You are on page 1of 46

RL Page 1 6/1/2014

O PŠTI DEO
Opšta epizootioloogija
Proučava se etiologija, putevi infekije, nastajanje, širenje, kretanje i nestajanje zarazne !olesti"
#arakteristike zarazni$ !olesti% etiologija, epizootiologija, klinička slika, pato&orfološke i pato$istološke pro&ene,
'ijagnostika, terapija, preventiva, suz!ijanje i iskorenjivanje" (a zaraznu !olest je značajno 'a nastaje po infekiji patogeni&
uzročnii&a" (arazne !olesti se označavaju i kao infektivne" )avljaju se kao poje'inačne ili &asovne *uglavno&+" Pre&a nastanku
&ogu !iti lančaste, talasaste i eksplozivne, a pre&a rasprostranjenosti enzootije, epizootije i panzootije"
(arazne !olesti se 'ele na%
1+ infektivne !olesti% javljaju se na &anje& !roju ,ivotinja ili poje'inačno- ne ugro,avaju ,ivotinje u eloj ze&lji- !or!a
protiv nji$ se svo'i na uništavanje poje'inačni$ slučajeva"
2+ zaraze% kontagiozne, &asovne, ugro,avaju elu ze&lju- &ogu !iti en., epi., i pan.zootije- ve/ina su zoonoze"
(oonoze su !olesti zaje'ničke lju'i&a i ,ivotinja&a" 0renutno i$ i&a 116 *111+" (ooantropoze 'olaze iz prava lju'i,a
zooantroponoze iz prava ,ivotinja" 2ogu !iti%
1+ ortozoonoze% prenose se 'irektni& kontakto&
2+ &etazoonoze% prenose i$ razni vektori
3+ iklozoonoze% uglavno& parazitske infekije vrsta&a za koje su čovek ili ,ivotinje prelazni 'o&a/ini
4+ saprozoonoze% izazivaju i$ gljivie-nije neop$o'an 'irektan kontakt lju'i i ,ivotinja 'a !i nastale"
(araze je !itno prepoznati i suz!iti" 4ve zaraze su infektivne !olesti, ali sve infektivne !olesti nisu zaraze5
6nfekija
4lo,en proes u prije&ljivo& &akroorganiz&u ka'a u njega pro're patogeni &ikroorganiza&" Proes nije pasivan ve/
zavisi o' sklopa razni$ okolnosti kao sto su u&no,avanje i patogeno 'elovanje &ikroorganiz&a na &estu ulaska, reakija
&akroorganiz&a, tj" reaktivno stanje koje nastaje pri kontaktu &akro i &ikroorganiz&a" Ove pojave su &e7uso!no isprepletane i
utiču na tok infekije" 6nfekija &o,e !iti sa je'no& ili više vrsta &ikroorganiza&a- klinička slika &o,e 'a se javi ili si&pto&i
izostanu" Posle pri&arne infekije nastupa oz'ravljenje ili se opet javi slična klinička slika, tj"ponovna !olest" Posle kliničke faze
oz'ravljenje &o,e !iti u &ikro!iološko& *uzročnik se o'stranjuje iz organiz&a+ ili kliničko& s&islu *si&pto&i se povlače ali je
uzročnik i 'alje prisutan u organiz&u+"
Prosta infekija% pro'iranje 1 vrste &ikroorganiz&a" 8ajčeš/i vi' u priro'i, uglavno& va,i za !akterijske infekije"
4lo,ena infekija% u isto ili pri!li,no isto vre&e pro'ire više vrsta &ikroorganiza&a, a svaki 'aje o're7enu karakteristiku
kliničkoj slii"
2ešana infekija% o' pro'rli$ uzročnika je'an &ora 'a !u'e !akterija, a 'rugi virus"
Latentna infekija% prisustvo patogeni$ &ikroorganiza&a u &akroorganiz&u ali !ez kliničke slike !olesti" 2o,e !iti pra/ena
lokalno& reakijo& na &estu pro'ora &ikroorganiz&a, ali se opšta reakija ne javlja" O latentnoj infekiji se priča pri prolasku
&ikroorganiz&a kroz &akroorganiza& pri če&u se &ikroorganiza& je'ni& 'elo& izlučuje, a 'elo& za'r,ava" Latentna infekija
&o,e nastati ko'% 1+ pro'ora &ale količine *!roja+ visokopatogeni$ &ikroorganiza&a u visokootporan &akroorganiza& 6 2+
pro'ora u&erene količine sre'njepatogeni$ &ikroorganiza&a u relativno otporan &akroorganiza&"
Rei'iv%pri za'r,avanju o're7ene količine &ikroorganiza&a po oz'ravljenju,pri pa'u o'!ra&!eni$ sposo!nosti &o,e 'o/i 'o
ponovne kliničke &anifestaije !olesti tj"rei'iva"
Reinfekija%po oz'ravljenju i u &ikro!iološko& s&islu ostaje o're7eni titar antitela,a posle njegovog pa'a isti &ikroorganiza&
ponovo 'ovo'i 'o !olesti"
4uperinfekija%pri pro'oru niskovirulentnog uzročnika 'olazi 'o neko&pletnog patogenetskog učinka,a kratko zati& 'olazi 'o
pro'ora visokovirulentnog soja istog uzročnika i razvoja ko&pletne slike !olesti"
Patogenost%vezana je za vrstu uzročnika i nepro&enljiva je karakteristika"Pre'stavlja sposo!nost uzročnika 'a po ulasku u
&akroorganiza& izazove speifično zapaljenje koje se uvek ispoljava isto& kliničko& sliko&, pato&orfološki& pro&ena&a i
'u,ino& trajanja"
9irulena%vezana je za sojeve u okviru iste vrste,a &e7u sojevi&a stepen patogenosti varira u zavisnosti o' niza faktora"2o,e
se &enjati priro'ni& i veštački& pute&"
8espeifični faktori infekije%pre'stavljaju sre'inu u kojoj &akroorganiza& ,ivi"O!u$vata veliki !roj faktora koji 'esta!ilizuju
o'!ra&!ene snage ,a najčeš/e su vezani za proese ,ivljenja,$ranjenja,razna fiziološka stanja,faze ,ivota, transport"8a osnovu
'elovanja spoljašnji$ faktora &o,e se očekivati nastanak eksplozivni$ zarazni$ !olesti"
:aze infekije čine proesi u prije&ljivo& &akroorganiz&u%
1+infiiranje%aktivna faza pro'ora &ikroorganiza&a koji &ogu !iti sla!o ili visokovirulentni"Pri pro'oru ovi$ 'rugi$ nastaj
sle'e/a faza"
2+inku!aija%pre'stavlja vre&enski interval o' pro'ora uzročnika 'o pojave prvi$ vi'ljivi$ si&pto&a !olesti"(avisi o'
virulenije i količine &ikroorganiza&a i stanja &akroorganiz&a"8ajkra/a je 2 'ana,a prosečno naj'u,a 2 ne'elje"
3+klinička &anifestaija%&o,e !iti%
a+lokalna reakija%prva &anifestaija !olesti"(apočinje u&no,avanje& &ikroorganiza&a na ulazni& vrati& infekije uz
Page 1 of 46 1
RL Page 2 6/1/2014
aktiviranje lokalni$ o'!ra&!eni$ &e$aniza&a u vi'u lokalnog zapaljenja*rvenilo,!olnost, te&periranost, e'e&,funtio
laesa+"4peifična je ko' !akterijski$ infekija,a ko' virusni$ sa&o ako uzročnik 'irektno 'ospe na tropno tkivo"(avršava
po!e'o& &akroorganiz&a ili prelazi u sle'e/u fazu-
!+opšta reakija%opšte &anifestaije klinički$ si&pto&a-raz&atraju se tokovi !olesti i pato&orfološke pro&ene";ko
'o7e 'o oz'ravljenja ono &o,e !iti%sa i&uniteto&,!ez i&uniteta ili pre&uniijo& tj"pri visoko& titru antitela u seru&u uzročnik
se nalazi u /elija&a,a po njegovo& pa'u ponovo se javljaju klinički si&oto&i"
4+rekonvalesenija%nastaje po po!e'i &akroorganiz&a"Početna faza oz'ravljenja"O!ično je 2 puta 'u,a o' kliničke faze"(avisi
o' !olesti,starosti,vrste ,ivotinje kojoj se u ovoj fazi po&a,e nespeifično& terapijo&"
<+oz'ravljenje%počinje rekonvalesenijo&"2o,e !iti u kliničko& i &ikro!iološko& s&islu,a &o,e nastati posle lokalni ili
opšte reakije"
6+i&unitet%o'!ra&!ene snage organiz&a prestrojene na unetog uzročnika"Posle oz'ravljena &o,e ostati 'ugoročan ili
kratkoročan i&unitet,a &o,e uopšte i 'a se ne razvije"2ogu nastati i alergije"
=+s&rt%najnepovoljniji is$o' !olesti"8ajčeš/e nastaje usle' paralitičkog 'ejstva uzročnika ili nji$ovi$ toksina na entar za
'isanje"
Pri kontaktu uzročnika sa $iperergički& organiz&o&*$iperreaktivnost je nastala pri nji$ovo& pret$o'no&
kontaktu+razvija se perakutni tok i vrlo !rza s&rt najčeš/e usle' anafilaktičkog šoka"Pri pro'oru u nor&oergični organiza&
razvija se*sukesivno+akutni,su!akutni i $ronični tok,a pri pro'oru u $ipoergični organiza& nastaje $ronična ili latentna infekija"
6&unitet
6&unitet je vi' otpornosti organiz&a pre&a nekoj !olesti"
Priro'ni i&unitet*rezistenija+ je vezan za vrstu,rasu,poje'ine je'inke u okviru iste rase,uzrast"8ije speifičan,a o're7en
je genetski,kao i ko,o&,sluznia&a,te&peraturo&,fagoitozo&,ko&ple&ento&"Rezistenija &o,e !iti apsolutna i relativna tj"po'
o're7eni& uslovi&a organiza& &o,e o!oleti"
4tečena otpornost se označava kao i&unitet"4tiče se aktivno ili pasivno toko& ,ivota,a &o,e još !iti priro'ni ili
vestački"(asniva se na prisustvu speifični$ antitele i senzi!ilisani$ li&foita u organiz&u"0.li&foiti po kontaktu sa antigeno&
postaju senzi!ilisani i kao takvi u &e&!rani i&aju speifične reeptore što je va,no za elularni i&unitet">.li&foiti se
transfor&išu u plaz&oite koji sintetišu antitela ko&petentna za $u&oralni i&unitet";ntitela su speifični i&unoglo!ulini koji se
sintetišu posle parenteralnog unošenja antigena"4astoje se iz 2 laka i 2 teška pepti'na lana"8a osnovu teški$ lanaa 'ele se u <
klasa%6g2.učestvuju u reakiji preipitaije i itolize-sintetišu se na početku infekije i perzistiraju 1<.20 'ana-penta&eri
koefiijenta se'i&entaije 1?4"6g@.stvara se =.10 'ana po infekiji,a perzistira nekoliko &esei-konstanta se'i&entaije
=4-&ono&eri-učestvuju u preipitaiji,itolizi,aglutinaiji,R9#"6g;.nalaze se u seru&u i sekreti&a-na sluzni&a se nalaze
sekretorni 6g; sa sekretorni& seg&ento& koji i$ štiti o' 'ejstva enzi&a- sintetišu i$ plaz&oiti u su!&ukozi pri če&u je'an 'eo
o'lazi u irkulaiju,a 'rugi prolazi kroz epitelne /elije,'o!ija sekretorni seg&ent i ve,e se za površinu sluznie-'i&eri i
tri&eri-koefiijent se'i&entaije seru&ski$ je =4,a sekretorni$ 124-u sekreti&a i&aju izra,enu anti!akterijsku i antivirusnu
funkiju što je značajno za lokalni i&unitet" 6gA.&ono&er,koefiijent se'i&entaije 14-vezani za &astoite i reaguju pri
alergiji"6gB.nisu 'ovoljno proučeni"
;ktivni priro'ni i&unitet%ka'a se ,ivotinja po' priro'ni& uslovi&a infiira i pre!oli postaje i&una" Cglavno& je
soli'an tj" po intenzitetu i 'u,ini je uglavno& 'o!ar"
;ktivni veštački i&unitet*vakinaija+%unošenje &rtvi$ ili atenuirani$ &ikroorganiza&a ili nji$ovi$ antigena"(avisi o'
reaktivnog stanja organiz&a i kvaliteta i kvantiteta vakine"#o' &rtvi$ vakina nastaje za 10.14 'ana i traje 6 &esei,a ko' ,ivi$
tj"atenuirani$ nastaje za 4.= 'ana i traje 6.12 &esei,pa o 'u,e"#o' &la7i$ je'inki ovakav i&unitet kra/e traje"
Pasivni priro'ni i&unitet%prenosi se sa &ajke na &la'unče preko plaente ili kolostru&a"O!ično traje par ne'elja"
Pasivni veštački i&unitet%nastaje unošenje& i&uni$ seru&a sa speifični& antiteli&a"8astaje po resorpiji seru&a sa
&esta aplikaije ,a traje 3.4 ne'elja"6 na njegovu soli'nost utiču reaktivna sposo!nost organiz&a i kvalitet i kvantitet seru&a"
6&unološka paraliza &o,e nastati pri 'avanju visoki$ 'oza vakina &la'i&a"6&unološka toleranija je speifična
areaktivnost na o're7ene antigene,a nastaje pri 'avanju vakina suviše &la'i& je'inka&a ka'a 'olazi 'o eli&inaije
i&unoko&petentni$ /elija o're7eni& antigeni&a"4upresija i&unološkog o'govora &o,e nastati po' utiaje&
kortikosteroi'a,itotoksični$ &aterija,jonizuju/eg zračenja"
;lergija %vi' i&uniteta pri ko&e antitela i senzi!ilisani li&foiti ošte/uju /elije i organe sopstvenog organiz&a"Pre&a
&e$aniz&u oštečenja postoje 4 tipa%
1+anafilaktička reakija%nastaje $u&oralni& &e$aniz&o&,a efektori su 6gA";ntigen je u ovo& slučaju alergen" 4vo'i se na
reakiju alergena sa 6gA koji su vezani za &e&!ranu &astoita"Bolazi 'o nji$ove aktivaije,'egranulaije i oslo!a7anja
&e'ijatora anafilaktičke reakije*$ista&in,serotonin+,pove/ava se tonus glatki$ &išiča,pa'a krvni pritisak, a pove/ava se
propustljivost krvni$ su'ova"Lokalna reakija anafilaktičkog tipa označava se kao atopija"8ajte,i o!lik je anafilaktički šok-&o,e
se javiti u perakutno& toku neki$ !olesti ka'a u reakiji antigena i 6gA 'olazi 'o naglog oslo!a7anja veliki$ količina
&e'ijatora-&o,e se javiti ko' neki$ !olesti i u 'rugačiji& tokovi&a*na pr"su!akutni tok ko' rvenog vetra+"#o' ,ivotinje koja
pre,ivi anafilaktički šok on se ne/e ponovo javiti na isti alergen"
2+itotoksični tip%$u&oralni &e$aniza&,a efektori su 6g@ i 6g2";ntigeni se nalaze u /elijskoj &e&!rani ili su za nju vezani,a
po vezivanju antitela oslo!a7aju se &e'ijatori"6 ko' ovog tipa se &o,e javiti anafilaktički šok"
3+;rtusova reakija%$u&oralni &e$aniza&,efektori su 6g@"Po vezivanju antitela za antigene ti ko&pleksi
preipitiraju,nakupljaju se neutrofili i 'olazi 'o zapaljenja ko,e,a nekroza je posle'ia tro&!oze krvni$ su'ova ko,e
Page 2 of 46 2
RL Page 3 6/1/2014
preipitini&a"
4+pozna preosetljivost%elularni &e$aniza&,efektori su senzi!ilisani li&foiti"#a'a antigeni senzi!ilišu li&foite,pri ponovno&
kontaktu izlučuju se li&fokini koji se razlikuju po !iološkoj aktivnosti,ali 'ovo'e 'o zapaljenja i infiltraije &ononukleara oko
&ali$ krvni$ su'ova"Reakija kul&inira posle 41.=2 sata"
;lergije &ogu izazvati neki lekovi i nji$ovi &eta!oliti,kao i suspenziona sre'stva u vakina&a,a vezuju se kao $apteni
za telesne proteine"0ip reakije zavisi i o' količine i načina unošenja alergena%ako se ve/a količina unese i/v 'o/i /e 'o opšte
reakije,a ako &anja količina 'ospe intrakutano javlja se lokalna reakija" 0kiva šoka su ona tkiva koja reaguju na uneti
alergen%ko' gove'a i konja su to pespiratorni,a ko' svinja i pasa 'igestivni organi";lergija ko' neki$ zarazni$ !olesti &o,e se
koristiti u 'ijagnostii,najčeš/e kao pozna preosetljivost"
4&rt kao is$o' infekije &o,e nastupiti u svi& njeni& faza&a"4a nastupanje& s&rti infekija se preki'a,ali se ne
završava"
>akterijske i virusne infekije
>akterije i&aju enzi&ske siste&e koji i& o&ogu/avaju opstanak i raz&no,avanje u svi& sre'ina&a sa potre. !ni&
&aterija&a"8e &oraju 'a pro'iru u /elije"Belovanje i&unog seru&a uglavno& je pozitivno jer 'opire 'o &esta g'e se !akterije
nalaze"Opšti si&pto& zapaljenja pri !akterijski& infekija&a je infiltraija poli&orfonukleari&a"
9irusne infekije %virusi ne&aju enzi&ske siste&e osi& 0.faga i još neki$ virusa"#oriste enzi&ske siste&e /elija
'o&a/ina"#o' virusni$ infekija jače je izra,ena 'iferenijaija u o'nosu na vrstu ,ivotinje,a i na tkiva i organe, tj"izra,en je
tropiza& a to je ospo!ina virusa 'a se u&no,ava u /elija&a o're7eni$ tkiva"4toga virusnu infekiju tre!a pos&atrati u,e o'
!akterijske"
Clazak virusa u prije&ljivu /eliju o'vija se u više faza%
1+a'sorpija.kontakt virusa i &e&!rane prije&ljive /elije
2+penetraija.pro'iranje virusa u /eliju"6zuzetak su fagi koji u !akterijsku /eliju u!auju sa&o svoju nukleinsku kiselinu,a
ostatak virusne čestie ne pro'ire"
3+'estrukija*'ezintegraija+virusne čestie u /eliji"Označava se i kao eklipsa"
4+replikaija.sinteza novi$ virusni$ čestia"
0rajanje ovi$ faza zavisi o' vrste virusa i prije&ljivog trkiva"8ajkra/e je za sitne R8# viruse.oko 2 sata,a naj'u,e za
viruse koji izazivaju tu&ore"
9irus.neutralizuju/a antitele ne pro'iru u /elije pa 'eluju na virus sa&o u irkulaiji tj"sa&o izvan /elije" ;ntitela i&aju
terapijski efekata sa&o 'ok je virus van /elije%na početku infekije u fazi pri&arne vire&ije,kao i u fazi sekun'arne vire&ije ka'a
virus ulazi u prije&ljivo tkivo"
2ogu/nost infekije virusi&a zavisi o'%
1+prije&ljivosti /elije
2+kontakta virusa i /elije
3+efekta toksični$ &aterija koje nastaju pri kontaktu virusa i /elije
4+fiziološkog i i&unološkog stanja &akroorganiz&a"
Po' priro'ni& uslovi&a najčeš/a je infekija &alo& 'ozo&*količino&+virusa"9irus se u&no,ava na ulazni& vrati&a
infekije,a 'o lokalne reakije &o,e 'o/i ali i ne &ora"
Patogeneza virusne infekije%
1+'estrukija /elije"8ajčeš/e se o'vija"2o,e nastati na više načina%
a+rezultat je opšteg toksičnog efekta pri raz&no,avanju viriona u /eliji"
!+sinteze proteina koje ko'ira virus što !lokira /elijsku !iosintezu"
+prisustvo virusa in'ukuje a!eraije $ro&ozo&a što 'ovo'i 'o in$i!iije &itoze
'+pro'ukija virusni$ inkluzija &o,e 'ovesti 'o s&rti /elije
Raz&no,avanje virusa u en'otelu &o,e 'ovesti 'o tro&!oze koja je posle'ia aglutinaije tro&!oita po' 'ejstvo& ošte/eni$
elija,'irektne aglutinaije tro&!oita po' 'ejstvo& virusa ili intravaskularne koagulaije koja je posle'ia repro'ukije virusa u
en'otelni& /elija&a sa for&iranje& antigen.antitelo ko&pleksa"
2+neoplastična transfor&aija%'a !i 'o nje 'ošlo nije neop$o'no u&no,avanje virusa u /eliji"Deš/e se javlja u $u&anoj
patologiji"#o' ,ivotinja !roj transfor&isani$ /elija je znatno &anji o' !roja infiirani$"
(a akutnu fazu virusni$ infekija karakteristična je leukopenija"
9irusi u organiz&u in'ukuju stvaranje interferona*6:8+"6:8 i&aju &alu &olekulsku &asu,stvaraju i$ /elije pri kontaktu
sa viruso& i neki& nevirusni& agensi&a"6:8 in$i!ira u&no,avanje virusni$ nukleinski$ kiselina i štiti 'ruge /elije o'
infekije%virusna nukleinska kiselina sti&uliše /eliju 'a stvara 6:8,a ka'a se on oslo!o'i preuzi&aju ga 'ruge /elije i
one&ogu/avaju u&no,avanje virusa"Različite vrste virusa in'ukuju stvaranje iste klase 6:8,a on i&a speifičnost u o'nos u na
vrstu 'o&a/ina"6:8 'eluje na sintezu sekun'arni$ antivirusni$ proteina%aktivira /elijski geno&,sintetiše se infektivna R8# koja
se transloira u antivirusni protein koji in$i!ira sintezu virusni$ proteina"6:8 je značajan u fazi infiiranja%u&no,avanje virusa na
&estu pro'ora in'ukuje stvaranje 6:8 koji se oslo!a7a,'ifun'uje u suse'ne /elije,in'ukuje stvaranje antivirusni$ proteina i
one&ugu/ava 'ise&inaiju virusa";ko virus 'ospe u krvotok, posle par sati u seru&u se &o,e na/i 6:8 koji potiče iz /elija
li&foretikularnog siste&a"Belovanje 6:8 i 6g je ko&ple. &entarno tj"'opunjuje se"6:8 i&a širok antivirusni spektar,a in$i!itorni
efekat se o'nosi na ve/inu virusa glavni$ grupa"4poso!nost 'a in'ukuju stvaranje 6:8 i&aju i &anje virulentni i avirulentni
Page 3 of 46 3
RL Page 4 6/1/2014
virusi,a ovi 'rugi se koriste za izra'u vakina"
Bijagnostič ka ispitivanja
4erološki& 'ijagnostički& &eto'a&a 'okazuje se prisustvo antitela i antigena"
0itar.naj&anja količina*najve/e razre7enje+antitela ili antigena sposo!na 'a izazove vi'ljivu reakiju u 'ato& siste&u
zavisno o' priro'e sa&e reakije"4eru& se o!ično razre7uje serijski 'vostruko o' 1%2*1&l seru&a na 1&l pufera+"#vantalni
&eto'i serološki$ ispitivanja su sve serološke 'ijagnostičke &eto'e i za razliku o' kvantitativni$ uključuju reakiju EEsve ili
ništaEE,a koriste se i za sreaning populaije"#arakteristike serološki$ testova%rafinisanost, tačnost,repro'ui!ilnost,a najznačajnije
su osetljivost i speifičnost"
Osetljivost je u'eo stvarno pozitivni$ nalaza u z!iru stvarno i la,no pozitivni$"9isokoosetljivi testovi su nisko
speifični"
4peifičnost je proporija stvarno negativni$ u o'nosu na z!ir stvarno i la,no negativni$"
>iološki ogle' po'razu&eva aplikaiju &aterijala o' o!oleli$ ili su&njivi$ je'inki prije&ljivoj vrsti ra'i izazivanja
o!oljenja i njegovog 'okazivanja"La!oratorijske ,ivotinje tre!a 'a su jeftine,'a se lako raz&no,avaju i 'a su prije&ljive sa
karakteristični& si&pto&i&a koji ne &oraju !iti i'entični sa si&pro&i&a koji se javljaju ko' pravi$ priro'ni$ 'o&a/ina"Ogle'na
,ivotinja je vrsta koja se u 'ato& ogle'u koristi"#o$a!itija je vi' !iološkog ogle'a i najčeš/e se pri&enjuje u karantinu"#linička
slika i 'u,ina inku!aije u !iološko& ogle'u se &ogu &o'ifikovati količino& i načino& aplikaije &aterijala"
4uz!ijanje,kontrola i era'ikaija !olesti%pri postojanju !olesti pre'uzi&aju se terapija i profilaksa koja &o,e !iti
speifična,nespeifična,pri&arna i sekun'arna"Ara'ikaija po'razu&eva regionalno iskorenjivanje !olesti najčeš/e sta&ping out
&eto'o&,a izuzetno i i&unoprofilakso& ka'a se sprečava sa&o širenje !olesti")e'na o' nespeifični$ &era je karantin tj"izolaija
uvezeni$ ili 'ovezeni$ ,ivotinja s&eštanje& u pose!ne o!jekte u trajanju 1.2 inku!aiona perio'a,za koje vre&e se ra'e serološke
pro!e,'e$el&intizaija,vakinaija protiv !olesti koje ,ivotinju čekaju na terenu,kao i u!ijanje i neško'ljivo uklanjanje o!oleli$ i
uginuli$"4ta&ping out po'razu&eva u!ijanje svi$ prije&ljivi$,a po neka' i neprije&ljivi$ ,ivotinja,uz sprovo7enje teku/e i
završne 'ezinfekije"9akinaija je je'na o' &ere za kontrolu !olesti,a vakina je !iološki preparat za stvaranje lokalne i opšte
otpornosti organiz&a":aktori o' koji$ zavisi iz!or &eto'e%infrastruktura veterinarske slu,!e,'ijagnostičke i terenske
&ogu/nosti,&išljenje stočara";naliza rizika% rizik je'ino &o,e 'a se svo'i na pri$vatljivu &eru jer nulti rizik ne postoji"
2onoklonska antitela
Fiperi&uni seru& se 'o!ija posle priro'ne ili veštake infekije*kao i i&uni+,a najčeš/e sukesivni& aplikaija&a
inaktivisanog*više 'oza+,a kasnije i punovirulentnog uzročnika"
;ntigenske 'eter&inante.epitopi se ve,u sa paratopi&a*$ipervarija!ilni 'eo+antitela čiju su sintezu in'ukovali"
6&uni seru& je &ešavina antitela sa različiti& paratopi&a tj"poliklonski$ antitela,pa se u 'ijagnostii javlja pro!le&
unakrsne reaktivnosti različiti$ &ikroorganiza&a i je'nog istog i&unog seru&a"
2onoklonska antitela su i&unoglo!ulini koji sintetiše je'na je'ina /elija je'instvene speifičnosti"6&aju 1 paratop za 1
epitop o're7enog antigena"Bo!ijaju se vrlo slo,eni& postupko&"6&unoglo!uline sintetišu u najve/oj &eri >.li&foiti u
slezini*splenoiti+,a nji$ovi& iz'vajanje& ra'i kultivisanja znatno i& se skra/uje ,ivot"(ato se splenoiti $i!ri'izuju sa /elija&a
&ijelo&a*tu&ora li&fnog tkiva+ koje ne stvaraju i&unoglo!uline u &eri kao i 'rugi li&foiti ili i$ uopšte ne
stvaraju"Fi!ri'izaija se o'vija u prisustvu polietilen.glikola*PA@+ koji 'ovo'i 'o fuzije /elijski$ &e&!rana"Ovi& postupko& se
'o!ija vrlo &ali !roj $i!ri'ni$ /elija interesantni$ za 'alji ra' jer i&aju speifičnost splenoita,'ug ,ivot /elija &ijelo&a i &ogu
'a stvaraju i&unoglo!uline u in vitro uslovi&a,a takva antitela i&aju sa&o 1 paratop&onoklonska antitela"Gelije &ijelo&a koje
nisu $i!ri'izovane &oraju se uništiti što se posti,e 'o'avanje& $ipoksantin.a&inopteri'in.ti&i'ina- tu&orske /elije ne&aju
potre!an enzi& za njegovu razgra'nju pa tako ne &ogu 'a iskoriste $ipoksantin za sintezu ti&i'inski$ !aza"2onoklonska antitela
se &ogu koristiti u 'ijagnostii i terapiji"
6&uni seru&i i vakine
9akinaija je najefikasniji i najjeftiniji način kontrole i era'ikaije !olesti"#riteriju&i va,ni za proenu &ogu/nosti
upotre!e vakine su%'a li organiza& &o,e efikasno 'a se !ori protiv unetog infekta i kvalitet i&unološkog o'govora"9akinaija
se ne pri&enjuje za !olesti koje se vrlo retko javljaju i koje ne&aju visok &or!i'itet jer vakina &o,e 'a ote,a kontrolu i
eventualnu era'ikaiju !olesti pošto se u postavljanju 'ijagnoze koriste serološki testovi koji&a nije &ogu/e razlikovati priro'ni
o' vakinalnog i&uniteta"
Postoje 2 načina *&ogu/nosti+ i&unizaije%
1+pasivna%zasniva se na aplikaiji gotovi$ antitela*$iperi&uni$ ili i&uni$ seru&a+,ivotinji koja se zašti/uje o' nekog
agensa"4eru&i &ogu 'a se 'o!iju protiv velikog !roja !olesti na različiti& vrsta&a ,ivotinja"(aštita nastaje trenutno,ali je
kratkotrajna i po kata!oliz&u antitela ,ivotinja je opet prije&ljiva"0rajanje zaštite zavisi o' toga 'a li je seru& $o&ologan ili
$eterologan*'aje kra/u ,astitu+"Pri ponovljenoj aplikaiji $eterolognog seru&a organiza& stvara antitela na pri&ljena antitela pa
&o,e 'o/i 'o anafilaktičke i 'rugi$ alergijski$ reakija"(!og toga tre!a ura'iti 'esenzi!iliza. ijuponavljanje aplikaije
su&njivog seru&a intra'er&alno 'o s/ i pra/enje reakijeako je ,ivotinja 'esenzi!ili. sana posle 2.3 sata na &estu aplikaije se
Page 4 of 46 4
RL Page < 6/1/2014
pojavljuje rvenilo i otok"Ovi& postupko& se sti&uliše sinteza !lokiraju/i$ antitela*6g@+ koja se ve,u za alergene i sprečavaju
nji$ovo vezivanje za 6gA-&ogu/e je 'a u senzi!ilizaiji učestvuje i 68:.ga&a koji sti&uliše 0.$2 li&foite na sintezu 6L.4,a on
supri&ira sintezu 6gA"(a s&anjenje i&unogenosti i&uno. glo!ulini &ogu 'a se tretiraju pepsino& koji i& o'stranjuje :
frag&ent,a ostaje :a! koji je značajan za nji$ovo 'ejstvo kao antitela" H >ooster.'oza%'oza toksina koja po'i,e titar antitela po
njegovo& pa'u ko' konja za proizvo'nju antitetanusnog seru&a" H (a pasivnu i&unizaiju &ogu se koristiti i &onoklonska
antitela koja se za sa'a prave sa&o o' &išiji$ $i!ri'o&a"
2+aktivna%potre!no je 'a pro7e o're7eno vre&e 'a !i organiza& o'govorio na uneti antigen,zaštita značajno 'u,e traje-pri
ponovljeno& unošenju antigena organiza& o'govara sekun'rno&*ana&nestičko&+reakijo& ka'a 'olazi 'o !rzog pove/anja
titra antitela za$valjuju/i i&unološkoj &e&oriji"9akine se 'ele na ,ive*atenuirane+i inaktivisane" 9akina &ora 'a ispunjava više
uslova%1+i&unološki o'govor &ora 'a !u'e što jači i 'ugotrajniji-2+'a se stvara na pravo& &estu-3+vakina &ora 'a !u'e što
sta!ilnija i laka za čuvanje-4+'a se lako pri&anjuje-<+'a i&a što &anje ne,eljeni$ efekata-6+'a je relativno jeftina"6naktivisane
vakine češ/e aktiviraju >.li&foite jer se ponašaju kao egzogeni antigeni,'ok se ,ive ponašaju kao en'ogeni i češ/e aktiviraju 0.
lifoite"
Relativno 'o!re oso!ine ,ivi$ i inaktivisani$ vakina%1+pre'nosti ,ivi$%potre!na je &ala 'oza,a'juvans nije
neop$o'an,&ale su šanse za nastanak alergije,relativno su jeftine,in'ukuju stvaranje interferona"2+pre'nosti inaktivi. sani$%lako
se čuvaju,ne &ogu 'a izazovu infekiju,ne sa'r,e konta&inente"
>iološki preparati 'o!ijeni genetski& in,injeringo&%1+vakine koje sa'r,e inaktivisne reko&!inantne orgniz&e ili
prečiš/ene antigene 'o!ijene o' takvi$ organiza&a-2+vakine koje sa'r,e organiz&e sa 'eleijo& gena ili one koji i&aju
$eterologe &arkere gena-3+vakine koje sa'r,e ,ive vektore sa $eterologni& geni&a za o'govaraju/e antigene ili 'ruge
i&unološke sti&ulanse"
6naktivaija je vrlo va,an proes jer antigena struktura uzročnika !i tre!alo 'a se što &anje pro&eni"O!ično se koristi
for&al'e$i' koji stvara unakrsne &ostove i čuva rigi'nost va,ni$ epitopa-&ogu se još koristiti alko$ol i aeton,a naj!itniji su
alkiliraju/i agesi*!eta.propiolakton-azari'ini%aetil.etilen.i&in+"8e tre!a koristiti sre'stva koja 'ovo'e 'o o!i&ne 'enaturaije
proteina i oksi'aije lipi'a"
;tenuaija je proes toko& koga 'olazi 'o sla!ljenja virulenije uzročnika pri če&u je antigena strukrura
očuvana"9irusi se atenuiraju !iološkivišestruki& pasa,a&a kroz kulture tkiva ili neprije&ljive vrste ,ivotinja" ;tenuaija
&o'ifikuje uzročnika i o!ično se ra'i na kulturi tkiva"Cvek je !olje vršiti atenuaiju preko $o&ologni$ kultura tkiva jer se tako
znatno s&anjuje &ogu/nost nastanka alergijski$ reakija ko' ,ivotinja koji&a se takva vakina aplikuje">akterije se atenuiraju u
&e'iju&i&a u koji&a ne'ostaje neka o' $ranljivi$ &aterija ili genski& te$nika&a ka'a &ogu 'a se 'o!iju i !akterije zavisne o'
nekog anti!iotika koji je ta'a neop$o'an za nji$ov rast"
H>iološki preparati 'o!ijeni genetski& in,enjeringo&%1+vakina protiv slinavke i šapa je prva napravljena iz ove
grupe,ali nije !ila efikasna-vakina protiv :L9 je prva ušla u ko&erijalnu upotre!u-tu su još vakina za pse protiv >orellia
!urk'orferi,protiv A0AI koja in'ukuje stvaranje antipilusni$ antitela-2+&arker.vakinepseu'ora!ies-3+virus vainia je
iskoriš/en kao vektor gena za protein @ virusa !esnila"
H9akinaija se &o,e izvršiti i čisto& B8#,a kao vektor su iskoriš/eni plaz&i'i A"oli koji se ne u&no,avaju u
organiz&u,a 'olazi 'o transfor&aije,tj" preuzi&anja 'elova B8# o' strane /elije 'o&a/ina i sinteze antigena na koje se stvaraju
speifična antitela"
8eki o' nepovoljni$ efekata vakinaije %
Reakije na vakinu%
1+nor&alna toksičnost.groznia,sla!ost,!ol,infla&aija"
2+greške%
a+greške u proizvo'nji%
1"konta&inaija virusi&a ili !akterija&a,
2"a!nor&alna toksičnost,
3"rezi'ualna virulenija,
4"ove 3 greške 'ovo'e 'o i&unosupresije,kliničke !olesti ,uginu/a fetusa"
!+greške u aplikaiji"
3+neo'govaraju/i o'govor%
a+$ipersenzi!ilnost%
1"tip 6
Hlokalna
Hopšta
2"tip 66,
3"tip 69.stvaranje granulo&a,
!+neurološke reakije
1"neuritis
2"enep$alitis
+reakije na strano telo*a'juvans+%
1"stvaranje granulo&a
2"nastanak fi!rosarko&a
Propusti u vakinaiji%
1+korektan način aplikaije%
Page < of 46 <
RL Page 6 6/1/2014
a+,ivotinja o'govorila%
1"vakina 'eluje prekasno,,ivotinja ve/ !ila infiirana,
2"pogrešan soj ili uzročnik
3"antigen ne 'aje zaštitu"
!+,ivotinja nije o'govorila%
1"!lizu pasivne i&unizaije
2",ivotinja i&unosupri&irana
3"!iološke varijaije"
4"neo'govaraju/a vakina
2+pogrešan načina aplikaije%
a+nepravilan način aplikaije
!+inaktivaija ,ive vakine,
+aplikovana pasivno zašti/eni& ,ivotinja&a"
H9akine uvek tre!a 'a !u'u o' reno&irani$ proizvo7ača,naročito polivalentne jer u nji&a poneka' &o,e 'a 'o7e 'o
ko&petiije antigena"
H JzaštiteK*Juginuli$ nevakinisani$.Juginuli$ vakinisani$+/ Juginuli$ nevakinisani$"Bo!re vakine tre!a 'a
i&aju preko 10J zaštite"
;'juvansi%
1+soli alu&iniju&a*;l.fosfat,;l.$i'roksi',alu&+.lako oslo!a7aju antigene sa &esta aplikaije"
2+!akterijske frakije%anaero!ne korine!akterije,>I@,&ura&il.'ipepti',>or'atella pertusis,lipopolisa$ari'i"4vi sti&ulišu
&akrofage"
3+e&ulzija ulje.vo'a%:reun'.ov neko&pletni a'juvans"Lagano oslo!a7a antigene sa &esta aplikaije"
4+spoljašnji aktivni antigeni%saponini,lizoleitin,pluronski 'eter',enti"4ti&ulišu o!ra'u antigena"
<+ko&pleksi ugljeni$ $i'rata%glukoni,'ekstran.sulfat,ae&anan"4ti&ulišu &akrofage"
6+&ešani a'juvansi%:reun'.ov ko&pletni a'juvans.sti&ulator &akrofaga i 0./elija"
;'juvansi*'o'ai,a'sor!ensi+ slu,e za fiksiranje inaktivisani$ uzročnika u inaktivisani& vakina&a"C pitanju su
neutralna $e&ijska je'injenja velike &olekulske &ase koja na svojoj površini ko$ezioni& sila&a ve,u inaktivisane čestie"Osi&
ovoga i&aju za'atke i 'a%stvore 'epo na &estu aplikaije,'o'atno pojačavaju i&unološki na'ra,aj,očuvaju vakinu u okviru roka
trajanja*'ok traju ko$ezione sile+"Oso!ine a'juvansa%'a je neutralno je'injenje !ez alergijskog i antigenskog 'elovanja,ne s&e 'a
ošte/uje uzročnika,'a nije kanerogen,'a je jeftin"4vi su sti&ulatori &akrofaga"8a &estu aplikaije se razvija !lago zapaljenje,a
oslo!a7anje antigena i resorpija a'juvansa je vrlo spora pa je i&unološki na'ra,aj pro'u,en,a i&unološki o'govor je soli'niji
nego ka'a se ne koristi a'juvans"

4PAI6);L86 BAO
>akterijske !olesti
;nt$raL
(arazna !olest čoveka i ve/eg !roja vrsta ,ivotinja"8aziva se još prostrel,!e'renia,rni prišt,si!irska jazva" O!ično se
javlja u vi'u &anji$ enzootija,ne&a veliku kontagioznost"Po infekiji 'olazi 'o septike&ije sa krvarenji&a, e'e&i&a,pro&ena&a
na slezini-krv je ta&no rvena i ne koaguliše-pi$tijasti& infiltraija&a u su!&ukozno& i su!. kutano& tkivu-o!ilni&
eksu'aija&a u telesni& šupljina&a"2o,e se javiti i kao lokalna infekija u vi'u kar!unkula različiti$ lokalizaija na ko,i i
sluznia&a";ntraks je poznat o' pre nove ere,ka'a je uginjavao veliki !roj ,ivotinja,a infekija se prenosila i na lju'e"Ro!ert #o$
je 1161"prvi izolovao uzročnika,;skoli 11=="u 'ijagnosiku uvo'i preipi. taiju,a Paster je 1111"napravio prvu vakinu protiv
antraksa"
Atiologija%uzronik je Bacillus anthracis,@
M
,nepokretan,aero!an,sporogeni štapi/,<.1L1.1,< &ikrona" 9egetativni o!lii
se 'o!ro !oje,a spore ne pri&aju !oju"4pore*!atri'iu& tip+se nalaze u entru !akterijske /elije i ne 'efor&išu je tj" ne
pro&iniraju"4porulaija se o'vija &a 1<.42NI,pri o'govaraju/e& pF,u prisustvu o're7eni$ organski$ &aterija i kiseonika-ne
o'vija se u ,ivo& organiz&u,a u priro'ni& uslovi&a ili na $ranljivi& po'loga&a o'vija se pri 'ejstvu faktora nepovoljni$ za
pre,ivljavanje vegetativni$ o!lika"4pore su vrlo otporne.&ogu 'a pre,ive 30,pa i <0 go'ina"9egetativni o!lii su aero!i,na
$ranljivi& po'loga&a rastu u vi'u karakteristični$ pra&ičaka,a u 'u!oko& ,elatinu rast se uve/ava pre&a površini*u vi'u
o!rnute jelke+"4tvara proteolitičke enzi&e što se vi'i na po'loga&a sa 'o'atko& krvi"4tvara R*virulentne+ i
4*apatogene+kolonije"8eke !akterije kao sto su Pseu'o&onas aeru. ginosa,strepto i stafilokoke koče rast vegetataivni$
o!lika-strepto&iin i peniilin 'eluju i'no i statiki"C spoljašnjoj sre'ini vegetativni o!lii se neutrališu pri proesi&a truljenja i
na preko 42NI,a spore se &ogu uništiti sa&o u auto. klavu na 120NI,1.1,<at& 1< &in" 8a vegetativne o!like 'eluju i o're7eni
'ezinfiijensi%kiseline*<J &lečna,li&unska, ja!učna+ i alko$oli"
Apizootiologija%o!oljevaju prete,no 'o&a/i i 'ivlji !iljoje'i,re7e svinje"2esoje'i &ogu !a o!ole ali su &anje osetljivi
na infekiju pa 'a !i se !olest ispoljila potre!ne su ve/e 'oze uzročnika"6zrazito rezistentna vrsta je !ra'avičasta svinja"O' ptia
najre7e o!ole kokoši,/urke i orlovi koji su češ/e sejači klia nego klionoše"8ačin 'r,anja ,ivotinja tako7e utiče na
Page 6 of 46 6
RL Page = 6/1/2014
prije&ljivost"6zvor infekije su o!olele je'inke koje izlučuju uzročnika,a prenosi se kon. takto&,preko
ko,e,krvi,'lake,kostiju,it'";ntraks pokazuje staionarnost,tj"vezan je za ze&ljište u ko&e se nalaze spore, o'nosno javlja se u
o're7eni& 'istrikti&a"6nfekija je najčeš/e na paši i pri ra'u,'ešava se o' prole/a 'o jeseni, češ/e je ali&entarna,a retko
perkutana";li&entarni izvor zaraze su konta&inirana $rana i vo'a-ko' perkutanog prenošenja vektori &ogu !iti ektoparaziti koji
sisaju krv u fazi !akterije&ije ili je &ogu/a preko &ikrolezija*ko' lju'i+-infekija &o,e nastati i aerogeno ka'a se javlja lo!arna
pneu&onija"
Patogeneza%uzročnik ulazi preko povre'a i priro'ni$ !arijera*ko,a i sluznie 'igestivnog siste&a+"0ok !olesti zavisi o'
vrata infekije,virulentnosti uzročnika i priro'ne rezistenije &akroorganiz&a"8a ulazni& vrati&a uzročnik se 'eli&ično
u&no,ava i preko li&fe 'ospeva u li&fne čvorove,koštanu sr, i 'ruge organe"C li&fni& čvorovi&a infekija &o,e 'a se završi
kao lokalni antraks*ko' svinja u retrofaringealni&+ili 'a se uzročnik 'alje u&no,ava, 'ospeva u krv i 'ovo'i 'o
septike&ije"Czročnik se fiksira i u&no,ava u /elija&a li&foi'no.&akrofagnog siste&a,tu stvaraju kapsulu i luče
toksine*agresine+koji parališu fagoitnu ulogu leukoita i /elija RA4.a";gresini u krvi neutrališu opštu zaštitinu funkiju
&akroorganiz&a,što 'ovo'i 'o !urnog razvoja !olesti usle' raz&no,avanja >"ant$rais"Pro. 'ukti raspa'anja 'ospevaju u krv,a
preko krvi i u I84 či&e se &ogu o!jasniti i neki nervni si&pto&i"8es&etano u&no,avanje uzročnika izaziva tešku sliku !olesti
sa septike&ijo& i !rzi& uginu/e&"0oksični faktori koji&a 'eluje >" ant$rais su%1+e'e& faktor,2+zaštitni faktor čije 'ejstvo se
ispoljava sa&o ako je prisutan i 3+letalni faktor"C patogenezi je va,no 'a 'eluju toksini a ne !akterije"0oksini 'ovo'e 'o paralize
entra za 'isanje";ntraksova tokse&ija se &ani. festuje pove/anje& propustljivosti krvni$ su'ova,e'e&o& plu/a,izrazito&
$e&okonentraijo&,pove/ano& fragi. lnoš/u eritroita,$ipoksijo&,ter&inalno& $ipoglike&ijo&"
Pato&orfološke pro&ene%izostaje rigor &ortis,izra,ena je na'utost leša-krvarenja iz priro'ni$ otvora-ijanoza
sluznia-pi$tijaste infiltraije,$e&oragični e'e&i-krvarenja po sluznia&a-eksu'at u telesni& šupljina&a-li&fni čvo. rovi su !lago
uve/ani,sočni na preseku,sa krvarenji&a i poneka' nekrotični& pro&ena&a"#o,a je nepro&enjena osi& ako se ne jave
kar!unkuli"#o' svinja se javlja lokalni antraks ka'a su ulazna vrata infekije sluznia ,'rela i tonzile, javlja se otok
retrofaringealni$ li&fni$ čvorova uz te&periranost i !olnost o'govaraju/i$ 'elova ko,e")ezik je otečen" O'relo
$ipere&ično"0onzile $ipere&ične i po neka' nekrotične"Oelu'a i reva $ipere&ični,sa krvarenji&a i retki& kar!unkuli&a uz
e'e& &ukoze i su!&ukoznog veziva"4lezina je uve/ana,ta&no.&rka sa raz&ekšano& pulpo& koja liči na kašastu &asu što je
patogno&onično za antraks")etra je $ipere&ična,$ipertrofična,sa fokusi&a 'egeneraija" >u!rezi su $ipere&ični,$ipertrofični,sa
'egenerativni& polji&a,krti na pritisak tj"prsti lako pro!ijaju kapsulu i upa'aju u paren$i&"Perikar' je sa tačkasti& krvarenji&a,a
u perikar'ijalnoj kesi je ,u/kast 'o $e&oragičan sa'r,aj"2iokar' izgle'a kao kuvan,krt je i sa polji&a paren$i&atozne
'egeneraije"Larinks i tra$eja e'e&atozni i sa tačkasti& krvare. nji&a"Plu/a e'e&atozna i $ipere&ična"2eninge infla&irane sa
su!&eningealni& krvarenji&a"
#linič ka slika% javlja se po inku!aiiji koja traje 1.3.= 'ana"0ok !olesti zavisi o' vrste i stanja &akroorga.
