You are on page 1of 138

__ Arthur C.

Clarke _
Misterije svijetA
Simon Welf are 8c John FairleF
IRO Auust Cesarec
!are" #$8%
&aslov i'vornika
Arthur C. Clarke(s M)S*+RIO,S WOR-.
Simon Welfare / John Fairlev
First 0u"lishe1 in the ,nite1 2in1om in #$83 "4 William Collins Sons / Com0anv -imite15
-on1on
Re0rinte1 #$83
*e6t 7 #$83 *ri1ent International *elevision +nter0rieses
-t1. Intro1uction / comments 7 #$83 Arthur C. Clarke
.esin8 Martin 9risto: ;icture Research8 Frances Ro6"urh
;rijevo18 Minon Mihaljevi<
,re1nik8 !1ravko =i1ovec
-ektor8 >i?nja 9ekl
-ikovni ure1nik8 &ena1 .oan
*ehni@ki ure1nik8 Franjo ;rofeta
2orektor8 Fe1or 9ekl
!a i'1ava@a8 .raan Milkovi<
I'1ava@8 IRO Auust Cesarec5 !are"5 ;rila' JA AB
Sa1rCaj
;R+.DO>OR B
,>O. E Arthur C. Clark 8
# I'u"ljena karika E majmunoliki @ovjek #F
% 2a"inet @u1a FF
F .revne vatre A#
G Hu1ovi?ta i' 1u"ine I8
A 2ruovi i us0ravljeno kamenje 8A
I 9i<a i' je'era #3F
B -ikovi u krajoliku #%#
8 O 'vijerima i 'mijama#G3
$ >elika si"irska eks0lo'ija #A$
#3 &-O #BB
## &e"eske ne0o'nanice #$%
#% .ivovi u 'emlji %3$
m.
;re1ovor
*eme koje ova knjia o"uhva<a re'ultat su ra'ovora ?to smo ih mjesecima vo1ili Simon
Welfare5 John Fairle4 i ja. , vi?e o1 0ola stolje<a5 @itaju<i 0ohle0no sve ?to mije 1o?lo 0o1
ruku Jkao Kak 0ro"ijao sam se javnom knjiCnicom u *auntonu utaju<i 0o nekoliko knjia na
1an E 0othvat koji se u 1o"a *> vi?e ne moCe i'vestiL5 nai?ao sam na "e'"rojne 'aonetke i
tajne koje su me 'ainteresirale. Mnoe su sa1a ve< rije?eneM ve<ina nije i u0ravo smo o1 te
0reostale tvr1e je're o1a"rali teme 'a na?u seriju. &akon ?to sam ih 0re1loCio5 Simon5 John i
njihove kolee o"avili su 0o1ro"na istraCivanja i 0otom ra'aslali filmske eki0e ?irom svijeta5
u 0otrau 'a 0otre"nim filmskim materijalom. &a1amo se 1a <e ve< i sam taj tru1 moC1a
1ovesti 1o rje?enja nekih o1 tih tajni5 ali vjerujem 1a ovorim u ime svojih 0rijatelja ka1
kaCem kako ne "ih volio 1a se sve 0osve i 'auvijek rije?e. MeKutim5 nema mnoo o0asnosti
1a <e se to '"iti...
Dlavni tekst koji slije1i u 0ot0unosti je Simonov i Johnov i oni su o"avili sav teCak 0osao5 i
oko sastavljanja knjie i oko serije. O stvarima tako kontrover'nim kao ?to su &-O5 morske
'mije5 ne0o'nata @u1ovi?ta i 1rui i'lo?ci 2a"ineta @u1a o@ito mora 0ostojati mnoo mi?ljenja
i stanovi?ta5 no ja se sa svojim koleama nisam ra'ila'io ni u je1nom "itnom le1i?tu i 'ato
njihov tekst nisam ni1je mijenjao5 samo sam 0oje1inim 0olavljima 1o1ao 0ostskri0Ntum5
ka1 sam o1 vjerovao 1a mou ras0ravi 1o1ati ne?to novo. Ali u mnoo sam slu@ajeva vi?e
volio 0rihvatiti WittenNsteinov mu1ar savjet8 O @emu netko ne 'na '"oriti5 o tome mu valja
?utjeti.
C
Arthur C. Clarke
,vo1
Misterije se 0ojavljuju u toliko o"lika i veli@ina 1a ih je otovo nemou<e svrstati. Je1an je
koristan na@in taj 1a ih 0o1ijelimo u tri kateorije5 temeljene na na?oj sa1a?njoj ra'ini
0oimanja. .a "esti1no 0osu1imo i'ra'5 na'ovimo ih misterij ama 0rve5 1rue i tre<e vrste.
Misterija 0rve vrste je ne?to ?to nas neko< krajnje '"unjivalo5 ali je sa1a 1o kraja
0rotuma@eno. , tu kateoriju i1u otovo sve 0riro1ne 0ojaveM je1an o1 naj0o'natijih i
najlje0?ih 0rimjera je 1ua. ;rethistorijskom @ovjeku ona je jama@no ulijevala strah5 @ak uCas.
&ije je umio o"jasniti ni na koji na@in osim kao 1jelo neke na1mo<ne inteliencijeM 0ro@itajte
u 2nji'i 0ostanka5 ka1 Jehova ovori &oi 1a <e ne"o o"iljeCiti svojim 'nakom...
;ravo o"ja?njenje 1ue moralo je 0ri@ekati 0otvr1u Isaaca &e:tona 1a je O"ijelaP svjetlost
'a0ravo mje?avina svih "oja koje se mou o1ijeliti 0ri'mom E ili ka0ljicama vo1e koje le"1e
na ne"u. Do1ine #B3G5 0o?to je o"javljena &e:tonova O0tika5 u ve'i s 1uom nije "ilo vi?e
ni?ta tajanstvena E ali su ostale nje'ina 0rivla@nost i lje0ota. &ekiQ nera'"oriti lju1i 1rCe 1a
'nanost o1u'ima svijetu @u1esnostM istina je u0ravo su0rotna8 0ravo je ra'umijevanje ne samo
korisnije o1 0re1rasu1a ili mita5 neo je otovo uvijek i mnoo 'animljivije.
Ima "e'"roj 1ruih misterija 0rve vrste. Jo? ve<e straho0o?tovanje o1 1ue i'a'iva aurora E
0olarno svjetlo i tek smo otkako je svanulo svemirsko 1o"a sa'nali 1a nastaje o1
elektricitetom na"ijenih @estica ?to ih i'"acuje Sunce a !emljino ih manetsko 0olje 'a1rCava
u ornjim slojevima atmosfere. Jo? i sa1a valja 0rou@iti
mnoe 0oje1inosti5 ali u 0ole1u o0<ih 0rinci0a aurore nema vi?e sumnje.
.akako E a to <e vam s0remno 0otvr1iti svaki filo'ofE nije1no Oo"ja?njenjeP nije kona@no8
i'a svake tajne krije se neka 1rua5 jo? 1u"lja. Ras0r?ivanje svjetla u s0ektar stvara 1uu E
ali ?to je svjetlost sama 0o se"iR I tako 1alje5 "e' kraja i konca. MeKutim5 ve<ina je nas
s0remna 0rihvatiti stav '1rava ra'uma ili o"i@na @ovjeka5 koji je 0rikla1no sro@io komi@ar
Shelle4 9erman8 OAko stu1entu filo'ofije 0ruCi? @a?u vo1e5 on kaCe8 Je li to @a?a vo1eR A ako
jest5 'a?to je to @a?a vo1eR I u"r'o umre o1 CeKi.P
Misterije 1rue vrste su ono o @emu ovori ova knjia i na @emu se 'asniva i televi'ijska
serija. *o su ne0o'nanice koje jo? jesu tajnovite5 0rem1a 'a neke slutimo o1ovore. Hesto je
ne0rilika u tome ?to o1ovora ima 0revi?eM "ili "ismo 0osve 'a1ovoljni s "ilo kojim o1 njih5
ali nam se svi @ine 0o1je1nako 1o"ri. &ajs0ektakularniji suvremeni 0rimjer je5 1akako5 0ojava
&-O5 'a koju o"ja?njenja seCu o1 0sihi@kih manifestacija 0reko atmosferskih efekata 1o
svemirskih "ro1ova i' 1ruih svjetova E i5 1a "i stvari "ile jo? 'amr?enije5 lanac s0remnih
tuma@a niCe se o1 totalnih luKaka 1o trije'nih 'nanstvenika. JIma na tom 0olju i 0oneki
lu0av u@enjak.L , ovom trenu htio "ih o kontrover'noj temi &-O re<i samo toliko 1a tamo
1je ima tako mnoo o1ovora5 ne?to nije u re1u s 0itanjima.
.rua je tajna5 koja ne 0o"uKuje takve strasti5 velika morska 'mija. >e<ina "i 'ooloa 0osve
s0remno 0ri'nala 1a olema nei1entificirana morska "i<a moC1a 0ostoje
,>O.
E i moC1a su5 kao u slu@aju reso0erke JcoelacanthaL @ak ostaci i' 0rethistorijsko 1o"a. Ako
jo? jesu 0risutni5 je1no "ismo 1ana to morali mo<i 1oka'ati. J;rem1a ne nei'"jeCnoM u ovom
trenutku moC1a 0oslje1nja Civa morska 'mija ui"a o1 0revelike 1o'e in1ustrijskih otrova...L
Ako i'u'memo takvu 0ose"ice 'lu sre<u5 ve<ina se tajni 1rue vrste na0osljetku rije?i i 0rela'i
u one 0rve vrste. 2ao svje1ok takvo ra'voja na? je nara?taj imao najve<u sre<u o1 svih
1osa1a?njih. ;rona?li smo o1ovore na 0itanja koja su 0roonila sva ranija 1o"a E na 0itanja
kojih su se rje?enja neko< @inila sasvim nemou<im. &ema 1ramati@nije 0rimjera o1 1rue
strane Mjeseca5 1one1avno sim"ola ne0o'nato. Sa1a ta strana nije samo sasvim
kartorafirana5 neo je @ovjek vlastitim5 olim o@ima 'urio u nje'ine 1oline i kratere.
I0ak5 ima nekih tajni koje <e moC1a 'auvijek ostati tajne 1rue vrste. *o oso"ito vrije1i ka1 je
rije@ o 0ovijesnim 1oaKajimaM ka1 se 1oka'i je1nom i'u"e ili uni?te5 nema na@ina 1a ih
o"novimo. MoCemo samo "eskona@no naaKati o takvim slavnim enimama kao ?to je 0ravi
i1entitet 2as0ara Sausera5 crne 1ame soneta ili Somera. Ako netko ne i'misli na@in kako 1a
le1amo u 0ro?lost E ?to je krajnje nevjerojatno ali ne i 0osve nemou<e E moC1a ih nika1
ne<emo sa'nati. !nanstvenici su sretniji o1 0ovjesni@ara5 jer 0riro1a ne uni?tava 1oka'eM sva
0itanja koja 0ostavljaju na0osljetku 1o"iju o1ovor E 0rem1a u tom 0rocesu stalno otkrivaju
nova i jo? teCa.
Misterije tre<e vrste su najrjeKe i o njima se moCe vrlo malo re<iM neki ske0tici tvr1e 1a one
@ak ni ne 0ostoje. *o su 0ojave E ili 1oaKaji E koji se5 @ini se5 ne mou racionalno
0rotuma@itiM u slu@ajevima 1je kao o"ja?njenja 0ostoje teorije5 ove su jo? fantasti@nije o1
samih O@injenicaP.
MoC1a je sto0ostotna tajna tre<e vrste ne?to tako stra?no 1a je E @ak i ka1 "i
materijal 0ostojao E @ovjek ra1ije ne "i u0otrije"io u televi'ijskom 0roramu. *o je neo"i@an
fenomen 0o'nat kao s0ontano samo'a0aljenje.
Ima mnoo 'a"iljeCenih slu@ajeva 0o1u0rtih5 kako se @ini5 ne0o"itnim me1icinskim
1oka'ima5 1a je lju1ska tijela u vrlo kratkom vremenu 0routala stra?na vru<ina koja je @esto
1oslovno netaknutu ostavila okolinu5 0a @ak i o1je<u CrtveT 2lasi@ni i'mi?ljen slu@aj je u
.ickensovoj Sumornoj ku<i5 ali "ilo je na 1esetke sli@nih slu@ajeva u stvarnom Civotu E a
vjerojatno ih mnoo vi?e nika1 nije 0rijavljeno.
-ju1sko tijelo o"i@no nije tek tako lako saCeciM 'a0ravo5 0otre"no je 0rili@no mnoo oriva 1a
"i se ono s0alilo. Hini se 1a nema na@ina 1a se ova tajna ika1 rije?i "e' mnoo vi?e 1oka'a E
a tko "i 0oCelio 1a ih "u1eR
Manje je 'a0re0a?tuju<a5 0rem1a 0oneka1 vrlo 'astra?uju<a5 misterija tre<e vrste ;oltereist
Jo1 njema@ko 1oslovno O"u@an 1uhPL. ;rem1a tre"a ka1 su u 0itanju 0aranormalni fenomeni
"iti 0o0rili@no ske0ti@an5 'ato ?to neo"i@ne 0ojave 'ahtijevaju i 0otvr1e i'vanre1no visoko
stan1ar1a5 i0ak ima u0e@atljivih 1oka'a 1a se mali 0re1meti "e' ikakva fi'i@ka 0ovo1a mou
0omicati ili @ak materijali'irati. I'a te 0ojave naj@e?<e ne1je nala'imo neko 0reosjetljivo
mla1o stvorenje i 0rem1a su mla1i u 0u"ertetu E 0reosjetljivi ili ne E savr?eno s0oso"ni
stvoriti 0akao 0osve ne0aranormalnim sre1stvima5 ta 0ojava E koja se u0orno 0ojavljuje u
tolikim kulturama i kro' tolika ra'1o"lja E naovje?tava 1a se neo"i@ne stvari i0ak 1oaKaju.
Ako je tako5 on1a je to 0ot0una ne0o'nanica i takve etikete kao O0sihokine'aP samo su
smokvin list koji "i tre"ao 1a 0rikrije na?e ne'nanje.
, na?oj seriji is0ustili smo misterije tre<e vrste i' nekoliko valjanih i 1ostatnih ra'loa.
;onaj0rije5 nema o0<e sulasnosti 1a one uo0<e 0ostoje i ras0rave o njihovoj
r
,>O.
realnosti niti su uvjerljive niti 'a1ovoljavaju<e. , naj"oljem slu@aju5 'ainteresirani su
je1no1u?ni u tome 1a im se mi?ljenja ra'ila'eM u najorem5 suko"i se 'avr?avaju
0re0ucavanjem 0reko "or"enih linija o0tuC"ama o 0rijevari ili orani@enosti. *o moCe kratko
vrijeme 'a"aviti5 ali u"r'o 1osa1i.
!atim5 ako i ima kakvih 1oka'a5 otovo svi su u o"liku i'java o@evi1aca E @esto 0rikla1nih
'a ra1io5 ali 0osve ne0rikla1nih 'a televi'iju5 ne Celi li @ovjek varati ili OrekonstruiratiP
iska'ane 1oaKaje. &e tre"a ni re<i 1a se nije1an o1 mojih kolea ne "i nika1 u0ustio u tako
oavan @in...
&a0osljetku5 @ak i ako je 0ostojanje neke o1reKene misterije tre<e vrste utvrKeno5 kamo 1a
@ovjek krene o1atleR &i?ta nije vaCnije o1 uvjerljive 1emonstracije nekoa neo"i@no
1oaKaja i'van ranica 0rihva<ene 'nanostiM u0ravo takvim otkri<ima 'nanje na0re1uje.
MeKutim5 sve 1otle 1ok nema neke 0rihvatljive teorije ili u0otre"ljive hi0ote'e koja "i 0ojavu
o"jasnila5 moCemo o njoj re<i malo ?to ra'"orita. Malo ?to frustrira vi?e o1 i'oliranih enima
koje5 kako se @ini5 ne 1o0u?taju nikakva racionalno o"ja?njenja. 2o1 tajni 1rue vrste "ar
imamo ne?to u ?to moCemo 'aristi.
Ako 1oista 0ostoje5 tajne tre<e vrste "r'o u'na0re1uju u tajne 1rue i na0osljetku u one 0rve
vrste. Savr?en 0rimjer 'a to je otkri<e ra1ioaktivnosti5 0ri kraju #$. stolje<a. !nanstvenike s
kraja viktorijanNsko 1o"a i'nena1ilo je otkri<e 1a o1reKeni sastojci urana ne0reki1no
emitiraju eneriju. *o otkri<e nije "ilo samo 0ot0uno neo@ekivano5 neo se i su0rotstavljalo
svemu ?to je ta1a o fi'ici "ilo 0o'nato. MeKutim5 u"r'o su "ile utvrKene ne0rije0orne
@injenice5 ?to je u vrlo kratko vrijem@ 1ovelo 1o 0rvoa 0ravo shva<anja atomske strukture.
*akav 0roces nije se '"io u slu@aju 0aranormalnih 0ojava i taje @injenica je1an
o1 najja@ih arumenata 0rotiv toa 1a one uistinu 0ostoje. &akon vi?e o1 stoo1i?njih na0ora
'aovornici 0aranormalno jo? nisu us0jeli uvjeriti ve<inu svojih 'nanstvenih kolea 1a Ou
tome ne@e imaP. &a0rotiv5 sa1a se @ini 1a se 0lima okre<e 0rotiv njih5 '"o ne1avno
otkrivenih 0rijevara i strahovito 0ovr?nih testova @iji su se re'ultati 1one1avno @inili
"es0rijekornima.
MeKutim5 jo? nema kona@ne ocjene5 niti <e je u na?em vremenu "iti. Oni koji vjeruju 1a je
'nanost u svemu rekla svoje je1nako su lu0i E a to nije 0rejaka rije@ E kao i oni koji
0rihva<aju najfantasti@nije 0ri@e 'asnovane na la"avim 1oka'ima.
*o me 1ovo1i 1o moje 'aklju@ne 0oante. , 0o@etku sam rekao 1a 0ostoje tri vrste misterijaM
1o0ustite 1a sa1a 0rijeKem na @etvrtu E tajnu nulte vrste...
, misterijama nulte vrste misterio'no je samo to ?to je itko moao 0omisliti 1a su to tajne.
2lasi@an 0rimjer 'a to je 9ermu1ski trokut5 0rem1a to nije s0rije@ilo "e'"roj 0isaca5 o1 kojih
neki moC1a @ak i vjeruju u lu0osti koje mr@e 0o 0a0iru 0onavljaju<i une1ole1 je1nu te istu
"esmislicu. ;ri@e o nestanku aviona i "ro1ova u tom 0o1ru@ju 0ostaju5 ka1 se istraCe svi
0rvo"itni u'roci5 savr?eno o"ja?njive i o0<e0o'nate trae1ije. .oista5 0rili@na je 'aslua
flori1ske o"alne straCe ?to u tako 0rometnu 0o1ru@ju o1 leija more0lovaca amatera i
viken1a?kih naviatora koji se u0u?taju na 1e"elo more5 @esto s 0ot0uno nea1ekvatnom
0ri0remom5 nije nestalo i vi?e lju1i.
Ako 0ole1amo neko 0ro1ajno mjesto knjia meko uve'a5 otkrit <emo5 avaj5 "oatu '"irku
tajni nulte vrste E mentalno sme<a kojim se hrani na? nara?taj. Uteta ?to se knjie koje truju
mo'ak ne mou o'na@iti8 O;R+!T HI*A&J+ O>+ 2&JID+ MO=+ ,DRO!I*I >AU+
M+&*A-&O !.RA>-J+T E no 0rakti@ne te?ko<e 1a to u@inimo su o@ite. 2akva ?teta ?to
kakav 1o"ro@initelj na1ahnut javnom 1o"ro"iti ne moCe otku0iti 0rimjerke najnovije
#3
0riru@nika o lete<im tanjurima5 o otkri<u Atlanti1e ili 0irami1sko lu1ila5 i ta1a tuCiti autora
'"o ne'nanjaT Hak 1a mu 1osu1e o1?tetu samo u visini cijene knjie5 "ilo "i to jako
'a"avnoT
;oneka1 to 1oista nije vaCno E a katka1 moC1a @ak i naj"e've'niLa knjia moCe 0otaknuti
'animanje 'a @u1esa ko'mosa Jkao ?to to moCe i lo?a 'nanstvena fantastikaL5 ali ima situacija
ka1 1jelovanje varalica5 neuravnoteCenih i ?aljiv@ina moCe nanijeti te?ku ?tetu o'"iljnom i
'na@ajnom 0rou@avanju ili ra'ja?njenju istinskih ne0o'nanica. *ako je 'amisao 1a na?u
!emlju moC1a 0osje<uju i' svemira savr?eno ra'umnaM 1oista5 oti?ao "ih tako 1aleko te rekao
1a i'nenaKuje ako se to nije 1oo1ilo u 0rotekle milijar1e o1ina nje'ina 0ostojanja. &a
nesre<u5 o'"iljne istraCiva@e s to su 0olja 0rotjerale knjie 0une krivotvorenih
,>O.
O1oka'aP i sla"oumne arheoloije. *ako je i s 0rou@avanjem &-O E koji se5 unato@ svim
"esmislicama na0isanim o njima5 jo? mou 0oka'ati 'na@ajnim i 'animljivim.
&a1am se 1a <e ova knjia5 i serija ?to se na njoj temelji5 0omo<i svima koje 'anima istina5 1a
ra'likuju istinske misterije o1 laCnih. ;rava mu1rost leCi u tome 1a se o@uva osjetljiva
ravnoteCa i'meKu ske0tici'ma i lakovjernosti. Svijet je tako neo"i@no i 1ivno mjesto 1a <e
'"ilja uvijek na1ma?iti i naj"ujniju ma?tuM uvijek <e "iti ne0o'natih stvari5 a moC1a i takvih
koje ne moCemo s0o'nati.
*o je vrlo velika sre<a 'a nasM jer5 "e' o"'ira kakve 1rue 0oi"elji u "u1u<nosti 0rijetile
@ovje@anstvu5 1osa1a nije meKu njima.
Arthur C. Clarke Colom"o5 sije@nja #$83.
##
I'u"ljena karika majmunoliki @ovjek
Sto0e koje krivu1aju 0o ovim stranicama 0re?le su s visokih vrhova Simalaja5 0lanina Dru'ije
i o1 sjevero'a0a1a Amerike i 2ana1e u ma?tu tisu<a 'nanstvenika5 'ooloa5 al0inista i
cirkusanata kojih je san 1a 0ronaKu Oi'u"ljenu karikuP E majmunoliko @ovjeka i'
"e'"rojnih @u1esnih 0ri@a. ;ri tome su ti traovi 'nje@ili mnoe ule1e5 0okrenuli velike
eks0e1icije i isto0ili imetke ina@e o?troumnih 0oslovnih lju1i.
&a'ivi to tajnovito "i<a tema su najnevjerojatnijih 0ri@a8 Oro'an snjeCni @ovjekP5
O9ifootP JnoCurina5 1ivovska noaL5 ruski O0laninski @ovjekP5 a njeovi o0isi 0ri0a1aju
svijetu 1je@jih "ajki8 visok se1am5 osam5 1evet sto0a Jo1 1va 1o otovo tri metraL5 o0aka i
ruCna lica5 o"rastao 1uom 1lakom5 1ovoljno snaCan 1a 'a1avi o1raslo ove1o5 1osta "r' 1a
0restine @ovjeka5 0sa ili u Sovjetskom Save'u @ak i konja5 na0a1a mla1e 1jevojke i toljaom
u"ija mu?karce.
S 1rue strane5 lor1 Sunt5 voKa eks0e1icije koja je osvojila Mount +verest5 vjeruje 1a takvo
"i<e moC1a 0ostoji. Jo? o1ine #$B8. on i Cena na?li su i snimili na Simalajama uvjerljive
traove. , Americi5 1r Drover 2rant' s Washintonsko sveu@ili?ta takoKer je uvjeren 1a
9ifoot ili sasVuatch5 kako a na'ivaju sjevernoameNri@ki In1ijanci5 0ostoji. Do1ine #$B8.
sveu@ili?te 9ritish Colum"ije orani'iralo je aka1emsku konferenciju na kojoj je i'nijeto
tri1eset i 0et o1vojenih analiti@kih i
-ijevo8 Jetijeve sto0e na Ana0urni. Snimio .on
Whillans.
.esno8 Jetijeve sto0e u Simalajama. Snimio #$B8.
lor1 Sunt.
s0ektakularnih ra1ova sa sveu@ili?ta i' cijelo svijeta. , Sovjetskom Save'u cijela je kate1ra
u *"ilisiju u Dru'iji 0osve<ena 0otra'i 'a nean1ertalskim O0laninskim @ovjekomP. S vremena
na vrijeme i' 2ine i'vje?tavaju kako su kineski vojnici u *i"etu ustrijelili i 0ojeli snjeCno
@ovjeka. , 1ivljini s o"je strane orja Casca1e E koje se 0ruCa u' o"alu *iho oceana5 o1
2ana1e kro' 1rCave Washinton i Oreon E sa1a stiCe na stotine i'vje?taja o susretu s
9ifootom ili sasVuatchom.
Jo? #$B$. je1na "ritanska eks0e1icija5 koja je osvojila vrh o1 GA%3 metara u Simalajama5
0rona?la je u Sinken >allevju
#F
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
0rvi 0ut jasne traove i @ula Olasanje nalik na vri?tanjeP.
Dlavni 0enja@5 voKa eks0e1icije5 John +1:ar1s je rekao8 O...Ima @vrstih 1oka'a 1a na
Simalajama Civi @u1no "i<e. Je1an tra koji smo na?li "io je vrlo jasan i mislim 1a <e se
0oka'ati 1a su na?i snimci 1osa1 naj"olji. Utovi?e5 @uli smo taj tanak vrisak 'a koji je na?
Uer0a tvr1io 1a je jetijev.P
;rem1a ve<ina 'ooloa ismijava 0omisao 1a moCe 0ostojati neotkriveno @ovjekoNliko "i<e5
i'u"ljen @lanak u evolucijskom lancu5 u0ravo je veliki 'oolo Charles .ar:in 1ao teoretsku
osnovu na kojoj su ra1ili mnoi lovci na jetija. Oso"ito se u SSSRNu smatra 1a .ar:inova
teorija evolucije 0o1ra'umijeva Oi'u"ljeni @lanakP5 a oleme neistraCene 0lanine sovjetske
centralne A'ije mou 0ruCiti savr?eno skrovi?te "i<u koje se 0la?i lju1sko ro1a.
-etite li i' sjeverne In1ije u &e0al5 Sikkim5 9utan ili i'na1 stare sjeveroisto@ne in1ijske
ranice5 0o1 vama leCe lanci i lanci neostolju"ivih 0lanina5 najve<im 1ijelom je1va
naseljenih.
Hak i na sjevero'a0a1u Sjeverne Amerike5 u' *ihi ocean5 uste ?ume 0rekrivaju 0o1ru@ja u'
rijeku Colum"iju. I 0o se1amN
;o1ru@je u kojem su viKeni jetiji i alme
SSSR
WMO&DO-IJA#( 4R
I&.IJA 2I&A
* L Q X3 lOOOmiles
3 lOOOkm
1eset i 0et kilometara 1ijeli 0oneka1 je1nu usku cestu o1 1rue. O1 1ruoa svjetsko rata
nestalo je u tom 0o1ru@ju "e' traa vi?e o1 se1am1eset aviona. MeKu lju1ima koji 0o'naju taj
kraj kruCi crna ?ala 1a osim sasVuatcha ili 9ifoota u "r1ima vre"a i @u1ovi?te koje voli jesti
avione. &o o1 svih Oi'u"ljenih lju1iNmajmunaP najslavniji je Ostra?an snjeCni @ovjekP E
jeti.
Stra?an snjeCni @ovjek
Jeti5 kako Uer0e 'ovu Ostra?no snjeCno @ovjekaP5 najvi?e je 0o?tovan o1 svih misterio'nih
majmunolikih lju1i. ,0leten je u mreCu fanta'ija5 reliije5 leen1i5 s0letki i komercijali'ma.
>i1jeli su a lju1i u @ije se i'jave5 i'le1a5 moCemo 0ou'1atiM anali'irali su njeov i'met5
snimili i is0itali otiske sto0ala u okolnostima koje su i'van svake sumnje. +ks0e1icije 0retkraj
0e1esetih i u ?e'1esetim o1inama ovoa stolje<a 0ri0iNsale su a leen1ama5 ali @ini se 1a i'
o1ine u o1inu ima sve ja@ih 1oka'a 1a 0ostoji.
;utnik koji leti u 2atman1u "u1e u0leten u 0ri@e oko jetija jo? 0rije neo ?to tamo stine.
Avion ne0alske avionske kom0anije leti i'na1 niCih 0laninskih lanaca5 sela ?to neshvatljivo
@u@e na samim vrhovima5 0a se @ini kao 1a <e se svako trenutka sunovratiti u 0onore.
O1je1nom na o"'orju i'rone veli@anstveni vrhunci Simalaja5 "ijeli i na'u"ljeni5 a 'emlje
nestane is0o1 o"laka. ShanriN-a5 i'u"ljeni hori'ont5 tajnovite 1oline5 ne0o'nata 0lemena5
jeti E sve se @ini mou<im. Ali5 u 1Ce0u avionsko sje1ala je jelovnik kom0anijsko JetiN
servisa5 a novi se hotel5 0o1inut novcem Svjetske "anke5 'ove Jak i Jeti. Jeti je krajnje
komercijalna leen1a5 moC1a @ak lavni ne0alski i'vor strane valute.
MeKu &e0alcima5 a oso"ito Uer0ama koji Cive visoko u 0laninama5 kruCi "e'"roj 0ri@a o
jetiju5 olemom @u1ovi?tu s Simalaja. , samostanu u *jan"o@eu u sjenci +veresta o0at
0osve 0oslovno 0ri@a kako
#G
Samostan *jan"o@e u sjenci +veresta5 koji jeti @esto 0osje<uje
jetiji navra<aju u samostanski vrt. Svake o1ine u 2atman1u stiCu Civo0isni o0isi o na0a1ima
jetija. .jevojka i' naro1a Uer0a -akh0a .omani o0isala je ?to je 1oCivjela Williamu We"eru5
1o"rovoljcu Mirovno kor0usa koji je ra1io ne1aleko sela MachNherma u 0o1ru@ju +veresta.
.jevojka je is0ri@ala kako je sje1ila ne1aleko 0otoka na0asuju<i svoje jakove i i'nena1a
'a@ula ?um. Okrenula se i suo@ila s olemim majmunolikim stvorom kru0nih o@iju i i'"o@enih
li@nih kosti. 9io je o"rastao crnom i crvenosme1om 1lakom. !ra"io ju je i 0onio k 0otoku5
ali a je5 @ini se5 nje'in vrisak smeo5 0a ju je is0ustio. ;otom se o"orio na 1va nje'ina jaka5
u"io je1no u1arcima5 a 1ruo je ?@e0ao 'a roove i slomio mu vrat. Slu@aj je 0rijavljen
mjesnoj 0oliciji i 0ronaKeni su traovi sto0ala. We"er kaCe8 O!a?to "i 1jevojka laalaR
!aklju@io sam 1a je ovorila istinu.P
Stvarni 1oka'i o tome 1a jeti 0ostoji mou se svrstati u tri lavne sku0ine8 traove5 o@evice i
fi'i@ke 1oka'e5 kao ?to su lu"anje i koCa.
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
Otisci sto0ala su5 ne1voj"eno5 'animljivi. ;rem1a su 'a0a1njaci jo? #88B. i'vijestili o 0rvim
traovima5 a nakon toa 0onovo #$%#. neki "ritanski oficir5 koji ih je vi1io na IG33 metara na
+verestu5 0ravi su i'a'ov njihovi snimci. ;rve je #$FB. snimio F. S. Smvthe5 na visini o1 A333
metara. Snimci +rica Shi0tona E s ce0inom 0aCljivo 0oloCenim u' otisak 1a "i se us0ore1ile
veli@ine E 0okrenuli su o'"iljnu 0otrau. Do1ine #$B%. su Mc&eelv i Cronin5 i' je1ne
ameri@ke eks0e1icije5 na?li traove 1ovoljno jasne i o?tre 1a se na0rave i0sani o1ljevi. I1u<e
je o1ine lor1 Sunt takoKer nai?ao na traove i snimio ihM na njeovim snimcima i' #$B8.
vi1e se oleme sto0e E FA5A cm 1ue i #B5B cm ?iroke. , 0re1avanju 2raljevskom
eorafskom 1ru?tvu u -on1onu lor1 Sunt je rekao8
O&ala'ili smo se u 0ostranoj 1olini is0o1 +veresta. 9ilo je kasno5 smrkavalo se5 ka1 smo Cena
i ja nai?li na traove. 9ili su uistinu svjeCi5 rekao "ih @ak na0raN
Jetijev tra na le1enjaku Menlun 9asin u &e0alu. Snimio #$A#. +ric Shi0ton.
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
vljeni to isto 1ana. &a. toj 0rili@no strmoj 0lanini snije je "io 1u"ok5 a stvorenje te?ko5 jer
je 0ro"ilo tvr1u le1enu koru 0o kojoj smo mi ho1ali a 1a uo0<e nismo ostavili traove. Sto0e
su "ile ovalne5 i'1uCene. ;oloCio sam ce0in5 'a mjeru. 9ile su #G in@a 1ua@ke i 'a W0olovinu
uCe.P
-or1 Sunt E koji je u tri1eset o1ina vi1io traove nekoliko 0uta i @uo5 kako se i'ra'io5
Ovisoke kliktave krikoveP E ne 'na 1ruo o"ja?njenje 1o 1a je u 0itanju neko
nei1entificirano "i<e koje jo? tre"a otkriti.
9ritanski al0inist i kirur Michael War1 "io je s +ricom Shi0tonom ka1 su #$A#. snimali
traove. O9ili smo oko F3 ili G3 milja 'a0a1no o1 +verestaP E kaCe. E O;re?li smo veliki
0laninski lanac u visini o1 #$.333 1o %3.333 sto0a i u?li u tako'vanu ("jelinu( na karti. 2arta je
tu "ila 0osve 0ra'na5 "e' ikakvih to0orafskih 0oje1inosti.P &a je1nom le1enjaku nai?li su na
nekoliko 0laninskih ko'a i na njihove traove. O1je1nom su s0a'ili 1rua@iji tra.
O9ili su to 1oista jasni i 0osve 1rua@iji traovi. Ra'a"irali su se svi 0rsti na noama. Sto0e su
vo1ile ravno ni' le1enjak nekoliko milja 1aleko5 koliko sam moao vi1jeti. Hinilo mi se 1a su
traovi vjerojatno nastali no<u ili ranije to 1ana5 jer im ru"ovi nisu nimalo "ili
*raovi snjeCno leo0ar1a ne nalikuju "a? mnoo jetijevim
+ric Shi0ton
uru?eni. !a0ravo5 na nekim se mjestima molo ra'a"rati 1je je to stvorenje 0rekora@ilo malu
0ukotinu5 a tamo 1je je sko@ilo s je1ne strane na 1ruu i traovi nokta. 2ao ?to vi1ite na
snimcima5 traovi su "ili mnoo 1u"lji o1 na?ih. 9ili "ismo ih vjerojatno mnoo 1uCe snimali
i o0isivali5 ali nam je 0onestalo hrane i lavna nam je "ria "ila 1a se i'vu@emo i' to
0ot0uno neistraCeno 0o1ru@ja 1je nika1 nisu "ili @ak ni Uer0e5 ni *i"etanci5 a 0ootovo ne
+vro0ljani.P
&jihova je "ria "ila osnovana5 jer su Shi0ton i War1 'alutali u *i"et 1je ih je 0otom
'aro"ila ti"etanska straCa i oslo"o1ila tek nakon 0o1uCe cjenjkanja sa Uer0ama5 'a
kraljevsku svotu o1 je1ne funte.
Ske0tici 1rCe 1a traovi 0otje@u o1 Civotinja i 1a ih je sunce ili snije 1eformiralo E moC1a
o1 ti"etsko me1vje1a5 koji je i sam tako rije1ak 1a je otovo leen1aran5 ili nekoa
1uore0o majmuna5 'a koje se 'na 1a Civi na 'natnim visinama. 2ao krivac s0ominjan je i
snjeCni leo0ar15 a u je1nom 0ismu "ritanskom @aso0isu Countr4 -ife kaCe se @ak 1a su to
#I
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
moC1a traovi 0tica E al0skih @avki E koje5 kako je 'amije<eno5 ostavljaju traove kao 1a
snjeCni @ovjek ska@e 0o snijeu.
MeKutim5 'oolo W. *scherne'kv sa Yueen Mar4 Colleea u -on1onu5 vrlo je iscr0no
anali'irao Shi0tonove traove5 u0otrije"iv?i rekonstruiran mo1el i us0ore1iv?i a s traovima
orile5 fosilno @ovjeka i suvremeno @ovjeka. ;o1vla@e<i neo"i@no velik 1rui noCni 0rst i
vrlo kratku metatar'alnu kost5 'aklju@uje kako je malo vjerojatno 1a su to traovi me1vje1a ili
1uore0o majmuna. OSvi 1oka'i uka'uju na toP E kaCe E O1a je tako'vani snjeCni @ovjek
olem5 kru0no raKen 1vonoCni 0rimat5 najvjerojatnije ti0a sli@no fosilnom ianto0ithecu.P
;o toj 0rocjeni5 najsmioniNjoj koju je1an ule1ni 'nanstvenik moCe 1ati5 jeti je vrlo "li'u toa
1a "u1e Civa ver'ija Oi'u"ljene karikeP.
O1 lju1i koji su 'a0ravo vi1jeli traove jetija najuvjerljiviji su oni koje njihov na@in Civota ne
navo1i 1a lako 0rihvate leen1u o njemu. 2a0etan +mil Wick5 ?vicarski 0ilot ne0alske
avionske kom0anije5 ima otmjenu ku<u u 0re1raKu 2atman1ua. .ok smo u suton sje1ili u'
"ocu 0iva5 rekao je iskreno8
O!a"oa5 ka1 sam 1o?ao u &e0al nisu me ti vraCji jetiji nimalo 'animali. 2aCem vam5 1o?ao
sam ovamo 1a letim ?to "liCe 0laninama s turistima5 jer vra?ki 1o"ro u0ravljam tim malim
avionima5 i 1a uCivam ka1 nisam u sluC"i5 "a? kao ?to sam to ra1io u 9ankoku5 In1one'iji i
svu1a. *a1a sam5 je1no jutra 0ro?le o1ine5 vo'io neke Ja0ance 1o 2anN@enjuna i
i'nena1a na jako velikoj visini ule1ao te traove. 9ila su tri5 tri o1vojena traa5 a "ilo je
o@ito 1a su ih na0ravila 1vonoCna "i<a. Stjecala su se s o"je strane strma re"ena5 'atim se
sastala i si?la 1olje 1o je1no je'era koje nika1 1ota1 nisam "io vi1io5 moC1a 'ato 1a "i 0ila.
!nam 1a je snije "io svjeC i 1a nije "ilo vi?e o1 se1am i 0ol sati
ujutro5 tako 1a sunce nije molo i'a'vati varku. &a1letio sam to mjesto 1va ili tri 0uta 1a
0ole1am i E ne<ete mi vjerovati E kraj mene je "ila Ja0anka s kamerom5 0a sam je 'amolio
1a snimi traove. (Hak <u vas "es0latno vo'iti(5 o"e<ao sam. &o ona mi je o1re'ala8 (;restanite
kruCiti 'a svoju ra'ono1u. ;latili smo 1a nas 0ove'ete 1o 2an@eNnjuna. *amo Celimo
snimati.(P
Francuski sve<enik 9or1et5 i' Deolo?ko instituta u ;ari'u5 0ratio je na eks0e1iciji #$AA.
o1ine tri o1vojena traa. , svojem i'vje?taju 'a 9ulletin &acionalno mu'eja 0riro1nih
nauka u ;ari'u kaCe 1a je je1an o1 traova 0ratio vi?e o1 se1am stotina metara. Mjestimice je
otisak noe "io tako jasan 1a se ra'a"irao i is0u0@en snije i'meKu 0rsta. &a je1nom je mjestu
stvorenje sko@ilo s kamenite u'visine #N#5A metara visoke i noama utonulo ot0rilike #A3 mm
u snije. Otac 9or1et 1ao je 1a njeove snimke 0rele1aju 1va najistaknutija francuska
stru@njaka 'a sisavce i oni su i'javili 1a traovi 0ri0a1aju je1noj ne0o'natoj vrsti.
>oKa eks0e1icije -ester .avies5 sa ,lls:ater Out:ar1 9oun1 School u +nleN
-ester .aviesova jetijeva sto0a i' #$AA. &a njoj se vi1i otisak 0alca koji nije uvijek vi1ljiv5
jer je moC1a 0oneka1 ukr?ten ili u'1inut.
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
skoj5 "io je isto tako 'a1ivljen 1u"inom sto0a koje je #$AA. na himalajskoj eks0e1iciji
"ritanske ratne avijacije snimio filmski.
O9ile su utonule A 1o I in@a Joko #A cmL. S filmskom kamerom i na0rtnja@om teCio sam oko
#%5A stonea Joko BI kL5 a utonuo sam samo oko # 1o #5A in@a J%5A 1o F5A cmL. Mislim 1a je to
stvorenje olemoTP
-ju1i u @iju se @estitost uo0<e ne moCe sumnjati tvr1e 1a su vi1jeli to stvorenje. .on Whillans
je o'"iljan i tre'ven vlasnik je1no vel?ko 0ansiona i 0ostojan junak us0ona na +verest i
2an@enjun. , li0nju #$B3. "io je na Anna0urni.
O9ili smo u sveti?tu Anna0urne5 kako 'ovu 0rsten oko visokih vrhova. &astojao sam na<i
0rikla1no mjesto 'a loor u
.on Whillans
Z
kojem <emo 0reno<iti i5 1ok smo 0olaano o"ila'ili je1an 0laninski re"en5 i'a le1a sam
'a@uo kliktanje nalik 0ti@jem. ;ole1ao sam svo Uer0u5 a on je rekao (.ola'i jeti5 sahi".(
&alo sam se okrenuo5 0ole1ao u'"r1o i o0a'io 1vije crne vrane u letu i crnu sjenku koja je
nestala i'a i'"o@ine. ;rvo sam 0omislio8 Uto sa15 1a 'ra"im ce0in ili ?to 1a u@inimR
,ostalom5 vi?e se nije 0ojavila5 0a sam rekao8 (Saj1e5 0o1inimo loor.( Sutra1an smo
nastavili 1olinom5 1a 1ovr?imo istraCivanje juCne strane5 i tu sam ule1ao traove koje je
o@ito 0ro?lu no< ostavilo to stvorenje. Sto0e su "ile oko GAB mm 1u"oke E snije je "io vrlo
mekan E a 1ua@ke ot0rilike koliko i moje5 ?to je nekako o1ovaralo onom ?to je rekao
Uer0a8 1a su to traovi mla1o jetija. ;ret0ostavljam 1a jetija E ako 0ostoje E ima ra'li@itih
u'rasta5 "a? kao i lju1i.
*e ve@eri "ila je jaka mjese@ina i 0oslije me5 ne 'nam 'a?to5 'aoku0io snaCan osje<aj 1a je to
"i<e jo? u na?oj "li'ini. ;rovirio sam i' ?atora. Mjese@ina je "ila tako jaka 1a se malone molo
@itati. Motrio sam nekih @etvrt sata i u0ravo ka1 sam 0omislio8 Oh5 moC1a je taj stvor5 ili ?to
ve< jest5 oti?ao E ule1am kako se ne?to mi@e. 2a1 se mnoo "avite al0ini'mom5 navikli ste
u 0lanini 0rona<i i vrlo sitne likove i 'a0a'iti sasvim male 0romjene. A to "i<e5 koje mi se u
svojim 0okretima @inilo majmunolikim5 smije?nim je skokovima i?lo 0rema naku0ini koja <e5
o@ito5 ka1 'a nekoliko tje1ana snije oko0ni5 "iti sku0ina 1rve<a. Hinilo se kao 1a 0oteCe neke
o1 rana. ;romatrao sam a oko 1va1eset minuta. I'vukao sam 1aleko'or5 ali sam ra'a"rao
samo crn majmunski o"ris. *a1a je5 0osve nena1ano5 kao 1a je osjetio 1a a motre5 0otr@ao
0a1inom 0lanine. Mora 1a je 0re?ao 1o"rih se1am stotina metara 0rije
#8
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
neo ?to je nestaoN u sjenci kamenja. &ajvi?e me 'a@u1ilo 1rCanje Uer0a. .aje "io me1vje1 E
a oni me1vje1e vrlo 1o"ro 0o'naju E "ili "i rekli8 (Oh5 to je "arlu(5 kako a5 vjerujem5 'ovu i
to "i "io kraj 0ri@e. Ali Uer0e su nekoliko 1ana "ili vrlo ?utljivi i ka1 sam 1anju 0oku?ao
na@eti tu temu ili ka1 sam 1aleko'orom 0romatrao traove5 @uo sam ih kako i'mjenjuju
0rimje1"e.
&e 'nam 1a li je to "io 1uore0i majmun5 kao ?to se 0ri@a. Moao je "iti i neo"i@no mr?av
me1vje15 koji se u0ravo 0ro"u1io i' 'imsko sna5 ali meni se nije u@inio takvim. A traovi
koje sam vi1io imali su i'meKu otisaka sto0a vrlo neo"i@ne 'u0@aste ure'e5 ?to mi je u0alo u
o@i tek nekih 1vanaest mjeseci 0oslije5 ka1 sam u knji'i o Civotinjama le1ao sliku orile. *o
su vrlo lako moli "iti traovi ru@nih 'lo"ova 0rstiju to stvora.P
Do1ine #$BA. 0oljski 0laninar Janus' *omas'c'uk i'javio je 1a je imao 'astra?uju<i susret.
;laninario je u 0o1ru@ju +veresta i uanuo koljeno. .ok je hramao 0rema naj"liCem naselju5
o0a'io je kako mu se 0ri"liCava neki lik. .ok je *omas'c'uk 'vao u 0omo<5 lik mu je 0ri?ao.
*ek je ta1a ra'a"rao 1a je O@ovjekP koje je 'vao u 0omo<5 majmunoliki stvor vi?i o1 #83 cm
i s rukama 1o koljena. ;o@eo je vriskati i to je 0otjeralo to "i<e.
Uer0e takve 0ri@e 0rihva<aju "e' @uKenja. Do1ine #$B8. "ilo je vi?e 0rijava o nasrtajima jetija5
oso"ito u Sikkimu5 1je je ministarstvo ?umarstva 0oslalo u 0otrau vi?e eks0e1icija5 ali
nije1na nije us0jela. &ajo'"iljniji 0oku?aj 1a se rije?i 'aonetka jetija financirala je ameri@ka
Worl1 9ook +nc4clo0e1ia. Do1ine #$I3. krenula je eks0e1icija 0o1 vo1stvom .esmon1a
.oiNa i Sir +1mun1a Sillarvja5 0rvo @ovjeka koji je E 'aje1no sa Uer0om *en'inom E
stajao na krovu svijeta. +ks0e1icija je
Sir +1mun1 Sillar4 1rCi leen1arni jetijev skal0 na svojoj svjetskoj turneji u #$I3M s njim je
2hunjo Chum"i5 seoski starje?ina i' 2umjuna u &e0alu5 @uvar skal0a.
ostala 1eset mjeseci5 0o o?troj 'imi5 u 0o1ru@ju i' koje je 0rijavljeno najvi?e susreta s
jetijem. 9ila je "oato o0remljena5 s kamerama koje automatski snimaju ka1 tko naa'i na
Cicu5 snimaju us0oreno i infracrvenom fotorafijom. , svijetu je 'avla1alo o0<e u'"uKenje
ka1 je Sillarv naovorio seljake 2umjuna neka 0osu1e leen1arni jetijev skal0 na ?est
tje1ana5 kako "i a 'nanstvenici anali'irali. *o vlasi?te5 'aje1no s 1va 1rua i 1vije koCe J'a
koje se 0oslije utvr1ilo 1a 0ri0a1aju ti"etskom me1vje1uL je1ini je fi'i@ki ostatak jetija.
, jesen su Sillarv5 .oi i @uvar skal0a 2hunjo Chum"i krenuli na svjetsku turneju5 koja ih je
o1vela u Sonolulu5 Chicao5 ;ari'5 @ak i 9uckinhamsku 0ala@u. D1je su o1 istu0ali5
Chum"i je 'a televi'ijsku eki0u o0ona?ao tanko 'avijanje kakvim se5 navo1no5 lasa jeti. ,
meKuvremenu su @ete stru@njaka is0itivale skal0.
;o0ut suvremenih ;hineasa Foa5 Sillarv i .oi morali su se vratiti u
#$
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
2umjun 'a @etr1eset i 1va 1anaM u 0rotivnom "i5 0rema 1oovoru5 'emlja i imanje njihovih
Uer0a "ili 'a0lijenjeni. Stili su 0oslje1nje 1ana5 i'roniv?i i' ne"a u heliko0teru5 sa skal0om
u kutiji5 ali5 na Calost5 uvjereni 1a je skal0 otovo 0ou'1ano na0ravljen o1 kr'na 1uo1lake
ti"etske ko'e. +ks0e1icija nije "ila "olje sre<e ni sa svojim kamerama i stu0icama i Sillarv se
vratio 0ro"lemima je1no te?ko us0ona na Mount Makalu.
, svojim i'vje?tajima o eks0e1iciji Sillarv i .oi su jetija 0rolasili mitom i leen1om.
&a0osljetku5 utvr1ili su 1a je je1an o1 skal0ova laCan i otovo o1inu 1ana 0osvetili5 u srcu
navo1no jetijevo 0re"ivali?ta5 tako 0omnoj 0otra'i kakva se samo moCe i'vesti s njihovim
iskustvom i savr?enom tehni@kom o0remom.
.anas je5 naslonjen manje eneri@no na saove u svojoj lije0oj ku<i nasu0rot ameri@koj
am"asa1i u 2atman1uu5 .eNsmon1 .oi ske0ti@an u 0ole1u eks0e1icije i' #$I3. E sa1a
vjeruje 1a jeti i0ak 0ostoji. OMoC1a mi nismo vi1jeli jetijaP E kaCe E Oali nismo vi1jeli ni
snjeCno leo0ar1a a 'namo 1a 0ostoji. !a0ravo5 je1va 1a smo i vi1jeli i?ta Civa. , eks0e1iciji
je "ilo 0revi?e lju1i5 a to je nes0retno. Sa1a5 nakon toliko o1ina5 mislim 1a sam rije?io i tajnu
skal0a.P .o"acio je 0reko so"e 0re1met koji se @inio savr?enom ko0ijom kumjun?ko
vlasi?ta. O;rola'e<i u' ranicu Sikkima susreo sam 1omoroca s ovim na lavi i malo @ime
1ruim na se"i. Hini se 1a je tamo uo"i@ajena i'ra1a takvih (skal0ova( koji im sluCe kao
ka0e.P *ako je jetijev skal0 moC1a uistinu "io 'a"lu1a E ali @ak 1a je i namjerno
krivotvoren5 ne 'na@i 1a jetiji i0ak ne 0ostoje.
.oi je5 kasnije5 1o"io o1 samostana u 9utanu 1ivnu koCu ti"etsko me1vje1a5 koja je #$B8.
0ro1ana na 1raC"i u Christiea u -on1onu 'a #%33 funti. , katalou je 0isalo8 OOva vrlo rijetka
koCa 0ri0isuje se jetiju5 ili stra?nom snjeCnom @ovjeku.P
%3
.oi5 koji je u Simalajama 0roveo tri1eset o1ina i ovori mnoe 1omoro1a@ke je'ike5
nala?ava 1a Uer0e s0ominju tri ra'li@ite vrste jetija. .'u teh je kru0an5 1lakav5 na0a1a i C1ere
stoku. .oi misli 1a je to otovo 0ou'1ano ti"etski me1vje15 koje jo? nije1an 'a0a1njak nije
vi1io 0rem1a je 0rva koCa jo? #8AF. 1o0rla 1o A'ijsko 1ru?tva u -on1onu. .o 1anas je
viKeno samo 0etN?est koCa to me1vje1a5 je1na lu"anja i ne?to kosti. OJe1nom sam u0o'nao
neku *i"etanku koja je tvr1ila kako je Shiatseu u *i"etu5 u 'oolo?kom vrtu 0an@enNlame5 "io
je1an takav me1vje1P E nastavio je .oi. E O;ri@ala je 1a je ho1ao us0ravno5 "io visok
0o0ut visoka @ovjeka a nju?ke majmunske ili me1vjeKe. &a nesre<u5 i njea i cio 'oolo?ki vrt
o1nijela je "ujica.P
.rui ti0 jetija Uer0e na'ivaju thelma E mali @ovjek5 a taj tr@i5 kri@i i 0riku0lja ranje. .oi
kaCe8 OMislim 1a i ov1je nema 'aonetke. *o je otovo 0osve siurno i"on5 0rem1a
konvencionalna 'ooloija tvr1i 1a njih nema sjevernije o1 rijeke 9rahma0utra u In1iji.P
*re<i je5 0ravi leen1arni snjeCni @ovjek5 0o .oiovom mi?ljenju5 mih teh. .ivlji je5 i'le1om
je nalik na majmuna5 lju1oC1er5 o"rastao crnom ili crvenom 1lakom5 ima klasi@ne Ouvrnute
noCne 0rsteP i luta na visinama o1 I#33 metara5 0a i na vi?im.
ODo1ine #$I#. 0rolasili smo mih teha @istim mitom. Sa1a mislim 1a smo 0orije?ili. Hesto
sam Uer0ama koji su tvr1ili 1a su vi1jeli mih teha 0oka'ivao crteCe ra'li@itih me1vje1a5 lju1i5
nean1erNtalsko @ovjeka i ianto0itheca5 orila5 @im0an'a5 i"ona i oranutana. ;rem1a
uo0<e ni?ta ne 'naju o velikim majmunima5 svi su uvijek u0irali u majmuna5 naj@e?<e
oranutana. ;o fosilima 'namo 1a je oranutan neko< o"itavao u sjevernoj In1iji. *ko 'naR
Jo? ima olemih 1Cunla koje mou sakriti @itave
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
#
Snimak 1va jetijeva traa i' #$B$.
@o0ore jetija. MoC1a u svojim rijetkim 0oho1ima na visoke 0a1ine traaju 'a vo1om5 kao ?to
je to 0rotuma@io o0at 9or1et. &a ornjim ranicama ?ume na Simalajama moCe "iti vrlo
su?no.P
Slu@aj jetija temelji se na 0ri@ama Uer0a i nekih o@evi1aca 'a0a1njaka5 ali vi?e o1 svea na
traovima o kojima 1anas 0ostoji vi?e o1 1va1eset 0ou'1anih 'a"iljeC"i5 meKu njima snimke
?to ih je o 9oCi<u #$B$. 1onijela eks0e1icija 0ri0a1nika "ritanske ratne avijacije. Sumnji@avci
0itaju 1je "i takvo "i<e molo na<i hranu na takvim visinama. ;ristalice s0ominju risa5
ko'oroNa5 le0@a Ja'ijska vrsta vukaL i jaka5 koji su svi viKeni na visinama i'na1 AG$3 metara.
MeKutim5 nitko nije uvjerljivo 0rotuma@io snimke kakve su Shi0tonove i Suntove5 na kojima
se tako jasno vi1e traovi sto0a "i<a mnoo ve<e i teCe o1 @ovjeka5 koje na 1vije noe
0revaljuje velike u1aljenosti i ostavlja traove kakve ne ostavlja nije1na 0o'nata Civotinja.
9ifVot
, us0ore1"i s himalajskim jetijem5 sjeverNnoameri@ki 9ifoot J1ivovska noaL ili sasVuatch
otovo je "e'o"ra'an u tome kako se E su1e<i 0o i'vje?tajima E @esto 0ojavljuje. Haso0is
9ifoot &e:s5 koji i'la'i re1ovito5 o1inama o"javljuje i'jave o@evi1aca E lju1i 0onaj@e?<e
o"i@nih5 koje ne 'anima slava i koji 1ota1 nisu ni?ta 'nali o 9ifootu. I5 kao 1a se Celi o1uCiti
tom 0u"licitetu5 9ifoot s vremena na vrijeme ostavlja traove E kako "i 0otkrije0io i'jave
o@evi1aca.
Je1an o1 ti0i@nih susreta o1irao se u 'a?ti<enom ?umskom 0o1ru@ju Mount Soo1 &ational
Forest u sjevernom OreoNnu. *rojica 1rvosje@a E Fermin Os"orne5 J. C. Rourke i Jack
Cochran E o"raKivali su tru0ce na nekom 0ro0lanku. Je1no li0anjsko jutra Cochran je
ra1io s 1i'alicom ka1 je o0a'io kako a motri neki @ovjekoliki stvor. I'i?ao je i' ka"ine 1a
"olje 0ole1a. Stvor je "io kru0ne tjelesne raKe5 o"rastao mrkom 1lakom5 a stajao je
us0ravno. Fermin Os"orne kaCe8
%#
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
O&isam a to 0uta 1o"ro vi1io5 "r'o je nestao u ?umi. Ali sutra1an sam ra1io s Rourkeom i
ka1 smo o1lu@ili 0o@inuti o1?etali smo 1o ru"a ?ume. O1je1nom je i' u?tika i'ronilo to
olemo stvorenje5 u0ravo 0re1 nama5 ni 1eset koraka o1 nas. 9ilo je o"raslo tamnom 1lakom5
@ak i 0o lavi i 0o licu5 i "ilo je uistinu kru0no. Rourke je 0otr@ao 'a njim5 ali a nije us0io
susti<i. *ek je "acio nekoliko kamenica 'a njim. >i1io sam u Civotu 1osta me1vje1a i to
siurno nije "io ri'li. >i?e je nalikovao orili5 1oista.P
9ifoot se 0ojavio i 0re1 samom 0olicijom. &are1nik -arr4 Damache5 i' 0olicijske stanice
)akima u 1rCavi WashinNton5 vra<ao se s "ratom i ?urjakinjom 2ath4 i' ri"olova.
O9rat je s0avao o1'a1a u kamionetu. O1je1nom sam ule1ao kako i' ?ume na cestu i'la'i
neka s0o1o"a. 9ila je ola5 o"rasla 1uom 1lakom. ;rove'ao sam se 0olaano kraj nje5 a on1a
je 2ath4 vrisnula. S0o1o"a nam je 0ri?la i kro' staklo 'ale1ala u nju. 2ath4 se 0restravila.
Moj "rat je sve to 0res0avao.P
;o1ru@je koje nastava 9ifoot
[ 9RI*ISS \ \ I
CO-,M9IA\ 2A&A.A WWrN(]
>ancouver \
SeattleB ^*
WASSI&D*O&#i S>J _ #
` OR+D(O&
aE5E#NN NrE- E SA.
_ i
San b W+>AI Francisco c W6\
-os AnelSs c _d5
3 A33 mile s
3 A33 km
*ijekom 0ola stolje<a i vi?e5 sasVuatch se mnoo 0uta oso"no 0ojavio. , 2ana1i je #$%8.
In1ijanac Muchalat Sarr4 is0ri@ao sve<eniku Anthonvju *erhaaru kako a je muCjak 9ifoota
oteo i o1nio u OloorP u kojem je "ilo 1va1esetak 9ifoota ra'ne 1o"i i s0ola5 Cenki i
nekoliko ra1o'nalih mla1unaca. &isu mu nanijeli nikakvo 'lo. 2a1 je njihova ra1o'nalost
0o0ustila5 0o"jeao je u svojem kanuu. Otac *erhaar a je na?ao ka1 je Muchalat stiao u
&ootku5 na otoku >ancouver5 o1jeven samo u ra'1erano ru"lje. O1 to 1oCivljaja Muchalat je
0ot0uno osije1io. Do1ine #$%%. ko0a@ Fre1 9eck ra1io je s nekoliko 1ruova na @estici na
0lanini Mount St Selens u 1rCavi Washinton ka1 su o0a'ili i 'atim 0ucali u @o0or E kako
im se u@inilo E olemih majmuna. Je1no su5 @ini se5 0oo1ili5 jer je nekoliko no<i 'are1om
"rvnaru ko0a@a 'asi0alo kamenje i romaN1e stijena5 1ok nisu i'u"ili Civce5 0oku0ili stvari i
oti?li. Do1ine #$II. 1vojica mla1i<a su5 love<i kojote u Jackson Soleu5 u 1rCavi W4omin5
nastrijelila "i<e nalik oriliM ka1 su mu 0ritr@ali5 0oka'alo se 1a je kru0no i 1lakavo5 neo"rasla
lica5 olemih ruku i nou. ;omislili su 1a su moC1a u"ili @ovjeka5 neku mjesnu naka'u5 0a su
usko@ili u automo"il5 i 0o"jeli ku<i u Io:u.
&e vjerojatnost i u'"u1ljivost takvih 0ri@a "lije1i '"o same u@estalosti i 0o1ro"nosti i'java o
susretima s 9ifooNtom. >rlo @esto su to i'jave tre'venih lju1i5 koji to @ine i'laCu<i se
0rili@noj o0asnosti 1a ih njihova sre1ina ismije. Dlenn *hoNmas5 1rvosje@a i' +staca1e u
1rCavi Oreon5 sila'io je sta'om ko1 *ar'an S0rinsa ne1aleko Roun1 Mountaina ka1 je E
kako je rekao E @uo neku "uku.
O9io sam 'aklonjen 1rve<em5 ali sam kro' ranje ule1ao tri oleme s0o1o"e kako ruju 0o
omili kamenja. I'le1ale su u0ravo onako kako o0isuju 9ifoota8 1lakave5 olemih ruku i
nou i vrlo
%%
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
Dlenn *homas #$IB. na roma1i kamenja ne1aleko +staca1a u Oreonu5 koju je E kako je
vi1io E ra'"acala sku0ina 9ifoota u 0otra'i 'a hranom
snaCno raKene. MuCjak5 Cenka i mla1un@e. .i'ali su kamenje5 to je ra1io muCjak5 i ko0ali u
1u"ini o1 IEB sto0a. ;otom je muCjak 0osenuo u ru0u i i'vukao lelo lo1avaca5 0a a
0ojeo.P
*a "i 0ri@a mola o1ovoriti na je1no o1 mnoih 0itanja u ve'i s 9ifootom8 ?to je1eR 2a1 su
istraCiva@i 1o?li u o0isani 0re1jel5 na?li su tri1eset i vi?e ru0a meKu kamenjem koje je o@ito
"ilo 0remje?tano 0rilikom ko0anja a teCilo je ##G kilorama i vi?e5 te velik "roj virinijskih
svi'aca i svi'aca. Svisci 1oista 0re'imljuju u nije'1ima is0o1 kamenja5 a ka1 je Dlenn
*homas5 kako je tvr1io5 vi1io o"itelj 9ifoota5 "io je listo0a1.
&eki kaliforaijski 0isac koji 0i?e o 1ivljoj 0riro1i vo'io se je1ne no<i sa Cenom cestom koja
vo1i o1 ;ara1isea 1o Stirlin
Citvja. O1je1nom su u svjetlu reflektora ule1ali @ovjekoliku s0o1o"u ?est ili vi?e sto0a
visoku5 o"raslu crnom 1lakom5 ali svijetla5 neo"rasla lica. Dlava joj nije "ila velika i
'avr?avala je ?iljasto na tjemenu. &ije 0o"jela trkom5 neo vuku<i noe te se @inilo 1a
hramlje. OMoj muC 0i?e 'a @aso0ise kao ?to su Fiel1 an1 Stream i S0orts Afiel1P E 0isala je
Cena Ro"erta -. 9ehmea. E OS0ominjem to u na1i 1a <ete vjerovati 1a smo trije'ni lju1i i 1a
se ne 0re1ajemo halucinacijama koje no<u i'a'ivaju ne0o'nate 'a"a@ene ceste.P
2a1 je Ro"ert 9ellamv u 1olini *4h u Oreonu vi1io 9ifoota5 s njim je "ilo jo? ?est oso"a5
roKaci i 0rijateljiM svi su 'aje1no 0romatrali 9ifoota nekoliko minuta. .va "rata Welch5
kana1ski 0ros0ektori5 ule1ali su 9ifoota i krenuli njeovim traovima 1o je1no je'era.
*amo su na?li 0rili@nu ru0etinu u le1u i ra'rnut snije. , 9ritish Colum"iji neki je @ovjek i'
@amca ule1ao "i<e koje se o@ile1no u 0litkoj vo1i hranilo ostriama.
&ajfascinantniji susret s 9ifootom 'a"iljeCen je na 'namenitom5 kratkom i skakutavom filmu
koji je #$IB. snimio Roer ;atterson5 kraj 9luff Creeka u sjevernoj 2aliforniji. ;rika'uje
9ifoota kako o"ijesno ska@e ?umom. &a jasnijim sli@icama vi1i se 1a je stvorenje otovo
siurno Cenka5 s 1ojkama i vrlo i'raCenim "e1rima5 koja ska@e veselim skokovima ?to ko1
lju1i koji film vi1e 0rvi 0uta i'a'iva5 salve smijeha.
MeKutim5 film ima mnoo 'animljivih strana. ;oloCaj ?ume i'a uske ceste ne1aleko Onion
Mountaina ne samo 1a je 0o'nat neo su i 1rui istraCiva@i "r'o moli sti<i tamo i5 0o0ut
;attersona i njeova 0ratioca 9o"a Dimlina5 u'eti i0sane o1ljeve sto0ala to "i<a i i'mjeriti
mu korak. Utovi?e5 "u1u<i 1a 0oloCaj 1rve<a i 0o0a1alih 1e"ala snimljenih na filmu ni 0oslije
nije "io i'mijenjen5 moao se 0rili@no to@no ocijeniti rast stvorenja.
%F
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
Je1na sli@ica i' 'namenito filma Roera ;attersona5 koji je #$IB. snimio 9ifoota
&aj0o1ro"nije su film anali'irali 1r .. W. Drieve5 0rofesor "iomehanike u Ro4al Free
Sos0ital u -on1onu5 i sku0ina sovjetskih 'nanstvenika. ,s0ore1"om s filmom na kojem su na
istom mjestu snimljeni lju1i5 1r Drieve je i'ra@unao 1a je stvorenje visoko oko ?est sto0a i 0et
in@a J#$A cmL E ?to je 1oista mnoo ka1 "i to "io kostimirani @ovjek5 a ?to nije isklju@eno.
MeKutim5 ramena i "okovi 'natno su ?iri neo u @ovjeka i5 ako se 0ret0ostavi 1a nisu
0o1loCeni s0uCvastom umom5 to "i "i<e moralo "iti te?ko %83 funti J#%B kL. .uCina koraka
je i'nosila ot0rilike G% in@a J#3B cmL5 ?to je 'a @ovjeka vrlo mnoo. .r Drieve je 1o1ao 1a "i
"ilo vrlo te?ko o0ona?ati slo"o1an ho1 i mahanje ruku onako kako se to vi1i na filmu ako "i
to "io @ovjek u Civotinjskoj koCi5 0ojastu@enih ramena i 0ojasa o"loCeno 0amukom. OAko je
0rijevara5 ta1a je i've1ena vrlo vje?toP E kaCe.
*ri ule1na sovjetska 'nanstvenika E 1oktori 9ajanov5 9urcev i .onskoj E is0itivali su u
Moskvi film 1uCe vrijeme i ulavnom 1o?li 1o 'aklju@aka sli@nih onim 1ra Drievea. .onskoj
je rekao8 OSkakutaNnje to "i<a moCemo ocijeniti kao 0riro1no5 "e' ikakva 'naka 0atvorenosti
kakva "i se uo@ila ka1 "i u 0itanju "ilo o0ona?anje.P 9ajanov i 9urcev su uo@ili 1a to "i<e ima
majmunsku lavu5 otovo "e' ?ije5 i 1a traovi ov1je kao i 1ru1je 0oka'uju 1a se ono u ho1u
manje u0ire na 0ete neo @ovjek5 1a nema sto0alno luka i @ini se 1a ho1a malo savijenih
koljena. !a0a'ili su 1a je naj"liCa analoija Javanski @ovjek ili 0itekantro0 JSomo erectusL5
majmunoliko stvorenje koje je E 'a ra'liku @ak i o1 rano Somo sa0iensa E svrstano meKu
Civotinje a ne meKu lju1e5 ali koje5 kako se 1rCi5 0otje@e o1 isto evolucijsko korijena.
Sumnje u 0ole1u autenti@nosti filma usre1oto@uju se na @injenicu 1a nije 0o'nata "r'ina
snimanja E %G ili #I sli@ica u sekun1i. *e 1vije "r'ine 0roi'vo1e vrlo ra'li@ite 1ojmove ko1
0rika'ivanja filma.
%G
&i otisci sto0a naKeni na 'emlji ko1 9luff Creeka nisu u sukla1nosti s filmom. Otisci su
1ua@ki #G ili #A in@a JF8NG# cmL i uka'uju 1a "i njihov vlasnik morao "iti mnoo vi?i o1 ?est
sto0a i 0et in@a J#$I cmL i 1a "i morao imati mnoo 1uCi korak. 2ao i u slu@aju jetija5
vjerojatno najne0ristraniei 1oka' 0ruCaju traovi. *raovi s vi?e o1 tri tisu<e otisaka sto0ala
0ra<eni su u 1uCini o1 vi?e milja E ?to "i "io teCak 0osao 'a svaku varalicu. *raovi su
naKeni u naj'a"a@enijim krajevima5 1je "i se u uo"i@ajenim okolnostima "ilo "esmisleno
u0u?tati u varku. Otisci su 0o1vrnuti 0o1ro"noj anali'i u WashinNton State ,niversitv5 u
Sovjetskom Save'u i u mnoim institucijama 2ana1e i Sje1injenih .rCava. *i0i@na sto0a
1ua@ka je #I 1o #8 in@a JG# 1o GI cmL i ?iroka se1am in@a J#8 cmL i vi?e. &ema 'naka
u'1uCno luka sto0ala kao u @ovjeka5 osim ko1 otisaka koji5 @ini se5 0otje@u o1 mla1un@a1i.
&a otisku je jasno i'raCen 1vostruki jastu@i<5 'a ra'liku o1 je1nostruko na lju1skoj no'i5 ?to
uka'uje 1a se noa 0rilao1ila no?enju ve<e teCine. .u"ina traa i 0rojekcija
Drover 2rant' i' Washintonsko 1rCavno sveu@ili?ta i Ro"ert Moran5 0re1sje1nik
ameri@ke 'akla1e 'a antro0olo?ka istraCivanja5 0rele1avaju o1ljev 9ifootove sto0e. *o je
je1an o1 #I# traa5 naKen #$BG. ne1aleko "rane Mer:in.
Roer ;atterson s o1ljevom 9ifootove sto0e naKene #$IB. ko1 9luff Creeka u 2aliforniji
i'ra@unate visine to stvora 0re1viKaju teCinu o1 najmanje F33 funti J#FI kL5 a 0rema nekim
0rocjenama @ak A33 1o #333 funti J%%B 1o GAG kiloramaL.
!amr?ene krivulje5 omjeri5 formule i 0rojekcije5 stranice 0rora@una5 rafikona5 1ijarama5
@lanci u 'nanstvenim @aso0isima 0o0ut &orth:est Anthro0oloical Research &otes 0osve<eni
su 9ifootovim sto0alima. Je1an 0ole1 na snimke traova 0otvrKuje 1a to nisu me1vje1i5
kako to naj@e?<e tuma@e ske0tici5 jer nema traova 0an1Ca. Drover S. 2rant'5 koji je mnoo
0ri1onio 'nanstvenoj mjernoj 0rocjeni traova sasNVuatcha5 kaCe8 OHak 1a nije1na o1 stotina
0ri@a o susretu s 9ifootom nije istinita5 i0ak "ismo "ili 0rimorani 'aklju@iti 1a neki orija?ki
1vonoCni 0rimat uistinu nastava ?ume 0acifi@ko sjevero'a0a1a.P
2rant' savjetuje svakom koji ule1a sasVuatcha 1a a ustrijeli5 jer "i to "io je1ini na@in 1a se
na0okon 1o"ije 'nanstveni 1oka' 1a on 0ostoji. Sam 2rant' svoj
%A
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
savjet 0retvara u 1jelo5 jer se 0re1jelom u kojem je viKen 9ifoot vo'i naoruCan jakom
0u?kom5 koju stalno 1rCi na1ohvat ruke5 a na automo"ilu ima 0ose"ne 0okretne malenke
kako "i svjetlo 0ro1iraNlo u mra@ne ?ume u' 0uteve.
;rem1a su mnoe 0ri@e uvjerljive5 i0ak je ovo 'emlja i varalica i krivotvoritelja. ;ostoje
najmanje 1va 0ot0uno krivotvorena filma5 a laCnih traova 0roi've1enih svim me u<im
sre1stvima E o1 0re0ravljenih :ellintonN@i'ama 1o u tu svrhu 0ose"no i'1jelanih 1rvenih
sto0ala.
Ima 0ri@a u kojima lju1i o0isuju kako su i' u1aljenosti o1 F33 jar1a vi1jeli "oju o@iju
9ifoota ili s jo? i ve<e u1aljenosti o"lik nokta na noCnim 0rstima. MeKutim5 0reru?avanje "i
molo "iti o0asan 0osao. ;ove'ete li se "ilo kojom cestom u Casca1e5 vi1jet <ete 1a su
malone svaki 0utoka' i svako sta"lo u' cestu i'"u?eni mecima 1omoro1aca koji ne i1u
nikamo "e' oruCja i vjeC"aju se u aKanju ka1 u su"otnju ve@er kolutaju automo"ilima svojim
ku<ama. Svaki ?aljiv@ina koji 0oskakuje naokolo u smije?nom kostimu i'laCe Civot5 oso"ito
'ato ?to se 0ri@a 1a nala'nika 0rvo 9ifootovo tru0la @eka nara1a o1 milijun 1olara. !a
ra'liku o1 Simalaja5 1je je 0otraa 'a jetijem 0osao 0ro"rane ?ake lju1i koji se o1vaCuju
us0eti 1o I#33 metara ili jo? i vi?e i koji 0o'naju o0asnosti najvi?ih 0lanina svijeta5 lov na
sasVuatcha je 0o0ularna strast '"o koje stiCu 0uni auto"usi i' ;ortlan1a i Seattlea i koja
i'a'iva5 svako kau"oja u 0romjeru o1 A33 milja JBA3 kilometaraL 1a 0rove1e viken1 na
?umskoj sta'i5 s 0u?kom na ramenu.
>al 0u"liciteta i'a'vao je u0ravo nesmiljenu 0o0lavu i'vje?taja o 9ifootu E sa1a ih je
0ou'1ano vi?e o1 1vije tisu<e o traovima i susretima E a5 ?to je jo? alarmantnije5 @ini se 1a
9ifoot sa1a luta na vrlo velikim u1aljenostima. Samo #$B8. i #$B$. 0ristili su i'vje?taji s
Flori1e5 i' *enneseeja5 Michiana5 Ala"ame5 Sjeverne
Caroline5 Io:e i Ari'one5 kao i i' njeove 1omaje na sjevero'a0a1u Amerike.
!atim5 tu je 0ri@a o le1enom @ovjeku i' Minnesote5 i'loCenom na nekom @ika?kom va?aru i u
vi?e sjevernih 1rCava. &jea je
(-e1eni @ovjek( i' Minnesote
%I
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
.r Ior 9urcev s o1ljevom otisaka sto0ala alme naKeno %#. kolovo'a #$B$. u 0laninskom
lancu Dissar u ;amiru5 u *a1Cihistanu
vi1io i snimio "elijski 'oolo 1r 9ernar1 Seuvelmans i neki 1rui. 9ili su uvjereni 1a je to
nean1ertalski @ovjek ili ne?to sli@no5 ali su u Smithsonian Institution u WashinNtonu i'javili
1a 'naju ne samo to kako je ta krivotvorina o1 ume 0roi've1ena neo i 1je8 u Soll4:oo1u.
Saa o le1enom @ovjeku sa1a 0a1a u 'a"orav. MeKutim5 Seuvelmans je uvjeren kako je ono
?to je #$I85 'amr'nuto u "loku le1a5 tri 1ana is0itivao "ilo autenti@no tijelo. Hak je namirisao
truljenje mesa ka1 je 1io tijela "io i'loCen uslije1 ota0anja le1a. ;o1ruivanje kojim je "io
1o@ekan Seuvelmansov i'vje?taj5 'ato ?to su mnoi mislili 1a je 0osrije1i cirkuska 0rijevara5
otovo je slomio njeov 1uh. ;rem1a je tijelo u svojem sarkofau o1 le1a "ilo i'laano @itave
tri o1ine5 nitko se 1rui nije sjetio 1a a @estito 0rele1a 0rije neo ?to a se njeov vlasnik5
"iv?i vojni 0ilot Frank Sansen5 "e' "uke otarasio kako "i i'"jeao sa"la'an. Seuvelmans je5
o"oruCan s mnoo 1o"rih snimaka le1eno @ovjeka5 uvjeren 1a je to "io trolo1it ili
nean1ertalski ti0 @ovjeka koji je "io u"ijen vjerojatno
tokom rata u >ijetnamu i 0rokrijum@aren u Sje1injene .rCave. Istim 0o'natim 0utem kojim
su se krijum@arile 1roe E u onim stra?nim vre<ama o'na@enim sa O!a"ranjeno otvaratiP5
kako "i se 0rikrilo 1a je 0oinuli unakaCen.
Ali neki o1 0roonitelja sasVuatcha u Sjevernoj Americi otovo su nevjerojatniji i o1 samo
9ifoota. 2F)R5 televi'ijske vijesti i' 9ismarcka5 i'vijestile su 1a je 0oru@nik >er1ell >eo i'
,re1a 'a staranje o In1ijancima u JuCnoj .akoti sastavio 0otjeru na 9ifoota nakon ?to je5 0o
'a1ahu5 "ilo otkriveno njeovo 0risustvo u -ittle +aleu u JuCnoj .akoti. &jihova meka8
Ci@an kave' 'a koko?i 0un Ou0otrije"ljenih Censkih artikalaP5 jer je vla1alo mi?ljenje 1a
9ifoota oso"ito 0rivla@e Cene ka1 imaju menstruaciju.
AlmaQ
, Sovjetskom Save'u nisu 0o'nata tako e'oti@na sre1stva 'a lov alme5 ruske ver'ije jetija i
sasVuatcha5 neo se on5 "e' sumnje5 temelji na 1uotrajnijoj i 'nanstvenijoj osnovi neo na
"ilo kojea njeovo su0arnika homini1a.
I' Si"ira5 ruskih ste0a i kavkaskih 0lanina 1o0rle su mnoe 0ri@e o susretu s @ovjekolikim
"i<ima. , 1ruom svjetskom ratu 'aro"ljenici i "jeunci koji su "jeCali 0re1 &ijemcima5 ili
Sovjetima5 ili o"ima5 tvr1ili su 1a su vi1jeli almu. Slavomir Ra:ic' E u kontrover'noj knji'i
.uo 0je?a@enje o svojem "ijeu i' si"irsko loora 'a 0risilni ra1 1o In1ije5 1uom G333
milja E tvr1i 1a je susreo almu mu?ko i Censko s0ola koji su mu 1va sata 0rije@ili 0rola' i
0rimorali a na katastrofalan 'ao"ila'ak. , 0ro'ai@nom krajoliku enlesko morsko
ljetovali?ta 9lack0oola u -ancashireu5 ;oljak Wiktor Jus'c'vk 0oneka1 nara1i svoju o"itelj
0ri@om o susretu s
Q ;rema ORje@niku stranih rije@iP5 9. 2lai<a8 almast.
%B
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
Alma5 kako a je 0rema o0isu Slavomira Ra:ic'a #$BB. nacrtao 'oolo 1r W. *scherne'k4 i'
Yueen Mar4 Colleea u -on1onu
almom u 0o1ru@ju Sinkiana i sovjetsko *urkestana. &a "ijeu i' sovjetsko 'aro"ljeni@ko
loora 'aro"ili su a kineski vojnici5 koji su mu 0ri@ali kako re1ovito 0olaCu hranu 'a almu E
ri"u i veliki hlje" crna kruha. .rue no<i se5 0rema ka'ivanju Jus'c'vka5 alma 0ojavio.
OSko@io je i' 1vije sto0e 1u"oko snijea ravno 1o stola. Sjeo je 0o1vinutih nou5 ?@e0ao
hlje" i 0o@eo jesti. Mora 1a je "io visok se1am sto0a. Imao je ?irok nos i kose o@i5 sitne i
0ro1orne. &ika1 nisam vi1io tako snaCno stvorenje8 1ua@ka tru0a5 kratkih nou5 0rsa5 0le<a i
ruku o"raslih crvenosmeKom 1lakom5 ali ?aka "a? kao u @ovjeka. &ekoliko je minuta utao
kruh i koma1 ri"e5 nekoliko 0uta Civotinjski 'aunKao i 0otom otkasao.P
Wiktor Jus'c'vk je 0oslije 0re"jeao u +nlesku5 oCenio se +nleskinjom i sa1a
imaju troje 1jece. O!nam5 'vu@i fantasti@noP E kaCe E Oali vi1io sam a.P
Alma je5 @ini se5 0osve ra'li@it o1 jetija. =ivi u 0o1ru@ju ne0ristu0a@nih 0lanina o1 2avka'a
na 'a0a1u Sovjetsko Save'a 1o Altaja i 0ustinje Do"i u Monoliji. Utovi?e5 svi i'vje?taji
uka'uju 1a je alma5 'a ra'liku o1 majmunoliko jetija5 @ovjekoliko "i<e.
Sovjeti nisu skloni 0revelikom 0u"liciranju svojih istraCivanja o almi5 o@ile1no i' "oja'ni 1a
ih na !a0a1u ne ismiju. ;ro0itkivanja na licu mjesta5 u Moskvi i u .ar:inoNvu mu'eju5
1o@ekuju se klasi@nim i'"jeavanjem. ;oje1inci su O'au'etiP ili se Os njima ne moCe 1o<i u
1o1irP ili su 0re?li na neko 1ruo ra1no mjesto. 2ako se Moskva ne moCe ( 0ohvaliti
telefonskom informacijskom sluC"om 'a 0rivatne "rojeve5 takva je taktika 1jelotvorna.
MeKutim5 oko .ar:inova mu'eja oku0ljena je ru0a 'nanstvenika koji su se 0osvetili tom
0re1metu5 a na to ih je 0otaknuo 0rofesor ;or@njev. *a je ru0a 0riku0ila moC1a
naju'"u1ljiviji i najuvjerljiviji materijal o1 svih. .oka'ali su 1a susreti s almom seCu unatra
"arem 1o ;rCevalsko5 veliko istraCiva@a i 'ooloa #$. stolje<a koji je otkrio 1ivljea
monolsko konja5 na'vano 0o njemu5 i 1ivlju 1evu. &a eks0e1iciji #8B$. je1an nje'in @lan5
ko'ak Jeorov5 ule1ao je nekoliko 1ivljih lju1i o"raslih 1lakom koji su is0u?tali
neartikulirane lasove.
;rofesor Rintchen sa sveu@ili?ta u ,lan 9atom 0riku0io je mno?tvo i'vje?taja svojih
sunaro1njaka Monola o viKenju alma. A 'a ra'liku o1 jetija ili sasVuatcha5 u mnoo
i'vje?taja se ovori 1a su alme u"ijeni i' 0u?ke5 ali su svaki 0uta 0rijeke 0otre"e rata ili 0ak
nemou<nost 1o0reme s0rije@ili 1a tru0lo "u1e 1oneseno 'nanstvenicima5 kako "i a oni
is0itali. Do1ine #$GG. u *a?kuraNnu5 ne1aleko mjesta 1je se susre<u ranice In1ije5 2ine5
;akistana5 Afanistana i Sovjetsko Save'a5 ustrijeljen je 1lakav @ovjek. ;rofesor 9. A.
Fe1orovi@ je 0oslije is0itao mnoe o1 o@evi1aca i stekao uvjerenje 1aje
%8
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
iska' istinit. Moskovski tvorni@ki 1irektor D. &. 2ol0a@njikov 0ri@a kako je u vrijeme
ja0anske inva'ije #$FB. 0re1vo1io i'viKa@ku je1inicu u Monoliji i kako su je1ne no<i 1va
straCara vi1jela 1vije sjenke na 0a1ini "rijea. 2a1 na 0o'ive nisu stale5 straCe su 0ri0ucale i
u"ile ih. 2ol0a@njikov o0isuje kako se 'a0re0astio ka1 je ujutro ule1ao le?eve. O&isu to "ili
ne0rijatelji5 neo @u1na 1lakava "i<a vi?e nalik @ovjekolikim majmunima. Ali 'nao sam 1a u
.emokratskoj Re0u"lici Monoliji nema antro0oi1nih majmuna.P Is0ituju<i neko starca5
sa'nao je o1 njea 1a se visoko u 0laninama 0oneka1 mou susresti 1ivlji lju1i. 2ol0a@njikov
se sje<a 1a su tru0la "ila ot0rilike lju1sko rasta5 ne0ravilno o"rasla crvenkastom 1lakom5
mjestimice ustom ali @esto rijetkom 1a se kro' nju vi1jela koCa. -ice im je "ilo 0o0ut vrlo
surovoa lju1sko lica5 s jakim o@nim lukovima.
2ako je "jesnio rat5 "ilo je nemou<e u@initi "ilo ?to 1ruo osim 'ako0ati le?eve.
Ima na 1esetke ti0i@nih i'vje?taja o susretima s almama. Do1ine #$G8. eolo M. A. Stronin
o"avljao je istraCivanja ne1aleko *jen?ana. -oorovao je sa svoja 1va kiriska vo1i@a u nekoj
1olini. , osvit 1ana vo1i@i su a 0ro"u1ili vikom 1a im netko kra1e konje. Stronin je ?@e0ao
0u?ku. 2ako kaCe8 O,le1ao sam s0o1o"u kraj konja. Stajala je us0ravno5 ali su joj ruke
i'le1ale 1uCe o1 lju1skih. ;ovikao sam8 (Sej5 'a?to nas 0lja@ka?R( &a 'vuk mojea lasa
s0o1o"a se osvrnula i 0otom mirno u1aljila.P I Stronin o0isuje crvenkastu 1laku i us0ravno
1rCanje. ;otr@ao je 'a s0o1o"om. O&ije "ila sasvim lju1ska5 a ni 0osve Civotinjska. ;rem1a
mije "ila na 1oseu5 nisam se moao o1lu@iti 1a u"ijem "i<e koje je molo "iti neka vrst
@ovjeka.P
I' 0ri@a 0o0ut ove Sovjeti su i'ra1ili vrlo 0o1ro"nu sliku alme. Ona se uvelike slaCe s
Jus'c'vkovom 0ri@om. ;rofesor 9oris ;or@njev s moskovske Aka1emije 'nanosti o"javio je
o0is s naj0ot0unijim 0oje1inostima8
O&ema kr'no5 neo 1laku kro' koju se 0oneka1 0ro'ire koCa... mla1i se raKaju "e' 1laka...
lu"anja je na tjemenu @unjasta... 'u"i su 0o0ut lju1skih ali kru0niji5 s ja@e ra'maknutim
o@njacima. .. @esto ra"e 0re1mete 0rstima i 1lanom5 ne u0otre"ljuju<i 0alce... mou tr@ati
"r'o kao konj5 0enjati se 0o 1rve<u5 0livati u "r'acima... muCjak i Cenka ostaju 'aje1no5 @esto
se sklanjaju u ru0e u tlu... neuo1no vonjaju5 umiju "acati kamenje ali ne i i'raKivati oruKeM
vole se rijati u' Car na0u?tene vatre... je1u male Civotinje i "iljke5 a kre<u se ulavnom u
sumrak ili no<u.P I'vje?taji koji su sti'ali5 uklju@uju<i i 0ri@e o al"inima5 "ili su tako uvjerljivi
1aje
#$A8. sovjetska Aka1emija 'nanosti i'aslala u ;amir je1nu 1o"ro o0remljenu eks0e1iciju5 na
@elu sa 2. >. Staniukovi@em i ;or@njeNvim5 u 0otrau 'a OsnjeCnim @ovjekomP. ;rem1a se
eks0e1icija vratila s nekoliko u'"u1ljivih i'vje?taja o@evi1aca5 meKu kojima i 0ri@om kako su
'a je1ne oso"ito o?tre 'ime alme kamenovali selo i 0o"jeli s o0lja@kanom hranom5 @vrste
1oka'e nije na?la. ;or@njev5 lavni 'aovornik teorije o almama5 na?ao se na sastanku
Aka1emije
#$A$. u sre1i?tu o?trih na0a1aja i o1 ta1a taj 0re1met vi?e nika1 nije 1o"io nje'inu otvorenu
0o1r?ku.
&ekim stru@njacima5 meKu njima 1ru 9ajanovu i i'vanre1noj moskovskoj 1oktorici
francusko 0orijekla Marie Jeanne 2offNman5 "ilo je 1o0u?teno 1a nastave istraCivanja i @ak
1a ra'mjenjuju iskustva sa !a0a1om. 9ili su 0riku0ili 0o'ama?an 1osje5 s o1ljevima olemih
sto0a nalik lju1skim5 0rimjercima 1laka i i'meta i ne0resu?nim i'vje?tajima o susretima s
almom. Jo? #$B$. amaterska je eks0e1icija 0o1 vo1stvom Iora *atsla i' 0laninsko masiva
Dissar u sovjetskoj centralnoj A'iji 1onijela snimke i sa1rene o1ljeve sto0a.
Sve te 1oka'e u'ela je 0o1 o?tru lu0u 1r M4ra Shacklev5 arheolo sa sveu@ili?ta u
%$
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
-eicesteru u +nleskoj5 je1an o1 vo1e<ih svjetskih autoriteta o nean1ertalskom 0ra@ovjeku.
Ona vjeruje 1a "i alme moli "iti 0oslje1nji 0reCivjeli 0rimjerci &ean1ertalca koji je5 kako se
0ret0ostavlja5 "io istrije"ljen 0rije G3 tisu<a o1ina us0onom suvremeno @ovjeka Somo
sa0iens sa0iensa. Ona o"avje?tava8
O&ika1 mi nije "ilo jasno 1a "ije1na tako jaka i 'a0ravo 0rili@no 1omi?ljata kultura
0roi'voKa@a oruKa5 koja je "ila 0risutna mnoo tisu<a o1ina5 tek tako 0o1lela u 0ro?lom
le1enom 1o"u. &ean1ertalska nala'i?ta ?irom Sovjetsko Save'a vrlo se 0o1u1araju s
mjestima 1je su viKeni alme. .a je5 recimo5 &ean1ertalac 0reCivio5 tre"alo "i mu vrlo
'a"a@eno 0o1ru@je5 ali s 1ostatno hrane i svakako o1reKene eolo?ke formacije koja "i mu
0ruCila materijal 'a njeovo oruKe.P
, ljeto i jesen #$B$. 1r Shacklev je us0jela 1o<i u Monoliju i 0o1u'eti eks0e1iciju u
naj'a"a@enije 1ijelove Altajsko orja5 1je se ono okomito ru?i u 0ustinju Do"i.
OMislim 1a sam5 moC1a5 0rvi +vro0ljanin koji je nakon ni'a o1ina 0ro1ro u neke
Altajsko orje JM4ra Shackle45 #$B$L
o1 tih 0lanina5 a moC1a sam uo0<e "ila 0rviP
E rekla je. EO&i Monoli ne 'ala'e u njih. &emaju tamo ?to traCiti. ,ostalom5 "oje se "i<a
koja tamo Cive.P
;rem1a je to "ilo samo i'viKanje5 1r Shacklev je imala us0jeha. , je1noj rje@noj 1olini na
0rili@noj visini na?la je5 @ini se5 nean1ertalsko oruKe5 iako ne novije 0roi'vo1nje. OI'le1a
1aje @itavo to 0o1ru@je "oato 0re1metima 0aleolitsko &ean1ertalcaP
E kaCe. E O.a je &ean1ertalac 0reCivio5 "ilo "i to najvjerojatnije u onim 0o1ru@jima i' kojih
naju0ornije stiCu i'vje?taji o almaNma. Hini se "i'arnim5 ali 'ar ne "i molo "iti 1aje
nean1ertalski @ovjek Civ i '1rav i 1a Civi ne1je u 'a"a@enom 1ijelu MonolijeRP
;otraa 'a jetijem5 sasVuatchem i almom 0ro?irila se ?irom svijeta. &o5 oni nam i 1alje
i'mi@u. >e<ina ih lju1i5 0o0ut +1mun1a Sillarvja5 smatra leen1om5 1ijelom "oate ri'nice
1uhova5 @u1ovi?ta i orija?a koji su o1uvijek nastavali lju1sku ma?tu. ;riro1oslovci su5
ulavnom5 uvjereni 1a na !emlji ima jo? vrlo malo velikih ne0o'nanica. &o5 sve 1o
0rekretnice stolje<a 0laninsko su orilu 0ri0isivali fanta'iji5 sve 1ok nije "io ulovljenM 0an1u
su lju1i na !a0a1u 0rvi 0uta vi1jeli tek on1a ka1 je5 tri1esetih o1ina ovoa stolje<a5 "io
1o0remljen u @ika?ki
F3
I!D,9-J+&A 2ARI2A N MAJM,&O-I2I HO>J+2
'oolo?ki vrtM oranutana5 naj"liCe svim mitskim ver'ijama lju1sko 0retka5 morali su uhvatiti
1a "i na !a0a1u 0ovjerovali kako 0ostoji.
S 1rue strane E ako jeti5 9ifoot i alma 0ostoje5 'a?to nisu naKene kosti5 koCa ili tru0laR
Ako su sa1a na ru"u istre"ljenja5 kao ?to se .esmon1 .oi "oji5 "ili su ne samo o0re'ni neo
1oista i vrlo sretne ruke ka1 im je 1osa1 us0ijevalo i'ma<i @ovjeku.
Ske0tici sumnjaju u i'jave mnoih o@evi1aca. Ali5 mou li "a? svi "iti varalice5 lu1e ili
fantastiR Ako nisu vi1jeli ne0o'nato "i<e5 ?to su on1a vi1jeliR MoC1a je to u Sjevernoj
Americi i @ak na Simalajama me1vje15 ali toliko i'vje?taja 0otje@e o1 lju1i koji imaju
iskustva u ?umi i 0lanini i o1 kojih se o@ekuje 1a 0re0o'naju me1vje1a ili "ilo koju 0o'natu
Civotinju. !a?to se o0isi tako 0o1u1araju @ak i u onih lju1i koji nika1 nisu @uli 'a almu ili
9ifootaR !a?to a Uer0e i' &e0ala tvr1okorno i1entificiraju s majmunolikim "i<emR
2ro' sve te nei'vjesnosti 0rovla@i se je1an 1oka' E traovi. Hini se 1a nije1na teorija ne
moCe o"jasniti njih5 ni u Simalajama5 ni u Americi5 ni u Sovjetskom Save'u 1je su E 0rema
0rofesoru 2alkovu E vrlo sli@ni otiscima sto0ala nean1ertalsko 0ra@ovjeka. , 0acifi@kom
sjevero'a0a1u moC1a 1jeluju varalice5 no "i li se 0enjali u' 0a1ine +veresta ili 2an@enjuna
1o visine %3.333 sto0a ili se o1vaCili krenuti u naj1ivljije 1ijelove ;amiraR Jeti5 alma5 9ifoot
E kako o1 se 'vao E @ini se 1a ne?to i0ak 0ostoji.
2omentar Arthura C. Clarkea8
Oso"no "ih i'vje?taje o suvremenom majmunolikom @ovjeku shvatio o'"iljnije ka1 ih ne "i
"ilo tako mnoo i s tako usto naseljenih 0o1ru@ja. MeKutim5 ako 9ifoot 1oista 0ostoji5 htio
"ih 0re1loCiti slo"o1an lov na one lju1e koji a Cele ustrijeliti E makar u ime 'nanosti...
