You are on page 1of 418

NAJ SKRI VENI J E TAJ NE

Sandra Braun

1.
Ne vrišti toliko zbog bubašvabe koliko zbog slomljenog nokta. Bu-
bašvaba je smešna. Nokat je propast. Na njenom savršeno manikiranom i
nalakiranom noktu sada stoji krater veličine i oblika Velikog kanjona.
Aleks udara bubašvabu presavijenim kartonom na kom je odštampan
oskudni jelovnik motelske kuhinje. Na obe strane je reklama za meksičke
specijalitete petkom te kantri bend !etiri jahača koji zabavlja goste u
baru "rebrna mamuza od sedam uveče do pono#i.
Bubašvaba uspeva da šmugne pod drvenu komodu jer ju je Aleks
promašila za ceo kilometar. $"redi#u te kasnije.%
&ak za nokte pronalazi na dnu nesesera koji zapravo i kriv za štetu jer
je noktom zakačila metalnu kopču dok se raspakivala. 'stog trena je
odnekud izmilela bubašvaba da odmeri novu stanarku sobe broj 1().
Njena soba se nalazi u prizemlju motela Vestener tre#a vrata od
automata za led i sokove.
*ad dovede nokat u red Aleks se još jednom kritički odmerava u
ogledalu toaletnog stoči#a. Va+no je da ostavi dobar utisak. Bi#e zapa-
njeni kad saznaju ko je ona. Naravno Aleks #e to potkrepiti i svojim
izgledom.
,eli da zaneme da ostanu i bez reči i bez odbrane.
Nesumnjivo #e praviti pore-enja. .o ne mo+e da spreči/ samo da u toj
prljavoj igri ne izvuče deblji kraj. Aleks #e dati sve od sebe da joj ne na-u
nijednu manu. 'pak je ona k#erka "eline 0ajter.
Bri+ljivo je birala šta #e za ovu priliku obu#i. "ve na njoj - ode#a
nakit šminka - sve je diskretno i poslovno. *ompletan e1ekat je skrojen
ali ne previše napadan elegantan ali ne trendi/ Aleks odiše
pro1esionalizmom koji ne umanjuje njenu +enstvenost.
Njen cilj je da ih prvo zadivi a onda da ih iznenadi onim što ju je
prvenstveno dovelo u 2ersel.
3o pre samo dve nedelje gradi# od trideset hiljada stanovnika bio je
usamljena tačka na mapi .eksasa. 4 njemu je +ivelo ljudi koliko zečeva i
guštera. .ek nedavno se gradska poslovna politika pomerila s nule ali
samo neznatno. *ad Aleks obavi posao zbog kog je došla 2ersel #e
verovatno pokrivati vesti od 5l 2asa do .eksarkane.
6aključivši da na njen izgled ne mo+e da utiče više ništa osim mo+da
bo+jeg prsta ili nekog skupog zahvata plastične hirurgije Aleks kači
tašnu o rame grabi aktovku i uverivši se da je ponela ključ od sobe
zatvara vrata s brojem 1().
.okom vo+nje do grada provlači se kroz dve školske oblasti.
"aobra#ajni špic u 2erselu počinje po završetku nastave. 7oditelji dolaze
po svoju decu odvoze#i ih dalje kod zubara na časove klavira ili u tr+ne
centre. Neki bi ve# stigli ku#i da ne mile zakrčenim ulicama grada. Aleks
u suštini ne smeta taj stani-kreni sistem vo+nje. *ašnjenje joj zapravo
pru+a priliku da malo razgleda grad.
8rne i zlatne zastavice lepršaju sa nadstrešnice iznad ulaza u srednju
školu. Na karikaturi crni panter kezi se opakom čeljusti dok ispod nje
piše "*9* 2753A.97A. :alo dalje na zelenom travnjaku stadiona
ragbi tim vredno trenira. 'nstrumenti školskog orkestra sevaju na suncu
ve+baju#i melodiju koju #e svirati na poluvremenu utakmice u petak
uveče.
2rilično bezbri+ne aktivnosti zaključuje Aleks. 6a trenutak se kaje
zbog dolaska na ovu misiju pitaju#i se koliko #e njen ishod uticati na
stanovnike ovog grada. Ali brzo odbacuje ose#aj krivice podsetivši sebe
zašto je tu. 2regršt odbijanja kao i grube optu+be njene bake urezane su
u njenu svest zato ne +eli nijednog trenutka da zaboravi šta ju je dovelo
u 2ersel. Ne mo+e sebi da priušti ni tračak sentimentalnog kajanja.
8entar grada je skoro sasvim pust. :noge robne ku#e i 1irme s
pogledom na gradski trg su zatvorene. .abli za prodaju 1irmi je previše
da bi se mogli izbrojati.
'zlozi donedavno puni svakojake robe sada su išarani gra1itima. Na
vratima napuštene perionice još uvek stoji rukom ispisan natpis. Neko je
pre+vrljao prva dva slova pa sada piše; < =4&>5 6A ?1.@@. Najverniji
pokazatelj ekonomskog kolapsa.
Aleks parkira ispred okru+nog suda i ubacuje kovanice u parking-
metar. 6grada suda je podignuta od crvenog granita iskopanog u
obli+njem kamenolomu i dovučenog +eleznicom u 2ersel još pre
devedeset godina. 'talijanski kamenoresci su 1asadu ukrasili statuama
ljudi i +ivotinja na svakom slobodnom mestu daju#i svoj doprinos tom
skupom zdanju. "udnica deluje pomalo kitnjasto ali dovoljno raskošno sa
sve kupolom umesto krova i zastavom dr+ave .eksas koja se vijori na
severcu.
Budu#i da je prethodnih godinu dana radila u gradskoj ve#nici 9stin
Aleks nije impresionirana dr+avnim ustanovama. 9dlučnim korakom
penje se uza stepenice i otvara teška vrata. 4nutra je zapahnjuje miris
memle. Aarba sa zidova se ljušti što je znak opšteg očaja. =arene pločice
su napukle i njihove pukotine liče na izbrazdane staračke dlanove.
.avanica je visoka. Bodnicima duva promaja nose#i miris rastvora za
dezin1ekciju prašnjavih registara i par1ema koji nosi sekretarica
okru+nog javnog tu+ioca. 9na di+e upitan pogled kad Aleks u-e u njenu
kancelariju.
$6dravo draga. 'zgubila si seC 3obra ti je kosa. Volela bih da mogu
moju tako da skupim u pun-u. Baš su ti male uši. :oje su klempave kao
kod slona. >e lD se ti to 1arbaš ili si prirodno crvenkastaC%
$3a li je ovo kancelarija okru+nog javnog tu+ioca !estejnaC%
$Naravno draga. 6ašto ti trebaC 3anas je malo zauzet.%
$3olazim iz javnog tu+ilaštva okruga .revis. :islim daje gospodin
Barper ve# zvao u moje ime.%
"ekretarica prestaje da +va#e +vaku. $.iC 9čekivali smo muškarca.%
$2a kao što vidiš...% Aleks širi ruke.
"ekretarica deluje zabezeknuto. $0ospodin Barper je mogao da
spomene da mu je asistent +ena a ne muškarac ali% uzdiše sekretarica
mlataraju#i rukama $znaš i sama kakvi su muškarci. 4zgred ja sam
'mod+en. Bo#eš ka1uC .aj kompleti# ti je ekstra. 'ako se danas nose kra#e
suknjice.% Ne +ele#i da zvuči osorno Aleks učtivo pita; $3a li su stranke
ve# stigleC% 4 tom trenutku muški smeh dopire s druge strane
zatvorenih vrata. $5to ti odgovor draga% ka+e 'mod+en. $Verovatno je
neko ispričao masan vic da smanji napetost. "vi izgaraju od +elje da čuju
šta je povod ovog sastanka. !emu tolika tajnovitostC 0ospodin Barper
nije hteo gospodinu !estejnu re#i šta #e njegov asistent u 2erselu iako su
prijatelji još od koled+a. >e lD to ima neke veze sa dozvolom za kockanje
za :5C% $:5C%
$:inton 5nterprajzis% pojašnjava 'mod+en čude#i se što joj to ne
zvuči poznato.
$Bolje da me više ne čekaju% taktično ka+e Aleks vešto izbegavši
odgovor na 'mod+enino pitanje.
$Bo+e šta mi je danas. Brbljam ko navijena. =ta reče draga jesi li za
ka1uC%
$Ne hvala.% Aleks prati 'mod+en do vrata. 2uls joj se ubrzava.
$'zvinite.% 'mod+en prekida razgovor promolivši glavu u kancelariju.
$"tigao je asistent dr+avnog javnog tu+ioca Barpera. 'znenadi#ete se.%
'mod+en okre#e jarko našminkane oči prema Aleks namiguju#i joj
veštačkom trepavicom. $'zvoli draga.%
Aleks se u sebi priprema za najva+niji sastanak u svom +ivotu i
smireno ulazi u kancelariju.
2o opuštenoj atmos1eri koju tamo zatiče zaključuje da su okupljeni
očekivali muškarca. 4 trenutku kad pre-e preko praga i 'mod+en za
njom zatvori vrata muškarac za radnim stolom skače sa svoje stolice.
0asi cigaretu u debeloj staklenoj pepeljari i uzima svoj sako sa naslona
stolice.
$2et !estejn% predstavlja se pru+aju#i ruku. $Više nego iznena-en.
:oj prijatelj 0reg Barper je uvek imao oko za lepe +ene. Nimalo me ne
čudi što u njegovom osoblju radi ovako zgodna +ena.%
Njegova seksistička opaska joj pojačava nervozu ali Aleks ne reaguje.
4mesto toga nakrivljuje glavu odobravaju#i ovaj !estejnov
kompliment. 7uka koju prihvata u čvrst stisak toliko je naki#ena zlatnim
prstenjem da bi se njim mogla ukotviti jahta. $Bvala vam što ste
organizovali ovaj sastanak gospodine !estejn.%
$Nikakav problem nikakav problem. 3rago mi je da sam na usluzi i
tebi i 0regu. 6ovi me 2et.% Bvata je za lakat i okre#e prema drugom
muškarcu koji je danas tu kako bi izneo stav suprotan njenom. $9vo je
gospodin Angus :inton i njegov sin.%
$0ospodo% klima glavom Aleks. 2rvi susret oči u oči sa starijim
muškarcem na nju ostavlja neobično sna+an utisak. 2replavljuje je
mešavina radoznalosti i netrpeljivosti. ,arko +eli da te plave oči prouči i
optu+i. 4mesto toga Aleks učtivo pru+a ruku.
=aka koja obuhvata njenu puna je +uljeva. Njegovo drmusanje bi
moglo da se nazove grubim da nije širokog osmeha koji ga prati.
$3rago mi je gospo-ice. 3obro došli u okrug 2ersel.%
&ice Angusa :intona je izborano i preplanulo od jarkog letnjeg sunca
očigledan dokaz višegodišnjeg rada na otvorenom. Njegove inteligentne
plave oči svetlucaju dok je gledaju zrače#i neobičnom toplinom. 0las mu
je čist i Aleks pretpostavlja da bi proizveo zvonak smeh. 2ivski stomak je
jedini znak njegovog hedonizma. 6ahvaljuju#i širokim ple#ima starac
deluje sna+no i 1izički spremno. Ni znatno mla-i i krupniji muškarci ne
bi se upustili u tuču s njim pre svega zato što odiše autoritetom. 4prkos
tome Angus :inton ima nevin pogled crkvenog dečaka.
"tisak njegovog sina je nešto bla+i ali ništa manje srdačan. 3ok
podjednako čvrsto drmusa Aleksinu ruku samouvereno se predstavlja;
$>a sam >unior :inton. 3rago mi je.%
$' meni.%
Ne deluje kao da ima četrdeset tri naročito kad se smeška. Njegovi
pravilni zubi sevaju belinom 1ormiraju#i -avolski slatke rupice na
obrazima nagoveštavaju#i da je ovo osmeh za svaku priliku. 9či su mu
za nijansu tamnije od očevih ali podjednako nestašne drsko zarobivši
njen pogled kao da su sami u prostoriji. Aleks povlači ruku pre nego što
je :inton mla-i pusti.
$ A ono tamo je 7id &ambert.%
Aleks se okre#e prema muškarcu kog do maločas nije ni prime#ivala.
7azmetljivog dr+anja ovaj sedi zavaljen u krajnjem uglu kancelarije.
Noge su mu ispru+ene i prekrštene tako da su vrhovi njegovih kaubojki
upereni ka tavanici dok se bezobrazno ljulja na stolici. 7uke su mu
skrštene na ogromnoj šnali od kaiša. 7azdvaja ih tek toliko da s dva prsta
dodirne obod svog kaubojskog šešira. $0ospo-ice.%
$0ospodine &ambert% hladno uzvra#a Aleks.
$5vo sedite ovde% ka+e !estejn pokazuju#i na stolicu. $>e li vam
'mod+en ponudila ka1uC%
$>este ali sam je ljubazno odbila. Volela bih da odmah pre-emo na
stvar ako nije problem.%
$Naravno. >uniore dovu#i stolicu. Anguse sedi.% !estejn pokazuje
starcu glavom na stolicu. *ada svi posedaju okru+ni javni tu+ilac se
vra#a za svoj radni sto. $3akle ovako gospo-ice... do-avola zaboravih
vaše ime.%
Aleks ose#a radoznale poglede svih prisutnih na sebi. 2ravi
dramatičnu pauzu znaju#i da #e njeno ime izazvati oprečne reakcije.
,eli sve da ih registruje. 2osebno je zanima ona 7ida &amberta.
:e-utim on sedi njoj iza le-a i kaubojski šešir mu skriva ve#i deo lica.
Aleks duboko uzdiše i ka+e; $>a sam Aleksandra 0ajter. "elinina
k#erka.% 4 kancelariji nastaje muk.
Vidno zapanjen 2et !astejn konačno pita; $A ko je "elina 0ajterC%
$Nek sam proklet% mrmlja Angus srozavaju#i se u stolici poput iz-
duvane igračke.
$"elinina k#erkaC Blagi bo+e ne mogu da verujem% šapu#e >unior. $Ne
mogu da verujem.%
$Bo#e li mi neko objasniti o čemu se ovde radiC% zahteva 2et !estejn
još uvek zbunjen. :e-utim niko ne obra#a pa+nju na njega.
:intonovi otvoreno pilje u Aleks tra+e#i na njenom licu neku
sličnost sa njenom pokojnom majkom koju odlično poznavali.
*rajičkom oka Aleks prime#uje da se vrhovi &ambertovih čizama više
ne ljuljaju. *olena mu se savijaju dok se uspravlja u stolici.
$0de si bila svih ovih godinaC% pita je Angus.
$*oliko je prošloC% dodaje >unior.
$3vadeset pet% odgovara Aleks. $'mala sam samo dva meseca kad se
baka 0rejam odselila odavde.%
$*ako ti je bakaC%
$.renutno je u staračkom domu u Vaku umire od raka gospodine
:inton.% Aleks ne prime#uje ni tračak saose#ajnosti na njegovom
licu. 4 komi je.%
$,ao mije.%
$Bvala.%
$Ali gde ste +iveli svih ovih godinaC%
Aleks izgovara ime grada u centralnom .eksasu. $.u sam provela ceo
svoj +ivot - ili bar otkad znam za sebe. .amo sam završila srednju školu i
upisala pravni 1akultet. 2rošle godine sam diplomirala.%
$2ravni 1akultetC 6amisli to. Bogami bi#e od tebe nešto Aleksandra.
6ar ne >unioreC%
>unior :inton joj poklanja svoj najšarmantniji osmeh. $Baš tako.
4opšte nisi onakva kakvu te pamtim% izazivački #e on. $"e#am se da si
imala pune ga#e i ni dlaku na glavi.%
" obzirom na pravi razlog ovog sastanaka Aleks ovaj 1lert nimalo ne
prija. Na njeno olakšanje 2et !estejn ponovo interveniše. $Ne bih da
remetim ovaj dirljiv susret ali još uvek mi ništa nije jasno.%
Angus ga prosvetljuje. $"elina je bila >uniorova i 7idova školska
drugarica. 4 stvari njih troje su bili najbolji drugovi. "koro nerazdvojni.%
A onda mu preko lica prele#e senka i starac odmahuje glavom. $"elina je
umrla tako mlada. >adnica.% *oristi trenutak da se sabere. $5lem ovo je
prvi put da čujem nešto o Aleksandri otkad se njena baka "elinina
majka odselila i odvela je sa sobom.% "meše#i se pljeska se po butinama.
$Nek sam proklet ako mi nije drago što si se vratila u 2ersel.%
$Bvala vam ali...% Aleks otvara svoju aktovku i iz nje vadi +uti
koverat. $Nisam se vratila gospodine :inton. "lu+beno sam ovde.%
2redaje koverat okru+nom javnom tu+iocu koji ga zbunjeno gleda.
$"lu+benoC *ad me je 0reg pozvao i pitao za pomo# okru+nom
tu+ilaštvu nije spomenuo ponovno otvaranje slučaja.%
$"ve je tu% ka+e Aleks pokazuju#i glavom na koverat. $2redla+em da
ga temeljno proučite i upoznate se sa svim detaljima. 0reg Barper tra+i
punu saradnju i pomo# vašeg tu+ilaštva i lokalnih advokatskih agencija
gospodine !estejn. 4verava me da #ete mi pru+iti punu saradnju tokom
istrage.% 6atvara svoju aktovku i ustaje zaputivši se prema vratima.
$.okom istrageC% 9kru+ni javni tu+ilac !estejn skače na noge. :ir-
tonovi tako-e.
$3a niste vi iz komisije za igre na sre#uC% pita Angus. $7ekli su da
#emo biti detaljno ispitani pre nego što dobijemo dozvolu za kockanje
ali bio sam ube-en da smo prošli.E
$>a sam mislio da je to gotova stvar osim 1ormalnosti% dodaje >unior.
$*oliko znam jeste% odgovara Aleks. $:oja istraga nema veze sa
komisijom za igre na sre#u niti sa dobijanjem dozvole za konjske trke.%
.renutak kasnije kada još uvek ne dobije objašnjenje !estejn pita;
$3obro ho#u li konačno saznati o čemu se radi gospo-ice 0ajterC% Aleks
se uspravlja i odgovara; $2onovo otvaram slučaj ubistva od pre dvadeset
pet godina. 0reg Barper je tra+io vašu pomo# gospodine !estejn budu#i
da je zločin počinjen u okrugu 2ersel.%
3ok govori Aleks gleda Angusa i >uniora u oči. Naposletku skre#e
pogled ka 7idu &ambertu. $3ošla sam da otkrijem ko je od vas ubio moju
majku.%

(.
Aleks skida svoj sako i baca ga na motelski krevet. 2od pazuhom ima
vla+ne 1leke i kolena joj klecaju. 4 stomaku ose#a mučninu. "cena kod
okru+nog javnog tu+ioca uznemirila ju je više nego što +eli sebi da
prizna.
*ancelariju 2eta !estejna je napustila visoko podignute glave. Nije
koračala prebrzo ali nije se ni vukla. "ekretarici 'mod+en se nasmešila
znaju#i da je sve vreme prisluškivala s druge strane vrata jer su joj oči
bile iskolačene i usta razjapljena od čuda.
Aleks je svoj govor prethodno uve+bala i u pravom trenutku ga
savršeno izrecitovala. "astanak je prošao onako kako je isplanirala i sada
ose#a ogromno olakšanje.
3ok sa sebe skida ostatak ode#e razmišlja o tome kako bi volela da je
najgore prošlo ali ono tek dolazi. .ri muškarca koja je danas upoznala
ne#e odglumiti svoju smrt. :ora#e opet da se suoči s njima ali tada im
više ne#e biti tako drago što je vide.
Angus :inton deluje dobro#udno kao sam 3eda :raz ali Aleks zna
da niko na njegovom mestu ne mo+e da bude tako bezazlen kao što se on
pravi. Angus va+i za najbogatijeg i najmo#nijeg čoveka u okrugu. .akav
status nije stekao rukovo-enjem porodične 1irme. .aj #e se boriti svim
raspolo+ivim sredstvima da sačuva ono što je stekao za +ivota.
>unior je šarmer koji ume sa +enama. 0odine su ga mazile. 2rome- nio
se od dečaka kakvog Aleks pamti sa bakinih 1otogra1ija. 6godan je i toga
je svestan. Aleks bi lako mogla da se zaljubi u njega kao što bi i lako
mogla da ga osumnjiči za ubistvo.
7id &ambert joj je najve#a misterija. 6a razliku od ostale dvojice njega
nije uspela ni u oči da pogleda. 9drasli 7id deluje mnogo grublje i
sna+nije od dečaka 7ida sa 1otogra1ija iz bakine kutije. Na osnovu njenog
prvog utiska 7id &ambert je mračan neprijateljski nastrojen i opasan tip.
Aleks je sigurna da je to jedan od ljudi koji su učestvovali u ubistvu
njene majke.
"elinu 0ajter nije ubio optu+eni Badi Biks. Njena baka :erl 0rejam
joj je to od najranijeg detinjstva utuvila u glavu.
$Aleksandra sama odluči kako #eš da isteraš pravdu% skoro
svakodnevno je pričala :erl. $Bar toliko mo+eš da učiniš za svoju
majku.% 4 tom trenutku bi obično sa če+njom pogledala u jednu od
brojnih uramljenih 1otogra1ija svoje k#erke kojih je bilo po celoj ku#i.
Njena baka bi gorko zaplakala i Aleks više nije mogla ničim da je
oraspolo+i.
"ve do pre nekoliko nedelja Aleks nije znala koga :erl sumnjiči za
"elinino ubistvo. :e-utim to saznanje je bilo najte+i trenutak u Alek-
sinom +ivotu.
7eaguju#i na hitan poziv iz staračkog doma Aleks je tog dana odjurila
u Vako. 4 zgradi je bilo tiho besprekorno čisto. Na sre#u :erlina
penzija mo+e da pokrije taj komoditet. 4prkos pro1esionalnom osoblju i
luksuzu kojim odiše ustanova ipak odiše starački/ očaj i trule+ lebde u
njenim hodnicima.
.og hladnog kišnog popodneva Aleks su obavestili da je njena baka u
kritičnom stanju. 4šla je u njenu sobu i prišla bolničkom krevetu.
:erlino telo je bilo drastično propalo od njihovog poslednjeg susreta
nedelju dana ranije ali njene oči su bile +ive. 3oduše sijale su nekako
zloslutno.
$Ne prilazi mi% zare+ala je :erl. $Ne#u da te vidim. 6a sve si ti krivaF
$6a šta bakoC% upitala je Aleks. G čemu to govorišC%
$Ne#u da te vidim.%
2osti-ena ovim odbijanjem Aleks je pogledom potra+ila doktora i
bolničarku. "legli su ramenima ne shvataju#i o čemu se radi. $6ašto si
onda tra+ila da do-emC 3oputovala sam čak iz 9stina.%
$.i si kriva što je mrtva. 3a nije bilo tebe...% :erl je bolno prostenjala
i svojim beskrvnobelim prstima stegnula pokrivač.
$:isliš da sam ja odgovorna za njenu smrtC%
:erl je otvorila oči. $3a% prosiktala je.
$Ali bila sam samo beba novoro-enče% pobunila se Aleks očajnički
oblizuju#i usne. $*ako sam mogla...%
$2itaj njih.%
$*oga bakoC *oga da pitamC%
$9ne koji su je ubili. Angusa >uniora i 7ida. Ali kriva si ti... ti... ti...%
Aleks su morali da izvedu iz sobe nekoliko minuta nakon što je :erl
pala u duboku komu. Bakine optu+be su je porazile/ odjekivale su u
njenoj glavi i kidale joj dušu.
Ako je :erl svih tih godina smatrala odgovornom za "elininu smrt
kako onda objasniti to što ju je odgojila. Aleks se oduvek pitala zašto je
baka 0rejam nikad nije naročito volela. =ta god da je postigla Aleks kao
da nikad nije bila dovoljno dobra da bi osvojila srce svoje bake. 6nala je
da nikad ne#e biti talentovana i harizmatična kao devojčica sa 1otogra1ija
koje je :erl gledala sa če+njom.
Aleks se nije ljutila na svoju majku. Naprotiv idealizovala ju je i
obo+avala sa slepim entuzijazmom deteta koje raste bez roditelja.
Neprestano se trudila da bude dobra u svemu u čemu je bila i "elina ne
samo da bi bila dostojna da se nazove njenom k#erkom nego iz očajničke
potrebe da zaslu+i bakinu ljubav i odobravanje. 6ato su je zapanjile ove
optu+be sa umiru#ih usana njene bake.
3oktor joj je taktički nagovestio da #e gospo-a 0rejam blagovremeno
biti skinuta sa aparata za odr+avanje +ivota. $.renutno ne mo+emo više
ništa da učinimo gospo-ice 0ajter.%
$:o+ete i te kako% obrecnula se Aleks sa +ustrinom koja ga je
šokirala. $:o+ete da je odr+avate u +ivotu. :oram da idem. Bi#erno u
kontaktu.%
9dmah po povratku u 9stin počela je da istra+uje slučaj ubistva
"eline 0rejam 0ajter. 2rovela je besane no#i proučavaju#i transkripte i
sudsku dokumentaciju pre nego što se obratila svom še1u javnom
tu+iocu okruga .revis.
0reg Barper je premestio cigaretu s jednog kraja usana na drugi. 4
sudnici 0reg je otrov za optu+ene la+ljive svedoke i prevrtljive sudije.
2riča preglasno puši previše pije i nosi skupa odela s još skupljim
cipelama od krokodilske ko+e.
Nedovoljno je re#i da je egomanijak bez ukusa. 0reg Barper je lukav
ambiciozan okrutan nemilosrdan bogohulan i dovoljno per1idan
da sebi prokrči put na političkoj sceni što mu i jeste +ivotni cilj.
'skreno veruje u sistem nagra-ivanja i priznavanja uro-enog talenta.
6ato je Aleks deo njegovog tima.
$Bo#eš ponovo da otvoriš slučaj ubistva star dvadeset pet godinaC%
upitao je kada mu je iznela razlog svog dolaska. $6aštoC%
$6ato što je +rtva moja majka.%
0reg je po prvi put u +ivotu postavio pitanje na koje je ve# znao
odgovor - ili ga je bar slutio. $Bo+e Aleks +ao mi je. Nisam imao pojma.%
"legnula je ramenima. $2a nije to nešto čime se čovek hvali zar neC%
$*ada se to desiloC *oliko si imala godinaC%
$Bila sam beba. Ne se#am je se. 'mala je samo osamnaest godina kada
je ubijena.%
0reg je svojom dugom koščatom šakom prešao preko svog još du+eg i
još koščatijeg lica. $3a li se taj slučaj zvanično vodi kao nerešenC% $Ne
baš. 9sumnjičeni je uhapšen i optu+en ali je slučaj prekinut bez
su-enja.%
4 redu pojasni ali budi kratka. 'mam zakazan ručak sa dr+avnim
tu+iocem% rekao je. $'maš deset minuta. 2očni.%
*ad je završila 0reg se namrštio i zapalio novu cigaretu starom
dogorelom skoro do 1iltera. $3o-avola Aleks što nisi rekla da su
:intonovi umešani. .voja baka stvarno veruje daje jedan od njih ubio
tvoju majkuC%
$'li njihov prijatelj 7id &ambert.%
$*ako god je A ti rekla koji bi mogao da bude njihov motivC%
$Ništa konkretno% odgovorila je Aleks odbivši da mu ka+e kako je
:erl navela upravo nju Aleks kao jedini motiv. $Navodno je "elina bila
bliska sa svom trojicom.%
$6ašto bi je onda ubiliC%
$.o i ho#u da saznam.%
$9 dr+avnom troškuC%
$"lučaj je isplativ 0reg% hladno je uzvratila.
$Ali sve što imaš je intuicija.%
$9vo je jače od intuicije.%
0reg je neodobravaju#e 1rknuo. $"igurna si da to nije samo lična
stvarC%
$Naravno da nije% skoro uvre-eno je rekla. $:oji razlozi su isključivo
pravni. 3a je Badi Biks izašao na su-enje i da ga je porota proglasila
krivim ne bih ni obra#ala pa+nju na bakine reči. Ali slučaj nije rešen.%
$*ako to da nije digla d+evu odmah posle ubistvaC%
$Navodno nije imala novca i zazirala je od pravnih mahinacija. 9sim
toga ceo doga-aj joj je isisao energiju. 9no malo što je preostalo ulo+ila
je u odgajanje mene.%
Aleks je tek tada postalo jasno zašto ju je baka usmerila u pravne vode.
6ato što se to od nje očekivalo. Aleks je s najboljim ocenama završila
školu i me-u prvih deset s najvišim prošekom diplomirala pravo na
teksaškom univerzitetu. Bila je to pro1esija koju je :erl izbrala ali na
sre#u to je i oblast kojoj je Aleks pronašla sebe. Njen radoznali um je
u+ivao u rešavanju komplikovanih zadataka. Bila je spremna za ono što je
čeka.
$Baka je bila mlada udovica sa tek ro-enom unukom% pojasnila je
Aleks. $:alo toga je mogla da ka+e na Biksovom saslušanju. "kupila je
ono malo novca spakovala se i napustila grad. Nikada se nije vratila.%
0reg je pogledao na svoj ručni sat a zatim uglavivši cigaretu u kraj usna
ustao i navukao svoj sako. $Ne mogu ponovo da otvorim slučaj ubistva
bez ijednog dokaza ili konkretnog razloga. .o znaš. Nisam te zaposlio
zato što si glupa. :ada moram da priznam da to tvoje oblo dupence ima
neke veze s tim.%
$Bvala.%
Nije skrivala ga-enje prema njegovom seksizmu previše drskom da bi
zvučao neiskreno. $"lušaj Aleks ovo što tra+iš od mene nije bezazleno%
rekao je. " obzirom na to ko je sve upetljan stvar je prilično delikatna.
2re nego što se uvalim u nevolju moram da imam nešto više od tvoje
intuicije i bakinog trabunjanja.%
Aleks gaje ispratila do vrata njegove kancelarije. $3aj 0reg poštedi
me pravne terminologije. :isliš samo na sebe.%
$2rokleto si u pravu. Volim samo sebe.%
Njegovo priznanje nije joj ostavilo prostora za manevrisanje. $Bar mi
dozvoli da istra+ujem ovo ubistvo kad ne radim na aktuelnim
slučajevima.%
$3obro znaš koliko smo pretrpani. Ne posti+emo ni ovo što imamo.%
$7adi#u prekovremeno. .o ne#e ugroziti moje druge obaveze. 6naš da
ne#e.%
$Aleks...%
$:olim te 0reg.% Videla je da bi najviše +eleo da se povuče ali nije
smela da kapitulira osim pred de1initivnim ne. Njena prethodna istraga
je probudila interesovanje dr+avnog tu+ioca i sudskog veštaka kao i
njenu očajničku +elju da doka+e da njena baka nije u pravu i da opere
sebe od njenih optu+bi. $Ako uskoro nešto ne otkrijem di#i #u ruke i
više nikada ne#eš čuti za ovaj slučaj.%
0reg se zagledao u njeno napeto lice. $6ašto svoje 1rustracije ne lečiš
seksom kao i svi normalni ljudiC Bar pola muškaraca u ovom gradu bi ti
pomoglo u tome i o+enjenih i slobodnih.% Aleks je nastavila tu+no da ga
gleda. 4 redu. 2obedila si. :o+eš malo da njuškaš ali samo u slobodno
vreme. 9brati mi se kad na-eš nešto konkretno. Ako mislim da poberem
glasove ne smem da ispadnem budala ni ja ni oni koji rade za mene. "ad
još kasnim na ručak. 6dravo.%
Njeni aktuelni slučajevi su bili teški a vremena za rešavanje majčino
ubistvo nije imala puno. 2ročitala je sve do čega je uspela da do-e -
novinske članke policijske izveštaje i transkripte saslušanja Badija Biksa
- sve dok nije zapamtila relevantne činjenice.
4kratko; gospodin Badi Biks koji je mentalno zaostao uhapšen je
nedaleko od mesta zločina jer mu je ode#a bila isprskana krvlju +rtve. 4
trenutku hapšenja u posedu je imao hirurški instrument kojim je
najverovatnije izvršio ubistvo. 6atvoren je ispitan i optu+en. Nekoliko
dana kasnije je saslušan. "udija 3+oze1 Volas je Biksa proglasio
nesposobnim za su-enje i poslao ga u dr+avnu psihijatrijsku ustanovu.
'sprva je izgledalo kao lak slučaj. :alo je nedostajalo da Aleks
poveruje 0regu kad je otkrila sumnjivu grešku u transkriptu Biksovog
saslušanja. Nakon kra#eg istra+ivanja opet se obratila 0regu naoru+ana
overenom pismenom izjavom.
$5vo.% .rijum1alno je bacila 1asciklu na njegov radni sto.
0reg se namrštio. $Ne budi tako samouverena i zaboga prestani da
mi razbacuješ stvari po stolu. 9pasno sam mamuran% prosiktao je kroz
oblak duvanskog dima. 8igaretu je prestao da pu#ka samo da bi uzeo
veliki gutljaj crne ka1e. $*ako si provela vikendC%
$"vakako produktivnije od tebe. !itaj.%
Nevoljno je otvorio 1asciklu i preleteo mutnim pogledom po tekstu.
$Bmm.% 2rvih nekoliko redaka je bilo dovoljno da mu zaokupi pa+nju.
6avalivši se u stolici podigao je noge na ivicu svog radnog stola i
bri+ljivo pročitao celu stranicu. $>e li ovo lekarski nalaz iz psihijatrijske
ustanove u koju je smešten BiksC%
$Bio. 4mro je pre nekoliko meseci.%
$6animljivo.%
$6animljivoC% uzviknula je Aleks razočarana tako mlakom reakcijom.
4stala je i zaobišla 0rega zastavši iza njegove stolice. $Badi Biks je
proveo dvadeset pet godina u toj bolnici bez ikakvog razloga.%
$.o još uvek ne znaš. Ne donosi preuranjene zaključke.%
$Njegov poslednji psihijatar rekao je da je Badi Biks bio primer
strpljenja. Nikada nije pokazao nikakve znake nasilničkog ponašanja. Ni
u najavi. Nije imao seksualni nagon i po mišljenju stručnjaka nije bio
sposoban da počini zločin ubistva. 2riznaj da ti sad deluje sumnjivo.%
0reg je pročitao ostale izveštaje a zatim promrmljao; $3a vrlo sumnjivo
ali dobro znaš da to nije dovoljno.%
$,ao mi je ali ne#u mo#i da iznesem konkretniji dokaz. "lučaj je star
dvadeset pet godina. "amo se nadam da #e to sudiji biti dovoljno.
2riznanje pravog ubice je iluzorno - zato što sam ube-ena daleko više od
obične sumnje da Badi Biks nije ubio moju majku. 2ostoji i mogu#nost
izvo-enja svedoka.%
$Ne postoji Aleks.%
$6aštoC%
$3obro si obavila doma#i zadatak ali ubistvo se dogodilo u štali na
ranču Angusa :intona. Na spomen njegovog imena trese se zemlja u
tom okrugu. 9n je velika zver. Ako je i postojao očevidac taj ne bi sve-
dočio protiv :intona jer bi tako ugrizao ruku koja ga hrani. :inton je
vlasnik desetak najuspešnijih preduze#a u oblasti koja se očajnički bori za
dah ekonomski govore#i.
$A to nas uvodi u drugu osetljivu oblast zapravo više osetljivih
oblasti.% 0reg je otpio još ka1e i zapalio novu cigaretu. $3r+avna komisija
za igre na sre#u :intonu je upravo dala zeleno svetio za izgradnju
hipodroma za okrug 2ersel.%
$"vesna sam toga. *akve to veze imaC%
$.o ti meni ka+i.%
$NikakveF% zaurlala je.
$3obro verujem ti. Ali ako počneš da sipaš optu+be i klevete na račun
jednog od omiljenih teksaskih sinova šta misliš kako #e reagovati
guvernerC 9n je prokleto ponosan na svoju komisiju za igre na sre#u.
,eli da se lepo okoristi od kla-enja. Bez kontroverzi. Bez zluradih
novinara. Bez mutnih radnji. "ve mora da bude čisto kao suza.
$' ako mu sad neki prepametni islednik pomrsi konce pokušavaju#i da
pove+e nekog kome je on lično dao blagoslov sa ubistvom koje se
dogodilo pre dvadeset pet godina mnogo #e se naljutiti. A još ako taj
islednik radi za ovu kancelariju šta misliš ko #e nagrabusitiC >aF%
Aleks nije htela da se sva-a. 4mesto toga mirno je rekla; 4 redu.
3a#u otkaz i uradi#u to na svoju odgovornost.%
$Bo+e kako si teška. Nisi mi dozvolila da završim.% 2ritisnuo je dugme
za inter1on i svojoj sekretarici naredio da donese još ka1e. 3ok ju je ova
unosila zapalio je još jednu cigaretu.
" druge strane% nastavio je 0reg duvaju#i dim kroz nos $ne
podnosim onog skota što +ivi u guvernerskoj vili. Ne krijem to i
netrpeljivost je obostrana iako taj kučkin sin ne#e to da prizna. Najviše
bi me usre#ilo da ga vidim na kolenima. :o+eš li da ga zamisliš kako
objašnjava zašto je jedan od njegovih omiljenih saradnika povezan sa
ubistvomC% 6akikotao se. $4zbudim se kad samo pomislim na to.%
Aleks se zgrozila 0regovim motivima ali se isto tako poradovala što #e
joj odobriti zahtev. $6nači da mogu otvoriti slučajC%
$"lučaj je ostao nerešen zato što Biks nikada nije izveden na su-enje.%
0reg je naglo spustio noge sa stola ispravivši stolicu. $:oram da ti
ka+em - činim ovo protiv sebe i samo zato što verujem tvojim
instinktima. "vi-aš mi se Aleks. 3okazala si da vrediš još kad si kao
studentkinja došla ovde na praksu. 9sim zbog te slatke guze korisno je
imati te u blizini.%
2ogledao je u njene papire na svom stolu i prstima dodirnuo ivicu
1ascikle. $:islim da si još uvek nepoverljiva prema tim ljudima i gradu
uopšte. Ne ka+em da je to bez osnova ali na tome ne mo+eš da gradiš
slučaj. 3a nema ovog izveštaja psihijatra glatko bih odbio tvoj zahtev.
3akle dok budeš tamo gde tumaraju bizoni jeleni i antilope imaj na
umu da je i moje dupe u procepu.% 2odigao je glavu i nevino se zagledao
u nju. $Nemoj nešto da zajebeš.%
$'dem u zapadni .eksasC%
$2a tamo je mesto zločina zar neC%
$>este ali šta #emo s mojim ostalim slučajevimaC%
$2rebaci#u ih studentima na praksi i zatra+i#u odlaganje. 4
me-uvremenu #u razgovarati sa okru+nim javnim tu+iocem u 2erselu.
6ajedno smo studirali pravo. 'dealan čovek za taj tvoj slučaj. Ne previše
bistar ali o+enjen lepoticom zato ima naglašenu potrebu za
udovoljavanjem. 2ita#u ga da ti odobri potrebnu pomo#.%
$Ne preteruj. Ne +elim da me tamo najave.%
4 redu.%
$Bvala ti 0reg% iskreno je rekla.
$Ne tako brzo% uzvratio je miniraju#i njen entuzijazam. $Ako se tamo
uvališ u nevolju odre#i #u te se. 3r+avni tu+ilac ne krije da sam njegov
naslednik. Bo#u taj polo+aj a uz njega najbolje ide zgodna pametna
plavuša kao še1 jednog od odeljenja. .o glasači vole.% 6atim je podigao
svoj od duvana po+uteli ka+iprst. $Ali ako tamo zabrljaš nikad te više
ne#u poznavati lutko. >asnoC%
$Beskrupulozan si.%
0reg se krokodilski nacerio. $Ne voli me ni ro-ena majka.% $2osla#u ti
razglednicu.% 9krenula se prema vratima.
$!ekaj. >oš nešto. 'maš trideset dana.%
$=taC%
$.rideset dana da nešto iskopaš.%
$Ali...%
$.oliko mogu da izdr+im a da se ostali domoroci ne uzbune. 3u+e je
nego što #e te tvoj instinkt i klimavi nalog poslu+iti. 4zmi ili ostavi.%
$4zimam.%
0reg nije znao da je Aleks imala mnogo ve#i razlog za +urbu lični
razlog. Btela je da saopšti ime "elininog ubice svojoj baki pre nego što
ova umre. Nije joj bilo va+no što njena baka le+i u komi. Nadala se da #e
joj to nekako dopreti do svesti. .ako #e njen poslednji uzdah biti
spokojan i tada #e konačno pohvaliti svoju unuku.
Aleks se nagnula preko 0regovog radnog stola. $6nam da sam u
pravu. 'zveš#u ubicu pred sud i kada to učinim dobi#u njegovu presudu.
Budi siguran u to.%
$3a da. 4 me-uvremenu saznaj kakav je seks sa pravim kaubojem. '
vodi zapisnik. Bo#u detalje o pištoljima mamuzama i tome slično.%
$2erverznjaku.%
$*učko. ' nemoj da zalupiš... do-avolaF
Aleks se sada sa smeškom prise#a tog razgovora. Nije je toliko vre-ao
njegov seksizam jer je dolazio od uva+enog pro1esionalca. 4prkos
razuzdanoj prirodi 0reg Barper je bio njen mentor i prijatelj od onog
leta kad je upisala pravni 1akultet pa sve do zaposlenja u njegovoj
kancelariji. "ada se zbog nje upušta u rizik i ona to iznad svega ceni.
!im je nagovorila 0rega nije gubila vreme. "re-ivanje papirologije
raščiš#avanje radnog stola i pakovanje uzelo joj je samo jedan dan.
Napustila je 9stin rano s kratkom posetom staračkom domu. :erlino
stanje je bilo nepromenjeno. Aleks im je ostavila broj tele1ona motela
Vesterner za slučaj da nešto krene po zlu.
"ada iz svoje motelske sobe tele1onira okru+nom javnom tu+iocu ku#i.
$0ospodina !estejna molim vas% ka+e +eni koja odgovara na poziv.
$Nije kod ku#e.%
$0ospo-o !estejnC Veoma je va+no da razgovaram s va+im mu+em.%
$*o je toC%
$Aleks 0ajter.%
"ledi prigušeni smeh. $6nači ti si ta aC%
$:olimC%
$*oja je optu+ila :intonove i šeri1a &amberta za ubistvo. 2et je bio
van sebe kad je stigao ku#i. Nikad ga nisam videla tako...%
$"amo časak% prekida je Aleks bez daha. $>este li rekli šeri1a
&ambertaC%
<.
=eri1ova kancelarija nalazi se u suterenu zgrade okru+nog suda. 2o
drugi put u poslednjih nekoliko dana Aleks parkira na mestu
predodre-enom za pla#anje parking-mesta i ulazi u zgradu.
7ano je i na šalterima nema mnogo posla. 4 sredini velikog lavirinta
od pultova i stakla smeštena je policijska stanica ni po čemu drugačija od
ostalih. 'znad nje lebdi oblak duvanskog dima. Nekoliko uni1ormisanih
policajaca stoji oko stola na kom se puši bokal ka1e. *ad ugledaju Aleks
razgovor naglo zamire. >edan po jedan okre#u glavu i odmeravaju je.
Aleks se najednom ose#a kao jedina +ena na planeti muškaraca.
9čigledno je da u policiji okruga 2ersel ne postoji politika
ravnopravnosti polova.
2ribravši se Aleks učtivo ka+e; $3obro jutro.%
$>utro% odgovaraju horski.
$>a sam Aleks 0ajter. :oram da razgovaram sa šeri1om.% 9vo je
sasvim suvišno jer svi ve# znaju ko je ona i zašto je tu. Vest brzo putuje u
gradi#u kao što je 2ersel.
$3a li vas šeri1 očekujeC% pita jedan od policajaca nakon što ispljune
sa+vakani duvan u praznu konzervu od pasulja.
$2rimiče me% samouvereno ka+e Aleks.
$3a vas ne šalje mo+da 2et !estejnC%
Aleks je jutros opet pokušala da ga dobije ali joj je gospo-a !estejn
rekla da je ve# otišao na posao. 6vala je i tamo ah niko nije odgovarao na
poziv. 'li je još uvek bio na putu ili je vešto izbegava. $9n zna zašto sam
ovde. >e li šeri1 tuC% pomalo nervozno pita ona.
$:islim da nije% ka+e jedan.
$>a ga nisam video% ka+e drugi.
$>este tu je% nabusito #e tre#i. $:alopre je došao.% *lima glavom
prema hodniku. $6adnja vrata s leve strane.%
$Bvala% uzvra#a Aleks sa usiljenim smeškom i odlazi niz hodnik.
"vesna njihovih pogleda na svojim le-ima odlučno kuca na šeri1ova
vrata.
$3aC%
7ida &amberta zatiče za radnim stolom od masivnog drveta koji je
verovatno star koliko i temelj zgrade. Noge je prekrstio na ivici stola.
*ao i juče le+erno je zavaljen u stolicu.
Njegov kaubojski šešir i ko+na krznom postavljena jakna vise na
čiviluku u uglu kancelarije izme-u visokog prozorči#a i zida na kom su
1otogra1ije tra+enih zločinaca zalepljene širokim selotejpom. =eri1 u
rukama dr+i okrnjenu šolju sa ka1om.
$9 dobro jutro gospo-ice 0ajter.%
Aleks zatvara vrata dovoljno jako da se mat staklo na njima zatrese.
$6ašto mi juče nisi rekaoC%
$2a da pokvarim iznena-enjeC% odgovara on sa smeškom. $*ako si
saznalaC%
$"asvim slučajno.%
$6nao sam da #eš do#i pre ili kasnije.% =eri1 spušta noge i uspravlja se.
$Ali nisam pretpostavljao da #e to biti ovako rano.% 4staje i pokazuje na
jedinu slobodnu stolicu u prostoriji a zatim prilazi stoči#u sa ka1ematom.
$:o+e ka1aC%
$0ospodin !estejn bi mi rekao.%
$2etC Nema šanse. *ad se stvari iskomplikuju naš okru+ni tu+ilac se
obično utronja.%
Aleks se hvata za čelo. $*akav u+as.%
=eri1 ne čeka da odgovor na njegovu ponudu za ka1u pune#i šolju
sličnu njegovoj. $:leko še#erC%
$9vo nije prijateljska čajanka gospodine &ambert.%
=eri1 spušta šolju sa crnom ka1om na ivicu radnog stola tik ispred nje
i vra#a se svojoj stolici. 3rvo škripi pod njim kada se ponovo zavali u
naslonjač. $:nogo komplikuješ.%
$6aboravio si zašto sam ovdeC%
$Nijednog trenutka ali zar te obaveze sprečavaju da popiješ ka1uC 'li
se uzdr+avaš iz religioznih razlogaC%
Aleks 1rustrirano spušta tašnu na radni sto prilazi stoči#u sa ka1e-
matom uzima kašiku mleka u prahu i sipa u svoju šolju.
*a1a je vru#a i jaka - baš kao i šeri1ov pogled - ali daleko bolja od
bu#kuriša koji je jutros popila u restoranu motela. 4koliko ju je sam
skuvao onda zna da je u pravu. Ali šeri1 ionako deluje vrlo sposobno.
6avaljen u svojoj stolici ne odaje utisak čoveka umešanog u ubistvo.
$*ako ti se svi-a 2ersel gospo-ice 0ajterC%
$Nisam dovoljno dugo tu da bih imala neko mišljenje.%
$:a daj. *ladim se da si ga imala i pre nego što si došla.%
$6ašto tako mislišC%
$6ato što ti je ovde umrla majka. &ogično.%
Nervira je njegova prezriva opaska o smrti njene majke. $Nije umrla
tek tako. 4bijena je. Brutalno.%
$"e#am se% smrknuto uzvra#a šeri1.
$3a. .i si našao telo zar neC%
7id spušta pogled na svoju šolju i dugo zuri u njen sadr+aj pre nego što
je prinese usnama. A onda je iskapljuje kao da je viski.
$>esi li ti ubio moju majku gospodine &ambertC%
Budu#i da prethodnog dana nije videla njegovu reakciju +eli da to
učini sada.
9n naglo di+e glavu. $Ne.% Naginje se napred oslonivši se laktovima
na sto i gledaju#i je u oči. $3a ne okolišamo više va+iC "hvati to odmah i
poštedi nas oboje suvišne gnjava+e. Ako ho#eš da me ispitaš tu+ioče
mora#eš da me odvučeš pred porotu.%
$9dbijaš da sara-uješ u mojoj istraziC%
$Nisam to rekao. 9va kancelarija #e ti biti na raspolaganju prema
2etovom nalogu. &ično #u ti pomo#i koliko god mogu.%
$6ato što si tako dobarC% sarkastično #e Aleks.
$Ne nego zato što ho#u da se vratiš u 9stin gde pripadaš i ostaviš
prošlost u prošlosti gde pripada.% 4staje da dopuni svoju šolju i preko
ramena dodaje; $6ašto si stvarno došlaC%
$6ato što Badi Biks nije ubio moju majku.%
$*ako znašC 7ekao ti jeC%
$Nije mogao. :rtav je.%
2o njegovoj reakciji zaključuje daje ovo za njega novost. =eri1 prilazi
prozoru i dugo gleda napolje zamišljeno srču#i ka1u. $Nek sam proklet.
4bogi Bad je pokojni.%
$4bogi BadC%
$.ako su ga svi zvali. :islim da niko nije znao kako se preziva sve do
"elinine smrti kad su novine objavile priču.%
$*a+u da je bio je mentalno zaostao.%
7id klima glavom. $>este. ' imao je govornu manu. >edva smo razu-
meli šta govori.%
$>e li +iveo s roditeljimaC%
" majkom. ' ona je bila poluluda. 4mrla je ubrzo nakon njegovog
hapšenja.%
=eri1 ne odvra#a pogled od prozora le-ima okrenut prema njoj.
Njegova silueta je vitka i visoka širokih ramena i uskih bokova.
Aarmerke mu dobro stoje. 2redobro. Aleks ukoreva sebe što to
prime#uje.
$4bogi Bad se po gradu vozikao na triciklu% nastavlja 7id. $:ogla si
na kilometar da ga čuješ kako dolazi. .a šklopocija je pravila u+asnu
buku. ' stalno je sa sobom vukao neke drangulije. 'zgledao je kao
besku#nik. 3evojčice bi vrištale kad bi ga ugledale. 3ečaci bi ga ismevali
i maltretirali.% 9dmahuje glavom. $.u+no.%
$4mro je u psihijatrijskoj bolnici optu+en za zločin koji nije počinio.%
Njen komentar ga tera da se okrene. $Nemaš nikakav dokaz da nije.%
$Na#i #u dokaz.%
$Ne postoji.%
$6ašto si tako siguranC 3a ga nisi uništio onog jutra kada si tobo+e
našao "elinino teloC%
3uboka bora se urezuje izme-u njegovih obrva. $6ar nemaš pametnija
poslaC 0omile va+nijih nerešenih slučajevaC 6ašto si uopšte otpočela ovu
istraguC%
Aleks mu daje isti razlog koji je dala i 0regu Barperu. $2ravda nije
zadovoljena. Badi Biks je nevin. 2reuzeo je krivicu za tu-i zločin.% $:oj
>uniorov i AngusovC%
$3a jednog od vas trojice.%
*o ti je to rekaoC%
$Baka 0rejam.%
$Ah sad mi je ve# jasnije.% =eri1 zatiče palac za kopču svog kaiša
puštaju#i da mu se preplanuli prsti nemarno saviju iznad rajs1eršlusa.
$3ok ti je sve to pričala je li spomenula koliko je bila ljubomornaC
$BakaC &jubomorna na kogaC%
$Na nas. >uniora i mene.%
$7ekla mi je da ste vas dvojica i pelina bili kao tri musketara.%
$Ali joj se to nije svi-alo. >e A ti rekla koliko je razmazila "elinuC% Nije
morala. "kromna ku#a u kojoj je Aleks odrasla bila je pravo sve- tilište
posve#eno njenoj pokojnoj majci. =eri1 prime#uje da se namrštila i sam
odgovara na svoje pitanje. Vidim da gospo-a 0rejam ti ni to nije
spomenula.%
$:isliš da sam ovde iz lične osviteC%
$3a mislim.%
5 pa nisam% breca se Aleks. $Verujem da postoji dovoljno rupa u
ovom slučaju -a bi se istraga ponovila. .ako misli i okru+ni tu+ilac
Barper.%
$9naj egomanijakC% 1rk#e šeri1. .aj bi optu+io i ro-enu majku zbog
ulične preprodaje ako bi ga to pribli+ilo mestu dr+avnog tu+ioca.% Aleks
zna da je ovaj komentar dčlimično tačan i zato napada iz drugog ugla.
$*ada se gospodin !estejn bolje upozna sa činjenicama slo+i#e se da je
napravljen veliki propust u pravnom sistemu.%
$2et je juče prvi put čuo za "elinu. .renutno je zauzet procesiranjem
ilegalaca i narko-dilera.%
$9krivljuješ me što +elim da isteram pravduC 3a je tvoja majka nasmrt
izbodena u konjušnici zar ti ne bi učinio sve što je u tvojoj mo#i da
ubicu stigne zaslu+ena kaznaC%
$Ne znam. :oja keva je odapela pHe nego što sam stigao da je
upamtim.% Aleks ose#a ubod empatije koji je sasvim suvišan. Nije ni čudo
što 7id na slikama deluje preozbiljno i pogled mu je stariji nego kod
njegovih vršnjaka. Nikad nije pitala baku zašto je to tako.
$9vo je neodbranjiva situacija gospodine &ambert. .i si jedan od
osumnjičenih.% Aleks ustaje i uzima torbu. $Bvala na ka1i. 'zvini na
smetnji ovako rano. 9d sada #u se obra#ati lokalnoj policijskoj stanici za
pomo#.%
$!ekaj malo.%
Aleks koja je ve# na vratima zastaje i okre#e se. $=ta jeC%
$Nema policijske stanice.%
6aprepaš#ena ovom in1ormacijom Aleks gleda kako šeri1 pose+e za
svojom jaknom i šeširom zatim prilazi vratima i otvara ih propuštaju#i
je prvu napolje.
$Bej "em izlazim. Bi#u prekoputa.% Njegov pomo#nik klima glavom.
$9vuda% ka+e Aleks hvataju#i je za lakat i vode#i je prema malom
četvrtastom li1tu na kraju hodnika.
6ajedno ulaze unutra. Vrata se škripavo zatvaraju. 6vuk metalnih sajli
nije nimalo utešan. Aleks se nada da #e pre+iveti ovo putovanje.
2okušava da se koncentriše na slučaj iako je savršeno svesna zgodnog
muškarca pored sebe. 7id &ambert stoji toliko blizu da im se ode#a
dodiruje dok pogledom šara po njoj.
$&ičiš na "elinu.%
$6nam.%
$2o stasu i manirima. "amo ti je kosa malo tamnija i ima crveni sjaj.
"elina je imala sme-e oči a tvoje su plave.% 7id proučava njeno lice. $Ali
sličnost je neverovatna.%
$Bvala ti. :islim da je moja majka bila lepa +ena.%
$"vi su tako mislili.%
$' tiC%
$Naročito ja.%
&i1t se zaustavlja uz trzaj. Aleks gubi ravnote+u i naslanja se na njega.
7id je hvata za mišice i poma+e joj da se uspravi što traje prilično dugo
jer kad se razdvoje Aleks ose#a vrtoglavicu i gubitak daha.
'zlaze na prvom spratu. 7id navlači jaknu i vodi je prema zadnjem
izlazu. $:oja kola su ispred% ka+e ona kad izbiju na ulicu. $.rebalo bi da
doplatim parking.%
$Nema veze. Ako ti napišu kaznu imaš prijatelje na visokim
polo+ajima.%
Njegov osmeh otkriva dva niza savršenih zuba i e1ektniji je od onog
>uniora :intona jer izaziva komešanje u dnu njenog stomaka. !udno
predivno i zastrašuju#e.
7idov kez naglašava bore na njegovom licu. 'ma četrdeset tri godine
ali deluje mla-e zahvaljuju#i čvrstoj mu+evnoj strukturi kostiju.
.amnoplava kosa mu je nemarno razbarušena otkrivaju#i da ne robuje
1rizerskim trendovima. 7id stavlja svoj crni kaubojski šešir spuštaju#i
obod skoro do obrva koje su za nijansu tamnije od kose.
9či su mu zelene. Aleks je to primetila čim je ušla u njegovu
kancelariju. 7eagovala je kao što bi reagovala svaka +ena na zrelog
potentnog muškarca. "amo što ovaj nema ni stomak ni podvaljak. Aizički
deluje bar dve decenije mla-e od svojih vršnjaka.
Aleks podse#a sebe da je zastupnica tu+ilaštva dr+ave .eksas i da bi
7ida &amberta trebalo da posmatra iz ugla pravnice a ne obične +ene.
4ostalom mnogo je stariji od nje.
$>e lD ti jutros ponestalo čistih uni1ormiC% pita ona dok prelaze ulicu.
7id na sebi ima košulju od d+insa - staru izbledelu i usku - uvučenu u
1armerke u rodeo stilu. >akna mu je od sme-e ko+e kratka do pojasa
poput bombarderske. *rzno kojom je postavljena i izvrnuta na širokoj
kragni verovatno je od kojota. !im iza-u na sunce 7id vadi svoje tamne
naočari toliko tamne da mu potpuno zaklanjaju oči.
$Nekad sam se u+asavao uni1ormi a kad sam postao šeri1 stavio sam
svima do znanja da me nikada ne#e videti u njoj.%
$6ašto si se u+asavaoC%
7id se suvo smeška. $6ato što sam se obično trudio da joj uteknem.%
$Bio si nestašanC%
$3ivalj.%
$*ršio si zakonC%
$!esto.%
$=ta te je promeniloC 7eligijsko iskustvoC "trahC No# provedena u
zatvoruC 9brazovna re1ormaC%
$Ništa od toga. >ednostavno sam shvatio da #u ako prestignem zakon
presti#i i one koji ga krše.% "le+e ramenima. $!inilo se kao prirodan izbor
karijere. 0ladnaC%
2re nego što joj da priliku da odgovori 7id otvara vrata restorana
BIB aktiviraju#i kravlje zvonce koje visi iznad njih. 9vo je mesto gde se
sve dešava očigledno. "vaki sto s crvenom plasti1iciranom površinom i
hromiranim nogarima - popunjen je. 7id je vodi do jedinog praznog
pored zida.
3ok koračaju pozdravi dole#u sa svih strana od preduzetnika 1a-
mera kauboja lokalnih kicoša i sekretarica. "vi su prepoznatljivi po
ode#i jer nose čizme. "vi osim sekretarica. Aleks prepoznaje 'mod+en
sekretaricu 2eta !estejna. *ad pro-u pored njenog stola ona šapatom
pojašnjava svojoj sagovornici ko je Aleks. 2rostorijom se širi +amor
jer ta vest putuje neverovatnom brzinom.
Nema sumnje da se mikrokosmos 2ersela svakog dana okuplja u
restoranu BIB na jutarnjoj ka1i#i. "tranac 11 njemu je vest ali povratak
k#erke "eline 0ajter je udarna vest. Aleks se ose#a kao gromobran jer
zaista privlači sva električna strujanja. Neka od njih su čini joj se
prilično neprijateljska.
"a d+uboksa svira neka ljubavna balada. 3opunjuje je sapunica sa
dotrajalog crnobelog televizora u uglu. .ri šljakera za susednim stolom
diskutuju o muškoj impotenciji. 6akon o zabrani pušenja na javnom
mestu očigledno ne va+i u 2erselu jer je dim toliko gust da se mo+e še#i
no+em. 7estoranom dominira miris pr+ene slanine.
*onobarica u ljubičastim pantalonama i zlatnoj bluzi prilazi njihovom
stolu spuštaju#i dve šolje s ka1om i tanjir sve+ih kro1ni. Namiguju#i
7idu cvrku#e; DBro jutro šeri1e% pre nego što otperja u kuhinju gde
kuvar vešto prevr#e pr+ena jaja dok mu cigareta visi sa usana.
$2oslu+i se% ka+e 7id.
Aleks uzima kro1nu još uvek toplu i prelivenu še#ernom glazurom
koja joj se topi na jeziku. $'mam utisak da su te očekivali. >e li ovo tvoj
stoC 'maš li standardnu porud+binuC%
$Vlasnik restorana se zove 2it% odgovara on pokazuju#i glavom na
kuvara. $Nekad me je hranio svakog jutra pre škole.%
$Velikodušan čovek.%
$Nije to radio iz milosr-a% hladno uzvra#a 7id. $2osle škole sam čistio
njegov restoran.%
Aleks shvata da gaje ubola u +ivac. 7id &ambert je osetljiv povodom
svog detinjstva bez majke. 4ostalom nije trenutak za izvlačenje
in1ormacija. Ne kada su sve oči uprte u njih.
7id s u+ivanjem +va#e kro1ne zalivaju#i ih crnom ka1om ne
razbacuju#i se ni hranom ni vremenom ni snagom. >ede kao da danas
ne#e ručati.
$9vde je baš puno% komentariše Aleks nesvesno li+u#i glazuru sa
prstiju.
$>este. "tarosedeoci kao ja ne zalaze u nove tr+ne centre gde su
restorani brze hrane puni klinaca i slučajnih prolaznika. Ako nekog
tra+iš na#i #eš ga u restoranu BIB. Angus #e verovatno svratiti. "edište
1irme :5 je odmah iza ugla ali on sve poslove vodi odavde.%
$2ričaj mi o :intonovima.%
7id uzima poslednju kro1nu zaključivši da je Aleks ne#e pojesti.
$Bogati su ali to ne pokazuju. 9vde ih svi vole.%
$'li ih se plaše.%
$:o+da neki% dodaje on sle+u#i ramenom.
$7anč je njihov jedini izvor prihodaC%
$>este ali im ne pripada generacijama. Angus ga je sagradio ni od čega
na pustopoljini od prašine i vetra.%
$=ta oni tačno rade tamoC%
4 suštini se bave uzgojem trkačkih konja. Najbolje američke loze.
Nekad imaju i do sto pedeset grla. "premaju ih za trke.%
$Vidim dosta znaš o tome.%
$'mam dva trkačka konja. "mestio sam ih na njihov ranč.% 2okazuje
na njenu polupraznu šolju. $Ako si završila hteo bih nešto da ti
poka+em.% $=taC% pita Aleks iznena-ena naglom promenom teme.
$:alo iznena-enje.%
'zlaze iz restorana ali tek nakon što se 7id oprosti od svih gostiju. Ne
pla#a doručak ve# dobija salutiranje od kuvara 2ita i tapšanje po ramenu
od nasmejane konobarice.
7idovo poslovno vozilo kamionet DblejzerD parkiran je ispred zgrade
suda na prostoru rezervisanom za njega sa naznačenim imenom. 9n
otključava vrata i poma+e Aleks da se popne na suvozačko mesto a zatim
i sam seda za volan. 2osle kratke vo+nje skre#e za ugao i zaustavlja pred
omanjom ku#om. $"tigli smo.%
$0deC%
$9vde je +ivela tvoja majka.% Aleks okre#e glavu i zuri u ku#erak
pored puta dok 7id priča; $*omšiluk više nije isti. *u#a je propala. 9vde
je nekad bilo drvo tu gde je pločnik malo ulegnut.%
$3a se#am se sa 1otogra1ija.%
$9sušilo se pre nekoliko godina pa su ga posekli. 5to% nastavlja 7id
pale#i ponovo motor $mislio sam da #e te zanimati.%
$Bvala ti% ka+e Aleks i dalje gledaju#i u ku#u i kad DblejzerD krene niz
ulicu. Bela 1asada je posivela. Vrelo letnje sunce je izbledelo
tamnocrvene nadstrešnice iznad prozora. *u#a deluje neugledno ali je
Aleks gleda dok joj se ne izgubi iz vida.
.u je +ivela s majkom prvih nekoliko meseci svog +ivota. 4 tim
sobama ju je "elina dojila kupala oblačila i uspavljivala. .om ku#om je
odjekivao njen plač. .i zidovi su slušali kako se njena majka zaklinje na
ljubav svom novoro-enčetu.
Aleks se ničeg ne se#a naravno. Ali zna da je bilo tako.
"miruju#i uzburkane emocije nastavlja razgovor započet u restoranu
BIB. $6ašto su :intonovi toliko zagri+eni za te konjske trkeC%
7id je gleda iskosa kao daje sišla s uma. $6bog novca čega bi drugogC%
$Ali zašto kad ga imaju u izobiljuC%
$Novca nikad dosta% uzvra#a 7id s gorkim smeškom. $"iromašni kao
ja to najbolje znaju. 2ogledaj.% 7ukom pokazuje na zatvorene pro-
davnice du+ ulice kojom se voze. $Vidiš li one prazne izloge i obaveštenja
@ stečajuC "a padom na1tnog tr+išta pao je i ovaj grad. "vi su radili u
na1tnoj industriji.%
$"hvatam.%
$"tvarnoC "umnjam% prezrivo #e 7id. $9vom gradu su potrebne
konjske trke da bi pre+iveo. 9no što mu ne treba je plavooka crvenokosa
advokatica u bundi koja njuška i unosi pometnju.%
$3ošla sam da istra+im ubistvo% podse#a ga Aleks zapanjena ovom
neočekivanom uvredom. $*onjske trke dozvola za kla-enje i lokalna
ekonomija nemaju nikakve veze s tim.%
$'maju i te kako. Ako uništiš :intonove uništi#eš ceo okrug.% $Ako
se doka+e da su :intonovi krivi onda su sami sebe uništili.% $"lušaj
gospo-ice ne#eš otkriti nikakve nove dokaze o ubistvu svoje majke.
"amo #eš doneti nevolje. Ne očekuj da #e ti stanovništvo iza#i u susret.
Niko ne#e reči ništa protiv :intonovih zato što im budu#nost zavisi od
njih i njihovih konjskih trka.%
A na prvom mestu su odanost i zavet #utanja.%
$Baš takoF%
$6aštoC% navaljuje ona. $*akve veze :intonovi imaju s tobomC 3a nisi
bio u njihovoj konjušnici pre nego što si DotkrioD telo moje majkeC =ta si
uopšte radio tamoD%
$9no što i svakog dana. 'zbacivao konjsku balegu iz štale. .ada sam
radio za Angusa.%
Aleks je zatečena. $>ao nisam znala.%
$>oš puno toga ne znaš. ' bolje bi ti bilo da se kloniš nevolje.%
4z škripu kočnica 7id zaustavlja DblejzerD na parkingu ispred suda
tako naglo da Aleks skoro pada sa sedišta. $9stavi se prošlosti gospo-ice
0ejter. .o ti je moj savet.%
$Bvala šeri1e. 'ma#u to na umu.%
Aleks izlazi iz kamioneta zalupivši vratima za sobom.
7id tiho psuje gledaju#i je kako korača pločnikom. Voleo bi da se
opusti i u+iva u pogledu na te divno izvajane noge i zanosno njihanje
bokovima i sve ostalo što je primetio još juče kada je ušla u kancelariju
2et !estejna. :e-utim njeno ime ubija svaku +elju za iskonskim
muškim u+icima.
"elinina k#erka razmišlja on vrte#i glavom u neverici. Nije ni čudo
što ga Aleks toliko privlači. Njena majka je bila njegova srodna duša od
prvog razreda osnovne škole kada ju je neki drski klinac zadirkivao što
više nema tatu.
6naju#i koliko boli gubitak jednog roditelja 7id je skočio u "elininu
odbranu. 2retukao je drznika kao i mnoge druge narednih godina. Više
niko se nije usudio da je dira pored 7ida njenog zaštitnika. 'zme-u njih
je uspostavljena neraskidiva veza. Njihovo prijateljstvo bilo je čudesno i
jedinstveno sve dok se nije pojavio >unior i sve pokvario.
"ada je ta ose#anja u njemu ponovo uzburkala zastupnica dr+avnog
tu+ioca iz 9stina. 7ida ne iznena-uje to koliko jačina nabujalih emocija.
*ad je umrla "elina je još uvekbila devojčica. Njena k#erka Aleksandra
je otelotvorenje +ene kakva jednog dana postala da je po+ivela.
7id bi najviše voleo da ovo interesovanje pripiše nostalgiji dirljivom
podse#anju na njegovu ljubav iz detinjstva. Ali lagao bi sebe. Ako je
potrebno da opiše prirodu svog interesovanja za Aleks dovoljno je bilo
da prepozna prijatno peckanje u svojim preponama dok ju je posmatrao
kako li+e svoje še#erom umazane prste.
$3o-avola% psuje on. 2rema ovoj +eni ose#a isto što je ose#ao prema
njenoj majci malo pre nego što je na-ena mrtva u štali.
*ako je mogu#e da dve +ene s razmakom od dvadeset pet godina
imaju isti uticaj na njegov +ivotC &jubav prema "elini ga je skoro uništila.
Njena k#erka predstavlja identičnu pretnju. Ako počne da kopa po
prošlosti samo bog zna kakve #e nevolje izazvati.
7id namerava da u dogledno vreme zameni svoj šeri1ski polo+aj onim
koji #e ujediniti bogatstvo i status. "vakako ne +eli da mu budu#nost
zaseni istraga jednog zločina iz prošlosti.
Nije se svih ovih godina toliko trudio da bi mu sada sve iskliznulo iz
ruku. "koro ve#i deo +ivota je proveo nadokna-uju#i ono što je propustio
u detinjstvu. 2ošto mu je ugled nadohvat ruke ne#e ustuknuti i dopustiti
da Aleksino njuškanje podseti narod na njegovo poreklo. 9va
ambiciozna advokatica mogla bi da ga upropasti ako je na vreme ne
zaustavi.
9ni koji tvrde da materijalna dobra nisu va+na zapravo su oni koji
imaju svega u izobilju. 7id nikada ništa nije imao. "ve dosad. "preman je
da učini sve kako bi zaštitio svoj imetak.
3ok korača prema zgradi sudnice proklinje dan kada se Aleksandra
0ajter rodila baš kao što ju je i tada proklinjao pre dvadeset pet godina.
'stovremeno ne mo+e da se ne zapita jesu li njena pametna usta dobra za
još nešto osim za optu+be u pravnom +argonu.
*ladi se u svoju slede#u pobedu na trkama da jesu.
J.
"udija 3+oze1 Volas je najbolja mušterija 2rerijskog dragstora kada je
u pitanju lek protiv gorušice. 3ok ustaje od stola starac zna da #e do
kraja večeri popiti bar dve pilule. Njegova k#erka "tejsi mu je skuvala
ručak
- kao što to čini svakoga dana osim nedeljom kad sudija ruča u
kantri klubu. "tejsine knedle lagane i meke kao uvek valjaju se po
njegovom stomaku poput loptica za gol1.
$Nešto nije u reduC% bri+no pita ona primetivši da se njen otac trlja po
stomaku.
$Nije ništa.%
$2iletina sa knedlama je jedno od tvojih omiljenih jela.%
$7učak je bio izvrstan. "amo sam danas nešto nervozan.%
$4zmi pepermint.% "tejsi mu dodaje staklenu činiju sa bombonama
koja uvek stoji na stoči#u od trešnjinog drveta. "udija uzima jednu
odmotava crveno-beli celo1an i stavlja je u usta. $'maš li neki poseban
razlog zbog čega si nervozanC%
"tejsi se brine o ocu otkad joj je majka umrla pre nekoliko godina.
9na je k#erka jedinica ve# zašla u srednje godine ali nikad nije razvila
ambiciju da napreduje dalje od doma#ice. 2ošto nema mu+a i decu
potpuno se posvetila svom ocu.
"tejsi nikad nije bila lepotica a sada joj ni godine više ne idu u prilog.
9pis njenih 1izičkih atributa bio bi besmislen jer je oduvek bila obična.
4prkos tome njen polo+aj u 2erselu smatra se dobrostoje#im.
"ve va+ne +enske zajednice u gradu imaju njeno ime na spisku.
Nedeljom predaje veronauku pri metodističkoj crkvi subotom pose#uje
stanare staračkog doma utorkom i četvrtkom igra brid+ sa devojkama.
Njen raspored je uvek prebukiran. 9blači se skupo i s ukusom mada
prilično staromodno za svoje godine.
"tejsina etikecija je besprekorna dr+anje otmeno a narav blaga.
,ivotna razočaranja nosi sa stilom plemkinje i zbog toga je vredna
divljenja. "vi misle daje sre#na i zadovoljna a zapravo su u teškoj
zabludi.
"udija Volas pticoliki čovečuljak navlači svoj teški kaput i prilazi
vratima. $"ino# me zvao Angus.%
$>e lDC =ta je hteoC% pita "tejsi di+u#i kragnu očevog kaputa kako bi ga
zaštitila od vetra.
$>uče je u grad stigla k#erka "eline 0ajter.%
"tejsine ruke se naglo koče i ona uzmiče korak gledaju#i svog oca u
oči. $*#erka "eline 0ajterC% ponavlja ona pištavim glasom kroz blede
usne. $"e#aš se bebeC :islim da se zvala Aleksandra.%
$3a se#am se AleksandreE zamišljeno #e "tejsi. $9na je u 2erseluC%
$9d juče. "ad je odrasla +ena.%
$6ašto mi to nisi rekao sino# kad si došaoC%
$*asno si se vratila sa one večere. Ve# sam bio u krevetu. 6nao sam da
si umorna a i nisam hteo da te optere#ujem.%
"tejsi se naglo okre#e i u+urbano skuplja prazne celo1anske omote od
bombona. Njen otac ima ru+nu naviku da ih ostavlja za sobom. $6ašto bi
me opteretio iznenadni dolazak "elinine k#erkeC%
$Nemam pojma% uzvra#a sudija zadovoljan što ne mora da je gleda u
oči. " druge strane ceo grad je verovatno uzburkan.E
"tejsi se okre#e gu+vaju#i celo1anski omot belim prstima. $6ašto bi
bioCE "udija pokriva usta rukom dok kiselo podriguje. $9na je zastupnica
javnog tu+ioca iz 9stina.%
$"elinina k#erkaC% zapanjeno #e "tejsi.
$*akav paradoks aC *o bi rekao da #e jedno siroče dotle doguratiC
:erl 0rejam ju je sama podigla.%
$>oš uvek mi nisi rekao šta #e ona u 2erseluC >e li u posetiC%
"udija odmahuje glavom. $Bojim se daje posao u pitanju.E
$3a to nema neke veze sa kockarskom dozvolom za :intonoveC%
"udija skre#e pogled i nervozno namešta dugmad na svom kaputu. $Ne
došla je ovaj ima nalog dr+avnog tu+ioca da ponovo otvori slučaj ubistva
njene majke.%
"tejsine grudi se neznatno ule+u i ruka tra+i nešto za šta bi se uhvatila
kako ne bi pala.
"udija se pravi da ne prime#uje šok svoje k#erke. $Naterala je 2eta
!estejna da joj ugovori susret sa :intonovima i 7i-om &ambertom.
2rema Angusu svečano je objavila da #e dati sve od sebe da na-e ubicu
svoje majke.% $=taC >e li ona blesavaC%
$Ne prema Angusovoj priči. 9n tvrdi da je oštroumna sposobna i
ozbiljna.%
"tejsi se nemo#no spušta na naslon kauča i hvata se za potiljak. $*ako
je Angus reagovaoC%
$6naš Angusa. Njega ništa ne mo+e da poljulja. !ini se da ga sve to
ludo zabavlja. 9n smatra da nema razloga za brigu - jer ona nema dokaze
koje bi iznela pred porotu. 4bogi Bad je krivac.%
$Ne bih baš bila tako sigurna% mrmlja "tejsi ustaju#i u njegovu od-
branu. $Nisi imao razloga da 4bogog Bada smestiš u bolnicu.%
$"vake godine sam čitao godišnje izveštaje lekara koji su ga lečili. .a
ustanova je ku#a za lu-ake. >edna od najboljih psihijatrijskih bolnica u
dr+avi.% $.ata niko ne pokazuje prstom na tebe. 6aboga dovoljno je
pročitati tvoj sudijski dosije. 2reko trideset godina rada. .voja reputacija
je besprekorna.%
"udija miluje k#erku po kosi. $Ne svi-a mi se što je ovo iskrslo baš
sada. :o+da bi trebalo ranije da odem u penziju a ne da čekam svoj
ro-endan.% $Ne dolazi u obzir časni sudijo. 9sta#eš u svojoj stolici dok
ne budeš spreman za penziju ni dana pre. Ne#e tebe tamo neka
advokatica tek izašla iz klupe da svrgne s polo+aja.%
4prkos ovako srčanom izlivu podrške "tejsine oči otkrivaju strah. KA
je li ti Angus rekao... kako izgledaC &iči li na "elinuC%
$&iči.% "udija prilazi vratima i otvara ih. 2re nego što iza-e preko
ramena dodaje; $Angus ka+e daje lepša.%
"tejsi ostaje dugo da sedi na drvenom naslonu kauča zagledana u
jednu tačku potpuno zaboravivši na pranje sudova.
$"udijo Volas dobar dan. >a sam Aleks 0ajter.%
2redstavljanje nije potrebno. !im je ušao u svoju kancelariju odmah
ju je prepoznao. 0ospo-a &ipskomb njegova sekretarica klimnula je
glavom prema stolici na suprotnom zidu gde je sedela mlada +ena - od
dvadeset pet ako je dobro sračunao - otmenog dr+anja i uro-ene
elegancije koju je očigledno nasledila od svoje majke.
"a "elinom nije imao nikakav odnos ali je znao sve o njoj zahvaljuju#i
"tejsi. 3evojčice su bile školske drugarice tokom jedanaestogodiš- njeg
školovanja. 4prkos "tejsinoj tinejd+erskoj ljubomori još uvek pamti lik
devojčice čijoj lepoti su se divili svi dečaci iz razreda uključuju#i i
dvojicu s kojima je bila nerazdvojna; >uniora :intona i 7ida &amberta.
2reviše puta je "tejsino srce bilo slomljeno zbog "eline. "amo iz tog
razloga sudija ju je prezreo. A pošto je Aleks njena k#erka automatski
mu je antipatična.
$3rago mi je gospo-ice 0ajter.%
"udija Volas prihvata njenu ne+nu ruku ali je ne dr+i ni časak du+e
nego što to nala+e poslovna učtivost. :alo mu je teško da ovu mladu
modernu +enu prihvati kao svoju koleginicu. Više mu prijaju advokati
koji nose bele košulje i siva odela a ne suknje i bunde. 'skusni članovi
advokatske komore mogu da nanjuše blagi miris duvanskog dima i
ko+om uvezanih knjiga ali ne i delikatni +enski par1em.
$>e li vas okru+ni javni tu+ilac !estejn obavestio o razlogu moje
poseteC%
$>este. >utros. A sa Angusom sam se čuo sino#.%
Aleks nakrivljuje glavu u stranu kao da joj je ova in1ormacija
zanimljiva i vredna pam#enja za budu#i razvoj situacije. "udija se grize za
jezik.
Angus :inton je u bio u pravu. Aleksanra 0ajter je lepša od svoje
majke. :nogo lepša. *adpomera glavu sunčevi zraci joj se presijavaju na
kosi prave#i crvenkasti odsjaj. *rzno sa okovratnika bunde miluje joj
obraze naglašavaju#i njen predivan ten boje zrele kajsije. "tejsi ima
sličnu bundu ali njeno lice kada je obuče poprima boju hladnog pepela.
$"udijo Volas smem li nakratko da u-em u vašu kancelarijuC% učtivo
pita Aleks.
9n tobo+e gleda na ručni sat. $Bojim se da nemam vremena. 4 stvari
samo sam svratio po poruke. 9statak dana mi je prebukiran.% 0ospo-ica
&ipskomb iznena-eno otvara usta nemo potvr-uju#i da sudija la+e.
Aleks za trenutak spušta pogled na svoje cipele. $Ne volim da
insistiram ali moram. Veoma je va+no da odmah započnem ovu istragu.
2re nego što nastavim dalje treba#e mi vaša potvrda nekih činjenica.
Ne#e vam oduzeti puno vremena.% *rajevi njenih usana se krive u
zanosan smešak. $Vašu saradnju duboko #e ceniti moje kolege u 9stinu.%
"udija Volas nije glup/ ali nije ni Aleks. " njim nema nadmudrivanja
ali ona bi mogla da ga ocrni pred dr+avnim javnim tu+iocem koji je u
čvrstoj sprezi sa vlaš#u u prestonici.
4 redu. 4-ite.% "udija skida kaput pokazuju#i svojoj sekretarici da
zadr+i sve pozive a zatim prati Aleks u svoju kancelariju. $"edite.%
$Bvala.%
"tomak ga boli kao da mu je u +eludac sleteo meteor. Ve# je popio dve
tablete protiv kiseline ali izgleda da ne poma+u. Aleks s druge strane ne
deluje nimalo uzrujano. "eda prekoputa njegovog radnog stola i
graciozno skida svoju bundu.
$'zvolite gospo-ice 0ajter% +urno ka+e sudija. $=ta vas zanimaC%
Aleks otvara svoju aktovku i iz nje vadi sve+anj papira. "udija suspre+e
uzdah. $2ročitala sam transkript saslušanja Badija Biksa i imam nekoliko
pitanja u vezi s njim.%
$*ao na primerC%
$!emu tolika +urbaC%
$:olimC%
$Badi Biks je optu+en za ubistvo prvog stepena i zadr+an u okru+nom
zatvoru u 2erselu bez kaucije. "aslušanje tri dana kasnije.%
$2aC%
$Nije li to malo prekratko za tako tešku optu+buC%
"udija se zavaljuje u svoju ko+om tapaciranu stolicu poklon od
njegove k#erke nadaju#i se da #e tim gestom donekle impresionirati
mladu advokaticu. $:o+da je sudski rezime bio pretrpan pa sam pokušao
da ga raščistim. 'li je mo+da bilo malo vremena pa sam brzo reagovao.
Ne se#am se. Bilo je to pre dvadeset pet godina.%
Aleks spušta pogled na bele+nicu na svom krilu. $Naredili ste samo
dvojici lekara da pregledaju gospodina Biksa.%
$Njegova bolest je bila očigledna gospo-ice 0ajter.%
4 to ne sumnjam.%
$Blago rečeno bio je gradska luda. Ne bih da zvučim grubo ali bio je
retardiran i svi su to tolerisali. Narod nije obra#ao pa+nju na njega ako
znate na šta mislim. >ednom rečju bio je bezopasan...%
$BezopasanC%
"udija se opet grize za jezik. $"ve dok nije ubio vašu majku.% $Nijedna
porota ga nije proglasila krivim.%
"udija Volas oblizuje suve usne. $Naravno.% 2okušava da izbegne njen
prodoran pogled i sabere misli. $"matrao sam da su dva stručna lekarska
mišljenja sasvim dovoljna.%
$Verovatno bih se slo+ila sa vama da ta dva mišljenja nisu
kontradiktorna.% $'li da +rtva u ovom slučaju nije vaša majka.%
Aleks se kostreši. $2ravicu se da ovo poslednje nisam čula sudija
Volas.% $2a zar se ne radi upravo o tomeC 'li vi iz nekog meni
nepoznatog razloga dovodite u pitanje moj integritet i potcenjujete moju
presudu od pre dvadeset pet godinaC%
$Ako nemate šta da krijete onda nemate razloga da verujete da #e
moja pitanja ugroziti vašu savršenu reputaciju zar neC%
$Nastavite% ukočeno ka+e sudija.
$3va lekara se pred sudom nisu slo+ila oko psihičkog stanja gospodina
Biksa u no#i kada je ubijena moja majka. .o me je prvo zaintri- giralo.
Nakon konsultacije sa dr+avnim javnim tu+iocem Barperom zaključila
sam da slučaj treba ponovo istra+iti.
$>edan lekar je smatrao da Biks nije sposoban da izvede tako krvav
zločin. 3rugi je smatrao da jeste. "udijo Volas zašto niste zatra+ili
mišljenje tre#egC%
$Nije bilo potrebno.%
$Ne sla+em se sa vama.% Aleks za trenutak #uti a onda di+e pogled ka
njemu. $'grali ste gol1 sa lekarom koji se izjasnio u korist optu+be. 3rugi
lekar je bio van grada. .ada se prvi i poslednji put pojavio pred vašim
sudom kao stručni svedok.%
&ice sudije Volasa postaje crveno od besa. $Ako sumnjate u iskrenost
gospo-ice 0ajter predla+em da i sami razgovarate s obojicom.%
$2okušala sam. Na+alost obojica su pokojni.% Aleks hladno presre#e
njegov neprijateljski pogled. $:e-utim razgovarala sam s poslednjim
lekarom koji je lečio gospodina Biksa. 9n tvrdi da ste kaznili pogrešnog
čoveka i to mi je dao napismeno.%
$0ospo-ice 0ajter.% "udija se pridi+e sa stolice udaraju#i dlanovima o
svoj radni sto. &jut je ali ujedno i ranjiv. "pašava ga lako kucanje
na vratima. $3aC%
4 kancelariju ulazi šeri1 &ambert.
$7ideF% Aleks nimalo ne iznena-uje kad mu sudija pohita u susret i
primi ga u zagrljaj. 9čigledni mu je drago što ga vidi. $4-i u-i.%
$0ospo-ica &ipskompb reče da si zauzet ali kada mi je rekla s kim si
ubedio sam je da #u biti od koristi.%
$*omeC% pita Aleks.
7id primiče stolicu njenoj i seda zatim skre#e svoj zeleni pogled ka
njoj. $"vakome kome je to potrebno.%
Aleks odlučuje da ignoriše dvosmislenost njegovih reči nadaju#i se da
#e on ignorisati rumenilo njenih obraza.
$0ospo-icu 0ajter zanima zašto sam gospodina Biksa proglasio
nesposobnim za su-enje. Budu#i da ga nije poznavala ne mo+e ni da
prihvati činjenicu da je taj čovek bio u stanju da razume optu+be protiv
njega a kamoli da pomogne svojoj odbrani.%
$Bvala sudijo Volas% nestrpljivo #e Aleks $prihvatam tu činjenicu
samo mi nije jasno zašto ste to uradili tako brzo.%
$Nije bilo potrebe za odlaganjem% ka+e sudija očigledno sigurniji u
7idovom prisustvu. $Ve# sam vam rekao daje ve#ina ljudi u ovom gradu
jedva tolerisala Biksa. Vaša majka je uvek bila ljubazna prema njemu.
4bogi Bad se lepio za nju na patetičan način. "iguran sam da joj je često
dosa-ivao prate#i je svud unaokolo poput vernog kučeta. 6ar ne 7ideC%
=eri1 klima glavom. $"elinu nije davala da ga neko zadirkuje u njenoj
blizini. Voleo je da joj poklanja cve#e kamenči#e i slično. 4vek mu se
zahvaljivala kao da joj je poklonio dijamante.%
$2retpostavljam da je 4bogi Bad njenu dobrotu tumačio kao
naklonost% nastavlja sudija Volas. $.e no#i ju je pratio do :intonovih
štala i ovaj pokušao na silu da je privoli na ljubav.%
$"ilovao ju jeC% zapanjeno pita Aleks.
$2a da% odgovara sudija. A kad ga je izgrdila nije mogao da podnese
odbijanje i...%
$'zbo je no+em trideset puta% sarkastično završava Aleks.
$.erate me da budem neosetljiv gospo-ice 0ajter.% 3+o Volas je
prekorno gleda.
Aleks skršta noge. Njene najlonke proizvode šuštav zvuk koji skre#e
šeri1ovu pa+nju. 9na hvata njegov pogled ali se trudi da ga ignoriše
nastavljaju#i s ispitivanjem nervoznog sudije.
$3a nešto razjasnimo; vaša pretpostavka je da to nije ubistvo s
predumišljajem ve# iz strastiC%
$*ao što rekoste pretpostavka.%
4 redu ali zarad argumenta recimo da je tako. Ako je Badi Biks bio
isprovociran i reagovao iz besa i nekontrolisane po+ude zar ne bi
upotrebio vile grabulje ili ve# nešto sličnoC =ta je radio sa skalpelom ako
u štalu nije ušao s namerom da je ubijeC%
$9dgovor je jednostavan% ka+e 7id skre#u#i Aleksin pogled. $.og
dana se o+drebila kobila. 2oro-aj je bio te+ak pa smo zvali veterinara.%
$*akve sad to veze imaC% pita ona.
$2a nije da nema. 3oktor *olins veterinar doneo je sa sobom
instrumente. "kalpel mu je verovatno nekako ispao. 2retpostavljam da ga
je 4bogi Bad spazio i uzeo. .o je najlogičniji zaključak.%
$Ne baš šeri1e &ambert.%
$6aštoC *ao što rekoh 4bogi Bad je skupljao svakojako -ubre.% $7id je
u pravu gospo-ice 0ajter% dodaje sudija Volas. $2itajte svakog. Nešto
sjajno kao hirurški instrument sigurno bi mu privuklo pa+nju odmah po
ulasku u štalu.%
$>e li bio u štali tog danaC% pita Aleks šeri1a.
$>este. :nogi ljudi su tog dana obišli štalu uključuju#i i 4bogog
Bada.% Aleks mudro odlučuje da se ovoga puta malo povuče i pregrupiše
snage. 6ahvaljuje se sudiji i napušta kancelariju. =eri1 je prati napolje.
*ad ostanu sami ona se okre#e prema njemu.
$9d sada pa nadalje zamolila bih te da ne budeš tutor onima koje
ispitujem..%
=eri1 na licu namešta nevinu masku. $6ar sam to radioC%
$6naš ti dobro da jesi. Nikad nisam čula gluplji izgovor za ubistvo.
2ojela bih svakog advokata koji bi ovim branio svog klijenta.%
$Bmm zanimljivo.%
$6animljivoC%
$3a.% 7id joj poklanja još jedan arogantan osmeh. $:islio sam da si
jedna od onih koje tra+e dobru klopu.%
*rv joj udara u glavu. Aleks to pripisuje besu. $>esi li ti ikada
ozbiljanC% Njegova uobra+enost se naglo topi. $Naravno da jesam
tu+ioče% še- retski odgovara 7id. $1 te kako.%
$"miri se 3+o.% Angus :inton se zavaljuje u svoju crvenu ko+nu
1otelju. Voli ovu 1otelju. Njegova +ena "ara 3+o je mrzi.
*ad spazi >uniora na vratima svoje sobice pokazuje mu rukom da u-e.
6atim pokrivši slušalicu be+ičnog tele1ona šapu#e; $3+o Volas je malo
nervozan.%
$"lušaj 3+o brzopleto donosiš zaključke i bespotrebno se nerviraš%
ka+e u slušalicu. $9na samo radi svoj posao. 4ostalom njena majka je
+rtva. 5 sad to što ima diplomu pravnog 1akulteta i posao istra+itelja
daje joj krila. 6naš kakve su današnje mlade karijeristkinje.%
6a trenutak sluša svog sagovornika a onda smrknuto ponavlja; 3o-
-avola 3+o smiri se ho#eš liC "amo dr+i jezik za zubima i sve #e brzo da
pro-e. A "elininu #erku ostavi meni. .o jest nama% dodaje namiguju#i
>unioru.
$6a nekoliko nedelja #e se vratiti u 9stin podvijenog repa me-u onim
lepim dugim nogama i re#i svom še1u da se zeznula. 3obi#emo našu
dozvolu za kockanje trkačka staza #e biti gotova u roku ti #eš oti#i u
penziju sa savršenim prošekom i u ovo vreme slede#e godine smeja#emo
uz pi#e.%
*ad završi razgovor Angus baca tele1on na drugi kraj stola. $Bo+e
kakav pesimista. *ao da mu je "elinina #erka navukla omču na onaj
zbrčkani vrat i zategla u+e. 3onesi mi pivo ho#eš liC%
$&epak je u hodniku ho#e da te vidi.%
9va in1ormacija nimalo ne popravlja Angusovo raspolo+enje.
$Bestraga. Ali bolje ikad nego nikad. 6ovi ga.%
$Ne budi grub prema njemu. 3rhti od straha.%
$' treba da drhti posle onog što je uradio% gun-a Angus.
>unior se vra#a dve sekunde kasnije. &epak Bikam ide za njim glave
povijene i gu+vaju#i kaubojski šešir u rukama. Nadimak je dobio pošto je
zbog opklade popio celu 1lašu univerzalnog lepka. 2ravo ime mu je
odavno zaboravljeno. .aj doga-aj se verovatno odigrao u srednjoj školi
jer je &epak završio obrazovanje pre dobijanja diplome.
Nekoliko godina je bio rodeo jahač ali nedovoljno uspešno. Nagrade
koje je dobio bile su zanemarljive i ubrzo se odao alkoholu kocki i
+enama. Njegov posao na ranču :intonovih bio mu je prvi ozbiljan
posao i traje skoro trideset godina na veliko iznena-enje svih. Angus je
tolerisao &epkove povremene ispade ali ovoga puta je rančer preterao.
Angus ga pušta da se znoji nekoliko beskrajnih sekundi pre što
drekne; $3akleC%
$Ang... Anguse% muca &epak $znam šta #eš da ka+eš. 6ajebo sam
nešto veliko ali kunem se bogom da nisam hteo. 6naš kako ka+u; sve
mačke su crne u mraku. Nek sam proklet ako s konjima nije isto tako.
Naročito posle nekoliko čašica.% Nelagodno se ceri otkrivaju#i nekoliko
preostalih krnjavih zuba.
Angusu ovo nije nimalo smešno. $2ogrešio si &epak. Nisam to hteo da
ka+em nego ovo; otpušten siF%
>unior ustaje sa svoje 1otelje. $.ataF% Ali ga Angus u#utkuje pogledom.
&epkovo lice bledi. $Ne misliš valjda ozbiljno Anguse. 7adim za tebe
skoro trideset godina.%
$3obi#eš poštenu otpremninu - mnogo ve#u nego što zaslu+uješ.%
$Ali...%
$Ništa ali. 6atvorio si mladog pastuva sa deset +drebica. =ta da je neku
zaskočioC Ne daj bo+e onu Argentinku. 6naš li ti koliko ona vredi
- preko pola miliona. Ako njoj nešto za1ali...% Angus nervozno
šišti. !oveče ne smem to ni da zamislim. 3a te je neko drugi uhvatio
izgubio bih milione i reputaciju. 9vaj ranč bi otišao u propast.%
&epak teško guta. $3aj mi još jednu šansu Anguse. 9be#avam da #u...%
$!uo sam to i pre. ,ao mi je. 2okupi svoje stvari i čisti se do kraja
nedelje. >avi#u računovo-i da ti napiše ček.%
$Anguse...%
$6bogom &epak i sre#no.%
"tari kauboj mole#ivo gleca u >uniora ali zna da mu više niko ne mo+e
pomo#i. >unior ne di+e svoj pogled. &epak se konačno okre#e i nevoljno
izlazi napolje.
.ek kad začuje zatvaranje vrata >unior ustaje i prilazi 1ri+ideru
ugra-enom u drveni regal. $Ne mogu da verujem da si ga otpustio%
ogorčeno ka+e.
$Nemam drugog izbora.%
>unior dodaje ocu 1lašu piva i otvara svoju. $>e li to bilo neophodnoC
6ar nisi mogao još malo da ga grdiš ili da mu rebneš od plateC 6aboga
tata ko #e sad da ga zaposliC%
$.rebalo je o tome ranije da misli pre nego što je zatvorio pastuva u
pogrešnu štalu. :a pusti sad to. Nije mi bilo lako da ga otpustim.
2redugo radi za mene.%
$2ogrešio je dešava se.%
$>oš gore uhva#en jeF% urla Angus. $Ako misliš da vodiš ovaj posao
momče moraš da imaš čeličnajaja. 0ajenje konja nije zabava znaš. .o je
mnogo više od izvo-enja klijenata na večere i 1lertovanje s njihovim
+enama i #erkama.% Angus uzima veliki gutljaj piva. $Nego da se vratimo
na "elininu #erku.%
>unior rezignirano prihvata očevu odluku iako se ne sla+e s njom.
"pušta se na stolicu i naginje 1lašu. Lta ka+eš podbola je matorog 3+oa
aC% $Aha. :ala ne gubi vreme. 3+o se usro. 2laši se da njegova
besprekorna karijera ne ode u kanalizaciju.%
$=ta je Aleksandra htela od njegaC%
$7aspitivala se zašto je 4bogi Bad proglašen nesposobnim za su-enje.
7i- je otišao da izbavi 3+o/i što je pametan potez.%
$7idC%
$.aj nikad ne spava je A daC
c
M Angus skida čizme i pušta ih da padnu
na pod. 0iht na nozi mu zadaje mnogo muka. 3ok masira bolnu kost
gleda u svog sina. $=ta misliš o toj devojciC%
$'sto što i 3+o. 2redstavlja pretnju. "matra da je jedan od nas ubio
"elinu i odlučna je da otkrije koji.%
$1 meni se tako čini.%
$Naravno ne zna ništa.%
$Naravno.%
>unior oprezno gleda u svog oca. $Bistra je.%
$*ao pčelica.%
A ima i atribute.%
9tac i sin praskaju u smeh. $Navolski je zgodna% priznaje Angus. $Na
majku.%
>uniorov smeh naglo prestaje. $3a na majku.%
$>oš uvek ti nedostaje aC% Angus proučava lice svog sina. $2onekad.%
"tarac uzdiše. $Ne verujem da gubitak tako bliske prijateljice mo+e da
pro-e bez posledica. 4 protivnom ne bi bio čovek. Ali glupo je da čezneš
za istom +enom i posle toliko godina.%
$2reboleo sam je% uverava ga >unior. $*ad sam shvatio kako neke
stvari 1unkcionišu.% 3odiruje rajs1eršlus svojih pantalona dodaju#i;
$2osle toga više nikad nije neuposlen.%
$Ne pričam o tome% breca se Angus. $"vako mo+e tu da se sna-e.
2ričam o tvom +ivotu. 6avet nije mala stvar. "elinina smrt te je duboko
pogodila. >edva si se povratio. 4 redu to je razumljivo.%
Angus odguruje dr+ač za noge svoje 1otelje i uspravlja se uperivši prst
u >uniora. $Ali previše odugovlačiš momče. 9donda se nisi pošteno
zaljubio. 2ogledaj 7ida. 9n je "elininu smrt teško podneo ali ju je brzo
preboleo.%
$9tkud znaš da ju je preboleoC%
$>esi li ga ikad video da cmizdriC%
$Ali ja sam taj koji ima tri +ene ne 7id.%
$6ar se time ponosišC% urla Angus. $7id je svoj +ivot posvetio nečemu.
Va+na mu je karijera...%
$*arijeraC% prekida ga >unior uz prezrivi 1rktaj. $>aka karijera šeri1a u
ovoj zabiti.%
$ A šta je za tebe karijeraC 6avlačenje pod +enske suknje do kraja
+ivotaC% $9vde dajem sve od sebe% uzvra#a >unior. $>utro sam proveo na
tele1onu s uzgajivačem u *entakiju. :alo mu 1ali da kupi onog pastuva
od &ukavog 3od+era.%
$3a i šta je rekaoC%
$3a #e ozbiljno razmisliti.%
Angus ustaje iz 1otelje ne skrivaju#i oduševljenje. $"jajna vest sine.
!uo sam daje taj starkelja opasan igrač. 9n je dobar ortak sa Bankijem
Bantom. Brani njegove konje kavijarom i sličnim glupostima svaki put
kad pobede. M Angus pljeska >uniora po le-ima i razbarušuje mu kosu kao
da ima tri a ne četrdeset tri godine.
$*ako god% nastavlja Angus uozbiljivši se $to samo dokazuje koliko
malo 1ali da izgubimo dozvolu za kockanje pre nego što se mastilo osuši.
>edan mali skandal i gotovi smo. Nego šta #eš da radiš s AleksandromC%
$=ta s njomC%
Angus šepaju#i odlazi do 1ri+idera po novo pivo. $Ne mo+emo da je
otpremimo tek tako% ka+e otvaraju#i 1lašu $moramo nekako da je
ubedimo da smo nevini. 2rimerni gra-ani.% "le+e ramenima. A pošto to
jesmo onda ne#e biti teško.%
>unior prepoznaje kad se točkici u mozgu njegovog oca okre#u. $*ako
#emo to da izvedemoC%
$Ne mi - ti. 2otrudi se malo.%
$:isliš...%
$6avedi je.%
$3aje zavedemC% zapanjeno #e >unior. $Ne liči mi na idealnu
kandidatkinju za zavo-enje. "iguran sam da me ne podnosi.%
$9nda se potrudi da to promeniš. 2rvo je nateraj da te podnese... a
onda je zavedi. 4činio bih to sam da imam odgovaraju#u opremu.%
6averenički namiguje svom sinu. $Ali ta neprijatna du+nost tebi sigurno
ne#e pasti.%
>unior mu uzvra#a osmehom. $Naprotiv. Bi#e mi zadovoljstvo.%
O.
*apije groblja su otvorene. Aleks vozi kroz njih. Nikad nije
bila
na grobu svoje majke ali zna broj parcele. Našla ga je u gomili
papira tokom selidbe bake u starački dom.
Nebo iznad groblja deluje neprijateljski hladno. "unce tone na
zapadnom horizontu kao ogromna narand+asta lopta jarka poput
mesinga. 0robnice bacaju duge senke po mrtvoj travi.
2omo#u diskretnih putokaza Aleks locira parcelu parkira kola i izlazi
napolje. *oliko mo+e da zaključi jedini je posetilac groblja. Na peri1eriji
grada severni vetar duva jače huče#i skoro zlokobno. 9na zadi+e
okovratnik svoje bunde i kre#e stazom izme-u grobova.
