DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL UNEI

SOCIETATI
CAPITOLUL I
1. Prezentarea societaţii
1.1. Sfera de activitate a întreprinderii
1.2. Documente financiare de sinteză
- bilanţ pe 2 ani;
- contul 121;
CAPITOLUL II
2. Diagnosticarea performanţelor i riscurilor pe baza contului de profit i pierdere.
2.1. Solduri intermendiare de gestiune activitate.
2.2. Solduri intermediare de gestiune rentabilitate.
2.!. "apitalul de autofinanţare.
2.#. Diagnosticul mar$elor de rentabilitate
2.%. &naliza ratelor de rentabilitate
2.'. Pragul de rentabilitate i evaluarea riscurilor
2.(. )odalitaţi de evaluare a riscurilor
2.(.1. *valuarea riscului de e+ploatare
2.(.2. *valuarea riscului financiar
2.(.!. &naliza efectului de lezier
CAPITOLUL III
!. Diagnosticul situatiei financiar-patrimoniale pe baza bilanţului
!.1. Prezentarea bilanţului financiar
!.2. Diagnosticul ec,ilibrului financiar
!.2.1. &naliza situaţei nete.
!.2.2. &naliza fondului de rulment
!.2.!. &naliza numarului de rulment
!.2.#. &naliza trezoreriei.
!.!. &naliza ratelor pe baza bilantului
!.!.1. &naliza ratelor de structura a bilantului
!.!.2. &naliza ratelor de finantare
!.!.!. &naliza ratelor de rotatie a posturilor din bilant
!.#. &naliza solvabilitatii si lic,iditatii
!.%. &precierea riscului de faliment
CAPITOLUL IV
"oncluzii si propuneri
BIBLIOGRAFIE
CAPITOLUL I
1. Prezentarea societaţii-
1.1. Sfera de activitate a întreprinderii
S.". &./0S*123"* S.1.4. a luat fiinta in anul 2551 . &dministratorii au convenit ca noua
societate sa fie organizata sub forma de societate cu raspundere limitata6 cu sediul in Piatra 7eamt6
str. Progresului6 nr.1%6 Sc.86 &p.216 9ud 7eamt.
Punctul initial de lucru a fost in comuna :anesti unde se gaseste service-ul auto format din
cinci ,ale ;una in care este magazin de vanzare piese auto import6 a doua ,ala este pentru
vopsitorie6 a treia ,ala este pentru mecanica6 a patra este pentru tinic,igerie iar ultima ,ala este
pentru spalatorie auto< .
Societatea se constituie pe o durata de timp nelimitata.
"apitalul de pornire al S.". &./0S*123"* S14 este de 255 lei .
&dministratorii au convenit ca obiectul de activitate al societatii sa fie 3ntretinerea si repararea
autove,iculelor "od "&*7 #%25.
3n anul 255% societatea a cumparat spatiul si terenul aferent in care isi desfasoara activitatea6
spatiu de 15%55 m
2
6 din care 225 m
2
special amena$at cu toate dependintele necesare.
/oate utila$e necesare pentru vopsitorie au fost ac,izitionate de la =offman &utotec, .
.tila$ele necesare pentru mecanica 6 tinic,igerie si spalatorie au fost ac,izitionate la mana a doua de
la o firma din >ermania ;D.).1. -3mport *+port<
&ctivitate se desfasoara conform organigramei6 cu 1' salariati6 care sunt anga$atii societatii cu
carte de munca.
1.2. !c"#ente financiare de $inte%&.
' (i)ant pe 2 ani
S04D S04D
&"/32* 255? 255@
"lădiri @1.!%% @1.!%%
"onstrucţii speciale !1.1?1 !5.2%1
)aini6 utila$e6 mi$loace de transport #.2(? !.@(!
&lte imobilizări corporale '?.!!5 ?(.(?!
3mobilizări corporale în curs #.#2@ #.#@%
3mobilizări financiar A total 11% 2!%
&ctive imobilizate A total 1@@.'?? 21?.5@2
Stocuri de materii prime6 materiale consumabile %.222 !.#5?
Stocuri aflate la terţi - -
Semifabricate6 produse finite si reziduale '@@ !2@
)ărfuri 2.25# !.2@@
&mbala$e 2?! 1(2
/otal ?.#5? (21
&lte active circulante. Burnizori A debitori - 2%?
"lienţi i stocuri asimilate 1%.'2# !!.%11
&lte creanţe @2! !.5!?
"onturi la bănci în lei 2!.#52 @.#(%
"onturi la bănci în devize - -
"asa in lei !2' #?(
&lte valori %'! (?
&ctive circulante A total %(.'%# '1.2'!
/0/&4 &"/32 2%(.!#2 2(@.!%%
P&S32
/otal capital social6 din care 12@.?#5 12@.?#5
"apital subscris vărsat 12@.?#5 12@.?#5
1ezerve 1.@55 1.@55
1ezultatul e+erciţiului A profit 1#.%2' 2!.#1@
1epartizarea profitului 1#.%2' 2!.#1@
Bonduri 15'.55! 11@.5!'
"apital propriu 2!.?!# 2%5.(('
Cmprumuturi i datorii asimilate - -
Burnizori si conturi asimilate 1.55# 1.2@%
&lte datorii @.@5( 2!.%25
Datorii A total 15.@15 2#.?1#
/0/&4 P&S32 2%(.!#2 2(@.!%%

' c!nt") de pr!fit $i pierdere 121
"u a$utorul acestui cont se tine evidenta profitului si a pierderii realizate in cursul
e+ercitiului financiar curent. "ontul 121 este un cont bifunctional.
3n creditul contului 121 se inregistreaza-
- la sfarsitul perioadei6 in vederea inc,iderii de conturi si a stabilirii rezultatelor6 soldurile creditoare
ale conturilor din clasa ( ; de la (51 la (?(6 mai putin (11 daca este cazul6 pentru e+istenta
productiei Dcosturilor de productie<;
- pierderileD deficitele realizate in e+ercitiile precedente6 care reduc capitalul social ;151<;
- pierderile realizate in e+ercitiile precedente6 care nu au fost repartizate ;15(D 11(<;
- rezervele utilizate la inc,iderea e+ercitiului financiar curent ;15%<;
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate la inc,iderea e+ercitiului financiar curent
;15'<.
3n debitul contului 121 se inregistreaza-
- la sfarsitul perioadei6 in vederea inc,iderii de conturi si a stabilirii rezultatelor6 soldurile debitoare
ale conturilor din clasa ' ;de la '55 la '@?<;
- la sfarsitul perioadei6 in vederea inc,iderii si stabilirii rezultatului6 se inregistreaza variatia in
minus la cost de productie6 fara provizioane pentru depreciere6 din reducerea stocurilor la sfarsitul
perioadei fata de inceput ;(11<;
- profitul net realizat in e+ercitiile precedente6 nerepartizat6 precum si pierderea reportata din
e+ercitiul anterior6 acoperita din profitul realizat in perioada curenta ;15(D 11(<;
- profitul net realizat in e+ercitiul precedent6 destinat repartizarii6 care a fost repartizat pe destinatii
;12@<.
Soldul creditor reprezinta profitul realizat6 daca veniturile depasesc c,eltuielile6 iar soldul
debitor6 pierderea realizata6 daca c,eltuielile depasesc veniturile.
Pentru firma S.". &./0S*123"* S.1.4. contul 121 arata astfel-
*4*)*7/* Perioada de analiză
255? 255@
"3B1& D* &B&"*13 1#.?!%.%1( 1@.2?2.#%5
CAPITOLUL II
2. ia*n!$ticarea perf!r#an+e)!r ,i ri$c"ri)!r pe (a%a c!nt")"i de pr!fit ,i pierdere.
2.1. S!)d"ri inter#endiare de *e$ti"ne activitate.
Din punctul de vedere al analizei economice6 soldurile intermediare de gestiune
caracteristice e+ploatării sunt indicatorii valorici ai producţiei i comercializării prezentaţi pe larg i
analizaţi detaliat în capitolul 33-
1- Cifra de afaceri (CA) e+primă volumul afacerilor realizate cu terţii cu ocazia activităţii
curente a întreprinderii i se determină cu a$utorul relaţiei-
CA =Vânzări de mărfuri .activitate c!#ercia)& / pre$t&ri $ervicii-.Vmf-+
+ Producţia vândută .activitatea ind"$tria)&- (Pv).
2- Marja comercială .0c- este suplimentul de valoare adusă de întreprindere prin
activitatea de comercializare ;produse i mărfuri cumpărate i revEndute<6 este un element al valorii
adăugate i se determină cu a$utorul relaţiei-
Mc = Vânzări de mărfuri (Vmf) – Cotul mărfurilor (C!mf-.
1- Producţia e"erciţiului (Pe") cuprinde bunurile i serviciile produse de întreprindere în
cursul e+erciţiului6 indiferent de destinaţie6 fiind egal cu suma-
Pe" 2 Producţia vândută (Pv) + Producţia tocată .34S- / Producţia
imo#ilizată .Pi-.
#- Valoarea adău$ată (Vad) e+primă ceea ce adaugă întreprinderea la circuitul economic
prin propria activitate i se calculează cu relaţia-
Vad 2 Marja comercială (Mc) + Producţia e"erciţiului (Pe") –Conumurile intermediare
(Ci).
"alculam pentru fima S.". &./0S*123"* S.1.4.
7r.
"rt.
Spectificaţie ..).
Perioada de analiză Simbol
Bormulă
anul 255? anul 2515
1 "ifra de afacrei 107 1#.?!% 1@.2?2 "&F2vmfGPv
2 )ar$a comercială 107 ?(.1'1 !#.(51 )"F2vmf-"mf
! Producţia e+ecţiului 107 1#.@5? 1@.%?1 PeFPvGPsGPi
# 2aloarea adăugată 107 '.(## 15.@'(
2aF)cGPe-"e-
"sit
2.2. S!)d"ri inter#ediare de *e$ti"ne renta(i)itate.
"ontul de profit i pierdere permite evaluarea performanţelor întreprinderii6 prin stabilirea
cone+iunii între soldurile intermediare de activitate economică i flu+ul de rezultate6 avEnd ca punct
de plecare valoarea adăugată.
1- %"cedentul #rut .&nuficienţa- de e"'loatare (%(%) este rezultatul realizat din
activitatea curentă a întreprinderii6 care permite să se măsoare capacitatea de a genera i conserva
fonduri în condiţii de funcţionare6 fiind independent de politica financiară6 fiscală i în domeniul
amortizării; se calculează cu a$utorul relaţiei-
%(% 2 Valoarea adău$ată (Vad) / )u#venţii de e"'loatare ()#v) '
– &m'ozite* ta"e* vărăminte aimilate (&++") – C!eltuieli cu 'eronalul (C!').
2- ,ezultatul din e"'loatare (,e"') măsoară performanţa comercială i industrială a
întreprinderii6 fiind independent de politica financiară i fiscală6 dar ţine cont de amortizare i
provizioane; se determină cu relaţia-
,e"' = %"cedentul #rut (%(%) + Alte venituri din e"'loatare (Ave) –
– Amortizări -i 'rovizioane . Alte c!eltuieli de e"'loatare.
&cest rezultat mai poate fi determinat i prin diferenţa-
,e"' = Venituri din e"'loatare – C!eltuieli de e"'loatare.
1- ,ezultatul financiar .Rfin- este rezultatul din activitatea financiară6 cuprinde elemente
de flu+uri financiare i elemente ce corespund riscurilor ataate6 fiind intermediar între rezultatul de
e+ploatare i rezultatul curent-
,fin = Venituri financiare – C!eltuieli financiare.
5- ,ezultatul curent (,crt) ţine cont de politica de finanţare a întreprinderii6 nu este
influenţat de elemente e+traordinare sau fiscale pure i este egal cu suma-
,crt = ,e"'+ ,fin.= ,e"' +(Venituri financiare – C!eltuieli financiare-.
