You are on page 1of 30

Republika Srpska

Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Fakultet poslovne ekonomije
Bijeljina
Republic of Srpska
University of Eastern Sarajevo
Faculty of Business Economics
Bijeljina
SEMINRS!I R"
#RE"ME$% Ekonomska &iplomatija
$EM% "'ME$I REF'RME ()NE U#R)E B'SNE I *ER+E,')INE
I E!'N'MS!E #'S-(E"I+E
Mentor% Stu&ent%
#rof. &r Spasoje $u/evljak "ra0ana )i&akovi1
br. in&eksa 23452667
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
Bijeljina8 april 2693. 0o&ine
2 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
S"R:(
U)'"..............................................................................................................................................3
9. REF'RM ()NE U#R)E U B'SNI I *ER+E,')INI...............................................;
9.9. #očeci reforme javne uprave.............................................................................................;
9.2. Nova reforma......................................................................................................................;
9.3. #rojekti reforme javne uprave..........................................................................................<
2. S$N(E U ()N'( U#R)I U B'SNI I *ER+E,')INI...............................................4
2.9. -ju&ski resursi....................................................................................................................4
2.2. (avne finansije..................................................................................................................99
2.3. Upravni postupak.............................................................................................................93
2.;. Informacione te=nolo0ije.................................................................................................9>
2.;. Institucionalne komunikacije..........................................................................................9>
3. #RE#'RU!E ? "-(E #R')'@EN(E REF'RMI ()NE U#R)E U B'SNI I
*ER+E,')INI......................................................................................................................26
;. E!'N'MS!E #'S-(E"I+E I EFE!$I REF'RME ()NE U#R)E B'SNE I
*ER+E,')INE.....................................................................................................................22
;.9. naliza ras=o&a za plate svi= upravni= nivoa u Bi*....................................................22
;.2. naliza iz&vajanja za obuku &rAavni= sluAbenika........................................................2>
?!-(UB!..............................................................................................................................2C
-I$ER$UR.............................................................................................................................27
3 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
U)'"
Priča o reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini započela je prije desetak godina. Tranziciono
pitanje reforme javne uprave došlo je na dnevni red kao logično u vremenu kada ova zemlja
trea oezijediti prelazak iz naslije!enog sistema i destruisanog stanja u sasvim novi sistem. "
priču o reformi javne uprave ili su uključeni predstavnici me!unarodne zajednice kao
inicijatori# kreatori i predstavnici novog sistema# doma$e političke institucije kao nosioci
političkog kapaciteta# vršioci vlasti i realizatori promjena i gra!ani kao irači i najviše
zainteresovani za reformisanu javnu upravu. Postoji realna opasnost da reforma javne uprave u
Bosni i Hercegovini ostane isključivo ili dominantno u sferi zadovoljenja unutrašnji% i
evropskounijski% političko&irokratski% formi i interesa# a da njena javna ili gra!anska dimenzija
ude zapostavljena. 'uština reforme javne uprave je upravo u njenoj gra!anskoj ili javnoj
dimenziji i transformaciji iz političko&stranačkog i irokratskog u servis gra!ana.

Pod javnom upravom u ovom izvještaju podrazumjevaju se dr(avna uprava# entitetske uprave#
kantonalne uprave# uprava Brčko distrikta i lokalne uprave. )vako definisanu javnu upravu čine
ministarstva# upravne organizacije# slu(e i druge institucije izvršne vlasti na dr(avnom#
entitetskom# kantonalnom i lokalnom nivou. Trea napomenuti da se u ovom izvještaju# zog
ojektivni% razloga# samo povremeno odstupa od ovakve definicije javne uprave* u slučaju kada
se analizira stanje roja zaposleni% i zarada u javnoj upravi +u ove podatke uključeni su vojska i
pravosu!e# jer se statistički poseno ne ora!uju, i u slučaju javni% preduze$a +zadata ili
prikačena tema uz javnu upravu,.

" prvom dijelu ovog seminarskog rada dat je kratak osvrt na prve pokušaje i rezultate reforme#
sa te(ištem na ocjenu napretka ve$ započetog procesa cjelovite i strateški osmišljene reforme
dr(avne# entitetske# kantonalne i uprave Brčko distrikta. Predmet interesa ovog dijela izvještaja
je isključivo ocjena napretka u realizaciji prvog akcionog plana 'trategije za reformu javne
uprave i identifikacija osnovni% prolema u reformskom procesu# a ne ocjena ili
prolematiziranje kvaliteta ove strategije# prvog akcionog plana i drugi% reformski% rješenja.
)cjena napretka reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini vršena je na osnovu metode analize
sadr(aja i podataka doijeni% od -ancelarije koordinatora za reformu javne uprave o realizaciji
aktivnosti i mjera iz prve faze prvog akcionog plana 'trategije za reformu javne uprave. .a
ocjenu napretka korištena je skala sa nivoima* izuzetno veliki# veliki# osrednji# mali i izuzetno
mali.

" drugom dijelu ovog rada analizirano je stanje u odre!enim segmentima# kao ilustracija
postojanja ili nepostojanja promjena u javnoj upravi koja se reformiše. .a ocjenu trenutnog
stanja odarano je više indikatora u olastima ljudski% resursa# javni% finansija# upravnog
postupka# informacioni% te%nologija i institucionalne komunikacije. -ao indikatori korišteni su
podaci institucija javne uprave i rezultati istra(ivanja doijeni telefonskim anketama. "
poslednjem dijelu seminarskog rada date su preporuke odgovornim institucijama za reformu
javne uprave u Bosni i Hercegovini# na osnovu identifikovani% prolema u prvoj fazi reforme i
stanja u odre!enim segmentima javne uprave.
/ Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
9. REF'RM ()NE U#R)E U B'SNI I *ER+E,')INI
9.9. #očeci reforme javne uprave
Prije desetak godina inicirani su prvi razgovori o potrei reforme javne uprave u Bosni i
Hercegovini od strane predstavnika me!unarodne zajednice. .a ovaj prvi pokušaj reforme javne
uprave mo(e se konstatovati da je# u odnosu na dr(avu# io neojedinjen i nekoordinisan# a u
odnosu na ou%vat# nedovoljno strateški definisan i nesveou%vatan. "spostavljeno je više
me!unarodni% aran(mana podrške reformi javne uprave sa različitim nivoima vlasti u Bosni i
Hercegovini. " odnosu na entitetski# kantonalni i lokalni nivo vlasti# reformama nije itno
mijenjana naslije!ena struktura uprave# dok su reforme na nivou dr(ave i Brčko distrikta imale
odre!enog uticaja na konstituciju nove upravne strukture.
" proteklom periodu ostvareni su manji rezultati u reformi javne uprave u zakonodavnoj#
institucionalnoj# kadrovskoj# finansijskoj i informacionoj sferi. 0a dr(avnom i entitetskom nivou
doneseni su novi zakoni o dr(avnoj upravi# ministarstvima i dr(avnoj ili administrativnoj slu(i#
uspostavljene su agencije za dr(avnu slu(u +upravu,# izvršene su manje racionalizacije u upravi#
uvedeno je trezorsko ud(etsko poslovanje# započela je planska i sistematska ouka kadrova#
značajno je uve$ana primjena informacioni% te%nologija u radu javne uprave i započet je proces
otvaranja uprave prema javnosti.
1eforma lokalne uprave u Bosni i Hercegovini# po )'23&ovom programu# započela je 2443.
godine. " ovaj program ilo je uključeno 54/ ili 6/7 opština# a do sada je reformu po ovom
programu završilo 8 ili 97 opština.
5
" proteklom periodu realizovani su i drugi projekti reforme
lokalne uprave. )vom reformom predvi!ene su prvenstveno promjene u olasti javni% finansija#
ljudski% resursa i institucionalni% komunikacija. Prema )'23&ovim izvještajima# u opštinama
kod koji% je realizovan ovaj program# pooljšan je kvalitet pru(anja usluga uspostavljanjem
šalter sala i drugim promjenama# pooljšano je upravljanje ljudskim resursima reorganizacijom
interne strukture# transparentnijim procesom zapošljavanja# ocjenjivanjem rada i profesionalnim
usavršavanjem i pooljšano je upravljanje javnim finansijama u planiranju ud(eta# upravljanju
pri%odima# kontroli ras%oda i učeš$u gra!ana u pripremi ud(eta. )snovni nedostaci dosadašnjeg
procesa reforme lokalne uprave su nepostojanje cjelovite strategije i koordinacije na dr(avnom
nivou# neoaveznost# segmentarni pristup i relativno skromni postignuti rezultati.
9.2. Nova reforma
Početkom 2443. godine ocijenjeno je da Bosni i Hercegovini trea ojedinjena# sveou%vatna#
doro koordinisana i strateški definisana reforma javne uprave. 0a inicijativu visokog
predstavnika me!unarodne zajednice# početkom 2443. godine pri%va$en je dokument :1eforma
javne uprave ; naš program< od strane 'avjeta ministara Bosne i Hercegovine i vlada =ederacije
Bosne i Hercegovine# 1epulike 'rpske i Brčko distrikta. -rajem 244/. godine uspostavljena je
dr(avna kancelarija koordinatora za reformu javne uprave# koja je postala operativna tek
početkom 2448. godine. 'lede$e godine potpisana je .ajednička platforma o principima i
1
>oderna uprava# ?asopis za upravno ; pravnu teoriju i praksu# @gencija za dr(avnu slu(u 1epulike 'rpske#
244A.
9 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
implementaciji prvog akcionog plana 'trategije reforme javne uprave i uspostavljen je =ond za
reformu javne uprave. " periodu od 2448. do 245/. godine predvi!ena je realizacija 'trategije za
reformu javne uprave u tri faze# a prvim akcionim planom ou%va$ene su prva i druga faza
reforme do kraja 2454. godine. )va reforma trea oezijediti jačanje upravni% kapaciteta u
skladu sa standardima 3vropske unije ili profesionalniju# efikasniju# odgovorniju# transparentniju
i jeftiniju javnu upravu u Bosni i Hercegovini.