#.. Q
;laninski orila5 'a koje se 1o #$3#. vjerovalo 1a ne 0ostoji
;rem1a nema ni@e nemou<e u 0omisli 1a su neki o1 na?ih 1avnih 0re1aka moli 0reCivjeti
sve 1o 1ana?njih vremena5 Calosna su1"ina *asmanaca i 1ruih 0rastanovnika uka'uje 1a je to
0rili@no nevjerojatno. *aNsmanci su "ili 0ri0a1nici na?e vlastite vrsteM a 1je su sa1aR
I0ak5 moC1a smo 0roma?ili &ean1ertalce samo 'a nekoliko stolje<a5 ne nekoliko milenija.
Mnoo o1ina me 0rivla@ila je1na cejlonska leen1a koja se moCe 0rotuma@iti na ovaj na@in.
>e11e5 0lahi5 ?umski stanovnici otoka koji su 1one1avnoQ Civjeli 1oslovno Civotom kameno
1o"a5 0ri@aju o suko"u s jo? 0rimitivnijim5 majmunolikim "i<ima koja su mola ovoriti ali
nisu 0o'navala vatru. ;oslje1nji o1 tih lju1iNmajmuna5 tako tvr1e >e11e5 "ili su satjerani u
s0ilju i uu?eni 1imom vatri 'a0aljenih 0re1 njom.
*o se 1oo1ilo 0rije samo nekoliko Civotnih 1o"a. *ako je mou<e 1a ne1je u 'a"a@enim
1Cunlama Uri -anke ima s0ilja s kostima koje "i revolucionirale antro0oloiju.
Q &ekoliko ih jo? ima. *i ra"e lukove i strijele5 a skrivaju svoje tran'istorske ra1ioNa0arate
ka1 @uju 1a se 0ri"liCavaju turisti@ki auto"usi.
F#
2
\b
%oBl
m
. NE . .Q Q fi i
%
2a"inet @u1a
&ije1na knjia o misterij ama ne "i smjela 0ro0ustiti a 1a ne s0omene 1jelo Charlesa Forta5
Amerikanca koji je cijeli Civot 0osvetio 0riku0ljanju i'vje?taja o "i'arnim 1oaKajima. Fort je
roKen u njujor?koj @etvrti 9ron6 u kolovo'u #8BG. i mnoo se o1ina "e' us0jeha "avio
novinarstvom. Malo naslje1stvo koje je naslije1io u svojoj @etr1eset i 1ruoj o1ini
omou<ilo mu je 1a se 0ot0uno 0osveti 1jelu 0o kojem a sa1a 0amtimo.
Dotovo @etvrt stolje<a Fort je 0rosje1io u njujor?koj javnoj knjiCnici ili5 ka1 je "oravio u
-on1onu5 u @itaonici 9ritansko mu'eja5 listaju<i 'nanstvene listove i novine u 0otra'i 'a
i'vje?tajima o ne@em ?to se nije molo lako o"jasniti ili se nije ukla0alo u 0rihva<ene
kateorije 'nanosti. O1 to5 'a o@i na0orna 0osla i otovo nera'ovjetnih "iljeCaka koje je
'a0isivao5 nastale su @etiri e'oti@ne knjie o"javljene i'meKu #$#$. i #$F%8 2njia 0rokletih5
&ove 'emlje5 Dle @u1aT i .ivlji talenti.
&e1je u 0o@etku 2njie 0rokletih Fort je o"javio svoju meto1u ra1a. O,?ao sam u naj1u"lji
mrak 'nanstvenih i filo'ofskih transakcija i 0ostu0aka5 vrlo ule1nih5 ali 0osutih 0ra?inom
'a"orava. Si?ao sam u novinarstvo. >ratio sam se otovo sa samom "iti 'au"ljenih
0o1ataka.P
Fort je ostao vjeran svojim rije@imaM njeove su knjie "i'arni katalo'i neo"ja?Nnjenih
1oaKaja5 koji su u @ast njihova saku0lja@a 0ro'vani Forteana. &a stranicama 2njie 0rokletih
"iljeCi5 na 0rimjer5 ki?u crvene 0ra?ine5 Ca"a5 mane5 Celatine5 Cita5
-ijevo8 (2i?a ma@aka5 0asa i vilaT( s je1ne rafike i' #$. stolje<a
.esno8 Charles Fort
0ovr<a5 natrijeva kar"onata5 1u?i@ne kiseline5 va0nenca5 soli5 koksa5 0e0ela5 'mija5 mrava5
crva i to0ovskih kuli.
.anas je u njujor?koj Javnoj "i"lioteci sa@uvano vi?e o1 ?e'1eset tisu<a Fortovih "iljeCaka.
Sa1rCe i'jave o &-O 0riku0ljene 1esetlje<ima 0rije neo je 0ojam lete<i tanjur ili &-O "io
iskovan5 u kojima se tvr1i 1aje 0o0ut Osjajno osvijetljena aero0lanaP 0releNtio i'na1 enlesko
sela Warmle4 o1ine #$#%5 ili kako su se na ne"u i'na1 9ermu1a #88A. 0ojavili trokutasti
0re1meti E neo"i@na slutnja otkri<a u ovom stolje<u navo1no 9ermu1sko trokuta5 'a koji
se tvr1i 1a je 0ou"an 'a "ro1ove i avione. , i'vje?tajima se navo1e vojniciNfantomi5
svijetle<e sove5 fatamorane5 nove 'vije'1e i 0laneti5 @u1novate 0o1u1arnosti i neo"i@na
tutnjava.
FF
2A9I&+* H,.A
Fort je umro #$F%5 ali su o1ani slje1"enici ?irom svijeta nastavili njeov ra1. Mnoi su
o"javljivali revije natr0ane forteanom 0riku0ljenom5 0rema Fortovoj meto1i5 i' novina i
'nanstvenih 0u"likacija. !a0ravo5 u svijetu ima toliko neo"ja?njivih stvari 1a ih je1an
forteanac5 neki 2anaKanin5 @ak uskla1i?tava u kom0jutor. *i0i@ne suvremene 0ri@e su5 na
0rimjer5 iska'i 1vojice +nle'a5 lju1i trije'nih i 0ou'1anih kojima se moCe vjerovati E
Rolan1a Moo1vja i Wilsona Os"ornea.
2i?a sjemenki
Rolan1 Moo14 Civi sa Cenom u 0re1raKu Southam0tona. S je1ne su im strane ku<e susje1i
os0o1in i os0o1a Dale5 s 1rue os0o1a Stocklev i nje'in sin ;atrick. ,lica u kojoj stanuju
tiha je i 0rija'na i ni?ta se u njoj neo"i@na nije 1oaKalo sve 1o #%. velja@e #$B$.
Rolan1 Moo14 u svojem rasa1niku
f
2ao ?to i 0ristaje svemu tome5 Ronal1 Moo14 je revan vrtlar. *oa isto jutra oko 1evet i 0ol5
1ok je 0a1ao snije i 0uhao jak vjetar5 rasaKivao je sa Cenom u to0lom stakleniku sa straCnje
strane ku<e sa1nice. Dos0o1in Moo14 se sje<a svake5 0a i najsitnije 0oje1inosti to 1oaKaja.
OHuo sam na staklu na1 lavom ?u?tanje. &isam se 0ose"no o"a'irao na to5 ali nekako
tri@etvrt sata 0oslije ?um se 0onovio i ja sam 1inuo lavu. >i1io sam 1aje sve staklo i'na1
nas 'asuto5 kako smo 0oslije utvr1ili5 sjemenkama oru?ice i kiselice. &aj@u1nije je5 'a0ravo5
"ilo to ?to su sjemenke kiselice "ile o"lije0ljene Celatinom. 2a1 ih je @ovjek 0rstom htio
0oku0iti5 one "i se 'alije0ile i niste ih vi?e moli otresti. A kasnije to 1ana stvar se
0onavljala 0et ili ?est 0uta. Svaki 0ut je na0a1alo sve vi?e i vi?e sjemenki oru?ice i kiselice5
tako 1a su 0rekrile cijeli vrt. A kako smo ih 0o@eli unositi u ku<u na 0ot0latima5 moli ste "e'
'a"une namiriNsati oru?icu i kiselicu.P
!"unjeni Rolan1 Moo14 svratio je susje1ima5 kako "i se ras0itao 1a li se i u njih 1oaKa isto.
Dos0o1a Stockle4 je 0retr0jela sla"ije "om"ar1iranje oru?icom i kiselicom5 ali je i ona imala
ne?to 0ri'nati8 "ila je 'atajila 1a su o1inu 1ana ranije oru?i@ine i kiseli@ine sjemenke 'asule
nje'in 0re1nji vrt i 1a je 0otom @itavu o1inu 0lijevila i'1anke tih "iljaka.
2ako je tje1an o1micao5 stvari su se 0oor?avale. OSutra1an5 u utorakP E kaCe Rolan1
Moo14 E O0onovno smo 0rorjeKiNvali rasa1 E sa1im 0rili@no mnoo "iljaka5 oko tri1eset
san1u@i<a svake o1ine E ka1 o1je1nom 'a"u"nja ki?a ra?ka5 kukuru'a i raha. Sa1a je
mojoj Ceni 1o'lor1ilo5 0a se sklonila u ku<u. , meKuvremenu su se i na?i susje1i5 os0o1in i
os0oKa Dale5 osmjelili i i'i?li u svoj vrt5 na koji se ve< sasulo mno?tvo ra?ka i raha.P
OO1je1nomP E sje<a se os0oKa Dale E Ostu?ti se 0ljusak kru0no'rN
I
I
no raha i mi o"oje @u@nusmo.P &i os0o1a Stocklev nije i'makla8 O2a1 sam o1 otvorila
ula'na vrata5 'a"u"njala je tu@a o1 kru0noa raha. .oslovno nas je 'asi0ao. !rnje je ulijetalo
u 0re1so"lje i o1atle u kuhinju5 a to je mislim nekih 1eset jar1i J1evet metaraL. ,0a1alo je
takvom snaom i "r'inomTP Je1nom 0rilikom ka1 je os0o1a Stocklev u 0re1so"lju
telefonirala5 a nje'in je sin otvorio ula'na vrata5 1eseci kru0nih 'rna u1arili su u nju. 2a1 su
o1 otvorili vrata5 rah je ula'io. I njihove oste5 1ok su @ekali 1a u1u u ku<u5 takoKer je
'asi0alo 'rnje. Dos0o1a Stocklev je @ak 0o'vala 0oliciju5 no ni ona nije us0jela otkriti stoje
0rou'rokovalo te 0a1avine. &a0osljetku su '"unjeni susje1i 0o@eli sku0ljati sjemenke i o1
ot0rilike 1va1eset i 0et funti sjemenki 0riku0ili su oko #3 funti JG5A kL5 a kako su ?te1ljivi
vrtlari5 'asa1ili su a. OI'"acio sam oko osam 0unih ve1ara oru?i@inih i kiseli@inih sjemenki
i' vrtaP E kaCe Rolan1 Moo14. E ODrah je rastao5 ra?ak je rastao E sve je klijalo.P
Dos0o1in i os0oKa Dale 1o"ili su Osjajan uro1 rahaP5 a os0oKa Stocklev jo? @uva u svojem
hla1ioniku malo o1 ne"eske Cetve5 kako "i mola 1oka'ati 1a se sve to 1oista 1oo1ilo.
O1akle je to sjemenje 0otekloR *o ni 1anas nitko o1 susje1a ne 'na. ;a1avine nisu 0a1ale 0o
nekom re1u8 sjemenke su Rolan1u Moo1vju sti'ale ulavnom s juoistokaM u os0oKe
Stocklev ulijetale su kro' ula'na vrata5 a os0oKi Dale su 0a1ale u vrt i'a ku<e. &aj"liCa ku<a
i' koje je mola "iti 'asuta ku<a Rolan1a Moo1vja u1aljena je B33 jar1a JIG3 mL. .a je
sjemenje tko o1 "acao5 "io "i mu 0otre"an to0 1a a takvom snaom u"aci kro' ula'na vrata
os0oKe StocklevM a ka1 je sjemenje 0a1alo5 u ulici nije "ilo ni@e neo"i@no. Hu1no je i to
1aje sjemenje 0a1alo samo na tri ku<e u ulici i 1a na cesti is0re1 ku<a nije "ilo nije1no 'rna.
Ovih 1ana5 1ok njeuje svoj vrt5 Rolan1 Moo14jo? ra'mi?lja ne samo o tome stoje
0rou'rokovalo te 0a1avine5 neo i o 0orijeN
Wilson Os"orne sa Cenom na mjestu 1je su ih 'asuli lje?njaci
klu Celatine koja je "ila o"lije0ila 0rvi 0ljusak oru?i@ina i kiseli@ina sjemenja. MeKutim5
0rem1a je vrtlarski stru@njak5 o1ovor ne moCe na<i. OI 1anas je to je1nako isto onako velika
ne0o'nanica kako je to "ila i u velja@i #$B$P E kaCe.
-je?njaci u oCujku
Dotovo 1vije o1ine ranije5 #F. oCujka #$BB5 Alfre1 Wilson Os"orne J?ahovski 1o0isnik
je1nih novinaL vra<ao se sa Cenom i' crkve ne1aleko o1 svoje ku<e u 9ristolu ka1 su 1oCivjeli
E kako to Os"orne o0isuje E Ovrlo neo"i@nu stvarP. ;rola'ili su mimo veliko salona
automo"ila ka1 se5 kaCe Os"orne5 O'a@u klik5 kao 1a mi je ot0alo 1ume5 a ja shvatim 1a to
nisam i'u"io 1ume neo 1a je ne?to 0alo i' ne"aP. *o ne?to "io je
FA
2A9I&+* H,.A
lje?njak. O1mah 'atim Os"orneovi su se na?li u ki?i lje?njaka8 0rocijenili su 1a ih je 0alo
i'meKu FA3 i G33 koma1a. O9u"njali su 0o automo"ilima 1ok su 0a1aliP E kaCe os0o1a
Os"orne. O>e< je 1ovoljno @u1no ako se @ovjek u ne1jeljno jutro u 9ristolu 'ate@e u ki?i
lje?njaka5 ali u ulici ne samo 1a nije "ilo ljeski neo lje?njaci ne 1o'rijevaju 0rije rujna ili
listo0a1a E a "io je oCujakT 9ili su 0osve mla1i5 slatki i slasni.P Os"orneovi su siurni 1a
lje?njaci nisu ni na koji na@in "ili "a@eni s ravno krova o"liCnje salona automo"ilaM 0a1ali
su ravno s ne"a5 koje je "ilo Ootovo 0osve ve1ro i 0lavo5 samo je 0o njemu 0utovao je1an
o"lakP.
, na1i 1a <e rije?iti tajnu5 Os"orne je sa@uvao nekoliko lje?njaka i 0rijateljima is0ri@ao ?to se
'"ilo. &o ti su is0rva reairali Okao 1a sam u1aren 0o laviP. MeKutim5 i neki je 0rijatelj
Os"orneovih5 koji je ot0rilike tri minute nakon njih 0rola'io mimo istoa automo"ilsko
salona5 "io 'asut ki?om lje?njaka. &i on niti @itaoci mjesnih novina5 kojima se Os"orne
o"ratio5 nisu moli o"jasniti 'aonetku. O!a0ravo5 to i nije mou<e o"jasnitiP E kaCe
Os"orne. O2ako su 1o?li i o1akle su 0a1ali5 nemam 0ojma5 ali sam 0omi?ljao 1a ih je moC1a
usisala vijavica. Samo5 ne 'nam 1je je u oCujku na?la lje?njake.P
Charles Fort "i "io5 jama@no5 s uCitkom 0ri"iljeCio i'vje?taje o Moo1vjevom sjemenju i
Os"orneovim lje?njacima5 0rem1a je5 @ini se5 0ro0ustio 'a"iljeCiti ki?u okamenjenih lje?njaka
koja je #8IB. 0rema S4mons Monthl4 Meteoroical Maa'ine Ou .u"linu 0a1ala tako silovito
1aje @ak 0olicija5 'a?ti<ena neo"i@no jakim kal0acima5 morala 0otraCiti 'aklon 0re1 tim
"om"ar1iranjem i' 'rakaTP
MeKutim5 'a"iljeCio je nekoliko 0a1aviNna sjemenja5 me1u njima tu@u u enleskom okruu
Wiltshireu o1ine #I8I5 ko1 koje su 0?eni@na 'rna "ila o"loCena le1om5 kao i ki?u sitnoa
okrulo sjemenja u MarienN:er1eru u &jema@koj.
FI
Ri"e i Ca"e
Hu1ne 0a1avine i' ve1ra ne"a @ine lavninu Forteane i vi?e lju1i5 me1u njima 'nanstvenici5
"iljeCili su i'vje?taje o "i'arnim 0oto0ima. Ov1je kao 0rimjer navo1imo neke o1a"rane i'
starih i novih 'a0isa .avi1a -u1luma5 ure1nika ule1ne ameri@ke meteorolo?ke revije
Weather:ise. Do1ine #8#$. 0ala je u lavnoj ulici 9uffala u 1rCavi &e: )ork harina 1ua
#F in@a JFF cmLM Ousta ki?a harinaP 0ala je #8B$. na ro"lje O11 FelNlo:s Cemeterv u
SacramentuM ki?a ri"a5 u kojoj ije1na si0a o1 #3 in@a J%A cmL5 stu?tila se #8G#. na 9ostonM
kornja@a o"loCena le1om 0ala je #8$G. u 9ovini u Mississi00ijuM o1ine #$FF. 0a1ale su 0o
Worcesteru u Massachussetsu 'aleKene 0atkeM u li0nju #$AB. tisu<e ri"a 0rekrile su kolo1vor
MaNnolia *erminal u *homasvilleu u Ala"ami Jri"e su ki?ile i u Wichiti5 u 2ansasu5 o1ine
#8$$LM vo1ene u?terice 0a1ale su #8B3. u ,tahuM Osomovi5 re@i i nekoliko ri"a nalik na
0astrvuP 0a1ali su #$3#. u 2ersha: Countvju5 a osam o1ina ranije na ulice Went:orth i
Ason u Charlestonu 0ao je i' ve1ra ne"a E je1an aliator.
*ko je o1 1oCivio takvu ki?u traCi o"ja?njenje. &e i'nenaKuje ?to se o"ja?njenja otovo ne
mou na<i. &i?ta5 na 0rimjer5 ne moCe 'nanstvenike u'vr0oljiti ja@e o1 ki?e Ca"a5 kakvu je
1oCivjela je1na +nleskinja #%. li0nja #$AG.
*o 0oslije0o1neva Svlvia Mo:1a4 0ovela je sin@i<a i k<er na i'loC"u ratne mornarice u
0erivoju Sutton Col1fiel1 u 9irminNhamu. Ona 0ri@a8
O2a1 smo ra'le1ali i'loC"u5 u0utili smo se u 'a"avi?te na 1ruom kraju 0erivoja. .ok smo
i?li tamo5 o1je1nom se 1ila jaka oluja. ;oku?ali smo sti<i 1o 1rvore1a5 a moja
@etvoroo1i?nja k<i rasklo0ila je crveni ki?o"ran. Huli smo "u"njanje 0o njemu. 2a1 smo
"olje 0ole1ali5 'a0re0astili smo se. *o su 0a1ale Ca"e.
I
2A9I&+* H,.A
;a1ale su i' o"laka. &a stotine. 2i?o"ran je "io 'asut5 na?a ramena 0okrita5 a ka1 smo
0ole1ali uvis vi1jeli smo 1a Ca"e 0a1aju kao 0ahuljice snijea. &a oko 0e1eset @etvornih
jar1i 'emlja je "ila 0ot0uno 0rekrita Ca"ama. 9ojali smo se kora@ati 1a ih ne 'a'imo5 "ile su
tako si<u?ne8 0ola 1o tri@etvrt in@a 1ua@ke5 Cuto'elene sa sitnim Cutim mrljicama5 onakve
kakve su ka1 se i'leu.P
2ako se 0oka'alo5 Svlvia Mo:1a4 nije "ila je1ini svje1ok Ca"lje ki?e u Sutton Col1fiel1uM
takvu je ki?u 1eset o1ina ranije E u kolovo'u #$GG5 takoKer u sre1njoj +nleskoj E 1oCivio
i John W. ;ittman. On je sa Cenom i 1voje 1jece krenuo auto"usom u malo naselje i'meKu
*am:ortha i -ichfielN1a. .an je "io vru<5 ali 1ok su se vo'ili cestom s0ustila se ki?a Ca"a.
O1je1nom je cesta "ila 'asuta Ca"icama5 koje su se tamo mole 'ate<i samo ako su 0ale s
ki?om. Fort5 koji se o1u?evljavao svim vrstama 0o1u1arnosti5 "io "i uCivao u imenu sela ko1
koje se to o1iralo8 'valo se So0:as Jslo"o1no8 Sko@ivesL.
&e?to ve<i 0u"licitet 1o"ila je ki?a Ca"a o kojoj je #$I$. 0isala re0orterka >eronica ;a0:orth.
, to je vrijeme stanovala u ku<i na visokoj stijeni u ;ennu5 u 9uNckinhamshireu. +vo kako je
svoj 1oCivljaj o0isala u lon1onskom Sun1a4 +60ressu8
O.o"ro se sje<am5 s0remali smo se na neku ve@eru. I'nena1ila nas je nala oluja. >rata i
0ro'ori "ili su otvoreni. 2i?ile su Ca"e. Stotine i tisu<e Ca"ica skakutalo je 0osvu1a 0o 0o1u5 a
Ca"e ne moCe? tu<i novinama. Him "ismo ih i'urali van5 one "i 0onovno 1oskakutale u ku<u.
Dr1no smo 'akasnili na ve@eru a ka1 smo na0osljetku stili 0rona?la sam5 na sre<u5 u svojim
?irokim hla@ama 1vije si<u?ne Ca"ice koje su mi 0osluCile kao 1oka'.P
Charles Fort je 0riku0io mnoo i'vje?taja o Ca"ama koje su 0a1ale kao ki?a i'
o"laka. MeKu naj1ramati@nije moCe se u"rojiti @u1na 0ri@a o Ca"ama i konjima8 ODos0o1in
Stoker vo'io se kolima 0o &e:ark >allevju5 je1noj o1 najsu?nijih 0ustinjskih 1olina &eva1e.
Oluja8 0a1aju Ca"e. 2onji su se 0ro0eli.P MeKutim5 ima @ak mnoo starijih i'vje?taja5 kao ?to
je ovaj i' ;ovjesnica Seraclita -em"a8
O, ;aeoniji i .ar1aniji ki?ile su Ca"e i "ilo ih je takvo mno?tvo 1a su is0unile ku<e i ulice.
;rvih 1ana lju1i su ih u"ijali5 'atvarali 1omove i tako se snala'ili. Ali uskoro se vi?e nisu
moli o"ranitiM '1jele su im "ile 0une Ca"a5 "ilo ih je kuhanih i 0e@enih u hrani. ,' to nisu
moli 'ahva<ati vo1u5 niti 'akora@iti o1 omila Ca"a. 2ako im se 'a1io 'a1ah uinulih
Civotinja5 0o"jeli su i' to kraja.P
Fort je takoKer i'vijestio kako su #$%#. u Southateu5 na sjeveru -on1ona5 0a1ale Ca"e. Joan
9attell sje<ala se Civo to 1oaKaja i is0ri@ala nam kako je nakon i'nena1ne ki?e ulica
1oslovno O0livalaP u Ca"ama.
Svako toliko 0ojave se5 otisnuti sitnim sloom5 u novinama novi i'vje?tajiM otovo uvijek
0o0ra<eni su kakvom 1osjetkom ure1nika ru"rike. O;rovala Ca"a i' o"lakaP E o"javio je *he
Duar1ian o0isuju<i neo"i@nu navalu Ca"a i' 'raka u ;er0inanu5 u FrancuskojM lon1onski
.ail4 Mirror E "iljeCe<i u li0nju #$B$. @u1nu ki?u u selu .araNnata5 u sovjetskoj centralnoj
A'iji E 0ri"jeao je so@nom na1imku Oselo So0P. , 0rosincu #$BB. lon1onski Sun1a4
*imes i'vijestio je o jo? je1noj ki?i Ca"a u 0ustinji E marokanskoj Sahari.
Mnoi vjero1ostojni o@evici i'vijestili su i o 0a1avini ri"a. *akve su 0ojave5 @ini se5 u In1iji i
Australiji tako uo"i@ajene 1a ih novine otovo vi?e i ne s0ominju. Australski 0riro1oslovac
Dil"ert Whitle4 us0io je #$B%. u oCujskom "roju Australian &aturalSistor4 o"javiti 0o0is o1
@ak 0e1eset 0a1avina ri"a. ,' ostale vrste ri"a5 #8B$. ko1 Cressevja
FB
2A9I&+* H,.A
ne1aleko o1 je'era Coranamite u >ictoriji 0a1alo je na tisu<e OklenovaPM o1ine #$#8.
ne1aleko o1 Sinletona u &e: South WaleNsu ra@i<i5 a #$FF. u Sevfiel1u u >ictoriji 0a1ali su
0atuljasti re@i i na 0re1raKa 9ris"anea ra'novrsna slatkovo1na sitna ri"a. I' In1ije je neki
'nanstvenik o"javio u Journal an1 ;rocee1ins ofthe Asiatic SocieNt4 of 9enal 1aje tenisko
irali?te ne1aleko Mu'affar0ura u sjevernoj In1iji 1oslovno 0o"ijeljelo o1 sitnih ri"a koje su
0ale s ne"a. , je1nom je slu@aju nave1eno 1a je ri"a korisno u0otrije"ljena E 0ri0remljena
na 1oma<i na@in. Me1u mno?tvom takvih i'vje?taja s Istoka je i 0ri@a Rona S0encera5 koji je
#$BA. u je1nom 99C ra1ioN0roramu i'vijestio o @u1noj ki?i u 1ruom svjetskom ratu ko1
Comille5 ne1aleko "urmanske ranice.
&aslovnica D-+ H,.AT5 Charlesa Forta J#$F#L
2ako je tamo ne1ostajalo vo1e5 o"i@avao je stajati u monsunskoj ki?i ol5 s koma1om sa0una
u ruci.
OJe1nom 0rilikom "io sam sav nasa0unan ka1 je 0o meni ne?to 0o@elo "u"ati. ;ole1av?i
naokolo5 ule1ah "e'"roj sitnih Civih o"likaM tisu<e su 0a1ale s krovova. . .9ile su to ri"ice
veli@ine sar1elica. &e tre"a ni re<i 1a vrlo "r'o nakon 0restanka oluje nije ostala nije1na.
-e?iNnari su ih 0routali.P
I' 9ritanije su i ovi i'vje?taji8 je1an o1 najranijih je u 0ismu nekom @lanu Ro4al Societv5 u
kojem je o0isana neo"i@na ki?a.
O, srije1u 0rije ,skrsa #$II. 0a?njak o1 oko 1vije acre u Cranstea1u5 ne1aleko Wrothama u
2entu E koji je 1aleko o1 mora ili 'aljeva i na kojem nema ri"njaka
X 9) CSAR-+S FOR*
F8
2A9I&+* H,.A
neo je5 ?tovi?e5 su?an E "io je 0ot0uno 0rekrit sitnim ri"ama ?to su5 kako se vjeruje5 0ale s
ki?om jer je ta1a "jesnjelo jako nevrijeme s rmljavinom i ki?om. Ri"e su "ile ot0rilike 1ue
kao mali 0rst na ruci i5 kao ?to su svi o@evici 0rosu1ili5 "io je to mla1 0i?molja. Mnoo je
ri"ica 0riku0ljeno i 0oka'ano ve<em "roju oso"aTP
, kolovo'u #$#8. 0ala je u 0o1ru@ju Sen1ona u Sun1erlan1u 'namenita ki?a 0je?@anih jeulja
1ua@kih tri in@a JBI mmL5 a #$G8. o1ine lan ;ate45 i' Savlin Islan1a u Sam0shireu5 "ija?e
'ate@en u ki?i harina. ;ate4 se sje<a kako su 0a1ale 0o njemu i trojici njeovih 0ratilaca 1ok
su ho1ali irali?tem 'a olf u 9artonNonNSea5 ne1aleko 9ournemoutha5 iraju<i olf u@etvoro.
Raci i o"alari Jvrsta morsko 0uCaL su takoKer 0a1ali na miran enleski krajolik. , svi"nju
#88#. ne1aleko o1 ra1a Worcestera vla1alo je nevrijeme. , 0re1jelu St. Johna o?te<eno je
mnoo ku<a5 ali je 0aCnju Citelja to kraja i @italaca 9erro:ova Worcester Journala 0rivukla
neo"i@na oso"ina te oluje8
O&eki John Dreenall5 skloniv?i se u staklenik u a'1inu vrtu u ComerNlaneu5 kaCe 1a je
0romatrao kako 0a1aju velike koli@ine morskih 0uCevaM neki su se 'a"ijali u 'emlju5 1rui
o1skakivali o1 0ovr?ine. ;a1avina je "ila orani@ena na 0ovrtNlarsku ekonomiju os0o1ina
-ee1sa i na ComerNlane. ,"r'o su 0uCeve 0oku0ile @ete :orcesterske 1je@urlije... , je1noj
velikoj ?koljci5 koju je neki 1je@ak 0oku0io u uli@ici i 1ao Jose0hu ;hilli0su i' St. Johna jo? je
"io Civi rak.P
A o1ine #8FI. lor1 +astnor s0ominje u svojem 0ismu sli@an 1oaKaj8
O,"r'o nakon vrlo jake olujne ki?e i vjetra u ljetu #8%$. tri mala raka5 teCine o1 #5%A 1o #5BA
unci Joko FANG$5A rL naKena su u "li'ini ra1ionice u ReiateuM a @etvrti
je 0otom5 mislim sutra1an ujutro5 naKen ne?to 1alje... ;rona?ao ih je 1je@ak koji je 0oslovoKi
rekao kako je na?ao neku smije?nu vrstu Ca"e.P
,o"i@ajeno o"ja?njenje tih i mnoo 1ruih @u1nih Oki?aP jest 1a ih je s ri"njaka i rijeka5 1je
te Civotinje Cive5 usisala jaka 'ra@na vijavica. Ali5 ako je tako5 vjetar je vrlo 0ro"irljiv kao ?to
isti@e William R. Corliss u svojem ;riru@niku neo"i@nih 0riro1nih 0ojava8
O;rvo5 0rijenosni mehani'am Jma kakav "ioL 1aje 0re1nost samo nekim vrstama Ca"a ili ri"a
ili Civotinja kakve to 1ana ima na svom jelovniku. .ruo5 u mnoim je slu@ajevima "ilo i
0aCljiva o1a"iranja 0o veli@ini. *re<e5 sa Civotinjama nije 0a1ao nikakav 1rui 0o0ratni
materijal5 0o0ut 0ijeska ili "iljaka. Hetvrto5 0rem1a su 0a1ale morske Civotinje5 nema
0o1ataka 1aje i ki?a koja ih je 1onijela "ila slana. Sve u svemu5 mehani'am koji je u0leten
0rili@no je i'"irljiv 0rema materijalu koji 0renosi. *eoriju o vo1enoj 0ijavici ili 'ra@nom
kovitlacu najlak?e je 0routati ka1 ri"a koja je 0o0a1ala 0liva u jatima 0ri 0ovr?ini u
o"liCnjim vo1ama. Mnoo je teCe o"jasniti ka1 0a1aju 1u"inske ri"e5 uinule i osu?ene
J0oneka1 "e' laveL i ka1 (ki?e( Civotinje u ne0rele1nim koli@inama.P
-e1 s ne"a
;otencijalno je mnoo o0asnija 0ojava ka1 sa ne"a 0a1aju veliki koma1i le1a E @esto
s0ominjana u suvremeno 1o"a a i u 0ro?losti. !a0ravo5 0rema 0o0isu takvih 1oaKaja ?to a je
u 0roljetnom "roju #$I8. o"javio I&FO Journal5 neko je tesara 1ok je ra1io na krovu u
2em0tenu u SR &jema@koj usmrtila le1ena sia 1ua@ka ?est sto0a J#58 mL i 0romjera ?est
in@a J#A cmL koja je 0ala s ne"a. Ima mnoo slu@ajeva ka1 je o@evi1ac
F$
2A9I&+* H,.A
'a 1laku i'makao nesre<i5 kao u slu@aju .oris Coult u Scunthor0eu u Sum"ersi1eu kojoj je
kro' krov na ku<i runuo koma1 le1a 1uCi o1 sto0e5 o"lika lo0te 'a ra"i5 ili ka1 je u oCujku
#$BG. "lok le1a E 0o o0isu #8 6 #8 in@a E tresnuo u automo"il neke os0o1e Wil1smith u
lon1onskom 0re1raKu ;inner.
, Americi jo? nisu us0jeli o"jasniti neo"i@an slu@aj ka1 je u ra1i<u *im"ervilleu u >iriniji
"lok le1a 0ro"io krov na ku<i. .oo1ilo se to B. oCujka #$BI5 1ok su Wil"ert Cullers5 njeov
sin i sinovljeva 1jevojka le1ali televi'ijsku seriju Hovjek 'a ?est milijuna 1olara. Mjesne
novine .ail4 &e:sNNRecor1 i'vijestile su ?to se '"ilo te mirne ne1jeljne ve@eri8
O(!a@uli smo 0rasak kao o1 eks0lo'ije 1inamitaM 1ijelovi stro0a su 0o0a1ali.( E is0ri@ao je
Wil"ert Cullers. 2oma1i stro0a i nekoliko velikih ulomaka 0rljavo le1a 0rasnuli su na 0o1
otovo usre1 so"e5 ne0un jar1 o1 televi'ora. 2a1 su uku<ani 0ole1ali u veliku ru0u u stro0u
1nevne so"e5 vi1jeli su 'vje'1ano ne"o "e' o"laka.P
.ail4 &e:sNRecor1 0rona?ao je vrije1no svje1oka to 1oaKaja u oso"i Johnnvja 9rannera5
0rvo susje1a Cullersovih. &e0osre1no 0rije neo stoje le1 0ao na CullerNsovu ku<u 9ranner
se 'atekao na 0rivo'u is0re1 svoje ku<e. O!a'vu@alo je kao 0riu?en 0ucanjP E i'javio je.
Samo tren kasnije5 1ok se '"unjeni 9ranner ole1avao5 na ulicu je tresnuo 1rui koma1 le1a.
!a nekoliko minuta stili su na lice mjesta ?erif ovi 0omo<nici5 na @elu s nare1nikom Carlom
O9utchomP Sottinerom. .ok je Wil"ert Cullers sku0ljao koma1e le1a s 0o1a i 0itao se kako
<e 0o0raviti @etvorokutnu ru0u veli@ine 1vije sto0e u limenom krovu ku<e5 0olicajci su u
ve1ro 0o"acali nekoliko koma1a le1a i o1nijeli ih na anali'u. , i'vje?taju nare1nika
Sottinera 0i?e 1a je Ouku0na
koli@ina le1a "ila veli@ine lo0te 'a ko?arkuP i Onakon ?to sam 0rele1ao le15 ustanovio sam 1a
je mlije@no"ijel5 le1en i 1a se u ruci moCe nje@itiP.
&e?to je o1 to le1a "ilo ot0remljeno u o"liCnji Sarrison"ur5 1je su a na +astern
Mennonite Colleeu anali'irali ?ef o1jela 'a fi'iku Ro"ert -ehman i 1va stu1enta kemije. 2a1
je anali'a 'a0o@ela5 la"oratorij mjesne 0olicije kojem je ?erifov ure1 takoKer 1ostavio u'orke
le1a5 i'vijestio je E na olak?anje mjesno stanovni?tva E 1a le1 nije "io ra1ioaktivan. *o je
0otvr1io i 1r -ehman5 koji je utvr1io 1a je le1 sli@na sastava kao i 0itka vo1a.
O1akle je5 1akle5 le1 0otekaoR SarrisonN"ur?ki .ail4 &e:sNRecor1 nije tratio vrijeme5 0a je to
0itanje u0utio svim 0ostoje<im autoritetima. Je1an astronom s >irinijsko sveu@ili?ta "io je
isto mi?ljenja kao i stru@njaci &acionalne meteorolo?ke sluC"e8 le1 je vjerojatno 0ao s neko
aviona. .r -ehman i njeovi sura1nici sumnjali su 1a se le1 stvorio na 0okvarenom is0ustu
vo1e i ot0ao ka1 je 1ostiao teCinu o1 #3 ili #A funti JG5ANB kL. Ostali5 meKutim5 kao 1a nisu
"ili 0osve uvjereni u to. -okalni meteorolo'i su 0otvr1ili 1a te no<i u atmosferi nije "ilo ni@e
?to "i molo u'rokovati 1a se na avionu stvori veliki "lok le1a5 kao i 1a nitko o1 raKana u
okolici ku<e Wil"erta Cullersa nije vi1io ni @uo nije1an avion5 0rem1a je no< "ila jasna.
!atim5 0ostojao je i 0ro"lem ?ljunka koji je naKen u je1nom koma1u le1a. 2ako "i se ?ljunak
na?ao u avionuR
&eke o1 le1enih 0a1avina mou se svakako 0ri0isati teku<inama i' aviona koji lete na1 nama.
,'mimo5 na 0rimjer5 O'elenu kuluP koja je teCila oko %A funti J## kL5 a 0ala je je1no
ne1jeljno 0oslije0o1neva #$B8. na Ri0lev u *ennesseeju. , ra1i<u oko I3 milja sjevernije
o1 Mem0hisa to je meKu stanovni?tvom i'a'valo sen'aciju. O>e< o1avno u na?em ra1i<u
nije "ilo toliko u'"uKenjaP E rekla je re0orteru .e""ie Cro:ell5 @inovnica u ?erif ovu ure1u.
O;omaN
G3
Wil"ert Cullers JlijevoL i Car I Sottiner
lo je i 'au1araloP E 1o1ala je5 a u tome je i "io klju@ 0orijekla O'elene kule.P Mjesni
sluC"enici Fe1eralne avijacije moli su5 0oslije anali'e5 0otvr1iti 1a je le1ena kula re'ultat
o?te<eno o1vo1no sistema neko aviona. 2ula se o"likovala 0o?to je 'elenNkasto0lava
kemikalija5 kojom se is0iru 'aho1ske ?koljke5 istjecala i' s0remnika. &iske tem0erature u
visinama na kojima ve<ina aviona leti 'amr'nule su teku<inu. >i"racije5 struja to0lo 'raka ili
sama teCina vjerojatno su u'rokovali 1a le1ena masa ot0a1ne s aviona. *a je 0ojava "ila u'rok
i O0lavoj ru1iP i' Shenan1oaha E koma1u tamnoN0lavo le1a te?ko oko #3 funti JG5A kL
koji je #$B3. 0ao na je1nu ku<u to ra1a u ;ennsvlvaniji i5 0rema mjesnim novinama5
0onukao "ar neke o1 uku<ana 1a 0omisle kako je 1o?ao smak svijeta.
MeKutim5 ne moCe se 0orijeklo svako koma1a le1a koji je 0ao s ne"a tako lako o"jasniti5 jer
je "ilo mnoo slu@ajeva 1a su "lokovi le1a 0a1ali na 'emlju i 0rije neo je i'umljen avion.
&ajkru0nija5 'nanstveno 0otvrKena tu@a E 0o'nata kao CoffevvilleNska tu@a5 0o ra1u na koji
se #$B3. stu?tila E imala je rumenje 0romjera #B5A in@a JGG cmL i te?ko #I5B funti JB5I kL.
A ?to 1a 'aklju@iN
mo o le1u koji je na je1noj svojoj 0lovi1"i vi1io ka0etan 9lakistonR 2ako je 0oslije 'a0isao8
O.ana #G. sije@nja #8I35 1va 1ana 0lovi1"e o1 Rta 1o"re na1e5 oko tristo milja juoisto@no5
na ?irini o1 F8g AF( J i 1uCini o1 %3g GA( I5 uletjeli smo u #3 ujutro ujaku oluju s ki?om koja je
0otrajala @itav sat ka1 je vjetar o1je1nom s istoka okrenuo na sjever. .ok je oluja trajala5 tri
0uta je Cestoko sijevnulo5 je1na munja vrlo "li'u "ro1a5 a isto1o"no su oko tri minute 0a1ali
koma1i le1a. &ije to "ila tu@a neo ne0ravilni koma1i @isto le1a5 ra'li@ite veli@ine5 @ak i
1imen'ija 0olovice o0eke...P
Jo? je neo"i@niji "io koma1 le1a koji je #8GB. 0ao s ne"a na je1no imanje u Or1u u Ukotskoj8
O&e0osre1no nakon je1ne o1 najromoNlasnijih rmljavina koje smo ov1je @uli 0ao je
ne1aleko o1 ku<e kru0an i ne0ravilan koma1 le1a5 0rema 0rocjeni 0romjera oko %3 sto0a i
o1ovaraju<e 1e"ljine. 9io je 1ivna kristali@na i'le1a5 otovo 0osve 0ro'iran ako i'u'memo
mali njeov 1io sastavljen o1 slije0ljenih 'rna tu@e neo"i@ne veli@ine. 9lok je5 ulavnom5 "io
sastaN
G#
2A9I&+* H,.A
vljen o1 malih @etvorina rom"oi1no o"lika5 velikih o1 je1no to tri in@a5 @vrsto slije0ljenih.
*eCina to veliko koma1a le1a nije se mola utvr1iti5 ali sretna je okolnost ?to nije tresnuo
na ku<u os0o1ina Moffata jer "i je "io ?atro i "e' sumnje usmrtio neke o1 uku<ana. ,
okoli?u nije "ila 'amije<ena ni tu@a ni snije.P
, 0ole1u takvih 0a1avina 'nanstvenici su i 1anas u ne1oumici. &eki sumnjaju u to@nost
i'vje?taja5 a 1rui5 tuma@e 1a je le1 svemirsko 0orijekla i 1a 0otje@e o1 kometa. Hak i nakon
0ronalaska aviona ostalo je neo"ja?njeno 0orijeklo nekih "lokova le1a. &aj"olje
1okumentirana o1 ne1avnih takvih 0ojava je5 nesumnjivo5 ona koja se o1irala %. travnja
#$BF. u tihoj ulici u 0re1raKu Manchestera u +nleskoj. *e je ve@eri 1r Richar1 Driffiths5
ta1a na 0ost1i0lomskom stu1iju na Manchesterskom sveu@ili?tu5 krenuo 9urton Roa1om 1a
ku0i "ocu viskija. O1je1nom je 0rimijetio "ljesak. 2ako je "io reistrirani 0romatra@ munja
'aje1no istraCiva@ko 1ru?tvo5 Driffiths je 'a"iljeCio to@no vrijeme ka1 je s0a'io "ljesak E
#$.GA sati. ;otom je u o"liCnjoj trovini ku0io viski a u %3.3F sati5 ka1 se u0utio natra ku<i5
is0re1 same trovine tresnuo je na cestu kru0an 0re1met. 9io je to kru0an koma1 le1a koji je5
kako je Driffiths 0oslije ocijenio5 teCio moC1a 1o G5A funti J% kL5 ?to je samo 0o se"i "ilo
neo"i@no5 jer su 'rna tu@e u Coffevvilleu teCila tek ne?to vi?e o1 # i 0ol funte J35B kL.
9u1u<i 1a se "avio 'nano?<u i "io honorarni meteorolo?ki motritelj5 Richar1 Driffiths je
smjesta 0o1iao najve<i ulomak le1a5 umotao a i otr@ao ku<i. *amo a je smjestio u le1i?te
hla1ionika. Sutra1an je 1raocjeni u'orak u loncu u kojem se kuha 0o1 0ritiskom 0are5
umotanom u vuneni 0okriva@5 o1nio u la"oratorij u MancheNsterski tehnolo?ki institut i 0o@eo
anali'irati le15 u na1i 1a <e mu o1re1iti 0orijeklo.
!a o1reKivanje 0orijekla tu@e 0ostoje stan1ar1ni testovi. Je1an je 1a se le1 is0ili u
G%
tanke 0lo?ke5 koje se 'atim is0ituju ne samo u o"i@nom reflektiranom svjetlu neo i kro'
ukr?tena 0olaroi1na stakla. *ako se otkriva raKa njeovih kristala. ;rimjenom tih tehnika
Driffiths je ustanovio 1a je le1 koji se sa@uvao sastavljen o1 0e1eset i je1no sloja le1a5
o1vojenih s nekoliko tanjih slojeva mjehuri<a. MeKutim5 nije nalikovao ni je1noj 0o'natoj
raKi tu@e5 ni 0o veli@ini svojih kristala koji su "ili mnoo kru0niji o1 uo"i@ajenih5 ni 0o
slojevima koji su "ili o1vi?e 0ravilni a 1a "i se 0o1u1arali s onima koje je 1ota1 susretao.
.rui je test 0oka'ao 1a se le1 stvorio o1 vo1e i' o"laka. &o5 kako je rastao i 1jeR MoC1a u
nekoj vrsti s0remnikaR Stoa je Driffiths 0oku?ao 0roi'vesti sli@an le15 tako 1a je na0unio
"alone vo1om i o"jesio ih u hla1ionik. MeKutim5 le1 koji je tako nastao nije ni 0o @emu
nalikovao koma1u le1a s ne"a5 0a je to isklju@ilo mou<nost 1a je 0osrije1i 0rijevara.
Driffiths se 0itao nije li le15 moC1a5 i0ak 0ao s neko aviona. Ali o tome 1alje kaCe8
ORas0itao sam se u tehni@kom o1jelu aero1roma. , to vrijeme kori1orom na1 tim 0o1ru@jem
letjela su 1va aviona. Je1an je sletio ne0osre1no 0rije neo je le1 0ao5 a 1rui malo 0oslije.
;ose"no sam se ras0itao nije li koji o1 tih aviona 0rijavio 'aleKivanje na omota@u5 a tehni@ari
su mi vrlo kateori@ki tvr1ili 1a 'aleKivanja nije "ilo. Rekao "ih stoa 1a le15 ako ne iskrsnu
kakvi novi 1oka'i5 nije moao 0asti ni sa je1no o1 ta 1va aviona.P
*ako je 1r Driffiths jo? uvijek '"unjen. MoCe samo utvr1iti8 OSve je neativno. Mnoo toa
nije a ni?ta ne ovori ?to je. &e mou vam o1ovoriti.P
2ineski 0e@ati
.ok je Fort s 0ose"nim veseljem 0riku0ljao 0ri@e o 0re1metima koji su 0ali s ne"a5 0rivla@ile
su a i stvari ?to su se 0ojavile na
2A9I&+* H,.A
-e1 Richar1a Driffithsa
neo@ekivanim mjestima na 'emlji. &ajneoN"i@nija je5 nesumnjivo5 '"irka 1revnih kineskih
0orculanskih 0e@ata5 naKenih ?irom Irske 0otkraj osamnaesto i u 1evetnaestom stolje<u. *o
nisu "ile E kako kaCe Fort E Oone Civotinje s kru0nim5 tuCnim o@ima koje leCe na le1u i u@e
Conlirati 0re1mete na nju?ci5 neo 0e@ati sa 'nakovima koji se otiskujuP.
;e@ati su maleni5 u o"liku kocke veli@ine oko osmine in@a J%8 mmL na kojoj je lik Civotinje5
na0ravljeni o1 vrste tvr1o 0orculana 0o'nato kao "lanc 1e chine. Sa1a se 'na 1a su takve
0e@ate 0roi'vo1ili 'a kineske u@ene lju1e. Svaki je 0e@at imao is0isane 'nakove kakve
0ovoljne 0oruke5 a 0oje1inac "i ih imao 1va1esetakNtri1esetak i njima 0e@atio svoja 0isma E
svaki 0ut onom 0orukom koju je 1rCao u toj 0rilici naj0rikla1nijom. &a Istoku su takvi 0e@ati
"ili uo"i@ajeni5 ali kako su se 'atekli u IrskojR ;ootovo u vrijeme ka1 jo? nije "ilo i'ravnih
trova@kih ve'a Irske s 2inom. Utovi?e5 takvi se 0e@ati nisu 0ojavili na ovaj na@in ni1je
1ru1je na 9ritanskim otocima.
;rvi je 0rivukao 0aCnju svojih sunaro1njaka na 0e@ate neki Jose0h Su"an1 Smith i' .u"lina5
ka1 je #8F$. o njima 0ro@itao referat u 2raljevskoj irskoj aka1emiji.
&jeova je 0ri@a "ila neo"i@na. 2ineski 0e@ati i'"ijali su ni' o1ina na svjetlo 1ana na
o0skurnim mjestima u irskim ra1ovima i krajevima. ;rvi su5 @ini se5 naKeni oko #B83. ka1 je
neki re'a@ treseta nai?ao na takav 0re1met u treseti?tu ko1 MountraNtha5 ne1aleko ;ortlaoisea5
u ta1a?njem Yueen(s Countvju. .rui je otkriven oko #83A5 u s0ilji ne1aleko o1 luke u CorkuM
tre<i su na?li neki lju1i ka1 su va1ili korijen stare kru?ke u vo<njaku u okruu .o:n. !atim je
tu 0e@at naKen #8#I. na 0oljani Clonliffe ;ara1e ne1aleko o1 1u"linske o"ila'nice. Uesti 0e@at
i'oran je 0luom na oranici u okruu *i00erarv5 a jo? 1va naKena su u koritu rijeke 9o4ne u
&eathu5 kao i u 2illea1u u okruu .o:n.
&akon ?to je Su"an1 Smith o"javio tajnu kineskih 0e@ata5 meKu irskim 0o'navaocima starina
o1inama su se vo1ile Cu@ne ras0rave. &isu se moli sulasiti o1akle su 0e@ati 0otekli5 kakav
je to Civotinjski lik na njima5 'na@e li 'nakovi ure'ani na 1onjoj strani ne?to na kineskom ni
kako to 1a su takvi e'oti@ni 0re1meti ra'asuti mnoo o1ina ranije5 kako se @inilo5 0o tako
nevjerojatnim mjestima. Smith nije u"io vrijeme 1a Aka1emiji i'loCi svoju teoriju8 OStoa
je5 u najmanju ruku5 mou<e 1a su 1os0jeli ovamo s Istoka5 'aje1no s oruCjem5 ukrasima i
1ruom trova@kom ro"om koje su na ove otoke 1ovo'ili "ro1ovi velikih 0rin@eva trovine
1revnih vremena E Feni@ana5 a oni su na?e luke i 'aljeve 1o"ro 0o'navali.P
Oko #8G3. neki je +1mun1 Dett4 i' 9elfasta o1lu@io 0oku?ati na<i o1ovore na neka 0itanja u
ve'i s 0e@atima. ;otraCio je mi?ljenje je1no 0riro1oslovca5 a taj je 0otN
GF
2A9I&+* H,.A
vr1io slutnje 1aje majmunolika Civotinja na 0e@atima mo1el kinesko majmuna. ;otom je
Dett4 o1lu@io 1a otisne 'nakove sa svih 1ota1 0ronaKenih 0e@ata E "ilo ih je ve< oko
1va1eset i 0et E kako "i utvr1io jesu li to kineski 'nakovi. 9io je to 0rili@no teCak 0othvat5 ali
je5 na sre<u5 njeov 0rijatelj 1o"io 0osao u Son 2onu5 0a je us0io 'amoliti 1vije ru0e
kineskih u@enjaka 1a otisnute 'nakove 0oku?aju 0ro@itati.
, viktorijansko su vrijeme ve'e i'meKu Irske i Istoka "ile takve 1a je Dett4 tek 'a 1vije
o1ine 1o"io o1ovor na svoje 0itanje. .o"io je 0otvr1u 1a su 0e@ati nesumnjivo kineski i
1aje 0ismo na njima "ilo u u0otre"i oko A33. o1ine 0rije na?e ere5 u vrijeme 2onfucija.
,@enjaci su se slaali s tim ?to mnoi o1 nat0isa 'na@e. Je1an je 0e@at5 na 0rimjer5 nosio
re@enicu Histo srce5 1rui Srce 0rem1a maleno5 vrlo 1areCljivoT MeKutim5 oko nekih 'na@enja
kineski se stru@njaci nisu moli sloCiti. ;rema onima i' &ankina5 na je1nom je 0e@atu 0isalo
&eki 0rijatelj5 1ok su ?anajski aka1emici tvr1ili 1a 0i?e Uljive i "am"usi.
I0ak5 0ostinut je neki na0re1ak. .o #8AF. 0ronaKeno je najmanje 0e1eset 0e@ata. Do1ine
#8I8. 2raljevska irska aka1emija 1o'nala je o1 1ra Fra'era 1a se "roj 0e@ata 0o0eo na
?e'1eset i je1an5 ali su 0o njeovu mi?ljenju neki "ili relativno novije 1atuma5 moC1a i'
@etrnaesto ili 0etnaesto stolje<a ili @ak kasnije.
*ajna kako su 0e@ati 0ris0jeli u Irsku ni 1anas nije rije?ena. &ekoliko 0e@ata mou se vi1jeti
na najornjoj 0olici stakleno ormari<a u irskom &acionalnom mu'eju u .u"liNnu. *u su i
@etiri 0e@ata o kojima u mu'ejskom katalou 0i?e 1a su #8IG. ku0ljeni u 2antonu5 0o
naru1C"i 1ra Fra'era '"o us0ore1"e.
&a na? 'ahtjev 0onovno ih je E nakon mnoo o1ina E 0rele1ala Jan Cha0man5
orijentalistkinja i' 1u"linske Chester 9eatt4 -i"rar4. 2ao 0rvo5 istakla je 1a je vrlo neo"i@no
?to su 0e@ati is0e@eni u 0orculanu
GG
2ineski 0e@ati i 1je su naKeni
DlenarmQ\
Clonar1 J
.u"linQ\
dE 9orrisokaneP c Motintrath j
cCarlo: B
XWWWW .Rathkeale Xj ;rf>iWr
Ros"ercon X Wv*WW 0W 5c M W+ZFOR. X
__ Clonmel hR iQvXjWWW
Waterfor1inb9aS4hWck WfW fW 9all4voume4 OfWW f cW#
c )ouhal W !Wb WWNWQ 2nocknamoriffiilW bNW
i Wj*tW COR2WtWWA a
3 A3 miles
3 A3 km
2A9I&+* H,.A
jer su se naj@e?<e klesali o1 minerala. I'nena1ila ju je i njihova veli@ina5 jer je ve<ina kineskih
0e@ata5 meKu njima i neki na 1ruim 0olicama u 1u"linskom mu'eju5 mnoo ve<a. ,s0jela je5
meKutim5 i1entificirati 0orculan kao 0roi'vo1 tvornice koja se nala'ila ne1aleko je1ne o1
najve<ih kineskih trova@kih luka E Amovja JSsiamenL. ;rem1a je ta tvornica 0o@ela
0roi'vo1iti 0orculan u 1vanaestom stolje<u5 Jan Cha0man vjeruje 1a 0e@ati naKeni u Irskoj
0otje@u s 0o@etka osamnaesto stolje<a5 ka1 je tvornica 0o@ela i'vo'iti 0orculan te vrsti. Ali5
mimo ovo5 tajnu 0e@ata nije us0jela 1okraja rije?iti. Svi su 0e@ati5 istina5 naKeni isto@no o1
crte 0ovu@ene o1 -ouh Fovlea 1o Ca0e Cleara i moC1a su u Irsku u?li u Corku. Ali to je
0revi?e neo1reKena osnova 1a "i "ila o1 kakve stvarne koristi i tako kineski 0e@ati naKeni u
Irskoj ostaju isto toliko 'aonetni koliko su "ili i u Fortovo vrijeme.
O>raCje sto0eP
.ok su kineskoNirski 0e@ati iskrsavali @itav ni' o1ina5 OvraCje sto0eP 0ojavile su se u
0rekrasnom krajoliku enlesko okrua .eNvon 1oslovno 0rekono<. Do1ine #8AA. u sije@nju i
velja@i vla1ala je oso"ito o?tra 'imaM @ak se i u?<e rijeke +6e "ilo 'amr'nulo. I 1ok su neki
uCivali u kli'anju5 1rui su r1no 0atili8 u *orVua4ju su i'"ili nere1i '"o nesta?ice kruha5 jer
je o0skr"a 'atajila i mnoi su umrli o1 stu1eni. , 0etak5 $. velja@e stanovnici sela i ra1i<a u'
+6u 0ro"u1ili su se i 'atekli okolicu i'aCenu neo"i@nim traom. Mnoima se @inilo 1a ih je
0ovrh svih ja1a koje im je nanijela 'ima 0osjetio jo? i vra.
Mnoo o1ina 0oslije vikarova k<i SenNrietta Furs1on i' .a:lisha o"javila je u .evon an1
Corn:all &otes an1 Yueries ovaj i'vje?taj8
O*raovi su se 0ojavili u no<i a kako je moj otac "io vikar o1mah sutra1an k
SCA-+ Pj I&CS+S.
(Otisci vraCjih ko0ita( E kako ih je nacrtao je1an o@evi1ac
njemu su 1o?li kurati5 crkvenjaci i Cu0ljaNni5 1a a 0itaju ?to on misli o tim traovima kojih je
"ilo 0o cijelom .a:lishu. &i'ali su se je1an 'a 1ruim u ravnoj crti5 u o"liku malo ko0ita5
ali su se u njemu na'irali traovi 0an1Ca. Je1an je tra
GA
2A9I&+* H,.A
\ .Cl4st St Deore o0sham
+. 9u1leih 0stone
\ With4com"e I .Rale
-ittleham +ZMO,*S
Ibo:1erham 2enton
Starcross Mamhea1P
.io .evona koji je #88A. 0osjetio ne@astivi
oso"ito 0rivukao sva@iju 0aCnju E vo1io je ravno o1 Cu0no 1vora 1o sakristije E ostali su5
0ak5 vo1ili 1o visokih kamenitih ora1a i nastavljali se s 1rue njihove strane. Mnoo ih je
"ilo 0o krovovima ku<a u svim 1ijelovima .a:lisha... .o"ro 0amtim te traove i svoj strah5
jer sam "ila 1ijete i "ojala sam se ne0o'nate 'vijeri koja moC1a vre"a ne1je u "li'ini5 a i toa
1a slue nisu htjeli u mraku i'a<i 1a 'atvore vanjska vrata.P
I mnoi su 1rui lju1i o@ile1no osje<ali isto5 jer je *orVua4 .irector4 i'vijestio 1a je
Osku0ina trovaca i 1ruih raKana5 naoruCana 0u?kama i toljaama5 otovo @itav 1an
slije1ila sto0eP. 2o1 Mamhea1a5 u'vo1no u' rijeku5 eneral +1:ar1 Mortlake Stu11 morao je
0rekinuti o"je1 i 0rele1ati traove u svojem vrtu. , ;vtteu je tra vo1io 1o 'atvorenih vrtnih
vrata u ku<i neko os0o1ina .ovetona i nastavljao se s 1rue strane 'i1ane ora1e visoke
osam sto0a Jotovo F mL te o"irao cijeli vrt. , -vm0stoneu5 i'vijestile su Woolmerove
novine +6eter i ;l4mouth Da'ette8 OJe1va 1a je "ilo vrta u kojem nisu naKeni traovi...P
Mjesni sve<enik S. *. +llacom"e je 0rimijetio8 O, je1noj ku<i u Marlevju ne1aleko
+6moutha naKeni su traovi sto0a na 0ro'orskom limu na 1ruom katuP5 a ko1 With4com"e
Raleiha neki je @ovjek 0ratio traove 1o 0o1 rmove oro'1a i tu utvr1io 1a su u?li u
o1vo1nu cijev ?iroku ?est in@a J0etnaestak cmL i 0ro?li kro' nju. &isu se svi traovi 0ojavili
isto 1ana8 vele@asni +llacom"e5 Cu0nik Cl4st St. Deore5 0isao je kako je traove ule1ao
tek tri 1ana 0o?to su naKeni 1ru1je8 OJe1va 1a 0ostoji 0olje5 vo<njak ili vrt 1je nije "ilo
sto0a E sve u je1nom ni'u E 0o1 Civicama5 a naje1nom o"liCnjem 0olju na?li smo i'met.
Hetiri 1uoljasta o"lika "jeli@aste "oje E veli@ine i o"lika kru0nih 'rna roCKa.P
&eki anonimni 1o0isnik Illustrate1 -on1on &e:sa u "roju o1 %G. velja@e #8AA. 1ao je o
velikoj 1evonskoj misteriji i'vje?taj koji se najvi?e 0amti8
O*raovi na snijeu Jkoji je ta1 leCao na 'emlji u vrlo tankom slojuL viKeni u 0etak ujutro 0o
svemu su "ili savr?en otisak maare<e ko0ita E 1uCine @etiri in@a5 ?irine 1va i @etvrt. Ali
umjesto 1a ostavljaju tra kako "i to ta Civotinja Jili "ilo koja 1ruaL ostavila5 1esne noe 0a
lijeve us0ore1o5 i'le1alo je kao 1a noa slije1i nou u je1nom je1inom re1uM 1uCina koraka
"ila je osam i vi?e in@a E a traovi su u svakoj Cu0i "ili 0osve isti i koraci je1nake 1uCineT
*aj je tajanstveni ost5 u 0ravilu5 0ro?ao samo je1nom u'1uC ili 0o0rijeko vrtom ili 1vori?tem5
i to otovo u svim ku<ama i u mnoim 1ijelovima nekoliko ra1ova...5 kao i na imanjima
rasutim 0o okolici. *aj 0ravilan tra 0one1je je 0rela'io 0reko krovova ku<a i 0lastova te
vrlo visokih
GI
2A9I&+* H,.A
ora1a Jje1na je "ila visoka #G sto0aL5 ne remete<i snije u' tra niti mijenjaju<i 1uCinu
koraka i nastavljaju<i 1alje kao 1a 'i1 nije "a? nikakva 0re0reka. >rtovi s visokim ora1ama
ili 'i1ovima i 'aklju@anim vratima "ili su je1nako 0osje<eni kao oni neora1eni i ne'a?ti<eni.
Ako u'memo u o"'ir u1aljenost koju je tre"alo 0revaliti 1a "i se i'a'io toliki 0rostor E
mou re<i otovo svaki vrt5 0raovi5 0rostrane ?ume -uscom"ea5 o0<inske liva1e5 oraKena
'emlji?ta i farme E "r'ina kretanja morala je "iti ve<a o1 kojih sto milja J#I3 kmL. -ju1ima
je lako i'ruivati se tim 0ojavama i tratiti vrijeme svakojakim tuma@enjima5 ali 'a sa1a nitko
nije 1ao 'a1ovoljavaju<e rje?enje. &ije1na 0o'nata Civotinja nije u je1noj no<i mola o"i<i
toliko 0o1ru@je i u' to jo? 0rea'iti u?<e koje je ov1je ?iroko 1vije milje JF5%
I' novinskih i'vje?taja i 0isama i' ono Q vremena naKenih u Cu0nom arhivu5 *heo 9ro:n5
0re1ava@ na +6eter ,niversitv5 0omola je rekonstruirati 0ri'or koji je to snjeCno jutra u
velja@i 'a0re0astio stanovnike oko u?<a +6e. 9ilo je 'ase"nih traova u *einmouthu5
.a:lishu5 Starcrossu5 2enNtonu5 Mamhea1u i ;o:1erhamu na 'a0a1noj o"ali +6e i u
*o0shamu5 Cl4st St. Mar45 Cl4st St. Deore5 Woo1"ur4ju5 -vm0stoNneu5 +6mouthu5
-ittlehamNcumN+6mouthu5 With4com"e Raleihu5 +ast 9u1leihu i 9ictonu. 2o1 9artona5
juCno o1 *einmoutNha5 traovi su 0re?li vele0osje1 9arton SaliM u samom *einmouthu ri"ar
0rikla1na 0re'imena Sook Ju1icaL is0ri@ao je *heo 9ro:n kako je njeov otac 0amtio 1a su
traovi 0o@injali na Calu5 0ro?li ra1om5 ulicom 'vanom *he -ea i'a sa1a?nje 0linare i u1aljili
se 0oljima u smjeru 9isho0steintona.
, malim 1evonskim selima 'avla1alo je veliko u'"uKenje i nemali strah. Svatko je5 @ini se5
imao vlastitu teoriju o 0orijeklu @u1nih traova. >ele@asni Deore Musrave
>ele@asni S. *. +llacom"e J#B$3E#88AL
i' With4com"e Raleiha o"javio je s 0ro0ovje1aonice 1a su to5 o@ile1no5 traovi klokana
koji je ne1uo 0re1 tim 0o"jeao i' 'oolo?ko vrta os0o1ina Fisha u Si1moutNhu. &eki
@ovjek koji je 0oslao 1o0is 0o1 0seu1onimom OOrnitherP J0ti@arL tvr1io je 1aje 0osrije1i
velika 0tica5 1ro0lja velika5 a neki seljak 1a su to ma@ji traovi oto0ljeni 0a 0onovno
'amr'nuti. !nameniti 'oolo 0rofesor Richar1 O:en "io je mi?ljenja 1a su to traovi ja'avca.
2rasta@e5 vi1re i hromi 'e@evi "ili su takoKer osumnji@eni. >e<ini lju1i traovi su "ili nalik na
maare<e5 ali su se 0itali kako "i maarac moao u je1noj no<i toliko 0uta 0rea'iti u?<e i u'
to se 0entrati 0reko 'i1ova visokih osam sto0a i 0rovla@iti se cijevima ?irokim ?est in@a te
a'iti 0o 0ro'orskim limovimaR &ije nimalo i'nenaKuju<e ?to su se 0ra'novjerni o0re1ijelili
'a mi?ljenje 1a ih je 0osjetilo oso"no njeovo veli@anstvo Sotona.
&i 1anas nismo mnoo 0ametniji u 0ole1u 0orijekla OvraCjih sto0aP. *heo 9ro:n misli 1a su
ih i'a'ile ra'li@ite Civotinje8 maarci5 konji s o?te<enom 0otkovom koji "i stoa ostavili tra
raskoljen 0o0ut 0a0ka ?to
GB
2A9I&+* H,.A
je tako 'astra?ilo mje?tane5 0tice o @ije se noe nahvatao le1. Mou<e je5 takoKer5 1a su neke
o1 traova E oso"ito one koji su se 0oslije 0ojavili E na0ravili ?aljiv@ine usijanom
0otkovom. Dos0oKica 9ro:n 1rCi 1a su u'rok5 moC1a5 "ile i vremenske 0rilike. *ome u
0rilo ovori i ?kotski istraCiva@ James Alan Rennie5 koji je #$A%. ne1aleko o1 ?kotsko sela
Crom1ale "li'u Invernessa nai?ao na Otraove u svemu je1nako neo"ja?njive kao ?to su oni u
.evonuP. *i su traovi 0resko@ili uleknu<e na cesti5 'austavili se ko1 je1no "ora i
na0osljetku5 nakon vi?e 0reki1a5 nestali nasu0rot seoskoj crkvi. Rennie je otr@ao ku<i 0o
fotorafski a0arat5 snimio traove i snimke 0oka'ao svojim '"unjenim 0rijateljima. MeKutim5
Rennie je imao o"ja?njenje8 ka1 je #$%G. istraCivao u 2ana1i "io se susreo s takvim
traovima. 2r0ljama je 0rela'io 0reko 'amr'nuta je'era i nai?ao na traove koji su 0restra?ili
njeovo 0ratioca tra0era5 2anaKanina francusko 0orijekla. *ra0er se 0rekriCio i 0omolio.
I1u<e jutra nije a "ilo5 ali je Rennie neustra?ivo nastavio 0ut 0reko 'aleKena je'era. .ok je
ho1ao5 traovi su nastajali is0re1 njea. &astajali su nekim Omu?i@avim strujanjem to0lo
'raka koji je5 ka1 "i 1ola'io u 1o1ir s niskom tem0eraturom i'a'ivao kon1en'aciju u o"liku
mokrih ru1ica usmjerenu 0rema 'emljiP.
&ije1no o1 ovih o"ja?njenja ne 'a1ovoljava 0osve8 ako su atmosferski uvjeti u .evonu u
velja@i #8AA. "ili sli@ni onima koje o0isuje Rennie5 ta1 je vjerojatno 1a "i ih netko "io
'amijetio5 oso"ito stoa ?to je otkri<e 0rvih traova 0o"u1ilo takvu 0aCnju. Ako je traove
ostavilo vi?e vrsti Civotinja5 koje su se 0o1vukle 0o1 rmove oro'1a ili se 0enjale na
0ro'orske limove i 0rovla@ile cijevima ?irokim ?est in@a E koje su to vrste "ileR 2ao ?to
*heo 9ro:n 0rimje<uje8 O*e?ko 1a "iste natjerali maarca 1a ho1a 0o krovovima.P A ?to "i5
na0osljetku5 0onukalo sve te Civotinje 1a i'iKu i ostave traove na tako 0rostranom 0o1ru@ju
a ne i u selima i'van to okrua5 te no<i 8. velja@e5 ka1 je nakon toa 0a na1alje viKeno tek
nekoliko sli@nihR
Forteana
;ro"lem s forteanskim 0ojavama je u tome ?to ih ne moCemo uvijek shvatiti o'"iljno. A i0ak5
0rimje1"a 1o0isnika Illustrate1 -on1on &e:sa u ve'i s OvraCjim sto0amaP 1a se ne "ismo
tre"ali Osmijati takvim 0ojavama i olako ih tuma@itiP je umjesna. ;a1anje ri"a5 Ca"a i le1a i'
ve1ra ne"a @esto 'vu@i smije?no ali5 ka1 se i'1voje 0rijevare i 0ore?ni i'vje?taji5 ostaju
istinske meteorolo?ke tajne i 0itanja koja traCe ra'umne o1ovore. Ako su 'ra@ne 0ijavice
u'rok ?to 0a1aju Ca"e5 u kakvim okolnostima one nastajuR 2ako to 1a se na ne"u mou
stvarati koma1i le1a koji nisu iste raKe kao tu@aR 2akve vremenske 0rilike E ako su one
u'rok E mou i'a'vati 0ojavu OvraCjih sto0aP5 ili E ako ih je5 kako neki tvr1e5 0roi'veo
@itav ni' Civotinja E kakve su to Civotinje "ile i ?to ih je i'mamilo van te o1reKene snjeCne
no<iR Ma kako te 0ojave i'le1ale neo"i@no5 'ahtijevaju 1a se o'"iljno is0itaju5 0rem1a
njihova ne0re1viN1ivost 0ove<ava te?ko<u 1a ih 0rou@imo 'nanstveno.
,'alu1no je u Forta traCiti o"ja?njenje 0a1avinama Ca"a5 le1a5 ri"a ili kineskim 0e@atima5
OvraCjim sto0amaP. &jeov je cilj "io 1a utvr1i kako se '"ivaju @u1ne stvari koje 'nanstvenici
ne mou lako o"jasniti. On @ak ni ne 0oku?ava 0onu1iti rje?enje5 osim 0oneka1 kakvo 0osve
neo'"iljno. 2aCe5 na 0rimjer5 1a 0re1meti koji 0a1aju s ki?om5 0otje@u s nekakvo Su0erN
Sara?ko mora na ne"u ili s mjesta koje na'iva Denesistrine8 OJe li to 0lanet Denesistrine5 ili
otok u Su0erNNSara?kom moru ili Mjesec ili olemo amorfno 0o1ru@je koje leCi na1 na?om
!emljom E tre"a moC1a ostaviti istraCivanju onih 1ruih su0erN ili i'van'emaljskih eorafa.
G8
2A9I&+* H,.A
O0<e je 0o'nata istina 1a Civimo u @u1nom i ne0re1vi1ivom svijetu5 ali je Fort u to vjerovao
sa stra?<u u"laCenom smislom 'a ?alu i @uKenje. &ije "io 0rotivnik 'nanosti5 neo
'nanstveno 1omati'ma i 'nanstvenika koji 0re"r'o o1"acuju vijesti o @u1nim 0ojavama. O1
0o@etka ovo stolje<a5 ka1 je Fort revno 0relistavao stare @aso0ise u @itaonicama5 stvari se
nisu mnoo i'mijenile. &jeove knjie i 0ojave u njima o0ominju 0rotiv uvjerenja kako je
suvremena 'nanost 0o@ela shva<ati svu sloCenost univer'uma. , svojim knjiama i
"ilje?kama Fort slavi 0riro1nu ne0re1vi1ivost svijeta i svaki "i racionalist5 ka1 se naKe u
isku?enju 1a o1"aci i'vje?taje o ne"i@nim 0ojavama5 tre"alo 1a naj0rije 'astane i i'nova
0romisli ne Celi li @uti mu1ar smijeh Charlesa Forta5 1ok se veliki arhivar svjetskih misterija
o1mara o1 svojih na0ora meKu 0o0a1alim Ca"ama i skakutavim ri"ama na le1om 'asutim
o"alama svoje Su0erNSara?ko mora.
2omentar Arthura C. Clarkea8
Oranska tvar 0a1a s ne"aT ;a5 to je savr?eno a0sur1no...
-ije0o5 samo trenM @u1nom 0o1u1arno?N<u E ako ima takve stvari kao ?to je @u1na
0o1u1arnost E ne1avno sam slu?ao 0re1avanje istaknuto astronoma Uri -anke5 0rofesora &.
C. Wickramasinhea koji je5 sa svojim koleom Sir Fre1om Sovleom5 i'loCio 1oista
revolucionarnu teoriju8 1a Civot nije 'a0o@eo u oceanima ove !emlje E neo u svemiru.
Utovi?e5 0rofesor WickramasinN
he je i'nio 'a0anjuju<u tvr1nju 1a mnoi olemi o"laci o1 mutno 0lina E neka vrst
ko'mi@ko smoa E koji le"1e i'meKu 'vije'1a sa1rCe "akterijeT MoC1a ne Cive5 neo u
suhom5 smr'nutom stanju...
;rofesor Wickramasinhe vjeruje 1a @ak i sa1a svemirski orani'mi moC1a u'rokuju neke o1
e0i1emija5 ka1 se s0u?taju sa 'vije'1a Jvi1i8 *he An1rome1a Strain E A. CL. O1 toa 1o
kulica Celatine nije tako 1u 0ut... ali Ca"e5 ri"e E i lje?njaciR *i svakako moraju "iti
!emaljsko 0orijekla5 a @esto ono moCe "iti vrlo je1nostavno JCa"ice se mou o1je1nom
0ojaviti u tako i'nenaKuju<em mno?tvu ka1 'avr?e 0reo"ra'"u i' 0uNnolavaca 1a se @ini kao
1a su 0ale s ne"a.L Ali ima i 0revi?e slu@ajeva koji se ne mou tako lako o"jasniti kao ovaj.
Charles Fort je "io na trau ne@e. Ali @ea5 'a"oaR
-e1 koji 0a1a s ne"a @ak i ka1 nema aviona5 @ini se5 nije tako velik 0ro"lem. Sa1a smo
0rili@no siurni 1a smr'nuta vo1a Ji amonijak5 kao i mnoo sloCenije kemijske tvariL nisu
neuo"i@ajene u svemiru. SaturnoNvi 0rsteni sa1rCe velike koli@ine le1a i mou se5 'a0ravo5
o0isati kao le1enjaci koji kruCe. *o se je1nako moCe 0rimijeniti na mnoe komete i meteoriteM
ako le1eni meteorit uKe u !emljinu atmosferu5 njeovi vanjski slojevi mou 1jelovati sli@no
kao to0linski ?titnik svemirsko "ro1a 0ri 0ovratku na !emlju i je'ra moCe sti<i 1o !emlje
netaknuta.
I tako je tuma@enje Charlesa Forta E 1a takve 0a1avine nastaju u O0rostranim 0oljima
svemirsko le1a5 s koje se 0oneka1 o1lome koma1iP E moC1a otovo 1oslovna istina...
G$
F
.revne vatre
>e< 1va1eset o1ina najneo"i@niji 1rai kamen svijeta 0ri0a1a Ceni koja a 1rCi na koma1u
"ar?una na komo1i u svojoj ku<i. *o je stra?na lu"anja te?ka ## funti i B unca JA5#B kL5
isklesana o1 @isto kristala kvarca5 a nje'ina vlasnica misli 1a 0otje@e i' je1ne nestale
civili'acije. O@i lu"anje na0ravljene su u o"liku 0ri'me5 a tvr1i se 1a se u njima moCe vi1jeti
"u1u<nost. &a'vana je O-u"anja smrtiP.
Otkako se lu"anja 0ojavila5 u ru?evinama je1noa 1revno juCnoameri@ko ra1a5 mnoi su
istraCiva@i 0oku?ali utvr1iti nje'ino 0orijekloM 0riku0ljali su i'jave o okolnostima u kojima je
naKena5 mjerili nje'ine 'aonetne crte ?estarima i milimetar 0o milimetar 0rele1avali nje'inu
sjajnu 0ovr?inu5 @ak svijetlili o"ojenim svjetlima kro' 0ro'iran kristal5 ali su se 1osa1 tru1ili
u'alu1.
2ristalna lu"anja je1an je o1 malo"rojnih neo"i@nih 0re1meta i'raKenih lju1skom rukom koji
ve< 0ola stolje<a 1raCe ma?tu 'nanstvenika u svijetu. &eki o1 takvih 0re1meta E 0o0ut
kristalne lu"anje ili savr?enih kamenih lo0ti5 0o'natih kao Orija?ke lo0te i' 2ostarike E 'a
stru@njake su o"eshra"ruNju<e 'aonetke jer su im 0orijeklo i svrha ne0o'nati. .rui 0ak5 @ini
se5 stavljaju u sumnju 0rihva<ene i1eje o 'nanstvenom na0retku @ovje@anstva5 0o0ut
Oelektri@ne "aterijeP naKene u 9a1a1u 'a koju se vjeruje 1a je na0ravljena 1o"ranih #A33
o1ina 0rije >oltino otkri<a u #B$85 ili O"ron@ano kom0juteraP i' 83. o1ine 0rije na?e ere5
i'vaKeno s 0otonula "ro1a u +ejskom moru. *i nam 0re1meti ovore 1aje tehnoloN
-ijevo8 2ristalna lu"anja i' Mu'eja lju1sko ro1a J9ritanski mu'ejL
ija nekih 1revnih naro1a "ila mnoo na0re1nija no ?to suvremena civili'acija misli 1a je
mou<e. Svi ti 0re1meti i'raKeni lju1skom rukom i'mi@u je1nostavnom o"ja?njenju.
2ristalne lu"anje
;ostoje5 'a0ravo5 1vije tajnovite kristalne lu"anje velike 0o0ut lju1skih. Je1na leCi u
staklenom ormari<u na vrhu stu"i?ta u MuNseum of Mankin1 JMu'ej lju1sko ro1a E 1io
9ritansko mu'ejaL ne1aleko o1 lon1onsko ;icca1illv Circusa. ;ose"an je 0ro"lem u0ravi
mu'eja5 jer su @ista@i5 0restra?eni neumoljivim uko@enim 0ole1om lu"anje u 0riu?enom
svjetlu i'loC"ene 1vorane5 'ahtijevali 1a se lu"anja 0rekriva crnom tkaninom te <e oni tek ta1a
no<u @istiti u nje'inoj "li'ini. , takvom mu'eju5 u kojem su 0o1aci
3 svakom i'lo?ku autoritativno i'loCeni na uvi1 0osjetiocima5 'a@uKuje kako je o0is na
ormari<u s kristalnom lu"anjom neo1reKen. , 0ole1u starosti 0i?e samo 1a je lu"anja
Ovjerojatno a'te@ko 0orijekla E najranije i' kolonijalno ra'1o"ljaP. Istina je 1aje @ak
# taj o0is naaKanje mu'ejskih stru@njaka5 jer o 0ro?losti lu"anje nisu 0o'nate otovo nikakve
@injenice. Mu'ej ju je ku0io #8$8. u njujor?koj 1rauljarnici *iffanv(s5 'a #%3 funti. &itko u
Mu'eju lju1sko ro1a ne 'na kako je 1rauljarnica 1o nje 1o?la5 iako se 0ri@a 1a je moC1a "ila
1io 0lja@ke koju je neki ne'nani 0ustolov naku0io u 1evetnaestom stolje<u u Meksiku.
.rua lu"anja vlasni?tvo je Anne MitNchellNSe1es5 a 0ri@a o tome kako je ona 1os0jela u
nje'ine ruke e'oti@na je i '"rkana. Annin je otac5 F. A. JOMikePL MitchellN
A#
OMikeP MitchellNSe1es 0re1 o1la'ak u Meksiko
NSe1es "io enleski 0ustolov koji je 0o@etkom 1va1eseto stolje<a skitao JuCnom i
Sjevernom AmerikomM kockao je s milijuna?ima5 jahao 'a"a@enim krajevima kao kauN"oj i
"orio se u meksi@koj revoluciji s ;anNchom >illom. &a je1nom 0utovanju susreo se u nekom
hotelu ;ort Col"ornea u 1rCavi Ontario sa ru0om mu?karaca s kojima je "ilo je1no siro@e5
mala Anna le Duillon. MitchellNSe1es je 1jevoj@icu usvojio i ona je 0oslije u'ela njeovo
0re'ime.
Anna je "ila ta koja je 0rona?la kristalnu lu"anju. Do1ine #$%B. MitchellNSe1es je o"avljao
arheolo?ka iska0anja u ru?evinama veli@anstveno ra1a Maja E -uN"aantuma E u 9eli'eu.
Dra1 je "io otkrio nekoliko o1ina 0rije5 1ok je traao 'a i'u"ljenom civili'acijom Atlanti1e
'a kojuje vjerovao 1a se nala'ila u tom 0o1ru@ju. &a svoj se1amnaesti roKen1an Anna je
is0o1 je1no Crtvenika o0a'ila nekakv 0re1met. 9ila je to ornja 0olovina kristalne lu"anje.
!a tri mjeseca samo nekoliko sto0a 1alje na?la je 1onju @eljust5 koja se moCe otkvaN@iti i tako
se "ila o1vojila o1 ostalo 1ijela lave.
;rema 0ri@anju Anne MitchellNSe1es5 nje'in je otac lu"anju 1ao In1ijancima koji su Civjeli u
okolici. OOni su joj se moliliP E rekla je. OIs0ri@ali su ocu 1a je lu"anja njihovo "oCanstvo5
koje moCe i'lije@iti ali i i'a'vati smrt.P
2a1 je 0otkraj #$%B. eks0e1icija MitNchellNSe1esa na0ustila 1revni ra15 OIn1ijanci su na
rastanku mojem ocu 1arovali lu"anju5 jer je "io 1o"ar 0rema njima5 1onosio im lijekove i
o1je<uP.
MeKutim5 otovo otkako je 0ronaKena kristalna je lu"anja "ila 0ovo1 ras0ri. &e samo 1a joj je
0orijeklo ne0o'nato5 neo nika1 nisu 1okraja "ile ra'ja?njene ni okolnosti u kojima je naKena.
Stoa su 0ostavljana 0itanja oko 1oaKaja u ve'i s nala'om5 0rem1a nije "ilo sumnje 1a ju je
0o1 Crtvenikom u -u"aantumu otkrila u0ravo Anna MitchellNSe1es. 2ako to5 0itali su neki
komentatori5 1a se je1an o1 najve<ih 1raulja svijeta tako nena1ano o"reo usre1 isko0ina5 i
kako to 1aje Anna tek nakon nekoliko mjeseci na?la 1onju @eljustR I jo?5 'a?to ni MitchellN
Se1es ni ostali ko0a@i u -u"aantumu nisu "ili voljni is0ri@ati vi?e 0oje1inosti o tom otkri<uR
&e1ore@enost @itave 0ri@e neke je lju1e nei'"jeCno navela na sumnju 1a lu"anja moC1a uo0<e
ne 0otje@e i' to ra1a Maja i 1aje "ila O0o1metnutaP 0o1 Crtvenik kako "ije Anna na?la.
2ako je taj 1an ka1 ju je ona otkrila "io isto1o"no i nje'in se1amnaesti roKen1an i kako je5
navo1no5 "ila 0oti?tena nakon malari@no na0a1aja5 tvr1ilo se 1a je otac smislio Ootkri<eP 1a
"i je ra've1rio. -u"anje se moao 1omo<i na svojim 0utovanjima Meksikom.
, svakom slu@aju5 stav kakav je taj istraCiva@ 'au'eo u javnosti u ve'i s lu"anjom na 0rvi se
0ole1 @ini neo"i@nim. , svojoj auto"iorafiji O0asnost je moj save'nik5 koju je o"javio
#$AG5 0et o1ina 0rije svoje smrti5 0osvetio joj je samo nekoliko re1aka koji su sve 0rije neo
o1reKeni. ;i?u<i o je1nom 0utovanju u Afriku #$G85 kaCe8
A%
.R+>&+ >A*R+
O;onijeli smo i 'loko"nu lu"anju smrti5 o kojoj se toliko 0isalo. Imam ra'loa 1a ne o1am
kako sam 1o?ao 1o nje.
-u"anja smrti na0ravljena je o1 je1no koma1a 0riro1no kristala i5 0rema 'nanstvenicima5
tre"alo je #A3 o1ina5 eneracijama5 1a 0o cio 1an5 @itav Civot5 0ijeskom str0ljivo "ruse
olemi koma1 kristala kako "i o"likovali tako savr?enu lu"anju... Stara je najmanje FI33
o1ina i 0rema leen1i vrhovni ju je sve<enik Maja u0otre"ljavao 'a tajne o"re1e. Dovori se
1a je smrt E ako ju je s 0omo<u lu"anje nekom namijenio E nei'ostavno uslije1ila. !a
lu"anju se ovorilo 1aje utjelovljenje sve 'la.P
Mnoim @itaocima njeove kre0ke 0ro'e @inilo se @u1nim stoje @ovjek koji je u svojoj
auto"iorafiji o@ile1no uCivao u 1o"roj 0ri@i naje'oti@nijem svojem 0osje1u 0osvetio samo
trinaestak re1aka5 a jo? neo"i@nijim ?to taj nejasan o1lomak nije uo0<e otisnut u nekim
kasnijim i'1anjima MitchellNSe1eNsove knjie.
MeKutim5 Anna MitchellNSe1es "r'a je u 0o"ijanju takvih 0itanja. *vr1i 1aje svaka 0omisao
kako je lu"anja "ila O0o1metnutaP 0o1 Crtvenik O"esmislicaP i 1a nje'in otac ne "i tro?io
mnoo tisu<a funti na eks0e1iciju kako "i moao 'ako0ati je1nu kristalnu lu"anju. O
oklijevanju MitchellNSe1esa 1a ovori o lu"anji i o tome kako je otkrivena kaCe 1aje otac
0re0ustio 0oje1inim @lanovima eks0e1icije neka i'vje?tavaju o 0oje1inim nala'ima i
1oaKajima u -u"aantumu i stroo 0o?tovao njihovo 0ravo 1a 0rvi o"jave @injenice. O1lu@io
je 1a @injenice o kristalnoj lu"anji is0ri@a njeova k<i i5 0rem1a je 0ro?lo vi?e o1 0ol stolje<a5
ona jo? ne Celi o"jelo1aniti svoju ver'iju 1oaKaja koji su 0o@eli u isko0inama -u"aantuma na
nje'in se1amnaesti roKen1an.
Anna MitchellNSe1es je5 i0ak5 1onekle ra'jasnila je1nu o1 e0i'o1a u 0ovijesti lu"anje koja je
sa1a nje'ino vlasni?tvo a o
kojoj se mnoo ras0ravljalo. -u"anja se 0ojavila na 1raC"i ko1 'namenito lon1onsko
Sothe"vja #A. rujna #$GF5 "ila je kataloi'irana kao i'loCak "r. AG5 a 0ro1avao ju je lon1onski
trovac umjetninama S41ne4 9urnev a ne MitchellNSe1es. &avo1no5 1os0jela je u
9urnevjeve ruke kao 'alo 'a 'ajam ?to aje u'eo MitchellNSe1es. ;o1aci u arhivu
9ritansko mu'eja otkrivaju 1a je mu'ej 0oku?ao ku0iti lu"anju na 1raC"i5 "e' sumnje u Celji
1a "i moao i'loCiti je1nu u' 1ruu je1ine 1vije kristalne lu"anje veli@ine lju1ske na svijetu.
2ratka "ilje?ka olovkom namje?tenika mu'eja S. J. 9raunholt'a otkriva ?to se '"ilo ka1 se
mu'ej 0osre1stvom neko trovca umjetninama natjecao 1aje otku0i. O&a 1raC"i u Sothe"vja
'a 0re1met 0o1 "r. AG5 #A6GF5 nu1ili su FG3 funti JFairfa6L. ;ro1ano 9urnevju. Dos0o1in
9urnev 0otom 0ro1ao os0o1inu MitchellNSe1esu5 'a G33 funti.P *a e0i'o1a jo? vi?e
'amu<uje ionako 'amr?enu 0ri@u8 lu"anja na 1raC"i o@ile1no nije 0ostila cijenu koju je
9urnev o@ekivao5 0a je 0ovu@ena5 ali ?to je 9raunNholt' mislio ka1 kaCe8 O9urnev 0otom
0ro1ao os0o1inu MitchellNSe1esu 'a G33 funtiPR Anna MitchellNSe1es kaCe 1a je lu"anja
"ila 0ohranjena u 9urnevja5 a nje'in ju je otac otku0io @im je vi1io 1a je i'loCena na 0ro1aju.
O1av1e 0a 1alje 0ri@a je malo jasnija. -u"anja je ostala u vlasni?tvu MitchellNNSe1esa 1o
njeove smrti5 #$A$. O1 ta1a je Anna MitchellNSe1es5 koja je Civjela u 9ritaniji i 2ana1i5
@uvala lu"anju u svojoj ku<i i s vremena na vrijeme 0osuKivala i'loC"ama ili istraCiva@ima.
I 0rem1a Anna kaCe 1a <e5 ka1 1oKe vrijeme5 o"jelo1aniti sve okolnosti 0o1 kojima je lu"anja
0ronaKena5 to ne<e 0ri1onijeti o"ja?njenju lavno 0itanja8 ka1 je lu"anja i'raKena E na ?to
ni 'nanstvena anali'a kristalnih lu"anja nije us0jela o1ovoriti. &aj'na@ajnije is0itivanje
lu"anja o"avljeno je #$FI5 ka1 je S41ne4 9urne4 E u @ijem je
AF
.R+>&+ >A*R+
0osje1u ta1a "ila kristalna lu"anja MitchellNNSe1esa E 0ristao 1a je 0osu1i 'nanstvenicima
9ritansko mu'eja.
O"je lu"anje 0o1ro"no je us0ore1io istaknuti antro0olo 1r D. M. Morant i njeov je i'vje?taj
o"javljen u @aso0isu 2raljevsko antro0olo?ko instituta >elike 9ritanije i Irske Man.
Morantov nala' 0o@inje 0rimje1"om 1a su lu"anje sli@ne u mnoim anatomskim
0oje1inostima5 ali 1a je naj'na@ajnija ra'lika stoje lu"anja u vlasni?tvu 9ritansko mu'eja u
je1nom koma1u5 a u 1rue se 1onja @eljust moCe o1vojiti. Utovi?e5 MitchellNNSe1esova
lu"anja Jili 9urnevjeva5 kao ?to kaCe MorantL i'raKena je mnoo Civotnije i to@nije o1 ove
1rue. MeKutim5 Moranta su najvi?e 'a0anjile sli@nosti lu"anja. &aj0rije je 'aklju@io kako
njihov o0<i o"lik uka'uje 1a su o"likovane 0o Censkoj lu"anji. ;olaCuN<i o"rise koje je 1o"io
fotorafskim 0utem
2ristalna lu"anja koja se @uva u Mu'eju @ovjeka u ;ari'u
je1an na 1rui5 uo@io je 1a se o"risi 1onjih vilica5 'u"i i nosnih otvora otovo 0osve
0o1u1araju i5 0rem1a je "ilo nekoliko ra'lika5 mi?ljenja je 1aje nemou<e i'"je<i 'aklju@ak
kako kristalne lu"anje nisu nastale neovisno je1na o 1ruoj. .o1ao je8 O;o 0i?@evu mi?ljenju
sa siurno?<u se moCe 'aklju@iti 1a 0re1stavljaju je1nu te istu lju1sku lu"anju5 0rem1a je
mou<e 1a je je1na ko0ija 1rue.P I'nenaKuje tvr1nja 1ra Moranta 1a je 0reci'nije isklesana
MitchellNSe1esova lu"anja moC1a ranija ver'ija5 jer "i "ilo neo"i@no 1a "i majstor
ko0iraju<i ru"lju lu"anju 9ritansko mu'aja "io sklon ili s0oso"an 1o1ati anatomske
0oje1inosti. Morantovo us0oreKivanje nije5 'a0ravo5 ni?ta rije?ilo. .rui autoriteti smjesta su
os0orili njeovu tvr1nju 1aje je1na lu"anja ko0ija 1rue5 a nije1an se nije uhvatio 0resu1na
0itanja ka1 su one nastale i tko ih je i'ra1io5 osim ?to je s0omenuto 1a je mu'ejska lu"anja
svojim okrulim o@nim 1u0ljama i Osamo na'na@enim 'u"imaP karakteristi@na 'a 1revnu
meksi@ku umjetnost. S 1rue strane5 MitchellNSe1esova ver'ija ima Ootovo karakter
anatomske stu1ije 'nanstveno 1o"aP.
&ema mnoo i'le1a 1a <emo 1o"iti kona@an o1ovor na 0itanje jesu li kristalne lu"anje
1revne ili suvremene5 jer nema 'nanstveno na@ina 'a o1reKivanje starosti kristala.
;ro"lemati@na je @ak i o1luka o tome i' koje 'emlje lu"anje 0otje@u5 ve< i stoa stoje 0o'nato
1a su u 0etnaestom stolje<u u Italiji5 kao i u JuCnoj Americi5 naKene takve lu"anje manjih
1imen'ija. MeKutim5 francuski su se stru@njaci sloCili oko toa ka1 je i'raKena manja kristalna
lu"anja ?to se @uva u Mu'eju @ovjeka JMusee 1e l(SommeL u ;ari'u8 vjeruju 1a su je i'ra1ili
A'teci5 u @etrnaestom ili 0etnaestom stolje<u5 i 1a je najvjerojatnije "ila ukras na Ce'lu
a'te@ko sve<enika. Francu'i tvr1e 1a su A'teci "ili o0sje1nuti smr<u i 1a je ona irala vaCnu
ulou u njihovom 1uhovnom Civotu. Je1na ti0i@na a'te@ka 0jesma i' 0etnaesto stolje<a kaCe8
.R+>&+ >A*R+
O2amo ne "ismo sve 0o?li 1a naKemo smrtR !a tom Celjom na?e srce ine.P
Utovi?e5 A'teci su voljeli kristal jer je 0ro'iran i Oo1"ija otrovnice te 0omaCe lju1ima 1a
0roreknu "u1u<nostP. 2ako "i 0o1u0rli svoju tvr1nju5 i Francu'i kaCu 1a su na 0ovr?ini
lu"anje na?li traove "akarno alata kakvo su u0otre"ljavali A'teci.
MeKutim5 ka1 je 0rije nekoliko o1ina la"oratorij 9ritansko mu'eja is0itao lu"anju i' svoje
Mu'eja lju1sko ro1a5 nije na?ao traova koji "i 0omoli ra?@istiti 0itanje nje'ine i'ra1e5
0rem1a je na je1nom 'u"u "io vrlo sla" 'nak 1a je moC1a 0rimijenjena elektri@na 0ila. Stoa5
1ok "ritanski stru@njaci ostaju u ne1oumici u 0ole1u 0orijekla lu"anje u vlasni?tvu Mu'eja
lju1sko ro1a5 Anna MitchellNNSe1es uo0<e ne sumnja 1aje lu"anja koju je 0rona?la
0ri0a1ala Majama5 kao i ru?evine ra1a u kojem ju je otkrila.
