You are on page 1of 2

Auditor Data

----------------------- -------------------------------
Fişă de lucru
Client
S.C. CALIPSO S.A.
Luna Decembrie Anul 2011
Procedura nr.2
Pentru această rocedură am a!ut "n !edere două obiecti!e şi anume # asi$urarea că debitorii sunt
corect e!iden%ia%i "n contabilitate "n con&ormitate cu le$isla%ia coresun'ătoare şi standardele contabile
alicabile( şi asi$urarea că debitorii cu termen de "ncasare )nă la un an şi mai mare de un an sunt
identi&ica%i şi re'enta%i corect "n contabilitate.
Potri!it bilan%ului la data de *1 decembrie 2011 am constatat e+isten%a corela%iei dintre bilan% şi
balan%a debitorilor ,clien%ilor-. De asemenea( otri!it balan%ei debitorilor m-am asi$urat că aceştia sunt
corect e!iden%ia%i "n contabilitate "n con&ormitate cu le$isla%ia coresun'ătoare şi standardele contabile
alicabile.
Procedura nr. 3
Potri!it bilan%ului( !aloarea totală a crean%elor "n anul 2011 a crescut comarati! cu anul 2010( de
la 2.1.1/2 lei la 1.001.1*/ lei.
Clien%ii au un sold &inal debitor de 22*.020 şi au o ondere de 0(12 3 din total crean%e. 4ermenul
de "ncasare al debitorilor( at)t "n anul 2010 c)t şi "n anul 2011 este mai mic de 1 an. Pentru această
constatare am a!ut "n !edere nota e+licati!ă /.
5u au &ost constituite ro!i'ioane entru crean%e nerecuerabile deoarece nu s-au "nre$istrat !alori
entru e+isten%a unor conturi restante.
Procedura nr.4
Pentru eşantionare am ales clien%ii a&eren%i erioadei ianuarie 2011- decembrie 2011. Potri!it
balan%ei clien%ilor şi a balan%ei de !eri&icare la *1 decembrie am constatat că debitorii "nre$istra%i "n
contabilitate la &inele e+erci%iului re&lectă sumele datorate de către ter%i comaniei. De asemenea am
constatat că sumele rere'ent)nd crean%e ale comaniei la s&)rşitul anului sunt corect "nre$istrate.
Am constatat că nu au &ost e&ectuate stornări duă data !)n'ării.
Societatea nu are "ntrerinderi a&iliate sau asociate. De asemenea( societatea nu are solduri a&late "n
liti$iu.
Procedura nr.8
Am !eri&icat &acturile si m-am asi$urat că rula6ul stocurilor este "nre$istrat "n erioada corectă şi că
acestea sunt "nre$istrate "n erioada contabilă corectă.
7n ca'ul acestei roceduri am a!ut "n !edere asi$urarea că seararea dintre "nre$istrarea
!)n'ărilor( a documentelor de li!rare şi stocul erioadei curente şi !iitoare a &ost e&ectuată corect.
Procedura nr.9
Stocurile se trec e c8eltuieli "n momentul dării "n &olosin%ă sau al !)n'ării acestora. Am !eri&icat
nota contabilă nr. 22 din 2*.12.2011( notă e ba'a căreia stocurile au &ost scoase din $estiune. 9etodele
utili'ate de societate entru e!aluarea şi "nre$istrarea stocurilor sunt cele utili'ate şi "n anii receden%i cu
resectarea re!ederilor IAS 2. 5u e+istă situa%ii de retur "n cadrul &irmei.
Obiecti!ul misiunii a &ost de asi$urare că seararea dintre "nre$istrarea !)n'ărilor( a documentelor de
li!rare şi stocul erioadei curente şi !iitoare a &ost e&ectuată corect.
Procedura nr.12
Am re!i'uit notele contabile 1/ din 12.12.2011 şi 20 din 20.12.2011.
C8eltuielile lătite "n a!ans sunt "n sumă de 20*.110 lei şi rere'intă c8eltuieli ce urmea'ă a &i
decontate "n e+ercitiul &inanciar 2012. Am ob%inut asi$urarea că lă%ile "n a!ans sunt corect "nre$istrate.
Procedura nr.18
Con&orm notei e+licati!e / ,situa%ia crean%elor- am constatat că societatea S.C. CALIPSO S.A. nu
are debitori cu termen de "ncasare mai mare de 12 luni. 7n balan%a clien%ilor sunt re'enta%i doar acei
debitori ce au un termen de "ncasare mai mic de 1 an.
Procedura nr. 19
Am constatat că debitorii sunt corect e!iden%ia%i "n contabilitate "n con&ormitate cu le$isla%ia
coresun'ătoare şi standardele contabile alicabile şi &atul că debitorii cu termen de "ncasare )nă la un
an sunt identi&ica%i şi re'enta%i corect "n contabilitate.