You are on page 1of 213

Monday January 13, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Melody
II. Objectives
The learner
Develop the ability to vocally match pitches.
Use own vocabulary to describe HIGH-LOW and
melodic direction.
Sing or play short melodic patterns while showing
awareness of UP-DOWN and HIGHER and
LOWER.
Improvise simple SO-MI melodic “conversations”.
Sing or use vocal inflection following pictures of
melodic contours.
III. Subject Matter
MELODY – Highness and Lowness of sound.
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Pre – Assessment /Prior knowledge
The learner must have acquired the following
skills in the previous level:
pitches.
ence between a
High/Higher melody and a Low/Lower melody.
Respond to High and Low tones with body
movements and by playing other available sound
sources.
Concept Map

B. Presentation (Day 1)
1. CLASS ENCOUNTER
Greet with the usual SO-MI greeting.
Sing different questions to the pupils in SO-MI and
encourage the pupils to improvise their SO-MI
answers to your questions.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON
Introduce the song/game “Bitin Bitin” and give a
short explanation about the location of SAGADA,
MOUNTAIN PROVINCE in the Philippine map
(the province where the game is from), their
language (Kankana-ey) and their means of
livelihood (FARMING and WEAVING). Also
mention its proximity to the famous BANAUE
RICE TERRACES (a UN Heritage Site).
Game mechanics: more than 3 in a group (the more
the merrier!)
a. Players gather in one spot and lay one of their
hands on top of each other‟s hands, to build a
tower.
b. As the song begins, players lift their hands a little
so they can hold a part of the back of each other‟s
hands to move up and down with the beat.
c. At the end of the song, players let go of their
hands, spreading them with a sudden motion.
d. Have the pupils play the game for 3 rounds.
3. Application
Guide the children in locating the HIGH and LOW
sounds in the song. (NOTE: the X‟s at the end of
the song mean that the last 2 syllables are to be
recited – no tune).
Have them STAND when they think they are
singing a HIGH sound and SIT when they think
they are singing a LOW sound.
4. SYNTHESIS
Ask the children:
Do you think you have learned to sing HIGH and
LOW sounds? Why?
get better in SINGING and
IDENTIFYING HIGH and LOW sounds?
exercises on HIGH and LOW sounds next meeting
to help them improve.
IV. Evaluation

words HIGH and LOW while singing.
V. Assignment
Have them practice singing the HIGH and LOW
patterns in ACTIVITY 3 as an assignment (it will
be answered next meeting).
5
4
1
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakagagamit ng angkop na nakaugaliang
pahayag upang maipaliwanag ang paksang
tinalakay
2. Nakababasa sa unang kita ng mga salitang nasa
talaan sa dagdag na dahon ng aklat
3. Nakababasa ng parirala, pangungusap, at
maikling kuwento na may matataas na antas ng
salita at mga salitang dapat pang pag-aralan
II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Pabigkas na Wika:
Paggamit ng angkop na nakaugaliang pahayag
upang maipaliwanag ang paksang tinalakay.
2. Pagkilala ng Salita:
Pagbasa sa unang kita ng mga salita sa talaan
ng dagdag na dahon ng aklat.
Pagbasa ng parirala, pangungusap, at maikling
kuwento na may mataas na antas ng mga salita.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Larawan, kuwento, tula,
Venn Diagram
D. Kuwento: “Ang Pistang Naiiba”
E. Pagpapahalaga: Pakikiisa sa mga Pagdiriwang
F. Tema: Mga Pagdiriwang sa Ating Pamayanan
(pista, pagtitipon)
III. Pamamaraan

Week 25 – Unang – Araw

A. Gawain bago bumasa
1. Paghahawan ng Balakid ( sa tulong ng larawan)
a. pista b. pansahog
c. kiping d. turista
e. tradisyon
2. Pagganyak
Itanong: Ano ang karaniwang ginagawa natin
kapag pista?
Ano ang mga nangyayari kapag pista?
Paano tayo naghahanda para sa ating mga bisita?
3. Pangganyak na tanong
Bakit naiiba ang Pista ng Pahiyas?
B. Gawain habang nagbabasa
-Pagbasa ng kuwento gamit ang Malaking Aklat.
-Babasahin ito ng mga bata nang may tamang
bigkas, tono at diin nang lahatan, dalawahan, at
isahan.
ANG PISTANG NAIIBA
IV. Pagtataya
Punan ang patlang ng angkop na salita o
parirala para sa tula.
Ang Pistang Naiiba
Ang pista sa amin ay ________
Nagdaratingan ang mga bisita
Sina tatay at nanay ay ________
Kaya __________ kaagad inihahanda.
Ang pista sa amin ay masaya.
Maging mga_____________.
Dumarating sila.
Sa pista namin na _________.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng
pagdiriwang ng pista sa inyong bayan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Kabuhayang Pampamayanan / Trabaho,
Industriya ng Pakikipagkalakalan (One Town One
Product o OTOP, industriyang lokal, tiangge, atbp.)
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nailalarawan ang tono
(pataas, pababa) ng boses ng bumabasa o
naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat sa tulong ng mga larawan
2
Week 31 – Unang – Araw

LAYUNIN: Nailalarawan ang mga trabaho /
hanapbuhay, negosyo sa pamayanan
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: mga larawan ng mga
salitang magkasalungat (mainit na siopao, malamig
na haluhalo), Ibabaw at Ilalim (Adarna House,
2007)
III. Pamamaraan
1. Paunang Pagtataya at Tukoy-Alam
a. Magdikit ng mga larawan na magkasalungat.
b. Tumawag ng ilang piling bata na
maghahanap ng kapares na larawan.
2. Tunguhin
Itanong: Ano-ano ang iba't ibang trabaho sa
ating pamayanan?
3. Paglalahad
a. Ipakita ang aklat na Ibabaw at Ilalim.
b. Ipakita ang bawat pahina at tanungin ang
mga bata kung ano ang nakikita nila sa larawan.
Maaaring magbigay ng mga tanong na nagsisimula
sa “nasaan?”
4. Pagtuturo at Paglalarawan
Tumawag ng mga bata at pumili ng dalawang
larawang magkasalungat. Ipagamit ang
magkasalungat na mga salita sa iisang
pangungusap.
Halimbawa: Ang tatay ay matangkad ngunit
ang anak niya ay maliit.
IV. Pagtataya
Piliin ang tamang sagot sa loob ng saknong.
1. Ang mga magsasaka ay (nagtatanim,
nangingisda) sa palayan.
2. Ang mga (bumbero, pulis) ang humuhuli ng
masasamang tao.
3. Ang mga (guro, doctor) ang nagtuturo sa mga
bata.
4. Ang mga (dentista, doctor) ang gumagamot ng
may sakit.
5. Ang mga (tindera, basurero) ang nagtitinda sa
pamilihan.
V. Kasunduan
Iguhit ang trabaho / hanapbuhay ng iyong mga
magulang.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Using a Calendar – Days of the Week
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
a. Tells the number of days in a week
b. Names and tells the days of the week in the right
order
III. Pre-requisite Concepts and Skills:
TEACHING GUIDE FOR GRADE 1 – Unit 4
A. Counting
b. Intuitive concepts of days of the week
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Material: Calendar of the current year
Instructional Procedures:
A. Posing the Problem
Post Nico‟s picture on the board.
Pose the following problem on the board. Ask the
pupils to read it silently then solve it. Nico wants
to join the camping activity tomorrow. He packed
his bag and camping materials yesterday. If today
were Friday,
a. On what day would he pack his bags and
camping materials?
b. On what day would he go to camping?
Instead of Friday, the teacher is encouraged to
change the day to the current day when the lesson is
being taught.
B. Solving the Problem
Solution: By listing the days namely Sunday,
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, I can see that Thursday comes before
Friday, and Saturday comes after Friday. So, Nico
packed his bags and camping materials on
Thursday, and he will join the camping activity on
Saturday. 3
C. Processing the Answers
Ask the following questions: How did you
know that he will join a camping activity on
Saturday and that he packed his bags and camping
materials on Thursday?
(I have learned about the order of the days at home
and Saturday comes after Friday and Friday comes
after Thursday.)
What do you see in the calendar? (There are
months, days, and numbers, in the calendar). What
does the upper part of the calendar show? Point on
the days of the week. (The upper part shows the
days of the week.)
D. Summarizing the Lesson
Remember these:
There are seven days in a week.
These days follow this order: Sunday, Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
The first day of the week is Sunday and the seventh
day is Saturday.
IV. Evaluation
Write the missing days of the week
1. Monday, _____, Wednesday
2. _____, Saturday, Sunday
3. Thursday, Friday, _______
4. Sunday, _______, Tuesday
5. _______, Thursday, Friday
V. Assignment
Write down the activities you did during the
whole week.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 1

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objective:
Realize the importance of using polite expressions
in showing respect when communicating with
others
Instructional Objectives:
Oral language: Recognize polite expressions
Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that begin with the same sound
Listening Comprehension: Listen and share about
him/herself; Follow directions
Vocabulary and Grammar: Recognize that the
pronoun I is used to refer to one's self

WEEK 1 – DAY 1

I. Pre-Assessment:
Have students answer the question, “Who wants to
go to the bathroom? What will you say if you want
to go to bathroom?”
Answer: “ May I go to the bathroom ?”
II. Objectives:
Recognize polite expressions
Respond to the teacher using polite expressions
Recognize, distinguish, and supply words that
begin with the same sound
III. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Polite Expressions
Materials:
Pictures (with speech balloons or thought bubbles)
of situations where good manners are shown.
A copy of the poem Manners to be posted on the
board or on a wall inside the classroom.
a big visible card with the word Manners on it
List of polite expressions to be posted
○ Thank you ○ Welcome
○ Sorry ○ Please ○ May I
A poster with these sentences
S: May I go out?
T. Yes, you may.
IV. Procedure
A. Activating Prior Knowledge:
Unlock the meaning of difficult word: sneeze*
sneeze → I sneeze when I smell flowers. This is
how I sneeze (demo). Can you try to sneeze? When
do you usually sneeze? 4
Good Manners Activity
a. Show different kinds of pictures (good & bad
manners)
B. Presentation:
Ask students to listen to a poem about polite
expressions. Ask them to recite each line after the
teacher.
Manners (by: Helen H. Moore)
We say “Thank you.”
We say “Please,”
And “Excuse me”
When we sneeze.
That‟s the way
We do what‟s right.
We have manners.
We‟re polite.
C. Modeling
Have the children watch a demonstration on how
polite expressions are used
(eg. Please, Excuse me, Thank you, May I _____?)
We can say, “Thank you, Maan.” The name Maan
has the beginning sound /m/.
Can you give another name that has the beginning
sound /m/? What if we change the beginning sound
to /s/? We can say, “Thank you, Sonny.”
* Teacher may vary this activity by using the
following polite expressions:
Excuse me, name of classmate .
May I borrow, name of classmate ?
Please pass me the pen, name of classmate .
D. Modeling (Grammar)
Have the children listen to a dialogue between
teacher and student that uses polite expressions eg.
S: May I go out?
T. Yes, you may.
V. Evaluation
Put a / if the expression is polite and x if not.
_____1. Saying “Thank You”
_____2. Shouting
_____3. May I go out?
_____4. Sorry
_____5. Get out
VI. Assignment
Cut pictures showing Polite Expressions.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Natutukoy ang distansiyang katulad ng malapit
at malayo.
II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng
Distansya
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang
mga bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Tulungan ang mga mag-aaral na bumuo ng
pangkat na may tatlong kasapi. Magtakda ng titik
sa bawat kasapi. Halimbawa, ang unang kasapi ay
titik A, ang ikalawa ay titik B at ang ikatlo ay
titik C. Bigyan ng dalawang tali ang kasapi A. Ang
kasapi B at kasapi C naman ang hahawak sa dulo
ng magkabilang tali. Hawak ang dulo ng tali,
sabihan ang kasapi B at kasapi C na lumayo sa
kasapi A hanggang sa maunat ang tali.
Itanong sa mga mag-aarala ang mga sumusunod:
a. Ano ang napansin mong pagkakaiba ng
dalawang tali?
b. Aling tali ang hawak ng kasaping mas malayo?
c. Aling tali ang hawak ng kasaping mas malapit?
2. Paunang Pagtataya
Ano ang distansya? Paano ito maituturo sa mga
mag-aaral?
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang konsepto ng
distansya: Ang lapit o layo sa pagitan ng dalawang
bagay ay tumutukoy sa distansya.
Maari pang mag-isip at magpagawa ng iba pang
mga pagsasanay upang lubusang maunawaan ng
mga mag-aaral ang distansya. 5
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipasuri sa mga mga-aaral ang mga larawang nasa
ibaba. Ipaguhit sa kanilang kwaderno ang bagay
na hinihingi sa bawat bilang.
A. Mula sa pisara, aling bagay ang mas malapit?
B. Mula sa bag, aling bagay ang mas malapit?
C. Mula sa bola, aling bagay ang mas malapit?
D. Mula sa t-shirt, aling bagay ang mas malapit?
3. Kasanayang Pagpapayaman
Subukang ipasukat sa mga mag-aaral ang distansya
ng mga bagay na nakatala sa ibaba. Isulat kung
ilang *hakbang ang layo sa pagitan ng dalawang
bagay. Maaring ipasulat ang kanilang sagot sa
activity sheet, kwaderno o isang buong papel.
4. Paglalahat
Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo sa
pagitan ng dalawang bagay.
5. Pagpapahalaga
Maari ring gumamit ng ruler o isang patpat sa
pagsukat ng distansya. Gabayan o i-scaffold ang
mga mag-aaral sa gawaing ito.
IV. Pagtataya
Gumuhit ng 3 bagay na malapit at 2 bagay na
malayo sa iyo.
V. Kasunduan
Iguhit ang mga bagay na malapit sa iyong silid –
tulugan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Magkaroon ng kamalayan sa paraan ng pananalig sa
Panginoon.
II. Paksang – Aralin
Tema; PANANALIG SA PANGINOON
Paksa: Pananampalataya sa Panginoon
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Mga Kagamitan: mga larawan ng bagay na iyong
tinatamasa
III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Alamin
1. Pagganyak
Sandaling pasagutan sa mga bata ang mga tanong
tungkol sa larawan. Magkaroon ng maikling talakayan
tungkol sa kanilang mga sagot. Bigyan ng pagkakataon
ang mga batang maibahagi ang kanilang mga sagot.
Itanong sa mga bata ang sumusunod:
a. Ano ang iyong naisip at naramdaman habang
sinasagot ang mga tanong?
b. Ano ang masasabi mo sa sagot ng iyong kaklase?
c. Mayroon bang pagkakatulad o pagkakaiba ang
inyong mga sagot?
2. Paglalahad
Gabayan ang mga bata na maibigay ang buod ng mga
sagot. Matapos nito, ituon ang atensyon ng mag-aaral
sa mga layunin ng aralin.
3. Pagtalakay
Talakayin ang mga pangyayari sa kwento. Magbibigay
ng tanong ang guro ayon sa kwento.
IV. Subukin
Iguhit ang kung nagpapahiwatig ng pananalig s
Diyos at kung hindi.
_____ 1. Magpasalamat sa mga biyayang mula sa
Diyos.
_____ 2. Iwasan ang pagsisimba tuwing araw ng
pagsimba.
_____ 3. Dapat marunong magpasalamat sa
Panginoon.
_____ 4. Kalimutan ang pagdarasal kapag maayos ang
lagay ng buhay.
_____ 5. Nagdaral sa Diyos kahit ano pang pagsubk
ang dumating.
V. Kasunduan
Gumupit ng mga larawang nagpapakita ng iyong
pananalig sa Panginoon.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00

6
Tuesday January 14, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Melody
II. Objectives
The learner
Develop the ability to vocally match pitches.
Use own vocabulary to describe HIGH-LOW and
melodic direction.
Sing or play short melodic patterns while showing
awareness of UP-DOWN and HIGHER and
LOWER.
Improvise simple SO-MI melodic “conversations”.
Sing or use vocal inflection following pictures of
melodic contours.
III. Subject Matter
MELODY – Highness and Lowness of sound.
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Pre – Assessment /Prior knowledge
The learner must have acquired the following skills
in the previous level:
pitches.
ence between a
High/Higher melody and a Low/Lower melody.
Respond to High and Low tones with body
movements and by playing other available sound
sources.
Concept Map

B. Presentation (Day 2)
1. CLASS ENCOUNTER
Start the class with a Q & A greeting.
Greet individual students with their names in the
greeting.
Sing different SO-MI questions to the pupils who
were NOT CALLED last meeting and encourage
the same pupils to improvise their SO-MI answers
to your SO-MI questions.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON
Recall the lesson/activities on HIGH and LOW
sounds.
Review the game BITIN BITIN.
Invite the class to travel with you from the
mountains of the SAGADA province (where
BITIN BITIN is from) to the United States of
America where they also have a famous song about
their mountains. Introduce or teach “Rocky
Mountain” by rote and invite the class to note the
direction of the melody for each phrase.
3. APPLICATION
Have them do ACTIVITY 2 and check their
answers.
Have them sing ROCKY MOUNTAIN again while
following their answers in ACTIVITY 2. Ask them
to show the melodic contour of each phrase with
their right hand. Ask them if they did their
assignment by practicing the HIGH-LOW patterns
in ACTIVITY 3. Do ACTIVITY 3 and SING the
patterns 2x or as many times to the pupils until
they are familiar with the pattern. Please follow
the suggested order : 1. D, 2. B, 3. A, 4. C, 5. E
IV. Evaluation
Complete the sentence:
It is important to combine HIGH and LOW sounds
in a song because
____________________________________
________________________________
____________________________________
________________________________.
V. Assignment
Review the patterns in ACTIVITY 3 and ask the
pupils to sing the patterns and come up with
corresponding HIGH and LOW body movements to
show the melodic patterns.

5
4
3
2
1
0
QN
QL
7
Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakababaybay nang wasto ng mga salitang
natutunan
2. Nakababasa ng tatlo hanggang apat na
parirala na may wastong tono, pagpapahiwatig ng
damdamin, at gamit ng bantas sa tekstong pang -
unang baitang
3. Nakahihinuha ng damdamin ng mga tauhan
ayon sa kanilang kilos o sinasabi
II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Katatasan:
Pagbasa ng tatlo hanggang apat na parirala na may
wastong tono, pagpapahiwatig ng damdamin, at
gamit ng bantas sa tekstong pang -unang baitang.
2. Pagbabaybay:
Pagbaybay nang wasto sa mga salitang natutunan.
Pagbaybay nang wasto sa mga salitang natutunan.
3. Pag-unawa sa Binasa:
Paghinuha sa damdamin ng tauhan ayon sa
kanilang kilos at sinasabi.
Pagbanggit ng suliranin at angkop na kalutasan sa
binasang kuwento, alamat at iba pa.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Larawan, kuwento, tula,
Venn Diagram
D. Kuwento: “Ang Pistang Naiiba”
E. Pagpapahalaga: Pakikiisa sa mga Pagdiriwang
F. Tema: Mga Pagdiriwang sa Ating Pamayanan
(pista, pagtitipon)
III. Pamamaraan

Week 25 – Ikalawang – Araw

A. Gawain pagkatapos bumasa
1. Ugnayang Gawain
Pangkat I: “Gawing Makulay”
Iguhit at kulayan ang mga nakikita kapag may
Pista ng Pahiyas.
Pangkat II: “Maging Makata”
Punan ang patlang ng angkop na salita o parirala
para sa tula.
Ang Pistang Naiiba
Ang pista sa amin ay ________
Nagdaratingan ang mga bisita
Sina tatay at nanay ay ________
Kaya __________ kaagad inihahanda.
Ang pista sa amin ay masaya.
Maging mga_____________.
Dumarating sila.
Sa pista namin na _________.
Pangkat III: “Kamera, Aksiyon!”
Isadula/ Ipakita ang nagaganap kapag may pista.
Pangkat IV “Collage”
Gumupit ng mga larawan ng pagkain na
inihahanda sa pista
at idikit sa kartolina.
2. Pagtalakay
a. Anong makulay na pista ang ipinagdiriwangsa
Lucban, Quezon?
Ano-ano ang makikita sa Pista ng Pahiyas ?
Tunghayan ang ulat ng Pangkat I.
b. Paano natin ipinakikita ang pagiging magiliw sa
mga panauhin?Pakinggan ang Tula ng Pangkat II.
c. Paano pinahahalagahan ng mga tao sa
Lucban,Quezon ang pagdiriwang ng Pista ng
Pahiyas?
Panoorin ang pagsasadula ng Pangkat III
d. Ano-ano ang inihahandang pagkain sa
pagdiriwang ng pista?
Pakinggan ang pag-uulat ng Pangkat IV.
e. Paano mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga
sa mahahalagang kaugalian at tradisyon ng iyong
pamayanan?
IV. Pagtataya
Baybayin ang mga sumusunod na salita.
1. pista
2. bisita
3. makulay
4. handaan
5. nagdaratingan
V. Kasunduan
Gumawa ng tula tungkol sa pagdiriwang ng Pista.
5
4
3
2
1
0
QN
QL
8

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Kabuhayang Pampamayanan / Trabaho,
Industriya ng Pakikipagkalakalan (One Town One
Product o OTOP, industriyang lokal, tiangge, atbp.)
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nailalarawan ang tono
(pataas, pababa) ng boses ng bumabasa o
naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat sa tulong ng mga larawan

Week 31 – Ikalawang – Araw

LAYUNIN: Nailalarawan ang tono (pataas,
pababa) ng boses ng bumabasa o naglalahad ng
kuwento
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: aklat na Tiktaktok at
Pikpakbum ni Rene Villanueva (Adarna
House,1980), listahan ng mga linyang babasahin
hango sa kuwento
III. Pamamaraan:
1. Tunguhin
Itanong: Ano ang nararamdaman mo
ngayon? Paano mo ito ipapakita?
2. Paglalahad
Basahin ang kuwentong Tiktaktok at
Pikpakbum ni Rene O. Villanueva.
Bigyang diin ang damdamin ng mga tauhan sa
pamamagitan ng pagpapalit-palit ng paraan ng
pagsasallita (tono ng boses, tataas, pababa).
3. Pagtuturo at Paglalarawan
a. Bumanggit ng isang linya mula sa kuwento.
b. Tumawag ng isang bata upang magpaliwanag
kung ano ang damdamin ng tauhan ayon sa iyong
pagkabigkas. (Halimbawa: masaya, malungkot,
galit, atbp.; malakas o mahina / pabulong ang
pagkakasabi)
4. Kasanayang Pagpapayaman
a. Kung masaya ang tono, tumakbo papunta sa
harapan ng silid aralan; kung malungkot, tumakbo
papunta sa likod ng klasrum.
b. Magbigay ng tatlong halimbawa ng masaya at
tatlong halimbawa ng malungkot.
IV. Pagtataya
Isulat kung Pataas o Pababa ang tono ng
nagsasalita.
1. pagsigaw 4. Awit ng oyayi
2. pabulong 5. pagtawa
3. umiiyak
V. Kasunduan
Sumulat ng 5 halimbawa masayang tono at
malungkot na tono.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Using a Calendar – Dates of Months
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
a. Uses a calendar to tell the day of a given date
b. Uses a calendar to tell the dates of a given day
III. Pre-requisite Concepts and Skills:
a. Counting c. Ordering of the days of the week
b. Addition of whole numbers d. Ordering of the
month of the year
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Material:
Calendar of the current year Instructional
Procedures:
A. Posing the Problem
Post the picture of Abby on the board.
Tell: This is Abby. Her parents plan to celebrate her
next birthday in a restaurant.
Ask: What do you see in the picture? (I see a family
celebrating the 5th birthday of their daughter.).
Who is the girl in the picture? (The girl in the
picture is Abby.). What do her parents plan? (Her
parents plan to celebrate her birthday in a
restaurant.) 9
Post the following problem on the board. Ask the
students to read it silently then solve it. Abby‟s
birthday is on September 14. Her parents plan to
celebrate this in a restaurant on the same day as her
birthday. If September 10 were a Monday, on what
day would Abby celebrate her birthday?
B. Solving the Problem in Different Ways
Solution 1: by Listing: The days and dates can be
listed as follows.
September 10 Monday
September 11 Tuesday
September 12 Wednesday
September 13 Thursday
September 14 Friday
So, Abby will celebrate her birthday on a Friday.
Solution 2: by Subtraction: September 10 is a
Monday and her birthday celebration is on
September 14. I will subtract 10 from 14 which is
equal to 4. So, September 14 is four days ahead of
Monday. So, we list four more days: Tuesday,
Wednesday, Thursday, and Friday.
Therefore, September 14 is a Friday. So, Abby will
celebrate her birthday on a Friday.
Solution 3:
By Using a Calendar: Using a calendar, I looked
for September and then looked for number 14. Then
I saw that it has the same column as that of
Friday. Therefore, September 14 is a Friday. So,
Abby will celebrate her birthday on Friday.
C. Processing the Solutions and Answers
Tell the pupils that what they have located is a
date: September 10. Emphasize that a date is
composed of a month, day of the month, and year.
Write the complete date on the board
D. Summarizing the Lesson
Remember these:
To determine the day of a given a date,
Locate the given month.
Locate the given date.
Locate the day on the same column where the
given date is found.
To determine the dates given a day of the month,
Locate the given month.
Locate the given day.
Locate the dates on the same column where the
given day is found.

IV. Evaluation
Write the correct answer.
1. What day is January 21?
2. What day is February 14?
3. What day is December 25?
4. What day is March 18?
5. What day is April 25?
V. Assignment
Write the Month of your birthday and the you
celebrated it.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 1

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be
able to:
Expressive Objective:
Realize the importance of using polite expressions
in showing respect when communicating with
others
Instructional Objectives:
Oral language: Recognize polite expressions
Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that begin with the same sound
Listening Comprehension: Listen and share
about him/herself; Follow directions
Vocabulary and Grammar: Recognize that the
pronoun I is used to refer to one's self

WEEK 1 – DAY 2

I. Objectives:
Say the appropriate polite expressions in
different situations
Use the pronoun I in polite expressions
II. Subject Matter and Materials
10
Subject Matter: Polite expressions; pronoun I
Materials:
written polite expressions to be posted on the board as
visual cues cards for draw lots containing different (or
two of each) polite expressions that use the pronoun I
III. Procedure
A. Presentation
The teacher will introduce other polite expressions
that use the pronoun I
(e.g. May I go out? May I pass? May I borrow)
A: Yes, you may.
B. Modelling
Demonstrate how to use the proper polite expressions
in specific situations.
The teacher may choose volunteers to demonstrate.
Examples:
When you want to drink water ,
“Teacher, may I drink?”
“Yes, you may.”
When you want to go to the clinic,
“Teacher, may I go to the clinic?”
“Yes, you may.”
When you accidentally hurt your classmate you must
say,
“I am sorry.”
C. Guided Practice
Group the students. Assign or have each group
draw a strip of paper with polite expression from a box
that they all must use in the short role play.
IV. Evaluation
What polite expressions will you say to the following
situations?
1. You bump your teacher accidentally
2. Your friend helps you to study
3. You see the principal in the morning
4. You want to go to the comfort room
5. You came to class late
V. Assignment
Write polite expressions using the personal pronoun I.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng kanan at kaliwa, at
iba pa.
II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Distansya
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang mga
bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Alam na ba ng iyong mga mag-aaral kung saan ang
kanilang kanan at kaliwa?
Upang lubusang matandaan ng mag-aaral kung alin
ang kaliwa at kanan, ituro at ipaawit ang awiting “I
have two hands”.
Ipataluntun ang kanilang kanan at kaliwang kamay sa
kani-kanilang kwaderno o sa kanilang sagutang papel.
Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbakat ng kanilang
kaliwang kamay sa unang pahina at ang kanilang
kanang kamay sa kabilang pahina.
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Gawain 2
Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga larawan ng iba‟t
ibang hayop na nasa ibaba. Sabihin sa mga bata na
bilugan ang mga hayop na nakaharap sa kanan at
ikahon ang mga hayop na nakaharap sa kaliwa sa kani-
kanilang sagutang papel.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Ipaawit ang kantang pinamagatang “Kumusta
ka?” Ipakita sa mga mag-aaral ang kilos na akma sa
mga titik ng awitin. Ipasunod sa mga mag-aaral ang
iyong mga kilos habang masaya ninyong inaawit ito.
Kumusta ka?
Kumusta ka?
Halina‟t magsaya
Pumalakpak, pumalakpak
Ituro ang paa
Padyak sa kanan
Padyak sa kaliwa
Umikot nang umikot at humanap ng iba
4. Paglalahat
Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo sa
pagitan ng dalawang bagay.
5. Pagpapahalaga
Tandaan: Mayroong iba‟t ibang direksyon tulad ng
kanan, kaliwa, harapan at likod na magagamit sa
pagtukoy ng kinalalagyan ng mga bagay.
IV. Pagtataya 11
Isulat ang kinalalagyan ng bagay kung nasa kanan o
nasa kaliwa.
1. (puno) (Halaman) nasaan ang puno?______
2. (bola) (lobo) nasaan ang lobo?_____
3. (mansanas) (orange) nasaan ang orange? _____
4. (araw) (bituin) nasaan ang araw? ______
5. (baso) (tasa) nasaan ang baso? _______
V. Kasunduan
Iguhit ang mga bagay na nasa kanan ng iyong
kwarto at mga bagay na nasa kaliwa nito.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Kahalagahan ng pasasalamat sa Panginoon at ang
pananalig sa Panginoon
II. Paksang – Aralin
Tema; PANANALIG SA PANGINOON
Paksa: Pananampalataya sa Panginoon
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Mga Kagamitan: mga larawan ng bagay na iyong
tinatamasa
III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Isaisip
1. Pag-aralan ang mga larawan at pag-usapan ang
tungkol dito.
2. Bigyang diin ang kahulugan ng pagpapala o
biyaya. Hikayatin ang mga mag-aaral na magbigay pa
ng mga halimbawa ng mga pagpapala o biyayang
natatanggap nila at ng kanilang pamilya araw-araw.
Maaaring isulat ang sagot ng mga bata sa pisara upang
maging konkreto ang konsepto at halimbawa nito.
Itanong sa mga bata ang sumusunod:
a. Ano ang inyong nararamdaman kung kayo ay
nakakatanggap ng mga biyaya?
b. Ano ang dapat gawin ng isang taong binigyan ng
maraming pagpapala?
3. Bigyang-diin sa talakayan ang kahalagahan ng
pagpapasalamat sa mga biyayang natatanggap maliit
man o malaki.
4. Ipaliwanag sa mga bata kung ano ang kahulugan ng
mga mithiin na nais makamit ng isang tao. Bigyan ng
pagkakataon ang mga mag-aaral na makapagbigay ng
kanilang mga mithiin sa buhay. Tanungin ang mga bata
kung paano nila ito makakamit.
5. Ipaliwanag ang kahulugan ng pananalangin o
pagdarasal. Tanungin ang sumusunod:
a. Sino sa klase ang marunong manalangin?
b. Sino ang nagturo sa inyong manalangin?
c. Kailan naman kayo nananalangin?
d. Ano ang inyong hinihiling tuwing kayo ay
nananalangin?
e. Sino ang inyong kinakausap kung kayo ay
nananalangin?
6. Basahin nang sabay-sabay ang huling talata na
nakapaloob sa nilalaman ng ISAISIP. Bigyang diin ang
kahalagahan ng pasasalamat sa Panginoon at ang
pananalig sa Panginoon. Ituon din ang atensyon ng
mga bata sa iba‟t ibang paraan kung paano
magpapasalamat sa mga biyayang tinatamasa.
- Ang mga mabubuting bagay naipinagkakaloob
ng Diyos ay tinatawag nating mga pagpapala o
biyaya.
IV. Subukin
Lagyan ng / ang larawang nagpapakita ng
pagpapasalamat sa mga biyaya ng Panginoon at x ang
hindi.V. Kasunduan
Gumupit ng mga larawang nagpapakita ng
pasasalamat mo sa Panginoon
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
12
Wednesday January 15, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Health 6:25 – 7:05

I. Theme
I am safe

II. Objectives:
At the end of the lesson, the pupil will be
able to demonstrate proper hand washing ---
1. identify appropriate persons to ask for assistance
2. assess when to give necessary personal
information, such as name and address

III. Subject Matter:
Please Help Me
Safety Education
People whom we can ask for help
Personal Information
Sharing personal information
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: picture of safe place

IV. Pre – Assessment
Knowing the helpers of the community on the
other hand, also helps a pupil become safe.
Community helpers (such as nurse, policeman,
teacher, soldier, etc.) are people whom the pupil can
trust with her/his personal information and who
can help her / him, in case of stressful situations,
such as getting lost or meeting an accident.
Moreover, relatives, close friends, neighbors, and
classmates may also be trusted and asked for help.
These people may know the pupil at a personal level
and will not harm her / him.

V. Post – Assessment
Activity 1: Oh No! (5 min.)
1. Read the poem to the pupils. Let them read the
poem after you. Ask the following questions:
Where did Mother and pupil go?
What did Mother buy?
What happened to the pupil?
Why did that happen?
Would you do the same?
How would you feel being lost?
What would you do?

VI. Evaluation
Activity 2: I Trust You
1. Call attention to the pictures. Ask: Who are in
the pictures?
2. Say: You are lost. Look at the pictures. Ask:
Who will you ask for help?
Answer Key: security guard, store owner,
policeman, sales clerk
VII. Assignment
Cut pictures showing the people whom we can
ask for help.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakagagamit nang wasto ng mga salitang
pautos sa pangungusap.
2. Nakasusulat ng mga payak na pangungusap,
parirala, talata, at kuwento na sinusunod ang
tamang bantas, gamit ng malaking letra, pasok ng
unang pangungusap sa talata, at may kaayusan
3. Nakasusulat gamit ang kaalaman sa
palatinigan ng wika para sa iba‟t ibang layunin ng
pangungusap, biro, tula, awit, bugtong, maikling
kuwento at iba pa
II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Katatasan:
Pagbasa ng tatlo hanggang apat na parirala na
may wastong tono, pagpapahiwatig ng damdamin,
at gamit ng bantas sa tekstong pang -unang
baitang.
2. Pagbabaybay: 13
Pagbaybay nang wasto sa mga salitang
natutunan.
Pagbaybay nang wasto ng mga salitang pautos na
ginagamit sa pangungusap.
3. Pagsulat:
Pagsulat ng payak na parirala, pangungusap,
talata, at kuwento na sinusunod ang wastong
gamit ng bantas, malaking letra, wastong pasok ng
unang pangungusap sa talata at may kaayusan.
4. Paglikha
Pagsulat gamit ang kaalaman sa palatinigan ng
wika para sa iba‟t ibang layunin ng pangungusap,
biro, tula, awit, bugtong, maikling kuwento at iba
pa.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Larawan, kuwento, tula,
Venn Diagram
D. Kuwento: “Ang Pistang Naiiba”
E. Pagpapahalaga: Pakikiisa sa mga Pagdiriwang
F. Tema: Mga Pagdiriwang sa Ating Pamayanan
(pista, pagtitipon)
III. Pamamaraan

Week 25 – Ikatlong – Araw

A. Kasanayang Pangwika
1. Balik-aral
Itanong: Ano ang nais natin sa pistahan?
Ano -ano ang bagay na ginagamit natin kapag tayo
ay kumakain?
Ano ang ginagawa mo sa mga bagay na ito
pagkatapos kumain?
Ano ang tamang paraan ng paghuhugas ng mga
bagay na ginagamit sa pagkain?
2. Paglalahad
Bumuo ng apat na pangkat.
Ang bawat pangkat ay susulat ng 4-6 na panuto
kung paano huhugasan ang mga gamit sa pagkain.
Gamitin ang pangunguasap na pautos.
3. Pagtatalakay
Ano-ano ang mga panuto o direksiyon sa
tamang paghuhugas ng mga gamit sa pagkain?
Pakinggan ang ulat ng bawat pangkat.
4. Paglalahat
Itanong: Ano ang mga salitang ginagamit sa
pag-uutos o pakikiusap?
May mgasalita na ginagamit sa pag-uutos.
Ginagamit ito kung nagsasabi ng panuto o
direksiyon.
Halimbawa: ilagay, pakibigay, maaari ba, puwede
ba at iba pa.
IV. Pagtataya
Guhitan ang salitang nagsasaad ng pag – uutos.
1. Pakiabot ng aking bag.
2. Ilagay mo ang paying sa cabinet.
3. Umuwi ka ng maaga kung puwede.
4. Maaari bang magtanong?
5. Kuhanin mo ang aklat sa mesa.
V. Kasunduan
Sumulat ng 5 pangungusap na pautos.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Kabuhayang Pampamayanan / Trabaho,
Industriya ng Pakikipagkalakalan (One Town One
Product o OTOP, industriyang lokal, tiangge, atbp.)
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nailalarawan ang tono
(pataas, pababa) ng boses ng bumabasa o
naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat sa tulong ng mga larawan

Week 31 – Ikatlong – Araw

LAYUNIN: Nailalarawan ang mga litrato batay
sa kuwento at naibibigay ang kasalungat nito
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: iba‟t ibang larawan, bond
paper,lapis, at iba‟t ibang pangkulay
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
a. Ano ang masasabi mo sa larawang ito? (ipakita
ang litrato) 14
b. Ano ang kasalungat o kabaliktaran ng ___?
(salitang naglalarawang binanggit ng bata)
2. Kasanayang Pagpapayaman
a. Pumili ng sampung bata. Bigyan ng mga
larawan ang unang limang bata at ang mga
kabaliktarang mga larawan ay ibigay naman sa
limang batang natitira.
b. Bumilang ng isa hanggang tatlo. Pagkatapos
banggitin ang “Go!”, sisimulan na ng mga batang
hanapin ang kanilang kapareha sa kabilang
pangkat.
c. Ang unang pares na pupunta sa harapan ang
siyang panalo.
d. Ulitin ang palaro hanggang sa makapaglaro ang
lahat ng mga bata. Maaaring gumawa ng limang
pares o higit pa sa bawat round.
3. Kasanayang Pagkabisa
a. Bigyan ng malinis na papel, lapis, at mga
pangkulay ang bawat bata.
b. Magdikit ng tatlong larawang may kinalaman sa
trabaho sa pamayanan.
c. Papiliin ng isang larawan ang mga mag-aaral at
ipaguhit sa mga bata ang mga posibleng kasalungat
ng mga larawan sa pisara.
IV. Pagtataya
Itambal ang larawan sa hanay A sa kasalungat
nitong larawan sa hanay B.
1. (Araw) (Masaya)
2. (malungkot) (gatas)
3. (kape) (ulan)
4. (gabi) (asukal)
5. (sampalok) (umaga)
V. Kasunduan
Gumupit ng mga larawang nagpapakita ng
pagiging magkasalungat.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Using a Clock – Telling and Writing Time

II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
C-Indicate time to the hour
Show that 60 minutes make an hour
P-Read and write time as shown on the clock
A- Practice the habit of coming on time

III. Pre-requisite Concepts and Skills:
Skill: Telling time to the hour
Showing that 60 minutes make an hour
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: puppet clock, 3 toy clocks, flashcards
days and month
Value: Punctuality
Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
Pupils show the name of the day using show cards.
2. Review
What are the months of the year?
How many months are there in a year?
3. Motivation
Introduce the puppet clock
Hi! I‟m Mr. Tick Tack Clock! What can you see on my
face? How many numbers are there?
How many hands are on my face?
B. Developmental Activities
1. Presentation
To what number does Mr. Tick Tack Clock‟s long
hand point to?
To what number does Mr. Tick Tack Clock‟s short
hand point to?
Introduce the time indicated in the clock as 12
o‟clock.
Call one pupil to move the long hand clockwise.
How does the long hand move? What does the long
hand tell?
Guide the pupils in counting up to 60 minutes
while moving the long hand around the clock.
How many minutes does it take for the long hand
to move around the clock? 15
What happened to the short hand pointing to 12
after the long hand had move completely around the
clock?
To what number does the short hand move?
Guide the pupils in telling the time: It is 1:00.
Show two way of writing time.
12 o‟clock 12:00
1 o‟clock 1:00
2. Teacher sets the time using the puppet, Mr. Tick
Tack Clock, and calls a pupil to tell the time orally.
Do this exercise until everyone is called.
3. Group the pupil into 3. Provide each group with
toy clock. Teacher shows time on the card. Members
of each group shows the time using the toy clock.
4. Generalization
How do we tell time?
-We tell time by the hour.
How many minutes does it take to make an hour?
-It takes 60 minutes to make an hour.
C. Application
Pupils talk about different activities at home and
in school and show the exact time they do such
activities. (Use toy clocks)

IV. Evaluation
Write the time.
V. Assignment
What time is shown on the clock?
5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 1

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objective:
Realize the importance of using polite expressions
in showing respect when communicating with
others
Instructional Objectives:
Oral language: Recognize polite expressions
Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that begin with the same sound
Listening Comprehension: Listen and share about
him/herself; Follow directions
Vocabulary and Grammar: Recognize that the
pronoun I is used to refer to one's self

WEEK 1 – DAY 3

I. Objectives:
Answer questions about the story using a
sentence that includes the word because
Use the pronoun I in polite expressions

II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Using “because” in sentences and
the pronoun I in polite expressions
Materials:
written words to be unlocked
written copy of Mother May I? that can be posted
on the board for everyone to see.

III. Presentation
A. Activating Prior Knowledge
Find the meaning of the words, “ears of corn, field,
cabbage, cross
B. Presentation
Ask these questions.
Who among you loves playing outside the house
or in the playground?
What do you say to your parents or guardians
before going out?
Have the students listen to the story which uses the
phrase “May I...” 16
Mother May I?
One brown monkey woke up early.
He saw yellow bananas at the top of the banana
plant. He asked his mother, “Mother, may I cross
the river?” “Yes, you may.”, mother said.
So, the monkey crossed the river and ate bananas
from the banana plant. One black chicken woke up
next. She saw golden ears of corn in the field.
She asked her mother, “Mother, may I cross the
river?” “Yes, you may.”, mother said.
So, the chicken crossed the river and ate ears of corn
in the field. One white rabbit woke up last.
She saw green cabbages in the garden. She asked his
mother, “Mother, may I cross the river?” “Yes, you
may.”, mother said. So, the rabbit crossed the river
and ate cabbages in the garden.
C. Modelling
Have students listen as the teacher asks and
answers why questions
Examples:
Why did the monkey cross the river?
The monkey crossed the river because ______.
D. Guided Practice
Ask the students why questions.
Why did the chicken cross the river?
The chicken crossed the river because______.
Why did the rabbit cross the river?
The rabbit crossed the river because?______.

IV. Independent Practice (Evaluation)
Ask who, what, where questions and allow the
children to answer.
“The monkey and the turtle”
1. Who are the characters in the story?
2. Who see the banana?
3. Where did they see it?
4. Who planted the root part of the banana?
5. What lesson did the monkey learned?

V. Assignment
Based on the story “Mother May I”
Who woke up last?
What did he see?
Where did he go?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng likod at
harapan, at iba pa.

II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng
Distansya
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang
mga bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Alam na ba ng iyong mga mag-aaral kung saan
ang kanilang likod at harapan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipasuri sa mga mga-aaral ang larawan. Itanong:
Ano-ano ang mga bagay na nasa harapan ng bata?
Tukuyin ang mga ito. Ano-ano naman ang mga
bagay na makikita sa kanyang likuran. Tukuyin
ang mga bagay na ito.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Hikayatin ang mga mag-aaral na maglaro.
Gabayan ang mga mag-aaral na bumuo ng
dalawang pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng
kinatawan. Piringan ang mata ng kinatawan ng
bawat pangkat.
Ipaliwanag ang laro sa mga mag-aaral. Layunin ng
laro na makuha ng bawat nakapiring na kinatawan
ng pangkat ang panyo na iyong inilagay sa isang
bahagi ng inyong silid aralan. Ang mga natitirang
kasapi ang magbibigay ng direksyon--- kanan,
kaliwa, harap at likod--- upang mapuntahan ng
kinatawan ang kinalalagyan ng panyo. Ang
grupong kinabibilangan ng kinatawan na
pinakamabilis na makakakuha ng panyo ang siyang
panalo. 17
4. Paglalahat
Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo
sa pagitan ng dalawang bagay.
5. Pagpapahalaga
Tandaan: Mayroong iba‟t ibang direksyon tulad
ng kanan, kaliwa, harapan at likod na magagamit
sa pagtukoy ng kinalalagyan ng mga bagay.

IV. Pagtataya
Isulat ang direksyong ng bagay na tinutukoy.
Harap o likod
1. (bata sa harap ng puno) nasaan ang bata? ____
2. (tsinelas sa likod ng pinto) nasaan ang tsinelas?
3. (kalabaw sa harap ng kamalig) nasaan ang
kamalig?______
4. (bola sa likod ng drum) nasaan ang bola? _____
5. (manika sa harap ng kama) nasaan ang manika?

V. Kasunduan
Gumupit ng mga bagay na nagpapakita ng
posisyong harap at likod.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Kahalagahan ng paghihintay ng tugon sa
Panalangin

II. Paksang – Aralin
Tema; PANANALIG SA PANGINOON
Paksa: Pananampalataya sa Panginoon
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Mga Kagamitan: mga larawan ng bagay na iyong
tinatamasa

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Isagawa
1. Gawin nang tahimik ang unang gawain.
Maglaan ng sapat na oras upang masagutan ito ng
mga bata.
Gawain 1
Mag-isip ng mga bagay na maituturing na biyaya
mula sa Panginoon. Isulat o iguhit sa iyong
kwaderno ang sagot.
2. Matapos nito, gabayan ang mag-aaral upang
maisagawa ng klase ang susunod na gawain.
Hayaan ang mga bata na makapagbahagi ng
kanilang sagot sa kanilang kapareha. Bigyan sila
ng oras upang masagutan ang hinihingi sa gawain.
3. Talakayin ang sagot ng bawat pares. Pagtuunan
ng pansin ang kanilang sagot at palawigin pa ang
mga ito sa pagbibigay ng mga halimbawa at
tanong.

IV. Subukin
1. Pasagutan sa mga bata ang Gawain 2. Isa-
isahin ang sagot ng klase. Ipaliwanag ang
kahalagahan ng paghihintay sa tugon sa mga
panalangin.
2. Gawin ang huling Gawain – Gawain 3.
Talakayin ang sagot ng mga bata. Magbigay ng
maikling buod mula sa kanilang mga ginawa.
Maaaring ilagay ang buod sa isang kartolina at
ipaskil ito sa bulletin board upang makita at
maalala ng mga bata ang napag-aralan.

V. Kasunduan
Paano nagpapasalamat ang mga Pilipino sa
Dakilang Maykapal?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00

18
Thursday January 16, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Arts 6:25 – 7:05

I. Theme:
Printmaking and other media
II. Objectives
The learner will:
1. Explore the art form called Printing.
2. Define the given ART VOCABULARY.
3. Use their hands and fingers to make art.
4. Describe their artwork in terms of shapes.
5. Relating the elements of art to their own bodies;
their hands in particular.
III. Subject Matter:
Finger Prints
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Art Vocabulary
Printing: An art process by which a certain
design is on a tool used for stamping. The design is
then stamped on paper, or other surfaces. This way,
the design doesn‟t have to be drawn or made again
and again.
Print: The artwork made by printing
Fingerprints: The print made by the texture of
skin on the face of the fingers. The texture of the
skin of the face of the fingers is also referred to as
fingerprints.
Ellipse: A two-dimensional shape more
commonly known as oval.
Unique: One of a kind.

a. Elements and Principles
1. Line 2. Shape 3. Color 4. Pattern 5. Texture
Materials
1. Paper Scraps (no bigger than bond paper)
2. Stamp pad or ink pad
b. Motivation
Form a circle. Sing the song, “Where is Thumbkin?”
And do the actions – see lyrics below, with the
corresponding actions
1. Do the MOTIVATION (above)
2. Separate the students into groups. The number of
groups should equal the number of colors.
3. Distribute the ink pads or stamp pads to each
group. Explain that they will be given a few
minutes to make prints with one color, and then
they will be switching colors with the other groups.
4. Distribute the paper.
5. Have students press one or two of their fingers
on the ink pad, then press it on the paper.
6. Have them do it more than once, as ink will not
dry completely and this will allow them to make
more than one print.
7. Once everyone in the group has taken a turn with
the ink pad, switch ink pads with other groups.
This may be done clockwise or counter clockwise for
smoother transitions between printings.
8. When the prints are finished, collect the ink pads
and have the students clean up their work area, and
wash and dry their hands. Remind the students to
write their names on the paper.
9. While the students are cleaning up, attach the
prints to the walls (they should be dry, since the
students did not use too much liquid) or hold them
in a pile.
IV. Evaluation
Sit in a circle again, and show random artwork
from the pile. If there is time, show everything. As
each artwork is shown, ask the students to describe
the shape made by their fingerprint. Most, if not
all, of them will say “oval” or “oblong” – explain
that the art term for this shape is “Ellipse.” This is
like a circle that has been squeezed (or a circle that
got taller). Point out the lines made by their
fingerprints and show them that no two are alike.
As each artwork is shown, the artist may also be
asked as to the title of their artwork.
V. Assignment:
Make an art using the finger print of your
family.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

19
Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakagagamit ng mga salitang pautos sa
pagbibigay ng apat hanggang anim na payak na
panuto sa iba’t ibang pamamaraan (hal. pagluluto
ng kanin).
2. Nakatutukoy ng mga salitang pinaikli. (ako at
ikaw – ako‟t ikaw, ako ay babae-ako‟y babae)

II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Kamalayan sa Gramatika:
Paggamit ng mga salitang pautos sa pagbibigay
ng apat hanggang anim na payak na panuto sa
iba‟t ibang pamamaraan (hal. pagluluto ng kanin).
2. Talasalitaan:
Pagtukoy ng mga salitang pinaikli.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Larawan, kuwento, tula,
Venn Diagram
D. Kuwento: “Ang Pistang Naiiba”
E. Pagpapahalaga: Pakikiisa sa mga Pagdiriwang
F. Tema: Mga Pagdiriwang sa Ating Pamayanan
(pista, pagtitipon)

III. Pamamaraan

Week 25 – Ika – apat na Araw

1. Pinatnubayang Pagsasanay
Usapang magkapareha/diyalogo:
a. Humanap ng kapareha.
b. Pag-usapan ng bawat magkapareha kung paano
nila aayusin ang
kanilang higaan pagkagising sa umaga.
( Subaybayan ng guro ang pag-uusap ng bawat
magkapareha).
Gawin Natin
(Larawan ng isang batang lalaki)
a. Sabihin sa mga bata na kumuha ng lapis at
papel.
b. Hayaang mapanood ng mga bata kung paano
iginuguhit ng guro ang
larawan ng isang batang lalaki.
c. Ipasulat sa mga bata ang mga panuto habang
gumuguhit ang guro.
d. Ipaulat sa mga bata ang mga panuto kung paano
gumuhit ng larawan ng isang batang lalaki.

IV. Malayang Pagsasanay
Sumulat ng 1-5 na simpleng panuto tungkol sa
pagtitimpla ng gatas.

V. Kasunduan
Sumulat ng simpleng panuto tungkol sa
pagpiprito ng isda.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Kabuhayang Pampamayanan / Trabaho,
Industriya ng Pakikipagkalakalan (One Town One
Product o OTOP, industriyang lokal, tiangge, atbp.)

II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nailalarawan ang tono
(pataas, pababa) ng boses ng bumabasa o
naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat sa tulong ng mga larawan

Week 31 – Ika – apat na Araw

LAYUNIN: Nagagamit ang iba‟t ibang tono
para maipakita ang kasalungat na damdamin
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: mp3, player / cellphone
speakers, naka-rekord na mga pangungusap at / o
parirala, iba‟t ibang ekspresyon ng mukhang
nakaguhit sa bilog na papel / cardboard at
nakadikit sa popsicle sticks
20
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, makikinig tayo sa
ilang mga pangungusap at susubukin nating
tukuyin ang mga kasalungat na tono ng mga ito.
2. Kasanayang Pagpapayaman at Kasanayang
Pagkabisa
a. Ipakinig sa mga bata ang mga pangungusap.
Ulitin hanggang tatlong beses ang bawat isa para
lubos itong mapakinggan ng mga bata.
b. Itanong: Ano ang ipinahihiwatig ng bawat
pangungusap?
c. Tanungin kung ano-ano ang maaaring
damdaming ipinapahayag ng nagsasalita (galit,
tuwang-tuwa, nasasabik, atbp).
d. Tanungin ang ilang piling bata kung paano nila
ipahahayag ang pangungusap sa kasalungat nitong
damdamin (hal: galit-natutuwa).

IV. Pagtataya
Sabihin: Makinig nang mabuti sa pangungusap
na iparirinig ko sa inyo. Pagkatapos ng bawat
pangungusap, itaas ninyo ang popsicle stick na
nagpapakita ng damdaming ipinapahayag ng mga
nagsasalita.

V. Kasunduan
Gumupit ng mga larawang nagpapakita ng
magkasalungat na damdamin.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Using a Clock – Telling and Writing Time

II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
C-Tell time to the half-hour
P-Read and write time as shown on the clock
A- Practice the habit of coming to school early

III. Pre-requisite Concepts and Skills:
Skill: Telling time to the half- hour
Showing that 30 minutes make the half –hour
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: toy clocks, flashcards, picture of a girl
having breakfast
Value: Punctuality
Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
a. Have the pupils put out their improvised clocks
b. Teacher dictates a time by the hour.
c. The pupil will show the correct time
2. Review
On the board, draw the clocks indicating time by
the hour. Say: Write the time _________.
3. Motivation
Teacher tells a short story
Marco goes to school early. He wakes up at 5:30 in
the morning. He reaches school at 6:00. He has time
to play with his friends before classes start.
What time does Marco wake up?
What time does he reach school?
Is Marco early for school? Why?
Is it good to come to school early?
B. Developmental Activities
1. Presentation
a. Show a picture of a girl having breakfast. Direct
each pupil‟s attention to the clock. Ask: Can you
tell what time the girl is having breakfast?
b. Introduce the meaning of half-hour. (When the
long hand is at 6 it means 30 minutes have passed.)
We say 30. Count by 5‟s starting from 12 up to 6.
c. Let the pupils read the time indicated in the
picture. Everybody says: 6:30. Ask the class again:
What time is the girl having breakfast? (6:30)
d. Play – Everybody Show
2. Generalization
21
Let the class count the minutes until they reach
number 6 on the clock. Ask: How many minutes
have passed when the long hand is at 6? (30
minutes)
Emphasize that the minute hand (long hand) moved
halfway or half-hour)
What can you say if the longhand is at 6?
6 shows thirty minutes of half-hour
C. Application
Tell the time shown by the clock.
IV. Evaluation
What is the correct time shown? Write the letter
only


a. 6:30 a. 1:30 a. 8:30 a. 2:30 a. 10:30
b. 4:30 b.12:30 b. 9:30 b. 4:30 b. 9:30
c. 5:30 c. 2:30 c. 7:30 c. 3:30 c. 9:30

V. Assignment
Draw 5 clocks. Show the following time.
1. 2:30 2. 3:30 3. 8:30
4. 11:30 5. 7:30
5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 1

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be
able to:
Expressive Objective:
Realize the importance of using polite expressions
in showing respect when communicating with
others
Instructional Objectives:
Oral language: Recognize polite expressions
Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that begin with the same sound
Listening Comprehension: Listen and share about
him/herself; Follow directions
Vocabulary and Grammar: Recognize that the
pronoun I is used to refer to one's self

WEEK 1 – DAY 4

I. Objectives:
Use the polite expression May I...
Use the pronoun I in polite expressions
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Using “May I” and the pronoun I
in polite expressions
Materials:
written descriptions and objects for the game
Mother, May I Cross the River?
picture clues for independent practice.
III. Presentation
A. Activating Prior Knowledge
B. Presentation
The teacher will ask the students to use the polite
expression “May I...” through the game Mother,
May I Cross the River?
1. Have the students stand side by side ( Teacher
can bring the class outside for more space.
2. At the count of three, make them ask “Mother
may I cross the river?”
3. Answer by saying, “Yes, you may, only if you
have _________.”
C. Modelling
Teacher will demonstrate the game, which used the
phrase “May I...”
D. Guided Practice
Fill in the blank with any characteristic or object
the students are wearing.
Example: “Yes, you may, only if you have a school
ID .”
“Yes, you may, only if you have short hair .”
“Yes, you may, only if you have eye glasses .” 22
(You may write these descriptions and objects on
pieces of paper that you can then turn into a
lottery. Pick one every round.)
4. Have those students who fit the description or
have the given object move one step forward.
5. Repeat asking and answering until someone gets
to the finish line or has moved a specific number of
steps.

IV. Independent Practice (Evaluation)
Have the children use the polite expression May I
in specific situations. Give the class situations and
ask them what they have to say. You may use
picture clues to help them.
1. You want to drink water. May I drink water.
2. You have to go to the bathroom. May I go to the
bathroom.
3. You want to go to the clinic. May I go to the
clinic.
4. You want to ask for a paper. May I have a
paper.
5. You want to draw (in your notebook). May I
draw (in my notebook).
V. Assignment
Write situations that you can use the polite
expressions “May I”

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng kanan, kaliwa,
likod at harapan, at iba pa.
Nakagagawa ng mapa

II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng
Distansya
Ang Aking nagawang Mapa
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang
mga bagay na nagpapakita ng distansya

III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Ano ang mapa? Paano ipinakikita ang
distansya at lokasyon ng mapa?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Pangkatin ang mga mag-aaral. Buuin ang
bawat pangkat ng tig-limang kasapi. Sabihin sa
mga mag-aaral:
Habang nakaupo, ilatag ang mga gamit tulad ng
isang lapis, isang aklat, isang pangkulay at isang
pirasong papel sa mesa o sahig.
Tumayo kayo at pagmasdang mabuti ang mga
bagay na inyong inilatag sa mesa o sahig. Ano ang
inyong nakikita?
Pag-aralan ang kinalalagyan ng bawat bagay.
Subukang ilarawan sa isang papel ang iyong
napagmasdan at napag-aralang kinalalagyan ng
mga bagay habang kayo ay nakatayo. Sa halip na
iguhit ang eksaktong anyo ng mga bagay, gumamit
ng iba‟t ibang hugis na kakatawan sa mga ito.
Ipasuri sa mga mga-aaral ang halimbawa sa ibaba:
Pagkatapos maiguhit ng bawat grupo ang kanilang
mapa, sabihin ang mga sumusunod:
Ang inyong iginuhit ay isang halimbawa ng
mapa. Itanong sa mga bata:
Sa inyong mapa alin ang mga bagay na
magkakalapit? Alin naman ang mga magkakalayo?
Ano ang napapansin ninyo sa itsura ng inyong
mapa?

3. Kasanayang Pagpapayaman
Gamit ang ilustrasyon sa itaas maari mong
gayahin ito sa isang malaking cartolina o manila
paper o di kaya ay iguhit sa pisara, ipaliwanag sa
mga mag-aaral kung ano ang pananda.
Ang maliit na kahon na nasa kanan ng mapa na
naglalaman ng hugis na kumakatawan sa papel,
lapis, aklat at pangkulay ay tinatawag na
pananda. 23
Balikan ang nagawang mapa ng mga bata sa
gawain 1. Sabihin sa mga bata na subukin nilang
gumawa ng pananda sa kanilang mapa.
4. Paglalahat
Ang mapa ay isang larawang kumakatawan sa
kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ipinapakita
nito ang anyo ng bagay o lugar kung titingnan ito
mula sa itaas.
Ang pananda ang nagsasabi kung ano ang
kinakatawang bagay o lugar ng bawat hugis o
kulay na ginamit sa mapa.
5. Pagpapahalaga
Tandaan:
Magagamit mo ang mapa sa paghahanap ng
kinalalagyan ng isang bagay o lugar. Makikita mo
rin dito ang anyo ng bagay o lugar at kung alin ang
mga bagay na magkakalapit o magkakalayo.
IV. Pagtataya
Gamit ang mga panandang napag – aralan.
Gumawa ng payak na mapa ng ating silid – aralan.
V. Kasunduan
Igawa ng payak na mapa ang mga bagay na
makikita sa loob ng inyong tahanan.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Kahalagahan ng Panalangin sa Panginoon
II. Paksang – Aralin
Tema; PANANALIG SA PANGINOON
Paksa: Pananampalataya sa Panginoon
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Mga Kagamitan: mga larawan ng bagay na iyong
tinatamasa

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. ISAPUSO
Gabayan ang mga bata na masabi ang buod ng
aralin na nakasulat sa TANDAAN.
1. Ang mga biyaya o mga pagpapala na ating
tinatamasa ay bigay sa atin ng Diyos.
2. Ang pananalangin o pagdarasal ay isang
paraan ng pakikipag-usap sa Diyos upang
ipaabot ang ating pasasalamat at mga
kahilingan sa buhay.
3. Maraming paraan ng pagpapakita ng
pasasalamat at pakikipag-ugnayan sa Diyos
gaya ng pagdarasal, pag-awit at pagsamba.
B. ISABUHAY
1. Tingnan ang larawan ng treasure box. Itanong
sa mga bata kung ano ang nilalaman ng isang
treasure box? Mahalaga ba ang mga bagay na
inilalagay dito?
2. Sabay-sabay basahin ang panuto ng gawain.
Bigyan ng sapat na oras ang mga bata upang
maiguhit nila ang mga bagay na nais nilang
pasalamatan.
3. Paalalahanan ang mga bata na sa susunod na
sila‟y manalangin, huwag kalimutang banggitin
ang kanilang mga iginuhit.
IV. Subukin
Gumuhit ng treasure box na katulad ng nasa
ibaba.
Iguhit sa loob nito ang mga bagay na mahalaga
para sa iyo at nais mong ipagpasalamat sa
Panginoon. Sumulat sa inyong kwaderno ng isang
maikling panalangin ng pasasalamat sa mga
pagpapalang inyong tinatanggap.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng
nagpapasalamat sa Dakilang Maykapal.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
24
Friday January 10, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Physical Education 6:25 – 7:05

I. Theme
Games for fitness and fun

II. Objectives:
- Identify the use of signages
-Use signages correctly
-Identify the meaning of signages

III. Subject Matter:
Following Directions
Number of sessions: 2 Day 1
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: signs, colors, symbols

IV. Procedure:
A. Motivation
1. Do the preliminaries.
2. Prepare signages that are familiar to the pupils.
3. Present the signages and ask the pupils why they
need to know these signages.
4. Ask the class where these signages are usually
found.
5. Discuss the importance of signages after they
identify where these are usually found.
6. Say: You are correct when you say that following
directions help in preventing untoward incidents, in
organizing things and in keeping peace and order.

V. Evaluation
Let them do worksheet 25.
Worksheet 25: Tell Me What
Directions: Let the pupils give the meaning of the
following signs.
1. Color
STOP WARNING GO
2. Arrow
3, Symbol

VI. Assignment
Cut different pictures of signages.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakababanggit ng mga suliranin at angkop na
kalutasan sa binasang kuwento, alamat, at iba pa
2. Nakababanggit ng mga suliranin at angkop na
kalutasan sa mga usaping pampaaralan at
pampamayanan, pangyayari, kalagayan, balita sa
radyo at iba pa

II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Pag-unawa sa Binasa:
Paghinuha sa damdamin ng tauhan ayon sa
kanilang kilos at sinasabi.
Pagbanggit ng suliranin at angkop na kalutasan sa
binasang kuwento, alamat at iba pa.
Pagbanggit ng suliranin at angkop na kalutasan sa
mga usaping pampaaralan at pampamayanan,
pangyayari, kalagayan, balita sa radyo at iba pa.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Larawan, kuwento, tula,
Venn Diagram
D. Kuwento: “Ang Pistang Naiiba”
E. Pagpapahalaga: Pakikiisa sa mga Pagdiriwang
F. Tema: Mga Pagdiriwang sa Ating Pamayanan
(pista, pagtitipon)

III. Pamamaraan

Week 25 – Ikalimang – Araw

A. Pagtalakay
25
1. May mgasalita na ginagamit sa pag-uutos.
Ginagamit ito kung nagsasabi ng panuto o
direksiyon.
Halimbawa: ilagay, pakibigay, maaari ba, puwede
ba at iba pa.

2. Paglalapat
Mga dapat gawin bago pumasok sa paaralan
Pangkatin ang mga bata sa tatlo.
Pag-usapan ng bawat pangkat ang mga dapat
gawin bago pumasok sa paaaralan gamit ang
pautos o pakiusap na salita.
B. Karagdagang Gawain
Isulat ang mga salita o parirala sa inyong papel.
( Ididikta ng guro ang mga salita.)
Pista turista
pakibigay Itupi ang papel gawin

IV. Pagtataya
A. Punan ang patlang ng angkop na salitang
pautos. Tingnan ang wastong baybay. Pumili ng
angkop na salita sa loob ng kahon.

Magdala Sabunin Dalhin
Banlawan Linisin

Tamang Paliligo

Maagang gumising si Ana. Inihanda niya ang mga
kailangang gamitin sa paliligo. “ _______ ka ng
tuwalya sa banyo. Huwag mong kalilimutan.” sabi
ni nanay Linda. “Opo, nanay.” sagot ni Ana.
“ Para maging malinis ang iyong katawan, ganito
ang gagawin mo. _________ nang maayos ang
iyong katawan. _________ nang maayos ang
iyong ulo at ang buo mong katawan.

V. Kasunduan
Itanong sa iyong nanay kung paano magluto ng
sinaing. Sumulat ng 4-6 na panuto gamit ang mga
salitang pautos.

5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Kabuhayang Pampamayanan / Trabaho,
Industriya ng Pakikipagkalakalan (One Town One
Product o OTOP, industriyang lokal, tiangge, atbp.)

II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nailalarawan ang tono
(pataas, pababa) ng boses ng bumabasa o
naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat sa tulong ng mga larawan

Week 31 – Ikalimang – Araw

LAYUNIN: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat sa tulong ng mga larawan
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: lapis, papel, pangkulay 36

III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, magtutugma tayo
ng mga salitang magkasalungat sa tulong ng mga
larawan.
2. Kasanayang Pagpapayaman
a. Pumili ng sampung bata. Bigyan ng mga
larawan ang unang limang bata at ang mga
kabaliktarang mga larawan ay ibigay naman sa
limang batang natitira.
b. Bumilang ng isa hanggang tatlo.
Pagkatapos banggitin ang “Go!”, sisimulan na ng
mga batang hanapin ang kanilang kapareha sa
kabilang pangkat.
c. Ang unang pares na pupunta sa harapan ang
siyang panalo.
d. Ulitin ang palaro hanggang sa makapaglaro
ang lahat ng mga bata. Maaaring gumawa ng
limang pares o higit pa sa bawat round.

26
IV. Pagtataya
a. Bigyan ng lapis, papel, at mga pangkulay ang
mga bata upang makaguhit sila ng tatlong pares ng
magkakasalungat na salita.
b. Tumawag ng mga batang magbabahagi at
maglalarawan ng kanilang iginuhit.

V. Kasunduan
Gumupit ng mga larawang nagpapakita ng
pagiging magkasalungat

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Using a Clock – Telling and Writing Time

II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
C-Tell time to the quarter -hour
P-Read and write time as shown on the clock
A- Practice the habit of coming to school early

III. Pre-requisite Concepts and Skills:
Skill: Telling time to the half- hour
Showing that 15 minutes make the quarter –hour
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: toy clocks, flashcards, picture of a girl
having breakfast
Value: Punctuality

Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
a. Have the pupils put out their improvised clocks
b. Teacher dictates a time by the hour.
c. The pupil will show the correct time
2. Review
On the board, draw the clocks indicating time by
the hour. Say: Write the time _________.
3. Motivation ; Song:”Are you sleeping?”