I 'ato5 u ne1ostatku 1aljnjih 1oka'a5 0ri@a o kristalnim lu"anjama mora mirovati5 osim ?to
tre"a re<i 1a "i "ilo Calosno ka1 "i njihova tajanstvena 0ro?lost 'asjenila 0ri'nanje njihovoj
lje0oti. Oso"ito MitNchellNSe1esova lu"anja ima snau koja i'a'iva ro'u. &je'ine
0ri'mati@ne o@i i 0okretna vilica omou<uju svakom 1a je 'amisli kao 0re1met o1reKen 1a
usa1i strah u srca 0rimitivnih lju1i. MoC1a je "ila o"asjana o1o'1o i5 sjaje<i u tmini neko
hrama5 kro' svoja kristalna usta i'ovarala 0roro@anstva. Sve 1a je i relativno suvremena5 kao
umjetni@ko 1jelo je1nako je ne'a"oravna kao ?to je u svojoj lje0oti stra?na.
OOrija?ke lo0teP 2ostarike
-as 9olas Dran1es E Orija?ke lo0te 2ostarike E sasvim su 1rua@iji 0ro"lem. Mjesto
njihova nastanka nije nei'vjesno5 jer je 0ou'1ano 1a 0otje@u sa 1elte .iVuisa u 2ostariki E
ali su i0ak je1ni o1 naj@u1nijih 0re1meta koje su arheolo'i ika1a otkrili.
(Orija?ke lo0te( u 2ostarikiM fotorafiju snimio #$G3Ntih o1ina 1r Samuel -othro0
.oslovno su i'"ile na svjetlo 1ana ka1 je tri1esetih o1ina ovo stolje<a ameri@ka ,nite1
Fruit Com0anv 0o@ela kr@iti ustu 1Cunlu 1elte 1a "i 0osa1ila 0lantaCe "anana. 2a1 su
ra1nici5 sjeku<i i 0ale<i5 0ro"ijali 0ut kro' ?ume5 nai?li su na 1esetke kamenih lo0ti o1 kojih su
neke "ile o"likom savr?ene kule. 9ilo ih je 0romjera o1 nekoliko in@a 1o osam sto0a J%5G
mL8 najmanje5 veli@ine teniske lo0te teCe samo nekoliko funti5 najve<e #I tona i vi?e.
2a1 su ih #$G3Ntih o1ina ameri@ki arheolo'i 0o@eli 0rou@avati5 "ili su 'a0anjeni. MeKu njima
i 1r Samuel -othro05 i' Mu'eja ;ea"o1v sa Sarvar1sko sveu@ili?ta5 koji je nai?ao na je1an
o1 trajnih 0ro"lema latinNskoNameri@ke arheoloije8 u 0o1ru@ju u kojem je namjeravao
iska0ati "ilo je o1metnika i 'ato je morao 0otraCiti neki 1rui 0osao. O1lu@io je oti<i u ;almar
Sur5 selo na 1elti .iVuisa. &a 0utu onamo vi1io je orija?ke kamene lo0te koje su ukra?avale
neki 0erivoj i travnjake 0rivatnih ku<a. 9io je to5 kako je 0oslije na0isao5 Ofantasti@an 0ri'orP.
2ao svaki arheolo suo@en s 1ota1 ne0o'natim 1jelom lju1skih ruku5 1r -othro0 se na1ao 1a
<e mo<i o1ovoriti na 0itanja8 tko ih je na0ravio5 kako5 'a?to i
t
AA
.R+>&+ >A*R+
.r -othro0 sa Cenom
ka1aR ,"r'o je s0o'nao 1a na to nije lako o1ovoriti. &ije mou<e ustanoviti @ak ni to koliko
ih je "ilo u 1Cunli5 jer je o1reKen "roj ve< "io 0renesen u vrtove ili su ih seljaci i' okolice
0ora'"ijali5 vjeruju<i 1a sa1rCe "lao. .rue su 0rilikom ra?@i?<avanja 1Cunle "ile o?te<ene
vatrom. 9ilo ih je svakako na stotine5 moC1a i tisu<e5 a -othro0 je sa'nao 1a je "ilo sku0ina sa
1o @etr1eset i 0et lo0ti. &ije uo0<e "ilo sumnje 1a su ih na0ravile lju1ske ruke5 jer u okolici
nema 0rikla1no ranita o1 koje je ve<ina isklesana. &aj@u1nije je "ilo ?to je ve<ina otovo
savr?eno okrulaM oso"ito su ve<e "ile tako latke i okrule 1aje "ilo otovo nemou<e
0ovjerovati 1a su i'raKene "e' neko mehani@ko
AI
0omaala. -othro0 je 'aklju@io 1a je onaj koji je klesao lo0te morao 0rvo i'ra1iti na0ravu 'a
o1reKivanje veli@ine i o"lika. .ivovske kamene kule mora 1a su "ile veoma vaCne svojim
stvaraocima5 jer je njihova 0roi'vo1nja o@ile1no 'ahtijevala olem ra1. , 0o1ru@ju ;almara
nije "ilo kamenoloma i -othro0 je 0ret0ostavio 1aje kamen vjerojatno 1ove'en s 0lanina
u1aljenih mnoo milja. &ekoliko lo0ti koje je 0rona?ao "ile su5 moC1a5 o1 kamena i' u?<a
rijeke .iVuis E "ar F3 milja JG8 kmL rijekom o1 mjesta 1je su naKene. .a iskle?u kulu
0romjera osam sto0a J%5G mL5 1revni su klesari morali 'a0o@eti o1 kamene kocke velike "arem
1evet sto0a J%5BA mL. Mnoo lju1i moralo je okretati taj kamen 1ok su a
.R+>&+ >A*R+
-othro0ovi iska0aju u 2ostariki
"rusili 1ruim kamenom. ;otom su oni5 ili 1rui5 morali vu<i otove lo0te 1o 0laninskih
re"ena ili u1aljenih rje@nih o"ala 1je su naKene.
;rona<i klju@ njihova 'na@enja otovo je nemou<e5 jer ne 1aju naslutiti nikakva jasna u'roka
lju1sko 0ona?anja. &eke male kule naKene su u ro"ovima5 0oneka1 0ore1ane u trokut.
,o"i@ajen 0ostu0ak 1a se is0o1 takvih 0re1meta ko0anjem traCi rn@arija nije 0omoaoM
0rem1a je mnoo 0olomljenih koma1a rn@arije "ilo i' ?esnaesto stolje<a5 "ilo je i krhotina
i' 1ruih stolje<a.
.anas su orija?ke lo0te 2ostarike i 1alje nerije?ena tajna5 iako mnoe ukra?aN
vaju vrtove i 0oslovnu @etvrt lavno ra1a San Josea. Mjesni arheolo'i ih jo? i 1anas va1e i'
mulja 1elte .iVuis i5 @ine<i to5 1ive se 1omi?ljatosti lju1i koji su ih i'ra1ili i 0renijeli tamo5 jer
ih je te?ko 0okrenuti @ak i sa suvremenim strojevima. Arheolo'i su uvjereni 1a 'naju kako su
isklesane8 vjerojatno su njihovi tvorci naj0rije na?li kameni "lok koji im se @inio 0rikla1nim
'a o"ra1u5 'atim su a o"ru?ili 0ijeskom i vo1om5 0ritiskaju<i 0ijesak na 0ovr?inu kamena
1ruim kamenom. Ali @emu su sluCile E mou samo naaKati. , ranim 0ovijesnim
kronikama 2ostarike5 koje su 0isali 0rvi 1oseljenici5 ne s0ominju se. .r -uis .ieo Dome'5
1irektor &acionalno mu'eja 2ostarike5 sklon je tuma@enju 1a
AB
X
.R+>&+ >A*R+
one 0re1stavljaju Sunce5 Mjesec ili cijeli Sun@ev sustavM 1rui u@enjaci misle 1a su5 moC1a5
"ile o'nake ro"ova5 0ore1ane 0rema ne"eskim tijelima5 ili 1a su ih njihovi tvorci 1rCali
fi'i@kim utjelovljenjem savr?enstva. Je1an o1 tamo?njih arheoloa ovako je saCeo 0ro"lem8
OAko 0ostoji itko tko o njima 'na sve5 to smo mi E a mi ne 'namo ni?ta.P
Ras0re oko orija?kih lo0ti nisu uvijek "ile aka1emske. 2asnih se1am1esetih o1ina otkrivene
su 1vije o1 najve<ih ne1aleko o1 ;almara i 0ro1ane 1vojici lju1i i' San Josea5 koji su ih
0oku?ali 0renijeti u lavni ra1. MeKutim5 1r Dome' i &acionalni mu'ej o1lu@ili su 1a ih
tre"a sa@uvati i 0o1ili su tuC"u5 s o"ra'loCenjem 1a "i se 0ro1ajom oskvrnula nacionalna
"a?tina. 2amioni s orija?kim kulama vra<eni su natra i 1raocjeno naro1no "lao '"a@eno
je u' 0istu u ;almaru5 1a tu 0ri@eka
>isoki ovalni "e1em o1 rastaljena kamena koji o"likuje ostakljenu utvr1u na *a0 O(&othu
0resu1u su1a. .ok se 1uo 0ravniHko rvanje nastavljalo5 Dome' je smislio kako <e ih i'loCiti
javnosti ako 0o"ije1i. ;rem1a je njeova 'amisao o"uhva<ala i ru?enje mu'ejsko trijema
stare ?0anjolske arhitekture5 kako "i se kule ukotrljale u 'ra1u5 0lan je s0remno 0rihva<en.
Jer5 kakvo o1 imale 'na@enje on1a ka1 su "ile i'raKene5 orija?ke lo0te 2ostarike i 1anas
imaju 0rivla@nu i o@aravaju<u snau.
Ukotske ostakljene tvrKe
>isoko na je1nom "r1u na sjeveru Ukotske stoji 'aonetka oko koje se5 kao i u slu@aju
kristalnih lu"anja5 u@enjaci mu@e kako "i na?li tuma@enje ?to "i 0ristajalo 0riku0ljenim
@injenicama.
Hak i i' u1aljenosti o1 mnoo milja vrh o1 #8A3 sto0a JAI3 mL *a0 O(&otha5 ne1aleko o1 sela
Rhvnie u sjeveroisto@noj Ukotskoj5 i'le1a @u1no s0ljo?tenM meKutim5 njeova o1ista
neo"i@na 0riro1a otkriva se tek nakon na0orno us0ona na vrh.
A8
.R+>&+ >A*R+
*amo je visok ovalni "e1em o1 kamenja koji je je1no< "io sastavni 1io o"rane utvr1e5
saraKene u Celje'no 1o"a u 9ritaniji. *o je sjajan vi1ikovac s koje se vi1i velik 1io
0rostranstva A"er1eenshirea5 ali neo"i@no je ?to 'i1ovi nisu o1 kamena naslaana je1an na
1rui Jsuho'i1L5 neo o1 rastaljena. Jo? na mjestu stoje olemi "lokovi8 ono ?to je neka1 "ilo
0oje1ina@no kamenje5 sa1a je crno i saorjelo5 sto0ljeno tem0eraturom koja mora 1a je "ila
tako visoka 1a su ni' njih tekle rijeke rastaljeno kamena. Sa1a su 'i1ovi5 o1 materijala tako
tvr1a i caklasta 1a a arheolo'i na'ivaju Ostaklastim.P
&a<i je1nu ostakljenu utvr1u "ilo "i ve< 1ovoljno neo"i@no5 ali takvih u sre1njoj i
sjeveroisto@noj Ukotskoj ima "ar ?e'1eset8 je1na o1 njih5 .unni1eer5 samo je nekoliko milja
1alje o1 *a0 O(&otha i jasno vi1ljiva s nje'inih ru1o"rana. &eke su utvr1e velike 0o0ut *a0
O(&otha5 i'raKene na tisu<ama kva1ratnih jar1a vrha "rijea ili rta5 1rue su malen koma1
oraKena tla. Sve jo?5 neke manje a neke vi?e5 imaju 'i1ove o1 taljeno kamena. *akve utvr1e
nisu isklju@ivo ?kotska 0ojava8 ostakljene tvrKe naKene su u +nleskoj5 Francuskoj i
&jema@koj.
9ilo "i 0otcjenjivanje re<i kako arheolo'i nisu 'nali ?to 1a kaCu o ostakljenim utvr1ama5
otkako su ih 0rije ot0rilike 1vjesta o1ina 0o@eli 0rou@avati. Uto su vi?e istraCivali5
teoreti'irali i ras0ravljali5 to je 0ro"lem5 @ini se5 0ostajao 'aonetniji8 nitko ne moCe o"jasniti
kako ili 'a?to su 'i1ovi utvr1a "ili taljeni a 1a "i to "ilo o0<e 0rihvatljivo.
2ao i uvijek5 teorija je mnoo. Je1na5 koja je "ila 0o0ularna u osamnaestom stolje<u5 tvr1ila
je 1a su "r1a na kojima su naKene ostakljene utvr1e neko< "ili vulkani i 1a su lju1i koji su se
tu nastanili 'a raKu naselja u0otrije"ili kamenje vulkansko 0orijekla. .rua5 i'nesena u
novije 1o"a5 1oka'uje 1a su kamenje rastalile 'rake
Ostakljeno kamenje5 1io ostakljene utvr1e ko1 Crai ;ha1ria ne1aleko Invernessa
to0ova onih koji tako '1u?no 'aslje0ljuju mo1erne arheoloe E 1revnih astronauta.
*re<a 0ak5 vi?e ovo'emaljska5 teorija tuma@i 1a je rastaljeno kamenje u0otrije"ljeno kao neka
vrst C"uke 'a 0ove'ivanje kamenjaM no i to su lju1i5 koji su takvo tuma@enje shvatili 1ovoljno
o'"iljno 1a a ra'motre5 o1"ili kao ne0rakti@no8 "ili "i 0otre"ni olemi lonci 'a 0ri0remu
OcementaP5 a traovi takvih ili 0e<i koje "i "ile 0otre"ne 1a ih 'ariju nisu nika1 naKeni.
*eorije koje 0o1rCavaju arheolo'i ovise o 0ret0ostavci 1a su 'i1ovi utvr1e "ili na0ravljeni o1
kamena i'meKu koje je "ilo 1rva i 1a je i'meKu njih "ila ?u0ljina is0unjena i'lomljenim
kamenjem5 a 1rvo je 1jelovalo kao sta"ili'iraju<i faktor E 0o0ut O0o0re@no kamenaP kakav
ume<u ra1itelji suho'i1ova 1a "i 0ove'ali 1va lica 'i1ova. , svakom slu@aju5 iska0anja su
otkrila 1a je taj ti0 ra1nje 0ostojao u
A$
.R+>&+ >A*R+
utvr1ama ko1 A"ernethvja ne1aleko o1 ;ertha i .un -aaitha u Rossu i u Cromartvju.
Utovi?e5 ni?ta manji autoritet u 0itanju utvr1a 1o Julije Ce'ar o0isao je utvrKen 'i1 o1 1rva i
kamena 'van murus Dallicus u svojem o0isu alskih ratova.
Ali s ostakljenim utvr1ama ni?ta nije lako i lju1i koji su ih 0rou@avali ne mou se @ak sloCiti
ni oko 0oje1inosti njihove i'ra1nje. &a 0rimjer5 nitko ne moCe o1lu@iti koliko je 1rva
u0otrije"ljenoM neki arheolo'i tvr1e 1a su u 'i1 "ili uraKeni tru0ci u'1uCno5 1rui 1a su re1e
"ile samo 0o0re@ne5 tre<i 1a je 0ostojala kom"inacija o"oje. MoC1a je "ilo i us0ravnih
stu0ova s vanjske strane 'i1ova. &itko @ak ne 'na 0ou'1ano re<i 1a li je u0otre"ljavano tvr1o
ili mekano 1rvo. Ostaci ostakljenih utvr1a ra'"acani su i 0oru?eni5 0a ne i'nenaKuje ?to
arheolo'i nemaju jasan o1ovor ni na to osnovno 0itanje 1ok kr@e 0ut kro' ru?evine.
9uteN.unaoil5 ostakljena utvr1a na Soun1 of 9ute5 Arran
9e' o"'ira na 0oje1inosti i0ak se slaCu 1a je ostakljivanje 0oslje1ica 0aljenja kamenih 'i1ova
0rotkanih 1rvom5 a 0rava se ras0rava vo1i o tome 'a?to se 'a0ravo to ra1ilo8 je li to "io
sastavni 1io 0rocesa i'ra1nje E moC1a 'ato 1a "i 'i1ovi "ili @vr?<i ili 'ato 1a "i o1"ijali
sunce E ili se to 1oaKalo slu@ajno 0ri ra'aranju tvrKava vatromR
&eki o1 0rvih ?kotskih istraCiva@a starina "ili su E ka1 su 0rije 1vjesta o1ina nai?li na tu
0ojavu E mi?ljenja 1a su ra1itelji utvr1a namjerno talili kamene 'i1ove svojih naselja.
&jihova je teorija "ila 1a su vatre "ile 0aljene i 1a je 1o1avan neu0aljiv materijal5 kako "i se
0roi'veli 'i1ovi 1ostatno jaki 1a o1ole vla'i lokalne klime ili na0a1ajima ne0rijateljskih
vojski. &a tu neo"i@nu 'amisao ima mnoo 0rimje1a"a5 meKu njima i ta kako nema 1oka'a 1a
"i ta tehnika5 ako su je 0rimjenjivali5 1oista 0oja@avala 'i1oveM 0rije o"rnuto5 'ato ?to je
0aljenje vrlo @esto5 @ini se5 u0ravo sru?ilo 'i1ove. I jo?5 1a se
.R+>&+ >A*R+
takva tehnika te?ko mola 0otvr1iti kao 1jelotvorna5 jer su 'i1ine mnoih utvr1a ostakljene
samo 1jelomice. Ukotski arheolo Selen &is"et5 koja je iska0ala ostakljene utvr1e5 0ri1onijela
je 1rui 'na@ajan arument 0rotiv teorije 1a je ostakljivanje i'vo1eno svjesno. , temeljitoj
anali'i ti0ova kori?teno kamena5 ona otkriva 1a je ve<ina utvr1a i'raKena o1 kamena kojim
se na o1a"ranoj lokaciji ras0olaalo i 1a5 @ak i ka1 je 1o0remljen i'1aleka5 kamen E @ini se
E nije "io "iran 0o svojstvu 1a se 0retvara u staklo.
Ali 'nanstvenici koji su 0rou@avali taj 0ro"lem nisu voljni arheolo'ima 1o0ustiti 1a o1ustanu
o1 uvjerenja kako su 'i1ovi na neki na@in "ili o1reKeni 1a "u1u ostakljeni. Je1na eki0a
kemi@ara i' lon1onsko ;riro1oslovno mu'eja J&atural Sistorv MuNseumL i'nijela je svoje
le1i?te 0osve otvoreno5 nakon ?to je 0rou@ila materijal sa nekoliko ostakljenih utvr1a8 OS
o"'irom na visoke tem0erature koje valja 0roi'vesti i @injenicu 1a se na orani@enom
0o1ru@ju Ukotske moCe vi1jeti5 vjerojatno5 ?e'1esetak ostakljenih utvr1a5 ne vjerujemo 1a je
taj ti0 ra1nje re'ultat slu@ajnih 0oCara. .a "i se to 0ostilo5 "ilo je 0otre"no 0aCljivo 0lanirati
i konstruirati.P .rua sku0ina kemi@ara nije oti?la tako 1aleko5 ali je E 0ostoje o?troj
kemijskoj anali'i 0o1vrnula u'orke kamena i' je1anaest utvr1a E i'javila kako su "ile
0otre"ne tako visoke tem0erature E 1o ##33gC E 1a nisu mole "iti 0roi've1ene 0aljenjem
je1nostavnih murus Dallicusa. O,mjesto toaP E 1o1aju ti istraCiva@i E O'i1 je morao "iti
0aCljivo 0laniran a 0roces orenja 0ostojan.P
*vr1nja 1a su utvr1e ostakljene 'ato ?to su "ile slu@ajno ra'orene vatrom je1nako je manjkava
i 0rotivurje@na. !na@ajno je5 moC1a5 to ?to ima vi?e teorija kako je 1o?lo 1o toa 1a su
s0aljene. Je1na je 1a su 0lanule o1 iskara s onji?ta5 sinalnih "aklji ili kova@nica. *a je
misao5 meKutim5 o0<enito "ila o1"a@ena5 ne samo 'ato ?to
ima toliko ostakljenih utvr1a 1a se slu@ajno ra'aranje takve vrste @ini nevjerojatnim ako
njihovi stanovnici nisu "ili nevjerojatno nemarni u rukovanju vatrom.
.rua lavna teorija lasi 1a je 1o ostakljivanja 1o?lo slu@ajno5 ka1 su na0a1a@i ra'orili
utvr1e. Ovu teoriju 0o1u0ire to ?to ima jasnih 'nakova 1a su mnoe utvr1e neko vrijeme "ile
osvojene i tek ta1a s0aljene. , 1va 'namenita 0okusa tri1esetih o1ina ovo stolje<a slavan
arheolo Dor1on Chil1e i njeov kolea Wallace *hornevcroft 0oka'ali su 1a su osvaja@i
moli 'a0aliti utvr1e ako su naslaali 1rvo o 'i1ine i5 ?to je vaCnije5 1a su takve vatre mole
0roi'vesti 1ovoljno visoku tem0eraturu 1a se kamenje rastali.
, oCujku #$FG. i'raKen je u ;lean Collierv u Stirlinshireu mo1el Dalsko 'i1a Jmurus
DallicusL 1ua@ak #% sto0a JF5II mL5 ?irok ?est sto0a J#58 mL i isto toliko visok. !a 0ro@elja su
u'eli stare samotne o0eke i ru1ni@ke tru0ce5 a ?u0ljinu i'meKu 1vaju 0ro@elja 0o0unili malim
ulomcima "a'altno kr?a. &a0osljetku su sve 0okrili tresetom. !atim su na 'i1ove naomilali
oko @etiri tone struotina i ranja i 'a0alili. ,s0rkos me<avi koja je vijala5 1rvo se 'a0alilo i
'a tri sata 'i1ovi su se 0o@eli ru?iti. *o je i'loCilo vatri unutarnju je'ru koja se5 ras0irivana
vjetrom5 sve ja@e usijavala.
2a1 su sutra1an Chil1e i *hornevcroft 0rele1ali ostatke 'i1a5 utvr1ili su 1a su 0roi'veli
je1nako ostakljivanje kakvo su vi1jeli u 1revnim utvr1ama. ;okus su 0onovili u li0nju #$FB5
ka1 su 'a0alili 1rui 'i1 na 0o0ri?tu je1ne ostakljene utvr1e ko1 Rahova u Arvllshireu5
u0otrije"iv?i tamo?nje kamenje.
MeKutim5 0okusi ni0o?to ne rje?avaju 0itanja5 ve< i 'ato ?to je Chil1e5 @ini se5 u0otrije"io vi?e
1rva u o1nosu na kamen neo ?to je 0o mi?ljenju mnoih stru@njaka "ilo u oriinalnim
'i1ovima. *e?ko je5 na 0rimjer5 shvatiti 'a?to "i lju1i 0o1i'ali
I#
.R+>&+ >A*R+
Dor1on Chil1e Jsamo mu se na'ire lavaL i njeov 0omo<nik 0rije neo <e o1ine #$FB.
0ot0aliti 'i1 ko1 Raho4a5 1a 1okaCu svoju teoriju ostakljivanja
o"ram"ene 'i1ine koje "i osvaja@i moli uni?titi vatrom ka1 "i se jaki "e1emi o1 @vrsta
kamena o1rvali neo?te<eni. *e?ko je5 takoKer5 uvi1jeti 'a?to "i se lju1i tisu<u o1ina ili vi?e
u0orno 1rCali to na@ina ra1nje5 na vrlo mnoo mjesta u relativno malom 0o1ru@ju5 ako su
tako i'raKeni 'i1ovi "ili toliko 0o1loCni 0aleCu. &ema jasno o1ovora @ak ni na 0itanje tko
je 'a0alio 'i1ove. Ako je to "ilo 1jelo osvaja@a5 nisu li "ranitelji moli lako uasiti 0lamen8
jer5 kako su Chil1eovi 0okusi 0oka'ali5 "ilo je 0otre"no neko vrijeme 1a
'a0aljeno ranje 0ot0ali lavnu konstrukciju. !atim5 tu je uvijek 0risutna sumnja5 koju su
0otaknuli kemi@ari5 1a su 'i1ovi morali "iti 0ose"no konstruirani kako "i visoka tem0eratura
mola 1o0rijeti 1o unutarnjih slojeva i rastaliti kamen5 ?to naovje?tava 1a su ra1itelji
1revne Ukotske moC1a o raKenju 'nali ne?to ?to mi 1anas ne 'namo.
9a1a1ska "aterija
, 9a1a1u ira@ki arheolo'i ra1o ras0ravljaju o 0re1metu koji5 kako vjeruju5 0otvrKuje 1a su
njihovi 0reci 'nali 0roi'vesti elektricitet @itavih #833 o1ina 0rije neo ?to je Dalvani
0roi'veo 1ovoljno struje 1a se 'nameniti Ca"lji kraci trCnu.
;ri@a 0o@inje #$FI5 ka1 je la"oratoriju Ira@ko mu'eja stila 0o?iljka 0re1meta isko0anih na
mjestu 1je su neka1 Civjeli ;arti. , to vrijeme la"oratorij je vo1io &ijemac Wilhelm 2oni.
;oslije je na0isao8
O&aKeno je ne?to 0rili@no neo"i@no i5 nakon ?to je 0ro?lo kro' nekoliko ruku5 1oneseno je k
meni8 0osu1a sli@na va'i o1 svijetloCute line5 rli< koje "ija?e o1re'an5 sa1rCala je "akreni
tuljak u@vr?<en asfaltom. >a'a je "ila oko #A cm visokaM cilin1ri@an tuljak o1 valjano "akra s
1nom imao je 0romjer o1 %I cm i "io je $ cm 1u. , njemu je5 1rCan nekom vrstom @e0a o1
asfalta5 "io 0ot0uno oksi1iran Celje'ni ?ta0i< kojea je vrh str?ao oko # cm i'na1 @e0a i "io
0okriven Cutosivom5 0ot0uno oksi1iranom tankom o"loom o1 neke kovine nalik na olovo.
.onji kraj Celje'ne ?i0ke nije 1osi'ao 1o 1na cilin1ra5 na kom je "io sloj asfalta 1e"eo oko F
cm. &a 0itanje ?to "i to molo "iti5 1o"iven je 'a0anjuju<i o1ovor. Svi 1ijelovi "ili su
1oneseni u je1nom koma1u5 no ka1 su 0rele1ani 0oje1ina@no 0ostalo je o@ito 1a je to moao
"iti je1ino elektri@ni
I%
element. *re"alo je samo 1o1ati kiselinu ili luCinu 1a "i se @lanak u0ot0unilo.P
Hinilo se 1a je to "aterija5 ali naKena u ru?evinama 0artsko sela E a ;arti su u tom 0o1ru@ju
Civjeli i'meKu %G8. o1ine 0rije na?e ere 1o %%I. o1ine na?e ere. 2oni vjeruje 1a su oni
0o'navali elektricitet i 1a su >olta i Dalvani5 kojima se 0ri0isuje 0ronala'ak 0rvih "aterija5
ove samo 0renijeli !a0a1u.
,s0rkos tvr1nji 1a je 2oni 0ore?no 0rotuma@io nala' i 1a su to ostaci svitka koji je "io
s0remljen u kerami@ku 0osu1u5 ili ostaci mo1erne "aterije koju su moC1a o1"acili telerafski
tehni@ari 0otkraj 1evetnaesto ili 0o@etkom 1va1eseto stolje<a5
.ijelovi ("a1a1ske "aterije( i'loCeni u Ira@kom mu'eju
.R+>&+ >A*R+
1rui je &ijemac 0ri"avio 1ramati@nu 0o1r?ku 2oniovoj teoriji. 9io je to 1r Arne
+e"recht5 ei0tolo i' Sil1esheima u SR &jema@kojM on je 0rvi 0ut nai?ao na "ateriju ka1
je 0utuju<a i'loC"a starina 1revno Istoka "ila i'loCena u mu'eju u kojem ra1i. O1 svih
i'loCaka E veli@anstvenoa mramorno ki0a nekoa 1revno vla1ara5 ?estorokutnih 0lo@ica i
fino i'raKenih va'a E najvi?e a je5 ne1voj"eno5 0rivukla skromna sku0ina8 "akarni valjak5
Celje'na ?i0ka i 'emljani lonac. 2ao i 2oni5 on kaCe8 OAko te 0re1mete le1ate 0ove'ano5
one 'nanstveniku mou 'na@iti samo je1no8 elektri@nu <eliju ili "ateriju.P
O1 0rvo sa'nanja +e"recht je teoriju mnoo 0uta 0rovjerio s "aterijom na0ravljenom o1
to@nih ko0ija oriinalnih 1ijelova. !a luCnatu teku<inu5 kakvu je 0re1laN
IF
.R+>&+ >A*R+
.r Arne +e"recht sa svojom ko0ijom ("a1a1ske "aterije( koju je 0rimijenio u us0jelim
0okusima
ao 2oni5 +e"recht je u0otrije"io sok 'nje@eno roCKa koje je ku0io u o"liCnjoj
vo<arnici. Him je teku<inu ulio u "akarni tuljak5 voltmetar s0ojen s "aterijom "iljeCio je 0ola
volta elektriciteta. +e"rechtova 'natiCelja nije 0uko tra<enje vremena8 on vjeruje 1a "i
0ostojanje takve "aterije molo 0omo<i 1a se rije?i tajna koju arheolo'i 1osa1 nisu us0jeli
rije?iti. Svjetski mu'eji su 0uni 0o'la<enih 0re1meta5 a u mnoo slu@aja meto1a kojom je
i've1eno 0o'la<ivanje je o@ile1na8 0oneka1 su 'latni listi<i natisnuti oko njih ili @ak
nalije0ljeni. Ali takve tehnike nisu5 @ini se5 "ile u0otre"ljavane uvijek. &a 0rimjer5 +e"recht
ima mali ki0i< ei0atsko "oa O'irisa i' ot0rilike G33. o1ine 0rije na?e ere. &a0ravljen je
o1 sre"ra i 0revu@en slojem 'lata koji je5 kako vjeruje5 mnoo 0retanak i 0rela1ak 1a "i "io
nanesen ru"im tu@enjem ili lije0ljenjem. Jesu li5 0ita
;rimjena re0like ("a1a1ske "aterije( u 0o'lati male statue
se5 'a 0o'la<ivanje "ile 0rimijenjene "aterijeR &a to se 0itanje s re0likom "aterije 0ri ruci
moCe lako o1ovoriti. ;ota0anjem sre"rna ki0i<a u rasto0inu 'lata i cijani1a i 0rovoKenjem
kro' nju elektri@ne struje i' "a1a1ske "aterije +e"recht je us0io 'a manje o1 1va sata
1o"iti fini sloj 0o'late. &akon ?to je 0okus i'veo vi?e 0uta s0o0ala aje u'nemiruju<a misao8
moC1a su mnoa "laa koja svjetski mu'eji u svojim '"irkama i'laCu kao 'latna5 'a0ravo
na0ravljena o1 sre"ra s tankom 0o'latom. ;ita se ne<e li sa1a5 s o"'irom na njeovo iskustvo5
mnoi svjetski mu'eji 'a0o@eti s ne'o1nim 0oslom E 1a 0reis0itaju svoja "laa5 kako "i se
uvjerili 1a je sav onaj sjaj i'loCen u mu'ejskim vitrinama 1oista @isto 'lato. , slu@aju
"a1a1ske "aterije molo "i se stoa tuma@enje 1a je 1revna civili'acija moC1a 0o'navala
elektricitet 0oka'ati 1vosjeklim ma@em.
IG
.R+>&+ >A*R+
Mehani'am s An1ikithire
9ar je1an 0re1met ru@ne i'ra1e ne0rije0orno 1oka'uje 1a je je1na civili'acija 1revno svijeta
ras0olaala s tehni@kim 'nanjem kakvo nije1an suvremeni 'nanstvenik nije naslutio. 2ako je
taj 0re1met naKen u moru ko1 oto@i<a An1ikithire5 sjevero'a0a1no o1 2rete5 0o'nat je 0o1
na'ivom Omehani'am s An1ikithireP.
9io je i'vaKen i' "ro1ske olu0ine koju je #$33. otkrila sku0ina ronilaca5 traaju<i 'a
s0uCvama na kamenitoj hri1i ne1aleko o1 An1ikithire. &ai?li su na tru0 "ro1a natovaren
ki0ovima. Iste o1ine vratili su se na to mjesto i5 nakon mnoo mjeseci na0orna i o0asno
ronjenja5 i'va1ili lovinu8 "ron@ane i mramorne ki0ove5 koji su ot0remljeni u &acionalni
arheolo?ki mu'ej u Ateni na @i?<enje i restauriranje. Stru@njaci mu'eja "ili su o1u?evljeni
lje0otom i koli@inom nala'a5 0a stoa ne i'nenaKuje 1a mjesecima nitko nije 0o"liCe
ra'motrio nekoliko koma1a 'arKale "ron'e koji su takoKer "ili i'vaKeni. 2a1 ih je5 #B.
svi"nja5 na0osljetku 0rele1ao lavni arheolo mu'eja S0vri1on Stais5 'a0a'io je u i'je1enim
"ron@anim o1lomcima o"rise 'u"aca. Smjesta je 1o?lo 1o 0re0irke8 neki su stru@njaci rekli 1a
su to 'u0@anici astrola"a5 koji su astronomi 0rimjenjivali 'a mjerenje visine ne"eskih tijelaM
1rui su 0o"ijali tu tvr1nju. ;ou'1ano je "ilo samo to 1a je5 0rema nat0isu na omota@u5
mehani'am "io na0ravljen oko 83. o1ine 0rije na?e ere. MeKutim5 tek je o1ine #$A8.
mehani'am s An1ikithire 0rele1ao @ovjek koji <e otkriti svijetu 0ravi stu0anj tehni@ko
1ostinu<a njeovih stvaralaca.
+nle' .erek 1e Solla ;ri@e5 1anas 0rofesor 0ovijesti 'nanosti na sveu@ili?tu )ale u Americi5
nai?ao je na mehani'am 1ok je 0rou@avao 0ovijest 'nanstvenih instrumenata. 2a1 je 0osjetio
atenski mu'ej5 'a0re0astio se onim ?to je vi1io8 O&i1je u svijetu nema sli@no 0re1metaP
E na0isao je. E O&i?ta sli@no tome nije 0o'nato ni i' koje 1revnoa 'nanstveno teksta ili
knjiCevne alu'ije. &a0rotiv5 i' svea ?to 'namo o nauci i tehnoloiji u helensko 1o"a5
'aklju@ili "ismo 1a takva na0rava nije mola 0ostojati.P
;rva is0itivanja "ron@anih 1ijelova otkrila su osnovne crte mehani'ma8 s vanjske je strane
imao "roj@anike uloCene u 1rvenu kutiju5 a unutra je "ilo najmanje 1va1eset 'u0@anika. 2utija
je "ila is0isana nat0isima5 meKu kojima je "io i astronomski kalen1ar. MeKutim5 naj'na@ajnije
o1 svea "ilo je 1a je mehani'am imao sustav 1iferencijalnih 'u0@anika. *o je 'a0anjilo
;ricea5 jer su 1ota1 0ovjesni@ari nauke vjerovali 1a su se takvi 'amr?eni 'u0@ani sistemi 0rvi
0ut 0ojavili u satu na0ravljenom #ABA.
>i?e o1 1esetlje<a ;ri@e je nastojao rekonstruirati mehani'am i' koro1iranih
Ronioci koji su #$33. otkrili mehani'am s An1ikithire
IA
.R+>&+ >A*R+
i
T
Frament (mehani'ma s An1ikithire(
1ijelova5 ali tek je #$B#. E ka1 je r@ka komisija 'a atomsku eneriju na0ravila ren1enske
snimke E otkrivena cijela '"irka 'u0@anika mehani'ma s An1ikithire.
2ako se 'nalo 1a satovi i' trinaesto stolje<a na?e ere imaju je1nostavniji sistem 'u0@anika5
;riceova reakcija je shvatljiva8 OMoram 0ri'nati 1a sam se u vrijeme to is0itivanja mnoo
0uta no<u "u1io i 0itao 0ostoji li koji 1rui na@in 1a se 1okaCe stil astronomsko sa1rCaja
osim e0iraflje5 ?to @vrsto uka'uje na 0rvo stolje<e 0rije na?e ere.P
&itko ne moCe sa siurno?<u 'nati kako se mehani'am s An1ikithire u0otre"ljavao ni kako je
1os0io na "ro1 natovaren ki0ovima5 ali ;ri@e misli 1a je moC1a "io 0re1o@enje svemira5 vi?e
umjetni@ko 1jelo neo 'nanstveni instrument. On takoKer vjeruje 1a je mehani'am "io 1io
tehnolo?ko 'nanja koje su stari Drci narnrli svojim islamskim naslje1nicima5 a koje je
na0osljetku 1o'relo u sjajnim evro0skim astronomskim satovima u sre1njem vijeku. Svakako5
mehani'am s An1ikithire tre"a svrstati5 kao ?to tvr1i ;ri@e5 Ou re1 je1no o1 najve<ih
osnovnih mehani@kih 0ronala'aka svih vremenaP.
II
>e< samim tim ?to 0ostoji on je o0omena aroantnom uvjerenju mo1erno svijeta 1a je
visoko ra'vijena 'nanost "ila ne1ostu0na s0oso"nostima i ma?ti naro1a 1revno svijeta.
2omentar Arthura C. Clarkea8
Saa Omehani'ma s An1ikithireP je1na je o1 onih u koje sam oso"no "io u0leten. ;otkraj #$
A3Ntih o1ina 1oveo sam 1ra ;ricea u 1o1ir s .ennisom Flanaanom5 ure1nikom @aso0isa
Scientific American5 koji a je naovorio 1a na0i?e @lanak i tu 'a0anjuju<u na0ravu 0re1stavi
javnosti. JO.revni r@ki kom0juterP5 Scientific American5 li0anj #$A$L. Do1inama sam
salijetao 1ra ;ricea neka 1ovr?i svoje istraCivanje i
Ren1enske snimke i' #$B#. .erek 1e Solla ;ri@e crtao je 0reko njih 1a "i ilustrirao kako je5
0o njeovu mi?ljenju5 mehani'am ra1io
.R+>&+ >A*R+
on a je na0osljetku o"javio #$BG. JODr@ki 'u0@aniciP u *ransaction of the American
;hiloso0hical Societ4.L , #$IA. 0rekinuo sam 0osao na konresu MeKunaro1ne astronauti@ke
fe1eracije5 1a "ih 0osjetio atenski &acionalni arheolo?ki mu'ej i vlastitim o@ima vi1io 'arKale
1ijelove na 1nu 0ra'ne kutije 'a ciare. ;oslije sam na0isao8Q
O;ole1 na taj neo"i@an relikt 1oCivljaj je koji jako u'nemiruje. Malo je jalovijih 0oslova o1
naaKanja8 (Uto ako...( Ali mehani'am s An1ikithire svakako 'ahtijeva takvo ra'mi?ljanje.
;rem1a je star vi?e o1 1vije tisu<e o1ina5 0re1stavlja ra'inu koju na?a tehnoloija nije
1ostila 1o osamnaesto stolje<a. &a nesre<u5 ta je 'amr?ena na0rava o0isivala samo kretanje
0laneta a nije 0omola 1a se ono o"jasni. S mnoo je1nostavnijim 0omaalom nanutih
0loha5 klatna i utea5 Dalilei je mo1ernom svijetu uka'ao 0ut ra'umijevanju toa. .a su
sa'nanja Drka "ila ravna njihovoj ma?tovitosti5 in1ustrijska je revolucija mola 'a0o@eti
tisu<u o1ina 0rije 2olum"a. .o sa1a ne "ismo samo 1anu"ili oko MjesecaM "ili "ismo ve<
stili 1o "liCih 'vije'1a.P
Hesto sam se 0itao kakva 1rua "laa na0re1ne tehnoloije leCe moC1a skrivena u moru.
MoCemo "iti 0ot0uno siurni 1a je kom0juter S An1ikithire 1jelo lju1skih
Astronomski sat i' 1vanaesto stolje<a
rukuM no5 ako i1je moCemo o@ekivati 1a
Q O*echnolo4 an1 -imits of 2no:le1eP u *he >ie:from Seren1i0 JO*ehnoloija i ranice
'nanjaP u ;ole1 sa Seren1i0aL.
<emo na<i o"orene svemirske "ro1ove ili 1rue 0re1mete svemiraca5 on1a <e to "iti u
oceanima koji 0rekrivaju tri @etvrtine na?e !emlje.
IB
G
Hu1ovi?ta i' 1u"ine
&a? se 0lanet5 "e' sumnje5 ne "i tre"ao 'vati !emlja neo More. ;osve je 0ou'1ano 1a 1vije
tre<ine njeove 0ovr?ine 0rekrivene Qvo1om jo? @uvaju mnoa i'nenaKenja 'a @ovjeka.
I' "analoa Arthura C. Clarkea u ,na:atuni5 na najjuCnijem rtu Uri -anke5 0ruCa se je1an o1
najsjajnijih 0ole1a na ocean u svijetu. ;romatra@ stoji na savr?eno 0olukruCnom 'latnom Calu
sa ?u?tavim 0almama5 us0rkos 0limama lu1o "li'u vo1i5 morem 0ro'irnim 0oneka1 na stotine
sto0a. Hak i ka1 juo'a0a1ni monsun 'akotrlja svoje veli@anstvene valove5 more ostaje
0ro'irno. Ronilac koji skita i'meKu koralja5 naoko ne0rimije<en o1 leija @u1nih i e'oti@nih
ri"a5 u"r'o osjeti 1a 0o1vo1ni svijet moCe 0ostati njeovim svijetom. Ali5 u0ravo taj isti
i1ili@an 0ole1 na In1ijski ocean le1a i u mnoe 'aonetke mora. !a o"'orjem ov1je se o0et
0ruCa samo hori'ont8 @itavih I333 milja 1o Antarktika nema ko0na5 a 0rovalije u moru
1u"oke su kao ?to su visoke Simalaje.
Ovu1a 0lovi malo "ro1ova5 osim "u@nih motornih laKa ?to oru re1ovnim i 'acrtanim linijama
o1 Ca0ea 1o Australije ili 0o0rijeko 1o Sina0ura i In1ije. *u ima 1ostatno 0rostranstava u
kojima mou vre"ati orija?ka morska @u1ovi?ta.
.a se 0o1sjetimo. .ovoljno stra?nih stvorova nauka ve< 0o'naje i vo1i ih na 0o0isu.
.ivovska manta ra4 Jvrst morsko olu"aL5 @esto i %3 sto0a u 0romjeru JI mL5 krilata 0o0ut
olemoa morsko vam0ira5 0oneka1 i'ranja u mreCi kakva 0restravljena ri"ara. ;ri@e o njoj
uo"i@ajene su na otocima Mal1ivia i An1amania. ;otkraj #$B$. novine u Uri -anki 1onijele su
kratku vijest 1a je 1je@aka Ma1a Mahen1rija5 1ok je ronio 0o koralje5 usmrtila Ori"aNKavoP ili
manta ra4. O&jeova 1va 1rua su se s0asilaP E 0isalo je kao 'a utjehu na kraju. *u su i
morske 'mije5 najsmrtonosniji ro1 na svijetu. &ajo0asnija5 0et sto0a J#5A mL 1ua@ka5 s
malom lavom kojom moCe 0rooniti @ak i 0lijen koji se uko0ava5 Civi u 1ijelovima juCnih
mora. A i0ak5 otkrio ju je tek #$GI. Sir +1:ar1 9elcher. Do1ine #$BG. je1an je ja0anski
0rofesor utvr1io 1a je otrov 9elcherove morske 'mije stotinu 0uta ja@i o1 otrova "ilo koje
mi'avca5 uklju@iv?i kraljevske ko"re i @ak crne australske tiraste 'mije. Ri"arske koli"e u
Uri -anki5 0rekri te li?<em i '"ijene 1o samo ru"a mora5 0ri@aju i o najmo<nijoj ri"i u moru
E kito0sini5 I3 sto0a J#8 mL i vi?e
-ijevo8 In1ijski ocean8 0ovremeno se u ri"arskim mreCama u vo1ama oko Uri -anke naKu
@u1na morska "i<a
.esno8 .ivovska ho"otnica5 slika uCasaT +0ska "or"a ins0irirana romanom Julesa >ernea.
I8
I \
Morski 0as olemih usta Jmeamouth sharkL
1ua@koj. ;ri@a se 1a lomi i 0revr<e @amce5 a lju1i nestaju. MeKutim5 kito0sina5 ve<a o1 "ilo
koje ranije 0o'nate ri"e5 rijetko je ka1a 0ala5 Civa ili uinula5 u lju1ske ruke.
Dolemousti morski 0as
Dranice 'nanja "ioloa mora vrlo su uske. Stotine tisu<a ulje?ura koje jo? 0reCivljuju u juCnim
oceanima 0reteCno se hrane olemim linjima na'vanim cranichii1i. I0ak5 us0rkos svim
istraCivanjima u 0o1ru@jima 1je Cive kitovi5 1o 1anas je ulovljen samo je1an 0rimjerak
cranichii1a. Ali i'nenaKenja i' 1u"ina 1ola'e u jo? ve<em omjeru. Je1no 0oslije0o1neva
o1ine #$BI. "ro1 ameri@ke mornarice AF9#G 0o1iao je si1ra s vi?e te?ko<e neo ina@e5 1a
"i u kriCi?tu si1ra na?ao 'a0letenu olemu ri"u ro'na i'le1a5 #A sto0a JG5A mL 1ua@ku i
BA3 kilorama te?ku. Imala je se1am re1ova ?iljastih 'u"i. ;oka'alo se 1a ri"lja neman
0ri0a1a 0ot0uno ne0o'natoj o"itelji koju su 'nanstvenici sa1 na'vali meamouth shark
Jolemousti morski 0asL.
Ameri@ka mornarica ima 1oista 1o"ra ra'loa 1a vjeruje u ne'nana oceanska @u1ovi?ta5 jer je
ne1avno imala najneo@evaNnije iskustvo. Freata Stein is0lovila je i' San .iea u 2aliforniji
na 0ut 0reko ekvatora u juCnoameri@ke vo1e5 sa 'a1atkom 1a 0rati 0o1mornice. ,"r'o nakon
0rijela'a meri1ijana "itni sonarni ureKaj se 0okvarioM njeov je snaCni O?umP u?io sve ostale
sinale. Svi 0oku?aji 1a a 0o0rave "ili su u'alu1ni5 0a je ka0etan okrenuo "ro1 natra na 1u
0ut 1o 2alifornije i suho 1oka u -on 9eachu. 2a1 je i' suho 1oka isteklo i 0oslje1njih
nekoliko sto0a vo1e5 0osa1a Steina koja je 0romatrala 0o0ravak vi1jela je 1a je ot0orna
ku0ola son1e olu0ana i natu@ena5 s 1esecima velikih 0rore'a na umenoj o"lo'i koja ku0olu
?titi o1 ali i ?koljaka. Him je 1ok "io is0raCnjen5 oficiri su 0o?li 0ole1ati ?tetu. &a?li su
stotine ?iljastih 'u"i 'aN"ijenih u o"lou E o?tre i ?u0lje5 neke 1ue in@5 a 1rue i 1uCe5 koji
su se slomili nekom "i<u 1ok se rvalo s ku0olom.
2ito0sina
B3
H,.O>IU*A I! .,9I&+
-een1arni kraken E orija?ki lianj kojem su 0ri0isivali mnoi neo"ja?njiv nestanak "ro1a
na moru
Mornari@ki centar 'a oceansku o0remu "io je ne1aleko5 0a su stru@njaci moli is0itati ?tetu i
'u"e ili kan1Ce 0rije neo "ro1 "u1e o0et s0reman 'a 0lovi1"u. &akon vi?emjese@no
ocjenjivanja njihov je1ini su18 ?tetu je 0o@inila Civotinja koja je morala "iti Oi'vanre1no
velika i o1 vrste jos ne0o'nate nauciPT
2raken
MeKutim5 lju1i su vi1jeli takva "i<a5 a neke su ona @ak i 0routala. ;otre"e 1ruoa svjetsko
rata o1nijele su "ro1ove i u one vo1e lo"usa u kojima ina@e rijetko 0love. ;oru@nike
enleske ratne mornarice RoNlan1sona5 .avi1sona i 0oru@nika tehni@ke mornari@ke sluC"e
Drimanija Co6a i' In1ijske vojske na0ao je u 'a"a@enom 1ijelu juCno Atlantika je1an
njema@ki "om"ar1er s ja0anskim o'nakama. ;o?to je 0ucao
na "ro1 1ok nije 0lanuo5 avion je svima na "ro1u 1ao 0et minuta 1a sko@e u @amce. *ri oficira
na?la su se na maloj s0lavi sa 1evet 1ruova5 vise<i o njoj i sje1e<i na njoj u smjenama.
9ili su suo@eni sa svim tra1icionalnim morama "ro1olomaca8 Carkim suncem5 strahovitom
CeKi5 na0a1ima me1u'a koje su5 kako je 0oru@nik Co6 rekao5 Carile 0o0ut milijuna osa. On1a
su se5 tre<e 1ana5 0ojavili i morski 0si5 1a skinu ranjene i one 0olu1jele o1 CeKi. Uesto 1ana
morski 0si su i'nena1a nestali E ne na olak?anje "ro1olomaca neo kao 0re1ah 0rije
najore ?to <e uslije1iti. ;olaano se u' s0lav 0ojavila 1ivovska sjenka s olemim kracima.
&eko vrijeme kao 1a je samo 0lutala i smi?ljala ?to <e. *a1a je 0romi?ljeno 0osela na s0lav i
?@e0ala je1no o1 0reCivjelih In1ijaca5 Oo"ujmiv?i a kao me1vje1P. Co6 i ostali u'alu1no
suW0oku?aNvali rastaviti krake5 0ri @emu je i Co6 'a1o"io nekoliko rana o1 sisaljki. =ivotinja
je 0olaano o1vukla In1ijca. O@ito joj je
B#
H,.O>IU*A I! .,9I&+
je1an @ovjek "io 1ovoljan5 jer su Co6 i 1va mornari@ka oficira koje je s0asio neki ?0anjolski
"ro1 0reCivjeli i is0ri@ali cijelu trae1iju.
.anas moCemo 0ret0ostaviti 1a je 0roC1rljiva neman "ila orija?ki lianj5 moC1a naj u"ojitije
o0remljen o1 svih olemih morskih "i<a ?to ih kriju oceanske 1u"ine.
!namo 1a su takvi linji tamo5 jer su u 0ro?lom stolje<u E u ra'maku o1 tri1eset
-inja 1uo %# sto0u5 koji se #$II. nasukao u *rinit4 9a4u5 0rele1ava Fre1erick Al1rich sa
Memorial sveu@ili?ta na &e:foun1lan1u
o1ina E 0rimjerci o1 %3 1o F3 sto0a JI 1o $ mL5 vjerojatno relativni 0atuljci5 nekoliko 0uta
'alutali na o"ale &e:foun1lan1a. Hini se 1a ih 0revare 0ovremene 0romjene u hla1noj
la"ra1orskoj struji i 1ovuku u 0li@ine 1aleko o1 sjeveroatlantskih 1u"ina. &jihovo na0a1a@ko
oruCje je 'astra?uju<e8 naj0rije kraci5 kojima ra"e 0lijenM 'atim hvataljke s usisnim 0lo@ama5
koje na mesu Crtve 1jeluju kao vakuumske 0rianjalkeM u njima riju ni'ovi 0an1Ci5 traCe<i
@vr?<e u0ori?te. 2a1 je 0lijen uvu@en5 sasije@e a kljun5 1ovoljno jak 1a 0resije@e 1e"elu Cicu.
*aj kljun E 0o0ut stra?ne ver'ije 0a0aajsko5 ali s tom ra'likom 1a se ornji 1io 0rekla0a
0reko 1onje E @u0a Crtvi koma1e mesa 0rije neo ?to <e a sitni 'u"i5 1u"lje u ustima5
na0osljetku samljeti. >jeruje se 1a lianj lovi @ak oleme ulje?ure5 a i one njea.
;o'nato je 1a linje snaCno 0rivla@i crvena "oja. &a o"alama &e:foun1lan1a ri"ari u lovu na
linje @esto 'anemaruju meku i na0rosto "li'u u1ica o"jese crveno o"ojen koma1 kovine ili
automo"ilske svje<ice. *o je 1ovoljno 'a ulov linja. Ima je'ivih 0ri@a o tome ?to se u tom
0o1ru@ju u ratu 1oo1ilo tor0e1iranim vojnicima 1ok su 0lutali u svojim jarkocrveniirl
0rslucima 'a s0a?avanje.
;rije stotinu o1ina "ritanski 0isac F. *. 9ullen na kitolovcu Cachelot o0isao je 1ivovski
1vo"oj kita i krakena Jnorve?ki na'iv 0o1 kojim su kitolovci 0o1ra'umijevali linjaL koji su
?iknuli i' vo1e. 2raken je "io uklije?tio kita5 ali je ovaj ve< 0routao 1io linjeva tru0a. !atim
su o"a 0onovno 0otonula.
, smrtnoj "or"i har0unirana ulje?ura 0ovrati ono ?to joj je u Celucu5 @esto na tisu<e velikih i
malih lianja. 9ullen o0isuje koma1e krakova 1e"ele 0o0ut lju1sko tijela koji 0lutaju mimo
njeovo @amca s har0unom. Dolemi traovi sisaljki naKeni na tru0ovima ulje?ura kao 1a
svje1o@e o tim "or"ama u 1u"ini5 naovje?tavaju<i 1a
H,.O>IU*A I! .,9I&+
su ti linji 'natno ve<i o1 ono 1ua@ko %# sto0u JI5A mL koji je #$IA. 'alutao na o"alu
*rinitv 9a4a5 na &e:foun1lan1u.
Samo o1inu51ana 0oslije ameri@ka mornarica susrela se s jo? je1nom tajnom 1u"ina.
IstraCiva@ki "ro1 San ;a"lo "io je #%3 milja o1 Ca0e 9onaviste na &e:foun1Nlan1u5 na
uo"i@ajenoj oceanorafskoj 0lovi1"i 0o jasnom 1anu. O1je1nom se is0o1 "ro1a i' mora
osovila ulje?ura5 'a0letena u krakove 1ivovsko linja. ;ri'or se 0onovio5 0a su oficiri i
0osa1a imali vremena otr@ati 0o fotoNa0arate i 1aleko'ore. San ;a"lo je "io usi1ren na
1ua@kom uCetu i nije a se molo 0rima<i "liCe5 tako 1a snimci nisu 0revi?e jasniM meKutim5
lju1i na "ro1u "ili su oceanorafski stru@njaci i svi su je1no1u?ni u tome 1a je ulje?ura "ila
1ua najmanje I3 sto0a J#8 mL5 a 1a joj je lianj5 @inilo se5 veli@inom "io ravan.
;ostoje Civi o0isi5 o0et i' ratno vremena5 o susretima s 1oista olemim linjima. O je1nom
0ri@a J. .. Starkev5 koji kaCe 1a je "io na 0alu"i a1miralsko "ro1a is0re1 Male1iva u
In1ijskom oceanu. &a OmrtvojP straCi o1 0ono<i 1o @etiri o"i@avao je u more s0u?tati ro'1
elektri@nih Carulja. Jata ri"a svih vrsta oku0ljala su se oko svjetla5 0a ih je lako "ilo u0ecati.
Je1ne no<i5 na0isao je Starkev5 sve su ri"e nestale.
O.ok sam 'urio 1olje5 u svjetlu je 'asjala 'elena kruCnica. O1je1nom sam shvatio 1a je ta
'elena uko@ena to@ka oko. ;ostu0no sam uvi1io 1a 'urim5 otovo licem u lice5 u 1ivovski
lianj E samo5 njeov je 1ivovski tru0 is0unjavao cijeli moj vi1okru5 1okle o1 je se'ao
0ole1. &isam 0reosjetljiv5 ali to hla1no5 'loko"no5 uko@eno oko kao 1a je le1alo ravno u
mene. &e vjerujem 1a sam ika1 0rije ili 0oslije vi1io i?ta tako hla1no5 hi0noti@no i
intelientno.
,'eo sam svjetiljku s krme i sa sno0om svjetla u0erenim u vo1u 0o?ao na0rije15 0o0eo se
ljestvama na 0re1nji
ka?tel i o1atle 0osvijetlio u more. *amo su5 u kruu svjetla5 "ili njeovi kraci.P
Starkev kaCe 1a su kraci "ili 1e"eli 1vije sto0e J35I mL5 s jasno vi1ljivim sisaljkama.
O*a1a sam se 0onovno u1aljio5 1rCe<i lianj na oku. *o nije "ilo te?ko5 jer je 0lutao u' "ro1
0osve mirno5 osim ?to je 0ulsirao. 2a1 sam se nanovo 0ri"liCio
.ivovski lianj koje je #8I#. susrela i
otovo ulovila francuska ratna 0arnja@a Alecton5
#%3 milja sjeveroisto@no o1 *erieriffe
H,.O>IU*A I! .,9I&+
krmi5 1je je visio ro'1 Carulja5 tru0 je "io jo? tamo. Svaka 0oje1inost "ila je vi1ljiva E
o1u?ak kro' koji je5 @ini se5 Civotinja 1isala i 0a0aajski kljun.
;olaano mi je sinulo8 ta5 ja sam 0re?ao cijelom 1uCinom "ro1a5 vi?e o1 #BA sto0a JAA mL.P
Starkev5 koji je susreo ve<inu o1 olemih morskih "i<a5 kaCe 1a je 0etnaest minuta i vi?e
0rou@avao orija?a. O*a1aP E kaCe E Okao 1a je na"u"rio ka1 se njeov ventil 0osve otvorio
i "e' ikakva vi1ljiva na0ora kli'nuo u mrak.P
&ije @u1no ?to ima i'vje?taja 1a su linji na0ali i @ak 0revrnuli "ro1ove. *ri1esetih o1ina
ovoa stolje<a tanker o1 #A.333 tona 9runs:ick 0lovio je "r'inom o1 1vanaest u'lova juCnim
morima ne1aleko o1 Samoe ka1 aje 0restiao olemi lianj5 0otom se okrenuo i nasrnuo na
sre1inu "ro1sko tru0a. &ije se us0io 'alije0iti o tru05 0a a je na0osljetku sasjeklo "ro1sko
vitlo. 2a0etan "ro1a Arne Dronninseater i'vje?tava 1aje "ro1 "io na0a1nut 1va 0ut5 na
otovo je1nak na@in. &esumnjivo su o"lik5 "oja i "r'ina 9runs:icka "ili oso"ito i'a'ovni8
moC1a su 0o1sje<ali na kita. , 0ro?lom stolje<u "ilo je i'vje?taja s In1ijsko oceana 1aje
?kunu ;earl o1 #A3 tona 0oto0io 1ivovski lianj. ;earl je ostao "e' vjetra u 9enalskom
'aljevu i 0osa1a 0arnjaka Stratho:en je javila kako je vi1jela oleme krake koji su 0revrnuli
"ro1.
*akav 0othvat svakako ne "i "io nei've1iv @u1ovi?tu koje se #8$I. nasukalo na 0je?@anu
o"alu St. Auustine 9each u Flori1i8 olem5 0rem1a unakaCen tru0 1o0lavljen 'imskim
0limama 0rivukao je 0aCnju 1ra .eWitt We""a i' mjesnoa 'nanstveno i 0ovijesno
1ru?tva5 koji je Cilavo o1"io ra1o'nalce i saku0lja@e suvenira5 ri"are koji su tru0lo htjeli
rasje<i 'a meku i 0utuju<e cirkusanta koji a je htio o1vesti na va?ar. Savjestan 1oktor je
tako sa@uvao 1o 1anas je1ini fi'i@ki 1oka' 1a
1ivovske ho"otnice Cilverneovskih ra'mjera 1oista ?e<u oceanskim 1nom. ;oje1inosti o ovom
nala'u 1r We"" je sao0<io u 0o1ro"nim 0ismima 0rofesoru W. S. .allu i' &acionalno
mu'eja u Washintonu. *ru0lo je 'a0elo u 0litkoj u1u"ini u 0ijesku i 1oktor a je naj0rije
0oku?ao okrenuti. O2ako a nismo us0jeli 0omaknutiP E 0isao je E Omora 1a je teCio ?est ili
se1am tona5 jer "i 1vanaest lju1i s koloturom i u'etom moralo 0oma<i sve ?to je lak?e o1
toa.P ;oslije se 1r We"" vratio sa @etiri konja5 ?estoricom lju1i5 tri kuke5 Celje'nim
0ot0ornjima i hr0om @vrstih 1asaka5 ?to je sve "ilo i te kako 0otre"no 1a se tru0lo o1vu@e G3
sto0a u'a Cal.
Sa1a je moao sao0<iti 0rofesoru .allu 1a je njeov nala' o@ito "eski@menjak "e' kljuna i
"ilo koje 1rue 'na@ajke linja. *ru0 je "io 1u %# sto0u JI5G mL i ?irok se1am sto0a J%5# mL5
a samo koCa 1e"ela 1o F5A in@a J8$ mmL i u1arcima sjekire otovo ne0ro"ojna. I0ak je
savjesni 1oktor us0io o1sje<i velike koma1e mesa i 0oslati ih u Washinton.
Stru@njaci su5 nakon kra<e kole"anja5 na0osljetku 0rolasili We""ova "eski@menjaka kitom.
Smithsonian Institution je 'aklju@io kako One moCe se"i 0riu?titi tro?ak 1a 0o?alje neko @ak
1o Flori1e kako "i 0rele1ao tru0loPT I0ak je u svojim 0o1rumima sa@uvao "oce s koma1ima
St. Auustinesko fenomena. *u su ih se1am1eset i 0et o1ina 0oslije 0rona?la 1va
'nanstvena 1etektiva5 Jose0h Dennaro i F. D. Woo15 nakon ?to su o tome @itali u nekim starim
novinama. 9ilo je tu nekoliko koma1a veli@ine ne1jeljne 0e@enke5 r1no usmrKenih5 ali
ne1irnutih. Dennaro5 0rofesor celularne "ioloije na Sveu@ili?tu u &e: )orku5 0ri0remio je
0re0arate 'a histolo?ku anali'u. 9r'o se osvje1o@io 1a u'orak nije kitovo salo. &iti je tkivo
imalo raKu ti0i@nu 'a linje. .ok je le1ao 0re0arat 'a 0re0aratom5 "io je 0rimoran 'aklju@iti
1aje uistinu u 0itanju ho"otnica. MeKutim5
BG
Snimak .eWitt We""a ostataka oleme nemani koju je #8$I. more i'"acilo na St. Auustine
9each u Flori1i
im0likacije su "ile otovo ne'amislive. *ru0 te veli@ine 0ret0ostavljao je ho"otnicu o1 %33
sto0a JI# mL sa kracima 1uCine 9roa1:a4a ili O6for1 Streeta.
, meKuvremenu se Woo1 vratio 1okumentima u St. Auustineu. .a5 "ilo je koma1a krakova
0okraj tru0a5 najmanje 0etM moC1a su se @ak 1rCali tru0a. Mje?tanin imenom Wilson vi1io je
je1an krak F% sto0e 1u 'a0a1no o1 tru0la5 a tri juCno. On kaCe8 OJe1an koji sam i'mjerio "io
je 1u F% sto0e i 0o i'le1u 0rirastao 'a tru05 0rem1a nisam ko0ao u' samo tru0lo jer je leCalo
0rili@no 1u"oko u 0ijesku5 a ja sam "io vrlo umoran.P Wilsonova i'java "ila je trije'na i
0reci'na. ;re0arati5 1okumenti5 i'vanre1ni snimci5 mi?ljenje onih koji su tru0lo vi1jeli E sve
to ovori 1a ima ho"otnica 1eset 0uta ve<ih neo ?to "iolo'i 0ri'naju5 1ostatno velikih 1a
0okriju ;icca1illv Circus5 i 1a je je1na o1 njih 0rije osam1eset o1ina 1oista "ila i'"a@ena na
o"alu Flori1e. Woo1 je.oso"no 0riku0io
ni' i'java o olemim ho"otnicama5 oso"ito u "li'ini 9ahamskih otoka5 mnoo ve<im o1 %3
sto0a JI mL5 ?to se u 0riru@nicima smatra maksimalnom 1uCinom.
9ruce Wriht5 1irektor o1jela "ioloije 1ivljih Civotinja u &orth +astern Wil1life Station u
&e: 9runs:icku5 i'vijestio je o1ine #$IG. o 1oaKaju ka1 je oti?ao 0rele1ati tru0lo na
?kolju is0re1 najjuCnijea "ahamsko otoka5 Caicosa.
O>jetar je tukao u ko0no i "ro1i< nije moao 0ristati. &ismo imali @una5 a kako smo Nnetom
?to smo u0lovili u "istriju vo1u o0a'ili veliku "araku1u5 i'u"ili smo volju 'a 0livanje.
Ra'le1ao sam i snimio tru0lo s naj"liCe mjesta5 s u1aljenosti o1 oko %3 jar1i. 9ila je to
je1nostavno omila mesa o"lika ciare5 "e' usta5 0rsnih ili re0nih 0eraja5 o@iju ili o1u?ka. 9ila
je 1ulja o1 A3 sto0a i 0romjera oko #3 sto0a.P
Iste5 #$IG. o1ine 9urton Clark i' Morsko akvarija u Miamiju nala'io se is0re1 otoka
9imini. O, 1u"ini o1 oko #33 sto0a "io je neki olemi stvor @iji su se o"risi jasno ocrtavali na
0a0iru 1u"inomjeN
BA
!a mnoe su lju1e morske nemani samo tema ra'metljivih mornarskih 0ri@a5 ali 1oka'i
naovje?tavaju 1a nije tako
ra.P 9ilo je to u istom 0o1ru@ju is0re1 o"ale Flori1e u kojem je 0omorac J. C. Martin 0ri kraju
1ruoa svjetsko rata vi1io kako olema ho"otnica kli'i mimo njeovo "ro1a. Ali naj@vr?<i
1oka' 1a orija?ke ho"otnice 0ostoje i 1alje je onaj mali sa@uvan koma1 Civotinje i' St.
Auustinea i' 0ro?lo stolje<a.
O1 naj'aonetnijih o1 svih velikih morskih ne0o'nanica5 1ivovskih morskih 'mija i
@u1ovi?ta5 takvo ostatka nema. O1 ovih E u' je1nu moCe"itnu keltsku i je1nu anti0o1sku
i'nimku E u lju1ske ruke nika1 nije 1os0jela ni koCa5 ni 1laka5 ni 0eraja. A i0ak5 vi1jele su ih
tisu<e lju1i5 me1u njima mnoi iskusni 0omorci5 ?kolovani 0riro1o'nanci i oceanorafl.
;oneka1 su stotine lju1i isto1o"no vi1jeli morsku 'miju5 ali nema 0ou'1anih snimaka ni
'na@ajno 0reki1a u lancu oceansko Civota 1a "i oceansko @u1ovi?te "ilo vjerojatno.
MeKutim5 i'vje?taji svje1oka tako su "rojni5 0reci'ni5 0o1ro"ni i trije'ni5
BI
tako sli@ni5 1a se @ini mou<im kako "ar je1na5 a moC1a tri ili @etiri vrste morskih @u1ovi?ta
nastavaju na?a mora. Hu1ovi?ta 'r"ljenih leKa5 lave isturene mnoo sto0a na1 vo1om5 @esto
s rivom i olemim o@ima5 "ijahu o0isivana o1 1revnih vremena. Ima Civo0isnih o0isa u
Drka5 0reci'nih 0oje1inosti starih skan1inavskih 0isaca 0o0ut Olausa Manusa5 0a kro'
sre1njovjekovno ra'1o"lje sve 1o mo1ernih vremena. Do1ine #8G8. "ila je sen'acija ka1 je
*he *imes 0isao 1aje ka0etan freate ratne mornarice .ae1alus5 s 1evetnaest to0ova5
i'vijestio lor1ove A1miraliteta kako je na 0lovi1"i i' In1ije vi1io morsku 'miju. , i'vje?taju
ka0etan M(Yuhae je 'a0isao 1a su 1va1eset minuta le1ali @u1ovi?te i' f0rili@ne "li'ine.
O.aje to "io kakav 'nanac5 "io "ih mu lako 0re0o'nao crte lica olim okom. &ije skretao sa
svojea kursa na juo'a0a1 i 0livao je "r'inom o1 1vanaest 1o 0etnaest milja na sat5
o@ile1no s o1reKenom svrhom.P >elika "r'ina kao i ostale 0oje1inosti koje je M(Yuhae
o0isao 0ostali su karakteristi@ni u i'vje?tajima o susretima sa @u1ovi?tima8 velika 'mijska
lava5 @etiri sto0e J#5% mL isturena i' vo1e5 Okoja nije nika1 1ok smo je 0ratili 1aleko'orom
'aronila 0o1 vo1uP i ne?to sli@no konjskoj rivi smo@enoj na hr0tu5 a veli@ina Ous0oreKena s
0re@kom na?e najve<ea vr?no je1ra u vo1i i'nosila "i najmanje I3 sto0a J#8 mLP.
, Sje1injenim Ameri@kim .rCavama morska je 'mija "ila ve< stara novost. O1 #8#B. @itavo
je1no 1esetlje<e svako se ljeta 0ojavljivala u' Isto@nu o"alu. 2o1 &ahanNta je imala Ojajoliku
lavu o1 1vije sto0ePM u -4nn 9a4u joj je Olava "ila ri"lja ili 'mijska5 u'1inuta 1vije sto0e
na1 0ovr?inu mora5 a slije1ilo ju je se1am ili osam r"a ?to su se kretale valovito kao u
usjenice5 u1aljene je1na o1 1rue 0o ?est sto0aP.
9ernar1 Seuvelmans5 veliki autoritet 'a morske 'mije5 kataloi'irao je vi?e o1 A33
Morska 'mija kakvu je vi1jela 0osa1a enleske freate .ae1alus5 I. kolovo'a #8G8. i'meKu
Rta .o"re &a1e i St. Selene
H,.O>IU*A I! .,9I&+
i'java o@evi1aca i' 0roteklih #A3 o1ina5 ali je nei'"jeCno 1a oni suvremeniji i'vje?taji5 u
1o"a usavr?enih 0omorskih istraCivanja5 najvi?e o0@injuju.
Do1ine #$A$. 1va su Ukota 1oCivjela Civahan susret ko1 otoka Soa4. ;rvi5 *e6 De11es5 neko<
je 0lovio s 0riro1o'nancem Davinom Ma6:ellom5 a 1rui je "io raKevinski ins0ektor na
o1moru5 James Davin. -ovili su na 0u@ini5 0o lije0u vremenu5 sku?e. >e< su "ili o0a'ili
nekoliko kostelja i orostasnih 0sina ka1 je Davin nekoliko milja o1 @amca 'amijetio crni
o"ris. De11es je ovako o0isao ono ?to je uslije1ilo8
O2a1 nam se u@inilo 1a se taj 0re1met 0ri"liCava5 o"ojica smo ustali 1a "olje vi1imo. &e
sje<am se to@no kako je "io "li'u ka1 sam 'a@uo ?i?tanje5 ali svakako sam to @uo 0rije neo
"ih "io o1lu@no moao re<i 1a je 0re1met Civo "i<e. &ije
BB
H,.O>IU*A I! .,9I&+
(Morska neman( viKena u sije@nju #8B$. s 0aro"ro1a Cit4 of 9altimore u A1enskom 'aljevu
na0re1ovalo "r'o5 moC1a tri ili @etiri @vora. 9ojim se 1a smo o"ojica 'ranuto 'urili5 jer je ta
'vijer ?to je is0u?tala vo1u u mla'u i 0olaano nam 0rila'ila "ila sli@na nekoj 0aklenoj nemani
i' 0rethistorijskih vremena.
Dlava joj je 0ou'1ano "ila kao u ma'a5 oko %5A sto0e 1ua@ka5 o@i kru0ne i i'"uljene.
>i1ljivih nosnih otvora nije "ilo5 ali 'ato olemo crveno 'jalo koje kao 1aje rasjeklo lavu u
1vije 0olovine i imalo i'raCene usne. I'a ?ije ostajale su najmanje 1vije sto0e vo1e5 a rekao
"ih 1a smo na 0ovr?ini vi1jeli 8 1o #3 sto0a hr0ta.P
=ivotinja je 0olaano 0rou@avala lju1e i @amac8
ODlava se 1oimala mutnijom i tamnijom o1 tru0a5 koje kao 1a je "ilo ljuskavo a na hr0tu je
imalo olemi na'u"ljeni re"en. Hinilo se 1a 1i?e na usta5 koja su se otvarala i skla0ala u
0ravilnim ra'macimaM ka1 se je1nom okrenula 0rema nama5 us0io sam 'aviriti u nje'ine
crvene ralje5 ali C1rijelo nisam vi1io.P
Ali @u1ovi?ta nisu orani@ena samo na sjeverni Atlantik. Do1ine #$GF. "iv?i ameN
ri@ki marinac *homas Selm i njeova Cena "ili su na 0u@ini ko1 'a0a1ne o"ale Flori1e i
o1je1nom ule1ali kako ravno na njihov @amac 0liva @u1na Civotinja.
O9ila je to svakako Civotinja5 lave velike kao ko?arka?ka lo0ta a vrat joj je str?io na1 vo1om
najmanje @etiri sto0e. Dlava i ?ija "ili su o"rasli kr'nom 0rilenutim o tru05 mokrim i
"listavim u 0oslije0o1nevnom suncu. 2a1 je stila "li'u @amca5 okrenula je lavu i 0ole1ala
ravno u nas. &aj0rije sam 0omislio 1a le1amo nekakvu olemu vi1ru ili tuljana5 ali mi je
'a@as u0alo u o@i 1a to nije nju?ka vi1re ili tuljana. Dlava to stvora "ila je lava nekakve
@u1ovi?ne ma@ke5 samo nisu "ila vi1ljiva nikakva u?esa. 9ila je o"rasla 1lakom5 s0rije1a
0losnata a o@i su joj "ile na0rije1 na lavi. Mokro kr'no "ilo je je1noli@no @okola1nosme1e
"oje. .o"ro omeKene o@i "ile su okrule i ot0rilike veli@ine sre"rno 1olara5 "listavo crne.
*amo 1je su 0o mojem su1u tre"ala "iti usta5 str?ao je @ekinjav "rk o"je?enih krajeva.P
Selm5 iskusan ri"olovac5 0omislio je 1a je to moC1a morski slon ili kakav roKak kari0sko
tuljana5 'a koje se vjeruje 1a je istrije"ljen 0rije 1va stolje<a5 ali je 0otom o1ustao o1 te
0omisli. Rekao je8 OCijeli ro1
B8
H,.O>IU*A I! .,9I&+
(Mora:r(5 corn:allska morska neman5 snimljena u velja@i #$BI. ne1aleko Falmoutha
tuljana ima 1ue5 ?iljaste nju?ke i o@i sa strane lave. =ivotinja koju smo Cena i ja vi1jeli
imala je o@i s0rije1a5 kao u ma@ke.P
I 2ana1a ima vrlo uvjerljivo @u1ovi?te5 0o0ularno na'vano Ca1"orosaur5 koje se o1
0rekretnice ovo stolje<a u re1ovnim vremenskim ra'macima 0ojavljuje na 0u@ini is0re1
>ancouvera.
2a0etan ;aul So:er"4 i' West >ancouvera vi1io a je #$F$.
O;lovili smo na sjever i nekako F3 milja o1 o"ale vi1io sam to stvora koji je i'ronio oko
@etiri sto0e na1 0ovr?inu. ,smjerio sam 0rema njemu5 1a a 0ole1am. !"o @u0erka 1lake
is0rva mi se @inilo 1a i'le1a kao sjeverni me1vje1. 2a1 smo se na?li u0ore1o s njim E a
vo1a je "ila kristalno "istra E vi1io sam samo olem5 1ua@ak luk koji je se'ao najmanje G3
sto0a u 1u"inu i kru0ne o@i. Moj 0rvi oficir na "ro1u "io je neki stari &e:foun1lan1anin i on
je rekao8 (>i1ite li mu o@iR( ,sta i nosa se uo0<e ne sje<am5 samo olemih o@iju. A o@i kao 1a
su se skla0ale i o1o'1o i o1o'o.P
2a0etan So:er"4 se jo? sje<a '"ijeno5 1e"elo5 na"orano tru0a koji je se'ao u
1u"inu 1okle o1 je on moao vi1jeti. A on1a je 0orije?io okrenuv?i "ro1 tako 1a se
Civotinja na?la i'meKu njea i sunca 0a je vi?e nije moao jasno vi1jeti.
I ri"ar .avi1 We"" je je1nom vi1io Ca1148
OJe1no 1ana o1ine #$G#. ri"ario sam is0re1 Ca1"oro 9a4a5 s isto@ne strane otoka. 2a1 je
0o@eo "rijati juoisto@Nnjak5 'aklju@io sam kako je vrijeme 1a se vratim u luku. Imao sam
mla1o 0ilota .avi1a Millera. O1je1nom "li'u mjesta 1je sam ukotvio "ro15 ule1ah kako i'
vo1e i'ranja neo"i@na Civotinja s 0et ili ?est sto0a 1ua@kom ?ijom. Imala je lavu sli@nu
1evinoj. ;o'vao sam .avea Millera5 0a smo o1lu@ili 1a je 0oku?amo uhvatiti lasom i
1ovu@emo 1o o"ale. &ismo moli5 0re"r'o je 0livala. I0ak smo je 0ratili oko tri milje.
;livala je "r'inom o1 oko se1am 1o osam milja na sat i kao 1a je u u"ici nosila ri"u kojom
se hranila5 jer su se 0tice okomljavale i 0oku?avale joj je oteti. Hinilo se 1a str?i 1o"rih ?est
sto0a i'na1 0ovr?ine. Su1e<i 0o 1uCini vrata5 mislim 1a je 0o1 vo1om moralo "iti jo? %3Ntak
sto0a tru0a5 ali 0o1 0ovr?inu nisam moao vi1jeti. &i?ta sli@no u Civotu nisam sreo... >i1io
sam morske
B$
H,.O>IU*A I! .,9I&+
lavove5 orostasne 0sine5 kitove5 ali ni?ta nalik ovom.P
Ca114 je "io 0re1met najsistematskije istraCivanja i' 0rve ruke koje je 1osa1 0rove1eno o
nekom morskom @u1ovi?tu. -e"lon1 i Si"ert5 1vojica stru@njaka 'a "ioloiju mora i'
>ancouvera5 0o'vali su 0reko mjesno ra1ija i novina lju1e koji su vi1jeli Ca114. O1
1va1esetak 0rihvatljivih o0isa ?to su ih 1o"ili ve<ina se nije mola 0oistovjetiti s "ilo kojom
0o'natom morskom vrstom5 a crteCi su naovijestili E nala?avaju istraCiva@i E 1a se u'
kana1sku o"alu ne 0ojavljuje samo je1na ne0o'nata Civotinja.
, 0o@etku #$83. John An1re:s je lovio ri"u ko1 Sechelta5 ne1aleko >ancouvera8
O,le1ao sam lavu 1ua@ku oko #5A sto0e i ?iroku osam 1o 1evet in@a. Imala je kru0ne o@i
nalik na ma@je5 koje su o1raCavale svjetlo kao i ma@je5 a mole su se kretati neovisnoM je1nim
je le1ala u mene5 1ruim 1olje u vo1u. =ivotinja je "ila vjerojatno G3 1o A3 sto0a 1ua@ka5
@ini mi se neka mje?avina 'mije i tuljana.P
&i -e"lon1 a niti Si"ert nisu moli svrstati to stvora.
.ru1je su 0utnici linijskih "ro1ova vi1jeli morsku 'miju Okonjsko i'le1aP 1ua@ku I3 1o
83 sto0a J#8E%G mL5 a #$FG. 0ojavila se u' "ro1 America is0re1 .jevi@anskih otoka.
.ramati@no je iskrsnula i usre1 je1ne 0o1morni@ke akcije. 2a0etan 0o1mornice ,%85 Deor
von Forstner5 1ao je ovaj i'vje?taj8
O.ana F3. li0nja #$#A. na?a ,%8 tor0e1irala je u sjevernom Atlantiku "ritanski 0aro"ro1
I"erian koji je nosio "oati teret. 9ro1 je "r'o 0otonuo5 0ramac se otovo okomito ustremio
uvis. &akon ?to je 0otonuo5 'a ot0rilike 1va1eset i 0et sekun1i5 'a@ula se snaCna eks0lo'ija.
Malo 'atim i' vo1e su suknuli
2a0etan ;aul So:er"4
I3 1o #33 sto0a uvis koma1i olu0ine5 a me1u njima olema morska Civotinja koja se svijala i
1ivlje otimala. , tom sam trenutku "io u tornju sa svojim oficirima5 lavnim strojarom5
naviatorom i kormilarom. Isto1o"no smo je1an 1ruoa u0o'orili na to morsko @u1o. 2ako
a nije "ilo ni u 9rockhausu ni u 9rehmu nismo5 na Calost5 moli ustanoviti ?to je. &ismo
stili snimiti5 jer je Civotinja 0otonula 'a 1eset ili 0etnaest sekun1i. 9ila je oko I3 sto0a
1ua@ka5 kroko1ilsko o"lika5 s @etiri snaCne noe5 s 0liva<om koCicom i 1ua@kim5
'avinutim i ?iljatim re0om.P
=ivi5 'animljivi5 tajanstveni i'vje?taji savr?eno "es0rijekornih i iskusnih o@evi1aca 0onavljaju
se 1oslovno na stotine 0uta. *isu<e lju1i vi1jele su morsku 'miju. A jo? nije1an fi'i@ki ostatak
nije naKen. Sve o1 #8385 ka1 je na Orknev ko1 Ukotske more i'"acilo @u1ovi?te na'vano
Stronsa 9east5 "ilo je slu@ajeva 1a su se nemani nasukale i 1a je to "ilo 0o1u0rto i'javama
o@evi1aca.
Dotovo "e' ra'like5 kao i u slu@aju nemani Stronsa5 0oka'uje se 1a su ta @u1ovi?ta orostasne
0sine. ,inula orostasna 0sina ras0a1a se na vrlo varljiv na@in. &aj0rije ot0a1aju ralje5 koje
se 1rCe
83
H,.O>IU*A I! .,9I&+
samo malim koma1om mesa5 a ostaje mala lu"anja i tanak vrat sli@an 'mijskom. ;otom se5
"u1u<i 1a samo ornji 1io re0ne 0eraje nosi ki@mu5 1onji ras0a1ne tako 1a 1onje 0eraje
i'le1aju kao noe. &e"rojeno 0uta je takav ostatak nalik na @u1ovi?ni "io ra'loom
Osen'acijeP o morskoj 'miji.
Ali je1an slu@aj5 ne0o'nat ve<ini lju1i koja se "avi tim 0re1metom5 stavlja u sumnju tvr1nju
1a nika1 nije1no morsko @u1ovi?te nije is0livalo na o"alu.
.oo1ilo se to u ljetu #$G%. ka1 je Charles Rankin5 o0<inski sluC"enik u Dourocku na
?kotskoj rijeci Cl41e5 "io ometen u ratnim 1uCnostima 0rituC"om 1a se s o"ale ?iri stra?ni
'a1ah. Si?ao je na Cal 'aje1no s 0re1ra1nikom i tamo 'atekao vrlo neo"i@no tru0lo. Rankin je
"io u 1voumici. >aljalo je 'a?tititi nosnice a i '1ravlje stanovnika Dourocka5 ali je isto1o"no
tu "ilo ne?to ?to je 'nanosti moC1a ne0o'nato. 2ao ?to se Rankin sa1a 'ariCljivo 0risje<a5
na'vao je 2raljevski ?kotski mu'ej5 ali ta ustanova nije 0oka'ala nikakvo 'animanje. !atim je
0omislio 1a tru0lo snimi5 ali "ila je to 'a"ranjena 'ona i ratna a je mornarica o?tro na to
0o1sjetila ka1 je 'atraCio 1o'volu 'a snimanje. *ako je na0osljetku @u1ovi?te i' Dourocka
"ilo raskoma1ano i 'ako0ano na mjestu 1je se s0aljuje ra1sko sme<e.
Ali5 Rankin je "io5 i jeste5 0e1antan @ovjek i njeov se o0is ne moCe tek tako 'anemariti. >rlo
je jasan u 0ole1u svoje nala'a8
O9ilo je 1ua@ko ot0rilike %B 1o %8 sto0a5 a 0et 1o ?est 1e"elo na naj?irem mjestu. .okje
leCalo na "oku5 tru0lo se u nekim 1ijelovima @inilo ovalnim5 ali kut 0lovaka u o1nosu na tijelo
uka'ivao je 1a je 1io tru0a 1ok je Civotinja "ila Civa "io okruao. Ako je tako5 on1a "i ?irina
"ila 1onekle manja. Dlava i vrat5 tru0 i re0 "ili su ot0rilike je1nako 1ua@ki5 vrat i re0
0ostu0no su se uvijali o1 tru0a.
;eraja nije "ilo. Dlava je "ila ra'mjerno mala5 0o o"liku sli@na tuljanovoj5 ali je u"ica "ila
mnoo ?iljatija a vrh lave 0losnatiji. Heljusti su se 0rekla0ale5 a na1 o@ima "ile su kao
i'"o@ine E recimo5 jaki o@ni luk. , svakoj vilici "ili su kru0ni ?iljasti 'u"i. O@i su "ile
ra'mjerno velike 0o0ut tuljanovih5 ali vi?e 0ostrance lave.
Re0 je "io @etvorokutan 0o o"liku 1okje leCao5 a @inilo se 1a aje Civotinja 'a Civota 1rCala
us0ravno. 2ro' tanku koCu 0ro'irali su se us0ore1ni re1ovi
&eman Stronsa5 koju je #838. more i'"acilo na o"alu Orkne4ja5 kako ju je u 0ismu svojem
sinu na Ce4lonu JUri -ankaL nacrtao Sir Ale6an1er Di"son
t
8#
H,.O>IU*A I! .,9I&+
(kostiju( hrskavi@na5 sjajna5 usta i'le1a. Imao sam 1ojam 1a su se te (kosti( 0o1 tankom
o0nom 'avr?avale le0e'asto i 1a su tvorile vrlo 1jelotvoran re0. Hinilo se 1a je re0 je1nake
veli@ine i'na1 i is0o1 sre1i?nje crte.
S0rije1a na tijelu "io je 0ar 0lovaka u o"liku slova -5 a straa sli@an5 kra<i ali ?iri. Svi su
'avr?avali (ko?tanom( strukturom sli@nom re0noj i nema sumnje 1a su se moli ra?iriti na
je1nak na@in.
*ru0 je "io o"rastao rijetkom tvr1om @ekinjastom (1lakom(5 usmjerenom unatra. ;rema re0u
"ila je u?<a5 a je1nako i na straCnjim ru"ovima 0lovaka. I?@u0ao sam je1nu @ekinju i'
0lovka. 9ila je 1ua oko ?est in@a5 koni@na i 'a?iljena na svakom kraju 0o0ut @eli@ne 0leta<e
ile i takve 1e"ljine5 ali ne?to ja@e savitljiva. .rCao sam tu @ekinju u la1ici ure1sko stola i 'a
neko vrijeme ustanovio 1a se osu?ila i savila u s0iralu.
2oCa Civotinje "ila je latka i ka1 smo je ra're'ali ustanovili smo 1a je ra'mjerno tanka ali
Cilava. Hinilo se 1a Civotinja nije imala 1ruih kostiju osim kralje?nice. Meso je "ilo je1noliko
tamNnoruCi@asto5 salasto i te?ko se re'alo ili sjeklo. &ije krvarilo5 a 0o1 0ritiskom se 0ona?alo
kao 1e"ela Celatina. &a mjestu 'a koje mislim 1a je "io Celu1ac Civotinje naKen je koma1i<
vuneno 0letiva kao o1 1Cem0era i5 jo? neo"i@nije5 mali uao tankoa 0amu@no stolnjaka E
'aje1no s resama.P
,' takvu 0e1anteriju i 0o1ro"nost te?ko je tvr1iti 1a je Rankinovo @u1ovi?te "ilo morski 0as
ili "ilo koja 1rua 0o'nata vrsta.
Sli@an 'animljiv nala' 0ojavio se 0onovno tek 'a tri1eset i 0et o1ina.
, juCnom 1ijelu *iho oceana5 is0re1 o"ale &ovo !elan1a5 Ja0anci s 0rili@no velikom
flotom orani'iraju lov na linje. Satelitski snimci su 0oka'ali ja@a svjetla ri"arske flote o1
"ilo koje 1ruo i'vora
svjetla na 'emlji5 uklju@uju<i i rasvjetu &e: )orka. , rujnu #$BB. u tom je 0o1ru@ju ja0anski
ri"arski "ro1 !ui4oNmaru i'vukao i' mora neCeljeni ulov.
&eman u ras0a1aju<em stanju koja je i'vu@ena snimljena je na 0et klju@nih snimaka. !aje1no
s mjerama i iska'om 0omo<nika 1irektora 0roi'vo1nje ri"arske kom0anije *ai4o5 Michihiko
)anoa5 i 0resu1nim koma1ima mesa s 0eraje5 one su nerije?ena 'aonetka5 'ato ?to je 0osa1a
!ui4oNmaru5 "oje<i se 1a truleC nemani ne 'atruje njihov ulov5 "acila tru0lo natra u more.
=ivotinja je "ila 1ua FF sto0e J#3 mL i @ini se 1a nije imala hr0tenih 0eraja. &e1voj"eno5
'"unila je iskusne ri"are na "ro1u. Snimci5 koma1i mesa i o0isi koje su 1onijeli '"unili su i
naj"olje ja0anske "ioloe mora. &eki jo? vjeruju 1a je 0osrije1i orostasna 0sina koja se
0revi?e ras0ala 1a "i je lako 0re0o'nali. MeKutim5 1r Fujio )asu1a s tokijsko sveu@ili?ta 'a
ri"arstvo i je1an o1 vo1e<ih "ioloa mora ne misli tako. &aj0rije je nalasio8 O, nije1ne
0o'nate velike vrste tru0 nije tako i'1uCen.P O"lik tijela i smje?taj 0eraja sasvim su 1rua@iji
neo u morsko 0sa5 i'javio je i 'aklju@io8 O&e moCemo na<i nije1nu 0o'natu ri"lju vrstu u
koju "i se uklo0ila Civotinja ?to su je i'vukli ko1 &ovo !elan1a. Ako je to je1na vrst
morsko 0sa5 on1a je ona jo? ne0o'nata nauci.P
Jo? su 1va Ja0anca sli@no mi?ljenja. O"ata i *omo1a i' tokijsko &acionalno
0riro1oslovno mu'eja kaCu8 O;ri0a1ala ta Civotinja sku0ini morskih 0asa ili je to morski
re0til5 ne 0o'najemo ni je1an ro1 ni vrstu koji "i joj "ili sli@ni.P
MeKutim5 mou<e je 1a "ar 'a neke susrete s morskim @u1ovi?tima moCemo na<i o"ja?njenja
koja5 0rem1a neo"i@na5 tre"a traCiti unutar ranica konvencionalne "ioloije. &akon i'vje?taja
je1no ri"arsko "ro1a u #$I%. Sovjeti sa1a naaKaju 1a Stellerova morska krava5 arkti@ki
O.oN
8%
H,.O>IU*A I! .,9I&+
1oP o1 @etiri tone5 'a koju se vjerovalo 1aje istrije"ljena u 1evetnaestom stolje<u5 moC1a jo?
Civi u 9erinovu moru. !a tom olemom Civotinjom5 koja se hranila morskim alama i
s0avala na leKima5 traa i enleski istraCiva@ .erek Sutchinson5 koji vo1i eks0e1icije na
Aleutske otoke is0re1 o"ale Aljaske. Stellerova morska krava5 olema Civotinja sli@na morCu5
o1ovarala "i mnoim o0isima @u1ovi?ta. IstraCiva@i na 1alekom sjeveru "ili su 0o@etkom
#$83. neo@ekivano osokoljeni ka1 su Sovjeti i'vijestili 1a je ronlan1ski kit5 'a koje se
mislilo 1a je na ru"u istre"ljenja5 viKen u "rojnom jatu ne1aleko o1 rta Stonehearta. I'"rojeno
je vi?e o1 #A3 Civotinja5 a &. .oro?enko i' ;acifi@koa oceanorafsko instituta 'a
'nanstveno istraCivanje u >la1iNvostoku kaCe8 OMoC1a ti kitovi 'naju 'a koma1 otvorena
mora u 'imskom le1u i us0jeli su i'ma<i na?em oku time ?to ujesen ne sele na ju.P
>e< morski slonovi5 lamantini i morCevi E sve 0o'nate Civotinje E morska su "i<a koja
mou 0restra?iti i '"uniti svako tko ih 1ota1 nije vi1io. Se1mo0rua Celva5 najve<a o1 svih
kornja@a5 moCe "iti 1ua 1o #3 sto0a JF mL5 a i'nenaKuju<e je ras0rostranjena. Hu1ovi?te
Soa45 ne1voj"eno5 ima neke crte kornja@e.
Ali sve to 'aje1no je1va moCe o1ovoriti na stotine i stotine i'java i' 0rve ruke vjero1ostojnih
0oje1inaca mnoih naro1nosti5 koji svojim i'javama ne mou 1o"iti
ni?ta osim 0orue5 ali u0orno "iljeCe svoje susrete s morskim 'mijama.
MoC1a u ovom slu@aju moCemo "iti siurniji neo u "ilo kojoj 1ruoj suvremenoj misteriji
?to 'aoku0lja na?u ma?tu 1a <e je1no 1ana morska 'mija 0ruCiti kona@ni 1oka' svoje
0ostojanja.
2omentar Arthura C. Clarkea8
9e' o"'ira 1a li je Civot 0o@eo u oceanu E a kao ?to smo vi1jeli5 1anas neki 'nanstvenici u to
sumnjaju E ne moCe "iti 1voj"e 1a se najve<a i naj"i'arnija Civa "i<a mou na<i u moru.
&ije1an @ovjek '1rava ra'uma nije moao 'amisliti ulje?uru ili orija?ko linja E ili o1vratne
male 'majeve i' 0o1'emno svijeta. , us0ore1"i s njima Oolema morska 'mijaP nije ni 0o
@emu oso"ito neo"i@na E osim 0o tome ?to nam us0je?no i'mi@e.
MoC1a to i nije 'mija E neo ri"a ili @ak sisavac. Jo? vjerojatnije to nije OonaP ili OonP5 neo
OoniP.
, svakom slu@aju5 ira skriva@a ne moCe vi?e 1uo 0otrajati. .vije najmo<nije 'emlje svijeta
u0inju se svim sre1stvima 1a "i ocean 0ostao O0ro'iranP E 1a "i o"ostrano mole otkrivati
atomske 0o1mornice. Je1no <e 1ana njihov olem 0o1morski arsenal 0rislu?nih i 1ruih
tajnih ureKaja i'nijeti na vi1jelo neka i'nenaKenja 'a "ioloe.
8F
#
________ A k_______
2ruovi i us0ravljeno
kamenje
Stonehene i Ave"urv
, lije0o ljetnje jutro 'ora 0olaano ru1i na1 1olinom Salis"urvja. ;un sat 0rije i'laska sunca
Stonehene i humci velikoa 0rethistorijsko ro"lja koji a okruCuju jasno se ocrtavaju u
0rvom Cuto'elenom svjetlu 1ana.
, sjenci kamenih "lokova .rui1i5 s kukuljicama i u "ijelim haljama5 0o.@eli su o1i?nju
svetkovinu vatre i vo1e5 slave<i 1ola'ak naj1uCe 1ana u o1ini. ,nutar vijenca kruCno
0ore1anih kamenih "lokova su malo"rojni sretnici sa sluC"enom 0ro0usnicom8 novinari5
fotorafi i seljaci i' o"liCnje Ames"urvja. I'van krua5 i'a 'a?titne ora1e o1 "o1ljikave
Cice5 oku0ila se malo"rojna sku0ina.
;ri'or koji su svi 1o?li vi1jeti 0o@inje nekoliko sekun1i 0oslije 0et ujutro5 ka1 se na 1ua@kom
ru"u o"'orja 0ojave 0rve sun@ane 'rake. *o je 0o@etak 1oaKaja ?to su lju1i koji su otovo
0rije G333 o1ina i'ra1ili Stonehene to@no is0lanirali. Samo 'a ljetne suncostaje ili
solsticijaQ mou 0romatra@i u sre1ini krua vi1jeti kako sunce i'la'i to@no i'na1 Seel Stonea5
koji se u'1iCe G3 jar1a JF3 mL 0o1alje o1 krua.
.ok se 0rve 'rake 0omaljaju5 1rui1ska sve@anost 1ostiCe vrhunac 0oklikom8 OI'la'i5 o SunceT
&eka mrak no<i i'"lije1i o1 'raka tvojea veli@anstveno sjajaTP
Ali 1ramatika njihovo o"re1a5 ?to tako 0ristaje vremenu i mjestu5 'amaljuje
Q -jetni solsticij5 %#. li0nja5 ili ljetna suncostaja naj1uCi je 1an u o1iniM 'imski solsticij5 %#.
0rosinca E 'imska suncostaja E najkra<i je 1an u o1ini.
-ijevo8 Stonehene
autenti@nu tajnu Stonehenea8 naime5 tim .rui1ima ov1je 'a0ravo nije mjesto.
&ema sumnje 1a su 0rije rimsko osvajanja u 9ritaniji 0ostojali .rui1i. Julije Ce'ar ih je
o0isao kao vrlo u@ene lju1e Okoji se 0re0u?taju ras0ravama o 'vije'1ama i njihovim
0utanjama5 veli@ini svemira i !emljeP. &eke o1 njihovih 1jelatnosti "ile su manje u@ene5
"u1u<i 1a su njihovi rituali o"uhva<ali i Crtvovanje lju1i 'a ?to su 0rimjenjivali Ooleme
likove is0re0letene o1 ranja5 koje su 0unili Civim lju1ima i
Julije Ce'ar o0isao je Crtvovanje lju1i u
kojem su olemi likovi is0unjeni Civim lju1ima "ili
s0aljivani 1a "i umilostivili keltske "oove
8A
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
SuvremeniN .rui1i nastavljaju s o1i?njim o"re1ima 0rem1a 'nanstvenici sa1a vjeruju 1a je
Stonehene i'raKen 1avno 0rije 1rui1skih vremena
ta1a ih 'a0alili tako 1a je Crtve utao 0lamenP. MeKutim5 0ovjesni@ari i arheolo'i nisu na?li
@vrsta 1oka'a 1a .rui1e 0ove'u s kamenim kruovima i5 0rem1a uo0<e vrlo malo 'namo o
.rui1ima5 ono malo ras0oloCivih 1oka'a u 1revnim tekstovima uka'uje 1a su "ili na vrhuncu
svoje mo<i tisu<u o1ina nakon ?to je i'raKen Stonehene5 ka1 je njeova 0rvo"itna namjena
1ota1 moC1a ve< 1avno "ila 'a"oravljena.
Suvremeni .rui1i5 koji stiCu na ljetne solsticij ske o"re1e automo"ilom i luksu'nim
auto"usom5 1uuju svoje mjesto u Stoneheneu romanti@nim teorijama 0rou@avatelja starina
se1amnaesto i osamnaesto stolje<a 0o0ut Johna Au"revja J#I%IE #I$BL i Williama
Stukelevja J#I8BE#BIAL5
8I
koji su @itali Ce'arov o0is .rui1a i "e' ikakva 1oka'a 0ove'ivali ih s us0ravnim i kruCno
0ore1anim kamenim "lokovima na koje su nai?li na svojim 0utovanjima "ritanskim
krajevima. *ako 1anas 0osjetitelji tih O1rui1skih hramovaP 'ami?ljaju 1a su ih i'ra1ili
sve<enici tajanstvene5 okrutne i 1revne 1rui1ske reliije.
!a0ravo5 nitko ne 'na 0ou'1ano tko je i 'a?to sara1io te kruove o1 kamenih "lokova5 a
ra'lo tome je je1nostavan8 ra1itelji nisu imali 0ismo. Stoa arhitekti Stonehenea nisu
moli ostaviti nikakve 1okumente ili nat0ise koji "i o"jasnili 'a?to su tu neo"i@nu
konstrukciju smjestili u0ravo na Salis"urv ;lainM 'a?to su 0omije?ali kamenje i' okolice s
1ruim5 isko0anim vi?e o1 %33 milja 1alje5 na juo'a0a1u WalesaM 'a?to su a tisu<ama
o1ina ra'arali i 0onovno ra1iliM ili 'a?to su 0o1i'ali oleme kamene "lokove je1an na 1rui
na
na@in 0rikla1niji 'a ra1nju 1rvom. A5 0ovrh svea5 nisu nam ostavili nikakva 'naka o tome
@emu je Stonehene sluCio i5 stoa5 ni 'a?to je kru is0laniran tako 1a se 'rake sunca
0ojavljuju na o1reKenom mjestu samo 'a ljetne suncostaje.
Stonehene nije osamljena tajna5 'ato ?to je samo je1an o1 tisu<e 0rethistorijskih vijenaca
kruCno 0ore1anih kamenih "lokova ra'asutih 9ritanskim otocima i sjeverN
Ave"ur4 i' 'raka8 'natno najve<i kameni kru u >elikoj 9ritaniji
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
nom Francuskom. Arheolo'i vjeruju 1a su "ili 0o1i'ani i'meKu F%A3. i #A33. o1ine 0rije
na?e ere. ;ostoje<i kruovi su se sa@uvali 'ato ?to su "ili saraKeni u 0o1ru@jima koja su sa1
'a"a@ena i rijetko nastanjena8 moC1a tisu<e 1ruih nisu i'1rCali 0ritisak vremena te su "ili
namjerno ra'oreni ili su se sto0ili s krajolikom.
, otovo svakom 0ole1u vijenci kruCno 0ore1anih kamenih "lokova 'aonetka su 'a
arheoloe. ;onaj0rije5 jako se ra'likuju 0o veli@ini. &a 0rimjer5 2eel Cross u Croku ima
0romjer samo 1evet
8B
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
Callanish
SJ+>+R&O MOR+
#33 mik
#33 km
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
sto0a J%5BA mL5 a Ave"urv u Wiltshireu okruCuje je1no @itavo selo.
Sam Ave"urv je nevjerojatan 0othvat. ;okriva %85A akri J##5A haL i njeov vanjski o0ko0 "io
je vi?i o1 1vokatne ku<e. *e?ko je 'amisliti kako su ra1itelji moli lomiti u "r1ima kre1u s
O0ijucimaP na0ravljenim o1 o1"a@enih srne<ih roova.
.a "i na0ravili lavni kru5 morali su 1ovu<i "lokove te?ke moC1a i I3 tona5 na 1rvenim
saonama i u@vr?<ene koCnatim remenjem5 i' u1aljenosti o1 mnoo milja. ;rije neo su moli
krenuti saonama5 tre"alo je 0osje<i stotine sta"ala i 0rokr@iti sta'u u ta1a jako ?umovitom
0o1ru@ju. 2a1 je o1ine #$F8. je1an mali kameni "lok o1 osam tona "io vra<en na svoje
0rvo"itno mjesto u kruu5 1vanaest lju1i s @eli@nim u'etima ra1ilo je taj 0osao 0et 1ana.
I'ra1nja Ave"urvja je stoa morala "iti ra1 mnoih nara?taja5 @ije je oruKe "ilo 0rimitivno a
Civot kratka5 okrutna "or"a 'a o0stanak.
Dore8 Do1ine #$F8. 0onovno je us0ravljen (9ar"er Stone( u Ave"ur4ju. ;okraj kamena stoji
W. +. >. Joun5 0omo<nik Ale6an1era 2eillera5 orani'atora to 0othvata
-ijevo8 Ras0rostranjenost us0ravljeno kamenja i kamenih kruova na 9ritanskim otocima
;ole1 na kartu 0oti@e i 1rua 0itanja8 na juoistoku 9ritanije nema vijenaca o1 kruCno
0ore1anih "lokova E moC1a 'ato ?to su tamo?nji lju1i ra1ije ra1ili 1rvom5 1ok je na
sjevero'a0a1u Ukotske @esto i 0o nekoliko kruova na vrlo malom 0o1ru@ju.
!"unjuje i stil ra1nje5 koji se ra'likuje o1 0o1ru@ja 1o 0o1ru@ja. , 'a0a1noj +nleskoj
kameni vijenci su 0rostrani i otvoreni5 1ok su 0o0ri?ta u sjeveroisto@noj Ukotskoj manja s
neo"i@nim ras0ore1om kamenja u fokusnoj to@ki8 olemi 0oloCeni kameni "lok kojem sa
svake strane stoji je1an us0ravljen.
Utovi?e5 arheolo'i nisu na?li otovo ni?ta ?to "i im 0omolo o"jasniti namjenu tih u kru
0ore1anih kamenih "lokova. ;rofesor Richar1 Atkinson s ,niversitv Colleea u Car1iffu5 koji
je 0e1esetih o1ina na?ea stolje<a 0o@eo otka0ati u Stoneheneu5 kaCe8
OMoramo se 0omiriti s tim 1a o 1uim ra'1o"ljima 0ro?losti ne moCemo ni?ta sa'nati.
2ameni kruovi su arheolo?ki jalova 0o1ru@ja. , njima i oko njih nema otovo ni@e ?to "i
nam 1alo naslutiti ?to se tamo 1oaKalo5 i nije naKeno a0solutno ni?ta ?to "i nam omou<ilo
1a 0ou'1ano 'namo @emu su sluCili.P
&ala'i ko1 Stonehenea 0otvrKuju to le1i?te. &aKeno je 0ijuka o1 roova kojim su 1revni
ra1itelji ko0ali ru0e 'a usaKivaNnje "lokova5 maljeva 'a o"ra1u kamena5 koma1a kremena i
sjekira5 krhotina rn@aNrije i' ra'li@itih ra'1o"lja5 ko?tanih iala i 0oneki kostur. MeKutim5 ti
nam nala'i E ni o1vojeno ni 0ove'ano E ne o1aju ?to se tu 1oaKalo ili ?to je "ilo na umu
lju1ima koji su ih o1loCili ili o1"acili u kruu. *o jo? vi?e i'nenaKuje jer 'namo 1a je to
mjesto "ilo u u0otre"i oko tisu<u o1ina. Je1ini je tra moC1a u0ravo u 0omanjkanju nala'a8
nema nikakva traa Oot0acimaP koje "iste o@ekivali na<i na mjestu nastam"a i naselja.
8$
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
2ako 1r John Woo1 1rCi 1a je is0laniran Castleri8 J#L 2ol@i< A je 'a"ijen u 0re1viKeno
sre1i?te 0rstena. *ri kono0ca je1nake 1uCine u0otrije"ljena su 1a tvore @etiri istostrani@na
trokuta. , kutove su 'a"ijeni kol@i<i5 a 'atim kol@i<i C i . na 0ola 0uta i'meKu sre1i?nje i
uaonih kol@i<a. J%L !a kol@i< A 0ri@vr?<en je kono0ac i 0ovu@en 1o to@ke M 0reko to@ke C.
Castleri ne1aleko 2es:icka
2ono0ac je ta1a 0resije@en na 1uCini to@ke M.
JFL 2ono0cem je o0isan luk o1 M 1o &5 okre<u<i se oko C 1ok slo"o1no ne 0ro1uCi 1o
kol@i<a . na 1ruoj strani Jali 1a ne 'a0ne o kolac OL.
JGL ;rele1 u'1uCne linije AO. 2a1 je kono0ac i'ravnan5 1o1aj kol@i< 9 na kraju kono0ca.
O1veCi kono0ac s A5 0riveCi je1an kraj 'a 9 i 0usti 1a kono0ac kruCi oko to@ke Y5 kako "i
nacrtao ostatak krua.
$3
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
O2ao 1a su se ra1itelji kamenih kruova o1nosili 0rema njima onako kako se mi o1nosimo
0rema crkviP E kaCe Atkinson. E OO@ile1no je 1a su to "ila 0ose"na mjesta5 1je se ne
"aca sme<e.P
;rethistorijska eometrija
.ok arheolo'i ta0kaju5 matemati@ari i tehni@ari su otkrili jo? je1nu 1o1atnu tajnu. 2aCu 1a su
mnoi kruovi hotimice "ili i've1eni tako 1a "u1u sve samo ne savr?en kru. *o neo"i@no
svojstvo 0rvi je istakao Ale6an1er *hom5 "iv?i 0rofesor raKevinarstva na sveu@ili?tu u
O6for1u5 koji jo? o1 #$F$. o1ine istraCuje mealitske isko0ine. *hom je i'mjerom kruova
0o cijelom 9ritanskom oto@ju i sjevernoj Francuskoj 0rona?ao nekoliko ti0ova tlocrta. &eki5
kao Machrie Moor na otoku Arran u Ukotskoj5 su eli0seM 1rui5 kao kameni vijenac koji
okruCuje ro" u Clava Cairnsu ne1aleko Invernessa5 su jajolikiM tre<i5 0o0ut s0ektakularno
-on Me an1 Ser .auhters J.ue Me i nje'inih k<eriL u -ake .istrictu u +nleskoj5 su
s0ljo?teni 0rstenovi. O!a0ravo5 toliko kamenih kruova nisu kruCnice5 0a ih moj otac i ja vi?e
ne na'ivamo kruovima. !ovemo ih kamenim 0rstenovimaP E kaCe sin i sura1nik 0rofesora
*homa5 1r Archie *hom. Ako *homovi imaju 0ravo5 njihov 'aklju@ak naovje?tava 1a su
lju1i 0rethistorijske 9ritanije umjeli i'ra@unati eometrijske likove 0unih %333 o1ina 0rije
;itaore.
;rem1a je to sasvim mou<e5 1r John +1:in Woo15 koji je mnoo o1ina 0rou@avao tlocrte
vijenaca kruCno 0ore1anih kamenih "lokova5 vjeruje 1a 'a to nije "ila 0rijeko 0otre"na
matemati@ka eometrija kakvu mi 0o'najemo5 neo vrlo 1o"ro ra'vijen smisao 'a o"lik.
Castleri u Cum"riji5 na 0rimjer5 moao je "iti is0laniran s nekoliko koma1a uCeta i kolaca.
li
&e:rane5 saraKen jo? F%A3 o1ina 0rije na?e ere5 je1na o1 najve<ih mealitskih ro"nica
na 9ritanskim otocima
Dra1itelji "i nacrtali ni' us0ore1nih istoNstrani@nih trokuta. *a1a "i crta@i E u ni'u 0okreta u
kojima "i se lavna linija okretala oko nekih kolaca5 a 0resko@ila 1rue E moli o0isati
lukove koji stvaraju i'1uCen 0rsten ili eli0su. I0ak5 ostaje 0itanje 'a?to "i se ra1itelji toliko
tru1ili 1a ra1e kamene vijence koji nisu kruCniceR 2ako se o"lici 0onavljaju5 te se oko
tre<ina svih kamenih kruova u 9ritaniji moCe svrstati u neku o1 ?est kateorija5 mora 1a su
ra1itelji namjerno crtali u0ravo takve o"like. Utovi?e5 jajoliki o"lici5 i'1uCeni 0rsteni i eli0se
su kasnije 1atuma8 ?to je kameni vijenac stariji5 to je vjerojatnije 1a <e "iti 0ravilna kruCnica5
0a tako ima 1ostatno 1oka'a 1a je 1revni @ovjek usavr?io umije<e 1a crta to@ne kruove.
*o 0oti@e 1aljnja 0itanja8 ?to je nanalo ra1itelje kamenih vijenaca 1a svoje tlocrte sve vi?e i
vi?e kom0licirajuR 2ako su us0jeli 0ronositi svoje i1eje 0rethistorijskom 9ritanijom 1je su
na mnoo mjesta ?ume "ile tako uste 1a je5 0rema i'reci5 vjeverica mola 0retr@ati o1
Chelmsfor1a 1o Anlesevja a 1a nije1nom ne i'iKe i' 'aklonaR
$#
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
&e:rane 'a 'imsko solsticija JsuncostajeL8 svjetlost 0a1a 0rola'om sve 1o straCnje 'i1a
ro"ne komore
Astronomska 0ove'anost8 &e:rane
&i?ta u ve'i s kamenim kruovima nije tajnovitije ili mai@nije o1 0itanja njihova
astronomsko 'na@enja. *eorije o tome 'asjenile su u novije vrijeme sve 1rue ras0rave.
!amisao 1a su neki vijenci kruCno 0ore1anih kamenih "lokova "ili okrenuti 0rema
o1reKenom 0oloCaju Sunca5 Mjeseca ili @ak 'vije'1a5 nije nova. Ona svakako i1e unatra 1o
osamnaesto stolje<a5 ka1 je William Stukelev u svojoj knji'i o StoneNheneu 'a"iljeCio 1a je
kamenje svrstano 0rema i'lasku sunca na ljetni solsticij. , 0o@etku ovo stolje<a astronom Sir
&orman -ockver o"javio je koje je sve 0ove'anosti s astronomijom otkrio 0rilikom mjerenja
u Stoneheneu.
&ajje1nostavniji i naj1ramati@niji 1oka' 1a je 0rethistorijski @ovjek 0rou@avao i koristio
kretanje ne"eskih tijela ne 0otje@e o1 kamenih kruova neo o1 1viju veli@anstvenih ro"nica
Eje1ne u Irskoj5 a 1rue na Mainlan1u u Orknevjskom oto@ju.
&e:rane tumulus Jtumulus E ro"ni humakL smje?ten je na o"alama rijeke 9o4ne5
nekoliko milja uskim seoskim 0utevima o1 ra1a .rohe1a u Re0u"lici Irskoj. Restauracijom
njeova veli@anstvena 'ao"ljena svo1a5 o0to@ena "listavo"ijeNlim kvarcom i 0roCeta ovalnim
ranitnim o"lucima5 otkriven je kao je1no o1 raKevinskih @u1a 1revnih vremena. ;rem1a je
malo 0o'nat i'van Irske5 &e:rane ima 0ose"no 'na@enje8 i'raKen je oko F%A3 o1ina 0rije
na?e ere5 ot0rilike A33 o1ina 0rije ei0atskih 0irami1a. Stoa je on i najstarija 0ostoje<a
raKevina na svijetu.
;rije 0et tisu<a o1ina lju1i koji su na0asali "oate 0a?njake 1oline rijeke 9o4ne o1vukli su
o1 rje@ne o"ale %33.333 tona kamena i milju 1alje 0o@eli ra1iti &e:rane. , 0o1noCju
humka 0oloCili su 1eve1eset i se1am masivnih ru"nih kamenih "lokova i u mnoe uklesali
'amr?ene ?are. ,nutar njih su o1 GA3 0losnatih kamenih "lokova i'ra1ili ho1nik koji vo1i 1o
na1svoKene ro"nice5 te u svaku o1 nje'ine tri 0rostrane komore smjestili 0litak "a'en o1
avanturinaQ.
.o ?e'1esetih o1ina ovo stolje<a E ka1 je 0rofesor Michael O(2ellv s ,niverNsit4 Colleea
u Corku5 je1an o1 vo1e<ih irskih arheoloa5 1o?ao 1a iska0a i restaurira &e:rane NE ro"
je ve< vi?e o1 %A3 o1ina "io turisti@ka atrakcija. JOtkrivenje slu@ajno5 #I$$.L *ako ne
i'nenaKuje 1a je O(2ell4 us0io na<i samo ?aku o1 kostiju koje je ro"nica u svojim kamenim
"a'enima tre"alo 1a sa1rCi. Ali5 us0rkos 0osjetiocima koji su vi?e o1 1va stolje<a 0rola'ili
kamenim ho1nikom u 0ot0ornjima 0o1uN0rijetu ro"nicu5 najs0ektakularnija tajna
&e:ranea jo? nije "ila otkrivena.
2a1 je O(2ellvjeva restauratorska eki0a uklonila travu i korov sa svo1a5 na?la je i'na1 ula'a
neo"i@an @etvorokutni otvor. 9io je na0ola 0ritvoren @etvorokutnim
Q vrsta kremena 'elene "ojeM svjetluca 'latnoCuto
$%
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
Maes So:e u Orkne4ju8 ro"na komoraM 'i1ovi su raKeni kao suho'i1 o1 kamenih "lokova
koji tijesno 0rianjanju
koma1om kristali'irana kvarca5 jama@no namijenjenim 1a sluCi kao 'aslon. &a kvarcu je "ilo
ore"otina8 o@ito je "io @esto o1mican i namican na u'an otvor i'na1 lavno u'la'a5 @vrsto
'a0e@a<eno 0losnatim "lokom kamena te?kim 0et tona.
Ali5 @emu je otvor sluCioR 9io je 0remalen i smje?ten 0revisoko 1a @ovjeku sluCi 'a ula'.
;rofesor O(2ellv sjetio se tra1icionalne i'reke u ovom kraju 0rema kojoj na Ivanje sunce
uvijek sja u ro". MoC1a je Ostro0ni san1u@i<P5 kako su a na'vali5 "io uraKen 'ato 1a "i
sunce ljeti molo 0ro1rijeti u ro"nicu a 1a ne tre"a o1micati teCak kamen s ula'a. OMeKutim5
"ilo je 0osve o@ito 1a to '"o 0oloCaja sunca ne moCe "iti 'a ljetno solsticijaP E kaCe
O(2ellv. E OStoa5 ako je uo0<e sunce tre"alo ovamo sjati5 je1ina mou<nost 'a to "ila je
0o@etkom 'ime5 'a 'imske suncostaje.P
, 0rosincu #$IB. Michael O(2ell4 o1ve'ao se i' svoje 1oma u Corku 1o &e:ranea.
Stajao je kraj ro"nice 0rije i'laska sunca5 s0reman 1a 0rovjeri svoju teoriju. O9io sam
0ot0uno sam. &i Cive 1u?e @ak ni na cesti5 niCe 1olje. 2a1 sam
u?ao u ro"nicu5 'nao sam 1a <e se i'la' sunca mo<i vi1jeti jer je ne"o "ilo ve1ro.P
MeKutim5 "io je 0ot0uno nes0reman 'a ono ?to je uslije1ilo. 2a1 su se 0rve 'rake sunca
0ojavile na1 re"enom na 1ruoj o"ali rijeke 9o4ne5 jarki je sno0 naran@asto svjetla 0ro1ro
i'ravno kro' Ostro0ni san1u@i<P u sre1i?te ro"nice.
O9io sam 1oslovno 'ranut. Sno0 je is0rva "io tanak kao olovka5 0otom se ?irio E 1o
1e"ljine o1 oko ?est in@a. *oliko se svjetla o1raCavalo s 0o1a 1a sam moao ho1ati
unutra?njo?<u "e' svjetiljke i i'"je<i su1are s kamenjem. 9ilo je tako jasno 1a sam vi1io i
svo15 %3 sto0a na1 lavom.
O@ekivao sam 1a <u @uti las ili osjetiti hla1nu ruku na ramenu5 ali vla1ao je muk. I ta1a5
nakon nekoliko minuta5 kako se sunce 0omicalo na 'a0a15 sno0 svjetla 0o@eo se suCavati i
0otom je 0onovno 'avla1ao 0ot0un mrak.P
&akon #$IB. O(2ellv je svake o1ine 1ola'io u &e:rane 'a 'imske suncostaje u 'oru i
svake o1ine s naj0ovoljnija 0oloCaja5 leCe<i na ravnom 0je?@anom tlu ro"nice5 le1ao kako
"listava 0lo@a sunca is0unjuje Ostro0ni san1u@i<P i rasi0a sno0 svjetla ho1nikom5 0reko
njeova lica5 1o u1u"ine u 1nu ro"nice. *a aje 0reci'nost uvjerila 1a je taj efekat "io
una0rije1 smi?ljen.
OMora 1a su ra1itelji 'a 'imska solsticija 0rosje1ili @itav ni' o1ina ov1je na o"ronku5
0rate<i ka1 se sunce 0o@inje na o"'orju kretati na ju i o1reKuju<i to@ku ka1 se 0o@inje
vra<ati. 2a1 su to utvr1ili5 moC1a su u 'emlju 'arinuli ni' kolaca i iscrtali 0lan 0rola'a.P
MeKutim5 tre"alo je rije?iti jo? je1an 0ro"lem. OStro0ni san1u@i<P tre"ao "i "iti 0reci'no
niveliran s o"'orjem5 a kako svaki
$F
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
o1 kamena vaCe oko tonu5 0oloCaj 0rore'a morao je "iti o1reKen 0rije 0o@etka ra1nje.
.o1ajmo tome @injenicu 1a je ro"nica i'raKena na "reCuljku i 1a nje'ina komora leCi ?est
sto0a J#58 mL vi?e o1 ula'a5 i 1jelo ra1itelja &e:ranea jo? vi?e 'a0anjuje.
Astronomska 0ove'anost8 Maes So:e
&a Mainlan1u u Orknevjskim otocima stoji Maes So:e5 jo? je1na ro"nica s ho1nikom5
i'raKena oko %IB3. o1ine 0rije na?e ere5 I33 o1ina nakon &e:ranea. Smje?tena na ru"u
je'era5 okruCena s je1ne strane vrlo tankim kamenovima krua Stenness a s 1rue naherenim
0rstenom 9ro1ar5 Maes So:e je vjerojatno najmanje 0osje<eno o1 svih ra1iteljskih @u1a
1revno svijeta. , nju vo1i ho1nik o1 nisko ula'a 1o komore visoke #I sto0a JG5$ mL.
!i1ovi su raKeni o1 kamenih "lokova5 suhim 'i1anjem5 s0ojenih tako tijesno 1a se meKu njih
ne moCe uurati ni sje@ivo noCa. I Maes So:e je mjesto ho1o@a?<a 'a 'imska solsticija.
Svake o1ine %#. 0rosinca @lanovi starih orknevjNskih o"itelji 'atraCe na farmi s 1rue strane
ceste klju@ o1 Maes So:ea5 i "u1u u tri sata 0oslije 0o1ne 0u?teni u ro"nicu. .ola'e 1o
nje'ine mra@ne komore5 ali ne 1a 0romatraju i'la' neo 'ala' sunca.
Mjesni u@itelj Manus S0ence 0rvi je5 jo? #8$F5 'a"iljeCio taj 0oloCaj. !amijetio je 1a je5 ako
stoji u sre1i?tu ro"nice5 Ovi1ik vrlo orani@en i 1osiCe uokru tek nekoliko jar1i. Hu1no je
?to u sre1i?tu to suCeno vi1ika5 a u1aljen G% lanca Jne?to manje o1 kilometraL stoji monolit
ko1 9arnhousea... >i'ualno 0okrivanje 1ua@ko ho1nika Maes So:ea i us0ravno kameno
"loka ko1 9arnhousea 0revi?e je uo@ljivo 1a "i "ilo slu@ajno.P
S0ence je imao 0ravo8 'a 'imska solsticija5 ka1 sunce 'ala'i i'a 9arnstonea koji je u1aljen %%
jar1a J%35# mL5 njeove 0oslje1nje 'rake je1ini 0ut u o1ini o"asjaN
$G
ju i mra@nu komoru Maes So:ea. 9a? kao i u &e:raneu5 sunce moCe 0ro1rijeti u komoru
kro' O0o?tanski ormari<P velik #8 in@a JGI cmL5 smje?ten i'na1 kamena koji 'atvara ula'. *o
moC1a o"ja?njava jo? je1nu tajnu Maes So:ea E neo"i@an 'avoj ula'no ho1nika5 koji je
tako raKen moC1a 'ato 1a "i omou<io ula' suncu nakon ?to je ro"nica "ila 0ro?irena.
>jeruje se 1a su vijenci kruCno 0ore1anih kamenih "lokova raKeni mnoo o1ina nakon
ro"nica s komorama kakva je &e:rane i 1a5 moC1a5 o0ona?aju njihov o"lik. *u teoriju
0o1u0ire @injenica 1a je &e:rane okruCen 0o@ecima je1no krua5 a Maes So:e niskim
'emljanim nasi0om. Hitavi Okom0leksiP E sastoje<i se o1 je1no ro"a i je1no krua 'a
svaku o"itelj E 0o0ut krua Stenness i Maes So:e ro"nice na Orknevjskim otocima5 "ili su
raKeni isto1o"no5 i to naovje?tava 1a se tra1icija 0ove'ivanja raKevinsko 0rojekta s
astronomijom moC1a ro1ila u 0rethistorijskih lju1i. , svakom slu@aju5 ko1 mnoih kamenih
kruova jasno se vi1i astronomska 0ove'anost. &ajs0ektakularnija o1 svih je ko1 -on Me
an1 Ser .auhters J.ue Me i nje'inih k<eriL u -ake .istrictu5 1je 'a 'imska solsticija
sunce 'ala'i i'a same -on Me5 kamena "loka vi?e o1 $5A sto0a J%5$ mL5 koji stoji i'van
krua i5 ?to je 'na@ajno5 1rua@ije je eolo?ko ti0a o1 0e1eset i 1evet Ok<eri.P
Astronomska 0ove'anost8 2intra:
Mno?tvo tajni kamenih kruova E njihova eometrija5 ne1ostatak ikakvih 1ruih nala'a i
njihova 0ove'anost s astronomijom E 0otaknulo je "e'"roj teorija o njihovoj u0otre"i.
Mnoe ne moCemo shvatiti o'"iljno5 ali ostale su i'a'vale "urne ras0re5 meKu njima ni?ta
manje teorije o svrsi astronomske 0ove'anosti. I ov1je je lavni 1o0rinos 1e"ati 1ao 0e1antan
0rofesor Ale6an1er *hom. , stu1ijama o"javljenim
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
;ole1 i' 'raka na kameni vijenac 9ro1ar na Orkne4ju. *aj olemi kru moC1a je "io
Mjese@ev o0servatorij.
naj0rije u aka1emskim @aso0isima i'nio je misao 1a je 0rethistorijski @ovjek ra1io vijence
kruCno 0ore1anih kamenih "lokova kao astronomske 0oka'atelje i 1a mu je njihov ras0ore1
0rema Suncu5 Mjesecu i 'vije'1ama omou<avao 1a o1re1i klju@ne 1atume u o1ini. Je1an
na@in 'a to5 vjeruje *hom5 "io je 1a svrsta kamenje 0rema i'raCenim eorafskim o"licima na
o"'oruM tu je svoju teoriju moao i 0rovjeriti.
, je1nom 0ustom 0olju u 2intra:u u Ukotskom viso@ju stoji je1an je1ini kamen. Ov1je
o"'orom 1ominira otok Jura i njeov orski lanac ;a05 u1aljen %I milja JG% kmL. ;rofesor
*hom je i'ra@unao 1a <e se 'a 'imska solsticija 0oslje1nje 'rake 'ala'e<e sunca 0ojaviti u
je1nom 0rocije0u meKu "r1ima ako 0romatra@ stoji to@no u 0ro1uCetku o1 us0ravno
kameno "loka. Ali5 0rem1a je teorija na 0a0iru i'le1ala
1o"ro5 0ostojala je je1na 'a0reka8 o"liCnji re"en5 sa1a o"rastao 1rve<em5 "io "i s0rije@io
1revne autore to kalen1ara 1a sunce 1oista vi1e u 0ro1uCetku s kamenom5 te stoa i 1a u
samom 0o@etku o1re1e mjesto kamenom "loku. &e0okole"ani5 *homovi su traali 'a
mjestom s koje se isto1o"no moCe vi1jeti i otok Jura i monolit. &a?li su a visoko ore na
je1noj klisuri8 1ua@ku5 usku i'"o@inu koja5 kako su 0osumnjali5 moC1a nije "ila
u0otre"ljavana samo 'a 0romatranje neo je i 0ose"no "ila i'raKena 'a tu svrhu.
*a je misao 'aro"ila ma?tu je1no o1 vo1e<ih ?kotskih arheoloa 1ra +uana Mac2iea5 i'
Sunterian Museuma u DlasNo:u. *u je "ila je1instvena 0rilika 1a se s 0omo<u iska0anja
o"jektivno 0rovjeri teorija o astronomskoj 0ove'anosti. , ljetu #$B3. i #$B#. Mac2ie je
iska0ao na i'"o@ini ko1 2intra:a i u"r'o je ko0anjem is0o1 samo treseta otkrio sloj
kamenja. 2a1 je 0o'van 0e1olo5 kako "i 'aklju@io 1a li je
$A
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
;rofesor Michael 3_ell4 s ,niversit4 Colleea u Corku5 istaknuti arheolo @ija su istraCivanja
u &e:raneu i 1ru1je uvelike 0ri1onijela na?em ra'umijevanju us0ravljeno kamenja i
kruova
kamenje tamo 1oneseno ili se ni' "rije samo skotrljalo5 Mac2ieve na1e i slutnje *homovih
"ile su 0otvrKene. ,0otrije"iv?i ve< 0otvrKenu tehniku 0o'natu kao strukturna 0etroloija5
is0itan je 0oloCaj kamenja na 0latformi. ;ronaKeno je 1a to kamenje nije 0ore1ano onako
kako to "iva ka1 se omila kamena o"ru?i5 neo u o"liku kal1rme kakvu je5 kako je 0o'nato5
u 1revna vremena ra1io @ovjek.
;oslje1nji test 0rove1en je u 0rosincu #$BB5 ka1 se 1r Archie *hom u svojem ra1nom kiltu i
ka0utu 0o0eo na 0latformu ko1 2intra:a i usmjerio teo1olit na ;a0e na Juri. , 0rvih nekoliko
minuta sun@eva 'ala'a usjek u "r1ima "io je 'astrt o"lacima. Ali 0otom E o"laci su se
ras0r?ili i5
trijumfalno 0otvrKuju<i o"iteljsku teoriju5 otkrili 0oslje1nji luk sunca 1ok se ono s0u?talo i'a
"r1a u rijeku onako kako je 0retka'ao.
*homovi su na?li jo? mnoo 1ruih mjesta koja su 0o0ut 2intra:a "ila jasno 0ove'ana s
0utanjama Sunca ili Mjeseca5 0rem1a ni je1no nije 'a to 0ruCalo tako uvjerljiv 1oka' kao ?to
je terasa i'raKena lju1skom rukom. Oni vjeruju kako mou 1oka'ati 1a su lju1i kameno
1o"a "ili vrsni astronomi koji su 0rou@avali ne"o '"o njea samo i5 0o0ut njihovih
1ana?njih naslje1nika5 s 0omo<u ne"eskih tijela i'vo1ili 0rora@une.
*o je vrlo 0rivla@na teorija8 misao kako mu1raci @ekaju 'ala' sunca u 2intra:u5 ili stoje na
0ose"no i'raKenim humcima ko1 0rstena 9ro1ar 1a "i 0romatrali Mjesec5 @aro"na je ali
ni0o?to nera'"orita. Malo tko o1 onih koji su 0rou@avali 1ostinu<a 1revno @ovjeka misli 1a
je on "io manje intelientan o1 suvremeno @ovjeka. ;rofesor Atkinson5 ranije strastveni
0rotivnik stanovi?ta (astroNarheoloa(5 sa1a vjeruje 1a u teorijama *homovih i njihovih
slje1"enika ima mnoo ?to?ta. OStatisti@ki su 1oka'i takvi 1a ih ne moCete tek tako ot0isatiP
E kaCe. E OSvakako ima 0ovo1a 'a 0o"liCu anali'u. *hom u tome nije isklju@iv. On kaCe8
(Ov1je su moje teorije i moji 'aklju@ci. ;rionite i vi 0a vi1ite ho<ete li se sloCiti sa mnom.(P
*homovi slje1"enici o1a'vali su se i'a'ovu sa stra?<u5 formuliraju<i teoriju o elitnoj sku0ini
astronoma koja je o"ila'ila 'emljom 1a ?iri svoje 'nanje o svemiru. , je1nom smionom
eks0erimentu5 neki se ameri@ki u@itelj i'loCio o0asnosti 1a slomi vrat ho1aju<i 0o ornjim5
0o0re@nim "lokovima Stonehenea5 kako "i 0rovjerio i1eju 1a su 1revni astronomi koristili
u1u"ljenja u 0o0re@nim "lokovima kako "i o1re1ili smjerove i'laska Mjeseca u 'na@ajnim
to@kama njeova ciklusa.
$I
2u<a mrtvih 1u?a
;ro"lem je ?to teorije temeljene na astronomiji ne mou u cijelosti o1ovoriti na tajnu vijenca
kruCno 0ore1anih kamenih "lokova5 jer mnoi nisu 0reci'no astronomski svrstani. Utovi?e5
neki astronomi kriti'iraju isklju@ivo astronomsku inter0retaciju i tvr1e 1a se ona 0rejako
oslanja na statistike a 0remalo na stvarne 1oka'e na terenu5 i 1a su se mnoa 0o0ri?ta o0isana
kao o0servatoriji i'mijenila 1o ne0re0o'natljivosti o1 vremena ka1 su "ila i'raKena. Mnoo
je vjerojatnije 1a je 0ove'anost s astronomijom 1io o1ovora i 1a je "ila 'na@ajan element u
o"re1ima i vjerskom ritualu 1revne 9ritanije.
;rofesor O(2ellv 1rCi 1aje to "ila svrha ra1iteljima &e:ranea5 ka1 su svoju ro"nicu
okrenuli 'imskoj suncostaji JsolN
*he Rollriht Stone u O6for1shireu E vijenac 0romjera FG jar1a JF# mL sa se1am1eset i
se1am o1 vremena istro?enih kamenova
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
sticijuL. Smatra 1a su lju1i @ije su kosti "ile 0oloCene u kamene "a'ene u komori "ili 0ose"no
cijenjeni u svojem 1ru?tvu E moC1a su umjeli 0roricati ili vra@ati E i 1a je &e:rane "io
hram 0osve<en 1u?ama umrlih. .ok @eka u ro"nici 1a najkra<e 1ana u o1ini svane sunce5
O(2ellv ra1o naaKa kakvi su se o"re1i moC1a tamo '"ivali 0rije 0et tisu<a o1ina.
OMislim 1a ra1itelji &e:ranea nisu ra1ili samo ro"nicu neo i ku<u 'a mrtve5 1om u
kojem <e 1u?e oso"itih lju1i Civjeti vrlo 1uo. .a "i to osiurali5 ra1itelji su 0o1u'eli
0ose"ne mjere kako "i ro"nica "ila 0ot0uno suha5 kakva je ostala 1o 1anas. S o"ale5 "li'u
u?<a 9o4ne u1aljeno 1eset milja5 1onijeli su 0ijesak i5 0omije?ano s 0e@enom 'emljom5
utisnuli u s0ojeve velikoa stro0no kamenja. 2ako "i se 0ot0uno osiurali 1a ki?a ne<e
0roka0ljivati5 u krovne kamene re1e usjekli su kanale
$B
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
Oi8
Au"re4 9uri5 lavni 0re1ava@ 0rethistorije u 2ole1Cu vi?e o"ra'ovanja u Sullu i istaknuti
stru@njak 'a kamene kruove
1a je sve1u 1ruamo. .a je to mjesto "ilo o1reKeno samo 'a o1laanje mrtvih5 ne "i imalo
smisla 0rovo1iti sve te mjere.P
O(2ell4 0re1viKa 1a se na 1an solsticija is0re1 ukra?ena kamena "loka koji 'atvara ula'5 u
mraku 0rije svitanja5 oku0ljala sku0ina o1a"ranih lju1i. >jeruje 1a se5 kako se "liCio i'la'
sunca5 netko 0o0eo 1o otvora i'na1 ula'a i o1maknuo 0lo@u o1 kvarca koja aje 0rivremeno
'atvarala. Uto se 1alje 1oaKalo moCe se samo naaKati. MoC1a su lju1i 1onosili 0onu1e
1u?ama umrlih. Ima 1oka'a 1a se to '"ivalo u sli@nom ro"u u .anskoj5 1je su is0re1
ru"no kamenja naKeni ostaci o1 G333 '1jelica 'a hranu. Ili su5 moC1a5 molili 1u?e umrlih 1a
im 0omonu u o1ini koja 1ola'i.
Ako je O(2ellv u svojem tuma@enju mai@no fenomena u &e:raneu na
is0ravnom 0utu5 0rivla@no je 'amisliti kakvi su se o"re1i o1vijali5 0otaknuti ne"eskim
0ojavama5 u vijencima kruCno 0ore1anih kamenih "lokova.
;rijenosnici enerije
MeKutim5 ima i @u1nijih teorija o svrsi kamenih kruova. Stonehene su5 na 0rimjer5
'ami?ljali kao 1revno trkali?te5 arenu 'a "or"e s "ikovima5 ratni s0omenik5 ro" 9oa1iceje i
kao sletali?te &-ONa. ;rem1a Malo tko 1anas takve i1eje shva<a o'"iljno5 je1na je 1rua
teorija u novije vrijeme i'a'vala veliko u'"uKenje J0rem1a ne meKu arheolo'imaL. &je'ini
0o"ornici vjeruju 1a kamenje 1revnih kruova moCe i'vla@iti i ot0u?tati eneriju i' !emlje i
Sunca5 i 1a su kruovi "ili 0o1i'ani na mjestima 1je se ona mola cr0sti. *o "i5 kako kaCu5
o"jasnilo 1revno vjerovanje 1a kamenje ima mai@ne ljekovite mo<i ?to je5 kako je
'a"iljeCeno5 u 1vanaestom stolje<u tvr1io Deoffrev o1 Monmoutha. ;i?u<i o StoneNheneu5
kaCe O.. .u tom kamenju ima maije i ljekovite mo<i 0rotiv mnoih "olesti... jer tu nema
nije1no kamena koji ne 0osje1uje o1liku ili vi1arsku s0oso"nostP.
*o je fascinantna misao i u mnoome je1nako ra'"orita kao i nejasne leen1e o 0lesu 1jevica
i o lju1skim Crtvama. Do1ine #$B$. sku0ina istraCiva@a5 koja je 0otaknula 0okus ?to a je
na'vala 'majskim 0rojektom5 o"javila je neke 'animljive 0reliminarne re'ultate 0rou@avanja
0o1u'eta ko1 Rollriht Stonesa E krua o1 se1am1eset i se1am o1 vremena i'riCeno
kamenja u O6for1shireu. +ki0a5 0re1voKena je1nim 'nanstvenikom5 i'vijestila je 1a je u
vrijeme svitanja uhvatila na1'vu@ne 0ulseve koje je emaniralo kamenje. Isti su 0okus 0onovili
na suvremnijem us0ravnom kamenju5 kao ?to je "etonski Or1nance Survev *ri ;oints5 i nisu
otkrili takve 0ulseve.
$8
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
Jesu li5 1akle5 kameni kruovi "ili 1revni 0rijenosnici enerije5 elektri@ne ku0ke 'a "olesne i
uko@eneR Mnoima <e to 'vu@ati nemou<e i teret 1oka'a nesumnjivo leCi na 'aovara@ima
Oenerije i' tlaP5 ali 'nanstvenici su 1oCivjeli 0otvr1u i mnoo neo"i@nijih teorija. MeKutim5
vjerojatnije je 1a je 0rava svrha kamenih kruova "ila manje neo"i@na. Oni malo"rojni koji su
svestrano 0rou@ili kamene kruove vi1e ih kao sre1i?ta reliijske i 1ruih sve@anosti 'a
o"itelji i 'aje1nice ra?trkane 0o ustim ?umama 0rethistorijske 9ritanije. OMorate ra@unati s
0lesovima u kamenim kruovimaP E kaCe Stuart ;iott5 "iv?i 0rofesor arheoloije na
sveu@ili?tu u +1in"urhu i je1an o1 vo1e<ih autoriteta o vijencima kruCno 0ore1anih kamenih
"lokova. E O&a0osljetku5 0ostoje 1vije osnovne vrste 0lesa E u ravnoj liniji ili u kolu. Jesu
li moC1a 0lesali oko kamenja ili u'1uC 0rila'a koji vo1e 0rema veli@anstvenom kruu
Ave"urvjaRP
&aje1nom o1 0o0ri?ta krua naKeno je la'"alo8 svirala i're'"arena o1 la"uKe noCne kosti.
&a 1ruom 0o0ri?tu5 u Walesu5 neki je arheolo utvr1io 1aje okoli?ni teren sa"ijen
ne0reki1nim stu0anjem ili 0lesanjem. OMoC1a su to "ili oraKeni 0rostori 'a "ooveP E kaCe
;iott E Oi ra'lo tome ?to su nala'i u njima tako rijetki moC1a je o"re1no @i?<enje ili ?to
su5 mou<e5 lju1i rijetko ka1 ula'ili u sveti 0rostor meKu kamenim "lokovima.P
>jerski o"re1i
Reliiji je 0otre"na teoloija5 a 1r Au"rev 9uri5 arheolo i autor 0rihva<eno 1jela o kamenim
kruovima5 @ovjek je koji je vi?e o1 "ilo koa 0ri1onio nje'inoj rekonstrukciji. .r 9uri je
1osa1 najo"uhvatnije 0rou@io 1oka'e 1o"ivene ranijim iska0anjem vijenaca kruCno 0ore1anih
kamenih "lokova i teorija koje ih o"ja?njavaju. ;oslije svea5 1r 9uri vjeruje 1a su kruovi
"ili crkve5 ka0elice i kate1rale 1revnih vremena i s0reman je naaKati ?to se u njima '"ivalo.
.a 0rotuma@i svoje teorije5 o1a"rao je 1ivlji ali romanti@ni krajolik malo vijenca kruCno
0ore1ano kamenja u 'latnom 0olju je@ma ko1 Castle Frasera5 ne1aleko o1 A"er1eena na
sjeveroistoku Ukotske. *aj 0rsten5 0o0ut ostalih u tom 0o1ru@ju5 ima oso"inu koja nije "ila
o"ja?njena sve 1otle 1ok je 9uri nije 0o@eo 0rou@avati8 je1an 0oloCen kameni "lok s
juo'a0a1ne strane5 kojem sa svake strane stoji 0o je1an us0ravljen. Hak i 1anas to@nost
kojom su ra1ili 1revni ra1itelji o1u'ima 1ah. -i"ela 0oloCena na svaki o1 tih kamenova5 u
"iloN kojem o1 kruova5 0oka'uje 1a i nakon @etiri tisu<e o1ina leCi savr?eno vo1oravno.
OMnoi su to nastojali o"jasnitiP E kaCe 9uri E O0a su istraCivali jesu li 0oloCeni "lokovi
okrenuti u smjeru 1je <e sunce 'aci 'a 'imsko solsticija5 ili 1je <e 'aci Mjesec. Ili @ak s
onim kruovima koji su na juoNjuoistoku5 jesu li u istoj crti s i'la'e<im Mjesecom ili
Suncem5 ali sve to ne vrije1i.P .rui su 0oku?ali 0rona<i orijentaciju 0rema 0lanetima kao ?to
je >enera ili 'vije'1ama 0o0ut Ca0elle5 ali takoKer "e' us0jeha. *a1a5 0rou@avaju<i 0lanove
kruova i' A"er1eenshirea5 1r 9uri je shvatio 'a?to su 0oloCen kamen i 1va 0o"o@na
smje?teni u juo'a0a1ni 1io krua. O1ovor je "io i'nenaKuju<e je1nostavan. , no<i ka1 je
mjesec na ne"u i 0rola'i ne"om crtom i'meKu juoistoka 1je i'la'i i juo'a0a1a 1je 'ala'i
u je1noj to@ki te 0utanje @ini se kao 1a 'astane i'na1 0oloCena kamena i le"1i i'meKu o"a
"o@na. 9uri vjeruje 1a je takvo 0laniranje 0oloCaja kamenova E jer nije molo 0omo<i 1a se
utvr1e to@ke u nekom kalen1aru E moralo irati vaCnu ulou u o"re1imaM u0ravo kao ?to je5
moC1a5 Sunce 1ominiralo ritualima u &e:raneu i Maes So:eu.
S ove vremenske u1aljenosti nemou<e
$$
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
je re<i ?to je Mjesec 'na@io ra1iteljima vijenaca u kru 0ore1ano kamenja. 9uri naaKa8
O*o je molo "iti mjesto kamo su5 0o vjerovanju ta1a?njih lju1i5 o1la'ili mrtvi ili o1akle su se
raKali novi. Molo je to "iti mjesto koje 1aje ili o1u'ima Civot. Ili mjesto o1akle su 1ola'ile
1o"re Cetve ili 1usi.P
;o1r?ka i1eji 1a su "ar ovi ?kotski kruovi "ili 'asnivani 'a Mjese@eve o"re1e 1o?la je
neo"i@nim otkri<em unutar nekih o1 njih8 na stotine o"lutaka o1 kvarca koji su5 kako kaCe
9uri5 moC1a 0re1stavljali minijaturne Mjesece i otovo 0ou'1ano o1raCavali Mjese@evu
svjetlost.
O1 otkri<a na mjestima 0o0ut Castle Frasera Au"rev 9uri moCe o0isati o"re1e kakvi su se5
moC1a5 tamo o1vijali8
O*o su mjesta strave. O0stanak lju1i koji su ra1ili te kruove "io je vrlo nei'vjestan. &isu
'nali ?to i'a'iva me<avu5 ili su?u5 ili e0i1emiju. >i1jeli su kako im umiru 1jeca5 kako 0ro0a1a
uro1M ne svake o1ine5 ali ka1 se to '"ilo5 nisu to moli s0rije@iti jer nisu shva<ali u'roke. ;a5
ako se naKete u takvom 0oloCaju 'au'mete stav che sera5 sera E ?to <e "iti5 "it <e E ili
nastojite ne?to 0o1u'eti.P
9uri vjeruje 1a su ra1itelji kruova molili 1u?e umrlih neka se 'au'mu 'a njih. ;oloCen
kamenje5 moC1a5 sim"oli'irao ula' u ro" E moC1a ih je na to na1ahnuo 1ivno i're'"aren
kamen na ula'u u &e:Nrane E a ko?tani slojevi naovje?tavaju ritualne smrti. 2o1
-oanhea1 of .aviot5 1ruo krua 0oloCeno kamena ne1aleko o1 Castle Frasera5 naKeno je
0et funti sitnih kosti8 Calosni ostaci mnoe 1jece. Ima i traova vatri5 koje su mole "iti
0ore"ne loma@e. O"re1i su moC1a "ili u vrhuncu ka1 je Mjesec stajao na1 0olenutim
kamenom5 uokviren "o@nim "lokovima5 i svakih 1evetnaest o1ina5 jer '"o @u1na Mjese@eva
kretanja ne"om njeova "i
#33
0utanja "ila tako niska na o"'oru 1a "i se @inilo kako se kotura 1uC same 0ovr?ine kamena8
1oista @u1esan 0ri'or.
;rem1a 9urlove teorije 'vu@e mnoo 0rihvatljivije o1 0ri@a o 1revnoj astronomskoj eliti ili
tajanstvenim i'vorima enerije5 nema kona@na o1ovora na 0itanje8 'a?to su ti sjajni vijenci
kruCno 0ore1anih kamenih "lokova 0o1i'aniR &akon toliko tisu<a o1ina nika1 ne<emo sa
siurno?<u i?ta 'nati o lju1ima koji su 'a so"om ostavili te nijeme kamene testamente svojih
vjerovanja5 osim 1a su to "ili na?i 0reci i 1a su kameni "lokovi stoa 1io na?e nasljeKa i
kulture.
OMisterija <e uvijek ostati snaCna5 jer arheoloija moCe 0rona<i samo koma1i< 0ro?lostiP E
kaCe Au"rev 9uri. E O, rukama su nam krhotine rn@arije i 0olomljena lju1ska kost5 nijemi
kameni "lokovi i Mjesec koji 0rola'i i'na1 njih. Sve su to nijemi svje1oci5 i nika1 ne<emo
vi1jeti lju1e kako 0le?u5 niti @uti njihovo 0jevanje ili 1je@ji 0la@5 niti <emo vi1jeti 0ro0ast
uro1a. 2a1ri smo samo ne'natno 'akora@iti u mrak.P
2omentar Arthura C. Clarkea8
, 0ole1u takvih struktura kao ?to je Stonehene samo se je1no moCe re<i 0ou'1ano8 lju1i
koji su ih ra1ili "ili su mnoo intelientniji o1 mnoih koji su o njima na0isali knjie.
&e moCe se 1ostatno @vrsto nalasiti 1a su 1revni arhitekti E na?i 0reci 0rije samo 1vije
stotine nara?taja E "ili lju1i je1naki kao i mi. .a ih je u 1jetinjstvu oteo neki vremenski stroj
i 0renio u na?e 1o"a5 moli su 0ostati astronauti ili 'nanstvenici ili novinski ure1nici E ili W5
0o?tovani @itao@e... &ema 0otre"e 1a 'a'ivamo "ilo kakve mai@ne ili misterio'ne sile5 jo?
manje intervenciju nekih Ovi?ihP "i<a5 1a "ismo o"jasnili njihova 1ostinu<a.
Ono ?to ne moCemo o"jasniti E i moC1a nika1 ne<emo mo<i E jest8 'a?to su to ra1iliR I0ak5
tijekom 0ovijesti @ovjek se u0u?tao u velike 0othvate koji su nara?tajima 0oslije njea @esto
"ili "esmisleni. Mi vi?e ne moCemo shvatiti mentalitet onih koji su ra1ili sjajne kate1rale5
0rem1a imamo 1o"re 0isane 'a0ise o sre1njem vijeku i @esto 'namo @ak i imena ra1itelja.
2oliko je on1a teCe shvatiti ?to je 0okretalo lju1e koji nisu 1rua@ije moli 0oslati svoje misli
i vjerovanja u "u1u<nost E osim nijemim svje1o@anstvom svoa tru1aR
*ek vrlo ne1avno su tre'veni arheolo'i E 'a ra'liku o1 smu?enih mistika E 0rihvatili
stanovi?te 1a je O0rimitivniP @ovjek moC1a 'nao mnoo vi?e o astronomiji5 eometriji i
mjerni?tvu neo5 recimo5 0rosje@ni 1ana?nji ra1ski stanovnik. O tome koliko vi?e jo? je
s0orno5 i vjerojatno <e tako i ostati sve 1otle 1ok ne "u1e istraCen i i'mjeren mnoo ve<i "roj
tih 1revnih kruova.
2R,DO>I I ,S;RA>-J+&O 2AM+&J+
,vijek je vrlo o0asno re<i8 OIma stvari koje nika1 ne<emo 'natiP. .anas moCemo mjeriti
tem0eraturu 1avno nestalih mora5 jakost i smjer !emljina manetsko 0olja 0rije 1eset tisu<a
o1ina5 i 1o"iti mnoo 1ruih 0o1ataka uhva<enih u kostima5 lini5 o1ovima i se1imentnom
stijenju... *ako <emo5 moC1a5 je1no 1ana mo<i otvoriti 0ro'or u 0ro?lost5 kao ?to je S. D.
Wells 1avno ma?tao u svojoj kratkoj 0ri@i *he Drisl4 Folk JSa"lastan 0ukL8
OMoC1a <e 1o<i 1an ka1 <e ta 0onovno 0ronaKena sje<anja i'rasti tako Civo kao 1a smo
oso"no "ili tamo i 1ijelili ushit i strah tih 0raiskonskih 1anaM moC1a <e 1o<i 1an ka1 <e
oleme 'vijeri 0ro?losti u na?oj ma?ti 0onovno oCivjeti5 ka1 <emo ?etati 1avno nestalim
0o0ri?tima5 iste'ati naslikane u1ove 'a koje smo 1rCali 1a su 0rah5 i 0onovno osjetiti Sun@ev
sjaj o1 0rije milijun o1ina.P
#3#
I
9i<a i' je'era
, 0oslje1njem i'"rojavanju 1eve1eset i je1an @ovjek vi1io je @u1ovi?te Cham0 i' je'era
Cham0lain u Sjevernoj Americi. Hini se 1a je ono 1ua@ka vrata5 'mijolika tru0a 1ua@koa
1o F3 sto0a J$ mL i mrke "oje koCe. S 1rue strane5 @u1ovi?te i' je'era Winni0eosis u
Manito"i u 2ana1i E Mani0oo E otovo je uvijek viKeno sivo 0o0ut ?kriljca5 s r"ama i
je1nim je1inim room koji mu str?i s 0otiljka O0o0ut telesko0aP. Utovi?e5 tvr1i se 1a je
fotorafirano i viKeno kako 0liva naokolo s mla1un@etom. Issie5 naj0o0ularnije ja0ansko
@u1ovi?te u je'eru Ike1a5 ima 1vije r"e i ve< je 0ri"avilo nekom os0o1inu MatsuN"ari
#33.333 jena kao nara1u 'a 0rvu fotorafiju Issie ?to ju je ras0isalo ra1sko vije<e I"usukija.
&ajslavnije o1 svih @u1ovi?ta5 ono i' -och &essa5 ne1avno je reistriralo svoje F 333.
o@evica. 9ilo je snimano filmski5 fotorafirano i traCeno sonarima5 'astra?ilo je ronioce i lju1e
u @amcima. .rua @u1ovi?ta rese je'era u Uve1skoj5 Irskoj5 &ovom !elan1u5 Africi i
Sovjetskom Save'u. Australija ima svoju5 1akako to"ol@astu5 ver'iju E 9unvi0. ;ostoji i
-aarfljotsormur na Islan1u.
O1 svih neo"ja?njenih 0ojava na?ea vremena O@u1ovi?ta i' je'eraP naj@e?<e su viKena i5
vjerojatno5 najvi?e snimanaM ve<ina o@evi1aca vrlo su ule1ni i normalni lju1i. MeKutim5
@u1ovi?ta su nam uvijek i'micala5 0rem1a su njihova 0o1ru@ja kretanja relativno orani@ena.
O'"iljni 1oka'i o njihovom Civotu uta0aju se u moru 0rijevara i smije?nih teorija. Issie je
E nakon ?to je5 navo1no5 i'ronila ne1aleko o1 ljetovali?ta u juCnom Ja0anu koje je 0o0ularno
meKu mla1encima na "ra@nom 0utovanju E "ila #$B8. naraKena 0ose"nom 0romatra@nicom
koju je sve@ano otvorila trenutna miss hi"iskus.Q O1u?evljene 0ristalice su 0otom u je'ero
i'lile ?ake5 u na1i 1a <e se Issie 0ona0iti i i'roniti 1a "i se 0ra<akala na 0ovr?ini. UveKani su5
manje slavljeni@ki5 i'ra1ili 1ivovsku stu0icu 'a @u1ovi?te Storsjon i 'a meku namjestili
svinj@e5 ali 1osa1 nisu imali lovinu. Oo0oNo5 koji se 0ojavljuje u je'eru Okanaan u
'a0a1noj 2ana1i5 1o"io je ime 0o je1nom musicalu i' 1va1esetih o1ina ovoa stolje<a5 u
kojem se 0jevalo8
Mati mu uholaCa a otac kit. Dlava mu malena i o1 re0a samo nit. Oo0oo se 'vao.
!a0ravo5 otkako se #$FF. otvorio O'latni ru1nikP -och &ess viKenjem i snimcima5 u 0ri@ama
o je'erskim @u1ovi?tima uvijek je "ilo 0rimjese musicNhalla. MeKutim5 lju1i koji javljaju o
susretima s @u1ovi?tima naj@e?<e nisu tako ve1ro ras0oloCeni. 2a1 je #$BB. +rin &eel4 skijala
je'erom Okanaan5 navo1no je umalo 0rea'ila Oo0ooa. *ako se 'a0re0astila 1a je
is0ustila uCe5 onesvijestila se i otovo uto0ila.
*e iste o1ine Oo0oo je 0rire1io r1no i'nenaKenje -illian >oelesan.
-ijevo8 @u1ovi?te u -och &essu5 'nameniti Rinesov snimak i' #$B%.
Q mirisna "iljka i' ro1a slje'ova
#3F
9IlA I! J+!+RA
.ok se irala na Calu5 nje'ina je 1evetoo1i?nja k<i o1je1nom kriknula. O&isam mola
0ovjerovati svojim o@imaP E i'javila je -illian >oelesan. E O>ikala sam8 *o je on5 to je
onTP Dos0o1a >oelesan. je vi1jela Civotinju A3 sto0a J#A mL 1ua@ku5 O0romjera
najmanje 0et sto0aP5 kako se ne1aleko uvija i okre<e5 o@ito one<i ri"u. 9ila je
maslinasto'elena5 O"listave i latke koCeP5 s 0erajama ili 0lovkama5 kako se @inilo. Oko
nje'inih r"a vo1a se 0jenila i "u<kala. O,istinu me 1o"ro stresloP E rekla je i i'javila kako
misli 1a su nje'ini krici 0re0la?ili Civotinju. .ok se r1osija u1aljavala5 svaka je r"a
ostavljala "ra'1u i 'a@as je o1malila 1o 0ola je'era5 u smjeru Hasa -oma. -illian
>oelesan se uo0<e nije 1voumila u 0ole1u i'vanre1nih 1imen'ija Civotinje5 jer ju je
mola us0ore1iti s 1uCinom mola u Sarsons 9eachu. O.a sa mnom nisu "ila 1jecaP E 1o1ala
je E O"ila "ih otr@ala 1o kraja mola5 i 'acijelo "ih 1otakla Civotinju5 tako je "ila "li'u.P
&i @u1ovi?te s -och &essa nije 0ot0uno "e'a'leno. Je1ne no<i 0olicajac John Fra'er i'
Invernessa i lovo@uvar Ale6 Cam0"ell @ekali su u 'asje1i na je'eru krivolovce ka1 se vo1a
r1no 'atalasala. OUto je to5 'a"oaRP E u0itao je 0olicajac. E O&eNssieP E o1ovorio je
lovo@uvar. I1u<ih 1eset minuta 1o"ro "i se uklo0ilo u "ilo koji 0ono<ni film strave i uCasa.
.ok su sje1ili ne0omi@no u @amcu 0osre1 mra@no je'era E 0ono< "ija?e 0ro?la5 a te no<i
nije "ilo mjese@ine E oko njih se nastavljalo "u@no 0ljuskanje i talasanje vo1e. ;rem1a nije
"ilo vjetra5 njihova se "ar@ica 0o@ela njihati i 0ro0injati. .vijeNtri minute @inilo se 1a <e se
0revrnuti. ;otom5 ka1 se sve malo sti?alo5 'a@uli su 1ahtanje E kao 1a konj so0<e nakon trka.
.ahtanje se nastavljalo5 nai'le1 vrlo "li'u @amcu. Sje1ili su kao skamenjeni. *a1a se
so0tanje 0olaano u1aljilo i oni su se 0onovno na?li okruCeni ti?inom5 u tmini mirno je'era.
#3G
O.o0lovili smo 1o o"ale "e' te?ko<aP E rekao je lovo@uvar E Ono "ili smo se r1no
0re0ali.P
Je'erska @u1ovi?ta5 @ini se5 @e?<e ulijevaju straho0o?tovanje neo strah. Otac Matthe: 9urke
0ecao je5 'aje1no s 1vojicom sve<enika na -ouh Ree u Irskoj 'a je1no o1 najmirnijih
0re1ve@erja u svi"nju #$I3.
OO1je1nom5 leTP E is0ri@ao je. E O&a 0ovr?ini se 0ojavila ta stvar5 nekoliko r"a i je1na
lava. 9ivao sam i na je'erima i na rijekama i vi1io sve uo"i@ajene stvari u Irskoj5 ali ovo
nisam moao svrstati ni u ?to. 9ojim se 1a sam ta1a i'lanuo lu0ost. Rekao sam8 Saj1e5
o1veslajmo "liCe. 2a1 smo to u nekoliko 'aveslaja ura1ili5 'aronilo je i sje<am se 1a sam se
stra?no 'a0re0astio5 jer sam 0omislio 1a je 'auvijek nestalo. Ali5 le @u1a5 0onovno je i'ronilo
i ostalo na 0ovr?ini5 mislim5 0et minuta. &as smo trojica 'urili u @u1u. &a0osljetku je 'aronilo
i vi?e a nismo vi1jeli.P
Hini se 1a je jo? strasnije sresti se sa @u1ovi?tem u vo1i licem u lice. .va ronioca i' &e:
)orka5 Fre1 Shanafelt i Morris -ucia5 i'vijestili su 1a su ronili na je'eru Cham0lain5 traaju<i
'a 0otonulim turisti@kim "ro1om u 'aljevu MaVuam5 ka1 je -ucia 1ao 'nak Shanafeltu. O;o
njeovu 0ona?anju 'nao sam 1a nam 0rijeti neka o0asnostP E 0ri@ao je 0oslije Shanafelt. E
OI'ronio sam 1esetak sto0a o1 o"ale i ole1ao se 1a vi1im ?to je Morrisa tako 0re0la?ilo.
,le1ao sam tu stvarTP Ronioci su 0rocijenili 1a je @u1ovi?te "ilo 1ua@ko najmanje G3 sto0a
J#% mL. Dlava mu je "ila kao u konja i siva 0o0ut ljive5 a na0osljetku se i'1inula osam sto0a
J%5A mL i'na1 vo1e. -ucia je rekao8 O&ije nam ni 0oku?alo nanijeti kakvo 'lo. Je1nom je
nakrivilo lavu5 kao 1a je ra1o'nalo ?to smo. Mislim 1a smo moli mirno 0onovno
9IlA I! J+!+RA
'aroniti5 a 1a se nismo tre"ali "ojati 1a <emo nastra1ati. .akako5 ne "ih to "io ura1io ni 'a
milijun 1olaraTP
MoC1a 'ato ?to 0ostoji toliko o@evi1aca i takvo o"ilje snimaka i i'a'ovno 1oka'no
materijala5 je'erska @u1ovi?ta i njihove 0ristalice 1o"ivaju najkra<e mou<e ocjene o1
svjetskih konvencionalnih 'nanstvenika. .r .en4s *ucker navukao je na se neo1ovanje
;riro1oslovno mu'eja u -on1onu '"o toa ?to u"i vrijeme na fenomen -och &ess. I u0it
u0u<en islan1skom ;riro1oslovnom mu'eju o @u1ovi?tu u -aarfljotu i kostima koje je5
navo1no5 na?ao neki ule1ni IslanKanin i'a'vao je vrlo kiseo o1ovor5 u smislu 1a -aarfljotN
sormur nika1 nije "io 1ruo 1o leen1a. ;o mi?ljenju lju1i i' mu'eja5 to su @u1ovi?te na0rosto
naku0ine li?<a5 ranja i 1ruih "iljnih ostataka koje su jake struje u rijeci -aarfljot satjerale
na hr0u.
,s0rkos svemu5 ule1ni 0riro1oslovci5 'oolo'i i 'nanstveni istraCiva@i "ili su 1ostatno
uvjereni snaom 1oka'a 1a se i'loCe o0asnosti aka1emske 0orue i 0re0oN
Hu1ovi?ta i' -och &essa J&essiteras rhom"o0ter46L5 kako ih je #$BA. naslikao ;eter Scott
ru@e "ar 1aljnje is0itivanje. ;i?u<i u ule1nom "ritanskom 'nanstvenom @aso0isu &ature5
0roslavljeni "ritanski 0riro1oslovac Sir ;eter Scott5 1ao je @u1ovi?tu -och &essa 'nanstveno
ime8 &essiteras rhom"o0ter46. OOni koji su o1inama ra1ili na tome 1a i1entificiraju &essieP
E rekao je E O0riku0ili su @vrste 1oka'e. Sa1a5 ka1 se @ini skorom vjerojatnost 1a <e se
njihovo 0ostojanje 0otvr1iti5 imenovanje vrste usmjerit <e ve<u 0aCnju na 1aljnja 0rou@avanja
koja s vremenom moraju 1ovesti 1o 0o1ro"nije 0o'navanja anatomije5 "ioloije i 0ovijesti
ra'voja te Civotinje.P
, 2ana1i je 1r James A. Mc-eo15 ?ef kate1re 'a 'ooloiju Sveu@ili?ta u ManitoN"i5 0oveo
istraCivanja o Mani0oou koriste<i mreCe iN ronioce 1a 0ro@e?ljaju je'ero Winni0eosis. On je
nalasio 1a je toliko o@evi1aca ne1voj"eno ne?to vi1jelo. O.ok to ?to su vi1jeli ne "u1emo
moli i1entificirati kao ne?to o0<e0o'nato ili 1rua@ije5 ne moCemo te lju1e na'ivati la?cima.P
Oo0oo
.ruo 'namenito kana1sko @u1ovi?te5 Oo0oo5 isto je toliko 'animljiv i'a'ov koliko i "ilo
koji u svijetu5 moC1a @ak i -och &ess.
Je'ero Okanaan na juu 9ritish CoNlum"ije 0ruCa se u @u1ovi?tu 0rimjerenom 'mijolikom
o"liku 83 milja J#%8 kmL. &i na je1nom mjestu nije ?ire o1 1vije milje5 a 1u"oko je i hla1noM
kao i -och &ess5 le1enjaci le1eno 1o"a isjekli su a u Civoj stijeni. O"ale je'era 0rili@no su
usto naseljene5 a ceste teku vrlo "li'u vo1e. Motrenje Oo0ooa mou<e je5 otovo5 i'
naslonja@a. Do1ine #$BI. neka je 1jevojka tvr1ila 1a a je vi1jela sa 0arkirali?ta u ra1skom
0arku 2elo:ne. Do1ine #$BB. 0ojavio se 0re1 West"ank )acht Clu"om. *e iste o1ine 1va
@ovjeka i' ;an1osv 0arka 'a kam0N0rikolice sje1ila su na "rvnu
#3A
9IlA I! J+!+RA
i 0ri@ala ka1 su a ule1ali. , #$B8. "ilo je i'vje?taja 1a se lju1i na cestama u' o"alu je'era
'"o stu1eni nisu ni 0otru1ili 1a i'iKu i' automo"ila ka1 je Oo0oo i'ronioM samo su
0arkirali i 0romatrali a i' u1o"nosti.
Oo0oo vu@e 1revno 0orijeklo. In1ijanci Okanakane 'vali su a &aNhaNhaNitkh i ka1 "i o1
kanuom 0rela'ili je'ero5 0onesli su i 0sa ili 0ile. Ako je &aNhaNhaNNitkh 0ri?ao 0re"li'u5
In1ijanci su Crtvu "acili 0reko ru"a @amca i "e' o0asnosti 0roslije1ili. Hu1ovi?te je u"r'o
'aoku0ilo 0aCnju ranih 1oseljenika. Su?an Allison5 Cena misionara u West"anku5 vi1jela je
#8B3Ntih5 kako joj se @inilo5 "rvno koje je o1je1nom 'a0livalo 0rotiv vjetra i struje. 9io je to
0o@etak ni'a susreta5 koji nesmanjeno traju 1o 1ana 1ana?nje.
Do1ine #$BI. +1 Fletcher i' >ancouveNra "io je na je'eru Okanaan ka1 je njeov 0ramac
0resjekao &;O ili nei1entificirani 0livaju<i o"jekt5 kako ih 'ovu u 2ana1i. O.a nisam
isklju@io motor5 "io "ih a 0resjekao ili mu se 0o0eo na le1a5 jer je @amac 1o0lutao #A ili F3
sto0a 1o njea.P Fletcher i njeova k<i .iane5 koja je "ila s njim u @amcu5 "ili su 1ovoljno
"li'u o"ali u 'aljevu Dellatlv 1a se okrenu i o1u 0o kameru. >ratili su se s jo? je1nim
0utnikom5 Darvjem Slauhterom i' 2elo:ne. ODotovo na 'nakP E kaCe Fletcher E
OOo0oo je i'ronio.P
O*oa 0uta vi1io sam a u cijeloj 1uCini5 oko B3 1o BA sto0a. 2a1 smo mu se 0rimakli5 uasio
sam motor. 9ro1 je stao nekih A3 sto0a o1 njea ka1 sam snimio 0rvi snimak.P Hitav sat je to
troje imalo 0rivatnu 0re1stavu. O!aronio "i5 0revalio ra'1aljinu kao najmanje 1va ra1ska
"loka5 0a 0onovo i'ronio. Cijelo vrijeme jurili smo 'a njim.P Fletcherov se trik sastojao u
tome 1a 0ojuri 'a Civotinjom i on1a uasi motor5 u'1aju<i se u to 1a <e @amac stati ?to "liCe
Civotinji. Oo0oo je
#3I
i'ranjao i 'aranjao vi?e o1 1esetak 0uta i Fletcher je us0io snimiti 0et fotorafija. &eman je
0livala savijaju<i se u s0iralu i 0onovo o0ruCaju<i5 ali je 1ru?tvo u @amcu ocijenilo 1a je @ak i
savijena 1ua@ka G3 sto0a J#% mL. .iane Fletcher je o0isala koCu kao latku i sme<kastu
0o0ut kitoveW s malim re"enima na hr0tu. 9a? kao i os0o1u >oelesan5 koju je slije1e<e
o1ine Civotinja tako 0re0la?ila5 i .iane je 'a0anjila nje'ina 1e"ljina E najmanje @etiri sto0e
J#5% mL. ;livala je valovitim i s0iralnim 0okretima. O"oje5 ona i Dar4 Slauhter5 0rocjenjuju
1a je lava "ila 1vije sto0e J35I mL ili 1uCa5 s0ljo?tena 0o0ut 'mijske5 a O1vije su stvaree
str?ale na njoj5 0o0ut u?iju u 1o"ermanaP.
I1u<e sr0nja Fletcherovi E koji su to ljeta 0atrolirali 0o1ru@jem u kojem "ijahu vi1jeli
Civotinju E 0onovno su ule1ali neo"i@nu "ra'1u. ;otom je u "ro1i< ne?to nalo u1arilo5 a
'atim se 0ojavio olem mjehur5 koji je 0rsnuo i is0ustio a1an smra1. Samo 1va 1ana kasnije5
skija?ica na vo1i5 +rin &eel4 1oCivjela je susret s Oo0oom. ,vjerena je 1a ju je sru?io val
?to a je to @u1ovi?te u'"i"alo5 ali kaCe 1a joj je Civotinja "ila na1ohvat ruci 1ok je ona 0lutala
na vo1i. 2a1 su je i'vukli na o"alu morala je u "olnicu5 1a "i je lije@ili o1 0oslje1ica ?oka.
I'meKu travnja #$BB. i kolovo'a #$B8. 2elo:na .ail4 Courier5 ;enticton Seral1 i >ernon
.ail4 &e:s5 novine koje i'la'e u mjestima oko je'era5 1onijele su 1esetak i'vje?taja5 meKu
njima i i'jave tvr1okornih ske0tika. O&isam u to vjerovao5 ali kruCili smo oko njea @amcem5
u1aljeni oko stotinu jar1aP E rekao je Sarr4 Staines i' West"anka. ;o njeovu o0isu
@u1ovi?te nalikuje crnoj jeulji 1ua@koj oko FA sto0a J## mL5 koja 0liva 0okretima oreN1olje
i ostavlja 'a so"om O0o0rili@nu "ra'1uP.
*ek je o1ine #$I8. je1an turist na je'eru us0io snimiti filmM "io je to Art Fol1en5 i' Chasea
u 9ritish Colum"iji.
Je1ne ve@eri u kolovo'u vo'io se ku<i i i'"io na 1io ceste 0rili@no visoko i'na1 je'era
Okanaan ko1 ;entictona. &a tom mjestu na autoN0utu $B "io je o1 o"ale u1aljen moC1a F33
jar1a. O1je1nom je 1olje u je'eru 'amijetio neki 0re1met i 'austavio automo"il. , lovu na
@u1ovi?ta E "ilo na ko0nu5 u je'eru ili u moru E ovoa su 0uta okolnosti "ile 0rikla1ne. *u
nije "io samo @ovjek s kamerom o1 8 mm5 s teleo"jektivom i s 1ijelom neutro?eno filma u
a0aratu5 koji mu je 0reostao ka1 je toa 1ana snimao i' ho"ija5 neo i @ovjek 1ovoljno
1isci0liniran 1a sa@uva 0oslje1nje metre filma tako 1a isklju@i kameru ka1 "i o1 Civotinja
'aronila i 0onovo uklju@i tek on1a ka1 je o0et i'ronila.
Fol1enov film "io je 0o1vrnut kriti@kom 0reis0itivanju5 kakvo se moCe o@ekivati u takvim
okolnostima. ,'imaju<i 'a omjer ni' "orova koji se vi1e na nekim kva1rati<ima5 ve<ina
istraCiva@a se slaCe 1a je 0re1met "io 1ua@ak I3 sto0a J#8 mL5 0a i 1uCi. Hini se 1a uo0<e nije
s0orno 1a se kretao vrlo "r'o. &ije "ilo 'nakova koluta na koje je uka'ivala ve<ina
1ota1a?njih o@evi1aca. &eki su tvr1ili 1a mou ra'a'nati lavu i re0. ;ou'1anije je 1a je stvor
'a so"om ostavljao 0rili@no 'a0jenjenu "ra'1u i imao na hr0tu ko1 lave 0eraju veliku
ot0rilike tri sto0e J35$ mL i sve tanju 0rema re0u.
Dos0o1a Arlene 9. Daal sa Okanaana5 najve<i autoritet 'a Oo0ooa5 mnoo je 0uta
0rele1ala i film i mjesto 1je je snimljen. Ona ne sumnja u autenti@nost filma i kaCe 1a
0rika'uje u najmanju ruku neo"i@an Oo"lik Civota u je'eru OkanaanP.
Sve 1o 1anas Oo0oo i'"jeava sve 0oku?aje "liCe kontakta. Do1ine #$BB. 1o 1u"ine o1 F3
sto0a J$ mL u Okanaan je'ero nai'mjence je u kave'u s0u?tano se1am1eset 1o"rovoljnih
ronilaca5 o0remljenih kamerama i jakim reflektorima 'a slijetanje aviona E ne "i li no<u
snimili
Snimak Oo0ooa i' Fol1enova filma5 na kojem se vi1i 'mijolika Civotinja s 0lovkom i
re0om
Oo0ooa. &isu imali sre<e. !atim je 'ami?ljeno 1a se u vo1u s0uste elektro1e5 kako "i a
elektri@nom strujom istjerali na 0ovr?inu. O1ne1avna je osnovan IstraCiva@ki ure1 je'era
Okanaan5 kako "i se svrstali i us0ore1ili ra'ni 1oka'i5 ali ni on nije 0riku0io mnoo vi?e o1
ne0reki1ne rijeke i'java o@evi1aca. *e je i'jave Save' 0riro1njaka 9ritish Colum"ije
0rolasilo Oo0ti@kom ilu'ijom koja nastaje ka1 neki 0romatra@ iskosa le1a 0ram@ani val ?to
se mirnom vo1om kre<e u o1reKenim uvjetima osvjetljenjaP. I'u'memo li Fol1enov film5
meKutim5 takvu je te'u te?ko uklo0iti u kontekst i'java mnoih o@evi1aca5 a 1a ne
0osumnjamo ne samo u vi1 neo i u 0o?tenje savr?eno ule1nih 2anaKana. Sam i'1ava@
2elo:na .ail4 Couriera5 R. ;. Maclean5 nala'io se u svojem vrtu u' je'ero ka1 je samo A3
sto0a J#A mL o1 o"ale ule1ao ne?to s tri r"e 0o0ut automo"ilskih uma5 "e' vi1ljivih ljuski.
!aronilo je kovitlaju<im 0okretom. Se1am aktivista Crveno kriCa o0a'ili su a ne1aleko o1
;entictona E 0rljavo sme<kasto'eleno5 1ua@ko %A sto0a JB5I mL5 istureno visoko na1
vo1om5 s tri velike r"e. ,' 1ruu skija?icu na vo1i5 Sherri Cam0"ell5 i'ronilo je ne?to
kru0no i ona je o1 straha is0ustila uCe. ;o?to su je i'vukli i' vo1e5 @amac koji
#3B
9IlA I! J+!+RA
je 0osti'ao "r'inu o1 G3 milja na sat 0ojurio je 'a 'a0jenjenim traom5 ali Civotinju nije
sustiao. Do1ine #$I$. OoN0oo se 0ojavio @ak is0re1 ure1a *rovinske komore 2elo:ne5
ali nitko nije imao kameru 1a "ije usmjerio na je'ero. 2ako je o@ile1no vrlo "r' i ima na
ras0olaanju 83 milja je'era5 je1ino ?to 0rijeti Oo0oou je otrov 0rotiv korova koji vlasti
lijevaju u alama 'ara?tene vo1e 0onekih 'aljeva. 2emija "i a mola 1o<i lave E ka1 to
ve< ne moCe lukavstvo.
Mani0oo
2ana1a je 1o"ro o0skr"ljena @u1ovi?timaM mnoa imaju im0resivne akre1itive. Osim
Ca11vja5 morske 'mije s o"ale 9ritish Colum"ije5 tu je @u1ovi?te s *urtle -akea i'
Saskatche:ana5 s kojim su 0rvi susreti 'a"iljeCeni jo? #$%G5 i crna neman je'era
;oneneamooka isto@no o1 Yue"eca5 koja je takoKer 0rvi 0ut viKena ranih 1va1esetih o1ina.
Do1ine #$BB. trojica ronilaca su 1eset 1ana traali 'a njom sonarnim ureKajem i us0jeli E
'1esna5 ne0osre1no is0o1 @amca E 'a"iljeCiti 'animljiv tra 1ua@ak %A sto0a JB5I mL te
0rili@no nejasan tamni o"ris na automatskim kamerama. Mani0oo E @u1ovi?te kana1skih
je'era Manito"a i Winni0eosis5 ?to leCe sjeverno o1 Winni0ea i s0ojeni su rijekom .au0hin
E us0jelo je 1o #$FA. i'"je<i svaki susret s "ijelim @ovjekom i @ini se 1a 1ijeli s0oso"nost
mnoih svojih 0o"ratima @u1ovi?ta 1a i'"jenu sve 0oku?aje hvatanja. 2a1 je #$I3. i'ronilo
0re1 velikom sku0inom i'letnika na o"ali Manito"a ;arka5 1o?lo je 1oista 1o 0rave sekvence
u stilu "ra<e Mar6. Je1na je Cena ?@e0ala svoju kameru5 0ojurila 1o vo1e5 0o1ila kameru i E
0ala u je'ero. .rua je s kamerom u ruci naj0rije o1jurila 0o muCa i EN 'a"oravila snimiti
@u1ovi?te. *om -ocke5 u neku ruku tvorac Manito"a ;arka5 imao je i fotorafski a0arat i
filmsku kameru. &amjerno je
s0ustio a0arat i u0otrije"io kameru. Is0rva se 'ako@ila5 ali ju je us0io 0okrenuti. Slije1io je
@u1ovi?te 1osta 1uo i s0ustio kameru ka1 je stvor 'aronio E 1a "i utvr1io kako u njoj nema
filmaT Mani0oo je to 1ana 1oista "io 0ravo s0a1alo. &e samo 1a je ve<ina o@evi1aca mola
vjerno o0isati ?to je vi1jela8 0losnatu 'mijoliku lavu5 tamnu koCu i tri velike r"e5 0rema A.
R. A1amu koji je jurio 'a njim 0o o"ali5 neo im je 0rika'alo i svoju 1ruCicu i mla1un@e.
Steve Rehaluk i' Rorktona u Manito"i5 njeova Cena Ann i njeova 1va sina sve su 1o"ro
vi1jeli. OSje1ili smo 'a stolom 'a 0iknikP E sje<a se on. O&a vo1i su se 0ojavile namre?kane
"ra'1e. 2a1 sam 0rvi 0ut 0ole1ao5 "io je samo je1an5 ali sam 0otr@ao na o"alu i tu ra'a"rao
jo? 1va.P &jemu se u@inilo 1a i'le1aju kao tri kru0ne crne 'mije. *o je 1ana najmanje
se1amnaest lju1i ule1alo Mani0ooa s o"itelju5 ali nitko a nije uslikao. *ek 1vije o1ine
0oslije 1va su ri"ara snimila 0rili@no neo?tru ali je1inu sliku koja o1 to @u1ovi?ta 0ostoji. ,
olemom 0rostoru svoje tvrKave na sjeveru o"itelj Mani0ooa i 1alje je siurna.
Cham0
Je'ero Cham0lain 0rostire se juCnije5 o1 2ana1e5 kro' >ermont i 1rCavu &e: )ork. &i
Amerikanci nisu "ili "olje sre<e s Cham0om. Joe !ar'vnski5 lavni Cham0ov 'aovornik5 ve<
a je kan1i1irao 'a s0isak ameri@kih uroCenih vrsta5 0rem1a a oso"no nika1 nije vi1io.
Cham0 ima vrlo slavnu 0ovijest. ;rvi a je #I3$. s0a'io oso"no Samuel Cham0lain5 otkriva@
je'era. Se1am1esetih o1ina 0ro?lo stolje<a ustra?io je kremu njujor?ko 1ru?tva na i'letu
0aro"ro1om. !atim je oko 0rekretnice stolje<a "e'osje<ajni vlasnik cirkusa ;. *. 9arnum
ras0isao nara1u o1 A3.333 1olara onom tko 1onese Cham0ovo tru0lo. MeKutim5 u onom
#38
relativno 0ristu0a@nom 1ijelu &e: +nlanN1a Cham0 se 0ojavljuje vrlo rijetko. Janet *4ler5
'amjenica ?erifa i' West0orta5 @ija ku<a le1a na je'ero5 'amijetila je kako neki stvor 0ljuska
nasu0rot nje'inom trijemu5 lave isturene na1 vo1om tri 1o @etiri sto0eM meKutim5 1ok je
stila 1o telefona 1a "i oku0ila 0otjeru5 @u1ovi?te je nestalo. Do1ine #$GB. -. R. Jones i'
S:antona 0ecao je s 1vojicom 1ruova ne1aleko oto@i<a &orth Sero. On 0ri@a8
O-u"ini su ri'li uistinu 1o"ro i "a? smo se s0remali 1i<i si1ro ka1 je ne?to strahovito
'a0ljusnulo. Je'ero je "ilo mirno i na vi1iku nije "ilo 1ruih "ro1ica. !atim je i' 1u"ine
i'ronio olemi crni o"lik. ;ojavila su se tri 1ijela5 jasno vi1ljiva i'na1 0ovr?ine5 je1an o1
1ruoa u1aljeni oko 0et sto0a5
Matsu"arin snimak Issie na je'eru Ike1a
9IlA I! J+!+RA
a cijelo je stvorenje "ilo 1ua@ko oko %A sto0a.P
*rojica u @amcu je1no1u?na su u tome 1a je to svakako "io stvor koji se kretao "r'inom o1
oko #A milja na sat. Ostao je na 0ovr?ini 1vijeNtri minute5 a on1a nestao.
;rem1a je #8B#5 navo1no5 u je'eru 9ear u ,tahu ulovljeno mla1un@e @u1ovi?ta O%3 sto0a
1ua@ko5 koje se u vo1i otiskivalo re0om i noamaP5 ve<ina je @u1ovi?ta u Sje1injenim
Ameri@kim .rCavama5 0o0ut Cham0a5 i'ra'ito 0laha u us0ore1"i sa svojim kana1skim
"rati<ima5 ili @ak morskim 'mijama s o"ale &ove +nleske koje su se s 0o@etka #$. stolje<a
0ojavljivale s ta?tinom vo1viljskih 'vije'1a. &a mnoim je'erima5 u kojima 0rema tvr1njama
In1ijanaca Cive @u1ovi?ta5 "ijelci su ih 0oneka1 o0a'ili. &a je'eru Walker u &eva1i viKenje
#$AI. o1ine "r'i stvor 1u GI sto0a J#G mL. S je'era Flathea1 u Montani sti'alo je
#3$
9IlA I! J+!+RA
toliko i'vje?taja 1a je neka tvrtka ras0isala nara1u o1 tisu<u 1olara 'a "ilo kakvo "i<e5
jesetru ili 1ruu ri"u ili @u1ovi?te 1uCe o1 #G sto0a JG mL koje "u1e i'vaKeno i' je'era.
I'vje?taji o @u1ovi?tima s je'era ;avette u I1ahou5 mnoih je'era u WisconNsinu5 oso"ito Re1
Ce1ar -akea5 Ontariju i @ak Slano je'era u ,tahu5 nisu "ili 0otkrije0ljeni snimcima ili
filmom.
Issie
MoC1a je nei'"jeCno 1a u Ja0anu nitko nije tako lu1 1a @u1ovi?te ne fotorafira ako a ve<
ule1a. Dos0o1in Matsu"ara5 koji je #$B8. 1o"io nara1u 'a 0rvu snimku Issie na je'eru
Ike1a5 1o?ao je tamo samo 'ato
Fotorafija @u1ovi?ta s -och &essa5 koju je #$FF. snimio Suh Dra4
;ukovnik Ro"ert Wilson snimio je &essie u svi"nju #$FG. &ovine su taj snimak na'vale
Okirurova fotorafijaP.
##3
I
1a "i se tri 1ana o1morio o1 0osla u svojem 1u<anu u 2aoshimi. Is0ri@ao je 1a je oko 0ola
1va 0oslije 0o1neva @u1ovi?te Issie i'ronilo. O, 0etnaest 1o 1va1eset sekun1i ne?to je olemo
i'ronilo i 0onovno 'aronilo. ,s0io sam okinuti samo je1an0utP. Ali5 "ilo je 1ovoljno 1a
"es0latno ljetuje.
Issie je5 'a0ravo5 0re1met 0rili@no 1irljive leen1e. ;ri@a se kako je u' je'ero Civjela 0re1ivna
"ijela ko"ila. Je1no 1ana neki joj je samuraj oteo C1rije"e. 9ijeli se konj rastuCio i sko@io u
je'ero5 a 0ovremeno i'ranja 'ato ?to traa 'a i'u"ljenim mla1un@etom. Issie je 1anas
turisti@ka in1ustrija8 jelo E Cli@njaci Issie s lakim okusom ali E 0a ?laer koji lasi8
Mu?ki hr"at i Censki hr"at sjaje na suncu i 1o'ivaju je1an 1ruo u romanti@nom je'eru.
>olio "ih o0et ule1ati Issie i te"i omou<iti 1a a vi1i?.
Dos0o1in M. Omaari snimio je #$B8. nai'le1 1va Issiea 'aje1no5 a te iste o1ine kasnije
vi?e o1 1va1eset lju1i vi1jelo je Issie usre1 je'era. O.va olema hr0ta5 svaki #A sto0a 1u i
1vije visok5 0livala su na 0ovr?ini oko 1vije minuteP E is0ri@ao je ra1itelj s je'era )utaka
2a:aji. E OI'meKu svako hr0ta "ilo je jo? 0o #A sto0a5 a koCa je "ila vrlo tamna.P )utaka
2a:aji je rekao 1a je Civotinju vi1io tri 0utaM 0rvi 0ut 0rije tri1eset o1ina5 ka1 je jo? "io
0u@ko?kolac.
Ja0anci imaju jo? je1no @u1ovi?te na sjeveru5 u je'eru 2utcharo na otoku Sokkai1o5 'aje1no s
fotorafijama5 ronila@kim 0roramom 'a istraCivanje i .ru?tvom 'a 'a?titu @u1ovi?ta koje
na'ivaju 2ussie. &a nesre<u5 u ovom slu@aju vjerojatnost 0ostojanja 2ussiea malo je
natenuta5 jer je je'ero 2utcharo nakon 0otresa #$F8. "ilo 1oslovno 'atrovano kiselinom.
9IlA I! J+!+RA
;rem1a mnoe 'emlje svijeta tvr1e 1a imaju svoja @u1ovi?ta5 klasi@ni 0rimjer i0ak ostaje
@u1ovi?te i' -och &essa u Ukotskoj.
Hu1ovi?te i' -och &essa
-och &ess se usjekao kao veliki oCiljak o1 sjevera 0rema 'a0a1u5 otovo o1sjekav?i sjevernu
Ukotsku o1 ostale 9ritanije. .ua@ko %G milje JF$ kmL5 je'ero i'le1a 'astra?uju<e. S o"ale se
u'1iCu strma "r1a %333 sto0a JI33 mL uvis. >o1a5 uvijek tamna i ne0ro'irna5 'na se
uskovitlati u Cestoke oluje. Ima mjesta 1u"okih $335 moC1a i tisu<u sto0a J%BAEF33 mL.
Inverness leCi na sjevernom kraju5 Fort Auustus na juCnom5 a 1vorac ,rVuhart Castle isti@e
se kao najve<i 0utoka' na 0ola 0uta 1uC sjeverne o"ale. ,0ravo ov1je5 na sjevernoj o"ali
je'era5 #$FF. @u1ovi?te je "ilo ne samo viKeno5 neo i snimljeno.
*u fotorafiju5 koju je smjesta o"javio .ail4 Recor1 u Dlaso:u i lon1onski .ail4 Sketch5
snimio je neki Suh Dra45 o1 #$#I. namje?tenik 0o1ruCnice 9ritish Aluminium Com0anv u
Foversu. ;oslije5 ka1 je njeova snimka o"i?la svijet5 Dra4 je 1ao 0o1 0riseom i'javu o
okolnostima u kojima je snimljena.
Snimljen najo"i@nijim fotoNa0aratom #$A#. ovaj snimak -achlana Stuarta 0rvi je 0oka'ao
&essijeve r"e
###
9IlA I! J+!+RA
O;rije @etiri tje1na5 0o?to sam i'i?ao i' crkve5 krenuo sam u uo"i@ajenu ?etnju ne1aleko o1
mjesta 1je rijeka Fovers utje@e u je'ero. Je'ero je "ilo mirno 0o0ut ri"njaka5 vrijeme jasno i
sun@ano. &e1aleko o1 mjesta 1je sam stajao i'ronio je i' vo1e 0re1met 'natnih ra'mjera.
O1mah sam u0erio a0arat i snimio 0re1met koji je ta1a i'ronio 1vije 1o tri sto0e na1 0ovr?inu.
&isam vi1io nikakvu lavu5 jer su 1ijelovi 'a koje mislim 1a su "ili 0re1nji "ili uronjeni5 ali
ono ?to je i'le1alo kao re0 Civo se kretalo.P
;o@etkom te o1ine mjesne i nacionalne novine "ile su 0o0lavljene i'javama o@evi1aca.
Je1no 1ana u rujnu vele@asni W. +. So""es i' Wro6etera 1o?ao je u Salf:a4 Souse5 kavanu
u kojoj se sluCe @aj i kola@i5 @ija je vlasnica Janet Fraser. Hajana je "ila
-ju1i koji su vi1jeli @u1ovi?te -och &essa J'1esna nalijevoL8 os0o1a Ro"ertson5 os0o1in
Wilkins i njeov sin5 "ra@ni 0ar Macna"5 Ale6 Cam0"ell5 D:en i ;eter Smith5 .ick Ra4nor
0ra'na5 jer su svi osti otr@ali u ornji kat 1a "i 0romatrali @u1ovi?te. !aje1no s 0ri1o?licom
cijela je sku0ina le1ala kako se oko 0ola milje 1alje na je'eru to stvorenje 0ra<aka. O0is
@u1ovi?ta ?to su a 1ali 0ostao je otovo stan1ar1an8 1vije niske r"e i re0 kojim je mlatilo i
0jenilo vo1u5 'mijolika lava i vrat 'natno isturen i'na1 vo1e te kru0no5 sjajno oko kojim kao
1a se ole1avalo.
*o je "io samo je1an o1 0e1esetak i'vje?taja o@evi1aca '"o kojih su novine slale "rojne
re0ortere na sjever5 1a "i 0rikrile mra@ne vijesti o ne'a0oslenosti i kri'i koje su ina@e
0revla1avale na njihovim stranicama. Dotovo svaki o@evi1ac uo@io je tra na vo1i u o"liku
slova > i 'natnu "r'inu koju je @u1ovi?te ra'vijalo u 0okretu5 a neki su 0rimijetili i snaCan re0.
, kolovo'u je A. S. ;almer5 koji je @u1ovi?te vi1io sa samo stotinu jar1a u1aljenosti5
i'vijestio 1a ima crvena ra'ja0ljena usta5 0romjera je1ne sto0e ili vi?e5 i kratke roove ili
ticala na lavi. Svi o@evici i' te o1ine "ili su je1no1u?ni u uvjerenju 1a je
##%
9IlA I! J+!+RA
stvor "io kru0an i "ar %3 sto0a JI mL 1ua@ak.
O0seCan 0u"licitet 0otaknuo je 0ostojan 0riljev lovaca na @u1ovi?ta na je'ero koji ota15 u
otovo 0e1eset o1ina5 nika1 nije 0o0ustio5 0rem1a su &essie i nje'ini 0roonitelji imali i
mirna ra'1o"lja5 0o0ut ono 'a 1ruoa svjetsko rata i u 0e1esetim o1inama.
, svi"nju #$FG. nastao je 1rui snimak @u1ovi?ta i' -och &essa. Ovo je snimio lon1onski
inekolo5 0ukovnik Ro"ert Wilson. *aj snimak ni u @emu nije onako neo?tar kao mnoi
snimci @u1ovi?ta. 2ristalno je jasan i 0oka'uje ne?to nalik na lavu i vrat5 isturene visoko i'
vo1e. 2ruovi u vo1i naovje?tavaju 1a je tek i'ronilo. .o kolovo'a lon1onski je .ail4 Mail5
koji je o"javio Okirurovu fotorafijuP5 imao novi snimak @u1ovi?taM ovaj 0ut kao 1a se
vi1jela 0eraja ili 0lovka 1ok je veslalo kro' vo1u.
Svijet je5 meKutim5 morao 1o #$A#. @ekati na snimak koji je otkrivao karakteristi@ni hr"at o
kojem su toliki o@evici 0ri@ali. *e je r"e na0osljetku uhvatio -achlan Stuart5 ra1nik 'a0oslen
u ?umariji5 i to jeftinim fotorafskim a0aratom. 2ako je is0ri@ao5 ustao je 1a 0omu'e kravu
ka1 je s0a'io 1a se na je'eru5 is0o1 njeova "ro1i<a5 ne?to mi@e. U@e0ao je fotorafski a0arat5
1oviknuo Ceni neka 1oKe i 0otr@ao na o"alu5 o1 koje je Civotinja sa1a "ila u1aljena samo A3
jar1a. Imala je 1ua@ak vrat5 lavu veliku kao ovca i 0o o"liku 0rili@no sli@nu. ;ljuskala je
oko se"e5 a tri i'raCene r"e str?ale su i' vo1e oko @etiri sto0e. Stuart je 1o"io samo je1an
snimak5 jer mu je 'aslon a0arata 'a0injao5 ali je ocijenio 1a je 0re1met ?to su a on i Cena
vi1jeli "io 1uCi o1 A3 sto0a J#A mL. I na tom je1nom je1inom snimku svakako je "ilo
'a"iljeCeno ne?to veliko i oso"ito.
Uto o1 0oka'ivala5 Stuartova je fotorafija vjerojatno ne0atvorenaM 'a neke o1
snimaka koji su "ili o"javljeni u cijelom svijetu to se ne moCe re<i. !oolo 1r Maurice 9urton
sje<a se 1a je 0rele1ao mjesto s koje je snimljena je1na @esto o"javljivana fotorafija.
;rona?ao je s0aljene ostatke @etiriju 0lasti@nih vre<a5 ?ta0 us0ravljen 1a i'le1a kao lava
@u1ovi?ta i nekoliko kamenova sve'anih s jasnocrveNnom i "ijelom u'icom5 "a@enih u vo1u.
2ao ?to je takti@no rekao8 O*i su nala'i vo1ili 1o o1reKenih 'aklju@aka5 o1 kojih nije1an nije
ni u kakvoj ve'i s 1oka'om 1a u -och &essu 0ostoji velika5 ne0o'nata Civotinja.P .on
Ro"inson5 vlasnik 'oolo?ko vrta u )orkshireu5 us0io je 1anN1va 'avarati svakoa ka1 je kraj
je'era ostavio tru0lo je1no o1 kru0nih tuljana koji mu je uinuo. &etko je 1rui ostavio
traove 'a
*im .ins1ale5 veteran @etr1eset eks0e1icija5 vi1io je @u1ovi?te -och &essa u tri navrata
##F
9IlA I! J+!+RA
&i' snimaka s .ins1aleova filma i' #$I35 ka1 je vi1io kako @u1ovi?te s jasno uo@ljivom
r"om na0re1uje "r'inom o1 #3 milja na sat. Centar 'a i'viKanje "ritanske ratne avijacije
ocijenio je 1a film nije krivotvorina.
koje se tvr1ilo 1a su otisci nou @u1ovi?ta5 ali se 0oka'alo 1a su u@injeni o1ljevom traa
vo1eno konja. Stoa ne i'nenaKuje ?to je teCi?te o1ovornosti 'a 1oka' 1a &essie 0ostoji sa
snimaka 0remje?teno na 1va 1rua elementa8 to su o0se i vjero1ostojnost iska'a o@evi1aca5
o1 kojih su mnoi @u1ovi?te vi1jeli i'"li'a5 i film koji nije lako krivotvoriti iako a je je1nako
te?ko inter0retirati.
Uam0ion me1u o@evicima je5 ne1voj"eno5 @uvar je'era -och &ess Ale6 Cam0"ell5 koji je
1osa1 osamnaest 0uta susreo @u1ovi?te5 a je1nom mu je ono @ak ljuljalo @amac i 0restra?ilo
0sa is0o1 klu0e.
O&aj"olji susretP E kaCe Cam0"ell E Oo1irao se u svi"nju #$FG5 is0re1 s0remi?ta 'a
@amce. *o jutra stajao sam
na u?<u rijeke Savvick i 0romatrao5 kako to mi kaCemo5 (trku lososa(. Huo sam ?um 1va
ri"arska "ro1a koji su 1ola'ili kanalom sa 'a0a1a. O1je1nom se vo1a uskome?ala "a? na
ula'u 'a kanal. 9io sam 'a0anjen5 tri0ut sam sklo0io vje1e kako "ih 0rovjerio 1a mi se sve to
ne 0rivi1a E lava i olemo5 'r"ljeno tijelo "ili su savr?eno jasni. ;o 0ona?anju stvora
o1mah sam 'nao 1a je 0re0la?en. Dlava mu se ustravljeno okretala. ,0la?ila a je "uka
strojeva s "ro1i<a. Him sam ule1ao 0ramac "ro1a5 a ta1a aje i on ule1ao5 nestao je s
vi1ika. ;rocijenio sam 1a mu je tru0 1ua@ak najmanje F3 sto0a5 1a su visina lave i vrata ?est
sto0a i'na1 ra'ine vo1e i 1a mu je koCa siva.P
Ale6 Cam0"ell se sa @u1ovi?tem susretao re1ovito5 sve 1o 0oslje1nje viKenja 0rije neo ?to
je oti?ao u mirovinu. ;ro?ao je Cherrv Islan15 na 0utu 'a Inverness5 ka1 a je ule1ao.
##G
9IlA I! J+!+RA
O,le1ao sam samo je1an olemi hr"at5 vjerojatno osam sto0a 1u i @etiri visok. *a1a je
0ojurio na 1ruu stranu je'era5 "e' ikakva kolutanja5 na0rosto kao metak. 9io sam
'a0re0a?ten "r'inom. O1li@no sam vi1io tru0. &ije mijenjao smjer5 neo je 'a1rCao tu sjajnu
"r'inu5 ostavljaju<i 'a so"om 'a0jenjenu "ra'1u visoku oko tri sto0e.P
.akako5 u se1am1esetim o1inama susreti s &essie nisu se nimalo 0rorije1ili. Do1ine #$BA.
os0o1a Ro"ertson je vi1jela 1va @u1ovi?ta o1je1nom8
OJe1na moja 0rijateljica5 njema@ka re1ovnica5 1o?la nas je 0osjetiti 0a smo 0o?li u ?etnju.
!amolila me 1a je fotorafiram. 2a1 sam joj vra<ala fotoNNa0arat5 0rimijetila sam taj 0re1met5
stra?no veliku stvar koja je s 1vije r"e 0livala o1 u?<a rijeke. 9ila je u0ravo i'meKu 1va
velika sta"la5 0a smo 0oslije moli i'mjeriti cijelu nje'inu 1uCinu. Ocijenili smo 1a je "ila
1ua@ka i'meKu G3 i GA sto0a. 9ila je siva5 s 1va hr0ta i 1uim vratom isturenim i' vo1e5
rekla "ih 1evet 1o 1eset sto0a. &isam mola skinuti 0ole1 s nje'ine lave. 9ila je vrlo @u1na
o"lika. &ije "ila i'"o@ena tjemena neo @etvrtasta5 s velikom crnom mrljom u sre1ini5 a oko
nje 0osve "ijela. Je1nako se "jelilo 0ruCalo i ni' nje'inu ?iju.P
Jo? #$FF5 "a? uo@i 9oCi<a5 Malcolm Irvine je us0io 0rvi snimiti filmski @u1ovi?te5 a #$FI. jo?
je1nu sekvencu. !atim je JuCnoafrikanac D. +. *avlor snimio 0rvi film u "oji E tri minute
hr0ta @u1ovi?ta u1aljeno oko %33 jar1a. A on1a je #$I3. o1ine 1o?ao naj'namenitiji film5
koji je snimio *im .ins1ale. Film je revolucionirao lov na @u1ovi?te i5 ne0rije0orno5
.ins1aleov Civot i'vrnuo nalavce. Aeronauti@ki tehni@ar o1mah je na0ustio svoj 0osao i
i1u<ih 1va1eset o1ina 0osvetio 0otra'i 'a @u1ovi?tem -och &essa. O0remio je i
'akamuflirao mali "ro1i<5 na'van
>o1eni konji<5 na kojem je 0rovo1io 1ane i no<i u jalovoj na1i 1a <e se u vi1okruu njeovih
kamera 0ojaviti ne0o"itan 1oka'. .ins1aleov je film 0otaknuo osnivanje IstraCiva@ko ure1a
na -och &essu5 ?to je u 0otrau unijelo 'nanstveni element i sistem. ,re1 je svrstao i
ko1ificirao sve o@evi1e5 istraCio &essiejevu 0ovijest5 sve tamo 1o sv. 2olum"e u o1ini AIA5 i
orani'irao vlastito 1uoro@no straCarenje na je'eru. &jeovoj su se 1jelatnosti 0ri1ruCili
entu'ijasti sa svim o'nakama na?ea vremena E u #$B3. 0ot0ukovnik avijacije 2en Wallis5 u
svojem OautoCiruPM 'atim .an *avlor i' *e6asa5 sa svojom Cutom 0o1mornicom OIlo'u"P
koja je 0roCivjela mnoe je'ive trenutke 1ok je 0ro1rla u 1u"inu o1 8%3 sto0a J%A3 mL i u0ala
u virove5 ali nije ule1ala ni re0a svoje lovineM 9ritanska televi'ijska mreCa In1e0en1ent
*elevision &e:s 1o?la je na -och &ess sa sonarom 'a traanje5 a 9o" -ove s je1nakom
o0remom 'a tvrtku Sone4:ell. Do1ine #$I$. -ove je imao sonarni kontakt 1vije minute5 koji
je 0rotuma@en kao kru0na Civotinja. MeKutim5 svi ti 0othvati nisu us0jeli 1o1ati
.r Ro"ert Rines s 0o1vo1nom kamerom tijekom traanja 'a @u1ovi?tem -och &essa
##A
9IlA I! J+!+RA
o0i0ljive 1oka'e filmovima5 koji su svi 0rika'ivali 0re1mete i' o1reKene u1aljenosti5
ne1ovoljno jasno 1a "i "ili ne0o"itan 1oka'5 ali 1ovoljno 'animljivo 1a "i 0rivukli sve osim
onih najske0ti@nijih.
,s0rkos cjeloku0nom orani'iranom na0oru5 @ini se 1a je naj"olji 1oka' re'ultat slu@ajnosti.
;eter i D:en Smith i' -utona ljetovali su na je'eru. D:en je "es0osleno 'urila na 1ruu
o"alu5 na 1vorac ,rVuhart Castle5 u namjeri 1a ne?to snimi 'a o"iteljski 0rojektor. OI'nena1aP
E 0risje<a se E Ota je stvar i'ronila okomito i' vo1e5
Ovaj snimak &essie snimio je %#. svi"nja #$BB. Anthonv Shiels
manjeNvi?e "a? tamo kamo sam le1ala. ;o@ela sam snimati i5 1akako5 uhvatila je u0ravo ka1
je 'aronila. ;rekinula sam na minutu a ka1 je o0et i'ronila 0o@ela sam 0onovo snimati. I 'atim
0o tre<i 0ut.P
&je'in je muC sve to 0ratio 1aleko'orom.
ODlava je i'ronila najmanje 'a visinu @ovjekaP E rekao je. E O>rat je "io 1e"eo 1o"ru
sto0u. Dlava mi se u@inila @u1novato @etvrtastom. ;romatrao sam kako je 1oslovno okrenula
lavu 'a 1eve1eset stu0njeva5 kao 1a le1a ravno u nas ili ravno o1 nas. ;oslje1nji 0ut
i'ronila je 0osve u' @amac u kojem je "io je1an 1je@ak. I'ronila je vrlo samosvjesno5 kao i
0rije5 a 0otom se @im je s0a'ila @amac i'nena1a 0ovukla5 kao 1a je 0romijenila mi?ljenje.
,vjeren sam5 0a makar samo '"o nevjerojatno 1ua@ko vrata5 1a je to Civotinja koju ne
0o'najemo.P
Film5 0rem1a 1ovoljno jasan5 malo 1o1aje 0rija?njim snimcima Civotinje.
, @etr1eset o1ina5 otkako se tri1esetih o1ina ovoa stolje<a otvorio O'latni ru1nikP5 "ilo je
rijetkih ali 0rimamljivih naovje?taja 1a @u1ovi?te i' -och &essa moC1a 0oneka1 i'la'i na
o"alu. ;rijevara s otiscima sto0a vo1eno konja je5 1o1u?e5 1iskre1itirala tu misao. MeKutim5
#$FG. o1ine Arthur Drant5 stu1ent veterine i' to kraja5 vra<ao se ku<i na motociklu5 0oslije
0ono<i i @ini se savr?eno trije'an5 ka1 je 1oCivio 'astra?uju<i susret. O1je1nom je 0re1 njim u
mjese@ini iskrsnuo 0lemi 0re1met.
OO1li@no sam sve vi1ioP E 0ri@ao je 0oslije. E O!a0ravo5 umalo a nisam u1ario
motociklom. *ru0 mu je "io #A ili %3 sto0a 1ua@ak i vrlo snaCan. Jasno sam vi1io 1vije
0re1nje 0lovke5 a @inilo se 1a 0ostoje i 1vije straCnjeM s njima se5 i'le1a5 otiskivao 1a sko@i.
Re0 mu je
##I
9IlA I! J+!+RA
moao "iti 1u 0et 1o ?est sto0aM neo"i@no je stoje na kraju "io okruao a ne ?iljat.P
>i?e o1 @etvrt stolje<a 0oslije5 u velja@i #$I35 *orVuil Macleo1 ule1ao je kro' 1aleko'or5 u
je1noj 0rivatnoj 0otra'i 'a @u1ovi?tem5 @u1ovi?te is0ruCeno na Calu 1aleko Sorseshoea.
;isao je Constanci Wh4te5 koja 0rou@ava 0ovijest @u1ovi?ta5 1a a je motrio 1evet minuta
0rije neo je 0ljusnulo natra u vo1u. OJasno sam vi1io njeovu 1esnu 0re1nju 0lovku5 sivu i
o"lika lo0ate... ;ri'najem 1a me5 'a0ravo5 'raNnula njeova veli@ina5 jer o0ise nika1 nisam
0osve usvojio5 ali nema sumnje 1a je taj 0rimjerak "io 1ua@ak G3 1o I3 sto0a.P ;oslije ovoa
Civotinja je5 @ini se5 o1ustala o1 i'leta na ko0no i 1rCi se vo1e.
,0ravo je tu se1am1esetih o1ina Amerikanac 1r Ro"ert S. Rines i'veo najrafiniraniji5
su'1rCan na0a1 na nje'in 0rivatni Civot. Je1ne ve@eri u li0nju #$B#. taj "oat i us0je?an
o1vjetnik 0rvi 0ut je u ,rVuhart 9a4u o0a'io hr"at5 i to a je 0okrenulo. ;osre1stvom svoje
Aka1emije 0rimijenjene 'nanosti o1lu@io je u 0otra'i iskoristiti svu mo< ameri@ko novca i
sve svoje s0oso"nosti. I1u<e o1ine 0ojavio se s 0o1vo1nom kamerom +1erton5 kakvu
u0otre"ljava JacVues Cousteau5 i 0riko0@ao je na Ravtheon sonar. ,"r'o se is0latilo. , no<i B.
kolovo'a ekran sonara 0oka'ivao je mno?tvo ri"a5 a on1a su se o1je1nom ri"e ra'"jeCale a
0ojavio se olem crni o"ris. ;eter .avies5 je1an o1 0romatra@a u "ro1i<u sa sonarom5 u0utio
se 1a 0o'ove 1ra Rinesa koji je "io u 1ruom @amcu.
O&e krijem 1a je "io 0rili@no @u1an osje<ajP E ka'ao je .avies E Oveslati 0o mraku kao u
rou sa sa'nanjem 1a je samo F3 sto0a is0o1 mene kru0na Civotinja. !astra?uju<a je "ila ve< i
veli@ina o"risa koji je ocrtavala jeka.P
Rinesova je eki0a ?to je "rCe mola o1letjela natra u Ameriku s filmom i'
kamere koja je "ila s0ojena sa sonarom. 2a1 se film vratio5 ra'vijen u 2o1aka5 na njemu je
"ila 'namenita slika 0lovka. Rines je osjetio 1a je na1ohvat velikom cilju5 ali 0ro?le su jo? tri
o1ine 0rije neo ?to je snimio 0roslavljene snimke koje su 0rihva<ene kao 1oka'5 je1nako
kao tra1icionalna fotorafija5 1a -och &ess uistinu nastava @u1ovi?te.
Rines je vjerovao 1a je #$BA. u 0o1vo1ne Aka1emijine ureKaje 'a0ravo u1arilo @u1ovi?teM u
svakom slu@aju ne?to ih je 1ivlje 'aljuljalo. MeKutim5 ka1 se eki0a vratila u &e: )ork5
0oka'alo se 1a na lavnoj kameri nema ni@ea5 a otovo mjesec 1ana nisu se 0otru1ili 1a
ra'viju film i' 0omo<ne kamere.
O*a1a me oko tri ujutroP E 0ri@a Rines E Ona'vao moj kolea Charlie W4coff. (!a"oa(5
rekao je5 (0a mi a imamoT( ;ojurio sam tamo to rano jutra i to je "ilo 0rvi 0ut 1a sam vi1io
snimku lave i vrata ali i snimku @itavo tru0a. Moram re<i kako sam vjerovao 1a <e to
'a0e@atiti stvarM kao ?to 'nate5 uo0<e nije.P
Rines je 1oista imao Cu@no iskustvo. Snimke su O0rocurileP u javnost 0rije neo ?to su
sluC"eno o"javljene5 stru@njaci ;riro1oslovno mu'eja u -on1onu su ih os0orili uvre1ljivim
i'ra'ima5 a aka1emski seminar koji je 'a njea orani'irao Sir ;eter Scott 0ro0ao je 'ato ?to
su u'vanici Celjeli 'a?tititi svoj ule15 0a su se ras0r?ili.
O"je snimke5 navo1no5 lave i tru0a5 slu@ajnom <e se 0romatra@u u@initi 0o0rili@no
neuvjerljivima. !a0ravo5 one se mou 0rotuma@iti kao 1a ne 0oka'uju 1ruo 1o tminu -och
&essa. MeKutim5 ako u'memo u o"'ir 0aCljive 0rora@une Rinesove eki0e5 @ini se mou<im 1a
su to snimke ne@e i'u'etno olemo ?to je ula'ilo u vi1okru njihovih kamera i i'la'ilo i'
njea. Rines5 ne'a1ovoljan5 juna@ki ustraje.
O&e<emo o1ustati 1ok ne 1o"ijemo o?tre i jasne snimke5 1ostatne 1a tako'vani
##B
9IlA I! J+!+RA
stru@njaci mou i1entificirati ?to su te Civotinje5 a on1a <e nas svijet5 mislim5 0rihvatiti.P
.a "i to ostvario5 Rines sa1a uvjeC"ava 0ar 1elfina koji <e 0oku?ati 0rona<i i 1onati &essie5
umjesto 1a @eka 1a &essie 1oKe k njemu.
, meKuvremenu lju1i i 1alje viKaju &essie5 a 0ronala'e se i nova5 Oracionalna tuma@enjaP.
&aj1jelotvorniji kriti@ar teorija o @u1ovi?tima je "ritanski 'oolo 1r Maurice 9urton5 ako ni
'"o @ea 1ruoa a ono 'ato ?to je otovo tri1eset o1ina "io je1an o1 malo"rojnih
aka1emi@ara koji je vjerovao 1a @u1ovi?te 0ostoji. &akon svoje 0reo"ra<enja5 o1ine #$I#5
on se 0osvetio o0ovravanju te'e o @u1ovi?tu. , novom ske0tici'mu "io je osnaCen je1no
ne1jeljno 0o0o1neva ka1 je5 kako kaCe5 otovo @itavo selo Fovers i'i?lo 1a "i 0romatralo
navo1no @u1ovi?te na je'eru. MeKutim5 9urton kaCe 1aje 0rije toa vi1io kako se o1 o"ale
otisnuo motorni "ro1i<5 0a a je 0otom 0ratio 1aleko'orom i snimio ni' fotorafija. Is0ituju<i
0oslije o@evice u Foversu5 ra'a"rao je 1a su "ro1i< 'a"unom 'amijenili 'a Civotinju. 9urton
vjeruje 1a su u mnoo slu@aja motorni "ro1i<i ti koje lju1i vi1e kao @u1ovi?te5 oso"ito ka1
0oslije tvr1e 1a se kretalo velikom "r'inom. Mnoi 1rui o@evi1i o1nose se5 0o njeovu
mi?ljenju5 na vi1reM nala?ava kako je u 0ro?lom stolje<u na Shetlan1skim otocima ulovljena
vi1ra 1ua osam sto0a J%5G mL. .r 9urton oso"ito vjeruje 1a je tri1esetih o1ina ovoa
stolje<a u je'eru vjerojatno Civjela vrlo velika vi1ra. .ruu ilu'iju o @u1ovi?tima5 0o njemu5
u'rokuju valovi ?to ih 0rou'rokuju ra'na 0lovila5 a koji mou na1o<i 1esetak minuta nakon
?to je "ro1 0ro?ao. !atim5 tu su 0rijevare5 o1 kojih je je1nu oso"no otkrio. MoC1a su u 0itanju
i tuljani koji u je'ero 'aKu s mora5 ili truli "iljni ot0a1 ?to a s 1na je'era 0linovi 1iCu na
0ovr?inu.
.rui ske0tici5 mimo 1ra 9urtona5 sumnjaju 1a u je'eru moC1a Civi orija?ka jeulja. &a ni'u
varljivih fotorafija "io je snimljen jelen kako 0liva je'erom5 a i'1aleka je "io mnoo sli@niji
@u1ovi?tu neo na mnoim njeovim uo"i@ajenim 0ortretima. Haso0is &e: Scientist "io je
@ak naovoren 1a o"javi @lanak kojim se tvr1i kako je je1na o1 klasi@nih snimki5 ona ?to ju je
snimio inekolo5 'a0ravo snimka slona koji 0liva 1rCe<i surlu u 'rakuT
Ma kakva "ila vjerojatnost tih ra'li@itih tuma@enja5 te?ko je 0ovjerovati 1a su se 1oslovno
tisu<e 0romatra@a5 meKu kojima mnoi iskusni 0riro1njaci i ri"ari5 mole tako r1no 'a"uniti5
0a @ak je1nu vi1ru o1 osam sto0a J%5G mL 'amijeniti 'a @u1ovi?te o1 G3 sto0a J#% mL5 motorni
"ro1i< 'a stvor s 1vije r"e i ?est sto0a J#58 mL 1ua@ak vrat5 ili neo@ekivane valove 'a
ra'irani 0ar &essiea. Ako se mnoe snimke mou 1rua@ije 0rotuma@iti5 ?to je s "iljeCenjem
sonaraR A ka1 isto1o"no ne?to vi1i mnoo lju1i5 mou li se svi je1nako 0revaritiR A ?to je s
Rinesovim snimkamaR
MeKu onima koji vjeruju 1a u -och &essu Civi neka ne0o'nata Civotinja ima ra'li@itih ?kola
mi?ljenja. &eki tuma@e 1aje to nova vrst 1uovrato tuljana5 0o1sje<aju<i na so0tanje ?to se
@ulo5 1rui 0o1u0iru te'u o orija?koj jeulji5 ali najomiljenije je tuma@enje5 nesumnjivo5 1a je
to 0lesiosaur5 1ivovski re0til koji se hrani ri"om i 'a kojea se 0ret0ostavlja 1a je i'umro 0rije
se1am1eset milijuna o1ina. Mu'ejske rekonstrukcije 0lesiosaura neo"i@no se 0okla0aju s
o0isima o@evi1aca @u1ovi?ta -och &essa kao i s E a to valja 0ri'nati E 0o1vo1nom sjenkom
?to je 'a"iljeCena kamerom Ro"erta Rinesa. &o5 'ar je moao 0reCivjeti 'amr'avanje je'era u
0oslje1njem le1enom 1o"uR Utovi?e5 svaki 0rimjerak u je'eru E kako se 0re1mijeva E
ra'mnoCavanjem <e se namnoCiti "ar 1esetak 0uta. MoCe li u je'eru 1oista "iti toliko
@u1ovi?taR
##8
S 1rue strane5 ske0tici moraju o"jasniti ne samo filmove5 snimke5 i'jave o@evi1aca5 neo i
Rinesove snimke5 ali i E a to je5 moC1a5 o1 svea najteCe E o0aCanja 0omo<u sonara.
O1 svih @u1ovi?ta na svijetu uvijek se @ini kao 1a <e se &essie naj0rije otkriti. Ako a
na0osljetku satjeraju u stu0icu5 to "i tre"alo 1ati nov 0oticaj sku0inama o0timista ?to looruju
oko 1ruih je'era u Ukotskoj5 Irskoj5 Sjevernoj Americi5 Ja0anu5 Uve1skoj i Sovjetskom
Save'u5 u namjeri 1a 1okaCu kako vo1ene himere 1oista imaju ovo'emaljsko o"ja?njenje.
2omentar Arthura C. Clarkea8
Dotovo sve ?to sam rekao 'a morska @u1ovi?ta J@etvrto 0olavljeL5 vrije1i i 'a ovo. Je1ino
vrije1i 1o1ati kako se vjerojatN
9IlA I! J+!+RA
i
nost 1a olema ne0o'nata "i<a Cive u je'erima @ini mnoo manjom o1 one 1a nastavaju
oceane. ,s0ore1imo li to s ko0nom E moao "ih 0ovjerovati 1a 1inosaur 0ostoji u5 recimo5
Matto Drossu5 ali ne i u Central ;arkuQ ili 2esinton Dar1ensuQQ...
!a0ravo5 1a nije -och &essa5 tu temu ne "ih smatrao "a? o'"iljnom. .oka' 1a u -och &essu
0ostoji ne?to je realanM 1ruo je 0itanje je li to Civotinja koju 'nanost jo? ne 0o'naje.
Ako Celite @uti moje oso"no mi?ljenje E 0one1jeljkom5 srije1om i 0etkom vjerujem u
&essie...
Q javni 0erivoj u &e: )orku QQ javni 0erivoj u -on1onu
##$
B
-ikovi u krajoliku
!a vru<e ljetno 1ana #$F%. civilni 0ilot Deore ;almer 0olaano je letio i' -as >easa u
&eva1i 0rema 9lvtheu u 2aliforNniji5 ra1i<u isto@no o1 -os Anelesa. .ok se 0ri"liCavao
9lvtheu5 ;almer je s visine o1 A 333 sto0a J# A33 mL 0rele1avao 0ustinju5 traCe<i teren 'a
0risilno slijetanje5 kako to 0iloti @ine u ne0rikla1nim 0o1ru@jima. O1je1nom5 ka1 se
0ri"liCavao 'avojitoj rijeci Colora1o5 oko #8 milja J%$ kmL o1 svoje o1re1i?ta5 ule1ao je
1ivovski lik @ovjeka.
;almer aje vi1io samo na@as5 a kako je 'nao 1a 0ustinjsko sunce moCe 0revariti i
najiskusnije 0ilota5 vratio se i nanovo kruCio na1 kamenim 0a1inama u' rije@ni kanjon. I tu
aje 0onovno ule1ao E 1iva koji leCi na leKima5 nacrtana kamenjem na 0ustinjskom tluM
;almer je 0rocijenio 1a je tru0 "io 1u oko stotinu sto0a JF3 mL. &e1aleko je 'a0anjeni 0ilot
'amijetio jo? je1an olemi lik8 @etveronoCnu Civotinju nalik na 0sa ili konja.
2a1 je ;almer o svom otkri<u o"avijestio mu'ej u -os Anelesu5 1irektor o1jela 'a 0ovijest
Arthur Woo1:ar1 0oslan je 1a istraCi slu@aj. 2a1 je on stiao 1o visoravni ili mese ne1aleko
9lvthea5 nije 0rona?ao samo je1nu sku0inu likova5 neo tri. 9io je to kru0an arheolo?ki nala'5
na samom ku<nom 0rauM Woo1:ar1ov i'vje?taj je1va 0rikriva njeovo u'"uKenje8
O;rvi koji smo o"i?li sastoji se o1 (trojstva( E @ovjeka Jkoji ra?irenih ruku i nou leCi
1jelomice u olemoj kruCnici5 ?to je5 su1e<i 0o njenoj 0riro1i5 "ila
-ijevo8 Fotorafija .iva Atacame u Hileu5 koju je snimio Jim Woo1man
u0otre"ljavana kao 0lesni kruL5 1uonoe i 1uore0e Civotinje5 te male 'mijolike s0irale koja
moC1a 0re1stavlja neko ma'a. Hovjek je o1 tjemena 1o ta"ana "io 1ua@ak 1eve1eset i 0et
sto0a. ;romjer 0lesno krua i'nosio je stotinu i @etr1eset sto0a. =ivotinja je o1 vr?ka nosa 1o
"a'e re0a "ila 1ua tri1eset i ?est sto0a. ;romjer 'mijolike s0irale i'nosio je 1vanaest sto0a.
&a i1u<oj mesi koju smo o"i?li "io je je1an lik E @ovjeka. O"ris je "io 1u 1eve1eset i osam
sto0a5 tru0 ?iri o1 se1amnaest sto0a5 a ruke ra?irene na 1uCini ve<oj o1 se1am1eset i @etiri
sto0e. &a tre<oj mesi "ilo je (trojstvo( sli@no 0rvom5 samo ?to su ov1je umjetnici na1ma?ili
sami se"e u stvaranju herkuNlovskih @u1ovi?ta. Ov1je je @ovjek "io 1u stotinu ?e'1eset i
se1am sto0a5 na svakoj je ruci imao normalan "roj 0rsta5 a na svakoj no'i 0otre"an "roj
noCnih 0rsta.P
MeKutim5 naj@u1nije s 0ustinjskim 1ivovima "ilo je to ?to nitko 1ota1 nije o"javio 1a 0ostoje5
us0rkos tome ?to su to 0o1ru@je O0rili@no 1o"ro 0ro@e?ljaleP E kako to Woo1:ar1 kaCe E
Ostotine lutaju<ih ko0a@a ru1a i mnoi 1rui 'araCeni J>an1erlustomQP. Ra'lo8 likove ko1
9l4Nthea5 nacrtane na 0ustinjskom tlu 0rije 1o"a avijacije5 "ilo je otovo nemou<e otkriti s
tlaM "ili su5 o@ile1no5 nacrtani s namjerom 1a ih se vi1i i' 'raka.
Q Wan1erlust Jnjem.L skitanjem.
Celja 'a 0utovanjem5
#%#
-I2O>I , 2RAJO-I2,
>i?e o1 G333 milja JAG33 kmL juCnije5 0iloti u juCnom ;eruu otkrili su ne?to sli@no i je1nako
'aonetno8 ka1 je 0eruanska avijacija 0o@ela na1lijetati 'emlju5 0osa1e aviona i 0utnici "ili su
'"unjeni otkri<em 1a je 0ustinja i'meKu 1olina Ica i &a'ca5 vi?e o1 %33 milja JF%3 kmL
juCnije o1 -ime5 iscrtana olemom OslikovnicomP linija5 eometrijskih likova i 0rika'a 0tica5
kukaca i Civotinja. &e samo 1a su njihovi ra'mjeri neo"i@ni E neke su linije tekle miljama5
0ot0uno ravno 0reko 0latoa i 0lanina5 1rue su o"likovale 1ivovske kruove 0o0ut 0ista E
neo kao 1a su "ili is0lanirani tako 1a ih se vi1i s ne"a.
, ve'i s tim otkri<ima tri1esetih o1ina ovoa stolje<a ameri@ki su arheolo'i 0o@eli
0ostavljati 0itanja8 tko je nacrtao te crteCe5 ?to oni 0re1stavljaju i @emu su sluCiliR -ako je "ilo
0ostavljati 0itanja5 ali <e se 0oka'ati 1a je mnoo teCe 1o"iti 'a1ovoljavaju<e o1ovore.
9ritanski arheolo'i i amateri koji 0rou@avaju starine ve< najmanje 1va stolje<a 0oku?avaju
rije?iti sli@ne 0ro"leme.
9ritanski "ijeli konji
&a 'elenim 0a1inama "reCuljaka u +nleskoj ima najmanje 0e1eset likova u krajoliku. Ra'lo
je 0osve je1nostavan8 na 0a1inama5 ne0osre1no is0o1 le1ine5 leCi sloj kre1e. .a "i se
ra'rnuo sloj 'emlje i 1o0rlo 1o kre1e 1ovoljna je lo0ata. ,vjeti 'a to oso"ito su 0rikla1ni na
'a0a1nom 1ijelu 'emlje5 1je kre1e ima u o"ilju i 1je su o"ronci "reCuljaka @esto strmi i
1ovoljno i'loCeni5 0a se mou vi1jeti i' velike u1aljenosti. Samo u Wiltshireu ima se1am
"ijelih konja5 "ar 1esetak 0ukovskih o'naka5 je1na ki:iQ Jneko< ju je o1rCavala je1na tvrtka
'a 0roi'vo1nju masti 'a ci0eleL i je1an 0an1a.
Q 0tica5 0osve 'akrCljalih krila5 s &ovo !elan1a #%%
Su0rotno neo"i@nim 1ivovima juCne 2alifornije i linijama i' &a'ce5 u otovo svim
slu@ajevima 0o'nato je 0orijeklo tih likova5 a i namjere lju1i koji su ih usjekli u krajolik. &a
0rimjer5 0ukovske o'nake ne1aleko o1 Salis"urvja usjekli su vojnici koji su u 0rvomu
svjetskom ratu "ili ulooreni u "li'iniM 0rve su ure'ali vojnici lon1onske strelja@ke "ria1e5 a
to se tako svi1jelo 1ruima 1a su ostali 0ukovi 0o@eli o0ona?ati 0rimjer5 ma1a su @esto morali
ra1iti na tome 0oslu rano ujutro 0rije vjeC"i na o"liCnjim streli?tima. I mnoi "ijeli konji
relativno su suvremeni8 &e: ;e:se4 Sorse u Wiltshireu na0ravio je u @ast kruni1"e u #$FB.
Deore Mar0les5 stru@njak u leuci0N0otomiji5 kako je nesretno na'vana umjetnost ure'ivanja
"ijelih konja. Sli@no je5 o1ine #83G5 9ijelo konja Mari"orouha5 takoKer u Wiltshireu5
na0ravila sku0ina u@enika s Dreaslevjeve aka1emije5 a 0oticaj
9ijeli konj na Cherhillu5 'avr?en #B83.
-I2O>I , 2RAJO-I2,
1a se #8AB. o1ine usje@e konj kraj 2il"urna u )orkshireu 1ao je lon1onski sitni@arski
trovac *homas *avlor5 ka1 se vratio u ro1ni kraj.
!namo i kako je lik usje@en. Sve<eniku ;len1erleathu je o nastanku "ijelo konja u njeovom
kraju5 ko1 Cherhilla5 0ri@ao Oneki vrlo "istar starac5 roKen #B8I. E samo ?est o1ina 0o?to
"ija?e 'avr?enP. Autor toa konja5 lije@nik Christo0her Allso05 naj0rije je "ijelim 'astavicama
o'na@io o"rise crteCa.
O;otom jeP E kaCe ;len1erleath E O'au'eo 0oloCaj na je1nom mjestu5 u0ravo na liniji
i'meKu .o:nsa i Calnea i oko 1vije stotine jar1a i'na1 vrha -a"ourNinN>ain Silla5 i o1atle je
1olaNsalom u0ravljao 0remje?tanjem kolaca ovamoNonamo sve 1otle 1ok nije "io 'a1ovoljan
re'ultatom. *a1a su trava i 'emlja i'vaKene5 a ?u0ljine 'aravnane kre1om.P
Mnoi "ijeli konji i0ak su male 'aonetke. Deorea Mar0lesa je5 na 0rimjer5 toliko muke
stajalo 1a 0oku?a o1onetati to@ne 1atume nastanka mnoih o1 njih5 1a je u svoj crteC konja
'a ;e:se4 u0isao i o1inu8 #$FB. ;orijeklo konja ko1 Wool"oNrouha i Sack0ena nije
0o'nato5 a OsminNtonski "ijeli konj ko1 We4mouth 9a4a u .orsetu 0ri0isuje se trima ra'nim
i'vorima8 nekom vojniku5 koji a je usjekao 1a "i o"iljeCio 1an ka1 su ra1 0oho1ili Deore
III i njeov "rat vojvo1a o1 DloucesteraM nekim 0ionirskim tru0ama koje su o@ekivale
na0oleonsku inva'ijuM ra1nicima na ra1nji ceste koji su a5 0rema *homasu Sar1vju u *he
*rum0et Major5 0osvetili 0o"je1i u "itki ko1 *rafalara. !atim5 tu je i "ijeli konj koji se
i'nena1a 0ojavio u ljetu #$G85 ka1 su 0oorali je1no 0olje u Rockle4 .o:nu ne1aleko o1
Marl"orouha. >eli@anstven lik ra'irana konja 1ua@ak je o1 no'1rva 1o re0a #%I sto0a JF8
mL5 ali
I
Je1ini 0o'nati snimak konja i' Rockle4 .o:na5 snimlien #$G8.
snimljen #$G8.
0o1aci o tome ka1 je nastao nisu 0ronaKeni. &e1avno se i sam konj 0onovno i'u"io is0o1
oranica5 nakon ?to se "io 0ojavio na tako kratko vrijeme. *o ?to se nitko vi?e ne moCe to@no
0risjetiti tko je #$%A. usjekao "ijelo konja u -ittlintonu u Susse6u5 oslikava kako se "r'o
najve<e o"iljeCje neko krajolika moCe 0rometnuti u malu misteriju.
MeKutim5 kru0ne ne0o'nanice5 koje se mou us0ore1iti sa 'aonetnim kalifornijNskim
1ivovima i linijama &a'ce5 0ostoje u slu@aju slije1e<ih "ritanskih likova usje@enih u 0a1ine
"reCuljaka8 1va orija?a o1
#%F
-I2O>I , 2RAJO-I2,
MoC1a naj'namenitiji o1 "ijelih konja E ko1 sela ,fjintona5 u 9erkshireu
kre1e i 1va konja5 je1no "ijelo i je1no crveno.
9ijeli konj se nala'i ko1 sela ,ffmtona u 9erkshireu i tako je 'na@ajno o"iljeCje krajolika 1a
se 0o njemu na'iva @itavo 0o1ru@je8 .olina "ijeloa konja J>ale of the White SorseL. >e<ina
ostalih "ijelih konja u 9ritaniji nastala je 0otaknuta ovim5 ali se uffintonski konj ra'likuje o1
njih u je1nom "itnom 0ole1u8 to je je1ini istinski 1revan "ijeli konj koji jo? 0ostoji E svi
ostali i'le1aju tako suvremeni kao i @istokrvni konji u trkali?nim stajama o"liCnje
-am"ourna. *o je 'ato ?to su crtani u stilu slikara Deorea Stu""sa i' #8. stolje<a5 @ija su
0latna "ila o"lju"ljena me1u sve<enicima5 lije@nicima i 'emljo0osje1nicima5 a ti su o0et
usjekli mnoe o1 likova na "reCuljcima. ,ffintonski "ijeli konj je @u1na5 stili'irana i
ne0ove'ana CivotinjaM ?iljata lava mu vi?e nalikuje
konjskoj lu"anji5 tru0 je tanak i i'1uCen5 sa samo 1vije noe u alo0u 0riko0@ane o "e1ra. &a
0rvi 0ole1 vi?e nalikuje 'maju neo konju5 0a je o"liCnji .raon Sill J!majevo "r1oL E
1je je5 0rema 0re1aji5 sv. Juraj u"io 'maja E naveo neke lju1e 1a a 0oistovjete s tim
mitskim likom. &o najraniji 0o1atak o njemu E u 2nji'i @u1a J9ook of Won1ersL5 i'
1vanaesto stolje<a E i'ri@ito a o0isuje kao konja sa C1re"etomM je1na o1 mnoih
ne0o'nanica u ve'i s ,ffintonom je i 0itanje ?to se 1oo1ilo sa C1re"etom.
, starim 1okumentima @esto se s0ominje ,ffintonski "ijeli konj. , kartularu ili '"orniku
samostanskih is0rava koje se o1nose na A"in1onsku o0atiju u vrijeme vla1avine Senrika II
re1ovnik Do1rick je5 kako 0i?e5 0osje1ovao 'emlju ju6ta locum Vui vulo Mons Al"i +Vui
nuncu0atur Jne1aleko mjesta koje naro1 na'iva 9r1o "ijelo konjaL. Je1an ruko0is i'
@etrnaesto stolje<a svrstava a me1u @u1a o1mah i'a Stonehenea. , novija vremena
*homas
#%G
-I2O>I , 2RAJO-I2,
Suhes5 autor romana Ukolovanje *oma 9ro:na5 na0isao je roman koje se ra1nja '"iva u
,ffmtonu i sa1rCi mnoo naro1no ka'ivanja o "ijelom konju5 a D. 2. Chesterton e0sku
0oemu 0unu 'vu@nih ka1enca i 0rili@no '"rkane 0ovijesti. Ali ni je1an o1 tih 0isaca ne moCe
rije?iti tajnu 9r1a "ijelo konja8 konj je ne1voj"eno 1revan5 ali nitko ne 'na kolikoM alo0ira
kro' 9erkshire .o:ns5 ali nitko ne 'na 'a?to je tamo.
Ima5 1akako5 mno?tvo teorija. , se1amnaestom stolje<u John Au"rev i to0oNraf *homas
9askerville J#IF3N#B%3L vjerovali su 1a je konja 0rije 1vanaest stolje<a usjekao
anlosaksonski vo1a Senist J@ije ime 'na@i O0astuhPL5 1rui su 1rCali 1a je lik naru@io
Alfre1 >eliki5 u @ijem kraljevstvu Wesse6u leCi ,ffmton5 1a "i tako o"iljeCio svoju 0o"je1u
na1 .ancima u o1ini 8B#5 a u novije vrijeme arheolo'i su a 0rotuma@ili kao totem kulta
konja. 9io je @ak Oi1entificiranP kao ihtiosaur.Q
Stanovnici .oline "ijeloa konja 'acijelo su a vrlo cijenili5 jer se likovi o1 kre1e moraju
re1ovito @istiti ili Oi'ri"atiPM u 0rotivnom5 nestanu 0o1 travom koja ih 'arasta. O1
se1amnaesto stolje<a naovamo 0ovjesni@ari su 'a"iljeCili neo"i@ne sve@anosti koje su 0ratile
takvo @i?<enje. 9io je to festival 0o'nat kao uffintonska O'a"avaPM u slavlje konja nakon
na0orna 1ana njeova o"navljanja. *homas Suhes o0isuje 0oslje1nju 'a"avu o1rCanu #8AB5
?arolik seoski va?ar koji su 0osjetila os0o1a5 1ame5 Ciani i na1rilije@nici. *o uka'uje 1a su
0rije sve@anosti moC1a "ile o'"iljnijea o"re1no 'na@aja5 u @emu je konj moC1a "io 0re1met
o"oCavanja.
S o"'irom na sve te 0ret0ostavke5 istaknuti arheolo 0rofesor Stuart ;iott anali'irao je
0ro"leme kako "i utvr1io "ar
i'umrli vo1eni ra"eCljivi ma' me'o'ojske ere
neku @injenicu o 9ijelom konju. ;iotta taj 0ro"lem 0ose"no 'anima8 njeova o"itelj 0otje@e
i' toa kraja5 a on i sa1a tamo Civi. &jeov je 0ra1je1 o"raKivao 'emlju u ,ffintonuM njeova
su 1je1a kao 1esetooN1i?njaka5 #8AB. o1ine 0oveli na O'a"avuP.
, AntiVuit45 o1ine #$F#5 ;iott je i'loCio ?to je sve 0o1u'eto 1a "i se o1re1io 1atum ka1 je
9ijeli konj usje@en. Do1ine #BG3. 0isac koji se 0ot0isao s ;hilalethes Rusticus 0rvi je
0re1loCio vrlo o"i@nu tehniku. Rusticus5 i 1rui nakon njea5 uo@ili su stilisti@ku sli@nost
i'meKu ,fflnNtonsko konja i konja utisnutih na kovanom novcu ranoa Celje'no 1o"a.
2onji ranoa Celje'no 1o"a imali su s 9ijelim konjem mnoe 'aje1ni@ke neo"i@nosti5 n0r.
ra'lo"ljene noe i @eljust 0o0ut kljuna. &ovac je "io kovan u 9ritaniji5 ne1je u 0rvom
stolje<u 0rije na?e ere5 i o0ona?a
,ffintonska O'a"avaP E o"re1no @i?<enje
#%A
I
-I2O>I , 2RAJO-I2,
novac Fili0a Make1onsko koji je umro 1va stolje<a 0rije. &a je1noj strani Fili0ova
oriinalna novca su trijumfalna kola5 koja vuku 1va konja i kojima u0ravlja je1an vo'ar.
O1avno je uo@eno 1a je taj u'orak "io toliko o0ona?an 1a su na "ritanskim 0rimjercima novca
ta trijumfalna ili "ojna kola 1eenerirala u je1an kota@5 vo'ar u ni' kulica a konj Ju
najkasnijim fa'amaL u( '"rku imnasti@kih "u@ica i 0olumjeseca. &a 0ola 0uta to 0rocesa
1eeneracije5 konj na novcu 0o@inje na0a1no nalikovati ,ffintonskom "ijelom konju. ,
mu'eju Ashmolean u O6for1u i 1ru1je sa@uvano je nekoliko koma1a takvo novca i'
0o1ru@ja ,ffintona. .a "i 0oja@ao svoju te'u5 ;iott je 0o1sjetio na to 1a su konji na 1va
vje1ra i' ranoa Celje'no 1o"a i've1eni u je1nakoj umjetni@koj tra1iciji. 2ovani mu je novac
omou<io 1a o1re1i 0rili@no to@an 1atum nastanka konjaM nije "ilo vjerojatno 1a "i tako
masivan 0osao "io 0o1u'et u vrijeme rimske oku0acije i 'ato je mi?ljenja 1a je usje@en u
keltsko Celje'no 1o"a5 u 0rvom stolje<u 0r.n.e.
.iv i' Cernea
Je1nako 'aonetan lik leCi na o"ronku i'na1 slikovito sela Cerne A""as u .orsetu. &a'van
je 0osve je1nostavno8 .iv i' Cernea5 i to 'ato ?to se E kao i u slu@aju 9ijelo konja i'
,ffintona E ni?ta ne 'na o tome ka1a je i kako nastao5 a @ak mu je i ime 'a"oravljeno. A
i0ak je to im0o'antan momak5 o1 lave 1o nou 1u #83 sto0a JAA mL5 koji u 1esnoj ruci vitla
kvravom toljaom 1ua@kom #%3 sto0a JFB mL 1ok se stu0aju<i 0a1inom u1aljuje o1 sela.
!a ra'liku o1 "ijelih konja5 o1 .iva je nacrtan samo o"ris8 tijelo mu je o1 travnato 0okrova5
a o"ris i anatomske 0oje1inosti o'na@eni su jarcima ?irokim je1nu 1o 1vije sto0e JF3NI3 cmL.
&aju0a1ljivija crta .iva i' Cernea jest 1a je nametljivo najseksualniji o1 svih
#%I
"ritanskih likova u krajoliku. .oista5 njeov je 0enis 1u F3 sto0a J$ mL i tako istaknut 1a je
lik 1o"io na1imak O&e0ristojan @ovjek i' CerneaP. &ei'"jeCno5 tijekom o1ina "ilo je mnoo
0oku?aja 1a se ne'o1na mjesta i'"ri?uM na je1an o1 0rvih naila'imo u Sutchinsovoj ;ovijesti
.orseta i' #BBG5 1je je "akrore'ac oklja?trio njeovu mu?kost. &e?to 0oslije5 u je1nom
0ismu u0u<enom *he .orset Maa'ine 0isalo je8 O;ristojnost 'ahtijeva 1a on oko "okova
nosi koma1 NtkanineP5 a "ilo je @ak 0oku?aja 1a a o0skr"e smokvinim listom o1 jute i 0a0ira.
&a sre<u5 .iv se o1rCao u svem svojem sjaju5 na veliku ra1ost arheoloa5 1jece i starih 1ama
koje5 @ini se5 uvijek stoje na najne'o1nijem mjestu na liku ka1 0itaju svoje vo1i@a 1je se
to@no nala'e.
&e i'nenaKuje ?to se vjeruje 1a je .iv i' Cernea sim"ol kulta 0lo1nosti5 ali je i ono nekoliko
traova koji na to u0u<uju nejasno. !animljiva je 0ojava 1a u svitanje #. svi"nja sunce i'la'i
to@no u istoj liniji s 0romatra@em koji stoji na "a'i orija?eva 0enisa. Ma ?to to 'na@ilo5 s njim
je 0ove'ano o"ilje leen1i5 o1 kojih neke sa1rCe traove o"re1a 0lo1nosti. .jevojke koje se
0la?e 1a ne i'u"e muCeve ili lju"avnike o"ila'e oko crteCa u na1i 1a <e im njeov utjecaj
0omo<i 1a ih 'a1rCeM 1rui5 0ak5 0osje<uju .iva tje1an 1ana 0rije vjen@anja5 1a "i im 1onio
sre<uM Citelji okrua Cerne vjeruju 1a <e nerotkinja koja 0res0ava na Orija?evu 0enisu5 ili tu
ima sno?aj5 'anijeti. MoC1a je5 takoKer5 'na@ajno 1a je 0les oko svi"anjsko stu0a "io re1oviti
sastavni 1io seoskih 0rvosvi"anjNskih sve@anosti i 1a su stu0 0o1i'ali u oraKenom 0rostoru
'vanom &a<ve ili *ava5 nekoliko jar1a u'"r1o5 i'na1 .ivove lijeve ruke. !a"ave to 1ana "ile
su jama@no 0ove'ane s 0lo1no?<uM tako je 0isac i' #I. stolie<a ;hili0 Stu""s 0isao8
OHuo sam o1 o'"iljnih lju1i5 kojima se moCe vjerovati5 1a se o1 stotinu 1jevica
koje o1u u ?umu je1va tre<ina vra<a ku<i u stanju u kojem je 0o?la.P
;o'nato je 1a naro1no ka'ivanje nije 0ou'1an vo1i@ i suvremene teorije o i1entitetu .iva
ovise o je1nom 0resu1nom @initelju8 o 1atumu ka1 je ucrtan. Selo Cerne A""as leCi u
0o1ru@ju is0resijecanom ostacima 1revnih vijenaca o1 kamenja i 0re"ivali?ta5 a to je neke
stru@njake navelo na tvr1nju 1a je .iv jama@no vrlo star5 usje@en moC1a u 0rehistorijsko
vrijeme. .rui su5 meKutim5 su0rotno mi?ljenja i
Orija? i' Cernea5 na'van O&e0ristojan @ovjek i' CerneaP
-I2O>I , 2RAJO-I2,
1rCe 1a je 0o arheolo?kim stan1ar1ima .iv moC1a 0osve Omo1eranP i 1a 0otje@e i'
se1amnaesto stolje<a. .o to su 'aklju@ka 1o?li 0rosijavaju<i i'vje?taje mjernika5 saku0lja@a
0ore'a i to0orafa5 koji su stolje<ima "iljeCili 0romjene u "ritanskim krajevima.
Ako je .iv 1revan5 @u1no je 1a a ne s0ominju ni u kojem 1okumentu 0isanom 0rije #BA#. *e
je o1ine5 sve<enik John Sutchins5 autor vo1i@a 0o .orsetu5 0isao 1ru -vttletonu5 e6eterskom
1ekanu o O1ivu olemih ra'mjera5 ucrtanom u 0a1inu "rijea nasu0rot ra1u...P Jo? je @u1nije
1a "i a 0revi1jela 0o1ro"na mjerenja to
#%B
-I2O>I , 2RAJO-I2,
kraja5 0oimence ona u #FAI. i #I#B. &i u takvim 1okumentima koja te?ko 1a "i mola
'anemariti njeovo 0risustvo E u Cu0nim kronikama E nema o njemu s0omena. .ruo
'na@ajno o"ra'loCenje mo1ernista lasi kako je malo vjerojatno 1a je takav lik5 s tako
istaknutim 0enisom5 moao o0stati u mjestu kao ?to je Cerne 1je je u I. stolje<u "io
'asnovan 'na@ajan samostan.
Sutchins je5 ne1voj"eno5 "io uvjeren 1a je .iv novije nastanka. , svojem 0ismu 1ru
-vttletonu 0isao je8 OHuo sam o1 u0ravitelja 1vorca 1a je to mo1erna stvar...P Utovi?e5 i
Sutchins i lokalna leen1a slaCu se 1aje .iv 'a0ravo s0r1nja5 ali se ra'ila'e u tome tko a je
nacrtao. Mje?tani tvr1e 1a je usje@en #AF$5 ka1 je "io ras0u?ten samostan5 i 1a 0re1stavlja
0oslje1nje o0ata5 0okvarenjaka *homasa CortonaM o0sceni 1ivovski lik o'na@ava njeovu
0ohotu5 toljaa osvetolju"ivost5 a smjer sto0ala 1a o1la'i i' toa kraja. Sutchins je5 s 1rue
strane E 0rem1a je 0oslije 'aklju@io 1a .iv i0ak 0otje@e i' 1revnih vremena E 0rotuma@io
1a je orija? 0orua mjesnom 'emljo0osje1niku lor1u Sollesu5 @ije su se slue 0o"unile5 u"ile
mu sina i ure'ale lik u o"ronak 1a "i mu se naruale. MeKutim5 nema @vrstih 1oka'a 1a "i se
o0ata ili lor1a Sollesa 0ove'alo s .ivom. Osamnaesto stolje<e uCivalo je u lu1ostima5 a crteCi
0rimitivnih lju1i u knjiama s 0o@etka se1amnaesto stolje<a vrlo su sli@ni .ivu5 ?to sve
ovori u 0rilo tvr1nji 1a je nastao u novije 1o"a.
MeKutim5 ako je O&e0ristojan @ovjek i' CerneaP 1revan5 ta1a moC1a 0re1stavlja neko "oa.
2ojeaR
;rvi kan1i1at je &o1ens5 keltski "o kojea su E kako se vjeruje E o"oCavali .urotrii5
0leme koje je nastavalo .orset 0rije rimsko osvajanja 9ritanije u GF. o1ini na?e ere. Ova
teorija 0otje@e o1 i'vanre1no otkri<a u 1ruom svjetskom
.rCak lon@i<a s likom &o1ensa5 vlasni?tvo 9ernar1a ;ickar1a
ratu5 samo #F milja J%# kmL o1 Cernea. &eki je ora@ orao je1nu keltsku utvr1u 'vanu So1
Sill5 ne1aleko 9lanfor1 Foruma5 i tom 0rilikom otkrio mno?tvo 0re1metaM meKu njima i
"ron@anu 1r?ku5 vjerojatno o1 lon@i<a ili 0litice5 s likom naa mu?karca. *ek ?to su stru@njaci
1r?ku i1entificirali kao keltsku5 a lik kao &o1ensa5 ka1 se nje'in ta1a?nji vlasnik 9ernar1
;ickar1 sjetio 1a je ne1je ve< vi1io takav lik5 ili vrlo sli@an8 na o"ronku Cernea. &e1voj"eno5
0ostoje uo@ljive sli@nosti8 mu?karac na 1r?ci okrenut je licem na0rije15 ali su mu noe u
0rofilu5 "ra1avice su mu jasno ocrtane a u ruci 1rCi kvravu toljau. Ima i ra'lika8 lik na 1r?ci
ima krila i 1rCi 'eca 1a "i sim"oli'irao svoju ulou "oa lova5 a toljaa mu je u lijevoj ruciM u
.iva je u 1esnoj. ,s0rkos tome5 9ernar1 ;ickar1 tvr1i 1a 1r?ka 0ruCa 1ovoljno 1oka'a 1a je
1ivovski lik i' Cernea moC1a &o1ens.
Su0arni@ki kan1i1at i' 1revno svijeta je Serkul5 a njeov je 'aovara@ 0rofesor
#%8
-I2O>I , 2RAJO-I2,
Stuart ;iott. .io 1oka'no materijala koji navo1i ;iott 1oista je vrlo u're1anM sastoji se
o1 1va kratka citata i' starih 1okumenata. ;rvi 0otje@e i' i'jave stru@njaka 'a starine Williama
Stukelevja5 u o1ini #BIG5 1a .iva Olju1i tamo na'ivaju SeliNsomP. .rui je 0roi'i?ao i'
i'vje?taja u #%. stolje<u o 'namenitom 0osjetu Cerneu sv. Auustina5 ?esto o1ina 0rije.
;osjet nije 0rotekao 0ovoljno5 jer su sv. Auustin i njeovi slje1"enici koji su 1o?li o"ratiti
Citelje kr?<anstvu "ili 0rotjerani5 a na o1je<u su im 0ri ve'ali kravlje i ri"lje re0ove. O tom
1e"aklu 0isao je 0oslije kroni@ar Walter o1 Coventrvja5 koji us0ut s0ominje 1a su u tom
0o1ru@ju neko< o"oCavali "oa Selitha. ;iott nala?ava o@ile1nu sli@nost imena Selis i
Selith i tvr1i 1a su mola nastati o1 imena Serkula 0utem 1revne ver'ije Selethkin.
Ima o0rav1ana ra'loa 'a vjerovanje 1a je Serkul "io 'na@ajan "o u rimskoj 9ritaniji.
Se"elju"ivi rimski carevi ra1o su se 0oistovje<ivali s velikim mitskim junacima5 a u #$#.
o1ini na?e ere car 2omo1 us0io je uvesti kult 0rema kojemu su njea o"oCavali kao
otjelovljenje Serkula. 2ult je cvjetao u 9ritaniji i 0rika'i Serkula na oltaru naKenom u
Whitle4 Castleu u &orthum"erlan1u vrlo nalikuju .ivu i' Cernea. Utovi?e5 Stuart ;iott
naaKa 1a su &a<ve5 neo"i@an 'emljan isko0 i'na1 .iva5 moC1a u tom kraju sluCile kao
sveti?te 'a Serkulov kult. ;o tome5 .iv "i "io usje@en oko #$#. o1ine na?e ere5 kao ikona ili
'nak koji vjernike 0o'iva u hram na o"ronku.
,' toliko teorija a tako malo 1oka'a o1 kojih "i se krenulo 1alje5 samo <e novi 0o1atak
0omo<i 1a se 0ronaKe klju@ i1entitetu i funkciji .iva i' Cernea. Je1an "i koristan korak "io
utvr1iti 1a li je .iv i'le1ao 1rua@ije ka1 je "io usje@en. ;rem1a je o@evi1no @i?<en svakih
se1am o1ina5 o?te<enja o1 vremena ili 'arasla trava mou "r'o i'mijeniti ili i'"risati
1ijelove likova o1 kre1e. !a0ravo5 0rije najnovije @i?<enja u #$B$. .iv je "io 'arastao u
travu i 0ostao nejasan5 i 'a nekoliko "i o1ina "io nestao 1a njeovi vlasnici E orani'acija
koja se "rine 'a nacionalne s0omenike E nisu 0o'vali neko raKevno 0o1u'e<e 1a a
restaurira.
Je1nom novom 'nanstvenom tehnikom
E mjerenjem ot0ora tla E moCe se utvr1iti 1a li je 'emlji?te u 0ro?losti "ilo 0reko0avanoM
takva su mjerenja ve< 0omola arheolo'ima u 0otra'i 'a i'u"ljenim likovima u krajoliku. .a
"i i'mjerio ot0or tla5 'nanstvenik ho1a 0o1ru@jem koje Celi is0itati s ni'om elektro1a
u@vr?<enih na je1nom okviru. &a o1reKenim ra'macima 'a"a1a elektro1e u 'emlju i
0u?ta kro' njih elektri@nu struju5 a s mjera@em mjeri ot0or 'emlje. Osnovni je 0rinci0
taj 1a je 0reko0avana 'emlja rastresitiea i su?a o1 ne1irano tla i mnoo ot0ornija na
elektri@nu struju. Re'ultat8 ot0or 0reko0ano tla je visok5 a ko1 ne1irnuto ni'ak.
,'"u1ljiv 1io to istraCivanja 1o'naje se u la"oratoriju8 tu se to@ke 1je je ot0or jak mou
o'na@iti i s0ojiti5 kao u knji'i 'aonetki 'a 1jecu5 1a se vi1i o"likuju li kakav 0re0o'natljiv
u'orak. *a je tehnika jo? u 0o@ecima i 0oneka1 ne us0ijeva vi?e 1o o'na@iti kamenje ili 'e@je
1u0lje ne0osre1no is0o1 0ovr?ine5 ali moCe 1ati i 'na@ajne re'ultate.
.uajlija i' Wilmintona
Je1an o1 0rvih testova ot0ora tla otkrio je neke 'animljive Oi'u"ljeneP 1ijelove 1ruoa
'na@ajno "ritansko 1iva o1 kre1e
E .uajlije i' Wilmintona5 ne1aleko +ast"ournea u isto@nom Susse6u. ;o0ut .iva i'
Cernea5 .uajlija se sastoji samo o1 o"risa5 o1 jarka ?iroko 1vije sto0e i @etiri in@a JB# cmL.
.ua@ak je %F# sto0u JB35# mL5 noe su mu 0rili@no atletske5 ali lice 0ra'no a tijelo "e'
ikakvih s0olnih
#%$
-I2O>I , 2RAJO-I2,
O.uajlijaP i' Wilmintona5 ne1aleko +ast"ournea u Susse6u
o'naka. &aj@u1nije na njemu je to 1a u svakoj ruci nosi motku 1uu oko %G3 sto0a JBF mL. O
njeovoj ranoj 0ovijesti 'na se jo? manje neo o .ivovoj5 jer a ne s0ominje nije1an
1okument 0rije #B$$. CrteC i' te o1ine 0rika'uje .uajliju s ra"ljama u je1noj i kosom u
1ruoj ruci5 kao ratara koji je krenuo u 0olja. Ali u #8%A. E ako je vjerovati je1nomu
mjesnom vo1i@u i' to vremena E .uajlija je nosio samo 1vije motke5 ?to naovje?tava 1a
su ra"lje i kosa5 ako su 0ostojali5 "ili i'"risani.
#F3
.akako5 tijekom o1ina o"lik .uajlije moao se 0romijeniti u 0oje1inostima5 oso"ito
restauracijom u #8BG5 ka1 mu je sa B333 o0eka 1an trajan okvir. 2. W. +. Dravett5 i'
Arheolo?ko 1ru?tva u Susse6u5 o1lu@io je is0itati ot0or tla kako "i utvr1io jesu li ornji
1ijelovi motki 1oista nestali. Ra1 na strmim o"roncima Win1over Silla "io je Dravettu i
njeovim sura1nicima na0oran5 ali su re'ultati njihova 1vo1nevno is0itivanja "ili
neo@ekivano korisni. &jihov je mjera@ 'a"iljeCio 1a tlo nije ko0ano samo i'na1 o"je motke5
neo i i'na1 .uajlijine lave. 2a1 su s0ojili
-I2O>I , 2RAJO-I2,
to@ke5 na 1esnoj motki se 0ojavilo ne?to vrlo nalik ra"ljama5 na 1ruoj Osje@ivo koseP5 a na
lavi O0eroP ili O0erjanicaP. *o 'a0anjuju<e otkri<e uka'uje na to 1a je crteC i' #B$$. moC1a
najto@niji 0ortret .uajlije. MeKutim5 0rem1a su nala'i 1o"iveni mjerenjem ot0ora 0otvrKeni
ko0anjem5 oni ne mou o1ovoriti na sre1i?nje 0itanje8 @emu je .uajlija sluCio. , na1i 1a
<emo utvr1iti 1a li je i'mijenjen i i'le1 .iva i' Cernea5 naru@ili smo o1 Anthonvja Clarka i'
-a"oratorija 'a 1revne s0omenike u lon1onskom Savile Ro:u5 1a se i tu i'mjeri ot0or tlaM
Clark je 0rvi 0rofesionalni eofl'i@ar u0oslen u "ritanskoj arheolo?koj sluC"i i 'ato ima
je1instvenu kvalifikaciju 'a tu vrst 0osla. Ako se 0okaCe 1a .iv nosi 'eca5 ta1a <e tvr1nja 1a
0re1stavlja keltsko "oa &o1ensa "iti oja@anaM ako "i se5 s 1rue strane5 0ojavilo ne?to nalik
lavljem kr'nu5 0o"ije1it <e teorija 0rofesora Stuarta ;iotta 1a lik 0re1stavlja Serkula.
Is0itivanje je 0o@elo u li0nju #$B$. >e< nakon 1vo1nevno ra1a Clark i njeov 0omo<nik
Alister 9arlett "ili su u'"uKeni8 ureKaji su 0oka'ali 1a je tlo oko .ivove ruke i lijeve ?ake "ilo
ko0ano5 ali 'a to@an o"lik to reme<enja tla valja 0ri@ekati kom0jutorsku anali'u.
9it <e 0otre"no i'vesti mnoe 0okuse i testove 0rije neo <e se 0ou'1ano mo<i re<i ?to je
tamo5 ako ne?to uo0<e jest. ;a5 ako u' .ivovu ruku ne?to @ak i jest5 moC1a <e "iti te?ko re<i
1a je to u0ravo o"lik 'eca ili lavlje koCe. &o5 s vremenom <e nam5 moC1a5 'aonetni .iv i'
Cernea i mimo svoje volje o1ati ne?to o1 svoje tajne.
Crveni konj i' *vsoea
;oslje1nji 'aonetni lik u "ritanskom krajoliku je Crveni konj i' *vsoea5 koji se u ovom
trenutku ne moCe vi1jeti ni sa 'emlje ni i' 'raka. &eko< je "io tako istaknuto smje?ten 0ovrh
sela *4soe u War:ickshireu
1a je @itavo 0o1ru@je "ilo 0o'nato kao .olina crveno konja5 a sama je Civotinja 1o"ila
na1imak O*he &a of Reno:nP JDlasoviti 0oniL. 2onj je "io crven 'ato ?to je "io usje@en u
linastu 'emlju a ne u kre1u. Sa1a je nestao5 a 0otraa 'a njim 0retvorila se u neku ruku u
oso"ni kriCarski 0oho1 1vojice mje?tana8 umirovljenih u@itelja 2ennetha Carr1usa i Drahama
Millera.
Carr1us i Miller 0roveli su mnoe sate 0o knjiCnicama i arhivima 1ok su5 na svoje
'a1ovoljstvo5 utvr1ili 1je se Crveni konj nala'io 0rije neo ?to a je #833. ra'orio neki
ostioni@ar. .okumenti ?to su ih 0reis0itali 1oveli su ih 1o o"ronka ne1aleko *vsoea5 'vano
*he Sanins J;a1inaL. ;oslije nekoliko o1ina i je1noa su?no
Fotorafija ?to ju je u listo0a1u #$IG. snimio Draham Miller i na kojoj je otkrio Crveno
konja o1 *4soea
#F#
-I2O>I , 2RAJO-I2,
ljeta5 Miller je fotorafirao je1nu "iljnu 0arcelu na o"ronku koja se 0o "oji ra'likovala o1
okoline. &a njoj su se o"likovali lava5 vrat i leKa olemoa konja. ;oslije su snimci i' 'raka
otkrili ne samo u?i5 noe i re05 neo i o"rise jo? 1va 1rua konjaM o@ile1no je tu "io ni'
crvenih konja5 usje@en u ra'li@ito vrijeme. Carr1us i Miller slu@ajno su nai?li na kartu
nacrtanu #B$I. sa sim"olom konja na mjestu 1je su a na?li. ;rema njihovim mjerenjima5
Crveni konj ko1 *vsoea mjerio je %33 sto0a JIG mL u 1uCinu i %A3 sto0a JBI mL u visinu.
&e'o1a je "ila u tome ?to mnoi lju1i nisu moli na snimkama jasno ra'a"rati o"rise konja i
E us0rkos mjerenju ot0ora tla 0o naru1C"i Carr1usa5 koje je 0otvr1ilo njeove nala'e E neki
su arheolo'i5 0rem1a ni0o?to svi5 ostali ske0ti@ni. Carr1us i Miller su5 meKutim5 'a1ovoljni ?to
su na?li E kako vjeruju E najve<e umjetni@ko 1jelo u 9ritaniji. .ok ne uvjere svako 1a je
konj tamo5 Crveni konj i' *vsoea ostat <e Oi'u"ljenP is0o1 mla1ih tisa i ?kotskih "orova
kojima je 1anas o"rasla ;a1ina. , meKuvremenu Carr1us i Miller traaju 'a 1ruim nestalim
orostasom koji je "io usje@en na Shotover Sillu5 ne1aleko O6for1a.
-ikovi ko1 9lvthea
2a1 u 9ritaniji i nakon vi?e o1 %33 o1ina ima jo? toliko nerije?enih 'aonetki u 0ole1u
likova u krajoliku5 moC1a je 0retjerano o@ekivati 1a <e arheolo'i u o"je Amerike 'a samo 0ola
stolje<a 1o<i 1o kona@nih 'aklju@aka u ve'i s crteCima u njihovim krajolicima. -ikovi ko1
9lvthea u 2aliforniji jo? su i sa1a 'aonetka5 0rem1a su #$A#. @lanovi eks0e1icije &ational
Deora0hical Societv i'nijeli "ar neku teoriju. >oKi eks0e1icije5 antro0olou Franku M.
Set'leru5 0risustvo @etvoronoNCnih Civotinja na 1va mjesta ko1 9lvthea "ija?e 0utoka'om o
vremenu ka1 su crteCi
#F%
nastali. I'le1ali su 0o0ut konja5 a konji su 'na@ili 1a su likovi ili vrlo stari ili relativno
suvremeni5 "u1u<i 1a je autohtoni ameri@ki konj i'umro 0rije #3.333 o1ina5 a njeova su
naslje1nika U0anjolci 1oveli tek #AG3. -ikovi nisu jako stra1ali o1 ero'ije5 0a se Set'ler
o0re1ijelio 'a to 1a su suvremeni i 0otraCio o"ja?njenje u in1ijanskoj naro1noj 0re1aji.
;rona?ao je leen1u o @u1nom 1jetetu Sa(ak5 koje je u samo tri 1o @etiri o1ine o1raslo u
'rela @ovjeka. 2a1 je 0o@eo jesti njihovu 1jecu5 In1ijanci su a 0oku?ali u"iti5 no to je
na0osljetku ura1ilo 1ruo @u1no "i<e na'vano OStariji "ratP. Set'ler je u Ari'oni otkrio
sveti?te u kojem je "io naslikan '"a@eni Sa(ak i 'aklju@io 1a je tra1icija 0rela'ila s 0lemena na
0leme5 a 1a su In1ijanci toa kraja 1ivove nacrtali i'meKu #AG3. i #8A35 kao sli@no sveti?te.
MeKutim5 to je teorija je1no @ovjeka5 a nitko nije o"jasnio 'a?to "i In1ijanci crtali likove
koje E kako se Set'ler slikovito i'ra'io E Omou uo@iti samo "oovi ili 0ticeP.
-inije u &a'ci
, 0ustinji &a'ca u ;eruu ima 'natno vi?e crteCa i mnoo manje klju@eva 'a rje?enje. ;rvi je
crteCe 0o1ro"no 0rou@io Amerikanac ;aul 2osok5 koji je 'a njih @uo #$G3. 1ok je 0rou@avao
1revne sustave 'a navo1njavanjeR ;o0ut svako tko je ota1 0osjetio to 0o1ru@je5 2osok je "io
'a0anjen onim ?to je vi1io8 tisu<e linija le0e'asto ras0rostrtih 0ustinjom. &eke su 'avr?avale
na vrhovima 0e<ina5 1rue su miljama i?le ravno 0reko 0laninaM "ilo je olemih trokuta5
tra0e'a i @etverokuta. &a0ravljeni su uklanjanjem 0ovr?insko sloja tamnoNsmeKe kamenja s
0ustinje i otkrivanjem svjetlije 'emlje. *o je "io je1ini laan 1io 2osokovo istraCivanja.
&aj0rije je 0oku?ao slije1iti linije na tlu5 a 'atim je na1 njima na1letao 'rako0lovom. *ek je
ta1a moao ocijeniti 0ravu veli@inuM osim crta5
-I2O>I , 2RAJO-I2,
tu je "ilo olemih crteCa 0tica5 ri"a5 @ak i majmuna. !animljivo je ?to je svaki lik "io nacrtan u
je1noj ne0rekinutoj liniji5 koja 0o@inje i 'avr?ava u istoj to@ki.
;otkraj #$G3N tih o1ina 2osok se u1ruCio s njema@kom matemati@arkom i astronomom
Marijom Reiche. Ona je 1o0utovala u &a'cu kako "i 0rovjerila 2osokovu teoriju 1a su linije
0ore1ane 0rema ne"eskim tijelimaM 2osok je 1o?ao na tu 0omisao ka1 su je1no 1ana kasno
0oslije0o1ne on i Cena vi1jeli kako sunce sje1a to@no na kraj je1ne o1 crta. 9io je to %%.
li0nja5 1an 'imsko solsticija u juCnoj hemisferi. !ate@en tom 0o1u1arno?<u5 2osok je
imenovao &a'cu Onajve<om astronomskom knjiom svijetaP. On i Reiche vjerovali su 1a
0ostoji jo? vi?e astronomskih 0o1u1arnosti5 uvjereni 1a su crte 0re1stavljale kalen1ar 0o
kojem su seljaci to kraja moli ra@unati ka1 <e sijati usjeve. ;rema toj teoriji5 1ivovski crteCi
0re1stavljaju 'vijeCKa.
2osok je umro #$A$5 a Maria Reiche je svoj Civot 0osvetila 0rou@avanju crta5 Cive<i o0orim
Civotom u 0ustinji5 traCe<i nove astronomske 0o1u1arnosti i @uvaju<i crteCe 1a ih turisti ne
uni?te.
2lju@ tajne &a'ce nije "ilo tako lako na<i kako je 2osok vjerovao. Do1ine #$I8. ameri@ki
astronom Deral1 S. Sa:kins5 koji je u0otrije"io kom0jutor 1a "i i'ra@unao astronomske
0o1u1arnosti Stonehenea5 stiao je u &a'cu 1a "i is0itao tu astronomsku teoriju. ;o@eo je o1
0ret0ostavke koja a je vo1ila i u njeovu ra1u u Stoneheneu8 1a "i imao neko stvarno
'na@enje5 0oloCaj linija uka'ivat <e 1oslje1no na je1an ti0 1oaKaja5 kao stoje i'la'ak ili
'ala'ak sunca5 mjeseca ili E oso"ito E 'vije'1a. Svrhu svih linija tre"alo je 0rotuma@iti u
terminima astronomske teorije5 jer ne "i 'a1ovoljilo ako se o"jasni svrha samo nekih o1 njih.
Sa:kins je naj0rije 'atraCio kom0jutor 1a i'ra@una koliko linija O0oaKaP ekstremN
ne 0oloCaje Sunca i Mjeseca. O1ovor E F$ o1 #8I uklju@enih u u'orak E nije "ilo mnoo
vi?e no ?to "i se o@ekivalo o1 slu@ajnosti5 a to je 'na@ilo 1a je mnoo 0revi?e crta ostalo
neo"ja?njenoM ?tovi?e5 'na@ajno "ija?e samo nekoliko o1 F$ astronomskih sukla1nosti.
Sa:kins se 'atim 0o'a"avio 'vije'1ama5 na0univ?i kom0jutor kataloom 0oloCaja 'vije'1a
sve 1o #3.33# o1ine 0rije na?e ere. I sa1a je "roj 0ove'anosti sa 'vije'1ama u "ilo koje
vrijeme 1revne 0ovijesti statisti@ki "io 0remalen 1a "i o0rav1ao tvr1nju kako su linije u &a'ci
0re1stavljale astronomski kalen1ar. Sa:kins je ne1voj"eno 1oka'ao 1a linije u &a'ci nisu
kalen1ar. Uto su5 1akleR *ko ih je ra1io5 i ka1aR .a li se sve to molo 0osti<i "e' sre1stava
'a letenjeR
Osim Marie Reiche nitko nije "olje 0rou@io linije u &a'ci o1 enlesko istraCiva@a i filmsko
1okumentariste *oNn4ja Morrisona. O1 o1ine #$I#. on je to 0o1ru@je 0osjetio mnoo 0uta5 a
na 0utovanjima 0o JuCnoj Americi stekao je 1u"ok uvi1 u 0siholoiju i filo'ofiju nje'inih
naro1a. Morrison vjeruje 1a je svrha linija u &a'ci 0rvenstveno reliijska5 a i' starih
1okumenata i 0ri@anja lju1i koji Cive na An1ama utvr1io je 1a 0ostoji tra1icija ra1nje
sveti?ta u' 0uteve5 0ove'anih ravnim sta'ama. Sveti?ta ili :ak(as @esto nisu vi?e o1 hr0e
kamenjaM sta'e ili siV(is mou "iti nei'raCene ili @ak 'ami?ljene. Morrison misli 1a su &a'ca
linije svete sta'e5 koje 0ove'uju sveti?ta u 0ustinjiM i 1oista5 naKene su hr0e kamenja koje to
moC1a 0re1stavljaju. &eo"i@ne su slike5 moC1a5 "ile ikone5 a veliki eometrijski OoraKeni
0rostoriP5 mjesta 'a vjerska oku0ljanja.
Reliio'no tuma@enje linija u &a'ci 1aje je1nostavan o1ovor na 0itanje 'a?to se @estito
mou sale1ati samo i' 'rakaM tako "i im svrha "ila 1a ih ne le1a @ovjek neo "oovi. Ako
im je to "ila namjera5 on1a su
#FF
-I2O>I , 2RAJO-I2,
!aonetne linije koje 0resijecaju 0eruansku 0ustinju &a'cu
ra1itelji linija 'a1ivljuju<e us0jeli. ;anaNmeri@ki autoN0ut "io je i'raKen tako 1a sije@e samu
njihovu sre1inu5 a 1a to nitko nije o0a'io. Morrison je 0oka'ao 1a je u' 0omo< ni'a 0ore1anih
motki5 mou<e konstruirati ravne linije 1ua@ke mnoo milja5 tako 1a na@in njihove
konstrukcije nije tajna5 a 0tice i kukci moli su "iti nacrtani uve<avanjem malih crteCa.
&a0isano je mno?tvo "esmislica o tome kako su linije ra1ili 1revni astronauti5 koji su te
@istine u0otre"ljavali 'a slijetanjeM 0omisao koja 'asluCuje 1a utone u 'a"orav je1nako "r'o
kao ?to "i svemirski "ro1ovi utonuli u mekanu 0ustinjsku 0ovr?inu 1a su se ika1 0oku?ali
s0ustiti u &a'cu.
I0ak5 je1an je @ovjek 0oka'ao 1a su &a'ca In1ijanci umjeli letjetiM 1a "i to 1oka'ao5 i'loCio je
Civot. Jim Woo1man5 0isac i i'1ava@ i' Miamija5 0ustolov staro
#FG
kova s ma?tom ravnom svojoj svestranosti. Mnoo je vremena 0ro"oravio u JuCnoj Americi i
o1ine #$BF. o1lu@io istraCiti linije u &a'ci. .ok je u malom avionu letio na1 &a'com5
usmjerio je kom0as na je1nu liniju i 0ratio je ?est milja J$5B kmL5 ne skre<u<i @ak ni ka1 je
linija 0rela'ila 0reko 0laninsko lanca. Iskustvo a je uvjerilo 1a su 1revni lju1i "ili ka1ri
letjeti. .olje5 u 0ustinji5 Woo1man je otkrio 1a su In1ijanci &a'ce 0osje1ovali 1vije stvari8
kono0ac i fino tkane materijale. S njima su moli i'ra1iti "alon na vru< 'rak urijan na
loma@ama.
*raove takvih "alona Woo1man je E kako vjeruje E na?ao i'meKu linija u 0ustinji &a'ci5
'aje1no s 1rvom 'a 0ot0alu. In1ijanci su moli koristiti "alone 1a "i na1le1ali svoj ru@ni ra1.
Woo1manov "alon Con1or # "io je na0ravljen o1 0latna i uCeta5 0rema u'orcima kono0aca
koji su neko< "ili omotani oko tijela In1ijanaca 'ako0anih
Dore8 &a'ca i 0ustinja Atacama
.olje8 Maria Reich @isti O2osokovu 0ticuP
-I2O>I , 2RAJO-I2,
ne1aleko. Don1olu je 1ao is0lesti o1 trstike s je'era *iticaca5 na 0eruanskoN"olivijskoj ranici.
, 'oru %8. stu1eno #$BA. Con1or # se 1iao u jasno 0lavo ne"o i'na1 &a'ce5 s Jimom
Woo1manom i neustra?ivim "ritanskim leta@em "alonom Julianom &otNtom5 koji je jahao na
on1oli. &a F33 sto0a J$3 mL "alon o1 83.333 ku"i@nih sto0a J% %I3 mFL se i'ravnao5 a &ott i
Woo1man su o1"acili teret i 0o@eli se s0u?tati. ;ristajanje je "ilo najo0asniji trenutak. ;osa1a
je %3 sto0a i'na1 'emlje ra've'ala uCa1 kojim je "ila ve'ana i s0retno sko@ila s on1ole ka1 je
ova u1arila o 0ustinju. -et je "io kratak5 ali je 0otvr1io Woo1manovu 0ret0ostavku.
-inije &a'ce nisu ni i'1aleka je1ini crteCi na juCnoameri@kom krajoliku. 2a1 su U0anjolci
1o0lovili5 vo'e<i u' o"ale ;erua5 ule1ali su i'na1 'aljeva ;isca ure'an olemi Osvije<njakP5 a
1rui su istraCiva@i na?li mnoe linije i likove na 0o1noCjima An1a. ,"r'o nakon 0rvoa
#FA
-I2O>I , 2RAJO-I2,
2oli"ri< 1u #33 jar1a J$3 mL
leta "alonom Jim Woo1man je @uo 'a 0laninu E mnoo juCnije o1 &a'ce5 u @ileanskoj
0ustinji Atacama E kojom se5 kako se5 0ri@alo5 0ruCaju linije kojima 1ominira 1ivovski
@ovje@ji lik.
*o je 1iva5 koji leCi na 0a1ini "rijea5 samo je1nom i' 'raka snimio neki eneral @ileanske
ratne avijacije. Snimak nije "io jasan5 ali je 1ostajao 1a Woo1mana 0otakne na 1aljnje
istraCivanje.
, ljetu #$B$. Woo1man je 0utovao ustitranom Atacamom5 u kojoj je otkako se 'a nju 'na
je1va ika1a 0ala ki?a. &a 0utu onamo 'austavio se na 0acifi@koj o"ali5 1a ra'le1a likove
ratnika visokih F33 sto0a J$3 mL koji 'ure na more5 i je1nu 0laninu 0okrivenu olemim
eoliflma E likovima @iji je o"ris na0ravljen o1 0ore1ano kamenja E re1ovima lama5
kon1ora5 s0irala5 kruCnica i je1no @ovjekaNleta@a.
#FI
Ime 0lanine je Sierra ;inta1a JO"ojh 0laninaL5 a tamo?nji arheolo'i vjeruju 1a eolifi "ili
0utoka'i trovcima u vrije Inka.
&a0osljetku je Woo1man stiao 0lanine Sierra ,nica J,samljena 0lanina 0ustinji Atacama i
na nje'inim 0a1inai ule1ao Orija?a Atacame5 1ua@ko 8 sto0e J#%3 mL5 kako 'uri u sunce.
*o najve<i lju1ski lik na svijetu. &a lavi mi kruna5 na noama @i'me5 a ruka mu je \ strelice.
OkruCen je olemim s0letom linij O0istaP.
Atacama je o1 &a'ce u1aljena 8A3 mi J#FB3 kmL5 ali je to je1na te ista 0ustin -inije5 O0isteP a
@ak i sam orija? moC 0otje@u o1 je1ne te iste kulture koja je kako stru@njaci vjeruju E
vjerojatno cvj u &a'ci oko 0o@etka nove ere. ;rerano re<i jesu li te 1vije 0ojave 0ove'ane5 ali
i ov1je 0onovno 0ostavljaju 0itanja 'ac ta u 'elenim "reCuljkastim 1ijelovima 9
-I2O>I , 2RAJO-I2,
Svije<njak na 0eruanskoj o"ali5 snimio *on4 Morrison tanije5 , 0ra?njavim 0ustinjama
2alif ornije
i u 0o1noCju 0eruanskih An1a.
Uto je 0okretalo lju1e 1a i'raKuju takve neo"i@ne crteCe u krajolikuR
#FB
-I2O>I , 2RAJO-I2,
!a?to su to ra1ili5 i ka1aR
Jim Woo1man5 veteran &a'ce i sa1a Atacame5 'na 1a nije mou<e na<i to@ne o1ovore. Stoa
ka1 a lju1i 0itaju E a to @ine @esto E 'a?to su se ti lju1i mu@ili 1a "i stvorili oleme slike
koje mou vi1jeti samo "oovi5 on slijeCe ramenima i sa smije?kom o1ovara8 O;roklet "io
ako 'nam.P
Dolemi eolifi u 1olini -luta5 koje je snimio Jim Woo1man
2omentar Arhtura C. Clarkea8
Moj 0rija?nji komentar o kruCno 0ore1anom i us0ravnom kamenju jo? se vi?e o1nosi na ovo
0olavlje. -inije u &a'ci su ne0rije0orno 'aonetne i im0resivne5 ali moC1a ne 0re1stavljaju
vi?e o1 Celje ostarjela @ovjeka 1a ostavi neki "ilje o svojem 0ostojanju E O2ilrov je "io
ov1jeP u veli@ini koja 0o0unjuje krajolik. Suvremeni likovni umjetnik Christo ra1io je to
svojim konstrukcijama 1ua@kim A3 milja.
Uto se ti@e likova Civotinja5 koji se mou ra'le1ati samo s vrlo visoka 0oloCaja E 'a?to "i u
tome "ilo neke misterijeR -ju1i su o1uvijek ne"esa nastanjavali "oovima5 a u
#F8
-I2O>I , 2RAJO-I2,
Suvremena 1o0una crteCima u krajoliku8 OOra1a koja te@eP5 1jelo likovno umjetnika
Christoa
0oretku 'vije'1a vi1jeli su najra'li@itije Hu1ne 'vijeri.
O1atle je samo kratak korak E i
0o0rili@no 'amorno ali ne i te?ko ra1aE je i ono to@no...
1a se ti u'orci re0ro1uciraju na 'emlji5 moC1a u na1i 1a <e njihove tvorce ne"esa 'ato
nara1iti.
=ao mi je5 Serr von .aniken. &ajje1nostavnije o"ja?njenje E @esto
i
#F$
________ 8 ________
O 'vijerima i 'mijama
2ako nas kinje Civotinje koje jo? us0ijevaju i'"je<i na?im stu0icama i kave'ima5 strelicama s
us0avljuju<im sre1stvima i 'nanstvenoj klasifikacijiT !acijelo jo? 0ostoji olem rivast vuk5
koji tumara An1ama u JuCnoj Americi5 jer '/sa1 imamo samo je1no njeovo veli@anstveno
kr'no. ;ostoji li olemi majmun i u 0ra?umama Ama'oneR Je1an neo"i@an snimak
naovje?tava 1a 0ostoji. 2riju li te naju?<e i 'astra?uju<e 1Cunle i 1ivovske anakon1e5 'mije
stotinu sto0a 1ua@ke a 1e"ele kao lju1sko tijeloR >lasnik 9a'ara OS0ortivoP u Manausu u
9ra'ilu5 fotorafski o"rtnik vjerojatno u naj'a"a@enijem mjestu svijeta5 1va 0uta je ra'vijao
filmove na kojima je "ilo snimljeno takvo @u1ovi?te.
*i"etanski 0lavi me1vje15 tako snaCan 1a moCe slomiti ?iju ove1a5 nika1 nije 0ao Civ u ruke
'a0a1njaka. 2a1 @ovjek 0ole1a njeovo mo<no i rasko?no kr'no5 ra'a0eto na okviru u
1vorani lon1onske tvrtke koja 0ro1aje rijetkosti5 ono u njemu i'a'ove je1nako 'astra?uju<e
0re1o1C"e kao i najfantasti@nije himalajske 0ri@e.
Mnoo "liCe civili'aciji5 moC1a @ak na1omak velikim australskim ra1ovima5 vre"a olema
ma@kaM na'ovimo je YueenNslan1skim tirom ili >ictoria 0anterom. 9ila "i to je1nako mitska
Civotinja kao ?to je enleska 0uma i' Surrevja5 1a #$IG. neka 0rise"na os0o1a i' Mel"ournea
nije 0re1o@ila jasnu snimku i?arane Civotinje s i'le1om tira5 navo1no snimljene s ceste u
1rCavi >ictoria. &je'in krvoCe1ni "rati< *asmanski tiar5 sa1a istrije"ljen5 ne0o"itno je
0ostojao5 a ima lju1i E me1u njima je i mel"ourneski 1o0isnik lon1onsko .ail4
#G3
*elera0ha5 koji tvr1e 1a su a vi1jeli u novije vrijeme.
&un1a
, Africi5 kontinentu koji i 1anas skriva mnoe tajne5 kolaju je'ive 0ri@e o o0asnim 'vijerima
'a koje 'oolo'i ne 'naju. 9ritanski u0ravni @inovnik u *an'aniji5 ka0etan William Sichens5
is0ri@ao je 1oCivljaj koji "i 0rije i'a'vao vi'iju @ovjekaNlava ili vra@eva neo 'vijeri i'
1Cunle. On 0i?e8
O.omoro1a@ki su trovci5 0rema o"i@aju5 ostavljali svoju ro"u 0rekono< na trCnici5 tako 1a
ujutro "u1e s0remna 'a 0ro1aju. O1re1ili smo je1no askera 1a straCari. Je1ne no<i njeova
a 0ono<na smjena nije na?la. &akon 0otrae otkrila a je is0o1 je1ne te'e5 strahovito
i'mrcvarena. Asker je otr@ao k "ijelom oficiru5 a ja sam o1mah krenuo s njima na trCnicu.
=rtva je u ?aci r@evito stiskala sivkastu 1laku5 kao 1a ju je i?@u0ala u silovitoj "or"i. 9ilo
nam je jasno 1a je askera na0ala i 'aklala neka Civotinja. I1u<e jutra 1otr@ao je u na? ure1
1omoro1a@ki okruCni u0ravitelj s 1vojicom 'a0la?enih lju1i. I'javili su 1a su te no<i "ili na
trCnici i s uCasom 0romatrali kako je olema 0jeava ma@ka isko@ila i' mraka i o"orila se na
askera.P
O@evici su rekli Sichensu 1a je to "ila Onun1aP ili Omn:aP E ni lav ni leo0ar15
.esno8 s0orna fotorafija O@ovjekoliko majmunaP5 koju je #$%$. snimio Francis 1e -o4s
I
uN Q.
mm
O !>IJ+RIMA I !MIJAMA
&euhvatljiva kraljevska @ita5 snimljena #$BA.
neo Oma@ka kru0na kao maarac a 0jeava 0o0ut 0ruaste 1oma<e ma@keP. &ekoliko no<i
0oslije toa 'vijer je 'aklala jo? je1no straCara5 a 0otom na0a1ala sela 1uC o"ale. ,vjeren 1a
je u 0itanju lav lju1oC1er Sichens je 0o1u'eo sve 1a a u"ije5 ali nije us0io. 2a1 je 0oslao
@u0erke rive E kako je vjerovao E na is0itivanje5 "ili su mu vra<eni s 0rimje1"om8 O&ije
1laka5 neo kr'noM vjerojatno ma@jeP. ;oslije je Sichens o"i?ao iskusno 1omoro1a@ko
lovca koje su 1onijeli r1no i'nakaCeno. Ovaj mu je rekao 1a a je na0ala mn:a. +nle'
;atrick 9o:en ustanovio je5 traaju<i 'a navo1nom mnN:om E 0o?to je ova "ila ura"ila
neko 1je@aka E 1a tra nije lavlji neo nalik trau olemo leo0ar1a.
Sve "i se to molo 0rotuma@iti kao u'"u1ljive 0ri@e kolonijalne Afrike ka1
#G%
sa1a ne "ismo 'nali 1a u 1Cunli 9e@uane i JuCne Afrike tumara kraljevska @ita koja nika1
nije uhva<ena E Civi 1oka' 1a jo? nismo 'asuCnjili sve velike ma@ke toa kontinenta.
;aul 9ottriell i njeova Cena -ena 0rimjer su kakva je u0ornost 0otre"na u 0otra'i 'a
ne0o'natim Civotinjama. ;ro1ali su ku<u i sve ?to su imali uloCili u 0otrau 'a kraljevskom
@itom E kru0nom ma@kom le1a i?aranih 0o0ut tira. Afrikanci je se "oje jer5 'a ra'liku o1
o"i@ne @ite5 na0a1a lju1e. 9ottriellovi su 1oka'ali 1a njihov 0lijen 0ostoji. Imaju jasan film i
snimke Civahnoa mla1o muCjaka. I1entificirali su 0o1ru@je u' ranicu Mo'am"ika 1je se
'a1rCava. Hekali su u 'asje1i tje1nima5 @ak u'1uC i 0o0rijeko na1lijetali teren "alonom
is0unjenim vru<im 'rakom5 ali kraljevsku @itu nisu us0jeli uhvatiti.
;atuljasti slon
&e i'mi@u nam samo ma@ke. .ulje o1 0ola stolje<a 0atuljasti se slon irao skriva@a s "ijelim
lovcem. &esretnoa "elijsko oficira5 0oru@nika Franssena5 o0sje1nule su tvr1nje
1omoro1aca 1a u' olemo slona i' savana i 0ra?uma 0ostoji i 0atuljasti. .a taj slon o"itava
u' rijeke i mo@vare5 1a je to 'a0ravo5 malone vo1ena Civotinja i 1a se na ko0nu krije u
naju?<im ?umama5 1je se '"o mala rasta moCe slo"o1no kretati. Franssen se u0utio u
0otrau samo s nekoliko 1omoro1aca E i nestao u 1Cunli. Mjesecima kasnije 0onovno se
0ojavio5 ve< "olestan o1 ro'nice koja <e a u"r'o usmrtiti5 ali s koCom i kljovama
minijaturno slona8 samo ne?to vi?e o1 0et sto0a J#5A mL5 0rem1a je Franssen i'javio 1a je
u"io je1no o1 najve<ih u kr1u. 2ljove su 1oista "ile im0resivne8 1ua@ke 1vije sto0e i 1va
in@a J35II mL. ;o i'le1u se nije moao
Oka0i
O !>IJ+RIMA I !MIJAMA
ra'likovati o1 velikih slonova5 1vostruko ve<ih o1 njea5 koji o"itavaju u ostalim 1ijelovima
Afrike. ;oru@nik je umro te iste o1ine5 uvjeren 1a je na?ao novu vrstu slona. MeKutim5 iako
su 0atuljasti slonovi 1oista Civjeli u 'oolo?kim vrtovima u 9ron6u J&e: )orkL i u
Ant:er0enu5 o"a su svrstana u naka'e ili 0atuljke svoje vrste. ;imejski slon ostaje himera
konoanske 1Cunle.
