You are on page 1of 18

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ, PROMOŢIA 2014

DISCIPLINA ”DREPT CIVIL”
I. Caracter!are "e#era$% a &re't($( c)$.
1. De*#+a, *(#c+$e, ,-ect($, 'r#c'$e . //te0($ &re't($( c)$.
Evoluţia istorică a dreptului civil (dreptul civil şi dreptul roman, dreptul civil în Franţa, România,
Rusia, Germania). Sistemul dreptului civil france ! sistem "aat pe instituţii. Sistemul dreptului
civil #erman ! sistem "aat pe pandecte şi influenţa acestuia asupra dreptului din Grecia, $ustria,
%n#aria, România. &oţiunea dreptului civil. Rolul, funcţiile şi locul dreptului civil în sistemul de
drept naţional. '"iectul de studiu al dreptului civil. (etoda de re#lementare )uridică a dreptului
civil . Sistemul dreptului civil în Repu"lica (oldova. *rincipiile dreptului civil. +elimitarea
dreptului civil de alte ramuri ale dreptului.
2. I!),are$e &re't($( c)$.
&oţiunea şi cate#oriile ivoarelor dreptului civil. ,voarele scrise ale dreptului civil în Repu"lica
(oldova. ,voarele internaţionale. -ratatele şi acordurile internaţionale. $ctele comunitare.
,voarele ne.scrise. /urisprudenţa. 0utuma. +octrina. $plicarea le#ii civile în timp. $plicarea le#ii
civile în spaţiu şi asupra cercului de persoane. ,nterpretarea le#ii civile.
1. Ra',rt($ 2(r&c c)$.
&oţiunea raportului )uridic civil şi caracteriarea elementelor acestuia. 0onţinutul raportului )uridic
civil. Su"iectele raportului )uridic civil. '"iectul raportului )uridic civil. '"iectele nemateriale în
raporturile )uridice civile. 0lasificarea raporturilor )uridice civile.
3-$,"ra*a rec,0a#&at%4
1. 0odul 0ivil al Repu"licii (oldova adoptat la 2 iunie 3443 pu"licat în (onitorul 'ficial
al Repu"licii (oldova din 33 iunie 34435
3. 0omentariul 0odului 0ivil al Repu"licii (oldova, volumul ,, ed. 6$rc7, 08işinău 34495
:. ;<=>?=@ABCD EFC>D@GD ;D<H=@GG, ICABJ= 344K5
K. 0odul 0ivil al Federaţiei Ruse din 31 octom"rie 1LLK5
9. Maieş, S.5 Roşca, &. +rept civil. *artea #enerală. *ersoana fiică. *ersoana )uridică.
08işinău 344K5
2. Meleiu, G8. +rept civil român. ,ntroducere în dreptul civil. Su"iectele dreptului civil.
Ediţia a N,,,.a ! Mucureşti, %niversul )uridic, 344:5
O. Moroi Ga"riel, +rept civilP partea #enerală. ! Mucureşti, Ed. Qumina QeR, 1LLL.
S. Moroi Ga"riel, +rept civil. *artea #enerală. *ersoanele. ! MucureştiP Ed. $QQ ME0T,
3441.
L. ;<=>?=@ABCD G UC<VCJCD W<=JC X=<EYD>@Z[ AU<=@, WC? <D?=B\GD] ^. ^. _DXY=[,
^.`.aEVG@ABG], GX.JC Ibcde, ICABJ=, 344K.
II. Act($ 2(r&c c)$.
1
1. N,+(#ea act($( 2(r&c c)$.
-emeiurile de apariţie, modificare şi încetare a raporturilor )uridice civile. *remisele actelor
)uridice civile. Faptele )uridice. &oţiunea faptelor )uridice. $cţiunile şi evenimentele. +efinirea
actului )uridic civil. *articularităţile actelor )uridice civile. 0lasificarea actelor )uridice civile.
0riterii de clasificare şi cate#oriile actelor )uridice civile. 0aracteriarea diferitor cate#orii de acte
)uridice civile.
2. C,#&+$e &e )a$a-$tate a$e act($( 2(r&c c)$.
+efinirea condiţiilor actelor )uridice civile. 0lasificarea condiţiilor după diferite criterii. +efinirea
condiţiei de vala"ilitate. 0ate#oriile condiţiilor de vala"ilitate ale actelor )uridice civile. 0apacitatea
de a înc8eia actul )uridic civil şi importanţa ei la săvârşirea actelor )uridice civile. +efiniţia
consimţământului. 0ondiţiile de vala"ilitatea ale consimţământului. Niciile de consimţământ.
0orelaţia dintre consimţământ şi discernământ. '"iectul şi caua actului )uridic civil. 0ondiţiile de
vala"ilitatea ale o"iectului şi cauei actelor )uridice civile. Forma actului )uridic civil. 0ate#oriile de
formă a actelor )uridice civile re#lementate în 0odul 0ivil al Repu"licii (oldova.
1. M,&a$t%+$e act($( 2(r&c c)$.
$ctul )uridic civil afectat de modalităţi. +efinirea actului )uridic civil afectat de modalităţi. Rolul
modalităţilor la săvârşirea actelor )uridice civile. -ipurile de modalităţi ale actului )uridic civil.
-ermenul . modalitate a actului )uridic civil. +efiniţia termenului, clasificarea şi efectele )uridice.
0ondiţia ca modalitate a actului )uridic civil. +efiniţia condiţiei, re#lementarea )uridică, clasificarea
şi efectele )uridice. Sarcina. +efiniţia sarcinii, clasificarea şi efectele )uridice.
4. N($tatea act($( 2(r&c c)$.
+efinirea nulităţii actelor )uridice civile ! opinii doctrinare. Rolul nulităţii actelor )uridice civile în
dreptul civil. 0ate#oriile nulităţilor actelor )uridice civile. Re#lementarea )uridică a nulităţii actului
)uridic civil în 0odul 0ivil al R(. Re#imul )uridic al nulităţii a"solute. -emeiurile de declarare a
actelor )uridice civile a"solut nule. ,nvocarea nulităţii a"solute, rolul confirmării actului lovit de
nulitate a"solută, rolul instanţei de )udecată în caul nulităţii a"solute. Re#imul )uridic al nulităţii
relative. -emeiurile de declarare a actelor )uridice civile relativ nule. Efectele )uridice ale nulităţii
actului )uridic civil. Restituirea "ilaterală. Restituirea unilaterală. $lte efecte )uridice patrimoniale.
*rescripţia eRtinctivă asupra actele )uridice civile lovite de nulitate.
3-$,"ra*a rec,0a#&at%4
1. 0odul 0ivil al Repu"licii (oldova adoptat la 2 iunie 3443 pu"licat în (onitorul 'ficial al
Repu"licii (oldova din 33 iunie 34435
3. 0omentariul 0odului 0ivil al Repu"licii (oldova, volumul ,, ed. 6$rc7, 08işinău 34495
:. Maieş, S.5 Roşca, &. +rept civil. *artea #enerală. *ersoana fiică. *ersoana )uridică.
08işinău 344K5
3
K. Meleiu, G8. +rept civil român. ,ntroducere în dreptul civil. Su"iectele dreptului civil. Ediţia
a N,,,.a . MucureştiP %niversul )uridic, 344:5
9. Moroi Ga"riel, +rept civilP partea #enerală. ! MucureştiP Ed. Qumina QeR, 1LLL.
2. Moroi Ga"riel, +rept civil. *artea #enerală. *ersoanele. ! MucureştiP Ed. $QQ ME0T, 3441.
O. ;<=>?=@ABCD G UC<VCJCD W<=JC X=<EYD>@Z[ AU<=@, WC? <D?=B\GD] ^. ^. _DXY=[,
^.`.aEVG@ABG], GX.JC Ibcde, ICABJ=, 344K.
