You are on page 1of 19

Karimah/ baik

Mazmumah/
Akhlak Buruk

Tabiat, Perangai,
Tingkah Laku
AKHLAQ
Misalnya jujur, adil,
rendah hati,
pemurah, santun
Misalnya kikir,
zalim, dengki, iri
hati, dusta

PENGERTIAN
KBBI: ajaran tentang baik buruk yang
diterima umum mengenai perbuatan, sikap,
kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila.
LATIN: moralis (mos, moris = adat,
kebiasaan). Sesuatu yang dikaitkan dengan
norma sebagai cara bertindak yang berupa
tuntutan relatif atau mutlak

YUNANI: istilah moral, diterjemahkan dari
bahasa Yunani (ethos atau ta ethika =
kebiasaan, adat). Sesuatu yang dikaitkan
dengan kesusilaan, perasaan batin, atau
kecenderungan hati dengan mana seseorang
melaksanakan sesuatu perbuatan

SANSEKERTA: memakai istilah kesusilaan
dari kata sila. Artinya, norma (kaidah),
peraturan hidup, perintah. Menyatakan sikap,
keadaban, sopan santun dan perikelakuan
yang baik

AKHLAK:
Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al
Quran dan Sunnah Rasul
Standar akhlak bersifat universal dan abadi.
Akhlak merupakan cermin dari apa yang ada
dalam jiwa seseorang, sebab keimanan harus
ditampilkan dalam prilaku nyata sehari-hari.
AKHLAK, MORAL & ETIKA DALAM
KEHIDUPAN SEHARI-HARI
Secara umum dapat dikatakan bahwa akhlak
yang baik pada dasarnya adalah akumulasi
dari aqidah dan syariat yang bersatu secara
utuh dalam diri seseorang.
Apabila aqidah telah mendorong pelaksanaan
syariat akan lahir akhlak yang baik, atau
dengan kata lain akhlak merupakan perilaku
yang tampak apabila syariat Islam telah
dilaksanakan berdasarkan aqidah.
MORAL:
Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti
adat kebiasaan.
Moral selalu dikaitkan denganajaran baik buruk yang
diterima umum atau masyarakat
Karena itu adat istiadat masyarakat menjadi standar
dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan.
Misalnya berpakaian minim di pantai Kuta Bali itu
biasa saja,dianggap tidak melanggar norma karena
budaya itu diterima masyarakat.
Moral mencoba menjawab pertanyaan: Apa yang
harus saya lakukan?
JADI, MORAL ADALAH:
Keseluruhan aturan dan norma yang berlaku,
yang diterima oleh suatu masyarakat tertentu
sebagai arah dalam bertindak, secara baik
maupun buruk
Dalam kehidupan sehari-hari moral lebih dikenal
dengan arti susila. Moral mengandung arti
praktis, ia merupakan ide-ide universal tentang
tindakan seseorang yang baik dan wajar dalam
masyarakat.
ETIKA :
Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan
suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu,
Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau
filsafat, karena itu yang menjadi standar baik dan
buruk itu adalah akal manusia.
Etika lebih bersifat teoritis dan bersifat umum
Etika lebih dipandang sebagai seni hidup yang
mengarah kepada kebahagiaan dan memuncak
pada kebajikan
Etika ingin menjawab pertanyaan: Bagaimana
hidup yang baik?
JADI, ETIKA ADALAH:
Hukum kesusilaan, yang bertalian dengan
norma-norma yang seharusnya berlaku dan
ditaati
Hal-hal yang berkaitan dengan apa yang secara
moral benar dan salah
Ilmu pengetahuan normatif

Dari pengertian diatas dapat di
simpulkan bahwa Akhlak (etika atau
moral) adalah budi pekerti, sikap
mental atau budi perangai yang
tergambar dalam bentuk tingkah laku
berbicara, berpikir dan sebagainya
yang merupakan ekspresi jiwa
seseorang, yang akan melahirkan
perbuatan baik menurut akal dan
syariat atau perbuatan buruk.

Bagamana cara mendidik akhlak yang baik?
Para ahli berbeda pandangan
Aliran Nativisme, mempunyai pandangan bahwa
anak mempunyai pembawaan yang kuat sejak
dilahirkan, baik buruknya anak sangat tergantung
pada pembawaan yang ada padanya, bukan dari
pendidikan
Aliran empirisme yang mempunyai pandangan
bahwa perkembangan jiwa anak sangat ditentukan
oleh pendidikan atau dengan kata lain baik
buruknya anak sangat tergantung pada pendidikan
yang diterimanya.
Aliran convergensi menepis kedua pendapat di atas,
dengan mengatakan bahwa perkembangan jiwa
anak sangat tergantung pada pembawaan dan
pendidikan yang diterimanya

Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa
Tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah
membawa fitrah (kecenderungan untuk percaya
kepada Allah SWT), kedua orangtuanyalah yang
menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani
ataupun Majusi (HR. Muslim).
Hadits ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pada
dasarnya anak itu telah membawa fitrah beragama,
dan kemudian tergantung kepada pendidikan
selanjutnya. Kalau mereka mendapatkan pendidikan
agama dengan baik, maka mereka akan menjadi
orang yang beraklak yang baik. Tetapi sebaliknya,
bilamana benih agama yang telah dibawa tidak
dipupuk dan dibina dengan baik, maka anak akan
menjadi orang yang tidak berakhlak ataupun jauh
dari agama.
Akhlak Mulia Dalam Kehidupan Meliputi :
1. Akhlak Kepada Allah
Contoh :
- Beribadah
- Berdzikir (Qs.arrod (13) :28)
- Berdoa (Qs.Hud (11): 123)
- Bertawakal
- Tawaddu
- Mahabbah

123. dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi
dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, Maka
sembahlah Dia, dan bertawakkallah kepada-Nya. dan sekali-kali
Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.
OBJEK AKHLAK

28. (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati
menjadi tenteram
.

2. Akhlak Kepada Manusia
a. Akhlak kepada diri sendiri
1. Kreatif dan dinamis
2. Sabar (Qs.Al-Baqarah (2) : 45)3. Syukur (Ibrahim 14: 7)
4. Tawaddu(Lukman 31:18)
45. Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan
Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-
orang yang khusyu',

18. dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi
dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong lagi membanggakan diri.
3. Akhlak Kepada Ibu/ Bapak
- berbakti .Qs.Luqman (31) : 14


- Mendoakan .Qs.Al-Isra (17) : 24
4. Akhlak Kepada Keluarga
- Qs. Luqman (31) : 13
- At-Thahrim ( 66 ) : 6
5. Akhlak Kepada Lingkungan Hidup
- Rahmat u/smesta alam ;
Qs. Al-Anbiya (21) : 107
- Sabar ;Qs. Hud (11) : 61
- Keseimbangan Dunia dan akhirat Qs. Al-Qosos (28) :
77
- Perbuatan baik dan Buruk
Qs. Ar-Rum (30) : 41


14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)
kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya
dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan
menyapihnya dalam dua tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku
dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu.

24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua
dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai
Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".
4. Akhlak Kepada Keluarga
- Qs. Luqman (31) : 13

- At-Thahrim ( 66 ) : 6


13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di
waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah
kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan
(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan
apa yang diperintahkan.
5. Akhlak Kepada Lingkungan Hidup
- Rahmat u/smesta alam ;
Qs. Al-Anbiya (21) : 107
- Sabar ;Qs. Hud (11) : 61
- Keseimbangan Dunia dan akhirat
Qs. Al-Qosos (28) : 77
- Perbuatan baik dan Buruk
Qs. Ar-Rum (30) : 41
Keterkaitan antara Aqidah,Syariah,
dan Akhlak
Aqidah, Syariah dan Akhlak pada dasarnya
merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam.

Aqidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan
elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan
sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara
Syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang
menggambarkan fungsi agama. Sedangkan Akhlak
sebagai simtem etika yang menggambarkan arah dan
tujuan yang hendak dicapai agama.
(qs An-Nuur, 24:55)


SKEMA SISTIMATIKA AGAMA ISLAMISLAM
1.AQIDAH
2.SYARI'AH
3.AKHLAQ
I. Iman Kepada Allah
2. Iman Kepada Malaikat Allah
3. Iman Kepada Ktib Allah
4. Iman kepada Rasulullah
5. Iman kepada hari akhir
6. Iman kepada Qodla & Qodar
1.IBADAH
(DA.KHAS)
MU'AMMALAH
( DA LUAS)
AKHLAQ THD
KHALIQ
AKHLAQ THD
MAKHLUQ
I. TAHAHARAH
2. SHALAT
3. ZAKAT
4. PUASA
5. HAJI
1.MU'AMMALAH
DA AGAKLUAS
- AL-QONUNUL KHAS
- HUKUM PERDATA
2. AL-QONUNUL 'AM
- HUKUM PUBLIK
a..MU'AMMALAH DA KHAS
- HUKUM PERDATA
b. HUKUM MUNAKAHA
- HUKUM NIKAH
c. WARATSAH
- HUKUM WARIS
d. dan lain sebagainya
a. JINAYAH
- HUKUM PIDANA
b. KHILAFAH
- HUKUM NEGARA
c. JIHAD
- HUKUM.PERANG &DAMAI
1 AKHLAQ
TERHADAP M DG
MANUSIA
2.AKHLAQ
TERHADAP
BUKAN MANUSIA
a.DIRI SENDIRI
b. TETANGGA
c. MASYARAKAT
a.FLORA
b.FAUNA
c.dan lain sebagainya