niz&a,količine i patogenosti &ikroorganiz&a"
Perakutni*ant$raL autissi&us+%&anifestuje se kao &o,'ana apopleksija sa vrtoglavio&,teturanje&,škripanje&
zu!i&a,krvarenje& iz priro'ni$ otvora,$e&oragijo& i &eleno&-pre' uginu/e se javljaju !lagi egzoftal&us i kolutanje oči&a-s&rt
nastupa za par sati uz grčeve poprečnoprugasti$ &iši/a"8ajčeš/e se sre/e ko' ovaa"
;kutni najčeš/e traje 2.< 'ana i su!akutni koji traje <.1 'ana"Opšte stanje je pro&enjeno%fe!ra 41N.42NI,puls preko
100/&in,apatija,potištenost,s&anjen apetit,teško ustajanje,eksitaije,česte 'r$tavie,groznia-ko' gove'a se javlja na'un a ko'
konja kolike-&lečnost se s&anjuje 'o potpunog prestanka laktaije"#o,a je neje'nako te&perirana,'laka nakostrešena,javljaju se
e'e&i na vratu"2ogu se javiti kar!unkuli,najčeš/e ko' konja,pasa i gove'a"Potko,ni li&fni čvorovi su uve/ani"4luznie su
$ipere&ične i ijanotične,kasnije sa krvarenji&a")avlja se onjuntivitis sa suzenje&,a u suza&a se &ogu na/i eritroiti"A'e&i i
kar!unkuli na sluznia&a";uskultaijo& sra se čuju &etalni tonovi,a pre' ugi. nu/e se javlja &Poar'itis kao
posle'ia*verovatno+ko&penzaije"Bisanje je u!rzano i ote,ano"Larinks je e'e&atozan, nastaje ropa i s&rt"6zostanak
apetita,kolike,na'un*ko' gove'a+,u početku je fees čvrst,a kasnije se javlja $e&oragična 'ijareja"C početku !olesti se zapa,a
teško ustajanje i leganje,nevoljno kretanje,$o' je nesiguran i &litav, zanošenje za. 'njeg 'ela tela"4&anjenje !roja eritroita,a
pove/anje leukoita,$e&oglo!inurija uz nalaz erittroita u se'i&entu,!ez s&anjenja količine urina*'iureze+"Pri pojavi kolika ko'
antraksa u revi&a ne&a nakupljanja gasova, pojačana je peri. staltika,u rektu&u se nalazi krvav sa'r,aj"Pojačana je salivaija što
uz krvarenje na sluznia&a stvara krvavu penu oko usta"
Fronični%&anifestuje se kao progresivno &ršavljenje,infiltraija u su!&an'i!ularno& prostoru i pro&ene u retrofaringealni&
li&fni& čvorovi&a"#o' svinja se $ronični tok &o,e javiti kao 'igestivna for&a sa&o sa pro&ena&a na &ezenterijalni& li&fni&
čvorovi&a što se 'ijagnostikuje post&ortalno"EE;!ortivnaEE for&a.ne &o,e se svrstati ni u je'an klinički tok-nastaje pri pro'oru
&anje količine patogenog uzročnika u otporan organiza&-&anifestuje se fe!ro& koja traje izvesno vre&e i prolazi !ez
posle'ia*fe!ra je u&erena+"
;tipič ne for&e.lokalni anraks%
#ar!unkulozna for&a*pustula &aligna+%traje 3.= 'ana"2o,e se javiti kao pose!an o!lik ili prati septike&iju"2o,e se očekivati
u akutno& i su!akutno& toku")avlja se na svi& 'elovi&a tela"C početku se javlja rvenilo i !olnost,te&peri. ranost,a kasnije
pro&enjeno &esto postaje !ez!olno i $la'no"8a sluznii usne 'uplje i vratu kar!unkuli &ogu !iti veli. čine kokošijeg
jajeta"#ar!unkul karakteriše više &anji$ koji su oko velikog u o!liku vena"Po prskanju kar!unkula ističe ta&no.katranast
supstrat,a ru!ovi su neravi i nekrotični"Opšte stanje o!ično nije pore&e/eno,te&peratura nije po. višena ili &o,e 'a se javi !laga
fe!ra"
Irevna for&a%fe!ra,pore&e/aj ra'a 'igestivnog siste&a,javljaju se vrlo !olne kolike sa s&enjivanje& 'ijareje i opstipaije"
Plu/na for&a%pneu&onija sa !rzi& razvoje& e'e&a i kongestije plu/a i uginu/e&"Retko se javlja ko' ,ivotinja,češ/e ko' lju'i
kao profesionalna !olest"
Page = of 46 =
RL Page 1 6/1/2014
;ntraks ko' poje'ini$ vrsta
4vinje%inku!aija je 2.= 'ana")avlja se kao sepitke&ična for&a ili kao lokalna for&a ka'a su za$va/eni retrofarin. gealni li&fni
čvorovigronia,a infekija nastaje preko sluznie farinksa i tonzila što se označava kao regionalna an. traksova angina-u ti&
slučajevi&a javlja se 'ispnoja z!og e'e&a,!laga fe!ra,!ez značajnije pro&ene opštega stanja,a za 1.2 'ana 'olazi 'o ugušenja
z!og e'e&a koji je naročito izra,en na larinksu"#ar!unkuli se javljaju na ko,i ili ,'relu ka'a su tonzile nekrotične,za$va/eni su
regionalni li&fni čvorovi,a 'rugi$ pro&ena ne&a"Fronični tok se &anifestuje sa&o pro&ena&a na &ezenterijalni& li&fni&
čvorovi&a !ez &anifestne kliničke slike"
@ove'a%perakutni tok se retko javlja,a najčeš/i je pri ra'u";kutni je najčeš/i,a karakteriše se septike&ijo& sa uginu. /e& za 1.2
'ana"4u!akutni tok se re7e javlja,a &anifestuje se fe!ro& 41N.42NI,pro&ena&a opšteg stanja" #ar!unkul se &o,e javiti u sklopu
septike&ije ili pri&arno kao 1 kar!unkul na vratu ili 'rugi& 'elovi&a tela*jezik,glava,gru'i, sto&ak,prepuiju&,sla!ine,noge+,a
&o,e se javiti i u 'ifuzno& o!liku"2o,e se javiti i akutni e'e& glotisa sa fe!ro& 'o 40,<NI i ugušenje&";ko se kar!unkul javi na
rektu&u 'olazi 'o &elene i teneza&a"#ar!unkul je čest na sluznii va. gine,sa otoko& okolnog tkiva koji se &o,e spustiti i 'o
vi&ena"Opisan je i lokalni antraks iz&e7u papaka sa ote,ani& kretanje&,$ra&anje& i fe!ro& 'o 41NI"
#onj%javlja se u akutno& i su!akutno& toku sa fe!ro& 3?,<N.42,<NI-&o,e se javiti kao septike&ija sa kolika&a" #ar!unkul se
javlja na sluznii usta,farinksa, larinksa,'olazi 'o 'ispnoje,'isfagije,gušenja i s&rti za 6.30 sati"#ar. !unkul se &o,e javiti i na
jeziku*ali re7e nego ko' gove'a+,vratu,gru'i&a,noga&a,vi&enu, prepuiju&u i o!ično traje 3.< 'ana"
Ove i koze%perakutni tok se ko' nji$ najčeš/e javlja u o'nosu na 'ruge vrste i 'ovo'i 'o uginu/a za nekoliko sati" ;kutni tok
se karakteriše &o,'ano& kongestijo& sa uzne&irenoš/u,nakostrešenoš/u,&anje,ni& kretanje&*osa kre. tanja je 1
ekstre&itet+,škripanje& zu!i&a,uginu/e nastupa za 1.2 'ana"Plu/na for&a 'ovo'i 'o s&rti za 24 sata"4u!. akutni tok traje
nekoliko 'ana,a &anifestuje se 'igestivno& for&o& sa tenez&i&a"#ar!unkulozna for&a se retko javlja,a kar!unkuli su najčeš/e
na glavi,re'je na 'rugi& 'elovi&a tela"#o' koza se antraks ispoljava kao i ko' ovaa ali se re7e javlja"
Psi i &ačke%retko o!oljevaju"Bo&inantna je peroralna infekija"Pro&ene u 'igestivno& siste&u%p$arPngitis,gastro. enteritis sa
vo&ituso& ili 'ijarejo&";ko se jave kar!unkuli on'a su oko usta,re'je na sluzni,i nosa,na glavi i vratu"
Oivina%vrlo je otporna ali pri nepovoljni& faktori&a sre'ine javlja se apoplektična for&a sa otoko& glave i vrata, ,ivotinja pa'a
sa se'ala ili u trku i ugine"2o,e se javiti i kar!unkul na kresti,po'!ra'njai&a ili sluznii usta"
(oo.,ivotinje%&ogu 'a o!ole ako se $rane &eso& prinu'no zaklani$ ,ivotinja-klinička slika je slična kao ko' pasa i &ačaka"
Dovek%antraks se relativno retko javlja jer je čovek kao vrsta otporniji"(avisno o' ulazni$ vrata infekije &o,e se javiti
ko,ni,revni i plu/ni o!lik i skoro uvek u akutno& toku"#o,ni o!lik se javlja pri perkutanoj infekiji,stvara se kar!unkul koji se
zagnoji i nekrotizuje,ili se javlja u 'ifuznoj for&i koja &o,e 'a preraste u septike&iju" Irevni o!lik nastaje pri peroralnoj
infekiji,a karakterišu ga svi si&pto&i tifusa%gastroenteritis,olitis,naročito su oste/ena tanka reva,pa se 'alje širi i na
'e!ela"Plu/na for&a nastaje pri aerogenoj infekiji";ntraks ko' lju'i se !enigno završava ako se na vre&e uoči i pravilno
'ijagnostikuje-leči se anti!iotii&a uz pri&enu profilaktički$ &era"
Bijagnoza%postavlja se na osnovu epizootiološke ana&neze,kliničke slike,pato&orfološkog nalaza,sEti& 'a se pri su&nji
na antraks,'a !i se sprečila sporulaija,o!'ukija ne ra'i osi& u sali ili pore' ja&e.gro!nie ka'a se sa lešo& zakopava i 0,<&
ze&lje na kojoj je le,ao"(a analizu se šalje uvo sa !azalno& &uskulaturo& tako što se seče usi. jani& no,e& 'a !i se sprečilo
rasipanje jer krv nije zgrušana-ako se leš otvori šalju se retrofaringealni li&fni čvorovi, slezina i evasta kost-po eksu&aiji se
šalje evasta kost i parče ko,e"La!oratorijska 'ijagnostika%&ikroskopski nalaz, !ojenje,kulturelno zasejavanje,a o' serološki$
&eto'a koristi se preipitaiija po ;skoliju">iološki ogle' se ra'i na &i. ševi&a i za&ori&a*&o,e i na paovi&a ako se 'r,e 2.3
sata na M4NI 'a !i i& se s&anjila otpornost+-&iš ugine za 11.36 sati*o!ično ujutro+"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+šuštava i parašuštava,2+enterotokse&ija,3+pastereloza,4+piro. plaz&oza
i <+eventualno sal&oneloza"
0erapija%ko' ,ivotinja je uvek in'ikovana,a koriste se anti!iotii*najčeš/e peniilin+ i i&uni seru&i"Oivotinje koje
pre!ole stiču 'ugotrajan i&unitet i &ogu se koristiti za 'o!ijanje i&unog seru&a"
Profilaksa%pri&enjuje se%
4peifičnai&unoprofilaksa*vakinaija+%vakina se pravi o' Qternovog soja >"ant$rais koji je akapsularan pa su vegetativni
o!lii po'lo,ni fagoitozi čiji pro'ukti 'ospevaju u irkulaiju i in'ukuju stvaranje antitela i senzi!ilisani$ li&foita što traje =.14
'ana"6&unitet zavisi o' količine uneti$ spora i stanja organiz&a, a o!ično traje 6.1 &esei"6&u. noprofilaksa se sprovo'i 2 puta
go'išnje,u prole/e i jesen"#o' konja se i&unitet stvori za 4.6 ne'elja,ali uz !lage pro. &ene opšteg stanja sa !lago& fe!ro&"Boza
vakine zavisi o' preporuke proizvo7ača,ali o!ično je 0,<&l,osi& za koze koji&a se 'aje 0,2&l"Pri ele&entarni& nepogo'a&a
o!avezno tre!a vršiti i&unoprofilaksu !ez o!zira ka' je pret$o'na ura7ena"
Opšta profilaksa%o!olele ,ivotinje tre!a izolovati i lečiti,a su&njive izolovati i pos&atrati 10 'ana"8ika'a se ne u!ijaju ili
prinu'no iskoriš/avaju"Cginule se spaljuju ili 'u!oko zakopavaju na ogra7eni& &esti&a uz o'r,avanje ogra'e"Bvorište u ko&e
se pojavio antraks &o,e !iti 'e!lokirano 1< 'ana posle za'njeg slučaja oz'rvljenja ili uginu/a"
;naero!ne*klostri'ijalne+infekije
8ajčeš/i uzročnii su Ilostri'iu& tetani,Il"!otulinu&,Il"novP,Il"perfringens,Il"septiu&,Il"$istolPt$iu&,
Il"$auvoei"@
M
anaero!i,poneka' aerotolerantni,poli&orfni,1.10L0,1.1,2 &ikrona,razla,u proteine i ugljene $i'rate, stvaraju spore
u spoljašnjoj sre'ini*zavisno o' pF i te&perature+,a po neka' i u zara,eno& organiz&u":aktor virulen. ije su egzotoksini koji se
&ogu sintetisati i kao protoksini"Il"pergringens stvara kapsulu,a osi& njega svi su pokretni jer i&aju peritri$e flagele"(a
kultivisanje se koriste uo!ičajene po'loge,a pokretljivost se &o,e sprečiti 'o'atko& spe. ifičnog seru&a ili pove/anje&
konentraije agara na 3J"Bovo'e 'o !eta.$e&olize,naročito ako su po'lozi 'o'ati eri. troiti konja"8aročito je znaajna po'loga
sa ,u&aneto& jajeta jer slu,i za 'okazivanje leitinaze i lipaze"4vi osi& Il" novP stvaraju gas*on ga stvara u zane&arlji voj
količini u o'nosu na ostale vrste+"(a$valjuju/i spora&a znatno su ot. porni u spoljašnjoj ste'ini"4pore su osetljive na 'ejstvo
Page 1 of 46 1
RL Page ? 6/1/2014
alko$olnog $ipo$lori'a i glutal'e$i'a,a &anje na preparate for&al'e$i'a"9egetativni o!lii su osetljivi na
!enzilpeniilin,&etroni'azol,$lora&fenikol,eritro&iin,&anje na tetra. ikline,a naj&anje na a&inoglikozi'e"0oksini su
proteinske priro'e što se koristi za izra'u i&unogena*anavakina+" O!ično su u pitanju neuro i enterotoksini"Il"perfringes se na
osnovu toksina 'eli na < tipova,a tip I na 2 po'tipa"Il" agni 'ovo'i 'o 'izenterije jaganjaa-Il"palu'is 'o enterotokse&ije
ovaa"Il"perfringens 'eluje patogeno i svoji& enzi. &i&a"Il"novP 'ovo'i 'o e'e&a i stvara letalni toksin"Il"septiu& lokalno
'ovo'i 'o nekroze u &iši/i&a,a siste&ski 'o proširenja kapilara i toksične nekroze !u!rega"Il"$auvoei stvara $e&olizin i i&a
nekrotično 'ejstvo"
@asna fleg&ona% uzročnik je Clostridium perfringens koji izaziva 'izenteriju jagnja'i,enterotokse&iju,'ege. nerativne
pro&ene na !u!rezi&a i letalni šok ko' ovaa"8or&alno se nalazi u revi&a"Opti&u& za njegov rast je 3=N I,'ovo'i 'o potpune
!eta.$e&olize4tvara toksine%alfa*leitinaza,nekrotični faktor,u stvari je Ia.zavisna leitinaza+,
!eta*letalni,nekrotični+,ipsilon*letalni,nekrotični+,ga&a"0ip ;%'ovo'i 'o sezonskog o!oljenja jagnja'i*,utia jagnja'i+ koja još
nisu sisala"Resor!ovani alfa.toksin 'ovo'i 'o intravaskularne $e&olize i ošte/enja kapilara">olest traje 6.12 sati"Oivotinje su
nevoljne,sluznie su !le'e i ikterične,javlja se $e&oglo!inurija i 'olazi 'o uginu/a"4lične pro&ene se &ogu javiti i ko' lasia"0ip
>%izaziva 'izenteriju jagnja'i stari$ 'o 2 ne'elje"6nfekija je o!ično povezana sa 'avanje& ve/e količine &leka tj"unošenje& više
proteina"(araze se o' &ajke ili iz okoline"Czročnik se u&no,ava u revi&a" 4tvara alfa,!eta i ipsilo toksine,'ovo'i 'o siste&ski$
pore&e/aja i uginu/a"Oivotinje koje o!ole su nevoljne i prestaju 'a sisaju"0ip I%izaziva entrotokse&iju ovaa,tela'i,,'re!a'i i
prasa'i"8ajčeš/e se javlja u kasnu zi&u i rano prole/e" Czročnik se raz&no,ava u a!o&azusu i tanki& revi&a,toksini 'ovo'e 'o
nekroze reva i 'egeneraija unutrašnji$ organa-&ortalitet je visok"Bijagnoza%epizootiološki po'ai u o'nosu na uzrast,'o!a
go'ine,te$nologiju uzgija"8a la!o. ratorijski pregle' se šalju po'vezana reva,naj!olje sa'r,aj ileu&a koji tre!a što pre
o$la'iti"Prognoza je loša naročito sa razvitko& si&pto&a tokse&ije"Profilaksa%nespeifična.kontrola $rane i is$rane-speifična.
vakinaija tj" 'aje se toksoi'*inaktivisani toksin+-vakinaija je u jesen,a gravi'ni$ je'inki nekoliko ne'elja pre partusa 'a !i
pasivno prenele antitela na &la'unča'")agnja' se vakinišu u starosti o' 10 'ana uz revakinaiju posle 2.6 ne'elja";ko se !olest
pojavi u vi'u enzootije &o,e se 'avati i $iperi&uni seru&"
Quštava%o!oljenje gove'a,ovaa i svinja"Czročnik je Clostridium chauvoei koji izaziva e'e&e koji krepi. tiraju i
fluktuiraju i !rzo 'ovo'i 'o s&rti"6zaziva nekroze,stvara $e&olizin i $ijaluroni'azu">olest se o!ično javlja se. zonski ili vezana za
te$nološki postupak u gajenju o're7en vrste*kastraija,o'stranjivanje rogova+"Clazna vrata infe. kije su povre'e ko,e i
sluznia"Czročnik se &o,e o'r,avati u revni& kripta&a o'akle prelazi u krv*&o,e se na/i i ko' z'ravi$ je'inki+ i 'ospeva
'o,najčeš/e,ošte/eni$ 'elova &iši/a g'e se u&no,ava"6nku!aija je 1.< 'ana"4tvaraju se krepitiraju/i e'e&i,u početku topli i
!olni,a kasnije $la'ni i !ez!olni-po raseanju izlazi tečnost po&ešana sa &e$uri. /i&a gasa"8a o!'ukiji se zapa,a
paren$i&atozna 'egeneraija &iokar'a,nekroze na jetri i slezini"Prognoza je loša ko' ,ivotinja koje le,e" Biferenijalno.
'ijagnostički u o!zir 'olaze%1+antraks,2+&aligni e'e&i*ne&a &nogo gasa+,3+paste. reloza*ne&a gasa,pro&ene i na respiratorno&
siste&u+"0erapija%&o,e se pokušati peniilino&*siste&ski i lokalno =.? 'ana+ i $iperi&uni& seru&o&"Postoje i vakine"
@asni e'e&i%sin'ro&*ko&pleks+ infekije sa vise uzročnika%
Clostridium septicum:stvara nekoliko toksina,luči fi!rinolizin,$ijaluroni'azu,u!ija li&foite"Qiroko je rasprostranjen u
priro'i,često konta&inira rane"#o' ovaa se često javlja sezonska infekija%za&rznuta trava 'evitalizuje i ošte/uje sluzniu
'igestivnog trakta što povoljno 'eluje na raz&no,avanje Il"septiu&"Otok koji se javlja je &ekan i na 'o'ir kao šupalj")avlja se
fe!ra,si&pto&i intoksikaije i s&rt za 6.12 sati"8a lešu se vi'i ijanoza i $ipere&ija sluznia,paren. $i&atozni
nefritis,'egeneraije unutrašnji$ organa"Bijagnoza se postavlja na osnovu epizootiološke ana&neze,kliničke slike,'okaza
uzročnika i njegovi$ toksina">iološki ogle' se ra'i na za&oru"0erapija o!ično zakasni pa je prognoza ne. povoljna"4peifična
profilaksa se sprovo'i vakinaijo&,a vakina sa'rzi inaktivisane toksine*najčeš/e alfa+"
Clostridium novy:izaziva gasnu gangrenu ko' gove'a-'ovo'i 'o $e&oglo!inurije-u o'nos u na 'ruge klostri'ije stvara
neznatnu količinu gasa-'ovo'i 'o !eta.$e&olize na po'loga&a"A'e&i su !ez &e$uri/a gasa"6&a !rojne faktore
virulenije*enzi&e,toksine+ i rezistenije na anti!iotike,a nji$ovu sintezu ko'iraju plaz&i'i.lani ekstra$ro&ozo&alne
B8#"8or&alno se nalazi u 'igestivno& siste&u pre,ivara,a čest je i u tlu u o!liku spora"Ošte/enje jetre o' strane &etilja je
pre'ilekiono &esto za njegovo raz&no,avanje"Clostridium novy tip D*ranije označavan kao Il"$ae&olP. t$iu&+izaziva
infektivnu iktero.$e&oglo!inuriju gove'a i,poneka',ovaa"Lako se razvija u ošte/enoj jetri,a !eta.toksin je još više ošte/uje i
'ovo'i 'o $e&olize"Razvijaju se si&pto&i tokse&ije*fe!ra,$e&oglo!inurija+ i 'olazi 'o s&rti za 1.2 'ana"Rigor &ortis nastupa
vrlo !rzo,vi'e se nekroze na jetri koja je &ekana-slezina je nepro&enjena"Bija. gnoza se postavlja na osnovu kliničke
slike,o!'ukije,!iološkog ogle'a koji se ra'i na za&oru i &išu"Prognoza je ne. povoljna ako su izra,eni siste&ski si&pto&i,a
povoljna ako je terapija pravovre&ena"Baje se ko&!inaija !enzil. peniilina i &etroni'azola,&o,e i $lora&fenikol"Provo'i se
profilaktičko 'avanje vakine sa inaktivisani& toksini&a i uzročniko& 'esetak 'ana pre sezone &etiljavosti"
Irveni vetar svinja
8aziva se i vr!ana-r$usiopat$ia*erisipelas+suu&"(arazna !olest uglavno& &la7i$ svinja"#arakteriše se rve. nilo&
ko,e,gastroenteritiso&,$ipere&ični& otoko& slezine"4pora'ično &o,e 'a se javi i ko' 'rugi$ ,ivotinja i čoveka" Cglavno& se
javlja u septike&ično& toku,ali &o,e i u $ronično& koji se karakteriše artritiso&,verukozni& en'okar. 'itiso& i nekrozo&
ko,e"O!oljenje je prilično rasprostranjeno u svetu,a u Avropi je aktuelno o' 1?44"
Atiologija%uzročnik je Erysipelothrix rhusiopathiae(insidiosa),@
M
štapi/-ne stvara spore ni kapsule-0,2.0,3L 0,<.1
&ikron"-aero! i fakultativni anaero!"Različiti sojevi i&aju različitu antigenu gra7u,a i&unogeni sojevi aglutinuju eritroite z'rave
kokoši"C in vitro uslovi&a 'o!ro raste na neutralno& agaru i !ujonu"Rasprostranjen je u priro'i"C ze&ljištu i vo'i &o,e 'a
opstane nekoliko go'ina,a raz&no,ava se pri povoljni& uslovi&a kao sto su%prisustvo tru. le,ni$ &aterija i urina,te&peratura oko
1<NI i pFR=,ze&ljište !ogato $u&uso&,peskovito i krečno tle"Postoje 'is. triktna po'ručja za erisipelas"8alazi se kao saprofit u
organiz&u z'ravi$ svinja%na tonzila&a,li&fni& folikuli&a 'ige. stivnog siste&a,ileoekalnoj valvul,,učnoj kesii"Oko <0J
Page ? of 46 ?
RL Page 10 6/1/2014
klinički z'ravi$ svinja &ogu !iti klionoše,kao i svinje koje su preo!lele">akterije vrlo slične*&ogu/e i iste+A"insi'iosa &ogu !iti
uzročnii infekija 'rugi$ ,ivotinja i čoveka-nor. &alno se nalaze u organiz&u z'ravi$-&ogu se na/i i na površini tela ri!a"Ove
!akterije izazivaju erisipeloi' čoveka, &išiju septike&iju,artritis,'er&atitis,zapaljenje srčani$ zalistaka"Czročnik je znatno
otporan na faktore spoljašnje sre. 'ine%u truli& organi&a o'r,i se 'o 4 &esea-u zakopani& leševi&a 210 'ana-'irektna sunčeva
svetlost ga uništi za 12 'ana,starije kulture opstaju nekoliko go'ina-=0NI iz'r,i < &in-u usoljeno& i osušeno& &esu o'r,i se 4
&esea-za nekoliko &inuta ga uništavaju $lorni kreč,kreolin,lizol i su!li&at"8a veštačku infekiju su najprije&ljiviji golu!ovi i
!eli &iševa koji uginu za 2.4 'ana"
Apizootiologija%rveni vetar je eksplozivna zarazna !olest,a pojava zavisi o' virulentnosti soja i koli čine uz. ročnika
koja je pro'rla u organiza& i nespeifični$ faktora koji u!rzavaju raz&no,avanje !akterija ili s&anjuju ot. pornost
organiz&a"(apa,ena je i pojačana rasna prije&ljivost ko' engleske i ne&ačke !ele svinje i &angulie"Prije&. ljivije su &la7e
kategorije,najviše u starosti <.12 &esei">olest se najčeš/e javlja o' juna 'o septe&!ra,a nastanku po. go'uju i nagle pro&ene
te&perature"6nfekija &o,e !iti egzogena i en'ogena%prvi slučajevi o!oljenja vezani su za iz. ra,eno 'ejstvo nespeifični$
faktora,a kasnije se širiegzogena infekija pri če&u su izvor zaraze o!olele ,ivotinje i klionoše,a ako se one ne
uklone*neško'ljivo+o&ogu/ava se širenje !olesti uz pove/anje virulene uzročnika*usle' pasa,e kroz prije&ljive
je'inke+"Czročnik se iz organiz&a izlučje sekreti&a i ekskreti&a"(načaj u širenju !olesti i&aju površinske vo'e*ako 'o7u u
kontakt se leševi&a+,kupopro'aja,psi,ptie"#o' egzogene infekije vrata su najčeš/e 'ige. stivni organi,re7e povre'e na ko,i"
Patogeneza%&ikroorganiz&i pro'iru u krv g'e se u&no,avaju i luče toksine koji ošte/uju en'otel"4lično je i ko'
en'ogene infekije ka'a uzročnii prvo pro'iru u li&fu,a zati& u krv"Bolazi 'o proširenja lu&ena krvni$ su'ova, krvarenja,otoka
slezine i li&fni$ čvorova";ko je ,ivotinja otporna septike&ija !rzo prolazi i !akterije 'ospevaju na pre'ilekiona &estako,a,g'e
nastaju $ipere&ija,urtikarije,zapaljenje i poneka' nekroza"2o,e 'o/i 'o privi'nog oz. 'ravljenja,ali se uzročnik za'r,ava u
ko,i,zglo!ovi&a,en'okar'u,i !olest ta'a o!ično 'o!ija $ronični tok"
#l inič ka slika% 'u,ina inku!aije zavisi o' načina infekije%ko' en'ogene se ne &o,e tačno o're'iti,a ko' egzogene je 1.
1*prosečno 3.4+'ana">olest se &o,e ispoljiti kao%
Perakutni*apoplektični+tok%o!ično se javlja u početku enzootija,ali je ipak re'ak")avlja se iznena'a,a karakteriše se !rzo& i
naglo& s&r/u !ez pro&ena na ko,i i speifični$ pato&orfološki$ znakova"Relativno često se javlja u :ranuskoj i Qvajarskoj"
;kutni*septike&ični+tok%najčeš/i i najopasniji"0e&peratura naglo raste 'o 42NI,o'r,ava se 1.2 'ana i pre' s&rt
pa'a-pore&e/eno opšte stanje-,ivotinje skiče,trče u krug,zavlače se u sla&u-inapetena-konjunktive $ipere&ične sa in. jiirani&
krvni& su'ovi&a i serozni& isetko&-opstipaija i vo&itus,a kasnije 'ijareja sa pri&esa&a krvi"Irvene pege po ko,i se javljaju
o' 2"'ana,ili pre' uginu/e,na uši&a,njuški,vratu,sto&aku,!utovi&a-nisu osetljive na 'o'ir- svetlo 'o ta&no.rvene,iz!le'e po'
pritisko&,postepeno se pove/avaju i 'ifuzno se šire-ako je tok !r,i &ogu i 'a izostanu,a ta'a se pri&e/uju sla!ost sra i ijanoza
ko,e"Pre' uginu/e se javlja zanošenje pri $o'u,kašalj,'ispnoja">ez terapije s&rt nastupa za 3.4 'ana"
4u!akutni*urtikarični+tok%&anji pore&e/aji opšteg stanja,fe!ra 42.42,1NI"8a gru'i&a,le'ji&a,!utovi&a,vratu ja. vljaju se
oštro ograničeni okrugli ili ro&!oi'ni &esnati otoi,ta&no.lju!ičasti ili rven-na nji$ovoj površini &ogu 'a se na7u &e$uri/i
posle čijeg sasušenja zaostaju kraste";ko se otoi spoje &ogu !iti i veličine 'lana i 'olazi 'o nekroze ko,e"#a'a se pojave otoi
fe!ra nestane"Otoi se retko ne jave">olest *u ovo& toku+ traje 2.3,re7e 1.12 'ana,i o!ično završi oz'ravljenje&"
Fronični tok%nastaje posle privi'nog oz'ravljenja ili prolaska akutnog i su!akutnog toka"8ajre7e se javlja 'ifuzna nekroza ko,e
koja se o!jašnjava ;rtusovo& reakijo&%prvo se javlja $la'an otok koji je &esnat,ko,a je suva,'olazi 'o zapaljenja uz
'e&arkaiono zagnojavanje,nekrotično tkivo otpa'a i ostaju o,ilji"An'oar'itis verruosa%češ/e se javlja i to 6.12 ne'elja posle
privi'nog pre!oljenja-zapa,a se neveselost,tro&ost,pse/i stav,le,anje na gru'i&a,u!rzano i ote. ,ano 'isanje,rvenilo ušiju i
'istalni$ 'elova tela-puls je u!rzan,čuju se srčani šu&ovi-&ršavljenje-krastavi eke&i- s&rt nastupa posle 2.3 ne'elje";rt$ritis
&o,e i ne &ora 'a se javi istovre&eno sa en'okar'itiso&-zapa,a se $ra&anje, zglo! je u početku otečen i topao,!olan na 'o'ir,a
zati& ovi znai iščezavaju-,ivotinje uglavno& le,e-ako proes 'u,e traje razvija se 'efor&ativni art$ritis ossifians-najčeš/e se
javlja na karpalni&a i tarzalni&,re7e na koksalni& zglo!o. vi&a-$o' je ukočen i na vr$ovi&a papaka-&ogu/a je pojava
$e&oragične 'ijateze sa erozija&a u usti&a, krvarenji&a u ko,i,pro&ena&a u 'lačni& folikuli&a-ne&a fe!re"
Pato&orfološke pro&ene%pro&ene se najčeš/e zapa,aju na 'igesivno& siste&u,paren$i&atozni& organi&a i
seroza&a"4luznia ,elua na fun'usno& i pilorusno& 'elu je $ipere&ična,na!ujala,sa &utno& rastegljivo& sluzi i ta. čkasti&
krvarenji&a"4lične pro&ene su i na sluznii reva"(apa,aju se pro&ene na tonzila&a,katar farinksa,otok regi. onalni$ li&fni$
čvorova")etra je puna krvi,rveno.rna">u!rezi $ipere&ični sa tačkasti& krvarenji&a po kori"4lezina je u&ereno ili jako
pove/ana,$ipere&ična,tupi$ ru!ova,pulpa je &eka i lako se o'stranjuje ali se ne izliva" Li&fni čvorovi sočni,otečeni,poneka' sa
tačkasti& krvarenji&a"Pete$ije na en'okar'u i seroza&a"Fronični en'oar'itis verruosa se o!ično javlja na !ikuspi'alni&,a re7e
na trikuspi'alni& i se&ilunarni& zalisi&a aorte" >akterije se naseljavaju na površini zalistaka i ošte/uju je pa na ti& &esti&a
'olazi 'o talo,enja krvni$ ele&enata i fi!rina i stvaraju se !ra'avie koje o&etaju funkiju zalistaka" #a'a uzročnik 'ospe na
sinovijalnu &e&!ranu nastaje serozni ili sero.fi!rinozni artritis"
Biferenijalno.'ij agnostič ki u o!zir 'olaze%1+klasična kuga svinja%te&peratura raste lagano 'o 41,<NI,&uko. puruletni
konjunktivitis,kataralno.$e&oragično zapaljenje 'e!eli$ reva,!utoni,&ra&orirani li&fni čvorovi,slezina nor. &alne veličine sa
infarkti&a po ru!ovi&a,krupozna pneu&onija-2+sal&oneloza%fe!ris re&ittans, 'ijareja se javlja o' početka,nekroza sluznie
reva,o!očno se javlja u starosti 4.4,< &esea-3+pastereloza%re7e se javlja kao septike&ija-4+ 'iplo i streptokokne
septike&ije-<+sunčania,6+srčana kap-=+neka trovanja-1+fagopiriza&"
Bijagnoza se postavlja na osnovu%epizootiološke ana&neze-kliničke slikenagla fe!ra i njen nagli nestanak,
patogno&onične su rvene pege koje na pritisak iz!le'e,urtikarije,'ifuzna nekroza ko,e-o!'ukije-!akteriološkog pre. gle'a i
izolaije uzročnika-!iološkog ogle'a na golu!u i !elo& &išu"
0erapija%ne sprovo'i se u $ronično& toku"2o,e se 'avati i&uni seru& i/v i i/per,uz u'arne 'oze peniilina- ako se
Page 10 of 46 10
RL Page 11 6/1/2014
sprove'e na vre&e o!ično 'ove'e 'o izlečenja"2o,e se 'avati i potporna terapija%vita&ini,soli Ia,!lagi laksansi,analeptii"
Profilaksa%otklanjanje nespeifični$ faktora"4peifična se sprovo'i 'avanje& inaktivisane vakine u prole/e i jesen"
Irveni vetar ko' 'rugi$ ,ivotinja i č oveka%
Ove%javlja se uvi'u ve/i$ ili &anji$ enzootija"Deš/e se javlja ko' jagnja'i a &anifestuje se serofi!rinozni&
artritiso&,o&falitiso&,$e&oragični& enteritiso&"
@ove'a%o!ično se javlja kao sekun'arna infekija,češ/e ko' tela'i-nastaje 'er&atitis,artritis ili septike&ija"
#onji%javlja se en'okar'itis i artritis"
Ptie%retko o!oljevaju kokoš,/urka,patka,golu!,zoo.ptie-o!ično u vi'u enzootija"Poneka' se &o,e javiti kao septike&ija sa
fe!ro& i 'ijarejo&"
Dovek%uzročnik je isti,a o!oljenje se označava kao erisipeloi'"6nfekija je preko ko,e i vezana je za profesiju" 6nku!aija je 24.
41 sati-javlja se svra! na ruka&a,ta&no.rvena infiltraija ko,e i otok aksilarni$ li&fni$ čvorova" >olest je !enigna i pro'je za 3.
4 ne'elje,a retko se javi kao septike&ija"Lečenje se sprovo'i speifični& i&uni& seru&o& i anti!iotii&a"
Pasteurelloses
Označava se i kao septiae&ia $ae&orr$agia"(arazno o!oljenje 'o&a/i$ i 'ivlji$ ,ivotinja čiji je uzročnik Pasteurella
multocida"Cglavno& se javlja u akutno&,kratkotrajno& toku"#arakteriše se $e&oragični& zapaljenji&a unutrašnj$
organa"Czročnika je 11?="klasifikovao Paster"
Atiologija%zavisno o' vrsta ko' koji$ se javlja P"&ultoi'a se označava kao%P"suia-P"!oviseptia-P"ovise.
ptia-P"apriseptia-P"unniuliseptia-P"aviseptia-P"!u!aliseptia"Czročnik se &o,e na/i u krvi,ekskreti&a i tkivi&a o!oleli$
je'inki"C pitanju je @
.
kratak ovoi'ni štapi/ ili koko!ail sa zao!ljeni& krajevi&a,'u,ine 1.1,< &ikrona,nije pokretan i ne stvara
spore"Po @i&zi se !oji karakteristično !ipolarno"#a'a 'o7e 'o plaz&olize !akterija prvo na!u!ri a zati& se protoplaz&a skuplja
na polovinu,pa pri !ojenju po @i&zi u entru ostaje široka neo!ojena zona";ero!i i fakul. tativni anaero!i"C&no,avaju se u
neutralno& !ujonu i krvno& agaru"C kulturi pokazuju različite 'isoijaije na os. novu čega i$ je 2aninger razvrstao u 3 tipa koji
se razlikuju sa&o po viruleniji%tip B%raste 'ifuzno na čvrsti& po'lo. ga&a ili naglo &uti !ujon-visokovirulentan-'ovo'i 'o
septike&ije-zastupljen je se 10J"0ip 2%&ukoi'an rast.stvara sluzave lepljive kolonije na agaru-sre'njevirulentan-zastupljen sa
<0J"0ip @%stvara zrnast talog u !ujonu-avirulentan- zastupljen sa 40J"Patogeno 'elovanje zavisi o' en'otoksina i
agresina"Czročnik je neotporan u spoljašnjoj sre'ini%za. 'r,ava aktivnost 2.3 'ana,u $la'noj vo'i opstaje 2 ne'elje,a u vo'i na
60NI 1< &in-3 &esea se o'r,i u truli& leše. vi&a,ze&ljištu i stajsko& 7u!retu-osetljiv je ne for&alin,kreolin,preparate
$lora,1J8aOF ili #OF"O' la!oratorijski$ ,ivotinja prije&ljivi su za&ora,kuni/ i &iš"Befinitivna 'ijagoza pastereloze se
postavlja u la!oratoriji &ikroskopski& pregle'o& i izolaijo& uzročnika"
Apizootiologija%u pitanju je eksplozivna zarazna !olest,o!ično se javlja u vi'u enzootija pri nepovoljno& 'ejstvu
nespeifični$ faktora"8ije zaraza tla*kao rveni vetar+ jer se uzročnik ne u&no,ava u spoljašnjoj sre'ini,ali je prilično
rasprostranjen.najčeš/e u gornji& 'isajni& organi&a kao saprofit ko' sisara i ptia što je posle'ia pret$o'ne infekije i !olesti,a
takve ,ivotinje su traje klionoše"C ovakvi& slučajevi&a iz&e7u organiz&a i uzročnika postoji stanje ravnote,e koje lako &o,e
'a se naruši">olest često nastaje z!og pre$la'e,za&orenosti,pro&ena $rane,transporta, gla'ovanja"Pasterele se &ogu javiti i kao
sekun'arni uzročnii posle pri&arnog 'ejstva parazita ili 'rugi$ zarazni$ !olesti*svinjska kuga,štene/ak,kontagiozna
pleuropneu&onija+"6nfekija &o,e !iti egzogena*unošenje virulentni$ uzro. čnika u zapat g'e se pasterela nije javljala+ i
en'ogena*ako se uzročnii prisutni kao saprofiti aktiviraju nepovoljni& 'ejstvo& nespeifični$ faktora+"Ba li /e se !olest pojaviti
poje'inačno ili kao enzootija zavisi o'%'ejstva nespeifični$ faktora*'a li /e s&anjiti otpornost organiz&a i/ili pove/ati
virulentnost uzročnika+-is$rane-ne'ostatka vita&ina i &ine. rala-rekonvalesenije-go'išnjeg 'o!a-nagli$ pro&ena
te&perature-transporta"6&unoprofilaksa nije o' velike po&o/i ve/ tre!a otkloniti negativno 'ejstvo nespeifični$
faktora"Pastereloza ne&a ten'eniju širenja"
Patogeneza%ako uzročnii pro'ru u organiza& senzi!ilisane ,ivotinje 'o/i /e 'o !urnog razvoja !olesti tj" perakutnog
toka i s&rti za nekoliko &inuta";ko ,ivotinja nije senzi!ilisana a 'o7e 'o pro'ora velikog !roja visokovi. rulentni$ uzročnika
'olazi 'o septike&ije,javljaju se krvarenja po seroza&a i sluznia&a,otok li&fni$ čvorova,slezina nije pro&enjena,s&rt nastupa
za 12 sati 'o nekoliko 'ana";ko je u pitanju &anji !roj uzročnika ili &anje virulentni tip !olest traje nekoliko 'ana,a pore'
opisani$ pro&ena još se nalazi krupozna pneu&onija,serofi!rinozno zapaljenje seroza,$e&oragično zapaljenje sluznia,nekrotična
,arišta na jetri i plu/i&a"Pro&ene nastaju 'ejstvo& agresina i en'o. toksina koji se oslo!a7aju pri raz&no,avanju i raspa'anju
uzročnika"
Pastereloza svinja
Czročnika je Pasteurella suila"Retko se javlja kao sa&ostalno o!oljenje,o!ično je sekun'arna infekija";ko se javi sa&ostalno
iz!ija spontano pri s&anjenoj otpornosti organiz&a"Czročnik se nalazi kao saprofit u plu/i&a i 'igestivni& organi&a"Prve
infekije su en'ogene,uzročnik se u&no,ava i pove/ava &u se virulentnost,izlučuje se i,o!ično,per/os 'ovo'i 'o egzogeni$
infekija 'rugi$ je'inki"An'otoksini 'ovo'e 'o $ipere&ije seroza,krvarenja,serofi!rinoznog i fi. !rinoznog zapaljenja"
#linička slika%inku!aija je najčeš/e 12.24,a poneka' 41 sati"6spoljava se kao%Perakutni tok%fe!ra preko 41NI,ta$i.
kar'ija,'ispnoja,apatija-traje par sati i 'olazi 'o s&rti"Pre' uginu/e se javljaju rvene pege na uši&a,vratu,sto&aku *kao ko'
rvenog vetra+";kutni tok%traje o!ično 12.24 sata")avlja se nagli otok u pre'elu farinksa koji &o,e 'a se pru,a 'o gru'i-otok je
topao,napet i !olan")avlja se 'ispnoja,pse/i stav,ispru,anje vrata,inapetena"Pri 'isanju se čuje jako krčanje,vi'i se ijanoza
sluznia,kretanje je teško,a ako se prisilno pokrenu &o,e 'o/i 'o ugušenja"6&a slučajeva ka'a se otoi javljaju na
njuški,gu!ii,noga&a,sto&aku"4u!akutni tok%sporije se razvija"(apa,a se suv,jak,grčevit kašalj,'is. pnoja,!olovi pri palpaiji
gru'nog koša,sluzast rastegljiv ise'ak iz nosa,ijanoza sluznia,purulentni konjunktivitis, &ršavljenje,teško ustajanje,prvo se javi
opstipaija a kasnije profuzna 'ijareja"0raje nekoliko 'ana"Retko se 'ešava 'a o!olele potpuno oz'rave ve/ o!ično prelazi u
$roničan tok"Fronini tok%čest kašalj,'ispnoja,&ršavljenje,pre' uginu/e se javlja 'ijareja neprijatnog &irisa,otok zglo!ova" 0raje
Page 11 of 46 11
RL Page 12 6/1/2014
3.6 ne'elja i retko se završava oz'ravljenje&"
Pato&orfološki nalaz%u perakutno& toku ne&a pro&ena ili se zapa,aju pete$ije po seroza&a" ;kutni tok%faringitis- li&fni
čvorovi uve/ani,sočni,rveni-e'e& plu/a-$ipere&ija !u!rega-pete$ije na perikar'u"C lakše& o!liku nalazi se e'e& plu/a koji
prelazi u krupoznu pneu&oniju"Fronični tok%krupozna pneu&onija,na plu/i&a su &rljasta nekrotična polja sive !oje-fi!rozne
naslage i pete$ija na pleuri-iz&e7u listova pleure nalazi se tečnost sa pri&esa&a fi!rina-paren. $i&atozne 'egeneraije i
nekrotična ,arišta na jetri i !u!rezi&a-slezina nije pro&enjena-u plu/i&a poneka' &ogu 'a se na7u i ve/a nekrotična ,arišta koja
se označavaju kao sekvestri"
Biferenijalno.'ijagnostički u o!zir 'olaze%1+rveni vetar,2+klasična kuga svinja,3+antraks,4+paratifus*sal&oneloza+,
<+tu!erkuloza"
0erapija%u perakutno& toku ne&a terapije"C akutno& toku se pri&enjuje $iperi&uni seru& i strepto&iin"4pei. fična
i&unoprofilaksa ne postoji"Potre!no je sprovo'iti opštu profilaksu uz otklanjanje negativnog 'ejstva nespeifi. čni$ faktora"
Pastereloza gove'a
)avlja se ko' gove'a,ze!ri,!ivola i 'ivlji$ pre,ivara"C pitanju je ko&pleks si&pto&a $e&oragične septike&ije različite
lokalizaije"Czročnik je Pasteurella boviseptica koja je patogena i za 'ivlje svinje"Czročnik se za vre&e fe!re nalazi u krvi,a u
ekskreti&a*g'e &ena krvi+nije patogen"8ajčeš/e se javlja kao enzootija u rano prole/e i jesen"(avisno o' kli&e javlja se
poje'inačno ili kao opasna enzootija"8astanku pogo'uju nespeifični faktori"6nfekija &o,e !iti egzogena i en'ogena,a uzročnik
preko krvi 'ospeva u 'igestivne i organe gru'ne 'uplje"
#linička slika%inku!aija je 1.3 'ana";kutni*septike&ični+tok%nagla fe!ra preko 40NI-opšti si&pto&i-nosno ogle'alo suvo i
$la'no-ijanoza i $ipere&ija sluznia-inapetena-s&anjenje &lečnosti-fees kašasto.sluzav sa pri&e. sa&a krvi-česta je
$e&aturija-!ez terapije 'o uginu/a 'olazi za 1.3 'ana"C okviru akutnog toka pastereloza se &o,e javiti u više
o!lika%1+e'e&atozni*ganglionarni+o!lik%e'en farinksa uz pove/anje retrofaringealni$ li&fni$ čvorova-'is. fagija-jezik ta&no.plav
i otečen-otoi &ogu 'a se jave i na gru'i&a uz reakiju korenspon'entni$ li&fni$ čvorova- otoi su topli i !olni-često 'olazi 'o
a!ortusa-'olazi 'o s&rti usle' asfiksije za 6.12 sati"2+pektoralni o!lik%kongestija plu/a-'ispnoja-suv,kratak,!olan
kašalj-&ukopurulentni ise'ak iz nosa-u!rzano 'isanje-$ipotonija !uraga-pri kraju se javlja krvav proliv-s&rt nastupa za 1
'ana"3+'igestivni o!lik%počinje kratkotrajno& opstipaijo& koja prelazi u pro. fuznu 'ijareju sa pri&esa&a krvi-javlja se
ikterus-a!'o&en je osetljiv-s&rt o!ično nastupa kraje& 1"'ana !olesti"Fro. nični tok%sre/e se konstantna 'ijareja i kašalj-traje 3.6
ne'elja i o!ično se završi uginu/e&"
Pato&orfološki nalaz%u akutno& toku se zapa,aju%$e&oragije na seroza&a i unutrašnji& organi&a-li&fni čvorovi
pove/ani,sočni i $ipere&ični- paren$i&atozne 'egeneraije jetre i !u!rega-nekroze u plu/i&a-pete$ije po pleuri- $e&oragično
zapaljenje sluznia sirišta i reva"
Biferenijalno.'ijagnostički u o!zir 'olaze%1+antraks,2+šuštava,3+plu/na zaraza gove'a
0erapija%ako se pri&eni na vre&e 'ovo'i 'o izlečenja"#oristi se $iperi&uni seru& uz tera&iin ili strepto&iin" O!olele je
potre!no izolovati i vršiti 'ezinfekiju"
Pastereloza !ovola
Czročnik je Pasteurella bubaliseptica"Re7e se javlja,i ta'a o!ično u e'e&atozno& o!liku kao ko' gove'a,uz retku pojavu
'ijareje"
Pastereloza ovaa
Czročnik je Pasteurella oviseptica"O!ično se javlja spontano po' 'ejstvo& nespeifični$ faktora,kao sto su pove. /ana
vla,nost i transport"
#linička slika%perakutni tok%javlja se ko' jagnja'i stari$ 1.2 'ana ili 1.2 &esea"(apa,a se &alaksalost,pa'anje pri $o'u,grčevi
i s&rt";kutni tok%fe!ra 41.42NI,apatija,inapetena,pove/ana ,e7,suv kašalj,&ukozan nosni ise'ak,s&e7e. .rna 'ijareja-traje 2.<
'ana"4u!akutni tok%fe!ra oko 40NI uz kole!anja,intenzivan kašalj,purulentni nosni ise'ak, često se javlja otok na glavi koji se
širi i na vrat"Fronični tok%javlja se ko' o'rasli$ ovaa%le,anje,'ispnoja,povre&ena ili stalna 'ijareja,purulentni
konjunktivitis,slepljeni očni kapi,purulentni nosni ise'ak"
Pato&orfološki nalaz%u perakutno& toku zapa,aju se pete$ije po seroza&a i sluznia&a,a u akutno& još i kataralni enteritis sa
krvarenji&a i !ron$opneu&onija, &iokar' je !le',suv i krt-ka$eksija"C $ronično& toku listovi pleure su srasli a plu/a
$epatizovana"
Bijerenijalno.'ijagnostički u o!zir 'olaze%1+antraks,2+šuštava,3+piroplaz&oza,4+ver&inozna !ron$opneu&onija
*'iktiokauloza i protostrongiloi'oza+"
Pastereloza koza
Czročnik je Pasteurella capriseptica")avlja se sa&o u pektoralno& o!liku%kašalj,ise'ak iz nosa,konjunktivitis,
'ispnoja,&ršavljenje"
Pastereloza ptia
Czročnik je Pasteurella aviseptica koja je saprofit u organiz&u"6nfekija je en'ogena ili egzogena*najčeš/e per/os+"
#linička slika%inku!aija je 1.3 'ana"Perakutni tok%ne&a si&pto&a,'olazi 'o nagle s&rti,o!ično preko noi";kutni
tok%&alaksalost,fe!ra,pove/ana ze7,ijanoza kreste i po'!ra'njaka,$e&oragična 'ijareja,spaz&i glave i nogu-letalitet je
veliki"Fronični tok%javlja se u više o!lika%1+r$inoonjuntivitis%ise'ak iz nosa i očiju-2+periartikularni apsesi%oko zglo!ova se
javljaju otoi posle čijeg provaljivanja se izliva sluzava ili gnojno.sirasta &asa-3+!olest po'!ra'njaka%na je'no& ili o!a
po'!ra'njaka javljaju se inkapsulisani čvori/i koji ne apse'iraju,poneka' &o,e 'o/i 'o &u&ifikaije, sekvestraije i otpa'anja
'elova ili eli$ po'!ra'njaka-4+&eningo.enep$alo&Pellitis%tortikolis ili opistotonus"
Patoanato&ski nalaz%u perakutno& toku eventualno &ogu !iti prisutne pete$ije po epikar'u"C akutno& toku zapa,a se
$e&oragični enteritis,sa'r,aj reva krvav,krvarenja po seroza&a,krupozna pneu&onija"Fronični tok%jetra $iper. e&ična i sa
Page 12 of 46 12
RL Page 13 6/1/2014
,u/kasti& nekroza&a kao i na plu/i&a,zapaljenje ti!io.&etatarzalni$ zglo!ova,sekvestraija po'!ra'njaka"
Biferenijalno.'ijagnostički u o!zir 'olaze strepto i stafilokokne infekije"
0erapija%$iperi&uni seru& uz aureo&iin ili tera&iin u vo'i za pi/e"9a,na je opšta profilaksa"
Pastereloza kuni/ a
Czročnik je Pasteurella cunniculiseptica"Retko se javlja"
#linička slika%akutni tok%traje nekoliko 'ana,javlja se fe!ra i opšti si&pto&i,veliki letalitet"Fronični tok%onjun.
tivitis,purulentni rinitis,&ršavljenje,traje1<.20 'ana i završava uginu/e&"
Pato&orfološke pro&ene%u akutno& toku slezina je nepro&enjena,'ok je u $ronično& izrazito pove/ana"(apa,a se i
$e&oragični enteritis"
Biferenijalno.'ijagnostički u o!zir 'olaze%1+zarazna pneu&onija kuni/a,2+zarazna kijavia kuni/a,3+streptokokne
infekije,4+listerioza,<+&ikso&atoza"
Psittaosis.ornit$osis
(oonoza,vrlo je kontagiozna,o!oljevaju papagaji i nji&a sro'ne ptie-o!oli i čovek*papagajska !olest+"#o' papagaja i
sro'ni$ ptia se označava kao psitakoza,a kao ornitoza ko' lju'i i 'rugi$ ptia*kanarina,ze!a,lasta,senia,
golu!,kokoš,patka,/urka,češljugarka+">olest je prvi put opisana ko' papagaja i lju'i koji su !ili sa nji&a u kontaktu, s&atralo se
'a je enzootskog karaktera,a kasnije je povezana i sa uvozo& infiirani$ ptia"
Atiologija%uzročnika je Chlamidia psittaci,veličine 200.300n&,i&a R8# i B8# i po &orfološki& oso!ina&a nalazi se
na prelazu virusa u !akterije"C&no,avanje& uzročnika stvaraju se nakupine ele&entarni$ LIL telašaa,što je značajno u
'ijagnostii jer su pri !ojenju po @i&zi ili #astanje'eu ova telaša vi'ljiva i o!ični& &ikroskopo&-'o!ila su naziv po
Leventalu,#olu i Lilijeu koji su i$ otkrili"Czročnik se 'o!ro kultiviše in vivo*na pile/i& e&!rioni&a+ i in vitro*u kulturi tkiva+"C
infiirano& organiz&u nalazi se u sekreti&a,ekskreti&a,krvi,slezini,jetri,!u!rezi&a,jajni& foli. kuli&a"6naktiviše se na <<NI za
30 &in-niske te&perature ga konzervišu,a osetljiv je na etar,0,<J fenol i 0,1J #2nO4"
Apizootiologija%infekija je najčeš/e aerogena kapljia&a i prašino&,a zati& per/os preko $rane-'irektni& kontakto&
čoveka i infiirane ptie-preko jaja"6z organiz&a se izlučuje sekreti&a,ekskreti&a,feeso& i urino&"Raši. renost !olesti nije 'o
'etalja ispitana z!og postojanja latentne infekije ko' 'ivlji$ ptia"6nfiirane je'inke &ogu 'a izlučuju uzročnika i 'o < &esei,pa
se kao o!oljenje registruje tek po nji$ovoj 'islokaiji"O' ornitoze najpre o!ole &la'i golu!ovi koji &ogu 'a poslu,e kao in'ikator
za pojavu !olesti"
#linič ka slika%
Papagaji%inku!aija posle priro'ne infekije je 40.106 'ana,a posle veštačke 3.30 'ana"#o' papagaja je u pitanju latentna
infekija ili akutno o!oljenje sa pospanoš/u,&alaksaloš/u,inapeteno&,'ijarejo&,serozni& i seropurulentni& nosni&
isetko&,'ispnojo& z!og !ron$itisa"2la7e je'inke uginu za nekoliko,a starije za =.10 'ana"
@olu!ovi%&e7u nji&a je 'osta raširena-najčeš/e je akutno o!oljenje"Prvo se javlja ko' je'inki stari$ 1<.20 'ana sa veliki&
&ortaliteto&,zapaljenje& vaz'ušni$ kesa,kijavio& i 'ijarejo&,što ukazuje na postojanje latentne infekije ko' stari ji$
je'inki"#o' stariji$ se o!očno &anifestja je'no ili o!ostrani& konjunktivitiso& sa suzenje&,sero&ukozni& nosni& isetko&-ako
se javi 'ijareja !rzo 'olazi 'o 'e$i'raije i ka$eksije"
Gurke%ko' nji$ je prvi put,kao &asovno o!oljenje,opisana 1?41"8e&a značajnije kliničke slike,o!ično su ispoljeni opšti
si&pto&i%apatija,pospanost,'ijarejazaprljano perje oko kloake,inapetena,nakostrešeno perje,nevoljno kretanje, ataksija" 6 ko'
/uraka &o,e 'a se javi sinuzitis,kijavia,pa' nosivosti"
Patke%si&pto&i su slični kao ko' /uraka%sla!ost,'ijareja,&ršavljenje,pore&e/aji ravnote,e,zaostajanje u rastu"
#okoši%ko' nji$ &o,e 'a pro7e i su!klinički,a infiirane je'inke su klionoše"
Dovek%o!oli pri 'irektno& kontaktu sa infiirani& ptia&a"Cglavno& je profesionalno o!oljenje"6nku!aija je 1.2
ne'elje,javlja se pneu&onija,fe!ra,eventualno nervni si&pto&i i psi$ička rastrojenost";ko se na vre&e ne leči is$o' &o,e !iti i
letalan"
Pato&orfološki nalaz%ko' ptia zavisi o' za$va/enog siste&a organa,virulentnosti uzročnika i vrste ptia"#o' ptia su
pro&ene u organi&a tr!ušne 'uplje,a ko' čoveka gru'ne"9irulentniji sojevi 'ovo'e 'o nekrotični$,a sla!ije viru lentni 'o
proliferativni$ pro&ena"
Bijagnoza%&ikroskopski nalaz LIL telasaa u klač.preparati&a iz unutrašnji$ organa*naj!olje perikar'a+- R9# ili
AL64;-!iološki ogle' na &išu sa ve/i& !roje& slepi$ pasa,a"
0erapija%ko' ,ivotinja se ne sprovo'i ve/ se ra'i sta&ping out"#o' lju'i se 'aju anti!iotii pre&a anti!io. gra&u,uz
izolaiju*iz krvi+ i 'okaz uzročnika"6ako se psitakoza.ornitoza retko registruje,o!avezno se prijavljuje"
Listerioses
(oonoze-o!ično se javljaju u vi'u enzootija,a epizootiološki su 'osta raširene"Lančasta zaraza*kao i orni.
toza+"O!oljeva preko 30 vrsta ,ivotinja i čovek">olest se &aniffestuje kao septike&ija sa pro&ena&a na jetri, slezini i I84.u-kao
&eningoenefalitis i kao a!ortus"
Atiologija%uzročnik je Listeria monocytogenes,@
M
,asporogen,akapsularan,poli&orfan i pokretan štapi/"(a. visno 'a li je
iz pro&enjeni$ organi ili kulture &o,e !iti kokoi'an*1.2 &ikrona+ili končast štapi/*6.20 &ikrona iz stari$ kultura+"Czročnik je
prvi put izolovan i 'okazan 1?11" ko' kuni/a"Relativno je otporan na visoke te&perature%na <<NI pre,ivi 1 sat,a na 100NI 3.<
&in-u priro'i 'ugo opstaje na čestia&a prašine-1.2J $lorni preparati i 8aOF ga uni. štavaju za 3.< &inuta"
Apizootiologija%čest izvor infekije &o,e !iti sila,a,a najčeš/i su glo'ari i krpelji"Czročnik je saprofit u sre. 'ini g'e se
'eli&ično u&no,ava pa se &o,e s&atrati i u!ikvitarni&"C z'ravo& organiz&u &o,e !iti saprofit na slu. znii
konjunktiva,,'rela,vagine,u ,učnoj kesii"6nfekija &o,e !iti egzogena i en'ogena";ko je egzogena on'a je per/ os,'irektni&
Page 13 of 46 13
RL Page 14 6/1/2014
kontakto&,preko krpelja,koituso&,aerogeno*preko kapljia i prašine+"Osetljivost na uzročnika je in'ivi. 'ualna i u okviru iste
vrste,a o' toga zavisi i intenzitet kliničke slike"6nfekija u zapatu &o,e 'a se o'r,i i 2.3 go'ine" Czročnik se izlučuje
feeso&,urino&,&leko&,isetko& iz nosa, a!ortirani& fetusi&a i plo'ovi& ovoji&a"(a nastanak infekije značajna je starost
je'inke i gravi'itet"
Patogeneza%o' vrata infekije uzročnik 'ospeva u krv,raznosi se 'o li&fni$ čvorova g'e se raz&no,ava i po. novo se
vra/a u krv,tj"nastaje septike&ija koja ko' &la7i$ je'inki 'ovo'i 'o uginu/a,a ko' stariji$ 'olazi 'o pro'ora uzročnika u I84"
#linič ka slika%
Ove%inku!aija je oko 3 ne'elje")avlja se enefalitis,fe!ra,škripanje zu!i&a,&anje,no kretanje,glava za!ačen na le7a ili u
stranu-konjunktivitis i keratitis-pareze i paralize"4&rt nastupa za 2.3,re7e za 10,'ana"#o' gravi'ni$ 'olazi 'o po!ačaja z!og
prolaska uzročnika u plo' g'e izaziva &eningoenefalitis,$i'roefalus,nakaznost i uginu/e"
@ove'a%javljaju se opšti si&pto&i uz fe!ru,inapetenu,&eningoenefalitis,kočenje vrata,&anje,no kretanje,uko. čenost
pogle'a,egzoftal&us,saplitanje pri $o'u,u'aranje u prepreke,prolapsus jezika,$ipersalivaiju-!laga raz'ra. ,ljivost,ali ne i
agresivnost*kao ko' !esnila+-ko&a-s&rt o!ično nastupa za 10 'ana i prognoza je uglavno& nepo. voljna";ko ,ivotinja pre!oli
&eningoenefalitis ostaju traje posle'ie u vi'u za!oravnosti"#o' &la7i$ je'inki se još &ogu javiti i $epatitis i enteritis"
#onji%septike&ija sa ili !ez fe!re"2eningoenefalitis 'ovo'i o' grča 'orzo.lu&!alnu &uskulature*ulegnuta le7a+, !lagog ili
izra,enog grča ,vaka/e &uskulature"#onjunktive su ikterične"Cginu/e je najčeš/i is$o' i nastupa za 6.30 'ana"#ao i ko' gove'a
&o,e sa javiti za!oravnost"
4vinje%najčeš/e se javlja ko' prasa'i%'r$tanje,ukočen vrat,pareza"2o,e se javiti i kao septike&ija sa pneu&onijo&,
enteritiso&,'egeneraija&a slezine i jetre"#o' gravi'ni$ 'olazi 'o a!ortusa"
Dovek%akutno o!oljenje koje se &anifestuje kao septike&ija,&eningitis,pneu&onija,a!ortus"6nfekija je preko &leka, kapljična
ili prašino&"Cglavno& je profesionalna !olest ali sa javlja ko' svi$ oso!a koje 'olaze u kontakt sa o!oleli& ,ivotinja&a, a
naročito je značajna infekija preko &leka"
Pato&orfološki nalaz%infiltraije &onoita i nekroze u I84.u-nekrotične pro&ene i otok jetre-nekroze u sle.
zini-kataralna pneu&onija-!lagi e'e& li&fni$ čvorova-eventualno pete$ije po seroza&a i &ukoza&a"
Bijagnoza%postavlja se na osnovu%ana&neze,kliničke slike,kulturelne izolaije uzročnika-o're7ivanje titra antitela ne&a
ve/i značaj jer se uzročnik često nalazi kao saprofit u organiz&u">iološki ogle' se izvo'i na kuni/u;n. tonov ogle'%&aterijal sa
kulture se ukapava na konjunktivu i u pozitivni& slučajevi&a 'olazi 'o konjunktivitisa,kerati. tisa i gu!itka funkije oka"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+zarazna uzetost svinja,2+!esnilo,3+&eningoenefalitisi 'ruge
etiologije,4+intoksikaije $rano&,<+trovanje sa 8aIl,6+!rueloza,=+S.groznia,1+leptospiroza"
0erapija%su&njive i o!olele se leče anti!iotii&a*naj!olje aureo&iino&+ uz pri&enu nespeifične potporne terapije"
Profilaksa%preporučuju se 'o!re zoo$igijenske &ere-kontrola $rane,,ivotinja i zapata-neško'ljivo uklanjanje leševa"
S.fever
#lasična lančasta zarazna !olest-zoonoza"O!oljeva ve/i !roj ,ivotinja i čovek"#o' ,ivotinja se javlja kao la. tentna
infekija ili se &anifestuje a!ortusi&a i !ron$opneu&onijo&,a ko' čoveka kao !ron$opneu&onija i septike&ija"
Atiologija%uzročnik je rikeija Coxiella burnetii"O!oljenje je rašireno u svi& 'elovi&a sveta osi& na 8ovo&
(elan'u"Prvi put je opisana 1?3<" ko' klanični$ ra'nika u #vinslen'u,;ustralija,a kasnije*1?3?+je opisana kao &a. sovna
epi'e&ija u 0eksasu"8a >alkanu se prvi put pojavila 1?43".44" ko' ne&ački$ vojnika*!alkanski grip+"#o' nas je prisutna ali
ne&a 'ovoljno po'ataka o rasprostranjenosti"Czročnik je sitan,filtra!ilan agens-u organiz&u se za'r,ava
intraelularno-&orfološki je kokoi'an ili kopljičast-1,<L0,2<&ikrona ili sitniji"Bo!ro se !oji po @i&zi i #astanje'eu"6n vivo se
kultiviše u pile/i& e&!rioni&a,za&oru ili $rčku,a &oze i in vitro na kulturi /elija"9rlo je otporan,naročito na isušivanje-'ugo se
o'r,ava u &esu i &leku"C &leku na M4NI pre,ivi 3 &esea-često se nalazi u &aslau,a ne po'nosi pasterizaiju,kiseljenje i proes
pravljenja tvr'i$ sireva"C &esu na M4NI se o'r,i 30 'ana,a u sala&uri 1<0 'ana" 6naktiviše se kuvanje& &leka !ar 10 &in-30 &in
iz'r,ava na 60N.63NI ili =0N.?0NI zavisno u kakvoj sre'ini se nalazi" O' 'ezinfiijenasa osetljiv je na
alko$ol,$lorofor&,8aOF,etar,2J for&alin"
Apizootiologija%u priro'ni& uslovi&a najčeš/e o!oljevaju pre,ivari,psi,ka&ile i čovek,a re7e kopitari,svinje, ptie i
krpelji"#rpelji,naročito 6Lo'es riinus,su rezervoari uzročnika i prenose i$ transovarijalno i 'o ="generaije,tj"2.2,< go'ine
infekija &o,e 'e se o'r,ava a 'o uzročnik ne 'o7e u 'o'ir sa kič&anjako&"6nfekija ko' lju'i nastaje%ae.
rogeno,perkutano*preko krpelja+,ali&entarno"6zvor zaraze pore' krpelja su proizvo'i o' o!oleli$ ,ivotinja*&leko,
&eso,ko,a,vuna+,a!ortirani fetusi i plo'ovi ovoji,fees i urin-pošiljke*uvezene+o're7eni$ proizvo'a konta&inirane
uzročniko&"2e7u lju'i&a infekija se &o,e preneti sputu&o& i eventualno koituso&"
Patogeneza%po ulasku u organiza& uzročnik krvlju 'ospeva u li&fatično tkivo o'akle se vra/a u krv,tj"'olazi 'o
septike&ije"#o' ,ivotinja su pre'ilekiona &esta gravi'ni uterus*'olazi 'o a!ortusa+,plu/a i vi&e,a ko' lju'i plu/a tj"uzročnik
pokazuje izrazit viserotropiza&*naročito pre&a plu/i&a+"
#linič ka slika% inku!aija ko' čoveka je 10.32 'ana,a ko' ,ivotinja se ne &o,e preizno o're'iti,ali se na osnovu
veštački$ infekija s&atra 'a je ?.11 'ana"
Dovek%si&pto&i su 'osta izra,eni%fe!ra i preko 40NI,'r$tavia,!ol u čeono& i potiljačno& 'elu glave,fotofo!ija,
znojenje,ukočen vrat,!olovi u elo& telu,nagon za povra/anje& ili &učnina":e!ra traje 4.< 'ana 'o nekoliko*3.4+ne. 'elja")avlja
se !ron$opneu&onija pra/ena kašlje&,spleno&egalija i 'eli&ično uve/ana jetra"Czorčnik se &o,e 'okazi. vati u feesu,urinu i
sputu&u">olest traje nekoliko ne'elja,a rekonvalesenija 6.1 &esei i pra/ena je za&a. ranje&,&alaksaloš/u i nesposo!noš/u
za ra'"I"!urnetii je prvi uzročnik upotre!ljen kao !iološko oru,je">olest se uspešno leči anti!iotii&a uz potpornu
terapiju,$igijenske &ere,preseanje puteva širenja infekije,sterilizaiju pro. stora,kontrolu $rane i 'ijetetsku is$ranu"
Oivotinje%uzročnik pokazuje različit tropiza&,ali generalno češ/e se javlja !ron$opneu&onija nego a!ortus"Deste su i latentne
Page 14 of 46 14
RL Page 1< 6/1/2014
infekije"
Po pre!oljenju uzročnik se trajno za'r,ava u organiz&u,tj"infekija završava pre&uniijo&"(ato,iako je lečenje &o.
gu/e,,ivotinje koje su pozitivne tre!a o'straniti,tj"ekono&ski iskoristiti jer se uzročnik za'r,ava u /elija&a retkuloen. 'otelnog
siste&a 'ok je &eso !ezopasno"Ra'i iskorenjivanja !olesti &ogu se praviti i izolaioni entri uz pose!an po. stupak pre&a
proizvo'i&a iz nji$"
Bijagnoza%epizootiološka ana&neza,klinička slika,pato&orfološki nalaz,izolaija uzročnika,serološke pro!e, alergološki
testintrakutano se 'aje koksielin*najčeš/e u 'onji očni kapak+ i reakija se čita posle 24.41 sati"
Profilaksa%na/i izvor zaraze,eventualno ispitivanje krpelja na terenu,isključivanje pozitivni$ ,ivotinja,pri svako&
a!ortusu &ora se su&njati i na I"!urnetii"Postoje vakine,a i&unizaija ko' ,ivotinja ne&a značaja 'ok se ko' lju'i &o,e ra'iti"
2alleus*sakagija+
8ajčeš/e $ronična zarazna !olest prvenstveno ekvi'a,a &ogu 'a o!ole &esoje'i i čovek"#o' &agaraa,&ula i &azgi
javlja se prete,no u akutno& toku"#arakteriše se pojavo& čvori/a po unutrašnji& organi&a*prvenstveno plu. /i&a+,sluznii
'isajni$ organa,ko,i i potko,no& tkivu"Pojava o!oljenja je !ila vezana za velike &igraije stanovništva i ratove"#o' nas je
iskorenjena 1?60" a posle'nji slučaj je registrovan u >osni"Ara'ikaiju je u &nogo&e olakšao o!li. gatni parazitiza& uzročnika i
&ali !roj 'o&a/ina"C pitaju je zoonoza koja je ranije i&ala veliki J &ortaliteta ko' lju'i" Banas se javlja kao profesionalno
o!oljenje")avlja se u nerazvijeni& ze&lja&a ;zije i ;frike"Atiologiju su razrešili Lefler i Qul izolaijo& uzročnika"Felj&an i
#aljnin su,nezavisno je'an o' 'rugog,pronašli &alein koji se i 'anas ko. risti kao 'ijagnostičko sre'stvo"
Atiologija%uzročnik je Burholderia(Pseudomonas)mallei!@
M
štapi/,2.<L0,< &ikrona,nepokretan,ne stvara spore ni
kapsule-opti&u& za rast je 3=NI-preferira po'loge se glierino& na koji&a 'aje karakterisitične kolonije &i. risa na $&elj"C
spoljašnjoj sre'ini je neotporan i relativno !rzo propa'a*za najviše 30 'ana+-10NI iz'r,i < &in-1J #2nO4 ga uništava za
nekoliko &inuta,'ok su fenolni preparati nešto &anje efikasni"
Apizootiologija%iz o!olelog organiz&a uzročnik se izlučuje nosni& isetko&,sputu&o&,isetko& iz ulera na ko,i i
potko,no& tkivu i preko nji$ konta&inira $ranu,vo'u,stelju,pri!or koji su sekun'arni izvor zaraze"Pri&arni izvor zaraze su
o!olele ,ivotinje"6nfekija je najčeš/a per/os preko $rane i vo'e,a zati& aerogeno i preko povre'a na ko,i"O' načina
infekije,!roja uneti$ uzročnika i stanja &akroorganiz&a zavisi i klinička slika"#o' lju'i i &esoje'a najčeš/e se javlja u akutno&
toku"
#linič ka slika% inku!aija pri veštačkoj infekiji je 2.< 'ana,a pri priro'noj 14 'ana 'o nekoliko &esei"
;kutni tok%ako je infekija per/os uzročnii kroz &ukozu reva 'ospevaju u krv i 'ovo'e 'o septike&ije sa fe!ro& *40.42NI+ i
opšti& infektivni& sin'ro&o&%inapetena,&alaksalost,it'")avlja se i kašalj"Bo s&rti 'olazi za 14 'ana"
Fronični tok%si&pto&i sla!ije izra,eni-fe!ra 3?.40NI sa povre&eni& spuštanje& u okvire nor&alne-postepeno &rša.
vljenje-!rzo u&aranje-kašalj u početku suv i !ez!olan,a kasnije pro'uktivan i vrlo !olan"2o,e 'a traje &esei&a"
2aleus &o,e 'a se javi i u 3 lokalne for&e koje prelaze je'na u 'rugu%1+plu/na for&a%najte,a za klinička otkrivanja, &ogu/ je
pore&e/aj opšteg stanja-ako nastane !ron$opneu&onija pro&ene se javljaju i na sluznii nosa i prelazi u sle. 'e/u for&u"2+nosna
for&a%na sluznii nosa javljaju se čvori/i.speifična pro'uktivna zapaljenja u čije& entru su uzro. čnii,a oko nji$ 'olazi 'o
!ujanja epiteloi'ni$ i gigantski$ /elija-sa napre'ovanje& proesa u entru 'olazi 'o nekro. !ioze,a čvori/ 'o!ija vezivnotkivnu
opnu"C stariji& čvori/i&a &ogu/a je i 'istrofična kalifikaija"Po provaljivanju čvori/a ostaju uleri neravni$ ivia i 'u!okog i
slaninastog 'na *poneka' &ogu 'a perforiraju septu& nasi+"8osni ise'ak je 'voslojan*i kao takav je kar'inalan klinički
znak+%prvi sloj je zelen,purulentan i potiče sa 'na ulera,a 'rugi je ,u/kast,kao &e',i potiče o' katara sluznie"Cz pro&ene na
sluznii nosa o!avezno se javi pove/anje i in'uraija su!&an'i!ularni$ li&fni$ čvorova koji su srasli sa po'logo& i ne
apse'iraju"Pro&enjeni su sa je'ne ili o!e strane za. visno 'a li je nosni ise'ak je'no ili o!ostran" 3+ko,na for&a%javljaju se
čvori/i i uleri različite veličine po ko,i i su!. kutisu,a često se javi i za'e!ljanje li&fni$ su'ova"8a osnovu nosne i eventualno
ko,ne for&e postavlja se o!jektivna su&nja"Bijagnozu ko' nosne for&e &o/e olakšati nalaz o,iljaka*le'eni$ vetova+na sluznii"
Dovek%neka'a je !ila sa veliki& &ortaliteto&"Profesionalna !olest")avlja se kao opšta septike&ija sa fe!ro&,pro&e. na&a na
liu,karakteristični& otoko& gre!ena nosa sa pojavo& čvori/a";ko se ne pre'uz&e a'ekvatna terapija s&rt nastupa za 14
'ana"Czročnik je koriš/en i kao !iološko oru,je u 6 svetsko& ratu"
Pato&orfološke pro&ene%o'govaraju utvr7eni& klinički& znai&a"Retko je na/i kopitara uginulog o' saka. gije jer se
o!ično ili utvr'i prisustvo uzročnika ranije ili se ,rtvuje pri pojavi !olesti"8a plu/i&a &o,e 'a se na7e sa&o nekoliko tvr'i$
čvori/a"Dvori/i &ogu !iti prisutni i na 'rugi& unutrašnji& organi&a"
Bijagnoza%postavlja se na osnovu epizootiološke ana&neze,kliničke slike,o!'ukije,a sigurna 'ijagnoza se postavlja na
osnovu alergološki$,!akteriološki$ i serološki$ ispitivanja";lergološki%&alein je u vo'i rastvorljivi PPB *pročiš/eni proteinski
'erivat+inaktivisane kulture uzročnika"Banas se pravi o' 3 soja%!ugor iz 6n'onezije,&uktesTar iz 6n'ije i (agre! iz
)ugoslavije"#o' nas je o!avezna oftal&o&aleinizaija koja se zasniva na 69 tipu preosetljivosti,a po. stoje i ter&ičke reakije
ka'a pri aplikaiji &aleina 'olazi 'o fe!re i pro&ene opšteg stanja"4u&njiva reakija se prove. rava ponavljanje& postupka,a
pozitivne ,ivotinje se uklanjaju"Oftal&o&aleinizaija ne 'ovo'i 'o sinteze speifični$ antitela u organiz&u"0er&ičke reakije
su%1+su!kutana.aplikuje se 2,<&l razre7enog &aleina,reakija se čita na osnovu te&perature,pojave otoka i organske
reakije-2+intra'er&alna.čita se na osnovu isti$ para&etara-3+intrapalpe. !ralna.su!kutano u 'onji očni
kapak-4+intra'er&opalpe!ralna"Pri ovi& pro!a&a 'olazi 'o sinteze speifični$ antitela koja ko&pro&ituju serološke testove*koji
su ta'a pozitivni+"4erološki%na osnovu utvr7ivanja prisustva speifični$ anti.
tela%R9#,konglutinaija,$e&aglutinaija,aglutinaija,preipitaija"Banas se koriste visokospeifične &eto'e%R9#,
AL64;,i&uno!lot*Testern!lot+">akteriološki%izolaija i 'okazivanje uzročnika"O' ,ive ,ivotinje se ispituje !ris ulera, ise'ak iz
nosa,sputu&,a o' &rtve 'olaze u o!zir svi organi sa pro&ena&a"(a 'okaz uzročnika 'olazi u o!zir i PIR &eto' koji& se
'okazuju 'elovi geno&a"9akine ne&a,a ko' nas je i za!ranjena"4ta&ping out za o!olele i infeirane" C ze&lja&a g'e je !olest
Page 1< of 46 1<
RL Page 16 6/1/2014
prisutna &o,e se pokušati i terapija"
2elioi'oza
Atiologija%uzročnik je Burholderia(Pseudomonas)pseudomallei,antigenski vrlo sličan uzročniku &aleusa" 6&a
flagele,pokretan,preferira po'loge se glierino&,!oji se @
M
i !ipolarno,na tečni& po'loga&a stvara skra&u po po. vršini"Razlike u
o'nosu na >"&allei su epizootiološke%>"&allei i&a ograničen !roj 'o&a/ina,a >"pseu'o&allei infiira veliki !roj vrsta ali je
'istriktno ograničen jer se javlja sa&o u o're'jeni& tipovi&a ze&ljišta i površinski$ vo'a,najpri. lago'ljivija je o' svi $
pripa'nika ro'a,ali je ograničena vlago& i toploto&"
Apizootiologija%ko' nas se !olest nije javljala"Prvi put je opisana 1?10" ko' čoveka u >ur&i"Raširena je u tropski&
'elivi&a jugoistočne ;zije,a javlja se o' 20Nseverne 'o 20Nju,ne geografske širine"2o,e se javljati o' akutne 'o $ronične for&a,a
najčeš/e je su!klinička"6nfiira se veliki !roj vrsta ,ivotinja i čovek-epizootije su opisane ko' ovaa,koza i svinja sa prilični&
gu!ii&a,a spora'ično se javljala ko' konja,gove'a,pasa,&ačaka i papagaja"Betaljnije je ispitana toko& rata u 9ijetna&u ka'a se
kao plu/na for&a javljala ko' posa'a $elikoptera pa je zaključeno 'a je uz. ročnik vezan za o're7ene tipove ze&ljišta"6z&e7u
,ivotinja !olest se prenosi 'osta teško"
Patogeneza%patogeno 'elovanje uzročnika se zasniva na prisustvu LP4.a*en'otoksina @
.
!akerija+ i egzo. toksin koji
'eluje kao 'ifterija.toksin-luči 'er&onekrotiču protazu,lipazu i leitinazu"
#linič ka slika% perio' latenije one&ogu/ava tačno o're7ivanje inku!aije,tako 'a !akterije iz latentne infe. kije &ogu
'e se aktiviraju 24 sata po napuštanju en'e&skog po'ručja"
Ove%poliartritis,pneu&onija,&ogu/i su nervni si&pto&i"#o' &la7i$ je'inki se javlja u akutno& toku,a ko' stariji$ u
$ronično&"
#oze%kašalj,nosni ise'ak,onjuntivitis,&astitis koji se s&atra karakteristični&"
4vinje%fe!ra,inapetena,kašalj,kasnije i 'ijareja"
#onji%nosni ise'ak,kašalj"
@ove'a%pro&ene opšteg stanja,apsesi na slezini,uve/anje li&fni$ čvorova"
Pato&orfološke pro&ene%ko' svi$ vrsta se javljaju apsesi različite veličine po unutrašnji& organi&a"
0erapija%&o,e se eventualno pokušati ko' ku/ni$ lju!i&aa zavisno o' te,ine si&pto&a"
;frič ka sakagija
Označava se i kao epizootski li&fangitis"C pitanju je $ronična zarazna kontagiozna !olest kopitara"#ara. kteriše se
piogranulo&atozni& zapaljenje& li&fni$ su'ova i čvorova,ko,e i potko,nog tkiva"8ajčeš/e završava nasta. janje&
uleraija"O!oljevaju ekvi'i,najosetljiviji su konji-&anje &azge i &ule,a &agari su nesto otporniji- izuzetno se javlja ko' gove'a
i ka&ila,a opisani su slučajevi i ko' lju'i"Bugo je &ešana sa &aleuso& jer se o!ično javljala ka' i on"#o' nas je registrovana
1?11"*'oneta sa 4olunskog fronta+ i toko& 66 svetskog rata*'oneta iz 6talije+,a o' ta'a je ne&a"Banas je prisutna uglavno& u
4evernoj ;frii,6n'iji, na 4re'nje& 6stoku,a povre&eno se javlja u 6taliji i :ranusoj"
Atiologija%uzročnik je "istoplasma capsulatum var#farcinimosus"Rivolta je 11=2"razrešio etiologiju,a kulti. vaija ja
uspela 11?1"Czročnik je 'i&orfna saprofitska gljivia.u ze&ljištu*površno& sloju+ nalazi se u for&i &ie. liju&a,a u infiirano&
organiz&u u for&i kvasa"C spoljašnjoj sre'ini je vrlo otporna"Bo infekije 'olazi preko po. vre'a na ko,i-&e$anički prenosioi
&ogu !iti &uve*2usa,4to&oLis+ ka'a 'olazi 'o pro&ena na konjunktiva&a,a ae. rogen infekija je retka"Prenošenje !olesti
&e7u ,ivotinja&a se o'vija ko$a!itaijo&,parenje&,opre&o&,nestručni& $irurški& intervenija&a tj" upotre!o& nesterilni$
instru&enata"
#linič ka slika%
#utana for&a%protiče uvek u $ronično& toku"8e&a fe!re*!ar u početku+,na &estu ulaska infekta for&iraju se čvo.
ri/i"Czročnik se često nalazi i intraelularno*u fagoiti&a+ či&e se o!jašnjava 'ise&inaija proesa"Czročnik se širi preko li&fni$
su'ova koji za'e!ljavaju*prečnik <.6&&+,'u, nji$ se for&iraju čvori/i koji vre&eno& apse'iraju,gnoj je sličan kaj&aku,iza nji$
zaostaju uleri koji su tanjirasti,široki i plitki,a na 'nu !uja granulaiono tkivo"Cleri teško zarastaju"#o' stariji proesa za'e!ljali
li&fni su'ovi sa čvorovi&a liče na !rojanie"Proes je najčeš/e na pre'nji& ekstre&iteti&a,a &o,e se širiti na
gru'i,sto&ak,glavu"Proes na konjunktiva&a &o,e !iti sličan,sa stvaranje& čvori/a i ulera"
Plu/na for&a%karakteriše se &ultifokalno& !ron$opneu&onijo& sa o'govaraju/i& si&pto&i&a"O!olela ,ivotinja postepeno
&ršavi,a s&rt nastupa usle' ka$eksije ili sekun'arni$ !akterijski$ infekija"Regionalni li&fni čvorovi su pove/ana,često
apse'iraju i nisu srasli sa po'logo&"
Bijagnoza%postavlja se najsigurnije u la!oratoriji"2aterijal za pregle' je sa'r,aj čvori/a ili eli ekstirpirani čvori/i"Ra'i
se 'okazivanje uzročnika na $ranljivi& po'loga&a,pato$istološki pregle' čvori/a o!ojeni$ $e&atoksilin.eozino&-nativni preparat
na ko&e se vi'i for&a kvasa čija se unutrašnjost !oji po @ra&u,a spoljašnja $alo.zona je ne. o!ojena*to je kapsula /elije
kvasa+"Patološki &aterijal se zasejava na 4a!urov 'ektrozni agar ili &iko!ioški agar,opti. &alna te&peratura za rast &ielarne
for&e je 2<.30NI 2.1 ne'elja":or&a kvasa se kultiviše na sre.&ozak.infuzi. ono& agaru sa 'o'atko& <J krvi
konja"4erološki%in'irektna i&unofluoresenija,AL64;,$e&aglutinaija">iološki ogle'%naj!olje je ra'iti sa i&unosupri&irani&
&iševi&a,a &o,e i na kuni/i&a";lergološki%koristi se $istofarin koji se 'o!ija sonikaijo&*raz!ijanje ultrazvuko&+ &ielarne
for&e-aplikuje se 0,2&l intra'er&alno,reakija se čita posle 24.41 sati*eventualno =2+"Pojava otoka znači 'a je ,ivotinja !ila u
kontaktu sa uzročniko&"
0erapija%lek iz!ora je a&foteriin >"C po'ručji&a g'e je !olest prisutna koriste se i vakine"#o' nas !i se ra'io
sta&ping out"
Clerozni li&fangitis
8ajčeš/e $ronična !olest kopitara,a &ogu 'a o!ole i 'ruge vrste,najčeš/e ove i koze,ko' koji$ isti uzročnik 'ovo'i 'o
Page 16 of 46 16
RL Page 1= 6/1/2014
kazeoznog li&fangitisa">olest je o!ično !enigna i najčeš/e se javlja na kičično& zgo!u za'nji$ ekstre&iteta" 2asovno se javljala
'o 6 svetskog rata"
Atiologija%uzročnik je Corynebacterium pseudotuberculosis"Prvi put je izolovan iz renalnog apsesa ove" Czročnik je
@
M
,fakultativno intraelularan,o!lika !uz'ovana ili kruške"Pri izolaiji tra,i povišen parijalni pritisak IO2" (a izolaiju je naj!olji
telurit.krvni agar g'e se 'o!ijaju ,ute 'o naran',aste kolonije koje kao 'a su presvučene vosko& z!og velike količine lipi'a"
Patogeneza%uzročnik luči egzotoksin,fosfolipazu B*s&atra se o'govorno& za patogeno 'elovanje+ koja pove. /ava
per&ea!ilnost krvni$ su'ova na &estu raz&no,avanja uzročnika i o&ogu/ava širenje proesa,u&anjuje 'ejstvo ko&ple&enta i
sprečava opsonizaiju";nitela na egzotoksin su zaštitna,što se &o,e ispitati neutralizaioni& testovi&a na &iševi&a"
#linič ka slika% proes se najčeš/e javlja na kičični& zgo!ovi&a za'nji$ ekstre&iteta"8astanku !olesti pogo. 'uju loši
$igijenski uslovi"8ajčeš/e se javlja u kasno leto,jesen i ranu zi&u"6nfekija je najčeš/e preko &ikrolezija na ko,i,'olazi 'o
lokalnog zapaljenja,nastaje otok kičie,stvaraju se čvori/i koji kasnije apse'iraju*gnoj je guš/i nego ko' afričke sakagije+"Pri
zarastanju stvara se velika količina oziljnog tkiva"Li&fni su'ovi su za$va/eni,ali ne i koren. spon'entni li&fni čvorovi"O!ično je
!enigne priro'e i uz pri&enu 'o!ri$ $igijenski$ &era,lokalnu 'ezinfekiju i anti. !iotike, &o,e 'a se sanira"#o' nelečeni$
slučajeva proes se širi prvo na pre'nje ekstre&itete,a ta'a se registruje i !laga fe!ra,o!ično u večernji& sati&a"
Bijagnoza se sigurno postavlja izolaijo& i 'okazivanje uzročnika,serološki& testovi&a,a &ogu/a su i alergološka
ispitivanja"
4al&oneloza*paratifus+
(arazno o!oljenje ,ivotinja,ptia i čoveka"Czročnii su !akterije iz ro'a 4al&onella"#linički se &anifestuje
septike&ijo&,su!akutni& illi $ronični& toko&, gastroenteritisi&a i a!ortusi&a"Czročnii se često nalaze kao saprofiti u z'ravi&
organiz&i&a"
Atiologija%najčeš/i uzročnii su%$almonella suipestifer var#Cuncendor i var#%oldaxen&$#enteridis 'artner sa 'osta tipova
i po'tipova-$#abortus e(ui&$#abortus ovis&$#typhimurium&$#anatum&$#gallinarum var#pullorum"@
.
