1_kanonismosB

10/18/07 9:54 AM

™ÂÏ›‰· 501

1_kanonismosB

10/18/07 9:54 AM

™ÂÏ›‰· 502

CMYK

KENTPIKH ENø™H
¢HMøN & KOINOTHTøN E§§A¢A™
°ENNA¢IOY 8 & AKA¢HMIA™ 65 ñ 106 78 A£HNA
TH§.: 210 38.99.600 ñ FAX: 210 38.20.807, 210 33.02.044
e-mail: info@kedke.gr ñ Web: www.kedke.gr

1_kanonismosB

10/18/07 9:54 AM

™ÂÏ›‰· 503

1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 1 .

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫∂¢∫∂. ºˆÙÂÈÓ‹ ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ KE¢KE °Ú·ÌÌ·ÙÂȷ΋ YÔÛÙ‹ÚÈÍË 2 .1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 2 CMYK ∞£∏¡∞. 2007 ∂¶πª∂§∂π∞: ¢‹ÌËÙÚ· ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÚË. Ù. ™Ù¤Ï¯Ԙ ∫∂¢∫∂. EÈÛÙËÌÔÓÈ΋ TÂÎÌËÚ›ˆÛË KfiÎÔÚË AÚÁ˘ÚÒ. °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ™À¡∂ƒ°∞™£∏∫∞¡: °·‚ÚÈ‹Ï ∫Ô˘ÁÈ·Ófi˜.

............................................................ ™˘ÓÙÔÌ›· ............................................ 4.........13 8....13 10............... 9 ΔËÏÂÛ˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ......................................................................... ™ÎÔfi˜.....................................13 11............... 9 ¢È·ÚÔÛˆÈ΋ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ·fiÛÙ·ÛË ...........................................10 ∫∂º∞§∞π√ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ °ƒ∞¶Δ√™ §√°√™ 1........12 5..... ¶ÏËÚfiÙËÙ·................................ ∂›‰Ô˜..................13 ∂ÌÊ¿ÓÈÛË .................................12 4................................................................................................................................................. °ÏÒÛÛ· .. ⁄ÊÔ˜ ............... §ÔÁÈ΋..........................................................11 2........................................ 2......................................................... 6...............15 Àfi‰ÂÈÁÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘ ¶·Ú·ÁڿʈÓ............................................ 3.......13 9...............................................................14 ∞Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ – ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ .............................16 3 .......................................................................13 7............................................16 Àfi‰ÂÈÁÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ...............1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 3 ¶π¡∞∫∞™ ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡ø¡ ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ .............................................. 6 ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ .......................................................... 5.................................................................................................................... ™˘ÓÙ¿ÎÙ˘ .................... ŒÓÓÔÈ· Ù˘ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜............................................12 6..........................................................................................12 3.................................................................... 9 ΔËÏÂʈÓÈ΋ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·..................................................................................................................................................................... ∞ÎÚ›‚ÂÈ· .......................................... 7 ª∂ƒ√™ ¶ƒøΔ√ ∫∂º∞§∞π√ ¶ƒøΔ√ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ 1..................................................... ™·Ê‹ÓÂÈ· .................. ∞Ó·ÁηÈfiÙËÙ·....................8 ∂›‰Ë ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜................. 8 ¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ §fiÁÔ˜.......................................................................

..............................................................................................29 ......................................∏ ·fiÊ·ÛË .................31 ....................................................................................................................................................................∏ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ...............................18 6........................................................................ ¢ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ....................................................................18 4.......................20 11.................20 ∫∂º∞§∞π√ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∂π¢∏ ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ ∂°°ƒ∞ºø¡ 1..........................................................................25 . ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· .............. ¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ......................................30 .................................................................................17 3.....................................27 ..20 10..... ∞ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ...................................................................∏ ‰È·Ù·Á‹ ...................................................................................∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË ... ™¯¤‰ÈÔ ..... Àfi‰ÂÈÁÌ· ∞fiÊ·Û˘ ..................................................................................................28 ·....................................................................................... ¢ÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ....26 1................................................... Àfi‰ÂÈÁÌ· ∂ÁÁÚ¿ÊÔ˘ ∂˘Ú›·˜ ÃÚ‹Û˘ ..............................................................................................................30 ....... ™˘Ó˘ÔÁÚ·Ê‹................................................23 3..........................................................28 ‚.....31 .. ¶ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹..................28 1...........................19 7........................................................................Δ· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· – Δ· ˘ËÚÂÛȷο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· – Δ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· .........ΔÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· Î·È ÙÔ ÙËÏÂÙ‡ËÌ· (telex).....To ÙËÏÂÔÌÔÈfiÙ˘Ô (fax) ..... ŒÁÁÚ·ÊÔ ........1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 4 CMYK ª∂ƒ√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ ¶ƒøΔ√ ¢π√π∫∏Δπ∫∞ ∂°°ƒ∞º∞ 1...................19 9............................................................................................................ ™˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ......23 2.....................................18 5. Àfi‰ÂÈÁÌ· ∂ÈÛ‹ÁËÛ˘ .....∞ÈÙ‹ÛÂȘ – ∞Ó·ÊÔÚ¤˜ ... ¢È·‚¿ıÌÈÛË ......19 8......................................................... Àfi‰ÂÈÁÌ· ∂ÁÁÚ¿ÊÔ˘ ∂˘Ú›·˜ ÃÚ‹Û˘ ......................................30 .........31 4 ............17 2........................... ÀÔÁÚ·Ê‹............ ∂ȉÈ΋ ªÂÙ·¯Â›ÚÈÛË .............. Àfi‰ÂÈÁÌ· ∂ÁÁÚ¿ÊÔ˘ ∂˘Ú›·˜ ÃÚ‹Û˘ ...

.......... Àfi‰ÂÈÁÌ· ∞›ÙËÛ˘............................................................................35 ™¯¤‰ÈÔ 1 .............................................................................................. 39 2..................................32 2..........................1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 5 ................................................................................33 3........¢È·Î›ÓËÛË ∂ÈÛÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ∂ÁÁڿʈÓ...........μ·ÛÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ...............................................40 ∫∂º∞§∞π√ Δ∂Δ∞ƒΔ√ ¢π∞∫π¡∏™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ ∂°°ƒ∞ºø¡ ........Àfi‰ÂÈÁÌ· ʇÏÏÔ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙËÏÂÔÌÔÈfiÙ˘Ô˘ (fax) ....................44 5 ..............................................31 ............36 ™¯¤‰ÈÔ 2 ...........31 1............................................. Δ· ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· .................................................................. Àfi‰ÂÈÁÌ· ¶Ú·ÎÙÈÎÒÓ ™˘Ó‰ڛ·Û˘ .........................................41 ..............................To Ì‹Ó˘Ì· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ (e-mail) ...................37 .............................Àfi‰ÂÈÁÌ· ʇÏÏÔ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ(e-mail)..............................44 ......Àfi‰ÂÈÁÌ· ¶›Ó·Î· ¢È·ÓÔÌ‹˜ .......................42 ∫∂º∞§∞π√ ¶∂ª¶Δ√ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫√ ¶ƒøΔ√∫√§§√ ................................................... ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ ΛÌÂÓÔ ...40 5................40 4.................T· Ú·ÎÙÈο............................ √È ÛÊÚ·Á›‰Â˜ .............................40 6.................................................. Àfi‰ÂÈÁÌ· ™ËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜.................................................................................................... Δ· Û˘ÓËÌ̤ӷ ..........................................34 ∫∂º∞§∞π√ ΔƒπΔ√ ¢√ª∏ ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ ∂°°ƒ∞ºø¡ 1...............39 3....41 ..................................... ¶ÚÔÌÂÙˆ›‰· ..............................................¢È·Î›ÓËÛË ∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ∂ÁÁÚ¿ÊˆÓ ............................. ÀÔÁڷʤ˜ ..

..............................................................73 6 ......54 ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ¢ËÌfiÛÈÔÈ ºÔÚ›˜ .....................1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 6 CMYK ∫∂º∞§∞π√ ∂∫Δ√ ∞ƒÃ∂π√£∂Δ∏™∏ ∂°°ƒ∞ºø¡ ∞Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛË ∂ÁÁڿʈÓ...53 ........................∞›ÙËÛË – À‡ı˘ÓË ¢‹ÏˆÛË.......................52 ................................................................................................Δ‡Ô˜ À‡ı˘Ó˘ ¢‹ÏˆÛ˘ ........................45 ∫∂º∞§∞π√ ∂μ¢√ª√ ∂∫∫∞£∞ƒπ™∏ ∞ƒÃ∂πø¡ °ÂÓÈο ..................................................46 ∫∂º∞§∞π√ √°¢√√ μ∂μ∞πø™∏ Δ√À °¡∏™π√À Δ∏™ À¶√°ƒ∞º∏™ – ∂¶π∫Àƒø™∏ ∂°°ƒ∞ºø¡ °ÂÓÈο .....................49 ............................................................................................63 ∫¤ÓÙÚÔ ∂͢ËÚÂÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ.................................................................................................................................................................................................¶›Ó·Î·˜ Ì ÙȘ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ˜ ÚÔÛʈӋÛÂȘ Î·È ÊÈÏÔÊÚÔÓ‹ÛÂȘ Û ÂÈÛÙÔϤ˜ ...48 ∂ÈÛËÌ›ˆÛË Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ Ù˘ ÿÁ˘.............................................................46 ¢È·‰Èηۛ· ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ .....

∏ ∫∂¢∫∂ ·Ó¤Ï·‚ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ó¤ˆÓ. Δ· Û·Ê‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÌËӇ̷ٷ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÛÙÔ¯›· ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ·ÎfiÌ· Ë ··Ú·›ÙËÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜. 7 . ∞Ú¯Èο ηıÈÂÚÒıËÎÂ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ì ÙËÓ ÙËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›· (fax) Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô (e. ∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÔÌ·Ï‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 7 ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ºÔÚ›˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÂÈÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜. √ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ·ÏÌ·Ù҉˘ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ. Ë ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Ù˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È. Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈϤÔÓ ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÂÈÚ¿ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ Ë ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. Â›Ó·È ·Û·Ê‹ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰˘ÛÓfiËÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ‰ÂÓ ÂÚȤگÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜ ¤ÁηÈÚ·.mail) ÌÂٷ͇ Ù˘ ∫∂¢∫∂ Î·È ÙˆÓ Δ∂¢∫. √ ÙÚfiÔ˜ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜. ÔÈ Ôԛ˜ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜.

·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. ηٷÚÙ›ÛÙËÎÂ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ (∫. ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Î·È ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Â›Â‰Ô ··Ú·›ÙËÙ˘ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘. 3. ¡· Á›ÓÂÈ ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ ‹ ηÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ. ¤Ó· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ì ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÛÎÔfi: 1.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 8 CMYK °È· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ‚·ÛÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛË ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.). 2. ¡· ‰ÔıÔ‡Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ (ÙËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·. ¢¤ÏÈÎÙË ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ). fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ¡È΋ٷ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫∂¢∫∂ 8 .À. ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∞ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÁÁڿʈÓ. ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô.∂. ¡· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∞ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÈÔ ·Ï‹ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·È. ÚÔ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ.

Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˘. ∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂȂ‚ÏË̤Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Ù˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ˘ËÚÂÛ›·˜.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 9 ª∂ƒ√™ ¶ƒøΔ√ ∫∂º∞§∞π√ ¶ƒøΔ√ ∂¡¡√π∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË. ÛΤ„ˆÓ. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ: ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ¶ÔÌfi ¢›·˘ÏÔ ¢¤ÎÙË ™¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÌfi Î·È ‰¤ÎÙË ∂›‰Ú·ÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË /∞ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ∏ ÚÔ‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: ñ ∞fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو (Ë ÈÂÚ·Ú¯›· ·Ú¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜) ñ ∞fi οو ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ (ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ‹ οÓÔ˘Ó ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜) Î·È ñ √ÚÈ˙fiÓÙÈ· (ÔÌÔÈfi‚·ıÌÔÈ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ) ∂›‰Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜. ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ fiÔȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÁÚ·Ùfi ‹ ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ. ·fi„ÂˆÓ ‹ Ô‰ËÁÈÒÓ. Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÂ: 9 . ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ì¤ÛÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ‹ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ì ÙȘ ‰˘Ô ·˘Ù¤˜ ÌÔÚʤ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋.

Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 10 CMYK ñ ¶ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ (¢È·ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÔÌÔ‡ Î·È ‰¤ÎÙË. °È· Ó· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Ë ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·.) ¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ §fiÁÔ˜ √ ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· . ¢È·ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ·fiÛÙ·ÛË . ·ÊÔ‡ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. ·Ú·ÔÌ‹. ¢È·Î›ÓËÛË ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷. ·ÏfiÙËÙ· Î·È Û·Ê‹ÓÂÈ· ñ ∞ÔÊ˘Á‹ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ ÛÙȘ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ Î·È ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ ¢È·ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ·fiÛÙ·ÛË ΔËÏÂʈÓÈ΋ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ‰È·ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡ÓÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÌÂÛfiÙËÙ·. ›Ù ÔÏ›Ù˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ 10 . ÙËÏÂÛ˘Ó‰È¿Û΄Ë) ñ °Ú·Ùfi ÏfiÁÔ (∞ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· . Ú¤ÂÈ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. fiˆ˜: ñ ∂˘Á¤ÓÂÈ· Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ñ ∂ÈÏÈÎÚÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ñ ÕÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ (fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ. ›Ù ˘¿ÏÏËÏÔ˜. Ë ÔÔ›· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÚÂÚÌËÓ›·˜. Ì ¢Á¤ÓÂÈ·. ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ‹ ˘ËÚÂÛ›·) ñ ™˘ÓÙÔÌ›·. ™ÎfiÈÌÔ Â›Ó·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Î¿ÔȘ ·Ú¯¤˜.

fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË. ‹ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÎÚÈı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. 4. 3. ¡· Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· Î·È Û˘ÓÙÔÌ›· ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¿ÏÂÛÂ. ÒÛÙ ӷ Û˘ÏϤÁÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘. 5. ˙ËÙ¿ ÛÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙÔ˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì·˙› ÙÔ˘. ¡· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË Â›Ó·È Î·ı‹ÎÔÓ. 11 . 6. ∏ ¢Á¤ÓÂÈ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. 2.. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ÚÔÊÔÚÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· (ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ ‹ ̤ۈ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘) ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ‹ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÌÈ·˜ ˘fiıÂÛ˘ Ô˘ ¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Î·È Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ·¿ÓÙËÛ˘ Û ÂÚÒÙËÌ·. Δ¤ÙÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ë ÙËÏÂÛ˘Ó‰È¿Û΄Ë. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Ú¤ÂÈ: 1. Î·È Ó· ··ÓÙ¿ Ì ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ·. Ó· ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi. Ô˘ Ù˘¯fiÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î. ¡· ·ÎÔ‡ÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹. ¡· ··ÓÙ¿ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û fiϘ ÙȘ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. 3. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ú¤ÂÈ: 1. ¡· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ¯Ú‹ÛÈ̘ Ô‰ËÁ›Â˜/ÏËÚÔÊÔڛ˜. ¡· Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ì ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È È‰ÈfiÙËÙ·. ¡· ··ÓÙ¿ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ·Ú·¤ÌÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ‹ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËı› ‹ ÛÙ· ΤÓÙÚ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ (∫∂¶). ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ΔËÏÂÛ˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Δ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û˘Ó‰È·ÛΤ„ˆÓ. 7. ¡· ¤¯ÂÈ Úfi¯ÂÈÚÔ ¤Ó· ÁÚ·Ùfi ηٿÏÔÁÔ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛˆÈο ‹ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·. ∞Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Û οÔÈÔ ÂÚÒÙËÌ·. 4. ¡· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ Û˘Ó‰È¿ÏÂÍË ¤ÙÛÈ. ∏ ÙËÏÂÛ˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Â›Ó·È ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô˜ ·ÌÊ›‰ÚÔÌ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·fi ·fiÛÙ·ÛË.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 11 ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.Ï. 2. Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ÚÔÊÔÚÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·ÔÛÙÔϤ· Î·È ‰¤ÎÙË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì·˙› Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ï·‚ ¯ÒÚ·.

. ÚÈÓ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. √È ·Ú¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û‡ÓÙ·ÍË.. ›Ù ·˘Ùfi Â›Ó·È ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÛËÌ›ˆÌ·. ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘. Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ.∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ: ❑ ΔËÓ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘.∏ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ: ❑ ™ÙËÓ Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ οÓÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘. ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘.ªÈÎÚ‹ ·‡ÛË ÁÈ· ÛÙÔ¯·ÛÌfi. Δ· ‚‹Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ›ӷÈ: . ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÚÂÚÌËÓ›·˜ ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ. ·ÊÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊÂÈ.Ï.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 12 CMYK ∫∂º∞§∞π√ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ °ƒ∞¶Δ√™ §√°√™ ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú›· ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛË ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÏÂÁ¯Ô Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÏËÚÔ› Ù· ηو٤ڈ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (ÛÎÔfi˜. ÙË ‰ÔÌ‹. ™À¡Δ∞•∏ ™˘ÓÙ¿ÎÙ˘: √ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ fiÔÈÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË. ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË/˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô/Ô˘˜ ı· ÁÚ¿„ÂÈ. ›Ù ¤ÎıÂÛË Î. Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·: ❑ ∏ ·‡ÛË ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋.Ï. ÒÛÙ ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ÚÈÓ. . Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂÈÎÙÈ΋ ÈÛ¯‡. Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋.) 12 . ¶·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ·ÏÏ¿ ·‡ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ. ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Î.