'ako se pripremila za potragu groba svoje majke nije se pripremila za
ono što #e tamo videti.
:ajčin grob neočekivano iskrsava pred njom. Aleks impulsivno +eli
da se okrene i ode kao da se dogodilo nešto nemilo i strašno. *amena
nadgrobna ploča nije viša od šezdeset centimetara. Verovatno je ne bi ni
primetila da ne sadr+i ime datum ro-enja i datum smrti njene majke. '
ništa više. Nema posvete ni potpisanih. "amo sarkastične činjenice. 6bog
toga joj se srce ste+e. "elina je bila previše mlada da bi je ovako srozali na
nivo anonimnosti.
Aleks se spušta na kolena. :ajčin grob je donekle odvojen od ostalih i
smešten na blagu uzvišicu. .elo njenog dede je iz Vijetnama otpremljeno
u 6apadnu Vird+iniju kao što nala+e pravilnik američke vojske. 3eda
0rejam koji je poginuo kada je "elina bila mala sahranjen je u svom
rodnom gradu. "elinin grob je samo njen.
*amena ploča je hladna pod dodirom. Aleks prstima dodiruje slova
majčinog imena a onda spušta ruku na travu kao da #e tu napipati
majčino srce. "uludo je misliti da bi tako mogla da komunicira sa
natprirodnim jer jedino što ose#a jeste bockanje suve trave na dlanu.
$:ajko% šapu#e Aleks. $:ama. :amice.% 7eči joj se valjaju preko
jezika kao neki strani jezik. Nikada ih pre nije izgovorila.
$6aklela te je da #eš je prepoznati samo po glasu.%
Aleks se munjevito okre#e spuštaju#i ruku na usplahireno srce.
$4plašio si me. 9tkud ti ovdeC%
>unior :inton se spušta na kolena pored nje i pola+e buket sve+eg
cve#a na grob. 6a trenutak #uti a onda okre#e glavu prema Aleks i tu+no
se osmehuje.
$'nstinkt. 6vao sam motel ali niko nije dizao slušalicu u tvojoj sobi.%
$*ako si znao gde sam odselaC%
4 ovom gradu svi znaju sve o svakom.%
$Ali niko nije znao da idem na groblje.%
$&ogika. 2okušao sam da zamislim sebe u tvojoj ko+i. Ako ti smetam
oti#i #u.%
$Ne. 4 redu je.% Aleks vra#a pogled na ime isklesano u hladnom
sivom kamenu. $Nikad nisam bila ovde. Baka 0rejam je odbijala da me
vodi.% $.voja baka nije topla i dare+ljiva +ena.%
$Nije.%
$>e 'D ti majka nedostajala kad si bila malaC%
$Veoma. Naročito kad sam krenula u školu i shvatila da sam jedina u
razredu koja nema majku.%
$:noga deca ne +ive sa svojim majkama.%
$Ali bar znaju da je imaju.% 9vo je tema o kojoj ne +eli da govori ni sa
najbli+im prijateljima a kamoli sa >uniorom :intonom ma koliko joj se
umiljato smeškao.
Aleks dodiruje cve#e koje je doneo miluju#i latice crvene ru+e. 4 po-
re-enju sa sivim kamenom kao da je sačinjeno od toplog somota boje
krvi. $3a li često donosite cve#e na grob moje majke gospodine
:intonC% >unior ne odgovara sve dok ga Aleks ne pogleda. $Bio sam u
porodilištu kada si se rodila. Video sam te pre nego što su te okupali.%
9smeh mu se širi topao i razoru+avaju#i. $6ar ne misliš da bismo mogli
da pre-emo na iiC%
Nemogu#e je podi#i bedem protiv tog osmeha. 'stopio bi i najtvr-e
gvo+-e. $9nda me zovi Aleks% uzvra#a ona smeše#i se.
2ogled mu klizi niz njeno telo. $Aleks. "vi-a mi se.%
$"tvarnoC%
$:isliš na imeC%
$Ne nego što često donosiš cve#e ovde.%
A to. "amo praznikom. Angus i ja obično donesemo nešto na njen
ro-endan Bo+i# 4skrs. 7id tako-e. 3elimo troškove za odr+avanje
groba.% $'mate li neki poseban razlog za toC%
>unior je začu-eno gleda a onda jednostavno odgovara; $"vi smo
voleli "elinu.%
$' dalje verujem da ju je jedan od vas ubio% tiho ka+e ona. $2ogrešno
veruješ Aleks. >a je nisam ubio.%
$A tvoj otacC 3a nije onC%
>unior odmahuje glavom. $Voleo je "elinu kao ro-enu k#erku. .ako se
i ophodio prema njoj.%
A 7id &ambertC%
>unior sle+e ramenima kao daje ovaj razgovor suvišan. $2a 7id...%
$=taC%
$7id nije mogao da je ubije.%
Aleks se ušuškava bundom. "unce je zašlo i sve je hladnije. *ad
progovori dah joj se ledi ispred lica. $3anas sam bila u gradskoj
biblioteci čitala sam članke lokalnih novina.%
$Nešto o meniC%
$9 da. 'z perioda kad si igrao za 2antere.%
3ok se >unior smeje vetar mu zadi+e plavu kosu. "vetlija od 7idove i
svakako bolje stilizovana prime#uje Aleks. $.o mora daje 1antastičan
tekst.% $>este. .i i 7id ste bili vo-e tima.%
$Baš tako.% >unior savija jednu ruku pokazuju#i bicepse. $Bili smo
nepobedivi pravi razbijači.%
4 prvoj godini moja majka je proglašena za kraljicu utakmice.
2ostoji slika na kojoj je 7id ljubi na poluvremenu.%
Aleks se ose#ala čudno dok je proučavala tu 1otogra1iju. Nikada je pre
nije videla. 'z istog razloga njena baka odlučila je da je ne čuva sa ostalim
slikama mo+da zato što je poljubac 7ida &amberta na njoj bio nedoličan i
posednički. Nepoljuljan masom koja kliče sa tribina obgrlio je "elinu oko
struka i spustio joj poljubac na obraz blago zavaljene glave. 'zgledao je
kao osvajač uprkos blatnjavoj ragbi opremi dr+e#i kacigu u jednoj i
devojku u drugoj ruci. Nakon višeminutnog piljenja u tu 1otogra1iju
Aleks je skoro osetila taj poljubac.
"ada se vra#a u stvarnost govore#i; $.i si se sprijateljio sa mojom
majkom i 7idom nešto kasnije zar neC%
>unior bere vlat trave i počinje da je gnječi prstima. 4 prvom srednje.
3o tada sam poha-ao privatnu osnovnu školu u 3alasu.% $"vojevoljnoC%
$Voljom moje majke. Nije htela da usvajam navike dece običnih
radnika i rančera pa me je otpremila u 3alas.
$:oje školovanje je bilo izvor stalnih sukoba izme-u mojih roditelja.
*onačno kad sam stasao za srednju školu otac je udario šakom o sto i
rekao da je vreme da upoznam i druge ljude osim Dmalih bledih lcopi-
lanaD iz privatne škole. .e jeseni me je upisao u ovdašnju srednju školu.%
$*ako je tvoja majka to podnelaC%
$Ne tako dobro. Bila je protiv te odluke ali nije mogla ništa da učini.
.amo odakle je ona...%
$9dakle jeC%
$'z *entakija. Njen otac je svojevremeno bio najbolji uzgajivač konja u
dr+avi. 9svojio je trostruku krunu.%
$*ako je upoznala tvog ocaC%
$Angus je otišao u *entaki da kupi kobilu. 4sput je upoznao moju
majku i doveo je ovde. ,iveli su zajedno preko četrdeset godina ali ona
nikad nije odstupila od uvre+enih pravila porodice 2rešli. >edno od njih
je bilo moje školovanje u privatnoj školi.
$.ata ne samo što me je vratio u 2ersel nego je insistirao da igram
ragbi. .reneru se ta ideja nije mnogo svidela ali ga je tata potkupio
obe#avši da #e dati novac za nove dresove ako me primi i tako...%
$Angus :inton je pravi čudotvorac.%
4 to mo+eš da se kladiš% ka+e >unior kroz smeh. $.aj ne prihvata N5
kao odgovor. .ako je bilo i sa mojim ragbijem. 4opšte nisam imao
talenta i prvog dana treninga umalo da me izbace. Naravno ostali de-
čaci me nisu prihvatili.%
$6ato što si bio najbogatiji u graduC%
$Nimalo lak posao ali neko mora i to da radi% odgovara >unior sa
kezom. $3akle te no#i kad sam se vratio ku#i i rekao tati da mrzim ovu
srednju školu i ragbi iz dna duše priznao sam mu da više volim male
blede kopilane nego nasilnike kao što je 7id &ambert.%
$=ta je bilo ondaC%
$:ama je šiznula. .ata je odlepio. A onda me je odveo napolje da se
dobacujemo loptom sve dok mi dlanovi nisu prokrvarili od hvatanja.%
$"trašnoF%
$Ne baš. !inio je to za moje dobro. 6nao je iako ja nisam da ragbista
mora da +ivi za svoj sport... Bladno ti jeC%
$Nije.%
$"igurnoC%
$3a.%
$Bo#eš da po-emoC%
$Ne ho#u da nastaviš priču.%
$>e li ovo zvanično ispitivanjeC%
$"amo razgovor% odgovara Aleks dovoljno +ustro da izmami njegov
osmeh.
$Bar stavi ruke u d+epove% predla+e >unior hvataju#i je za ruku i
uvlače#i je u duboki d+ep njene bunde. Aleks se ne dopada ovaj intimni
gest. 2rilično drsko od njega i s obzirom na okolnosti krajnje
neprikladno.
$6nači uklopio si se u ragbi tim% ka+e Aleks odlučivši da ignoriše
njegov dodir.
$*ao rezerva da ali nikada nisam zaigrao na utakmici. "ve do
regionalnog takmičenja.%
>unior spušta glavu i smeška se. $0ubili smo s četiri razlike. >edan gol
nije bio dovoljan. 3o kraja utakmice bilo je ostalo nekoliko sekundi.
'mali smo loptu ali predaleko od gola. 9ba primača bila su nam povre-
-ena u prethodnim četvrtima.%
$Blagi bo+e.%
$*ao što rekoh ragbi je ovde omiljeni sport. ' tako dok su zvezdu
iznosili na nosilima trener je pogledao prema klupi i uzviknuo moje ime.
4malo se nisam upiškio od sre#e.%
$=ta se onda desiloC%
$"kinuo sam trenerku i istrčao na teren. >edino je moj dres bio čist.
Naš kvoterbek...%
$7id &ambert.% Aleks zna iz novinskog članka.
$:oj večiti rival. 0lasno je opsovao kad me je ugledao i još glasnije
kad sa mu rekao da me je trener poslao. 2ogledao me je u oči i rekao;
D"lušaj smotanko ako ti bacim prokletu loptu ima da je uhvatiš.D%
6a trenutak >unior #uti udubljen u se#anja. $Nikada to nisam
zaboravio. 7id je zapravo tada postavio uslov.%
$4slovC%
$Našeg prijateljstva. :orao sam da doka+em da sam mu prijatelj. .ad
ili nikad.%
$6ar je to bilo toliko va+noC%
$Nego šta. 4 školi sam bio dovoljno dugo da znam kakve #e biti
posledice ako izneverim 7ida. Nisam to smeo da priuštim.%
$4hvatio si loptu zar neC%
$Nisam. 4prkos svemu nisam uspeo. 7id mi je bacio ovde% >unior
pokazuje na svoje grudi $tačno izme-u brojeva na dresu. " trideset pet
jardi. .rebalo je samo da je uhvatim i odnesem preko gol-linije.% $4speo
si zar neC%
Njegov smešak se širi. $>esam. .ako je sve počelo.%
$.voj otac je sigurno bio presre#an.%
>unior zabacuje glavu smeju#i se. $3a. 2reskočio je ogradu i istrčao na
teren. 2odigao me je sa zemlje i vrteo nekoliko minuta.%
A tvoja majkaC%
$:oja majkaF .a ni u ludilu ne bi došla na utakmicu. 7agbi je za nju
divljački sport.% >unior se kiko#e. $=to nije daleko od istine. Ali tada mi
nije va+no šta bilo ko misli osim tate. .e no#i je bio ponosan na mene.%
2lave oči mu neobično sijaju.
$Nije poznavao 7ida ali ga je zagrlio i čestitao mu. .ada je započelo i
njihovo prijateljstvo. 4brzo zatim 7idov tata je umro i on se preselio na
naš ranč.%
>unior zamišljeno #uti. Aleks ga pušta se#anjima. *ad konačno di+e
glavu >unior je odmerava je od glave do pete.
$Bo+e kako ličiš na "elinu% tiho ka+e. $Ne toliko 1izički koliko po
izrazu. ' ona je bila odličan slušalac.% 3odiruje joj kosu. $Volela je da
sluša. .ako je druge terala da joj otvaraju dušu. 4mela je satima da
sedi i sluša.% >unior nevoljno povlači ruku.
$>e lD te to privuklo kod njeC%
$Ne zaboga% odgovara on sa osmehom. $2rivuklo me je to što sam bio
napaljeni školarac. *ad sam je prvi put ugledao u školskom hodniku
oduzela mi je dah. Bila je prelepa.%
$6nači jurio si za njomC%
$Bej bio sam glup ali ne i lud.%
$ A to što si bio ludo zaljubljen u njuC%
$"elina je pripadala 7idu% breca se >unior. 4 to nije bilo sumnje.%
6atim ustaje. $Bolje da krenemo. "igurno si se smrzla. 4ostalom no#u je
sablasno na groblju.%
Aleks još uvek zbunjena njegovom poslednjom izjavom pušta da joj
pomogne da ustane. 3ok sa suknje otresa suvu travu opet prime#uje
buket cve#a. 6eleni celo1an u koji su umotane ru+e šuškavo leprša na
vetru. $Bvala na cve#u >uniore.%
$Nema na čemu.%
$' hvala što brineš o grobu.%
$'skreno danas sam došao s posebnim razlogom.%
$9C%
$Aha% uzvra#a on hvataju#i je za obe ruke. $3a te pozovem kod nas
na pi#e.%
P .
9čekivali su je. 6aključuje to onog trena kada je >unior uvede u
dvospratnu ku#u :intonovih na njihovom ranču. ,ele#i da upozna
ambijent u kom +ive Aleks je oberučke prihvatila >uniorov poziv.
:e-utim kad zakorači u dnevnu sobu ne mo+e a da se ne zapita je li
izmanipulisana. Njenu rešenost da ostane na oprezu momentalno
iskušava Angusov ulazak u prostoriju i srdačno drmusanje ruke.
$>unior te je ipak ubedio da do-eš% ka+e on prihvataju#i njenu bundu
i bacaju#i je >unioru u ruke. $9kači ovo ho#eš liC% Ne čekaju#i njenu
reakciju Angus nastavlja. $Nisam znao kako #eš protumačiti poziv.
3rago mi je što si pristala.%
$3rago mi je što sam ovde.%
$9dlično% zaključuje starac trljaju#i ruke. $=ta #eš da popiješC% $Belo
vino molim vas% odgovara Aleks. Njegove plave oči su tople ali
pronicljive. *ao da njima mo+e da prozre njenu nesigurnost bri+ljivo
zamaskiranu samopouzdanjem.
$Belo vinoC Ne podnosim ga. .o je kao da piješ gazirani sok. :oja
+ena to pije. 9na samo što nije sišla. "edi ovde Aleksandra.%
$Više voli da je zovu Aleks tata% sugeriše >unior pridru+ivši se
Angusu za šankom kako bi sebi smu#kao viski i vodu.
$Aleks aC% Angus joj daje čašu belog vina. $.o ime pristaje +eni
advokatu.% 2rija joj ovaj indirektan kompliment. 6ahvaljuje mu se na
njemu i na vinu. $6ašto ste me pozvaliC%
Angusu se ne dopada njena direktnost ali joj ipak odgovara. $2reviše
je vode prošlo ispod mosta da bismo i dalje bili neprijatelji. Bo#u da te
bolje upoznam.%
$6ato sam i došla gospodine :inton.%
$Angus. 6ovi me Angus.% *oristi trenutak da prouči njeno lice. $6ašto
si odlučila da budeš advokatC%
$3a bih mogla da istra+im ubistvo moje majke.%
9dgovor joj izle#e spontano što zapanjuje ne samo :intonove nego i
nju. Aleks nikada pre nije rekla šta joj je cilj. :erl 0rejam joj je
sistematski usadila odlučnost.
2osle ove javne priznaje Aleks shvata da je sama sebi najsumnjivija.
Baka 0rejam ju je ionako proglasila najodgovornijom za majčinu smrt.
4koliko ne doka+e suprotno mora#e s ovom krivicom da se nosi do kraja
+ivota. 4 2ersel je došla da sa sebe očisti tu ljagu.
$9čigledno umeš sa recima mlada damo% prime#uje Angus. $.o mi se
svi-a. 9kolišanje je gubljenje vremena.%
$"la+em se% uzvra#a Aleks opomenuvši sebe da vreme neumitno
teče. Angus pročiš#ava grlo. $Nemaš mu+aC 3ecuC%
$Ne.%
$6aštoC%
$.ata% opominje ga >unior kolutaju#i očima posti-en očevom
netaktičnoš#u.
Aleks to nimalo ne vre-a naprotiv zabavlja je. 4 redu je >uniore.
Navikla sam na ovakva pitanja.%
$'maš li odgovor na njihC% insistira Angus uzimaju#i gutljaj piva.
$Nedostatak vremena i +elje.%
"tarac 1rk#e. $:i ovde imamo vremena napretek ali nemamo
dovoljno +elje.% "trelja >uniora pogledom.
$.ata misli na moje propale brakove% pojašnjava >unior.
$BrakoveC *oliko ih je biloC%
$.ri% priznaje on prave#i pokajničku grimasu.
$' nijedno unuče% gun-a Angus poput mrzovoljnog medveda
uperivši prst u svog sina. $'ako dobro znaš kako se to radi.%
$*ao i uvek Anguse tvoje ponašanje u društvu je patetično.%
"ve troje se okre#u prema vratima na kojima stoji starija +ena. Aleks je
pokušavala da zamisli Angusovu +enu - sna+nu pragmatičnu i dovoljno
prgavu da se nosi s njim. Naravno morala bi da bude +ilava sposobna da
jaše konje i provodi više vremena u štali nego u salonu lepote.
:e-utim gospo-a :inton je sušta suprotnost. "itne gra-e i ne+nih
crta lica neodoljivo podse#a na drezdensku 1igurinu. 2lava kosa
prošarana sedim vlasima diskretno je uvijena oko njenog bledog lica
ispod kog svetluca niska bisera. Na sebi ima vunenu haljinu slezove boje
koja se njiše oko njenog vitkog tela dok prilazi stolici na kojoj sedi Aleks.
$3ušo ovo je Aleks 0ajter% ka+e Angus očigledno smekšan
primedbom svoje +ene. $Aleks moja supruga "ara 3+o.%
"ara 3+o :inton zvanično klima glavom. $0ospo-ice 0ajter
zadovoljstvo mi je.%
$' meni.%
&ice joj se vedri i tanke usne se krive u blistav osmeh kad prihvati
čašu belog vina od svog sina koji to čini bez podse#anja. $Bvala mili.%
>unior se saginje i ljubi majku u obraz. $>e li prošla glavoboljaC%
$Ne sasvim ali popodnevna dremka je pomogla. Bvala na brizi.%
2ru+a ruku i miluje mu obraz. 7uka joj je mlečnobela prime#uje Aleks
-eluju#i ne+no i lomljivo poput cveta pred oluju. "ara 3+o se potom
obra#a svom mu+u; $:oraš li o razmno+avanju da pričaš u dnevnoj sobi
kad je to tema za štaluC%
4 mojoj ku#i #u pričati šta ja ho#u% odgovara Angus iako ne
pokazuje ni trunku srd+be.
>unior očigledno navikao na njihovo prepucavanje praska u smeh i
dodaje majci stolicu postavljaju#i je pored Aleksine. $Nismo ni pričali
o razmno+avanju majko. .ata je samo spomenuo moju nesposobnost
da sa svojim bivšim +enama obezbedim naslednika.%
$'ma#eš decu sa pravom +enom kad za to do-e vreme% uzvra#a "ara
3+o gledaju#i u Angusa i >uniora. 6atim se okre#e prema Aleks. $Ako
sam dobro čula nikada se nisi udavala je li tako gospo-ice 0ajterC%
$.ako je.%
$!udno.% "ara 3+o pijucka svoje vino. $.vojoj majci nije manjkalo
muško društvo.%
$Aleks nije rekla da joj manjka muško društvo% ispravlja majku
>unior. $"amo je izbirljiva.%
$3a izabrala sam karijeru pre braka i porodice. 6asad naravno.%
9brve joj skaču kada joj nešto padne na pamet. $>e li moja majka ikad
pokazala interesovanje za karijeruC%
$Ne da ja znam% odgovara >unior $iako mislim da su sve devojčice u
našem razredu prošle kroz 1azu če+nje da se udaju za holivudskog
glumca.%
$7odila me je tako rano% ka+e Aleks skoro sa +aljenjem. $:o+da su je
prerani brak i beba sprečili da razvije karijeru.%
>unior stavlja prst pod njenu bradu i podi+e je sve dok ga Aleks ne
pogleda u oči. $"elina je sama tako odlučila.%
$Bvala ti što tako misliš.%
>unior nevoljno spušta ruku. $Nikad nije pokazivala +elju da bude
nešto više od supruge i majke. "e#am se dana kad smo baš o tome
razgovarali. .rebalo bi i ti da se se#aš tata. Bilo je leto toliko vrelo da ste
ti i 7id uzeli slobodan dan pošto je on očistio štalu. Nas troje smo odlučili
da odemo na izlet na staro jezero se#aš seC%
$Ne.% Angus ustaje i odlazi po drugo pivo.
$>a se se#am% zamišljeno #e >unior $kao da je bilo juče. 7aširili smo
#ebe pod magnolijom. &upe nam je spakovala doma#e tortilje. *ada smo
ih smazali opru+ili smo se na #ebetu "elina izme-u 7ida i mene i
gledali u nebo kroz retke grane magnolije. "unce nam je grejalo pune
stomake.
$2osmatrali smo ptice kako lete i kovali plan da ih lovimo ali nas je
mrzelo. "amo smo tako le+ali lenji i pospani i pričali o tome šta #emo
raditi kad odrastemo. >a sam rekao da +elim da postanem plejboj svet-
skih razmera. 7id je rekao da #e on u tom slučaju otvoriti kompaniju koja
proizvodi kondome i obogatiti se. Nije mu bilo va+no šta #e raditi dok
god je bogat. A "elina je +elela da bude samo supruga.% >unior zastaje i
gleda u svoje ruke. $7idova supruga.%
Aleks zapanjeno di+e pogled.
$*ad spomenu 7ida% dobacuje Angus $mislim da mu čujem glas.%
Q.
&upe doma#ica :intonovih uvodi 7ida u ku#u. Aleks se okre#e
prema vratima baš u trenutku kad se ovaj na njima pojavi. >uniorovo
otkri#e još uvek joj odjekuje u glavi.
Aleks je od bake 0rejam saznala da su 7id i "elina bili zaljubljeni.
Aotogra1ija na kojoj je on grli i ljubi u obraz to i potvr-uje. :e-utim nije
znala -a se njena majka i udala za njega. =ok na njenom licu je jasno
vidljiv.
7id ulazi u dnevnu sobu. $*ako divan prizor.%
$6dravo 7ide% ka+e >unior stoje#i iza Aleks što najednom deluje
previše intimno i porodično iz njoj neobjašnjivog razloga. $9tkud tiC =ta
#eš da popiješC%
$4-i.% Angus mu maše rukom. "ara 3+o se pravi da ga ne vidi što
intrigira Aleks budu#i da je nekada +iveo tu kao član porodice.
7id odla+e jaknu i šešir na stolicu i prilazi šanku da uzme pi#e od
Angusa. $3ošao sam da obi-em svoju kobilu. *ako jeC%
$3obro je% uverava ga Angus.
$9dlično.%
"ledi neprijatna tišina dok svi zamišljeno ispijaju svoje pi#e. Angus
naposletku ka+e; $=ta si još naumio 7ideC%
$3ošao je da vas upozori da pazite šta mi pričate% odgovara Aleks.
$'sto ono što je sudija Volas učinio danas.%
$*ada mi neko postavi direktno pitanje sam na njega odgovaram
tu+ioče% breca se 7id. 'skapljuje svoje viski u jednom gutljaju i spušta
čašu na šank. $Vidimo se kasnije. Bvala za pi#e.% 7ekavši to izle#e iz
ku#e grabe#i jaknu i šešir u hodu.
Na iznena-enje svih "ara 3+o se prva oglašava nakon što se 7i-om
zalupe ulazna vrata. $*oliko vidim uopšte se nije promenio.%
$Ah znaš kakav je 7id majko% >unior sle+e ramenima. $Bo#eš još
vinaC% $:olim te.%
$2opijte pi#e ovde% ka+e Angus. $Bo#u nasamo da popričam s Aleks.
3o-i mala i ponesi svoju čašu% predla+e joj.
Aleks ustaje sa stolice i izlazi u hodnik slute#i o čemu se radi. .amo
koristi priliku da razgleda oko sebe. 6idovi su pokriveni crvenim
tapetama i uramljenim 1otogra1ijama trkačkih konja. "a tavanice visi
ogroman španski luster. Nameštaj je taman i glomazan.
$"vi-a ti se moja ku#aC% pita Angus primetivši njen radoznali pogled.
$Veoma.%
$"am sam je projektovao i podigao kada je >unior bio još u pelenama.%
Aleks pretpostavlja da je Angus i sam dekor išao ku#u. Ništa u njoj ne
odra+ava ličnost "are 3+o. Verovatno joj nije bila ni pru+ena prilika za
to.
*u#a je nesvakidašnje ru+na ali sav taj kič i neoprostivo loš ukus ima
neki šarm svojstven Angusu :intonu.
$2re ove ku#e "ara 3+o i ja smo +iveli u čuvarskoj kolibi. "unce se
probijalo kroz daske na zidovima. 6imi smo se smrzavali a leti kuvali.%
Aleks se ovaj čovek u početku nije svi-ao. 3elovao je nabusito i
arogantno. :e-utim s mladom "arom 3+o bi verovatno saose#ala
budu#i da je spram njega bila kao egzotičan cvet ne+na pre1injena i
ugla-ena. Aleks nikad ne bi mogla da se navikne na ovakav +ivot i prava
je misterija zašto Angus ili "ara 3+o veruju suprotno.
0ospodin :inton je uvodi u svoju sobu oblo+enu drvetom i
verovatno najmu+evniju prostoriju u ku#i. &osovi i jeleni sa zidova zure
u nju svojim staklastim očima. 9statak prostora popunjen je
1otogra1ijama trkačkih konja sa tro1ejima u rukama d+okeja. Neke su
novijeg datuma a neke decenij ama stare.
.u je i nekoliko pušaka i revolvera zatim dr+avna zastava u uglu i
uramljeni poster na kom piše; $3a po-em i dolinom senke smrti ne#u se
bojati... jer sam najopakiji kauboj u dolini.%
!im zakorače u sobu Angus pokazuje na ugao. $3o-i ovamo. Bo#u
nešto da ti poka+em.%
Aleks ga prati do stola pokrivenog belim stolnjakom. Angus ga
svečano podi+e.
$Blagi bo+eF%
9no što otkriva jeste maketa konjskog trkališta. Ni najmanji detalj nije
izostavljen od obojenih sedišta na tribinama preko pokretnih kapija na
startu do dijagonalnih pruga na parkingu.
$Bipodrom 2ersela% ponosno ka+e Angus. $"hvatam da samo radiš
ono što smatraš da treba Aleks. 2oštujem to.% Najednom zvuči odbojno i
hladno. $Ali ti ne shvataš koliko je ovde ulo+eno.%
Aleks skršta ruke na grudima. $6ašto mi to govoriteC%
Bez suvišnog ohrabrenja Angus se baca u opširan opis izgradnje
trkačke staze i svih njenih prednosti. Ne#e se štedeti ni na čemu i ceo
kompleks #e biti prvoklasan od štala do toaleta.
$Bi#e to jedini vrhunski hipodrom u krugu od petsto izme-u 3alasa
Aort Vorta i 5l 2asa. "jajno svratište za putnike i turiste. Ve# zamišljam
2ersel kao novi &as Vegas za manje od dvadeset godina velegrad iznikao
iz pustinje poput na1tne bušotine.%
$3a to nije malo previše optimističnoC% skeptično #e Aleks.
$2a mo+da malo. Ali tako su skeptici pričali kad sam započeo svoj
ranč. 4brzo sam sagradio prvu stazu za ve+banje i izvadio projekte za
zatvoreni bazen za konje. *ao što vidiš skepticizam me ne dotiče. :oraš
da sanjaš ako +eliš da ti se dogode velike stvari. 6apamti šta sam ti rekao%
Angus di+e ka+iprst naglašavaju#i svaku reč. $Ako dobijemo dozvolu za
kockanje i izgradnju trkačke staze grad 2ersel #e procvetati.%
$9vde to ne +ele svi zar neC Neki bi voleli da zajednica ostale mala.%
Angus odmahuje glavom. $2re nekoliko godina ovaj grad je cvetao.%
$6ahvaljuju#i na1tiC%
$3a. Bilo je deset bušotina. 3eset. Više nego u ijednom drugom me-
stu ove veličine. Bili smo najbogatiji grad u okrugu. .rgovci su imali
pune ruke posla. Agenti nekretnina tako-e. "vi su pro1itirali.% Angus
zastaje da udahne vazduh. $Bo#eš nešto da popiješC 2ivoC *oluC% $Ništa
hvala.%
Angus vadi pivo iz 1ri+idera otvara 1lašu i otpija nekoliko velikih
gutljaja. A onda je cena na1te je drastično pala% nastavlja on. $:islili
smo da je to samo privremeno.%
$3o koje mere vas je na1tno tr+ište oštetiloC%
$'mam pozamašan procenat u nekoliko bušotina i jednu kompaniju za
preradu prirodnog gasa. Bvala bogu te nisam ulo+io više nego što sam
mogao da izgubim. Nisam prekinuo druge poslove da bih investirao u
na1tnu industriju.%
$'pak taj pad cene na1te je sigurno izazvao odre-ene 1inansijske
poteško#e. 6ar se niste uzrujali zbog togaC%
Angus odmahuje glavom. 4 +ivotu sam dobio i izgubio više mili- ona
nego što ti imaš godina mlada damo. "iromaštvo me ne potresa. 3oduše
zabavno je biti bogat ali siromaštvo je uzbudljivije. 2repuno je izazova.
$"ara 3+o se ne sla+e sa mnom% dodaje starac kroz uzdah. $Njoj novac
uliva sigurnost i zato ga štedi. Nikad nisam pipnuo njene pare ili
>uniorovo nasledstvo. 9be#ao sam joj da ne#u.%
2riča o nasledstvu je strana Aleks. 9na ništa nije nasledila. :erl
0rejam ju je podigla od svoje plate u tele1onskoj kompaniji i kasnije od
skromne penzije. 6ahvaljuju#i odličnom uspehu u školi Aleks je zaradila
stipendiju za univerzitet u .eksasu. 6a ode#u i hranu radila je preko
studentske zadruge kako ne bi optere#ivala baku.
.okom studija je tako-e primala 1inansijsku pomo# jer joj je prošek
ocena bio impresivan. .renutno joj rad u javnoj slu+bi ne omogu#ava
luksuzan +ivot ali ne +ali se. 6apravo ve# nedeljama je peče savest što je
sebe nagradila bundom za mukotrpan rad. 7edak izlet u ekstravaganciju
koji je sebi prvi put priuštila.
$'mate li dovoljno kapitala da 1inansirate hipodromC%
$Ne.%
A :inton 5nterprajzisC%
$Ne sasvim. 91ormili smo grupu investitora pojedinaca i 1irmi koje
#e pro1itirati nakon realizacije projekta.%
Angus se zavaljuje u svoju crvenu 1otelju i pokazuje joj rukom na
drugu. $.okom na1tnog procvata svima se osladio novac. 9vde su ljudi
alavi.% $Nimalo laskav opis stanovnika 2ersela - grupa pohlepnih lovatora
koji čekaju da pro+deru kockarski novac.%
$Nisu pohlepni% ispravlja je Angus. $"vi #e dobiti svoj deo počev od
glavnih investitora pa do momaka koji toče gorivo na pumpi. Na
hipodromu #e svi zaraditi. 6amisli škole bolnice i gradske ustanove koje
#e biti podignute od gradskog pro1ita.%
"tarac se naginje napred i ste+e pesnicu kao da grabi nešto nevidljivo.
$6ato je ovaj projekat toliko va+an. 3i#i #e se 2ersel opet na noge i više
od toga.% Njegove plave oči svetlucaju od uzbu-enja. $:o+eš li to da
zamislišC%
$Nisam idiot gospodine :inton ovaj Anguse% ispravlja se. $"hvatam
koliko #e hipodrom doprineti ekonomiji okruga.%
$6ašto onda ne obustaviš tu smešnu istraguC%
$6ato što nije smešna% uvre-eno #e Aleks.
Angus je dugo posmatra odsutno se češu#i po obrazu. $9dakle ti
uopšte ideja da sam ja ubio tvoju majkuC 9na i >unior su bili najbolji
drugovi. "vakoga dana je visila u ovoj ku#i. 3oduše ne toliko posle
udaje ali pre svakako jeste. Nisam mogao da naudim toj devojči-.%
Aleks +eli da mu veruje. 4prkos činjenici da je osumnjičen za taj
zločin istinski mu se divi. Na osnovu svega što je pročitala i prikupila
kroz ovaj razgovor Angus je počeo od nule i uspeo da sagradi imperiju.
Njegova odsečnost je skoro simpatična. Veoma je ubedljiv ali Aleks
ne#e upasti u njegovu zamku. Njeno divljenje prema Angusu ne mo+e da
nadjača njenu potrebu za saznanjem ko je ubio njenu majku.
$Ne mogu da prekinem istragu% ka+e Aleks. $!ak i da ho#u 2et
!estejn...%
$"lušaj% prekida je Angus prilaze#i joj. $Ako zatrep#eš tim krupnim
okicama i ka+eš mu da si pogrešila garantujem t
/
da se do sutra ne#e ni
se#ati zašto si dolazila ovde.%
$Ali ne bih...%
4 redu prepusti 2eta meni...%
$Anguse% seče ga ona. $Ne razumete.% *ad konačno zadobije njegovu
pa+nju Aleks nastavlja; $*ao što vi verujete u svoj hipodrom tako i ja
verujem da je ubistvo moje majke ostalo nerazrešeno. Nameravam da to
isteram do kraja.%
$'ako bi to ugrozilo budu#nost celog gradaC%
$:a dajte% smeje se Aleks. $'spada kao da otimam hleb od gladne
dece.%
$Ne doslovno ali...%
$:oja budu#nost je tako-e ugro+ena. Ne#u se smiriti dok ne razre-
šim ovaj slučaj.%
$3a ali...%
$Bej vas dvoje vreme je za pauzu.% >unior iznenada otvara vrata i
promalja glavu unutra. $'mam sjajnu ideju Aleks. =to ne bi ostala na
večeriC% $2roklet bio >uniore% grmi Angus udaraju#i pesnicom po
rukohvatu 1otelje. $6ar ne vidiš da pričamo o posluC *oliko puta sam
rekao da me ne prekidaš kad sam na sastanku. 2reterao si.%
>unior teško guta. $'zvini tata. Nisam znao da je toliko ozbiljno.% $2a
jeste boga mu poljubim. Vidiš da smo...%
$Anguse molim vas u redu je% upada Aleks. 4 stvari drago mi je što
nas je prekinuo. .ek sad vidim koliko je sati. :oram da krenem.% Aleks
ne mo+e da podnese da odrastao muškarac trpi grdnje svog oca. "koro da
ose#a sramotu zbog obojice.
Angus je obično dobre naravi ali ne uvele. 4me da plane kad se
naljuti. Aleks je upravo bila svedok njegovog kratkog 1itilja koji nije
stigao da izgori.
$'sprati#u te% ukočeno predla+e >unior.
Aleks se rukuje s Angusom. $Bvala vam što ste mi pokazali model
hipodroma. Niste uspeli da me odvratite od istrage ali ste mi pojasnili
neke stvari. 'ma#u to na umu dok budem radila na slučaju.%
$Nama mo+eš da veruješ. :i nismo ubice.%
>unior je prati do ulaznih vrata. Nakon što joj pridr+i bundu Aleks se
okre#e da ga pogleda. $Bi#emo u kontaktu >uniore.%
$Nadam se da ho#emo.% 2rinosi njenu ruku usnama i ljubi je zatim
okre#e njen dlan nagore i tu spušta poljubac.
Aleks brzo povlači ruku. $Alertuješ li sa svakom +enom koju upoznašC%
$Naravno.% 2oklanja joj razoru+avaju#i osmeh. $>esam li te šarmiraoC% $Ni
najmanje.%
Njegov osmeh nestaje otkrivaju#i joj da >unior nije siguran u sebe baš
kao ni ona. 2osle kratkog pozdrava Aleks odlazi.
4 njenim kolima je hladno. .elo joj drhti uprkos bundi. 3ok se
udaljava od ku#e :intonovih prime#uje pomo#ne zgrade s obe strane
druma. =tale. 4 jednoj od njih gori prigušeno svetio. 'spred je parkiran
7idov DblejzerD. Aleks impulsivno zaustavlja kola i izlazi napolje.
"pava#a soba "are 3+o identična je onoj u njenom rodnom u
*entakiju od svilenih draperija do persijskih čilima. 2o izgradnji ku#e
dozvolila je Angusu da sve prostorije opremi glomaznim tamnim
nameštajem i crvenom ko+om i da svuda okači svoje lovačke tro1eje ali
pod uslovom da se ne meša u dekorisanje njene sobe.
Angus je pristao. =taviše no#u mu prijaju njene +enstvene tričave
sitnice. 3a je +eleo da se o+eni kaubojkom ne bi išao čak u *entaki da
na-e sebi +enu.
$:ajko mogu li da u-emC% >unior promalja glavu posle kra#eg
kucanja.
$Naravno mili.% "ara 3+o se smeška vidno ushi#ena ovom posetom.
>unior je zatiče na krevetu zavaljenu u satenske jastuke obučenu u
čipkastu spava#icu sa debelim slojem skupocene no#ne kreme na licu. 4
rukama dr+i knjigu verovatno biogra1iju nekog stranog dr+avnika za kog
>unior nikad nije čuo baš kao ni za zemlju iz koje potiče. Ali njegova
majka jeste.
"ara 3+o skida naočari za čitanje odla+e knjigu i tapše rukom po
satenskom pokrivaču. " kratkim odmahivanjem glavom >unior ostaje da
stoji kod vrata. 7uke zavlači u d+epove zveckaju#i sitninom u njima
odbijaju#i da se povinuje ritualu pred spavanje iz detinjstva.
9davno je prerastao poljubac za laku no# ali njegova majka insistira
na njemu. 3uboko bi je uvredilo kada bi joj to uskratio. 9n i Angus se
zato trude da "aru 3+o ničim ne povrede što im pričinjava ogroman
napor.
$9vde uvek lepo miriše% prime#uje on nemaju#i šta drugo da ka+e.
0rdnja koju je progutao pred Aleks još uvek ga boli. Nestrpljiv je da što
pre iza-e iz ku#e i poseti jedan od no#nih klubova gde ne#e morati da
porazmisli o svojim problemima.
$:irišljavi prah. 3r+im ga u svim 1iokama i ormarima. *ad sam bila
mala imali smo slu+avku koja ga je pravila od suvog cve#a i bilja. :irisao
je bo+anstveno% zamišljeno priča "ara 3+o. $"ad moram da ih
naručujem. Veštački su namirisani ali i dalje su neodoljivi.%
$*akva je knjigaC% >unioru brzo dosadi priča o mirišljavom prahu.
$2rilično zanimljiva.%
>unior sumnja u to ali se ipak osmehuje majci. $"uper. 3rago mi je da
ti prija.%
"ara 3+o sluti njegovo melanholično raspolo+enje. $=ta se desilo
miliC%
$Ništa.%
$Vidim po tebi da nešto nije u redu.%
$Ništa nesvakidašnje. .ata me izribao što sam ga prekinuo u razgovoru
sa Aleks.%
"ara 3+o pravi tu+nu grimasu. $.voj otac još uvek nije naučio da se
kontroliše u tu-em društvu. Ako mo+e da izbaci gosta iz dnevne sobe
usred koktela onda mo+e i da te izriba što ga prekidaš u razgovoru.%
"ara 3+o odmahuje glavom kao da bi tim gestom mogla da odagna
tugu svog sina. A o čemu su to njih dvoje razgovaraliC%
$:islim daje o smrti njene majke% nehajno uzvra#a >unior. $Ništa
va+no.%
$"iguran siC Večeras su svi bili tako napeti.%
$Ako bude razloga za brigu tata #e to srediti kao i uvek. Ne opte-
re#uj se.%
>unior nema nameru da priča majci o Aleksinoj istrazi. 3obro zna da
"ara 3+o ne podnosi uznemiruju#e teme i zato je toga pošte-ena.
Angus pred njom nikad ne razgovara o poslu naročito ako nešto ne
ide po planu. "ara 3+o se razočara kad njihovi konji ne pobede na
trkama ali voli da slavi kad trijum1uju. 9sim toga ni ranč ni ostale
porodične kompanije nimalo je ne zanimaju.
4 stvari "aru 3+o jedino zanima njen sin >unior. 9va +ena neodoljivo
podse#a na prelepu lutku zatvorenu u sterilnoj sobi koja se ne izla+e
svetlosti ili drugim štetnim elementima - posebno ne +ivotu.
>unior voli svoju majku ali shvata da ona nije dovoljno voljena. "
druge strane Angusa svi vole. Nekoliko supruga njegovih prijatelja se
dru+e s njom ali čisto iz društvene obaveze. 3a nije njih "ara 3+o
verovatno ne bi imala nijednu prijateljicu u 2erselu. 9na se zapravo
nikad ne trudi da učvrsti prijateljstvo. 6a nju je lokalno stanovništvo
vulgarno i prosto ali ona ne skriva svoje mišljenje o njima. "avršeno je
sre#na u svojoj raskošnoj sobi okru+ena 1inim ne+nim stvarima koje voli
i koje najbolje razume.
>unior zna da je njegova majka predmet podsmeha i ogovaranja. 2riča
se čak i da pije. =to nije tačno ako se izuzmu dve čaše vina pre večere.
9ni koji ne razumeju njenu osetljivu dušu smatraju je čudnom. 3rugi
jednostavno veruju da je luda.
'stina ve#im delom dana je rasejana kao da još uvek pro+ivljava
nezaboravne trenutke iz svog privilegovanog detinjstva. "ara 3+o se
nikad nije oporavila od prerane smrti svog voljenog brata za kojim je
bila u +alosti i u vreme kada je upoznala Angusa.
>unior se ponekad pita da li se udala za njegovog oca samo da bi
pobegla od tih nemilih se#anja. 9n ne vidi drugi razlog zašto bi to dvoje
ljudi ikada sklopilo brak.
>uniora obično zanima samo dobar provod me-utim večerašnja goš#a
ga je zaintrigirala toliko da svoju majku pita za mišljenje o njoj. $*ako ti
se činiC%
$*o "elinina k#erkaC% odsutno uzvra#a "ara 3+o blago skupljaju#i
obrve. $&epa je 1izički mislim ali onako kitnjast stil ne pristaje +eni
njenog senzibiliteta.%
"ara 3+o zamišljeno dodiruje čipkasti rub svoje jastučnice. $2rilično je
napadna zar neC :ada daleko ozbiljnija od svoje majke. "elina je bila
obična guska bog mi je svedok. "talno se smejala.% 6a trenutak #uti kao
da osluškuje smeh u daljini. $Ne se#am se da sam je ikada videla a da nije
bila nasmejana.%
$>a jesam mnogo puta. Nisi je tako dobro poznavala.%
$!edo moje. *oliko si samo patio kad je umrla. 6nam kako je izgubiti
nekog koga voliš. Beskrajna tuga.%
Njen dotada tihi glas naglo se pojačava i crte lica se naprasno
izoštravaju. $>uniore ne smeš dozvoliti Angusu da te posramljuje
posebno ne pred drugim ljudima.%
Njen sin sle+e ramenima. 9pet su na porodičnom terenu. $Nije to
učinio namerno. Navikao je.%
$5 pa odvikni ga. :ili kako ne shvataš% nastavlja "ara 3+o $on +eli
da budeš isti takav. Angus razume samo jedan ton - nare-ivački.
$9n ne ume da priča meko i učtivo kao mi. " njim moraš da
razgovaraš grubo da bi te razumeo kao što to čini 7i-. Angus se ne bi
usudio da podvikne 7idu kao što podvikuje tebi zato što ga poštuje. A
poštuje ga zato što 7id s njim ne cvrku#e.%
$.ata misli da je 7id bezgrešan. 3o danas je verovao da je 7id napustio
kompaniju. Više bi voleo da mu on vodi poslove nego ja. =ta god da
radim kao da mu nije po volji.%
$Nije tačnoF% buni se "ara 3+o najednom pokazuju#i više duha nego
nedeljama unazad. $Angus je ponosan na tebe samo ne ume to da
poka+e. .akav je čovek. 0rub i neotesan. .eško je stekao sve što danas
ima. 6ato +eli da i ti budeš takav.%
>unior se ceri ste+u#i pesnice. 4 redu majko sutra ujutro #u se
potu#i s njim.%
"ara 3+o se kiko#e. >uniorov smisao za humor je uvek razgali. $Ne
budi tako bukvalan iako bi Angus voleo takvog da te vidi.%
"meh je idealan za kraj ove posete. >unior grabi tu priliku +ele#i majci
laku no# uz obe#anje da #e pa+ljivo voziti i odlazi. Na stepenicama sre#e
Angusa koji u ruci nosi svoje čizme i hramlje. $*ada #eš kod doktora da ti
pogleda taj prstC%
$2rokleti doktori samo uzimaju pare a nemaju pojma o +ivotu.
Najbolje da ga odsečem sekirom i rešim problem zasvagda.%
>unior se ceri. 4 redu samo nemoj da krvariš po tepihu. :ajka #e
poludeti.%
Angus se smeje i sav njegov bes nestaje. *ao da se epizoda u njegovoj
sobi nikad nije ni dogodila. "pušta ruku na >uniorovo rame i kratko ga
ste+e. $6nao sam da mogu da se oslonim na tebe. " ovom devojkom je
ispalo onako kako sam se nadao. 2oseja#emo joj seme sumnje. Ako je
pametna a verujem da jeste odusta#e od istrage pre nego što napravi još
ve#u štetu.%
$A ako ne#eC%
$9nda #emo i to nekako resiti% smrknuto odgovara Angus. 6atim se
osmehuje i sa simpatijom pljeska sina po obrazu. $&aku no# momče.
>unior posmatra kako njegov otac hramlje kroz hodnik. Bolje
raspolo+en počinje da zvi+du#e dok silazi niza stepenice. Angus se ovoga
puta ne#e razočarati u njega. "vi-a mu se zadatak koji je dobio.
Njegova iskustva sa +enama su legendarna. 'zazov koji mu Aleks
predstavlja samim tim pojačava njegovu +elju za osvajanjem. .a +ena je
prokleto lepa. ' da mu Angus nije naredio verovatno bi se upustio u ovu
avanturu. !isto iz zabave.
Naravno treba#e mu malo vremena da osmisli dobru strategiju. 4
me-uvremenu #e se pozabaviti manje teškim izazovima. 9dmerava se u
velikom ogledalu u hodniku i zadovoljno izlazi napolje.
R.
2oput ku#e štale :intonovih sagra-ene su od kamena. 'znutra su iste
kao i sve koje je Aleks do tada videla. "amo što su ove besprekorno čiste.
*onji su raspore-eni u boksovima du+ zidova odeljenim širokim
prolazom. Vazduh je topao i pomalo opor. :iriše na seno i konje.
2rigušene sijalice izme-u boksova omogu#avaju Aleks da vidi kuda
ide - prema jarkom svetlu koje gori na sredini štale. 3ok prolazi pored
prostorije sa konjskom opremom i vrata na kojima piše A'6'*A&NA
.57A2'>A kroz široki otvor vidi okruglu prostoriju sa stubom oko kog
mo+e da ve+ba nekoliko konja istovremeno.
2re nego što ugleda 7ida čuje njegov tihi duboki glas. 6aintrigirano
viri unutra. 9n čuči pored jednog konja i svojim krupnim šakama masira
mu zadnju nogu. 0lava mu je pognuta u stranu dok se koncentriše na
zadatak. Verovatno prstima opipava osetljivo mesto jer konj 1rk#e i
pokušava da ustukne.
$9ooo oooo.%
$=ta mu jeC% pita Aleks.
7id se ne okre#e niti ičim pokazuje da je iznena-en njenim
prisustvom. *ao da je sve vreme znao da je tu. 2a+ljivo spušta konjsku
nogu i ustaje tapšu#i +ivotinju po le-ima. $9voje kobila.% 9kre#e glavu
da je pogleda i Aleks vidi da se osmehuje. $6ar ne umeš da uočiš razlikuC%
$Ne iz ovog ugla.%
$6ove se Aensi.%
$"latko.%
$9dgovara joj. :isli da je pametnija od mene i od bilo koga. 'stina
pametnija je nego što bi trebalo. .rči prebrzo i predaleko što izaziva
povrede.% 7id zahvata šaku +ita i pušta kobilu da mu jede iz ruke.
$"ad mi je jasno. .o se zapravo odnosi na mene% izaziva Aleks ali on
samo sle+e ramenima. $3a li to da shvatim kao pretnjuC%
$"hvati kako ho#eš.%
9pet igra reči s dvostrukim značenjem zaključuje Aleks. Ali ovoga
puta se ne#e upecati. $*oja je to vrsta konjaC%
$Bremenita. 9vo je štala za kobile.%
$' sve ih dr+ite ovdeC%
$3aleko od ostalih da.% *obila mu njuškom dodiruje grudi i on se
smeška češkaju#i je iza ušiju. $:ame i mladunci unose nemir u štalu.%
$*ako toC%
7id sle+e ramenima kao da nema pravo objašnjenje. $Verovatno kao i
porodilište u bolnici. "vi pomalo šiznu oko novoro-enčadi.%
7id miluje kobili stomak. $9vo joj je prvi put pa je malo nervozna.
>uče se uznemirila tokom šetnje i povredila metatarzalnu kost.%
$*ad joj je terminC%
$Na prole#e. 'ma još vremena. 3aj mi ruku.%
$:olimC%
$7uku.% Naslutivši njeno oklevanje 7id je nestrpljivo uzima za ruku i
dovodi do kobile. $2ipni.%
=akom pokriva njenu spuštaju#i je na kobilina le-a. 3laka joj je oštra i
kratka ali vitalnost i snaga miši#a pod njim je i te kako opipljiva.
,ivotinja tiho 1rk#e i pravi nesiguran korak napred ali je 7id umiruje.
=tala najednom deluje skučeno. 2lodan miris novog +ivota koji raste u
kobiljem stomaku kao da umanjuje sve oko sebe. $.opla je% mrmlja
Aleks bez daha.
$Naravno.%
7id se pribli+ava Aleks i pomera njenu ruku ni+e preko blago
zaobljenog stomaka. Aleks tiho skiči od iznena-enja kad pod ko+om oseti
pokret.
$:rda se.% 7id je toliko blizu da joj dahom pomera kosu na potiljku.
Aleks ose#a miris njegove kolonjske vode pomešan sa štalskim.
>oš jedan udarac u njen dlan mami joj smeh oduševljenja. 'znena-ena
je podjednako kao 7id. $Nemiran je.%
$7odice mi pobednika.%
$.voja jeC%
$3a.%
$A otacC%
$3ebelo sam platio njegove usluge ali vredelo je. 6godan pastuv sa
Aloride. Aensi se odmah zaljubila. :islim da joj je bilo +ao kad se
završilo. :o+da kada bi on stalno bio u blizini ne bih morao da brinem
o njenom zdravlju.%
2ritisak na Aleksine grudi je toliki da jedva diše. :alo joj nedostaje da
prisloni obraz uz kobilin stomak dok je uspavljuje 7idov baršunasti glas.
Na sre#u razum preovladava pre nego što izvede nešto tako šašavo.
Aleks konačno povlači ruku i okre#e se. 7id stoji toliko blizu da im se
ode#a dodiruje. 6ato je prinu-ena da zabaci glavu unazad kako bi ga
pogledala u oči.
$'maju li svi vlasnici konja pristup štalamaC%
7id uzmiče jedan korak omogu#ivši joj da pri-e vratašcima.
$2ošto odavno radim za :intonove pretpostavljam da mi veruju.%
$*oje je raseC% pita Aleks vrativši se na prvobitnu temu.
$*vorterS.%
$!etvrt čegaC%
$D!etvrt čegaCD Bahaha...% 7id se grohotom smeje. 5 ova ti je dobra.
!etvrt čegaC% 9n popušta lanac kojim je kobila bila privezana za metalnu
alku na zidu a zatim se pridru+uje Aleks izvan štale pa+ljivo zatvaraju#i
vratašca za sobom. $.i baš ne znaš ništa o konjima aC%
$9čigledno ne% cedi Aleks kroz stisnute usne.
7ida zabavlja njena nelagodnost ali samo nakratko. 2odigavši obrve
pita je; $"ama si došla na ideju da svratiš ovdeC%
$>unior me pozvao na ranč.%
$Ah jasno.%
$"taje jasnoC%
$.aj uvek mora prvi da overi novu slobodnu +ensku u gradu.%
Aleks udara krv u glavu. $Nisam slobodna za >uniora ni za bilo koga
drugog. ' nisam +enska.%
7id je podsmešljivo odmerava od glave do pete. $Ne naravno da nisi.
2reviše si advokat a premalo +ena. 3a li se ikad opuštašC%
$Ne kad radim na slučaju.%
$' večeras uz pi#eC% prezrivo pita on. $7adila si na slučajuC%
$.ako je.%
$Neobične metode istrage upra+njavate u okrugu .ravis.% 7id joj
okre#e le-a i odlazi na drugi kraj štale.
$!ekajF Bo#u da ti postavim nekoliko pitanja.%
$2ozovi me na sud% dobacuje preko ramena.
$7ideF% 'mpulsivno trči za njim i hvata ga za rukav ko+ne jakne. 7id se
zaustavlja i spušta pogled na njene prste zgrčene oko meke ko+e
vremešne jakne a zatim se polako okre#e streljaju#i je svojim zelenim
očima.
Aleks pušta njegov rukav i uzmiče. Ne plaši se samo je zatečena. Nije
nameravala da ga pozove po imenu i svakako ne da ga dodirne naročito
ne posle onog u štali.
Nervozno oblizuje usne. $Btela bih da popričam s tobom. :olim te.
Nezvanično. Nešto me zanima.%
$2oznata mi je ta tehnika tu+ioče. ' sam je koristim. 4vlačiš se
osumnjičenima u nadi da #e spustiti masku i otkriti ono što misliš da
kriju.% $Nije tako. Bo#u samo da razgovaramo.%
$9 čemuC%
$9 :intonovima.%
$=ta s njimaC%
"toje#i blago raširenih nogu 7id zavlači ruke u d+epove 1armerki i
uspravlja se. >akna mu se zate+e na grudima u klasičnom stavu ponosnog
mu+jaka. Aleks to uzbu-uje i istovremeno iritira. "vojski se trudi da
smiri hormone. $3a li su po tebi Angus i "ara 3+o u sre#nom brakuC% 7id
trep#e i kašlje. $*ako molimC%
$Ne gledaj me tako. 2itam za tvoje mišljenje ne moraš da analiziraš.%
$*akve veze to ima s bilo čimC%
$"ara 3+o nije vrsta +ene kojom bi se o+enio čovek kao Angus.%
$"uprotnosti se privlače.%
$.o je stereotip. >esu li... bliskiC%
$BliskiC%
$3a bliski ili intimni.%
$Nikad nisam razmišljao o tome.%
$"igurno jesi. ,iviš ovde.%
Guarter TengU - četvrtina/ Vuarter horse TengU - američka rasa
trkačkog konja. T2rim prev.U
$:oj mozak očigledno ne radi na istoj 1rekvenciji kao tvoj.% 7id joj
prilazi jedan korak i spušta glas u šapat. $Ali mogli bismo da se
uskladimo.% Aleks ne naseda na provokaciju koja je pre proizvod
njegovih namera a ne zavo-enja. $"pavaju li zajednoC%
$Valjda. Ne tiče me se šta rade u svom krevetu. 4 stvari ne zanima
me. >edino me zanima moj krevet. =to te to zanimaC%
$6ato što mene ne zanima.%
7id se smeška. $6anima te aC%
$Ne volim kada mi se ulizuju gospodine &ambert samo zato što sam
+ena tu+ilac.%
$9nda prestani to da budeš.%
$,enaC%
$.u+ilac.%
Aleks u sebi broji do deset. $3a li Angus vi-a druge +eneC%
4 njegovim zelenim očima vidi iskru iritacije. 7idovo strpljenje je na
izmaku. $'zgleda li ti "ara 3+o kao strastvena +enaC%
$Ne% odgovara Aleks.
$Veruješ li da Angus ima zdrav seksualni apetitC%
$Ako je u rangu s njegovim ostalim apetitima onda 3A.%
$5to ti odgovor.%
$3a li njihov odnos zabrinjava >unioraC%
$9tkud ja znamC 2itaj njega.%
$9dgovorio bi mi nekim neozbiljnim komentarom.%
$=to bi u prevodu značilo da se ne mešaš u stvari koje te se ne tiču. Ali
ja nisam 1in kao on. 4mukni +eno.%
$Ali moram da znam.%
7id vadi ruke iz d+epova i skršta ih na grudima. $>edva čekam da
čujem objašnjenje.%
Aleks ne dozvoljava da je njegov sarkazam poljulja. $9dnos njegovih
roditelja mo+e da objasni zašto >unior iza sebe ima tri propala braka.% $Ni
to te se ne tiče.%
$.iče me se.%
$6aštoC%
$6ato što je >unior voleo moju majku.%
9ve reči odjekuju u tihoj štali. 7id trza glavom kao daje primio
neočekivani udarac u bradu. *o ti je to rekaoC%
$9n.% Aleks prime#uje promenu na njegovom licu i tiho dodaje;
$7ekao je da ste je obojica voleli.%
7id dugo zuri u nju a onda sle+e ramenima. $Na ovaj ili onaj način.
2aC% $2a je li to razlog što >uniorovi brakovi nisu uspeliC 6ato što još
uvek svojoj majci osvetljava putC%
$Nemam pojma.%
$2robaj da objasniš.%
4 redu.% 7id arogantno nakrivljuje glavu u stranu. $Ne verujem da je
"elina imala ikakve veze sa >uniorovom brakovima. 9n jednostavno ne
mo+e da povali drugu a da ga kasnije ne peče savest i da bi je umirio
+eni se svakih nekoliko godina.%
Njegova izjava trebalo je da je uvredi i uspela je u tome. Ali Aleks to
prikriva slede#im pitanjem; $6ašto misliš da bi ga pekla savestC%
$0enetika. Njegovim venama teče krv ju+njačkih kavaljera. "avest mu
je vrlo osetljiva kada su +ene u pitanju.%
A tvojaC%
=eretski osmeh mu igra u uglovima usana. $:oja savest je uvek čista.%
$!ak i posle ubistvaC%
9smeh nestaje i lice mu se mrači. $Nosi se odavde.%
$>esi li se ikada +enioC%
$Ne.%
$6aštoC%
$Ne tiče te se. 'maš li još neko pitanje tu+iočeC%
$'mam. 2ričaj mi o svom ocu.%
7id spušta ruke na bokove i upu#uje joj hladan pogled. Aleks
nastavlja; $6nam da ti je otac umro još dok si išao u školu. >unior mi je
danas spomenuo. 2osle toga si se doselio ovde.%
$:orbidno si radoznala gospo-ice 0ajter.%
$Nisam radoznala samo tra+im činjenice relevantne za slučaj.% $*ako
da ne. 7elevantne kao Angusov seksualni +ivot.%
Aleks ga seče pogledom. $6animaju me motivi šeri1e &ambert. *ao
o1icir bi trebalo to da prepoznaš zar neC >esi li ikad čuo za motiv ili
mogu#nostC% 7idove oči postaju još hladnije. $Bo#u da ustanovim kako si
se ose#ao u no#i kada je ubijena moja majka.%
$*akve to veze ima s mojim ocemC%
$:o+da nikakve ali ti mi ka+i. Ako je neva+no zašto si onda toliko
osetljivC%
$>e A ti >unior spomenuo kako je moj otac umroC% *ad Aleks odmahne
glavom 7id ogorčeno 1rk#e. $Baš me čudi. 0nusni detalji još uvek kru+e
gradom a prošle su godine i godine.%
7id se saginje kako bi im oči bile u visini. $4gušio se u sopstvenoj
bljuvotini previše pijan da bi sebe spasao. .ako je. 'šču-avaj se. ' ja sam
bio u+asnut kad me je direktor škole pozvao sa časa da mi to saopšti.%
$7ide.% 4 pokušaju da zaustavi njegovu sarkastičnu bujicu Aleks di+e
ruku ali je on odguruje u stranu.
$NeF Ako toliko +eliš da iskopaš sve priče evo ti. Ali pazi se lutko ova
je gadna.
$:oj otac je bio gradski pijanac predmet ga-enja i podsmeha bez-
vredni patetični izgovor za ljudsko bi#e. *ad je umro nisam ni plakao.
&ikovao sam. Bio je klošar koji nikada ništa nije učinio za mene osim što
me je sramotio. Njemu je to naravno bilo svejedno. .ikvan - tako me je
zvao naročito kada bi me ldepio po glavi. "metao sam mu.
$Ali kao i svaka budala pretvarao sam se i pri+eljkivao da smo
porodica. "talno sam ga zvao da do-e i gleda me kako igram. >edne no#i
se pojavio na utakmici. 2ijan. Napravio je scenu saplevši se o sedište i
pocepavši jednu zavesu. *ada je pao hteo sam u zemlju da propadnem.
7ekao sam mu da više nikad ne dolazi. :rzeo sam ga. :rzeo% ka+e kroz
zube.
$Nisam mogao da pozovem drugove ku#i jer je ličila na svinjac. >eli
smo iz konzervi. Nisam znao da postoji posu-e na stolu i čisti peškiri u
kupatilu dok to nisam video u ku#ama druge dece. .rudio sam se da bar
u školi izgledam pristojno.%
Aleks +ali što je prokrvarila ovu ranu ali joj je ujedno drago što se 7id
konačno otvorio. Njegovo detinjstvo #e objasniti mnogo toga o njemu.
:e-utim ova tu+na priča se ne uklapa u sliku koju ima o njemu.
$!ula sam da si u školi bio kolovo-a i da su ostali klinci u tebe gledali
kao u boga. 3iktirao si pravila i raspolo+enje.%
$.eško sam se za to izborio% otkriva 7id. 4 školi su me ismevali svi
osim "eline. A onda sam porastao očvrsnuo i naučio da se bijem. 'grao
sam prljavo. 2restali su da me zadirkuju. "hvatili su daje bolje biti 7idov
prijatelj nego neprijatelj.%
2rezrivo uvr#e usnu i nastavlja; $9vo #e te oboriti s nogu gospo-ice.
Bio sam lopov. *rao sam sve što se jede ili što bi mi bilo od koristi. :oj
otac nije mogao da zadr+i nijedan posao. "am je trošio sve što zaradi
uglavnom na alkohol. Na kraju je digao ruke od posla. ,iveli smo od
mojih honorarnih posli#a koje sam radio posle škole i od onog što sam
uspeo da ukradem.%
Aleks je nema od čuda. 7id to zna zato joj sve ovo i govori. ,eli da se
i ona oseti r-avo i neuko ali ne sluti koliko su im detinjstva zapravo
slična. >edina razlika je u tome što ona nikad nije oskudevala u hrani.
:erl 0rejam joj je omogu#ila sve osim ljubavi. Aleks je odrasla ose#aju#i
se podre-eno i nevoljeno. $,ao mi je 7ide% saose#ajno mu ka+e.
$Ne +elim tvoje sa+aljenje% breca se on. $Niti bilo čije. .akav +ivot me
je ojačao i hvala mu na tome. 7ano sam naučio da se brinem o sebi jer
nije bilo nikog ko bi to činio. 9slanjam se samo na sebe i ne verujem
ljudima. 2roklet sam ali rešen da nikad ne padnem nisko kao moj otac.%
$2reteruješ 7ide. 2reosetljiv si.%
$"amo ho#u da ljudi zaborave da je 5veret &ambert ikada postojao.
Ne#u da me povezuju s njim. Nikad više.%
0nevno škrgu#e zubima i grabi Aleks za revere bunde privlače#i je
sebi. $'mao sam tu nesre#u da budem njegov sin pune četrdeset tri
godine. 2ošto je narod konačno to zaboravio dolaziš ti počinješ da
zapitkuješ o mrtvima i podse#aš ljude da sam ponikao iz blata.%
9dguruje je od sebe toliko jako da je prinu-ena da se uhvati za
vratašca da ne bi pala. $"igurna sam da ti niko ne pripisuje neuspehe
tvoga oca.% $:a nemojC 9čigledno ne poznaješ mentalitet provincije. Ali
upozna#eš ga vrlo brzo kad počnu da te upore-uju sa "elinom.%
$Ne#e mi smetati. Volim pore-enja.%
$>esi li sigurnaC%
$3a.%
$!uvaj se. *ad te sateraju u #orsokak bolje bi ti bilo da znaš šta te
tamo čeka.%
$:o+eš da budeš malo jasnijiC%
$2ostoje dve mogu#nosti. 'li joj nisi dorasla ili #eš otkriti da to što si
ista kao ona i nije tako sjajno.%
A šta ti mislišC%
7id klizi pogledom niz njeno telo. $>edan pogled na tebe kao nekada
na nju muškarca podse#a na ono što jeste. ' obilato to koristiš baš kao
nekada ona.%
$=ta to značiC%
$6nači da nije bila svetica.%
$Nisam ni očekivala da jeste.%
$NisiC% slatko pita 7id. $:islim da jesi. Verujem da u svojoj glavi imaš
viziju majke nadaju#i se da #e je "elina ispuniti.%
$*oještaF% Njeno +ustro poricanje zvuči detinjasto i neuverljivo. Nešto
mirnije Aleks dodaje; $'stina baka 0rejam je obo+avala "elinu. 9drasla
sam u uverenju da je bila sve što bi mlada +ena trebalo da bude. Ali sada
sam i sama +ena dovoljno zrela da shvatim da je moja majka bila od krvi
i mesa sa vrlinama i manama kao i svi drugi.%
7id za trenutak proučava njeno lice. $6apamti šta sam ti rekao%
prete#i ka+e. $Bolje spakuj svoju skupu ode#u i advokatska dokumenta i
vrati se u 9stin. 9stavi prošlost na miru. Niko u 2erselu ne +eli da se se#a
tih nemilih doga-aja - naročito sada kada im se smeši dozvola za
kockanje. 7adije bi ostavili "elinu da le+i u ovoj štali nego...%
$4 ovoj štaliC% zaprepaš#eno #e Aleks. $:oja majka je ubijena ovdeC%
>asno joj je da se 7idu ovo omaklo. 9n psuje u bradu pre nego što joj
hladno odgovori; $>este.%
$0deC 4 kom odeljkuC%
$.o nije va+...%
$2oka+i miF 3osta mi je tvojih vrdanja i nepotpunih odgovora. 2oka+i
mi gde ste našli telo tog jutra šeri1e.% 2oslednju reč izgovara sporo i
naglašeno podse#aju#i ga na zakletvu da #e slu+iti narodu i štititi ga.
Bez re#i 7id se okre#e i velikim koracima odlazi prema vratima. *od
drugog boksa naglo zastaje. $9vde.%
Aleks mu sporo prilazi. *ad stane tik do njega okre#e glavu prema
praznom boksu. 4 njemu nema ni sena ni konja samo ogoljen i
besprekorno čist pod. Vratašca su skinuta jer je nenastanjen. 3eluje
nevino skoro sterilno.
$Nijedan konj nije smešten ovde otkad se to dogodilo% dodaje 7id.
$Angus ima tu sentimentalnu crtu.%
Aleks pokušava da zamisli krvavi leš na podu od pločica ali joj to ne
polazi za rukom. 4pitan pogled vra#a na 7ida. *o+a lica kao da mu je
zategnutija i vertikalne bore oko usana su dublje nego trenutak ranije
kad je bio ljut. 2oseta sceni zločina očigledno mu teško pada ma koliko
se trudio da to prikrije.
$'spričaj mi sve. :olim te% tiho ka+e Aleks.
2osle kra#eg oklevanja 7id počinje. $&e+ala je dijagonalno s glavom u
uglu i nogama ovde.% !izmom pokazuje to mesto. $Bila je krvava po
kosi ode#i svuda.% !ak i detektivi iz odeljenja za ubistva s više emocija
komentarišu ubistva. 7idov glas je prazan i monoton ali mu je zato lice
iskrivljeno od bola. $9či su joj bile otvorene.%
$*oliko je bilo satiC% promuklo pita Aleks.
$*ad sam je našaoC%
9na klima glavom otkrivši da je glas izdaje.
$4 zoru. 9ko šest i trideset.%
$=ta si ti radio ovde u to doba danaC%
$=talu obično počinjem da čistim u sedam. .og jutra sam došao ranije
zbog kobile.%
$Ah da one koja se o+drebila dan ranije. 6nači došao si da obi-eš nju
i +drebeC%
$.ako je.%
"uze joj sijaju u očima kad pogleda u 7ida. $0de si bio prethodne
no#iC% $Napolju.%
$8ele no#iC%
$2osle večere da.%
$"amC%
7id iritirano skuplja usne. $Ako +eliš odgovore izvedi me pred sud.%
$' ho#u.%
3ok prolazi pored njega na putu prema izlazu iz štale 7id je hvata za
ruku i privlači sebi. 9se#a se mo#no i mu+evno. $0ospo-ice 0ajter% re+i
joj na uho $budi pametna. 2rekini istragu. Ako to ne učiniš neko #e
sigurno stradati.%
$*o na primerC%
K.i.%
$*akoC%
7id se ne pomera s mesta samo naginje svoje telo prema njenom.
$2ostoji bezbroj načina.%
9vo je pretnja suptilna ali direktna. 7id je 1izički sposoban da usmrti
+enu a emotivnoC 9čigledno ima nisko mišljenje o +enama ali prema
>uniorovoj priči voleo je "elinu 0rejam. =taviše malo je nedostajalo da je
o+eni. :o+da su svi uključuju#i i 7ida tu mogu#nost prihvatili zdravo
za gotovo sve dok se "elina nije udala za Ala 0ajtera i zatrudnela.
Aleks ne +eli da veruje da je 7id ubio njenu majku pod bilo kojim
okolnostima i svakako ne veruje da je on ubio "elinu zbog nje. 7id je
šovinista ali ne i ubica. Ne izgleda tako. 'li je ovo samo njena slabost
prema plavokosom muškarcu sa zelenim očima u uskim 1armerkama i
iznošenoj ko+noj jakni sa krznenim okovratnikom koji kaubojke nosi sa
stilom koji miriše mu+evno i ima harizmu tipične muškarčineC
7id &ambert je sve to.
'znervirana načinom na koji joj uzburkava čula Aleks se osloba-a
njegovog stiska i prilazi vratima.
$Nemam nameru da prekinem istragu sve dok ne saznam ko je ubio
moju majku i zašto. !ekala sam ceo svoj +ivot da to otkrijem i ništa me u
tome ne#e zaustaviti.%
1@.
7id ispaljuje ra1al psovki čim Aleks iza-e napolje. &epak Bikam ga
čuje sa svog skrivenog mesta i uglu štale. Nije mu bila namera da
prisluškuje njihov razgovor. *ada je nešto ranije ušao unutra samo je
tra+io tamno i toplo mesto gde #e u samo#i izlečiti povre-eni ponos i
obuzdati ozloje-enost prema svom bivšem gazdi uz 1lašu je1tinog viskija
koji voli da sisa kao da je majčino mleko.
:e-utim sada je njegova turobnost nestala i ve# u glavi kuje lukav
plan. *ad je trezan &epak je samo malo nastran/ kad je pijan on je zao.
>edva se suzdr+avao dok je slušao razgovor šeri1a i one devojčure iz
9stina. .ako mu boga "elinina k#erka je zaista došla da istra+i ubistvo
svoje majke.
6ahvaljuju#i njoj i dobrom bogu u kog &epak nikad nije ni verovao
pru+ena mu je jedinstvena prilika da se osveti Angusu i onom njegovom
beskorisnom sinu.
*ao mazga ceo +ivot je na ovom ranču rintao za bednu platu. &u- deo
je kad Angus ne bi imao da ga isplati ali je #utao i trpeo čekaju#i bolja
vremena. 6a tog skota išao je i u vatru i vodu i ovo mu je hvala za sveC
'zbačen je s posla i iz barake koja mu je zadnjih trideset godina bila
jedini dom.
Ali sre#a se osmehnula &epku Bikamu. Ako odigra kako treba mogao
bi konačno da zaradi nešto para za svoj Dpenzioni 1ondD. 7i-a Aej njegova
trenutna ljubavnica večito mu prebacuje što joj ne kupuje poklone. $=ta
#e mi švaler kad od njega nemam nikakve koristi osim uzbu-enja što
varam mu+aC% stalno mu zvoca.
Novčana nadoknada bi#e šlag na torti. 9sveta je tako slatka. Angusa
odavno niko nije udario tamo gde ga najviše boli.
&epkovo nestrpljenje je na ivici u trenutku kada 7id završi pregled
kobile i napusti štalu. "ačekavši još nekoliko minuta uveravaju#i se da je
potpuno sam stari rančer izlazi iz svog skrovišta. 4 tamnom hodniku
prilazi zidnom tele1onu proklinju#i konja koji r+e nedaleko od njega.
9sim neizmerne zlobe hrabrost ga nikad nije krasila.
2rvo zove in1ormacije zatim brzo ukucava broj pre nego što ga
zaboravi. :o+da još nije stigla nervozno razmišlja nakon što
recepcioneru naredi da ga spoji s njenom sobom. Aleks se javlja posle
petog zvona blago zadihana kao da je trčala.
$0ospo-ica 0ajterC%
$3a ko je toC%
$Ne znaš me ali ja znam tebe i to je dovoljno.%
*o je toC% zahteva Aleks iako to &epalc tumači kao ble1iranje.
$6nam sve o ubistvu tvoje majke.%
&epak se zadovoljno ceri u+ivaju#i u neprijatnom muku s druge
strane +ice.
$"lušam% naposletku ka+e Aleks.
$Ne mogu sada da pričam.%
$6ašto neC%
$6ato što ne mogu.%
7iskantno je ulaziti u detalje preko tele1ona. Neko mo+e da podigne
slušalicu negde na ranču i prisluškuje. .ada bi sve palo u vodu.
$6va#u te opet% obe#ava &epak.
$Ali...%
$6va#u te.%
&epak prekida vezu u+ivaju#i u semenu sumnje koje je posejao. Njena
majka se šepurila unaokolo kao da je vlasnica ranča. 8elo leto ju je
pohotno gledao razgoli#enu na bazenu sa >uniorom i 7i-om. 9ni bi je
pipkali i zvali to grubom igrom. Ali "elina je bila previše 1ina da bi ikada
bacila pogled na &epka. 6ato se nije nimalo potresao kad su je našli
mrtvu. Nije se mešao tamo gde mu nije mesto i obuzdavao se najbolje što
je mogao.
"e#a se te no#i kao da je bilo juče. .o je tajna koju čuva svih ovih
godina. "ada je vreme da je obelodani. 'zgara od +elje da toj zastupnici
javnog tu+ioca ispriča sve što zna.
11.
$!ekaš da mi uručiš kaznu za parkiranjeC% pita Aleks kad iza-e iz
svojih kola i zaključa ih. >utros se ose#a veselo uprkos anonimnom
tele1onskom pozivu od sino#. :o+da je ono bio očevidac ubistva njene
majke a mo+da samo neko s uvrnutim smislo za humor.
4koliko je bio iskren onda bi bilo tragično optu+iti 7ida &amberta za
ubistvo. 'zgleda tako zgodno dok stoji naslonjen na parking-metar. 4
stvari pošto je parking-metar blago nakrivljen udesno mo+da je on
naslonjen na 7ida.
$.rebalo je da se predomislim jer imaš previše mozga ali pošto sam ja
dobar momak...% 2reko parking-metra prebacuje platneni pokrivač na
kom štampanim slovima piše 07A3 257"5& - >AVN9 V96'&9.
$2onesi ovo sa sobom i ubudu#e ga koristi. 4štede#eš sitninu.%
7ekavši to okre#e se i odlazi prema zgradi suda. Aleks ga susti+e.
$Bvala šeri1e.%
$Nema na čemu.% 6ajedno se penju uza stepenice i ulaze unutra.
$'demo u moju kancelariju% ka+e on. $Bo#u nešto da ti poka+em.%
7adoznala Aleks odlučuje da ga prati. "ino# su se rastali posle burne
sva-e zato 7id jutros +eli da se iskupi gostoprimstvom. 6aključivši da
mu to nije u prirodi Aleks i dalje sumnja u njegove prave motive.
*ad si-u u policijsku stanicu svi prisutni prekidaju svoje poslove da bi
pogledali u njih dvoje. "cena podse#a na smrznuti ekran detektivskog
1ilma. 7id sporo ali značajno prele#e pogledom preko sobe. Aktivnosti se
odmah nastavljaju. Nije izgovorio nijednu reč ali njegov autoritet je
očigledno neprikosnoven. 6aposleni prema njemu gaje ili strah ili
poštovanje. Aleks bi pre rekla da je ovo drugo.
7id otvara vrata levo od stepenica i propušta Aleks prvu unutra. 9na
ulazi u omanju kancelariju bez prozora i vedrine. 4nutra je hladno kao u
ledari. 7adni sto je toliko ruiniran da izgleda kao da je sačinjen od
metalnih opiljaka. Njegova površina je umrljana mastilom izbušena
sitnim rupicama i okrnjena du+ ivice. Na stolu stoje pepeljara puna
opušaka i crni tele1on. 6a stolom je okrugla stolica bez naslona koja
Aleks ne uliva nimalo poverenja.
$Ako ho#eš mo+eš da koristiš ovu kancelariju% ka+e 7id. $'ako si
sigurno navikla na otmenije uslove rada.%
$4 stvari moj odeljak u 9stinu nije mnogo ve#i od ove kancelarije.
*ome da zahvalim za ovoC%
$0radu 2erselu.%
$Ali neko je sigurno došao na tu ideju. .i 7ideC%
$=ta i da jesamC%
$Ništa% uzvra#a ona i s naporom izvlači reč koja se od nje očekuje
$hvala.%
$Nema na čemu.%
.rude#i se da uguši animozitet koji se razvio izme-u njih Aleks
šaljivo ka+e; $2ošto smo u istoj zgradi mogu da motrim na tebe.%
7id otvara vrata i zastaje na njima. $Naprotiv tu+ioče ja mogu da
motrim na tebe.%
Aleks spušta olovku i trlja hladne ruke. 5lektrična grejalica koju je
kupila u gvo+-ari podešena je na maksimalnu temperaturu ali bez
mnogo e1ekta. Njena mala kancelarija podse#a na mračan i vla+an
podrum.
Aleks se nešto ranije snabdela kancelarijskim materijalom; bele+ni-
cama olovkama nalivperima i dr+ačima za papir. Ve#inu tih stvari je
dovukla iz svoje motelske sobe.
9pet proverava je li grejalica na maksimumu i iznova čita svoje be-
leške. 8elo popodne je provela ure-uju#i ih prema pro1ilima osoba
upletenim u slučaj.
2rvi na spisku je Angus. Na+alost beleške o njemu nisu konkretne i
baziraju se na činjenicama. 2relistala ih je najmanje deset puta.
4glavnom su to prazna naklapanja i pretpostavke. 9no malo činjenica
saznala je tek po dolasku u 2ersel. 3osad je uludo trošila novac od
poreznika jer je prošlo skoro nedelju dana a da nije mrdnula s mesta.
6asad #e ostaviti otvorene opcije. 2rvo mora da ustanovi motive. "ve
stoje dosad saznala jeste da su sva tri muškarca obo+avala "elinu.
9bo+avanje teško mo+e da bude motiv za ubistvo.
Nema ništa - ni dokaze ni konkretnog osumnjičenog. "igurna je da
Badi Biks nije ubio njenu majku ali još uvek nije ni blizu otkri#a ko je to
učinio.
2osle razgovora sa Angusom >uniorom i 7i-om Aleks je ube-ena da
#e otvoreno priznanje zločina biti ravno čudu. 2okajanje i iskupljenje ne
uklapaju se u njihove lične pro1ile. Baš kao ni svedočenje jednog protiv
drugog. 9danost me-u njima je čvrsto ukorenjena iako je evidentno da
njihovo prijateljstvo više nije čvrsto kao nekada. >e li "elinina smrt
razbila njihov klan ili ih je još više povezalaC
Aleks se iskreno nada da je anonimni pozivar od pre neko veče
zapravo očevidac ubistva njene majke. 3anima je čekala na njegov drugi
poziv ali se nije dogodio. 2ouzdan indikator da je to bila samo neslana
šala.
Navodno su se samo 4bogi Bad i "elina te no#i zadesili u štali. 4bogi
Bad je pokojni. 4bica nije progovorio. A "elina...
Aleks najednom zastaje. Njena majka nije mogla da progovori - bar ne
u bukvalnom smislu - ali je mogla nešto va+no da poruči.
9d ove pomisli joj se grči utroba. 3lanovima pokriva čelo i sklapa oči.
>e li imala dovoljno hrabrosti za toC
Aleks razmatra mogu#nosti ali ostaje bez ideje. .reba joj dokaz a
postoji samo jedno mesto gde bi mogla da ga na-e.
2re nego što se predomisli gasi grejalicu i napušta kancelariju. 'z-
begavaju#i li1t penje se uza stepenice u nadi da #e sudiju Volasa zate#i u
njegovom kabinetu.
Nervozno gleda na ručni sat. 4skoro #e pet. Ne +eli da ovo odlo+i za
sutra. "ada je rešena da to istera na čistac jer kasnije mo+da ne#e biti
tako sigurna u sebe.
Bodnici na drugom spratu su prazni. 2orote su raspuštene ku#ama a
su-enja prekinuta do sutra. Njeni koraci glasno odjekuju dok korača
prema Volasovom kabinetu tik pored prazne sudnice. Njegova
sekretarica je na svom radnom mestu nimalo oduševljena što je vidi.
$:oram odmah da razgovaram sa sudijom.% Aleks je zadihana od
penjanja uza stepenice.
$"udija se sprema da krene ku#i% odgovara gospo-ica &ipskomb bez
trunke +aljenja. $Ali mogu da vam zaka+em...%
$3a nije od vitalne va+nosti ne bih mu smetala u ovo doba.%
Aleks ne mo+e da uplaši sekretaričin kritički pogled kao ni teatralni
uzdah koji ispušta dok ustaje od stola i prilazi vratima Volasove
kancelarije. 2osle diskretnog kucanja ulazi unutra i za sobom zatvara
vrata. Aleks nestrpljivo šetka po hodniku dok se ova ne vrati.
$2ristao je da vas primi. Budite kratki.%
$Bvala.% Aleks +urno ulazi u kancelariju.
$=ta je sad gospo-ice 0ajterC% pita sudija Volas čim je ugleda na
vratima. "tarac je ve# obukao kaput spreman za polazak. $'mate ru+nu
naviku da dolazite bez najave. *ao što vidite krenuo sam ku#i. :oja
k#erka "tejsi ne voli da me čeka za večerom i bilo bi nepristojno od
mene da to učinim.%
$'zvinjavam se sudijo. *ao što vaša sekretarica reče stvar je hitna.%
$3akleC%
$:o+ete li da sedneteC%
$:ogu i da stojim. =ta ho#eteC%
$Bo#u da izdate sudski nalog za ekshumaciju tela moje majke.% "udija
seda u svoju 1otelju. .ačnije zapanjeno se stropoštava u nju zagledan u
Aleks.
$=ta ste rekliC% šišti on.
$3obro ste me čuli sudijo Volas ali ponovi#u još jednom ako treba.%
9n odmahuje rukom. $Ne. Blagi bo+e ne. &oše mi je i od prvog puta.%
"pušta šake na kolena i nastavlja da pilji u nju očigledno proce- njuju#i
koliko je ozbiljna u svojoj nameri. $6ašto +elite da učinite nešto tako
gnusnoC%
$Ne +elim. :oram. Verujte nikada to ne bih tra+ila od vas da
ekshumaciju ne smatram neophodnom.%
2ovrativši se od prvobitnog šoka Volas joj pokazuje na stolicu. "e-
dite i objasnite mi svoje razloge.%
$6ločin je počinjen ali ja ne mogu da na-em dokaze @ krivici.%
Q)
$7ekao sam vam da ne#ete% uzvikuje on. $Niste me slušali. 4leteli ste
ovde i izrekli neosnovane optu+be zarad osvete.%
$Nije tačno% hladno uzvra#a Aleks.
$.ako sam ja shvatio. =ta 2et !estejn ima na to da ka+eC%
$9kru+ni javni tu+ilac je nedostupan. Navodno je uzeo nekoliko dana
od odmora i otišao u lov.%
"udija 1rk#e. $"vi-a mi se kako čovek razmišlja.%
Aleks taj potez deluje kukavički poludela je kada ju je gospo-a
!estejn obavestila o tome. $Bo#ete li mi dozvoliti da potra+im dokaz
sudijoC%
$.o nije dokaz% breca se on.
$9staci moje majke mogu da ih pru+e.%
$Nakon ubistva je izvršena obdukcija. 6aboga to je bilo pre dvadeset
pet godina.%
$4z du+no poštovanje prema tadašnjem isledniku koji mo+da nije
potra+io odgovore kada je uzrok smrti bio tako očigledan. 6nam odličnog
1orenzičara u 3alasu. :o+emo da ga zovemo. Ako nešto postoji on #e to
na#i.%
$0arantujem da ne#e% uverava je sudija.
$Vredi pokušati zar neC%
"tarac se grize za donju usnu. $4ze#u vaš zahtev u razmatranje.% Aleks
prepoznaje odbijanje izme-u redova. $6amolila bih za odgovor ve#
večeras.%
$,ao mi je gospo-ice 0ajter. >edino što mogu jeste da razmislim preko
no#i i da vam ujutro saopštim svoju odluku. 4 me-uvremenu se nadam
da #ete se predomisliti i povu#i zahtev.%
$Ne#u.%
"udija ustaje. $4moran sam gladan i prokleto zbunjen. "tavili ste me
u vrlo nezgodan polo+aj.% 9ptu+ivački pokazuje prstom na nju. $Ne
volim zbrku.%
$Ni ja. Volela bih da ovo nije neophodno.%
$2a i nije.%
$>este% tvrdoglavo #e Aleks.
$Na duge staze #ete za+aliti što ste ovo tra+ili od mene. "ada mi
oduzimate dragoceno vreme. "tejsi #e se brinuti. &aku no#.%
"udija maršira iz kancelarije. Nekoliko sekundi kasnije gospo-ica
&ipskomb se pojavljuje na vratima ne skrivaju#i bes. $'mod+en ka+e da
donosite samo nevolje.%
Aleks prolazi pored nje i silazi u hladnu kancelariju u suterenu ali
samo da bi pokupila svoje stvari. Vo+nja do motela traje du+e nego
obično jer upada u saobra#ajni špic. 3a bi stvar bila još gora počinje da
pada kiša.
6naju#i da #e je mrzeti opet da izlazi iz sobe i usput kupuje porciju
pr+ene piletine. *ada je servira na okrugli sto pored prozora shvata da je
meso hladno i da ima ukus kartona. Aleks obe#ava sebi da #e ubudu#e
kupovati vo#e i +itarice ne bi li uravnote+ila ishranu. A mo+da bi mogla
i buket sve+eg cve#a čisto da uveseli ovu sumornu motelsku sobu.
9zbiljno razmišlja da skine sa zida grozomornu sliku toreadora. 9či je
bole od zalepršanog crvenog ogrtača i zabalavljenog bika.
Nemaju#i više volje za čitanje bele+aka pali televizor. Na kanalu BB9
gleda komediju koja joj donekle skre#e misli s posla. 2osle 1ilma ose#a se
mnogo bolje pa odlučuje da se okupa.
.ek što iza-e iz kade i umota mokru kosu peškirom začuje kucanje na
vratima. Brzo navlači dugu ku#nu haljinu i dok vezuje učkur oko struka
viri kroz ključaonicu.
9dškrine vrata tek toliko da se zategne lanac. $=ta je sadC 9dbor za
dobrodošlicuC%
$9tvaraj vrata% nare-uje šeri1 &ambert.
$6aštoC%
$7e#i #u ti kad u-em.% Aleks se ne pomera. $Bo#eš li da otvoriš ili
neC% $:o+emo i ovako da razgovaramo.%
$9tvaraj ta prokleta vrata% urla 7id. $"mrzo sam se.%
Aleks skida lanac i otvara mu gledaju#i kako otresa sneg sa čizama i
jakne. 7id ulazi unutra i upitno je odmerava od glave do pete. $9čekuješ
nekogC%
Aleks skršta ruke na grudima pokazuju#i mu koliko je njegovo pi
tanje neumesno. $>e li ovo privatna poseta ili...%
$Nije.% 7id zubima skida jednu pa drugu ko+nu rukavicu. 9tresa
kaubojski šešir o butinu i provlači prste kroz kosu.
7ukavice ubacuje u šešir koji spušta na sto a zatim seda na :nlii u
2ogled mu pada na ostatke njene večere. 4zima batak grize ga i +va#u#i
pita; $=ta ne voliš pr+enu piletinuC%
.ako zavaljen u stolici izgleda kao da #e ostati celu no#. Aleks ostaje
da stoji ose#aju#i se obna+eno u bademantilu iako je pokriva od grla do
no+nih članaka. :otelski peškir oko glave svakako ne ide u prilog
njenom samopouzdanju.
'pak svojski se trudi da zvuči ravnodušno. $Ne ne volim pr+enu
piletinu ali mi je izgledalo zgodno. Nisam htela da jedem napolju.%
$:udra odluka po ovom kijametu. 3rumovi postaju neprohodni.% $.o si
mogao da mi ka+eš i preko tele1ona.%
'gnorišu#i njenu opasku 7id se naginje u stranu i pored nje gleda u
televizor na kom se dvoje ljubavnika strasno miluje. *amera izbliza prati
usne muškarca koje klize po +enskim grudima.
$Nije ni čudo što si ljuta kad sam te prekinuo.%
Aleks besno pritiska crveno dugme na daljinskom upravljaču gase#i
televizor. $Nisam to gledala.%
*ad se opet okrene prema njemu hvata njegov šeretski osmeh.
$9tvaraš li vrata svakom muškarcu koji pokucaC%
$9tvorila sam ti tek kad si opsovao.%
$Aha. 6nači pali te kad 1rajer priča prljavoC%
$'maš najviši policijski čin u ovom okrugu. Ako tebi ne mogu da ve-
rujem onda kome moguC% Više bi verovala tre#erazrednom prodavcu
polovnih automobila u zelenom odelu nego 7idu &ambei tu. $1 je li to
bilo neophodnoC%
9n prati njen pogled prema ko+noj 1utroli sa pištoljem ispod njegovog
pojasa. 7id prote+e svoje duge noge i skršta ih na člancima gledaju#i u
Aleks izme-u vrhova svojih zašiljenih kaubojki. $Nikad se ne zna kada #e
zatrebati.%
$>e li uvek napunjenC%
7id okleva spuštaju#i pogled na njene grudi. $4vek.%
Više ne misli na pištolj u svojoj 1utroli konačno shvata Aleks.
Najednom joj je neprijatno. >oš uvek bosonoga premešta se s noge na
nogu i oblizuje suve usne. .ek tada shvata je skinula šminku što dodatno
pojačava njenu nesigurnost. .o i njegov prodoran pogled.
$6ašto si došaoC =ta to nije moglo da sačeka jutroC%
$Nagon.%
$NagonC% ponavlja ona promuklo.
7id gipko ustaje sa stolice i prilazi joj zaustavivši se samo nekoliko
centimetara od nje. 9grubelu ruku uvlači pod njen bademantil
obujmivši joj vrat. $3a nagon% šapatom ka+e. $Nagon da te obuzdam.%
4z 1rustrirani 1rktaj Aleks sklanja njegovu ruku i uzmiče. 7id
pojašnjava; $"udija Volas me zvao večeras i ispričao o sudskom nalogu
koji tra+iš od njega.%
Aleksino ustreptalo srce usporava ritam. $6ar u ovom gradu ne postoji
diskrecijaC%
$Ne baš.%
$Verovatno bi mi ponudili i maramicu pre nego što kinem.%
$4 centru pa+nje si. Ali ne očekuješ valjda da #e ti to pomo#i u
iskopavanju lešaC%
$6vučiš neozbiljno.%
$2a zar nijeC%
$Ne misliš valjda da bih skrnavila grob svoje majke da to nije od
vitalne va+nosti za istragu o njenom ubistvuC% srdito pita ona. $6aboga
misliš li da mi je bilo lako da uopšte izgovorim takav zahtevC ' zašto je
sudija našao za shodno da to podeli sa tobomC 9d svih ljudi baš s tobomC%
A što ne sa mnomC 6ato što sam osumnjičenC%
$3aF% uzvikuje ona. $"am razgovor o ovom slučaju nije etički.%
$6aboravljaš da sam ja šeri1C%
$Nikad to ne zaboravljam. Ali to i dalje nije razlog da mi sudija Volas
radi iza le-a. 6ašto si toliko protiv iskopavanja ostataka moje majkeC
2lašiš se da #e 1orenzičari otkriti nešto što si pokušao da sakriješC% $"udija
ne#e odobriti tvoj zahtev.%
$:a nemoj mi re#iF *oga to pokušava da zaštiti zapeča#enim
kovčegomC%
$.ebe.%
$:eneC%
$"elinino telo je nemogu#e ekshumirati. *remirano je.%
1 ( .
7id ne zna zašto se odlučio da pi#e popije u najgoroj ka1ani pored
autoputa kad kod ku#e ima 1lašu dobrog viskija. :o+da zato što mračna
zadimljena atmos1era u birtiji odgovara njegovom smrknutom
raspolo+enju.
9se#a se grozno.
=ankeru daje znak da mu dopuni čašu. *a1ana 2oslednja šansa jedna je
od onih gde se pi#e doliva tako da gosti tokom cele večeri piju iz iste
čaše.
$Bvala% mrmlja 7id zagledan u svoju čašu.
$>e A ovo neka vrsta prismotreC% pita šanker s glupim kezom.
7id odvaja pogled od čaše i zamišljeno zuri u šankera. $3ošao sam
samo na pi#e. Nemaš ništa protivC%
0lupi kez pada sa šankerovog lica. $Ne naravno šeri1e.% Vra#a se
nasred šanka i nastavlja razgovor sa dvojicom raspolo+enih gostiju.
7id prime#uje +enu koja sedi na drugom kraju ka1ane. Bilijarski sto su
zauzela tri lokalna momka. 2ripadaju grupici sirovih galamd+ija koji +ive
za kavgu. .renutno su mirni kao bubice.
&epak Bikam i 7i-a Aej .arner sede zagrljeni za susednim stolom. 7id
je jutros u BIB-u čuo da je Angus otpustio starog rančera. &epak je
napravio neoprostivu grešku ali 7id smatra da je otkaz preoštra kazna.
4tehu je očigledno našao u naručju svoje nove ljubavi. 7id im se po
ulasku u ka1anu ljubazno javio ali su mu jasno stavili do znanja da +ele
da budu ignorisani baš kao što i oni ignorišu sve oko sebe.
:irno veče u 2oslednjoj šansi odgovara šeri1u i iz pro1esionalnih i iz
ličnih razloga. 2rvi viski je iskapio u nekoliko velikih gutljaja ni ne
osetivši ga. 3rugi pijucka nešto sporije jer +eli da mu traje du+e. .ako #e
kasnije oti#i ku#i. Ne voli samo#u i zato vreme ubija za šankom. .ako #e
je lakše podneti. Bar večeras.
Viski počinje da mu greje utrobu i otupljuje čula. Bo+ični ukrasi iznad
šanka kao da svetlucaju jače i lepše. "umorna atmos1era ka1ane više nije
tako primetna kroz isparenja od viskija.
9se#aju#i se bolje 7id odlučuje da mu je to poslednje pi#e za večeras.
7azlog više da u+iva u njemu. Nikad se ne obeznanjuje od alkohola.
Nikad. 2reviše puta je očistio očevu bljuvotinu da bi to činio i za sobom.
*ao klinac je razmišljao kako #e kad poraste biti zatvorenik ili monah.
4 opticaju su bili i astronaut baštovan radnik u zoološkom vrtu i lovac
na krupnu divljač. "ve samo ne pijanac. >ednog takvog je ve# imao u
porodici i to mu je bilo previše.
$6dravo 7ide.%
6vuk senzibilnog +enskog glasa prekida ga u kontemplaciji nad
čašom. 9n di+e glavu i prvo što vidi je par bujnih dojki ispod tesne crne
majice na kojoj drečavocrvenim slovima piše; 79N5NA &9=A.
Aarmerke su joj toliko uske da jedva seda na barsku stolicu. 2ritom
uspeva da očeše 7idovu mišicu grudima. Namerno. Njen osmeh blista
poput cirkona na prstenu ali je daleko od iskrenog. 'me joj je 0lorija
prise#a se 7id u poslednjem trenutku.
$6dravo 0lorija.%
$!astiš pivoC%
$:o+e.% 3ovikuje šankeru porud+binu i preko ramena opa+a grupicu
iz koje se 0lorija izdvojila da bi mu prišla.
$Ne obra#aj pa+nju na njih% ka+e mu koketno ga pljeskaju#i po ruci.
$"vaka devojka je slobodna posle deset.%
$,ensko večeC%
$Bmm.% 2rislanja grli# pivske 1laše na svoje napu#ene usne s debelim
slojem sjaja i otpija gutljaj. $*renule smo u Abilejn da vidimo novi 1ilm
7ičarda 0ira ali se vreme pogoršalo pa smo odlučile da ostanemo u
gradu. =ta ti radiš večerasC >esi li na du+nostiC%
$Bio sam. Ali više nisam.% Neraspolo+en za razgovor vra#a se svom
viskiju.
0lorija nema nameru tako lako da ga pusti. 2ribija se uz njega koliko
joj to barska stolica dozvoljava i prebacuje ruku preko njegovih ramena.
$"iroti 7id. :ora da je grozno zujati po gradu večito sam.%
$2osao mi je da zujim po gradu.%
$6nam ali opet...% Njen pivski zadah mu miluje uho. $Nije ni čudo što
si večito namršten.% 3ugim nalakiranim noktom dodiruje duboku boru
izme-u njegovih obrva. 7id trza glavom kao oparen. 0lorija povlači ruku
i tobo+e uvre-eno cvili.
$!uj izvini% mrmlja on. $9vo vreme me ubija i imao sam loš dan.
4moran sam.%
4mesto da je ohladi 0loriju ovo ohrabruje. $:o+da mogu da te
oraspolo+im 7ide% cvrku#e s nestašnim osmehom. 4 stvari volela
bih.% 9pet se lepi za njega češu#i mu svojim nabreklim grudima mišicu.
$6aljubljena sam u tebe još od osnovne škole. Nemoj mi re#i da to nisi
znao% mazno dodaje.
$Ne nisam znao.%
$3a ali tada si bio zauzet. *ako se zvala ona devojkaC =to ju je onaj
lu-ak ubio u štaliC%
$"elina.%
$>este. Bio si s njom zar neC *ad sam krenula u srednju ti si ve# bio
na 1aksu. 2osle sam se udala i rodila decu.% 0lorija ne prime#uje da ga
njena priča uopšte ne zanima. $Naravno mu+ me davno napustio a deca
su odrasla mogu da se brinu o sebi. 2a mo+da je ovo prilika da priznam
koliko sam bila zaljubljena zar neC%
$:o+da.%
0lorija se naginje napred ne oslanjaju#i se više na barsku stolicu.
$:o+da je vreme i ti to priznaš 7ide.%
9n spušta pogled na njene grudi izazovno priljubljene uz njegovu
mišicu. .vrde bradavice joj se ocrtavaju pod majicom. Nekako mu njena
napadnost nije ni pribli+no izazovna kao Aleksina nevinost. 6naju#i da
se ispod ovde crne majice krije samo 0lorija 7id ne mo+e da se ne zapita
šta se krije ispod Aleksinog belog bademantila.
9va +ena ga ne uzbu-uje nimalo. 2ita se zašto. 0lorija je lepa +ena.
8rna kovrd+ava kosa joj uokvirava lice naglašavaju#i tamne oči koje
iskre pohotom. 4sne su joj razdvojene i vla+ne ali njega iz nekog razloga
ne mame. :o+da zato što su namazane tamnocrvenim ru+om. 7id ih
nevoljno upore-uje s Aleksinim usnama bez trunke šminke ali i dalje
ru+ičastim vla+nim i primamljivim bez imalo truda.
$:oram da idem% najednom ka+e 7id. "kida čizme sa prečage u dnu
svoje barske police i ustaje vade#i iz d+epa novčanicu kojom #e pokriti
svoja dva viskija i njeno pivo.
$Ali mislila sam...%
$Bolje se vrati kod svojih drugarica inače #eš propustiti +urku.%
Nekoliko momaka ve# se pridru+ilo +enama koje otvoreno pokazuju svoj
apetit za dobrim no#nim provodom. .e dve grupe idu jedna s drugom
kao mraz i jutro. "vako odlaganje njihovog stapanja dodatno pojačava
če+nju. Na+alost nagoveštaj seksa je ovde pao na nivo procene robe na
stočnoj pijaci.
$3rago mi je što sam te video 0lorija.%
7id navlači šešir do obrva i odlazi hvataju#i usput razočaranje na
njenom licu. Aleksino lice je imalo isti izraz neverice i tuge kad joj je
saopštio da je njena majka kremirana. 6ačuvši to Aleks se nemo#no
naslonila na zid grče#i revere svog bademantila kao da se štiti od neke
napasti. $*remiranaC%
$.ako je.% Video je kako njeno lice bledi i oči poprimaju staklast sjaj.
$Nisam znala. Baka mi je to pre#utala. Nije mi palo na pamet...% 0las joj
je utihnuo. 7id je ostao nem i nepomičan svestan da joj je potrebno
vreme da preradi taj deli# in1ormacije.
4 sebi je proklinjao 3+oa Volasa što mu je dao tako neprijatan
zadatak. "udija ga je nešto ranije kukavički pozvao mole#i za savet. *ada
mu je 7id sugerisao da Aleks mora da zna istinu ovaj je to protumačio
kao njegovu ponudu da to učini sam na svoju odgovornost.
Aleksina utrnulost nije trajala dugo. !ula su joj naprasno o+ivela kao
da je jednom mišlju povratila svest. $6na li to sudija VolasC% upitala ga je.
7id se se#a kako je ravnodušno slegnuo ramenima. $2a on me je
pozvao i po+alio se da od njega zahtevaš nemogu#e bez obzira na sudski
nalog.% $Ako je znao za kremaciju zašto mi to odmah nije rekaoC%
$2retpostavljam da nije hteo da napravi scenu.%
$Naravno% promrmljala je $spomenuo je da ne voli scene.% Aleks ga
je bezizra+ajno pogledala. $6ato je poslao tebe da obaviš taj prljavi posao.
.ebe scene ne dotiču.%
2rogutavši komentar 7id je navukao rukavice i stavio šešir. $5to
pre+ivela si. Bo#eš li biti dobroC%
$Ve# jesam.%
$Ne deluješ mi dobro.%
Njene plave oči bile su pune suza i usne su joj blago drhtale. 9bgrlila
je sebe oko pojasa kao da se jedva dr+i na nogama. .ada je po+eleo da je
privije uz sebe njenu vla+nu kosu bademantil bose noge sve.
4 tom trenutku je krenuo napred i pre nego što je shvatio šta radi
razdvojio je njene ruke. 9pirala se kao da +eli da pokrije krvavu ranu.
2re nego što je stigla da se odupre obujmio je rukama i privukao je sebi.
Bila je mokra topla mirišljava i tako krhka u svom bolu. !inilo se da
vene pod njegovim dodirom. 7uke su joj mlitavo visile niz bokove.
$9 bo+e ne dozvoli da opet prolazim kroz ovo% prošaputala je i grudi
su joj zadrhtale. "pustila je glavu na njegova ple#a i ubrzo je osetio njene
suze kroz tanku košulju. 2rislonio je obraz uz njenu glavu. Vla+ni peškir
se odmotao i pao na pod. Na licu je osetio mokru mirišljavu kosu i telo
mu je prostrelila sirova pohota toliko jaka da se sada pita kako joj je
uopšte odoleo.
9dmah je otišao ose#aju#i se u+asno što je uopšte morao da joj sa-
opšti tako ru+nu vest a onda da se išunja kao zmija. 9stanak s njom nije
dolazio u obzir. Njegova +elja daje zagrli nije bila iz plemenitih namera
bar tu nije mogao sebe da prevari. Bteo je njenu zahvalnost. Bteo je da
odagna nakupljeni bol i vrelim poljupcima povrati njen osmeh.
"ada 7id psuje dok vozi svoj DblejzerD niz drum u suprotnom smeru
od svoje ku#e. "usne+ica se mrzne na vetrobranu pre nego što je brisači
obrišu. 7id vozi prebrzo za ovako ote+ane vremenske uslove - as1alt je
pokriven tankim slojem klizavog leda - ali on vozi dalje.
2reviše je mator za ovo. 9tkud njemu tako bujne seksualne 1antazijeC
Nije maštao još od detinjstva kada su on i >unior onanisali nad
duplericama. Ne se#a se kada su mu poslednji put erotske 1antazije bile
ovako +ive.
"metnuvši s uma ko je Aleks zamislio je kako joj prstima razdvaja
bademantil i pod njim napipava glatku meku ko+u/ tvrde ru+ičaste
bradavice svilenkastu tamnu kosu. Bedra su joj sigurno čvrsta a udolina
izme-u njih vla+na i topla.
2suju#i sebi u bradu 7id za trenutak sklapa oči. Aleks nije bilo koja
+ena osamnaest godina je mla-a od njega. 9na je "elinina k#erka a on je
dovoljno star da joj bude otac za ime boga. Ali nije. 'ako je mogao biti.
9va misao mu donekle hladi glavu ali ništa ne mo+e da smekša tvrdu
erekciju me-u njegovim preponama.
7id zaustavlja kamionet na pustom parkingu gasi motor i izlazi
napolje. 2enje se uza stepenice i pokušava da otvori vrata ali otkriva da
su zaključana. *uca šakom ne skidaju#i rukavicu.
2osle du+eg vremena otvara mu +ena raskošnog poprsja. Na sebi ima
dugi beli satenski penjoar koji bi izgledao kao venčanica da joj sa ugla
usana ne visi crna cigareta. 4 rukama dr+i debelu +utu mačku miluju#i
joj negovano krzno. ,ena i mačka zure u 7ida.
$9tkud ti ovdeC% pita ona.
$6ašto ve#ina muškaraca ovde dolazi Nora 0ejlC% Nepristojno prolazi
pored nje i ulazi unutra. 3aje u pitanju bilo ko drugi dobio bi metak u
čelo iz njenog pištolja koji uvek nosi skriven u pojasu.
$Ako nisi primetio večeras nema posla pa smo ranije zatvorili.%
$9tkad to smeta tebi i meniC%
$9tkad si počeo da me iskorištavaš. *ao sada.%
$Ne budi nakraj srca.% Ve# je na vrhu stepenica hitaju#i prema njenim
privatnim odajama. $Nisam došao da pričam nego da se zabavim. Bo#u
samo seks va+iC%
2odbočivši se Nora 0ejl koluta očima dovikuju#i mu sarkastično;
$'mam li vremena da pustim mačku napoljeC%
Aleks ne mo+e da spava i budna je kad zazvoni tele1on. 2rilično je
kasno što je dodatno uznemirava. 4mesto da upali lampu na no#nom
stoči#u u mraku napipava slušalicu i javlja se. $BaloC% 0las joj je
promukao od plakanja. $BaloC% ponavlja.
$0ospo-ice 0ajterC%
"rce joj skače od uzbu-enja ali se obuzdava. $9pet viC Nadam se da
#ete sada da pričate sada kada ste me probudili.% 9d 0rega je naučila da
se neodlučni svedok najlakše podstiče umanjivanjem značaja onoga što bi
mogao da ka+e.
$Ne zanosite se mlada gospo-ice. >a znam nešto što vi ne znate. Nešto
loše.%
$*ao štaC%
$*ao ko je ubio vašu majku.%
Aleks se 1okusira na ravnomerno disanje. $Ble1irate.%
K>ok.%
$9nda ka+ite. *o je to učinioC%
$:islite da sam glup aC :islite da &ambert nije ozvučio taj tele1onC%
$0ledali ste previše 1ilmova.% Aleks ipak sumnjičavo zagleda tele1onsku
slušalicu u svojoj ruci.
$6nate li gde je ka1ana 2oslednja šansaC%
$Na#i #u je.%
$"utra u jedanesD.%
$*ako #u vas prepoznatiC%
$>a #u prepoznati vas.%
2re nego što Aleks stigne da još nešto izusti njen anonimni
sagovornik prekida vezu. 9na seda na ivicu kreveta zagledana u tamu.
2rise#a se 7idovog upozorenja da se pripazi. *roz glavu joj prole#u
u+asne stvari koje bi mogle da zadese +enu. 4 vreme kad ponovo legne u
krevet dlanovi joj se znoje a san još dugo ne dolazi na oči.
1<.
$Nikad ne#eš pogoditi šta je sad naumila.%
=eri1 okruga 2ersel prinosi usnama šolju iz koje se puši ka1a kratko
duva i srče. Vrela tečnost mu pr+i jezik. Ne mari. 2otrebna mu je doza
ko1eina ma u kom obliku.
$9 kome pričamoC% pita on pozornika koji stoji na dovratku njegove
kancelarije i kezi mu se. Ne voli igre poga-anja a posebno jutros nije
raspolo+en za njih.
2ozornik trza glavom u pravcu drugog krila zgrade. $Naša mlada
tu+iteljka svetloplavih očiju čvrstih sisica i dugih nogu% pojašnjava
pozornik mljackaju#i ustima kao da aludira na nešto slasno.
7id sporo spušta noge sa ivice svog radnog stola. 9či mu hladno
sevaju. $:isliš na gospo-icu 0ajterC%
2olicijskog pozornika ne krasi zavidan broj sivih mo+danih #elija ali
zna da je preterao. $Aha. Na nju mislim šeri1e.%
$2aC% smrknuto pita 7id.
$9naj grobar gospodin 3ejvis on upravo je zvao. "kuplja joj papire.
9na je sada tamo pretura po njegovim registrima i sve.%
$=toCFC%
$3a šeri1e tako je rekao. &jut je zato što...%
$6ovi ga i reci mu da sti+em.% 7id ve# navlači svoju jaknu i verovatno
bi na putu do vrata srušio svog pomo#nika da se ovaj nije pomerio u
stranu.
Nepopustljiv je kada su u pitanju škole i ve#ina 1irmi u gradu. "neg
mogu podneti ali debeli sloj leda koji pokriva sve je ozbiljna stvar.
Na+alost šeri1ova kancelarija se nikad ne zatvara.
0ospodin 3ejvis ga sačekuje na vratima nervozno lome#i ruke.
$2reko trideset godina sam u ovom poslu ali nešto ovako - šeri1e
&ambert - nikad nisam do+iveo. Nestajali su mi kovčezi. 2ljačkali su mi
kasu. Ali nikad...%
$0de je onaC% urla 7id prekidaju#i grobarevu +alopojku.
9vaj pokazuje rukom na vrata. 7id prilazi i otvara ih. Aleks zatiče za
radnim stolom udubljenu u papire. $=ta kog -avola radiš ovdeC% $3obro
jutro šeri1e.%
$9dgovori na pitanje.% 7id sa treskom zatvara vrata i prilazi stolu.
$6bog tebe imam histeričnog grobara za vratom mlada damo. *ako si
uopšte dospela ovdeC%
$3ovezla sam se.%
$Ne mo+eš da se vozikaš po ovakvim drumovima.%
$*ao što vidiš mogu.%
$=ta je sve ovoC% 0nevnim pokretom ruke 7id pokazuje na 1ascikle
razbacane po stolu.
$'zveštaji gospodina 3ejvisa iz godine kada je moja majka ubijena.
3ozvolio mi je da ih pregledam.%
$Naterala si ga.%
$' ti to radiš.%
$9nda si ga zaplašila. >e 1D ti tra+io sudski nalog za pretresC%
$Nije.%
$'maš li gaC%
$Nemam. Ali mogu da ga nabavim.%
$Ne bez opipljivog razloga.%
$Bo#u dokaz da telo "eline 0ajter nije sahranjeno u onom grobu.%
$6ašto ne učiniš nešto razumnije uzmeš lopatu i baciš se na kopanjeC%
9vo u#utkuje Aleks. 2otrebno joj je nekoliko sekundi da se povrati.
Naposletku ka+e; $>utros si zle volje. &oša no#C%
$3a. 'mao sam seks ali nisam u+ivao.%
Aleks spušta pogled na pretrpan sto. $>ao baš mije +ao.%
$=to sam imao seksC%
9na di+e pogled. $Ne nego što nisi u+ivao.%
6a trenutak zure jedno u drugo. 7idovo lice deluje grubo i isklesano
poput planinske vrleti ali to je i dalje najlepše lice koje je Aleks ikada
srela.
*ad god su zajedno nevoljno je svesna njegovog tela i kako deluje na
nju. 6na da je 1izička privlačnost neumesna i nemoralna s pro1esionalne
a i lične tačke gledišta. 9vaj čovek je prvo pripadao njenoj majci.
'pak previše često +udi za njegovim dodirom. "ino# je po+elela da je
du+e dr+i u svom naručju. Na sre#u bio je dovoljno razuman da ode iz
njene sobe.
Aleks se pita kuda li je otišao. 0de i kada je vodio ljubav bez u+ivanjaC
>e li to bilo pre ili posle posete njenoj sobiC 6ašto mu nije prijaloC
Nekoliko trenutaka prolazi pre nego što Aleks spusti glavu i nastavi da
pretura po 1asciklama. Ne podnose#i kad ga ignorišu 7id prilazi bli+e i
hvata je za bradu di+u#i njeno lice sebi. $7ekao sam ti da je "elina
kremirana.%
Aleks skače na noge. $.ek pošto ste ti i sudija Volas usaglasili priče. .o
mi je malo sumnjivo.%
$4mišljaš stvari.%
$6ašto >unior nijednom nije spomenuo da je "elina kremirana kad me
je video na njenom grobuC :o+da je stvarno sahranjena tamo. Bo#u da
pretresem sve ove papire.%
$6ašto bih te lagaoC%
$3a bi sprečio ekshumaciju.%
$9pet zaštoC *ako to mo+e meni da naudiC%
$:ogu da te osude na do+ivotnu robiju% uzvra#a Aleks $ako
1orenzičari utvrde da si je ubio.%
$Ali...% 9stavši bez teksta 7id udara šakom o sto. $>esu li te to učili na
pravnom 1akultetu - da se hvataš za slamku kad više nemaš za šta da se
uhvatišC%
$4pravo tako.%
7id se rukama oslanja o sto i unosi njoj u lice. $.i nisi advokat ti si
lovac na veštice.%
Aleks se srce ste+e. Njena potraga ima primesu očaja koji joj ostavlja
gorak ukus u ustima. 4mesto da mu odbrusi ona seda na stolicu i spušta
ruke na otvorenu 1asciklu.
9krenuvši glavu u stranu za trenutak gleda u zimski pejza+. 0ole
grane platana ukrašene su ledenicama. "ne+na kiša dobuje po prozoru.
Nebo i sve ispod njega je mrtvo i sivo. 9brisi su nejasni. "vet je
jednobojan - bez svetlosti i senki.
Neke stvari me-utim ostaju crne i bele. 'znad svega tu je zakon. $.o
bi mo+da bilo tačno da nije izvršen zločin 7ide% mirno ka+e Aleks
okre#u#i glavu prema njemu. $Ali jeste. Neko je te no#i ušao u štalu i
ubio moju majku.%
$"kalpelom. .ačno% prezrivo dodaje on. $:o+eš li da zamisliš An-
gusa >uniora ili mene kako baratamo hirurškim instrumentomC 6ašto je
ne bismo ubili golim rukaniaC 6adavili jeC%
$6ato što ste dovoljno lukIvi. >edan od vas je to učinio kako bi
izgledalo kao da je zločin izvršio mentalno poreme#en čovek.% Aleks di+e
dlanove na svoje grudi i pita ga; $3a si na mom mestu zar ne bi +eleo da
znaš ko je to učinio i zaštoC Voleo si "elinu. Ako je nisi ubio...% $Nisam.%
$9nda zar ne +eliš da znaš ko jesteC 'li se plašiš da #e se ispostaviti da
je njen ubica neko koga vclišC%
$Ne ne +elim da znam% iskreno odgovara 7id. $1 dok ne nabaviš
sudski nalog...%
$0ospo-ice 0ajterC% 0ospodin 3ejvis promalja glavu i ulazi unutra.
$3a nije ovo ono što tra+iteC H>ašao sam je u magacinu.% 3aje joj 1asciklu
a zatim uzmiče pred 7idovim smrknutim pogledom.
Aleks čita ime odštampanona vrhu. Načas gleda u 7ida a onda otvara
1asciklu. 2osle kra#eg čitanja prvih nekoliko redova tone u stolici i
promuklo ka+e; $9vo je potvrda o njejoj kremaciji.% 0rudi joj se ste+u
dok sklapa 1asciklu i zamišljeno dodaje; $Wašto mi to baka nikad nije
spomenulaC% $:o+da je smatrala da niji va+no.%
$"ačuvala je sve "elininu ocč#u nakit sitnice. 6ašto nije uzela i
pepeoC% Naginje se napred i nalak#ije na sto oslonivši glavu na šake.
"tomak joj se grči i prve suze počinjuda joj peku oči. $Bo+e kako je ovo
morbidno. Ali moram da znam. A1oram.%
2osle nekoliko dubokih uziaha ponovo otvara 1asciklu i počinje da
lista razne 1ormulare. *od jednog oštro udiše vazduh.
$=ta je toC%
Aleks vadi papir iz 1ascikt i pru+a ga 7idu. $9vo je račun o svim
troškovima majčine sahrane lključuju#i i kremaciju.%
$2aC%
$2ogledaj potpis.%
$Angus :inton% zamišljeno čita 7id.
$Nisi znaoC% 9n odmahuje glavom. $'zgleda da je Angus sve platio
+ele#i da to niko ne sazna.% Aleks drhtavo uzdiše i upitno gleda u 7ida.
$2itam se zašto.%
Na drugom kraju grada "tejsi Volas ulazi u prostoriju koja slu+i kao
očeva radna soba. 6atiče ga za radnim stolom udubljenog u knjigu iz
oblasti prava. $"udijo Volas% doziva ga sa simpatijom $ako si uzeo
slobodan dan onda neka i bude slobodan.%
$Nije zvanično slobodan% gun-a on gledaju#i preko naočara kroz
prozor. $:oram da završim ovaj tekst. 9vo je idealna prilika jer na poslu
za to nemam vremena.%
$2reviše radiš i previše brineš.%
$.o što mi govoriš moj čir mi je ve# rekao.%
"tejsi ose#a daje njen otac uzrujan. $=ta ne valjaC%
$9na 0ajterova.%
$"elinina k#erkaC >oš uvek te mučiC%
$>uče je došla u moj kabinet zahtevaju#i sudski nalog za ekshumaciju
tela njene majke.%
$0ospode bo+eF% uzvikuje "tejsi hvataju#i se svojom bledom rukom za
vrat. $.a +ena je sam -avo.%
$Navo ili ne morao sam da odbijem zahtev.%
5 neka si.%
"udija odmahuje glavom. $Nisam imao izbora. .elo je kremirano.%
"tejsi jedan trenutak razmišlja. $3a se#am se. ' kako je podnela tu vestC%
$Ne znam. 7id joj je saopštio.%
$7idC%
$6vao sam ga sino#. "am se ponudio. Verovatno je teško podnela.%
$6naju li Angus i >unior za toC%
$Valjda znaju. 7id im je sigurno rekao.%
$:ogu#e% mrmlja "tejsi. Nakon kra#eg #utanja ustaje i pita; $Bo#eš li
nešto da jedešC%
$Ništa pre doručka hvala ti.%
$:o+da čajC%
$Ne sada.%
$*akaoC 6ašto si tako...%
$"tejsi rekao sam hvala% breca se starac nestrpljivije nego što je
nameravao.
$'zvini smetam ti% snu+deno ka+e ona. $0ore sam ako ti budem
trebala.%
"udija odsudno klima glavom i vra#a se svojoj stručnoj knjizi u crnoj
ko+nom povezu. "tejsi tiho zatvara vrata. 7ukom se pridr+ava za ogradu
dok se penje u svoju sobu. Ne ose#a se dobro. "tomak joj je otečen i
bolan. >utros je dobila menstruaciju.
9davno je prevalila četrdesetu a još uvek pati od menstrualnih
tegoba kao da je u pubertetu. :islila je da #e joj mesečni odlivi lakše
pasti ali oni su samo još jedan podsetnik da je +ena. Nema decu koja bi joj
tra+ila pare za u+inu ili pomo# u doma#im zadacima. Nema mu+a koji bi
je pitao šta sprema za večeru i koji bi zahtevao seks kad padne no#.
3anju ne pati što njenom +ivotu manjka sav taj veličanstveni haos.
*ao što se neki ljudi redovno mole tako "tejsi nabraja blagodeti +ivota
koji joj je uskra#en. Ali kao i svaka +ena "tejsi +udi za čoporom dece koja
trčkaraju po ku#i i čezne za mu+em koji bi joj u dugim no#ima milovao
ustreptalo telo.
2oput monahinje koja se iznova preispituje "tejsi prilazi svom
pisa#em stolu otvara tre#u 1ioku i vadi 1oto-album ukrašenih korica.
2relistava ga pa+ljivo kao svetinju - po+uteli novinski papir sa njenom
slikom mala četvrtasta papirna maramica sa njenim imenom ispisanim
srebrnim slovima u uglu osušena ru+a.
"tejsi prevr#e plastične stranice zure#i u 1otogra1ije umetnute u njih.
&judi poziraju pred oltarom koji je tokom godina ostao nepromenjen.
2osle skoro sat vremena mazohističkog sanjarenja "tejsi zatvara 1oto-
album i vra#a ga na isto mesto. 6atim skida papuče paze#i da ne pokvari
besprekorno zategnut pokrivač i spušta se na krevet prigrlivši jastuk na
grudi i spuštaju#i ga u dno svog stomaka kao da je ruka ljubavnika.
Vru#e slane suze teku joj niz obraze. 9na šapu#e ime zadihano i
+urno. 7ukom se trlja po me-uno+ju ne bi li odagnala bol praznine iz
utrobe onaj koji prima njegovo telo ali ne i njegovu ljubav.

1J.
$Bej otkud vas dvojeC% uzvikuje >unior gledaju#i zbunjeno čas u
Aleks čas u 7ida. 6atim zapahnut naletom vetra sklanja se s vrata i
poziva ih unutra. $4-ite u-ite. Nisam očekivao posetu po ovom
kijametu. 7i-e ti nisi pri zdravoj pameti čim Aleks dovlačiš čak ovamo.%
Na sebi ima stare 1armerke iscepane na kolenima pamučni d+emper i
bele čarape. 'zgleda kao da je maločas ustao iz kreveta. 4 jednoj ruci dr+i
šolju iz koje se puši ka1a a u drugoj je1tin d+epni roman. *osa mu je
razbašurena a a lice neobrijano.
*ad se povrati od iznena-enja što ih vidi na svom ku#nom pragu
>unior na licu namešta osmeh. Aleks konačno shvata zašto ga bije glas
velikog zavodnika. 3eluje opušteno imu#no seksi bezbri+no i
samozadovoljno. Njegov lagani osmeh otkriva da je prekinut u nečemu u
čemu je u+ivao.
$Nisam je dovukao ovde% uvre-eno #e 7id $nego obrnuto.%
$Btela sam da do-em sama% breca se Aleks.
$Ali ja nisam hteo da postaneš još jedan statistički broj sa auto-puta u
mom okrugu% uzvra#a on. 6atim se okre#e prema >unioru koji
zabavljeno posmatra ovu razmenu. 7id dodaje; $3a skratim priču
dovezao sam je ovde jer je navalila da do-e i nisam hteo da usput ubije -
sebe ili nekog drugog. ' evo nas.%
$2a drago mi je što ste došli% iskreno #e >unior. $2omirio sam se s tim
da #u provesti još jedan dosadan dan sam sa sobom. 4 dnevnoj sobi sam
zalo+io lepu vatricu i taman krenuo da skuvam punč. 4padajte.%
4lazi u hodnik i preko ramena dodaje; $'zvini 7ide ali znaš kakva je
majka u vezi s podovima. Bolje izuj čizme.%
$6abole me. >e li &upe u kuhinjiC 4milostivi#u je da mi spremi neki
doručak.% Ne obra#aju#i pa+nju na besprekorno čiste podove "are 3+o
šeri1 maršira kroz ku#u kao da oduvek +ivi tu.
Aleks ga zapanjeno posmatra kako odlazi. $>e li rekao umilostivi#uC%
pita ona >uniora.
$:a pusti nešto je neraspolo+en% nehajno ka+e >unior. $.reba da ga
vidiš kakav je kad je mnogo ljut. &upe #e ga srediti ona zna da mu
spremi jaja na njegovi omiljeni način. 2osle toga bi#e miran ko odojče.%
Aleks skida bundu puštaju#i da je >unior pridr+i. $Nadam se da te ne
prekidam u nečemu.%
$Bo+e sačuvaj. "tvarno mi je drago što ste došli.% Neobavezno je grli
oko ramena. $Bajde da...%
4 stvari% ka+e Aleks skidaju#i njegovu ruku sa sebe $ovo je zva-
nična poseta.%
$2osao aC%
$3a od izuzetne va+nosti. >e li Angus tuC%
4 svojoj sobi je.% 9smeh mu ne pada s lica samo postaje izveštačen.
$>e li zauzetC%
$Ne verujem. Bajde poveš#u te.%
$'zvini što te odvajam od knjige.%
>unior spušta pogled na korice knjige s tropskim motivima u svojoj
ruci. $Nema veze. 'onako je dosadna.%
$9 čemu jeC%
$"tara priča o bludnom Bolivudu iza kulisa iz muškog i +enskog
ugla.% $9ho-hoF% zaintrigirano #e Aleks glume#i interesovanje. $:ogu li
da je pozajmim kad završišC%
$Bolje nemoj% odgovara >unior. $2a da ispadne kako podrivam moral
maloletniceC Ne#e mo#i.%
$Nisi mnogo stariji od mene.%
4 pore-enju sa 7idom i sa mnom ti si prava beba% ka+e joj i otvara
vrata od očeve sobe. $.ata imamo društvo.%
Angus di+e pogled sa svojih novina. 4 nekoliko sekundi na njegovom
licu se smenjuju iznena-enje 1rustracija i oduševljenje.
$6dravo Anguse. 'zvinite što vas ometam ovako rano.%
$Nema problema. 'onako nema mnogo posla. *onji se ne treniraju po
smrznutoj zemlji.% 4staje iz svoje crvene ko+ne 1otelje da joj po+eli
dobrodošlicu. $4lepšala si mi sumorno jutro zar ne >unioreC%
$Ve# sam joj to rekao.%
$Ali kao što ja rekoh >unioruE +urno #e Aleks $ovo nije privatna
poseta.%
$>e liC 'zvoli sedi.E Angus joj pokazuje na kanabe od crvene ko+e.
$9doh ja...%
$Ne >uniore volela bih da ostaneš% ka+e Aleks pre nego što ovaj ode.
$9vo se tiče svih nas.%
4 redu pričaj.% >unior prilazi drugoj 1otelji i zavaljuje se u nju. $>uče
sam razgovarala sa sudijom Volasom.% Aleks prime#uje napetost na
licima svojih doma#ina ili joj se to samo učinilo.
$'z nekog posebnog razlogaC% pita Angus.
$Btela sam da ekshumiram telo moje majke.%
7eakcija je ovoga puta nepogrešiva. $6aboga devojko otkud ti ideja
da tako nešto učinišC% zapanjeno #e Angus.
$Aleks.% >unior je hvata za ruku i spušta na svoju butinu. $3a nisi malo
preteralaC .o je... to je gnusno.%
$"lučaj je gnusan% podse#a ga ona povlače#i ruku. $4ostalom vero-
vatno ve# znaš da je to neizvodljivo. :oja majka je kremirana.%
$.ako je% potvr-uje Angus.
$6aštoC% Njene oči su bistre i neobično plave u polumračnoj sobi. 4
njima sija plamen iz kamina deluju#i optu+ivački.
Angus se vra#a u svoju 1otelju i snu+deno skuplja ramena. $.ada se
činilo kao najbolje rešenje.%
$Ne vidim kako.%
$.voja baka je planirala da napusti grad s tobom čim se to obavi. Nije
krila svoje namere. 9dlučio sam da kremiram "elinu misle#i da #e :erl
+eleti da ponese njene ovaj ostatke sa sobom.%
$9dlučili steC " kojim pravom AnguseC *o vas je ovlastioC 6ašto ste vi
odlučili kako #e "elina biti sahranjenaC%
"tarac skuplja obrve. $Ne misliš valjda da sam je kremirao kako bih
uništio neke dokazeC%
$Ne znamF% uzvikuje Aleks ustaju#i i prilaze#i prozoru. 2red njom se
prostiru štale u kojima se konji hrane timare i treniraju. 3etaljno je
istra+ila :inton 5nterprajzis. Angus je ulo+io milione u ovaj objekat. >e li
njegova #udljivost posledica rizika u koji se upustio ili nečiste savestiC
Aleks konačno okre#e glavu. $:orate da priznate da to iz ove
perspektive izgleda pomalo čudno.%
$"amo sam hteo da oslobodim :erl 0rejam te odgovornosti. "matrao
sam da je to moja du+nost budu#i da je njena k#erka ubijena na mom
posedu. :erl je poludela od bola i morala je da brine o tebi. Ako ti to što
sam učinio sada deluje sumnjivo onda nek sve ide do-avola. 'sto bih
postupio i da se tako nešto danas dogodi.%
$"igurna sam da vam je baka 0rejam bila zahvalna na tom nesebičnom
gestu.%
Angus je hladno gleda. $Ali bi ti volela da veruješ da je taj gest bio
krajnje nesebičan.%
Aleks mu uzvra#a pogled. $3a volela bih.%
$8enim tvoju iskrenost.%
6a trenutak u sobi vlada neprijatan muk koji narušava samo pucke-
tanje vatre. Aleks prekida tišinu. $2itam se zašto baka nije uzela mamin
pepeo.%
$' ja sam se to pitao. Verovatno zato što nije mogla da se suoči sa
njenom smr#u. 4rna je opipljiv dokaz nečeg što nije mogla da prihvati.%
6naju#i koliko je baka opsednuta "elininim +ivotom ovo objašnjenje je
vrlo prihvatljivo. 9sim toga dok se :erl ne probudi iz kome i ne
odgovori na nekoliko pitanja Aleks nema drugog izbora nego da veruje
Angusu.
"tarac odsutno masira no+ni palac kroz čarapu. $Njen pepeo nisam
mogao da stavim u mauzolej. Nikad nisam podnosio grobnice. "ablasne
su. Naje+im se od same pomisli na njih. >ednom sam bio u Nju 9rleansu.
"vi one mermerne ploče iznad zemlje... u+as.%
Angus zgro+eno odmahuje glavom. $Ne plašim se umiranja ali kad
do-e taj dan ho#u opet da budem deo +ivota. 2epeo pepelu. .o je
prirodan ciklus.
$' tako mi se činilo najboljim da kupim parcelu i zakopam "elinin
pepeo u zemlju na kojoj je odrasla. :o+da misliš da sam senilni starac
Aleks ali tako mije bilo najlogičnije. 9 ovome ne pričam s drugima jer
me je malo stid. 2reviše sam sentimentalan.%
$6ašto niste rasuli pepeo negdeC%
Angus se povlači za ušnu resicu smišljaju#i odgovor. $2alo mi je na
pamet ali sam pretpostavio da #eš se ti jednog dana pojaviti i po+eleti da
vidiš gde ti je sahranjena majka.%
Aleks se raspolo+enje srozava zajedno sa dr+anjem. "pušta glavu i
gleda u svoje ko+ne čizmice još uvek vla+ne od susne+ice. $"igurno
mislite da sam zao duh što +elim da otvorim majčin grob. 7id tako misli.%
Angus odmahuje rukom. $7i- brzopleto zaključuje i ponekad nije u
pravu.%
Aleks drhtavo uzdiše. $9voga puta jeste. Verujte o tome nije lako ni
razmišljati a kamoli to tra+iti. "amo sam mislila da bi produ+ena
1orenzička istraga mogla da baci novo svetio...%
0las joj se gubi. Više nema ni volje ni snage da nastavi. >uče je mislila
da #e joj ekshumacija omogu#iti potreban 1izički dokaz. :e-utim
ispostavilo se da nije ni korak bli+e istini i sve što mora da poka+e za
svoje napore jeste traumatični preokret kom je izlo+ila sebe i sve oko
sebe.
Angusovo objašnjenje zvuči prokleto istinito i naivno. 2la#anje svih
troškova sahrane i kompletna organizacija predstavlja dobro delo zarad
rastere#enja njene bake od 1inansijskih i svih ostalih odgovornosti.
Aleks istinski +eli da veruje u to. *ao "elinina k#erka ose#a se poča-
stvovano. Ali kao tu+ilac je i dalje praznih ruku 1rustrirana i
sumnjičavija nego ikad.
$>esi li spremna za povratak u gradC%
7id stoji na vratima naslonjen na dovratak premeštaju#i čačkalicu s
jednog kraja usta na drugi. :o+da je dobro doručkovao ali po njegovom
glasu Aleks zaključuje da mu se raspolo+enje nije popravilo.
$"premna sam ako #eš biti tako ljubazan da me povezeš.%
$9nda idemo. =to pre se vratim na posao to bolje. Neko mora da
zavodi red u ovom gradu.%
$*ad si ve# tu što ne provedeš dan pored kaminaC% >unior predla+e
Aleks. $:o+emo da napravimo kokice. "elina je to volela. Nagovori#emo
&upe da nam ispeče kolače. :ogu ja kasnije da te vratim taman kad se
drumovi raščiste.%
$6vuči sjajno hvala ti ali imam puno posla.%
>unior mole#ivo cvili ali Aleks ostaje nepoljuljana. :intonovi
ispra#aju nju i 7ida do vrata. Nisu videli "aru 3+o. 3oduše i da je znala
za goste u svojoj ku#i verovatno ne bi sišla da ih pozdravi.
Angus očinski grli Aleks dok je prati kroz hodnik i tiho ka+e; $6nam
da ti je teško mala.%
$>este.%
$'ma li novosti o bakiC%
$"vaki dan zovem ali nema promene.%
$2a javi ako nešto treba jesi li čulaC%
Aleks ga zbunjeno gleda. $Anguse zašto ste tako dobri prema meniC%
$6ato što si "elinina #erka zato što mi se svi-aš i najva+nije zato što
nemamo šta da krijemo.%
*ada joj se osmehne Aleks shvata od koga je >unior nasledio sav svoj
šarm. 9n i 7id koračaju udubljeni u razgovor. Aleks uspeva da čuje 7ida
kako ka+e; $"ino# sam sreo školsku drugaricu u 2oslednjoj šansi.% Aleks
izoštrava sluh na spomen ka1ane u kojoj i sama ima zakazan sastanak.
$>e liC% zainteresovano #e >unior. $*ojuC%
$0loriju. 6aboravio sam joj prezime. 8rna kovrd+ava kosa tamne oči
velike sise.%
$0lorija .olbert. *ako izgledaC%
$Napaljeno.%
>unior se giohotom smeje. $.akva je 0lorija. .a se zadovoljava samo
jakim muškim dozama.%
$.i bi trebalo da znaš% prezrivo #e 7id.
$2ričaj mangupe. =ta se desilo sino#C >esi li ostavio 0loriju sa osme-
hom na licuC%
$6naš da nikad ne pričam o tim stvarima.%
$.a tvoja navika me izlu-uje.%
Aleks se okre#e u trenutku kada >unior šaljivo udari 7ida po stomaku.
2esnica mu odskače kao da se odbila o bubanj.
$6ar je to najbolje što umešC% izaziva ga 7id. $2riznaj :intone. "labiji
si.%
$Nema šanse.% >unior #uška 7ida u glavu ali ovaj istovremeno čizmom
sapli#e >uniora. 6ajedno padaju na stoči# u hodniku umalo pre- vrnuvši
keramičku vazu.
$:omci prekinite pre pre nego što nešto ne razbijete% nare-uje
Angus obra#aju#i im se kao da su školarci.
Aleks i 7id navlače svoje kapute i on otvara vrata propuštaju#i studen
unutra. >unior mole#ivo gleda u Aleks govore#i; $"igurno ne#eš da
ostaneš ovde gde je 1ino i toploC%
$Bojim se da ne mogu% odgovara ona.
$Baš bez veze. 9nda zbogom.% "te+e joj ruku i ljubi je u obraz.
9tac i sin posmatraju kako 7id pridr+ava Aleks du+ zale-ene staze do
njegovog DblejzeraD. 9tvara joj vrata i obilazi kola kako bi seo za volan.
$Brrr% ka+e >unior zatvaraju#i ulazna vrata. $>esi li za punč tataC% $Ne
još% odgovara Angus naprasno ozbiljan. $2rerano je za +estoko pi#e.%
$9tkad ti brineš u koje doba dana #eš pitiC%
$4lazi ovamo. Bo#u da razgovaramo.% Bramaju#i ne bi li poštedeo
svoj palac napora Angus uvodi sina u svoju sobu. $2ojačaj tu vatru ho#eš
liC%
*ad plamen proguta nekoliko novih cepanica >unior se okre#e prema
svom ocu. $9 čemu se radiC Nadam se da nije reč o poslu. 4zeo sam
slobodan dan koji mi sleduje% ka+e zevaju#i i prote+u#i se kao mačka.
$Aleks 0ajter.%
>unior spušta ruke i mršti se. $*ako je bila zapenila oko one sahrane
jesi li videoC Ali ti si je lepo ohladio.%
$"amo sam joj rekao istinu.%
$6vučalo je kao ubedljiva la+.%
$Bo#eš li da se uozbiljiš višeC% breca se Angus.
>unior zbunjeno gleda u oca. $9zbiljan sam.%
$"lušaj me dobro% strogo ka+e Angus pokazuju#i prstom u svog sina.
$"amo budala bi se smejala njenoj volji da istera ovo do kraja. *oliko god
da je lepa i zgodna ona je samo posao. 3eluje ranjivo ali nije. !vrsta je
kao -on kada je u pitanju ovaj slučaj ubistva.%
$"vestan sam toga% smrknuto ka+e >unior.
$2itaj 3+oa Volasa ako mi ne veruješ.%
$Bo#u. "amo mi je teško da je shvatim ozbiljno kad izgleda onako
kako izgleda.%
$:a nemojC *oliko vidim ti još uvek ništa ne radiš povodom toga.%
$2ozvao sam je ovde na pi#e i došla je.%
$' šta si još uradio osim togaC%
$=ta ho#eš da uradimC 3a je vodim za ručicu kao napaljeni tinejd+erC
3a joj kupujem cve#e i bombonijereC%
$3a do-avolaF%
$9na ne pada na te 1azone% 1irk#e >unior $iako bih to mogao da
izvedeni bez trunke emocija.%
$"lušaj me momče. 'maš dolbar +ivot. "vake godine voziš novog
DjaguaraD i nosiš veliki dijamantski DroleksD ideš na skijanje ronjenje i
kladiš se na konje kad god po+eliš i to na veliko. Ali ako ova mala istera
svoje propaš#emo. Baš tako% sik#e starac pročitavši izraz na licu svog
sina. 4 tom slučaju #eš tra+iti nov posao po prvi put u +ivotu.%
Angus obuzdava svoju narav i nastavlja nešto mirnijim tonom. $Nema
šanse da iskopa bilo kakve dokaze. :islim da je svesna toga. 6ato ga-a
naslepo nadaju#i se da #e nešto uspeti da ubode. 4mori#e se pre ili
kasnije.%
>unior se grize za usnu i zabrinuto ka+e; $Verovatno +eli su-enje
koliko i mi hipodrom. .o #e joj bitti odskočna daska u daljoj karijeri.%
$2rokletstvo% gun-a Angus. $3obro znaš šta mislim o tome. Ne svi-a mi
se to o karijeri. ,ene nisu pristale u sudnici.%
$Nego gdeC 4 spava#oj sobiC%
$=ta je tu lošeC%
>unior se prezrivo smeje. $Nemam ništa protiv ali milioni zaposlenih
+ena sigurno imaju.%
$Aleks mo+da ne radi dugo u pravosu-u. Ne bi me iznenadilo da joj
karijera zavisi od ishoda ove istrage.%
$*ako to mislišC%
$6nam sve o 0regu Barperu. Ambiciozan je i vidi sebe u stolici
glavnog dr+avnog tu+ioca. Voli kad njegovi ljudi stvari posti+u
ube-ivanjem. Ako sam ga dobro procenio poslao je Aleks da ovo uradi
jer je namirisao krv našu krv. 4koliko se ne izvučemo on #e likovati i
pobrinuti se da njegovo ime bude glavna vest jer #e ostati u ljubavi sa
guvernerom. Namaza#e mu nos govnima baš kao i komisiji za izdavanje
dozvola za kockanje. " druge strane ako Aleks ne uspe da istera pravdu
Barper #e nagrabusiti. 3a do toga ne bi došlo radije #e je najuriti. A mi
#emo je dočekati raširenih ruku% završava Angus gestikuliraju#i svojim
koščatim rukama.
$Vidim sve si smislio% prime#uje >unior.
Angus 1rk#e. $Nego šta. Neko mora da se usredsredi i na nešto više od
sadr+aja njenog grudnjaka.%
$:islio sam da je to moj posaoC%
$3a ali ne smeš samo da balaviš iz daleka. &jubavna veza je nešto
najbolje za Aleks.%
$9tkud znaš da ve# nije zauzetaC%
$6a razliku od tebe ja stvari ne prepuštam slučaju. 2otrudio sam se da
saznam sve o njoj. "lobodna je.%
$Vidi ti njega lukavog jarca% ceri se >unior iskreno zadivljen.
$"ine moraš da znaš koje karte ima saigrač inače ti dobitna
kombinacija ništa ne vredi.%
3ok vatra u kaminu veselo pucketa >unior razmišlja o očevim recima.
A onda di+e pogled i pita ga; $*uda misliš da me ta ljubavna veza
odvedeC 4 brakC%
Angus pljeska >uniora po kolenu. $6ar bi to bilo toliko lošeC%
$6nači da odobravašC%
$=to da neC%
>unioru nije do smeha. 2rilazi vatri dalje od očevog dodira i
zavereničkog osmeha i odsutno d+ara vatru.
$'znena-en sam% tiho ka+e. $"matrao si da "elina nije dobra za mene.
2oludeo si kad sam ti rekao da ho#u da se o+enim njome.%
$2obogu imao si osamnaest godinaF% uzvikuje Angus. $"elina je bila
udovica sa bebom.%
$3a. "a bebom Aleks. A pogledaj je sad. :ogla bi da mi bude
pastorka.% Angusove obrve se spajaju u jednu. Više ne uspeva da obuzda
svoj gnev. $'ma tu i drugih stvari.%
>unior se naglo okre#e. $*ojih stvariC%
$Bilo je to pre dvadeset pet godina drugo vreme druga osoba. Aleks
nije njena majka. &epša je i ima mnogo više mozga. 3a si upola muškarac
kao što bi trebalo da budeš - kada bi bar jednom mislio svojom glavom a
ne glavi#em - shvatio bi koliko vredi imati takvu +enu pored sebe.%
>unior crveni od besa. $"ve ja to shvatam. "amo ho#u da budem siguran
pre nego što se upustim u sve to. Verovao ili ne voleo sam "elinu. Ako se
upustim u vezu sa Aleks mogao bih lako da se zaljubim u nju. Ali
stvarno. Ne za tebe ne za 1irmu nego za sebe.%
>unior prilazi vratima ali na Angusovo oštro dozivanje zastaje i
okre#e se. Više iz navike.
$9dbijaš ovu lekciju je li momčeC%
$3a% priznaje >unior. $"voj sam čovek. Ne trebaju mi tvoji saveti.
6nam kako treba sa Aleks ili sa bilo kojom drugom +enom.%
$:a nije valjdaC% prezrivo +e Angus.
$>este valjda.%
$6ašto si je onda danas prepustio 7i-uC%
Na spratu "ara 3+o prisluškuje ovaj razgovor. *ad >unior utrči u
dnevnu sobu ona čuje zveket čaša i tiho zatvara vrata svog svetilišta i
le-ima se naslanja na njih. 0rudi joj se di+u i spuštaju u teškom uzdahu.
9pet ista priča.
9d ovog košmara kao da nema spasa. >unior #e opet da se zaljubi
ovoga puta u "elininu k#erku koja #e se isprečiti izme-u njega njegovog
oca i njegovog najboljeg prijatelja. 'storija se ponavlja. 9pet haos u ku#i i
sve to zbog jedne devojke.
"ara 3+o zna da to ovoga puta ne bi podnela. 4be-ena je u to. 2rvi put
nije uspela da zaštiti >uniora od ljubavne patnje a izgleda da ne#e ni
ovoga puta.
6bog toga joj se srce slama.
1).
:ogli su da je od+epare siluju ili ubiju ili sve to zajedno u 2oslednjoj
šansi. 2ovrh toga rizikovala je vo+nju do tamo i nazad. "re#om ostala je
neozle-ena osim proključalog besa.
Aleks ulazi u svoju motelsku sobu spušta tašnu i kaput na stolicu
ljuta na sebe što skre#e sa istrage. 0reg Barper bi jedva dočekao da sazna
za njenu grešku.
.og popodneva ga je pozvala. Nije bio oduševljen njenim dosadašnjim
otkri#ima sugerišu#i joj ponovo da se vrati u 9stin i pomiri sa
prošloš#u. 2odsetila ga je na trenutak kada joj je dodelio ovaj zadatak.
0regovo nezadovoljstvo njenim radom jedan je od razloga što je Aleks
toliko ulo+ila u večerašnji tajni sastanak. Njen še1 #e promeniti mišljenje
kad mu obezbedi svedočenje očevica ubistva njene majke.
!im je parkirala ispred 2oslednje šanse znala je da veče ne obe#ava
mnogo. 'znad ulaza je treptala teksaska zvezda kojoj su nedostajale tri
sijalice. 2osle kra#eg oklevanja ušla je unutra.
"vi su odmah skrenuli pogled prema njoj. :uškarci su gadan soj. &epe
se za nju kao kojoti za sve+e meso. ,ene su još gadnije ne skrivaju
netrpeljivost prema konkurenciji. Aleks je bila u iskušenju da se okrene i
pobegne ali je podsetila sebe zbog čega je došla i odlučno prišla šanku.
$Belo vino molim vas.%
9vo je izmamilo kez svih koji su bili dovoljno blizu da je čuju. 4zevši
čašu sa šanka sela je za prvi slobodan sto zauzevši mesto s kog se pru+a
pogled na celu prostoriju. 3ok je pijuckala vino osmatrala je lica oko
sebe pokušavaju#i da dokuči koje od njih pripada glasu s druge strane
tele1onske veze.
A onda je na svoje zaprepaš#enje shvatila da neki od muškaraca to
tumače kao ohrabrenje da joj pri-u. Brzo je spustila pogled na svoju čašu
mole#i boga da joj se njen obaveštajac što pre pridru+i i poštedi je
neprijatnosti. 4jedno se u+asavala susreta s njim. 4koliko je pripadao
gostima ka1ane slutila je da joj poznanstvo s njim ne#e nimalo prijati.
Bilijarske kugle su zveckale i sa d+uboksa je diskretno svirao kantri-
rok. Aleks je udisala vazduh zasi#en duvanskim dimom ose#aju#i se kao
pasivni pušač više nego ikad. ' dalje je sedela sama.
A onda je jedan gost sišao sa barske stolice i krenuo u njenom pravcu.
4sput je zastao kod d+uboksa da ubaci novči# i odabere svoju
kombinaciju pesama zatim kod bilijarskog stola da prokomentariše loš
udarac nekog od igrača.
Njegovo šetkanje po ka1ani izgledalo je bezazleno. 9dao ga je samo
pogled koji je previše često leteo prema Aleks. 4troba joj se zgrčila.
'nstinkti su joj govorili da #e uskoro pri#i njenom stolu.
' bilo je tako. "ednuvši na ivicu susednog stola kauboj joj se osmeh-
nuo i potegao gutljaj iz svoje pivske 1laše. $!ekaš nekogC%
0las mu je zvučao drugačije ali opet tokom oba razgovora je ša-
putao. $3obro znaš da čekam% hladno je odgovorila. $6ašto ti je toliko
trebalo da pri-ešC%
$"kupljao sam hrabrost% odgovorio je uzimaju#i još jedan gutljaj piva.
$"ad kad sam tu jesi li za plesC%
$2lesC%
$3a ples. 6naš jedan-dva.% 0rli#em 1laše zadigao je obod svog šešira i
prostrelio je u+arenim pogledom.
Aleks je osetila prve trnce panike. $:islila sam da #emo razgovarati.%
6bunjenost na njegovom licu brzo je smenio šeretski osmeh.
$7azgovara#emo o čemu god o#eš lutko.% "pustio je 1lašu na sto i pru+io
joj ruku. $:oj kamion je odmah ispred.%
Bo+e pa ovo je običan napaljeni kauboj zaključila je. Nije znala da li
da se smeje ili da vrisne. ,urno je skupila svoje stvari i pohitala prema
vratima. $Bej kuda #ešC !ekajF%
Aleks je ostavila zblanutog kauboja kao i sve goste u 2oslednjoj šansi.
"ada dok šetka po pohabanom tepihu svoje motelske sobe proklinje
sopstvenu naivnost. Ne bi je čudilo da su 7id ili jedan od :intonovih
platili nekom dokonom kauboju da je pozove i namerno skrene sa
istrage. 4tom se oglašava tele1on prenuvši je iz turobnih misli. $BaloC%
$:isliš da sam ludC% šišti poznati glas.
$0de si tiC% gnevno pita ona. $!ekala sam te u onoj birtiji skoro sat
vremena.%
$6ašto je šeri1 bio tamoC%
$=ta to pričašC 7id nije bio tamo.%
$"lušaj gospo-ice znam šta sam video. "tigao sam baš kada si ulazila
unutra. 7id &ambert te je pratio. Naravno prvo je produ+io putem a
onda zaokrenuo i vratio se. Nisam se zaustavljao. Ne bi valjalo da nas
&ambert vidi zajedno.%
$7id me je pratioC%
$>ašta je. Nisam se uzdao ni u kakav zakon posebno ne u &amberta
koji mi diše za vrat kad god te pozovem. Blizak je s :intonovima.
7azmišljam da dignem ruke od ove proklete stvari.%
$Nemoj. !ekaj% brzo ka+e Aleks. $Nisam imala pojma daje 7id bio u
blizini. Na#i #emo se na nekom drugom mestu. "lede#u put #u se
pobrinuti da me ne prati.%
$Bmm...%
$Ali ako to što imaš da mi ka+eš nije tako va+no...%
$0ospo-ice video sam ko je to učinio.%
$0de mo+emo da se na-emoC ' kadaC%
"aopštava joj ime ka1ane koje zvuči još ozloglašenije od 2oslednje
šanse. $9voga puta ne uzlazi unutra. Bi#u u crvenom kamionetu
parkiranom sa severne strane.%
$3o#i #u gospodine... kako rekoste da se zoveteC%
$Nisam rekao% ka+e i prekida vezu. Aleks glasno psuje i skače s
kreveta prilaze#i prozoru. 6avese sklanja pokretom nalik toreadoru u
koridi.
'spred motela vidi samo svoj automobil i nijedan drugi. Navlači zavese
i vra#a se tele1onu gnevno biraju#i poznati broj. .oliko je ljuta na 7ida
što je uplašio svedoka da se sva trese.
$=eri1ova kancelarija.%
$3ajte mi šeri1a &amberta.%
$Ve# je otišao% obaveštavaju je. $>e li hitnoC%
$6nate li gde jeC%
$*od ku#e valjda.%
$*oji je tamo broj moli#uC%
$Ne bismo smeli da dajemo te in1ormacije.%
$9vde gospo-ica 0ajter. :oram da razgovaram sa šeri1om &amber-
tom što pre. Va+no je. :ogu da ga potra+im kod :intonovih ali ne bih
da ih uznemiravam.%
"am spomen ovako va+nih imena čini čuda. Aleks odmah dobija
7idov tele1onski broj. Namera joj je da stane na put šeri1ovoj navici da je
prati. Njena odlučnost nestaje kad joj se na tele1on javi +enski duboki
glas.
$.ra+i te neka +ena% ka+e Nora 0ejl dodaju#i 7idu slušalicu
izvijaju#i svoje savršeno iscrtane obrve. 9n je upravo uneo drva i spušta
ih pored kamina. Briše ruke o svoje 1armerke ignorišu#i Norin upitan
pogled dok preuzima slušalicu od nje.
$3aC &ambrert ovde.%
$Aleks je.%
7id okre#e le-a svojoj goš#i. $=ta ho#ešC%
$Bo#u da znam zašto si me sino# pratioC%
$*ako znaš da sam to bio jaC%
$2a... videla sam te.%
$Nisi. ' šta si uopšte radila u onoj ka1ančiniC%
$2opila pi#e.%
$' to baš u 2oslednjoj šansiC% prezrivo #e 7id. $3ušo teško se uklapaš
u taj ambijent. 7ezervisan je za šljakere i seljake koji tra+e zabavu
zajedno sa nezadovoljnim doma#icama. 'li si otišla tamo u potrazi za
seksom ili na neki tajni sastanak. =ta od togaC%
$Ništa. 'šla sam poslovno.%
$6nači da se vidiš s nekim. " kimC Ako si pametna re#i #eš mi Aleks
jer se taj neko uplašio kad me je video.%
$6nači priznaješ da si me pratioC% pita ona ali 7id tvrdoglavo #uti. $.o
je jedna od mnogih tema koje #emo da pretresemo sutra ujutro.% $,ao mi
je. "utra ne radim.%
$Ali va+no je.%
$.o je tvoje mišljenje.%
$0de #eš bitiC%
$7ekao sam ne tu+ioče.%
$Nemaš izbora.%
$'mam i te kako. "utra nisam na du+nosti.%
5 pa ja jesam. 0de #eš bitiC%
7id psuje i nervozno uzdiše trude#i se da ga ona čuje. $Ako zemlja
smekša bi#u na hipodromu :intonovih.%
$Na#i #u te.%
Bez ijedne reči 7id spušta slušalicu. 4kebala ga je i on to zna. !uo je
njeno oklevanje kad ju je pitao kako zna da ju je pratio. *o god da je
imao sastanak s njom uplašio se. Ali koC >uniorC Neverovatno je koliko
mu se ova ideja ne dopada.
$*o je to bioC% pita Nora 0ejl nameštaju#i svoju bundicu od nerca oko
ramena. Bluza ispod nje ima bezobrazno dubok dekolte obilato
popunjen. Na njemu svetluca ogrlica od dragog kamenja sa velikim
okruglim priveskom od opala.
Nora vadi crnu cigaretu iz svoje zlatne tabakere. 7id uzima mali zlatni
upaljač i nudi joj vatru. Nora graciozno obujmljuje dugim prstima
njegovu šaku. Njeno skupoceno prstenje se presijava na plamenu. $Bvala
še#eru.%
$Nema na čemu.% 7id baca upaljač nazad na kuhinjski sto i vra#a se u
svoju stolicu prekoputa njene.
$.o je bila "elinina k#erka zar neC%
$=ta i da jesteC%
$Ah.% Nora pu#i svoje nakarminisane usne i izbacuje duvanski dim
prema tavanici. $"igurno joj gore uši.% 6atim spuštaju#i ruku nadole
cigaretom pokazuje na pismo koje le+i na stolu. $=ta misliš o ovomeC%
7id uzima pismo i drugi put ga čita iako mu je poruka bila savršeno
jasna i prvi put. 4pu#eno je Aleksandri 0ajter sa predlogom da odmah
prekine istragu i povuče sve optu+be izrečene protiv Angusa :intona
>uniora :intona i 7ida &amberta. "vaki od njih je opisan u najlepšem
svetlu. 2ismo potpisuje grupa uglednih gra-ana zabrinuta za svoje ce-
njene kolege koji su se ni krivi ni du+ni zadesili u ovim nesre#nim
okolnostima. 4 tekstu se navodi i da njena istraga ugro+ava poslovne
interese grada i celog okruga zahtevaju#i od nje da odmah prekine
istragu i omogu#i im neometano poslovanje od kod zavisi ekonomski
procvat njihovog društva.
2osle drugog čitanja 7id presavija pismo i ubacuje ga u koverat
adresovan na Aleksin motel. Ne komentariše njegov sadr+aj. 4mesto
toga pita Noru; $"ama si ga napisalaC%
$2okupila sam par ideja.%
$6vuči kao jedna od tvojih genijalnih umotvorina.%
$>a sam ozbiljna poslovna +ena. Valjda znaš. &judima se svidela pa
sam je sprovela u delo. 6ajedno smo sročili konačnu verziju. Btela sam
da i ti ka+eš svoje mišljenje pre nego što joj ga pošaljemo.%
A zaštoC%
$2a ti si s njom proveo najviše vremena. :ogao bi da predvidiš kako
#e reagovati kad ga pročita.%
7id za trenutak proučava Norino bezizra+ajno lice. &ukava je kao
lisica. Ne bi bila ovako bogata da je priglupa ili nemarna. 7idu je draga
oduvek. Na obostrano zadovoljstvo redovno se krešu ali joj i dalje ne
veruje.
Nahraniti nekog kao što je ona vrednim in1ormacijama bilo bi ne
samo nemoralno nego i suludo. 3ovoljno je mudar da to zna. Nori #e
trebati mnogo više od raskošnog dekoltea da bi mu razvezala jezik.
$:o+eš i sama da pretpostaviš kako #e reagovati% nehajno uzvra#a
7id. $Verovatno ne#e ni reagovati.%
$=to značiC%
$=to znači da se ne#e spakovati i oti#i u 9stin kad ovo pročita.%
$Brabra devojka aC%
7id sle+e ramenima.
$.vrdoglavaC%
9n se sarkastično smeška. $:oglo bi se re#i da. 2rokleto je
tvrdoglava.% $6anima me ta devojka.%
$6aštoC%
$6ato što se namrštiš svaki put kad joj spomenem ime.% Nora duva dim
prema tavanici ne skidaju#i pogled s njegovog lica. $1 sad se mrštiš
še#eru.%
$Navika.%
$&iči li na majkuC%
$Ne naročito% kratko odgovara 7id. $'ma nekih sličnosti.%
Norin osmeh je spor podmukao mačji. $6abrinjava te ta mala je liC%
$Naravno da me zabrinjava% breca se on. $2okušava da me strpa u
zatvor. 6ar to tebe ne bi zabrinuloC%
$"amo ako bih bila kriva.%
7id stiska vilice. 4 redu pročitao sam tvoje pismo i dao svoje
mišljenje. 6ašto sad ne tornjaš to dupe iz moje ku#eC%
Nepoljuljana njegovim besom Nora le+erno gasi cigaretu u njegovoj
metalnoj pepeljari ustaje i zakopčava bundu. 6atim skuplja svoje
cigarete upaljač i pismo za Aleks ubacuju#i ih u svoju tašnicu.
$0ospodine 7ide &amberte iz iskustva znam da i te kako cenite moje
dupe.%
7idov bes splašnjava. "meju#i se grabi Noru za jedan guz i mrmlja;
$8enim nego šta.%
$2rijateljiC%
$2rijatelji.%
*ad se okrenu jedno prema drugom ruka joj klizi niz njegov stomak i
zaustavlja se na me-uno+ju. !vrsto je i nabreklo ali ne u punoj erekciji.
$No# je hladna 7ide% cvrku#e Nora 0ejl. $Bo#eš da ostanemC%
9n odmahuje glavom. $3ogovorili smo se da #u ja po to dolaziti kod
tebe u korist prijateljstva.%
9na se ljupko joguni. $6ašto smo se tako dogovoriliC%
$6ato što sam ja šeri1 a ti vodiš javnu ku#u.%
Njen smeh je dubok i seksi. 4 pravu si še#eru. Najbolju i najpro-
1itabilniju u dr+avi. 4ostalom onomad videh da si se lepo počastio.%
6dušno mu masira prepone kroz 1armerke ali bez konkretnih rezultata.
$3a hvala ti.%
"meškaju#i se Nora sklanja ruku i okre#e se prema vratima
dobacuju#i mu preko ramena; $=to si onoliko +urioC Nisam te videla
onako uzbu-enog još od kada si čuo za nekog vojnika u 51 2asu po
imenu 0ajter.% 7idove zelene oči poprimaju tamniju nijansu. $Nisam
+urio. Bio sam napaljen.%
Nora se znalački smeška i tapše ga po obrazu obraslom čekinjama.
$:ora#eš malo bolje da la+eš 7ide ako misliš mene da prevariš. 6nam te
predugo i predobro.% 0las joj se stišava kad zakorači u tamu iza njegovih
vrata. $"vrati ponekad še#eru čuješ liC%
1O.

"usne+ica prestaje ali i dalje je veoma hladno. *omadi tankog leda
krčkaju pod Aleksinim čizmama dok pa+ljivo korača od parkinga prema
hipodromu. >arko sunce koje se danima krilo iza oblaka skoro je
zaslepljuje. Nebo je nestvarno plavo prošarano belim pravolinijskim
tragovima koje prave avioni. Bela je i ograda na ranču :intonovih koja
deli štale od trkališta.
6emlja izme-u šljunkovitog druma i hipodroma je neravna. .ragovi
od guma su s godinama utrli permanentnu stazu blatnjavu na mestima
gde je sunce otopilo led.
Aleks je obukla 1armerke i stare kaubojke u skladu s ambijentom
iako na rukama ima ko+ne rukavice koje povremeno di+e ka licu i greje
svojim dahom. 'z d+epa bunde vadi tamne naočari i stavlja ih. *roz njih
mo+e neometano da posmatra 7ida oslonjenog na ogradu usredsre-e-
nog u merenje vremena konjima koji pojedinačno tutnje stazom.
Aleks koristi trenutak dok je još neprime#ena da ga malo bolje
osmotri. 4mesto ko+ne pilotske jakne 7id na sebi ima dugi mantil svetle
boje. >edna noga mu je podignuta na najni+u pregradu otkrivaju#i mu
vitku miši#avu butinu. Aleks prime#uje da su mu kaubojke stare i
iznošene a 1armerke uske i izbledele na kolenima i preponama. *od
ovog poslednjeg utroba joj čudno treperi.
7id je zglobovima oslonjen o vrh ograde tako da mu šake vise sa druge
strane. Na njima su ko+ne rukavice iste one kojima ju je privukao na
sebe pre neko veče. "e#a se koliko joj je prijao njihov dodir na njenim
le-ima iako ih je od golotinje delila debela tkanina. 4 jednoj
ruci dr+i štopericu istoj onoj kojom ju je milovao po glavi privijenoj
na njegove grudi.
7id nosi kaubojski šešir koji je imao kad ga je prvi put videla navučen
skroz do obrva. .amnoplava kosa mu nemirno pada na okovratnik
mantila. *ad okrene glavu Aleks prime#uje njegov oštar i pravilan
pro1il. Na njemu nema ni trunke neodlučnosti ili kontura. "vaki put kad
iz- dahne dah mu se ledi na usnama kojima je poljubio njenu mokru
kosu i kojima joj je pričao o "elini.
$2uštaj% dovikuje radnicima. 0las mu je mu+evan kao i crte lica.
"vaki put kad progovori ili gestikulira donji deo njenog stomaka reaguje.
*onjski topot se pojačava dok se zahuktali konji vra#aju trkačkom
stazom. 2od kopitama im leti grumenje blatnjave zemlje a iz nozdrva
purnjaju beličasti oblačci daha.
*ad jahači uspore iz galopa u kas i skrenu prema štalama 7id jednom
od njih dovikuje; $3+ind+er kako ideC%
$*rotio sam ga. ,ivahan je.%
$3aj mu slobodu. Voli da trči. 2rošetaj ga pa optrčite jedan krug.% 4
redu.%
"i#ušni jahač za kog je Aleks isprva mislila da je +ensko bičem
dodiruje obod svoje jahačke kape i vra#a sna+nog konja nazad na
trkalište. $*ako se zoveC%
7id naglo okre#e glavu i strelja Aleks svojim zelenim pogledom. 9či
su mu u senci šešira ali njoj ne promiče neznatan smešak u njima.
$>ahačicaC%
$Ne konj.%
$Ah zove se 3upla *runa.%
Aleks staje pored njega i nadlak#uje na ogradu. $>e li tvojC%
$>este.%
$=ampionC%
$3onosi mi neku si#u.%
Aleks posmatra jahačicu zgurenu na sedlu. $'skusna je% prime#uje
ona. $Nije lako upravljati onolikim konjem.%
$3+ind+er je jedna od :intonovih najboljih d+okeja.% "kre#e pogled
ka konju baš u trenutku kad +ivotinja projuri pored njih u punom
galopu. $.ako tako% šapu#e 7id. $2rolazi kao pro1esionalac.%
9duševljeno kliče kad 3upla *runa protutnji dalje savršeno
koordiniranog rada miši#a pokretljivosti i snage.
$Bravo% pohvaljuje 7id jahačicu kad ponovo dovede konja.
$BoljeC%
$6a nekoliko sekundi.%
7id šapu#e konju nekoliko reči ohrabrenja tapšu#i ga sa simpatijom
očigledno govore#i jezikom koji +ivotinja razume. 2astuv +ivahno klima
glavom i maše repom znaju#i da ga u štali čeka nagrada u vidu doručka.
$'zgleda da se dobro razumete% prime#uje Aleks.
$Bio sam tu kad je začet. Bio sam tu kad se o+drebio. :islili su da je
1aličan i hteli da ga ubiju.%
$6aštoC%
$Nije udisao dovoljno kiseonika.% 7id odmahuje glavom gledaju#i
kako konj ulazi u štalu. $Ali ja nisam tako mislio. ' bio sam u pravu.
Njegova loza je obe#avala vrhunski kvalitet i pokazalo se da je tako.
Nikad me nije razočarao. 4vek trči iz sve snage čak i kad je okru+en
boljim konjima.%
$3obar razlog da budeš ponosan za njega.%
$.ako nekako.%
Aleks ne mo+e da zavara njegova usiljena ravnodušnost. $3a li konji
uvek ovako trenirajuC%
$Ne danas samo slobodno trče da vidimo kako reaguju jedni na
druge. 3vaput nedeljno galopiraju du+ cele staze. .ada im upore-ujemo
tempo i korak a dvaput ih samo šetamo.%
7id prilazi osedlanom konju vezanom za stub ograde. $*uda #ešC%
pita ona.
$*u#i.% "kače u sedlo s gipkoš#u iskusnog kauboja.
$:oram da pričam s tobom% dovikuje Aleks.
7id se saginje i pru+a joj ruku. $2enji se.% 2od obodom šešira njegove
zelene oči je izazivaju.
Aleks namešta svoje tamne naočari i prilazi konju sa usiljenom sa-
mouverenoš#u koju zapravo ne ose#a.
Bvatanje 7idove ruke je najte+i deo jer je on nakon toga povlači bez
vidnog napora. Aleks lako ule+e u prostor izme-u njegovih butina i
kosog naslona sedla. :e-utim kada 7id potera konja Aleks se grčevito
hvata za njegova široka le-a da ne bi pala. 6atim oprezno spušta ruke
na njegov pojas obujmivši ga. " naporom kontroliše misli koje
uporno lete ka njegovom izlizanom me-uno+ju.
$>e lD ti toploC% pita on preko ramena.
$>este% la+e ona.
:islila je da mu mantil slu+i samo za razmetanje. .ako nešto je videla
samo u 1ilmovima *linta 'stvuda. Ali sada shvata daje skrojen kako bi
zaštitio butine jahača od zime.
" kim si se sino# videlaC%
$Ne tiče te se 7ide. 6ašto si me pratioC%
$'mam svoje razloge.%
Xorsokak. Aleks odlučuje da se povuče. 6asad. 'ma gomilu pitanja
koja +eli da mu postavi ali teško je usredsrediti se na zadatak kad joj se
bokovi stalno sudaraju s njegovim na drmusavom konju. .ako joj iz usta
izle#e prvo pitanje koje joj pada na pamet. $*ako to da si se toliko zbli+io
s mojom majkomC%
$9drasli smo zajedno% odgovara 7id. $"ve je počelo na školskom
igralištu i s vremenom preraslo u iskreno drugarstvo.%
$*oje nikad niste pokvariliC%
$Ne. Nekoliko puta smo se čak igrali doktora.%
$:isliš Dpokaza#u ti moju ako mi ti poka+eš tvogDC%
7id se ceri. $9čigledno si se i ti igrala doktora.%
Aleks ne grize mamac znaju#i da je to zamka. $2retpostavljam da ste s
vremenom prerasli tu 1azu.%
$Više se nismo igrali doktora ali smo pričali o svemu. 'zme-u mene i
"eline nije bilo tajni.%
$6ar to nije odnos koji obično postoji izme-u dve devojčiceC%
$4glavnom ali "elina nije imala puno drugarica. "ve su bile ljubomorne
na nju.%
$6aštoC% Aleks ve# zna odgovor i pre nego što 7id slegne ramenom
očešavši ga pritom o njenu dojku. 9na s naporom proširuje pitanje;
$6bog tebe zar neC 6bog prijateljstva s tobomC%
$:o+da. ' zbog činjenice daje bila daleko najlepša u gradu. 3evojčice
su je smatrale konkurencijom a ne saveznicom. 3r+i se% upozorava je
pre nego što navede konja u jarugu.
2o zakonu inercije Aleks se naslanja na njegova le-a instinktivno
pojačavaju#i stisak oko njegovog struka. 7id stenje. Aleks ga pita; $=ta
jeC%
$Ništa.%
$6vučiš... nelagodno.%
$3a si muško i da sediš na konju koji ide nizbrdo i ti bi stenjala kada
da ti se muškost prignječi u sedlu.%
>oj.%
DBem ti% psuje on ispod glasa.
"ve dok opet ne izbiju na ravno me-u njima vlada neprijatna tišina
koju remeti samo klepet konjskih kopita po tvrdoj zemlji. 3a bi prikrila
svoj stid i zaštitila lice od hladnog vetra Aleks zariva lice u 1lanelski
okovratnik njegovog mantila. 2osle kra#e pauze ka+e mu; $6nači da se
moja majka tebi ispovedala.%
$3a. *ad bi #utala znao bih da nešto ne valja. >ednom nije došla u
školu. 6abrinuo sam se i za vreme velikog odmora otišao njenoj ku#i.
.voja baka je bila na poslu. "elinu sam zatekao kako plače. 4plašio sam
se i odbio da je ostavim samu dok mi ne ispriča šta se dogodilo.%
$' šta se dogodiloC%
$'mala je prvu menstruaciju.%
$9h.%
$*oliko sam shvatio gospo-a 0rejam ju je ubedila da toga treba da se
stidi. 'spričala joj je neke stravične priče o 5vinoj kletvi i slične
nebuloze.% 7id ne skriva neodobravanje. $>e li tebe tako vaspitavalaC%
Aleks odmahuje glavom ne di+u#i je s njegovog okovratnika. Vrat mu
je topao i miriše na njega. $Ne tako strogo. :o+da je do+ivela prosvetlje-
nje u vreme kad sam ušla u pubertet.% .ek kad 7id zaustavi konja i sjaše
Aleks shvata da su stigli do omanje ku#e. $3a se vratimo na "elinuC%
$4tešio sam je i rekao da je to normalno da nema razloga za brigu i da je
zvanično postala +ena.% 7id omotava uzde oko stuba.
$>e li upaliloC%
$:islim da jeste. 2restala je da plače i...%
$'...C% Aleks ga podstiče da nastavi svesna da 7id izostavlja najva+niji
deo priče.
$' ništa. 2rebaci nogu.% 3i+e ruke da joj pomogne hvataju#i je oko
struka svojim sna+nim sigurnim rukama.
$Bilo je još nešto 7ide.%
Aleks grabi rukave njegovog mantila. 4sne su mu skupljene u ravnu
tvrdoglavu crtu. 3eluju odlučno i krajnje mu+evno. Aleks se se#a
1otogra1ije na kojoj ljubi "elinu. *ao i uvek stomak joj se di+e i spušta
poput morskog talasa.
$2oljubio si je zar neC%
7id nevoljno sle+e ramenima. $2oljubio sam je i pre.%
$Ali to je bio vaš prvi pravi poljubac zar neC%
7id je pušta prilazi malom tremu i otvara vrata. $4laziš ili neC%
dovikuje preko ramena. 6atim nestaje u ku#ici ostavljaju#i otvorena
vrata.
9beshrabrena ali radoznala Aleks ga prati. 4lazna vrata vode
direktno u dnevnu sobu. &evo se nalazi proširenje sa trpezarijom i
kuhinjom. Bodnik sa suprotne strane verovatno vodi u spava#u sobu
odakle dopire zvuk preturanja po stvarima. Aleks odsutno zatvara vrata
skida naočari i rukavice i razgleda oko sebe.
*u#ica nosi pečat ne+enje. Nameštaj je u 1unkciji udobnosti i
hedonizma nikako dekorativnosti. 7id je ostavio svoj šešir na stolu a
mantil
- rukavice bacio na stolicu. 9stale površine su čiste ravne i
jednostavne. "amo je polica sa knjigama pretrpana kao da su na njoj
mesto našle sve ku#ne stvarčice. 4 #oškovima tavanice ima paučine
obasjane sunčevim zracima koji se probijaju kroz prašnjave venecijanere.
7id se vra#a nose#i pilotske naočare i zatiče je kako zuri u paučinu.
$&upe šalje svoju ro-aku jednom mesečno da počisti. 9davno nije bila.%
9vo više liči na objašnjenje nego na izvinjenje. $Bo#eš ka1uC%
$:o+e.%
7id odlazi u kuhinju. Aleks nastavlja da korača po sobi ne bi li
povratila cirkulaciju u smrznutim nogama. 2a+nju joj privlači tro1ej na
jednoj od polica za knjige. DNajbolji igračD ugravirano je u dnu zajedno sa
7idovim imenom i datumom.
$>e li ovo prava bojaC% pita on stoje#i tik iza nje. *ada se okrene
Aleks vidi da u rukama dr+i šolju ka1e za nju. "etio se da doda mleka.
$3a hvala.% Nakrivivši glavu prema tro1eju pita ga; $.voja završna
godinaC%
$Bmm.%
$*akva čast.%
$Valjda.%
Aleks prime#uje da ovu reč koristi kad +eli da okonča razgovor na tu
temu. 6agonetka joj je u svim ostalim aspektima. $:isliš da to nije neka
častC%
7id seda u 1otelju i pru+a noge. $'za mene je bio ceo tim. ' ostali no-
minovani igrači bili su podjednako dobri.%
$*ao >uniorC%
$'zme-u ostalih da% odgovara 7id najednom nabusit.
$Ali nagradu si dobio ti ne >unior.%
7id je pronicljivo gleda. A to je kao va+noC%
$Ne znam. >e liC%
7id se prezrivo smeje. $2rekini te advokatske igre i ka+i šta si htela.%
$3obro.% Aleks se naginje preko naslona kauča i gledaju#i ga u oči pita;
$>e li >uniora uvredilo to što si ti proglašen najboljim igračemC% $2itaj
njega.%
$:o+da i ho#u. 2ita#u i Angusa ako treba.%
$ Angus je u no#i dodole nagrada bio tako ponosan.%
$"amo što je umesto njegovom sinu tro1ej za najboljeg igrača uručen
tebi.%
7idovo lice postaje kamena maska. $:nogo sereš znaš.%
$"igurna sam da je Angus bio ponosan na tebe sre#an zbog tebe ali ne
očekuj da verujem kako mu ne bi bilo dra+e da je >unior dobio tro1ej.%
$Veruj u šta ho#eš. "vejedno mi je.% 7id iskapljuje svoju šolju u tri
gutljaja i spušta je na stoči# pred sobom a zatim ustaje. $"premnaC% Aleks
odla+e svoju šolju ali ne mrda s mesta. $6ašto te toliko poga-a ta temaC%
$Ne poga-a me smara me.% 4nosi joj se u lice. $9vaj tro1ej star
dvadeset pet godina običan je komad gvo+-urije koji skuplja prašinu.%
$6ašto ga onda čuvaš sve ove godineC%
7id prolazi prstima kroz kosu. $'skreno više mi ništa ne znači.% $Ali
onda ti je značio.%
$Vrlo malo. Nedovoljno da dobijem sportsku stipendiju za koju sam
računao da #e mi otplatiti koled+.%
$=ta si uradioC%
$4pisao sam koled+.%
$*akoC%
$2ozajmio sam novac.%
$3r+avniC%
$Ne privatni% +učno odgovara 7id.
*o ti je pozajmio - AngusC%
$2a štaC Vratio sam mu do poslednje pare.%
$9dra-uju#iC%
$3ok nisam otišao iz :5.%
$6ašto si otišaoC%
$6ato što sam mu otplatio dug i hteo sam da radim nešto drugo.% $.o
je bilo ubrzo posle koled+aC%
7id odmahuje glavom. $2osle avijacije.%
$Bio si u avijacijiC%
$!etiri godine na obuci za o1icire tokom koled+a a posle u aktivnoj
slu+bi. =est godina sam bio u plavcima. 9d toga dve sam proveo bom-
barduju#i Vijetnam.%
Aleks nije imala pojma da je 7id bio u ratu ali je trebalo da
pretpostavi. "talno zaboravlja koliko on zapravo ima godina. $>e li i
>unior bio u vojciC%
$>unior u ratuC :o+eš li to da zamislišC% "meje se. $Ne nije. Angus je
povukao neke veze i prebacio ga u rezerviste.%
$6ašto nije i tebeC%
$Nisam to tra+io od njega. Bteo sam da idem u avijaciju.%
$3a bi naučio da pilotirašC%
$Ve# sam leteo. 2ilotsku dozvolu sam dobio pre vozačke.%
Aleks za trenutak zamišljeno #uti. 'n1ormacije sti+u br+e nego što
uspeva da ih obradi. $>utros si pun iznena-enja znaš li toC Nisam znala
da umeš da letiš.%
$Nema razloga da to ne znaš tu+ioče.%
$*ako to da nemaš nijednu sliku u uni1ormiC% pita ona pokazuju#i na
policu sa knjigama.
$Ne svi-a mi se ono što sam radio tamo. 7atne godine +elim da
zaboravim.% 9dmiče se od nje uzima svoj šešir rukavice i mantil. 2rilazi
vratima i graciozno ih otvara.
Aleks i dalje ne mrda s mesta. $*ako ste ti i >unior podneli tih šest
godina razdvojenostiC "igurno vam je bilo teško.%
$=ta to treba da značiC :isliš da smo pederiC%
$Ne% nestrpljivo uzvra#a ona. $:islila sam kao prijatelji koji su pre
toga bili skoro nerazdvojni.%
7id zatvara vrata i spušta svoje stvari. $3o tada smo se ve# bili navikli
na razdvojenost.%
$6ajedno ste proveli četiri godine na koled+u% naglašava Aleks.
$Nismo. 2oha-ali smo tehnički u .eksasu istovremeno ali pošto je on
bio o+enjen...%
$9+enjenC%
$Nisi znalaC% izazivački če 7i-. $>unior se o+enio odmah po završetku
srednje škole.%
Ne Aleks nije znala. Nije imala pojma da se >unior upustio u brak
odmah posle srednje škole odnosno ubrzo nakon "elinine smrti. !udan
tajming.
$9nda ste ti i >unior dugo bili razdvojeni.%
$.ako je% odgovara 7id.
$>e li smrt moje majke imala neke veze s timC%
$:o+da. Nismo to... spominjali.%
$6aštoC%
$*ako zaštoC 2a bilo je teško zar neC%
$6ašto ti je bilo teško da budeš blizu >uniora i da pričaš o "elininoj
smrtiC% $6ato što smo oduvek bili trio. A onda je jedno od nas iznenada
otišlo. Više to nije bilo to.%
Aleks procenjuje isplati li se 1orsirati ovu temu i zaključuje da bi
trebalo. $3a bili ste trio ali ako se neko tu nije uklapao onda je to bio
>unior ne "elina. >e li takoC .i i ona ste bili nerazdvojni duo pre nego što
ste postali trio.%
$9kani me se prokleta +enska glavo% grmi 7id. $Ne znaš ništa o
meni.% $Nema potrebe da se ljutiš 7i-e.%
$NemaC 2okušavaš da o+iviš moju prošlost od prvog poljupca do ragbi
tro1eja koji ne vredi pišljiva boba. *ako da se ne ljutimC%
$Ve#ina ljudi u+iva da se prise#a prošlosti.%
$>a ne u+ivam. :oja prošlost pripada prošlosti.%
$6ato što je bolnaC%
$3elimično.%
$6ar je bolno se#ati se prvog poljupca sa mojom majkomC%
7id prilazi so1i i grabi Aleks za bokove ste+u#i ih svojim velikim
šakama. 0las mu postaje tih i baršunast kao svila. $.aj poljubac te baš
mnogo zanima je liC%
Aleks zapanjeno i bez reči gleda u njega.
$2a kad te toliko zanima kako ljubim mo+da #e biti najbolje da to
lično iskusiš.%
4vlači ruke pod njenu bundu sve dok mu se ne sretnu na njenim
le-ima i uz mali trzaj je privlači sebi. Aleks gubi dah zaječavši nečujno
pre nego što 7id sagne glavu i pokrije usnama njene.
'sprva je toliko zatečena da ne reaguje. *ad shvati šta se doga-a
odlučno ste+e pesnice na njegovim grudima. 2okušava da odmakne glavu
ali je on jednom rukom 1iksira u tom polo+aju. 4sne mu umešno gnječe
njene a onda njegov jezik prodire dublje. 2oljubac je sna+an i
istra+ivački. Aleks ose#a neodoljivu grubost njegovog jezika kao kontrast
svilenkastoj mekoti njene duplje.
:o+da joj se otima jecaj iznena-enja i +elje. :o+da joj telo postaje
savitljivo pod njegovom čvrstinom. :o+da gladno re+i iz dubine grla. A
mo+da ona sve to samo umišlja.
Ali ne umišlja lepršavi treptaj u svom me-uno+ju ukru#ene bradavice
svojih grudi i toplinu koja se u njenom stomaku topi kao puter.
Nepogrešiv je taj redak i predivan ukus njegovih usta miris vetra i sunca
u njegovoj kosi.
7id di+e glavu i gleda je zamu#enim očima. 4 njenim vidi zbunjenost
koju i sam ose#a ali smešak koji mu krivi uglove usana je ironičan. $!isto
da se ne ose#aš prevarenom% ka+e joj.
Na njene vla+ne usne spušta nekoliko lakih brzih poljubaca a zatim
preko njih prelazi jezikom ne+no i sugestivno. A onda vrhom jezika
bocka ugao njenih usana izazivaju#i talase uzbu-enja u njenom stomaku.
6atim joj opet otvara usta i uvlači jezik u njih. Aleks mu nekontro- lisano
uzvra#a. Njegove ruke šaraju po njenim le-ima bokovima gru dima.
&ako joj gnječi dojke pojačavaju#i u njoj če+nju za milovanjem.
4mesto toga 7id spušta ruke na njenu zadnjicu obujmivši joj guzove
- privlače#i njene kukove svojim. 2okreti jezikom se poklapaju s
pokretima kukova. Aleks ose#a kako vla+i +ude#i za zadovoljenjem
nesvesno potiskuju#i svaki otpor.
2re nego što se potpuno prepusti slatkom u+ivanju i padne pod
njegove čini 7id je naglo pušta. &ice mu je još uvek blizu kad prošapu#e;
$6anima li te šta obično radim daljeC%
Aleks uzmiče jedan korak proklinju#i sebe što se našla na ivici
potpune predaje. Nadlanicom briše njegov poljubac sa svojih usana. 7id
1rk#e i prezrivo ka+e; $.ako sam i mislio.% "tavlja naočari i šešir
navlače#i obod skoro do očiju i dodaje; $9d sada tu+ioče savetujem ti
da unakrsno ispitivanje sačuvaš za sudnicu. Bezbednije je.%
3erikova gostionica je umnogome gora od 2oslednje šanse. Aleks joj
prilazi s juga i čim za-e za ugao vidi zar-ali izlupani crveni kamionet.
2replavljuje je olakšanje. Ve# je bila odlučila da ne#e čekati svedoka
ukoliko ga ne zatekne na dogovorenom mestu.
2rilikom napuštanja svog motela pobrinula se da je niko ne prati.
"mešna joj je ova igra mačke i miša ali rešena je da po svaku cenu
porazgovara sa čovekom koji tvrdi da je video ubistvo njene majke. Ako
se ispostavi da je ovaj susret samo njegov pokušaj da unese malo
uzbu-enja u svoj +ivot onda je pred njom u+asan dan.
Njeno najdu+e jahanje konja u +ivotu bilo je ono sa 7i-om u povratku
od ku#ice do hipodroma gde je parkirala kola. $2rijatan dan% doviknuo
joj je s podsmehom kada je sišla sa sedla.
$'di do-avola% ljutito je uzvratila. 3ok je okretao konja mogla je da
čuje njegov prigušeni kikot.
$Arogantni gad% šapu#e Aleks sada izlaze#i iz svojih kola i prilaze#i
crvenom kamionetu. 4nutra vidi čoveka za volanom i mada joj je drago
što se pojavio pita se kako #e se ose#ati ukoliko on imenuje 7ida kao
ubicu njene majke. .ako nešto bi je duboko uzdrmalo.
9na zaobilazi kamionet gaze#i po šljunku koji krčka pod njenim
čizmama. 3erikova gostionica nije ulo+ila ni dolar u spoljnu rasvetu
tako da bočno od zgrade vlada potpuni mrak. Nijedno vozilo nije
parkirano u blizini.
Aleks za trenutak okleva pre nego što spusti ruku na kvaku. 0uše#i
nelagodu ulazi u kamionet i za sobom zatvara vrata.
Njen svedok je ru+an i star. 8rte lica su mu oštre s naglašenim
jagodicama poput indijanskih i upalim obrazima. 6apušten je i smrdi na
znoj. 'zboran je i zarastao u višednevnu bradu.
.ako-e je mrtav.
1 P .
*ad shvati da mrtvac sedi za volanom i zuri u nju staklastim očima sa
ukočenim i pomalo iznena-enim licem Aleks pokušava da vrisne ali iz
njenih usta ne izlazi glas. Ne odvajaju#i pogled od njega rukom na-
pipava kvaku ali ne uspeva da je otvori.
2osle grčevitog drmusanja ramenom odguruje vrata i od siline udarca
skoro ispada iz kamioneta. 4 +elji da se što pre udalji od leša zapinje o
kamen posrče i pada. 3očekuje se na ruke i oderavši kolena.
'z grla joj se otima vrisak bola i straha. 3ok se u polumraku pridi+e na
noge zaslepljuju je automobilski 1arovi pra#eni sirenom.
Aleks re1leksivno di+e ruke i zaklanja oči. 4prkos jarkom svetlu vidi
1iguru muškarca koji joj prilazi. 2re nego što stigne da potrči ili bar pro-
cvili on joj ka+e; $.i stvarno ne odustaješ je liC%
$7ideF% uzvikuje ona s mešavinom olakšanja i strepnje.
$=ta radiš ovde kog -avolaC%
7i- ne zvuči nimalo prijateljski što nju naprasno razgnevljuje. $:ogla
bih isto to ja tebe da pitam. 9naj čovek je% drhtavim prstom pokazuje na
crveni kamionet $mrtav.%
$3a znam.%
$6našC%
$6ove se to jest zvao se &epak Bikam. 7ančer koji je radio za An-
gusa.% 7id gviri kroz vetrobransko staklo prljavo od insekata i odmahuje
glavom. $Bo+e kakav u+as.%
$.o je sve što imaš da ka+ešC%
7id se okre#e prema njoj. $:ogu da ka+em i da je jedini razlog što te
nisam priveo kao osumnjičenu za ubistvo taj da mi je neko tele1onom
javio kako &epak sedi u svom kamionetu prerezanog grkljana ali nije
spomenuo da je s njim +enska.%
$Neko ti je javioC%
$.ako je. 3a ne znaš mo+da koC%
$Verovatno neko ko je znao da dolazim ovamo da se na-em s njim%
urla Aleks. A onda joj na pamet pada nova misao i ona smireno dodaje
$*ako to da si stigao tako brzo 7ideC%
$Ne misliš valjda da sam ga ja sačekao i stavio mu no+ pod grloC%
sarkastično pita on.
$:ogu#e je.%
6adr+avši pogled na njenom licu 7id doziva jednog od svojih
pomo#nika. Aleks tek tada shvata da on nije sam. 4jedno postaje svesna
još par sitnica - sirene ambulantnih kola koja postaje sve bli+a i nekoliko
radoznalih lica koja pilje kroz veliki prozor gostionice.
$9tprati je nazad u motel% nare-uje 7id svom pomo#niku. $2obrini se
da u-e u svoju sobu.%
$7azumem.%
$ ' dr+i je na oku do sutra. Ne sme nikud da mrda.%
Aleks i 7id razmenjuju neprijateljske poglede pre nego što je pozornik
otprati do njenih kola.
$=eri1eC% 2ozornik +urno kuca na vrate pre nego što ih otvori. .og
jutra u policijskoj stanici pronosi se vest da je 7id vrlo neraspolo+en.
"amo delimičan razlog za to je smrt &epka Bikama. "vi hodaju kao po
jajima.
$=ta jeC%
$3oneo sam neke papire da potpišete.%
$3aj ovamo.% 7id se pridi+e iz polule+e#eg polo+aja u svojoj stolici i
uzima tabak zvaničnih dokumenata +vrljaju#i svoj potpis na
naznačenom mestu.
$*ako je 7i-a Aej jutrosC%
&epkova ljubavnica je bila u svom pokretnom domu kada je šeri1
došao da joj postavi nekoliko pitanja. Bila je pretučena kao mačka. 2re
nego što je izgubila svest imenovala je svog ljubomornog mu+a kao
počinioca zločina.
$&ajl je nije štedeo baš kao što nije ni &epka. :ora#e nekoliko dana da
ostane u bolnici. 3ecu je spakovala i poslala kod majke.%
7idov izraz lica postaje još grublji. Ne trpi mu+eve koji 1izički
zlostavljaju +ene koliko god da su isprovocirani. 9tac ga je previše puta
prebio da bi sada imao stomak za porodično nasilje.
Vra#a dokumenta pozorniku. $>e 1D objavljena zvanična poternicaC%
$Nije gospodine. 9bavesti#u vas čim bude. ' rekli ste da vas podse-
tim na zakazano su-enje kod sudije Volasa danas po podne.%
$4malo da zaboravim. Bvala ti.% 2ozornik se nečujno povlači ali 7id
ga je zaboravio i pre nego što se vrata za njim zatvore.
8elo jutro je rasejan. 7azmišljanje o Aleks ostavlja malo prostora za
sve ostalo u njegovoj glavi.
2suju#i ustaje sa stolice i prilazi prozoru. Napolju je sunčan dan.
2odse#a na juče kada je s njom jahao konja dok joj je sunce kosu obojilo
u crvenkastu nijansu. 9 tome je razmišljao dok ga je ona ispitivala o
onom glupom ragbi tro1eju.
6aboga zašto ga to još uvek boliC "vaki put kad ga pogleda emocije
mu se uzburkaju kao u no#i kada ga je primio. Njegovu sre#u je pokvarilo
to što >unior nije proglašen za najboljeg igrača. :a koliko zvučalo
neverovatno +eleo je da se izvini Angusu i >unioru što je uopšte dobio tu
nagrade. 6aslu+io ju je naravno ali pobeda nad >uniorom ga je dotukla.
Aleks je jedina koja je to odmah prokljuvila. 2ametna je to stoji. Ali
nije jaka kao što se predstavlja. "ino# je bila prestravljena sasvim
opravdano doduše. &epak nikad nije izgledao ru+nije a zgrušana krv po
njegovoj jakni pojačavala je taj e1ekat.
:o+da je bilo dobro što ga je Aleks videla. :o+da #e je to ohladiti od
ideje razotkrivanja tajni koje je se ne tiču. :o+da #e je &epkovo svirepo
ubistvo odbiti od istrage. :o+da #e napustiti 2ersel i više se nikada ne#e
vratiti.
4mesto da ga oraspolo+i ova misao ga dodatno rasr-uje. &jut je i na
nju i na sebe.
9naj poljubac juče bio je nepromišljen potez. 3opustio je da ga
isprovocira. 'zgubio je +ivce. Više nije mogao da se kontroliše. 'zgovor
mu donekle olakšava savest ali tek toliko da ga ostavi sa slatkim
se#anjem.
'stovremeno je prestravljen onim što je pritom osetio. Aleks ga je
gurnula preko ivice zdravog razuma. "amo jedna osoba je dosad tako
uticala na njega - "elina.
*ako ga je samo lukavo navela na priču o njihovom prvom poljupcu
pita se 7id. 0odinama nije razmišljao o tome a onda je naprasno o+iveo
u njegovom se#anju.
Bilo je to jednog vrelog septembarskog dana kada je otišao kod "e-
line da vidi zašto nije došla u školu. Ventilator stare udovice nije mogao
da rashladi njihovu malu ku#u. Vazduh je bio vru# i vla+an umesto
topao i suv.
"elina kao da nije bila sva svoja. 2ustila ga je unutra ali se ponašala
čudno kao da je taj prvi nagoveštaj njene +enstvenosti izbrisao svu de-
tinju prirodu. 9či su joj bile otečene od plakanja. 7id se uplašio da joj se
nije dogodilo nešto strašno.
*ada mu je spomenula svoju prvu menstruaciju osetio je takvo
olakšanje da je po+eleo da se nasmeje. Ali nije. Njeno bledo lice je ubilo
svaku vedrinu u njemu. 6agrlio ju je ne+no dr+ao u naručju i milovao je
po kosi uveravaju#i je da to nije razlog za sramotu nego za radost. ,eljna
utehe "elina je omotala ruke oko njegovog pojasa i zarila mu lice u vrat.
3ugo su sedeli tako pripijeni jedno uz drugo kao i mnogo puta kada
bi naišli na nerazumevanje sveta oko sebe. :e-utim 7id je tada prvi put
osetio potrebu da svečano obele+i njen odlazak iz detinjstva.
2rvo ju je poljubio u obraz vla+an i slan od suza. 6atim je krenuo
nani+e. "elina je prestala da diše zadr+avši dah sve dok 7id nije spustio
svoje čvrste usne na njene. 2oljubac je bio vatren ali čedan.
Ve# se bio ljubio s jezikom. "estre 0ejl su mu rado izlazile u susret
ve+baju#i s njim 1rancuski poljubac. Bar jednom nedeljno su se sastajali u
napuštenom skladištu i one bi ga naizmenično ljubile dok im je on
milovao grudi i uvlačio ruku u ga#ice da im istra+uje me-uno+je. "va-ale
su se koja #e mu otkopčani rajs1eršlus i prva mu ga pomilovati.
.i znojavi tinejd+erski nestašluci činili su njegov +ivot sa pijanim
ocem podnošljivim. Bila je to jedina tajna koju je krio od "eline. "matrao
je da bi nju postidelo ono što je radio sa sestrama 0ejl. 'li bi je raz-
besnelo. 4 svakom slučaju pre#utkivanje je smatrao najboljim rešenje
ne prekidaju#i strasne susrete sa sestrama 0ejl.
:e-utim kad je osetio "elinina usta i začuo tihi jecaj u njenom grlu
po+eleo je da je poljubi na pravi način - uzbudljiv ali zabranjen. Ne moY
gavši da odoli iskušenju telo mu je nadvladalo razum.
.ek što je vrhom jezika dodirnuo njene usne odmah su se razdvojile.
"rce mu je lupalo i krv je ključala dok ju je privlačio bli+e guraju#i jezik
dublje u njena usta. 2ošto ga nije odbila od sebe navalio je svom
+estinom. "elina ga je zgrabila za pojas priljubivši svoje napupele
zašiljene grudi uz njegove.
Bo+e mislio je da #e istog trena umreti od zadovoljstva. 9vaj ose- #aj
je poljuljao temelje njegove tinejd+erske duše. .elo mu je potresala
vulkanska energija. Bteo je da ljubi "elinu 0rejam beskrajno dugo. Ali
njegov penis je toliko nabrekao da se isprečio izme-u njih. 7id je spustio
ruku i gurnuo ga nadole izvinjavaju#i joj se.
"elina je nekoliko sekundi samo zurila u njega širom otvorenih očiju i
bez daha a onda mu se bacila u naručje rekavši mu da joj je drago što su
se poljubili. Volela ga je. ' on je voleo nju. 2lanirali su da se jednog dana
uzmu i više ništa nije moglo da ih rastavi.
"ada 7id umorno trlja oči i vra#a se za svoj radni sto. Van sebe je
otkad ga je Aleks podsetila na nešto što je godinama pokušavao da
zaboravi. 9nim poljupcem je hteo da je kazni.
Ali bestraga nije računao da #e mu toliko prijati njena reakcija - ona
bunda i meka vuna i topla ko+a. Nije očekivao da #e njen ukus biti tako
prokleto sladak. .u slatko#u još uvek ose#a na jeziku. 6ar je mogao da
pretpostavi da #e joj grudi biti onako pune i čvrsteC
Nije ni sanjao da #e mu telo tako brzo i sramno uzbuditi "elinina
k#erka. .vr-i mu je nego što je ikada bio sa sestrama 0ejl. 3o-avola i
sad mu je tvrd.
.o je samo još jedan razlog zašto ga je onaj nepromišljeni potez
ostavio ludim za njom a ne tako blagim prema sebi. Aleks 0ajter +ena
koju je juče zavodnički ljubio optu+ila ga je za dva ubistva; prvo za
"elinino a onda za &epkovo. 'ako svoje tvrdnje ne mo+e da doka+e mo+e
da mu pokvari sve planove za budu#nost.
A bio je tako blizu ostvarenja svojih snova. "amo što on još nije
postigao ono za šta se zalagao celog svog +ivota. Aleks bi mogla da ga
pokopa a da toga nije ni svesna. Ako mu zaista pobrka lonči#e mogao bi
da je zadavi.
:e-utim kada 7id zamisli kako joj stavlja ruke oko vrata onda to ne
čini da bi je zadavio. Naprotiv.
$7ekli su mi gde si.%
$A jesu li ti rekli da za koji minut moram da budem na sudu i da sam u
me-uvremenu previše zauzet da bih ikoga primioC%
Aleks ulazi u 7idovu kancelariju i za sobom zatvara vrata. $"pomenuli
su. :islila sam da +eliš da me ispituješ o čoveku koji je ubijen.% $6apravo
nisi osumnjičena. "amo si se našla u pogrešno vreme na pogrešnom
mestu. 'zgleda da ti je to prešlo u naviku.%
$Ne misliš da postoji veza izme-u mene i ubiceC%
$Ne očigledno da ne mislim.% 3igavši noge na ivicu svog radnog stola
7id skršta ruke iza glave. $3a čujem.%
$"igurno ve# znaš da je &epak Bikam bio očevidac "elininog ubistva.%
$9tkud ti toC%
$7ekao mi je preko tele1ona.%
$Bio je neprikosnoveni la+ov. 2itaj bilo koga.%
$2overovala sam mu. 6vučao je nervozno i uplašeno. 3ogovorili smo
se da se na-emo u 2oslednjoj šansi ali je pobegao kad je video da me
pratiš.% $' zbog toga sam ja "elinin ubicaC%
$'li neko ko krije ubicu.%
$3ozvoli da ti objasnim koliko je ta tvoja teorija promašena.% 7id
spušta noge sa stola i uspravlja se. $ Angus je pre neki dan otpustio
&epka a ovaj je upao u osvetnički trip. :islio sam da si inteligentnija
tu+ioče. "ervirao ti je neku bezveznu priču kako bi te pridobio jer tvoja
istraga dosad nije dala nijedan prokleti dokaz.
$Verovatno misliš da su ova dva ubistva povezana. Ali grešiš%
nastavlja 7id. $:u#ni malo glavom. "ino#no ubistvo nema nikakve
sličnosti sa "elininim. Aorenzičar je pogrešio. .ip koji je &epku nacrtao
novi osmeh saznao je da mu ovaj kreše +enu dok on rinta na planta+i
blizu *arlsbada. 'mamo zvaničnu optu+nicu na njegovo ime.%
9vo zvuči toliko verodostojno da Aleks uzmiče pred njegovim
prodornim pogledom. $6nači da su male šanse da je taj rančer bio
očevidac ubistva moje majkeC Xutao je sve dosad iz straha od odmazde
ili jednostavno zato što niko nije sproveo detaljnu istragu. "aznanje o
tome ga je ubilo pre nego što je stigao da obelodani ime ubice. 4 to #u da
verujem.%
$"amo izvoli. 0ubiš svoje vreme ne moje.% 7id ustaje ali Aleks ka+e;
$.o nije sve.% 9n se rezignirano vra#a u stolicu.
Aleks iz svoje tašne vadi koverat i predaje mu ga. $9vo je jutros stiglo
u motel. Adresovano je na mene.%
7id brzo čita pismo i vra#a joj ga. Aleks zapanjeno pilji u njega. $Ne
izgledaš iznena-eno šeri1e &ambert.%
$Ve# sam ga pročitao.%
=taC *adaC%
$2rekjuče ako se dobro se#am.%
$' dozvolio si da ga pošaljuC%
$=to da neC Ništa čudno. 2retpostavio sam da #e se še1 pošte slo+iti oko
uslova poštarine. "ve je po propisima. *oliko znam ni sadr+aj pisma nije
nezakonit tu+ioče.%
Aleks +eli da se nagne preko stola i s lica mu zbriše osmeh likovanja.
'mpuls je toliko jak da ste+e pesnicu kako bi ga obuzdala.
$!itaš li izme-u redovaC "vi dole potpisani...% Aleks zastaje da ih
izbroji $... sve četvoro prete da #e me proterati iz grada.%
$Ne preteruj gospo-ice 0ajter% uzvra#a 7id glume#i šok.
$2aranoična si zbog ubistva &epka. .o pismo samo naglašava ono što ti
sve vreme pričam. Angus i >unior :inton puno znače ovom gradu. Baš
kao i njihov hipodrom.
$Nečiju pa+nju #eš br+e skrenuti ako ga šutneš u bankovni račun nego
u jaja. .voja istraga izla+e riziku ozbiljnu investiciju. Ne očekuješ valjda
da #e grad mirno posmatrati kako se njihovi snovi ruše samo zbog tvoje
osvetoljubivostiC%
$Nisam osvetoljubiva. "amo iznosim validnu i dugoočekivanu istinu o
svirepom masakru na videlo.%
$2oštedi me.%
$9kru+ni javni tu+ilac okruga .ravis odobrio je moju istragu.% 7idov
pogled bezobrazno silazi niz njeno telo dok ote+u#i pita 4 zamenu za
štaC%
$:a sjajno. Vrlo pro1esionalno šeri1e. *ad ti ponestane municije
pribegavaš seksizmu kao najjačem oru+ju.%
Aleks ljutito vra#a pismo u koverat i ubacuje ga u svoju tašnu odlučno
je zatvaraju#i.
$Nemam potrebu da ti se pravdam. Ali shvati ovo% upozoravaju#i
ka+e. $Ne#u odustati dok ne izvučem neke zaključke u vezi sa ubicom
moje majke.%
$3a sam na tvom mestu ne bih brinuo o tome ho#e li me od+epariti%
uzvra#a 7id s prizvukom dosade. $*ao što rekoh &epkovo ubistvo nema
nikakve veze s tobom. 2otpisnici tog pisma su stubovi ove zajednice -
bankari biznismeni pro1esionalci - ne pripadaju tipovima ljudi koji bi te
presreli u mračnoj uličici.
$'pak% nastavlja on $preporučujem ti da se više ne uvaljuješ u
situacije kao prethodne dve večeri. Ako baš moraš imam neka imena
koja mogu da ti preporučim.%
Aleks uzdiše s neskrivenom netrpeljivoš#u. $:rziš li sve poslovne
+ene ili samo meneC%
$"amo tebe.%
Njegova otvorenost je uvredljiva. Aleks bi ga slatko podsetila da je
jučerašnji poljubac u suštoj suprotnosti sa ovim što joj sada govori. 'pak
odustaje od te ideje. Ne +eli ni njega ni sebe da podse#a na taj trenutak
slabosti. Nada se da #e ga što pre zaboraviti prave#i se da se nije dogodio.
Ali ne mo+e. .aj poljubac ju je promenio. 'z korena.
2reostaje joj samo da +ivi u nadi da #e naučiti da se nosi s tim se#a-
njem guše#i reutoljivu telesnu glad koju je probudio.
7idova izjava je duboko vre-a. Aleks čuje sebe kako govori; $6ašto me
ne volišC%
$6ato što guraš nos gde ti nije mesto. Ne volim ljude koji se petljaju u
tu-a posla.%
$Ali to jesu moja posla.%
$*akoC 2išala si u pelene kad je "elina ubijena% urla 7id.
$3rago mi je da si to spomenuo. Budu#i da sam tada imala samo dva
meseca šta je ona usred no#i radila na rančuC%
7id brzo prikriva zatečenost ovim pitanjem. $6aboravio sam. !uj
moram da...%
$"umnjam da si išta zaboravio 7ide &amberte samo loše glumiš. =ta je
radila tamoC :olim te ka+i mi.%
7id ustaje. Aleks tako-e. $>unior ju je pozvao na večeru to je sve.%
$Nekim posebnim povodomC%
$2itaj njega.%
$2itam tebe. *ojim povodomC ' nemoj mi re#i da se ne se#aš.% $:o+da
mu je bilo +ao "eline.%
$,aoC 6aštoC%
$6ato što je bila okupirana detetom nigde nije izlazila. Njen društveni
+ivot sveo se na nulu. 6aboga imala je samo osamnaest godina.% 7id je
zaobilazi i nastavlja prema vratima.
Aleks nije spremna da ga pusti posle ovoga. Njegov odgovor je
nedovršen. 9na ga hvata za ruku i okre#e prema sebi. $Bio si tamo na toj
večeriC%
$3a bio sam.% 9tr+e ruku.
$8elo večeC%
$9tišao sam pre deserta.%
$6aštoC%
$Ne volim pitu od višanja.%
Aleks 1rustrirano stenje. $9dgovori mi 7ide. 6ašto si otišaoC% $'mao
sam sudar.%
$" kimC ,ivi li ona još uvele u graduC%
$*akve to veze imaC%
$9na je tvoj alibi. Volela bih da propričam s njom.%
$6aboravi. Ne#u da je uvlačim u ovo.%
$:ora#eš ili se pozovi na peti amandman.%
$.i stvarno ne odustaješC% pita on pokazuju#i zube.
$Nikad. >esi li se te no#i vratio na rančC%
$Nisam.%
$4opšte.%
$Ne.%
$Ni da spavašC%
$7ekoh imao sam sudar.% 4nosi joj se u lice toliko blizu da Aleks
njegov vreli dah ose#a na svojim usnama. $Bila je zgodna.%
7id kratko klima glavom i okre#e se da iza-e. $:oram na sud. 6atvori
vrata za sobom ho#eš liC%
1 Q .
$0ospo-ice 0ajterC%
$3aC% Aleks nije imala ose#aj da je neko u blizini. 2oslednja prepirka s
7i-om ju je iscrpla. 2osle onog sino# +ivci su joj osetljivi. Ni 7idovo
oskudno objašnjenje &epkovog ubistva ni najmanja količina njenog re-
zonovanja nisu je uverili da nije u opasnosti.
6ato kad začuje kucanje na vratima svoje motelske sobe Aleks im
oprezno prilazi i viri kroz špijunku. Napolju vidi nepoznat ali bezazlen
bračni par. 9tvara vrata čekaju#i da se predstave.
:uškarac joj pru+a ruku na šta Aleks uzmiče. $>a sam velečasni Aer-
gus 2lamet.% 2osti-ena ona prihvata njegovu ruku. $>esam li vas uplašioC
:olim za izvinjenje nije mi bila namera.%
:aniri velečasnog su tako sn ishodljivi i glas tako umiruju#i da
predstavlja sve samo ne pretnju. Ni+eg je rasta i zrelih godina ali se dr+i
uspravno skoro vojnički. Njegovo crno odelo je na par mesta izlizano i
previše lagano za zimsko godišnje doba. Velečasni ne nosi kaput niti
ičim pokriva talasa- stu tamnu kosu nešto razuzdaniju nego što to
propisuje trenutna moda. 4 zajednici gde skoro svi muškarci od
dvanaeste godine nose kaubojske šešire ili bejzbol kape neobično je
videti gologlavi primerak.
$9vo je moja +ena Vanda.%
$3rago mi je% odgovara Aleks.
0ospo-a 2lamet je krupna +ena s bujnim poprsjem koje pokušava da
umanji maslinastozelenim d+emperom. *osa joj je skupljena u strogu
pun-u na potiljku. Njen mu+ joj se ne obra#a ništa intimnije nego što bi
se obratio uličnoj lampi.
$9tkud znate kako se zovemC% pita Aleks radoznalo ih gledaju#i.
$"vi ga znaju% odgovara velečasni sa smeškom. $8eo grad priča o
vama.% 2lamet pod jednom miškom dr+i Bibliju prime#uje Aleks. Nije joj
jasno šta tra+i na njenim vratima - da ne vrbuje nove parohijaneC
$Verovatno se pitate zašto smo došli% ka+e on kao da joj čita misli.
$'skreno da. 'zvolite u-ite.%
Bračni par ulazi u sobu. 0ospo-a 2lamet ne zna gde bi sela sve dok joj
njen mu+ ne poka+e na ivicu kreveta dok on zauzima stolicu. Aleks seda
na drugi kraj kreveta dovoljno daleko od gospo-e 2lamet kojoj je
podjednako neprijatno.
Velečasni razgleda po sobi ne +ure#i s objašnjenjem zašto je tu. Aleks
pomalo nestrpljivo pita; $*ako mogu da vam pomognem velečasniC%
"klapaju#i oči on najednom di+e ruku prema tavanici. $Nebesa obaspite
blagoslovom ovu k#er bo+ju% zapevava 2lamet s dubokim vi- bratom.
6atim počinje usrdno da se moli.
Aleks ima neodoljivu +elju da se smeje iako se :erl 0rejam pobrinula
da njena unuka bude odgojena u protestantskom duhu. 7edovno su išle u
crkvu ali Aleks nikad nije prihvatila 1undamentalističku dogmu u koju
se njena baka uzdala. 4prkos tome sebe mo+e nazvati hriš#ankom.
$:olim vas velečasni 2lamet% prekida Aleks kad primeti da njegova
molitva traje predugo $imala sam te+ak dan. :o+ete li da pre-ete na
razlog vaše poseteC%
9n je gleda iskosa pomalo iznerviran ovim upadom a onda
tajanstveno ka+e; $0ospo-ice 0ajter ja mogu da vam pomognem u istrazi
oko :inton 5nterprajza.%
Aleks je zatečena. Najmanje je očekivala ovako nešto od lokalnog
sveštenika. Naravno mora biti na oprezu opominje ona sebe budu#i
daje po svojoj prirodi izuzetno skeptična. *oje duboke mračne tajne o
"elini 7idu &ambertu ili :intonovima mo+e da joj otkrije ovaj čovekC
"veštenici su obično vrlo diskretni ali Aleks iz iskustva zna da ih etika
sprečava da prepričavaju ispovesti. "trogo se pridr+avaju pravila čuvanja
svih in1ormacija za sebe osim kada su se tiču +ivota i smrti.
:ala je verovatno#a da su Angus ili >unior otvorili svoju dušu čudaku
kao što je 2lamet. Na osnovu njegove pojave Aleks zaključuje da ovaj
sveštenik ima vrlo mali uticaj na "vevišnjeg. 2retpostavka da mu 7i-
&ambert ispoveda svoje grehe skoro je komična.
Aleks reaguje s uzdr+anoš#u na koju bi 0reg Barper bio ponosan.
$6aistaC 6animljivo. A jeste li poznavali moju majkuC%
$Na+alost ne. Ali mogu da ubrzam vašu istragu. :i - moja grupa
svetaca i ja - verujemo da ste na našoj strani. A to je bo+ja strana.% $2a...
hvala vam% uzvra#a Aleks nadaju#i se daje dobro odgovorila. 9čigledno
nije jer njen odgovor mami tiho $amin% sa usana gospo-e 2lamet koja se
sve vreme usrdno moli.
$Velečasni% nastavlja Aleks $nije mi baš najjasnije. 3ošla sam ovde na
zahtev dr+avnog javnog tu+ioca...%
S $0ospod koristi ljude kao svoje svete instrumente.%
$... da istra+im ubistvo majke koje se dogodilo pre dvadeset pet
godina.% $:olimo gospoda... da ta nepravda... uskoro bude ispravljenaF%
2lamet di+e pogled ka tavanici.
Aleks se nervozno smeje. $3a ovaj i ja se nadam. Ali ne vidim kakve
veze moja istraga ima sa vašom misijom. 'mate li neke in1ormacije o
zločinuC% $*ako da ne gospo-ice 0ajter% uverava je 2lamet. $"amo
zajedno mo+emo da ubrzamo bo+je namere i tako kaznimo grešnike.%
$0rešnikeC%
$2restupnikeF% +učno uzvikuje on. $9ne koji skrnave ovaj grad i svu
nevinu bo+ju decu koja +ive u njemu. Bo#e da izgrade satansko igralište
da vene naše dece napune narkoticima a njihove male glave bludom.%
*rajičkom oka Aleks gleda u gospo-u 2lamet koja sedi povijene glave
ruku skrštenih u krilu a kolena i članaka skupljenih kao da su zalepljeni.
$:islite na kladionicuC% oprezno pita Aleks.
*ao što se pribojavala ova reč inicira bujicu jevan-eljskih
proročanstava koja kuljaju iz usta velečasnog. Aleks sluša pokude onih
koji se klade na konje i sve prate#e elemente. :e-utim kada joj 2lamet
predoči svoje misionarske planove o uništenju satanskih sinova Aleks
odlučuje da ga zaustavi.
$Velečasni molim vas.% 2osle nekoliko pokušaja uspeva u tome.
2lamet je za trenutak zbun jeno gleda. Aleks nervozno oblizuje usne ne
+ele#i da ga uvredi ve# samo da mu stavi do znanja šta je zapravo njen
zadatak.
$Nemam ništa protiv toga da :inton 5nterprajzis dobije dozvolu za
kockanje. !injenica je da ve# imaju odobrenje komisije za igre na sre#u.
9stalo je samo 1ormalnost.%
$Ali :intonovi su pod istragom zbog ubistva.%
2a+ljivo biraju#i reči i izbegavaju#i direktno pozivanje na :intonove
Aleks mirno ka+e; $Ako skupim dovoljno dokaza slučaj bi mogao da
dospe na vrhovni sud. 2re toga je suvišno donositi bilo kakve
zaključke. 4 svakom slučaju osumnjičeni se smatraju nevinim dok se ne
doka+e njihova krivica u skladu sa našim ustavom.%
Aleks di+e ruku sprečavaju#i 2lameta da joj upadne u reč. $:olim
vas dozvolite da završim. =ta god da se dogodi povodom kockanja na
hipodromu nakon završetka moje istrage bi#e u nadle+nosti komisije za
igre na sre#u. Ne#u da utičem na konačno rešenje njihove ili bilo koje
druge molbe koja je u razmatranju.
4 stvari prava je slučajnost da su :intonovi lično umešani u ovaj
slučaj. 2onovo sam ga otvorila jer kao zastupnica javnog tu+ilaštva nisam
bila zadovoljna njegovim zaključkom. Nemam ništa protiv ovog grada ili
bilo koga u njemu.%
2lamet izgara od +elje da progovori i Aleks mu to konačno dopušta.
$6nači da vi +elite da kladionica do-e u 2erselC 6ar niste protiv te
-avolske rabote koja deci otima hranu iz usta rastura brakove i slabe
baca na put usuda i prokletstva.%
$:oje mišljenje o kla-enju - ili bilo čemu iz te oblasti - nema nikakve
veze sa vama velečasni.% Aleks umorno ustaje. Njen sagovornik je
#aknut i dala mu je više vremena nego što zaslu+uje. $A sada vas molim
da idete.% 2lamet nije obrazovan i elokventan klerik koji je prethodno
istra+io problem i izvukao prosvetljuju#e zaključke. 9vde ipak postoje
utemeljeni argumenti s obe strane. 2okrenuto kla-enje u 2erselu ili ne
Aleks s tim ne#e imati nikakve veze.
$9vo nije kraj. Ne#emo odustati% odgovara 2lamet prate#i je do
vrata. $"premni smo na svaku +rtvu samo da bude bo+ja bolja.%
$Bo+ja voljaC Ako bude bo+ja volja da :intonovi dobiju dozvolu za
kla-enje onda ste nemo#ni da bilo šta učinite.%
2lamet je u klopci sopstvene logike. $Bog nas koristi kao svoje oru-e.
9n koristi i vas iako vi mo+da toga još niste svesni.% 9či mu se 1anatično
cakle izazivaju#i jezu u Aleks. $Vi ste odgovor na naše molitve. 9 da
gospo-ice 0ajter odgovor na naše molitve. 7ačunajte na nas. Bog vas je
izabrao i bi#emo vaše ponizne sluge.%
$'ma#u to na umu. 6bogom.%
.eologija velečasnog 2lameta je uvrnuta. Nimalo joj se ne svi-a. !im
za njima zatvori vrata oglašava se tele1onsko zvono.
1 R .
$*ako ti zvuči večera i plesC% pita >unior :inton bez predstavljanja.
$*ao bajka.%
$Nije bajka. "amo reci 3A.%
$'zvodiš me na večeru i plesC%
$4 pitanju je mesečna proslava u kantri klubu. :olim te do-i. 4
protivnom #u umreti od dosade.%
Aleks se smeje. $>uniore sumnjam da je tebi ikad dosadno. Naročito
kad si okru+en +enama. Ve#ina pada na tvoju +vaku zar neC%
$"koro bez izuzetka. Ali ako ti večeras do-eš bi#u samo tvoj.%
$Večeras
P
.%
$3a večeras. Nije valjda da sam to izostavioC 'zvini što ti ka+em ovako
kasno.%
$9zbiljan siC%
$6ar bih se šalio s nečim tako va+nim kao što je mesečna proslava u
kantri klubuC%
$Naravno da ne. 2raštaj moju neukost.%
$Ako do-eš sve ti je oprošteno.%
$"tvarno ne mogu. :rtva sam umorna. "ino#...%
$3a čuo sam. :ogu da zamislim kako ti je bilo kad si ugledala iska-
sapljenog &epka Bikama. Bteo sam da bar večeras zaboraviš na to.%
$8enim tvoju brigu ali zaista ne mogu.%
3ok razgovara s njim Aleks skida haljinu ostavši samo u čarapama.
2ridr+avaju#i slušalicu ramenom pokušava da navuče bademantil.
"premačice svaki put isključe grejanje posle sre-ivanja sobe. Aleks se
svaki
put smrzne kad u-e u sobu. 3i+e pogled ka otvorenom ormaru u kom
visi njena ode#a.
$Ne mogu >uniore% ponavlja ona.
$Ali zaštoC% navaljuje on.
$"va 1inija ode#a mi je ostala kod ku#e. Nemam šta da obučem.% $:a
daj zar dama kao ti robuje stereotipimaC%
$Bojim se da je tako.%
$Ali ovo je opuštena varijanta. 9buci onu ko+nu suknju koju si nosila
pre neki dan. "trava je.%
Aleks konačno uspeva da navuče bademantil a da pritom ne ispusti
tele1on. "eda na ivicu kreveta i omotava se #ebetom. $:oj odgovor je isti;
N5.% $6aštoC 6nam da je nepristojno što te ovoliko gnjavim ali ne#u
prekinuti vezu dok mi ne daš neko bolje objašnjenje.%
$>ednostavno smatram da nije pametno da nas vide zajedno. 5to.%
$6ato što +eliš da me pošalješ u dr+avni zatvorC%
$NeF%
$Nego zaštoC%
$Ne +elim da te pošaljem u zatvor ali ti si jedan od osumnjičenih u
istrazi.%
$Aleks imala si dovoljno vremena da izgradiš mišljenje o meni. 3a li
zaista veruješ da sam mogao tako nešto da učinimC%
Aleks se se#a 7idovog smeha na opasku o >uniorovom izbegavanju
vojne obaveze. &enj je neambiciozan i promiskuitetan. Agresivni ispadi
se ne uklapaju u njegov pro1il. $Ne verujem% tiho odgovara ona. $Ali i
dalje si osumnjičen. 6ato bolje da se ne intimiziramo.%
$"vi-a mi se ta reč% cedi >unior kroz zube. $6vuči nestašno skoro in-
cestuozno. 6a tvoju in1ormaciju sa +enama se intimiziram samo u četiri
zida. 9sim par izleta dok sam bio mla-i. 7i- i ja smo...%
$2oštedi me% prekida ga Aleks. $Ne +elim da znam.
4 redu poštede#u te bludnih detalja pod jednim uslovom.% $*ojimC%
$3a po-eš sa mnom večeras. ' Uolazim po tebe u sedam.%
$Ne mogu.%
$Aleks Aleks% insistira >unior $gledaj to iz ovog ugla. Večeras #u
popiti nekoliko pi#a. :o+da #e m i se osve+iti pam#enje i razvezati jezik.
*ada se to desi ho#u da budeš tu da me saslušaš. Najdublje ispovesti
doga-aju se upravo u stanju opijenosti. 9vo veče smatraj delom svoje
istrage. .voj posao je da razoru+aš svoje osumnjičene zar neC
$4koliko me odbiješ ispaš#e da odbijaš svoju du+nost jer ne koristiš
svaku priliku za otkrivanje istine. *ako mo+eš da budeš tako sebično
ušuškana u udobnoj motelskoj sobi dok se osumnjičeni ispoveda nad
čašicom u kantri klubuC "ramota. 3uguješ to poreznicima koji pla#aju
tvoju istragu. 4čini to za svoju zemlju Aleks.%
Aleks dramatično uzdiše. $Ako pristanem obe#avaš li da ne#eš više
dr+ati govoreC%
$4 sedam% trijum1alno uzvra#a >unior.
!im u-e u kantri klub Aleks ne +ali što je pristala na ovaj izlazak jer
unutra zatiče muziku i smeh. 4 prolazu hvata nekoliko razgovora ali
nijedan na temu smrti "eline 0ajter. ' to je svojevrsno osve+enje. 7aduje
se narednim satima opuštanja smatraju#i ih zaslu+enim predahom.
4jedno se nada da >unior ne#e napraviti scenu pod dejstvom alkohola.
Ali zato sumnja da #e od njega čuti ispovest.
:e-utim od ovog izlaska bi ipak moglo da bude neke koristi. 5ksklu-
zivnost kantri kluba obe#ava da su njegovi članovi isključivo pripadnici
viših društvenih slojeva 2ersela. 7id joj je rekao da su potpisnici pisma
koje je primila lokalni biznismeni i pro1esionalci. &ogično je da #e neke
od njih večeras upoznati i lično proceniti količinu njihovog animoziteta
prema njoj.
=taviše ima#e priliku da pro#aska sa ljudima koji dobro poznaju
:intonove i šeri1a &amberta što bi moglo dodatno da rasvetli njihove
karaktere.
>unior ju je dovezao svoj im crvenim DjaguaromD. >urcao je ne obaziru#i
se na ograničenje brzine. Njegovo dobro raspolo+enje ju je zarazilo. 'ako
se u kantri klubu obrela samo iz pro1esionalnih razloga prija joj što stoji
pored najzgodnijeg muškarca čija ruka nehajno le+i preko njenih
ramena.
$=ank je tamo% ka+e joj >unior na uho nadjačavaju#i glasnu muziku.
6ajedno se probijaju kroz masu.
*antri klub nije preterano raskošan. Ne podse#a na ugla-ene neon-
kama oki#ene no#ne klubove koji svetlucaju poput novih velegradskih
zvezdica slu+e#i mlade japije koji voze najskuplja kola i oblače se po
poslednjoj modi.
*antri klub u 2erselu je tipičan kaubojski klub. =anker ima duge
brkove zakovrčanih krajeva i crvene satenske mašnice na rukavima.
'znad njega sa zida se pru+a par ogromnih rogova širokih oko šest stopa
izme-u ispoliranih zašiljenih vrhova.
6idovi su ukrašeni slikama trkačkih konja nagradama ovenčanih
bikova sa testisima velikim kao bokserske rukavice te krajolika na
kojima uspevaju samo kaktusi i šipra+je. "koro svaka slika prikazuje
vodenicu koja deluje usamljeno na osunčanom horizontu. Aleks je
dovoljno .ek- sašanka da bi taj prizor na nju delovao umiruju#e ali i
dovoljno so1isticirana da bi prepoznala njegovu ruralnost.
$Belo vino% ka+e ona šankeru kad je ovaj značajno pogleda.
$*akav si ti sre#nik% mrmlja ovaj dok pred >uniora spušta dve pune
čaše. 9smeh pod njegovim bujnim brkovima je lascivan.
>unior di+e čašu viskija u znak zdravice. $>ašta sam.% Nadlaktivši se na
šank okre#e lice prema Aleks koja sedi na visokoj stolici. $:uzika je
malo više 1olk i vestern za moj ukus ali ako si za ples tu sam.%
Aleks odmahuje glavom. $Ne hvala. 9vde mi je lepo.%
Nekoliko pesama kasnije >unior se naginje bli+e i šapu#e joj na uho;
$Ve#ina je naučila da -ipa u štali. 2ogledaj kao da još uvek izbegavaju da
zgaze u balegu.%
Vino ve# deluje na Aleks. 9či joj sijaju i obrazi se rumene. 2rijatno
opuštena ona zabacuje kosu i grleno se smeje.
$Bajdemo% predla+e >unior hvataju#i je za lakat i poma+u#i joj da si-e
sa stolice. $:ama i tata su za svojim stolom.%
Aleks kre#e s njim du+ ivice podijuma za igru prema stolovima pred
vi-enim za večeru. 6a jednim od njih sede "ara 3+o i Angus. 9n puši
cigaru a ona zgro+eno maše rukom teraju#i dim od svog lica.
Aleks je poslušala >uniorov predlog i obukla ko+nu suknju i lagani
d+emper protkan ko+om. 4 ovom se ose#a udobnije nego da na sciZi ima
bordo satensku haljinu kao "ara 3+o deluju#i prenapirlitano u prostoriji
punoj ljudi koji u d+insu i kaubojkama plešu kantri ispuštaju#i ncarti
kulisane zvuke i loču#i pivo pravo iz 1laše.
$6dravo Aleks% pozdravlja je Angus kroz oblak dima.
$3obro veče. >unior je bio tako ljubazan da me izvede ovdeE uzvra#a
ona sedaju#i na stolicu koju pridr+ava >unior.
$>edva sam je nagovorio% pojašnjava on svojim roditeljima i zauzima
stolicu do njene. $.eška usedelica.%
$6a razliku od njene majke.%
6ajedljiva opaska "are 3+o momentalno otre+njuje Aleks. 2rijatna
opijenost isparava poput mehuri#a iz sode. 9na klima glavom "ari 3+o i
ka+e; $3obro veče gospo-o :inton. Večeras izgledate predivno.% 'ako
joj haljina uopšte nije pristala ova vremešna dama u njoj ipak deluje
ljupko. ' be+ivotno zaključuje Aleks. "ara 3+o nikad ne izgleda +ivahno
ili srečno. Njena lepota je eterična kao da je u privremenoj poseti planeti
6emlji. 9na poklanja Aleks jedan od svojih neodre-enih osmeha i
mrmlja zahvalnicu pre nego što gucne vino.
$!ujem da si ti našla &epkovo telo% ka+e Angus.
$.ata ovo je zabava% prekorno #e >unior. $Aleks ne +eli da priča o tim
gadostima.%
$Ne u redu je >uniore. ' sama bih zapodenula tu temu pre ili
kasnije.% $Nije nimalo slučajno što si ga zatekla ispred one birtije i ušla u
njegov kamionet% nastavlja Angus premeštaju#i cigaru s jednog kraja
usana na drugi. $Nije.% Aleks im ukratko prepričava tele1onske razgovore
sa &epkom. $.aj kauboj je bio la+ov i protuva. =to je najgore varao je u
pokeru% priča Angus s neskrivenom gorčinom. 4 poslednjih nekoliko
godina je postao trapav i neodgovoran. 6ato sam morao da ga otpustim.
2retpostavljam da si dovoljno pametna da ne veruješ ni reč onog što ti je
rekao.% 4sred ovog monologa Angus daje znak konobaru da donese još
jednu turu pi#a. $Naravno &epak je mo+da mogao da vidi ko je ušao u
štalu sa "elinom ali taj kog je video bio je 4bogi Bad.%
7ekavši ovo i pru+ivši Aleks mogu#nost da to ospori starac nastavlja
svoj hvalospev o d+okeju kog +eli da unajmi. 2ošto su :intonovi njeni
doma#ini Aleks graciozno pušta da priča o &epku Bikamu zamre.
*ada završe pi#e Angus i >unior predla+u damama da im donesu
roštilj. Aleks bi im se rado pridru+ila jer nema ideju o čemu bi #askala sa
"arom 3+o ali ipak ostaje da sedi za stolom. *ad ostanu same odlučuje
da zapodene neobavezan razgovor.
$>este li dugo član kantri klubaC%
$Angus je jedan od članova odbora% odsutno odgovara "ara 3+o.
2ogled joj je prikovan za par na podijumu koji pleše okru+en ostalim
igračima.
$'zgleda da je on mirodija u svakoj 2erselovoj čorbi% šaljivo nastavlja
Aleks.
$:oj Angus voli da bude u toku.%
$' da bude deo tih tokova.%
$3a. Večito se daje ovom gradu i izgara u tome.% "ara 3+o teatralno
uzdiše. $Angus ima potrebu da ga ljudi vole. "talno nešto polemiše kao
da je va+no šta #e drugi misliti.%
Aleks podupire bradu rukama i nalak#uje se na sto. A vi ne veru- jete
u toC
$Ne.% Njena očaranost plesačima brzo prolazi. 2o prvi put te večeri
"ara 3+o gleda Aleks u oči. $Ne primaj k srcu pa+nju kojom te >unior
obasipa.% $6aštoC%
$6ato što on 1lertuje sa svim +enama.%
Aleks sporo spušta ruke na svoje krilo. Bes u njoj raste ali uspeva da
ga obuzda sačuvavši ravnodušnost u glasu. $Ne svi-a mi se vaše upli-
tanje gospo-o :inton.%
"ara 3+o nehajno di+e jedno rame. $9bojica su veliki šarmeri. Ve#ina
+ena ne shvata da je njihovo 1lertovanje plitko i beznačajno.%
$:o+da Angusovo ali ne i >uniorovo. Njegove tri bivše +ene sigurno
se ne bi slo+ile sa vama.%
$Nijedna nije bila za njega.%
A moja majkaC :islite li da ni ona nije bila za njegaC%
"ara 3+o opet upu#uje hladan pogled Aleks. $Nikako. 2uno ličiš na
nju znaš.%
$6aistaC%
$4+ivaš u nemiru koji si unela ovde. ' tvoja majka je stalno tragala za
zabavom. >edina razlika izme-u tebe i nje je što ti br+e i bolje upadaš u
nevolje. 3irektna si do granice netaktičnosti a to je osobina koja prati
samo zlo seme.% "ara 3+o di+e pogled kada joj neko pri-e s le-a. $3obro
veče draga.%
$"udijo Volas% uzvra#a ona sa najsla-im osmehom. Niko ne bi
pomislio da je do maločas ubadala kao osica. $6dravo "tejsi dušo.%
Aleks okre#e zajapureno lice prema pridošlicama. "udija 3+o Volas
smrknuto zuri u nju kao da je to nepisano pravilo kluba.
$0ospo-ice 0ajter.%
$3obro veče sudijo Volas.% ,ena pored njega s identičnom netrpe-
ljivoš#u pilji u Aleks. >unior je po svemu sude#i jedino miroljubivo lice
koje ovde poznaje.
"udija blago gurka mladu +enu i zajedno se premeštaju za slede#i sto.
$>e 1D mu to +enaC% pita Aleks prate#i ih pogledom.
$6aboga ne% prenera+eno #e "ara 3+o. $.o mu je k#erka. "irota "tejsi.
Beskrajno neugledna.%
"tejsi Volas još uvek pilji u Aleks s toliko zlobe daje to teško podneti.
Ne sklanja pogled ni kada se >unior vrati za sto spuštaju#i pred Aleks
tanjir sa hranom.
$Nadam se da voliš rebarca i pasulj.% 2ogled mu prati njen. $6dravo
"tejsi.% Namiguje joj i prijateljski maše rukom.
"tejsine zgrčene tanke usne se šire u nesiguran smešak i rumenilo joj
obliva obraze dok nervozno dodiruje svoj vrat i stidljivo uzvra#a;
$6dravo >uniore.%
$3akleC%
'ako je mnogo više zanimaju sudija i njegova kameleonska k#erka
Aleks okre#e glavu i upitno ga gleda. $:olimC%
$7ebarca i pasuljC%
$9bo+avam% smeje se šire#i salvetu preko krila i nimalo damski se
obrušava na hranu.
Njen zdravi apetit mami Angusov zadivljeni pogled. $"ara 3+o jede
kao pričica. 6ar ne voliš rebarca dušoC% pita je gledaju#i hranu u njenom
tanjiru koji jedva da je pipnula.
$:alo su suva.%
$Bo#eš da ti donesem nešto drugoC%
$Ne hvala.%
*ad oli+u tanjire Angus vadi cigaru iz svog d+epa i pali je. 0ase#i
šibicu ka+e; $=to vas dvoje ne plešeteC%
$Bo#emo liC% pita >unior gledaju#i +udno u Aleks.
$:o+e.% 9na odguruje stolicu i ustaje. $Ali ovaj kaubojski ples nije
moj 1ah zato bez u+ivljavanja molim te.%
>unior je privlači u naručje oglušivši se o njenu molbu i počinje da je
vrti po podijumu. $Vrlo lepo% ka+e joj sa zanosnim smeškom. 6atim
spušta ruke na njen struk i privlači je sebi. $Vrlo vrlo lepo.%
Aleks pušta da je >unior priljubi uz sebe jer joj prijaju sna+ne muške
ruke. Njen partner je zgodan šarmantan i zna kako da učini da se +ena
oseti lepom. Aleks je +rtva njegove harizme svesna da je to zapravo
njena sigurnosna mre+a.
Nikada ne bi mogla da se zaljubi u šarmera kao što je >unior me-utim
pa+nja kojom je obasipa omogu#ava joj privremenu zabavu naročito
otkad je primetila da joj samopouzdanje i ego posle svakog susreta sa
7i-om drastično opadaju.
$>e li 7i- član kantri klubaC% nehajno pita Aleks.
$:ora da se šališ.%
$=toC 6ar ovde nije dobrodošaoC%
$Naravno da jeste čim je postavljen za šeri1a. "amo što njemu više
prija neka druga ekipa. 6abole ga - pardon - za društveni +ivot.% >unior
joj miluje le-a. $!ini mi se da si opuštenija nego kad smo došli. &epo se
provodišC% $3a ali ne zaboravi da si me doveo s la+nim pretenzijama%
optu+ivački ka+e Aleks. $3aleko si od pijanstva i obe#ane ispovesti.%
>uniorov osmeh je nepoljuljan. $2itaj me šta god ho#eš.%
$3obro. *o je onaj čovek tamo onaj sa potpuno sedom kosomC%
>unior joj saopštava njegovo ime. Aleks instinkti govore daje nije slagao.
.o ime je jedno od potpisnika njenog pisma. $4poznaj nas kad muzika
napravi pauzu.% $9+enjen je.%
Aleks ga strelja pogledom. $:oje namere nisu romantične prirode.%
$Ah naravno.%
>unior joj ispunjava +elju. Bankar kog je odabrala deluje neoptere#eno
kada je >unior predstavi. 3ok se rukuje s njim ka+e mu; $2rimila sam
vaše pismo gospodine &ongstrit.E
"tarac je zatečen njenom otvorenoš#u ali to brzo prikriva. $Vidim
govorite iz srca.% 6nalački gleda u >uniora.
$Nemojte da vas prevari moj večerašnji izlazak s >uniorom. 8enim ono
što gospoda :inton i gospodin &ambert znače za 2ersel i njegovu
ekonomiju ali to ne#e osujetiti moju istragu. 2otrebno je više od pisma
da bih se uplašila.% Vidno iznerviran >unior je odvlači nazad na podijum
i kroz stisnute usne ka+e; $:ogla si da me upozoriš.%
$Na štaC%
$Na to da si naoru+ana i opasna. &ongstrit je veliki točak kuj i ne valja
zaustavljati. ' o kakvom se pismu radiC%
Aleks mu ukratko prepričava sadr+aj pisma nabrajaju#i sva imena
kojih se se#a. $Nadala sam se da #u neke večeras sresti ovde.%
>unior je zbunjeno gleda. Naposletku sle+e ramenima i šeretski se
smeška. $A ja sam mislio da #u te večeras oboriti s nogu.% " uzdahom
dodaje $Ali ipak #u ti pomo#i. .akav sam. Bo#eš da upoznaš i ostaleC%
.rude#i se da deluje neupadljivo >unior je vodi kroz klub i upoznaje sa
svima koji su potpisali preteče pismo.
2ola sata kasnije prilaze paru koji poseduje lanac prodavnica širom
zapadnog .eksasa. .ako-e su investirali u hipodrom i prema Aleks ne
skrivaju neprijateljstvo jer se u me-uvremenu klubom pronela vest o
tome ko je >uniorova pratilja.
$5to upoznala si ih sve% naposletku ka+e on.
$Bvala bogu% šapu#e Aleks. $Vire li mi još uvek no+evi iz le-aC%
$Ne#eš valjda dozvoliti da te ona matora jezičara uplašiC !uj ta ve- štica
mrzi sve +ene koje nemaju brkove guš#e od njenih.%
Aleks se iskreno smeje. $6naš šta mi je reklaC D2rvim vozom da si
napustila grad ili...D%
>unior joj ste+e ruku. $6aplešimo. 6aboravi#eš sve muke.%
$2re toga moram da se osve+im% ka+e Aleks osloba-aju#i ruku iz
njegovog stiska. $'zvini me.%
$Va+i. ,enski toalet je tamo.% 2okazuje na uski hodnik.
Hbalet je prazan me-utim kad iza-e iz kabine Aleks zatiče sudijinu
k#erku pred ogledalom. "tejsi se naglo okre#e da je pogleda u oči.
Aleks joj upu#uje učtiv osmeh. $6dravo.%
$6dravo.%
Aleks prilazi lavabou i pere ruke. $Nismo se zvanično upoznale. >a
sam Aleks 0ajter.% 9tresa ruke i čepa papirni ubrus sa rolne.
$3a znam.%
Aleks baca ubrus u kantu za -ubre. $.i si k#erka sudije Volasa.% Njen
pokušaj da probije led očigledno nailazi na nepremostivu santu jer de-
vojka pred njom više ne deluje nimalo stidljivo i nesigurno. &ice joj je
kamena maska s neskrivenom ozloje-enoš#u. $"tejsi zar neC%
$3a "tejsi. Ali ne Volas nego :inton.%
$:intonC%
$.ako je. >a sam >uniorova +ena. Njegova prva +ena.%
( @ .
$Vidim iznena-ena si% prime#uje "tejsi smeju#i se prenera+enom
izrazu na Aleksinom licu.
$3a% uzvra#a Aleks. $Niko mi to nije spomenuo.%
"tejsina uvek savršena pribranost sada se ruši. 3rhtavu ruku spušta na
grudi uzdišu#i $'maš li ti pojma koliko zla nanosišC%
$*omeC%
$:eni% urla "tejsi udaraju#i se u grudi. 6atim naglo spušta ruku i
pu#i usne kao da je zgro+ena sopstvenim ispadom. 6a trenutak sklapa
oči a kada ih otvori pune su mr+nje. 2ovrativši kontrolu nad sobom
ona mirno nastavlja; $3vadeset pet godina morala sam da opovrgavam
verovanje da me je >unior :inton o+enio samo da bi preboleo tvoju
majku.%
Aleks #utke spušta pogled.
$Vidim i ti u to veruješ.%
$,ao mi je gospo-ice... "tejsi. :ogu li da te zovem "tejsiC% $Naravno%
kruto odgovara ova.
$,ao mi je što te je moja istraga toliko potresla.%
$*ako ne biC *opaš po prošlosti. Na taj način vadiš moj prljav veš pred
ceo grad. 9pet.%
$Nisam imala pojma ko je bila prva >uniorova +ena niti da je ikada
+ivela u 2erselu.%
$6ar je bitnoC%
$Verovatno nije% iskreno odgovara Aleks. $Ne vidim kakve veze 'voj
propali brak ima sa ovim slučajem. 4 pitanju je površna povezanost na
koju ne mogu da utičem.%
$A moj otacC% pita "tejsi menjaju#i temu.
$=ta s njimC%
$.a tvoja bedna istraga mu urušava ugled. Ve# jeste.%
$*akoC%
$.ako što preispituješ njegovu prvobitnu presudu.%
$,alim slučaj. Ni tu vam ne mogu pomo#i.%
$Ne mo+eš ili ne#ešC% "tejsi revoltirano spušta ruke na svoje bokove.
$2rezirem ljude koji skrnave reputaciju drugih zarad sopstvene slave.%
$:isliš da to radimC% pita Aleks uzvra#aju#i paljbu. $:isliš da sam
izdejstvovala ovu istragu samo da bi napredovala u karijeriC%
$2a zar nisiC%
$Ne% odlučno odgovara Aleks vrte#i glavom. $:oja majka je ubijena
u onoj štali. Ne verujem da je to učinio čovek koji je i optu+en za taj
zločin. Bo#u da znam šta se tačno dogodilo i ko je odgovoran što sam kao
dvomesečna beba ostala siroče.%
$Btela sam da izrazim svoju saose#ajnost ali vidim da je osveta sve što
te pokre#e.%
$Ne nego pravda.%
$2o cenu ugro+avanja ostalihC%
$Ve# sam se izvinila za sve nesre#e koje sam ti nanela.%
"tejsi 1rk#e. $Ali ho#eš javno da razapneš mog oca. Ne poriči to% breca
se. Aleks otvara usta da to opovrgne ali ova nastavlja; $*oliko god da
poričeš ne vredi. 'zlo+ila si ga ruglu. A sada #eš još da ga optu+iš za
ozbiljnu pravosudnu grešku.%
"tejsi je bar u tome u pravu zaključuje Aleks. $3a verujem da je
napravio pravosudnu grešku u slučaju Badija Biksa% smireno ka+e.
$.ata četrdeset godina besprekorno predsedava ovim sudom a to
garantuje mudroš#u i integritetom.%
$Ako je moja istraga bedna kako je ti nazivaš onda ne#e ugroziti
njegov uspeh zar ne gospo-o :intonC Visokog sudiju ne mo+e da ugrozi
tu+ilac ni+eg ranga čije oru+je su inat i osveta. 3a bih potkrepila svoje
tvrdnje neophodni su dokazi.%
$Ali ti ih nemaš.%
$Verujem da #u ih do kraja istrage imati. A ukoliko reputacija tvog oca
bude ukaljana...%Aleks duboko uzdiše di+u#i umornu ruku na čelo. 'zraz
lica joj je ozbiljan a reči saose#ajne. $"tejsi ne +elim da ugrozim
karijeru tvog oca niti da ukaljam njegovo predsedavanje sudom. Ne
+elim da povredim ničija ose#anja niti da nanesem bol ili sramotu
nevinim ljudima. ,elim samo da isteram pravdu.%
$2ravdu% sik#e "tejsi zlobno su+avaju#i pogled. $Nemaš prava ni da
izgovoriš tu reč. 'sta si kao tvoja majka - lepa ali glupa tvrdoglava i
sebična. Ne mariš za tu-a ose#anja i ne vidiš dalje od sopstvenih +elja.%
$2retpostavljam da nisi mnogo volela moju majku% prime#uje Aleks s
neskrivenim sarkazmom.
"tejsi je shvata ozbiljno. $:rzela sam je.%
$6aštoC 6ato što je >unior bio zaljubljen u njuC%
Aleks opravdano udara nisko zato što je to jedino rešenje za "tejsine
ujede. ' dobija poen. "tejsi uzmiče jedan korak i hvata se za stoči# da ne
bi pala. 'nstinktivno Aleks pru+a ruku da je pridr+i ali sudijina k#erka
izbegava njen dodir.
$"tejsi znam da te je >unior o+enio samo par nedelja nakon ubistva
moje majke. Ali moraš da shvatiš koliko mi to čudno izgleda.%
$:o+da deluje kao daje bilo iznenada ali pre toga smo se godinama
zabavljali.%
9vo zbunjuje Aleks. $0odinamaC%
$3a. ' ve#i deo vremena bili smo ljubavnici.%
"tejsi joj baca ovu in1ormaciju kao strelicu precizno i pobednički. Ali
sve što time dobija je Aleksino iskreno sa+aljenje. "ada ima kompletnu
sliku o ovoj devojci koja je bila beznade+no zaljubljena u zgodnog ra- gbi
heroja voljna da +rtvuje sve za njega uključuju#i i svoj ponos samo da bi
iznudila mrvice njegove pa+nje. .akva +ena bi učinila sve da bude pored
njega. $"hvatam.%
$!isto sumnjam. Baš kao i >unior ne shvataš pravu istinu.%
$*oju istinu "tejsiC%
$3a "elina nije bila za njega. *ao i svi ostali stalno ga je upore-ivala
sa 7i-om. >unior je uvek bio na drugom mestu. Ali meni to nije bilo
va+no. Volela sam ga onakvog kakav jeste. >unior nije hteo da mi veruje
ali i pored tvog oca i tebe "elina nije prestajala da voli 7ida.%
$Ako ga je toliko volela što se onda udala za mog ocaC% 9vo pitanje je
ve# danima muči.
$"elina i 7id su raskinuli pred kraj školske godine. !im je počeo let-
nji raspust otišla je u posetu ro-acima u 5l 2aso.%
$' tamo je upoznala mog oca.% Aleks to zna iz bakine priče. $9n je bio
u regrutnom centru Aort Blis. 4brzo posle svadbe poslat je u Vijetnam.%
"tejsi se ceri. $ A kad je tamo poginuo "elina je htela da se vrati 7idu ali
je ovaj više nije hteo. .ako se span-ala sa >uniorom. 6nala je da ju je on
oduvek +eleo ali nije smeo ništa da preduzme zbog 7ida. "ramota je
kako se poigrala sa >uniorom optu+ivši ga da je kriv za njenu trudno#u.
:ogla je i da ga uvuče u brak ali to je bilo neizvodljivo pored +ivog 7ida
&amberta.
$.voja majka je kod >uniora potpirivala nadu. 4propastila mu je +ivot.
Verovatno bi to činila i dan-danas da je +iva.% "tejsi naglo uzdiše tako da
joj se bezoblične grudi drhtavo di+u i spuštaju. $Bila sam sre#na kad je
"elina umrla.%
'skra sumnje sija u Aleksinim očima. $0de si bila te no#iC%
$*od ku#e. 7aspakivala sam se posle odmora na 0alvestonu.%
3a li bi "tejsi slagala nešto što mo+e lako da se proveriC pita se Aleks.
$4brzo zatim si se udala za >uniora.%
$.ako je. Bila sam mu potrebna. >edino ja sam mogla da ga utešim kao
i uvekkada bi vodio ljubav sa mnom zato što nije mogao sa "elinom. Ali
nisam marila što me je iskorištavao. Btela sam da budem iskorištena.
*uvala sam mu prala ode#u uga-ala mu u krevetu i van njega.% "tejsino
lice se smekšava poprimivši sanjiv izraz. $9prostila sam mu prvu
prevaru. "lomila me je naravno ali nisam razumela zašto se dogodila
tako lako. *ad god bi izašao iz ku#e +ene bi se lepile za njega. *oji bi
muškarac odoleo tom iskušenjuC .e veze su bile kratkog daha jer je brzo
gubio interesovanje.% "tejsi skuplja dlanove i proučava ih nastavljaju#i
tiho; $Varao me je sve više sve češ#e. Bila sam spremna da tolerišem sve
samo da ostane sa mnom.
$Ali on je predlo+io da se razvedemo. 'sprva sam odbila. Navaljivao je
govore#i da ne +eli da me povre-uje svojim izletima. *ad mi nije ostalo
ništa drugo pristala sam na razvod. "lomio mi je srce ali dala sam mu
ono što +eli znaju#i znaju#i% naglašava "tejsi $da mu više nijedna +ena
ne#e biti dobra kao ja. :islila sam da #u umreti od ljubavi prema njemu.%
"tejsi naglo menja raspolo+enje okomivši se opet na Aleks. $>oš uvek
gledam kako menja +ene tra+e#i ono što sam mogla i +elela samo ja da
mu dam. ' večeras sam svedok kako pleše i 1lertuje s tobom. " tobomF
Blagi bo+e% jeca ona naslonivši glavu na zid sklapaju#i oči i hvataju#i
se za glavu. $.i planiraš da ga uništiš a on to ne vidi od tvog lepog lica i
zgodnog tela.%
"pušta ruku i gleda u Aleks. $.i si otrovna gospo-ice 0ajter.
2robudila si u meni ose#anja koja sam zakopala pre dvadeset pet godina.%
"tejsi prilazi Aleks unose#i joj se u lice. $Volela bih da se nikada nisi ni
rodila.%
Aleksin pokušaj da se sabere nakon "tejsinog odlaska je uzaludan. &ice
joj je bledo i celo telo joj drhti kad iza-e iz toaleta.
$"premao sam se da do-em po tebe.% >unior je presre#e na hodniku.
'sprva ne prime#uje njen izraz lica a onda je bri+no pita; $AleksC =ta se
desiloC%
$Btela bih odmah da krenem.%
$3a nisi bolesnaC =ta ti je...%
$:olim te. 2riča#emo usput.%
Bez reči >unior je hvata pod ruku i vodi prema garderobi gde uzima
njihove kapute. $"ačekaj ovde.% Aleks ga gleda kako se +urno vra#a u
klub zaobilazi podijum za igru i prilazi stolu za kojim sede njegovi
roditelji. 2osle kratke razmene sa Angus i "arom 3+o vra#a se i izvodi je
u hladnu no#.
*ad u-u u njegov luksuzni DjaguarD >unior čeka da se dovoljno udalje
od kantri kluba i unutrašnjost automobila se zagreje i tek tada je pita;
$3akle šta se desiloC%
$=to mi nisi rekao da si bio o+enjen "tejsi VolasC%
>unior okre#e glavu da je pogleda a zatim brzo vra#a pogled na drum.
$Nisi me pitala.%
$*akav propust.%
Aleks spušta glavu na hladni Z pi [ i\orsko staklo ose#aju#i se kao da
je pretrpela bičevanje metalnim lancem i sprema se da u-e u ring i istrpi
drugu rundu. Baš kad je pomislila da je sortirala sve veze i vezice u 2er-
selu iskrsnula je nova zavera.
$6ar je va+noC% pita >unior.
$Ne znam.% 9kre#e se prema njemu i naslanja le-ima na prozor. $.i
mi ka+i je li va+noC%
$Nije. .aj brak je trajao manje od godinu dana. 7astali smo se kao
prijatelji.%
$.i si se rastao. 9na te još uvek voli.%
>unior pravi grimasu. $4 tome i jeste problem. "tejsina ljubav je op-
sesivna i posesivna. 0ušila me je. Nisam mogao više...%
$>uniore varao si je% prekida ga Aleks. $6ato me poštedi banalnosti.
Ne zanimaju me.%
$6ašto onda pitašC%
$6ato što me je "tejsi sačekala u toaletu i optu+ila da ugro+avam
njenog oca svojom istragom.%
$6aboga Aleks 3+o Volas je veliki slabi#. "tejsi se ponaša kao da mu
je majka. Ne sumnjam da joj je ve# cmizdrio kako si bila gruba prema
njemu. .o je njegov način da iznudi njene simpatije. 9ni jedno drugo
hrane tim neurozama. Ne sekiraj se.%
Aleks se trenutno nimalo ne svi-a >unior :inton. Njegov kavaljerski
stav prema ljubavi +ene - bilo koje +ene - srozao ga je u njenim očima.
2osmatrala ga je večeras i primetila da radi upravo ono što je "tejsi
opisala - zavodi +ene. Nebitno je da li su mlade ili stare lepe ili ru+ne
udate ili neudate jer on veruje da to tako treba. 2rema svakoj je
neizmerno šarmantan obasipaju#i je pa+njom i osmesima poput
uskršnjeg zeke koji gramzivoj deci deli poklone nesvestan da #e im bolje
biti bez njih.
>unior kao da je nesvestan svog ponašanja. Aleks takvi muškarci nikad
nisu privlačili. Ali on ozbiljno shvata reakcije tih sirotih +ena. Alert je za
njega prirodno stanje poput disanja. Nije mu ni na kraj pameti da bi
njegove namere neko mogao pogrešno da protumači i do+ivi emotivni
krah.
3a joj "tejsi nije otvorila oči Aleks bi mo+da nastavila očarano da se
smeška kao i sve druge +ene prihvataju#i zavo-enje kao deo njegove
ličnosti. 4mesto toga sada je sve u vezi s njim u+asno nervira. =taviše
čezne da mu stavi do znanja kako je sve vreme bila šlepa. $"udija nije
jedini problem. "tejsi mi je rekla da moja istraga kopa po prljavom vešu
vašeg braka. 'mam utisak da joj teško pada što ti je bivša +ena.%
$.o više nije moj problem zar neC%
$:o+da bi trebalo da bude.%
Njena oštra reakcija iznena-uje >uniora. $6vučiš kao da si ljuta na
mene. 6aštoC%
$Ne znam.% 'skra njenog temperamenta bila je kratka ali blagotvorna.
Aleks se ose#a izduvano. $'zvini. :o+da zato što uvek stajem na stranu
slabijeg.%
>unior pru+a ruku i spušta je na njeno koleno. $3ivna osobina koju
sam odmah primetio.% Aleks sklanja njegovu ruku sa svog kolena. $4h-
uh nisam valjda toliko opasanC%
Aleks više ne podle+e njegovom šarmu. $6ašto si se o+enio "tejsiC%
$"tvarno ho#eš da znašC% 9kre#e volan i zaustavlja kola pred njenim
motelom.
$3a.%
"mrknutog lica >unior gasi motor i spušta ruku na naslon njenog
sedišta gledaju#i je u oči. $.ada mi se to činilo kao prava stvar.%
$'ako je nisi voleoC%
$Ne baš.%
$Ali si vodio ljubav s njom.% *ad >unior upitno izvije obrve Aleks
dodaje; $"tejsi mi je rekla da ste bili ljubavnici mnogo pre nego što ste se
uzeli.%
$Nismo bili ljubavnici Aleks samo sam je povremeno izvodio u grad.%
$*oliko čestoC%
$Bo#eš iskrenoC%
$2evaj.%
$6vao sam "tejsi kad god bi sestre 0ejl bile sprečene na ovaj ili onaj
način...%
$*oC%
$"estre 0ejl. .o je neka druga priča.% 9dmahuje rukom kao da +eli da
spreči bujicu novih pitanja.
$'mam celu no#% ka+e Aleks nameštaju#i se udobnije na sedištn.
$.ebi ništa ne promiče aC%
$"koro ništa. 2ričaj mi o sestrama.%
$Bilo ih je tri - trojke zapravo. 6vali smo ih sestre 0ejl.%
$"igurno s razlogom.%
$Ne to im je bilo prezime. 6vale su se Vanda 0ejl Nora T]ejl i 'Degi
0ejl.%
$=ališ seC%
>unior pravi mali krsti# na svojim grudima. $*unem se. 7i- ih je ve#
uveliko trošio ako mogu tako da se izrazim kad sam ja stupio na scenu.
9n me je i upoznao sa sestrama 0ejl.% >unior se smeju#i pri se#anju na
perverzan incident iz njegove mladosti. $4kratko sestre 0ejl su bile
radodajke. Volele su da se podaju. "vaki srednjoškolac ih je imao bar
jednom.%
4 redu shvatila sam. 6nači kad bi one bile zauzete zvao si "tejsi
Volas zato što je i ona volela da se podaje.%
>unior je procenjivački gleda. $Aleks nikad nisam nagovarao +enu na
seks. Ali "tejsi mi se podavala.%
$"amo tebi.%
9n ravnodušno sle+e ramenima.
$' ti si to koristio% nastavlja Aleks.
A koji muškarac ne biC%
$2a naravno% suvo ka+e ona. $4su-ujem se da zaključim da si ti jedini
muškarac s kojim je "tejsi bila.%
>unior ima dovoljno obraza da poka+e tračak stida. $3a rekao bih da
je tako.%
$Večeras mi je nje bilo tako +ao >uniore. 9tvoreno me mrzi a ja je i
dalje +alim.%
$Nikad mi nije bilo jasno što se toliko lepila za mene ali zasenila me je
kad smo krenuli u srednju školu. Bila je prepametna znaš. 2ro1ani su je
obo+avali jer je bila vredna i uzorna nikad se nije uvaljivala u nevo lje.%
*iko#e se. $Nikad ne bi poverovali šta je radila na zadnjem sedištu mog
sevija.%
Aleks gleda kroz staklo ni ne slušaju#i ga. $"tejsi je prezirala "elinu.E
$Bila je ljubomorna na nju.%
$6ato što je znala da svaki put kad vodiš ljubav s njom zamišlja moju
majku.%
$3o-avola% tiho psuje >unior najednom ozbiljan.
$.ako mije rekla. =ta zar nije bilo takoC%
$"elina je oduvek bila s 7i-om. .o je bila prirodna stvar.%
$Ali ti si je +eleo iako je pripadala tvom najboljem prijateljuC%
2osle kra#e pauze >unior priznaje; $&agao bih kad bih rekao
drugačije.%
Vrlo tiho Aleks nastavlja; $"tejsi mi je spomenula još nešto. Visi
komentar nego in1ormacija. 7ekla je da su svi znali nešto što je bilo
opštepoznato - nešto što ja ve# znam.%
$=taC%
$3a si +eleo da se o+eniš mojom majkom.% Aleks ga netremice gleda
dodaju#i još tiše; $>esi liC%
>unior okre#e glavu nakratko a onda odgovara; $>esam.%
$2re ili posle njene udaje i poro-ajaC%
$9boje.% *ad primeti Aleksinu zbunjenost >unior nastavlja; $"vaki
muškarac koji je pogledao u "elinu po+eleo ju je. Bila je lepa i zabavna i
znala je da učini da čovek pomisli da joj je poseban. 'mala je...% >unior za
trenutak #uti tra+e#i pravu reč. $Nešto% naposletku ka+e stisnuvši
pesnicu $nešto što je muškarce teralo da je poseduju.%
$>esi li je ikad posedovaoC%
$AizičkiC%
$>esi li ikada spavao sa mojom majkomC%
Njegov izraz lica je iskren i zapanjuju#e tu+an. $Ne Aleks. Nikada.%
$>esi li bar pokušaoC 3a li bi pristalaC%
$Ne verujem. Nisam ni pokušavao to jest nisam navaljivao.% $6ašto
ako si je toliko +eleoC%
$6ato što bi nas 7id oboje ubio.%
Aleks ga zaprepaš#eno gleda. $"tvarno tako mislišC%
>unior sle+e ramenima i razoru+avaju#i osmeh mu se vra#a na lice.
$Aigurativno.%
Aleks nije baš tako sigurna. 6vučalo je prilično bukvalno.
>unior joj se primiče na sedištu i provlači prste kroz njenu kosu
miluju#i joj palcem vrat.
$2rilično jeziva tema. 2romenimo je% predla+e on šapatom. Aleks
ose#a njegov dah na svojim usnama. $=ta misliš o tome da ostavimo
prošlost i vratimo se u sadašnjostC% 9či mu se šire nad njenim licem dok
vrhovima prstiju prati njenu vilicu. $Bo#u da spavam sa tobom Aleks.%
6a trenutak je previše šokirana da bi progovorila. $=ališ se zar neC%
$Bo#eš da se kladimoC%
7ekavši to počinje da je ljubi. 3aje sve od sebe; nakrivljuje glavu
pojačava pritisak smanjuje ga okleva pritiska opet. *ad mu njene usne
ne odgovore di+e glavu i zbunjeno je gleda.
$NeC%
$Ne.%
A zaštoC%
$6naš ti dobro zašto. Bilo bi suludo. 2ogrešno.%
$7adio sam i lu-e stvari.% "pušta ruku na njen d+emper i prstima tra+i
bradavicu. $2ogrešnije tako-e.%
$2a ja nisam.%
$Bi#emo dobar par Aleks.%
$Nikada ne#emo biti par.%
>unior prelazi palcem preko njene donje usne prate#i taj spori pokret
pogledom. $Nikad ne reci nikad.% 6atim saginje glavu i ljubi je opet -
strasno zahtevno - a onda se naglo odmiče na svoje sedište i izlazi
napolje.
Na vratima joj spušta drugarski poljubac u obraz iako mu u očima tinja
+elja. Aleks je ube-ena da >unior ovo odbijanje pripisuje njenom umoru i
samo je pitanje vremena kada #e opet pokušati.
" druge strane ona je prenera+ena njegovim drskim ponašanjem
toliko da tek nekoliko minuta kasnije primeti crvenu lampicu koja trep#e
na njenom tele1onu. 9dmah zove recepciju a zatim okre#e broj koji su
zapisali. 2re nego što se doktor javi Aleks zna šta #e joj re#i. 'pak
njegove reči je duboko poga-aju.
$0ospo-ice 0ajter primite moje iskreno saučeš#e. 0ospo-a 0rejam je
večeras preminula a da se nije probudila iz kome.%
( 1 .
Aleks kuca na vrata i čeka 7idovo $3aC% pre nego što u-e u njegovu
kancelariju. $3obro jutro. Bvala ti što si me odmah primio.%
"eda na stolicu ispred njegovog radnog stola. Bez reči 7id joj sipa ka1u
i spušta šolju pred nju. Aleks mu se zahvaljuje klimanjem glavom.
$:oje saučeš#e povodom smrti tvoje bake% ka+e joj kad se vrati u
svoju škripavu stolicu.
$Bvala.%
Aleks je nedelju dana bila odsutna pobrinuvši se za detalje oko bakine
sahrane. 2risustvovala joj je samo šačica :erlinih bivših kolegi- nica i
nekoliko bolničarki iz staračkog doma. 2osle sahrane Aleks je nevoljno
pokupila bakine stvari iz njene sobe. 9soblje staračkog doma je bilo
krajnje ljubazno ali budu#i da postoji lista čekanja sobu je trebalo
isprazniti odmah.
Nedelja za njom bila je emotivno stresna. 3ok je zurila u skromnu
urnu sa pepelom njene bake slušaju#i kako orgulje tiho sviraju u
pozadini ose#ala se pora+eno. Nije uspela da ispuni obe#anje dato sebi i
njoj; nije našla "elininog ubicu na vreme.
>oš poraznije od toga je što nije uspela da dobije bakin oproštaj i
ljubav. 2ropustila je jedinu priliku u svom +ivotu/ slede#u ne#e dobiti.
9zbiljno je razmišljala da digne ruke od svega i vrati se u 9stin. 0regu
bi priznala da je bio u pravu i da je trebalo odmah da posluša njegov
savet. 4+ivao bi u njenom poni+enju i br+e-bolje joj dodelio novi slučaj.
:o+da bi tako nešto bilo najbolje. Ne bi više morala da se vra#a u 2ersel
niti da trpi otvorenu netrpeljivost njegovih stanovnika. ' ne bi morala da
gleda u lice ovog čoveka koji je u njoj probudio sna+na i dosad
neotkrivena ose#anja.
" pravnog gledišta njen slučaj još uvek nije dovoljno potkrepljen da bi
ga iznela pred sud. 'z ličnih razloga ne mo+e sada da odustane. 6ain-
trigirana je muškarcima koji su voleli njenu majku. :ora da otkrije koji
od njih ju je ubio odnosno koji je odgovoran za njenu smrt. 9dlučila je;
ili #e odbaciti sopstvenu krivicu ili #e naučiti da +ivi s njom ali ne#e
dozvoliti da slučaj ostane nerešen.
' tako se vratila u 2ersel. 3ok gleda u 7idove zelene oči koje je ve#
nedeljama proganjaju Aleks shvata da su neodoljive i zagonetnije nego
ikad. $Nisam se nadao da #eš se vratiti% iskreno ka+e 7id.
$Baš čudno. 7ekla sam da ne#u odustati.%
$3a se#am se% smrknuto uzvra#a on. $*ako je bilo na igranci u kantri
klubuC%
Njegovo direktno pitanje izaziva odbrambenu reakciju. $9tkud znaš
da sam bilaC%
$2riča se.%
$>unior ti je rekao.%
$Nije.%
$9vo postaje neizdr+ivo% uzdiše Aleks. $9d koga si saznao da sam bila
u kantri klubuC%
$>edan od mojih pozornika je snimio >uniora kako prekoračuje
dozvoljenu brzinu na auto-putu. Negde oko jedanaest uveče. Video te je
u kolima s njim.% 7id spušta pogled na vrhove svojih čizama. $4 priličnoj
+urbi ste se vratili u tvoj motel.%
$"amo sam htela što pre da legnem. Nije mi bilo dobro.%
$Nije ti prijao roštiljC 'li ti nisu prijali ljudiC 9d nekih se i meni
prevr#e stomak.%
$Ni hrana ni ljudi. 4 stvari jedna osoba; "tejsi Volas... :inton.% Aleks
budno prati 7idovu reakciju ali njegovo lice ostaje bezizra+ajno. $6ašto
mi niko nije rekao da je "tejsi bila udata za >unioraC%
$Nisi pitala.%
6a veliko čudo Aleks uspeva da obuzda svoj bes. A nije ti palo na
pamet da bi njihov ubrzani brak mogao da bude va+an za slučajC%
$Nije va+an.%
$>a odlučujem je li nešto va+no ili nije% podse#a ga Aleks.
$4 redu. :isliš li da je va+noC%
$3a mislim. 2eriod >uniorovog prvog braka mi je čudan. >oš čudnije je
to što je nevesta k#erka lokalnog sudije.%
$Nema tu ništa čudno.%
$9nda je neobično.%
$Ništa od toga. "tejsi Volas je bila zaljubljena u >uniora od dana kad ga
je ugledala. "vi su to znali uključuju#i >uniora. 9na svakako to nije tajila.
*ad je "elina umrla "tejsi je ugrabila priliku i udala se.%
$"tejsi mi ne liči na oportunistu.%
$9drasti Aleks. "vi smo mi oportunisti kad nešto očajnički +elimo.
6aboga volela ga je% naglašava 7id. $>unior se razboleo posle "elinine
smrti. 2retpostavljam da je "tejsi pomislila kako #e ga njena ljubav izle-
čiti. Verovala je da #e to biti dovoljno.%
$Ali nije bilo.%
$9čigledno. Nije mogla da natera >uniora da joj uzvrati ljubav niti je
mogla da spreči njegova neverstva.% 7id iritirano pokazuje zube. *o ti je
ovo ispričaoC >uniorC%
$&ično "tejsi. "ačekala me je u toaletu i optu+ila me da joj ugro+avam
+ivot ponovnim otvaranjem ovog slučaja.%
$Brabro nema šta% mrmlja 7id odmahuju#i glavom. $4vek sam je
gotivio.%
$:a nemojC A jesi li i spavao s njomC 'li su ti sestre 0ejl bile
dovoljneC% $"testre 0ejlC% 7id praska u grohotan smeh. $"iguran sam da
ti "tejsi nije pričala o zloglasnim trojkama.%
$>unior je popunio rupe.%
$2a ti si se ludo provela te večeri.E
$1 mnogo toga saznala.%
$BajdeF% ote+e on. $=ta si još saznalaC%
Aleks ignoriše ovu vickastu insinuaciju. $7ide zašto su toliko +urili s
brakomC >unior očigledno nije voleo "tejsi. 7ecimo da se na silu njome
o+enio. 6ašto baš tadC%
$:o+da je "tejsi htela da bude junska nevestaC%
$Ne podsmevaj mi seF% Aleks naglo ustaje sa stolice i prilazi prozoru.
7id to prati tihim dugim zvi+dukom. Au alDje neko loše raspolo+en.%
$4pravo sam sahranila svoju jedinu +ivu ro-aku se#aš seC%
7id psuje ispod glasa i provlači prste kroz kosu. $6aboravio sam
nakratko. 'zvini. "e#am se kako je meni bilo kad sam sahranio svog oca.%
Aleks se okre#e da ga pogleda ali 7id zuri u prazno. $>edini koji su se
pojavili na toj sahrani bili su Angus i >unior. Nije čak ni bilo ni opela u
crkvi samo sahrana na groblju. Angus se vratio na posao. >unior se vratio
u školu da ne bi propustio kontrolni iz biologije. >a sam otišao ku#i.
$4brzo posle ručka došla je "elina. 'zostala je iz škole da bi bila sa
mnom. 6nala je kako se ose#am iako sam mrzeo oca celog svog +ivota.
&e+ali smo zagrljeni na mom krevetu dok nije pao mrak. 6nala je da #e
njena majka brinuti ako se ne vrati ku#i. 2lakala je za mene jer ja nisam
mogao.%
*ada 7id začuti u kancelariji nastaje mučna tišina. Aleks još uvek
stoji kod prozora paralisana njegovom tu+nom pričom. "rce joj se čepa
za usamljenim mladi#em kakav je nekad bio.
$.ada si prvi put vodio ljubav sa "elinomC%
7id je gleda u oči. 4staje i prilazi joj. $2ošto te toliko zanima moj
ljubavni +ivot da čujem kakav je tvojC%
.enzija raste baš kao i njen bes. $=to ne prestaneš da okolišaš i
otvoreno me ne pitašC%
4 redu% smeška se 7id. $>e li >unior ve# uskočio u tvoje ga#iceC%
$0adeF%
$>e liC%
$NijeF%
$*ladim se da je pokušao. .aj ne propušta priliku.% "meh mu je dubok
i uznemiruju#i. $2ogodio samF% 3i+e ruku i nadlanicom joj miluje obraz.
$7umeniš tu+ioče.%
Aleks mu gura ruku. $Nosi se.%
Besna je na sebe što rumeni kao šiparica pred nj im. Ne tiče ga se njen
ljubavni +ivot. :e-utim ono što je najviše nervira je njegova
ravnodušnost. *ad bi morala da opiše sjaj u njegovim očima onda bi to
bila zabavljenost mogu#i prezir ali svakako ne ljubomora.
3a bi skrenula temu sa sebe Aleks se vra#a na slučaj; $9ko čega ste se
ti i "elina posva-aliC%
$"elina i jaC *adaCE
K4 prole#e pred maturu. 6ašto je otputovala 1151 2aso na letnji
raspust i počela da se zabavlja s mojim ocemC%
$:o+da je samo htela da promeni sredinu% taktički odgovara 7id. $3a
li si znao koliko ju je tvoj najbolji prijatelj voleoC%
Njegov likuju#i kez nestaje. $>unior ti je to rekaoC%
$6nala sam to i pre nego što mi je rekao. 3a li si ti tada znao da ju je
voleoC%
7id sle+e ramenima. $"koro svi mladi#i u školi...%
$Ne pričam o opštoj zaljubljenosti u popularnu devojku 7ide.% Aleks
ga hvata za rukav pokazuju#i koliko joj je ovo va+no. $3a li si znao šta je
>unior ose#ao prema njojC%
$=ta i da jesamC%
$7ekao mi je da bi ga ti ubio da je išta pokušao s njom. 7ekao je da bi
ih oboje ubio ako bi te izdali.%
$Aigurativno.%
$.o je i >unior rekao ali ja ne verujem u to% hladno nastavlja Aleks.
$:nogo je strasti u celoj priči. Vaši odnosi su bili kompleksni preklapali
su se.%
$!iji odnosiC%
$.i i "elina ste se voleli ali ste oboje voleli i >uniora. 6ar to nije bio
ljubavni trougao u klasičnom smisluC%
$=ta lupašC 'spada da smo >unior i ja bili pederi.%
7id je iznenada grabi za ruku i prislanja je uz svoje prepone. $9pipaj
lutko. .vrd je ali nikad nije bio tvrd zbog muškarca.%
6apanjena i šokirana Aleks trza ruku sebi nesvesno je brišu#i o svoju
butinu kao da je oparena. $'maš seljački mentalitet šeri1e &ambert%
ka+e mu krajnje uvre-ena. $:islim da ste se ti i >unior voleli kao što se
vole indijanska bra#a. Ali ste se izme-u sebe takmičili.%
$Nikad se nisam takmičio sa >uniorom.%
$:o+da nesvesno ali ostali su vas okretali jednog protiv drugog.
2ogodi koji je uvek bio na vrhuC .i. .o ti je smetalo. >oš uvek ti smela.E
$>e li ovo trabunjanje tvoja vrsta psihoanalizeC%
$9vo nije samo moje mišljenje. "tejsi mi je isto to spomenula one
večeri a da je nisam ni pitala. 7ekla je da su ljudi stalno porcdili vas
dvojicu i da je >unior uvek bio na drugom mestu.%
$Ne mogu protiv mišljenja ve#ine.%
$Vaš rivalitet je "elini došao glave zar neC%
$6ašto me pitaš kad imaš sve odgovoreC%
$6ato što si bio deo cele priče. >unior je hteo da bude "elinin
ljubavnik a ti si to uistinu bio.%
7id dugo #uti posmatraju#i je s koncentracijom lovca koji je konačno
naciljao svoj plen. "unce prodire kroz venecijanere obasjavaju#i mu oči
kosu i prete#i skupljene obrve.
Naposletku joj vrlo tiho ka+e; $3obar pokušaj Aleks ali ništa od toga
ne priznajem.%
2okušava da se udalji ali ga ona hvata za ruku. $=taC Nisi bio njen
ljubavnikC 6ašto ne#eš bar to priznašC%-
$6ato što se ne hvalim tim stvarima.% 2ogled mu klizi niz njen vrat i
nazad. $.rebalo bi da ti je prokleto drago zbog toga.%
,elja joj razdire telo topla i zlatna poput jutarnjeg sunca. Aleks +udi
da oseti njegove čvrste usne na svojim njegov hrapav ispitivački jezik u
ustima. Vla+na je od pohote i plače joj se od muke i očaja što ne mo+e to
da ima.
.ako prikovanih pogleda i obasjani jarkim sunčevim zracima nisu ni
svesni da ih neko posmatra s druge strane ulice.
'strgnuvši se snagom volje iz sadašnjosti i uznemiruju#e prošlosti
Aleks ka+e; $>unior mi je rekao da ste ti i "elina imali nešto više od
obične dečje ljubavi.% 9vo je ble1 ali rizik je jedino što joj je preostalo.
$'spričao mi je sve o vašem odnosu stoga zaista nije va+no ho#eš li
priznati ili ne. *ada si je prvi put... znašC%
$>ebaoC%
9va vulgarnost izgovorena tihim promuklim glasom šalje nove var-
nice vreline u njenu krv. Nikada do sada tu reč nije smatrala erotičnom.
Aleks teško guta i jedva primetno klima glavom.
'znenada 7id je hvata za vrat i privlači sebi spuštaju#i njeno lice tik
ispod svog. Njegove oči je pro+diru.
$>unior ti ništa nije rekao tu+ioče% šapatom ka+e. $*od mene ne
prolaze ti advokatski ble1ovi. "tariji sam osamnaest godina od tebe i
ro-en sam pametan. 6nam trikove za koje ti nikad nisi čula i nisam
toliko glup da padam na tvoje.%
Njegov stisak se pojačava i dah mu postaje vreliji i pli#i na njenom
licu. $Nemoj više da se isprečavaš izme-u >uniora i mene jesi li čulaC
Bori se ili jebi se sa obojicom ali ne podme#i nam mine iza le-a. >asnoC%
7id škilji očima nastavljaju#i; $.voja majka je imala ru+nu naviku da
se igra sa obojicom Aleks. Nekome je to dozlogrdilo i stradala je pre
nego što je naučila lekciju. Najbolje da je ti naučiš pre nego što se isto
dogodi tebi.%
>utro je totalni 1ijasko bar povodom otkri#a novih tragova. Ništa joj
ne skre#e misli sa uznemiruju#eg razgovora sa 7i-om. 3a njegov
pomo#nik nije pokucao na vrata Aleks ne sumnja kako bi se završila
epizoda pod 7idovim u+arenim pogledom sve jačim stiskom i usnama
nadomak poljupca.
4 podne di+e ruke od pokušaja da se usredsredi na posao i odlazi u
BIB na ka1u. *ao i ve#ina zaposlenih u centru grada i sama je stekla tu
naviku. 0lave se više ne okre#u kad Aleks zakorači u restoran. =taviše
2it joj se redovno javlja ako nije pretrpan kuhinjskim poslovima.
Aleks odugovlači sa jelom igraju#i se sa +utom keramičkom
pepeljarom i listaju#i 2itovu štampanu brošuru sa receptom za spremanje
zve- čarke. "vesno odla+e povratak u svoju memljivu hladnu kancelariju
u suterenu sudnice gde #e zuriti u prazno sabiraju#i svoje nemirne misli
i rekapituliraju#i teorije koje se zapetljavaju iz sata u sat. :e-utim jedno
pitanje je uporno mori; 2ostoji li veza izme-u "elinine smrti i >unioro-
vog ishitrenog braka sa "tejsi VolasC
9phrvana ovim mislima Aleks izlazi na ulicu i povijene glave na
hladnom vetru korača prema sudnici. "ema1or jedan od retkih u centru
grada svetli zeleno baš u trenutku kad ona za-e za ugao. "amo što
zakorači na pešački prelaz neko je otpozadi hvata za ruku.
$Velečasni 2lamet% iznena-eno #e ona. 3oga-aji u poslednjih neko
liko dana istisnuli su ga iz njene glave baš kao i njegovu tunjavu +enu.
$0ospo-ice 0ajter% optu+ivački #e on $video sam vas jutros sa seri
1om.% 4 njegovim upalim očima Aleks mo+e da pročita bezbroj smrtnih
grehova na njen račun. $3uboko ste me razočarali.%
$Ne razumem...%
$=taviše% nastavlja on zapevajuči poput vrsnog besednika. $7azočarali
ste i "vevišnjeg.% 9či mu se teal ralno šire a zatim skupljaju.
$4pozoravam vas 0ospod ne#e tolerisati takvu nebrigu.%
Aleks nervozno oblizuje suve usne i gleda oko sebe u potrazi za nekim
begom iako ne zna u kom obliku bi mogao da se javi. $Nisam htela da
uvredim ni vas ni Boga% ka+e ona ose#aju#i se krajnje glupo zbog takve
izjave.
$6likovca još uvek niste bacili iza rešetaka.%
$Nisam ga još našla. :oja istraga nije gotova. ' da odmah nešto
raspravimo velečasni ovde nisam došla da bih ikoga bacala iza rešetaka.%
$2reviše ste popustljivi prema bezbo+nima.%
$Ako pod tim mislite daje moj pristup istrazi nepotpun onda ste u
pravu.% $>utros sam video kako se intimizirate sa -avoljim sinom.%
Njegove manijakalne oči su nemirne. Aleks hvata sebe kako pilji u
njih. $:islite na 7idaC%
Velečasni prezrivo šišti kao da spominjanje tog imena priziva nečasne
sile. $Ne podle+ite njegovim -avoljim čarima.%
$Ne#u uveravam vas.%
2lamet joj prilazi bli+e. $Navo zna gde je +ena najslabija i koristi njeno
meko krhko telo za kanalisanje svojih zlih mo#i. ,ena je prljava i zato se
jednom mesečno čisti puštanjem krvi.%
9vaj nije samo #aknut on je ozbiljno bolestan zaključuje Aleks sa
u+asom.
Velečasni udara dlanom po Bibliji nateravši Aleks da poskoči u me-
stu. 6atim di+e ka+iprst u vazduh i uzvikuje; $9dupri se iskušenjima
k#eriF Nare-ujem svim bludnim strastima da napuste tvoje srce um i
telo. 9dmahF%
7ekavši to naglo se povija kao da mu je ovaj čin egzorcizma isisao
svu energiju. Aleks stoji paralisana od šoka i neverice. *ad do-e sebi s
nelagodom gleda oko sebe u nadi da je još neko prisustvovao ovom
sumanutom per1ormansu.
$*oliko mi je poznato nemam nikakve bludne strasti. A sada moram
da krenem. *asnim "ilazi sa pločnika iako na sema1oru svetli crveno.
$Bog se uzda u tebe k#eri. Nestrpljiv je. Ako izneveriš njegovo
poverenje...%
4 redu u redu. 3a#u sve od sebe. 6bogom.%
Velečasni trči za njom i grabi je za rame. $Bog te blagoslovio k#eri.
.ebe i tvoju svetu misijuE ka+e tutnuvši joj u ruku je1tino štampani
pam1let.
$Bvala.%
Aleks brzo prelazi ulicu ostavljaju#i za sobom sirene nervoznih
vozača i ludog propovednika. .rče#i se penje uza stepenice i skoro ule#e
u zgradu suda. *ad se osvrne preko ramena vidi da je 2lamet prati. Ne
gledaju#i kuda ide sudara se sa 7i-om koji je hvata za remena.
$*oji ti je -avoC ' gde si dosadC%
Aleks +eli da se privije uz njegove grudi da oseti zaštitničku snagu
muškarca sve dok joj se srce ne umiri ali ne dopušta sebi taj luksuz.
$Nigde. :islim bila sam napolju. Na ručku. 4 restoranu ovaj u BIB- u.
2ešice.%
7id #utke proučava njenu raščupanu kosu i rumene obraze. $=ta je
toC% 0lavom pokazuje na pam1let u njenoj stisnutoj šaci.
$Ništa.% 2okušava da ga ubaci u d+ep svoje bunde ali ga 7id
munjevito grabi iz njene ruke. 9tvara ga i čita proročanstvo o kraju
sveta.
$6anima te ovoC%
$Naravno da ne. 2ropovednik na ulici mi ga dao. "tvarno bi mogao da
očistiš grad od svakojakih aktivista šeri1e% tobo+e revoltirano ka+e
Aleks. $Nasrtljivi su.%
6atim ga zaobilazi i silazi niza stepenice.
( ( .
Nora 0ejl se uspravlja u krevetu i navlači svoju providnu spava#icu.
$Bvala ti% mrmlja 7id.
9na mu preko ramena dobacuje namršteni pogled odgovaraju#i;
$*ako romantično.% Nakon što obuče svoj čipkasti penjoar ustaje s
kreveta i prilazi vratima. $:oram nešto da obavim ali vrati#u se i
mo+emo da porazgovaramo.% 6agla-uju#i razbarušenu kosu izlazi iz
sobe.
7id je prati pogledom. Njeno jedro telo #e za par godina biti prede-
belo. Velike grudi #e se opustiti a ogromne bradavice #e izgledati
groteskno bez čvrste miši#ne mase. Njen glatki blago zaobljeni stomači#
#e omlohaviti a butine i zadnjica #e usahnuti.
'ako su dobri prijatelji 7id je trenutno mrzi. >oš više mrzi sebe. :rzi
1izičku potrebu koja ga nagoni na intimnost sa ovom +enom.
9bavljaju to bez srca i duše skoro kao +ivotinje u sezoni parenja. .o
oslobo-enje bi trebalo da bude pročiš#uju#e i katarzično. Ali nije. 7id se
ne ose#a bolje samo gore. Naročito u poslednje vreme.
$"ranje% mrmlja sebi u bradu. Verovatno #e nastaviti to da čini i pod
stare dane. 9dgovara mu što je njihov odnos neobavezan i jednostavan.
9boje znaju šta onaj drugi mo+e da pru+i i ne tra+e više. 2o 7idovom
mišljenju njihova veza se temelji na potrebi a ne na +elji i svakako ne na
ljubavi.
3anas je svršila. Nora mu često govori da je on jedan od retkih
muškaraca koji uspevaju da je zadovolje. Njemu to nešto naročito ne
laska jer ga verovatno la+e.
6gro+en on spušta noge s kreveta i uzima paklicu cigareta sa stoči#a.
Vadi jednu pali je i duboko uvlači dim. Nedostaje mu cigareta posle
seksa više nego išta drugo. :o+da je to zato što duvan zaga-uje i
ka+njava telo koje ga uporno izdaje zdravom seksualnom +eljom.
"ipa sebi pi#e iz 1laše na stoči#u - i to ulazi u račun iako je lično po-
jebao madam - i iskapljuje ga u jednom gutljaju. 0rkljan mu se
instinktivno skuplja teraju#i mu suze na oči. Viski klizi polako šire#i
svoju toplotu po njegovom stomaku i preponama. Ve# se ose#a bolje.
6avaljuje se nazad u jastuke i gleda u tavanicu +ele#i da zaspi. 2rija
mu ova opuštenost kad ne mora da govori ili razmišlja.
"klapa oči. 6amišlja njeno lice okupano suncem i divlju tamnu kosu.
Njegov penis koji bi trebalo da je mlitav od iscrpljenosti počinje da se
ukru#uje i raste s više zadovoljstva nego što je maločas iskusio.
7id ovoga puta ne odagnava njen lik. Nasla-uje se slatkom 1antazijom
kako njene plave oči trep#u iznena-ene sopstvenim erotizmom dok
ru+ičastim jezikom oblizuje gornju usnu.
9pet je ose#a uz sebe. "rce joj ubrzano lupa prate#i njegovo i kosa joj
je zapetljana oko njegovih prstiju. 9pet kuša njene usne i jezik koji
stidljivo 1lertuje s njegovim.
Nije svestan tihog jecanja kao ni re1leksivnog trzanja svoje nabrekle
muškosti iz koje prska nekoliko belih kapljica. 3uboka +udnja umalo da
ga utuši.
$7ideF%
Vrata sobe naglo se otvaraju. 4 sobu utrčava Nora ne deluju#i nimalo
mazno i otmeno.
$7ide% ponavlja ona bez daha.
$=ta jeC% 0ipko skače s kreveta nimalo posti-en svojom očiglednom
uzbu-enoš#u. Nešto se desilo.
9tkad poznaje Noru nikad je nije video ovako uzrujanu. 7id navlači
svoje bokserice pre nego što ona stigne da progovori.
$"amo što su zvali.%
$*oC%
$'z tvoje stanice. 3ogodila se nesre#a.%
$0deC% 7id ve# stoji u 1armerkama i otkopčanoj košulji obuvaju#i
čizme.
$Na ranču.%
7id se koči i okre#e glavu da je pogleda. $:intonovihC%
'skolačenih očiju Nora klima glavom.
$*akva nesre#aC% pita 7id.
$Nisu rekli. *unem se bogom da nisu% panično odgovara ona svesna
da #e 7id ispaliti još nekoliko pitanja.
$>e li neko stradaoC%
$Ne znam 7ide. "tekla sam utisak da je nešto strašno. "amo su rekli
da odmah odeš tamo. :ogu li ja nekako da pomognemC%
$6ovi stanicu i ka+i da sam krenuo.% 0rabi svoju jaknu i šešir od-
guruje Noru u stranu i istrčava u hodnik. $Bvala ti.%
$>avi mi šta se desilo% dovikuje Nora naslonivši se na ogradu
gledaju#i za njim.
$Bo#u.% .renutak kasnije vrata za njim se zatvaraju uz tresak.
2reskočivši ogradu verande 7id kre#e u trk.
Aleks je u dubokom snu zbog toga kucanje na vratima ne povezuje sa
stvarnoš#u. 2odsvesno misli da je to produkt njenih snova. :e-utim
budi je muški glas.
$AleksF 4staj i otvori vrataF%
Bunovna seda u krevetu i pali lampu pored uzglavlja gest koji je uvek
razbudi. Na jarkoj svetlosti trep#e još uvek dolaze#i sebi.
$Aleks do-avolaF 4stajFE
Vrata podrhtavaju od udarac a pesnicom. $7ide ti siC% promuklo pita
ona.
$Ako ne otvoriš za deset sekundi...%
Aleks baca pogled na digitronski sat pored uzglavlja. Nekoliko minuta
pre dva sala. =n ii je ili pijan ili lud. 4 svakom slučaju ne#e mu otvoriti
vrata dok je n takvom stanju. $=ta ho#ešC%
Aleks ne prime#uje da se lupanje pojačalo sve dok ne vidi kako drvo
leti i vrata se nasilno otvaraju. 7id bukvalno provaljuje u njenu sobu.
$3a li si ti normalanC =ta to radišC% histerično pita ona skupljaju#i
pokrivač oko sebe i se-ajuiHi u krevetu.
$3olazim po tebe.E
7id je grabi za ramena i podi+e sa kreveta zajedno sa pokrivačem u
koji je umotana i postavlja je na noge. 6atim jednim pokretom skida
pokrivač s nje osloba-ajuF i joj ruke. Aleks ostaje da drhti u ga#icama i
majici u čemu obično spava. .eško je re#i ko je od njih dvoje više besan i
šokiran.
Aleks prva uspeva da povrati mo# govora. $Nadam se da imaš prokleto
dobar razlog za provaljivanje u moju sobu šeri1e.%
$'mam.% 2rilazi komodi izvlači jednu 1ioku i počinje da pretura po
njenom vešu.
$:ogu li da ga čujemC%
$:o+eš.% >oš jedna 1ioka postaje +rtva njegove potrage. Aleks mu
prilazi i zatvara 1ioku kukom skoro mu prikleštivši prste.
$=ta tra+išC%
$9de#u. 9sim ako ne#eš tako da ideš% ka+e 7id pokazuju#i glavom na
njene ga#ice. .ačka gde se čipkani porub spaja izme-u njenih butina
očigledno skre#e njegovu pa+nju jer mu treba nekoliko sekundi da
odlepi pogled od njenog me-uno+ja i skrene ga ka ormaru. $0de su ti
1armerkeC% promuklo pita on.
$6naš li koliko je satiC >a nikud ne idemF%
7id skida njene 1armerke sa vešalice trzaju#i tako jako da se ova
zaljulja i padne na pod. $'deš.% Nimalo ne+no dobacuje joj 1armerke.
$Navuci ovo. ' ovo% dodaje #ušnuvši joj njene čizme a zatim se
uspravlja i spušta ruke na bokove. $Br+eF 'li ho#eš ja to da uradimC%
Aleks nema ideju čime ga je izazvala. 9čigledno je da ga nešto muči.
Ako +eli da izigrava pe#inskog čoveka neka mu bude. 'gra#e po
njegovom jednako bezobzirno.
9krenuvši mu le-a Aleks oblači 1armerke koje se zate+u preko njene
zadnjice i kukova. 6atim uzima čarape iz jedne od otvorenih 1ioka otresa
ih i navlači. !izme su slede#e. Naposletku se okre#e da ga pogleda u oči.
$5vo obučena sam. Bo#eš li mi sada re#i šta se dešavaC%
$Bo#u. 4sput.%
7id trzanjem skida jedan d+emper sa vešalice i prilazi joj. 6atim ga
navlači preko njene glave provlači ruke i zate+e ga do njenih bokova
kao da je mala devojčica. 4ski okovratnilc se upetljava u njenu gustu
grivu koju on izvlači napolje.
4mesto da povuče ruke sebi 7id ih sklapa oko njene glave di+u#i joj
lice ka sebi. 9či mu sevaju od besa.
$.rebalo bi da ti polomim vrat.%
Ali ne čini to. 4mesto toga je ljubi. 4snama gnječi njene pozudno i
zahtevno guraju#i jezik u njena usta bez trunke ne+nosti. 9vo je gnevan
poljubac koji vrca od ljute strasti.
6avršava se isto tako naglo. 7id u hodu uzima njenu bundu sa stolice i
baca joj u naručje. $9blači to.%
Aleks je previše potresena da bi se sada raspravljala s njim. 2oslušno
oblaci bundu i prati ga do vrata. $=ta #emo s vratimaC% pita ona. $2osla#u
nekog da ih popravi.%
$4 ovo doba no#iC%
$6aboravi prokleta vrata% breca se 7id. 9bujmivši joj zadnjicu šakom
gura je na ulicu gde stoji njegov DblejzerDs uključenim motorom. 7otacija
na njegovom krovu svetli u tri boje signaliziraju#i hitan slučaj.
$*oliko #u još da čekam na objašnjenjeCE pita ona kad sednu u kamionet i
7id nagazi gas. 4 toj ludačkoj voznji sigurnosni pojas joj nije od naročite
pomo#i zbog cega je prinu-ena da se obema rukama uhvati za tablu
ispred sebe. $6aboga 7ide ka+i mi šta se dešava.%
$7anč :intonovih je zapaljen.E
( < .
$6apaljenC% ponavlja Aleks tiho.
$2rekini 1arsu hoces liC%
$Ne znam o cemu govoriš.E
7id udara šakom po volanu. $*ako si to mogla da prespavašCE
Aleks zaprepaš#eno zuri u njega. $Bo#eš da ka+eš da ja imam neke veze s
timC%
7id ne odvaja pogled od druma. &ice mu je strogo i hladno na ze-
lenkastoj svetlosti sa instrument-table. 2olicijska radio-veza za trenutak
krci iritiraju#e glasno. Na auto-putu nema drugih vozila tako da je si-
rena suvišna ali rotacija sa krova neumorno blešti teraju#i Aleks da se
oseca kao u bizarnom kaleidoskopu.
$:islim da i te kako imas veze s tim ti i tvoj dragi prijatelj u mantiji.E
Njena zbunjenost kao da raspiruje 7idov bes. $Velečasni Aergus 2lamet%
dodaje on. $2ropovednik je tvoj dobar ortak zar neC%
$2lametC%
$D2lametCD% imitira je 7id. $*azi i kada ste došli na tu bolesnu idejuC 9ne
veceri kad te je posetio u motcelskoj sobiC 'li onomad na ulici ispred
BIB-aC%
Aleks uzima nekoliko brzih plitkih uzdaha. $*ako znaš za posetuC%
$6nam. *o je koga prvi zvaoC%
$Niko nikog nije zvaoF 9n i njegova +ena su se pojavili na mojim vratima.
2re toga nisam ni čula za njega. .aj čovek je manijak.%
$Ali te to nije sprečilo da ga obrlatiš u svoju korist.%
$Nista slično nisam uradila.%
2suju#i ispod glasa 7id grabi mikro1on radio-veze i prinosi ga
usnama obaveštavaju#i jednog od svojih pozornika da uskoro sti+e na
odredište.%
$3eset-četiri prijem. 7ide kad stigneš tamo idi u štalu broj dva.%
$9tkud toC%
$Ne znam. Neko je rekao da ti tako prenesem.%
$3eset-četiri. "ad sam na kapiji.%
"kre#u sa auto-puta i nastavljaju privatnim drumom. Aleksin stomak
se okre#e kad ugleda stub od crnog dima iznad jedne od konjušnica.
2lamen više nije vidljiv ali krov štale se još uvek puši. Vatrogasci u
uni1ormama pokušavaju da ugase vatru.
$"tigli su na vreme da spreče ve#u katastro1u% in1ormiše je 7id.
Vatrogasna vozila su parkirana pored izgorele štale i ispred ku#e.
"koro svi prozori su razbijeni dok su spoljni zidovi sprejom išarani
upozorenjima na sudnji dan.
$2otrpali su se u troje kola i nekoliko puta obigrali oko imanja
bacaju#i kamenice kroz prozore. .ek kasnij e su izveli svoj prljavi posao.
Vidiš koliko su sprejova nakupovali.% 7id gnevno skuplja usne. $"igurno
su bili pijani. Aine prijatelje imaš ovde tu+ioče.%
$>e li neko povre-enC% "cena je potresna. Aleks nije u stanju da
udahne dovoljno vazduha u plu#a.
$>edan od konjušara% odgovara 7id i Aleks okre#e glavu da ga
pogleda. $!uo je lom istrčao napolje spotakao se i pao. 2olomio je ruku.%
=tala broj dva je jedna od pomo#nih objekata čiji krov se puši. 7id
zaustavlja kamionet i izlazi napolje ostavljaju#i Aleks da sedi unutra.
9na se ose#a veoma tromo kao da su joj ruke i noge od olova. " naporom
otvara vrata i prati ga do vrata od štale. .amo se probija izme-u
vatrogasaca.
$=ta se dešavaCE čuje 7ida koji je ve# stigao do sredine štale.
*onji panično njište proizvode#i najstravičniji zvuk koji je Aleks
ikada čula. 7id ubrzava korak.
:intonovi su okupljeni na drugom kraju štale obučeni još uvek u
pi+ame. "ara 3+o neutešno plače. Angus je bezose#ajno tapše po le-ima.
>unior je jednom rukom pridr+ava za mišicu dok drugom pokriva zeva-
nje. 7id ih pomera u stranu kako ne bi blokirali ulaz u štalu.
$Blagi bo+e.% 2osle nekoliko psovki 7id ispušta izbezumljeni krik koji
tera Aleks da se povuče dublje u senku. Nepoznat čovek sa stoma- činom
i naočarima zaklanja Aleks pogled. 2o njegovom izgledu reklo bi se da
dolazi pravo iz kreveta. 2reko pi+ame je stigao da navuče samo plišanu
jaknu. "pušta ruku na 7idovo rame odmahuju#i svojom #elavom
glavom. $Nisam mogao ništa da učinim 7ide. :ora#emo da mu
presudimo.E
7id nemo gleda u njega. 0rudi mu se uzbrano di+u i spuštaju kao da
#e svakog časa isprazniti sadr+aj +eluca.
>ecaji "are 3+o se pojačavaju i ona zariva lice u šake. $:ama hajdemo
u ku#u.% >unior je grli oko ramena i okre#e. Angusova ruka pada s njenih
le-a. :ajka i sin polako koračaju kroz štalu.
*ad ugleda Aleks "ara 3+o počinje da cvili uperivši prstom u nju.
$.i. .i si nam ovo uradila.%
Aleks uzmiče. $Ali...%
$6a sve si ti kriva odvratna mala kučkoF%
$:ajko% umiruje je >unior ne da bi iznudio njeno kajanje ve# iz
čistog sa+aljenja. 'scrpljena ovim izlivom besa "ara 3+o se nemo#no
naslanja na njega. >unior gleda u Aleks više zbunjeno nego optu+ivački i
bez ijedne reči izvodi "aru 3+o iz štale.
$5li šta se dogodiloC% pita 7id očigledno nesvestan ove drame.
$Verovatno se srušila greda na njega. 2ao je i polomio rame% odgovara
čovek po imenu 5h očigledno veterinar po struci.
$6aboga daj mu nešto protiv bolova.%
$Ve# jesam ali izgleda da ne poma+e.E 0leda u napa#enu +ivotinju.
$Naprsla mu je i butnjača. :ogu samo da naga-am kakve su unutrašnje
povrede. !ak i da ga zakrpim od njega ne#eš imati vajde. Ni za priplod.E
6a trenutak #ute osluškuju#i +alosne zvuke koje ispušta povre-en i
konj. Naposletku Angus ka+e; $Bvala ti 5li. 6namo da si učinio sve što si
mogao.E
$,ao mi je Anguse 7i-eE ka+e veterinar iskreno. $'dem do ordina
cije po još neke lekove pa se vra#am da mu dam injekciju.%
$NekaE promuklo uzvra#a 7id. $>a #u to obaviti.%
$Bolje nemoj 7ide. 'njekcija je...%
$Ne mogu da čekam. Vidiš koliko se muči.%
$Ali vrati#u se za manje od deset minuta.%
$7ekoh ja #u to obaviti% grmi 7id.
Angus odmah interveniše pljeskaju#i veterinara po ramenu kako bi
smirio situaciju. $'di ku#i 5li. 'zvini što sam te namučio u ovo gluvo
doba.%
$4+asno mi je +ao. 6nam 3uplu *runu otkad se o+drebio.%
Aleks zapanjeno pokriva usta. 3upla *runa je 7idov obo+avani
trkački konj. Veterinar odlazi ni ne pogledavši je.
Napolju se vatrogasci dovikuju i konji uplašeno njište i propinju se u
svojim boksovima. Ali svi ovi zvuci su prigušeni u napetoj tišini zasebne
štale.
$7ide ho#eš li biti dobro momčeC% zabrinuto pita Angus.
$Bo#u. 'di da vidiš kako je "ara 3+o. >a #u se pobrinuti za ovo.%
"tarac sa suzama u očima gleda kako se 7id spušta na kolena miluju#i
njušku svog mezimca. $Bio si dobar - najbolji% šapu#e mu tiho. $3ao si
sve što si imao i više.% ,ivotinja klima glavom na njegov smiruju#i glas.
7id sporo ustaje i pose+e za pištoljem u 1utroli. Vadi ga proverava
magacin i cilja konju u glavu.
$NeF% Aleks istrčava iz senke i grabi ga za ruku. $7ide nemoj. 2usti
nekog drugog.%
Vi-ala je kako se okoreli kriminalci osu-eni na smrt okre#u protiv
svojih tu+ilaca sudija i članova porote zaklinju#i se na osvetu čak i iz
groba.
Ali nikad nije videla ovoliki mrak na nečijem licu kao sada na 7i-
dovom. 9či su mu pune suza i mr+nje. :unjevitom brzinom je hvata oko
struka i povlači na svoje grudi. Aleks se bori ali on psuje i pojačava
stisak. 6atim u njenu desnu ruku nasilno gura pištolj obavivši joj prste
oko hladnog metala. *ad nacilja konju izme-u očiju 7id povlači oroz.
KNeF%
Njen vrisak odjekuje istovremeno kad i pucanj pištolja. "mrtonosni
prasak se odbija od kamenih zidova štale odjekuju#i u njenim ušima.
*onji unezvereno njište. Neko spolja dovikuje i slede#eg trenutka u štalu
utrčavaju vatrogasci.
7id odguruje Aleks od sebe sik#u#i; $.rebalo je to odmah učiniti i
poštedeti ga agonije.%
$Vatra je potpuno ugašena gospodine :inton% raportira še1
vatrogasnog odreda. $2roverili smo sve instalacije i krov. =teta je
neznatna.% 8ok#e usnama. $,ao mi je 7idovog pastuva.%
$Bvala ti. 4vek sam govorio da je naš vatrogasni odred najbolji u
#elom .eksasu.%
Angus uspeva da povrati deo svoje uro-ene topline iako mu je lice
ispijeno od umora. 'pak dobro se dr+i očigledno rešen da ne poklekne
pred ovom neda#om. Aleks se iskreno divi njegovom optimizmu.
"tarac sedi za kuhinjskim stolom u društvu svog sina >uniora koji
izgleda kao da je celu no# igrao poker a ne bdeo nad ranjenim konjem i
uništenom imovinom.
$9nda mi odosmo.% Vatrogasac uzima svoj +uti šlem i kre#e ka
zadnjim vratima. $Neko #e sutra do#i zbog uvi-aja. 2o+ar je svakako
podmetnut.%
$"ara-iva#emo koliko mo+emo. 3rago mi je da ste reagovali tako brzo
i sprečili ve#u katastro1u.%
$6bogom.% Vatrogasac se na vratima mimoilazi sa 7i-om koji igno-
riše Aleks naslonjenu na zid i prilazi stolu da se poslu+i sve+e skuva-
nom ka1om.
$9dlivi su očiš#eni. Nema straha od trovanja konja balegom% bezlično
ka+e on. $"ve prozore smo zatvorili daskama da se no#as ne smrznu. Ali
ima još da se čisti.%
4 redu% sa uzdahom #e Angus ustaju#i. $2oče#emo u osvit zore.
9doh u krevet. Bvala 7ide. 4činio si i više nego što je u nadle+nosti
šeri1a.%
7id kratko klima glavom. $*ako je "ara 3+oC%
$>unior joj je dao tabletu za smirenje.%
$"pava% ka+e >unior tako-e ustaju#i. $Bo#eš da te odvezem u grad
AleksC Nema potrebe da se zadr+avaš ovde u ovo doba no#i.%
$3oveo sam je da vidi svoje delo% zajedljivo ka+e 7id.
$>a nemam ništa s po+aromF% uzvikuje ona.
$:o+da ne direktno% konstatuje Angus $ali ta prokleta istraga jeH
pokrenula neke stvari. 0odinama se borimo s onim lajavim propoved-
nikom. "amo je tra+io izgovor da izvede nešto ovako zlobno. .i si mu
pru+ila zlatnu šansu.%
$,ao mi je ako tako mislite Anguse.%
S S S
4 prostoriji vlada neprijatan muk. "vi ukočeno stoje čak i doma#ica
prestaje da pere prazne šolje od ka1e. Naposletku >unior prilazi Aleks i
hvata je za ruku. $'demo. *asno je.%
$>a #u je vratiti% hladno ka+e 7id.
$Nije mi teško.%
$4sput mije.%
$Nastavi#eš da je kinjiš zbog po+araC%
$=ta tebe boli briga šta #u da joj radimF%
4 redu ti je vodi ku#i% pomirljivo ka+e >unior. $.i si je i doveo zar
neC% 7ekavši to okre#e se i izlazi iz kuhinje.
$&aku no# 7ide Aleks.% 9zbiljnog lica Angus prati svog sina.
7id sipa ostatke svoje ka1e u sudoperu. $Bajde% nare-uje joj.
Navukavši svoju bundu Aleks izlazi s njim napolje i ulazi u njegov
kamionet. ,eli nešto da ka+e bilo šta samo da razbije neprijatnu tišinu
ali ne uspeva da proizvede ništa pametno. Ni 7idu nije do razgovora.
2ogled mu je prikovan za drum a usne čvrsto stisnute.
*onačno kada joj teskoba u grudima naraste do pucanja Aleks na-
busito ka+e; $Nemam nikakve veze sa ovim što se no#as dogodilo.%
7id načas okre#e glavu da je pogleda sa izrazom nepogrešive
neverice.
$:islim da mi junior veruje% dodaje Aleks.
$=ta on znaC 9ma-ijala si ga. 3ovoljno je da pogleda u te tvoje plave
bebe#e okice i sav se raspilavi. A sve samo zato što si "elinina k#erka. '
sad vreba svaku priliku da te zabavi. "amo što igračka koju +eli da ti
ponudi nije zvečka.%
$9dvratan si.%
$"igurno te uzbu-uje što se umalo potukosmo oko tebe.%
Aleks škrgu#e zubima. $:isli šta ho#eš o mojim namerama prema
>unioru ili njegovim prema meni ali me ne mešaj u odgovornost za štetu
koja je naneta njegovom ranču.%
$9dgovorna si jer si podstakla 2lameta.%
$Nenamerno. 2lamet je uvrteo u glavu da sam ja odgovor na njegove
molitve - da me je bog poslao u 2ersel da ga očistim od grešnika :in-
tonovih i svih koji imaju neke veze sa kladionicama.%
$9n je lu-i nego što sam mislio.%
Aleks nesvesno trlja svoje mišice setivši se 2lametovih jezivih
proročanstava. $Ne znaš ni pola njegovih nebuloza. !ovek veruje da se
bog razljutio zato što vas sve nisam odmah strpala iza rešetaka. 9ptu+io
me je da se intimiziram sa -avolom misle#i na tebe.% 9dlučuje da pre#uti
i seksualne parelele koje je 2lamet nacrtao.
7id parkira pred motelom. Vrata njene sobe su još uvek razvaljena.
$7ekao si da #eš narediti da ovo poprave.%
$2odmetni stolicu pod kvaku. 2re+ive#eš do jutra.%
7id ne gasi motor DblejzeraD niti gasi radio-vezu koja sve vreme šušti
jer trenutno nema emitovanja. .aj zvuk Aleks ide na +ivce.
$,ao mi je zbog 3uple *rune 7ide. 6nam koliko si bio vezan tog
konja.%
Njegova ko+na jakna pravi škripav zvuk kad nehajno odmahne
rukom. $Bio je osiguran.%
Aleks teško uzdiše obuzdavaju#i gnev. 9vaj čovek joj ne dopušta da
se izvini niti da poka+e saose#ajnost zato što te emocije ne dopušta ni
samom sebi. Bila je svedok njegovog kraha u trenucima pre nego što je
prosvirao metak kroz konjsku glavu. 'stu bol na njegovom licu videla je i
kada je pričao o sahrani svog oca.
' to je ono što 7id ne mo+e sebi da oprosti. Nejednom je dopustio sebi
da joj otkrije da se ispod te grube maske krije običan čovek.
Aleks skuplja pesnice i spušta ih na instrument-tablu ispred njega. 7id
je mrko gleda. $=ta to treba da značiC%
$"tavi mi lisice% predla+e ona. $2rivedi me. 4hapsi me. 9ptu+i me za
zločin. .vrdiš da sam odgovorna.%
$>esi% urla 7id opet srdit. $Angus je u pravu. 3a nisi došla ovde i
počela da njuškaš ništa od ovoga se ne bi dogodilo.%
$9dbijam da preuzmem krivicu za ono što se dogodilo no#as 7ide. .o
je delo neuravnote+enog čoveka i njegovih pristalica. Ako ih moja istraga
nije podstakla na to onda nešto drugo jeste. ,ao mi je zbog tvog konja.
=ta još ho#eš od meneC%
7id je šiba pogledom. Aleks povlači ruke sebi naglo ili trzaju#i kao da
su postavljene previše blizu čeljusti neke krvoločne zveri slivata ona u
deli#u sekunde. Ali kasno.
4 ustima ve# ose#a ukus njegovog poljupca - s aromom viskija ka1e i
duvana - sve kao da počinje iznova; istra+ivačko palacanje njegovog
jezika posesivni stisak njegovih prstiju čvrstina njegovih butina
pripijenih uz njena bedra.
$Najbolje da se vratiš u svoju sobu tu+ioče.% 0las mu je promukao i
tih. 7id ubacuje motor u brzinu. 2oslušavši njegov savet Aleks izlazi
napolje.
( J .
Aleks rukom napipava slušalicu tele1ona koji zvoni ve# peti put i
pospano se javlja; $BaloC%
$0ospo-ice 0ajterC Nisam vas valjda probudioC :olim vas izvinite.%
Aleks sklanja kosu s lica oblizuje suve usne i trep#e naduvenim očima
pridi+u#i se u krevetu. $Ne samo sam ovaj radila sam nešto.% 3igitalni
sat na no#nom stoči#u pokazuje tačno deset. Ne pamti kad je spavala
ovako kasno ali opet zaspala je tek pred zoru. $'zvinite ali ko je toC%
$"ara 3+o :inton.%
Aleks ne uspeva da uguši uzvik iznena-enja. Ni u najlu-em scenariju
nije mogla da nasluti da #e je zvati "ara 3+o :inton. $>este li... je li sve u
reduC%
$3obro sam ali me je sramota zbog svega što sam ti sino# rekla.% 9va
ispovest izrečena tako pokajničkim tonom istinski šokira Aleks. $Nema
problema. Bili ste opravdano uzrujani.%
$3a li biste sa mnom popili čajC 3anas po podneC%
:o+da još uvek spava mo+da je ovo samo san razmišlja Aleks. "a-
vremeni ljudi obično zovu na ručak ili na pi#e ali retko na čaj.
$.o bi bilo... baš lepo.%
$9dlično. 4 tri sata.%
$0deC%
$2a ovde na ranču naravno. 7adujem se vi-enju gospo-ice 0ajter.
6bogom.%
Aleks još nekoliko sekundi zuri u slušalicu pre nego što je spusti. =ta li
je podstaklo "aru 3+o :inton da je pozove na čajC
9rdinacija doktora 5lija *olinsa verovatno je najneurednija prostorija
u kojoj je Aleks ikada bila. Naravno čista je ali krajnje neorganizo- vana
baš kao i njen nepretenciozni vlasnik.
$Bvala vam što ste pristali na razgovor doktore *olins.%
$Nije problem. 'mam slobodno popodne. 4-ite. "edite.% "klanja hrpu
stručnih časopisa sa drvene stolice osloba-aju#i je za Aleks. 9n seda za
svoj radni sto pretrpan papirima.
$Vaš poziv me nije iznenadio% priznaje on.
$6aštoC%
$2et !estejn me je zvao i rekao da #ete verovatno +eleti da mi
postavite par pitanja.%
$:islila sam da je otputovao.%
$Bilo je to pre dve nedelje odmah po vašem dolasku.%
$"hvatam.%
Aleks je odlučila da vreme do čajanke sa "arom 3+o iskoristi u
razgovoru sa veterinarom. *ad ga je pozvala odmah je pristao na susret.
$>este li upoznati sa ubistvom "eline 0ajterC% pita Aleks prelaze#i
odmah na stvar.
$Naravno da jesam. Bila je ljupka devojka. "ve nas je pogodila njena
smrt.% $Bvala vam. Vaš otac je posetio ranč :intonovih narednog dana
je li takoC%
$.ako je. 2osle njegove smrti sam preuzeo njegovu ordinaciju.%
$Volela bih da mi ka+ete nekoliko in1ormacija o tome. 7adite li
isključivo za :intonoveC%
$Ne nisam privatni veterinar. 7adim za dr+avnu slu+bu. :ada
moram da priznam da me :intonovi toliko anga+uju da bih mogao da
radim samo za njih. "koro svaki dan sam tamo.%
$>e li tako bilo i sa vašim ocemC%
$>este ali ako sugerišete da bih izneverio :intonove samo da ne bih
rizikovao dr+avnu slu+bu varate se.%
$Nije mi to bila namera.%
$9vo je zemlja konja i stoke. 2onekad sam prinu-en da odbijem posao
koji ne mogu da postignem. =ta #u iskren sam. .akav je bio moj tata.%
Aleks prole#e kroz glavu kako bi ovaj čovek isto tako mogao da zataji
in1ormacije koje inkriminišu njegove imu#ne klijente.
$3a li vam je otac pričao o ubistvu "eline 0ajterC%
$2lakao je kao beba kad je čuo da je ubijena jednim od njegovih
instrumenata.%
4 pitanju je bio njegov skalpel zar neC 3oktor *olins gaje
identi1ikovao.% 4 to nije bilo sumnje. :ama mu je poldonila taj set
srebrnih instrumenata povodom dvadesetpetogodišnjice braka. Na
drškama su bili ugravirani njegovi inicijali. .aj skalpel je bio njegov. 6ato
tata nije mogao da pre+ali kako je bio toliko nemaran da ga izgubi.%
Aleks se pomera na ivicu stolice. $Nelogično je da bude toliko
nemaran sa skalpelom koji mu je poklonila +ena zar neC%
Veterinar se češka po obrazu. $.ata je cenio takve stvari - čuvao ih je
u kutiji oblo+enoj somotom. Nikad mi nije bilo jasno kako je taj skalpel
ispao iz nje osim onog dana kad se pora-ala kobila. 4 svoj toj zbrci sve
je bilo mogu#e.%
$Bili ste tamoC%
$:islio sam da to ve# znate. 9tišao sam da posmatram i asistiram tati.
Naravno 7i- je bio tamo. 9n je pomagao kod svih poro-aja.% $7id je bio
tamoC%
$8eo dan.%
$>e li ga vaš otac ostavio samog sa njegovim instrumentimaC%
5li *olins grize unutrašnju stranu obraza. Aleks je jasno da pokušava
da izbegne odgovor. $:ogu#e ali nisam siguran.% 6atim dodaje; $Ne#u da
ispadne kako optu+ujem 7ida.%
$Ne naravno. *o je još tog dana bio u štaliC%
$4h samo da se setim.% 6amišljeno se grize za donju usnu. $Bili su
skoro svi mada ne u isto vreme - Angus >unior 7id svi konjušari i j
ahači. % $&epak BikamC%
$3a. "vi zaposleni na ranču pora-ali su tu kobilu. !ak i "tejsi Volas je
svratila. *oliko se se#am upravo se bila vratila s letovanja.%
Aleks se najednom koči ali uspeva da na licu zadr+i bezizra+ajnu
masku. $*oliko dugo se zadr+alaC%
*o "tejsiC Ne dugo. 7ekla je da mora ku#i da se raspakuje.%
$A 4bogi BadC >e li on svra#aoC%
$.aj je svuda svra#ao. Ali ne se#am se da sam ga tada video što ne
znači da nije bio tamo.%
$Ako ga niste videli zar vas nije iznenadilo što je kod njega prona-en
skalpel uprljan "elininom krvljuC%
$Nimalo. .ata nije primetio da mu taj skalpel nedostaje sve dok nije
prona-en kod 4bogog Bada. Verovali smo da je ispao iz tatine torbe i da
ga je 4bogi Bad našao i njim ubio "elinu.%
$A postoji li mogu#nost i da je neko usred sve te gungule oko kobile i
njenog +drebeta krišom izvadio skalpel iz torbe vašeg ocaC%
$2ostoji naravno% priznaje 5li ali nevoljno jer to automatski baca
sumnju na ljude za koje je radio. Aleks se se#a koliko je brige pokazao
prema 7idovom konju prethodne no#i. 5li *olins je bio prijatelj sve
trojice osumnjičenih. Aleks gaje naterala da razluči izme-u sopstvenog
integriteta i ljudi kojima su kaubojke omiljena obu#a. Neprijatan
zadatak ali neminovan.
Aleks ustaje u nameri da krene i pru+a doktoru ruku. $Ah da. >oš
nešto doktore *olins. Ne#e vam smetati ako pogledam taj skalpelC%
9n je iznena-eno gleda. $Ne kad bih ga imao.
$Nemate gaC%
$Ne.%
A vaša majkaC%
$Nikad joj nije vra#en.%
$Ni posle hapšenja 4bogog BadaC%
$9na i tata nisu insistirali na tome da im se vrati. Ne posle svega što se
dogodilo.%
$3rugim recima skalpel je još uvektu neg-eC%
$Ne znam šta se s njim dogodilo zaista.%
7anč :intonovih vrvi od aktivnosti. 7adnici raščiš#avaju ruševine a
vatrogasni eksperti uzimaju uzorke ugaraka na analizu radi utvr-ivanja
uzroka po+ara.
9ko ku#e moleri pre1arbavaju apokaliptične poruke ispisane spre-
jom po kamenim zidovima. "takloresci mere prozorska okna kako bi
zamenili razbijena stakla.
7id je svima na usluzi neobrijan i ča-av kao da je od ranog jutra
preorao sav pepeo u potrazi za tragovima počinilaca. *ošulja mu je
otkopčana a rukavi zavrnuti do lakata. Na glavi nema šešir ali zato na
rukama ima radne rukavice.
9n opa+a Aleks čim ona iza-e iz svojih kola ali pre nego što stigne da
joj pri-e še1 vatrogasnog odreda mu dovikuje; $=eri1e do-i ovo da vidiš.%
7id se mršti i odlazi u štalu broj dva. Aleks ga prati. $*amenC *akve veze
to ima sa vatromC% pita on u trenutku kad im se Aleks pridru+i.
Vatrogasac se češe po glavi preko svoje bejzbol kape. $:eni izgleda
kao da je po+ar izazvan nesre#nim slučajem. Bo#u re#i ko god da ga je
podmetnuo koristio je nešto poput pra#ke i kamenica za razbijanje
prozora.%
$*ao 3avid protiv 0olijata% mrmlja Aleks. 7idove usne se skupljaju
dok klima glavom.
Vatrogasac nastavlja svoju teoriju; $2retpostavljam daje ovaj kamen
proleteo kroz jedan od ventilacionih otvora na krovu štale i izazvao
kratak spoj u instalacijama. .o je izazvalo po+ar.%
$Ne veruješ da je namerno podmetnutC%
Vatrogasac se mršti. $Ne mogu sa sigurnoš#u da tvrdim ali mislim da
je bilo tako. 3a je +eleo da podmetne po+ar piroman bi bacio :olo-
tovljev koktel ili bi ispalio vatrenu strelu.% &ice mu se širi u blentav kez.
$"igurno ne bi bacio samo kamenicu.%
7id zamišljeno vrti oblu kamenicu u ruci. $4 redu. Bvala ti.% *ad se
vatrogasac udalji 7id se konačno okre#e prema Aleks; $"ad ne mo+emo
da teretimo 2lameta za podmetanje po+ara.%
3an je neobično topao i 7id se ose#a na muški znoj ali taj miris Aleks
nije neprijatan. Naprotiv svi-a joj se. 0rudne dlačice mu vire kroz
otkopčanu košulju gube#i se iza njegovog pojasa. 'zbliza joj se čini da su
vla+ne od znoja kovrd+aju#i se oko njegovih bradavica na miši#avim
ple#ima.
2rimetivši da joj se od ovog prizora utroba pali ona di+e pogled ka
njegovom licu. *apljica znoja curi mu niz obrvu i slepoočnicu. Aleks je u
iskušenju da podigne ruku i dodirne je vrhom prsta. >ednodnevna brada
mu odlično stoji.
Aleks se s naporom usredsre-uje na posao. $Niste uhapsili 2lametaC%
$2okušali smo% odgovara 7id. $Alije nestao.%
A njegova porodicaC%
$"vi su kod ku#e. 'zjeda ih krivica ali se prave ludi. :a ne brinem ja
za njega. .aj nije otišao daleko. 2rečešlja#emo njegovu vernu pastvu.
Neko ga sigurno krije. 'spliva#e pre ili kasnije.%
$*ad se to desi volela bih da ga ispitam.%
7id baca kamenicu na zemlju. $=ta radiš ovdeC%
$3ošla sam kod "are 3+o na čajanku.% 2rimetivši njegov zbunjen izraz
lica Aleks dodaje; $Njena ideja ne moja.%
$2a lepo se provedi% sarkastično #e 7id. 9kre#e joj le-a i odlazi
prema štali.
Angus stoji na verandi i nadgleda poslove. *ada mu Aleks pri-e on ne
krije svoje zadovoljstvo što je vidi iako se Aleks brinula kako #e starac
reagovati kad je ugleda.
$"ti+eš tačno na vreme% ka+e joj.
6nači ipak ju je očekivao. $6dravo Anguse.%
$.ačnost je vrlina. Baš kao i hrabrost. A ti imaš muda mlada damo.%
6adivljeno klima glavom. $!im si se danas pojavila ovde.% =kilje#i gleda u
nju. $2o tome si ista tvoja majka. .aje bila neustrašiva.%
$>e liC%
Angus se kiko#e. $Video sam kako se nosi sa ova dva klipana - 7i-om i
>uniorom - bezbroj puta.%
Njegov kikot splašnjava u smešak naklonosti a pogled luta nekud u
daljinu. $3aje po+ivela bila bi prava lavica od +ene.% 9či mu se vra#aju
na Aleks. $Bila bi kao ti verovatno. 3a sam imao k#erku voleo bih da
bude takva kao ti.%
2omalo posti-ena ovim izlivom iskrenosti Aleks ka+e; $,ao mi je ako
sam na bilo koji način izazvala ovo Anguse.% 7ukom pokazuje u pravcu
štale. $Nadam se da #e 7id na#i krivca. 2obrinu#u se da bude optu+en i
ka+njen.%
$3a i ja. Ve#inu toga mogu da oprostim.% "tarac gleda u komadi#e
stakla po verandi. $Ali gubitak konj a je velika tragedija. .ako mije +ao
7ida. 0odinama je štedeo da bi kupio tog pastuva.%
$3a 7id baš deluje potreseno% prime#uje Aleks okrenuvši se da po-
smatra 7ida koji stoji pored svog kamioneta i priča preko radio-veze.
$2re ljutito. &jubomoran je kao pas kad je u pitanju nešto što njemu
pripada. 7azumljivo naravno s obzirom na to kako je rastao. Nije imao
ni gde da se popisa a kamoli nekog ko #e da brine o njemu. ,iveo je od
danas do sutra. A kad čovek +ivi kao pre+ivar neke navike je teško
prekinuti. 7id je surov jer mu +ivot ponekad zavisi od toga.%
4tom na verandu izlazi >unior sa širokim smeškom na licu.
Nepogrešivo dobro je raspolo+en. 6a razliku od 7ida i Angusa njegova
ode#a je besprekorna. ' da se oznojio to je nemogu#e primetiti na njemu.
Nakon toplog pozdrava sa Aleks on ka+e; $Ne#eš verovati s kim sam
malopre razgovarao. >edna od vlasnica je zvala da proveri kako je njena
kobila ona što se o+drebila. &oše vesti brzo putuju% dodaje on gledaju#i
u Aleks.
$5lem svojim kreštavim glasom mije rekla; D>adna moja beba sigurno
se prestravila.D 4veravao sam je da je njena kobila u drugoj štali ali me je
naterala da se zakunem da su njena beba i bebina beba dobro i zdravo.%
>unior oponaša piskav +enski glasi# tako verno da Aleks i Angus
praskaju u smeh. Najednom Aleks krajičkom oka vidi da ih 7id
posmatra stoje#i savršeno mirno ali predaleko da bi čuo o čemu govore.
Njegova netrpeljivost je skoro opipljiva zapljuskuju#i Aleks poput
nevidljivog talasa.
$Bolje da u-em da ne zakasnim na čaj% ka+e ona ovoj dvojici.
>unior je grli oko ramena. $:ajka +eli da se iskupi za sino#ni ispad.
Bila je presre#na kad si prihvatila njen poziv. >edva čeka da te vidi.%
( ) .
&upe preuzima njenu bundu i vodi je na sprat. "lu+avka zastaje pred
jednim vratima i tiho kuca.
$4-i.%
&upe otvara vrata ali ne ulazi unutra. "hvativši to kao znak Aleks
prekoračuje prag sobe koja bi mogla da poslu+i kao 1ilmski set. Njena
reakcija je spontana i iskrena; $2relepa sobaF%
$Bvala ti. ' meni se svi-a.% "ara 3+o gleda nekud iza Aleksinog
ramena. $&upe molim te zatvori vrata. 6naš da ne podnosim promaju a i
buka spolja je nesnosna. ' donesi odmah čaj.%
$3a gospo-o.% "lu+avka se povlači ostavljaju#i ih same.
Aleks stoji pored vrata ose#aju#i se pomalo nezgrapno u svojim
ravnim čizmicama od antilopa i dugoj vunenoj suknji. Nema ničeg lošeg
u njenom današnjem izdanju samo se moderan stil oblačenja nekako ne
uklapa u ovu ultra+enstvenu viktorijansku sobu koja miriše na
par1imeriju.
Njena doma#ica izgleda kao balerina u muzičkoj kutiji za nakit. Bela
čipka du+ njenog okovratnika identična je kao ona na rukavima oko
njenih krhkih ruku. "ara 3+o na sebi ima raskošnu be+ suknju bri+ljivo
raširenu po kanabetu od plavog damaska tik ispod prozora. 2opodnevno
sunce pravi oreol oko njene kose.
$4-i i sedi.% 0racioznim pokretom ruke pokazuje na stilsku stolicu.
9bično stalo+ena i gipka Aleks se najednom ose#a trapavo dok korača
preko skupocenog tepiha. $Bvala na pozivu. !aj #e mi prijati.%
$:orala sam što pre da ti se izvinim za ono od sino#.%
$Ve# sam zaboravila% uzvra#a Aleks. >unior i Angus su joj očigledno
oprostili nepromišljenu ulogu koju je odigrala u vandalskom činu.
6auzvrat ona je oprostila "ari 3+o.
Aleks radoznalo gleda oko sebe. $6aista prelepa soba. "ami ste je
urediliC% "ara 3+o se smeje lako kao što di+e ruku na svoj vrat tobo+e
nameštaju#i čipkasti okovratnik. $>esam. Nikada to ne bih prepustila
onim netalentovanim dekoraterima. 4 stvari ova soba je kopija moje
devojačke iz mladosti. Angus stalno govori da je previše kič.%
Aleks diskretno tra+i neki znak muškosti tračak dokaza da u ovoj
prostoriji povremeno obitava i muškarac. Ne nalazi ga. *ao da joj čita
misli "ara 3+o dodaje; $9n svoje stvari dr+i u drugoj sobi. .amo.% Aleks
prati njen pogled ka zatvorenim vratima.
$4-i &upe% uzvikuje "ara 3+o nakon tihog kucanja slu+avke. $5vo
našeg čaja.%
3ok &upe spušta srebrni poslu+avnik na stoči# Aleks razgovorljivo
pita; $0ospo-o :inton spomenuli ste svoju porodičnu ku#u. 4 *en-
takiju zar neC%
$3a u zemlji konja. 6emlji lova. .ako sam je volela.%
Njen čeznutljiv pogled leti ka prozoru s kog se ne pru+a bog zna kakav
pogled. 6a trenutak obe zure nekud iznad kamenog dvorišta sa bazenom.
*rajolik oko njega je mrtav i bezličan poput oranica posle +etve.
$9vde je tako golo. Nedostaje mi zelenilo. Naravno imamo hektare
sočnih pašnjaka za konje ali to nije isto.% "ara 3+o vra#a pogled i
zahvaljuje se slu+avki klimanjem glavom. &upe se nečujno povlači. $*ako
+elite čajC%
" limunom i še#erom molim vas. >ednu kocku.%
"ara 3+o vešto izvodi ritual za koji je Aleks mislila da je izumro pre
dve generacije. Njene bele ne+ne ruke čine to pa+ljivo i umešno. Aleks
shvata zašto se običaj ispijanja čaja više ne upra+njava u modernoj
Americi. Niko za njega nema vremena.
$"endvičC *rem-sir i krastavac.%
$"vakako% odgovara Aleks sa smeškom.
"ara 3+o na tanjir dodaje i dva čajna kolači#a pre nego što ga pru+i
Aleks. $Bvala% ka+e Aleks šire#i salvetu preko krila.
4zima gutljaj čaja u+ivaju#i 11 njegovom savršenom ukusu. "endvič
se sastoji samo iz jedne kriške hleba ali je njegov ukus sve+ i kremast.
1R<
Aleks se nada da njen prazan stomak ne#e proizvoditi neprijatne
zvuke kada ga napuni ovom malom porcijom. >utros je prespavala
doručak a u vreme ručka nije ose#ala glad.
*ad proguta zalogaj prvog kolači#a Aleks pita; $2utujete li često u
*entakiC%
"ara 3+o zamišljeno meša svoj bri+ljivo oboga#en čaj. $3osad sam išla
samo dvaput na sahranu oba roditelja.%
$9h nisam htela da zapodenem tu+nu temu.%
$9d porodice nemam više nikog osim Angusa i >uniora. Ali osoba s
karakterom brzo nauči da +ivi i s gubicima.% "pušta svoju šolju na tacnu
toliko pa+ljivo da se ne čuje ni klik. 2ognute glave "ara 3+o di+e pogled
posmatraju#i Aleks ispod obrva. $"amo što ti nisi naučila zar neC% Aleks
odla+e nepojedenu polovinu kolači#a na tanjir jer joj intuicija govori da
su dotakle razlog koji se krio iza poziva na čaj. $=ta nisam naučilaC%
$3a je najbolje ostaviti mrtve s mrtvima.%
&inije bojnog polja su ucrtane. Aleks spušta šoljicu sa čajem na srebrni
poslu+avnik i skuplja salvetu sa svog krila. $:islite na moju majkuC%
$4pravo tako. .a tvoja istraga je digla preveliku prašinu u mom domu
gospo-ice 0ajter.%
$'zvinjavam se zbog neprijatnosti ali okolnosti su takve.%
$3a li te okolnosti uključuju i uništavanje moje imovine ugro+avanje
zdravlja i +ivota svih konja koje uzgajamo od kojih +ivimoC%
$.o je bio nesre#an slučaj i zbog toga mi je neizmerno +ao% ka+e
Aleks +ele#i daje ova +ena razume. $>a nemam nikakve veze s tim.
:orate da mi verujete.%
"ara 3+o duboko uzdiše. !ipka oko njenog vrata podrhtava od
potisnutog besa. Njeno neprijateljstvo je toliko opipljivo da se Aleks
iznova pita šta je pravi razlog što je pozvana ovde. Njena potreba za
izvinje- njem je čista 1arsa. "ara ' U+o očigledno +eli da se oslobodi
dugogodišnje ozloje-enosti.
$*oliko znaš o vezi tvoje majke za >uniorom i 7i-omC%
$"amo ono što mi je baka pričala i ono što sam uspela da saznam iz
razgovora sa stanovnicima 2ersela.%
$Bili su kao jedno% ka+e "ara 3+o neobično tihim glasom. Aleks
zaključuje da se povukla u neki svoj svet. $.rio nerazdvojnih drugara.
Nikad ih nisi mogla videti razdvojene.%
$2rimetila sam to na slikama u maminom školskom godišnjaku. Na
ve#ini su sve troje zajedno.% Aleks je dugo gledala te 1otogra1ije u potrazi
za nekim tragom bilo čime što bi pomoglo njenoj istrazi.
$Nisam htela da se >unior previše vezuje za njih% nastavlja "ara 3+o.
$7id je bio klošar sin gradskog pijanca izme-u ostalog. A tvoja majka...
pa bilo je mnogo razloga zašto nisam htela da se zbli+ava s njom.% $*ao
na primerC%
$4glavnom zbog onog što je imala sa 7i-om. 6nala sam da je >unior
njen drugi izbor. Nerviralo me je što je ona ta koja mo+e da bira. Nije
imala to pravo% ogorčeno ka+e. $Ali >unior ju je obo+avao i nisam mogla
od toga da ga odvratim. *ao što sam i strepela zaljubio se u nju.% "ara
3+o pogledom 1iksira svoju goš#u. $1 imam neki ru+an predose#aj da se
sad zaljubljuje u tebe.%
$Niste u pravu.%
$Ah sigurna sam da ti odlično vidiš šta on radi. Baš kao i 7id. 9pet se
stvara ljubavni trougao zar neC 6ar ne +eliš da ih okreneš jednog protiv
drugog kao što je ona radilaC%
$NeF% uzvikuje Aleks.
"ara 3+o zlurado gleda kroz trepavice. $.voja majka je bila drolja.%
Aleks je dosad uspevala da dr+i jezik za zubima ali otvoreno bla#enje
njene pokojne majke više ne#e trpeti. $.o je kleveta gospo-o :inton.%
"ara 3+o nehajno odmahuje rukom. $Baš me briga. .o je istina. 6nala
sam da je prosta i neotesana čim sam je videla. 2riznajem bila je lepa na
onaj napadan kitnjast način. Baš kao i ti.%
2ogledom kritički odmerava Aleks koja je u iskušenju da ustane i ode.
>edina stvar koja je zadr+ava na stolici je nada da #e joj "ara ' U+o
nepromišljeno odati deli# neke dragocene in1ormacije.
$.voja majka se smejala preglasno igrala pregrubo volela prejako. 6a
nju su emocije bile kao 1laša pi#a koju treba popiti. 2reterivala je u
samouga-anju i nije kontrolisala svoja ose#anja.%
$Bila je iskrena% ponosno ka+e Aleks. $"vet bi bio bolji kada bi ljudi
otvoreno pokazivali šta ose#aju.% "ara 3+o ostaje gluva na njene reči.
$4vek se ponašala kako su muškarci +eleli% nastavlja "ara 3+o.
$Beskrajno koketno i izazovno. "vaki muškarac je bio zaljubljen u nju.
2obrinula se da bude tako. 3avala je sve od sebe.%
"ad je stvarno preterala. $0ospodo :inton ne#u dozvoliti da opanj-
kavate +enu koja nije tu da se brani. .o je ru+no i okrutno od vas.% "oba
koja je odisala sve+inom poput staklenika kada je u nju ušla sada je guši.
Aleks mora da pobegne odavde. $'dem.%
$Ne još.% "ara 3+o ustaje kada i Aleks. $"elina je volela 7ida ali
istovremeno nije bila u stanju da voli nikog osim sebe.%
$*akve to veze ima sa vamaC%
$'ma jer je +elela i >uniora i stavljala mu je to do znanja. .voja glupa
baka se zanosila idejom sparivanja njih dvoje. >oš dok su bili deca. *ao da
bi se moj >unior o+enio "elinom% prezrivo 1rk#e "ara 3+o. $:erl 0rejam
me je čak jednom pozvala i predlo+ila da se mi budu#i prijatelji
okupimo i bolje upoznamo. 2re bih umrlaF 6aboga bila je obična
tele1onistkinja.
$Nije bilo šanse da "elina 0rejam postane moja snaja. .o sam otvoreno
rekla i tvojoj baki i >unioru. 9n je balavio za tom devojčurom dovode#i
me do ludila.% "ara 3+o di+e svoje male stisnute šake. $*ako mu nije bilo
jasno da je ona samo sebična manipulativna 1u1aC A sada si to ti.%
6aobilazi stoči# sa servisom za čaj kako bi se suočila sa Aleks. Aleks je
viša ali "ara 3+o u sebi čuva dugogodišnji bes koji je čini jačom. Njeno
krhko telo drhti od besa.
4 poslednje vreme priča samo o tebi kao nekad o "elini.%
$Nisam zavodila >uniora gospo-o :inton. :e-u nama ne mo+e da se
dogodi romantična veza. :o+emo da budemo samo prijatelji mo+da ali
tek po završetku istrage.%
$*ako ne shvatasE cvili "ara 3+o $da je sve isto kao s njomC 'skoristila
je njegovo prijateljstvo zato što se potajno nadao da #e se s vremenom
razviti nešto dublje. 6a tebe je on samo osumnjičeni u slučaju ubistva.
*oristiš ga baš kao što ga je koristila tvoja majka.% $Nijetačno.%
"ara 3+o se blago njiše kao da #e se svakog časa srušiti. $6ašto si došla
ovamoC%
$3a otkrijem razlog ubistva moje majke.%
$.i si razlogF% "ara 3+o prstom pokazuje u Aleksino srce. $"elinina
vanbračna beba.%
Aleks uzmiče jedan korak bore#i se za dah.
$=ššta ste rekliC% zbunjeno mrmlja.
"ara 3+o se ve# sabrala. 8rvenilo polako nestaje s njenog zajapurenog
lica povrativši uobičajenu boju porcelana. $Bila si vanbračna.%
$.o je la+% poriče Aleks. $:oja majka je bila udata za Ala 0ajtera.
Videla sam njihov venčani list. Baka 0rejam ga je sačuvala.%
$Venčali su se tek kad se ona vratila iz 51 2asa i ustanovila da je
trudna.% $&a+eteF% Aleks se hvata za stolicu. $6ašto me la+eteC%
$Ne la+em te. 7azlog što ti ovo govorim je više nego očigledan. Bo#u
da zaštitim svoju porodicu od tvoje destruktivne osvete. Biti najimu#nija
+ena u ovom u+asnom ru+nom gradi#u moj je jedini i najve#i zalog.
Volim što sam udata za najuticajnijeg čoveka u okrugu. 6ato ne#u
dozvoliti da uništiš sve što mi je Angus stvorio. Ne#u dozvoliti da ukaljaš
moju porodicu. "elina je to učinila ali ti ne#eš.%
$3ame dame.% >unior ulazi u sobu smeškaju#i se. $*akva je to drekaC
3a niste ugledale paukaC%
2onašanje mu se drastično menja kad nasluti animozitet izme-u njih
dve osetan poput ozona posle munje. $:ajkoC AleksC =ta se desiloC%
Aleks zuri u "aru 3+o čije lice je ozbiljno i samozadovoljno poput
kameleonskog. Aleks se okre#e u mestu i prilazi vratima puštaju#i da se
stolica zaljulja. *ad iza-e u hodnik trče#i silazi niza stepenice.
>unior dobacuje majci upitan pogled ali mu "ara 3+o okre#e le-a i
seda na svoj kanabe. 6atim mirno uzima svoju šoljicu i srče čaj.
>unior istrčava iz sobe i juri niza stepenice. Aleks susti+e na ulaznim
vratima dok bezuspešno pokušava da navuče svoju bundu.
0rabi je za ramena. $=ta se dešavaC%
Aleks okre#e glavu u stranu kako ne bi video njene suze. 2okušava da
se oslobodi njegovog stiska. $Ništa. 2usti me.%
$Ne izgledaš kao da si bila na čajanki.%
$!ajankiC BaF% 1rk#e Aleks zabacuju#i glavu. $.voja majka me nije
pozvala na čajanku.% Briše suze i istresa nos. $:o+da bi trebalo da joj se
zahvalim što mi je rekla istinu.%
$'stinuC *oju istinuC%
$3a sam biološka slučajnost.% >uniorovo lice se izdu+uje od šoka.
$6nači tačno jeC% 7uke mu padaju s njenih ramena u pokušaju da se
okrene ali sada Aleks grabi njega i okre#e ga prema sebi. $>e li tačnoC%
"uze joj teku niz obraze. $9dgovori mi >unioreF%
Neprijatno mu je da prizna istinu ali zato Aleks iznosi scenario.
$"elina se vratila iz 5l 2asa. .amo se malo provodila s vojnikom i bila je
spremna da se izmiri sa 7i-om. Verovatno bi sve ispalo tako da se nisam
dogodila ja zar neC% Aleks zariva lice u šake. $@ bo+e nije ni čudo što me
on toliko mrzi.%
>unior joj sklanja ruke s lica i gleda u njene iskrene plave oči. $7id te
ne mrzi Aleks. Nismo te mrzeli ni onda ni sad.%
9na se kratko ali gorko smeje. $*ladim se da Albert 0ajter jeste. Bio je
prinu-en da o+eni moju majku.% 9či joj se šire i glas postaje pištav. $.o
sve objašnjava. .oliko toga. 6ašto je baka 0rejam bila tako stroga
povodom mojih izlazaka zahtevaju#i da zna s kim gde i do koliko smem
da ostanem.
$:rzela sam što je bila tako nepoverljiva jer joj nikad nisam dala
nijedan povod za to. 2retpostavljam da je njena potreba da me zaštiti bila
opravdana zar neC% 0las joj postaje histeričan. $Njena k#erka je
napumpana a pre dvadeset pet godina to je bio neoprostiv greh.%
$Aleks prekini.%
$9nda mi objasni zašto me baka nikad nije volela. 6ato što sam "e-
lini uništila +ivot i to mi nikad nije oprostila. "elina nije mogla da ima
7ida nije mogla da ima tebe nije mogla da ima budu#nost. A sve to zbog
mene. 9 bo+eF%
2sovke ili molitve neutešno kuljaju iz njenog grla. Aleks se naglo
okre#e i otvara vrata trče#i preko verande i dvorišta do svojih kola.
$AleksF% >unior hita za njom.
$3o-avola šta se ovde doga-aC% zahteva Angus kad Aleks projuri
pored njega.
$Vas dvojica je ostavite na miru.% "ara 3+o stoji na vrhu stepenica
odakle posmatra ceo prizor.
>unior se okre#e da je pogleda. $:ajko kako si moglaC *ako si mogla
ovako da je povredišC%
$Nisam imala namet u da je povredim. "amo samo joj rekla istinu.%
$=ta si joj reklaC% pita Angus ulaze#i u ku#u. 6bunjen je i nestrpljiv zato
što mu niko ne daje nikakvo objašnjenje.
$Naravno da jesi% sik#e >unior. $6nala si kako #e reagovati. =to si
uopšte morala išta da govorišC%
$6ato što mora da zna. >edina osoba koja mo+e da je povredi jeste ona
sama. .a devojka +ivi u iluziji. :ajka koju ona tra+i nije postojala u "elini
0ajter. :erl joj je napunila glavu hvalospevima o "elini a zaboravila je
da joj ka+e koliko je njena majka bila problematična. *rajnje je
vreme da sazna.%
$"ranjeF% psuje Angus. $Bo#e li mi neko re#i šta se kog -avola ovde
doga-aC%
( O .
Angus ulazi u spava#u sobu i za sobom tiho zatvara vrata. "ara 3+o
le+i na svojoj strani kreveta i čita knjigu. *ad on u-e ona spušta knjigu i
gleda ga preko rama svojih naočara na vrhu nosa. $&e#i #eš ovako ranoC%
Njegova +ena deluje ne+no poput leptira ali Angus zna da je to samo
kamu1la+a njene gvozdene volje. !ak i kada se preda to je iz
ravnodušnosti nikako iz poraza. $Bo#u da popričam s tobom.%
$9 čemuC%
$9 onome što se dogodilo danas po podne.%
"ara 3+o prislanja prste na slepoočnice. $'mam glavobolju. 6ato nisam
sišla na večeru.%
$>esi li popila neštoC%
$>esam. Ve# mi je bolje.%
'sti razgovor vode skoro svaki dan otkad su se venčali.
$Nemoj na posteljinu% ukoreva ga kad se Angus spusti na ivicu
kreveta. 9n strpljivo čeka da "ara 3+o rasprostre pokrivač a onda seda
bli+e njoj. $Bo+e što si večeras nešto utučen Anguse% prime#uje ona.
$=ta jeC 3a nisu vandali opet napali imanjeC%
$Ne.%
$Bvala bogu da je si i a-ao samo onaj 7i-ov konj.%
Angus odlučuje da o#uti. "ara 3+o prezire 7ida i on to dobro zna.
Njena ose#anja prema njemu se nikad ne#e promeniti tako da kritika
njenog zajedljivog komentara ne bi imala smisla.
.ema o kojoj je došao da porazgovara je prilično osetljiva stoga
pa+ljivo bira reči pre nego što joj se obrati. $"ara 3+o danas po podne...%
$Bila sam tako ljuta% prekida ga ona napu#ivši usne.
$.i si bila ljutaC% Angus s naporom obuzdava svoj temperament. ,eli
da čuje njenu stranu priče pre nego što izvuče zaključke. A kako se
Aleks ose#alaC%
$' ona je bila ljuta naravno. 6ar ti ne bi bio kada bi saznao da si
kopileC% $Ne bih% odgovara Angus kroz suvi smeh. $Ali me ne bi
iznenadilo da jesam. Nikad nisam pitao roditelje jesu li bili venčani kad
su me napravili a i da nisu ne bih mario.% 9brve mu se skupljaju. $:a ja
sam matori jarac a Aleks je osetljiva mlada +ena.%
$Ne brini dovoljno je jaka da podnese istinu.%
$9čigledno nije. 2rotrčala je pored mene u suzama. Bila je van sebe.%
"ara 3+o se usiljeno smeška. $3a li ti to mene kriviš što sam joj rekla
istinuC :isliš da sam pogrešilaC%
*ad ga "ara 3+o pogleda poput devojčice srce mu se topi. *ao i uvek.
Angus ne+no uzima njenu ruku. :ogao bi da je zdrobi kao cvet svojom
grubom šakom ali s godinama je naučio da je miluje.
$Ne krivim te što si joj rekla dušo. "amo se pitam je li to bilo
pametno. Volela bih da si se prethodno posavetovala sa mnom i
>uniorom. .o je nešto bez čega je mogla da +ivi do kraja +ivota.%
$Ne sla+em se% tvrdoglavo #e "ara 3+o.
$*akve veze ima jesu li njeni roditelji bili u braku kad su je napraviliC
3o-avola danas je to sasvim normalna stvar.%
$'ma veze jer menja njeno mišljenje o "elini. 3osad ju je kovala u
zvezde.% $2a štaC%
$"elina ne zaslu+uje da je kuju u zvezde% breca se "ara 3+o. $Vreme je
da svi prestanete da tetošite Aleks i ka+ete joj istinu o njenoj majci.%
$6aštoC%
$6aštoC 6ato što je pokušala da nas uništi eto zašto. 9dlučila sam da
uzvratim udarac. 4potrebila sam najbolje oru+je koje imam.% *ao i
obično u ovakvim scenama "ara 3+o postaje ratoborna. $"amo sam htela
da zaštitim tebe i >uniora.%
4 stvari zaključuje Angus "ari 3+o je bilo potrebno neverovatno
mnogo hrabrosti da se suprotstavi samouverenoj +eni kao što je Aleks.
:e-utim nije morala da joj otkriva istinu o njenim roditeljima ali njen
motiv je bio krajnje nesebičan. =titila je svoju porodicu. .aj smeli čin ne
zaslu+uje njegov kriticizam. Angus se naginje i ljubi je u čelo.
$8enim tvoj herojski duh ali nema potrebe za tim dušo.% "meje se.
$*ako neko tako ne+an i sitan mo+e da štiti nas velike momkeC 'mam
dovoljno para i iskustva da rešim svaki i najmanji problemči#. >edna
brineta od metar i +ilet ne predstavlja nam nikakvu pretnju.%
$*ada bi mogao da o+iviš onog ogavnog &epka Bikama sigurna sam
da se ne bi slo+io% ka+e "ara 3+o. $Video si kako je prošao. 6a razliku od
tebe i >uniora i još sijaset muškaraca ja sam imuna na devojački šarm.%
0las joj poprima prizvuk očaja. $Anguse kako ne shvatašC >unior se
zaljubljuje u nju.%
$Ne vidim šta je u tome loše% uzvra#a starac sa osmehom.
$&ošeC .o je nedopustivoF% uzvikuje "ara 3+o. $Njena majka mu je
slomila srce. 6ar te to nimalo ne brineC%
:ršte#i se Angus je podse#a; $.o je bilo davno. ' Aleks nije kao njena
majka.%
$Ne budi tako siguran.% "ara 3+o pilji nekud u daljinu.
$Aleks nije ni nalik "elini% uverava je on. $9va voli da komanduje a
>unioru mo+da baš to treba. "ve svoje +ene je ostavio i one su mu to
dopustile. :o+da mu konačno treba jedna koja #e mu govoriti šta da
radi.% $0de je on sadC >e li još uvek ljut na meneC% usplahireno pita "ara
3+o. $>este ali ohladi#e se kao i uvek. 7ekao je da ide napolje da se
napije.% 6ajedno se smeju. "ara 3+o prva uspeva da se uozbilji. $Nadam
se da #e polako voziti.%
$Verovatno se ne#e ni vra#ati do jutra.%
$9C%
$Ništa me ne bi iznenadilo% nastavlja Angus. $Aleks je potrebno malo
vremena da se sredi. >unior mo+da nema puno mozga ali nije mrtav od
pojasa nadole. Večeras #e na#i +enu koja #e ga utešiti.%
2ogled mu pada na raskošan dekolte "are 3+o. *o+a joj je glatka i
svetlucava od mirišljavog pudera kojim se ma+e posle kupanja. $Naš sin
ima veliki apetit. Na tatu.%
9h Anguse% umorno uzdiše "ara 3+o kad njegova ruka zaluta pod
slojeve čipke na njenim grudima.
$2rijalo bi mi malo utehe.%
$:uškarciF "amo vam je jedno u glavi. 9d toga mi se...%
$3igo mi se.%
$Ne govori takve prostote. ' ne mogu večeras. 0lavobolja mi se opet
vra#a....%
Angusov poljubac je u#utkuje. "ara 3+o popušta kao što je
pretpostavio da ho#e. 4vek ima neki izgovor ali ga nikad ne odbije.
9dmalena je naučena da prihvata svoje bračne du+nosti baš kao što je
naučena da pravilno servira čaj.
.o što reaguje na njega više iz ose#aja obaveze nego iz strasti ne gasi
Angusovu +elju/ štaviše pojačava je. Angus u+iva u izazovu.
Brzo se skida i le+e preko nje otkopčavaju#i dugmi#e na njenoj spa-
va#ici. "ara 3+o mu ne poma+e u tome. 0rudi su joj čvrste i jedre kao i
prve bračne no#i kada ih je prvi put gnječio. "ada ih ljubi s uve+banom
uzdr+anoš#u. Njene bradavice su tako malo. 3ovoljno je da ih pomiluje
jezikom i ve# su krute. Angus sumnja da "ara 3+o to zna osim ako
romani koje stalno čita nisu oboga#eni erotskim scenama.
&ice joj se grči kad prodre u nju. Angus se pravi da to nije video.
2okušava da se ne znoji da ne ispušta zvuke ili da čini bilo šta što bi "ara
3+o smatrala grubim i neprijatnim. "vu svoju razuzdanost čuva za
udovicu iz susednog okruga koju redovno pose#uje i sponzoriše. Njoj ne
smetaju njegove perverzije. 4 stvari vulgarnosti kojima je obasipa
neizmerno je zabavljaju. "trastvena je ljubavnica baš kao i on. 'ma velike
bradavice s ukusom mleka kojima se on satima igra ako mu je do toga.
6adovoljavaju jedno drugo oralno i svaki put kad je uzjaše njene jake
butine ga priklešte poput mengela. Bučna je dok vode ljubav jedina +ena
koja se tokom seksa glasno smeje.
6ajedno su preko dvadeset godina. Nikad od njega nije tra+ila
obavezu niti je očekuje. 4vek se dobro provode i Angus ne zna kako bi
njegov +ivot izgledao bez nje. 'ako je ne voli.
Voli "aru 3+o. 'li bar voli ono što ona predstavlja; ne+nost čistotu
pre1injenost i lepotu. Voli je kao što se voli umetnički predmet od ne-
procenjive vrednosti koji se dodiruje samo u posebnim prilikama a i
tada s beskrajnom pa+njom.
Na insistiranje "are 3+o uvek koristi kondom i kad svrši bri+ljivo ga
skida da ne bi uprljao njenu svilenu posteljinu. ' večeras dok to radi
Angus posmatra kako "ara 3+o presavija rub svoje spava#ice zakopčava
dugmi#e i namešta pokrivač.
Angus se vra#a u krevet ljubi je u obraz i grli je. Voli da oseti njeno
si#ušno telo uz svoje tako mirisno i meko. ,eli da je čuva. Na njegovo
razočaranje "ara 3+o sklanja njegovu ruku i ka+e; $"pavaj Anguse. Bo#u
da završim ovo poglavlje.%
9tvara svoju knjigu čiji sadr+aj je nesumnjivo hladan kao i njeno
vo-enje ljubavi. Angus se posti-eno okre#e na drugu stranu kako mu
svetlost njene lampe ne bi išla u oči.
:e-utim nikad nije posti-en dok prevaljuje pedeset kilometara do
svoje ljubavnice što planira da učini ve# sutra uveče.
"tejsi ispušta keramičku šolju koja se razbija na popločanom
kuhinjskom podu. $0ospode bo+e% šapu#e grče#i revere svoje ku#ne
haljine.
$"tejsi ja sam.%
2rvo kucanje na vratima toliko ju je uplašilo da joj je šolja ispala iz
ruke. 0las koji dopire spolja ubrzava ritam njenog srca. Nekoliko
sekundi ona nepomično stoji zure#i u vrata a onda trči da ih otvori.
$>unioreCF%
Nema dovoljno vazduha da uzvikne njegovo ime. 4sne joj se pome-
raju ali nepomično. ,urno otključava bravu i otvara vrata kao da se
plaši da #e bi njen posetilac mogao da nestane.
$6dravo "tejsi.% Njegov osmeh je jednostavan i iskren kao i njegovo
kucanje za zadnja vrata svake no#i u ovo vreme. $Nešto si razbilaC%
"tejsi di+e ruku na njegovo lice kao da se uverava da je zaista tu a
zatim stidljivo uzmiče. $9tkud ti ovdeC%
$3ošao sam da te vidim.%
"tejsi gleda nekud iza njega kao da bi na zadnjem dvorištu mogla da
otkrije razlog posete njenog bivšeg mu+a.
>unior se smeje. $"am sam. Nisam hteo da zvonim za slučaj da je su-
dija ve# u krevetu.%
$>este. 9vaj... hajde u-i.% 2ovrativši 1ine manire "tejsi se sklanja u
stranu. >unior ulazi unutra. 6a trenutak stoje jedno prema drugom na
jarkom kuhinjskom svetlu koje baš i ne ide "tejsi u prilog jer je upravo
umila lice i namazala no#nu kremu.
:aštala je o ovom trenutku ali sada kada se dogodio nesposobna je
da bilo šta učini ili ka+e. *roz glavu joj prole#u ljubavne 1raze ali
nijednu ne mo+e da izgovori. "toga pribegava bezbednijim temama.
$.ata je rano legao. :uči ga stomak. 2odgrejala sam mu mleko a od
onog što je ostalo pravim sebi kakao.% Ne odvajaju#i pogled od >uniora
pokazuje rukom na šporet gde se čokoladno mleko puši iz lonca.
>unior prilazi šporetu i gleda u lonac. $*akao aC 9bo+avam tvoj
kakao. 'ma li za meneC%
$Naravno. 9staješC%
$Nakratko. Ako me primaš.%
$3a% zahvalno uzvra#a "tejsi.
9bično okretna u kuhinji "tejsi pomalo nespretno sipa čokoladno
mleko u dve šolje. Nema ideju zašto je >unior baš večeras došao kod nje.
Nije ni bitno. Va+no da je sada tu.
*ada mu pru+i šolju iz koje se puši kakao >unior je s razoru+avaju-
#im osmehom pita; $'maš li u ku#i neko +estoko pi#eC%
2rati je u dnevnu sobu u čijem uglu je stoči# s nekoliko 1laša koje se
piju samo u specijalnim prilikama.
$>e 1D ti ovo prvo pi#e večerasC% pita "tejsi dok mu sipa brendi u
kakao. $Nije.% 6atim šapatom dodaje A i popušio sam jedan d+oint.%
4sne joj se skupljaju u strogu crtu. $6naš da ne volim kad se drogiraš
>uniore.%
$:arihuana nije droga.%
$>este.%
$>ao "tejsi% cvili on naginju#i se da je poljubi u uho. $Bivša +ena
nema pravo da zvoca.%
3odir njegovih usana budi poznatu iskru +elje. Njen prekor se topi
kao sladoled u avgustu. $Nisam htela da ti zvocam. "amo se pitam zašto si
posle toliko vremena došao kod mene.%
$2o+eleo sam te.% "tejsi zna da je to po >uniorovim +ivotnim pravilima
sasvim dovoljan razlog. 9n se spušta na kauč i povlači za sobom. $NeF
9stavi lampu% ka+e on kad joj ruka poleti ka prekidaču. $Bajde da
sedimo ovde i zajedno pijemo kakao.%
$!ula sam za probleme na ranču% mrmlja ona posle kratke pauze.
$"ve je očiš#eno. Ali nije prvi put. :ogli smo i gore da pro-emo.% "tejsi
ga nesigurno dodiruje. $:ogao si da stradaš.%
>unior spušta praznu šolju na stoči# i uzdiše. $>oš uvek brineš za
meneC
$4vek.%
$Niko prema meni nije bio tako dobar kao ti "tejsi. Nedostajala si mi.%
4zima njenu ruku i stiska je.
$'zgledaš umorno i zabrinuto% prime#uje ona.
$"tvarnoC%
$>e li zbog po+araC
$Ne.% >unior se zavaljuje dublje u jastuke i spušta glavu na naslon.
$Nego zbog ove zbrke oko "elininog ubistva. 3eprimiraju#e je.% 2otom
nakrivljuje glavu sve dok je ne spusti na njeno rame. $:mm dobro
mirišeš. Nedostajao mi je tvoj miris. .ako čist.% Nosom joj miluje vrat.
$Ništa te ne muči osim te istrage je liC%
$Ne naročito. 4 stvari muči me Aleks. 9na i majka su se jutros
posva-ale. "ara 3+o joj je rekla da je "elina zatrudnela pre nego što se
udala za svog vojnika. Nimalo lepa scena.%
>unior provlači ruku oko njenog struka. "tejsi automatski spušta dlan
na njegov obraz i prislanja mu glavu na svoje grudi.
$"lagala sam je% priznaje ona tiho. $.ačnije pre#utala sam istinu.%
>unior nezainteresovano mrmlja; $Bmm-hmm.%
$Nisam joj rekla da sam bila u štali one no#i kad je "elina ubijena.%
$*ako to tebi da se dogodiC%
$2a nisam htela da me ugnjavi pitanjima. Nervira me i što tebe toliko
gnjavi.%
$Aleks nije kriva.%
2oznati re1ren onaj koji tera "tejsi da zaškrgu#e zubima. >unior jek
tako branio i "elinu. *oliko god da ga je poni+avala nikad je ni za šta
nije optu+io ili kritikovao.
$:rzim tu devojku baš kao što sam mrzela i njenu majku% sik#e
"tejsi. Alkohol pomešan sa meksičkom travom otupljuje >uniorov razum.
$:a ostavi to sad. 9vo je baš dobro je 1D daC% šapu#e on uranjaju#i usne
izme-u njenih dojki. >ezikom pronalazi njenu bradavicu. $Nekad si vo-
lela da ti ovo radim.%
$>oš uvek volim.%
$"tvarnoC A ovoC *ako ti se ovo svi-aC% pita on šišaju#i njenu
bradavicu celim ustima i guraju#i ruku u njene ga#ice.
"tejsi ječi njegovo ime.
$7azume#u ako me ne +eliš.% 9n tobo+e obazrivo pridi+e glavu. $Ne%
brzo ka+e ona vra#aju#i mu glavu nazad i ste+u#i butinama njegovu
ruku. $:olim te nastavi.%
$"tejsi "tejsi tvoja uteha je sve što mi večeras treba. 4vek mogu da
računam na to da #eš me oraspolo+iti.% 3i+e glavu s njenih grudi i ljubi
joj usne sporo i temeljno. $"e#aš se šta mi je uvek najviše prijaloC% pita
on ne odmiču#i usne.
$3a.E "tejsi ga gleda ozbiljnim očima. >unior joj se smeška poput
an-ela. *ada je tako umiljat ne mo+e ništa da mu odbije - ni kad su bili
tinejd+eri ni kad su bili supru+nici ni sada. Nikada.
"tejsi Volas :inton sudijina uzorna k#erka spušta se na kolena i brzo
otvara >uniorov šlic uzimaju#i ga gladnim ustima.
$0ospo-ice 0ajterC >este li tuC%
Aleks je upravo zadremala. 2robu-ena kucanjem na tek popravljena
vrata budi se i shvata da le+i obučena i nepokrivena na krevetu. 9či su
joj otečene od plača.
$=ta ho#ešC% 0las joj je promukao i kreštav. $9dlazi.%
$>e li vam tele1onska veza zauzeta gospo-iceC%
$Bestraga.% Aleks s naporom ustaje s kreveta nameštaju#i svoju za-
rozanu ode#u. 6atim prilazi prozoru sklanja zavese i kroz staklo vidi
motelskog recepcionara na svojim vratima.
$"kinula sam slušalicu da tele1on ne bi zvonio% ka+e mu kroz prozor.
:ladi# je gleda očigledno sre#an što je još uvek +iva. $9nda izvin te na
smetnji ali jedan čovek uporno pokušava da vas dozove. "va-ao se sa
mnom. *a+e da je nemogu#e da toliko dugo pričate.%
$*oji čovekC%
$Baper ili Baris tako nekako% naga-a ovaj proveravaju#i papiri# koji
je poneo sa sobom okre#u#i ga prema svetlu. $!ekD da vidim šta sam
ovde zapiso... nije baš najčitkije.%
$3a nije BarperC 0reg BarperC%
$:islim da jeste gospo-ice.%
Aleks navlači zavesu i skida lanac sa vrata otvaraju#i ih. $>e li rekao
zašto zoveC%
$>este. 7ekao mi je da vam ka+em da morate sutra u deset da budete u
9stinu na sastanku.%
Aleks tupo zuri u recepcionara. $>esi li siguranC "utra u desetC% $.ako
je rekao. 6nam jer sam tako zapisao ovde.% 2okazuje joj papiri# sa
na+vrkanom porukom. $8elog popodneva pokušava da vas dobije.
2oludeo je što je veza zauzeta. Na kraju mi je rekao da do-em u vašu
sobu i lično vam uručim poruku što sam i učinio. 2a laku no#.% $!ekajF%
$Ali moram da se vratim na recepciju.%
$>e li spomenuo kakav sastanakC ' šta je toliko hitnoC%
$>ok samo je reko da budete tamo.%
:ladi# još trenutak stoji iščekuju#i. Aleks mu gura novčanicu u ruku
i zahvaljuje se nakon čega ovaj odlazi u mrak.
6amišljena Aleks zatvara vrata i iznova čita poruku. Nema nikakvog
smisla. 0reg nikad nije bio tajanstven. Ne liči na njega da je zove na
sastanak na koji jedva da mo+e da stigne.
2rvobitnu zbunjenost zamenjuje ogromna dilema. *ako #e uopšte da
stigne u 9stin sutra do desetC Ve# je pao mrak. Ako krene odmah
morala bi da vozi celu no# i stigla bi negde pred zoru.
" druge strane ako sačeka jutro mora#e da krene pre svitanja kako bi
stigla tačno na vreme. 9va dilema je prava agonija jer ni psihički ni
emotivno nije sposobna za odlučivanje.
Na pamet joj pada spasonosna ideja. 2re nego što stigne da je odbaci
grabi tele1onsku slušalicu.
$2olicija izvolite.%
$=eri1a &amberta moli#u.%
$=eri1 nije tu. :ogu li nekako da pomognemC%
$Ne hvala. :oram s njim lično da razgovaram.%
$'zvinite je li to gospo-ica 0ajterC%
$3a.%
$0de ste sadaC%
4 svojoj hotelskoj sobi. 6aštoC%
$7id se zaputio tamo. .rebalo bi svaki čas da stigne.% 6a trenutak
zastaje. $0ospo-ice je li sve u reduC%
$Naravno da jeste. :islim da ga čujem kako parkira. Bvala vam.%
Aleks prekida vezu i prilazi prozoru baš u trenutku kad 7id iza-e iz svog
kamioneta i pohita prema njenim vratima.
9na mu ih otvara ispred nosa. 7id naglo zastaje skoro izgubivši
ravnote+u. $Nemoj opet da provaljuješ molim te.%
$Nemoj da mi glumiš 1ino#u% breca se 7id gledaju#i je mrko. $=ta se
doga-aC%
$Ništa.%
$:alo sutra.% 2okazuje na tele1on pored njenog uzglavlja optu+uju#i
pokazuju#i na spravu. $"atima te zovem ali je zauzeto.%
$Bila je skinuta slušalica. =ta je toliko va+noC%
$!uo sam šta se dogodilo danas po podne kod "are 3+o.%
Aleks snu+deno spušta ramena i teško uzdiše. 0regova poruka je za-
senila taj nemili doga-aj.
Nikad nije proverila datum venčanja njenih roditelja. Nije joj bio
va+an. *ao advokat dobro zna da datumi pa čak i takozvani zvanični
dokumenti mogu biti 1alsi1ikovani. Način na koji su svi reagovali na
otkri#e "are 3+o govori joj da je tačan. Aleks je začeta pre braka.
$.rebalo je da budeš tamo šeri1e. Napravila sam scenu. "ilno bi se
zabavio.%
Njena dosetka mu ne popravlja raspolo+enje. $6ašto si skinula
tele1onsku slušalicuC%
$3a se malo odmorim. =ta si mislioC 3a sam zgutala šaku pilula za
spavanje ili presekla veneC%
7id se sarkastično ceri. $:o+da.%
$9nda me uopšte ne poznaješ% ljutito uzvra#a ona. $Ne odustajem
tako lako. ' ne stidim se što su moji roditelji bili prinu-eni da se
venčaju.% $Nisam to ni rekao.%
$Bili su mladi. 2ogrešili su. .o nema nikakve veze sa mnom va+iC%
$Va+i.%
$9nda prestani da tako misliš. 4 stvari baš me briga šta ti misliš.%
Aleks trlja slepoočnice. "ama sebe nervira više neko iko drugi. 9vaj ispad
je samo dokaz koliko je zapravo uzrujana. $7ide treba mi tvoja pomo#.%
$*akva pomo#C%
$:o+eš li da me prebaciš avionom u 9stinC%
7id ne skriva iznena-enje. 4spravlja se na dovratku gledaju#i je
ozbiljno.
$Avionom u 9stinC 6aštoC%
$Na poslovni sastanak sa 0regom Barperom. :oram tamo da budem
sutra u deset.%
( P .
4 vazduhu su za manje od pola sata kasnije na jugoistočnoj ruti
prema prestonici .eksasa. Aleks je petnaestak minuta čekanja iskoristila
da se upristoji. 4mila se hladnom vodom našminkala oči očešljala kosu
obukla što1ane pantalone i d+emper. 6a sutrašnji sastanak obu#i #e nešto
iz svog ku#nog ormara.
Na putu do malog gradskog aerodroma 7id svra#a u gostionicu da
pokupi hranu koju je ranije naručio tele1onom. Avion s jednim motorom
marke cesna čeka ih na betonskoj pisti. =eri1 zna kako da potegne prave
veze.
2ersel je samo svetlucava tačka na crnom tepihu pod njima kad Aleks
konačno upita; $>e li ovo tvoj avionC%
$Vlasnik je :inton 5nterprajzis. Angus mije dozvolio da ga uzmem.
3odaj mi jedan čizburger.%
Aleks ve# u+iva u svom - sendvič "are 3+o je sve što je tog dana
pojela. $*ad si naučio da pilotirašC%
7id ubacuje pr+eni krompiri# u usta. $"a osam godina.%
$9samF%
$Biciklom sam odlazio na aerodrom kad god bi mi se ukazala prilika.%
$Ali od grada ima sigurno pet kilometara% uzvikuje Aleks.
$:eni to nije smetalo. Bio sam očaran avionima. Vlasnik avio-kluba
bio je pravi nam#or ali je za mene uvek imao sok od jagode u 1ri+ideru.
Verovatno sam ga u+asno nervirao ali mi nije uskra#ivao odgovore na
sva moja pitanja. >ednog dana me je pogledao i rekao; D:oram da
proverim kako ovaj avion leti. Bo#eš sa mnomCD 4malo se nisam upiškio
od sre#e.%
7id nije svestan svog sentimentalnog smeška dok joj ovo priča. Aleks
#uti kako ga ne bi podse#ala na svoje prisustvo. 4+iva u tom osmehu jer
naglašava 1ine crte njegovog lica prave#i ljupke sitne bore oko njegovih
očiju i usta.
$Bo+e kako je to bio dobar ose#aj% nastavlja 7id kao da iznova
pro+ivljava zadovoljstvo tog do+ivljaja iz detinjstva. $.ada još nisam
otkrio seks tako da mi je letenje bilo najbolja stvar koja mi se desila.
9dozgo je sve izgledalo tako spokojno tako čisto.%
Beg od ru+ne stvarnosti nesre#nog detinjstva zaključuje Aleks.
Najednom +eli da ga dodirne ali se ne usu-uje. 7izik je preveliki. >edna
pogrešna reč i čarolija #e nestati stoga se uzdr+ava od svakog komentara.
'pak ga tiho pita; $7ide zašto mi nisi rekao da je moja majka bila
trudna kad se vratila iz 5l 2asaC%
$6ato što to nije va+no.%
$:o+da ne sad ali je bilo pre dvadeset pet godina. Nije +elela da se
uda za mog oca. :orala je.%
$"ad kad to znaš zar to nešto menjaC Ništa.%
$3a ali...% nesigurno mrmlja Aleks. 2osle kra#eg #utanja dodaje; $4
pitanju je bila sva-a zar neC%
7id je oštro gleda. $ :olimC%
"pustivši glavu na naslon ona sa uzdahom pojašnjava $7azmišljala
sam zašto se vas dvoje niste poljubili i pomirili kada se tog leta vratila iz
5l 2asa. 6naju#i koliko ste se voleli pitala sam se šta je moglo da pogorša
običnu ljubavnu prepirku. "ada znam. Nije bila obična. Bila je mnogo
više od toga. Bila sam to ja. >a sam vas razdvojila.%
$Nisi ti.%
$>esam.%
Baka 0rejam joj je rekla da je ona kriva za "elininu smrt. "ve što je
Aleks dosad otkrila ukazuje na to. >e li "elinu nakon što je rodila dete
drugog čoveka ubio njen ljubomorni posesivni ljubavnikC
$7ide jesi li ti ubio moju majku zbog meneC%
$3o-avola% ljutito psuje on. $:ogao bih da zadavim "aru 3+o što ti je
to rekla. :oja sva-a sa "elinom nije bila zbog tebe - ne u suštini.% $Nego
zbog čega ondaC%
$6bog seksaF% 7id okre#e glavu da je pogleda.
$"eksaC%
$3a seksa.%
$Navaljivao si a ona nije htelaC%
7id ste+e vilice. $Ne nego obrnuto tu+ioče.%
$=taC% zapanjeno #e Aleks. $9čekuješ da verujem kako...%
$6abole me šta #eš ti da veruješ. "elina je ve# tada htela da započnemo
našu budu#nost ali ja nisam.%
$"ada #eš mi saopštiti i koji je bio tvoj nesebičan plemenit razlog%
sarkastično ka+e Aleks.
$:oji roditelji% bezizra+ajno odgovara 7id. $:oj otac je napumpao
moju majku kada je imala samo petnaest. Venčali su se i vidiš kako je
ispalo. Nisam smeo da rizikujem da mi se isto desi sa "elinom.%
Aleksino srce se puni toplinom nevericom i emocijama previše
slo+enim da bi ih sada tumačila. $6nači vas dvoje nikad niste...%
$Nismo. Nikad.%
Veruje mu. Na njegovom licu nema neiskrenosti samo gorčine i
tračka +aljenja. $6ar niste čuli za kontracepcijuC%
$"a ostalim devojkama sam koristio kondom ali...%
$6nači da je bilo i ostalihC%
$Nisam bio monah pobogu. Bile su tu sestre 0ejl% 7id sle+e
ramenima $i mnoge druge. 4vek voljne da daju.%
$Naročito tebi% zajedljivo #e Aleks. $6ašto si toliko brinuo da ne
zatrudneC%
$6ato što su spavale sa svima. Bio sam jedan od mnogih.%
$Ali "elina bi spavala samo s tobom.%
$'stina.%
$"ve dok nije otišla u 5l 2aso i upoznala Ala 0ajtera% glasno razmišlja
Aleks. $Btela je samo da te napravi ljubomornim zar neC% *roz smeh
dodaje; $Ali je preterala i napravila mene.%
Nastaje neprijatna tišina koju Aleks ne prime#uje udubljena u tur-
bulentne misli o svojoj majci 7idu i njihovoj neostvarenoj ljubavi.
$9vde je prelepo no#u% sanjivo prime#uje ona nesvesna da skoro pola
sata nisu progovorili.
$:islio sam da spavaš.%
$Ne.% Aleks gleda u mesec i oblake koji promiču pored njih. $>esi li
ikada leteo s mojom majkomC%
$Više puta.%
$' no#uC%
7id okleva. $>ednom.%
$*ako joj se svideloC%
$4plašila se koliko se se#am.%
$"marali su je zar neC%
$*oC%
$"vi. *ad se pročulo da je "elina 0rejam trudna kladim se da su se
tračevi usijali.%
$6naš kako je u malim mestima.%
$6bog toga nije polo+ila veliku maturu.%
$!uj Aleks nisi joj se ti isprečila na putu% pojašnjava 7id. 4 redu
pogrešila je. 6acopala se u vojnika i on ju je iskoristio. 2osle toga je sve
išlo svojim tokom.%
7id rukom seče vazduh izme-u njih dvoje pokazuju#i da je razgovor
na tu temu završen. $.i nemaš nikakve veze s tim doga-ajem niti s
posledicama. "ama si to rekla pre nekoliko sati. "e#aš seC%
$Ne optu+ujem moju majku niti stigmatizujem sebe 7ide. "amo mi je
+ao nje. Nije mogla da poha-a školu iako je bila legalno udata.% Aleks
skršta ruke na grudima dodaju#i; $:islim da je bila posebna. :ogla je da
me da na usvojenje ali nije. !ak i nakon pogibije mog oca zadr+ala me
je. Volela me je i za mene je bila spremna na svaku +rtvu.
$'mala je hrabrosti da me nosi kroz grad u kom su je svi ogovarali. Ne
pokušavaj to da porekneš. 6nam da jesu. Va+ila je za grešnicu i
otpadnicu. Verovatno su likovali svi koji su jemrzeli. .o je u ljudskoj
prirodi.% $Ako jesu onda to nisu pokazivali.%
$6ato što si ti još uvele bio njen vitez zar neC%
$>unior i ja.%
$Vi ste je čuvali.%
$:oglo bi se tako re#i.%
$Verovatno joj je vaše prijateljstvo tada značilo više nego pre.% 7id
kratko klima glavom.
Aleks za trenutak proučava njegov pro1il. 3ošla je do litice. *onačno
je spremna na skok. $7ide da "elina nije umrla da li bi se njome
o+enioC% $Ne.%
Njegov odgovor sti+e bez oklevanja. Aleks je zatečena. >oš uvek mu ne
veruje. $6aštoC%
$'z više razloga ali u suštini zbog >uniora.%
9vo nije očekivala. $=ta s njimC%
$3ok je "elina bila trudna prilično su se zbli+ili. ' baš kad se spremao
daje zaprosi ona je... ubijena.%
$:isliš li da bi pristalaC%
$Ne znam.% 7id iskosa gleda u Aleks. $*ad su +ene u pitanju >unior
ume da bude vrlo ubedljiv.%
$7i-e rekla sam "ari 3+o i sada ka+em tebi...%
$=ššF 2rebacili su nas na ostinski radar.% 6atim u slušalicu recituje
svoje podatke. 2osle obavljenih 1ormalnosti nare-uje nekom na aero-
dromskom tornju da im obezbedi vozilo. 4brzo ateriraju ka osvetljenoj
pisti. $>esi li vezanaC%
$3a.%
"letanje prolazi besprekorno. Aleks kasnije razmišlja kako je
verovatno bila u nekoj vrsti transa jer se ne se#a kako je iz aviona
dospela u automobil. .ako rastere#ena dala je 7idu svoju adresu.
Njen stan se nalazi u presti+nom delu grada gde svi imaju moderne
kuhinje u gara+ama sportske automobile i redovno ve+baju u
teretanama.
0rmljavina nije ometala njihov let me-utim dok vijugaju praznim
ulicama velegrada kiša počinje da pljušti i munje paraju no#no nebo.
$:oja vrata su ona s nabacanim novinama% Aleks mu daje uputstva. $.i
si javni tu+ilac. :isliš da je mudro objaviti svim lopovima da nisi u
graduC 'li je to tvoj način isterivanja pravdeC%
$6aboravila sam da odjavim isporuku.%
7id zaustavlja kola uz ivičnjak ali ne gasi motor. Nekoliko dana
ranije Aleks bi se radovala povratku ku#i pa makar samo da predahne
od onog sumornog motela ali sada dok gleda u svoja ulazna vrata ne
ose#a nikakvu +elju da u-e unutra. "uze joj mute vid ali to nisu suze
radosnice. $2rošlo je skoro tri nedelje.%
$9nda bolje da u-em s tobom.% 7id gasi motor i izlazi na kišu. 2rati je
preko pločnika do vrata i usput podi+e novine. Baca ih u ugao njene
natkriljene verande dok Aleks otključava vrata. $Ne zaboravi sutra da
baciš ove novine% ka+e joj.
$Ne#u.% Aleks ulazi u predsoblje i ukucava ši1ru za alarm koji zuji od
trenutka kad je otvorila vrata. $7ekla bih da je unutra bezbedno.% $Bo#eš
da se na-emo sutra na aerodromu ili štaC% pita 7id.
$4h...% Aleks ne mo+e da zamisli da #e on sada da ode i ostavi je samu
u njenom stanu. $Nisam razmišljala o tome.%
$Ako ho#eš svrati#u u dr+avno tu+ilaštvo oko podne i potra+iti te
tamo.% 4 redu. 3o tada bi trebalo da završimo.%
$Va+i vidimo se.% 9kre#e se da po-e.
$7ide.% 'nstinktivno ga hvata za mišicu ali kada se on okrene Aleks
brzo povlači ruku. $>esi li za ka1uC%
$Ne hvala.%
$*uda #eš sadC%
$Ne znam dok ne stignem tamo.%
$2a šta imaš na umuC%
$3a procunjam po gradu.%
A tako...%
$Bolje u-i unutra.%
$Nisam ti platila.%
$=taC%
$Avion tvoje vreme.%
$Nema potrebe.%
$'nsistiram.%
7id psuje. $>edina stvar oko koje se nikad ne sva-am jeste novac. >e 1D
ti jasnoC &aku no#.%
9kre#e se i odlazi ali posle samo dva koraka ona ga doziva. *ad se 7id
okrene njene oči ga preklinju. $Ne#u no#as da budem sama% priznaje
Aleks. ' posle svili suza koje je isplakala tog poslepodneva njene zalihe
još nisu potrošene. 2otoci joj teku niz obraze poput kiše koja lije
napolju. $:olim te ostani.%
7id se vra#a pod nastrešnicu ali kosa mu je ve# potpuno mokra.
"pustivši ruke na bokove sumnjičavo je gleda. $6aštoC%
$7ekla sam ti zašto.%
$"igurno imaš neki bolji razlog inače ne bi to tra+ila.%
4 redu% izdire se Aleks. $9se#am se u+asno. >e li to dovoljan razlogC%
$Nije.%
$7azdire me sve ono što je moja majka morala da pro+ivljava zbog
mene% ka+e brišu#i suze.
$>a nisam doktor.%
$.reba mi rame za plakanje.%
$'zvini imam druge planove.%
$Ne vredi ni što te molim za pomo#C%
$Ne baš.%
Aleks ga mrzi zbog toga što je tera da ga moli. 9dbacuje poslednji sloj
svog ponosa i ka+e; $:oja baka 0rejam umrla je preziru#i me što sam
uništila "elinin +ivot. Btela je da je uda za >uniora i mene krivi što sam to
osujetila. 3o-avola% uzdiše Aleks. $:oram da znam da me i ti ne
prezireš.
$:o+eš li da zamisliš kako sam se ose#ala kad sam saznala da se moja
majka udala za drugog čoveka iako je volela tebeC 3a nije bilo mene ve-
rovatno biste se vas dvoje uzeli imali decu i sre#no +iveli do kraja +ivota.
7ide molim te ostani sa mnom.%
7id joj prilazi i hvata je za ramena drmusaju#i ih. $Bo#eš da te
zagrlim i ka+em ti da #e sve biti dobro da #e posle kiše opet sinuti sunce
i sve #e izgledati boljeC%
$3aF%
$2a znaj tu+ioče ja ne čitam priče za laku no#. *ad provedem no# sa
+enom to nije zato što +elim da je tešim ili uveseljavam jer je tu+na.%
4nosi joj se u lice škilje#i. $1 svakako ne zato da bih izigravao taticu.%
( Q .
0regori Barper javni tu+ilac za okrug .ravis .eksas očigledno je
ljut. 2uši ve# tre#u cigaretu zaredom. Njegov bes je usmeren prema
njegovoj zastupnici koja sedi prekoputa njegovog radnog stola i gleda ga
svojim upalim umornim očima.
" kim si to spavala gospo-ice 3rakulaC 'zgledaš kao da ti je sva krv
isisana% prime#uje 0reg sa svojom uobičajenom naprasitoš#u.
$:o+emo li da se dr+imo teme molim te. Nemoj pogrešno da me
shvatiš.%
$.emeC :isliš onog dela kada sam ti rekao daje tvoja istraga završena i
da se vratiš u 9stin odmah smesta i bez pogovoraC%
$3a teme.% Aleks spušta dlanove na ivicu stola. $0reg ne mo+eš sada
tra+iti da prekinem.%
$Ne tra+im - nare-ujem ti.% 4staje sa stolice i prilazi prozoru. $=ta si
kog -avola radila tamo AleksC >uče me zvao guverner. :nogo je ljut.
Ali mnogo.%
$.aj je uvek ljut.%
$.o je manje bitno.%
$' te kako je bitno. 0reg sve što ti radiš politički je motivisano. Ne
pravi se da nije. Ali ne krivim te zato ne izigravaj nevinašce samo zato
što si dobio packu.%
$0uverner misli da ta komisija za igre na sre#u ne mo+e da pogreši.
2riznanje greške što je :inton 5nterprajzisu izdala dozvolu za kla-enje
bilo bi ravno priznanju da postoji greška u pravosu-u.%
$:inton 5nterprajzis je manje bitan baš kao i njegove konjske trke.%
$:a nemojC 6nači bitno je samo da je jedan od :intonovih
osumnjičen za ubistvo a s njima i najviši organ reda. Bo+e bo+e a ja
mislio da imamo problem.%
$Ne moraš da budeš sarkastičan.%
0reg se trlja po zatiljku. $2o guvernerovoj priči Angus :inton je
nešto izme-u dobre vile i Ba1alo Bila.%
Aleks se smeška jer je ovo pore-enje prilično verno. $.ako nekako ali
to ne umanjuje njegovu sposobnost da nekog ubije.%
$*akav je to po+ar izbio pre neko večeC%
$9tkud znašC%
$"amo mi ka+i šta se dogodilo.%
Aleks mu nevoljno priča o Aergusu 2lametu i njegovom napadu na
ranč :intonovih. *ad završi 0reg se hvata za čelo. $'zgleda da si
prilično uzburkala vodu tamo.% Vadi novu cigaretu pali je i ostavlja u
uglu usana tako da se mrda pri svakoj njegovoj reči. $9vaj slučaj mi se
nije svi-ao od samog početka.%
$9bo+avao si ga.% Aleks je na ivici nerava a 0reg iznova svaljuje svu
krivicu na nju. $:islio si da #e postideti guvernera i radovao si se tome.%
0reg spušta ruke na sto i naginje se prema njoj. $7ekla si da #eš ponovo
otvoriti slučaj ubistva tvoje majke. Nisam imao pojma da #e to
razgoropaditi ludog propovednika niti da #e nečija štala skoro izgoreti i
pritom stradati skupocen konj ni da #e to uvrediti uva+enog sudiju čija
reputacija je bila savršena kao sam bog.%
$VolasC%
$3a Volas. Navodno je pozvao našeg cenjenog guvernera i po+alio se
na tvoje nepro1esionalno vo-enje slučaja i tvoje neosnovane optu+be.%
0reg uvlači dim duboko u plu#a i izbacuje ga istom silinom. $3a
nastavimC%
$:olim te% umorno ka+e Aleks svesna da #e to svejedno učiniti.
4 redu. !estejn se plaši Volasa.%
$!estejn se plaši sopstvene senke. Ne uzvra#a mi na pozive.% $9drekao
te se i oprao ruke. "ad su mu čistije od hirurških. *a+e da si vi-ena u
provodu sa svojim osumnjičenima.%
4 provoduC Videli smo se na javnim mestima i u zvaničnim
prilikama.%
$9pasna igra Aleks. 'mamo tri muška osumnjičena i jednu +enu
zastupnika tu+ioca koja se s njima privatno dru+i. Bespotrebno praviš
cirkus.%
Aleks pokušava da ne škilji pod njegovim optu+ivačkim pogledom. 4
pitanju je nova taktika.% 4staju#i obilazi svoju stolicu. $9vo je nerešen
slučaj ubistva. 'straga je izvodljiva bez obzira na to ko je vodi.% 4 redu%
oprezno #e 0reg skrštaju#i ruke na potiljku i zavaljuju#i se u svoju
stolicu. $3a čujem šta imašC .elo nemaš. 9ru-e kojim je izvršeno ubistvo
tako-e nemaš...%
$4kradeno je iz veterinarske torbe.%
$=taC%
$9ru-e kojim je izvršeno ubistvo.% 4kratko mu prepričava razgovor sa
doktorom 5lijem *olinsom. $"kalpel nikad nije vra#en starom *olinsu.
2lanirala sam da proverim skladište dokaza u slučaju da nije tamo ali
čisto sumnjam.%
$' ja sumnjam. "uština je da još uvek nemaš to oru-e. 3a li se pojavio
neki očevidacC%
Aleks uzdiše. $.okom tele1onskog razgovora. >e li guverner spomenuo
rančera po imenu &epak BikamC%
$6nači tačno jeC%
$3a tačno je. ' molim te ne vre-aj me tim zamkama. 2lanirala sam da
ti ka+em.%
$*adaC *ad si planirala da provučeš kroz razgovor da se zastupnik
ovog tu+ilaštva spetljao sa kaubojem koji je ubrzo zatim ubijenC% $Bo#eš
li da čuješ moju verzijuC% Aleks mu priča sve o &epku. *ad završi 0reg je
još smrknutiji. $Ako je to tačno onda je ne samo glupo nego i politički
neumesno nastaviti istragu. 9pasna je. Ne očekuj ničiju ispovest.%
Aleks pravi grimasu. $Ne očekujem. Ali jedan od njih je ubio "elinu.
:o+da baš Bikam.%
2suju#i 0reg vadi cigaretu iz usta. $3r+imo se ubistva. Ako bi sutra
morala da uhapsiš onog ko je ubio tvoju majku ko bi to bioC%
$Nisam sigurna.%
$3a li bi je starac isekaoC%
$Angus je lukav i proračunat. 'ma veliku mo# i svakako da u+iva u
komandovanju.%
$"meškaš se.%
$Veoma je simpatičan moram da priznam.% "e#a se Angusovog
priznanja da bi voleo da ima k#erku baš kao što je ona. $Neobično je grub
prema >unioru. Ali daje koljačC% retorski ka+e odmahuju#i glavom. $Ne
verujem. Ne priliči mu. 4ostalom Angus nije imao motiv.%
$A >uniorC%
$2ostoji mogu#nost. Nemaran je i vrlo šarmantan. "igurna sam da me
nije lagao ali mi isto tako nije rekao sve. 6nam da je voleo "elinu. Bteo
je da je o+eni posle pogibije mog oca. :o+da ga je previše puta odbila.%
$2retpostavke pretpostavke. 3akle ostaje još &ambert. "taje s njimC%
Aleks spušta glavu zagledana u svoje bele prste. $9n ima najve#e šanse
da bude optu+en.%
0reg naglo pomera stolicu napred. $6bog čega tako mislišC%
$'mao je motiv i mogu#nost. :o+da je naslutio da #e njegov najbolji
prijatelj da zauzme njegovo mesto pa je ubio nju kako bi to sprečio.%
$2rilično opravdan motiv. A mogu#nostC%
$.e no#i je bio na ranču a onda je otišao.%
$>esi li sigurnaC 'ma li neki alibiC%
$*a+e da je bio sa nekom +enom.%
$Veruješ li muC%
Aleks se za trenutak suvo smeje. $9 da. 4 to mogu da verujem. Ni on
ni >unior nisu imali problem sa +enama.%
$9sim sa tvojom majkom.%
$3a% tiho ka+e ona.
$=ta je izjavila ta +ena &ambertov alibiC%
$Ne znam. 9n odbija da mi oda njeno ime. 4koliko +ena zaista postoji
verovatno je još uvek tu. 4 protivnom zašto bi tajioC 2okuša#u da
otkrijem koja je čim se vratim u 2erselF .%
$*o ka+e da se vra#ašC%
Aleks koja je dosad šetkala po kancelariji zastaje kod svoje stolice i
umiljato gleda u svog še1a. $:oram da se vratim 0reg. Ne mogu sve tek
tako da prekinem pa makar ubica bio i sam guverner. :oram ovo da
isteram do kraja.%
0reg klima glavom prema tele1onu na svom radnom stolu. $6va#e me
po podne da pita jesi li skinuta sa slučaja. 9čekuje da mu ka+em da jesi.%
$'ako bi to značilo još jedan nerešen slučajC%
$"udija Volas ga je ubedio da imaš pundravce i da je u pitanju tvoja
lična osveta.%
5 pa nije tako.%
$Bojim se da jeste.%
Aleks srce prestaje da kuca. $"tvarno tako mislišC%
$:islim.% 0regov glas zvuči više prijateljski nego še1ovski. $9bustavi
istragu Aleks dok smo još u dobrim odnosima i dok mi guverner nije
seo za vrat.%
$3ao si mi trideset dana.%
$*oje ne mogu da vratim.%
$9stalo mi je još nedelju dana.%
$:ogla bi da naudiš sebi za to kratko vreme.%
$.ako-e bih mogla da otkrijem istinu.%
0reg je skeptično gleda. $.o je rizično. 9vde imam slučajeve koji za-
htevaju tvoj istančan njuh.%
$"ama #u platiti troškove% predla+e Aleks. $"matraj ovo mojim
odmorom.%
$4 tom slučaju ne mogu da sankcionišem ništa od onog što tamo
radiš. Više nisi pod zaštitom ovog tu+ilaštva.%
$4 redu.%
0reg tvrdoglavo odmahuje glavom. $Ne mogu da te pustim kao što ni
svoju k#erku tinejd+erku ne puštam napolje bez kondoma u tašnici.%
$0reg molim te.%
$Blagi bo+e koliko si svojeglava.% Vadi novu cigaretu iz paklice ali je
ne pali. $6naš li šta me najviše intrigira u tom slučajuC "udija. Ako se
ispostavi da je kriv kao rog onda guvernera dr+im za jaja.%
$:ešaš meta1ore.%
$=ta imaš o njemuC%
$Ništa konkretno. Nervozan sitničav starac prevrtljive prirode.%
Aleks za trenutak razmišlja. $'ma nečeg čudnog u vezi s njim.%
$*ao na primerC% pita 0reg naginju#i se napred.
$*ao "tejsi njegova k#erka koja se udala za >uniora :intona par
nedelja posle "elininog ubistva.%
$9sim ako su brat i sestra to nije protivzakonito.%
Aleks ga seče pogledom. $"tejsi nije... ovaj nije >uniorov tip ra+u mrv
Ali još uvek ga beznade+no voli.% Aleks mu prepričava incident
iz toaleta kantri kluba. $>unior je veoma zgodan a "tejsi nije vrsta
+ene kojom bi se o+enio takav muškarac.%
$:o+da ima zlatnu picu.%
$2riznajem nije mi to palo na pamet% suvo ka+e Aleks. $4ostalom
nije morao da se o+eni da bi spavao s njom. "igurno je imao debeo razlog.
9sim toga "tejsi me je slagala. 7ekla je da je posle letovanja otišla ku#i
da se raspakuje ali nije spomenula da je tog dana svratila na ranč
:intonovih.%
0reg se grize za donju usnu zatim ubacuje cigaretu u usta i pali je.
$>oš uvek nije dovoljno Aleks.% 'zbacuje oblak dima. $:ora#u da
poslušam svoje instinkte i skinem te sa slučaja.%
6a trenutak zure jedno u drugo a onda Aleks polako otvara svoju
aktovku i iz nje vadi dve bele koverte. 2olako ih spušta na sto ispred
njega. $=ta je toC% pita 0reg.
$:oja ostavka i gra-anska tu+bu protiv :intonovih i 7ida &amberta.%
0reg umalo guta svoju cigaretu. $=taC Ne mo+ešF%
$:ogu. Bo#u. 'mam dovoljno dokaza za gra-ansku tu+bu protiv njih
za ubistvo moje majke. .u+i#u ih za onoliko novca koliko #e biti
dovoljno da se osujeti otvaranje tog 1amoznog hipodroma. *arijera 7ida
&amberta #e biti gotova. :o+da nijedan od njih ne#e oti#i u zatvor ali #e
svakako biti uništeni.%
$Ako pobediš.%
$Nema veze i ako ne pobedim. 4 gra-anskoj tu+bi ne mogu da se
pozovu na peti amandman i izbegnu krivično gonjenje. =ta god da izjave
svi #e znati da la+u. *omisija za igre na sre#u ne#e imati drugog izbora
nego da preinači svoju odluku i povuče dozvolu za kockanje.%
$6nači sve se vrti oko novcaC% uzvikuje 0reg. $9d početka ciljaš na
to je liC%
Njeni bledi obrazi naglo rumene. $'spod časti mi je da odgovorim na
takvo pitanje. 6ahtevam izvinjenje.%
0reg mrmlja bujicu psovki. $4 redu izvini. Ali nisi valjda ozbiljnaC%
$>esam.%
0reg dugo #uti pre nego što konačno ka+e; $.rebalo bi da ispitam
svoju glavu.% 2rstom pokazuje na nju i nastavlja; $Ne uvaljuj se u nevolje.
' provri i jesu li oba magacina pištolja puna pre nego što kreneš u poteru
naročito sa Volasom. Ako usereš stvar i ja do-em u procep izjavi#u da si
neuračunljiva i da si sve izvela na svoju ruku. 2rvobitni rok ostaje.
>asnoC%
$>asno% odgovara Aleks ustaju#i. $>avi#u ti se čim nešto saznam.%
$ AleksC% Ali ona je ve# na vratima. *ad se okrene da ga pogleda 0reg
je pita; $=ta se dešava s tobomC%
$*ako to mislišC%
$2ostoji li neki poseban razlog što izgledaš kao avetC%
$"amo sam umorna.%
Ne veruje joj ali joj ipak popušta. *ad ostane sam 0reg uzima dve
bele koverte sa stola. 2rvu otvara a ubrzo i drugu.
0reg Barper skače sa stolice i istrčava iz kancelarije. $Aleks kučko
jednaF% urla u praznom hodniku.
$4pravo je otišla% in1ormiše ga uplašena sekretarica. " nekim tipom.%
" kimC%
" nekim kaubojem u ko+noj jakni.%
0reg se vra#a za svoj radni sto i gu+va dve prazne koverte bacaju#i ih
u korpu za otpatke.
"unce je na zalasku kad 7id skrene svoj kamionet prema motelu
Vesterner.
$9stavi me ispred glavnog ulaza molim te% ka+e mu Aleks. $:oram
da proverim ima li poruka za mene.%
7id čini kako mu je rečeno. Nisu imali mnogo toga jednom drugom da
ka+u nakon ponovnog susreta u tu+ilaštvu. &et ku#i prošao je bez
trzavica. Aleks je ve#i deo prespavala.
7id je vreme prekratio gledaju#i je usnulu.
2rethodne no#i je bar hiljadu puta po+eleo da se vrati u njen stan.
2rimetivši tamne kolutove ispod njenih očiju nije mu bilo jasno zašto ju
je uopšte ostavio samu. .rebao joj je neko bilo ko. A on joj je jedini bio
na raspolaganju.
Ali 7id nikad u +ivotu nije dobio nagradu uzornog izvi-ača. 3a je
ostao s njom verovatno ne bi uspeo da zadr+i svoje prste usne ili penis
dalje od nje. 6ato je otišao. Njihove potrebe se jednostavno nisu
poklapale.
"ada Aleks opet okleva pre nego što iza-e iz njegovog kamioneta. $2a
hvala ti.%
$Nema na čemu.%
$"igurno ne#eš da ti platim bar troškoveC%
7idu nije ni nakraj pameti da joj odgovara na ovo pitanje. 4mesto toga
postavlja svoje; $9ko čega je bila cela 1rkaC%
$9ko slučaja na kom sam radila pre dolaska ovamo. 3rugi tu+ilac je
hteo da raščisti neke činjenice.%
A to nije moglo preko tele1onaC%
$*omplikovano je.%
7id zna da ga Aleks la+e ali ne +eli sada o tome. $6bogom.E
Aleks izlazi napolje kače#i svoju tešku torbu o rame. 4lazi u motelski
1oaje gde je recepcionar pozdravlja rukom u kojoj dr+i sve+anj pristiglih
pisama. 7id okre#e kamionet i pre nego što nagazi gas prime#uje da
Aleks zastaje dok čita sadr+aj jednog pisma. &ice joj naglo bledi. 9n
momentalno gasi motor i izlazi napolje.
$=ta je toC%
Aleks ga gleda a zatim +urno presavija papir i vra#a ga u koverat.
$:oja pošta.%
$3aj da vidim.%
$:oju poštuC%
7id triput pucketa prstima i otvara šaku. Aleks nevoljno spušta
koverat na njegov dlan. Ne treba mu dugo da pročita pismo. *ratko je i
koncizno. 'zme-u obrva mu se urezuje bora. $DBludnicaDC%
$.ako me zove.%
$2lamet nesumnjivo. :ogu li ovo da zadr+imC%
$:o+eš% drhtavo odgovara Aleks. $Naučila sam ga napamet.%
$9bavezno zaključavaj vrata.%
$Ne shvataš valjda tu pretnju ozbiljnoC%
7id +eli da je prodrmusa. "na+no. 'li je glupa ili naivna. ' jedno i
drugo bi moglo da je košta. $*rajnje ozbiljno% odgovara on. A trebalo bi
i ti. Ako pokuša da stupi u vezu s tobom zovi me. >esi li me razumelaC%
Aleks se oštri za sva-u ali naposletku samo klima glavom. 2reviše je
umorna. 'zgleda kao da je na ivici kolapsa. 7id zna da je delimično kriv
za to ali umesto da se time nasla-uje ose#a se u+asno.
"mrknutog lica vra#a se u svoj kamionet ali ne pali motor sve dok se
ne uveri da je Aleks bezbedno zaključana u svojoj sobi.
( R .
7id okre#e glavu kad se metalna vrata od hangara otvore uz škripu
metala. 6alaze#e sunce je Aleks iza le-a tako da joj je lice u senci ali on
ne mora da vidi njen izraz da bi znao da je ljuta. 8elo telo joj je napeto
kao struna. "unčevi zraci joj obasjavaju kosu čine#i da liči na crvenu
buktinju.
7id smireno pere ruke u industrijskom metalnom umivaoniku is-
pira ih i briše papirnatim ubrusom.
$!emu dugujem ovo neočekivano zadovoljstvoC% pita on.
$.i si la+ov prevarant a verovatno i ubica.%
$.ako misliš od samog početka. *a+i mi nešto što ne znam.%
7id se zavaljuje u stolicu i di+e noge na ivicu stola skrštaju#i ih. 7uke
nesvesno spušta na svoje me-uno+je. Nikad u +ivotu nije toliko +eleo da
dodirne +ensko telo kao sada njeno.
Aleks mu prilazi vojničkim korakom kipte#i od besa. 3eluje tako
meko i prokleto +ivotno da mu dlanovi iznova bride. !ini mu se da na
njima još uvek ose#a njenu glatku ko+u. ,eli da je zgrabi za kosu zabaci
glavu i taj beli vrat obaspe poljupcima.
Aleks na sebi ima svoju bundu koja redovno budi erotski naboj u
njegovim preponama. Njene uske 1armerke naglašavaju lepo izvajane
butine koje bi po njegovom mišljenju bolje poslu+ile u horizontali nego
što sada podupiru razgoropa-enu +enu.
*ad zastane na samo nekoliko centimetara od njega Aleks mlatara
papirima ispred njegovog lica. 7id prepoznaje pismo koje je primila od
zabrinutih gra-ana odmah po dolasku u 2ersel. Vreme je za naplatu.
Bilo je samo pitanje trenutka kada #e Aleks sabrati dva i dva.
$6nala sam da se nešto ne poklapa% sik#e ona kroz stisnute zube $ali
danas dok sam prečešljavala materijal tra+e#i tragove konačno sam
shvatila i šta.%
2rave#i se da ne ose#a primamljivu aromu njenog par1ema koji mu
uzbu-uje sva čula 7id skršta ruke na grudima. $=taC%
$4 pismu je navedeno više 1irmi nego što je potpisa na dnu. :o Blej -
kli upravnik aerodroma% navodi Aleks lupkaju#i prstom po papiru.
$"amo što :o Blejkli nije potpisnik.%
$2a naravno kad je čovek umro pre nekih sedam godina.%
$>e li :o Blejkli starac o kom si mi pričaoC *oji te je naučio da letiš i
davao ti sokoveC%
$.ako nekako.%
$.i si vlasnik ovog aerodroma gospodine &ambert.%
$6ajedno sa korovom i tarantulama. :o mi ga je ostavio testamentom.
'znena-ena siC%
$6apanjena.%
$Ve#ina ljudi ovde je bila. Neki su se i naljutili - oni koji su hteli da se
dočepaju imetka. .ada su počeli da buše zemlju u potrazi za na1tom.%
$Vrati se na ovo pismo% opominje ga Aleks. $7ekao si da si ga pročitao
ali nisi spomenuo da je navedena i tvoja 1irma.%
$&judi koji su napisali to pismo nisu me prethodno ništa pitali. 3a
jesu rekao bih im da me izostave iz njega.%
$6aštoC 7azmišljaš isto kao i oni.%
$3a samo što ja ne pretim iz senke. 7ekao sam ti u lice da se vratiš u
9stin. 9sim toga nisam timski igrač nikad nisam bio. 0rupni projekti
me ne zanimaju.%
$.o i dalje ne objašnjava zašto si mi pre#utao da je aerodrom tvoj a
imao si više prilika da mi to ka+eš.%
$6ato što sam znao da si sklona preuveličavanju.%
Aleks duboko uzdiše smiruju#i se. $Nisam sklona preuveličavanju.