. Doleme uste ?ume Afrike 0rkose svakom 'oolou 1ovoljno smionom 1a ustvr1i kako u
njima vi?e nema tajni. ;utniku koji u1o"no leti u lavni ra1 "iv?ea 9elijsko 2ona5 sa1a
Re0u"like !air5 2inshasu5 u'ima taksi 1o ra1a i im0resioniran je ne"o1erima i ure1skim
"lokovima5 moCe se o0rostiti ?to 'ami?lja 1a se Afrika 0re1ala juri?u ur"ani'acije 1va1esetoa
stolje<a5 0rem1a se i 1anas na 1ruoj o"ali rijeke u 9ra''avilleu5 ni milju o1 0re1sje1ni@ke
0ala@e5 na te'ama vra@eva mou ku0iti ?a0e orile5 majmunske
#GF
Dolemi 0an1a koje je #$FB. otkrila su0rua Williama Sarknessa i 1o0remila u Chicao
lu"anje i 'mijski otrov. Cijena kroko1ilskih o1re'aka je5 1o1u?e5 o1reKena5 ali <e se 0ustolov
ov1je na<i na 0rau 1jevi@anske ?ume koja se stere tisu<u milja 1aleko. O1 9ra''avillea u
2onu nema 0o ?ljun@anih cesta @ak ni 1o ;ointe &oirea5 "ra''avillske luke na atlantskoj
o"ali. .Cunlom se 0ro"ija samo i'vrsna Celje'ni@ka 0rua5 koju su 0o@etkom stolje<a
i'ra1ili Francu'i5 i to u' cijenu tisu<a Civota. Je1an se nje'in krak o1vaja u Da"on5 1rui te@e
833 milja J# %$3 kmL 1o konoanske ranice5 0a 0reko nje u iskonske ?ume kojima je
1one1avno vla1ao car 9okassa. O1 9anNuija5 neule1ne 0rijestolnice Sre1njoafri@N
ke Re0u"like5 1rve<e se 1rCi 0o1alje5 ali i'a nje se 0ruCa neistraCena 1Cunla5 sve 1otamo 1je
?uma 0rela'i u savanu i 0otom u 0ustinju. ;utnik shva<a kako "i "ilo "esmisleno oholo
0ret0ostavljati 1a se Civotinje vi?e ne mou sakrivati tamo 1je su jo? ne1avno 0ronaKene
tako velike i nevjerojatne Civotinje kao ?to su oka0i.
Oka0i je Civ 1oka' 1a se ne moCe tek tako 0rije<i 0reko 0ri@a 1omoro1aca o neo"i@nim
'vijerima u 1Cunli. &jihove i'jave o nekoj vrsti Cirafe koja o"itava u ?umama o1inama nisu
shva<ali o'"iljno sve 1otle 1ok se nije 0ojavio oka0i 1a ih 0otvr1i.
JuCna Amerika ima @ak i vi?e neistraCenih 0o1ru@ja. Istina5 1anas transama'onska
#GG
O !>IJ+RIMA I !MIJAMA
maistralna cesta kr@i svoj 0ut kro' kontinent5 ali su Civotinjama sve 1o An1a ostala slo"o1na
0rostranstva u koja se mou 0ovu<i. &a sjeveru5 1je se sastaju >ene'uela i 2olum"ija5 ima
@itavih arhi0elaa5 i'u"ljenih svjetova5 otoka o1 0e<ine i klanaca koji str?e i' 1Cunle F 333
sto0a J$33 mL i vi?e. *u je i najvi?i vo1o0a1 svijeta5 a na1 tim 1ijelom otovo ne0reki1no
0love o"laci. !"o klanaca5 uste veetacije i strmih klisura kojima su o1sje@eni o1 ostale
1Cunle ti su olemi i'"oji tako ne0roho1ni 1a se @ini kako su tu mole o1 najranijih vremena
us0je?no 0reCivjeti vrlo 0ose"ne Civotinjske vrste.
Ovo je stolje<e 1onijelo i'nenaKenja 'oolo?kim vrtovima !a0a1a. Do1ine #$#%. je1an 0ionir
avijacije 0risilno se s0ustio na neki malajski otok5 1a "i se na?ao suo@en s olemim Civim
'majem8 1ua@kim 1eset sto0a JF mL5 0a i vi?e5 s kru0nim raljama i snaCnim re0omM ta je
Civotinja u"ijala i C1erala svinje5 srne5 @ak maarce. I1entificiran je kao 'maj 2omo1o5 ma'
koji Civi na !emlji5 @ini se5 jo? o1 vremena 1inosaura. *ek je u ovom stolje<u otkriven najve<i
majmun5 0laninski orila teCak B33 funti
Wet'elov Chacoanski 0ekari E fosil koji je oCivio
JF%3 kL i ras0ona ruku 1evet sto0a J%5BA mL. ;ro?lo je tek nekoliko o1ina 1a je "ijelac
ule1ao najve<e me1vje1a5 manN1Curskoa sme1e orija?a5 visoko 1eset sto0a i te?ko #
I33 funti JB%A kL. .ivovski 0an1a E 'a koje se 0o je1nomu njeovom kr'nu 'nalo 1a
0ostoji i 'a kojim su traali svi najstrastveniji lovci i saku0lja@i Civotinja 'a 'oolo?ke vrtove
na !a0a1u E i'micao je jo? vi?e o1 0ola stolje<a. *ek je o1ine #$FB. Cena Williama
Sarknessa E @ovjeka koji je umro u "e'us0je?nom traanju 'a 0an1om E na0osljetku u
sjevernoj 2ini na?la je1no mla1un@e usnulo u 1rvetu i 0oslala a @ika?kom 'oolo?kom vrtu5
1je su a 1o@ekali u'"uKeni novinari i kamere ?to su tu vijest snimile 'a cijeli svijet.
, 0oslje1njih 1eset o1ina "ilo je ra'nih nala'aM ako i nisu "ili tako slikoviti 'a 'nanost su5
ne0rije0orno5 "ili i'nenaKuju<i. >jerovalo se 1a je Chacoanski 0ekari J0aleontolo?ki na'iv
Cataonus :aneriL5 Civotinja nalik svinji5 i'umrla "ar ve< 0rije 8 333 o1ina. &je'ini su
fosilni ostaci naKeni u Sjevernoj Americi5 'aje1no s kostima 1ivovskih ljenivaca i masto1onta.
A on1a je5 u ljetu #$BA5 1r Ral0h Wet'el sa Sveu@ili?ta u Connecticutu E 1ok je "oravio u
u?tarama Dran Chacoa u
O !>IJ+RIMA I !MIJAMA
Mi?Nto"ol@ar5 otkriven u Australiji #$BA.
;aravaju i tu klasificirao Civotinje i 0riku0ljao 0rimjerke E sasvim slu@ajno na?ao 1oka' 1a
Oi'umrliP 0ekari jo? Civi. 2a1 se vratio ku<i i 0rele1ao '"irku lu"anja i koCa ?to ih je 1onio
i' ;aravaja5 otkrio je lavu i koCu kru0no 0ekarija koje su mu 1onijeli 1omoroci. Wet'el je
u"r'o utvr1io 1a je njeov Chacoanski 0ekari5 koji je "io vi?i o1 tri sto0e J35$ mL i teCak #33
funti JGA kL5 "io 1oista OCivi fosilP5 i1enti@an s i'umrlim 0ekarijem. 2a1
se i1u<e o1ine vratio u Chaco5 na?ao je @itava kr1a 0ekarija5 koje su ;aravajci Civo lovili 'a
svoj lonac. *a1a se 0ro@ulo 1a su koCe Wet'elova 0ekarija otmjene kr'naNrije na ne:4or?koj
;etoj Aveniji o1inama 0ro1avale 'a ukra?avanje ka0uta i ?e?ira. *akoKer o1ine #$BA5 na
ran@evima na juu Australije otkriven je mali to"ol@ar nalik hr@ku5 koji svoju mla1un@a1 nosi
u to"olcu 0o0ut klokana. MeKutim5 i'a'ovi konvencionalnoj 'ooloiji mnoo su 1ramati@niji
o1 Wet'elova fosila ili to"ol@ara s jua Australije.
#GI
O !>IJ+RIMA I !MIJAMA
Dolema 'mija 1ua@ka 85BA jar1a J8 mL i te?ka %%3 funti J#33 kL E snimak i' je1nih novina
u ;ernam"ucou
>elike 'mije
>elike 'mije koje Crtvu naj0rije 'nje@e a 'atim je 0routaju @itavu E 0iton5 u1av i anakon1a
E s ra'loom 'au'imaju 0ose"no mjesto u na?em 0anteonu uCasa. ,Casan 0ri'or u S:iss
Famil4 Ro"inson JOO"itelj Ro"in'on i' UvicarskePL ka1 "oa constricNtor uta maarca
mnoom je 1jetetu koje je tu knjiu @italo 0rije s0avanja utjerao strah u kosti. Jo? vi?e
'astra?uju istinite 0ri@e o tim ma'evima koji C1eru lju1e. Do1ine #$B%. u 9urmi je1an je
0iton o1 %3 sto0a JI mL 0routao osmoo1i?nje 1je@aka. *akoKer i' 9urme 1o?la je #$%B. i
ova vrlo autenti@na 0ri@a o 1rauljaru Maun Chit Chineu koji je lovio u 0o1ru@ju *haton.
&alo se s0ustila ki?a i on se5 o1vojen o1 0ratilaca5 sklonio 0o1 1rvo. >i?e se nije 0ojavio.
&jeovi su 0rijatelji 0rona?li samo njeov ?e?ir i ci0ele5 i to 0okraj sito u1ava 1ua@ko %3
sto0a JI mL. ,"ili su 'miju i ras0orili je. , njoj je "ilo Chineovo tijelo5 0routano @itavo o1
nou 0rema lavi.
Do1ine #$B$. @etrnaestoo1i?nji JohanNnes Mokau @uvao je ovce ne1aleko je1ne farme
sjeverno o1 Johannes"ura. I'nena1a aje 'a nou ?@e0ao u1av i 0otom mu se omotao oko
tijela. 2a1 su ra1nici s farme 1otr@ali i o"orili se na 0itona sjekirama i vilama5 1je@ak je ve<
"io u1avljen i 'mija a je na0ola 0routala. *aj je u1av "io 1ua@ak OsamoP #A sto0a JG5A mL
E sitnica u us0ore1"i s onim koje je5 0rema i'vje?taju5 u 0o1ru@ju Arauaije u 9ra'ilu u"ila
je1na sku0ina Francu'a i 9ra'ilaca. ;rema 0ri@anju Serea 9onacasea5 je1noa o1 Francu'a
i' te sku0ine5 'oolo 9ernar1 Seuvelmans 'a"iljeCio je susret s anakonN1om. O0a'ili su
usnulu 'miju u travi i 0ucali u nju.
O;oku?ala je 0o"je<i uvijaju<i tru0om5 ali smo je sustili i 1okraj@ili. *ek ka1 smo 0ro?etali
1uC cijela nje'ina tru0a shvatili smo kako je olema. Hinilo se 1a joj nema kraja. &ajvi?e me
'a0anjila olema lava5 trokut oko I3 sa A3 cm J%G sa %3 in@aL. 2ako nismo imali instrumente
'a mjerenje5 je1an o1 nas u'eo je koma1 kono0ca i5 1rCe<i 0rstima je1an kraj5 i'mjerio 1o
1ruo ramena 1uCinu o1 je1no metra. Mjerili smo 'miju vi?e 0uta i uvijek 1o"ili %G 1o %A
1uCina u'ice. !mija stoa mora 1a je "ila 1ua@ka otovo %F metra JBA sto0aL.P
Hak i ako se u'me u o"'ir 1a su 0one?to 0orije?ili5 ta je 'mija i0ak mnoo5 mnoo ve<a o1
najve<e koja je ika1 ulovljena i 1onesena u civili'aciju5 Civa ili mrtva. Jo? 1va1esetih o1ina
ne:4or?ki 'oolo?ki vrt u 9ron6u ras0isao je nara1u o1 A 333 1olara E onom tko 1onese
'miju 1uCu o1 F3
#GB
O !>IJ+RIMA I !MIJAMA
antilo0u
sto0a J$ mLM nara1a je u meKuvremenu 0ovi?ena na #A 333.
Mjerenje 'mija 0ristran je 0osao5 jer se koCa moCe 0rili@no natenuti 1ok je se svla@i s nje'ina
vlasnika. S 1rue strane vrlo je te?ko to@no 0rocijeniti 1uCinu Civih 0rimjeraka5 jer se ma'
ne<e 1raovoljno is0ruCiti 1uC metra a 'na se 1a 1o"ronamjerni 0romatra@ moCe 'natno
0retjerati ka1 o1oka 0rocjenjuje veli@inu 'mije. &aj1uCi 0o'nati 0iton5 1ua@ak to@no %B sto0a
J8 mL5 'ove se Cassius i Civi u 'oolo?kom vrtu 2nares"orouh u )orkshiNreu5 u +nleskoj.
Malo <e stru@njaka 0rihvatiti mou<nost 1a ima 'mija 1uCih o1 FA sto0a J## mL. ;a i0ak5
te?ko je 'anemariti i'jave nekih vrlo ule1nih svje1oka koji tvr1e 1a u juCnoameri@koj
1Cunli Cive 0ravi aranN
tuanci ka1ri 1a 0routaju konja ili nat0rosje@no velike @amce.
!nameniti ka0etan Fa:cett5 koji je netraom nestao u Ama'oni5 oso"no je u"io anakon1u na
rijeci Rio &ero. ,le1ao je nje'inu lavu otovo is0o1 0ramca svoje @amca8
OSko@io sam5 1ohvatio 0u?ku i5 1ok je Civotinja 0livala k o"ali5 is0alio je1an metak kali"ra GG
u nje'inu ?iju. >o1a se o1mah u'"urkala5 a ko"ilicu je @amca 0oo1ilo nekoliko te?kih
u1araca5 tako 1a se 'atresao kao 1a smo naletjeli na 1e"lo. I'a?li smo na o"alu i o0re'no 0ri?li
ma'u. I'mjerili smo a koliko je o1 to@nije "ilo mou<e E GA sto0a tru0a leCalo je i'van
vo1e5 a #B u vo1iM uku0no I% sto0e. *ru0 nije "io 1e"eo5 u 0romjeru nije imao vi?e o1 #%
in@aM vjerojatno je 1uo la1ovao.P
Deore Dar1ner5 koji je takoKer krstario Ama'onom5 na?ao je je1nom na 1rvetu uinula
u1ava koje je vjerojatno 1onijela "ujica. &jeov 0rijatelj senor -aoeira i'u"io je naj1raCe
konja na o"liCnjim 0a?njacimaM ka1 su u1ava ras0orili5 na?li su konjske kosti i netaknutu
lu"anju. ;rema Dar1nerovu su1u5 ta je "oa constrictor "ila 1ua@ka FB sto0a J##5F mL.
, 1va1esetim i tri1esetim o1inama ovoa stolje<a me1u najneustra?ivijim juNCnoameri@kim
0ustolovima "ilo je i sve<enika. Otac >ictor Sein' 1va0ut je vi1io uistinu 1ivovske vo1ene
'mijeM 0rvu %%. svi"nja #$%%. na Ama'oni. OSavijeno u 1va koluta5 @u1ovi?te je 0lovilo mirno
i "lao no?eno maticom. 2ao romom o?inuti svi smo se 'ale1ali u stra?nu 'mijurinu.
Ocijenio sam 1a joj je tru0 "io 1e"eo 0o0ut "a@ve 'a naftu i 1a je 1uCina ono 1ijela tru0a ?to
smo a vi1jeli "ila kakvih 83 sto0a.P
Se1am o1ina 0oslije 0onovno je 0lovio tom rijekom ka1 je 0osa1a 0o@ela vikati8
#G8
O !>IJ+RIMA I !MIJAMA
0ojavilo se 1ruo @u1ovi?te5 ali ih je 'ao"i?lo i ot0livalo 1o 1rue o"ale. Revmon1o !ima5
0rijatelj oca Sein'a5 vi1io je o1ine #$F3. 'miju koja je tako u'"urkala vo1u 1a val samo ?to
nije 0revrnuo njihov motorni @amac. I'ronila je i' vo1e i i'vela oko @amca E kako je to !ima
na'vao E O0les sv. >i1aP 0rije neo ?to se Ofantasti@no "r'o u1aljila5 ostavljaju<i 'a so"om
veliku "ra'1u5 ?iru o1 "ra'1e kakva 0arna "ro1a u 0unoj "r'iniP. &o 0rvo se fotorafsko
svje1o@anstvo o istinski olemoj 'miji 0ojavilo tek @etr1esetih o1ina ovoa stolje<a.
9ra'ilske novine .iario i' ;ernam"ucoa o1 %G. sije@nja #$G8. o"javile su snimku u' na0is
0o1 naslovom OAnakon1a te?ka 0et tonaP. !mija na snimci 1oima se @u1ovi?no olema.
&ovine su i'vijestile o tome kako je ulovljena. Sku0ina in1ijanskih mje?anaca 'amijetila je na
o"ali Ama'one 'a1rijemalu 'miju5 koja je o@ito malo@as "ila 0routala june5 jer su roovi jo?
visjeli i' nje'inih ralja. In1ijanci su oko 'mije omotali kono0ac i na s0lavi je o1vukli ni'
rijeku 1o Manausa. *amo ju je u0ravitelj mjesne "anke 9anco 1o ;ovo5 Miuel Dastao 1e
Jo? je1na olema 'mija5 uhva<ena ne1avno u 0o1ru@ju Ama'one
Oliveira5 fotorafirao i snimku 0oslao novinama. &evjerojatno5 rekao je5 'mija je "ila 1ua@ka
#F# sto0u JG3 mL5 a 0romjera otovo jar1. Samo @etiri mjeseca 0oslije list A &oite Illustra1a
?to i'la'i u Riju o"javio je 1ruu snimku 'mije i' rijeke Oia0oVue. ;restra?eni 1omoroci
0o'vali su miliciju koja ju je na0osljetku u"ila rafalom i' strojnice. Re@eno je 1aje tru0 "io
1ua@ak ##A sto0a JFA mL.
MeKutim 1o civili'acije 1osa1 nisu stile ni koCa ni lu"anja5 a 1a ne s0ominjemo Civi
0rimjerak koji "i "io "ar 0ri"liCno takvih 1imen'ija. &o5 kako je rekao Sere 9onacase8 O*ko
"i 0re0arirao i kro' 1Cunlu telio tako olemu koCu ka1 je 1ovoljno te?ko nositi i 'alihe 1a "i
@ovjek 0reCivioRP
-ovsov majmun
, sre1i?tu moC1a naj0o0ularnije ras0re u svijetu 'ooloije nala'i se jo? je1na snimka i'
0rostranstava JuCne Amerike. Snimio ju je 1va1esetih o1ina @ovjek nesumnjive
vjero1ostojnosti8 0rofesor i 1oktor 0riro1nih 'nanosti i @lan Deolo?ko 1ru?tva Francis 1e
-o4s. Svoj i'vje?taj o"javio je u Illustrate1 -on1on &e:su.
#G$
.uore0i majmun. Sir Arthur 2eith5 @lan 9ritanskoa kraljevsko 'nanstveno 1ru?tva5
i1entificirao je -o4sova O@ovjekoliko majmunaP kao 1uore0o majmuna.
O, to sam vrijeme istraCivao ne0roho1ne 1Cunle u okolici rijeke *arra5 0ritoke Rio
Catatum"oa u 0o1ru@ju Motilones u >ene'ueli i 2olum"iji. *u sam nai?ao na 1vije Civotinje
@iju 0riro1u nismo 0o'navali ni ja ni 1omoro1a@ke 1rvosje@e u mojoj 0ratnji. &a 'avoju je1ne
manje 0ritoke *arre5 koja je 0ritjecala sa 'a0a1a5 te su 1vije Civotinje na0ale istraCiva@ku
eki0u koja se o1maralaM 0ona?ale su se nasilno5 0a su ih morali ustrijeliti. Je1na je "ila u"ijena
i'"li'a5 a 1rua je samo ranjena us0jela uma<i i nestati u 1Cunli5 koja je "ila tako usta
1a Civotinju nismo us0jeli 0onovno 0rona<i. Onu u"ijenu smo 0rele1ali5 0osjeli na san1uk5
i'mjerili i smjesta fotorafirali i' u1aljenosti o1 1eset sto0a. ;oslije je o1erana5 a lu"anja i
@eljusti su o@i?<eni i sa@uvani. ;ote?ko<e s kojima se eks0e1icija susrela u 0ovratku
onemou<ile su5 meKutim5 1a se koCa ili kosti sa@uvaju 1o kraja 0utovanja. 2o1 0rvo
0rele1a utvrKeno je 1a je u 0itanju neuo"i@ajeno velik majmun5 @ije su 'na@ajke "ile 0ot0uno
1rua@ije o1 onih koji5 kako je ve< 0o'nato5 nastavaju ove krajeve.P
-o4s je i'mjerio Civotinju8 "ila je vi?a o1 0et sto0a J#5A mL5 a 0rema 0rocjeni 1o"rano teCa o1
##% funti JA3 kL. Rekao je
#A3
O !>IJ+RIMA I !MIJAMA
1a je majmun "io o1rasla Cenka5 o"rasla 1ua@kom sivkastosme1om 1lakom i5 stoje
najvaCnije5 nije O"ilo ni traa re0uP. =ivotinja je na 'emlji ho1ala us0ravno na straCnjim
noama.
I'vje?taj i snimke -o4s je 0oslao 'namenitom francuskom antro0olou 1ru Deoresu
Montan1onu5 koji je u"r'o o"javio 'a0anjenom 'nanstvenom svijetu 1a je to majmunoliko
"i<e i na'vao a AmerNantro0oi1es lo4si. &ika1 1ota1 u &ovom svijetu nisu "ili naKeni
traovi antro0oi1a5 ali se -ovsov nala' skla1no ukla0ao u teorije koje su ta1a "ile u mo1i E o
i'u"ljenoj karici i'meKu majmuna i 0rastanovni?tva Amerika.
Ras0rave o tome ?to je -o4s 'a0ravo u"io nisu 0restale ni 1o 1anas. Dotovo isto1o"no5 u
#$%$5 @lan 2raljevsko 1ru?tva Sir Arthur 2eith na0ao je E onim rafiniranim otrovnim
rje@nikom enlesko aka1emika E -o4sov 0rimjerak nove vrste. ;o?to je sarkasti@no
0rimijetio 1a je -o4s us0io i'u"iti 1oka'e i 0ro0ustio 'a"iljeCiti 'na@ajke Civotinje ili je
snimiti sle1a ili u' kakav 0re1met koji "i omou<io us0ore1"u5 sir Arthur se o"orio na
raninjolesNknuQ crtu -o4sove 0ri@e8 OO"je Civotinje su na0a1ale o"oruCane ranama i5 Cao
mi je ?to moram re<i5 0ona?aju<i se "esti1noP E sao0<eno je @itaocima Mana 'a kolovo'
#$%$. E Ojer su o"avljale nuC1u u ?ake i 1ok su se 0ri"liCavale "acale su i'met na 1o?ljake.P
Dle1i?te je sir Arthur a 1a je u 0itanju samo kru0an 0rimjerak i' vrste 1uore0ih majmuna
kojem je ti0i@an 1ui re0 "io o1sje@en ili skrivenM tako misle i stru@njaci 'a 0rimate5 0o0ut 1ra
Deoffrevja 9ournea. O.a nije 0atvorenP E kaCe 9ourNne Ona snimci "i se nala'io i @ovjek5
'"o us0ore1"e.P .r Montan1on je o1ovorio s
Q Dran1NDuinol5 0ari?ko ka'ali?te koje 1aje nastrane5 u'"u1ljive 0re1staveM otu1
raninjoleskan k je'ovit5 uCasan.
alskom Civahno?<u i i'nio 1oka' 'a svoju i1entifikaciju -o4sova majmuna kao juN
Cnoameri@koa antro0oi1no majmuna koji ve< 0e1eset o1ina 0re1stavlja i'a'ov.
.r Montan1on se naj0rije sjetio 1a mu "rati< ra1i 'a kom0aniju Stan1ar1 Oil u *ulsi5 u 1rCavi
Oklahoma5 0a a je 'amolio neka mu 0o?alje stan1ar1ni san1uk 'a 0akovanje limenki s
naftom5 sli@an onom o koji je -ovsov majmun "io 0rislonjen. 9rati< Montan1on se o1a'vao i
0otvr1io 1a su takvi san1uci "ili a0solutno stan1ar1i'irani i 1a se u0otre"ljavaju u JuCnoj
Americi. ;otom je 1r Montan1on u'eo 1va 0unjena 1uore0a majmuna i je1noa usluCno
Francu'a5 sve 'aje1no 0osjeo na san1uk 'a 0akovanje nafte i on1a snimio E ?to je vjernije
us0io E 0o1 istim kutem i na u1aljenosti kao na oriinalnoj snimci. 2vartet 0ortreta koji je
1o"io 1o"rano 0otvrKuje 1a -o4sov majmun5 ?to o1 on "io5 nije mnoo manji o1 @ovjeka5 a
vi1ljivo je kru0niji o1 svojih majmunskih rivala. Montan1on5 iska'uju<i u 0o0ratnim
0rora@unima koliko je vi?e moao kon'ervatiN'ma5 ocijenio je visinu to stvora sa @etiri sto0e
i 1va in@a J#5%B mL5 a to je visina se1mo ili osmoo1i?nje 1je@aka5 s 0ro0orcijama koje su a
@inile vi?e Oantro0oi1NnimP neo je1nu @im0an'u. I "roj 'u"i tvr1i Montan1on J-o4s ih je
i'"rojao F%L arument je 0rotiv toa 1a je u 0itanju vrsta 1uore0o majmuna. &a nesre<u5 u
i1u<ih 0ola stolje<a u juCnoameri@koj 1Cunli nije se 0re1ao nije1an 1rui takav 0rimjerak5 1a
"i i'"avio 1ra Montan1ona i' njeova usamljena le1i?ta ili Francisa 1e -o4sa o1 sumnje 1a
je 0osrije1i 0rijevara u stilu O@ovjeka i' ;ilt1o:naP.Q
Q ;ilt1ovvn man E navo1no5 vrlo rani 0rimitivni @ovjekM 'aklju@ak temeljen na 1ijelovima
lu"anje otkrivenim ko1 ;ilt1o:na u isto@nom Susse6u u +nleskoj i kori?tenim u s0oju s
ra'mjerno novim ostacima kostura ra'li@itih Civotinja 'a vrlo rafiniranu krivotvorinu.
#A#
O !>IJ+RIMA I !MIJAMA
Yueenslan1ski tiar
MoC1a najnevjerojatnija o1 svih ne0o'natih Civotinja tumara nastanjenim5 @ak 0rira1skim
0o1ru@jima isto@ne Australije5 Yueenslan1om i &e: South Walesom. *o je Yueenslan1ski
tiar. &eos0orno je 1a je 'a0anjio i 1oista 0restravio 0rili@an "roj Australaca. Deore Moir je
#$B%. ule1ao 1vije Civotinje kako 0rione na oku0 njeove ovce. &aj0rije je 0omislio 1a su
to 0si5 ali ka1 se 0ri"liCio kamionetom uvi1io je 1a takve Civotinje nika1 1ota1 nije vi1io.
;ojurio je 'a njima. O&isu tr@ale 0o0ut 0asa. Skakale su nai'mjence ra"e<i 0re1njim
noama. 2ao u alo0u. 9ile su 0osve crne5 visoke najmanje 1vije sto0e5 1ua i vitka tru0a i
isto tako 1uo re0a. >o'io sam najve<om "r'inom E GA milja na sat E ali ih nisam moao
susti<i. 2a1 smo stili 1o neke ora1e5 je1na ju je 0resko@ila a 1rua se 'a"u?ila u okastu
Cicu. 9r'o se 0ri"rala i 0re0entrala 0reko ora1e5 0o0ut ma@ke.P Moir je o1ustao o1 0otjere.
;e1esetih o1ina ovoa stolje<a farmer Clive 9err4 i'u"io je stotine ovaca5 ali nije us0io
uhvatiti ra"eCljivca. O,vjeren sam 1a je ta Civotinja neka vrst ma@ke. ;si i 1inoi ?@e0aju
ovcu 1je "ilo i nije im te?ko ako moraju 0one?to ra?@u0ati runo. O"i@aj je ove Civotinje 1a
ol0Ke meso s vratnih kosti5 a sli@no tako ra1i i 0itoma ma@ka. ;otre"na je kru0na Civotinja 1a
"i ovcu olo1ala onako kako su moje "ile olo1ane.P
9ilo je i mnoo o@evi1aca. -. D. Rentsch5 i' 9va1uka5 0o0ravljao je ora1u ka1 je nekoliko
jar1a o1 nje ule1ao neku Civotinju. O9ila je visoka tri 1o @etiri sto0e5 lava joj je "ila ma@ja5
a 1laka kr'na vrlo 1ua@kaM oko ?est 1o osam in@a.P =ivotinja je 'urila u njea i 0otom
otr@ala.
Deore Shar05 0riro1oslovac i' YueensNlan1a5 vi1io je Oveliku i tamnu Civotinju s vrlo vi1ljim
0ruama na kr'nuP. Filmski
#A%
1okumentaristi .ietrich i ;atricia Strehle ra1ili su u 0o1ru@ju orja Me Ihvraith.
O.oslovno smo kr@ili 0ut kro' 0jeskoviNte 1u"oke jarke i 'astali 1a 0rele1amo je1nu
vo1o1erinu is0re1 nas. O1je1nom nam je na 0ut isko@ila neka tamna Civotinja. SnaCno
raKena5 velika 0o0ut sre1njekru0no 0sa5 0reteCno crna5 s vrlo 1ua@kim re0om i i'ra'ito
ma@je lave. !a0anjeni5 0romatrali smo kako Civotinja o1mi@e rijetko 0o?umljenom
u'"reCicom i nestaje 0reko sljemena. .vanaest mjeseci snimali smo u Ca0e )orku a 1a nismo
vi1jeli ni?ta sli@na. Morali smo 0relistati 0riru@nik kako "ismo otkrili 1a je to mola "iti samo
Vueenslan1ska ma@ka.P
2ao ?to se filmskim snimateljima to otovo 0oslovi@no 1oaKa5 kamere to trenutka nisu "ile
s0remne.
MeKutim5 o1ine #$IG. je1na je amaterNka5 Rilla Martin5 us0jela snimiti >ictorijNsko tira.
;rue5 tirova lava i stav Civotinje u 0okretu nesumnjivo 0o1sje<aju na velike ma@ke. ,
svakom slu@aju5 Civotinja nije nalikovala ni je1noj koja o"itava u isto@noj Australiji. Rilla
Martin kaCe 1aje uo@ila "r'inu kojom se Civotinja kretala8 OStrelovito je sko@ila u u?taru.P
Osim snimaka i o@evi1a s mnoih 1ijelova to 0o1ru@ja @esto stiCu i'vje?taji o traovima ?a0a
s 0an1Cama. Do1ine #$BB. australski Sun1a4 *elera0h o"javio je 1vije snimke E kako je
re@eno E 0rimjeraka i' @o0ora australskih OtirovaP5 osam ili vi?e5 koje su kon'ervatori
0riro1e 0romatrali i 0ratili 1uC ranice &e: South Walesa i >ictorije. &a je1noj je5 @inilo se5
"io muCjak5 a na 1ruoj Cenka s mla1un@etom @ije su ?a0e visjele i' nje'ina to"olca.
Je1an naovje?taj o"ja?njenja to australsko fenomena jest 1a "i takva Civotinja mola "iti u
sro1stvu s *hvlacinuNsom Cvnoce0halusom ili *asmanskim tirom5 koji je 0ostojao sve
1o 0oslije
O !>IJ+RIMA I !MIJAMA
OIstrije"ljenP *asmanski tiar5 moC1a roKak Yueenslan1sko tira
naseljavanja *asmanije. ;oslje1nji 0o'nati 0rimjerak uinuo je 0o@etkom ovoa stolje<a u
je1nom 'oolo?kom vrtu5 ali u0orno 0ristiCu i'vje?taji 1a na otoku jo? 0ostoji je1an @o0orM 'ato
je 1r +ric Duiller s *asmansko sveu@ili?ta orani'irao vi?e 0otraa. Do1ine #$B$. ne1aleko
.er"vja5 u sjevero'a0a1nom kutu otoka5 1vojica 0olicajaca 0ri1ruCila su se sve ve<em "roju
*asmanaca koji tvr1e 1a su tira vi1jeli5 no "ojali su se E a to je i shvatljivo E 0ri<i
0re"li'u. *asmanski tiar E 'a0ravo vi?e vuk neo ma@ka5 ali s i'raCenim 0ruama E
krvolo@na je Civotinja i jama@no "i "ilo o0asno tu 'vijer uhvatiti u stu0icu. +nleski anatom
Sir Richar1 O:en 0rele1ao je lu"anju te Civotinje i 0rolasio je Oje1nom o1 najo0asnijih i
najkrvoCe1nijih 'vijeriP5 jer su joj 'u"i i @eljusti 'astra?uju<e snaCni. =ivotinja je "ila ot0rilike
veli@ine leo0ar1a ili 0antere i E 0o0ut tolikih australskih Civotinja E to"ol@arM mla1un@a1 je
nosila u to"olcu na tr"uhu. Sa strane @eljusti imala
je 1va 0ose"na 'u"a 1ua 1va in@a JA# mmL5 a @ini se 1a su funkcionirala 0o0ut sje@iva na
?karama. , je1no vrijeme *asmanski tiar je nastavao ve<i 1io Australije i *asmaniju.
Si"irski mamut
O1 svih i'le1a koje kriju neistraCeni 1ijelovi na?e 'emlje E ne0roho1ne afri@ke mo@vare5
1aleke tun1re i ?ume arkti@ke Rusije5 i'olirana visoravan JuCne Amerike E moC1a je
naj0rivla@niei 1a ne1je jo? Civi kakva olema neotkrivena 0rehistorijska Civotinja5 0reCivjeli
ostatak onih koje su neko< nastavale !emlju E 1inosaura5 0tero1aktila5 "rontosaura5 1lakavo
mamuta. &a neki "i na@in "ilo vjerojatnije 1a su 0reCivjele o1 "i'arne i jo? uvijek
neo"ja?njene 0ri@e o njihovom nalom i'umr<u. 2akva "i to katastrofa mola i'"risati sa
!emlje Civotinju tako o"oruCanu i 0rilaoKenu 'a o1rCanje kao ?to je mamut5 oso"ito u
0o1ru@ju 1je je @ovjek moao5 u naj"oljem slu@aju5 "iti samo
#AF
lT
2omo1o 'maj5 kojea su #$#%. 'a0a1njaci otkrili na otocima u In1ijskom oceanu
0ovremena o0asnostR .r Wet'el je 0rona?ao svoje tri sto0e visoko 0ekarija kako tr@i
;aravajem u 0rili@no velikom "roju5 a svijet je vjerovao 1aje i'umro jo? u 0ro?lom le1enom
1o"u. Isti je slu@aj i sa coelocanNthom Jri"a reso0erkaL. 2roko1ili i mnoi ma'ovi su
0reCivjeli5 @ini se5 nei'mjenjeni i' najstarijih 1o"a. !maj 2omo1o 1u #% sto0a JF5I mL5 koji
0roC1rljivo uta svinje5 ko'e i ?to mu o1 stane na 0ut5 0ravi relikt i' 0rehistorije i'le1om
nalik na 1inosaura5 Civio je na otocima In1ijsko oceana a 1a !a0a1 sve 1o #$#%. 'a njea
uo0<e nije 'nao. +ks0e1icija Johna 9lashfor1a Snella #$B$. na?la je u *ihom oceanu traove
&ovovinejsko 'maja5 vjerojatno @ak ve<e o1 2omo1oa.
Mamut je i'a'ovan slu@aj. ;ou'1ano se 'na 1a je 1o 0rije 1eset tisu<a o1ina taj olemi
0rehistorijski slon nastavao Si"ir u masama. !namo to@no kako je i'le1ao5 jer su i' le1a "ila
i'vaKena neo?te<ena tru0la5 1u"oko 'amr'nuta i u "es0rijekornom stanju. 2a1 je #$BB.
0rofesor &. 2. >ere?@ain 1onio u -enjinra1 je1no mla1un@e mamuta5 moao je @ak navesti
?to je jelo u trenutku ka1 se5 na svoju
nesre<u5 survalo u klanac i tamo uinulo. , 0oslje1nje 1vije ili tri stotine o1ina i' le1a u
Si"iru isko0ano je moC1a @ak #33.333 mamutovih kljova5 1ostatno 1a Jakutima i 1ruim
0lemenima sa sjevera 0ri"avi sirovinu 'a Civahnu trovinu "jeloko?<u. 2a1 se o1 i' le1a
0ojavilo smr'nuto tru0lo5 jakutski "i 0si 0ojeli meso staro 1eset tisu<a o1ina5 svjeCe otovo
kao ono 1ana ka1 je masto1ont uinuo5 a Jakuti "i isjekli oleme 'avinute kljove. Jakuti su5
'acijelo5 vjerovali 1a mamuti jo? Cive5 0rem1a su 'a njih mislili 1a su 1ivovske krtice koje
Cive 0o1 'emljom. !aonetan nali nestanak mamuta 0rofesor >ere?@ain je 0rotuma@io
Oekolo?kom katastrofomP5 ra1ikalnom 0romjenom klime sjeverno Si"ira koja je hla1no i
suho 0o1ne"lje5 otovo "e' snijea5 0retvorila u 0o1muklu kom"inaciju 1e"elo snijea koji
'imi 0rekriva veetaciju i to0lijih ljeta koja stvaraju mo@vare i tanak le1 na rijekama5
o1sijecaju<i male otoke ko0na i ostavljaju<i u 'emlji ru0e o1 ota0anja le1a5 u koje Civotinje
0a1aju kao u stu0ice. ;ou'1ano je 1a su mamuti ui"ali u stotinama tisu<aM o tome svje1o@e
velika mamutska ro"lja sjevera.
MeKutim5 ima stru@njaka koji aje na1u 1a je mamut ne1je u Si"iru moC1a 0reCivio. I'
0ovijesnih i i' novijih vremena
#AG
O !>IJ+RIMA I !MIJAMA
0ostoje 1va i'vje?taja o mamutima koje se ne moCe 'anemariti. , ?esnaestom stolje<u ko'a@ki
je voKa Jermak *imofejevi@5 u0u<en 1a 0okori 0lemena i'a ,rala5 javio 1a su meKu 0rvim
stvarima koje su njeovi lju1i ule1ali "ili Oolemi 1lakavi slonoviPM 1omoroci su ta O"r1a
mesaP E kako su ih na'ivali E u"ijali i jeli. 9ija?e to stotinu o1ina5 ili vi?e5 0rije neo ?to je
itko @uo 'a mamuta. *a1a je5 #$#8. o1ine francuski kon'ul u >la1ivostoku Dallon susreo
nekoa ostarjelo lovca koji mu je is0ri@ao nevjerojatnu 0ri@u. Dallon je 0o1ro"no is0itao
starca i 'a"iljeCio njeov iska'8
O.rue o1ine kako sam istraCivao taju silno me i'nena1ilo ka1 sam nai?ao na traove neke
oleme Civotinje5 mnoo ve<e o1 "ilo kakve Civotinje koje sam 1o"ro 0o'navao. 9ila je jesen5
jo? se nije smr'avalo. &a je1noj o1 onih velikih @istina 'a0anjio me olemi otisak utisnut
Mla1un@e mamuta staro 1eset tisu<a o1ina5 0rilikom isko0avanja u 1u"oko 'amr'nutom
stanju #$BB. o1ine
1u"oko u "lato. 9io je 1uuljast5 oko 1vije sto0e u naj?irem 1ijelu i oko #8 in@a u 1ruom
smjeru. *ra je vo1io u ?umu. &a mjestu 1je je u?ao u u?taru vi1io sam olemu hr0u
i'meta. &a visini o1 1eset sto0a rane su "ile slomljene5 @ini se lavom te Civotinje.P
-ovac je tvr1io 1a je nekoliko 1ana 0ratio tra sve 1o mjesta 1je su se s0ojila 1va istaM tu je
tlo "ilo i'aCeno5 kao 1a su Civotinje skakale ili se tukle. 2a1 se @inilo 1a sustiCe Civotinje
lovcu je "ilo 0reostalo jo? samo 0et metaka.
OJe1no 0oslije0o1neva 0o traovima sam 'aklju@io 1a Civotinje nisu 1aleko. >jetar mi je
0uhao u lice i to je "ilo 1o"roM moao sam im se 0ri"liCiti5 a 1a me ne nanju?e. O1je1nom sam
ule1ao 0osve jasno je1nu o1 Civotinja. ,?la je meKu mla1o ra?<e. 9io je to olem slon
tamnokestenjaste "oje s 1ua@kim i vrlo 'avijenim "ijelim kljovama. &a straCnjim 1ijelovima
imao je 0rili@no 1uu 1laku5 a s0rije1a se @inila kra<om. Slonove sam
O !>IJ+RIMA I !MIJAMA
.ima5 mla1un@e mamuta5 u -enjinra1skom mu'eju
viKao samo na snimkama. &isam ni slutio 1a 0ostoje tako olemi slonoviM @ak i s u1aljenosti
o1 F33 jar1a nika1 ne "ih 0ovjerovao 1a neka Civotinja moCe "iti tako olema. .rua je "ila u
"li'ini. ,le1ao sam je samo u nekoliko navrata i'meKu 1e"ala5 no @inilo se 1a je je1nako
kru0na.P
O0is mamuta je1va "i moao "iti "olji. A kako 0otje@e o1 ne0ismena lovca5 u0ravo je
neuo1no to@an5 oso"ito 'ato ?to o0isuje mamuta kao ?umsko stanovnika u vrijeme ka1 a
konvencionalno istraCivanje jo? uvijek slika kao Civotinju koja Civi samo u tun1ri i snijeu.
;rema 0rofesoru >ere?@aNinu u Si"iru su u to 1o"a najsli@niji mamutu "ili slonovi koje je E
kako sa Caljenjem 0o1sje<a E u ste0e 0ustio .CinisNkan5 nakon osvajanja Samarkan1a. Hini
se 1a su 0re0u?teni 1a se "rinu sami o se"i vrlo nalo ui"ali. Ako suvremen @ovjek ika1
susretne mamuta5 "it <e to
vjerojatnije re'ultat hirovite ali 0rove1ive am"icije sovjetskih 'nanstvenika 1a OklonirajuPQ
mamuta i' stanice u'ete o1 je1ne 'amr'nute Civotinje i u la"oratoriju je u'oje u o1raslu
Civotinju.
I' 1ruih ne0roho1nih 0o1ru@ja5 afri@kih mo@vara5 sti'ali su naovje?taji 1a tamo jo? Civi
1inosaur.
9rontosaur
9ritanske i ameri@ke novine o"ilno su se ?alile na ra@un lovaca na 1inosaur a. &aslavniji o1
njih5 ka0etan -eicester SteNvens5 krenuo je o1ine #$#$. s lon1onsko kolo1vora Waterloo
'aje1no sa svojim 0som5 koji a "ija?e 0ratio u 0rvi svjetski rat5 i 0u?kom mannlicher u lov na
"rontosaura i na nara1u o1 milijun 1olara koju je ras0isao S iithsonian Institution u
Washintonu. 2a0etan je nestao na Crnom kontinentu i sa novinskih stu0aca5 1a se
Q klonirati E 0roi'vesti istovrsne stanice Jisti klon stanicaL 0omo<u enetsko inCenjerina.
#AI
O !>IJ+RIMA I !MIJAMA
nika1 vi?e ne 0ojavi. Do1ine #$F%. UveKanin J. C. Johanson5 na1'ornik u 2onu5 o"javio je
i'vje?taj i' lova u 2asaiju. &jeov crni slua je i'nena1a 0ovikao8 OSlonoviTP
O9ila su 1va muCjaka5 ali ot0rilike A3 jar1a 1alje o1 njih 'amijetio sam ne?to nevjerojatno8
@u1ovi?te 1ua@ko oko #I jar1a s lavom i re0om u?tera. Hu1ovi?te je nestalo nevjerojatno
"r'im 0okretom. 2a1 se moj slua 0ri"rao5 krenuli smo kro' veliku mo@varu. *u se taj olemi
u?ter 0onovno 0ojavio5 @u0aju<i meso s uinulo nosoroa. Jasno sam @uo kako 0r?te kostiM
"io sam u1aljen samo %I jar1a. ;otom je sko@io u 1u"oku vo1u. Munjevito kretanje te
Civotinje ulijevalo je strah kakav 1ota1 nisam osjetio.P
Ma kako ova 0ri@a o"javljena u Rho1esian Seral1u 'vu@ala 0retencio'nom5 ti0i@na je 'a @itav
ni' i'vje?taja o takvim "i<ima u 0o1ru@ju 2ona i oko njea. 2arlu Saen"ecku5 'namenitom
saku0lja@u Civotinja 'a ham"ur?ki 'oolo?ki vrt5 @esto su 0ri@ali o Civotinji i' mo@vara koja je
O0ola slon5 0ola 'majP. +nle' Ro"ert )oun je5 kako je javljeno5 nastrijelio je1no
Ochi0ek:eaP E tako su to @u1ovi?te na'ivali 1omoroci E ali je on nestao u je'eru. Yo1ine
#$F%. 0oveo je i Uvicarac 1r A. Monnar1 eks0e1iciju u Anolu5 u 0otrau 'a O"rontosauromP.
.o?ao je 1o 'aklju@ka 1a tamo 1oista 0ostoji vrlo velik ma'5 ali 1a je to najvjerojatnije samo
vrlo velik kroko1il. Iako iskustva ne 0ruCaju mnoo i'le1a5 nove nara?taje to i0ak ne o1vra<a
o1 0otrae 'a @u1ovi?tima. Do1ine #$83. 0rofesor Ro4 Mackal sa Sveu@ili?ta u Chicau "io je
1ovoljno @vrsto uvjeren 0ri@ama kako u je'eru u sjevernim 0re1jelima 2ona Civi Civotinja
sli@na 1inosauru 1a naovori novu "irokraciju 9ra''avi,ea neka 0o?alje eks0e1iciju koja <e
is0itati ;imeje i 0onukati ih 1a i1entificiraju
Civotinju na snimkama ra'nih Civu<ih i i'umrlih Civotinja koje je 0ri0remio5 ili 1a a @ak
o1ve1u 1o 1inosaurova 0re"ivali?ta. &a takvom se neuni?tivom o0timi'mu temelji
malo"rojno o1a"rano 1ru?tvo traa@a 'a One0o'natim Civotinjama.P
2omentar Arthura C. Clarkea8
Je1no su 1revno filo'ofa 0itali koja je Civotinja najlukavija. O1ovorio je8 OOna koju jo?
nije1an @ovjek nije vi1io.P
, 1o"a telesko0skih kamera5 infracrveNnih no<nih snimanja i 'ra@nih i'viKanja svaka olema
ko0nena Civotinja mora "iti uistinu lukava 1a "i ostala neotkrivena. Skrovi?ta ?to im 0reosta?e
su 'a"a@ene 0lanine Jvi1i 0rvo 0olavljeL i uste tro0ske ?ume E sa1a u 0ot0unom
0ovla@enju 0re1 "ul1oCerima. &esumnjivo5 na takvim mjestima Civi jo? "e'"roj malih5
ne0o'natih Civotinja JmeKu kukcima svakakoL5 a moC1a i 0oneka 0rili@no kru0na. .a5 @ak i
'mija o1 stotinu sto0a... a moC1a na1ohvat ruci i o"ilje ne0o'natih Civotinja koje su
1omorocima tako o"i@ne 1a nitko i ne 0omi?lja 1a "i o njima i'vijestio.
&au@io sam 1a ne "u1em ske0ti@an ka1 su u 0itanju neo"i@ne Civotinje. ;rije mnoo o1ina
moja je majka Jos0oKa 0rili@no Civahne ma?teL i'javila 1a se na je1noj o1 o"liCnjih farmi
hvale sta1om u kojem ovnovi imaju @etiri roa. Svi smo je lasno ismijali5 a ona nam je
o"e<ala 1a <e nam to 0oka'ati.
!ajahali smo na?e "icikle i krenuli 'avojitim 0uteljcima Sommerseta5 1o "reCuljka 1je je
sta1o 0aslo. Jo? se sje<am kako sam se us0injao5 0osve siuran 1a <e se 1oka'ati kako se
majka 'a"unila...
2a1 smo se 0ri"liCili5 'a0re0astio sam se ule1av?i 1oista ovnove sa @etiri roa E 0o 1va
velika i 1va mala. &ika1 1ota1 nisam vi1io takvu 0asminu5 ni ika1 0oslije.
&e mou se sjetiti jesam li se majci ika1 is0ri@ao.
#AB
$______
>elika si"irska eks0lo'ija
Civili'irani svijet svakako nije imao is0riku 1a inorira moC1a najve<u i najmisterio'niju
eks0lo'iju koja se ika1 '"ila na !emlji. , -on1onu ste to 0oslje1njea li0anjsko 1ana #$38.
u 0ono< moli @itati sitan tisak *he *imesa. , Stockholmu su snimljene savr?eno o?tre
fotorafije krajolika usre1 kratke sjevernja@ke no<i koja je ta1a tre"ala vla1ati. , Sei1el"eru
u &jema@koj 1o jutra su ne"om 0lovili svjetlom o"asjani o"laci5 a u &i'o'emskoj '"o svjetla
nisu moli o"aviti re1ovita astronomska 0romatranja. I 'nanstveni su instrumenti 1ali o"ilje
u0o'orenja. &a 0ola tuceta sei'morama u -on1onu i 1ruim 1ijelovima +nleske 'a"iljeCen
je r1an skok ko1 0rvo u1arno vala i 0otom ka1 je 1rui5 koji je o"i?ao cijelu kulu5
'atresao 0isaljku sei'morafa. ;o1rhtavanje se osjetilo @ak i u Americi. , evro0skom 1ijelu
Rusije5 koja je "ila "liCe 1oaKaju5 svijetle su se no<i 0ro1uCile 1o"rano u sr0anj snimljena je
i'vanre1na fotorafija lavne ulice ra1a &avro@ata u 0ono<5 koja je i'le1ala kao 1a je
snimljena 'a jako sun@ana 1ana.
Jama@no se "ilo o1iralo ne?to vrlo mo<no. Je1na je Cena 0isala *he *imesu5 mole<i
o"ja?njenjeM 0isali su i neki ira@i olfa i' 9rancastera5 na juoistoku +nleske5 kako "i
o"avijestili 1a su u 1va sata 0o 0ono<i us0jeli o1irati run1u na terenu5 a 1irektor 9ritansko
1ru?tva u0o'orio je na hekti@ne sei'morame koji su 'a"iljeCili valove 0otresa. MeKutim5
nakon toa svijet je otovo 1va1eset o1ina "io 0osve
-ijevo8 Atomska OljivaP. *unuska eks0lo'ija joj je moC1a 0omalo "ila sli@na5 a na
Civotinjama je ostavila Ora1ijacijske o0ekline.P
'a"oravio taj 1oaKaj5 iako je 'a0ravo "io je1an o1 najkatakli'mi@kijih u cijeloj njeovoj
0ovijesti8 eks0lo'iju koja "i5 1a je !emlja "ila samo @etvrt 1ana 1alje u svojoj vrtnji5 i'"risala
;etrora1 ili E 1a je "ila 0o1 ne'natno 1ruim kutom E -on1on ili
E 0ola 1ana 1alje E &e: )ork. .anas5 nakon vi?e o1 se1am1eset
o1ina5 jo? ni i'1aleka ne 'namo ?to se to 'a0ravo5 i' "eskrajnih meKu0lanetarnih 0rostora
'aletjelo k !emlji u 'a"a@enim i ?umovitim 0re1jelima 1aleko Si"ira.
, ve'i s tom tajnom ra'motrene su sve e'oti@ne 0ojave suvremene astrofi'ike. Je li to "ila
ona naj1emonskija 0ojava E crna ru0aR .a li je to mola "iti OantimaterijaP 'a koju je
no"elovac ;aul .irac 0ret0ostavio 1a leCi ne1je u 1alekom svemiru5 i 1a "i uni?tila sve ?to
1otakneR MoC1a to "ija?e
E kako neki tvr1e E svemirski "ro1 koji se 0okvario i eks0lo1irao 0ri ulasku u !emljinu
atmosferuR .a li je to5 tri1eset i se1am o1ina 0rije Siro?ime i &aasakija5 mola "iti
atomska eks0lo'ijaR Ali5 mimo nekoliko "iljeCaka i i'vje?taja Citelja Si"ira i novina sva su
ostala istraCivanja morala @ekati 0ola je1noa nara?taja E 1ok je +vro0a ratovala5 a Rusija se
rije?ila cara5 1ovela na vlast "olj?evike i 0olaano i krvavo uklonila a1mirala 2ol@aka i
9jeloNar1ijce koji su 'au'eli si"irska 0rostranstva.
2ulikova 0otraa
*ek o1ine #$%#5 ka1 je -enjin o1lu@io 1a Sovjetski Save' 0ostane sila u 'nanstvenom
svijetu5 0o@ela su 0rva5 neo1lu@na istraCivanja. &ova sovjetska Aka1emijaN nauka
#A$
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
anaCirala je vrsno 'nanstvenika -eoni1a 2ulika 1a 0riku0i 0o1atke o meteoritima koji su
0ali na 0o1ru@je SSSRNa. &eki 0rijatelj 1ao je 2uliku novinski i're'ak o 1oaKaju u li0nju
#$385 u kojem 0i?e 1a je olem meteorit 0ao ne1aleko FilimonoNva5 @vori?ta transsi"irske
Celje'nice.
O&jeov je 0a1 "io 0o0ra<en strahovitom tutnjavom i 'alu?nim treskom. ,stra?en vlakovoKa
'austavio je vlak i 0utnici su narnuli i' vaona 1a 0rele1aju 0re1met koji je 0ao5 ali se nisu
moli 0ri"liCiti meteoritu jer je "io usijan.P
-eoni1 2ulik5 kojemu je Sovjetska aka1emija 'nanosti 0ovjerila 1a 0riku0i 0o1atke o
meteoritima 0alim na 0o1ru@ju SSSRNa
*aj otovo u cijelosti i'mi?ljeni i'vje?taj E 0rem1a je neki u'nemireni vlakovoKa 1oista
'austavio vlak 1a "i 0rele1ao lokomotivu i vaone E 0otaknuo je 2ulika na
1va1esetoo1i?nju 0otrau. MeKutim5 1o @asa ka1 je umro Ju"ili su a nacisti5 u 1ruomu
svjetskom ratuL jo? nije "io 1o?ao ni 1o kakva jasno 'aklju@ka o u'roku eks0lo'ije.
2ulik je 0o@eo 0riku0ljati i'jave o@evi1aca i us0oreKivati i'vje?taje 1ruih meteoroloa.
Mjesne novine u Irkutsku5 *omsku i 2rasnojarsku "ijahu 'a"iljeCile taj 1oaKaj. Irkutski list
Si"ir o0isao a je kao Onajneo"i@niju 0ojavu 0riro1eP.
O, selu &iCnaja 2arelinskaja na sjevero'a0a1u visoko i'na1 o"'orja seljaci su ule1ali
0re1met koji je neo"i@no jarko sjao J0rejarko 1a "i se u nj molo le1atiL5 0ra<en
0lavkasto"ijelim svjetlom. ;a1ao je okomito 0rema 'emlji5 ot0rilike 1eset minuta. ;re1met je
imao o"lik cijevi J"io je cilin1ri@anL. &e"o je "ilo ve1ro5 osim ?to je nisko na o"'orju5 u
smjeru u kojem je jarki 0re1met o0aCen5 'amije<en mali tmasti o"lak. 9ilo je to0lo i suho.
2a1 se svijetle<e tijelo 0ri"liCilo 'emlji5 @inilo se kao 1a se ras0r?ujeM na tom se mjestu
o"likovao olemi o"lak crno 1ima i @uo se lasan tutanj E ne kao rom5 neo kao ka1
0a1ne olemo kamenje5 ili ka1 rune to0. Sve su se 'ra1e 'atresle5 a isto1o"no je kro' o"lak
0ro"io je'i@ast 0lamen. Stare Cene su 0lakale5 svatko je 0omislio 1a se to 0ri"liCava kraj
svijeta.P
*o selo &iCnaja 2arelinskaja5 kako je 2ulik 0otom ustanovio5 "ilo je o1 sre1i?ta eks0lo'ije
u1aljeno 1vjesta milja JF%3 kmL.
Mjesni meteorolo >o'nesenskij 0riku0io je i'jave o toj 0ojavi i i'ra@unao vjerojatno sre1i?te
u1ara. Dotovo je nevjerojatno 1a su eks0lo'iju @uli A33 milja J833 kilometaraL o1 nje'ina
sre1i?taM naime5 na
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
\
Cunja
QSuska
O>anavara
&iCnaja 2arelinskaja
2irensk
una
A@insk
;orje@je rijeke ;o1kamennaja *unuska u Si"iru5 u kojem se #$38. o1irala eks0lo'ija
toj su u1aljenosti sei'morafi u Irkutsku reistrirali 1etonaciju snae 0otresa.
2ulik je @itao o Ooru<em ne"eskom tijeluP5 o O0lamenu koji je rascije0io ne"oP i o Ostu0u
1imaP. , i'vje?taju o@evica ,je ;ota0ovi@a 0isalo je8
OJe1no 1ana 1oo1ila se stra?na eks0lo'ija5 o1 koje je mnoo vrstaQ ?ume u' o"je o"ale
rijeke Ham"e 0olelo kao
Q ruska mjera 'a u1aljenost
0oko?eno. 2oli"a mojea "rata "ila je sravnjena sa 'emljom5 krov joj je o1nio vjetar5 a
njeovi su se so"ovi o1 straha ra'"jeCali. O1 "uke moj je "rat olu?io5 a o1 'ra@no 0ritiska
jo? 1uo "olovao.P
2ulikov 1o0isnik je nastavio8
O.ok je ,ja ;ota0ovi@ ovo 0ri@ao5 ne0reki1no se o"ra<ao "ratu koji je sve to 0retr0io. Ovaj se
u'"u1io5 rekao ne?to na tunuskom5 u1ario u motke i u stro0 svoje ?atora i estikuliraju<i
nastojao 0oka'ati kako mu je koli"a "ila o1nesena.P
#I#
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
.rui svje1ok E kao i ;ota0ovi@5 *unu' i' naro1a +venki E 'vao se >asilij Ok@en.
Is0ri@ao je kako su on i njeova o"itelj s0avali ka1 su o1je1nom5 'aje1no sa ?atorom5 0oletjeli
uvis. OCijela je o"itelj 'a1o"ila o'lje1e5 a Akulina i Ivan onesvjeNstili su se. !emlja se
'atresla5 a 'atim je uslije1ila nevjerojatno 1uotrajna tutnjava. Sve je naokolo "ilo 'avijeno u
1im i malu o1 'a0aljena5 o"orena 1rve<a. *utnjava je 0ostu0no 'amrla5 ali je ?uma i 1alje
orjela. ;o?li smo u 0otrau 'a so"ovima5 koji su se ra'"jeCali. Mnoe vi?e nismo na?li.P
, >anavari je seljanka 2osola0ova 0o?la na i'vor 0o vo1u.
O,le1ala sam kako se ne"o na sjeveru ras0aralo 1o 'emlje i kako je suknula vatra. ;omislili
smo 1a s ne"a 0a1a kamenje i ra'"jeCali se 0restravljeni5 ostaviv?i ve1ro kraj i'vora. 2a1 smo
stili 1o ku<e5 na?li smo kraj su?e onesvije?teno oca Semjonova. >atra je "ila jarkija o1
sunca. !a tutnjave 'emlja i koli"e stra?no su 0o1rhtavale5 a s krovova se osi0avala 'emlja.P
9ilo je 0ri@a o tome kako su se konji na oranici 0ro0injali 'aje1no s 0luom5 o @ovjeku kojem
se 'a0alila ko?ulja na leKima. !a@u1o5 eks0lo'ija koja "i "ila 0o"ila milijune lju1i 1a se '"ila
na1 kojom metro0olom ili nastanjenim 0o1ru@jem5 nije 0rou'ro@ila smrt nije1ne oso"e.
,inuli su 0si i so"ovi kao i5 ne1voj"eno5 mnoe 1ivlje Civotinje. Mnoe ku<e i su?e u tom
kraju "ile su 0oru?ene5 ?uma sravnjena5 ali ni je1an @ovjek nije "io @ak ni teCe 0ovrijeKen.
.oaKaj se '"io u je1nom o1 malo"rojnih 1ijelova 'emlje 1je je njeovo 1jelovanje na
lju1ski ro1 "ilo otovo 'anemarivo. .a je eks0lo'ija "ila u 0o1ru@ju mora ili oceana5
0rou'ro@ila "i 0limne valove oleme 0o0ut onih koji su nakon eru0cije 2rakataua5 o1ine
#88F5 0o0lavili olema 0o1ru@ja i 0rou'ro@ili smrt FI333 lju1i.
#I%
I' svih tih i'java i novinskih i'vje?taja5 kao i ocjena si"irskih meteoroloa5 2ulik je 1o"io
samo nejasnu 0re1o1C"u o mjestu 1je se ta strahovita eks0lo'ija '"ila. I tako je sQ 0o1r?kom
Aka1emije 'nanosti #$%B. o1ine krenuo i' -enjinra1a 1a vi1i moCe li E 1evetnaest o1ina
nakon 1oaKaja E 0rona<i mjesto 1je je5 kako je vjerovao5 0ao meteorit.
2ulikova o1iseja 0otrajat <e 1ulje o1 1eset o1ina5 ali <e na0osljetku5 nakon mnoih e0skih
0utovanja 1ostojnih velikih istraCiva@a5 0rona<i sre1i?te eks0lo'ije.
, oCujku #$%B. si?ao je s transsi"irske Celje'nice u *aj setu i krenuo saonicama koje je vukao
konj 0rema selu .vorec5 na rijeci Anari. !a @etrnaest 1ana stiao je 1o 0oslje1nje naselja
>anavare5 o1akle je tre"alo uroniti u neistraCenu si"irsku ?umu5 ili E kako je Rusi na'ivaju
E taju.
.va1esetih o1ina ovoa stolje<a olema5 mra@na i "eskrajna taja ulijevala je strah. Hak i
1anas5 ka1 su Rusi u taji i'ra1ili @itave nove ra1ove E 0o0ut 9ratska E u kojima je malo
koji stanovnik stariji o1 tri1eset o1ina5 taja kao 1a nije ni 1otaknuta. -jeti laKe na kolo s
lo0aticama vo'e rijekom -enom i Jenisejem u'vo1no na sjever 0rema Arkti@kom kruu5 ali
naselja koja o0skr"ljuju i'raKena su 1uC rijekaM nika1 1u"oko u ?umi. Seliko0teri i mali
avioni 0ro1iru u 'a"a@ena 0o1ru@ja5 1je su Sovjeti na?li isuvi?e vrije1na ru1na "laa 1a "i ih
se tek tako 'anemarilo. MeKutim5 ka1 su i' strate?kih i ekonomskih ra'loa o1lu@ili 1a novu
Celje'ni@ku 0ruu ra1e kro' taju5 sluC"eno su to na'vali Oherojskim 0othvatomPM to ni0o?to
nije "ila samo 0ro0aan1a. Mla1i 1o"rovoljciEra1itelji 0rue "ili su 'aje1no sa ?atorima i'
aviona i'"a@eni u 1jevi@anske ?ume i tu su morali 0o@eti ni o1 @ea. Hak i u' suvremenu
tehniku okrutna hla1na 'ima5 stra?no ljetno "lato5 stalan osje<aj 1a se i'a i1u<ih stotinu milja
0ruCa jo? tisu<u 0osve istih5 sla"i volju i nari'a
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
hra"rost. Do1ine #$%B. 2ulik nije moao na0re1ovati kro' 1u"oki snije 1alje o1 >anavare
samo konjima koje je us0io 0rona<i5 0a je ku0io nekoliko so"ova. &atovario je svoju o0remu
na njih i unajmio ono isto Ilju ;ota0ovi@a @ije je "rata 'ahvatila eks0lo'ija5 0a krenuo
1alje. !a 1va 1ana morali su sjekirama kr@iti 0ut kro' usti?.
&a0osljetku5 sre1inom travnja5 stio?e 1o rijeke Makirte E i 'a0re0asti?e se. .ok je 2ulik
stajao na juCnoj o"ali i 'urio 0rema sjeveru5 ule1ao je 0rve neo"i@ne 'nakove katakli'me
kojom je ve< ?est o1ina "io o0sje1nut. &a sjevernoj o"ali E koja je 1ru1je ravna E "io je
ni' humaka. *e male i'"o@ine5 ooljele5 neo"ra?tene5 o?tro su se isticale na o"'orju. 2a1 se
0ri"liCio5 ule1ao je kru0na 1e"la 0oko?enih "orovaM leCala su sa"lasna5 0o0ut kakve satrte
vojske5 s kro?njama 0o1je1nako okrenutim juoistoku. 2ulik je shvatio 1a 0romatra Crtve na
ru"u( neke oleme eks0lo'ije. &estr0ljivo se 0o0eo na najvi?i re"en koji je vi1io E na'vao
a je 2la1ni re"en E i o1atle ule1ao najnevjerojatniji 0ri'or. .okle mu je o1 0ole1
se'ao5 najmanje #%E#I milja J%3 1o %A kilometaraL5 sve je "ilo 0ot0uno o0usto?eno.
.ivovsko 1rve<e leCalo je 0oko?enoM i .crnoorica i "jeloorica E sve je 0olelo. O?tri o"risi
o"ru"ljivali su 'imski krajolik 0o0ut kakvo 0la1nja. I 0onovno5 taj @u1novat i ne0rekinut
0ore1ak. ;olaano5 1ok je s re"ena ra'le1ao 0ri'or5 0o@eo je shva<ati. ,s0rkos 0usto?enju
otovo ne'amislivih ra'mjera5 #% milja ili vi?e 0oko?ene ?ume ?to se sterala 1o o"'orja5
1rve<e je leCalo samo u je1nom smjeru. Sre1i?te eks0lo'ije moralo je "iti jo? 1alje. +ks0lo'ija
se '"ila na olemom 0o1ru@ju5 ve<em neo ?to je o0isano u naj1ramati@nijim i'vje?tajima
koji su 1o0rli 1o ;etrora1a.
2ulik je Celio 0o<i 1alje5 1a 0ronaKe e0icentar5 ali njeovi tunuski 0ratioci ;ota0ovi@ i
Ok@en o1lu@no su o1"ili 1a
2ohoutekov komet5 viKen i' Sk4la"a #$BF. ;rem1a je 2ulik vjerovao 1a je meteorit
0rou'ro@io tunusku eks0lo'iju5 i 1alje je najvjerojatnije 1a joj je u'rok "io komet.
nastave 0ut. 2ulik se moraoQ vratiti u >anavaru5 1a "i 0rona?ao nove 0ratioce. *ek se u
li0nju5 0revo'e<i svoju o0remu rijekama na kojima se le1 oto0io5 s0lavima vratio 1o 2la1no
re"ena. O1atle je5 slije1e<i smjer 0oko?eno 1rve<a5 0olaano na0re1ovao na sjever i 'a0a15
1okQje1no 1ana nije u "r1ima nai?ao na 0riro1ni amfiteatar i uloorio se na njeovu
1uuljastom 1nu. ;romjer 1na nije "io ve<i o1 milje5 0a je i1u<e 1ana 2ulik krenuo u
meto1i@ko i'viKanje vrhova "r1a koji su a okruCavali. Morao je istraCivati otovo u
#IF
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
Uuma 0oko?ena eks0lo'ijom
0ot0unom kruu 0rije neo ?to "u1e siuran u svoj nala'8 sve 0oko?eno 1rve<e "ilo je
kro?njama okrenuto o1 ru"a amfiteatra. *aj O>eliki kotaoP5 kako a je na'vao5 "io je
e0icentar tunuske eks0lo'ije.
Me1u svim ja1ima koji su uslije1ili5 "ar je ovo otkri<e ostalo neo"oreno. Uto o1 "ija?e
0roi'velo snaCnu eks0lo'iju E a 2ulik je sa1a 'nao 1a je samo u je1nom smjeru o0usto?ila
FB milja JI3 kmL E ovo je "io nje'in e0icentar. &jeov i'vje?taj o1aje koliko a je to otkri<e
u'"u1ilo.
O,loorio sam se i 0o@eo kruCiti "r1ima oko >eliko kotla. &aj0rije sam krenuo na 'a0a1 i
0re?ao vi?e kilometara 0o olim hr0tima "r1aM kro?nje 0olomljeN
no 1rve<a leCale su okrenute 0rema 'a0a1u. O"i?ao sam cijeli kotao u olemom kruu 0rema
juu5 a vjetrolom je kao 'a@aran okrenuo kro?nje 1rve<a takoKer na ju. >ratio sam se u loor5
0a 0onovno krenuo 0reko olih "r1a5 ovoa 0uta na istok. I tu je 0olomljeno 1rve<e "ilo
usmjereno 0rema istoku. ;riku0io sam sve svoje snae i sa1a 0o?ao na ju5 otovo 1o rijeke
2u?moM i tu su 0oko?ene kro?nje "ile okrenute 0rema juu.
&ije molo "iti sumnje. O0isao sam kru oko sre1i?ta u1ara. S "ujicom usijanih 0linova i
hla1nih5 @vrstih koma1a meteorit je u1arcem i'1u"io kotao u "r1ima5 tun1ri i mo@vari i E
kao ka1 vo1a 0ljusne 0o ravnoj 0ovr?ini i 0rsne u svim smjerovima E rijeka vru<ih 0linova
#IG
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
s ki?om tvr1ih tijela u1arila je o 'emlju5 te i'ravno i s eks0lo'ivnim 1jelovanjem stvorila tu
olemu 0usto?.P
*aj 0rvi i'vje?taj otovo ki1a srceM u trenutku trijumfa 2ulik je 0o@eo stvarati 0ret0ostavke
koje su a u0lele u olem i ne'ahvalan 0osao. ,mro je ne slute<i ?to je "ila 0rava 0riro1a
eks0lo'ije5 a jo? manje ?to ju je i'a'valo. &aime5 2ulik je "io uvjeren 1a je 0usto?enje i'a'vao
kameni ili Celje'ni meteorit. .va1esetih je o1ina ve< i to "ila 1ostatno smiona tvr1nja5 jer je
samo nekoliko smjelih 1uhova 0o1rCavalo mi?ljenje 1a tako olemi 0osjetitelji i' 1aleko
svemira mou 1ose<i !emlju i i'a'vati olemo 0usto?enje. .aniel 9arriner ku0io je A33
sto0a J#A3 mL 1u"oki krater u
Surkov je Civo0isno uhvatio na filmu te?ko<e s kojima se 2ulik suo@io na svojoj 1ruoj
eks0e1iciji
Ari'oni5 u Sjevernoj Americi5 samo 'ato 1a "i 1oka'ao kako je nastao u1arom meteoriNta a ne
vulkanskom eru0cijom5 ?to su mnoi 0ret0ostavljali. , tom nastojanju 9arriner je 'amalo
0ao na 0rosja@ki ?ta05 no 1oka'ao je ?to je namjeravao8 >raCji kanjon J.evil(s CanvonL u
Ari'oni jest meteoritski krater. MeKutim5 9arrinovo otkri<e u Americi o1velo je 2ulika u
Si"iru na trai@nu stran0uticu. 2ulik je otovo o1mah 0ovjerovao 1a je u svojem O2otluP
0rona?ao mjesta 1je moraju leCati krhotine meteorita.
&a0isao je8
O;o1ru@je je 0osuto 1esecima neo"i@nih 0litkih jama 0romjera o1 nekoliko 1o vi?e 1esetaka
metara i nekoliko metara 1u"okih. Strane tih ru0a naj@e?<e su strme5 0rem1a ima i
0oloCenijihM 1no im
#IA
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
je 0losnato5 tresetno5 mo@varno5 a u sre1i?tu 0oneka1 u'1inuto.P
MeKutim5 1ota1 su se 'alihe eks0e1icije tako smanjile 1a 'a 1aljnja istraCivanja nije "ilo
vremena. 2renuli su natra5 hrane<i se ?to su vi?e moli onim ?to je 1avala 0riro1a. Je1nom ili
1va0ut uhvatili su ri"u5 ustrijelili su tri ili @etiri 0atke5 "rali jestivu "iljku 'vanu 0uk@i.
&a0osljetku su se 1oko0ali >anavare.
&a 1uom 0utovanju transsi"irskom Celje'nicom natra 1o -enjinra1a 2ulik je ra'mi?ljao
samo o je1nom8 1a orani'ira 1ruu eks0e1iciju i 0ronaKe ostatke meteoNrita koji je E kako
je vjerovao E morao "iti olem. ;ret0ostavljao je 1a njeove krhotine leCe na 1nu
Oneo"i@nih5 0litkih jamaP. .a je 0otjecao i' Si"ira5 2ulik "i 'nao 1a su u taji takve jame vrlo
@este. &astaju5 @ini se5 tako 1a le1 0ro"ija kro' treset na 0ovr?inu i 0otom se u ljetnoj to0lini
to0i5 ostavljaju<i 'a so"om ti0i@no mo@varna u1u"ljenja. MeKutim5 ni na 0rvoj ni na 1ruoj
eks0e1iciji5 o1ine #$%85 2ulika nije 0ratio nitko tko "i imao 1ovoljno 'nanja 1a is0ravi
njeovu 'a"lu1u.
2ulikova 1rua eks0e1icija
S 0rve eks0e1icije 2ulik se vratio u -enjinra1 sa 'a0anjuju<im vijestima o o0seu oleme
eks0lo'ije i 'ato nije imao te?ko<a E @ak ni u vrijeme meteCa i krutosti u Sovjetskom Save'u
E 1a uvjeri Aka1emiju 'nanosti neka financira 1aljnje istraCivanje.
+ks0e1iciji se 0ri1ruCio snimatelj SovkiNna Strukov i 0riskr"io nam Civo0isan i na0et filmski
1okument5 koji je jo? sa@uvan. Strukov je5 @ini se5 imao sve vrline velikoa
1okumentaristi@ko snimatelja. 2a1 se 2ulikov @amac 0revrnuo u vrtloCnim
"r'acima i voKa eks0e1icije umalo 'alavio E Strukov je snimao 1alje. 2a1 je eks0e1icija
stila 1o najteCe 0rijela'a E Strukov je tamo stiao 0rvi5 1a snima. Sitni lju1ski inci1enti5
teo"no nastojanje 1a se u o"lacima komaraca 'nanstveni ra1 nastavi 0o1 mreCom E sve je
tu. A ka1 je 1o?ao trenutak 1a snimi 0rvu veliku 0anoramu ra'aranja E 1ao nam je 0otresan
0rika'.
*a 1rua eks0e1icija "ila je 0riklije?tena te?ko<ama. &ekoliko @lanova osulo se @irevima i
0atilo je '"o ne1ostatka vitamina5 0a se moralo vratiti. ;otom je 2ulik 1oCivio ne'o1u.
Manetskim traCenjem Celje'a meteorita nisu 1o"iveni re'ultati i 0oslije olemih na0ora eki0a
se vratila u -enjinra1 s malim u@inkom8 sa slikovitim o0isima i u'"u1ljivim filmom. *o je5
meKutim5 "ilo 1ovoljno 1a i1u<e o1ine krene tre<a5 mnoo"rojnija eks0e1icija.
;anj koji je 1oka'ao 1a eks0lo'iju nije 0rou'ro@io meteorit
#II
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
2ulikova tre<a eks0e1icija
Snimci na@injeni 'a vrijeme ove eks0e1icije 0onovno 1okumentiraju je1nake na0ore8 1uu
kolonu u kojoj konji vuku o0remu5 iscr0ljuju<e 0re"acivanje @amcima 0reko mo@vara5 "r'aka
i 0li@ina te E i'na1 svea E olem 0osao ko0anja jaraka i o1vo1njavanja Oneo"i@nih jamaP5
?to je "il0 lavni 2ulikov cilj. +ks0e1icija je ostala cijelo ljeto #$%$. i 0re'imila u #$F3M "ila
je svje1okom ka1 se 'amjeniku voKe eks0e1icije 2rinovu smr'nuo noCni 0rst 1ok se vra<ao
0o 'alihe i ka1 je 1rui @lan 1o"io u0alu slije0o crijeva. !aje1no su sastavili mnoo
0o1ro"niju sliku 0usto?enja5 a 1a nisu 'natno i'mijenili 1ojam koji je 2ulik stvorio tijekom
0rvoa 0ionirsko 0utovanja. &o5 o1 meteorita nisu na?li ni traa i 0olaano su 0o@eli
shva<ati 1a to mjesto nije nalik nije1nom 1ruom takvom nala'i?tu na svijetu. ,vijek 1ota1 i'
'emlje su i'vaKene krhotine meteorita5 velike ili male5 @esto na tisu<e njih5 ali u *unuskoj
kao 1a o1 meteorita nije 0reostalo ni?ta. 2ulikovi sura1nici ve< su 0o@eli sumnjati 1aje njihov
ra1 u Oneo"i@nim jamamaP jalov. 2rinov je snimio 0anj koji su na?li na 1nu je1ne E 1oka'
1a "ar ta jama nije mola "iti krater meteorita E ali je sakrio taj snimak o1 2ulikaM voKa se
ve< "io 0ot0uno 0re1ao 0otra'i 'a meteoritom i nije "io voljan ni ra'motriti kakav 1rui
mou<i u'rok eks0lo'iji.
&i na tom tre<em5 1uom 0utovanju eki0a nije mola 0rovesti i'viKanja i' 'raka5 na koja se
toliko 0olaalo. ;oka'alo se 1a taj 'a1atak 0rema?uje mou<nosti sovjetskih leta@a to
vremena. 2ulik i njeovi sura1nici nisu tr0jeli samo '"o osku1ice5 neo i 'ato ?to su se
ra'o@arali u onom ?to im je "io lavni cilj.
*a1a se na1 Sovjetski Save' s0ustilo ono 0o'nato mra@no 1o"a veliko terora. .oslovno
nitko nije "io siuran o1 1enunciranja5 i'nanstva ili smaknu<a 1ok je
Staljin likvi1irao sve stare "olj?evike5 otovo sve vi?e oficire Crvene armije i tisu<e starih
0artijaca5 a milijune o"i@nih Rusa slao 1a oso"no iskuse surovost si"irske taje i tun1re u
onom strahovitom OArhi0elau DulaaP5 ?to a je o0isao Aleksan1ar SolCenjicin.
Hetvrta eks0e1icija
*ih 1ana je1ina "ria svako @ovjeka u Sovjetskom Save'u "ila je 1a 0reCivi. Se1am o1ina
stu1ija tunusko 1oaKaja "ija?e 'ako0ana 0o1 mnoo "itnijim 0ro"lemima. On1a je o1ine
#$FB. E ka1 je sva o0o'icija Staljinu "ila raskoma1ana i ka1 je teror malo 0o0ustio E 2ulik
@etvrti 0ut krenuo u Si"ir5 sa 'a1atkom 1a o"avi i'viKanje i' 'raka i 0onovno 0otraCi krhotine
meteorita.
,s0rkos naj0aCljivijoj 0retra'i tla5 nije naKen ni tra meteoritu5 ali 'ra@no i'viKanje u o1ini
#$F8. i 0o1ro"no is0itivanje 1rve<a5 o0aljenih mjesta5 u'roka njeova 0a1a5 'nanstvenicima je
na0osljetku omou<ilo 1a 1o"iju realni 1ojam o tome ?to se '"ilo ono li0anjsko 1ana 0rije
tri1eset o1ina.
;onaj0rije5 @inilo se 1a je lete<i o"jekt u?ao u !emljinu atmosferu i 0ostao vi1ljiv ne1je
i'na1 9ajkalsko je'era i 0otom5 kako je 0a1ao5 0utovao o1 juoistoka 0rema sjevero'a0a1uM
1o1u?e "ilo je mi?ljenja 1a je moC1a mijenjao smjer. !a0ravo5 ta misao5 ?to se temelji na
i'javama o@evi1aca kojih ima vi?e o1 B335 je1an je o1 lavnih arumenata onih koji vjeruju
1a je o"jekt "io svemirski "ro1M naime5 samo je u0ravljana letjelica mola 0romijeniti smjer.
&ije1an o@evi1ac ne tvr1i 1a je vi1io kako 0re1met manevrira5 Wli ima o?trih su0rotnosti u
i'vje?tajima o smjeru leta 1ok je olemi sjajni Ostu0P letio Si"irom. I'jave i' 'a0a1nijih
1ijelova to 0o1ru@ja 1oslje1N
#IB
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
&aasaki nakon atomske "om"e J#$GAL
no 1aju 1rua@iji kut 0rilaCenja 0re1meta neo one i' "ajkalsko.
&akon na1lijetanja i' 'raka i'van svake je sumnje ostao ra'mjer uni?tenja5 o1 koje staje 1ah.
9ilo je o0usto?eno vi?e o1 BB3 kva1ratnih milja J%333 km%L5 0o1ru@je veliko 0o0ut
9irminhama u +nleskoj ili ;hila1el0hije. MeKutim5 unutar to olemo "lit'a "ilo je
nekoliko vrlo @u1nih 0ojava. , samom sre1i?tu eks0lo'ije ostao je stajati veliki "roj sta"ala5
0rem1a ooljelih.
,s0rkos 0aCljivom traanju5 ko0anju i "u?enju5 nije "ilo nikakva 'naka 1a je "ilo ?to 1oista
u1arilo o 'emlju. 9ila su najmanje 1va u1arna vala5 je1na eks0lo'ija i je1an "alisti@ki val5 "ilo
je ra?irenih5 0rem1a kratkotrajnih vatri i ne?to 0aljevine
o1 0lamena ka1 sukne5 ali ni traa ?teti o1 u1arca. !animljivo je i to ?to se @ini 1a je5 u
us0ore1"i s 1ruim sku0inama mla1o raslinja u tom 1ijelu Si"ira5 novo 1rve<e raslo mnoo
"rCe.
!aonetka se @inila ve<om neo ika1. Ali5 naaKanja i istraCivanja u"r'o su 0onovno
smetnuta s uma ka1 je Sovjetski Save' "io 0onovno "a@en u ratni 0oCar. &acisti@ki 9lit'krie
1oveo je Sitlerove snae 1o 0re1raKa Moskve. ;rem1a je 0re?ao 0e1esetu5 2ulik se
1o"rovoljno javio u vojskuM "io je ranjen5 'aro"ljen i umro. ;oinuli su i mnoi koji su s njim
ra1ili. Rat u +vro0i je 'avr?io5 a on1a je na 1ruom 1ijelu svijeta 1o?ao a0okali0ti@an trenutak
koji je toliko toa i'mijenio E meKu ostalim i tunusku tajnu8 Amerikanci su "acili atomsku
"om"u na Siro?imu.
#I8
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
;o1ru@je *unuske nakon eks0lo'ije u #$38.
2a1 su 0ro?le o1inaN1vije5 0a su 'nanstvenici o0et imali vremena 1a se 0osvete
mirno1o0skim 0itanjima5 nekoliko 'ainteresiranih sovjetskih istraCiva@a uo@ilo je neo"i@nu
sli@nost i'meKu slike ra'aranja u Siro?imi i 0usto?enja koju je i'a'vala eks0lo'ija u 0o1ru@ju
rijeke ;o1kamennaja *unuska.
Ameri@ki 0romatra@i uo@ili su u Siro?imi 1a je u samom sre1i?tu eks0lo'ije ?teta "ila
relativno malaM kao i u e0icentru tunuske eks0lo'ije5 sta"la nisu "ila sru?ena. I u Siro?imi
kao 1a su "iljke 0oslije rasle mnoo "rCe5 kao i 1rve<e u 0o1ru@ju eks0lo'ije u Si"iru.
;ostojao je i je1naki efekt OsjenePM 0ovoljne konture tla kao 1a su 'a?titile lju1e i 0re1mete5
@ak i one 0osve "li'u e0icentru. ;ovrh svea5 onaj mra@an
sim"ol koji je u?ao u moru @ovje@anstva E o"lak u o"liku ljive E "ija?e neuo1no sli@an
o0isu *unu'a o stu0u 1ima ?to se 1i'ao 1o ne"a. Sovjetski su 'nanstvenici ve< 'nali 1a je
tunuski o"lak morao 0ro1rijeti u najvi?e slojeve atmosfere5 jer je "io vi1ljiv i' velikih
u1aljenosti. S o1reKenom 'e"njom uo@ili su i to 1a je tunuska eks0lo'ija "ila moC1a tisu<u
0uta snaCnija o1 "om"e "a@ene na Siro?imu.
Sli@nosti i'meKu Siro?ime i tunuske eks0lo'ije "ile su 0revelike 1a "i ih se 'anemarilo.
.akako5 "ilo je ne'amislivo 1a se atomska eks0lo'ija u Si"iru '"ila @etr1eset o1ina 0rije
neo ?to su ameri@ki fi'i@ari us0jeli 0roi'vesti 0rvi veliki tutanj u Alamoor1ou. &o ka1 je
je1nom takva misao uhvatila korijena5 0o@eli su se 0risje<ati 1ruih 1oka'a. Mjehuri na
tunuN
#I$
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
skim so"ovima Ejesu li to "ile ra1ijacijske o0ekline kakve je 0retr0jela stoka u &e: Me6icu
ka1 ju je 'asuo ra1ioaktivni o"lak o1 0rvo 0okusaR ;oka'uju li o1ovi si"irskih sta"ala
nakon #$38. 'nakove ra1ijacijeR Ameri@ki 'nanstvenik W. F. -i""4 vjeruje 1a 0oka'uju.
.ok se 1oka'ni materijal sa 'nanstvenih eks0e1icija naku0ljao5 o1 #$A8. 1o 1anas sve je vi?e
neuo1nih o1jeka atomskih i termonuklearnih 0okusa. .r >asiljejev5 sa Sveu@ili?ta u
*omsku5 1anas je1an o1 voKa istraCivanja tunusko fenomena5 vrlo je o1reKen8
O.oo1ile su se vrlo jake enetske 0romjene5 ne samo u "iljkama neo i u Civotu malih
kukaca. Ima 0osve 1rua@ijih mrava i 1ruih insekata5 takvih kakvih nema ni1je. &eka su
sta"la i "iljke na0rosto 0restali rasti5 1rui su nevjerojatno 0orasli5 'a mnoo stotina 0ostotaka
"rCe neo 0rije #$38.P
.r >asiljejev kaCe 1a na mjestu eks0lo'ije nije i'mjerena nikakva neuo"i@ajena ra1ijacija5 ali
0rije #$I3. nisu ni i'voKeni testovi u tom smislu. On nala?ava8 , e0icentru 0ostoji a0solutni
elektromanetski kaos. O@ile1no je 1a je neki elektromanetski uraan olemih ra'mjera
0oremetio5 moC1a 'auvijek5 normalne ve'e sa !emljinim manetskim 0oljem.
!amije<ena je jo? je1na @u1na 0o1u1arnost s nuklearnim eks0lo'ijama. 2a1 su 0e1esetih
o1ina o"avljani sovjetski5 ameri@ki i "ritanski nuklearni 0okusi5 na su0rotnim su 1ijelovima
!emlje 0rimije<ene i'vanre1no sjajne 0olarne svjetlosti i 0oreme<aji u jonosferi. .oo1ilo se
1a je #$38. "ritanski istraCiva@ +rnest Shackelton "io na Antarktiku5 na manetski su0rotnoj
strani o1 *unuskeM loorovao je ko1 vulkana Mount +re"usa Jkoji je #$B$. u'rokovao
0ro0ast 'rako0lova .C#3 novo'elan1ske kom0anijeL. &jeova je eki0a 'a"iljeCila 0olarnu
svjetlost koja nam se
1anas @ini uistinu neo"i@nom E 0rem1a se 0ojavila 0rije i 0oslije tunuske eks0lo'ije.
O&e0rije0orno5 to je vrlo @u1noP E kaCe 1r >asiljejev. E O&e 'nam ni 'a kakvu 1ruu
0ojavu osim nuklearnih eks0lo'ija koja ?iri takvo svjetlo na svojoj manetski su0rotnoj strani
!emljeM 0rem1a5 mola je to "iti i slu@ajnost.P
MeKutim5 je1no je svakako 0ostalo ne1voj"eno8 ?to se o1 ta1a s0ustilo na *unusku nije
eks0lo1iralo E kao ni hiro?imska "om"a E nakon ?to je u1arilo o 'emlju5 neo ve< u 'raku.
!nanstvenici ?irom svijeta koji se "ave 0ro0a?<u !emaljske kule u"r'o su5 'ahvaljuju<i
re'ultatima i' Siro?ime i 0okusima hi1roenskih "om"i5 us0jeli i'ra@unati @ak i visinu na
kojoj se o"jekt na1 *unuskom samouniN?tio8 oko 0et milja J8 kmL na1 'emljom.
MeKutim5 ?to je molo 0rou'ro@iti sve 'na@ajke nuklearne eks0lo'ije 0rije neo ?to se
nuklearna fi'ika otovo i ro1ilaR Dlavni 1oka'ni materijal koje su nove eks0e1icije nakon
1ruoa svjetsko rata 0rona?le "ile su sitne @estice5 malene manetitske i silikatne kulice
'ako0ane u 'emlji i urasle u 1rve<e. O"oje je 1efinitivno ne'emaljsko 0orijekla. Manetit
sa1rCi 0revi?e nikla a 1a "i "io s na?e !emlje5 a silikat sa1rCi i sitne mjehuri<e 0linova nalik
onima koji su nam 0o'nati i' s0ektralnih anali'a svemirskih 0re1meta. Manetitske kulice
sa1rCe i neke na !emlji vrlo rijetke e'oti@ne elemente5 meKu njima i iter"ij.
*a su otkri<a malo 0ri1onijela 1a se smanji olema ra'nolikost naaKanja5 koje traje i 1anas.
Autori teorije Osvemirsko "ro1aP5 meKu kojima su i istaknuti 'nanstvenici 0o0ut sovjetsko
aka1emika !oloNtova5 0ret0ostavljaju 1a su kulice ostaci "ro1a 0o?to se on is0ario. , 0rilo
svojoj teoriji oni niCu svu silu faktora. Osim ?to tvr1e 1a je usijan 0re1met 0romijenio smjer5
o@evici a @esto o0isuju kao cilin1ri@an ili nalik na stu0. *u je i @u1an5 ne0ravilan o"lik
o0usto?eno 1ijela8 0o0ut
#B3
ra?irenih orlovskih krila. *akav o"ris moao "i se o"jasniti ako se eks0lo'ija o1irala u
nekakvoj vrsti OkontejneraPM 0ri eks0lo'iji i' je1ne Oto@keP o"lik o0usto?eno 1ijela tre"alo
"i 1a "u1e vi?e okruao. I 0o nekim 0rora@unima 0utanje o"jekta @ini se 1a je E u
ko'mi@kim terminima E na0re1ovao neuo"i@ajeno 0olaano 0rije neo je eks0lo1irao5
moC1a samo kilometar na sekun1u5 je1va "rCe o1 nekih suvremenih vojnih aviona5 i ni0o?to
nije jurio 0o0ut nekih tijela i' me1u'vje'1ano 0rostora. Ako je svemirski "ro1 koji je
eks0lo1irao "io na nuklearni 0oon5 to "i vi?e o1 svea o"jasnilo i sve ostale anomalije.
!astu0nici teorije o svemirskom "ro1u imaju @ak o"ja?njenje i ?t1 je traCio8 0onestalo mu je
vo1e5 0a je usmjerio k 9ajkalskom je'eru5 najve<em re'ervoaru 0itke vo1e na svijetu.
2ao ?to 0oka'uje ovaj snimak5 0oslje1ice eks0lo'ije "ile su jasno vi1ljive jo? i #$AF.
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
.rui 'nanstvenici nisu ote'ali 1a i'nesu svoje @u1ne teorije. A. A. Jackson i M. ;. R4an i'
Centra 'a teoriju relativiteta Sveu@ili?ta u *eksasu o1lu@ili su o1ine #$BF. 1a je u 0itanju
morala "iti miniNN ver'ija crne ru0e E ne1avno otkrivene 0ojave u svemiru koja5 @ini se5 usi?e
i ra'ori svaku materiju koja joj se 0ri"liCi. S mnoo 'amr?enih 0rora@una us0jeli su @ak
0oka'ati 1a "i njihova mala crna ru0a "ila 0ro?la kro' !emlju i i'a?la s 1rue strane5 ne1je
na Atlantiku i'meKu Islan1a i &e:foun1Nlan1a. Revnosni5 Sovjeti su naru@ili islan1ske i
ne:foun1lan1ske novine i' #$385 @ak su 0rele1ali i "ro1ske 1nevnike5 ali nisu na?li nikakva
traa 0usto?enju nalik na tunusko E koje "i molo "iti i'a'vano 1jelovanjem crne ru0e.
;otom su se neki Amerikanci o1u?evili teorijom antimaterije5 koja "i ra'orila o"i@ne @estice
ako 1oKe s njima u 1o1ir.
#B#
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
Si"irska taja
;onovno je 'nanstvenom svijetu "io 0re1o@en o0seCan 0rora@un E ovaj su sa@inili Cl41e
Co:an i Sali Cranell i' 2atoli@ko sveu@ili?ta u Washintonu i C. R. Atluri i W. F. -i""4 s
2alifornijsko sveu@ili?ta u -os Anelesu. Oni su5 ?tovi?e5 i'ra1ili kom0licirani 0ostu0ak 'a
istraCivanje 0oja@ane ra1ijacije koja je tre"ala uslije1iti 0oslije su1ara s antimaterijom E
1osa1 "e' re'ultata. *ako nam ostaju samo 1osa1a?nji 1oka'i5 koji 0oka'uju 1a je tunuski
o"jekt teCio stotine tisu<a tona i moC1a imao 0romjer o1 I33 jar1a JAA3 mL5 1a je eks0lo1irao
na visini o1 oko 0et milja J8 kmL5 i'a'vao 0usto?enje "e' 0remca5 enetske 0romjene i
elektromanetski kaos5 a f'a so"om ostavio samo male kulice ne'emaljskih minerala kao i
Celje'a5 nikla i ko"alta te sitne lo"ule silikata. Onim 'nanstvenicima koji nisu moli
0ovjerovati u tri1eset i se1am o1ina 0reuranjenu atomsku "om"u5 niti u svemirsku letjelicu5
0reostala je
samo je1na smiona 0ret0ostavka koju je 'astu0ao +nle' F. Whi00le i koju su tri1eset o1ina
1rCali o1vi?e fantasti@nom8 moC1a se to 1ana #$38. 0o 0rvi 0uta u 'a"iljeCenoj 0ovijesti
je1an komet su1ario sa !emljom.