ÂÈÛ‹ÁËÛË. ∏ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ÙȘ ϤÍÂȘ. ·fiÊ·ÛË (ÌÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ‹ ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÔÚÁ¿ÓÔ˘). ™ÎÔfi˜: ❑ Δ· ¤ÁÁÚ·Ê· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÛÎÔfi Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜. . ∂Ȃ‚·ÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÓfiÌÔ˘˜ ‹ ηÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ.¯.¯. Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚‹Ì·. ÂÁ·ÎÏÈÔ˜. ∂·Ó¤ÏÂÁ¯Ô˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·Ó·Áη›Â˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 13 . ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ‹ ·Ïfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ∫¿ı ‰È·ÎÔ‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÒÏÂÈ· ¯ÚfiÓÔ˘ Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·fi ·˘ÙfiÓ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜.Î. fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË. ÙË Û‡ÓÙ·ÍË. ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ıÂÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È Â‡ÎÔÏ· ηٷÓÔËÙfi ·fi fiÏÔ˘˜. ∞Ó·ÁηÈfiÙËÙ·: ❑ ∞Ó Ô ÛÎÔfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ̤ۈ ¿ÏÏˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ (.∏ ‰fiÌËÛË Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡: ❑ √ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È Ò˜ ı· ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∂›‰Ô˜: ❑ √ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ı· Û˘ÓÙ·¯ı›.. ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÓÔ‹Ì·Ù·.Ï. ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ÛÎÔfi . ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‹ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜) ÙfiÙÂ Ë Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È.∏ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘: ❑ ªÂ ‚¿ÛË ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·‰È·‚·Ûı› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. 13 . ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· .

∂ .ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È fi¯È À. ÔÈ Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ›˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È.¢. ÙÈ.¢. ¯ˆÚ›˜ ‰˘ÛÓfiËÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ÔÚÔÏÔÁ›·. ™·Ê‹ÓÂÈ·: ❑ ∫¿ı ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ı¤Ì·. 14 . ¯ˆÚ›˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Û‡Á¯˘ÛË ÛÙÔÓ ·Ú·Ï‹ÙË. ∏ ¯Ú‹ÛË ·Ï‹˜ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·.¢ & ∞. ¡· ·ÔʇÁÔÓÙ·È: ñ √È ÂÍÂ˙ËÙË̤Ó˜ ϤÍÂȘ ñ √È ÍÂÓfiÁψÛÛÔÈ fiÚÔÈ (.¯. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ. ™˘ÓÙÔÌ›·: ❑ √È È‰¤Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›·. ‰ËÌÔÙÈ΋. Ô˘ οÓÂÈ Û·Ê¤˜.¶. ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ‹ Ù¯ÓÈ΋˜ ʇÛ˘ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó.¯. √È Ï¤ÍÂȘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓË ¤ÓÓÔÈ·. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È fi¯È ∫.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 14 CMYK °ÏÒÛÛ·: ❑ ∏ ÁÏÒÛÛ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ï‹. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Δ·¯˘‰ÚÔÌ›Ô. Î. ∏ ÔχÏÔÎË Û‡ÓÙ·ÍË. ÔÈÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ.∂. fi¯È e-mail) ñ OÈ Û˘ÓÙÌ‹ÛÂȘ (.) ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜. ·ÔÙÂÏ› ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. ΔÔ ÓfiËÌ· οı ÚfiÙ·Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙfi Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË. ηٷÓÔËÙ‹. Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË.∂™.∫. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ú·‚ϤÂÙ·È Ë Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰ÈϤ˜ ·ÚÓ‹ÛÂȘ ̤۷ Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜. ¡· ÚÔÙÈÌ¿Ù·È Ë ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ. ∞ÎÚ›‚ÂÈ·: ❑ ¡· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜.Ï. Î·È ÔÈ ·ÔÚÈÛٛ˜.

ñ ∏ ÂÎÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ó· Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË. Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì οÔȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ¯ˆÚ›˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Ó· ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ‹ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· (ÂÎÙfi˜ ·Ó ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È ÙÔ‡ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ) ¶ÏËÚfiÙËÙ·: ❑ Δ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·. ñ °È· Ó· Â›Ó·È Â˘·Ó¿ÁÓˆÛÙ· Ù· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 11 ÛÙÈÁÌÒÓ Î·È ¿Óˆ. ∏ ÔÙÈο ¢¯¿ÚÈÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘ÌÂ. ñ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·È· ‹ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Û ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÛÂÏ›‰Â˜. ∂ªº∞¡π™∏ ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi. Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ó· Â›Ó·È ÏÔÁÈο Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Ì ÏÔÁÈÎfi ÂÈÚÌfi Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·. ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓÔËÌ·ÙÈο ÎÂÓ¿. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ì Û ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜. ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ñ √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÏËÚfiÙËÙ· ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·Ú·Ï‹ÙË-·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ï‹ÚÔ˘˜ ηٷÓfiËÛ˘. ñ ¡· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ηو٤ڈ ÛËÌ›·: ñ ¡· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙË ÛÂÏ›‰·. Ô˘ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ı· ÌÔÚ› Ó· Ù· «Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ» ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË ‹ ηٿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÏË„Ë. 15 . ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ·Ó¿ÁÓˆÛË.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 15 §ÔÁÈ΋: ❑ Δ· ÓÔ‹Ì·Ù· Ó· ÌË ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÏÏËÏÔ·Ó·ÈÚÔ‡ÓÙ·È. ÒÛÙÂ Ô ·Ú·Ï‹Ù˘-·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ Û’ ·˘Ù¤˜. ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ï‹Ú˘ Ë ·Ú·ÔÌ‹. ⁄ÊÔ˜: ❑ ΔÔ ‡ÊÔ˜ Ó· Â›Ó·È Â˘ÁÂÓÈÎfi Î·È ÛÔ‚·Úfi.

ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô Ù‡Ô˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ-··ÓÙ‹ÛÂˆÓ . °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÂÎÙÈÎÔ›. Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î·È fi¯È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÂÎÙÂٷ̤ÓÔÈ. ñ ¡· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›Ó·Î˜ ÁÈ· ÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÔÏÏÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÏÔÔÈË̤ÓË ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜. ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ›Ó·Î˜ Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.¯. ¶fiÙ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹Ûˆ. ❑ ‰˘Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› fiÚÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ· .¯. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ . ‹ ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰Â˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. √È Ù›ÙÏÔÈ ÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ú·ÏËÙÒÓ-·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ñ ¡· ·ÔʇÁÂÙ·È Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Ì¤ÛˆÓ ¤ÌÊ·Û˘. ÙÔ ı¤Ì· Û ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ›Ó·Î· ÂÚȯÔ̤ӈÓ.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 16 CMYK ñ ¡· ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚÒÓ. ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ›Ó·Î· ÎÚ›ÓÂÈ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘. ¡· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ¤ÓÙÔÓ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ Ì Ï¿ÁÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ Ì ∫∂º∞§∞π∞ °ƒ∞ªª∞Δ∞ ‹ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ. ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ô ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. ÂÁ΢ÎÏ›ˆÓ. ñ ¡· ·ÔʇÁÔÓÙ·È Ï¤ÍÂȘ Î·È Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÈÙ›· Û‡Á¯˘Û˘: ❑ ·ÎÚˆÓ‡ÌÈ· Î·È Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. À¿ÏÏËÏÔ˜ Δ√Δ∂: ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ∞ ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô μ ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ° ñ °È· ÙËÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ . ÁÈ·Ù› Ë ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ “Ú¤ÂÈ” fiÙ·Ó ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË. ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰Â˜. Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÒ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ. ÂÓfi˜ ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. fiˆ˜: ∞¡: ∂›ÛÙ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂›ÛÙ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ À¿ÏÏËÏÔ˜ ∂›ÛÙ ∞ÈÚÂÙfi˜-¢ËÌ. ÂÓÒ Ë Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. ΔÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ۇÁ¯˘ÛË ‹ Î·È Û ·Ú·ÓfiËÛË.fi¯ËÌ·. ñ ™Ù· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹. ÂÎı¤ÛˆÓ. ‚ÔËı¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔÓ ·Ú·Ï‹ÙË ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 16 . fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ‰˘ÛÎÔχÂÈ.¯.

II.) ∂¿Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ¢È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: Àԉȷ›ÚÂÛË ÚÒÙË : ··) Àԉȷ›ÚÂÛË ‰Â‡ÙÂÚË : ‚‚) Àԉȷ›ÚÂÛË ÙÚ›ÙË : ÁÁ) 17 .1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 17 ❑ ·Û·Ê›˜ ÓÔÌÈÎÔ› Î·È Ù¯ÓÈÎÔ› fiÚÔÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›·. ∏ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚË Ù¿ÍË ·Ú›ıÌËÛ˘ Â›Ó·È : -§·ÙÈÓÈ΋ ·Ú›ıÌËÛË (ÎÂÊ·Ï·›· ) .¯. ∫·Ù¿ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. Á. Á…... -∂ÏÏËÓÈ΋ ·Ú›ıÌËÛË (ÌÈÎÚ¿ ) . ‚. ∫¿ı ÂÓfiÙËÙ· Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ı¤Ì·. ∞fi ÙËÓ ·ÈÙ›· ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. -∞Ú·‚È΋ ·Ú›ıÌËÛË . ∂¿Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ Ì›· ÌfiÓÔ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ‰ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi (1. ‚. -∂ÏÏËÓÈ΋ ·Ú›ıÌËÛË (ÎÂÊ·Ï·›· ) . √È Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ·Ú·ÁÚ·ÊÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È : ñ ñ ñ ñ ∞fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÛÙÔ ÂȉÈÎfi. I. ∞Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁڿʈÓ-ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ (·) °È· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ‡Ï˘ ·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ·. ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ ‹ ™Â ÓfiÌÔ˘˜ ‹ ηÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (‚) ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Â‰¿ÊÈ·. ❑ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔχÏÔΘ ÊÚ¿ÛÂȘ.¯. ·˘Ù¤˜ ·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÈÎÚ¿ ÂÏÏËÓÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· (·.¯. ñ ¡· ÙÌËÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ‡ÏË Û ÌÈÎÚ¤˜ ÂÓfiÙËÙ˜-·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜. 3…. 2.¯. ∫·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜. 1. °…. μ.) °È· ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÏ¿ ÌÈÎÚ¿ „ËÊ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘.. ∞. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: «¢È·‰Èηۛ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡» ÔÚıfiÙÂÚÔ Â›Ó·È:«¢È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡» ñ ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜. III…. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË...

............................................ .................................................................................... Á) ............................................................................ 3.... ··) (Àԉȷ›ÚÂÛË ÂÚÈÙÒÛˆÓ) Ì ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰¿ÊÈ· ¯ˆÚ›˜ ·Ú›ıÌËÛË......................................................... 4 ..Ï............ ‰) ......................... B............ ∂∫¢√™∏ ¶π™Δ√¶√π∏Δπ∫√À ∞...................................Î..................... ¢ È Î · È Ô Ï Ô Á Ë Ù È Î ¿ ·) ºˆÙÔÁڷʛ˜ ‚) ª¿ÚÙ˘Ú˜ Á). 18 ......................... ‚‚) .................. ∞¢∂π∂™ √Ã∏ª∞Δø¡ ∞..... 2 ....................................... ¶ Ú Ô ¸  Ô ı ¤ Û Â È ˜ ·) ∏ÏÈΛ· ‚) ¢È·ÌÔÓ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· 2........1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 18 CMYK À¶√¢∂π°ª∞ ∞ƒπ£ª∏™∏™ ¶∞ƒ∞°ƒ∞ºø¡ ¢π∞Δ∞•∏ Δ∏™ À§∏™ Δ√À ∫Àƒπø™ ∫∂πª∂¡√À ™∂ ¶∞ƒ∞°ƒ∞º√À™ ∫∞π ¶∂ƒ∞πΔ∂ƒø À¶√¢π∞πƒ∂™∂π™ 1 (¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜) Ì ̛· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˘Ô·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ (‰¿ÊÈ·) ¯ˆÚ›˜ ·Ú›ıÌËÛË........................................................................................................ 3 ......... ·) (¶ÂÚ›ÙˆÛË) ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰¿ÊÈ· ¯ˆÚ›˜ ·Ú›ıÌËÛË............................................. À¶√¢∂π°ª∞ ∞ƒπ£ª∏™∏™ ∂¡√Δ∏Δø¡ 1............................ ŒÎ‰ÔÛË ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ 1.............. ‚) ......................................... ŒÎ‰ÔÛË ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ 2..................... ‰) .................. ............................................

™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. √ÚÁ·ÓÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ·˘Ù‹˜ ÀËÚÂÛ›·˜. √ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÙÚfiÔ˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 19 ª∂ƒ√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∫∂º∞§∞π√ ¶ƒøΔ√ ¢π√π∫∏Δπ∫∞ ∂°°ƒ∞º∞ Δ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÁ·Ó· Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Î›ÌÂÓ· Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¶ÔÈÓÈÎfi ∫Ò‰Èη. ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ÂÈÎfiÓ·. 1. 2. Ë Ï¤ÍË ¤ÁÁÚ·ÊÔ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ¿ Ù˘. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔÚ›·. ŒÁÁÚ·ÊÔ ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¡1690/1999(º∂∫ 45∞) ‰›ÓÂÙ·È Ô ÂÍ‹˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘: «ø˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÓÔÔ‡ÓÙ·È fiÛ· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ̤ÛÔ. °È· fiÏ· Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È «Û¯¤‰ÈÔ» ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi fiÏË ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Â›Ó·È ÔχÏÔη ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÔÌ‹. Î·È ‰˘ÛÓfiËÙ·. 19 . ∞ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ·. ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ·fi ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi. ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘¯Ó‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÂÍÂ˙ËÙËÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ. ΔÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ıˆÚ› ˆ˜ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È ÙȘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. Â›Û˘. ۇ̂ÔÏÔ ‹ ‹¯Ô˜ . ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ οı ÁÚ·Ùfi Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È. ÀËÚÂÛÈÒÓ ‹ ‚. ‹ Â›Ó·È ÚfiÛÊÔÚÔ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ÙȘ ʈÓÔÏË„›Â˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË Ì˯·ÓÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË. ‚¤‚·È·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ó· Â›Ó·È ·ÙÂÏ‹˜. ∏ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓË Î·È ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓË. ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÒÓ ‹ Á.

Á. √ ™˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÈÔ Î¿Ùˆ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ™˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ∂›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· Û˘Óԉ¢ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘: ñ ¶·Ú·Ï‹Ù˜ ñ ∫ÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ñ ∂ÛˆÙÂÚÈΤ˜ ¢È·ÓÔ̤˜ Î. 3. ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ï‹Ù˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. 4. ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi. ‹ fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÓÒÈfiÓ ÙÔ˘. 20 . ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.Ï. Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜.. ‰. ™˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÂÓÈο (ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÂȉÈο) ‚.¯. Â›Ó·È Î·ı’ ‡ÏËÓ Î·È Î·Ù¿ ÙfiÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛË fiÛˆÓ ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ÂÁ·ÎÏȘ Ô‰ËÁ›Â˜. ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·. √ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô˜ Û fiÏÔ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ.: ñ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ñ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢. Ú·ÎÙÈο. ÌÂϤÙ˜. ·. ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ. ™¯¤‰ÈÔ ∫¿ı Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÌÔÓÔÁڷʤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÈÂÚ·Ú¯Èο ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û¯¤‰ÈÔ . ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ».Ï. ÂÊfiÛÔÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜ (¿ÚıÚÔ 438) ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·ÏÂ›Ù·È Î¿ı ¤ÁÁÚ·ÊÔ.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 20 CMYK ÂÎı¤ÛÂȘ. ‹ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ·ÛΛ ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ÙÔ ÂΉ›‰ÔÓ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ fiÚÁ·ÓÔ.™. ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›Ô. ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ñ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ñ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ñ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Î.

5. ¡. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ·fi ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ. ·Ú¿ÁÚ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ÈÂÚ·Ú¯È΋ Ô‰fi˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÛÊÚ·Á›‰· ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹˜. Â›Ó·È ‰ËψÙÈ΋ Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘. ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ √. ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ı¤ÙÂÈ ·Ú·χڈ˜ Ù˘ ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›·. 1188/1981 º∂∫ ∞ 204). ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ˘¤ÁÚ·„ (¡.∂. 1943/1991 º∂∫ ∞ 50. ∞Ó Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙË ÁÓÒÌË ÁÈ· ÂÓÙÂÏÏfiÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 21 .2683/1999 À. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘. ∞Ó ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó. ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ fiÏˆÓ fiÛˆÓ Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó. ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹ ‹ Ë ıÂÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙËÓ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. ¶ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹ ¶ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È Ë ÌÔÓÔÁÚ·Ê‹ (Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ì ٷ ·Ú¯Èο ÌfiÓÔ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ˘) ¿Óˆ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÈ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȿÌÂÛˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·.∫. ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ. ¿ÚıÚÔ 7. √È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜. 2683/99 À.6 ¡.1188/1981). ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ √. ∞Ó ·Ú·Ï›„Ô˘Ó Ó· ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÚÔÛ˘¤ÁÚ·„·Ó (¿ÚıÚÔ 25. ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÈÔ Î¿Ùˆ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· (ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹). ÀÔÁÚ·Ê‹ ∂›Ó·È Ë ÙÂÏÈ΋ ȉÈfi¯ÂÈÚË ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Û οı ۯ¤‰ÈÔ ·fi ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ. ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÂÁÁڿʈ˜ ÙȘ Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜.À Ù˘ ∫∂¢∫∂. ∫¿ı ˘¿ÏÏËÏÔ˜ .1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 21 √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÚÓËı› ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ì οı ̤ÛÔ. ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË Ì ٷ ÏÔÈ¿ ÛÙÔȯ›· : ȉÈfiÙËÙ·.∂. ∞Ó ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. 5). ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ. (¿ÚıÚÔ 25 ·Ú¿ÁÚ.Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ô˘ ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‹ Ú¿ÍË. ÂÊfiÛÔÓ ‰È·Ù·¯ı› ÁÈ’ ·˘Ùfi ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘.) Î·È (¡. 6. Î·È ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ∫∂¢∫∂.). (ÙÔ˘ ¡. ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì· Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘.∫.À. ªÂ ÙËÓ ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ë Û˘Ìʈӛ·.

¢È·‚¿ıÌÈÛË ∂›Ó·È Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ¤Ó·Ó fiÚÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Û ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ ‹ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ı· Â¤ÊÂÚ ˙ËÌ›· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. 22 . ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ì ηٿÏÏËÏÔ ‚·ıÌfi ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÔÓ ‚·ıÌfi ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔÓ ÂÈϤÁÂÈ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ÕÎÚˆ˜ ∞fiÚÚËÙÔ (fiÙ·Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ È‰ÈÒÙË ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘) ‚. ·. ∞‰È·‚¿ıÌÈÙÔ (fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› Ì οÔÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ‚·ıÌÔ‡˜. ™˘Ó˘ÔÁÚ·Ê‹ ŸÙ·Ó ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ¤Ó·˜. ∂ÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi (fiÙ·Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 22 CMYK 7. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ˙ËÌ›·˜. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙË Ê¤ÚÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›·. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ∂›Ó·È Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ¤Ó·Ó fiÚÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ‹ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ·Ó ÂÚȤÏıÔ˘Ó Û ÁÓÒÛË ·ÚÌÔ‰›ˆÓ) ‰. À¶√¢∂π°ª∞ ™ºƒ∞°π¢∞™ ¶ƒ√™À¶√°ƒ∞º∏™ ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ ΔÌËÌ/¯Ë˜ ¢/ÓÙ˘ °ÂÓÈÎfi˜ ¢/ÓÙ˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ 8. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÛÊ·Ï›·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ì Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Î¿Ùˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜. ∞fiÚÚËÙÔ (fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÓÒÛË ÌfiÓÔ Ù· ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ÚfiÛˆ·) Á.) 9. ÙfiÙ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘Ó˘ÔÁÚ·Ê‹. ÒÛÙ ӷ ÌË ÚÔÎÏËı› ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

Ô‡Ù ٛıÂÙ·È Û ʿÎÂÏÔ. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚·ıÌfi ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ŸÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ó· ‰ÈÂÎÂڷȈı› Ì ÙËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›· ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Û ÙfiÛ· ·ÓÙ›Ù˘· fiÛÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜. ÙÔ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ·. ÔfiÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂӉ›ÍÂȘ: ·.. ∫ÔÈÓfi (°È· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Î·Ù¿ ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜.Ï.) ‚. ∂›ÁÔÓ (°È· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ‡ÏÔÁÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘-‡ÏÔÁÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ Ôχ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜) Á. Û‹ÌÂÚ·. ıˆÚ›ٷÈ. Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘. ªÂ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ (fiÙ·Ó Ô ·Ú·Ï‹Ù˘ ÙÔ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ) 11.) 줂·È·. 23 . Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 23 √È ‚·ıÌÔ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ›ӷÈ: ·. ªÂ ·fi‰ÂÈÍË (fiÙ·Ó Ô ·Ú·Ï‹Ù˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. Ë ÂÈ·ڈÛË. ʈÙÔÙ‡ËÛË Î. ·ÊÔ‡ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ) Á. ∂ȉÈ΋ ªÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ¤ÁÁÚ·Ê·. ˆ˜ ÎÔÈÓfi. 10. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ∂›ÁÔÓ (°È· ¿ÌÂÛË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË. Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Û ʷΤÏÔ˘˜. ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‹ ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ Ì Ì˯·ÓÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷ (ÂÎÙ‡ˆÛË Ì ÙÔÓ ∏/À. ¶ÚÔÛˆÈÎfi (fiÙ·Ó ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·Ô‰¤ÎÙË Ì¤Û· Û ÎÏÂÈÛÙfi Ê¿ÎÂÏÔ) ‚. ¢ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ∂›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ÌÂٷ͇ Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Î·È Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘: ❑ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ·Ú·Ï‹ÙË(ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·Î›ÓËÛË) ‹ ❑ ÛÙËÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·(Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰È·Î›ÓËÛË) ™ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ë ·Ú·‚ÔÏ‹.) ŸÙ·Ó ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›ÁÔÓ ‹ Â›ÁÔÓ.

1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 24 CMYK ∫∂º∞§∞π√ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ ∂π¢∏ ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ ∂°°ƒ∞ºø¡ ∏ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì ٷ ηو٤ڈ ›‰Ë ÂÁÁڿʈÓ: ñ ΔÔ Â˘Ú›·˜ ¯Ú‹Û˘ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ñ To ÙËÏÂÔÌÔÈfiÙ˘Ô (fax). ñ ΔȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ-·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÔÏÈÙÒÓ. 24 . ñ ΔÔ Â˘Ú›·˜ ¯Ú‹Û˘ ¤ÁÁÚ·ÊÔ: ªÂ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi„ÂȘ Î·È ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ «Ô›ÎÔıÂÓ». ñ Δ· Ú·ÎÙÈο Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÁÁڿʈÓ. ñ Δ· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·(ÀËÚÂÛȷο-∂˘Ú‹Ì·Ù·). ñ ΔËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË. ñ ΔÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· Î·È ÙÔ ÙËÏÂÙ‡ËÌ· (telex). ñ ΔË ‰È·Ù·Á‹. ñ ΔËÓ ·fiÊ·ÛË. ñ ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ(E-mail). ñ ΔËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ.

............................... ........................................................../200 .........................../…...... ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ΔËϤʈÓÔ: Fax: E-mail: ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘) .......................... ∫√π¡√¶√π∏™∏: ‹ ∂™øΔ∂ƒπ∫∏ ¢π∞¡√ª∏: £∂ª∞: ™Ã∂Δ: ........ ‹ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ¢È·ÓÔÌ‹ ∞ÎÚÈ‚¤˜ ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÀÔÁÚ·Ê‹ √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ (ÀÔÁÚ·Ê‹)-(™ÊÚ·Á›‰·) 25 ........... ∫Ò‰Èη˜. ¶ƒ√™: ....... ¢/ÓÛË: Δ·¯................ ¶ÚˆÙ...................1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 25 À¶√¢∂π°ª∞ ∂°°ƒ∞º√À ∂Àƒ∂π∞™ Ã∏™∏™ 1 ∫∂¡Δƒπ∫∏ ∂¡ø™∏ ¢∏ªø¡ ∫∞π ∫√π¡√Δ∏Δø¡ ∂§§∞¢√™ (°Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘) ‹ (°Ú·ÊÂ›Ô °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹) Δ·¯.............................................. (‚·ıÌfi˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜) .................. ............................................ ∞ı‹Ó· …................................ ∞Ú..........................................................