III. Re're!e#tarea 5# &re't($ 'r)at. Re"$e0e#tarea 2(r&c% a 'r,c(r
1. N,+(# 'r)#& re're!e#tarea.
Evoluţia istorică a instituţiei repreentării. ,nfluenţa dreptului canonic asupra repreentării.
*rincipiul li"ertăţii repreentării. +omeniu de aplicare a instituţiei de repreentare. Su"iectele
repreentării. Scopul şi importanţa repreentării.
2.Cate",r$e re're!e#t%r.
0ate#oriile repreentăriiP după ivorul repreentării5 după întinderea puterii de a repreenta.
0aracteristica repreentării le#aleP repreentarea persoanelor fără capacitate de eRerciţiu5
repreentarea persoanelor limitate în capacitatea de eRerciţiu5 repreentarea persoanelor )uridice5
repreentarea în materie succesorală. 0aracteristica repreentării convenţionaleP contractul de
mandat, contractul de a#enţie. $ctivitatea în numele altei persoane fără împuterniciri sau cu
depăşirea împuternicirilor. 0onsecinţele )uridice.
1. Pr,c(ra.
+efinirea şi cate#oriile procurii. *rocura comercială. Forma şi termenul de vala"ilitate a procurii.
fncetarea procurii.
3-$,"ra*a rec,0a#&at%4
1. 0odul 0ivil al Repu"licii (oldova adoptat la 2 iunie 3443 pu"licat în (onitorul 'ficial al
Repu"licii (oldova din 33 iunie 34435
3. 0omentariul 0odului 0ivil al Repu"licii (oldova, volumul ,, ed. 6$rc7, 08işinău 34495
:. Гражданское уложение Германии, Москва 2004;
K. Codul Civil al Fd!a"ii #u$ din 31 octom"rie 1LLK5
9. Maieş, S.5 Roşca, &. +rept civil. *artea #enerală. *ersoana fiică. *ersoana )uridică.
08işinău 344K5
2. Meleiu, G8. +rept civil român. ,ntroducere în dreptul civil. Su"iectele dreptului civil. Ediţia
a N,,,.a . MucureştiP %niversul )uridic, 344:5
O. 0ristina *opa &istirescu, Repreentarea şi mandatul în dreptul privat, ed. $QQ ME0T5
Mucureşti, 344K5
S. ;<=>?=@ABCD G UC<VCJCD W<=JC X=<EYD>@Z[ AU<=@, WC? <D?=B\GD] ^. ^. _DXY=[,
^.`.aEVG@ABG], GX.JC Ibcde, ICABJ=, 344K.
IV. A'%rarea &re't(r$,r /(-ect)e c)$e.
1. N,+(# "e#era$e 'r)#& $e!area . a'%rarea &re't(r$,r /(-ect)e c)$e.
+efinirea dreptului la apărare. (etodele civile de apărare a drepturilor su"iective civile.
+eose"irea metodelor de apărare de răspunderea )uridică civilă.
:
2. 6,r0e$e &e a'%rare a &re't(r$,r /(-ect)e c)$e.
Forma )urisdicţionalăP adresarea în )ustiţie, calea administrativă. Forma ne)urisdicţionalăP
autoapărarea, le#itima apărare şi eRtrema necesitate. &oţiuni privind autoapărarea. Su"iectele
autoapărării. Raporturile )uridice în care este admisă autoapărarea. 0ondiţiile autoapărării. ERistenţa
unui drept su"iectiv al autoapărătorului. ,mposi"ilitatea o"ţinerii asistenţei or#anelor competente.
ERistenţa pericolului că realiarea dreptului va deveni imposi"ilă sau su"stanţial în#reuiată. Noinţa
persoanei de aşi autoapăra dreptul. $utoapărarea nu tre"uie să depăşească limitele necesare
înlăturării pericolului. $cţiunile întreprinse în scopul autoapărăriiP luarea g sustra#erea "unului,
distru#erea g deteriorarea "unului, reţinerea persoanei o"li#ate, înlăturarea reistenţei. *rotecţia
oferită de le#islaţia naţională.
1.A'%rarea ,#,are, &e0#t%+ . re'(ta+e 'r,*e/,#a$e a 'er/,a#e$,r 5# Re'(-$ca M,$&,)a.
&oţiunile 6onoare7, 6demnitate7 şi 6reputaţie profesională7. &oţiunea de 6informaţie7. ,nformaţia
6leantă7, răspândită, falsitatea informaţiilor, identificarea persoanei viate prin informaţie.
Elemente de procedură în apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale prin mi)loace
)uridice civile. *rescripţia, statutul reclamantului, a pârâtului, fapte ce necesită a fi dovedite.
+eminţirea. +espă#u"iri.
3-$,"ra*a rec,0a#&at%4
1. 0odul 0ivil al Repu"licii (oldova adoptat la 2 iunie 3443 pu"licat în (onitorul 'ficial al
Repu"licii (oldova din 33 iunie 34435
3. 0omentariul 0odului 0ivil al Repu"licii (oldova, volumul ,, ed. 6$rc7, 08işinău 34495
:. 0onvenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a li"ertăţilor fundamentale din K noiem"rie
1L94. Ratificată prin hotărârea *arlamentului R( nr. 13LS.i,,, din 3K.4O.1LLO. (cule#eaP
-ratate internaţionale, vol. ,, pa#.:K1)5
K. +eclaraţia universală a drepturilor omului din 14 decem"rie 1LKS. Ratificată prin hotărârea
*arlamentului R( nr. 31O.,, din 3S.4O.1LL4 (cule#eaP -ratate internaţionale, vol. ,, pa#.11)5
9. Maieş, S.5 Roşca, &. +rept civil. *artea #enerală. *ersoana fiică. *ersoana )uridică.
08işinău 344K5
2. Meleiu, G8. +rept civil român. ,ntroducere în dreptul civil. Su"iectele dreptului civil. Ediţia
a N,,,.a . MucureştiP %niversul )uridic, 344:.
O. 'livia *ârţac, $părarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a persoanei în
Repu"lica (oldova, 08işinău 3449, 1KS pa#ini.
S. ^. a. ;<GY=@CJ, a<D?DFZ CAEjDAUJFD@Gk G X=jGUZ V<=>?=@ABG[ W<=J, ICABJ=, 34445
L. l.m. n=?GBCJ, oFCEWCU<DYFD@GD W<=JCH J V<=>?=@ABCH W<=JD eCAGGggpCXk]AUJC G
W<=JC, 3443.
V. Pre/cr'+a e7t#ct)%
1. Pre/cr'+a e7t#ct)%.
&oţiunea, însemnătatea şi natura )uridică a prescripţiei eRtinctive. +elimitarea prescripţiei eRtinctive
de alte institute de drept civil. Efectul prescripţiei eRtinctive. +omeniul de aplicare a prescripţiei
eRtinctive. *rescripţia eRtinctivă şi drepturile de creanţă. *rescripţia eRtinctivă şi drepturile reale.
+omeniul prescripţiei eRtinctive în cadrul drepturilor nepatrimoniale.
K
2. Ter0e#e$e &e 're/cr'+e e7t#ct)%
&oţiunea şi însemnătatea termenelor în dreptul civil. 0ate#oriile de termene în dreptul civil.
-ermenele de eRercitare a drepturilor civile. -ermenele de perimare. -ermenele de #aranţie.
-ermenele de preentare a reclamaţiilor. -ermenele de eRecutarea a o"li#aţiilor. -ermenele de
apărare a drepturilor civile. 0alcularea termenelor în dreptul civil. +efinirea şi importanţa
termenelor de prescripţie eRtinctivă. 0ate#oriile termenelor de prescripţie eRtinctivă. fnceputul
cursului termenelor de prescripţie eRtinctivă. +reptul la acţiune. 0ondiţiile dreptului la acţiune.
