Irodalmi nevelés tervezete

Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél
XXXX Dóra
Budapest, 2010. október 22.
Új vers bemutatására írt tervezet
A tevékenység megnevezése: irodami neveés
A tevékenység !eye, ide"e: #szi id#szakban $szeptembert# novemberig%, &soportszob'ban
A tevékenység ir'ny(tó"a: XXXX Dóra
)or&soport: k*zéps# &soport, +,-évesek
.evékenységi /orma: mese,vers
.evékenység tartama:
Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél
0emes 0agy 1gnes *sszegy2"t*tt versei, 3siris )iadó 2004.
5smert mondók'k:
5yen pi&i a t*rpe...
6sik es# &sepereg...
5smert versek:
)'ny'di 7'ndor: 8*n az #sz
9y'r/'s 6ndre: 9esztenyéz#
Az irodalmi tevékenység elzményei
:'r az es# !etekt# kezdve k*z*sen megteremt";k az #szi !anguatot a &soportszob'ban,
szépen /okozatosan a !etek sor'n. Az udvari "'ték aatt k*z*sen, ietve ott!onró $óvod'n
k(v; t*t*tt id#szakban gy2"t*tt% !ozott termésekke, /aeveekke és kin&sekke. A
/aeveeket e is prése";k, !ogy kés#bb szép d(szeket kész(t!ess;nk és tov'bbi kézm2ves
"'tékokra !aszn'!assuk. A szerzeményeket egy k*zponti, mindenki 'ta k*nnyen eér!et# és
"ó 't!ató !eyre tessz;k, !ogy b'rki &sod'!assa az #szi t'"ra "eemz# dogokat. <réset
eveekke is kibée!et";k a kosarat.
A gy2"t*getés sor'n a természet kin&seit ismer!etik meg "obban a gyermekek. =okoz!at"uk
érdek#dés;ket k*rnyezet;k ir'nt, a természet szeretetét "'tszva /ogad"'k magukba.
:eg/igye!et";k a omb!u'st, az #szi sz(neket az óvoda udvar'n. )*zben gyakoro!at"uk a
sz(nek 'rnyaat't, s*tétbarna, v*r*sbarna, !av'ny s'rga, s*tétz*d, stb. >aamint ?" szavakka
ismerked!etnek meg a gyermekek, mint az avar vagy a termések pontos neve. )*z*sen diót
és mogyorót is t*r!et;nk és e!et ez a gy;m*&s meetti keemes &semege. A gy2"t*getésse
k*zveten tapasztaatot szerez, (gy még "obban gazdag(t"a tud's't, mive érzékeése /e"#dik,
mind a 't's, tapint's, (zeés és szag's is.
2
A sok,sok gesztenyéb# nagyon sok/ée "'ték kezdeményez!et#. )ész;!et be#e
gesztenye/igura $'ny, /i?, ó, pók, kati&a, !óember, stb.% szinte végteen vari'&ióban, !a egy
kis pap(rt és /onaat is seg(tség; !(vunk, vaamint /i&toat is !aszn'unk. :eseovas'sn'
biztosan nagy siker esz :arék >eronika )ippkopp és .ipptopp &(m2 mesé"e, mey #szi
erd#ben "'tszódik. .*bbedik ovas'sn' ak'r b'bozva is e!et meséni, a magunk kész(tette
gesztenye/igur'k, és a termésekb#, /aeveekb# *ssze'(tott !'ttér seg(tségéve. Biztosan
maradnak ki gesztenyék, meyek tov'bb d(sz(t!etik a szob't, ak'r /onara /eragasztva
/;gg*nyt is kész(t!et;nk be#e. De természetesen bodog "'ték a babakony!a részben is, vagy
a botos "'ték sor'n, vaamint a /i?knak is sok *tetet ad!at sz'(t's és munkagépek
!aszn'ata sor'n.
!lz "etekben megismert mond#kák és versek eladása$
Dombon t*rik a diót, a diót
ra"ta, vissza mogyorót, mogyorót.
.essék kérem megbe&s;ni,
és a /*dre e&s;&s;ni@ As;&&s@
Gryllus %ilmos: &szi falevél
, Bova mész /aevéC
, 3da, !ova visz a szé.
, Bonnan "*ssz /aevéC
, =a 'g'ró !oz a szé.
, ='zo,e /aevéC
, Bideg bizony ez a szé@
, 7z'" tova /aevé@
, D*p;*k, !a /?" a szé.
4
'sanádi Imre: %adgesztenye
>adgesztenye /'nak de vastag az 'ga.
7zomszédék 9yuri"a két kezéve r'zza.
<otyog a gesztenye kipp, kopp
)ipp, kopp 9yurka,
.;skés az én bund'm
>igy'zz az orrodra@
Az irodalmi eladásb#l ad#d# nevelési le"etségek ( fejlesztési tartalmak
1. 6sztétikai neveés
Az irodaom sa"'ts'gos eszk*zeive a vaós'g esztétikum'nak /eismertetése. A gyermek szép
ir'nti /ogékonys'g'nak /eébresztése és érzemeinek gazdag(t'sa. )(v'n&sis'guk /eébresztése
a m2vészi vers ir'nt.
2. Anyanyevi neveés, beszéd, és kommunik'&iós képességek /e"esztése
Az irodami neveésse k*nnyen és "'tékosan b#v(t!et# a gyermek szókin&se, /e"eszt!et# a
gyermek *ssze/;gg# beszéde, vaamint a nyevtaniag !eyes beszédre *szt*n*z. )*nnyebben
sa"'t(t"'k e a gyermekek a !eyes artiku'&iót, a pontos !angs?yviszonyokat és tiszt'bban
képzik a !angokat. 0agyon sok ?" meéknevet és !at'rozókat ismer!etnek meg a versek és
mondók'k sor'n, ami beép; !étk*znapi szókin&s;kbe.
4. Erzemi neveés
A gyermek beeéi mag't az irodami m2be, és az azonosu'si /oyamat k*zben bes# képek
"eennek meg benne, meynek seg(tségéve /orm'!at"uk esztétikai, erk*&si és k*z*sségi
érzemeit és ezen émények érzeemgazdag(tó er#k. A m2vészi akot'sok émények és
érzemek sokas'g't !(v"'k e#. A vers érzeemgazdag(tó !at'sa a ritmus!oz k*t#dik. A
gyermekek *r*mme v'r"'k a r(meket. A k*z*s gyermekirodami émények e#seg(tik az
irodaom megszeretését.
+. 6rk*&si neveés
A gyermekversek érzeemket# ere";kke /e"tik ki erk*&sneve# !at'sukat.
.ermészetszeretetre, a természet megbe&s;ésére tan(t a k*rnyezet;nkr# szóó m2. A
szépirodaom eszk*zeive, az érzemekre !atva, /orm'"'k a reaisztikus vi'gképet. 6#seg(tik
a !eyes magatart's/orm'k megismerését és akamaz's't.
+
-. Ertemi neveés
A gyermek /igyemének, képzeetének és emékezetének /e"esztése, a vers ismétéséve, ak'r
spont'n kérésre is. Az *nkénteen és sz'ndékos /igyeem is /e"eszt!et# az irodaomma. A
meg/ee# motiv'&ió /eketi a gyermek *nkénteen /igyemét, ma"d eméy;és ut'n a
sz'ndékos /igyeem veszi 't a szerepet. 6#seg(ti a ogikus gondokod'st, a tér, és id#bei
e!eyezkedést, az emékezést, (gy gazdag(tva az ismereteket. =ant'zi'"ukban !anguatok
"eennek meg, !eyzetek és szeméyeket (rnak e, vaamint "eeneteket "'tszanak e, a m2
!at's'ra.
A tevékenység folyamatában alkalmazott m#dszerek
Beszégetés, magyar'zat, bemutat's, gyakor's, szemétetés
A tevékenység során alkalmazott eszk)z)k
<réset és /riss /aeveek, termények, ra"zapok, sz(nes pap(rok, /estékek, sz(nes &eruz'k
A versélmény"ez ka*+sol#d#, integritást biztosít# tevékenységek
)*rnyezeti ismeretek méy(tése: termések megnevezése, /aeveek meg/igyeése
.a'ós kérdés: 7;ni abda z*d a sz(ne, #ssze pottyan e a /2be. Benne barna goyó apu,
nagyot pattan, !ogy!a guru. :i ezC $gesztenye%
6sik es# &sepereg, s'rga evé epereg, a napok is m'r r*videk, meyik évszak e!etekC :eyik
ezC $#sz%
Enek,zene: 9ryus >imos: Ama
Anyanyevi "'ték: =?""a szé a /'kat, et*ri az 'gat. De&&s@ Ft'nozzuk a szé !ang"'t, s !ang
!eyes /orm''sa, kie"tése, !akabb,!angosabb k;*nb*z#ség érzéketetése, a!ogy er#s*dik a
szé. .ov'bbi e!et#ségek ny(nak az ir'ny /eismerés gyakorotat's'ra, "obb,ba, e#tte,
m*g*tte, aatta,/eette, sa"'t testen és ra"zo's k*zben is.
