You are on page 1of 8

CARARE MIRCEA

STUDII ECONOMICE EUROPENE, ANUL II, GRUPA 102
COMUNICARE SI RELATII
Modalităţi de rezolvare a conflictelor
Factori de escaladare a conflictului
Un conflict va fi accentuat aca!
" alte #e$%oane %e i&#lica %i iau #a$te la conflict'
" cealalta #a$te e%te con%ie$ata un ina&ic %au o #e$%oana ($ea('
" una %au a&)ele #e$%oane %e %i&t a&enintate e cealalta'
" nu e*i%ta o #e$ioaa +n ca$e au cola)o$at %i nici nu %unt inte$e%ate %a &entina o $elatie'
" #$o)le&ele i&#licate %unt va,ute e*t$e& e i&#o$tante'
" e*i%ta o li#%a e a)ilitati e $e,olva$e a conflictului-

Re,olva$ea conflictelo$ +n%ea&n. c. toate #.$/ile i&#licate a0un1 +n &o li)e$ la un aco$ u#. ce
au $eefinit 2i $e#e$ce#ut $ela/iile int$e ei 2i u#. ce au f.cut evalua$ea, aic. au e*a&inat 2i au luat
+n calcul toate ele&entele $elevante ale $ela/iilo$- Re,olva$ea conflictelo$ e#ine e anu&ite
o#/iuni %t$ate1ice- Re,olva$ea conflictelo$ e#ine +n &a$e &.%u$. e con2tienti,a$ea lo$- E*i%. inici
ca$e va$ia,. e la evient la %u)til, ace%tea %unt c3eile conflictului, %i&#to&e, inicato$i, %taii %au
ti#u$i i%tincte ale conflictelo$- P$i&ul #a% +n a$ta $e,olv.$ii conflictului e%te e a #$ivi conflictul ca
#e o o#o$tunitate 2i e a c.uta inicile conflictului- E*i%t. o $ela/ie $eci#$oc. +nt$e coo#e$a$ea
eficient. 2i %olu/iona$ea con%t$uctiv. a conflictului- Rela/iile e )un. coo#e$a$e facilitea,.
%olu/iona$ea con%t$uctiv. a conflictului, a)ilitatea e a %olu/iona con%t$uctiv conflictele inevita)ile ca$e
a#a$ #e ti&#ul coo#e$.$ii facilitea,. %u#$avie/ui$ea 2i a4nci$ea $ela/iilo$ e coo#e$a$e- Moalit./i
e $e,olva$e a conflictelo$ %unt &ulte- A)o$a$ea cla%ic. #$o#une #at$u c.i e $e,olva$e!
1- %t.#4ni$ea " %olu/iona$ea conflictului +n favoa$ea unei #.$/i ca$e
e%te co&#let %ati%f.cut. +n ti&# ce cealalt. #a$te e%te co&#let ne%ati%f.cut.'
2- co&#$o&i%u$i " %ati%face$ea #a$/ial. a a&)elo$ #.$/i'
5- inte1$a$ea " %ati%face$ea co&#let. a a&)elo$ #.$/i'
6- %e#a$a$ea #.$/ilo$ aflate +n conflict-
Alte &etoe e %olu/iona$e a conflictelo$!
1- a#elul la %co#u$i %au a&enin/.$i %u#$ao$onate " ientifica$ea
uno$ o)iective %au a&enin/.$i co&une e nivel %u#e$io$ ca$e nu #ot fi atin%e %au evitate ec4t
#$in coo#e$a$ea #.$/ilo$'
2- a#elul la 7cea ea t$eia #a$te( 8concilie$ea9 %u) &ai &ulte fo$&e!
" inchizitorială - cea ea t$eia #a$te inte1$ea,. #.$/ile u#. ca$e .
un ve$ict final o)li1ato$iu'
" arbitrajul - cea ea t$eia #a$te %e info$&ea,. a%u#$a
%itua/iei conflictuale, auia,. #.$/ile 2i ia o eci,ie final. o)li1ato$ie #ent$u
#.$/ile ca$e au acce#tat a$)it$a0ul'
" medierea " cea ea t$eia #a$te a$e un $ol con%ultativ 2i &eni$ea e
a fu$ni,a $eco&an.$i ca$e nu %unt ec4t o$ientative #ent$u #.$/ile in conflict-
Di%ci#lina $e,olv.$ii conflictelo$ #$o#une u$&.toa$ele &oalit./i e $e,olva$e a conflictelo$!