B. Developmental Activities
1. Presentation
a. Show a picture of a girl/boy on the bed.. Direct
each pupil‟s attention to the clock. Ask: Can you
tell what time the girl/boy wakes up?
b. Introduce the meaning of quarter -hour. (When
the long hand is at 3 it means 15 minutes have
passed.) We say 15. Count by 5‟s starting from 12
up to 3.
c. Let the pupils read the time indicated in the
picture. Everybody says: 6:15. Ask the class again:
What time is the girl having breakfast? (6:15)
d. Play – Everybody Show

2. Generalization
Let the class count the minutes until they reach
number 9 on the clock. Ask: How many minutes
have passed when the long hand is at 9? (45
minutes)

Emphasize that the minute hand (long hand) moved
halfway or half-hour)
What can you say if the longhand is at 3 or 9?
3 or 9 shows fifteen or forty – five minutes

C. Application
Draw the clock and write the correct time.
a. 6:45 d. 3:15
b. 5:15 e. 7:45
c. 12:45

IV. Evaluation
Draw the hands of the clock to show the correct
time.
1. 6:15 2. 1:45 3. 8:45 4. 2:15 5. 10:15
27
V. Assignment
Draw 5 clocks. Show the following time.
1. 5:45
2. 1:15
3. 10:45
4. 9:15
5. 6:45

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 1

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objective:
Realize the importance of using polite expressions
in showing respect when communicating with
others

Instructional Objectives:
Oral language: Recognize polite expressions
Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that begin with the same sound
Listening Comprehension: Listen and share about
him/herself; Follow directions
Vocabulary and Grammar: Recognize that the
pronoun I is used to refer to one's self

WEEK 1 – DAY 5

I. Objectives:
Use the phrase “May I” to ask permission
Use the pronoun I in sentences

II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Polite expressions; pronoun I
Materials for class art activity
Written sentence stem to be posted on the board
○ “May I have a/some _____________.”

III. Procedure
Post Assessment
Prepare the materials (ex. glue, paper, crayons, etc)
Let the students ask permission to get the materials
they need for the art activity by using this sentence.
“May I have a/some _____________.”
Example: “May I have some crayons.”
“May I have a paper.”

IV. Evaluation
Oral : Let the pupil use the sentence stem “May I
have a/some _____________.”

V. Assignment
Ask the children to make a Home Collage about
their school and friends.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng kanan, kaliwa,
likod at harapan, at iba pa.
Nakagagawa ng mapa

II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng
Distansya
Ang Aking nagawang Mapa
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
28
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang
mga bagay na nagpapakita ng distansya

III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Ano ang mapa? Paano ipinakikita ang
distansya at lokasyon ng mapa?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipalarawan sa mga mag-aaral ang kanilang
paaralan. Itanong kung anong bahagi ang paborito
nila? Ipaguhit ito sa isang buong papel.

Itanong sa mga bata ang mga sumusunod:
1. Anu-ano ang mga malalapit sa iyong silid-
aralan?
2. Anu-ano ang mga malalayo sa iyong silid-aralan?
3. Kasanayang Pagpapayaman
Ipakita ang mapa ng loob ng isang bahay kagaya
ng nasa ibaba. Ipasuri ito sa mga mag-aaral.Itanong sa mga mag-aaral: Ano-ano ang iyong
nakikita?

Ipaguhit sa bawat mag-aaral ang mapa ng loob ng
kanilang bahay. Paalalahanan ang mga mag-aaral
na lagyan nila ng pananda ang kanilang mapa.

4. Paglalahat
Ang mapa ay isang larawang kumakatawan sa
kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ipinapakita
nito ang anyo ng bagay o lugar kung titingnan ito
mula sa itaas.

Ang pananda ang nagsasabi kung ano ang
kinakatawang bagay o lugar ng bawat hugis o
kulay na ginamit sa mapa.

5. Pagpapahalaga
Tandaan:
Magagamit mo ang mapa sa paghahanap ng
kinalalagyan ng isang bagay o lugar. Makikita mo
rin dito ang anyo ng bagay o lugar at kung alin ang
mga bagay na magkakalapit o magkakalayo.

IV. Pagtataya
Igawa ng payak na mapa ang mga lugar sa
paaralan.

V. Kasunduan
Iguhit sa isang buong papelang paborito mong
bahagi ng inyong bahay. Tiyaking maipakikita ng
mga sumusunod:
1. ang hugis ng bahagi ng bahay na paborito
2. ang pinto o bintana (kung mayroon)
3. mga kagamitang matatagpuan dito
4. iba pang mga detalye

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Pagpapakita ng pasasalamat at
pananampalataya sa Panginoon

II. Paksang – Aralin
Tema; PANANALIG SA PANGINOON
Paksa: Pananampalataya sa Panginoon
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Mga Kagamitan: mga larawan ng bagay na iyong
tinatamasa

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. ISABUHAY
1. Tingnan ang larawan ng treasure box.
Itanong sa mga bata kung ano ang nilalaman ng
isang treasure box? Mahalaga ba ang mga bagay na
inilalagay dito?

29
2. Sabay-sabay basahin ang panuto ng gawain.
Bigyan ng sapat na oras ang mga bata upang
maiguhit nila ang mga bagay na nais nilang
pasalamatan.

3. Paalalahanan ang mga bata na sa susunod
na sila‟y manalangin, huwag kalimutang banggitin
ang kanilang mga iginuhit.

IV. Subukin
Iguhit ang puso sa inyong papel kung ito ay
nagpapakita ng pagpapasalamat sa Panginoon o
araw kung nagpapakita ng pananampalataya
sa Panginoon.

1. Tuwing gabi, sabay-sabay na nananalangin ang
Pamilya Reyes bago matulog.
2. Hindi nawawalan ng pag-asa ang Pamilya
Santos
na magkakaroon sila ng sariling bahay.
3. Naniniwala sina Ginoo at Ginang Cruz na
mapagtatapos nila sa pag-aaral ang kanilang
mga anak.
4. Linggo-linggo ay maagang nagsisimba ang
Pamilya Mozol.
5. Nagtitiwala ang Pamilya Herman na
makakaahon
din sila sa hirap.

V. Kasunduan
Bakit kailangang magpasalamat at
sumampalataya sa Panginoon.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:0030


Monday January 20, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Texture
II. Objectives
The learner :
Hears when two or more musical lines occur at the
same time in the listening examples.
Responds to the varying textures with appropriate
movements.
Uses visual images to demonstrate awareness of musical
texture.
III. Subject Matter
TEXTURE- Thickness and thinness of the sound of
music
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Pre – Assessment /Prior knowledge
a. CONCEPT MAP

B. PROCEDURE (Day 1)
1. CLASS ENCOUNTER
Start the class with a Q & A greeting.
Greet individual students with their name in the
greeting.
Sing different questions to the pupils who were NOT
CALLED last meeting in SO-MI, and encourage the
pupils to improvise their SO-MI answers to your
questions.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON
Recall the lesson on TEXTURE.
Show them the OSTINATO you have made and have
the pupils try it out with their chosen body movements.
Divide the class into 2 big groups and have the 1st
group do the OSTINATO and the 2nd group to perform
their respective OSTINATO patterns on available
classroom instruments.
Exchange groups.
Ask them about what happened to the Texture when
two groups perform OSTINATO.
3. APPLICATION
Group the class into smaller groups of 10 to 15 each and
have the pupils present the OSTINATO they have made
by group.
Have the groups choose one OSTINATO and have them
try it out with half of the group playing or moving to
the same OSTINATO. Have them exchange groups.
Call on 1-2 groups to show their performance to the
class.
Ask the class how they found the activity and inform
them that the TEXTURE of the music can be made
THICKER with the addition of a second sound or
instrument.
Have them answer ACTIVITY 2 and encourage them to
listen very well before answering each number.
Check their answers using the CHECKLIST below.
A. One Musical line – 1st colored note
B. Two or More Musical lines – BOTH notes colored
C. Two or More Musical lines – BOTH notes colored
D. One Musical line – 1st colored note
4. SYNTHESIS
How did you find the LISTENING ACTIVITY?
Did you find it hard to identify the TEXTURE of the
different selections? Why/Why not?
What things do you need to remember to be able to
identify the Texture of Music?
Proceed to end the class with the Goodbye song.
VII. Summative Assessment
Performance Standard
Perform: Sing a melody accurately in relation to
ROUND-SINGING. Create: Improvise simple
patterns on classroom instruments or other sound
sources to create different textures. Respond: Use
visual images to show awareness of texture.
V. Assignment
Have them complete the sentences below in their
books:
We must listen very well to Musical ___________
that happen in the music, whether alone, or more than
one, happening at the _________ time. Only after
listening very well can we say if the Texture of the
sound of Music is ___________ or ____________.
5
4
3
2
1
0
QN
QL
31
Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakapag-uusap tungkol sa pamilya, kaibigan,
natatanging tao, paaralan, at lugar ayon sa sariling
kultura o kalinangan
2. Nakababasa sa unang kita ng mga salitang nasa
talaan sa dagdag na dahon ng aklat
3. Nakababasa ng parirala, pangungusap, at
maikling kuwento na may matataas na antas ng salita
at mga salitang dapat pang pag-aralan
4. Nakababasa nang pabigkas sa tekstong pang-
unang baitang sa antas na 60 salita bawat minuto
II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Pabigkas na Wika:
Pag-uusap tungkol sa pamilya, kaibigan,
natatanging tao, paaralan, at lugar ayon sa sariling
kultura o kalinangan.
2. Pagkilala ng Salita:
a. Pagbasa sa unang kita ng mga salitang nasa
talaan ng dagdag na dahon ng aklat.
b. Pagbasa ng mga parirala, pangungusap, at
maikling kuwento na may matataas na uri ng salita at
mga salitang dapat pag-aralan.
3. Katatasan:
a. Pagbasa nang pabigkas ng tekstong pang-unang
baitang sa antas na 60 salita bawat minuto.
b. Pagbasa ng tatlo hanggang apat na parirala na may
wastong tono, pagpapahiwatig ng damdamin, at gamit
ng bantas sa tekstong pang -unang baitang.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan,
Mahiwagang Kahon, task card
D. Kuwento: “Araw ng mga Patay”
E. Pagpapahalaga: Pagiging maalalahanin at
mapagmahal
F. Tema: Ang Ating Pagdiriwang, Paniniwala,
Kultura, Kaugalian
III. Pamamaraan

Week 26 – Unang – Araw

Laro: Maghanda ang guro ng mga flashcard ng
salitang natutuhan na ng mga bata.
Gawin ito nang pangkatan.
A. Gawain bago bumasa
1. Paghahawan ng balakid.
sementeryo- (larawan)
lapida- (larawan)
puntod- (larawan)
kaugalian- (sa pamamagitan ng context clue)
2. Pagganyak
Itanong: Nakapunta na ba kayo sa sementeryo? Ano
ang inyong ginagawa sa sementeryo?
Ano ang dinadala ninyo papunta sa sementeryo? Bakit
kayo pumupunta sa lugar na ito?
Sabihin: Magbabasa tayo ngayon ng kuwento tungkol
sa dalawang bata kasama ang kanilang lola patungong
sementeryo. Ano ang nais ninyong malaman tungkol
dito?
3.Pangganyak na Tanong
Balit pumunta ang lola at mga bata sa sementeryo?
B. Gawain habang nagbabasa:
Pagpapakita sa aklat. Pag-uusap tungkol sa nakikita sa
aklat. Pagbasa sa pamagat ng kuwento. Pagtalakay
tungkol dito
Pagpapakilala sa may-akda at ang gumuhit ng aklat.
(Malaking Aklat)
Pagbuklat sa mga pahina ng aklat.Maikling pag-uusap
tungkol dito.
Sabihin: Tingnan ang pabalat ng aklat. Ano ang inyong
nakikita?
Ito ay isinulat ni ________________________
Iginuhit ni ____________________________
Sino ang sumulat ng kuwento?
Sino ang gumuhit?
Buksan ang bawat pahina ng aklat.
Itanong: Ano ang iyong nakikita sa larawan?
Pagbasa ng guro o ng isang batang nagboluntaryo
sa teksto nang tuloy tuloy.
Pagbasa ng guro at mga bata sa teksto nang may
paghinto at pagtatanong sa kung ano ang
sunod na maaaring mangyari.
Araw ng mga Patay
ni Nida C. Santos
IV. Pagtataya
Lagyan ng / kung nagpapakita ng pag – alala sa
pagdiriwang ng araw ng mga patay at x kung hindi.
______1. Nagsisindi ng mga kandila sa puntod.
_____2. Nagpapatugtog ng malakas sa sementeryo.
_____3. Pinipinturahan ang puntod ng yumao.
_____4. Sulatan ang puntod ng yumao.
_____5. Mag – alay ng dasal para sa kaluluwan ng
yumao.
V. Kasunduan
Paano ninyo ipinagdiriwang ang araw ng mga patay?
5
4
3
32
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Mga Pinagkukuhaan ng Enerhiya
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nabibigyang kahulugan ang
diin at haba sa pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o
naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat sa tulong ng mga larawan

Week 32 – Unang – Araw

LAYUNIN: Nasasagot ang tanong na “Ano ang
nagagawa ng hangin para sa atin?”
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng awit na “Umihip Tulad
ng Hangin” ni Rene O. Villanueva
III. Pamamaraan
1. Paunang Pagtataya
Itanong sa mga bata kung ano ang nagagawa ng
hangin para sa kanila.
2. Tukoy-Alam
Gumawa ng semantic web ng hangin. Pag-usapan
ang mga bagay na naaalala o naiisip ng mga bata
tuwing naririnig ang salitang hangin. Isulat ang sagot
ng mga bata sa pisara.
hangin
3. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, pag-uusapan natin ang
kahalagahan ng hangin.
4. Paglalahad
Ituro sa mga bata ang awit na “Umihip Tulad ng
Hangin” ni Rene O. Villanueva. (Matatagpuan sa
http://www.youtube.com/watch?v=uU9BlD80aQM )
5. Pagtuturo at Paglalarawan
Pag-usapan sa klase ang kahalagahan ng hangin.
Bigyang-diin ang hangin bilang pinagkukunan ng
enerhiya. Maaaring magpakita ng larawan ng Bangui
Windmills mula sa Ilocos Norte.
IV. Pagtataya
Isulat ang tama kung nagpapakita ng mga nagagawa
ng hangin at Mali kung hindi.
_____1. Ang hangin ang isa sa bumubuhay sa tao.
_____2. Nagbibigay ng baha sa paligid ang hangin.
_____3. Kailangan ng tao ang hangin.
_____4. Mabubuhay ang halaman kahit walang
hangin.
_____5. Ang hayop ay hindi humihinga ng hangin.
V. Kasunduan
Isulat ang iba pang nagagawa ng hangin.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Comparing Objects Using Short, Shorter,
Shortest
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
Compares short objects
III. Pre-requisite Concepts and Skills:
Skill:
a. Concept of size (big and small)
b. Intuitive concept of length
c. Ordinal numbers
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: Picture of three girls

A. Posing the Problem
Show a drawing of three girls and tell the
pupils, “Charm, Althea, and Crystal just had their
hair cut. What can you say about the length of
their hair?”
Ask the pupils these questions: Who are the girls in
the picture? What did they just have?
Problem: Charm, Althea, and Crystal had their hair
cut. If you will arrange them according to the
length of their hair, who will come first, second,
and third?
B. Solving the Problem
33
Ask the pupils to arrange the girls according to the
length of their hair. Tell the pupils to write the
name of the girls in order. Have them identify who
is the first girl, the second, and the third.
(Possible Answers: 1st – Charm, 2nd – Althea, 3rd
– Crystal
1st – Crystal, 2nd – Althea, 3rd – Charm)
C. Processing the Answers/Solutions
Ask some pupils to give their answers. Write their
answers on the board. Ask them, “Why did you
arrange the girls this way: Charm, Althea, Crystal?”
(The girls were arranged starting with the one with
short hair to the one with shortest hair.)
Introduce the words shorter and shortest. Recall the
answers given by the pupils, “maikli/maigsi,
pinakamaikli/pinakamaigsi.” Guide the pupils in
telling the arrangement of the girls using these
words. (Charm‟s hair is short. Althea‟s hair is
shorter. Crystal‟s hair is the shortest.)
D. Summarizing the Lesson
The length of an object is its measure from one end
to the other end. We can compare the length of
objects by telling which is short, shorter, and
shortest. We can also compare their lengths by
telling which is long, longer, and longest.
IV. Evaluation
Arrange the objects from short, shorter, shortest.
Using the numbers 1, 2, 3,

V. Assignment
Cut pictures showing short, shorter and shortest.
5
4
3
2
1
0
QN
QL
English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 2

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be
able to:
Expressive Objectives:
Realize that each person has unique abilities
Acknowledge the happiness brought by doing things
with one‟s friends
Instructional Objectives:
Oral language: Use simple greetings and polite
expressions
Phonological Awareness: Recognize, distinguish and
supply words that begin with the same sound
Listening Comprehension: Find similarities between
character and oneself
Vocabulary and Grammar: Recognize, identify and use
the pronouns I and you with simple action words in
sentences
WEEK 2 – DAY 1
I. Pre-Assessment
Show different posters that have different actions.
Ask the students to act out the action that is shown in
the pictures. Give them a worksheet with different
pictures of action words that they can color. Ask them
to also draw 3 more things that they can do.
II. Objectives
Answer who, what, when, why questions
Act out different action words
Give names of friends
Realize that each person has unique abilities
III. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Names of Friends, Actions that We
can Do
Materials: posters of action words, worksheet, copy of
the story, vocabulary
IV. Procedure
A. Activating Prior Knowledge
The teacher will unlock the following words: friend,
skip, twirl.
T: I have a friend. She is Chesca. (show a picture) I love
to spend time with her.
We go to different places and eat together. Do you have
a friend? What is her/his name? What do you do
together?
When we were small, we love to skip around the
garden. (Show how to skip. Ask the class to follow you.)
34
We also loved to twirl. (Show how to twirl. Ask the
class to follow you.)
What are the other things that you can do?
In our story today, let's find out what are the things
that we can do.
B. Presentation and Modelling
Tell the story “Yes, I can!”
Yes, I Can!
On Monday, the boy met a frog.
The frog said, “I can jump. Can you jump?”
The boy said, “I can jump, too!”
On Tuesday, the boy met a dog.
The dog said, “I can run. Can you run?”
The boy said, “I can run, too!”
On Wednesday, the boy met a bird.
The bird said, “I can sing. Can you sing?”
The boy said, “I can sing, too!”
On Thursday, the boy met a fish.
The fish said, “I can swim. Can you swim?”
The boy said, “I can swim, too!”
On Friday, the boy met a friend.
The friend said, “I can skip. I can dance. I can hop. I
can twirl. Can you play with me?”
The boy said, “Yes, I can! I would love to play with
you.”
Discussion Questions:
1. What is the title of our story? (Yes, I Can!)
2. Who is the main character? (the boy)
3. What animals did the little boy meet? (frog, dog, bird,
fish)
4. When did he meet the animals? (frog – Monday, dog
– Tuesday, bird – Wednesday, fish - Thursday)
4. What are the things that they can do? (jump, run,
sing, swim)
5. Who did the boy meet on Friday? (friend)
6. What do you think they can do together? (skip,
dance, hop, twirl, play)
7. How do you think the boy felt when he met a new
friend (happy)
* For the discussion, you can have picture cues of swim,
sing, run and jump and the pictures of the animals. The
children can match the action word to the animal. You
can even ask the students to do the actions too.
IV. Evaluation
Write at least 5 names of your friends and write their
abilities.
V. Assignment
Write the things that you and your friends loves to do.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Natutukoy ang dinaraanan mula bahay patungong
paaralan
II. Paksa:
A. Ang Aking Dinaraanan Mula Bahay Patungong
Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng payak na mapa ng daanan
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Ano- ano ang mga nakikita ng mga mag-aaral mula
sa kanilang bahay patungong paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipaguhit sa mga mag-aaral ang kanilang mga
nakikita sa paligid ng kanilang tahanan sa kani-
kanilang kwaderno o sa isang buong papel. Palagyan ng
“border” ng kagaya ng bintana sa ibaba. Palagyan ng
kulay ang kanilang ginawa.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Itanong ang mga sumusunod:
a. Malayo ba ang inyong bahay sa iyong paaralan?
b. Paano ka nakakarating sa iyong paaralan?
Itanong sa mga mag-aaral kung ano-ano ang kanilang
mga nakikita sa daan patungo sa kanilang paaralan?
Ipatukoy sa mga mag-aaral ang mga larawang ng mga
nakikita nila sa kanilang dinadaanan tuwing papasok o
pauwi sila mula sa paaralan. Sabihin sa mag-aaral na
kamuha ng kapareha o isang maliit na pangkat. Bigyan
ng panahon ang mga mag-aaral upang magkuwento
tungkol sa mga nakikita nila sa kanilang dinadaanan.
Talakayin ang mga paraan ng mga mag-aaral upang
makarating sa paaralan.
4. Paglalahat
Saan matatagpuan ang iyong paaralan, sa kaliwa
o kanan ng inyong bahay?
Ano ang nasa harap at likuran ng iyong paaralan?
Malayo ba ang iyong bahay sa iyong paaralan? Bakit
mo nasabi ito?
Madali bang puntahan ang iyong paaralan? 35
5. Pagpapahalaga
Tandaan: Nakatutulong ang mapa upang
malaman mo ang daan patungo sa iyong mga
pinupuntahan. May iba‟t iba mga paraan nang
pagpunta mula sa isang lugar patungo sa iba pang
lokasyon.
IV. Pagtataya
Ipasuri sa mag-aaral ang mapang nasa larawan na
nagpapakita ng lokasyon ng bahay ni Mimi at ng
kaniyang paaralan. Itanong kung ano-ano ang mga
nadadaanan ni Mimi papunta at pauwi sa kaniyang
paaralan?
V. Kasunduan
Magpagawa ng mapa sa isang buong papel na
nagpapakita ng lokasyon ng bahay at paaralan ng mga
mag-aaral. Tiyaking maiguhit din nila ang mga nakikita
sa dinaraanan nila papunta sa paaralan. Paalalahanin
sila na maglagay ng pananda. Ipakulay ang kanilang
gawain.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Naigagalang ang paniniwala ng iba sa Panginoon.
II. Paksang – Aralin
Tema; PANANALIG SA PANGINOON
Paksa: Paggalang sa Paniniwala ng Iba
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Mga Kagamitan: mga larawan ng paggalang sa
relihiyon ng iba
III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Alamin
1. Pag-aralan ang mga larawan at hayaang tukuyin
ng mga mag-aaral kung ano ang mga gusaling ito.
2. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol sa mga
larawan. Itanong sa mga bata ang sumusunod:
a. Sino ang pumunta sa mga gusaling nasa larawan?
b. Kailan kayo pumupunta at gaano kadalas kayo
pumunta sa lugar na ito?
c. Ano ang ginagawa mo at ng iyong pamilya sa lugar
na ito?
B. Isaisip
1. Basahin at talakayin ang nilalaman ng unang
gawain. Magpakita ng iba‟t ibang larawan ng mga
taong nasa simbahang Katoliko, Iglesia ni Cristo,
Protestante, at Islam. Isa-isahin ang mga pagkakatulad
at pagkakaiba ng mga paniniwalang ito.
2. Tanungin ang klase kung sino sa kanila ang
nabibilang sa mga relihiyong ito. Alamin sa mga bata
kung ano pa ang kanilang alam tungkol sa paniniwala
ng mga nasabing relihiyon.
3. Isa-isahin ang mga larawan na nagpapakita ng
paggalang sa iba‟t ibang paniniwala. Talakayin ang
kahalagahan ng paggalang sa paniniwala ng ibang tao.
4. Magbigay pa ng mga sitwasyong nagpapakita ng
paggalang sa paniniwala ng iba.
5. Hikayatin ang mga bata na magbigay ng sarili nilang
pamamaraan ng pagpapakita ng paggalang sa
paniniwala ng iba.
IV. Subukin
Iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ng
paggalang sa iba at malungkot kung hindi.
_____1. Pagtawanan ang paniniwala ng iba.
_____2. Igalang bahay dalanginan ng laahat ng
relihiyon.
_____3. Irespeto ang paniniwala ng iba kahit hindi ka
nainiwala dito.
_____4. Iwasan ang batang may ibang relihiyon.
_____5. Mahalin ang kapwa anuman ang paniniwala
niya.
V. Kasunduan
Paano mo ipinakikita ang paggalang sa paniniwala
ng iba?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00

36
Tuesday January 21, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Texture
II. Objectives
The learner :
Demonstrates the Skills and Competencies
expected in all the lessons specifically the
SUMMATIVE ASSESSMENT STANDARDS
found at the end of each Lesson.
REVIEW of all ELEMENTS studied
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Pre – Assessment /Prior knowledge
The learner must have acquired ALL skills in the
previous level.
Procedure
DAY 1
1. CLASS ENCOUNTER
A greeting.
the greeting.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON
close and that it is the perfect time to review all the
ELEMENTS they have taken the whole year.
ELEMENT
and the ACTIVITY or SONG or GAME they did
in the ELEMENT.
ELEMENT (Pls. look at the table in the next page
as reference)
DYNAMICS – Loudness
and Softness of sound
“Ang Susi Nakatago”
TEMPO – Speed of music
(FAST and SLOW)
“Jack and Jill”
TIMBRE- Sounds in the
environment, vocal &
instrumental sounds.
“Doggie, Doggie” / The
Circus (Sound Story)
RHYTHM - organization
of sound and silence in time
- Beat and Ostinato
- Strong & Weak
“See Saw”/ “Pan de
Sal”
“Chimpoy Champoy”
“Bounce High”/Pedro
beats/Meter
( 2-time meter, 3-time meter
& 4-time meter)
Penduko”
“Twinkle, Twinkle”
FORM- Similarities and
Differences of the parts of a
musical whole
“Kalesa”
MELODY – High and
Low sounds
“Piko-Piko
Angking”/”Rocky
Mountain”
The Journey to the
Moon (High and Low
Story)
TEXTURE – Thickness
and Thinness of Music
“Are You Sleeping,
Brother John?”
IV. Evaluation

ACTIVITIES or GAMES.
V. Assignment
After reviewing the ELEMENT you have picked
together with the GAMES or SONGS or STORIES
learned, how did your group prepare/practice your
presentation?
Did you have a hard/easy time? Why?
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakababanggit ng mga suliranin at angkop na
kalutasan sa binasang kuwento, alamat, at iba pa
2. Nakababanggit ng mga suliranin at angkop na
kalutasan sa mga usaping pampaaralan at
pampamayanan, pangyayari, kalagayan, balita sa
radyo at iba pa
II. Paksang Aralin
A. Paksa
Pag-unawa sa Binasa:
Paghinuha ng damdamin ng mga tauhan ayon sa
kanilang kilos at sinasabi. 37
Pagbanggit ng mga suliranin at angkop na
kalutasan sa binasang kuwento, alamat, at iba pa.
Pagbanggit ng mga suliranin at angkop na
kalutasan sa mga usaping pampaaralan at
pampamayanan, pangyayari, kalagayan, balita sa
radyo at iba pa.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan,
Mahiwagang Kahon, task card
D. Kuwento: “Araw ng mga Patay”
E. Pagpapahalaga: Pagiging maalalahanin at
mapagmahal
F. Tema: Ang Ating Pagdiriwang, Paniniwala,
Kultura, Kaugalian
III. Pamamaraan

Week 26 – Ikalawang – Araw

1. Gawain pagkatapos bumasa
Balikan ang kuwentong " Araw ng mga Patay "
Itanong: Ano ang pangalan ng batang lalaki at
babae sa kuwento?
Saan sila nagpunta?
Sino ang kasama nilang pumunta sa sementeryo?
Ano-ano ang mga dala nila papunta sa sementeryo?
Bakit? Ano ang mahalagang inalaala kapag ika-1
ng Nobyembre ?
Sabihin: Ikuwentong muli ang kuwento.
2. Ugnayang Gawain ( Pangkatang Gawain)
Pangkat I: “ILISTA MO”
Ano ang mga bagay na inihahanda kung araw ng
mga patay?
Ilista mo.
Pangkat II: “IGUHIT MO”
Ano ang ibig ipakahulugan ng araw ng mga patay?
Iguhit at ilarawan ang mga nangyayari sa araw ng
mga patay.
Pangkat III: “IPAKITA MO”
Ano ang puwede mong gawin sa sementeryo kung
wala kang dalang kandila at bulaklak? Maaari ka
bang pumunta sa sementeryo kahit wala kang dala?
Ipakita mo ang maari mong gawin.
Pangkat IV: “ISULAT MO”
Sumulat ng mga salita na nagpapakita ng kilos sa
kuwentong napakinggan.
3. Pagtalakay sa Gawain:
Itanong: Saan nagpunta sina Lola Sayong at ang
dalawang bata noong Ika-1 ng Nobyembre ?
Sino ang dalawang batang tinutukoy sa kuwento?
Ano-ano ang kanilang dinala sa sementeryo?
Ano ang kanilang ginawa sa sementeryo?
Bakit may dala-dala silang mga kandila at
bulaklak?
Ano ang inaalala ng mga tao sa araw na ito?
Ano-ano ang inihahanda ng mga tao kung araw ng
mga patay?
Pangkat 1,ipakita ninyo.
Itanong:
Marami ba ang tao sa sementeryo?
Ano ang kahulugan ng araw ng mga patay sa mga
tao?
Ano-ano ang mga pangyayari sa araw ng mga
patay?
Pakinggan at panuurin natin ang Pangakat 2.
Itanong:
Ano-ano ang ginagawa ng mga tao sa sementeryo?
Kung wala kang dalang kandila at bulaklak sa
sementeryo,ano maari mong gawin?
Panoorin natin ang Pangkat 3.
Itanong:
Maraming tao sa sementeryo,ano-ano ang ikinikilos
nila?
Tingnan natin kung magkapareho kayo ng sagot ng
Pangkat 4.
Talakayin ang ginawang gawain ng bawat
pangkat. Isulat ang mga kasagutan sa tsart.
Basahin nang pabigkas nang wasto.
IV. Pagtataya
Sagutin ang mga tanong ayon sa kwentong
“Pasko”
1. Kailan ipinagdiriwang ang pasko?
2. Ano – ano ang handa nila?
3. Ano ang inaalala sa araw na ito?
4. Ano tawag sa pagsasalo – salo ng mag – anak?
5. Sino – sino ang dalawang batang tinutukoy sa
kwento?
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang may kinalaman sa
pagdiriwang ng bagong taon.
5
4
3
2
1
38
0
QN
QL

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Mga Pinagkukuhaan ng Enerhiya
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nabibigyang kahulugan
ang diin at haba sa pagbigkas ng mga salita ng
bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat sa tulong ng mga larawan

Week 32 – Ikalawang – Araw

LAYUNIN: Natutukoy ang mga salitang
magkasalungat
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng awit na “Umihip
Tulad ng Hangin”
III. PAMAMARAAN
1. Tunguhin
Sabihin: Ano ang ibig sabihin ng salitang
magkasalungat?
2. Paglalahad
Ipaawit muli sa mga bata ang “Umihip Tulad
ng Hangin.”
3. Pagtuturo at Paglalarawan
a. Ipalarawan sa mga bata ang ihip ng hangin
ayon sa awit.
b. Sabihin sa mga bata na ipakita ang
malakas na ihip ng hangin sa pamamagitan ng
pagpapalabas ng hangin mula sa kanilang mga
bibig. Itanong sa mga bata kung ano sa kanilang
palagay ang kasalungat ng malakas. Sabihin sa
mga bata na ang kasalungat nito ay mahina.
Tumawag ng ilang bata upang ipakita ang
mahinang ihip ng hangin. Maaaring gumamit ng
ribbon o anumang malambot na tela para dito
upang maipakita nang mabuti ang konsepto.
c. Sabihin sa mga bata na ipakita ang marahang
ihip ng hangin sa pamamagitan ng pagpapalabas ng
hangin mula sa kanilang mga bibig. Itanong sa mga
bata kung ano sa kanilang palagay ang kasalungat
ng marahan. Sabihin sa mga bata na ang
kasalungat nito ay mabilis. Tumawag ng ilang bata
upang ipakita ang mabilis na ihip ng hangin.
d. Sabihin sa mga bata na ipakita ang maingay
na ihip ng hangin sa pamamagitan ng pagpapalabas
ng hangin mula sa kanilang mga bibig. Itanong sa
mga bata kung ano sa kanilang palagay ang
kasalungat ng maingay. Sabihin sa mga bata na
ang kasalungat nito ay tahimik. Tumawag ng ilang
bata upang ipakita ang tahimik na ihip ng hangin.
e. Isulat ang pares ng magkakasalungat na salita sa
pisara.
malakas - mahina
marahan - mabilis
maingay - tahimik
4. Kasanayang Pagpapayaman
Magpakita ng ilang mga kilos. Ipasakilos naman
sa mga bata ang kasalungat nito.
Halimbawa: Kapag marahan ang ihip ng guro,
kailangang umihip nang mabilis ng mga bata.
IV. Pagtataya
Bilugan ang salitang magkasalungat.
1. maganda panget marikit
2. masipag tamad masigasig
3. puti pula itim
4. matangkad malawak makitid
5. bagsak pasado mataas
V. Kasunduan
Sumulat ng mga salitang magkasalungat.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Comparing Objects Using Long, Longer,
Longest
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to: 39
Compares long and short objects
III. Pre-requisite Concepts and Skills:
Skill:
a. Concept of size (big and small)
b. Intuitive concept of length
c. Ordinal numbers
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: Picture of three girls
A. Posing the Problem
Focus the pupils‟ attention to the skirt the three
girls are wearing. Ask the pupils, “What can you
say about the length of their skirts?” (All of them
have long skirts. The length of their skirts is
different.)
B. Solving the Problem
Introduce the word long. Recall the pupils
answer “mahaba” or in their mother tongue. Say: If
you will arrange the girls according to the length of
their skirt, who will come first, second, and third?
(Possible Answers:
1st – Crystal, 2nd – Althea, 3rd – Charm
1st – Charm, 2nd – Althea, 3rd – Crystal)
Ask the pupils why they arranged the girls this
way: Crystal, Althea, Charm. (The girls were
arranged starting with the one wearing the long
skirt to the one wearing the longest skirt.)
C. Processing the Answers/Solutions
Introduce the words longer and longest. Recall
the answers given by the pupils, “mas mahaba,
pinakamahaba” or in their mother tongue. Guide
the pupils in telling the arrangement of the girls
using these words. (Crystal‟s skirt is long. Althea‟s
skirt is longer. Charm‟s skirt is the longest.)
Focus the pupils attention to the other answer
given. Ask them why they arranged the girls this
way: Charm, Althea, Crystal. (The girls were
arranged starting with the one wearing the longest
skirt to the one wearing a long skirt.)
D. Summarizing the Lesson
The length of an object is its measure from one end
to the other end. We can compare the length of
objects by telling which is short, shorter, and
shortest. We can also compare their lengths by
telling which is long, longer, and longest.
IV. Evaluation
Compare the following using long, longer,
longest.
1. Banana is __________ but eggplant is
2.______ than banana.
3. The avocado is _____ then banana.
4. The eggplant is ______ than avocado.
5. An eggplant is _____ among the three objects.
V. Assignment


5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 2

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be
able to:
Expressive Objectives:
Realize that each person has unique abilities
Acknowledge the happiness brought by doing things
with one‟s friends
Instructional Objectives:
Oral language: Use simple greetings and polite
expressions
Phonological Awareness: Recognize, distinguish
and supply words that begin with the same sound
Listening Comprehension: Find similarities between
character and oneself
Vocabulary and Grammar: Recognize, identify and
use the pronouns I and you with simple action
words in sentences
WEEK 2 – DAY 2
40
I. Objectives
Ask and answer questions about action that can
do
Recognize the pronouns I and you in sentences
(grammar)
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Names of Friends, Actions that
We can Do
Materials: copy of the story, pictures, vocabulary
strips
III. Procedure
A. Activating Prior Knowledge
Unlock the following words/phrases: perform
tricks, take a bow, cheer, march.
T: (Show a puppet) This puppet is name . He can
march. (demo) Can you also march? (Ask students to
march). He can also perform tricks. He can do
magic.(pretend to do magic).
After he performs tricks, he will take a bow (demo).
Can you also take a bow? (ask the class to do the
same)
We can also cheer for him for a job well done.
(demo) Let us cheer for him.
What are the things you can do?
In our story today, let's find out what the
characters can also do.
B. Presentation / Modeling
Tell the story, “I Can, You Can”.
I Can, You Can
I can draw. You can paint.
I can sing. You can dance.
I can play the drums. You can march.
I can act. You can perform tricks.
You can smile. You can clap. You can cheer.
And now, we can take a bow.
Discussion Questions:
1. What can they do? (draw, paint, sing, dance,
etc.)
2. What do you think the children are doing in the
story? (They are having a
program.)
IV. Guided Practice
Post the pictures of the characters in the story.
Ask the students to fill in the speech bubbles:
I can _____. (The teacher will also provide word
strips of the action words. The teacher will read the
words for the children.)
1. (sing) 4. (sit)
2. (jump) 5. (write)
3. (dance)
V. Assignment
Cut out pictures of action words that you can.
Use it in a sentence using the pronouns I.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan
I. Layunin:
Natutukoy ang wastong pangangalaga sa
kapaligiran
II. Paksa:
A. Pangangalaga ng Aking Kapaligiran
Mga Paraan sa Pagpapanatili ng Kalinisan sa
Aking Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawang ng pangangalaga ng
kapaligiran
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Bakit mahalaga ang pagpapanatili ng
kalinisan sa aking paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Hikayatin ang mag-aaral na pagmasdan ang
dalawang larawan ng isang paaralan sa ibaba.
Itanong sa mga mag-aaral:
Aling paaralan ang nais mong pasukan?
Ipaliwanag sa iyong mga kaklase ang
iyong sagot.
Maaring magkaroon ng pareha o mga maliliit na
pangkat. Bigyan ng oras ang mga bata upang
magpaliwanag ng kanilang mga sagot. Talakayin
ang kanilang mga sagot.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Paisipin ang mga mag-aaral ng tatlong
pagkakataon na nagkaroon ng sama-samang 41
gawain ang mga kasapi ng iyong paaralan sa
pagpapanatili ng kalinisan sa inyong kapaligiran
kagaya ng kanilang paaralan. Maaaring ipasulat ang
sagot ng mga mag-aaral sa kanilang kwaderno.
4. Paglalahat
Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang
pagpapanatili ng kalinisan sa iyong paaralan? Ano ang
maaaring mangyari sa hindi malinis na paaralan?
5. Pagpapahalaga
Maraming paraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng
paaralan. Mahalaga ang mga gawaing tumutulong sa
pagpapanatili ng kalinisan ng bawat isang mag-aaral.
IV. Pagtataya
Lagyan ng / kung nagpapakita ng wastong
pangangalaga ng kapaligiran at x kung hindi.
_____1. Magkalat kahit saang lugar.
_____2. Itapon ang basura sa basurahan.
_____3. Magtanim ng puno.
_____4. Pagsama – samahin ang basura.
_____5. Ang paligid ay ingatan.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng wastong
pangangalaga sa paligid.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Naipapakita ng paggalang sa pook dalanginan
II. Paksang – Aralin
Tema; PANANALIG SA PANGINOON
Paksa: Paggalang sa Paniniwala ng Iba
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Mga Kagamitan: mga larawan ng pook - dalanginan
III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Isagawa
1. Isa-isahin ang mga larawan na nagpapakita ng
paggalang sa pook - dalanginan
2. Talakayin ang kahalagahan ng paggalang sa pook -
dalanginan ng ibang tao.
3. Sagutin ang tanong sa Gawain 3. Magkaroon ng
malayang talakayan. Hikayatin ang bawat mag-aaral
na magbigay ng sariling opinyon. Ipagawa ang Gawain
3. Bigyan ng sapat na oras ang mga mag-aaral upang
gawin ito.
4. Magkaroon ng pangkatang gawain. Hatiin ang
klase sa pangkat na may limang miyembro. Hayaan ang
mga batang pumili ng kanilang lider. Bigyan ng
pagkakataon ang mga batang maibahagi ang kanilang
sagot sa kanilang pangkat. Himukin ang mga lider na
ibahagi ang napag-usapan ng kanilang pangkat sa
buong klase.
B. Isabuhay
1. Magbalik tanaw sa mga natutunan sa araling ito.
Hikayatin ang mga bata na isa-isahin ang kanilang mga
natutunan at isulat ito sa pisara.
2. Pasagutan ang gawain. Maaaring makatulong ang
kanilang mga sagot na nakasulat sa pisara.
3. Tumawag ng mag-aaral na maaring magbasa ng
natapos na gawa.
4. Ipaliwanag sa klase ang kahalagahan ng isang
kasunduan. Sabihin ang kahalagahan ng lagda sa isang
kasunduan. Ipakita ang isang halimbawa ng
kasunduan o pangako na nakasulat sa yunit.
Kumpletuhin ang gawain na “Pangako ng Paggalang sa
Paniniwala ng Iba.” Tumawag ng mga mag-aaral na
magbabasa ng kanilang isinulat.
IV. Subukin
Lagyan ng / ang larawang nagpapakita ng
paggalang sa pook – dalanginan at x ang maling
ginagawa.
1. (nagkakalat)
2. (naglilinis sa simbahan)
3. (nag – iingay sa simbahan)
4. (nakikinig ng misa)
5. (nag – aalay sa misa)
V. Kasunduan
Paano mo ipinakikita ang paggalang sa pook –
dalanginan?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
42
Wednesday January 22, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Health 6:25 – 7:05

I. Theme
I am safe
II. Objectives:
At the end of the lesson, the pupil will be
able to demonstrate proper hand washing ---
1. identify things at home that may cause fire,
accidents and injuries
2. follow rules at home, in school, while riding a
vehicle, during fire and other disaster
III. Subject Matter:
Safety Education at Home
Things at home that may cause fire, accidents, and
injuries
Safety rules to prevent fire, accidents and
injuries
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: picture of safe place
IV. Pre – Assessment
Safety is the condition of being protected
against any physical, social, financial, political,
emotional, occupational, psychological and other
types of failure, damage, error, accidents, and harm.
Safety can be defined simply as the state of being
safe. Hence, home safety is the state of being safe at
home or eliminating any possible accident or act
that may lead to accident or injury at home. Safety
is not only a concern for pupils but also for adults,
because accidents can happen to anyone regardless
of age.
These are some of the accidents that happen at
home:
1. Poisoning due to ingestion of medicine, alcohol,
insecticides, detergent, cologne / perfume, cleaning
agent, etc.
2. Slips / fall due to wet floor and large stairs
3. Fire due to candles left lit, faulty electrical
wiring or gas tank left open
4. Cuts, lacerations, or punctures caused by sharp
objects
V. Post – Assessment
Activity 1: No Fire, Please! (15 min.)
1. Ask: Have you ever seen a house burning? Let
the pupils share experiences. Ask: Why did the
house burn?
2. Say that there are many things that cause fire
and other accidents at home.
3. Tell them to read the directions for the
activity. Let them do the activity.
4. After drawing tell the pupils to stand, and
without talking to go around and show each other
what they drew.
5. After a while, call on pupils to pick one thing
s/he drew and to answer the following questions
written on the board:
What did you draw? How does it cause fire?
VI. Evaluation
Activity 3: Oops! No Touch! (10 min.)
1. Ask: What other things can harm you at home?
Answers: slippery floor, poison, sharp things, etc.
2. Let the pupils read the text. Say: Remember
things that cause accidents.
3. Let them do the activity. Ask why s/he chose the
items. Accept answers that are justifiable. Read the
reminders that follow.
VII. Assignment
How can we avoid accidents at home?
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakababaybay ng mga salitang kilos na nasa
pangungusap
2. Nakagagamit nang wasto ng mga salitang
nagsasaad ng kilos sa pagsasalaysay ng sariling
karanasan
3. Nakapagpapahayag ng pagkagiliw sa kuwento
sa pamamagitan pagbabasa-basa (browsing) at
43
paghiling na dalasan ang pagbabasa ng maraming
kuwento
II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Pagbabaybay:
Pagbaybay ng mga salitang natutuhan.
Pagbaybay ng mga salitang kilos na nasa
pangungusap
2. Kamalayan sa Gramatika:
Paggamit nang wasto ng mga salitang nagsasaad
ng kilos sa pagsasalaysay ng sariling karanasan.
3. Saloobin hinggil sa panitikan:
Pagpahayag ng pagkagiliw sa kuwento sa
pamamagitan nang pagbabasa-basa (browsing) at
paghiling na dalasan ang pagbabasa ng maraming
kuwento.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan,
Mahiwagang Kahon, task card
D. Kuwento: “Araw ng mga Patay”
E. Pagpapahalaga: Pagiging maalalahanin at
mapagmahal
F. Tema: Ang Ating Pagdiriwang, Paniniwala,
Kultura, Kaugalian
III. Pamamaraan
Week 26 – Ikatlong – Araw
A. Kasanayang Pangwika
1. Panimulang Gawain
Maglaro ng Charades.
Pumili ng batang nagboluntaryo na gagawa ng
kilos na huhulaan ng kamag-aral.
Tanungin ang mga bata kung ano ang isinakilos.
Hayaang magbahagi ang mga mag-aral ng sagot sa
itatanong ng guro.
Halimbawa:.
Ano ang ginagawa mo kapag araw ng mga patay?
2. Paglalahad
Itanong: Sa kuwento natin,saan nagpunta ang
lola at dalawang bata?
Ano-ano ang ginawa nila sa sementeryo?
Sino sa inyo ang pumupunta sa sementeryo kapag
araw ng mga patay?
Ano ang ginagawa mo sa araw ng pag-aalaala?
Isulat ng guro sa pisara ang sagot ng mga bata.
Mga kasagutan:
1. Nagdarasal kami sa sementeryo.
2. Nagdadala kami ng mga bulaklak sa sementeryo.
3. Nagtitirik ng kandila.
4. Nagkukuwentuhan ang magkamag-anak
5. Nagkakainan ng mga dalang pagkain.
6. Nagbabasa ng mga pangalan na nakasulat sa
lapida.
Itanong: Ano-anong salita ang nagsasaad ng kilos?
Basahin.
3. Paglalahat
Itanong: Ano ang tawag sa mga salitang nagsasaad
ng kilos?
B. Pinatnubayang Pagsasanay
Tingnan ang mga larawan. Ipakilos sa mga bata
ang gawain ng isang katulong sa pamayanan at
ipasabi sa isang bata kung ano ang ginagawa nito.
C. Malayang Pagsasanay
Isagawa ang larong “Ikikilos namin,
Huhulaan ninyo”. Hatiin ang klase sa dalawang
pangkat. Hayaang ipakita ng unang pangkat ang
karaniwan nilang ginagawa sa loob ng silid-aralan.
Sasabihin ng pangalawang pangkat kung ano ang
kilos na ginawa ng unang pangkat. At sa sunod ay
magpalitan naman ng gagawin. Magpakita ng
larawan ng mga bata na nasa paaralan. Pag-
usapan kung ano ang ipinakikita ng bawat
larawan.
IV. Pagtataya
Guhitan ang salitang kilos sa bawat
pangungusap.
1. Naglilinis ng bahay ang mag – anak.
2. Nagluto ng masasarap na pagkain ang nanay.
3. Ang mga bata ay nagsusulat ng aralin.
4. Nagbabasa ng aklat ang mga mag – aaral.
5. Nagwawalis ng bakura ang ate.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng
pagdiriwang sa pamayanan at ibahagi ito sa klase
bukas. Gamitin ang padiwa sa pagbabahagi ng
iyong karansan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL
44

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Mga Pinagkukuhaan ng Enerhiya
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nabibigyang kahulugan
ang diin at haba sa pagbigkas ng mga salita ng
bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat sa tulong ng mga larawan

Week 32 – Ikatlong – Araw

LAYUNIN: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat sa tulong ng mga larawan
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: larawan ng mga bagay na
malamig, mainit, malaki, maliit, mabigat, magaan,
mahaba, at maiksi
III. Pamamaraan
1. Tunguhin:
Magpakita ng isang larawan. Tukuyin ang
kasalungat nito.
2. Kasanayang Pagpapayaman
Idikit ang mga larawan sa pisara. Itanong sa
mga bata kung ano ang katangian ng mga bagay na
nasa larawan. Kumuha ng dalawang larawan at
itanong sa mga bata kung ang mga ito ay
magkasalungat o hindi. Tumawag ng ilang mga
bata upang ipaliwanag ang sagot.
Halimbawa ng mga larawan:
a. apoy at araw (Hindi magkasalungat dahil
parehong mainit.)
b. apoy at yelo (Magkasalungat dahil mainit ang
apoy ngunit malamig ang yelo.)
c. kabayo at aso (Maaaring magkasalungat dahil
malaki ang kabayo ngunit maliit ang aso. Maaaring
hindi magkasalungat dahil parehong mabilis
tumakbo.)
3. Kasanayang Pagkabisa
Bigyan ang bawat bata ng isang larawan. Sa
iyong hudyat, kailangang hanapin ng bawat isa
ang kamag-aral na may hawak ng larawang
kabaliktaran ng nasa kanila. Tukuyin kung paano
naging magkasalungat ang magkapares.
IV. Pagtataya
Itambal ang larawan sa hanay A sa kasalungat
nitong larawan sa hanay B.
1. (mababa) (Marami)
2. (kaunti) (gatas)
3. (kape) (mataas)
4. (kama) (asukal)
5. (sampalok) (papag)
V. Kasunduan
Gumupit ng mga larawan ng mga bagay na
magkasalungat.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Comparing Heights Using Tall, Taller,
Tallest
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
Compares heights using tall
III. Pre-requisite Concepts and Skills:
Skill: Compare heights
a. Concept of size
b. Ordinal numbers
c. Intuitive concept of height
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: Picture of a boy with his older brother
and father
A. Posing the Problem
Show a drawing of a boy. With the boy are his
older brother and father. Point at the boy and tell
the pupils, “This is Nilo. With Nilo are his older
brother, and his father. The three of them are
picking guavas from their guava tree.”
Ask the pupils these questions: Who is the little boy
in the picture?
45
Post the problem below on the board. Ask the
pupils to read the problem aloud.
Problem: This is Nilo, his older brother, and his
father. How will you arrange Nilo, his older
brother, and his father according to their height?
B. Solving the Problem
Ask the pupils to arrange Nilo, his older brother,
and his father according to their height. Tell the
pupils to write their names in order. Have them
identify who is the first, the second, and the third.
Possible Answers:
1st – Nilo, 2nd – Nilo‟s older brother, 3rd – Nilo‟s
father
1st – Nilo‟s father, 2nd – Nilo‟s older brother, 3rd
– Nilo
C. Processing the Solutions/Answers
Ask pupils‟ understanding of the word height.
Accept answers in Filipino, “taas or tangkad” or
the equivalent words in their mother tongue.
Pupils may use smallest, biggest, and bigger instead
of shortest, tallest and taller respectively. Accept
them and later on emphasize that when we talk of
height, we use short or tall instead of small or big.
Ask them, “Why did you arrange Nilo, his older
brother, and his father this way: Nilo, Nilo‟s older
brother, Nilo‟s father?” (They were arranged
starting from the one who is tall to the one who is
the tallest.)
Introduce the words taller and tallest. Recall the
answers given by the pupils, “matangkad, mas
matangkad, pinakamatangkad.” Guide the pupils in
telling the arrangement of Nilo, his older brother,
and his father using these words.
D. Summarizing the Lesson
We can compare heights by telling which is tall,
taller, and tallest or high, higher, and highest.
IV. Evaluation
Use tall, taller or tallest in comparing the
following:
1. Mario is tall. Jose‟s height is the same as
Mario‟s. So Jose is________
2. The elephant is ____. But the giraffe is
3.______________ than the elephant. . Dindo
has three friends. He is 4. _____ than any of his
friends. Therefore, Dindo is the 5. __________
among them.
V. Assignment
Cut pictures showing comparison of heights using
tall, taller and tallest.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05


QUARTER 4 – WEEK 2

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be
able to:
Expressive Objectives:
Realize that each person has unique abilities
Acknowledge the happiness brought by doing things
with one‟s friends
Instructional Objectives:
Oral language: Use simple greetings and polite
expressions
Phonological Awareness: Recognize, distinguish
and supply words that begin with the same sound
Listening Comprehension: Find similarities between
character and oneself
Vocabulary and Grammar: Recognize, identify and
use the pronouns I and you with simple action
words in sentences

WEEK 2 – DAY 3

I. Objectives
Share about oneself and others
Use the pronouns I and you
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Pronouns I and You, Things
that We Can Do
Materials: copy of the song, CD of the song,
flashcards of action words
III. Procedure
A. Activating Prior Knowledge
46
Show pictures of different action words.
(Review) This can done in a game.
Ask them to give the correct action word and tell
them to act it out too.
B. Presentation and Modelling
Read the lyrics of the song. Do some actions while
singing the song.
I Can!
I can jump up and down (3x)
I can, I can jump up and down.
I can sing loud and clear (3X)
I can, I can sing loud and clear
I can clap 1, 2, 3 (3X)
I can, I can clap 1, 2, 3
I can sit quietly (3X)
I can, I can sit quietly
Call a student and ask the students to listen to your
dialogue.
T: I can jump. You can jump too.
S: (jumps)
S: I can sing. You can sing too.
T: (sings)
IV. Guided Practice
The teacher will call more pairs of students to
come in front to say the sentence stems.
Student 1: I can _______. You can _____ too.
Student 2: I can _______. You can _____ too.
Ask the students to do the actions as they say the
sentences.
V. Independent Practice/Evaluation
There will be a Pair-Share Class activity. Each
pair will be given a flash card of an action word
(picture). They must be able to complete the sentence
stems.
Student 1: I can _______.
Student 2: You can _____ too.
They can exchange cards with the other pairs after.
VI. Assignment
Write the things you can do and the things your
friend can use the sentence stem.
I can _______. You can _____ too.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Natutukoy ang pagpapahalaga sa pagpapanatili ng
kalinisan ng aking Paaralan
II. Paksa:
A. Ang Aking Pagpapahalaga sa Pagpapanatili ng
Kalinisan ng Aking Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawang ng pangangalaga ng
pagpapanatili ng kalinisan
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Paano mo maipakikita ang iyong pagpapahalaga
sa pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Gabayan sa pagbasa at ipasuri sa mga mag-aaral
ang iba‟t ibang sitwasyon sa ibaba at ipaguhit ang
kanilang damdamin sa bawat sitwasyon. Maaaring
ipasulat ang sagot ng mga mag-aaral sa kwaderno o
isang buong papel.
Maaring pang-indibidwal o pangkatan ang gawaing
ito.
Mga Sitwasyon:
Pag-usapan sa klase ang sagot ng mga mag-aaral.
Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang kanilang pamilya
at paaralan ang mga pangunahing samahang
kinabibilangan nila. Ang mga kasapi ng mga ito ay
patuloy na nagtutulungan at nagkakaisa tungo sa
iisang hangarin --ang mapalaking mabuti ang mga
kabataan.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Gabayan ang mga mga-aaral sa pagbasa sa panuto
ng gawain sa ibaba.
Suriin ang mga larawan sa loob tatlong unang kahon.
Iguhit ang maaring mangyari sa pinakahuling kahon sa
iyong kwaderno o isang papel.

47

4. Paglalahat
Bilang isang mag-aaral, magsulat ng tatlong maaari
mong gawin upang makatulong sa pagpapanatili ng
kalinisan ng iyong paaralan.
5. Pagpapahalaga
Mahalagang gampanan mo ang iyong bahagi sa
pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan.
IV. Pagtataya
Isulat kung Tama o Mali ang isinasaad ng
pangungusap.
_____1. Sulatan ang pader ng paaralan.
_____2. Ingatan ang mga gamit ng paaralan.
_____3. Itapon ang basura kahit saan.
_____4. Linisin ang loob at labas ng silid – aralan.
_____5. Magtanim ng halaman sa paligid ng paaralan.
V. Kasunduan
Gumuhit ng paraang ginagawa mo upang mapanatili
ang kalinisan ng iyong paaralan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Naipapakita ng pagkakaroon ng Pag – asa sa kabila
ng karamdaman
II. Paksang – Aralin
Tema; PANANALIG SA PANGINOON
Paksa: Pagkakaroon ng Pag – asa
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Mga Kagamitan: mga larawang nagpapakita ng pag –
asa, larawan ng kalamidad
III. Mga Gawain sa Pagkatuto
Panimula
1. Paupuin ang klase ng pabilog. Magkuwento
tungkol sa isang batang dumaranas sa iba‟t ibang uri ng
problema ngunit hindi nawalan ng pag-asa.
a. Maaaring humanap ng mga kuwentong pambata na
nakalathala. Ilang maaaring halimbawa ang
sumusunod:
• “Pambihirang Buhok ni Raquel” ni Luis Gatmaitan -
tungkol sa isang batang may kanser pero nananatiling
maganda ang pagtingin sa buhay.
b. Maaaring bumuo ng sariling kuwento. Gumamit ng
mga larawan upang maging kaiga-igaya ang pakikinig
ng mga bata sa kuwento. Ilang maaaring paksa ng
kuwento ang sumusunod:
• Isang batang nangangarap maging first honor sa
klase para matuwa ang kanyang mga magulang. Pero
hindi niya ito nakamit sa unang quarter. Nag-aral pa
siya nang mas mabuti para mas tumaas ang kanyang
grado.
• Isang bata na natalo sa isang contest. Tinutukso siya
ng kanyang mga kaibigan. Hindi siya nawalan ng pag-
asa. Pinaghandaan niya ang susunod na contest.
2. Pag-usapan ang kuwento. Tanungin ang mga bata
kung ano ang tingin nila sa pangunahing tauhan.
3. Pagkuwentuhin ang mga bata ng kanilang
karanasan kung saan may bagay silang gustong-gusto
ngunit hindi nila agad ito nakuha. Tanungin sila kung
ano ang ginawa nila sa mga pagkakataong iyon?
4. Ipakilala sa kanila ang salitang pag-asa sa
pamamagitan ng mga kuwento ng bawat isa. Alin sa
mga pangyayari / kuwento ang nagpapakita ng isang
batang hindi nawawalan ng pag-asa?
5. Hayaan ang mga bata na bumuo ng sariling
pakahulugan sa pag-asa. Ipunin ang mga terminong
iuugnay ng mga bata sa salitang pag-asa. Tulungan ang
klase na makabuo ng sariling kahulugan ng pag-asa.
IV. Subukin
Isulat ang tama kung nagpapakita ng pag – asa at
Mali kung hindi.
_____1. Hindi sumusuko sa lahat ng pagsubok.
_____2. Huwag ng ayusin ang lahat ng problema.
_____3. Laging isipin na may solusyon ang lahat ng
pagsubok.
_____4. Sumuko na kapag mabigat ang sakit.
_____5. Gawin ang lahat ng paraan para maayos ang
gumaling.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng pagkakaroon
ng pag – asa sa kabila ng karamdaman.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00 48
Thursday January 23, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Arts 6:25 – 7:05

I. Theme:
Printmaking and other media
II. Objectives
The learner will:
1. Define the given ART VOCABULARY.
2. Use natural material, or nature‟s discards, to
make prints.
3. Explore the lines, shapes and patters that are
created by nature.
4. Use “found” printing material, as opposed to
store-bought stamps.
III. Subject Matter:
Nature Prints
Reference: Curriculum Guide in K to 12
1. Art Vocabulary
Printing: An art process by which a certain design
is on a tool used for stamping. The design is then
stamped on paper, or other surfaces. This way, the
design doesn‟t have to be drawn or made again and
again.
Print: The artwork made by printing
2. Elements and Principles
1. Line 2. Shape 3. Balance 4. Pattern 5. Texture
Materials
1. Paper Scraps (no bigger than bond paper), that
are thicker than newspaper.
2. Found natural objects:
Leaves √Rind of Kalamansi or other similar fruit
3. Motivation
Sit in a circle, as before, clear work area. Spread
the newspaper on the work surface, lay out
materials. Have the students examine the items.
Discuss each items texture, and then proceed to
describe the lines that go with them. Compare the
items. Are there patterns? What kind of patterns do
they see? Ask about balance as well.
4. Procedure
1. Do the MOTIVATION (above)
2. Separate the students into groups. The number
of groups should equal the number of colors.
3. Distribute the ink pads or stamp pads to each
group. Explain that they will be given a few
minutes to make prints with one color, and then
they will be switching colors with the other groups.
Remind the students that they should take turns.
4. Distribute the paper.
5. Have students press one or two of their nature
stamps on the ink pad, then press it on the paper.
6. Have them do it more than once, as ink will
not dry completely and this will allow them to make
more than one print.
Initially, the students will stamp at random, and
eventually some of them will start forming patters
with their fingerprints.
7. Once everyone in the group has taken a turn
with the ink pad, switch ink pads with other
groups. This may be done clockwise or counter
clockwise for smoother transitions between
printings.
8. When the prints are finished, collect the ink
pads and have the students clean up their work
area, and wash and dry their hands. Remind the
students to write their names on the paper.
9. While the students are cleaning up, attach the
prints to the walls (they should be dry, since the
students did not use too much liquid) or hold them
in a pile.
IV. Processing, Evaluation
Sit in a circle again, and show random artwork
from the pile. If there is time, show everything. As
each artwork is shown, ask the students to describe
the shape made by the different items they used.
Suggest that they can hang the prints, or make some
more and use them to wrap gifts, or make Christmas
and birthday cards.
V. Assignment:
Make an art using the nature print.
5
4
3
2
1
0
QN
QL
49

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakatutukoy ng mga salitang pinaikli
2. Nakahihinuha ng damdamin ng mga tauhan
ayon sa kanilang kilos at sinasabi
II. Paksang Aralin
A. Paksa
Pagtukoy sa salitang pinaikli o dinaglat
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan,
Mahiwagang Kahon, task card
D. Kuwento: “Araw ng mga Patay”
E. Pagpapahalaga: Pagiging maalalahanin at
mapagmahal
F. Tema: Ang Ating Pagdiriwang, Paniniwala,
Kultura, Kaugalian
III. Pamamaraan

Week 26 – Ika – apat na Araw

1. Balik- aral
Natatandaan pa ba ninyo ang kuwento tungkol sa
Lola Sayong at sa dalawang bata na nagpunta sa
sementeryo?
Ano ang huling ginawa ng dalawang bata noong
pumunta sila sa sementeryo?
Ano ang binabasa nila sa lapida?
2. Paglalahad
Narito ang mga pangalan na binasa ng
dalawang bata.
Atty. Danilo Asnar Dr. Maning Juan
Arch. Milagros Casao Engr. Lita Andal
Ipabasa sa mga bata ang mga pangalan.
Magtatanong ang guro tungkol sa mga maikling
salita na nasa unahan ng bawat pangalan.
Ano ang letra na mababasa sa unahan ng
pangalang Danilo Asnar?
Ano ang mga letra na nasa unahan ng pangalang
Milagros Casao?
Ano ang mga letra na nasa unahan ng pangalang
Maning Juan?
Ano ang mga letra na nasa unahan ng pangalang
Lita Andal ?
(Isulat ng guro sa pisara ang mga pinaikli o
dinaglat na salita)
Atty. – Attorney, tawag sa isang abogado
Arch. – Architect, tawag sa isang arkitekto
Engr. – Engineer, tawag sa isang inhinyero
Dr - Doktor, tawag sa isang doktor na lalaki
G. - Ginoo tawag sa isang lalaki
Gng.- Ginang tawag sa isang babae na may asawa
Bb.- Binibini tawag sa isang babae na dalaga pa
3. Pagtalakay
Ano ang masasabi ninyo sa mga salitang
Attorney, Architect, Engineer, Doktor, Ginoo,
Ginang, at Binibini? Paano pinaikli ang bawat
salita?
Ano ang inilalagay na bantas kapag ang mga ito ay
pinaiikli o dinadaglat?
Ano ang tawag sa mga pangalang pinaikli?
4. Paglalahat
Paano tayo nagdadaglat ng pangalan?
5. Malayang Pagsasanay
Punan ng angkop na salitang dinaglat ang
patlang upang maging buo ang isinasaad ng
pangungusap.
1. Nagpapagaling ng mga maysakit si ____ Libio
M. Macatangay.
2. Tumutulong sa mahihirap ang namumuno sa
aming barangay. Nangunguna sa pagtulong si
____ Alejandro Ilagan.
3. Dalaga pa ang aming bagong guro. Siya si ____
Melanie Camacho.
4. Namigay ng mga gamit sa paaralan ang
pamunuan ng Sangguniang Panlalawigan.
Pinangunahan ito ni ____ Vilma Santos Recto.
5. Maayos kaming inaalagaan ng aking inay na
____ Erlinda Salvo.
IV. Pinatnubayang Pagsasanay /Pagtataya
Pag-ugnayin ang mga dinaglat na salita sa mga
salitang pantawag . Lagyan ng guhit.
1. Gng. Doktora
2. G. Kapitan
3. Dra. Ginoo
4. Gob. Ginang
5. Kap. Gobernador
V. Kasunduan
Sumulat ng iba pang katawagan na ginagamit sa
tao at isulat ang salitang pinaikli o dinaglat nito.
5
4
3
50
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Mga Pinagkukuhaan ng Enerhiya

II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nabibigyang kahulugan
ang diin at haba sa pagbigkas ng mga salita ng
bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat sa tulong ng mga larawan

Week 32 – Ika – apat na Araw

LAYUNIN: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat sa tulong ng mga larawan
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: larawan ng mga bagay na
magkasalungat, (halimbawa: basa at tuyong damit,
mahaba at maiksing buhok, malaki at maliit na
bola, atbp.), papel, panulat, at pangkulay
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, magsasanay tayong
muli sa pagtukoy ng mga salitang magkasalungat
sa tulong ng mga larawan.
Magpakita ng ilang mga larawan. Pagsamahin ang
dalawang larawang magkasalungat.
2. Kasanayang Pagpapayaman
Idikit sa pisara ang mga larawang
magkasalungat. Itanong sa mga bata kung ano ang
kanilang masasabi sa mga larawan. Tumawag ng
ilang mga bata upang itugma ang mga larawang
magkasalungat.
Paghambingin ang dalawang larawan. Tukuyin
kung paano sila nagkaiba.
3. Kasanayang Pagkabisa
Magpaguhit ng larawan ng isang bagay na
makikita sa loob ng silid-aralan. Ipaguhit din sa
katabi nito ang larawan na nagpapakita ng
kasalungat nito.
Halimbawa: mahabang lapis at maikling lapis.
IV. Pagtataya
Lagyan ng / ang larawang kasalungat ng nasa
kaliwang larawan.
1. maiksing palda (mahaba, maiksi)
2. mababang poste (malawak, mababa)
3. matangos na ilong (pango, matangos)
4. bagong damit (luma, maayos)
5. bato (bulak, graba)
V. Kasunduan
Iguhit ang mga magkasalungat na bagay na
makikita mo sa inyong tahanan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Comparing Heights Using Tall, Taller,
Tallest and High, Higher, Highest
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
Compares heights using tall and high
III. Pre-requisite Concepts and Skills:
Skill: Compare heights
a. Concept of size
b. Ordinal numbers
c. Intuitive concept of height
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: Picture of a boy with his older brother
and father
A. Posing the Problem
Introduce the words high, higher, and highest. Tell
the pupils that in this situation, to describe the
reach of Nilo, his older brother, and his father, we
use high, higher, and highest. Guide the pupils in
telling the arrangement of Nilo, his older brother,
51
and his father according to their reach using the
words high, higher, and highest. (Nilo‟s reach is
high. Nilo‟s older brother‟s reach is higher. Nilo‟s
father‟s reach is the highest.)
As additional information tell the pupils that when
we talk of the height of buildings, lamp posts, or
flagpoles, we usually use tall. But when we talk of
the height of mountains, volcanoes, or hills, we
usually use high.
B. Solving the Problem
Considering their reach, how would you arrange
Nilo, his older brother, and his father, according to
their reach? Possible Answers:
1st – Nilo, 2nd – Nilo‟s older brother, 3rd – Nilo‟s
father
1st – Nilo‟s father, 2nd – Nilo‟s older brother, 3rd
– Nilo
Why did you arrange them this way: Nilo, Nilo‟s
older brother, Nilo‟s father? (I arranged Nilo, his
older brother, and his father starting from the one
whose reach is the lowest to the one whose reach is
the highest.)
C. Processing the Solutions/Answers
Ask pupils‟ understanding of the word high. Say:
Let us talk about your other answer. Why did you
arrange them this way: Nilo‟s father, Nilo‟s older
brother, Nilo? (I arranged Nilo, his older brother,
and his father starting from the one whose reach is
the highest to the one whose reach is the lowest.)
D. Summarizing the Lesson
We can compare heights by telling which is tall,
taller, and tallest or high, higher, and highest.
IV. Evaluation

V. Assignment
Cut pictures showing comparison of heights using
high, higher, highest.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
Realize that each person has unique abilities
Acknowledge the happiness brought by doing things
with one‟s friends
Instructional Objectives:
Oral language: Use simple greetings and polite
expressions
Phonological Awareness: Recognize, distinguish
and supply words that begin with the same sound
Listening Comprehension: Find similarities between
character and oneself
Vocabulary and Grammar: Recognize, identify and
use the pronouns I and you with simple action
words in sentences

WEEK 2 – DAY 4
I. Objectives
Tell about what oneself and what others can do
Recognize, distinguish and supply words that
begin with the same sound
Use the pronouns I and you (grammar)
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Pronouns I and You
Materials: pictures of action words, poster
III. Guided Practice
The teacher will give examples about words with
the same beginning sound.
T: Think of what you and another person can do.
Example:
I can sing. You can buy books.
The word sing begins with the sound /s/
Everybody repeat: /s/ 52
Can you think of another word that begins with the
same sound to add to your sentence.
I can sing a song .
Sing and song both begin with the sound /s/
The word buy begins with the sound /b/
Everybody repeat: /b/
Can you think of another word that begins with the
same sound to add to your sentence.
You can buy books .
Buy and books both begin with the sound /b/
Can you think of your own examples?
IV. Post Assessment
Divide the class into 2 groups. The first group
will be divided in pairs.
The first group will have a pair work. The students
must be able to tell about what one and a partner
can do.
S1: I can ______.
S2: You can _______ too.
The second group will be given a worksheet of
action words. They will color pictures that show
action.
After the first group is done, they will then do the
worksheet and the second group will do the pair
work.
V. Evaluation
Encircle the words that have the same beginning
sounds.
1. bus cup ball kettle
2. soap bath shampoo towel
3. play jump run ride
4. cook watch camp bake
5. write sing dance wring
VI. Assignment
Write something about yourself and your best
friend can do.

