‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪8:20 ............................................‬‬

‫‪72°- 56°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪9:32 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫זוניג‬

‫‪76°- 64°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫■‬

‫פארוואלקענט‬

‫זונטאג פר' בהעלותך • ג' סיון תשע"ד לפ"ק • ‪■ June 1, 2014‬‬

‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫צד החתן‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫ר' ישעי' מייזעלס הי"ו (רייך)‬
‫החתן כמר שלום ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫ר' אהרן אונגאר הי"ו (גוטמאן)‬
‫החתן כמר זלמן לייב ני"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫ר' ישראל חיים אילאוויטש הי"ו (הערשלאג)‬
‫החתן כמר שלום אליעזר ני"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫ר' דוד שמואל גליק הי"ו (קאהן)‬
‫החתן כמר יצחק ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫ר' בנימין זאב זילבערשטיין הי"ו (הערמאן)‬
‫החתן כמר אליעזר אבא ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫ר' אפרים בצלאל לעפלער הי"ו (לויטמאן)‬
‫החתן כמר אליעזר ני"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫ר' חיים יוסף נידערמאן הי"ו (כ"ץ)‬
‫החתן כמר הערש אלימלך ני"ו ‪ -‬ק"י‬
‫ר' משה שטערן הי"ו (ברילל)‬
‫החתן כמר יצחק ברוך ני"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫ר' חנני' שמילאוויטש הי"ו (שטערן)‬
‫החתן כמר חיים הערש ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫צד החתן‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬
‫וקול שמחה‬

‫הרב שלמה קאהן שליט"א (פאזען)‬
‫הכלה מרת רבקה חנה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬
‫ר' שמעון ווידער הי"ו (פריעדמאן)‬
‫הכלה מרת חי' שיינדל תחי' ‪ -‬ק"י‬
‫ר' אהרן שטאל הי"ו (ענגעל)‬
‫הכלה מרת רייזל תחי' ‪ -‬ב"פ‬
‫ר' חיים אלטמאן הי"ו (וויינבערגער)‬
‫הכלה מרת גיטל חנה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬
‫ר' יושע האנדלער הי"ו (גליק)‬
‫הכלה מרת מירל תחי' ‪ -‬וומ”ס‬
‫ר' שמעון פלאהר הי"ו (גרינבערג)‬
‫הכלה מרת נחמה תחי' ‪ -‬ק"י‬
‫ר' שאול יחזקאל בירנבוים הי"ו (מייער)‬
‫הכלה מרת חי' בלומא תחי' ‪ -‬ק"י‬
‫ר' משה מייערס הי"ו (זילבער)‬
‫הכלה מרת אסתר רחל תחי' ‪ -‬ק"י‬
‫ר' בנימין זאב גאנדעל הי"ו (שווארץ)‬
‫הכלה מרת חי' צפורה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫מזל ךוב‬
‫מזל ךוב‬
‫מזל ךוב‬
‫מזל ךוב‬
‫מזל ךוב‬
‫מזל ךוב‬
‫מזל ךוב‬
‫מזל ךוב‬
‫מזל ךוב‬

‫חתונות‬

‫קול חתן‬

‫ר' גרשון אדלער הי"ו‬

‫ר' חיים מענדל קיש הי"ו‬
‫הכלה מרת אסתר תחי' ‪( -‬קאהן)‬

‫ר' אהרן אלעזר גראס הי"ו‬

‫ר' עזריאל צבי שווארץ הי"ו‬
‫הכלה מרת לאה תחי' ‪( -‬שניטצער)‬

‫פרדס צבי‬
‫קבלת פנים ‪ 8:00‬חופה ‪9:00‬‬
‫קאנךינענךאל‬
‫קבלת פנים ‪ 5:30‬חופה ‪6:30‬‬

‫החתן כמר משה אלי' ני"ו ‪( -‬עסטרייכער)‬

‫ר' חיים בצלאל בלום הי"ו‬
‫החתן כמר אשר משה ני"ו ‪( -‬בראך)‬

‫צד הכלה‬

‫וקול כלה‬

‫אימפעריאל‬

‫החתן כמר שמואל מרדכי ני"ו ‪( -‬קאהן)‬

‫צד הכלה‬

‫ר' חיים ב"ר צבי (הערשל) קאהן הי"ו‬
‫הכלה מרת רויזא בלומא תחי' ‪( -‬גרינוואלד)‬

‫ר' מנחם ישראל באסול הי"ו‬
‫ר' אלי' ראובן סאפדי הי"ו‬
‫קאנקארד פלאזא‬
‫הכלה מרת רות ברכה תחי' ‪( -‬ג'ברא)‬
‫החתן כמר קלמן אליעזר ני"ו ‪( -‬כאירה)‬
‫)‪We carry a full line of long lasting CARELINE Makeup (exclusive‬‬
‫)‪(we deliver‬‬
‫‪SPECIAL‬‬
‫‪Manicuret‬‬
‫‪ACNE FACIAL‬‬

‫‪Pedicuret‬‬
‫‪Waxingt‬‬
‫‪Massaget‬‬
‫‪Tintingt‬‬
‫‪Professional Acne Treatmentt‬‬
‫'‪plus 'organic peal‬‬
‫‪all for $89.99‬‬

‫‪FACIAL‬‬

‫‪by the famous Rina‬‬
‫‪*limited time only‬‬

‫‪Professional Makeup Artist On Premises‬‬

‫‪B O O K Y O U R A P P O I N T M E N T E A R LY F O R Y O M T O V‬‬

‫¯¸‪$¸¿°·Ãǯ²Ç‬‬
‫¯¸‪$¸¸¶·Ãǯ²Ç‬‬
‫¯¸‪$¸¿´µ½·Ãǯ²Ç‬‬

‫‪É´Á´È¸´É´ºÇ°¸²‬‬
‫»¸‪±¿´·ÀÁüÁ¿¸¯¾±‬‬
‫½‪É´Á´È¸³»²±‬‬

‫»»¯‪¼¸½»È´¼¸¯Ç¸¾¸¿½¸Á³ÆÀó‬‬
‫ ‪É´Á´°È»¸»¾´Æ¸É‬‬
‫´‪¼¸½»È´¼¸¯Ç¸¾¸¿½¸ÁÉ´Á´°È»¸»É‬‬
‫‪Ŷ°‬‬

‫‬

‫‪¼¸»³ÉÇÃÀ‬‬
‫‬

‫´´‪¾¸¸µ³º´µǸ¯·Á‬‬
‫½ ‪¾Á¿¯½ÇÁ²»¯µ‬‬
‫¯¸¸‪¾Á½¯¿ÇÁ‬‬

‫‪¾Ç¯Ã‬‬
‫‪µ¸¸ÇÃ‬‬
‫‪¾´Ã‬‬

‫ ‬

‫´´‪»¯µ ½¾¸¸µ³º´µǸ¯·Á‬‬
‫‪¾Á½¯¿ÇÁ¸¸¯¾Á¿¯½ÇÁ²‬‬
‫½¸·¯¸¸‪³¶ÃȽÁÅ¿¯±ÇÁ‬‬

‫ ‬
‫‬
‫‪¼´¸É»ÃÉ‬‬
‫‬
‫‪¹»½³»º¸³°¹»½³²¸ºÇÆ´°É´Á´°Èɲ‬‬
‫‬
‫ ‪´ÁÀ‬‬
‫¶‪¼¸»°´Æ½¸Á¼¸²´¶¸´É´¿´´º°³Å‬‬
‫‪¯É´Á´°È¼¸»³É‬‬
‫ ½¿¸¾‬
‫»¸¼‪²½Á½¸È¿¯É°¸È¸´¼¸½È³ÇÁÈ‬‬
‫‪°´Æ½³É´°¸È¸½¼¸»È‬‬