Suspendarea termenului de prescripţie. 0onsecinţele )uridice. fntreruperea cursului prescripţiei
eRtinctive. 0auele, efectele )uridice. Efectele eRpirării prescripţiei eRtinctive. Repunerea în
termenul de prescripţie eRtinctivă. +efiniţie, condiţiile, efectele )uridice. ERecutarea o"li#aţiilor
după eRpirarea termenului de prescripţie.
3-$,"ra*a rec,0a#&at%4
1. 0odul 0ivil al Repu"licii (oldova adoptat la 2 iunie 3443 pu"licat în (onitorul 'ficial al
Repu"licii (oldova din 33 iunie 3443.
3. 0omentariul 0odului 0ivil al Repu"licii (oldova, volumul ,, ed. 6$rc7, 08işinău 3449.
:. Maieş, S.5 Roşca, &. +rept civil. *artea #enerală. *ersoana fiică. *ersoana )uridică.
08işinău 344K.
K. Meleiu, G8. +rept civil român. ,ntroducere în dreptul civil. Su"iectele dreptului civil. Ediţia
a N,,,.a . MucureştiP %niversul )uridic, 344:.
9. 'livia *ârţac, $părarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a persoanei în
Repu"lica (oldova, 08işinău 3449, 1KS pa#ini.
2. ^. a. ;<GY=@CJ, a<D?DFZ CAEjDAUJFD@Gk G X=jGUZ V<=>?=@ABG[ W<=J, ICABJ=, 34445
O. l.m. n=?GBCJ, oFCEWCU<DYFD@GD W<=JCH J V<=>?=@ABCH W<=JD eCAGGggpCXk]AUJC G
W<=JC, 3443.
VI. Per/,a#a *!c%
1. N,+(#ea &e 'er/,a#% 5# &re't($ c)$
+efinirea su"iectului de drept civil, evoluţia istorică. Specificul su"iectelor dreptului civil.
*ersoanele ! su"iecte ale dreptului civil. 0ate#oriile persoanelor în dreptul civil. *ersoana fiică !
noţiune, capacitatea )uridică civilă. *ersoana )uridică . noţiune, capacitatea )uridică civilă.
2. N,+(# 'r)#& 'er/,a#a *!c%.
*rotecţia corpului umanP prelevarea de ţesuturi şi or#ane de la o persoană în viaţă, de la o persoană
decedată5 transplantul de ţesuturi şi or#ane umane. +repturile personalităţiiP dreptul la propria
ima#ine, la propria voce, le onoare, demnitate, la respectarea vieţii private.
1. Ca'actatea &e *,$,/#+% a 'er/,a#e *!ce.
&oţiunea capacităţii de folosinţă. 0aracterele )uridice ale capacităţii de folosinţă. fnceputul
capacităţii de folosinţă a persoanei fiice (re#ula şi eRcepţiile). 0onţinutul capacităţii de folosinţă a
9
persoanei fiice (re#uli şi criterii de determinare a conţinutului capacităţii de folosinţă, în#rădirile
capacităţii de folosinţă). 0apacitatea de folosinţă a cetăţenilor străini şi a apatriilor. fncetarea
capacităţii de folosinţă. +eclararea )udecătorească a decesului persoanei fiice. -emeiurile, ordinea
şi efectele )uridice ale declarării persoanei fiice decedată.
4. Ca'actatea &e e7erc+( a 'er/,a#e *!ce.
&oţiuni şi caracterele )uridice ale capacităţii de eRerciţiu a persoanei fiice. &atura )uridică şi
conţinutul capacităţii de eRerciţiu a persoanelor fiice. 0ate#oriile capacităţii de eRerciţiuP lipsa
capacităţii, capacitatea de eRerciţiu deplină, capacitatea de eRerciţiu a minorilor. -emeiurile,
ordinea şi consecinţele limitării persoanei fiice în capacitatea de eRerciţiu. Qimitarea în capacitatea
de eRrciţiu a minorilor care au împlinit vîrsta de 1K ani. Qimitarea persoanelor fiice în capacitatea
de eRerciţiu deplină. Recunoaşterea persoanei incapa"ile.
8. Act)tatea &e a#tre're#,rat a 'er/,a#e *!ce.
+efinirea activităţii de antreprenoriat. Formele de activitate a persoanei fiice. fntreprinătorul
individual ! persoana fiică ce practica activitatea de antreprenoriat. *rocedura de fondare şi
înre#istrare a întreprinătorului individual. $ctivitatea întreprinătorului individual.
9. N,+(# 'r)#& &e#t*carea 'er/,a#e *!ce . 02$,ace$e &e &e#t*care.
&ecesitatea identificării persoanei fiice în circuitul civil. ,storicul identificării persoanei fiice.
&oţiunea de identificare a persoanei fiice. (i)loacele de identificare. 0aracterele )uridice privind
atri"utele de identificare a persoanei fiice.
:. N(0e$e 'er/,a#e *!ce.
Scurt istoric. &atura )uridică a numelui. 0onţinutul numelui, do"ândirea numelui, a prenumelui5
modificarea numeluigprenumelui5 sc8im"area numelui g prenumelui. +reptul la nume !
re#lementarea )uridică. 0aracterele )uridice ale dreptului la nume. *seudonimul şi porecla.
;. D,0c$($ 'er/,a#e *!ce.
&oţiunea, importanţa, caracterele )uridice şi tipurile domiciliului. Sta"ilirea, sc8im"area dovada
domiciliului. +omiciliul le#al şi convenţional. +omiciliul refu#iaţilor. ReşedinţaP noţiune,
caracterele )uridice, importanţa, sta"ilirea, sc8im"area şi dovada.
<. Starea c)$% a 'er/,a#e *!ce.
&oţiunea stării civile. 0aracterele )uridice ale stării civile. fnre#istrările de stare civilă. $cţiunile de
stare civilă. 0ate#oriile de acte de stare civilă şi înre#istrarea lor.
10. Ocr,trea 'er/,a#e *!ce.
Scurt istoric al ocrotirii persoanei fiice. (inorii% 'crotirea părintească. -utela minorului. 0uratela
minorului. *rotecţia copilului aflat în dificultate. &oţiunea şi scopul tutelei şi a curatelei. $utoritatea
2
tutelară. +repturile şi o"li#aţiile tutorilor şi a curatorilor. (a)orii. 'crotirea persoanei fiice prin
interdicţie )udecătorească. 0uratela.
3-$,"ra*a rec,0a#&at%4
1. 0odul 0ivil al Repu"licii (oldova adoptat la 2 iunie 3443 (onitorul 'ficial al
Repu"licii (oldova din 33 iunie 3443, art.3S.KS5
3. 0odul Familiei al R( din 32.14.3444, (' al R( nr. KO.KSg314 din 32.4K.3441P
titlul ,,,, art. 919O, OK.OL5 titlul N, art.113.19:5
:. Qe#ea Repu"licii (oldova privind actele de stare civilă nr. 144.iN din 32.4K. 3441,
(.' al R.(. nr. 4LO dinP 1O.4S.3441. (odificată şi completată prinP Qe#ea R( din 1K.4:.
34435 Qe#ea R( din 4L.49.344:5 Qe#ea R( din 49.4S.34495
K. 0onvenţia privind statutul refu#iaţilor, adoptată la Geneva 3S iunie 1L91. Ratificată
prin Qe#ea R( nr. 2OO din 3:.11.34415
9. *rotocolul privind statutul refu#iaţilor înc8eiat la &eq rors la :1 ianuarie 1L2O.
Ratificat prin Qe#ea R( nr. 2OO din 3:.11.34415
2. Qe#ea cu privire la statutul refu#iaţilor nr. 13S2.iN din 39 iulie 3443, (onitorul
'ficial al Repu"licii (oldova din 13.4L. 3443 (în vi#oare din 41.41.344:)5 modificată şi
completată laP . 3L.49. 344: prin Qe#ea nr. 31K, (' al R( din 42.42.344:5 . 32.49.3449
prin le#ea nr. LO, (' al R( nr. 4L3 din 4S.4O.3449.
O. Maieş, S.5 Roşca, &. +rept civil. *artea #enerală. *ersoana fiică. *ersoana )uridică.
08işinău 344K, pa#. 3L4.::9, pa#. :1S.:3S, ::25
S. Meleiu G8., +rept civil român. ,ntroducere în dreptul civil. Su"iectele dreptului civil.
Editura 6%niversul )uridic7, Mucureşti 344:, pa#. :21.K:15
L. 0omentariul 0odului 0ivil al Repu"licii (oldova, volumul ,, ed. 6$rc7, 08işinău
3449, art. 3S.KS5 p. 2S.L35
14. %n#ureanu 'vidiu, /u#astru 0ălina, +rept civil. *ersoanele. MucureştiP Rosetti,
344:, pa#. 131.3:O5
11. Gra)danscoie pravo v K.8 toma8. '"sceaia ceastiP uce"nis g otv. red. E. $. Su8anov.
! :.e id., . (ossva P Nolters 0liuver, 344K. tom 1, pa#. 1S:.34L.
13. terşenevici G. F. 0urs #radansso#o prava. -ulaP $vto#raf, 3441, p. S2.L1.
VII. Per/,a#a 2(r&c%.
1. Per/,a#a 2(r&c% = /(-ect &e &re't c)$.
+efinirea persoanei )uridice. Evoluţia teoriei persoanei )uridice. 0lasificarea persoanelor )uridice.
*ersoanele )uridice de drept pu"lic. *ersoanele )uridice de drept privat. *ersoanele )uridice de stat,
particulare, cooperatiste, miRte. *ersoanele )uridice naţionale şi străine. *ersoanele )uridice cu
sediul în Repu"lica (oldova şi cu sediul în străinătate. *ersoanele )uridice constituite prin act de
dispoiţie şi prin asociere.
1. E$e0e#te$e c,#/tt(t)e a$e 'er/,a#e 2(r&ce.
Elementele constitutive ale persoanei )uridice. 'r#aniarea proprie. *atrimoniul propriu. Scopul
determinat şi licit.
4.N,+(# 'r)#& 5#*#+area 'er/,a#e 2(r&ce.
&oţiuni privind înfiinţarea persoanei )uridice. Re#lementarea )uridică a înfiinţării persoanei )uridice.
(odurile de înfiinţare a persoanei )uridice.
O
8. N,+(# "e#era$e 'r)#& ca'actatea 'er/,a#e 2(r&ce.
0apacitatea de folosinţă a persoanei )uridice. fnceputul, conţinutul, încetarea capacităţii de folosinţă
a persoanei )uridice. Sancţiunile privind nerespectarea normelor ce re#lementeaă capacitatea de
folosinţă. 0apacitatea de eRerciţiu a persoanei )uridice. &oţiunea, începutul, conţinutul, încetarea
capacităţii de eRerciţiu a persoanei )uridice.
9. Atr-(te$e "e#era$e &e &e#t*care a 'er/,a#e 2(r&ce.
$tri"utele #enerale de identificare a persoanei )uridice ! noţiuni, natura )uridică şi importanţa.
+enumirea persoanei )uridice. Sediul. &aţionalitatea. $tri"ute de identificare speciale. Forma
)uridică de or#aniare. (arca de produse sau servicii. ,ndicaţiile #eo#rafice. 0apitalul social. 0od
fiscal. &umăr de telefon, faR, adresa e.mail. *rotecţia )uridică a atri"utelor de identificare a
persoanei )uridice.
:. Re,r"a#!area 'er/,a#e 2(r&ce.
&ecesitatea reor#aniării. +efinirea reor#aniării. Formele de reor#aniare a persoanei )uridice.
Fuiunea. +emem"rarea. *rocedura formelor de reor#aniare. -ransformarea persoanei )uridice.
&oţiuni, specific şi efectele transformării. Efectele reor#aniării.
;. N,+(# 'r)#& 5#cetarea act)t%+ 'er/,a#e 2(r&ce.
&oţiunea încetării persoanei )uridice. (odurile de încetare a persoanei )uridice. +iolvarea
persoanei )uridice. Efectele diolvării. Qic8idarea persoanei )uridice. *rocedura de lic8idare.
,nsolva"ilitatea persoanei )uridice.
<. Stat($ / (#t%+$e a&0#/trat) = tert,ra$e = /(-ecte a$e ra',rt(r$,r 2(r&ce c)$e.
0apacitatea )uridică civilă a statului şi a unităţilor administrativ.teritoriale. Formele de participare a
statului în circuitul civil.
Bibliografia recomandată:
1. 0odul 0ivil al Repu"licii (oldova adoptat la 2 iunie 3443 (onitorul 'ficial al Repu"licii
(oldova din 33 iunie 34435
3. Qe#ea cu privire la cooperativele de întreprinător nr. O:, 3441.
:. Qe#ea cu privire la cooperativele de producţie nr. 144O, 3443.
K. Qe#ea cu privire la asociaţiile o"şteşti nr. S:O, 1LL2, (onitorul 'ficial al Repu"licii
(oldova nr. 2, 1LLO.
9. Qe#ea cu privire la 0amera de 0omerţ şi ,ndustrie nr. :L:, 1LLL, (onitorul 'ficial al
Repu"licii (oldova nr.O:.OO, 1LLL.
2.0omentariul 0odului 0ivil al Repu"licii (oldova, volumul ,, ed. 6$rc7, 08işinău 34495
O.Maieş, S.5 Roşca, &. +rept civil. *artea #enerală. *ersoana fiică. *ersoana )uridică. 08işinău
344K.
S.Meleiu G8., +rept civil român. ,ntroducere în dreptul civil. Su"iectele dreptului civil. Editura
6%niversul )uridic7, Mucureşti 344:.
L.Gra)danscoie pravo v K.8 toma8. '"sceaia ceastiP uce"nis g otv. red. E. $. Su8anov. ! :.e
id., . (ossva P Nolters 0liuver, 344K.
14.terşenevici G. F. 0urs #radansso#o prava. -ulaP $vto#raf, 3441.
S
VIII. Dre't(r$e rea$e. Dre't($ &e 'r,'retate
1. Patr0,#($.
&oţiunea patrimoniului re#lementată de 0odul civil al Repu"licii (oldova şi noţiunea
patrimoniului dată de doctrină. Elementele patrimoniului. Munurile părţi componente ale
patrimoniului. 0aracterele )uridice ale patrimoniului. Specificul caracterelor )uridice ale patrimoniuP
universalitate )uridică5 unicitatea patrimoniului5 inaliena"ilitatea patrimoniului5 indivii"ilitatea
patrimoniului. $nalia caracterelor )uridice ale patrimoniului. Funcţiile patrimoniului. ,mportanţa
pe care o preintă patrimoniul în dreptul nostru reultă din funcţiile sale. 0onţinutul patrimoniului.
2. P,/e/a.
&oţiunea posesiei. $nalia posesiei ca stare de fapt şi caracteristica protecţiei de care "eneficiaă
posesorul. Elementele posesiei. +o"ândirea posesiei. *ierderea posesiei. 0auele de pierdere a
posesiei. +elimitarea posesiei de dreptul de proprietate. 0alităţile posesiei. Niciile posesiei.
Efectele posesiei.