štapi/i, sitni,pokretni,sa
peritri$i& ilija&a-&orfološki po'se/aju na A"oli-ne stvaraju spore ni kapsule-'u,ine 0,2.0,6&ikrona" Bo!ro se kultivišu na
neutralno& agaru i !ujonu":er&entativno razla,u ugljene $i'rate i polivalentne alko$ole stvara. ju/i kiselinu i gas"6&aju
O*so&atske+,F*ilijarne+ i 9i antigene na osnovu koji$ se 'ele na grupe i serotipove"Bo!ro rastu na selektivni& po'loga&a 'aju/i
speifično o!ojene kolonije"C spoljašnjoj sre'ini su 'osta otporne%u sasušeni& ekskre&enti&a opstaju 4 go'ine-u suvoj ze&lji
16,a u vla,noj 12 &esei-u feesu oko 11 &esei-prašini 10 'ana-vo'i 'o 3 ne'elje"Bo!ro po'nose visoke i niske
te&perature%=0NI 2<&in-60NI 60&in-4NI 'o 2 go'ine-0NI 'o 142 'ana-.10NI 'o 11< 'ana"C 'ezinfekiji protiv sal&oneloze se
koriste 1.3J kar!olna kiselina,<J krečno &leko,1.3J kreolin, 1J su!li&at"C 10.12J soli pre,ive 'o =< 'ana"
Apizootiologija%uzročnii se &ogu na/i u ze&lji,le'u,vo'i,prašini,fekalija&a,proizvo'i&a o' &esa i &leka,na povr/u i u
travi"9eliki značaj u širenju i&aju otpa'ne vo'e,g'e 'ospevaju iz fekalija i ze&lje"Desti su kao saprofiti u 'igestivni& organi&a"C
pitanju je eksplozivna zarazna !olest"(načaj u nastajanju i&aju nespeifični faktori,tako 'a je infekija u početku en'ogena,a
kasnije postaje i egzogena"O' la!oratorijski$ ,ivotinja najosetljiviji su glo'ari ko' koji$ !rzo 'olazi 'o septike&ije sa otoko&
slezine ili uginu/a u su!akutno& toku sa nekroza&a na slezini i jetri"
Patogeneza%infekija je najčeš/e per/os pa uzročnik preko zi'a reva i li&fe 'ospeva u krvseptike&ija"C 'i. gestivno&
siste&u se nalaze u folikuli&a g'e oslo!a7aju toksine koji 'ovo'e 'o patološki$ pro&ena u vi'u otoka slezine, krvarenja u
li&fni& čvorovi&a,nekroza u jetri,$ronični$ zapaljenja sluznia 'igestivni$ organa"
4al&oneloza svinja
8ajčeš/e se javlja enzootski ko' prasa'i starosti 'o 4.4,< &esea"2anifestuje se kao septike&ija ili gastroenteritis" Czročnik ja
$almonella suipestifer,a &ogu se na/i i 'ruge vrste"9arijetet Iunen'or je čest kao saprofit u revi&a i ,učnoj kesii,a o!oljenje
se najpre javlja po' 'ejstvo& nespeifični$ faktora*pro&ena $rane,loša $rana,te&peraturne pro&ene,avita&inoze,'ruga
o!oljenja+,prvo spora'ično,a kasnije &asovno*zavisno o' trajanja 'ejstva nespeifični$ faktora+"9arijetet 9ol'aLen je &nogo
patogeniji,za ispoljavanje infekije nije potre!no neko pose!no 'ejsto nespei. fični$ faktora,-sre/e se u 8e&ačkoj,2a7arskoj,
ze&lja&a !ivšeg 444R.a"Czročnii pro'iru kroz zi' reva u krv,'ospe. vaju u slezinu g'e 'ovo'e 'o $ipere&ičnog i
$iperplastičnog otoka-na sluznii 'igestivnog siste&a uzrokuju 'ifte. roi'no zapaljenje"
#linič ka slika% inku!aija je 1.6 'ana,zavisno o' virulenije uzročnika i otpornosti organiz&a"
1+akutni tok%re&itentna fe!ra*41.41,<NI+,inapetena,apatija,'ijareja.fees je svetlo ,ut,neprijatnog &irisa i sa pri&esa&a krvi"
2+su!akutni tok%'ijareja sa pri&esa&a krvi,fees ,i'ak,svetlo.,ut 'o siv"
3+$ronični tok%'ijareja,&ukozni konjunktivitis,krupozni eke&,poneka' 'ispnoja i kašalj,plavo.rvene fleke po ko,i usiju,vrata i
sto&aka"
Pato&orfološke pro&ene%
1+akutni tok%$iperplazija slezine koja je gu&asta,plavo.rvena i sa uve/ani& folikuli&a-pete$ije po epikar'u i !u!re.
zi&a,nekroze ne jetri-sluznia reva na!ujala i prekrivena fi!rinski& naslaga&a i pete$ijalni& krvarenji&a"
2+su!akutni tok%sluznia reva &utno.!ela i na!orana,'ifuzno prekrivena fi!rino&-zi' reva na preseku slaninast"
3+$ronični tok%pro&ene još izra,enije"8aslage na revi& 'e!ele 1.2&,po'se/aju na kraste,zelenkaste 'o &rke,na preseku
&rvičaste i slične siru"8ekroze u jetri"Plu/a su intaktna,a poneka' se na7e pneu&onija"Li&fni čvorovi otečeni, svetlo.sivi,sa
kazeozno.nekrotični& čvori/i&a"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+rveni vetar,2+klasična svinjska kuga*javlja se ko' svi$ kategorija, slezina nije
pove/ana,na sluznii reva se nalaze !utoni+"
Bijagnoza%'efinitivno se postavlja u la!oratoriji !akteriološki*izolaija i 'eter&inaija uzročnika+"
0erapija%sulfona&i'i,anti!iotii*aureo&iin+-tre!a je sprovo'iti što pre uz si&pto&atsko lečenje"0re!a iz'vojiti z'rave je'inke i
sprovo'iti teku/u i završnu 'ezinfekiju">olest se ne suz!ija po zakonu"
Page 1= of 46 1=
RL Page 11 6/1/2014
4al&oneloza konja
2anifestuje se u 3 for&e%
1+O!oljenje 'igestivnog siste&a%uročnik je $almonella typhimurium i $#enteritidis,a poneka' i 'ruge vrste koje se često nalaze
kao saprofiti u revi&a"6nfekija je najčeš/e en'ogena"0eško je ustanoviti 'u,inu inku!aije ali se s&atra 'a je 1.2 'ana" #linička
slika%fe!ra-ijanoza sluznia,pose!no konjunktiva-'ijareja sa grčevi&a i !olovi&a u revi&a- sluznia usta suva,za'a$
neprijatan-sto&ak osetljiv na palpaiju"4&rt nastupa za 1.12 ili 24.26 sati"Pri sporije& toku *'o 10 'ana+javlja se u&erena
fe!ra-prvo opstipaija pa 'ijareja"O!olele je'inke vrlo retko oz'rave"Bijagnoza se tačno postavlja u la!oratoriji"Pato&orfološke
pro&ene%kataralno.$e&oragčni enteritis-pete$ije na epi i en'okar'u-slezina i li&fni čvorovi u&ereno
$iperplastični-paren$i&atozna ili &asna 'egeneraija jetre"
2+4al&onelozni a!ortus%uzročnik je $#abortus e(ui&često se nalazi kao saprofit u revi&a i ,učnoj kesii"6nfekija je najčeš/e
en'ogena"Posle a!ortsa uzročnik se nalazi u polni& organi&a o'akle se izlučuje toko& 1.62 'ana,a nakon toga 'olazi 'o
autosterilizaije polni$ organa"Prenošenje sper&o& nije tako značajno"#o!ile su klionoše"8ajviše a!ortusa se javlja u jesen i
prole/e*najve/e 'ejstvo nespeifični$ faktora+")avlja se spora'ično ili &asovno*'o <0J ,'re!ni$ ko!ila+"Clogu u nastanku
infekije i&a ne'osatak vita&ina A i fosfora"Agzogena infekija je najčeš/e per. oralno"#linička slika%inku!aija je 4.6
ne'elja";!ortusi se javljaju 4".1" &esea gravi'iteta-zati& se javlja fe!ra 'o 40NI,sluzav ise'ak iz vagine *traje 3.10
'ana+,poneka' !oje čokola'e,a nji&e se izlučuju uzročnii"#o' pastuva o!ično ne&a pro&ena,a poneka' se javi je'nostrani otok
skrotu&a"Pato&orfološki nalaz%fetalne ovojnie infiltrirane sa sluzi i krvi-$e&ato&i koji o'vajaju $orion o' alantoisa"C su!kutisu
fetusa serozno.$e&oragični e'e&i-$e&oragični ga. stroenteritis-krvarenja po seroza&a"
3+4eptike&ija z're!a'i%najčeš/e se javlja u prvi$ nekoliko 'o 24 sata ,ivota"6nfekija je najčeš/e preko zaprljanog vi. &ena,traje
kratko i 'ovo'i 'o s&rti"#linička slika%septike&ija !rzog toka,krvarenj po seroza&a"Bijagnoza%!akterio. loški i serološki 'okaz
uzročnika"
0erapija%ako se na vre&e 'ijagnostikuje 'aju se anti!iotii-ispiranje genitalija topli& rastvori&a 'ezinfiijenasa"
Profilaksa%otklanjanje 'ejstva nespeifični$ faktora-ustanoviti izvor zaraze-teku/a 'ezinfekija"#o!ile koje su a!ortirale &ogu
se pripustati posle više kontrola"
4al&oneloza gove'a
Czročnii su $#enteritidis i $#typhimurium#)avlja se u 2 o!lika%
1+4al&oneloza tela'i%infekija je preko o'rasli$ gove'a ili 'rugi$ vrsta ,ivotinja"2anifestuje se septike&ijo& i pro. &ena&a na
unutrašnji& organi&a"#linička slika%javlja se u prvo& &eseu,a najčeš/e u 1"ne'elji ,ivota"8agla fe!ra,
apatija,inapetena,&ršavljenje,jak kašast proliv neprijatnog &irisa"4&rt za 1.2 'ana"9isok &ortalitet i &or!i'itet" Pato. &orfološki
nalaz%kataralno.$e&oragično zapaljenje sluznie sirišta i reva,sa'r,aj reva sivo.,ut i neprijatnog &irisa" Bijagnoza se sigurno
postavlja !akteriološki"0erapija%ako se na vre&e 'ijagnostikuje 'aju se anti!iotii i/v"
2+4al&oneloza o'rasli$ gove'a%pri&arno nastaje pri 'ejstvu nespeifični$ faktora,a sekun'arno ko' &etritisa,isti.
tisa,artritisa,slinavke i šapa"Po pre!oljenju gove'a su klionoše,sa titro& antitela 1%<0 'o 1%100 *'okazuje se aglutina.
ijo&+"#linička slika%fe!ra,profuzan proliv sa pri&esa&a krvi i fi!rina"Re7i je protra$iran tok sa s&eno& opstipaije i
'ijareje")avljaju se artritisi i ten'ovaginitisi"Pato&orfološki nalaz%'ifuzno zapaljenje i krvarenje po sluznii a!o&azusa i
reva,slezina pove/ana i $ipere&ična"Bijagnoza%sigurna se postavlja !akteriološki"0erapija%kao ko' tela'i"Profilaksa% pri uvozu ili
uvo7enju novi$ grla u zapat o!avezan je karantin 3 ne'elje uz 3 pregle'a feesa,a zati& se seru& pregle'a &eto'o&
aglutinaije"2leko o!oleli$ nije za is$ranu lju'i,a o' su&njivi$ se &o,e koristiti nakon pasterizaije"
4al&oneloza ovaa
)avlja se kao%o!oljenje stariji$ je'inki*uzročnik je $#typhimurium+,a!ortus ovaa*$#abortus ovis+ i o!oljenje jagnja'i"
1+4al&oneloza o'rasli$ ovaa%retko se javlja kao enzootija"6nfekija je uglavno& en'ogena"#linička slika%fe!ra
*41NI+,septike&ija,konjunktivitis,otok kapaka,poneka' se javi akutni gasroenteritis"4&rt nastupa za 2.3 ili 4.1 'ana" ;ko su
si&pto&i o' strane 'igestivnog siste&a sto&ak je uvučen,'ijareja poneka' sa pri&esa&a krvi"Pre' s&rt ,ivo. tinje su
&ršave,vi'ljivo je ispa'anje vune"Pato&orfološki nalaz%pro&ene na sluznia&a sirišta i reva koje su na!ujale, $ipere&ične i sa
pete$ija&a,pove/ana slezina"
2+4al&onelozni a!ortus%klinička slika je !laga"Pre a!ortusa ove su nevesele,a posle &o,e 'o/i 'o en'o&etritisa koji &o,e !iti
letalan z!og septike&ije"
Bijagnoza%sigurno se postavlja u la!oratoriji izolaijo& i 'eter&inaijo& uzročnika"
4al&oneloza &esoje'a
)avlja se često ali spor'ično"6nfekija je najčeš/e preko glo'ara,zara,enog &esa i ko$a!itaijo& ka'a &ogu !iti izvor zaraze za
čovekaCzročnii su $#typhimurium!$#enteritidis var#)ill,a poneka' i $#suipestifer"O!oljenje je opasno ko' &la'i$ je'inki,za$vata
'igestivni siste& uz visok &ortalitet,a ,ivotinje koje pre!ole 'ugo ostaju klionoše"2eso. je'i se najčeš/e zaraze per/os &eso&
zara,eni$ ,ivotinja"
#linič ka slika %fe!ra,gastroenteritis,otok slezine i li&fni$ čvorova-poneka' se na7u nekroze na jetri"#o' sre!rni$ lisia javlja se
i opistotonus"#o' glo'ara o!oljenje sa isti& si&pto&i&a se označava kao &išija groznia,uzročnik je 4" tPp$i&uriu&,a ko'
paova i 4"enteriti'is"
4al&oneloza ptia
8eka o!oljenja iz ove grupe se javljaju spora'ično,a neka čak i kao far&ske enzootije"(oonoze i po zakonu se &o. raju
suz!ijati";ko je uzročnik 4"gallinaru& var"pulloru& !olest nije zoonoza i označava se kao tifus pernate ,ivine ili !eli proliv pili/a"
Atiologija%najčeš/i uzročnii su%4"tPp$i&uriu&,4"suipestifer var"Iunen'or,4"'u!lin,4"&eleagri'is,4"enteriti'is,4" anatu&"
Apizootiologija%uzročnii se 'o!ro u&no,avaju u slani& i slatki&,a naročito u otpa'ni& vo'a&a, i površinski& slo. jevi&a
ze&ljišta"8alaze se kao saprofiti u 'igestivno& siste&u pa za nastanak !olesti značaj i&aju nespeifični faktori" 8eke je'inke
Page 11 of 46 11
RL Page 1? 6/1/2014
&ogu 'a pre!ole,ali postaju klionoše i izlučuju uzročnika preko feesa i jaja*infiiraju se pri prolasku kroz jajovo' ili u
spoljašnjoj sre'ini+"C priro'i !olest se o'r,ava u krugu koga čine vo'a.ptie.vo'a.'ivlje ptie.vo'a,a čovek i 'o&a/e ,ivotinje se
povre&eno uključuju"
#linič ka slika% zavisi o' kategorije ,ivine%
1+ako su infiirana oplo7ena jaja i e&!rioni o!ično 'o7e 'o s&rti u posle'nji$ 1< 'ana inku!iranja"
2+ko' pili/a koji se izlegu iz zara,eni$ jaja !olest se &o,e ispoljiti par sati ili <.21 'an nakon izleganja"0ok je per.
akutan%fe!ra,&alaksalost,nakostrešenost perja, pojačana ze7,učestali vo'njikav i !eličast proliv,poneka' 'olazi 'o para. lize krila i
nogu-s&rt nastupa za par sati usle' septike&ije"
3+ko' nesto stariji$ pili/a*<.21 'an+ koji su se infiirali po izleganju tok je akutan,traje 'o 1 'ana uz visok J letaliteta"
4+o'rasla ,ivina%perakutni tok je 'osta re'ak";kutni tok%i on se retko javlja%kresta i po'!ra'njai su ta&no.rveni, ko,a je
išarana rveni& pruga&a,,u/kasta 'ijareja poneka' sa pri&esa&a krvi,uginu/e za 3.6 'ana"4u!akutni i $ro. nični tok%po'se/a na
tifus o'rasle ,ivine")avlja se enteritis,s&enjuju se opstipaije i 'ijareje-prestanak nošenja ,a pre toga jaja su sa nenor&alni&
,u&aneto& i !elaneto& i sa tanko& i krvavo& niti,poneka' sa tanko& i 'efor&isano& ljusko&">olest traje 'u,e ili kra/e,a 'o
s&rti 'olazi usle' prskanja jaja u organiz&u ka'a nastaje peritonitis i asites ili usle' ka$eksije"#o' petlova često nastaje or$itis i
posle'ični sterilitet"Poneka' se sre/e gust eksu'at u nosni& šuplji. na&a i artritis.zglo!ovi su u početku pove/ani,topli i
osetljivi,a kasnije 'olazi 'o apse'iranja i ankiloze"#o' golu!ova &o,e 'a se sretne*ali retko+tortikolis i paraliza"
Pato&orfološki nalaz%tako7e zavisi o' kategorije ,ivine%
1+pili/i%karakteristična slika septike&ije%pete$ije po seroza&a i &ukoza&a*naročito na epi i &iokar'u+-uglinule je. 'inke su
&ršave-vitelinska kesia nije resor!ovana-organi tr!ušne 'uplje su prekriveni tanki& sloje& fi!rina*z!og peri. tonitisa+-sluznia
reva kataralno zapaljena i sa krvarenji&a-slezina $ipere&ična"
2+o'rasla ,ivina%kataralno zapaljenje sluznie reva uz 'eskva&aije i krvarenja-'egeneraija &iokar'a-poneka' se na7e lo!arna
pneu&onija sa ,arišti&a $epatizaije-jetra $ipere&ična-slezina $ipere&iča,otečena,a u $ronično& toku i sa nekroza&a"#o' kokoši
čest je salpingo.ovariitis-u jaji&a ,u&ae je 'efor&isano */oškasto+ različiti$ !oja"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+tifus i !eli proliv,2+pseu'otu!erkuloza,3+spiro$etoza,4+tu!erkuloza,<+ aspergiloza"
Profilaksa%karantin 30 'ana">olest se po zakonu o!avezno suz!ija"
0ifus i !eli proliv
6sto o!oljenje koje se ko' pili/a označava kao !eli proliv*akutno+,a ko' o'rasle ,ivine kao tifus*$ronično+,vrlo kontagiozno-nije
zoonoza"
Atiologija%uzročnik je $almonella gallinarum var#pullorum#Raširena je g'e go' je gajenje ,ivine intenzivno" Czročnik je @
.
nepokretan štapi/,1.2,< &ikrona"Bo!ro se raz&no,ava na neutralni& $ranljvi& po'loga&a"C vo'i opstane preko 1<0 'ana-u
fekalija&a preko 100 'ana-na perju nekoliko 'ana-60NI iz'r,i 30 &in-inaktivišu ga 1J for&. al'e$i',1J fenol,0,<Jsu!li&at,<J
$lorni kreč"
Apizootiologija%najprije&ljiviji su pili/i stari 'o 20 'ana i ko' nji$ je &ortalitet 'o 40J"O'rasla ,ivina najčeš/e o!oli u
$ronično& toku"(ara,ene je'inke nose preko <0J infiirani$ jaja u koji&a e&!rioni uginjavaju ili se izle,u pili/i koji uginu za
nekoliko sati"('rave je'inke se infiiraju per/os"Czročnik se u krvi nalazi toko& septike&ije,a poto& u svi& unutrašnji&
organi&a"6zlučuje se feeso&,jaji&a,poneka' isetko& iz nosa"Pre!oleli pili/i su klionoše"
Patogeneza%iz zara,enog ,u&aneta uzročnik 'ovo'i 'o septike&ije i s&rti e&!riona";ko se iz zara,eni$ jaja izlegu pili/i
uzročnik iz vitelinske kesie i 'igestivnog siste&a 'ospeva i krv i nastaje septike&ija"9e/ina je'inki koje pre!ole su
klionoše";ko se proes s&iri rast se nastavlja nor&alno,ali &o,e 'o/i 'o aktiviranja uzročnika,rupture jajnika, slezine i jetre i
s&rti"
#linič ka slika%
1+!eli proliv%e&!rioni najčeš/e uginjavaju u posle'nji$ 1< 'ana inku!iranja,letalitet je 23.100J"Pili/i koji se izlegu su
!olesni";ko se z'ravi infiiraju per/os ili aerogeno*re7e+si&pto&i se javljaju za ?.10 'ana%neveselost,teturanje,na. kostrešeno
perje,po'!ra'njai !le'i,jaka !elo.zelena 'ijareja,poneka' sa pri&esa&a krvi"Bijareja je posle'ia poja. čanog izlučivanja
&okra/ne koseline toko& fe!re"4&rt nastupa za nekoliko 'ana,retko ne'elja,a ta' se javlja $roničan katar reva"Oz'ravljenje je
retko"
2+tifus%re7e se javlja akutni tok tj"septike&ija sa fe!ro&,inapeteno&,'ijarejo& uz eventualne pri&ese krvi"C $ro. nično& toku
najčeš/e ne&a si&pto&a,poneka' se javi artritis,a s&rt nastupa usle' rupture jetre,slezina ili ovariju&a"
Pato&orfološke pro&ene%
1+!eli proliv%kataralni ili $e&oragični enteritis-$e&oragije na !le'oj jetri-slezina otečena-nekroze na &iokar'u,slezini, jetri i
plu/i&a"
2+tifus%pro&ene na ovariju&u%folikuli su različite veličine,neki s&e,urani i sivkasti,neki liče na $e&ato&e usle' krvarenja-jetra
pove/ana i sa nekroza&a-slezina jako pove/ana"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+pastereloza,2+sal&oneloza*paratifus+,3+tu!erkuloza
Bijagnoza se sigurno postavlja u la!oratoriji !akteriološko& izolaijo& i serološko& 'eter&inaijo& uzročnika"
0erapija%pro!le&atična"
Profilaksa%sprečiti unošenje zaraze u z'rave zapate-novona!avljene je'inke karantinirati 21 'an">olest se suz!ija po
zakonu"2atična jata nosilja se o!avezno kontrolišu 2L go'išnje &eto'o& !rze krvne aglutinaija,a pozitivne se isklju.
čuju"6nku!atori se 'ezinfikuju para&a for&alina,a &ora se vo'iti računa i kakva se jaja unose u nji$"
2ikoplaz&oze
2ikoplaz&e su !akterije i naj&anji &ikroorganiz&i sposo!ni 'a se sa&i u&no,avaju"4pa'aju u klasu 2oli. oo'es,a
ro' i&a oko =0 vrsta"8e&aju /elijski zi'-genetski &aterijal je &ali i ko'ira oko =0 proteina"(a u&no,avanje za$tevaju
Page 1? of 46 1?
RL Page 20 6/1/2014
visoko'iferenirane /elije"6nkorporisu &olekule 'o&a/ina pa i$ organiza& ne prepoznaje kao strane,a u isto vre&e /elija&a
'o&a/in pre'aju galaktan pa i$ organiza& prepoznaje kao strane"8okar' je prvi izolovao uzročnika kontagiozne
pleuropneu&onije gove'a*PPLO+"9eličine su 0,3.100 &ikrona,&e&!rana i& se sastoji o' $olesterola i fosfolipi'a"@lavni antigen
je galaktan"C&no,avaju se !inarno& 'eo!o&"Rastu na speijalni& po'loga&a- opti&alna te&peratura za rast je 36.31NI-kolonije
su 0,<.2&&,liče na jaje na oko sa glatki& ivia&a*uzročnik je nepokretan+-ge. neraijski perio' je 3.12 sati"C spoljašnjoj sre'ini
su relativno neotporne%.20NI pre,ive 6.12 &esei- otporne su na sunčeve zrake-inaktivišu i$ visoke vre'nosti pF i 8F4
M
-ve/ina
'ezinfiijenasa i$ uništava-u terapiji tre!a koristiti anti. !iotike koji sprečavaju sintezu proteina*tetraiklini+"12J nukleinski$
kiselina je u o!liku plaz&i'a pa su rezistentne na 'osta anti!iotika*peni ilin,strepto&iin+"@alaktan učestvuje u serološki&
reakija&a,a neki antigni su slični antigeni&a u I84.u či&e se o!jašnjava pojava nervni$ si&pto&a"C 'ijagnostii se koriste
R9#,aglutinaija,in$i!iija rasta"
Patogeneza%uzročnii se &ogu izolovati i iz klinički z'ravi$ ,ivotinja"Prva faza infekije je pri$vatanje za prije&ljivu
/eliju,zati& sle'i ulazak u nju i in$i!iija &eta!olički$ proesa"Czročnik luči neurotoksine-&aterije koje sti&ulišu transfor&aiju
li&foita i preko toga 'ovo'e 'o ošte/enja nukleinski$ kiselina /elija 'o&a/ina"8ajčeš/e pro. &ene su na respiratorno&
siste&u-&ozgu*ko' lju'i pri infekiji sa 2Poplas&a pneu&oniae+-na seroza&a"
2ikoplaz&oza gove'a
6 Atiologija%najčeš/i uzročnik je *ycoplasma mycoides var#mycoides*tip koji stvara &ale kolonije+izaziva kontagi. oznu
pleuropneu&oniju"6zoluje se iz pro&ena na plu/i&a"8ika'a nije izolovan tip koji stvara velike kolonije"C &e&. !rani i&a p1
protein koji je a'$ezin"Relativno je otporna u spoljašnjoj sre'ini%na senu se o'r,i par stotina sati"
Apizootiologija%uzročnik je o!ligatni parazit gove'a i !ivola"6nfekija je kapljična,a neop$o'an je 'u,i &e7uso!ni kontakt
,ivotinja-&ogu/e je i vertikalno prenošenje"C z'rav zapat unose je klionoše,relativno sporo se širi,prvi si&. pto&i se javljaju tek
posle nekoliko &esei"#linička slika je izra,ena ko' i&unoko&pro&itovani$ je'inki tj"pri 'ejstvu nespeifični$ faktora"Clazna
vrata infekije su respiratorni organi,'olazi 'o kapilarni$ tro&!oza,i&unosupresije i 'ise. &inaije uzročnika sa pojavo&
artritisa,a!ortusa i neutropenije"2or!i'itet je oko <0J,a &ortalitet 10.?0J"
#linič ka slika% inku!aija se ne &o,e tačno utvr'iti,a poneka' je vrlo kratka")avljaju se opšti si&pto&i%fe!ra,apatija, vla,an
kašalj,poneka' artritis"Pro&ene u plu/i&a su prvo u vi'u fokusa,prelaze u no'ule,a zati& u sekvestre*koji &ogu za$vatati ele
lo!use+")e'inka na izgle' &o,e oz'raviti,ali ako sekvestar pukne postaje klionoša"Ova &ikoplaz&oza nije zoonoza"
Pato&orfološki nalaz%1<.20l,u/kaste tečnosti u avu& pleurae-$epatizaija,sekvestraija i fi!rinska opna na plu/i&a"
Bijagnoza%izolaija uzročnika,serološke reakije,&ogu se koristiti i alegološke pro!e*z!og postojanja 69 tipa preosetljivosti+"
0erapija%u po'ručji&a g'e se !olest javlja pri&anjuje se tetraiklin"#o' nas !i se ra'io sa&ping out"Po pre!oljenju ne postoji
i&unitet jer su takve je'inke klionoše"
Profilaksa%'aje se ,iva vakina*o' soja 01.44+,i&unitet traje 11 &esei,u njegovo& nastajanju učestvuju prvenstveno 0.
li&foiti,ali se stvaraju i speifična antitela*koriste se za serološke reakije+"#o' nas se vakinaija ne sprovo'i"
66 Atioligija%*ycoplasma bovis izaziva pro&ene u vi&enu i agalakiju"Otpornija je u spoljašnjoj sre'ini,'ugo se o'r. ,ava u
pri!oru za pranje i !risanje vi&ena"C zasušenju o!ično za$vata 1.2 četvrti,a u laktaiji elo vi&e"
#linič ka slika% prolazna fe!ra,nagli pa' &lečnosti,e'e& vi&ena,uve/ani korenspon'entni li&fni čvorovi-&leko pro. &enjene
konzistenije,poneka' sa ugruši&a gnoja,preko 100 &iliona /elija/&l &leka-o!olela četvrt je no'ularna"Po. neka' se &ogu javiti
respiratorne s&etnje i artritisi"
Pato&orfološki nalaz%sitne lezije 'o koji$ 'ovo'e i&unološke reakije-stvara se granulaiono tkivo i 'olazi 'o fi!roze o!olele
četvri ili elog vi&ena"O!olele ,ivotinje se isključuju iz proizvo'nje"
0erapija%&o,e se pokušati anti!iotii&a%tia&ulin,tilozin,tetraiklini,a preporučuje se sta&ping out"
2ikoplaz&oza ovaa i koza
Atiologija%*ycoplasma agalactiae 'ovo'i 'o kontagiozne agalakije">olest je prisutna u 2e'iteranu,;ziji,;frii"
Apizootiologija%u z'ravo sta'o unose je klionoše"6nfekija je ingestijo& ili 'irektno kroz sisni kanal"9ektori &ogu !iti i neki
ektoparaziti"6nfekija je siste&ska, sa ulazni$ vrata uzročnik se širi na zglo!ove,&lečnu zlez'u,plu/a,pleuru, oči,g'e 'ovo'i 'o
$ronični$ pore&e/aja"
#linič ka slika% prvi si&pto& je s&anjenje ili prestanak sekreije &leka-&ogu/i su a!ortusi"6z&e7u 've laktaije uzročnik se
nalazi u li&fni& čvorovi&a"Oivotinja je 'ugo klionoša"Po pre!oljevanju ostaje protektivni i&unitet"
Bijagnoza%ta&o g'e se često javlja koriste se R9# i AL64;"
0erapija%&o,e se pokušati anti!iotii&a%tetraiklini,tilozin"Preporučuje se sta&ping out"
2ikoplaz&oza svinja
8ajčeš/i uzročnii su *ycoplasma hyopneumoniae i *#hyorhinchis#Bovo'e 'o s&anjene konverzije $rane,poneka'
respiratorni$ s&etnji,a &ogu/e su i sekun'arne infekije"Postoje vakine,ali je u profilaksi najva,niji pravilan te$no. loški
postupak pri proizvo'nji"
>rueloza
Czročnik je prvi put izolovan iz slezine vojnika u&rlog o' &e'iteranske groznie i označen kao 2iroous
&elitensis*>rue,1113"+,a ro' je kasnije nazvan >ruella"Posle 20 go'ina je utvr7eno 'a su koze najva,nije u preno. šenju
infekije tj"nji$ovo &leko"1?0<"su na 2alti o' &e'iteranske groznie o!olele ?13 vojnika,'ok je posle za!rane upotre!e sirovog
kozijeg &leka za!ele,en svega 21 slučaj"8ešto kasnije su otkrivene >ruella a!ortus >ang i >"suis"
>rueloza je najčeš/e $ronično o!oljenje koje se karakteriše talasato& fe!ro&,a!ortuso&,or$itiso&,prosta.
titiso&,steriliteto& &u,jaka"C epizootiologiji su va,ni pri&arni 'o&a/ini ko' koji$ se klinička slika razlikuje o' one ko'
sekun'arni$ &e7u koje spa'a i čovek"
Atiologija%Ro' >ruella za sa'a i&a 6 vrsta%Brucella melitensis(primarni doma+ini ovce i o,e)&B#abortus
Page 20 of 46 20
RL Page 21 6/1/2014
(goveda)&B#suis(,avisno od biotipa:svin-e!,e.evi!nei glodari!irvasi)&B#ovis(ovce)&B#canis(psi)&B#neotomae(nei glo/
dari!ustanovl-ena samo u 0uti)&rodu +e verovatno biti pridodata i B#maris(morsi sisari)"4vaka o' vrsta i&a više !ioti.
pova%>"a!ortus =->"&elitensis 3->"suis <-koji se 'iferentiraju na osnovu%potre!a za IO2,proizvo'nje F24,testa osetlji. vosti na
o're7ene !oje*!azni fuksin i tionin-šafranin O za >"suis+,oksi'aza,katalaza, je'instvenog oksi'ativnog &eta!o. liz&a stan'ar'ni$
supstrata*14 a&inokiselina i ugljeni$ $i'rata+>ruele ne&aju plaz&i'e pa postoji visoka genetska $o&ologija ro'a"8a osnovu
&orfologije kolonija razlikuju se 4.glatke i R.$rapave kolonije":aza kolonijalnog rasta je u 'irektnoj vezi sa antigeno&
strukturo&"0ipiče 4.vrste%klasične*>"&elitensis, >"a!ortus i >"suis+ i >"neoto&ae-pri&arno R.vrste%>"anis i >"ovis koje su i
&anje patogene"(a serološku 'etekiju poje'ini$ vrsta koriste se i 'rugačiji testovi" 4ve !rueloze nisu i zoonoze"O!oljenje lju'i
ne izazivaju >"ovis">"suis tip 2 i >"neoto&ae,a vrlo retko ga izazivaju >" a!ortus tip < i >"anis"Czročnii su @
.
,vrlo sitni,0,<.2.3
&ikrona,kokoi'ni *na prelazu koka u štapi/e+,ne stvaraju apore ni kapsule,tra,e vrlo pose!ne uslove za rast,kar!ofilne*afinitet za
IO2+ su >"a!ortus i >"ovis,!oje se još po #ostersu i 2akijavelu,iz visokopatogenog &aterijala zasejavaju se na selektivne po'loge
se 'o'atko& anti!iotika"Czročnii su o!ligatni paraziti i ne u&no,avaju se u spoljašnjoj sre'ini- sunčevu svetlost iz'r,e 'o
4,<sata-vrlo 'ugo se o'r,e u staj. njaku i pri niski& te&peratura&a-u teku/oj vo'i pre,ive preko 100 'ana-osetljivi su na visoke
te&perature i isušivanje- te&peraturu pasterizaije iz'r,e 30 &in"
Apizootiologija%različita je ko' poje'ini$ vrsta%najva,niji izvora zaraze su infiirane ,ivotinje"Czročnik uspo. stavlja
ravnote,u sa pri&arni& 'o&a/ino&,ne&a letaliteta*osi& a!ortusa+ ve/ je u pitanju $ronična infekija koja 'ugo traje"0ipična
lančasta zaraza"C zapat se unosi nepri&etno*preko infiirani$ ,ivotinja+ i ka'a se klinički ispolji ispo. stavlja se 'a je veliki !roj
,ivotinja infiiran"6nfekija &o,e 'a nastane preko sluznie usta i nosa,konjunktiva *potre!na &nogo &anja 'oza
infekta+,povre7ene ko,e,epitela &lečne zlez'e,parenje&"8ejasna je uloga insekata i 'ivlji$ ,ivotinja u prenošenju,osi& ko' >"suis
tip 2 za koju se zečevi glavni rezervoari"Clogu u širenju infekije i&a i vaginalni ise'ak koji se javlja par 'ana pre a!ortusa i
traje i 'o 1 &ese posle njega"Lo$ije su skoro čista kultura uzročnika,preko nji$ se konta&inira prostirka,a &a$anje& repo& se
stvara aerosol koji je naročito opasan za konjunktive"0ipična zoonoza koja se širi sirovi& &leko& g'e je !roj uzročnika o!ično
ispo' <00/&l"9a,na je !rueloza vi&ena kao pose!an o!lik !o. lesti-ko' krava se najčeš/e javlja !rueloza za'nje 'esne
četvrti"Parenje ko' gove'a nije toliko značajan način preno. šenja z!og v"o",ali ako se&e potiče o' !rueloznog !ika &o,e se
zarazit veliki !roj krava"#o' svinja nerastovi su vrlo va,ni za nastajanje i širenje infekije,a slično je i ko' pasa">"ovis izaziva
epi'i'i&itis ovnova"#o' gove'a u epizootio. logiji &o,e 'a !u'e značajna i sin$ronizaija estrusa"
Patogeneza%uzročnik je fakultativno intraelularni parazit,preferira /elije RA4.a,u&no,ava se u &akrofagi&a i
neutrofili&a jer sprečava fuziju fagozo&a i lizozo&a,&ogu 'a se u&no,avaju u @AR.u nefagoita,najčeš/e trofo. !lasta koji
sintetišu veliku količinu proteina i $or&ona"6s$o' infekije zavisi o' količine i virulenije uzročnika*4.vrste su virulentnije+ i
o'!ra&!enog statusa organiz&a";ko pro7u prvu !arijeru 'ospevaju u li&fne čvorove g'e se infekija ili zaustavlja ili se 'alje
širi,uzročnii 'ospevaju u krv i nastaje !akterije&ija 14 'ana posle infekije i traje različito 'ugo*zavisi o' isti$ faktora kao i
is$o' infekijeMgravi'itet+";ko je ,ivotinja gravi'na uzročnik 'ospeva u plaentu koja ko' pre,ivara i svinja stvara eritritol*za
koji se veruje 'a je pre'ispoziija za a!ortus+koga !ruele koriste u &eta. !oliz&u kao izvor energije"Preko krvi 'ospevaju i u
'ruge 'elove tela,a osi& a!ortusa &ogu 'a izazovu i pro&ene na koštano.zglo!no& siste&u u vi'u artritisa i
ten'ovaginitisa*naročito >"suis+,a re7e i na unutrašnji& organi&a *uglavno& na slezini+"C gravi'itetu !akterije&ija je
kra/a,,ivotinje &ogu !iti serološki negativne,a po a!ortusu ponovo se javlja !akterije&ija i sinteza speifični$ antitela"#o'
negravi'ni$ ,ivotinja uzročnik o!ično 'olazi u vi&e i izlučuje se &leko&">roj ,ivi$ !akterija koje se &ogu 'etektovati
$e&okulturo& je najve/i neposre'no posle a!ortusa,a zati& opa'a"Oivotinje uglavno& po!ae sa&o je'no&,'rugi put u &anje&
proentu,a tre/i put izuzetno retko"6nku!aija je vrlo varija!ilna,zavisno o' virulenije uzročnika i sta'iju&a gravi'iteta%ako je
infekija na početku gravi'iteta inku. !aija je i preko 200 'ana,a kasnije se skra/uje na oko 2 &esea"Czročnik izaziva pro&ene
na plaenti u vi'u fi!ri. nozno.nekrotičnog zapaljenja pri če&u je česta retenija sekun'ina z!og e'e&a resia u plaento&i&a,a
to &o,e !iti izvor infekije za veterinare")e'na o' teorija nastanka a!ortusa je i 'a uzročnik pove/ava sintez kortizola o' strane
plo'a"Polno nezrele ,ivotinje su EErezistentneEE,ali uzročnik &o,e !iti prisutan u organiz&u i aktivira se po 'ostizanju polne
zrelosti";!ortusi najčeš/e nastju <".=" &esea gravi'iteta"8ajve/i toksični efekat i&a en'otoksin*LP4.lipopoli. sa$ari'+!ruela
koji je sla! in'uktor 6:8ga&a i 0F:,ali je efikasan in'uktor 6L.12 koji aktivira 0$.li&foite,utiče na pove/anu sintezu 6L.2 i
pove/ava aktivnost 8#./elija"4terilitet &u,jaka je posle'ia autoi&unog o'govora,tj"stvaranja antitela na
sper&atozoi'e"8ekrotično tkivo u testisi&a se za&enjuje vezivo& pa se testisi s&anjeni i tvr'i"O!avezan je sta&ping out
pozitivni$ ,ivotinja"
>olesti izazvane poje'ini& !ruela&a%
1+>"&elitensis%i&a 3 !iotipa-pri&arni 'o&a/ini su ove i koze,a spora'ični 'ruge vrste i čovek")avlja se u 2e'i.
teranu,Ientralnoj ;ziji i )u,noj ;&erii"0ip 1 je ustanovljen na 2alti i o're7eni& reoni&a )u,ne ;&erike,a tipovi 2 i 3 u ostali&
'istrikti&a"#o' nas je 'olazila iz 6talije preko 6stre,a su&nja se i na je'no sta'o uvezeno iz 6zraela" Banas je i&a u )u,noj
4r!iji,spora'ično se javlja i ko' lju'i"Apizootiologija i patogeneza su slične kao i ko' gove'a infiirani$ sa >"a!ortus*i&a =
!iotipova,pri&arni 'o&a/ini su gove'a,spora'ični 'ruge vrste i čovek+"#o' o!oleli$ se javlja a!ortus,or$itis,epP'i'i&itis"#oze
'u,e izlučuju uzročnika vaginalni& isetko&"#oze o!ično po!ae je'no&,'rugi put retko ili iznesu plo' koji je avital an i !rzo
ugine"8a lju'e se o!ično prenosi nekuvani& &leko&, pavlako&,a naročito su opasni sirevi u koji&a je !roj uzročnika i 'o 4L ve/i
nego u sirovo& &leku"
2+>"suis%i&a < !iotipova%za prva 3 su pri&arni 'o&a/ini svinje-za 2" i zečevi-za 4" irvasi,&o,e se javiti i ko' čoveka- za <"
glo'ari"0ip 1 je najopasniji za čoveka,a ustanovljen je u )u,noj ;&erii"#o' nas je ustanovljen tip 2 za koji se veruje 'a na svinje
prelazi se zečeva"Desto se nalazi u negravi'no& uterusu,stopa a!ortusa je zvanično &anja,u o'nosu na 'ruge !akterije češ/e se
nalazi u koštano.zglo!no& siste&u i pršljenovi&a";ko 'o7e 'o po!ačaju u ranije& 'o!u gravi'iteta svinje o!ično poje'u
plo'*slično kao i kuje+";ko ne 'o7e 'o a!ortusa u leglu o' infiirane kr&ače se na7u uginula,sla!ovitalna i z'rava prasa'"
Page 21 of 46 21
RL Page 22 6/1/2014
3+>"neoto&ae%za sa'a nije utvr7eno 'a izaziva o!oljenje ko' lju'i"
4+>"ovis%R.vrsta,'o&a/ini su isključivo ove,na izaziva o!oljenje lju'i")avlja se u ze&lja&a sa intenzivni& ovčarstvo&"Cvek
je u R.for&i")avlja se prvensteno ko' &u,jaka.epi'i'i&itis,re7e ko' ,enki.a!ortus"
<+>"anis%R.vrsta,pri&arni 'o&a/ini psi,spora'ični &o,e !iti čovek ali je !olest !laga"6zaziva epizootski a!ortus
pasa"Otkrivena je u ;&erii";!ortus nastaje 4<".<0"'ana gravi'iteta-epi'i'i&itis-or$itis najčeš/e je'nostran*kao i ko' >"suis i
>"ovis+"6&a nešto ni,u pirogenost"4vaki or$itis pasa je su&nja na !ruelozu"6&a je ko' nas">akterije&ija ko' pas traje i 'o <
go'ina"
>rueloza konja%karakteriše se !urzitiso& i ten'ovaginitiso&,najčeš/e na lig"nu$ae"#onji se o!ično infii. raju u
ko$a!itaiji"2o,e 'a se 'ijagnostikuje prolazan serološki o'govor";ko je za$va/en lig"nu$ae nastaje zapaljenje koje teško
zarasta,supuraija*pri sekun'arnoj infekiji najčeš/e sa ;tino&Pes !ovis+ i stvara se fistula gre!ena"
>rueloza ,ivine%u priro'ni& uslovi&a ,ivina ne o!oljeva"0vr'i se 'a je &ogu/a veštačka infekija,ali uzročnik nije
izolovan ni iz tako infiirani$ ptia"
>rueloza lju'i%profesionalno,vrlo teško o!oljenje"8ajpatogenija je >"&elitensis i neki tipovi >"suis,&anje >" a!ortus, a
>"anis izaziva nespeifične kliničke si&pto&e"6nku!aija je 3.14 'ana,!olest počinje su!jektivno loši& stanje&-talasasta fe!ra
koja se uveče pove/ava preko 41NI-septike&ija,jake glavo!olje,otok li&fni$ čvorova,$epato i spleno&egalija">"&elitensis
napa'a srčane zalistke i 'ovo'i 'o insufiijenije sra">"suis stvara apsese po unutrašnji& organi&a,a pose!no je ugro,ena glava
!utne kosti";ko se !olest ne 'ijagnostikuje na vre&e nastaju ko&plikaije *apla. naija glave fe&ura,nervni si&pto&i+">olest se
često pri&iri ali i rei'ivira"2ortalitet je 'o 20J,ali su velika ošte/enja organiz&a pre,iveli$">ruele se koriste i kao !iološko
oru,je"8a čoveka se uzročnik prenosi 'irektno i in'i. rektno,naročito su ugro,eni veterinari,ra'nii na klania&a,konzu&enti
sirovog &leka,la!oratorijski ra'nii ako ne koriste 666 stepen sigurnosti"C terapiji se koriste anti!iotii !ar 6
ne'elja%tu!erkulostatii*rifa&piin+, tetraiklini"
Bijagnoza%!rza i spora seru&ska aglutinaija,R9#,a sve češ/e i AL64;"@lavni antigen je 4.LP4"#o' !rze aglutinaije
koriste se ele !akterije"Ovi& testovi&a se ne &ogu 'etektovati antitela na R.for&e*jer su izgu!ile O.poli. sa$ari'+, ve/ se koriste
testovi sa $o&otipski& antigeni&a"
;lergološki testovi%&ogu se koristiti u terenskoj 'ijagnostii-ko' nas nisu pri&enjivani"(asnivaju se na kasnoj
preosetljivosti";lergen je !ruelin,aplikuje se intra'er&alno ili s/ 0,1 &l ko' ovaa u 'onji očni kapak,ko' gove'a i koze u
vrat,svinja&a na ušnu školjku"Reakija se čita posle 24.41.=2 sata"
Profilaksa%vakine postoje ali se ko' nas nika' nisu pri&enjivale"9akinaija se vrši ka'a !roj infiirani$ pre7e 2J
!roja ,ivotinja o're7ene vrste"9akine &ogu !iti%1+inaktivisane%stvaraju kratak i&unitet%R.for&a >"a!ortus.4</20,i&unitet traje
'o 1 go'ine->"&elitensis.F31->"suis.2-2+atenuirane%o' >"a!ortus.>.1?,vakinaija je u starosti =.1 &esei-vakinalni soj je
za'r,ao o're7enu patogenost za lju'e,ako se aplikuje gravi'ni& ,ivotinja&a &o,e 'o/i 'o a!ortusa,ne&ogu/e je razlikovati
vakinalni i&unitet o' infektivnog-o' >"&elitensis.Rev.1-o' >"suis.1042"
Leptospiroses
(oonoze"8ajčeš/e su akutna,septike&ijska o!oljenja,karakteriše i$ enzootsko pojavljivanje ili re7e u vi'u &anji$
epizootija"#liničku sliku karakterišu ikterus,fe!ra,$e&oglo!inurija,a ko' svinja i gove'a i a!ortusi"#lasična lančasta zaraza"Prvi
put je opisana 1116"#o' nas je prva enzootija ko' ,ivotinja i lju'i opisana u 6stri"
Atiologija%uzročnik je Leptospira interrogans koja se pojavljuje u preko 2<0 serotipova"#ončasti,spiralni &i.
kroorganiz&i,4.40L0,1 &ikron,si/ušno uvijeni sa !lago povijeni& krajevi&a";ero!i"Rastu na speijalni& po'loga&a *po
#ort$ofu+ na 23.21NI"8a preparati&a iz organa*najčeš/e !u!rega+'o!ro se !oje po @i&zi,Leva'itiju,>uriju"8eot. porne su na
ve/inu 'ezifiijenasa-4<NI iz'r,e 10.30 &in-60NI par sekun'i-na 4NI su konzervisane više &esei,a na .10NI nekoliko
'ana*z!og stvaranja kristala le'a koji i$ ošte/uju iznutra+"8alaze se u &očvara&a i površinski& sta. ja/i& vo'a&a ali i$
isušivanje uništava vrlo !rzo"C krvi na so!noj te&peraturi pre,ive =.1 'ana-u urinu sa opti&alni& pF 2.10 'ana"
Apizootiologija%o!oljenje je vrlo rašireno"#lasična antropozoonoza"6zaziva velike ekono&ske štete*'irektne su skoro
!eznačajne u o'nosu na in'irektne+"6zvori zaraze su%o!olele*infiirane+je'inke koje urino& izlučuju uzro. čnika-klionoše-'ivlje
,ivotinje-otpa'ne i staja/e vo'e"O!oljenje &o,e !iti i sezonski vezano za ra' na pirinčani& po. lji&a*uzročnik pro'ire kroz
nele'iranu ko,u+"6nfekija je peroralno preko $rane i vo'e ili preko ko,e"Prenosi se 'i. rektno kontakto& ili in'irektno*preko
razni$ vektora+"
Patogenoza%po pro'iranju uzročnika u organiza& razvija se !laga septike&ija,naseljavaju se u paren$i. &atozni&
organi&a i &iši/i&a-'olazi 'o $e&olize, pove/anja krvnog pritiska,ta$ikar'ije,nefroza,al!u&inurija,poli. urije,a zati& olig. i
anurije što 'ovo'i 'o retenione ure&ije,ketoai'oze i ko&e"Pre'ilekiona &esta su tu!uli ontorti !u!rega-'olazi 'o
glo&erulonefritisa"4ve ovo se 'ešava toko& inku!aionog perio'a"
#linič ka slika% inku!aija je najčeš/e 3.14 'ana"8ajčeš/e se javlja u akutno&,ali &o,e i u ostali& tokovi&a"
#onji%infekija je sa je'ni& lil više serotipova,a najčeš/e sa L#interrogans var#icterohaemorrhagiae"Opšta sla!ost, pro&ene
trijasa,fe!ra 'o 41,<NI,inapetena,apatija,o!orena glava-urtikarije toko& 2 'ana se ispa'anje& 'lake-z!og po. liurije 'olazi 'o
s&anjenja turgora ko,e i njene na!oranosti-zapaljenje sluznia uz ikterična pre!ojavanja-serozni 'o se. ro&ukozni
konjunktivitis-&Palgiae-alteraije I84.a*o!ično u vi'u eksitaija+"Bo&inantni si&pto&i su stazni e'e&i i $e&oglo!inurija*urin
je !oje !ele kafe+"
4vinje%inku!aija je 4.14 'ana"8ajčeš/e je akutno o!oljenje kr&ača i prasa'i"6nfekija ko' kr&ača &o,e !iti la. tentna,ali
povre&eno 'olazi 'o a!ortusa,ra7anja &rtve ili sla!ovitalne prasa'i sa nefritiso&"(apa,a se još apatija,inape.
tena,konjunktivitis,fe!ra 'o 41NI toko& 2.3 'ana-ikterus je re7i-konvulzije,&anje,no kretanje,nesiguran $o',ataksije, pa'
&lečnosti"
@ove'a%opšti infektivni sin'ro&,ikterus,$e&aturija,$e&oglo!inurija,a!ortusi,$e&oragični &astitisi,$ronični glo&e.