6- ,ezultatul e"traordinar (,e"tr) provine din activitatea neobinuită a întreprinderii6
nefiind legat de activitatea curentă i se determină ca diferenţă-
,e"tr = Venituri e"traordinare – C!eltuieli e"traordinare.
'- ,ezultatul #rut al e"erciţiului (,#r) constituie soldul rezidual între veniturile totale i
c,eltuielile totale i se determină ca diferenţă-
,#r = Venituri totale – C!eltuieli totale.
7- ,ezultatul net al e"erciţiului (,net) constituie soldul final după aplicarea cotei
procentuale de impozit ;i<6 asupra rezultatului brut6 conform relaţiei-
,net = ,#r – &m'ozitul 'e 'rofit = ,#r (/ . i).
"alculam pentru fima S.". &./0S*123"* S.1.4.
7r.
"rt.
Spectificaţie ..).
Parioada de analiză Simbol
Bormulă
anul 255? anul 255@
1
*+cedentul brut de
e+ploatare
107 1.!(# ??(
*beF2aGSe-)va-
",p
2 1ezultatul din e+ploatare 107 ((# -@1
1eF*beG&veG2p-
&ce-"pa
! 1ezultatul financiar 107 -!# -22 1fF2f-"f
# 1ezultatul curent 107 (.(11 -@.1?5 1cF1eG1f
% 1ezultatul e+trordinar 107 5 5 1+F2+-"+
' 1ezultatul brut 107 (.(11 -@.1?5 1bF1eG1+
2.1. Capita)") de a"t!finan+are.
"alculam pentru fima S.". &./0S*123"* S.1.4.
7r.
"rt.
Spectificaţie ..).
Parioada de analiză Simbol
Bormulă
anul 255? anul 255@
1 "apitalul de autofinanţare 107 2?.(2? #(.'1# "af
2.5. ia*n!$tic") #ar8e)!r de renta(i)itate
Pornind de la veniturile din producţia e+erciţiului6 analiza c,eltuielilor prin funcţii permite
determinarea mai multor marje de rentabilitate-
1- Marja indutrială = Producţia e"erciţiului – Cotul a'rovizionărilor9
0) Marja coturilor de 'roducţie = Marja indutrială – Alte c!eltuieli
de 'roducţie.
&ceste mar$e sunt caracteristice activităţii industriale a întreprinderii i trebuie raportate la
marja comercială specifică activităţii de comerţ. *le pun în evidenţă faptul că producţia stocată i
cea imobilizată nu reprezintă decEt venituri calculate ;transferuri de c,eltuieli< i că numai
producţia vândută i vânzările de mărfuri generează rezultat.
1- Marja cotului de cum'ărare = Cifra de afaceri – Cotul de cum'ărare1
5- Marja comercială = Vânzări de mărfuri – Cotul de cum'ărare a mărfurilor1
6- Marja coturilor varia#ile = Cifra de afaceri – C!eltuieli varia#ile.
2enituri i c,eltuieli prin funcţii *+erciţiul
financiar
*+erciţiul
financiar
1. Producţia e+erciţiului 1#@5?!#% 1@%?1%22
2. "ostul aprovizionărilor '!%!552 @(@(??!
!. Marja indutrială .1 : 2- 2333454 6724846
#. &lte c,eltuieli de producţie !5#!2 #1(!@
%. Marja coturilor de 'roducţie .1 ' 5- 23056// 675/699
'. "ifra de afaceri 1#?!%%1( 1@2?2#%5
(. "ostul de cumpărare '(!#%'2 @@!%!@2
?. Marja cotului de cum'ărare .; ' 7- 2/99633 6457932
@. ",eltuieli variabile !!12! #%?!@
15. Marja coturilor varia#ile .; ' <- /5290465 /60488//
11 Marja comercială 27./8/ 45.79/
2.6. Ana)i%a rate)!r de renta(i)itate

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful