You are on page 1of 136

Pag.

1 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


1 ed.1 19/03/2009

Prezentul document este proprietatea intelectuala a societatii S.C. ENEL Distributie Banat S.A. ; S.C. ENEL Distributie Dobrogea S.A.;
S.C. ENEL Distributie Muntenia S.A. reproducerea sau divulgarea acestuia se va face cu obtinerea în prealabil a aprobarii societatii susmentionate care îsi va
proteja drepturile civile si penale conform legii.
This document is intellectual property of S.C .ENEL Distributie Banat S.A. ; S.C. ENEL Distributie Dobrogea S.A. ;
S.C.ENEL Distributie Muntenia S.A .; reproduction or distribution of its contents in any way or by any means whatsoever is subject to the prior approval of
the above mentioned company which will safeguard its rights under the civil and penal codes
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JTEditie Natura Modificarilor
1


Prima editie


Unitatea Redactat Verificat Aprobat data
Inginerie M. Di FILIPPO A. CERRETTI 19.03.2009

Enel-DIN
RO-
Probate
Specs
Firmato digitalmente
da Enel-DIN RO-
Probate Specs
ND: cn=Enel-DIN
RO-Probate Specs,
c=IT
Data: 2009.07.15
12:24:57 +03'00'
CUPRINS
PARTEA I - CRITERII GENERALE

Pag
1 REFERINTE NORMATIVE 5
2 LINII STANDARDIZATE 7
2.1 LINII DE AX 7
2.2 LINII IN DERIVATIE 7
3 PROIECTAREA ELECTRICA 7
3.1.1 CAPACITATEA CABLURILOR 7
3.1.2 REZISTENTA TERMICA LA SCURTCIRCUIT 8
3.1.3 CADEREA DE TENSIUNE 8
3.2 LEGATURI LA PAMANT 10
3.3 PROTECTIA IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR 10
3.4 PROTECTIA IMPOTRIVA RISCURILOR DE INCENDIU 12
3.5 LOCALIZAREA SI CARACTERISTICILE SEPARARILOR 12
4 PROIECTAREA CANALELOR DE CABLURI 12
4.1 CRITERII PENTRU IDENTIFICAREA TRASEULUI 13
4.2 CANALE STANDARDIZATE 14

4.2.1 POZAREA IN TUB DIN MATERIAL PLASTIC 15
4.2.2 POZAREA IN TUB CU BETON 15
4.2.3 POZAREA CU FORARE ORIZONTALA CONTROLATA 15
4.2.4 STRUCTURI SUBTERANE MULTIFUNCTIONALE 16

4.3 DOCUMENTATIE 17
4.3.1 CARTOGRAFIA PROIECTULUI 17
4.3.2 INREGISTRAREA TRASEULUI 17
4.3.3. ZONA DE ASERVIRE A CABLURILOR MT 18
5 PROBA DE RECEPTIE A CABLURILOR MT DUPA POZARE 19

6 EXECUTAREA POZARII CABLULUI MT IN TUBURI 19
SECTIUNEA 1
LINII IN CABLU SUBTERAN MT

Pag. 3 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


3 ed.1 19/03/2009

PARTEA A II – A – SOLUTII CONSTRUCTIVE

CUPRINS 26-39
SANT PENTRU POZARE DIRECT SUBTERANA
SANT PENTRU POZARE IN TUBURI
SANT PENTRU TRAVERSARI CU MASINI SPECIALE 40
TRAVERSARI DE CANALE 41-43

LEGATURI LA PAMANT 44-47
DESCARCATORI 45
SEPARARI MT 46
PROTECTII IGNIFUGE 48-49-50
PARTEA A III – A – MATERIALE
CUPRINS 52
CABLURI 53
MANSOANE MT SI CONECTORI 54-60
TERMINALE MT SI PAPUC 61-65
LEGATURI LA PAMANT 66-68
LEGATURI IN CABLU UNIPOLAR CELULA MT-TRANSFORMATOR 69
PROTECTII MECANICE SI SUPORTURI 70-73
MARCAJE 74
PARTEA A IV –A – UTILIZAREA CABLURILOR
CUPRINS 76
TRAGERI DE SIGURANTA PENTRU POZAREA CABLURILOR 77-78
RAZE DE CURBARE 79
DISTANTE CARE TREBUIE RESPECTATE FATA DE INSTALATII SI LUCRARI
INTERFERENTE 81
VERIFICAREA FINALA A CABLURILOR DUPA POZARE 93

PARTEA I

CRITERII GENERALE


Pag. 5 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


5 ed.1 19/03/2009
1 - REFERINTE NORMATIVE
Solutiile tehnice adoptate în proiect, sunt conforme cu:
Legea nr.13/2007 a energiei electrice publicata in M.O. nr. 51/23.01.2007
O.U.G. nr.33/4.05.2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 si
Legii gazelor nr.351/2004
HG nr. 90/2008 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele
electrice de interes public, publicata in M.O. nr. 109/12.02.2008
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin
HG nr. 90/2008
Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energie electrice, aprobat prin Ordinul
ANRE 28 /2007
Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie – aprobat prin Decizia ANRE 128 /2009
NTE 001/03/00 – Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor
electroenergetice impotriva supratensiunilor – aprobat prin Ord. 02 /2003
HG 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii
STAS 4102/85 "Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamânt sau nul"
STAS 12217/1988: Protectia Impotriva electrocutarilor la utilaje si echipamente electrice mobile.
Prescriptii;
STAS 297/1/1988: Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale;
STAS 297/2/1992: Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari;
PE 132/2003 - Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica;
STAS 2612/87 "Protectie Impotriva electrocutarilor. Limite admisibile "
1RE– Ip 30-2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant
1 RE – Ip 35/2-92 Indreptar de proiectare pentru retelele de distributie cu neutrul tratat prin
rezistenta.Instalatiile de legare la pamant pentru linii aeriene, cabluri subterane, statii si posturi
de transformare
STAS 9570/1-89 "Marcarea cablurilor "
NTE 401/03/00 "Metodologia privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor In
instalatiile electrice de distributie de 1-110 kV"
NTE 007/08/00 "Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice"
Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor
energetice aprobata prin Ord. ANRE 4/2007 modificat prin Ord.ANRE 49/2007
PE 009/93 "Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei
electrice"
PE 006/81 "Instructiuni generale de protectia muncii pentru unitatile MEE"
PE 003/79 "Nomenclator de verificari, Incercari si probe privind montajul, punerea In functiune si
darea In exploatare a instalatiilor energetice"
PE 116/94" Normativ de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile energetice. "
Legea 10/1995 "Calitatea In constructii"
FT 75/87 "Executarea si repararea canalizarilor din liniile electrice subterane de 1-20 kV"
FC 1/84 "Montarea si demontarea cablurilor de energie electrica cu tensiuni pâna la 35 kV. "
SR EN 50160:2007 ” Caracteristici ale tensiunii în retelele electrice publice”
SR EN 61230:1997 “Lucrari sub tensiune. Dispozitive mobile de legare temporara la pamânt sau
de legare la pamânt si în scurtcircuit
IPSSM-01/2007 "Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii
electrice in exploatare"
Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului

Pag. 6 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


6 ed.1 19/03/2009
HG 1391/2006 pt. aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice
Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005
Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor
HGR 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
HGR 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor
Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
HG 1425/2006 Hotarâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 319/2006
HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile
Legea 307/2006 Apararea împotriva incendiilor,
Ordinul 163/2007 al Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Normelor
generale de aparare împotriva incendiilor
HG nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea se securitate si/sau de
sanatate la locul de munca,
Hotarârea Guvernului nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca,
Hotarârea Guvernului nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca,
Hotarârea Guvernului nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca,
Hotarârea Guvernului nr.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în
munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
Hotarârea Guvernului nr.600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
Liste tarifare „in puncte”.

Pag. 7 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


7 ed.1 19/03/2009
2 - LINII STANDARDIZATE
Cablul subteran poate fi adoptat ca solutie de instalare in:
• centrele urbane
• noile parcelari
• sedii industriale nou realizate
• zone caracterizate de grad mare de poluare a mediului.
• in liniile aeriene cu mare concentratie, cu schema retelei MT cu bucle intre statiile de
transformare, unde se dovedeste a fi fundamentala realimentarea sarcinilor in
perioade scurte cu ajutorul telecontrolului.
2.1.1 Linii de ax
Pentru construirea de linii de ax se folosessc cabluri tripolare cu elice vizibila, pentru
pozare subterana cu conductor din Al, izolatie extrudata cu grosime redusa din XLPE,
ecran din tub de Al si manta din PE, sigla ARE4H5EX. In cazul izolatiei extrudate din
material elastomer termoplastic, sigla este ARP1H5EX (DC 4385).

Sectiunea standardizata este:
• 185 mm
2
pentru cablurile cu conductori di n aluminiu (Plansa M1.1);

2.1.2 Linii de derivatie
Pentru construirea de linii de derivatie se folosesc aceleasi tipuri de cabluri prevazute
pentru liniile de ax.
3 - PROIECTAREA ELECTRICA
3.1.1 Capacitatea cablului
Este necesar sa se verifice ca, in conditii normale de functionare, pentru sarcinile
asteptate, sa nu fie depasita capacitatea pentru limita termica stabilita de unificare si
prezentata i n Tab.1

Pag. 8 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


8 ed.1 19/03/2009
Tab. 1
NR. CABLURI SI
TIP DE POZARE
TIP DE CABLU CAPACITATE [A]

Al 185

324 A

Al 185 295 A

Al 185 252 A

Al 185 216 A
3.1.2 Rezistenta termica la scurtcircuit
In caz de scurtcircuit, este necesar sa se verifice ca in conductori si in izolatie curentii aferenti
sa nu determine niste temperaturi excesive.
Cablul unificat care trebuie folosit in liniile de ax este caracterizat de un curent maxim admisibil
pentru durata de 0,5 s, mai mare decat valoarea unificata a curentului de scurtcircuit trifazat de
12,5 kA adoptat pentru reteaua MT de 10 kV si 20 kV.
Legatura dintre postul de distributie Enel si postul Clientilor alimentati pe MT trebuie realizata, in
orice punct al retelei, cu cablu unipolar din cupru de 95 mm² adecvat pentru a suporta valoarea
standardizata a curentului de scurtcircuit trifazat de 12,5 kA.
(Acest cablu trebuie sa fie furnizat de catre Client).
3.1.3 Caderea de tensiune
Verificarea caderii de tensiune din retelele MT in cablu, atat din cauza lungimii lor limitate cat si
a valorilor scazute ale impedantei specifice, nu este in general importanta pentru alegerea
sectiunilor. In general, se dovedeste a fi mult mai importanta verificarea capacitatii.
In cele ce urmeaza, este prezentata formula pentru calculul caderii de tensiune procentuale:
100
V
I
= % V ⋅
⋅ ⋅ ∆

l vunde:
V = tensiune de linie [V];
∆v = cadere de tensiune specifica,

Pag. 9 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


9 ed.1 19/03/2009
3 (r cos + x sin ) ϕ ϕ [V/km A];
l = lungimea liniei [km];
I = curent de sarcina [A];
r = rezistenta specifica [Ω/km];
x = reactanta specifica [Ω/km].
c osϕ = factor de putere

In Tab. 5 sunt prezentate valorile caderii de tensiune specifice ∆v, pentru un kilometru de
linie si pentru un amper sarcina pentru fiecare linie unificata calculata cu c osϕ =0.9.


FORMATIE
REZISTENTA
la 20°C
r
[Ω/km]
REACTANTA

x
[Ω/km]
CADERE DE
TENSIUNE
∆v
[V/A km]
3 x 1 x 185 ARE4H5EX-12/20 kV 0,164 0,115 0,342
* Valorile lui r, x si ∆v se refera la 3 cabluri unipolare dispuse in plan.
Tab. 5

Pag. 10 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


10 ed.1 19/03/2009
3.2. LEGATURA LA PAMANT
Ecranele cablurilor MT trebuie legate la pamant la ambele capete ale fiecarei portiuni, in
corespondenta cu terminalele.
Daca se dovedeste a fi necesar sa se impiedice transferul de puteri periculoase la pamant, de
la un capat la altul al unui cablu, trebuie sa se intrerupa continuitatea metalica a ecranului.
Acesta se realizeaza tinand deconectat de la instalatia de legare la pamant locala un capat al
ecranului in corespondenta cu terminalul (Plansa C7.1)
1
, respectiv prin executarea de
mansoane potrivite pentru intreruperea ecranului (Plansa M2.3).
Decizia de a izola, intr-una dintre modalitatile de mai sus, ecranele liniilor MT in iesire dintr-o
statie de transformare de la instalatia de impamantare a acesteia, va trebui luata cu acordul
Centrului IT, care va evalua, in functie de fiecare caz, in legatura cu tipul de retea IT la care
este conectata statia de transformare, daca se poate folosi de contributia ecranelor cablurilor
MT pentru a evacua din instalatia de impamantare a statiei de transformare o parte din curentul
de defect IT. Criteriile care trebuie urmate in acest sens, pentru a imbunatati din punct de
vedere tehnic si economic dimensionarea retelei de legare la pamant a statiilor de
transformare, sunt prezentate in documentul DK4281 "Instalatii delegare la pamant a statiilor de
transformare ".
Prezenta mansoanelor de izolare a ecranului unui cablu MT respectiv a legarii la pamant a unui
singur capat a acestuia trebuie sa fie semnalata in corespondenta cu ambele terminale prin
plasarea de panouri indicatoare pe cablu.
3.2 PROTECTIA IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR
Terminalele cablurilor MT instalate in exterior pe stalpii de la capatul de linie unde se
efectueaza legatura cu linii aeriene in conductori neizolati trebuie sa fie protejate impotriva
supratensiunilor cu ajutorul descarcatoarelor.
Criteriile de protectie a terminalelor sus-mentionate impotriva supratensiunilor sunt prezentate
in Tab. 6; solutiile specifice de constructie sunt ilustrate in Plansele C7.2 – C7.3 si, in ceea ce
priveste configurarea prizei de pamant in legatura cu prezenta sau absenta pe stalp a
echipamentelor de separare, in Plansele C7.4 si C7.5.

INSTALATIE TIP ECHIPAMENT NOTE
NOUA DESCARCATOR
De tipul cu curent nominal de descarcare In = 10 kA

Tab. 6
Tinand cont de criteriile de mai sus, pentru noile instalatii se considera ca trebuie sa se
foloseasca tot descarcatoare.1
In astfel de cazuri, se recomanda ca tensiunea totala la pamant sa nu depaseasca 5 kV

Pag. 11 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


11 ed.1 19/03/2009
In Fig. 1 sunt prezentate, pentru instalatii clasice, punctele de instalare a
descarcatoarelor.- Fig. 1 –
(*) Pentru posturile din liniile aeriene cu densitatea anuala a fulgerelor la sol Nt<4
fulgere/km
2
anual, cu I.M.S. inchise in mod normal, poate fi suficient un singur aparat.
(*)
POST MT/JT
ALIMENTAT IN
LINII AERIENE SI
IN CABLU
(*)
IESIRE
STATIE
TRAFO
TRONSON DE
CABLU
INTRODUS IN
LINIE AERIANA
POST MT/JT
ALIMENTAT IN
LINII IN CABLU
Conductori neizolati
nudi
Cablu
IT/MT

Pag. 12 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


12 ed.1 19/03/2009
3.3 PROTECTIA IMPOTRIVA RISCURILOR DE INCENDIU
Experienta a pus in evidenta niste niveluri ridicate ale riscului de incendiu provocat de
defectele de la mansoanele de la cablurile MT pozate in aer si plasate in niste structuri
precum tablouri inferioare din statiile de transformare, canale, camere, galerii sau altele.
Aceste evenimente de formare si propagare a incendiului, pe langa lipsa functionarii, pot
provoca daune mediului.
Probele efectuate in laborator au scos in evidenta faptul ca diversele tipuri de mansoane
(din rasina, cu amestec sau retractibile), in caz de defect, pot reprezenta un centru de
pericol si pentru valori reduse ale curentului.
In general, incendiul porneste de la mansonul in stare de defect si se propaga la
mansoanele fazelor alaturate sau, eventual, la cele din alte linii. In aceste cazuri, cand nu
este posibila prevenirea propagarii incendiului printr-o umplutura consistenta cu nisip,
trebuie sa se recurga la utilizarea de protectii ignifuge, conform Plansei C9.1, C9.2 si
C9.3 in care sunt prezentate caracteristicile si modalitatile de instalare.
Cu ocazia proiectarii de linii noi, este necesar sa se evite prezenta mansoanelor instalate
in apropierea fascicolelor de cabluri expuse la aer, care faciliteaza propagarea
incendiului in caz de defect la un manson. Eventuala imbunatatire a instalatiilor existente,
dat fiind aspectul foarte costisitor, se considera necesara cand apar ambii factori de risc
de la instalatie de mai jos:
- linii care pot fi implicate in incendiu ≥ 3;
- imposibilitatea realimentarii totale a puterii intrerupte de defect.
3.4 LOCALIZARILE SI CARACTERISTICILE SEPARARILOR
Separarea liniilor de ax in cablu subteran, inclusiv trecerea linie aeriana-linie subterana,
trebuie sa se realizeze mereu cu I.M.S. instalate in postul zidit sau pe stalp (Plansa
C8.1).
Separarea derivatiilor in cablu subteran de liniile aeriene in conductori neizolati, acolo
unde se considera necesar, trebuie efectuata prin separatoare pe stalp verticale, asa
cum este prezentat in Plansa C8.2.
Montarea separatorului este solutia preferata, in fiecare caz fiecare element sub tensiune
trebuie sa respecte distanta de la sol de cel putin 7 m.
4 - PROIECTAREA CANALELOR DE CABLURI
Prin canal de cabluri se intelege ansamblul format din canal, protectii si accesorii
indispensabile pentru realizarea unei linii in cablu subteran (sant, material de umplere,
protectii, elemente de semnalizare).
Integritatea cablurilor trebuie sa fie garantata de o protectie mecanica suplimentara
solida, capabila sa absoarba, fara deteriorari aduse cablului respectiv, solicitarile
mecanice, statice si dinamice, care provin din traficul stradal (rezistenta la strivire) si de
la instrumentele manuale obisnuite de sapare (rezistenta la lovire).


Pag. 13 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


13 ed.1 19/03/2009
Adancimea minima de pozare pentru drumurile de utilitate publica si pentru celelalte soluri si
pentru strazile de utilitate privata este valabila urmatoarea valoare, de la planul de sprijin al
cablului:
• 0,8 m;

In continuare, asa cum s-a mentionat in Lista de Tarifare, vom numi:
• TIPUL A pentru adancimea de pozare de 0.6 ÷ 1 m
• TIPUL B pentru adancimea de pozare >1 m pana la 1.5 m.

In mod normal, adancimea santului trebuie sa fie:
- 1,0 m pentru pozarea in afara strazii (trotuare, spatii verzi etc.) – sant de tipul A prevazut
in Lista tarifara
- 1,25 m pentru pozarea in strada, astfel incat, distanta dintre partea superioara a tubului
si suprafata strazii sa fie de 1,0 m – sant de tipul B prevazut in Lista Tarifara.

Umplerea santului si refacerea suprafetei strazii trebuie efectuate, in cazurile obisnuite, sau in
lipsa unor indicatii specifice impuse de proprietarul terenului, respectand cantitatile materialelor
stabilite in “Caietul de sarcini al licitatiei pentru lucrarile instalatiilor de distributie” si indicate in
Plansele C2.1÷C3.4 (sectiuni stradale standardizate).

Prezenta cablurilor trebuie indicata printr-o banda indicatoare adecvata (Plansa M6.1) plasata la
nu mai putin de 0,2 m de la partea superioara a cablului sau a protectiei, asa cum este
reprezentat in plansele C2.1÷C3.4.

Modalitatile de fixare a funiei pentru tragerea cablului, solicitarile maxime care se pot aplica si
razele maxime de curbare sunt prezentate in Plansele U1.1 ÷ U2.2.

De regula, nu trebuie sa se prevada camine sau camere de vizitare pentru pozarea cablurilor in
corespondenta cu mansoane si cu derivatii de pe traseu.

4.1. CRITERII PENTRU IDENTIFICAREA TRASEULUI
Proiectarea liniilor in cablu subteran trebuie sa tina cont de criterii de securitate, atat in privinta
modalitatilor de realizare, cat si a compatibilitatii in exploatare cu lucrarile cu care se
intersecteaza.
Printre altele, proiectarea trebuie sa aiba drept scop optimizarea traseului de pozare in functie
de costul cablului, luand in consideratie in particular reducerea timpilor si a costurilor de
realizare.

In baza dispozitiilor legale in materie de incredintare a lucrarilor in antrepriza, este obligatoriu sa
se dea spre executie lucrari doar in cazul existentei autorizatiei de executare a santurilor.
Distantele de securitate care trebuie pastrate atat de lucrarile de interferenta, extrase din
normele legale prevazute la punctul 1, sunt prezentate in Plansele U3.1÷U3.13.


Pag. 14 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


14 ed.1 19/03/2009
Proiectul, in limitele posibilitatilor, va trebui sa prevada pozarea in drumuri publice sau deschise
publicului si va trebui sa fie cat mai drept posibil.
Traseul nu trebuie sa urmeze perimetrul cladirilor, deoarece realizarea multor unghiuri de 90º
genereaza probleme la tragerea cablului si necesitatea de a fragmenta lungimea aferenta unui
tambur de cablu.

Traseul poate prevedea plasarea canalizarii in gradini in masura in care pozarea tubului permite
inchiderea santului in aceeasi zi in care se efectueaza santul.

Santurile longitudinale trebuie sa fie realizate, de regula, in zonele de circulatie pietonala, in
afara carosabilului si pe cat posibil, la distanta maxima fata de marginea acestuia (trotuare,
spatiu verde public etc.)

Pentru a stabili traseul in detaliu este necesar:
- sa se indice, discutand cu proprietarii interesati, pozitia celorlaltor retele de utilitati
existente in subsol, precum: conducte de gaz, de apa, cabluri electrice si de telefonie,
canalizari etc.;
- sa se execute, daca este necesar, si operatii de sondare a terenului, efectuand unele
sapaturi la intervale potrivite si pe cat posibil care sa coincida cu punctele de derivatie
sau de mansonare;
- sa se verifice posibilitatea de circulatie a masinilor;
- tronsonul trebuie sa fie cat se poate de rectiliniu pentru a avea costuri mai mici si
pentru a facilita executia;
- cablul trebuie sa fie pozat pe proprietate publica, cu exceptia unor motive bine
justificate..

Spatiile longitudinale alocate trebuie sa se realizeze, de regula, in zona stradala, in afara
carosabilului, si pe cat posibil la cea mai mare distanta de marginea acestuia.

Proiectul trebuie efectuat prevazand canalele de trecere a cablurilor de tip “A” sau “B”, asa cum
apare in Lista tarifara, acoperite asa cu este prevazut in Specificatia Tehnica sau in baza
prescriptiilor Entatilor proprietari a strazilor, daca exista.

Este interzis sa fie lasate rezerve de cablu efectuand spirale sau altele atat in fata posturilor de
transformare cat si in punctele de jonctiune.

Se accepta sa fie lasata o mica rezerva de cablu doar in interiorul postului de transformare,
daca exista posibilitatea.

In timpul exploatarii, in caz de defect, pentru reparatii, daca este necesar, se va prevede
inlocuirea unui tronson de cablu.


Pag. 15 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


15 ed.1 19/03/2009
4.2. CANALE DE CABLURI UNIFICATE
4.2.1 Pozarea in tub din material plastic
Acest tip de pozare trebuie sa fie considerat drept o solutie preferata in majoritatea cazurilor.

Aceasta solutie, chiar daca se ajunge la o reducere a capacitatii cablului, facilliteaza obtinerea
de autorizatii pentru realizarea santului in sol apartinand unui teren public, in special in ceea de
priveste restrictiile Autoritatilor proprietare care au tendinta de a nu autoriza saparea de santuri
deschise cu o lungime prea mare.
In orice caz, diametrul tubului si al accesoriilor aferente (coturi, mansoane, etc.) nu trebuie sa
fie mai mic de 1,4 ori fata de diametrul cablului sau al diametrului circumscris al fasciculului de
cabluri si de minim 160 mm.
Tuburile si accesoriile utilizate trebuie sa corespunda cu caracteristicile precizate in Plansa
M8.1.
Sectiunile santului sunt cele precizate in Partea II (Plansa C2.1 ÷ C2.7).
4.2.2 Pozarea in tub cu beton
Pozarea cablurilor in interiorul unui tub din material plastic acoperit cu un strat de beton, dat
fiind ca este o solutie mai costisitoare decat cele anterioare, trebuie sa se limiteze doar la
cazurile exceptionale, cand este permisa pozarea la o adancime redusa sau cand exista
anumite dispozitii legislative.
Sectiunile santului sunt cele prezentate in Plansele C2.8 ÷ C2.9.
Acest tip de canalizare nu presupune utilizarea unor tuburi deosebite, cu anumite caracteristici
mecanice speciale, deoarece rezistenta este asigurata de invelisul de protectie din beton, care
trebuie realizat respectandu-se grosimea minima prescrisa de 100 mm in toate directiile, in
conformitate si cu prevederile Specificatiei tehnice pentru lucrarile in instalatiile de distributie.
Betonul va trebui sa aiba clasa de rezistenta C12/15 (Rck ≥ 15 N/mm²).
Dimensiunile tuburilor care trebuie utilizate in canalizari au diametrul de 160 mm si grosimea de
2,5 mm.
La traversarea unei strazi asfaltate nu este necesar sa se realizeze pozarea in tub cu
beton deoarece tubul prevazut (Specificatia DS 4235 RO si DS 4247 RO) suporta sarcina
vehicolelor care trec pe strada.
4.2.3 Pozarea cu forare orizontala controlata
Traversarile subterane ale unor lucrari pentru care nu este posibila realizarea santului deschis,
vor trebui realizate cu tehnologia "forare orizontala controlata" (F.O.C.) prin utilizarea unor
masini de impingere a tubului sau similare, care folosesc tuburi de otel sau din Polietilena cu
Inalta Densitate (PEID/HPDE).
In Plansa C4.1 se ilustreaza o utilizare tipica.

Prin folosirea echipamentelor teleghidate este posibil sa se efectueze lucrari subterane cu
lungimi si de peste 250 m, cu posibilitatea de a depasi usor majoritatea apelor curgatoare,
lacurilor mici, etc.
Aceasta solutie se poate adopta ca alternativa la cele anterioare si daca se considera ca este
convenabila, se poate folosi si pentru realizarea traseelor normale. Aceasta mai ales cand

Pag. 16 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


16 ed.1 19/03/2009
exista pavaje care se refac greu, pentru a caror decopertare ar putea fi dificila obtinerea
autorizatiilor si cand spatiile disponibile nu permit mentinerea santierului si circulatia necesara a
masinilor excavatoare de tip traditional.
In orice caz, recurgerea la aceasta tehnica in cazul traseelor normale cu o lungime importanta
situata pe teren public, presupune o verificare prealabila in legatura cu urmatoarele aspecte:
- prospectarea subsolului cu metoda georadar sau cu una echivalenta, pentru a
identifica in mod precis pozitia utilitatilor subterane;
- identificarea tipului de teren, chiar si prin sondari, pentru a alege in mod
adecvat, din punctul de vedere al prestatiei, masina care trebuie folosita;
- cheltuielile care se vor efectua pentru a plati ocuparea temporara a terenului
public, in ipoteza folosirii altor metode de lucru.
4.2.4 Structuri subterane multifunctionale
In unele zone urbane mari, de ceva timp se desfasoara experimente care prevad
constructia unor Structuri Subterane Multifunctionale (SSM), prevazute in mod expres
pentru a aduna in acelasi loc, in spatii restranse, care se pot identifica si in care se poate
actiona mereu, utilitati cu retele diferite, dintre care si aceea de distributie a energiei
electrice.
Daca trebuie sa se adere la o astfel de initiativa prin impunerea de catre administratiile
locale competente, va fi necesar sa se verifice daca aceasta corespunde cu norma in
vigoare. Aceasta defineste criteriile de securitate care trebuie respectate in fazele de
proiectare, constructie, gestionare si utilizare pentru a evita evenimente nedorite, atat in
interiorul cat si in exteriorul SSM.
In orice caz:
- in interiorul SSM trebuie sa se prevada doar trecerea cablurilor;
- separarile MT (posturi) trebuie sa se realizeze in exteriorul structurii;
- SSM trebuie sa fie pregatita pentru a permite, de-a lungul traseului, la intervale
prestabilite de la 30 m la 50 m, intrarea si iesirea cablurilor pentru a se putea realiza
reteaua de distribuie externa;
- SSM trebuie sa permita, fara sa creeze interferente cu alte retele de utilitati, mutarea,
intrarea, iesirea cablurilor si de pe partea opusa celei de instalare; aceasta se
realizeaza prin crearea unor spatii adecvate pregatite de-a lungul peretilor SSM;
- cablurile trebuie sa fie pozate pe rastele inguste, suporturi, canale mici, separate in
functie de diversele sisteme;
- cablurile cu tensiuni mai mari de 1 kV trebuie sa fie capabile sa limiteze propagarea
flacarii
(2)
;
- in cazuri exceptionale se pot prevedea niste mansoane, cu conditia ca sa fie protejate
cu un strat din material ignifug, pentru a se evita ca un eventual defect din interior sa
implice si retelele din jur; mansoanele respective trebuie sa coincida cu spatiile
potrivite, largite, prevazute in structura;
- in SSM nu trebuie sa fie expuse focului deschis: eventualele mansoane pentru
reparatie trebuie sa fie de tip elastic sau retractibil la rece;
- este necesara dotarea cu manual de utilizare pentru exploatarea SSM.

(2)
Cablurile MT standardizate ENEL corespund acestor cerinte.

Pag. 17 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


17 ed.1 19/03/2009

In Fig. 2 este reprezentata orientativ o sectiune tipica a unei structuri SSM.

Fig. 2
4.3 DOCUMENTATIE
4.3.1 Continutul proiectului
Un proiect trebuie sa fie alcatuit din:
- un pagina care sa contina titlul lucrarii ce trebuie executata;
- un scurt rezumat privind lucrarea ce trebuie executata si traseul ales, evidentiand
caracteristicile pavajelor, traversarile care trebuie sa fie executate si daca este necesara
utilizarea de utilaje teleghidate, etc.;
- un desen la scara adecvata (de obicei 1:1.000/1: 500) a traseului care sa prezinte
interferentele confirmate, si punctele de amplasare a eventualului utilaj teleghidat;
- un fragment din schema de retea care sa prezinte situatia inainte si dupa interventia de pozare
a cablului;
- planimetria 1:25.000 pentru identificarea localitatii in care se desfasoara lucrarile;
- calculul volumului lucrarilor care trebuie sa fie executate cu Lista tarifara pe puncte;
- lista materialelor necesare pentru executarea lucrarilor.

4.3.2 Inregistrarea traseului
Cand lucrarile sunt terminate, pentru a cunoaste cu exactitate, din timp, pozitia cablului si a
jonctiunilor, firma executanta va trebui sa indice si sa reprezinte traseul si cotele efective la care
a fost pozat cablul, precum si cele ale utilitatilor care se intersecteaza cu acesta. Aceasta
indicatie trebuie sa se faca pe harta, la o scara potrivita (1:500 sau o alta scara mai potrivita

Strat de acoperire
Cablu energie
Apa
Cablu Tc

Pag. 18 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


18 ed.1 19/03/2009
situatiei si in acord cu cele stabilite in Caietul de sarcini al licitatiei de lucrari), impreuna cu
monografii si care sa precizeze:
- distanta cablului fata de cladiri usor de identificat si pe cat posibil inamovibil;
- pozitia mansoanelor;
- adancimea cablurilor;
- distanta si interferenta cu alte lucrari subterane.

4.3.3 Zona de servitute a cablurilor MT
Retelele electrice subterane plasate in terenuri de competenta administratiilor publice fac
obiectul unor autorizatii sepcifice care trebuie stabilite in conformitate cu regulamentele
adoptate de acestea. Astfel de concesiuni, definite drept “acte de subordonare” pentru pozari
realizate in drumuri locale, judetene sau nationale, urmeaza niste scheme adecvate, care
variaza in functie de fiecare autoritate, care stabilesc in general durata, conditiile si indatoririle
de natura financiara.
Ocuparea solului privat datorita pozarii unor cabluri electrice, dat fiind ca nu este vizibila si astfel
se poate obtine prin usucapiune, de regula trebuie sa faca obiectul incheierii unui act de
servitute asupra retelei electrice, semnat si legalizat la notar.
Dreptul de servitute va trebui sa fie, pe cat posibil, inamovibil. De asemenea, actul va fi insotit
de o harta pe care se reprezinta traseul cablurilor, astfel incat sa fie opozabil tertilor in cazul
unui proces, inclusiv in privinta responsabilitatilor care au legatura cu securitatea, in cazul
lucrarilor de excavare din apropierea retelei electrice.
Latimea totala a zonei de aservire D (Fig. 3) este adoptata orientativ la cel putin 3 m.
Zonele de siguranta, L, laterale canalizarii, trebuie sa fie oricum proportionale cu
necesitatile legate de efectuarea unor interventii posibile de mentenanta a cablului si
astfel, pot varia de la 1 m (realizarea de canalizari cu mai multe cabluri) pana la
aproximativ 2 m (pozarea simpla a unui singur cablu).
D = zona de servitute de 3 m
L
S
= latimea santului
L = zona de siguranta laterala
Fig. 3
D
L L

Pag. 19 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


19 ed.1 19/03/2009
5 PROBA DE RECEPTIE A CABLURILOR MT DUPA POZARE

Normele recomanda proba de receptie a cablurilor MT dupa pozare.
Acest tip de proba de receptie are scopul de a verifica existenta unor aspecte defectuoase, a
unor greseli grave de realizare a mansoanelor si a terminalelor si a deteriorarilor intervenite in
timpul pozarii.
Efectuarea unei astfel de probe de receptie se poate hotari in functie de importanta tronsonului
de cablu si de modalitatile urmate in timpul pozarii.
Pentru cablurile izolate cu XLPE sau HEPR trebuie evitata proba cu curent continuu, ce poate
produce niste tensiuni de polarizare, care, prin combinarea cu tensiunea retelei la punerea in
functiune a cablului, ar putea expune izolatia la niste tensiuni ridicate, cu posibile deteriorari ale
acestuia.
Ca alternativa, se poate efectua proba cu tensiune cu frecventa de 0,1 Hz sau, asa cum se
prevede in norma CEI 11-17 V1 PE 116 , punerea in functiune cu tensiunea de retea timp de 24
ore, in urma verificarii izolatiei cu insturmentele adecvate.
Echipamentele pentru depistarea defectelor, aflate in comert in momentul de fata, reusesc sa
lucreze pe lungimi ale cablului care sa nu depaseasca 10 Km.
Asadar in cazurile in care cablul intre doua posturi depaseste aceasta lungime este necesara
interpunerea unuia sau mai multor posturi de separare.
Pentru a evita incercarile care pot deteriora izolatia cablului, in mod particular la mansoane,
este bine sa se efectueze, dupa pozare, incercarile de izolatie cu aparate simple si cu aparate
pentru detectarea defectelor fara a avea motive.
6 EXECUTAREA POZARII CABLULUI MT IN TUBURI
Realizarea canalelor pentru pozarea cablurilor MT/JT prezinta marele avantaj de a permite
inchiderea santului imediat dupa pozarea tubului.
Acest fapt are doua avantaje:
- Primul este acela ca se elimina toate pericolele datorate santierelor in care este nevoie sa
se lase santul descoperit pana la pozarea cablului;
- Al doilea este acela ca se permite efectuarea celei mai mari parti a lucrarilor, sant, pozare
tuburi, refacere pavaj si fara ca respectivul cablu sa fie in acele momente la dispozitia
executantului.

Reiese ca sistemul de tuburi se foloseste doar pentru a executa lucrarea si pentru protectia
cablului, nicidecum pentru viitoarele recuperari de cablu.

Fazele de lucru constau in:
1) efectuarea a doua gauri, pana la intalnirea tubului, (foto 1) una la inceputul portiunii in
care se va poza cablul si cealalta la aproxmativ 300 m, in baza lungimii cablului infasurat
pe tambur (foto 3);
2) trecerea unei sonde (foto 5) prin tub (foto 2);
3) plasarea tamburului pe scripetele de sustinere cu piedica, pe o parte a portiunii in care
se va poza cablul (foto 4);

Pag. 20 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


20 ed.1 19/03/2009
4) plasarea la celalalt capat al portiunii a unui scripete motorizat cu dinamometru, prevazut
cu dispozitiv de reglare si control al tractiunii si cu o piedica automata (foto 7);
5) introducerea in tub a funiei de tractiune din otel al scripetelui motorizat, legat de sonda
care a trecut anterior, plasand la intrarea tubului un element din metal cu role care sa
usureze alunecarea cablului (foto 6);
6) prinderea celor trei faze ale cablului tripolar cu un ciorap autocontractabil (foto 8-9) si
legarea acestuia de cordonul de tractiune, cu un manson mobil;
Foto 1 – Exemplu de sant deschis pentru pozarea cablului

Pag. 21 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


21 ed.1 19/03/2009Foto 2 – Tub pliabil de 160 mmpFoto 3 –Tamburi de cablu MT tripolar cu elice vizibila de 185 mmp

Pag. 22 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


22 ed.1 19/03/2009


Foto 4 – Pozitionarea tamburului de cablu pe scripeteFoto 5 – Sonda

Pag. 23 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


23 ed.1 19/03/2009Foto 6 – Element metalic cu role pentru a usura tragerea cabluluiFoto 7 – Scripete cu motor pentru tractiune


Pag. 24 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


24 ed.1 19/03/2009


Foto 8 – Ciorap autocontractabil pentru tragerea cablului cu manson mobilFoto 9 – Tragerea cablului

Pag. 25 din 136
GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT


Ed.01
19.03.2009


25 ed.1 19/03/2009Foto 10 –Gaura pentru facilitarea tractiunii in cazuri in care apar dificultati
de trecere a funiei de tractiune a cablului

PARTEA a II- a

SOLUTII CONSTRUCTIVE

LINII ELECTRICE IN CABLU SUBTERAN MT
Pag. 27 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CUPRINS
PLANSA
CO.1
Ed.01
19.03.2009

CUPRINS C0.1C0.2
SANT PENTRU POZARE IN TUBURI C1.0
POZAREA UNUI SINGUR CABLU MT PE STRADA NEASFALTATA SAU TEREN
AGRICOL/VERDE
C1.1
POZAREA UNUI NUMAR DE 2 CABLURI MT PE STRADA NEASFALTATA SAU
TEREN AGRICOL
C1.2
POZAREA UNUI NUMAR DE 3 CABLURI MT PE STRADA NEASFALTATA SAU
TEREN AGRICOL
C1.3
POZAREA UNUI NUMAR DE 4 CABLURI MT PE STRADA NEASFALTATA SAU
TEREN AGRICOL
C1.4
POZAREA UNUI NUMAR DE 2 CABLURI MT SI 2 CABLURI JT PE STRADA
NEASFALTATA SAU TEREN AGRICOL
C1.5
POZAREA UNUI SINGUR CABLU MT PE STRADA PUBLICA ASFALTATA C1.6
POZAREA UN NUMAR DE 2 CABLURI MT PE STRADA PUBLICA ASFALTATA C1.7
POZAREA UN NUMAR DE 3 CABLURI MT PE STRADA PUBLICA ASFALTATA C1.8
POZAREA UNUI NUMAR DE 4 CABLURI MT PE STRADA PUBLICA ASFALTATA C1.9
POZAREA UNUI SINGUR CABLU MT LA ADANCIME REDUSA C1.10
POZAREA UNUI NUMAR DE 2 CABLURI MT LA ADANCIME REDUSA C1.11
POZAREA UNUI NUMAR DE 3 CABLURI MT LA ADANCIME REDUSA C1.12
POZAREA UNUI NUMAR DE 4 CABLURI MT LA ADANCIME REDUSA C1.13
CANAL PENTRU TRAVERSARE CU MASINI SPECIALE C2.0
SCHEMA TRASEULUI SONDEI DE FORARE C2.1
TRAVERSAREA CANALELOR C3.0
TRECERE PE DEASUPRA INALTATA IN TUB C3.1
TRECERE PE DEASUPRA IN TUB C3.2
TRECEREA SUBTERANA C3.3
LEGARE LA PAMANT C4.0
ECRANELE CABLURILOR MT C4.1
DESCARCATOARE C4.2
PRIZA CIRCULARA PENTRU LIMITAREA POTENTIALULUI PENTRU STALPI CU
I.M.S. IZOLAT IN HEXAFLUORURA DE SULF SAU SEPARATOARE IN AER SI
DESCARCATOARE
C4.3
PRIZA PENTRU LIMITAREA POTENTIALULUI PENTRU STALPI DOAR CU
DESCARCATOARE
C4.4
PROTECTII IGNIFUGE C5.0
PROTECTII IGNIFUGE STANDARDIZATE PENTRU MANSOANE MT C5.1
EXEMPLU DE INSTALARE A PROTECTIEI LA UN MANSON DREPT UNIPOLAR C5.2
EXEMPLU DE INSTALARE A PROTECTIEI LA UN MANSON DREPT TRIPOLAR
SPECIAL INTRE UN FASCICUL DE TREI CABLURI UNIPOLARE SI UN CABLU
TRIPOLAR CUCENTURA
C5.3Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 28 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CANALE PENTRU POZARE
IN TUB
PLANSA
C1.1
Ed.01
19.03.2009
Pozare un singur cablu MT pe strada neasfaltata sau teren agricol


Canalizzazione Tipo A
(profondità di posa 0,60 ÷ 1,00)
]

0
,
8
0
]

0
,
2
0
Quote in metri
Inerte prescritto
Nastro monitore
Sabbia o inerte prescritto
(Tavola M6.1)
Cavidotto (Tavola M5.1)

Cote in metri Canal tip A
(adancimea de pozare 0,60÷1,00)
Material inert prescris

banda de semnalizare
(Plansa M6.1)
Tub
(Plansa M5.1)
Nisip sau materialul inert prescris
Cote in metriLinii electrice in cablu subteran MT
Pag. 29 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CANALE PENTRU POZARE
IN TUB
PLANSA
C1.2
Ed.01
19.03.2009Pozarea unui numar de 2 cabluri MT pe strada neasfaltata sau teren agricolbanda de semnalizare
(Plansa M6.1)


Canalizzazione Tipo A
(profondità di posa 0,60 ÷ 1,00)
]

0
,
8
0
]

0
,
2
0
Nastro monitore
Inerte prescritto
Quote in metri
Sabbia o inerte prescritto
(Tavola M6.1)
Cavidotto (Tavola M5.1)

Canal tip A
(adancimea de pozare 0,60÷1,00)
Cote in metri
Material inert prescris
banda de
semnalizare
(Plansa M6.1)

Nisip sau materialul inert prescris


Tub
(Plansa M5.1)
Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 30 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CANALE PENTRU POZARE
IN TUB
PLANSA
C1.3
Ed.01
19.03.2009

Pozarea unui numar de 3 cabluri MT pe strada neasfaltata sau teren agricol
Canalizzazione Tipo A
(profondità di posa 0,60 ÷ 1,00)
]

0
,
8
0
]

0
,
2
0
Quote in metri
Sabbia o inerte prescritto
Cavidotto (Tavola M5.1)
Nastro monitore
(Tavola M6.1)
Inerte prescritto

Canal tip A
(adancimea de pozare 0,60÷1,00)

Cote in metri

Material inert prescris

banda de semnalizare
(Plansa M6.1)

Tub
(Plansa M5.1)
Nisip sau material inert prescris

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 31 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CANALE PENTRU POZARE
IN TUB
PLANSA
C1.4
Ed.01
19.03.2009

Pozarea unui numar de 4 cabluri MT pe strada neasfaltata sau teren agricol

Canalizzazione Tipo A
(profondità di posa 0,60 ÷ 1,00)
]

0
,
8
0
]

0
,
2
0
Nastro moni tore
Inerte prescritto
Quote i n metri
Sabbia o inerte prescritto
(Tavol a M6.1)
Cavi dotto (Tavol a M5.1)

Canal tip A
(adancimea de pozare 0,60÷1,00)

Cote in metri

Material inert prescris

banda de semnalizare
(Plansa M6.1)

Tub
(Plansa M5.1)

Nisip sau material inert prescris

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 32 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CANALE PENTRU POZARE
IN TUB
PLANSA
C1.5
Ed.01
19.03.2009

Pozarea unui numar de 2 cabluri MT si 2 cabluri JT pe strada neasfaltata sau teren agricol


Canalizzazione Tipo A
(profondità di posa 0,60 ÷ 1,00)
]

0
,
6
0
]

0
,
2
0
Sabbia o inerte prescritto
Inerte prescritto
Nastro monitore
(Tavola M6.1)
Cavidotto (Tavola M5.1)
Quote in metri

Cavi BT
Cavi MT
Canal tip A
(adancimea de pozare 0,60÷1,00)


Cote in metri

Material inert prescris

banda de semnalizare
(Plansa M6.1)

Tub
(Plansa M5.1)

Cablu JT
Nisip sau material inert prescris

Cablu MT

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 33 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CANALE PENTRU POZARE
IN TUB
PLANSA
C1.6
Ed.01
19.03.2009

Pozarea unui singur cablu MT pe strada publica asfaltata

N.B. : - per la posa su strada asfaltata in proprietà privata deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo caso, infatti, valgono le
prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che st abiliscono una profondità minima, tra il piano di appoggio del cavo e la
superficie del suolo, di 0,60 m.

]

1
,
0
0

]
0
,
2
0
Sottofondo
Inerte prescritto
Nastro monitore
Sabbia o inerte prescritto
(Tavola M6.1)
Cavidotto (Tavola M5.1)
Pavimentazione in conglomerato bituminoso
Canalizzazione Tipo B
(profondità di posa 1,00 ÷ 1,40m)
(Tout-venant o binder)
Manto d'usura
0
,
2
0
0
,
1
0
Quote in metri

Canal de tip B
(adancimea de pozare 1,00÷1,40)
Strat de uzura Cote in metri
Pavaj din conglomerat bituminos
( Brut sau binder)
Substrat
material inert prescris
banda de semnalizare
(Plansa M6.1)
Nisip sau materialul inert
prescris
Tub
(Plansa M5.1)

N.B.: - Pentru pozare pe strada asfaltata in proprietate privata trebuie se prevada santuri de tip A. In
acest caz este suficient sa sa respecte adancimea minima, intre planul de sprijin a cablului si
suprafata solului, de 0,6 m
Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 34 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CANALE PENTRU POZARE
IN TUB
PLANSA
C1.7
Ed.01
19.03.2009Pozarea unui numar de 2 cabluri MT pe strada publica asfaltata

N.B. : - per la posa su strada asfaltata in proprietà privata deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo caso, infatti,
valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondità minima, tra il piano di
appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,60 m.


]

1
,
0
0

]

0
,
2
0
Sottofondo
Inerte prescritto
Nastro monitore
Sabbia o inerte prescritto
(Tavola M6.1)
Cavidotto (Tavola M5.1)
Pavimentazione in conglomerato bituminoso
Canalizzazione Tipo B
(profondità di posa 1,00 ÷ 1,40m)
(Tout-venant o binder)
Manto d'usura
0
,
2
0
0
,
1
0
Quote in metri

Canal de tip B
(adancimea de pozare 1,00÷1,40)
Cote in metri

Strat de uzura

Pavaj din conglomerat bituminos
( Brut sau binder)
Substrat

material inert prescris
banda de semnalizare
(Plansa M6.1)

Tub
(Plansa M5.1)

Nisip sau materialul inert prescris

N.B.: - Pentru pozarea pe strada asfaltata in propietate privata trebuie se prevada santuri de tip A. In
acest caz este suficient sa sa respecte adancimea minima, intre planul de sprijin a cablului si
suprafata solului , de 0,6 m

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 35 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CANALE PENTRU POZARE
IN TUB
PLANSA
C1.8
Ed.01
19.03.2009
Pozarea unui numar de 3 cabluri MT pe strada publica asfaltata


N.B. : - per la posa su strada asfaltatain proprietà privata deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo caso, infatti,
valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondità minima, tra il piano di
appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,60 m.
]

1
,
0
0

]
0
,
2
0
Sottofondo
Inerte prescritto
Nastro monitore
Sabbia o inerte prescritto
(Tavola M6.1)
Cavidotto (Tavola M5.1)
0
,
2
0
0
,
1
0
Pavimentazione in conglomerato bituminoso
Canalizzazione Tipo B
(profondità di posa 1,00 ÷ 1,40m)
(Tout-venant o binder)
Manto d'usura
Quote in metri

Canal de tip B
(adancimea de pozare 1,00÷1,40)

Cote in metri

Strat de uzura

Pavaj din conglomerat bituminos
( Brut sau binder)

Substrat

material inert prescris
banda de semnalizare
(Plansa M6.1)

Tub
(Plansa M5.1)

Nisip sau materialul inert
prescris

N.B.: - Pentru pozarea pe strada asfaltata in propietate privata trebuie se prevada santuri de tip A. In
acest caz este suficient sa sa respecte adancimea minima, intre planul de sprijin a cablului si
suprafata solului , de 0,6 mLinii electrice in cablu subteran MT
Pag. 36 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CANALE PENTRU POZARE
IN TUB
PLANSA
C1.9
Ed.01
19.03.2009Pozarea unui numar de 4 cabluri MT pe strada publica asfaltata

N.B. : - per la posa su strada asfaltata in proprietà privata deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo caso, infatti,
valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondità minima, tra il piano di
appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,60 m.


]

1
,
0
0

]
0
,
2
0
Sottofondo
Inerte prescritto
Nastro monitore
Sabbia o inerte prescritto
(Tavola M6.1)
Cavidotto (Tavola M5.1)
Pavimentazione in conglomerato bituminoso
Canalizzazione Tipo B
(profondità di posa 1,00 ÷ 1,40m)
(Tout-venant o binder)
Manto d'usura
0
,
2
0
0
,
1
0
Quote in metri

Canal de tip B
(adancimea de pozare 1,00÷1,40)

Cote in metri

Strat de uzura

Pavaj din conglomerat bituminos
( Brut sau binder)
Substrat

material inert prescris
banda de semnalizare
(Plansa M6.1)

Tub
(Plansa M5.1)

Nisip sau materialul inert
prescris

N.B.: - Pentru pozarea pe strada asfaltata in propietate privata trebuie se prevada santuri de tip A. In
acest caz este suficient sa sa respecte adancimea minima, intre planul de sprijin a cablului si
suprafata solului , de 0,6 mLinii electrice in cablu subteran MT
Pag. 37 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CANALE PENTRU POZARE
IN TUB
PLANSA
C1.10
Ed.01
19.03.2009
Pozarea unui singur cablu MT la adancime redusaCanalizzazione ad altezza ridotta
]

0
,
4
0

÷

0
,
5
0
Quote in metri
Massetto di riempimento
] 0,10
in calcestruzzo
Inerte prescritto


Canal la adancime redusa
Cote in metri
material inert prescris
Strat de fixare din betonLinii electrice in cablu subteran MT
Pag. 38 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CANALE PENTRU POZARE
IN TUB
PLANSA
C1.11
Ed.01
19.03.2009
Pozarea unui numar de 2 cabluri MT la adancime redusa


Canalizzazione ad altezza ridotta
]

0
,
4
0

÷

0
,
5
0
] 0,10
Massetto di riempimento
in calcestruzzo
Inerte prescritto
Quote in metri


Canal la adancime redusa
Cote in metri
material inert prescris
Strat de fixare din betonLinii electrice in cablu subteran MT
Pag. 39 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CANALE PENTRU POZARE
IN TUB
PLANSA
C1.12
Ed.01
19.03.2009
Pozarea unui numar de 3 cabluri MT la adancime redusaCanalizzazione ad altezza ridotta
]

0
,
4
0

÷

0
,
5
0
in calcestruzzo
Massetto di riempimento ] 0,10
Quote in metri
Inerte prescritto


Canal la adancime redusa
Cote in metri
material inert prescris
Strat de fixare din betonLinii electrice in cablu subteran MT
Pag. 40 din 136

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CANALE PENTRU POZARE
IN TUB
PLANSA
C1.13
Ed.01
19.03.2009Pozarea unui numar de 4 cabluri MT la adancime redusa

] 0,10
Canalizzazione ad altezza ridotta
]

0
,
5
0

÷

0
,
6
0
Massetto di riempimento
in calcestruzzo
Inerte prescritto
Quote in metri

Canal la adancime redusa
Cote in metri
material inert prescris
Strat de fixare din beton


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 41 din 136


SANT PENTRU TRAVERSAREA CU
MASINI SPECIALE

PLANSA
C2.1
Ed.01
19.03.2009


SCHEMA TRASEULUI SONDEI DE FORAREN.B.: tuburile pozate de obicei, in mod compatibil tehnologiei intrinseci a F.O.C (Forare
Orizontala Controlata) sunt clasificate PEAD UNI 7611 – 76 tip 321. Aceste tuburi, in mod
special in ceea ce priveste rezistenta la solicitarile mecanice, nu constituie protectia mecanica
suplimentara conform Normei CEI 11-17 si in consecinta trebuie sa fie pozate la o adancime
minima de 1,7 m. Culoarea trebuie sa fie alta decat portocaliu, galben, rosu, negru si negru cu
benzi albastre.

Pornire
Cursul apei


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 42 din 136

TRAVERSAREA CANALELOR

PLANSA
C3.1
Ed.01
19.03.2009

Trecere pe deasupra inaltata in tub
P = Adancime de pozare pe teren de orice natura la capetele traversarii ( Vezi Plansa de la C1.
1
la C3.
3
).
N.B.: Cotele din figura sunt indicative pentru latimi de canal cu L 5 m; trebuie in orice caz sa fie adaptate lungimii
canalului si spatiului disponibil

LISTA MATERIALELOR
Nr. Descriere
1
Tub din otel DN 150
(1
UNI 8863-87


Cote in mm
Mansoane de cabluri
pentru inchidere
Manufactura din beton
Cablu
Substrat ( mixt cu materiale)
)inerte)

Canal


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 43 din 136

TRAVERSAREA CANALELOR

PLANSA
C3.2
Ed.01
19.03.2009


Trecere pe deasupra in tub


P = Adancime de pozare pe teren de orice natura la capetele traversarii ( Vezi Plansa de la C1.
1
la C3.
3
).

LISTA MATERIALELOR
Nr Descriere
1
Tub din otel DN 150
(1
UNI 8863-87

Cote in mm
Manufacturi din beton
Substrat
( mixt cu materiale inerte)
Cablu
Mansoane de
cabluri pentru
inchidere
CANAL


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 44 din 136

TRAVERSAREA CANALELOR

PLANSA
C3.3
Ed.01
19.03.2009Trecerea subterana
P = Adancime de pozare pe teren de orice natura la capetele traversarii ( Vezi Plansa de la C1.
1
la C3.
3
).

N.B.: Malurile trebuie sa fie anterior pregatite prin nivelare pentru trecerea masinii cu senile si ulterior reparate;
pentru pozarea prin F.O.C. Vezi nota plansei C4.
1.
Cote in mm
CANAL
Cablu


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 45 din 136

LEGAREA LA PAMANT
PLANSA
C4.1
Ed.01
19.03.2009

Ecranele cablurilor MT

Ecran legat la pamant


Ecran care nu este legat la pamant ** trebuie sa fie prevazute in cazurile conform punctului 3.2 , numai daca tensiunea totala
de legare la pamant este mai mica de 5 kV. Deconectarea ecranului trebuie sa fie
semnalizata, prin panouri adecvate la ambele extremitati ale cablului.

Ecran cablu MTTeaca termorezistenta

Legatura din fire de CuBenzi din PVC

Conductor de cupru pentru
legare la pamant
Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 46 din 136

LEGAREA LA PAMANT
PLANSA
C4.2
Ed.01
19.03.2009
Descarcatoare
1
3
5
8
2a
4
10
13 14
11 12
3
6
ï
ï
A
A
9
14 13


1
7
2a
5
8
2b


Vedere A (din fata)
( legatura care coboara de-a lungul stalpului)LISTA MATERIALELOR
Nr. Descriere Plansa
1 Descarcatoare MT cu oxid metalic cu dispozitiv de deconectare
2 Conductor funie de Cu flexibil 35 mm
2
l = 500 mm cu papuc (latura descarcator)
1

-
3 Papuc de presare bimetalic cu contact plat pentru conductor DM4431RO M41
4 Conductor din funie de AL flexibil M41
5 Legatura cu linia din conductoare aliaj AL 35, 70 mm
2
sau AL-Acc 150 mm
2
M42
6 Placuta de zinc
(2 )
M41
7 Papuc de presare pentru cablu din AL JT 50mm
2

(2)(3)
M42
8 Cablu din AL JT 1X50 mm
2

(2)
M42
9
Agrafa cu o singura latura de fixare cabluri si tuburi cu banda din otel inox
(Part. C din Plansa. C8.5)
-
10 Colier de legatura cabluri CMT/65, 90 M5.4
11 Banda de otel inox tip 19 M5.4
12 Scoaba de inchidere pentru banda de otel inox tip 19 M5.4
13 Banda de otel inox tip 9,5 M5.4
14 Scoaba de inchidere pentru banda de otel inox tip 9,5 M5.4
(1)
furnizat cu descarcator si trebuie sa fie taiat la o lungime cat mai scurta posibil pentru a evita ca, in cazul interventiei dispozitivului sainterfereze
cu conductoarele sub tensiune.
(2)
doar pentru stalpi din beton armat centrifugat
(3)
trebuie sa se imbine cu bulon la un nr. de 3 papuci de prindere cu 3 conductoare de legatura ale descarcatoarelor pe cablul ce coboara de-a
lungul stalpului
Dispersor
(Plansa C1.5)


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 46 din 136

LEGAREA LA PAMANT
PLANSA
C4.3
Ed.01
19.03.2009

Priza circulara pentru limitarea potentialului pentru stalpi cu I.M.S. izolat in hexafluorura de sulf
sau separatoare in aer si descarcatoare
* Plansa Ghidului de proiectare si constructie a liniilor aeriene MT cu conductori neizolati
LISTA MATERIALELOR
Nr.
Descriere
Plansa
1
Cablu x50 mm
2 (1)
M4.2
2
Papuc de presare pentru cablu din AL JT
50 mm
2

(1)

M4.2
3
Tub izolant din P.V.C. dimensiune Ø 25
(1)
--
4
Agrafa cu o singura latura de fixare cabluri
si tuburi cu banda din otel inox
(1)

--
5
Banda de otel inox tip 9,5
(1)
M5.4
6 Scoaba de inchidere pentru banda de otel
inox tip 9,5
(1)

M5.4
7 Banda de fier zincat M4.1
8 Papuc de presare pentru legatura la
pamant
M4.1
10 Electrod de impamantare din profil de otel M4.1
11 Papuc de presare cu doua gauri M4.1
(1)

numai pentru stalpi din b.a.c
1
Part. C
1
7
10
11
Part. B
7
11
10
8
7
Part. A
Part. A Part. B
10
7
3
3
11
Vedi Vista B-B Tav. C8. 6
Vedi Part. B Tav. C1. *
Part. C
(vedere de sus)

1
4
Vezi Vedere B-B Plansa C86
Vezi Partea B Plansa C11
*Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 48 din 136

LEGAREA LA PAMANT
PLANSA
C4.4
Ed.01
19.03.2009

Prize circulare pentru limitarea potentialului pentru stalpi numai cu descarcatoare


LISTA MATERIALELOR

Nr.
Crt.
Descriere Plansa.
1
Descarcatoare MT cu oxid metalic cu dispozitiv de
deconectare
2
Conductor funie de Cu flexibil 35 mm
2
l = 500 mm
cu papuc (latura descarcatorului)
(1)

-
3
Papuc de presare cu contact plat pentru conductor din
cordon de Cu flexibil 35 mm
2
(n°3)
(2)

M4.2
4 Papuc de presare pentru cablu din Cu JT 50 mm
2 (2) (3)
M4.2
5 Cablu1x50 mm
2 (3)
M4.2
6 Banda de sustinere a cablului izolatoare
(3)
--
7
Agrafa cu o singura latura de fixare cabluri si tuburi cu
banda din otel inox
(3)

--
8 Tub rigid izolat in PVC “tipul rigid” Ø 25 mm
(3)
--
9 Banda de fier zincat M5.4
10 Scoaba de inchidere pentru banda de otel inox tip 9,5 M5.4
11 Tub flexibil “tip pliabil” in polietilena Ø 25 mm
(3)
--
12 Electrod de legare la pamant din profil de otel M4.1
(1)
furnizat cu descarcator si trebuie sa fie taiat la o lungime cat mai scurtaposibil pentru
a evita ca, in cazul interventiei dispozitivului sa interfereze cu conductoarele sub tensiune.
(2)
3 papuci de prindere cu 3 conductoare si 1 papuc de prindere la
(3)
numai

pentru stalpi din beton armat centrifugat

(2)
n° 3 capicorda rif. 3 e n° 1 capocorda rif. 4 da assiemare con bullone.


Detaliul legaturii
ce coboara de-a lungul stalpului

1
2
3
4
12
11
5
4
scaricatori o s.c.s.
Dispersore per
Part. B
B
B
B
B
5
7
Dispersore per
10
sostegno
Part. B
8
9
Vista B-B


2
5
0

c
m

Priza de pamant
pentru descarcatoare
Priza de
pamant pentru
stalpLinii electrice in cablu subteran MT
Pag. 49 din 136


DISPOZITII DE CONSTRUCTIE PROTECTII
IGNIFUGE
PLANSA
C5.1
Ed.01
19.03.2009

Protectii ignifuge standardizate pentru mansoane de MT
Tip de protectie Plansa Exemplu de folosire (tip de manson)
MARIME 1
Protectie ignifuga pentru mansoane drepte
unipolare cu diametrul pana la 85 mm
C9.2
w Mansoane drepte unipolare si de tranzitie,
cu injectie din rasina sau din material
retractabil (auto sau termocontractanta),
pentru cabluri izolate cu hartie impregnata,
cauciuc etilen – propilenic (G7) sau
polietilena reticulara (E4).

w Mansoane drepte unipolare pentru
intreruperea ecranului, cu injectie de rasina
sau material retractabil, pentru cabluri
izolate cu hartie impregnata, cauciuc etilen
– propilenic (G7) sau polietilena reticulara
(E4).

MARIME 2
Protectie ignifuga pentru mansoane drepte
unipolare si tripolare cu diametrul pana la
170 mm
C9.2 w Mansoane drepte unipolare pline cu
amestec pentru cablu izolat cu hartie
impregnata.

w Mansoane drepte unipolare cu injectie din
rasina pentru cabluri tripolare cu centura (ex.
ASCOLR/36).
MARIME 3
Protectie ignifuga pentru mansoane
speciale tripolare cu diametrul pana la 300
mm
C9.3
w Mansoane speciale drepte unipolare
cu injectie din rasina sau termocontractante
pentru legatura cablurilor izolate din
cauciuc etilen – propilenic (G7) polietilena
reticulara (E4) cu cabluri tipolare cu centura

w Mansoane drepte unipolare pline cu amestec
pentru cabluri tripolare cu centura.

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 50 din 136

DISPOZITII DE CONSTRUCTIE PROTECTII
IGNIFUGE
PLANSA
C5.2
Ed.01
19.03.2009

Exemplu de instalare a protectiei pe un manson drept unipolarCablu MT
Banda poliester
Fasie
Banda poliester

Placa

Benzi inox

Sigilator

Sigilator
Valvola injectie
(eventual)
Jonctiune MT

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 51 din 136

DISPOZITII DE CONSTRUCTIE PROTECTII
IGNIFUGE
PLANSA
C5.3
Ed.01
19.03.2009
Exemplu de instalare a protectiei pe un manson drept tripolar special
pe trei faze ale unui cablu unipolar si un cablu ecranatBanda din poliester
Jonctiune de Medie tensiune

Banda din poliester

Placa

Banda din poliester
Benzi metalice
Sigilare

Sigilare
Fasie
Sigilare
Detaliu sigilare pe partea cablurilor
unipolare (izolati cu cauciuc etilen –
propilenic sau polietilena reticulara)

PARTEA A III - A

MATERIALELinii electrice in cablu subteran MT
Pag. 53 din 136

SUMAR
PLANSA
MO.1
Ed.01
19.03.2009

SUMAR MO.1
CABLURI
Cabluri cu elice vizibila cu conductoare din Aluminiu M1.1
MANSOANE SI CONDUCTORI
Mansoane drepte unipolare pentru cabluri tripolare cu elice vizibila M2.1
Mansoane drepte unipolare pentru repararea cablurilor tripolare cu elice vizibila cu izolare extrudata sau
hartie impregnata M2.2
Mansoane de tranzitie M2.3
Mansoane drepte unipolare pentru intreruperea ecranului mecanic M2.4
Mansoane drepte unipolare mixte (cablu aerian – cablu subteran) M2.5
Conectori de presare drepti M2.6
Conectori de presare drepti de tip alungit pentru reparatie M2.7
Conectori de presare drepti de reductie pentru conductoare din Al sau Cu M2.8
TERMINALE MT SI PAPUCI
Terminale unipolare de interior M3.1
Terminale unipolare de exterior de tip normal M3.2
Terminale unipolare de exterior de tip antisare M3.3
Papuc cu orificiu si cu coada M3.4
Terminale unipolare in grup deconectabil cu con extern In = 250 A M3.5
LEGATURI DE LEGARE LA PAMANT
Materiale M4.1
Materiale M4.2
Materiale AL M4.3
PROTECTII MECANICE SI SUPORTURI
Tuburi de polietilena M5.1
Tuburi de PVC M5.2
Calote termoretractabile autosigilatoare M5.3
Canale M5.4
Suporturi M5.5
MARCAJE
Banda monitor cabluri electrice M6.1
Placa de identificare a excutorului mansonului M6.1

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 54 din 136

MATERIALE
CABLURI
PLANSA
M1.1
Ed.01
19.03.2009
Cabluri cu elice vizibila cu conductoare din Aluminiu

I – Conductor V – Banda semiconductoare higroexpansiva
II – Ecran semiconductor VI – Banda de al umi ni u
III – Izolatie XLPE VII – Manta
IV – Ecran semiconductor VIII – Marcaj
Matricola
Numar
conductoare x
sectiune
nominala
[ n° x mm
²

]
Diametrul
pe
conductorul
D
[mm]
Izolatie
Diametrul
pe
izolatorul
d+s 1
Diametrul
Extern
D
Diametrul
circumscris
Dc max
Masa
nominala
Document

33 22 84

3 x (1x185)

15,6÷16,2

XLPE

25,0 ÷27,2

30,0 ÷35,0

78,0

3550

DC 4385
Linii electrice in cablu subteran MT
Pag.55 din 136
MATERIALE
MANSOANE SI CONECTORI
PLANSA
M2.1
Ed.01
19.03.2009
Mansoane drepte pentru cabluri tripolare cu elice vizibila


N.B.:Mansoanele prezentate in aceasta pagina pot fi utilizate atat pe cabluri care nu
sunt “autoprotejate” (pag. 8/..) cat si pe cabluri “autoprotejate” (pag. 9) sau cu
manta termoplastica cu caracteristici de rezistenta la lovire tip (“Airbag”
PRYSMIAN). In ambalaj se gasesc instructiuni de montaj, diferite pentru fiecare
dintre cele doua tipuri de cabluri.

Matricola
Sectiune cablu
[mm
2
]
Solutie constructiva Document Conector
27 10 21 Retractabi l l a cal d
27 10 23
70÷185
Retractabil la rece
DJ 4387 Pag.15


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 56 din 136
MATERIALE
MANSOANE SI CONECTORI
PLANSA
M2.2
Ed.01
19.03.2009
Mansoane drepte pentru repararea cablurilor tripolare cu elice vizibila

Conectori de presare de tip “alungit“

Nr. Matricola

Sectiune
cablu [mm
2
]
Tipologia cabl ul ui Document Conector
ARE4H1 RX-1 2/ 20 kV
1 27 01 14 70÷185
ARG7H1Rx-12/20 kV
2 27 01 16 95 ÷240 ARC4HLRX-12/20kV
3 27 10 49 70÷185 ARE4H5EX-12/20kV
DJ 4379
Pag. 15

Nr. 1: manson care trebuie folosit pentru repararea cablurilor izolatoare in HEPR sau XLPE de
grosime 5,5 mm (grosime “normala”) si ecran din fire de cupru cu banda egalizatoare.
Nr. 2: manson care trebuie folosit pentru repararea cablurilor izolatoare di n hartie impregnata.
Repararea cu acest t i p de manson drept est e posi bi l a daca t r onsonul de conduct or car e
t r ebui e r epar at est e mai mi c de:

• sectiune cablu: 70- 95 mm
2
: la 380 mm;
• sectiune cablu 150 mm
2
: la 430 mm;
• sectiune cablu 185 mm
2
: la 460 mm.

In plus trebuie sa fie efectuata verificarea astfel incat cablul sa nu fi absorbit umiditate din sol. .
Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 57 din 136
MATERIALE
MANSOANE SI CONECTORI
PLANSA
M2.3
Ed.01
19.03.2009
Mansoane de tranzitie

Cablu nr. 1: ARE4H5EX Cabl u nr . 2: ARC4HLRX
(tripolar cu elice vizibila (tripolar cu elice vizibila
izolat c u XLPE - grosime"redusa") izolat cu hartie impregnata)

- Fi g . 1 -

Sectiune
[mm
2
] Nr.
Crt.

MATRICOLA
Cablu A Cablu B

Solutie de constructie

Docum
ent

Conector
27 10 47 70 ÷185 95 ÷240 Retractabil la rece
1
27 10 64 70 ÷185 95 ÷240 Retractabi l l a cal d
2 27 10 57 70 ÷185 50 Retractabil la rece
( 1)

3 27 10 66 70 ÷185 50 Retractabi l l a cal d
4 27 10 48 70 ÷185 95 ÷240 Retractabil la rece
( 1)

5 27 10 68 70 ÷185 95 ÷240 Retractabil la cald
DJ 4394 Pag. 16

(1) unii constructori p revad, pentru mantaua externa, solutia retractabil la cald.Cablu nr. 1 : ARE4H5EX
(tripolar cu elice vizibila izolat c u
XLPE - grosime- "redusa ")
Cabl u nr . 2: ASCOLR
(tripolar centurat izolat cu hartie
impregnata


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 58 din 136
MATERIALE
MANSOANE SI CONECTORI
PLANSA
M2.4
Ed.01
19.03.2009Mansoane de tranzitieCablu nr. 1 : ARE4H5EX (tripolar cu elice Cablul nr. 2: ARE4(G7)H5EXY
vizibila izolat c u XLPE - grosime- aer i ana) (tripolar cu elice vizibila i zol at cu
HEPR/"redusa ") XLPE pent r u
pozar e
Sectiune [mm
2
]
Nr . Matricola
Cablu A Cablu B
Solutie de constructie Document Conector
27 10 45 Retractabi l l a cal d
1
27 10 55
70÷185 3 5 ÷ 1 5 0
Retractabil la rece
27 02 04 Retractabi l l a cal d
2
27 02 09
70÷185 3 5 ÷ 1 5 0
Retractabil la rece
DJ 4378 Pag. 16

Nr. 1: manson utilizat pentru legatura cu cabluri izolatoare cu HEPR sau XLPE de grosime 5,5 mm (grosime
“normala”) existente si furnizate ( presupus) pana la octombrie 2007 .

Clema de legare la pamant
Cabl u f uni e de cupru 35 mm
2

Legatura ecranelor metalice a cablului pentru pozare subterana cu funie
de sustinere a cablului pentru pozare aeriana (a se executa cu exceptia
cazurilor conforme punctului 3.3 a Partii I din Ghidul de proiectare si
constructie a liniilor in cablu aerian MT si JT).


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 59 din 136
MATERIALE
MANSOANE SI CONECTORI
PLANSA
M2.5
Ed.01
19.03.2009


Mansoane drepte unipolare pentru intreruperea ecranului metalic
(cu intreruperea conductorului)


Intreruperea ecranului trebuie sa fie semnalizata la amandoua extremitatile cablului prin panouri
adecvate, in corespondenta “ schimbului de bobina”.
* Accesoriu pentru cabluri cu caracteristici de rezistenta la lovire

Matricola Sectiune cablu Solutie de constructie Document

Conector

27 10 46* 70÷185 Retractabil la cald DJ 4377
Plansa
M2.6Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 60 din 136
MATERIALE
MANSOANE SI CONECTORI
PLANSA
M2.6
Ed.01
19.03.2009
Conectori de presare pentru mansoane drepte

Referinte pent ru presare

Matricola
Sectiune
Conductor
[ mm
2
]
Øi
[mm]
L
[mm]
Document
Presa Matrice Poanson
27 50 54 185 17, 0 176 DM 4322 120k N 240AL- MT 240AL

Conectori de presare pentru mansoane de reparatie

Dimensi uni

Sectiune
conductoarelor
[ mm
2
]
ØA
+ 0,5
- 0
[mm]
ØB
+ 0
- 0,1
[mm]
ØC
± 0,1
[mm]
L1
± 2
[mm]
L2
+ 0
- 0,1
[mm]
L3
± 2
[mm]
Lu
+ 0
- 0,1
[mm]
185 17,0 29,2 32,0 123 156 176 286Referinte pent ru presare

Matricola
Sectiune
conductori
[mm
2
]
Øi
[mm]
L
[mm]
Document
Presa Matrice Poanson
27 37 58 185 17, 0 462 DM 4324 120kN 240AL- MT 240AL

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 61 din 136
MATERIALE
MANSOANE SI CONECTORI
PLANSA
M2.7
Ed.01
19.03.2009

Conectori de presare pent ru mansoane de tranzitie(1) Conector nestandardi zat, di sponi bi l pe pi ata.
Sectiune conductori
[ mm
2
]
Dimensiuni
[mm]
Referinte pentru
presare
(Presa 120 kN)
Document
Matricola
Fi g.
Cablu nr 1 Cablu nr 2 Ø1 Ø2 L Matrice Poanson

27 50 60 1 50 9, 0
27 50 61 1 95 12, 5
176 240AL-MT DM 4323
(1)
2
120 13, 7 143, 5 240AL-JT
--
27 50 62 1 150 15, 5
27 50 63 1
185
240

17, 0
19, 5
176 240AL-MT
240 AL
DM 4323


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 62 din 136
MATERIALE

TERMI NALE SI PAPUCI
PLANSA
M3.1
Ed.01
19.03.2009Matricola
Sectiune cablu
[mm
2
]
Tip
de
ecran
Solutie de
constructie
Document Papuc
27 30 40 70÷185 Banda Al
27 30 46 150 Fire Cu
27 30 48 240 Fire Cu
Retractabi l l a cal d
s au l a r ec e
DJ 4456 Pag. 20

Terminale unipolare de interior
Semiconductor
cablu
Priza de
continuitate a
ecranului
(“razatoare”)
Banda metalica

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 63 din 136

MATERIALE
TERMINALE SI PAPUCI

PLANSA
M3.2
Ed.01
19.03.2009

Terminale unipolare de exterior de tip "normal"
(salinitate de tinere 56 kg/m
3
)


Matricola
Sectiune cablu
[mm
2
]
Tip de
ecran
Solutie
de constructie Document Papuc
27 30 64 70÷185 Banda Al
Retractabi l l a cal d
s au l a r ece
DJ 4476 Pag. 20

Terminale nestandardi zate, di sponi bi le pe pi ata.Semiconductor
cablu
Priza de
continuitate a
ecranului
(“razatoare”)
Banda metalica
Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 64 din 136

MATERIALE
TERMINALE SI PAPUCI
PLANSA
M3.3
Ed.01
19.03.2009


Terminale unipolare de exterior de tip salin
(salinitate de tinere 224 kg/m
3
)


Matricola
Sectiune cablu
[mm
2
]
Tip de ecran Solutii de constructie Document Papuc
27 30 75 70÷185 Banda Al
cu i nj ect i e di n
r asi na cu i nvel i s
di n por t el an
DJ 4476 M3. 4

(1) Terminale nestandardizate, in prezent nu sunt disponibile. Se experimenteaza prototipuri de tip retractabil la rece.

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 65 din 136

MATERIALE
TERMINALE SI PAPUCI
PLANSA
M3.4
Ed.01
19.03.2009


Papuci de presare pentru terminale

Referinte pentru presare
Matricola Fig.
Sectiune
conductori
[mm
2
]
Øi
[mm]
L
[mm]
Presa Matrice Poanson
21 05 62 1 120
27 37 29 2
150 15,5
135
150AL-MT 150AL
21 05 63 1 125
27 37 25 2
185 17,0
135
21 05 64 1 125
27 37 17 2
240 19,5
135
120 kN
240 AL-MT 240 ALFIG.1 = CU ORIFICIU
FIG.2 = CU COADA

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 66 din 136

MATERIALE
TERMINALE SI PAPUCI
PLANSA
M3.5
Ed.01
19.03.2009

TERMINALE DECONECTABILE TIP "CON EXTERN"
Terminale unipolare in T In = 400 A


Fig.1: Terminale cu capac izolator


Fi g. 2: Terminale cu el ement de j onct i une
Referinte pent ru presarea
papucul ui ( part . 1)
Matricola
Fig.
Sectiune
cablu
[mm
2
]
Document
Presa Matrice Poanson
273121 1
273123 2
185 DJ 4155 120 KN 240 AL-C 240 AL

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 67 din 136

MATERIALE
MATERIALE PENTRU LEGARE LA
PAMANT
PLANSA
M4.1
Ed.01
19.03.2009


PAPUC DE PRESARE PAPUC DE PRESARE ELECTROD
PENTRU CLEMA DREPT CU CONTACT IN PROFIL DE OTEL
DE IMPAMANTARE PLAT IN DOUA ORIFICII
PENTRU ELECTROD


PLACUTA DE ZINC CONDUCTOR DIN FUNIE DE CUPRU

Matricola Document
23 98 01
DR 1025
(2398 M)

Matricola Document
21 77 03
DR 1020
(2177 B)

Matricola Document
21 70 00
DR 1015
(2170 C)

Matricola Sectiune Document
31 04 04 35 mm
2
DC 8

Matricola Document
23 98 05 DR 1010Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 68 din 136
MATERIALE
MATERIALE PENTRU LEGARE LA
PAMANT
PLANSA
M4.2
Ed.01
19.03.2009
Cablu unipolar 0,6/1 kV

Nr.
Crt.
Matricola Conductoare Izolatie

Sectiune Øc
[mm]
Øe
[mm]
Document
3 33 03 02 50 mm
2


8,0÷8,3
14
4 33 03 03
Al XLPE (E4)
95 mm
2

11, 3÷11, 6
19
DC 4152

Nr. 1-2: cablu furnizat de societate “ fungibil” care poate fi furnizat in alternativa sectiunilor corespunzatoare de
cablu din aluminiu nr. 3 si 4 (Nr. “ Lista de preturi a materialelor furnizate de societate”, Roma – Ed. 02/2007).

Matricola Descriere
33 03 02
Cablu 0, 6/ 1 kV ARG7(E4)R 1x50
33 03 03
Cablu 0, 6/ 1 kVA RG7(E4)R 1x95

Papuci de presare


Fig. 1 Fig. 2

Conductor
Matricola Fi g.
Cablu
Sectiune
[mm
2
]
Document
2 1 05 4 5 25
2 1 05 7 3
1
Conduct or
Cu
35
DM 3155
2 1 0 5 39 25
21 05 7 8
1 Cablu Cu
50
DM 4134
2 1 0 5 4 3 50
2 1 0 5 8 1
2 Cablu Al
95
DM 4431

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 69 din 136

MATERIALE
MATERIALE PENTRU LEGARE LA
PAMANT
PLANSA
M4.3
Ed.01
19.03.2009

Calote termoretractabile de protectie
( 1)Dimensiuni
Inainte de restrangere Dupa restrangere
Matricola

φe
[mm] L min
[mm]
D1 min
[mm]
s1 mi n
[mm]
D2 mi n
[mm]
s2 mi n
[mm]
-- 20 85 39 0,80 12 4,1


Furnizor /Articol
D1
[mm]
s1
[mm]
D2
[mm]
s2
[mm]
L
(2)
[mm]
ELCON
ElcotermMPS2028/9
28 n.d. 9 3,0 1000
RAYTECH
WCSM 33/8/1 000/1 72
33 0,7 8 3,2 1000
TESI
TRTM 0750-28/9
28 n.d. 9 3,0 1200
3M
MDT-A 32/7,5
32 0,76 7,5 3,3 1000
TYCO (RAYCHEM)
WCSM 33/8 -1000/S
33
0,7
8
3,3
1000

N.B.: Indicatia furnizorului si codul de articol au caracter informativ.

(1) Protectia partii din aluminiu si a papucilor bimetalici pentru cabluri din Al fol osi te pentru l egaturi l e de legare
l a pamant si descarcatoare
(2 ) Bare de lungime standard
Aluminiu CupruLinii electrice in cablu subteran MT
Pag. 70 din 136

MATERIALE
LEGATURI IN CABLU UNIPOLAR
CELULA MT - TRANSFORMATOR
PLANSA
M4.4
Ed.01
19.03.2009
Fig. Document MATRICOLA
Lungime
[m]
(*)
Terminal partea IMS
Terminal partea
transformatorului
21 98 10 6
1 DJ 4447
21 98 11 10,5
Terminal unipolar MT
pentru interior retractabil
(Fig.1 Plansa M11.2)
Terminal unipolar MT
pentru interior retractabil
(Fig.1 Plansa M11.2)
2 DJ 4448 21 98 13 6
Terminal deconectabil cu
“con extern” In=250A
(Fig. 3 Plansa M11.2)
Terminal deconectabil cu
„con intern” In=250A
(Fig. 2 Plansa M11.2)
21 98 14 6
3 DJ 4447
21 98 15 10,5
Terminal deconectabil cu
“con extern” In=250A
(Fig.3 Plansa M11.2)
Terminal unipolar MT
pentru interior retractabil
(Fig.1 Plansa M11.2)
21 9816 6
4 DJ 4447
21 98 17 10,5
Terminal unipolar MT
pentru interior retractabil
(Fig. 1 Plansa M11.2)
Terminal deconectabil cu
“con intern” In=250A
(Fig. 2 Plansa M11.2)

(*) Cablu 1 x 25 mm
2
RG7H1R12/20 kV
(Documentul de unificare DC 4372 – Matricola 33 20 22)
Celule MT Transformator Transformator Celule MT

Celule MT

Celule MT Transformator

Transformator
Fig. 1 Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 71 din 136

MATERIALE
PROTECTII MECANICE SI SUPORTURI
PLANSA
M5.1
Ed.01
19.03.2009

PROTECTII MECANICE:TUBURI DIN POLIETILENAConforme Normelor SR EN 50086-2-4 (tub “ N” normal )
· rezistenta la lovire: - tub ∅e 25-50 m m : 15 J;
- tub ∅e 63 m m : 20 J;
- tub ∅e 1 2 5 m m : 28 J;
- tub ∅e 160 m m : 40 J.

Tip
Diametru
extern
[mm]
L
[m] Marcaje
Matricola
(1)
Document
25 50 29 55 1 0
32 50 29 55 11
50 50 29 55 12
63 50 29 5 5 13
125 50 29 55 14
Tub“pliabil ”

suluri
160 25
(se aplica la extremitatile tubului)
sigla sau marca constructorului
material folosit
anul fabricatiei
SR EN 50086-2-2 SR EN 50086-2-4/tipul
“ N”
29 55 15


DS 4247


1 2 5 b 29 55 26
Tub “pliabil
” in bare
160

6
(se aplica pe suprafata externa la
distanta = 1 m)
sigla sau marca constructorului
diametrul nominal extern in mm
ENEL
anul fabricatiei
marcaj IMQ sau echivalent
29 55 27
DS 4235

Structura externa pliabil Tuburi : culoare neagra

Tuburi bare: culoare gri

Manson de jonctiune


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 72 din 136

MATERIALE
PROTECTII MECANICE SI SUPORTURI
PLANSA
M5.2
Ed.01
19.03.2009

PROTECTII MECANCE:TUBURI DIN PVC IGNIFUGE

Diametru
Extern
Æe
[mm]
L
[m]
Culoare Marcaje
Matricola
(1)

Document
25 29 55 20
32 29 55 21
50

Gri
(se aplica pe suprafata externa
la distanta = 1 m)
sigla sau marca constructorului
diametrul nominal extern in mm
E N E L
29 55 22
63 29 55 23
125 29 55 24
160
3
Negru
anul fabricatiei
marca IMQ
29 55 25
DS 4235
Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 73 din 136
MATERIALE
PROTECTI I MECANI CE SI SUPORTURI
PLANSA
M5.3
Ed.01
19.03.2009

CALOTE TERMOCONTRACTANTE AUTOSIGILATOARE

Dimensiuni minime Diametre de utilizat Ø
( 2)

Mat ri col a
( 1)
A
[mm]
Sp.
[mm]
mi n.
[mm]
max.
[mm]

Document
27 67 20 60 16 30
27 67 21 100 30 50
27 67 22 100
2
50 95
DS 4286
CANALE
Canal e di n fi bra de sti cl a
pentru protecti a cabl uri l or
Pl acuta pentru fi xarea
stal pul ui canal ul ui di n
rasi na

Matricola
R
[mm]
h
[mm]
a
[mm]
Document
27 60 74
( 1)

26 56 56
27 60 75
( 1)

50 100 100
DS 4237

(1) Mat eriale furnizare intreprindere sau cumparare din catalogul on- line
(2) Pentru diametre externe D a cablurilor vezi Plansele M1.1, M1.4
Matricola
A
[mm]
Document
277820
(1)
60
277821
(1)
104
DS 4253

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 74 din 136
MATERIALE
PROTECTI I MECANI CE SI SUPORTURI
PLANSA
M5.5
Ed.01
19.03.2009


SUPORTURI
Suport pentru terminale cabluri unipolare MT Coliere pentru fixarea cablurilor pe stalp sau zid

Matricola Document
25 00 89 DS 3068

Adaptat pentru
cablu
Matricola
Diametru
[mm] Tip Sect
[mm]
Document
245361 30÷40 JT = 50
245362 40÷65 JT 95÷240
245364 55÷75 MT 70÷150
245365 65÷95 MT 185

DS 3112

Banda de otel inox Scoaba de inchidere pentru banda de otel inox
Matricola Latime Document
847603
(1)
9,5
847613
(1)
19
DS 3230

Matricola Latime Document
847650
(1)
9,5
847651
(1)
19
DS 3240Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 75 din 136
MATERIALE
MARCAJE
PLANSA
M6.1
Ed.01
19.03.2009

Cote in mm

Fig. A
280
Exemplu de placa de identificare a executorului mansonului)
Material: PVC Sp.= 1mm

Fig. B

F i g. Denumi r e Matr i c ol a Doc ument
A Banda onitorizants pentru a indica prezenta cablurilor electrice subterane
85 88 33
( 1 )

DS 4285
B
Placa de identificare a executorului mansonului
---- ----


MANSON MEDIE TENSIUNE EXECUTAT DE CATRE INTREPRINDEREA :
SC ELECTROTIMIS SA
ADRESA SOCIALA :
Str.PESTALOZZI nr 3-5 TIMISOARA
ZIUA 22 LUNA 09 ANUL 2009
ENEL CABLURI ELECTRI CEPARTEA A IV- A

UTILIZAREA
CABLURILOR ELECTRICELinii electrice in cablu subteran MT
Pag. 77 din 136


UTILIZAREA CABLURILOR
LISTA PLANSELOR
CUPRI NS
PLANSA
U0.1
Ed.01
19.03.2009

CUPRINS 10/03
TRAGERE DE SIGURANTA PENTRU POZAREA CABLURILOR U1.1 2-10/03
RAZE DE CURBURA ADMISE U2.1 2-10/03
DISTANTE CARE TREBUIE RESPECTATE INTRE INSTALATII SI LUCRARI
INTERFERENTE U3.1
U3.2
U3.3
U3.4
U3.5
U3.6
U3.7
U3.8
U3.9
U3.10
U3.11
U3.12
U3.14
U3.13
U3.15
U3.16
VERIFICAREA FINALA A CABLUILOR MT DUPA POZARE U4.1


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 78 din 136

TRAGEREA DE SIGURANTA
PENTRU POZAREA CABLURILOR
PLANSA
U1.1
Ed.01
19.03.2009

Eforturile de tragere necesare in timpul operatiunilor de pozare a cablurilor nu sunt
aplicate invelisurilor protective, ci conductoarelor pentru care se recomanda sa nu
depaseasca o solicitare de:

50 N/mm
2
pentru conductoare din aluminiu
Din acest motiv, cand pozarea cablului este efectuata cu ajutorul unui scripete cu motor cu
ambreiaj automatic cu carlig; acesta trebuie sa fie prevazuta cu aparaturi pentru controlul
continuu al fortei de tragere si inregistrarea tragerii aplicate.
Este interzisa folosirea mijloacelor mecanice care nu corespund cerintelor de mai sus.
Aplicarea tragerii trebuie sa se efectueze treptat si pe cat posibil in mod continuu evitand
intreruperile.
In timpul intregii faze de intindere nu trebuie sa fie aplicate forte de tragere mai mari decat
cele prevazute de Normele in vigoare si decat cele prescrise de documentatia tecnica Enel.
Fortele de tragere nu trebuie sa detemine scurgeri intre conductor si izolatorii cablului;
pentru aceasta sunt folositi ciorapi de tragere autocontractanti legati la mansoane mobil
capabile sa descarce momentele de torsiune care se creaza pe funia de tragere.
Desfasurarea cablului din bobina trebuie sa se faca prin rotatie mecanica sau manuala a
acesteia.
Este interzisa rotirea bobinei prin tragerea cablului in sine cu scopul de a evita solicitarea
necorespunzatoare a cablului.
Alte metode de tragere pot fi utilizate de catre Anteprenor prin cererea in prealabil a
autorizarii de la Enel
Mai departe sunt prezentate tabelele recapitulative ale tragerilor maxime admisibile pentru
cablul MT standardizat in utilizarea normala.

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 79 din 136

TRAGEREA DE SIGURANTA
PENTRU POZAREA CABLURILOR
PLANSA
U1.1
Ed.01
19.03.2009
CABLURI MT CU ELICE VIZIBILA DIN ALUMINIU IZOLATE CU HEPR SAU CU XLPE
(ARG7H1RX - 12/20 kV) - (ARE4H1RX - 12/20 kV)
Formare (n° x mm
2
) Tragere de siguranta [N]
3 x (1 x 185) 27750


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 80 din 136

RAZA DE CURBURA
PLANSA
U1.1
Ed.01
19.03.2009

In plus trebuie sa se tina cont de faptul ca pentru pozarea cablurilor in prezenta apei, cu scopul de a evita infiltrari sub
manta externa sau intre firele cablurilor conductorilor care in timp ar putea provoca oxidari daunatoare, va fi necesar sa
se prevada sigilarea adecvata intre cablu si dispozitivul de ancorare.
In timpul operatiunilor de pozare a cablurilor pentru instalare fixa, daca nu este altfel indicat in
normele specifice sau chiar de catre constructori, Normele NTE 007/2008 prescriu faptul ca
razele de curbura masurate pe generatoarea interna a cablurilor, nu trebuie sa fie mai mici de

15 D pentru cabluri cu izolatie sintetica
unde D = diametru extern

Pentru cabluri multipolare alcatuite din mai multe cabluri unipolare cu cordon si elice
vizibila, diametrul D considerat de referinta este egal cu 1,5 ori diametrul extern al
cablului unipolar de dimensiuni mai mari.
Depasirea acestor limite ar putea genera deformari permanente pe cablu compromitand
fiabilitatea in exploatare.
Mai departe sunt prezentate tabelele rezumate ale razelor de curbura minime (valori rotunjite
din exces) pentru cabluri MT standardizate de folosire normala.
PENTRU CABLURI MT CU ELICE VIZIBILA DIN ALUMINIU IZOLATE CU HEPR
(ARG7H1RX - 12/20 kV)
Formare (n° x mm
2
)
Raza de curbura minima [m]
3 x (1 x 185) 0,80

PENTRU CABLURI MT CU ELICE VIZIBILA DIN ALUMINIU IZOLATE XLPE
(ARE4H1RX - 12/20 kV)
Formare (n° x mm
2
) Raza de curbura minima [m]
3 x (1 x 185) 0,90

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 81 din 136

DISTANTE INTRE INSTALATII SI
CONSTRUCTII
PLANSA
M3.1
Ed.01
19.03.2009


LISTA PLANSELOR
LUCRARI INTERFERENTE Plansa
INTERSECTIE SI PARALELISM CONDUCTA APA SI CANALIZARE CU CABLU ENERGIE U3.1

INTERSECTIE SI PARALELISM CANAL TERMIC CU CABLU ENERGIE U3.2

INTERSECTIE SI PARALELISM CONDUCTE LICHIDE COMBUSTIBILE CU CABLU ENERGIE U3.3

INTERSECTIE SI PARALELISM CONDUCTE GAZE CU CABLU ENERGIE U3.4

PARALELISM CLADIRI SI ARBORI CU CABLU ENERGIE U3.5

PARALELISME LEA = 1kV si LEA 1-20kV si LEA 110-400kV CU CABLU ENERGIE U3.6

INTERSECTIE SI PARALELISM CABLU ENERGIE CU SINE DE TRAMVAI U3.7

INTERSECTIE SI PARALELISM CABLU ENERGIE CU CAI FERATE NEELECTRIFICATE U3.8

INTERSECTIE SI PARALELISM CABLU ENERGIE CU CAI FERATE ELECTRIFICATE U3.9

INTERSECTIE SI PARALELISM CABLU ENERGIE CU DRUMURI U3.10

INTERSECTIE SI PARALELISM CABLU TELEFONIC CU CABLUENERGIE U3.11Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 82 din 136

DISTANTE INTRE INSTALATII SI
CONSTRUCTII
PLANSA
U3.1
Ed.01
19.03.2009

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 83 din 136

DISTANTE INTRE INSTALATII SI
CONSTRUCTII
PLANSA
U3.2
Ed.01
19.03.2009
Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 84 din 136

DISTANTE INTRE INSTALATII SI
CONSTRUCTII
PLANSA
U3.3
Ed.01
19.03.2009
Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 85 din 136

DISTANTE INTRE INSTALATII SI
CONSTRUCTII
PLANSA
U3.4
Ed.01
19.03.2009Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 86 din 136

DISTANTE INTRE INSTALATII SI
CONSTRUCTII
PLANSA
U3.5
Ed.01
19.03.2009

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 87 din 136

DISTANTE INTRE INSTALATII SI
CONSTRUCTII
PLANSA
U3.6
Ed.01
19.03.2009Linii electrice in cablu subteran MT
Pag 88 din 136

DISTANTE INTRE INSTALATII SI
CONSTRUCTII
PLANSA
U3.7
Ed.01
19.03.2009Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 89 din 136

DISTANTE INTRE INSTALATII SI
CONSTRUCTII
PLANSA
U3.8
Ed.01
19.03.2009Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 90 din 136

DISTANTE INTRE INSTALATII SI
CONSTRUCTII
PLANSA
U3.9
Ed.01
19.03.2009


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 91 din 136

DISTANTE INTRE INSTALATII SI
CONSTRUCTII
PLANSA
U3.10
Ed.01
19.03.2009

Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 92 din 136

DISTANTE INTRE INSTALATII SI
CONSTRUCTII
PLANSA
U3.11
Ed.01
19.03.2009


Linii electrice in cablu subteran MT
Pag. 93 din 136


VERIFICAREA FINALA A CABLURILOR
MT DUPA POZARE
PLANSA
U4.1
Ed.01
19.03.2009

Avand in vedere ca Norma PE 116 nu obliga sa se efectueze o astfel de receptie
finala, in cazuri speciale cum ar fi cabluri din portiuni foarte lungi, care alimenteaza
sarcini importante care nu sunt realimentabile si pentru care exista dubii privind
calitatea pozarii, pot fi supuse totusi probelor de tensiune in conformitate cu
prevederile Normei.
Nivelurile si tipul de tensiune de proba sunt prezentate in prospectul ce urmeaza:

PROBA DE VERIFICARE FINALA DUPA POZARE
(pentru cabluri cu 1kV=U
O
=30kV; Norma CEI 11-17 si CEI 11-17- V1, cap VI)

Tensiune continua
Tensiune alternata
trifazata de sistem la
frecventa de exercitiu
Tensiune alternata
la frecventa de 0,1
Hz
TIPOLOGIA CABLULUI
VALOARE
TENSIUNE
[kV]
DURATA
[min]
VALOARE
TENSIUNE
[kV]
DURATA
[h]
VALOARE
TENSIUNE
[kV]
DURATA
[min]
NOU
U 24 3 U0 15
IZOLARE
EXTRUDATA
IN SERVICIU
(1)
U 24 2,1 U0 15

Unde:
U = Tensiune nominala de referinta pentru izolarea la frecventa de exploatare, in kV eficienta,
intre doi conductori oarecare izolati in cablu.
U0 = Tensiune nominala de referinta pentru izolarea la frecventa de exploatare, in kV eficienta,
intre un conductor oarecare si sol.

(1) Probele de tensiune continua, pe cabluri cu izolanti in XLPE si EPR si conform experientei
acumulate in special din exterior, sunt potential deteriorabile din cauza tensiunii de
polarizare care combinanduse cu tensiunea de retea la punerea in serviciu a cablului ar
putea expune izolantul la tensiuni ridicate cu posibile deteriorari; vulnerabilitatea pentru
astfel de evenimente este special marcata pentru cabluri izolate in XLPE.

(2) Nivelurile de tensiune indicate corespund in procent de 70% celor prevazute pentru
cablurile de pozare noua.Pentru cablurile de izolare extruda in exploatare de peste 5 ani
tensiunile de proba trebuie oricum sa fie = 2 Uo in caz de continuaSECTIUNE 2
LINII IN CABLU SUBTERAN JT
CUPRINS GENERAL
PARTEA I - CRITERII GENERALE 95

1 REFERINTE NORMATIVE vezi sectiune MT pag 5
2 SCHEME DE RETEA JT 97
2.1 LINII UNIFICATE 99
2.1.1 LINII 99
2.1.2 BRANSAMENTE 100

3 PROIECTAREA ELECTRICA 100
3.1 ALEGEREA CABLURILOR 100
3.1.1 CAPACITATEA CABLURILOR 100
3.1.2 REZISTENTA TERMICA LA SCURTCIRCUIT 101
3.1.3 CADEREA DE TENSIUNE 102
3.2 LEGATURI LA PAMANT ALE NEUTRULUI 102
3.3 PROTECTIA IMPOTRIVA RISCURILOR DE INCENDIU 103
3.4 LOCALIZAREA SI CARACTERISTICILE SEPARARILOR 103

4 PROIECTAREA CANALELOR 104
4.1 CRITERII PENTRU IDENTIFICAREA TRASEULUI 104
4.2 CANALE STANDARDIZATE 104

4.2.1 POZAREA DIRECT SUBTERANA TRADITIONALA 104
4.2.2 POZAREA DIRECTA INGROPATA MECANIZAT 104
4.2.3 POZAREA IN TUB DIN MATERIAL PLASTIC 104
4.2.4 POZAREA IN TUB CU BETON 104
4.2.5 POZAREA CU FORARE ORIZONTALA CONTROLATA 104
4.2.6 STRUCTURI SUBTERANE POLIFUNCTIONALE 104
4.2.7 ARANJAREA SUBTERANA A INSTALATIILOR TEHNOLOGICE 104

4.3 DOCUMENTATIE 104
4.3.1 CARTOGRAFIA PROIECTULUI 104
4.3.2 INREGISTRAREA TRASEULUI 104
4.3.3. ZONA DE ASERVIRE A CABLURILOR JT 104


PARTEA A II – A – SOLUTII CONSTRUCTIVE

CUPRINS 106
SANT PENTRU POZARE DIRECT SUBTERANA 106
SANT PENTRU POZARE IN TUBURI 106
SANT PENTRU TRAVERSARI CU MASINI SPECIALE 106
TRAVERSARI DE CANALE 106
POZARE DE CABLURI SI ALTE INSTALATII TEHNOLOGICE IN ZONELE URBANIZATE
106
LEGATURI LA PAMANT 106
SEPARARI JT 106
DERIVATII RIGIDE 106
PARTEA A III – A – MATERIALE

CUPRINS 108
CABLURI 109-111
MANSOANE, DERIVATII SI CONECTORI 112-122
LEGATURI LA PAMANT 123-124
PROTECTII MECANICE SI SUPORTURI 125
CLEME DE SECTIONARE JT PENTRU FIRIDE 126
STRUCTURI STRADALE PENTRU NODURI DE RETEA JT 127-130
MARCAJE 131


PARTEA A IV –A – UTILIZAREA CABLURILOR

CUPRINS 133
TRAGERI DE SIGURANTA PENTRU POZAREA CABLURILOR 134-135
RAZE DE CURBARE 136
DISTANTE CARE TREBUIE SA FIE RESPECTATE FATA DE INSTALATII SI
LUCRARI INTERFERENTE vezi sectiunea MT pag.82-92


PARTEA I

CRITERII GENERALE

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 97 din 136

GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT

Ed.01
19.03.2009


1 REFERINTE NORMATIVE


VEZI PARTEA MT Pag. 5

2 SCHEME DE RETEA JT
In general un post poate fi realimentat doar prin retea MT, in consecinta structura retelei JT
trebuie sa fie pregatita pentru exploatarea radiala; o retea cu functionare buclata ar
necesita costuri ridicate de constructie si de mentenanta. Reteaua cu functionare radiala
poate fi realizata conform urmatoarelor configuratii de linii.

- Tip legatura intre diferite posturi de transformare


Aceasta schema, care are indicele de realimentare cel mai ridicat, trebuie sa fie
prevazuta pentru zonele urbane care sunt caraterizate prin calitatea speciala a
utilizatorilor.
Separarile trebuie sa fie prevazute in pozitie i ntermediara astfel incat sa fie optimizate
pierderile in conditii normale de exploatare.
Cabina Cabina
Posturi MT/JT
Post Post

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 98 din 136

GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT

Ed.01
19.03.2009

In nici un caz liniile, cu sectiune constanta, nu trebuie sa fie dimensionate pentru
preluarea integala a sarcinii totale a postului, ci doar a acelei linii ce trebuie alimentata.
- Tip inel


Este structura retelei cu indice mediu de realimentare deoarece linia de ax este
alimentata cu propria bara, se extinde in zona pe care trebuie sa o alimenteze si se
reanclanseaza pe o alta bara a aceluiasi post.
Inelul liniei de ax, de sectiune constanta, trebuie sa fie mentinut sectionat intr-un punct
indermediar adecvat.
Post MT/JT
na MT/BT

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 99 din 136

GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT

Ed.01
19.03.2009

Tip arborescentAceasta schema se realizeaza de obicei in zone extraurbane (retele mixte).

Aceasta schema este realizata dintr-un post de transformare din care pleaca linii
radiale, cu sectiune descrescatoare. Sarcinile nu pot sa fie realimentate.
Este posibil sa se construiasca axe cu sectiune constanta cand se impune o
dezvoltare a sarcinii care, pentru unitate si calitate, pot sa determine o evolutie a
schemei retelei electrice conform schemei precedente.
1 LINII UNIFICATE
Pentru construirea liniilor de ax si de derivatie se folosesc cabluri tetrapolare cu elice
vizibila cu izolatie din cauciuc etilen - propilenic HEPR sau polietilena recticulara XLPE
(Plansa. M 1.1).

Formarile prevazute pentru conductori din aluminiu (DC 4146):
- 3 x 240 + 150N;
- 3 x 150 + 95N;
- 3 x 95 + 50N;

Este vorba de cablurile care nu sunt prevazute cu invelis metalic indicat pentru protectia
impotriva contactelor directe, si asadar trebuie sa fie pozate in tuburi (protectie mecanica
suplimentara).
Pentru efectuarea racordarilor pentru locuintele de copropietari trebuie sa fie prevazute
cabluri tetrapolare cu neutru concentric din cupru (Plansa. M1.2), care garanteaza
siguranta necesara impotriva contactelor directe si indirecte, si in acelasi timp prevenirea
adecvata impotriva fraudelor de energie.Cabina

Post

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 100 din 136

GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT

Ed.01
19.03.2009

Formarile prevazute pentru conductori din aluminiu (DC 4126) sunt:
- 3 x 240 + 95C
- 3 x 150 + 50C
- 3 x 95 + 35C


2.1.2 Bransamente
Pentru realizarea bransamentelor se utilizeaza doar cabluri cu conductor din aluminiu si
neutru concentric cu conductori din cupru (DC 4125 – DC 4126) sectiunile de:

- 3 x 50 + 25C (DC 4126)
- 3 x 25 + 16C (DC 4126)
- 3 x 10 + 6C (DC 4126)
- 1 x 25 + 16C (DC 4125)
- 1 x 10 + 6C (DC 4125)

Plansa M1.3 e M1.4.

Pentru servicii cu putere mai mare de 70kW se folosesc aceleasi cabluri mutipolare
indicate in paragraful precedent.
3 PROIECTAREA ELECTRICA
3.1 ALEGEREA CABLURILOR
Alegerea sectiunii cablului care trebuie sa fie folost trebuie sa rezulte din totalitatea
urmatoarelor verificari:.
- capacitatea in regim permanent
- rezistenta termica la curenti de intensitate maxima de lunga si scurta durata
(scurtcircuit);
- caderi de tensiune.

Primele doua verificari, in afara de faptul ca sunt menite a garanta integritatea
conductoarelor, sunt in mod expres prevazute de norme pentru realizarea sigurantei
intrinseci a instalatiei. In practica alcatuiesc masurile pentru instalatii prevazute pentru a
preveni riscurile de incendiu si explozie.
3.1.1 Capacitatea cablurilor
Sarcina prevazuta in orice ramura a liniei JT trebuie sa fie mai mica decat capacitatea
cablului utilizat, stabilita de unificare in raport cu tipul de pozare adoptat (Tab. 1).

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 101 din 136

GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT

Ed.01
19.03.2009

TIPUL DE
CABLU
CAPACITATEA
CABLULUI
POZAT DIRECT
IN PAMANT
[A]
CAPACITATEA
CABLULUI
IN TUB
[A]
AL 3x240+95C 405 325
Al 3x240+150N 405 325
Al 3x150+95N 305 245
Al 3x95+50N 305 245
Al 3x150+50C 305 245
Al 3x95+35C 245 195
Al 3x50+25C 162 137
Al 3x25+16C

122 97
Al 3x10+6 C 71 57

Tab. 1
Valorile din tabelul 1 se refera la o exploatare continuativa cu factor de sarcina 100%.
Depasirea nivelelor de capacitate standardizate este permisa pentru perioade foarte
scurte si doar in cazurile de realimentarecu indici mai mari decat cei prevazuti in stadiu
de proiectare (vezi punctul 2)
3.1.2 Rezistenta termica la scurtcircuit

Este necesar sa se verifice si curentii de scurtcircuit astfel incat sa nu determine
temperaturi excesive in conductorii si in izolatie..
Dupa ce este ales intrerupatorul JT, asa cum este indicat in “ Ghidul pentru proiectare si
constructia posturilor de transformare MT/JT” si in “Ghidul pentru proiectarea si
constructia liniilor aeriene MT in conductori izolati si a Postului de transformare pe stalp,
trebuie sa fie verificata dupa criteriile prezentate in anexele din aceleasi Ghiduri, valoarea
de curent minim de scurtcircuit, in punctele cele mai defavorabile ale retelei (la capatul
fiecarei portiuni de cablu de sectiune diferita), atat pentru cabluri de ax cat si pentru cele
de derivatie sau prize..
Este necesar, in plus, sa se verifice rezistenta termica a cablurilor pentru curenti maximi
de scurtcircuit sau pentru cei ce se pot determina la inceputul fiecarei portiuni de cablu
de sectiune diferita. O astfel de verificare este necesara in cazuri speciale, spre exemplu
in punctul initial de prize, de sectiune pana la 10 mm
2
, derivate din linia ax la distanta
foarte mica fata de posturile MT/JT cu putere instalata mai mare de 250 kVA.

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 102 din 136

GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT

Ed.01
19.03.2009

3.1.3 Caderea de tensiune

Valorile limita de tensiune care trebuie sa fie luate in considerare in scopul proiectarii
liniilor sunt cele prevazute de norma SR EN 50160, sau 230V ± 10%.
Cu scopul de a evita supradimensionari excesive se recomanda verificarea, pentru
validarea optiunilor in conformitate cu punctele 3.1.1 si 3.1.2, pentru ca valorile de
cadere de tensiune sa atinga valorile maxime permise doar la finalul unui arc de timp
prestabilit si al unei estimate cresteri de sarcina.
Doar pentru furnizari caderea de tensiune, exprimata in procente, poate fi calculata asa
cum este indicat mai departe:
100
V
I
= V ⋅
⋅ ⋅

l dv

Unde:
V = tensiunea de linie [V];
dv = cadere de tensiune specifica, 3 (r cos + x sin ) ϕ ϕ [V/km A];
l = lungimea liniei [km];
I = curent de sarcina [A].
si cu:
r = rezistenta specifica [Ω/km];
x = reactactanta specifica [Ω/km].
c osϕ = 0,9
Caderea de tensiune specifica este indicata inTab. 2.

FORMARE

REZISTENTA
la 20° C
r
[Ω/km]
REACTANTA
x
[Ω/km]
CADERE DE
TENSIUNE
∆v
[V/A km]
3 x 150 + 50 C Aluminiu 0,206 0,075 0,377
3 x 150 + 95 N Aluminiu 0,206 0,097 0,394
3 x 150 + 95 C Cupru 0,126 0,075 0,253
3 x 150 + 95 N Cupru 0,124 0,098 0,267
Tab. 2
3.2 Legaturi de legare la pamant a neutrului
Neutrul sistemelor de distributie publica cu tensiune de 380 V trebuie sa fie legat la
pamant.
Normele nu fixeaza o valoare limita de rezistenta pentru impamantarea neutrului.
Legarea la pamant a neutrului se efectueaza in corespondenta fiecarui punct de derivatie
principal, spre exemplu in suportul de cleme de separare asa cum este prezentat in
dispozitia de constructie din Documentul C7.1. Prima impamantare a neutrului, atunci

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag.103 din 136

GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT

Ed.01
19.03.2009

cand nu poate fi efectuata in postul MT/JT, trebuie sa fie realizata in pozitie independenta
de instalatia de impamantare a postului in cauza, orientativ, la o distanta mai mare de 20
m.
3.3 Protectia impotriva riscurilor de incendiu
Trebuie sa se evite in cazul cablurilor alegerea de trasee care sa traverseze locuri cu risc
de explozie si/sau de incendiu. In cazul in care acest lucru nu poate fi evitat, cablurile
trebuie sa fie protejate adecvat prin tuburi metalice la vedere cu racorduri filetate si
sigilate sau cu tuburi incastrate. In orice caz posibilitatea de realizare a acestor
instructiuni trebuie sa se supuna aprobarii Unitatilor de Pompieri competente.


In toate celelalte cazuri deoarece cablurile standardizate Enel sunt de tipul celor care nu
propaga flacara (SR EN 60332) si asadar nu reprezinta pericol de propagare a
incendiului, pentru acestea nu sunt prevazute protectii speciale.

3.4 Localizari si caracteristicile separarilor

Separatiile liniilor de ax si de derivatie se efectueaza prin cleme instalate in interiorul cutii
speciale (firide) (vezi Plansa C7.1÷C7.2)
Pozitia sectionarilor trebuie sa fie aleasa tinand cont de accesibilitatea acestora, de
amplasarea sarcinilor care trebuie alimentate si de perspectiva de dezvoltare a zonei
alimentate.

Evident nu se utilizeaza casete/firide stradale cu sigurante fuzibile.


Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 104 din 136

GHID PENTRU PROIECTAREA SI
CONSTRUCTIA LINIILOR IN CABLU
SUBTERAN MT SI JT

Ed.01
19.03.2009

4- PROIECTAREA CANALELOR
4.1 - CRITERII PENTRU IDENTIFICAREA TRASEULUI

Vezi Sectiunea MT Pag.12

4.2 - SANTURI UNIFICATE
4.2.1 – POZAREA IN TUB DIN MATERIAL PLASTIC
4.2.2 – POZAREA IN TUB CU BETON
4.2.3 – POZAREA CU FORARE ORIZONTALA CONTROLATA

Vezi Sectiunea MT Pag.14

4.2.4 – STRUCTURI SUBTERANE MULTIFUNCTIONALE

Vezi Sectiunea MT Pag. 15

4.3 - DOCUMENTATIE
4.3.1 – CARTOGRAFIA PROIECTULUI
4.3.2 – INREGISTRAREA TRASEULUI

Vezi Sectiunea MT Pag.16

4.3.3.- ZONA DE SERVITUTE

Vezi Sectiunea MT Pag.17

PARTEA A II – A

SOLUTII DE CONSTRUCTIE


Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 106 din 136


SOLUTII DE CONSTRUCTIE

PLANSA
C0.1
Ed.01
19.03.2009

VEZI PARTEA II SECTIUNEA MT Pag. 26


PARTEA III

MATERIALE

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 108 din 136

MATERIALI
LISTA PLANSELOR
CUPRI NS
PLANSA
M1.0
Ed.01
19.03.2009

SUMAR M0.1

CABLURI
CABLURI TETRAPOLARE CU ELICE VIZIBILA M1.1
CABLURI TETRAPOLARE CU NEUTRU CONCENTRIC M1.2
CABLURI BIPOLARE CU NEUTRU CONCENTRIC M1.3
JONCTIUNI - DERIVATII SI CONECTORI
JONCTIUNI PENTRU CABLURI TETRAPOLARE CU ELICE VIZIBILA M2.1
JONCTIUNI PENTRU CABLURI TETRAPOLARE CU NEUTRU CONCENTRIC M2.2
JONCTIUNI MIXTE INTRE CABLURI TERAPOLARE CU NEUTRU CONCENTRIC SI CABLURI TETRAPOLARE
CU ELICE VIZIBILA M2.3
CONECTORI DE PRESARE DREPTI M2.4
CONECTORI DE PRESARE DREPTI DE REDUCTIE M2.5
CONECTORI DE DERIVATIE IN “C” SAU DUBLU “C” M2.6
CAPAC PENTRU MANSOANE DE DERIVATIE M2.7
MANSON TETRAPOLAR DE DERIVATIE CU CLEME M2.8
CONECTOR DE DERIVATIE CU IZOLATORUL PERFORAT PENTRU CABLURI CU NEUTRU CONCENTRIC
M2.9
TERMINALE JT
ECHIPAMENT PENTRU TERMINALE PE CABLURI CU NEUTRU CONCENTRIC M3.1

LEGATURI DE IMPAMANTARE M4.1
PROTECTII MECANICE SI SUPORTURI
TUBURI DIN POLIETILENA M5.1
TUBURI DI PVC M5.2
CALOTE TERMORETRACTABILE AUTOSIGILATOARE M5.3
SUPORTURI M5.4
SUPORTURI DE CLEME JT M6.1
STRUCTURI STRADALE PENTRU NODURI DE RETEA JT
FIRIDE STRADALE M7.1
DULAPURI STRADALE M7.2
CANALE DE INSPECTIE M7.3
MARCAJE M8.1

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 109 din 136

MATERIALI
CABLURI JT

PLANSA
M1.1
Ed.01
19.03.2009

Cabluri tetrapolare cu elice vizibila

Diametrul extern D
[mm]
Matricola
Numar de
conductori pentru
sectiune nominala
[n° x mm
2
)
Diametrul
circumscris
Dc
circa [mm]
Faze Neutru
Masa
nominala
[kg/km]
Document
33 06 55 3 x 95 + 50 N 44 17,5 ÷19,4 13,4 ÷14,8 1500
33 06 56 3 x 150+ 95 N 53 20,8 ÷22,9 17,5 ÷19,4 2400
33 06 57 3 x 240+ 150 N 65 25,9 ÷28,4 20,8 ÷22,9 3600
DC 4146

I - Conductor II - Izolatie III Manta IV Marcare
Cablu tetrapolar din aluminiu
si elice vizibila
ARG7RX - 0,6/1 kV (izolat cu HEPR)
ARE4*RX - 0,6/1 kV (izolat cu XLPE)

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 109 din 136

MATERIALI
CABLURI JT

PLANSA
M1.2
Ed.01
19.03.2009

Cabluri tetrapolare cu neutru concentric


I - Conductor I V - Conductor de neutru concentric
I I - Izolatie V - Mant a din PVC
I I I - Mant a mi c a penetranta VI - Mar car e


Cablu tetrapolar din aluminiu cu
neutru concentric

ARG7OCR - 0,6/1 kV (izolatie cu HEPR)
ARE4*OCR - 0,6/1 kV (izolatie cu XLPE)

Matricola
Numarul de
conductori pe
sectiunea nominala
[n° x mm
2
)
Diametrul
extern al
cablului D
[mm]
Masa
nominala
[kg/km]
Document
33 05 56 3 x 95 + 35C
40
2500
33 05 57 3 x 150 + 50C
49
3650
33 05 58 3 x 240 + 95C
61
6000
33 05 68 3 x 50 + 25C
32
1500
33 05 67 3x 25 + 16C
27
1000
33 05 66 3x10 + 6C
19
440
DC 4126

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 111din 136

MATERIALI
CABLURI JT

PLANSA
M1.3
Ed.01
19.03.2009

Cabluri bipolare cu neutru concentric


I - Conductor
I I - Izolatie
I I I - Conductor de neutru concentric
I V – Mant a din PVC
V - Mar c ar e

Cablu bipolar din Al cu neutru
concentric

AUG7CR - 0,6/1 kV (izolatie cu HEPR)
ARG7CR - 0,6/1 kV (izolatie cu HEPR)

AUE4*CR - 0,6/1 kV (izolatie cu XLPE)
ARE4*CR - 0,6/1 kV (izolatie cu XLPE)

Matricola
Numarul de
conductori
pe
sectiunea
nominala
[n° x mm
2
]
Diametrul
extern al
cablului
D
[mm]
Masa nominala
[kg/km]
Document
33 01 02 1x6+6C
10
185
33 01 03 1x16x16C
13
410
33 01 04 1x25 +25C 14
590

DC 4121
330101 1 x10 + 6C 11 170
330105 1 x 25 + 16C
14 380

DC 4125
Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 112 din 136
MATERIALI
MANSOANE, DERI VATI I SI CONECTORI
PLANSA
M2.1
Ed.01
19.03.2009
Jonctiuni pentru cabluri tetrapolare cu elice vizibila


Tabella DC 4126

Nr.
crt
Descrierea materialelor n. Document Plansa
1 Teaca termocontractanta 30/10 L= 220 mm 4 - -
2 Teaca termocontractanta 34/10 L= 350 mm 4 - -
3 Conector de jonctiune si reductie DM 4322
(DM 4323*)
M2.4
M2.5

* Conectori de reductie pentru cabluri din Al si Cu.
** Materiale usor de gasit pe piata .

Cablu cu elice vizibila
Doc. DC 4126

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 113 din 136
MATERIALI
MANSOANE, DERI VATI I SI CONECTORI
PLANSA
M2.2
Ed.01
19.03.2009
Jonctiuni pentru cabluri tetrapolare cu neutru concentric


Conector
(Plansa M 2.4)
Matricola Tip de formare a cablului
Faza Neutru
Document
Cu 3 x 6 + 6C
27 04 01
Cu 3 x 16 + 16C
Cu 3 x 25 + 25C
27 04 02
Cu 3 x 50 + 25C
Cu 3 x 95 + 50C
27 04 04
Cu 3 x 150 + 95C
Fig. A
3 x 95 (Al) + 35C (Cu)
3 x 150 (Al) + 50C (Cu)
Fig. B1 sau
B2
27 04 03
3 x 240 (Al) + 95C (Cu) Fig. B1
Fig. A DJ 4284
Componente din dotare
1) teaca de faza termocontractanta
2) retea pentru reconstructia ecranului metalic
3) fir de cupru pentru legatura
4) teaca externa termocontractanta autosigilatoare
(4) Teaca termocontractibila autosigilatoare cu pasta adeziva
Conductor concentric
Conector
(3) Legatura cu
f ir de cupru
(1) Teaca de faza termocontractibila
(2) Retea pentru reconstructia ecranului metalic

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 114 din 136
MATERIALI
MANSOANE, DERI VATI I SI CONECTORI
PLANSA
M2.3
Ed.01
19.03.2009

Jonctiuni mixte intre cabluri tetrapolare cu neutru si cabluri tetrapolare cu elice vizibila

Nr
crt
Descrierea materialelor Nr. Document Plansa

1 Teaca termocontractanta 19/9 L = 300 mm 4 - -
2 Calota termocontractanta cu 4 iesiri 1 DJ 4255 M3.1
3 Teaca termocontractanta 30/10 L= 220 mm 4 - -
4 Teaca termocontractanta 34/10 L= 500 mm 4 - -
5 Conector de reductie DM 4323 M2.5
6 Conector de jonctiune DM 4322 M2.4
Cablu cu neutru concentric
Document DC 4126 si DC 4122
Cablu torsadat
Document DC 4146 si DC 4145


Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 115 din 136
MATERIALI
MANSOANE, DERI VATI I SI CONECTORI
PLANSA
M2.4
Ed.01
19.03.2009

Conectori de presare dreptiPentru cabluri cu conductori din aluminiu


Fig. B1 ( conector MT) Fig. B2 (conector multitensiune)
Referinte pentru presare
Fig.
Sectiune
conductor
[mm
2
]
Matricola Document
Presa Matrice Poanson
Al 95 27 50 52 95 Al - MT 95 Al
Al 150 27 50 53 150 Al - MT 150 Al B1
Al 240 27 50 55
DM 4322
240 Al - MT 240 Al
Al 95 27 52 82 95 Al - BT 95 Al
B2
Al 150 27 52 83
DM 4326
120 kN
150 Al - BT 150 Al


Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 116 din 136
MATERIALI
MANSOANE, DERI VATI I SI CONECTORI
PLANSA
M2.5
Ed.01
19.03.2009

Conector de presare drepti de reductie
Pentru cabluri cu conductori din cupru sau din aluminiu
Adecvat pentru
conductor

Referinte pentru presare
Sect.
[mm
2
]
Sect.
[mm
2
]
Matricola Document
Presa Matrice Poanson
240 150 27 50 64 240 Al - MT 95 Al
150 95 27 50 66 150 Al - MT 150 Al
95 50 27 50 68
DM 4323 120 kN
95 Al - MT 240 Al

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 117 din 136
MATERIALI
MANSOANE, DERI VATI I SI CONECTORI
PLANSA
M2.6
Ed.01
19.03.2009

Conectori de derivatie in dublu “C“


Cablu de trecere Cablu derivatie Matricola Document
Sect. nom.
(mm
2
)
Tip ENEL
Sect. nom.
(mm
2
)
Tip ENEL
27 50 42 DM 4122/1 50
27 50 43 DM 4122/2 95
27 50 44 DM 4122/3 150
DC 4141 din Cu
DC 4145 din Cu
DC 4146 din Al

6 – 16 – 25
DC 4121 din Cu
DC 4122 din Cu
DC 4126 din Al


Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 118 din 136
MATERIALI
MANSOANE, DERI VATI I SI CONECTORI
PLANSA
M2.7
Ed.01
19.03.2009Capac pentru manson de derivatie unipolara
Sectiunea nominala a conductorului
(mm
2
)
Matricola Document
de trecere derivatie
27 37 60 50 6
27 37 61
DM 4281
50 ÷ 150 16 ÷ 25
Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 119 din 136
MATERIALI
MANSOANE, DERI VATI I SI CONECTORI
PLANSA
M2.8
Ed.01
19.03.2009
Manson tetrapolar de derivatie cu cleme

DIMENSIUNI
MAXIME
CABLU
DE TRECERE
CABLURI DERIVATE
MATRICOLA TIP
L
(mm)
H
(mm)
FORMARE
( Cu sau Al )
(n° x mm
2
)

Max
FORMARE ( doar Cu )
(n° x mm
2
)

27 04 05

DJ 4220/1
350

Cu 3 x 16 + 16C
Cu 3 x 25 + 25C
3
1
2
1
1 x 6 + 6C
1 x 16 + 16C
3 x 6 + 6C
3 x 16 + 16C
27 04 06 DJ 4220/2
Cu 3 x 50 + 25C 3
2
2
2
1
1 x 6 + 6C
1 x 16 + 16C
3 x 6 + 6C
3 x 16 + 16C
3 x 25 + 25C

27 04 07

DJ 4220/3
450

250
Cu 3 x 95 + 50C
Al 3 x 95 + 35C
3
2
2
2
2
1
1 x 6 + 6C
1 x 16 + 16C
3 x 6 + 6C
3 x 16 + 16C
3 x 25 + 25C
3 x 50 + 25C
27 04 08 DJ 4220/4
Cu 3 x 150 + 95C
Al 3 x 150 + 50C
3
2
2
2
2
1
1 x 6 + 6C
1 x 16 + 16C
3 x 6 + 6C
3 x 16 + 16C
3 x 25 + 25C
3 x 50 + 25C
- Derivatiile sunt realizate cu ajutorul conectorilor de inchidere mecanica din echipamentul furnizat.
- Cutiile de limitare trebuie sa fie potrivite si pentru derivatii realizate cu ajutorul conectorilor tetrapolari cu izolator
perforat tip DM 4127.

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 120 din 136
MATERIALI
MANSOANE, DERI VATI I SI CONECTORI
PLANSA
M2.9
Ed.01
19.03.2009
Clema de derivatie si perforare a izolatiei pentru cabluri cu neutru concentric
Disegno indicativo
max. 35 mm ingombro massimo
100 mm
max. 2 mm a grano
completamente avvitato
Vite di serraggio dei settori
Grano filettato di serraggio dei conduttori derivati
Settore del corpo
del connettore

Cablu de trecere (1) Cabluri derivatii (1)
Matricola Document
Cond. Al sau Cu N° max Cond. Cu
Invelis de continut si
conector pentru neutru
concentric(2)
27 58 11
Cu 3x16+16C
Cu 3x25+25C
3
1
1
1x6+6C
1x16+16C
3x6+6C
DJ 4220/1
27 58 12 Cu 3x50+25C
3
1
2
1
1
1x6+6C
3x6+6C
1x16+16C
3x16+16C
3c25+25C
DJ 4220/2
27 58 13
Al 3x95+35C
Cu 3x95+50C
DJ 4220/3
27 58 14
DM 4127

Al 3x150+50C
Cu 3x150+95C
3
3
2
1
1
1
1x6+6C
3x6+6C
1x16+16C
3x16+16C
3c25+25C
3x50+25C
DJ 4220/4
(1) Cabluri cu izolator din cauciuc etilen - propilenic (HEPR) o polietilena recticulara (XLPE), cu manta de
protectie externa din poli - invelis (PVC) si cu conductor din cupru sau aluminiu si cu cordon rigid compact
sau , pentru sectiunea 6 mm
2
, in fir rigid.
(2) pentru conexiunea de derivatie de la neutrul concentric sunt folosibili conectorii mansonului DJ 4220.
Desen ilustrativ

Sectorul corpului
conectorului
Diafragma izolanta
Surub de inchidere a sectoarelor
max. 2 mm bucata
complet filetata
Schelet de perforare si
derivatie pentru
conductorul de faza
dimensiune maxima
100mm
Bucata filetata de inchidere a conductorilor

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 121 din 136
MATERIALI
MANSOANE, DERI VATI I SI CONECTORI
PLANSA
M3.1
Ed.01
19.03.2009
Materiale pentru terminale pe cabluri cu neutru concentric


Fig. A –Calota termocontractanta Fig. B –Calota termocontractanta
pentru cablu bipolar pentru cablu tetrapolar


Terminal termocontractabil
Tub termocontractabil
Matricola Formatie cabluri
[n° x mm
?
]
Matricola Document Fig.
Faze Neutru
Document Fig.
1x6 + 6C
27 97 00 27 97 00
1x16 + 16C
27 97 10 DJ 4256 A
27 97 01 27 97 01
3x6 + 6C
27 97 20
27 97 00 27 97 00
3x16 + 16C
27 97 01 27 97 01
3x25 + 25C
27 97 21
3x50 + 25C
27 97 02
3x95 + 50C
27 97 02
3x150 + 95C
27 97 03
3x95 (Al ) + 35C (Cu)
3x150 (Al ) + 50C (Cu)
27 97 22
27 97 03
27 97 02
3x240 (Al ) + 95C (Cu)
27 97 23

DJ 4255

B
27 97 04 27 97 03
DJ 4260 C

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 122 din 136
MATERIALI
MANSOANE, DERI VATI I SI CONECTORI
PLANSA
M3.1
Ed.01
19.03.2009


Fi g. C - tub termocontractabi l pentru termi nati i l e cabl uri l or
Diametru [mm]
Fig. Matricola Document
Inainte de
contractare
Dupa
contractare
27 97 00 6.4 3.2
27 97 01
9.5
4.8
27 97 02 12.7 6. 4
27 97 03 19.1
9.5
C
27 97 04
DJ 4 6 2 0
25.4 12.7

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 123 din 136

MATERIALI
MATERI ALE PENTRU LEGARE LA
PAMANT
PLANSA
M4.1
Ed.01
19.03.2009

Cablu 0.6/1 kV

Matricola Sectiune
∅c max
[mm]
∅e
[mm]
Document
33 03 02 50 mm
2
6.2 12
33 03 03 95 mm
2
8.3 14
DC 4152 Al


Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 124 din 136

MATERIALI
MATERI ALE PENTRU LEGARE LA
PAMANT
PLANSA
M4.2
Ed.01
19.03.2009

Cordon de presare pentru conductori izolati
si cabluri de cupru
Electrod cu profil de otel

Conectoare de presare drepte cu reductie Al - Cu

Sectiune conductori
[mm
2
]
Diametru intern
[mm]
Referinte pentru
presare
(Pressa 120 kN)
Document
Matricola
Cablu A Cablu B
ØA ØB
Lungime

[mm]
Matrice Poanson
27 50 68 95 50 12,5 9,0 138 95 AL-MT 95 AL
DM 4323

Matricola Utilizare Sectiune Document
21 05 43 50 mm2
21 05 81
Cablu
95 mm2
DM 4431
Matricola Document
21 70 00 DR 1015Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 125 din 136
MATERIALI
PROTECTI I MECANI CE SI SUPORTURI
PLANSA
M5.1
Ed.01
19.03.2009


1) PROTECTII MECANICE: TUBURI DIN POLIETILENA
2) PROTECTII MECANICE: TUBURI DIN PVC AUTOCONTRACTANT
3) PROTECTII MECANICE SI SUPORTURI

Vezi SECTIUNE I “MT” - PARTEA III Pag. 70
Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 126 din 136

MATERIALI
CLEME DE SECTI ONARE JT
PENTRU FI RI DE
PLANSA
M6.1
Ed.01
19.03.2009
CLEME DE SECTIONARE JTFi g . Des cr i er e I ncar car e Mat ri col a Document
A
Cleme de sectionare cu 4 plecari pentru cablu = 50
mm
2 140 A 28 60 20 DS 4535
B
Cleme de sectionare si derivatie cu 4 plecari pentru
cablu = 150 mm
2

318 A 28 60 21 DS 4533
C
Cleme de sectionare si derivatie cu 4 plecari pentru
cablu = 240 mm
2

407 A 28 60 22 DS 4534

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 127 din 136

MATERIALI
STRUCTURI STRADALI PENTRU NODURI DE
RETEA JT

PLANSA
M7.1
Ed.01
19.03.2009

FIRIDE STRADALE

Fig. Descriere Matricola Document
A Firide stradale din policarbonat pentru incastrare 35 x 35 28 60 31 DS 4525
B Firide stradale din policarbonat pentru incastrare 50 x 50 28 60 32 DS 4323


Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 128 din 136

MATERIALI
STRUCTURI STRADALI PENTRU NODURI DE
RETEA JT

PLANSA
M7.2
Ed.01
19.03.2009

DULAPURI STRADALEFig. Descriere Matricola Document
A
Dulapuri stradale din policarbonat pentru cleme de
derivatie
28 82 00 DS 4522
B Firida di n rasina sintetica pentru exterior 28 60 30 DS 4549
C Suport in rasina sintetica pentru firida (fig. B) 28 60 41 DS 4548Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 129 din 136

MATERIALI
STRUCTURI STRADALI PENTRU NODURI DE
RETEA JT

PLANSA
M7.3
Ed.01
19.03.2009

CANALE DE INSPECTIE


Matricola
Tipul
Clasificare
SR EN 124
Forta de incercare
(kN)
27 70 76 DS 4261 D 400 400

Exemplu
Exemplu

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 130 din 136

MATERIALI
STRUCTURI STRADALI PENTRU NODURI DE
RETEA JT

PLANSA
M7.4
Ed.01
19.03.2009
CANALE DE INSPECTIE


Fig.
Matricola Document
Clasificare
SR EN 1 2 4
(CLASA)
Forta de
incercare
(kN)
1 2 7 6 0 7 0 B 1 2 5 1 2 5
2 27 60 72 DS 4 2 6 3 C 7 5 0 7 5 0Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 131 din 136


MATERIALI
MARCAJE
PLANSA
M8.1
Ed.01
19.03.2009
De numi r e Ma t r i c ol a Document
Banda onitorizanta pentru a indica prezenta cablurilor electrice
subterane
85 88 33
(1)
DS 4285

(1) Materiale furnizate de constructor

ENEL CABLURI ELECTRI CE
PARTEA A IV- A

UTILIZAREA

CABLURILORLinii electrice in cablu subteran JT
Pag. 133 din 136

UTILIZAREA CABLURILOR
CUPRINS
PLANSA
U0.1
Ed.01
19.03.2009


CUPRINS UO.1
TRAGERE DE SIGURANTA PENTRU POZAREA CABLURILOR U1.1
RAZE DE CURBURA ADMISE U2.1
DISTANTE CARE TREBUIE RESPECTATE INTRE INSTALATII SI LUCRARI INTERFERENTE
VEZI PARTE MT Pag. 76

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 134 din 136

UTILIZAREA CABLURILOR
EFORTURI DE TRAGERE

PLANSA
U1.1
Ed.01
19.03.2009

Eforturile de tragere necesare in timpul operatiunilor de pozare a cablurilor nu sunt
aplicate invelisurilor de protectie, ci conductoarelor pentru care se recomanda sa nu
depaseasca o solicitare de:

50 N/mm
2
pentru conductoare din aluminiu
Din acest motiv, cand pozarea cablului este efectuata cu ajutorul unui scripete cu motor cu
ambreiaj automatic cu carlig; acesta trebuie sa fie prevazuta cu aparaturi pentru controlul
continuu al fortei de tragere si inregistrarea tragerii applicate.
Este interzisa folosirea mijloacelor mecanice care nu corespund cerintelor de mai sus.
Aplicarea tragerii trebuie sa se efectueze treptat si pe cat posibil in mod continuu evitand
intreruperile.
In timpul intregii faze de intindere nu trebuie sa fie aplicate forte de tragere mai mari decat
cele prevazute de Normele in vigoare si decat cele prescrise de documentatia tecnica Enel.
Fortele de tragere nu trebuie sa detemine scurgeri intre conductor si isolatorii cablului;
pentru aceasta sunt folositi ciorapi de tragere autocontractant legati la mansoane mobil
capabile sa descarce momentele de torsione care se creaza pe funia de tragere.
Desfasurarea cablului din bobina trebuie sa se faca prin rotatie mecanica sau manuala a
acesteia.
Este interzisa rotirea tamburului prin tragerea cablului in sine cu scopul de a evita
solicitarea necorespunzatoare a cablului.
Alte metode de tragere pot fi utilizate de catre Anteprenor prin cererea in prealabil a
autorizarii de la Enel
Mai departe sunt prezentate tabelele recapitulative ale tragerilor maxime admisibile pentru
cablul MT standardizat in utilizarea normala.Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 135 din 136

UTILIZAREA CABLURILOR
EFORTURI DE TRAGERE

PLANSA
U1.1
Ed.01
19.03.2009

In continuare se prezinta tabelele cu eforturile de tragere maxime admise pentru cablurile JT
unificate pentru instalatiile normale.

Cabluri pentru JT cuadripolare cu 3 conductoare de faza in aluminiu si
conductor de neutru concentric in cupru izolat in HEPR sau XLPE
( ARG7OCR - 0,6/1 kV – AUG7 OCR-0,6/1kV)

Formatie (n° x m m
2
) Forta de tragere [N]
3 x 240 + 95C 40750
3 x 150 + 50C 25000
3 x 95 + 35C 16000

Cabluri pentru JT cuadripolare cu elice vizibila cu conductoare in aluminiu si
izolat in HEPR sau XLPE
( ARG7RX- 0,6/1 kV – ARE4* RX-0,6/1kV)

Formatie (n° x m m
2
) Forta de tragere[N]
3 x 240 + 150N 43500
3 x 150 + 95N 27250
3 x 95 + 50N 16750

Linii electrice in cablu subteran JT
Pag. 136 din 136

UTILIZAREA CABLURILOR
RAZA DE CURBURA
PLANSA
U2.1
Ed.01
19.03.2009
In plus trebuie sa se tina cont de faptul ca pentru pozarea cablurilor in prezenta apei, cu scopul de a evita infiltrari sub
mantaua externa sau intre firele cablurilor conductorilor care in timp ar putea provoca oxidari daunatoare, va fi necesar
sa se prevada sigilarea adecvata intre cablu si dispozitivul de ancorare.
In timpul operatiunilor de pozare a cablurilor pentru instalare fixa, daca nu este altfel indicat in
normele specifice sau chia de catre constructori, Normele NTE 007/2008 prescriu faptul ca
razele de curbura masurate pe generatoarea interna a cablurilor, nu trebuie sa fie mai mici de

15 D pentru cabluri cu izolatie sintetica
unde D = diametru extern

Pentru cabluri multipolare alcatuite din mai multe cabluri unipolare cu cordon si elice
vizibila, diametrul D condiderat de referinta este egal cu 1,5 ori diamertul extern al
cablului unipolar de dimensiuni mai mari.

Depasirea acestor limite ar putea genera deformari permanente pe cablu compromitand
fiabilitatea in exploatare..
Mai departe sunt prezentate tabelele rezumate ale razelor de curbura minime (valori rotunjite
din exces) pentru cabluri JT standardizate de folosire normala.

Cabluri pentru JT cuadripolare cu 3 conductoare de faza in aluminiu si
conductor de neutru concentric in cupru izolat in HEPR sau XLPE
( ARG7 OCR - 0,6/1 kV – AUG7 OCR-0,6/1kV)

Formatie (n° x m m
2
) Raza de curbura(m)
3 x 240 + 95C 0,91
3 x 150 + 50C 0,70
3 x 95 + 35C 0,60

Cabluri pentru JT cuadripolare cu elice vizibila cu conductoare in aluminiu si
izolat in HEPR sau XLPE
( ARG7 RX - 0,6/1 kV – ARE4* RX-0,6/1kV)
Formatie (n° x m m
2
) Raza de curbura(m)
3 x 240 + 150N 0,97
3 x 150 + 95N 0,79
3 x 95 + 50N 0,66