You are on page 1of 2

19 Nisan 2013te, Avrupa Birliinin salad

olanakla, Kosova Cumhuriyeti ile Srbistan ara-


snda ilk defa devletlerarasndaki ilikileri nor-
malletirmeyi salayacak ilkeleri belirleyen tarihi
bir devletler aras anlamaya ulald. Bu anla-
ma, Kosovann 2008deki bamszlnn ardn-
dan Kosova ile Srbistan arasndaki ilk devletlera-
ras anlamay simgelemektedir ve aralarnda ka-
panmam btn meseleleri zmtr. Bu anla-
ma sayesinde Srbistan Kosovann bamszl-
n, toprak btnln tanmtr; bunun yan s-
ra, Avrupa btnlemesi srecinde ortak partner
olarak bamsz Kosova gereini kabul etmitir.
Anlama, Kosova ve Srbistan arasndaki atma
ve anlamazlklar asrnn sona erdiinin de bir
gstergesidir.

Trkiye, Balkanlara ve Kosovaya ynelik ol-
duka aktif bir politikaya sahip olarak blge res-
minde nemli bir konum stlenmitir. Kosova ile
Trkiye arasndaki ilikiler tarihsel yansmalar,
bununla ilikili olarak Trkiyede Arnavut kken-
li birok vatandan olmas, Kosovada nemli
arlkta bir Trk topluluunun olmas ve Balkan-
larn Avro-Atlantik gelecei iin ortak bir vizyona
sahiplik gibi eitli faktrlere dayanmaktadr.
Ekonomik faktrler de bulunmaktadr elbette. Ko-
sova iin Trkiye bir stratejik ortaktr.
21. Yzyl Dergisi, Kosova Bykelisi Sayn Avni
Spahiu ile zel Rportaj gerekletirdi.
06.2013
21. Yzyl Trkiye Enstits
Basn Blteni
Kosova esasen bir
Avrupa lkesidir
ve onun iin uygun
olan Avrupa ku-
rumlarnn hukuki
bir paras olmas-
dr; bu hedefe
ulamak iin sk
almaktadr. Bu-
na ek olarak, bl-
genin btn lkele-
ri komularnn
Avrupa Birliine
ve Avro-Atlantik
kurumlarna girii-
nin desteklenmesi
beklenmelidir.
Kosova Cumhuriyeti
Bykelisi
Avni Spahiu
Trkiye, Kosova-
nn en byk 6 tica-
ret orta arasnda-
dr. Doal olarak, bu
durum ilikilerimize
nemli bir boyut kat-
maktadr. 300e ya-
kn Trk irketi Ko-
sovadadr veya Ko-
sova ile i yapmakta-
dr. Geen drt yl
boyunca Kosovada-
ki Trk yatrmlarn-
da art olmutur.

Kosovann Trkiye Bykelisi Avni Spahiu, Kosova d politikasnn
nceliklerini, Avrupa Birliinin Balkanlardaki etkisini, Kosova ile
Srbistan arasnda varlan anlamay ve Kosova ile Trkiye arasndaki
ilikileri 21. Yzyl Dergisine deerlendirdi.
Ersin Dedekoca, Serbest Ticaret Anlamalar Penceresinden ABD ve AB
Ekonomik likilerinde Son Gelimeler: Transatlantik Ticaret ve Yatrm -
birlii

Rezzan Neslihan Vural, Kresel Finansal Krizin Ardndan Blgeselleme:
Blgeselleme Kresellemenin Alternatifi mi?

Prof. Dr. Faruk Snmezolu, Yeni Gelimeler Inda Avrupa Bir-
liinin Durumu
Turgay Den, Kresel Ekonomi Yaplanrken Trkiyenin Bat Tr-
kistan Siyaseti
Dr. Bahar Ac, Medeniyetler in Corafyann nemi ve Bereketli
Hilal
Do. Dr. Mehmet Akif Okur, Reyhanl Saldrsn Nasl Analiz Et-
meli?
Do. Dr. Bar Doster, Szde Soykrm ddialar ve Trkiyenin M-
cadele Stratejisi
ar Krat Yce, Trkiyenin Dou-Bat Enerji Koridoru Strateji-
si
Prof. Dr. aatay zdemir, Turan Can, Trkiyenin Byk ren-
ci Projesi 1992-2012

zel Rportajlar:
Prof. Dr. lter Turan
Prof. Dr. Hsn Erkan
Prof. Dr. Ali Murat zdemir
Prof. Dr. Solovey Tatyana Dmitriyevna
Kresel Ekonomide Son Tango

21. Yzyl Dergisi, 54. saysnda Kresel Ekonomide Son Tangoyu
kapak konusu seti.
06.2013
21. Yzyl Trkiye Enstits
Basn Blteni

Dnya ticaretine ve
bu yolla global eko-
nomiye katklar gi-
derek artan Serbest
Ticaret Anlamala-
rnn yannda, ABD-
AB ekonomik ibirli-
ini amalayan Tran-
satlantik Ticaret ve
Yatrm birliinin
yl sonundan nce
yrrle girmesi ve
yaanan global eko-
nomik krize olumlu
katksnn yannda,
mevcut global sistem-
de kalc ve nemli
deiimlere yol a-
mas mmkndr.
Trk Cumhuriyetleri
ekonomik olarak baarl
bir grafik izmektedir.
Ekonomik ykselileri
Trkiye-Trk Cumhuri-
yetleri ilikilerinin ekono-
mik boyutu asndan
olumlu bir etki yaratm-
tr. Fakat Trk Cumhuri-
yetlerinin bu ekonomik
ykselilerinde Trkiye-
nin katks beklenenden
ok daha azdr. Trkiye,
Bat Trkistana ynelik
ekonomik boyutta btn-
cl bir politika olutur-
mamtr.
1990l yllarn sonundan balayp gnmze kadar geen sre
zarfnda yaanan ekonomik kriz silsilesini ve etkilerini 21. Yzyln bu
ayki kapak konusu setik. Siyasi gelimelerin ekonomik dinamiklerden
ayrlamayaca koullar altnda, 21 Yzyl, kresel ekonominin yeniden
nasl yaplandn incelemeye ve anlatmaya alt.