‫‪¾Ç¯Ã‬‬
‫‪µ¸¸ÇÃ‬‬
‫‪¾´Ã‬‬

‫´‪²´²Ç°Æ»ÁÉ´²¶´¸½É´»ÃÉǯÈ‬‬
‫ ‪¸¶ȸ¯¾°Æ³±³É»ÃÉ‬‬
‫·´‪¼¸½»È´¼¸¯Ç¸¾¸¿½¸Á¾¸Æ¸É´°°‬‬

‫¯‪É´¸½È±°²¸¯¯ǯï¶Ç¸·¯¾´¯¼¸»³É»·¸Ã¯ÆÇÁ±¸Åǯ³‬‬
‫¯‪Á»¯¾Á¿ÁÃÁ´Å¾Á»À¸»ÈÁ±¸À¯Ã¸²¾Á¿ÁµÉ´¸¿¶´Ç°ÇÁ²‬‬
‫‪ Á¸µ Ƴ·ÈÁ°³¾Ç½³À¿Çô³Á´È¸³¯´ÃǼ¸½¶Ç¾´ÃÉ´»º¸³‬‬

‫‬

‫‬
‫‪Email: Info@dovidhamelech.org‬‬
‫‪Send A Kvital: SendAKvital@gmail.com‬‬
‫‪ALL DONATIONS ARE TAX DEDUCTIBLE‬‬

‫‪´Ç¸°‬‬

‫‪¾Ç¯Ã‬‬
‫‪µ¸¸ÇÃ‬‬
‫‪¾´Ã‬‬

‫ ‬

‫וכל העם‬
‫רואים‬
‫את‬
‫הקולות!‬

‫½¸‪¹¸¸¯¾ÁÆ¿ÁÈÇ‬‬
‫‪»À¸»ÈÀ¯²‬‬

‫‪¹¸¸¯ǯÃÉ´ºµ¯Ǹ¯·¯³‬‬
‫¯´¾‪¾¸¯³¶ÃȽÁÅ¿¯±¸²‬‬
‫‪¼´¸³DzÀ¾Å¿¯±¼Á²‬‬

‫˜‡•ƒ…”ƒ˜‬

‫‡—‡˜‚‡‰Š…”ƒ˜‬

‫איר קענט נאך האבן‬

‫נייע גלעזער‬
‫לכבוד יום טוב!‬

‫דר‪ .‬עדעלסטיען וועט אי״ה זיין‬
‫ביי אונז היינט‪ ,‬רופט פאר אפוינטמענט‪.‬‬

‫~Œ‡–˜˜‚Š‡‹‬
‫‰ƒŠŠ˜‚Š‚Šƒ‬

‫Š‡Œƒ‚˜ƒ–‚‬
‫…”ƒ˜‚Š‡Š‚‬

‫½‪É´Á´È¸´É´»ÃɵºÇ‬‬

‫‪¾´¸Ådz°Çȯ»¯Çȸ¹»½²´²É¿¸´Å½³¾´¸Å²¸»ÁÈ‬‬
‫˜’‡Š˜ƒ˜‡•‡‬
‫~—Œƒ–˜‚ƒ•–‬

‫מיר האבן א ריזיגן‬
‫אויסוואל פון ברענד נעימס‪,‬‬
‫ווי אויך דעם גרעסטן אויסוואל‬
‫פון חסידישע אויגן גלעזער‪.‬‬
‫פאר די ביליגסטע פרייזן‪.‬‬