>izu'is neveés: #szi sz(nek meg/igyeése, pontos megnevezése
7zó'sok: Ggy esik, mint!a dézs'bó *ntenék. 7ok /e&ske #sz "ee.
:ond'sok: )*d e#ttem, k*d ut'nam
-
Az irodalmi tevékenység során vár"at# szervezési feladatok
Biztos(tani ke az irodami émény be/ogad's'!oz meg/ee# !eysz(nt, amey egy szabad
ter;et, péd'u az egyik nagy "'tszósz#nyeg. A munka/orma e!et /ront'is, mikro &soportos,
egyéni.
A kezdeményezés le"etségei
A gyermekek /ant'zi'"'t !(v"uk seg(tség;, és egy kir'ndu'st kezdeményez;nk.
Bepako"uk a képzeetbei !'tizs'kot, nyitott kérdésekke seg(tve a gyerekeket, !ogy mit
vigy;nk magunkka. )itér!et;nk az #szi id#"'r's v'tozékonys'g'ra és megnevez!et";k az
#szi ru!adarabokat, vaamint keékeket $gumi&sizma, eserny#, es#kab't, stb.%, ezze
/e"esztve szókin&s;nket. 6zze r'!angoódunk a képzeetbei zivatarra, meyet egy ismert
mondók'va e is "'tsz!atunk:
6sik az es# $u""unkka es#t mutatunk%
D*r*g az ég $&ombunkat pasko"uk%
)opog a "ég $eguggova a /*d*n kopogunk%
>i'mik e&sap $tapsounk egyet%
)is;t*tt a nap $nagy k*rt (runk e kezeinkke%
.apogatós "'tékot kezdeményez;nk, amikor t*bb termést rakunk egy asztara, ma"d
etakar"uk egy ter(t#ve, meynek a' e!et ny?ni, megprób'ni kita'ni az adott termést, &sak
kez;ket, tapint'sukat !aszn'va. He!et #szi gy;m*&s*ket is k*zé tenni. 6mékezést /e"eszt#
e!et#ségként megkérdez!et";k a bebor(t'st k*vet#en, !ogy ki miyen dogokra emékszik.
.ermészetismeret b#v(tésként megkér!et";k, !ogy nevezzék meg azon 'atokat, meyek az
adott éemet szeretik.
5smert mondóka ind(t'sa: mey kedves "'ték az u""akka. :a"d megkérdez!et";k, !ogy
meyik termés, gy2"t*tt kin&s !ason(t a eg"obban a kez;nk!*z és miért.
B;veyku""am ama/a,
mutató meg megr'zta,
k*zéps#u""am *sszeszedte,
gy2r2su""am !azavitte
ez az i&ike,pi&ike mind megette,
meg/'"dut a !asa t#e.
I
Beszégetés a k*z*s ietve egyéni gy2"t*getés tapasztaatairó. 0yitott kérdésekke
seg(tve az emékezést. :egnézz;k a k*z*sen kész(tett d(szeket a szob'ban, megnevezz;k a
terméseket ?"ra.
A tartalom feldolgozásának vár"at# menete
Az ?" vers óvodapedagógus 'tai bemutat'sa: 0emes 0agy 1gnes: 9esztenye/aevé
A beszéd,, e#ad's te&!nikai és metakommunik'&iós eszk*z*k meg/ee# akamaz's'va az
érdek#dének meg/ee#en kétszer !'romszor eisméte";k. A gyermekek r'érezve a ritmusra
és a r(mekre assan bekap&soódnak a versmond'sba.
Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél
.a'tam egy /aeveet, +J+ A k*t# egy te"esen éetszer2 képpe
ind(t"a a verset, a gyermek is k*nnyen
beeéi mag't, mive az em?t id#szakban
sokszor &sod'koztunk r' egy,egy
/aevére.
gesztenye/a eveét. +J4 :egnevezésre ker; a /a /a"t'"'t iet#en,
szóismétésse k*nny(tve a vers
be/ogad's't. A szavak ismétése az egész
verset végigk(séri, ezze is k*nnyebben
beeb?"va a gyermeki /;be és éekbe.
:int!a megta'tam vona +J+ 7e"tetés sug'rzik a sorbó, k(v'n&sis'got
ébreszt, eind(t"a a /ant'zia sz'rnya's't.
egy óri's tenyerét. +J4 6gy ismert meseaakot "een(t meg a k*t#,
és annak tenyerét !ason(t"a a &(mben is
meg"een# gesztenye/a eveé!ez. :ey
tenyér, b'rkié is e!etne, !a kisebb enne.