2ometi 0ri0a1aju me1u najromanti@nije o"jekte u svemiru. .ola'e<i i' naju1aljenijih kutova
Sun@eva sustava ili @ak interstelarno 0rostora5 0ojavljuju se kao sjajne 'vije'1e s
veli@anstvenim "listavim re0om ?to jure na?im ne"om. O1 0amtivijeka ih 1rCe 'namenjem i
lasnicima kru0nih 1oaKaja ili katastrofa E @ak 0ro0asti svijeta. &eki o"lete oko Sunca i
nestanu 'auvijek. .rui5 0o0ut Sallevjeva kometa E koji je u osamnaestom stolje<u i'a'vao
u'"unu E vra<aju se nakon 1uih intervala. MeKutim5 mi vrlo malo 'namo o tome o1 @ea se
kometi sastoje. Moli "i to "iti o"laci smr'nutih 0linova 0reostali o1 vremena stvaranja
Sun@eva sustava. Hini se 1a se ta 0rljavosnjeCna ru1a o1 0linova i
#B%
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
0ra?ine ota0a ka1 komet leti mimo Sunca5 0roi'vo1e<i ti0i@an5 "listav re0. 2ometi "i nam
moli mnoo toa re<i o nastanku Sun@eva sistema i 'ato Sje1injene Ameri@ke .rCave
namjeravaju #$8I. 0oku?ati 1a u0ute ko'mi@ku son1u 1o Sallevjeva kometa5 kako "i se
is0italo njeovu je'ru. I0ak5 moC1a i ov1je5 na !emlji ve< imamo 1jeli<e to rijetko osta
E manetitske kulice i traove ne'emaljske materije naKene u taji. MoC1a je ono jutra
#$385 nekim hirom ne"eske naviacije5 je1an komet 'astranio u !emljino ravitaciono 0olje i
sunovratio se u smrt i'na1 Si"ira.
.va "ritanska 'nanstvenika E John 9ro:n sa Sveu@ili?ta u Dlaso:u i .avi1 Suhes sa
Sveu@ili?ta u Shefflel1u E u0ustili su se naj0o1ro"nije u teoriju o kometu5 a 0ose"no u 1va
najja@a arumenta 0rotiv nje. ;rvo5 ako je to "io komet5 'a?to a nitko nije vi1io sve 1o
0oslje1nje minuteR .ruo5 kako "i komet moao i'a'vati 0usto?enje ravno nuklearnoj
eks0lo'ijiR Ako je "io 0osrije1i komet E kaCu
E njeov "i se sjaj te?ko 'amijetio ako je na1ola'io nisko na ne"u o"asjanom svitanjem. 2ao
us0ore1"u navo1e komet OMrNkosP5 koji je 0rimije<en tek 0o?to je o"i?ao Sunce5 0ro?ao
mimo !emlje i ve< 0onovno krenuo van i' Sun@eva sustava. Rusi su is0itali #%3 o0servatorija
u cijelom svijetu5 no @ak ni ona 1va E u ;retoriji i .jakarti
E koja su mola i5 moC1a5 tre"ala vi1jeti komet na t.unuskoj 0utanji nemaju nikakva 'a0isa
1a je 'a0aCen.
!a Onuklearnu sli@nostP5 0ak5 Suhes i 9ro:n kaCu 1a se E su0rotno ve<ini mi?ljenja E
takvi nuklearni efekti mou 0roi'vesti 0riro1nim 0utem. .oaKaju se na Suncu5 eru0cijama
uCarenih 0linova. Oni na0ominju 1a "i 0ri 1o1iru s masom 'raka je1nakom vlastitoj masi
komet eks0lo1irao i 1a "i ta eks0lo'ija "ila u mnoome sli@na eru0ciji na Suncu ko1 koje
nastaje ra1ioaktivnost. Dolemi o"laci 0raN
?ine o1 eks0lo'ije5 koji su i'a'vali svijetle no<i na velikom 1ijelu !emaljske kule 1ok su
'rcalili sjaj Sunca5 moC1a su isto1o"no "ili i ra1ioaktivni5 0a su na0osljetku istresli svoju
ra1ioaktivnost @ak ne1je u Americi.
.anas meKu ve<inom 'nanstvenika 0revla1ava mi?ljenje 1aje si"irsku eks0lo'iju i'a'vao
komet koji se is0ario 0et milja i'na1 taje. &eki a @ak 0oistovje<uju s kratkovjekim
kometom O+nckeP koji je5 kako je 0o'nato5 nekako "a? u to vrijeme 0resijecao !emljinu
0utanju. 2omet se 1oista @ini naj0rihvatljivijim 0riro1nim rje?enjem5 ali neke stvari i0ak
ostavlja neo"ja?njene. Ako je to "io komet niske usto<e5 kako je 0ro?ao kro' !emljinu
atmosferuR Svi 0rora@uni uka'uju 1a se tre"ao 'austaviti na nje'inim vanjskim ru"ovima.
!atim5 kamo je nestala koma koja okruCuje kometovu je'ruR Sitne kulice na !emlji je1va
se mou smatrati ostacima je1ne kome koje 0romjer moCe i'nositi i #33333 milja.
Do1ina #$38. "ila je vrlo neo"i@na. *unuska eks0lo'ija5 "ijele no<i5 ShackeltoNnova aurora5
komet O+nckeP i u Ja0anu5 u li0nju5 0a1 kru0no meteorita.
Do1ine #$IA. "ilo je "lije1ih traova ne@ea sli@no i'na1 Revelstokea u 2ana1iM nakon ?to
su stanovnici @uli lasnu eks0lo'iju u 'raku5 naKeno je ne?to ko'mi@ke 0ra?ine. I0ak tunuski
1oaKaj E "ilo 1a je to "io komet5 svemirski "ro15 crna ru0a ili antimaterija E ostaje
je1instven. Ako je to 1oista "io komet5 misao nije utje?na. 2a1 je1an mali komet5 0revi?e
sitan 1a "i a se vi1jelo na jutarnjem ne"u5 ima ra'ornu snau "om"e o1 %3 meatona5 ?to "i
tek u@inio neki velikiR I jo? ore5 ako se vrata kro' koja Sun@ev sustav is0u?ta svoje "om"e
ika1 0onovno otvore5 kakvi su i'le1i 1a <e olemi 0rojektil 0onovno o1a"rati 'a cilj takvu
0rikla1nu 0usto? kao ?to su 'a"a@eni 1ijelovi Si"iraR I1u<i 0ut je1va 1a <emo imati toliko
sre<e.
#BF
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
2omentar Arthura C. Clarkea8
!a ra'liku o1 mnoih 1ruih 1oaKaja s0ominjanih u ovoj knji'i5 u to 1a se eks0lo'ija u
Si"iru 1oista '"ila ne moCe "iti sumnje. Hak i najtvr1okorniji sumnji@avac te?ko "i moao
inorirati nekoliko stotina kva1ratnih kilometara 0oko?ene ?ume.
*unuski 1oaKaj i'a'iva 'e"nju i o1 velike je 'nanstvene vaCnosti5 ali nije vi?e tajnovit E
osim 'a one kojima su romanti@na tuma@enja 1raCa o1 ra'"oritih.
*eorija Osvemirsko "ro1aP je svakako stimulativna i vrije1i je shvatiti o'"iljnoM meKutim5
oni koji je 'astu0aju rijetko s0ominju 1a se temelji na nau@nofantasti@Nnoj 0ri@i sovjetsko
autora 2a'anceva5 o"javljenoj #$IG. *o5 1akako5 ne 0o"ija teoriju i ne1avno je ta i1eja
0onovno 0reu'eta u o1li@nom Oalternativno 0ovijesnomP romanu .onal1a R. 9ensena An1
Savin Writ... Ju kojem5 0ore1 1ruih sjajnih 0oje1inosti5 s0u?tanje svemirsko "ro1a 1rue
civili'acije kraj San Francisca 1ovo1i 1o i'"ora +1isona 'a 0re1sje1nika Sje1injenih
Ameri@kih .rCava5 0one?to niksonovsko ti0aL.
&a nevolju5 svi 1oka'i u korist te teorije 0a1aju u vo1u ka1 ih se 0o1ro"no is0ita. &a 0rimjer5
mnoo se 0olaCe na navo1nu 0romjenu kursa meteori ta ne0osre1no 0rije eks0lo'ije.
MeKutim5 nije1an o@evi1ac ne "i moao to@no o0isati tako stra?an 1oaKajM kao 1oka'5
0ole1ajte slu@ajeve nave1ene u 1esetom 0olavlju5 ka1 su svemirske letjelice 0ri 0ovratku u
atmosferu na visini o1 stotinu kilometara 'amijenili 'a letjelice o"lika ciare5 s oknima5 koje
su otovo 1o1irivale krovoveT
.anas vi?e nema ni najmanje ra'loa sumnji 1a je tunuski o"jekt "io vrlo malen komet koji
se5 moC1a5 ve<im 1ijelom sastojao o1 le1a Jvi1i komentar 1ruom 0olavljuL. !a?to a nisu
vi1jeli mnoo 0rije5 kao ?to se komete naj@e?<e vi1iR !ato ?to je "io na 1anjem ne"u E na
sun@anoj
#BG
strani !emlje E i stoa nevi1ljiv u sun@anom sjaju.
;ostoji "liska ve'a i'meKu kometa i meteora i ?to se mene ti@e tunuska je tajna je1nom
'auvijek rije?ena informacijom koju sam u0ravo otkrio u 1jelu 1ra J. D. ;ortera 2ometi i
rojevi meteora J#$A%L.
Sve 1ok se nije ra'vila ra1ioastronomija nije "ilo 0o'nato 1a 0ostoje rojevi meteora koji nika1
nisu "ili otkriveni 'ato ?to se 0ojavljuju samo na 1anjem ne"u. Je1an o1 najistaknutijih E JFN
*auri1i5 o kojem su #$GB. 0rvi i'vijestili -ovell i njeove kolee
E svake o1ine u isto vrijeme. susre<e !emlju 1ok o"ila'i nje'inom 0utanjom. I to F3.
li0nja E to@no ono 1atuma ka1 je #$38. tunuski o"jekt eks0lo1irao u Si"iruT MoC1a je
F3. li0nja 1an koji 'a nas 0re1stavlja neuo"i@ajeno visok ha'ar1 o1 meteora...
&o5 moC1a naj'na@ajnija 0ouka tunuNske eks0lo'ije jest to 1a se ono ?to se je1nom '"ilo
ho<e Jne5 moCeL 0onoviti. Dotovo svi na?i 0lanetarni susje1i nose 1oka'e o u@estalom
"om"ar1iranju i' svemira. Merkur5 Mars5 Mjesec5 Ju0iterovi sateliti imaju meteorske oCiljke5
0oneka1 0romjera stotine kilometara. Je1ini je ra'lo 'a?to nam je tre"alo tako 1uo 1a
0re0o'namo takve rane na na?emu vlastitom 0lanetu to ?to su ih atmosferilije i eolo?ki
0rocesi 1o"rim 1ijelom ra'orili.
;o@etkom #$83. ameri@ki su 'nanstvenici 0o1nijeli 1oka'e 1a je i'umr<e 1inosaura
E 0rije ot0rilike ?e'1eset i 0et milijuna o1ina E 0otakla eks0lo'ija ne"esko tijela
mnoo ve<e o1 tunusko o"jekta. MoC1a je to nama 0ruCilo 0riliku 1a se ra'vijemoM a
moC1a <e sli@an 1oaKaj otvoriti 0ut na?im naslje1nicima.
*o se moC1a ne<e 1oo1iti jo? milijun o1ina5 ali moCe se E kako sam 0isao u Ren1e'vous
With Rama JSastanak s RaNmomL E '"iti i mnoo 0rije8
O, 3$.GI sati 0o rini@kom vremenu ujutro ##. rujna i'nimno lije0o ljeta o1ine %3BB.
ve<ina +vro0ljana ule1ala je na isto@nom ne"u "lje?tav meteor. !a ne0unih nekoliko sekun1i
"io je sjajniji o1 Sunca i 1ok se kretao ne"om E u 0o@etku 0osve ne@ujno E ostavljao je 'a
so"om uski0tjeli stu0 1ima.
&e1je i'na1 Australije 0o@eo se ras0a1ati u ni'u tako 'alu?nih eks0lo'ija 1a je vi?e o1
milijun lju1i 'auvijek ostalo o?te<ena sluha. *o su "ili oni sretni.
2re<u<i se "r'inom o1 0e1eset kilometara na sekun1u5 na ni'ine sjeverne Italije sru@ilo se
tisu<u tona kamenja i kovina i u nekoliko trenutaka ra'orilo stolje<a lju1sko ra1a. ;a1ova i
>erona "ili su '"risani s lica 'emlje5 a 0oslje1nji ostaci slavne >enecije 'auvijek su 0otonuli
ka1 su 0oslije u1arca @eki<em i'
>+-I2A SI9IRS2A +2S;-O!IJA
svemira olemi valovi Ja1ransko mora 'atutnjili 0rema o"alama.
;oinulo je ?est stotina tisu<a lju1i5 a uku0na ?teta "ila je ve<a o1 "ilijun 1olara. Du"itak koji
su 'auvijek 0retr0jele umjetnost5 0ovijest5 'nanost E cijeli lju1ski ro1 E nije mou<e uo0<e
i'ra@unati. 2ao 1a je u je1no je1ino jutro vo1en i i'u"ljen neki stra?an ratM i malo je "ilo onih
koji su moli uCivati u tome 1a je E ka1 se 0ra?ina ra'aranja 0olaano slela E mjesecima
cijeli svijet "io svje1okom najlje0?ih osvita i 'ala'a sunca nakon 2rakataua.
&akon 0rvo"itno ?oka @ovje@anstvo je reairalo o1lu@no?<u i je1instvom kakve ni je1no
1o"a 1ota1 nije 0o'navalo. !nalo se 1a se takva katastrofa moC1a ne<e '"iti nare1nih tisu<u
o1ina E ali 1o nje je molo 1o<i ve< sutra. A i1u<i 0ut 0oslje1ice <e5 moC1a5 "iti jo?
strasnije.P
#BA
k #3 &-O
&a 1an #8. sije@nja #$B$. u 9ritaniji je vla1ala E kako su to novine na'vale E O'ima
ne'a1ovoljstvaP. &i' ?trajkova 0ove'an s me<avama tijekom novoo1i?njih 0ra'nika i'a'valo
je te?ko<e u cijeloj 'emlji. MeKutim5 te ve@eri .om lor1ova5 u'vi?en ali nekonvencionalan
Dornji 1om "ritansko ;arlamenta5 na nekoliko se sati o1vratio o1 te?ko stanja u 'emlji 1a "i
se 0o'a"avio 0rije0ornim 0itanjem koje je ve< 1uCe o1 je1no 0okoljenja i'van njeove
neootske 1vorane i'a'ivalo ras0re.
*e ve@eri se1am minuta 0oslije 1evetnaest sati lor1 Clancartv ustane5 1a "i 0okrenuo ras0ravu
koja je Celjno o@ekivana. ;re1met na 1nevnom re1u8 &-ONi E ne0o'nati lete<i o"jekti.
Ras0rava je 'a0o@ela u naj0oo1niji trenutak. &a &ovu o1inu na1 @itavom 9ritanijom
viKena su @u1na svjetla5 a neki su o@evici o0isali 0lamte<i svemirski "ro1 s jarko osvijetljenim
okrulim otvorima5 koji je je'ovito letio na1 snjeCnim 0ono<nim krajolikom. , Italiji su
i'jave o@evi1aca lete<ih o"jekata 1ostile otovo e0i1emijNske ra'mjere. !aje1no s novinama
i televi'ijom5 koje su o"javile 1a se5 0o svje1o@enju 0omorskih oficira5 i' Ja1ransko mora
1inula F33 jar1a J%BA mL 1ua@ka svjetle<a letjelica5 kao i snimak je1noa o1 lete<ih
o"jekata koji je snimio neki 0olicajac u ;alermu. &a 1ruoj strani svijeta5 u &ovom !elan1u5
je1an australski televi'ijski re0orter i njeova filmska eki0a 0otresno su o0isali 'astra?uju<i
no<ni let u' je1an lete<i o"jektM samo nekoliko sati
-ijevo8 sovjetski satelit ;roton kojea su5 kako se tvr1ilo5 ameri@ki astronauti 0rotuma@ili kao
&-O
0oslije5 televi'ije svijeta 0renijele su i'vanre1an film to 1oaKaja.
Ras0ravu je 0okrenuo lor1 Clancartv5 autor nekoliko knjia o &-ONima i u 9ritaniji 1o"ro
0o'nat 0o svojoj tvr1nji 1a na !emljinim 0olovima ima ru0a koje mou 0osluCiti kao "a'e
&-ONima. On je "ritanskoj vla1i u0utio 1va 'ahtjeva. ;rvo5 Celi 1a ona 0ri0remi raKane 'a
1ola'ak &-ONa i 1a sti?a E kako je rekao E strah mnoih lju1i koji vjeruju 1a vla1a5 u
1osluhu sa Sje1injenim Ameri@kim .rCavama5 O0rikrivaP istinu o ne0o'natim lete<im
o"jektima. .ruo5 lor1 Clancartv je 0o'vao vlasti 1a i've1u 0ritisak kako "i se &-ONi 0rou@ili
u svjetskim ra'mjerima5 tako 1a se javnost moCe u0o'nati s re'ultatima5 a 'ahtijevao je i to 1a
se ministar o"rane 0ojavi na televi'iji i i'nese ocjenu "ritanske vla1e o toj 0ojavi.
9io je to i'a'ovan 0o@etak je1ne ras0rave u kojoj je "ilo i trenutaka krajnje ekscentri@nosti.
Je1an je @lan Dornje 1oma5 na 0rimjer5 is0ri@ao 1a a je u 1jetinjstvu 0osjetio njeov anKeo
@uvar i 1ao ovakvo 1raCesno tuma@enje mnoih neo"ja?njenih 0ojava u svijetu8
O,vijek sam vjerovao 1a je "oCanskoj stvarala@koj sili E isto onako kao majci ka1 mijesi
kruh i ostavlja malo tijesta 1a "i 1jeca mola umijesiti smije?ne @ovje@uljke5 s roCKicama na
mjestu 1uma1i5 i urnuti ih u 0e<nicu 1a se to 1ana 0eku u' kruh ili kola@ E na 1an
stvaranja svijeta moC1a ostalo malo u 0ri@uvi 'a manje keru"ine i serafine i 1a im je 1o0ustila
neka stvore male 0re1mete5 0o0ut stra?noa snjeCno @ovjeka i @u1ovi?ta i' -och &essa...P
#BB
&-O
;olicijski snimak je1no &-ONa na1 ;alermom na Siciliji5 snimljen #G. 0rosinca #$B8.
, ras0ravi nije ne1ostajalo ni humora. Is0ri@ana je ije1na ?ala5 'a koju je ovornik rekao 1a je
je1ina koju je 0ro?irio je1an sovjetski funkcionar. Dromiko je5 ka1 su a u0itali ?to misli o
lete<im tanjurima5 o1ovorio8 O&eki tvr1e 1a je 'a 0ojavu tih o"jekata kriva olema 0otro?nja
?kotsko viskija u Sje1injenim Ameri@kim .rCavama. *vr1im 1a nije tako. !a njihovu je
0ojavu o1ovoran je1an "aca@ 1iska u isto@nom Si"iru5 koji vjeC"a 'a Olim0ijske ire a nije
svjestan svoje snae.P
,s0rkos svemu5 "ila je to 'na@ajna 1e"ataM ne 'ato ?to "i "ilo ?to 0ostila u smislu 1ono?enja
'akona ili ?to je ta1a?nja vla1a 0ristala na "ilo koji 'ahtjev lor1a Clancartvja5 neo 'ato ?to su
ovornici i'nosili 1oka'e i 0rotu1oka'e koji su 0oslije 0onavljani u ra'nim 0rilikama i u
mnoim knjiama5 na televi'ijskim 0roramima i u novinskim na0isima.
Mnoi o1 ovora u toj ras0ravi u Dornjem 1omu 'a0o@eo je 'a@injen kakvom 0ri@om fo
0ojavi ne0o'natih lete<ih o"jekata. &a 0rimjer5 lor1 o1 2im"erlevja je tvr1io 1a O&-ONi nisu
0roi'vo1 ma?te 1va1esetoa stolje<a. &jih su 'a0aCali stolje<ima E sjevernoameri@ki
In1ijanci5 re1ovnici 9vlan1ske o0atije u #%$35 koje je 0restravila 0ojava olemoa sre"rno
1iskaP. -or1 2ins &orton5 koji 0ri'naje 1a je sumnji@av5 citirao je kako je 0rorok +'ekijel
vi1io na ne"u neku neo"i@nu na0ravu5 a lor1 Clancartv je 0o1sjetio na neo"i@na svjetla ta1a
0o'nata kao Foo fihters5 koja su u 1ruomu svjetskom ratu save'ni@ki i njema@ki 0iloti
o0aCali oko svojih aviona.
2enneth Arnol1
MeKutim5 nije1na 0ovijest &-ONa nije 0ot0una ako ne s0omenemo @ovjeka koji sa1a Civi u
ameri@kom ra1u 9oise u
#B8
&-O
I1ahou. Ono ?to je 1oCivio 2enneth Arnol15 sa1a umirovljenik5 1ovelo je 1o kovanice Olete<i
tanjurP5 a 'atim i 1o toa 1a 1anas milijuni lju1i vjeruju kako !emlju re1ovito 0osje<uju
letjelice s 1ruih 0laneta.
2ao ?to su u svojim ovorima nalasili mnoi 0erovi5 2enneth Arnol1 je 'asluCio neku vrst
"esmrtnosti '"o ne@e ?to je vi1io %G. li0nja #$AB.
*o je 1ana 'avr?io neki 0osao na aero1romu Chehalis5 u 1rCavi Washinton. ;reostalo mu je
vremena 1o 0ovratka ku<i u 9oise5 0a je o1lu@io 1a ot0rilike sat vremena utro?i na traCenje
olu0ine je1no aviona C GI 0omorske avijacije koji se te o1ine "io sru?io u 0o1ru@ju Mount
Rainiera5 o"liCnjea 0laninsko lanca Casca1e. 9ila je ras0isana nara1a o1 A 333 1olara
onom tko a 0ronaKe i Arnol15 utemeljitelj i @lan mjesne s0asavala@ke eki0e5 vjerovao je kako
0ostoje 1o"ri uvjeti 1a 0ronaKe olu0inu5 0ootovu 'ato ?to je njeov avion "io 0ose"no
o0remljen 'a let u 0laninskim 0o1ru@jima.
-or1 Clancart4
*o 0oslije0o1neva ne?to 0rije @etrnaest sati 2enneth Arnol1 je u'letio s aero1roma 0rema
0lanini visokoj #%.333 sto0a JF I33 mL. , 0rvom na1lijetanju le1enjaka na juo'a0a1noj
strani 0lanine nije o0a'io nikakva traa i'u"ljenom avionu5 0a je i'na1 ra1i<a Mineral u
1rCavi Washinton okrenuo i 0olaano se vratio5 1a "i jo? je1nom 0rele1ao 0o1ru@je8
OStrahovito "lje?tav "ljesak u1ario je u ne"o i osvijetlio unutra?njost moje aviona i krila5
'a0ravo sve oko mene5 otovo kao u kakvoj eks0lo'iji5 samo ?to je "ljesak "io 0lavi@asto"ijel.
Jo? je "ilo 0oslije0o1ne5 a ja sam letio 0rema 0lanini sa suncem u leKimaM 1ruim rije@ima8
vi1ljivost mi je "ila savr?ena. &a toj visini svijet is0o1 vas nalikuje olemom "a'enu 'a
0livanje. .an je "io jako ve1ar i sun@an. , 0rvi mah E mislim u 1jeli<u sekun1e E 0omislio
sam 1a se neki vojni@ki 0ilot sa ;A# o"ru?io na1 mojim nosom i 1a se to s njeovih krila
o1ra'ilo sunce. Ole1ao
2enneth Arnol1
#B$
&-O
sam se na sve strane5 ali nisam vi1io niko. On1a me "ljesak 0onovno 'aslije0io i ja sam5
1akako5 0ole1ao ulijevo5 0rema Mount 9akeru. O1atle je na1ola'io ni' vrlo neo"i@nih
aviona. -etjeli su 0rili@no neuje1na@eno5 ali E to sam 1o"ro 'nao E strahovitom "r'inom.P
2ako je Arnol15 kao 0okusni 0ilot5 s 0ilotsko sje1ala "io navikao ocjenjivati veli@inu5 "r'inu
i u1aljenost5 automatski je 0oku?ao utvr1iti lavne 'na@ajke neuo"i@ajenih letjelica.
OOcijenio sam 1a im je ras0on najmanje stotinu sto0a5 a moC1a i ve<i. -etjeli su
&-ONi koje je %8. oCujka #$II. i'na1 Conis"rouha u )orkshireu snimio Ste0hen ;ratt
0rili@no "li'u 0laninskih vrhovaM 'a0ravo5 na istoj visini kao i ja. 9u1u<i 1a su mi "ili na
o"'orju5 'nao sam 1a im je visina ot0rilike $ %33 1o $ A33 sto0a. 9ilo ih je uku0no 1evet i
vrlo su se nalo 0ri"liCavali Mount Rainieru. Mislim 1a ih je 0et "ilo u vo1stvu5 jer se @inilo
1a i'meKu 0rvih 0et i ostala @etiri 0ostoji mali ra'mak.P
!"unjenom Arnol1u letjelice nisu nalikovale nije1nom vojnom ili civilnom avionu koji je
ika1 vi1io5 0ootovo 'ato ?to se @inilo 1a je ve<ina okrula i "e' re0a. >i1io ih je jasno
ocrtane na snjeCnoj 0o'a1ini 0lanine5 0a je 'aklju@io 1a su na ornjem 1ijelu sre"rnaste5 a na
1onjem crne. I'vor "ljeskova koji su u 0o@etku 0rivukli
I
njeovu 0aCnju vjerojatno "ija?e njihova o0lata5 nalik 'rcalu. I na@in na koji su letjeli "io je
@u1an8 O;ro0a1ali su i na neki na@in 0osrtali i kli'ali. 9ili su u formaciji5 u nekakvoj
1ijaonalnoj lan@anoj linijiP5 ?to se nije 0okla0alo ni sa je1nom vojnom formacijom 'a koju je
Arnol1 'nao. 2ako je 0o'navao to0orafiju masiva Casca1a5 moao je i'vesti 1va
'a0anjuju<a 0rora@una8 ne samo 1a je kolona letjelica "ila 1ua 0et milja Josam kilometaraL5
neo su E u vrijeme ka1 su Navioni 0osti'ali najvi?e I33 milja na sat J$IA kmL E letjele
najmanje #%33 milja J#$F3 kmL na sat.
9oje<i se 1a je moC1a ule1ao neko ne0o'nato sovjetsko oruCje koje je u0alo u ameri@ki
'ra@ni 0rostor5 javio je ?to je vi1io @im je '"o oriva sletio u )akimi. ;oslije5 0o?to je sletio
u ;en1leton5 na u'leti?tu a je @ekala mala sku0ina. >e< se sa'nalo 1a je Arnol1 vi1io ne?to
i'vanre1no i svatko mu je htio 0ostaviti 0itanja. MeKutim5 vijest se nije 0ro?irila u svijet sve
1ok neki mjesni novinar5 kojemu je Arnol1 is0ri@ao ?to je 1oCivio5 nije u'"unio svoje kolee.
Sa'vana je konferencija 'a novinare5 koja je 0otrajala tri 1ana. 2a1 je ?ef mjesno ure1a
aencije ,nite1 ;ress International u0itao O2ako su letjeliRP5 Arnol1 je 1ao o1ovor koji je
E 'ahvaljuju<i vje?tini re0ortera 1a so@no sro@e re@enicu E enleskom je'iku 1o1ao novi
0ojam. O-etjeli suP E rekao je Arnol1 E Okao tanjur ka1 a u'mete i "acite tako 1a kli'ne
0o 0ovr?ini vo1e5 a on 0ritom neuje1na@eno o1skakuje. Samo5 te su stvari vra?ki "r'o i?le.P
2a1 je @lanak ,;INja osvanuo u novinama5 i' naslova su iskakale rije@i O-ete<i tanjuriP. Iako
se Arnol1 trsio 1a nalasi kako on nije tako o0isao letjelice5 te su 1vije rije@i osvojile ma?tu
lju1i i 0okrenule maniju svjetskih ra'mjera.
.anas je te?ko re<i 'a?to je i'vje?taj 2ennetha Arnol1a i'a'vao takvo u'"uKenje. MoC1a je
javnost ve< "ila 1o"ro 0ri0remljena na misao 1a su nas 0osjetila
&-O
"i<a s 1ruih 0laneta teorijama ;ercivala -o:ela o civili'aciji na Marsu5 ili 1jelima +1ara
Ricea 9urrouhsa koja su se njima ins0irirala. *o je5 @ini se5 "io slu@aj #$F85 ka1 je mnoe
Amerikance o"u'ela stra?na 0anika 'a vrijeme Orson Wellesove ra1ioNNver'ije Rata svjetova
S. D. Wellsa. MoC1a je5 0ak5 us0jeh njema@kih raketa u 1ruomu svjetskom ratu uvjerio lju1e
1a je 0utovanje svemirom sa1a mou<e. Ili su novinski i'vje?taji o tome ?to je 2enneth
Arnol1 vi1io i neke 0o1ro"nosti koje je o0isao 0otakli lju1e 1a 0o 0rvi 0ut 0ole1aju u ne"o i
0ri"avili kontekst u kojem su moli ras0ravljati o onom ?to su vi1jeli a ?to nisu moli lako
o"jasniti. *amo 1je su5 na 0rimjer5 lju1i 1evetnaestoa stolje<a vi1jeli Onove 0lanete5 komete
ili @ak ne"esko 'namenje E sa1a su vi1jeli lete<e tanjureP.
>iKenja &-ONa
O1 ta1a su se ra'vile 1vije ?kole mi?ljenja o &-ONima8 ona koja vjeruje u njih i ona koja
ocjenjuje 1a na ne"u ima ne@e @u1noR i neo"ja?nieno5 ali to ne moraju "iti letjelice i'
svemira. *ri1eset o1ina 0oslije E ka1 su lete<i tanjuri 0ostali &-ONi a O&-ONijaP u o@ima
nekih 1o"ila status 'nanosti E ta su se le1i?ta o1ra'ila i u ras0ravi u Dornjem 1omu. ;rem1a
su mnoi ovornici o1a"rali 'latnu sre1inu5 arumente 0rista?a &-ONa i'nio je lor1 Clancartv
u svojem 0roslovu. &jeov je lavni a1ut lasio8 ne moCe se sumnjati u 0ostojanje &-ONa ka1
su ih vi1jeli toliki 0o?teni i o"i@ni lju1i5 vi1jeli su ih i mnoi iskusni 0romatra@i E 0iloti5
0ri0a1nici o"alne straCe5 0olicajci i ra1aristi E i najmanje osam astronoma. &-ONi su se
0ojavili u svim o"licima i veli@inama8 0oneka1 su "ili o"lika ciare5 1rui 0uta 1uuljasti5 0a
tanjurasti5 okruli s ru0om5 sr0oliki ili o"lika 0unolavca. Mnoi su "ili
#8#
&-O
jarko osvijetljeni i mijenjali su "oju5 a 0oneka1 je svjetlost o0ekla lju1e koji su s njima 1o?li u
1o1ir. &aj'na@ajnije o1 svea E tvr1io je E jest to ?to se mou 0re1o@iti 0rimjeri mnoih
im0resivnih viKenja koja se ni sa @im ne mou o"jasniti.
Do1ine #$AG. 9oein Stratocruiser CenNtaurus susreo je E 'a leta o1 &e: )orka 1o -on1ona
E jarko osvijetljen 0re1met u 0ratnji ?est manjih. 2a1 je 0osa1a aviona o tome o"avijestila
vlasti na 'emlji5 0oslani su lovci5 ali o"jekti su nestali @im su im se 0ri"liCili. *u 0ojavu
vi1jelo je osam @lanova 0osa1e i @etrnaest o1 0e1eset i je1no 0utnika. , 1ruom su slu@aju
&-ONi trinaest 1ana le"1jeli ne1aleko strate?kih 'rako0lovnih raketnih "a'a u ameri@kim
1rCavama Michian5 Montana5 Sjeverna .akota i MaineM ka1 su 0oslani avioni 'a 0resretanje5
1a is0itaju slu@aj5 ne0o'nati lete<i o"jekti 0riu?ili su svjetla i nestali. &a0osljetku je lor1
Clancartv is0ri@ao nevjerojatnu 0ri@u o velikom &-ONu viKenom u sitne sate je1no jutra u
velja@i #$B8.
&-O Okoji je isijavao jarko "ijelo svjetloP5 snimljen i'na1 2aikoura u isto@nom 1ijelu
novo'elan1sko South Islan1a
i'na1 *eherana. >i1jelo a je na stotine lju1i. 2a1 je je1an iranski 0hantom 0oku?ao istraCiti
slu@aj5 njeov komunikacijski sistem i instrumenti su 'atajili i on se morao vratiti u "a'u. ,
0otjeru je 0oletio 1rui. .ok se 0ri"liCavao &-ONu5 i' ve<e letjelice i'i?la je manja i krenula
0rema iranskom lovcu. ;ilot je 0oku?ao is0aliti raketu 'rakN'rak AIMN$5 ali ni sa1a nije1an
ureKaj nije ra1io. .ok se 0ilot o"ru?avao5 1a i'"jene manjem &-ONu5 ovaj se vratio
Omati@nom "ro1uP a instrumenti na 0hantomu su 0onovno 0rora1ili. &a0osljetku se &-O
u1aljio.
O@evici takvih '"ivanja o kojima je i'vijestio lor1 Clancartv lju1i su "es0rijekorne
vjero1ostojnosti5 a to ?to su vi1jeli ne moCe se o"jasniti u okviru 0o'natih 0ojava i lavni su
arumenti onih koji vjeruju u &-ONe. MeKu 1ruim je uvjerljivim viKenjima @uveni
novo'elan1ski5 o1 F3XF#. 0rosinca #$B8. , ovom slu@aju o@evici nisu samo vi1jeli &-ONe i
0ratili ih ra1arom5 neo i filmski snimili.
,kratko5 0ri@a lasi8 Je1na filmska eki0a5 0re1voKena australskim televi'ijskim re0orterom
Yuentinom Foartvjem5 u'leNtjela je F3. 0rosinca #$B8. s aero1roma 9lenheim na South
Islan1u u &ovom !elan1u 'a Wellinton. ,krcali su se u avion koji je 0revo'io novine5 'ato
?to je re1akcija u Mel"ourneu 'ahtijevala 1a Foartv istraCi vijest 0o kojoj je5 navo1no5 0rije
nekoliko no<i je1an &-O 0ratio neki avion #% milja J#$ kmL ni' o"alu. Oko 0ola no<i E 1ok
su letjeli i'na1 ra1a 2aikoura na sjeveroistoku o"ale E eki0a u avionu susrela je nekoliko
jarkih svjetala5 a ra1ar u Wellintonu 0otvr1io je 1a je i on uhvatio ne0o'nate o"jekte u tom
0o1ru@ju. .ok je 'a0anjeni re0orter snimao svoj komentar5 snimatelj je us0io u letu snimiti
neka o1 tih svjetala. &a 0ovratku se o1iralo ne?to jo? @u1nije8 jarko osvijetljen o"jekt5 koji je
0rema rije@ima snimatelja imao "listavo
&anc4 Sa:es
osvijetljenu osnovicu i nekakvu vrst 0ro'irne ku0ole5 0ojavio se avionu '1esna. 2a1 je 0ilot
usmjerio 0rema o"jektu5 ovaj se 'a1rCavao na relativnoj u1aljenosti o1 aviona. !atim je5 ka1
se 0ilot vratio na 0rvotni kurs5 0rojurio is0re1 aviona na lijevu stranu i 0otom nestao is0o1
njea. I ovaj 0ut je ra1ar 0otvr1io ne0o'nate o"jekte u tom 0o1ru@ju.
Him je film 0rika'an na televi'iji ?irom svijeta5 astronomi su 0onu1ili o"ja?njenja. &eki su
tvr1ili 1a je filmska eki0a vi1jela meteore5 1rui 1a je to "io 0lanet E naj@e?<e su s0ominjani
Ju0iter i >enera E a tre<i 1a su atmosferski uvjeti u'rokovali 1a se svjetla ja0anske ri"arske
flote u tom 0o1ru@ju o1ra'e na ne"u. , ono su vrijeme ta o"ja?njenja 'vu@ala 0osve
0rihvatljivo5 ali 0o1ro"no is0itivanje filma i o@evi1aca 0oka'uje 1a taj slu@aj jo? ni i'1aleka
nije rije?en. Is0itivanjem je rukovo1io fi'i@ar ameri@ke mornarice i stru@njak 'a o0tiku 1r
9ruce Macca"ee. , o0?irnom i'vje?taju5 on je ra'motrio sva 0re1loCena rje?enja5 ali nije1no
nije 0ruCilo uvjerljiv o1ovor. &a 0rimjer5 moao je 'anemariti 0lanetarno o"ja?njenje
1oka'uju<i 1a u vrijeme ka1 su o0aCeni &-ONi >enera jo? nije "ila vi1ljiva5 a 1rui 0laneti
nisu "ili 1ovoljno svijetli i 1a su "ili u 0ore?nom smjeru. I ja0anska je ri"arska flota "ila5
i'meKu ostalo5 0re1aleko 1a "i Foartv i njeovi 1ruovi moli vi1jeti o1ra' nje'inih
svjetala.
, 0oku?aju 1a 1onekle sre1i tisu<e
&-O
i'vje?taja o &-ONima koji 0ristiCu svake o1ine5 ameri@ki astronom 1r J. Allen S4nek je
i'mislio kateorije8 "liske susrete 0rve5 1rue i tre<e vrste. !ahvaljuju<i iranom filmu isto
naslova5 naj"olje su 0o'nati "liski susreti tre<e vrste E 'a0ravo susreti s humanoi1ima ili
"i<ima i' svemira. MeKutim5 i'vje?taji o njima vrlo su rijetki5 a ka1 ih "u1e Cestoko ih
os0oravaju. &ovo'elan1ski &-O ula'i u 0rvu kateoriju5 jer je "io E kako to S4nek na'iva
E Oiskustvo i' "li'ine5 "e' o0i0ljivih fi'i@kih efekataP 'a 0romatra@a. &esumnjivo5 takvi su
susreti naj@e?<i5 ali 'aovara@i &-ONa mou navesti mnoe 0rimjere 1rue kateorije koji E
0rema Svneku E Ouklju@uju mjerljive fi'i@ke u@inke na 'emlji i na Civim i neCivim
o"jektimaP. Je1an takav5 s 0o1ru@ja je'era Moses u 1rCavi Washinton5 1o"io je sla"
0u"licitet iako je vrlo neo"i@an.
Je1ne no<i u kolovo'u #$IA. os0o1a &anc4 Sa:es i nje'ini sinovi ;hili0 i Cliff s0avali su u
ku<i u1aljenoj nekoliko milja o1 ra1i<a na je'eru. Su0ru os0o1e Sa:es "io je na
0oslovnom 0utovanju u 2ana1i5 0a se ona "a? 'ato 0re0ala ka1 je oko 0ola tri ujutro 'a@ula
ne1je i'na1 lave 'vonjavu5 lasno lajanje 0sa i nji?taNnje konja koji su "ili na 0a?njaku.
Cijelu je ku<u is0unilo @u1no5 jako svjetlo. I' ra'loa koji nije mola o"jasniti5 &anc4 Sa:es
nije 0ole1ala kro' 0ro'orM umjesto toa 0rovjerila je 1a li 1jeca s0avaju i on1a se vratila u
0ostelju. I1u<e jutra susje1ovo se 1ijete 1o?lo irati s nje'inom 1jecom. &ajvi?e su voljeli
o1la'iti na oraKen 0a?njak 1je su "ili konji i iska0ati vr?ke strelica koje su tamo neka1
"acili In1ijanci. MeKutim5 ka1 je ;hili0 +vans stiao na 0olje E 0rije sinova os0o1e Sa:es
E 'a"oravio je 0otrau 'a strelicama jer je na tlu ule1ao oleme otiske ?to su vo1ili #A3
sto0a JGI mL o1 u1u"ine u o"liku '1jele i o0et se 1o nje vra<ali. 9ilo je i traova koji su
i'le1ali kao 1a ih je i'1u"io trono.
#8F
&-O
;rem1a je 'emlja "ila tvr1a5 otisci su "ili 1u"oki nekoliko in@a. 2a1 su ih 1je@aci i'mjerili5
utvr1ili su 1a su svi 1ua@ki %% in@a JAI cmL i E kako je rekla &anc4 Sa:es E O0oloCaj
sto0alaP "io je svu1a #8 in@a JGI cmL u 0romjeru. &a O0olasku o1 '1jeleP korak je "io
1ua@ak ?est sto0a J#58 mL5 a na O0ovratkuP 1eset sto0a JF mL. !"unjena5 &anc4 Sa:es je
0o'vala mjesne 0olicajce5 ali oni nisu moli 1ati nikakvo 0rihvatljivo o"ja?njenje5 ni o
traovima na 'emlji5 ni o 'vonjavi J&anc4 Sa:es je ve< utvr1ila 1a nije 0otekla o1 nje'ine
"u1iliceL5 ni o 1ivljem 0ona?anju konja usre1 no<i5 ni o @u1noj svjetlosti ?to je is0unila ku<u.
;o'vana je i eki0a i' o"liCnje 'rako0lovne "a'e -arsen5 ali je i ona E kako kaCe &anc4
Sa:es E ostala '"unjena onim ?to je vi1jela.
Jo? vi?e '"unjuje ru" 0ostu0ak koji je u Ukotskoj5 u 0etak $. stu1eno #$B$5 iskusio je1an
?umar tvrtke -ivinstone .evelo0ment. , 1eset sati 0rije 0o1ne 9o" *avlor je 0o?ao u
uo"i@ajeni 0rele1 ?umsko 0o1ru@ja i'van ra1a. 2a1 je u ?umi 'aokrenuo sta'om5 uko@io se
'"o 0ri'ora ?to a je ule1ao8 na @istini je stajao olem metalni @unj.
*avlor kaCe8
OSamo sam 'aokrenuo 'a taj 'avoj i 'a0anjio se ule1av?i tu letjelicu kako tamo @u@i. Ostao
sam 0rikovan. Imala je olem 0oklo0ac koji se okretao5 ?irok ot0rilike %3 sto0a i isto toliko
visok5 sa ?irokim o"o1om okoloNnaokolo. I' to o"o1a str?ala je motka s elisom E kako se
meni u@inilo E na vrhu i okrulim otvorima i'a nje5 koji su 0rola'ili ravno kro' ku0olu.P
O1je1nom su i' &-ONa 0rema njemu 0ojurile 1vije lo0te s 1uim5 'a?iljenim nosa@ima.
Onesvijestio se5 a ka1 se 0ri"rao
E ne moCe re<i koliko je vremena 0roteklo
E hla@e su mu "ile ra'1erane i imao je
r1nu lavo"olju. Osje<ao je Okao 1a mu je istekla sva enerijaP5 ali je na0osljetku i0ak us0io
1otumarati ku<iM karavan je ostavio u' cestu. Sla@e su mu "ile ras0arane na neo"i@an na@in E
1ua@kim 0rore'ima o1o'1o 0rema ore5 stena i're"ena5 a okus u ustima neuo1an5 sli@an
'a1ahu ?to a "ija?e osjetio @as 0rije neo se onesvijestio.
I ovaj 0ut je 0o'vana 0olicija5 koja je snimila 0rsten Oklinastih ru0aP 0romjera #A sto0a JG5A
mL. Ru0e su "ile 1u"oke @etiri in@a J#3 cmL i 0romjera F5A in@a J858 cmL. MeKutim5 ni 0olicija
ni 9o" *avlor5 koji je ?esnaest o1ina ra1io 'a tvrtku -ivinstone5 nisu moli rije?iti
'aonetku.
2ako je i'vje?taja o &-ONima sve vi?e E nalasio je lor1 Clancart4 E tvr1nja lju1i koji
vjeruju 1a su &-ONi svemirske letjelice s 1ruih svjetova ?to 1iskretno uho1e !emlju 'vu@i
uvjerljivo i 0otakla je mnoa sku0a istraCivanja. Jo? u 0o@etku5 u"r'o nakon ono ?to je vi1io
2enneth Arnol15 ameri@ka je vojska 'a0o@ela 0rvo o1 mnoih istraCivanja o mou<em
0ostojanju te 0ojave. 9io je to ;rojekt Sin5 koji je #$G$. o1ine 1oveo 1o ;rojekta 0lava
knjia i na0osljetku 1o imenovanja Con1oNnove komisije5 koja je #$I$. 0o1nijela i'vje?taj.
Sve te komisije nisu us0jele o"jasniti neke slu@ajeve5 niti 0otvr1iti 1a su &-ONi letjelice i'
1ruih svjetova. &e1avno je francuska vla1a o"ra'ovala u *oulouseu malu eki0u istraCiva@a
0o'natu 0o1 na'ivom De0an5 a najmanje je1na 0rivatna orani'acija E ;roject Starliht
International u Austinu5 1rCava *eksas E suvremenom o0remom "iljeCi i'vje?taje o &-ON
ima. , 2aliforniji neki u@itelj vo1i 0ose"nu nastavu 'a lju1e koji se na1aju susretu sa
svemircima. , Francuskoj je "ilo 0ri0remljeno 0ose"no sleti?te 'a 1o@ek 0osjetilaca i'
svemira5 koje je nakon nekoliko o1ina 'atvoreno E '"o toa ?to nije imalo 0osla.
#8G
&-O
&-ONi8 0ore?na i1entifikacija
MeKutim5 us0rkos teCini O1oka'aP mnoi lju1i ostaju sumnji@avi. MeKu ovornicima u .omu
lor1ova "ilo je mnoo takvih. -or1 *refarne je5 na 0rimjer5 i'javio 1a je kao 0ilot mnoo
0uta 0relijetao Atlantik i 1a nika1 nije vi1io neki &-OM lor1 2ins &orton "io je mi?ljenja 1a
su mnoi &-ONi 'emaljsko 0orijekla E avioni5 sateliti i rakete E a oni ne'emaljsko 1a su
ne?to 0o0ut meteorita ili 0olarno svjetlaM lor1 Sa:let je kon'ultirao 'namenito astronoma
Sir 9ernar1a -ovella5 koji mu je rekao 1a njeov telesko0 u Jo1rell 9anku u tri1eset o1ina
nije1nom nije uhvatio neki &-O5 ali 1a je ne"o 'akr@eno koma1ima ras0rsnutih raketa i
0riro1nim krhotinama. .ok 0rista?e &-ONa vjeruju 1a imaju jake 1oka'e5 sumnji@avci
smatraju 1a mnoo toa o0rav1ava njihovo le1i?te. &jihovo je lavno 0ola'i?te E kao ?to su
0oka'ali mnoi ovori E 1a velika ve<ina lju1i koja javlja 1a je vi1jela &-ONe ne laCe5 neo
se samo 0revarila.
Sumnji@avci s0ominju mnoe slu@ajeve te vrste. MeKu ?aljivijim slu@ajevima 0ore?ne
i1entifikacije "io je onaj 1vojice +nle'a koji su ne1aleko svoje ku<e u &ottinhamshireu
vi1jeli E kako su 0isale novine E Oolemu osvijetljenu ku0oluP. MeKutim5 ka1 su mjesni
istraCiva@i &-ONa o"avili 0o1ro"ni uviKaj5 'aklju@ili su 1a tajanstveni o"jekt nije "io 1ruo
1o OsmeKe"ijela krava o"asjana mjese@inomP.
I naj0ou'1aniji lju1i mou 0orije?iti. Ra'motrimo i'vje?taj s u0itnika o viKenju &-ONa5 koji
je #$BF. 0o0unio neki @ovjek i' Atlante. On je na0isao 1a je je1ne ve@eri u listo0a1u #$I$5 u
#$5#A 0o isto@nom vremenu5 vi1io kako sa 'a0a1a na visini o1 oko tri1eset stu0njeva iskrsava
je1an &-O. O9io je svjetliji o1 ne"aP i u je1nom trenutku Ojasan 0o0ut MjesecaP. >eli@ina
mu se mijenjala Oo1 jasnije i ve<e neo neko 0laneta 1o 0ri"liCne veli@ine MjeseN
>enera8 O2raljica &-ONaP
ca. ;ri"liCavao se5 u1aljavao E 0rimicao i o1la'io. 9io je u1aljen ot0rilike i'meKu F33 i #333
jar1a J%BGN$#G mL.P 2a1 je Ro"ert Sheaffer5 je1an o1 o1lu@nijih sumnji@avaca u 0ole1u
&-ONa5 0reis0itao tu i'javu5 tajna se "r'o ras0linula. Sheaffer je utvr1io slije1e<e8 "u1u<i 1a
je o@evi1ac to o1reKeno 1ana "io sa @lanovima -ions Clu"a i' -earvja u Deoriji5 1atum
viKenja morao je "iti I. sije@nja #$I$. On1a je 0reis0itao 0oloCaj 'vije'1a te no<i5 u'ev?i u
o"'ir i'javu o@evica o smjeru i visini o"jekta ?to a je vi1io. !aklju@io je 1a je5 i'van svake
ra'"orite sumnje5 svje1ok vi1io 0lanet >eneru. MoCe se u@initi neo"i@nim ?to se netko
0otru1io 1a utvr1i 0ravi i1entitet neko O&-ONaP viKeno 0rije mnoo o1ina5 ali ovaj je
slu@aj 0ostao vaCan arument 'aovara@a &-ONa 'ato ?to o@evi1ac nije "io nitko 1rui 1o
Jimm4
#8A
&-O
Harter5 koji je 0oslije 0ostao 0re1sje1nikom Sje1injenih Ameri@kih .rCava.
>eneru tako @esto 'amjenjuju 'a svemirski "ro1 1a je na'va?e O2raljica &-ONaP. .oista
'asluCen na'iv ako je su1iti 0o slije1e<em stu0cu i' ti0i@no ironi@na @lanka istaknutoa
"ritansko o"avje?tajno stru@njaka i fi'i@ara R. >. Jonesa. On 0i?e8
OMoj kontakt s ovim 0re1metom 0otje@e ot0rilike jo? i' #$%A5 ka1 su mi u O6te1u u Surrevju
0ri@ali o jarkom svjetlu koje svake no<i 0olaano seta ne"om. !a0ravo5 0o'navao sam "ra@ni
0ar koji je "1io cijelu no< 1a "i a 0romatrao. 9ila je to >enera koja ih je 0rivukla svojim
sjajemM nika1 1ota1 nisu 'amijetili 1a se 0laneti i 'vije'1e kre<u ne"om. >enera je tijekom
o1ina uistinu i'a'vala mnoe ne0rilike. Do1ine #$G3. ili #$G#. 1ila se u'"una '"o tvr1nje
1a &ijemci imaju nov avion koji leti na jako velikoj visiniM to je i'vijestila 0osa1a je1ne
0rotuavionske "aterije5 mislim ne1je i' 9or1ersa. Avion je5 javili su5 "io osvijetljen i oni su
svojim 1aljinomjerom o1re1ili kako visoko leti. O1ovor je "io5 koliko se sje<am5 %I.333
sto0a i mi smo se 0itali kako su us0jeli tako to@no i'mjeriti. Istraom je utvrKeno 1a je to "ila
0oslje1nja o'naka na njihovu 1aljinoNmjeru i 1aje ono u ?to su 0oku?ali ciljati i ovoa 0uta
"ila >enera. Isto je o"ja?njenje vrije1ilo i 'a nekoliko lete<ih tanjura na koje sam "io
u0o'oren na sjeveru UkotskeM 0oneka1 se molo una0rije1 0re1vi1jeti kojih <e no<i sti'ati 5
i'vje?taji5 'avisno o tome 1a li je >enera "ila jasna i vi1ljiva.P
!a0ravo5 otovo sve ?to leti ne"om "ilo je u neko vrijeme 0ore?no 0rotuma@eno kao &-ONi.
Je1an o1 sumnji@avaca5 .oNnal1 S. Men'el5 @ak je sastavio 0o0is Oo1a"ranih 0rimjeraP koji
seCe o1 materijalnih o"jekata u ornjim slojevima atmosfere E 0o0ut is0aljivanja raketa i
0okusa u
jonosferi5 o"laka5 malih aviona5 jata 0tica selica i svjetala 'rako0lova koji se s0u?taju u niCe
slojeve atmosfere E 1o 0a0irnatih 'majeva5 0au@ina5 0erja i 0a1o"rana u 1onjim slojevima
atmosfere5 kao i svjetionika5 vjetroka'a5 o1sjaja 0ro'orskih stakala i le1enjaka na tlu5 ili "li'u
tla5 ili na moru. Men'el je takoKer o0isao meteorolo?ke 0ojave5 0o0ut o"laka koji sjaje no<u5
Sun@eva i Mjese@eva 0araselena JhaloaL i kulaste munjeM astronomske 0ojave 0o0ut 0laneta5
meteora i kometaM fi'iolo?ke efekte 0o0ut slike "ljeska uli@ne rasvjete ili @ak ?i"ice koje
'aostaju u okuM re?ke vi1a kao ?to su astimati'am ili mio0ija5 0a i re'ultate 0siholo?kih
0ro"lema kao ?to su halucinacije.
;oje1ini istraCiva@i us0jeli su neke i'vje?taje o &-ONima uvjerljivo o"jasniti s 1osa1
neslu<enim 0riro1nim 0ojavama. &a 0rimjer5 ;hili0 S. Callahan i R. W. Mankin5 namje?tenici
sluC"e 'a 0oljo0rivre1na istraCivanja ameri@ko Ministarstva 0oljo0rivre1e u Dainesvilleu u
Flori1i5 u la"oratorijskim su 0okusima 0oka'ali 1a rojevi kukaca mou svjetlucati 1ok lete
uslije1 oluje jako naelektri'iranim 0oljimaM ta je 0ojava 0o'nata 0o1 na'ivom +lmova vatra.
;otru1ili su se 1a 1emonstriraju 0ove'anost i'meKu je1no vala i'java o 0ojavi &-ONa i
naje'1e kukaca u ,inta 9asinu5 u 1rCavi ,tah5 i'meKu #$IA. i #$I8. .oka'ali su 1a su se
&-ONi 0ojavili u vrijeme na0a1a savija@a smrekinih i'"oja JChristoneura fumiferanaL na
o"liCnje ?ume i5 "u1u<i 1a su 0oje1ini 0rimjerci tih savija@a u la"oratorijskim 0okusima
isijavali +lmovu vatru5 Callahan i Mankin su 0rotuma@ili 1a su u olujnim uvjetima o"laci tih
kukaca moli 1jelovati 0o0ut sjaje<ih &-ONa.
Sumnji@avci u0o'oravaju i na veliki "roj o"ja?njenih slu@ajeva viKenja &-ONa koji nisu "ili
0ore?na i1entifikacija neo 0rijevara5 0ore?no i'vje?tavanje ili krivo tvoriN
.esno8 O"lak o"lika 1iska ili Olete<e tanjuraP
#8I
&-O
na. Je1na o1 &-O 0rijevara koja se naj1uCe o1rCala "ila je #$I%. 1jelo 1vojice u@enika i'
Sheffiel1a5 u +nleskoj. Oni su tvr1ili 1a su snimili E a novine su to rlato najavile E
Onaj"olji snimak &-ONa na svijetuP8 0et letjelica i'na1 Mos"orouha5 0re1raKa Sheffiel1a.
Hitavo 1esetlje<e taj je snimak "io lavni i'loCak 0rista?a 0ostojanja &-ONa5 sve 1ok je1an o1
1je@aka5 .avi1 9ro:nlo:5 nije u listo0a1u #$B%. 0ri'nao 1a su na0rosto snimili staklo na koje
su "ili naslikali 0et o"risa lete<ih tanjura. !animljivo je 1a je o"javljivanje oriinalno snimka
i'a'valo ne samo 0o0lavu 0rijava o viKenju &-ONa u tom 0o1ru@ju5 neo se navo1i 1a su
varalice i'javile kako im je te?ko "ilo5 0o?to su 0ri'nali 0rijevaru5 uvjeriti lju1e 1a su se ?alili.
Sli@no tome5 mnoo se 0ra?ine 1ilo 0oslije vijesti 1a su astronauti &ASANe 'a leta svemirom
vi1jeli &-ONe. *e su 0ri@e "ile toliko 0u"licirane 1a je James O"er i' Johnsonova
svemirsko centra u Soustonu5 revan i ske0ti@an istraCitelj5 is0itao sve nave1ene slu@ajeve i
utvr1io 1a
-ete<i tanjur koji je Ste0hen .ar"4shire vi1io na1 Conistonom u -ancashireu G. velja@e #$AGM
nacrtan 0rije neo ?to je njeov snimak ra'vijen
nije1an nema nikakve 0rave osnove. Mnoi su i'vje?taji "ili na0rosto i'mi?ljeni5 1rue su
iskrivili 0rilikom i'vje?tavanja. *ako se5 na 0rimjer5 tvr1ilo 1a su tijekom leta Demini #%
Jimm -ovell i +1:in Al1rin5 ##. stu1eno #$II5 vi1jeli @etiri &-ONa u je1nom re1u. O"er je
otkrio 1a su oni 'nali ?to su vi1jeli8 s0ominjali su @etiri vre<e ot0a1a koje su sat 0rije i'"acili
i' letjelice. *e iste o1ine5 #%. rujna5 astronauti Richar1 Dor1on i Charles Conra1 su5
navo1no5 i'vijestili o OCutonaran@astom &-ONuP5 nekoliko milja 1alje o1 njihM nakon 0otanje
is0itivanja 0oka'alo se 1a je to sovjetski satelit ;roton F5 a ne letjelica s 1ruih 0laneta.
MeKutim5 slu@aj &-ONa viKeno novoo1i?nje ve@eri #$B8. ko1 Runcorna u Cheshireu5 u
+nleskoj5 0rili@no je 1rua@iji. *o 0oslije0o1ne .ominic >al1e' je svrstavao stolce 'a
sje1eljku koja se te ve@eri tre"ala o1rCati u ?koli u kojoj je on 0o1vornik. Oko se1am sati
nave@er na sje1eljku je stila njeova sestra >eronica Scantle"urv s muCem. .ominic >al1e'
i njeova 1jeca i'i?li su i' 'ra1e 1a ih 0o'1rave. 2a1 je >eronica i'i?la i' automo"ila5
u'viknula je O!a"oa5 ?to je onoRTP
JCJUiJ]]Nd
ENQQQ
I
Fotorafija koju je snimio Ste0hen .ar"4shire ra'vijena 0o?to je nacrtao lete<i tanjur 1a "i a
o0isao svojem5 u 0o@etku ske0ti@nom5 ocu
Oko #A33 sto0a JGI3 mL visoko5 i'na1 ku<a u ni'u na su0rotnoj strani ulice5 "ila je jarko
osvijetljena letjelica 1rua@ija o1 svako aviona koji su 1ota1 vi1jeli. 9ila je stu1ena5 jasna
no<. Su0ruCnici Scantle"urv i .ominic >al1e' le1ali su letjelicu najmanje minutu i 0ol i
1o"ro je u0amtili. Imala je o"lik ciare5 okna su joj "ila osvijetljena a i' re0a kao 1a joj je
sukljao 0lamen. S0rije1a je sjala 1rua@ijom svjetlo?<u. 2retala se "e?umno i 0ravocrtno E
kako se @inilo E i tako nisko kao 1a <e o1nijeti krovove. 9ilo je to ne?to je'ovito5 ali E
0rem1a 'aonetno E to nije "io svemirski "ro1 s 1rue 0lanete. 9io je to5 kako su stru@njaci
0oslije us0jeli o"jasniti5 ostatak je1ne sovjetske rakete koja je %I. 0rosinca u svemir lansirala
satelit CONSMOS #3I8. &je'in 0ovratak na 'emlju E 0rije neo ?to se sru?ila ne1aleko
SannoveNra u SR &jema@koj E 0rijavili su mnoi lju1i Jme1u njima i lor1 Dainfor15 u
ras0ravi u .omu lor1ovaL.
*o mnoo 0o1sje<a na lasoviti trenutak F. oCujka #$I85 ka1 je i' najmanje 1evet
ameri@kih 1rCava javljeno 1a su viKeni &-ONi. Ratno 'rako0lovstvo "ilo je o0sje1ano
telefonskim 0o'ivimaM neki su o@evici tvr1ili 1a je letjelica koju su vi1jeli imala osvijetljena
okna5 1rui 1a je i'le1ala 0o0ut O1uo mlaCnjakaP. Avijacija se5 meKutim5 nije u'"uKivala5
jer je nekoliko is0itivanja utvr1ilo 0riro1u @u1no svijetleN<e o"jekta. I to je "ila sovjetska
letjelica E ovaj 0ut satelit !O&. I> E koja se umjesto 1a stine u 0re1viKenu 0utanju u
oru<im 1ijelovima sunovratila na !emlju. !animljivo u tom slu@aju "ija?e to 1a se
i'vje?tavanje5 0rem1a Civo0isno5 0oka'alo neto@nim. O@evici su5 na 0rimjer5 tvr1ili 1a je
letjelica letjela nisko i "risala 0o kro?njama5 no !O&. I> 'a0ravo je "io visoko BA milja J#%3
kmL.
.oka'e te vrste i'nio je ske0ti@ki 0re1stavnik "ritanske vla1e lor1 Stra"oli5 ka1 je ustao 1a
"i 'aokruCio trosatnu ras0ravu Dornje 1oma o &-ONima. Iskreno je o0isao slu@aj onako
kako a on i njeove kolee vi1e8 O&e 0ostoji ni?ta ?to "i uvjerilo vla1u 1a je !emlju ika1
0osjetila ije1na letjelica s 1ruih 0laneta5 a kamoli 1a je "ilo @itavo ni'a 0osjeta kojih je E
kako tvr1i lor1 Clancartv E sve vi?e.P .a
#8$
&-O
"i 0o1u0ro svoju tvr1nju5 lor1 Stra"oli je 0ostavio ni' 0itanja koja E u ovom ili onom
o"liku E i'nose i svi koji sumnjaju u &-ONe. ;ret0ostavljaju<i 'a volju ras0rave 1a ne1je u
svemiru 1oista 0ostoje na0re1ne civili'acije5 s tehnoloijom koja omou<uje 0utovanje
olemim u1aljenostima u svemiru5 o1mah 'atim je u0itao8 O2akav je smisao to5 navo1no
veliko "roja 0osjeta na?em 0lanetu5 koji traju 1ulje o1 tri 1esetlje<a a 1a im svrha nije
vi1ljivaRP
OHini se 1a u toj i1eji 0ostoje unutarnje 0roturje@nosti. .a se i'ra'im je1nostavno8 ako ti
navo1ni ne'emljani vi?e vole ostati ne'amije<eni5 "roj 0rijavljenih viKenja "io "i jama@no
samo sitan 1jeli< stvarnih kretanja &-ONaM ta1a "i ih "ilo mnoo milijuna. Ako ne Cele ostati
ne0rimije<eni5 moCemo o@ekivati 0ojave koje "i isklju@ile na?e naaKanje.
!a?to nisu nika1 0oku?ali komunicirati s namaR !a?to nije nika1 "ilo 1oka'a o 0oku?ajima
us0ostavljanja ra1ioNve'eR I 'ar ne "i na? o"ram"eni ra1arski sistem 'a"iljeCio takvo mno?tvo
kretanjaR !a?to nije naKen nije1an 0re1met njihove i'ra1eR ;ret0ostavljaju<i 1a svaka 0osjeta
isto1o"no ne 'na@i i 0utovanje s 1aleke 'vije'1e5 1je se te strane letjelice u meKuvremenu
krijuRP
-or1 Stra"oli5 meKutim5 nije ostao samo na tome. &astavio je o0isivanjem svih mou<ih
0riro1nih 0ojava koje su 0ore?no 0rotuma@ene kao &-ONi5 'aklju@uju<i8
O,istinu ima na 1esetke tisu<a neo"i@nih stvari. O"i@aj je 1a takve 0ojave na'ovemo (&-ON
ima( i 1a ih lako 0retvorimo u (svemirske "ro1ove s 1ruih svjetova(. ;ojava traje 0rekratko a
o0is je isuvi?e neo1reKen 1a "i se 0ri0isao o1reKenom u'roku. MoCemo re<i samo to 1a
0ostoji mno?tvo je1nostavnih o"ja?njenja. &ema 0otre"e5 rekao "ih5 'a 1alekoseCne hi0ote'e
o stranim letjelicama.P
-or1 Stra"oli je u ime "ritanske vla1e o1"io 'ahtjev lor1a Clancartvja 1a se 0okrene
istraCivanje o &-ONima i 0otru1io se 1a o"jasni kako nema nikakvo O0rikrivanjaP istine.
.ok su se 0rou@avali i'vje?taji o &-ONima5 1a "i se vi1jelo sa1rCe li i?ta ?to "i "ilo vaCno 'a
o"ranu 'emlje E o"jasnio je E "ili su 1rCani u tajnosti '"o i1entiteta lju1i koji su i'vje?taje
0o1nijeli.
&a 'avr?etku ras0rave nije 0ostinuto ni?ta konkretnije o1 toa 1a je osnovana stu1ijska ru0a
Dornje 1oma 'a 0rou@avanje &-ONa5 kao i to 1a su se "ila @ula ra'li@ita le1i?ta. MeKutim5 u
ovorima je i'nijet "itan 0ro"lem s kojim se suo@ava svaka strana. Oni koji vjeruju u &-ONe
moraju E u' svu naku0ljenu 1okumentaciju o 0ojavama i anali'ama i'vje?taja o@evi1aca i
u'a svu svoju osvje1o@enost 1a &-ONi svakako 0ostoje E nakon vi?e o1 tri1eset o1ina
inten'ivno 0rou@avanja 0re1o@iti kakav ne0o"itan 1oka'. I0ak5 kao ?to kaCe je1na o1
njihovih omiljenih krilatica8 ;omanjkanje 1oka'a nije 1oka' 1a ne?to ne 0ostoji. &asu0rot
njima5 sumnji@avci su suo@eni s nemou<im 'a1atkom 1a 0ou'1ano 1okaCu kako ne?to ne
0ostoji. Ma kakva "ila njihova le1i?ta5 "ilo "i i'nenaKuju<e 1a i uvjereni i sumnji@avi nisu
na@as u0itno 0ole1ali u ne"o 1ok su te sije@anjske no<i i'la'ili i' Dornje 1oma.
2omentar Arthura C. Clarkea8
Svakih nekoliko o1ina 'ati@em se kako 0i?em @lanak8 OMoje 0oslje1nje rije@i o &-ONima.P
J!a 0ret0oslje1nje vi1i8 *he >ie: from Seren1i0L ;a lije0o5 evo 0o@injemo i'nova.
.osa1 sam se nale1ao toliko &-ONa 1a mi ta tema smrtno 1osaKuje i ne "ih 0re?ao ulicu 1a
"ih vi1io jo? je1an. Rekav?i to5 Curim 1o1ati 1a se u svakom mojem slu@aju &-O na0osljetku
0retvorio u i1entificirani lete<i o"jekt. Dotovo svaki "io
#$3
&-O
"i 'avarao ve<inu laikaM nekoliko je i mene 0rivremeno 0revarilo E a 1rCim 1a sam u tom
0o1ru@ju i0ak 0omalo stru@njak.
;oslje1nji 0rimjerak &-ONa koji sam vi1io "io je i je1an o1 naj"oljih. 9ilo je kasno
0oslije0o1ne5 a ja sam stajao u sjeni svoje ku<e u Colom"u i je1nom 0rijatelju 0oka'ivao
>eneru. J*o ?to je >enera lako vi1ljiva 0o jasnom 1anjem svjetlu uvelike i'nenaKuje ve<inu
lju1i5 i sama je 0o se"i o1ovorna 'a veliki "roj i'vje?taja o viKenju &-ONa.L
;oka'ao sam rukom sitnu5 "lje?tavu 'vije'1u visoko na 'a0a1nom ne"u5 oko @etr1eset
stu0njeva i'na1 skriveno sunca i rekao8 O+vo5 tamo jeTP
Moj 0rijatelj je u0erio 0rstom otovo 1eve1eset stu0njeva sjevernije i o1ovorio8 O&e5 neo
tamoTP &eko smo se vrijeme 0re0irali8 na0osljetku5 na moje najve<e 'a0re0a?tenje5 uvi1jeh 1a
>enera ima i1enti@no 1vojnika. &a ot0rilike istoj visini na sjevero'a0a1u stajala je sjajna5
ne0omi@na 'vije'1a.
&ekoliko kratkih trenutaka 0rivi1jela mi se astronomska slava koja <e me 1o0asti kao
otkriva@a Su0ernove Clarkea5 0a sam se u0itao @ime "ih 0otku0io 0rijatelja 1a osiuram
njeovu ?utnju. !atim sam 0otr@ao 0o telesko0 E i tajna je u"r'o "ila rije?ena.
9io je to lokalni meteorolo?ki "alon5 koji se 0u?ta svako 0oslije0o1neva ra1i mjerenja uvjeta
u ornjim slojevima atmosfere. >ise<i smireno5 moC1a #3 km i'na1 'emlje5 hvatao je
0oslje1nje 'rake 'ala'e<e sunca. Dolim okom ni na koji a na@in ne "iste moli ra'likovati
o1 >enere.
Moao "ih navesti jo? 1esetke 0rimjera i' vlastito iskustva. Svi se svo1e na ovo8 @ak i
stru@ni5 0o?teni o@evici mou "iti 0ot0uno 'ave1eni neo"i@nim o"jektima Jili 0ojavamaL na
ne"u. A i'vje?taj nestru@nih J@ak i ka1 nije iskrivljen u'"uKenjem ili 0re1rasu1omL 0ot0uno je
"e'vrije1an. 2a1 mi tko 0oku?a sao0<iti kako je je1nom
vi1io sjajan 0re1met koji se kre<e ne"om5 'amolim a 1a me is0ri@a i 0o"jenem. *o nije
neko tvr1olavo 0rotivljenje 0rosvje<ivanju ili moC1a lijenost. MoC1a je on 1oista vi1io
mati@ni "ro1 sa ;ro6ime Centauri kako se vra<a u svoju 0arkirali?nu or"itu5 no kako na0rosto
nema na@ina 1a se to 1okaCe ili o0ovrne o1"ijam u"iti vrijeme na na"rajanje tuceta
mou<ih o"ja?njenja.
.akle E ?to <emoR &-ONi su o'"iljan i fascinantan 0ro"lem. &eki o1 tisu<a vrsta moli "i
@ak E 0rem1a sumnjam u to E 1ovesti 1o 'na@ajnih 'nanstvenih otkri<a. Je1no u ?to sam u
0ole1u &-ONa 0rili@no siuran jest to 1a to nisu svemirski "ro1ovi. *akvo je tuma@enje
0revi?e naivno i eocentri@no.
Mislim 1a "i &-ONe tre"alo 1esetak ili vi?e o1ina5 ne'lonamjerno5 ostaviti 0o strani.
!anemarimo sve te stvari na ne"u i usre1oto@imo se samo na 'na@ajne i'vje?taje5 na O"liske
susrete tre<e vrsteP E koji su5 kao ?to svatko 'na5 susreti licem u lice s letjelicama ili "i<ima s
1ruih 0laneta. Ili <e se 0ojaviti5 ili ne<e5 a oko toa ima mnoo s0retnih laCi i histeri@ne
samoo"mane. , svakom slu@aju5 vrijeme <e nam na to o1ovoriti... moC1a.
MoC1a <e &-ONi je1nom nestati5 0o0ut sre1njovjekovnih vje?tica5 ka1 u njih vi?e nitko ne
"u1e vjerovao. *o "i "io 0rili@no uvjerljiv 1oka' 1a su oni sasvim 0siholo?ka 0ojava.
MoC1a <e se5 0ak5 0oka'ati 1a ih u'rokuje neka 1osa1 ne0o'nata 0ojava5 0o0ut kulaste
munje5 koja je jo? 0ot0uno neo"ja?njena i 'a koju neki ske0ti@ni 'nanstvenici tvr1e 1a ni ne
0ostoji. J>i1i 1vanaesto 0olavlje.L
Ili...
... Mislim 1a <u tu 0restati5 0o1sje<aju<i vas samo na 'nameniti afori'am J. 9. S. Sal1anea8
OSvijet nije samo @u1novatiji neo ?to a 'ami?ljamo E on je @u1novatiji neo ?to a
moCemo 'amisliti.P
#$#
&e"eske ne0o'nanice
, veli@anstvenoj knjiCnici *rinitv Colleea u Cam"ri1eu sa@uvana je Dervaseova kronika
n*he Chronicle ofDervaseL5 ukra?ena iluminiranim 0o@etnim slovima. &je'in je autor "io
re1ovnik samostana u' kate1ralu u Canter"urvju. O Civotu DervaNseovu malo se 'na5 osim 1a
se 'are1io ##IF5 na vrhuncu trai@no suko"a kralja SenriNka II i *homasa 9ecketa.
MeKutim5 neki o1 naj'animljivijih stu0aca u ruko0isu ne ovore o crkvenim i 1rCavni@kim
0oslovima5 neo o astronomskim 1oaKajima5 me1u njima i o 0omr@ini Sunca i o je1noj
s0ektakularnoj 0ojavi8 aurore "orealis J0olarno svjetlaL. &aj'animljiviji je5 meKutim5
i'vje?taj o neo"i@noj 0ojavi ?to se '"ila #8. li0nja ##B8 J0o julijanskom kalen1aruL8
O*e o1ine5 u ne1jelju 0rije svetkovine sv. Ivana 2rstitelja nakon 'ala'a sunca5 ka1 se mjesec
tek na'irao5 0et ili vi?e oso"a koje su sje1ile okrenute 0rema mjesecu "ile su svje1oci
0re1ivne 0ojave. &a ne"u je stajao "listav mlaKak i5 kao i uvijek u toj fa'i5 vr?ci su sr0a "ili
okrenuti istoku. O1je1nom se ornji ro rascije0io. I' sre1i?ta to 0rocije0a isko@ila je oru<a
"aklja5 "ljuju<i 0lamen5 uCareno uljevlje i iskre 0rili@no 1aleko. !a to vrijeme Mjese@ev je
tru0 0o1rhtavao kao o1 uCasa i E 1a se i'ra'im rije@ima onih koji su mi to 0ri@ali i vi1jeli
vlastitim o@ima E uvijao se 0o0ut ranjene 'mije. &akon toa vratio se u 0ravilan 0oloCaj. *a
se 0ojava 0onovila 1esetak i vi?e 0uta5 0lamen je 0o0rimao ra'li@ite iskrivljene o"like5 "e'
neko re1a5 a 0otom se sve smirilo. ;o?to su te 0romjene o"uhvatile cijeli
#$%
Mjesec5 o1 roa 1o roa5 to jest cijelu njeovu 1uCinu5 on je 0otamnio.P
;etoricu i' Canter"urvja tre"a u"rojiti u rijetku sku0inu lju1i koji u 0ovijesti astronomije
'au'imaju 0ose"no mjesto. , njoj su8 je1an ameri@ki "oata?5 je1an francuski seoski lije@nik5
nekoliko kineskih @inovnika i tri mu1raca ili maa5 jer svi oni 1ijele 'aje1ni@ko iskustvo E
"ili su svje1ocima 0ojave na ne"u tako kratkotrajne 1a se 0reostali svijet '"unio njenom
0riro1om5 ili je sumnjao 1a se uo0<e '"ila.
;ri@a o tom canter"urijskom viKenju ostala je 'a ono nekoliko u@enih lju1i koji su na nju
nai?li fascinantna ali 'aonetna neo"i@nost. Samo je Dervaseova 0otvr1a 1a su Osa1a?njem
0iscu taj i'vje?taj is0ri@ali lju1i koji su 1oaKaj vi1jeli vlastitim o@ima i s0remni su 'a0rise<i
svojom @a?<u 1a u ornjoj 0ri@i ni?ta nisu 1o1ali ili i'misliliP s0rije@ila 1a je ne 0rolase
0ot0unom i'mi?ljotinom. !a0ravo5 ta je e0i'o1a mnoostruka rijetkost5 jer ne samo 1a u
1revnoj knjiCevnosti nema nije1no o0isa sli@noa astronomsko 1oaKaja5 neo je to
'aonetka koja "i na0osljetku E nakon osam stotina o1ina E mola "iti o"ja?njena.
Je1no 1ana sre1inom #$B3Ntih 1r Jack 9. Sartun s .rCavno njujor?ko sveu@ili?ta u Ston4
9rooku 0relistavao je neku knjiu i nai?ao na kratak s0omen Dervaseova i'vje?taja o
neo"i@nom 1oaKaju koje su vi1jela 0etorica i' 2enta. 2ako a
.esno8 ;omr@ina Sunca. !a vrijeme 0omr@ine u #8B8. astronom James Watson ule1ao je
ne"esko tijelo O... koje je5 0o mojem mi?ljenju5 ne1voj"eno 1uotraCeni >ulkanP.
Mjese@ev krater ODior1ano 9runoP kojea su nastajanje o1ine ##B85 moC1a5 0romatrala
0etorica i' 2enta
je to 'ainteresiralo5 Sartun je 0otraCio cjelovit tekst Dervaseove kronike. Him je 0ro@itao
0oje1inosti o tome kako je Mjesec i'le1ao5 shvatio je ?to "i one mole 'na@iti. ;onaj0rije je
o1"acio svaku mou<nost 1a su svje1oci vi1jeli ne?to ?to se nije '"ilo na Mjesecu neo u
!emljinoj atmosferi5 moC1a kao re'ultat slojeva o"laka ili oluje5 ili ulaska meteorita u
vi1okru o@evi1aca5 i to 'ato ?to se u i'vje?taju s0ominje samo Mjesec5 a ne i o"laci ili
nevrijeme. *ako je Sartun moao o"jasniti 0ojavu u DervaNseovu i'vje?taju kao olemu
eks0lo'iju na 0ovr?ini Mjeseca. 9ila je to misao 'a koju je on o1li@no kvalificiran5 "u1u<i 1a
se veliki 1io njeova ra1a na &e: )ork State ,niversitv sastojao o1 0rou@avanja kratera
meteoritsko 0orijekla na !emlji. Re@eniN
#$G
com 'a re@enicom5 Dervaseov je i'vje?taj 0oja@ao njeovo uvjerenje8 Oornji ro se
rascije0ioP uka'ivalo je 1a je u1ar 0roi'veo 0ra?inu ili o"lak koji su 'asjenili 1io Mjese@eva
sr0a o1 0ole1a 0romatra@a na !emljiM Ooru<a "aklja... "ljuju<i vatru5 uCareno uljevlje i
iskreP uka'ivalo je 1a su se oslo"o1ili 0linovi ili teku<ine ka1 se 0ovr?ina ras0rsnula i 1a su
0linovi oko 0o1ru@ja eks0lo'ije o"likovali 0rivremenu OatmosferuP5 ?to je molo u'rokovati
1a Mjesec i'le1a kao 1a se uvija ili tr'a O0o0ut ranjene 'mijeP. ;rem1a se neke o1 0ojava5
kako su ih is0ri@ali svje1oci5 nisu mole lako o"jasniti5 Sartun je vjerovao 1a su lju1i i'
##B8. moC1a "ili je1inim svje1ocima stvaranja olemoa kratera na Mjesecu. *a1a se javilo
0itanje8 1je se to to@no '"ilo i 0ostoji li na tom mjestu. Sartun je 'nao u kojoj je fa'i "io
Mjesec #8. li0nja ##B88 "io je vrlo mla1 E samo tanak sr0 na ne"u E koji je suCavao
mou<e 0o1ru@je eks0lo'ije. Dervaseov i'vje?taj 0ruCao je o"ilje 1o1atnih 0oka'atelja. -ju1i
i' 2enta su uo@ili 1a se neo"i@an 1oaKaj '"io na Osre1i?njoj to@kiP Oornje roa mla1o
MjesecaP i Sartun je i'ra@unao 1a "i to 'na@ilo ne1je "li'u ?irine GAg S i 1uCine $3g I. *o
?to se toliko toa sa !emlje vi1jelo olim okom 0oka'ivalo je 1a je 0romjer o"laka u'vitlano
eks0lo'ijom morao "iti ve<i o1 I3 milja Jstotinu kilometaraL i 1a 0romjer kratera mora "iti
najmanje ?est milja J#3 kmL5 okruCen 1uim O'rakamaP svijetlih krhotina.
S najnovijim fotorafijama ?to su ih snimili lunarni or"iteri i misije A0ollo5 Sartun je traao
'a kraterom koji "i 0ristajao njeovim teoretskim 0rora@unima8 morao se nala'iti ne1je u
0o1ru@ju i'meKu ?irine o1 F3g 1o I3g S i 1uCine o1 BAg 1o #3Ag I5 s 0romjerom ve<im o1 ?est
milja J#3 kmL i okruCen svijetlim 'rakama. I 1oista aje na?ao8 na FIg S i #3Fg I nala'io se
krater 0romjera oko #% milja J%3 kmL
Dior1ano 9runo5 na'van 0o filo'ofu i' ?esnaesto stolje<a. &a stotine milja okolo njea "ili
su jasni 'nakovi snaCne eks0lo'ije5 svijetle 'rake i'a'vane o1ra'om svjetla na @estice 0ra?ine
o1 kojih se je1na 0ruCa najmanje BA3 milja J#%33 kmL5 i jasno je vi1ljiva na fotorafijama
&ASANe. &a najve<e @u1o5 0etorica i' 2enta vi1jela su #8. li0nja ##B8. vlastitim o@ima
0roces 0ro"ijanja je1noa olemo kratera na 0ovr?ini Mjeseca i 'a"iljeCili a 'a 0otomstvo.
Sartun je na0omenuo8
O... , "ilo kojem tritisu<uo1i?njem ra'1o"lju Jru"a 0rocjena 'a uku0nu 'a"iljeCenu
0ovijestL5 mou<nosti su oko je1an 0rema tisu<u 1a <e se "ilo 1je na Mjesecu '"iti ne?to
sli@no. I'le1i 1a 'a nas "u1e sa@uvana 'a"iljeC"a o takvom 1oaKaju jo? su manjiM samo se
vi1i 0olovica Mjeseca5 0romatranja se ne mou o"avljati ne0restance5 ona koja su o"avljena
moC1a nisu 'a"iljeCena5 a 'a"iljeCeni 0o1aci moC1a nisu sa@uvani. ,kratko8 vjerojatnost 1a
<emo 1o"iti o0is svje1oka je1ne eks0lo'ije 0romjera %3 milja5 strahovito je malena.P
Romanti@ni 0lanet
.ok je ve<ina astronomskih kolea Jacka Sartuna sulasna 1a je njeovo tuma@enje
Dervaseove O@u1esne 0ojaveP vjerojatno to@no5 u 0ole1u 0ojave koju je 0oslije0o1ne %I.
oCujka #8A$. uo@io francuski seoski lije@nik -escar"ault takva je1no1u?nost ne 0ostoji.
-escar"ault5 koji je imao 0raksu u seocetu Oreresu5 oko stotinu kilometara o1 ;ari'a5 "io je
revan astronom amater 0a je na svojoj ku<i i'ra1io mali o0servatorij. *o oCujsko
0oslije0o1neva #8A$. ukrao je nekoliko minuta o1 0osla 1a "i 0romatrao Sunce. .ok a je
le1ao kro' telesko05 o0a'io jfe ne1aleko ornjea lijevo ru"a Sun@eva 1iska to@ku koja se
n
-escar"aultov o0servatorij u Oreresu
0olaano s0u?tala. Dle1ao je o0@injen5 "u1u<i 1a je kao iskusan astronom 'nao 1a ta to@ka
ni0o?to nije Sun@eva 0jea. &a Calost5 u"r'o su a 0o'vali 1a 0rele1a je1no "olesnika.
MeKutim5 ka1 se vratio to@ka je jo? "ila tamo i 0olaano se 0omicala ni'a Sunce. -escar"ault
ju je 0romatrao nekoliko sati5 1ok nije nestala.
*ek je u 0rosincu lije@nik shvatio 1a je to ?to "ija?e vi1io moC1a astronomsko otkri<e
sen'acionalno 'na@enjaM ta1a je5 naime5 ule1ni francuski astronom5 ,r"ain Jean Jose0h
-everrier o"javio teoriju o tome 'a?to se 0lanet Merkur ne 0ona?a onako kako je to 0re1vi1io
Sir Isaac &e:tonM ne?to a je5 @ini se5 ometalo 1ok je kruCio ne"om. -everrier je tvr1io 1a
Merkur ometa ne0o'nato tijelo koje leCi i'meKu njea i Sunca. *a se teorija nije mola tek
tako o1"aciti5 jer je -everrier trinaest o1ina 0rije "io 0re1vi1io 0oloCaj 0laneta &e0tuna5 a ti
su njeovi 0rora@uni 1oveli 1o otkri<a &e0tuna.
2a1 je 1r -escar"ault @uo 'a -everrieNrovu teoriju5 shvatio je 1a je crna to@ka koju je
0roteklo oCujka vi1io 0utovati 0ovr?inom Sunca moC1a u0ravo to tijelo koje ometa Merkur.
, svojoj naivnosti5 o"avijestio je slavno astronoma o onom ?to je "io vi1io5 i to 1o u tan@ine.
O"jasnio je 1a 1ota1 o tome ?to je o0a'io nije htio
#$A
,r"ain -everrier5 lijevo J#8##E#8BBL. &akon ?to je otkrio 0lanet &e0tun francusko je
astronoma 0rimio -uj Fili0.
nikome ovoriti 'ato ?to nije us0io 0onovno vi1jeti istu 0ojavu kako "i 0otvr1io 1aje 0rvotno
o0aCanje "ilo to@no.
-everrier je o1mah krenuo i' ;ari'a5 1a is0ita lije@nika. 2a1 je o1 naj"liCe Celje'ni@ke
0ostaje5 nakon #$ kilometara 0je?a@enja5 stiao 1o ku<e 1ra -escar"aulta5 -everrier E koje
je netko o0isao kao Onajneulju1niNje @ovjeka u 0ovijestiP E ve< je ki0io o1 "ijesa. Susret
koji se 'atim o1irao slikovito je o0isan u je1nom astronomskom 0riru@niku i' 1evetnaestoa
stolje<a8
OStiav?i 1o ku<e skromna i su'1rCljiva lije@nika5 -everrier se nije ni 0re1stavio neo je
na0re@ac i najautoritativnijim lasom 0o@eo8 (>i5 os0o1ine5 1akle5 tvr1ite 1a ste o0a'ili
me1umerkurski
0lanetM 0o@inili ste teCak 0ro0ust ?to ste svoje o0aCanje tajili 1evet mjeseci. ,0o'oravam vas
1a sam 1o?ao ovamo kako "ih ocijenio va?e namjere i 1oka'ao 1a ste "ili ne@asni ili
0revareni.( -ije@nik je ta1a o"jasnio ?to je vi1io i 1o u 0oje1inosti o0isao svoje otkri<e.
S0omenuo je ru" na@in koji je 0rimijenio 1a "i utvr1io vrijeme 0rvo kontakta5 a astronom je
u0itao kakvim se kronometrom sluCio. ;riro1no5 osu0nuo se ka1 je lije@nik i'vukao olem
starinski sat s o"i@nim ka'aljkamaM iako vjeran 0ratilac na o"ilascima "olesnika5 taj "i sat
te?ko mola "iti 'a1ovoljavaju<a kvalifikacija 'a i'voKenje tako osjetljivo 0okusa.
;oslje1ica8 -everrier5 o@ito 'aklju@iv?i 1a je @itav slu@aj 0o1vala ili 'a"una5 uskliknuo je malo
0rija'nije8 (Uto5 s tom starom urom koja 0oka'uje samo minute usuKujete se ovoriti o
ocjenjivanju sekun1iR Moje su sumnje ve< i 0revi?e 1o"ro osnovaneX &a ovo mu je -escarN
"ault o1ovorio 1a ima klatno kojim je "rojao sekun1e. I'vukao aje i 0oka'alo se 1a se ono
sastoji o1 kule o1 "jelokosti 0rive'ane o svilenu nit. O"jesio je nit o @avao i.'anjihao E a sat
je 0oka'ao 1a klatno otovo to@no otkucava sekun1e. -everrier se 0otom @u1io kako je
utvr1io "roj sekun1i ka1 nema ni@e Uto "i ih "iljeCilo5 a -escar"ault je i'javio 1a to nije
nimalo te?ko5 jer je navikao (0i0ati "ila i "rojiti otkucaje(5 0a moCe s lako<om je1nak 0ostu0ak
0rimijeniti na klatno.P
I tako se is0itivanje nastavilo8 lije@nik je 1onio svoj telesko0 na 0rele15 'aje1no s
oriinalnom "ilje?kom o 0ojavi5 sa1a O0rekritom ma?<u i lau1anumomP. Utovi?e5 1r
-escar"ault je 0rora@une o u1aljenosti 0laneta o1 Sunca is0isao na 1asciM naime5 kako mu je
manjkalo 0a0ira5 -escar"ault je o"i@avao svoje ra@une "iljeCiti na 1asci i 0oslije ih je uklanjao
"lanjanjem 1a "i na@inio mjesto 'a nove. &a0osljetku je
#$I
-everrier sa'nao ono ?to je Celio i vratio se u ;ari'5 1a o"javi otkri<e.
2ako se molo 0ret0ostaviti5 ono je i'a'valo u svijetu sen'aciju i astronomi su Celjno @ekali
0riliku 1a na svoje o@i vi1e novi 0lanet5 koji je -everrier okrstio >ulkanom. *ako su5 i'meKu
%$. oCujka i B. travnja #8I35 otovo o1inu 1ana nakon -escar"aultova o0aCanja5 telesko0i
svijeta "ili ne0restance u0ereni u Sunce5 u jalovoj na1i 1a <e se >ulkan 0ojaviti kako je to "ilo
0re1viKeno astronomskim 0rora@unima. &o5 0lanetu ni traa.
;rofesionalni astronomi osje<ali su se neuo1noM neki su javno i'ra'ili sumnju 1a >ulkan
uo0<e 0ostoji. ,s0rkos tome5 -everrier je i 1alje i'raKivao 0o1ro"ne 0rora@une o 0lanetu koji
sam nika1 nije vi1io. ;ovremeno "i iskrsli kakvi i'vje?taji amatera5 0o0ut ono ?to a je 1ao
Richar1 Covinton a o"javio list Scientific American u Sje1injenim Ameri@kim .rCavama8
O*a1a sam Civio na 0o1ru@ju WashinNtona i na1le1avao neke ra1ove u 0reriji5 nekoliko
milja o1 Fort >ancouvera na rijeci Colum"iji. , 1aljini se u'1i'ao 0laninski lanac i'a kojea
se sunce nala'ilo na visini o1 oko F3g na1 o"'orjem ka1 me neki 1je@ak u0itao ?to
James Watson i *homas +1ison "ili su meKu onima koji su o1ine #8B8. 0romatrali 0omr@inu
Sunca kraj Ra:linsa u W4ominu
&+9+S2+ &+;O!&A&IC+
se to 1oaKa sa Suncem. ;ole1av?i u Sunce5 ule1ao sam je1an 0lanet E savr?eno okrulu5
1o"ro omeKenu tamnu mrlju... ;romatrao sam je telesko0om 1ok se kretala 1o ru"a5
'ale1avaju<i u nj u vrlo kratkim ra'macima samo s 1jelomice stisnutim o@ima.P
*akvi su i'vje?taji "ili rijetki i nisu us0jeli uvjeriti astronome. Do1ine #8BB. -everrier je umro
ne ostvariv?i svoje am"icije 1a 0otvr1i 0ostojanje >ulkana E i njeovo je 'alaanje 'a to "ilo
1iskre1itirano. MeKutim5 #8B8. o1ine E ka1 su 1va 0rofesionalna astronoma i'vijestila 1a su
u li0nju5 'a vrijeme 0omr@ine Sunca5 vi1jela >ulkan E naaKanja su oCivjela.
;rvi je "io James C. Watson sa sveu@ili?ta Ann Ar"or u Michianu5 koji je 1ota1 otkrio
mnoe asteroi1e. 2ako a je >ulkan "io strastveno 'ainteresirao5 o1lu@io je 1a a traCi 'a
0omr@ine SuncaM o1uvijek je 0omr@ina naj"olja 0rilika 1a se vi1e tijela "li'u Suncu5 jer se
ta1a i ona najmanja i najtamnija isti@u nasu0rot 0otamnjeloj 0lo@i. I tako se '"ilo 1a je James
C. Watson u ljetu #8B8. ot0utovao u 9a1lan1s5 u 1rCavi W4omin5 u 0re1io s koje <e E
kako je i'ra@unao E naj"olje vi1jeti 0omr@inu. !austavio se na 0ostaji Celje'nice ,nion
;acific koja se 'vala Se0aration5 #F milja J%# kmL 'a0a1nije o1 ra1i<a Ra:linsa. *o mjesto
vi?e ne 0ostojiM 0reostala su samo 1va kamena
NiliT
&+9+S2+ &+;O!&A&IC+
telesko0ska 0ostolja5 'ara?tena travom. MeKutim5 u li0nju #8B8. Se0aration je "ila vrlo
0rometna 0ostajaM tamo nije stiao samo Watson5 1a "i 0romatrao 0omr@inu5 neo i
eks0e1icija ameri@ke mornarice 'a 0romatranje 0omr@ine koja je taj 0re1io o1a"rala 'a svoj
loor i koju je 0re1vo1io Simon &e:com"5 u to vrijeme je1an o1 vo1e<ih astronoma.
Watson je 0ostavio svoj telesko0 u malu u1u"inu u' Celje'ni@ku 0ruu5 ne1aleko telesko0a
ostalih astronoma. SnaCno je 0uhalo i tre"alo je 0o1i<i 'aklone 0rotiv vjetra 1a "i se telesko0e
'a?titilo o1 0ra?ine5 ali ka1 se 0ri"liCio trenutak 0omr@ine5 vremenske su 0rilike 'a
0romatranje "ile 0ovoljne. 2a1 je Sunce na nekoliko kratkih minuta 0ot0uno nestalo5
astronomi su se uCur"ali 1a o"ave 0romatranja koja su naumili. &ekako na 0ola 0omr@ine
Watson je i'nena1a u 'vijeCKu Raka 'amijetio 1va o"jekta kojih nije "ilo na njeovim
astronomskim kartama. Ostavio je telesko0 i otr@ao 1o 0rofesora &e:com"a5 traCe<i 1a i on
0otvr1i 1a ih je vi1io. &o vrijeme je isticalo i &e:com"5 koji nije vjerovao u >ulkan5 kratko
se otresao na Watsona i 0ro1uCio svojim 0oslom. *ek mnoo o1ina 0oslije Watson je otkrio
1a nije samo on ne?to vi1ioM ta1a su se u 'nanstvenim @aso0isima 0o@ela 0ojavljivati 0isma
1ra -e:isa S:ifta i' Rochestera5 u 1rCavi &e: )ork. Je1no je o1 njih 0o@injalo8 O!a 0rotekle
0omr@ine Sunca5 u nje'inoj totalnoj fa'i5 o0a'io sam E u .enveru5 u Colora1u E ne"esko
tijelo koje nije u"iljeCeno u Arelan1erovim kartama. ;o mojem mi?ljenju to je5 ne1voj"eno5
1uo traCeni >ulkan.P
Sam Watson se 0roslavio5 novine su 0o'1ravljale njeovo otkri<e. I 'nanstveni @aso0isi Curili
su 1a @estitaju njemu i S:iftu8 *he O"servator45 na 0rimjer5 u svojim i'vje?tajima o 0omr@ini
nije nimalo sumnjao O1a je veliko 1ostinu<e 0rofesora Watsona i . S:ifta "ilo otkri<e ono
?to je5
kako se @ini5 1uo traCeni 0lanet koji se is0rije@io i'meKu Merkura i SuncaP. MeKutim5
ne1uo 'atim 1o?lo je 1o kriti@ke reakcije i 1o #883. E ka1 je Watson umro o1 u0ale 0lu<a5
1ok je ra1io telesko0 1a "i nastavio 0otrau 'a >ulkanom E ve<ina je astronoma "ila
uvjerena kako je u Celji 1a 1okaCe 0ostojanje ne0o'nata 0laneta 'vije'1u *he tu Cancri
'amijenio 'a >ulkan. ;rem1a je nakon Watsona nekoliko 0rofesionalnih astronoma traalo 'a
>ulkanom5 nije1an nije ule1ao taj 0lanet koji im je u0orno i'micao. 2a1 je #$#A. Al"ert
+instein o"javio svoju O0<u teoriju relativiNteta5 o"ja?njena su @u1na o1stu0anja Merkura
koja su 0otakla -everrierovu 0rvo"itnu teoriju8 o1stu0anja u 0utanji to 0laneta u'rokovalo je
Sun@evo ravitacijsko 0olje. Hinilo se 1a je -everrierov san E 1a 0ronaKe 0lanet i'meKu
Merkura i Sunca E mrtav. 9ritanski amaterNastronom RiNchar1 9aum5 koji je 0o1ro"no
0rou@io 0ri@u o >ulkanu5 vi1i je ovako8
O&eki astronomi s kraja 1evetnaesto stolje<a na'vali su a Romanti@nim 0lanetom. Mislim
1a su imali 0ravo. 9io je to romanti@ni 0lanet E 1ivna romanNsa... moli "ismo re<i5 0o0ut
0otrae kakvo astronoma 'a svetim ralom. Ali5 mimo toa5 nije "ilo ni@e. 9ilo je kao 1a
nam se ne"esa ne0restano ruaju. MoCemo vje@no traCiti traove >ulkana na ne"u5 ali su ti
traovi utvareM utvare i ni?ta vi?e.P
MeKutim5 kako je +instein 1oka'ao 1a je -everrierova teorija 1a Merkur ometa neki 1rui
0lanet "ila 0ore?na5 ?to je on1a vi1io 1r -escar"aultR >jerojatno je u njeov vi1okru u?ao
je1an o1 manjih 0laneta na nekoj ekscentri@noj or"iti5 koji 0ostoje i'meKu Marsa i Ju0itera5 i
seoski je lije@nik 0ore?no 0rotuma@io njeovo mjesto u Sun@evu sustavu i 0ret0ostavio 1a
leCi i'meKu Merkura i Sunca. S 1rue strane5 moC1a je to i0ak "io nov 0lanet. ;romatraN
#$8
&+9+S2+ &+;O!&A&IC+
nje 0omr@ine Sunca 1anas je vrlo usavr?en 0osao. Astronomi vi?e ne 'ure u 'amra@eno Sunce
u'"uKeno se na1aju<i 1a <e uo@iti ?to o1 neo"i@na8 sa1a u0otre"ljavaju kamere i 0otom u
miru i "e' Cur"e 0rou@avaju snimke. 2a1 je 0rou@avao takvu vrst snimaka na@injenih 'a
0omra@enja u 9ra'ilu #$II. i u Meksiku i Sjevernoj 2arolini #$B35 ameri@ki 'nanstvenik 1r
Senr4 C. Courten i' .o:lin Colleea na -on Islan1u 'amijetio je o1reKeni "roj sitnih
svjetlosnih traova koje su5 kako on misli5 mola ostaviti samo mala tijela u "li'ini Sunca.
*raovi su "ili vrlo "lije1i5 ali je Courten o1"acio mou<nost 1a su to O2o1akove 'vije'1eP5
kako su astronomi na'vali re?ke u samim fotorafskim 0lo@aN
Dolemi kanjon >alles Marineris5 koji se 0ruCa otovo tre<inom o0sea 0laneta MarsaM moC1a
je1an o1 -o:ellovih OkanalaP.
(i 8f.
,f. `
ma. ;otraa 'a >ulkanom uni?tila je mnoi ule15 0a je Courtenov 0ristu0 o0re'anM i0ak5
sklon je 0ri'nati 1a je moC1a snimio ostatke nekoa malo 0laneta koji se ras0ao ne1avno. *o
ne "i "io 0lanet koji je traCio veliki -everrier5 kako "i 0otvr1io svoje teorije o @u1nom
0ona?anju Merkura5 ali je to moC1a "ila ona mala crna to@ka koju je uo@io skromni seoski
lije@nik u Francuskoj ono 0roljetno 0oslije0o1neva #8A$5 ka1 se ro1ila je1na o1
naju'alu1nijih 0otraa u 0ovijesti astronomije8 0otraa 'a 0lanetom >ulkan.
Mar sovi kanali
.ok su ras0re oko >ulkana "ile ulavnom orani@ene na stranice 'nanstvenih @aso0isa5 saa
o Marsovim kanalima 1esetlje<ima je 0unila naslovne stranice svjetsko tiska. Do1ine #8BB.
talijanski astronom Diovanni Schia0arelli i'vijestio je o 0ojavi koju je uo@io 0rou@avaju<i
Mars ka1 je "io u o0o'iciji5 u naj0ovoljnijem 0oloCaju 'a 0romatranje. On je 'amijetio 1a
0ovr?inu 0laneta 0rekriva mreCa linija. I 1rui su to 0rimijetili 0rije Schia0arellija ali *alijan
ih je vi1io jasnije i njeov je i'vje?taj o canali E kako ih je na'vao E i'a'vao tek "lau
sen'aciju. *ek su o1ine #8$G. E 0osre1stvom ;ercivala -o:ella E 0ostali vijest s
naslovnih stranica novina.
Do1ine #8$%. -o:ell5 revan astronom koji je naslije1io 0rili@an imetak5 @uo je 1a
Schia0arellijev vi1 0o0u?ta i 1a *alijan ne<e mo<i nastaviti svoja 0rou@avanja Marsa. -o:ell
je o1lu@io 1a ne samo oso"no nastavi lov na canali5 neo i 1a u tu svrhu i'ra1i 0ose"an
o0servatorij. >rijeme je "ilo kratko5 jer se u listo0a1u #8$G. Mars tre"ao na<i u oso"ito
0ovoljnom 0oloCaju 'a 0romatranje. &e0okole"an5 -o:ell je 0oslao svoje 0omo<nika 1a u
cijeloj Ari'0ni is0ita atmosferu i 0ronaKe 0re1io u kojem se no<u na ne"u ne o1raCavaju
svjetla ra1ova i koji je na velikoj
#$$
&+9+S2+ &+;O!&A&IC+
Ameri@ki astronom ;ercival -o:ell
na1morskoj visini5 tako 1a 'rak "u1e ?to @i?<i. Re'ultat8 -o:ell je o1lu@io 0o1i<i o0servatorij
u Osjajnoj "orovoj oa'i FlaNstaffa5 usre1 ari'onske 0ustinjeP. *u je5 i'na1 ra1i<a5 i'ra1io
svoju 'vje'1arnicu. , listo0a1u #8$G. Crveni je 0lanet 1o?ao u fokus novo telesko0a na
MarsoNvom "rijeu i -o:ell je o1mah moao ras0o'nati linije koje je 0rije 0etnaest o1ina
o0isao Schia0arelli. ;omislio je 1a je je1an o1 sretnika jer a je vi1 sjajno sluCio5 kao ?to je
0oslije na0isao8
O&e moCe svatko na 0rvi 0ole1 vi1jeti te njeCne linije5 @ak ni ka1a mu ih 0okaCeteM a 1a "i se
uo@ile sitnije 0oje1inosti5 0otre"no je iskusno i 1o"ro oko5 te 0romatranje u naj"oljim uvjetiN
%33
ma. MeKutim5 ka1 se ovako 0romatra5 0ovr?ina 0laneta 0o0rima naj@u1novatiji i'le18 kao 1a
je cijela 0rekrivena 0au@inom5 nalik 0aukovoj mreCi na travi u 0roljetno jutro. MreCa finih
linija 0rostire se 0reko njea i 0ole1amo li 0aCljivo5 vi1jet <emo 1a o"uhva<a kulu o1
je1noa 0ola 1o 1ruoa. Dlavna je ra'lika i'meKu nje i 0au@ine u veli@ini5 i u tome ?to je
'amr?enija5 ali o"je su savr?enstvo eometrijske lje0ote. Jer5 linije su5 0romatrane
0oje1ina@no5 je1nolike ?irine5 0relije0e i vrlo 1ua@ke. *o su Marsovi kanali.P
-o:ellova tehnika "ila je 1a ono ?to vi1i kro' telesko0 o1mah i nacrta5 0a su njeove "ilje?ke
E i 1anas sa@uvane u Flastaffu E 0une si<u?nih i finih crteCa Mar Sove 0ovr?ine. *i su
crteCi "ili temelj 'amr?enih karata sustava Marsovih kanala koje je -o:ellov o0servatorij
o"javljivao 'a njeova Civota. MeKutim5 samo 0romatranja nisu "ila 1ovoljna i 'ato je -o:ell
E 0o?to je nekoliko tje1ana 0rou@avao 0lanet E formulirao neo"i@nu teoriju 1a o"jasni
0ostojanje kanalaM nje se 1rCao 1o kraja Civota. ,0otrije"iv?i rije@ canali5 Schia0arelli je
'a0ravo Celio re<i 1a linije koje je 'amijetio na Marsu mou "iti kanali. &o -o:ellovo je 1o"a
"ilo 1o"a i'ra1nje velikih kanala E Sueski5 i'raKen #8I$5 jo? je "io je1no o1 mo1ernih
svjetskih @u1a E i -o:ell je insistirao 1a su i to ?to je Schia0arelli otkrio kanali koje je
i'ra1ila neka Marsovska civili'acija.
-o:ell se naj0rije 'a1ovoljio @injenicom 1a je Mars nastanjenM 0romjenljiv i'le1 ono ?to je
smatrao 0olarnim le1enim 0okriva@em uvjerio a je 1a 0lanet ima atmosferuM 0lavu vr0cu5
koju je s vremena na vrijeme uo@avao ne1aleko 0olova5 smatrao je vo1om5 a tamna5
0lavo'elena 0o1ru@ja koja su u ra'li@ito o1i?nje 1o"a "ila inten'ivnija i 0otom "ljeKa "ila su5
"e' sumnje5 raslinje. >e< samo -o:ellovo mi?ljenje 1a "i Mars moao "iti nastanjen
"ilo je revolucionarno5 ali nije ono 'aro"ilo ma?tu javnosti E "ila je to njeova teorija 1a su
kanali 0oslje1nji krik osuKene Marsovske civili'acije koja se "ori 'a o0stanak 1ok 0ustinja
sve vi?e osvaja 0lanet.
-o:ell je vjerovao 1a su svi 0laneti ulavnom slije1ili je1nak tijek evolucije E o1 rano
stu0nja ka1 je tlo "ilo 1ovoljno svjeCe i 'eleno 1a omou<i Civot 0reko ra'1o"lja ka1 su se
0ustinje 0ro?irivale i 0usto?ile velike 1ijelove 0laneta5 1o vremena ka1 se "eCivotan5 0ust
0lanet okre<e u svemiru. , Sun@evu sustavu tri su 0laneta 0rimjerom 0oka'ivala ono ?to je on
1oka'ivao8 Mjesec je "io mrtav 0lanet5 !emlja koja je vrvjela o1 Civota 'elen5 a Mars je
umirao. 2anali su se 0ojavili na Marsu 'ato ?to su njeovi stanovnici shvatili 1a mou
0reCivjeti samo on1a ako 0lanet navo1njavaju vo1om i' 0oslje1nje i'vora E 0olarno le1a.
.a "i to ura1ili5 Marsovci su konstruirali 'amr?enu mreCu kanala 1ua@ku tisu<e milja kojom
su o"uhvatili cijeli 0lanet5 0ove'uju<i oa'e ?to su im 0oslje1nje uto@i?te Civota. MeKutim5
-o:ell je "io o0re'an i nije 0retjerao u naaKanju5 0a je o1"io 1a o0i?e 'na@ajke samih
Marsovaca.
Svojom teorijom -o:ell je 0rorokovao !emljinu "u1u<nost8 na njoj se 0ustinje
.io -o:ellove karte Marsa
&+9+S2+ &+;O!&A&IC+
0o0ut Sahare ?ire i samo je 0itanje vremena ka1 <e @ovje@anstvo 'ate<i ono ?to je Marsovce
ve< 'a1esilo. O&e samo 1a su tamo 0ustinjski 0ojasiP E 0isao je o Marsu E Oneo je cijela
0ovr?ina osim morskih 1na 0retvorena u 0usto?. ;et osmina 0ovr?ine sa1a je suha 0ustinja5
koju 0ovr?inska vlaa ili o"laci ne s0a?avaju o1 sterilnosti. Onako ooljela5 nemilosr1no je
i'loCena Carkom suncu5 ne'a?ti<ena ikakvom sjenom.P Su1"ina Marsa "ila je 'a0e@a<ena8
OIsu?ivanje 0laneta ne'austaviNvo <e se nastaviti5 sve 1otle 1ok na njeovoj 0ovr?ini ne "u1e
vi?e mou< ni ma kakav o"lik Civota. >rijeme <e a5 0olaano ali siurno5 uasiti. 2a1
nestane i 0oslje1nje iskre Civota5 0lanet <e se mrtav vrtjeti u svemiru5 a njeova evolucijska
karijera 'auvijek <e 'avr?iti.P 9u1u<nost !emlje ve< je "ila jasna8 O;rou@avanje Marsa
1oka'uje 1a taj 0lanet u o1nosu na !emlju ima neku vrst 0roro@ansko 0oloCaja. On ne samo
osvjetljava na?u 0ro?lost5 neo i 0rori@e na?u "u1u<nost.P
Javnost je u"r'o osvojila -o:ellova so@na 0ro'a i svijet je s0o0a1ala marsomaNnija svaki 0ut
ka1 je 0lanet 1o?ao u 0ovoljan 0oloCaj 'a 0romatranje. -o:elloNva su 0re1avanja "ila
masovno 0osje<ena lju1ima Celjnim 1a @uju novosti o trai@noj "or"i svojih 0lanetarnih
susje1a5 a i'1ava@i novina i njihovi @itaoci navalili "i na svaki novi crteC i kartu kanala
o"javljene u
G
&+9+S2+ &+;O!&A&IC+
o0servatoriju na Marsovu "rijeu. 2ako su o1ine 0rola'ile5 0oka'ivalo se 1a su 0oje1inosti
sustava kanala sve 'amr?enije8 stalno su nicali novi kanali5 1vostruki kanali i njihove
ra'vo1ne to@ke. 2ako su karte 0ostajale kom0liciranije5 tako se i teorija sve vi?e ra'raKivala8
konstrukcija mreCe5 tvr1io je -o:ell5 mora 1a je 'ahtijevala na0or cijelo stanovni?tva5 ?to
1oka'uje 1a je Mars uto0ija mira i ra1a.
MeKutim5 astronome je "ilo teCe uvjeriti u sve to5 na0rosto 'ato ?to ih je "ilo vrlo malo koji su
te kanale uo0<e vi1jeli5 a 0ootovu ne u takvom o"ilju kakvo je vi1io -o:ell. Hak se i
An1re: .oulass E -o:ellov 0omo<nik koji je su1jelovao u 0o@etnim 0romatranjima E
1ok je motrio kro' telesko0 i crtao ra'vojni sistem5 0o@eo 0itati nije li to sve samo 0siholo?ka
0ojava. ;oku?ao je 0rou@avati 0lo@e 0oloCene milju 1aleko o1 telesko0a5 traCe<i na njima
'nakove sli@ne onima naKenim na 0lanetu. *a i 1rua istraCivanja 0ove<ala su njeove
sumnje5 0a je na0osljetku na0ustio FlaNstaff. .rui su astronomi "ili uvjereni 1a Marsovi
kanali 0ostoje samo u o@ima njeovih 0romatra@a i otvoreno su to ovorili. &eki su vjerovali
1a je re?ka u telesko0u5 a je1an o1 njih E +nle' +. W. Maun1er E i'veo je u Ro4al
Sos0ital School u lon1onskom Dreen:ichu 0o1ro"no ra'raKen 0okus5 kako "i is0itao jesu li
kanali o0ti@ka ilu'ija. O1a"rao je so"u s 1o"rim 0riro1nim osvjetljenjem i 'atraCio o1 u@enika
1a sa 'i1a na su0rotnoj strani 0rostorije o1 kojih su "ili ra'li@ito u1aljeni5 0recrtaju crteCe.
,@enici nisu 'nali 1a ti crteCi 0re1stavljaju linije nacrtane na kartama Marsa. Mnoi su crteCe
0recrtali 0rili@no vjerno5 ali neki su 0oje1ine 1ijelove s0ojili ravnim linijama. Maun1erovi
o"javljeni re'ultati 0oka'uju 1a je on "io uvjeren 1a
Okanali Marsa u nekim slu@ajevima mou "iti... ranice tonova ili sjena5 ali
A. +. .oulass u ku0oli Clarkova refrahtora o1 %G in@a u Flastaffu
1a su u ve<ini slu@ajeva je1nostavno s0oj koji oko i'vo1i ka1 0ove'uje sitne 0oje1inosti5
0remalene 1a stoje 'ase"no i 1a "u1u jasno ocrtane. Stoa ne "i "ilo nimalo is0ravno re<i 1a
"rojni 0romatra@i koji su u 0roteklih 1va1eset i 0et o1ina crtali kanale nisu crtali ono ?to su
vi1jeliM na0rotiv5 vjerno su crtali ono ?to su vi1jeli. MeKutim5 us0rkos svemu5 kanali koje su
crtali o"jektivno ne 0ostoje vi?e o1 onih 'a koje su na?i rini@ki 1je@aci vjerovali 1a vi1e na
crteCima koji su im 0re1o@eni.P
-o:ell je 0re'rivo o1"io Maun1erovo tuma@enje5 koje je na'vao Oteorijom malo 1je@akaP5 i
i' Flastaffa su u 'nanstvene @aso0ise i novine i 1alje 0ritjecali novi 0o1aci o kanalima i
na0retku "or"e
%3%
&+9+S2+ &+;O!&A&IC+
Marsovaca 'a o1rCanje. -o:ell je svake o1ine "ivao sve uvjereniji 1a kanali 0ostoje5 0rem1a
su a oor@avali 0ro"lemi snimanja 1ovoljno jasno 'a re0ro1ukciju. 9ilo je vremena i 'a
0ovremenu akro"aciju5 0o0ut leta "alonom i'na1 lon1onsko Reent(s ;arka tijekom "ra@no
0utovanja s koje je snimao sta'e5 kako "i 0omo<u tih snimaka "olje 0rocijenio veli@inu
Marsovih kanala.
, #$#I5 u vrijeme ka1 je -o:ell umro5 kanali na Marsu "ili su vi?e o1 teorije5 "ili su ne?to u
?to se vjerovalo. Hak i ka1 je Civo0isan scenarij o i'umiru<oj civili'aciji i'"lije1io i'
0am<enja javnosti5 sumnje u to 0ostoje li kanali ili ne 0otrajale su sve 1o #$I3Ntih o1ina5 ka1
je ko'mi@ka son1a Mariner 0rva snimila Mars i'"li'a. Do1ine #$B#. velika se 0je?@ana oluja
ra?@istila i omou<ila Marineru $ 1a snimi vi?e o1 B333 fotorafija 0ovr?ine to 0laneta. One
su na0okon 'a0e@atile teoriju o kanalima na Marsu5 jer im na 0ovr?ini 0laneta nije "ilo ni
traa E ako Marsovci5 kao ?to su neke ?aljiv@ine tuma@ile5 svojom na1mo<nom
inteliencijom nisu 0re1vi1jeli na?a istraCivanja svemira i sakrili svaki tra svojih 1jelatnosti.
Uto je5 1akle5 -o:ell vi1io kro' jaki telesko0 u FlastaffuR 2ako su on i njeovi 0omo<nici
moli u 1va1eset o1ina i'ra1iti tisu<e crteCa O0aukove mreCeP kanalaR -o:ell je "io o'"iljan
astronom. On je."io taj koji je utvr1io kriterije 'a mjesto i'ra1nje o0servatorija koji se i
1anas 0rimjenjuju. Strastveno je 'astu0ao sa1a 0rihva<eno le1i?te 1a i na 1ruim 0lanetima
mora 0ostojati Civot. &jeov je ra1 1oveo E mnoo o1ina nakon njeove smrti E 1o
otkri<a ;lutona5 0laneta ime kojea 0o@inje njeovim inicijalima. !ato nije vjerojatno 1a je
svjesno ?irio laCi. &akon misije Marinera $ istaknuti ameri@ki 'nanstvenici Carl Saan i ;aul
Fo6 ra'motrili su -o:ellov sustav kanala u
svjetlu novih snimaka. ;rona?li su 1a ve<ina kanala5 0rem1a ih je nekoliko o1ovaralo
1olinama5 re"enima i lancima kratera na 0ovr?ini Marsa5 nije ni u kakvoj ve'i sa stvarnom
to0orafijom 0laneta. O>elika ve<ina kanalaP E kaCu Saan i Fo6 E O@ini se 1a je 1o"rim
1ijelom niknula u o@ima vi'ualnih 0romatra@a ?kole kanala5 0a 0re1stavlja s0omenike
ne0reci'nosti lju1sko vi1a5 mo'a5 ruke u te?kim uvjetima 0romatranja.P
Ovo o"ja?njenje ne 0reten1ira 1a 0ot0uno o"jasni cijeli slu@aj5 jer su u #$B#. o1ini E ka1 je
Mariner $ kartorafirao Mars E ameri@ki astronomi ;eter 9o4ce i Jim Westfall 1oCivjeli
ne?to neo"i@no i u'nemiruju<e 1ok su 0romatrali ne"o kro' je1an o1 najsavr?enijih telesko0a
u svijetu5 na Cerrotollollou u Hileu. ;rou@avali su Mars i tri 0una sata vi1jeli su kanale. *e
no<i E sje<a se 9o4ce E uvjeti 'a o0servaciju "ili su meKu naj"oljima koje je iskusio.
O1je1nom5 1ok je 0retraCivao Svrtis Major E je1nu o1 tamnih troulaNstih 1olina koje se
otovo re1ovito mou vi1jeti na 0ovr?ini 0laneta E 9o4ce je ule1ao kako se s nje'ina ?iljata
vrha 0ruCa klasi@an lo:ellovski kanal. .ok je 'a0anjeno motrio5 0ojavili su se 0o'nati o"lici
reljefa5 meKu njima jo? vi?e linija i5 @ak Ooa'aP. >i1io ih je i 9ovceov kolea Jim Westfall5
koji je ra1io 'a 1ruim telesko0om. O*e stvari iska@u 0osvu1aP E rekao je. 9o4ce je 0ot0uno
siuran u to ?to je vi1io5 0rem1a je nakon fotorafija Marinera svjestan 1a na Marsu nema
nikakvih kanala. ;omi?lja 1a linije moC1a u'rokuju 0je?@ane oluje na 0ovr?ini 0laneta. *o5
meKutim5 nije vi?e o1 naaKanja i jo? je1no 0oku?aja 1a se o"jasni ?to je ;ercival -o:ell
'a0ravo vi1io. =alosno je5 ali @itav je slu@aj s Marsom mnoo manje romanti@an o1 sae koja
se Oo1vijalaP 0re1 o@ima astronoma u Flastaffu i koja je5 kako se @inilo5 0rorekla "u1u<nost
na?e !emlje.
%3F
!vije'1a koja je vo1ila mu1race. 9ilo je 0ret0ostavki 1a je Diotto vi1io Salle4jev komet.
J;oklonstvo kraljeva5 ka0ela Scroveni5 ;a1ovaL
9etlehemska 'vije'1a
MeKu 0a0irima sa@uvanim u arhivu -o:elNlova o0servatorija nala'i se i 0ismo -o:ellu o
najve<oj o1 svih neo"ja?njenih kratkotrajnih astronomskih 0ojava E 0 "etlehemskoj 'vije'1i.
OMou li sa'natiP E 0isala je neka +llen S. Sunter i' -ees"ura5 u Flori1i E O1je i u koje
vrijeme 1a traCim ("etlehemsku 'vije'1u( kako lasi astronomsko ime te 'vije'1e i kako je
velikaRP +llen Sunter je o@ile1no -o:ella smatrala i'vorom sve astronomsko 'nanja5 0a
je nesumnjivo "ila 0rili@no ra'o@arana o1ovorom -o:ellova 0omo<nika >esta MelviNna
Sli0hera5 koji je rekao 1a Ojo? nije 0onuKeno 'a1ovoljavaju<e o"ja?njenjeP. *aj o1ovor5
0oslan #$#35 i 1anas je to@an. .akako5 "etlehemska 'vije'1a moC1a nije ni "ila neka
astronomska 0ojava5 neo mit ili @u1o. Hak i ako je 0rihvatljiva astronomskom o"ja?njenju5
0remalo je 0o1ataka s kojima "i se stru@njaci sluCili. !vije'1u5 'a0ravo5 s0ominje samo
+vanKeNnje 0o Mateju. .rua lava 0o@inje8
%3G
O2a1 se Isus ro1io u 9etlehemu ju1ejskom5 'a vla1avine kralja Sero1a5 1oKo?e s Istoka mai
u Jeru'alem i u0ita?e8 (D1je je taj novoroKeni kralj Ci1ovskiR >i1jesmo5 naime5 1je i'la'i
njeova 'vije'1a i 1oKosmo mu se 0okloniti...( 2a1 to @u kralj Sero15 u0la?i se5 a s njim i sav
Jeru'alem. *a1a Sero1 0otajno 1o'va mae i 0omno o1 njih istraCi vrijeme ka1 im se uka'ala
'vije'1a. !atim ih 0osla u 9etlehem5 ovore<i8 (I1ite i 0omno se ras0itajte 'a 1ijete. 2a1 a
naKete5 javite5 1a "ih i ja 1o?ao i 0oklonio mu se.( Oni5 saslu?av?i kralja5 0oKo?e. I leT
!vije'1a koju vi1je?e na nje'inu i'lasku i?la je 0re1 njima5 1ok se ne 'austavi na1 mjestom
1je "ija?e 1ijete. 2a1 ule1a?e 'vije'1u5 mai se vrlo o"ra1o va?e.P
*ih nekoliko Matejevih naovje?taja "ija?e 1ovoljno 1a veliki njema@ki astronom Johannes
2e0ler J#AB#E#IF3L smjelo formulira teoriju koja5 ulavnom5 vrije1i i 1anas. 2e0ler je
0rotuma@io 1a je "etlehemska 'vije'1a "ila astrolo?ki 1oaKaj8 trostruka konjunkcija 1vaju
0laneta5 SaturNna i Ju0itera5 u 'vijeCKu Ri"a. Sam 2e0ler "ija?e svje1okom takva 1oaKaja
#I3F. i #I3GM 0rvo #B. 0rosinca #I3F5 ka1 su se Saturn i Ju0iter 0ri"liCili. ,nutar ?est
mjeseci 0laneti su se na sli@an na@in 0ri"liCili jo? 1va 0uta5 je1nom 'aje1no s Marsom E
0ojava 0o'nata kao Oomilanje 0lanetaP. 2e0ler je i'ra@unao 1a se takva trostruka
konjunkcija 1oaKa samo svakih 83A o1ina5 i 1a se stoa '"ila i u B$$. o1ini na?e ere i u B.
o1ini 0rije na?e ere.
Ako "i to "ilo to@no5 to "i 'na@ilo 1a se Isus morao ro1iti 0rije neo ?to to 0re1viKa
1oovoreni kalen1ar5 a 'a to ima i o0rav1anja. Sa1a?nji je kalen1ar sastavio rimski re1ovnik
.ioni'ije +6iuus koji je5 na nevolju5 i' svojih ra@una i'ostavio @etvoroo1i?nju vla1avinu
cara Auusta ka1 je on "io vla1ao 0o1 svojim imenom Oktavijan. Utovi?e5 Matej 0ose"no
na0orniN
&+9+S2+ &+;O!&A&IC+
nje 1a je Isus "io roKen Ou vrijeme kralja Sero1aP5 a Sero1ova se smrt moCe to@no o1re1iti
je1nim 1ruim astronomskim 1oaKajem8 1revni Ci1ovski 0ovjesni@ar Josi0 Flavije kaCe 1a je
Sero1 umro 'a vrijeme 0omr@ine Mjeseca5 koja se morala 1oo1iti u no<i o1 #%X#F. oCujka G.
o1ine 0rije na?e ere. Isus je stoa morao "iti roKen 0rije toa i5 0rema 9i"liji5 nala'io se u
+i0tu ka1 je Sero1 umro. *ako je mou<e 1a je Isus roKen I. ili B. o1ine 0rije na?e ere.
&itko ne 'na to@no tko su "ili mai ili mu1raci5 @ak ni to jesu li uistinu 0ostojaliM meKutim ako
jesu5 moCemo sa siurno?<u 0ret0ostaviti E a to je ura1ila ve<ina komentatora E 1a su "ili
u0u<eni ne samo u astronomiju neo i astroloiju. Stoa je trostruka konjunkcija Saturna i
Ju0itera u 'vijeCKu Ri"a 'a njih mola imati 0ose"no 'na@enje i 0otaknuti ih na 0utM naime5
vjerovalo se 1a Ju0iter 'na@i kraljevstvo5 Saturn je "io 'a?titnik I'raela5 a 0o0ri?te
konjunkcije5 Ri"e5 takoKer na'na@uju I'rael. !animljivo je 1a u je1nom "erlinskom mu'eju
0ostoji 0lo@ica is0isana 0rora@uniN
Johannes 2e0ler J#A##E#IF3L
ma kojima se 0re1viKa u0ravo ona trostruka konjunkcija 'a koju je 2e0ler vjerovao 1a je
moC1a "ila "oCi<na 'vije'1a. *o 1oka'uje 1a je 'a astronome i astroloe 1revno svijeta taj
1oaKaj "io vrlo 'na@ajan. Svakako5 hi0ote'a s trostrukom konjunkcijom 0omaCe 1a se
o"jasne neke o1 'aonetnijih 0oje1inosti "i"lijske 0ri@eM n0r.5 'a?to su mu1raci "ili 0otaknuti
1a krenu u Jeru'alem5 ili 'a?to sam Sero1 nije vi1io O'vije'1uP5 a moCe o"jasniti i kako to 1a
ih je O'vije'1a vo1ilaP. Utovi?e5 mou<e je 0ove'ati 0oje1ine 1ijelove 1oaKaja5 kao stoje to
u@inio "ritanski autoritet u 0itanju "etlehemske 'vije'1e .avi1 W. Suhes. On vjeruje 1a je
mae na 0ut u I'rael moC1a 0okrenula konjunkcija o1 %B. svi"nja u B. o1ini 0rije na?e ere.
,'memo li 1a je mu1racima "ilo 0otre"no neko vrijeme kako "i se 0ri0remili 'a 0ut5 moli su
krenuti ot0rilike u li0nju5 a 1rua konjunkcija I. listo0a1a im je 0osluCila kao 0otvr1a 1a i1u u
to@nom smjeru. Ako tako 'aklju@ujemo5 tre<e '"liCavanje 1o kojea je 1o?lo #. 0rosinca "ilo
"i se o1iralo nakon njihova sastanka s Sero1om i 0oka'ivalo 0ut na ju5 0rema 9etlehemu.
MeKutim5 0rem1a "i trostruka konjunkcija imala 'natno astrolo?ko 'na@enje5 1oaKaj nije "io
s0ektakularan5 jer se 0laneti uvijek u1aljeni 'a ?irinu 1vaju mjeseca nika1 nisu s0ojili u ne?to
?to "i i'le1alo kao je1na 'vije'1a. Je1an 0rou@avatelj 1oka'a koji se tom 0ro"lematikom
"avio u 1evetnaestom stolje<u i'"jeao je taj 0ro"lem tuma@e<i 1a su mu1raci morali "iti tako
kratkovi1ni 1a su im se 0laneti Jra'maknuti oko je1an stu0anjL sto0ili u je1nu 'vije'1uT
Mnoim se astronomima teorija o trostrukoj konjunkciji @ini suvi?e 'amr?enom 1a "i njome
tuma@ili "etlehemsku 'vije'1u5 0a su na0ore usmjerili na to 1a i1entificiraju 0ojavu je1ne
je1ine 'vije'1e na ne"u u vrijeme 2ristova roKenja. *o nije neostvarivo5 jer 0ostoje najmanje
1va ni'a
%3A
&+9+S2+ &+;O!&A&IC+
0o1ro"nih 'a0isa o astronomskim 1oaKajima u 1revna vremena. &aj"olje su evi1encije imali
2ine'i5 koji su u vrijeme 0rije otkri<a telesko0a 'a0o?ljavali 1rCavne @inovnike 1a leCe na
leKima i 0retraCuju ne"o5 u na1i 1a <e o0a'iti ne?to nova. &jihova su o0aCanja saCeta u
0ose"no 0olavlje o astronomiji u analima svake kineske 1inastijeM sli@ne su kronike vo1ili i
2orejci. *i 1okumenti jo? 0ostoje i astronomi se njima mnoo sluCe5 u na1i 1a <e i1entificirati
0orijeklo ra1ioN'vije'1a5 1ijaram 0omr@ina i 0ovratak kometa. .akako5 0rou@avaju ih i u
0otra'i 'a 0ostojanjem "ilo koje 'vije'1e koja "i se mola 0oistovjetiti s "etlehemskom.
Je1an i'meKu takvih 0ovjesni@ara astronoma je +nle' 1r Richar1 Ste0henson s
-iver0oolsko sveu@ili?ta5 a njeovo mu 'nanje kinesko omou<uje 1a 1revne tekstove
0rou@ava i'ravno. S 1vojicom kolea o1lu@io je u astronomskim 'a0isima o"aviti temeljitu
0otrau 'a je1nom oso"ito sjajnom 'vije'1om koja "i 0okrivala ra'1o"lje o1 #3. o1ine 0rije
na?e ere 1o #3. o1ine nakon 0o@etka na?e ere. Imao je sre<u i u astronomskoj kronici
1inastije San lienNSanNUu nai?ao na ovaj 0o1atak8 O;re1 kraj 1rue o1ine vla1avine HenN
0ina5 1ruo mjeseca vi?e o1 se1am1eset 1ana sjala je (SuiN?in( na HienNniu.P
.r Ste0henson i njeove kolee 'nali su 1a se 0ojam SuiN?in re1ovito u0otre"ljaN
;lanetarna malica u Orlu5 1je moC1a jo? sja "etlehemska 'vije'1a
vao 'a neku re0aticu E komet s jasno ocrtanim re0om. MeKutim5 kako su 2ine'i uo"i@avali
s0ominjati i kretanje takvih tijela5 'aklju@ili su 1a je ne"esko tijelo vjerojatno je1na nova E
'vije'1a koja je eks0lo'ijom 0ostala sjajna. Ste0henson je "io uo@io 1a se 1atumi 0ojave
'vije'1e koje s0ominju 2ine'i 1o"ro 0okla0aju s 0rocijenjenim 1atumom 2ristova roKenja8
0ojavila se i'meKu #3. oCujka i B. travnja u A. o1ini 0rije na?e ere. &ova se ukla0a i '"o
ostalo8 "ila je u 0rikla1nom 1ijelu ne"a 1a "i "ila vi1ljiva 0rije svitanja i 0rili@no sjajna E
0rem1a ne tako sjajna 1a "i u0ala u o@i lju1ima 0o0ut Sero1a5 nenaviklim 0rou@avanju ne"a
E a na ne"u "ija?e se1am1eset 1ana5 ?to "i 1ostajalo 1a mu1racima 0omone na 0utu.
Ste0henson uviKa 1a 0ostoje 0ro"lemi u 0ove'ivanju kineskih 'a0isa sa 'vije'1om
s0omenutom u +vanKelju 0o Mateju5 0ose"no u 0o1atku 1a je 'vije'1a Oi?la is0re1 mu1racaP.
MeKutim5 on kaCe 1a se @ini kako svaka 'vije'1a visoko na ne"u 0utuje s 0utnikom. O novi i'
A. o1ine 0rije na?e ere kaCe8
OMislim 1a se ukla0a koliko se o1 moCe o@ekivati. I'vje?taj u +vanKelju 0o Mateju 0one1je
je 0rili@no 0o1ro"an. On E toa se tre"a 0risjetiti E nije "io astronom i nika1 nije 0isao kao
astronom ili 'a u@ene lju1e. I0ak5 1atum je ot0rilike to@an. !vije'1a je "ila vi1ljiva 0rili@no
1uo u to@nom 1ijelu ne"a i moC1a je to ono ?to se na1amo sa'nati.P
MeKutim5 kineski 'a0isi 0ruCaju jo? je1nu alternativnu mou<nost. Je1an o1 njih s0ominje jo?
je1nu novu5 koja je 'asjala %F. velja@e u G. o1ini 0rije na?e ere5 a ameri@ki matemati@ar A. J.
Morehouse vjeruje 1a je to tre<i u ni'u 1oaKaja koji moCe o"jasniti "etlehemsku 'vije'1u.
;rvi je ni' konjunkcija Saturna i Ju0itera koji je trajao je1anaest mjeseci5 1rui je "ila nova i'
A. o1ine 0rije na?e ere koja se 0ojavila
oko je1anaest mjeseci kasnije5 a tre<i nova i' G. o1ine 0rije na?e ere koja se E 0rema
'a0isima E 0ojavila je1anaest mjeseci nakon 0rve nove. .ok je u 1revnom svijetu
je1anaestomjese@no ra'1o"lje molo imati astrolo?ki 'na@aj5 u svojoj ras0ravi o novi i' G.
o1ine 0r. n. e. Morehouse uka'uje na je1nu jo? 'animljiviju mou<nost8 "etlehemska
'vije'1a je moC1a i 1anas na ne"u.
Morehouse vjeruje 1aje i to mou<e5 jer kineski 'a0isi ovore i 1je se ona nala'ila8 0roi'la'i
1a je "ila u sku0ini 'vije'1a koju mi 0o'najemo kao a 5 JF i 4 Orla. Ako je nova "ila neo"i@no
sjajna E a 'a0isi je o0isuju kao Otre0tavuP E moC1a je to "ila je1na su0ernova5 'vije'1a koja
je oko #3.333 0uta sjajnija o1 je1ne nove. Morehouse je 'nao 1a se su0ernove ka1 se ase
0retvaraju u 0ulsare5 uasle 'vije'1e koje u svemir ?alju ra1ioN0ulseve. , 0o1ru@ju a i JF i 4
Orla slu@ajno ima mnoo 0ulsara5 ali Morehouse vjeruje 1a samo je1an 1oista o1ovara svim
uvjetima8 "inaran 0ulsar 0osve ne"i"lijsko imena ;SR #$#F o#I". Morehouseovo se
uvjerenje 0ove<alo ka1 su njeovi 0rora@uni 0oka'ali 1a "i se svakom tko stoji na juCnim
vratima Jeru'alema ta 'vije'1a 0ojavila i'na1 9etlehema. &jeova teorija nije 0ot0uno
0rihva<ena5 1jelomice 'ato ?to se G. o1ina 0rije na?e ere @ini 0rekasnom 'a 2ristovo roKenje5
ali je "ar nov 1o0rinos arumentu koji 0ostoji o1 0o@etka kr?<anstva. 2ako nitko ne moCe
'nati 0ravi i1entitet to naj'aonetnijea lasnika najve<e 'aonetke uo0<e5 "etlehemska <e
'vije'1a 'a1rCati svoju tajnu 1uo nakon ?to se Saturn i Ju0iter 0onovno naKu u konjunkciji u
Ri"ama E to <e se '"iti %G3$. o1ine E a 0ulsevi ;SR #$#F o #I" nestanu s ne"a.
2omentar Arthura C. Clarkea8
Si"irska eks0lo'ija J1eveto 0olavljeL 0o1sje<a nas 1a veliki meteori u1araju u Mjesec kao i u
!emljuM 'ato nema uo0<e ni@e
>ulkanska eru0cija na Ju0iterovu satelitu Io i'"acuje krhotine stotinu milja u svemir Jsnimio
>o4aer #L
nevjerojatno u 0ojavi 'a"iljeCenoj u DervaNseovoj kronici.
Utovi?e5 mi 'namo kako "i takav 1oaKaj i'le1ao5 jer je svemirska letjelica >ovaer #
snimila velike eru0cije Jvjerojatno vulkanskeL na Ju0iterovu satelitu Io5 koji je velik otovo
isto toliko koliko Mjesec i kao ni on nema atmosferu.
*e?ko je o1lu@iti je li O,s0on i 0a1 Marsovih kanalaP kome1ija ili trae1ija. S je1ne strane5 tu
je tuCan s0ektakl "riljantna @ovjeka ;ercivala -o:ella5 o0sje1nuta je1nom ilu'ijom. MeKutim5
u0ravo je ta o0sje1nutost usmjerila 'animanje na 0lanete5 1ovela 1o vrije1nih otkri<a i E ?to
nije ne"itno E ins0irirala velik "roj romana koji su 0okoljenjima @italaca 0ruCali uCitak.
-o:ellova stvarna i trajna ostav?tina moCe se na<i u 1jelima +1ara Ricea 9urrouhsa i Ra4a
9ra1"urvja.
A ?to se ti@e "etlehemske 'vije'1e5 0rije mnoo o1ina u'eo sam je 'a osnovu svoje5 moC1a
naj0o'natije5 kratke 0ri@e. Ako Celite moju inter0retaciju5 0otraCite je E molim E 0o1
naslovom O!vije'1aP Ju '"irci mojih 0ri@a *he Other Si1e ofthe Sk4 J.rua strana ne"aL.
%3B
iM
idllfed
0lijSiii;FWii
.
,
#%______
.ivovi u 'emlji
Car1iffski orija?
2a1 iskrsne kakva 'aonetka5 na 0o0ri?tu @esto "r'o osvane 'nanstvenik koji se na1a 1a <e
anali'irati i 0rocijeniti nala'. ;oneka1 slu@aj 0reu'mu @itave @ete u@enjaka E 0o0ut sovjetske
komisije 'a istraCivanje o nean1ertalskom @ovjeku ili eks0e1icije 'a is0itivanje *unuske
eks0lo'ijeM katka1 se sa 'aonetkom uhvate uko?tac usamljeni istraCiva@i E 0o0ut 0rofesora
.ereka 1e Solla ;rjcea5 koji je is0itivao mehani'am s An1ikithire. !nanstvenici uistinu nisu
"ili s0ori ujesen #8I$5 ka1 je na nekom 0olju u ne0o'natom selu Car1iff u 1rCavi &e: )ork
isko0ano orija?ko tru0lo.
&a 1an to 'na@ajno otkri<a E #I. listo0a1a #8I$. E u 0olju farmera WilliaNma C. &e:ella
sku0ina ra1nika ko0ala je "unar. O1je1nom je je1an lo0atom u1ario o ne?to tvr1o5 tik is0o1
0ovr?ine. 2a1 je 'ako0ao malo 1u"lje5 0ojavila se olema okamenjena noa. !a0anjeni5
ra1nici su ko0ali 1alje 1ok nisu otko0ali mumificirano tru0lo orostasnoa mu?karca5 koje
kao 1a se 0retvorilo u kamen. 9io je visok #3 sto0a i G5A in@a JF5#I mL5 a 0oslije je utvrKeno
1a teCi %$$$ funti J# FI3 kL. S o"'irom na okolnosti5 moCe se re<i 1a je je1an o1 ra1nika
reairao 0rili@no su'1rCano8 O*ako mi svea5 0a to je 1ivovski In1ijanacTP
Car1iffski orija?5 kako su a na'vali5 0rekono< je 0ostao sen'acija. Sutra1an se novost 0ro@ula
i lju1i i' okolice narnu?e 1a a vi1e. I1u<e jutra farmer &e:ell je
-ijevo8 Car1iffski orija? "io je5 0o?to je otkriveno 1a je u 0itanju 0o1vala5 s 0o?tovanjem
0onovno 'ako0an
0o1iao ?ator i'na1 Orija?eva ro"a E i 'a 0e1eset centi le1aoci su smjeli 0etnaest minuta
le1ati i slu?ati 0re1avanje o5 kako su a i'vikiva@i reklamirali5 najnovijem i moC1a
naj'na@ajnijem o1 svih @u1a o"iju Amerika. Car1iff je 0rocvaoM trovine su rekor1no
0oslovaleM &e:ell se o"oatio5 jer je svoj nala' 0ro1ao sku0ini "i'nismenaM u o"liCnjoj
Svrakusi5 1je je Orija? u"r'o "io i'loCen5 nije se mola 1o"iti hotelska so"a.
MeKu svijetom ?to je narnuo "ilo je 'nanstvenika koji su se tek ne1avno "ili u0o'nali s
1jelima Charlesa .ar:ina i koji su orjeli o1 Celje 1a naKu5 ili "ar vi1e5 Oi'u"ljenu karikuP u
evoluciji @ovjeka. .ok je 0u"lika u o"liCnjem OOrija?evu salunuP na1 ostriama ras0ravljala
o 'aonetki5 'nanstvenici su 0o@eli 0o1ro"no is0itivati nala'. Mnoi su se "avili
0rou@avanjem fosila5 0a su a us0oreKivali s okamenjenim Civotinjama u svojim '"irkama.
Je1an je o"javio 1a "i @ovjek koji "i Orija?a 0rolasio 0o1valom Ona0rosto se"e 0rolasio
"u1alomP5 a najmanje @etiri 1oktora je tvr1ilo 1a je Orija? neko< "io Civo "i<e.
Je1an o1 istraCiva@a 0ro"u?io je ru0u u Orija?evoj olemoj lu"anji i i'javio 1a je tako otkrio
fascinantne 0o1atke o njeovoj anatomiji. A to je o1ista "ilo nevjerojatno E jer tamo nije "ilo
ni@e. Car1iffski je orija? 'a0ravo "io krivotvorina E na veliki ja1 'nanstvenika koji su a
0rolasili sa@uvanim lesom je1ne nestale rase i uCitak onih malo"rojnih koji su tvr1ili 1a je
@itav slu@aj 0o1vala. Orija?a je na farmu 0o1metnuo &e:ellov roKak5 0roi'voKa@ ciara
Deore Suli5 a njea je na tu 0o1valu i'a'vao neki 0ro0ovje1nik revivalist5 kaN
%3$
.I>O>I , !+M-JI
kvih je sre1inom 1evetnaestoa stolje<a u tom 1ijelu 1rCave &e: )ork "ilo mnoo.
;ro0ovje1nik *urk je s Sullom 1os0io u Cestoku ras0ru oko retka i' Dene'e J2njie
0ostankaL koji lasi8 O*a1a su na 'emlji 0re"ivali 1ivoviP. *urk je vjerovao 1a je to 1oslovna
istina5 a anostik Suli 0o"ijao "ilo kakvu mou<nost takvih 1omatskih tvr1nji.
Suli o1lu@i 1a *urku i njemu sli@nim u1ijeli 0ouku5 0a 0rionu 0omnim 0ri0remama. , Fort
.o1eu5 u Io:i5 0rona?ao je olem koma1 sa1re i' koje su mu 1va @ika?ka ki0ara u najve<oj
tajnosti isklesala Orija?a. 2aCu 1a je 1ovr?eni ki0 ne'amislivo nalikovao 0roi'voKa@u ciara.
*a1a se Suli 0rihvatio toa 1a ki0u 1a i'le1 okamine8 u 1asku je 0o'a"ijao stotine 1e"elih
iala i njom u1arao 0o Otru0luP5 kako "i simulirao 0ore na koCi. &a0osljetku5 0o?to je 'alio
Orija?a sum0ornom kiselinom5 kako "i 'a1o"io 0otre"an 1revan i'le15 Suli a je kri?om 1ao
1o0remiti 1o &e:ellove farme i tu su a 'ako0ali5 1a 0ri@eka veliki trenutak otkri<a.
Sve je krenulo "olje neo ?to se Suli usu1io 0ona1atiM revivaiisti@ki 0ro0ovje1nici "ili su
temeljito nasamareni5 a on je 'ara1io mnoo novca. ;retkraj o1ine 0rijevara je5 meKutim5
i'i?la na vi1jelo5 ali @ini se 1a je malo lju1i 'a to marilo. !a0ravo5 le1aoci su i 1alje 0la<ali
1a vi1e Car1iffsko orija?a i on je 0ostao tako 0o0ularan 1a je veliki sho:man ;. *. 9arnum5
ka1 nije us0io otku0iti oriinal5 na 9roa1:a4u i'loCio svoju ver'iju 1iva. Je1ine 0rave Crtve
@itavo slu@aja "ili su stru@njaci5 koji su o1u?evljeno o"javili 1aje Orija? okamenjeno Civo
"i<e. &jihov je ule1 "io r1no 0oljuljan.
2amenje koje se 0omi@e
, 0roteklim vremenima "ilo je mnoo 0rijevara 0o0ut ove s Car1iffskim orija?em5 0a nimalo
ne i'nenaKuje 1a su 'nanstvenici
%#3
o0re'ni u 0ole1u mnoih 'aonetki koje im lju1i i'nose. Mnoo je te?ko ste@ena ule1a "ilo
uni?teno "r'o0letim 'astu0anjem teorija koje su se 0otom 0oka'ale 0ore?ne5 0a su mnoi
stru@njaci javno o1"ijali 1a istraCuju @u1ne 0ojaveM to je lo?e5 jer su u mnoo slu@ajeva
'nanstvenici us0jeli 'natno osvijetliti 0ojavu koja javnosti5 kako se @inilo5 nije 0ruCala mnoo
0o1ataka 'a rje?enje. Je1na je takva 0ojava kamenje u 0usto?i kalifornijske .oline smrti5 koje
se samo 0okre<e.
Racetrack ;lava je isu?eno je'ero na ru"u .oline smrti. &a neka1a?njem 1nu5 koje se sastoji
o1 0ijeska5 mulja i line5 0osvu1a se vi1e u1u"ljeni traoviM neki su 1uCi o1 stotinu jar1a J$3
mL5 mnoi krivu1aju i o"likuju 0etlje5 0o0ut @r@karija u 1je@joj crtanci5 a na njihovu svr?etku
leCi kamen. Svatko tko je na te traove "acio vi?e o1 0ovr?na 0ole1a uvjeren je 1a su nastali
0omicanjem kamenja5 o1 kojih neko teCi 1o I33 funti J%B3 kL. MeKutim5 'animljivo je 1a jo?
nitko nije i'javio 1a je vi1io kamen u 0okretu 0rem1a traova ima
.olina smrti u 2aliforniji
2A-IFOfc&IJA
Racetrack ;lava
na 1esetkeM je1no je 1ana na je1nom mjestu5 sutra1an na 1ruom.
2a1 je ta 0ojava @etr1esetih o1ina ovoa stolje<a 0rvi 0ut 0rivukla 0aCnju 'nanstvenika5
0ro"lem se is0rva u@inio ?aljivim5 ali ?to su vi?e o njemu ra'mi?ljali5 to je 0ostajao
'animljivijim. O@ile1no je o"ja?njenje "ilo8 kamenje 0omi@u lju1i. MeKutim5 mnoi su
ra'lo'i to o0ovravaliM meKu njima i ne ne"itna @injenica 1a "i 0omicanje stotine kamenova5
mnoo 0uta i u mnoo navrata5 "ila vrlo jalova vjeC"a5 oso"ito 'ato ?to su ve<i 0rimjerci "ili i
te kako loma'ni.
9ilo je i 1ruih teorija. &a 0rimjer5 1a se kamenje 0okre<e uslije1 nekoa manetsko
1jelovanja5 moC1a @ak tajanstvenih vi"racija5 ili 1a ih 0o 1olini 0omi@u "ujice.
Do1ine #$I8. kalifornijski eolo'i RoN"ert ;. Shar0 i .:iht -. Carev o1lu@ili su 1a se 1uCe
vrijeme 0osvete 0rou@avanju kamenja koje se samo 0okre<e. ;rvi im je 0ote' "io 1a 1va1eset
i 0et kamena o'na@e imenima i slovom. *ako su o1a"rani Mar4 Ann5 Sue5 Sall45 Mill45 Jane5
Carmen5 Marie i 1rui5 a njihov 0oloCaj o'na@en @eli@nim kol@i<em.
*ijekom se1am o1ina Shar0 i Care4 E koji tajnu kamenja ?to se samo 0omi@e nisu smatrali
vrlo 'na@ajnim 'nanstvenim 0itanjem E saku0ili su im0resivnu '"irku @injenica. *ako su5 na
0rimjer5 na?li 1a se na Racetrack ;la4a ne 0okre<e samo kamenjeM "ilo je tu traova ranja5
rmlja5 maare<e i'meta i5 vjerojatno5 tankih 0lo@a le1a. *raovi su @esto "ili 'amr?eni8
je1an kamen E I J2ristvL E kretao se #IA sto0a JA3 mL 0rema sjeveru i on1a vratio u juoN
juo'a0a1nom smjeru5 a osam o1 1va1eset i tri kamena koje se 0omicalo u 'imi #$BFXBG.
o1maklo se stotinjak sto0a JF3 mL 0rema sjeveru i sjeveroistoku. ;oneka1 je na0re1ovala
@itava sku0ina kamenja5 katka1 "i o1makao samo je1an5 ostavljaju<i ostale 'a so"om. ,
se1moo1i?njem ra'1o"lju lavni je 0utnik "io
!aonetno 0omicanje kamenja u kalifornijskoj .olini smrti
kamen o'na@en slovom S J&anc4L5 koji je u ni'u 0omicanja i'1u"ao tra o1 8I3 sto0a J%I%
mL5 0rem1a se u 1ruim ra'1o"ljima E ka1 nije o"avljan 0okus E kamenje 'nalo 0omicati
vi?e o1 #5BA milje JF kmL. Uto je jo? 'na@ajnije5 Shar0 i Care4 su vjerovali 1a mou o1"aciti
teoriju kojom se ta 0ojava tuma@ila8 1a se kamenje 0okre<e ka1 a okruCi le1. .oka'a 0rotiv
toa "ilo je u i'o"ilju. Je1an o1 njih8 o1 kamenja u sku0ini neko se 0omicalo5 1ruo nije5 a
ako se 0okrenulo vi?e o1 je1no5 0revaljivalo je ra'li@ite u1aljenosti. Utovi?e5 traovi 1va
susje1na kamena @esto nisu "ili us0ore1ni5
%##
.I>O>I , !+M-JI
a 0oneka1 su se i ukr?tali. Je1an je o?trouman na@in 0rovjeravanja "io 1a 0rostor oko nekoliko
kamenova ora1e kol@i<ima. !amisao je "ila 1a "lokovi le1a
E ako oni u'rokuju kretanje E ne<e mo<i 1o0rijeti 1o kamena ili 0o"je<i s njim5 ako se
o"likuju unutar ora1e. I on1a je je1an kamen u"r'o i'i?ao i' oraKeno 0rostora i to je "io
jo? je1an u1arac 'aovornicima teorije le1enih "lokova.
2a1 su svi ovi @im"enici "ili nes0ojivi s time 1a je kamenje uhva<eno "lokom le1a5 ?to a je
on1a 0omicaloR 2lju@ 'a rje?enje 'aonetke 1o"iven je nakon se1am o1ina 0romatranja8
kamenje se najvi?e 0omicalo tijekom 'ima #$I8XI$5 #$B%XBF. i #$BFXBG5 i to uvijek nakon
oluje. MeKutim5 istraCiva@i su utvr1ili i to 1a se kamenje nije 0omicalo svaki 0ut ka1 je ;lava
"ila. mokraM uvjeti 'a to morali su "iti 0rikla1ni. , svom i'vje?taju Shar0 i Carev su ih ovako
sumirali8
O;ovr?ina ;lave mora se smo@iti toliko 1a "i se na jo? @vrstoj osnovi stvorio tanak i kli'ak5
vo1om 'asi<eni sloj mulja5 a takvi se uvjeti stvaraju sat ili 1va nakon ?to se vo1a naku0i na
0ovr?ini. !a"la<ena mjesta na nekom o1 kamenja koje se 0okretalo uka'uju 1a je u vrijeme
ka1 se kamenje 0omicalo 0ovr?inu ;lave 0okrivao vrlo tanak sloj vo1e.P
2a1 je ;lava 0ostala 1ovoljno kliska5 kamenje se otovo uvijek 0o@elo micati5 0o?to su a
0okrenuli jaki 'amasi vjetra. A ka1 je je1nom 0o@elo 0utovati5 kamenje je
E su1e<i 0o traovima E 1oslovno kli'ilo 0o 0ovr?ini ;lave5 "r'inom koju 'nanstvenici
o0isuju kao One?to ve<u o1 0olaano 0u'anjaP.
.akako5 nitko jo? nije vi1io nije1an kamen kako 0utuje5 0a "i Shar0ovu i Carevjevu hi0ote'u
moao jo? tko o1 0o"iti. MeKutim5 njihov je 'aklju@ak 1onijet nakon se1moo1i?nje
ra'mi?ljanja i 0romatranja5 ra'"orit je i o0rav1an i malo
%#%
lju1i vjeruje 1a Racetrack ;lava krije jo? kakvu 1ruu5 ne0roniknutu tajnuM isto tako kao "ilo
koja 1rua o1 0ola tuceta 0la4a u 2aliforniji ili &eva1i 1je se5 kako je 0o'nato5 kamenje
takoKer samo 0okre<e.
Crni 1an
Osvjetljavaju<i ovu ne0o'nanicu5 istraCiva@i su 1o"rim 1ijelom ra1ili unutar mou<nosti
0roku?anih i 0rovjerenih 'nanstvenih meto1a. Oni su 0rili@no 1uo 0aCljivo 0rou@avali 0ojavu
i ta1a su moli i'vesti 'aklju@ke. .akako5 to je jo? lak?e 0osti<i ako je 'nanstvenik o@evi1ac
'aonetno '"ivanja. *o se ne 1oaKa @esto5 ali se '"ilo u Americi E #$. svi"nja #B83.
i'meKu 1eset i je1anaest sati 0rije 0o1ne E ka1 je 0o@eo 'nameniti OCrni 1anP5 0a je &ova
+nleska 'aronila u mrak ?to je 0otrajao sve 1o no<i. I'vje?taj i' to vremena 'a"iljeCio je
neke o1 neuo1nih 0oslje1ica8
O... ;tice koje su 0jevale ve@ernju 0jesmu u?utjele su i nestaleM Civa1 se vratila na
Dlavna ulica 9uffala u 1rCavi &e: )ork 'avijena usre1 1ana5 %G. rujna #$A35 u 'aonetan
mrak
-I\
.I>O>I , !+M-JI
s0avanjeM 0osvu1a naokolo kukurijekali su 0ijetli5 kao u 'oruM 0re1meti se nisu moli ra'a"rati
osim vrlo i'"li'a5 0osvu1a se stjecao 1ojam 1a je no<.P
2a1 se na1 0re1io s0ustio mrak5 'a0re0a?teni 1oseljenici 'a0ali su u 0aniku. , Sku0?tini
Connecticuta5 koja je u0ravo 'asje1ala5 "ilo je neo"i@nih 0ri'ora. 2a1 se smra@ilo5 mnoi su
@lanovi 0omislili 1a je 1o?ao smak svijeta. &eki su 0re1loCili 1a se 'asje1anje o1o1i5 na ?to
je ustao neki os0o1in .aven0ort i rekao8 ODos0o1ine 0re1sje1ni@e5 moC1a ovo jest su1nji
1an5 a moC1a nije. Ako nije5 nema 0otre"e 1a se ra'ila'imo. Ako jest5 Celim 1a me 'ate@e na
1uCnosti. ;re1laCem 1a se unesu svije<e i 1a nastavimo s ra1om.P
MeKutim5 0oliti@ari i raKani nisi morali 1uo ra'mi?ljati o smaku svijeta. Mrak nije 0otrajao i
svatko je moao nastaviti svojim 0oslom. Hu1nu je 0ojavu uskoro o"jasnio 0rofesor Samuel
Williams i' MassachusettNsa5 koji ju je moao 0rou@avati 1ok je trajala. On je na0isao8
O.o"ro je 0o'nato 1a je u ovom 1ijelu Amerike uo"i@ajeno u ?umama 0aliti velike vatre 1a "i
se iskr@ila 'emlja oko novih naselja. *o se o1vijalo i ovo 0rolje<a5 ali u mnoo ve<em
o0seu neo ina@e. , 0okrajini )ork5 u 'a0a1nim 1ijelovima ove 1rCave i u >ermontu5
s0aljeno je neuo"i@ajeno mnoo 1rve<a.P
Williams je 0rou@io vremenske uvjete i is0itao sloj 0rljav?tine koji je na0a1ao tijekom
0omra@enja5 0a je 1oka'ao 1a veliki 0oCari mou 0rou'ro@iti Ocrne 1aneP. &e?to sli@no
1oo1ilo se u rujnu #$A35 ka1 je u ?kotskom lavnom ra1u +1in"urhu 0o0lavilo sunce5
nekoliko 1ana nakon ?to su mnoi ameri@ki ra1ovi "ili 'avijeni u takav mrak 1a su ve< rano
0oslije0o1ne morali u0aliti reflektore 'a "ej'"olske no<ne utakmice. I sa1a su u'rok "ili
?umski 0oCari5 ovoa 0uta u Al"erti.
Mumificirana u"avica u rumenu kremena
=a"e u kamenu
2oliko je nama 0o'nato5 nije1an 'nanstvenik nije "io o@evi1ac slije1e<e 'aonetke8
@u1novate 0ri@e o Ca"ama i u"avicama koje5 navo1no5 mou vrlo 1uo 0reCivjeti u kamenu.
Do1inama5 u0orno5 sti'ali su i'vje?taji ru1ara ili kamenolomaca o tome kako su 1oCivjeli 1a
i' kamena ili rumena uljena ?to su a ra'"ili isko@i Ca"a ili u"avica. 9ritanski eolo s
ManchesterNsko sveu@ili?ta 1r Jack *reaus 0rona?ao je Civo0isan 0rika' u"avice u ru0i5 a
slu@aj je #8##. o0isao 0o'nati eolo i' .er"vshiNrea White Watson8 O, 9olsover Fiel1u je
o1ine #B$A. 0rilikom ra'"ijanja va0nenca o1 tone i 0ol u njeovu sre1i?tu otkrivena Civa
u"avica5 koja je o1mah uinula.P .rui se i'vje?taj o1nosi na Ca"u 'vanu OOl1 Ri0P koja je5
navo1no5 0reCivjela vi?e o1 tri1eset o1ina u'i1ana u uaoni kamen su1nice u Schenecta1vju.
!ainteresiran takvim i'vje?tajima5 lasoviti enleski 0riro1oslovac 1r William 9ucklan1
u0ustio se u 0rili@no @u1ne 0okuse 1a "i 0rovjerio istinitost tvr1nji. .va1eset i ?esto
stu1eno #8%A. 'ako0ao
%#F
I
.I>O>I , !+M-JI
i (
M
je 1va1eset i @etiri Ca"e u hermetski 'atvorenim <elijama5 neke u ust a neke u 0oro'an
va0nenac. 2a1 ih je 'a ne?to vi?e o1 o1inu 1ana isko0ao E #3. 0rosinca #8%I. E sve
u"avice u ustom va0nencu "ijahu uinule5 i to o@ile1no ve< mnoo mjeseci. MeKutim5
neke o1 onih u ?u0ljikavom va0nencu jo? su "ile CiveM i0ak su uinule o1 la1i ka1 su u ime
'nanosti "ile 0o1vrnute 1aljnjem je1noo1i?njem 'ato@eni?tvu. ,inule su i one u"avice
koje su "ile 'ako0ane u 0anju ja"uke. 2ako je utvr1io 1a u"avice ne mou Civjeti o1inu
1ana "e' 'raka u kamenu i 1a nikako ne mou Civjeti 1vije o1ine "e' ikakve hrane5 1r
9ucklan1 je i'javio8
O... Mislim 1a "ismo moli na<i rje?enje takvoj 0ojavi u o"i@ajima vo1o'emaca i kukaca
kojima se hrane. ;rvi je na0or mla1e Ca"e @im i'iKe i' sta1ija 0unolavNca i i'roni i' vo1e 1a
0otraCi 'aklon u ru0i i 0ukotini kamenja i 1rve<a. *akva Ca"ica moCe u<i kro' vrlo u'ak otvor
u 0ukotinu5 1je "i na?la o"ilje hrane E kukce koji 0o0ut nje traCe 'aklon u ?u0ljinama.
,"r'o "i joj se o0se tako 0ove<ao 1a vi?e ne "i mola i'i<i kro' u'an otvor kro' koji je u?la.
&eu0u<eni ra1nici5 koji je1ini u ra1u s kamenom i 1rvetom otkrivaju ?u0ljine u unutra?njosti
takvih materijala5 lako 0revi1e tako sitan otvor.P
*akvo o"ja?njenje molo "i otovo 0ou'1ano "iti u'rokom mumificiranja u"avice koja se
1anas nala'i u mu'eju u 9rihtonu5 sa ?u0ljim kremenim o"lutkom u kojem je naKena.
;ronaKena je ka1 su 1va ra1nika u -e:esu o0a'ila ne0riro1no lak kamen. , ono vrijeme
nala' je 0o"u1io veliko 'animanje5 a vjerojatno je i 1anas je1ini 0o'nati 0rimjerak OCa"e
uhva<ene u ru0iP. .oka' je 1a i'vje?taji o toj 0ojavi imaju osnove. !a0ravo5 u"r'o nakon ?to
je naKen na je1nom ru"u kamena istraCiva@i
su otkrili sitnu ru0icu5 koju nitko 0rije nije 'amijetio 'ato ?to je "ila is0unjena ra'muNljenom
kre1om.
2ulasta munja
2a1 "i 1o"ro o"avljeno 0romatranje 1ostajalo5 'nanstvenici "i ve< o1avno rije?ili 0ro"lem
kulaste munje5 jer ima "e'"roj i'java o@evi1aca te 0ojave5 jo? i' mnoo stolje<a una'a1.
;rema onima koji su je vi1jeli5 kulasta je munja 'astra?uju<i 0ri'or8 sjajna kula 0ojavi se
i'nena1no i "u@no na0re1uje 0rema o@evicu. ;oneka1 o0e@e i o0ali lju1e i 0re1mete i @esto
nestaje nakon snaCne eks0lo'ije. &a 0rimjer5 kaCu 1a je nesretna .iane 1e ;oitiers Jlju"avnica
francusko kralja Senrika IIL #AAB. s0aljena 0lamenom koji je u 0rvoj "ra@noj no<i o"irao
nje'inu s0avaonicu. ;rema je1nom i'vje?taju5 o1ine #A$I. '"io se u'"u1ljiv slu@aj 1ok je
neki 1r Roers u kate1rali u Wellsu 1rCao svoju 0rvu 0ro0ovije18
O, svojoj 0ro0ovije1i 0rema tekstu koji je o1a"rao 0o@eo je ras0ravu o 1u?ama i njihovim
svojstvima a 1a se 0retho1no nije 0omolioM 'akratko nakon toa kro' 'a0a1ni crkveni 0ro'or
uletio je mrk i ne0ravilan 0re1met veli@ine noometne lo0te5 krenuo u'a 'i1 sa strane
0ro0ovje1aonice i nalo se5 i'le1a5 ras0ao5 ali s je1nakom tutnjavom kao 1a je o1je1nom
o0alilo stotinu to0ova. Sa svim tim 1o?la je i stra?na oluja5 koja kao 1a je crkvu is0unila
0lamenom5 munjama i rmljavinom.P
Sve vrlo 1ramati@no5 ali us0rkos takvim 0o1ro"nim 0ri@ama 'nanstvenicima je ta 0ojava i
na1alje "ila 'aonetna8 nitko nije moao o1lu@iti 1a li kulasta munja 1oista 0ostoji ili ne.
;ravo 0ro"lema nije "ilo 1ok O'nanstveno 1o"aP nije 1onijelo nova otkri<a o 0riro1i
elektricitetaM lju1i su se 'a1ovoljavali tuma@enjem 1a je kulasta munja5 0o0ut rmljavine ili
0roloma o"laN
%#G
Ovaj snimak 0utanje i eks0lo'ije kulaste munje snimio je 'a oluje u Castlefor1u u
)orkshireu Ro4 Jennins5 i to u #G sati
ka5 samo jo? je1na manifestacija ne0re1viN1ivo i @esto ne0rijateljsko ne"a. MeKutim5 u
1evetnaestom stolje<u 'nanstvenici koji su 0rou@avali elektricitet nisu moli usulasiti ono ?to
su o njemu 'nali s 0omisli 1a u 'atvorenoj okruloj lo0ti moCe 0ostojati ne?to 0o0ut munje. ,
svjetskim la"oratorijima s 0o1smijehom su 0rimali i'vje?taje 0o0ut ovo5 i' #8$%8
O... &eka je o"itelj "oravila u ku<i na kojoj su vrata i 0ro'ori "ili otvoreni. O1je1nom se
u@inilo kao 1a je sa Cice usko@ila sjajna lo0ta5 0ro?la kro' otvorena vrata i 0ro'or 0a 0ro1uCila
svojim smjerom 1esetak jar1a 0o otvorenom 0rostoru i'a ku<e. .je@ak u so"i ?@e0ao se 'a
0alac i 0ovikao8 (O0e@en sam(5 a os0o1ina Se:eta je neko vrijeme "oljela lijeva mi?ica.
Je1na 1jevojka 'ra"ila je svoj ru"ac i istr@ala i' ku<e 'a lo0tom. I'javila je 1a ju je u
o1reKenoj u1aljenosti slije1ila 1ok je laano o1skaNkivala5 sve 1ok se nije u 'raku ras0ala5 a
1a nije eks0lo1irala.P
MeKutim5 u novije vrijeme mnoi su 'nanstvenici shvatili 1a kulasta munja moC1a i0ak
0ostojiM 1jelomice 'ato ?to je "olje ra'umijevanje meteoroloije i fi'ikalnih svojstava 0la'me
0o@elo stvarati okvir unutar koje se taj 0ro"lem moCe is0itati5 0a "i a se 0o@elo shva<ati5 a
1jelomice 'ato ?to se 0ritjecanje o@evi1a nije smanjilo.
*ako je5 na 0rimjer5 u kolovo'u #$II. 1o?lo 1o neo"i@ne manifestacije te 0ojave u malom
?kotskom morskom ljetovali?tu Crail. *o 0oslije0o1neva os0o1a +li'aN"eth Ra1cliffe
vra<ala se ku<i sa ?etnje5 cementiranom sta'om ne1aleko o1 o"ale.
O;ole1ala sam uvis i ule1ala svjetlo koje se otovo isto trena 0retvorilo u lo0tu veli@ine
i'meKu teniske i noometne. ;re?la je 0reko sta'e i 0one?to 0romijenila "oju5 u "oju sta'e5 a
'atim 0re?la 0reko trave i 0ostala 'elenkasta. *a1a je vrlo "r'o nestala 0rema je1noj kavani5
ka1 se 'a@uo i lasan 0rasak.P
, kavani5 os0o1a +velvn Mur1och je u kuhinji 0ri0remala jelo 'a oste.
O2avana je "ila 0una5 sve je "ilo kao i uvijek. O1je1nom je 1o?lo 1o stra?no meteCa8 'a@ulo
se strahovito 0ucketanje5
%#A
.I>O>I , !+M-JI
koje je 0ostajalo sve lasnije. ;ole1ala sam kro' kuhinjski 0ro'or. -ju1i su tr@ali sa Cala5
vri?te<i i vi@u<i5 a tutnjava je 0ostajala lasnijom. !a@uo se 'loko"an 0rasak. Hinilo se 1a je
0otresao ku<u i cijela se kuhinja jarko osvijetlila. &ika1 nisam vi1jela ne?to sli@no.
Svi su osti istr@ali i' kavaneM @ak je i mu?karac s 1rvenom noom5 koji je o"i@avao sje1iti 'a
stolom u' te'u5 nestao sa svima ostalima. &ika1 nisam vi1jela 1a se itko tako "r'o
0okrenuo.P
;oslije je os0oKa Mur1och otkrila 1a se 1e"ela 0lo@a o1 lijevano Celje'a na velikom
kuhinjskom ?te1njaku skro'NnaNskro' ras0ukla. 2<er os0oKe Mur1och Jean Mel1rum 'atekla
se u kavani ka1 je uCarena lo0ta u1arila. 9ila je ostavila sin@i<a vani u kolicima5 0a je 0ojurila
1a a s0asi ka1 je @u1na "uka sve vi?e ja@ala. *om je 0rilikom ule1ala 0lamenu lo0tu.
OI'nutra je "ila naran@asto o"asjana5 0o ru"u 0osve "ijela5 a kotrljala se u0ravo
Jasno omeKena okrula ru0a u 0ro'oru Meteorolo?ko o1jela Sveu@ili?ta u +1in"urhu5
0ri0isana kulastoj munjiM ov1je je 0rika'ana u naravnoj veli@ini
0o 'i1u kavane. Stila je 1o 0ro'ora i ja sam ustala 1a vi1im ?to je to "ilo. On1a je 0ro?la kro'
0ro'or i u1arila me u 0rsa5 0a nestala.P
, o"liCnjem kam0u 'a 0rikolice os0oKa 2itt4 Co6 ?etala je sa svoja 1va 0sa.
OI'nena1a je strahovito runulo i ta1a sam s ko0na is0re1 nas @ula vri?tanje. .jeca su "jeCala.
*a ?i?te<a lo0ta 1ojurila je 0re1a me vuku<i 'a so"om ne?to ?to je i'le1alo 0o0ut "akrene
vr0ce5 ?iroke 1va ili tri in@a. Moji 0si su se us0ani@ili5 a ja sam le1ala kako kula5 ?i?te<i i
fiju@u<i velikom "r'inom5 leti ravno u more.P
I' Amerike je stila neo"i@na 0ri@a Clare Dreenlee i nje'ina muCa koji su "ili o@evici ka1 je
crvenkastonaran@asta kulasta munja uletjela kro' staklo 0re1vorja u njihovoj ku<i u Crvstal
Riveru5 u Flori1i. -o0ta velika 0o0ut ko?arka?ke kotrljala se "etonskim 0o1om5 a os0oKa
Dreenlee ju je u1arila muho tukom koji joj se slu@ajno na?ao u ruci. -o0ta je eks0lo1irala kao
1a je 0rasnula 0u?ka. O*o je jama@no tu muhu 1okraj@iloP E na?alila se susje1a Clare
Dreenlee5 os0oKa Ris.
, afri@koj 1rCavi 2amerun5 je1ne no<i #$I35 os0oKa Jo4ce Case4 je 0o?la u kuhinju5 a
ho1nikom je i'nena1a 0rema njoj 1ojurio O0re1met nalik automo"ilskom reflektoruP. 2a1 joj
se 0ri"liCio5 skrenuo je u ku0aonicu i nestao u umivaoniku.
Sve je vi?e 'nanstvenika koji su kulastu munju vi1jeli oso"no5 ili su iskusili nje'ino
1jelovanje. , O1jelu 'a meteoroloiju e1in"ur?ko sveu@ili?ta naKena je 0oslije oluje ru0a u
0ro'oruM kako je staklo s unutra?nje strane "ilo staljeno5 ?teta je 0ri0isana kulastoj munji.
Je1no o1 iskustava 'nanstvenika u neo"i@nim i u'"u1ljivim okolnostima o0isao je 0o1ro"no5
u oCujku #$IF5 0rofesor R. C. Jennison i' +lektroni@ko la"oratorija sveu@ili?ta u 2entu.
;isao je u &ature
.I>O>I , !+M-JI
kako je avionom +astern Airlinesa 0utovao no<nim letom i' &e: )orka 'a WashinNton.
Sje1io je s0rije1a5 u 0utni@koj ka"ini. O1je1nom je 'rako0lov 'a0ao u snaCnu elektri@nu
oluju. &e samo 1a je ta1a "io OokruCen i'nena1nim "lje?tavim i lasnim elektri@nim
0raCnjenjemP5 neo se E 0isao je 0rofesor Jennison E Onekoliko sekun1i nakon toa i'
0ilotske ka"ine 0ojavila kula u 0romjeru ne?to ve<a o1 1va1eset centimetara i i'meKu sje1ala
0ro?la 0utni@kom ka"inom5 ot0rilike 0e1eset centimetara o1 mene. !a1rCala je istu visinu i
smjer5 0a sam je moao 0ratiti 0ole1om.P
Je1an as0ekt u ovom slu@aju "aca sumnju na ra?irenu teoriju o kulastoj munji8 1a nije 1ruo
1o o0ti@ka ilu'ija5 Oslika koja nakon "ljeska munje 'aostaje u okuP5 jer je 0rofesor Jennison
i'vijestio 1a je kulu vi1jela jo? je1na oso"a5 OuCasnuta stjuar1esa5 koja je sje1ila ve'ana
0ojasom u sje1alu s 1rue strane 0rola'a5 ne?to 1alje 0rema re0u aviona. I ona je vi1jela kako
je kula 0utovala kro' 0utni@ku ka"inu i nestala u smjeru toaleta u 1nu tru0a.P
2ulasta je munja i snimljena5 no neki su 'nanstvenici o0re'ni 0rema takvim 1oka'ima5
uvjereni 1a je lako neku 1ruu svjetlosnu 0ojavu 'amijeniti s 0ravom stvari. MeKutim5 je1an
je @ovjek us0io snimiti ne samo fotorafije 0ojave koja "i mola "iti kulasta munja5 neo i
#I mm film. *o je 0rofesor James *uck5 roKen u +nleskoj ali 1anas ameri@ki raKanin.
*ijekom karijere ule1no 'nanstvenika ra1io je kao lavni savjetnik lor1a Char:elNla5
kolee Winstona Churchilla5 i 0otom se 0ri1ruCio 0rojektu Manhattan E 0roi'vo1nji atomske
"om"e u -os Alamosu. ;rofesor *uck i 1anas Civi u -os Alamosu i tamo je 0o@eo 0okusom
'a 0rou@avanje kulaste munje u la"oratorijskim uvjetima8 ne?to ?to su mnoi istraCiva@i
"e'us0je?no 0oku?avali.
;rofesor *uck je @uo 1a se kulasta munja s vremena na vrijeme 0ojavljuje u
0o1mornicama5 kao 0oslje1ica 0ore?no rukovanja ureKajem 'a uklju@ivanje struje i'
"aterije. Ako je re?ka "ila 0o@injena5 na 0oleKini sklo0ke iskakale "i kulaste munje5 i
0oneka1 o0rljile noe nes0retno tehni@ara. *uckovi 0oku?aji 1a istraCi 0ojavu na 0o1mornici
nisu uro1ili 0lo1om5 ali je otkrio 1a u -os Alamosu 0ostoji 0o1morni@ka "aterija vrije1na 1va
milijuna 1olara5 instalirana 'a neki 1rui istraCiva@ki 0roram5 koja leCi neiskori?tena.
.o0ustili su mu 1a ra1i s njom i tako je 'a0o@ela serija 0okusa Ois0o1 CitaP5 na kojima su
*uck i njeove kolee ra1ili 'a vrijeme o1mora 'a o"je1 ili i'van ra1no vremena.
;rem1a su i' "aterije 0roi'veli vrlo snaCna 0raCnjenja5 James *uck i njeove kolee nisu
us0jeli 1o"iti ni?ta sli@no kulastoj munji. 2ako su mjeseci 0rola'ili5 na?li su se 0o1 0ritiskom
neka 1ovr?e svoje 0okuse 1a "i se 'ra1a u kojoj je "ila "aterija mola is0ra'niti 'a 1rui
istraCiva@ki 0roram. O1je1nom vi?e nije 0reostalo vremena5 vani su ve< @ekali "ul1oCeri.
!nanstvenici su 0oku?ali otovo sve @emu su se moli 1omisliti5 ali kulastu munju nisu
0roi'veli. , 0oslje1njem5 '1vojnom 0oku?aju o1lu@ili su atmosferi oko sklo0ke ne?to 1o1ati.
Ora1ili su je celofanskom kutijom i u nju 0ustili sla"u koncentraciju metana. >jerovali su 1a
je koli@ina 0lina 1ostatno mala 1a ne 0lane5 ali su i0ak @u@ali i'a vre<a s 0ijeskom ka1 je
sklo0ka s0u?tena. Sre<omT 9uknuo je 0lamen i strahovito je runuloM je1ino @ea se svi
sje<aju jest kako krov leti sa 'ra1e.
9io je to kraj njihova 0okusa ali nisu 'nali ?to se '"ilo sve 1ok film to 1oaKaja5 koji su
kamere snimale i' 1va ra'li@ita kuta5 nije vra<en sa ra'vijanja. &a stotinjak filmskih sli@ica
vi1jela se okrula sjajna lo0ta5 0romjera oko #3 centimetara. ;rofesor *uck je siuran 1a to
nije 0oslje1ica neke re?ke na filmu ili u ra'vijanju. &ije siuran ?to je na snimku5 ali "i to
mola "iti 0ojava u ve'i s kulastom munjom.
%#B
.I>O>I , !+M-JI
James *uck sa1a nastoji klasificirati 'na@ajke kulaste munje5 0a je i'1vojio vi?e 0otencijalno
'na@ajnih 0o1ataka5 i to8 kulasta munja se naj@e?<e 0ojavljuje nakon o"i@ne munje5 0romjer
joj je Ju 0rosjekuL #A cm5 otovo re1ovito je Cute 1o crvene "oje5 nije na0a1no vru<a5 a @esto
je 0rati ?i?tav 'vuk.
I'"orom 'na@ajki moCe nastati teorija 0rihvatljiva ve<ini 'nanstvenika. *uck 1aje 0re1nost
kemijskoj reakciji kao 0orijeklu kulaste munje5 ali 'nanstvena je literatura 0una 1ruih
teorija E o1 Ometeorita antimaterijeP 1o varijacija na temu o0ti@ke ilu'ije. .anas5 us0rkos
sve ?irem 0o0isu 'na@ajki kulaste munje i' 0ou'1anih i'vje?taja o@evi1aca5 o njoj otovo
ni?ta nije 0ou'1ano utvrKenoM i0ak5 mnoi su 'nanstvenici sve uvjereniji 1a <e je je1no 1ana
o"jasniti.
;ri@a o 0ostu0nom 0rihva<anju kulaste munje kao stvarne 0ojave mnoo se 0uta 0onovila
ka1 se 'nanost suo@ila s
Sil"ur4 SM5 kako a je nacrtao stru@njak 'a starine William Stukel4. *aj neo"i@an umjetni
"reCuljak "io je i'raKen 0rije GA33 o1ina.
ne0o'nanicama. .anas se @ovjek moCe 'a0anjiti ka1 se 0risjeti 1a je neko< francuska
2raljevska aka1emija 'nanosti 0o"ijala 0ostojanje meteorita i 1a se o tome Cestoko s0orilo.
!nanstvenici na0rosto nisu moli vjerovati 1a kamenje moCe 0a1ati s ne"a i E 0rem1a su
'nali 'a meteore i @u1ne Ormljavine kamenjaP koje je 0a1alo na Francusku E 0ro0ustili su
to 1voje 0ove'ati5 jer ne samo 1a nije "ilo nikakvih 0o1ataka o njihovu 0romatranju koje "i
0ove'ali5 neo ni 'nanstvene teorije kojom "i to moli o"jasniti. *ek ka1a je ule1ni
njema@ki fi'i@ar +rnst Chla1ni 0ret0ostavio 0ostojanje meteorita5 'nanstvenici su ih 0o@eli
shva<ati 1ovoljno o'"iljno 1a ih 0o@nu 0romatrati. 2a1 su je1nom 0rihvatili to novo le1i?te5
u"r'o je uslije1ila 0otvr1a 1a meteoriti 1oista 0a1aju s ne"a.
Mnoe o1 jo? nerije?enih 'aonetki u ovoj knji'i mole "i 0ro<i je1nak 0roces. , ovom @asu
OsluC"enaP 'nanost smatra 0ot0uno nevjerojatnim 0ostojanje 0ojava kao ?to su &-ONi5 jetiji i
@u1ovi?ta i' je'era. MeKutim5 vi1jeli smo 1a su neko< 'nanstvenici "ili sli@noa le1i?ta o
meteoritima5 a u
%#8
.I>O>I , !+M-JI
Dolem "reCuljak u o"liku 'mije u A1ams Count4ju u 1rCavi Ohio5 koji je istraCio arheolo F.
W. ;utnam
novije vrijeme i o kulastim munjama. &e1voj"eno5 mnoe o1 ne0o'nanica o0isanih u ovoj
knji'i mou se 0o1vr<i istraCivanjuM kako se tehnika istraCivanja usavr?uje mou se 0ojaviti i
uvjerljiva o"ja?njenja svje1o@anstava o viKenju tajanstvenih "i<a ili &-ONa.
!aonetni "reCuljci
!vu@i naoko "esmisleno5 ali na0osljetku "i se molo 0oka'ati 1a je najteCe rije?iti one
ne0o'nanice 'a koje imamo 0osve o1reKen fi'i@ki 1oka'. &ikakvo mno?tvo 'nanstvenih
meto1a ili a0arata ne moCe nam 0rio0<iti misli ili namjere lju1i o1 @ijih su nam civili'acija
0rije mnoo stolje<a ostali neo"i@ni traovi. &e0rije0orno5 naj'aonetniji o1 svih je Sil"urv
Sill u 9ritaniji5 umjetni "reCuljak i'raKen 0rije G A33
o1ina. Dolem je E samo mu osnovica 0okriva 0et acra J% haL E a 1a "i a se sara1ilo 0et
stotina lju1i moralo "i ra1iti 1eset o1ina5 i to ne0reki1no5 jer je i'raKen o1 koli@ine kre1e
koja o1ovara o"ujmu tri1eset i ?est milijuna 0unih ko?ara. ,'1iCe se 0o0ut i'vrnute '1jele 'a
0u1in5 u u1u"ini 0okraj stare ceste -on1onE9athM ne1aleko je olemi vijenac ukru
0ore1ano kamenja5 Ave"urv.
Mnoi o1 0rvih 0osjetilaca 0ret0ostavljali su 1a je "reCuljak "io neka vrst ro"nice5 1rui su
vjerovali 1a je u njemu 'ako0ano "lao. Do1ine #BBI. isko0an je rov o1 vrha 1o sre1ine
"reCuljka5 #8G$. 0roko0an je tunel5 takoKer 1o sre1i?ta5 a #$I8. arheolo'i su 0onovo 0ro1rli u
srce Sil"urv Silla 'ahvaljuju<i novom5 vje?to i've1enom tunelu5 0roko0anom suvremenom
tehnikom miniranja. Ovim i 1ruim iska0anjima manje o0sea otkriveno je 1a je "reCuljak
0o1i'an u velikim ste0enicama5 1a su ra1itelji 0o1u'eli sve mjere kako se raKevina ne "i
sru?ila5 i 1a su meKu 0rvim
%#$
.I>O>I , !+M-JI
?to su ura1ili 0o1ili ora1u. MeKutim5 nisu naKeni ni "lao5 ni ro"ovi5 ni s0omenikM
iska0anja nisu otkrila ni?ta ?to "i 0omolo o"jasniti 'a?to je Sil"urv i'raKen.
I &ovi svijet 0osje1uje svoj stari svijet5 koji nera1o o1aje svoje tajne. Uirom Sje1injenih
Ameri@kih .rCava krajolici su o"iljeCeni ostacima civili'acija koje su cvjetale 1avno 0rije
2olum"a i koje i'ranjaju u sjeni autoN0utova. MeKu njima je mnoo 'emljanih "reCuljaka5
tako olemih ra'mjera 1a rani 1oseljenici nisu vjerovali 1a su ih moli i'ra1iti In1ijanci koje
su tamo 'atekli i ra1ije su 0omi?ljali na neku 0lemenitiju rasu Ora1itelja "reCuljakaP. *a je
E vjerovali su neki E 0otjecala o1 1anskih ili vel?kih more0lovaca ili je5 @ak5 0reCivjela
0ro0ast Atlanti1e. .anas 'namo 1a su "reCuljke i0ak ra1ila 1revna in1ijanska 0lemena8 kao
ro"ove5 ili kao 0latforme velikih hramova.
MeKutim5 u rujnu #88F. F. W. ;utnam5 je1an o1 Oo@evaP ameri@ke arheoloije5 0oklonio je
0aCnju 1ruomu 'aonetnom ti0u 1revne ra1nje 0o'natom kao +ffi4 Moun1s Jnasi0i koji
0rika'uju neku Civotinju ili sim"olL. I 1anas 0ostoji nekoliko takvih8 likovi 0tica i 1ruih
Civotinja o"likovani o1 naomilane 'emlje. *e jeseni ;utnam se ot0utio 1o najve<e8
olemoa !mijsko "reCuljka u A1ams Countvju5 u 1rCavi Ohio. .anas5 kao i ta1a5 !mija
vijua kao 1a je s0remna na skok. &aj@u1nija je lava8 ra'ja0ljenih @eljusti5 kao 1a <e
0routati jaje. 2ao i mnoi 0osjetioci 0rije njea E 1anas je !mijski "reCuljak sre1i?nja to@ka
nacionalno 0arka E ;utnam je "io o?amu<en ka1 je 0rvi 0ut ule1ao Civotinju5 0o?to se s
mukom 0ro"io strmim o"roncima i i'i?ao i' vo'ila kojim se 1ove'ao.
OO1 0ri'ora koji sam o1avno Celio vi1jeti o"u'eo me @u1novat osje<aj straho0o?tovanja i
1ivljenja. O1je1nom je 0re1a mnom leCalo 1jelo ne0o'nata
%%3
naro1a u @ije smo5 @ini se5 najve<e sveti?te 0ro1rli.P
.jelimice 'ahvaljuju<i ;utnamu5 ameri@ki su arheolo'i u 1evetnaestom stolje<u 'natno
na0re1ovali u ra'umijevanju 0ro?losti svoje 'emlje5 ali im je 0rava svrha +ffi4 Moun1sa
i0ak ostala nejasna. ;utnam je5 meKutim5 o1lu@io 1a tako ne smije ostati.
OOslonjen na je1an o1 olemih koluta 1ivovskoa 'mijsko tijela5 1ok su s 1alekih vrhunaca
0a1ale 0oslje1nje sun@ane 'rake i "acale 1ua@ke sjenke 0o 1olini5 ra'mi?ljao sam ?to se tu
molo o1vijati u 0ro?losti8 i ta1a5 kao 1a mi se 0re1 o@ima 0ojavila slika 1revno 1o"a5
naro1a ne'nanih o"i@aja5 a s njom i 0otre"a 1a se ova tajna ra'jasni. &e0o'nato mora 0ostati
0o'nato.P
.a "i to 0ostiao5 ;utnam je o1lu@io 1a se vrati u Ohio i uo"i@ajenom arheolo?kom meto1om
E iska0anjem E je1nom 'auvijek rije?i tajnu !mijsko "reCuljka. ;rosjeNkao je 1ijelove
!mije5 ko0ao 0o "reCuljcima oko nje. &ala'i su "ili ra'o@aravaju<e mr?avi8 otovo ni?ta u
!miji5 a kameno oruKe5 kremena sje@iva i kosturi otko0ani ne1aleko nisu mu moli re<i ni?ta
vi?e 1o 1a se na tom lokalitetu o1vijala Civa in1ijanska aktivnost. Mimo toa uo0<e ni@e ?to
"i mu 0omolo 1a ostvari ono ?to je naumio 'a onoa sutonsko ma?tanja 0rilikom 0rve
0osjete "reCuljku8 0rona<i o1ovor 'a?to je u tom 'a"a@enom 1ijelu 'emlje5 tako 1avno5
olema 'mija "ila i'raKena. *o a5 meKutim5 nije 0rije@ilo 1a naaKa o nje'inoj svrsi i u
svojim mislima taj 0re1io nastanjuje 0lemenima koja ho1o@aste 'mijolikom sveti?tu.
&a0osljetku5 ka1 su sve uvrijeCene meto1e istraCivanja 1okraja isku?ane i ka1 ne 1onesu
o1ovor5 u iru moCe u<i naaKanje5 taj naj'a"avniji o"lik 0rou@avanja 'aonetki. Jer5 1ok 'a
'nanost 0ostoje ranice5 'a ma?tu ih uo0<e nema.
.I>O>I , !+M-JI
2omentar Arthura C. Clarkea8
Ovo je 0oslje1nje 0olavlje E 1a "u1emo iskreni E 0a@vork sastavljen o1 ulomaka na?ih
istraCivanja koje nismo us0jeli svrstati u ostala 0olavlja. Ovima smo moli 1o1ati mno?tvo
1ruih5 jer je katalo tajanstvenih '"ivanja5 @u1nih 0ojava i arheolo?kih 'aonetki "eskrajan...
!a0ravo5 i mi sami jama@no stvaramo mnoe 'aonetke5 1a "i na?i 0otomci u 1alekoj
"u1u<nosti ra'"ijali lavu na1 njima. !a?to su Amerikanci i Sovjeti ko0ali u 'emlji te
tajanstvene ru0e 0okrivene te?kim metalnim 0oklo0cima5 0o0ut 1u0lji 1ivovskih 0aukovaR
Uto se 1oista o1vija u onim 1revnim filmovima o Orock koncertimaP E 'ar su to5 moC1a5 "ili
vjerski o"re1iR Jesu li Charlie Cha0lin5 James 9on15 .avi1 Frost5 *ar'an5 Staljin ... uistinu
0ostojali5 ili su samo mitska "i<aR I tako 1alje...
Ovo je5 moC1a5 0rikla1no mjesto 'a neke 'aklju@ne 0rimje1"e o 'aonetkama. , uvo1u sam
ih svrstao 0rema stu0nju na?ea ra'umijevanja5 koji se moCe 0ruCati o1 0ot0una ne'nanja 1o
0ot0una shva<anja E ka1a5 1akako5 OmisterijeP nestaje.
.rui na@in 1a ih svrstamo "io "i 0o njihovu 'na@enju. &eke5 0o0ut kamenja koje se 0omi@e5
0osve su u're1neM 0rem1a su 'animljive5 nema i'le1a 1a "i mole 0ri1onijeti 1o"ro"iti
@ovje@anstva ili una0rije1iti na?e 'nanje o svijetu. .rue "i5 0ak5 mole imati 0otencijal 1a
na? svijet i'mijene.
, tu kateoriju moli "ismo u"rojiti &-ONe5 0rem1a oso"no u to sumnjam. *ako i
0aranormalne 0ojaveM 'a0ravo5 je1an sam svoj roman E Chil1hoo1(s +n1 J2raj 1jetinjstvaL
E "io 0osvetio toj temi.
MeKutim5 ne0o'nanica u koju "ih se najvi?e okla1io jest kulasta munja.
=ivimo na @vrstoj 'emlji5 0lovimo njenim morima5 u1i?emo njen 'rak E no ve<ina tvari u
svemiru nije u ta tri 0o'nata stanja8 @vrstom5 teku<em i 0linovitom. *o je O0la'maP5 strahovito
vru<a5 elektri@ki na"ijena flui1na materija o1 koje su sa@injene 'vije'1e i atomski meteori.
2ulasta munja mola "i "iti 1jeli< 0la'me koji kakvim trikom ;riro1e 1os0ijeva 1o !emljeQ.
2a1 "ismo us0jeli otkriti 'akone koji njom u0ravljaju5 sa'nali "ismo tajnu vje@ne enerije E
'ato ?to je u0ravo enerija u kontroliranoj 0la'mi ona koju se 'nanstvenici na1aju oslo"o1iti
fu'ijom vo1ika.
&o5 "ile 'aonetke 'na@ajne ili ne5 1a li ih je laka 0ro'rijeti ili nemou<e rije?iti E one su
'a"avne. Hak i ka1 su samo 0o1vale ;riro1e5 0ri1onose 1a jo? vi?e uCivamo u @u1esima
svijeta oko nas. Moje kolee i ja na1amo se 1a smo neke o1 tih uCitaka 0renijeli i vama.
A moC1a smo samim 0re1o@avanjem ?irokom kruu @italaca i le1alaca 0ri0omoli 1a se
neke o1 tih tajni o1onetnu. Ako "ismo 0rona?li o1ovor samo na 1eset 0osto njih5 ja "ih "io
silno 'a1ovoljanM i i'nenaKen.
A ka1 "ismo i na?li svima o1ovor E tamo o1akle su ove 0otekle ima ih jo?5 u i'o"ilju...
Q 2ulaste munje5 @ini se5 vole velike visine. Je1nom sam rekao J. 9. S. Sal1aneu8 OHuo sam
1a je va? otac istraCivao kulaste munje na vrhu ;ike(s ;eaka.P J;lanina u Colora1u5 visoka
GF33 mL. O&eP E o1ovorio je J9S. E O2ulaste su munje o"avile neka istraCivanja na
mom ocu.P *o je "ilo sve ?to sam o1 njea moao sa'nati.
%%#
*ISA28 OOD&J+& ;RIHAP5 !ADR+9 #$8%.