6akoniti si vlasnik aerodroma i imaš velike planove za njegovu
ekspanziju i modernizaciju.%
7id sporo ustaje sa stolice i nadvija se nad nju. &ice mu je ozbiljno a
pogled leden. $9tkud ti to znašC%
$4radila sam doma#i danas po podne. 2redstavivši se kao tvoja
sekretarica pozvala sam avio-kompanije i zamolila za status naše
aplikacije za pru+anje usluga. 3a nisu čuli za tebe znala bih da me
instinkti varaju.%
Aleks se suvo smeje dodaju#i; $:e-utim čuli su za tebe i odmah su
čestitali što je :5 dobila dozvolu za kockanje. 9duševljeni su tvojim
idejama za čarter-letove i trenutno pripremaju ponude. *ontaktira#e s
tobom čim kompletiraju istra+ivanje tr+išta. 4sput duguješ mi deset
dolara za me-ugradski razgovor.%
7id je grabi za ruku. $9dakle ti pravo da se mešaš u moje posloveC .o
nema nikakve veze sa tvojim slučajem.%
$'mam pravo da sprovodim svoju istragu kako smatram da treba.E
$"amo zato što posedujem aerodrom koji #e prosperirati u zavisnosti od
hipodroma ne znači da sam iskasapio "elinu.%
$Ali mo+e da znači da štitiš onog ko jeste% optu+uje Aleks.
$*ogaC AngusaC >unioraC .o su gluposti i ti to znaš.%
Aleks izvlači ruku iz njegovog stiska. $:iniraš ovu istragu od samog
početka. Nosiš značku što te čini zaštitnikom reda i zakona. BaF 5 to je
glupost 7ideF
$Ne +eliš da otkrijem ubicu ko god da je zato što bi to osujetilo
izgradnju hipodroma a samim tim i tvoje poslovne šeme. Nije ni čudo
što si toliko odan :intonovima% prezrivo #e Aleks. $Nema to nikakve
veze sa prijateljstvom ili kompenzacijom za usluge iz prošlosti. .i samo
sebično štitiš svoje 1inansijske interese.%
3ojke joj podrhtavaju pod d+emperom kad udahne i nastavi;
$9tvoreno #u ti re#i mislim da si to ti.%
$=ta ubicaC% 0las mu je ozbiljan i dubok. 9n se pomera bli+e njoj
priljubivši je uz minijaturni model aviona koji je do malopre popravljao.
$3a. :islim da si je ti ubio. A znam i zašto.%
$2retvorio sam se u uši.%
$Voleo si "elinu do ludila ali ona je izdala tvoju ljubav. >a sam bila
konstantan podsetnik njene izdaje čak i pre nego što sam došla na svet.
Nisi mogao da zaboraviš i oprostiš ali >unior jeste. 9n je jedva dočekao
priliku da zauzme tvoje mesto. 2očeo je da joj se udvara i njegovi napori
su imali e1ekta.
$*ad si primetio da se zaljubljuje u njega nisi mogao da podneseš da
izgubiš svog najboljeg prijatelja i jedinog rivala. ' zato si ubio nju. *ad
ve# ne mo+eš da je imaš onda je ne#e imati niko a naročito ne >unior.%
7id zadivljeno namiguje. $!estitam tu+ioče. "amo postoji jedan veliki
problem u toj gomili budalaština.% 2rilazi još bli+e unose#i joj se ulice.
$Ne mo+eš da doka+eš. Ništa od toga. "ve je pusto naga-anje. Nemaš ništa
ni o meni niti o ikome. 3akle zašto jednostavno ne olakšaš i sebi i svima
nama i odustanešC%
$6ato što ne mogu.%
7id sluti očaj u njenom glasu i zna da je na dobrom putu da je slomi.
$6ašto ne mo+ešC%
$6ato što ho#u da kaznim ubicu.%
4h-uh% uzdiše on vrte#i glavom. $Ne radiš to zbog "eline nego
zbog sebe.%
$NijetačnoF%
$.voja baka je u tvojim očima izgradila sliku o "elini ve#oj od +ivota.
6ato ne mo+eš sebi da oprostiš što si se rodila u pogrešno vreme i sve
pokvarila.%
$*o sada trabunja psihološke glupostiC% ironično pita Aleks. $6nala
sam dovoljno o tebi da bih zaključila da si sebičan 7ide &amberte.
:ogu#nost da drugi muškarac do-e u posed tvog ličnog imetka za tebe je
bila neprihvatljiva.%
Na licu joj je mešavina trijum1a i izazova. $=ta ti je bilo najte+e da
oprostiš 7ideC .o što je "elina otišla u krevet s drugimC 'li što to joj nisi
prvi kad ti se ukazala prilikaC
$6ašto si zapela za to s kim sam spavao a s kim nisamC% 7id se naginje
napred sve dok im se grudi ne dodirnu. $4pozorio sam te da koriguješ tu
tvoju radoznalost% prete#i joj ka+e. $'sto radiš i sa >uniorom
zadovoljavaš svoju radoznalost zapitkuju#i ko je tvoju mamu više
privlačio zar neC% 7id s u+ivanjem posmatra kako joj boja nestaje s lica.
$Ne% promuklo poriče Aleks.
$>este.%
$.i si bolestan.%
$Ne ja dušo.% 3ah mu je vreo na njenim usnama. $.i si bolesno
radoznala.%
"pušta glavu i ljubi je. Aleks tvrdoglavo stiska usne ali on na kraju
uspeva da ih razdvoji. >ezik mu nailazi na barijeru njenih zuba ali ne
zadugo. Aleks ih razdvaja kroz uzdah. Vla+na topla slatko#a njenih usta
ga uzbu-uje. :omentalna erekcija ga bolno opominje na zakopčane
pantalone. 'pak ruke uvlači pod njenu bundu i dlanovima joj pokriva
dojke. 2alčevima odmah pronalazi krute bradavice. *ada ih štipne iz
grla joj se otima tihi jecaj.
7id di+e glavu zagledan u njeno lice. 0lava joj je naslonjena na avion
otkrivaju#i ne+ni beli vrat. 3ah joj je plitak ubrzano di+u#i i spuštaju#i
grudi. 7id ose#a njeno srce poput malog divljeg uplašenog stvora
zatočenog pod njegovim dlanom. Njene usne su blago razdvojene vla+ne
i svetlucave. 9či su joj sklopljene. Aleks sporo otvara kapke i za trenutak
se gledaju. 9prezno i zbunjeno.
9 bo+e poslednja je 7idova razumljiva misao. 4snama opet grabi
njene gladnije i strasnije nego pre. 3ok prodire jezikom dublje prstima
ne+no gnječi njene osetljive grudi.
4brzo gubi strpljenje. Njena ode#a mu smeta. 9n spušta ruku na njen
struk zadi+e d+emper i grudnjak obujmivši prstima njenu toplu meku
dojku. Aleks automatski izvija le-a guraju#i mu je dublje u šaku. 7id
počinje daje gnječi iskusno trljaju#i nadra+enu bradavicu prstima.
&jubi je kao da je prvi put ili poslednji. *olenom uspeva da joj raširi
noge i prisloni preponu uz njenu udolinu. *rajičkom svog uma registruje
slabašne zvuke koje Aleks ispušta i podi+e njene ruke oko svog vrata.
9va invazija je usmerena samo na njena usta ma koliko ga razdirala +elja
da je obna+i tu u svom hangaru i uzme je celu.
"lobodna ruka mu klizi niz njenu butinu i grabi je iznad kolena.
6atim je di+e na bok prislanjaju#i njenu karlicu uz svoju. 3ok se češe o
nju ose#a kako joj daj postaje isprekidan. Aleks šapu#e njegovo ime.
Nekoliko sekundi kasnije opet čuje svoje ime samo ovoga puta iz
daljine i kao kroz maglu. 6bunjeno se pita kako je uspela da mu se obrati
kad je njegov jezik u njenim ustima.
A onda shvata da ga ne doziva njen glas.
$7ideC 0de si nestao momčeC%
7id naglo di+e glavu. Aleks se trep#u#i budi iz transa. 'zvlači ruku iz
njenog d+empera i ona +urno zatvara svoju bundu.
4 tom trenutku Angus ulazi na vrata koja je Aleks ostavila otvorena.
7id prime#uje da je sunce zašlo.
< @ .
Aleks se neverovatno brzo oporavila prime#uje 7id. 9sim zamu#enog
pogleda i blago otečenih usana deluje savršeno pribrano.
$6dravo Anguse% vedro ka+e ona.
$6dravo Aleks. >esi li sve sredila u 9stinuC%
$>esam. Bvala što ste mi pozajmili svoj avion.%
$Nema na čemu.%
$>a... ovaj upravo sam krenula.% 6atim gleda u 7ida. $7azgovara-
#emo još o pismu% ka+e i +urno izlazi iz hangara.
7id podi+e šra1ciger i nastavlja da popravlja minijaturni motor aviona.
$=ta je sad smislilaC% pita Angus sedaju#i za sto prekoputa 7ida.
$9tkrila je da posedujem aerodrom. Nikad to nisam krio ali nisam ni
reklamirao. 9na smatra da #u mnogo izgubiti ako ovaj slučaj iznese pred
vrhovni sud.%
4 pravu je% zaključuje starac. 7id samo sle+e ramenima baca
šra1ciger u kutiju s alatom i zatvara je. $5li mi reče da je bila u njegovoj
ordinaciji da se raspituje o izgubljenom skalpelu i ubistvu njene majke.%
$'zgubljenom skalpeluC%
$3a. 6naš li nešto o tomeC%
$2ojma nemam. A tiC%
$Ni ja.%
7id ulazi u malu nišu gde čuva zalihe alkohola. "ebi sipa viski i
pokazuje 1lašu Angusu. $:o+eC%
$Naravno. Bvala.% 3ok uzima gutljaj starac posmatra kako 7id iska-
pljuje čašicu i opet je puni. 4hvativši Angusov pogled on ka+e; $.e+ak
dan.% $AleksC%
7id nervozno provlači prste kroz kosu. $:a da. 2rokleto je uporna.%
$Ne mogu ni da zamislim kojim joj je sve glupostima :erl 0rejam
napunila glavu.%
$"toga ne čudi što je osvetoljubiva.% 7id 1rustrirano uzdiše. $4koliko
:5 ne dobije onaj hipodrom svi moji planovi #e propasti.%
$.oliko ti je to va+no aC%
$=ta si mislio da #u do kraja +ivota biti šeri1C%
$2reviše brineš momčeF% srčano #e Angus. $"redi#emo to i tvoja
budu#nost #e zasijati. 3ošao sam da popričamo o tome.%
7id ga upitno gleda. $@ mojoj budu#nostiC%
Angus ispija viski u jednom zalogaju i gu+va papirnatu čašicu. 6atim
di+e obod svog kaubojskog šešira i s -avolskim smeškom gleda u 7ida.
$Bo#u da se vratiš i opet budeš aktivni deo :inton 5nterprajzisa.% 6a
trenutak 7id ostaje bez teksta. 2otom uzmiče jedan korak i kroz smeh
pita; $=ališ seC%
$Ne.% Angus di+e ruku. $2re nego što odgovoriš saslušaj me.%
4 glavi je ve# smislio šta #e da ka+e. Nakon uznemiruju#ih poziva od
dva člana komisije za igre na sre#u koji su o Aleksinoj istrazi saznali iz
štampe odlučio je da zauzme agresivniji stav. 6austavi#e istragu pre nego
što se proširi i ugrozi njegove poslove.
:e-ugradski razgovori završeni su u optimističkom tonu. 2obio je
Aleksine iskaze začinivši ih s par masnih viceva prekinuvši vezu s
grohotnim smehom. Nije preterano zabrinut ne još ali :5-u je
nesumnjivo potreban čvrš#i 1ront. *ada bi 7id opet postao integralni deo
korporacije bi#e mu srce na mestu.
Angus uve+bano tečno isporučuje svoj predlog. $7azumeš se u konjske
trke dobro kao i ja i svakako bolje od >uniora koji se nikad nije potrudio
da nauči. 4 kompaniju bi se vratio kao direktor. 9dgovornosti bih
podjednako podelio izme-u tebe i >uniora iako bi ti dobio i druge
1unkcije.
$6nam koliko ti aerodrom znači. "entimentalno si vezan za njega ali
u njemu ujedno vidiš i 1inansijski potencijal. >a tako-e. 2ripojio bih ga
:5-u. *orporacija #e ti omogu#iti 1inansiranje rekonstrukcije
i +eljenog proširenja. Automatski #emo ponuditi usluge ve#em broju
avio-kompanija.%
9smeh mu se širi. $Ako treba ulo+i#u i nekoliko akcija :5-a kao
podsticaj. 9vakav predlog se ne odbija momče.%
Angus je razočaran 7idovom reakcijom. Nadao se da #e biti
oduševljen ali umesto toga šeri1 je neopravdano sumnjičav.
$9tkud sad toC%
9ličenje smirenosti Angus odgovara; $.i pripadaš nama - oduvek. 4
poziciji sam da te anga+ujem. Bi#eš lud ako to ne iskoristiš.%
$Nisam više dečak kom je potrebna tvoja milostinja Anguse.% $Nikad
te nisam ni smatrao metom milostinje.%
$6nam% bezizra+ajno #e 7id. $Ali koliko god da ulepšaš svoje
izlaganje svodi se na to.% 7id netremice gleda u Angusa. $Nemoj misliti
da nisam zahvalan za sve što si učinio za mene.%
$Nikad nisam tra+io zahvalnost. 4vek si pošteno odradio sve što sam ti
nalo+io.%
$3a nije bilo tebe nikad ne bih dospeo dovde.% 7id za trenutak
zamišljeno #uti. $Ali odu+io sam ti se višestruko čini mi se. 'z tvoje
kompanije sam otišao jer mi je bila potrebna samostalnost. >oš uvek je.%
Angus je 1rustriran ali to ničim ne pokazuje. $Bo#eš da te molimC 4
redu.% 3uboko uzdiše. $2red penzijom sam. Neki me ve# smatraju
prega+enim. *ompaniji je potreban neko s tvojim upravljačkim kvalite-
tima.% "tarac širi ruke. $5to. 3a li ovo zadovoljava tvoj egoC%
$Nije potrebno da mi podilaziš Anguse i ti to prokleto dobro znaš.
:isli na još nečiji ego.%
$Na >uniorovC%
$3a. 6na li on za ovoC%
$Ne zna. Nisam smatrao da je potrebno dok...%
$3ok mu ne budu vezane ruke.%
Angusovo #utanje je dovoljna potvrda.
7id počinje da šetka. $>unior je tvoj naslednik Anguse ne ja. 9n bi
trebalo da preuzme kompaniju. 2otrebno je da se pripremi za to. Na
vreme.% Angus tako-e ustaje i počinje da šetka sabiraju#i misli. $2lašiš se
da >unior ne#e biti spreman ako ti budeš obavljao sve za njega i pokrivao
tragove njegovih brljotinaC%
$Anguse nisam tako mislio...%
$"ve je u redu% mrmlja stari kauboj di+u#i ruku da u#utka 7ida. $>a
sam mu otac a ti najbolji prijatelj. :o+emo otvoreno da razgovaramo na
tu temu. >unior jednostavno nije jak kao ti.%
7id skre#e pogled. 'zgovorena istina greje mu srce. 6na da je Angusu
bilo teško da ovo izgovori.
$4vek sam +eleo da >unior bude kao ti - prodoran agresivan
ambiciozan - ali...% Angus sle+e ramenima. $2otreban si mu 7ide. Baš
kao i meni. Nisam dirinčio svih ovih godina da bi se tako lako srušilo sve
što sam sagradio. 2onosim se tobom ali ja sam praktičan biznismen.
"uočavam se sa činjenicama ma koliko bile dobre ili loše. >edna od tih
činjenica jeste da si ti odgovorniji od >uniora.%
4 tome i jeste stvar Anguse. 9n mo+e da bude. 4posli ga. 2renesi
mu ve#u odgovornost.%
A kad zabrlja znaš li šta #e se tada desitiC 'zgubi#u strpljenje i izri-
ba#u ga. 9n #e se pokunjiti i pobe#i kod svoje mame koja #e ga tetošiti.%
$:o+da u početku ali ne zadugo. >unior #e uskoro dobiti na
samopouzdanju. 2oče#e i sam da riba one oko sebe. "hvati#e da samo
tako mo+e s tobom da iza-e na kraj ako ti vrati milo za drago. *ao što
sam ja radio.% $>e li to ono što i sada radišC Vra#aš mi za nešto čega nisam
ni svestanC% $6aboga ne% ljutito #e 7id. $*ad sam se ja plašio da ka+em
da mi se nešto ne svi-aC .ebi ili bilo komeC%
$4 redu re#i #u ti kad% breca se Angus. $9d "elininog ubistva. .o je
sve promenilo zar neC% 2rilazi 7idu. $Ne se#am se da smo od tog jutra
ikad više iskreno razgovarali. Najviše sam se bojao da #e se ona isprečiti
izme-u tebe i >uniora.% 9gorčeno se smeje. $.o se i dogodilo. !ak i
mrtva rasturila je vaše prijateljstvo.%
$"elina nema nikakve veze s mojim stavovima. 9dluka je samo moja.
4 potpunosti. >ednostavno ne#u da budem deo tvog konglomerata.%
$6nači isključivo ekonomskiC%
$.ako je.%
.očkici Angusovog mozga se ubrzano vrte. $A šta ako odlučim da
sagradim sopstveni aerodromC%
$9nda #emo biti konkurenti% mirno odgovara 7id. $'ako znaš da
nema dovoljno posla za dva aerodroma i da bismo obojica poslovali s
gubitkom.%
$Ali ja to mogu sebi da priuštim. .i ne mo+eš.%
$:oje bankrotstvo ti ne bi pru+ilo nikakvo zadovoljstvo Anguse.%
"tarac prezrivo 1rk#e. 4 pravu si. .ako mi boga ti si mi kao porodica.%
$*ao porodica ali nisam. >unior je tvoj sin ne ja.%
$9dbijaš priliku da se okoristiš na račun njega je liC% 9vo je puko
naga-anje ali 7idova reakcija mu potvr-uje da je u pravu.
=eri1 gleda na svoj ručni sat. $:oram da krenem.%
$7ide% Angus ga hvata za ruku. $Bo#e li >unior ikada shvatiti koliko si
mu ti dobar prijateljC%
7id pokušava da zvuči veselo. $Bajde da mu to pre#utimo. 6naš kako
je sujetan.%
Angus sluti poraz i očajnički zabacuje udicu. $Ne mogu da te pustim
momče.%
$Nemaš drugog izbora.%
$Ne prihvatam ovo odbijanje. 7azgovara#emo još% obe#ava mu sa
sjajem u svojim plavim očima.
$Ne boli tebe što #u ti ja nedostajati. Nego te boli što više ne#e biti po
tvome.%
$Nemoj 7ide. 2otreban si mi. >unioru tako-e. A najviše korporaciji.%
$=to baš sadC 2osle svih ovih godina zašto budu#nost :5-a zavisi od
mog povratkaC% 7idovo lice se izoštrava kada shvati. $4plašio si se.%
$4plašioC% ponavlja Angus vidno iznena-en. $!egaC *ogaC%
$Aleks. 4plašio si se da bi mogla da ti istrgne jabuku iz ruke. 6ato
gomilaš svu mo# iza sebe.%
$6ar ne bismo bili jači protiv nje ako se ujedinimoC%
$Ve# smo ujedinjeni.%
$>esmo liC% puca Angus.
$9dan sam ti Anguse baš kao i ti meni.%
"tarac mu prilazi bli+e. $Nadam se da je tako. Ali se#am se tvog lica
kad sam danas ušao ovde% šapatom ka+e. $'zgledao si kao da te neko dr+i
za jaja momče. A ona je bila zajapurena i vla+na oko usta.%
7id ništa ne odgovara. Angus to ni ne očekuje. "ve što bi rekao bilo bi
poricanje ili izvinjavanje a to je znak slabosti. 7idova snaga je jedini
razlog što mu se oduvek divio.
Angus opušta tenziju. $"vi-a mi se ta devojka. "očna je i slatka ko
bombona. Ali previše pametna za njeno dobro.% 4pire prstom u 7ida.
$2azi da ti se kita ne digne previsoko jer ne#eš videti šta ti radi. 9na
+eli da nas sve baci na kolena i kazni za "elinino ubistvo.
$:o+eš li da priuštiš gubitak svega što si stvorioC >a ne mogu. =taviše
ne#u.%
7ekavši to Angus smrknuto izlazi iz hangara.
$0de je moj sinC% pita Angus šankera skoro sat vremena nakon
razgovora sa 7i-om. 4 me-uvremenu tra+io je >uniora po #elom gradu.
$2ozadi% odgovara šanker pokazuju#i na zatvorena vrata u zadnjem
delu ka1ane.
Birtija deluje neugledno ali zato ima najve#i pokeraški ugled u gradu.
.amo se igra u svako doba dana ili no#i. Angus ljutito otvara vrata
umalo oborivši konobaricu s prepunim poslu+avnikom na ramenu i
maršira kroz zadimljenu prostoriju prema osvetljenom okruglom stolu.
$9stavite nas. :oram da pričam sa >uniorom% nare-ivački ka+e.
>unior sa cigarom koja mu visi sa ugla usana ceri se svom ocu. $:o+e
li da sačeka dok ne završim ovu rukuC 4lo+io sam petsto i imam dobar
ose#aj.%
$,ivot ti zavisi od ovog što imam da ti ka+em pa samim tim i tvoj
dobar ose#aj.%
9stali igrači uglavnom Angusovi radnici na ranču brzo skupljaju
svoje uloge i razilaze se. 9tac i sin ostaju sami.
$*oji ti je -avoC% pita >unior.
$7e#i #u ti koji mi je -avo. .voj prijatelj 7i- opet #e da se okoristi dok
ti tra#iš +ivot u ovoj rupi.%
>unior strpljivo gasi cigaretu. $Ne znam o čemu pričaš.%
$6ato što ti je glava u dupetu umesto u našem poslu gde i pripada.%
Angus s naporom obuzdava bes. Ako zaurla >unior #e se naduriti kao
i uvek. 4rlanje nema e1ekta ali on više nema snage da skriva razočaranje
i gnev.
$Aleks je danas po podne bila na aerodromu s 7i-om.%
$2aC%
$2a da sam došao samo koji minut kasnije zatekao bih ih kako se jebu
uz avionF% viče Angus zaboravivši odluku da obuzda svoju narav.
>unior ustaje sa stolice. $=ališ seC%
$Ne šalim se momče. 6nam kako izgledaju +ivotinje u teranju. ,ivim
od njihovog uzgoja se#aš seC :ogu da nanjušim kad +ele jedna drugu%
tiho ka+e starac dodiruju#i vrh svog nosa. $7id je radio ono što je ti
trebalo da radiš. 4mesto toga ti ovde prosipaš novac koji nisi ni zaradio.%
>unior se trza i u svoju odbranu ka+e; $2oslednje što sam čuo je da Aleks
nije u gradu.%
5 pa vratila se.%
4 redu zva#u je večeras.%
$4čini više od toga. 2ozovi je da iza-ete.%
$3obro.%
$9zbiljan samF%
$7ekao sam dobroF% urla >unior.
$' još nešto jer ho#u da to čuješ iz prve ruke. 2onudio sam 7idu da se
vrati u :5.%
$AC%
$!uo si me.%
$=ta... šta je rekaoC%
$9dbio je ali ne prihvatam takav odgovor.% Angus prilazi svom sinu
sve dok mu se ne unese ulice. $7e#i #u ti još nešto. Nisam odlučio ko #e
raditi za koga ako prihvati moju ponudu.%
>uniorove oči su pune besa i bola.
Angus ga prstom ubada u grudi. >ako. $Bolje bi ti bilo da radiš ono što
ti ka+em inače #e biti svašta. 'li #e 7id sedeti za tvojim radnim stolom i
nare-ivati tebi da čistiš štale ili #emo nas dvojica praviti tablice u
zatvoru. *ako god više ne#eš dangubiti na pokeru.%
Angus se odmiče i u prolazu vrhom svoje kaubojske čizme namerno
šutira nogaru stola. "to se prevr#e rasipaju#i karte +etone pepeljare i
1laše piva po podu. 6atim energičnim korakom izlazi napolje ostavljaju#i
>uniora da počisti nered.
< 1 .
*onobarica spušta dve pile#e salate servirane u sve+e izdubljenim
korama od ananasa i ukrašene listi#ima nane. 4sput u čaše doliva još
ledenog čaja.
$Bvala% ka+e >unior uz blistav osmeh.
'z restorana kantri kluba pru+a se predivan pogled na terene za gol1.
9vo je jedna od retkih prostorija kluba koja ne vonja na tešku teksasku
hranu. 3ekor je umiruju#ih pastelnih boja. >unior i Aleks su me-u
malobrojnim gostima koji trenutno ručaju.
Aleks viljuškom zahvata polovinu pečenog badema. $'zgleda previše
lepo da bi se jelo. Bolje je i od specijaliteta u BIB-u% prime#uje ona
ubacuju#i zalogaj u usta. $2retpostavljam kad bih tamo slučajno ušla u
kuhinju više nikad ništa ne bih okusila. "igurno vrvi od bubašvaba.%
$!ini ti se. 2r+e ih u dubokom ulju i serviraju kao prilog% prihvata šalu
>unior. $!esto tamo jedešC%
$3ovoljno često. 2robala sam moču koju serviraju uz svako jelo.% $2a
pošto si sino# odbila moj poziv na večeru drago mi je da sam te
nagovorio na ovaj ručak. !esto sam u prilici da spasavam dame iz kand+i
visokokaloričnih obroka dotičnog restorana. >elovnik im je opasan po
vitkost.%
$Ni ovo nije ništa manje opasno% uzvra#a Aleks probaju#i kremasti
preliv za salatu.
$Ne brini. .i si prirodno vitka kao tvoja majka.%
Aleks spušta viljušku na ivicu tanjira. $' posle poro-ajaC%
>unior naglo di+e glavu nadvijenu nad svoj tanjir prozrevši dečju
radoznalost u Aleksinom glasu. *ad obriše uglove usana salvetom on
ka+e; " le-a izgledaš skoro identično samo ti je kosa tamnija. 'ma neki
crvenkasti sjaj.%
$.o je i 7id rekao.%
$"tvarnoC *adaC%
>unioru osmeh pada s lica. 9vo pitanje je postavio previše ishitreno da
bi zvučao nehajno. 'zme-u obrva mu se urezuje bora.
$9dmah pošto smo se upoznali% odgovara Aleks.
$Ah.% Bora izme-u obrva nestaje.
Aleks ne +eli da razmišlja o 7idu. *ada je s njim njena praktična
metodična i pro1esionalna hladno#a na koju je ponosna naprasno
nestaje. 2ragmatizam popušta pred emocijama. .ako nešto još nikad nije
iskusila.
.ek što ga je optu+ila za ubistvo prvog stepena uzvratila mu je
poljubac i po+elela još. 7i- je opasan ne samo iz njene vizure tu+ioca
ve# i nje kao +ene. 9be su je izneverile jer su slabe i ranjive pred
njegovim napadima.
$>uniore% počinje Aleks kad završi s jelom $zašto 7id nije mogao da
oprosti "elini što me je rodilaC 6ar mu je ponos toliko bio povre-enC%
>unior joj ne odgovara odmah zagledan kroz prozor u zelene terene za
gol1. *ad oseti njene oči na sebi uzvra#a joj tu+nim osmehom.
$7azočaran sam Aleks.%
$6bog čegaC%
$:islio sam - nadao se - da si prihvatila moj poziv za ručak zato što
+eliš da me vidiš.% .eatralno uzdiše. $Ali ti samo +eliš da pričaš o 7idu.%
$Ne o 7idu nego o "elini. :ojoj majci.%
>unior pru+a ruku preko stola i hvata njenu. 4 redu je. Navikao sam.
' "elina me je zvala samo kad je htela da priča o 7idu.%
$=ta ti je pričalaC%
>unior naslanja jedno rame na prozor i počinje da se igra sa svojom
salvetom. $9bično je počinjala s hvalospevima. 6naš 7id ovo 7id ono.
2osle pogibije tvog oca u ratu opet je bila slobodna ali se plašila da više
nikad ne#e pridobiti 7ida.%
$6ar ga nije pridobilaC%
$Ne.%
$Nije valjda očekivala da #e mu se svideti što se udala za Ala 0ajtera i
rodila mene.%
$Naravno da ne. Nikome se nije svidelo što je tog leta otišla ali bili
smo nemo#ni da išta promenimo.% >unior di+e glavu. $1 tako je otišla.
9na je bila u 5l 2asu a mi ovde petsto kilometara dalje. >edne no#i 7id
je odlučio da uzme avion i odleti po nju.
$*učkin sin ubedio me je da #emo to mo#i da izvedemo a da niko ne
primeti. >edina osoba koja bi znala bio je :o Blejkli a po njegovom
mišljenju 7id je uvek bio u pravu.%
$Blagi bo+e niste valjdaC%
$Ne tada. >edan od naših rančera - &epak Bikam u stvari - načuo je
naše planove i otkucao nas tati. 9vaj je digao 1rku i zapretio nam da ni u
snu ne pokušavamo nešto slično. 6nao je da "elina samo pokušava da
napravi 7ida ljubomornim i savetovao nam da je pustimo da se iz- duva.
4veravao nas je da #e se vratiti ku#i kad joj tamo dosadi i sve #e biti kao
pre.%
$Ali Angus je pogrešio. *ad se moja majka vratila u 2ersel bila je
trudna sa mnom. Ništa više nije bilo kao pre.%
Aleks neko vreme #utke meša svoj ledeni čaj. $*oliko znaš o mom
ocu >unioreC%
$Ne mnogo. A tiC%
Aleks sle+e ramenima. $"amo to da se zvao Albert 0ajter da je bio iz
rudarskog gradi#a u 6apadnoj Vird+iniji da je poslat u Vijetnam samo
nekoliko nedelja pošto se venčao s mojom majkom i da je tamo nagazio
na minu i poginuo pre nego što sam se rodila.%
$>a nisam znao ni odakle je% izvinjavaju#i ka+e >unior.
$*ad sam odrasla po+elela sam da odem u 6apadnu Vird+iniju i
potra+im njegovu porodicu ali sam na kraju odustala od toga. 9ni nikad
nisu pokušali da stupe u vezu sa mnom pa onda nisam htela ni ja.
Njegovi ostaci su poslati njima i tamo su sahranjeni. Ne znam je li moja
majka prisustvovala obredu.%
$Nije. 6elela je ali gospo-a 0rejam nije htela da joj da pare za put.
:oj tata je ponudio da joj plati ali gospo-a 0rejam nije htela ni da čuje.%
$ A pustila ga je da plati troškove mamine kremacije.%
$Verovatno je mislila da je to nešto sasvim drugo.%
4 svakom slučaju Al 0ajter nije ništa više kriv za taj ishitreni brak
nego što je moja majka.%
$:o+da i jeste% tvrdi >unior. $Vojnik koji odlazi u rat i te 1ore. "elina
je bila previše lepa da ne bi upotrebila svoju +enstvenost kao oru+je.%
$6ato što 7id nije hteo da spava s njom.%
$' to ti je pričao aC%
Aleks klima glavom.
$Navodno su neke devojke s kojima je spavao napakostile "elini.
:orala je da doka+e da je +ena. 0ajter je to nesumnjivo iskoristio.%
$.voja baka mu je proklela ime jer zbog njega "elina nije maturirala.
2osle toga više nikada nije prestala da ga prezire.%
$,ao mije što nije sačuvala nijednu njegovu sliku. 'mala je na hiljade
"elininih slika ali nijednu mog oca.%
$6a nju je on verovatno bio oličenje zla -avola koji je zauvek pro-
menio "elinin +ivot. ' to nagore.%
$3a% mrmlja Aleks zaključivši da je njena baka slično mišljenje imala
i o njoj svojoj jedinoj unuci. $=taviše nimalo ne ličim na njega.% $Bo+e
Aleks to mora da je grozno.%
$2onekad mi se čini da sam tikva bez korena.% 4 pokušaju da popravi
raspolo+enje dodaje; *o zna mo+da su me našli u kupusu.%
$Nisu ne brini% odgovara >unior hvataju#i je opet za ruku $rodila te
je mama i bila je prelepa.%
$"tvarnoC%
$2itaj koga ho#eš.%
$>e li bila prelepa i spolja i iznutraC%
>unior skuplja obrve. $*ao i svi. Bila je ljudsko bi#e sa svim vrlinama i
manama.%
$3a li me je volela >unioreC%
$.ebeC Naravno da jeste. "matrala te je najlepšom bebom na svetu.%
4shi#ena ovim otkri#em Aleks s >uniorom napušta kantri klub. *ad joj
otvori vrata svog Djaguara >unior spušta dlan na njen obraz i pita $:oraš
li danas da se vra#aš u onu sumornu sudnicuC%
$Bojim se da moram. 'mam mnogo posla.%
$3an je tako divan.%
Aleks gleda u nebo. $&a+ovčino. "amo što ne padne kiša - ili sneg.%
>unior saginje glavu i brzo je ljubi. *ad se odmakne šapatom joj ka+e;
$9dmah mi na pamet padaju sva u+ivanja kojim bismo mogli da
prekratimo vreme.%
"lede#i poljubac je nešto odlučniji. >ezikom joj vešto razdvaja usne i
unutra pronalazi njen. $Ne >uniore.% Aleks je uvre-ena njegovim neu-
mesnim poljupcem koji na njeno zaprepaš#enje ne uspeva da probudi
njena čula.
>uniorov poljubac ne izaziva da joj krv grozničavo ključa u venama
niti joj grči utrobu toliko jako da bi mogla u tom polo+aju zauvek da
ostane. Ne njegov dodir je ne tera da pomisli kako #e ukoliko se
potpuno ne spoji s njim zasigurno umreti. *ao 7idov.
Ništa u vezi s >uniorovim poljupcem ne uzrujava je kao činjenica da je
on pogrešno protumačio njeno prijateljstvo. 4koliko ga odmah ne
prekine mogao bi da o+ivi neki nerazjašnjeni dašak prošlosti.
Aleks naglo zabacuje glavu. $:oram na posao >uniore. ' sigurna sam
da i ti imaš svoje obaveze.%
4 trenutku kada se >unior odmakne oboje prime#uju poznati
kamionet parkiran na nekoliko desetina metara od DjaguaraD. Vozač
DblejzeraD kog oboje mogu vide kroz vetrobran sedi skrštenih ruku i
posmatra ovu scenu kroz tamne naočari. &ice mu je preteče ozbiljno.
7id konačno otvara vrata i izlazi na parking. $.ebe tra+im Aleks.
Neko reče da si otišla s >uniorom. 'nstinkti su me doveli ovde.%
$=ta ho#ešC% pita >unior le+erno spuštaju#i ruku na Aleksina ramena.
$&ocirali smo Aergusa 2lameta. >edan od pozornika ga upravo privodi.% $1
to ti daje za pravo da prekidaš naš intimni trenutakC%
$6abole me za vaš intimni trenutak% cedi 7id kroz zube. $Aleks je
rekla da +eli da prisustvuje ispitivanju 2lameta.%
$Bo#ete li da prestanete da razgovarate kao da nisam tuC% izdire se
ona. .enzija izme-u njih dvojice je skoro opipljiva. Aleks pomišlja je ovo
podse#a na ljubavni trougao koji su imali s njenom majkom. "kinuvši
>uniorovu ruku sa sebe ka+e mu; $7i- je u pravu. Bo#u da čujem šta
2lamet ima da ka+e u svoju odbranu.%
$6ar sadaC% cvili >unior.
$,ao mi je.%
$'dem s tobom.%
$9vo je moj i njegov posao >uniore. Bvala na ručku.%
$Nema na čemu.% *ratko je ljubi u obraz i dodaje dovoljno glasno da
ga 7id čuje; $6va#u te kasnije.%
$6dravo.% Aleks +urno prilazi Dblejzeru i ulazi unutra doduše s malo
poteško#a zbog visokih potpetica i uske suknje. 7id se pravi da to ne
prime#uje. Vra#a se za volan i ceri se >unioru koji mu uzvra#a jednako
zajedljivim kezom. !im Aleks sedne 7id gazi gas.
4brzo s auto-puta skre#u na makadam. 7id to čini toliko naglo da bi
Aleks verovatno pala sa sedišta da se čvrsto ne dr+i za vrata. 9na škrgu#e
zubima ali #uti trpe#i neprijatno truckanje.
$>esi u+ivala u ručkuC% pita on.
$Veoma.%
$Baš lepo.%
$"meta ti što me je >unior poljubioC%
$Bo+e sačuvaj. 6ašto bi mi smetaloC%
$' to što ka+eš.%
:e-utim Aleks je ipak drago što je 7id stigao u pravom trenutku.
9setila je ogromno olakšanje. "ada s blagom dozom krivice i u pokušaju
da s njim uspostavi pro1esionalan odnos menja temu. $0de ste našli
2lametaC%
$.amo gde sam i sumnjao da #e biti. *rio se u jednoj od svojih
parohijskih ku#a. 'zašao je da udahne vazduh i moj pozornik ga je
ukebao.% $>e li pru+ao otporC%
$Nije toliko lud. 6asad je samo ispitan. Nemamo na osnovu čega da ga
pritvorimo. .rebalo bi da su ve# stigli u stanicu.%
>unior ubrzo opet zapada u mračno raspolo+enje. :ira i spokoja nema
na vidiku dok besciljno jurca gradskim ulicama u svom DjaguaruD.
Angus mu sedi na glavi - ne bukvalno doduše - ali i "ara 3+o mu sedi
na glavi zato što mu Angus sedi na glavi. "ino# je od njega zatra+ila da
pod hitno preduzme nešto na šta #e njegov otac biti ponosan.
5lem "ari 3+o se nimalo ne svi-a ideja povratka 7ida &amberta u
kompaniju. .onom koji nikad dosad nije upotrebila rekla je svom sinu
da je to prosto nedopustivo.
$Angus +eli tebe a ne 7ida.%
$6ašto mu je onda ponudio posaoC%
$3a te probudi dušo. 7ida samo koristi kao suptilnu pretnju.%
>unior joj je naposletku obe#ao da #e dati sve od sebe. :e-utim kad je
pozvao Aleks i predlo+io joj izlazak na večeru odbila ga je izgovorivši se
glavoboljom. 'pak pristala je da ručaju zajedno u kantri klubu. A onda
kada je sve išlo kao po loju pojavio se 7id i odveo je.
$2osao malo sutra% mrmlja >unior sebi u bradu dok pravi kru+ni
zaokret ispred sudijine ku#e i naglo koči. 2reskočivši cvetni busen u dva
koraka sti+e do vrata i počinje da lupa pesnicom.
"tejsi mu očigledno ne otvara dovoljno brzo jer mu pena bukvalno
kre#e na usta kada to konačno učini.
$>unioreF% uzvikuje ona presre#na što ga vidi. $9tkud...%
$XutiF "amo #utiF% 6a sobom zatvara vrata sa treskom toliko jakim da
sav porcelan i staklo zazvecka. 0rabe#i "tejsi za obe ruke prislanja je uza
zid i pokriva njena usta svojim.
&jubi je grubo dok nestrpljivo otkopčava njenu bluzu. 4 svoj toj
+urbi nekoliko dugmi#a se otkida i pada na mermerni pod.
$>uniore% dah#e "tejsi šta ti je...%
$:oram da te imam "tejsi% mrmlja on zagnjurivši lice u njene bujne
dojke. $Nemoj još i ti da počinješ. "vi me gnjave oko nečega. :olim te
samo #uti i pusti da te karam.%
6adi+e joj suknju i vešto sklanja ga#ice otkopčavaju#i drugom rukom
svoj rajs1eršlus. *ad prodre u nju "tejsi nekontrolisano vrišti.
>unior zna da joj nanosi bol i mrzi sebe zbog toga jer "tejsi to ne
zaslu+uje. :e-utim mračan -eo njegove duše likuje što još neko osim
njega pati. 6ašto da on večito bude najnesre#nija osoba na svetuC
"vi se istresaju na njemu. *rajnje je vreme da se i on na nekom istrese.
"tejsi mu je pri ruci... i on zna da mu ne#e zameriti.
Njena nemo# njeno poni+enje ulivaju mu ose#aj nadmo#i. 4pravo to
ga i uzbu-uje a ne seks kao čin. *ad svrši >unior se stropoštava na zid
prikleštivši "tejsi izme-u sebe i susednog zida sa cvetnim tapetama.
*ad mu se dah umiri on je neizmerno ne+no miluje po obrazu.
$"tejsiC%
9na otvara oči i ustaje iznova razoru+ana njegovim zanosnim osme-
hom i lakim poljupcem. >unior tek tada prime#uje da je obučena za
izlazak. $*renula si nekudC%
$Na sastanak crkvenog odbora.%
7upice u njegovim obrazima se udubljuju kad proširi osmeh
štipkaju#i je za obna+enu dojku. $Ne#eš valjda ovakva pred crkveni
odborC% *ao i uvek dotad "tejsi reaguje na njegov dodir. $>uniore% cvili
ona svlače#i bluzu i bretelu s ramena prislanjaju#i ve# ukru#enu
bradavicu njegovim ustima. 3ok šapu#e reči najdublje ljubavi >unior
klizi usnama niz njen stomak i ni+e skidaju#i pritom ode#u koja mu se
na-e na putu.
$>unioreC% nesigurno #e "tejsi kada se on spusti na kolena. 6avere-
nički joj se smeška šire#i prstima njene usmine.
$>unioreF Ne. Ne mogu. "tvarno ne... mogu.%
$:o+eš srce. =taviše umireš od +elje za tim.% 'sprva je li+e lako
u+ivaju#i u ukusu koji je ostavio u njoj. :iris napaljene +ene ga uvek
uzbudi. $>oš uvek moraš u crkvuC% šapatom pita on palacaju#i jezikom u
njenoj udolini. $>e li "tejsiC%
*ad njeni orgazmični jecaji utihnu u praznoj ku#i >unior je postavlja
da sedne na njegove prepone dok on le+i na hladnom mermernom podu
prazne#i se u njoj po drugi put. *asnije kada se "tejsi sklupča uz njega
poput krpene lutke >unior se ose#a bolje negonedeljama unazad. $Nemoj
da ideš% preklinje ona kad >unior pokuša da ustane. $"tejsi% tobo+e
prekorno joj ka+e. $Vidi na šta ti liči ku#a. Ne#eš valjda da sudija sazna za
tvoje nestašluke dok je on na posluC%
>unior ustaje zakopčava 1armerke i zalizuje kosu $4ostalom imam
neka posla. Ako ostanem minut du+e odne#u te u krevet i tamo potrošiti
celo popodne. 'ako to ne bi bilo uzaludno trošenjevremena.%
$Bo#eš li da se vratišC% pita ona +udno kad ga isprati do vrata
pokrivaju#i svoju nagotu najbolje što mo+e.
$Naravno.%
$*adaC%
>unior se mršti ali to krije okretanjem prema vratima. $Nisam siguran.
Ali posle onog pre neko veče i ovog danas zar ne misliš da bi trebalo
malo da usporimoC%
$>ao >uniore tako te volim.%
9bujmivši joj lice dlanovima >unior je ljubi u usne. $Volim i ja tebe.%
"tejsi za njim zatvara vrata i mehanički odlazi na sprat da se zagnjuri u
toplu mirišljavu kupku. "utra #e verovatno biti puna modrica ali #e joj
svaka biti draga.
>unior je voliF 7ekao joj je. :o+da je posle svih ovih godina konačno
sazreo kao ličnost. :o+da se dozvao pameti i shvatio šta je za njega
najbolje. :o+da je iz svog srca konačno istisnuo "elinu.
Ali "tejsi ne zaboravlja Aleks i pa+nju kojom je >unior obasipa. "e#a se
ju je vrteo na podijumu kantri kluba i smejao se s njom. "tejsina utroba
se grči od ljubomore.
2oput svoje majke Aleks se isprečila izme-u "tejsi i njene sre#e sa
čovekom kog voli.
< ( .
9dmah po ulasku u zgradu suda 7id i Aleks odlaze u sobu za
ispitivanje u pratnji sudskog zapisničara. Aergus 2lamet sedi za
četvrtastim drvenim stolom. 0lava mu je povijena u molitvi nad
Biblijom a ruke sklopljene pod bradom.
0ospo-a 2lamet je tako-e tu tako-e udubljena u molitvu. :e-utim
kad 7id i Aleks u-u unutra ona naglo di+e glavu gledaju#i ih poput
uplašene košute. *ao i uvek lice joj je bledo i bez trunke šminke a kosa
skupljena u strogu pun-u na potiljku. 9de#a koju nosi jednobojna je i
bezoblična.
$3obar dan gospo-o 2lamet% učtivo ka+e 7id.
$3obar dan šeri1e.% 3a Aleks nije videla kako joj se pomeraju usne ne
bi znala da je ta +ena uopšte progovorila. 3eluje krajnje prestravljeno da
bi bila pri sebi. 2rsti su joj skupljeni na krilu i toliko zgrčeni da su joj
zglavci modri.
$>este li dobroC% pita 7id istim učtivim tonom. 9na klima glavom
bacaju#i uplašeni pogled ka svom mu+u koji se i dalje usrdno moli.
$'mate pravo na prisustvo advokata dok vas budemo ispitivali.%
2re nego što gospo-a 2lamet stigne da odgovori Aergus završava svoju
molitvu glasnim $Amin% i di+e glavu mahnito gledaju#i u 7ida. $Najbolji
advokat je na našoj strani. "vevišnji. " njim se savetujem sada i za
večnost.%
$4 redu% s podsmehom #e 7id $ali neka u-e u zapisnik da sam vam
ponudio pomo# advokata tokom ispitivanja.%
2lametove oči lete ka Aleks. $=ta #e bludnica ovdeC Ne#u da je vidim
u blizini moje čedne +ene.%
$Ni ti ni tvoja čedna +ena nemate pravo na prigovor. "edi Aleks.% Na
7idovu zapovest Aleks se spušta na najbli+u stolicu. 6ahvalna mu je na
tome jer stoje#ki ne bi izdr+ala 2lametov zlobni pogled. *ao pojava
velečasni je smešan ali ona ose#a jezu u njegovom prisustvu.
7id zauzima svoje mesto hladno gledaju#i u propovednika s druge
strane stola a zatim otvara 1asciklu koju mu je pripremio jedan od
njegovih pomo#nika.
$=ta si radio u no#i izme-u srede i četvrtkaC%
2lamet zatvara oči i nakrivljuje glavu u stranu kao da osluškuje tajni
glas. $Ne mogu na to da odgovorim% naposletku ka+e otvaraju#i oči.
$9dslu+io sam večernju slu+bu u mojoj crkvi. :olili smo se za
izbavljenje ovog grada od greha za duše svih grešnika i onih koji #e
mimo bo+je volje uvu#i nevine u greh...%
$:olim te da jednostavno odgovoriš na pitanje% prekida ga 7id oštro.
$Nemam nameru da ovde trošim ceo dan. 3akle u koliko sati je bila ta
slu+baC%
2lamet opet osluškuje glas u svojoj glavi. $Nebitno je.%
$Bitno je% breca se 7id. $:o+da po+elim da prisustvujem molitvi.%
9vo mami kikot gospo-e 2lamet. "vi su iznena-eni spontanoš#u njene
reakcije. 4ozbiljivši se naglo ona gleda u svog mu+a koji je strelja
prekornim pogledom.
4 koliko sati je završena slu+baC% ponavlja 7id glasom koji ukazuje
da više nije raspolo+en za igru.
2lamet zuri u svoju +enu sve dok ona posti-eno ne povije glavu. 7id
pru+a ruku preko stola i okre#e lice velečasnog ka sebi.
$2restani da je gledaš kao govno koje pluta u činiji sa punčom.
9dgovori na pitanje. ' bez tih tvojih gluposti.%
2lamet opet zatvara oči i blago drhti. $Bo+e začepi mi uši da ne
slušam ovaj bogohulni jezik i izbavi me od ovih posednutih ljudi.%
$:oli se da ti pošalje legiju an-ela upomo#. >er ako ne budeš sara-i-
vao baci#u te u zatvor tako mi boga.%
2lamet kao da se konačno budi iz molitvenog transa. $2o kom
osnovuC%
$6a početak zbog podmetanja po+ara. Na osnovu 1ederalnog zakona.%
Aleks kratko gleda u 7ida. 6na da ble1ira. .rkački konji se smatraju
me-udr+avnim blagom i stoga ne spadaju pod jurisdikciju 1ederalaca
samo što se vladini agenti obično ne mešaju u slučajeve podmetanja
po+ara osim kad pričinjena šteta premašuje pedeset hiljada dolara. Ni
2lamet ne pada na ble1.
$Ne budi smešan. 2odmetanje po+araC >edina vatra koju sam zapalio
jeste ona u srcima mojih vernika.%
$Ako je tako onda ka+i šta si sve radio od srede uveče do danas kada
te je pozornik *apel video da se šunjaš oko zadnjih vrata one ku#e. 0de
si otišao posle slu+beC%
2lamet spušta prst na obraz tobo+e razmišljaju#i. $:islim da sam te
no#i posetio jednog od naše bolesne bra#e.%
$:o+e li on to da potvrdiC%
$Na+alost ne.%
$3a pogodim - umro je.%
2lamet ne krije uvre-enost šeri1ovim sarkazmom. $Nije ali je njegova
napa#ena duša bila u groznici. Ničeg se ne bi setio.% .eatralno uzdiše.
$>adnik teško je bolestan. Njegova porodica naravno mo+e da potvrdi
da sam mu bio u poseti. 8elu no# smo se molili za njega.% 7idov upitan
pogled skre#e ka Vandi 2lamet. 9na pokunjeno saginje glavu. 7id potom
gleda u Aleks. Njegov izraz lica joj govori da je dao sve od sebe. *ad vrati
pogled na velečasnog menja strategiju. $6naš li gde se nalazi ranč
:intonovihC%
$Naravno.%
$>esi li bio tamo u no#i izme-u srede i četvrtkaC%
$Nisam.%
$>esi li poslao nekog tamo u no#i izme-u srede i četvrtkaC%
$Nisam.%
$!lanove tvoje pastveC Vernike u čijim srcima si zapalio vatru tokom
molitveC%
$Nikako.%
$6ar nisi otišao tamo da uništiš ranč da 1arbaš zidove sipaš govna u
korita za vodu razbijaš prozoreC%
$:oj savetnik ka+e da više ne odgovaram na tvoja pitanja.% 2lamet
skršta ruke na grudima.
$6ato što bi mogao da inkriminišeš sebeC%
$NeF%
$&a+eš 2lamete.%
$Bog je na mojoj strani.% 9či mu se šire i skupljaju poput objektiva na
kameri. $HAko je bog na našoj straniD% teatralno citira on Dko je onda
protiv nasCD%
$Ne brini ne#e još dugo biti na tvojoj strani% prete#i ka+e 7id. 4staje
sa stolice i zaobilazi sto kako bi se uneo 2lametu u lice. $Bog ne voli
la+ove.% $9če naš koji si na nebesima...%
$4razumi se 2lamete.%
$... da se sveti ime tvoje...%
*o te je poslao da skrnaviš ranč :intonovihC%
$...da do-e carstvo tvoje...%
$2oslao si svoje vernike zar neC 2revelika si kukavica da bi to učinio
sam.%
:olitva naglo prestaje. Velečasni vidno menja raspolo+enje. 2rime-
tivši to 7id nastavlja s pitanjima. $>esi li tamo poveo svoju sramnu
vojsku ili si samo ispisao parole na zidovimaC%
7id je nešto ranije ispričao Aleks da je obišao sve gvo+-are u gradu
kako bi utvrdio gde je 2lamet kupio sprej. 6asad se nijedan trgovac ne
se#a da mu ga je prodao.
2lamet je očigledno previše lukav da bi tako nešto učinio u 2erselu/
verovatno je sprej nabavio iz nekog drugog grada. 7id ga ne mo+e
zadr+ati bez ikakvih dokaza ali #e zato pokušati na prevaru da ga navede
na pomisao kako je za sobom ostavio trag.
:e-utim ovaj po drugi put uspeva da prozre 7idov ble1. "abravši se
zagledan nekud ispred sebe 2lamet mirno ka+e; $Ne znam o čemu
pričaš šeri1e &ambert.%
$9nda idemo iz početka% predla+e 7id sa uzdahom. $"lušaj ovako. :i
znamo - gospo-ica 0ajter i ja - da si kriv. 4ostalom otvoreno si joj
zapretio da #e biti ka+njena ako se ne suoči sa grešnicima. >e li
uništavanje ranča :intonovih ta kaznaC%
2lamet #uti.
7id pokušava ponovo. $6ar ispovest nije dobra za dušuC 9lakšaj svoju
2lamete. 2riznaj i bi#e kao pre. .voja +ena mo+e da se vrati ku#i tvojoj
deci a ja #u na vreme iza#i s posla.%
Velečasni ostaje neumoljiv.
7id iznova čita spisak pitanja koja je sastavio nadaju#i se da #e
uhvatiti 2lameta u la+i. Nekoliko puta 7id pita Aleks da li +eli da ga
ispita ali ona to odbija. Ne vidi način kako bi ga povezala sa zločinom
baš kao ni 7id.
5videntno je da cupkaju u mestu. 2lamet ne menja svoju priču. 7id ne
uspeva čak ni da ga izbaci iz takta. Na kraju još jedne iscrpne runde
pitanja 2lamet mu sa osmehom ka+e; $Vreme je za večeru. >esmo li
gotovi za danasC%
7id 1rustrirano prolazi prstima kroz kosu. $6nam da si to bio ti kuč-
kin sine. !ak i da nisi bio tamo sve si isplanirao. 4bio si mog konja.%
2lamet ga zbunjeno gleda. $>a ubio tvog konjaC .o nije tačno. 4bio si
ga sam. 2ročitao sam u novinama.%
7id ispušta re+e#i zvuk i zale#e se prema njemu. $Ali ti si odgovoran.%
Naginje se preko stola nateravši 2lameta da ustukne u svojoj stolici.
$"igurno si bio uzbu-en dok si to čitao smrade mali. 2lati#eš mi za tu
+ivotinju pa makar to priznanje iscedio kroz taj tvoj škrbavi vrat.%
' tako prolazi još jedan sat.
Aleks je umorna i ukočena od sedenja na neudobnoj stolici. 4 jednom
trenutku ustaje da se prošeta po prostoriji ne bi li povratila cirkulaciju.
2lametov 1renetičan pogled je prati ulivaju#i joj ose#aj ga-enja teraju#i
je da ponovo sedne.
$0ospo-o 2lametC%
,ena velečasnog se trza kad joj se šeri1 iznenada obrati. 7amena i
glava koji su joj dotad bili povijeni od umora naglo se uspravljaju dok sa
strahopoštovanjem gleda u 7ida.
$3a gospodineC%
$3a li se sla+ete sa svim što je vaš suprug rekaoC%
Vanda 2lamet iskosa gleda u svog mu+a i teško guta oblizuju#i suve
usne. 6atim spušta pogled i povija glavu. $3a.%
2lametovo lice je bezizra+ajno. "amo mu se usne trzaju od če+nje za
prezrivim osmehom. 7id upitno gleda u Aleks koja mu uzvra#a skoro
neprimetnim sleganjem ramenom. =eri1 neko vreme zuri u pod pre nego
što dozove svog pomo#nika. 2ozornik se momentalno pojavljuje na
vratima kao da je očekivao poziv svog razjarenog še1a.
$"lobodan je.%
2lamet sklapa Bibliju i ustaje marširaju#i prema vratima poput krstaša
u ratnom oklopu. "voju +enu koja ga u stopu prati ni ne gleda.
9sude koje 7id mrmlja sebi u bradu su oštre i podle. $Neka mu ku#a
bude pod prismotrom% ka+e svom pomo#niku. $9baveštavaj me o svemu
što deluje iole sumnjivo. Najviše mrzim kad ovako pustim gada na
slobodu.%
$Nemoj sebe da kriviš% saose#ajno ka+e Aleks. $"proveo si detaljnu
istragu iako si od početka znao da nemaš nijedan dokaz.%
7id se munjevito okre#e prema njoj sevaju#i očima. $Ali to tebe nije
zaustavilo zar neC% 7ekavši to izlazi napolje ostavljaju#i je zapanjenu.
Aleks se vra#a u svoju hladnu kancelariju u suterenu. 'spred vrata vadi
ključeve i saginje se da ih otključa. Najednom ima neprijatan ose- #aj da
je neko posmatra. "rce joj ubrzava ritam kad začuje prete#i šapat.
$Bludnice. =uruješ sa -avolom kao kurva koja prodaje telo.% Aleks se
naglo okre#e hvataju#i zlokoban sjaj u 2lametovim očima. 2ljuvačka
skupljena u uglovima njegovih usana liči na belu skramu. 3ah mu je
isprekidan i plitak. $'zdala si moje poverenje.%
$Nisam tra+ila tvoje poverenje% uzvra#a Aleks napetim glasom.
$"rce i um su ti zatrovani grehom. .elo ti je zaposeo -avo. .i si...% glas
mu se iznenada gubi jer ga neko grabi otpozadi i grubo prislanja uza zid.
$2lamete upozorio sam te.% 7idovo lice je neumoljivo. $0ubi mi se s
očiju inače #eš prespavati u zatvoru.%
$6bog čegaC% skiči velečasni. $Nemaš ništa konkretno.%
$6bog otvorenih pretnji gospo-ici 0ajter.%
$>a sam bo+ji glasnik.%
$Ako bog ima nešto da poruči gospo-ici 0ajter učini#e to sam. >asnoC
>asnoC% 3rmusa 2lameta još jednom a onda ga pušta. 6atim prilazi
gospo-i 2lamet koja stoji naslonjena na zid sa u+asom na licu. $Vanda
upozoravam te vodi ga ku#i. "mestaF% urla 7id.
3emonstriraju#i ve#u hrabrost nego što je Aleks mogla da zamisli
gospo-a 2lamet hvata svog mu+a za ruku i bukvalno ga vuče prema
stepenicama. 6ajedno se penju nestaju#i im iz vida.
Aleks shvata koliko je uzrujana tek kada 7idov pogled sklizne na
njenu drhtavu ruku u kojoj dr+i ključeve.
$>e lD te povredioC%
$Nije.% Aleks odmahuje glavom ponavljaju#i. $Nije.%
$Nemoj da me la+eš. >e li izrekao neke pretnjeC 3aj mi nešto bilo šta i
zatvori#u gaF%
$"amo je lupetao o grehu i bludničenju. *a+e da sam ga izdala.%
$2okupi svoje stvari. 'deš ku#i.%
$Ne moraš dvaput da ka+eš.%
7id skida njen kaput sa čiviluka pored vrata ali joj ga ne pridr+ava.
6apravo ga baca preko nje ali Aleks je ipak ganuta njegovom brigom. 9n
navlači svoju ko+nu krznom postavljenu jaknu i u hodu stavlja ka-
ubojski šešir. 6ajedno se penju uza stepenice i izlaze na ulicu.
2lametovi su ozbiljno shvatili 7idov savet i otišli. Nema ih na vidiku.
4lica je pusta. !ak i restoran BIB je zatvoren poslu+ivši svojim gostima
sva tri obroka.
Aleks se spušta na hladno sedište za volanom. $4pali motor da se za-
greje ali ne kre#i dok iza sebe ne vidiš moj kamionet. 2rati#u te do
motela.% $Nije potrebno 7i-e. *ao što si ve# rekao 2lamet je kukavica.
&judi kao on retko sprovode svoje pretnje u delo.%
$3a. 7etko% ponavlja 7id naglašavaju#i poslednju reč.
$:ogu sama. Nema potrebe da brineš za mene.%
$Ne brinem za tebe nego za sebe. 3ošla si ovde da tra+iš -avola i
dobila si ga. Ali nijedna +ena tu+ilac ne#e biti silovana povre-ena ili
ubijena dok sam ja šeri1 ovog okruga. >asnoC%
6alupivši njena vrata 7id nestaje u mračnoj uličici. Aleks ga posmatra
kroz prozor +ale#i što je ikad kročila u njegov prokleti okrug. Najradije
bi ga bacila u pakao kojim joj 2lamet stalno preti.
*ad ugleda 1arove njegovog DblejzeraD Aleks ubacuje u brzinu i polako
vozi prema svom motelu. Nervira je ova pratnja do ku#e.
4brzo ulazi u svoju sobu i zaključava vrata za sobom ni ne
pozdravivši se sa 7i-om. Brana koju naručuje je bezukusna. 9statak
večeri provodi iznova listaju#i školski godišnjak koji joj je toliko poznat
da više ni ne prime#uje 1otogra1ije u njemu. 4morna je ali previše je
uzrujana da bi spavala.
>uniorov poljubac je proganja ne zato što je probudio iskru
senzualnosti ve# zato što nije. 7idov poljubac je proganja zato što tako
lako posti+e ono što >unior uporno pokušava ali ne uspeva.
Angusu nisu bile potrebne re#i da bi protumačio scenu koju je zatekao
kada se pojavio u 7idovom hangaru. Na licu mu je videla iznena-enje
neodobravanje i nešto što još uvek ne ume da protumači. 9suduC
Aleks se dugo prevr#e u krevetu. 4morna je 1rustrirana i uplašena.
:a koliko to poricala 2lamet ju je uznemirio. !ovek je #aknut ali
njegove reči imaju prizvuk istine.
2očela je da brine o tome šta osumnjičeni misle o njoj. Njihovo
odobravanje joj je postalo va+no skoro kao pridobijane bakinog. 6vuči
bizarno ali ona to uporno odbija sebi da prizna.
Ne veruje 7idu ali +udi za njim i +eli da i on +udi za njom. 4prkos
>uniorovoj lenjosti simpatiše ga i istinski +ali. Angus ispunjava njene
dečje 1antazije o strogom ali pravičnom roditelju. "toje bli+a otkrivanju
istine o povezanosti njih trojice sa smr#u njene majke sve manje +eli da
je razotkrije.
A onda sve to zaseni ubistvo &epka Bikama. 7idov osumnjičeni &ajl
.arner još uvek je pod lupom. 3ok Aleks ne bude sigurna da je on ubio
:intonovog bivšeg rančera i dalje #e verovati da je &epak elimi- nisan
zato što je očevidac "elininog ubistva. Njegov ubica je automatski pretnja
njoj.
4sred no#i je budi zvuk automobilskog motora ispred vrata i snopovi
svetla na prozoru. Aleks sa strepnjom zbacuje pokrivače i u mraku se
šunja do prozora da gvirne kroz prorez izme-u teških zavesa. Napeto telo
joj se opušta sa uzdahom olakšanja.
=eri1ov DblejzerD pravi široki krug na parkingu prolaze#i još jednom
ispred njenih vrata pre nego što odzuji dalje.
7id se nosi mišlju da napravi još jedan krug i ode negde na pi#e. 2ri-
ja#e mu osmeh dobrodošlice i toplo +ensko telo. Ali ipak odlučuje da se
ode ku#i.
Boluje od nepoznate bolesti. Ne mo+e da je izleči ma koliko se trudio.
:uči ga iznutra ste+u#i mu grudi i dr+e#i mu stomak u stanju
neprestanog nemira.
*u#a koja mu je oduvek pru+ala neprevazi-en ose#aj slobode sada
delje pusto i hladno zaključuje on dok otvara škripava vrata. *ad li #e se
setiti da naulji ove šarkeC "vetio koje pali ne uspeva da o+ivi dnevnu
sobu samo rasvetljava činjenicu da tu nema nikog da ga dočeka.
Nema psa da mu oli+e ruku i mahne repom raduju#i se što ga vidi.
Nema ni zlatne ribice niti mačke - ničeg nema što bi moglo da umre i
ostavi još jednu prazninu u njegovom +ivotu.
*onji su nešto drugo. 9ni su poslovna investicija. 'ako mu se s
vremena na vreme neki podvuče pod ko+u kao što je 3upla *runa.
6aboleo ga je njegov gubitak. 2okušava da ne misli o tome.
'zbeglički kampovi u zemljama tre#eg sveta bolje su opremljeni od
njegove kuhinje. 7etko jede kod ku#e a kada to i čini kao sada obrok
mu se svodi na pivo hleb i neki slani namaz.
2ri izlasku u hodnik podešava termostat da se ujutro ne bi zaledio od
zime. *revet mu je nenamešten/ ne se#a se kada je poslednji put spavao u
njemu.
"a sebe skida ode#u i baca je u korpu za prljav veš u kupatilu koju #e
&upina ro-aka isprazniti slede#i put kad do-e. 2oseduje više donjeg
rublja i čarapa nego iko od njegovih poznanika. Nije u pitanju
ekstravagancija samo nedostatak vremena i navike da često pere veš.
9rmar mu je pun 1armerki majica i košulja. 3ok je jedna polovina na
pranju drugu mo+e bezbri+no da nosi.
7id pere zube nad umivaonikom u kupatilu posmatraju#i svoj odraz u
ogledalu. *osa mu je zrela za šišanje. Na slepoočnicama ima nekoliko
novih sedih vlasi. *ad preC
Najednom shvata koliko mu je lice izborano. 2rebacuju#i četkicu na
drugi kraj usta naginje se bli+e ogledalu i zagleda svoje lice. 2uno je
useka i nabora.
>ednom rečju deluje staro.
2restaroC 6a štaC 'li tačnije za kogaC
'me koje mu prole#e kroz glavu ga iznova šokira.
7id pljuje i ispira usta. 'zbegavaju#i da se pogleda u ogledalo gasi
svetio i izlazi napolje. Nema potrebe da uključuje alarm. 'onako se budi
pre svitanja. Nikad ne prespava zoru.
2osteljina je hladna. Navlači pokrivač do brade i čeka da mu se nago
telo zagreje samo od sebe. 4 trenucima kao što je ovaj kada je no#
mračna hladna i usamljena proklinje "elinu što mu je upropastila +ivot.
" druge strane mu je drago što nije podlegao emocijama.
7id potajno +ali što se nikad nije o+enio. "pavanje pored toplog
+enskog tela koje je s godinama dobilo naslage sala ili koje je neverno
ili koje mu zvoca zbog novca i posve#enosti poslu bolje je od ove
samo#e.
:o+da ipak nije. *o #e ga znatiC 6bog "eline to nikad ne#e osetiti.
Nije je voleo u vreme kad je ubijena ne onako kako ju je voleo pre toga.
2očeo je da se pita je li njihova ljubav samo mladalački hir nestvaran i
zanosan ili samo zamena za se nedostatke u njihovim +ivotima. 4 "e-
lini je imao najboljeg prijatelja me-utim njihova obostrana zavisnost
nije bila zdrav temelj za zajednički +ivot.
:o+da je "elina osetila njegovu uzdr+anost i iz tog razloga po+elela da
se nakratko udalji. Nikad nisu razgovarali o tome. 6ato sada mo+e samo
da naga-a.
Nekoliko meseci pre odlaska u 5l 2aso preispitao je izdr+ljivost
njihove tinejd+erske romanse. 4koliko se njegova ose#anja promene
tokom sazrevanja kako #e tek podneti raskidC >oš uvek je mozgao o tome
kada je umrla zbog čega je ostao obazriv prema svim budu#im vezama.
Nikada više sebi nije dozvolio da se ve+e za neko +ensko bi#e. Njegove
emocije su bile mrtve pokojne. 6akleo se da #e +enama pru+ati radost
seksa u neizmernim količinama ali ništa više od toga.
:e-utim kratkoročne veze su dobijale na te+ini. ,ene su neminovno
razvijale emotivnu privr+enost koju nije mogao da im uzvrati. .ada je
počeo da se oslanja samo na 1izičke atribute Nore 0ejl. "eks s njom je
ubrzo postao prazna i beznačajna rutina. 4 poslednje vreme tokom tog
čina sve te+e uspeva da prikrije dosadu.
6aista odnos sa +enom na bilo kom nivou košta mnogo više nego što
je on spreman da plati. Ali čak i sada dok u hladnom krevetu obnavlja
svoj zavet večnog usamljenika hvata sebe kako misli o njoj.
4 zrelim godinama počeo je da sanjari poput pubertetlije. 9na mu
okupira misli više nego što je verovao da je mogu#e. =taviše te misli su
oivičene emocijom vrlo nalik ne+nosti koja mu se sve dublje urezuje u
podsvest.
Naravno preispitivanje sopstvenog srca uvek donosi bol spoznaje ko
je ona i koliko je njen dolazak na svet promenio njegov +ivot spoznaje
koliko je smešan u njenim očima dok je posmatra kako ljubi >uniora.
$3o-avola.%
7id stenje u tami i nadlakticom pokriva oči ne bi li iz glave izbrisao
tu scenu. 2roizvela je napad ljubomore prestravivši ga. Bes je izbio na
površinu. 2ravo je čudo da ga nije izbacio kroz krov kamioneta u kom je
sedeo.
*ako se to dogodiloC 6ašto je dozvolio da ga tako osvoji +ena od koje
ne dolazi ništa dobroC "amo #e produbiti jaz izme-u njega i >uniora isti
onaj koji je stvorila njena majka.
Veza - reč od koje ga prolazi jeza - izme-u njega i Aleks ne dolazi u
obzir. 6ašto ga onda toliko potresa činjenica da je u očima mlade
inteligentne karijere gladne +ene kao što je Aleks on običan seljak.
2ritom još i mator.
9n i "elina su imali sve zajedničko samo što je ona bila neukrotiva.
9tkud mu uopšte ideja da bi sa Aleks mogao da ima išta zajedničkoC
'maju samo jednu dodirnu tačku ogorčeno zaključuje on. "elinino
ubistvo. Aleks to nikada ne bi razumela.
4 stvari ništa od toga ne zvuči razumno ali ga uporno tera da je +eli.
.elom mu prolazi talas vru#ine donose#i +udnju. ,eli da je miriše. ,eli
da oseti njenu kosu na svom obrazu grudima stomaku. 6amišlja njene
usne i jezik na svojoj ko+i i gubi dah. Ali nemanje vazduha je vredno
njenog lika. ,eli opet da je oseti da usnama obujmi njene ru+ičaste
bradavice.
4 tami šapu#e njeno ime prizivaju#i se#anje kada je zavukao ruku pod
njen grudnjak i osetio punu šaku zabranjenog mesa. :ašta mu se
razbuktava. 0ori poput buktinje.
A onda počinje da bledi. *ad potpuno nestane 7id ose#a prazninu i
usamljenost u svojoj hladnoj mračnoj ku#i.
< < .
$3obro jutro Vanda 0ejl.%
,ena Aergusa 2lameta uzmiče jedan korak. $*ako ste me to nazvaliC%
$Vanda 0ejl% ponavlja Aleks sa smeškom. $.ako se zovete zar neC Vi ste
jedna od Bartonovih trojki poznatijih kao sestre 0ejl.%
0ospo-a 2lamet stoji na vratima svoje ku#e s kuhinjskom krpom u
rukama. =okirana Aleksinim znanjem o njenoj prošlosti. 2ogled joj za
trenutak leti po dvorištu kao da proverava je li Aleks došla sama. $"mem
li da u-emC%
Ne čekaju#i dozvolu Aleks ulazi u ku#u na zaprepaš#enje doma#ice
koja se sklanja u stranu i zatvara za njom vrata. 'dentitet gospo-e 2lamet
otkrila je sasvim slučajno prelistavaju#i školski godišnjak svoje majke uz
jutarnju ka1u. 2osle dugog proučavanja zajedničke slike "elininog
razreda isprva je pomislila da je oči varaju sve dok nije proverila ime uz
lik dotične devojčice. Vanda 0ejl Barton.
>edva je obuzdala uzbu-enje dok je tele1onom tra+ila njenu adresu i
vozila se tamo. 2arkirala je malo dalje od ku#e sačekavši da Aergus ode
na posao.
3ve +ene sada stoje u polumračnom hodniku. Aleks je radoznala a
Vanda 0ejl 2lamet je prestravljena.
$Ne bih smela da razgovaram sa vama% uplašeno ka+e.
$6aštoC 6ato što vam je to mu+ zabranioC% tiho pita Aleks. $Ne +elim
da vas uvalim u nevolju. Bolje da sednemo.%
2reuzevši ulogu doma#ice Aleks uvodi Vandu 0ejl u najru+niju
dnevnu sobu koju je ikad videla. 4 njoj nema nikakvog kolorita ili
kom1ora. Nema biljaka ni slika - osim ikone 'susovog raspe#a - nema
knjiga ni časopisa. 6apravo nema nikakve radosti svojstvene
porodičnim domovima. Aleks je videla troje mršave usukane dece koje
je Aergus odvezao u školu. 9na i Vanda 0ejl su same u ku#i.
"edaju na pohabani staromodni kauč još jednog dokaza siromaštva.
Vanda 0ejl nervozno grči svoje pomodrele šake. &ice joj je iskrivljeno od
brige. 9čigledno se smrtno plaši ili svoje goš#e ili svog mu+a koji bi
svakog časa mogao da se vrati.
Aleks pokušava daje umiri. $Bo#u samo da popričamo. "lučajno sam
otkrila da ste se zvali Vanda 0ejl Barton.%
$Više ne. 9tkad sam upoznala Brista.%
$*adaC 'spričajte mi.%
4 leto posle mature. Nas tri...%
$Vaše sestreC%
Vanda klima glavom. $1 neki prijatelji. 2otrpali smo se u nečija kola i
otišli u :idlend u potrazi za zabavom% priča ona spuštaju#i pogled.
$4gledali smo veliki šator nasred livade van grada. "eansa je bila u toku.
4šli smo da vidimo o čemu se radi. Bteli smo da se zezamo da isme-
vamo okupljene koji pevaju gospel.%
Vanda pravi tu+nu grimasu. $'sprva je bilo smešno jer smo bili pijani i
naduvani.% "kršta ruke u kratkoj molitvi.
$=ta se desiloC >este li do+iveli neko religijsko iskustvoC%
Vanda kratko klima glavom. $.amo je bio jedan mladi propoved- nik.
2osle molitvene pesme uzeo je mikro1on.% 9či joj postaju sanjive i setne.
$Ne se#am se o čemu je propovedao ali njegov glas me je bacio u trans.
*roz mene kao da je prostrujala neka energija. Nisam mogla da odvojim
pogled od njega.%
9či joj naglo bistre. $9stalima je bilo dosadno hteli su da nastave
dalje. 7ekla sam im da idu ali da se kasnije vrate po mene. ' tako sam
ostala. *ad je završio propoved prišla sam oltaru sa još desetak drugih
vernika. "pustio je ruke na moju glavu i molio se za otpuštanje mojih
grehova.% " tajanstvenim smeškom Vanda dodaje; $.e no#i sam srce dala
Bristu i Aergusu 2lametu.%
$2osle koliko ste se venčaliC%
$3va dana.%
Aleks ne zna kako najbezbolnije da pristupi slede#em pitanju. 3a bi
pridobila svoju sagovornicu obra#a joj se njenim udatim imenom;
$0ospo-o 2lamet vi i vaše sestre...% 6astaje oblizuju#i usne. $!ula
sam...% $6nam šta ste čuli. Bile smo bludnice.%
Aleks ne odobrava njenu grubu osudu i stoga pokušava da je ubla+i.
$6nam da ste se zabavljale s mnogo muškaraca.%
Vanda počinje da uvr#e kuhinjsku krpu u svojim rukama. $'spovedila
sam sve svoje grehe Aergusu. 9n me je razrešio kao što je to činio bog.
6avoleo me je uprkos mojoj bludnoj mladosti.%
Aleks ima drugačiji stav o njegovoj velikodušnosti. Verovatno je tra+io
+enu kojoj #e nesebično oprostiti sve i koja #e ga posle toga veličati kao
bo+anstvo.
Bog oprašta grehe ali Aleks sumnja da to čini Aergus 2lamet.
Velečasni sigurno vodi beskrupulozan zapisnik Vandinih grehova
koriste#i ih za manipulaciju njenom voljom zagorčavaju#i joj +ivot
konstantnim podse#anjem koliko je sre#na što ima njegov oprost.
=ta god da je Vanda 0ejl do+ivela u tom šatoru sigurno je bilo duboko
i nepovratno jer njena odluka da iz korena promeni svoj +ivot traje
punih dvadeset pet godina. "amo zbog toga Aleks joj se iskreno divi.
$3va mladi#a s kojima si se zabavljala u srednjoj školi bili su 7id
&ambert i >unior :inton.
$3a% odgovara Vanda sa smeškom $bili su najzgodniji i najpopularniji
u školi. "ve devojčice su maštale o njima.%
$4ključuju#i i "tejsi VolasC%
$>edini dečak s kojim se ona zabavljala bio je >unior :inton. 'zgledalo
je malo bez veze znate zato što je "tejsi bila toliko luda za njim a on za
"elinom.%
$ A "elina je pripadala 7idu.%
$3a. 7id je bio još uvek je dobar u duši. Nikada se prema meni i
mojim sestrama nije ophodio loše iako smo bile to što smo bile. 4vek je
bio pa+ljiv i 1in... znate kad god bi nas izveo. Na kraju bi se uvek lepo
zahvalio.%
Aleks se kiselo smeška.
$Ali pukao je kad se "elina udala. A tek kad je umrla...% Vanda saose-
#ajno uzdiše. $2onekad se ponaša sumanuto ali duboko u duši je dobar
čovek.% 3i+e pogled ka Aleks. $6nam da nije kao Aergus ali juče je bio
1er prema meni.%
9va +ena i 7id su nekad bili ljubavnici. Aleks je pobli+e gleda. 2rosto
je nemogu#e zamisliti Vandu 0ejl u ekstazi s drugim muškarcem
naročito s 7idom.
&ice joj je zadr+alo ve#i deo lepote iz mladosti na osnovu toga je
Aleks i uspela da je prepozna u godišnjaku. Ali joj je ko+a opuštena i
neugledno visi na vratu. 3uga gusta kosa koja je ističe na zajedničkoj
1otogra1iji sada je prore-ena i skupljena u strogu pun-u. Nekad bri+ljivo
iscrtane i osenčene oči sada nemaju ni trunku šminke. Vitak struk se s
vremenom popunio izjednačivši se sa grudima i bokovima koji su
sigurno nekada bili zanosno izvajani.
Vanda 0ejl izgleda deset godina starije od svojih školskih vršnjaka
7ida i >uniora - pa čak i "tejsi. Aleks se pita je li za to kriv njen razuzdani
mladalački ili čedan bračni +ivot sa 2lametom. Najverovatnije ovo drugo.
,ivot s njim joj sigurno ne pričinjava radost. 4prkos svoj svojoj
pobo+nosti velečasni ne zrači radoš#u i ljubavlju koji predstavljaju
suštinu svake vere podse#a sebe Aleks. Njeno divljenje prema ovoj +eni
pomešano je sa iskrenim sa+aljenjem.
.aj ose#aj se pojačava kad Vanda 0ejl digne pogled i stidljivo ka+e; $1
vi ste bili dobri prema meni. Nisam očekivala da #ete biti takvi jer ste
tako lepi i elegantni.% !eznutljivo gleda u Aleksinu bundu i modernu
tašnu.
$Bvala% uzvra#a Aleks i slute#i da se Vanda 0ejl dovoljno smekšala
pita je; $*ako su vaše sestre reagovale na vaš brakC%
$Ah verovatno nisu bile oduševljene.%
$Ne znate sa sigurnoš#uC%
$Aergus je smatrao da je najbolje da ih više ne vi-am.%
$9dvojio vas je od vaše porodiceC%
$.ako je bilo najbolje% odgovara Vanda di+u#i opet svoj odbrambeni
štit. $7askrstila sam sa starim +ivotom. Više nisam bila deo tog sveta.
:orala sam da im okrenem le-a da bih okajala svoje grehe.%
Aleks sada ima još jedan razlog da prezire velečasnog. 'sprao je mozak
svojoj +eni i otrgao je od njene porodice koriste#i njenu besmrtnu dušu
kao mamac. $0de su sada vaše sestreC%
$2egi 0ejl je umrla pre nekoliko godina. 2ročitala sam to u novinama.
'mala je rak% tiho ka+e Vanda.
$A drugaC Nora 0ejlC%
Vanda prezrivo skuplja usne. $9na još uvek +ivi kao bludnica.% $9vde
u graduC%
$@ da.% 9pet skuplja ruke pod bradom mrmljaju#i kratku molitvu.
$"vaki dan molim boga da joj prosvetli um pre nego što bude kasno.%
$Nije se udavalaC%
$Ne previše voli muškarce. "ve odreda. Nikad nikog nije izdvajala.
:o+da jedino 7ida &amberta ali taj nije hteo da se vezuje.%
$9n joj se svi-aoC%
$Veoma. 4+ivali su u 1izičkoj ljubavi ali to nikad nije preraslo u nešto
više. :o+da su previše slični. "vojeglavi. 9boje imaju tu naopaku crtu.%
Aleks pa+ljivo 1ormuliše slede#e pitanje tako bi zvučalo neobavezno. $3a
li se još uvek vi-ajuC%
$Verovatno% odgovara Vanda skrštaju#i ruke na stomaku i 1rk#u#i.
$"ve tri smo mu bile drage ali Nora 0ejl je uvek bila njegov prvi izbor.
Ne znam da li još uvek spavaju zajedno ali su sigurno ostali prijatelji jer
se previše dobro poznaju. 9ne no#i kad je "elina ubijena bio je...% $7i-C%
nestrpljivo je prekida Aleks.
$:islite gde je bioC%
$3a u no#i kada je "elina ubijena.%
$Bio je s Norom 0ejl.%
Aleks ose#a ubod ljubomore. $.e no#i je bio sa vašom sestromC "igurni
steC%
Vanda je začu-eno gleda. $:islila sam da to svi znaju.%
"vi osim mene ogorčeno zaključuje Aleks.
Nakon toga pita Vandu gde Nora 0ejl +ivi. 9va joj nevoljno diktira
adresu. $Nikad nisam bila tamo ali znam gde je to. Nema šanse da
promašite.%
Aleks joj se zahvaljuje na in1ormaciji i ustaje. Na vratima Vanda opet
postaje nervozna. $Aergusu se ne#e svideti što sam razgovarala sa vama.%
$Ne#e ni znati da sam bila% uverava je Aleks. 2rimetivši Vandin uplašen
pogled dodaje; $"avetovala sam mu da se kloni nasilja i ne#u tole- risati
još jedno preteče pismo.%
$2ismoC%
2o svemu sude#i Vanda 2lamet nije upoznata sa pismom koje je
sačekalo Aleks po povratku iz 9stina ali Aleks nije tako sigurna. $Ne#u
da vas stavljam u nezgodan polo+aj da la+ete svog mu+a gospo-o
2lamet ali trebalo bi da vas upozorim da 7id čuva to pismo i smatra ga
policijskim dokazom. "igurna sam da #e postupiti po du+nosti ako
dobijem još jedno.%
Aleks se nada da #e ova suptilna pretnja uroditi plodom. :e-utim
kad stigne do svojih kola misli su joj ve# usmerene na razgovor sa 7i-
dovim alibijem.
3vospratnica podse#a Aleks na drumske krčme iz gangsterskih
1ilmova o vremenu prohibicije. Nema nikakvu tablu i nije vidljiva s
auto-puta ali zato ima mali parking na kom zatiče nekoliko kamioneta i
najnoviji model DkadilakaD.
*amena staza je oivičena raznobojnim cvetnim +buni#ima. Nekoliko
stepenika vodi do verande pod kojom visi staromodno zvonce tik iznad
ulaznih vrata. 2rigušena honki-tonk muzika prodire kroz zidove iako su
svi prozori zamračeni.
Vrata otvara muškarac sa prosedom bradom koja mu pokriva dve
tre#ine lica i visi do sredine grudi. Na sebi imabeli strukirani sako i crnu
satensku leptir-mašnu. &ice mu je prete#i namršteno.
$>a...% počinje Aleks.
$'zgubila si seC%
$Ne. .ra+im Noru 0ejl Barton.%
$=ta #e tiC%
$Bo#u da razgovaram s njom.%
$ 9čemuC%
$"tvar je lična.%
Bradonja je sumnjičavo odmerava. $2rodaješ neštoC%
$Ne.%
$'maš li zakazanoC%
$Ne.%
$Nora je zauzeta.%
*re#e da zatvara vrata ali mu utom prilazi muškarac u nameri da
iza-e napolje. 2rovlači se izme-u njih dvoje dodiruju#i obod svoje bej-
zbol kape prema Aleks i mrmljaju#i re#i zahvalnosti prema portiru.
Aleks koristi trenutak i ulazi u 1ormalno dekorisani 1oaje. $Btela bih da
vidim gospo-u Barton molim vas. 9be#avam da joj ne#u oduzeti mnogo
vremena.%
$Ako tra+ite posao gospo-ice morate da popunite 1ormular i prilo+ite
slike. :adam ne prima devojke dok im prvo ne vidi slike.%
$Nisam došla zbog posla.%
2ortir je ponovo odmerava od glave do pete donose#i odluku u njenu
korist. $'meC%
$Aleksandra 0ajter.%
$"ačekaj ovde jesD čulaC%
$3a gospodine.%
$Nikud ne mrdaj.%
$Ne#u obe#avam.%
2ortir odlazi u zadnji deo ku#e i penje se uza stepenice s gracio-
znoš#u i lako#om mladi#a. Njegovu zapovest da nikud ne mrda Aleks
shvata vrlo ozbiljno. "toji kao ukopana veruju#i da je u tome ništa ne
mo+e poljuljati.
:e-utim samo nekoliko sekundi kasnije muzika naglo jenjava. .ihi
+amor i smeh mame je prema ljubičastoj brokatnoj zavesi koja 1oaje deli
od susedne prostorije. *rajevi zavese su spojeni zaklanjaju#i joj vidik ali
ih Aleks radoznalo sklanja i viri kroz prorez.
$0ospo-ice 0ajter.%
Naglo se okre#e spuštaju#i ruku s ose#ajem krivice. Bradonja se nad-
vija nad nju trzaju#i svojim mekim ru+ičastim usnama.
$9vuda% ka+e vode#i je iza stepeništa do zatvorenih vrata. 2osle
kratkog kucanja otvara ih i propušta Aleks unutra a onda za njom
zatvara vrata.
9čekivala je da #e madam zate#i kako se meškolji u satenskoj
posteljini. 4mesto toga Nora 0ejl sedi za ogromnim 1unkcionalnim
radnim stolom dok su iza nje poredani metalni plakari za 1ascikle.
"ude#i po broju registara i tabaka papira na radnom stolu vo-enje
bordela je ozbiljan posao.
Ni ode#a koju madam nosi nije onakva kakvu je Aleks očekivala.
4mesto čipkastog donjeg rublja ova na sebi ima poslovno odelo od
prugastog što1a kombinovano s elegantnim diskretnim nakitom.
*osa joj je o1arbana u sne+nobelu i zalizana podse#aju#i na izvajanu
še#ernu vunu. 'ako staromodna ova 1rizura joj odlično stoli. 2oput svoje
sestre Vande Nora je s godinama nabacila kilograme ali ih odlično nosi.
Boja ko+e joj je najve#i adut; glatka besprekorna i mlečnobela. Aleks
sumnja da je Nora ikad izla+e jarkom teksaskom suncu.
2lave oči kojima upitno odmerava Aleks deluju proračunato i
lukavo poput mačjih dok desnom rukom ste+e ivicu svog radnog stola.
$'mate više ukusa od svoje majke% prime#uje Nora bez uvoda smeš-
kaju#i se učtivo. $"elina je bila lepa ali nije imala stila. Vi ga imate. "e-
dite gospo-ice 0ajter.%
$Bvala.% Aleks seda na stolicu prekoputa radnog stola i za trenutak se
glasno smeje odmahuju#i glavom. $'zvinite što ovako buljim.%
$Ne smeta mi. 9čigledno sam prva madam koju ste upoznali.%
$6apravo ne. *rivično sam gonila +enu iz 9stina za čiju modnu agenciju
se ispostavilo da je leglo prostitucije.%
$Bila je neoprezna.%
$"amo sam radila svoj posao. 6a dlaku smo izgubili taj slučaj.%
$3a to shvatim kao upozorenjeC%
$Vaša delatnost nije u mojoj nadle+nosti.%
$Baš kao ni slučaj ubistva vaše majke.% Nora pali usku crnu cigaretu
skoro muškim pokretima i nudi jednu Aleks. $Bo#ete nešto da popijeteC
'zgledate kao da bi vam prijalo.%
7ukom pokazuje na lakirani stoči# ukrašen sede1om sa velikim
izborom +estokih pi#a.
$Ne hvala. Ne#u ništa.%
$2iter ka+e da niste popunili 1ormular pa pretpostavljam da niste došli
zbog posla.%
$Ne.%
$=teta. 3obro biste zara-ivali. &epo telo duge noge neobična kosa. >e
li to prirodna bojaC%
$>este.%
:adam se zlobno ceri. $6nam nekoliko redovnih mušterija koje bi
u+ivale sa vama.%
$Bvala% hladno uzvra#a Aleks iako #e od ovog komplimenta morati
temeljno da se okupa.
$Verovatno ste došli poslom ali ne mojim% ka+e Nora s lenjim osme-
hom $nego svojim.%
$Btela bih da vam postavim nekoliko pitanja.%
$Ali prvo ja vama da postavim jedno.%
$4 redu.%
$>e li vas 7id poslaoC%
$Ne.%
$3obro. .o bi me duboko razočaralo.%
$Našla sam vas preko vaše sestre.%
Nora izvija obrvu. $Vande 0ejlC :islila sam da se ta ne usu-uje ni da
izgovori moje ime plaše#i se da je ne stre1i grom ili ve# neka slična
glupost. *ako mi je sestraC :a nebitno% brzo dodaje naslutivši Alek-
sino oklevanje.
$Videla sam je iz daljine. 0rozno izgleda. 9naj šarlatan koji sebe
naziva bo+jim čovekom ju je upropastio. 3eca joj liče na siročad. Ako
ona +eli tako da +ivi u redu ali zašto maltretira sirotu decuC%
Vidno zgro+ena Nora nastavlja; $Niko nije osu-en na siromaštvo.
Voljna sam da joj 1inansijski pomognem ali ona bi radije umrla od gladi
nego primila jednu paru od mene. !ak i da joj to mu+ dozvoli. >e li vam
otvoreno rekla da ima sestru kurvuC%
$Ne. "amo mi je dala vašu adresu. 2retpostavljam da je ve# bila
upoznata s vašim... zanimanjem.%
A vi nisteC%
$Ne.%
$:oje zanimanje je vrlo unosno gospo-ice 0ajter. Nekada sam
spavala s muškarcima iz zabave. >oš uvek to radim ali sada isključivo za
novčanu nadoknadu. ' znate štaC Novac je mnogo zabavniji.% Njen glasni
smeh odzvanja kancelarijom.
Nora ne poseduje ni trunku Vandine stidljivosti. Aleks ima utisak da
se Nora 0ejl ne plaši ni samog satane štaviše kad bi ga srela verovatno
bi mu pljunula u lice a da ni ne trepne. 2osle toga bi ga verovatno zavela.
4 stvari% nastavlja madam $imate sre#e što ste me ulovili. 4pravo
sam se vratila sa sastanka sa svojim bankarom. *oliko god da je zauzet
uvek na-e vremena da me primi.%
2okazuje na otvorenu 1asciklu ispred sebe. 'ako je okrenuta naopačke
Aleks prepoznaje logo u gornjem uglu.
$N0B 'nkorporejted% nečujno čita Aleks. *ad digne pogled na licu
Nore 0ejl vidi samozadovoljan kez. $Vi ste N0B 'nkorporejtedC Nora
0ejl BartonC%
$.ako je.%
$Vi ste potpisali ono pismo upu#eno meniC%
$2omogla sam u njegovom pisanju.% "voje duge manikirane nokte
uvlači u gustu mačju grivu na svom krilu i češka je iza ušiju. $Ne svi-a
mi se to što radite ovde gospo-ice 0ajter. 4opšte mi se ne svi-a.
2lanirate da osujetite sve moje bri+ljivo orkestrirane poslovne planove.%
$*oliko se se#am N0B 'nkorporejted je predlo+io izgradnju hotela
nedaleko od hipodroma.%
$.ako je. Botel #e imati bazene i terene za gol1 i tenis. "ve što dolikuje
ekskluzivnom rekreativnom centru.%
$ A uz svaku sobu #e i#i jedna kurvaC%
Nora 0ejl se grohotom smeje nimalo uvre-ena. $Ne. Ali ko zna bolje
da razonodi narod od dobre stare kurveC Anga+ovala sam najbolje
arhitekte u okrugu za taj projekat. Bi#e spektakularan baš kao što turisti
vole. "vi #e dolaziti u .eksas naročito sa istoka jer misle da smo glupi
neotesani i razuzdani. A ja ne volim da razočaram svoje mušterije.%
$'mate li novčana sredstva za izgradnju takvog hotelaC% pita Aleks
otkrivaju#i svoju radoznalost.
$'mam dovoljno veliku ušte-evinu. =e#eru znaš li koliko se kauboja
kamiond+ija činovnika političara pa čak i dr+avnika dosad popelo uz
one tamo stepeniceC Ne bih mogla ni da izbrojim.% Nora pokazuje na
stepenice iza sebe. $Ali bih mogla da ti ka+em koliko su dugo ostajali šta
su pili i pušili kako su vodili ljubav i šta su hteli da saznaju. :oji podaci
su vrlo precizni.
$>esam kurva ali prokleto dobra. 4 ovaj posao se ne ulazi samo ako
znaš kako da ti ona stvar u-e nego kako da :ijent što pre svrši da bi
mogla da primiš slede#eg. .ako-e moraš da znaš kako da mu iscediš više
dolara nego što je planirao da potroši.%
Nora se zavaljuje u svojoj 1otelji miluju#i mačku. $3a imam novac.
=to je još va+nije imam mozak i znam kako di ga ulo+im. "a hotelom
mogu da legalizujem posao. Nikada više ne#upušiti nekome ko mi se ne
svi-a ili slušati još jednu tu+nu priču o propalom braku.
$,ivim za dan kada #u mo#i visoko dignute glave da koračam gradom
pa nek me poljube u dupe svi kojima se ne svi-a ono što radim.% 4perivši
cigaretu u Aleks dodaje; $6ato ne#u da mi čirlidersica kao ti sjebe sve što
sam stekla.%
*akav govor. 4prkos svojim uverenjima Aleks je 1ascinirana ali ne i
uplašena. $"ve što pokušavam je da rešim slučaj ubistva.%
$Ne po redu i zakonu. 3a dr+ava brine zbog ubistvo "eline 0ajter
odavno bi nešto učinila povodom toga.%
$4pravo tako. 3r+ava brine i slučaj je ponovo otvoren.%
Nora 0ejl elegantno sle+e ramenima. $:o+da sa pravne tačke gledišta
ali ne i sa one ljudske. "lušaj še#eru pričam s tobom kao što bih pričala s
jednom od mojih devojaka kad joj krene nizbrdo.% Naginje se napred.
$Vrati se ku#i. 9stavi ovo ovde onako kako si zatekla i svi #e biti sre#niji
naročito ti.%
$0ospo-o Barton znate li ko je ubio moju majkuC%
$Ne.%
$Verujete li daje to učinio 4bogi BadC%
$9naj bezopasni idiotC Ne.%
$6nači sumnjate daje to učinio neko drugi. *oC%
$Nikad vam ne bih rekla.%
$Ni pod zakletvomC%
Nora odmahuje svojom ugla-enom belom kosom. $Ne odajem svoje
prijatelje.%
$2rijatelje kao što je 7i- &ambertC%
$7id &ambertC% zapanjeno ponavlja Nora. " njim sam bliska još od
detinjstva.%
$!ula sam.%
Norin promukli lcikot tera Aleks da digne glavu. $"meta li ti saznanje
da smo se 7id i ja kresali do iznemoglostiC%
$6ašto bi mi smetaloC%
Ne skidaju#i pogled sa Aleks Nora izbacuje oblak dima prema tavanici
i gasi cigaretu u kristalnoj pepeljari. $.o ti ka+i meni še#eru.% Aleks
uspravlja le-a pokušavaju#i da se vrati u ulogu tu+ioca. $3akle bio je s
vama u no#i kada je moja majka ubijenaC%
$>este% odgovara Nora s daškom oklevanja.
$0deC%
4 mojim kolima.%
$*rešu#i vas do iznemoglostiC%
$6ašto te to toliko zanimaC%
$'sključivo pro1esionalno% breca se Aleks. $2okušavam da utvrdim
alibi 7ida &amberta. :oram da znam gde ste bili šta ste radili i koliko
dugo.%
$Ne vidim zašto je to toliko va+no.%
$>a #u odlučiti je li va+no ili nije. 4ostalom kakve veze ima šta #ete
sada da mi ka+eteC "igurna sam da ste na ova pitanja ve# odgovorili
policajcu koji vas je ispitivao.%
$Niko me nije ispitivao.%
$:olimC% zabezeknuto #e Aleks.
$Niko me nikad nije ispitivao. 2retpostavila sam da im je 7id rekao da
je bilo sa mnom i poverovali su mu.%
$>e li bio sa vama cele no#iC%
4 to mogu da se zakunem.%
Aleks je prodorno gleda. $>e li bioC%
$7ekoh u to mogu da se zakunem% ponavlja Nora razrogačenih očiju.
9vo je #orsokak. Aleks odlučuje da prekine ovo natezanje. Boli je glava.
$*oliko dobro ste poznavali moju majkuC%
$3ovoljno dobro da ne zaplačem posle njene smrti.% Norina drskost je
podse#a na onu "tejsi Volas. .rebalo bi da se dosad navikla na to ali nije.
$"lušaj še#eru +ao mi je što moram otvoreno da ti ka+em ali nisam
volela tvoju majku. 3obro je znala da su 7id i >unior zaljubljeni u nju. 6a
nju je to bio prevelik izazov.%
$*akav izazovC%
$3a se poigrava s obojicom i tako meri njihovu privr+enost. Nakon
pogibije tvog oca počela je opet s tom igrom. 7id joj nikad nije oprostio
što je zatrudnela ali >unior jeste. Verovatno je ugledao svoju priliku i
zgrabio je. 2očeo je otvoreno da joj se udvara.
$Njegovim roditeljima se to nije svi-alo. "tejsi Volas samo što nije
umrla od ljubomore. Ali >unior je bio na dobrom putu da osvoji "elinu.
"vima koji su hteli da slušaju pričao je kako #e posle mature da se o+eni
njome. .voja baka je letela od sre#e. 9duvek je prezirala 7ida a volela
>uniora :intona kao svog zeta.%
Nora zastaje da zapali novu cigaretu. Aleks nestrpljivo čeka dok joj
napetost u grudima raste. *ad Nora konačno uvuče prvi dim Aleks je
pita; $*oliko je 7ida doticala ideja mogu#eg braka izme-u "eline i
>unioraC%
$Bio je još uvek ljut na "elinu ali doticala ga je - poprilično. 6ato je i
došao kod mene te no#i. "elina je otišla na večeru na ranč. 7id je
očekivao da #e je >unior zaprositi. 3o jutra je mislio da #e biti vereni.%
$Ali ujutro je "elina bila mrtva.%
$.ako je% hladno potvr-uje Nora. $' po mom mišljenju to je bilo
najbolje rešenje za njihove probleme.%
*ao pečat na njenu izjavu odnekud odjekuje prasak pištolja.
< J .
$Blagi bo+e šta to biC% Aleks skače na noge.
$2ucanj rekla bih.% Nora 0ejl ostaje zadivljuju#e pribrana iako je ve#
na vratima u trenutku kada ih Aleks otvori. $2itere je li neko
povre-enC%
$>este madam. *lijent je ranjen.%
$6ovi 7ida.%
$3a madam.%
2iter trči prema tele1onu na njenom radnom stolu. Nora 0ejl napušta
kancelariju. Aleks je prati. :adam +ustro sklanja teške brokatne zavese i
hladno posmatra scenu. Aleks radoznalo viri preko njenog ramena.
3va muškarca za koje Aleks pretpostavlja da su izbacivači dr+e
tre#eg verovatno klijenta prislonjenog uz šank. Nekoliko oskudno ode-
venih devojaka š#u#ureno je na ljubičastoj so1i. >oš jedan muškarac le+i
na podu. :laz krvi koja šiklja iz njegove rane upija orijentalni tepih.
$=ta se desiloC% zahteva Nora 0ejl. *ad ne dobije odgovor glasnije
ponavlja pitanje.
$2osva-ali su se% konačno odgovara jedna od prostitutki. A onda
smo čuli pucanj.% 2okazuje na pištolj koji le+i na podu nedaleko od nogu
ranjenog.
$9ko čega su se sva-aliC% 2osle duge pauze jedna od devojaka
plašljivo di+e ruku.
4 moju kancelariju i sačekaj me tamo.% Norin ton je oštar kao led
opominju#i neiskusnu devojku da je trebalo da spreči ovakav incident.
$9stale trk gore i ne mrdajte do daljnjeg.%
9dmah je slušaju. Nora 0ej je očigledno autoritet. 3evojke prolaze
pored Aleks nečujno poput leplrica. 3ok se penju uza stepenice
mimoilaze se s nekoliko muškaraca loji u hodu navlače ode#u. Bez
izuzetka ne gledaju ni desno ni levo hitiju#i prema izlazu.
*omičan prizor ali nije trenuak za smeh. Aleks je istinski
prestravljena. 6ahvaljuju#i svom poslu upoznla se sa svakojakim
zločinima ali čitati o njima iz policijskih izveštaja i skusiti ih u+ivo dve
su potpuno različite stvari. Nema ničeg u+asnijeg i stvrnijeg od vonja tek
prolivene ljudske krvi.
Nora 0ejl rukom poziva 2it;ra koji im odmah prilazi. "pušta se na
kolena pored ranjenika i prstinu mu napipava vratnu arteriju. $,iv je.E
Aleks opa+a kako ukočenoj nestaje iz dr+anja Nore 0ejl. :adam
odlično kontroliše situaciju ali lije ni ona od kamena. 2o svemu sude#i
više brine nego što to +eli da poca+e.
6ačuvši policijsku sirenu NZra se okre#e prema vratima da dočeka
7ida koji bukvalno utrčava unura. $Nora 0ejl šta se desiloCE
$Nesporazum oko jedne devojke% obaveštava ga madam. $>edan je
ranjen ali +iv je.E
$0de jeCE Bitna pomo# je m putu...% 7id zastaje kad ugleda Aleks.
'sprva ne veruje svojim očima/ i onda mu lice tamni od besa. $=ta #eš ti
ovde kog -avolaC%
$"provodim moju istragu.%
$'stragu malo sutraE re+i on $0ubi se odavde.%
4tom ranjenik stenje skre#i#i 7idu pa+nju. $2redla+em ti da gledaš
svoja posla šeri1e &ambert% nalusito #e Aleks.
9n psuje i spušta se na kolera pored ranjenika. *ad pod njim opazi
lokvu krvi odmah se usredsre-ije na njega. $*ako si kaubojuCE 9vaj
jauče. $*ako se zovešC%
7anjenik otvara oči. 7azumi pitanje ali nije u stanju da odgovori. 7id
mu pa+ljivo sklanja ode#u s/ rane. :etak mu je prosvirao kroz slabinu u
visini struka. $2re+ive#eE ka+e mu. $"amo izdr+i još nekoliko minuta.
Bitna je na putu.%
7id ustaje i prilazi muškarci kog izbacivači čvrsto dr+e. 9vaj stoji
povij ene glave.
KA tiC *ako se zovešC% pita 7d di+u#i mu bradu. $9paF 6dravo &u-
iseE ote+u#i ka+e. $:islio sam A si prekinuo s glupostima. 9čigledno
nisi poslušao moj savet je liC Ne mogu da ti opišem s kakvim #u
zadovoljstvom ponovo da stavim pod ključ.%
$>ebi se &amberteE sik#e uhva#eni.
7id mu zariva pesnicu u stomak toliko jako da se ovaj presami#uje od
bola. Ali 7id se tu ne zaustavlja. "lede#i udarac u bradu zabacuje &u- isu
glavu unazad. 7id ga zatim grabi za revere jakne i prislanja uza zid.
$:nogo laješ &uiseE prete#i tiho ka+e 7id. $Vide#emo koliko si
pametan posle dva meseca u #orki. .amo gde #e loši momci svakog jutra
da ti serviraju kitu za doručak.E
9vaj nemo#no cvili. *ad ga 7id pusti &uis se klize#i niza zid stro-
poštava u patetičan polo+aj na podu. 3va pozornika ulaze u prostoriju
zabezeknuti scenom koju zatiču.
$4hapsite gaE smireno ka+e 7id pokazuju#i na &uisa. 3ok mu
pozornici stavljaju lisice on se konsultuje sa bolničarima koji su utrčali
da zbrinu prostreljenu mušteriju.
$'zgubio je puno krviE ka+e jedan prebacuju#i povre-enog na nosila.
$"tanje je ozbiljno ali ne i kritično.%
6adovoljan što je sve obavljeno brzo i e1ikasno 7id se opet usredsre-
-uje na Aleks. Bvataju#i je za mišicu odvlači je u stranu.
$2usti me% sik#e ona.
$9sim ako te Nora 0ejl nije zaposlila nemaš ovde šta da radiš.%
9kre#e se prema madam. $Nora 0ejl večeras ne#eš raditi.%
$Ali petak je 7ide.%
$,ao mije. Ne puštaj nikognapolje. 4skoro #emo početi sa
ispitivanjem.% 0rubo izvodi Aleks napolje i skoro je ugurava u DblejzerD
pre nego što zatvori vrata. 6atim seda za volan ni ne gledaju#i je.
$:oja kola su tamo% tvrdoglavo ka+e ona. $Ne treba mi vo+nja do
gradaE $2okupi#e ih jedan od mojih pozornika kasnije.E 9kre#e ključ i
pali motor. $*oji te -avo terao da dolaziš ovamoC%
$Ni sama nisam znala dok nisam stigla.%
$A kad si shvatila što nisi otišlaCE
$Btela sam da porazgovaram sa Norom 0ejl kao tvojom starom i
bliskom prijateljicomE cvrku#e Aleks.
2red skretanje za auto-put susre#u jedna patrolna kola. 7id im
signalizira da stanu i spušta prozor. $3aj mi ključ od kolaE ka+e on Aleks.
9na
mu poslušno predaje ključeve od svog auta jer nema drugog izbora a i
zato što uprkos hrabrom dr+anju celim telom drhti.
7id baca ključeve svom pozorniku uz instrukcije da automobil
gospo-ice 0ajter odveze pred motel Vestener ali tek nakon što završi
preliminarnu istragu o pucanju. *ad se pobrine i za to 7id izbija na
auto-put. $9se#aš li bar neku krivicuC% pita Aleks.
$6aštoC%
$6ato što zatvaraš oči pred činjenicom da javna ku#a aktivno posluje u
tvom okruguC%
$Ne.%
Aleks ga zapanjeno gleda. $NeC 6ato što je madam tvoja stara ljubavC%
$Ne nego zato što Norin bordel okuplja sve lokalne kavgad+ije na
jednom mestu. Njeni izbacivači ih dr+e pod kontrolom.%
$Ali ne i danas.%
$3anas je izuzetak. 9na bitanga pravi kavgu gde god se pojavi.%
$.rebalo bi da te prijavim zbog policijske brutalnosti.%
$6aslu+io je i mnogo više. 2oslednji put se izvukao zahvaljuju#i našem
pravosu-u. 9voga puta #e da odle+i punu kaznu.
$4zgred uhvatili su &ajla .arnera iz Novog :eksika. 2riznao je da je
prerezao &epku Bikamu vrat zbog švalerisanja sa 7i-om Aej. Ali to nema
nikakve veze s tobom i zato prestani da brineš. Nema babaroge.% $Bvala
na in1ormaciji.% 9va novost joj pru+a olakšanje ali Aleks ne prestaje da
razmišlja o poslednjim doga-ajima. $7ide ne menjaj temu. 2reko ovoga
ne#u pre#i. 2et !estejn mora da zna da mu bordel operiše pod nosom.%
7id se smeje. "kida šešir prelazi prstima kroz kosu i odmahuje
glavom ne veruju#i njenoj naivnosti. >esi li upoznala gospo-u !estejnC%
$*akve ona veze...%
$>esi ili nisiC%
$Ne. Ali razgovarali smo tele1onom.%
$9na je klupska veštica preplanula i mršava. Na sebi ima više zlata od
svodnika čak i kad igra tenis. Veruje da njeno govno ne smrdi. 'maš li
slikuC Voli što je +ena javnog tu+ioca ali ne voli javne tu+ioce naročito u
krevetu.%
$Ne zanima me njihov...%
$Njena ideja predigre glasi; D2o+uri ali pazi da mi ne pokvariš 1rizuruD
i pre bi umrla nego dozvolila da joj neko svrši u usta.%
$9dvratan si.%
$2etova omiljena kurva je Nora 0ejl koja guta i glumi da u+iva u
tome zato njemu ne pada na pamet da zatvara to mesto. Ako si pametna
u šta počinjem da sumnjam ne#eš ga izblamirati otkri#em da znaš za
bordel Nore 0ejl. ' nemoj da ti padne na pamet da se izlaješ pred sudi-
jom Volasom. 9n ne koristi tamošnje usluge ali svi njegovi prijatelji da.
A on ih sigurno ne#e sprečiti u tome.%
$0ospode bo+e postoji li neko u ovom okrugu ko nije korumpiranC%
$6aboga Aleks odrasti više. 8eo svet je korumpiran. .i si mo+da jedina
osoba koja je studirala pravo i završila ga u uverenju da se moral temelji
samo na zakonu. Ako budeš imala sre#e otkri#eš da je tajna tvog kolege
sočnija od tvoje i koristi#eš je da ga u#utkaš za svoje dobro.% $3rago mi
je što si se vratio na to. Nora 0ejl tvrdi da si bio s njom u no#i kada je
ubijena "elina.%
$!estitam. *onačno si ukapirala.%
$Nisam morala. 7elda mi je Vanda 2lamet.%
7id se ceri. $*ako si nju našlaC%
$&ako% priznaje Aleks pomalo nevoljno. $2repoznala sam je na
1otogra1iji u školskom godišnjaku. :ogao si da mi ka+eš 7i-e.%
$:ogao sam a onda bi joj ranije dosa-ivala.%
$Nisam joj dosa-ivala. Bila je vrlo kooperativna.%
$4plašila se. "ad se to ne vidi ali nemaš pojma kakva je ona demonka
bila.% $Više me zanima njena sestra Nora 0ejl. >esi li celu no# proveo s
njom u no#i kada je ubijena moja majkaC%
$Baš bi volela da znaš aC%
$=ta ste radiliC%
$.riput poga-aj prva dva puta se ne va+e.%
$Vodili ljubavCE
$*arali se.E
$0deCE
4 njenoj ku#i.%
$Nora 0ejl ka+e da ste bili u njenim kolima.%
7id gazi gas svog Dblejzera i pretiče 1armerski kamionet. $:ogu#e. 4
kolima u ku#i zar je bitnoC Ne se#am se.%
$7anije te no#i bio si na ranču.%
$3a paC%
$Večerao si s :intonovima.%
$Ve# smo prošli kroz ovo.%
$Ali to je bila posebna no# - "elina je bila na večeri.%
$Ne se#aš se kad smo pričali o tomeC%
$"e#am se. 7ekao si mi da si otišao pre deserta jer ne voliš pitu od
jabuka.%
$0reška. 2itu od višanja. >oš uvek je ne volim.%
$Ali nisi zato otišao 7ide.%
$NisamC% 7izikuju#i on skre#e pogled sa druma da bi pogledao u
Aleks.
$Ne. 9tišao si zato što si se plašio da #e >unior te no#i zaprositi "elinu.
>oš više si se plašio da bi ona mogla da pristane.%
7id naglo koči pred njenim motelom. 'zlazi napolje obilazi kamionet
i skoro odvaljuje njena vrata otvaraju#i ih. 9pet je grabi za ruku i izvlači
napolje guraju#i je prema njenoj sobi. Aleks se opire okre#u#i se prema
njemu.
4 pravu sam zar neC%
$3a otišao sam kod Nore 0ejl da se malo izduvam.%
$>e li pomogloC%
$Nije pa sam se krišom vratio na ranč i zatekao "elinu u štali. A otkud
sam mogao da znam da #e ona biti tamo na tebi je da otkriješ tu+ioče%
sik#e 7id.
$'zvadio sam skalpel iz d+epa. 6ašto sam ga uzeo iz veterinarske torbe
kad sam mogao da je zadavim golim rukama tako-e je na tebi da
otkriješ. 3ok mozgaš o tome razmisli i gde sam ga sakrio nakon što sam
se skinuo da karam Noru 0ejl koja bi u protivnom verovatno pri- metila
skalpel.
$5lem više puta sam ga zario u "elinu a onda sam ostavio telo nasred
štale nadaju#i se da #e 4bogi Bad došetati iste no#i daje vidi pokušati da
joj pomogne i tako se umrljati njenom krvlju.%
$:islim da si baš tako uradio.%
$0lupa si ko točilo i porota bi isto zaključila.%
7azjaren 7id je opet gura prema vratima njene sobe. 3rhtavim
glasom Aleks mu ka+e; $7uke su ti krvave.%
7id spušta pogled na svoje šake. $Bile su krvave i pre.%
$9ne no#i kad si ubio "elinuC%
7id vra#a pogled na Aleksino lice. 0las mu je tih i promukao od pret-
nje kad joj se unese u lice i ka+e; $Ne nego one no#i kad je pokušala da
prekine trudno#u s tobom.%
< ) .
Aleks nekoliko sekundi tupo zuri u njega. A onda nasr#e/ nokte mu
za- riva u lice a vrhove čizama u cevanice. 7id stenje od bola i
iznena-enja.
$&a+ešF &a+ešF .o nije istina.% Aleks zamahuje pesnicom ali 7id us-
peva da se izmakne.
$2restaniF% 0rabi je za ruke ne bi li zaštitio lice. Aleks pokušava da
mu izmigolji šutiraju#i ga po nogama. $Aleks istina je.%
$NijeF 0adeF 6naš da nije. :oja majka to nikad ne bi uradila. Volela
me je. >esteH.%
Aleks se bori kao divlja mačka. *rv joj ključa od besa i adrenalina
ulivaju#i joj još ve#u snagu. 3r+e#i joj ruke jednom šakom 7id vadi ključ
iz njene tašne i otključava vrata. *ad se uteturaju unutra 7id nogom
zatvara vrata.
Aleks se koprca pokušavaju#i da se oslobodi njegovog stiska vrte#i
glavom kao da nije sva svoja.
$Aleks prestani% oštro nare-uje on.
$:rzim te.%
$6nam ali ne la+em te.%
$&a+ešF% 'zvija se u pokušaju da ga zgazi.
7id je na silu obara na krevet i pritiska svoj im telom. Ne popuštaju#i
stisak oko njenih ruku pokriva joj usta dlanom. *ad Aleks pokuša da ga
ugrize on pojačava pritisak onemogu#ivši joj svako pomeranje vilice.
9či joj ljutito sevaju i grudi se ubrzano di+u i spuštaju. 7id joj se za
trenutak unosi u lice tako da mu kosa pada na njene obrve. *ad digne
glavu ne odvaja pogled od njenih plavih očiju.
$Nisam hteo da saznaš% tiho joj ka+e. $Ali naterala si me. 'zletelo mi
je i više nema nazad. Nek sam proklet ako to nije istina.%
Aleks ne uspeva da odmahne glavom ali neverica joj vrca iz očiju.
3ok izvija le-a pokušavaju#i da se izmigolji ispod njega podse#a ga na
nemo#no dete.
$"ad me dobro slušaj% cedi 7id kroz stisnute zube. $Niko nije znao da
je "elina trudna do te no#i. Vratila se iz 5l 2asa na nekoliko nedelja ali
nisam išao da je vidim niti sam je zvao. 2onos mi to nije dozvoljavao. Na
neki svoj način sam je pustio da se sama izbori s tim.%
7id sklapa oči i tu+no odmahuje glavom. $'grali smo igre blesave
detinjaste igre. Na kraju sam odlučio da joj oprostim.% 0orko se smeška.
$9tišao sam da je obi-em u sredu uveče zato što sam znao da #e tvoja
baka biti na molitvi u baptističkoj crkvi. 2osle slu+be obično je ostajala
na probi hora. .ako sam znao da #emo "elina i ja imati nekoliko sati
samo za sebe.
$*ad sam stigao pokucao sam na vrata ali mi nije otvorila. 6nao sam
da je kod ku#e. "vetio u njenoj sobi je gorelo. 2omislio sam da se tušira ili
da glasno sluša muziku pa ne čuje. ' tako samo ušao na zadnja vrata.%
Aleks mirno le+i pod njim. 9či joj više nisu gnevne nego pune suza.
$2rovirio sam kroz prozor njene sobe. 0orelo je svetio ali nje nije bilo.
2okucao sam na staklo. Nije odgovarala ali sam primetio pomeranje
senke na zidu od kupatila. Vrata su bila poluotvorena. 2ozvao sam je.
6nao sam da me čuje ali je odbijala da iza-e. A onda...%
7id sklapa oči i pravi bolnu grimasu. $2oludeo sam razumeš. 6ato što
sam mislio da se poigrava sa mnom. 9tvorila je vrata od kupatila da bih
je video.
$Nekoliko sekundi sam samo gledao u njeno lice zato što je pre toga
dugo nisam video. "tajala je i gledala me zbunjeno kao da je htela da
ka+e; D=ta sadCD A onda sam primetio krv. 3onji deo njene spava#ice bio
je natopljen krvlju.%
Aleks sklapa oči. *rupne suze klize ispod njenih kapaka kvase#i
7idove prste.
$2restravio sam se% nastavlja on. $4trčao sam u ku#u. Ne se#am se ni
kako. :islim da sam podigao prozor i provukao se tuda. "amo trenutak
kasnije bio sam u kupatilu. 6agrlio sam je i dugo smo ostali u tom
polo+aju.
$'sprva nije htela da mi ka+e šta se dešava. 4rlao sam na nju drmusao
je. Naposletku me je pogledala i prošaputala; DBeba. .ad sam shvatio
otkud krv. 2odigao sam je u naručje i odneo u moja kola.%
7id zastaje prise#aju#i se. *ad nastavi da priča sve emocije nestaju iz
njegovog glasa zvuče#i hladno i otu-eno.
4 gradu je postojao doktor koji je radio abortuse u privatnoj re+iji.
"vi su to znali ali nisu pričali o tome jer je nameran prekid trudno#e
tada bili ilegalan u .eksasu. 9dveo sam je kod njega. 2ozvao sam >uniora
i rekao mu da donese nešto para. 9n i ja smo sedeli u čekaonici dok je
doktor nju operisao.%
7id dugo gleda u Aleks pre nego što skloni ruku ostavljaju#i crvene
tragove svojih prstiju na njenom avetinjski bledom licu. .elo joj postaje
mlitavo kao da je be+ivotno. 7id joj palčevima briše suze sa obraza.
$2roklet bio ako me la+eš% šapu#e ona.
$Ne la+em. 2itaj >uniora.%
$>unior bi podr+ao tvoju priču i kad bi rekao da je nebo zeleno. 2i-
ta#u doktora.%
$4mro je.%
$Naravno% uzvra#a Aleks kroz smeh. $!ime je "elina pokušala da me
ubijeC%
$Aleks bolje da...%
$*a+i mi.%
$Ne#u.%
$!imeC%
$Nebitno je.%
$.ako ti boga ka+i miF%
$'glom za pletenje tvoje bakeF%
'sprva stalo+ena ova rečenica se završava urlikom. 7idov glas
najednom postaje zaglušuju#e jak.
$Blagi bo+e% mrmlja Aleks. 0rize se za donju usnu i zariva lice u
jastuk. $9 bo+e.%
$=šš ne plači. "elina nije povredila tebe nego sebe.%
$Ali je htela da me povredi. Nije me +elela.% >ecaji joj potresaju celo
telo ali ih 7id ubla+ava. $6ašto me doktor nije dokrajčioC%
7id #uti.
Aleks okre#e glavu da ga pogleda. 0rabi ga za košulju i ljutito pita
$6ašto 7i-eC%
$>ednostavno nije.%
$Ali zašto nijeC%
$6ato što sam mu zapretio da #u ga ubiti ako to učini.%
5motivni naboj me-u njima je toliko jak da Aleks izbijaju dah iz
grudi. 2rsti joj za trenutak puštaju njegovu košulju a onda je opet ste+u
privlače#i ga bli+e. &e-a joj se izvijaju ali ne u pokušaju da ga odbiju od
sebe nego da mu se pribli+e.
7id uranja prste u njenu kosu zabacuju#i joj glavu i pokrivaju#i njena
usta svojim. 4sne su joj vla+ne i podatne. Njegov jezik odmah uranja
duboko.
Aleks 1renetično izvlači ruke iz svoje bunde i grli ga oko vrata. 7id
načas di+e glavu gledaju#i je. 4 njenim kristalnoplavim očima vidi
duboku senku. 9na dobro zna šta radi i njemu je to dovoljno.
Vrhom prsta prelazi preko njene usne vla+ne i otečene od njegovog
poljupca. ,eli opet da je poljubi jače i du+e. .o i čini.
Aleks izvija vrat kada njegove usne krenu nani+e. 2oljupcima joj
pokriva ne+ni vrat a kad nai-e na prepreku od njene ode#e 7id je di+e u
sede#i polo+aj i skida joj d+emper preko glave.
*ad ponovo legnu sobu ispunjava njihovo ubrzano disanje. 7id joj
vesto otkopčava grudnjak i baca ga u stranu.
Ne+no miluje njenu belu toplu dojku obujmivši je prstima tako da se
bradavica ispupči na vrhu. 4zima je u usta i počinje da sisa tek toliko da
joj zakovitla utrobu. *ad se bradavica ukruti od uzbu-enja 7i- palaca
jezikom po njoj.
Aleks ječi od u+ivanja. 6agnjurivši lice u njene dojke 7id se okre#e na
le-a tako da je ona sada na njemu. 'stovremeno skida svoju jaknu dok
mu Aleks u+urbano otkopčava košulju. Nestrpljivo joj svlači suknju
u+ivaju#i u prizoru njenih skladnih bokova. Aleks prstima dodiruje
dlačice na njegovim grudima ljube#i mu zategnute miši#e na stomaku i
ukru#ene bradavice.
Vra#aju se u prvobitni polo+aj. Aleks uspeva da skine cipele i čarape
pre nego što se 7id opet popne na nju. =aka mu klizi niz njen stomak i
nestaje u njenim ga#icama pokrivaju#i njen obrasli bre+uljak gladno
posesivno. 2alcem miluje njen ljubavni pupoljak ne+no i znalački sve
dok ne ovla+i. 6atim uvlači prste u toplu kremastu šupljinu mame#i
njen vrisak.
3ok Aleks stenje od zadovoljstva 7id se spušta ni+e ljube#i je u
stomak. &ako joj skida ga#ice poigravaju#i se sa tamnim dlačicama
izme-u njenih butina i otkopčavaju#i istovremeno svoj rajs1eršlus. 6atim
uzima njenu ruku i prislanja je na svoj penis u punoj erekciji. 'z grla mu
se otima prigušeni krik kad ga njena šaka čvrsto stegne. =ire#i joj noge
7id spušta svoju muškost u centar njenog me-uno+ja.
0latki vrh njegovog penisa polako prodire unutra. 7id joj šakama
pokriva dojke i lako ih priljubljuje jednu uz drugu. *ratkim trzajem
bokova pokušava da prodre dublje. Ne ide.
Neznatno joj širi noge i pokušava ponovo. 9pet neuspešno. 3i+e glavu
i gleda je u neverici. $Nisi valjda...C%
3ah joj je isprekidan i pogled zamu#en dok ga posmatra. 7uke kojima
je dotad nevešto kru+ila po njegovim grudima vratu i licu naglo se koče.
!isto uzbu-enje i njena satenska vrelina koja mu greje ud još više ga
ukru#uju. 7id gura po tre#i put i ubacuje ga celog. Njen grleni uzdah je
najerotičniji zvuk koji je ikada čuo. 7aspaljuje ga.
$Bo+e% stenje on. $9 bo+e.%
Animalni instinkti ih savladavaju dok njegovi bokovi ritmično
udaraju u njene u iskonskoj potrebi za posedovanjem i punjenjem.
9bujmivši joj lice dlanovima 7id ljubi njene slasne usne. Vrhunac je
erupcija čulnih u+itaka. !ini se da traje večno... a opet nedovoljno dugo.
.ek nekoliko minuta kasnije 7id skuplja volju da ga izvadi iz nje. Ne
+eli ali kada je pogleda u glavi mu ječi od nove če+nje za njom.
Aleks le+i s glavom okrenutom u stranu i jednim obrazom na jastuku.
3eluje tako krhko tako ranjeno. 4očivši slab puls na njenoj vratnoj +ili i
modricu od njegovog poljupca 7id se ose#a kao silovatelj. "a +aljenjem i
samoprezirom izvlači prste iz njene zamršene kose.
4tom neko kuca na vrata. 9boje skaču s kreveta. Aleks grabi pokrivač
i uvija se u njega 7id ve# navlači 1armerke preko kukova.
$7ide jesi tuC%
$>esam% odgovara on.
$3oneo sam ovaj ključeve od gospo-ice 0ajter. "e#aš se rekao si...%
2ozornik naglo #uti kada 7id odškrine vrata. $"e#am se.% 7uku pru+a
kroz prorez i uzima ključeve. $Bvala% ka+e i zatvara vrata.
*ljučeve baca na okrugli stoči# pored prozora. Njihov zveket kad
udare po drvetu zvuči preglasno u maloj sobi. 7id se saginje da pokupi
svoju košulju i jaknu sa poda pored kreveta ne se#aju#i se baš najbolje
kako su dospeli tu. Brzo ih navlači obra#aju#i se Aleks preko ramena.
$6nam da mrziš sebe sada ali mo+da #e ti pomo#i ako ka+em da +alim
zbog ovog što se dogodilo.%
9na okre#e glavu da ga pogleda. Na njegovom licu tra+i tragove
ne+nosti saose#ajnosti ljubavi. Ali 7idov izraz lica je nedokučiv a oči
hladne. 4 njima nema ni trunke topline. :uškarac koji ju je do maločas
imao sada deluje neosetljivo i daleko.
Aleks teško guta iako joj se srce slama. 'z odmazde prema njegovoj
otu-enosti ka+e mu; $2a sad smo kvit šeri1e. .i si meni spasao +ivot i
pre nego što sam se rodila.% 6a trenutak #uti i potom dodaje; $A ja sam
tebi dala ono što si oduvek +eleo ali nikad nisi dobio od moje majke.%
7id ste+e pesnice kao da bi +eleo da je udari. A onda nervoznim
pokretima završava oblačenje. Na otvorenim vratima se okre#e. $'z kojeg
god razloga da si to učinila hvala ti. 3obro se jebeš za jednu devicu.%
< O .
>unior seda za narand+asti plastični sto restorana u motelu Vestener.
Njegov osmeh nestaje čim ugleda Aleksino lice. $3ušo jesi li bolesnaC%
9na se umorno smeši. $Nisam. *a1uC% pita ona pozivaju#i konobaricu
rukom.
$:olim te% odsutno odgovara on. *ad konobarica pokuša da mu udeli
veliki plastični jelovnik on odmahuje rukom. $"amo ka1u.%
*ad im donesu ka1u >unior se naginje preko stola i šapatom pita;
$9duševio me tvoj jutrošnji poziv ali nešto očigledno nije u redu. Bleda
si kao kreč.%
$A tek da me vidiš bez tamnih naočara.% 6a trenutak ih spušta u
pokušaju da se našali ali kod njega to ne prolazi.
$=ta se desiloC%
Aleks uspravlja le-a i skre#e pogled ka prozoru. Napolju je sunčan
dan tako da njene tamne naočari ne deluju neumesno. $7id mije ispričao
o "elininom pokušaju da abortira.%
>unior isprva #uti a onda sipa bujicu psovki ispod glasa. *ad se smiri
uzima gutljaj ka1e i zgro+eno odmahuje glavom. $*oji mu je -avoC 6ašto
ti je uopšte spominjaoC%
$>e li istinaC% zahteva Aleks.
>unior spušta glavu zure#i u svoju ka1u. $'mala je samo sedamnaest
Aleks i bila je trudna s čovekom kog nije volela koji je regrutovan i
poslat u "ajgon. Bila je prestravljena...%
$6nam činjenice >uniore% nestrpljivo ga prekida Aleks. $6ašto je
stalno branišC%
$'z navike valjda.%
2osti-ena ovim priznanjem Aleks koristi trenutak da se sabere.
$6nam zašto je to učinila. "amo mi je nepojmljivo kako je mogla.%
$' nama je bilo nepojmljivo% nevoljno priznaje on.
$NamaC%
$7i-u i meni. 3ao joj je samo dva dana da se oporavi pre nego što smo
on i ja odleteli nazad u 51 2aso da se pobrinemo za to.% "rče ka1u. $"reli
smo se na aerodromu tačno u suton.%
Aleks je pitala 7ida je li ikada vodio "elinu na no#no letenje.
$>ednom% rekao joj je. "elina se plašila letenja pojasnio je. $4krao je
avionC% $2ozajmio ga je kako on to voli da ka+e. :islim da je :o znao
šta 7id smera ali se pravio da to ne vidi. 3akle odleteli smo u 51 2aso
iznajmili kola i odvezli se u vojnu bazu. 7id je potkupio stra+u rekavši
da su Alu 0ajteru stigli ro-aci u posetu. :islim da je imao slobodan dan.
"vejedno izašao je na kapiju gde smo ga nagovorili da u-e u kola i po-e
sa nama.% $=ta je onda biloC%
>unior je gleda pomalo posti-eno. $9dveli smo ga van grada i
isprebijali. :islio sam da #e ga 7id ubiti. "igurno bi da "elina nije bila
tamo. 2ohisterisala je.%
$6nači naterali ste ga da je o+eniC%
$'ste no#i. 9dvezli smo se do meksičke granice.% >unior ogorčeno
odmahuje glavom pri se#anju na taj doga-aj. $0ajter nije bio u stanju da
ponavlja reči zavetovanja. 7id i ja smo ga dr+ali izme-u sebe tokom
ceremonije a onda smo ga izbacili na kapiji Aort Blisa.%
$>edna stvar me zbunjuje. 6ašto je 7id insistirao da se "elina venčaC%
$"talno je ponavljao da beba ne sme da se rodi kao kopile.%
Aleks ga gleda preko rama svojih tamnih naočara. $6ašto je onda on
nije o+enioC%
$2itao ju je.%
$2a u čemu je bio problemC%
4 meni. ' ja sam je pitao.% 9pazivši njenu zbunjenost >unior uzdiše.
$"ve se to odigralo onog jutra posle... razumešC%
$7azumem. Nastavi.%
$"elina je još uvek bila slu-ena i rekla je da nije u stanju da misli.
:olila nas je da prestanemo s tom gnjava+om. Ali 7id je navalio da se
odmah uda ili #e svi saznati šta se dogodilo.%
$"vi bi svejedno saznali.%
$Bteo je da je zaštiti od ogovaranja što je mogu#e više.%
$:ora da sam glupa ali i dalje ne kapiram. "elinu su dva muškarca
volela i preklinjala da se uda za njih. 6ašto nije pristalaC%
$Nije htela da bira izme-u nas dvojice.% Na čelu mu se urezuje duboka
bora. $6naš Aleks to je bila najpametnija najzrelija odluka koju je
"elina donela. Bili smo maturanti. Bog zna da 7id nije imao ni cvonjka.
>a jesam ali moji matorci bi 1lipnuli da sam se o+enio pre mature
naročito "elinom koja je nosila tu-e dete.
$:e-utim ona je imala još jedan razlog mnogo va+niji od 1inan- sija
ili blagoslova mojih roditelja. "elina je znala da bi udaja za mene ili 7ida
zauvek pokvarila naše prijateljstvo. >edan bi morao da odstupi i tako bi se
rasturio naš ljubavni trougao. 6vuči smešno znam ali to se ipak
dogodilo.%
$*ako to mislišC%
$2o povratku iz 51 2asa stvari više nisu bile iste. "ve vreme smo bili
nekako rezervisani dok smo ranije otvoreno razgovarali o svemu.% 0las
mu postaje tiši setniji. $.okom njene trudno#e 7id se više nije vi-ao
tako često s njom bar ne kao ja. 2rionuli smo na učenje dok je ona
ostajala kod ku#e. Naravno i dalje smo va+ili za najbolje ortake ali kad
bismo se dru+ili sve je bilo nekako usiljeno.
$.a no# kad je pokušala da abortira promenila je sve. Niko nije
mogao preko toga da pre-e. 7azgovori su postali hladni nezanimljivi.
"meh je nestao.%
$Ali niste je napustili.%
$Ne. Na dan kad si se rodila 7id i ja smo pohrlili u bolnicu. 9sim
tvoje bake bili smo prvi koje si upoznala.%
$3rago mi je zbog toga% ka+e Aleks.
$' meni.%
$3a sam na njenom mestu ulovila bih jednog od vas dok još imam
priliku.%
9smeh mu nestaje s lica. $7id je prestao da je zapitkuje.%
$6aštoC%
>unior daje znak konobarici da im dopuni šolje ka1om. 6atim ka+e;
$Nikad joj nije oprostio.%
$Ala 0ajteraC%
$.ebe.%
6atečena Aleks rukom pokriva usta. *rivica koju nosi celog svog
+ivota sad se +estoko obrušava na nju.
9setivši njenu teskobu >unior +urno dodaje; $Ne zato što te je začela.
Nije mogao da joj oprosti što je pokušala da te ubije.%
$Ne razumem.%
$Vidi 7id je +ilav. Ako je nekom bilo su-eno da propadne onda je to
7id. *ao dete nije imao nikakve šanse da uspe. "ocijalni radnici bi da ih
je 2ersel ikada imao pokazivali na njega govore#i; D9vaj nije morao ni
da se rodi. 2ropaš#e kad-tad. 2itanje je vremena.D Ali ne ne 7id.
2ro1itirao je na sopstvenoj nesre#i. 7id je borac. !vrst je. !im ga obore
spreman je za borbu.
$Ali zato ja% nastavlja >unior sa prezrivim smehom $ja obično previ-
dim tu-e slabosti zato što imam dovoljno svojih. 7azumeo sam paniku i
strah koji je "elina sigurno ose#ala. 2ribegla je očajničkim merama zato
što se plašila da se suoči s problemom.
$7i- ne razume kako je to i#i linijom manjeg otpora. 6ato nije mogao
da toleriše njenu slabost. 9n previše očekuje od sebe ali zato i drugima
postavlja podjednako visoke standarde. .i standardi su uglavnom
nedosti+ni. 6bog toga je razočaran u ljude oko sebe. Nisu mu dorasli.%
$7id je cinik.%
$7azumem zašto tako razmišljaš ali nemoj da te njegovo dr+anje
zavara. *ad ga ljudi iznevere što je neminovno zato što su samo ljudi on
ipak pati. A kad pati svaki čovek postaje zao.%
$>e li 7id bio zao prema mojoj majciC%
$Ne nikada. Njihov odnos je bio čudan; ona je imala mo# da ga
povredi i razočara više od svih ali prema njoj nije mogao da bude zao jer
ju je previše voleo.% >unior gleda Aleks u oči. $"amo nije mogao da joj
oprosti.%
$6ato se sklonio i prepustio je tebi.%
$=to sam ja oberučke prihvatio% priznaje >unior uz kikot. $Nije mi
teško udovoljiti kao 7idu. Ne tra+im savršenstvo ni u sebi ni u drugima.
3a Aleks uprkos svim njenim greškama voleo sam tvoju majku i +eleo
sam da bude moja +ena.%
$6ašto je onda nisi o+enio >unioreC% pita Aleks istinski začu-ena.
$Voleo si je. ' ona je tebe.%
$6nam da jeste. A i prokleto sam zgodan.% >unior namiguje mame#i
njen smešak. $:alo ko bi poverovao u to zbog načina na koji danas
+ivim ali bio bih veran "elini a tebi dobar otac. *ako god hteo sam da
pokušam.% >unior sklapa šake na stolu. $Ali "elina me je odbila svaki put.
A prosio sam je ne pamtim koliko puta.%
$' one no#i kad je ubijenaC%
>unior di+e pogled ka Aleks. $3a. 2ozvao sam je te no#i na ranč da je
zaprosim.%
$2a jesi liC%
$>esam.%
.C%
$'sta stvar. 9dbila je.%
$6naš li zaštoC%
$6nam.% >unior se meškolji na stolici. $>oš uvek je volela 7ida. 9du-
vek i zauvek. ,elela je samo njega.%
$Aleks skre#e pogled jer zna koliko mo+e da boli ovo priznanje.
$>uniore gde si bio te no#iC%
$Na ranču.%
$:islim nakon što si "elinu odvezao ku#i.%
$Nisam je odvezao ku#i. 2retpostavio sam da #e to tata uraditi.%
$AngusC%
$Bio sam uvre-en što me je opet odbila jer sam rekao roditeljima da
se priviknu na ideju da #e u ku#i uskoro imati snaju i unuče.% >unior
nemo#no širi ruke. $Naljutio sam se i izjurio napolje - ostavivši "elinu u
ku#i.%
$*uda si otišaoC%
$"vuda gde bi maloletniku točili alkohol. Napio sam se.%
$"amC%
$"am.
$Nemaš alibiC%
$>unioru ne treba alibi. Nije ubio tvoju majku.%
9boje se okre#u da pogledaju u osobu koju dotad nisu prime#ivali.
"tejsi Volas stoji pored njihovog stola i s neskrivenom mr+njom pilji u
Aleks.
$3obro jutro "tejsi% ka+e >unior nimalo sre#an što je vidi. $"edi i
popij ka1u sa nama.% 2omera se prave#i joj mesta.
$Ne hvala.% Ne skidaju#i pogled sa Aleks "tejsi dodaje; $2restani više
da gnjaviš >uniora tim beskrajnim pitanjima.%
$Bej "tejsi uopšte me ne smara% ka+e on u pokušaju da smiri strasti.
$=to ne odustaneš višeC%
$Ne mogu% odgovara Aleks.
5 pa mora#eš. Bi#e tako najbolje za sve.%
$Naročito za ubicu% tiho uzvra#a Aleks.
"tejsino mršavo telo drhti poput mladice na vetru. $.ornjaj se odavde
i pusti nas da +ivimo ti sebična osvetoljubiva kujo...%
$Ne ovde "tejsi% prekida je >unior ustaju#i daje zagrli. $'sprati#u te
do kola. =ta radiš ovog jutraC Ah da doručkuješ sa svojim igračicama
brid+a% mrmlja on primetivši sto prepun +ena koje radoznalo zure u
njihovom pravcu. $Baš lepo.% &jubazno im maše.
Aleks tako-e svesna njihovih pogleda zavlači novčanicu od pet
dolara pod tacnu svoje šolje za ka1u i kre#e za >uniorom i "tejsi ka izlazu.
"a vrata svoje sobe Aleks posmatra kako >unior na parkingu privlači
"tejsi u zagrljaj saose#ajno joj trljaju#i le-a. 6atim je ljubi u usne i ona se
lepi za njega dok joj on priča nešto na uho. Njegove reči je očigledno
umiruju jer joj se telo opušta.
>unior je uspeo da je otkači ali s toliko šarma da "tejsi nasmejana seda
za volan pre nego što se odveze.
Aleks je u svojoj sobi kad začuje tiho kucanje. $>a sam% ka+e >unior.
9tvara mu vrata. $=ta je ono biloC%
$:a "tejsi misli da sam no# proveo s tobom budu#i da doručkujemo
zajedno u motelu.%
$Bo+e% šapu#e Aleks. $&judi u ovom gradu stvarno imaju bujnu maštu.
Bolje idi pre nego što te neko vidi i opet donese pogrešan zaključak.%
$6ašto brineš kad ja ne brinemC%
$:oram da brinem.%
" nelagodom Aleks gleda u svoj nenamešten krevet. !istačica obično
u-e da promeni posteljinu dok se ona tušira me-utim baš jutros je
nema. Aleks strepi da bi krevet mogao da oda njenu tajnu. "oba je pod-
se#a na 7ida. Njegov duh kao da lebdi u vazduhu poput naj1inije prašine
i ona se plaši da >unior to ne nanjuši.
2a+ljivo skida tamne naočari otkrivaju#i plave kolutove oko očiju.
$Nemirna no#C% pita >unior.
3obra mo# zapa+anja prime#uje Aleks. $Najbolje da ovo čuješ od
mene. "igurna sam da #e se proneti pre ili kasnije. >uče po podne otišla
sam kod Nore 0ejl.%
>unior zapanjeno otvara usta. $Nek sam proklet.%
$:orala sam da pričam s njom. 3ok sam bila tamo neki čovek je
ranjen. &okva krvi. Bapšenje.%
>unior se smeje u neverici. $3aj šališ se.%
$Na+alost ne% smrknuto #e Aleks. $>a koja ovde zastupam dr+avnog
tu+ioca bivam uvučena u pucačinu izme-u dva kauboja i to u javnoj
ku#i.%
Najednom joj se sve skuplja ali umesto da zaplače Aleks praska u
histeričan smeh. "meje se sve dok joj ne poteku suze niz obraze. $@ bo+e
ovo je strašno. Ako 0reg Barper ikad sazna on #e...%
$2et !estejn mu ne#e re#i. .amo ima devojku...%
$6nam% prekida ga Aleks. $7id mi je rekao. 9dgovorio je na poziv i
izbavio me. 9n misli da ne#e biti značajnih posledica.% "le+e ramenima
nadaju#i se da ne deluje la+no kao što se ose#a.
$3obro je opet čuti tvoj smeh% ka+e >unior vidno sre#an. $Voleo bih
da ostanem i još malo te razonodim.% "pušta ruke na njene bokove
miluju#i ih. Aleks sklanja njegove ruke sa sebe.
$Ako si hteo nekog da razonodiš onda je trebalo da odeš sa "tejsi.
'zgleda mi kao da bi joj prijalo.%
>unior pokunjeno skre#e pogled. $Njoj ne treba mnogo.%
$6ato što te voli.%
$Ne zaslu+ujem je.%
$Njoj to nije va+no. 9prosti#e ti sve. Ve# jeste.%
$Na šta mislišC%
$Na ljubav prema drugoj +eni - "elini.%
$9vog puta ne#e Aleks% šapatom ka+e >unior spuštaju#i glavu da je
poljubi.
Aleks vešto izbegava njegove usne. $Nemoj >uniore.%
$6aštoC%
$6naš ti dobro zašto.%
$>oš uvek sam samo ortakC%
$2rijatelj.%
$6ašto samo prijateljC%
$6ato što mi se sadašnjost uporno meša sa prošloš#u. !injenica da si
toliko +eleo da mi budeš otac guši svaki nagoveštaj romanse.%
$*ad te pogledam sad ne mogu da te uporedim sa onom bebom u
kolevci. .i si lepa uzbudljiva +ena. Bo#u da te obaspem ljubavlju ali ne
očinskom.%
$Ne.% Aleks odlučno odmahuje glavom. $2rosto nije u redu >uniore.
2reviše je uvrnuto.%
9vo je razgovor koji je trebalo da obavi sa 7i-om. 6ašto nijeC 6ato što
je bila neiskrena eto zašto. ' zato što ista pravila ne mogu da se primene
u sličnim situacijama ma koliko ona to +elela. ' zato što nije mogla da
kontroliše u koga #e se zaljubiti. 9na i "elina bar to imaju zajedničko.
$Nikad ne#emo biti ljubavnici.%
>unior se ceri i zajedljivo ka+e; $4poran sam. *ad se ovo završi budi
sigurna da #eš me videti u sasvim drugačijem svetlu. 2ravi#emo se da se
sre#emo prvi put i beznade+no #eš se zaljubiti u mene.%
Ako to prija njegovom egu pusti ga neka misli tako ka+e sebi Aleks.
6na da se to nikad ne#e dogoditi baš kao što se nije dogodilo ni sa
"elinom.
4 oba slučaja razlog je bio 7id &ambert.
Angusova sekretarica uvodi Aleks u njegovu kancelariju u sedištu
:5- a. 4 pitanju su prostorije smeštene u poslovnom centru izme-u
zubarske ordinacije i advokatske 1irme. Angus ustaje od svog radnog
stola da je pozdravi.
$Bvala ti što si svratila Aleks.%
$3rago mi je što ste me zvali. 'mam s vama nešto da razgovaram.%
$Bo#eš li nešto da popiješC%
$Ne hvala.%
$>esi li videla >uniora skoroC%
$>esam. >utros smo doručkovali zajedno.%
Angus je zadovoljan. Njegova lekcija je ipak urodila plodom. *ao i
obično >unioru je potrebno samo malo podstreka da bi se pokrenuo. $2re
nego što pre-emo na posao% ka+e on $ka+i šta te mučiC% $*onkretno
muči me no# kad je ubijena moja majka.%
Angusov blistavi osmeh nestaje s lica. $"edi.% 2okazuje joj na omanji
kauč. $=ta te zanimaC%
$>unior mi je samo potvrdio ono što sam ve# saznala - da je te no#i
zaprosio "elinu. 6nam da ste vi i gospo-a :inton bili protiv te ideje.%
$.ačno. Nisam hteo to da spominjem jer ne volim ru+no da pričam o
tvojoj majci. 2odr+avao sam to što dru+i s >uniorom.%
$Ali niste hteli da postane i njegova +ena.%
$Ne.% Naginje se napred uperivši prst prema njoj. $Nemoj da misliš da
sam se poneo kao snob. >er nisam. "ara 3+o mo+da gleda te klasne
razlike ali ne ja. Nisam +eleo da se >unior o+eni prvom koja nai-e. Ne
u tim godinama.%
$6ašto se onda niste pobunili protiv njegovog braka sa "tejsi Volas
koji je sklopljen samo nekoliko nedelja kasnijeC%
9va cura nije glupa zaključuje Angus i odlučuje da igra na kartu
nevinosti. $9kolnosti su se promenile. >unior je bio emotivno dotučen
"elininom smr#u a "tejsi je ljubila zemlju kojom je gazio. :islio sam da
#e to biti dobro za njega. Neko vreme i jeste bilo. 'pak ne +alim što sam
blagoslovio taj brak.%
$2a naravno. *#erka uva+enog sudije je mnogo bolja prilika za sina
velikog Angusa :intona.%
Njegove plave oči naglo tamne. $7azočaravaš me Aleks. .o što
pokušavaš je bedno. 6ar misliš da bih svog sina jedinca prisilio na brak
bez ljubaviC%
$Ne znam. 3a li bisteC%
$NeF%
$!ak i da je ulog veoma visokC%
$"lušaj Aleks% prete#i tiho ka+e Angus $sve što sam ikada činio za
svog sina bilo je za njegovo dobro.%
$3a li to uključuje i ubistvo "elineC%
Angus se uspravlja. $"tvarno imaš petlju mlada damo.%
$,ao mi je. Ne mogu više da okolišam Anguse. >unior ka+e da je te
no#i napustio ranč ljut i povre-en zato što je "elina odbila njegovu
ponudu.%
$.ako je.%
$9stavio je vama da je odvezete ku#i.%
$3a. 4mesto toga ponudio sam joj jedna naša kola i dao joj ključeve.
2ozdravila se i otišla. 2retpostavljam da se sama odvezla ku#i.%
$>e li još neko načuo vaš razgovorC%
$*oliko ja znam nije.%
$Ni vaša +enaC%
$9na je otišla u krevet odmah posle večere.%
$*ako ne shvatate AnguseC >edino vi nemate alibi. Ne postoji svedok
koji bi potvrdio ono što se dogodilo posle >uniorovog odlaska.
Angusu je neobično drago što Aleks mari zbog toga. &ice joj je
zabrinuto i ozbiljno. 4 poslednje vreme je sve češ#e razmišljao o njoj kao
o svom neprijatelju. 9čigledno i sama gaji sličnu nesigurnost.
$.e no#i sam spavao sa "arom 3+o% naposletku ka+e on. $9na #e to
potvrditi. Baš kao i 7id. Bili smo u krevetu slede#eg jutra kada je utrčao
da nam saopšti da je našao "elinino telo u štali.%
$6ar moja baka nije brinula što se "elina te no#i nije vratila ku#iC Nije
vam tele1oniralaC%
$6apravo jeste ali "elina je ve# bila otišla. :erl se po+alila kako si ti
ve# bila zaspala pa sam pretpostavio da se i ona vratila u krevet ne
čekaju#i "elinu. .ek sutradan je shvatila da se "elina nije vratila
ku#i.% 4 koliko sati vas je baka 0rejam zvalaC%
$Ne se#am se ali ne previše kasno jer sam još uvek bio budan. .e
večeri sam baš bio umoran jer smo se namučili oko jedne kobile.%
Aleks se mršti koncentrišu#i se. Angus se ceri dodaju#i $6vuči li
verodostojnoC%
Aleks mu uzvra#a smešak. $3a ali i dalje ima puno rupa.%
$"iguran sam da ni porota ne bi bolje zaključila na osnovu krvave
ode#e 4bogog Bada sa skalpelom u ruci.%
Aleks #uti.
Angus pru+a ruku i pokriva njenu. $Nadam se da te ne vre-a što ovako
otvoreno govorim o tvojoj majci.%
$Ne nikako% uzvra#a Aleks sa smeškom. 4 poslednjih nekoliko dana
otkrila sam da nije bila an-eo.%
$>unior i ona nisu bili jedno za drugo. :oje neodobravanje njihovog
braka nema nikakve veze s tim je li bila grešnica ili svetica.%
Angus posmatra kako Aleks oblizuje usne pre nego što upita; $=ta je
bila glavna prepreka AnguseC .o što je imala meneC%
4 tom grmu le+i zec zaključuje on. Aleks krivi sebe za zlu sudbinu
svoje majke. *rivica ju je navela da ponovo otvori ovaj slučaj. Vapila je
za oprostom greha koji je :erl 0rejam svalila na nju. *akva nepravda
matore kuje prema nedu+nom detetu. 'pak poslu+ilo je svrsi.
$:oje neodobravanje nije imalo nikakve veze s tobom Aleks nego sa
7i-om i >uniorom.% Angus skrušeno skršta ruke na krilu i spušta pogled
na njih. $>unioru je trebao neko da ga pogura s vremena na vreme.
>ak otac jak prijatelj jaka +ena.% 3i+e pogled i gleda je ispod
skupljenih obrva. $.i bi bila savršena partija za njega.%
$2artijaC%
Angus se smeje šire#i ruke. *o znaC :o+da od toga i bude nešto.
Voleo bih da vas vidim u kombinaciji.%
=taFC%
Angus nije siguran da li je Aleks istinski zapanjena ili samo dobro
glumi. 4 svakom slučaju mu je drago što je umešao svoje prste. >unior
sam ne bi nikad završio posao.
4 porodici bi nam došla jedna britka advokatica. 6amisli samo koliko
bi doprinela našem poslu a da ne spominjem prazne sobe na ranču.
4brzo bi ih napunila unuči#ima.% Vragolasto gleda u njene bokove.
$3obro si gra-ena ne sumnjam da si plodna.%
$:ora da se šalite Anguse.%
$Nikad u +ivotu nisam bio ozbiljniji.% .apše je po le-ima. $6asad #u se
zadovoljiti ako ti i >unior lagano razvijete svoje prijateljstvo u nešto
dublje.% Aleks se kao oparena odmiče od njega. $Anguse ne bih da
uvredim vas ili >uniora ali to što predla+ete...% tra+i pravu reč a onda
kroz smeh ka+e $to je apsurdno.%
$6aštoC%
$6ato što od mene tra+ite da igram ulogu koja je prvobitno bila na-
menjena mojoj majci. A koju ste joj vi oduzeli.%
$.i si idealna za tu ulogu. 9na nije bila.%
$Nisam zaljubljena u >uniora i ne +elim tu ulogu.% Aleks ustaje i
prilazi vratima. $,ao mi je ako ste nešto pogrešno protumačili...% Angus
je seče mračnim ljutitim pogledom koji bi svakom ulio strah u kosti. Ali
ne i Aleks. $6bogom Anguse. Bi#emo u kontaktu.%
*ad ostane sam Angus sipa pi#e da se smiri. !ašu ste+e toliko jako da
mu se zglavci na šakama bele. 2ravo je čudo da staklo ne pukne od
njegovog stiska.
Angus :inton je retko u prilici da se njegove ideje dovode u pitanje a
još rede da se oglušuju o njih. ' niko se nikad nije usudio da ih nazove
apsurdnim.
S S S
Aleks odlazi prilično uzrujana. 4prkos svojim najboljim namerama
uvredila je Angusa i zbog toga +ali. :e-utim najviše je brine što je
prozrela njegove koristoljubive namere.
Angus :inton voli daje sve po njegovom. *ada stvari ne idu kako je
zamislio ne preza od toga da ih malo pogura. ' svakako ne trpi izdaju.
Više nego ikad Aleks +ali >uniora koji je toliko drugačiji od svog oca.
Nema sumnje da je me-u njima oduvek bilo glo+enja. "ad konačno
razume zašto je individualac kao 7id napustio :inton 5nterprajzis.
>ednostavno nije mogao da 1unkcioniše pod Angusovom stalnom
kontrolom.
Aleks ulazi u svoja kola i počinje besciljno da vozi izbegavaju#i centar
grada biraju#i drumove u predgra-u. *rajolik i nije naročito +ivopisan/
beskrajna na1tna polja i crni kranovi na horizontu koji neumorno
pumpaju.
Vo+nja joj poma+e da se osami sa svojim mislima.
2oput svoje majke razapeta je izme-u tri čoveka i svi su joj manje ili
više dragi. Ne +eli da veruje da je jedan od njih ubica.
Bo+e kakva zbrka. *lupko se plako odmotava. Ako bude pametna i
dovoljno istrajna uskoro #e otkriti istinu.
Ali njeno vreme je na izmaku. 'ma još samo nekoliko dana pre nego
što 0reg zatra+i konkretne rezultate. 4koliko mu ih ne odnese zahte-
va#e ponovno zaključivanje slučaja.
4 povratku prema gradu Aleks postaje svesna vozila iza sebe koje joj
se pribli+ava opasnom brzinom.
$*reten% mrmlja ona gledaju#i u retrovizor. Narednih par kilometara
nepoznati kamionet je prati poput senke dišu#i joj za vrat. "unce je iza
nje tako da ne mo+e da vidi vozača. $2retekni me kad toliko +uriš.%
Aleks lako gazi kočnicu tek toliko da mu to stavi do znanja ali ovaj
ne reaguje. Na seoskom putu ne postoji proširenje tako da je nemogu#e
skrenuti. Aleks se pomera skroz uz makadamsku ivicu u nadi da #e je
vozač kamioneta zaobi#i.
$Bvala lepo% ka+e ona kad ovaj konačno počne da je pretiče.
:e-utim krajičkom oka vidi da vozač ne produ+ava nego počinje
koči priljubivši se uz njen bok. Aleks shvata da su njegove namere
r-ave.
$'dioteF% sik#e ona okre#u#i glavu da pogleda kroz prozor. *amionet
najednom ubrzava i naglo ule#e u makazice ispred nje. 2ritom joj
odvaljuje levi branik svojim zadnjim trapom. 9d siline udarca Aleks
gubi kontrolu nad vozilom.
9bema rukama ste+e volan dok gazi kočnicu ali kasno. Njena kola
sle#u sa druma i survavaju se u duboki zemljani jarak. 6ahvaljuju#i
sigurnosnom pojasu Aleks ostaje +iva zadobivši samo udarac u glavu.
Vetrobransko staklo se razbija. Aleks instinktivno di+e ruke da zaštiti
lice od komadi#a stakla. 'ma utisak da beskrajno sipaju po njoj.
Ne zna je li izgubila svest jer slede#e čega postaje svesna su glasovi
oko nje tihi melodični i njoj nerazumljivi.
9šamu#eno di+e glavu. .aj pokret joj pričinjava neverovatan bol. "
mučninom u stomaku Aleks pokušava da se usredsredi. "ve joj je mutno.
Nekoliko ljudi opkoljavaju njena kola gledaju#i je zabrinuto i
pričaju#i na španskom. >edan otvara vrata i ka+e joj nešto što liči na
pitanje.
$3obro sam% automatski odgovara ona. Ne shvata zašto je gledaju
tako čudno sve dok ne oseti kapljicu koja joj curi niz obraz. "poro di+e
ruku i napipava toplu lepljivu krv.
$'nsistiram da prespavate u bolnici. 9bezbedi#u vam zasebnu sobu%
ka+e doktor.
$Nema potrebe. Bi#e mi sasvim dobro u motelu. 2opi#u par ovih i
spava#u do jutra.% 6vecka plastičnom bočicom sa pilulama.
$Nemate potres mozga ali #ete morati da mirujte nekoliko dana. Bez
sporta ili sličnih napora.%
Aleks pravi grimasu na sam spomen 1izičke aktivnosti. $9be#avam.%
$6a nedelju dana do-ite da skinem kopče. "re#om rana je na vrhu
glave a ne na licu.%
$3a% uzvra#a Aleks drhtavim glasom. Nedostaje joj komadi# ko+e ali
pokri#e to kosom.
$>este li u stanju da primite posetuC Neko čeka da vas vidi. 2ošto je
vikend nema puno posla. 9stanite u previjalištu koliko god +elite.%
$Bvala doktore.%
*ad doktor iza-e Aleks pokušava da ustane ali otkriva da joj se vrti u
glavi. Ni pojava 2eta !estejna na vratima ne poma+e joj da uspostavi
ravnote+u. $0ospodine !estejn otkud tiC% sarkastično #e Aleks.
9n prilazi stolu za previjanje na kom ona le+i i naivno pita; $*ako
siC%
$Bilo je boljih dana ali pre+ive#u.%
$:ogu li nekako da pomognemC%
$Ne hvala. Nisi morao da dolaziš. *ako si uopšte znao gde samC%
9kru+ni tu+ilac privlači stolicu bli+e i seda. $9ni :eksikanci su
zaustavili prva kola koja su naišla. Vozač je otišao do najbli+e tele1onske
govornice i pozvao hitnu pomo# i policiju. 2ozornik koji je došao na
uvi-aj znao je španski pa je uzeo njihove izjave.%
$>esu li videli kamionet koji me je odguraoC%
$>esu. :o+eš li da ga opišešC%
$Bio je bele boje.% Aleks presre#e njegov pogled. $1 sa strane je imao
znak :inton 5nterprajza.%
2et !estejn deluje nervozno. $.o su i :eksikanci rekli. 2ozornik nije
mogao da na-e šeri1a &amberta pa su pozvali mene.% *lima glavom
prema njenoj previjenoj ruci. $*ada #e ti to zarastiC%
$6a dva-tri dana. "utra skidam zavoje. :orao je da mi stavi kopče.
9sta#e mi o+iljci za uspomenu.% Aleks di+e ruku prekrivenu sitnim
ogrebotinama tamo gde su je okrznuli komadi#i stakla.
$Aleks jesi li prepoznala vozačaC%
$Nisam.% 9kru+ni javni tu+ilac je strogo gleda ispituju#i njenu
iskrenost. $Nisam% ponavlja ona. $Veruj mi. 3a jesam sama bih pojurila
za njim. Nisam ga ni videla. 4hvatila sam samo siluetu na suncu. :islim
da je nosio nekakav šešir.%
$:isliš li da je incident slučajanC%
Aleks se pridi+e na laktove. $A tiC%
2at !estejn joj pokazuje rukom da legne. $Ne mislim da nije. $9nda
mi ne postavljaj glupa pitanja.%
2rolaze#i prstima kroz kosu on ka+e; $*ad sam svom starom prijatelju
0regu Barperu rekao da ti da odrešene ruke nisam ni sanjao da #eš uneti
haos u moj okrug.%
Aleks gubi strpljenje. $Neko je upravo pokušao da me ubije gospodine
!estejn. 6ašto ti kukašC%
$Bestraga Aleks. "udija Volas koji me nikad nije voleo sada je zapet
kao puška. 4 njegovoj sudnici više ne dobijam slučajeve a ti si njegova
tri najuglednija gra-anina nazvala ubicama. &epak Bikam omiljen
gradski lik na-en je mrtav s tobom u kolima. 6adesila si se u javnoj ku#i
Nore
Barton baš u vreme pucnjave. *og si -avola otvarala to osinje gnezdo
od slučajaC%
Aleks dlanom pokriva svoje pulsiraju#e čelo. $Ništa nije bilo slučajno.
"amo sam pratila trag.% "pušta ruku gledaju#i ga u oči. $1 ne brini tvoja
tajna sa Norom 0ejl je kod mene sigurna.%
2et !estejn se neprijatno meškolji na stolici. $*a+em ti Aleks
uhvatila si bika za rogove i umalo danas da pogineš.%
$=to samo dokazuje da sam sve bli+e istini. Neko pokušava da me
smakne kako bi zaštitio sebe.%
$:ogu#e% zamišljeno #e on. $=ta si sve saznala pre nego što si dos-
pela ovdeC%
$Vrlo jake motive.%
$Nešto konkretnoC%
$:anjak alibija. 7id &ambert tvrdi daje u no#i ubistva bio sa Norom
0ejl. 9na je spremna da to izjavi pod zakletvom ako je potrebno što me
navodi na zaključak da on ipak nije celu no# proveo s njom. >unior
tako-e nema nikakav alibi.%
$A AngusC%
$9n tvrdi da je bio na ranču ali bila je i "elina. Ako je Angus tamo
proveo celu no# onda je imao bezbroj prilika da izvrši zločin.%
$Baš kao i 4bogi Bad koji ju je pratio tamo% ka+e 2et $i to bi ti rekao
svaki bolji advokat odbrane. Ne dobij a se do+ivotna tek tako. >oš uvek
pouzdano ne znaš ko se zadesio u štali sa skalpelom u ruci.%
$3anas sam krenula kod tebe da popričamo o tome i evo šta me je
zadesilo.%
$9 čemu si htela da pričašC%
$9 veterinarskom skalpelu. 0de je sadaC%
>avni tu+ilac je začu-eno gleda. $.i si druga osoba ove nedelje koja me
to pita.%
Aleks se s naporom pridi+e na jedan lakat. *o te je još pitaoC%
$>a% odgovara 7id &ambert s vrata.
< Q .
Aleks ose#a kako joj se uvr#e utroba. "trepela je od ovog susreta koji
je bio neminovan naravno. 'pak nadala se da ne#e delovati uzrujano
posle onog što se dogodilo izme-u njih.
9na nepomično le+i na stolu za previjanje kose ulepljene krvlju i
ruku umrljanih +u#kastim antiseptikom previše slaba da bi se pridigla u
sede#i stav. Nije svesna da deluje ranjivije nego što bi to zaista +elela.
$9 šeri1e &ambert. 9duševi#e te in1ormacija da sam prihvatila tvoj
savet i prestala da se strepim od babaroge a onda me je ona ipak
sustigla.% 'gnorišu#i je 7id se obra#a okru+nom tu+iocu; $6dravo 2ete.
"ad sam se čuo sa pozornikom putem radio-veze.%
$9nda znaš šta se desiloC%
$2rvo sam mislio da je 2lamet umešan ali pozornik reče da su kola
imala oznaku :5-a.%
$.ako je.%
$:5 obuhvata mnoge kompanije. "koro svako iz okruga ima pristup
njihovom voznom parku.%
$4ključuju#i i tebe% zajedljivo upada Aleks.
7id konačno skre#e svoj strogi pogled ka njoj. 2et !estejn nelagodno
gleda čas u nju čas u njega. $3a zaista gde si bio 7ideC Niko nije mogao
da te na-e.%
$Bio sam na jahanju. "vi na ranču mogu to da ti potvrde.%
$'zvini morao sam da pitam% uzvra#a 2et.
$>asno. Ali trebalo bi da znaš da guranje nečijih kola s druma nije moj
stil. 9sim mene šta misliš ko je to još mogao da učiniC% pita on Aleks
ozbiljnim glasom.
.eško joj je i da pomisli na njega a kamoli da izgovori njegovo ime.
$>unior% tiho odgovara ona.
$>uniorC% smeje se 7id. $6ašto onC%
$Videli smo se jutros. Nije imao alibi u no#i kada je "elina ubijena.
2riznao mi je da je bio vrlo ljut.% Aleks spušta pogled. $.ako-e imam
razloga da mislim da je mo+da ljut i na mene.%
$6aštoC%
Aleks ga gleda očima punim prezira. $3ošao je jutros u moju sobu.% .o
je sve što #e mu re#i. Neka sam izvlači zaključke.
7id neznatno spušta kapke ali je ne pita šta je >unior tra+io u njenoj
sobi. 'li ne +eli da zna ili ga ne zanima. $>oš nekoC% hladno pita on. $'li si
suzila izbor na nas dvojicuC
$:o+da Angus. Videla sam ga po podne i nismo se rastali kao
prijatelji.%
$6nači opet nas trojicaC Veruješ li da nas treba okriviti za sve što se
ovde dešavaC%
$Ne verujem ja ni u šta šeri1e. "ve svoje sumnje baziram na
činjenicama.% Bvata je novi talas mučnine i vrtoglavice teraju#i je da
nakratko sklopi oči. $'mam još jednog osumnjičenog.%
$A to jeC
$"tejsi Volas.%
2et !estejn reaguje kao oparen. $:ora da se šališF% 6atim gleda u
vrata proveravaju#i jesu li dobro zatvorena. $:olim te reci mi da
sanjam. Ne#eš valjda nju da okrivišC >er ako to planiraš odmah da ti
ka+em Aleks bi#eš prepuštena sama sebi. :oju podršku ne#eš imati.%
$.voju podršku nikad nisam ni imalaF% urla Aleks što izaziva jak bol u
njenoj glavi.
$*ako je "tejsi mogla da do-e do kamioneta :5-aC% pita 7id.
$>oš nemam čvrste dokaze% umorno uzvra#a Aleks. $"amo naga-am.%
$' to je sve što imaš pusta naga-anja% prezrivo #e 7id. Aleks ga šiba
pogledom nadaju#i se da deluje gnevnije nego što se ose#a.
2et se ubacuje; $=to se tiče "tejsi na čemu zasnivaš svoja naga-anjaC%
$"lagala je gde je bila u no#i ubistva.% Aleks mu prepričava ono što joj
je "tejsi ispovedila u +enskom toaletu kantri kluba. $6nam da još uvek
voli >uniora. Ne verujem da #e to iko pobiti.%
3va muškarca se zgledaju i Aleks pojašnjava; $"tejsi se brine o svom
ocu kao da mu je majka. Ne bi učinila ništa što bi moglo da ugrozi
njegovu reputaciju. 4ostalom% dodaje ona kroz uzdah $mrzi me iz istog
razloga iz kog je mrzela i "elinu - a to je >unior. :isli da kradem njegovu
ljubav kao što je to činila moja majka.%
2et zvecka sitninom u svom d+epu i počinje da se ljulja u stolici.
$6vuči logično ali ne mogu da zamislim "tejsi u zločinačkom činu.%
$'skreno tvoje pretpostavke proteklih dana bile su prilično netačne
tu+ioče% dodaje 7id.
Aleks s naporom uspeva da sedne. $Vratimo se na skalpel.% 3a ne bi
pala hvata se za ivicu stola. $2ete kad se 7id raspitivao o skalpeluC%
$Ako imaš nešto da me pitaš onda pitaj.% 7id staje tik ispred nje.
$"pomenuo sam mu skalpel pre nekoliko dana.%
$6aštoC%
$*ao i ti hteo sam da znam šta se desilo s njim.%
$3a si ga nekim slučajem našao pre mene da li bi ga uništio ili bi ga
predao kao materijalni dokazC%
:iši# na njegovom obrazu se trza. $.o pitanje je suvišno. "kalpel nije
u skladištu za dokaze.%
$2roverio siC%
$3a. Ni traga od skalpela. Verovatno nikad i nije bio tamo. :ogu#e je
da je bačen posle zaključenja slučaja.%
$'z obzira prema porodici *olins da li je neko ponudio da im ga
vratiC% $Nemam odgovor na to.%
$>e li izvršena provera otisaka prstijuC%
$Bio sam slobodan da to pitam sudiju Volasa.%
4 to ne sumnjam šeri1e. ' šta ti je rekaoC%
$7ekao je da nije.%
$6ašto nijeC%
$3rška je bila krvava sa otiscima 4bogog Bada svud po njemu.
2rovera je bila suvišna.%
6a trenutak se gledaju s toliko odbojnosti da 2et !estejn počinje da se
znoji. $:islim da je vreme za razlaz. Aleks tvoja kola su na popravci ja
#u te odvesti u motel. :o+eš li da hodaš ili da tra+im kolicaC%
$>a #u je odvesti u motel% odlučno ka+e 7id pre nego što Aleks stigne
da odgovori 2etu.
$"iguran siC% 2et se ose#a odgovornim iako mu pada kamen sa srca što
#e 7id preuzeti deo te odgovornosti.
$2a kad se šeri1 sam nudi% počinje Aleks $onda #u s njim.% 9kru+ni
javni tu+ilac izlazi pre nego što se ovo dvoje ne predomisle. Aleks
podrugljivo gleda vrata zatvorena za njim. $Nije ni čudo što je kriminal
toliko zastupljen u ovom okrugu. >avni tu+ilac je kukavica u duši.% A
šeri1 je korumpiran% ironično #e 7id.
$4ze mi reč iz usta% ka+e Aleks klize#i oprezno s ivice stola za pre-
vijanje pridr+avaju#i se obema rukama za sto. *ad pokuša da napravi
korak zanosi se u stranu. $3oktor mi je dao nešto protiv bolova prilično
sam ošamu#ena. :olim te idi po kolica.%
$:o+da #e biti bolje da prespavaš ovde.%
$Ne#u.%
$*ako ho#eš.%
2re nego što Aleks stigne da se pobuni 7id je di+e u naručje i iznosi iz
previjališta. $:oja tašna.% 9na pokazuje rukom prema radnom stolu. 7id
se vra#a po nju. Na zaprepaš#enje osoblja hitne slu+be 7id nosi Aleks do
svog DblejzeraD gde je pa+ljivo spušta na suvozačko sedište.
.amo Aleks umorno naslanja glavu i sklapa oči. $0de si bio danas po
podneC% pita 7ida kad on sedne za volan.
$Ve# sam ti rekao.%
$>ahao si do zalaska suncaC%
$' završavao neke posli#e.%
$Bio si nedostupan preko radio-veze. 0de si bio 7ideC%
$Na više mesta.%
$*onkretno.%
$*od Nore 0ejl.%
Aleks je iznena-ena ubodom ljubomore. 9h.%
$:orao sam da ispitam svedoka onog ranjavanja od pre neki dan.%
$6nači radio siC%
$'zme-u ostalog.%
$>oš uvek spavaš s njomC%
$2onekad.%
Aleks bi ga najradije zadavila golim rukama.
$:o+da je Nora 0ejl poslala jednog od svojih gorila da me sredi%
zamišljeno ka+e Aleks. $*ao uslugu tebi.%
$:o+da. .o me ne bi iznenadilo. *ad ona nekog ne voli ne okleva da
ga ukloni% šaljivo #e 7id.
$Nije volela "elinu% podse#a ga Aleks.
$Nije. Ali u no#i kad je ubijena bio sam sa Norom 0ejl se#aš seC%
$.o je i ona rekla.E
3akle je li Nora 0ejl još jedna osumnjičena za "elinino ubistvoC 9d
ove ideje ponovo je boli glava. Aleks sklapa oči. *ad stignu pred motel
hvata se za kvaku ali joj 7id nare-uje da sačeka da joj on otvori vrata. "
rukom oko njenog struka polako je vodi do vrata njene sobe.
7id otključava bravu i poma+e joj da legne na krevet. $Bladno ti je
ovde prime#uje on trljaju#i ruke i gledaju#i u regulator toplote.
$4vek je tako kad u-em.E
$Nisam to sino# primetio.E
6a trenutak se gledaju a onda oboje skre#u pogled. Ne mogavši da se
obuzda Aleks opet sklapa oči. *ada ih ponovo otvori 7id pretura po
1iokama njene komode.
$=ta sad tra+išCE
$Nešto u čemu #eš da spavaš.E
$3aj bilo koju majicu.E
7id se ubrzo vra#a i seda na ivicu kreveta skidaju#i joj čizme. $9stavi
čarapeE ka+e mu. $Bladne su mi noge.E
$:o+eš li da sednešCE
9slonjena o njegovo rame Aleks strpljivo čeka da 7id otkopča njenu
haljinu. 3ugmi#i su minijaturni opšiveni istim materijalom i raspore-eni
u dva gusta niza od dekoltea pa sve do kolena. 7id ljutito psuje kad
stigne tek do struka.
*onačno je spušta na jastuke pa+ljivo izvlači ruke iz dugih rukava i
skida joj haljinu preko kukova i nogu. Njen kombinezon ga ne ometa ali
grudnjak da. 9buzdavaju#i nagone 7id ga otkopčava neosetljivo brzo i
poma+e joj da svuče bretele s ramena.
$:islio sam da imaš samo posekotinu na glavi i nekoliko po rukama.E
9čigledno je razgovarao sa doktorom.
$.ako je.E
$ A šta je...%
Naglo #uti shvativši da su ozlede po gornjem delu njenog tela zapravo
opekotine. 4glovi njegovih usana se saose#ajno krive. Aleks najednom
ima +elju da prisloni dlan na njegov obraz i uveri ga da #e sve biti dobro
samo kad bi je poljubile njegove vrele +udne usne. Ve# ih zamišlja na
svojim grudima i ukru#enim bradavicama.
Ali 7idovo smrknuto lice raspršuje njenu divlju maštariju. $:ora#eš
opet da sedneš% nare-uje on.
4hvativši je za ramena pridi+e je u sede#i polo+aj i naslanja na dasku
iznad glave. 6atim joj navlači majicu preko glave čupaju#i joj pritom
zamršenu kosu i slušaju#i njene jauke.
$9vako ne ideE zaključuje on i jednim potezom čepa okovratnik
majice kako bi je lakše navukao preko glave.
*ad ponovo legne Aleks dodiruje poderotinu na vratu. $Baš ti hvala.
9vo mi je jedna od omiljenih.E
$'zvini.E Navlači joj pokrivač do brade i ustaje. $Bo#eš li biti dobroCE
$Bo#u.%
7id je sumnjičavo gleda. $"igurnoC%
Aleks slabašno klima glavom. $.reba li nešto da ti prinesem pre nego
što odem. VoduC%
$:o+e. "tavi čašu tu na no#ni stoči# molim te.%
*ad se 7id vrati sa punom čašom Aleks je ve# zaspala. 9n staje pored
kreveta da je osmotri. &ice joj je bledo a kosa ulepljena od krvi rasuta po
jastuku. 0rudi mu se ste+u pri pomisli da je za dlaku izbegla smrt.
9n spušta čašu na stoči# i pa+ljivo seda na ivicu kreveta. Aleks se
meškolji mrmljaju#i nešto nerazgovetno i rukom pose+e za nečim. 7e-
aguju#i na ovaj podsvesni gest 7id svojim grubim dlanom pokriva po-
sekotine na njenoj ne+noj ko+i.
Ne bi se iznenadio da Aleks sada otvori oči i ospe paljbu po njemu što
joj je oduzeo nevinost. *ako je mogao da znaC
' da sam znao misli on u sebi opet bih to učinio.
Ali Aleks mirno spava. "amo jednom tiho 1rk#e ste+u#i prste oko
pokrivača. 7id najednom obuzima strepnja ali samo nakratko. Na kraju
donosi odluku pre nego što ga savest opomene drugačije.
2olako se spušta na krevet okrenut prema njoj dovoljno blizu da
oseti njen lekovima omamljen dah. 4pija delikatnu muskulaturu njenog
lica oblik usana i senku dugih trepavica na obrazima.
$Aleks.% =apu#e njeno ime ali je ne budi samo u+iva u tome kako
zvuči kad ga izgovori glasno.
9na duboko uzdiše. 7id spušta pogled na njenu pocepanu majicu.
*roz poderotinu mo+e da vidi dve savršene nabrekline njenih dojki.
2rorez izme-u njih je osenčen i baršunast na slaboj svetlosti lampe.
Najednom ima neizdr+ivu +elju da tu zagnjuri lice.
Ne čini to. Niti joj ljubi usne iako ga opseda če+nja za njenim mekim
vla+nim poljupcima.
4 iskušenju je i da joj pomiluje grudi. *roz tanku majicu vidi tamne
bradavice i zna da bi se ukrutile posle samo jednog njegovog dodira. .a
prokleta majica je seksepilnija od svakog čipkastog negli+ea koji je Nora
0ejl dosad obukla.
2ravo je mučenje le+ati pored Aleks a ne dodirivati je ali pravi je raj
imati ovoliki pristup tako nevinom bo+anstvu. *ad zadovoljstvo i bol
postanu skoro neizdr+ivi 7id nevoljno ustaje s kreveta.
2obrinuvši se daje dobro pokrivena i čvrsto uspavana tiho se iskrada
iz sobe.
< R .
$4-i% ka+e >unior ne ustaju#i s kauča. "am je u dnevnoj sobi gleda
.V i puši d+oint kad 7id u-e unutra. $6dravo. 9tkud tiC% Nudi mu dim
marihuane.
$Ne hvala.% 7id seda na stolicu i di+e noge na kauč.
"oba je pretrpela drastične promene otkad je kao klinac prvi put ušao
u nju. >unior je zamenio kompletan nameštaj kad se posle razvoda
vratio ku#i. "ada deluje moderno i 1unkcionalno.
$Bo+e kako sam umoran% uzdiše 7id provlače#i šaku kroz kosu.
>unior uzima poslednji dim i gasi d+oint. $0rozno izgledaš.%
$Baš ti hvala.% 7id se tu+no ceri. $*ako to da ja uvek izgledam kao da
me je pregazio stampedo a ti si uvek sve+ i doteranC%
$0eni. 2ogledaj moju majku. Nikad je nisam video u lošem izdanju.%
$:ogu#e. :oj otac nije davao ni cvonjka za te stvari.%
$Ne očekuj moje sa+aljenje. 3obro znaš da tim nemarnim izgledom
jednako dobro privlačiš +ene. .i i ja smo različiti tipovi to je sve.%
$6ajedno mo+emo da budemo tim.%
$Bili smo.%
$AC%
$"e#aš se one no#i kad smo delili jednu od sestara 0ejl iza oru+ar-
niceC *oja je to bese bilaC%
7id se kiko#e. $4bij me ako se se#am. 2reviše sam smo+den da bih
sada mozgao o tome.%
$2rilično se trošiš u poslednje vreme. 7adiš prekovremenoC%
$.ako nekako% 7id taktički #uti. $:otrim na Aleks ne +elim da joj se
nešto dogodi.%
7id odmah prime#uje varnicu u >uniorovim očima.
$:ala je bombonica vredna je truda% ceri se >unior.
$Aleks danas umalo nije poginula.%
$=ta ka+ešC% >unior spušta noge sa naslona i ustaje. $=ta se desiloC >e li
dobroC% 7id mu prepričava incident na putu. $:oram da je pozovem%
uzrujano #e >unior kad ovaj završi.
$Nemoj. 4pravo je zaspala. 4 bolnici su joj dali neke jake pilule protiv
bolova.%
7id na sebi ose#a te+inu >uniorovog pogleda ali ga ignoriše. Ne
objašnjava mu zašto ose#a potrebu da zaštiti Aleks. 4ostalom s
ogromnim naporom se večeras odvojio od nje i ostavio je samu.
$Neki :eksikanci su videli ceo spektakl. *a+u da je vozilo imalo
oznake :5-a i da je namerno odguralo njena kola s druma.%
>unior deluje zbunjeno. $2rvo mi je na pamet pao velečasni.%
$Ali otkud njemu vozilo tvoje kompanijeC%
$9d nekog vernika koji je ujedno radi kod nas.%
$:oji ljudi ve# proveravaju tu mogu#nosti iako sumnjam da #e išta
na#i.%
3va prijatelja za trenutak smrknuto #ute. *onačno 7id nehajno ka+e;
$!ujem da si jutros doručkovao sa Aleks.%
$6vala me je da se vidimo i popričamo.%
$9 čemuC%
$*a+e da si joj ispričao o "elininom pokušaju abortusa.%
7id spušta glavu. $>esam.%
$Ne volim da naga-am prijatelju ali...%
$9nda nemoj.% 7id ustaje sa stolice.
$3obro dobro. "amo mi nije jasno zašto je to toliko va+no.%
7id ne +eli da se se#a prethodne no#i. $9 čemu ste još razgovarali za
doručkomC%
$9 no#i kad je "elina ubijena. 2itala je da li sam je zaprosio.% >unior
ukratko prepričava svoj razgovor sa Aleks.
$>e 1D ti poverovala da si izašao u grad i sam se napioC%
$:islim da jeste. "vi drugi jesu.%
2ogled koji razmenjuju traje du+e nego što im prija. $2a naravno.% 7id
skre#e pogled ka prozoru. $Aleks ka+e da se na kraju pojavila "tejsi
nimalo prijateljski raspolo+ena.%
>unior okleva. $3a ovaj u poslednje vreme se vi-am sa "tejsi.%
7id naglo okre#e glavu gledaju#i ga ispitivački. $3a li je vi-aš ili je
samo karašC 'li je to tebi istoC%
$*riv sam priznajem.%
7id psuje. $6ašto raspiruješ vatruC%
$.ako mi odgovara.%
$Nora 0ejl bi ti više odgovarala.%
$Ali ona je zauzeta - za sve osim za tebe.%
7id pu#i usne. $2azi šta radiš >uniore.%
$!uj niko ne#e stradati. "tejsi je potrebna pa+nja. 4vek je spremna za
akciju.%
$6ato što te obo+ava kretenu.%
$Auuu...% >unior odmahuje rukom. $9no što sa sigurnoš#u znam je da
"tejsi šizi zbog Aleks ali joj nikad ne bi naudila. 2laši da ne ugrozi sve
nas naročito svog oca.%
$Vide#emo još. Aleks je čvrsto odlučila da na-e pravog krivca i strpa
ga u zatvor.%
>unior opet di+e noge na naslon kauča. $.ebe to baš mnogo brine aC%
$3a% odgovara 7id. $:nogo gubim ako :5 ne dobije dozvolu za
kockanje. 'sto kao ti.%
$Na šta ciljaš 7ideC Ne misliš valjda da sam ja inscenirao udesC >e li
ovo ispitivanje šeri1eC% >uniorov glas ne drhti pod 7idovim prodornim
pogledom.
$2a jesi liC%
>unior crveni od besa. $Blagi bo+e ti si skroz poludeoF% "kače s kauča i
unosi se 7idu u lice. $Nikada joj ne bi 1alila dlaka s glave.%
$>esi li bio jutros u njenoj sobiC%
$>esam. 2aC%
$6aštoC% urla 7id.
A šta ti mislišC% uzvra#a >unior urlaju#i.
7id naglo zabacuje glavu. 4 pitanju je re1leks kojim sebe sprečava da
ne nasrne napred.
2osle nekoliko sekundi mučne tišine >unior mirno dodaje; $9dbila
me je.%
$Nisam te pitao.%
$Ali te zanima% intuitivno #e >unior. $3a li Aleks i njen razlog što je
tu imaju neke veze sa tvojim odbijanjem tatine ponude da se vratiš u
:5C% >unior seda na ivicu kauča streljaju#i 7ida pogledom. $Nisi to
planirao ni da mi spomeneš je liC%
$Nisam.%
$6aštoC%
$Nema svrhe. *ad sam napustio kompaniju bilo je to zauvek. Više
ne#u da budem deo nje.%
$:isliš deo nas.%
7id sle+e ramenima. >unior netremice pilji u svog prijatelja. $6bog
"elineC%
$6bog "elineC% ponavlja 7id a onda se grohotom smeje. $"elina je
mrtva odavno.%
$>e liC%
3va prijatelja zure jedan u drugog i njihove maske konačno padaju.
7id tiho odgovara $>este.%
$Ali me-u nama nije isto još od onda zar neC%
$Nikad više ne#e biti isto.%
4 pravu si% tu+no #e >unior. $1 +ao mi je zbog toga.
$' meni.%
A AleksC%
$=ta s njomC%
>e li ona razlog što ne#eš da se vratišC%
$Naravno da ne. 3obro znaš moj razlog >uniore - ili bi bar trebalo da
znaš. !esto puta sam ga spomenuo čuo si me.%
$9na glupost o samostalnostiC .o nije razlog. .i bolje umeš sa An-
gusom nego ja.%
>unior zadr+ava dah najednom spoznavši istinu. $4daljavaš se za moje
dobro je li takoC%
$Nije tako% malo prebrzo poriče 7id.
$Nego šta nego jeste% re+i >unior. $"matraš da si pretnja meni kao
navodnom nasledniku. 5 baš ti hvala ali ne trebaju mi tvoje uslugeF%
Naglo kao što eruptira >uniorov bes splašnjava. $*oga ja to
zavaravamC% 2rezrivo se smeje. $"igurno ne sebe.% 3i+e glavu i mole#ivo
gleda u 7ida. $Voleo bih da se vratiš. .rebaš nam naročito kad završimo
hipodrom.%
*o sad priča glupostiC%
$6naš da sam u pravu. .ata dobro vodi posao ali sve radi po šablonu.
3anas se tako ne posluje. >a imam šarm ali šarm je kod uzgoja konja
koristan koliko i skije na >amajki. 9sim ako si +igolo - poziv koji bi mi
jedino le+ao - šarm je krajnje neupotrebljiv.%
$2onekad dobro do-e.%
$.ata je dovoljno mudar da vidi kako nas ti dr+iš na okupu 7i-e.
:ogao bi da nam budeš tampon-zona.% >unior gleda u svoje šake. $7adije
bi tebe nego mene.%
$>uniore...%
$Ne pusti me da prvi put budem iskren do kraja. 2reviše smo matori
da bismo lagali jedan drugog. .ata bi se zakleo da je ponosan što sam
njegov sin ali ja znam da nije tako. :islim voli me naravno ali nisam
ispunio njegova iščekivanja. ,ao mu je što nisam kao ti.%
$Nije tačno.%
$Bojim se da jeste.%
$:a daj% 7id odlučno odmahuje glavom. $*ad prigusti kad sve karte
padnu Angus zna da si ti njegov jedini adut. Bilo je prilika...%
$*ojih prilikaC%
$:nogo prilika% uzvra#a 7id $kada si radio onako kako si smatrao da
treba. 2onekad je potrebno doterati cara do duvara da bi ti prihvatio
svoju odgovornost% uverava ga 7id $ali kad znaš da nešto zavisi od tebe
onda to i uradiš najbolje što znaš.% "pušta ruku na >uniorovo rame.
$"amo ponekad treba neko da te šutne u tur da bi te pogurao.%
Vreme je da se ovaj razgovor okonča pre nego što postane krajnje
patetičan. 7id tapše >uniora po ramenu i kre#e prema vratima. $Ako tu
travu budeš prodavao školarcima lično #u te uhapsiti razumešC% 9tvara
vrata i ve# je u hodniku kad ga >unior sustigne.
$Bio sam van sebe onog dana kad si došao na parking kantri kluba da
pokupiš Aleks.%
$6nam. Ali posao je posao.%
$:a nemojC A aerodromC >e li i to bio posaoC .ata nije stekao takav
utisak.%
7id #uti kao zaliven niti priznaje niti poriče.
$.ako značiC% šapu#e >unior nabiru#i obrve. $'storija se ponavlja aC
9bojica se zaljubljujemo u istu +enuC%
7id odlazi bez reči zatvorivši za sobom vrata.
J @ .
"tejsi Volas sklanja tanjir s polupojedenom tunjevinom ispred svog
oca i na isto mesto spušta činiju sa vo#nom salatom. $Ne#emo morati još
dugo da brinemo% uverava ga ona. .ema njihovog razgovora je
Aleksandra 0ajter. $>esi li čuo za nedavni udesC%
$*oliko znam to nije bio udes.%
$7azlog više da ta namiguša napusti grad.%
$ Angus misli da joj to ne pada na pamet% odgovara sudija #uškaju#i
vrhom viljuške višnju koja pliva u vo#nom sirupu. $*a+e da je ube-ena
da je neko hteo da je uplaši i otera iz grada pre nego što otkrije ubicu.%
$3a li stvarno veruješ u sve što Angus ka+eC% iznervirano pita "tejsi.
$9tkud zna šta #e uraditiC%
$Navodno je tako rekla >unioru.%
"tejsi spušta viljušku. $>unioruC%
$Bmm.% "udija Volas pijucka svoj ledeni čaj. $>uče su se videli.%
$:islila sam da se posle bolnice vratila u motel.%
$0de god da je otišla >unior je bio njen jedini kontakt sa spoljnim
svetom.% "udija je toliko ophrvan svojim brigama da ni ne prime#uje
"tejsin iznena-eni pogled.
9n ustaje od stola. $Bolje da krenem inače #u zakasniti. 3anas imamo
sastanak porote i saslušanje onog što je upucao čoveka kod Nore 0ejl
Barton. 9čekujem predlog za nagodbu ali je &ambert ubedio 2eta
!estejna da ga tereti za pokušaj ubistva.%
"tejsi ga ni ne sluša. :islima je u motelskoj sobi gde prelepa Aleks
0ajter leškari na krevetu dok >unior stoji pored nje i dr+i je za ruku.
$4zgred% dodaje sudija navlače#i kaput $jesi li juče dobila moju
porukuC%
$3a pozovem Aergusa 2lametaC%
$3a. Nije li to onaj evangelistički propovednikkoji je digao 1rku zbog
binga na prošlogodišnjem karnevalu u No#i vešticaC =ta ho#e od tebeC%
$"kuplja potpise za zabranu kockanja u okrugu 2ersel.%
"udija se smeška. $6na li da je to isto kao kada bi zabranio peščanoj
oluji da duvaC%
$' ja sam mu to rekla% ka+e "tejsi. $!uo je da sam član nekoliko
+enskih organizacija pa ho#e da se udru+imo s njima. 9dbila sam
naravno.% 3+o Volas uzima svoju aktovku i otvara vrata. $7id je ube-en
da je 2lamet odgovoran za onaj vandalizam na ranču :intonovih ali
nema dokaze za to.% "udija ne krije ništa od svoje k#erke. Naučio je da u
nju ima puno poverenje. $Ne verujem da 2lamet ima dovoljno mozga da
tako nešto izvede sam. Ne bez nečijih instrukcija. 7id ne odustaje od te
ideje a ja ne znam gde mi je glava od silnih briga.%
"tejsi zabrinuto hvata oca za ruku. $*ojih briga taticeC Aleks 0ajterC
*ako ona mo+e da ti naudiC%
"udija se usiljeno smeška. $Nikako. Ali i sama znaš koliko insistiram
da sve bude besprekorno. :oram da idem. 6bogom.%
Vandu 0ejl Barton 2lamet poštar zatiče kako mete verandu. *ad joj
uruči sve+anj pisama ona mu se ljubazno zahvaljuje i ulazi u ku#u
sortiraju#i usput pristiglu poštu. *ao i obično sva pisma su adresovana
na njenog mu+a. 4glavnom računi i crkvena prepiska.
:e-utim jedno pismo je drugačije od ostalih. *overat je kvalitetniji i
čvrš#i. Adresa pošiljaoca je izostavljena dok je adresa primaoca iskucana
na pisa#oj mašini.
7adoznalost nadjačava striktnu zapovest njenog mu+a da samo on
otvara svu pristiglu poštu. Vanda otvara koverat koji sadr+i samo jedan
prazan papir presavijen napola i u njemu pet novčanica od sto dolara.
6aprepaš#eno zuri u novac kao da je pao s :arsa. 2etsto dolara je više
nego što su ikad sakupili na religijskim seansama i to onim
najpose#enijim. Naravno Aergus od priloga uzima samo onoliko koliko je
neophodno da pokrije osnovne troškove svoje porodice. "ve ostalo ide
crkvi i njenim DpotrebamaD.
Nema sumnje da je ovo poslao donator koji +eli da ostane anoniman.
2oslednjih nekoliko dana Aergus je zvao ljude nagovaraju#i ih da
učestvuju u protestima pred kapijama ranča :intonovih i skupljaju#i
sredstava za antikockarske proglase u lokalnim novinama. 2ublikovane
reklame su preskupe.
No ve#ina mu je spuštala slušalicu nazvavši ga pre toga uvredljivim
imenima. Vrlo mali broj ga je saslušao i udelio svoj skroman prilog.
Ali petsto dolara.
Aergus često tele1onira tihim šaputavim glasom. Vanda ne zna s kim
to razgovara niti o čemu ali sumnja da to ima neke veze sa rančom
:intonovih. Najte+e od svega joj je palo što je morala da sla+e svog
starog prijatelja 7ida. 2rozreo je njenu la+ ali je d+entlmenski prešao
preko toga.
*asnije kad je svoju nečistu savest ispovedila Aergusu ovaj ju je
zdušno uveravao da je njena la+ opravdana. Bog ne očekuje od svojih
slugu da idu u zatvor gde mu nisu ni od kakve od koristi.
2odsetila ga je na činjenicu da je "veti 2avle ve#i deo svog +ivota
proveo u zatvoru gde je dobio inspiraciju da napiše Novi zavet. Aergus je
odbacio njeno pore-enje rekavši joj da začepi gubicu kad su u pitanju
stručne stvari previše komplikovane da bi ih ona razumela.
$VandaC%
9na se trza na njegov glas iz susedne prostorije i re1leksivno gura
novac u svoje mlohave grudi. $3a AerguseC%
$>e li to bio poštarC%
$3a jeste% +urno odgovara ona gledaju#i u koverat. Novac sigurno
ima neke veze sa onim tajnim tele1onskim pozivima. Aergus odbija da
priča o njima. $4pravo ti nosim poštu.%
Vanda ulazi u kuhinju gde njen mu+ sedi za kuhinjskim stolom koji
im ujedno slu+i i za pisanje. 2red njega spušta pisma i prilazi sudoperi da
završi pranje sudova. Anonimni koverat ostaje skriven u d+epu njene
kecelje.
*asnije #e ga pokazati Aergusu obe#ava sebi Vanda. Neka to bude
iznena-enje. 4 me-uvremenu #e malo da mašta o svemu što bi za taj
novac mogla da kupi svojoj deci.
S S S
Aleks je imala trideset šest sati da razmisli o svemu. &eče#i upornu
glavobolju dva dana i jednu no# je prele+ala u krevetu preispituju#i svoj
slučaj i popunjavaju#i rupe u njemu.
Ne mo+e večito da trči ukrug. Verovatno je istini bli+e nego ikad ali
sada #e morati da pribegne očajničkim merama. 7ok koji joj je 0reg
postavio se bli+i. Vreme je da pritera nekog uza zid da postane agresivna
ako treba i da ble1ira.
Nekoliko dana ranije došla je do srceparaju#eg zaključka da je ona
bila uzrok "elininog ubistva ali nije planirala da taj teret krivice nosi do
kraja +ivota. *o god da je ubio njenu majku mora#e tako-e da pati.
Aleks se i jutros budi sa glavoboljom ali podnošljivom. >utro provodi
prelistavaju#i svoje beleške i istra+uju#i a potom čekaju#i sudiju Volasa
da se vrati sa ručka. "tarac nije sre#an što je vidi.
$7ekla sam gospo-ici 0ajter da vam je današnji raspored prebuki-
ran% pravda se gospo-ica &ipskomb kad je sudija prekorno pogleda.
$'nsistirala je da vas sačeka.%
4 pravu je sudijo% potvr-uje Aleks. $:o+ete li da odvojite par
minutaC% 3+on Volas gleda na svoj ručni sat. $Ali samo toliko.%
Aleks ga prati u njegovu kancelariju. 9n skida svoj kaput i kači ga na
mesingani čiviluk. .ek kad sedne za svoj radni sto trude#i se da deluje
što robusnije sudija pita; $9 čemu se sad radiC%
$!ime vas je Angus :inton kupioC%
Njegovo lice namah crveni. $Ne znam o čemu govorite.%
$6nate znate. 9sudili ste nevinog čoveka na lečenje u mentalnoj
instituciji sudijo Volas. 6nali ste da je nevin ili ste bar sumnjali u to.
4činili ste to na zahtev Angusa :intona zar neC 6auzvrat ste tra+ili da
se >unior o+eni vašom k#erkom "tejsi.%
$9vo je neverovatnoF% "udija udara pesnicama po stolu.
$Vrlo verovatno. 9nog jutra kada je "elina 0rejam 0ajter na-ena
mrtva u štali na ranču :intonovih Angus je kontaktirao s vama
tele1onski ili lično. 4bogi Bad je ubrzo uhapšen. Bio je umrljan krvlju i
kod njega je na-en skalpel kojim se pretpostavlja da je izvršen zločin. .o
nikad nije precizirano jer skalpel nije odnet na analizu. 'zveštaj sa
autopsije je utvrdio samo smrt višestrukim ubodima ali 1orenzičari nisu
imali pristup telu pre kremacije tako da je moglo da bude izbodeno bilo
čime.%
$4bogi Bad ju je izbo skalpelom doktor *olinsa% tvrdoglavo ka+e
sudija. $Našao ga je u štali i upotrebio ga za zločin.%
$0de je taj skalpel sadaC%
$"adaC 2rošlo je dvadeset pet godina. Ne očekujete valjda da je u
skladištu za dokazeC%
$Ne ali očekujem da postoje neki podaci o njegovom uništavanju.
Niko nikad nije pozvao pokojnog doktora *olinsa ili njegovog sina da
pita +eli li da mu se skalpel vrati iako je poznato da je to bio poklon od
njegove +ene. 6ar vam to nije nimalo neobičnoC%
$Bogzna šta se desilo s njim ili s podacima o njemu.%
$:islim da ste ga vi uništili sudijo. Vi ne policijska slu+ba gde
postoji poslednji podatak o posedovanju skalpela. 2roverila sam jutros
pre dolaska ovamo.%
$6ašto bih ga ja uništioC%
$6a slučaj da kasnije neki istra+ivač - kao sada ja - lako poveruje u
priču o njegovom nestanku kao posledici birokratske greške. Bolje biti
optu+en za loše vo-enje knjiga nego za izvrtanje pravde.%
$Nesnošljivi ste gospo-ice 0ajter% sik#e sudija. $*ao i ve#ina
osvetnika reagujete previše emotivno iako nemate nikakve osnove za
tako gnusne optu+be.%
$*ako god ovo planiram da iznesem pred velikom porotom. 4 stvari
činim vam uslugu što vam ovo govorim. "ad imate dovoljno vremena da
konsultuje svoje advokate. 'li #ete da se pozovete na peti amandmanC%
$Ni jedno ni drugo.%
$,elite li odmah da pozovete svog advokataC 7ado #u sačekati.%
$Ne treba mi advokat.%
$9nda #u nastaviti. Angus je od vas tra+io uslugu i vi ste zauzvrat
tra+ili protivuslugu.%
$>unior :inton je o+enio moju k#er iz ljubavi.%
$.eško mije da poverujem u to sudijo Volas budu#i daje meni
ispričao kako je zaprosio moju majku u no#i kad je ubijena.%
$6a njegovu prevrtljivost nemam objašnjenje.%
$>a imam. >unior je bio zamena za osudu 4bogog Bada.%
$9kru+ni javni tu+ilac...%
$9n je bio na odmoru u *anadi u to vreme. Njegova udovica mi je to
jutros potvrdila. Njegova sekretarica je imala dovoljno dokaza da 4bogog
Bada optu+i za ubistvo.%
$2orota ga je optu+ila tako-e.%
$Ne sla+em se ali to nikada ne#emo saznati. 6ahvaljuju#i vama.%
Aleks uzdiše. $ *oga je Angus štitio - sebe >uniora ili 7idaC%
$Nikoga.%
$"igurno vam je rekao kad vas je tog jutra pozvao.%
$Nije me zvao.%
$6vao vas je odmah po hapšenju Biksa. =ta vam je rekaoC%
$Ništa mi nije rekao. Angus i ja se nismo čuli.%
Aleks ustaje sa stolice rukama se oslanja o njegov radni sto. $"lušajte
3+o nešto mi ovde nije baš najjasnije. >e li bilo; D>unior je malo preterao
sa dokazivanjem svoje muškostiCD 'li je bilo; D2omozi 7iduC 9n mi je kao
sin.D =ta od to dvojeCE
$Ništa.%
$:ogli ste da ga odbijete. Verovatno ste tra+ili malo vremena da
porazmislite. A pošto je Angus oličenje 1ino#e dao vam je nekoliko sati.
.ada ste smislili i protivuslugu - brak izme-u >uniora i "tejsi.E
$Nemate pravo...%
$:o+da ste o toj dilemi čak i prodiskutovali s njom i gospo-om
VolasC%
$9va optu+ba je...%
$'li je mo+da "tejsi sama predlo+ila uslove pogodbeC%
"udija skače sa stolice i unosi se Aleks u lice urlaju#i nešto nerazgo-
vetno. *ad shvati da se odao trep#e oblizuje usne i polako se odmiče od
nje okre#u#i joj le-a. Nervoznim prstima prelazi preko naslona svoje
ko+ne stolice. .o je poklon od njegove k#erke njegove jedinice.
$6nali ste koliko "tejsi voli >uniora :intona.%
$3a% tiho odgovara on. $6nao sam da ga voli više nego što on
zaslu+uje.% $' da je njena ljubav neuzvra#ena.%
$3a.%
$' da je >unior šarao okolo koliko god je hteo. :islili ste da #ete njenu
reputaciju i mogu#nost od ne+eljene trudno#e najbolje zaštititi ako ih što
pre venčate.%
"tarčeva ramena se sle+u dok tihim slomljenim glasom odgovara;
$3a.%
Aleks sklapa oči i ispušta dug nečujan izdah. Napetost iz nje ističe
poput talasa koji se povlači sa spruda. $"udijo Volas ko je ubio moju
majkuC *oga je Angus štitio kad je zatra+io od vas da procesirate Ba- dija
BiksaC
"udija se okre#e prema njoj. $Ne znam. Bog mi je svedok da ne znam.
*unem se u godine moje sudijske karijere.%
Aleks mu veruje. *limaju#i glavom skuplja svoje stvari ali kad stigne
do vrata njegove kancelarije čuje kako je sudija tiho zove.
$3aC%
$Ako ovo ikad iza-e pred sud ho#e li to biti jezgro vašeg slučajaC%
$Bojim se da ho#e. ,ao mi je.%
$"tejsi...% "udija zastaje da pročisti grlo. $Nisam lagao kad sam rekao da
nije znala za moju pogodbu sa Angusom.%
Aleks ponavlja; $,ao mi je.%
"udija Volas pokunjeno spušta glavu. Aleks izlazi u predvorje i za
sobom zatvara vrata. "ekretarica je neprijateljski gleda što i nije sasvim
nezaslu+eno. Naterala je sudiju da prizna istinu. Bilo je to neophodno ali
nije u+ivala u tome;
3ok čeka li1t Aleks čuje pucanj. $9 ne% šapu#e i ispušta aktovku
trče#i nazad kroz hodnik. 0ospo-ica &ipskomb je ve# na vratima njegove
kancelarije. Aleks je odguruje u stranu i utrčava unutra.
Vrisak joj se ledi u grlu ali je nadjačava sekretaričin odjekuju#i kroz
hodnike.
J 1 .
4 roku od nekoliko minuta svi zaposleni u sudu okupljeni su pred
kancelarijom sudije Volasa. 7id prvi koji je dotrčao iz prizemlja probija
se kroz masu. $3ajte malo mestaF% "vojim pozornicima u hodu izdaje
zapo- vesti/ prvom da pozove kola hitne pomo#i a drugom da isprazni
hodnik.
4tešno grli gospo-icu &ipskomb koja histerično plače predla+u#i
'mod+en sekretarici 2eta !estejna da je izvede napolje. Naposletku
prilazi Aleks.
$"i-i u moju kancelariju zaključaj se i ostani tamo. >asnoC% 9na mu
uzvra#a tupim pogledom. $>e lD ti jasnoC% ponavlja 7id glasnije
drmusaju#i je za ramena. >oš uvek u šoku Aleks nemo klima glavom.
7id jednom svom pozorniku ka+e; $2obrini se da ode u moju
kancelariju. Ne puštaj nikog unutra.%
2ozornik prati Aleks niz hodnik. 2re nego što si-u niza stepenice ona
hvata 7idov pogled ka u+asnom prizoru za radnim stolom sudije Volasai
vidi kako provlači ruku kroz kosu mrmljaju#i; $Bestraga.%
4 njegovoj kancelariji u prizemlju Aleks prekra#uje vreme šetkaju#i
plaču#i sede#i i zure#i u prazno. 6arobljena je u sopstvenom paklu zbog
samoubistva sudije 3+oze1a Volasa.
0lava joj toliko pulsira da joj se čini kako #e kopče na njenom te-
menu popucati. 6aboravila je da ponese lekove protiv bolova.
0rozničavo pretura po šeri1ovim 1iokama u potrazi za aspirinom. 6ar je
ovaj čovek imun na bolC
4brzo ose#a mučninu i vrtoglavicu a ruke odbijaju da se ugreju iako
ih uporno trlja. "tari zidovi i tavanica propuštaju prigušene zvuke sa
sprata ali ih ona ne razaznaje. 9sluškuje beskrajnu paradu koraka. 4
7idovoj kancelariji je sklonjena od mete+a ali izgara od +elje da sazna šta
se doga-a u prostorijama i hodnicima na spratu.
Aleks pada u očaj. "ve činjenice ukazuju na neumoljivu istinu s
kojom nije spremna da se suoči. :e-utim ispovest sudije Volasa nije ra-
svetlila nego dodatno zamaskirala njene glavne osumnjičene.
4hva#en u škripcu Angus #e tra+iti načine da se izvuče bez trunke
kajanja. .aj je bio spremna i da potkupi sudiju samo da zaštiti >uniora.
Ništa manje ne bi učinio za 7ida. Ali od sve trojice koji je te kobne no#i
ušao u štalu i ubio "elinuC
*ada 7id konačno otvori vrata Aleks se naglo okre#e uplašena.
.oliko dugo je gledala kroz prozor da je izgubila pojam o vremenu. A
onda shvata da je napolju počelo da se smrkava jer 7id pali svetio. 9na
još uvek ne zna šta se doga-a na spratu i pred zgradom suda.
7id je mrko gleda ali ne govori ništa. "ipa sebi ka1u i otpija nekoliko
gutljaja. 4 poslednje vreme kad god se nešto dogodi u ovom gradu
obavezno si i ti upetljana. 6ašto je to takoC%
9či joj se pune suzama. 3o maločas je bila smirena a sada joj neka
gvozdena ruka ste+e srce. 3rhtavim ka+iprstom Aleks pokazuje na
njegove grudi. $Nemoj 7i-e. Nisam imala pojma...%
$3a #e 3+o Volas prosvirati sebi mozak kad ga sateraš u #orsokak. 2a
upravo to se dogodilo dušo. :ozak mu se prosuo po radnom stolu.%
$4mukniF%
$Na suprotnom zidu smo našli komade kose i tkiva.%
Aleks pokriva usta guše#i vrisak. 6atim mu okre#e le-a drhte#i ne-
kontrolisano. *ad je 7id dodirne ona se trza ali stisak njegovih šaka na
njenim ramenima dovoljno je jak da je okrene prema sebi i prisloni na
grudi.
3e de. 2rošlo je.% Aleks pod obrazom ose#a kako mu se grudi di+u
I spuštaju odaju#i duboki uzdah. $6aboravi.%
9na se naglo odmiče od njega. $3a zaboravimC !ovek je mrtavF
:ojom krivicomF%
$>esi li ti povukla obaračC%
$Nisam.%
$9nda nije tvojom krivicom.%
4tom neko kuca na vrata. *o jeC% strogo pita 7id. *ada se jedan od
pozornika predstavi 7id mu ka+e da u-e daju#i Aleks znak da sedne dok
ovaj uvlači papir u pisa#u mašinu. 9na zbunjeno gleda u 7ida. $4ze#emo
ti izjavu% objašnjava on..
$"adaC%
$Najbolje da to što pre obavimo. "premanC% pita pozornika na šta ovaj
klima glavom. $3akle šta se dogodiloC%
2re nego što počne Aleks papirnom maramicom briše lice. *ratko i
sa+eto priča šta se odvijalo u sudijinoj kancelariji trude#i se da ne
spomene imena i temu o kojoj su diskutovali.
$'zašla sam iz kancelarije i otišla do li1ta.% Aleks spušta pogled na
zgu+vanu vla+nu maramicu u svojim rukama. $A onda sam čula pucanj.%
$>esi li potrčala nazadC%
$3a. &e+ao je preko radnog stola. Videla sam krv i... i znala sam da je
mrtav.%
$>esi li videla pištoljC% Aleks odmahuje glavom. 7id se obra#a
pozorniku; $6apiši da je odgovorila negativno i da nije mogla to da vidi
jer je pištolj iz +rtvine ruke pao na pod. .o je sve za sada.% 2ozornik se
diskretno povlači. 7id čeka da mu koraci utihnu a zatim seda na svoju
stolicu i di+e noge na ivicu stola. $9 čemu si razgovarala sa sudijomC% $9
"elininom ubistvu. 9ptu+ila sam ga da je prikrio dokaze i prihvatio
mito.%
$9zbiljne optu+be. *ako je reagovaoC%
$2riznao je.%
7id vadi nešto iz d+epa svoje košulje i baca na sto. "rebrni skalpel uz
tupi metalni zveket pada na sredinu stola. " vremenom je oskidirao ali je
čist.
Aleks uzmiče jedan korak zapanjeno gledaju#i u zlokobno oru-e.
$9dakle tiC%
$'z njegove leve ruke.%
3ugo se gledaju u oči. 7id naposletku dodaje; $Bio je njegov
instrument samoka+njavanja. 3r+ao ga je u 1ioci svog stola kao podsetnik
na korupciju kojoj je podlegao. " obzirom na onoliki ponos tokom
dugogodišnjeg slu+bovanja nije ni čudo što je sada pukao. 7adije je sebi
pro- svirao metak nego bio svedok sunovrata svoje karijere.%
$.o je sve što imaš da ka+ešC%
$=ta očekuješ da ka+emC%
$=to me ne pitaš ko ga je podmitioC !imeC 6aštoC% 9či joj se naprasno
suše. $Ve# znaš zar neC%
7id spušta noge sa stola i ustaje. $Nisam se rodio juče Aleks.% $6nači
znaš da je Angus naterao sudiju Volasa da zatvori 4bogog Bada kao
"elininog ubicu u zamenu za brak izme-u >uniora i "tejsi.% $=ta ti to
vrediC% 7id spušta ruke na bokove streljaju#i Aleks očima. $9bična
spekulacija. Ne mo+eš ništa od toga da doka+eš. Vaš razgovor nije
zabele+en. *ao da se nikad nije ni dogodio. !ovek je mrtav njegova
reputacija dobrog sudije je otišla do-avola a ti i dalje nemaš čime da
potkrepiš ubistvo.%
7id se lupka prstima po grudima. $>a sam morao da odem kod sudije
ku#i i obavestim "tejsi da je njen otac prosuo mozak po svom radnom
stolu zbog tvojih neosnovanih optu+bi daje mo+da bio potkupljen.% 7id
naglo #uti obuzdavaju#i svoj bes. $2re nego što se ozbiljno naljutim na
tebe predla+em da odemo negde gde #emo biti bezbedni.% $BezbedniC
9d kogaC%
$9d tebe za ime boga. "tvar se još nije slegla. 2et !estejn je na ivici
in1arkta. 0reg Barper je ve# triput zvao pitaju#i imaš li ti neke veze sa
samoubistvom uva+enog sudije. "tejsi je dotučena bolom a u trenucima
lucidnosti te proklinje.
$2red zgradom suda imamo 2lameta i njegovu vojsku lu-aka. Nose
plakate na kojima piše da se bli+i smak sveta. "av taj haos si izazvala ti
tu+ioče i tvoj nerešeni slučaj ubistva.%
Aleks ose#a teskobu u grudima ali se ne predaje. $=ta je trebalo da
učinimC 3a pustim Volasa da pro-e neka+njeno zato što je ljubazan
čikicaC%
$2ostoje i suptilniji načini rešavanja ovako osetljivih situacija Aleks.%
$Ali ih niko ne rešavaF% uzvikuje ona. $>e li to tvoja 1ilozo1ija primene
zakona šeri1e &ambertC Neka pravila ne va+e za neke ljudeC *ada tvoj
prijatelj prekrši zakon da li mu progledaš kroz prsteC 9čigledno da.
9vde mislim na Noru 0ejl Barton i njen bordel. 3a li to izuzimanje od
zakona va+i i za tebeC%
7id joj ne odgovara. 4mesto toga prilazi vratima i otvara ih sik#u#i
kroz zube; $'demo.%
'zlaze u hodnik i skre#u prema pomo#nom li1tu. $2et mi je pozajmio
+enina kola% obaveštava ga Aleks. $2arkirana su ispred.%
$6nam. Ali tamo je gomila novinara gladnih detalja o samoubistvu.
'skraš#emo se na zadnja vrata.%
Neopa+eno napuštaju zgradu. Napolju je mrkli mrak i Aleks se pita
koliko je sati. Na pola puta do parkinga iz senke izlazi prilika koja im
preprečuje put.
$"tejsiF% tiho uzvikuje 7id. Nesvesno spušta ruku na butinu gde mu je
pištolj iako ga nije izvadio iz 1utrole.
$6nala sam da #u vas ovde uhvatiti.%
"tejsine oči su 1iksirane za Aleks. :r+nja u njima tera Aleks da potra+i
7idovu zaštitu ali joj to ponos ne dozvoljava. $2re nego što išta ka+eš
"tejsi ho#u da znaš da mi je veoma +ao zbog tvog oca.%
$>e liC%
$>este. ,ao mi je.%
"tejsi drhti da li od hladno#e ili od ga-enja Aleks nije sigurna. $3ošla
si ovde da ga uništiš. Ne bi trebalo da +ališ nego da likuješ.% $Nemam
nikakve veze sa greškama tvog oca iz prošlosti.%
$.i si razlog celog ovog haosaF 6ašto ga nisi ostavila na miruC% pita
"tejsi drhtavim glasom. $Nikom nije va+no šta se dogodilo pre dvadeset
pet godina osim tebi. Bio je star. 2lanirao je da se penzioniše za samo
nekoliko meseci. =ta ti je učinio na+aoC%
Aleks se se#a poslednjih reči sudije Volasa. "tejsi nije znala za mračnu
pogodbu u koju se upustio da bi udovoljio svojoj jedinici. Aleks #e morati
da je poštedi tog bolnog saznanja bar dok se "tejsi ne povrati od šoka
zbog očeve smrti. $Ne mogu sada da pričam o slučaju. 'zvini.%
$9 slučajuC "lučajuC Nikad se nije ni radilo o slučaju nego o tvojoj
majci kurvetini koja je manipulisala muškarcima sve dok nekom nije
stala na +ulj i dobila ono što je zaslu+ila.% "tejsi +miri prilaze#i na korak
od Aleks. $'sta si kao ona samo donosiš nevolje i iskorištavaš ljude.
*urvoF%
Nasr#e na Aleks ali se 7id isprečuje izme-u njih odbivši "tejsi
grudima i hvataju#i je za ruke. *ad bes istekne iz nje "tejsi se mlitavo
oslanja o njega jecaju#i.
7id je tapše po le-ima mrmljaju#i reči utehe dok drugom rukom
dodaje Aleks ključeve od svog Dblejzera. Aleks odlazi do kamioneta ulazi
unutra i zaključava vrata za sobom. *roz vetrobran posmatra kako 7id
vodi "tejsi iza ugla i tada joj se gube iz vida. Nekoliko minuta kasnije on
se vra#a sam. Aleks mu otključava vrata i 7id seda za volan.
$Bo#e li "tejsi biti dobroC% pita ga.
$Aha. 9dveo sam je kod nekih prijatelja. 9ni #e se pobrinuti da stigne
ku#i. Neko #e no#as ostati s njom.% 4sne mu se skupljaju u tanku liniju.
$Naravno čovekkog voli nije s njom.%
$Njen otacC%
7id odmahuje glavom. $>unior.%
2ošto je sve to toliko rastu+uje Aleks opet počinje da plače.
J ( .
0lavu ne di+e sve dok DblejzerD ne poskoči naletevši na d+ombu na
putu. 2okušava da bude jaka gledaju#i kroz prozor u crnu no# a onda
shvata da pored druma nema nikakvih oznaka. $*uda idemoC%
$*od mene.% ' pre nego što završi rečenicu 1arovi osvetljavaju
njegovu ku#u.
$6aštoC%
7id gasi motor. $6ato što se plašim da te ostavim samu. 2reviše je
mrtvih i ranjenih oko tebe u poslednje vreme.%
*ad 7id iza-e da otključa ulazna vrata Aleks na pamet pada da sedne
za volan i ode ali shvata da je on odneo ključeve. Na neki način Aleks
ose#a olakšanje što joj je oduzeta inicijativa. ,eli da mu se suprotstavi ali
za to nema ni 1izičke ni psihičke snage. 4morno otvara vrata DblejzeraD i
izlazi napolje.
*u#a izgleda drugačije no#u. 2oput +enskog lica neobično zrači pod
bledim osvetljenjem koje joj sakriva mane. 7id je ve# popalio sva svetla i
kleči ispred kamina pale#i vatru.
*ad suva drva počnu pucketavo da gore on ustaje i okre#e se prema
Aleks. $0ladnaC%
$0ladnaC% ponavlja ona kao da je to neka nepoznata reč na stranom
jeziku.
$*ad si poslednji put jelaC 6a ručakC%
$"ino# kad mi je >unior doneo hamburger u sobu.%
7id prezrivo 1rk#e i odlazi u kuhinju. $Ne obe#avam ništa slasno kao
što je hamburger.%
6ahvaljuju#i &upinoj ro-aki ostava je nedavno popunjena novim
zalihama krekera i putera od kikirikija. 2osle brze pretrage 7id joj
nabraja šta je u ponudi. $"upa iz konzerve špagete iz konzerve
zamrznuta pica slanina i jaja.%
$"lanina i jaja.%
Xutke spremaju večeru. 7id izvodi ve#i deo posla ne obaziru#i se na
kulinarske 1inese i odr+avanje čisto#e. Aleks ga posmatra s u+ivanjem.
*ad pre nju spusti tanjir iz koje se puši hrana i sedne prekoputa nje ona
se zamišljeno osmehuje. 7id prime#uje njen izraz lica dok ubacuje prvi
zalogaj u usta.
$=ta jeC%
Aleks odmahuje glavom i stidljivo pokriva oči. $Ništa.%
7id se ne miri s ovim odgovorom ali pre nego što nastavi da je
propituje zvoni tele1on. 9n ustaje i javlja se na zidni kuhinjski
priključak.
$&ambert. 9 zdravo >uniore.% Vra#a pogled na Aleks. $3a baš
gadno.% Neko vreme sluša. $9na je ovaj bila na sastanku s njim
neposredno pre... Bojim se da je sve videla.%
7id para1razira Aleksinu zvaničnu izjavu. $.o je sve što znam...
6aboga reci im da se smire. !itače o tome u sutrašnjim novinama kao i
svi ostali... 4 redu. 'zvini% ka+e kroz uzdah $imao sam te+ak dan.%
$Neka "ara 3+o popije jednu svoju pilulu i ka+i Angusu da nema razloga
za brigu.% Bvata Aleksin namršten pogled ali ne reaguje. $AleksC 3obro
je... 2a ako ne di+e slušalicu onda se verovatno tušira. Ako ho#eš da
glumiš dobrog "amari#anina ima neko kome si potrebniji... "tejsi idiote.
6ašto ne odeš tamo i malo posediš s njom... 3obro vidimo se sutra.% *ad
7id prekine vezu i vrati se za sto Aleks ga jogunasto pita; $6ašto mu nisi
rekao da sam ovdeC%
$6ar si htela da znaC%
$Ne baš. "amo me zanima zašto si to uradio.%
$6ato što ne mora da zna gde si.%
$Bo#e li oti#i kod "tejsiC%
$Nadam se da ho#e ali s >uniorom se to nikad ne zna. 4 stvari%
nastavlja on gutaju#i $izgleda da si mu samo ti u glavi.%
$>a lično ili ono što sam čula od sudije VolasaC%
$9boje čini mi se.%
$Angus se uzrujaoC%
$2rirodno. 3+o Volas mu je stari prijatelj.%
$2rijatelj i saučesnik u zaveri% uzvra#a Aleks.
Ali 7id ne naseda na njenu provokaciju nastavljaju#i da večera. $7ide
mora#u da razgovaram sa Angusom. 9dvezi me na ranč čim završimo s
jelom.% 9n mirno di+e svoju šolju i otpija gutljaj ka1e. $ 7ide čuješ li šta
sam reklaC%
$3a.%
$9ndaC Bo#eš li da me vozišC%
$Ne.%
$Ali moram da pričam s njim.%
$Ne večeras.%
$3a večeras. Volas ga je imenovao kao saučesnika. :oram da ga
ispitam.%
$Nikud ne#e pobe#i. 9bavi to sutra.%
$.voja odanost prema Angusu je neverovatna ali ne#eš mo#i večno da
ga štitiš.%
7id spušta pribor na prazan tanjir i odla+e ga u sudoperu. $Večeras
mnogo više brinem za tebe nego za Angusa.%
$6a meneC%
9n gleda u njen tanjir i zadovoljan što je sve pojela sklanja ga sa
stola. $>esi li se skoro pogledala u ogledaloC 'zgledaš bolesno. Nekoliko
puta sam te pridr+ao da ne padneš. .reba ti odmor.%
$Ne brini dobro sam. Ako me vratiš u motel...%
$>ok% odmahuje glavom. $No#as ostaješ ovde ako misliš da se nas-
pavaš bez ometanja novinara.%
$"tvarno misliš da su tamoC%
$"mrt sudije je udarna vest. "amoubistvo sudije je ekskluziva. A ti si
poslednja osoba koja je razgovarala s njim. "provodiš istragu koja brine
komisiju za igre na sre#u. 3a mislim da #e mediji celu no# kampovati
ispred motela samo da te se dočepaju.%
A ako se zaključam u svoju sobuC%
$Ne#u da rizikujem. *ao što rekoh ne bih voleo da jedna od Barpe-
rovih ljubimica strada u mom okrugu. Ve# si privukla dovoljno
negativnog publiciteta u poslednjih par nedelja/ ne treba nam još
stresova. Boli li te još glavaC%
Aleks di+e ruke na čelo i nesvesno masira slepoočnice. $3a malo.%
$4zmi tabletu protiv bolova.%
$Nisam ponela.%
$Vide#u imam li ja nešto u svom ormari#u.%
7id zaobilazi njenu stolicu i odmiče je od stola. Aleks ustaje
govore#i; 4 ku#i čuvaš zalihe drogeC .o je protivzakonito znaš.%
$:isliš li ti ikad na nešto drugo osim na zakonC 2ostoji li po tebi
uopšte de1inisana razlika izme-u dobrog i lošegC%
A po tebiC%
$3a postoji ne bih kao dete toliko često bio gladan. *rao sam hranu
da bismo ja i otac pre+iveli. >e li to bilo lošeC%
$Ne znam 7ide% umorno odgovara Aleks.
0lava je jače boli kad se upusti u ovakve prepirke. 9na ga prati kroz
hodnik ne znaju#i ni gde se zaputio sve dok 7id ne upali svetio u svojoj
spava#oj sobi.
&ice joj verovatno registruje zvono za uzbunu jer se on sarkastično
ceri
- ka+e; $Ne brini ne#u da te zavedem. "pava#u na kauču u dnevnoj
sobi.% $:o+da #e biti bolje da odem 7i-e.%
$9boje smo odrasli... ako sebe smatraš odraslom naravno.%
Nimalo zabavljena Aleks opet naseda na provokaciju. $2ostoji mi-
lion razloga zašto ne bi trebalo ovde da provedem no#. 2rvi je ispitivanje
Angusa i to odmah.%
$2usti čoveka da se malo smiri. !emu tolika +urbaC%
$2et !estejn to verovatno očekuje od mene.%
$7ekao sam mu da si na ivici kolapsa i da #eš ga kontaktirati ujutro.%
$Vidim sve si lepo isplanirao.%
$Nisam hteo da rizikujem. Neuračunljiva si kad te čovek pusti samu.%
Aleks se naslanja na zid i sklapa oči. 2reviše je ponosna da bi kapitulirala
ali i previše iscrpljena da bi nastavila borbu. Naposletku nalazi
kompromisno rešenje. $'mam samo jedno pitanje.%
$*a+i.%
$:ogu li da se istuširamC%
2etnaest minuta kasnije Aleks zatvara vodu i pose+e za peškirom koji
visi pored kade. 7id joj je pozajmio svoju pi+amu koja deluje kao da
nikad nije nošena. Na ovaj njen komentar uzvratio je; $.o mi je >unior
kupio dok sam le+ao u bolnici posle operacije slepog creva pre nekoliko
godina. 9bukao sam je samo tada da ne bih nosio onu ogavnu spava -
#icu na tačkice.%
Aleks se smeje pri se#anju na grimasu koju je 7id napravio i
dlanovima miluje plavu svilu prednjeg dela pi+ame na zakopčavanje.
4tom čuje tiho kucanje na vratima od kupatila. $Našao sam nešto protiv
bolova.%
2otpuno obučena Aleks otvara vrata. 7id joj dodaje bočicu sa
tabletama. $>ake su% prime#uje ona čitaju#i etiketu. $"igurno si imao
velike bolove. 4pala slepog crevaC%
7id odmahuje glavom. $6ubobolja. >e li ti malo boljeC%
$.uširanje je pomoglo. 0lava me više ne boli... toliko.%
$9prala si i kosu.%
$4prkos doktorovoj zabrani. .rebalo je da sačekam bar nedelju dana
ali nisam više mogla da izdr+im.%
$Bolje daj da ti vidim te kopče.%
Aleks saginje glavu i 7id joj ne+no razdeljuje kosu. 2rsti su mu laki i
vešti. "avršeno je svesna njegovog vrelog daha na svom temenu. $'zgleda
dobro.%
$2rala sam okolo.%
7id se odmiče ali ne skida pogled s njenog lica. Aleks ga netremice
gleda. 3ugo ostaju u tom polo+aju bez ijedne reči. Naposletku 7id
neobično promuklim glasom ka+e; $2opij tabletu.%
Aleks se okre#e prema umivaoniku i puni čašu vodom. 6atim vadi
jednu tabletu iz bočice stavlja je u usta i zaliva velikim gutljajem vode.
*ad opet digne glavu hvata njegov pogled u ogledalu. 6atvara bočicu sa
tabletama i okre#e se brišu#i usta nadlanicom.
*rajnje neočekivano oči joj se pune suzama. $6nam da me ne ceniš
previše 7ide ali moraš da znaš koliko mi je teško zbog sudije Volasa.%
3onja usna joj drhti i glas postaje prigušen od nabujalih emocija. $Bilo je
u+asno.%
Aleks mu prilazi i uvlači ruke oko njegovog pojasa spuštaju#i obraz na
7idove grudi. $Budi bar jednom dobar i zagrli me. :olim te.% "tenju#i
njeno ime 7id je jednom rukom grli oko struka a drugom je hvata za
potiljak di+u#i njeno lice ka svom. 4miruju#e joj masira potiljak i spušta
poljubac na čelo. Na prvi dodir njegovih usana Aleks sklopa oči ali i
dalje ose#a toplinu njegovog pogleda na svom licu.
7idove usne ovlaš dodiruju njene razdvajaju#i ih. 9n mrmlja nešto
nerazgovetno i ljubi je strasnije. 2rste uranja u njenu vla+nu kosu
miluju#i joj vrat.
$3odirni me opet 7ide% preklinje Aleks.
9n otkopčava gornji deo pi+ame i zavlači ruke miluju#i joj le-a i
privlače#i je bli+e. Njegova košulja joj lako trlja bradavice a hladna
kopča od kaiša je ujeda za goli stomak. Nabreklina izme-u njegovih
prepona ugne+dena je u meke dlačice njenog me-uno+ja.
"vaki ose#aj je jači od prethodnog. Aleks +eli da se nasla-uje tim
čulnim u+icima ali kombinacija svih je toliko sna+na da gubi kontrolu
nad sobom. *rvni sudovi joj se šire od uzbu-enja. 9pijena je 7idovim
dodirima.
Ali on se naglo odmiče od nje. Aleks ga zbunjeno gleda širom
otvorenih očiju i s nepojmljivom prazninom u grudima. $7ideC%
$:oram da znam.%
$=taC%
$>esi li bila s >unioromC%
$Na to ne moram da ti odgovorim.%
$:oraš% breca se on. $Ako ho#eš da nastavim moraš. 9dgovori jesi li
spavala s >unioromC%
,elja nadjačava njen ponos. Aleks odmahuje glavom i šapatom ka+e;
$Nisam.%
2osle nekoliko dugih sekundi 7id se vidno opušta. 4 redu. 9voga
puta #emo to da uradimo kako treba.%
Bvata je za ruku i vodi u dnevnu sobu gde je kauč namestio sebi za
spavanje dok se ona tuširala. 2rostoriju osvetljava samo vatra iz ognjišta.
7id jednim trzajem skida pokrivač sa kauča i prostire ga na pod ispred
kamina. Aleks se spušta na kolena dok se 7id u+urbano skida.
Njegove kaubojke čarape košulja i kaiš padaju na pod. Aleks im-
pulsivno di+e ruke kad 7id počne da otkopčava svoje 1armerke. "poro
njeni prsti provlače jedno po jedno metalno dugme kroz rupicu. *ad
raširi prorez na njegovim preponama Aleks se naginje napred i ljubi ga.
"tenju#i 7id dlanovima ne+no obuhvata njeno lice. Njene vla+ne
blago razdvojene usne su tik iznad njegovog uda. $9vo sam čekao%
mrmlja on.
"kliznuvši ruke na zadnji deo njegovih 1armerki Aleks mu miluje
butine obasipaju#i mu stomak poljupcima. *onačno jezikom dodiruje
vrh njegovog penisa.
$Aleks% ječi 7id. $'zlu-uješ me.%
"lede#eg trenutka u+urbano skida 1armerke i baca ih u stranu.
2otpuno nag 7id deluje vitkije i +ilavije. 9+iljak od operacije slepog
creva samo je jedan u nizu.
0rudne dlačice mu se presijavaju na vatri. 2odse#aju na zlatno paperje
na preplanuloj ko+i za razliku od stidnih koje su tamne i guste. :iši#i
mu titraju pri svakom pokretu.
$"kidaj tu pi+amu da je ne pocepam zubima.%
"ede#i na svojim petama Aleks izazovno svlači gornji deo pi+ame sa
ramena i pušta ga da padne. "enzualna tkanina se mreška oko nje. 7id se
spušta na kolena upijaju#i svaki milimetar njenog tela.
Aleks se čini da je nikad ne#e dodirnuti ali on konačno di+e ruku i
hvata pramen njene mokre kose. 6atim prstima sporo klizi niz njen vrat
do obna+enih grudi. 2alcem lako miluje bradavicu sve dok se ne stvrdne.
'sprekidanog dana Aleks mu ka+e; $7ekao si da me ne#eš zavesti.%
$&agao sam.%
6ajedno se spuštaju na pod i 7id ih umotava u pokrivač privlače#i
Aleks u čvrst zagrljaj i ljube#i je neizmerno ne+no.
$:nogo si si#ušna% šapu#e joj iznad usana. $>esam li te povredio one
no#iC%
$Nisi.% Aleks zabacuje glavu kako bi uhvatila njegov sumnjičav
pogled a onda je naslanja na njegovo rame. $:o+da malčice.%
2rsti mu miluju ne+nu ko+u na njenom vratu. $9tkud sam znao da si
devicaC%
$2a nisi.%
$*ako je to mogu#e AleksC%
9na nakrivljuje glavu u stranu i gleda ga. $6ar je razlog toliko bitan
7ideC%
$"amo zato što si meni dala.%
$Nisam ti dala jednostavno se desilo.%
$,ališ li zbog togaC%
Aleks spušta dlan na njegov obraz i privlači mu glavu bli+e. &jube se
dugo i gladno. Njegova ruka nalazi put do njene dojke. 6bacuju#i
pokrivač 7id posmatra kako njeno telo reaguje na njegov dodir.
$7ide% neodlučno #e Aleks. $:alo mije neprijatno.%
$Bo#u da te gledam. *a+i ako ti je hladno.%
$Nije mi hladno.%
'z grla joj se otimaju tihi jecaji i pre nego što on spusti glavu i usnama
obujmi jednu bradavicu. 9bra-uje je vešto klize#i istovremeno rukom
do njenog struka i ni+e do butina. 2oigrava se njenim pupkom i prstima
štipka predeo ispod njega. *ad napipa stidne dlačice pogled mu se
zamračuje.
$,elim da ovoga puta svršiš% mrmlja on.
$' ja to +elim.%
4vlači ruku izme-u njenih bedara. Aleks blago izvija bokove kako bi
mu se lakše otvorila. Ve# je ovla+ila. 2rst mu lako klizi unutra.
$7ideeeee% cvili ona od zadovoljstva.
$=šš... "amo u+ivaj.%
3ok prstom lenjo miluje njen klitoris posednički joj ljubi usne. $Blizu
sam% dah#e Aleks izme-u poljubaca.
$Nemoj još. 2ričaj nešto. Nikad niko ne priča sa mnom dok vodim
ljubav.%
$3a pričamC% Ništa joj ne pada na pamet. $@ čemuC%
$9 bilo čemu. Bo#u da ti slušam glas.%
$Ne... ne znam...%
$2ričaj Aleks.%
$"vi-a mi se tvoja kita% izle#e joj.
$=taC% 7id se kiko#e nad njenim usnama.
$.ako je mu+evna onako sputana u ga#ama. Nezgrapan si. ' neuredan
si dok kuvaš. >aja ne tucaš nego ih razbijaš. .voja neveštost je
neodoljiva.%
$.i si luda.%
$.i me izlu-uješ.%
$>aC%
Naglo se spušta ni+e miluju#i joj stomak jezikom. 2rst mu neprekidno
kru+i oko njenog klitorisa provokativno sporo dok ostali prsti ulaze i
izlaze iz vla+nog kanala. Aleks ose#a bujanje topline u donjem stomaku.
"ada sve zavisi od njegovih pokreta me-utim kad 7id zameni prst
svojim jezikom Aleks nekontrolisano vrišti.
=akama ga grabi za kosu i izdi+e kukove ka njegovom magičnom
jeziku. "lede#eg trenutka celo telo joj se koči u ekstazi sitnih talasa
zadovoljstva.
.ek kad potpuno obamre od slatkog umora Aleks otvara oči. Njegovo
lice je nadvijeno nad njenim. Vla+ni pramenovi njene kose lepe joj se za
obraze i vrat. 9n ih pa+ljivo sklanja i spušta ih na jastuk.
$7ide šta +ena obično ka+e u ovim trenucimaC%
$Ništa% odgovara on sa smeškom. $.voje lice govori sve. Nikad pre
nisam gledao +enu kako svršava.%
Aleks je duboko ganuta ovim priznanjem ali odlučuje da okrene na
šalu. $"uper. 9nda ne#eš znati jesam li glumila ili ne.%
9n spušta pogled na njene zajapurene dojke i stidne dlačice koje se
presijavaju od vla+nosti. $Nisi glumila.%
" neizmernom simpatijom Aleks provlači prste kroz njegovu kosu.
$9vo bi se dogodilo i pre znaš. Na primer one večeri na aerodromu. 'li
u 9stinu kad si me odvezao ku#i. :olila sam te da ostaneš sa mnom.
6ašto nisiC%
$6ato što si me +elela iz pogrešnih razloga. :eni je trebala +ena a ne
ucveljena devojčica.% 7id proučava njeno zamišljeno lice. $Ne veru- ješ
miC%
'zbegavaju#i njegov pronicljivi pogled Aleks gleda nekud iznad
njegovog ramena. $"iguran si da je to razlogC 3a nisi mo+da tra+io nekog
drugogC%
$:isliš "elinuC% Aleks naglo odvra#a pogled ali je 7id hvata za bradu i
okre#e prema sebi nateravši je da ga pogleda. $"lušaj me dobro.
'zbezumila si me one no#i kad si pričala kako sam od tebe uzeo ono što
sam oduvek +eleo od "eline. .o su glupostiF Bo#u da shvatiš da smo sada
samo ti i ja. Nema nikog izme-u nas. Ni ljudi ni duhova. >e A ti jasnoC%
$:islim da...%
$Ne.% 7id odmahuje glavom tako +ustro da mu pramenovi plave kose
padaju preko zelenih očiju. $Nemoj samo da misliš - znaj. .i si jedina
+ena koja mi je u glavi. >edina +ena od dana kada sam te ugledao. >edina
+ena koju +elim da krešem svakog minuta dok sam budan i koju sanjam
da krešem dok spavam.
$2reviše sam star za tebe. 0lupo je i verovatno pogrešno što te +elim.
Bo+e kakav pakaoF Ali baš me briga šta #e drugi da misle i čija si k#erka.
,elim te.% "lede#eg trenutka sna+no prodire u nju ne skidaju#i pogled s
njenog lica. $7azumešC% 6ariva svoj penis sve dublje i strastvenije
ponavljaju#i; $7azumešC%
Naravno da ga razume.
>unior se budi pre svitanja što je za njega prava retkost. &oše je
spavao. 2oslušavši 7idov predlog nekoliko sati je proveo sa "tejsi. &ekar
joj je prepisao sedative koji očigledno nisu delovali. "vaki put kada bi
>unior ustao sa stolice ube-en da je zaspala "tejsi bi ga uhvatila za ruku i
preklinjala da je ne ostavlja samu. *u#i je došao tek posle pono#i i na
počinak otišao razmišljaju#i o Aleks.
"ada čim otvori oči >unior se hvata za tele1on na svom no#nom
stoči#u i okre#e motel Vestener. 7ecepcionaru koji zvuči umorno i
mrzovoljno posle duge no#ne smene daje instrukcije da ga spoji s
njenom sobom. .ele1on zvoni deset puta.
2rekinuvši vezu >unior zove policijsku stanicu. .amo mu ka+u da
šeri1 još nije došao na posao. *ad zatra+i da ga spoje s njegovom
radiovezom operaterka ga obaveštava da nije u mre+i. >unior zove 7ida
na ku#ni broj ali nailazi na zauzetu vezu.
Arustriran skače sa kreveta i počinje da se oblači. Ne mo+e da podnese
ovu neizvesnost. "azna#e gde je Aleks pa makar pitao 7ida lično.
Na prstima se iskrada kroz hodnik iako iz spava#e sobe svojih
roditelja čuje neko kretanje. Angus #e verovatno +eleti da razgovara s
njim o pogodbi sa sudijom Volasom u vezi s njegovim brakom sa "tejsi.
>ednostavno nije spreman za to. Ne još.
'zlazi iz ku#e i seda u svoj DjaguarD. >utro je vedro i hladno. Vo+nja do
7idove ku#e traje nekoliko minuta. 3rago mu je kad ispred ugleda
njegov DblejzerD i dim koji vijuga iz dimnjaka. 7id je ranoranilac. "igurno
je ve# skuvao ka1u.
>unior hita preko verande i kuca na vrata. 3ok čeka premešta se s
noge na nogu i dahom greje ruke. 2osle du+eg vremena 7id konačno
otvara vrata. Na sebi ima samo 1armerke i pospan izraz lica.
$*oliko je satiC%
$Nemoj mi re#i da sam te digao iz krevetaC% pita >unior ulaze#i
nepozvan u dnevnu sobu. $4spavao si se aC%
$=ta #eš ovdeC =ta se desiloC%
$.o sam ja tebe došao da pitam. Aleks mi se celu no# ne javlja na
tele1on. 'maš li ideju gde bi mogla da budeC%
*rajičkom oka prime#uje prostirku ispred kamina a zatim pomera-
nje u hodniku. 9kre#e glavu i vidi je kako stoji na vratima 7idove
spava#e sobe. *osa joj je raščupana usne pune i crvene a noge gole. Na
sebi ima gornji deo plave pi+ame koju je on poklonio 7idu posle
operacije slepog creva. Aleks zapanjeno zuri u njega.
>unior uzmiče jedan korak i kao da gubi dah. Naslonivši se na zid
di+e pogled ka tavanici i histerično se smeje.
7id ga hvata za rame. $>uniore hteo sam da ti ka+em...%
9vaj ljutito otresa ruku svog prijatelja sa sebe. $Nije ti dosta što si
imao njenu majku je liC :orao si i nju da mazneš.%
$Nije tako% hladno ka+e 7id.
$NijeC 9nda mi ka+i kako jeC 3ao si mi zeleno svetio pre neko veče.
7ekao si da je ne +eliš.%
$Nisam rekao ništa slično.%
$Ali me svakako nisi odvra#ao. Br+i si od zvečarke kad te nešto zain-
trigira. !emu tolika +urbaC 2lašio si se da #e ako prvo bude spavala sa
mnom po+eleti da se ne vrati svom dosadnom malom +ivotuC% $>uniore
prekiniF% uzvikuje Aleks.
Ali >unior je ne čuje. Aokusiran je na 7ida. $6ašto sve što +elim ti
moraš da imaš je li 7ideC 7agbi tro1eji poštovanje mog oca. Ni "elinu
više nisi hteo ali si se svojski potrudio da je ja ne dobijem. 6aštoC%
$4mukni% re+i 7id prilaze#i mu s pretnjom na licu.
>unior ga ubada prstom posred grudi. $"klanja se od mene čuješ liC
"klanjaj seF%
"lede#eg trenutka istrčava napolje. 9djek zalupljenih vrata ječi u
maloj ku#i. *ad škripa kočnica i motor DjaguaraD utihnu 7id se vra#a u
kuhinju i nastavlja da posluje oko ka1emata. $Bo#eš ka1uC%
Aleks je zapanjena onim što je >unior upravo izgovorio i još više
šokirana 7idovom kavaljerskom reakcijom. :levena ka1a se prosipa iz
kašičice kad ga Aleks zgrabi za ruku i okrene prema sebi.
$2re nego što se zaljubim u tebe 7ide moram nešto da razjasnim
zauvek.% 9štro uzdiše. $>esi li ubio moju majkuC%
"ačekavši da pro-e nekoliko otkucaja srca 7id joj odgovara; $>esam.%
J < .
Aergus 2lamet stoji pored kreveta zagledan u svoju uspavanu +enu.
.elom mu prolazi drhtaj ogorčenosti. $Vanda probudi se.% Njegov
nare-ivački ton probudio bi i mrtve.
Vanda otvara oči i seda u krevetu sanjiva i dezorijentisana. $Aerguse
koliko je...% Najednom joj se pogled bistri kad shvati šta njen mu+ dr+i u
ruci - pet novčanica od sto dolara.
$4staj% zapoveda on marširaju#i iz sobe.
3rhte#i od straha Vanda ustaje iz kreveta. 9blači se najbr+e što mo+e
i nervozno zagla-uje kosu ne +ele#i da ga dodatno iritira svojim
izgledom.
2lamet je čeka u kuhinji sede#i uspravno za kuhinjskim stolom.
Vanda mu prilazi skrušeno poput najve#e grešnice.
$Aerguse samo sam... uštedela za iznena-enje.%
$.išina% urla on. $3ok ti se ne obratim ima da #utiš i da se kaješ.% 2od
njegovim optu+ivačkim pogledom Vanda posramljeno spušta glavu.
$9dakle tiC%
$>uče je stiglo poštom.%
$2oštomC%
Vanda mahnito klima glavom gore-dole. $3a. 4 koverti.% *oji sada
le+i na stolu pored njegove šolje s ka1om.
$6ašto si to sakrila od svog mu+a kome prema "vetom pismu moraš da
budeš pokornaC%
$>a...% počinje ona oblizuju#i suve usne $htela sam da uštedim kako
bih te iznenadila.%
2lametove oči se sumnjičavo skupljaju] $9d koga jeC%
Vanda di+e glavu i tupo zuri u njega. $Ne znam.%
9n sklapa oči i blago se njiše kao da je u transu. $"atano nare-ujem ti
da ovu +enu oslobodiš svojih zlih sila. 9vladao si njom i teraš je da la+e.
Vrati mi je u ime oca i sina i...%
$NeF% uzvikuje Vanda. $Ne la+emF :islila sam da je od nekog od onih
ljudi s kojima preko tele1ona stalno pričaš o ranču :intonovih.% 2lamet
skače sa stolice kao oparen. 6aobilazi sto i obrušava se na nju. $*ako se
usu-uješ to da spominješC 6ar ti nisam rekao da nikada nikada više ne
izgovoriš tu rečC%
$6aboravila sam% pokunjeno #e Vanda. $:islila sam daje novac poslao
neko ko ceni to što si uradio.%
$6nam ja od koga je% sik#e 2lamet.
$9d kogaC%
$9d one bludnice.% 0rabi je za kosu i vuče do vrata koja iz kuhinje
vode u gara+u.
$*uda #emo AerguseC%
$Vide#eš Bo#u da se grešnici sretnu licem u lice.%
$Ali deca su...%
$Bog #e ih pričuvati dok se ne vratimo.%
" Vandom koja drhti na mestu suvozača 2lamet vozi kroz uspavane
gradske ulice. Na auto-putu skre#e prema zapadu. !ini se da je nesve-
stan hladno#e ogrejan svojim plaštom pravednosti. Vanda ga zapanjeno
gleda ali on ljutitim pogledom u#utkuje svaki njen pokušaj da se pobuni.
2lamet zaustavlja kola ispred velike ku#e pored auto-puta i nare-uje
svojoj +eni da iza-e. Njegovi koraci odjekuju dok se penju uza stepenice.
9dlučno kuca na vrata u tišini zore. *ad niko ne otvori 2lamet lupa
pesnicom. 9pet ništa. Naposletku kuca po staklu obli+njeg prozora.
Nora 0ejl konačno otvara vrata ciljaju#i svojim damskim pištoljem
direktno u njegovo čelo. $0ospodine bolje bi ti bilo da imaš dobar razlog
što me budiš u ovo gluvo doba.%
Aergus di+e ruke iznad glave pozivaju#i Boga i njegove an-ele da
očiste ovu grešnicu i bludnicu.
Nora 0ejl ga gura u stranu i prilazi svojoj sestri. 6a trenutak se samo
gledaju. Nora 0ejl sa svojom platinastom is1riziranom kosom deluje
čudesno za nekog ko je upravo ustao iz kreveta. 7edovno nanošenje
skupih no#nih krema sačuvalo je njen sjajni ten. Nora 0ejl blista u svom
ru+ičastom penjoaru od satena protkanog biserima. 6a razliku od nje
Vanda podse#a na podgojenu crnu svraku.
$Bladno je% prime#uje Nora 0ejl glasom prisnim kao da su se videle
juče. $4-i unutra.% 4vodi svoju snu+denu sestru preko praga svoje javne
ku#e. 4 prolazu bode Aergusa laktom u mršava rebra govore#i;
$Velečasni ako ne prekineš tu glasnu brojalicu prosvira#u ti muda jesi
čuoC% $AminF% uzvikuje on naglo prekidaju#i molitvu.
$Bvala% zabavljeno uzvra#a Nora 0ejl. $Nadam se da #e imati e1ekta.
4-ite. Btela sam da popričam sa vama.%
Nekoliko minuta kasnije sede za okruglim stolom u njenoj kuhinji
koja deluje sasvim obično i nimalo grešno. *a1a je skuvana i sipana u
1ine porcelanske šoljice. 2lamet šapu#e Vandi da je ne pije kao da bi
mogla da bude otrovana.
$Ne mo+eš da nas pobediš% mrzovoljno počinje on. $Bog je na našoj
strani i veoma je ljut na tebe bludnicu koja slabu bra#u navodi na greh.%
$2oštedi me% ka+e Nora 0ejl odmahuju#i nehajno rukom. $Boga se
plašim naravno ali to je nešto izme-u mene i njega a tebe se ne tiče.
>edina stvar koje se plašim velečasni jeste tvoja glupost.%
3uboko uvre-en 2lamet crveni do korena kose. $>esi li ti mojoj +eni
poslala nešto svog bludničkog novcaC%
$>esam. 2o onome kako izgledaju ona i njena deca mislim da bi joj
dobro došao.%
$.voje pare nam ne trebaju.%
Nora 0ejl se naginje napred i sa smeškom na licu se obra#a 2lametu.
$Vidim nisi mi ga bacio nazad u lice je liC%
"tisnutih usana 2lamet odgovara; $Nikad ne odbijam darove koje mi
Bog tako velikodušno daje.%
4 to ne sumnjam.% Nora 0ejl samozadovoljno ubacuje dve kocke
še#era u svoju ka1u. $6ato ho#u nešto s tobom da se dogovorim
velečasni.% $" bludnicama se ništa ne dogovaram. 9vde sam došao kao
bo+ji glasnik da te upozorim na gnev koji sti+e da te ispovedim ako
treba...% $*ako bi voleo da imaš novu crkvuC%
Bujica jevan-eljskih poruka naglo prestaje. AC%
Nora 0ejl strpljivo meša svoju ka1u. $*ako bi voleo da imaš novu
crkvuC Veliku grandioznu crkvu koja #e zaseniti ceo grad pa čak i
novopridošle baptiste.% 9tpija gutljaj ka1e. $Vidim zanemeo si što bih
mogla da protumačim kao blagoslov.%
9pet se smeška kao mačka koja je upravo olizala činiju punu mleka.
$*ad proradi novi hipodrom bi#u vrlo bogata i cenjena. 4 tvom je
interesu velečasni da prihvatiš moju plemenitu donaciju koja #e rasti i
redovno pristizati. A onda #e predstavnici teksaskih medija do#i ovde da
me intervjuišu kao jednu od najbogatijih poslovnih +ena u dr+avi.
4jedno #e objaviti i koliko sam dare+ljiva i dobro#udna osoba.
$*ad dobiješ tu tvoju 1ensi crkvu% nastavlja Nora 0ejl opet se nagi-
nju#i napred $zauzvrat od tebe očekujem da začepiš gubicu i prestaneš
kampanju protiv kockanja na konje. 'ma toliko drugih grehova kojima bi
trebalo da se pozabaviš. Ako ti je ponestalo ideja bi#e mi zadovoljstvo da
ti isporučim spisak jer sam ih sve počinila še#eru.%
2lamet pilji u nju otvorenih usta poput ribe na suvom. :adam mu je
nesumnjivo skrenula pa+nju.
$' više ne#eš izvoditi svinjarije poput onog na ranču :intonovih pre
nedelju dana.% Nora 0ejl ga u#utkuje podizanjem svoje ruke oki#ene
dijamantskim prstenjem. $6nam da si ti to uradio. 4sput si povredio
jednog konja koji je morao biti ubijen. A to me je posebno zabolelo.%
Nora 0ejl su+ava pogled. $Ako još jednom izvedeš nešto tako glupo
zaboravi da si ikada stajao na propovedaonici velečasni. Vidiš kad ja
nešto zacrtam rušim sve koji mi se na-u na putu ostvarenja tog cilja.
4budu#e ako imaš neki problem obrati se meni. 9svetoljubive ideje
ostavi nekom ko ume da ih realizuje a da pritom ne bude uhva#en.% Nora
0ejl se zavaljuje u svojoj stolici. $3akleC%
$:ora#u... mora#u malo da porazmislim o svemu% muca 2lamet.
$Ne#e mo#i. 9dgovor ho#u odmah. 'li #eš postati uva+eni propoved- nik
sa novom blistavom crkvom ili #eš i#i u zatvor. =ta od togaC "hvati
čoveče ako ne prihvatiš moju ponudu pozva#u svog dobrog prijatelja
7ida &amberta i kaza#u mu da imam očevice vandalizma na ranču
:intonovih. 3akle šta si odlučio še#eru - propovedaonica ili #orkaC%
2lamet teško guta. Bori se sa sobom sa svojom saveš#u ali ne dugo.
*onačno klima glavom pristaju#i.
$9dlično. ' još nešto% dodaje Nora 0ejl istim slatkim glasom.
$2restani da posmatraš moju sestru kao otirač. >avno si je ponizio u
šeri1ovoj
kancelariji pre neko ve#e imam svedoke. Ako još jednom čujem išta
slično lično #u ti odse#i jaja i njima nahraniti pse. >asnoC%
2lamet opet teško guta.
$=aljem Vandu 0ejl u 3alas u banju na dve nedelje. Neka malo odmori
dušu od tebe. 4ostalom kako očekuješ da ti ljudi dolaze u novu crkvu
kad ti +ena izgleda kao strašiloC 9voga leta ti decu šaljem u letnji kamp.
3obi#e nove bicikle i bejzbol rukavice zato što #u pobiti tvoje pravilo
protiv igranja i sportova. ' na prole#e ih upisujem u malu bejzbol ligu.%
Namiguje Vandi. $.etka Nora 0ejl bi#e najbolja stvar koja se ikada desila
toj deci. >e lD ti to jasno velečasniC%
2lamet opet +ustro klima glavom.
$"uper.% Nora 0ejl se opet zavaljuje u stolici njišu#i svojom prekršte-
nom nogom koja se u celini pojavila iz satenskog proreza njenog penjo-
ara. $"ad kad smo sve lepo raščistili da se vratimo na uslove. 2rimi#eš
prvu donaciju na dan 1inalizacije lizinga i posle toga svakog prvog u
mesecu. !ekove #e izdati N0B banka sa zajedničkog računa. Naravno to
#e mi biti odbijeno od poreza% završava ona kroz smeh.
*ad završi sa 2lametom Nora 0ejl gleda u svoju sestru. $Vanda 0ejl
nemoj da sediš skrštenih ruku dok te ne pošaljem u 3alas. 'skoristi one
pare i kupi sebi i deci novu ode#u. ' zaboga uradi nešto s tom kosom.
'zgleda katastro1alno.%
Vandine oči su pune suza. $Bvala ti hvala ti.%
Nora 0ejl pru+a ruku kao da #e njom potapšati svoju sestru ali ume-
sto toga vadi cigaretu iz paklice i pali je. *roz gust beo dim ka+e joj;
$Nema na čemu še#eru.%
J J .
$>unioreC%
9n se okre#e od bi1ea gde sebi sipa ve# drugo pi#e za samo deset
minuta. $3obro jutro majko. >esi li za jedan koktelC%
"ara 3+o mu prilazi i iz ruke grabi 1lašu votke. $=ta je s tobomC% pita
ona grublje nego obično. $6ašto piješ ovako ranoC%
$Nije rano s obzirom na to kad sam ustao.%
$'zlazio siC !ula sam te. 0de si bioC%
$1 ja bih to voleo da znam% ka+e Angus ulaze#i u dnevnu sobu.
$:oram s tobom da razgovaram.%
$3a pogodim% uzvra#a >unior s usiljenom vedrinom $@ sudiji
Volasu.%
$.ako je.%
$' mom braku sa "tejsi.%
$3a% nevoljno #e Angus.
$*ladim se da #eš me ubediti koliko je bilo va+no daje tada o+enim.%
$Bilo je za tvoje dobro.%
$.o si mi rekao i pre dvadeset pet godina. Bila je to čista razmena zar
neC 9n je zaključio slučaj "elininog ubistva u zamenu za moj brak sa
"tejsi. >esam li blizuC Navodno je i Aleks bila. *ad je svoju pretpostavku
iznela sudiji on se ubio.%
2rebledela "ara 3+o pokriva usta. Angus gnevno ste+e šake. $Bilo je
to najbolje rešenje u tom trenutku. Nisam smeo da dozvolim sprovode -
nje dalje istrage. 3a bih zaštitio svoju porodicu i svoj posao nisam imao
drugog izbora nego da od sudije zatra+im uslugu.%
$>e li "tejsi ikad saznalaC%
$9d mene nije. "umnjam da joj je 3+o nešto rekao.%
$Bvala bogu na tome.% >unior seda u 1otelju i nemo#no spušta glavu.
$.ata dobro znaš da je 4bogi Bad bio nevin.%
$Ne ne znam.%
$:a daj. Bio je bezopasan. 6naš da nije ubio "elinu ali si ipak
dozvolio da bude ka+njen. 6ašto nisi pustio da stvari teku svojim tokomC
Na kraju bismo svi bolje prošli.%
$3obro znaš da nije tako sine.%
$:a nemojC% >unior di+e glavu i gleda u svoje roditelje. $6naš li s kim
je 7id jutros bio u svom krevetu sav razbarušen i pospanC "a Aleks.%
6avaljuje se u 1otelji i naslanja glavu. " gorkim smehom dodaje; $"a "e-
lininom #erkom. :o+eš li da veruješC%
$Aleks je provela no# sa 7i-omC% grmi Angus.
"ara 3+o zgro+eno 1rk#e. $4opšte me ne iznena-uje.%
$6ašto si to dozvolio >unioreC% pita Angus.
Naslutivši očev bes >unior se breca; $2okušavao samF%
$9čigledno nedovoljno. Aleks je trebalo da bude u tvom krevetu a ne
u 7idovom.%
$Aleks je odrasla +ena. Ne treba joj moja dozvola da bi spavala s njim.
'li s bilo kim.% >unior ustaje iz 1otelje i prilazi bi1eu.
"ara 3+o mu se isprečuje na putu. $Ne svi-a mi se ta devojka. *ur-
vica je kao i njena majka ali ako si je hteo za sebe zašto si je onda
prepustio 7idu &ambertuC%
$"ituacija je mnogo slo+enija "ara 3+o% obaveštava je Angus. $Naša
budu#nost zavisi od njenog mišljenja o nama. Nadao sam se da #e postati
član porodice. *ao i obično >unior je omanuo.%
$Ne kritikuj ga Anguse.%
$=to da neC :oj je sin. *ritikova#u ga koliko mi je volja.%
9buzdavaju#i bes Angus teško uzdiše. $"ad je kasno da +alimo za
propuštenim. 'mamo i va+nijih problema od >uniorovog ljubavnog
+ivota. Bojim se da smo na meti istrage.% Napušta prostoriju zalupivši za
sobom vrata.
>unior doliva sebi votku. "ara 3+o ga hvata za ruku kojom čašu prinosi
usnama. $*ad #eš više shvatiti da si dobar kao i 7idC ' bolji. 9pet si
razočarao oca. *ad #eš uraditi nešto i učiniti ga ponosnim na tebeC
>uniore dušo vreme je da odrasteš i uzmeš stvar u svoje ruke.%
S S S
Aleks zaprepaš#eno zuri u 7ida. 9n smireno briše ka1u prosutu po
pultu i nastavlja da puni 1ilter ka1emata. .ek kad dolije lcipu#u vodu
okre#e se da je pogleda.
$'zgledaš kao da si progutala mermer. 6ar to nije ono što +eliš da
čuješC%
$>e li tačnoC% šapatom pita ona. $>esi li je ubioC%
7id za trenutak skre#e pogled a onda ga ponovo vra#a na njeno lice.
$Ne Aleks. Nisam ubio "elinu. 3a sa hteo učinio bih to mnogo ranije i
to golim rukama. Bilo bi to savršeno ubistvo ne bih pribegavao skalpelu
ili nečem sličnom. ' sigurno ne bih čekao da me u tome preduhitri onaj
nesre#ni retard.%
Aleks mu prilazi i grli ga. $Verujem ti 7ide.%
$2a i to je nešto valjda.% 2riljubivši je uz sebe 7id joj miluje le-a.
Aleks spušta obraz na njegove grudi.
'z grla mu se otima uzdah nadolaze#eg uzbu-enja zbog čega se
odmiče od nje. $*a1a je gotova.%
$Nemoj da be+iš molim te. >a bih još malo da te grlim.%
$' ja bih% odgovara 7id miluju#i joj obraz $ne samo da te grlim nego
još štošta da ti radim. 4ostalom imam ose#aj da naš razgovor ne#e biti
nimalo romantičan.% "ipa ka1u u dve šolje i spušta ih na sto.
$6ašto to ka+ešC% Aleks seda prekoputa njega.
$6ato što te kopka da li znam ko je te no#i ušao u štalu.%
$6naš liC%
$Ne znam% odgovara 7id odmahuju#i glavom. $*unem se da ne
znam.%
$Ali znaš da je to bio ili >unior ili Angus.%
7id sle+e ramenima.
$Nikad nisi +eleo ni da saznaš koji zar neC% dodaje Aleks.
$6ar je va+noC%
Aleks je zapanjena. $:eni je va+no. A trebalo bi i tebi da bude.%
$6aštoC 6nanje ništa ne#e promeniti. Ne#e vratiti "elinu. Ne#e pro-
meniti ni tvoje ni moje nesre#no detinjstvo. 3a li bi te baka više volelaC
Ne bi.%
!itaju#i u+as na njenom licu 7id dodaje; $Aleks znam zašto si
odlučila da osvetiš "elinu. :erl 0rejam je uvek morala da ima nekog
+rtvenog jarca. *ad god bi "elina napravila neku glupost ja bih obično
preuzeo krivicu. D9naj &ambertov maliD - tako me je zvala uvek
namrgo-ena i kivna.
$6ato me ne iznena-uje što je celog +ivota krivicu svaljivala na tebe.
>ednostavno nije htela da preuzme odgovornost za "elinine greške. ' nije
htela da prizna da je "elina kao i svako drugo ljudsko bi#e na zemlji
radila ono što joj se svi-a i kad joj se svi-a sa ili bez povoda. .ako je
preostalo da ti jedino stvarno nevino bi#e u celoj toj zbrci preuzmeš
svu krivicu na sebe.%
7id duboko uzdiše dodaju#i; $9nda kad sve to znamo kakvu je korist
neko mogao da ima od "elininog ubistvaC%
$:oram da znam 7ide% uzvra#a Aleks sada na ivici suza. $4bica je
ujedno i lopov. 9pljačkao me je. :oja majka bi me volela da je po+i-
vela. 6nam da bi.%
$6aboga Aleks nije te čak ni +elela% urla on. $Baš kao ni moja mene.
6ato je nisam ni tra+io.%
$6ato što si se plašio% uzvra#a Aleks.
$Nisam% breca se 7id. $Bilo mi je svejedno.%
5 pa meni nije bogu hvala. Nisam tako hladna i bezose#ajna kao ti.%
$:islio sam da sam sino# bio dovoljno uzbudljiv% sik#e on. $'li si devica
ostala tako što si izneverila sve svoje 1rajereC%
Aleks uzmiče kao da je primila šamar. 3uboko uvre-ena pilji u njega
preko stola. 7idov izraz lica je na ivici mr+nje ali njena ranjivost ga
pora+ava. 2suju#i ispod glasa on zariva lice u šake.
$'zvini. 2reterao sam. Ali prokleto si teška kad je taj slučaj u pitanju.%
"pušta ruke i gleda je svojim zelenim očima velikog dečaka. $9dustani
Aleks. 9hladi se.%
$Ne mogu.%
$Ne#eš.%
9na pru+a ruku hvataju#i njegovu. $7ide nikada se ne#emo slo+iti
oko ovoga i zato ne#u da se sva-am sa tobom.% &ice joj postaje mekše.
$Ne posle onog sino#.%
$Neki ljudi #e pomisliti% ka+e 7id klimaju#i glavom ka dnevnoj sobi
$kako bi to moglo da izbriše prošlost.%
$>esi li zato to uradioC Nadao si se da #u oprostiti i zaboravitiC%
7id trza ruku sebi. $"tvarno si resila da me naljutiš je liC%
$Ne ne pokušavam da te isprovociram. "amo shvati zašto ne mogu da
odustanem sad kad sam tako blizu.%
$Ne mogu da shvatim.%
$9nda se pomiri s tim. ' pomozi mi.%
$*akoC .ako što #u pokazati prstom na mog mentora ili na mog
najboljeg prijateljaC%
$>unior malopre nije zvučao kao da ti je najbolji prijatelj.%
$.o je zbog povre-enog ponosa i ljubomore.%
$&jubomoran je bio i one no#i kad je "elina ubijena. .ad mu je ona
povredila ponos. 9dbila je njegovu bračnu ponudu zato što je još uvek
bila zaljubljena u tebe. 6ar to nije moglo da ga navede na ubistvoC%
$7azmisli malo bolje Aleks% iznervirano #e 7id. $3a je >unior besno
nasrnuo na nju zar bi imao skalpel pri ruciC ' da li iskreno misliš ma
koliko da je bio van sebe da >unior uopšte mo+e nekog da ubijeC% $9nda
je Angus% tiho zaključuje Aleks.
$Ne znam.% 7id ljutito ustaje od stola i počinje da šetka po kuhinji.
9vo što je Aleks rekla zvuči najrealnije. $Angus je bio protiv toga da
>unior o+eni "elinu.%
$Angus je nasilniji od >uniora% mrmlja Aleks skoro za sebe. $Videla
sam kakav je kad se naljuti. 2retpostavljam daje u tom stanju sposoban da
ubije i da je sigurno preduzeo drastične mere da slučaj bude zaključen
pre nego što dokazi uka+u na njega.%
$*uda #ešC% pita 7id kad Aleks ustane sa stolice i krene prema
spava#oj sobi.
$:oram da pričam s njim.%
$AleksF% 7id juri za njom ali ona je ve# zatvorila vrata od spava#e sobe
i zaključala ih za sobom. $Ne#u da ideš tamoF%
$:oram.% Aleks otvara vrata ve# obučena i pru+a mu otvoreni dlan.
$:ogu li da pozajmim tvoj kamionetC%
7id zuri u njenu ruku. $4propasti#eš sebi +ivot. >esi li razmišljala o
tomeC%
$>esam. ' uvek se sa +aljenjem setim svog usamljenog detinjstva koje
sam provela bez ljubavi dok je on napredovao.% 6a trenutak sklapa oči
sabiraju#i misli. $Ne#u da uništim Angusa. "amo radim svoj posao onako
kako treba. 6apravo mi se dopada. 3a su okolnosti drugačije verovatno
bih ga i zavolela. Ali okolnosti su takve kakve su i ne mogu da ih
promenim. "vako ko počini zločin mora biti ka+njen.%
4 redu.% 7id je grabi za ruku i privlači bli+e. $*oja je kazna za
tu+ioca koji spava sa osumnjičenimC%
$.i više nisi osumnjičen.%
$"ino# sam bio.%
Aleks besno osloba-a ruku i istrčava iz ku#e grabe#i ključeve sa sto-
či#a gde je sino# videla da ih je spustio.
7id je pušta da ode a zatim mirno okre#e policijsku stanicu. *ad
dobije vezu bez okolišanja izdaje nare-enje $2ošalji mi kola na ku#i.
9dmahF%
$"va vozila su na terenu šeri1e. "va osim d+ipa.%
$2oslu+i#e. 2ošalji ga.%
J ) .
"tejsi Volas :inton šokira svoje prijatelje ulaskom u dnevnu sobu
potpuno obučena suvih očiju i vidno pribrana. 9 njenoj patnji se uveliko
šuškalo i svi su verovali da joj je potreban zaslu+eni odmor kako bi
prebrodila predstoje#a iskušenja.
4 znak podrške i saose#anja slali su joj i gurmanske poslastice u
skupom posudu raspituju#i se; $*ako je sve to podnelaC%
:e-utim prema jutrošnjem dr+anju i izgledu "tejsi očigledno dobro
podnosi očevu smrt. *ao i uvek besprekorno je obučena i is1rizi- rana.
9sim tamnih kolutova oko očiju moglo bi se re#i da je spremna za
izlazak u grad.
$"tejsi jesmo li te probudiliC Na vrata smo zakačili natpis sa molbom
da ne zvone nego da kucaju.%
$9davno sam budna% odgovara ona svojim prijateljima. $*ad je >unior
otišaoC%
4 neko doba no#i. Bo#eš li nešto da pojedešC Bo+e ima toliko hrane
da se prehrani cela vojska.%
$Ne hvala. Ništa zasad.%
$6vao je gospodin 3ejvis. :ora s tobom da utanači detalje sahrane ali
rekao je da ga zoveš kad ti bude zgodno.%
$>avi#u mu se kasnije.%
Na zaprepaš#enje njenih prijatelja "tejsi ulazi u hodnik i iz plakara
vadi svoj kaput. "vi razmenjuju zbunjene poglede.
$"tejsi dušo kuda #ešC%
$Napolje.%
$Bi#e nam zadovoljstvo da obavimo sve tvoje poslove umesto tebe.
6ato smo tu.%
$Bvala na ponudi ali ovo je nešto što moram sama da završim.% $=ta
#emo da ka+emo ljudima koji do-u da te obi-uC% pita neko zabrinuto je
prate#i do ulaznih vrata.
"tejsi se okre#e i mirno odgovara; $*a+ite im šta god ho#ete.%
Angus ne deluje nimalo iznena-eno kad ugleda Aleks nenajavljenu i
na vratima svoje sobe. 6avaljen u svojoj ko+noj 1otelji on masira prste na
nogama koji ga neprestano bole. $Nisam čuo kad si ušla% ka+e joj. $"amo
što sam se vratio iz štale. 'mamo dvogodišnjeg škopca s povre-enom
potkolenicom ali ne verujem da ga boli više od ovoga.%
$&upe mi reče da ste se vratili.%
$>esi li za neki doručakC *a1uC%
$Ne hvala Anguse.% Velikodušan do samog kraja zaključuje Aleks.
$>e li zgodan trenutak da nas dvoje porazgovaramoC%
Angus se smeje. $.renutak je uvek zgodan samo zavisi na koju temu.%
Aleks seda na ko+ni kanabe ose#aju#i na sebi njegove pronicljive plave
oči. $>e li 3+o ispljunuo istinu pre nego što se ubioC%
$Nije me pozvao u svoju kancelariju da bi se ispovedio ako na to
mislite% odgovara Aleks $ali znam za vašu pogodbu s njim. *ako ste
nagovorili >uniora da pristane AnguseC%
$4 ono vreme% priča starac ne trude#i se da porekne njene optu+be
$moj sin nije mnogo mario za sebe. "elinina smrt ga je duboko pogodila
pa se 3+oovom k#erkom o+enio a da toga nije ni bio svestan. 6naš štaC
Ne verujem da bi pre+iveo prvih nekoliko meseci da se "tejsi nije onako
dobro brinula o njemu. Nikad nisam za+alio što sam ugovorio taj brak sa
3+oom.%
$*oga ste štitiliC%
Naglo menjaju#i temu Angus ka+e; $>utros deluješ malo neispavano.
6ar te je 7id jahao celu no#C%
2osti-ena Aleks spušta glavu. $>unior vam je rekaoC%
$3a.% "tarac s bolnom grimasom navlači svoju kaubojsku čizmu. $Ne
mogu re#i da sam iznena-en - razočaran da ali ne i iznena-en.% Aleks
di+e bradu. $6aštoC%
$*akva majka takva #erka. 7id je uvek imao najve#u pro-u kod "e-
line. *o zna zaštoC >ednostavno je tako. 3anas to zovu hernija.% Angus
spušta nogu na pod i zavaljuje se nazad u 1otelju. $>e li tako i izme-u vas
dvojeC%
$9vo je više od hernije.%
$Voliš gaC%
$3a.%
"tarac zabrinuto skuplja obrve. $3a#u ti jedan očinski savet Aleks.
7ida nije lako voleti. .eško pokazuje ose#anja i još te+e ih prima. 'ako je
mator konj još uvek vuče traume što ga je majka ostavila kao bebu.% $>e
li mu zato bilo teško da oprosti "elini što se smuvala sa Alom 0ajterom i
rodila meneC%
$>este. 2okušao je da sakrije koliko ga je to povredilo. 4šao je ovde sa
kamenom na ple#ima velikim ko .eksas. *rio je svoja ose#anja iza
ravnodušne maske ali ja znam da je bio utučen. Nije imao ništa protiv
tebe razumeš ali jednostavno nije mogao da oprosti tvojoj majci što ga je
prevarila.%
$A >uniorC%
$>unior nije mogao da joj oprosti što je volela 7ida više nego njega.%
$Ali nijedan od njih dvojice je nije ubio.% Aleks gleda Angusa u oči.
$4činili ste to vi zar neC%
9n ustaje i prilazi prozoru gledaju#i u sve ono što je izgradio ni iz
čega i što bi mogao sada da izgubi. :učna tišina u prostoriji se ote+e.
Angus je konačno prekida; $Nisam.% 6atim se sporo okre#e i dodaje; $Ali
hteo sam.%
$6aštoC%
$.voja majka je igrala igre Aleks. 4+ivala je u tome. *ad sam je prvi
put sreo bila je muškobanjasto derište. "ve bi bilo drugačije da je ostala
takva. Ali odrasla je i shvatila da ima mo# nad tim dečacima - seksualnu
mo#. 2očela je da koristi tu mo# u svojim igrama.%
Aleks se srce ste+e i dah postaje pli#i. *ao da gleda horor 1ilm
čekaju#i da čudovište konačno digne svoju ru+nu glavu. ,eli da vidi tu
scenu ali nema snage. 6na da #e biti gadna.
$2redvideo sam to% nastavlja Angus $ali nisam mogao ništa da pre-
duzmem. "elina se poigravala sa obojicom.%
Njegove reči se podudaraju s onim što je Nora 0ejl rekla o "elini. 6a
nju je to bio prevelik izazov.
" godinama su postali sve gori% priča Angus. $!vrsto prijateljstvo
izme-u dečaka bilo je kao zdrava jabuka koju je "elina progrizla do same
sr+i kao crv. Nisam je mnogo voleo.% "tarac se vra#a u svoju 1otelju. $Ali
sam je +eleo.%
Aleks nije sigurna da li ga je dobro čula ali joj se sa usana otima
pitanje; $=taCF%
Angus se šeretski ceri. $Ne zaboravi da je to bilo pre dvadeset pet
godina. .ada nisam imao ovo% pokazuje na svoj pivski stomak a imao
sam i više kose. Ako smem da ka+em va+io sam za velikog zavodnika.%
$Ne sumnjam u vaš šarm Anguse samo mi nije bilo ni na kraj pameti...%
$Nikom nije. Bila je to moja mala tajna. Ni ona nije znala... do one
no#i kad je umrla.%
Aleks šapu#e njegovo ime. !udovište istine nije samo ru+no odvratno
je.%
$>unior je odjurio da utopi svoju tugu u alkoholu. "elina je ušla u ovu
sobu. "edela je tu gde ti sada sediš i plakala. 7ekla mi je da ne zna šta da
radi. Volela je 7ida kao nijednog drugog muškarca. Volela je i >uniora ali
nedovoljno da bi se za njega udala. Nije znala kako sama da te podi+e.
"vaki pogled na tebe bio je podsetnik na grešku koja joj je zauvek
promenila budu#nost.
$Brbljala je bez prestanka očekuju#i moje saose#anje ali nisam mogao
da zaboravim kolika je sebična kučka bila. "ama se uvalila u probleme.
Nikad nije marila koliko #e povrediti one oko sebe dok se poigrava
njihovim +ivotima. Brinula je samo o sebi.%
Angus odmahuje glavom. $Ali to me nije sprečavalo daje +elim. ,eleo
sam je još više smatraju#i da ni ne zaslu+uje bolje od napaljenog jarca
kao što sam ja.% 3uboko uzdiše. $1 tako sam se okura+io.%
$2riznali ste joj... svoje pritajene +eljeC%
$Ne odmah ne. 2onudio sam joj smeštaj u ku#i van grada negde
blizu. 7ekao sam joj da #u pla#ati sve. Ne bi morala ni prstom da mrdne
samo da me primi svaki put kad do-em. 9čekivao sam da povede i tebe
naravno i gospo-u 0rejam iako sumnjam da bi tvoja baka ikad pristala
na takvu pogodbu. 4kratko% zaključuje Angus $predlo+io sam joj da
bude moja ljubavnica.%
$=ta je odgovorilaC%
$Ništa. "amo me je nekoliko sekundi gledala a onda je počela da se
smeje.% Angusov pogled je hladan kao glečer. A najviše u +ivotu mrzim
kad se smeju mojim idejama.%
$Nubre jedno matoro.%
9boje okre#u glave prema vratima gde stoji >unior. &ice mu je crveno
od besa dok drhtavim prstom preti svom ocu. $Nisi mi dao da se o+enim
njome zato što si je +eleo samo za sebeF A onda si je ubio kad je odbila
tvoju skandaloznu ponuduF 0ade prokleti ti si je ubioF%
3rum je d+ombastiji nego obično. 'li je to zato što vozi očiju punih
suza. Aleks se svojski trudi da ne sleti s puta dok u DblejzeruH hita prema
7idovoj ku#i.
*ad se >unior obrušio na Angusa i počeo da ga udara pesnicama
istrčala je iz sobe. Nije mogla to da gleda. Njena istraga je okrenula sina
protiv oca i zavadila najbolje prijatelje. 9na to jednostavno više ne mo+e
da podnese. 6ato je izjurila.
"vi su bili u pravu. 2okušali su da je upozore ali nije htela da sluša.
'muna na krivicu tvrdoglava i neustrašiva naoru+ala se do zuba
nepoljuljanim ose#ajem pravde i osokoljena razuzdanoš#u nezrelosti
Aleks je zakoračila na zabranjenu teritoriju i narušila njen mir.
4zburkala je zle duhove koji su odavno zaspali. 2rkose#i zdravom
razumu nastavila je da kopa. "ada su se duhovi povampirili zahtevaju#i
odmazdu.
Aleks je mozak ispran verovanjem da je "elina bila neshva#ena
heroina tragično sputana u cvetu svoje +enstvenosti mlada udovica
slomljenog srca sa novoro-enčetom u naručju koja s prezirom gleda na
okrutni svet oko sebe. Na+alost "elina je bila manipulativna sebična i
okrutnija od ljudi koji su je voleli.
:erl je ubedila Aleks da je odgovorna za smrt svoje majke. "vakim
svojim gestom rečju delom slučajno ili namerno uterivala je u svoju
unuku ose#aj nepo+eljnosti i grešnosti.
Ali :erl je pogrešila. "elina je jedina odgovorna za svoju smrt. "ada s
ogromnim naporom volje Aleks uspeva da se oslobodi sve te krivice i
+aljenja. "lobodna jeF Više nije va+no čija ruka je dr+ala onaj skalpel zato
što to nije bilo zbog nje.
2rvo što +eli je da ovaj osečaj slobode podeli sa 7i-om. 2arkira
kamionet ispred njegove ku#e izlazi napolje i trči preko verande. Na
vratima okleva kucaju#i tiho. 2osle nekoliko sekundi čekanja otvara ih i
ulazi. $7ideC% 4nutra je mračno i prazno.
Aleks prilazi kupatilu i opet ga zove a onda shvata da nije tu. *ad se
okrene prime#uje svoju tašnu zaboravljenu na no#nom stoči#u. Načas
ulazi u kupatilo kupi svoje sitnice i ubacuje ih u tašnu.
*ada je zatvori čini joj se da čuje poznatu škripu ulaznih vrata.
6astaje da oslušne. $7ideC% Ali u ku#i vlada nema tišina.
'zgubljena u slatkom sanjarenju o prošloj no#i dodiruje 7idove stvari
na no#nom stoči#u - par tamnih naočara češalj koji retko koristi me-
singanu kopču za kaiš sa dr+avnim grbom .eksasa. "rce joj se nadima od
nabujalih emocija. 9kre#e se u nameri da ide a onda se ukopava u
mestu.
Na vratima spava#e sobe stoji +ena sa no+em u ruci.
J O .
$=ta se ovde doga-aC%
7id grabi >uniora za okovratnik i odvaja ga od Angusa koji le+i sklup-
čan na podu. .anak mlaz krvi curi mu iz raspukle usne niz bradu.
Najbizarnije je što se starac grohotom smeje.
$0de si naučio tako da biješ momčeC :ogli bismo ovo i češ#e da
radimo aC% Angus ustaje i pru+a ruku 7idu. $2omozi mi.% 2ustivši
>uniora uz prekoran pogled 7id poma+e Angusu da ustane.
$3o-avolaF Bo#e li neko da mi objasni šta se ovde doga-aC% zahteva
7id. *ada je d+ipom stigao na ranč dovezao se odmah pred ku#u gde ga
je usplahirena &upe sačekala na vratima sa veš#u da se gospodin :in- ton
i >unior tuku.
7id je utrčao u Angusovu sobu i zatekao oca i sina na podu. >unior je
šaketao svog oca u glavu ali njegovi udarci očigledno nisu imali e1ekta.
$Bteo je "elinu za sebe% sik#e >unior zadihan i ljut. $Načuo sam
njegov razgovor sa Aleks. Bteo je da mu "elina bude ljubavnica. *ad ga
je odbila ubio ju je.%
Angus maramicom mirno briše krv sa brade. $"tvarno veruješ u to
sineC "tvarno misliš da bih +rtvovao sve - tvoju majku tebe i ovaj ranč -
za tu malu 1u1uC%
$"vojim ušima sam čuo kad si rekao Aleks da si je +eleo.%
$>esam od pojasa nadole ali je nisam voleo. Nije mi se svidelo što se
isprečila izme-u tebe i 7ida. Nisam bio toliko lud da prokockam ceo svoj
+ivot i ubijem je. :o+da mi je palo na pamet kad je ismejala moju
ponudu ali je nisam ubio.% 2ogled mu leti s 7ida na >uniora i nazad.
$:oj ponos je pošte-en kad je jedan od vas to učinio umesto mene.% "va
trojica razmenjuju poglede. 3vadeset pet godina se svodi na ovaj
presudni trenutak. "ve dosad nijedan nije imao hrabrosti da postavi ovo
pitanje. 'stina bi bila previše bolna i zato su pustili da identitet ubice
ostane tajna.
Njihovo dugogodišnje #utanje bilo je taktički opravdano. =titilo ih je
od saznanja ko je zaista ubio "elinu. Niko zapravo nije +eleo to da zna.
$Nisam ubio tu devojku% ka+e Angus. $*ao što sam ispričao Aleks
dao sam "elini ključeve od jednih kola i rekao joj da se sama odveze ku#i.
2oslednji put sam je video na vratima pre nego što je izašla.%
$>a sam bio ljut zato što me je odbila% ka+e >unior. $9bišao sam
nekoliko birtija i napio se. Ne se#am se ni gde sam bio ni s kim. Ali
mislim da bih se se#ao da sam iskasapio "elinu.%
$*ad je poslu+en desert ja sam otišao% ka+e 7id. $No# sam proveo
krešu#i Noru 0ejl. 4 štalu sam se vratio negde oko šest ujutro. .ada sam
našao "elinu.%
Angus zbunjen odmahuje glavom. $9nda je sve što sam rekao Aleks
istina.%
$AleksC% uzvikuje 7id. $6ar nisi rekao daje upravo bila ovdeC%
$.ata je razgovarao s njom kad sam ušao% odgovara >unior.
$0de je ona sadaC%
$"edela je ovde% ka+e Angus pokazuju#i na praznu 1otelju. $*ad je
>unior uleteo više je nisam video. 9borio me je kao priplodni bik%
dodaje on golicaju#i svog sina ispod brade. >unior se ceri poput
razdraganog dečaka.
$Bo#ete li prekinuti i re#i mi gde je otišla AleksC%
$"miri se 7ide. "igurno je tu negde.%
$Nisam je video kad sam dolazio% dovikuje 7id ve# trče#i napolje.
$2rošlo je samo nekoliko minuta% smiruje ga >unior. $=to se toliko
nerviraš...%
$*ako ne shvatašC% breca se 7id preko ramena. $Ako niko od nas nije
ubio "elinu onda je ubica tamo negde i mnogo je ljut na Aleks kao što
smo i mi bili.%
$Bo+e nisam razmišljao...%
4 pravu si 7ide.%
$'demo.%
.ri muškarca +urno izlaze iz ku#e. 3ok silaze niza stepenice "tejsi
Volas parkira ispred ku#e.
$>uniore Anguse 7ide dobro je da sam vas uhvatila. 7eč je o Aleks.%
7id vozi d+ip kao da be+i iz samog pakla. *ad sa privatnog druma
:intonovih izbije na auto-put susti+e pozornike koji su mu dovezli d+ip
i signalizira im da zaustave patrolno vozilo.
$>este li videli moj DblejzerDC% pita ih. $Vozi ga Aleks 0ajter.%
$>esmo 7ide. 'šao je prema tvojoj ku#i.%
$Bvala% uzvra#a on i svojim saputnicima ka+e $3r+ite se% gaze#i
papučicu za gas.
$=ta se doga-aC% pita "tejsi. 3+ip je ve# u četvrtoj brzini zbog čega
mora da se uhvati za nešto da ne bi pala. 4 njenom lepo ure-enom svetu
nema ovakvih lu-ačkih jurnjava.
Bilo je nemogu#e zadr+ati :intonove i 7ida. Vrtoglavom brzinom su
se potrpali u d+ip obavestivši je da im se obrati tek negde usput. Bes-
pogovorno je ušla na zadnje sedište sa >uniorom dok se Angus smestio na
suvozačko pored 7ida.
$Aleks je mo+da u opasnosti% urla >unior kako bi ga "tejsi čula.
Bladan severni vetar isisava mu reči iz usta.
4 opasnostiC%
$3uga je to priča.%
$Bila sam u njenom motelu% uzvra#a "tejsi tako-e urlaju#i. $7ekli su
da je mo+da na ranču.%
$=ta je toliko va+noC% pita je 7id preko ramena.
$"ino# nisam stigla sve da joj ka+em. 9na mo+da nije dr+ala pištolj ili
povukla obarač ali je izazvala tatino samoubistvo.%
>unior grli "tejsi i privlači je sebi ljube#i je u čelo. $3ušo pusti to
sada. Aleks nije razlog što se 3+o ubio.%
$.o nije sve% nastavlja "tejsi jednako gnevno. $Njena istraga je otkrila
da... da smo se mi venčali ubrzo nakon "elininog ubistva. &judi #e
pomisliti... znaš kako umeju da budu sumnjičavi i plitkoumni. 9pet
naklapaju
o tome.% "tejsi mole#ivo gleda u >uniora. $6ašto si se o+enio mnomeC%
9n je prstima hvata za bradu i okre#e lice ka sebi. $6ato što si lepa
dinamična +ena. "tejsi ti si najbolja stvar koja mi se ikad dogodila%
iskreno ka+e. Ne mo+e da je voli ali ceni njenu dobrotu i bezuslovnu
ljubav koju mu pru+a.
$'pak me malo volišC%
>unior se smeška i za njeno dobro ka+e; $6aboga +eno volim te
mnogo.%
Njene oči sijaju od sre#e i lice skoro blista od neobične lepote. $Bvala
ti >uniore.%
Angus se naglo naginje napred pokazuju#i na horizont. $Blagi bo+e
izgleda kao...%
$3im% smrknuto završava 7id dodaju#i gas.
J P .
$"ara 3+oF% uzvikuje Aleks. $=ta to radite za ime bogaC%
"ara 3+o se mirno smeška. $Vodim te odavde mojoj ku#i.%
$6aštoC%
Aleks spušta pogled na metalno sečivo. 4 pitanju je običan kuhinjski
no+ koji deluje tako neprirodno u ne+noj ruci "are 3+o. Njene šake je
oduvek smatrala +enstvenim i krhkim ali sada izgledaju jezivo koščato i
nekako zlokobno oko drške no+a.
$3ošla sam da se rešim još jedne smetnje u mom +ivotu.% "ara 3+o
+mirka. $*ao što sam uradila u *entakiju. :oj brat je dobio ono što je
tra+io. Nije bilo 1er ali morala sam da se rešim i njega i onog +drebeta
inače nikad ne bih povratila svoju sre#u.%
$=ta... šta si uradilaC%
$Namamila sam ga u štalu rekavši mu da +drebe ima grčeve. 9nda
sam zaključala vrata i zapalila vatru.%
Aleks se blago njiše. $.o je u+asno.%
$3a bilo je u+asno. :iris pečene konjetine ose#ao se danima.% Aleks
di+e drhtavu ruku na usne. 9va +ena je očigledno psihički poreme#ena
što dodatno pogoršava situaciju.
$Ali nisam morala da palim vatru posle "eline.%
$6aštoC%
$9naj idiot 4bogi Bad pratio ju je do ranča. "rela sam ga na izlasku iz
štale. 2restravio me je stoje#i tamo u senci. 4šao je unutra i video "e-
linu. 2ao je preko nje i počeo da radi nešto odvratno. Videla sam kad je
podigao no+ doktora *olinsa.% "ara 3+o se izveštačeno kezi. $.ada sam
znala da ne moram da podme#em po+ar i ubijam sve one divne konje.%
$.i si ubila moju majku% zaključuje Aleks sa suzama. $.i si ubila moju
majku.%
$Bila je obična kurva.% 'zraz na licu "are 3+o postaje prezriva maska.
$:olila sam se svake no#i da se 7id &ambert o+eni njome. .ako bih oboje
sklonila iz svog +ivota. Angusu nije trebao još jedan sin osim onog kog
sam mu ja rodila% ka+e udaraju#i se slobodnom pesnicom o grudi. $Nije
mi jasno zašto je tu bitangu stalno dr+ao uz sebeC%
$*akve to veze ima sa "elinomC%
$0lupača je zatrudnela. 7id je posle toga više nije hteo.% "ara 3+o
škrgu#e zubima krive#i 1ine crte svog lepog lica do neprepoznatljivosti.
$i morala sam da pazim da >unior slučajno ne zauzme 7idovo mesto. 9n
je zapenio da se njome o+eni. 6amisli jedan 2rešli da uzme za +enu
običnu drolju sa kopiletomC NečuvenoF Nisam smela da dozvolim da moj
sin upropasti sebi +ivot.%
$2a si tra+ila priliku da je ubiješ.%
$"ama mi se namestila. >unior je te no#i odjurio ljut kao ris. 9nda je
Angus od sebe napravio budalu.%
$2risluškivali ste njihov razgovorC%
4 prolazu.%
$' bili ste ljubomorni.%
$>aC &jubomornaC% 6vonko se smeje. $6aboga ne. Angus je imao i
druge +ene ubrzo nakon našeg venčanja. Ne bi mi smetala ni "elina
samo da je bila van grada i daleko od >uniora. Ali ta mala kuja mu se
smejala - smejala se mom mu+u u lice nakon što joj je poklonio svoje
srceF%
9či joj rapidno trep#u i grudi se di+u i spuštaju. Njen glas više nije
melodičan ve# je kreštav. Aleks zna da bi mogla iz ovoga da se izvuče
samo ako bude igrala pametno. 3ok grozničavo bira reči prime#uje prvi
dašak dima.
2ogled joj leti ka hodniku iza "are 3+o. 2un je crnog dima. 2lamen
ve# li+e zidove dnevne sobe.
$"ara 3+o% polako počinje Aleks $htela bih nešto da pričam sa vama
ali...% $3a nisi mrdnulaF% oštro nare-uje "ara 3+o di+u#i no+ kad Aleks
pokuša da zakorači napred. $3ošla si ovde i napravila zbrku baš kao i
ona. 3ra+i ti je 7id od mog >uniora. "rce si mu slomila. Angus se +iv
pojede zbog smrti 3+oa Volasa za koju si ti kriva. >er Angus je mislio
da je "elinu ubio jedan od dečaka.%
Navolski se smeška. $6nala sam da ho#e. 6nala sam i da dečaci ne#e
postavljati suvišna pitanja. 6avisila sam od njihove odanosti jednog
prema drugom. Bio je to savršen zločin. Angus se ube-en da štiti de-
čake pogodio sa sudijom. =izela sam što je >unior morao tako mlad da se
o+eni ali bolja je i "tejsi od "eline.%
3im postaje guš#i. Ve# kovitla oko "are 3+o koja kao da ga nije sve-
sna. $2očela si previše da njuškaš% nastavlja ona prave#i tu+nu grimasu.
$2okušala sam da te oteram onim pismom. 4desila sam tako da izgleda
kao da ga je napisao onaj ludi 2lamet velečasni ali ja sam ga poslala.%
!ini se da je ponosna na sebe. Aleks koristi trenutak da napravi još jedan
korak. *re#e se sporo ali bolje išta nego ništa.
$Ali ti ništa nisi ukapirala. 6ato sam morala da te izguram s druma
jednim od naših kamioneta. 3a si poginula u onoj vrtači sudija Volas bi
sada bio +iv a njegova pogodba sa Angusom nikad ne bi izašla na videlo.%
"ara 3+o deluje vidno potresena. $Ali od danas više ne#u morati da...%
Aleks naglo skače napred i udara "aru 3+o posred ruke. :e-utim starica
je jača nego što izgleda. 4speva da stegne no+ jače. Aleks je grabi za ručni
zglob sprečavaju#i pokušaje "are 3+o da joj zarije oštricu u telo.
$Ne#u dozvoliti da uništiš moju porodicu čuješ liC% stenje "ara 3+o
zamahuju#i no+em u pravcu Aleksinog stomaka.
3ve +ene otpočinju borbu oko no+a. 2adaju na kolena ali nijedna ne
odustaje. Aleks pokušava da okrene oštricu nadole ali dim je previše gust
da bi išta videla. 9či su joj pune suza i grlo je ste+e. "ara 3+o je svom
snagom gura uza zid. Aleks ose#a kako joj od udarca glavom pucaju
kopče na temenu.
Nekako uspeva da se pridigne i počinje da vuče "aru 3+o kroz hodnik
tamo gde je dim najguš#i. *roz glavu joj prole#u pravila u slučaju po+ara.
Aleks pokušava da udahne vazduh njenim plu#ima je neophodan
kiseonik ako misli da izvuče "aru 3+o napolje.
*ad stignu do dnevne sobe "ara 3+o shvata da je Aleks dr+i samo za
jednu ruku. "kupivši svu snagu ona zamahuje no+em i zariva oštricu.
Aleks ose#a neopisiv bol u predelu no+nog članka i nekontrolisano vrišti.
2osekotina je duboka teraju#i je da vuče nogu dok se tetura nazad u
dnevnu sobu.
Najednom gubi stisak oko "are 3+o. 3o pre nekoliko sekundi se borila
za svoju slobodu a sada panici pri pomisli da se njena napadačica guši u
crnom dimu. .oliko je gust da više ne razaznaje ni obrise njenog tela.
$"ara 3+oF 0de siC% Aleks iskašljava dim pru+aju#i ruke ispred sebe.
Na+alost ne uspeva da napipa ništa osim praznog prostora.
A onda se instinktivno osvr#e iza sebe. Brzo se saginje i trči nazad
kroz hodnik. 4 dnevnoj sobi nale#e na zapaljeni nameštaj i naslepo
skre#e prema vratima. >oš uvek su netaknuta ali ča-ava su od vatre. 9na
grabi kvaku koja joj toliko vrela da joj pr+i ruku.
Vrište#i od straha i bola Aleks istrčava na verandu.
$AleksF%
.rči u pravcu 7idovog glasa i kroz zamagljene oči nazire obrise d+ipa
koji se uz škripu kočnica zaustavlja na nekoliko metara od nje.
$7ide% skiči ona pru+aju#i ruke ka njemu. 6a trenutak pada ali je
njegove čvrste šake di+u sa zemlje. $"ara 3+o je...% cvili ona. " naporom
di+e ruku i pokazuje prema ku#i.
$9 ne. :ajkoF% >unior izlazi iz d+ipa i baca se u trk.
$>uniore vrati seF% vrišti "tejsi. $Ne bo+e neF%
$"ine nemojF% Angus pokušava da uhvati >uniora za ruku. $*asno jeF%
7id je ve# na verandi kad ga >unior sustigne. 4 trku ga obara na
zemlju. *ad ne uspe da ga zgrabi za nogu 7id urla iz sveg grla; $Ne
>unioreF%
Ali >unior zastaje na vratima i okre#e se da ga pogleda. $7ide ovoga
puta je slava moja.%
4putivši 7idu svoj najlepši osmeh >unior utrčava u zapaljenu ku#u.
5 2 ' & 9 0
$6nala sam da si tu.%
7id se pravio da nije čuo kako mu Aleks prilazi sve dok mu se nije
obratila. 9kre#e se da je pogleda preko ramena a onda nastavlja da zuri
u dve sve+e humke. 6a trenutak nastaje neprijatna tišina koju on razbija
recima; $9be#ao sam Angusu da #u svakoga dana dolaziti ovamo. 9n još
uvek nije spreman.%
Aleks mu prilazi bli+e. $6nam. 9bišla sam ga danas po podne.
2okušavao je da se oraspolo+i ali bezuspešno% tu+no priča Aleks.
$Normalno je da bude u +alosti. 7ekla sam mu to. Nadam se da me je
shvatio ozbiljno.% $"igurno mu je značila tvoja poseta.%
$Nisam tako sigurna.% 7id se okre#e da je pogleda. Aleks nervozno
zabacuje kosu koju jak vetar uporno vra#a na lice. $3a nikad nisam došla
ovde da nisam otvorila slučaj...%
$Aleks nemoj to sebi da radiš% prekoreva je 7id. $Nisi ti ni za šta
kriva. *o je mogao da nasluti da je "ara 3+o toliko luda. !ak ni Angus
njen ro-eni mu+. >unior... doduše...% 7id naglo #uti jer je rana još uvek
sve+a. $"igurno #e ti nedostajati% tiho ka+e Aleks.
$NedostajatiC% ponavlja on usiljeno nonšalantno. $.aj idiot. 4trčao je
u zapaljenu ku#u pravo u smrt. "amo budala mo+e da izvede nešto tako
sumanuto.%
$3obro znaš zašto je to učinio 7ide. "matrao je da tako treba.% "uze u
7idovim očima teraju je da uguši jecaj u grlu. 9na mu prilazi bli+e i
hvata ga za ruku. $Voleo si ga 7ide. 6ar je to tako teško priznatiC%
9n skrhano gleda u cve#em pokriven grob. $&judi su stalno pričali
koliko mi je zavideo a niko nije imao pojma koliko sam ja njemu
zavideo.%
$6avideo si >unioruC%
7id klima glavom. $Na prednostima koje je imao.% 0orko se smeje.
$Besneo sam što rasipa sve te prednosti.%
$Volimo ljude uprkos svemu i svakako ne zbog onoga što jesu. Bar bi
tako trebalo biti.%
Aleks pušta 7idovu ruku pokušavaju#i da zvuči vedrije. $Angus mi je
rekao da ne#e odustati od izgradnje hipodroma.%
$3a. .vrdoglav je kao mazga.%
$.voj aerodrom #e procvetati.%
$' bolje. 3o kraja godine se povlačim iz posla% obaveštava je. 9pazivši
zbunjenost na njenom licu 7id dodaje; $3ao sam otkaz. Ne mogu da
budem šeri1 i da istovremeno upravljam aerodromom. 3ošao je trenutak
da nešto menjam u svom +ivotu. 9dlučio sam se za ono što me više
ispunjava.%
$3rago mi je zbog tebe. Angus ka+e da razmišljaš o povratku u
njegovu kompaniju.%
$Vide#emo još. *upicu još jednog trkačkog konja od osiguranja 3uple
*rune. 7azmišljam o tome da ga sam treniram. Angus #e mi pomo#i.%
Aleks ne mo+e da obmane njegova suptilna promena teme ali ne +eli
da ga pritiska. 3a je kockarka verovatno bi stavila novac na budu#i
savez. 9voga puta #e to biti pre u Angusovu nego u 7idovu korist.
$ A tiC% pita on. $*ad se vra#aš na posaoC
Aleks uvlači ruke u d+epove svoje bunde i skuplja ramena. $Nisam
sigurna. " obzirom na povrede...%
$6aceljuju liC%
$"ve je lepo zaraslo.%
$Nemaš boloveC%
$Više ne. 4 suštini kao nova sam ali 0reg insistira na tome da ne
+urim na posao. 6na pod kolikim sam bila stresom.% Aleks uvlači vrh
cipele u meku zemlju. $Nisam sigurna da li uopšte da se vra#am.%
9setivši njegov pogled na sebi osmehuje mu se. $6vuča#e ti zanimljivo
šeri1e ali nedavno sam shvatila koliko saose#am sa optu+enima. :o+da
#u se okušati u domenu advokature.%
$*ao javni branilacC%
$:ogu#e.%
$0deC%
9na ga gleda netremice u oči. $Nisam još odlučila.%
' 7id počinje čizmom da #uška zemlju. $9vaj pročitao sam tvoju
izjavu u novinama. Aer je što si zaključila slučaj usled nedostatka
dokaza% tiho ka+e.
$'onako više ne bi imalo svrhe opovrgavati staru presudu zar neC% $Ne
bi naročito sada.%
$Verovatno nije imalo svrhe od samog početka 7ide.% 9n di+e glavu i
začu-eno je gleda. $Bio si u pravu svi ste bili. 9va istraga je bila iz ličnih
pobuda. 'skoristila sam ljude povezane s njom kako bih dokazala da moja
baka nije bila u pravu.% Aleks drhtavo uzdiše. $*asno je da ispravim
"elinine greške ali svakako mogu da se iskupim za svoje.%
0lavom pokazuje na obli+nji grob nešto stariji i obrastao travom na
kom le+i jedna crvena ru+a. $.i si je stavioC%
7id skre#e pogled na "elinin grob. $2omislio sam kako bi >unior vo-
leo da podeli cve#e s njom. 6naš koliko je voleo +ene.% 3obro je što još
uv^k ima potrebu za humorom.
$6naš nisam shvatala daje sve ovo bila zavera porodice :inton sve
do sahrane. :ojoj majci bi se svidelo to što je sada s njim.%
$A on je tamo gde je oduvek +eleo da bude. 2ored "eline. ' da nema
nikog izme-u njih.%
5mocije se skupljaju u Aleksinom grlu i očima. $"irota "tejsi. Nikad
nije imala šanse kod >uniora zar neC%
$Nijedna +ena nije. 4prkos svim njegovim vezama >unior je voleo
samo jednu.%
*ao po dogovoru oboje se okre#u nizbrdo tamo gde su im parkirana
kola.
$>e li tvoja ideja bila da se "tejsi na neko vreme preseli na raneC% pita
Aleks dok koračaju kroz travu.
7id nije voljan da joj to prizna. 4mesto toga sle+e ramenima kao da
time govori sve.
$Bilo je to pa+ljivo od tebe 7ide. 9na i Angus #e biti skladan par.%
*#erka pokojnog sudije nikad nije volela Aleks ali je ova to razumela i
sve joj je oprostila.
$"tejsi je potreban neko o kome #e da brine% ka+e 7id a Angusu je
sada potrebna ta vrsta pa+nje.%
"tigavši do kola Aleks se okre#e prema njemu i tiho ga pita; A tiC *o
#e o tebi da brineC%
$Nikad mi to nije bilo potrebno.%
$>este jeste% uverava ga Aleks $samo što to nikom nisi dopuštao.%
2rilazi mu bli+e. $2usti#eš me da odem iz grada i iz tvog +ivotaC Ne#eš
pokušati da me zaustavišC%
$Ne.%
Aleks ga 1rustrirano gleda. 4 redu onda #u ti re#i kako stoje stvari.
Nastavi#u da te volim dok budem +iva a ti #eš se i dalje opirati.% Brabro
od nje nema šta. $2a ti vidi koliko #eš još izdr+ati.%
7id nakrivljuje glavu procenjuju#i odlučnost u njenom dr+anju glasu
očima. $:nogo si gorda znaš li toC%
Aleks se grleno smeje. $Voliš me 7ide &amberte. Voliš me i ti to
znaš.% Vetar mu di+e kosu s potiljka i on klima glavom. $3a volim te.
3osadna si kao osica ali volim te.% 2suje sebi u bradu. $Ali to ništa ne
menja.% $6aštoC%
$6bog razlike u godinama. 9stari#u prvi i umre#u pre tebe.%
$6ar je to bitno danas - ovog trenutkaC%
$3abome da jeste.%
$Nije.%
'znerviran njenom smirenom logikom 7id udara pesnicom po dlanu
druge ruke. $Bo+e kako si uporna.%
$>esam. *ad nešto očajnički +elim kad znam da je to prava stvar
nikad ne odustajem.%
7id je nekoliko sekundi netremice gleda kao da se u njemu vodi rat.
2onu-ena mu je ljubav ali on se plaši da je prihvati. A onda psuju#i
glasno hvata pramen njene tamne kose i privlači je sebi.
7uke uvlači pod njenu bundu tamo gde je toplo meko i podatno.
$'maš prokleto jak argument tu+ioče% mrmlja on.
2rislonivši je uz vrata njenih kola dodiruje joj srce i stomak zatim
spušta ruku na njen kuk i privlači njeno telo uz svoje. &jubi je sa straš#u
sa ljubavlju i još nečim čega je oduvek imao premalo - sa nadom.
Bez daha kad odvoji usne od njenih zariva se licem u njen meki vrat.
$Nikad u +ivotu nisam imao nešto što je pripadalo prvo meni što mije
poklonjeno - ništa osim tebe. Aleks Aleks...%
$*a+i 7ide.%
$Budi mi +ena.%
*7A>
B_ Voki