Page 22 of 46 22
RL Page 23 6/1/2014
rulonefritis,ketoza,ko&a"
Ove i koze%slično kao ko' gove'a"
Psi%fe!ra,apatija,anoreksija,$e&oragični gastroenteritis,vrlo 'o&inantan ikterus,nefrits,ure&ija,ko&a"#arakterističan je foetor
eL ore"
Dovek%inku!aija je 1.3 ne'elje"Oglavno& akutno o!oljenje"2Palgiae,art$ralgiae,glavo!olje,&igriraju/i !olovi" 2o,e se
razviti serozni &eningitis,$epatitis,nefritis">olest je najčeš/e profesionalna%letnji grip,&uzačka !olest,vo'ena groznia,!olest
&la'i$ svinjara,poljska groznia"2or!i'itet je 'osta visok,a letalitet 0,<.1 J"
Pato&orfološki nalaz%sluznie ikterične-iktero.$e&oglo!inurija-'egenerativne pro&ene na jetri i !u!rezi&a" 4itne
nekroze na jetri koja je !lago $ipertrofična i krta">u!rezi su !le'i,krti,kao kuvani"Pete$ije po seroza&a"Pi$tijasti e'e&i i
$e&oragični izlivi u su!kutisu i perirenalnoj regiji"Aksu'at u tr!ušnoj i gru'noj 'uplji"Fe&oragični enteritis"
Bijagnoza%postavlja se na osnovu%epizootiološki$ i epi'e&iološki$ ispitivanja-kliničke slike-la!oratorijskog
pregle'a%izolaija uzročnika iz krvi*u prvi$ = 'ana+ ili urina*iz &okra/ne !ešike+ i unutrašnji$ organa*!u!rega i jetre+-
serološki%aglutinaija.liza,in'irektna i&unofluoresenija,R9#,AL64;,&ogu/e je tek posle ="'ana tj"ka'a se stvore speifična
antitela i &oraju se slati parni seeru&i tj" po 1 na 10.14 'ana-!iološki ogle' na za&oru ili štenetu koji&a se &aterijal u!rizgava
intraperitonealno,posle <.= 'ana uzi&a se punktat ili kap periferne krvi i pravi raz&az"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaz%1+sva septike&ična o!oljenja pra/ena ikteruso& i $ae&oglo!in. urijo&,2+sve
!olesti sa po!ačaji&a,3+piroplaz&oza,4+FII,<+:6I"
0erapija%$iperi&uni seru&i,strepto&iin,aureo&iin,tera&iin-peniilini ne&aju efekta-kar'iotonii-infuzije sa
'o'atko& &inerala i vita&ina"Prognoza je o!ično povoljna uz oz'ravljenje za =.10 'ana i rekonvaleseniju o' par ne'elja"#o'
gove'a,svinja i pasa &o,e pre/i u $ronični tok sa $ronični& interstiijalni& glo&erulonefritiso&">ez terapije &ogu/ je i letalni
is$o'"
Profilaksa%&ere propisane zakono&-'eratizaija-karantin*oko 3 ne'elje+"9akinaija je rutinska ko' pasa, ko' 'rugi$
,ivotinja i lju'i ako je !olest učestala prave se štalske vakine koje se pri&enjuju sa&o u to& po'ručju"9a. kina je
inaktivisana,a'sor!ovana na alu&iniju&.$i'roksi','aje se s/ kao 'epo,i&unitet nastaje za 10.14 'ana i traje 6.1 &esei ka'a se
sprovo'i revakvinaija"
>orellioses
6"4piro$etoza ,ivine
;kutno infektivno o!oljenje kokoši,gusaka i pataka-o!ično se javlja kao septike&ija koja se klinički &anife. stuje
groznio&,pro&ena&a u 'igestivno& siste&u,pareza&a i paraliza&a i znatni& J uginu/a"
Atiologija%uzročnik je Borellia anserina,spiralna,končasta,3.20L0,2.0,< &ikrona,i&a 3.1< zavoja,vrlo po. kretna-sla!o
je otporna u spoljašnjoj sre'ini-asporogena-ne&a flagele-'o!ro se !oji anilinski& !oja&a,fuksino&,po @i&zi i >uriju"Prvi put su
opisane 11?1" u (akavkazju ko' gusaka"Bo!ro se kultiviše na kokošiji& e&!rioni&a ili tečni& po'loga&a sa ili !ez
kiseonika"Rasto& na po'lozi gu!e antigenost i virulentnost"4&atra se 'a je vrsta antigeno je'noro'na"C lešu pre,ive par &inuta-u
krvi na te&peraturi fri,i'era 'o 1< 'ana-zale7ivanje i$ inaktiviše,a .1?6NI i$ konzerviše za 'u,e vre&e"
Apizootiologija%rezervoar i prenosioi su krpelji i vaši-infekija je retko peroralna ili neki& 'rugi& pute&" O!oljenje se
leti,tj"na preko 10.1<NI javlja &asovno,a zi&i spora'ično ili u vi'u &anji$ enzootija"#rpelji su !iološki,a vaši &e$aniki
prenosioi"6nfiirani krpelji prenose uzročnika transovarijano i 'o =" generaije"
Patogeneza%po 'ospevanju u organiza& uzročnii se raz&no,avaju u slezini,jetri i koštanoj sr,i-stvaraju jak toksin koji
'eluje na okolno tkivo,a naročito na eritroite što 'ovo'i 'o $e&olize i ane&ije što se sta!ilizuje za 10.14 'ana"6nku!aija je <.
=*1.12+ 'ana"
#linič ka slika%
#okoši%javlja se o!ično u 2 toka";kutni je 'aleko češ/i%fe!ra 'o 43NI,so&nolentnost,izra,ena ,e7,!le'ilo kreste i
po'!ra'njaka,gu!itak senzoriju&a-fe!ra traje par 'ana pa te&peratura pa'a čak i ispo' nor&ale"Ovaj tok završava pri. vi'ni&
oz'ravljenje& i prelazi u $ronični ili nastaje ko&a i s&rt za 4.< 'ana o' početka !olesti"4u!akutni*protra. $irani+%si&pto&i
pore&e/aje I84.a,pareze i paralize,izrazita so&nolentnost*z!og 'ejstva toksina+,izrazito jak grč kan',i-uzročnik se ne nalazi u
krvi ve/ u unutrašnji& organi&a"(avršava letalno za 2.4 ne'elje"
@uske%si&oto&i su slični uz česte sekun'arne infekije"2ortalitet je preko ?0J"
Pato&orfološki nalaz%slezina uve/ana 2.3 puta i sa nekrotični& ,arišti&a")etra prekrivena nekroza&a pri pro.
tra$irano& toku"2iši/i kao 'a su kuvani">u!rezi uve/ani i krti"Pete$ije po seroza&a,unutrašnji& organi&a i revi&a"
Bijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike,raz&aza krvi u akutnoj fazi,kulativaije uzročnika,o!'ukije" 2aterijal
za la!oratorijski pregle' &ora potiati o' EE,ivi$EE leševa tj"šalju se je'inke koje sa&o što nisu uginule"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+8eT Iastle 'isease,2+tifus,3+pastereloza,4+krpeljske toksikoze"
0erapija%aureo&iin"Po pre!oljenju i&unitet traje 'o 3 go'ine,a po 'avanju inaktivisani$ vakina 'o 1 go'ine"
Profilaksa%!or!a protiv krpelja i vaši,karantin 14 'ana,$e&atološki i serološki pregle'")aja iz 'istriktni$ po'ručja ne
inku!irati"
66"Laj&.!orelioza
(oonoza"Czročnik je Borellia burgdorferi,končasta,spiralna"Qiri se i o'r,ava preko 6Lo'i'ae.a"Osa&'eseti$ je,prvi
put,opisana u 4;B"#o' 'ee se &anifestuje kao artritis,pro&ene na sru i I84.u"Opisana je i u Avropi"4i.
ste&sko,ko&peksno,zapaljensko o!oljenje,za$vata ko,u,I84,sre i zglo!ove"#o' lju'i je uglavno& profesionalno
o!oljenje"Czročnik raste u tečni& po'loga&a ili kulturi tkiva-&o,e se izolovati iz krvi,urina,kolostru&a"
Apizootiologija%infekija se prenosi i o'r,ava zavisno o' 'ivlji$ ,ivotinja i krpelja"O!oljevaju insektivori,
Page 23 of 46 23
RL Page 24 6/1/2014
glo'ari,papkari,kopitari,&esoje'i i ptie-o' 'o&a/i$ ,ivotinja najčeš/e pas,konj i goveče"Czročnik je prvi put izolovan iz krvi
&iševa i rakuna"6nfekij je 'okazana ko' 'o&a/i$ i 1 vrsta 'ivlji$ ,ivotinja"Bo infekije najčeš/e 'olazi o' aprila 'o okto!ra"60.
10J krpelja u >eogra'u i okolini je pozitivno"
Patogeneza%po pro'oru u organiza& uzročnik 'ospeva u regionalni li&fni čvor,a zati& u organe*slezina, jetra,koštana
sr,+"4&atra se 'a injiira stvaranje ko&pleksa čije talo,enje 'ovo'i 'o ošte/enja*;rtusova reakija+"
#linič ka slika% prva &anifestaija je erPt$e&a &igrans koji se lako zapa,a ko' lju'i i nepig&entirani$ ,ivo. tinja"#o'
,ivotinja se javlja fe!ra,&alaksalost,$ra&anje,&ršavljenje,a po 'ise&inaiji uzročnika 'olazi 'o ošte/enja I84.
a,sra,zglo!ova,očiju,!u!re!a"#o' ,ivotinja je najve/i pro!le& artritis,a zati& en'okar'itis"
0erapija%anti!iotii na osnovu anti!iogra&a,ako se započne na vre&e")e'inke koje pre!ole su sa trajni&
ošte/enji&a*lju'i ostaju invali'i,uglavno& z!og ošte/enj sra i !u!rega+"
Burina*'ourinae+
Fronično kontagiozno o!oljenje kopitara"Označava se i kao eLant$e&a oitale paralPt$iu& ili polPneuritis
infetiosa"2anifestuje se,u početku lokalni& zapaljenje& spoljašnji$ polni$ organa,a kasnije urtikarija&a po ko,i,pro. &ene&a
na veliki& nervi&a*n"is$ia'ius,n"faialis,it'+,pareza&a i paraliza&a"4koro isključivo se prenosi koituso& tj"kontakto&"C
pitanju je enzootska lančasta zaraza"#o' nas je iskoranjena 1?<2"
Apizootiologia%prvi put je opisana 1=?6" u ;l,iru-širila se,najviše,toko& ratova,'osta je raširena u ;ziji i ;frii"#o' nas
se javljala u 2.3 velike enzootije"4vetska referentna la!oratorija je u 2oskvi"
Atiologija%uzročnik je 1ripanosoma e(uiperdum-ne razlikuje se o' 0"evansi*izaziva suru+"Protozoa,&ono.
&orfna,vretenasta,2<.21L2.3 &ikrona,i&a on'ulentnu &e&!ranu i vrlo 'ug !ič"0kivni parazit u koštanoj sr,i,slezini, li&fni&
čvorovi&a"6nfekija je preko sluznie urogenitalnog siste&a,i&a po'ataka 'a &o,e 'a pasira nepovre7enu ko,u-iz organiz&a se
izlučuje vaginalno& i uretralno& sluzi i sper&o&"2la'a ,'re!a' &ogu 'a se infiiraju o' pozi. tivne &ajke sisanje& vi&ena
zaprljanog vaginalno&/uretralno& sluzi"Prenosi se i preko pri!ora i opre&e,pri v"o",$i. rurški& instru&enti&a"Czročnik se nalazi
u li&fi,li&fni& čvorovi&a,koštanoj sr,i,e'e&i&a na ko,i"C spoljašnoj sre'ini je vrlo neotporan i na so!noj te&peraturi pre,ivi 2.
2,< sata"
Patogeneza%na ulazni& vrati&a infekije 'olazi 'o lokalnog zapaljenja,uzročnik se u&no,ava,prelazi u krv i nastupa
'ise&inaija i konačna lokalizaija*u ko,i i I84.u+"6spoljava i toksično 'ejstvo,stvaraju se e'e&i na ko,i i ,a!lje pege,pareze i
paralize veliki$ nerava,naglo &ršavljenje"C krvi i&a tropiza& pre&a tro&!oiti&a i 'ovo'i 'o sinteze tro&!oitoporina koji
izaziva inaktivaiju u aglutinaiju uzročnika"
#linič ka slika% akutni tok je izra,eniji što je kli&a toplija,a suprotan je slučaj sa $ronični&"0ok zavisi i o' vi. rulenije
soja uzročnika i otpornosti organiz&a 'o&a/ina"O!oljenje je najčeš/e $ronično u )u,noj i 4re'njoj Avropi i 4evernoj ;&erii,a
akutno i !urno u ;frii i )u,noj ;&erii"6nfekija zavisi i o' rase i načina 'r,anja,a 'ivlji kopitari re7e o!oljevaju"C lagano&
$ronično& toku !olest traje 1.2,re7e 4.<,go'ina,akutni traje nekoliko &esei*najčeš/e 1.2+, a retko se javlja i perakutni koji traje
oko = 'ana"6nku!aija traje 6 'ana 'o 3 &esea,'u,a je ko' ko!ila,a ko' nas je neka'a !ila 1<.60 'ana"
;kutni tok%izuzetno &o,e 'a traje 6.1 'ana"Cvek završava letalno"
Fronični tok &o,e 'a se ispoljava kao tipična i atipična for&a%
1+tipična for&a ko' pastuva%e'e&i na prepuiju&u i glansu penisa,iz uretre se e'i sluz sa veliko& količino& uzro. čnika-z!og
e'e&a je pove/an li!i'o,a prisutan je i nagon za stalni& uriniranje&*urin neprestano ističe u kapi&a+"8a
glansu,skrotu&u,ko,i,javljaju se infla&irani čvori/i različitog o!lika i veličine posle čijeg povlačenja ostaju 'epig&en. tirana
&esta.,a!lje pege"Prisutna je i&potenija"
2+tipična for&a ko' ko!ila%e'e& vulve i klitorisa,pi$tijasti vaginalni ise'ak,pojačan li!i'o,čvorovi i čvori/i po vulvi, e'e&i koji
se &ogu prostirati o' vulve 'o vi&ena"8e&a fe!re,&ršavljenje sa atrofiijo& &iši/a naročito na sapi&a" A'e&i na ko,i su
!ez!olni,nete&perirani,!lago opalesiraju,nji$ovi& povlačenje& ispa'a 'laka,a nova koja izraste je !ez pig&enta"2o,e 'o/i 'o
a!ortusa,najčeš/e u 2".3" &eseu gravi'iteta"
3+si&pto&i o' strane I84.a i tipičnoj for&i%!laga $iperestezija ko,e,ote,an $o','ispnoja,$ra&anje,$o' na vr$ovi&a kopita*ako
je za$va/en n"is$ia'ius+,pareze i paralize,$e&iplegija larinksa*ako je za$va/en n"reurens+"
4+atipična for&a%nepravilnost svi$ ovi$ si&pto&a,vrlo &ala s&rtnost sEo!ziro& na 'u,inu trajanja !olesti i eksploataiju
,ivotinja,&aksi&alno 'ug perio' inku!aije"
Pato&orfološki nalaz%ka$eksija,!laga ane&ija i ikterus,$e&oglo!inurija,otoi koji prate silu gravitaije i ne povlače se
'o kraja ,ivota,,a!lje pege,uve/ani regionalni li&fni čvorovi,atrofija &iši/a i tačkasta krvarenja u nji&a,
artritis,asites,pneu&onija,izrazito pove/ana slezina,neuritis,atrofija nerava"
Biferenijalno.'ijagnostič ki ko' nas 'olaze u o!zir%1+polne ospe,2+&aleus,3+,'re!e/ak,4+&or!us &aulosus" C
tropski& pre'eli&a u o!zir 'olaze%sura*uzročnik 0"evansi+,sou&a*0"vivaL+,nagana*0"!ruei,prenosi je e.e &uva+,
paranagana*0"ongoense+,&al 'e a'eras*0"eUuinu&,isključivo u )u,noj ;&erii+"
Bijagnoza se postavlja na osnovu epizootiološke ana&neze,kliničke slike,pato&orfološkog nalaza,i,najčeš/e
la!oratorijski& &eto'a&a%uzročnik se 'o!ro vi'i u krvno& raz&azu o!ojeno& po 2ej.@rinval'u ili @i&za.Ro&a.
novsko&-&o,e se kultivisati na $ranljivi& po'loga&a,ali sa&o je'no& tj"ne &o,e se presejavati,&o,e se o'r,avati u
la!oratorijski& ,ivotinja&a*za&ora,paov,!eli &iš,kuni/,pas,&ačka,ova+-o' serološki$ pro!a koriste se aglutinaija i R9# koja
je &eto'a iz!ora u 'ijagnostii"
0erapija%ko' nas !i se za pozitivne pri&enjivao sta&ping out";ko je o!oleo ve/i !roj ,ivotinja,'a se ne !i u!ijale,&o,e
se pokušati i/v aplikaijo& antrai'.prosaltea ili antrai'.&etilsulfata,ali !ez ve/eg uspe$a"8a po'ručji&a g'e je !olest prisutna
vrši se izolaija pozitivni$ je'inki u izolaione*sa!irne+entre,&u,jai se kastriraju,a ,enke ,igošu sa B-&ogu se koristiti za ra' 'a
!i se s&anjile ekono&ske štete-tu ostaju 'o kraja ,ivota";ko neka je'inka even. tualno pre!oli i&unitet koji ostaje je vrlo
Page 24 of 46 24
RL Page 2< 6/1/2014
nesoli'an"
Profilaksa%karantin pri uvozu,stroga kontrola parenja i v"o"
0ulare&ija*pseu'okuga glo'ara+
(oonoza")avlja se ko' kič&enjaka,prvenstveno ko' glo'ara,najčeš/e ko' kuni/a,veverie,&iša,$rčka,'a!ra,a o!ole i
lisie,&ačke,psi,jeleni,ove,svinje,tj"preko 30 vrsta"Prije&čive su i neke ptie*kokoš,golu!+ i $la'nokrvne ,ivo.
tinje*kornjače,,a!e+"9eštačka infekija uspeva ko' za&ora,paova,lasie,gavrana,vrane"#onj i goveče retko o!ole" O'r,ava se
kao enzootija ko' zečeva i kuni/a,a o' 'o&a/i$ ,ivotinja ko' ovaa"Prvi put je opisana 1?11" u #aliforniji kao glo'arska kuga"
Atiologija%uzročnik je 2rancisella tularensis,@
.
,nepokretan,poli&orfan štapi/,izoluje se i raste na selektivni&
po'loga&a*:ranisova po'loga+ za 2.= 'ana-kolonije liče na !usen,vla,ne su,lepljive i !ez!ojne"6zolaija je &ogu/a posle par
slepi$ pasa,a kroz za&ore"Czročnik se javlja u 2 po'vrste%2#tularensis tularensis u 4";&erii i 2#tularensis palearctica u
polarni& pre'eli&a")avlja se isključivo na severnoj $e&isferi"Czročnik je relativno otporan%u kulturi na 20NI pre,ivi 1 &ese,na
<0NI 10 &in-u zale7eni organi&a 3.4 ne'elje,u neotvoreno& lešu na 0NI oko 3 &esea,na 20NI oko 1< 'ana-u sala&uri 1
&ese,u &leku i siru 1.14 'ana zavisno o' pF-na vuni oko 1 &ese"C 'ezinfekiji se koriste for&alin,8aOF,alko$ol"
Apizootiologija%!olest se spontano javlja u priro'i jer i krpelji &ogu !iti &e$anički prenosioi")avlja se i ko' nas:ruška
@ora,#osovo,6stočna 4r!ija"#oristi se kao !iološko oru,je"6nfekija nastaje 'irektni& kontakto&,preko $e&atofagni$ insekata,p/o
preko $rane i vo'e"6z organiz&a se uzročnik izlučuje preko urina i ,uči"6nfekija se prvo javi ko' je'ne vrste,pa se širi na 'ruge"
Patogeneze%na ulazni& vrati&a uzročnik se u&no,ava*pri&arni afekt+ i ta rania nika' ne zaraste-o'atle pre. lazi u
krv*pri&arna septike&ija+ i li&fatične organe-'ovo'i 'o li&fa'enopatija i gastroenteritisa,pokazuje afinitet i pre&a plu/i&a i
slezini-na pri&arno& afektu 'olazi 'o nekroze"4&rt nastupa usle' sekun'arne septike&ije,tj" pro'ora uzročnika u krv iz
pre'ilekioni$ organa"
#linič ka slika%
@lo'ari%u akutno& toku s&rt nastupa za <.= 'ana,a $ronični &ogu i 'a pre!ole ili uginu za 1<.20 'ana")avlja se
tro&ost,gu!itak stra$a o' neprijatelja,ataksija,&anje,no kretanje,eksitaije"
Ove%!olest &o,e 'a se završi vrlo !rzo,a ako se pro'u,i javlja se fe!ra*41.41,<NI+,ataksija,o!aranje glave,šepavost,
'ijareja,!le'ilo sluznia,lako se nalazi pri&arni afekt"
Psi%&ršavljenje,apsesi i ulkusi po telu,otok li&fni$ čvorova,pleuritis,otok glave,anoreksija,paraliza-poneka' &o,e 'a po'se/a
na štene/ak"
Pato&orfološki nalaz%ko' svi$ vrsta se nalaze li&fa'enopatije"
(ečevi%e'e& i $ipere&ija larinksa,uve/anje li&fni$ čvorova,otok slezine*uve/ana i 'o 20L i izgle'a kao igareta+- nekroze po
jetri,slezini i plu/i&a"
Ove%u akutno& toku ne&a pro&ena,a ako se pro'u,i nalazi se pri&arni afekt, ane&ija,otok slezine i li&fni$ čvo.
rova,!ron$opneu&onija"
Psi%otok li&fni$ čvorova,pleuritis,slezina i jetra uve/ane,!ron$opneu&onija"
Bijagnoza se postavlja na osnovu epizootiološke ana&neze,kliničke slike,o!'ukije,i u la!oratoriji"Czročnik se
!akteriološki teško izoluje">iološki ogle' se vrši na za&oru ili !elo& &išu koji&a se supstrat su&njivi$ organa aplikuje
s/,intraperitonealno ili skarifikaijo&-&iš ugine za 3.14 'ana,a za&ora za 3.60 'ana-&ogu se ,rtvovati pa se supstrat slezine
aplikuje z'ravo& &išu/za&oru-slezina o' uginuli$ je'inki iz !iološkog ogle' se zasejava na :rani. sovu po'logu"O' =" 'ana
!olesti &o,e se pri&enjivati aglutinaija"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+pastereloza,2+sal&oneloza,3+tu!erkuloza,4+istierkoza,<+šte.
ne/ak,6+listerioza,=+antraks,1+različiti 'er&atitisi"
Profilaksa%sta&ping out o!oleli$,ogra7ivanje ugro,eni$ lovišta,pregle' lju'i"6&unoprofilaksa se ne sprovo'i iako
postoji inaktivisana vakina"
0ulare&ija ko' lju'i%najčeš/e porfesionalna !olest-antropozoonoza*ne prenosi se sa čoveka na čoveka+" #linička
slika%inku!aija je 1.14 'ana,javlja se groznia,glavo!olje,&ijalgije,!ezvoljnost,apatija,inapetena,nesania, znojenje,'ijareja ili
opstipaija,fe!ra 'o 41NI sa 'nevni& re&isija&a"2o,e se javiti kao gru'na,tr!ušna,kutano.glan'u. larna*sa pri&arni& afekto&+ i
tifusna for&a,a retko se ispoljava sa&o kao afta na jeziku ili sa si&pto&i&a pore&e/aja I84.a"Bijagnoza%antitela se serološki
'okazuju posle 14 'ana,a &ogu se koristiti i alergijske pro!e"0erapija% strepto&iin-po pre!oljenju ostaje 'o,ivotni i&unitet"
9irusne !olesti
PoLvirusnu infekije
:a&ilija PoLviri'ae se 'ali na%1+ent$o&opoL.ko' insekata,i 2+$or'opoL.ko' kič&anjaka,a oni &ogu !iti ort$opoL.
pravi poksvirusi*avipoL,suipoL, apripoL"""+ i parapoL")e'ino ko' pasa 'o sa'a nije izolovan poksvirus"Poks. virusi su !ili vrlo
značajni za razvoj virusologije i i&unologije"
9rlo veliki B8# virusi%300L1<0.200n&,pose'uju i neke enzi&e za replikaiju"u&no,avaju se u itoplaz&i /elija
'o&a/ina"4tvaraju inkluzije tipa ;*zrele+ i >*nezrele virusne čestie+"O&otač virusa vrlo često potiče i o' stru. ktura /elije
'o&a/ina pri čijoj lizi u interstiiju& 'ospevaju i zreli i nezreli o!lii"6&aju 2 for&e%I.kapsularna i 8.'u. 'olika" C spoljašnjoj
sre'ini su otporni,naričito ako se nalaze u krasta&a i 'etritusu"
6nfekija je o!ično preko &ali$ povre'a na ko,i,a &o,e !iti još in$alaiona,ali&entarna*potre!na je velika 'oza virusa+
i preko razni$ vektora"9irus se u&no,ava u 2alpigijevo& sloju,za ? 'ana se stvara vezikula,zati& 'olazi 'o
generalizaije*pri&arna vire&ija+,virus se u&no,ava u unutrašnji& organi&a i ponovo vra/a u ko,u*sekun'arna vi. re&ija+"Ovaj
prinip je isti za sve virusa !oginja"9irus se iz organiz&a izlučuje na različite načine,zavisno o' faze infe. kije"Po pre!oljenju
ostaje soli'an i&unitet koji je praktično 'o,ivotan"
Page 2< of 46 2<
RL Page 26 6/1/2014
6">oginje gove'a
Czročnik je virus rvl-ih bogin-a i!.e3+e!vacciniavirus"Pro&ene su o!ično na vi&enu,ali su &ogu/e i genera. lizaije na
ko,u i unutrašnje organe"Ranije su !oginje gove'a !ile 'osta česte,a izvor infekije su o!ično !ili lju'i i opre&a"Clazna vrata
infekije su o!ično povre'e na ko,i,najčeš/e na vi&enu-na &estu pro'ora stvaraju se vezikule i zapaljenje"
6nku!aija je 4.1 'ana"#arakteristične pro&ene%rozeola,papula,vezikula,pustula koja se često zagnoji, stvaranje krasti i
oziljaka"
(oonoza-ko' lju'i je o!ično profesionalna !olest-o!oljenje je !enigno,,ivotinje tre!a izolovati,&ogu se lokalno
pri&eniti &asti za s&irivanje upale"2u,u tre!a o!avljati ali pa,ljivo"2o,e se vršiti i vakinaija"
9irus kravlji$ !oginja izaziva o!oljenje ko' &ačaka i glo'ara"0ipično protiče kao ko,na for&a"#o' &ačaka je
kontrain'ikovano 'avanje glukokortikosterio'a jer &ogu 'ovesti,kao i razni nepovoljni nespeifični faktori,'o plu/ne for&e i
pneu&onije koja je o!ično letalna"
9irus se &o,e izolovati iz ve/ine unutrašnji$ organa,a 'ijagnoza se postavlja nalazo& inkluzija u /elija&a ko,e"
66">oginje konja
Czročnii su kao i ko' gove'a")avlja se u 2 for&e%1+na 'istalni& 'elovi&a ekstre&iteta,o!ole slo!o'no 'r,ane
,ivotinje-javljaju se karakteristične lezije,ne&a generalizaije,često prolazi nepri&e/eno-2+pro&ene na unu. trašnjoj strani o!raza
i usnoj 'uplji,javlja se generalizaija,fe!ra,,ivotinje često 'r,e usne u vo'i"O!e for&e su !enigne i pro7u uz pošte'u i lokalnu
terapiju"
666">oginje svinja
Czročnik je suipoxvirus-izvor infekije su o!olele ,ivotinje i vektori*svinjska vaš+"O!oljenje je vrlo kontagi. ozno,ali je
&ortalitet nizak"Pro&ene se sre/u po čitavoj ko,i,a 'olazi i 'o generalizaije"#o' &la7i$ je'inki se sre/e te,a for&a"Lezije na
ko,i &ogu !iti u razni& sta'iju&i&a"Po pre!oljenju ostaju karakteristični o,ilji"Bijagnoza se po. stavlja $istološki,a pri&enjuje
se !ojenje po :eulgen.u ka'a se o!oje inkluzije tj"virusna B8#"Po pre!oljenju ostaje praktično 'o,ivotan i&unitet"
69">oginje ovaa i koza
Czročnik je capripoxvirus koji vrlo lako &utira"0eško o!oljenje sa visoki& &or!i'iteto&,a &ortalitet je oko
<0J"O!ično se javlja kao ko,na for&a sa generalizaija&a"2ogu/a je s&rt i pre pojave pro&ena na ko,i"An'e&ski se javlja u
;ziji i ;frii"#o' nas se s&atra za troposku !olest"Osetljivije su &la7e kategorije"9irus se,osi& u ko,i,u&no. ,ava i u li&fatični&
struktura&a,a često uzrokuje i nekroze po unutrašnji& organi&a"
Bijagnoza se postavlja na osnovu epizootiološke ana&neze-na pregle' se šalje pro&enjeno tkivo,a u la!o. ratoriji se
koristi AL64; i &eto'a 'etekije nukleinski$ kiselina"#ontroliše se iz&e7u ostalog i vakinaijo& u en. 'e&ski& reoni&a,koriste
se atenuirane vakine-postoji i inaktivisane ali one ne sti&ulišu /elijski i&unitet"#o' nas, ka'a !i se pojavile,ra'io !i se sta&ping
out"
9"8o'ularni 'er&atitis*lu&ppP skin 'isease+
)avlja se ko' gove'a,a uzročnik je capripoxvirus"C nastanku !olesti su značajni vektori,a karakteriše se fe!ro&,otoko&
potko,ni$ li&fni$ čvorova i no'uli&a po ko,i"8a ko,i se prvo javlja za'e!ljanje sa fi!rozni& ru!o&, entar je u početku u ravni
sa ko,o&,a kasnije nekrotizuje"Po zarastanju ostaju o,ilji"8ajčeš/e !enigno o!oljenje,ali ko' &la'i$ &o,e !iti letalno"#o'
gravi'ni$ 'olazi 'o a!ortusa,a na fetusu se nalaze no'uli"Bijagnoza se postavlja pa. to$istološki,a ta&o g'e se javlja en'e&ski
koristi se i AL64;"(a vakinaiju se koristi atenuirana vakina"#o' nas !i se ra'io sta&ping out"
96">oginje ,ivine
Czročnik je avipoxvirus"#arakteriše se proliferati&a po ko,i i 'ifteroi'ni& pro&ena&a gornji$ 'isajni$ pu. teva i
usta"8ajve/i poznati virus,vrlo otporan"C /eliji stvara intraitoplaz&atska inkluzije*>olingerova telaša+ o' koji$ svaka sa'r,i
veliku količinu virusni$ čestia"6nfekija je preko lezija na ko,i i sluznia&a"Bolazi 'o pri&arne i sekun. 'arne
generalizaije*vire&ije+";ko ne&a generalizaije ispoljava se lakši& toko&"O!oljenje se ne/e javiti u vakini. sano& jatu,a ko'
nas se koristi ,iva atenuirana vakina"Gurke ne tre!a vakinisati u krilni na!or ve/ u ko,u !utova ska. rifikaijo&"8ije
zoonoza"Bijagnoza se postavlja pato$istološki,AL64;,izolaijo& virusa na e&!rionirani&a jaji&a*ja. vljaju se pro&ene na
$orioalantoisnoj opni+"
966"2ikso&atoza i Qopeov fi!ro&
O!oljenje kuni/a čiji je uzročnik leporipoxvirus"
2ikso&atoza se karakteriše visoki& &or!i'iteto& i &ortaliteto&"Postoji a'aptaija vrste na virus i virus na
vrstu-&ogu/a je atenuaija virusa na terenu"Prenosioi su ko&ari,a &o,e se prenositi i 'irektni& kontakto&"Deš/e o!oljevaju
kuni/i,&anje zečevi"Prvo se javlja &ikso& na ulazni& vrati&a infekije,a znak generalizaije su pro&ene na oči&a"8ajčeš/e se
završava letelno"8ije zoonoza"C profilaksi se pri&enjuje vakinaija i zaštita o' ko&araa"
Qopeov fi!ro&%!enigno o!oljenje,ne&a kliničke slike"9irus uzročnik se koristi u i&unoprofilaksi &ikso. &atoze,jer i&
je antigena struktura preko ?0J i'entična"
9666"ParapoLvirusne infekije
6zazivaju 'rugačije pro&ene nego ort$opoLvirusi%najčeš/e papule !ez nakupljanja tečnosti,erozije po usti&a, &u,ačke
kvr,ie*paravainia+"
La,ne !oginje krava%uzročnik je paravacciniavirus"O!oljenje je !enigno-&o,e pre'stavljati s&etnje pri &u,i- prelazi na
lju'e"C terapiji se &ogu koristiti antiseptii lokalno"
Papulozni sto&atitis%javlja se ko' gove'a"8astaju papule na stratifikovano& epitelu usta,zu!noj ploči,vi. &enu">enigna
!olest,iako se pro&ene &ogu za'r,ati i 'o 30 'ana"(načajna je u 'iferenijalnoj 'ijagnostii slinavke i šapa*teško se
razlikuju+,6>R.a,vezikularnog sto&atitisa"Clazna vrata infekije su lezije"C terapiji se &ogu pri&eniti antiseptii lokalno-često
pro7e nepri&e/eno"
Page 26 of 46 26
RL Page 2= 6/1/2014
#ontagiozna ekti&a*infektivni papulozni 'er&atitis+%javlja se ko' koza i ovaa"#arakteriše se nastajanje&
granulo&atozni$ i pustulozni$ pro&ena posle čijeg ulerisanja nastaju 'e!ele kraste"9irus je otporan u spoljašnjoj sre. 'ini%u
prašini ostane infektivan i par go'ina";ntigeno se znatno razlikuje o' ostali$ poLvirusa" 6nfekija je najčeš/e kroz ošte/enu
sluzniu usta"6nku!aija je <.1 'ana"Pro&ene na ko,i zarastu za 30 'ana,ne&a o,iljaka"2ogu/e su nekroze u plu/i&a i jetri,a
karakteristične su nekroze na jetri"Bijagnoza%AL64;,izolaija virusa";ko 'o7e 'o sekun'arni$ !akte. rijski$ infekija pri&eniti
anti!iotike"9akinaija se sprovo'i u prole/e,koristi se atenuirana ili inaktivisana vakina koje se aplikuju skarifikaijo& ili
intra'er&alno"Profesionalna zoonoza,karakteriše se opšti& si&pto&i&a i otoko& li&fni$ čvorova"
>esnilo*ra!ies,lPssa+
(arazno o!oljenje svi$ toplokrvni$ ,ivotinja i čoveka"9irus je izrazito neurotropan"4&rtnost ko' lju'i je 100J osi&
je'nog slučaja koji je pre,iveo"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije 4habdoviridae!rod Lyssa&45) virus sa 'upli& kapsi'o&,i&a o!lik puščanog
&etka,=<L110n&"1104 Iinke je ustanovio 'a se virus nalazi u pljuvački psa-1124" 2agen'i 'okazuje istog uzročnika ko'
!iljoje'a-11=?"@oltijer prenosi istog uzročnika na kuni/a-Paster je pasiranje& virusa kroz kuni/a uspeo 'a 'o!ije fiksno vre&e
inku!aija-11?<"Paster upotre!ljava prvu vakinu-1?03" 8egri ustanovljava itoplaz&atske in. kluzije u ganglijski& /elija&a"C
la!oratoriji se virus u&no,ava na kulturi tkiva*>F#.21,$u&ane 'iploi'ne /elije u pa. čiji& jaji&a,pile/i e&!rioni,kultura &ozga
ovaa+"8egrijeva telaša su okruglasta ai'ofilne inkluzije*'o 30n&+ sa !a. zofilni& granula&a*partikule virusa+"9isoke
te&perature !rzo uništavaju virus%60NI za < &in-10NI za 2 &in-4NI za 24 sata-u sve,oj pljuvači se o'r,i 'o 24 sata,a u sasušenoj
14.1< sati-,elu'ačni sok ga uništi za 4.< sati-u truli& &ateri. ja&a se o'r,i 2.3 ne'elje-u <0J rastvoru glierina u fiziološko&
rastvoru o'r,i se 'osta 'ugo i u nje&u se &aterijal šalje na ispitivanje-virus je neotporan na 1 pro&ilni su!li&at,1J #2nO4,1J
kreolin,8aOF"
Apizootologija%izvor zaraze su 'ivlje ,ivotinje%u Avropi lisia i vuk,u ;&erii šakal,kojot,tvor"Lančasta za. raza"Bo
infekije skoro isključivo 'olazi uje'o& !olesne ,ivotinje-iz organiz&a se virus izlučuje pljuvačko& i urino&" Ba !i se !esnilo
kontrolisalo tre!a !ar svesti !roj lisia na 1/< k&
2
">esnilo &o,e !iti ur!ano,silvatično i !esnilo po. larni$ lisia"
Patogeneza%virus &o,e i ne &ora 'a se u&no,ava na vrati&a infekije,ulazi u nervi i preko nji$ posle 1<.20 sati
'ospeva u I84 tj"ganglijske /elije,a iz je'ne u 'rugu prelazi preko sinapsi !ez 'o'ira sa krvlju"9irus se kre/e preko aksona i
neuralne tečnosti pa na njega virusneutralizuju/a antitela ne &ogu 'a 'eluju"Osi& u ganglijski& /eli . ja&a virus &o,e 'e se
u&no,ava u pljuvačni& ,lez'a&a i kornei"
#linič ka slika% inku!aija nika' nije kra/a o' 10 'ana,ali i ta'a se virus izlučuje preko pljuvačke pa su&njivu ,ivotinju
tre!a izolovati i pos&atrati-&aksi&alna 'u,ina inku!aije je <0 'ana ali po neka' &o,e !iti i par go'ina">e. snilo se o!ično javlja
u tipično&,retko u atipični& o!liku"
0ipični o!lik i&a 2 for&e%
1+ispoljava se u sva 3 sta'iiju&a"Cglavno& se javlja ko' pasa%
a+sta'iu& pro'ro&ale o!ično traje 1.3 'ana%apatija,inapetena,neposlučnost,svra!,kasnije &i'rijaza i $ipersalivaija"
!+ra!ijantni ili sta'iu& eLitationes traje 2 'ana-najkarakterističniji su%'ro&o&anija*,elja za lutanje&+,'akno&anija *,elja za
uje'anje&+,agresivnost,pro&ukao glas, o!ilna salivaija z!og pareze farinksa,perverzan apetit"
+sta'iu& paralPt$iu& traje oko 3 'ana%pareze i paralize*prvo očiju,'onje vilie i jezika+,$ipersalivaija,le,anje, uginu/e"
2+ti$o !esnilo%izostaju prva 2 sta'iju&a,uglavno& se javlja ko' &ačaka,traje 2.4 'ana%stra$,$ipersalivaija,pareze, paralize"
#onji%raz'ra,ljivost,agresivnost naročito pre&a psi&a,salivaija,'isfagija,glava opuštena-!olest traje 3.6 'ana"
@ove'a%tipični o!lik%kopanje ze&lje rogovi&a i papi&a,pro&ukao glas,u'aranje glavo& u zi' i jasle,egzoftal&us,
'isfagija,salivaija,paraliza za'nji$ nogu-traje 4.6 'ana"
4vinje%tipičan o!lik,salivaija,'isfagija"
Ove%izostaje eksitaioni sta'iju&"
#oze%tipičan o!lik"
Ptie%raz'ra,ljivost,agresivnost"
Lisie%gu!itak stra$a o' lju'i,'opuštaju 'a !u'u u$va/ene,'laka nakostrešena i !ez sjaja,pareze i paralize,pre' uginu/e se
skrivaju"
4rna%agresivnost pre&a čoveku"
Dovek%najopasnija zoonoza,infekija je uje'o& o!olele zivotinje";patija,inapetena,&ogu/ ne&ir i stra$,!ol u grlu,
preosetljivost ko,e,raz'ra,ljivost,salivaija,tikovi,&i'rijaza,$ipersalivaija,$i'rofo!ija,kasnije se javljaju spaz&i &iši /a
usta,farinksa i larinksa,&anijakalno ponašanje,ko&a i s&rt"4i&pto&atska terapija,seru& i interferon što pre posle uje'a uz 'o!ro
ispiranje rane"
Pato&orfološki nalaz%nije karakterističan%gastroenteritis,strana tela u ,eluu,e'e& &ozga i injiiranost krvni$
su'ova,e'e& pljuvačni$ ,lez'a""
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+'ruge !olesti I84.a*;ujeskijeva,listerioza+,2+&eningitisi,3+tro. vanje
olovo&,4+veo&a izra,en estrus"
Bijagnoza%u tipično& o!liku nije teška na osnovu kliničke slike,ali ipak tre!a ura'iti la!oratorijski pregle'%
1+&ikroskopski pre'le' otisak.preparata a&onovi$ rogova*ili &alog &ozga o' &ačke+o!ojenog po 4elersu,vi'e se 8e. grijeva
telaša*rvena sa plavičasti& granula&a+,2+AL64;,3+!iološki ogle' se ra'i na &išu,paovu ili kuni/u*o!ično na 6.10 &iševa+,a
&aterijal se aplikuje intraere!ralno"
6&unoprofilaksa%pasa,o& virusa kroz je'no'neve pili/e inku!aija je skra/ena sa 30 na 6 'ana-posle <0 pa. sa,a kroz
se'&o'nevne pile/e e&!rione 'o!ijen je osla!ljeni LAP.:lurP soj koji se koristi za vakinaiju pasa,a posle 110 pasa,a 'o!ijen je
FAP.:lurP soj koji se koristi i za vakinaiju &ačaka"6&unitet je soli'an uz revakinaiju svake go'ine"O' 1?11" se koristi
Page 2= of 46 2=
RL Page 21 6/1/2014
inaktivisana vakina 'o!ijena na 'iploi'ni& $u&ani& /elija&a,100J je sigurna tj" nije &ogu/ razvoj kliničke slike posle njene
pri&ene"C suz!ijanju !esnila pri&enjuje se vakinaija*uglavno& pasa i &a. čaka+,prore7ivanje !roja rezervoara u
priro'i*uglavno& lisia+"
;ujekijeva !olest*pseu'ora!ies+
Označava se i kao infektivna !ul!arna paraliza"O!oljavaju sve toplokrvne ,ivotinje,a čovek retko i sa&o sa si&pto&i&a
!lagog svra!a"#arakteriše se prurituso&*ko' svinja se ne javlja+ naročito na ulazni& vrati&a infekije"
Atiologija%uzročnik je D5) virus iz fa&ilije "erpesviridae,po'fa&ilije 6lfaherpesvirinae"120L220n&"2o,e 'o!ro 'a se
uzgaja na kultura&a tkiva*na pr"testisa za&ora ili kuni/a+,>F#.21,pile/i& fi!ro!lasti&a"Pokazuje uzrazit itopatogeni efekat
koji je ve/i ko' &anje virulentni$ sojeva"C organiz&u in'ukuje stvaranje neutralizuju/i$,prei. pitiraju/i$ i ko&ple&ent.
vezuju/i$ antitela"8a 60NI pre,ivi oko 60 &in-na 3=NI oko 2< 'ana-na 4NI oko 30 'ana-ne. otporan je na pF preko 11 i ispo'
6-etar,fenol i 3J lizol ga inaktivišu za oko 20&in,a osetljiv je i na 2J8aOF i 3J for&alin"
Apizootiologija%!olest se javlja spora'ično,a ko' svinja i &asovno"Rezervoar virusa su o'rasle svinje koje su latentno
infiirane,pre!olele koje izlučuju virus i 'o 6 &esei,kao i vakinisane svinje">olest se širi preko glo'ara, eventualno i pasa-virus
se prenosi &leko&,koituso&,'ijaplaentarno*&o,e 'o/i i 'o a!ortusa+,preko povre'a na ko,i, aerogeno"
Patogeneza%ko' svinja ulazna vrata infekije je najčeš/e nazofaringealna sluznia o'akle uzročnik li&fo& za 24.41 sati
'ospeva u I84,a o'atle se 'alje širi entrifugalno"
#linič ka slika% inku!aija je 1.10 'ana"
4vinje%
1+prasa' 'o 10.12 'ana starosti%vire&ija,pospanost,po'r$tavanje,afonija"
2+svinje 'o 4 &esea starosti%si&pto&i o' strane I84.a%afonija,nekoor'inisano ili &anje,no kretanje,saplitanje o
prepreke,epileptifor&ni napa'i-!olest traje 4.10 'ana,letalitet &o,e !iti i 'o ?<J"
3+o'rasle svinje su o!ično latentno infiirane,ali poneka' &ogu 'a se jave i si&pto&i%e'e& larinksa,'ipnoja,fe!ra, zauzi&anje
karakterističnog pse/eg stava-&o,e se javiti i !la,i o!lik sa nepeifični& si&pto&i&a%kasalj,'ispnoja, 'ijareja,&ukozan 'o
purulentan ise'ak iz nosa i očiju"
@ove'a%svra!*koji se vre&eno& intenzivira+ na za'nji& ili pre'nji& 'elovi&a tela ili vi&enu,o' češanja se stvaraju
rane,poneka' vrlo 'u!oke"Poneka' se javlja ukočenost poje'ini$ 'elova tela">olest traje <.10 'ana"
Ove%traje 3.<'ana,izra,en svra!,grčevi poje'ini$ 'elova tela"
#onji%traje oko 24 sata,svra! &o,e i 'a izostane,salivaija,često uriniranje,uplašenost"
Psi%traje 1.3 'ana,salivaija,vrlo izra,en svra! koji poneka' 'ovo'i i 'o auto&utilaije"
2ačke%svra!,ali češanje o!ično nije toliko izra,eno kao ko' pasa,o!ično na glavi,salivaija,stro!iza&-traje 1.2 'ana"
Pato&orfološki nalaz%ne&a pose!ni$ pro&ena%e'e& plu/a,$e&oragije*o!ično tačkasta+po slezini i !u!re.
zi&a,&ilijarne nekroze na slezini i jetri"Pato$istološki se zapaza li&foitarna infiltraija oko krvni$ su'ova &ozga i Farst.
8ikolausova telaša*inkluzije+"
Biferenijalno.'ijagnostiki u o!zir 'olaze%1+!esnilo,2+listerioza,3+zarazna uzetost svinja,4+leptospiroza,<+ klasična
kuga svinja"
Bijagnoza%postavlja se na osnovu epizootiološke ana&neze,kliničke slike,pato&orfološkog nalaza i u la!ora. toriji"8a
pregle' se šalje &ozak i pro'u,ena &o,'ina,eventualno i 'eo jetre"C la!oratoriji se ra'i%1+izolovanje virusa na kulturi
tkiva*ispoljava itopatogeni efekat+,2+seru&neutralizaioni test,3+gel.'ifuzioni test,4+!iološki ogle' na &išu,pa. ovu ili
kuni/u"2išu i paovu se &aterijal aplikuje intraere!ralno-reaguju za 41.=2 sata%$ipersalivaija, pruritus,&o. gu/a i
auto&utilaija- kuni/u se aplikuje i/&,a reaguje za <.= 'ana na isti način"
6&unoprofilaksa%postoje atenuirane i inaktivisane vakine";tenuirane za svinje &ogu !iti &ono i polivalentne *sa
klasično& kugo&+"Prasa' o' i&uni$ &ajki se vakinišu 10 'ana pre o'!ijanja,a o' nei&uni$ oko 1<"'ana po ro. 7enju"#r&ače se
vakinišu =.10 'ana pre parenja"#a'a se !olest pojavi klinički o!olele je'inke se o'vajaju,a ostali&a se aplikuja atenuirana
vakina"
2aligna kataralna groznia
IorPza gangraenosa !ovu&"Pore' gove'a o!oljevaju i 'rugi 'o&a/i i 'ivlji pre,ivari,osi& ovaa">olest za. $vata sve
sluznie glave")avlja se spora'ično,letalitet je 100J,8ajkarakterističniji si&pto& je za&u/enje ro,njače"C preko ?0J slučajeva
javlja se ta&o g'e su gove'a u kontaktu sa ova&"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilija "erpesviridae!rod 'amavirus&prečnika oko 130n&"Bo!ro se u&no. ,ava na
kulturi tireoi'ee gove'a,pokazuje izrazit itopatogeni efekat"C spoljašnjoj sre'ini je vrlo &alo otporan"
Apizootiologija%infekija je o!ično aerogena sa ovaa na gove'a"Cglavno& o!oljevaju gove'a starija o' 2 go'ine"
Patogeneza%posle pro'ora u organiza& i vire&ije uzročnik 'ospeva na sluznie"
#linič ka slika% inku!aija je 1.40,&a'a &o,e !iti i 'o 1<0 'ana"6spoljava se u perakutno&*traje 24.36 sati+, akutno& i
su!akutno& toku"Prvo se uočava fe!ra*i 'o 42NI+,apatija,inapetena,nosno ogle'alo toplo i suvo,preki' la.
ktaije,a!ortus,&ogu/e je otpa'anje ro,ine rogova"#onjunktivitis sa suzenje&,fotofo!ija,e'e& očni$ kapaka,za&u. /enje
ro,njače*postaje sivo.plava+,keratitis,iri'oiklitis"(apaljenje nosne sluznie sa prisustvo& pseu'o&e&!rana što 'ovo'i 'o
'ispnoje,a poneka' i 'o asfiksije"4to&atitis,krupozne 'o 'ifteroi'ne pro&ene na jeziku i gingiva&a"Bige. stivni o!lik%opstipaija
ili 'ijareja,kolike,fees sa sluzi i krvi"Pro&ene na vulvi i vagini,nefritis,istitis,a!ortus"Pore&e. /aji ravnote,e,epileptifor&ni
napa'i"
Pato&orfološki nalaz%pro&ene na oči&a,gornji& 'isajni& putevi&a,tra$eji i !ron$usi&a,&ogu/a i
pneu&onija-zapaljenja sa krvarenji&a i u 'igestivno& siste&u-e'e& i $ipere&ija &eninga"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+slinavka i šap*javlja se &asovno+,2+kuga gove'a,3+&uosal 'i.
Page 21 of 46 21
RL Page 2? 6/1/2014
sease*o!oljevaju uglavno& gove'a starosti 'o 11 &esei+"
Bijagnoza%'ovoljna je klinička slika,eventualno se &o,e poslati krv ili seru& na pregle'"0erapija i vakina ne postoje"C
preventivi tre!a o'vajati gove'a o' ovaa"
Afe&eralna groznia gove'a
9irusna nekontagiozna !olest koja se karakteriše fe!ro&,pro&ena&a opšteg stanja,pa'o& &lečnosti,šepa.
voš/u"Czronik je 45) virus iz fa&ilije 4habdoviridae,je'nolančan,negativnog polariteta,sa < strukturni$ proteina"
>olest se javlja u ;frii,;ziji,;ustraliji"@lavni prenosioi su ko&ari ;nip$elinae i Iuliinae,a &ogu i Iuli.
oi'ae*nisu ko&ari+"Aksperi&entalno je 'okazano prenošenje ko&ari&a jer je infekija !ila &ogu/a sa&o i/v aplika. ijo&
uzročnika"O !iologiji vektora se ne zna &nogo"8e prenosi se 'irektni& kontakto&,a u prenošenju nisu značajni ni leševi jer virus
!rzo propa'a u kiseloj sre'ini"C u&ereni& kli&ati&a !olest se javlja sezonski"2or!i'itet zavisi o' !roja prije&ljivi$ je'inki,a
&o,e !iti i 'o 100J,'ok je &ortalitet o!ično 1.2J"
#linič ka slika% 6nku!aija je 30 sati 'o 10 'ana">olest počinje naglo& fe!ro& 'o 41,<NI koja je 'vo ili tro. fazna sa
raz&ai&a oko 11 sati,a u to vre&e 'olazi i 'o pa'a &lečnosti"#arakteristična klinička slika se javlja u 'rugoj fe!rilnoj
fazi%serozni 'o sero&ukozni nosni ise'ak,'epresija,prestanak pre,ivanja,karakteristična šepavost,&ogu/a su po'r$tavanja
poje'ini$ grupa &iši/a u talasi&a,pareze i paralize"Oporavak je o!ično iznena'an posle nekoliko 'ana" 2lečnost se ne vrati na
početni nivo te laktaije,a u sle'e/oj je nor&alna ako nije !ilo !akterijski$ &astitisa"#o' !i. kova je &ogu/a prolazna
infertilnost"0e,ak ra' i loši kli&atski uslovi pogoršavaju tok !olesti pa se &ogu javiti ko&pli. kaije kao što su pneu&oni ja i
&astitis"0e,e o!ole utovljene i visoko&lečne je'inke"
Pato&orfološki nalaz%nije karakterističan"C telesni& 'uplja&a se na7e &ala količina tečnosti !ogata fi.
!rino&,lP&p$a'enitis,uve/ana slezina,nekroze u &iši/i&a"
Bijagnoza%o!ratiti pa,nju na epizootiološku ana&nezu i kliničku sliku"(a la!oratoriju tre!a uzeti punu krv za krvnu
sliku jer sa prvo& fe!ro& 'olazi 'o pa'a !roja li&foita,a posle par sati raste !roj neutrofila,tako 'a je ukupan !roj leukoita
pove/a,a nalazi se i veliki !roj nezreli$ o!lika što nije patogno&onično ali isključije 'ruge virusne !o. lesti koje 'iferenijalno.
'ijagnostički 'olaze u o!zir-konentraija fi!rinogena je pove/ana 3.4L,a nivo seru&skog Ia
2M
je ispo' 1,1&&ol/l-koagulu& koji
se stvara ne &o,e 'a se retra$uje i o!ično je išaran !eli& niti&a fi!rina"C seru&u se 'etektuju antitela AL64; testo& i
seru&neutrlizaioni& testo&"2o,e se pokušati izolaija virusa na kulturi leukoita ali je to 'osta teško"
Profilaksa%uspešni$ &era,osi& vakinaije,ne&a"9akina je atenuirana,a i&unitet je prilično soli'an"4preča. vanje
širenja je skoro ne&ogu/e osi& u speijalni& prilika&a ako se uvezu su&njiva gove'a koja se uništavaju ili ka. rantiniraju u
prostorija&a sa vrlo rigorozni& &era&a 'ezinsekije"
#uga gove'a
4eptike&ijska akutna !olest gove'a,!ivola i još neki$ papkara"Czročnik je virus iz fa&ilije Paramyxoviridae! rod
*orbilivirus koji ne&a neura&ini'azu ve/ sa&o $e&aglutinin")e'nolančani 45) virus negativnog polariteta";nti. geno je sličan
sa viruso& štene/aka,ru!eole gove'a,kuge &ali$ pre,ivara i &or!ilivirusi&a &orski$ sisara"C kulturi tkiva za 3.10 'ana 'aje
karakterističan itopatogeni efekat"Osetljiv je u spoljašnjoj sre'ini,a pose!no na sunčevu svetlost koja ga inaktiviše za 2 sata pa
vakine &oraju 'a se pakuju u ta&ne !očie-!rzo ga inaktiviša visok i nizak pF- osetljiv na zagrevanje,propa'a u o!ičnoj
vo'i-otpornost pre&a zagrevanju raste sa pove/anje& konentraije sulfatni$ jona u sre'ini"0alasasta zaraza sa liste ;"
Apizootiologija%!olest se javlja u ;ziji i ;frii u vi'u enzootija jer je virus infektivan za preko 60 vrsta 'ivlji$
,ivotinja"Postoji sa&o 1 serotip virusa ali sa različito& virulenijo& za poje'ine vrste ,ivotinja"@lavni izvor in. fekije je o!olelo
grlo koje 2 'ana pre pojave i 1.? 'ana posle pojave si&pto&a izlučuje velike količine virusa svi& se. kreti& i ekskreti&a"Pri
sre'njoj relativnoj vla,nosti virus !rzo propa'a,'ok niska i visoka relativna vla,nost pogo'uju širenju"Qirenje vetro& nije
značajno,kao ni aerosolo& jer su infektivne čestie krupne i relativno !rzo se inaktivišu"(a enzootsko o'r,avanje pore' velikog
!roja ,ivotinja koje &ogu 'a o!ole,značajno je i no&a'sko stočarenje"O' 'ivlji$ ,ivotinja pose!no je osetljiv gnu i ,irafa,a
prilično je otporan nilski konj";zijske rase svinja su osetljivije,'ok evropske &ogu !it i latentno infeirane ka'a izlučuju virus i
&ogu !iti značajan izvor zaraze za gove'a- ko' azijski$ rasa svinja !olest poneka' &o,e !iti sa visoki& &ortaliteto&";zijske i
afričke rase gove'a su o!ično otpornije,ali ako se vakina. ijo& ili era'ikaijo& osla!i genetski pritisak posle nekoliko
generaija opet postaju vrlo prije&čive"9irus 'eluje i&u. nosupresivno pa 'olazi 'o akutiziranja $ronični$ i latentni$
infekija">olest se javlja ko' svi$ kategorija gove'a osi& u enzootski& po'ručji&a jer kolostralni i&unitet traje oko 4.1
&esei"O'rasla gove'a su i&una*pre!oljenje ili vaki. naija+,a osetljiva su sa&o gove'a starosti oko 1 go'ine pa se ta kva i
vakinišu u enzootski& po'ručji&a"
#linič ka slika% inku!aija je o!ično 3.?,a &aksi&alno 21 'an"Cglavno& je akutnog toka"C tipično& o!liku i&a 3
sta'iju&a%
1+počinje fe!ro&*'o 41,<NI+-opšti si&pto&i,prestanak pre,ivanja,'epresija,ta$ikar'ija,pa' &lečnosti,suzenje z!og
konjunktivitisa,serozan 'o purulentan ise'ak iz nosa"
2+pojačavanje pret$o'ni$ si&pto&a,kolikvaiona nekroza svi$ sluznia,sivi čvori/i u usti&a ispo' koji$ ostaju erozije koje
lako krvare,pojačana salivaija,'ispnoja"
3+profuzna 'ijareja sa vo'enasto& i $e&oragično& ko&ponento&,s&rt z!og 'e$i'raije"C enzootski& po'ručji&a klinička
slika &o,e !iti i !la,a"
Pato&orfološki nalaz%kolikvaiona nekroza sluznia 'igestivnog trakta,nekroze Pajerovi$ ploča,$ipere&ije i $e&oragije
longitu'inalni$ na!ora kolona*nastaju z!og teneza&a i 'ijareje+-jetra pove/ana,,učna !ešika puna sa'r,aja i sa $e&oragija&i i
nekroza&a sluznie"
Biferenijalno.' ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+slinavka i šap,2+>9B*o!oljevaju gove'a starosti 4.24 &esea+, 3+orPza
gangraenosa*javlja se spora'ično+"
Page 2? of 46 2?
RL Page 30 6/1/2014
Bijagnoza%postavlja se na osnovu epizootiološke ana&neze,kliničke slike,o!'ukije"#a'a !i se !olest poja. vila ko' nas
ra'io !i se sta&ping out"2aterijal za la!oratorijski pregle'%uginule i je'inke u ter&inalnoj fazi !olesti nisu pogo'ne za uzi&anje
&aterijala jer u nji&a virusa skoro i 'a ne&a"(a uzorkovanje se o'vaje 4.10 je'inki u fe!rilnoj fazi%puna krv !ez 'o'atka
antikoagulansa za serološka ispitivanja"puna krv sa 'o'atko& antikoagulansa za izolaiju vi. rusa,!ris sa'r,aja konjunktivalne
kese o' nekoliko ,ivotinja a štapi/i se stavljaju u puferizovan rastvor,uzi&anje nekro. tični$ čvori/a iz usne 'uplje oštro&
kasiko&"2aterijal ne s&e 'a se zale'i ve/ se transportuje na M4NI"2.3 ,ivotinje se ,rtvuju i o' nji$ se uzi&aju li&fni
čvorovi,tonzile i eventualno 'eo slezine%polovina ovog &aterijala se transportuje u for&alinu za pato$istološka,a polovina na
M4NI za virusološka ispitivanja"C la!oratoriji se ra'i AL64;,seru&neutrali. zaioni test,izolovanje virusa na kuturi tkiva sa
ispitivanje& itopatogenog efekta"
Profilaksa%'a !i se sprečio unos !olesti propisan je karantin uz iz!egavanje uvoza iz ugro,eni$ po'ručja" (e&lje koje
i&aju kugu gove'a ili su po' riziko& vakinišu"9akine su atenuirane"8ajčeš/a je kaprinizirana.virus je osla!ljen pasa,a&a kroz
koze,ne 'aje se osetljivi& vrsta&a &a'a i&unitet traje 'o = go'ina-lapinizirana.virus osla!ljen pasa,a&a kroz kuni/e,tako7e se ne
'aje osetljivi& vrsta&a,i&unitet traje oko 2 go'ina-avijanizirana.'o!ijena pasa. ,a&a kroz pile/e e&!rione,&o,e se 'avati svi&
vrsta&a,i&unitet traje oko 2 go'ine"4ve češ/e se koriste vakine sa kulture tkiva,i&unitet je soli'an,a posle vakinaije virus se
ne izlučuje iz organiz&a"9akine su vrlo osetljive na sunčevu svetlost,visoke te&perature,rastvarače"Po rekonstituisanju
liofilizovana vakina je aktivna oko 2 sata"8ajve/i trošak pri vakinaiji je o'r,avanje $la'nog lana"9akine sa kulture tkiva
&ogu 'a iz'r,e 1< 'ana na M40NI*upo. tre!o& pose!nog klona i sta!ilizatora,it'+"Ba !i se iz!eglo širenje patogena*'rugi$
virusa+preko vakine,pokušava se a'aptaija virusa na kulturu tkiva ove"
>ovina virusna 'ijareja*>9B+ i &uosal 'isease
;kutna ili su!akutna !olest !lagog ili &alignog toka"Czročnik je virus iz fa&ilije 2laviviridae!rod Pestivirus sa
je'nolančano& 45) pozitivnog polariteta,sličan virusu klasične kuge svinja i !or'er !olesti"O!oljenje je prvi put opisano 1?46" u
;&eri kao !olest najčeš/e pra/ena enteritiso& koja je spontano prolazila i za 'esetak 'ana ,ivotinje su se oporavljale" 8akon =.1
go'ina opisana je slična !olest ali sa sigurni& letalni& zavrsetko&*2B+"#asnije je utvr. 7eno 'a >9B i 2B i&aju istog
uzročnika a 'a is$o' zavisi o' načina infekije"9irus je neotporan u kiseloj sre'ini,na <6NI propa'a za 30 &in"@enetski su
ustanovljena 2 genotipa virusa%genotip 1 i 2,a u okviru svakog postoje itopato. geni i neitopatogeni !iotipovi virusa"Patogeneza
nije sasvi& jasna"
Apizootiologija%najve/u ulogu u o'r,avanju i širenju !olesti i&aju perzistentno infiirane ,ivotinje koje elog ,ivota
izlučuju virus sekreti&a i ekskreti&,ali ne stvaraju antitela*virusM,sero.+"Prenošenje je &ogu/e 'irektno sa infii. rane na
prije&čivu ,ivotinju,sper&o&,nesterilni& !iološki& pro'ukti&a,upotre!o& iste igle pa čak i širete";ko se ne. i&una krava
infiira neitopatogeni& !iotipo& virusa prvi$ 110.120 'ana gravi'iteta razvija se toleranija i perzi. stentna infekija fetusa koji
ne stvara antitela";ko u prvi$ 100 'ana gravi'iteta 'o7e 'o infekije itopatogeni& !io. tipo& 'olazi 'o a!ortusa ili,poneka','o
&u&ifikaije fetusa,a pri infekiji posle 100" 'ana gravi'iteta nastaju &alfor. &aije,uglavno& na I84.u";ko je 'o infekije
'ošlo u za'njoj tre/ini gravi'iteta fetus stvara antitela i ra7a se !ez vi. rusa"#a'a perzistentno infiirano tele uz&e kolostru& u
prva 2.3 &esea se ne &o,e 'okazati virus,a ka'a takvo tele 'o7e u kontakt sa itopatogeni& !iotipo& razvija sa &uosal 'isease
i 'olazi 'o uginu/a najkasnije za 1< 'ana"('ravo *neinfiirano+tele koje se infiira itopatogeni& !iotipo& o!oli u !la,e& o!liku
tj"o' >9B"Perzistentno infiirane je. 'inke se otkrivaju serološki& i virusološki& pregle'o&"
#linič ka slika% erozije po usti&a,'ijareja često sa pri&esa&a krvi-je'inke o!olele o' 2B o!ično sve uginu" 9irus 'eluje
i&unosupresivno pa &o,e 'o/i 'o akutiziranja $ronični$ infekija ili ispoljavanja te,i$ o!lika neki$ !olesti*na
pr"sal&oneloza,6>R+"
Bijagnoza%postavlja se izolaijo& virusa ili 'okazivanje& speifični$ antitela"8a pregle' se šalju puna krv ili krvni
seru&"9irus se izoluje na kulturi tkiva ili se 'okazuje virusna R8# po&o/u AL64; ili PIR.te$nike"
Profilaksa%kontrola !olesti je teška"9akine se prave atenuaijo& ili inaktivaijo& itopatogenog !iotipa")e. 'ini način
zaštite je vakinaija pre pripusta 'a !i &ajka !ila i&una*i&unitet traje oko 1 go'ine+ i 'a ne 'o7e 'o infe. kije fetusa
neitopatogeni& !iotipo& virusa"
>or'er 'isease
#ongenitalna virusna !olest jagnja'i"Prvi put je opisana u granično& pojasu iz&e7u Angleske i 9elsa,a 'efi. nitivno je
razjašnjena 1?=2"Czročnik je virus iz fa&ilije 2laviviridae!rod Pestivirus i vrlo je sro'an uzročniku >9B.2B"Patogeneza je
slična kao ko' >9B.2B,ve/ina izolata virusa je neitopatogena i veruje se 'a infekija nei&une &ajke u prvi$ 60.10 'ana
gravi'iteta vo'i ka pojavi !olesti"4igurna 'ijagnoza se postavlja kao i ko' >9B.2B"
#linič ka slika% ra7anje sla!ovitalne jagnja'i sa 'efor&iteti&a tela-s&anjen rast evasti$ kostiju koje su u,e i tanje- skočni
i koleni zgo!ovi su u fleksiji-vuna je raščupana i nepravilno pig&entisana-!lag 'o vrlo izra,en tre&or" 4uština nervni$ s&etnji je
s&anjena sinteza &ijelin toko& intrauterinog zivota.$Ppo&Pelinogenesis ongenita,sa $ipo. plazijo& ve/ine nervni$
struktura*uglavno& &ozga i kič&ene &o,'ine+"
Profilaksa%&ogu/a je pri&ena inaktivisani$ vakina">olest se naj!olje suz!ija sta&ping out.o& perzistentno infiirani$
je'inki jer su one stalni izvor virusa"
>olesti ,ivine
6"6nfektivni laringotra$eitis
9irusno kontagiozno o!oljenje ,ivine,prvenstveno po'&latka"Lančasta zaraza,uglavno& se javlja enzootski" #arakteriše
se $e&oragija&a na sluznia&a larinksa i tra$eje,kašlje&,'ispnojon i konjunktivitiso&"Prije&čive su kokoši,fazani,/urke i
golu!ovi"Prvi rut je opisana 1?2<"C zapat se unosi preko zara,eni$ jaja ili pili/a"
Atiologija%uzročnik je D5) virus iz fa&ilije "erpesviridae,10.100n&,antigeno raznoro'an sa više tipova" Bo!ro se
Page 30 of 46 30
RL Page 31 6/1/2014
u&no,ava na $orioalntoisu pile/i$ e&!irona,e&!rioni&a /uraka,različiti& kultura&a tkiva"C spoljašnjij sre'ini je relativno
otporan%na 36.31NI pre,ivi 41 sati,na 60NI 10.1< &in,u leševi&a na .20NI i 'o 1? &esei,naj!olje se o'r,i liofilizovan-neotporan
na for&alin i vo'onik.peroksi'"
Apizootiologija%!olest se javlja kao enzootija,a &ogu/e su i epizootije i nije vezana za sezonu"(a pojavu je značajno i
nepovoljno 'ejstvo nespeifični$ faktora"6nfekija najčeš/e nastaje aerogeno,re7e peroralno,a &ogu/a je i preko !ursae
fa!riii"6zvor zaraze su infiirane je'inke u svi& faza&a infekije,a po pre!oljenju su klionoše i 'o 2 go'ine" (načaj u širenju
i&aju i 'ivlje ptie,pa čak i glo'ari"Clazna vrata infekije su sluznie oka,nosa i usta" 6nku!aija je 6.1< 'ana")avlja se u
perakutno&,akutno&,su!akutno&,$ronično& i latentno& toku"6spoljava se u više
o!lika%opšti,laringealni,tra$ealni,laringotra$ealni,konjunktivalni"
#linič ka slika% inapetena,fe!ra,neveselost,slepljeni očni kapi,kašalj,gušenje,ron$i,serozni eksu'at iz tra$eje, ispru,anje
vrata i otvaranje kljuna-ova for&a traje 3.1 'ana i završi letalno"#onjunktivalna for&a%otok kapaka,onjun.
tivitis,!lep$aritis,nago&ilavanje sasušenog eksu'ata oko očiju,&o,e se javiti za&u/enje ro,njače i slepilo">la,e for&e završe
oz'ravljenje&">olest se najčeš/e javlja kao &ešana*opšta+for&a"
Pato&orfološki nalaz%pro&ene na oči&a,pete$ije po sru,pro&ene ne !ursa fa!riii,enteritis,sero$e&oragični eksu'at i
sasušeni sekret u tra$eji,fi!rinozne neslage u usti&a larinksu,tra$eji"
Pato$istološki nalaz%e'e& sluznie tra$eje i larinksa,perivaskularna krvarenja,ai'ofilne inkluzije u je'ri&a"
Bijagnoza%postavlja se na osnovu epizootiološke ana&neze,kliničke slike,u la!oratoriji%izolaija virusa unošenje&
sa'r,aja tra$ealnog !risa u e&!rionirana jaja-o're7ivanje titra antitela u tra$ealno& i konjunktivalno& !risu seru&.
neutralizaioni& testo& ili AL64;-!iološki ogle' na je'no'nevni& pili/i&a"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+8eT Iastle 'isease*vrlo kontagiozna+,2+infektivni !ron$itis,3+ !oginje
,ivine,4+$ronična pastereloza,<+&ikoplaz&atske infekije,6+zarazna kijavia,=+;.avita&inoza"
Profilaksa%preporučuje se sta&ping out zara,enog jata,a o!jekat se ponovo naseljava posle 2 &esea"#arantin za
novona!avljene je'inke uz serološki i pregle' jaja"9akinaija aerosolo& ili utrljavanje& u kloaku,i&unitet nastaje za =.10
'ana,soli'an je kao i posle pre!oljenja !olesti"
66"6nfektivni !ron$itis
9irusno kontagiozno,najčeš/e akutno o!oljenje"Prvenstveno se javlja ko' kokoši%ko' &la7i$ kategorija se &anifestuje
pro&ena&a na respiratorni& organi&a,a ko' stariji$ na repro'uktivni& sa pa'o& nosivosti">olest je prvi put opisana u 4;B
1?31"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije Coronaviridae,6<.13< n&,okruglast ili elipsoi'an";ntigeno je razno. ro'an.i&a
preko 20 sojeva što znatno ote,ava 'ijagnostiku i i&unoprofilaksu"C spoljašnjoj sre'ini je neotporan,'ezin. fiijensi ga uništavaj u
za 2.< &in"Cn&o,ava se u pile/i& e&!rioni&a,kultura&a tkiva !u!rega i pile/i$ fi!ro!lasta"
Apizootiologija%ko' pili/a stari$ 'o 30 'ana prva infekija nosi visok &ortalitet"6zvor zaraze su o!olele koje izlučuju
virus sekreti&a i ekskreti&a,a po pre!oljenju 'osta 'ugo ostaju klionoše"6nfekija je uglavno& aerogena"
#linič ka slika% inku!aija je 2.6 'ana"#o' pili/a akutni tok protiče sa 100J &or!i'iteto&%potištenost,
tro&ost,sanjivost,fe!ra,sakupljanje u go&ile,kijavia,!lagi ron$i,nakostrešenost,za!aivanje glave unaza',opuštena
krila-r$initis,onjuntivitis,stalno otvoren kljun sa izlasko& seroznog sekreta uz stalno otresanje glavo&,'ispnija,gla' za
vaz'u$o&-akutni tok traje 1.1= 'ana,završava visoki& J &ortaliteta ili pre!oljenje& sa 'egeneraija&a na repro'u. ktivni&
organi&a i ne&ogu/noš/u nošenja jajasi&pto& la,ni$ nosilja-ako 'o7e 'o sekun'arni$ infekija nastaju ko&plikaije pa 'olazi
'o zastoja u rastu i pojave kr,ljavaa"6nfekija o'rasli$ protiče skoro asi&pto&atski%pa' nosi. vosti &o,e !iti znatan,a po
pre!oljenju se ne vrati na početni nivo,pro&ene na ljuski i sa'r,aju jaja,poneka' su &ogu/e nefroze,&ortalitet je skoro
!eznačajan"
Pato&orfološki nalaz%pro&ene u nosu i tra$eji uz nalaz serofi!rinoznog eksu'ata,zapušeni !ron$usi,plu/a ta&no
rvena,penušavi eksu'at u vaz'ušni& kesa&a,pro&ene na jajovo'i&a.salpingitis,pro&enjeno i 'o 20J jaja"
Bijagnoza%postavlja se na osnovu epizootiološke ana&neze,kliničke slike,pato&orfološkog nalaza i u la!ora. toriji g'e
se ra'e%480,agar.gel i&uno'ifuzija,AL64;,$e&aglutinaija,!iološki ogle' na pile/i& e&!rioni&a"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+8eT Iastle,2+infektivni laringotra$eitis,3+@a&!oro !olest,4+ zarazna
kijavia,<+'ruge !olesti koje 'ovo'e 'o pro&ena na jaji&a"
Profilaksa%pri pojavi o!oljenja preporučuje sa sta&ping out &la'i$ ili ekono&sko iskorištavanje stariji$"Pili/i o'
infiirani$ &ajki su i&uni 1<.20 'ana,a zati& se vakinišu,uglavno& zaje'no sa 8eT Iastle"Posle sta&ping out.a sle'e/e
naseljavanje o!jekta je &ogu/e za 3 &esea"
666"IorPza ontagiosa aviu&
(arazna kijavia%akutna,!akterijska eksplozivna zarazna !olest")avlja se pri nepovoljno& 'elovanju nespeifični$
faktora,uglavno& u veliki& aglo&eraija&a ,ivine"8ajčeš/e se javlja ko' &la7i$ kategorija"#arakteriše se kataralni&
zapaljenji&a sluznia glave sa pro&ena&a opšteg stanja,prati je visok &ortalitet,pa' nosivosti,pojava kr,ljavaa" Retko se javlja
sa&ostalno,ve/ uglavno& zaje'no sa virusni& infekija&a"Prvi put je opisana 1?2="
Atiologija%uzročnik je "aemophilus paragallinarum,kokoi'ni*0,2.2,<&ikrona+,@
.
fakultativni anaero!"Bo!ro se
kultiviše na čokola'no& agaru sa ugljen.'ioksi'o&"8eotporan u spoljašnjoj sre'ini"Pre&a zastupljenosti spoljašnji$ ter&ola!ilni$
antigena postoje 3 tipa*;,> i I+,a pre&a $e&aglutinaioni& antigeni&a = serotipova*F1.F=+"
#linič ka slika% Pri aerogenoj infekiji inku!aija je 1.1,< 'an,a ako je 'irektni& kontakto& on'a je 2.1 'ana"
8eveselost,inapetena,suzenje,kijavia,r$initis,p$aringitis,sekret sa pri&esa&a gnoja se suši na sluznia&a,'ispnoja, inspiratorni
šu&ovi,kljun otvoren,očni kapi slepljeni,vaz'ušne kese ispunjene fi!rinozni& sa'r,aje&,si&pto& ko!rine glave,&ogu/a je
'ijareja,isrpljenost,&alaksalost,nakostrešeno perje,pa' nosivosti i 'o 40J";ko terapija zakasni 'olazi 'o uginu/a za =.14
Page 31 of 46 31
RL Page 32 6/1/2014
'ana,&a'a !olest &o,e 'o pre7e i u $ronični tok koji traje 1.? &esei"
Pato&orfološki nalaz%ka$eksija,fi!rinozno.gnojni sa'r,aj u šupljina&a glave,'egenerativne pro&ene na kosti&a
glave,ko,a glave plavičasta,nekroze po sluznia&a nosa,usta i očiju"
Bijagnoza%postavlja se na osnovu epizootiološke ana&neze,kliničke slike,pato&orfološkog nalaza i u la!oratoriji
izolaijo& uzročnika"2aterijal za pregle' su vrlo sve,i leševi ili je'inke pre' uginu/e&,a koriste se sa'r,aj sinusa,vaz'ušni$ kesa
i sekret sa sluznia"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+sve ostale kijavie,2+!oginje,3+8eT Iastle,4+;.avita&inoza,<+ infektivni
laringotra$eitis"
0erapija%anti!iotii pre&a anti!iogra&u uz otklanjanje nepovoljnog 'ejstva nespeifični$ faktora tj"opštu
profilaksu"6&unoprofilaksa ne postoji"
69"8eT Iastle 'isease
;tipična kuga ,ivine-talasasta zaraza sa liste ;,prvi put je opisana 1?36"#ontagiozna,virusna !olest kokoški i sro'ne
pera'i"8ajčeš/e je akutna sa znai&a septike&ije uz krvarenja po viseralni& površina&a,o!ilnu sekreiju iz kljuna i visok
&ortalitet")avlja se u viseralnoj i/ili nervnoj for&i sa inapeteno& i opšto& sla!oš/u"(oonoza,o!ično profesionalna
!olest,!eniga,pro7e za par 'ana uz r$initis i onjuntivitis"
Apizootiologija%talasasta zaraza sa visoki& &or!i'iteto& i &ortaliteto&")avlja se na svi& kontinenti&a,ko' nas je prvi
put za!ele,ena 1?43/44"
Atiologija%uzočnik je virus sa je'nolančano& 45) iz fa&ilije Paramyxoviridae,120.1<0n&"#apsi' virusa i&a
lipoproteinsku &e&!ranu za koju je vezana $e&aglutinaiona sposo!nost"C&no,ava se na pile/i& e&!rioni&a, kultura&a tkiva
!u!rega i pile/i& fi!ro!lasti&a uz itopatogeni efekat">iološki ogle' se ra'i na je'no'nevni& pili/i&a ili je'no'nevni&
&iševi&a"9irus se i'entifikuje $e&aglutinaijo& i in$i!iijo& $e&aglutinaije jer aglutinuje eritro. ite kokoši i neki$ sisara"Po
ulasku u organiza& 'ovo'i 'o stvaranja antitela za seru& neutralizaiju,gel.preipitaiju, $e&aglutinaiju i vezivanje
ko&ple&enta,a ona su nezavisna o' zaštitni$ antitela"2eto' iz!ora je $e&aglutinaija"4vi sojevi su po'eljeni u 3 grupe na osnovu
!rzine kojo& u!iju pile/i e&!rion%velogeni za 60.?0 sati, &ezogeni za ?0.100 sati i lentogeni za preko 100 sati"4vi sojevi su
antigeno je'noro'ni"C spoljašnjoj sre'ini otpornost zavisi o' te&pera. ture,pF,C9.zračenja%<0NI ga inaktiviše za 30 &in,u
osušeno& krvno& raz&azu pre,ivi 41 sati,u feesu 3 'ana,a u za. &rznuto& 6 &esei-u za&rznuto& &esu i 'o 2 go'ine,na
zrnastoj $rani 'o 4< 'ana,na ljusi jajeta 'o 3 ne'elje,u vo'i oko 1 go'ine,na zi'ovi&a 2.1 &esei,u lešu oko 3 ne'elje,a ako je
zakopan 'o 1 &ese,'ezinfiijensi 'o!ro 'eluju,lio. filizaija ski'a aktivnost virusa za 1 razre7enje*10 puta+"6zvor infekije su
o!olele,latentno infiirane i je'inke u inku. !aiji i sve sa či& 'olaze u kontakt"
Patogeneza%virus se u&no,ava na ulazni& vrati&a-vrlo !rzo*za 3 sata+'ospevu u pre'nji 'eo 'igestivnog si. ste&a i
tra$eju,za 24 sata u krv,za 24.41 sati se &o,e izolovati iz krvi-'ise&inuje se po unutrašnji& organi&a i I84.u" 0ok !olesti zavisi
o' količine virusa i otpornosti organiz&a"9irus se pojavljuje u feesu 3" 'ana o' infekije,a zati& i u sekreti&a respiratornog
siste&a"Prva antitela se &ogu 'okazati <".6"'ana"9irus se izlučuje feeso&,urino&,jaji&a, nazo.lakri&alni& sekreto&"
#linič ka slika% inku!aija je 4.< 'ana"O!oljevaju kokoši,/urke,fazani,nojevi,golu!ovi,re7e vo'ene ptie"
#okoš%javlja se u 4 toka%
1+perakutni tok završava za 2 'ana anafilaktički& šoko& z!og $iperergičnosti organiz&a,javlja se u &anje& J i ne s&e se
za&eniti sa pasterelozo&";ko organiza& pret$o'no nije 'olazio u kontakt sa uzročniko& javljaju se !la,i tokovi i 'u,a !olest"
2+akutni tok počinje 'ise&inaijo& uzročnika u tropna tkiva i o!ično se pro'u,ava u su!akutni"Bo&inantna vise. ralna
for&a%fe!ra 'o 44NI,za 3.4 'ana nastupa inapetena,nakostrešenost,ataksija,kresta i po'!ra'njai pota&ne,foto. fo!ija,zatvaranje
kapaka,otok konjunktiva,kašalj,krkljanje,'ispnoja,gla' za vaz'u$o&,serozni eksu'at se e'i iz nosni$ otvora i kljuna,otresanje
glavo& i !risanje kljuna o perje,'ijareja u početku ,uto.zelena a kasnje sa pri&esa&a krvi,pre. stanak nošenja,ka$eksija i
uginue"8ervna for&a%ataksije,tortikolis,opistotonus,pareze i paralize,tre&or,grčevi,veslanje noga&a,po'vlačenje glave po'
a!'o&en,uginu/e za 2.4 'ana,&ortalitet ?0.100J"
3+$ronični tok%javlja se ko' &la7i$%kratka vire&ija,s&anjen apetit,!laga 'ispnoja,'ijareja,za 2.3 'ana ispoljavaju se i nervni
si&pto&i,&ortalitet 10.60J"C $ronično& toku ote,ana je 'ijagnostika"0rajanje !olesti zavisi o' virulentnosti soja virusa i
za$va/enosti organiz&a"
4+latentna infekija%povre&ena 'ispnoja i 'ijareja,pa' nosivosti toko& <.10 'ana,usporen rast"
Gurke%!lagi respiratorni si&pto&i,retko se javlja nervna for&a,&ogu/e je nošenje &eki$ jaja*!ez ljuske+"Retko se javlja
perakutni tok sa visoki& &ortaliteto&"Dese je s&anjen apetit,'epresija,respiratorne s&etnje uz &ortalitet preko 60J"
@uske i patke%!lage loko&otorne s&etnje i 'epresija"4koro nika' ne&a viseralne for&e i uginu/a"
:azani%!olest se javlja kao epizootija u priro'i sa različiti& J &ortaliteta"#o' jare!ia su karakteristične sitne uleraije po
revi&a"
Pato&orfološki nalaz%u akutno& toku nalaze se fi!rinozne naslage na tonzila&a,karakteristične pete$ije u &iši/no&
,eluu,serozi reva,!ifurkaiji eku&a,sru,serozi gru'ne kosti,plu/i&a,!u!rezi&a,jetri,jajni& folikuli&a koji su i
'egenerisani,$ipere&ija i pete$ije po &eninga&a"4lezina je nepro&enjena"
Bijagnoza%Postavlja se na osnovu epizootiološke ana&neze,kliničke slike,pato&orfološkog nalaza,u la!o. ratoriji"8a
pregle' se šalje glava,a virus se izoluje iz &ozga"#ultiviše se na alanti$orionu pile/eg e&!riona,a 'okazuje se $e&aglutinaijo& i
in$i!iijo& $e&aglutinaije*F;.6F;+.Firstov test"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+infektivni laringotra$eitis i !ron$itis,2+perakutna pastereloza, 3+klasična
kuga,4+enep$alitis,<+enefalo&ijelitis,6+leukoza,=+2arekova !olest,1+&ikoplaz&oze,?+tu!erkuloza,10+psi.
takoza,11+koki'ioza,12+kuga pataka"
Profilaksa%sta&ping out pozitivni$ je'inki,pri uvozu karantin oko 3 ne'elje uz serološke pregle'e"9akine su
Page 32 of 46 32
RL Page 33 6/1/2014
atenuirane*,ive+%!rojleri&a se 'aje lentogena vakina najčeš/e aerosolo& ili okulonazalno,i&unitet traje oko 4 &esea-
ro'iteljski& jati&a se 'aje &ezogena vakina i/&,i&unitet traje preko 1 go'ine"
>olesti konja
6"#lasična*afrič ka+kuga
8ekontagiozna virusna !olest"#arakteriše se%u perakutno& toku fe!ro& i respiratorni& s&etnja&a-u akutno&
fe!ro&,ošte/enji&a sra,respiratorno& s&etnja&a*e'e&atozna for&a+,a u su!akutno& srčani& s&etnja&a *kar'ijačna for&a+"C
širenju su značajni vektori*insekti+,a javlja se en'e&ski ta&o g'e i&a i nji$%;frika*javlja se sezonski+,>liski i 4re'nji
6stok"9ektori i o!olele ,ivotinje &ogu se slučajno uneti u Avropu"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije 4eoviridae!rod 7rbivirus#6&a 45) o' 10 seg&enata sa geni&a za = strukturni$ i
4 nestrukturna proteina,i&a ?2 kapso&ere koje čine spoljašnji i unutrašnji o&otač";ntitela sintetisana na nestrukturne proteine su
'okaz infekije"Postoji ? serotipova virusa što je 'okaz antigenski$ razlika proteina spo. ljašnjeg o&otača"9irus aglutinuje
eritroite z'ravog konja,'ovo'i 'o itopatogenog efekta"Relativno sta!ilan virus%za. &rznut ostaje infektivan go'ina&a,<6NI
iz'r,i 30 &in,a 3=NI 3= 'ana,'o!ro 'eluje 1J for&alin,a 4,1J $lorofor& ga inaktiviše za 10&in"
Apizootiologija%priro'no o!ole kopitari,a prije&čivi su još psi,angora.koze,ze!re,slon-veštački se &ogu infi . irati
&iš,paov i za&ora%na nji&a se vrši !iološki ogle' i proizvo'e vakine"C pre'eli&a g'e se !olest javlja en. 'e&ski ?.10 'ana po
pojavi &razeva ne&a više infekije z!og inaktivaije vektora"8a pojavu o!oljenja utiču i geo. grafski i kli&atski faktori"8e
prenosi se 'irektni& kontakto&"9ektori*Iulioi'es,IuleL+&ogu !iti infektivni i 'o < ne'elja"
Patogneza%ulazna vrata infekije su u!o'i isekata-virus 'ospeva u 'en'ritične /elije ko,e,a &o,e se u&no,a. vati u !ilo
kojoj /eliji organiz&a"Fvata se za glikoforinske ;.reeptore /elijske &e&!rane,u itoplaz&i se oslo!a7a ka. psi'a,stvara se
iR8#,u&no,ava se u itoplaz&i uz lizu /elije"4prečava sintezu nor&alni$ proteina /elije, in'ukuje sin. tezu interferona"
#linič ka slika% inku!aija je 'o ? 'ana"#o' !astar'a &o,e pro/i u !lagoj for&i%!laga fe!ra i 'ispnoja, onjuntivitis.
a!ortivni tok koji se javlja u en'e&ski& regioni&a"
1+perakutni*pul&onalni+tok%javio !i se ko' nas-inku!aija 4.< 'ana-fe!ra*41NI+,ta$ipnoja*'o =</&in+,proširene
noz'rve,znojenje,gušenje z!og nakupljanja serozne tečnosti u plu/i&a-&ortalitet oko ?<J"
2+akutni tok%!la,i si&pto&i i 'u,e trajanje,ošte/enje respiratornog siste&a i irkulaije,naglašene respiratorne s&etnje,e'e&i
na glavi i vratu,&ortalitet 'o 10J"
3+su!akutni tok*kar'ijačna for&a+%inku!aija 'o 14 'ana-fe!ra 3.6 'ana,e'e&i &eki$ tkiva glave,vrata i ra&enog
pojasa,poneka' pete$ije po konjunktiva&a i sa ventralne strane jezika"2ortalitet oko <0J,a s&rt nastupa usl e' sla!osti sra 4.1
'ana o' početka fe!re"#o' pre,iveli$ e'e&i nestaju za 3.< 'ana"
Pato&orfološki nalaz%e'e&i,u torakalnoj 'uplji i plu/i&a više litara tečnosti,plu/a su na preseku vla,na i ne
kola!iraju,su!en'okar'ijalna krvarenja"Pri 'u,e& toku respiratorni siste& nije značajno iz&enjen"Pato$istološki se
'ijagnostikuje eksu'ativna*fi!rinozna+pnu&onija"
6&unitet%po pre!oljenju ostaje soli'an i&unitet u o'nosu na serotip,a ako se ,ivotinja infiira 'rugi& sero. tipo& javi/e
se !olest ali u !la,e& o!liku"#oriste se atenuirane vakine 'o!ijene na &iševi&a"C terapiji se &o,e kori. stiti i $iperi&uni seru&"
Bijagnoza%postavlja se izolaijo& virusa"2aterijal za prege'%krv*što ranije,sa 'o'atko& antikoagulansa+,o' uginule
,ivotinje slezina,plu/a,li&fni čvorovi"9irus se u&no,ava na >F#.21 i 9ARO kultura&a /elija";ntigeni se 'o. kazuju AL64;
testo&,a R8# PIR.te$niko&-&o,e se koristiti i in$i!iija $e&aglutinaije"4erokonverzija se 'okazuje AL64;.o&"
#ontrola i profilaksa%u regioni&a g'e se !olest ne javlja%kontrola transporta,'ezinsekija,kopitari se ne 'r,e u okolini
aero'ro&a,karantin 'o 40 'ana uz serološke testove"#o' nas !i se ra'io sta&ping out uz 'ezinsekiju i izolaiju nezara,eni$-ako
!i iz&akla kontroli 'efiniše se ugro,eno po'ručje i vrši vakinaija"C en'e&ski& po'ručji&a 'aje se viševalentna vakina*sa više
serotipova+,i&unitet nastaje za < &esei-,'re!a' o' i&uni$ &ajki se vakinišu u starosti o' < &esei uz revakinaiju posle 3.4
ne'elje"
66";rt$eriitis eUuoru&
9irusna !olest koja se karakteriše a!ortusi&a,fe!ro&,e'e&i&a i pore&e/aji&a &otorike"8ije zoonoza")avlja se na svi&
kontinenti&a,a ko' nas spora'ično"
Atiologija%uzročnik je ranije svrstavan u 0ogaviri'ae,a 'anas u 5idovirales!famili-a 6rtheriviridae"Prečnik 'o =0
n&,i&a je'nolančanu 45) pozitivnog polariteta-o&otač i&a 'iskretne peplo&ere*štrče izvan strukture virusa+"R8# i !ez
o&otača &o,e izazvati !olest"C /elija&a se u&no,ava perinuklearno,pupi kroz &e&!ranu en'oplaz&atskog reti.
kulu&a,for&iraju se vezikule koje 'ospevaju 'o /elijske &e&!rane i egzoitozo& se iz!auju";ntigeno $o&ogen virus"Relativno
neotporan%<6NI iz'r,i 2<&in,u spoljašnjoj sre'ini pre,ivi 1.10 'ana-'o!ro 'eluju fenol i 8a.'e. zoksi$olat"
Apizootiologija%o!oljevaju najčeš/e tj"sa&o kopitari"6nfekija je najčeš/e aerogena*aerosolo&+"C z'rav zapat se unosi
kupovino& zara,eni$ grla"#astrirani pastuvi ne &ogu preneti o!oljenje,a trajanje i intenzitet vire&ije zavise o' nivoa testosterona
u krvi"
Patogeneza%virus se prvo u&no,ava u &akrofagi&a alveola,posle 2.3 'ana 'ospeva u tkivne &akrofage or. gana osi&
&ozga-i&a afinitet i za &ezotel*&iši/ne /elije+arteriola*pro&era 0,<.0,=&&+"9ene,kapilari i li&fni su'ovi nisu za$va/eni"
#linič ka slika% inku!aija je 3.14 'ana":e!ra*41NI+,'epresija,urtikarije po ko,i,e'e&i skrotu&a,prepuiju&a,
vi&ena,za'nji$ ekstre&iteta sa pore&e/aji&a &otorike-&ogu/ je ikterus"8ajčeš/e protiče !enigno"2la'e je'inke &ogu uginuti
z!og interstiijalne pneu&onije"Bo a!ortusa o!ično 'olazi 10.30 'ana po infiiranju"#o' pastuva 'olazi 'o s&anjenja količine i
kvaliteta ejakulata"
Pato&orfološki nalaz%e'e&i u su!kutisu,kongestije,krvarenja,asites,$i'rotoraks":etusi po!ačeni zaje'no sa
ovojnia&a,e'e&i,izra,ene pete$ije"
Page 33 of 46 33
RL Page 34 6/1/2014
6&unitet%1 ne'elju po infekiji serološki se &o,e 'okazati prisustvo antitela,ka'a i virus nestaje iz irkulaije"
#olostralna antitela štite 6.1 &esei"Postoje atenuirane i inaktivisane vakine"
Bijagnoza%na pregle' se šalje !ris konjunktiva i krv !ez antikoagulansa,a o' uginuli$ je'inki jetra,slezina,po. !ačeni
fetus"9irus se izoluje na kulturi /elija"R8# se 'okazuje R0.PIR te$niko&"4erokonverzija se 'okazuje AL64;, R9# i 0:;
&eto'a&a"
#ontrola i profilaksa%sprečiti unos klionoša"C pre'eli&a g'e se ne javlja%kontrola uvoza,karantin 21 'ana, ako je
,ivotinja vakinisana &ora se znati kojo& vakino&,vakiniše se 4 'ana 'o 12 &esei pre transporta";ko se !olest javi značajna
je !rza 'ijagnostika,izolaija o!oleli$,teku/a 'ezinfekija,'o!ri zoo$igijenski uslovi-izolaiju pre. kinuti 6 ne'elja po prestanku
posle'nje fe!rilne faze"C en'e&ski& po'ručji&a pri&enjuju se vakinaija i zoo$igi. jenske &ere"#oriste se 2 tipa
vakina%1+atenuirana.'aje se pastuvi&a i negravi'ni& ko!ila&a 3 &esea pre pripusta,ne 'aje se gravi'ni& ko!ila&a i
,'re!a'i&a &la7i& o' 6 &esei-2+inaktivisana.koristi se ko' svi$ kategorija,'aje sla!iji i&unitet pa se ponavlja posle 3.6 ne'elja
uz revakinaiju svaki$ 6 &esei"
666"6nfektivna ane&ija konja
9irusno o!oljenje koje se karakteriše varija!ilni& toko&,a si&pto&i zavise o' pre'ispoziije i faktora spoljašnje
sre'ine"Poneka' ,ivotinja &o,e !iti 'o,ivotni klionoša a 'a ne o!oli")avlja se na svi& kontinenti&a"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije 4etroviridae,i&a 'iploi'nu je'nolančanu 45),reverznu transkriptazu *o' R8#
stvara B8#+-iR8# u infiirani& /elija&a slu,i za stvaranje irkularne B8# koja ulazi u /elijski geno&" Osnovni antigeni su
@;@*grupni+,POL*antigen poli&eraze+ i A89*antigen o&otača+"6z&ene u A89 'ovo'e 'o nepre. poznavanja o' strane
i&unološkog siste&a 'o&a/ina"Czročnik 6;# je iz roda Lentivirus,i&a još 6 strukturni$ anti. gena"9irus se u&no,ava zaje'no sa
/elijo&"
Apizootiologija%rezervoari virusa su infiirani kopitari koji su 'o,ivotno klionoše"8ije zoonoza"Prenosi se
$e&atofagni& insekti&a*4to&oLis,ko&ari+ i jatrogeno,a &o,e i transplaentarno"9irus se kratko za'r,i na usno& aparatu
insekata*30.4< &in+"
Patogeneza%virus se u&no,ava u li&foiti&a"Patogeneza nije sasvi& jasna%ošte/enje koštane sr,i,pojačana $e&oliza ili
autoi&uni &e$aniz&i")avlja se vaskulitis i &ezangioproliferativni glo&erulonefritis"
#linič ka slika% inku!aija je =.21 'an,&a'a &o,e !iti i 'o 3 &esea":e!ra,u akutno& toku 'olazi 'o napa'a
ikterusa,sla!osti,ta$ipnoje,pete$ija po sluznia&a,&ortalitet je oko 10J";ko ,ivotinja ne ugine toko& prvog napa'a !olest
prelazi u $ronični tok u ko&e se s&enjuju napa'i*traju 3.< 'ana+ i perio'i !ez si&pto&a-,ivotinja je stalno klio. noša i &o,e
uginuti toko& !ilo kog o' napa'a"
Pato&orfološki nalaz%ane&ija,e'e&i,krvarenja po seroza&a,'egeneraije na jetri i slezini,koštana sr,*na pre. seku
evaste kosti+ je ve/ino& rvena z!or pove/ane eritropoeze"
6&unitet%ne postoji"
Bijagnoza%speifična antitela se 'okazuju agar.gel.i&uno'ifuzijo&*Ioggins.ov test+,&o,e i AL64; te. $niko&,ali sa
'osta la,no pozitivni$ reakija koje se &oraju proveriti #oginsovi& testo&"
#ontrola i profilaksa%pošto ne&a i&unoprofilakse seropozitivne je'inke se uklanjaju"8a slo!o'ni& terito.
rija&a%kontrola uvoza*'a u za'njoj go'ini nije !ilo o!oljenja u okolini o' 30k& i 'a je konj seronegativan 30 'ana pre
transporta+,karantin 21 'ana"Pri pojavi epizootijesta&ping out"C en'e&ski& po'ručji&a%postepena era'ikaija pozitivni$,kontrola
transporta,karantin,'ezinsekija"
69"Polne ospe
Czročnik je ekvini $erpesvirus tip 3 (E"%/8) i, podfamili-e alfa/herpesvirinae"(načajne su z!og 'iferenijalne
'ijagnostike u o'nosu na 'urinu">enigna !olest,karakteriše se papula&a koje !rzo nestaju,a &ogu !iti pro!le& ko' parenja ako se
jave na prepuiju&u"
9"R$inopneu&onitis eUuoru&
9irusna !olest koja se karakteriše respiratorni& s&etnja&a,a!ortusi&a,a ko' ,'re!a'i pneu&onitiso& i &e.
ningoenefalitiso&")avlja se na svi& kontineti&a, naročito u veliki& aglo&eraija&a konja"
Atiologija%uzročnik je E"%/9*a!ortusi i pore&e/aji I84.a+ i E"%/:*respiratorne s&etnje+ iz podfamili-e
alfaherpesvirinae"6&a je'nolančanu linearnu D5)"Prečnik je oko 1<0n&,nukleikapsi' se sastoji o' 162 kapso&ere,i&a preko 30
strukturni$ proteina,a značajan je gA.protein koji se nespeifično vezuje za : frag&ent 6g@"9irusi su vrlo $o&ologni
&e7uso!no"C spoljašnjoj sre'ini je vrlo otporan%ostane infektivan 1.2 &esea"(a /elije se ve,e preko ree. ptora,ulazi
en'ofagoitoto&,ko&pleks B8#.protein ulazi u je'ro g'e se repliira i stvara strukturne proteine,pu. pljenje& kroz &e&!ranu
je'ra virus 'o!ija ovojniu,a iz /elije izlazi itolizo&"C 'ijagnostii su značajne intra. nuklearne inkluzije"
Apizootiologija%je'inka elog ,ivota &o,e !iti klionoša,čak iako pre!oli"Prenosi se aerogeno*aerosolo&+, 'irektni&
kontakto&,koituso&,preko sekun'arni$ izvora*pri!or+ iz spoljašnje sre'ine"C zapat se o!ično unosi zara,eni& ,'re!ni&
ko!ila&a"Prije&čivi su ekvi'i,a o!oljenje i&a te,i tok ko' &la7i$ kategorija"
Patogeneza%virus i&a afinitet pre&a en'otelu sluznia nosa,plu/a,tireoi'ee"0oko& vire&ije nalazi se u &a. krofagi&a i
li&foiti&a"4a&o neki izolati AF9.1 'ovo'e 'o vaskulitisa,tro&!oza i $ipoksija u &ozgu"9irus ne &ora 'a iza7e iz /elije 'a !i
prešao u 'rugu,ve/ prelazi pri 'irektno& kontaktu /elija tako 'a na njega ne 'eluju neutra. lizaiona antitela"
#linič ka slika% infekija sa AF9.1 'ovo'i 'o a!ortusa u za'nja 4 &esea gravi'iteta,a ako se infiiraju ,'re!a' o!ole o'
interstiijalne pneu&onije i enefalitisa-si&pto&i variraju o' !lage ataksije 'o potpune paralize i ugi. nu/a"Pri infekiji sa AF9.4
inku!aija je 2.1 'ana,a o!ole ,'re!a' starosti 2.12 &esei%fe!ra,serozni pa purulentni nosni ise'ak,o!ično pro7e !enigno za 1.2
ne'elje,ali nepovoljno 'ejstvo nespeifični$ faktora &o,e uzrokovati !ron. $opneu&oniju"
Page 34 of 46 34
RL Page 3< 6/1/2014
Pato&orfološki nalaz%ako je 'o infekije 'ošlo pre 6"&esea gravi'iteta na po!ačeni& fetusi&a ne&a infektivnog
proesa osi& nekroza po jetri,a ako je infekija kasnije nekroze na jetri su ve/e,pete$ije na &iokar'u, kapsula&a jetre i
slezine";ko su za$va/ena plu/a nalazi se nji$ov e'e& uz $P'rot$oraL"
6&unitet%uprkos postojanju speifični$ antitela je'inke koje pre!ole se &ogu opet infiirati,ili &o,e 'o/i 'o aktivaije
virusa prisutnog u organiz&u"
Bijagnoza%&ora se postaviti što ranije z!og velike kontagioznosti"9irus se 'okazuje AL64; i PIR &eto. 'a&a,kultiviše
se na kulturi /elija ili tkiva i 'okazije reakijo& sa speifični& antiteli&a"Pri su&nji na pregle' se šalje% nekoagulisana krv,tupfer
natopljen nosni& sekreto&,a o' po!ačenog fetus 'elovi jetre,slezine ili plu/a-&aterijal 'osta. viti što pre ali ga ne
za&rzavati"4erokonverzija se 'okazuje AL64;,R9# i virus.neutralizaioni& testo&"
#ontrola i profilaksa%sprečiti unos klionoša,je'inke tre!a 'a su !ile klinički z'rave 3 &esea pre uvoza i 'a su sero.
negetivne,karantin 21 'ana";ko se !olest javi ta&o g'e je ranije nije !ilo ,ivotinje*o!olele+ se izoluju uz 'o!re zoo$igijenske
&ere,ograničavanje kretanja kopitara i si&pto&atsku terapiju-ako !olest iz&akne kontroli sprovo'i se vakinaija" C en'e&ski&
po'ručji&a koriste se atenuirane i inaktivisane vakine*koje ne sprečavaju klionoštvo ve/ sa&o preveniraju si&pto&e+ uz
revakinaiju svake go'ine"
>luetongue
#ataralna groznia ovaa"9irusna nekotagiozna !olest prvenstveno ovaa,a &ogu o!oleti gove'a,koze i 'rugi
papkari"8ije zoonoza"8ajčeš/e protiče u akutno& toku,a prenosi se isključivo preko insekata iz ro'a Iulioi'es *&u. šie+ koji$
i&a < vrsta"Raširenost !olesti je vezana za kli&atske faktore i rasprostranjenost vektora"8alazi se na listi ; O6A.a"#o' nas se prvi
put pojavila 2001"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije 4eoviridae*i&a ? ro'ova+,rod 7rbivirus,i&a 'vostruku seg&entiranu 45)
negetivnog polariteta"Ovi virusi su epi'e&iološki svrstani u 6rbiviruse*prenose se preko insekata+"C okviru ro'a se nalazi 14
serogrupa,a u okviru serogrupe Bluetongue virusa postoje*za sa'a+ 24 serotipa"4erogrupa >luetongue virusa je sro'na virusu
epizootske $e&oragične !olesti jelena,virusu kuge gove'a i 6!araki virusu*javlja se ko' gove'a u )apanu+"6nku!aija za !olesti
koje prenose vektori je o!ično oko = 'ana jer se virus u!auje u krv ili u okolinu krvnog su'a"Iulioi'es.i se o!ično kre/u u
roju,a vetar i$ &o,e razneti na velike u'aljenosti"
Apizootiologija%!olest se &o,e uneti preko infiirani$ ,ivotinja i vektora,a eventualno i preko sper&e*u njoj se virus
nalazi u fe!rilnoj fazi+"8e prenosi se 'irektni& kontkto&*osi& preko krvi i sper&e+"9ektori se zaraze sisanje& krvi o!olele
,ivotinje,a posle <.1 'ana virus se nalazi u nji$ovi& pljuvačni& ,lez'a&a" >olest i&a sezonski karakter i javlja se u kasno leti i
jesen"2or!i'itet i &ortalitet zavise o' serotipa virusa"Pri prvoj infekiji &or!i'itet je i 'o 100J, a &ortalitet i 'o <0 J"C
&e'iteranu su se javljali tipovi 2,4,? i 13,a ko' nas tip ?"4&atra se 'a z!og relativno 'uge vi. re&ije virus &o,e 'a prezi&i u
o're7eni& vrsta&a*ove, gove'a+,pa 'a se sa otopljenje& i pojavo& vektora ponovo raširi"
Patogeneza%po unošenju virusa u organiza& on se u&no,ava u &akrofagi&a regionalnog li&fnog čvora, zati& sle'i
vire&ija i u&no,avanje u slezini i na kraju u&no,avanje u en'otelu i njegovo ošte/enje,što 'ovo'i 'o proli.
feraije,$ipertrofije,intravaskularne koagulaije i &ikrotro&!oza,tj"razvija se B6I"
#linič ka slika% inku!aija 2.= 'ana*&ogu/e i 'o 40+":e!ra*'o 42NI+,opšti si&pto&i,$ipere&ije i kongestije na
glavi,e'e&i ušiju,rvenilo i e'e&i kapaka,nosno ogle'alo za,areno,$ipere&ija i krvarenja na sluznii usta,otok u su!.
&an'i!ularno& prostoru,uleraije i nekroze na sluznii usta")ezik je otečen,a u &alo& !roju slučajeva i ijanotičan *plave !oje+i
viri iz usta"Pre' kraj fe!rilne faze javljaju se i pro&ene na papi&a%karakteristično je zapaljenje koro. narnog ru!a*oronitis+koji
postaje plav,što ote,ava stajanje i kretanje pa o!olele ,ivotinje le,e"(!og 'er&atitisa ispa'a vuna u pra&enovi&a"Desta je
aspiraiona pneu&onija pra/ena 'ispnojo&"9rlo nepovoljan prognostički znak je pojava 'ijareje"
Pato&orfološki nalaz%pro&ene u usnoj 'uplji*'esni,!ukalna &ukoza,jezik+ i na nosno& ogle'alu-pneu&o.
nija,krvarenja po sru"Patogno&onična su krvarenja veličine 2.1<&& u tunia &e'ia na !azi pul&onalne arterije")etra i slezina
uve/ane"Li&fni čvorovi*naročito &e'ijastinalni+uve/ani i sa $e&oragija&a"#rvarenja u 'igestivni& organi&a" #arakterističan je i
,u/kast pi$tijast sa'r,aj*e'e&+ na poje'ini& &esti&a u su!kutisu"8ekroze u &iši/i&a"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+kuga gove'a,2+kuga &ali$ pre,ivara,3+slinavka i šap,4+!oginje
ovaa,<+kontagiozna ekti&a,6+groznia 'oline Rifta,=+>9B,1+orPza gangraenosa,?+vezikularni sto&atitis,10+8ajro!i !olest"
Bijagnoza%&aterijal za la!oratorijski pregle' je puna krv sa anitkoagulanso& uzeta u fe!rilnoj fazi *transportuje se na
M4NI+,a o' uginule ,ivotinje slezina ili &ezenterijalni li&fni čvorovi"6zolaija virusa%iz krvi se prvo separišu leukoiti koji se
aplikuju e&!rionirani& jaji&a*speifična su uginu/a 2".=" 'ana+ ili na kulturu tkiva *>F#, 9ARO,/elije poreklo& o' insekata+
g'e za < 'ana 'olazi 'o IPA">iološki ogle' na ovi*naročito ako u &aterijalu i&a &alo virusa+,&aterijal sa aplikuje s/,ogle'
traje 21 'ana"9irus se 'okazuje%480,AL64;,i&uno.spot ili PIR te$niko&" ;ntitela se 'okazuju
i&uno'ifuzijo&,480,in'irektno& i ko&petitivno& AL64O2"
#ontrola i profilaksa%ako se pojavi !olest naj!olje je sta&ping out"@'e se javlja en'e&ski sprovo'i se vakinaija
atenuirano& vakino& čija valenija zavisi o' !roja serotipova koji se javljaju na to& po'ručju,&a'a ovakve vakine &ogu !iti
neefikasne,pa je !olje pri&enjivati &ono ili 'vovalentne"9akinalni virus &o,e 'a &utira" ;tenuaija se o!avlja kroz kulturu
tkiva i tre!a 'a je tolika 'a titar antitela !u'e 'ovoljan 'a izazove soli'an i&unitet,a 'a ne 'ove'e 'o infekije prelazni$
'o&a/ina"9akina &o,e 'a izazove a!ortus i &alfor&aije na plo'u"C 'ezinfekiji se koristi sir/etna kiselina jer su Or!ivirusu
rezistentni na rastvarače &asti"
Apizootska $e&oragič na !olest jelena
Czročnik je virus iz fa&ilije 4eoviridae!rod 7rbivirus,a serogrupa virusa uzročnika ove !olesti i&a 10 sero.
tipova">olest je slična !luetongue.u,a prvi put se javila 1?<1" ko' !elorepog jelena u ;&erii"Prije&čivi su 'ivlji pa. pkari ko'
koji$ se javlja o' perakutnog 'o $roničnog toka"8ekontagiozna,najčeš/e sezonska !olest*o!ično se javlja leti+,a prenose je
Page 3< of 46 3<
RL Page 36 6/1/2014
Iulioi'es.i"Perakutni tok%u priro'i se na7u uginule ,ivotinje,eventualno sa pete$ijalni& krvarenji&a po vi'ljivi&
sluznia&a";kutni tok%fe!ra,si&pto&i kao ko' ovaa,traje oko = 'ana uz visok &ortalitet"#o' ,ivotinja koje pre,ive akutni tok
starost pro&ena se proenjuje na osnovu ru,ičaste*$e&oragične+pruge na papi&a koji rastu 0,< && &esečno"Pato&orfološki
nalaz%sličan kao ko' ovaa,a patogno&onična su krvarenja na !azi pilorusa i u tunia &e'ia !aze pul&onalne arterije"2aterijal za
la!oratorijski pregle' je kao ko' ovaa"6&unoprofilaksa se ne sprovo'i"
2ikso&atoza
9irusna,najčeš/e akutna !olest evropskog kuni/a sa liste > O6A.a"8ije zoonoza"
Atiologija%uzričnik je D5) virus iz fa&ilije Poxviridae!rod Leporipoxvirus">olest je prvi put opisana u Cru. gvaju,a u
Avropu je prenesena u ilju s&anjivanja !roja 'ivlji$ kuni/a koji su je'ini prije&čivi"9irus i&a afinitet za /e. lije.
tipična*no'ularna+for&a !olesti,a postoji i atipična okulo.respiratorna for&a sa pro&ena&a na oči&a i respira. torno&
siste&u"9irus je 'osta otporan u spoljašnjoj sre'ini što li&itira vre&e potre!no za o'&or o!jekta posle 'ezin. fekije na !ar 1
ne'elja"
Apizootiologija%u širenju !olesti su značajni $e&atofagni insekti koji su &e$anički prenosioi virusa,a to uslovaljava
sezonski karakter !olesti"Bo infekije najčeš/e 'olazi u!o'o& insekta"
#linič ka slika% na ulazni& vrati&a infekije 'olazi 'o lokalnog u&no,avanja virusa i pojave ru,ičaste &akule, a kao
znak generalizaije javlja se onjuntivitis,fe!ra,&ikso&i,najčeš/e oko očiju i polni$ organa"O!ično protiče u akutno&
toku"9irulentniji sojevi o!ično 'ovo'e 'o uginu/a za 10 'ana"8a o!'ukiji se nalaze karakteristični &ikso&i koji su 'osta 'o!ro
vaskularizovani"
Bijagnoza%na pregle' se šalje eo leš ili isečak &ikso&a"Ra'i se 'okazivanje virusa,a &ogu/e je na/i i spei. fična
antitela*posle pre!oljenja ili vakinaije+"6zolaija se o!ično ra'i na kultura&a tkiva ali je IPA re'ak"8a kultu. ra&a tkiva
!u!rega kuni/a uzročnik 'aje IPA tipičan za PoLviruse%za 24.41 sati 'olazi 'o stvaranja siniiju&ana7e se zaje'no 2.100
je'ara,a $ro&atin se &enja i postaje !azofilan pa kultura tkiva izgle'a kao leopar'ova ko,a" 2o,e se upotre!iti i ;@6B test%ako se
u gelu na 'o'iru antigena i antitela stvaraju 3 linije reč je o virusu &ikso&atoze, a ako se javi 1 linija u pitanju je virus
infektivnog*Qopeovog+fi!ro&a">iološki ogle' se ra'i na kuni/u ko&e se &aterijal apli. kuje intra'er&alno,za 2.< 'ana se javlja
ru,ičasta &akula,fe!ra i &ikso&i"O' serološki$ reakija ranije se koristio R9#,a 'anas AL64;"
#ontrola i profilaksa%ako se javi !olest.sta&ping out,'ezinfekija,'ezinsekija,o'&or o!jekta !ar 1 ne'elja" C
i&unoprofilaksi se koriste 2 vrste vakina%atenuirana vakina uzročnika &ikso&atoze osla!ljenog preko kulture tkiva ili
neinaktivisani virus infektivnog fi!ro&a koji protiv &ikso&atoze stvara soli'an i&unitet *traje oko 1 go'inu+"
Fe&oragična !olest kuni/ a
9irusna,najčeš/e akutna,vrlo kontagiozna i s&rtonosa !olest evropskog kuni/a sa liste > O6A.a"Prvi put se javila u #ini
1?14"2o,e 'a o!oli sa&o evropski kuni/"8ije zoonoza"
Atiologija%uzročnik je Calicivirus,vrlo sro'an uzročniku sin'ro&a evropskog !raon zea*ista su vrsta,ali ra. zličiti
sojevi+"9irus je vrlo sitan,prečnika oko 30n&,i&a je'nolančanu 45) pozitivnog polariteta"C spoljašnjoj sre'ini je vrlo otporan%na
M4NI ostane infektivan 1 go'inu-na <0NI preko 1 sat,a sre'ina sa pFK3 ga ne inaktiviše"
Apizootiologija%'o infekije 'olazi oralno,nazalno i preko konjunktiva">olest se prenosi 'irektno i in'ire. ktno.preko
konta&inirane $rane i vo'e,&e$anički& vektori&a na kra/e u'aljenosti*glo'ari,ptie,lisie,psi,pa i čovek+"
#linič ka slika% inku!aija je 1.3 'ana":e!ra preko 40NI,apatija,inapetena,le,anje na !oku i !rzo uginu/e" Desto se jave
i nervni si&pto&i kao što su ataksija i opistotonus")e'inke &la7e o' 2 &esea ne pokazuju klinički izra,enu !olest,a pretpostavlja
se 'a je razlog za to ne'ovoljno razvijena jetra"
Pato&orfološki nalaz%naj&arkantnije pro&ene se na7u na jetri,tra$eji i plu/i&a,a nji$ova suština je B6I"8a 'rugi&
organi&a pro&ene se re7e nalaze jer ne stignu 'a se ispolje pre uginu/a"8ajve/a količina virusa na7e se u jetri i krvi* u 1g/&l
jetre/krvi i&a i preko &ilion virusni$ čestia+"Plu/a su kongestionirana-pete$ijalna krvarenja po tra$eji- jetra uve/ana i sa
nekrotični& ,arišti&a-slezina pove/ana i sa $e&oragični& infarkti&a-karakteristične su i pro&ene na !u!rezi&a koji su ta&no.
!raon 'o rni z!og $e&oragični$ infarkata"
Bijagnoza%pojava tipične kliničke slike olakšava 'ijagnozu koja se &o,a potvr'iti sa&o u la!oratoriji"8a pregle' se
šalje krv,jetra ili eo leš"8e postoji prije&čiva kultura tkiva pa se virus u&no,ava sa&o u kuni/i&a"(a 'oka. zivanje virusa prvo
se koristila $e&aglutinaija lju'ski$ eritroita nulte krvne grupe,a 'anas AL64; ili PIR">olest se retko*u oko <J slučajeva+javlja
u su!akutno& toku*pri prvoj pojavi !olesti &or!i'itet je i 'o 100J,a &ortalitet oko ?0J+ ka'a se &ogu 'etektovati speifična
antitela po&o/u in$i!iije $e&aglutinaije"
#ontrola i profilaksa%pri pojavi !olesti sta&ping out,'ezinfekija,stroga kontrola transporta kuni/a,o'&or o!jekta 30
'ana"#oristi se inaktivisana vakina, i&unitet traje oko 6 &esei nakon čega se ra'i revakinaija u ilju o'r,avanja visokog titra
zaštitni$ antitela"Pokušava se i proizvo'nja reko&!inantni$ vakina tako što se virusni protein kapsi'a*9P.60+ Ialiivirusa
u!auje u vainiavirus ili &PLovirus,što !i olakšalo i&unizaiju"
#lasič na kuga svinja
Prete,no akutna talasasta zaraza"#arakteriše se gastroeteritiso& različitog karaktera i krupozno& pneu&o. nijo&"Prvi
put je opisana u ;&erii u V6V veku"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije 2laviviridae*ranije 0ogaviri'ae+,rod Pestivirus,40L<0n&,u&no,ava sa na
kultura&a tkiva poreklo& o' svinja ali !ez itopatogenog efekta-&o,e se na/i o organiz&u neki$ la!oratorijski$ ,i. votinja g'e
opstane =.14 'ana-u ovi pre,ivi 30 'ana"Liofilizovan pre,ivi 2 go'ine,u feesu 'o 10 'ana,u urino oko =,u usoljeno& &esu 'o 6
&esei,u usoljeni& revi&a i 'o < &esei,na 6<NI pre,ivi < &in,na njega 'o!ro 'eluju for&alin i 2J 8aOF"
Apizootiologija%virus napa'a isključivo svinje i to sve kategorije"6nfekija je prvenstveno p/o,a &o,e !iti i
Page 36 of 46 36
RL Page 3= 6/1/2014
aerogena,preko konjunktiva ili povre'a na ko,i"6z organiz&a o!olele svinje izlučuje se svi& sekreti&a i ekskreti&" Clogu u
širenju zaraze i&aju i glo'ari i leševi uginuli$ svinja"8ije zoonoza"
Patogeneza%ulazna vrata su tonzile g'e se virus u&no,ava,zati& 'olazi 'o vire&ije koja traje <.1 'ana pa virus 'olazi u
tropna tkiva.en'otel,slezina,&ozak"
#linič ka slika% inku!aija je u proseku 4.6,a &o,e !iti 2.40 'ana")avlja se u tipično& i atipično& o!liku,per.
akutno&,akutno&,su!akutno& i $ronično& toku"
1+tipični o!lik%u perakutno& toku ne&a si&pto&a,eventualno se javlja fe!ra";kutni tok%postepeno pove/anje te&pe. rature 'o
41,<NI-opšti si&pto&i-le,anje-za 2.3 'ana javi se serozni 'o &ukopurulentni konjunktivitis,$e&oragije, ijanoza,pa i lokalna
nekroza ko,e ušiju,rila,ekstre&iteta,a!'o&ena-nervni si&pto&i%guščiji $o'*na vr$ovi& papaka+, zanošenje za'njeg 'ela
tela,nekoor'inisano kretanje-opstipaija pa profuzna 'ijareja sa pri&esa&a krvi-čest je vo&itus zelenkastog
sa'r,aja-'ispnoja,kašalj-afonija-akutni tok o!ično traje 6.? 'ana i najčeš/e završava letalno"
2+atipični o!lik%javlja se u !la,oj i te,oj for&i-ko' &la7i$ je češ/a !la,a for&a sa 'ijarejo&,kašlje&,fe!ra &o,e izo.
stati,nervni si&pto&i%nekoor'inisano i &anje,no kretanje,opistotonus,stra!iza&"0oko& svinjske kuge česte su sekun. 'arne
infekije*pastereloza,sal&oneloza+"
Pato&orfološki nalaz%
1+perakutni tok%o!ično ne&a pro&ena,eventualno se na7u pete$ije po seroza&a i !u!rezi&a"
2+akutni tok%karakterstične su pro&ene na li&fni& čvorovi&a koji su uve/ani,$e&oragični,&ra&orirani-patogno. &onične su
pro&ene na slezini koja nije pove/ana ali se vi'e !rojni,najčesš/e $e&oragični infarkti-patogno&onični su !utoni na Pajerovi&
ploča&a i solitarni& li&fni& folikuli&a-pete$ije po !u!rezi&a*su!kapsularno i u !u!re,noj kar. lii+koji su !le'i na
preseku-pete$ije po farinksu i tonzila&a koji kasnije postaju nekrotični,pete$ije po perikar'u i su!. en'okar'ijalno-pete$ije u
&okra/noj !ešii,,učnoj kesii,po uterusu-jetra ne&a vi'ljivi$ pro&ena"8a sluznii 'ige. stivnog siste&a vi'e se kravarenja i
različite for&e zapaljenja-u I84.u se vi'i &eningoenefalitis,a pato$istološki infil .traija li&foita-plu/a su
&ra&orirana,pneu&onije različitog karaktera su uvek uzrokovane sekun'arni& infekija&a"
3+$ronični tok%nekrotične i 'ifteroi'ne pro&ene na farinksu i tonzila&a i se!oreični eke& po ko,i"
4+atipični o!lik%uvek se na7u pro&ene na li&fni& čvorovi&a,krvarenja na epiglotisu,!u!rezi&a,'e!eli& revi&a"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+zarazna uzetost svinja,2+!esnilo,3+;ujekijeva !olest,4+paste.
reloza,<+sal&oneloza"
Bijagnoza%o' uginule ,ivotinje na pregle' se šalju li&fni čvorovi i slezina"C la!oratoriji se ra'i%izolaija na kulturi tkiva
g'e se virus 'etektuje i&unofluoresenijo&-;@6B,AL64;,0:;,!iološki ogle' na svinji jer la!oratorijske ,ivotinje ne
o!oljevaju%uzi&a se paran !roj prasa'i o' koji$ je polovina vakinisana i svi&a se aplikuje ispituju/i &aterijal"
0erapija%ne postoji,!olest se o!avezno prijavljuje-ako se pojavi ra'i se sta&ping out"
Profilaksa%za kratkotrajnu zaštitu*3.4 ne'elje+ &o,e se koristiti $iperi&uni seru&"#ao &era kontrole pri&e. njuje se
vakinaija,koristi se atenuirana vakina #.lavir soja virusa,aplikuje se s/,i&unitet nastaje za 3.< 'ana i traje 1 go'inu"9akinalni
virus se u&no,ava i izlučuje iz organiz&a pa i nevakinisane svinje &ogu !iti zašti/ene-virus se nalazi u tonzila&a i 'o 30 'ana"
;frič ka kuga svinja
8ajopasnija !olest svinja,javlja se u ;frii";kutna kontagiozna !olest sa &ortaliteto& 100J"Pri prvoj pojavi o!oljevaju
sve kategorije svinja"
Atologija%uzročnik je virus iz fa&ilije ;ridoviridae,110L22<n&"Relativno otporan%60NI pre,ivi 20&in,<6NI 30 &in,u
sasušenoj krvi pre,ivi i 'o 4 go'ine,u koštanoj sr,i 'o = go'ina"8eotporan na for&alin i 8aOF"Postoji preko 20 sojeva što
antigenu srtukturu čini vrlo slo,eno&"C&no,ava se na kultura&a tkiva kao što su 9ARO i leukoiti svinje"
Apizootiologija%infekija je uglavno& p/o"9irus se izlučuje svi& sekreti&a i ekskreti&a"C prenošenju ulogu i&aju
insekti i glo'ari"Rezervoar su afričke 'ivlje svinje i krpelji*Ornit$o'orus sp"+ u koji&a virus ostaje infektivan i 'o 30 'ana"
Patogeneza%slična je kao ko' klasične kuge,a virus i&a afinitet i pre&a leukoiti&a*&akrofagi i &onoiti+ u koji&a
'ovo'i 'o kariorekse"
#linič ka slika% inku!aija je <.? 'ana")avlja se u perakutno&,akutno&,su!akutno&,$ronično& i latentno& toku *u
;frii+"
1+perakutni tok traje 24.41 sati%fe!ra 'o 42NI,opšti si&pto&i"
2+akutni tok%najčeš/i,fe!ra 'o 42NI,opšti si&pto&i-ko' &la7i$ tre&or,konjunktivitis,ijanoza na ko,i*uši+, opstipaija*i 'o 6
'ana+ pa profuzna 'ijareja sa pri&esa&a krvi,konvulzije-traje 4.= 'ana"
3+su!akutni tok%fe!ra 'o 41NI,opšti si&pto&i,'ispnoja,pareze za'nji$ ekstre&iteta"
4+$ronični tok%&o,e trajati i 'o 1 go'inu,poneka' se jave za&u/enja ro,njače"
Pato&orfološki nalaz%pete$ije i ek$i&oze po seroza&a,transu'at u telesni& šupljina&a"8ajkarakterističnija je
slezina%pove/ana 2.3 puta,ta&norvena,krta,eventualno sa krvarenji&a i infarkti&a"#arakteristični su i !u!rezi koji su EEisprskaniEE
sitni& krvarenji&a*kao /ure/e jaje+"#rvarenja u ,učnoj i &okra/noj !ešii,'igestivno& siste&u-ne&a !u. tona-sluznia 'e!elog
reva e'e&atozna-li&fni čvorovi pove/ani i $e&oragični-pluča e'e&atozna i sa injiirani& krvni& su'ovi&a"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir najčeš/e 'olazi klasična kuga svinja"
Bijagnoza%na prege' se šalju li&fni čvorovi"#o' nas !i na ovu !olest &oglo 'a se posu&nja pri &asovno& o!oljevanju
svinja u !lizini aero'ro&a"C la!oratoriji se ra'i%0:;,!iološki ogle',$e&apsorpioni test tj"apsorpija eritroita na površinu
&akrofaga i &onoita,;@6B,AL64;">iološki ogle' se ra'i na svinji"
Profilaksa%vakina ne postoji,a pro!le& je veliki !roj virusni$ antigena,virus je sla! i&unogen,'ovo'i 'o
i&uno'efiijenije jer napa'a leukoite"Pri pojavi !olesti ra'i se sta&ping out"
(arazna uzetost svinja*0ješinska !olest+
Page 3= of 46 3=
RL Page 31 6/1/2014
O!oljenje svi$ kategorija svinja,ali se ne javlja &asovno"#arakteriše se si&pto&i&a pore&e/aja I84.a"Prvi put se
javila 1?2?",a ko' nas je iskorenjena 1?<<"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije Picornaviridae!rod Enterovirus"C&no,ava se na kultura&a tkiva po. reklo& o'
svinja i svinjskog fetusa,'ovo'i 'o itopatogenog efekta za 4.6 'ana"Relativno je otporan%<6NI pre,ivi 30 &in,0NI 1<.20
&esei-inaktivišu ga for&ali& i 8aOF"
Apizootiologija%infekija je uglavno& aerogena,a &o,e !iti i p/o"9irus se iz organiz&a izlučuje prvenstveno feeso&"
Patogeneza%preko olfaktivne sluznie virus 'olazi u I84,a u&no,ava se u &ozgu i lu&!alno& 'elu kič&ene
&o,'ine"Pri ali&entarnoj infekiji virus se u&no,ava u li&fni& čvorovi&a,a zati& 'olazi 'o vire&ije i o'laska virusa u
paren$i&atozne organe"
#linič ka slika% inku!aija je 3.33 'ana"2la7e je'inke lakše pre!ole"
1+akutni tok%javlja se fe!ra 'o 41NI,opšti si&pto&i,pore&e/aji I84.a%zanošenje za'njeg 'ela tela,$iperestezija,ata.
ksija,paralize nerava glave sa paraliza&a 'onje vilie,jezika,farinksa i larinksa,paralize za'njeg 'ela tela,a po neka' i pre'nji$
ekstre&iteta"
2+su!akutni tok%nešto !la,i si&pto&i,najčeš/e u vi'u !lagi$ pareza"
3+$ronični tok%ne&a pose!ni$ si&pto&a,povre&eno se zapa,aju paralize za'nji$ ekstre&iteta"
Pato&orfološki nalaz%ne&a pose!ni$ pro&ena%kongestije unutrašnji$ organa,eventualno krvarenja na &o. kra/noj !ešii
i su!kapsularno na slezini-krvarenja u &ozgu"C $ronično& toku nalazi se atrofija za'nji$ ekstre&iteta" Pato$istološki zapa,a se
perivaskularna infiltraija krvni$ su'ova i glija /elija,'egeneraije neurona kič&ene &o,'ine"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olazi%1+!esnilo,2+;ujekijeva !olest,3+klasična kuga,4+razni enefalo. &ijelitisi"
Bijagnoza%na pregle' se šalju &ozak i kič&ena &o,'ina"Ra'i se pato$istološki pregle',0:;,480"
Profilaksa%postoje atenuirane i inaktivisane vakine,a koriste se pre&a potre!i"Pri pojavi o!oljenja ra'i se sta&ping out"
6nfluena svinja
(oonoza"Czročnik napa'a respiratorni trakt";ko 'o7e 'o sekun'arne infekije sa Fae&op$ilus pleuropneu. &oniae
si&pto&i su znatno intenzivniji"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije 7rthomyxoviridae!tip 6-10L120n&-<6NI pre,ivi 30 &in"8eki sojevi &ogu
izazvati o!oljenje ko' pasa i gove'a"C&no,ava se u organiz&u lasie,&iša,na kultura&a tkiva poreklo& o' fetusa svinje"9irus se
označava kao F62.1 jer u organiz&u in'ukuje sintezu $e&aglutinina i neura&ini'aze"
Apizootiologija%infekija je aerogena"Clogu u širenju i&aju 2etastrongPli'ae u čiji& larva&a virus opstaje 'o 30
&esei,a u o'rasli& 1 &ese,i kišne gliste"9irus se u&no,ava u li&fni& čvorovi&a respiratornog siste&a,a zati& napa'a tkiva
respiratorni$ organa"
#linič ka slika% prvenstveno o!ole &la7a prasa',naročito u jesen")avi se fe!ra 'o 41NI,opšti si&pto&i,le,anje,
a!'o&inalno 'isanje,'ispnoja,jak kašalj,s&rt posle 3.6 'ana";ko 'o7e 'o pre!oljenja <".6" 'ana nestaje fe!ra,ali ostaje jak
kašalj"@ravi'na kr&ače poneka' a!ortiraju"
Pato&orfološki nalaz%zapaljenja sluznia respiratornog siste&a,apikalni 'elovi plu/a*o!ično je'nostrano+ karnifikovani
i oštro ograničeni o' z'ravog tkiva- fi!rinozni pleuritis uz krvarenja po pleuri"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+klasična kuga,2+respiratorne infekije,3+&ikoplaz&atske pneu&onije"
Bijagnoza%na pregle' se šalje pro&enjeni 'eo plu/a*o' 6".10"'ana !olesti+ ili krv"C la!oratoriji se ra'i 480,6F;,it'"
Profilaksa%&o,e se pokušati si&pto&atsko& terapijo&"9akina ne postoji"9a,na je opšta profilaksa"
>olesti sa vezikularni& sin'ro&o&
6"4peifič ni vezikularni sto&atitis
(oonoza-akutna virusna !olest"8ajčeš/e se javlja ko' gove'a,konja i svinja kao septike&ija sa fe!ro&,vezi. kula&a na
sluznii usta,jeziku,nosno& ogle'alu,usna&a,&e7upapčano& prostoru,kruni papaka,vi&enu"#o' lju'i je !la,e i protiče sa
si&pto&i&a gripa"Prvi put je opisana 1?62",'anas se u oko <0J slučajeva javlja u 4evernoj ;&erii,a <.=J u Avropi"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije 4habdoviridae!rod %esiculovirus!elipsoi'an,oko =0L1=<n&"C spo. ljašnjoj
sre'ini je relativno otporan-'o!ro po'nosi pF 4.= i te&perature za&rzavanja,a više te&perature ga inaktivišu"C organski&
&aterija&a na ispo' 3=NI je aktivan 4.< ne'elja"8eotporan je na sve ko&erijalne 'ezinfiijense"#ultiviše se na kultura&a
tkiva*pile/i fi!ro!lasti,!u!reg svinje,it'+ uz itopatogeni efekat"Pri !iološko& ogle'u na govečetu ili konju &aterijal se aplikuje u
jezik,a &la'i& &iševi&a intraere!ralno"Akono&ske štete se ogle'aju u pa'u &lečnosti, sla!ije& prirastu,eventualni&
a!ortusi&a i perinatalno& &ortalitetu"9irus i&a 3 serotipa%6n'iana,8eT )erseP i Ioal"
Apizootiologija%!olest se javlja u vi'u enzootija,retko epizootija"2or!i'itet je <.?0J*prosečno <0J+")avlja se
uzastopno nekoliko go'ina,ne javlja se 'u,i ili kra/i vre&enski perio',pa se opet pojavi"Deš/e je ko' gove'a nego ko' konja i
svinja"(a ove i koze se s&atra ili 'a nisu osetljive ili 'a &ogu 'a o!ole u enzootski& po'ručji&a"8ajčeš/e se javlja u toplo
go'išnje 'o!a jer su insekti prenosioi,&a'a se širi i kontakto& i in'irektno"Clazna vrata infekije su &ikrolezije ko,e i
sluznia"C $la'no& 'elu go'ine virus se o'r,ava u poikiloter&ni& organiz&i&a"
Patogeneza%nije 'etaljno proučena"4&atra se 'a se virus u&no,ava u epi'er&u g'e nastaju pri&arne vezi. kule,a zati& i
erozije koje se sekun'arno infiiraju !akterija&a"2.< 'ana o' početka infekije &ogu/a je kratka vire&ija i stvaranje sekun'arni$
vezikula"Po pre!oljenju je'inke su klionoše,ali se ne zna koliko 'ugo,a i&unitet traje 3.12 &esei"
#linič ka slika% inku!aija je 1.12 'ana*prosečno 2.<+">olest počinje fe!ro& 'o 42NI-stvaraju se vezikule koje prsnu za
1.2 'ana,a ostaju erozije koje epitelizuju za 3.< 'ana,tako 'a !olest traje 1.3 ne'elje"Copšte,karakteriše se
fe!ro&,apatijo&,inapeteno&,$ipersalivaijo&,$ro&oš/u,&astitiso&"#o' gove'a liči na slinavku i šap"#o' konja ja. vljaju se
vezikule na suznii usta,jeziku,usna&a,uši&a,sto&aku,vi&enu,prepuiju&u i ekstre&iteti&a-&ogu/i su ene. falo&ijelitisi"#o'
Page 31 of 46 31
RL Page 3? 6/1/2014
svinja vezikule su na rilu,ko,i papaka i vi&ena,sluznii usta-izra,ena je $ro&ost"#o' čoveka javlja se fe!ra,vezikule po
usti&a,oko ="'ana javlja se 'ruga fe!rilna faza,!olest raje =.10 'ana i završi oz'ravljenje&"
Pato&orfološki nalaz%na &esti&a g'e se stvaraju vezikule nastaju e'e&i,serozna infiltraija i poneka' ne.
kroze"Pato$istološki uočava se 'estrukija epitelni$ /elija"
Bijagnoza%'efinitivno se postavlja u la!oratoriji izolaijo& virusa i serološki& 'okazivanje& speifični$ antitela"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+slinavka i šap*ne javlja se ko' konja+,2+vezikularni egzante&
svinja,3+vezikularna !olest svinja,4+različiti sto&atitisi,<+!oginje,6+>9B,=+6>R,1+kuga gove'a,?+6!araki !olest gove'a"
0erapija%u po'ručji&a g'e se !olest javlja en'e&ski sprovo'i se si&pto&atska terapija uz 'ezinfekiju i 'ez.
insekiju"@'e se javlja povre&eno sprovo'i se sta&ping out"9a,na je opšta profilaksa,karantin,'ezinfekija,'ezin. sekija"Postoje
atenuirane i inaktivisane vakine ali 'aju kratak i&unitet*3 &esea+ i &oraju 'a se aplikuju pre pojave insekata,pa se vakinaija
vrlo retko sprovo'i"
66"9ezikularni egzante& svunja
;kutno,virusno o!oljenje sa fe!ro& i vezikula&a po rilu,jeziku,ru!u papaka,inter'igitalni& prostori&a"Prvi put je
opisana 1?32" u ;&erii-1?<<" se javila ve/a enzootija na 6slan'u")avlja se povre&eno,a ekono&ske štete su znatne"
Atiologija%uzročnik je 45) virus iz fa&ilije Picornaviridae!rod Calicivirus,2=.32n&"6&a 13 sertipova*;.2+" O're7eni
serotipovi su patogeni za svinje,a neki za konje i &azge"#ultiviše se na kultura&a tkiva poreklo& o' svinje,
psa,&ačke,it'";ntigeno je sro'an sa 4aint.2iguel viruso& &orski$ i suvoze&ni$ sisara"Relativno je otporan%60NI pre. ,ivi 1
sat-0,<NI 30 &in-u $la'no& &esu 'o 30 'ana,a u s&rznuto& i 'o 1<0 'ana-u sa'r,aju vezikula za&rznuto& uz 'o'atak glierina
o'r,i se i 'o 2,< go'ine-u organski& &aterija&a pre,ivi 'o 6 ne'elja"Beluju svi 'ezinfiijensi"
Apizootiologija%o!oljevaju sa&o svinje svi$ rasa i kategorija"Aksperi&entlna infekija je &ogu/a ko' pasa, konja i
za&oraa"Prenosi se ko$a!itaijo&,a u zapat se &o,e uneti i otpai&a o' o!oleli$ svinja"2or!i'itet je 20. 100 J,a &ortalitet
nizak"9irus se izlučuje ve/ 2.< 'ana po infekiji preko feesa i urina"
Patogeneza%virus se u&no,ava na vrati&a infekije uz nestanak pri&arni$ vezikula,zati& 'olazi 'o vire&ije, virus
'ospeva na pre'ilekiona &esta g'e nastaju sekun'arne vezikule"Pre'ilekio&o &esto za u&no,avanje virusa je 2alpigijev sloj
epi'er&isa"
#linič ka slika% inku!aija je 12 sati 'o 12 'ana*prosečno 1.3 'ana+">olest je skoro uvek akutna%fe!ra,
inapetena,neveselost,$ipersalivaija,vezikule po sluznii usta,rilu,inter'igitalni& prostori&a"Po prskanju vezikula ostaju
erozije,pa'a fe!ra,stvaraju se sekun'arne vezikule po kruni i iz&e7u papaka,na vi&enu"Prati je šepavost,ne. voljno
kretanje,&ogu/i su a!ortusi,$ipogalakija,!lagi &astitis">olest traje 1.2 ne'elje sa &ogu/i& sekun'arni& infe. kija&a papaka sa
o'lupljivanje& ro,ine"#o' &la7i$ se ko&plikuje pneu&onijo& ili enterokolitiso&"
Pato&orfološki nalaz%pro&ene na pre'ilekioni& &esti&a%otok,$ipere&ija,potko,na infiltraija,e'e& /elija i
kariopiknoza"
Bijagnoza%'efinitivno se postavlja u la!oratoriji,a koriste se 480,R9#,;@6B"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+slinavka i šap,2+vezikularni sto&atitis,3+vezikularna !olest svinja"
Profilaksa%po pre!oljenju ostaje i&unitet speifičan za soj koji traje 'o 6 &esei";ko se vakinišu gravi'ne kr&ače
kolostralna antitela štite prasa' 'o 21 'an"C preventivi je potre!na stroga kontrola uvoza,karantin"C o!lasti&a g'e se !olest javlja
za!ranjena je is$rana otpai&a o' svinja"Pri pojavi !olesti ra'i se sta&ping out ili prinu'no klanje uz ter&ičku o!ra'u
&esa,'ezinfekiju i uništavanje otpa'a o' o!oleli$ svinja"
666"9ezikularna !olest svinja
Prvi put se javila u 6taliji 1?66";kutna virusna !olest koja se karakteriše fe!ro& i vezikula&a po glavi,kruni i ta!anu
papaka,re7e na ko,i vi&ena"6sključivo se javlja ko' svinja,a &o,e 'a o!oli i čovek"Lako se prenosi otpai&a o' o!oleli$
svinja"Akono&ske štete su velike"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije Picornaviridae!rod Enterovirus,30.32n&,kultiviše se na kultura&a tkiva
poreklo& o' papkara";ntigeno je sro'an sa oLaiviruso& lju'i i viruso& zarazne uzetosti svinja"9rlo je otporan% u sala&ureno&
&esu pre,ivi 1 ne'elja,feesu 3 &esea,na pFK< 6 &esei,60NI <.10 &in,neotporan na sve 'ezinfi. ijense"
Apizootiologija%!olest se širi kontakto&,prera7evina&a o' svinjskog &esa,$rano&,vo'o&"6nfekija je perku.
tana,p/o,aerogena,a veštačka je &ogu/a intrakutano& ili s/ aplikaijo& &aterijala"
Patogeneza%virus se u&no,ava na ulazni& vrati&a,zati& 'olazi 'o vire&ije ka'a se virus &o,e 'okazati u
pljuvači,plu/i&a,jetri,&ozgu"O' <" 'ana infekije nivo virusa u krvi opa'a,a raste titar virusneutralizaioni$ antitela" )avlja se i
nerva for&a,ali njena patogeneza nije jasna"6z organiz&a se virus izlučuje sekreti&a i ekskreti&a"
#linič ka slika% inku!aija je 3.= 'ana,a &o,e !iti i 'u,a")avlja se u 2 for&e,a &ogu/a je i latentna infekija &anje
prije&čivi$ kategorija ka'a se poneka' u krvi &o,e 'okazati virus i speifična antitela"
1+vezikularna for&a%fe!ra,$ro&ost,vezikule":e!ra*'o 42NI+traje 12.24 sata,vezikule &ogu 'a konfluiraju,naročito na rilu"C
o'nosu na slinavku i šap razlikuje se sa&o serološki"C akutno& toku &or!i'itet je 100J,a &ortalitet 10.1<J sa česti&
a!ortusi&a i perinatalni& uginui&a"C su!akutno& toku si&pto&i su !la,i, &or!i'itet je 1<.60J"C $ro. nično& toku si&pto&i
su sla!o izra,eni*prolazna $ro&ost+ uz &ini&alan &ortalitet"
2+nervna for&a%ne &ora !iti pose!na,ali &o,e !iti vrlo izra,eni i u okviru vezikularne"Razvija se 14".21" 'ana o' početka
!olesti,&ortalitet je 60.?0J,fe!ra 'o 42NI,&anje,no kretanje,penasta salivaija,otupelost,oslanjanje o pre. preke,s&rt za 1.3
'ana"
Pato&orfološki nalaz%vezikule na pre'ilekioni& &esti&a,enefalitis"
Bijagnoza%AL64;,R9#,480"
Bife renijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+slinavka i šap,2+vezikularni sto&atitis,3+vezikularni egzante& svinja"
Page 3? of 46 3?
RL Page 40 6/1/2014
Profilaksa%terapija ne postoji,retko se pri&enjuje si&pto&atska"Cglavno& se ra'i sta&ping out"Opšta
profilaksa,karantin i serološka ispitivanja"C po'ručji&a g'e se en'e&ski javlja pri&enjuje se inaktivisana vakina, i&unitet traje
6.1 &esei"
69"Papulozni sto&atitis gove'a
9irusno,infektivo,afe!rilno,!enigno o!oljenje gove'a"#arakteriše se papula&a po sluznii usta,eventualno !uraga i
je'njaka"Počinje nastanko& rozeola koje prelaze u papulozni egzante& sa 'egeneraija&a*nekroza&a+ koje kre/u iz entra ka
periferiji"8e zna se pouz'ano 'a li je zoonoza"
Atiologija%uzročnik je D5) virus iz fa&ilije Poxviridae!grupa Parapoxvirus,ovalan,200.300 n&"Czgaja se na kultura&a
tkiva poreklo& o' papkara,kuni/a,&aj&una"Relativno otporan%na pašnjaku pre,ivi 4 &esea,60NI 10 &in, 3=NI preko 1
&ese"Osetljiv na 10J8aOF,1J fenol,etar,$lorofor&"
Apizootiologija%!olest je prvi put opisana u >elgiji 1114",a ko' nas je prvi put 'ijagnostikovana 1??6" 9eštačka
infekija vrlo retko uspeva"ParapoLvirusi &ogu unakrsno reagovati,tj"antitela koja se stvaraju protiv je'nog &ogu 'elovati i na
'rugi">olest se javi iznena'a,!rzo se širi,ne&a uginu/a,ali su značajne in'irektne štete"
#linič ka slika% afe!rilnost,pojačana salivaija,okrugle rozeole koje se na pig&entisanoj sluznii vi'e kao !le'o.siva
po'ručja"Begeneraije počinju u entru pro&ene,a po otklanjanju kazeozni$ naslaga ostaju erozije koje po. činju 'a epitelizuju za
3.4 'ana"#arakterističan je $ipere&ični iz'ignuti ru!*si&pto& prstenaste zone+oko nekrotičnog polja-oko ru!ova se povre&eno
jave rvenkasti e'e&i"8a ru!ovi&a se posle =.1 'ana &ogu na/i sekun'arne papule" >olest traje oko 2 ne'elje,ne&a stvaranja
o,iljaka,ali se &esta g'e su !ile papule izvesno vre&e razlikuju po !oji o' okolnog tkiva"
Pato&orfološki nalaz%pro&ene karakteristične za papule"Pato$istološki se u za$va/eni& /elija&a nalaze ai'ofilne
inkluzije"
Bifereni jalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+slinavka i šap,2+vezikularni sto&atitis,3+>9B,4+orPza gan.
graenosa,<+kuga gove'a,6+sto&atitisi 'ruge etiologije"
Bijagnoza%'efinitivno se postavlja pato$istološki i izolaijo& virusa na alanto$orionskoj &e&!rani pile/i$ e&!riona"
Profilaksa%!olest prolazi !ez posle'ia,ali je značajna 'iferenijalno.'ijagnostički u o'nosu na slinavku i šap" 2o,e se
pri&eniti si&pto&atska terapija preparati&a jo'a uz 'ezinfekiju,pro&enu $rane,izolaiju o!oleli$"
9"4linavka i šap*ap$t$tae epizootiae+
9irusno,visokokontagiozno o!oljenje 'o&a/i$ i 'ivlji$ papkara i čoveka,a &ogu o!oleti i 'ruge vrste koje 'o7u u
kontakt sa viruso&"8ajosetljivija su gove'a,zati& svinje,ove,koze,jeleni,ka&ila,!ivo,jak,los,antilopa,'ivlja
svinja,slon,&e've'-psi i &ačke se infiiraju latentno"(a!ele,en je i je'an slučaj ko' ze!re iako su kopitari rezistentni" 0ipična
talasasta zaraza"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije Picornaviridae!rod 6phthovirus,20.22n&"Pokazuje tropiza& za epitele i
&iokar'"9irus pokazuje izrazit pluraliza&,tj"antigenu raznoro'nost i velik !roj varijanti koje se &ogu &e7uso!no &e. njati"Bo
sa' je opisano = tipova*;,O i 4 su evropski-4;0.1,4;0.2 i 4;0.3 ju,noa&erički,i ;sia.1 azijski+ koji se anti. geno razlikuju,ali
postoji &nogo po'tipova koji se antigeno razlikuju ali ne potpuno pa se &ogu preklapati*tip ; i&a 31 po'tipova,O.11,4.<,4;01.
=,4;02.3,4;03.4 i ;sia1.2 po'tipa+"9irus se u&no,ava na kulturi tkiva poreklo& o' papkara i čoveka"9rlo je otporan%3=NI
pre,ivi i 'o 24 sata-60NI 30&in-<0NI 1 sat-na so!noj te&peraturi u epitelu preko 2 &esea-u &leku na M4NI 1< 'ana-na 11NI 6.=
'ana-pasterizaija ga uništi za 40se-u &leku u pra$u se o'r,i i 'o 2 go'ine-C9 zrai i pF W6 i R= ga !rzo inaktivišu"8epovoljni
faktori 'ovo'e 'o potpune 'estrukije,'eli&ične in. aktivaije sa pro&eno& virulenije ili 'o &utaije virusa"
Apizootiologija%u svetu se 'osta često javlja,a o' evropski$ ze&alja u 0urskoj"8anosi velike 'irektne i in'i. rektne
štete"6nfekija je 'o&inantno aerogena,a &ogu/a je i p/o i sper&o&"6zvor zaraze su o!olele i pre!olele je'inke *gove'a izlučuju
virus i 'o 3 &esea po prestanku !olesti+,,ivotinje u inku!aiji*virus počinje 'a se izlučuje ve/ 24 sata po infekiji+,sirovine i
poluproizvo'i,latentno infiirane vrste*ove o!ole ali retko 'alje šire infekiju,!ivoli &ogu no. siti virus i 'o < go'ina !ez
ispoljavanja kliničke slike+"9irus se izlučuje sekteri&a i ekskreti&a"#a'a se slinavka i šap iskoreni ko' papkara je'nog po'ručja
virus se još oko 1< 'ana &o,e o'r,ati u poikiloter&ni& organiz&i&a"
Patogeneza%ulazak virusa u organiza& po'razu&eva pri$vatanje za tropno tkivo tj"epitel sluznie !uraga ko' gove'a ili
nazofarinksa ko' svinja,g'e nastaju pri&arne afte,a zati& 'olazi 'o vire&ije sa fe!ro& i karakteristično& kliničko& sliko&"
#linič ka slika% inku!aija je 1.11 'ana zavisno o' vrste ,ivotinje"2ortalitet ko' o'rasli$ ,ivotinja je 1<.30J, a ko'
po'&latka i 'o ?0J"
@ove'a%inku!aija je 1.3 'ana,retko =.10":e!ra 'o 41NI,apatija,$ipersalivaija,prestanak pre,ivanja,za 2.3 'ana afte prskaju i
te&peratura se vra/a u granie nor&ale";fte se nalaze po sluznii usta,'orzalno na jeziku,vi&enu,iz&e7u papaka-epitel za$va/en
afta&a se vrlo lako ljušti"#o' &la7i$ kategorija javlja se apoplektična*&iokar'iopatična+ for&a%afte retko
nastaju,ta$ipnoja,ta$ikar'ija,!rza i nagla s&rt"
4vinje%inku!aija 1.< 'ana-fe!ra,inapetena-afte koje &ogu 'a konfluiraju*naročito na rilu+afte po vi&enu*što 'ovo'i 'o s&rti
po'&latka+-traje 1.2< 'ana i završava oz'ravljenje&"
Ove i koze%najčeš/e se jave afte po vi&enu,retko po usti&a-veo&a liči na !oginje"6nku!aija je 2.3 'ana"0raje oko 2
ne'elje-po'&la'ak vrlo !rzo uginjava"(!og otoka sluznie usta*ali !ez pojave afti+ javlja se penušava salivaija i škripanje
zu!i&a"2ogu/a je i latentna infekija"
Bivljač%&anifestuje se kao i ko' gove'a"
Dovek%infekija je 'o&inantno p/o-'olazi 'o vire&ije sa fe!ro&-javljaju se afte po jeziku,!ukalnoj sluznii,
gingiva&a,šaka&a,telu"2ogu/a je konfluaija afti"2iokar'itisi su retki"Cglavno& je profesionalno o!oljenje,ali se &o,e javiti i
Page 40 of 46 40
RL Page 41 6/1/2014
posle konzu&aije konta&inirani$ proizvo'a ani&alnog porekla"
Pato&orfološki nalaz%ko' &la'i$ voštana 'egeneraija &iokar'a*tigroi'no sre+-ko' o'rasli$ pri&arne i sekun'arne
afte-erozije-retko se jave i a!ortusi"2aterijal za la!oratorijski pregle'%sa'r,aj neprsnute afte i sloj o'lupljenog epitela*!ar 2g+-ko'
svinje ru! oko afte-krv i seru&-u rekonvaleseniji uzorak ,'relne sluznie*Pro!ang test+" 2aterijal se šalje o$la7en i najkasnije u
roku o' 6 sati"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+>9B,2+6>R,3+!oginje,4+ostale !olesti sa vezikularni& sin.
'ro&o&,<+orPza gangraenosa,6+erozije po usti&a i jeziku*najčeš/e &e$aničkog porekla+,=+kontagiozna ekti&a"
Bijagnoza%postavlja se u la!oratoriji izolaijo& i 'okazivanje& virusa%R9#,PIR,kultura tkiva,!iološki ogle' na
&la'i& &iševi&a*uginu za 24 sata+ ili za&ori&a*jave se afte na ta!ani&a+"
0erapija%ne sprovo'i se,ali je &ogu/a nespeifična uz pro&enu $rane i izolaiju"
#ontrola i suz!ijanje%izolaija,pregle' zapata i okoline*o' periferije ka zara,eno& zapatu+,te&eljna
'ezinfekija,o!ele,avanje su&njivi$ ,ivotinja pa ako se potvr'i 'ijagnoza one se u!ijaju i zakopavaju"Oivotinje koje nisu
infiirane,a nalaze se u ugro,eno& po'ručju se vakinišu najkasnije 3 'ana o' pojave !olesti,vakina je inaktivisana i tre!ali !i 'a
!u'e speifična za tip i po'tip virusa izolovanog na terenu-aplikuje se svi& prije&ljivi& vrsta&a s/*gove'a 1<&l u 7er'an,<&l
ova&a,koza&a i svinja&a+,i&unitet nastaje za =.14 'ana i traje &aksi&alno 6.1 &esei"Postoji za!rana transporta za vakinisane
,ivotinje toko& trajanja i&uniteta""9akinaija je za!ranjena ako se !olest nije javila i po'ručje nije ugro,eno";ko se ne javi ni
je'an klinički slučaj 22 'ana o' posle'njeg u!ijanja &o,e se s&atrati 'a je zaraza iskorenjena"Po pre!oljenju i&unitet traje 'o 6
&esei"
2ae'i.visna
8aziv 'olesti potiče o' islan'ski$ reči &ae'i.'ispnoja i visna.&ršavljenje">olest je prvi put opisana 1?33",a karakteriše
se pneu&onijo&,nervni& si&pto&i&a i &ršavljenje&"(avršava letalno"O!oljevaju ove starije o' 2,<.3 go'ine">olest se javlja u
Avropi,4";&erii,6n'iji,a ne&a je u ;ustraliji i 8ovo& (elan'u"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije 4etroviridae!rod Lentivirus-sa'r,i 45) pozitivnog polariteta koja ne funkioniše
kao iR8# ve/ se o' nje stvara B8# koja se ugra7uje u geno& li&foita u for&i provirusa o'akle se povre&eno
oslo!a7a"Otporan je na 68: i iz!egava i&unološki o'govor 'o&a/ina"C spoljašnjoj sre'ini je relativno neotporan,naročito na
pFW4,2-<6NI pre,ivi par &inuta-inaktiviše ga ve/ina 'ezinfiijenasa"
Apizootiologija%rezervoar su infiirane ove i koze ko' koji$ je virus u li&foiti&a i povre&eno se izlučuje svi&
sekreti&a i ekskreti&a"Prenosi se 'irektni& kontakto& koji &ora !iti 'ugotrajan">olest se sporo širi"C nezara,eno sta'o se unosi
infiirani& je'inka&a,ali &o,e i pri!oro&,instru&enti&a,pa i insekti&a"Preko plaente i &leka virus se prenosi na
&la'une"Clazna vrata infekije su sluznie respiratornog siste&a"
#linič ka slika%
2ae'i%inku!aija je 1 'ana%'ispnoja,proširene noz'rve,ispru,anje glave i vrata-&o,e trajatu par &esei uz ko&plikovanje
sekun'arni& infekija&a*pasterela+"
9isna%inku!aija &o,e !iti i 'o ? go'ina-prvi si&pro& je sla!ost za'nji$ nogu,karakteristično je 'r$tanje &iši/a lia-
&ršavljanje,afe!rilnost,apetit očuvan,,ivotinja reaguje na spoljašnje na'ra,aje"
Pato&orfološki nalaz%nije karakterističan";trofije &iši/a z!og 'egeneraije*'e&ijelinizaije+nerava-pro&ene na
plu/i&a%za'e!ljale septe,ne kola!iraju na preseku-uve/ani li&fni čvorovi,naročito plu/ni"
6&unitet%nije značajan,vakina ne postoji"
Bijagnoza%'okaz speifični$ antitela.AL64; koja se proverava Testen!lot &eto'o&!iološki &olekuli *proteini+su
naelektrisani što je iskoriš/eno tako što se 'ifuzijo& u gelu virusni antigeni raspore'e zavisno o' izoele. ktrične tačke,zati& se
prenesu na nitroeluloznu &e&!ranu*što se označava kao Testen!lot+,a &e&!rana se stavlja u seru& g'e je &ogu/e otkriti
&ini&alno 2 &olekula i&unoglo!ulina"C&no,avanje virusa na kulturi tkiva je teško i ko&plikovano"9irusna nukleinska kiselina
se &o,e 'etektovati i Rt.PIR &eto'o&"
#ontrola%sta&ping out"O!oljenje se za sa'a ko' nas nije pojavljivalo,tj"nije 'ijagnostikovano"
Louping ill
6nfektivni enefalo&ijelitis"O!oljenje ovaa i gove'a,a prenosi se i na čoveka"#arakteriše se 'vofazno&
fe!ro&,ataksijo&,nekoor'inisani& kretanje&,visoki& &ortaliteto&"(a prenošenje su značajni krpelji")avlja se u 4evernoj
Angleskoj,Qkotskoj i 6rskoj"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije 2laviviridae!rod 2lavivirus,i&a je'nostruku linearnu 45) pozitivnog
polariteta"C&no,ava se u itoplaz&i,a sazreva na intraitoplaz&atski& &e&!rana&a"6nfektivan je i !ez o&otača" ;glutinuje
eritroite kokoši"C spoljašnjoj sre'ini je relativno neotporan"
Apizootiologija%virus se o'r,ava u vektori&a i kič&enjai&a,a rezervoari &ogu !iti i neke ptie*na pr"tetre!+" Prenosi se
vektori&a*6Lo'i'ae+ ko' koji$ se prenosi transsta'ijalno ali ne i transovarijalno"O!oljevaju ove,poneka' konji,retko
gove'a,svinje i psi"
Patogeneza%po ulasku u organiza& virus o'lazi u regionalne li&fne čvorove g'e se u&no,ava*&o,e se 'okazati 24 sata
po infekiji+,zati& sle'i vire&ija koja traje par 'ana 'o pojave speifični$ antitela"Prva fe!rilna faza se javlja toko& pri&arne
vire&ije,a 'ruga po pro'iranju uzročnika u I84"
#linič ka slika% inku!aija je oko = 'ana":e!ra,ataksija,opstipaija-poneka' !olest završi sa ovi& si&pto&i&a" 9irus
uglavno& pro'ire u I84%fe!ra,ataksija,tre&or,ko&a,s&rt za =.12 'ana o' pojave prvi$ si&pto&a"2ogu/ je i perakutni tok ako se
infiiraju jagnja' poreklo& o' nei&uni$ &ajki"#o' 'rugi$ vrsta protiče u !la,e& toku sa nervni&
si&pto&i&a"(oonoza,uglavno& profesionalna !olest,protiče u for&i gripa sa nervni& si&pto&i&a i završi oz'ravljenje&"
Pato&orfološki nalaz%nije karakterističan"Pato$istološki se na7e negnojni &eningoenefalitis"
Page 41 of 46 41
RL Page 42 6/1/2014
6&unitet%soli'an po pre!oljenju"Postoje vakine"
Bijagnoza%postavlja se na osnovu epizootiološke ana&neze,sezone,kliničke slike"9irus se izoluje u fazi pri&arne
vire&ije iz slezine,li&fni$ čvorova,&ozga"4erološki se 'okazuju speifična antitela"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+prionske !olesti*04A+,2+listerioza,3+trovanja !ilje&,4+!esnilo, <+tetanus"
#ontrola%ko' nas !i se ra'io sta&ping out,@'e se javlja en'e&ski koriste se atenuirane ili inaktivisane vakine 1 put
go'išnje pre sezone krpelja")agnja' se vakinišu 2 puta sa raz&ako& 2.1 ne'elja"
8ajro!i !olest ovaa
;kutno,virusno,nekontagiozno o!oljenje ovaa"#arakteriše se $e&oragični& gastroenteritiso&,visoki&
&ortaliteto&,a!ortusi&a"Prenose ga krpelji R$ipiep$alus sp")avlja se u ;frii i 6n'iji"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije Bunyaviridae!rod 5airovirus,i&a troseg&entnu 45) negativnog
polariteta"C&no,ava se u itoplaz&i i izaziva IPA"C /eliju ulazi en'oitozo&,a iz nje izlazi egzoitozo& kroz !azolateralni 'eo
/elijske &e&!rane"Relativno neotporan u spoljašnjoj sre'ini"
Apizootiologija%rezervoari virusa su najverovatnije krpelji">olest prenose vektori*R$ipiep$alus sp" i ;&!lio&a sp"+
ko' koji$ se prenosi transovarijalno i transsta'iju&ski"O!oljevaju ova i koza"
Patogeneza%sa ulazni$ vrata virus o'lazi u li&fne čvorove,a o'atle u en'itel krvni$ su'ova"Bolazi 'o nefritisa i nekroze
&iokar'a"
#linič ka slika% inku!aija je 4.< 'na":e!ra 'o 42NI,$e&oragični gastroenteritis,'ijareja sa pri&esa&a krvi se pojačava
sa pa'o& telesne te&perature,&ukopurulentni nosni ise'ak,'ispnoja,a!ortus-&ortalitet 30.?0J"
Pato&orfološki nalaz%slezina i li&fni čvorovi uve/ani,pete$ije i ek$i&oze po sluznia&a 'igestivnog siste&a pa je u
sa'r,aju prisutna krv-&ogu/a su krvarenja i po ostali& organi&a"
6&unitet%po pre!oljenju je soli'an*'o,ivotan+"#o' ple&enitiji$ rasa prognoza je nepovoljnija"
Bijagnoza%postavlja se na osnovu epizootiološke ana&neze,kliničke slike,o!'ukije"C la!oratoriji za ra' sa ovi& virus
potre!an je 69" stepen sigurnosti">iološki ogle' se ra'i na &la'i& &iševi&a koji&a se &aterijal aplikuje intraere!ralno"(a 'okaz
virusni$ antigena ili speifični$ antitela koriste se R9# i AL64;"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+antraks,2+kuga &ali$ pre,ivara,3+groznia 'oline Rifta,4+ trovanja !ilje& i
teški& &etali&a"
#ontrola%u po'ručji&a g'e se ne javlja%za!rana uvoza iz en'e&ski$ regiona ili karantin 30 'ana uz serološka
ispitivanja"C po'ručji&a g'e se javlja enzootski sprovo'i se uništavanje krpelja,kupanje i vakinaija ovaa"(oonoza, ali se ko'
čoveka vrlo retko javlja"
Prionske !olesti
(a sa'a se s&atra 'a i$ ko' nas ne&a"Prion*proteinska infektivna partikula+ je uzročnik 04A*trans&isi!ilni$
spongifor&ni$ enefalopatija+ o' koji$ su najznačajnije >4A i srapiae ovaa"
4rapiae ovaa
>olest se na javlja u ;ustraliji"Povezana je sa o!oljenje& lju'i oko 1?<0"tj"isti je uzročnik"Prion ne&a nukleinsku
kiselinu,a o!ole sa&o vrste koje i&aju gen za prion.protein,naročito u /elija&a u koji&a se sintetiše @;>;"6nfektivni
prion*PrP
s
.prion.protein srapiae+ ne&a alfa ve/ !eta $elikoi'nu strukturu pa se nago&ilava u /elija&a i 'ovo'i 'o
spongifor&ni$ 'egeneraija"Czročnik preko li&foi'nog tkiva 'igestivnog siste&a ulazi u organiza& i 'ospeva u &ozak g'e
konfor&aijski &enja priro'ne proteine*PrP

.prion.protein /elije+"Prion je vrlo otporan u spoljašnjoj sre'ini-pre,ivi kuvanje u
for&alinu"
4rapiae se javlja ko' ovaa stariji$ o' 3.4 go'ine"Rezervoar su o!olele je'inke,prenosi se 'irektni& kontakto&,a
infekija je p/o"(avršava letalno"Ba !i se 'r,alo po' kontrolo& potre!an je stalni &onitoring populaije ovaa"
#linič ka slika% eksitaije z!og pore&e/aja na in$i!itorni& sinapsa&a,češanje,u'aranje u prepreke,'r$tanje,
neuo!ičajeno ponašanje,završi letalno najkasnije za nekoliko &esei"
Pato&orfološki nalaz%nije karakterističan"Pato$istološki se otkriju spongifor&ne 'egeneraije u &ozgu"
Bijagnoza%na pregle' se šalje &ozak,prave se preparati i !oje $e&atoksilin.eozino&"Post&ortalno se &ogu koristiti
Testen!lot i AL64;"6ntravitalna 'ijagnoza nije &ogu/a jer ne&a i&unološkog o'govora"6&unoprofilaksa ne postoji"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+listerioza,2+!esnilo,3+parazitoze,4+trovanja"
Leuoenep$alo&Pellitis*art$ritis.enep$alitis+koza
Prvi put je opisan 1?=4"Prate ga nervne &anifestaije,a zati& i artritis*kasnije je ustanovljen+"
Atiologija%uzročnik je virus iz fa&ilije 4etroviridae!rod Lentivirus"C pitanju je spora virusna infekija" Czročnik je
antigeno sro'an urzočniku progresivne pneu&onije ovaa*visna.&ae'i+"6&a 45) pozitivnog polariteta-in vitro 'aje
karakterističan IPA.stvaraju se zvez'aste /elije sa 'o 30 je'ara i siniiju&">olest se širi kolostru&o& i &leko&, a &ogu/e je i
sekreto& vaz'ušni$ puteva"6nfiirana je'inka je 'o,ivotni nosila virusa"
#linič ka slika% virus je vezan za /elije !ele loze,a !olest se ispoljava enefalitiso& koji se najčeš/e javlja ko' jara'i
stari$ 1.4 &esea"Počinje često nepri&etno kao šepavost na je'nu za'nju nogu,a zati& se proširi i na ostale- javljaju se pareze i
paralize-jara' uzi&aju $ranu i vo'u 'o pre' sa&o uginu/e"4uština je zapaljenje &otorni$ neurona u kič&enoj &o,'ini i
infiltraija &ononukleari&a"8ervna for&a je &ogu/a i ko' stariji$ je'inki ali se teško razlikuje o' listerioze*&anje,no
kretanje,paralize n"faialis.a+"#o' stariji$ je'inki*1.2 go'ine+ javlja se i artritis,tok je različit i ne zna se zašto se javi ili artritis ili
enefalitis";rtritis &o,e 'a počne naglo sa veliki& otoi&a ili se razvija lagano sa povre&eno& šepavoš/u i otoi&a okolni$
tkiva"2ogu/e su i pro&enena u plu/i&a*interstiijalna pneu&onija+ i vi&enu*tvr'o vi&e+ što se često ne 'ijagnostikuje
a'ekvatno"O!oljenje je afe!rilno"
Page 42 of 46 42
RL Page 43 6/1/2014
Bijagnoza%sigurno se postavlja u la!oratoriji"2aterijal za pregle'%naj!olje krvni seru& o'akle se 'okazuju speifična
antitela preko ;@6B.a sa različiti& antigeni&a-&o,e i AL64;"6z &o,'anog tkiva uginule jara'i se ra'i 480 i izolaija na kulturi
tkiva"Preporučuje se i punktat pro&enjeni$ zglo!ova koji je rveno.!raon sa pove/ani& !roje& &ononukleara i &anjeg
viskoziteta"Bolaze u o!zir i kolostru& i &leko")e'an !roj ,ivotinja &o,e !iti seronegativan !ez o!zira na postoje/u
infekiju">olest nije zoonoza"
0erapija%&o,e se pokušati si&pto&atska,ali prave terapije ne&a"
Profilaksa%speifična i&unoprofilaksa ne postoji"#o' nas !i se ra'io sta&ping out"Potre!no je serološko ispitivanje na
svaki$ 6 &esei uz izolaiju seropozitivni$ je'inki"9irus se inaktiviše pasterizaijo& &leka,kao i kolostralna antitela"Cz visna.
&ae'i !olest je na listi > O6A.a"
2or!us ;ka!ane*;.F sin'ro&-art$rogrPposis.$P'ranenep$alP+
Prvi put je opisana 1?4?" u )apanu"0rans&isivna,isključivo se prenosi insekti&a"Prvo se javila ko' gove'a, ovaa i koza
sa teratogeni& efekti&a")avljala se i u 6zraelu,#eniji,#ipru,;ustraliji,)";frii">olest je sezonskog karaktera,javlja se g'e i&a
vektora,a to su najčeš/e ko&ari i 'rugi $e&atofagni insekti"
Atiologija%uzročnik ja virus iz fa&ilije Bunyaviridae!grupa $imbavirus"4a'r,i 45) negativnog polariteta" 6zaziva
kongenitalne &alfor&aije"Prije&čiva su gove'a,ove i koze"#o' o'rasli$ ne&a klinički$ si&pto&a osi& vire&ije*4.6 'ana po
infekiji+";ko se fetus infiira u prvoj tre/ini gravi'iteta kongenitalne &alfor&aije su teške i često 'olazi 'o ošte/enja I84.
a,&u&ifikaije i a!ortusa"#o' ovaa je najkritičnija infekija 30".<0" 'ana gravi'iteta, ko' gove'a 62".?6",a ko' koze oko
40"'ana"(glo!ovi fetusa su u fleksiji ili ekstenziji")avljaju se i ošte/enja u I84.u" Pri infekiji u kasnije& sta'iju&u gravi'iteta
ošte/enja su &anja ali su &la'uni sla!i,ne ustaju,teško sisaju i sa vi'ljivi& su neurološki& pore&e/aji&a"
Bijagnoza%sezonska pojava*leti sa prvi& piko& u avgustu,a 'rugi& i fe!ruaru+,ne javlja se svake go'ine, &ogu/e su
epizootije"Czročnik o!ično 'aje si&etrične lezije,a 'rugi virusi ove grupe je'nostrane"C la!oratoriji se ra'i% izolaija virusa je
vrlo teška iz fetalni$ tkiva osi& ako je 'o a!ortusa 'ošlo pre nego što se razvio i&unološki o'govor *'ok ne&a speifični$
antitela+-u krvno& seru&u &ajke se 'etektuju speifična antitela,najčeš/e preko F;.6F;"8ije zoonoza"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+>9B.2B,2+!or'er 'isease,3+!lue tongue"
6&unoprofilaksa%koriste se inaktivisane vakine koje se 'aju o'rasli&a pre' sezonu parenja uz revakinaiju posle 4
ne'elje.ovako 'o!ijen i&unitet štiti plo'"Pri&enjuje se 'ezinsekija i 'ruge zaštite o' vektora"6 seronegetivne je'inke &ogu !iti
perzistentno infiirane"
@roznia 'oline Rifta
Perakutna 'o akutna virusna !olest"Cglavno& je prenose ;e'es ko&ari"O!ole ove,gove'a,koze,!ivoli, ka&ile i
čovek"Bo skora se javljala isključivo u istočnoj i ju,noj ;frii"Prvi put je opisana u #eniji početko& VV veka" 8alazi se na listi ;
O6A.a"
Atiologija%uzročnik je iz fa&ilije Bunyaviridae!rod Phlaebovirus,troseg&entiran*4,2,L+,i&a 45) negativnog
polariteta"Prilično je otporan%ispo' 0NI pre,ivi i 'o 1 go'ina-osetljiv je na rastvarače &asti i nizak pF-na neutralno& i !azno& pF
pre,ivi 'ugo-na M4NI 3.4 &esea-u priro'i se o'r,ava u ko&ari&a*<.1< go'ina+">olest se javlja u kišni& go'ina&a,a virus
pre,ivljava u larva&a ko&araa*u ze&ljištu+"
Apizootiologija%prve infiirane ,ivotinje slu,e za u&no,avanje virusa,a zati& se !olest širi jer su u prenošenje uključeni
i 'rugi $e&atofagni insekti"8anosi velike gu!itke"#arakteriše se skoro 100J a!ortusi&a,visoki& &ortali. teto& &la'i$*preko
?0J+ i pro&ena&a na jetri*nekroze+"2000"go'ine je za!ele,ena prva pojava van ;frike*u 4a. u'ijskoj ;ra!iji i )e&enu+"C Agipat
je uneta preko infiirani$ lju'i i ,ivotinja vaz'ušni& sao!ra/aje& ili su ko&ari 'oneti vetro& iz 4u'ana"C Agiptu su rezervoari
IuleL i Pipens ko&ari koji ra'ije napa'aju fe!rilne ,ivotinje"
#linič ka slika% inku!aija je 12.=2 sata*ko' čoveka 4.6 'ana+"Počinje &asovni& a!ortusi&a,naročito ko' ovaa,a &o,e
se prvo javiti i ko' lju'i"#o' o'rasli$ ,ivotinja javlja se u !la,e& o!liku%fe!ra,&ukopurulentni ise'ak iz nosa,vo&itus,poneka' i
$e&oragična 'ijareja,&ortalitet je 20.30J"Dovek%!olest počinje si&pto&i&a gripa%fe!ra 'o 40NI,opšti
si&pto&i,fotofo!ija,enefalitis-ako se ne isko&plikuje traje =.10 'ana,ali se često ko&plikuje pa 'o&inira $e&oragični
sin'ro&,retinitis i slepilo,ikterus-&or!i'itet ko' lju'i je 'o 6J"
Pato&orfološki nalaz%naj'o&inantnije pro&ene su na jetri koja je ,uta,pove/ana,krta,sa nekroza&aPri 'u,e& toku
zapa,a se%ikterične sluznie-slezina,li&fni čvorovi i !u!rezi pove/ani-krvarenja u 'igestivno& siste&u-,učna !e. šika pove/ana i
sa krvarenji&a"
Biferenijalno.' ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+leptospiroza,2+antraks,3+plavi jezik,4+efe&eralna groznia,<+ trovanje
!ilje&,6+sunčania"
Bijagnoza%o' fe!rilni$ ,ivotinja se šalje puna krv sa antikoagulanso&"9irus na kulturi tkiva 'aje itopatogeni efekat"(a
i'entifikaiju virusa se ra'e ;@6B,0:;,!iološki ogle' na $rčku,!a!P.&iševi&a ili 2.jagnja'i&a"4peifična antitela se
'okazuju%AL64;,;@6B,6F;,R9#"
4u&nja%o'je'no& po!ai veliki !roj ,ivotinja,visok stepen &ortaliteta &la'i$,iz&anjena jetra fetusa,o!ole lju'i u
kontaktu sa stoko&,!olest se !rzo širi"Lju'i se infiiraju preko ko&araa,toko& ra'a sa infiirani& ,ivotinja&a, aerosolo&*u
la!oratoriji+,sirovi& &leko&"
Profilaksa%u po'ručji&a g'e se !olest javlja enzootski sprovo'i se i&unoprofilaksa ali je pro!le& što se !olest ne javlja
svake go'ine";tenuirana vakina je 'o!ijena višekratni& pasa,a&a preko &ozgova &iševa,i&unitet nastaje za = 'ana i traje 3
go'ine,ali &o,e 'ovesti 'o a!ortusa i patogena je za lju'e"6naktivisana vakina%virus je inaktivisan for&alino& ili !eta.propio.
laktono&,potre!na je revakinaija za 4 ne'elje,i&unitet traje oko 1 go'inu"(a lju'e postoji eksperi&entalna inaktivisana
vakina*u upotre!i je ve/ 2< go'ina+,a 'aje se oso!a&a izlo,eni& riziku" 8apravljena je i &utant.atenuirana vakina*2P.12+ koja
'aje o'ličan i&unitet,ne izaziva a!ortuse,verovatno /e se koristiti i za lju'e i za ,ivotinje"Pa,nja se poklanja i kontroli
Page 43 of 46 43
RL Page 44 6/1/2014
vektora%pestii'i,$or&oni koji sprečavaju razvoj jaja- >aillus t$urigensis koji napa'a jaja ko&araa"
0erapija%o!olele ,ivotinje.sta&ping out,a ko' lju'i se koristi ri!avirin,68: i $iperi&uni seru&"
Parvovirusne infekije svinja
Relativno nova !olest koja se &anifestuje pro!le&i&a u repro'ukiji,pa'o& fertiliteta,po!ačaji&a,&u&ifika.
ijo&,ra7anje& sla!ovitalne prasa'i"
Atiologija%uzročnik je Parvovirus sa je'nolančano& D5),otkriven je 1?60".i$ kao konta&inent /elija kultura za
u&no,avanje virusa kuge svinja"9irus je u o!jekti&a infektivan i preko 20 ne'elja,a neotporan je na 2J8aOF" 6nfekija je
najčeš/e p/o,a &ogu/a je i koituso& i transplaentarno"
#linič ka slika% is$o' infekije zavisi o' vre&ena infiiranja fetusa%ako je 'o =0"'ana 'olazi 'o ošte/enja, uginu/a i
&u&ifikaije fetusa"#o' o'rasli$ je'inki !olest ne&a značaja osi& pore&e/aja fertiliteta"#o' prasa'i se poneka' jave
pneu&onija i 'ijareja"
Pato&orfološki nalaz%pro&ene na fetusu i njegovi& organi&a"
Bijagnoza%ako je 'o uginu/a 'ošlo pre =0"'ana gravi'iteta virus se &o,e izolovati na kulturi tkiva"4peifična antitela se
otkrivaju po&o/u 480 i 6F;*virus aglutinuje eritroite čoveka 0 krvne grupe i eritroite neki$ ,ivotinja+"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir !i 'ošao 42AB6.sin'ro&"
Profilaksa%karantin 14 'ana za sve novona!avljene je'inke uz 2 serološke pro!e"6naktivisana ili atenuirana vakina 2
ne'elje pre pripusta"
>olesti pčelinjeg legla
6";&erička kuga legla*opaka trule, +
Atiologija%uzročnik je Paenibacillus larvae(<hite),@
M
štapi/,i&a peritri$e ilije,stvara spore koje su o!ično entralno
postavljene-vrlo su otporne%100NI iz'r,e 11.14&in,a &ogu se na/i i u vosku*g'e na 120NI iz'r,e 20&in+- 20J for&alin i$ uništi
za 30 &in-u osušeni& larva&a pre,ive i 'o 30 go'ina"
Apizootiologija%lančasta zaraza,!olest poklopljenog legla,a larve se zaraze 'ok je leglo još otvoreno"6nfekija je
p/o"Pri&arni izvor zaraze su o!olele i uginule larve,sa/e,zi'ovi košnie,polen,&e'"4pore se vrlo !rzo u&no,avaju &o,e i$ !iti i
'o 2,<L10
?
u 1 larvi"O'rasle pčele &ogu !iti klionoše i tako se !olest o!ično širi,a &o,e i preko pri!ora, pri transportu,razni&
apite$nički& &anipulaija&a"
#linič ka slika% pro&ene na leglu%sla!ljenje 'ruštva,s&anjenje !roja &la'i$ pčela,leglo je raštrkano"Pro&ene na
poklopi&a%nor&alno su sjajni,,u/kasti-pro&ene se javljaju posle 3"ne'elje%ta&nija !oja,ulegnuti,sa &rlja&a,na o!o'i&a su sitne
rupie"Czročnik potpuno uništava larvu i pretvara je u a&orfnu &asu pa je poklopa prokvašen i ulegne se,a rupie prave ra'ilie
'a vi'e šta se 'ešava"Pri su&nji se pro!ija poklopa i pos&atra unutrašnjost%larva postaje ,u/kasta,pa !oje !ele kafe i ta&no.
!raon,gu!i kolutičavost,o&ekšava i raspa'a se,nastaje a&orfna &asa koja se razvlači u tanke i 'ugačke niti,a na kraju proesa
'olazi 'o isušivanja i na 'nu /elije ostaje sa&o krasta veličine glave čio'e*posle 2 &esea o' početka infekije+"
Bijagnoza%'efinitivno se postavlja u la!oratoriji"8a pregle' se šalje parče sa/a*10L1<&+ sa najviše pro&enjeni&
leglo&"Pali'rveto& se pro!ija poklopa legla,uzi&a se sa'r,aj,pravi raz&az*!oji se fuksino&,a &o,e i po @ra&u+ i pos&atra se
po' i&erzijo&%vi'e se spore,sitne,kao ušie igle,o!ično u paru,sa o!ojeni& o&otače&"2o,e se ra'iti i izolaija uzročnika na
$ranljivi& po'loga&a"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+evropska kuga legla i 2+&ešinasto leglo"
0erapija%ne postoji,tj"ne sprovo'i se";nti!iotii &ogu 'a 'eluju sa&o u početnoj fazi razvoja vegetativni$ o!lika">olest
se o!avezno prijavljuje,a o!olelo 'ruštvo se spaljuje"
66"Avropska kuga legla
O!oljenje i otvorenog legla"2ogu/e je spontano oz'ravljenje"Aksplozivna zaraza,a o!ično se javlja po nepovoljno&
'ejstvu nespeifični$ faktora"
Atiologija%pri prostoj infekiji uzročnik je sa&o *elissococcus pluton,ali u ve/ini slučajeva učestvuju i Bacillus
alvei!6chromobacter aeuridicae!Bacillus laterosporus i $treptococcus foecalis"
Apizootiologija%!olest se o!ično javlja u prole/e i posle kiša"EEPre$la7eno legloEEz!og sla!og zagrevanja" EE#iselo
legloEEako 'o&inira 4treptoous foealis"
#linič ka slika% pri prostoj infekiji larve su &litave,vo'enaste i ,u/kaste,a kasnije se isuše*ostaje krasta na 'nu /elije+"Pri
infekiji i sa 'rugi& uzročnii&a, pore' ovi$ pro&ena,&asa u /eliji je rastegljiva"9e/ina uzročnika su saprofiti koje aktivira
'ejstvo nespeifični$ faktora"2"pluton 'ovo'i 'o lo&ljenja $itinskog o&otača i puanja reva larve"C EEkiselo& legluEE larve
izgle'aju kao ,u/kaste gro&uljie";ko je leglo poklopljeno poklopi su pro&enjene !oje,ulegnuti i prokvašeni"Leglo je
raštrkano"
Bijagnoza%na pregle' se šalje ko&a' sa/a sa pro&enjeni& leglo&,pravi se raz&az i !oji po @ra&u-2"pluton se vi'i kao
'iplokoke,a najčeš/e se na7u spore >"alvei,kao ušie igle,poje'inačne,iz'u,ene,sa repi/e&">olest nije o!avezna za prijavljivanje"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+a&erička kuga legla i 2+&ešinasto leglo"
0erapija%anti!iotii*strepto&iin,tera&iin+ u še/erno& sirupu 10 'ana svaki 2".3"'an-otklanjanje 'ejstva nespeifični$
faktora"Cvek je prisutno sla!ljenje 'ruštva"
666"#a&eno leglo
>olest se sa legla posle 2.3 ne'elje prenosi na o'rasle pčele ko' koji$ se označava kao aspergiloza"
Atiologija%uzročnik je 6spergillus flavus(Lin) a &ogu/e je 'a učestvuju i 6#niger i 6#fumigatus"Czročnik je
$eteroga&etan,stvara fruktifikaiono telo koje proizvo'i spore sa sterig&a&a,a iz nji$ se razvija &ieliju&"#ultiviše se na
pose!ni& $ranljivi& po'loga&a"8eotporan na <J for&alin i 1J su!li&at"
Page 44 of 46 44
RL Page 4< 6/1/2014
Apizootiologija%spore vaz'u$o& 'ospevaju na pčele i u pčele*p/o i preko $itinskog o&otača+,a zati& i u leglo">olest
o!ično prvo napa'a trutovsko leglo" ;ko nije 'ošlo 'o spajanja spora suprotni$ polova &ieliju& je !le'o ,ut a larve
o&ekšaju-ako se spoje spore*tj"ako 'o7e 'o oplo7enja+&ieliju& je ta&no.zelen,poneka' ispuni elu /eliju i pro7e kroz
poklopa,kasnije se larve isušuju,s&anjuju i stvr'njavaju"
Bijagnoza%na pegle' se šalje pro&enjeno sa/e"Pro&enjene larve se stavljaju u 1.3 kapi fiziološkog rastvora ili
<0Jglierola,pravi se nativni preparat u ko&e se tra,e spore"
Biferenijalno.'ijagnostič ki u o!zir 'olaze%1+&ešinasto leglo,2+krečno leglo,3+invazija sa Peniilliu& sp" *&ieliju& je
rne !oje+"
0erapija%ne postiji"4ta&ping out"
(oonoza"#o' lju'i se &anifestuje vrlo teško& pneu&onijo& pa pri su&nji na ovo o!oljenje koristiti &asku i rukavie"
69"#reč no leglo*askosferionikoza+
Bosta često o!oljenje
Atiologija%uzročnik je 6scosphera apis,$eterofalusna gljivia čije su spore prilično otporneu sasušeni& larva&a pre,ive
i 'o 1< go'ina"O!oli i trutovsko i ra'iličko leglo"8ajčeš/e se javlja leti,pojavi pogo'uju nespeifični faktori*vlaga,pre$la'a+,a u
širenju po&a,u i pčelari"
#linič ka slika% leglo je raštrkano,sa pro&enjeni& poklopi&a"Larve se zaraze p/o i preko $itinskog o&otača" >olest
o!ično pro7e za 1 go'inu ali &o,e 'a se javlja i više go'ina uzastopno"Larve gu!e sjaja i !oju,o&ekšavaju,a zati& postaju zeleno.
s&e7e,$rapave i otvr'njavaju"2ieliju& o!u$vata elu /eliju i pro!ija poklopa"
Bijagnoza%kao ko' ka&enog legla,a u preparatu se na7u iste*sfere+sa askospora&a"
0erapija%po potre!i nistatin,a uglavno& pro7e sa&o o' se!e,ali uz otklanjanje nepovoljnog 'ejstva nespeifični$
faktora"
9"2ešinasto leglo
Czročnik je 45) virus sa oso!ina&a Piornaviri'ae.a,neotporan na visoku te&peraturu"
Apizootiologija%!olest o!ično za$vata <.6J legla a &o,e i više"#o' &la'i$ pčela prisutna je latentna infekija,virus se
nalazi u $ipofaringealni& ,lez'a&a-ove pčele ne uzi&aju polen,,ive za <0J kra/e nego nor&alno i neotporne su na
$la'no/u">olest se najčeš/e ispoljava u &aju ili junu,spora'ično ili enzootski"
#linič ka slika% virus se u&no,ava u epi'er&alni& /elija&a i ,lez'a&a kutikule larvi pa se ne stvara kutinaza i ne razla,e
se en'okutikula,lerve počinju 'a &enjaju !oju o' glave pre&a a!'o&enu koji postaje kao &ešina ispunjena tečnoš/u,na kraju
larve postaju ta&no.s&e7e"
Bijagnoza%na osnovu klinički$ nalaza,a u la!oratoriji ;@6B"
0erapija%ne&a-&o,e se pokušati apite$nički& &era&a*'ezinfekija,pro&ena ra&ova sa/a,it'"+"
>olesti o'rasli$ pela
6"Aktoparazitoze
1"9arooza
Atiologija%uzročnik je %aroa destructor(rani-e 0acobsoni),parazit na &atii,ra'ilia&a i trutovi&a,javlja se na svi&
razvojni& o!lii&a pčela,$rani se $e&oli&fo&"Parazitira na prelazu toraksa u a!'o&en,zavuče se ispo' $itina i siše
$e&oli&fu"9eličine je 1,<.2&&,elipsoi'na,neseg&entiranog tela,ta&no !raon,o!rasla $itinski& 'lačia&a,'orzo. ventralno
spljoštena,i&a 4 para nogu,vrlo !rza i pokretljiva"4vi razvojni sta'iju&i su vezani sa razvojni& sta'iju&i&a pčela"Paraziti su
sa&o ,enke,'ok se &u,jai razvijaju u /elija&a legla i posle oplo7enja uginu"2o,e !iti vektor !akte. rijski$ i virusni$ !olesti"
#linič ka slika% &atia sla!ije le,e pa 'ruštvo sla!i,a o&eta i ra'ilie pa 'ruštvo i in'irektno sla!i"Larve pčela uginjavaju
ili se izle,u 'efektne larve"
Bijagnoza%'ijagnostičko tretiranje 'i&ni& preparati&a fenotiazina"
0erapija%fenotiazin,a&itraz,apitol*siste&ski 'eluje na varou,tj preko $e&oli&fe pčela+-lekove tre!a &enjati svake 2
go'ine"
2">rauloza
Czročnik je pčelinja vas Braula caeca,parazit košnie,raz&no,ava se na sa/u,a parazitira i na &atii,tj"na glavi i vratu i
kra'e joj $ranu*i&a usni aparat kao kašiku+"9eličine oko 1,<&&,i&a seg&entirano telo i 3 para nogu" Bijagnoza i terapija su iste
kao ko' varooze"
Page 4< of 46 4<
RL Page 46 6/1/2014
Page 46 of 46 46