You are on page 1of 8

Verslag: vrijwilligerswerk voedselbank 'S-Hertogenbosch.

Jim van Bommel
2075105
Periode 3: Wat is beleid?
Individuele leerlijn
Bestuurskunde/overeidsmana!ement"
1#
In!eleverd o$: %&'&201'
Inhoudsopgave.
Inleiding pagina
Uren overzicht pagina
oto reportage pagina
re!lectie pagina
Inleiding.
(ls invullin! van de individuele leerlijn in $eriode 3 eb ik !eko)en om vrij*illi!ers*erk te doen"
+e)e keu)e eb ik !emaakt uit $raktis,e over*e!in!en- et doen van vrij*illi!ers*erk *as voor
mij de meest lo!is,e keu)e om te maken" +it k*am omdat ik de o$dra,t voor mijn individuele
leerlijn no! moest ,ombineren met de ,olle!es die ik kree! en de tijd die ik moest steken in mijn
beroe$s$rodu,t" .odoende kon ik o$ mijn vrije da!en tijd steken in de o$dra,t van de individuele
leerlijn" /iernaast ben ik ook van menin! dat ik door et doen van vrij*illi!ers*erk 0ook al is dit
voor een studieo$dra,t1 *at nutti!s doe voor de maats,a$$ij" 2a de keu)e te ebben !emaakt om
vrij*illi!ers*erk te doen ben ik me !aan ori3nteren o$ or!anisaties in de buurt van 45&
/erto!enbos, en )o ben ik tere,t !ekomen bij de voedselbank"
+it versla! bestaat uit een urenover)i,t van mijn *erk bij de voedselbank *aarin ook de
a,tiviteiten die ik daar !edaan eb staan bes,reven" 6ervol!ens komt er een 7otore$orta!e aanbod
*aarin ik 5 7otos laat )ien die ik !emaakt eb bij de voedselbank 45&/erto!enbos, en een uitle!
*aarom ik juist iervan 7otos eb !emaakt" /et laatste deel van dit versla! bestaat uit een al!emene
re7le,tie betre77ende mijn *erk bij de voedselbank ier )al ik onder andere die$er in!aan *aarom ik
voor de voedselbank eb !eko)en- *at ik bij de voedselbank !edaan eb- en *at ik iervan !eleerd
eb"
oto reportage.
Ik eb de)e 7oto !enomen omdat de oeveeleid s$onsoren van de voedselbank me o$viel" 8oen ik
navroe! *aarom er )oveel s$onsoren *aren bleek dat dit niet alleen !in! om voedsel maar ook om
$raktis,e s$ullen die door de voedselbank )el7 !ebruikt *orden 0denk kratten- *inkel*a!entjes1
maar ook sam$o- boeken et," die *e! *orden !e!even bij de voedsel$akketten" /et )oeken van
s$onsoren en et o$alen van voedsel/s$ullen is daarom ook een !rote taak bij de voedselbank naast
et uitdelen- o$slaan en ver*erken van voedsel"
+e 7oto ierboven is van et ma!a)ijn van de voedselbank" Ik eb de)e 7oto !emaakt om te laten
)ien dat er in !rote oeveeleden voedsel binnenkomt" Bij de meeste mensen roe$t de voedselbank
asso,iaties o$ van vrij*illi!ers die voedsel$akketen uitdelen" Inte!endeel *erken de meeste
vrij*illi!ers juist in et ma!a)ijn 0in de !emeente 45&/erto!enbos,1 omdat et voedsel *at
binnenkomt steeds !e,ata!oriseerd moet *orden- verdeeld in be$aalde $ro$orties en *eer o$nieu*
moet *orden o$!esla!en"
+e)e 7oto laat de ontvan!stal )ien van de voedselbank" 9lk $ersoon krij!t een nummer *at *ordt
a7!eroe$en- iernaast dient de ontvan!stal er ook toe om de mensen die bij de voedselbank komen
te laten so,ialiseren- iets *at vaak *e!valt *anneer iemand in armoede lee7t" .o kan et
bijvoorbeeld dat iemand )ijn $roblemen aan et o$lossen is en dit door!ee7t aan andere"
:$ de 7oto ierboven staan verjaarda!s$akketten" :ok dit is ten beoeve van so,ialiserin!" In de
$akketten )itten ,adeautjes voor de kinderen en ook traktaties- dit met de redenen dat de kinderen
dan o$ s,ool niet oeven a,ter te blijven *anneer et un verjaarda! is"
/ier *orden de voedsel$akketten daad*erkelijk uit!edeeld" Per !e)in *ordt o$!e)o,t uit oeveel
$ersonen et bestaat en iernaar *ordt et voedsel uit!edeelt" .o kan et dat een !e)in van '
$ersonen een $ak koekjes krij!t ter*ijl een !e)in van 2 $ersonen 7riet meekrij!t" +e)e verdelin! is
!emaakt omdat et nooit bekend is *at er in et ma!a)ijn binnenkomt en daarom niet de
oeveeleden voedsel bes,ikbaar )ijn om iedereen van et )el7de te voor)ien"
"e!lectie.
Ik ben bij de voedselbank vrij*ill!ers*erk !aan doen omdat et overduidelijk een relatie ad met
een maats,a$$elijk $robleem- namelijk armoede" +it is ook dire,t de relatie tussen et
vrij*illi!ers*erk en de o$leidin! bestuurskunde" Ik *as benieu*d *at voor soort mensen er bij de
voedselbank komen en *at de oor)aken )ijn dat )e naar de voedselbank moeten !aan" Wat mij
o$viel toen ik ier navraa! naar deed is dat on!eveer 70; van de mensen die bij voedselbank
komen auto,tone nederlanders )ijn die in de s,uldsanerin! )itten" /ierdoor komen )ei dus
stru,tureel 3 tot 5 jaar bij de voedselbank tot de *et s,uldsanerin! natuurlijke $ersonen vervalt"
+it ee7t *el mijn kijk o$ de voedselbank veranderd omdat ik voora7!aande mijn vrij*illi!ers*erk
de voedselbank eerder )a! als een $laats *aar mensen in de bijstand o7 daklo)en etens$akketten
konden o$alen en niet as een stru,turele voor)ienin! voor mensen die anders e,t !een eten
konden ko$en- *ant om bij de voedselbank tere,t te kunnen ma! je bijvoorbeeld als ' $ersoons
!e)in maar 3'0 euro $er maand vrij besteedbaar ebben- *at een e<treem laa! bedra! is""

+e taak die ik ad *as ma!a)ijnmede*erker en ield ei!enlijk in dat din!en moest in$akken o7
labels $lakken o$ $rodu,ten" Ik ad niet ver*a,t dat er )o veel ma!a)ijn mede*erkers *aren in de
voedselbank- maar dat komt dus omdat al et voedsel *at binnenkomt moet *orden !e,e,kt o$
labels en daarna *orden ver*erkt tot uitdeelbare $ro$orties" /et *erk leek daarom ook er! veel o$
lo$ende band *erk" (ls snel stond ik een aantal uur lan! =00 !ram 7riet a7 te *e!en en in een )akje
te doen" /et *erk dat ik ei!enlijk ver*a,t d te moeten doen *as et uitdelen van kant en klare
voedsel$akketen 0iets *at ook !edaan *ordt- alleen niet door sta!aires1" :ndanks dat et *erk dat
ik deed er! saai *as eb ik *el *at !eleerd over et belan! van de voedselbank en oe et reilt en
)eilt binnen de)e or!anisatie"