1. Dre't($ &e 'r,'retate.
+efiniţia proprietăţii ca cate#orie economică şi ca cate#orie )uridică. &oţiunea dreptului de
proprietareP în sens su"iectiv şi în sens o"iectiv. 0aracterele )uridice ale dreptului de proprietate
$nalia atri"utelor dreptului de proprietateP posesia, folosinţa şi dispoiţia. '"iectele dreptului de
proprietate. Re#imul )uridic al "unurilor din domeniul pu"lic. Su"iecţii dreptului de proprietate
pu"lică. Re#imul )uridic al "unurilor din domeniul privat. -itularii dreptului de proprietate privată.
4. M,&(r$e &e &,->#&re a &re't($( &e 'r,'retate.
&oţiunea şi clasificarea modurilor de do"ândire a dreptului de proprietate. (odurile ori#inare de
do"ândire a dreptului de proprietate. (odurile derivate de do"ândire a dreptului de proprietate.
Qe#ea ca mod de do"ândire a proprietăţii. 'cupaţiunea ca mod de do"îndire a proprietăţii.
+o"îndirea proprietăţii prin act )uridic. Succesiunea ca mod de do"ândire a proprietăţii. $ccesiunea
! mod de do"îndire a proprietăţii. %ucapiunea! mod de do"îndire a proprietăţii. +o"îndirea
proprietăţii prin 8otărîre )udecătorească. +o"îndirea proprietăţii prin efectul unui act administrative.
(omentul do"îndirii dreptului de proprietate.
8. ?#cetarea &re't($( &e 'r,'retate.
-emeiurile încetării dreptului de proprietate. ERproprierea pentru cauă de utilitate pu"lică.
0onfiscarea ! temei de încetare a dreptului de proprietate. Rec8iiţia temei de încetare a dreptului
de proprietate. *rivatiarea proprietăţii de stat temei de încetare a dreptului de proprietate.
%rmărirea "unurilor în le#ătură cu o"li#aţiile proprietarului.
9. M,&a$t%+$e &re't($( &e 'r,'retate. &oţiunea şi cate#oriile modalităţilor dreptului de
proprietate. *roprietatea reolu"ilă. *roprietatea anula"ilă. *roprietatea comună. Formele dreptului
L
de proprietate comună. +reptul de proprietate comună pe cote.părţi. +reptul de proprietate comună
în devălmăşiei.
:. A'%rarea &re't($( &e 'r,'retate . a ce$,r$a$te &re't(r rea$e.
&oţiuni #enerale cu privire la apărarea dreptului de proprietate. $cţiunile petitoriiP $cţiunea în
revendicare5 $cţiunea în #răniţuire5 $cţiunea ne#atorie5 $cţiunea confesorie. $cţiunile posesorii.
Bibliografia recomandată:
1. 0odul civil al Repu"licii (oldova nr.114O!iN din 42.42.3443, art. 3SK ! :LK.
3. 0omentariul 0odului 0ivil al Repu"licii (oldova, volumul ,, ed. 6$rc7, 08işinău 3449.
:. Ser#iu Maieş, $urel Măieşu, Nalentina 0e"otari, ,on 0reţu, Nictor Nolcinsc8i, +repturile
reale, -eoria #enerală a o"li#aţiilor, Nolumul ,,, 0artier )uridic, 0S*/, 3449.
K. 0. Mîrsan, +rept civil. +repturile reale principale, Ediţia a ,,a revăută şi adău#ită, Ed.
haman#iu, Mucureşti, 344O5
9. +umitru Qupulescu, +rept civil, +repturile reale principale, Editura Q%(,&$ QEi,
Mucureşti, 1LLO.
2. 0ercel S., +rept civil. *atrimoniul. *osesia. *roprietatea, 6Editura %niversitaria7, 0raiova,
3443.
O. 'vidiu %n#ureanu, +repturi reale, Editura Rosetti, Mucureşti, 3441.
S. ,on *.Filipescu, dreptul civil. +reptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura $0-$(,,
Mucureşti, 1LLS.
L. E. 08elaru, +rept civil. +repturile reale principale, Ediţia a ,,a revăută şi adău#ită, Ed.
0.h. ME0T, Mucureşti, 3442.
14. Q. *op, Q.(. harosa, +rept civil. +repturile reale principale, Ed. %niversul )uridic,
Mucureşti, 3442.
11. ,. $dam, +rept civil. +repturile reale principale, Ed. $ll Mecs, Mucureşti, 3449.
IX. De!0e0-r%0#te$e &re't($( &e 'r,'retate.
1. U!(*r(ct($.
&oţiunea de uufruct. 0aracterele uufructului. '"iectul dreptului de uufruct. 0onstituirea
dreptului de uufruct. +repturile uufructuarului. '"li#aţiile uufructuarului. +repturile nudului
proprietar. '"li#aţiile nudului proprietar. (odurile de stin#ere a uufructului.
2. Dre't($ &e (! . &e a-ta+e.
&oţiunea dreptului de u şi a dreptului de a"itaţie. 0onstituirea dreptului de u şi a dreptului de
a"itaţie. ERercitarea dreptului de u şi a dreptului de a"itaţie.
1. Ser)t(tea.
+efiniţia servituţii. 0aracterele )uridice ale dreptului de servitute. 0lasificarea servituţiilor.
0onstituirea servituţiilor în "aa 0odului civil şi tipurile servituţiilor. ERercitarea dreptului de
servitute. (odurile de stin#ere a dreptului de servitute.
4. S('er*ca.
14
&oţiunea şi natura )uridică a dreptului de superficie. (odurile de do"îndire a dreptului de
superficie. ERercitarea superficiei. +repturile şi o"li#aţiile proprietarului terenului şi ale
superficiarului. Stin#erea dreptului de superficie.
8.@a2($.
+ispoiţii #enerale privind #a)ul. '"iectul #a)ului. -emeiul apariţiei #a)ului. fnre#istrarea şi
radierea #a)ului. fncetarea #a)ului.
Bibliografia recomandată:
1. 0odul civil al Repu"licii (oldova nr.114O!iN din 42.42.3443, art. 3SK ! :LK.
3. 0omentariul 0odului 0ivil al Repu"licii (oldova, volumul ,, ed. 6$rc7, 08işinău 3449.
:. Ser#iu Maieş, $urel Măieşu, Nalentina 0e"otari, ,on 0reţu, Nictor Nolcinsc8i, +repturile
reale, -eoria #enerală a o"li#aţiilor, Nolumul ,,, 0artier )uridic, 0S*/, 3449.
K. 0. Mîrsan, +rept civil. +repturile reale principale, Ediţia a ,,a revăută şi adău#ită, Ed.
haman#iu, Mucureşti, 344O5
9. +umitru Qupulescu, +rept civil, +repturile reale principale, Editura Q%(,&$ QEi,
Mucureşti, 1LLO.
2. 0ercel S., +rept civil. *atrimoniul. *osesia. *roprietatea, 6Editura %niversitaria7, 0raiova,
3443.
O. 'vidiu %n#ureanu, +repturi reale, Editura Rosetti, Mucureşti, 3441.
S. ,on *.Filipescu, dreptul civil. +reptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura $0-$(,,
Mucureşti, 1LLS.
L. E. 08elaru, +rept civil. +repturile reale principale, Ediţia a ,,a revăută şi adău#ită, Ed.
0.h. ME0T, Mucureşti, 3442.
14. Q. *op, Q.(. harosa, +rept civil. +repturile reale principale, Ed. %niversul )uridic,
Mucureşti, 3442.
11. ,. $dam, +rept civil. +repturile reale principale, Ed. $ll Mecs, Mucureşti, 3449.
13. 0ercel S., +rept civil. +emem"rămintele dreptului de proprietate. (odurile de do"îndire a
drepturilor reale. *u"licitatea imo"iliară, 6Editura %niversitaria7, 0raiova, 344:
X. N,+(# "e#era$e 'r)#& &re't($ ,-$"a+,#a$.
1.N,+(#ea &e ,-$"a+e.
&oţiunea de o"li#aţie. $pariţia şi evoluţia istorică a noţiunii de o"li#aţie Elementele raportului
)uridic o"li#aţional. Su"iectele raportului )uridic o"li#aţional. '"iectul raportului )uridic
o"li#aţional. 0onţinutul raportului )uridic o"li#aţional.
2. C$a/*carea ,-$"a+$,r.
0lasificarea o"li#aţiilor, criterii de clasificare, importanţa clasificăriiP clasificarea o"li#aţiilor după
ivoare5 clasificarea o"li#aţiilor după o"iectul lor5 clasificarea o"li#aţiilor după sancţiunea )uridică5
clasificarea o"li#aţiilor după opoa"ilitatea lor5 clasificarea o"li#aţiilor după cum sînt sau nu
afectate de modalităţi
1.I!),are$e ,-$"a+$,r.
&oţiunea de ivor de o"li#aţie. 0lasificarea ivoarelor. Faptele )uridice licite şi faptele )uridice
ilicite.
11
Bibliografia recomandată:
1. 0odul civil al Repu"licii (oldova nr.114O!iN din 42.42.3443, art.913, 91K, 91S.9995
3. 0omentariul 0odului 0ivil al Repu"licii (oldova, volumul ,, ed. 6$rc7, 08işinău 34495
:. Ser#iu Maieş, $urel Măieşu, Nalentina 0e"otari, ,on 0reţu, Nictor Nolcinsc8i, +repturile
reale, -eoria #enerală a o"li#aţiilor, Nolumul ,,, 0artier )uridic, 0S*/, 34495
K. 0.Stătescu, 0.Mîrsan, +rept civil, -eoria #enarală a o"li#aţiilor, Editura $QQ, Mucureşti,
1LLK.
9. *.(.0osmivici, +rept civil, +repturi reale, '"li#aţii, Qe#islaţie, Editura $QQ, Mucureşti
1LL2.
2. Q.*op, +rept civil, -eoria #enerală a o"li#aţiilor, Editura Fundaţiei 08emarea, ,aşi,1LL2.
O. Q.*op, -eoria #enerală a o"li#aţiilor, Qumina QeR, Mucureşti, 1LLS.
S. Q.*op, +rept civil, -eoria #enerală a o"li#aţiilor, Editura Fundaţiei 08emarea, ,aşi, 1LL2.
XI. Act($ 2(r&c . *a't($ 2(r&c ca !),r &e ,-$"a+
1. C,#/&era+ "e#era$e c( 'r)re $a c,#tract ca !),r &e ,-$"a+.
0ontractul civil, definiţie, terminolo#ie. Rolul, funcţiile şi importanţa contractului civil. *rincipiul
li"ertăţii contractuale. 0lasificarea contractelor.
2. C,#&+$e &e )a$&tate a$e c,#tract($(.
0apacitatea părţilor . condiţie de validitate ale contractului. 0onsimţămîntul . condiţie de validitate
ale contractului. '"iectul . condiţie de validitate ale contractului. 0aua . condiţie de validitate ale
contractului.
1. ?#cAeerea c,#tracte$,r.
'ferta de a contracta. $cceptarea ofertei. (omentul şi locul înc8eierii contractului. fnc8eierea
contractului prin mi)loace electronice.
4. E*ecte$e c,#tract($(.
,nterpretarea contractului. '"li#ativitatea contractului în raporturile dintre părţile contractante.
'"li#ativitatea contractelor în raporturile cu persoanele care nu au calitatea de părţi contractate.
Efectele specifice ale contractelor sinala#matice, consideraţii #enerale, eRcepţia de neeRecutare a
contractului, reoluţiunea şi reilierea contractului, riscul contractului.
8.Act($ 2(r&c (#$atera$ ca !),r &e ,-$"a+.
$ctul unilateral de drept civil ! ivor de o"li#aţii. Faptele )uridice ! ivoare de o"li#aţii. Faptele
)uridice licite. Gestiunea intereselor altei persoane. *lata lucrului nedatorat. fm"o#ăţirea fără )ustă
cauă.
9. R%/'(#&erea c)$%.
&oţiunea de răspundere civilă. *rincipiile şi funcţiile răspunderii civile. Formele răspunderii civile.
Fundamentul răspunderii civile. Răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală.
Fapta ilicită cauatoare de pre)udicii ca ivor de o"li#aţii. 0ondiţiile răspunderii civile delictuale.
13
*ro"lema cumulului răspunderii civile delictuale cu răspunderea contractuală. Fundamentul
răspunderii civile. 0ondiţiile răspunderii contractuale. Răspunderea pentru fapta proprie.
Răspunderea pentru fapta altei persoane. Răspunderea pentru pre)udiciile cauate de animale, de
edificii şi de lucruri în #eneral. &oţiunea de caue care eRclud eRistenţa răspunderii civile. 0aue
care înlătură caracterul ilicit al faptei pre)udicia"ile. 0aue care eRclud eRistenţa raportului de
caualitate. Forţa ma)oră şi caul fortuit.
:. E*ecte$e ,-$"a+$,r
*rincipiu eRecutării în natură a o"li#aţiilor. 0ondiţii #enerale de eRecutare a o"li#aţiilor, locul şi
termenul de eRecutare. Su"iectele de eRecutării o"li#aţiilor. '"iectul eRecutării o"li#aţiilor.
fntîrierea de"itorului. ERecutarea directă a o"li#aţiilor (în natură). *lata. ERecutarea silită în natură
a o"li#aţiilor. ERecutarea indirectă a o"li#aţiilor ! noţiune, condiţiile acordării de despă#u"iri.
Evaluarea despă#u"irilor. +repturile creditorului asupra patrimoniului de"itorului. 0ate#orii de
drepturi ale creditorului asupra patrimoniului de"itorului. (ăsurile ce pot fi luate de creditor pentru
conservarea patrimoniului de"itorului.
;.@ara#tarea ,-$"a+$,r.
&oţiunea de #arantare a eRecutării o"li#aţiilor. Garanţii personale. Fide)usiunea. Garanţii reale.
Garanţii reale care îl deposedeaă pe de"itor. +reptul de retenţie. Ga)ul sau amanetul. $rvuna.
0laua penală. Garanţii reale care nu îl deposedeaă pe de"itor. ,poteca.
Bibliografia recomandată:
1. 0odul civil al Repu"licii (oldova nr.114O!iN din 42.42.3443, art.91K, art.992.9O1, 1:OS.
1K3K5
3. 0omentariul 0odului 0ivil al Repu"licii (oldova, volumul ,, ed. 6$rc7, 08işinău 34495
:. Ser#iu Maieş, $urel Măieşu, Nalentina 0e"otari, ,on 0reţu, Nictor Nolcinsc8i, +repturile
reale, -eoria #enerală a o"li#aţiilor, Nolumul ,,, 0artier )uridic, 0S*/, 3449.
K. 0.Stătescu, 0.Mîrsan, +rept civil, -eoria #enarală a o"li#aţiilor, Editura $QQ, Mucureşti
1LLK.
9. *.(.0osmivici, +rept civil, +repturi reale, '"li#aţii, Qe#islaţie, Editura $QQ, Mucureşti
1LL2.
2. Q.*op, +rept civil, -eoria #enerală a o"li#aţiilor, Editura Fundaţiei 08emarea, ,aşi, 1LL2.
O. Q.*op, -eoria #enerală a o"li#aţiilor, Qumina QeR, Mucureşti, 1LLS.
S. N.Stoica, Reoluţiunea şi reilierea contractelor civile, Editura $QQ, Mucureşti, 1LLO.
XII. Tra#/0/(#ea, tra#/*,r0area . /t#"erea ,-$"a+$,r c)$e
1.Tra#/0terea . tra#/*,r0area ,-$"a+$,r c)$e.
(odurile de transmitere a o"li#aţiilor. 0esiunea de creanţă. Su"ro#aţia în drepturile creditorului
prin plata creanţei. *reluarea datoriei. &oţiune de transformare a o"li#aţiilor. +ele#aţia
2. M,&(r$e &e /t#"ere a ,-$"a+$,r
1:
&oţiunea şi clasificrea mi)loacelor de stin#ere a o"li#aţiilor. Stin#erea o"li#aţiilor prin eRecutare.
Stin#erea o"li#aţiilor prin consemnare. Stin#erea o"li#aţiilor prin compensare. Stin#erea
o"li#aţiilor prin confuiune. Remiterea de datorie. &ovaţia. +ecesul persoanei fiice sau
lic8idarea persoanei )uridice ! mod de stin#ere a o"li#aţiilor. ,mposi"ilitatea fortuită de
eRecutare a o"li#aţiilor.
Bibliografia recomandată:
1. 0odul civil al Repu"licii (oldova nr.114O!iN din 42.42.3443, art.913, 91K, 91S.9995
3. 0omentariul 0odului 0ivil al Repu"licii (oldova, volumul ,, ed. 6$rc7, 08işinău 34495
:. Ser#iu Maieş, $urel Măieşu, Nalentina 0e"otari, ,on 0reţu, Nictor Nolcinsc8i, +repturile
reale, -eoria #enerală a o"li#aţiilor, Nolumul ,,, 0artier )uridic, 0S*/, 34495
K. 0.Stătescu, 0.Mîrsan, +rept civil, -eoria #enarală a o"li#aţiilor, Editura $QQ, Mucureşti,
1LLK.
9. *.(.0osmivici, +rept civil, +repturi reale, '"li#aţii, Qe#islaţie, Editura $QQ, Mucureşti
1LL2.
2. Q.*op, +rept civil, -eoria #enerală a o"li#aţiilor, Editura Fundaţiei 08emarea, ,aşi,1LL2.
O. Q.*op, -eoria #enerală a o"li#aţiilor, Qumina QeR, Mucureşti, 1LLS.
S. Q.*op, +rept civil, -eoria #enerală a o"li#aţiilor, Editura Fundaţiei 08emarea, ,aşi, 1LL2.
XIII. C,#tracte$e c)$e /'eca$e
1. C,#tract($ &e )5#!areBc(0'%rare.
&oţiunea şi importanţa contractului de vînare . cumpărare. Elementele contractului de vânare !
cumpărare. *ărţile contractului. '"iectul )uridic şi material al contractului. *reţul.
0ate#oriile de preţuri. Forma şi termenul contractului. +repturile şi o"li#aţiile părţilor
conform contractului de vânare ! cumpărare. +reptul de preemţiune. (omentul
transferării dreptului de proprietate. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a "unului.
Niciile de ordin )uridic şi viciile de ordin material. 'rdinea şi termenele de înaintare a
pretenţiilor şi acţiunilor în le#ătură cu viciile "unului vândut. -ermenele în care
pretenţiile şi acţiunile pot fi înaintate. +ata de la care aceste termene încep a cur#e.
Nînarea ! cumpărarea a terenului. Re#imul )uridic vînării ! cumpărării a
apartamentelor privatiate. fnre#istrarea contractului de vânare ! cumpărare a
"unurilor imo"ile. ,nterdicţiile sta"ilite la vînarea şi cumpărarea imo"ilului. Nînarea !
cumpărarea a "unurilor pentru consum. Nînarea de pro"ă sau la vedere. Nînarea la
licitaţie.
2.C,#tract($ &e /cA0-.
1K
&oţiunea şi particularităţile contractului de sc8im". 0aracterele )uridice contractului de sc8im".
Elementele şi conţinutului contractului de sc8im". Re#ulile vânării aplica"ile contractului de
sc8im".
1. C,#tract($ &e &,#a+e.
&oţiunea şi particularităţile contractului de donaţie. 0aracterele )uridice. -ipurile de donaţie
(donaţia condiţionată şi necondiţionată). +onaţia filantropică. +eose"irea contractului de donaţie de
actele filantropice şi sponsoriare. 0ondiţiile de validitate şi conţinutul contractului de donaţie.
*ărţile, o"iectul, forma contractului. '"li#aţiile părţilor. -emeiurile de revocarea şi reoluţiunea
contractului de donaţie.
4. C,#tract($ &e 5#/tr%#are a -(#($( c( c,#&+a 5#tre+#er 'e )a+%.
&oţiunea şi importanţa contractului de înstrăinare a "unului cu condiţia întreţinerii pe viaţă.
0aracterele )uridice. Elementele contractului de înstrăinare a unui cu condiţia întreţinerii pe viaţă.
*ărţile, o"iectul, forma, termenul contractului.
+repturile şi o"li#aţiile părţilor conform contractului de înstrăinare a "unului cu condiţia întreţinerii
pe viaţă. Reoluţiunea contractului de înstrăinare a "unului cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Efectele
reoluţiunii.
8. C,#tract($ &e re#t%.
&oţiunea şi caracterele )uridice ale contractului de rentă. +elimitarea rentei de contractul de
înstrăinare a "unului cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Elementele contractului de rentă. *ărţile,
o"iectul, forma, redevenţa, termenul contractului de rentă. 0ontestarea şi reilierea contractului de
rentă
9. C,#tract($ &e c,0,&at.
&oţiunea şi caracterele )uridice contractului de comodat. Elementele contractului de comodat.
*ărţile, o"iectul, forma, termenul contractului de comodat. +repturile, o"li#aţiile şi răspunderea
părţilor contractului de comodat. Reilierea contractului de comodat.
:. C,#tract($ &e 50'r(0(t.
&oţiunea şi caracterele )uridice ale contractului de împrumut. Elementele contractului de împrumut.
0ontractul de împrumut cu do"ândă. +repturile şi o"li#aţiile părţilor contractante.
;. C,#tract($ &e $,ca+(#e.
&oţiunea, importanţa şi particularităţile )uridice ale contractului de locaţiune. 0aracterele )uridice.
Elementele contractului de locaţiune. *ărţile şi o"iectul contractului. Munurile care pot forma
o"iectul contractului de locaţiune. -ermenul contractului. *reţul şi forma contractului de locaţiune.
0onţinutul contractului de locaţiune. +repturile şi o"li#aţiile părţilor contractante. Su"locaţiunea
sau cesiunea locaţiunii. Soarta îm"unătăţirilor lucrului înc8iriat. fncetarea prelun#irea şi
reilierea contractului de locaţiune.
19
<. A#tre'r!a . 're/tarea &e /er)c.
&oţiunea şi caracterele )uridice ale contractului de antrepriă. 0ondiţiile de vala"ilitate ale
contractului de antrepriă. Efectele contractului de antrepriă. fncetarea contractului de antrepriă.
*articularităţile contractului de prestări de servicii.
10. C,#tract($ &e 0a#&at.
&oţiunea şi elementele contractului de mandat. 0aracterele )uridice ale contractului de mandat..
0onţinutul contractului de mandat. +repturile şi o"li#aţiile părţilor. Su"stituirea mandatarului.
+enunţarea şi încetarea mandatului.
11. C,#tract($ &e a&0#/trare *&(car%.
&oţiunea şi particularităţile contractului de administrare fiduciară. 0aracterele )uridice ale
contractului de administrare fiduciară. Elementele contractului de administrare fiduciară. *ărţile
contractului de administrare fiduciară. Munurile care pot forma o"iectul contractului. Forma, preţul
şi termenul contractului de administrare fiduciară. 0onţinutul contractului de administrare fiduciară.