" prvoj fazi reforme javne uprave# prema rokovima iz prvog akcionog plana 'trategije za
reformu javne uprave# trealo je iti realizovano do kraja 2446 godine*
2

 u olasti :izrade politika i koordinacijski% kapaciteta<# trealo je ojačati centralne
kapacitete za koordinisanje politika i zakonodavstvo# ojačati kapacitete za kreiranje
politika u pojedinačnim institucijama# uspostaviti dosljednu politiku o kvalitetu propisa#
oezijediti uslove za funkcionisanje me!uvladini% i me!uinstitucijski% radni%
grupa#izvršiti specijalizaciju osolja# pooljšati provjeru uskla!enosti sa propisima#
pooljšati proces donošenja zakona i pooljšati pristup propisima#
 u olasti :javni% finansija<# trealo je ojačati me%anizme za fiskalnu koordinaciju#
izraditi makrofiskalni okvir za Bosnu i Hercegovinu# izraditi konsolidovani račun javnog
sektora# umanjiti fiskalni dealans# pove$ati efektivnost i djelotvornost upravljanja
ud(etima kroz implementaciju srednjoročnog okvira ras%oda# transparentniju potrošnju
javni% sredstava# uvo!enje programskog ud(etiranja# lagovremeno uključivanje
parlamenata u proces donošenja ud(eta# uvo!enje proširenog izvještavanja prema
parlamentu i javnosti i uključivanje svi% vanud(etski% sredstava u ud(etski proces#
unaprijediti računovodstveni okvir i funkcije sistema trezora# uspostaviti javnu unutrašnju
finansijsku kontrolu u skladu sa evropskim standardima i pooljšati organizacijsku
strukturu i investiranje u izgradnju kapaciteta#
 u olasti :upravljanja ljudskim potencijalima<# trealo je implementirati opšti pristup
modernoj politici upravljanja ljudskim potencijalima# ojačati kapacitete agencija za
dr(avnu slu(u +upravu,# implementirati zajednička softverska rješenja koja oezje!uju
pristup podacima o zaposlenim u javnoj upravi# oezijediti plansko upravljanje ljudskim
potencijalima# uvesti zajedničku klasifikaciju poslova i zajednički profil nadle(nosti#
unaprijediti regrutovanje i odair prilikom zapošljavanja# napredovanja i racionalizacije u
javnoj upravi# unaprijediti upravljanje učinkom# sprovesti ouku i razvoj# promijeniti
platne razrede i ojačati disciplinske kapacitete#
 u olasti :upravnog postupka< trealo je pooljšati kvalitet i kapacitete upravnog
odlučivanja# pojednostaviti upravni postupak# uspostaviti interno pra$enje kvaliteta rada i
ojačati kapacitete upravne inspekcije#
 u olasti :institucionalni% komunikacija<# trealo je regulisati poslove odnosa sa
javnoš$u# pooljšati strateško komuniciranje# odvojiti institucionalnu od političke
komunikacije# unaprijediti ulogu i status P1 slu(enika# unaprijediti pra$enje i
komuniciranje sa medijima# oezijediti sve potrene uslove za ostvarivanje prava na
sloodan pristup informacijama# oezijediti kvalitetne Be stranice za sve institucije
javne uprave# unaprijediti i ostvariti direktnu komunikaciju sa gra!anima# uspostaviti
randing zemlje i promociju u inostranstvu# mjeriti rezultate institucionalne komunikacije
i pooljšati efekte interne komunikacije#
2
@kcioni plan C uz strategiju reforme javne uprave Bosne i Hercegovine
8 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
 u olasti :informacioni% te%nologija< trealo je uskladiti pravni okvir u olasti
informacioni% te%nologija sa acDuis communautaire# implementirati akcioni plan za e&
upravu# izraditi softver strategiju za javni sektor# uspostaviti standarde za naavke u
olasti informacioni% te%nologija# unaprijediti kapacitete ezjednosti informacioni%
te%nologija# formirati centralne jedinice za informaciono društvo# formirati forum e&
uprave# oezijediti stručne kadrove za informacione te%nologije# pove$ati
računovodstvenu pismenost dr(avni% slu(enika# implementirati strategiju za javne
registre# implementirati jedinstvene standarde za Be stranice institucija javne uprave#
izraditi BiH portal# implementirati 24 e&usluga iz e3urope 2449 i promovisati e&upravu.
9.3. #rojekti reforme javne uprave
1azličitim reformskim projektima institucijama se pru(a stručna pomo$ neop%odna za stvaranje
pretpostavki za uspješno provo!enje reforme. Projektima anga(ovani eksperti
Poma(u institucijama u prepoznavanju najolji% praksi rada neop%odni% za reformu vlastiti%
sistema i propisa koji i% ure!uju.
.načajnu podršku reformskim procesima u BiH pru(aju inostrani donatori +strane vlade i
me!unarodne institucije, koji su finansirali veliki roj reformski% projekata. Prema podacima iz
aze podataka =oruma za koordinaciju donatora +D2=,# u periodu izme!u 5EE9. do oktora
2453. godine za reformu javne upraveu BiHalocirano je oko 555 miliona eura u 529 reformski%
projekata.
" skladu sprincipima Pariške deklaracije o efektivnoj pomo$i# 3" i me!unarodni donatori su
podr(ali uspostavu doma$i% struktura za upravljanje donatorskim sredstvima i realizaciju
projekata reforme javne uprave. >emorandumom o razumijevanju izme!u donatora# F># vlada
=BiH# 1' i BD uspostavljen je =ond za reformu javne uprave +=ond za 1G",. 'redstva =onda za
1G"su namijenjena isključivo za projekte kojima se pru(a stručna pomo$ u procesu
implementacije 'trategije za 1G". "češ$e doma$i% ud(etski% sredstava u =ondu za 1G" je
minimalno.
"pravni odor =onda za 1G" +") =onda, upravlja sredstvima =onda za 1G"# donosi odluke o
reformskim projektima i nji%ovom finansiranju# razmatra implementaciju 'trategije i efikasnost
korištenja novca iz =onda za 1G". ") =onda čine predstavnici doma$i% vlasti i me!unarodni%
donatora.
"pravni odror =onda za 1G" je do sada odorio 58 projekata od koji% je 55 realizovano. "
sljede$oj taeli su predstavljeni implementirani projekti koje je ") odorio*
3
R.br.
'končani projekti koje je
o&obrio Upravni o&bor Fon&a za
R(U
Reformska
oblast
"atum
zavr/etka
projekta
)rije&nost
projekta u
!M bez
#")Da
5. "spostava mre(e info polica Cnstitucionalna 4/.52.244E 533.444
3
Czvor* %ttps*HHBBB.academia.eduH2432/88H'udskaIupravaIuIBosniIiIHercegovini
6 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
komunikacija
2. 'trateško komuniciranje Cnstitucionalna
komunikacija
2/.42.2454.
526.A44
3. )uka slu(enika za odnose s
javnoš$u
Cnstitucionalna
komunikacija
2E.48.2454.
54E.8/8
/ Czrada programa za pooljšanje
kvaliteta upravnog odlučivanja u
BiH
"pravni postupak 54.52.2454.
3A4.444
9. 1azvoj sistema za upravljanje
učinkom u strukturama dr(avne
slu(e u BiH
"pravljanje
ljudskim
potencijalima
35.54.2455.
8/E.E44
8. Trasponiranje 3" zakonodavstva u
pravni sistem BiH
Czrada politika i
koordinacioni
kapaciteti
2E.42.2452.
33A.294
6. "napre!enje pravila i procedura za
izradu zakona# drugi% propisa i
opšti% akta u BiH
Czrada politika i
koordinacioni
kapaciteti
4E.4/.2452.
865.A34
A. )uka dr(avni% slu(enika za
primjenu informacioni% te%ologija i
rad na računarima
"pravljanje
ljudskim
potencijalima
2A.49.2452.
5.436.559
E. 'kica razvoja centralni% organa
vlada BiH ; faza C
Czrada politika i
koordinacioni
kapaciteti
24.55.2452.
5.9/4.E88
54. Czrada i uspostavljanje okvira
interoperailnosti i standarda za
razmjenu podataka
Cnformacione
te%nologije
35.54.2452.
583.638
55. Cnformacioni sistemi upravljanje
ud(etom +B>C',
Gavne finansije 26.45.2453.
83E.66/
Ukupno za implementirane projekte >.C72.694
Taela 5. Cmplementirani projekti u reformi javne uprave
Projekt JJ1azvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama dr(avne slu(e u BiHJJ jedan je od
najuspješnije realizovani% reformski% projekata finansirani% iz =onda za 1G". Prema ocjeni
"-1G"# projektom definisani očekivani rezultati su postignuti# a reformski cilj iz 1@P5 kojem
je projekat treao doprinijeti ocijenjen je JJ1ealizovan u potpunostiJJ. 0avedeni razlozi opredijelili
su "red za reviziju da detaljnije analizira postignute rezultate i datu ocjenu.
A Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
2. S$N(E U ()N'( U#R)I U B'SNI I *ER+E,')INI
2.9. -ju&ski resursi
" odnosu na stanje u olasti ljudski% resursa u javnoj upravi# predmet interesa io je ograničen
na sadašnje stanje i tendencije u roju zaposleni% i zapošljavanju. Prekorojnost javne uprave je
prolem koji se veoma često ističe kod ocjene stanja i kao osnov za promjene koje znače
racionalizaciju ili smanjenje roja zaposleni% u ovoj olasti. 'ljede$i pregled sadr(i podatke o
roju stanovnika# ukupno zaposlenim i zaposlenim u javnoj upravi u protekle četiri godine u
Bosni i Hercegovini i zemljama iz okru(enja. Trea napomenuti da se radi o statističkim
podacima i različitim metodologijama ili standardima za iskazivanje podataka o zaposlenim u
javnoj upravi u ovim zemljama.
Taela 2. Broj zaposleni% u javnoj upravi
/
" Bosni i Hercegovini zaposlena je jedna osoa u javnoj upravi na 92 stanovnika# a zaposleni u
javnoj upravi učestvuju sa 557 u ukupnom roju zaposleni%. " protekle četiri godine roj
zaposleni% i javnoj upravi u Bosni i Hercegovini pove$an je za 87. " zemljama iz okru(enja u
protekle četiri godine postojao je trend smanjenja roja zaposleni% u javnoj upravi# a učeš$e
zaposleni% u javnoj upravi u ukupnom roju zaposleni% iznosi od 8 do 67. " 1epulici 'rpskoj
zaposlena je jedna osoa u javnoj upravi na 9E stanovnika# dok je u =ederaciji Bosne i
Hercegovine zaposlena jedna osoa u javnoj upravi na 94 stanovnika. Fe$i roj zaposleni% u
javnoj upravi po stanovniku u =ederaciji Bosne i Hercegovine uglavnom je posljedica drugačije
ustavne strukture i postojanja kantonalne uprave.
.apošljavanje u javnoj upravi na doar način pokazuje da li je vladaju$a struktura iskreno
opredijeljena za depolitizovanu i profesionalnu ili za politički podonu i neprofesionalnu upravu.
'lede$i rezultati anketnog istra(ivanja# kojim su ili ouva$eni isključivo gra!ani# koji su kao
kandidati učestvovali u procesu zapošljavanja u javnoj upravi# pokazuju koliko je zapošljavanje
u javnoj upravi fer i pošteno.
4
Czvor* file*HHH2*HDocuments724and724'ettingsH@dministratorH>K724DocumentsHDoBnloadsHizvjestajI o I
reformi javneIupraveIu Ii%724+5,.pdf
E Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
Lrafik 5. >išljenje o zapošljavanju u javnom sektoru
9
Pret%odni rezultati pokazuju da 627 anketirani% smatra ili sumnja da zapošljavanje u javnom
sektoru u Bosni i Hercegovini nije fer i pošteno# dok 2A7 anketirani% smatra da je zapošljavanje
u potpunosti ili uglavnom fer i pošteno. 1egistrovane su odre!ene razlike u odnosu na institucije
kod koji% su anketirani ili kandidati za zapošljavanje. -od javnog nadmetanja za zapošljavanje#
koje je provodila @gencija za dr(avnu slu(u =ederacije Bosne i Hercegovine# 567 anketirani%
smatra da je zapošljavanje u javnom sektoru u potpunosti fer i pošteno# 5E7 smatra da je
uglavnom fer i pošteno# 3/7 smatra da je polovično fer i pošteno# 567 smatra da je uglavnom
nefer i nepošteno i 537 smatra da je u potpunosti nefer i nepošteno. -od javnog nadmetanja za
zapošljavanje# koje je provodila vlada Brčko distrikta# 87 anketirani% smatra da je zapošljavanje
u javnom sektoru uglavnom fer i pošteno# 397 smatra da je polovično fer i pošteno# 2/7 smatra
da je uglavnom nefer i nepošteno i 397 smatra da je u potpunosti nefer i nepošteno. -od javnog
nadmetanja za zapošljavanje# koje su provodile lokalne uprave u 1epulici 'rpskoj# /7
anketirani% smatra da je zapošljavanje u javnom sektoru u potpunosti fer i pošteno# 527 smatra
da je uglavnom fer i pošteno# 2A7 smatra da je polovično fer i pošteno# 247 smatra da je
uglavnom nefer i nepošteno i 387 smatra da je u potpunosti nefer i nepošteno. Cndikativni
rezultati doijeni su od anketirani% koji su# nakon sprovedenog postupka po oglasu# zaposleniu
javnoj upravi* 347 anketirani% smatra da je zapošljavanje u javnom sektoru u potpunosti fer i
pošteno# 257 smatra da je uglavnom fer i pošteno# 3/7 smatra da polovično fer i pošteno# E7
smatra da je uglavnom nefer i nepošteno i 87 smatra da je u potpunosti nefer i nepošteno.
-ada se radi o rezultatima koji se odnose na stav o tome koliko je postupak javnog nadmetanja
prilikom zapošljavanja u javnoj upravi# u kojem su anketirani učestvovali kao kandidati# io fer i
pošten# onda su oni nešto drugačiji u odnosu na pret%odne rezultate. " ovom slučaju rezultati
pokazuju da 987 anketirani% smatra da zapošljavanje u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini nije
fer i pošteno# dok //7 anketirani% smatra da zapošljavanje fer i pošteno. Postoje nešto značajnije
razlike u odnosu na institucije kod koji% su anketirani ili kandidati za zapošljavanje. -od
javnog nadmetanja zazapošljavanje# koje je provodila @gencija za dr(avnu slu(u
=ederacijeBosne i Hercegovine# 997 kandidata smatra da je zapošljavanje ilo fer i pošteno#
567 smatra da je ilo nedovoljno fer i pošteno# A7 smatra da je ila itna stranačka pripadnost#
/7 smatra da je ila presudna nacionalna pripadnost i 587 smatra da su ili itni veze#
5
Czvor* file*HHH2*HDocuments724and724'ettingsH@dministratorH>K724DocumentsHDoBnloadsHizvjestajI o I
reformi javneIupraveIu Ii%724+5,.pdf
54 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
poznanstvo i novac. -od javnog nadmetanja za zapošljavanje# koje je provodila vlada Brčko
distrikta# 5A7 kandidata smatra da je zapošljavanje ilo fer i pošteno# 2E7 smatra da je ilo
nedovoljno fer i pošteno# 527 smatra da je ila itna stranačka pripadnost# 87 smatra da je ila
presudna nacionalna pripadnost i 397 smatra da su ili itni veze# poznanstvo i novac. -od
javnog nadmetanja za zapošljavanje# koje su provodile lokalne uprave u 1epulici 'rpskoj# 2A7
kandidata smatra da je zapošljavanje ilofer i pošteno# 527 smatra da je ilo nedovoljno fer i
pošteno# 2/7 smatra da je ila itna stranačka pripadnost i 387 smatra da su ili itni veze#
poznanstvo i novac. )va razlika u rezultatima pokazuje da je javno nadmetanje za zapošljavanje
u javnoj upravi# koje provodi @gencija za dr(avnu slu(u =ederacije Bosne i Hercegovine# fer i
poštenije u odnosu na javno nadmetanje za zapošljavanje u javnoj upravi# koje provode vlada
Brčko distrikta i lokalne uprave u 1epulici 'rpskoj. Frijednost prvi% rezultata je u tome što su
oni doijeni putem indirektni% pitanja i što se odnose na javni sektor# a drugi%# što se odnose na
konkretna javna nadmetanja na kojim su anketirani ili kandidati za zapošljavanje u institucijama
javne uprave i što nude neke specifične rezultate. .animljivi su neoavezni ili dodatni komentari#
koje najčeš$e daju anketirani* :nije itan kvalitet ili kvalifikacija kandidata<# :sve ovo je farsa#
jer je ve$ranije odaran kandidat koji $e iti primljen<# :postao sam formalno član političke
stranke# da i% doio posao<# :itni su novac# stranka i nacija<# :kada se (ališ# nije ti omogu$en
uvid u dokumentaciju najolje rangiranog<# :tra(im posao više od 59 godina# naša generacija je
izguljena< i :(elim poje$i iz ove zemlje<.
" olasti ljudski% resursa u javnoj upravi identifikovana su dva veoma oziljna prolema. Prvi
identifikovani prolem je višak zaposleni% u odnosu na stvarne potree# prisutan trend rasta
zaposleni% i nepostojanje ograničenja ili standarda o roju zaposleni% u javnoj upravi. 0ajve$e
mogu$nosti za smanjenje roja zaposleni% postoje u lokalnoj upravi. " Bosni i Hercegovini u
prosjeku je zaposlena jedna osoa u lokalnoj upravi na 384 stanovnika +u 'loveniji jedna
zaposlena osoa u lokalnoj upravi na /84 stanovnika,. " =ederaciji Bosne i Hercegovine
zaposlena je jedna osoa na 334 stanovnika# dok je u 1epulici 'rpskoj zaposlena jedna osoa na
3E4 stanovnika u lokalnoj upravi. 1egistrovane su velike razlike u roju zaposleni% u lokalnoj
upravi* od jedne zaposlene osoe na 53/ stanovnika do jedne zaposlene osoe na 9A5
stanovnika. " Bosni i Hercegovini postoji preko 547 opština u kojima je u lokalnoj upravi
zaposlena jedna osoa na preko 944 stanovnika. "koliko i se pri%vatio potpuno realan za%tjev o
jednoj zaposlenoj osoi u lokalnoj upravi na 944 stanovnika# roj zaposleni% u javnoj upravi u
Bosni i Hercegovini mogao i# samo po ovom osnovu# iti smanjen za oko 97. 1acionalizacijom
dr(avne# entitetske i kantonalne uprave u Bosni i Hercegovini mogu$e je dodatno smanjiti roj
zaposleni% u ovim institucijama. -ada i roj zaposleni% u javnoj upravi u odnosu na ukupan
roj zaposleni% io na nivou prosjeka zemalja iz okru(enja# onda i se postoje$i roj zaposleni%
u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini mogao smanjiti za jednu tre$inu.
Drugi veoma oziljan identifikovani prolem je nedovoljno fer i pošteno zapošljavanje u javnoj
upravi. Fe$ina gra!ana nema povjerenja i uglavnom vjeruju da je zapošljavanje u javnoj upravi
nedovoljno fer i pošteno. " komisijama# koje postoje u posenim agencijama za zapošljavanje#
ve$inu članova čine predstavnici institucija u kojim se vrši zapošljavanje. Cmenovanje
predstavnika ovi% komisija# na i sa liste eksperata# nije dovoljno transparentno i ez uticaja je
struktura izvan javne uprave. Prisutna je i praksa poništavanja konkursa za zapošljavanje od
strane institucija javne uprave. " Bosni i Hercegovini poništi se oko A7 konkursa za
zapošljavanje u javnoj upravi od ukupnog roja ojavljeni%# a @gencija za dr(avnu upravu u
55 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
1epulici 'rpskoj poništi 247 ojavljeni% konkursa zazapošljavanje. Posene agencije za
zapošljavanje u Bosni i Hercegovini nemaju nadle(nosti i ne sprovode postupak zapošljavanja za
lokalnu upravu u 1epulici 'rpskoj i za ostale radnike u javnoj upravi# koji ne pripadaju
kategoriji dr(avni% slu(enika. " jednoj lokalnoj upravi u 1epulici 'rpskoj registrovano je više
slučajava zapošljavanja ez sprovo!enja javnog nadmetanja. 0avedeni identifikovani prolemi u
značajnoj mjeri ote(avaju ili čine gotovo nemogu$im uspostavljanje profesionalne i
depolitizovane javne uprave u Bosni i Hercegovini.