1- Victorie-victorie " fieca$e +nvin1e- Se con%ie$. c. ac. e*i%t. un c42ti1.to$ +n
&o nece%a$ t$e)uie %. e*i%te 2i un +nvin%- Ace%t luc$u e%te vala)il +n co&#eti/iile %#o$tive
a$ nu 2i +n via/.- +n &ulte +&#$e0u$.$i fieca$e in cei i&#lica/i +n conflict #oate o)/ine
ceva- Avanta0ele a)o$.$ii 7victo$ie"victo$ie( %unt acelea c. e%co#e$. %olu/ii &ai
)une! $ela/iile %e +&)un.t./e%c 2i %e con%oliea,., c4n a&)ele #e$%oane c42ti1., a&)ele
%u%/in %olu/ia ac. u$&ea,. %. &ai ai ea face cu #e$%oana $e%#ectiv. 82i c3ia$ ac. 2tii c.
nu &ai ai nevoie e ea9 %. fii cin%tit fa/. e ea' te %i&/i at4t e )ine +nc4t vei o$i %. &ai
#$ocee,i a%tfel 2i ata viitoa$e- A)o$a$ea 7victo$ie"victo$ie( c$eea,. #a$tene$i nu
ave$%a$i- Acea%ta +n%ea&n. %. c.uta/i c.i e a"1 i&#lica 2i &ul/u&i #e fieca$e- Acea%t.
a)o$a$e #oate func/iona c3ia$ 2i atunci c4n +nc$ee$ea +nt$e #.$/i e%te foa$te %la).-
7:icto$ie"victo$ie( e%te o %t$ate1ie foa$te eficient.- Nu t$e)uie %. fii un alt$ui%t #ent$u
a o ao#ta, #ent$u %i&#lu &otiv c. ea caut. %. $e,olve conflictul +n &o $eci#$oc
avanta0o%- ;elena Co$neliu 2i S3o%3ana <ai$e #$o#une u$&.toa$ele +n$u&.$i utile #ent$u
c.uta$ea e %olu/ie 7victo$ie"victo$ie==!
> fo$&ula/i nevoile fiec.$uia'
> +nce$ca/i %. ie2i/i +n +nt4&#ina$ea nevoilo$ fiec.$uia'
> %#$i0ini/i at4t valo$ile celo$lal/i, c4t 2i #e ale u&neavoa%t$.'
> +nce$ca/i %. fi/i o)iectiv 2i i%ocia/i #$o)le&a e #e$%oane'
> concent$a/i"v. #e co$ectituine, nu #e fo$/.'
> c.uta/i %olu/ii c$eative 2i in1enioa%e'
> fi/i u$ cu #$o)le&a a$ )l4n cu oa&enii-
2- Compromisul " $ecla&. anu&ite ca#acit./i e ne1ociato$, #ent$u ca fieca$e %. c42ti1e
ceva-
El . i&#$e%ia e co$ectituine a$ acea%ta #oate %. nu fie %uficient #ent$u c. fieca$e v$ea %.
o)/in. c4t &ai &ult- Cu toate ace%tea +&#.$/i$ea +n &o e1al e%te ae%eo$i acce#tat. fiin
cea &ai co$ect. &oalitate- De,avanta0ul co&#$o&i%ului e%te c. una in #.$/i +2i
#oate %u#$aevolua #o,i/ia a%tfel, +nc4t %. #a$. &.$ini&oa%.- O #e$%oan. #oate cea &ai &ult
ec4t cealalt.-
Uneo$i nici una in #.$/i nu a1$ea,. ieea e a i %e lua in ceea ce o$e2te- Dac. nu %unt
e*#lo$ate cu 1$i0. va$iantele #o%i)ile co&#$o&i%ul nu va &ai $e#$e,enta cea &ai )un. %olu/ie-
5- Victorie-înfrângere " fieca$e +nvin1e- Ace%t %til e%te ae%ea $e,ultatul unei tenin/e
incon2tiente e a v. #$ote0a e u$e$ea e2ecului, 7victo$ie"+nf$4n1e$e( e%te o conf$unta$e
e fo$/e, +n ca$e una in #.$/i a0un1e ea%u#$a- 7:icto$ie"+nf$4n1e$e( #oate avea efecte
+nt4$,iate! +nvin%ul #oate %. nu %u#o$te o eci,ie ca$e %"a luat f.$. %. %e /in. %ea&a e el 2i ca ata$e
%. +nce$ce c3ia$ %a)ota$ea ei- +nvin%ul e a%t.,i #oate $efu,a %. coo#e$e,e &4ine-
6- Reprimarea " $efu,ul e a lua act e e*i%ten/a unui conflict e%te
co&#o$ta&entul la ca$e $ecu$1e& c4n ave& nevoie e #ace cu o$ice #$e/- Re#$i&a$ea e%te
0uicioa%., totu2i atunci c4n o conf$unta$e #e te&a unui e,aco$ f.$. i&#o$tan/. a&enin/. #$ea
&ult o $ela/ie %au c4n oa&enii nu %unt #$e1.ti/i %. au. ceea ce ai tu e %#u%-
A $e#$i&a un conflict #ute$nic +n%ea&n. a nu vo$)i e%#$e a%#ectele %ale i&#o$tante-
5. Abandonul " ac. te $et$a1i fi,ic %au e&o/ional int$"un conflict, #oate
in tea&a conf$unt.$ii , nu &ai ai e %#u% +n ceea ce %e +nt4&#l.- E%te +n/ele#t %. te
$et$a1i atunci c4n conflictul nu te #$ive2te 2i li#%a ta e i&#lica$e nu afectea,.
cu$%ul eveni&entelo$- Ea #oate fi c3ia$ util. ac. +n felul ace%ta %e at$a1e aten/ia a%u#$a unei
c$i,e ne1li0a)ile- Pe e alt. #a$te, i&#lic4nu"te +n loc %. cont$i)ui la %olu/iona$e ai
#utea eveni #$ea i&#e$ativ, +&)olinu"i #e cel.lalt %. $enun/e %au %. %e $et$a1.- P$in
$et$a1e$e o %itua/ie #$o)le&atic. #oate %. c$ea%c. ne&.%u$at-
E*i%t. &ulte #$o1$a&e ife$ite ia$ con/inutul lo$ va$ia,. +n func/ie e v4$%t. ale
elevilo$ ca$e %unt in%t$ui/i 2i +n func/ie e #$ovenien/a lo$- Totu2i, +n cele &ai &ulte
int$e #$o1$a&e e*i%t. unele ele&ente co&une- Ace%te ele&ente co&une e$iv. in
$ecunoa2te$ea fa#tului c. un #$oce% con%t$uctiv e $e,olva$e a conflictelo$ e%te %i&ila$
unui #$oce% eficient e $e,olva$e a #$o)le&elo$ #$in coo#e$a$e, +n ti&# ce un #$oce%
i%t$uctiv e%te %i&ila$ unei lu#te co&#etitive 7victo$ie"+nf$4n1e$e( 8Deut%c3 1?@59-
Jina G. Scott [Scott J.G. 1991] propune alte tipuri de strategii:
- concu$en/a
- e%c3iva$e
- aa#ta$e
- cola)o$a$e
- co&#$o&i%
Pent$u e%c$ie$ea ti#u$ilo$ e co&#o$ta&ent +n %itua/iile e conflict, C-T3o&a%,
utili,ea,. un &oel )ii&en%ional e $e1la$e a conflictelo$, facto$ii c.$uia %unt! coo#e$a$e
ca$e %e cent$ea,. #e aten/ia #e$%oanei fa/. e inte$e%ele alto$a' 2i #e$%eve$a$e, accentul %e
#une #e #$o#$ii inte$e%e ABCDEFGFHIJDD K-L- 1??MN
On confo$&itate cu ace2ti oi facto$i C-T3o&a% evien/ia,. u$&.toa$ele %t$ate1ii e
%olu/iona$ea conflictelo$!
1- Confruntarea " u$&.$i$ea #$o#$iilo$ %co#u$i, ne/in4n cont e nevoile celuilalt,
o&ina$e, folo%i$ea ife$ito$ &etoe #ent$u ten%iona$ea o#onentului 8inclu%iv
#%i3olo1ici9- Pe$%oana ca$e ale1e acea%t. %t$ate1ie #e$ce#e %itua/ia ca victo$ie %au
+nf$4n1e$e, ocu#. o #o,i/ie fe$& fi*at.-
2- Evitare P %u)iectul nu ea nici o atituine fa/. e conflict, el nu"2i u$&.$e2te
inte$e%ele, nici #e ale celo$lal/i, %e %t.$uie %. nu ia nici o $e%#on%a)ilitate a%u#$a %a,
nu aco$. aten/ie cont$aic/iilo$, con%ie$. conflictul ca ceva a)%u$-
5- Colaborare – ac/iunile e o)icei %unt o$ientate %#$e c.uta$ea unei %olu/ii ca$e a$
%ati%face inte$e%ele at4t unei in #.$/i c4t 2i ai celeilalte- Pe$%oana ca$e ale1ea
acea%t. %t$ate1ie, o#tea,. #ent$u o i%cu/ie ca$e a$ uce la o 3ot.$4$e aecvat.-
6- Acoodare " iniviul +2i ne1li0ea,. #$o#$iile inte$e%e #ent$u a le %ati%face #ent$u
ale celuilalt, ace%ta e%te #$ototi#ul %ac$ificiului e %ine- Pe$%oana e%te e aco$ cu
toate #$o#une$ile, #$eten/iile, +nvinui$ile, tine %."l %u%/in. #e altul %. nu"i atin1.
%enti&entele-
Q- Coproisul P %co#ul e%te e a 1.%i o %olu/ie $a#i., $eci#$oc. avanta0oa%. %au %.
%ati%fac. #a$/ial a&)ele #.$/i-
C-T3o&a% con%ie$. c. la evita$ea conflictului nici una in #.$/ile o#onente nu o)/ine
%ucce%- La concu$en/., aa#ta$e, co&#$o&i%, %au un #a$tici#ant c42ti1. 2i altul #ie$e, %au
a&)ii #ie$- Ri nu&ai +n %itua/ia e cola)o$a$e a&)ele #.$/i c42ti1.-
În literatura de specialitate găsim următoarele elemente centrate pe soluionarea
conflictelor!
1- T$e)uie %. cunoa2te/i ti#ul e conflict +n ca$e %unte/i i&#licat- Dife$ite ti#u$i e
conflict nece%it. ti#u$i ife$ite e %t$ate1ii 2i tactici-
2- T$e)uie %. con2tienti,a/i cau,ele 2i con%ecin/ele violen/ei 2i ale alte$nativelo$
la violen/. c3ia$ atunci c4n %unte/i foa$te ne$vo2i- :iolen/a na2te violen/.- Dac. 7ve/i c42ti1a( o
i%#ut. #$in violen/. cel.lalt va +nce$ca %. 7v"o #l.tea%c.( +n alt &o- +nva/.
alte$nativele violen/ei +n a)o$a$ea conflictului-
5- T$e)uie %. +nf$unta/i conflictul &ai e1$a). ec4t %."1 evita/i-
6- Re%#ect."te #e tine 2i inte$e%ele tale, $e%#ect."1 #e cel.lalt 2i inte$e%ele %ale-
Q- Evita/i etnocent$i%&ul' +n/ele1e/i 2i acce#ta/i $ealitatea ife$en/elo$ cultu$ale-
S- <ace/i ife$en/. cla$. +nt$e 7inte$e%e( 2i 7#o,i/ii(- Po,i/iile #ot fi o#u%e,
a$ inte$e%ele #ot %. nu fie o#u%e 8<i%3e$ T U$U, citat9-
@- Ce$ceta/i"v. inte$e%ele #$o#$ii 2i #e cele ale celuilalt #ent$u a ientifica inte$e%ele
co&une 2i co&#ati)ile #e ca$e le ave/i-
M- Defini/i inte$e%ele conflictuale $e#t o #$o)le&. $eci#$oc. ce u$&ea,. %. fie $e,olvat. #$in
coo#e$a$e-
?- Atunci c4n co&unica/i cu cel.lalt a%culta/i cu aten/ie 2i vo$)i/i +n a2a fel +nc4t %. fi/i
+n/ele2i' e%te nece%a$. +nce$ca$ea activ. e a v. #une +n locul celuilalt 2i e a ve$ifica &e$eu ac.
$eu2i/i %"o face/i cu %ucce%-
10- <i/i atent. la tenin/ele natu$ale %#$e %u)iectivitate' #e$ce#/ii e$onate' 0uec./i 1$e2ite
2i 14ni$e %te$eoti#ic. ca$e a#a$ e o)icei la unul 2i la cel.lalt +n ti&#ul conflictului a#$in%-
11- De,volta/i"v. a)ilit./i e a a)o$a conflicte 1$ele, a%tfel +nc4t %. nu fi/i nea0uto$a/i
%au i%#uta/i atunci c4n v. conf$unta/i cu cei ca$e nu vo$ %. %e an1a0e,e +nt$"o %olu/iona$e
con%t$uctiv. %au cei ca$e folo%e%c 2i$etlicu$i-
12- T$e)uie %. v. cunoa2te/i #e voi +n2iv. 2i %. v. cunoa2te/i $eac/iile ti#ice la ife$ite felu$i
e conflict-
Stoica Con%tantin, A- Neculau &en/ionea,. S &oalit./i e a t$ata un conflict!
1- "vitarea conflictului - implicarea e#cesivă în conflict
2- "vitarea conflictului este e#primată prin negare$ refulare$ evitare %i amânare
continue de a înfrunta conflictul- De o)icei, conflictul ca$e e%te evitat nu i%#a$e, ia$
ten%iunea ife$it. e%te e*#$i&at. +n o)o%eal., i$ita)ilitate, ten%iune &u%cula$. 2i ini%#o,i/ie-
I&#lica$ea e*ce%iv. +n conflict e%te ae%ea e*#$i&at. #$int$"o atituine e %u#e$io$itate,
e 2efie, o tenin/. e a c.uta conflictul #ent$u a e&on%t$a c. nu te te&i e conflict-
Dea%e&enea e%te e*#$i&at. #$int$"o #$eocu#a$e e*a1e$at. #ent$u conflict, 14nu$i
o)%e%ive, e%#$e lu#te, i%#ute, ce$tu$i, etc- cu $e#eta$ea #$eala)il. a &i2c.$ilo$ 2i
cont$a&i2c.$ilo$ int$e %ine 2i ave$%a$i-
5- &anifestarea în mod dur ' blând
Uneo$i oa&enii %unt +nclina/i %. $.%#un. la un conflict +n &o u$, a1$e%iv,
o&inato$, infle*i)il eoa$ece %e te& c. altfel %e va #$ofita e ei 2i vo$ fi con%ie$a/i #$ea
)l4n,i- Alto$a le e%te tea&. c. vo$ fi con%ie$a/i 0o%nici, o%tili %au +n14&fa/i 2i +n con%ecin/.,
%unt e*ce%ivi e )l4n,i 2i ti&i,i-
6- &anifestarea în mod rigid ' fle#ibil
Uneo$i oa&enii caut. %. o$1ani,e,e 2i %. /in. %itua/ia %u) cont$ol %ta)ilin
#$o1$a&ul, efinin $e1ulile, etc- Ei %e %i&t nelini2ti/i ac. luc$u$ile a&enin/. %. %ca#e e
%u) cont$ol 2i %e %i&t a&enin/a/i e necuno%cut- La cealalt. e*t$e&. %unt oa&eni ca$e au
ave$%iuni fa/. e o$ice, conuce %au con%t$4n1e- Ei #$efe$. un a$an0a&ent fle*i)il
i&#$ovi,at, neoficial, +n ca$e $e1ulile 2i #$oceu$ile %unt i&#licite &ai e1$a). ec4t
%ta)ilite oficial-
Q- &anifestarea în mod intelectual ' emoional
La o e*t$e&. e&o/ia e%te $e#$i&at., %t.#4nit. %au i,olat., a%tfel +nc4t nici o
e&o/ie $elevant. nu e%te %i&/it. %au e*#$i&at. atunci c4n cineva +2i co&unic. 14nu$ile-
La cealalt. e*t$e&. %unt oa&enii ca$e c$e c. oa$ %enti&entele %unt $eale ia$ cuvintele 2i
ieile nu t$e)uie luate +n %e$io% ac. nu %unt i&#$e1nate e e&o/ii-
S- "#agerare faă de minimi(are
La o e*t$e&. e*i%t. unii oa&enii ca$e au tenin/a %. t$.ia%c. o$ice conflict at cu o
inten%itate e*a1e$at.- La cea ea oua e*t$e&. %unt oa&enii ca$e tin %."2i
&ini&ali,e,e conflictele-
@- )e(văluire obligatorie - tăinuire obligatorie
La o e*t$e&. %unt oa&enii o)li1a/i %. e,v.luie tot ce %i&t 2i 14ne%c e%#$e cel.lalt,
inclu%iv %u%#iciunile, o%tilit./ile 2i te&e$ile lo$ +n &oul cel &ai a)$u#t, i$a/ional 2i f.$.
&ena0a&ente- La cealalt. e*t$e&. %unt oa&enii ca$e %i&t c. nu #ot e,v.lui nici un %enti&ent %au
14n f.$. %. %t$ice i$e&iia)il $ela/ia cu cel.lalt- C4n cineva v. atac. ve$)al 2i nu cunoa2te/i
&otivul +nce$ca/i %. +nt$e)a/i! a& 1$e2it cu ceva V' E*i%t. v$e"o #$o)le&.V Mi"a/i #utea e*#lica(-
On felul ace%ta +i ofe$i/i $e%#ectivului ti&# e 14ni$e ca$e %e #oate ovei %uficient #ent$u a %e
cal&a- O$icine #oate %. ac/ione,e necu1etat c4teoat.- Pute& fi #$eocu#a/i e 14nul unei +nt4lni$i
la ca$e a& +nt4$,iat e0a %au #oate c. ne +n1$i0o$ea,. %oa$ta unei $ue $a1i ca$e e%te 1$av )olnav.-
Nu uita/i toate ace%tea atunci c4n int$a/i +n ceea ce #a$e o conf$unta$e neo$it.- Dac. a/i 1$e2it,
%cu,ele 2i e*#lica/iile u&neavoa%t$. vo$ $i%i#i a#$oa#e +ntoteauna %itua/ia ten%ionat.-
Un conflict va fi i&inuat aca!
" #e$%oanele i&#licate %unt i&#a$tiale %i e +nc$ee$e'
" cealalta #a$te nu e%te etic3etata' #a$tile %unt ca#a)ile %a %e concent$e,e &ai e1$a)a
a%u#$a #$o)le&elo$ ec4t a%u#$a lo$ +n%ele'
" a&eninta$ile %unt $et$a%e, %e $enunta la ele %au %unt $eu%e'
" #e$%oanele i&#licate au coo#e$at ante$io$ i%#utei %i %unt i%#u%e %a continue $elatia'
" inte$e%ele %unt va,ute ca fiin e ne1ociat, eoa$ece nu i&#lica #$inci#ii funa&entale'
" #e$%oanele i&#licate #$i&e%c a0uto$ #ent$u $e,olva$ea #$o)le&elo$ %i te3nici e
$e,olva$e a conflictului
*+*,"&-. +/,"R/ )" R"01.VAR" A C1/F.+C,".1R
Si%te&ul inte$n e $e,olva$e a conflictelo$ %e $efe$a la te3nici #e$%onale, +n #$inci#al
nonve$)ale, cu a0uto$ul lo$ #ute& cont$ola conflictul-
,"2/+C+ &"/,A."
C$ea$ea unui ca$u nou %i a unei atituini noi- T$e)uie %a ave& o atituine co$ecta fata e
conflict-
CADRUL :EC;I CADRUL NOU
O$i eu, o$i el- A&4noi #ute& c4%ti1a-
Nu e*i%ta nici o %#e$anta- E%te #o%i)il-
Nu e $e#t %a ave& ace%t conflict- Conflictele e ace%t ti# %unt no$&ale-
Nu &e$ita %a ne 14ni& la a%ta- Nu t$e)uie %a ne1li0a& conflictul-
Nu e%te +ntele#t %a faci conce%ii- T$e)uie %a cauta& c4t &ai &ulte %olutii-
Nu eu a& +nce#ut, A% #utea cont$i)ui la $e,olva$ea
e ce %a iau eu initiativaV conflictului-
Sa te #ui +n locul celuilalt! %a utili,e,i +nt$e)a$ile ace%tuia, ce c$ee el, ca$e e%te 3a$ta vietii
lui, ce c$ee el e%#$e &ine, ce o)iective %au inte$e%e u$&a$e%te, ce a$ ,ice aca a% face #u)lic
ace%t conflict, etc- <olo%iti i%cutia cu %inele +n &o #o,itiv- Nu va %#uneti (o$icu& nu va
&e$1e(, ci (e ata a%ta &a va +ntele1e, va ie%i )ine(- Daca va vin +n 14n cuvinte ne1ative,
+nlatu$ati"le-
Sinc$oni,a$ea +n%ea&na %a fii ca#a)il %a fii e%c3i%, %a a%te#ti &o&entul #ot$ivit, %a %tii c4n
%a inte$vii, %a %tii %a te concent$e,i-
,"2/+C+ *"/01R+A."
Ascultarea " fiti un )un a%cultato$ fa$a %a $eactionati la anu&ite cuvinte- La%ati %a t$eaca
%enti&entele ca$e vin #ent$u a nu %e acu&ula-
3rivirea " +nce$cati %a lu#tati cu (oc3i )l4n,i(- De%c3ieti"va %i la$1iti"va o$i,on,ul- Once$cati
%a nu #$iviti conflictul int$"un #unct, ci +n totalitate-
Vocea " un ton aecvat c$ea,a ene$1ie, un ton ne1ativ c$e%te ten%iunea %i f$u%t$a$e-
Atingerea " t$e)uie %a %titi aca #e$%oana v$ea %a fie atin%a- <olo%iti 1e%tu$i c4n vo$)iti-
Pe$%oanele ca$o$a nu le #lace %a fie atin%e #oa$ta 3aine &ulate, nu folo%e%c 1e%tu$i la$1i-
Pe$%oanele ca$o$a le #lace %a atin1a, le #lace %i %a fie atin%e-
,"2/+C+ )" &+*CAR"
4inuta corpului " tinuta +n fo$&a e (C( %u1e$ea,a #licti%eala' +n fo$&a e (T(, $i1iitatea'
+n fo$&a e (S(, $ela*a$ea, +nc$ee$ea-
"c5ilibrul " #e$%oana ca$e %e %i&te a&enintata %ta, e o)icei, #e calc4ie-
)istanta " i%tanta %i #a%t$a$ea ei e%te foa$te i&#o$tanta- Pa%t$ati contactul vi,ua, #a%t$ati
i%tanta 8nu va a#$o#iati #$ea &ult, nu fiti a&enintato$, a$ nu fiti nici i%tant9-
Respiratia " +nvatati %a va cont$olati $e%#i$atia 8nu %a o tinetiW9- +nce$cati %a a%cultati cu&
$e%#i$a alte #e$%oane %i veti afla c4t e %u#a$ati %au cal&i %unt, c4ta ene$1ie au-
E*i%t. t$ei c.i #$inci#ale e %olu/iona$e a conflictelo$! ec3ili)$a$ea inte$e%elo$, ete$&ina$ea
#o,i/iilo$ e $e#t 2i ete$&ina$ea #o,i/iilo$ e #ute$e- Ne1ocie$ile &enite %. $e,olve
#$o)le&ele e*i%tente ilu%t$ea,. calea o$ientat. u#. inte$e%ele #a$tene$ului e conflict' a#elul
la cu$/ile e 0u%ti/ie e%te e*e&#la$ #ent$u calea ca$e vi,ea,. ete$&ina$ea #o,i/iilo$ e $e#t'
1$evele 2i $.,)oaiele #ot fi ec3ivalate cu #$oceu$a #$in inte$&eiul c.$eia #ot fi ete$&inate
#o,i/iile e #ute$e- Noi c$ee& c., +n 1ene$al, ec3ili)$a$ea inte$e%elo$ e%te &ai #u/in
co%ti%itoa$e 2i, a%tfel, &ult &ai eficient. ec4t un #$oce%, ca$e, la $4nul lui e%te &ai #u/in
co%ti%ito$ 2i &ai eficient ec4t conf$unt.$ile +n vee$ea o)4ni$ii unei #o,i/ii e #ute$e-
6ase reguli pentru implementarea unui sistem eficient de soluionare a conflictelor!
1- Pla%a/i inte$e%ele #.$/ilo$ i&#licate +n conflict +n cent$ul ne1ocie$ilo$-
2- Ela)o$a/i #$oceu$i &enite %. +ncu$a0e,e #.$/ile i&#licate +n conflict %. %e a2e,e in nou la
&a%a ne1ocie$ilo$-
5- Xine/i la +ne&4n. #$oceu$i neco%ti%itoa$e, )a,ate #e #$inci#iul 0u%ti/iei %au al #ute$ii,
#ent$u ca,ul +n ca$e &etoele e,voltate e v%- nu au $oae-
6- Ofe$i/i con%ultan/. celo$ afecta/i #ent$u a #$e+nt4&#ina i,)ucni$ea alto$ conflicte-
Q- O$ona/i ive$%elo$ #$oceu$i +n func/ie e co%tu$i, e la cele &ai ieftine, la cele &ai
co%ti%itoa$e-
S- Lua/i not. e &otiva$ea #a$tici#an/ilo$, e ca#acit./ile lo$ 2i e in%t$u&entele ca$e v. %tau
la i%#o,i/ie +n ca$ul #$oceu$ii-
Un conflict e%te %olu/ionat &ult &ai eficient atunci c4n %unt etectate inte$e%ele 2i nu
#o,i/iile e $e#t %au e #ute$e- Dac. #.$/ile vo$ #une la $4nul lo$ +nt$e).$i, fie ele 2i &ai
#u/in i&#o$tante, to/i #a$tici#an/ii vo$ #$ofita e #e u$&a %olu/ion.$ii conflictului lo$-
Ec3ili)$a$ea inte$e%elo$ auce +n 1ene$al a&)elo$ #.$/i i&#licate o &ai &a$e %ati%fac/ie ec4t
ete$&ina$ea #o,i/iilo$ e $e#t %au e #ute$e- G$aul e %ati%fac/ie al #.$/ilo$ %e va $eflecta
+nt$"un &o #o,itiv 2i e u$at. a%u#$a $ela/iei int$e ele 2i va i&inua #e$icolul i,)ucni$ii
uno$ noi conflicte-
On ciua avanta0elo$ #$e,entate &ai %u%, nu e%te #o%i)il. 2i nici e o$it %olu/iona$ea tutu$o$
conflictelo$ #$in &etoa ec3ili)$.$ii inte$e%elo$- Pent$u a veea ca$e %unt li&itele, +n ca$ul
c.$o$a #oate fi 1.%it. o %olu/ie via)il., #oate fi nece%a$. 2i o #$oceu$. le1al.- Necunoa2te$ea
#o,i/iilo$ e $e#t #oate con%titui o %tavil. la fel e &a$e +n ca$ul ne1ocie$ilo$ ca 2i
necunoa2te$ea #o,i/iilo$ e #ute$e- Atunci c4n una int$e #.$/i o$e2te %. e&on%t$e,e c.
$a#o$tul e #ute$e %"a &oificat +n avanta0ul ei, ea va 14ni c. oa$ o lu#t. #ent$u #ute$e va
#utea uc. la cla$ifica$ea %itua/iei-
E%te, +nt$"aev.$, &ai (ieftin( %. ec3ili)$e,i inte$e%ele ec4t %. ete$&ini #o,i/iile e $e#t %au
e #ute$e, totu2i nu&ai o %entin/. 0u$iic. #oate %olu/iona o #$o)le&. e inte$e% #u)lic- Din
#unct e vee$e %ocial, +n anu&ite ca,u$i o #$oceu$. e o$in 0u$iic e%te e #$efe$at uneia
ca$e vi,ea,. ec3ili)$a$ea inte$e%elo$- 8---9
Ma0o$itatea conflictelo$ t$e)uie %olu/ionate #$in ec3ili)$a$ea inte$e%elo$- O #a$te in ele, #$in
ete$&ina$ea #o,i/iilo$ e $e#t- Cele &ai #u/ine, #$in ete$&ina$ea #o,i/iilo$ e #ute$e-
Si%te&ul ieal e %olu/iona$e a conflictelo$ a$ t$e)ui %. fie c$eat a%tfel +nc4t %. $euc.
co%tu$ile i%#utei 2i %. 1.%ea%c. %olu/ii %ati%f.c.toa$e 2i e u$at.-(
PRINCIPII STRATEGICE ON REYOL:AREA CON<LICTULUI
8Conclu,iile lui A*el$o9
Nu fiti #$i&ul ca$e nu coo#e$ea,a, ca$e a )i$ cu fu1itii-
<iti ($a1ut(-
Aveti 1$i0a ca at4t coo#e$a$ea, c4t %i a)anonul %a fie +n $a#o$t e $eci#$ocitate-
Dati $%#un%u$i &a%u$ate, #ent$u a a%i1u$a $eci#$ocitatea-
Nu va la%ati e*#loatat-
<iti (ie$tato$( " nu fiti inviio%' 0ocul +n %ine contea,a-
Nu faceti #e e%te#tulW Nu co&#licati %i nu %i&#lificati #$o)le&ele