‫‪665 BEDFORD AVE.‬‬

‫‡Žƒƒ~ƒ—‚‬
‫ƒ˜ŒŠƒ‚ŒŠ‰‚‬

‫¿‪²À¸¸É‬‬
‫‪ÁÈÉÉ¿È°‬‬

‫Œ‚Œ‡”–‬

‫ŒŽ‡˜‚Š‡‹Œ‡ƒ…˜”–‬

!‫ברענגט די ריכטיגע רעזולטאטן‬

‫ך‬

‫ל קלאסיפיידס‬

; "‫א קלאסיפייד אין "עקרת הבית‬

845-783-1694 ‫ רופט‬,‫ גרייט צו טוישן פאר א דירה אין ק"י‬,‫ געזוכט א דירה פאר שבועות אין וומ"ס‬- ‫ק"י‬/‫וומ"ס‬
747-221-6473 ‫ רופט‬,‫ צו פארדינגען‬,‫ גרייט אריינצומופן‬,‫ פרישע אויפגעפיקסטע בעיסמענט‬- ‫וומ"ס‬
845-662-5312 ‫ רופט‬,‫ מעגליכקייט מיט שבת‬,‫ רומיגע דירה צו פארדינגען אויף שבועות‬8 - ‫ק"י שבועות‬ 

$!ƫ(! !.ƫ%*ƫ1,/(!ƫ
845-783-6022 ‫ רופט‬,‫ זייער נאנט צום ביהמ"ד הגדול‬,‫ דירה צו פארדינגען‬- ‫ק"י שבועות‬ 
1/0+)ƫ.% (ƫ! ,%!!/
845-782-7775 !‫ גוטע פרייז‬,‫ אין געגנט פון ביהמ"ד הגדול‬,‫ מיט מעגליכקייט אויף שבת‬,‫ רומיגע דירה צו פארדינגען פאר שבועות‬4 ‫ שיינע‬- ‫ק״י שבועות‬

SPARKL
High End Bridal Headpiece Rental 

$!ƫ(! !.ƫ%*ƫ1,/(!ƫ
C. B. Kelin 
1/0+)ƫ.% (ƫ! ,%!!/ 718.757.8931

347-786-4860 ‫ אויב געפונען רופט‬,‫דיוויזשאן‬/‫ ראסס צווישן ווייט‬,‫קענט‬/‫ געגנטער טעילאר צווישן ווייט‬,beige knit baby hat ‫ פארלוירן א‬- ‫השבת אבידה‬
718-302-4905 10:00PM ‫ רופט ביז‬,‫ האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‬- The Tichel Place
718-852-8573 ‫ רופט‬,‫ נאנט צו ביהמ"ד‬,‫ א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‬- ‫וואודרידזש‬
,‫מקוה‬/‫ נאנט צו שוהל‬.‫ קאפל פארגעצויגן‬,‫ מעגליך אויף וועכנטליך‬,‫ פריוואטע הויז צו פארדינגען‬- ‫נארט מיאמי‬
917-586-4505 .‫ טעג‬30 ‫ ספעשל פרייז פאר‬,‫ צוגענגליכע פרייז‬,‫ פול מיט מחיצה‬,‫ פארמאגט גרעניט קאונטער‬,‫שיינע גראונד'ס‬
718-705-8008 ‫ בהכשר עדה החרדית‬diet spary ‫ טעג מיט די‬30 ‫ פונט אין‬30 ‫געבוירן נאכן פארלירן‬-‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‬
347-219-4846 ‫ עיר פארט פיקאפ'ס רופט‬- ‫ לאנג דיסטענס‬- ‫ לאקעל‬- ‫היימישע אינגערמאן נעמט אן מעסענדשער‬
718-782-0285 ‫ רופט‬,‫ דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‬- ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬

Foot
Pain

56 HARRISON AVE.

718-599-3142
OPEN DAILY 10-7

?

GET IMMEDIATE RELIEF
We remove

Ingrowns • Corns & Calouses

Seeking bright young individual for secretarial position in busy Real Estate
related office, graduate preferred. Please fax resume to 718.384.5050
Williamsburg office seeking full time secretary. Recent graduate preferred; great pay with benefits.
Please call: (347) 201- 0187 and leave a detailed message or email careers@fidelitypayment.com

Learn how to sell on E-bay like a pro.

By an experienced Power Seller. Call 917-693-2588
Beautiful black elegant straight size 6 tall dress for rent/sale.
Please call 347-639-2079
Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks.
Please Call 845-238-9400
KALLAH! When setting up your new home, make sure you have the purest and safest
products. You deserve the best! Call Natural Splendor for all your skincare and cosemetic
needs at 718-388-1371 *Special discounts and giveaways on kallah orders!

SURELLES
SKIRTS
‫ג‬
‫עציי‬
‫שטובלטע‬
‫פארב ער‬
‫אויףליבן‬
‫שב‬
‫ועות‬

Will be coming iy"h to Suson V'Simcha 213 Lee Ave.

New spring
colored
skirts arrived

TODAY TOMORROW
12:00 - 8:30pm

12:00 - 7:00pm

!‫ טעג א וואך‬7 ;‫אפען א גאנץ יאר‬

Special Discount for a Full Week Reservation

ATTENTION KALLAH'S:
our professorial makeup artist
will match all your makeup needs.
we are fully stocked with caroline
long lasting makeup and skin care.

BOOK YOUR APPOINTMENT EARLY FOR YOM TOV
DDDD¹´¶°È¸´¹¸²´¸¸¶¸¶DDDD 

ǯ¸Ä¿¯±¯¹¸´¯¸´µ¯¾´¯¾´¸À¸¶Á¸µ¯È¸²Æ¯°À¼Á¿´Ã¯È¸²Æ¯»´»¸³²¯½´¸° 
·»Á·ÈÁ±´Å¯È¸²Æ¯°À³»È´È²Æɶ´¿½¼´Æ½³Á´È¸»»±´À½¼´Æ½ÇÁ²µ¸¯ 
dzÁ¸»°¼¸¶·ÉȽÇÁ·¿Áµ¸´·Á»¸Ã¸²ǯþ É´ºÇ·Å³Á»¯·¸½ 
¼¸¸°¼¸½¶Ç´³Á´È¸Ç°²°Äǯ³¾º¯Ç°´ÅÇÁ¸¸µ¾À¸±À¸´¯¹¸µ¾Á½´ÆÀ¯´´¾²¸¯¸² 
¾ ºÇ´²¾¸½»Áɸ°¼´Å¾Á½´Æ´Å¿¯·¸¸³¿Á±Á»Á±¸²±¸°¸¸¯¾°¯³³Á´È¸»»±´À½¼´Æ½
´²º´¼¸·À¾¯È¸²¿¯ÆǸÁ·»Á·ÈÁ±´Å±¸²¿Á·Èµ¸¯¹¸´¯¸´´ ¶³¸°³ǽ´È

‚ƒ—‡ ~ †'Šƒ’

‚ƒ—‡ŠŠ€ƒŒ‹ƒ•Œ

“‡—~~– 

¹Ç´²·»Á·ÈÁ±´Å·ÇÁ´´ÀÁ»¯À¯²

ĸȯ²¯Ç²¼¸½´²ÆÉ»¶¿ 
Á±¸²»¯´´Á±¸²¾¸¯Æ»¶¯·½Á¿
ÇÁ²¿´¯´´Á¿Áï·³Áµ¾´¯É´¯Å´³

–ƒ‚

‹‡Œƒ•˜Š…Ž
‹‡‡…‚˜‡‡ŽŒ~Ž¦ƒƒ

“‡—~~– 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

‡‡~˜ƒ’˜ƒ—~†‡Œ~ˆ‡‡~†‡Š— 
˜ƒ~Š’Žƒ˜ƒƒ—‡†„ƒ~—ƒ•‚˜ƒ 
†‚ˆ–Œ‚ŠŒŠŠŒ‡Œ—Œ 

€~†~‚—24‡’~‡~†’ƒ–

718.298.4390

"‚–‚ –Œ Š— ƒ—• ˜…ƒŽŒ
˜’ƒŒ •
‹ƒ•Œ

 – –‰—
•…”‡ –" ~–Œ ‡ ƒŽ‡–
'~—
‡—~
ƒ‡„ “ƒ‡ ‡"… ~ŠƒŠ‡‚ ~Œƒ‡ ‡• ~'‚
~"‡‰ 

~†‡ŋ—‡ŋ~–•Œ–ƒŒ~–Œ•‰˜ƒ~‡—Ž 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((