K
Ba az ar&om eé tartom, +J+ 8'tékoss'got ébreszt, és k*nnyen
eképze!etik, ma"d ki is prób'!at"'k, vagy
m'r meg is tették a gyermekek.
.estrészekre ir'ny(t"a a gondoatokat.
'tom, nagyobb, mint az ar&om. +J+ Basonatta é és /e!(v"a /igyemet a
méretbei k;*nbségekre ismét.
Ba a /e"em /*é teszem, +J+ .ov'bbviszi a "'tékoss'got, és ?"abb ir'nyt
mutat a evé !aszn'at'ra.
'tom, nagyobb, mint a /e"em. +J+ A !asonat is tov'bbmegy, !ogy
érzéke!ess;k az óri's nagys'g't, !ozz'nk
képest.
Bogy!a es# &seperegne, +J+ Dokon értem2 szóva !(v"a /e a /igyemet
az id#"'r's v'toz's'nak gyakoris'g'ra.
nem b'nn'm, !ogy &sepereg, +J4 A!ogy a gyermek is *r; az es#nek, a vers
is ezt mutat"a, mive nagyon sok érdekes
dogot e!et "'tszani es#s id#ben is.
az óri's nappa,é""e, +J+ 5smét megnevezi a mesebei szeméyt,
akinek méreteir# és nagys'g'ró m'r
konkrét eképzeéseink vannak.
óri'si tenyeréve +J+ G"bó visszatér az óri's tenyerére a vers,
!ogy k*nnyen magunk eé képze";k.
be/*dné a /e"emet. +J4 Dégies ki/e"ezésse éve z'r"a e a verset a
k*t#, egy óvó, védemez# képet "een(t
meg, mey meegséget 'raszt, a nedves,
vizes id# eenére is.
Az -j vers "angulatá"oz ka*+sol#d#, ismert mond#kák felidézése
Di//eren&i''si e!et#ség: ott!on tanut #szi !anguat? vers *nkéntes emond'sa
L
5smert versek:
.ányádi /ándor: 0)n az sz
8*n m'r az ismer#s,
szé'b?, deres #sz.
7epreget, kotor'sz,
meg,meg', ombot r'z.
Hombot r'z, diót ver,
krumpit 's, sz;rete.
7ó!a"toz nagyokat
s !arap"a, kurt(t"a
a !ossz? napokat.
Gyárfás !ndre: Gesztenyéz
>adgesztenye, gesztenye,
kos'rk'mba potty bee@
gesztenyéb# /abrik'ok
buksi /e"2 barna b'bot.
>adgesztenye, gesztenye,
kos'rk'mba potty bee@
Ba vagytok m'r "ó né!'nyan,
megnyitom a b'bsz(n!'zam.
Ismert mond#kák:
5yen pi&i a t*rpe,
9uggo"unk e a /*dre.
5yen nagy az óri's,
0y?"tózkod"unk kispa"t's@
6sik es# &sepereg,
7'rga evé epereg.
M
A tevékenység "angulati lezárása
Nene!agat's: 9ryus >imos #szi daai
Beszégetés az #szi évszak "eemz#ir# és tov'bbi szabad "'téktevékenység biztos(t'sa.
Ajánlás az irodalmi tevékenység"ez ka*+sol#d# további élmények"ez, fejlesztési
le"etségek
>ers bemutat's az óvodapedagógus 'ta:
1és2s 3va: /4ndiszn#+ska
.egnap kor'n esteedett,
s;ndisznó&ska 'gyat vetett,
'gyat vetett az avarba
ki&sinyeit betakarta.
=?"!at a szé szakadatan,
meenget a mo!apapan,
"ó pu!a e /*di /észek.
Aud"atok kis t;skések@
A kor'bban k*z*sen gy2"t*tt és préset eveek /e!aszn''s'va, evé enyomat kész(tése,
pap(rra /esték és e&set vagy sziva&s seg(tségéve.
6kész(t!etik sa"'t kézenyomatukat $b#rbar't /estékke% a gesztenye/aevé enyomata meé,
mey "ó szimboiz'"a a méretk;*nbségeket. He!et#ség van a préset /aevé /eragaszt's'ra
is pap(rapra, és meé kez;ket k*rbera"zo"uk.
7zabadon v'asztott #szi d(sz *ssze'(t'sa pap(rapra ragasztó és a préset eveek
seg(tségéve, ak'r #szi 'atok kirak'sa /aeveekb#.
=riss gesztenye/aeveekke vaó szabad "'ték. Ar&etakar's, eserny# /unk&ió, egyez#
/unk&ió, simogató,&irógató mondók'k és tov'bbi /ant'zi'ra b(zott e!et#ség.
10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful