You are on page 1of 5

www.BeneYisrael.

com

‫מסכת חגיגה‬
Masejet Jaguigá

‫פרק א‬
Capítulo 1

‫ספרדית – עברית‬
Hebreo – Español

Agudat Bene Israel

www.BeneYisrael.com

Textos de Yeshivá

BeneYisrael.‫ ַו ֲחגִיגָּה ָּמעָּה ֶכסֶף‬.‫ אֵ יזֶהּו קָּטָּ ן‬.‫ וְַאנְדְ רֹוגִינֹוס‬.‫ ה ְָּראִ יָּה ׁשְ תֵ י ֶכסֶף‬. de los ancianos.‫ דִ ב ְֵרי בֵית ׁשַ ַמאי‬. La escuela de Hilel enseña: el sacrificio de la presentación ha de ser del valor de una maá de plata y el festivo de dos maás de plata. ya que está escrito: Tres fiestas de peregrinación.‫ ּובֵית ִהלֵל אֹומ ְִרים‬.‫ וְטֻ מְטּום‬. La escuela de Hilel enseña: todo aquel que no puede tomar la mano de su padre para subir así desde Jerusalén al Monte del Templo.‫לֶאֱ חֹוז ְביָּדֹו ׁשֶ ל ָאבִיו ְו ַלעֲלֹות מִירּוׁשָּ ַליִם ְלהַר ַה ַביִת‬ Capítulo 1 . Agudat Bene Israel www.‫פרק א‬ . de los esclavos no emancipados.Capitulo 1 www. de las mujeres. ¿Quién es un niño a este respecto? Todo aquel que no es capaz de montar sobre los hombros del padre y subir desde Jerusalén al Monte del Templo. ‫ משנה ב‬.‫פרק א‬ .Clases de Mishna .‫ חּוץ ֵמח ֵֵרׁש‬.‫ ׁשֶ נֶאֱ מַר‬.‫ה ְָּראִ יָּה ָּמעָּה ֶכסֶף‬ Capítulo 1 .‫ ְוהַּסּומָּא‬. el sacrificio festivo. de los ciegos.Mishna 1 Todos tienen obligación de presentarse (en el Beth HaMikdash. del hermafrodita.‫ ּובֵית ִהלֵל אֹומ ְִרים‬.‫מִירּוׁשָּ ַליִם ְלהַר ַה ַביִת‬ :‫ ׁשָּ לׁש ְר ָּגלִים‬.com Textos de Yeshivá .BeneYisrael.‫ ַה ִחגֵר‬. y de quien no puede subir a pie. Esta es la opinión de la escuela Shamay.‫ַלעֲלֹות ב ְַר ְגלָּיו‬ ‫ כ ֹּל ׁשֶ אֵ ינֹו יָּכֹול‬. de la persona de sexo incierto.‫ַו ֲעבָּדִ ים ׁשֶ אֵ ינָּם מְׁשֻ ח ְָּר ִרים‬ ‫ כ ֹּל ׁשֶ אֵ ינֹו יָּכֹול ל ְִרכֹוב עַל כְתֵ פָּיו ׁשֶ ל ָאבִיו ְו ַלעֲלֹות‬.‫ ְונָּׁשִ ים‬.‫ ְו ַהזָּקֵן‬.‫ ְוהַחֹולֶה‬. Sagrado Templo de Ierushalaim) a excepción del ciego y el sordomudo. del niño.‫בֵית ׁשַ ַמאי אֹומ ְִרים‬ :‫ ַו ֲחגִיגָּה ׁשְ תֵ י ֶכסֶף‬.com ‫ משנה א‬. del imbécil.‫ ׁשֹוטֶ ה ְוקָּטָּ ן‬. de los rengos.‫הַכ ֹּל ַחיָּבִין ב ְָּראִ יָּה‬ ‫ ּו ִמי ׁשֶ אֵ ינֹו יָּכֹול‬. de los enfermos. de una maá de plata.Mishna 2 La escuela de Shamay enseña: el sacrificio de la presentación debe ser del valor (al menos) de dos maás de plata.

BeneYisrael. Si tanto uno como otros son pocos.‫{יג} ֻמעָּטֹות‬ ‫ עַל זֶה‬.‫ זֶה ְוזֶה ֻמעָּט‬.‫ מָּ עָּה ֶכסֶף ּוׁשְ תֵ י ֶכסֶף‬.‫ ּובֵית ִהלֵל אֹומ ְִרים‬.‫עֹולֹות בַמֹועֵד בָּאֹות מִ ן ַה ֻחלִין‬ :‫ מִ ן הַמַ עֲשֵ ר‬. con el pecho o la pierna. los Cohanim (sacerdotes) con el sacrificio por el pecado o por la culpa. Si tiene muchos bienes y pocos comensales ofrece más ofrendas y menos sacrificios pacíficos.‫ ְוהַשְ ָּלמִים ִמן ַה ַמעֲשֵ ר‬.‫ עַל זֶה נֶאֱ ַמר‬.Mishna 3 Las ofrendas que se ofrecían en “Jol Hamoed” (los días intermedios) de los sacrificios pacíficos (Shlamim). Según la escuela de Shamay.com Textos de Yeshivá . se aplica el texto que dice: una maá de Agudat Bene Israel www. con los primogénitos.Mishna 5 Si uno tiene muchos comensales pero pocos bienes ofrece más Shlamim (sacrificios pacíficos) y menos Olot (ofrendas). mientras que la escuela de Hilel sostiene que puede provenir del dinero de los diezmos.‫ מִ ן ַה ֻחלִין‬.‫מִי ׁשֶ יֵׁש לֹו אֹו ְכלִים {יא} מ ְֻרבִים ּו ְנ ָּכסִים מֻ עָּטִ ים‬ ‫ ֵמבִיא עֹולֹות מ ְֻרבֹות {יד} ּוׁשְ ָּלמִים‬.BeneYisrael.‫יִשְ ָּראֵ ל יֹוצְאִ ין יְדֵ י חֹובָּתָּ ן ִבנְדָּ ִרים ּונְדָּ בֹות {י} ּובְמַ עְשַ ר ְבהֵמָּ ה‬ :‫ אֲ בָּל ֹלא בָּעֹופֹות וְֹלא ַב ְמנָּחֹות‬. el sacrificio del primer día de la fiesta de Pesaj debe proceder del dinero profano. ‫ משנה ד‬.‫פרק א‬ ‫ ֵמבִיא ׁשְ ָּל ִמים ְמ ֻרבִים וְעֹולֹות‬.‫ נְ ָּכסִים מְ ֻרבִים וְאֹו ְכלִין ֻמעָּטִ ין‬. pero no con sacrificios de aves ni con obligaciones farináceas.‫פרק א‬ . ‫ משנה ה‬. podían provenir del dinero de los diezmos.‫ יֹום טֹוב ִראׁשֹון ׁשֶ ל ֶפסַח‬.Mishna 4 Los israelitas satisfacen su obligación con sacrificios de voto o voluntarios o con el diezmo del ganado.com Capítulo 1 .‫ּובָּאֲ ׁשָּ מֹות ּו ַבבְכֹור ּו ֶב ָּחזֶה וָּׁשֹוק‬ Capítulo 1 .‫ זֶה ְוזֶה מ ְֻרבִים‬.‫בֵית ׁשַ ַמאי אֹומ ְִרים‬ www.‫ֻמעָּטִ ין‬ :‫נֶאֱ מַר (דברים טז) אִ יׁש ְכמַתְ נַת יָּדֹו ְכב ְִרכַת יְיָּ אֱ ֹלהֶיָך אֲ ׁשֶ ר נָּתַ ן לְָּך‬ Capítulo 1 .‫פרק א‬ ‫ ְוהַכ ֹּ ֲהנִים ַבחַטָּ אֹות‬.‫ משנה ג‬.

‫ אִ ם ת ֹּאמַר בְגֹונֵב וְגֹוזֵל‬.‫ יָּכֹול הּוא ְל ַה ֲחזִירֹו וִיתַ קֵן‬.BeneYisrael. no está obligado a una reparación.‫ַרבִי ׁשִ מְעֹון בֶן יֹוחַאי אֹומֵר‬ :‫ַתֹורה‬ ָּ ‫ַפֹורׁש מִ ן ה‬ ֵ ‫ זֶה תַ ְלמִיד ָּחכָּם ה‬.com Textos de Yeshivá . Agudat Bene Israel www. Sobre esto está escrito: Lo tuerto no puede enderezarse y lo falto no puede completarse. www.‫ ָּעבַר ה ֶָּרגֶל וְֹלא חָּג‬. Si lo aplicarás a un ladrón y espoliador podrán estos devolver (lo robado) y enderezar (lo torcido).‫ אֵ יזֶהֹו מְ ֻעּוָּת {יט} ׁשֶ אֵ ינֹו יָּכֹול לִתְ קֹון‬. Rabí Shimón Ben Iojai Dice: Tuerto no puede llamarse más que aquello que originariamente estaba derecho y que después se ha torcido.Mishna 6 Si no ofrendó el primer día de la fiesta (Sucot) lo puede realizar durante todo el tiempo que dura la fiesta de peregrinación. ¿Quién es este? El discípulo de los sabios que abandona la Torá.‫ אֵ ינֹו ַחיָּב בְַאח ֲָּריּותֹו‬.‫ וְאֵ יזֶה‬.‫ְמ ֻעּוָּת ֹלא יּוכַל לִתְ ק ֹּן‬ Capítulo 1 .BeneYisrael. incluso el día final de la fiesta. Si la fiesta ha transcurrido y no ofreció el sacrificio.‫ְונִתְ ַעּוֵת‬ Capítulo 1 .‫פרק א‬ ‫מִי ׁשֶ ֹּלא חָּג בְיֹום טֹוב ה ִָּראׁשֹון ׁשֶ ל חָּג חֹוגֵג אֶ ת כָּל ה ֶָּרגֶל {טז} וְיֹום טֹוב הַָּאחֲרֹון‬ )‫ עַל זֶה נֶאֱ מַר (קהלת א‬.‫ַרבִי ׁשִ מְעֹון בֶן ְמנַ ְסיָּא אֹומֵר‬ .plata y dos maás de plata.Mishna 7 Rabí Shimón ben Menasia dice: ¿Qué es lo tuerto que no puede enderezarse? El que conoce un incesto y engendra en él un bastardo.‫ָּהע ְֶרוָּה וְהֹולִיד ְמ ֶמנָּה ַמ ְמזֵר‬ ‫קֹורין מְ ֻעּוָּת אֶ לָּא לְמִ י ׁשֶ ָּהיָּה ְמתֻ קָּן בַתְ ִחלָּה‬ ִ ‫ אֵ ין‬.‫{יח} ׁשֶ ל חָּג‬ :‫ ְו ֶחסְרֹון ֹלא יּוכַל ְלהִמָּ נֹות‬.com ‫ משנה ו‬. Si tanto uno como otros son muchos. se aplica el texto que dice: cada cual hará sus ofrendas conforme a las bendiciones que el Señor tu Elohim le haya otorgado.‫פרק א‬ ‫ זֶה ַהבָּא עַל‬. ‫ משנה ז‬.

las leyes relativas a los sacrificios. Las normas sobre el shabat.com ‫ משנה ח‬.‫פרק א‬ ‫ ִהלְכֹות ׁשַ בָּת ֲחגִיגֹות‬. sobre los sacrificios festivos y sobre los sacrilegios son como montañas que penden de un pelo. ya que el texto escrito es corto y las disposiciones numerosas. las disposiciones referentes a la pureza y a los incestos tienen donde apoyarse.‫ ה ֲֵרי הֵם ַכה ֲָּר ִרים הַתְ לּויִין בְשַ ע ֲָּרה‬.BeneYisrael. Las leyes monetarias. constituyen el cuerpo de la Torá.com Textos de Yeshivá .‫ וְאֵ ין ָּלהֶם עַל מַה שֶ יִסְמ ֹּכּו‬.‫פֹורחִין בָּאֲ וִיר‬ ְ ‫הֶתֵ ר נְדָּ ִרים‬ .‫ ׁשֶ הֵן ִמק ְָּרא מֻ עָּט ַו ֲהלָּכֹות מ ְֻרבֹות‬.Mishna 8 La dispensa de los votos está en el aire. Agudat Bene Israel www. no hay nada sobre lo que pueda apoyarse.BeneYisrael.www.‫ְו ַה ְמעִילֹות‬ ‫ יֵׁש ָּלהֶן‬.}‫הַדִ ינִין {כג} ְו ָּהעֲבֹודֹות {כד} הַטַ הֲרֹות {כה} ְוהַטֻ מְאֹות {כו} ַוע ֲָּריֹות {כז‬ :‫תֹורה‬ ָּ ‫ הֵן הֵן גּופֵי‬.‫עַל ַמה שֶ יִסְמ ֹּכּו‬ Capítulo 1 .