2.2. (avne finansije
" odnosu na stanje u olasti javni% finansija# predmet interesa io je ograničen na sadašnje stanje
i tendencije u olasti javne potrošnje# troškova javne uprave i zarade zaposleni% u javnoj upravi.
Prolem visine# strukture ili raspodjele javne potrošnje oavezno se ističe prilikom ocjene ili
potree za promjenom postoje$eg stanja u započetom procesu reforme javne uprave u Bosni i
Hercegovini. 'lede$i pregled sadr(i podatke o ruto društvenom proizvodu i javnoj potrošnji u
protekle četiri godine u Bosni i Hercegovini i zemljama iz okru(enja.
Taela r. 3. Pregled javne potrošnje i BDP&a
8
" protekle četiri godine rast ruto društvenog proizvoda u Bosni i Hercegovini iznosio je 327# a
rast javne potrošnje 337. "češ$e javne potrošnje u ruto društvenom proizvodu Bosne i
Hercegovine iznosilo je /47 u 2448. godini i ve$e je za jedan procenat u odnosu na 2443.
godinu. Trea napomenuti da se podaci o javnoj potrošnji u Bosni i Hercegovini odnose na javne
ras%ode# koji podrazumjevaju ud(etsku i vanud(etsku fondovsku potrošnju# kao i da i ovi
podaci ili nešto ve$i# kada i u nji% ila uključena i potrošnja javni% preduze$a. "češ$e
troškova zarada zaposleni% u javnoj upravi u ruto društvenom prozvodu Bosne i Hercegovine
iznosilo je u 2448. godini 527# a u javnoj potrošnji 2E7. "češ$e troškova zarada zaposleni% u
javnoj upravi u ruto društvenom proizvodu zemalja iz okru(enja iznosi oko 547# a učeš$e
troškova zarada zaposleni% u javnoj upravi u javnoj potrošnji iznosi oko 297. " zemljama
3vropske unije prosječno učeš$e troškova zarada zaposleni% u javnoj upravi u ruto društvenom
proizvodu iznosi oko 87. )vi podaci samo potvr!uju da u Bosni i Hercegovini u proteklom
periodu nije došlo do očekivanog ili potrenog smanjenja javne potrošnje.
Prolem visine zarada zaposleni% u javnoj upravi najčeš$e se dovodi u vezu sa prosječnom
visinom zarada svi% zaposleni% u jednoj zemlji. 'lede$i pregled sadr(i podatke o prosječno
ispla$enim neto zaradama svi% zaposleni% i zaposleni% u javnoj upravi u protekle četiri godine u
Bosni i Hercegovini i zemljama iz okru(enja.
6
Czvor* file*HHH2*HDocuments724and724'ettingsH@dministratorH>K724DocumentsHDoBnloadsHizvjestajI o I
reformi javneIupraveIu Ii%724+5,.pdf
52 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
Taela r. /. Pregled prosječne neto zarade u javnoj upravi
6
Prosječne neto zarade# koje su ispla$ene zaposlenim u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini 2446.
godine# ve$e su za 3E7 od prosječni% neto zarada svi% zaposleni%. " zemljama iz okru(enja#
razlike izme!u zarada zaposleni% u javnoj upravi i svi% zaposleni% u 2446. godini ile su manje*
zarade zaposleni% u javnoj upravi u 'riji ve$e su za 347# u 'loveniji za 227 i Hrvatskoj za
547 u odnosu na neto zarade svi% zaposleni% u ovim zemljama. Trea napomenuti da se u
protekle četiri godine razlika izme!u prosječni% zarada u javnoj upravi i prosječni% zarada svi%
zaposleni% jedino pove$ala u Bosni i Hercegovini# dok je razlika u zaradama u zemljama iz
okru(enja ostala ista ili je smanjena. -ada i se nivo zarada u javnoj upravi doveo u vezu sa
prosječnim zaradama svi% zaposleni% i kada i se ograničila razlika u zaradama do nivoa
regionalnog prosjeka +prosječne zarade u javnoj upravi ne i ile ve$e od 247 u odnosu na
prosječne zarade svi% zaposleni%,# onda i samo po ovom osnovu# godišnji
troškovi zarada u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini ili manji za oko 344 miliona ->.
Podaci o zaposlenim# slu(enim automoilima i troškovima telefona u javnoj upravi tako!e
mogu iti zanimljivi sa aspekta dozvoljeni% ili razumni% troškova i nji%ovog uticaja na ukupnu
javnu potrošnju. 'lede$i pregled sadr(i podatke za jedno prosječno dr(avno# entitetsko i
kantonalno ministarstvo +isključuju$i ministarstvo spoljni% poslova i ministarstva unutrašnji%
poslova, i administracije Brčko distrikta# gradova i opština.
Taela r. 9. Podaci o zaposlenima i troškovima u javnoj upravi
A
" Bosni i Hercegovini postoji mogu$nost i potrea za racionalizacijom javne uprave i
smanjenjem roja zaposleni% u svim institucijama# uz napomenu da najve$e rezerve postoje u
lokalnoj upravi. Tako!e# postoji mogu$nost i potrea smanjenja troškova naavke slu(eni%
automoila# goriva# telefona i zakupa poslovnog prostora za potree javne uprave. )dre!ene
institucije imaju višak i neracionalno koriste slu(ene automoile. "očeno je da# za naše prilike#
ve$ina funkcionera u institucijama# od lokalne do dr(avne uprave# koristi izuzetno skupe
slu(ene automoile. Tako!e je uočeno da se značajna ud(etska sredstva izdvajaju za zakup
7
Czvor* file*HHH2*HDocuments724and724'ettingsH@dministratorH>K724DocumentsHDoBnloadsHizvjestajI o I
reformi javneIupraveIu Ii%724+5,.pdf
8
Cid
53 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
poslovnog prostora koje koriste institucije javne uprave +oko 29 miliona -> godišnje,# iako
postoji mogu$nost racionalnijeg korištenja prostora ili korištenja prostora u dr(avnom vlasništvu.
'amo po osnovu realno mogu$eg smanjenja roja zaposleni% u javnoj upravi i svo!enja troškova
naavke slu(eni% automoila# goriva# telefona i zakupa poslovnog prostora u optimalne okvire#
godišnji troškovi javne uprave u Bosni i Hercegovini mogli i iti smanjeni za oko 244 miliona
->.
2.3. Upravni postupak
" odnosu na stanje u olasti upravnog postupka# predmet interesa io je ograničen na stanje
institucionalne efikasnosti u postupku izdavanja lični% dokumenata# odorenja za rad i odorenja
za gra!enje# kao i na istra(ivanja o primije$enim promjenama u radu institucija javne uprave od
strane gra!ana.
3gzaktni podaci o efikasnosti institucija u upravnom postupku# kada rješavanju za%tjeve gra!ana#
uglavnom se ne prate i javno ne ojavljuju. 'lede$i pregled sadr(i podatake o efikasnosti
nadle(ni% institucija u postupku izdavanja lični% karti# odorenja za rad i odorenja za gra!enje.
Taela r. 8. 3fikasnost institucija u upravnom postupku
E
1ezultati istra(ivanja pokazuju da su gra!ani Bosne i Hercegovine za podnošenje za%tjeva za
izdavanje nove lične karte morali dolaziti dva puta i u čekanju za predaju za%tjeva izguiti / sata.
)vi rezultati pokazuju i značajnu razliku u efikasnosti izme!u entitetski% ministarstava
unutrašnji% poslova* >inistarstvo unutrašnji% poslova 1epulike 'rpske ilo je dva puta
neefikasnije od federalnog ministarstva# zog čega su gra!ani u 1epulici 'rpskoj morali dva
puta dolaziti na mjesto za predaju za%tjeva i izguiti u čekanju 6 sati. )vo je klasičan primjer
neefikasnosti institucija javne uprave# lošeg planiranja i organizacije posla i neadekvatnog
tretmana gra!ana kao korisnika javne usluge. @ko i se procjenjivala dosadašnja direktna
materijalna šteta zog nepotrenog guitka vremena izazvanog neefikasnoš$u ministarstava
unutrašnji% poslova u postupku izdavanja novi% lični% karti# onda ona iznosi preko 94 miliona
->.
Pret%odni podaci pokazuju da je lokalnoj upravi u Bosni i Hercegovini potreno 55 dana za
izdavanje odorenja za rad i // dana za izdavanje odorenja za gra!enje. )vi podaci tako!e
pokazuju da je lokalna uprava u 1epulici 'rpskoj nešto efikasnija u odnosu na lokalnu upravu u
=ederaciji Bosne i Hercegovine. " lokalnoj upravi u 1epulici 'rpskoj uočen je trend smanjenja
vremena za izdavanje odorenja za rad. " odnosu na osansko%ercegovački prosjek#
9
Czvor* file*HHH2*HDocuments724and724'ettingsH@dministratorH>K724DocumentsHDoBnloadsHizvjestajI o I
reformi javneIupraveIu Ii%724+5,.pdf
5/ Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
administracija Brčko distrikta je dva puta efikasnija kod izdavanja odorenja za gra!enje# što
samo pokazuje da postoje velike rezerve za pove$anje upravne efikasnosti u ovom postupku.
)sim efikasnosti organa lokalne uprave# na vrijeme potreno za izdavanje odorenja za gra!enje
uticaj mo(e imati i podnosilac za%tjeva# izvršavanjem ili neizvršavanjemsvoji% oaveza u toku
postupka. -od izdavanja odorenja za rad i gra!enje registrovani su ekstremni slučajevi*
izdavanje odorenja istog dana kada je podnesen za%tjev# izdavanje odorenja za rad nakon 236
dana i izdavanje odorenja za gra!enje nakon A26 dana.
-ada nema dovoljno egzaktni% podataka o efikasnosti javne uprave# onda su stavovi gra!ana
doar indikator stanja. @nketnim istra(ivanjem o uočenim promjenama# koje i značile
profesionalnije# efikasnije i štedljivije ponašanje institucija javne uprave u Bosni i Hercegovini#
doijeni su slede$i rezultati.
Lrafik r. 2. 'tavovi gra!anja o efikasnosti javne uprave
54
1ezultati pokazuju da 8E7 gra!ana u protekle dvije godine nije primijetilo promjene na olje u
radu institucija javne uprave u Bosni i Hercegovini# uz napomenu da 227 gra!ana smatra da
postoje promjene# ali na gore. Da postoje promjene na olje u javnoj upravi primijetila je lizu
jedna tre$ina gra!ana# dok samo /7 gra!ana smatra da su ove promjene značajnije. Postoje nešto
ve$e razlike u stavovima gra!ana s ozirom na nji%ovu entitetsku pripadnost. Blizu polovine
gra!ana 1epulike 'rpske primijetilo je manje promjene na olje u radu javne uprave# dok je
ovakve promjene primijetila samo jedna četvrtina gra!ana u =ederaciji Bosne i Hercegovine.
)vakvi stavovi gra!ana i pret%odni podaci o upravnoj efikasnosti# samo potvr!uju da dosadašnje
reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini# a poseno one koje se realizuju u protekle dvije
godine# još nisu proizvele očekivane ili potrene promjene.
2.;. Informacione te=nolo0ije
" odnosu na stanje u olasti informacioni% te%nologija# predmet interesa io je ograničen na
opremljenost institucija javne uprave računarima i postojanje e&uprave. 0ajolje stanje
opremljenosti računarima je u dr(avnoj upravi i upravi Brčko distrikta# gdje na svakog
10
Czvor* file*HHH2*HDocuments724and724'ettingsH@dministratorH>K724DocumentsHDoBnloadsHizvjestajI o I
reformi javneIupraveIu Ii%724+5,.pdf
59 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
zaposlenog postoji računar. " entitetskoj upravi =ederacije Bosne i Hercegovine opremljenost
računarima je E97# a u entitetskoj upravi 1epulike 'rpske A97 u odnosu na roj zaposleni%.
0ajlošije stanje opremljenosti računarima je u kantonalnoj i lokalnoj upravi u =ederaciji Bosne i
Hercegovine# gdje jedan računar dolazi na 2 zaposlena. " lokalnoj upravi u 1epulici 'rpskoj
opremljenost računarima iznosi 847 u odnosu na roj zaposleni%. " ovoj olasti registrovan je
ekstremni slučaj* jedna lokalna uprava u 1epulici 'rpskoj ima samo jedan računar na deset
zaposleni%# ali zato ima tri puta više slu(eni% automoila od prosjeka.
Feoma amiciozan pokušaj da se 'trategijom razvoja informacionog društva u Bosni i
Hercegovini iz 244/. godine uspostavi e&uprava# do sada je ostao uglavnom neuspješan. Trealo
je više od tri godine da se donese prvi zakon iz paketa potrene regulative za elektronsko
poslovanje. 0epostojanje potrene pravne regulative je najoziljniji razlog za nemogu$nost
uvo!enja u praksu usluga e&uprave# kao što su doijanje personalni% dokumenata# promjena
preivališta# registracija vozila# prijava poreza# carinjenje roa# doijanje podataka iz katastra
nekretnina# registracija firme i slično. .a sada ve$ina institucija javne uprave u Bosni i
Hercegovini pru(a uglavnom ograničene elektronske informacije o svom radu# dok izuzetno mali
roj institucija javne uprave pru(a mogu$nost elektronskog preuzimanja prijava# za%tjeva ili
slični% formi i podnošenja# uglavnom neoavezuju$i%# prijava# za%tjeva ili komentara.
" jednoj lokalnoj upravi u 'riji postoji dora praksa iz e&uprave# koja i ez prolema mogla
iti primijenjena u svakoj lokalnoj upravi u Bosni i Hercegovini. 1adi se o takozvanom :sistemu
/A<# koji podrazumjeva da gra!ani mogu elektronski prijavljivati postojanje komunalni%
prolema iz nadle(nosti lokalne uprave i u roku od /A sati doiti odgovor o statusu rješavanja
prijavljenog prolema. )vo je jedinstven informacioni sistem u 3vropi# kojim se u roku od /A
sati rješavaju ili započinju rješavati prolemi gra!ana.
2.>. Institucionalne komunikacije
" odnosu na stanje u olasti institucionalni% komunikacija# predmet interesa io je ograničen na
kadrovsku popunjenost poslova odnosa sa javnoš$u# odr(avanje konferencija za novinare#
internet prezentaciju# sloodu pristupa informacijama i istra(ivanje o tome koliko su gra!ani
informisani o radu institucija javne uprave.
'lede$i pregled sadr(i podatke o kadrovskoj popunjenosti poslova odnosa sa javnoš$u#
godišnjem odr(avanju konferencija za novinare# postojanju internet prezentacije i sloodanom
pristupu informacijama u institucijama javne uprave. " odnosu na sloodu pristupa
informacijama sa kojima raspola(u institucije javne uprave# definisano je pet nivoa* prvi#
potpuno sloodan pristup informacijama# koji podrazumjeva dostavljanje svi% tra(eni% podataka
u roku# drugi# uglavnom sloodan pristup informacijama# koji podrazumjeva dostavljanje ve$ine
tra(eni% podataka u roku ili dostavljanje svi% tra(eni% podataka u produ(enom roku do 59 dana#
tre$i# ote(an pristup informacijama# koji podrazumjeva dostavljanje svi% ili ve$ine tra(eni%
podataka u produ(enom roku do 34 dana i nakon više urgencija# četvrti# izuzetno ote(an pristup
informacijama# koji podrazumjeva dostavljanje svi% ili dijela tra(eni% podataka u produ(enom
roku do 84 dana i peti# nemogu$pristup informacijama# koji podrazumjeva nedostavljanje
tra(eni% informacija# ni poslije više urgencija.
58 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
Taela r. 6. )dnosi sa javnoš$u i pristup informacijama
55
Pret%odni podaci pokazuju da više od polovine institucija javne uprave u Bosni i Hercegovine
ima kadrovski popunjene poslove odnosa sa javnoš$u# da je nešto olje stanje u dr(avnoj i
entitetskoj upravi u 1epulici 'rpskoj i da ne postoje značajnije razlike izme!u različiti% nivoa
javne uprave. Praksa odr(avanja# najmanje jedne# konferencije za novinare postoji u ve$ini
institucija dr(avne i entitetske uprave u 1epulici 'rpskoj i tre$ini institucija entitetske uprave u
=ederaciji Bosne i Hercegovine# kantonalne i lokalne uprave. Cnternet stranice imaju sve
institucije dr(avne i polovina institucija entitetske uprave u =ederaciji Bosne i Hercegovine# dok
je stanje u ostalim institucijama entitetske i kantonalne uprave znatno lošije. Cnternet stranice
imaju dvije tre$ine opština i gradova u Bosni i Hercegovini. 'tanje oima# kvaliteta i a(urnosti
informacija# koje su prezentovane na internet stranicama institucija javne uprave u Bosni i
Hercegovini# uglavnom nije zadovoljavaju$e.
1ezultati istra(ivanja o sloodi pristupa informacijama sa kojima raspola(u institucije javne
uprave doijeni su po osnovu korištenja ovog prava u okviru tra(enja podataka za ovaj izvještaj
od 536 institucija u Bosni i Hercegovini. Trea napomenuti da su u sklopu ove aktivnosti tra(ene
dvije vrste podataka* tra(eno je desetak osnovni% podataka o svakoj instituciji i tra(eni su nešto
oimniji podaci od dr(avne kancelarije koordinatora za reformu javne uprave# dr(avne i
entitetski% agencija za dr(avnu slu(u +upravu, i institucija lokalne uprave.
11
Czvor* file*HHH2*HDocuments724and724'ettingsH@dministratorH>K724DocumentsHDoBnloadsHizvjestajI o I
reformi javneIupraveIu Ii%724+5,.pdf
56 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
Lrafik r. 3. 'looda pristupa informacijama u javnoj upravi
52
)vi rezultati pokazuju da u 2E7 institucija javne uprave u Bosni i Hercegovini postoji sloodan
pristup informacijama# da je kod 237 institucija javne uprave pristup informacijama ote(an i da
je kod /A7 institucija javne uprave pristup informacijama nemogu$. " odnosu na ostale
institucije javne uprave u Bosni i Hercegovini# nešto je olje stanje u olasti pristupa
informacijama u dr(avnoj i entitetskoj upravi u 1epulici 'rpskoj. 0ajte(e je stanje kod
institucija lokalne uprave# gdje je pristup informacijama nemogu$kod 837 institucija. "očeno je
da je pristup informacijama lakši kod institucija koje imaju slu(enika za odnose sa javnoš$u.
)vaj slučaj samo svjedoči da je pravo na sloodan pristup javnim informacijama u Bosni i
Hercegovini teško ostvarivo i fiktivno. Trea ista$i i jedan ilustrativan primjer* kancelarija )H1
u Brčkom :natjerala< je vladu Brčko distrikta da oezijedi tra(ene podatke# nakon što je nji%ov
predstavnik pokušao onemogu$iti korištenje prava na sloodan pristup informacijama.
-od institucija dr(avne uprave potpuno sloodan pristup informacijama imaju >inistarstvo
komunikacija i transporta# -ancelarija koordinatora za reformu javne uprave# Direkcija za
civilnu avijaciju# @gencija za statistiku i 2entralna izorna komisija# uglavnom sloodan pristup
imaju >inistarstvo pravde# >inistarstvo spoljne trgovine i ekonomski% odnosa# >inistarstvo
spoljni% poslova# >inistarstvo ljudski% prava i izjeglica i Direkcija zaevropske integracije i
ote(an pristup informacijama imaju >inistarstvo finansija i trezora i 1egulatorna agencija za
komunikacije. 0emogu$pristup informacijama imaju >inistarstvo ezjednosti# >inistarstvo
odrane# >inistarstvo civilni% poslova i @gencija za dr(avnu slu(u. Trea napomenuti da su
podaci tra(eni od svi% ministarstava i dijela ostali% institucija dr(avne uprave.
-od institucija entitetske uprave u =ederaciji Bosne i Hercegovine potpuno sloodan pristup
informacijama imaju >inistarstvo razvoja# poduzetništva i orta i .avod za statistiku# uglavnom
sloodan pristup imaju >inistarstvo trgovine# @gencija za dr(avnu slu(u# @gencija
zaprivatizaciju i "prava za geodetske i imovinsko&pravne poslove# ote(an pristup imaju
>inistarstvo prometa i komunikacija# >inistartsvo rada i socijalne politike# >inistarstvo
prostornog ure!enja# >inistartvo kulture i sporta# >inistarstvo orazovanja i nauke i
>inistarstvo poljoprivrede# vodoprivrede i šumarstva i izuzetno ote(an pristup ima >inistarstvo
unutrašnji% poslova. 0emogu$pristup informacijama imaju >inistarstvo pravde# >inistarstvo
finansija# >inistarstvo energetike# rudarstva i industrije# >inistarstvo raseljeni% osoa i
izjeglica# >inistarstvo za pitanje oraca i invalida# >inistarstvo zdravstva# >inistarstvo okoliša
i turizma i Direkcija roni% rezervi.
-od institucija kantonalne uprave uglavnom sloodan pristup informacijama ima vlada
'rednjeosanskog kantona# ote(an pristup imaju vlade "nsko&sanskog# Bosansko&podrinjskog i
.eničko&doojskog kantona i izuzetno ote(an pristup imaju vlade Hercegovačko&neretvljanskog#
Tuzlanskog i Mivanjskog kantona. 0emogu$pristup informacijama imaju vlade 'arajevskog#
.apadno&%ercegovačkog i Posavskog kantona. Trea napomenuti da su podaci tra(eni od svi%
ministarstava i dijela ostali% institucija entitetske uprave =ederacije Bosne i Hercegovine# kao i
od vlada kantona.
12
Czvor* file*HHH2*HDocuments724and724'ettingsH@dministratorH>K724DocumentsHDoBnloadsHizvjestajI o I
reformi javneIupraveIu Ii%724+5,.pdf
5A Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
-od institucija entitetske uprave u 1epulici 'rpskoj potpuno sloodan pristup informacijama
imaju >inistarstvo privrede# energetike i razvoja# >inistarstvo za ekonomske odnose i
koordinaciju# >inistarstvo saora$aja i veza# >inistarstvo za porodicu omladinu i sport#
>inistarstvo prosvjete i kulture i 1epulički zavod za statistiku# uglavnom sloodan pristup
imaju >inistarstvo nauke i te%nologije# >inistarstvo za izjeglice i raseljena lica# >inistarstvo
rada i oračko&invalidske zaštite i Direkcija za privatizaciju# ote(an pristup imaju >inistarstvo
finansija# >inistarstvo za prostorno ure!enje# gra!evinarstvo i ekologiju# >inistarstvo uprave i
lokalne samouprave# >inistarstvo zdravlja i socijalne politike i 1epulička uprava za geodetske i
imovinsko&pravne poslove. 0emogu$ pristup informacijama imaju >inistarstvo unutrašnji%
poslova# >inistarstvo pravde# >inistarstvo trgovine i turizma# >inistarstvo poljoprivrede#
šumarstva i vodoprivrede# @gencija za dr(avnu upravu# 1epulička direkcija za vode i
1epulička direkcija za onovu i razvoj. Trea napomenuti da su podaci tra(eni od svi%
ministarstava i dijela ostali% institucija entitetske uprave 1epulike 'rpske.
-od institucija lokalne uprave i Brčko distrikta potpuno sloodan pristup informacijama imaju
opštine Bile$a# Breza# Derventa# Dooj jug# Namac i Flasenica# uglavnom sloodan pristup
imaju opštine Bugojno# Lračanica# Had(i$i# Gajce# 'rerenica i Tesli$# ote(an pristup imaju grad
'arajevo i opštine Bi%a$# Lradiška# -alinovik# Prnjavor i 'okolac i izuzetno ote(an pristup imaju
vlada Brčko distrikta# grad Banjaluka i opština Dooj. 0emogu$ pristup imaju gradovi >ostar i
Cstočno 'arajevo i opštine Banovi$i# Bijeljina# 2azin# 2entar# ?apljina# =oča# Llamoč# Lora(de#
Gezero# -onjic# -otor Faroš# Maktaši# Mivno# Mopare# Mukavac# Mjuuški# >rkonji$ Lrad# 0eum#
0ovi Lrad# 0ovi Lrad +Bosanski 0ovi,# )rašje# Pale# Posušje# Prijedor# 1ogatica# Tešanj#
Travnik# Tuzla# Fisoko# Fišegrad# .enica i .vornik. Trea napomenuti da su podaci tra(eni od
vlade Brčko distrikta# četiri grada i 94 opština. 0a pitanje koliko su gra!ani Bosne i Hercegovine
informisani o radu javne uprave# doijeni su slede$i rezultati.
Lrafik r. /. Cnformisanost gra!ana o radu javne uprave
53
Pret%odni rezultati pokazuju da 697 gra!ana u Bosni i Hercegovini smatra da nije dovoljno
informisano o radu javne uprave. " odnosu na entitete postoje odre!ene razlike* u 1epulici
'rpskoj 3/7 gra!ana smatra da nije uopšte informisano# 927 gra!ana da nije dovoljno
informisano i 5/7 gra!ana da je potpuno informisano# dok u =ederaciji Bosne i Hercegovine
567 gra!ana smatra da nije uopšte informisano# 997 gra!ana da nije dovoljno informisano i
13
Czvor* file*HHH2*HDocuments724and724'ettingsH@dministratorH>K724DocumentsHDoBnloadsHizvjestajI o I
reformi javneIupraveIu Ii%724+5,.pdf
5E Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
2A7 gra!ana da je potpuno informisano. )vi rezultati pokazuju da je javna uprava u Bosni i
Hercegovini još uvijek informativno zatvorena ili konzervativna u odnosu na oavezu i potreu
informisanja gra!ana o svom radu.

24 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
3. #RE#'RU!E ? "-(E #R')'@EN(E REF'RMI ()NE
U#R)E U B'SNI I *ER+E,')INI
Proces pristupanja 3vropskoj uniji i potree gra!ana pred javnu upravu u BiH postavlja nove
za%tjeve i oaveze. Da i se odgovorilo ovim za%tjevima javna uprava mora pove$ati svoje
kapacitete. Pove$anje kapaciteta se mo(e posti$i anga(ovanjem novi% kapaciteta ili pove$anjem
efikasnosti postoje$i% kapaciteta. 2ilj reforme javne uprave je pove$anje efikasnosti i
efektivnosti postoje$i% kapaciteta. 1eforma javne uprave je jedina opcija u uslovima kada u
ud(etima BiH nema sredstava za anga(ovanje novi% kapaciteta. Fije$e ministara je još 244/.
godine preduzelo neop%odne reformske korake. "spostavljeni su kapaciteti za provo!enje
reforme javne uprave# analizirano je stanje javne uprave# definisani su strateški ciljevi reforme i
pokrenute su rojne reformske aktivnosti i projekti. Cako se reformske aktivnosti i projekti
realizuju ve$ du(i niz godina nezavisne evaluacije 'CL>@&e i 3vropske komisije ukazuju da
BiH nije napravila značajnije pomake u pooljšanju funkcionalnosti i efikasnosti javne uprave.
1evizija je provedena s ciljem da se utvrde slaosti u provo!enju# pra$enju i ocjeni reforme
javne uprave koji su uticali na postizanje i odr(ivost reformski% rezultata. Cako je revizija
izvršena na azi studije slučaja# nalazi revizije ukazuju da se reforme ne provode do uspješnog
okončanja# ocjene provedeni% reformi ne odra(avaju stvarno stanje# a korektivne mjere i
aktivnosti koje i vodile uspješnom okončanju reforme se ne preduzimaju. 0a osnovu ovi%
opšti% zaključaka formulisane su opšte preporuke koje su primjenjive i na druge teku$e i udu$e
reforme.
Da i se osigurao značajniji napredak u provo!enju reforme javne uprave neop%odno je
promijeniti pristup u provo!enju i pra$enju reformi. " tom pogledu "red za reviziju predla(e
sljede$e preporuke za institucije BiH# "pravni odor =onda za 1G"# "red koordinatora za
reformu javne uprave i Fije$e ministara.
Preporuke za institucije BiH*

 Cnstitucije BiH treaju provoditi reformske aktivnosti sve dok "-1G" ne potvrdi
postignu$e reformski% ciljeva. Cnstitucije treaju pri%vatati reforme i unaprje!ivati prakse
rada# pratiti i izvještavati o reformskim rezultatima# preduzimati i predlagati korektivne
mjere i aktivnosti dok se reformski ciljevi ne postignu i ne potvrde.
 Cnstitucije BiH odgovorne za pra$enje i osiguranje odr(ivosti reformski% rezultata prema
razra!enim pokazateljima uspje%a treaju prikupljati i analizirati podatke i informacije o
postignutim reformskim rezultatima# te na osnovu isti% preduzimati korektivne mjere i
aktivnosti koje $e voditi uspješnom okončanju započeti% reformi.
Preporuke za "pravni odor =onda za reformu javne uprave*
 ") =onda za 1G" trea odoravati reformske projekte koji predvi!aju stvaranje ključni%
pretpostavki neop%odni% za uspješno okončanje reforme. Projekat trea utvrditi jasne
ciljeve i očekivane rezultate za sve pretpostavke koje su ključne za uspješno okončanje
reforme. Gasni ciljevi i očekivani rezultati osnova su za kasnije vrednovanje projektni%
rezultata.
25 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
 ") =onda za 1G" trea voditi računa da su predlo(ena rješenja iz reformski% projekata
pri%va$ena i testirana prije nji%ove šire primjene. " početnim fazama projekta neop%odno
je provesti široke konsultacije sa zainteresovanim i donosiocima odluka radi utvr!ivanja
najpraktičniji% rješenja koja svi pri%vatiti. "vo!enje novi% praksi treaju pratiti pilot
projekat čije je rezultate potreno detaljno analizirati prije šireg uvo!enja novi% praksi
rada.
 ") =onda za 1G" trea voditi računa da su reformskim projektima utvr!eni
zadovoljavaju$i reformski rezultati i odgovornosti za nji%ovo naknadno pra$enje i
unaprje!enje. .adovoljavaju$i reformski rezultati i pokazatelji uspje%a za nji%ovo
pra$enje treaju iti utvr!eni u skladu sa opštim reformskim ciljevima.

Preporuke za "red koordinatora za reformu javne uprave*
 )cjene dostignu$a reformski% ciljeva koje "-1G" daje treaju odra(avati stvarno stanje
provedeni% reformi." izvještajima o napretku za provedene reforme treaju se davati
realne ocjene zasnovane na razra!enim pokazateljima uspje%a i informacijama institucija
odgovorni% za pra$enje i odr(ivost reformski% rezultata. Prilikom davanja ocjena
provedeni% reformi "-1G" trea uzimati u ozir ocjene nezavisni% studija i analiza. .a
reforme koje nisu uspješno okončane potreno je predlagati korektivne mjere i aktivnosti
usmjerene na odgovornu instituciju i na konkretne proleme.
 "-1G" trea jačati kapacitete za nadzor i evaluaciju. "-1G" trea pove$ati roj osolja
koje se avi poslovima nezavisnog nadzora i evaluacije. Gedinica za monitoring i
evaluaciju trea ukazivati na slaosti u razradi utvr!eni% pokazatelja uspje%a i nedostatke
informacija za potvrdu dostignu$a reformski% ciljeva. 0adzor i evaluacija reformski%
projekata mora jasno ukazati na pretpostavke i rezultate koji projektom nisu postignuti jer
su to informacije neop%odne za preduzimanje korektivni% aktivnosti.
 "-1G" trea utvrditi očekivane reformske rezultate u skladu sa definisanim
pokazateljima uspje%a i opštim reformskim ciljevima. Da i se olakšalo pra$enje napretka
implementacije 1@P5# )perativna jedinica "-1G" zajedno sa odgovornim institucijama
trea razraditi pokazatelje uspje%a# utvrditi zadovoljavaju$e reformske rezultate i
definisati način prikupljanja podataka i informacija neop%odni% za potvrdu dostignu$a
reformski% ciljeva. 1azra!eni pokazatelji uspje%a treaju ukazivati na doprinos opštim
reformskim ciljevima.
 "-1G" trea osigurati odgovaraju$e ouke osolja koje se avi nadzorom i evaluacijom
reformski% procesa. )solje uključeno u nadzor i evaluaciju# članovi treaju iti
osposoljeni da definišu mjerljive reformske rezultate u skladu sa opštim reformskim
ciljevima.
Preporuke za Fije$e ministara*
 F> trea pru(ati neop%odnu podršku reformskim aktivnostima# pratiti reformske
rezultate i donositi odluke sa korektivnim mjerama i aktivnostima.
 F> trea pratiti reformske rezultate# razmatrati izvještaje o provedenim reformama i na
osnovu nji% donositi korektivne mjere i aktivnosti koje $e voditi do suštinskog postizanja
reformski% ciljeva i uspješnog okončanja reformi.
22 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
;. E!'N'MS!E #'S-(E"I+E I EFE!$I REF'RME ()NE
U#R)E B'SNE I *ER+E,')INE
" cilju preglednosti i lakšeg razumijevanja# ovaj dio OfinansijskeP analize reforme javne uprave
podijeljen je u dva dijela. Prvi predstavlja pregled dvije vrste ras%odaQ izdvajanja za plate i
naknade za period od 2448. do 244E. godine. Drugi se odnosi na analizu strukture ud(eta
ključni% institucija odgovorni% za ouku dr(avni% slu(enika u sistemu javne uprave. -ljučni
cilj je svakako prona$i odgovor na sljede$e pitanja* imamo li novca za reformu javne uprave i
kako taj novac koristimoR
;.9. naliza ras=o&a za plate svi= upravni= nivoa u Bi*
Frlo često čujemo od najviši% funkcionera da institucije vlasti Bosne i Hercegovine %ronično
pate od nedostatka novca što onemogu$ava modernizaciju i predstavlja prepreku uvo!enju
potpuno novi% funkcija i uloga koje su svojstvene svakoj reformi. 0ešto slično se dešava i kada
se govori o reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini.
@rgumenti koji se najčeš$e ističu su*
 dr(avni slu(enici nisu dovoljno pla$eni za postoje$i oim poslova koje oavljaju#
 nepostojanje materijalni% pretpostavki za efikasniji rad dr(avni% slu(enika#
 unutar same javne uprave ne rade dovoljno oučeni ljudi# a postoje$i kadrovi koji i
mogli ponijeti ti teret reforme nisu adekvatno raspore!eni.
-oliko je ovo tačno najolje se mo(e vidjeti kada se uporedi napredak u reformi koji je sadr(an
izvještajima o napretku reforme javne uprave "reda koordinatora sa analizom ras%oda za plate i
naknade. Time se stiče uvid u to koliko nas je koštalo ono što je do sada ura!eno i tek na taj
način mo(e se dati cjelovitija ocjena uspješnosti reforme. "zimaju$i 2448. godinu kao aznu#
pore!eni su stvarno izvršeni odarani ras%odi koji su uslijedili sa istima u aznom periodu. 0a
taj način stiče se jasnija slika o dinamici kretanja ovi% vrsta ras%oda u posmatranom periodu po
upravnim nivoima# kao procjenu o tome koliko je javna uprava# uz prikazani nivo ras%oda#
doprinijela stvaranju reformisanog amijenta koji i se prili(io stanju u savremenim
demokratskim društvima kojima se te(i.
23 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
Lrafik 9* -retanje ras%oda za plate i naknade po upravnim nivoima za period od 2448. do
244E.
5/
.aključuje se da# uprkos pove$anom izdvajanju za plate i naknade zaposleni% u javnoj upravi#
nije se doio očekivani efekat u olasti reforme javne uprave. C pored činjenice da je pove$an
roj zaposleni% u javnoj upravi sa ciljem da se na taj način do!e do potreni% novi% znanja i
vještina# i pored enormnog pove$anja plata i naknada kao novčanog stimulansa za dr(avne
slu(enike# zaključuje se da je (eljeni rezultat izostao. )vaj zaključak izvodi se upravo na
osnovu pret%odno analizirani% izvještaja svi% relevantni% doma$i% i me!unarodni% agencija koje
vrše monitoring i evaluaciju napretka reforme javne uprave. "koliko se uporedi pove$ano
izdvajanje za plate i naknade javni% djelatnika koje nije dalo (eljene rezultate sa velikim padom
društvenog ruto proizvoda# a kao mjere ogatstva i novostvorenim ud(etskim deficitima i
zadu(enjima u 244E. godini# koje $e dodatno datno ugroziti stailnost javni% finansija u danima
koji dolaze# nelogičnosti ukazuju na izrazitu potreu za efikasnijim koriš$enjem dostupni%
sredstava.
Lrafik r. 8 ilustruje kretanja ras%oda za plate po upravnim nivoima u BiH. Tu se =ederacija
BiH ističe u odnosu na ostale upravne nivoe po veličini ras%oda. 'a druge strane# upravni nivo
=BiH ne odstupa značajnije od rezultata ostali% upravni% nivoa kad je riječ o napretku u
provo!enju 'trategije javne uprave.
59
.aključuje se da se registrovani napredak mogao ostvariti i
sa manje ulaganja u masivan upravni aparat u =BiH. To znači da svi upravni nivoi# a poseno
=BiH# moraju sveou%vatno analizirati postoje$i nivo ras%oda i efekata koje im donosi veoma
skup upravni aparat.
14
Czvor* file*HHH2*HDocuments724and724'ettingsH@dministratorH>K724Documents HDoBnloadsHizvjestaj IoI
reformiIjavneIupraveIuIi%724+5,.pdf
15
"red koordinatora za reformu javne uprave. -vartalni izvještaj o napretku +pra$enje provo!enja @kcionog plana
5 'trategije reforme javne uprave u BiH, je reforme javne uprave u BiH, za period 5. juli ; 34. septemar 244E.
godine. 244E. Dostupno na %ttp*HHBBB.parco.gov.aHlatnHRpageS38E
2/ Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
Lrafik 8* -retanje ras%oda na ime plata i naknada za sva / upravna nivoa T kantoni
58
?injenica je da je privredni sistem Bosne i Hercegovine imao veoma dore performanse do CF
kvartala 244A. godine. Bruto društveni proizvod +BDP,# kao mjera uspješnosti ekonomije# rastao
je prosječno po stopi od skoro 87 godišnje u posljednji% 9&8 godina.
56
1eforma fiskalnog
sistema# poseno u olasti indirektni% poreza# rezultirala je enormnim prilivom sredstava u
ud(ete svi% upravni% nivoa. To znači da su vlasti Bosne i Hercegovine ile u prilici da
implementiraju mnogorojne reforme# uključuju$i reformu javne uprave. 1ezultati# kao što se
najolje mo(e vidjeti iz Czvještaja o sprovo!enju mjera iz @P 5# su veoma skromni. Cmaju$i u
vidu pesimistične rezultate u periodu ekonomskog rasta# postavlje se pitanje šta tek mo(emo
očekivati u vremenu koje je pred nama# sa padom aktivnosti u 244E. godini za 8.57 +podatak se
odnosi na region jugoistočne 3vrope u cjelini, i potom izvijestan neutralan rast u narednim
godinamaR 'vi upravni nivoi se urzano zadu(uju što znači da $e se teret ovi% poteza aktuelne
vlasti osjetiti urzo# te da $e isti trajati još dugi niz godina.
Transition 1eport 244E 3vropske anke za onovu i razvoj ukazuje na to da uspješna tranzicija
uključuje ne samo tr(išne me%anizme i aktivnost privatnog sektora# ve$ isto tako i efektivnu
interakciju javnog i privatnog sektora i visokokvalitetne dr(avne institucije. Propuštena je šansa
da se reformiše sistem javne uprave uz mnogo manje napore i u daleko oljim ekonomskim
uslovima od oni% koji predstoje. Bora za svaku marku iz ud(eta i$e (estoka i# ukoliko
reforma javne uprave ne ude postavljena visoko na listi prioriteta# ima$emo stanje kojim ne
mo(emo iti zadovoljni.
;.2. naliza iz&vajanja za obuku &rAavni= sluAbenika
16
Czvor* 0adle(ne slu(e za finansije i ud(et
17
3uropean Bank for 1econstruction and Development. Transition 1eport 244E. 3B1D* 2454
29 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
" ovom segmentu# postavlja se pitanje šta se mo(e očekivati u pogledu dodatni% ulaganja u
kadrove u narednom periodu# u cilju potpune implementaci je reformski% mjera sadr(ani% u
@kcionom planu 5. .adatak svi% agencija za dr(avnu slu(uHupravu je da osiguraju odre!eni
nivo znanja i vještina dr(avni% slu(enika koji ulaze u javnu upravu. "koliko ovaj prvi OfilterP
zaka(e# dolazi se u situaciju u kojoj je potreno mnogo dodatni% ulaganja kako i se na
domjestili nedostaci koji se ne i ni treali javljati. To dovodi do izostanka izlazni% rezultata
zadovoljavaju$eg kvaliteta u du(em vremenskom periodu. @ko se tome doda i činjenica velike
fluktuacije dr(avni% slu(enika# naročito na rukovode$im mjestima# dolazi do situacije
%roničnog nedostatka potreni% znanja i vještina koje i sistematski i kontinuirano doprinosile
unaprije!enju sistema rada javne uprave# pove$anom stepenu integrisanosti naše zemlje# kao i
sposonosti usvajanja i sprovo!enja osnovni% propisa 3" +@cDuis 2ommunautaire, što
predstavlja glavni uslov članstva u 3". 'toga je očigledno da ulaganje u sisteme ouke# najprije
putem agencija za dr(avnu slu(u# nema alternativu.
Prema usvojenom @P 5 vlasti BiH su se oavezale izdvajati 37 ruto iznosa na plate korisnika
ud(eta za potree ouke# što istovremeno predstavlja evropski standard u ovoj olasti.
>e!utim# finansijska analiza pokazuje da je tokom 244A. godine izdvojeno oko 24 puta manje
od predvi!enog# da i se u 244E. godini i ovaj# izuzetno skroman iznos skoro prepolovio. Tako
imamo postoje$e stanje u kojem su donacije glavni izvor za oavljanje ove aktivnosti u okviru
@D'&a. "koliko tome dodamo da @D' BiH ne raspola(e osnovnim pretpostavkama za
oavljanje svoje funkcije# poput vlastiti% prostorija u kojima i se oavljala ouka# kao i
činjenice da je svega nekoliko ljudi zadu(eno za sve vrste ouka velikog roja dr(avni%
slu(enika# nepostojanja predavača u vlastitim redovima koji i ili zadu(eni za ouku ili ar
usvojeni% standarda i indikatora uspješnosti isporučeni% ouka# imamo nezadovoljavaju$u
situaciju kada je riječ o ulaganjima u ouku dr(avni% slu(enika# pa tako i rezultatima iste.
-ao ilustracija načina na koji se ocjenjuje postignu$e reformski% ciljeva dat je izvod iz Czvještaja
o napretku realizacije 1evidiranog akcionog plana 5 'trategije za 1G" za period C&FC 2453.
5A
godine54/. " ovom izvodu prikazana je ocjena reformskog cilja kojem je projekat O1azvoj
sistema za upravljanje učinkom u strukturama dr(avne slu(e u BiHP treao pridonijeti.
18
Czvještaj dostupan na sljede$em linku* %ttp*HHparco.gov.aHRidS34E2.
28 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
Taela A* Czvod iz Czvještaja o napretku u implementaciji 1@P5 'trategije za period C&FC
2453.god.
5E
-ao što se vidi iz gore navedenog izvoda "-1G"
24
je reformski cilj 8.5 ocijenio Orealizovano u
potpunostiP za tri od četiri upravna nivoa. Donošenjem propisa koji reguliše ocjenjivanje
dr(avni% slu(enika prema učinku nije dovoljno da i se reforma uspostave efektivnog sistema
upravljanja učincima ocijenila uspješnom +realizovano u potpunosti,. Definisani pokazatelji
uspje%a ukazuju da se ez zadovoljavaju$eg poštovanja propisa ne mo(e potvrditi uspješno
postignu$e reformskog cilja 8.5. "-1G" nije priavio sve informacije o postignutim rezultatima
u pogledu definisani% pokazatelja uspješnosti. Cnformacije koje su priavljene i koje su prikazane
u komentaru postignu$a poglavlja 8. ne podr(avaju datu ocjenu +ocjenjivanje ne vrši u svim
institucijama# a rukovodioci imaju prolema sa definisanjem ciljeva za ocjenjivanje,.
?!-(UB!
19
Czvor* file*HHH2*HDocuments724and724'ettingsH@dministratorH>K724Documents HDoBnloadsHizvjestaj IoI
reformiIjavneIupraveIuIi%724+5,.pdf
20
"-1G" ; "red koordinatora za reformu javne uprave
26 Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
Postoji nekoliko pretpostavki za uspešnu realizaciju reformi* dora vladavina# doar sudski
sistem# finansijski sistem koji efikasno funkcioniše i funkcionalan sistem socijalni% usluga.
1edefinisanje uloge dr(ave ou%vata mnoge dodatne aspekte. Dora vladavina je vladavina koja
ima kapacitet# trenirane i oučene slu(enike i gra!ane# jasne i transparentne zakone i u kome su
svi# a poseno politička elita# posve$eni ori protiv korupcije. Doar sudski sistem
podrazumeva postojanje kvalitetni% zakona koji štite svojinu# ugovorne odnose i ljudska prava#
postojanje dorog zakona o ankrotstvu. 'udska grana vlasti mora iti nezavisna +pravna
dr(ava,# kvalitetna# odgovorna i efektivna.
=inansijski sistem trea da ude modernizovan# da ima pouzdane finansijske institucije# da je
fleksiilan# transparentan# nadgledan i kontrolisan. )vaj sistem tre a da prati kvalitetan
računovodstveni sistem koji nadgleda sve efekte i rezultate realizacije javni% programa. 'istem
socijalni% usluga pravi kvalitetnu identifikaciju osnovni% socijalni% prolema# nudi efikasan i
kvalitetan sistem usluga siromašnima# starima# osoama sa posenim potreama# nezaposlenima#
itd.
1eforme stavljaju dosta veliki teret na le!a menad(era javnog sektora koji moraju davati sve
olje rezultate i efekte# u sve kompleksnijim uslovima i sa sve manje sredstava na raspolaganju.
"koliko sistem ima tr(išni amijent# potencijal privatnog sektora i civilnog društva i razvijene
pomenute preduslove# reforma i mogla dati dore rezultate.
" odnosu na aktuelno stanje u javnoj upravi Bosne i Hercegovine identifikovano je više
prolema koji mogu kompromitovati reformski proces i očekivane promjene. Preporučuje se*
 da se ograniči i standardizuje roj zaposleni% u svim institucijama javne uprave i da se za
prosječnu lokalnu upravu primijeni standard o jednom zaposlenom na 944 stanovnika#
kako i se roj zaposleni% u javnoj upravi smanjio za najmanje 547 i kako i se u
narednom periodu roj zaposleni% u javnoj upravi doveo u vezu sa rojem svi%
zaposleni% u Bosni i Hercegovini i standardima zemalja sa dorom javnom upravom#
 da se proces zapošljavanja u javnoj upravi učini transparentnijim# fer i poštenijim# tako
što $e u komisijama za zapošljavanje ve$inu činiti nezavisni članovi sa liste eksperata ili
slične liste# da se isključi ili ograniči mogu$nost poništavanja konkursa za zapošljavanje#
da se predvidi nezavisni
 monitoring procesa zapošljavanja i da se zapošljavanje u lokalnoj upravi u 1epulici
'rpskoj vrši preko nadle(ne entitetske agencije
 da se javna potrošnja ograniči do nivoa potrošnje ure!eni% evropski% zemalja# da se
smanji učeš$e zarada zaposleni% u javnoj potrošnji kroz smanjenje roja zaposleni% u
javnoj upravi# kontrolu zarada i uskla!ivanje sa visinom prosječni% zarada u Bosni i
Hercegovini# kao i da se racionalizuju ostali troškovi javne uprave#
 da se oezijedi redovno pra$enje efikasnosti institucija u upravnim postupcima i drugim
aktivnostima# kako i se učinili efikasnijim i odgovornijim prema korisnicima usluga#
 da se urza poces donošenja potrene regulative za uspostavljanje e ; uprave uprave# da
se oezijedi elektronsko preuzimanje za%tjeva i drugi% formi i da se oezijedi
elektronska komunikacija izme!u gra!ana i odgovorni% u institucijama javne uprave#
2A Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
 da se standardizuje i značajno pooljša internet prezentacija o radu institucija javne
uprave#
 da se značajnije unaprijedi rad @gencije za statistiku Bosne i Hercegovine# a poseno u
dijelu istra(ivanja i ojavljivanja podataka o javnoj upravi ili od interesa za javnu upravu#
 da se slooda pristupa javnim informacijama značajnije pooljša# kao i da se predvide
sankcije i druge vrste odgovornosti za one koji onemogu$avaju koriš$enje ovog prava.
2E Ekonomska diplomatija
Dometi reforme javne uprave Bosne i Hercegovine i ekonomske posljedice
-I$ER$UR
5. Teorija podjele vlasti u sistemu dr(avne vlasti Bosne i Hercegovine# 'tručni časopis
"prava# =akultet za Gavnu upravu# 'arajevo# 2454.
2. >oderna uprava# ?asopis za upravno ; pravnu teoriju i praksu# @gencija za dr(avnu
slu(u 1epulike 'rpske# 244A.
3. 'trategija reforme javne uprave Bosne i Hercegovine# "red koordinatora za reformu
javne uprave# 2449.
/. @kcioni plan C uz strategiju reforme javne uprave Bosne i Hercegovine
Cnternet literatura*
5. file*HHH2*HDocuments724and724'ettingsH@dministratorH>K
724DocumentsHDoBnloadsHizvjestajIoIreformiIjavneIupraveIuIi%724+5,.pdf
2. %ttps*HHBBB.academia.eduH2432/88H'udskaIupravaIuIBosniIiIHercegovini
3. %ttp*HHBBB.vpi.aHuploadHdocumentsH'trukturaIupravljanjaIdrzavomIuIBiH.pdf
/. file*HHH2*HDocuments724and724'ettingsH@dministratorH>K
724DocumentsHDoBnloadsHizvjestajIoIreformiIjavneIupraveIuIi%724+5,.pdf
34 Ekonomska diplomatija