+repturile şi o"li#aţiile părţilor ale contractului de administrare fiduciară. Răspunderea
administratorului fiduciar.
12. C,#tract($ &e c,0/,#.
&oţiunea şi caracterele )uridice ale contractului de comision. 0ondiţiile de vala"ilitate ale
contractului de comision. Efectele contractului de comision. fncetarea contractului de comision.
11.C,#tract($ &e &e',!t.
&oţiunea şi tipurile contractului de depoit. 0aracterele )uridice contractului de depoit. Elementele
contractului de depoit. 0onţinutul contractului de depoit. '"li#aţiile depoitarului şi ale
deponentului. Răspunderea părţilor. *articularităţile depoitului 8otelier. &oţiunea şi
particularităţile ma#aina)ului.
14.Tra#!ac+a.
&oţiunea şi caracteristica )uridică a tranacţiei. Elementele contractului de tranacţie. &ulitatea
tranacţiei. Efectele contractului de tranacţie.
18. C,c(r . 'ar(r.
&oţiune şi caractere )uridice. Efectele contractului de )oc sau pariuri.
Bibliografia recomandată:
1. 0odul civil al Repu"licii (oldova nr.114O!iN din 42.42.3443, art. O9: ! 1:OO5
3. Qe#ea cu privire la leasin# nr.9L.iN, din 3S.4K.3449, (onitorul 'ficial al Repu"licii
(oldova nr.L3.LKgK3L din 4S.4O.34495
:. Qe#ea instituţiilor financiare nr.994.i,,, din 31.4O.1LL9, (onitorul 'ficial al Repu"licii
(oldova nr.1g3 din 41.41.1LL25
K. Qe#ea privind preţul normativ şi modul de vânare . cumpărare a pământului nr.1:4S.i,,,
din 39.4O.LO, (onitorul 'ficial al Repu"licii (oldova nr. 1KO.1KL din 42.13.34415
12
9. G8eor#8e 08i"ac, $urel Măieşu, $leRandru Rotari, 'le# Efrim, +rept civil, 0ontracte
speciale, Nolumul ,,,, Editura 0arier )uridic, 34495
2. F.+eas, S 0ărpenaru, 0ontracte civile şi comerciale, Mucureşti 1LL25
O. Francisc +eas, -ratat de drept civil, 0ontracte speciale, Mucureşti 1LLL5
S. $ndrei Mloşenco, +rept civil, *artea specială, &ote de curs, 08işinău 344:5
L. +an 08irică, +rept civil, 0ontracte speciale, Mucureşti 34445
14. 0orneliu -uruianu, 0urs de drept civil, 0ontracte speciale, Mucureşti 34445
11. Radu (otica, Florin (oţiu, 0ontracte civile speciale, Mucureşti 3444D
13. +.(acovei, +rept civil. 0ontracte, ,aşi, 1LL25
XIV. S(cce/(#
1.De/'re /(cce/(# 5# "e#era$.
&oţiunea de moştenire. $nalia felurilor moştenirii. +esc8iderea moştenirii. ,mportanţa datei
desc8iderii moştenirii. Qocul desc8iderii moştenirii. 0apacitatea succesorală. *ersoanele care au
capacitate succesorală. *ersoanele care nu au capacitate succesorală. Nocaţia succesorală.
0aracterele )uridice ale transmisiunii moştenirii. -ransmisiune pentru cauă de moarte.
-ransmisiune universală. -ransmisiune unitară. -ransmisiune indivii"ilă.
2. M,.te#rea $e"a$%.
0ondiţiile dreptului de moştenire le#ală. Nocaţia succesorală le#ală. &edemnitatea succesorală.
0lasele de moştenitori. 'rdinea la succesiunea le#ală. Reerva succesorală. $pariţia dreptului de a
primi cotă din reerva succesorală. +eterminarea mărimii reervei succesorale. Renunţarea la cotă
din reerva succesorală. +reptul statului asupra moştenirii vacante. -recerea "unurilor fără
succesor în proprietatea statului
1. M,.te#rea te/ta0e#tar%.
+efiniţia testamentului. 0uprinsul testamentului. 0ondiţiile de fond pentru vala"ilitatea
testamentului. 0apacitatea. 0onsimţământul. '"iectul şi caua. 0ondiţiile #enerale de formă pentru
vala"ilitatea testamentului. 0ondiţiile #enerale de formă pentru vala"ilitatea testamentului.
+eterminarea cotei succesorale de către testator. Su"stituirea succesorului. *arta)area patrimoniului
între moştenitorii testamentari. +emoştenirea. *ăstrarea dreptului la moştenire. -estamentul
olo#raf. -estamentul autentic. -estamentul mistic. -estamentele asimilate celor autentificate
notarial. (odificarea testamentului. Revocarea testamentului. $nularea testamentului. &ulitatea
testamentului. &oţiunea şi natura )uridică a eRecutării testamentului. fncetarea eRecutării
testamentului. &oţiunea de le#at. '"iectul le#atului. +esemnarea le#atarului.
4. Re!er)a /(cce/,ra$%.
1O
&oţiunea de reervă succesorală. +eterminarea mărimii reervei succesorale. +eterminarea cotei
din reerva succesorală pentru fiecare moştenitor reervatar. 0onsecinţele renunţării la le#at.
0aracterele )uridice ale reervei succesorale. Renunţarea la reerva succesorală.
8. Dre't($ &e ,'+(#e /(cce/,ra$%.
&oţiunea de opţiune succesorală. Su"iectele dreptului de opţiune. 0ondiţiile de validitate ale
actului de opţiune succesorală. 0aracterele )uridice ale actului de opţiune succesorală. *rescripţia
dreptului de opţiune succesorală. $cceptarea succesiunii. Renunţarea la succesiune.
9. C,#*r0area &re't($( $a 0,.te#re.
0ertificatul de moştenitor. -ermenul de eli"erare a certificatului de moştenitor. Eli"erarea
certificatului de calitate de moştenitor testamentar. Eli"erarea certificatului de calitate de moştenitor
le#al. Eli"erarea certificatului de succesiune vacantă.
Bibliografia recomandată:
1. 0onstituţia Repu"licii (oldova de la 3L iulie 1LLK5
3. 0odul 0ivil al Repu"licii (oldova, Qe#ea Repu"licii (oldova nr.114O.iN din 42.42.3443,
(onitorul 'ficial al Repu"licii (oldova, 3443, nr.S3.S2, art.2215
:. Qe#ea cu privire la notariat, nr.19K:.iN, 4S.113443, (onitorul 'ficial al Repu"licii
(oldova, 3443, nr.19K.19O, art.134L5
K. 0.haman#iu, ,.Rosetti.Mălănescu, $l.Măicoianu, -ratat de drept civil român, Mucureşti,
Nol.,,,, 1L3S5
9. Francisc +eas, (oştenirea le#ală, Editura $ctami, Mucureşti, 1LL25
2. Francisc +eas, -ratat de drept succesoral, Editura %niversul /uridic S.R.Q., Mucureşti, 34435
O. (.Eliescu, 0urs de succesiuni, Ed.h%($&,-$S, Mucureşti, 1LLO5
S. 0.haman#iu, ,.Rosetti.Mălănescu, $l.Măicoianu, -ratat de drept civil român, Editura $QQ,
Mucureşti, 1LLS, Nol. ,, Nol. ,,,5
L. (arin *opa, +rept civil, Succesiuni, Ed.'scar *rint, Mucureşti, 1LL95
14. Qiviu Stănciuleşcu, +rept civil, +reptul la moştenire, Editura $-Q$S QEi, Mucureşti,
1LL25
11. +umitru (acovei, +rept civil, Succesiuni, Ed. uttefan *rocopiu7, Mucureşti, 1LL9.
1S