5
4
3
2
1
0
QN
QL


Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Natutukoy ang wastong pangangalaga sa
kapaligiran
II. Paksa:
A. Pangangalaga ng Aking Kapaligiran
Mga Paraan sa Pagpapanatili ng Kalinisan sa
Aking Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawang ng pangangalaga ng
kapaligiran
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Bakit mahalaga ang pagpapanatili ng
kalinisan sa aking paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Hikayatin ang mag-aaral na pagmasdan ang
dalawang larawan ng isang paaralan sa ibaba.
Itanong sa mga mag-aaral:
Aling paaralan ang nais mong pasukan?
Ipaliwanag sa iyong mga kaklase ang
iyong sagot.
Maaring magkaroon ng pareha o mga maliliit na
pangkat. Bigyan ng oras ang mga bata upang
magpaliwanag ng kanilang mga sagot. Talakayin
ang kanilang mga sagot.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Paisipin ang mga mag-aaral ng tatlong
pagkakataon na nagkaroon ng sama-samang
gawain ang mga kasapi ng iyong paaralan sa
pagpapanatili ng kalinisan sa inyong kapaligiran
kagaya ng kanilang paaralan. Maaaring ipasulat
ang sagot ng mga mag-aaral sa kanilang kwaderno.
4. Paglalahat
Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang
pagpapanatili ng kalinisan sa iyong paaralan? Ano
ang maaaring mangyari sa hindi malinis na
paaralan?
5. Pagpapahalaga
Maraming paraan ng pagpapanatili ng
kalinisan ng paaralan. Mahalaga ang mga gawaing
tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng
bawat isang mag-aaral.
53
IV. Pagtataya
Lagyan ng / kung nagpapakita ng wastong
pangangalaga ng kapaligiran at x kung hindi.
_____1. Magkalat kahit saang lugar.
_____2. Itapon ang basura sa basurahan.
_____3. Magtanim ng puno.
_____4. Pagsama – samahin ang basura.
_____5. Ang paligid ay ingatan.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng wastong
pangangalaga sa paligid.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Naipapakita ng pagkakaroon ng Pag – asa sa
kabila ng kalamidad
II. Paksang – Aralin
Tema; PANANALIG SA PANGINOON
Paksa: Pagkakaroon ng Pag – asa
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Mga Kagamitan: mga larawang nagpapakita ng
pag – asa, larawan ng kalamidad
III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. ISAISIP
1. Magpakita ng mga larawan sa mga bata.
Maaaring gumamit ng mga larawang galing sa
dyaryo o internet.
a. Unang ipakita ang mga larawan tungkol sa mga
kalamidad. Ang mga ito ay maaaring pamayanang
nasalanta ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan,
sunog, at iba pa.
b. Sunod na ipakita ang mga malulungkot na taong
biktima ng mga kalamidad.
c. Huling ipakita ang larawan ng mga taong
nakabangon mula sa pagkalugmok. Piliin ang mga
larawang may nakangiting mga bata at mga
larawan ng pagtutulungan.
2. Mula sa mga ipinakitang larawan, bigyang-
diin ang dalawang imahe: isang positibo o may pag-
asa at isang negatibo o walang pag-asa. Hilingin sa
mga bata na pagkumparahin ang mga larawan.
3. Talakayin sa klase ang ISAISIP. Gumamit ng
mga karaniwang karanasan ng mga bata sa
pagtalakay ng pagpapamalas ng pagiging positibo o
may pag-asa.
4. Maaaring ipangkat ang mga bata at
magpagawa ng poster na magpapakita ng kanilang
sariling interpretasyon sa isang batang may pag-
asa.
B. Isapuso
1. Hayaan ang mga mag-aaral na magbahagi ng
kanilang natutuhan tungkol sa pagkakaroon ng
pag-asa. Maaari nila itong iguhit sa malinis na
papel.
2. Gabayan ang mga bata na maibigay ang buod ng
mga natutuhan na nakasulat sa TANDAAN.
IV. Subukin
Isulat ang tama kung nagpapakita ng pag – asa
at Mali kung hindi.
_____1. Hindi sumusuko sa lahat ng pagsubok.
_____2. Huwag ng ayusin ang lahat ng problema.
_____3. Laging isipin na may solusyon ang lahat
ng pagsubok.
_____4. Sumuko na kapag mabigat ang sakit.
_____5. Gawin ang lahat ng paraan para maayos
ang gumaling.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng
pagkakaroon ng pag – asa sa kabila ng
karamdaman.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
54
Friday January 24, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Physical Education 6:25 – 7:05

I. Theme
Games for fitness and fun
II. Objectives:
- Identify the use of signages
-Use signages correctly
-Identify the meaning of signages
III. Subject Matter:
Following Directions
Number of sessions: 2 Day 2
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: signs, colors, symbols, hula hoops
IV. Procedure:
1. Divide the class into 3 to 4 equal groups for
this relay. Each group will need a ball for this
activity. Let them listen to your instruction.
Worksheet 26: Over and Under Relay
the other.
er in each column has a ball on
hand.
her head to the second player.
to the third player who passes over, next under.
the ball over his / her
had to show that they have finished the game.
2. Prepare wands and hoops for this activity.
Worksheet 27: Jumping Over Wands and Hoops
Directions: Let the pupils get a partner. Let them
stand side by side to perform the task. Have them
look at the illustration provided.
Have the pair hold the inside hand of partner.
wand then jump backward.
wand and then backward the second wand.
hands and turn around facing the starting line.

starting line.
3. Ask the pupils to answer the following:
How many sets of jump were you able to do with
your partner?
Were you able to do it together throughout the
activity?
4. Prepare ribbons and balloons for this activity.
Let the pupils tackle the challenge alone or with a
partner.
IV. Evaluation
Worksheet 28: Activities with Balloons
WITH A PARTNER:
1. Let the pair hold the balloon with both hands
and with their feet apart.
2. Let one partner throw it to their partner using
overhead throw while the partner does the same.
Variation/s: Let the pair pass the balloon using
elbow to elbow; knee to knee; head to head.
Ask: Were you able to do it? Did you have fun?
V. Assignment
Worksheet 28: Activities with Ribbons and
Balloons ALONE:
Let the pupils create the following shapes with the
use of a ribbon. Have them use fast and slow arm
movements in doing the activity.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:

Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakasusulat gamit ang kaalaman sa
palatinigan ng wika para sa iba‟t ibang layunin ng
pangungusap, biro, tula, awit, bugtong, maikling
kuwento at iba pa
2. Nakababasa ng tatlo hanggang apat na
55
parirala na may wastong tono, pagpapahiwatig ng
damdamin, at gamit ng bantas sa tekstong pang -
unang baitang

II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Katatasan:
Pagbasa nang kusa, wasto, may diin, at
tamang paghahati ng mga salita sa tekstong pang-
unang baitang sa unang kita.
Pagbasa ng tatlo hanggang apat na parirala na may
wastong tono, pagpapahiwatig ng damdamin, at
gamit ng bantas sa tekstong pang -unang baitang.
2. Pagkatha:
Pagsulat gamit ang kaalaman sa palatinigan ng
wika para sa iba‟t ibang layunin ng pangungusap,
biro, tula, awit, bugtong, maikling kuwento at iba
pa.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan,
Mahiwagang Kahon, task card
D. Kuwento: “Araw ng mga Patay”
E. Pagpapahalaga: Pagiging maalalahanin at
mapagmahal
F. Tema: Ang Ating Pagdiriwang, Paniniwala,
Kultura, Kaugalian

III. Pamamaraan

Week 26 – Ikalimang – Araw

1. Paglalapat
B. Likhain Natin:
Lumikha ng awit/ tula/ biro/ bugtong o maikling
kuwento tungkol sa iyong karanasan kapag “Araw
ng mga Patay.” Tingnan ang wastong gamit ng
bantas, malaking letra, tamang pasok, at kaayusan.
Isulat sa malinis na papel at salunguhitan ang
lahat ng salitang kilos na ginamit sa pangungusap.
(Ipabasa sa bata ang ginawa at bigyan ng angkop
na komento o papuri. Ipaskil ang kanilang ginawa.)
C. Gamitin Natin
Gamitin sa pangungusap ang mga dinaglat na
salita.
1. G.
2. Gng. 6. Bb.
3. Atty. 7. Kgg.
4. Gob. 8. Dr.
5. Kap. 9. Dra.
IV. Pagtataya
Sumulat ng pangungusap gamit ang salitang
kilos ayon sa larawan. Isulat ito sa unang guhit. At
sumulat ng pangungusap gamit ang dinaglat na
pangalan ng ayon sa larawan. Isulat sa
pangalawang guhit.
1. ______________________
2. _______________________
3. ______________________
4. ________________________
5. ________________________
V. Kasunduan
Maghanda ng ikukuwento sa klase tungkol sa
iyong sariling karanasan:
1. Araw ng mga Patay
2. Pista
3. Simbang Gabi

5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Mga Pinagkukuhaan ng Enerhiya

II. Mga Lingguhang Layunin:
56
1. Wikang Binibigkas: Nabibigyang kahulugan
ang diin at haba sa pagbigkas ng mga salita ng
bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat sa tulong ng mga larawan

Week 32 – Ikalimang – Araw

LAYUNIN: Napagtutugma ang mga salitang
magkasalungat
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: papel, lapis, at pangkulay
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, gagawa tayo ng
sariling awit na may mga salitang magkasalungat.
2. Kasanayang Pagpapayaman
a. Pumili ng sampung bata. Bigyan ng mga
larawan ang unang limang bata at ang mga
kabaliktarang mga larawan ay ibigay naman sa
limang batang natitira.
b. Bumilang ng isa hanggang tatlo. Pagkatapos
banggitin ang “Go!”, sisimulan na ng mga batang
hanapin ang kanilang kapareha sa kabilang
pangkat.
c. Ang unang pares na pupunta sa harapan ang
siyang panalo.
d. Ulitin ang palaro hanggang sa makapaglaro ang
lahat ng mga bata. Maaaring gumawa ng limang
pares o higit pa sa bawat round.
3. Kasanayang Pagkabisa
a. Bigyan ng malinis na papel, lapis, at mga
pangkulay ang bawat bata.
b. Magdikit ng tatlong larawang may kinalaman sa
trabaho sa pamayanan.
c. Papiliin ng isang larawan ang mga mag-aaral at
ipaguhit sa mga bata ang mga posibleng kasalungat
ng mga larawan sa pisara.
IV. Pagtataya
Itambal ang mga salitang magkasalungat.
1. masikip a. magulo
2. maganda b. maluwag
3. mahalimuyak c. panget
4. tahimik d. mainit
5. malamig e. Walang amoy
V. Kasunduan
Gumawa ng sariling likhang awit na
ginagamitan ng mga salitang magkasalungat.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Comparing Objects Using Light, Lighter,
Lightest and Heavy, Heavier, Heaviest

II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
Compares light and heavy objects

III. Pre-requisite Concepts and Skills:
Skill:
a. Concept of size (big and small)
b. Intuitive concept of weight
c. Ordinal numbers
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: Objects available in the classroom
A. Posing the Task
Tell the pupils to look around the classroom
and ask them to name some of the objects they can
see. Let them describe the object. (There are small
objects inside the classroom like the chalk, eraser,
book, notebook, pencil, and paper; there are big
objects in the classroom like the desk, table, cabinet,
and book shelf.) Divide the class in groups of six.
Let each group name one member who will report
their work afterwards. Distribute the activity
sheet. Tell the pupils to read aloud the instructions
in the activity sheet. Explain clearly the
instructions so that the pupils will be clarified on
what to do.
B. Performing the Task 57
Observe how the pupils do the activity. Allow
them to roam around the room to look for different
objects. Check how the pupils accomplish the table
on the activity sheet.
C. Processing the Answers
Post a table like the one shown above. Ask the
groups to write some of their answers in the table
posted on the board.
Ask the pupils, “What can you say about the
objects that are easy to lift or push?” (The objects
are small. The objects are “magaan”. The objects are
“hindi mabigat”.)
Introduce the word light. Recall the answers given
by the pupils in Filipino, “magaan, hindi mabigat”
or in their mother tongue. Ask the pupils, “What
can you say about the objects that are difficult to
lift or push?” (The objects are big. The objects are
“hindi magaan”. The objects are “mabigat”.)
C. Summarizing the Lesson
Remember:
We can compare the weight of objects by telling
which is light, lighter, and lightest. We can also
compare the weight of objects by telling which is
heavy, heavier, and heaviest.
We can determine that an object is lighter or
heavier than another object either by lifting or
pushing them.
It is not always true that big objects are heavier
than smaller objects.
IV. Evaluation
A. Arrange the objects from light to the lightest.
Write 1 for light, 2 for lighter, and 3 for the lightest
(Picture of objects to be arrange)
B. Arrange the objects from heavy to the heaviest.
Write 1 for heavy, 2 for heavier, and 3 for the
heaviest.
(Picture of objects to be arrange)
V. Assignment
Cut pictures showing comparison of weights.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 2

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
Realize that each person has unique abilities
Acknowledge the happiness brought by doing things
with one‟s friends
Instructional Objectives:
Oral language: Use simple greetings and polite
expressions
Phonological Awareness: Recognize, distinguish
and supply words that begin with the same sound
Listening Comprehension: Find similarities between
character and oneself
Vocabulary and Grammar: Recognize, identify and
use the pronouns I and you with simple action
words in sentences

WEEK 2 – DAY 5

I. Objectives
Use the sentence stem “Can you _______
please?” when asking for help
Use the pronouns I and you
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Pronouns I and You, Polite
Expressions
Materials: pictures, manila paper
III. Procedure
A. Presentation and Modelling
There will be role playing in class. Show some
activities that are difficult to do.
You may call some students to act out the following
actions:
● having a hard time to open the jar
● trying to tie the shoelaces
● reaching the book on top of the shelf
T: Sometimes, we have a hard time on doing things.
We can ask help from others by saying: “Can you
_______, please?”
58
Student 1 can say: “Can you open the jar, please?“
Student 2 can say: “Can you tie my shoelaces,
please?”
Student 3 can say: “Can you reach the book,
please?”
(Ask the students to repeat what they can say.)
T: After asking for help, what can we say?
S: Thank you!
IV. Guided Practice
Call some more students to do a role playing in
front of the class.
S1: Can you _______, please?
S2: Okay, I will. (S2 will demonstrate the action)
V. Independent Practice
Children will have a role playing session in small
groups. Each child will play a role of a family
member.
The children may look at the picture cues to help
them complete the sentence stem to ask for help
around the house:
Can you _________, please?
Pictures of:
Can you wash the dishes, please?
Can you cut the beans, please?
VI. Evaluation
The children may look at the picture cues to help
them complete the sentence stem to ask for help
around the house:
Can you _________, please?
Pictures of:
Can you sweep the floor, please?
Can you set the table, please?
Can you feed the dog, please?
Can you peel the bananas, please?
Can you hang the clothes, please?

VII. Assignment
Write sentence using the sentence stem “Can you
_______ please?”

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Natutukoy ang pagpapahalaga sa
pagpapanatili ng kalinisan ng aking Paaralan
II. Paksa:
A. Ang Aking Pagpapahalaga sa Pagpapanatili
ng Kalinisan ng Aking Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawang ng pangangalaga ng
pagpapanatili ng kalinisan
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Paano mo maipakikita ang iyong
pagpapahalaga sa pagpapanatili ng kalinisan ng
iyong paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Gabayan sa pagbasa at ipasuri sa mga mag-
aaral ang iba‟t ibang sitwasyon sa ibaba at
ipaguhit ang kanilang damdamin sa bawat
sitwasyon. Maaaring ipasulat ang sagot ng mga
mag-aaral sa kwaderno o isang buong papel.
Maaring pang-indibidwal o pangkatan ang
gawaing ito.
Mga Sitwasyon:
Pag-usapan sa klase ang sagot ng mga mag-aaral.
Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang kanilang
pamilya at paaralan ang mga pangunahing
samahang kinabibilangan nila. Ang mga kasapi ng
mga ito ay patuloy na nagtutulungan at
nagkakaisa tungo sa iisang hangarin --ang
mapalaking mabuti ang mga kabataan.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Gabayan ang mga mga-aaral sa pagbasa sa panuto
ng gawain sa ibaba.
Suriin ang mga larawan sa loob tatlong unang
kahon. Iguhit ang maaring mangyari sa
pinakahuling kahon sa iyong kwaderno o isang
papel.

59

4. Paglalahat
Bilang isang mag-aaral, magsulat ng tatlong
maaari mong gawin upang makatulong sa
pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan.
5. Pagpapahalaga
Mahalagang gampanan mo ang iyong bahagi sa
pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan.
IV. Pagtataya
Isulat kung Tama o Mali ang isinasaad ng
pangungusap.
_____1. Sulatan ang pader ng paaralan.
_____2. Ingatan ang mga gamit ng paaralan.
_____3. Itapon ang basura kahit saan.
_____4. Linisin ang loob at labas ng silid –
aralan.
_____5. Magtanim ng halaman sa paligid ng
paaralan.
V. Kasunduan
Gumuhit ng paraang ginagawa mo upang
mapanatili ang kalinisan ng iyong paaralan.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Naipapakita ng pagkakaroon ng Pag – asa sa
buhay
II. Paksang – Aralin
Tema; PANANALIG SA PANGINOON
Paksa: Pagkakaroon ng Pag – asa
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Mga Kagamitan: mga larawang nagpapakita ng
pag – asa sa buhay
III. Mga Gawain sa Pagkatuto
ISABUHAY
1. Ipabigkas sa klase ang tula sa ISABUHAY.
PAG-ASA
Sa bawat pagsubok sa ating buhay,
Pag-asa sa puso ay palaging taglay,
Sa puso mo ito ay „wag kalimutan,
Lakas at tibay ng loob ay makakamtan.
Ang bawat problema ay dapat harapin,
Ng may pag-asa at tiwala sa Panginoon,
Pangarap sa buhay ay iyong kakamtin,
Dulot ng pag-asa na nasa puso natin.
2. Lapatan ng aksyon upang maging mas kaaya-aya
ang tula.
3. Maaaring pag-usapan ang nilalaman ng tula at
hingin ang opinyon ng mga bata ukol dito.
4. Bilang pagpapayaman, maaari ring tanungin ang
pangarap ng mga bata. Ano ang gusto nilang
maging paglaki? Tanungin din kung ano-ano ang sa
palagay nilang kailangan nilang gawin upang
maabot ang kanilang pangarap. Paano kung may
mga hadlang? Magbigay ng halimbawa ng mga
hadlang na maaaring lutasin ng mga bata.
IV. Subukin
Pagkuwentuhin ang mga bata ng kanilang
karanasan kung saan may bagay silang gustong-
gusto ngunit hindi nila agad ito nakuha. Tanungin
sila kung ano ang ginawa nila sa mga
pagkakataong iyon?
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng pag – asa
sa buhay.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
60
Monday January 27, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Texture
II. Objectives
The learner :
Demonstrates the Skills and Competencies expected
in all the lessons specifically the SUMMATIVE
ASSESSMENT STANDARDS found at the end of
each Lesson.
REVIEW of all ELEMENTS studied
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Pre – Assessment /Prior knowledge
The learner must have acquired ALL skills in the
previous level.
Procedure DAY 2
1. CLASS ENCOUNTER
Start the class with a Q & A greeting.
Greet individual students with their names in the
greeting.
Sing different questions to the pupils which were NOT
YET CALLED last meeting in SO-MI, and encourage
the pupils to improvise their SO-MI answers to your
questions.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON

representatives from each group to give an update about
their groups‟ performance.
and ask the group if their performance will show it.
3. APPLICATION
After checking the progress of all groups, devote the rest
of the class time to the group‟s last chance to practice.
Closely monitor the groups having difficulty and offer
them more help.
4. SYNTHESIS
After your group‟s last practice today, was there an
improvement from last week‟s performance to today‟s
practice?
Can you name some of the improvements?
Proceed to end the class with the goodbye song and wish
them good luck on their group‟s performance next
meeting.
IV. Summative Assessment
Performance Standard
ALL SKILLS mentioned in the areas of PERFORM,
CREATE and RESPOND must be
DEMONSTRATED in the Performances of the Pupils.
V. Assignment
After reviewing the ELEMENT you have picked
together with the GAMES or SONGS or STORIES
learned, how did your group prepare/practice your
presentation?
Did you have a hard/easy time? Why?
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakapaglalahad ng isang kuwento/ alamat/
pabula/ biro/ patalastas at iba pa na may tamang bilis,
kawastuhan at diin, paghahati at hinto
2. Nakababasa sa unang kita ng mga salitang nasa
talaan sa dagdag na dahon ng aklat
3. Nakababasa ng parirala, pangungusap, at
maikling kuwento na may matataas na antas ng salita
at mga salitang dapat pang pag-aralan
4. Nakababasa nang kusa, wasto, may tamang diin
at tono ng mga salitang pang-unang baitang na may
mataas na antas ng 100 bahagdan sa unang kita.
5. Nakababasa ng tatlo hanggang apat na parirala at
pangungusap na may angkop na tono, damdamin o
pahiwatig, at hudyat ng bantas
II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Pabigkas na Wika;
-Pagbigkas ng kuwento, alamat, pabula, biro,
patalastas at iba pa na may tamang bilis, kawastuhan
at diin, paghahati at hinto.
2. Pagkilala sa Salita:
a. Pagbasa sa unang kita ng mga salitang nasa
talaan sa dagdag na dahon ng aklat.
b. Pagbasa ng parirala, pangungusap, at maikling
kuwento na may matataas na antas ng salita at mga
salitang dapat pang pag-aralan.
3. Katatasan: 61
a. Pagbasa nang kusa, wasto, may tamang diin at
tono ng mga salitang pang-unang baitang na may
mataas na antas ng 100 bahagdan sa unang kita.
b. Pagbasa ng tatlo hanggang apat na parirala at
pangungusap na may angkop na tono, damdamin o
pahiwatig, at hudyat ng bantas.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan at iba pa
D. Kuwento: “Sina Pedro at Pablo”
E. Pagpapahalaga: Pagtitipon – tipon ng mga kasapi
ng mag – anak
F. Tema
Ang Ating Mga Paraan ng Transportasyon
III. Pamamaraan

Week 27 – Unang – Araw

A. Gawain bago bumasa
1. Paghahawan ng Balakid
mabilis tumakbo - (sa pamamagitan ng kilos)
nasirang hawakan ng bag - (tunay na bagay)
natanggal na sintas ng sapatos - (tunay na bagay)
masayang naglalaro - (larawan)
2. Pagganyak
Magpapakita ang guro ng larawan ng dalawang
batang nakasakay sa bisikleta. Hayaang pag-usapan ng
mga bata kung ano ang kanilang nakikita sa larawan.
Hikayatin ang mga bata na magbigay ng kanilang
sariling ideya tungkol sa nais ipahiwatig ng larawan.
3. Pangganyak na Tanong
Sabihin: Tingnan ang larawan sa pabalat ng
aklat. Ano ang nais ninyong malaman tungkol
dito?(Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng tanong)
B. Gawain habang nagbabasa
4. Ipakitang muli ang “Malaking Aklat” na
gagamitin sa kuwento. Basahin ang pamagat ng
kuwento at sabihin kung sino ang may akda at gumuhit
ng kuwento.Magbigay ng ilang tanong tungkol sa
impormasyong ipinahayag.
Buksan ang unang pahina ng aklat. Tumawag ng bata
at ipabasa nang pabigkas ang mga pangungusap sa
unang pahina. Sa ikalawang pagkakataon,ipabasa ulit
sa lahat ng mga bata ang pangungusap sa bawat
pahina nang pabigkas. Paghinto, magbigay ng isa o
dalawang tanong ukol sa binasa.
Ipasagot o pagbigayin ng hinuha ang mga bata.
IV. Pagtataya
Basahin ang kwento “Sina Pedro at Pablo”. Sagutin
ang mga tanong tungkol dito.
1. Sino – sino ang pangunahing tauhan sa kwento?
2. Ano ang mayroon sila?
3. Ano ang kulay ng bisikleta ni Pedro?
4. Ano ang kulay ng bisekleta ni Pablo?
5. Sino ang nanalo sa karera?
V. Kasunduan
Basahin ang paborito mong kwento at ikuwento ito
sa klase bukas.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Konserbasyon ng Enerhiya at Likas na Yaman
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang diin at haba
sa pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o naglalahad
ng kuwento

Week 33 – Unang – Araw

LAYUNIN: Nakikibahagi sa talakayan tungkol sa
awit
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng awiting “Maliit na
Gagamba,” larawan ng gagambang itinaboy ng ulan,
larawan ng gagambang gumagawa ng sapot sa ilalim ng
araw
III. Pamamaraan
1. Paunang Pagtataya
Itanong sa mga bata kung sino sa kanila ang
naabutan na ng ulan. Tumawag ng ilang bata upang
ibahagi ang kanilang karanasan tungkol dito.
2. Tukoy-Alam
Talakayin ang kahulugan ng salitang itinaboy.
Habang umuulan noong isang gabi, naisipan kong
uminom ng mainit na tsokolate. Pagbukas ko ng ilaw sa
kusina, laking gulat ko nang may nakita akong
malalaking daga. Agad kong itinaboy ang mga ito
sapagkat takot ako sa daga. Anong ibig sabihin ng
salitang itinaboy?
Pumili ng ilang bata upang imuwestra o sabihin sa
klase ang sagot.
3. Tunguhin 62
Ngayong araw, tatalakayin natin ang awiting
“Maliit na Gagamba.”
4. Paglalahad
Ituro sa mga bata ang awiting “Maliit na
Gagamba.”
5. Pagtuturo at Paglalarawan
Itanong ang mga sumusunod: Ano ang ginagawa ng
gagamba sa awit? Ano ang nangyari nang umulan?
Ano sa inyong palagay ang naramdaman ng gagamba
nang itinaboy siya ng ulan? Ipaliwanag ang sagot.
Anong nangyari pagkatapos ng ulan? Anong
naramdaman ng gagamba nang sumikat ang araw?
Bakit?
IV. Pagtataya
a. Ipaawit ang “Sampung Palaka”
1. Tungkol saan ang awit?
2. Ano ang ayaw gawin ng mga palaka?
3. Ano ang gusto nilang gawin?
4. Ano ang sinabi ng nanay sa mga palaka?
5. Sumunod ba sila? Bakit?
V. Kasunduan
Sumulat ng isang awiting pambata ng gusto mo.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Measuring Lengths Using Non-Standard
Units
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the pupils
with at least 75% proficiency level should be able to:
a. Estimates lengths using non-standard units of linear
measurement
b. Measures lengths using non-standard units of linear
measurement
III. Prerequisite Concepts and Skills:
a. Counting numbers b. Concept of length
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: Paper clips ● Objects available in the
classroom
Instructional Procedures:
A. Posing the Problem
Show a drawing of a girl with a pencil and some
paper clips in front of her. Point at the girl and say,
“This is Rose. Rose has a pencil and some paper clips.
She wants to find the length of the pencil using the
paper clips.”
Ask the pupils these questions: Who is the girl in the
picture? What does Rose have? What does she want to
do with the pencil and paper clips? About how many
paper clips do you think is the length of Rose‟s pencil?
B. Solving the Problem in Different Ways
Tell the pupils to imagine that they are Rose. Ask
the pupils to bring out their pencils. Give each pupil
some paper clips. Tell them that they will find the
length of their pencil using paper clips. Before the pupils
actually find the length, have them write on a piece of
paper their estimate on the length of their pencils using
the paper clips.

Rose‟s pencil is 7 paper clips long.
Rose‟s pencil is 6 paper clips long.
C. Processing the Solutions and Answers
Ask some pupils to give and explain their answers. Ask
them to demonstrate how they used the paper clip in
finding the length of their pencil. Tell the pupils to
recall their estimates a while ago. Ask them whether
their estimates are close to the actual length of their
pencil. Let them explain their answer. Then on the
board, post the possible answers. Ask the pupils, “Who
among you did it this way?” As additional information,
tell the pupils that our forefathers used to find the
length of objects using different body parts like the
handspan, palm, forearm, and foot. Show them your
handspan, palm, forearm, and foot.
Handspan (dangkal) – the distance between the tip of
the thumb and the tip of the little finger of an extended
hand
Palm – either the length or the width of the palm
Forearm – the distance between the tip of the middle
finger to the elbow
Foot – length of a foot
D. Reinforcing the Concept and Skill
Let the pupils do Worksheets 1, 2, and 3.
63
E. Summarizing the Lesson
Remember:
Different objects can be used to find the length of an
object. To find the length of an object is actually to
measure its length using an object. If you use different
objects for measuring, the length of the object will be in
terms of that object used for measuring. In measuring
the length of an object, place the object for measuring in
a straight line from end-to-end with no gaps or overlaps.
Another way of measuring the length of an object is to
use the object used for measuring repeatedly from end-
to-end to cover the whole length of the object being
measured.
To estimate the length of an object is to make a guess
close to the actual length of the object to be measured.
IV. Evaluation
Measure the following using handspans long.
1. length of arm chair
2. length of teacher‟s table
3. length of blackboard
4. length of cabinet
5. length of chair
V. Assignment
Measure the length of your table and chairs using
paper clips.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 3

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
● Realize the importance of handling own toy
properly
● Realize the importance of saying “sorry”
Instructional Objectives:
● Oral language: Listen and respond to the stories
of others
● Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that end with the same sound
● Listening Comprehension: Sequence events in the
text listened to (beginning, middle, end); Making
inferences
● Vocabulary and Grammar: Recognize, identify
and use pronouns I and you in sentences

WEEK 3 – DAY 1

I. Pre-Assessment:
The teacher will ask the students to arrange three
cut-out pictures (beginning, middle, end)
1. child waking up, child eating breakfast, child
riding a bus to school
2. mother buying vegetables from the market,
mother cooking, mother serving food
3. cracking egg, chick coming out of cracked egg,
chick trying to fly
II. Objectives:
● Recognize, distinguish, and supply words that
end with the same sound
● Recognize the beginning, middle, end of the
story
● Recognize the use of the pronoun he in replacing
names of boys
III. Subject Matter and Materials
Subject Matter: beginning, middle, end, pronoun he
Materials: picture cards
IV. Procedure
A. Activating Prior Knowledge:
Unlock the meaning of the words, “fell off, fix”
fell off – demonstration, context clues - The button of
my bag fell off (teacher shows the class).
fix – demonstration, context clues; Uh-oh! Now, the
lock of my bag is broken. I am going to bring it to the
repair shop.; They can fix my bag.
What is your favorite toy?
Let‟s find out what Mateo‟s toy is?
B. Presentation and Modelling (Oral Language):
Tell a short story about a child‟s experience.
Mateo‟s Toy
One day, Mateo played with his toy car. Crack! “Oh no,
the door fell off!”
“It‟s okay, Mateo.”, father said. “I can fix it.”
The teacher will ask the following questions:
1. Who is the boy in the story?
2. What does he have?
3. What happened to his toy car? 64
4. How did he feel when it happened?
5. Who will fix the toy car?
6. What do you think will Mateo tell his father?
The teacher will arrange the events of the story
(beginning, middle, end) using pictures from the story.
Teacher will post pictures on the board.
Teacher will arrange the pictures to show the sequence
of events in the story.
The teacher will do a think aloud.
T: Which among these pictures happened first?
What was the next thing that happened? Which
happened last?
Teacher will review the events in the story.
C. Independent Practice:
The teacher will ask the students, “Have you ever
experienced breaking your toy, like Mateo?
Draw what happened.
(The teacher can give a worksheet or s/he may just ask
the students to draw the pictures in their notebook.)
Box 1: What are you playing with?
Box 2: What happened to your toy?
Box 3: Who helped fix your toy?
The teacher will ask the students: “What toy did the
father fix in the story?”
“car”- The teacher will repeat saying the word car.
“What sound can your hear at the end of the word car?”
“Now I will say two words, - bar, cat -. What word has
the same ending sound as car?”
D. Presentation (Grammar):
The teacher will replace the name of a boy using the
pronoun he
ex. 1. Mateo played with his toy.
2. He broke the toy.
3. Mateo‟s father got his toy car.
4. He will fix it.
T: In sentence 1, I am talking about Mateo. Mateo is a
boy.
In sentence 2, I am still talking about Mateo. But this
time, I did not use his name anymore. Instead of saying
his name again, I used the word “he.” I can use the
word he to replace a name of a boy,
Let us look at sentence 3. Who are we talking about? Is
Mateo‟s father a boy or a girl? Who are we talking
about in sentence 4?
What did we replace it with?
V. Evaluation
Put a / on the words that has the same ending sound
and x if not.
____1. Mat – sat
____2. Kind – kid
____3. Sun – bun
____4. Hop – top
____5. Meat – get
VI. Assignment
Write words having the same ending sound.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Natutukoy ang distansiyang katulad ng malapit at
malayo.
II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Distansya
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang mga
bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Tulungan ang mga mag-aaral na bumuo ng pangkat
na may tatlong kasapi. Magtakda ng titik sa bawat
kasapi. Halimbawa, ang unang kasapi ay titik A, ang
ikalawa ay titik B at ang ikatlo ay titik C. Bigyan ng
dalawang tali ang kasapi A. Ang kasapi B at kasapi C
naman ang hahawak sa dulo ng magkabilang tali.
Hawak ang dulo ng tali, sabihan ang kasapi B at
kasapi C na lumayo sa kasapi A hanggang sa maunat
ang tali.
Itanong sa mga mag-aarala ang mga sumusunod:
a. Ano ang napansin mong pagkakaiba ng dalawang
tali?
b. Aling tali ang hawak ng kasaping mas malayo?
c. Aling tali ang hawak ng kasaping mas malapit?
2. Paunang Pagtataya
Ano ang distansya? Paano ito maituturo sa mga mag-
aaral?
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang konsepto ng
distansya: Ang lapit o layo sa pagitan ng dalawang
bagay ay tumutukoy sa distansya.
65
Maari pang mag-isip at magpagawa ng iba pang mga
pagsasanay upang lubusang maunawaan ng mga mag-
aaral ang distansya.
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipasuri sa mga mga-aaral ang mga larawang nasa
ibaba. Ipaguhit sa kanilang kwaderno ang bagay na
hinihingi sa bawat bilang.
A. Mula sa pisara, aling bagay ang mas malapit?
B. Mula sa bag, aling bagay ang mas malapit?
C. Mula sa bola, aling bagay ang mas malapit?
D. Mula sa t-shirt, aling bagay ang mas malapit?
3. Kasanayang Pagpapayaman
Gawain 3
Subukang ipasukat sa mga mag-aaral ang distansya ng
mga bagay na nakatala sa ibaba. Isulat kung ilang
*hakbang ang layo sa pagitan ng dalawang bagay.
Maaring ipasulat ang kanilang sagot sa activity sheet,
kwaderno o isang buong papel.
4. Paglalahat
Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo sa
pagitan ng dalawang bagay.
5. Pagpapahalaga
Maari ring gumamit ng ruler o isang patpat sa pagsukat
ng distansya. Gabayan o i-scaffold ang mga mag-aaral
sa gawaing ito.
IV. Pagtataya
Gumuhit ng 3 bagay na malapit at 2 bagay na
malayo sa iyo.
V. Kasunduan
Iguhit ang mga bagay na malapit sa iyong silid –
tulugan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Pag-iwas sa pandaraya
II. Paksang Aralin
Iwasan ang pandaraya
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga:Pagsunod sa Batas at Paggalang sa
Kapangyarihan
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Ipakita ang larawan ng isang batang nasa
tindahan.
Ano ang nakikita ninyo?
2. Paglalahad
Inutusan si Dan ng kanyang nanay sa tindahan.
Bumili siya ng toyo at suka sa halagang sampung piso.
Nagbayad siya sa tindera ng dalawampung piso. At
sinuklian siya ng tindera. Habang naglalakad pauwi
binilang niya ang sukli at napansin niyang sobra ito ng
limang piso. Malayo na siya sa tindahan pero bumalik
siya at isinauli ang sobrang sukli. Nagpasalamat ang
tindera sa kay Dan dahil sa pagiging matapat nito.
3. Pagtalakay
Saan nagpunta si Dan? Ano ang binili niya sa
tindahan? Magkano ang nabili niya? Magkano ang
ibinayad niya sa tindera? Magkano ang isinukli ng
tindera? Ano ang ginawa ni Dan sa sobrang sukli?
Tama ba ang ginawa ni Dan?
Dapat bang tularan si Dan? Bakit?
4. Paglalahat
Ang pagiging matapat ay isang kaugaliang dapat na
tularan ng sinuman. Ito ay tanda ng isang mabuting
pag-uugali. Dapat tayong maging matapat sa lahat ng
oras upang pagkatiwalaan tayo ng mga tao.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.
IV. Pagtataya
Iguhit ang masayang mukha kung tama at malungkot
na mukha kung mali.
___1. Ibalik ang labis na sukli.
___2. Huwag magsabi ng totoo dahil baka
mapagalitan.
___3. Bigyang halaga ang mga pagiging matapat.
___4. Ibili ng kendi ang perang hindi sayo.
___5. Maging mabuting halimbawa sa ibang mga bata
sa pamamagitan ng ugaling matapat.
V. Kasunduan
Paano mo naipapakita ang pagiging matapat?
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00 66
Tuesday January 28, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Texture
II. Objectives
The learner must have acquired the following skills in
the previous level:
Demonstrates basic understanding of simple steady
beats through chanting, clapping, tapping, walking and
playing simple percussion instruments.
Imitates and replicates a simple series of rhythmic
sounds (“echo clapping”).
III. Content/Topic:
EVALUATION - Evaluate concepts learned and
skills acquired in all the units.
Reference: Curriculum Guide in K to 12
a. PROCEDURE
DAY 1
1. CLASS ENCOUNTER
Start the class with a Q & A greeting.
Greet individual students with their names in the
greeting.
Sing different SO-MI questions to the pupils who were
NOT CALLED last meeting, and encourage the pupils
to improvise their SO-MI answers to your SO-MI
questions.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON
Ask the children how they are and if they are ready for
the day‟s Class-Concert?
Review proper decorum during concerts and how people
are expected to behave in such gatherings:
Talking is strictly not allowed while a performance is
going on.
Leaving your seats during a performance is also not
good behaviour.
You must give the performers your full attention as a
sign of respect.
3. APPLICATION
Call on each group representing an ELEMENT (seven
Elements – Dynamics, Tempo, Timbre, Rhythm, Form,
Melody, and Texture) and rate their performance
according to the skills expected from the ELEMENT
they are representing and showcasing.
Congratulate all the groups for a job well done.
IV. Evaluation
SYNTHESIS

Did you enjoy the class-concert?
Which group do you think had the best performance
and why?
g.
V. Assignment
Read the rubric for your performance and think about
your group‟s performance.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakikinig at nakasasagot sa kuwento, alamat,
pabula at iba pa sa pamamagitan ng talakayan,
larawang guhit, awit, dula-dulaan, at sining
2. Nakikinig at nakasasagot sa mga usaping
pampaaralan at pampamayanan, pangyayari, balita sa
radyo, patalastas at iba pa sa pamamagitan ng
talakayan, larawang guhit, awit, dula-dulaan, at sining
3. Nakapagpapahayag o nakapagpapakita ng
pagmamahal sa kuwento sa pamamagitan pagbabasa-
basa (browsing) at paghiling na dalasan ang pagbabasa
ng maraming kuwento
4. Nakikilala ang iba‟t ibang mga sasakyan.
II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Pag-unawa sa Binasa:
Paghinuha sa damdamin ng tauhan ayon sa
kanilang kilos at sinasabi.
2. Pag-unawa sa Tekstong Pang-impormasyon:
Pakikinig at pagsagot sa mga usaping pampaaralan at
pampamayanan, pangyayari, kalalagayan, balita sa
radyo, patalastas at iba pa sa pamamagitan ng
talakayan, larawang guhit, awit, dula-dulaan, at
sining.
3. Saloobin hinggil sa Panitikan
Pagpapahayag ng pagkagiliw sa pagbasa sa
pamamagitan ng pagbabasa-basa (browsing) at
67
paghiling na dalasan ang pagbabasa ng maraming
kuwento.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan at iba pa
D. Kuwento: “Sina Pedro at Pablo”
E. Pagpapahalaga: Pagtitipon – tipon ng mga kasapi
ng mag – anak
F. Tema
Ang Ating Mga Paraan ng Transportasyon
III. Pamamaraan

Week 27 – Ikalawang – Araw

Gawain pagkatapos bumasa
(Muling ipabasa ang kuwentong “Sina Pedro at Pablo”)
Magkaroon ng maikling talakayan tungkol dito bago
isagawa ang ugnayang gawain.
1. Ugnayang Gawain
Pangkat I: “Paborito Namin”
Iguhit ang pangunahing tauhan sa kuwento.
Pangkat II: “Naramdaman Namin”
Iguhit ang naramdaman nina Pedro at Pablo habang
sila ay nagkakarera.
Pangkat III: “Ikilos Mo “
Isadula ang bahagi ng kuwentong naibigan ninyo.
Pangkat IV: “Ang Galing !”
Gumawa ng medalya o laso na ihahandog sa batang
nanalo sa laro. Gamitin ang karton, krayola, laso, at
gunting.
2. Talakayan
Tungkol saan ang kuwentong inyong binasa?
Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento?
Tingnan natin ang ginawa ng Pangkat I
Saan lugar gustong maglaro ng mga bata?
Ano ang nangyari sa kanila sa plasa?
Bakit kaya umulan ng araw na iyon?
Ano ang nangyari sa bisikleta ni Pablo?
Ano ang naramdaman ng dalawang bata habang sila ay
nagkakarera?
Ipapakita ito ng Pangkat II
Sino ang nanalo sa karera?
Aling bahagi ng kuwento ang naibigan ninyo?
Isakilos ito ng Pangkat III
Naranasan na ba ninyong manalo sa isang karera o sa
isang paligsahan?
Anong premyo ang natanggap ninyo?
Bakit dapat bigyan ng premyo ang mga batang nanalo
sa paligsahan?
Bigyan natin ng medalya o ribbon si Pablo dahil siya
ang nanalo sa paligsahan.
Isasagawa ito ng Pangkat IV.
Ano-ano pang sasakyan ang ginagamit sa larong
karera?
Magpakita ng larawan ng iba‟t-ibang sasakyan:
Sasakyang Pantubig Sasakyang Panlupa Sasakyang
Panghimpapawid
bangka kotse eroplano
barko dyip helicopter
balsa bus jet
submarino bisikleta
yate motorbike
tren tricycle
Talakayin ang kahalagahan ng paggamit ng iba‟t ibang
sasakyan at ang naidudulot nito sa pag - unlad ng ating
bansa.
IV. Pagtataya
Isulat ang PT kung sasakyang Pantubig, PL kung
sasakyang Panlupa, at PH kung sasakyang
panghimpapawid.
______1. Bus
______2. Barko
______3. Eroplano
______4. Balsa
______5. jeep
V. Kasunduan
Gumupit ng larawan ng iba‟t ibang uri ng mga
sasakyan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Konserbasyon ng Enerhiya at Likas na Yaman
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan:
Nabibigyang kahulugan ang diin at haba sa pagbigkas
ng mga salita ng bumabasa o naglalahad ng kuwento

Week 33 – Ikalawang – Araw

LAYUNIN: Nabibigyang kahulugan ang diin at
haba sa pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o
naglalahad ng kwento 68
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: larawan ng gagambang itinaboy
ng ulan
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, ating aalamin ang
nararamdaman ng mga tauhan sa pamamagitan ng diin
at haba ng kanilang mga sinabi.
2. Paglalahad
Balikan ang awiting “Maliit na Gagamba.”
Awitin itong muli kasabay ng mga bata.
3. Pagtuturo at Paglalarawan
a. Idikit sa pisara ang larawan ng gagambang itinaboy
ng ulan.
b. Talakayin ang iba‟t ibang posibleng damdamin ng
gagamba (takot, malungkot, atbp).
c. Idikit sa pisara ang larawan ng gagamba sa ilalim ng
araw.
d. Talakayin ang iba‟t ibang posibleng damdamin ng
gagamba (nananabik, masaya, atbp).
e. Ipaliwanag kung paanong ang emosyon ng tao ay
nakatutukoy sa diin ng kaniyang sinasabi.
4. Kasanayang Pagpapayaman
a. Sabihin ang salitang “Naku!” nang malungkot.
Pahulaan sa klase kung ano ang damdamin
pinahihiwatig.
b. Ulitin ito ng may iba‟t ibang emosyon gaya ng
masaya, galit, takot, atbp.
c. Hayaang tukuyin ng mga bata ang ilang ekspresyon
na magagamit upang ipakita ang iba't ibang emosyon.
IV. Pagtataya
Kilalanin ang damdamin na ipinahihiwatig ng bawat
pangungusap.
1. May malaking aso na humahabol kay Nilo.
2. May natanggap ka na mataas na grado.
3. Biglang dumating ang matalik mong kaibigan.
4. Nawawala ang paborito mong laruan.
5. Nasag mo ang salamin ni tatay.
V. Kasunduan
Gumuhit ng larawan ayon sa iyong nararamdaman.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Measuring Lengths Using Non-Standard
Units
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be able
to:
C-Measure objects using non-standard units of linear
measure
P-Compare among the non-standard units of linear
measure in terms of consistency and accuracy
A- Work with one‟s partner cooperatively
II. Learning Content
Skill: Measuring objects using non-standard units of
linear measure
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: fingers, objects found inside the room, desk,
table, blackboards, pencil, etc.
Value: Cooperation
III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
Tell the number of days in a week and months in
the year.
2. Review
Let pupils take out their toy clocks. Instruct
pupils to set their clocks at the time teacher will say.
3. Motivation
Sing: “Ten Little Indians”
B. Developmental Activities
1. Presentation
Ask the pupil to show of their fingers in one hand.
-Which is longer?
-Which is shorter?
Ask the two pupils to stand and have them compare the
length of their arms, fingers, and legs. Have them tell
who has longer (shorter) arms, fingers, legs.
Point to the window. Do you know how long it is? Can
you use a book to measure the length of the window?
Use other objects such as straws, pencils, and crayons to
measure the chalkboard. How many books long is the
window? Pencils long? Crayons long? Do they have the
same number of units?
2. Measuring the objects using hand spans or foot longs.
Is your hand as long as this? (teacher shows a hand
span)
Is your foot as long as mine? (teacher shows a foot). 69
Let the pupils trace their hands and feet. Cut out the
tracing. Then use it to measure the book, desks, and
teachers table.
How many hand spans long is the book? Feet long?
How many hand spans is your desk? Feet long?
How many hand spans in the teacher‟s table? Feet long?
Are hand spans. Feet long good objects for measuring?
(No, because the length o hand spans and feet long
vary.)
Exchange your hand spans and feet long to your
classmates. Measure other objects found in the
classroom.
3. Generalization
What do we use in measuring objects?
What did we measure?
Can we compare length?
-Objects can be compared in terms of length. Paper clips,
pencils, hair pins, nails, thumbtacks, pins, hand spans,
foot steps, etc. are non- standard units of linear measure
do not give the exact or accurate measures.
C. Application
Following direction
1. Measure the length of your chair using your pins.
How long is it? __________
2. Measure the length of your handkerchief using papers
and pins. How long is it? __________
3. How long are your shoes? Measure it using paper
clips as your unit of measure? ___
4. Measure your foot using paper clips. How long is it?
5. Measure your pad paper with a paper clip. How long
it is? ______________
IV. Evaluation
Following direction
1. Measure the length of your desk using your hand
span. How long is it? __________
2. Measure the length of your bag using papers clips.
How long is it? __________
3. How long is your pencil case? Measure it using
matchsticks as your unit of measure? ___
4. Measure your foot using paper clips. How long is it?
5. Measure your pad paper with a paper clip. How long
it is? ______________
V. Assignment
How many units long?
1. Measure the length of your television set at home
using paper clips. How long it is? _____
2. Measure the length of your sofa set at home using
books. How long it is? _____

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 3

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able to:
Expressive Objectives:
● Realize the importance of handling own toy properly
● Realize the importance of saying “sorry”
Instructional Objectives:
● Oral language: Listen and respond to the stories of
others
● Phonological Awareness: Recognize, distinguish, and
supply words that end with the same sound
● Listening Comprehension: Sequence events in the text
listened to (beginning, middle,end); Making inferences
● Vocabulary and Grammar: Recognize, identify and
use pronouns I and you in sentences

WEEK 3 – DAY 2

I. Objectives:
● To use the pronoun he to replace names of boys
● To arrange the beginning, middle and end of a story
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Recognizing the beginning, middle,
end and identifying and using the pronoun he
Materials: picture cards for sequencing
III. Procedure
A. Guided Practice:
Tell to a short story with a beginning, middle and
end
- Pedro and his Friends
Pedro and His Friends
Pedro saw his friends playing patintero. “May I join the
game?” Pedro asked.
“Yes, you may,” said his friends.
Ask the following questions about the short story:
a. Who did Pedro see?
b. What were they doing?
c. What did Pedro ask them? 70
d. Did his friends let them join the game?
e. How do you think did Pedro feel?
f. If you were one of Pedro‟s friends, will you also let
him join? Why or why not?
Now, I have 3 pictures about the story.
Let us talk about each picture.
Who would like to help me arrange the pictures in
order?
Watch a classmate sequence the pictures of the events in
the story. Listen to a classmate retell the story based on
the pictures (teacher-guided).
B. Independent Practice
Listen to a short story with a beginning, middle
and end - Paolo
Arrange the three pictures according to its beginning
middle and end
1. Paolo looking at his friends playing
2. Paolo asking his friends if he could play
3. Paolo playing with his friends
Retell the story using the pictures (teacher-guided)
C. Modelling (Grammar)
The teacher will replace the name of a boy with the
pronoun he
ex. Pedro joined the game. He joined the game.
D. Guided Practice
As a student to replace the name of boy with the
pronoun he
ex. Paolo threw the wrapper into the trashcan. He
threw the wrapper into the trashcan.
E. Independent Practice
Show pictures of famous people (eg. Manny
Pacquiao, Anne Curtis, Charice Pempengco, President
Aquino, etc).
Ask the students to stand up when the person shown is
a boy.
Ask the students to identify if the pronoun he can be
used to replace the name of the person.
The teacher or a student will use the pronoun he to tell
about some pictures.
IV. Evaluation
Write He if the name belong to a boy. And x if not.
____1. Mario
____2. Daniel
____3. Mary
____4. Daveinson
____5. Ivan
V. Assignment
Write the name of your father and brother. Write
sentence about him using the pronoun He in replacing
his name.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng kanan at
kaliwa, at iba pa.
II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng
Distansya
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang
mga bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Alam na ba ng iyong mga mag-aaral kung saan
ang kanilang kanan at kaliwa?
Upang lubusang matandaan ng mag-aaral kung
alin ang kaliwa at kanan, ituro at ipaawit ang
awiting “I have two hands”.
Ipataluntun ang kanilang kanan at kaliwang
kamay sa kani-kanilang kwaderno o sa kanilang
sagutang papel. Gabayan ang mga mag-aaral sa
pagbakat ng kanilang kaliwang kamay sa unang
pahina at ang kanilang kanang kamay sa kabilang
pahina.
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Gawain 2
Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga larawan ng iba‟t
ibang hayop na nasa ibaba. Sabihin sa mga bata na
bilugan ang mga hayop na nakaharap sa kanan at
ikahon ang mga hayop na nakaharap sa kaliwa sa
kani-kanilang sagutang papel.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Ipaawit ang kantang pinamagatang
“Kumusta ka?” Ipakita sa mga mag-aaral ang kilos
na akma sa mga titik ng awitin. Ipasunod sa mga
71
mag-aaral ang iyong mga kilos habang masaya
ninyong inaawit ito.
Kumusta ka?
Kumusta ka?
Halina‟t magsaya
Pumalakpak, pumalakpak
Ituro ang paa
Padyak sa kanan
Padyak sa kaliwa
Umikot nang umikot at humanap ng iba
4. Paglalahat
Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo sa
pagitan ng dalawang bagay.
5. Pagpapahalaga
Tandaan: Mayroong iba‟t ibang direksyon tulad
ng kanan, kaliwa, harapan at likod na magagamit
sa pagtukoy ng kinalalagyan ng mga bagay.
IV. Pagtataya
Isulat ang kinalalagyan ng bagay kung nasa
kanan o nasa kaliwa.
1. (puno) (Halaman) nasaan ang puno?______
2. (bola) (lobo) nasaan ang lobo?_____
3. (mansanas) (orange) nasaan ang orange? _____
4. (araw) (bituin) nasaan ang araw? ______
5. (baso) (tasa) nasaan ang baso? _______
V. Kasunduan
Iguhit ang mga bagay na nasa kanan ng iyong
kwarto at mga bagay na nasa kaliwa nito.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Alalayan sa pagtawid ng daan ang
nakatatanda.
II. Paksang Aralin
Pag-alalay sa pagtawid sa daan ng nakatatanda
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga:Pagsunod sa Batas at Paggalang sa
Kapangyarihan
III. Pamamaraan
1. Pagganyak; Awit: “Kamusta ka”
2. Paglalahad
Pauwi na si Linda galing sa paaralan. Habang
siya ay naglalakad pauwi nakita niya ang isang
matandang babae na patawid ng kalsada.
Maraming nagdadaan na mga sasakyan. Napansin
din niyang mabagal kumilos ang matanda at
mahina na ang mata ng matanda. Kaya inalalayan
niya ang matanda hanggang sa sila ay makatawid
ng maayos sa daanan.
3. Pagtalakay
Sino ang bata sa kwento?
Saan siya galing?
Sino ng nakita niya?
Ano ang ginawa ni Linda?
Ano ang masasabi mo kay Linda?
Dapat ninyo ba siyang tularan? Bakit?
4. Paglalahat
Tumulong tayo sa abot ng ating makakaya.
Tandaan nating ang pagtulong kaninuman ay
hindi nag-aantay ng anumang kapalit.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.
IV. Pagtataya
Isulat kung tama o mali.
___ 1. Itulak ang matandang tumatawid.
___ 2. Hilahin ang matanda sa pagtawid.
___ 3. Tulungang tumawid ang mga bata.
___ 4. Ang pagtulong ay dapat na gawin
kaninuman.
___ 5. Tumulong ng walang kapalit na hinihintay.
V. Kasunduan
Paano ka nakikiisa sa pagpapanatili ng kalinisan
ng inyong pamayanan/paaralan?
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
72
Wednesday January 29, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Health 6:25 – 7:05

I. Theme
I am safe: I Keep Safe in School
II. Objectives:
At the end of the lesson, the pupil will be able
to
1. identify places and things in school where accidents
may happen.
2. list people in school whom they can ask for help.
3. demonstrate practices that may prevent accidents and
injuries in school.
III. Subject Matter:
Safety Education
Possible causes of accidents in school
School personnel
Preventing accidents and injuries in school
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Common Hazards in School
1. Built Environment - refers to buildings, structures,
and other infrastructure in the school
2. Chemicals and hazardous substances - identification
of chemical and hazardous substances in school
3. School Activities - includes risks that need to be
carefully managed to ensure the safety of all pupils,
teachers, parents, staff and other participants involved
in the activity
4. Dust - from roads, chalk, construction, _____ room
that must be regulated
5. Electrical equipment and machinery - needs to be
maintained and serviced appropriately and used
according to safe operating procedures
6. Infection Control - safe disposal of garbage and toxic
substances
7. Noise - control measures to prevent noise
8. High places - prevention of falls
9. Playgrounds and outdoor areas - require systems to
minimize the risk of injury and presence of an authority
in these areas to supervise activities
Persons to ask for help In case of accidents and / or
injuries in school
1. School doctor, nurse, or clinic teacher
2. Teacher
3. Principal
4. Security guard, policeman, or Barangay Tanod
5. Janitors, school staff, or personnel
Basic Rules for School Safety
1. Learn the school's emergency procedures - emergency
plans and phone numbers
2. Know travel routes to and from the school -
familiarization of exit and entry points in times of
emergency
3. Know and follow school security and safety measures
4. Talk about safety. Be specific. Explain what to do in
case of emergency / danger.
5. Inform school staff about health and emotional
concerns - for example: allergies, physical disability,
bullying, and accidents
6. Monitor and supervise pupils‟ common areas such as
corridors, canteen, and playground
7. Encourage pupils to take responsibility
8. Promote compliance with school rules
9. Conduct school preparedness drills (intruder alerts,
weather, and fire)
IV. Evaluation
Answer the following question
1. Ask: Are you a star pupil? Why do you say so?
2. Let the pupils read the directions. Discuss the
answers with the pupil.
3. Ask: Who is a star pupil? How does a star pupil act?
reminders that follow.
VII. Assignment
How can you avoid accidents in school? End by telling
them to finish the sentence: To be safe I
will_____________.”
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakababaybay nang wasto ng mga salitang kilos
sa iba‟t ibang panahunan na ginagamit sa
pangungusap
2. Nakababaybay nang wasto ng mga salitang
natutuhan 73
II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Pagbabaybay:
Pagsulat ng wastong baybay ng mga salitang
natutuhan.
2. Paglikha:
Pagsulat nang wasto gamit ang kaalaman sa
palatinigan ng wika para sa iba‟t ibang layunin ng
pangungusap, biro, tula, awit, bugtong, maikling
kuwento at iba pa.
3. Kamalayan sa Gramatika:
Paggamit ng tamang salitang kilos sa pagsasalaysay ng
sariling karanasan sa iba‟t ibang kaayusan.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan at iba pa
D. Kuwento: “Sina Pedro at Pablo”
E. Pagpapahalaga: Pagtitipon – tipon ng mga kasapi
ng mag – anak
F. Tema
Ang Ating Mga Paraan ng Transportasyon
III. Pamamaraan

Week 27 – Ikatlong – Araw

Kasanayang Pangwika
1. Balik-aral
Muling ipakita ang aklat na ginamit sa kuwentong
“Sina Pablo at Pedro.”
Ipasabi sa mga bata kung ano ang ginagawa ng
dalawang bata sa plasa.
Ipasabi sa mga mag-aaral ang kilos na nasa kuwento.
2. Pagganyak:
Sabihin:May kuwento tayong binasa
kahapon,ngayon naman may awit akong iparirinig sa
inyo.
Awit: Iparinig ang awit na, “Mag-exercise tayo tuwing
umaga.”
Sabihin sa mga bata na sasabayan nila ng kilos ang
bawat binibigkas sa awit.
Itanong:
Tungkol saan ang awit?
Ano-anong kilos ang sinabi sa awit?
Ano-anong kilos ang ginaya ninyo?.
3. Paglalahad:
Sabihin :May mga kilos tayong ginagawa bago pumasok
sa paaralan,sa loob ng paaralan at pag-uwi sa bahay.
Ano-ano ang ginagawa ninyo bago pumasok sa
paaralan, sa loob ng paaralan, at pag-uwi sa bahay?
(Isusulat ng guro ang sagot ng mga bata sa pisara nang
pahanay ayon sa kilos na pamanahunan tulad ng
ginawa na,ginagawa pa lang,gagawin pa lamang.)
4. Talakayan
a. Ano-anong kilos ang ginawa na?
b. Ano-anong kilos ang ginagawa pa lang?
c. Ano-anong kilos ang gagawin pa lang?
d. Anong pantig ang idinadagdag sa unahan ng salitang
kilos na naganap na?
e. Anong pantig ang idinadagdag sa unahan ng salitang
kilos na ginaganap pa?
f. Anong pantig ang idinadagdag sa unahan ng salitang
kilos na gaganapin pa lang?
5. Paglalahat
Ano-ano ang tatlong kaganapan ng salitang kilos?
Ang mga salitang kilos ay may tatlong panahunan. Ito
ay ang sumusunod:
Naganap na Ginaganap pa Gaganapin pa lang
IV. Pagtataya
Isulat sa salitang kilos sa 3 panahunan.
1. takbo
2. sayaw
3. luto
4. igib
5. sigaw
V. Kasunduan
Isulat ang sumusunod na salitang kilos sa tatlong
panahunan.
1. laba 4. langoy
2. tulog 5. awit
3. linis

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Konserbasyon ng Enerhiya at Likas na Yaman
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang diin at haba
sa pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o naglalahad
ng kuwento
Week 33 – Ikatlong – Araw

74

LAYUNIN: Nasasabi ang mga salita na may diin at
habang akma sa emosyong babanggitin ng guro
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: larawan ng mga mukha na may
iba‟t ibang emosyon (galit, takot, masaya, malungkot,
atbp.)
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, magsasanay tayo sa
pagsasabi ng iba‟t ibang salita nang may iba‟t ibang
emosyon.
2. Kasanayang Pagpapayaman
a. Hatiin ang klase sa limang pangkat. Bigyan ng
isang larawan ng mukha ang bawat pangkat.
b. Isulat ang salitang hindi sa pisara at basahin ito
sa klase.
c. Kapag itinuro mo ang pangkat, sasabihin ng mga
miyembro ang hindi na may tamang diin at haba batay
sa mukhang ibinigay sa kanila.
d. Ulit-ulitin ang laro gamit ang iba pang salita
gaya ng ayoko, sunog, ako, atbp.
3. Kasanayang Pagkabisa
a. Idikit ang takot na mukha sa pisara. Sabihin sa
mga bata na sabihin sa katabi ang salitang “Pilo” na
parang natatakot.
b. Magdikit ng ibang mukha sa pisara at ulitin ang
gawain.
IV. Pagtataya
Iguhit ang iyong nararamdaman sa larawan.
Bigkasin ng may diin ang iyong nararamdaman.
1. sunog
2. iyak
3. nadapa
4. may multo
5. nasirang laruan
V. Kasunduan
Gumupit ng mga larawang nagpapakita ng iba‟t
ibang emosyon ng tao.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Estimate and Measure Mass/Weight
Using Non-Standard Units of Mass / Weight Measures
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be able
to:
a. Estimates the mass/weight of objects using non-
standard units
b. Measures the mass/weight of objects using non-
standard units
III. Prerequisite Concepts and Skills:
a. Counting numbers Concept of size b. Concept of
weight (light and heavy)
c. Intuitive knowledge of weighing scale (timbangan)
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: Improvised balance (made of a cloth hanger
and 2 identical plastic bags)
Two identical boxes as big as a chalk box labeled A and
B (box A is half-filled with small marbles while box B is
empty)
Instructional Procedures
A. Posing the Task
Show the pupils two identical boxes and ask
these questions: What do I have here? can you say
about the boxes? What can you say about their
weights? Is it possible that box A is heavier than box B
or box B is heavier than box A? Why? (Yes, it is possible
that box A is heavier than box B or box B is heavier
than box A. Box A may be heavier than box B because
there is something in box A that box B does not have.
Box B may be heavier than box A because there is
something in box B that box A does not have.) How will
you know which box is heavier? (We have to lift the
boxes to know which is heavier. We have to open the
boxes to see whether something is inside the boxes. We
can push the boxes to know which is heavier.)
This way of comparing the weight of objects is referred
to as “hefting”. Hefting is balancing objects by placing
the objects one on each hand and determining which is
lighter or heavier. At this level however, it is not
necessary and appropriate to give this definition to the
pupils. Hefting may be done with small light objects. It
is impossible to do hefting for big heavy objects
especially for the pupils.
Ask: Can you think of another way of knowing which
box is heavier? (We can weigh the boxes to know which
is heavier.) 75

Show the improvised balance and say, “This is an
improvised balance. We can also use this to compare the
weights of the two boxes.”
Observe how the pupils compare the weights of
the boxes using the improvised balance.
B. Performing the Task
Observe how the pupils do the activity. Observe
the pupils‟ manner of estimating: by using hefting or by
simply looking at the objects.
Observe the pupils‟ manner of finding the weights of
boxes A and B using the small marbles. There may be
groups who are placing the small marbles one-by-one in
the plastic bag until the balance no longer tilts to any
side. Other groups may be putting their estimated
number of small marbles in the plastic bag and simply
removing or adding a marble or some marbles until the
balance no longer tilts to any side.
D. Reinforcing the Concept/Skill
Let the pupils do Worksheets 1 and 2.
E. Summarizing the Lesson
Remember:
It does not always mean that if two objects look
alike then they have the same weight. Objects need to be
lifted or weighed to determine whether they have the
same weight or not.
One way of comparing the weights of two objects is by
placing the objects, one on each hand. Another way is by
using an improvised balance. When an improvised
balance is used, the balance would tilt to the side with a
heavier object. But when the objects being compared
have the same weights the balance will not tilt to any
side. But these methods are appropriate for small light
objects only.
An improvised balance can also be used to find the
weight of an object.
In finding the weight of an object we can use an
improvised balance and a set of objects which have the
same size and the same weight. The weight of an object
is expressed in terms of the weight of the set of objects
used.
Two objects have the same weights if their weights are
equal to the weight of the same objects used for
measuring.
IV. Evaluation
Ring the light object.
1.
Ball block of wood
2.
Handkerchief towel
3.
Sandpaper cotton
Cross out the heavy object
4.
Alarm clock telephone
5.
Computer microscope
V. Assignment
1. Draw an improvised balance showing that the
weight of an apple is greater than the weight of 2
guavas.
2. Draw an improvised balance showing that the weight
of a rectangular box is equal to the weight of 5 marbles.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 3

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
● Realize the importance of handling own toy
properly
● Realize the importance of saying “sorry”
Instructional Objectives:
● Oral language: Listen and respond to the stories
of others
● Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that end with the same sound
● Listening Comprehension: Sequence events in the
text listened to (beginning, middle,end); Making
inferences
● Vocabulary and Grammar: Recognize, identify
and use pronouns I and you in sentences

WEEK 3 – DAY 3
I. Objectives: 76
● Recognize, distinguish, and supply words that
end with the same sound
● Arrange the pictures according to the beginning,
middle and end of the story
● Recognize the use of the pronoun she to replace
names of girls
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter:
beginning, middle and end of the story; pronoun she
Materials: picture cards
III. Procedure
A. Presentation and Modelling (Oral Language
and Listening
Comprehension):
The teacher will read a short story with a beginning,
middle and an end.
Karen and Gina
Karen and Gina were dancing. “Ouch! Karen, you
stepped on my foot.” “Sorry, Gina”, Karen said.
Answer the following questions:
a. Who were dancing?
b. What happened while they were dancing?
c. Did Karen mean to step on Gina‟s foot?
d. What do you think will Gina tell Karen?
I have 3 pictures about the story. Let us talk about each
picture.
The teacher will sequence the pictures and retell the
story.
B. Guided Practice (Oral Language, Listening
Comprehension, and
Phonological Activity):
The teacher will tell a short story with the beginning,
middle and end.
Sarah‟s Cup of Taho
Sara heard the vendor shout, “Tahooo! Tahooo!” She got
a cup of taho. She said, “Thank you!”
The teacher will ask the students to watch a classmate
arrange the pictures of the events in the story.
The teacher will ask the students to listen to a classmate
retell the story (teacher guided)
Where did Sarah put the taho? cup
What is the ending sound of the word cup? /p/
Alright, listen to the words that I am going to say- bus,
cat, and tap. Which word has the same ending sound as
cup? - tap
The teacher will do an activity on ending sounds.
Example: hat - cat, tap - pat, fan - ran
C. Modeling (Grammar)
Ask the students to listen to the teacher replace the
name of a girl with the pronoun she. (Pattern after the
dialogue for the pronoun he)
Example:
Karla is eating. She is eating.
IV. Evaluation
Write words having the same ending sounds.
1. meat - ______
2. bit - _______
3. cook - ______
4. give - ______
5. lock - ______
V. Assignment
Write words having the same ending sounds.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng likod at harapan,
at iba pa.
II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Distansya
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang mga
bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Alam na ba ng iyong mga mag-aaral kung saan ang
kanilang likod at harapan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipasuri sa mga mga-aaral ang larawan. Itanong: Ano-
ano ang mga bagay na nasa harapan ng bata? Tukuyin
ang mga ito. Ano-ano naman ang mga bagay na
makikita sa kanyang likuran. Tukuyin ang mga bagay
na ito.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Hikayatin ang mga mag-aaral na maglaro.
Gabayan ang mga mag-aaral na bumuo ng dalawang
pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng kinatawan.
Piringan ang mata ng kinatawan ng bawat pangkat.
Ipaliwanag ang laro sa mga mag-aaral. Layunin ng laro
na makuha ng bawat nakapiring na kinatawan ng 77
pangkat ang panyo na iyong inilagay sa isang bahagi ng
inyong silid aralan. Ang mga natitirang kasapi ang
magbibigay ng direksyon--- kanan, kaliwa, harap at
likod--- upang mapuntahan ng kinatawan ang
kinalalagyan ng panyo. Ang grupong kinabibilangan ng
kinatawan na pinakamabilis na makakakuha ng panyo
ang siyang panalo.
4. Paglalahat
Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo sa
pagitan ng dalawang bagay.
5. Pagpapahalaga
Tandaan: Mayroong iba‟t ibang direksyon tulad ng
kanan, kaliwa, harapan at likod na magagamit sa
pagtukoy ng kinalalagyan ng mga bagay.
IV. Pagtataya
Isulat ang direksyong ng bagay na tinutukoy. Harap
o likod
1. (bata sa harap ng puno) nasaan ang bata? ____
2. (tsinelas sa likod ng pinto) nasaan ang tsinelas?
3. (kalabaw sa harap ng kamalig) nasaan ang
kamalig?______
4. (bola sa likod ng drum) nasaan ang bola? _____
5. (manika sa harap ng kama) nasaan ang manika?
V. Kasunduan
Gumupit ng mga bagay na nagpapakita ng posisyong
harap at likod.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Iparada ng maayos ang mga sasakyan sa tamang
lugar.
II. Paksang Aralin
Pagpaparada ng maayos ang mga sasakyan sa
tamang lugar.
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga:Pagsunod sa Batas at Paggalang sa
Kapangyarihan
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Magpakita ng larawan ng isang paradahan.
Ano ang nakikita ninyo sa larawan?
2. Paglalahad
Sitwasyon:
Mamamasyal kayo ng inyong pamilya sa isang
parke. Nang nasa parke na kayo ipinarada na ng iyong
ama ang sasakyan ninyo. Napansin mo na hindi ito
nakaayos ng mabuti. Sinabi mo ito sa iyong ama. At
inayos naman niya ang pagparada ng sasakyan bago
kayo pumunta sa lugar na inyong pagpipinikan.
3. Pagtalakay
Saan pupunta ang mag-anak?
Paano ipinarada ng ama ang sasakyan?
Ano ang sinabi ng bata sa tatay niya?
Inaayos ba ng ama ang pagkaparada ng sasakyan?
Bakit?
4. Paglalahat
Kung tayo ay may sasakyan dapat na ito ay
iaayos natin ng paradahan. Huwag basta na lamang
iwanan ang sasakyan kung hindi ito nakaayos upang
makaiwas na maabala ang iba pang paparada sa lugar
na iyon.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan
IV. Pagtataya
Sagutin ng Opo kung tama at hindi po kung mali.
___1. Iwasang pumarada sa bawal na lugar.
___2. Itigil ang sasakyan kahit mali ang paradahan.
___3. Sundin ang mga babala nakasaad sa kugar ng
pagpaparadahan.
___4. Iparada ang sasakyan sa lugar na gusto mo.
___5. Iwasang magkalat sa mga paradahan.
V. Kasunduan
Gumuhit o gumupit ng larawang ng mga sasakyan
nasa tamang ayos ang pagkakaparada.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
78

Thursday January 30, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Arts 6:25 – 7:05

I. Theme:
Printmaking and other media
II. Objectives
The learner will:
1. Define the given ART VOCABULARY.
2. Make a collage.
3. Explore and be introduced to the principle of art
called emphasis.
4. Use Emphasis in their art work.
5. Apply previous knowledge (the different kinds of
balance)
III. Subject Matter:
Collage
Reference: Curriculum Guide in K to 12
1. Art Vocabulary
Collage: An art process by which a collection of
photos, magazine clippings or cut-outs to show or
to explain a subject. In the case of this lesson, they
will be showing themselves.
Emphasis: A principle of art. Emphasis means to
highlight or to call attention to something. In a
work of art, the “emphasis” refers to the main
attraction or the part of the artwork that the artist
wants everyone to see.
Layout: How the images are arranged on the paper.
Elements and Principles
1. Balance 2. Emphasis
Materials
1. Paper (no bigger than bond paper)
2. Magazine or newspaper cut-outs of any image
that the students like.
3. Popsicle sticks (optional) to use to apply glue.
The students may also use their hands.
4. Scissors 5. Glue 6. Wash bucket
7. Damp rags for wiping hands 8. Slightly damp
rags for wiping work surfaces
Motivation
Sit in a circle, as before, clear work area. Have the
students bring their images, and pick their favorites
to use in the collage. Explain what a collage is, as
well as the layout. Have the student pick one item
that will be the main attraction, or the bida, of
their collage – this will be the biggest, or the most
colorful, or if they are using a lot of color, the
emphasis will be the one with the least color.
Procedure
1. Do the MOTIVATION (above)
2. Divide the students into groups, to share a glue
bowl. Distribute the wiping rags as well.
3. Distribute the “background” paper – the paper to
which everything else will be attached.
4. The first thing that the students will attach is
the main attraction, or the emphasis.
5. After that they can layout everything around it.
6. As they walk, the teacher should walk around
and take not of the artwork that shows the three
kinds of balance – symmetric, asymmetric, and
radial – so these can be pointed out to the students
later.
7. When the students are finished, have them set
aside the artwork. Some place where it will be
“safe” from other people (somewhere “safe” means
low foot-traffic areas in the room, or on top of
tables or desks, away from the electric fan).
8. Return the glue bowls (and popsicle sticks, if
they were used) then wipe the work surface.
9. Return cleaning rag, and have the students wipe
their hands with the damp rag.
10. Then everyone should sit in a circle again, with
their collage.
IV. Processing, Evaluation
Have everyone hold up their artwork. Bring
everyone‟s attention to the collages; students
identify which part of the artwork show the
emphasis. Or which part of the art work stands out
from the rest. Choose a few random artworks to
show the class, and ask the class what they think
the collages show about the person who made it (the
artist).
Some questions to lead with:
What is the artist‟s favorite color?
What does artist like to eat? To read? To play
with?
After a few answers are given, direct the same
questions to artist.
V. Assignment 79
Make an example of your collage to be given by
your friend.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakatutukoy ng mga salitang pinakli
2. Nakahihinuha ng damdamin ng mga tauhan
ayon sa kanilang kilos o sinasabi
II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Pagbabaybay:
Pagsulat ng wastong baybay ng mga salitang
natutuhan.
2. Paglikha:
Pagsulat nang wasto gamit ang kaalaman sa
palatinigan ng wika para sa iba‟t ibang layunin ng
pangungusap, biro, tula, awit, bugtong, maikling
kuwento at iba pa.
3. Kamalayan sa Gramatika:
Paggamit ng tamang salitang kilos sa
pagsasalaysay ng sariling karanasan sa iba‟t ibang
kaayusan.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan at
iba pa
D. Kuwento: “Sina Pedro at Pablo”
E. Pagpapahalaga: Pagtitipon – tipon ng mga
kasapi ng mag – anak
F. Tema
Ang Ating Mga Paraan ng Transportasyon
III. Pamamaraan

Week 27 – Ika – apat na Araw

1. Pinatnubayang Pagsasanay
a. Pagbigayin ang mga bata ng mga salitang kilos
at sasabihin kung ito ay naganap na, ginaganap, o
gaganapin pa
b. Sumulat ng mga salitang kilos . Isulat ito sa loob
ng kahon.
2. Malayang Pagsasanay
a. Sumulat ng mga pangungusap gamit ang
sumusunod na salitang
kilos:
a. nakasakay
b. sumasakay
c. sasakay
d. pumila
e. pipila
f. pumipila
b. Sumulat ng mga pangungusap gamit ang mga
pinaikling salita ng pangalang pantawag.
IV. Pagtataya
Bilugan ang salitang pinaikli sa bawat
panngungusap.
1. Si Bb. Cruz ang aming guro.
2. Nagpunta si nanay kay Gng. Maria para
magpasama.
3. Si G. Fernandez ay isang mahusay na arkitekto.
4. Magaling na abogado si Atty. Sanchez.
5. Si Dra. Martin ay isang dentist.
V. Kasunduan
Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng
mga salitang pinaikli na pantawag.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Konserbasyon ng Enerhiya at Likas na Yaman
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang diin at
80
haba sa pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o
naglalahad ng kuwento

Week 33 – Ika – apat na Araw

LAYUNIN: Nasasabi ang mga salita nang may
tamang diin at haba
ORAS: 30 minuto
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, magsasanay tayo sa
pagsasalita nang may tamang diin at haba.
2. Kasanayang Pagpapayaman
a. Hatiin ang klase sa mga pangkat na may
tig- limang miyembro.
b. Bigyan ng eksena ang bawat pangkat
(halimbawa: nasusunog ang mga bahay, may ahas
sa loob ng banyo, nagkukuwentuhan ang pamilya
sa hapagkainan, may magnanakaw na kumuha ng
bag, nasira ang paboritong laruan).
c. Itanong sa klase kung ano ang emosyon ng
mga tauhan sa bawat eksena.
3. Kasanayang Pagkabisa
Tulungan ang bawat pangkat na gumawa ng
maigsing dula-dulaan ayon sa eksenang ibinigay ng
guro.
IV. Pagtataya
Sabihin ang mga salita nang may tamang diin.
1. Naku!
2. May sunog!
3. Salamat po.
4. Magandang umaga po.
5. Paalam na po.
V. Kasunduan
Sumulat ng mga salita at bigyan ito ng tamang
diin sa pagbigkas.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45
Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Estimate and Measure Mass/Weight
Using Non-Standard Units of Mass / Weight
Measures
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
C-Use non-standard units to measure mass of
objects.
P-Compare among the non-standard units of mass
measure in terms of consistency and accuracy
A-Obtain satisfaction in making simple experiments
in comparing mass of objects
II. Learning Content
Skill: Comprehension of mass measure
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: 4 improvised weighing scales, stones and
pebbles, coins, 2 kinds of fruits, other objects found
in the classroom
Value: Cooperation
III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
Call on pupils to measure objects in the classroom
using hand span, ruler, foot, stick, folding
umbrellas, slippers
b. Let the pupils tell the obtained measurement.
2. Review
What are the objects used in measuring the non-
linear units of measurements?
3. Motivation
Song: Big and small
B. Developmental Activities
1. Presentation
Show the class an improvised weighing scale.

2. Put a small stones on one plate, a big stone on
the other plate.
3. Let the class compare- what happened to the
plate of a small stone? The big stone? Why?
81
4. Divide the class into 4 groups. Give each group
an improvised weighing scale. Let each group put
one object on one plate, the other object on the
opposite plate and come up with their story.
5. Have one or two pupils in each group talk about
the experiment made.
6. Have each pupils compare two objects found in
the classroom.
7. Generalization
What did you find out in our experiment?
We found out that some objects are heavy, some
objects are light. Some objects are heavier or lighter
than the other.
C. Application
1. Which is light? 2. Which is heavy?

3. Which is lighter? 4. Which is heavier?

IV. Evaluation
Encircle the picture of the correct answer.
1. Which is lighter?
2. Which is heavier?
3. Which has more mass?
4. Which is lighter?
5. Which is heavier?
V. Assignment
Compare the mass of the following objects. Which
is heavier or lighter?
1. ampalaya and atis
2. guava and atis
3. 1 bottle of cap and 5 peso coin
4. 1 pc. of banana and 1 pc. of camote
5. 10 mango seeds and 10 langka seeds

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 3
Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
● Realize the importance of handling own toy
properly
● Realize the importance of saying “sorry”
Instructional Objectives:
● Oral language: Listen and respond to the stories
of others
● Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that end with the same sound
● Listening Comprehension: Sequence events in the
text listened to (beginning, middle,end); Making
inferences
● Vocabulary and Grammar: Recognize, identify
and use pronouns I and you in sentences

WEEK 3 – DAY 4
I. Objectives:
● Use the pronoun she to replace names of girls
● Arrange three pictures according to its
beginning, middle and end
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter:
Sequencing events in the text listened to (beginning,
middle, end); Making inferences
pronoun she
Materials: picture cards
III. Procedure
A. Guided Practice (Oral Language and
Listening Comprehension)
The teacher will ask the students to listen to a
short story with beginning, middle and end.
Lea‟s Drink
Lea wanted a drink.
She filled a glass with water. She drank it all up.
Arrange three pictures according to its beginning,
middle and end.
Ask the students to retell the story using the
pictures (teacher guided)
B. Independent Practice (Oral Language and
Listening Comprehension)
Ask the students to listen to a short story
with beginning, middle and end. 82
Bella Makes a Sandwich
Bella made an egg sandwich.
She shared it with her sister.
“Thank you!” said her sister.
Picking Up the Trash
Paolo saw a candy wrapper on the ground.
He picked it up.
He threw it into the trashcan.
The teacher will ask the students to arrange three
pictures according to its beginning, middle and end.
C. Independent Practice (Grammar):
Ask the students to look at pictures of famous
people.
Ask the students to stand up when the person
shown is a girl.
Have the students identify if the pronoun she can
be used to replace the name of the person.
Ask the students to listen to teacher/classmate use
the pronoun she to tell about some pictures.
IV. Evaluation
Underline the name of person being replace by
pronoun she.
1. Mother is cooking vegetable. She cooks very well.
2. She is my best friend. Her name is Sherly.
3. Miss Cruz is my teacher. She is beautiful.
4. Sister washed the dishes. She also wiped the
table.
5. She is intelligent. She is my mother.
V. Assignment
Write the name of your mother and sister. Write
sentence about him using the pronoun She in
replacing his name.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng kanan, kaliwa,
likod at harapan, at iba pa.
Nakagagawa ng mapa
II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng
Distansya
Ang Aking nagawang Mapa
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang
mga bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Ano ang mapa? Paano ipinakikita ang
distansya at lokasyon ng mapa?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Pangkatin ang mga mag-aaral. Buuin ang
bawat pangkat ng tig-limang kasapi. Sabihin sa
mga mag-aaral:
Habang nakaupo, ilatag ang mga gamit tulad ng
isang lapis, isang aklat, isang pangkulay at isang
pirasong papel sa mesa o sahig.
Tumayo kayo at pagmasdang mabuti ang mga
bagay na inyong inilatag sa mesa o sahig. Ano ang
inyong nakikita?
Pag-aralan ang kinalalagyan ng bawat bagay.
Subukang ilarawan sa isang papel ang iyong
napagmasdan at napag-aralang kinalalagyan ng
mga bagay habang kayo ay nakatayo. Sa halip na
iguhit ang eksaktong anyo ng mga bagay, gumamit
ng iba‟t ibang hugis na kakatawan sa mga ito.
Ipasuri sa mga mga-aaral ang halimbawa sa ibaba:
Pagkatapos maiguhit ng bawat grupo ang kanilang
mapa, sabihin ang mga sumusunod:
Ang inyong iginuhit ay isang halimbawa ng
mapa. Itanong sa mga bata:
Sa inyong mapa alin ang mga bagay na
magkakalapit? Alin naman ang mga magkakalayo?
Ano ang napapansin ninyo sa itsura ng inyong
mapa?
3. Kasanayang Pagpapayaman
Gamit ang ilustrasyon sa itaas maari mong
gayahin ito sa isang malaking cartolina o manila
paper o di kaya ay iguhit sa pisara, ipaliwanag sa
mga mag-aaral kung ano ang pananda.
Ang maliit na kahon na nasa kanan ng mapa na
naglalaman ng hugis na kumakatawan sa papel,
lapis, aklat at pangkulay ay tinatawag na
pananda. 83
Balikan ang nagawang mapa ng mga bata sa
gawain 1. Sabihin sa mga bata na subukin nilang
gumawa ng pananda sa kanilang mapa.
4. Paglalahat
Ang mapa ay isang larawang kumakatawan sa
kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ipinapakita
nito ang anyo ng bagay o lugar kung titingnan ito
mula sa itaas.
Ang pananda ang nagsasabi kung ano ang
kinakatawang bagay o lugar ng bawat hugis o
kulay na ginamit sa mapa.
5. Pagpapahalaga
Tandaan:
Magagamit mo ang mapa sa paghahanap ng
kinalalagyan ng isang bagay o lugar. Makikita mo
rin dito ang anyo ng bagay o lugar at kung alin ang
mga bagay na magkakalapit o magkakalayo.
IV. Pagtataya
Gamit ang mga panandang napag – aralan.
Gumawa ng payak na mapa ng ating silid – aralan.
V. Kasunduan
Igawa ng payak na mapa ang mga bagay na
makikita sa loob ng inyong tahanan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Iparada ng maayos ang mga sasakyan sa tamang
lugar.
II. Paksang Aralin
Pagpaparada ng maayos ang mga sasakyan sa
tamang lugar.
Reference: Gabay sa Kurikulum ng k to 12
Pagpapahalaga:Pagsunod sa Batas at Paggalang sa
Kapangyarihan
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Magpakita ng larawan ng isang paradahan.
Ano ang nakikita ninyo sa larawan?
2. Paglalahad; Sitwasyon:
Mamamasyal kayo ng inyong pamilya sa
isang parke. Nang nasa parke na kayo ipinarada na
ng iyong ama ang sasakyan ninyo. Napansin mo na
hindi ito nakaayos ng mabuti. Sinabi mo ito sa
iyong ama. At inayos naman niya ang pagparada ng
sasakyan bago kayo pumunta sa lugar na inyong
pagpipinikan.
3. Pagtalakay
Saan pupunta ang mag-anak?
Paano ipinarada ng ama ang sasakyan?
Ano ang sinabi ng bata sa tatay niya?
Inaayos ban g ama ang pagkaparada ng sasakyan?
Bakit?
4. Paglalahat
Kung tayo ay may sasakyan dapat na ito ay
iaayos natin ng paradahan. Huwag basta na
lamang iwanan ang sasakyan kung hindi ito
nakaayos upang makaiwas na maabala ang iba
pang paparada sa lugar na iyon.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan
IV. Pagtataya
Sagutin ng Opo kung tama at hindi po kung
mali.
___1. Iwasang pumarada sa bawal na lugar.
___2. Itigil ang sasakyan kahit mali ang
paradahan.
___3. Sundin ang mga babala nakasaad sa kugar
ng pagpaparadahan.
___4. Iparada ang sasakyan sa lugar na gusto mo.
___5. Iwasang magkalat sa mga paradahan.
V. Kasunduan
Gumuhit o gumupit ng larawang ng mga
sasakyan nasa tamang ayos ang pagkakaparada.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00 84
Friday January 31, 2014

“Declaired as Special Non – Working Holiday due
to celebration of Chinese New Year”

Monday February 03, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Texture

II. Objectives
The learner must have acquired the following
skills in the previous level:
Demonstrates basic understanding of simple
steady beats through chanting, clapping, tapping,
walking and playing simple percussion instruments.
Imitates and replicates a simple series of rhythmic
sounds (“echo clapping”).

III. Content/Topic:
EVALUATION - Evaluate concepts learned
and skills acquired in all the units.
Reference: Curriculum Guide in K to 12
a. PROCEDURE
DAY 1
1. CLASS ENCOUNTER
Start the class with a Q & A greeting.
Greet individual students with their names in the
greeting.
Sing different SO-MI questions to the pupils who
were NOT CALLED last meeting, and encourage
the pupils to improvise their SO-MI answers to
your SO-MI questions.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON
Ask the children how they are and if they are ready
for the day‟s Class-Concert?
Review proper decorum during concerts and how
people are expected to behave in such gatherings:
Talking is strictly not allowed while a performance
is going on.
Leaving your seats during a performance is also not
good behaviour.
You must give the performers your full attention as
a sign of respect.
3. APPLICATION
Call on each group representing an ELEMENT
(seven Elements – Dynamics, Tempo, Timbre,
Rhythm, Form, Melody, and Texture) and rate their
performance according to the skills expected from
the ELEMENT they are representing and
showcasing.
Congratulate all the groups for a job well done.

IV. Evaluation
SYNTHESIS

Did you enjoy the class-concert?
Which group do you think had the best
performance and why?
g.

V. Assignment
Read the rubric for your performance and think
about your group‟s performance.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:

Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakagagamit ng tamang salitang kilos sa
pagsasalaysay ng sariling karanasan sa iba‟t ibang
kaayusan
2. Nakasusulat nang wasto gamit ang kaalaman
sa palatinigan ng wika para sa iba‟t ibang layunin
ng pangungusap/ biro/ tula/ awit/ bugtong/
maikling kuwento at iba pa

85
II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Paglikha:
Pagsulat nang wasto gamit ang kaalaman sa
palatinigan ng wika para sa iba‟t ibang layunin ng
pangungusap, biro, tula, awit, bugtong, maikling
kuwento at iba pa.
2. Kamalayan sa Gramatika:
Paggamit ng tamang salitang kilos sa
pagsasalaysay ng sariling karanasan sa iba‟t ibang
kaayusan.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan at
iba pa
D. Kuwento: “Sina Pedro at Pablo”
E. Pagpapahalaga: Pagtitipon – tipon ng mga
kasapi ng mag – anak
F. Tema
Ang Ating Mga Paraan ng Transportasyon

III. Pamamaraan

Week 27 – Ikalimang – Araw

1. Pinatnubayang Pagsasanay
a. Pagbigayin ang mga bata ng mga salitang
kilos at sasabihin kung ito ay naganap na,
ginaganap, o gaganapin pa
b. Sumulat ng mga salitang kilos. Isulat ito sa
loob ng kahon.
Paglalapat
Sumulat ng isang talata tungkol sa iyong
karanasan sa pagsakay sa sasakyan. Gamitin ang
iba‟t ibang kaganapan ng salitang kilos at mga
pinaikling salitang panghalili sa pangalan.

IV. Pagtataya
Panuto: Sumulat ng pangungusap gamit ang
mga salitang kilos na ipinakikita sa larawan.
1. 2.
3. 4. 5.

V. Kasunduan
Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng
mga salitang kilos.

5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Konserbasyon ng Enerhiya at Likas na Yaman

II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang diin at
haba sa pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o
naglalahad ng kuwento

Week 33 – Ikalimang – Araw

LAYUNIN: Nasasabi ang mga salita ng may
tamang diin at haba
ORAS: 30 minuto

III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, ipakikita natin sa
klase ang dula-dulaang ginawa natin kahapon.
Sabihing mabuti ang mga linya na may tamang diin
at haba.
2. Kasanayang Pagpapayaman
a. Hatiin ang klase sa mga pangkat na may
tig-limang miyembro.
86
b. Bigyan ng eksena ang bawat pangkat
(halimbawa: nasusunog ang mga bahay, may ahas
sa loob ng banyo, nagkukuwentuhan ang pamilya
sa hapagkainan, may magnanakaw na kumuha ng
bag, nasira ang paboritong laruan).
c. Itanong sa klase kung ano ang emosyon ng mga
tauhan sa bawat eksena.

IV. Pagtataya
Tawagin ang bawat pangkat upang isa-isang
ipakita ang hinanda nilang dula-dulaan. Bigkasin
ito ng may wastong diin ng salita.

V. Kasunduan
Bakit dapat na bigkasin ang bawat salita ng
may tamang diin at bigkas?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35


I. Topic: Finding Capacity Using Non-Standard
Unit

II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
a. Estimates capacity using non-standard unit
b. Shows and finds capacity using non-standard
unit

III. Prerequisite Concepts and Skills:
a. Intuitive knowledge of measurement b. Skip
counting by 5
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials:
Transparent plastic jars ●Plastic cups ●Sand

Instructional Procedures:
A. Posing the Task
Show the pupils a plastic cup and a jar.
Tell: Suppose you want to find the number of cups
of sand that can fill the jar, how would you do it?
I can put the sand into the cup. Then I will level
the sand to the brim of the cup. After this, I will
pour it carefully into the jar while making sure that
nothing spills. I will repeat this process until the jar
is full. I will also make sure that the sand in the jar
is also leveled to its brim.
B. Performing the Task
Observe how pupils do the activity. Observe
how they put the sand into the plastic cup and how
they pour the sand into the jar. Some pupils might
put the sand into the plastic cup without levelling
to its brim. Some pupils may spill the sand while
pouring into the jar. Make sure that they put the
sand into the cup correctly.
C. Processing the Answers
Ask: Whose estimate is equal to the actual
number of cups?
How did you estimate?
I compared how high the plastic cup and the jar.
The jar is about two times higher than the plastic
cup. So, about two cups of sand are needed to fill
the jar.
I compared how wide the plastic cup and the jar.
The jar is about two times wider than the plastic
cup. So, about two cups of sand are needed to fill
the jar.
I compared how high and how wide the plastic cup
and the jar. The jar is about two times higher and
two times wider than the cup. So, about four cups
of sand are needed to fill the jar.
D. Reinforcing the Concepts/Skills
Let the pupils do Worksheet. Then discuss the
answers.
E. Summarizing the Lesson
Remember these:
The capacity of a container can be expressed in
terms of smaller containers
To find the capacity of a container, do the
following:
87
put objects like sand, water, or salt in a
smaller container, and then level it t its brim.
pour the contents of the smaller container carefully
into the larger container. Make sure that nothing
spills.
repeat the process until the larger container is full
to its brim.
Then count the number of times the process is
repeated.

IV. Evaluation
1 liter =

Container > , <
1.


2.

3.4.

5.V. Assignment


5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 3

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
● Realize the importance of handling own toy
properly
● Realize the importance of saying “sorry”
Instructional Objectives:
● Oral language: Listen and respond to the stories
of others
● Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that end with the same sound
● Listening Comprehension: Sequence events in the
text listened to (beginning, middle,end); Making
inferences
● Vocabulary and Grammar: Recognize, identify
and use pronouns I and you in sentences

WEEK 3 – DAY 5
I. Objectives:
● Use the pronouns he or she in sentences
● Arrange three pictures according to its
beginning, middle and end

II. Subject Matter and Materials
Subject Matter:
beginning, middle and end, pronouns he or she
Materials: picture cards, picture of a boy/girl

III. Procedure
A. Post Assessment (Oral Language and
Listening Comprehension) 88
Ask the students to listen to a short story with
beginning, middle and end.
Ana‟s New Book
Ana placed her new book on the table.
She spilled her glass of water.
The book got wet.
Have the students arrange three cut-out pictures
(beginning, middle, end)
B. Post Assessment (Grammar):
Ask the students to pick a picture of a boy/girl
Have the students say something about the picture
using the pronouns he or she
e.x. He has a book. She has a pencil.

IV. Evaluation
Write He if the name of a person belongs to a boy
and She if it is a girl name.
_____1.Maica
_____2. Randy
_____3. Rosemarie
_____4. Ricky
_____5. Lorena

V. Assignment
Write sentences using the pronoun he and she.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng kanan, kaliwa,
likod at harapan, at iba pa.
Nakagagawa ng mapa

II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng
Distansya
Ang Aking nagawang Mapa
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang
mga bagay na nagpapakita ng distansya

III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Ano ang mapa? Paano ipinakikita ang
distansya at lokasyon ng mapa?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipalarawan sa mga mag-aaral ang kanilang
paaralan. Itanong kung anong bahagi ang paborito
nila? Ipaguhit ito sa isang buong papel.
Itanong sa mga bata ang mga sumusunod:
1. Anu-ano ang mga malalapit sa iyong silid-
aralan?
2. Anu-ano ang mga malalayo sa iyong silid-aralan?
3. Kasanayang Pagpapayaman
Ipakita ang mapa ng loob ng isang bahay kagaya
ng nasa ibaba. Ipasuri ito sa mga mag-aaral.

Itanong sa mga mag-aaral: Ano-ano ang iyong
nakikita?
Ipaguhit sa bawat mag-aaral ang mapa ng loob ng
kanilang bahay. Paalalahanan ang mga mag-aaral
na lagyan nila ng pananda ang kanilang mapa.
4. Paglalahat
Ang mapa ay isang larawang kumakatawan sa
kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ipinapakita
nito ang anyo ng bagay o lugar kung titingnan ito
mula sa itaas.
Ang pananda ang nagsasabi kung ano ang
kinakatawang bagay o lugar ng bawat hugis o
kulay na ginamit sa mapa.
5. Pagpapahalaga
Tandaan:
Magagamit mo ang mapa sa paghahanap ng
kinalalagyan ng isang bagay o lugar. Makikita mo
rin dito ang anyo ng bagay o lugar at kung alin ang
mga bagay na magkakalapit o magkakalayo.

IV. Pagtataya
Igawa ng payak na mapa ang mga lugar sa
paaralan. 89
V. Kasunduan
Iguhit sa isang buong papelang paborito mong
bahagi ng inyong bahay. Tiyaking maipakikita ng
mga sumusunod:
1. ang hugis ng bahagi ng bahay na paborito
2. ang pinto o bintana (kung mayroon)
3. mga kagamitang matatagpuan dito
4. iba pang mga detalye

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Pagkilala sa tunay na kabutihan ng isang tao.

II. Paksang Aralin
Makilala ang kabutihan ng isang tao
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang

III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Awit: “Kamusta ka Kaibigan”
2. Paglalahad
Isang araw habang naglalakad pauwi si
Annie ay may nakita siyang matandang babae na
tatawid buhat sa kabilang kalsada. Nais niya itong
tulungan subalit maraming sasakyan ang
nagdaraan. At natatakot din siyang tumawid mag-
isa. Nakita niya ang kanyang ate at sinabi niyang
tulungan sa pagtawid ang matanda. Tinulungan
ito ng ate niya. Nagpasalamat sa kanila ang
matanda.
3. Pagtalakay
Sino ang nakakita sa matanda?
Paano niya natulungan ang matanda?
Ano ang ginawa ng ate ni Annie?
Ano ang sinabi ng matanda sa magkapatid?
Dapat mo bang tularan ang magkapatid? Bakit?
Ano ang ginawa ni Dan sa sobrang sukli?
Tama ba ang ginawa nila?
4. Paglalahat
Ang pakilala sa kabutihan ng isang tao ay
maipakikita sa maraming paraan. Tumulong tayo
sa abot n gating makakaya at huwag humingi ng
kapalit sa ginawa mong pagtulong.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan

IV. Pagtataya
Iguhit ang / kung tama at x kung mali.
___1. Hindi namimili ng taong tinutulungan.
___2. Tingnan ang panglabas na anyo ng taong
tutulungan.
___3. Kilalanin ang tao ayon sa kalooban nito
hindi sa panglabas na anyo.
___4. Magpakita ng kabutihan sa mayayamang
tao lamang.
___5. Ang kabutihan ng tao ay nagmumula sa
kanyang puso.

V. Kasunduan
Paano mo nakikilala ang isang mabuting tao?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
90

Tuesday February 04, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Texture
II. Objectives
The learner must have acquired the following skills in
the previous level:
Demonstrates basic understanding of simple steady
beats through chanting, clapping, tapping, walking and
playing simple percussion instruments.
Imitates and replicates a simple series of rhythmic
sounds (“echo clapping”).
III. Content/Topic:
EVALUATION - Evaluate concepts learned and skills
acquired in all the units.
Reference: Curriculum Guide in K to 12
a. PROCEDURE DAY 2
1. CLASS ENCOUNTER
Start the class with a Q & A greeting.
greeting.
-MI questions to the pupils who
were NOT CALLED in the previous meeting, and
encourage the pupils to improvise SO-MI answers to
your SO-MI questions.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON
review the necessary decorum of the class during the
CLASS CONCERT.
ement in terms of their
behaviour during a performance.
performance and explain the rubric found in ACTIVITY
2.
3. APPLICATION
respective groups to discuss their performance in relation
to the RUBRIC in ACTIVITY 2.
4. SYNTHESIS
year and what things they would be looking forward to
in MUSIC CLASS next year?
about the FILIPINO CULTURE (especially our
FOLK SONGS AND GAMES), about taking care of
our BELONGINGS or ENVIRONMENT, and about
learning to live in COMMUNITY with classmates.
greeting for the last time.
IV. Evaluation
Show how well your group performed by writing a
check mark in one of the boxes below.
Evaluation Evident Developing
1. The Musical Element was
clear from the beginning to the
end of the song.
2. The group showed the
SKILLS required by the
Musical Element.
3. The movements chosen by
the group clearly showed and
described the ELEMENT.
4. 4. The performance was
well memorized and was full
of energy.
V. Assignment
Show how much you have learned in Music during this
quarter by writing a check mark in one of the boxes that
best describes what you have achieved.
Self-Evaluation Can Do Getting There
1. I can execute and
demonstrate all the
musical skills expected of
me in Grade 1.
2. I can perform very well all the musical skills
expected from a Grade 1 pupil with a level of
mastery and ease.
3. I listen to and follow directions and rules,
show appropriate effort, consistently
demonstrate cooperation, self-control, mutual
respect, and citizenship.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

91

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:

Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakapagkukuwento ng pabula, alamat, patalastas at
iba pa na may wastong paghahati ng parirala, pahinga,
at diin
2. Nakababasa ng batayang salita sa unang kita
3. Nakababasa ng mga salitang pang-unang baitang na
may wastong intonasyon, damdamin, at bantas
II. Paksang Aralin
A. Paksa
a. Pagkilala sa Salita:
Pagbasa ng batayang salita sa unang kita.
b. Katatasan:
Pagbasa ng mga salitang pang-unang baitang na may
wastong intonasyon, damdamin, at bantas.
c. Pabigkas na Wika:
Pagkukuwento ng pabula, alamat, patalastas at iba pa
na may wastong paghahati ng parirala, pahinga, at
diin.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan at iba pa
D. Kuwento: “Ang Alamat ni Bernardo Carpio”
E. Pagpapahalaga: Kahalagahan ng anyong Lupa
F. Tema
Pangangalaga sa anyong lupa
G. Integrasyon
Mga Anyong Lupa – Araling Panlipunan
III. Pamamaraan

Week 28 – Unang – Araw

A.Gawain bago bumasa
1. Paghahawan ng Balakid
(Gamit ang „Contextual Clues‟)
a. inaaruga
Ang mga batang mahihirap ay inaaruga ng mag-asawa.
Binibigyan nila ang mga ito ng pagkain.
b. bantog
Si Bernardo Carpio ay bantog sa pagiging malakas.
Kilala siya sa buong bayan.
c. himagsikan
Ang himagsikan ng mga Pilipino at Kastila ay nagdulot
ng
kaguluhan.
d. mandirigma
Ang aking lolo ay isang matapang na mandirigma.
Nakipaglaban siya laban sa mga Kastila.
e. engkantado
May kapangyarihan ang engkantado na pagalawin ang
dalawang malalaking bato.
2. Pagganyak:
Itanong: Ano ang nangyayari kapag may lindol?
Ano ang dapat nating gawin kapag may lindol?
3. Pangganyak na tanong:
Ayon sa alamat, ano ang sanhing paglindol sa
kabundukan ng San Mateo.
B. Gawain habang nagbabasa
4. Pagbasa ng kuwento:
Basahin ng guro ang kuwento nang tuloy-tuloy.
Muling basahin ng guro ang kuwento mula sa unahang
pahina habang itinuturo ng pointer ang ilalim ng mga
pangungusap.
Magtanong ukol sa nilalaman ng bawat pahina.
Magbigay ng nahihinuhang tanong para sa susunod na
pahina. Hayaang magbigay ng sariling palagay o hinuha
ang mga bata. Gawin ito hanggang sa huling pahina ng
kuwento.
IV. Pagtataya
Kwento: Ang Alamat ng Pinya
1. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento?
2. Ano – ano ang mga bagay na hindi niya kayang
gawin?
3. Ano ang ugali ni Pina?
4. Sino ang nagkasakit sa kwento?
5. Ano ang nangyari kay Pina?

V. Kasunduan
Bumasa ng paborito mong kwento at ilahad ito sa klase
bukas.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Aking Pamayanan-Pagpapanatili ng
Kalinisan ng Ating Pamayanan (pagtapon ng mga
basura sa basurahan, pag-recycle, pag-segregate)

92
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nabibigyang kahulugan ang
lakas at hina sa pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o
naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasingkahulugan gamit ang larawan

Week 34 – Unang – Araw

LAYUNIN: Nakikinig at nagtatanong tungkol sa
kuwentong binasa
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: aklat na Nang Magkakulay ang
Nayon ni Susan dela Rosa Aragon (Adarna House,
2003)

III. Pamamaraan
1. Paunang Pagtataya
Tanungin ang klase: Paano mo malalaman kung galit,
malungkot, masaya, o nasasabik ang isang tao?
2. Tukoy-Alam
Bigkasin ang ilang salita gamit ang iba‟t ibang emosyon
tulad ng: masaya, malungkot, galit, at paiyak.
3. Tunguhin
Sabihin: Ang kuwento natin ngayon ay tungkol sa
isang nayon. Ano kaya ang hitsura ng nayong iyon?
Hikayatin ang mga bata na makagawa ng ilang mga
tanong na nais nilang masagot sa kuwento.
4. Paglalahad
Ikuwento ang Nang Magkakulay ang Nayon ni Susan
dela Rosa Aragon.
5. Pagtuturo at Paglalarawan
a. Bumuo ng pangkat at tanungin ang bawat pangkat
kung ano ang kanilang paboritong tagpo mula sa
kuwentong binasa.
b. Bigyan ng oras ang bawat pangkat upang
paghandaan ang pagsasadula ng kanilang paboritong
tagpo mula sa kuwentong binasa.

IV. Pagtataya
Iguhit ang paborito mong bahagi ng kwento.

V. Kasunduan
Ayon sa kwento paano nagkakulay ang nayon.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Finding Capacity Using Non-Standard Unit

II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the pupils
with at least 75% proficiency level should be able to:
a. Estimates capacity using non-standard unit
b. Shows and finds capacity using non-standard unit

III. Prerequisite Concepts and Skills:
a. Intuitive knowledge of measurement
b. Skip counting by 5
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials:
Transparent plastic jars ●Plastic cups ●Sand
A. Preparatory Activities
1. Drill
Basic addition facts using flashcards
2. Review
Show the chart and let the pupils answer as you call
them
How long is each object? Give your answer in units.
How many units long?

____ paper clips long _______ sticks long


___matchsticks long ___paperclips long
3. Motivation
Show a picture of a boy drinking water. Talk about the
uses of water in our body.
Lead the pupils to express the importance of taking the
right amount of liquid everyday.
B. Developmental Activities
Presentation 93Show the pupils different kinds of bottles, cans and
other liquid containers. (use the common ones)
Have them look for the capacity of each bottle
containers on its label. Since they are of different sizes,
the amount of water or liquid it contains is also
different.
For example, a bottle of soft drink can easily fill up a
pitcher. But using a container of yakult will take more
time to fill up a pitcher. Which one will you use?
Bottle of soft drink
=

Container of Yakult
Another, what will you use if you want to fill up this
pail with water.


Dipper or bottle of soft drink

Activity A
In group, let pupils do the following. Give one group a
bottle of mineral water and a basin.
Using the mineral water bottle, fill up the basin and
find out how many mineral water bottles they need to
fill up the basin. Then record the data using the chart.


Basin ____ mineral bottle
Generalization
What are the different non-standard units that you can
use to measure capacity?
There are lots of non-standard units to measure capacity
which are very common in our place like bottles, cans,
glasses, tubes, and other containers that hold liquids.
C. Application


=______ disposable glass
In this activity, the group will use a disposable glass to
fill up the pitcher. How many disposable glasses of
water do you need to fill up the pitcher.
*Valuing: Liquids are important to our body. Water is
the best liquid that helps our body to function well.
Each of us needs to take at least 8 glasses of water a
day. Aside from drinking, water has many uses.
IV. Evaluation
Direction: How many does each hold?
1. 2.
_________ units ___________ units
3.
_________ units
___________ units
5.


______________units
V. Assignment
Direction: What is the capacity of each of the
following. Measure the following liquids using a small
bottle of yakult as your non-standard unit
1. a bottle of family size coke
2. a small bottle soy sauce
3. a long neck bottle of vinegar

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 4

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
● Appreciate what one does with friends
● Appreciate what one can do in the
community/barangay
Instructional Objectives:
● Oral language: Listen and respond to the stories of
others 94

● Phonological Awareness: Recognize, distinguish, and
supply words that end with the same sound
● Listening Comprehension: Sequence events in the text
listened to (beginning, middle, end); Make inferences
● Vocabulary and Grammar: Discriminate and use
pronouns he and she in sentences

WEEK 4 – DAY 1

I. Pre-Assessment
The teacher will ask the children to arrange a 3-picture
sequence
1. spilled glass of water, boy getting a rag, boy wiping
the table
2. child with a long hair, barber cutting a child‟s hair, a
child with shorthair
3. child eating banana, child throwing banana peel,
another child
slipping on the banana peel
II. Objectives
• Answer who, what, when, where, why questions
• Recognize the use of he and she in sentences
• Appreciate what one can do in a
community/barangay
• Recognize, distinguish, and supply words that end
with the same sound
III. Subject Matter and Materials
Subject Matter:
1. Listening comprehension
2. pronouns he and she
Materials:
1. pictures for sequencing
2. word cards for unlocking
IV. Procedure
A. Activating Prior Knowledge
The teacher will help the students unlock the word
fiesta. Teacher will show a picture of a fiesta being
celebrated in a barangay
Can you tell me about this picture? What is happening
in the picture? What do you usually eat in Fiestas?
Let us find out in the story: What will Paco and Lisa
eat at the fiesta?
B. Presentation and Modeling
The teacher will ask the students to listen to the story
about going to the fiesta
“Today, we are going to read a story entitled Paco and
Lisa at the Fiesta.”
Paco and Lisa at the Fiesta
Last Sunday, Paco and Lisa went to the town fiesta.
There was a lot of food. Paco ate pansit.
He drank sago and gulaman. He had ube ice cream for
dessert. Lisa ate spaghetti. She drank orange juice. She
had mango ice cream for dessert.
They were so full! They went home with big smiles.
V. Guided Practice
1. The teacher will ask the students to sort the pictures
to show what the characters in the story ate.
2. The teacher will ask the students to tell about what
the characters in the story ate using the pronouns he and
she
“He ate ___________.” “She ate ___________.”
Whole Class Activity:
Teacher will ask what was being celebrated in the story.
(fiesta) Under the word fiesta, teacher will write or
post names of food that has the same end sound as
“fiesta”.
VI. Evaluation
Write 5 things that you see during the celebration of
Fiesta.
VII. Assignment
Cut pictures showing the celebration of Fiesta in your
town.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan
I. Layunin:
Natutukoy ang dinaraanan mula bahay patungong
paaralan
II. Paksa:
A. Ang Aking Dinaraanan Mula Bahay Patungong
Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng payak na mapa ng daanan
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Ano- ano ang mga nakikita ng mga mag-aaral mula
sa kanilang bahay patungong paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipaguhit sa mga mag-aaral ang kanilang mga
nakikita sa paligid ng kanilang tahanan sa kani-
kanilang kwaderno o sa isang buong papel. 95
Palagyan ng
“border” ng kagaya ng bintana sa ibaba. Palagyan ng
kulay ang kanilang ginawa.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Itanong ang mga sumusunod:
a. Malayo ba ang inyong bahay sa iyong paaralan?
b. Paano ka nakakarating sa iyong paaralan?
Itanong sa mga mag-aaral kung ano-ano ang kanilang
mga nakikita sa daan patungo sa kanilang paaralan?
Ipatukoy sa mga mag-aaral ang mga larawang ng mga
nakikita nila sa kanilang dinadaanan tuwing papasok o
pauwi sila mula sa paaralan. Sabihin sa mag-aaral na
kamuha ng kapareha o isang maliit na pangkat. Bigyan
ng panahon ang mga mag-aaral upang magkuwento
tungkol sa mga nakikita nila sa kanilang dinadaanan.
Talakayin ang mga paraan ng mga mag-aaral upang
makarating sa paaralan.
4. Paglalahat
Saan matatagpuan ang iyong paaralan, sa kaliwa
o kanan ng inyong bahay?
Ano ang nasa harap at likuran ng iyong paaralan?
Malayo ba ang iyong bahay sa iyong paaralan? Bakit
mo nasabi ito?
Madali bang puntahan ang iyong paaralan?
5. Pagpapahalaga
Tandaan: Nakatutulong ang mapa upang
malaman mo ang daan patungo sa iyong mga
pinupuntahan. May iba‟t iba mga paraan nang
pagpunta mula sa isang lugar patungo sa iba pang
lokasyon.
IV. Pagtataya
Ipasuri sa mag-aaral ang mapang nasa larawan na
nagpapakita ng lokasyon ng bahay ni Mimi at ng
kaniyang paaralan. Itanong kung ano-ano ang mga
nadadaanan ni Mimi papunta at pauwi sa kaniyang
paaralan?
V. Kasunduan
Magpagawa ng mapa sa isang buong papel na
nagpapakita ng lokasyon ng bahay at paaralan ng mga
mag-aaral. Tiyaking maiguhit din nila ang mga nakikita
sa dinaraanan nila papunta sa paaralan. Paalalahanin
sila na maglagay ng pananda. Ipakulay ang kanilang
gawain.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Marunong magdasal o manalangin
Paggalang sa Pook Dalanginan
II. Paksang Aralin
Pagdarasal o Pananalangin
Igalang ang pook dalanginan
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Awit: Ang Panginoon ang Aking Pastol
2. Paglalahad
Sa tuwing tayo ay may mga nais na bagay o
anuman,ano ang ating ginagawa?
Bakit tayo nagdarasal?
Anu-ano ba ang mga dasal na iyong alam?
3. Pagtalakay
Bakit mahalaga na tayo nagdarasal?
Anu-ano ba ang mga bagay na iyong ipinagdarasal?
Sa paanong paraan nakatutulong ang pagdarasal?
Tuwing kalian dapat magdasal? Bakit?
4. Paglalahat
Ang pagdarasal ang pinakamabisang paraan ng
pakikipag-usap ng tao sa Panginoon. Tuwing tayo ay
nagdarasal dapat na ito ay nasa puso natin. Dapat
tayong manalangin ng t6aimtim sa Diyos. Igalang natin
ang bawat sasabihin natin sa pagdarasal.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan
IV. Pagtataya
Saan ba tayo dapat na magdasal?
Ano ang dapat gawin tuwing tayo ay nagdarasal?
V. Kasunduan
Sumulat ng isang kahilingin na madalas mong
ipinagdasal.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00 96
Wednesday February 05, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Health 6:25 – 7:05

I. Theme
I am safe: I Travel Safely
II. Objectives:
At the end of the lesson, the pupil will be
able to :
Practice safety rules when riding a vehicle.
III. Subject Matter:
Safety Education
Road safety
Staying safe in a moving vehicle
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Background Information
Vehicular safety is achieved through proper
behavior and observance of rules and guidelines
when riding a vehicle.
Staying safe inside a bus
1. Be careful getting in the bus
Bags and backpacks can get caught in a door or
around a seat.
You may fall from the bus door.
2. Hold to the rails.
3. Stay on your seats.
Understand the importance of staying in your
seat while the bus is moving. Running around the
bus or climbing on seats can distract the driver.
Do not extend your hands or head outside the
window.
Staying safe when riding a motorcycle / bicycle
1. Always wear a helmet.
Helmets protect you from head injuries.
Pick bright or fluorescent colors .
Choose a helmet that is well ventilated.
Helmets must be adjusted to fit correctly.
Staying safe in a car
1. Always wear your seatbelt.
The distance of your travel should NEVER
dictate if you'll wear a seatbelt or not.
Wear the seatbelt correctly. The lap (lower) part
should be sitting low and tight across the upper
part of your hips. It should never go across the
upper half of your belly. The shoulder part should
fit snugly across your chest and shoulder, not under
your arm or across your neck or face.
Never share seatbelts.
2. Get in the back.
Kids ages 13 years old or younger should be
sitting at the back where there is less chance of
hitting and impact and protection when the airbag
deploys. Airbags are designed to protect adult body
type.
Do not play or shout inside the vehicle.
IV. Evaluation
1. Ask: Have you gone on a field trip?
2. Call the attention to the picture for the activity.
Ask these questions:
What mode of transportation are the pupils riding?
What are they doing?
Where are they going?
Where is the first stop?
Where will they go last?
What time will they get home?
How can they travel safely?
V. Assignment
How do you ride a vehicle? What should you do?
What should you NOT do?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:

Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakatutugon sa mga kuwento, alamat, pabula
sa pamamagitan ng pagtatalakayan, awit, at sining
2. Nakapagpapahayag ng pagmamahal sa
panitikan sa pamamagitan ng pagbuklat ng aklat
na kanilang nabasa
97
II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Pag-unawa sa Binasa:
Pag-unawa sa pangyayari sa kuwento.
2. Kagawian:
Pagpapahayag ng pagmamahal sa panitikan sa
pamamagitan ng pagbuklat sa aklat na kanilang
binasa.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan at
iba pa
D. Kuwento: “Ang Alamat ni Bernardo Carpio”
E. Pagpapahalaga: Kahalagahan ng anyong Lupa
F. Tema
Pangangalaga sa anyong lupa
G. Integrasyon
Mga Anyong Lupa – Araling Panlipunan
III. Pamamaraan

Week 28 – Ikalawang – Araw

Gawain pagkatapos bumasa
1. Ugnayang Gawain
Pangkat I: Kilalanin Natin
Gamit ang „word map‟, isulat ang mga katangian
ni Bernardo Carpio.
Pangkat II: Iguhit Mo
Sa isang kartolina, iguhit ang bundok na
tinitirahan ng mag-anak ni Bernardo Carpio. Isulat
sa ibaba nito ang, „Bundok ng San Mateo‟.
Pangkat III: Dalangin
Ang mag-asawa ay patuloy na nananalig na
magkaroon ng anak. Kaya‟t palagi silang
nananalangin. Sumulat ng isang panalangin para
sa mag-asawa.
Pangkat IV. Artista Ako
Pagdaan ni Bernardo sa magkaparis
nanaglalakihang bato ay ginamit ng engkantado
angkanyang agimat upang pag-umpugin nito ang
naglalakihang bato sa pagnanais na ipitin at
patayin si Bernardo.
Dahil sa pagkabigla ni Bernardo ay hindi siya
nakaiwas at unti-untingsiyang naipit ng nag-
uuntugang bato. Ginamit niya ang kanyang
lakasupang pigilan ang mga bato subalit ang
kanyang lakas ay may katapat na lakas na
nagmumula sa agimat ng engkantado.
Magdula-dulaan tungkol sa bahaging ito ng
kuwento.
2. Talakayan
a. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento?
Ano-ano ang kaniyang katangian?
Tunghayan ang ulat ng Pangkat I.
b. Saan naganap ang alamat ni Bernardo Carpio?
Tingnan natin ang gawa ng Pangkat II.
c. Ano kaya ang panalangin ng mag-asawa kay
Bathala?
Pakinggan ang ulat ng Pangkat III.
d. Ano ang nangyari kay Bernardo nang
magkaharap sila ng engkantado?
Ano ang sanhi ng paglindol sa kabundukan ng San
Mateo?
Panoorin ang pagdudula-dulaan ng Pangkat IV.
IV. Pagtataya
Iguhit ang bahaging nagustuhan mo sa kuwento ni
Bernardo Carpio.
V. Kasunduan
Paano kaya natin pangangalagaan ang ating mga
kabundukan?
5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Aking Pamayanan-Pagpapanatili
ng Kalinisan ng Ating Pamayanan (pagtapon ng
mga basura sa basurahan, pag-recycle, pag-
segregate)
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nabibigyang kahulugan ang
lakas at hina sa pagbigkas ng mga salita ng
bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasingkahulugan gamit ang larawan

Week 34 – Ikalawang – Araw
98
LAYUNIN: Nabibigyang kahulugan ang lakas at
hina sa pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o
naglalahad ng kuwento
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: larawan mula sa isang
tagpo sa kuwentong binasa
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, magkakaroon tayo ng
pagsasadula.
2. Paglalahad
Bibigkasin ng guro ang ilang salita gamit ang iba‟t
ibang emosyon tulad ng: masaya, malungkot, galit,
at paiyak.
Halimbawa:
“Alikabok”- sabihin sa tonong masaya
“Alikabok” - sabihin sa tonong paiyak
3. Pagtuturo at Paglalarawan
a. Tanungin: Pare-pareho ba ang tono ng bawat
salita? Nag-iiba ang pagsabi natin sa isang salita
depende sa ating emosyon.
b. Ipakita ang isang tagpo mula sa kuwentong
binasa noong unang araw kung saan nakita ng mga
tao sa nayon ng Alikabok ang pagdating ni Pintor.
Ipaarte ito sa mga bata.
Tanungin: Paano kaya sasabihin ng batang lalaki
ang “may parating na lalaki!”?
Sasabihin ba niya ito sa tonong paiyak?
Sasabihin ba niya ito sa tonong galit?
Sasabihin ba niya ito sa tonong masaya?
4. Kasanayang Pagpapayaman
a. Hikayatin ang mga bata na ipakita ang iba‟t
ibang emosyon.
Halimbawa: masaya, malungkot, galit, at paiyak
b. Magbigay ng isang salita at sabihin ito gamit
ang iba‟t ibang emosyon tulad ng: masaya,
malungkot, galit, paiyak, at iba pa.
c. Hatiin ang klase sa 4-5 pangkat at ipamahagi
ang larawan ng isang tagpo mula sa kuwentong
binasa noong unang araw.
d. Tanungin: Ano kaya ang sinasabi ng mga tauhan
sa tagpong ito?
e. Bigyan ang bawat pangkat ng oras sa
paghahanda at ibahagi sa klase.
IV. Pagtataya
Tanungin: Paano kaya sasabihin ng batang lalaki
ang “may parating na lalaki!”?
Sasabihin ba niya ito sa tonong paiyak?
Sasabihin ba niya ito sa tonong galit?
Sasabihin ba niya ito sa tonong masaya?
Sasabihin ba niya ito sa tonong nagugulat?
Sasabihin ba niya ito sa tonong malungkot?
V. Kasunduan
Sumulat ng mga salita na binibigkas mo ng malakas
at mahinang tono.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Representing Data Using Pictograph
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
a. Collects and organizes data using tallies and
table
b. Represents data using pictograph without scale
III. Prerequisite Concepts and Skills:
a. Counting b. Addition c. Subtraction
Materials:
Crayons ●Picture card with stickers of insects
●Pictures/stickers of fruits
Instructional Procedures:
A. Posing the Problem
Give each group of pupils a drawing of a school
garden with stickers of insects on it.
Post the following on the board and ask the pupils
to read it. Be sure your drawing is big enough for
all the pupils to see it.
Post this problem: Marie likes to work in the school
flower garden every afternoon. Some insects like to
play around in the garden. How many insects are
there in all? Let the pupils work individually first
then ask them share their ideas to their seatmates.
B. Solving the Problem 99
Solution: By counting the insects one-by-one. There
are 27 insects in all.
Solution 2: By counting the insects according to
their kind.
C. Processing the Answer
Ask the pupils to explain their answer.
Let us think of another way of organizing the
stickers so it will be easier to count.
1. Using Pictures: Distribute the Worksheet. Ask
the pupils to fill up the table. Explain to them that
the diagram is called a table. A table is made of
rows and columns. This table that we will use has
two columns and six rows.
Ask: What will you put or write in the first
column? (I will write the name of the insects).
What will you put in the second column? (I will
stick the pictures of the insects in the second
column.) Why do you think there are six rows?
(There are six rows because there are six kinds of
insects.)

Ask the following:
a. How many of each kind of insects are there?
b. How many insects are there in all?
c. Which kind of insect has the highest number in
Marie‟s garden? The lowest number?
d. How many more butterflies than grasshoppers
are there?
e. How do you know?
D. Reinforcing the Concept/Skill
Let the pupils do Activities 1 and 2. For Activity 1,
let the pupils work in groups of 15. Distribute
stickers/pictures consisting of 6 mangoes, 4
bananas, 3 santol and 2 guavas and the activity
sheet 1 to each group.
E. Summarizing the lesson
The number of objects can be shown in an organized
way by putting their pictures or drawings according
to their kind in a table. This way they are easier to
count and can easily be compared because they are
grouped according to their kind.
Tally marks can be used to count systematically a
set of objects. Each tally mark corresponds to 1
object.
IV. Evaluation

V. Assignment
Ask your family members (at least 15 of them) to
choose one from among the following how they get
home from work or school – bus, car, tricycle, bike,
jeep, walking. Show your result using pictures.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 4

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to: 100
Expressive Objectives:
● Appreciate what one does with friends
● Appreciate what one can do in the
community/barangay
Instructional Objectives:
● Oral language: Listen and respond to the stories of
others
● Phonological Awareness: Recognize, distinguish, and
supply words that end with the same sound
● Listening Comprehension: Sequence events in the text
listened to (beginning, middle, end); Make inferences
● Vocabulary and Grammar: Discriminate and use
pronouns he and she in sentences

WEEK 4 – DAY 2

I. Objectives
• Use pronouns he or she in sentences
• Share about others‟ experiences
• Appreciate what one can do in the
community/barangay
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Pronouns he and she
Materials:
teacher‟s drawing of what she eats at a fiesta
paper and coloring materials
III. Procedure
A. Activating Prior Knowledge
The teacher will ask the students to answer the
questions “Have you been to a fiesta? What did you eat
there?” through a drawing. Each child will be given
materials which they can use to draw what they ate at a
fiesta before.
B. Presentation and Modeling
1. The teacher will ask the children to look at the
teacher‟s drawing of what she ate at a fiesta
2. The teacher will ask the children to listen to a
classmate telling about what the teacher ate at the
fiesta.
“The teacher ate ____________ at the fiesta.”
C. Guided Practice
1. The teacher will ask the students to have a pair-
share‟ They will answer the questions “What did your
classmate eat at the fiesta?”
He/She ate _______________ at the fiesta
IV. Evaluation
Write He or She on the blank before the name of person.
_____ 1. Priest
_____2. Sister
_____3. Nun
_____4. Nephew
_____5. Niece
V. Assignment
Write sentences about your experience in attending a
Fiesta.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Natutukoy ang wastong pangangalaga sa
kapaligiran
II. Paksa:
A. Pangangalaga ng Aking Kapaligiran
Mga Paraan sa Pagpapanatili ng Kalinisan sa Aking
Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawang ng pangangalaga ng
kapaligiran
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Bakit mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan sa
aking paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Hikayatin ang mag-aaral na pagmasdan ang
dalawang larawan ng isang paaralan sa ibaba.
Itanong sa mga mag-aaral:
Aling paaralan ang nais mong pasukan?
Ipaliwanag sa iyong mga kaklase ang
iyong sagot.
Maaring magkaroon ng pareha o mga maliliit na
pangkat. Bigyan ng oras ang mga bata upang
magpaliwanag ng kanilang mga sagot. Talakayin ang
kanilang mga sagot.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Paisipin ang mga mag-aaral ng tatlong
pagkakataon na nagkaroon ng sama-samang gawain
ang mga kasapi ng iyong paaralan sa pagpapanatili ng
kalinisan sa inyong kapaligiran kagaya ng kanilang
paaralan. Maaaring ipasulat ang sagot ng mga mag-
aaral sa kanilang kwaderno. 101
4. Paglalahat
Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang
pagpapanatili ng kalinisan sa iyong paaralan? Ano ang
maaaring mangyari sa hindi malinis na paaralan?
5. Pagpapahalaga
Maraming paraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng
paaralan. Mahalaga ang mga gawaing tumutulong sa
pagpapanatili ng kalinisan ng bawat isang mag-aaral.
IV. Pagtataya
Lagyan ng / kung nagpapakita ng wastong
pangangalaga ng kapaligiran at x kung hindi.
_____1. Magkalat kahit saang lugar.
_____2. Itapon ang basura sa basurahan.
_____3. Magtanim ng puno.
_____4. Pagsama – samahin ang basura.
_____5. Ang paligid ay ingatan.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng wastong
pangangalaga sa paligid.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Pag-iwas sa pandaraya. Igalang ang Matapat na
Paglilingkod
II. Paksang Aralin
Iwasan ang pandaraya
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Paggalang
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Ipakita ang larawan ng isang batang nasa
tindahan.
Ano ang nakikita ninyo?
2. Paglalahad
Inutusan si Dan ng kanyang nanay sa tindahan.
Bumili siya ng toyo at suka sa halagang sampung
piso. Nagbayad siya sa tindera ng dalawampung
piso. At sinuklian siya ng tindera. Habang
naglalakad pauwi binilang niya ang sukli at
napansin niyang sobra ito ng limang piso. Malayo
na siya sa
tindahan pero bumalik siya at isinauli ang sobrang
sukli. Nagpasalamat ang tindera sa kay Dan dahil
sa pagiging matapat nito.
3. Pagtalakay
Saan nagpunta si Dan?
Ano ang binili niya sa tindahan?
Magkano ang nabili niya?
Magkano ang ibinayad niya sa tindera?
Magkano ang isinukli ng tindera?
Ano ang ginawa ni Dan sa sobrang sukli?
Dapat bang tularan si Dan? Bakit?
4. Paglalahat
Ang pagiging matapat ay isang kaugaliang
dapat na tularan ng sinuman. Ito ay tanda ng
isang mabuting pag-uugali. Dapat tayong maging
matapat sa lahat ng oras upang pagkatiwalaan
tayo ng mga tao.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.
IV. Pagtataya
Iguhit ang masayang mukha kung tama at
malungkot na mukha kung mali.
___1. Ibalik ang labis na sukli.
___2. Huwag magsabi ng totoo dahil baka
mapagalitan.
___3. Bigyang halaga ang mga pagiging matapat.
___4. Ibili ng kendi ang perang hindi sayo.
___5. Maging mabuting halimbawa sa ibang mga
bata sa pamamagitan ng ugaling matapat.
V. Kasunduan
Paano mo naipapakita ang pagiging matapat?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
102
Thursday February 06, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Arts 6:25 – 7:05

I. Theme:
Printmaking and other media
II. Objectives
The learner will:
1. Define the given ART VOCABULARY.
2. Create mail art by writing a letter.
3. Connect art to social studies (the mail carrier is a
community helper, after all)
4. See that writing is like drawing; and consequently
appreciate writing.
III. Subject Matter:
Mail Art - Letters
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Art Vocabulary
Mail Art: A letter (mail) that is done such that there
are drawings around the words. Hand drawn borders
are also considered a part of mail art.
A. Elements and Principles
1. Lines 2. Shapes
Materials
1. Paper (no bigger than bond paper) o Magazine pages
or newspaper pages may be used.
2. Envelope
3. Crayons
4. Pencils or Ball pen
5. Markers or Pentel pen
6. Colored paper, or scrap paper (that looks different
from the letter paper and the envelope); pre-cut into 1” x
1” squares. This is going to be the stamp.
7. Glue.
8. A box that will fit all the students‟ letters. Attach a
sign on the outside that says, “MAIL.” Lacking that,
canvas bag can be used for this as well.
9. References:
Teacher should make mail art (addressed to the students,
perhaps?) to be read out loud. The sample of the letter
should be a big one, on Manila paper, with big words.
There should also be an envelope, even just a regular
sized one, to illustrate that the art part of mail art also
extends to the envelope.
o Kartero (part of Museo Pambata‟s “Paglaki Ko,
Gusto Ko Maging…” series)
B. Motivation
Post the letter on the board or the wall where the class
can see. Read the letter together, and point out the
images. Explain that this is a sample of mail art
(explain mail art). Ask the students how reading the
letter (addressed to them) makes them feel? Explain that
today they will write to each other.
Make a few suggestions as to what they will write.
Perhaps a thank you note, thanking their classmate for
something; or a letter that tells a story of something
that happened.
Limit the messages or letters to positive ones, or use
“good words” – words that will make the recipient
happy. Be strict about insults and jokes in bad taste.
C. Procedure
1. Do the MOTIVATION (above)
2. Bring out the container with the students‟ names.
Explain that each one will pick a name from the jar,
and that is the person to whom they will be writing.
3. Distribute the paper, envelopes, and the 1” x 1”
squares.
4. Start with the envelope. The envelope can be done one
of two ways, choose the one that will suit the number of
students, and the time frame. The two may also be
integrated, where the teacher shows the students how to
fill out the envelope, using the classroom as the address.
Instruct the students on how to fill out the envelope.
5. To further see the act of writing as an art form, and
so that the students will be more conscientious about
how they write, emphasize that how the writing looks
is just as important as the art.
6. After the envelope, the students can proceed to write
the letter. Encourage them to write in one language,
whether it is in English, Filipino, or the local dialect.
7. Explain to the students that when they finish
writing the letter they will fold the letter and put it in
the envelope; then they will go the teacher‟s desk, or the
“post office”, where teacher plays the role of postmaster,
and get their envelope sealed and their stamp attached.
8. After “mailing” their letter, the students can then
return to their desk.

IV. Processing, Evaluation
Instead of showing all the artwork after they finish,
read the story out loud, as it talks about mail carriers
and the postal system. 103
Explain the mechanics of the post office. That because
there are so many people to deliver letters to, the letters
sometimes takes a while to arrive in the recipient‟s
hands.
Be sure to keep the “mailbox” someplace the children
cannot see or reach it. Chances are, they will have
forgotten about it by the next session.
Remind the student not to tell each other what they
wrote, or who they wrote to, so that it will be a
surprise. Ask the student how they feel about surprising
someone else (in a good way!) or doing something good
for others. Explain that a simple letter can help a person
have a good day.
V. Assignment
Make mail art for your best friend.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakakikilala ng gamit ng mga salitang pinaikli (
baka at kalabaw – baka‟t kalabaw).
2. Nakababaybay nang wasto ng mga salitang
natutunan.
II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Talasalitaan:
Pagkilala sa gamit ng mga salitang pinaikli ( baka at
kalabaw – baka‟t kalabaw).
2. Pagbaybay:
Pagbaybay nang wasto ng mga salitang natutunan.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan at iba pa
D. Kuwento: “Ang Alamat ni Bernardo Carpio”
E. Pagpapahalaga: Kahalagahan ng anyong Lupa
F. Tema
Pangangalaga sa anyong lupa
G. Integrasyon
Mga Anyong Lupa – Araling Panlipunan
III. Pamamaraan

Week 28 – Ikatlong – Araw
1. Balik – aral:
Sino ang pangunahing tauhan sa alamat?
Saan ito naganap?
Ano-ano ang makikita sa bundok?
Inaasahang tugon (Isusulat sa pisara)
aso at pusa
baka at kalabaw
puno at halaman
2. Paglalahad
Sabihin: Basahin ang mga salitang inyong binanggit.
Tingnan kung paano ko ito isusulat nang maikli.
aso at pusa – aso‟t pusa
baka at kalabaw- baka‟t kalabaw
puno at halaman – puno‟t halaman
3. Pagtalakay/Paglalahat
Paano pinaiikli ang dalawang salita? Kailan ito
pinaiikli? Anong bantas ang ginagamit?
4. Pinatnubayang Pagsasanay
Isulat nang paikli ang pangalan ng mga larawan.
1. ______________
2. ______________
3. _______________
4. ______________
5. _____________
5. Malayang Pagsasanay
Lumundag kung wasto ang bawat pinaikling salita.
a. eroplano‟t barko
b. bangka at bangko
c. ambulansya at kotse
d. tren at motorsiklo
e. kotse‟t motorsiklo
IV. Pagtataya:
Isulat ang katumbas na pinaikling na salita.
mesa at silya
kutsara at tinidor
timba at tabo
relo at singsing
batya at tubig
V. Kasunduan
Magbigay ng mga salitang pinaikli at gamitin sa
pangungusap.
104
5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Aking Pamayanan-Pagpapanatili ng
Kalinisan ng Ating Pamayanan (pagtapon ng mga
basura sa basurahan, pag-recycle, pag-segregate)
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nabibigyang kahulugan ang
lakas at hina sa pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o
naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasingkahulugan gamit ang larawan

Week 34 – Ikatlong – Araw

LAYUNIN: Napagtutugma ang mga salitang
magkasingkahulugan gamit ang larawan
ORAS: 30 minuto
KAGAMITAN: larawan na hango sa kuwentong
binasa noong unang araw,
ginupit na larawan (puzzle) na hango sa kuwentong
binasa noong unang araw
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
a. Ipakita ang mga larawang hango sa kuwentong
binasa noong unang araw.
b. Tanungin: Ano ang masasabi ninyo sa kapaligiran ng
kanilang nayon?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
a. Ipakita ang mga larawan na mula sa kuwentong
binasa noong unang araw. Halimbawa: Ipakita ang
tagpo kung saan puro alikabok ang nayon ng Alikabok.
Tanungin: Ano ang masasabi ninyo sa nayon ng
Alikabok? Makalat o madumi ba ang nayon ng
Alikabok?
b. Muling gawin sa iba pang larawan gamit ang mga
salitang magkasingkahulugan ang sumusunod:
maganda-kaakit-akit
malinis-maayos
c. Sabihin: May mga salita na pareho ang kahulugan
tulad ng mga sumusunod:
makalat - madumi
maganda - kaakit-akit
malinis - maayos
3. Kasanayang Pagpapayaman
a. Hatiin ang klase sa anim na pangkat at bigyan sila
ng puzzle.
b. Ipaayos ang mga bahagi ng larawan upang mabuo
ito.
c. Talakayin, ilarawan, at paghambingin ang mga
nabuong larawan.
4. Kasanayang Pagkabisa
Hikayatin ang bawat pangkat na pagtambalin ang
larawan ng magkasingkahulugang salita.
IV. Pagtataya
Lagyan ng / ang mga larawang magksaingkahulugan.
1. (malinis) (marumi) (maayos)
2. (mabaho) (mahalimuyak) (mabango)
3. (matalino) (marunong) (mahina)
4. (mataas) (mababa) (matayog)
5. (malakas) (mahina) (sakitin)
V. Kasunduan
Gumupit ng mga larawang maagkasingkahulugan.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Representing Data Using Pictograph
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
a. Collects and organizes data using tallies and
table
b. Represents data using pictograph without scale
III. Prerequisite Concepts and Skills:
a. Counting b. Addition c. Subtraction
Materials: 105
Crayons ●Picture card with stickers of insects
●Pictures/stickers of fruits
Instructional Procedures:
A. Posing the Problem
Mother sells fruits. There are 10 mangoes, 18 oranges,
24 chicos and 36 bundle of grapes. How many fruits did
she sell in all?
B. Solving the Problem
Solution: By counting the fruits one-by-one.
Solution 2: By counting the fruits according to their
kind.
C. Processing the Answer
Ask the pupils to explain their answer.
Using Tally marks
Make a tally mark (Ι ) corresponding to each picture of
insect in the table below. If it is the 5th, put a slash or
diagonal marks on the 4 tally marks.
D. Reinforcing the Concept/Skill
Let the pupils do Activities 1 and 2. For Activity 1, let
the pupils work in groups of 15. Distribute
stickers/pictures consisting of 6 mangoes, 4 bananas, 3
santol and 2 guavas and the activity sheet 1 to each
group. Activity 2 may be done individually or in pairs.
E. Summarizing the lesson
The number of objects can be shown in an organized
way by putting their pictures or drawings according to
their kind in a table. This way they are easier to count
and can easily be compared because they are grouped
according to their kind.
Tally marks can be used to count systematically a set of
objects. Each tally mark corresponds to 1 object.
IV. Evaluation

V. Assignment
Ask your friends (at least 15 of them) to choose one from
among the following ball, doll, robots, kitchen wares,
kite, doll house, which of them is their favourite toys.
Show your result using tallying.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 4

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able to:
Expressive Objectives:
● Appreciate what one does with friends
● Appreciate what one can do in the
community/barangay
Instructional Objectives:
● Oral language: Listen and respond to the stories of
others
● Phonological Awareness: Recognize, distinguish, and
supply words that end with the same sound
● Listening Comprehension: Sequence events in the text
listened to (beginning, middle, end); Make inferences
● Vocabulary and Grammar: Discriminate and use
pronouns he and she in sentences

WEEK 4 – DAY 3
I. Objectives
• Answer who, what, when, where, why questions
• Recognize the use of he and she in sentences
• Appreciate what one can do in the
community/barangay
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter:
Pronouns he and she
Materials:
1. strips of words: kite, ladder, and heard
2. pictures of what the character did in the story of
“Paco and Lisa at the Playground”
III. Procedure
A. Activating Prior Knowledge
The teacher will unlock the words kite, ladder, and
heard. 106
“Before we read the story, let‟s find out what these
words mean.”
Kite - Teacher will show a picture of or an actual kite.
This is called a
“kite”. I play with this when the wind is strong. ladder
- Teacher will show a picture of or an actual ladder.
One day, my kite went on top of a tree. I got a ladder to
get the kite. This is called a “ladder”.
heard - When I was on top of the tree, I heard a bird
say “tweet! tweet!”
(Teacher will cup her ears) What do I mean when I say
heard?
After, the teacher will use the story “Paco and Lisa at
the Fiesta” to name the things that the characters ate.
Last time, Paco and Lisa went to a fiesta. This time,
they will go to a playground. What do you usually do in
a playground? What will Lisa and Paco do in the
playground?
B. Presentation and Modeling
The teacher will ask the students to listen to the story of
“Paco and Lisa at the Playground.”
Paco and Lisa at the Playground
Last Friday, Paco and Lisa went to the playground.
They had fun outside. Paco went down the slide. Lisa
went up the ladder. Paco jumped over the rocks. Lisa
sat under the tree. Paco ran after the kite. Lisa ran after
the butterfly. Paco and Lisa heard a bell ring. They ran
back inside.
IV. Guided Practice / Evaluation
Teacher will show/post pictures of activities which were
done in the story,
1. The teacher will ask the students to sort the pictures
showing what the characters did in the story.
(e.g. went up the ladder, etc)
2. The teacher will ask the students to tell what the
characters did using the pronouns he and she
“He /She ______________.
V. Assignment
Write sentences using who, what, when, where.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45
Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Natutukoy ang pagpapahalaga sa pagpapanatili ng
kalinisan ng aking Paaralan
II. Paksa:
A. Ang Aking Pagpapahalaga sa Pagpapanatili ng
Kalinisan ng Aking Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawang ng pangangalaga ng
pagpapanatili ng kalinisan
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Paano mo maipakikita ang iyong pagpapahalaga
sa pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Gabayan sa pagbasa at ipasuri sa mga mag-aaral
ang iba‟t ibang sitwasyon sa ibaba at ipaguhit ang
kanilang damdamin sa bawat sitwasyon. Maaaring
ipasulat ang sagot ng mga mag-aaral sa kwaderno o
isang buong papel.
Maaring pang-indibidwal o pangkatan ang gawaing
ito.
Mga Sitwasyon:
Pag-usapan sa klase ang sagot ng mga mag-aaral.
Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang kanilang pamilya
at paaralan ang mga pangunahing samahang
kinabibilangan nila. Ang mga kasapi ng mga ito ay
patuloy na nagtutulungan at nagkakaisa tungo sa
iisang hangarin --ang mapalaking mabuti ang mga
kabataan.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Gabayan ang mga mga-aaral sa pagbasa sa panuto
ng gawain sa ibaba.
Suriin ang mga larawan sa loob tatlong unang kahon.
Iguhit ang maaring mangyari sa pinakahuling kahon sa
iyong kwaderno o isang papel.

4. Paglalahat
Bilang isang mag-aaral, magsulat ng tatlong maaari
mong gawin upang makatulong sa pagpapanatili ng
kalinisan ng iyong paaralan.
5. Pagpapahalaga
Mahalagang gampanan mo ang iyong bahagi sa
pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan. 107
IV. Pagtataya
Isulat kung Tama o Mali ang isinasaad ng
pangungusap.
_____1. Sulatan ang pader ng paaralan.
_____2. Ingatan ang mga gamit ng paaralan.
_____3. Itapon ang basura kahit saan.
_____4. Linisin ang loob at labas ng silid – aralan.
_____5. Magtanim ng halaman sa paligid ng paaralan.
V. Kasunduan
Gumuhit ng paraang ginagawa mo upang mapanatili
ang kalinisan ng iyong paaralan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Paggalang sa sinumpaang tungkulin/Gawain

II. Paksang Aralin
Pagiging magalang sa sinumpaang tungkulin/gawain
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang

III. Pamamaraan
1. Pagganyak; Ipakita ang mga larawan ng mga
katulong sa pamayanan.
Kilala ninyo ba sila? Ano kaya ang ginagawa nila sa
pamayanan?
2. Paglalahad
Sila Mang Ben at Aling Rosa ay parehong
nagtatrabaho sa gobyerno. Si Mang Ben ay isang
kartero at si Aling Rosa ay isang tagapaglinis sa City
Hall. Maliit lamang kanilang kinikita. Isang araw may
nakaiwan ng isang lalagyan sa upuan. Napulot ito ni
Aling Rosa ng buksan niya ay puno ito ng maraming
pera. Hinanap niya ang may-ari ng pera at ibinalik ito
kahit na noong panahon na iyon ay kailangan nila ng
pera. Nagpasalamat ang may-ari kay Aling Rosa at
binigyan siya ng malaking gantimpala dahil sa
pagbabalik niya ng naiwang pera.
3. Pagtalakay
Sino ang mga tauhan sa kwento?
Saan sila nagtatrabaho? Sapat ba ang kinikita nila?
Ano ang napulot ni Aling Rosa?
Ano ang ginawa niya sa napulot na pera?
Tama ba ang ginawa niya?
Ano ang ginawa ng may-ari ng pera?
4. Paglalahat; Sa lahat ng ating gagawin dapat nating
panatilihin ang pagiging matapat dahil ito ay
nagbubunga ng wasto at tama.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.

IV. Pagtataya
Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.
__1. Nakakita ka ng pitaka na may lamang i.d at mga
pera. Ano ang gagawin mo?
a. hahanapin ang may-ari at ibabalik ito
b. itatago para hindi Makita ng iba
c. kukunin ang pera at itatapon ang pitaka
__2. Sa anumang gawain dapat tayo ay_______.
a. tamad b. matapat c. natutulog
__3. May pagsusulit kayo. Ano ang gagawin mo?
a. mangongopya sa katabi
b. hindi na lang papasok c. mag-aaral ng mga aralin
__4. Nasira mo ang laruan ng kapatid mo ngunit
walang nakakita sayo. Ano ang gagawin mo?
a. sasabihin ang totoo sa nanay
b. sasabihing ang kapatid mo ang nakasira
c. itatago ang laruang nasira
__5. Tungkulin mong mag-alaga sa nakababatang
kapatid pero may takdang-aralin ka. Ano ang gagawin
mo?
a. hindi aalagaan ang kapatid
b. gagawin ang takdang-aralin para maalagaan ang
kapatid c. iiwanan ang kapatid

V. Kasunduan
Paano mo ipinakikita ang katapatan mo sa iyong
tungkulin bilang anak?
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
108
Friday February 07, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Physical Education 6:25 – 7:05

I. Theme
Games for fitness and fun

II. Objectives:
- Identify the use of signages
-Use signages correctly
-Identify the meaning of signages

III. Subject Matter:
Following Directions
Number of sessions: 2 Day 2
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: signs, colors, symbols, hula hoops
Procedure:
A. Motivation
1. Do the preliminaries.
2. Prepare signages that are familiar to the pupils.
3. Present the signages and ask the pupils why they
need to know these signages.
4. Ask the class where these signages are usually
found.
5. Discuss the importance of signages after they
identify where these are usually found.
6. Say: You are correct when you say that following
directions help in preventing untoward incidents, in
organizing things and in keeping peace and order.
7. Divide the class into 3 to 4 equal groups for this
relay. Each group will need a ball for this activity.
Let them listen to your instruction.
Part I. Have the pupils color the box Green if they
agree and Red if they disagree.
The girl passes under the table.
For traffic signs Red means Go.
“Sawsaw Suka Mahuli Taya” tests your
Memory.
The sign means Pedestrian Crossing.
Ribbons can create these figures through fast
motion of the arms.
8. Ask: How well did you perform the task? Draw
or describe your feeling.
IV. Evaluation
Have the pupils create movements in time with
musical accompaniment showcasing the following.
Let them use movements that are slow or fast,
heavy and light in a free or bounded space.
Building a house
Kite flying
Exploring the outer space
Interpreting Cinderella, Sleeping Beauty,
Superman, Spiderman

V. Assignment
Cut out different pictures of sign found in the
surrounding.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:

Ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1. Nakagagamit ng mga salitang kilos sa
pagsasalaysay ng sariling karanasan
2. Nakatutukoy ng katangian ng tauhan sa
kuwento ayon sa kilos o sinasabi

II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Kamalayan sa Gramatika:
Paggamit ng mga salitang kilos sa pagsasalaysay ng
sariling karanasan.
2. Pagpukaw sa Kamalayan:
Pagtukoy sa katangian ng tauhan sa kuwento ayon
sa kilos o sinasabi.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan at
iba pa 109
D. Kuwento: “Ang Alamat ni Bernardo Carpio”
E. Pagpapahalaga: Kahalagahan ng anyong Lupa
F. Tema
Pangangalaga sa anyong lupa
G. Integrasyon
Mga Anyong Lupa – Araling Panlipunan

III. Pamamaraan

Week 28 – Ika – apat na Araw

Kasanayang Pangwika
1.Pagganyak:
Ano-ano ang ginagawa ninyo araw-araw?
( Isusulat sa pisara ang sagot ng mga bata.)
Hal.
Ako ay naliligo tuwing umaga.
Ako ay naghuhugas ng pinggan.
Nagdidilig ako ng halaman sa hardin.
Naglilinis ako ng aming bahay.
Nag-aaral ako ng aking aralin.
2. Paglalahad
Ipabasa ang mga sagot ng mga bata.
Itanong:
Ano ang ginagawa ni Rico? ( naliligo)
Ano ang ginagawa ni Tanya? (nag huhugas)
(Magtanong pa tungkol sa sagot ng mga bata.)
3. Pagtatalakay:
Ano ang ipinapakita ng mga salita?
Magpabigay pa ng ibang halimbawa.
4. Paglalahat:
Ano ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng
kilos?
5. Pinatnubayang Pagsasanay
Sabihin Ko, Ikilos Ninyo‟
a. Babanggit ng mga salitang kilos ang guro.
b. Isasagawa o isasakilos ito ng mga bata.
6. Malayang Pagsasanay
Kilos Ko, Hulaan Ninyo‟
a. Tatawag ng bata sa harapan ng klase.
b. Gagawa siya ng kilos at huhulaan naman ng mga
kamag-aral.
7. Pagsasanay:
Panuto: Pagtambalin ng guhit ang salitang kilos sa
larawan.
umaawit
nagbabasa
nanonood
pumapasok
naglalaba

IV. Pagtataya:
Iguhit ang masayang mukha kung ito ay salitang
kilos at malungkot na mukha kung hindi.
_____ 1. Natulog
_____2. aso
_____ 3. umakyat
_____ 4. Umiiyak
_____ 5. Ate

V. Kasunduan
Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng
salitang kilos.

5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Aking Pamayanan-Pagpapanatili
ng Kalinisan ng Ating Pamayanan (pagtapon ng
mga basura sa basurahan, pag-recycle, pag-
segregate)

II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nabibigyang kahulugan ang
lakas at hina sa pagbigkas ng mga salita ng
bumabasa o naglalahad ng kuwento 110
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasingkahulugan gamit ang larawan

Week 34 – Ika – apat na Araw

LAYUNIN: Masagot ang tanong na “Ano-ano ang
inyong ginagawa upang mapanatiling malinis ang
pamayanan?”
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: papel,lapis at pangkulay

III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, pag-uusapan natin ang
mga paraan kung paano mapananatiling malinis
ang pamayanan.
2. Kasanayang Pagpapayaman
Magtawag ng ilang mga bata upang sagutin ang
tanong na: Paano mo mapananatiling malinis ang
inyong komunidad?
3. Kasanayang Pagkabisa
a. Hatiin ang klase sa anim pangkat.
b. Bigyan ang bawat pangkat ng salita na may
kasingkahulugan na tinalakay noong ikatlong
araw. Halimbawa:
Pangkat 1 - maganda
Pangkat 2 - kaakit-akit
Pangkat 3 - makalat
Pangkat 4 - madumi
Pangkat 5 - maayos
Pangkat 6 - malinis
Itanong: Ano kaya ang hitsura ng isang
pamayanang malinis?
c. Ipalarawan ang isang komunidad sa
pamamagitan ng pagguhit.
d. Ipamahagi ang mga materyales.

IV. Pagtataya
Lagyan ng / kung nagpapakita ng paglilinis ng
paligid at x kung hindi.
_____1. Magwalis ng paligid.
_____2. Itapon ang kalat kahit saan.
_____3. Ihiwalay ang mga basura kung nabubulok
o hindi nabubulok.
_____4. Sulatan ang mga pader.
_____5. Punasan ang mga gamit sa bahay.

V. Kasunduan
Paano mo pinanatiling malinis ang iyong
kapaligiran?


5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Cause and Effect Relationship

II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
a. Identifies possible cause in a given situation
b. Identifies possible effect in a given situation

III. Prerequisite Concept and Skills:
a. Patterns
b. Shapes
c. Colors
Materials:
Balloon ●Pin
Instructional Procedures:
A. Posing the Problem
Post the following drawing on the board.
Ask: The boy‟s name is Marvin. What is Marvin
doing? (Marvin is studying.)
Post the following problem on the board and ask
the pupils to read silently:
Marvin studies hard everyday. Which of the
following could happen after the test?"
High score Low score
B. Solving the Problem
Possible answer: Marvin will get 100 or a high
score.
111
C. Processing the Answers
Ask: Why do you think Marvin will get a high
score? (Marvin will get a high score because he
studies hard everyday.)
Tell: Marvin gets a high score because he studies
hard every day is an example of a cause and effect
situation. The „cause‟ is studying hard every day
and the „effect‟ is getting a high score.
Let us try another example. What will happen to
the balloon if we will prick it with a pin?
(The balloon will burst if we prick it with a pin.)
D. Reinforcing the Concept/Skill
Let the pupils answer Worksheets 1 and 2. Then
discuss the answers.
E. Summarizing the Lesson
Remember:
An effect happens because there is a cause.

IV. Evaluation


V. Assignment
People throw garbage in canal. Heavy rains come.
What do you think will happen?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 4

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
● Appreciate what one does with friends
● Appreciate what one can do in the
community/barangay
Instructional Objectives:
● Oral language: Listen and respond to the stories
of others
● Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that end with the same sound
● Listening Comprehension: Sequence events in the
text listened to (beginning, middle, end); Make
inferences
● Vocabulary and Grammar: Discriminate and use
pronouns he and she in sentences

WEEK 4 – DAY 4

I. Objectives
• Share about others‟ experiences
• Recognize the use of he and she in sentences
• Appreciate what one can do with friends

II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: pronouns he and she
Materials:
teacher‟s drawing of what she did in the
playground
paper and coloring materials

III. Procedure
A. Activating Prior Knowledge
The teacher will ask the children to draw what they
do at the playground.
B. Presentation and Modeling
The teacher will ask the children to look at what
she did at the playground. A student will volunteer
to demonstrate the following script: 112
T: S/He __________________ at the
playground.
S: S/He __________________ at the
playground.

IV. Guided Practice / Evaluation
1. The children will have a pair-share.
2. They will find out what their partners do at
playgrounds.
3. The pairs will join in other pairs to form a group
(teacher will direct the group)
4. In the group, they will answer the question:
Q:“What did your classmate do at the playground?
A: She/He ________________.

V. Assignment
Write down the things your friend can do.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Natutukoy ang wastong pangangalaga sa
kapaligiran

II. Paksa:
A. Pangangalaga ng Aking Kapaligiran
Mga Paraan sa Pagpapanatili ng Kalinisan sa
Aking Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawang ng pangangalaga ng
kapaligiran

III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Bakit mahalaga ang pagpapanatili ng
kalinisan sa aking paaralan?

2. Pagtuturo at Paglalarawan
Hikayatin ang mag-aaral na pagmasdan ang
dalawang larawan ng isang paaralan sa ibaba.
Itanong sa mga mag-aaral:
Aling paaralan ang nais mong pasukan?
Ipaliwanag sa iyong mga kaklase ang
iyong sagot.
Maaring magkaroon ng pareha o mga maliliit na
pangkat. Bigyan ng oras ang mga bata upang
magpaliwanag ng kanilang mga sagot. Talakayin
ang kanilang mga sagot.

3. Kasanayang Pagpapayaman
Paisipin ang mga mag-aaral ng tatlong
pagkakataon na nagkaroon ng sama-samang
gawain ang mga kasapi ng iyong paaralan sa
pagpapanatili ng kalinisan sa inyong kapaligiran
kagaya ng kanilang paaralan. Maaaring ipasulat
ang sagot ng mga mag-aaral sa kanilang kwaderno.

4. Paglalahat
Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang
pagpapanatili ng kalinisan sa iyong paaralan? Ano
ang maaaring mangyari sa hindi malinis na
paaralan?

5. Pagpapahalaga
Maraming paraan ng pagpapanatili ng
kalinisan ng paaralan. Mahalaga ang mga gawaing
tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng
bawat isang mag-aaral.

IV. Pagtataya
Lagyan ng / kung nagpapakita ng wastong
pangangalaga ng kapaligiran at x kung hindi.
_____1. Magkalat kahit saang lugar.
_____2. Itapon ang basura sa basurahan.
_____3. Magtanim ng puno.
_____4. Pagsama – samahin ang basura.
_____5. Ang paligid ay ingatan.

V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng wastong
pangangalaga sa paligid.

113
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Nagmamahal at gumagalang sa Diyos, sa mga
nakatataas at sa kapwa

II. Paksang Aralin
Pagmamahal at paggalang sa Diyos, sa mga
nakatataas at sa kapwa
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpahalaga: Pagkamagalang

III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Tula: Ang po at opo: Tungkol saan tula?
2. Paglalahad; Sitwasyon:
Ang mag-anak nila Rosa ay may takot sa Diyos.
Ang kanilang mga ginagawa ay lagi nilang
inihihingi ng patnubay sa Diyos. Naipakikita nila
ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng
paggalang sa kanilang kapwa. Lagi nilang
pinsasalamatan ang Diyos sa kanilang pang-araw-
araw na mga gawain.
3. Pagtalakay
Ano ang masasabi ninyo sa mag-anak?
Tama ba ang ginawa niya? Bakit?
Paano nila naipakikita ang paggalang at
pagmamahal sa Diyos?
Kung ikaw ang tauhan sa kwento, gagawin mo rin
ba ang ginawa niya? Bakit?
4. Paglalahat
Ang pagmamahal sa Diyos ay maaaaring ipakita
sa iba‟t ibang pamamaraan. Dapat nating igalang
ang paniniwala ang ibang mga tao.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.

IV. Pagtataya:
Ano ang ginagawa mo upang ipakita ang
paggalang at pagmamahal sa Diyos?

V. Kasunduan
Magtala ng mga paraan ng pagpapakita ng
paggalang at pagmamahal sa Diyos.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
114


Monday February 10, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Melody
II. Objectives
The learner
Develop the ability to vocally match pitches.
Use own vocabulary to describe HIGH-LOW and
melodic direction.
Sing or play short melodic patterns while showing
awareness of UP-DOWN and HIGHER and
LOWER.
Improvise simple SO-MI melodic “conversations”.
Sing or use vocal inflection following pictures of
melodic contours.
III. Subject Matter
MELODY – Highness and Lowness of sound.
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Pre – Assessment /Prior knowledge
The learner must have acquired the following skills
in the previous level:
pitches.
ence between a
High/Higher melody and a Low/Lower melody.
Respond to High and Low tones with body
movements and by playing other available sound
sources.
Concept Map

B. Presentation (Day 1)
1. CLASS ENCOUNTER
Greet with the usual SO-MI greeting.
Sing different questions to the pupils in SO-MI and
encourage the pupils to improvise their SO-MI
answers to your questions.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON
Introduce the song/game “Bitin Bitin” and give a
short explanation about the location of SAGADA,
MOUNTAIN PROVINCE in the Philippine map
(the province where the game is from), their
language (Kankana-ey) and their means of
livelihood (FARMING and WEAVING). Also
mention its proximity to the famous BANAUE
RICE TERRACES (a UN Heritage Site).
Game mechanics: more than 3 in a group (the more
the merrier!)
a. Players gather in one spot and lay one of their
hands on top of each other‟s hands, to build a
tower.
b. As the song begins, players lift their hands a little
so they can hold a part of the back of each other‟s
hands to move up and down with the beat.
c. At the end of the song, players let go of their
hands, spreading them with a sudden motion.
d. Have the pupils play the game for 3 rounds.
3. Application
Guide the children in locating the HIGH and LOW
sounds in the song. (NOTE: the X‟s at the end of
the song mean that the last 2 syllables are to be
recited – no tune).
Have them STAND when they think they are
singing a HIGH sound and SIT when they think
they are singing a LOW sound.
4. SYNTHESIS
Ask the children:
Do you think you have learned to sing HIGH and
LOW sounds? Why?
IDENTIFYING HIGH and LOW sounds?
exercises on HIGH and LOW sounds next meeting
to help them improve.
IV. Evaluation

the words HIGH and LOW while singing.
V. Assignment
Have them practice singing the HIGH and LOW
patterns in ACTIVITY 3 as an assignment (it will
be answered next meeting).

5
4
3
2
115
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin: Ang mga mag-
aaral ay inaasahang:
1. Nakasusulat ng salitang binanggit ng guro.
2. Nakasusulat ng payak na parirala, pangungusap,
at talata gamit ang wastong bantas, pasok ng
salita, at kayarian
3. Nakasusulat ng mga pangungusap, tula, awit,
maikling kuwento na may iba‟t ibang dahilan
II. Paksang Aralin
A. Paksa
1. Pagsulat:
Pagsulat ng payak na parirala, pangungusap, at
talata
gamit ang wastong bantas, pasok ng salita, at
kayarian.
2. Pagbuo ng Komposisyon:
Pagsulat ng mga pangungusap, tula, awit, maikling
kuwento na may ibat ibang dahilan.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Malaking Aklat, larawan at
iba pa
D. Kuwento: “Ang Alamat ni Bernardo Carpio”
E. Pagpapahalaga: Kahalagahan ng anyong Lupa
F. Tema
Pangangalaga sa anyong lupa
G. Integrasyon
Mga Anyong Lupa – Araling Panlipunan

III. Pamamaraan

Week 28 – Ikalimang – Araw

1. Balik – aral
Ihanay sa bawat kolum ang mga salitang kilos.
Hayaang pumili ang mga bata ng isang salita na
gagamitin sa pangungusap.
2. Paglalahad
Ipakita ang mga batayang talasalitaan na nasa
kuwento at ipabasa ang mga ito.
3. Pinatnubayang Pagsasanay
Laro: “Up the Ladder”
Pamamaraan:
Hatiin ang mga bata sa dalawang pangkat. Ibigay
sa pangkat ang set ng salita na gagamitin sa laro.
Ipadala sa harapan ang salitang ito na sasabihin ng
guro.
Halimbawa:
inaaruga bantog himagsikan engkantado
mandirigma
4. Malayang Pagsasanay
Kopyahin sa papel ang tamang salitang
babanggitin ng guro.
a. inaaruga bantog bundok yungib
b. himagsikan ilog bulaklak kaibigan
c. bundok mandirigma bantog engkantado
d. yungib gubat bato bantog
e. engkantado inaaruga yungib himagsikan
5. Paglalapat
Bilugan ang markang / kung wasto ang baybay at
ang x kung mali.
1. bantog x /
2. inaaruga x /
3. engkantado x /
4. mandirigma x /
5. himagsikan x /

IV. Pagtataya
Isulat ang salitang bibigkasin ng guro.
1. inaaruga
2. bantog
3. himagsikan
4. engkantado
5. mandirigma

V. Kasunduan
Sumulat ng payak na pangungusap na
ginagamitan ng salitang kilos.

5
4
3
2
1
0
QN
QL
116
Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Aking Pamayanan-Pagpapanatili
ng Kalinisan ng Ating Pamayanan (pagtapon ng
mga basura sa basurahan, pag-recycle, pag-
segregate)
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas: Nabibigyang kahulugan
ang lakas at hina sa pagbigkas ng mga salita ng
bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang
magkasingkahulugan gamit ang larawan

Week 34 – Ikalimang – Araw

LAYUNIN: Naibabahagi sa klase ang pangkatang
gawaing iginuhit
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: mga iginuhit noong ikaapat
na araw
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Naibabahagi sa klase ang paraan ng
pagpapanatili ng kalinisan ng sariling pamayanan
sa pamamagitan ng paglalarawan gamit ang mga
salitang magkasingkahulugan.
Halimbawa:
Maayos ang aming pamayanan dahil walang kalat
sa paligid.
2. Pagtuturo at Paglalarawan
a. Ipakita ang mga larawan na mula sa
kuwentong binasa noong unang araw.
Halimbawa: Ipakita ang tagpo kung saan puro
alikabok ang nayon ng Alikabok.
Tanungin: Ano ang masasabi ninyo sa nayon ng
Alikabok? Makalat o madumi ba ang nayon ng
Alikabok?
3. Kasanayang Pagpapayaman
Magtawag ng ilang mga bata upang sagutin ang
tanong na: Paano mo mapananatiling malinis ang
inyong komunidad?
IV. Pagtataya
Iguhit ang ginagawa mo upang mapanatiling
malinis ang paligid.
Ibahagi sa klase ang mga paraan upang
mapanatiling maganda at malinis ang inyong
pamayanan.
V. Kasunduan
Iguhit ang larawan ng inyong pamayanan.
Sabihin kung paano ito magiging malinis at
maayos.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic: Cause and Effect Relationship

II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
a. Identifies possible cause in a given situation
b. Identifies possible effect in a given situation

III. Prerequisite Concept and Skills:
a. Patterns
b. Shapes
c. Colors
Materials:
Balloon ●Pin
Instructional Procedures:
A. Posing the Problem
Every Saturday, Ana help her mother in cleaning
their house. What do you think mother will feel?
B. Solving the Problem
Possible answer: Mother will be happy.
C. Processing the Answers
Ask: Why do you think Mother will feel happiness?
(Because Ana help her in doing house chores.)
Let us try another example. What will happen to
the balloon if we will prick it with a pin? 117
(The balloon will burst if we prick it with a pin.)
D. Reinforcing the Concept/Skill
Let the pupils answer Worksheets 1 and 2. Then
discuss the answers.
E. Summarizing the Lesson
Remember:
An effect happens because there is a cause.

IV. Evaluation
Encircle the picture that will show the effect.
1.
2.
3.
4.
5. 100 70

V. Assignment
Cut pictures showing cause and effect
relationship.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 4

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
● Appreciate what one does with friends
● Appreciate what one can do in the
community/barangay
Instructional Objectives:
● Oral language: Listen and respond to the stories
of others
● Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that end with the same sound
● Listening Comprehension: Sequence events in the
text listened to (beginning, middle, end); Make
inferences
● Vocabulary and Grammar: Discriminate and use
pronouns he and she in sentences

WEEK 4 – DAY 5

I. Objectives
• Recognize, distinguish, and supply words that
end with the same sound
• Tell about others‟ experiences in the correct
sequence.
• Recognize the use of he and she in sentences
• Realize the importance of eating three meals a
day
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter:
1. sequencing of events
2. pronouns he and she
Materials:
1. strips of words for unlocking; breakfast, lunch,
dinner
2. paper puppet of a boy or girl
3. pictures of food items for breakfast, lunch, and
dinner
III. Procedure
A. Activating Prior Knowledge
The teacher will unlock the words breakfast, lunch,
and dinner.
These are my meals for the day - breakfast , lunch
and dinner .
Which one is my meal in the morning? Which one is
my meal at noon or midday? Which one is my meal
at night time?
B. Presentation and Modeling
1. The teacher will ask the students to pick a
puppet of a girl or a boy. 118
On the puppet‟s stomach area is a strip of paper
which can be unfolded in three parts.
2. Food items will be posted on the board.
“ Choose the food items on the board that you will
eat for breakfast, lunch, and dinner.”
3. The teacher will ask the students to draw the
food items in the correct order on the unfolded strip
of paper. First fold is for breakfast, second fold for
lunch and third fold for dinner.
4. Post Assessement
The teacher will ask a question:
“What did the child have for breakfast, lunch, and
dinner?
The student will answer by saying:
“She/He had ______ for breakfast. She had
__________ for lunch. She had __________ for
dinner.”
Whole Class Activity

IV. Evaluation
Egg or Bread ?
Let us look two food items we can eat for breakfast
- egg and bread.
Touch your leg if the word I will give has the same
end sound as “egg”. Touch your head if the word I
will give has the same end sound as “bread”
Examples:
1. beg
2. red
3. Greg
4. bed
5. read

V. Assignment
Write the food you eat during meal time and it‟s
important.

5
4
3
2
1
0
QN
QL


Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Natutukoy ang pagpapahalaga sa
pagpapanatili ng kalinisan ng aking Paaralan

II. Paksa:
A. Ang Aking Pagpapahalaga sa Pagpapanatili
ng Kalinisan ng Aking Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawang ng pangangalaga ng
pagpapanatili ng kalinisan

III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Paano mo maipakikita ang iyong
pagpapahalaga sa pagpapanatili ng kalinisan ng
iyong paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Gabayan sa pagbasa at ipasuri sa mga mag-
aaral ang iba‟t ibang sitwasyon sa ibaba at
ipaguhit ang kanilang damdamin sa bawat
sitwasyon. Maaaring ipasulat ang sagot ng mga
mag-aaral sa kwaderno o isang buong papel.
Maaring pang-indibidwal o pangkatan ang
gawaing ito.

Sitwasyon:
Pag-usapan sa klase ang sagot ng mga mag-aaral.
Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang kanilang
pamilya at paaralan ang mga pangunahing
samahang kinabibilangan nila. Ang mga kasapi ng
mga ito ay patuloy na nagtutulungan at
nagkakaisa tungo sa iisang hangarin --ang
mapalaking mabuti ang mga kabataan.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Gabayan ang mga mga-aaral sa pagbasa sa panuto
ng gawain sa ibaba.
Suriin ang mga larawan sa loob tatlong unang
kahon. Iguhit ang maaring mangyari sa
pinakahuling kahon sa iyong kwaderno o isang
papel.
119

4. Paglalahat
Bilang isang mag-aaral, magsulat ng tatlong
maaari mong gawin upang makatulong sa
pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan.
5. Pagpapahalaga
Mahalagang gampanan mo ang iyong bahagi sa
pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan.

IV. Pagtataya
Isulat kung Tama o Mali ang isinasaad ng
pangungusap.
_____1. Sulatan ang pader ng paaralan.
_____2. Ingatan ang mga gamit ng paaralan.
_____3. Itapon ang basura kahit saan.
_____4. Linisin ang loob at labas ng silid –
aralan.
_____5. Magtanim ng halaman sa paligid ng
paaralan.

V. Kasunduan
Gumuhit ng paraang ginagawa mo upang
mapanatili ang kalinisan ng iyong paaralan.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Panggalang sa sampung utos ng Diyos.
II. Paksang Aralin
Paggalang sa sampung utos ng Diyos
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Awit: “Sino gumawa ng mga ibon?”
Ano ang nais ipahiwatig ng awit?
2. Paglalahad
Sitwasyon:
Tuwing araw ng Linggo ang mag-anak ay sama-
samang nagsisimba. Dito ipinakikita nila ang
pagiging mabuting taga sunod ng Diyos. Nakikiisa
isa ang mag-anak sa pagbibigay puri at
pasasalamat sa Diyos.
3. Pagtalakay
Ano ang masasabi ninyo sa mag-anakl?
Tama ba ang ginawa niya? Bakit?
Paano nila naipakikita ang pagsunod sa utos ng
Diyos?
Kung ikaw ang tauhan sa kwento, gagawin mo rin
ba ang ginawa niya? Bakit?
4. Paglalahat
Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay isa a
mahahalagang gawain ng bawat tao. Dito
ipinakikita kung gaano niya mahal ang Diyos.
Kaya dapat lang na sumunod sa mga mabubuting-
aral ng Diyos.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.
IV. Pagtataya
Mahalaga ba ang pagsasabuhay ng sampung utos
ng Diyos? Bakit?
V. Kasunduan
Isaulo ang mahahalagang utos ng Diyos sa
sambayanan. At sabihin kung paano mo ito
naisasagawa sa iyong pang-araw –araw na
pamumuhay.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
120
Tuesday February 11, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Melody
II. Objectives
The learner
Develop the ability to vocally match pitches.
Use own vocabulary to describe HIGH-LOW and
melodic direction.
Sing or play short melodic patterns while showing
awareness of UP-DOWN and HIGHER and
LOWER.
Improvise simple SO-MI melodic “conversations”.
Sing or use vocal inflection following pictures of
melodic contours.
III. Subject Matter
MELODY – Highness and Lowness of sound.
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Pre – Assessment /Prior knowledge
The learner must have acquired the following skills
in the previous level:
pitches.
ence between a
High/Higher melody and a Low/Lower melody.
Respond to High and Low tones with body
movements and by playing other available sound
sources.
Concept Map

B. Presentation (Day 2)
1. CLASS ENCOUNTER
Start the class with a Q & A greeting.
Greet individual students with their names in the
greeting.
Sing different SO-MI questions to the pupils who
were NOT CALLED last meeting and encourage
the same pupils to improvise their SO-MI answers
to your SO-MI questions.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON
Recall the lesson/activities on HIGH and LOW
sounds.
Review the game BITIN BITIN.
Invite the class to travel with you from the
mountains of the SAGADA province (where
BITIN BITIN is from) to the United States of
America where they also have a famous song about
their mountains. Introduce or teach “Rocky
Mountain” by rote and invite the class to note the
direction of the melody for each phrase.
3. APPLICATION
Have them do ACTIVITY 2 and check their
answers.
Have them sing ROCKY MOUNTAIN again while
following their answers in ACTIVITY 2. Ask them
to show the melodic contour of each phrase with
their right hand. Ask them if they did their
assignment by practicing the HIGH-LOW patterns
in ACTIVITY 3. Do ACTIVITY 3 and SING the
patterns 2x or as many times to the pupils until
they are familiar with the pattern. Please follow
the suggested order : 1. D, 2. B, 3. A, 4. C, 5. E
IV. Evaluation
Complete the sentence:
It is important to combine HIGH and LOW sounds
in a song because
____________________________________
________________________________
____________________________________
________________________________.
V. Assignment
Review the patterns in ACTIVITY 3 and ask the
pupils to sing the patterns and come up with
corresponding HIGH and LOW body movements to
show the melodic patterns.

5
4
3
2
1
0
QN
QL
121
Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakapagsasabi ng kahalagahan ng pagiging
matiyaga upang magkaroon ng katapat na biyaya
mula sa Panginoon
2. Nakapagbibigay ng kahulugan ng mga salita
sa pamamagitan ng mga larawan, pagpapahiwatig,
at pagsasakilos
3. Nakapaglalahad ng kuwento na may tamang
bilis, pagbigkas, at diin
II. Paksang Aralin
A. Tema
1. Talasalitaan:
- Pagbibigay ng kahulugan ng mga salita sa
pamamagitan ng mga larawan, pagpapahiwatig, at
pagsasakilos.
2. Pabigkas na Wika
- Pagsasabi ng kuwento na may tamang bilis,
pagbigkas, at diin.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart, mga larawan
D. Kuwento: “Maging Masipag at Matiyaga”
Ni Minerva C. David
E. Pagpapahalaga: Pagiging masipag at
matiyaga
F. Paksa
Ako at ang Aking pamayanan
III. Pamamaraan

Week 29 – Unang – Araw

A. Gawain bago bumasa
1. Paghahawan ng balakid
a. sa pamamagitan ng larawan
abaniko kawayan tungkod simbahan kalsada
b. sa pamamagitan ng pagtatanong
Anong I na ibig sabihin ay ipinanganak?
Anong U na ibig sabihin ay wala nang mga
magulang?
Anong T na ang ibig sabihin ay nagtitinda?
Anong B na ibig sabihin ay tungkod?
2. Pagganyak
Sino sa inyo ang wala nang nanay o tatay?
3. Pangganyak na tanong
Sino ang batang naulila sa kuwento?
Ano ang ginawa niya at ng kaniyang nga kapatid
upang mabuhay at makapag-aral?
4. Pamantayan sa pakikinig ng kuwento
B. Gawain habang nagbabasa
Pagkukuwento ng guro sa tulong ng mga
larawan (story apron)
”Maging Masipag at Matiyaga”
ni Minerva C. David
IV. Pagtataya
Lagyan ng / kung nagpapakita ng kahalagahan ng
pagiging matiyaga at x kung hindi.
_____1. Gumawa ng gawain sa abot ng
makakaya.
_____2. Si Andres Bonifacio ay gumagawa ng
abaniko upang ito ibenta.
_____3. Iaasa ang lahat ng trabaho sa mga
magulang.
_____4. Gawin ang proyekto ng buong tiyaga.
_____5. Ang Gawain ngayon ay ipagpabukas
dahil sa tinatamad ka.
V. Kasunduan
Dapat mo bang gayahin si Andres Bonifacio?
Bakit?
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Aking Pamayanan - Pagpapaganda
ng Ating Pamayanan (Pagtatanim at pag-aalaga ng
bulaklak, halaman, paglinis ng mga ilog at iba pang
pinagkukuhaan ng tubig)
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nailalarawan ang lakas o hina sa
pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o naglalahad
ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasalungat batay sa larawan o salitang ibinigay ng
guro 122
Week 35 – Unang – Araw

LAYUNIN: Nakikinig at nagtatanong patungkol
sa kuwentong binasa
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: Si Inggolok at ang Planeta
Pakaskas isinulat nina ni Rene O. Villanueva at
Lem Garcellano, iginuhit nina Bernard Bunag at
Jojo Topacio (Cacho Publishing House, 1988)
III. Pamamaraan
1. Paunang Pagtataya
a. Tanungin ang klase: Ano ang naiisip ninyo
kapag sinabi ang salitang planeta?
b. Isulat sa pisara ang mga ideya ng klase sa
pamamagitan ng paggawa ng semantic web.
2. Tukoy-Alam
Tanungin ang klase: Nakakain ba ang lahat ng
bagay sa inyong paligid?
3. Tunguhin
Sabihin: Ang kuwento natin ngayon ay tungkol
sa isang kakaibang planeta.
4. Paglalahad
Ikuwento ang Si Inggolok at ang Planeta
Pakaskas.
5. Pagtuturo at Paglalarawan
Muling balikan ang kuwentong binasa at
umpisahan ang talakayan sa pamamagitan ng
pagsagot ng ilang tanong mula sa kuwento.
Halimbawa: Ano ang tawag sa kakaibang planeta?
Bakit ito kakaiba?
Mayroon kaya talagang planeta kung saan lahat ng
bagay sa paligid ay puwedeng kainin?
IV. Pagtataya
Sagutin ang mga sumusunod na tanong ng kwento:
“Si Daginding ang unang Daga sa Buwan”
1. Sino ang unang daga sa buwan?
2. Ano ang akala niya sa buwan?
3. Sino nais na sumama sa kanya?
4. Saan siya sumakay papunta sa buwan?
5. Ano ang nakita niya sa buwan?
V. Kasunduan
Magpakwento sa magulang ng isang magandang
kwento at ihayag ito sa klase bukas.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic:
Predict and Record Outcomes of Experiments and
Chance Games
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
a. Performs an experiment/chance games
III. Prerequisite Concepts and Skills:
a. Patterns c. Colors
b. Shapes d. Intuitive concept of chance

Materials:
1-peso coins marbles picture cards
improvised spinner wheel
IV. Instructional Procedures:
A. Posing the problem
Post the comic strip conversation of the two girls on
the board. Tell the pupils that they will read it
aloud with you. Half of the class will be Reeze and
the other half Gale.

B. Solving the Problem in Different Ways
Group Activity:
Group the pupils by 5. Tell them that they will help
Gale and Reeze find the answer. Show the 123
improvised spinner wheel and a blank tally sheet
like the one below.
Tally Sheet
Red Blue Green Total


Instruct them that they need to spin the arrow 20 times
and record the number of times it will point to the color
in the tally sheet. But before they do it, ask the group to
predict to which the arrow will point most often and
why.
C. Processing the Answers/Solutions
After performing the activity, each group presents
its tally sheet. Use these to discuss their observations.
D. Reinforcing the Concept/Skill
Ask the pupils to do the Activity on picking
marbles. Then, discuss the answers.
E. Summarizing the Lesson
Explain to the class that results of activities may
not have the same chance of happening. There are words
they can use to describe the chance of happening. The
word certain is used to describe that a result will always
happen.
The word impossible is used if there is no chance that a
result will happen.
The phrase most likely is used if a result has the greatest
chance to happen.
The phrase least likely is used if a result has the least
chance to happen.
V. Evaluation
Do the activity.
In this activity you will pick a marble from the bag and
note its color. Return the marbles to the bag. Shake the
bag then pick a new marble.
1. Which color is least likely to be picked from the bag?
2. Which color is most likely to be picked?
3. What is the chance of picking a green marble?
4. What is the chance of picking red marble?
5. What is the chance of picking blue marble?
VI. Assignment
Make an improvised spinner. Draw different fruits.
Spin the arrow 20 times and record the number of times
it will point to the fruits.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 5

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able to:
Expressive Objectives:
Realize the importance of cleaning the environment
Feel the joy of helping each other
Instructional Objectives:
Oral language: Identify cause and effect relationships
Phonological Awareness: Recognize, distinguish, and
supply words that have the same middle sound
Listening Comprehension: Identify cause and effect
relationships
Vocabulary and Grammar: Use the pronouns his and
hers in sentences

WEEK 5 – DAY 1

10 mins. I. Pre-Assessment:
Provide an activity sheet for each student. The students
have to match 3 sets of pictures that show cause and
effect relationships. Pictures of:
(causes) (effects)
* child running * a tired child
* a child with no umbrella * a wet child
* a child running w/o slippers * a child with dirty
feet
II. Objectives:
Answer who, what, when, where, why questions
Realize the importance of cleaning the environment
Feel the joy of helping each other
III. Subject Matter and Materials
Subject Matter: WH questions
Materials: poster, rag, book, food, 2 glasses of water
(warm and cold), story book, vocabulary strips
10 mins. IV. Procedure
A. Activating Prior Knowledge:
Unlock the following words with the students.
Help them find out the meanings of:
poster – (realia/real object) show them an example of a
poster. Ask them what a poster is for.
wiped – (demonstration) Show the class how to wipe.
picked up – (demonstration) Show the class how to pick
up. 124
served – (demonstration) Show the class how to serve.
warm – (realia) Bring 2 glasses of water, one warm and
one cold. She also served warm water for coffee. Which
glass has warm water?
10 min.
B. Presentation:
T: What do you like to do in your barangay? In our
story today, let‟s find out what the children will do in
their barangay.
Read a story about a barangay clean-up.
CLEAN_UP DAY!
POSTER (in a text box)
What: Clean-up Day
Where: Barangay Sikatuna
When: Sunday, 7:00 am
“Look Fely! The clean-up is about to start,” said Karim.
“Let‟s call our friends!” Fely answered.
“Did you bring the things we need?” Karim and Fely
asked. “I have a dustpan,” said Nasim.
“I have a broomstick,” said Wally. “I have a pail,” said
Tim. “I have a rag,” said Pam. “I have a sack,” said
Isaac.The friends happily cleaned the barangay. They
swept the road, wiped the benches, and picked up the
trash.After cleaning, they got tired and hungry. The
children rested on the benches. Karim and Fely served
warm puto and cold water. Chairman Romulo saw
what the children did. He was happy that they worked
together.“Wow, our barangay looks very clean and
beautiful. Job well done, children!”
10 min. V. Independent Practice:
Ask questions about the story.
1. What is the title of the story?
2. When is the clean-up day?
3. Where did it happen?
4. Who helped clean the barangay?
5. What did they use to clean the barangay?
6. Why did they clean the barangay?
7. What did they feel after cleaning the barangay?
8. What did the chairman feel after he saw the clean
barangay?
9. If you were the children, would you also help clean
the barangay? Why?
10. What else can you do to help the barangay?
VI. Evaluation
Answer the following question based on the story read.
Story: “Paco and Lisa at the Playground.”
Paco and Lisa at the Playground
Last Friday, Paco and Lisa went to the playground.
They had fun outside. Paco went down the slide. Lisa
went up the ladder. Paco jumped over the rocks. Lisa
sat under the tree. Paco ran after the kite. Lisa ran after
the butterfly. Paco and Lisa heard a bell ring. They ran
back inside.
1. Who are the characters in the story?
2. Where are the children?
3. When did the story happen?
4. What did they feel while playing?
5. What did Paco and Lisa hear?
VII. Assignment
Answer the following wh – questions.
1. Who is your best friend?
2. Where did you go to play?
3. What are your favourite game together?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan
I. Layunin:
Natutukoy ang distansiyang katulad ng malapit at
malayo.
II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Distansya
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang mga
bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Tulungan ang mga mag-aaral na bumuo ng pangkat
na may tatlong kasapi. Magtakda ng titik sa bawat
kasapi. Halimbawa, ang unang kasapi ay titik A, ang
ikalawa ay titik B at ang ikatlo ay titik C. Bigyan ng
dalawang tali ang kasapi A. Ang kasapi B at kasapi C
naman ang hahawak sa dulo ng magkabilang tali.
Hawak ang dulo ng tali, sabihan ang kasapi B at
kasapi C na lumayo sa kasapi A hanggang sa maunat
ang tali.
Itanong sa mga mag-aarala ang mga sumusunod:
a. Ano ang napansin mong pagkakaiba ng dalawang
tali?
b. Aling tali ang hawak ng kasaping mas malayo?
c. Aling tali ang hawak ng kasaping mas malapit
125
2. Paunang Pagtataya
Ano ang distansya? Paano ito maituturo sa mga mag-
aaral?
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang konsepto ng
distansya: Ang lapit o layo sa pagitan ng dalawang
bagay ay tumutukoy sa distansya.
Maari pang mag-isip at magpagawa ng iba pang mga
pagsasanay upang lubusang maunawaan ng mga mag-
aaral ang distansya.
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipasuri sa mga mga-aaral ang mga larawang nasa
ibaba. Ipaguhit sa kanilang kwaderno ang bagay na
hinihingi sa bawat bilang.
A. Mula sa pisara, aling bagay ang mas malapit?
B. Mula sa bag, aling bagay ang mas malapit?
C. Mula sa bola, aling bagay ang mas malapit?
D. Mula sa t-shirt, aling bagay ang mas malapit?
3. Kasanayang Pagpapayaman
Gawain 3
Subukang ipasukat sa mga mag-aaral ang distansya ng
mga bagay na nakatala sa ibaba. Isulat kung ilang
*hakbang ang layo sa pagitan ng dalawang bagay.
Maaring ipasulat ang kanilang sagot sa activity sheet,
kwaderno o isang buong papel.
4. Paglalahat
Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo sa
pagitan ng dalawang bagay.
5. Pagpapahalaga
Maari ring gumamit ng ruler o isang patpat sa
pagsukat ng distansya. Gabayan o i-scaffold ang mga
mag-aaral sa gawaing ito.
IV. Pagtataya
Gumuhit ng 3 bagay na malapit at 2 bagay na malayo
sa iyo.
V. Kasunduan
Iguhit ang mga bagay na malapit sa iyong silid –
tulugan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15
I. Layunin
Irespeto ang mga paniniwalang panrelihiyon ng ibang
tao.
II. Paksang Aralin
Pagrespeto sa mga paniniwalang panrelihiyon ng
ibang tao
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Ipakita ang larawan ng iba‟t ibang relihiyon.
Ipasuri ang larawan.
2. Paglalahad
Tuwing araw ng Linggo ay masayang nagsisimba ang
mag-anak nila Lisa. Sa labas ng simbahan ay may
nakita siyangisang bata. Ayaw nitong pumasok ng
simbahan. Sinabi niyang iba ang kanyang relihiyon at
paniniwala. Iginalang ito ni Lisa. Naging magkaibigan
ang dalawa simula noon.
3. Pagtalakay
Ano ang ginagawa ng mag-anak nila Liasa tuwing
lingo?
Sino ang nakita niya sa labas ng simbahan?
Bakit ayaw pumasok ng bata sa simbahan?
Ano ang ginawa ni Lisa ng malamang iba nag relihiyon
ng bata sa kanya?
Dapat bang tularan si Lisa? Bakit?
4. Paglalahat
Ang bawat tao ay may kanya kanyang relihiyong
pinaniniwalaan. Dapat itong igalang ng sinuman
upang hindi magkaroon ng pagkakagulo sa relihiyon.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.
IV. Pagtataya
Paano mo ipinakikita ang pagrespeto sa relihiyon ng
iba?
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng pagrespeto sa
relihiyon ng iba.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00 126
Wednesday February 12, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Health 6:25 – 7:05

I. Theme
I am safe: Ouch! It Hurts!
II. Objectives:
At the end of the lesson, the pupil will be
able to :
1. identify things and actions that can cause
wounds
2. practice first aid for small wounds by washing
with soap and water
III. Subject Matter:
Safety Education
Basic first-aid for small wounds
Reference: Curriculum Guide in K to 12

A. Background Information
A wound is an injury that typically causes a break
in the skin (Gilbert, 2011). There are different types
of wound:
1. Laceration is an open wound caused by sharp
trauma to the skin.
2. Abrasion happens when the skin is scraped or
worn away.
3. Avulsion is full-thickness loss of skin in a
specific area.
4. Puncture happens when the skin is penetrated
with a sharp object.
5. Bite wounds consist of punctures and lacerations
usually from animals; these have high risk of
infection.
6. Amputation happens when a part of the body is
totally detached or removed.
B. Presentation
Activity 1: Oh No! I‟m Hurt! (15 min.)
1. Call attention to the picture. Ask the pupil to
describe the picture.
2. Tell the pupils that you will read a poem to them.
Read the poem and ask them to track the words.
Ask these questions after:
Why did the boy go out? What did he do?
What happened while as he ran? Has this
happened to you?
What did you do? Did you clean your wound?
C. Application
Activity 2: That‟s Sharp! (5 min.)
1. Ask: Have you been wounded before? What
caused your wound?
2. Say: Some things can hurt you. What things can
hurt you? Some actions can hurt you. What actions
can hurt you?
3. Call attention to the pictures. Tell the pupils to
read the directions. Let them answer the exercise
independently.
IV. Evaluation
Activity 3: Let‟s Clean It! (15 min.)
Materials Needed: tap water or basin with water,
dipper, face towel, mild soap, and red marking pen
(to mark small wound)
1. Ask: What will you do with a wound? Say: You
should clean your wound.
2. Follow these steps in cleaning a wound. Read the
steps one-by-one and demonstrate. Call on some
pupils to demonstrate the steps.
V. Assignment
1. Let the pupils read the points to remember.
Ask: What causes wounds? How do we clean a
wound? How can we avoid being hurt?
2. End by asking: What did you learn about
wounds?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakapaglalahad ng pahayag ayon sa
kuwento.
127
2. Nakapaglalahad ng kuwento na may tamang
bilis, pagbigkas, at diin
3. Nakababasa ng parirala, pangungusap, at
maikling kuwento na may matataas na antas ng
mga salita at mga salitang dapat pang pag-aralan
II. Paksang Aralin
A. Tema
1. Pabigkas na Wika
- Pagsasabi ng kuwento na may tamang bilis,
pagbigkas, at diin.
2. Pagkilala sa Salita
a. Pagbasa ng parirala, pangungusap, at
maikling kuwento na maymatataas na antas ng
salita at mga salitang dapat pang pag-aralan.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart, mga larawan
D. Kuwento: “Maging Masipag at Matiyaga”
Ni Minerva C. David
E. Pagpapahalaga: Pagiging masipag at
matiyaga
F. Paksa
Ako at ang Aking pamayanan
III. Pamamaraan

Week 29 – Ikalawang – Araw
A. Gawain pagkatapos bumasa
1. Ugnayang Gawain
Pangkatin ang mga bata sa apat sa saliw ng
awiting pambata.
Pangkat I: “Sino Ako?”
Bubuuin ng unang pangkat ang pira-pirasong
larawan sa pamamagitan ng pag-uugnay sa bawat
isa.
Pangkat II: “Alam Mo Ba Ang Kaarawan Ko?”
May mga letra at bilang na nakasulat sa flashcard,
ayusin ang petsa kung kailan ipinanganak si
Andres Bonifacio.
Pangkat III: “Lights, Camera, Action!”
Isadula kung ano ang ginawa ng magkakapatid
upang mabuhay at makapag-aral.
Pangkat IV: “Tamad o Masipag”
Anong ugali mayroon si Andres Bonifacio? Iugnay
ang larawan sa tamang pag-uugali ni Andres.
tamad masipag
2. Talakayan
Sino ang batang naulila sa ating kuwento?
Narito ang Pangkat 1 upang ipakita ang kanilang
ginawa.
Saan siya ipinanganak? Kailan siya isinilang?
Panoorin natin ang Pangkat 2.
Ilang taon siya nang mamatay ang kanyang mga
magulang?
Ano ang ginawa niya upang magtagumpay?
Narito ang Pangkat 3 upang ipakita ang maikling
dula-dulaan.
Saan sila nagtitinda?
Anong ugali mayroon si Andres Bonifacio at ang
kanyang mga kapatid?
Narito ang Pangkat 4 sa kanilang ginawa.
IV. Pagtataya
Isulat sa sagutang papel ang T kung tama ang
pahayag at M kung mali.
____ 1. Naulila sa kanyang mga magulang si
Andres sa gulang na labing-apat.
____ 2. Sila ay pitong magkakapatid.
____ 3. Araw-araw ay nangunguha ng sanga ng
puno sa gubat si Andres Bonifacio.
____4. Tuwing Linggo, nagtitinda ang
magkakapatid ng suman sa simbahan.
____5. Si Andres Bonifacio ay isinilang sa Tondo,
Maynila.
V. Kasunduan
Itala ang mga katangian ni Andres Bonifacio na
nais mong tularan.

5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Aking Pamayanan - Pagpapaganda
ng Ating Pamayanan (Pagtatanim at pag-aalaga ng
bulaklak, halaman, paglinis ng mga ilog at iba pang
pinagkukuhaan ng tubig)
II. Mga Lingguhang Layunin: 128
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nailalarawan ang lakas o hina sa
pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o naglalahad ng
kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasalungat batay sa larawan o salitang ibinigay ng guro
Week 35 – Ikalawang – Araw

LAYUNIN: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasalungat batay sa larawan o salitang ibinigay
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: Si Inggolok at ang Planeta
Pakaskas isinulat nina ni Rene O. Villanueva at Lem
Garcellano, iginuhit nina Bernard Bunag at Jojo
Topacio (Cacho Publishing House, 1988)
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, muli nating babalikan
ang kuwento ni Inggolok.
2. Paglalahad
Hatiin ang klase sa 5-6 na pangkat at isadula ang
isang tagpo sa kuwentong binasa noong unang araw.
Halimbawa ng mga tagpo:
Umiinom ang mga Nguyamyam ng maraming
tsokolate mula sa ilog.
Kinakain ng mga Nguyamyam ang masarap na
bahay.
Napasigaw nang malakas si Inggolok nang makita
niyang nauubos na ang planeta Pakaskas.
3. Pagtuturo at Paglalarawan
a. Talakayin ang mga tagpo mula sa kuwentong
binasa.
b. Isulat sa pisara ang mga pang-uring ginamit sa
bawat tagpo at ipabasa ito sa klase.
c. Tanungin ang klase sa kung ano ang ibig sabihin ng
bawat pang-uri.
d. Sabihin ang salitang kasalungat ng mga pang-uring
nakasulat sa pisara at tanungin kung magkapareho ng
ibig sabihin.
Halimbawa: malakas - mahina
Itanong: Magkapareho ba ng ibig sabihin ang malakas
at mahina?
4. Kasanayang Pagpapayaman
Hikayatin ang klase na maglaro ng modified Simon
Says.
Halimbawa: tumakbo nang mabilis
Sa halip na sundin ang sinabi mo, ang dapat gawin ng
klase ay ang salungat nito.
Halimbawa: tumakbo nang mabilis - tumakbo nang
mabagal o dahan dahan
IV. Pagtataya
Pagkabitin ng linya ang mga salitang magkasalungat.
1. magaan malinis
2. matanda tamad
3. masipag konti
4. madumi bata
5. marami mabigat
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng pang – uring
magkasalungat.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic:
Predict and Record Outcomes of Experiments and
Chance Games
II. Objectives of the Lesson:
At the end of the learning period 100% of the pupils
with at least 75% proficiency level should be able to:
a. Records results of an experiment/chance games
III. Prerequisite Concepts and Skills:
a. Patterns c. Colors
b. Shapes d. Intuitive concept of chance
Materials:
1-peso coins marbles picture cards
improvised spinner wheel
IV. Instructional Procedures:
A. Posing the problem
The children are playing toss coin. They want to
know how many times that the head and tail appear.
B. Solving the Problem in Different Ways
Let us do the activity below.
You will need a 2 – peso coins. A peso coin has two
sides. One side is Head and the other side the seal of the
Bank.
Toss the coin 20 times. Use the table below to tally the
result.
Tally Sheet
Head
129
Bank seal / Tail
C. Processing the Answers/Solutions
After performing the activity, each group presents
its tally sheet. Use these to discuss their observations.
D. Reinforcing the Concept/Skill
Ask the pupils to do the Activity on picking
marbles. Then, discuss the answers.
E. Summarizing the Lesson
Explain to the class that results of activities may
not have the same chance of happening. There are words
they can use to describe the chance of happening. The
word certain is used to describe that a result will always
happen.
The word impossible is used if there is no chance that a
result will happen.
The phrase most likely is used if a result has the greatest
chance to happen.
The phrase least likely is used if a result has the least
chance to happen.
V. Evaluation
Do the activity.
Pick crayon from the box. Record the color of crayon you
pick using the tally sheet below.
Color of Crayon Tally Total
1. Red
2. Green
3. Blue
4. Yellow
5. Pink
VI. Assignment

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 5

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able to:
Expressive Objectives:
Realize the importance of cleaning the environment
Feel the joy of helping each other
Instructional Objectives:
Oral language: Identify cause and effect relationships
Phonological Awareness: Recognize, distinguish, and
supply words that have the same middle sound
Listening Comprehension: Identify cause and effect
relationships
Vocabulary and Grammar: Use the pronouns his and
hers in sentences

WEEK 5 – DAY 2
I. Objectives:
Identify cause and effects using pictures
Recognize cause and effect relationships
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Cause and Effect
Materials: pictures of causes and effects, cause and
effect template [two boxes beside each other and an
arrow (→) in between the two pictures]
10 mins. III. Presentation
Show pictures of cause and effect relationships from the
text. Post them on the
board. Pictures of:
(causes) (effects)
1. cleaning a dirty barangay 1. clean barangay.
2. Karim and Fely called
their friends 2. Their friends came.
3. The child trips
while cleaning. 3. The child gets wounded.
15 mins. IV. Modeling
130
Do a think-aloud as you match the pictures to show
which one causes the other.
T: In this picture, the children are cleaning up a dirty
barangay. I know that when I clean something, it does
not become messy anymore. This picture shows a clean
barangay. I think that because the children cleaned the
barangay, it is not messy anymore. I will put these
pictures together. This picture (effect #1) comes after
this picture (cause #1). The children cleaned the
barangay (point to the cause #1 picture) so the
barangay became clean and beautiful (point to the effect
#1picture).
T: In this picture, Karim and Fely called their friends
(act out the hand gesture of calling people to come to
you). When you do this action, it means that you are
calling or asking your friends to come to you. I think
that their friends will come closer. I will put these
pictures together.This picture (effect #2) comes after
this picture (cause #2). Karim and Fely called their
friends (point to cause #2 picture) so their friends came
closer (point to the cause #2).
15 min. V. Guided Practice
Give more pictures and post them on the board. Ask
some students to try to explain what is happening in the
picture. Ask help from selected students to identify the
effect of each picture (cause) shown.
T: Let‟s look at the 3 pictures (causes) here in this
column. What do you think will happen?
Match the picture to show what will happen.
Pictures of Causes: Pictures of Effects:
1. Rey is washing his
hands. 1. His hands became clean.
2. Rey‟s bike ran over
a nail. 2. His bike got a flat tire.
3. Rey studied for
the test. 3. He got a high score in the test.
VI. Evaluation
Match the pictures in column A to the pictures in
column B. Showing the cause and effect.
A B
1.
2.
3.
4.
5.
VII. Assignment
Cut pictures showing cause and effect relationship.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan
I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng kanan at kaliwa, at
iba pa.
II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Distansya
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang mga
bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Alam na ba ng iyong mga mag-aaral kung saan ang
kanilang kanan at kaliwa?
Upang lubusang matandaan ng mag-aaral kung alin
ang kaliwa at kanan, ituro at ipaawit ang awiting “I
have two hands”.
Ipataluntun ang kanilang kanan at kaliwang kamay sa
kani-kanilang kwaderno o sa kanilang sagutang papel.
Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbakat ng kanilang
kaliwang kamay sa unang pahina at ang kanilang
kanang kamay sa kabilang pahina.
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Gawain 2
Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga larawan ng iba‟t
ibang hayop na nasa ibaba. Sabihin sa mga bata na
bilugan ang mga hayop na nakaharap sa kanan at
ikahon ang mga hayop na nakaharap sa kaliwa sa kani-
kanilang sagutang papel.
131
3. Kasanayang Pagpapayaman
Ipaawit ang kantang pinamagatang “Kumusta
ka?” Ipakita sa mga mag-aaral ang kilos na akma sa
mga titik ng awitin. Ipasunod sa mga mag-aaral ang
iyong mga kilos habang masaya ninyong inaawit ito.
Kumusta ka?
Kumusta ka?
Halina‟t magsaya
Pumalakpak, pumalakpak
Ituro ang paa
Padyak sa kanan
Padyak sa kaliwa
Umikot nang umikot at humanap ng iba
4. Paglalahat
Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo sa
pagitan ng dalawang bagay.
5. Pagpapahalaga
Tandaan: Mayroong iba‟t ibang direksyon tulad ng
kanan, kaliwa, harapan at likod na magagamit sa
pagtukoy ng kinalalagyan ng mga bagay.

IV. Pagtataya
Isulat ang kinalalagyan ng bagay kung nasa kanan o
nasa kaliwa.
1. (puno) (Halaman) nasaan ang puno?______
2. (bola) (lobo) nasaan ang lobo?_____
3. (mansanas) (orange) nasaan ang orange? _____
4. (araw) (bituin) nasaan ang araw? ______
5. (baso) (tasa) nasaan ang baso? _______
V. Kasunduan
Iguhit ang mga bagay na nasa kanan ng iyong
kwarto at mga bagay na nasa kaliwa nito.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Igalang sa mga batas na pinaiiral
II. Paksang Aralin
Pagiging magalang sa mga batas na pinaiiral
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Awit: “Ako bahagi ng Pamayanan”
2. Paglalahad
May patalastas sa inyong barangggay tungko sa
pagpapatupad ng cuerfew sa mga kabataang nsa edad
17 pababa. Hindi sila maaaring lumabas ng bahay
simula 11:00 ng gabi hanggang 4:30 ng madaling-araw.
Pagnahuli sila ay parurusahan sila ng karampatang
parusa. Maraming mga kabataan ang tutol dito. Pero
ipinatupad pa rin ito.
3. Pagtalakay
Ano ang kautusan ng baranggay?
Ano ang curfew?
Dapat ba itong sundin? Bakit?
Ano ang mangyayari kung hndi ito masusunod?
May maidudulot ba itong mabuti?
Tama bang ito ay ipatupad sa isang lugar?
4. Paglalahat
Ang pagsunod sa mga batas na ipinaiiral ay isang
tamang hakbang na dapat gawin ng sinumang
naninirahan sa isang lugar.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.
IV.Pagtataya
Isulat kung tama o mali.
____1. Huwag sumunod sa mga batas.
____2. Pahalagahan ang mga batas natin.
____3. Pagtawanan lang ang mga sumusunod sa batas.
____4. Ang paglabag sa batas ay may kaukulang
kaparusahan.
____5. Hindi totoo ang mga batas.
V. Kasunduan
Magtala ng 5 batas na ipinatutupad sa iyong
pamayanan. Sabihin kung nasusunod ba ito. Ano ang
kaparusahan sa hindi sumusunod dito?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
132
Thursday February 13, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Arts 6:25 – 7:05

I. Theme:
Printmaking and other media
II. Objectives
The learner will:
1. Define the given ART VOCABULARY.
2. Create a postcard.
3. Write a short note on the postcard they made.
4. Connect art to social studies (different features
of different regions in the Philippines)
5. See that writing is like drawing; and
consequently appreciate writing.

III. Subject Matter:
Mail Art – Post Cards
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Art Vocabulary
Postcard: A kind of mail art, without an envelope.
Postcards have a picture on one side, the front; and
on the back, there is space for the address of the
receiver, a stamp, and a short note.
Modern post cards are not limited to pictures of a
place. Some of them have pictures of food or famous
paintings, or artifacts. Some of them depict scenes
or pictures of local or regional fiestas.
Elements and Principles
1. Lines 2. Shapes 3. Emphasis
Materials
Stiff paper
Index cards, old folders
Cut up brown cardboard boxes will work also.
If using cut up boxes that have a design on one
side, provide clean paper (any kind) so the students
can cover up the picture to write the letter and the
address.
2. Coloring Materials
Crayons
Pencils or Ball pen
Markers or Pentel pen
3. Colored paper, or scrap paper
4. Glue

A. Motivation
Review the lesson on Mail Art. Explain that a
different kind of Mail Art can be seen in postcards.
Explain the similarities and differences between a
letter and a postcard.
Show the postcards, and have the students
identify the emphasis of the postcards. Explain the
different types (particularly the ones that they are
being shown) of images on the postcards.
B. Procedure
1. Do the MOTIVATION (above)
2. Distribute the stiff paper and the 1” x 1”
squares.
3. Tell the students that before they draw the
picture on the front, they can draw or create the
postcard format on the back (They can use marker
or Pentel pen)
4. Explain where the note will go, and where the
address will go, and the location of the stamp.
5. They can then proceed to turn the postcard over
and draw their picture.
IV. Processing, Evaluation
Talk about the letters that were received.
Ask for a few volunteers to read the letter, and
show it to the rest of the class. Point out shapes
and types of lines visible in the mail art. Ask the
student how it feels to receive the letters.
V. Assignment
Make a post card and give it to your friend.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
133
1. Nakababaybay nang tama ng mga salitang
nagsasaad ng salitang kilos na may iba‟t ibang
pangyayari na ginamit sa pangungusap
2. Nakababasa ngtekstona may tatlo hanggang
apat na parirala, salita, at mga pangungusap na
may wastong tono, damdamin atgamit ng bantas

II. Paksang Aralin
A. Tema
Pagkilala sa Salita
1. Pagbasa ngtekston na may tatlo
hanggangapat na parirala, salita, at
mgapangungusapna may wastong tono,
damdaminatgamit ng bantas
2. Pagbaybay nang tama ng mga salitang
nagsasaad ng kilos na may iba‟t ibang kaganapan
na ginamit sa pangungusap.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart, mga larawan
D. Kuwento: “Maging Masipag at Matiyaga”
Ni Minerva C. David
E. Pagpapahalaga: Pagiging masipag at
matiyaga
F. Paksa
Ako at ang Aking pamayanan
III. Pamamaraan

Week 29 – Ikatlong – Araw

1. Balik-aral
Sino ang batang masipag sa ating kuwento?
2. Paglalahad
Ano ang ginawa niya sa kawayan at abaniko?
Pagkatapos nilang kinisin at barnisan, ano ang
sunod nilang ginawa?
(Isusulat ng guro ang sagot ng mga bata)
nagbarnis nagtinda nagkiskis
Ano ang inyong napansin sa mga salitang aking
isinulat sa pisara?
(Magpapakita ang guro ng isang larawan gamit
ang salita sa ibat-ibang aspekto)
1. Naglaro ng bola si Lito kahapon.
2. Naglalaro ng bola si Lito araw-araw.
3. Maglalaro ng bola si Lito bukas ng hapon.
Sa unang pangungusap, ano ang ginawa ni Lito?
Kailan siya naglaro ng bola?
Sa ikalawang pangungusap, ano ang ginagawa ni
Lito? Kailan siya naglalaro ng bola?
Sa ikatlong pangungusap, ano ang gagawin ni
Lito? Kailan siya maglalaro ng bola?
Ano ang napansin ninyo sa bawat salitang
nagsasaad ng kilos?
Ang salitang nagsasad ng kilos ay may katangiang
nagsasabi kung kailan nangyari ito.
(Magbibigay pa ang guro ng iba‟t ibang
halimbawa)
3. Paglalahat
Ano ang tawag natin sa katangian ng kilos na
nagsasabi kung kailan ito nangyari?
4. Pagsasanay
Pangkat 1
Piliin at lagyan ng kahon ang mga salitang
nagsasaad ng kilos sa loob ng abaniko.
nagtratrabaho naglilinis nagtitinda
tungkod baston ulila abaniko uminom
gumagawa umuupo bata
Pangkat 2
Bilugan ang salitang nagsasaad ng kilos sa bawat
pangungusap.
1. Ang magkakapatid ay nangunguha ng kawayan
sa gubat.
2. Si Andres ay palaging nagkikiskis ng kawayan.
3. Nagtitinda sila ng abaniko at tungkod.
4. Pumasok sa paaralan si Andres.
5. Bumili ng tungkod ang mga tao.
IV. Pagtataya
Isulat sa iyong sagutang papel ang tama kung
wasto ang gamit ng salitang kilos at mali kung
hindi.
______1. Nagbasa kami kagabi ng kuwento ni
Lola Sita.
______2. Palaging nagtutulungan ang nanay at
mga anak.
______3. Araw-araw ay naligo sa sapa ang mga
hayop.
______4. Nag-usap sina nanay at tatay kahapon.
______5. Pagdating nila sa ilog, lumalangoy sila
para mapreskuhan.
V. Kasunduan
Buuin ang tsart ayon sa panahunan ng salitang
kilos
134
Salitang -
ugat
Ginagawa
na
Ginagawa
pa
Gagawin
pa lamang
Dasal
Luto
Tulog
Igib

5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Aking Pamayanan - Pagpapaganda
ng Ating Pamayanan (Pagtatanim at pag-aalaga ng
bulaklak, halaman, paglinis ng mga ilog at iba pang
pinagkukuhaan ng tubig)
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nailalarawan ang lakas o hina sa
pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o naglalahad
ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasalungat batay sa larawan o salitang ibinigay ng
guro
Week 35 – Ikatlong – Araw

LAYUNIN: Nailalarawan ang magandang
pamayanan
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: lapis o mga pangkulay,
papel, larawan ng pamayanan na: may maraming
puno, bulaklak, halaman; may malinis na ilog at iba
pang pinagkukuhaan ng tubig
III. Pamamaraan
A. Pagganyak
Awit: Ako bahagi ng Pamayanan
B. Balik – aral
Ano ang ibig sabihin ng salitang
magkasalungat?
Magbigay nga kayo ng halimbawa ng salitang
magkasalungat.
C. Pagwawasto ng kasuduan
1. Tunguhin
Sabihin: Maganda ba ang pamayanan nina
Inggolok? Ngayong araw, susubukan nating
ilarawan ang isang magandang pamayanan.
2. Kasanayang Pagpapayaman
a. Magpakita ng larawan ng isang
pamayanan na may maraming puno, bulaklak,
halaman, at may malinis na pinagkukuhaan ng
tubig.
b. Ilarawan ang pamayanan.
3. Kasanayang Pagkabisa
Gumuhit ng isang pamayanan na nais mong
tirahan.
IV. Pagtataya
Iguhit ang masayang mukha kung naglalarawan
ng magandang pamayanan at x kung hindi.
_____1. Ang lugar ay maraming puno at halaman.
_____2. Kapaligiran na puro mga basura sa kalye.
_____3. Ang mga magkakapitabahay ay tulong –
tulong sa paglilinis ng paligid.
_____4. Ang mga bundok ay kalbo na.
_____5. Ang mga tao sa pamayanan ay
nagmamahalan.
V. Kasunduan
Iguhit ang iyong pamayanan. At sumulat ng
paglalarawan dito.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Topic:
Predict and Record Outcomes of Experiments and
Chance Games
II. Objectives of the Lesson: 135
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 75% proficiency level should be
able to:
a. Predicts results of an experiment
b. Describes the likelihood of results of experiments
III. Prerequisite Concepts and Skills:
a. Patterns c. Colors
b. Shapes d. Intuitive concept of chance

Materials:
1-peso coins marbles picture cards
improvised spinner wheel
IV. Instructional Procedures:
A. Posing the problem
Ask the pupils to do the Activity on picking of
colors. Then, discuss the answers. (It is alright if
the pupils‟ predictions are not the expected answer
at this point. Just remember to go back to it after
doing the activity and relate the result by
comparing it to the number of colors in the bag. In
the bag, the number of blue colors is greater than
the number of red colors which is also greater than
the number of yellow color.
B. Solving the Problem in Different Ways
Record the result using the tally marks.
C. Processing the Answers/Solutions
After performing the activity, each group presents
its tally sheet. Use these to discuss their
observations.
Results may be different from this. If your
class can handle big numbers, it is best to combine
the results of all groups.
You may introduce the term most likely. Say:
The arrow is most likely to point to green because it
has the biggest part on the wheel. The result of the
activity confirms this. It has the highest number of
tally marks.
You may introduce the term least likely. Say:
The arrow is least likely to point to red because it
has the smallest part on the wheel. The result of the
activity confirms this. It has the least number of
tally marks.
V. Evaluation
Prepare a box with different fruits inside. Let the
pupil predict how many fruits are there for each
kind? Record the result in the table below.
Fruits Prediction no. Actual number
1. apple
2. chico
3. oranges
4. cherry
5. banana
VI. Assignment
Do the following activity at home. Record your
result.
Things needed. You will need 2 one peso coins. Toss
the coins 15 times. Use the table below to tally your
result.
Possible combination Tally
Head and head
Tail and tail
Head and tail

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 5

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
Realize the importance of cleaning the environment
Feel the joy of helping each other
Instructional Objectives:
Oral language: Identify cause and effect
relationships
Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that have the same middle sound
Listening Comprehension: Identify cause and effect
relationships
Vocabulary and Grammar: Use the pronouns his
and hers in sentences 136
WEEK 5 – DAY 3

I. Objective:
Identify effects using pictures
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: effects
Materials: activity sheets, picture cards
20 min. IV. Independent Practice
Divide the students into smaller groups. Give
each group a set of pictures. Let the children match
the pictures to show cause and effect relationships.
Her stomach hurt.
Nina ate too much.
She stayed at home.
Nina got sick.
She got well.
Nina drank medicine.
20 min. V. Post-Assessment
Give each student an activity sheet. Let them
match the effect to the cause by cutting the pictures
and pasting them in the correct box.
1. Enteng forgot to turn off the faucet.→ The
water in the pail overflowed.
2. Enteng accidentally nudged the glass. → The
glass fell and broke.
3. Enteng forgot to water the plants. → The plants
died.
VI. Evaluation
Connect the pictures of cause to its effect.
1.
2.
3.
4.
5.
VII. Assignment
Draw the effects of the following cause.
1. Ruben did not do his homework.
2. Ana did not water the plants.
3. You did not obey you parent.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng likod at
harapan, at iba pa.

II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng
Distansya
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang
mga bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Alam na ba ng iyong mga mag-aaral kung saan
ang kanilang likod at harapan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipasuri sa mga mga-aaral ang larawan. Itanong:
Ano-ano ang mga bagay na nasa harapan ng bata?
Tukuyin ang mga ito. Ano-ano naman ang mga
bagay na makikita sa kanyang likuran. Tukuyin
ang mga bagay na ito.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Hikayatin ang mga mag-aaral na maglaro.
Gabayan ang mga mag-aaral na bumuo ng
dalawang pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng
kinatawan. Piringan ang mata ng kinatawan ng
bawat pangkat.
137
Ipaliwanag ang laro sa mga mag-aaral. Layunin ng
laro na makuha ng bawat nakapiring na kinatawan
ng pangkat ang panyo na iyong inilagay sa isang
bahagi ng inyong silid aralan. Ang mga natitirang
kasapi ang magbibigay ng direksyon--- kanan,
kaliwa, harap at likod--- upang mapuntahan ng
kinatawan ang kinalalagyan ng panyo. Ang
grupong kinabibilangan ng kinatawan na
pinakamabilis na makakakuha ng panyo ang siyang
panalo.
4. Paglalahat
Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo
sa pagitan ng dalawang bagay.
5. Pagpapahalaga
Tandaan: Mayroong iba‟t ibang direksyon tulad
ng kanan, kaliwa, harapan at likod na magagamit
sa pagtukoy ng kinalalagyan ng mga bagay.
IV. Pagtataya
Isulat ang direksyong ng bagay na tinutukoy.
Harap o likod
1. (bata sa harap ng puno) nasaan ang bata? ____
2. (tsinelas sa likod ng pinto) nasaan ang tsinelas?
3. (kalabaw sa harap ng kamalig) nasaan ang
kamalig?______
4. (bola sa likod ng drum) nasaan ang bola? _____
5. (manika sa harap ng kama) nasaan ang manika?
V. Kasunduan
Gumupit ng mga bagay na nagpapakita ng
posisyong harap at likod.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Nagmamahal at gumagalang sa Diyos, sa mga
nakatataas at sa kapwa
II. Paksang Aralin
Pagmamahal at paggalang sa Diyos, sa mga
nakatataas at sa kapwa
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Tula: Ang po at opo
Tungkol saan tula?
2. Paglalahad
Sitwasyon:
Ang mag-anak nila Rosa ay may takot sa Diyos.
Ang kanilang mga ginagawa ay lagi nilang
inihihingi ng patnubay sa Diyos. Naipakikita nila
ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng
paggalang sa kanilang kapwa. Lagi nilang
pinsasalamatan ang Diyos sa kanilang pang-araw-
araw na mga gawain.
3. Pagtalakay
Ano ang masasabi ninyo sa mag-anak?
Tama ba ang ginawa niya? Bakit?
Paano nila naipakikita ang paggalang at
pagmamahal sa Diyos?
Kung ikaw ang tauhan sa kwento, gagawin mo rin
ba ang ginawa niya? Bakit?
4. Paglalahat
Ang pagmamahal sa Diyos ay maaaaring ipakita
sa iba‟t ibang pamamaraan. Dapat nating igalang
ang paniniwala ang ibang mga tao.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan
IV. Pagtataya
Ano ang ginagawa mo upang ipakita ang
paggalang at pagmamahal sa Diyos?
V. Kasunduan
Magtala ng mga paraan ng pagpapakita ng
paggalang at pagmamahal sa Diyos.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
138
Friday February 14, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Physical Edycation 6:25 – 7:05

I. Theme
Games for fitness and fun

II. Objectives:
- Identify the use of signages
-Use signages correctly
-Identify the meaning of signages

III. Subject Matter:
Following Directions
Number of sessions: 2 Day 1
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: signs, colors, symbols

IV. Procedure:
A. Motivation
1. Do the preliminaries.
2. Prepare signages that are familiar to the pupils.
3. Present the signages and ask the pupils why they
need to know these signages.
4. Ask the class where these signages are usually
found.
5. Discuss the importance of signages after they
identify where these are usually found.
6. Say: You are correct when you say that following
directions help in preventing untoward incidents, in
organizing things and in keeping peace and order.

V. Evaluation
Let them do worksheet 25.
Worksheet 25: Tell Me What
Directions: Let the pupils give the meaning of the
following signs.
1. Color
STOP WARNING GO
2. Arrow
3, Symbol

VI. Assignment
Cut different pictures of signages.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakagagamit ng tamang salita na nagsasaad
ng kilos gamit ang iba’t ibang pangyayari sa
pagkukuwento ng sariling karanasan
2. Nakikilala ang mga damdaminng tauhan
ayon sa kanilang kilos o sinasabi

II. Paksang Aralin
A. Tema
1. Pag-unawa sa Binasa
- Pagkilala ngdamdaminng tauhan ayon sa
kanilang kilos o sinasabi.
2. Paggamit ng tamang salita na nagsasaad
ng kilos gamit ang iba‟t ibang kaganapan sa
pagkukuwento ng sariling karanasan
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart, mga larawan
D. Kuwento: “Maging Masipag at Matiyaga”
Ni Minerva C. David
E. Pagpapahalaga: Pagiging masipag at
matiyaga
F. Paksa
Ako at ang Aking pamayanan

III. Pamamaraan

Week 29 – Ika – apat na Araw

1. Balik-aral
Balikan natin ang kuwento noong unang
araw. Sino ang makapagsasalaysay ng kuwentong
iyon?
139
2. Paglalahad
a. (Magpakita ng mga larawan. Hayaang
bumuo ng pangungusap ang mga bata)
Tumawag ng isang bata at ipasulat ito sa pisara
Ano ang ginagawa ng mga tao sa simbahan?
(Ang mga tao ay nagdarasal.)
Ano ang napansin ninyo sa unahan ng
pangungusap at sa hulihan nito?
3. Paglalahat
Ano ang dapat gawin sa unang letra ng mga
pangungusap? Sa hulihan naman, anong bantas
ang dapat gamitin kapag nagsasalaysay? Kapag
nagtatanong?

IV. Pagtaya
Salungguhitan ang salitang nagsasaad ng kilos sa
bawat pangungusap.
1. Nagwawalis ng sahig si Edna.
2. Ang tatay ay nag-iigib ng tubig.
3. Malalim ang baha kaya siya ay naglakad.
4. Masarap maligo sa ulan.
5. Maayos at malinis siyang sumulat ng pangalan.

V. Kasunduan
Ano ang kilos na ipinakikita ng mga nasa larawan?


5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Aking Pamayanan - Pagpapaganda
ng Ating Pamayanan (Pagtatanim at pag-aalaga ng
bulaklak, halaman, paglinis ng mga ilog at iba pang
pinagkukuhaan ng tubig)

II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nailalarawan ang lakas o hina sa
pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o naglalahad
ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasalungat batay sa larawan o salitang ibinigay ng
guro
Week 35 – Ika – apat na Araw

LAYUNIN: Nakapagbibigay ng mga paraan kung
paano magkaroon ng isang magandang pamayanan
na may maraming puno at halaman, may malinis na
ilog at iba pang pinagkukuhaan ng tubig
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: papel, lapis, at pangkulay

III. Pamamaraan
A. Pagganayak
Magpakita ng larawan ng 2 pamayanan. Isang
maganda at isang magulo.
Ano ang napapansin ninyo sa mga larawan?
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, pag-uusapan natin
ang mga paraan upang mapaganda ang ating
pamayanan.
2. Kasanayang Pagpapayaman
Pangunahan ang talakayan sa tanong na: Ano
ang inyong maaaring gawin upang maging
maganda ang inyong pamayanan?
3. Kasanayang Pagkabisa
a. Ipagawa ito nang pangkatan.
b. Isadula ang mga paraan kung paano
magkakaroon ng isang magandang pamayanan.
4. Pagsasanay
Ipaguhit sa mga mag-aaral ang isang paraan upang
maging maganda ang pamayanan.

IV. Pagtataya
Bilugan ang larawang nagpapakita ng
pagpapaganda ng kapaligiran at lagyan ng x kung
hindi.
1. larawan ng nagtatanim ng puno
2. larawan ng nagkakalat
3. larawan ng nag – aayos ng hardin
4. larawan ng nagtatapon ng dumi sa ilog140
5. larawan ng nangingisda ng tama

V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng wastong
pangangalaga ng kapaligiran.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Learning Objectives:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 80% proficiency level should be
able to:
C-Measure mass using standard units of
measurement
P-Manipulate materials for measuring mass with
accuracy
A-Demonstrate care in handling materials

II. Learning Content
Skill: Measuring mass using standard units of
measurement
Reference: Curriculum Guide in K – 12
Materials: weighing scale, real objects which can be
weighed unto 1 kilogram
Value: Carefulness

III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
a. Measure objects in the room using:
handspan – for desk, tables, blackboards
floor – foot step
window – ruler
book - pencil
b. Let the pupils tell the obtained
measurement.
2. Review
Use heavier or lighter
a. hollow block and ruler
b. towel and cotton
c. book and pencil
d. watermelon and apple
e. eraser and chalk
3. Motivation
Ask the pupil if they have any experience going to
market with their mother. Then ask what the
vendor uses when mother buys fruits or meat.
B. Developmental Activities
Presentation
1. Show two object to the class (one light and one
heavy). Show a real working weighing scale.
2. Let a pupil put one object on the weighing scale.
Tell the class how the scale works. Say : These
objects weigh 1 kilogram (pointing to the number in
the weighing scale)
3. Show how to measure or weigh things like
bananas, vegetables, etc. and tell the weight in
kilograms.
4. Call on pupil to practice weighing their things
(books, pencils, crayola, notebook, etc.) in scale and
read how many kilograms there are.
5. Generalization
a. If you were to buy something that is sold by
weight, how do you like it to be measure, by non-
standard unit or by the weighing scale? Why?
b. The weighing scale is better because it gives the
correct weight.
c. Show how to write kilograms in short form on
the blackboard. (kgs.) Let pupils read the
abbreviation (kgs.)
C. Application
How many kilograms?
1. 2.


3 kgs. 1 kgs.
3. 4.


5 kgs. 2 kgs.
5.
1414 kgs.

IV. Evaluation
Write how many kilograms are there?
1. 2.


1 kgs. 3 kgs.
3. 4.


5 kgs. 7 kgs.
5.


4 kgs.


V. Assignment
Ask your mother how many kilograms of rice does
she buy for a week. Write it in your notebook.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 5

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
Realize the importance of cleaning the environment
Feel the joy of helping each other
Instructional Objectives:
Oral language: Identify cause and effect
relationships
Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that have the same middle sound
Listening Comprehension: Identify cause and effect
relationships
Vocabulary and Grammar: Use the pronouns his
and hers in sentences

WEEK 5 – DAY 4
I. Objectives:
Use the pronouns his and hers in sentences
Recognize, distinguish, and supply words that
have the same middle sound

II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Pronouns his and hers
pictures of things (dustpan, broom, pail, rag, sack),
vocabulary strips for the pictures

10 min. III. Presentation
Show pictures of things used for cleaning. Post
them on the board.
*dustpan, broom, pail, rag, sack*
Activity for Phonological Awareness:
T: This is a rag. This is a sack. I want you to listen
how I say these words: r-ag, s-a-ck. What sound do
you hear that is the same in the two words? You
hear the sound /a/. You hear the sound /a/ in the
middle of the word rag. You also hear the sound /a/
in the middle of the word sack. I will say some more
words (with pictures), and I want you to listen very
well. If you think the word that I say has the same
middle sound /a/ with rag and sack, I want you to
stand up straight. If I say a word that does not
have the same middle sound /a/, I want you to sit
down.
Examples: cat, lip, net, nap, horse, pan, car, jump,
jam, pack (See Appx. C6 for more examples)

10 min. IV. Modeling
Use the pronouns his and hers to refer to the
owner of the things.
Q: Whose dustpan is this?
A: This dustpan is Narim‟s.
This dustpan is his. 142
We use his when the owner is a boy.
We use hers when the owner is a girl. Now, let‟s try
the others.

10 min. V. Guided Practice
Let the children answer the question “Whose
____ is this?” for the other things used for cleaning
Q: Whose broomstick * is this?
A: This broomstick is Wally‟s.
This broomstick is his.
*pail, rag, sack

5min.
VII. Evaluation
Fill in the blank using the pronoun his or hers.
1. This is Aida‟s pencil. This pencil is _____.
2. The bag is for Robin. It is ____ bag.
3. Mother bake a cake. This cake is _____.
4. This car is Albert. This car is _____.
5. This make – up is Ana‟s. This make – up is __.

5 min.VII. Home Work
Ask each student to bring something that they
own for the next day.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng kanan, kaliwa,
likod at harapan, at iba pa.
Nakagagawa ng mapa

II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng
Distansya
Ang Aking nagawang Mapa
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang
mga bagay na nagpapakita ng distansya

III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Ano ang mapa? Paano ipinakikita ang
distansya at lokasyon ng mapa?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Pangkatin ang mga mag-aaral. Buuin ang
bawat pangkat ng tig-limang kasapi. Sabihin sa
mga mag-aaral:
Habang nakaupo, ilatag ang mga gamit tulad ng
isang lapis, isang aklat, isang pangkulay at isang
pirasong papel sa mesa o sahig.
Tumayo kayo at pagmasdang mabuti ang mga
bagay na inyong inilatag sa mesa o sahig. Ano ang
inyong nakikita?
Pag-aralan ang kinalalagyan ng bawat bagay.
Subukang ilarawan sa isang papel ang iyong
napagmasdan at napag-aralang kinalalagyan ng
mga bagay habang kayo ay nakatayo. Sa halip na
iguhit ang eksaktong anyo ng mga bagay, gumamit
ng iba‟t ibang hugis na kakatawan sa mga ito.
Ipasuri sa mga mga-aaral ang halimbawa sa ibaba:
Pagkatapos maiguhit ng bawat grupo ang kanilang
mapa, sabihin ang mga sumusunod:
Ang inyong iginuhit ay isang halimbawa ng
mapa. Itanong sa mga bata:
Sa inyong mapa alin ang mga bagay na
magkakalapit? Alin naman ang mga magkakalayo?
Ano ang napapansin ninyo sa itsura ng inyong
mapa?
3. Kasanayang Pagpapayaman
Gamit ang ilustrasyon sa itaas maari mong
gayahin ito sa isang malaking cartolina o manila
paper o di kaya ay iguhit sa pisara, ipaliwanag sa
mga mag-aaral kung ano ang pananda.
Ang maliit na kahon na nasa kanan ng mapa na
naglalaman ng hugis na kumakatawan sa papel,
lapis, aklat at pangkulay ay tinatawag na
pananda.
Balikan ang nagawang mapa ng mga bata sa
gawain 1. Sabihin sa mga bata na subukin nilang
gumawa ng pananda sa kanilang mapa.
4. Paglalahat
143
Ang mapa ay isang larawang kumakatawan sa
kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ipinapakita
nito ang anyo ng bagay o lugar kung titingnan ito
mula sa itaas.
Ang pananda ang nagsasabi kung ano ang
kinakatawang bagay o lugar ng bawat hugis o
kulay na ginamit sa mapa.
5. Pagpapahalaga
Tandaan:
Magagamit mo ang mapa sa paghahanap ng
kinalalagyan ng isang bagay o lugar. Makikita mo
rin dito ang anyo ng bagay o lugar at kung alin ang
mga bagay na magkakalapit o magkakalayo.
IV. Pagtataya
Gamit ang mga panandang napag – aralan.
Gumawa ng payak na mapa ng ating silid – aralan.
V. Kasunduan
Igawa ng payak na mapa ang mga bagay na
makikita sa loob ng inyong tahanan.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Irespeto ang mga paniniwalang panrelihiyon ng
ibang tao.

II. Paksang Aralin
Pagrespeto sa mga paniniwalang panrelihiyon ng
ibang tao
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Ipakita ang larawan ng iba‟t ibang relihiyon.
Ipasuri ang larawan.
2. Paglalahad
Tuwing araw ng Linggo ay masayang nagsisimba
ang mag-anak nila Lisa. Sa labas ng simbahan ay
may nakita siyangisang bata. Ayaw nitong
pumasok ng simbahan. Sinabi niyang iba ang
kanyang relihiyon at paniniwala. Iginalang ito ni
Lisa. Naging magkaibigan ang dalawa simula
noon.
3. Pagtalakay
Ano ang ginagawa ng mag-anak nila Liasa tuwing
lingo?
Sino ang nakita niya sa labas ng simbahan?
Bakit ayaw pumasok ng bata sa simbahan?
Ano ang ginawa ni Lisa ng malamang iba nag
relihiyon ng bata sa kanya?
Dapat bang tularan si Lisa? Bakit?
4. Paglalahat
Ang bawat tao ay may kanya kanyang relihiyong
pinaniniwalaan. Dapat itong igalang ng sinuman
upang hindi magkaroon ng pagkakagulo sa
relihiyon.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.
IV. Pagtataya
Bilugan ang larawang nagpapakita ng
pagrespeto sa paniniwala sa ibang relihiyon.


V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng
pagrespeto sa relihiyon ng iba.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
144
Monday February 17, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Texture
II. Objectives
The learner :
Hears when two or more musical lines occur at the
same time in the listening examples.
Responds to the varying textures with appropriate
movements.
Uses visual images to demonstrate awareness of
musical texture.
III. Subject Matter
TEXTURE- Thickness and thinness of the sound of
music
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Pre – Assessment /Prior knowledge
a. CONCEPT MAP

B. PROCEDURE (Day 1)
1. CLASS ENCOUNTER
Start the class with a Q & A greeting.
Greet individual students with their name in the
greeting.
Sing different SO-MI questions to the pupils who
were NOT CALLED last meeting, and encourage
the pupils to improvise their SO-MI answers to
your SO-MI questions.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON
Review the song “Are you Sleeping, Brother John?”
Ask the children to choose actions to make the
performance more interesting.
3. APPLICATION
Have the class sing the song again as one group but
tell them that you will be doing something
different.
Divide the class into two groups. Tell them that the
second and third group will start the song at
different times and to watch the teacher for the
signal to start. Tell them that they will sing this
song in a different way.
Ask the class to pay special attention to the sound
of the song when the second group joined the
singing. Did they hear the sound as different from
the song when it was sung by one group? What
happened with the addition of each musical line by
the second group? Did the sound become Thick?
Discuss the concept of the element of texture and
have them differentiate the words THICK and
THIN.
Guide them in imagining a HUGE sandwich where
each musical line added is like an additional
topping/filling in the sandwich. The more LINES-
the more filling, the THICKER the
sandwich/SOUND. The lesser the LINES, the
THINNER the sandwich/SOUND.
Divide the class into 2 groups and ask them to do to
sing the song with movements as two groups,
starting at different times with your signal.
Inform the class, that when one song is sung by two
or more groups starting at different times according
to a definite order or place in the song, musicians
call this ROUND singing.
Challenge the class to do the same song in 3 or 4
groups. Give each group enough time to practice
before doing the challenge.
4. SYNTHESIS
Ask the children:
1. Did you enjoy the activity?
2. How did you find singing in a ROUND with the
other groups? Why?
IV. Evaluation
Proceed to end the class with the Goodbye song
and invite them to TOUCH their HEADS again
when singing a HIGH sound and to touch their
WAISTS when singing a LOW sound (as a review
of the last LESSON).
V. Assignment
How did you find singing in a ROUND with the
other groups? Why?
5
4
145
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
Nakasusulat ng simpleng pangungusap,
parirala, talata, at kuwento na may tamang
bantas, gamit ng malaking letra, at wastong
pagsulat ng talata

II. Paksang Aralin
A. Tema
Pagsulat
Pagsulat ng simplengpangungusap, parirala,
talata, at kuwento na may tamang bantas, gamit
ng malaking letra, at wastong pagsulat ng talata.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart, mga larawan
D. Kuwento: “Maging Masipag at Matiyaga”
Ni Minerva C. David
E. Pagpapahalaga: Pagiging masipag at
matiyaga
F. Paksa
Ako at ang Aking pamayanan
III. Pamamaraan

Week 29 – Ikalimang – Araw

Ipakita ang larawan

A. Siya ang aking kaibigan, wala siyang
pangalan.
Ano kaya ang ipapangalan natin sa kanya.
Magbigay nga kayo ng pangalan.
Ano ang ginagawa ni Ana?
Anong pagkain ang kanyang kinakain? Ilarawan
ito.
Ana ay ang aking kaibigan. Kumakain siya ng
tanghalian.
Mahilig siyang kumain ng masustansiyang
pagkain.
Ano ang inyong napansin sa aking pagsulat ng
unang pangungusap? sa ikalawa? sa ikatlo?
Anong bantas ang aking ginamit?
(Ipaliliwanag ng guro ang ibig sabihin ng talata)
Anong tawag natin sa mga pangungusap na may
iisang diwa na pinagsama-sama?
B. Malayang pagsasanay
a. Pangkatin sa apat ang mga bata. Bigyan ang
bawat pangkat ng larawan at sagutan ang mga
tanong na nasa „activity card‟ upang makabuo ng
talata.
Ano ang kulay ng mansanas?
Ano ang lasa nito?
Masustansiya ba ito?
ilan ang pamaypay?
Saan kaya ito binili?
Kailan mo ito ginagamit?
Ano ang ginagawa ng batang si Ben?
Anong masasabi mo sa kanyang pag-
iyak?
Bakit kaya siya umiyak?
Ano ang ginagawa ng bata?
Ano ang ginagamit niya sa pagsesepilyo
ng ngipin?
Bakit kailangang magsepilyo ng ngipin?
IV.Pagtataya
Iwasto Mo Ako!
Isulat nang wasto ang mga pangungusap.
1. ang bata ay nagbubunot ng damo
2. si ben ay kumakain ng langka
3. lumilipad ang ibon sa parang
4. malalaki ang isdang lumalangoy sa dagat
5. umiinom ng gatas si rosa
V. Kasuduan
Sumulat ng isang talata tungkol sa larawan sa
tulong ng pagsagot sa mga tanong.
Ano ang pambansang prutas? Ano ang
kulay ng hilaw na mangga?
Ano ang lasa nito?
5
4
3
146
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Aking Pamayanan - Pagpapaganda
ng Ating Pamayanan (Pagtatanim at pag-aalaga ng
bulaklak, halaman, paglinis ng mga ilog at iba pang
pinagkukuhaan ng tubig)
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nailalarawan ang lakas o hina sa
pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o naglalahad
ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasalungat batay sa larawan o salitang ibinigay ng
guro
Week 35 – Ikalimang – Araw

LAYUNIN: Naibabahagi sa klase ang iginuhit
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: ang mga iginuhit noong
ikaapat na araw
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Magsagawa ng isang gallery walk na
nagtatampok ng mga iginuhit ng mga bata nang
nagdaang araw.
- Ano ang nakikita ninyo sa mga iginuhit ng inyong
kamag – aral?
2. Kasanayang Pagpapayaman
a. Magpakita ng larawan ng isang
pamayanan na may maraming puno, bulaklak,
halaman, at may malinis na pinagkukuhaan ng
tubig.
b. Ilarawan ang pamayanan.
IV. Pagtataya
1. Iguhit ang paligid ng paaralan.
2 – 4. Hayaang ibahagi ng klase ang kanilang
natutunan sa pamamagitan ng pagbuo ng
pangungusap na “Upang maging maganda ang
ating pamayanan, kailangan natin mag_______.”
V. Kasunduan
Gumuhit ng isang pamayanan na nais mong
tirahan.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Learning Objectives:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 80% proficiency level should be
able to:
C-Measure mass using standard units of
measurement
P-Manipulate materials for measuring mass with
accuracy
A-Demonstrate care in handling materials
II. Learning Content
Skill: Measuring mass using standard units of
measurement
Reference: BEC PELC III C.1.1
Materials: weighing scale, real objects which can be
weighed unto 1 kilogram
Value: Carefulness

III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
a. Measure objects in the room using:
handspan – for desk, tables, blackboards
floor – foot step
window – ruler
book - pencil
b. Let the pupils tell the obtained
measurement.
2. Review
How do we measure the mass of an object?
3. Motivation 147
Sing : Big and small
B. Developmental Activities
Presentation
1. Show two object to the class (one light and one
heavy). Show a real working weighing scale.
2. Let a pupil put one object on the weighing scale.
Tell the class how the scale works. Say : These
objects weigh 1 kilogram (pointing to the number in
the weighing scale)
3. Show how to measure or weigh things like
bananas, vegetables, etc. and tell the weigh in
kilograms.
4. Call on pupil to practice weighing their things
(books, pencils, crayola, notebook, etc.) in scale and
read how many kilograms there are.
5. Generalization
a. If you were to buy something that is sold by
weight, how do you like it to be measure, by non-
standard unit or by the weighing scale? Why?
b. The weighing scale is better because it gives the
correct weight.
c. Show how to write kilograms in short form on
the blackboard. (kgs.) Let pupils read the
abbreviation (kgs.)
C. Application
How many kilograms? Look at the table.
Objects Kilograms (kgs.)
1. pork 5 kgs.
2. fruits 10 kgs.
3. rice 25 kgs.
4. chicken 8 kgs.
5. spaghetti 4 kgs.
How many kilograms is the pork? Fruit? Rice?
Chickens? Spaghetti?
Who have the heavier kilograms?
Which objects has the lightest kilograms?
IV. Evaluation
Look at the table. Answer the questions
below. Write your answer on the blank.
Name of pupils Weight
Mark 28 kgs.
Miguel 30 kgs.
Celia 19kgs.
Vilma 22 kgs.
Anton 25kgs.
1. How many kilograms is Celia? ________
2. How many kilograms is Miguel? ________
3. Who is the heaviest? __________
4. Who is the lightest? ___________
5. Who is heavier, Vilma or Celia? ___________
V. Assignment
Make a list of the objects that you bought in
kilograms.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 5

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
Realize the importance of cleaning the environment
Feel the joy of helping each other
Instructional Objectives:
Oral language: Identify cause and effect
relationships
Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that have the same middle sound
Listening Comprehension: Identify cause and effect
relationships
Vocabulary and Grammar: Use the pronouns his
and hers in sentences

WEEK 5 – DAY 5

I. Objectives:
Use the pronouns his and hers in sentences
Tell about self and others
II. Subject Matter and Materials
Different objects from the house or school
bottle (for the spin the bottle game) 148
5 min. III. Modeling
Ask a student to lend you his or her homework (a
thing brought from home). Share about what the
student owns by using the pronouns his or hers.
Q: Whose toy is this?
A: This toy is hers.
10 min. IV. Guided Practice
Call students who would like to try out the
sentences. Call a pair – each one would tell about
what the other owns. Teacher would ask the
question and each student in the pair will answer.
Q: Whose bag is this?
A: This bag is Nico‟s.
A: This bag is his.
25 min.V. Post Assessment/Evaluation Activity
Explain the rules of the activity. This activity will
make the students use the pronouns “his” and “hers”
to tell about who owns which.
1. Divide the children into small groups. Call each
group one at a time.
*The other groups who are still waiting for their
turn will draw something that they own.
2. Each small group should form a small circle.
3. Ask each child to hold the object they brought to
school.
4. Explain the mechanics of the activity.
5. Place the spinner/pointer in the middle of the
circle.
6. Spin the spinner/pointer to assign roles in the
activity.
head - show what he or she owns
tail - answer teacher‟s question
T: Whose ____________ is that?
A: That ______________ is his/hers.
VI. Assignment
Write sentences using the pronoun his and hers.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45
I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng kanan, kaliwa,
likod at harapan, at iba pa.
Nakagagawa ng mapa
II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng
Distansya
Ang Aking nagawang Mapa
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang
mga bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Ano ang mapa? Paano ipinakikita ang
distansya at lokasyon ng mapa?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipalarawan sa mga mag-aaral ang kanilang
paaralan. Itanong kung anong bahagi ang paborito
nila? Ipaguhit ito sa isang buong papel.
Itanong sa mga bata ang mga sumusunod:
1. Anu-ano ang mga malalapit sa iyong silid-
aralan?
2. Anu-ano ang mga malalayo sa iyong silid-aralan?
3. Kasanayang Pagpapayaman
Ipakita ang mapa ng loob ng isang bahay kagaya
ng nasa ibaba. Ipasuri ito sa mga mag-aaral.

Itanong sa mga mag-aaral: Ano-ano ang iyong
nakikita?
Ipaguhit sa bawat mag-aaral ang mapa ng loob ng
kanilang bahay. Paalalahanan ang mga mag-aaral
na lagyan nila ng pananda ang kanilang mapa.
4. Paglalahat
Ang mapa ay isang larawang kumakatawan sa
kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ipinapakita
nito ang anyo ng bagay o lugar kung titingnan ito
mula sa itaas.
Ang pananda ang nagsasabi kung ano ang
kinakatawang bagay o lugar ng bawat hugis o
kulay na ginamit sa mapa.
5. Pagpapahalaga
Tandaan: 149
Magagamit mo ang mapa sa paghahanap ng
kinalalagyan ng isang bagay o lugar. Makikita mo
rin dito ang anyo ng bagay o lugar at kung alin ang
mga bagay na magkakalapit o magkakalayo.

IV. Pagtataya
Igawa ng payak na mapa ang mga lugar sa
paaralan.

V. Kasunduan
Iguhit sa isang buong papelang paborito mong
bahagi ng inyong bahay. Tiyaking maipakikita ng
mga sumusunod:
1. ang hugis ng bahagi ng bahay na paborito
2. ang pinto o bintana (kung mayroon)
3. mga kagamitang matatagpuan dito
4. iba pang mga detalye

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Gumagalang sa mga lugar dalanginan.

II. Paksang Aralin
Paggalang sa mga lugar dalanginan
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang

III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Ipakita ang larawan ng isang simbahan?
Ipasuri ang larawan.
2. Paglalahad
Sitwasyon:
Isang araw ng linggo habang ang mag-anak ay
nasa loob ng simbahan. Nakita nila ang mga
paalala kung anu-ano ang mga dapat at hindi
dapat gawin habang nasa loob ng simbahan. May
mga tao ka pa ring nakikita na hindi sumusunod sa
mga paalalang ito.
3. Pagtalakay
Ano ang gagawin mo sa mga paalalang ito?
Bakit dapat itong sundin?
Paano mo sasabihin sa mga tao na dapat silang
sumunod sa mga paalalang ito?
Ano ang kahalagahan ng pagsunod sa mga
babalang ito sa loob ng simbahan?
4. Paglalahat
Sundin ang bawat babala sa loob ng simbahan
dapat ang lugar na ito ang tahanan ng Diyos.
Dapat itong iagalang at irespeto ng lahat ng tao na
pumapasok dito.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.

IV. Pagtataya
Isulat kung Tama o Mali.
_____ 1. Mag – ingay sa pook dalanginan.
_____2. Huwag magkakalat sa loob ng simbahan.
_____3. Makinig ng mabuti kapag nagmimisa.
_____4. Huwag sulatan ang nga upuan ng
simbahan.
_____5. Ipasok ang mga maduduming bagay sa
pook – dalanginan.

V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng paggalang
sa mga pook dalanginan ng bansa.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00

150
Tuesday February 18, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05
I. Theme
Texture
II. Objectives
The learner :
Hears when two or more musical lines occur at
the same time in the listening examples.
Responds to the varying textures with appropriate
movements.
Uses visual images to demonstrate awareness of
musical texture.
III. Subject Matter
TEXTURE- Thickness and thinness of the sound
of music
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Pre – Assessment /Prior knowledge
a. CONCEPT MAP

B. PROCEDURE (Day 1)
1. CLASS ENCOUNTER
Start the class with a Q & A greeting.
Greet individual students with their name in the
greeting.
Sing different questions to the pupils who were
NOT CALLED last meeting in SO-MI, and
encourage the pupils to improvise their SO-MI
answers to your questions.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON
Recall the lesson on TEXTURE.
Show them the OSTINATO you have made and
have the pupils try it out with their chosen body
movements.
Divide the class into 2 big groups and have the 1st
group do the OSTINATO and the 2nd group to
perform their respective OSTINATO patterns on
available classroom instruments.
Exchange groups.
Ask them about what happened to the Texture
when two groups perform OSTINATO.
3. APPLICATION
Group the class into smaller groups of 10 to 15 each
and have the pupils present the OSTINATO they
have made by group.
Have the groups choose one OSTINATO and have
them try it out with half of the group playing or
moving to the same OSTINATO. Have them
exchange groups.
Call on 1-2 groups to show their performance to the
class.
Ask the class how they found the activity and
inform them that the TEXTURE of the music can
be made THICKER with the addition of a second
sound or instrument.
Have them answer ACTIVITY 2 and encourage
them to listen very well before answering each
number.
Check their answers using the CHECKLIST below.
A. One Musical line – 1st colored note
B. Two or More Musical lines – BOTH notes
colored
C. Two or More Musical lines – BOTH notes
colored
D. One Musical line – 1st colored note
4. SYNTHESIS
How did you find the LISTENING ACTIVITY?
Did you find it hard to identify the TEXTURE of
the different selections? Why/Why not?
What things do you need to remember to be able to
identify the Texture of Music?
Proceed to end the class with the Goodbye song.
VII. Summative Assessment
Performance Standard
Perform: Sing a melody accurately in relation to
ROUND-SINGING.
Create: Improvise simple patterns on classroom
instruments or other sound sources to create
different textures. Respond: Use visual images to
show awareness of texture.
V. Assignment
Have them complete the sentences below in their
books:
We must listen very well to Musical ______ that
happen in the music, 151
whether alone, or more than one, happening at the
_________ time. Only after listening very well
can we say if the Texture of the sound of Music is
___________ or ____________.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakababasa ng mga kuwento, alamat, sanaysay,
balita, blogs at iba pa na may matataas na antas ng
salita at mga salitang dapat pang pag-aralan
2. Nakagagamit ng angkop na pahayag sa pagbibigay
ng opinyon, ideya, pananaw, at iba pa sa isang
sitwasyon/suliranin/balita/pangyayari
3. Nakababasa ng mga tekstong pang-unang baitang
nang may kawastuhang 95-100 bahagdan
II. Paksang Aralin
A. Tema
a. Pabigkas na Wika:
Paggamit ng angkop na pahayag sa pagbibigay ng
opinyon, ideya, pananaw, at iba pa sa isang
sitwasyon/suliranin/balita/ pangyayari.
b. Pagkilala sa Salita:
Pagbasa ng mga kuwento, alamat, sanaysay,
balita, blogs at iba pa na na may matataas na antas ng
salita at mga salitang dapat pang pag-aralan.
c. Katatasan:
a. Pagbasa ng mga tekstong pang-unang baitang
nang may kawastuhang 95-100 bahagdan.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart, mga larawan, asul at
pulang banderitas
D. Kuwento: “Si Gong Galunggong”
Awit: “Tong, Tong Pakitong-kitong”
Tula: “Sa Ating Kapaligiran” ni Florita R.
Matic, NCR
E. Pagpapahalaga: Pangangalaga sa sarili/ pag-
iingat sa kapaligiran/ pagawaan
F. Paksa
Mga Likas na Yaman sa Kapaligiran at Pagkain
(Mga Yamang-lupa at Yamang-tubig)
III. Pamamaraan

Week 30 – Unang – Araw

A. Gawain bago bumasa
1. Paghawan ng Balakid:
Alamin ang kahulugan ng mga salita batay sa konteksto
ng pangungusap.
nag-aalala
Labis na nag-aalala ang nanay kaya‟t hindi siya
mapakali.
magaan
Magaan ang dala niyang kahon kaya hindi siya
nahirapan.
kapit-tuko
Kapit-tuko si Nena sa kanyang ina para hindi siya
mawala sa palengke.
silid-aklatan
Maraming libro sa silid - aklatan.
tubig-dagat
Maalat ang tubig-dagat kaya hindi ito maaaring
inumin.
2. Pagganyak
Itanong:
Ano – anong isda ang alam ninyo?
Ilahad at ipagawa ang Semantic Web
Semantic Web
(Hayaan ang mga batang sabihin ang kanilang
nalalaman tungkol sa isda gamit ang semantic web.)
3.Pagganyak na Tanong:
Gawin:Tukuyin ang pamagat ng kuwento. Pag-usapan
ito upang makabuo ng tanong. Gabayan ang mga mag-
aaral.
Tanong: Sino si Gong Galunggong?
B.Gawain habang nagbabasa
1. Gawin; Basahing muli ang pamagat ng kuwento “ Si
Gong Galunggong”. Sabihin na alamin kung sino si
Gong Galunggong.Alamin kung ang kuwento ay may
katotohanan o kathang- isip lamang.
2. Ipakita sa mga bata ang tsart na may kuwentong “Si
Gong
Galungong.” Hayaang basahin ng mga bata ang
kuwento nang tahimik. 94
“Si Gong Galunggong”
3. Ipabasa ang bawat talata ng kuwento nang tahimik
at may paghinto upang makapagtanong ang guro at
bata at tuloy makapagbigay rin ng hinuha.
152
4.Ipabasa ang kuwento nang lahatan, pangkatan,
dalawahan o isahan nang may wastong tono,
damdamin, bigkas ng salita at gamit ng bantas.
IV. Pagtataya
Basahin ng wasto ang sumusunod.
“Sa ating Kapaligiran”
ni Florita R. Matic
Valenzuela City, NCR
V. Kasunduan
Gumupit ng isang balita at basahin ito sa klase bukas.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Pamayanan--Pagtatanim ng mga Puno
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang facial
expression ng bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasalungat batay sa larawan o salitang ibinigay ng guro

Week 36 – Unang – Araw

LAYUNIN: Nakapagbabahagi ng mga pang-uring
naglalarawan sa mga bagay; nakikilahok sa isang laro
kung saan nagbibigay ng pang-uring kasalungat sa
ibinigay ng kaklase
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: Si Inggolok at ang Planeta
Pakaskas, isinulat nina ni Rene O. Villanueva at Lem
Garcellano, iginuhit nina Bernard Bunag at Jojo
Topacio (Cacho Publishing House, 1988), mga larawan
ng maganda at di magandang kapaligiran
III. Pamamaraan
1. Paunang Pagtataya
Tanungin sa klase: Bakit mahalaga ang
pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno? Bakit
mahalagang naglilinis at inaalagaan ang kapaligiran?
2. Tukoy-Alam
Tumawag ng ilang mga bata upang magbahagi ng
kanilang sagot.
3. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin kung ano
ang katangian ng maganda at malinis na kapaligiran
pati ang marumi at hindi magandang kapaligiran.
Magpakita sa klase ng mga larawan at tumawag ng
dalawang bata upang ilarawan nila ang mga ito gamit
ang mga magkasalungat na pang-uri.
4. Paglalahad
Ipabahagi ang kuwentong Si Inggolok at ang
Planetang Pakaskas.
5. Pagtuturo at Paglalarawan
Simulan ang talakayan ukol sa kuwento sa
paglalarawan ng mga Nguyamyam, ng Planetang
Pakaskas, at kay Inggolok.
IV.Pagtataya
Guhitan ang pang – uring naglalarawan sa bagay.
1. Ang mga puno ay matatayog.
2. Ang tubig sa ilog ay kulay asul.
3. Maagan ang daho kaya tinatangay ng hangin.
4. Ang kapaligiran ay malinis.
5. Ang bulaklak ay mabango.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawan ng pamayanan at ilarawan ito
gamit ang pang – uri.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Learning Objectives:
At the end of the learning period 100% of the pupils
with at least 80% proficiency level should be able to:
C-Measure area using non-standard units
P-Use several cut-outs of squared-colored
paper/carboard in measuring area of objects around
them
A-Participate actively in measuring areas of plane
figures
II. Learning Content 153
Skill: Measuring using non-standard units
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: real objects such as folders, gift boxes, etc. ,
cut-outs of squared-colored paper/carboard, flashcards,
cut-out of different shapes
Value: Active participation with the group
III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
Basic addition facts using flashcards
2. Review
Distribute plane figures and let the pupils describe
the figure by telling the number of sides and corners
3. Motivation
How big is the floor area of our room? Would you
like to know how to measure area? Today, we‟ll do that.
B. Developmental Activities
Presentation
1. Show a rectangular place mat to the pupils.
How big is the place mat? The size of the place mat is
about the size of the folder. You are actually giving
estimation of the area of the place mat.
Remember: Area is the measure of the surface of a
figure. It is measure in square units.
2. Teacher shows the square-colored paper to pupils so
they will visualize the measurement of 10 cm x 10 cm
measurement. Then, she will demonstrate how many
square units we needed to cover a folder. Show the
illustration.


A folder has 10 square units
3. Distribute several cut-outs of squared-colored paper
with cardboard (each 10 cm x 10 cm) in each group.
Group leaders will lead in measuring objects like
blackboards, chairs, tables, etc.
4. Generalization
How do we measure the area of a surface? What unit
do we use in measuring the area? We count all squared-
colored paper with cardboard as the square units to
measure the area of a surface.
C. Application
Using the squared-colored paper, the group will measure
the chart. Count the number of square units used.
Record your data.
IV. Evaluation
Give the area of each figure by counting the squares.
1. ________ square units
2.
________ square units

3. ________ square units

4. ________ square units

5. _________ square units

V. Assignment
Measure the center table of your living room and
your TV sets using the squared-colored cardboards, used
in school. Write the result in your notebook.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 6

Theme: My School and Friends
TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able to:
Realize the importance of plants
Feel the joy in taking care of plants
Appreciate the people in the community
Instructional Objectives:
Oral language: Identify cause and effect
Phonological Awareness: Recognize, distinguish, and
supply words that have the same middle sound
Listening Comprehension: Identify cause and effect
relationships
Vocabulary and Grammar: Use the pronouns his and
hers in sentences

WEEK 6 – DAY 1

5 mins. I. Pre-Assessment
Give the worksheet to the students and ask them to
match the 3 sets of pictures to show the cause and effect
relationships, by cutting and pasting the correct picture
of effect to the cause.(in pictures) 154
1. stranger in the house → the dog will bark
2. hot sun → ice cream will melt
3. children performing → audience will clap
II. Objective
Answer who, what, where and why questions
Feel the joy of taking care of plants
Realize the importance of plants
III. Subject Matter and Materials
Subject Matter: WH questions
Materials: copy of the story, vocabulary strips, pictures
5 mins. IV. Procedure
A. Activating Prior Knowledge
The teacher will unlock the following words: seeds,
sprout, shine.
T: These are seeds (show actual seeds). Do you know
what these seeds are? (mongo) Have you seen seeds?
What usually happens when you put them in
soil? The seeds can sprout or grow (show a picture of
seeds that sprout).We also need the sun to help the
plant grow. The sun will shine or give out bright light.
Do you know other things that can shine?
Motivation: Have you ever been to a garden? What can
you see in a garden?
30 mins. Motive: In our poem today, let's find out what
we can see in a garden.
B. Presentation and Modeling
Read the poem, “My Garden”. Actions may be added.
My Garden
This is my garden, I'll plant it with care,
Here are the seeds I'll plant in there,
The sun will shine,The rain will fall,
The seeds will sprout and grow up tall.
Discussion Questions:
1. What is the title of the poem? (My Garden)
2. Who owns the garden? (Ben)
2. What are seen in the garden? (plants)
3. Why do you think the plants grew? (because he took
care of them)
4. How did he take care of the plants? (water them, let
them out in the sunshine, etc.)
5. Why do you think plants are important?
(Picture cues may also be provided to help the child
answer the last question.)
E nrichment Activity: There may be a planting activity
after discussing the poem.
V. Evaluation
Answer the following questions.
1. What are the needs of plants?
a. sun, air, water b. Medicine c. Food
2. How do we take care of the plants?
a. water them everyday
b. put it in fire c. let them dry
3. What do we get from plants?
a. food b. None c. Appliance
4. Why do plants important?
a. it give us sick b. gives us meat c. it give us food
5. Where do plants came from?
a. seed b. Animal c. Meat
VI. Assignment
Cut pictures showing proper care of plants.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan
I. Layunin:
Natutukoy ang dinaraanan mula bahay patungong
paaralan
II. Paksa:
A. Ang Aking Dinaraanan Mula Bahay Patungong
Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng payak na mapa ng daanan
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Ano- ano ang mga nakikita ng mga mag-aaral mula
sa kanilang bahay patungong paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipaguhit sa mga mag-aaral ang kanilang mga
nakikita sa paligid ng kanilang tahanan sa kani-
kanilang kwaderno o sa isang buong papel. Palagyan ng
“border” ng kagaya ng bintana sa ibaba. Palagyan ng
kulay ang kanilang ginawa.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Itanong ang mga sumusunod:
a. Malayo ba ang inyong bahay sa iyong paaralan?
b. Paano ka nakakarating sa iyong paaralan?
Itanong sa mga mag-aaral kung ano-ano ang kanilang
mga nakikita sa daan patungo sa kanilang paaralan?
Ipatukoy sa mga mag-aaral ang mga larawang ng mga
nakikita nila sa kanilang dinadaanan tuwing papasok o
pauwi sila mula sa paaralan. Sabihin sa mag-aaral na
kamuha ng kapareha o isang maliit na pangkat. Bigyan
155
ng panahon ang mga mag-aaral upang magkuwento
tungkol sa mga nakikita nila sa kanilang dinadaanan.
Talakayin ang mga paraan ng mga mag-aaral upang
makarating sa paaralan.
4. Paglalahat
Saan matatagpuan ang iyong paaralan, sa kaliwa
o kanan ng inyong bahay?
Ano ang nasa harap at likuran ng iyong paaralan?
Malayo ba ang iyong bahay sa iyong paaralan? Bakit
mo nasabi ito?
Madali bang puntahan ang iyong paaralan?
5. Pagpapahalaga
Tandaan: Nakatutulong ang mapa upang
malaman mo ang daan patungo sa iyong mga
pinupuntahan. May iba‟t iba mga paraan nang
pagpunta mula sa isang lugar patungo sa iba pang
lokasyon.
IV. Pagtataya
Ipasuri sa mag-aaral ang mapang nasa larawan na
nagpapakita ng lokasyon ng bahay ni Mimi at ng
kaniyang paaralan. Itanong kung ano-ano ang mga
nadadaanan ni Mimi papunta at pauwi sa kaniyang
paaralan?
V. Kasunduan
Magpagawa ng mapa sa isang buong papel na
nagpapakita ng lokasyon ng bahay at paaralan ng mga
mag-aaral. Tiyaking maiguhit din nila ang mga nakikita
sa dinaraanan nila papunta sa paaralan. Paalalahanin
sila na maglagay ng pananda. Ipakulay ang kanilang
gawain.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Igalang ang mga tumutulong sa mga proyekto ng mga
organisasyong kumikilos sa ikauunlad ng simbahan
II. Paksang Aralin
Paggalang sa mga tumutulong sa mga proyekto ng
mga organisasyong kumikilos sa ikauunlad ng simbahan
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang
III. Pamamaraan
1. Pagganyak ; Awit: “Ako bahagi ng Pamayanan”
Tungkol saan awit?
2. Paglalahad;
Sitwasyon:
May proyekto ang inyong baranggay para sa
pagpapagawang inyong simbahan. Kailangan nilang
makakuha ng pondo para dito. Magkakaroon ng mga
paraffle para makatulong sa pagpapagawa ng
simbahan. Mayroon ding mga pakontest para sa mga
bata at kabataan sa inyong lugar na makakatulong sa
paglikom ng pondo.
3. Pagtalakay
Ano ang proyekto ng inyong baranggay? Paano ka
makatutulong sa proyektong ito? Ano ang kabutihang
maidudulot ng proyektong ito sa inyong pamayanan?
4. Paglalahat
Ang simbahan ang itinuturin nating tirahan ng Diyos.
Dapat itong linisin at pangalagaan palagi. Ito ang
nagsisilbing takbuhan nati kung tayo ay nagsisimba.
Isa itong banal at sagradong lugar kaya dapat itong
igalang ng sinumang tao.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan
IV. Pagtataya:
Lagyan ng / kung tumutulong sa mga proyekto ng mga
organisasyong kumikilos sa ikauunlad ng simbahan at x
kung hindi.
______1. Tumulong sa pagbebenta ng mga gawa ng
simbahan.
_____2. Hayaang walang katulong sa paggawa ng
proyekto ang simbahan.
_____3. Magtulungan para sa pag – unlad ng
simbahan.
_____4. Guluhin ang mga taong tumutulong sa
paggawa ng proyekto.
______ 5. Makiisa sa paggawa ng proyekto ng
simbahan.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng pangangalaga
sa pook-dalanginan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL
Remedial 11:15 – 12:00 156
Wednesday February 19, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Health 6:25 – 7:05

I. Theme
I am safe: I am Safe with My Pets
II. Objectives:
At the end of the lesson, the pupil will be
able to :
1. identify which animals can be harmful
2. explain how these animals can hurt them
3. practice safety with stray or strange animals
III. Subject Matter:
Safety Education
Safety with Stray or Strange Animals
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Presentation
The main health risk to pupils associated with other
animals includes infections. (The Royal Pupils‟s
Hospital Safety Centre, 2008). These infections can
be caused by:
Bites and scratches
Handling of birds
Eating food that has been infected by animal
feces
How to avoid animal-related injuries
1. Do not play with the pets without the
supervision of an older relative/ person.
2. Make sure to pick the right breed of animal/pet.
3. Avoid petting stray or strange animals.
4. Do not approach the pet when it is sleeping or
eating.
5. Do not play with pets that you do not know.
6. Do not tease pets.
C. Application
Activity 1: Listen to Me (15 min.)
1. Ask: Who has pet(s)? Let the pupils share
experiences with their pets. Ask these questions:
What is your pet?
Where did it come from?
What do you do with your pet?
Does your pet get angry?
When does it get angry?
What does it do?
How do you care for your pet?
2. Call attention to the pictures. Read the
directions. Answer together with the pupils.
IV. Evaluation
Activity 2: Hello My Friend! (15 min.)
Materials Needed: puppet head of the animals or
finger puppets
1. Call attention to the pictures. Ask: Who are the
animals? Listen to what they are saying.
2. Simulate the voice of each animal as you read the
dialogue. You can also wear / show puppets of the
animals‟ heads as you say the dialogue. Let the
pupils repeat the dialogue as you say it.
3. After an animal has “spoken”, ask:
What animal is it?
What did it say?
What will it do if you hurt it?
4. Continue until all of the animals have spoken.
V. Assignment
1. Read the points to remember.
2. Ask: What do we do with pets? What should we
NOT do with pets? Let the pupils act these out.
3. End by letting the pupils finish the sentence: I
will be safe with my pet. I will ______.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakababaybay nang wasto ng mga
salitang napag-aralan
2. Nakababasa ng mga tekstong pang-unang
baitang na apatan hanggang limahang parirala na
may wastong tono, damdamin, at bantas
3. Nakapagsasabi kung ang kuwento ay
makatotohanan o kathang isip
II. Paksang Aralin
A. Tema 157
a. Katatasan:
Pagbasa ng mga tekstong pang-unang baitang
na apatan hanggang limahang parirala na may
wastong tono, damdamin, at bantas.
b. Pagbaybay:
a. Pagbaybay nang wasto ng mga salitang
napag- aralan
c. Pag-unawa sa Binasa
a. Pagsasabi kung ang kuwento ay
makatotohanan o kathang isip
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart, mga larawan, asul at
pulang banderitas
D. Kuwento: “Si Gong Galunggong”
Awit: “Tong, Tong Pakitong-kitong”
Tula: “Sa Ating Kapaligiran” ni Florita R.
Matic, NCR
E. Pagpapahalaga: Pangangalaga sa sarili/ pag-
iingat sa kapaligiran/ pagawaan
F. Paksa
Mga Likas na Yaman sa Kapaligiran at
Pagkain (Mga Yamang-lupa at Yamang-tubig)
III. Pamamaraan

Week 30 – Ikalawang – Araw

A. Gawain pagkatapos bumasa
Ugnayang gawain:
Hikayatin ang mga bata na ikuwentong muli ang
binasang kuwento.
Pangkatin ang mga bata. Bigyan ng gawain ang
bawat pangkat.
Pangkat I: “Mag-usap Tayo”
Gumawa ng stick puppet at maghanda ng isang
diyalogo gamit ito.
Pangkat II: “Sa Ilalim ng Dagat”
Pangkat III: “Iangkop ang Kuwento”
Pangkat IV “Kung Ako si Gong Galunggong…”
Kung ikaw ang isdang si Gong Galunggong, ano
ang iyong gagawin kapag nakita mong nasa
panganib ang iyong mga magulang? Iguhit ito sa
kahon.
Pangkat V. “Pangalagaan ang Dagat”
Ang karagatan ay pinagmumulan ng ating mga
pagkain.
Isulat sa loob ng bangka ang mga paraan kung
paano natin mapangangalagaan ang ating
karagatan.
1. Pagpoproseso ng Gawain
(Ang guro ang magpoproseso ng gawain ng Pangkat
1- 5. Isusulat niya ang mga sagot sa tsart.)
2. Kaisipang Mabubuo:
Gabay na tanong:
1. Ano-ano ang uri ng kuwento? Ipaliwanag.
2. May buti bang naidudulot ang kalikutan?
Bakit?
3. May magagawa ba ang magulang sa anak kung
ang mga ito ay nasa panganib? May magagawa rin
ba ang mga anak kung ang mga magulang naman
ang nasa panganib? Ano ang tawag dito?
4. Kung ang karagatan ay nakatutulong sa tao,
ano ang dapat gawin ng mga tao?
IV. Pagtataya
Isulat ang wastong baybay ng salitang
bibigkasin ng guro.
1. kapit – tuko
2. silid – aklatan
3. nag – aalala
4. magaan
5. tubig – dagat
V. Kasunduan
Isulat ang pamagat ng kwentong kathang – isip
at makatotohanang kwento.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Pamayanan--Pagtatanim ng mga
Puno
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang facial
expression ng bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasalungat batay sa larawan o salitang ibinigay ng
guro 158
Week 36 – Ikalawang – Araw

LAYUNIN: Nabibigyang kahulugan ang facial
expression ng bumabasa o naglalahad ng kuwento
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: kopya ng kuwento
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, susubukan nating
tukuyin ang tamang facial expression sa paglalahad
ng kuwento.
2. Paglalahad
Pangkatin ang mga bata. Bigyan ang bawat
isang pangkat ng tagpo mula sa kuwento. Ipaalala
ang paggamit ng tamang facial expression sa
pagbabahagi ng mga tagpo.
3. Pagtuturo at Paglalarawan
Simulan ang talakayan sa pamamagitan ng
pagtatanong sa mga bata kung alin ang angkop na
facial expression sa mga piling damdamin na
ipinakita ng tauhan sa kuwento.
Sa dulo ng talakayan, sumahin ang mga
pagkakataon kung kailan ginagamit ang mga
akmang facial expression sa pagsasalaysay sa
kuwento.
4. Kasanayang Pagpapayaman
Ibigay ang panuto sa laro kung saan magbibigay
ang guro ng tagpo o pangyayari at ipapakita ng
mga bata ang angkop na facial expression para dito.
IV. Pagtataya
Iguhit ang facial expression na angkop sa
sumusunod na sitwasyon.
1. May dumating kang isang magandang regalo na
hindi mo inaasahan.
2. Kapag nawawala ang iyong laruan.
3. Kapag hinahabol ng malaking aso.
4. Kapag may umaaway sa iyo.
5. Kapag nadapa ka sa bato.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng iba‟t ibang
facial expressions.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Learning Objectives:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 80% proficiency level should be
able to:
C-Measure area using non-standard units
P-Use several cut-outs of squared-colored
paper/carboard in measuring area of objects around
them
A-Participate actively in measuring areas of plane
figures
II. Learning Content
Skill: Measuring using non-standard units
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: real objects such as folders, gift boxes,
etc., cut-outs of squared-colored paper/carboard,
flashcards, cut-out of different shapes
Value: Active participation with the group
III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
Basic addition facts using flashcards
2. Review
Distribute plane figures and let the pupils
describe the figure by telling the number of sides
and corners
3. Motivation ; Sing: Square and circle
B. Developmental Activities
Presentation
1. Show the teachers table to the pupils. How big is
the table? You are actually giving estimation of the
area of the place mat.
Remember: Area is the measure of the surface of a
figure. It is measure in square units.
2. Teacher shows the square-colored paper to pupils
so they will visualize the measurement of 10 cm x
10 cm measurement. Then, she will demonstrate
how many square units we needed to cover a folder.
Show the illustration.
159


A folder has 10 square units
3. Distribute several cut-outs of squared-colores
paper with cardboard (each 10 cm x 10 cm) in each
group. Group leaders will lead in measuring objects
like blackboards, chairs, tables, etc.
4. Generalization
How do we measure the area of a surface? What
unit do we use in measuring the area? We count all
squared-colored paper with cardboard as the square
units to measure the area of a surface.
C. Application
Using the squared-colored paper, the group will
measure the chart. Count the number of square
units used. Record your data.
IV. Evaluation
How many square units can cover each figures?
Write your answer.
1. _ _________ square units
2.
________ square units

3.
_______ square units4. _____ square units5. _____ square units


V. Assignment
Measure your dinner table, and your study table
using the squared-colored cardboards, used in
school. Write the result in your notebook.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 6

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Realize the importance of plants
Feel the joy in taking care of plants
Appreciate the people in the community
Instructional Objectives:
Oral language: Identify cause and effect
Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that have the same middle sound
Listening Comprehension: Identify cause and effect
relationships
Vocabulary and Grammar: Use the pronouns his
and hers in sentences

WEEK 6 – DAY 2

I. Objectives
Recognize, distinguish, and supply words that
have the same middle sound
Recite the poem
Recognize and identify causes using the pictures
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Cause and Effect Relationships
Materials: pictures, vocabulary strips
10 mins. III. Procedure
A. Activating Prior Knowledge
B. Presentation / Modeling
Show a picture or a plant (or show an actual plant).
Do a think aloud. Why did the plant grow? The
plant grew because s/he took care of it.
30 mins. IV. Guided Practice
T: Why else do you think did the plant grow?
Call some students to pick the pictures that helped
the plant grow. (pictures of
a. watering the plant, b. stepping on the plant, c.
putting it under the sun, d. drawing the plant)
Discuss the reasons why the plant grew.
Activity for Phonological Awareness:
160
Where can we put a plant? I have 3 pictures here
and I want you to choose the correct picture. This is
a pot. This is a pan. This is a cup. Where do we
usually put our plants? (in a pot)
The word pot has a middle sound /o/, p-/o/-t. Can
you repeat after me? /o/ I will show you some more
pictures and we will name the pictures. You will
choose the picture that has the same middle sound
/o/, just like in the word pot. (show pictures of hot,
hat, hit) Which among the pictures has the same
middle sound /o/? Can you name the word? (hot)
Play a game. Divide the class in small groups. Each
member of the group will have a chance to answer.
The first student who raises his/her hand will get
the chance to answer first. All members of the group
will be able to take a turn.
Say a word. Give 3 more words that the students
will also listen to. They must be able to choose the
word that has the same middle sound.
Ex. The word is bus (show picture). The choices are
cop, big or mug (show pictures of choices).
V. Evaluation
Put a check on the word that has the same middle
sound /o/ and x if not.
_____1. Pot – lot
_____2. Mug – fog
_____3. Book – look
_____4. Not – but
_____5. Son – won
VI. Assignment
Write 5 words having the same middle sound /o/.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Natutukoy ang wastong pangangalaga sa
kapaligiran
II. Paksa:
A. Pangangalaga ng Aking Kapaligiran
Mga Paraan sa Pagpapanatili ng Kalinisan sa
Aking Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawang ng pangangalaga ng
kapaligiran
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Bakit mahalaga ang pagpapanatili ng
kalinisan sa aking paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Hikayatin ang mag-aaral na pagmasdan ang
dalawang larawan ng isang paaralan sa ibaba.
Itanong sa mga mag-aaral:
Aling paaralan ang nais mong pasukan?
Ipaliwanag sa iyong mga kaklase ang
iyong sagot.
Maaring magkaroon ng pareha o mga maliliit na
pangkat. Bigyan ng oras ang mga bata upang
magpaliwanag ng kanilang mga sagot. Talakayin
ang kanilang mga sagot.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Paisipin ang mga mag-aaral ng tatlong
pagkakataon na nagkaroon ng sama-samang
gawain ang mga kasapi ng iyong paaralan sa
pagpapanatili ng kalinisan sa inyong kapaligiran
kagaya ng kanilang paaralan. Maaaring ipasulat
ang sagot ng mga mag-aaral sa kanilang kwaderno.
4. Paglalahat
Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang
pagpapanatili ng kalinisan sa iyong paaralan? Ano
ang maaaring mangyari sa hindi malinis na
paaralan?
5. Pagpapahalaga
Maraming paraan ng pagpapanatili ng
kalinisan ng paaralan. Mahalaga ang mga gawaing
tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng
bawat isang mag-aaral.
IV. Pagtataya
Lagyan ng / kung nagpapakita ng wastong
pangangalaga ng kapaligiran at x kung hindi.
_____1. Magkalat kahit saang lugar.
_____2. Itapon ang basura sa basurahan.
_____3. Magtanim ng puno.
_____4. Pagsama – samahin ang basura.
_____5. Ang paligid ay ingatan. 161
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng wastong
pangangalaga sa paligid.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Paggalang sa sinumpaang tungkulin/gawain
II. Paksang Aralin
Pagiging magalang sa sinumpaang
tungkulin/gawain
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Ipakita ang mga larawan ng mga katulong sa
pamayanan.
Kilala ninyo ba sila? Ano kaya ang ginagawa nila
sa pamayanan?
2. Paglalahad
Sila Mang Ben at Aling Rosa ay parehong
nagtatrabaho sa gobyerno. Si Mang Ben ay isang
kartero at si Aling Rosa ay isang tagapaglinis sa
City Hall. Maliit lamang kanilang kinikita. Isang
araw may nakaiwan ng isang lalagyan sa upuan.
Napulot ito ni Aling Rosa ng buksan niya ay puno
ito ng maraming pera. Hinanap niya ang may-ari ng
pera at ibinalik ito kahit na noong panahon na iyon
ay kailangan nila ng pera. Nagpasalamat ang may-
ari kat Aling Rosa at binigyan siya ng malaking
gantimpala dahil sa pagbabalik niya ng naiwang
pera.
3. Pagtalakay
Sino ang mga tauhan sa kwento?
Saan sila nagtatrabaho? Sapat ba ang kinikita
nila?
Ano ang napulot ni Aling Rosa?
Ano ang ginawa niya sa napulot na pera?
Tama ba ang ginawa niya?
Ano ang ginawa ng may-ari ng pera?
4. Paglalahat
Sa lahat ng ating gagawin dapat nating panatilihin
ang pagiging matapat dahil ito ay nagbubunga ng
wasto at tama.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.
IV. Pagtataya
Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.
__1. Nakakita ka ng pitaka na may lamang i.d at
mga pera. Ano ang gagawin mo?
a. hahanapin ang may-ari at ibabalik ito
b. itatago para hindi Makita ng iba
c. kukuni ang pera at itatapon ang pitaka
__2. Sa anumang gawain dapat tayo ay_______.
a. tamad b. matapat c. natutulog
__3. May pagsusulit kayo. Ano ang gagawin mo?
a. mangongopya sa katabi
b. hindi na lang papasok
c. mag-aaral ng mga aralin
__4. Nasira mo ang laruan ng kapatid mo ngunit
walang nakakita sayo. Ano ang gagawin mo?
a. sasabihin ang totoo sa nanay
b. sasabihing ang kapatid mo ang nakasira
c. itatago ang laruang nasira
__5. Tungkulin mong mag-alaga sa nakababatang
kapatid pero may takdang-aralin ka. Ano ang
gagawin mo?
a. hindi aalagaan ang kapatid
b. gagawin ang takdang-aralin para maalagaan ang
kapatid c. iiwanan ang kapatid
V. Kasunduan
Paano mo ipinakikita ang katapatan mo sa iyong
tungkulin bilang anak?
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00 162
Thursday February 20, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Arts 6:25 – 7:05

I. Theme:
Printmaking and other media
II. Objectives
The learner will:
1. Define the given ART VOCABULARY.
2. Create finger puppets, using their own fingers
3. Connect art to literature and language.
III. Subject Matter:
Puppets
Reference: Curriculum Guide in K to 12

A. Procedure
Art Vocabulary
Puppet: A puppet is a kind of toy that is controlled by a
person. Some puppets are cloth, and worn on the hands,
like the puppets on television. Other puppets are flat
and attached to sticks, and used to create shadows.
Finger Puppets: Puppets that are worn on the fingers.
Some of these are knitted or crocheted. Some are sewn,
like the commercial finger puppets. Some are flat with a
little ring attached to it.
Puppet Show: A show, or a play, in which the only
visible things are the puppets. Actors hide behind a box
or a screen and act out the story using their voices and
the puppets.
Elements and Principles
1. Line 2. Shape 3. Color
Materials
1. Flat cardboard, cut into thin strips. The width should
be 1” maximum. The height can be 2” (not more than
3”). Enough for 2 pieces per student.
2. The smallest hair ties (for wrapping around the
finger). Make these beforehand.
3. Crayons, markers or pentel pen
4. Glue
5. Scissors (optional)
6. Scotch Tape
B. Motivation
Tell the story, using the finger puppets. The teacher is
hidden behind the desk, so that only the puppets are
visible. Explain to the students: Puppets, finger
puppets, and puppet shows. Explain that they will be
making their own finger puppets, and will use them
later in the session. Also, show them that the faces on
the finger puppets are easily seen.
C. Presentation
1. Do the MOTIVATION (above)
2. Distribute flat pieces of cardboard, and the drawing
and coloring materials
3. Have them think of a character.
Human, animal, or plant. Just make sure that there
are faces on the drawings.
The students should also
4. Have the students draw the characters on the flat
piece of cardboard and then write the character‟s name
on the back.
5. They should write their own names also.
6. The teacher should walk around the room, with the
scotch tape and the cardboard rings. Students who are
finished may raise their hand, and the teacher will help
them attach the ring to the back of the character
(students may write their names on the rings as well).
7. Students who finish early can make two finger
puppets.
IV. Evaluation
Have all the students wear the finger puppet or puppets
they made, and hold it up facing the class. Point out the
lines shapes and colors in one or two of the puppets, and
have the students do the same. If there is time, do a
Rolling Story* activity with the students. They will add
to the story using the finger puppet characters.
V. Assignment
Play finger puppets with your friends.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakababaybay nang wasto ng mga salitang
naglalarawan na ginamit sa pangungusap
2. Nakahuhula kung ano ang kuwento,
pangyayaring pampaaralan at pampamayanan,
kalagayan, gawain, alamat, at iba pa batay sa
kontekstong kaugnay ng kahulugan nito 163
II. Paksang Aralin
A. Tema
1. Pagbaybay:
Pagbaybay nang wasto ng mga salitang
naglalarawan na ginamit sa pangungusap.
2. Pagpukaw ng dating Kaalaman:
Paghula kung ano ang kuwento, pangyayaring
pampaaralan at pampamayanan, kalagayan, gawain,
alamat, at iba pa batay sa kontekstong kaugnay ng
kahulugan nito.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart, mga larawan, asul at
pulang banderitas
D. Kuwento: “Si Gong Galunggong”
Awit: “Tong, Tong Pakitong-kitong”
Tula: “Sa Ating Kapaligiran” ni Florita R.
Matic, NCR
E. Pagpapahalaga: Pangangalaga sa sarili/ pag-
iingat sa kapaligiran/ pagawaan
F. Paksa
Mga Likas na Yaman sa Kapaligiran at Pagkain
(Mga Yamang-lupa at Yamang-tubig)
III. Pamamaraan

Week 30 – Ikatlong – Araw

A. Kasanayang pangwika:
1. Balik-aral:
Pag-usapan ang panahunan ng salitang kilos.
2. Pagganyak:
Pagkilos habang umaawit ng Tong-tong-tong
Pakitongkitong
a. Awit
“Tong-tong-tong Pakitong-kitong”
Tong! Tong! Tong! Tong!
Pakitong-kitong
Alimango sa dagat
Malaki at masarap
Mahirap hulihin
Sapagkat nangangagat!
Tong! Tong! Tong! Tong!
b. Tanong:Anong yamang dagat ang tinutukoy sa awit?
Ano ang dapat nating gawin sa karagatan. Anong kilos
ang ginawa natin?
3. Paglalahad
Ipabasa ang tula nang may wastong tono at bigkas ng
letra
Tula:
“Sa Ating Kapaligiran”
ni Florita R. Matic,
Valenzuela City- NCR
Sa ating kapaligiran
Maraming mamamasdan
Mayayabong na puno
At luntiang halaman
Hangin na sariwa
At berdeng mga gulay
Sampu ng bulaklak
Na naggagandahan
Isda, hipon, at alimango
Sa ilog at dagat makukuha mo
Pagkaing nagbibigay lakas
Sa isipa‟y pampatalas.
Ating kapaligiran
Sadyang napakayaman
Handog nito‟y pagkain
Kaya pangalagaan natin.
4. Pagtalakay.
Ano-anong salitang naglalarawan ang ginamit sa tula?
Basahin ang mga pangungusap at tukuyin ang mga ito.
a. Maraming halaman sa ating paligid.
b. Sariwa at luntian ang mga tanim.
c. Naggagandahan ang mga bulaklak.
d. Berde ang mga gulay.
e. Matalas ang isip ng batang matalino.
Ang mga salitang may salungguhit sa pangungusap ay
mga salitang naglalarawan.
Anong salita ang inilalalarawan ng bawat isa ayon sa
pangungusap? (marami, sariwa, luntian,
naggagandahan, berde, matalas, at matalino)
5. Paglalahat
Kailan natin ginagamit ang mga salitang
naglalarawan?
Ano ang salitang naglalarawan?
Ang salitang naglalarawan ay mga salitang nagsasabi
ng kulay, hugis, laki, bilang at uri ng tao, lugar, bagay,
at pangyayari.
IV. Pagtataya
Salungguhitan ang mga salitang naglalarawan na
ginamit sa bawat pangungusap.
1. Sariwa ang isdang uwi ni tatay.
2. Dapat laging malinis ang paligid.
3. Ang masustansiyang pagkain ay mabuti sa katawan.
4. Luntian ang dahon.
5. Mabango ang bulaklak sa hardin ni Nanay.
V. Kasunduan
Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng salitang
naglalarawan.

5
4
164
3
2
1
0
QN
QL

Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Pamayanan--Pagtatanim ng mga Puno
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang facial
expression ng bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasalungat batay sa larawan o salitang ibinigay ng guro
Week 36 – Ikatlong – Araw

LAYUNIN: Natutukoy ang kasalungat ng nabanggit
na pang-uri
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: malalaking memory game card
na may pares ng mga larawang kumakatawan sa mga
pang-uri
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, ibibigay natin ang
kasalungat ng mga pang-uri.
2. Kasanayang Pagpapayaman
Magbigay ng mga pangungusap ukol sa
pangangalaga ng kapaligiran na may mga pang-uri.
Pangunahan ang klase sa pagtukoy sa mga pang-uri sa
bawat pangungusap. Talakayin (sa pamamagitan ng
paglista) ang kasalungat ng mga ito.
3. Kasanayang Pagkabisa
Pangunahan ang klase sa isang memory game sa
pisara kung saan magpapakita ang guro ng mga
larawang kumakatawan sa magkasalungat na mga
pang-uri.
IV. Pagtataya
Itambal ang larawan sa hanay A sa kasalungat
nitong larawan sa hanay B.
1. (mainit) (Masaya)
2. (malungkot) (maputi)
3. (maitim) (maliwanag)
4. (madilim) (matamis)
5. (maasim) (malamig)
V. Kasunduan
Gumupit ng mga larawang nagpapakita ng pagiging
magkasalungat.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Learning Objectives:
At the end of the learning period 100% of the pupils
with at least 80% proficiency level should be able to:
C- Compares among the non-standard units of
measuring area in terms of consistency and accuracy.
P-Use several cut-outs of squared-colored
paper/carboard in measuring area of objects around
them
A-Participate actively in measuring areas of plane
figures
II. Learning Content
Skill: Compares among the non-standard units of
measuring area in terms of consistency and accuracy.
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: real objects such as folders, gift boxes, etc. ,
cut-outs of squared-colored paper/carboard, flashcards,
cut-out of different shapes
Value: Active participation with the group
III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
Basic addition facts using flashcards
2. Review
Distribute plane figures and let the pupils describe
the figure by telling the number of sides and corners
3. Motivation
Yesterday, we‟ve measured areas of different objects
in the room. Today we‟re going to compare each
measurement your group made using the non-standard
units of measure.
B. Developmental Activities
Presentation
165
1. All groups will use similar measuring units such as
squares and triangles and they will measure the area of
the same objects one at a time.
2. Then, they will list down the result on the board
made by the group. Teacher observes the level of
participation of each member while making the
measurements.
3. Doing the activity
Group I – Measure the cartolina using colored squares
Group II – Measure the same cartolina using colored
squares
Group III – Measure the top of the desk using colored
squares
Group IV – Measure the top of the desk using colored
triangles
4. Record the data on the chart
Materials No. of
colored
squares
No. of
colored
Triangles
Remarks
Gr. I Cartolina
Gr. II Cartolina
Gr. III Desk
Gr. Iv Desk
5. Compare the results of the group activity using two
different measurement units. Did you get the same
result? Why?
6. Generalization
What can you say about measuring the areas using non-
standard unit of measurements? Are they accurate?
Comparing the non-standard units of measuring area to
the standard one can‟t be the same. It varies may be less
or more in measurement. They cannot be accurate.
IV. Evaluation
How many does each have?
1. = _______2.

= ___________


3. =__________4.
= _______

5. = _______

V. Assignment
Measure the area of your bed using your place mat,
handkerchief, pillow case, face towel, black of wood,
etc. at home. Report the result tomorrow.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 6

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able to:
Realize the importance of plants
Feel the joy in taking care of plants
Appreciate the people in the community
Instructional Objectives:
Oral language: Identify cause and effect
Phonological Awareness: Recognize, distinguish, and
supply words that have the same middle sound
Listening Comprehension: Identify cause and effect
relationships
Vocabulary and Grammar: Use the pronouns his and
hers in sentences

WEEK 6 – DAY 3

I. Objective
Identify the cause among the choices
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Cause and Effect relationships
Materials: worksheets, pictures
30 mins. III. Independent Practice
Divide the class into small groups. Ask them to
identify the cause given the pictures of effects. (Why do
you think that happened? What is the reason? Find the
reason why that happened by identifying the correct
picture among the choices.)
Pictures of: 166
a. It was a windy day. → The hat got blown away.
It was a sunny day.
The boy was inside the room.
b. She took a bath. → She is now clean.
She slept.
She ate breakfast.
c. The boy finished first in the race. → He gets a medal.
The boy tripped in the race.
The boy bought new pair of rubber shoes.
Go around the classroom while the students do the
activity. Ask them to say a sentence about the pictures.
Cause so.... effect. (Ex. She took a bath so she is now
clean.)
10 mins. IV. Post Assessment/ Evaluation
Give out the worksheets to the students. Ask them to
identify the cause given the effects (pictures.) Ask the
students to cut the correct picture of the cause and paste
it on the box.
1. Pictures of (cause):
a) Mom received a gift. b) Mom dropped her food. c)
Someone stepped on mom's foot.
Picture of Effect: Mom felt happy.
2. Pictures of (cause):
a) The kid tripped. b) The kid got a perfect score. c) The
kid ate.
Picture of Effect: The kid cried.
3. Pictures of (cause):
a )an angry dog barking at a girl b) A girl looking at a
rainbow c) A girl looking at a flower.
Picture of Effect: The girl got scared.
4. Pictures of (cause)
a. the boy got high grades b. The boy scared c. The
boy cry.
Picture of Effect: The boy is studying.
5. Picture of (cause)
a. broken glass b. Melted ice cream c. over
flowing water
Picture of effect: sunny day
V. Assignment
Cut out pictures showing cause and effect
relationship.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Natutukoy ang pagpapahalaga sa pagpapanatili ng
kalinisan ng aking Paaralan
II. Paksa:
A. Ang Aking Pagpapahalaga sa Pagpapanatili ng
Kalinisan ng Aking Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawang ng pangangalaga ng
pagpapanatili ng kalinisan
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Paano mo maipakikita ang iyong pagpapahalaga
sa pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Gabayan sa pagbasa at ipasuri sa mga mag-aaral
ang iba‟t ibang sitwasyon sa ibaba at ipaguhit ang
kanilang damdamin sa bawat sitwasyon. Maaaring
ipasulat ang sagot ng mga mag-aaral sa kwaderno o
isang buong papel.
Maaring pang-indibidwal o pangkatan ang gawaing
ito.
Mga Sitwasyon:
Pag-usapan sa klase ang sagot ng mga mag-aaral.
Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang kanilang pamilya
at paaralan ang mga pangunahing samahang
kinabibilangan nila. Ang mga kasapi ng mga ito ay
patuloy na nagtutulungan at nagkakaisa tungo sa
iisang hangarin --ang mapalaking mabuti ang mga
kabataan.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Gabayan ang mga mga-aaral sa pagbasa sa panuto
ng gawain sa ibaba.
Suriin ang mga larawan sa loob tatlong unang kahon.
Iguhit ang maaring mangyari sa pinakahuling kahon sa
iyong kwaderno o isang papel.

4. Paglalahat
Bilang isang mag-aaral, magsulat ng tatlong maaari
mong gawin upang makatulong sa pagpapanatili ng
kalinisan ng iyong paaralan. 167
5. Pagpapahalaga
Mahalagang gampanan mo ang iyong bahagi
sa pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan.
IV. Pagtataya
Isulat kung Tama o Mali ang isinasaad ng
pangungusap.
_____1. Sulatan ang pader ng paaralan.
_____2. Ingatan ang mga gamit ng paaralan.
_____3. Itapon ang basura kahit saan.
_____4. Linisin ang loob at labas ng silid –
aralan.
_____5. Magtanim ng halaman sa paligid ng
paaralan.

V. Kasunduan
Gumuhit ng paraang ginagawa mo upang
mapanatili ang kalinisan ng iyong paaralan.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Irespeto ang mga paniniwalang panrelihiyon ng
ibang tao.

II. Paksang Aralin
Pagrespeto sa mga paniniwalang panrelihiyon ng
ibang tao
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang

III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Ipakita ang larawan ng iba‟t ibang relihiyon.
Ipasuri ang larawan.
2. Paglalahad
Tuwing araw ng Linggo ay masayang nagsisimba
ang mag-anak nila Lisa. Sa labas ng simbahan ay
may nakita siyangisang bata. Ayaw nitong
pumasok ng simbahan. Sinabi niyang iba ang
kanyang relihiyon at paniniwala. Iginalang ito ni
Lisa. Naging magkaibigan ang dalawa simula
noon.
3. Pagtalakay
Ano ang ginagawa ng mag-anak nila Liasa tuwing
lingo?
Sino ang nakita niya sa labas ng simbahan?
Bakit ayaw pumasok ng bata sa simbahan?
Ano ang ginawa ni Lisa ng malamang iba nag
relihiyon ng bata sa kanya?
Dapat bang tularan si Lisa? Bakit?
4. Paglalahat
Ang bawat tao ay may kanya kanyang relihiyong
pinaniniwalaan. Dapat itong igalang ng sinuman
upang hindi magkaroon ng pagkakagulo sa
relihiyon.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.

IV. Pagtataya
Isulat ang tama kung nagpapakita ng paggalang
sa relihiyon ng iba at mali kung hindi.
_____1. Pagtawanan ang paraan ng pagsamba ng
mga muslim.
_____2. Igalang ang paniniwala ng ibang tao.
_____3. Huwag silang kaibiganin dahil iba ang
kanilang paniniwala.
_____4. Making sa kaibigang may ibang relihiyon.
_____5. Huwag igalang ang pook dalanginan ng
iba.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng pagrespeto
sa relihiyon ng iba.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
168
Friday February 21, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Physical Education 6:25 – 7:05

I. Theme
Games for fitness and fun

II. Objectives:
- Identify the use of signages
-Use signages correctly
-Identify the meaning of signages

III. Subject Matter:
Following Directions
Number of sessions: 2 Day 2
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: signs, colors, symbols, hula hoops

IV. Procedure:
1. Divide the class into 3 to 4 equal groups for
this relay. Each group will need a ball for this
activity. Let them listen to your instruction.
Worksheet 26: Over and Under Relay
the other.
er in each column has a ball on
hand.
her head to the second player.
to the third player who passes over, next under.
the ball over his / her
had to show that they have finished the game.
2. Prepare wands and hoops for this activity.
Worksheet 27: Jumping Over Wands and Hoops
Directions: Let the pupils get a partner. Let them
stand side by side to perform the task. Have them
look at the illustration provided.
Have the pair hold the inside hand of partner.
ard over the first
wand then jump backward.
wand and then backward the second wand.
hands and turn around facing the starting line.
pass under it.
starting line.
3. Ask the pupils to answer the following:
How many sets of jump were you able to do with
your partner?
Were you able to do it together throughout the
activity?
4. Prepare ribbons and balloons for this activity.
Let the pupils tackle the challenge alone or with a
partner.

IV. Evaluation
Worksheet 28: Activities with Balloons
WITH A PARTNER:
1. Let the pair hold the balloon with both hands
and with their feet apart.
2. Let one partner throw it to their partner using
overhead throw while the partner does the same.
Variation/s: Let the pair pass the balloon using
elbow to elbow; knee to knee; head to head.
Ask: Were you able to do it? Did you have fun?

V. Assignment
Worksheet 28: Activities with Ribbons and
Balloons ALONE:
Let the pupils create the following shapes with the
use of a ribbon. Have them use fast and slow arm
movements in doing the activity.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
169
1. Nakatutukoy ng mga salitang
naglalarawan na nasa pangungusap
2. Nakagagamit ng konteksto sa
pangungusap upang matukoy ang kahulugan ng
mga salita
3. Nakapagpapakita ng pagmamahal sa
pagbabasa sa pamamagitan ng masusing
pakikinig at pagbibigay ng mga puna

II. Paksang Aralin
A. Tema
1. Kasanayan sa Wika:
Pagtukoy ng mga salitang naglalarawan na
nasa pangungusap.
2. Talasalitaan:
Paggamit ng konteksto sa pangungusap
upang matukoy ang kahulugan ng mga salita.
3. Saloobin hinggil sa Panitikan
Pagpapakita ng pagmamahal sa pagbabasa
sa pamamagitan ng masusing pakikinig at
pagbibigay ng mga puna
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart, mga larawan, asul at
pulang banderitas
D. Kuwento: “Si Gong Galunggong”
Awit: “Tong, Tong Pakitong-kitong”
Tula: “Sa Ating Kapaligiran” ni Florita R.
Matic, NCR
E. Pagpapahalaga: Pangangalaga sa sarili/ pag-
iingat sa kapaligiran/ pagawaan
F. Paksa
Mga Likas na Yaman sa Kapaligiran at
Pagkain (Mga Yamang-lupa at Yamang-tubig)

III. Pamamaraan

Week 30 – Ika – apat na Araw

A. Kasanayang Pangwika
a. Ipalarawan sa mga bata ang kanilang
nakikita, naririnig o nararamdaman habang sila ay
nasa silid-aralan. Ipasulat ang salitang
naglalarawang ginamit sa kanilang sagot sa pisara.
Gawin ito nang pahanay.(Hanay para sa nakikita,
Hanay sa naririnig, Hanay sa nararamdaman)
B. Patnubayan ang mga bata upang matukoy ang
uri ng mga salitang naglalarawang .
C. “Magsalita Tayo”
Humanap kayo ng kapareha. Tukuyin kung sino
ang A at B at sundin ang mga panuto:
1. Tingnan kung anong kulay ang banderitas na
itataas ng guro.
2. Kapag asul na banderitas ang nakataas, ang
kapareha A ay magbibigay ng pangungusap na may
salitang naglalarawan at tutukuyin ng kapareha B
kung anong salitang naglalarawan ang ginamit sa
pangungusap.
3. Kapag pulang banderitas naman ang nakataas,
ang kapareha B ang siyang magbibigay ng
pangungusap na may salitang naglalarawan at
tutukuyin ng kapareha A kung anong salitang
naglalarawan ang kanyang ginamit.

IV. Pagtataya
Bilugan ang salitang naglalarawan na ginamit
sa bawat pangungusap.
1. Malalaki ang mga isda sa dagat.
2. Masipag si tatay.
3. Ang sariwang prutas ay masarap.
4. Mabango ang bulaklak.
5. Ang paligid ay malinis.

V. Kasunduan
Gamitin ang sumusunod na saltang naglalarawan
sa pangungusap.
Maganda mabilis malinaw

5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Pamayanan--Pagtatanim ng mga
Puno 170
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang facial
expression ng bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasalungat batay sa larawan o salitang ibinigay ng
guro
Week 36 – Ika – apat na Araw

LAYUNIN: Nagagamit ang lakas at hina ng
pagbigkas sa pagkukuwento o paglalahad
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: pangkulay, papel para sa
bawat isa

III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Magbalik-aral sa mga pamantayan sa paggamit
ng malakas at mahinang paraan ng pagkukuwento.
2. Kasanayang Pagpapayaman
Ipakilala ang gawain sa pagtalakay ng mga
paraan kung paano mapangangalagaan ang
kapaligiran sa pamamagitan ng pag-aalaga at
pagtatanim ng mga puno. Payuhan ang klase na
iguhit nang malikhain ang kanilang mga sagot.
Ipamahagi ang mga materyales para sa gawain.
3. Kasanayang Pagkabisa
Matapos ang pagguhit ng kanilang sagot,
bigyang pagkakataon ang klase na ibahagi ang
kanilang sagot sa kanilang katabi.
Tumawag ng ilang piling mag-aaral upang
ibahagi ang kanilang gawa sa harap ng klase, gamit
ang tamang facial expression sa pagsasalaysay.

IV. Pagtataya
Isulat kung malakas o mahina ng pagbigkas sa
sumusunod na sitwasyon.
___________1. Pagbulong
___________2. Pagsigaw
___________3. Pakikipag – usap
___________4. Pag – iyak
___________5. Pagkagulat
V. Kasunduan
Sumulat ng o pangyayari na ginagamitan ng
malaks o mahinang boses sa paglalahad.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Learning Objectives:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 80% proficiency level should be
able to:
C- Compares among the non-standard units of
measuring area in terms of consistency and
accuracy.
P-Use several cut-outs of squared-colored
paper/carboard in measuring area of objects around
them
A-Participate actively in measuring areas of plane
figures

II. Learning Content
Skill: Compares among the non-standard units
of measuring area in terms of consistency and
accuracy.
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: real objects such as folders, gift boxes,
etc. , cut-outs of squared-colored paper/carboard,
flashcards, cut-out of different shapes
Value: Active participation with the group
III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
Basic addition facts using flashcards
2. Review
Distribute plane figures and let the pupils
describe the figure by telling the number of sides
and corners
3. Motivation
Sing: Shapes
B. Developmental Activities
Presentation 171
1. All groups will use similar measuring units such
as squares and triangles and they will measure the
area of the same objects one at a time.
2. Then, they will list down the result on the board
made by the group. Teacher observes the level of
participation of each member while making the
measurements.
3. Doing the activity
Group I – Measure the chair using colored squares
Group II – Measure the same chair using colored
squares
Group III – Measure the top of the table using
colored squares
Group IV – Measure the top of the table using
colored triangles
4. Record the data on the chart
Materials No. of
colored
squares
No. of
colored
Triangles
Remarks
Gr. I Chair
Gr.
II
Chair
Gr.
III
Table
Gr.
IV
Table
5. Compare the results of the group activity using
two different measurement units. Did you get the
same result? Why?
6. Generalization
What can you say about measuring the areas using
non-standard unit of measurements? Are they
accurate?Comparing the non-standard units of
measuring area to the standard one can‟t be the
same. It varies may be less or more in measurement.
They cannot be accurate.
IV. Evaluation
How many does each have?
1. = __________

2. = _________

3.
= _________
4.

= ________
5.
= ________

V. Assignment
Measure the area of your center table using the
colored triangles. Report the result tomorrow.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 6

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Realize the importance of plants
Feel the joy in taking care of plants
Appreciate the people in the community
Instructional Objectives:
Oral language: Identify cause and effect
Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that have the same middle sound
Listening Comprehension: Identify cause and effect
relationships
Vocabulary and Grammar: Use the pronouns his
and hers in sentences

WEEK 6 – DAY 4

I. Objectives
Recite the poem
Use the pronouns his and hers in sentences
(grammar)
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Pronouns His and Hers
Materials: copy of the poem, manila paper, pictures,
ball 172
30 mins. III. Procedure (Grammar)
A. Activating Prior Knowledge
B. Presentation and Modeling
Ask the students to recite the poem, “My Garden”.
Show the pictures of Ben's garden and sunflower
plant.
T: This garden is Ben's. This garden is his.
This sunflower plant is Ben's. This sunflower plant
is his.
Show a picture of Bea, a friend of Ben. Show the
pictures of Bea's garden and rose plant.
T: This garden is Bea's. This garden is hers.
This rose plant is Bea's. This rose plant is hers.
Who owns this garden? (pointing to Ben's garden)
→ Ben
Is Ben a boy or a girl? → a boy
What did we say instead of saying it is Ben's? →
his
We use his when a boy owns something.
Who owns this garden? (pointing to Bea's garden)
→ Bea
Is Bea a boy or a girl? → a girl
What did we say instead of saying it is Bea's? →
hers
We use hers when a girl owns something.
IV. Guided Practice
Ask the students to get an object that they own
(toothbrush, notebook, pencil, etc).
T: This pencil is Pima‟s. Whose pencil is this?
A: This pencil is hers.
Call some more students to tell about who owns the
objects using the pronouns his and hers. This can be
done in a game. Play the music. Tell the students to
pass the ball around and whoever holds it when the
music stops, will be the one to answer.
Sentence stem (posted on the board):
This _________ is __________. This
_________ is his/hers.
V. Evaluation
Recite the poem correctly
My Garden
This is my garden, I'll plant it with care,
Here are the seeds I'll plant in there,
The sun will shine,
The rain will fall,
The seeds will sprout and grow up tall.
VI. Assignment
Write sentences using his and hers.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Natutukoy ang wastong pangangalaga sa
kapaligiran
II. Paksa:
A. Pangangalaga ng Aking Kapaligiran
Mga Paraan sa Pagpapanatili ng Kalinisan sa
Aking Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawang ng pangangalaga ng
kapaligiran
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Bakit mahalaga ang pagpapanatili ng
kalinisan sa aking paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Hikayatin ang mag-aaral na pagmasdan ang
dalawang larawan ng isang paaralan sa ibaba.
Itanong sa mga mag-aaral:
Aling paaralan ang nais mong pasukan?
Ipaliwanag sa iyong mga kaklase ang
iyong sagot.
Maaring magkaroon ng pareha o mga maliliit na
pangkat. Bigyan ng oras ang mga bata upang
magpaliwanag ng kanilang mga sagot. Talakayin
ang kanilang mga sagot.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Paisipin ang mga mag-aaral ng tatlong
pagkakataon na nagkaroon ng sama-samang
gawain ang mga kasapi ng iyong paaralan sa
pagpapanatili ng kalinisan sa inyong kapaligiran
kagaya ng kanilang paaralan. Maaaring ipasulat
ang sagot ng mga mag-aaral sa kanilang kwaderno.
4. Paglalahat 173
Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang
pagpapanatili ng kalinisan sa iyong paaralan? Ano
ang maaaring mangyari sa hindi malinis na
paaralan?
5. Pagpapahalaga
Maraming paraan ng pagpapanatili ng
kalinisan ng paaralan. Mahalaga ang mga gawaing
tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng
bawat isang mag-aaral.
IV. Pagtataya
Lagyan ng / kung nagpapakita ng wastong
pangangalaga ng kapaligiran at x kung hindi.
_____1. Magkalat kahit saang lugar.
_____2. Itapon ang basura sa basurahan.
_____3. Magtanim ng puno.
_____4. Pagsama – samahin ang basura.
_____5. Ang paligid ay ingatan.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng wastong
pangangalaga sa paligid.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Pagkilala sa tunay na kabutihan ng isang tao.
II. Paksang Aralin
Makilala ang kabutihan ng isang tao
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Awit: “Kamusta ka Kaibigan”
2. Paglalahad
Isang araw habang naglalakad pauwi si Annie ay
may nakita siyang matandang babae na tatawid
buhat sa kabilang kalsada. Nais niya itong
tulungan subalit maraming sasakyan ang
nagdaraan. At natatakot din siyang tumawid mag-
isa. Nakita niya ang kanyang ate at sinabi niyang
tulungan sa pagtawid ang matanda. Tinulungan
ito ng ate niya. Nagpasalamat sa kanila ang
matanda.
3. Pagtalakay
Sino ang nakakita sa matanda?
Paano niya natulungan ang matanda?
Ano ang ginawa ng ate ni Annie?
Ano ang sinabi ng matanda sa magkapatid?
Dapat mo bang tularan ang magkapatid? Bakit?
Ano ang ginawa ni Dan sa sobrang sukli?
Tama ba ang ginawa nila?
4. Paglalahat
Ang pakilala sa kabutihan ng isang tao ay
maipakikita sa maraming paraan. Tumulong tayo
sa abot n gating makakaya at huwag humingi ng
kapalit sa ginawa mong pagtulong.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan
IV. Pagtataya
Iguhit ang / kung tama at x kung mali.
___1. Hindi namimili ng taong tinutulungan.
___2. Tingnan ang panglabas na anyo ng taong
tutulungan.
___3. Kilalanin ang tao ayon sa kalooban nito
hindi sa panglabas na anyo.
___4. Magpakita ng kabutihan sa mayayamang
tao lamang.
___5. Ang kabutihan ng tao ay nagmumula sa
kanyang puso.
V. Kasunduan
Paano mo nakikilala ang isang mabuting tao?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
174
Monday February 24, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Texture
II. Objectives
The learner :
Demonstrates the Skills and Competencies expected
in all the lessons specifically the SUMMATIVE
ASSESSMENT STANDARDS found at the end of
each Lesson.
REVIEW of all ELEMENTS studied
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Pre – Assessment /Prior knowledge
The learner must have acquired ALL skills in the
previous level.
Procedure
DAY 1
1. CLASS ENCOUNTER
.
greeting.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON
close and that it is the perfect time to review all the
ELEMENTS they have taken the whole year.
of the pupils to recall the ELEMENT and
the ACTIVITY or SONG or GAME they did in the
ELEMENT.
ELEMENT (Pls. look at the table in the next page as
reference)
DYNAMICS – Loudness and
Softness of sound
“Ang Susi Nakatago”
TEMPO – Speed of music
(FAST and SLOW)
“Jack and Jill”
TIMBRE- Sounds in the
environment, vocal &
instrumental sounds.
“Doggie, Doggie” / The
Circus (Sound Story)
RHYTHM - organization of
sound and silence in time
- Beat and Ostinato
- Strong & Weak beats/Meter
( 2-time meter, 3-time meter &
4-time meter)
“See Saw”/ “Pan de Sal”
“Chimpoy Champoy”
“Bounce High”/Pedro
Penduko”
“Twinkle, Twinkle”
FORM- Similarities and
Differences of the parts of a
musical whole
“Kalesa”
MELODY – High and Low
sounds
“Piko-Piko
Angking”/”Rocky
Mountain”
The Journey to the Moon
(High and Low Story)
TEXTURE – Thickness and
Thinness of Music
“Are You Sleeping,
Brother John?”
IV. Evaluation

or GAMES.
V. Assignment
After reviewing the ELEMENT you have picked
together with the GAMES or SONGS or STORIES
learned, how did your group prepare/practice your
presentation?
Did you have a hard/easy time? Why?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakasusunod sa wastong pagitan ng mga salita,
bantas, at gamit ng malaking letra sa sanaysay at
pagkukuwento
2. Nakasusulat ng sanaysay at kuwento na
sinusunod ang tamang bantas, gamit ng malaking letra,
pasok ng unang pangungusap sa talata, at kaayusan
II. Paksang Aralin
A. Tema
1. Pagsulat:
Pagsulat ng sanaysay at kuwento na sinusunod
ang tamang bantas, gamit ng malaking letra, pasok ng
unang pangungusap sa talata, at may kaayusan.
2. Komposisyon:
Pagsulat ng sanaysay at kuwento na sinusunod
ang tamang bantas, gamit ng malaking letra, pasok ng
unang pangungusap sa talata, at may kaayusan.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum 175
C. Mga Kagamitan: Tsart, mga larawan, asul at
pulang banderitas
D. Kuwento: “Si Gong Galunggong”
Awit: “Tong, Tong Pakitong-kitong”
Tula: “Sa Ating Kapaligiran” ni Florita R.
Matic, NCR
E. Pagpapahalaga: Pangangalaga sa sarili/ pag-
iingat sa kapaligiran/ pagawaan
F. Paksa
Mga Likas na Yaman sa Kapaligiran at Pagkain
(Mga Yamang-lupa at Yamang-tubig)
III. Pamamaraan

Week 30 – Ikalimang – Araw

A. Kasanayan
“Kaya Ko Itong Gawin”
B. Basahin at sundin ang mga panuto.
1. Sumulat ng isang sanaysay o kuwento tungkol
sa mga pagkaing nakukuha natin sa karagatan o
kaya‟y galing sa mga halaman o tanim. Maaaring
kathang- isip o makatotohanan.
2. Sundin ang mga tuntunin sa paggamit ng
wastong bantas, malaking letra, pasok ng pangungusap
sa talata at ayos ng talata.
3. Salungguhitan ang mga salitang naglalarawan na
ginamit sa pangungusap.
4. Basahin ang iyong sanaysay o kuwento sa klase.
IV. Pagtataya
Isulat ng wasto ang sumusunod na sanaysay sundin
ang tamang bantas at gamit ng malaking titik.
Ang marami tayong pkinabang sa dagat.dito tayo
kumukuha n gating mga pagkain.tulad ng isda at iba
pang lamang dagat.
dapat nati itong ingatan at panatilihing malinis.
V. Kasunduan
Gumawa ng poster-slogan tungkol sa mga yamang
-dagat at yamang-lupa gamit ang mga salitang
naglalarawan.
Halimbawa:
“Isda ay kay sarap mula sa malinis na ilog at dagat.”

5
4
3
2
1
0
QN
QL
Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Pamayanan--Pagtatanim ng mga
Puno
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang facial
expression ng bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasalungat batay sa larawan o salitang ibinigay ng
guro
Week 36 – Ikalimang – Araw

LAYUNIN: Nailalahad ang kahalagahan ng
pagtatanim ng puno bilang pagtulong sa
pamayanan
ORAS: 30 minuto
III. Pamamaraan
A. Pagganyak
Magpakita ng larawan ng mga batang
nagtatamnim ng puno.
Ano ang napapansin ninyo sa larawan?
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, susubukan natin ang
ating galing sa pagtatanghal at talino sa
pagbibigay ng paraan upang mapangalagaan ang
ating kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatanim
ng puno.
2. Kasanayang Pagpapayaman
Ipangkat ang klase sa tig-walong bata, at bigyan
ng pagkakataon ang bawat pangkat upang
magpulong at magplano para sa gagawing
malikhaing pagtatanghal upang maipakita ang
paraan ng pangangalaga ng kapaligiran. Payuhan
ang klase na gamitin ang tamang facial expression
upang maipahayag ang layon ng pagtatanghal.
Magtatanghal ang bawat pangkat matapos ang
pulong.
IV. Pagtataya
Iguhit ang masayang mukha kung tama ang
isinasaad ng pangungusap at malungkot na mukha
kung hindi.
_______1. Magtanim ng puno pero huwag itong
diligan.
_______2. Kapag maraming puno naiiwasan ang
pagbahan 176
_______3. Pagmay puno mas maraming pagbaha.
_______4. Alagaan ang mga bagong tanim na
puno.
_______5. Kapag nagtatanim ng puno maraming
mabuting epekto sa paligid.
V. Kasunduan
Iguhit para sa iyo ang kahalagahan ng puno.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Learning Objectives:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 80% proficiency level should be
able to:
C- Compares among the non-standard units of
measuring area in terms of consistency and
accuracy.
P-Use several cut-outs of squared-colored
paper/carboard in measuring area of objects around
them
A-Participate actively in measuring areas of plane
figures
II. Learning Content
Skill: Compares among the non-standard units
of measuring area in terms of consistency and
accuracy.
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: real objects such as folders, gift boxes,
etc. , cut-outs of squared-colored paper/carboard,
flashcards, cut-out of different shapes
Value: Active participation with the group
III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
Basic addition facts using flashcards
2. Review
Distribute plane figures and let the pupils
describe the figure by telling the number of sides
and corners
3. Motivation
Sing: Shapes
B. Developmental Activities
Presentation
1. All groups will use similar measuring units such
as squares and triangles and they will measure the
area of the same objects one at a time.
2. Then, they will list down the result on the board
made by the group. Teacher observes the level of
participation of each member while making the
measurements.
3. Doing the activity
Group I – Measure the book using colored squares
Group II – Measure the same book using colored
squares
Group III – Measure the top of the desk using
colored triangles
Group IV – Measure the top of the desk using
colored triangles
4. Record the data on the chart
Materials No. of
colored
squares
No. of
colored
Triangles
Remarks
Gr. I Book
Gr.
II
Book
Gr.
III
Desk
Gr.
IV
Desk
5. Compare the results of the group activity using
two different measurement units. Did you get the
same result? Why?
6. Generalization
What can you say about measuring the areas using
non-standard unit of measurements? Are they
accurate?
Comparing the non-standard units of measuring
area to the standard one can‟t be the same. It varies
may be less or more in measurement. They cannot be
accurate.
IV. Evaluation
How many does each have? 177
1. = __________

2. = _________


3. _____ square units4. _____ square units


5.
= ________
V. Assignment
Measure the area of your center table using the
colored triangles and colored squares compare the
result of your activity. Report the result tomorrow.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 6

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Realize the importance of plants
Feel the joy in taking care of plants
Appreciate the people in the community
Instructional Objectives:
Oral language: Identify cause and effect
Phonological Awareness: Recognize, distinguish,
and supply words that have the same middle sound
Listening Comprehension: Identify cause and effect
relationships
Vocabulary and Grammar: Use the pronouns his
and hers in sentences

WEEK 6 – DAY 5
I. Objectives
Use the pronouns his and hers in sentences
Appreciate the people in the community
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: Pronouns His and Hers
Materials: copy of the song, CD of the song,
vocabulary strips, pictures
15 mins. III. Procedure
A. Activating Prior Knowledge
The teacher will unlock the following words: tool,
mop, baker, mailman.
The teacher will show a picture of a gardener's tool.
This is a tool. Who do you think uses this? What
other tools that you know?
(Show a picture of a mop/a real mop) This is a mop.
We use this to clean the floor. Can someone try to
use the mop? (call a student to show how this is
used)
(Show a picture of a baker) This is a baker. This is a
person who makes bread and cakes. Have you seen a
baker? Where can you find him/her?
(Show a picture of a mailman) This is a mailman.
This is a person who delivers and collects letters.
What does he usually carry?
B. Presentation and Modeling
Read the lyrics of the song “Whose is this?” Actions
may be added.
Whose Is This?
This is the teacher‟s chalk 3x
This is the teacher‟s chalk
Whose chalk is this?
This is the mailman‟s bag 3x
This is the mailman‟s bag
Whose bag is this?
This is the baker‟s hat 3x
This is the baker‟s hat
Whose hat is this?
This is the janitor‟s mop 3x
This is the janitor‟s mop
Whose mop is this?
This is the gardener‟s tool 3x
This is the gardener‟s tool
Whose tool is this? 178
*Teacher may add more community helpers and
their objects.
Show the different objects that each community
helper owns. Do a think aloud.
T: Whose chalk is this?
This chalk is hers.
Whose bag is this?
This bag is his.
When do we use his? When do we use hers?
5 mins. IV. Guided Practice
Call some students to ask and answer the question:
“Whose _____is this?”
20 mins. V. Independent Practice
There will be a Pair-Share activity. Ask them to get
a picture of a community helper with the things
that they own.
Pair activity:
S1: Whose _______ is this?
S2: This __________ is his/hers.
Pictures to choose from:
carpenter‟s hammer
laundrywoman‟s basin
clown‟s wig
magician‟s wand
butcher‟s knife
farmer‟s plow
fisherman‟s net
musician‟s guitar
singer‟s microphone
pianist‟s piano
judge‟s gavel
guard‟s whistle
painter‟s brush
architect‟s ruler
garbageman‟s truck
VI. Post Assessment
Show pictures of people and the things that they
own. Ask the students to sort the pictures into two
groups and post them on the board (his and hers).
Examples of Pictures:
His
- James Yap: ball, jersey, towel
- Pres. Aquino: pen, paper
Hers
- Lea Salonga: microphone, dress, lipstick
- Dora: map, bag, pet
Examples of questions:
T: Whose ball is this?
S: This ball is his.
T: Whose dress is this?
S: This dress is hers.
VII. Evaluation
Write the correct pronoun (his/hers).
1. This is Norman bag. The bag is ____.
2. This is mother‟s dress. This dress is ___.
3. This is Vic‟s ball. This ball is _________.
4. This is Marie‟s doll. This doll is _____.
5. This is Eva‟s flower. This flower is ___.
VII. Assignment
Cut out pictures of boy and girl. Write sentences
about the pictures using pronoun his and hers.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan
I. Layunin:
Natutukoy ang pagpapahalaga sa pagpapanatili ng
kalinisan ng aking Paaralan
II. Paksa:
A. Ang Aking Pagpapahalaga sa Pagpapanatili ng
Kalinisan ng Aking Paaralan
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawang ng pangangalaga ng
pagpapanatili ng kalinisan
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Paano mo maipakikita ang iyong pagpapahalaga
sa pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Gabayan sa pagbasa at ipasuri sa mga mag-aaral
ang iba‟t ibang sitwasyon sa ibaba at ipaguhit ang
kanilang damdamin sa bawat sitwasyon. Maaaring
ipasulat ang sagot ng mga mag-aaral sa kwaderno o
isang buong papel. Maaring pang-indibidwal o
pangkatan ang gawaing ito.
Mga Sitwasyon:
Pag-usapan sa klase ang sagot ng mga mag-aaral. 179
Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang kanilang pamilya
at paaralan ang mga pangunahing samahang
kinabibilangan nila. Ang mga kasapi ng mga ito ay
patuloy na nagtutulungan at nagkakaisa tungo sa
iisang hangarin --ang mapalaking mabuti ang mga
kabataan.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Gabayan ang mga mga-aaral sa pagbasa sa panuto ng
gawain sa ibaba.
Suriin ang mga larawan sa loob tatlong unang kahon.
Iguhit ang maaring mangyari sa pinakahuling kahon sa
iyong kwaderno o isang papel.

4. Paglalahat
Bilang isang mag-aaral, magsulat ng tatlong maaari
mong gawin upang makatulong sa pagpapanatili ng
kalinisan ng iyong paaralan.
5. Pagpapahalaga
Mahalagang gampanan mo ang iyong bahagi sa
pagpapanatili ng kalinisan ng iyong paaralan.
IV. Pagtataya
Isulat kung Tama o Mali ang isinasaad ng
pangungusap.
_____1. Sulatan ang pader ng paaralan.
_____2. Ingatan ang mga gamit ng paaralan.
_____3. Itapon ang basura kahit saan.
_____4. Linisin ang loob at labas ng silid – aralan.
_____5. Magtanim ng halaman sa paligid ng paaralan.
V. Kasunduan
Gumuhit ng paraang ginagawa mo upang mapanatili
ang kalinisan ng iyong paaralan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Marunong magdasal o manalangin
Paggalang sa Pook Dalanginan
II. Paksang Aralin
Pagdarasal o Pananalangin
Igalang ang pook dalanginan
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Awit: Ang Panginoon ang Aking Pastol
2. Paglalahad
Sa tuwing tayo ay may mga nais na bagay o
anuman,ano ang ating ginagawa?
Bakit tayo nagdarasal?
Anu-ano ba ang mga dasal na iyong alam?
3. Pagtalakay
Bakit mahalaga na tayo nagdarasal?
Anu-ano ba ang mga bagay na iyong ipinagdarasal?
Sa paanong paraan nakatutulong ang pagdarasal?
Tuwing kalian dapat magdasal? Bakit?
4. Paglalahat
Ang pagdarasal ang pinakamabisang paraan ng
pakikipag-usap ng tao sa Panginoon. Tuwing tayo ay
nagdarasal dapat na ito ay nasa puso natin. Dapat
tayong manalangin ng t6aimtim sa Diyos. Igalang natin
ang bawat sasabihin natin sa pagdarasal.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan
IV. Pagtataya
Lagyan ng / kung nagpapakita ng wastong paraan ng
pagdarasal at x kung hindi.
_____1. Ipikit ang mga mata kung nagdarasal.
_____2. Makipagkwentuhan habang nagdarasal.
_____3. Magdasal ng mula sa puso.
_____4. Huwag isapuso ang pagdarasal.
_____5. Magdasal upang makausap ang Diyos.
V. Kasunduan
Sumulat ng isang kahilingin na madalas mong
ipinagdasal.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
180
Tuesday February 25, 2014

“No Classes due to Celebration of EDSA PEOPLE
POWER I”

Wednesday February 26, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Health 6:25 – 7:05

I. Theme
I am safe: Good Touch, Bad Touch
II. Objectives:
At the end of the lesson, the pupil will be able
to :
Practice safety touch
Identify good touch and bad touch
III. Subject Matter:
Safety Education
Good touch and bad touch
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Presentation
We are Safe
1. Let us meet our new friends.
2. Listen to what they will say.
B. I am Paulo.
I am friendly.
We can be friends.
We can shake hands.
We can hold hands, but not too tight.
But please, not too tight.
You can put your arms on my shoulders.
But don‟t touch other parts of my body.
C. I am Pat.
I am jolly and sweet.
We can be friends.
We can shake hands.
We can hold hands, but not too tight.
But please, not too tight.
You can put your arms on my shoulders.
But don‟t touch other parts of my body.
D. Generalization
Let‟s respect our friends and family.
Say NO to bad touch.
There is a good touch.
There is a bad touch.
Let us NOT do bad touch
IV. Evaluation
Look at the pictures. Which are wrong? Cross out the
bad touch.
1. 2. 3.
4. 5.
V. Assignment
Cut pictures showing good touch and bad touch.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakagagamit ng angkop na pahayag sa pagbibigay
ng opinyon, ideya, pananaw, at iba pa sa isang
sitwasyon/suliranin/balita o pangyayari
2. Nakababasa nang wasto ng mga kuwento, alamat,
sanaysay, balita, blogs at iba pa na may mataas na
antas ng mga salita at mga salitang dapat pang pag-
aralan
3. Nakababasa ng mga tekstong pang-unang baitang
na may kawastuang 95-100 bahagdan
II. Paksang Aralin
A. Tema
a. Pabigkas na Wika:
Paggamit ng angkop na pahayag sa pagbibigay ng
opinyon, ideya, pananaw, at iba pa sa isang
sitwasyon/suliranin/balita/pangyayari.
b. Pagkilala sa Salita:
Pagbasa ng mga kuwento, alamat, sanaysay,
balita, blogs at iba pa na na may matataas na antas ng
salita at mga salitang dapat pang pag-aralan.
c. Katatasan:
a. Pagbasa ng mga tekstong pang-unang baitang
nang may kawastuhang 95-100 bahagdan.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum 181
C. Mga Kagamitan: Tsart, sequence map, larawan
ng iba‟t ibang lokal na produkto, mga bagay tulad ng
basket, sombrero, tsinelas at iba pang halimbawa ng
lokal na produkto
D. Kuwento: Artikulo ni Agnes G. Rolle
E. Pagpapahalaga: Pagtangkilik sa Sariling
Produkto
F. Paksa
Mga Mapagkukunan ng Kabuhayan sa
Pamayanan/ Trabaho/ Kalakalan at Industriya (hal.
lokal na produkto at industriya, tiangge)
III. Pamamaraan

Week 31 – Unang – Araw

A. Gawain bago bumasa
1. Paghawan ng Balakid
Ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit na
ginamit sa pangungusap.
produkto
Maraming produkto na yari sa aming pamayanan
ang ibinebenta sa bayan.
pamayanan
Binubuo ng pamilya ang isang pamayanan.
materyales
Ang materyales na ginagamit sa paggawa ng iba‟t
ibang produkto ay galing sa aming lugar.
2. Pagganyak:
Gawain: “Kilalanin Natin”
Pangkatin sa apat ang klase.
Ibigay sa bawat pangkat ang isang lokal na produkto.
Hikayatin ang bawat pangkat na pag-aralan ang
ibinigay na produkto.
a. Anong materyales ang ginamit sa produktong nasa
inyong pangkat?
b. Paano ginagamit ang produktong hawak ninyo?
Ilagay ang sagot sa loob ng mga hugis.
Anong lokal na produktoang hawak ninyo?
3.Pangganyak na tanong:
Anong gawain ang una nating isinagawa. Tungkol saan
ang ating tinalakay? May babasahin tayong artikulo na
kaugnay ng ating tinalakay.Ano ang nais ninyong
malaman tungkol dito.(Gabayan ng guro upang
makabuo nang tamang tanong.
Anong mga produkto sa ating Rehiyon ang
nakatutulong upang magkaroon ng hanapbuhay at
pagkakakitaan ang mga mamamayan.”
B. Gawain habang nagbabasa
Paglalahad:
Ipakita sa mga bata ang tsart na may artikulo
tungkol sa mga lokal na produkto ng pamayanan.
Pag-usapan ito sa pamamgitan ng pagbibigay ng hinuha
sa artikulong babasahin.
Pagbasa sa artikulo ng guro nang tuloy-tuloy na
may angkop na intonasyon,damdamin, at bantas.
Pagbasa ng guro sa artikulo nang may paghinto
at pagsagot sa mga tanong ng guro
Tanong: Makatutuhanan ba ang artikulo? Bakit?
Pagbasa ng mga batang basahin nang may
angkop na intonasyon, damdamin, at bantas.
Pagbasa nang isahan, dalawahan o lahatan.
IV. Pagtataya
Basahin ang sumusunod na pahayag.
ARTIKULO
AGNES G. ROLLE
1. Tungkol saan ang pahayag?
a. Rehiyon IV-A b. NCR c. ARMM
2. Ang CALABARZON ay binubuo ng mga bayan ng
Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at_____?
a. Valenzuela b. Quezon c. Malabon
3. Ano ang produktong mabibili sa Quezon?
a. Pansit habhab b. Pansit Malabonc. Bihon
4. Anong lugar ang kilala sa mgs magagandang
tsinelas?
a. Liliw b. Bataan c. Rizal
5. Saan lugar nagmula ang balaw – balaw?
a. Cavite b. Batangas c. Rizal
V. Kasunduan
Makinig ng balita sa telebisyon at ilahad ito sa klase
bukas.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Filipino 7:55 – 8:25
I. Tema:
Pagtulong sa Pamayanan -- Pagtatanim ng mga
Halamang Gulay
II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang galaw ng
kamay at katawan ng bumabasa o naglalahad ng
kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasingkahulugan base sa larawan o salitang ibinigay.
182
Week 37 – Unang – Araw

LAYUNIN: Nakapagbabahagi ng mga pang-uri na
naglalarawan sa mga bagay; nakikilahok sa isang laro
kung saan nagbibigay ng pang-uring kasingkahulugan
sa ibinigay ng kaklase
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng “Ako ay Nagtanim”
(awiting bayan)
III. Pamamaraan
1. Paunang Pagtataya
Tanungin sa klase: May mga tanim ba kayong
halaman sa bahay? Ano-ano ang mga ito? Bakit sila
mahalaga? Para sa inyong pamilya? Para sa
pamayanan?
2. Tukoy-Alam
Tumawag ng ilang mga bata upang magbahagi ng
kanilang sagot.
3. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin kung ano
ang katangian ng mga halamang gulay at kung bakit
mahalagang tayo ay nagtatanim ng mga ito sa tahanan.
Magpakita sa klase ng mga larawan at tumawag ng
dalawang bata upang ilarawan ang bawat isa gamit
ang mga magkasingkahulugan na pang-uri.
4. Paglalahad
Ipabahagi ang awit na “Ako ay Nagtanim.”
Talakayin na ito ay isang awiting bayan.
Ako ay Nagtanim
(sa tono ng Leron, Leron Sinta)
Ako ay nagtanim, kapirasong luya
Tumubo ay gabi, namunga ay mangga
Nang aking pitasin, hinog na papaya
BumagsMaaari ring gamitin ang awit na "Bahay na
Kubo."
5. Pagtuturo at Paglalarawan
Simulan ang talakayan ukol sa paglalarawan ng mga
gulay sa awit.
IV. Pagtataya
Guhitan ang Salitang naglalarawan ng bagay sa
bawat pangungusap.
1. Ang bulaklak ay mabango.
2. Malamig ang hangin ng elektripan.
3. Ang baso ay kulay puti.
4. Matabang ang tinapay.
5. Malamig ang yero.
V. Kasunduan
Sumulat ng mga salitang naglalarawan sa bagay na
manika at bola.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Learning Objectives:
At the end of the learning period 100% of the pupils
with at least 80% proficiency level should be able to:
C- Compare the non-standard units of capacity measure
with standard units of capacity.
P-Tell which containers can hold more than or less than
1 liter
A-Express the importance of water to our daily lives
II. Learning Content
Skill: Comparing the non-standard units of
measurement for capacity
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: can of milk, glass, pail, bowl, pitcher,
bottles, cups, tube, tetra pack, and other containers
common in one‟s place
Value: Water conservation
III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
Basic addition facts using flashcards
2. Review
Direction: How many does each hold?
1. 2._________ units ___________ units
3.
_________ units ___________ units
5.

______________units
3. Motivation
183
Show a picture of children drinking. Ask them whether
they can tell who between the two boys drank more
milk. Tell them that its not easy to tell the amount of
milk in the two containers unless a unit of measure is
used.
B. Developmental Activities
Presentation Show a real 1 liter container, maybe a
bottle or a can. Pour water in it so that the pupils will
have an idea of how much 1 liter of liquid is.
Show other containers that can hold 1 liter. Have them
pour 1 liter of water in each container.
With these examples you can discuss what a liter is.
Using different containers, you can determine whether
the containers contain more than 1 liter or less than 1
liter.
DATA SHEET
Container > <
1.

2.

3.

4.


The group will be given 1 liter of water in a bottle of
softdrink.
They will pour it into small disposable glasses and find
out how many glasses in one liter.
____________ disposable glasses
Materials: water in 1 liter bottle and disposable glasses
Generalization:Can you compare the amount of liquids
when you use non- standard units with of the standard
one? You cannot compare the amount of liquids in a
non-standard unit because they may be more of less
amount of liquids in a container.
C. Application
How many Jelly Ace containers can you get with 1 liter
of water?
Materials: 1 liter of water an jelly ace containers
*Water is one best form of liquids. Water has so many
uses in our daily lives. Without water, we cannot do
things. Water is used in cooking, bathing, cleaning and
many others. What do we do so we won‟t run out of it.
IV. Evaluation
1 liter =

Container > , <
1.


2.

3.4.

5.V. Assignment
Ask your mother to list down the following things:
a. she bought in liters
b. she bought using non-standard units

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 7

WEEK 7 – DAY 1
I. Objectives
● Answer who, what, where, when and why questions
about stories listened to
● Recognize that words can be broken down into
individual phonemes
● Recognize and use the pronoun it in sentences
II. Subject Matter and Materials
Subject Matter: WH questions
pronoun it
Materials:
● Worksheet – Predicting Outcomes ● Real objects
(for unlocking) ● Copy of the story “A Trip to the
Market”
15 mins. III. Procedure
A.Activating Prior Knowledge
1. Teacher will put vegetables on the table.
2. The teacher will present her market list. 184
● squash ● onion ● tomato ● eggplant
● cabbage
T: I am going to the market.
This is my market list. In my market list, I write
down the things I would buy when I go to the market.
Let‟s look what is on my list.
3. Teacher will read each word on her market list.
4. The class will repeat the words the teacher will read.
5. Teacher will get the vegetable she named and put it
inside her basket.
6. When all vegetables are in the basket, the teacher will
check if she was able to get everything on her market
list. (This is done to see if students remember the words
introduced.) Motivation Question: If you were to make
your own market list, what would be in your list?
Motive Question: What were the things the characters
bought in the market?
B. Presentation and Modeling
1. The class will listen to the teacher read a story about
a trip to the market.
A Trip to the Market
Tiktilaok! “Wake up, Obet! It‟s Sunday. Time to go to
the market!”, Lola Remi said. Obet got a basket and
walked to the market with Lola Remi. “Hmmm....
Which of these will we buy?” Obet and Lola Remi
looked at their market list.
THINGS TO BUY: Squash eggplant cabbage
tomato onion
Did we get everything we need?”, Lola Remi asked.
“Yes, we did!”, Obet answered. “Time to go home!”, they
said.
2. The teacher will ask the following questions: based on
the story
We can buy a can of milk from the market. Let us listen
to the word “can”.
What sounds can you hear in the word “can”?
First, I can hear the sound /c/. Can you say the sound
/c/? Next, I can hear the sound /a/. Can you say the
sound /a/? Last, I can hear the sound /n/. Can you say
the sound /n/? Let us say the sounds again. /c/, /a/, /n/
Let us clap with each sound that we hear /c/, /a/, /n/
How many sounds did we make?
That‟s right! We made 3 sounds! /c/, /a/, /n/ How
about the following words? Other examples: pot,
rag, pen
3. Let‟s go back to the story “A Trip to the Market”.
Teacher will post pictures on the board.
4. Teacher will ask students to talk about the pictures
she posted.
5. Teacher will arrange the pictures to show the
sequence of events in the story.
Picture 1:Obet and Lola Remi went to the market
Picture 2: Obet and Lola Remi got food items from the
market
Picture 3: Obet and Lola Remi went home
Teacher will read the story. Then pupil will answer the
following questions “Ming”
1. Why was Ming crying?
a. hungry b. Watching c. punished
2. What did she see in the table?
a. fish b. Milk c. rice
3. Why can‟t she drink the milk?
a. the glass is high b. The glass is big
c. there is no milk in the glass
4. What did she do to drink the milk?
a. break the glass b. Spilled the milk
c. use straw
5. How should you take care of your pet?
a. feed it b. Kill it c. Punch it
VI. Assignment
Make an example of Wh – question.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan
I. Layunin:
Natutukoy ang distansiyang katulad ng malapit at
malayo.
II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Distansya
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang mga
bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Tulungan ang mga mag-aaral na bumuo ng pangkat
na may tatlong kasapi. Magtakda ng titik sa bawat
kasapi. Halimbawa, ang unang kasapi ay titik A, ang
ikalawa ay titik B at ang ikatlo ay titik C. Bigyan ng
dalawang tali ang kasapi A. Ang kasapi B at kasapi C
naman ang hahawak sa dulo ng magkabilang tali.
Hawak ang dulo ng tali, sabihan ang kasapi B at 185
kasapi C na lumayo sa kasapi A hanggang sa maunat
ang tali.
Itanong sa mga mag-aarala ang mga sumusunod:
a. Ano ang napansin mong pagkakaiba ng dalawang
tali?
b. Aling tali ang hawak ng kasaping mas malayo?
c. Aling tali ang hawak ng kasaping mas malapit?
2. Paunang Pagtataya
Ano ang distansya? Paano ito maituturo sa mga mag-
aaral?
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang konsepto ng
distansya: Ang lapit o layo sa pagitan ng dalawang
bagay ay tumutukoy sa distansya.
Maari pang mag-isip at magpagawa ng iba pang mga
pagsasanay upang lubusang maunawaan ng mga mag-
aaral ang distansya.
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipasuri sa mga mga-aaral ang mga larawang nasa
ibaba. Ipaguhit sa kanilang kwaderno ang bagay na
hinihingi sa bawat bilang.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Gawain 3
Subukang ipasukat sa mga mag-aaral ang distansya ng
mga bagay na nakatala sa ibaba. Isulat kung ilang
*hakbang ang layo sa pagitan ng dalawang bagay.
Maaring ipasulat ang kanilang sagot sa activity sheet,
kwaderno o isang buong papel.
4. Paglalahat
Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo sa
pagitan ng dalawang bagay.
5. Pagpapahalaga
Maari ring gumamit ng ruler o isang patpat sa pagsukat
ng distansya. Gabayan o i-scaffold ang mga mag-aaral
sa gawaing ito.
IV. Pagtataya
Gumuhit ng 3 bagay na malapit at 2 bagay na malayo
sa iyo.
V. Kasunduan
Iguhit ang mga bagay na malapit sa iyong silid –
tulugan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL
Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Nagmamahal at gumagalang sa Diyos, sa mga
nakatataas at sa kapwa
II. Paksang Aralin
Pagmamahal at paggalang sa Diyos, sa mga nakatataas
at sa kapwa
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Tula: Ang po at opo
Tungkol saan tula?
2. Paglalahad
Sitwasyon: Ang mag-anak nila Rosa ay may takot sa
Diyos. Ang kanilang mga ginagawa ay lagi nilang
inihihingi ng patnubay sa Diyos. Naipakikita nila ang
pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paggalang sa
kanilang kapwa. Lagi nilang pinsasalamatan ang Diyos
sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain.
3. Pagtalakay sa sitwasyon.
4. Paglalahat
Ang pagmamahal sa Diyos ay maaaaring ipakita sa
iba‟t ibang pamamaraan. Dapat nating igalang ang
paniniwala ang ibang mga tao.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan
IV. Pagtataya
Iguhit ang kung nagpapakita ng paggalang at
pagmamahal sa Diyos at kapwa. Kung hindi.
____1. Mahalin ang kapwa ng mula sa puso.
____2. Ang pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal din
sa Diyos.
____3. Piliin lamang ang taong dapat na igalang.
____4. Hindi dapat iginagalang ang mga bata.
____5. Ang lahat ay dapat igalang at mahalin.
V. Kasunduan
Magtala ng mga paraan ng pagpapakita ng paggalang
at pagmamahal sa Diyos.
5
4
3
2
1
0
QN
QL
Remedial 11:15 – 12:00 186
Thursday February 27, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Arts 6:25 – 7:05

I. Theme:
Printmaking and other media
II. Objectives
The learner will:
1. Define the given ART VOCABULARY.
2. Make a mobile.
3. Apply what they learned in the first quarter
(drawing)
III. Subject Matter:
Mobiles- Moving Artworks (Kinetic Art)
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Procedure
Art Vocabulary
Kinetic Art: The word “Kinetic” means “movable.”
Here, it is used as an adjective to describe “art” or to
indicate a certain form of sculpture.
Mobile: Also means “movable”. A mobile in this case is
used as a noun. It is a name for the object itself. Kinetic
describes any sculpture that moves. A mobile is the
artwork. Usually a mobile has objects hanging from
strings, and the strings are attached to something that
moves or something that is immobile (or doesn‟t move),
like a rod or a hanger.
Elements and Principles
1. Lines 2. Shapes 3. Form 4. Color
Materials : Newspapers, pre-cut into the shape of fish.
Staple the edges, but leave one part open or
unstapled.
Leave some space at the top part of the fish so a hole
can be punched and the fish can be strung.
2. Stuffing: (Cut or tear newspapers into smaller pieces
so that when they are crumpled the stuffing will not be
too thick.)
3. Crayons or oil pastels . String
4. Hole puncher (for teacher‟s use only)
5. Old hangers
B. Motivation
Show them the hanging fish that teacher made. Show
them how the fish can move (hold the hanger where the
electric fan can blow some air towards it; if this is not
possible, use a hand fan to blow air towards the fish; or
tap it with fingers). Have the students point out the
lines, shapes, and colors that they see.
Show the students how the fish is made: Tell them you
colored it first, then show them how you crumple the
stuffing and put it inside the fish through the opening.
Staple the opening. Put the string through the hole and
tie a simple not. Tie the other end of the string to the
hanger.
C. Procedure
1. Do the MOTIVATION (above)
2. Distribute the coloring materials
3. Distribute the pre-cut fish and instruct the students
to design a fish.
4. While the students are working, distribute a few
pieces, maybe three or four of newspaper for crumpling.
5. The students will not all finish at the same time, and
so as the students finish, tell them to go ahead and make
the stuffing, and stuff the fish.
Remind them not to crumple the newspaper too small
or too tightly.
6. Walk around with the stapler and staple the stuffed
fish shut.
7. After stapling the opening, give the student a piece of
string so they can tie one end to the fish.
8. As each student finishes, have them return the
coloring materials (or pack it away) and return the
leftover stuffing.
9. Students who finish early can hang their fish on a
hanger, and help teacher either distribute materials, or
help their classmates tie the fish on other hangers.
Remember to thank them.
Maximum 6 to 7 fish per hanger, so it won‟t look so
crowded.
10. When everyone is done stuffing the fish, or while
the rest of the class is in the process of stringing the fish,
call the attention of the class.
IV. Evaluation
As the remaining students hang their fish, hold up one
of the hangers that is full of hanging fish. Move it a
little bit. Explain what a mobile is, and how it is a kind
of Kinetic Art. Also explain that it is a form of
sculpture (explain the definition of “kinetic” and
“mobile” as well – explain the similarities and
differences).
V. Assignment
Ask the students how they feel about the mobiles, and
remind them that they can make one on their own at
home (but be sure to ask parents about using the
hanger!).
5
4
3
187
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakapagsasabi kung ang kuwento ay
makatotohanan o kathang isip
2. Nakababasa ng mga tekstong pang-unang baitang
na apatan hanggang limahang parirala nang may
wastong tono, damdamin, at bantas
3. Nakababaybay nang wasto ng mga salitang napag-
aralan

II. Paksang Aralin
A. Tema
1. Katatasan:
Pagbasa ng mga tekstong pang-unang baitang na
apatan hanggang limahang parirala na may wastong
tono, damdamin, at bantas.
2. Pagbaybay:
Pagbaybay nang wasto ng mga salitang napag-aralan.
3. Pag-unawa sa Binasa
Pagsasabi kung ang kuwento ay makatotohanan o
kathang isip.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart, sequence map, larawan
ng iba‟t ibang lokal na produkto, mga bagay tulad ng
basket, sombrero, tsinelas at iba pang halimbawa ng
lokal na produkto
D. Kuwento: Artikulo ni Agnes G. Rolle
E. Pagpapahalaga: Pagtangkilik sa Sariling
Produkto
F. Paksa
Mga Mapagkukunan ng Kabuhayan sa
Pamayanan/ Trabaho/ Kalakalan at Industriya (hal.
lokal na produkto at industriya, tiangge)
III. Pamamaraan

Week 31 – Ikalawang – Araw

A. Gawain pagkatapos bumasa
Ipabasang muli ang binasang artikulo.
Ugnayang gawain
Pangkatin ang mga bata. Bigyan ng gawain ang bawat
pangkat.
Pangkat I:“Sundin Natin”
Gumawa ng isang talata tungkol sa produktong
nabaggit sa artikulo na makikita rin sa inyong lugar.
Sundin natin ang sequence map.
Pangkat II: “Atin Ito!”
Sumulat ng isang sanaysay batay sa mga tanong sa
ibaba. Isulat sa isang papel at sundin ang pamantayan
sa pagsulat ng sanaysay.
1. Ano- anong produkto ang kilala sa inyong lugar?
2. Ano ang inyong naramdaman nang malaman mong
marami palang produkto ang galing sa inyong lugar?
3. Paano ka makatutulong sa inyong pamayanan
tungkol sa mga produktong ito?
Pangkat III: “Ilarawan Natin”
Ano ang masasabi mo sa larawan? Masasabi mo sa
larawan? Isulat ang sagot sa patlang.
___________________________
____________________________
___________________________
IV. Pagtataya
Isulat kung ang pangungusap ay makatotohanan o
kathang-isip lamang.
1. Ang niyog ay tinatawag na “puno ng buhay.”
2. Maraming nagagawang bagay sa bawat bahagi ng
puno ng niyog.
3. Ang puno ng niyog ay tirahan ng mga kapre.
4. Matamis ang sabaw ng buko.
5. May mga mata ang buko.
V. Kasuduan
Iguhit ang mga produktong makikita sa inyong
probinsya

5
4
3
2
1
0
QN
QL

188
Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Pamayanan -- Pagtatanim ng mga
Halamang Gulay

II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang galaw ng
kamay at katawan ng bumabasa o naglalahad ng
kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasingkahulugan base sa larawan o salitang ibinigay.

Week 37 – Ikalawang – Araw

LAYUNIN: Nabibigyang kahulugan ang galaw ng
kamay at katawan ng bumabasa o naglalahad ng
kuwento
ORAS: 30 minuto
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, susubukan nating tukuyin
ang tamang galaw ng kamay at katawan ng bumabasa
o naglalahad ng kuwento.
2. Paglalahad
Awitin muli ang “Ako ay Nagtanim.”
Tukuyin ang mga maaaring nararamdaman ng mang-
aawit sa bawat bahagi ng kanta at gawin ang akmang
galaw ng kamay at katawan para sa mga ito. Himukin
ang klase na subukang umawit sa ganitong paraan.
3. Pagtuturo at Paglalarawan
Simulan ang talakayan sa pamamagitan ng
pagtatanong sa mga bata kung ano ang maaaring
kahulugan ng mga piling galaw ng kamay at katawan
ng bumabasa o naglalahad ng kuwento.
Sa dulo ng talakayan, sumahin ang mga pagkakataon
kung kailan dapat gamitin ang akmang galaw ng
kamay at katawan tuwing nagbabasa o naglalahad ng
kuwento.
4. Kasanayang Pagpapayaman
Ibigay ang panuto sa laro kung saan tatawag ng isang
kalahok, bubunot ng papel na may nakasulat na
pakiramdam (feeling) at iaarte ito sa harap ng klase.
Huhulaan ng klase ang pakiramdam sa pamamagitan ng
pagbibigay-kahulugan sa galaw ng kamay at katawan
ng nasa harapan. Ang unang makahuhula ay siyang
susunod na aarte sa harap.
IV. Pagtataya
Sabihin kung ano ang ipinakikita ng galaw ng
katawan o kamay. Ipaarte sa mga bata at unahan sa
paghula.
1. gumagapang
2. tumatawa
3. sumasayaw
4. lumalangoy
5. tumatawa
V. kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng iba‟t ibang
galaw ng kamay at katawan.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Learning Objectives:
At the end of the learning period 100% of the pupils
with at least 80% proficiency level should be able to:
C- Compare the non-standard units of capacity measure
with standard units of capacity.
P-Tell which containers can hold more than or less than
1 liter
A-Express the importance of water to our daily lives
II. Learning Content
Skill: Comparing the non-standard units of
measurement for capacity
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: can of milk, glass, pail, bowl, pitcher,
bottles, cups, tube, tetra pack, and other containers
common in on‟s place
Value: Water conservation
III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
Basic addition facts using flashcards
2. Review
What are the different objects that can be used to
measure the capacity of liquid in a container?
3. Motivation
Song: Big and small 189
B. Developmental Activities
Presentation
Show a real 1 liter container, maybe a bottle or a can.
Pour water in it so that the pupils will have an idea of
how much 1 liter of liquid is.
Show other containers that can hold 1 liter. Have them
pour 1 liter of water in each container.
With these examples you can discuss what a liter is.
Using different containers, you can determine whether
the containers contain more than 1 liter or less than 1
liter.
Activity: How many mineral water bottles can you get
with 1 liter of water?
___________ mineral water bottle = 1 liter
Materials: 1 liter of water and mineral water bottles
Generalization
Can you compare the amount of liquids when you use
non- standard units with of the standard one? You
cannot compare the amount of liquids in a non-standard
unit because they may be more of less amount of liquids
in a container.
C. Application
How many Yakult bottles can you can get with 1 liter
of water?
________________ Yakult bottles = 1 liter
Materials: 1 liter of water ang Yakult bottles
*Water is one best form of liquids. Water has so many
uses in our daily lives. Without water, we cannot do
things. Water is used in cooking, bathing, cleaning and
many others. What do we do so we won‟t run out of it.

IV. Evaluation
Look at the chart;
Objects Liters
Water 2 liters
Juice 5 liters
Softdrink 1 liter
1. How many liters of juice are there?________
2. How many liter of water? _______________
3. How many liter of softdrink? _____________
4.How many liters of juice and water? _______
5. How many liters are there in all? _________
V. Assignment
How many liters of water did you use every day?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 7

Theme: My School and Friends

WEEK 7 – DAY 2

I. Objectives
● Answer who, what, where and why questions about
the story listened to
● Identify the event that will happen based on the story
listened to
● Replace the naming word with the pronoun it
II. Subject Matter and Materials
Materials:
• Real objects • bread • hotdog • catsup
• picture of a vendor
• Copy of the story “A Special Day in School”
20 mins. III. Procedure
A. Activating Prior Knowledge
1.Teacher will present a bag of groceries to the class.
2.Teacher will pretend that she went to the grocery and
bought some items.
3.Teacher will introduce the items that she bought.
● bread ● hotdog ● catsup
(Note: As the teacher introduces each item, the
phonemes or individual sounds in each word will be
discussed.)
4. The class will repeat the words the teacher introduced
(ex. b - r - ea –d bread)
5.Teacher will introduce other words through pictures,
context clues and demonstration.
T: I bought these items from a vendor.
(Teacher will present a picture of a vendor.)
What does a vendor do?
T: I am excited to go home and prepare my snack.
(Teacher will demonstrate how it is to be excited.)
Why am I excited?
When you are excited to you like or dislike what you
will be doing?
What is something you are excited to do?
6. Teacher will ask students to repeat the words she
introduced.
Motivation Questions: Have you ever had a special day
in school?
Why was it a special day in school? 190
Motive Question: What will the character do on his
special day in school?
B. Presentation and Modeling
1. The class will listen to the teacher read a story about
a special school day.
A Special Day in School
“On Tuesday, we will make something special”, Teacher
Ara said. Obet asked Lolo Jun to go with him to the
market. Obet said, “Lolo, these are the things I need to
buy:”
Things to Buy: bread hotdog cheese catsup
The vendor gave the things Obet needed for the special
school day. “Oh I‟m so excited! I wish it‟s already
Tuesday!”
2. Teacher will ask the following questions:
● Who went to the market?
● What did Obet and Lolo Jun buy in the market?
● Why is Obet excited?
● When is the special school day?
10 mins. IV. Guided Practice
1. Teacher will post pictures of events in the story.
2. Teacher will call a student to arrange the events in
the story.
3. Teacher will post 3 pictures.
4. Student will choose which among the pictures would
be the next event.
5. Student will post the picture after the 3rd event.
Student will review the events in the story.
First, _____________________.
Second, __________________.
Then, ____________________.
And Lastly, ________________.
10 mins. V. Independent Practice (Grammar)
1. Teacher will present several sentences:
Example: The bread is soft.
2. Students will replace the naming word with the
pronoun it.
Example: It is soft.
VI. Evaluation
Listen to the story. Write the letter of the correct
answer.
“A corn”
1. Who has some corn?
a. mother b. Sister c. baby
2. Where does mother put the corn?
a. plate b. Glass c. container
3. Who likes corn?
a. Ricky b. Rolly c. Randy
4. How many corn does Ricky eat?
a. one b. Five c. seven
5. What happened to him?
a. got sick b. Be happy c. nothing
VII. Assignment
Read your favourite story and answer the Wh –
question base on the story.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng kanan at kaliwa, at
iba pa.
II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Distansya
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang mga
bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Alam na ba ng iyong mga mag-aaral kung saan ang
kanilang kanan at kaliwa?
Upang lubusang matandaan ng mag-aaral kung alin
ang kaliwa at kanan, ituro at ipaawit ang awiting “I
have two hands”.
Ipataluntun ang kanilang kanan at kaliwang kamay sa
kani-kanilang kwaderno o sa kanilang sagutang papel.
Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbakat ng kanilang
kaliwang kamay sa unang pahina at ang kanilang
kanang kamay sa kabilang pahina.
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Gawain 2
Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga larawan ng iba‟t
ibang hayop na nasa ibaba. Sabihin sa mga bata na
bilugan ang mga hayop na nakaharap sa kanan at
ikahon ang mga hayop na nakaharap sa kaliwa sa kani-
kanilang sagutang papel.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Ipaawit ang kantang pinamagatang “Kumusta
ka?” Ipakita sa mga mag-aaral ang kilos na akma sa
mga titik ng awitin. Ipasunod sa mga mag-aaral ang
iyong mga kilos habang masaya ninyong inaawit ito.
Kumusta ka?
4. Paglalahat 191
Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo sa
pagitan ng dalawang bagay.
5. Pagpapahalaga
Tandaan: Mayroong iba‟t ibang direksyon tulad ng
kanan, kaliwa, harapan at likod na magagamit sa
pagtukoy ng kinalalagyan ng mga bagay.
IV. Pagtataya
Isulat ang kinalalagyan ng bagay kung nasa kanan o
nasa kaliwa.
1. (puno) (Halaman) nasaan ang puno?______
2. (bola) (lobo) nasaan ang lobo?_____
3. (mansanas) (orange) nasaan ang orange? _____
4. (araw) (bituin) nasaan ang araw? ______
5. (baso) (tasa) nasaan ang baso? _______
V. Kasunduan
Iguhit ang mga bagay na nasa kanan ng iyong
kwarto at mga bagay na nasa kaliwa nito.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Paggalang sa sinumpaang tungkulin/gawain
II. Paksang Aralin
Pagiging magalang sa sinumpaang tungkulin/gawain
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagkamagalang
III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Ipakita ang mga larawan ng mga katulong sa
pamayanan.
Kilala ninyo ba sila? Ano kaya ang ginagawa nila sa
pamayanan?
2. Paglalahad Sila Mang Ben at Aling Rosa ay
parehong nagtatrabaho sa gobyerno. Si Mang Ben ay
isang kartero at si Aling Rosa ay isang tagapaglinis sa
City Hall. Maliit lamang kanilang kinikita. Isang araw
may nakaiwan ng isang lalagyan sa upuan. Napulot ito
ni Aling Rosa ng buksan niya ay puno ito ng maraming
pera. Hinanap niya ang may-ari ng pera at ibinalik ito
kahit na noong panahon na iyon ay kailangan nila ng
pera. Nagpasalamat ang may-ari kat Aling Rosa at
binigyan siya ng malaking gantimpala dahil sa
pagbabalik niya ng naiwang pera.
3. Pagtalakay
Sino ang mga tauhan sa kwento?
Saan sila nagtatrabaho? Sapat ba ang kinikita nila?
Ano ang napulot ni Aling Rosa?
Ano ang ginawa niya sa napulot na pera?
Tama ba ang ginawa niya?
Ano ang ginawa ng may-ari ng pera?
4. Paglalahat
Sa lahat ng ating gagawin dapat nating panatilihin ang
pagiging matapat dahil ito ay nagbubunga ng wasto at
tama.
IV. Pagtataya
Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.
__1. Nakakita ka ng pitaka na may lamang i.d at mga
pera. Ano ang gagawin mo?
a. hahanapin ang may-ari at ibabalik ito
b. itatago para hindi Makita ng iba
c. kukuni ang pera at itatapon ang pitaka
__2. Sa anumang gawain dapat tayo ay_______.
a. tamad b. matapat c. natutulog
__3. May pagsusulit kayo. Ano ang gagawin mo?
a. mangongopya sa katabi
b. hindi na lang papasok c. mag-aaral ng mga aralin
__4. Nasira mo ang laruan ng kapatid mo ngunit
walang nakakita sayo. Ano ang gagawin mo?
a. sasabihin ang totoo sa nanay
b. sasabihing ang kapatid mo ang nakasira
c. itatago ang laruang nasira
__5. Tungkulin mong mag-alaga sa nakababatang
kapatid pero may takdang-aralin ka. Ano ang gagawin
mo?
a. hindi aalagaan ang kapatid b. gagawin ang takdang-
aralin para maalagaan ang kapatid c. iiwanan ang
kapatid
V. Kasunduan
Paano mo ipinakikita ang katapatan mo sa iyong
tungkulin bilang anak?
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
192
Firday February 28, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Physical Education 6:25 – 7:05

I. Theme
Games for fitness and fun

II. Objectives:
- Identify the use of signages
-Use signages correctly
-Identify the meaning of signages

III. Subject Matter:
Following Directions
Number of sessions: 2 Day 2
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: signs, colors, symbols, hula hoops
Procedure:
A. Motivation
1. Do the preliminaries.
2. Prepare signages that are familiar to the pupils.
3. Present the signages and ask the pupils why they
need to know these signages.
4. Ask the class where these signages are usually
found.
5. Discuss the importance of signages after they
identify where these are usually found.
6. Say: You are correct when you say that following
directions help in preventing untoward incidents, in
organizing things and in keeping peace and order.
7. Divide the class into 3 to 4 equal groups for this
relay. Each group will need a ball for this activity.
Let them listen to your instruction.
Part I. Have the pupils color the box Green if they
agree and Red if they disagree.
The girl passes under the table.
For traffic signs Red means Go.
“Sawsaw Suka Mahuli Taya” tests your
Memory.
The sign means Pedestrian Crossing.
Ribbons can create these figures through fast
motion of the arms.
8. Ask: How well did you perform the task? Draw
or describe your feeling.
IV. Evaluation
Have the pupils create movements in time with
musical accompaniment showcasing the following.
Let them use movements that are slow or fast,
heavy and light in a free or bounded space.
Building a house
Kite flying
Exploring the outer space
Interpreting Cinderella, Sleeping Beauty,
Superman, Spiderman

V. Assignment
Cut out different pictures of sign found in the
surrounding.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nakatutukoy ng mga salitang naglalarawan
sa tao, lugar at bagay.
2. Nakababaybay nang wasto ng mga salitang
naglalarawan na ginamit sa pangungusap
3. Nakakikilala ng antas ng mga salitang
naglalarawan ( hal. mas at pinaka)

II. Paksang Aralin
A. Tema
1. Pagbaybay:
Pagbaybay nang wasto ng mga salitang
naglalarawan na ginamit sa pangungusap.
2. Kasanayan sa Wika:
Pagbaybay nang wasto sa mga salitang
naglalarawan tungkol sa tao, lugar, at bagay na
ginamit sa pangungusap.
3. Talasalitaan:
193
Pagkilala ng antas ng mga salitang
naglalarawan ( hal. mas at pinaka).
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart, sequence map,
larawan ng iba‟t ibang lokal na produkto, mga
bagay tulad ng basket, sombrero, tsinelas at iba
pang halimbawa ng lokal na produkto
D. Kuwento: Artikulo ni Agnes G. Rolle
E. Pagpapahalaga: Pagtangkilik sa Sariling
Produkto
F. Paksa
Mga Mapagkukunan ng Kabuhayan sa
Pamayanan/ Trabaho/ Kalakalan at Industriya
(hal. lokal na produkto at industriya, tiangge)

III. Pamamaraan

Week 31 – Ikatlong – Araw

A. Kasanayan sa wika
1. Pagganyak
a. Laro: “Ipasa ang Basket!”
1. Hahatiin ng guro ang klase sa apat na pangkat.
2. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng isang basket
na may lamang mga bagay.
3. Habang umaawit, ipapasa ang basket sa kasama
sa pangkat.
4. Kapag huminto ang awit, kukuha ng isang
bagay mula sa basket ang may hawak nito.
5. Ipakikita ng bata ang bagay na galing sa basket
at magsasabi siya ng salitang maglalarawan sa
bagay.
6. Uulitin ang proseso hanggang maubos ang laman
ng basket.
2. Paglalahad
Basahin natin ang diyalogo.
Mina: Naku, nagbakasyon kami sa probinsiya ng
aking Lola Ensang at Lolo Sendong!
Roy: Ano-ano ang nakita mo roon?
Mina: Maraming puno ng niyog sa tabi ng
kanilang bahay. Uminom kami ng sabaw ng buko.
Matamis at masarap ito. May matitibay na gamit
din silang gawa sa niyog tulad ng sandok,
mangkok, mesa, at upuan.
Roy: Ang galing naman! Tiyak na malamig at
malinis ang hangin doon. Sana makarating din ako
sa lugar ng iyong lolo at lola.
Mina: Huwag kang mag-alala. Isasama kita roon
sa susunod na bakasyon. Siguradong matutuwa ka
sa makikita mo sa magandang lugar nina Lola
Ensang at Lolo Sendong
Sagutin ang mga tanong:
1. Saan nagbakasyon si Mina?
2. Ano-ano ang kanyang nakita roon?
3. Anong mga salitang naglalarawan ang
tumutukoy sa lugar at bagay ang ginamit sa
diyalogo?
4. Pagbigayin ng halimbawa ang mga mag-aaral.
3. Paglalahat
Ano ang salitang naglalarawan?

IV. Pagtataya
Salungguhitan ang salitang naglalarawan sa
bawat pangungusap.
1. Ang mga bata ay malilinis.
2. Mabango ang mga bulaklak.
3. Malaki ang aming bahay.
4. Maputi ang mga ulap.
5. Ang gunting ay matalas.

V. Kasunduan
Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng mga
salitang naglalarawan.

5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Pamayanan -- Pagtatanim ng mga
Halamang Gulay

II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang
galaw 194
ng kamay at katawan ng bumabasa o naglalahad
ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasingkahulugan base sa larawan o salitang
ibinigay.

Week 37 – Ikatlong – Araw

LAYUNIN: Natutukoy ang kasingkahulugan ng
nabanggit na pang-uri
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: mga pang-uri na nakasulat
sa flashcards

III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, ibibigay natin ang
kasalungat ng mga pang-uri.
2. Kasanayang Pagpapayaman
Magbigay ng mga pangungusap (na ukol sa
pagtatanim ng halamang gulay) na may pang-uri.
Pangunahan ang klase sa pagtukoy sa mga pang-uri
sa bawat isang pangungusap at pagkatapos ay
talakayin (sa pamamagitan ng paglista) ang
kasingkahulugan ng mga ito.
3. Kasanayang Pagkabisa
Pangunahan ang klase sa isang treasure hunt kung
saan ang bawat isa ay bubunot ng pang-uri at sa
hudyat ng guro ay hahanapin ang kasingkahulugan
nito na nakapaskil (o nakatago) sa paligid ng
paaralan.

IV. Pagtataya
Guhitan ang salitang kasingkahulugan ng nasa
kaliwa.
1. maganda (marikit, panget, singkit)
2. mabango (mabaho, mahalimuyak, mausok)
3. mataas (mababa, matangkad, maliit)
4. mataba (malusog, payat, matangos)
5. kaunti (katiting, marami, sagana)

V. Kasunduan
Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng
salitang magksingkahulugan.
5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Learning Objectives:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 80% proficiency level should be
able to:
C-Identify the smallest unit of standard units of
measurement.
P-Use centimeters in measuring objects.
A-Enjoy measuring using centimeters

II. Learning Content
Skill: Identifying the smallest unit of standard
units of measurement
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: ruler, charts, objects to be measure
Value: Carefulness in measuring objects

III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
Basic addition facts using flashcards
2. Review
What are the different objects that can be used to
measure the capacity of liquid in a container?
3. Motivation
Can we measure the length of our palm? How?
B. Developmental Activities
Presentation
Let the pupils take out their ruler.What can you see
on the ruler?
Now we are going to measure the different things
inside your bag.
-Look at the ruler, do you see the small numbers
beginning from 0 to 100?
-That is what we call centimeters (cm.)

195
-Measure the length of your notebook using your
ruler. How long is your notebook?
Let them measure the length of the following using
cm. as the unit of measurement.
-crayon _____cm. paper _____ cm.
-book ______ cm. pencil _____ cm.
C. Generalization
How will you measure objects using ruler?
What is the smallest unit of measurement?
D. Application
Let the pupil form a group and measure the
following objects.
a. 2 crayons _____cm. d. 3 pencil __ cm.
b. pencil case ____ cm. e. id card ___cm.
c. pad paper _____ cm.

IV. Evaluation
How many centimeters long are the following
objects?
1. hair brush 4. Arm chair
2. notebook 5. Ballpen
3. eraser

V. Assignment
Measure the following using centimeters.
1. handkerchief 4. glass
2. face towel 5. pitcher
3. tooth brush

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 7

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
● Realize that children can ask help from the elders
or adults
● Recognize the importance of stores/markets in
providing us with our daily needs
Instructional Objectives:
● Oral language: Predict the next event based on
the story
● Phonological Awareness: Recognize that words
can be broken down into individual phonemes
● Listening Comprehension: Predict the next event
based on the story
● Vocabulary and Grammar: Recognize, identify
and use the pronoun it in sentences

WEEK 7 – DAY 3

I. Objectives
Use the pronoun it in sentences
Share about own experience

II. Subject Matter and Materials
Materials:
Pictures of items for the “school market”

15 mins. III. Procedure
GRAMMAR
A. Presentation and Modeling
1.Teacher will post items on the board. The items
are things that students can buy from the school
market.
2.Teacher will pick an item from the school market.
3.Teacher will talk about the item she picked using
the pronoun it.
T: The pechay is green It is green.

10 mins. IV. Guided Practice
1. Teacher will call a student.
2. Student will pick an item from the school market.
3. Student will talk about the item he picked using
the pronoun it.
S: The mango is yellow. It is yellow.

15 mins. V. Independent Practice
1. Each student will have his turn in picking an
item from the school market. 196
2. Student will talk about the item he picked using
the pronoun it.

VI. Evaluation
Put a check on the sentence that show the proper
use of pronoun it at cross if not.
1. Mother is nice. It is beautiful.
2. I have a doll. It is big.
3. The children are playing. It is happy.
4. The apple is red. It is delicious.
5. The bird is flying. It is near the cloud.

VII. Assignment
Cut pictures of objects describe the objects using
the pronoun it.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng likod at
harapan, at iba pa.

II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng
Distansya
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang
mga bagay na nagpapakita ng distansya

III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Alam na ba ng iyong mga mag-aaral kung saan
ang kanilang likod at harapan?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipasuri sa mga mga-aaral ang larawan. Itanong:
Ano-ano ang mga bagay na nasa harapan ng bata?
Tukuyin ang mga ito. Ano-ano naman ang mga
bagay na makikita sa kanyang likuran. Tukuyin
ang mga bagay na ito.
3. Kasanayang Pagpapayaman
Hikayatin ang mga mag-aaral na maglaro.
Gabayan ang mga mag-aaral na bumuo ng
dalawang pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng
kinatawan. Piringan ang mata ng kinatawan ng
bawat pangkat.
Ipaliwanag ang laro sa mga mag-aaral. Layunin ng
laro na makuha ng bawat nakapiring na kinatawan
ng pangkat ang panyo na iyong inilagay sa isang
bahagi ng inyong silid aralan. Ang mga natitirang
kasapi ang magbibigay ng direksyon--- kanan,
kaliwa, harap at likod--- upang mapuntahan ng
kinatawan ang kinalalagyan ng panyo. Ang
grupong kinabibilangan ng kinatawan na
pinakamabilis na makakakuha ng panyo ang siyang
panalo.
4. Paglalahat
Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo
sa pagitan ng dalawang bagay.
5. Pagpapahalaga
Tandaan: Mayroong iba‟t ibang direksyon tulad
ng kanan, kaliwa, harapan at likod na magagamit
sa pagtukoy ng kinalalagyan ng mga bagay.

IV. Pagtataya
Isulat ang direksyong ng bagay na tinutukoy.
Harap o likod
1. (bata sa harap ng puno) nasaan ang bata? ____
2. (tsinelas sa likod ng pinto) nasaan ang tsinelas?
3. (kalabaw sa harap ng kamalig) nasaan ang
kamalig?______
4. (bola sa likod ng drum) nasaan ang bola? _____
5. (manika sa harap ng kama) nasaan ang manika?

V. Kasunduan
Gumupit ng mga bagay na nagpapakita ng
posisyong harap at likod.

5
4
3
2
1
0
197
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Igalang sa mga batas na pinaiiral

II. Paksang Aralin
Pagiging magalang sa mga batas na pinaiiral
Reference: BEC-Valenzuela
Pagpapahalaga: Pagkamagalang

III. Pamamaraan
1. Pagganyak
Awit: “Ako bahagi ng Pamayanan”
2. Paglalahad
May patalastas sa inyong barangggay tungko sa
pagpapatupad ng cuerfew sa mga kabataang nsa
edad 17 pababa. Hindi sila maaaring lumabas ng
bahay simula 11:00 ng gabi hanggang 4:30 ng
madaling-araw. Pagnahuli sila ay parurusahan sila
ng karampatang parusa. Maraming mga kabataan
ang tutol dito. Pero ipinatupad pa rin ito.
3. Pagtalakay
Ano ang kautusan ng baranggay?
Ano ang curfew?
Dapat ba itong sundin? Bakit?
Ano ang mangyayari kung hndi ito masusunod?
May maidudulot ba itong mabuti?
Tama bang ito ay ipatupad sa isang lugar?
4. Paglalahat
Ang pagsunod sa mga batas na ipinaiiral ay isang
tamang hakbang na dapat gawin ng sinumang
naninirahan sa isang lugar.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.

IV.Pagtataya:
Isulat kung tama o mali.
_____1. Huwag sumunod sa mga batas.
_____2. Pahalagahan ang mga batas natin.
_____3. Pagtawanan lang ang mga sumusunod sa
batas.
_____4. Ang paglabag sa batas ay may kaukulang
kaparusahan.
_____5. Hindi totoo ang mga batas.

V. Kasunduan
Magtala ng 5 batas na ipinatutupad sa iyong
pamayanan. Sabihin kung nasusunod ba ito. Ano
ang kaparusahan sa hindi sumusunod dito?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00


198

Monday March 03, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Texture
II. Objectives
The learner :
Demonstrates the Skills and Competencies
expected in all the lessons specifically the
SUMMATIVE ASSESSMENT STANDARDS
found at the end of each Lesson.
REVIEW of all ELEMENTS studied
Reference: Curriculum Guide in K to 12
A. Pre – Assessment /Prior knowledge
The learner must have acquired ALL skills in the
previous level.
Procedure
DAY 2
1. CLASS ENCOUNTER
Start the class with a Q & A greeting.
Greet individual students with their names in the
greeting.
Sing different questions to the pupils which were
NOT YET CALLED last meeting in SO-MI, and
encourage the pupils to improvise their SO-MI
answers to your questions.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON

representatives from each group to give an update
about their groups‟ performance.
ELEMENT and ask the group if their performance
will show it.
3. APPLICATION
After checking the progress of all groups, devote the
rest of the class time to the group‟s last chance to
practice.
Closely monitor the groups having difficulty and
offer them more help.
4. SYNTHESIS
After your group‟s last practice today, was there an
improvement from last week‟s performance to
today‟s practice?
Can you name some of the improvements?
Proceed to end the class with the goodbye song and
wish them good luck on their group‟s performance
next meeting.
IV. Summative Assessment
Performance Standard
ALL SKILLS mentioned in the areas of
PERFORM, CREATE and RESPOND must be
DEMONSTRATED in the Performances of the
Pupils.
V. Assignment
After reviewing the ELEMENT you have picked
together with the GAMES or SONGS or STORIES
learned, how did your group prepare/practice your
presentation?
Did you have a hard/easy time? Why?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1. Nakasusulat/Nakagagamit ng kontekstong
hudyat sa pangungusap upang matukoy ang
kahulugan ng mga salita
2. Nakahuhula kung tungkol saan ang kuwento,
pangyayaring pampaaralan at pampamayanan,
kalagayan, gawain, alamat, at iba pa batay sa
kontekstong kaugnay ng kahulugan nito
3. Nakapagbibigay ng maaaring maging
katapusan ng kuwento, alamat, at iba pa

II. Paksang Aralin
A. Tema
1. Talasalitaan:
Paggamit ng konteksto sa pangungusap upang
matukoy ang kahulugan ng mga salita.
2. Pag-unawa sa Binasa
a. Paghula kung ano ang kuwento,
pangyayaring pampaaralan at pampamayanan,
kalagayan, gawain, alamat, at iba pa batay sa
kontekstong kaugnay ng kahulugan nito.
b. Pagbibigay ng maaaring maging katapusan
ng kuwento, alamat, at iba pa.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart, sequence map,
larawan ng iba‟t ibang lokal na produkto, mga
bagay tulad ng basket, sombrero, tsinelas at iba
pang halimbawa ng lokal na produkto
D. Kuwento: Artikulo ni Agnes G. Rolle
E. Pagpapahalaga: Pagtangkilik sa Sariling
Produkto
F. Paksa
Mga Mapagkukunan ng Kabuhayan sa
Pamayanan/ Trabaho/ Kalakalan at Industriya
(hal. lokal na produkto at industriya, tiangge)
III. Pamamaraan

Week 31 – Ika – apat na Araw

A. “Ilarawan Mo”
Pangkatin sa apat ang klase. Hayaan silang
sumulat ng pangungusap na may salitang
naglalarawan sa litratong ibibigay sa pangkat.B. “Umakyat Tayo”
Sundin ang mga panuto.
1. Hatiin ang klase sa tatlong pangkat.
2. Kumuha ng kard at gamitin sa pangungusap ang
salitang mababasa rito.
3. Upang marating ang itaas ng hagdan,
kailangang makapagbigay ng pangungusap ang
bawat kasapi ng pangkat gamit ang salitang
nakasulat sa kard.
4. Ulitin ang proseso hanggang ang bawat kasapi
ay nakapagbigay ng pangungusap gamit ang
nakasulat na pang-uri.
IV. Pagtataya
Tingnan ang larawan. Sumulat ng mga
pangungusap na may salitang naglalarawan
tungkol dito.

V. Kasunduan
Basahin ang paborito mong kwento at bigyan ito
ng wakas na nais mo.

5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Pamayanan -- Pagtatanim ng mga
Halamang Gulay

II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang galaw
ng kamay at katawan ng bumabasa o naglalahad
ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasingkahulugan base sa larawan o salitang
ibinigay.

Week 37 – Ika – apat na Araw

LAYUNIN: Nagagamit ang galaw ng kamay at
katawan ng bumabasa o naglalahad ng kuwento
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: pangkulay, papel para sa
bawat isa
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Magbalik-aral sa mga pamantayan sa paggamit ng
tamang facial expression at aksiyon sa paglalahad
ng kuwento.
2. Kasanayang Pagpapayaman at Kasanayang
Pagkabisa
Pangunahan ang klase sa paglalaro ng
“Dugkuwento” kung saan kailangang dugtungan
ang sinimulang kuwento ng katabi sa pamamagitan
ng malikhaing pagpapahayag gamit ang akmang
galaw ng kamay at katawan sa paglalahad.
Paalalahanan ang klase na ang kuwento ay
nararapat na ukol sa mga halamang gulay ngunit
maaaring haluan ng ibang salik gaya ng sa awit na
“Ako ay Nagtanim.”
IV. Pagtataya
Pangunahan ang klase sa talakayan o pagsusuma
kung saan naibabahagi sa klase ang iba‟t ibang
pakay ng galaw ng kamay at katawan ng
bumabasa o naglalahad ng kuwento.
1. pagtaas ng kamay
2. pagturo sa kanan
3. pagturo sa kaliwa
4. Pagharap sa likod
5. Pagturo sa itaas
V. Kasunduan
Iguhit ang ayos ng kamay at katawan mo kapag
ikaw ay naglalaro.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Learning Objectives:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 80% proficiency level should be
able to:
C-Identify the standard units of measurement.
P-Use inch, meters in measuring objects.
A-Enjoy measuring objects
II. Learning Content
Skill: Measuring objects using inch, meters as the
unit of measurement
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: ruler, charts, objects to be measure
Value: Carefulness in measuring objects
III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
Counting 1 to 100
2. Review
What is the smallest unit of measurement?
3. Motivation
Song: “Long and short”
B. Developmental Activities
Presentation
Let the pupils take out their ruler.What can you see
on the ruler?
Now we are going to measure the different things
inside our room.
-Look at the ruler, do you see the small numbers
beginning from 1 to 12?
-That is what we called inch/inches (inch.)

-Measure the length of the blackboard using your
ruler. How long is the blackboard?
Let them measure the length of the following using
inch. as the unit of measurement.
-table -door
-desk -window
C. Generalization
How will you measure objects using ruler?
What is the unit of measurement used?(inches)
D. Application
Let the pupil form a group and measure the
following objects. Use inches as the unit of
measurement.
a. length of your chair
b. length of the cabinet
c. length of window
IV. Evaluation
How many inches long are the following objects?
1. floor 4. doormat
2. eraser 5. chair
3. broom
V. Assignment
Measure the length of your bed, dinning table, and
study table using inches as the unit of measurement.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 7

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
● Realize that children can ask help from the elders
or adults
● Recognize the importance of stores/markets in
providing us with our daily needs
Instructional Objectives:
● Oral language: Predict the next event based on
the story
● Phonological Awareness: Recognize that words
can be broken down into individual phonemes
● Listening Comprehension: Predict the next event
based on the story
● Vocabulary and Grammar: Recognize, identify
and use the pronoun it in sentences

WEEK 7 – DAY 4

I. Objectives
● Identify the event that will happen next based on
the story listened to.
● Answer who, what, where, when and why
questions about the story listened to.
● Use the pronoun it in sentences.
II. Subject Matter and Materials
Materials:
● Real objects ● string ● stick ● Copy
of the story “A Flying Toy” (See Appendix A3)
25 mins. III. Procedure
A.Activating Prior Knowledge
1.Teacher will present the following words
(individual sounds/phonemes of the words will be
metioned - ex. s-t-r-i-ng is string):
● string ● stick ● excited
2.Teacher will present real objects to unlock the
words string and stick.
Teacher can ask the following questions to check if
students understand the words presented:
● What do we use a string for?
● What do we use a stick for?
3.Teacher will define the word excited using context
clues and demonstration.
T: I am excited to do open my gift. I can‟t wait for
my birthday!
Teacher can ask the following questions to check if
students understand the word presented:
● Why am I excited?
● When does a child get excited?
Motivation Questions: Have you ever made a toy?
If you were to make a toy, what toy would you
make?
Motive Question: What toy did the character make
in the story?
B.Presentation and Modeling
1. The class will listen to the teacher read a story
about a flying toy. (See Appendix A3)
A Flying Toy
“I need to go to the market, Tatay, said Obet. We
have a special art activity tomorrow”. Tatay Rudy
went with Obet to the market. They went to Mang
Larry‟s store. “May I help you?, Mang Larry asked.
Tatay Rudy gave the list to Mang Larry.
THINGS TO BUY:
long stick white string red paper
small glue black pen
Mang Larry put all the things inside the bag.
Next day, the class used the things for their
art activity.
“We‟re all excited!” cheered the students.
15 mins. IV. Independent Practice
(See Appendix C2)
1. Teacher will divide the class into small groups.
2. Teacher will provide each group with pictures of
the events in the story.
3. Students will arrange the pictures to show the
sequence of events.
4. Teacher will provide each group with 3 pictures.
5. Students will choose which among the pictures
will be the event that will happen next.
V. Evaluation
Infer what have happened after the event. Select
the letter of the correct answer.
1. Mike eats nutritious foods. He exercise regularly.
a. He will get sick.
b. He will get high grades. c. He will be healthy.
2. Christian goes to school everyday. She reads her
lesson. She does her homework everyday.
a. She will get low grades.
b. She will get high grades.
c. She will be absent.
3. Joy takes a bath everyday. He trims her nails. She
cleans her ears. She always wears clean clothes.
a. She is unhealthy.
b. She is neat and clean. c. She is dirty.
4. The Kaingeros cut down trees in the forest. They
plant vegetables in the area. Rainy season comes.
a. There will be no flood.
b. The water will stay in the forest.
c. The water will go down the lowland area that
cause flood.
5. Keneth has a pet hen. He gives his pet some rice
and grains. He gives her water and vitamins, too.
a. The hen will lay more eggs.
b. The hen will lay fewer eggs.
c. There will be no eggs.
VI. Assignment
Write sentences using the pronoun it.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

Tema: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng kanan, kaliwa,
likod at harapan, at iba pa.
Nakagagawa ng mapa
II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng
Distansya
Ang Aking nagawang Mapa
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang
mga bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Ano ang mapa? Paano ipinakikita ang
distansya at lokasyon ng mapa?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Pangkatin ang mga mag-aaral. Buuin ang
bawat pangkat ng tig-limang kasapi. Sabihin sa
mga mag-aaral:
Habang nakaupo, ilatag ang mga gamit tulad ng
isang lapis, isang aklat, isang pangkulay at isang
pirasong papel sa mesa o sahig.
Tumayo kayo at pagmasdang mabuti ang mga
bagay na inyong inilatag sa mesa o sahig. Ano ang
inyong nakikita?
Pag-aralan ang kinalalagyan ng bawat bagay.
Subukang ilarawan sa isang papel ang iyong
napagmasdan at napag-aralang kinalalagyan ng
mga bagay habang kayo ay nakatayo. Sa halip na
iguhit ang eksaktong anyo ng mga bagay, gumamit
ng iba‟t ibang hugis na kakatawan sa mga ito.
Ipasuri sa mga mga-aaral ang halimbawa sa ibaba:
Pagkatapos maiguhit ng bawat grupo ang kanilang
mapa, sabihin ang mga sumusunod:
Ang inyong iginuhit ay isang halimbawa ng
mapa. Itanong sa mga bata:
Sa inyong mapa alin ang mga bagay na
magkakalapit? Alin naman ang mga magkakalayo?
Ano ang napapansin ninyo sa itsura ng inyong
mapa?
3. Kasanayang Pagpapayaman
Gamit ang ilustrasyon sa itaas maari mong
gayahin ito sa isang malaking cartolina o manila
paper o di kaya ay iguhit sa pisara, ipaliwanag sa
mga mag-aaral kung ano ang pananda.
Ang maliit na kahon na nasa kanan ng mapa na
naglalaman ng hugis na kumakatawan sa papel,
lapis, aklat at pangkulay ay tinatawag na
pananda.
Balikan ang nagawang mapa ng mga bata sa
gawain 1. Sabihin sa mga bata na subukin nilang
gumawa ng pananda sa kanilang mapa.
4. Paglalahat
Ang mapa ay isang larawang kumakatawan sa
kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ipinapakita
nito ang anyo ng bagay o lugar kung titingnan ito
mula sa itaas.
Ang pananda ang nagsasabi kung ano ang
kinakatawang bagay o lugar ng bawat hugis o
kulay na ginamit sa mapa.
5. Pagpapahalaga
Tandaan:
Magagamit mo ang mapa sa paghahanap ng
kinalalagyan ng isang bagay o lugar. Makikita mo
rin dito ang anyo ng bagay o lugar at kung alin ang
mga bagay na magkakalapit o magkakalayo.
IV. Pagtataya
Gamit ang mga panandang napag – aralan.
Gumawa ng payak na mapa ng ating silid – aralan.
V. Kasunduan
Igawa ng payak na mapa ang mga bagay na
makikita sa loob ng inyong tahanan.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Naipapakita ng pagkakaroon ng Pag – asa sa
kabila ng kalamidad
II. Paksang – Aralin
Tema; PANANALIG SA PANGINOON
Paksa: Pagkakaroon ng Pag – asa
Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Mga Kagamitan: mga larawang nagpapakita ng
pag – asa, larawan ng kalamidad
III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. ISAISIP
1. Magpakita ng mga larawan sa mga bata.
Maaaring gumamit ng mga larawang galing sa
dyaryo o internet.
a. Unang ipakita ang mga larawan tungkol sa mga
kalamidad. Ang mga ito ay maaaring pamayanang
nasalanta ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan,
sunog, at iba pa.
b. Sunod na ipakita ang mga malulungkot na taong
biktima ng mga kalamidad.
c. Huling ipakita ang larawan ng mga taong
nakabangon mula sa pagkalugmok. Piliin ang mga
larawang may nakangiting mga bata at mga
larawan ng pagtutulungan.
2. Mula sa mga ipinakitang larawan, bigyang-diin
ang dalawang imahe: isang positibo o may pag-asa
at isang negatibo o walang pag-asa. Hilingin sa
mga bata na pagkumparahin ang mga larawan.
3. Talakayin sa klase ang ISAISIP. Gumamit ng
mga karaniwang karanasan ng mga bata sa
pagtalakay ng pagpapamalas ng pagiging positibo o
may pag-asa.
4. Maaaring ipangkat ang mga bata at magpagawa
ng poster na magpapakita ng kanilang sariling
interpretasyon sa isang batang may pag-asa.
B. Isapuso
1. Hayaan ang mga mag-aaral na magbahagi ng
kanilang natutuhan tungkol sa pagkakaroon ng
pag-asa. Maaari nila itong iguhit sa malinis na
papel.
2. Gabayan ang mga bata na maibigay ang buod ng
mga natutuhan na nakasulat sa TANDAAN.

IV. Subukin
Bilang pagpapayaman, maaaring ipangkat ang mga
bata. Bigyan sila ng partikular na sitwasyon at
hayaan silang isadula ang kanilang gagawin sa
bawat pangyayari.
IV. Subukin
Isulat ang tama kung nagpapakita ng pag – asa at
Mali kung hindi.
_____1. Hindi sumusuko sa lahat ng pagsubok.
_____2. Huwag ng ayusin ang lahat ng problema.
_____3. Laging isipin na may solusyon ang lahat
ng pagsubok.
_____4. Sumuko na kapag mabigat ang sakit.
_____5. Gawin ang lahat ng paraan para maayos
ang gumaling.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng
pagkakaroon ng pag – asa sa kabila ng
karamdaman.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00
Tuesday March 04, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

I. Theme
Texture
II. Objectives
The learner must have acquired the following
skills in the previous level:
Demonstrates basic understanding of simple
steady beats through chanting, clapping, tapping,
walking and playing simple percussion instruments.
Imitates and replicates a simple series of rhythmic
sounds (“echo clapping”).

III. Content/Topic:
EVALUATION - Evaluate concepts learned
and skills acquired in all the units.
Reference: Curriculum Guide in K to 12
a. PROCEDURE
DAY 1
1. CLASS ENCOUNTER
Start the class with a Q & A greeting.
Greet individual students with their names in the
greeting.
Sing different SO-MI questions to the pupils who
were NOT CALLED last meeting, and encourage
the pupils to improvise their SO-MI answers to
your SO-MI questions.
2. DEVELOPMENT OF THE LESSON
Ask the children how they are and if they are ready
for the day‟s Class-Concert?
Review proper decorum during concerts and how
people are expected to behave in such gatherings:
Talking is strictly not allowed while a performance
is going on.
Leaving your seats during a performance is also not
good behaviour.
You must give the performers your full attention as
a sign of respect.
3. APPLICATION
Call on each group representing an ELEMENT
(seven Elements – Dynamics, Tempo, Timbre,
Rhythm, Form, Melody, and Texture) and rate their
performance according to the skills expected from
the ELEMENT they are representing and
showcasing.
Congratulate all the groups for a job well done.
IV. Evaluation
SYNTHESIS

Did you enjoy the class-concert?
Which group do you think had the best
performance and why?
g.
V. Assignment
Read the rubric for your performance and think
about your group‟s performance.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

I. Mga Layunin:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1. Nakasusunod sa wastong paggamit ng
pagitan sa mga salita, bantas, at gamit ng malaking
letra sa sanaysay at pagkukuwento o pagbuo ng
pangungusap.
2. Nakasusulat ng sanaysay at kuwento na
sinusunod ang tamang bantas, gamit ng malaking
letra, pasok ng unang pangungusap sa talata, at
kaayusan
3. Nakapagbibigay ng buod ng mga
lathalain, usapin, blogs at patalastas na nabasa.

II. Paksang Aralin
A. Tema
1. Pagsulat:
Pagsunod sa wastong pagitan ng mga salita,
bantas, at gamit ng malaking letra sa sanaysay at
pagkukuwento
2. Komposisyon:
Pagsulat ng sanaysay at kuwento na
sinusunod ang tamang bantas, gamit ng malaking
letra, pasok ng unang pangungusap sa talata, at
may kaayusan.
3. Pag-unawa sa Binasa
Pagbibigay ng buod ng mga lathalain, usapin,
blogs at patalastas na nabasa.
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart, sequence map,
larawan ng iba‟t ibang lokal na produkto, mga
bagay tulad ng basket, sombrero, tsinelas at iba
pang halimbawa ng lokal na produkto
D. Kuwento: Artikulo ni Agnes G. Rolle
E. Pagpapahalaga: Pagtangkilik sa Sariling
Produkto
F. Paksa
Mga Mapagkukunan ng Kabuhayan sa
Pamayanan/ Trabaho/ Kalakalan at Industriya
(hal. lokal na produkto at industriya, tiangge)
III. Pamamaraan

Week 31 – Ikalimang – Araw

A. Paglalapat
“Halinang Gumawa”
Sundin ang mga panuto.
a. Sumulat ng sanaysay o maikling kuwento na
naglalarawan ng paborito mong pagkain.
b. Sundin ang mga tuntunin sa paggamit ng
wastong bantas, malaking letra, tamang pasok ng
pangungusap sa talata, at ayos ng talata.
c. Salungguhitan ang mga salitang naglalarawan sa
paborito mong pagkain.
d. Basahin ang iyong sanaysay o kuwento sa klase.
e. Ipaskil ang iyong ginawa sa silid-aralan.
IV. Pagtataya
Piliin sa loob ng kahon ang salita upang mabuo
ang pangungusap.
matibay malinis mahaba
masaya matigas

1. __________ sila dahil marami ang kanilang
naibentang produkto.
2. Laging sinisigurado ni Roy na ____________
ang paninda nilang sapatos.
3. ____________ang taling ginamit sa paggawa
ng palamuti.
4. _______________ ang upuang gawa sa puno
ng niyog.
5. Ilagay ang basura sa tamang lalagyan upang
mapanatiling ______________ang paligid.
V. Kasunduan
Gumuhit ng iyong paboritong pagkain na gawa
sa inyong lugar. Sumulat ng talatang may mga
salitang naglalarawan tungkol dito.

5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

I. Tema:
Pagtulong sa Pamayanan -- Pagtatanim ng mga
Halamang Gulay

II. Mga Lingguhang Layunin:
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa
Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang galaw
ng kamay at katawan ng bumabasa o naglalahad
ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring
kasingkahulugan base sa larawan o salitang
ibinigay.

Week 37 – Ikalimang – Araw

LAYUNIN: Nailalahad ang kahalagahan ng
pagtatanim ng halamang gulay bilang pagtulong sa
pamayanan
ORAS: 30 minuto
MGA KAGAMITAN: pangkulay, papel na anyong
aklat
III. Pamamaraan
1. Tunguhin
Sabihin: Ngayong araw, susubukan natin ang
ating galing sa pagguhit at talino sa pagbibigay ng
paraan upang mapangalagaan ang ating
kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatanim ng
halamang gulay.
2. Kasanayang Pagpapayaman
Ipaliwanag na gagawa ang bawat isa ng
picture book kung saan tatalakayin ang
kahalagahan ng pagtatanim ng halamang gulay.
Paalalahanan ang klase na gawing malikhain ang
pagsasalaysay ng kuwento sa pamamagitan ng
pagguhit. Ipamahagi ang mga kagamitan. Kung
may oras pa ay maaaring magpabahagi ang ilang
mag-aaral sa harapan. ako sa lupa, magandang
dalaga.
3. Kasanayang Pagkabisa
Ano ang kahalagahan ng pagtatanim ng halamang
gulay.
IV. Pagtataya
Iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita
ng kahalagahan ng pagtatanim ng halaman at
malungkot ng mukha kung hindi.
______1. Ang halamang gulay ay maaaring
maging pagkunan ng pangkabuhayan.
______2. Hindi dapat nagtatanim ng gulay sa
paligid.
______3. Ang gulay ay hindi tumutubo sa maiinit
na lugar.
______4. Ang mga halaman ay nagpapaganda n
gating kapaligiran.
______5. Iwasan ang pagtatanim ng halaman
dahil nakadidilim lang ito sa paligid.
V. Kasunduan
Gumupit ng larawang nagpapakita ng wastong
pagtatanim ng halamang gulay sa paligid.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

I. Learning Objectives:
At the end of the learning period 100% of the
pupils with at least 80% proficiency level should be
able to:
C- Compares among the non-standard units of
measuring area in terms of consistency and
accuracy.
P-Use several cut-outs of squared-colored
paper/carboard in measuring area of objects around
them
A-Participate actively in measuring areas of plane
figures
II. Learning Content
Skill: Compares among the non-standard units
of measuring area in terms of consistency and
accuracy.
Reference: Curriculum Guide in K to 12
Materials: real objects such as folders, gift boxes,
etc. , cut-outs of squared-colored paper/carboard,
flashcards, cut-out of different shapes
Value: Active participation with the group
III. Learning Experiences
A. Preparatory Activities
1. Drill
Basic addition facts using flashcards
2. Review
Distribute plane figures and let the pupils
describe the figure by telling the number of sides
and corners
3. Motivation
Sing: Shapes
B. Developmental Activities
Presentation
1. All groups will use similar measuring units such
as squares and triangles and they will measure the
area of the same objects one at a time.
2. Then, they will list down the result on the board
made by the group. Teacher observes the level of
participation of each member while making the
measurements.
3. Doing the activity
Group I – Measure the chair using colored squares
Group II – Measure the same chair using colored
squares
Group III – Measure the top of the table using
colored squares
Group IV – Measure the top of the table using
colored triangles
4. Record the data on the chart
Materials No. of
colored
squares
No. of
colored
Triangles
Remarks
Gr. I Chair
Gr.
II
Chair
Gr.
III
Table
Gr.
IV
Table
5. Compare the results of the group activity using
two different measurement units. Did you get the
same result? Why?
6. Generalization
What can you say about measuring the areas using
non-standard unit of measurements? Are they
accurate?
Comparing the non-standard units of measuring
area to the standard one can‟t be the same. It varies
may be less or more in measurement. They cannot be
accurate.
IV. Evaluation
How many does each have?
1. = __________

2. = _________

3.
= _________
4.

= ________
5.
= ________

V. Assignment
Measure the area of your center table using the
colored triangles. Report the result tomorrow.


5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05

QUARTER 4 – WEEK 7

Theme: My School and Friends

TARGET SKILLS :
At the end of the lesson the students should be able
to:
Expressive Objectives:
● Realize that children can ask help from the elders
or adults
● Recognize the importance of stores/markets in
providing us with our daily needs
Instructional Objectives:
● Oral language: Predict the next event based on
the story
● Phonological Awareness: Recognize that words
can be broken down into individual phonemes
● Listening Comprehension: Predict the next event
based on the story
● Vocabulary and Grammar: Recognize, identify
and use the pronoun it in sentences

WEEK 7 – DAY 5

I. Objectives
● Identify the event that will happen next based on
the story listened to
● Use the pronoun it in sentences
II. Subject Matter and Materials
Materials:
● Worksheet (See Appendix C3)
● Bond paper ● Coloring Materials
20 mins. III. Post Assessment
(See Appendix C3)
1.Teacher will give each student a worksheet.
2.Students will study the pictures of events.
3.Students will color the event that will happen
next.
20 mins. IV. Post Assessment (Grammar)
1. Teacher will give each student bond paper and
coloring materials.
2. Students will draw an item that they would like
to buy in the market.
3. Students will present their drawing to the class
and talk about the item they drew using the
pronoun it
V. Evaluation
What happened next before these events? Select the
letter of the correct answer.
1. The children went to the beach. They saw
garbage scattered on the beach. Why?
a. The children swam.
b. People who had picnic threw their trashes in the
beach.
c. The children played.
2. Rona heard her baby sister crying. Why?
a. She is hungry. b. She is playing.
c. Mother feeds her.
3. Ms. Cruz announced her class that she will give
a test, Ben heard the announcement but kept
watching TV. After the test, he got low grade.
Why?
a. He read his book.
b. He reviewed his lessons.
c. He didn‟t review his lessons.
4. Mother cooked some delicious foods. There were
balloons and cakes too. Why?
a. The children were happy.
b. There was a birthday party.
c. Mother prepared foods for the family.
5. The children in the school are eating their snack.
Why?
a. They have a test.
b. They are cleaning their room.
c. It is recess time.
VI. Assignment
Write a short paragraph about your pet. Use
pronoun it to describe your pet.

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

I. Layunin:
Naituturo ang direksyon tulad ng kanan, kaliwa,
likod at harapan, at iba pa.
Nakagagawa ng mapa
II. Paksa:
A. Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng
Distansya
Ang Aking nagawang Mapa
B. Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide
C. Kagamitan: larawan ng paaralan, iba‟t ibang
mga bagay na nagpapakita ng distansya
III. Pamamaraan
1. Pag-isipan:
Ano ang mapa? Paano ipinakikita ang
distansya at lokasyon ng mapa?
2. Pagtuturo at Paglalarawan
Ipalarawan sa mga mag-aaral ang kanilang
paaralan. Itanong kung anong bahagi ang paborito
nila? Ipaguhit ito sa isang buong papel.
Itanong sa mga bata ang mga sumusunod:
1. Anu-ano ang mga malalapit sa iyong silid-
aralan?
2. Anu-ano ang mga malalayo sa iyong silid-aralan?
3. Kasanayang Pagpapayaman
Ipakita ang mapa ng loob ng isang bahay kagaya
ng nasa ibaba. Ipasuri ito sa mga mag-aaral.

Itanong sa mga mag-aaral: Ano-ano ang iyong
nakikita?
Ipaguhit sa bawat mag-aaral ang mapa ng loob ng
kanilang bahay. Paalalahanan ang mga mag-aaral
na lagyan nila ng pananda ang kanilang mapa.
4. Paglalahat
Ang mapa ay isang larawang kumakatawan sa
kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ipinapakita
nito ang anyo ng bagay o lugar kung titingnan ito
mula sa itaas.
Ang pananda ang nagsasabi kung ano ang
kinakatawang bagay o lugar ng bawat hugis o
kulay na ginamit sa mapa.
5. Pagpapahalaga
Tandaan:
Magagamit mo ang mapa sa paghahanap ng
kinalalagyan ng isang bagay o lugar. Makikita mo
rin dito ang anyo ng bagay o lugar at kung alin ang
mga bagay na magkakalapit o magkakalayo.
IV. Pagtataya
Igawa ng payak na mapa ang mga lugar sa
paaralan.
V. Kasunduan
Iguhit sa isang buong papelang paborito mong
bahagi ng inyong bahay. Tiyaking maipakikita ng
mga sumusunod:
1. ang hugis ng bahagi ng bahay na paborito
2. ang pinto o bintana (kung mayroon)
3. mga kagamitang matatagpuan dito
4. iba pang mga detalye

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

I. Layunin
Pag-iwas sa pandaraya
II. Paksang Aralin
Iwasan ang pandaraya
Reference: Gabay sa Kurikulum ng K to 12
Pagpapahalaga: Pagtitiwala sa Sarili
III. Pamamaraan
1. Pagganyak ; Ipakita ang larawan ng isang
batang nasa tindahan......Ano ang nakikita ninyo?
2. Paglalahad
Inutusan si Dan ng kanyang nanay sa tindahan.
Bumili siya ng toyo at suka sa halagang sampung
piso. Nagbayad siya sa tindera ng dalawampung
piso. At sinuklian siya ng tindera. Habang
naglalakad pauwi binilang niya ang sukli at
napansin niyang sobra ito ng limang piso. Malayo
na siya sa tindahan pero bumalik siya at isinauli
ang sobrang sukli. Nagpasalamat ang tindera sa
kay Dan dahil sa pagiging matapat nito.
3. Pagtalakay; Saan nagpunta si Dan?
Ano ang binili niya sa tindahan? Magkano ang
nabili niya? Magkano ang ibinayad niya sa
tindera?
Magkano ang isinukli ng tindera? Ano ang ginawa
ni Dan sa sobrang sukli? Tama ba ang ginawa ni
Dan?
Dapat bang tularan si Dan? Bakit?
4. Paglalahat
Ang pagiging matapat ay isang kaugaliang
dapat na tularan ng sinuman. Ito ay tanda ng isang
mabuting pag-uugali. Dapat tayong maging
matapat sa lahat ng oras upang pagkatiwalaan
tayo ng mga tao.
5. Paglalapat
Magkwento tungkol sa sariling karanasan.
IV. Pagtataya
Iguhit ang masayang mukha kung tama at
malungkot na mukha kung mali.
_____1. Ibalik ang labis na sukli.
_____2. Huwag magsabi ng totoo dahil baka
mapagalitan.
_____3. Bigyang halaga ang mga pagiging
matapat.
_____4. Ibili ng kendi ang perang hindi sayo.
_____5. Maging mabuting halimbawa sa ibang
mga bata sa pamamagitan ng ugaling matapat.
V. Kasunduan
Paano mo naipapakita ang pagiging matapat?

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00


Wednesday March 05, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Health 6:25 – 7:05

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

5
4
3
2
1
0
QN
QL P 37


Filipino 7:55 – 8:25

5
4
3
2
1
0
QN
QL P 26

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05


5
4
3
2
1
0
QN
QL P 35

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

5
4
3
2
1
0
QN
QL P 26

Remedial 11:15 – 12:00


Thursday March 06, 2014

Flag Raising 6:00 – 6:15

Homeroom 6:15 – 6:25

Music 6:25 – 7:05

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Mother Tongue 7:05 – 7:55

5
4
3
2
1
0
QN
QL


Filipino 7:55 – 8:25

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Recess 8:25 – 8:45

Mathematics 8:45 – 9:35

5
4
3
2
1
0
QN
QL

English 9:35 – 10:05


5
4
3
2
1
0
QN
QL

Araling Panlipunan 10:05 – 10:45

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Edukasyon Sa Pagpapakatao 10:45 – 11:15

5
4
3
2
1
0
QN
QL

Remedial 11:15 – 12:00