......200……........................... °Ú·ÊÂ›Ô °ÂÓ........... ¢/ÓÙË ∞ÎÚÈ‚¤˜ ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ √ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ (˘ÔÁÚ·Ê‹) – (ÛÊÚ·Á›‰·) 26 ............. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ........…......…............................... Δª∏ª∞... °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ........... (μ·ıÌfi˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜) ∞ı‹Ó·……................….......................... Δ∞Ã...... °Ú·ÊÂ›Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ 3......... ∏§∂∫Δƒ.. ¢/¡™∏ .... Δ∏§/ΔÀ¶π∞™ ................... Δ∏§∂ºø¡√ ................ Δ∞Ã... .…......... (‚·ıÌfi˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜) ¶ƒ√™:…...............…........... √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ (˘ÔÁڷʤ˜) KOINO¶OIH™H ‹ (E™øTEPIKH ¢IANOMH) 1............ ¶ÚˆÙ….…..........…................ °Ú·ÊÂ›Ô °ÂÓ............... ÀÔ˘ÚÁÔ‡ 2........…...........................…................. ∞ƒ...........… ∞Ú............ ∫ø¢π∫∞™ ....… ∫√π¡√¶√π∏™∏: (‹ E™øTEPIKH ¢IANOMH) £∂ª∞: ™Ã∂Δ: ..... °Ú·ÌÌ·Ù¤· 4.....1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 26 CMYK À¶√¢∂π°ª∞ ∂°°ƒ∞º√À ∂Àƒ∂π∞™ Ã∏™∏™ 2 ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ ............….............…...................................... ¢/¡™∏ ...................... ¢π∂À£À¡™∏ . .... °Ú·ÊÂ›Ô Î...........…..................................

...... ¶ÚˆÙ………………… (μ·ıÌfi˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜) ¶ƒ√™: ∫√π¡√¶√π∏™∏: ‹ (∂™øTEPIKH ¢IANOMH) £∂ª∞: ™Ã∂Δ: .......... ¢π∂À£À¡™∏ .................1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 27 À¶√¢∂π°ª∞ ∂°°ƒ∞º√À ∂Àƒ∂π∞™ Ã∏™∏™ 3 ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ ........................ (μ·ıÌfi˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜) ∞ı‹Ó· …………….. .200…..... °Ú·ÊÂ›Ô ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 27 ............................... ∫ø¢π∫∞™ ..................... Δ∏§/ΔÀ¶π∞™ .................................... ∞ƒπ£.................... Δ∞Ã............. ∞ÚÈı........... Δ∞Ã.................................... √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ (˘ÔÁÚ·Ê‹) KOINO¶OIH™H ‹ E™øTEPIKH ¢IANOMH 1....................................................................... °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 2.. Δ∏§∂ºø¡√ .................. ¢/¡™∏ .... °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ 3... ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ .............................. Δª∏ª∞..................

1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 28 CMYK ñ ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË ªÂ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù·. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÁÈ· οÔÈÔ ı¤Ì· ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÈÂÚ·Ú¯Èο ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Î·È ·ԂϤÂÈ ÛÙÔ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· ·ÓÒÙÂÚ· ‹ ηÙÒÙÂÚ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË Î. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Î·È ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ï‹Úˆ˜ ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË ·ÓÒÙÂÚˆÓ. Î·È ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ï‡ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù¿.Ï. √È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¤ÁηÈÚ· ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·. ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂϤÙË. 28 .

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ 12. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· 10.ËÌÂÚÔÌËÓ›·) 3) (ÀÔÁÚ·Ê‹ .1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 29 À¶√¢∂π°ª∞ ∂π™∏°∏™∏™ ∫∂¡Δƒπ∫∏ ∂¡ø™∏ ¢∏ªø¡ ∫∞π ∫√π¡√Δ∏Δø¡ ∂§§∞¢√™ ◊ (¢∏ª√™………. 2.) ∞ı‹Ó· …/…. 9./200… ∂π™∏°∏™∏ ™¯ÂÙÈο ÌÂ…………………….(¶ÂÚ›ÏË„Ë ı¤Ì·ÙÔ˜) ™˘ÓÙ¿ÎÙ˘: ΔËϤʈÓÔ: ™¯ÂÙ: πÛÙÔÚÈÎfi 1. 13. 7. ™˘ÓËÌ̤ӷ (·) (‚) √ ™À¡Δ∞∫Δ∏™ (ÀÔÁÚ·Ê‹) ™¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ 1) (ÀÔÁÚ·Ê‹ . 11. ∞Ó¿Ï˘ÛË 8.ËÌÂÚÔÌËÓ›·) 2) (ÀÔÁÚ·Ê‹ .. 3. 14.ËÌÂÚÔÌËÓ›·) 29 .. 5. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ 4. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ 6.

·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘ ÙËÓ Âͤ‰ˆÛÂ.Ï. Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤ÁÁÚ·ÊË.) 30 . Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÚÈıÌË̤Ó˜ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ Ì ÙÔ ı¤Ì·-·ÈÙÈÔÏÔÁ›·. ·. ʤÚÂÈ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹. ‚.. ΔÔ ‰È·Ù·ÎÙÈÎfi ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙË Ï¤ÍË «∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì». ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 30 CMYK ñ ∏ ·fiÊ·ÛË ∂›Ó·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÓfiÌÔ˘ ‹ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡. ¢ÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ∏ ·fiÊ·ÛË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË: -ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ -ÙÔ ‰È·Ù·ÎÙÈÎfi ‹ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ΔÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË «Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë» Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ÚÔ·ÁˆÁ¤˜. ·fiÏ˘ÛË. ¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ: -∫·ÓÔÓÈÛÙÈΤ˜(ÂÚȤ¯Ô˘Ó ηÓfiÓ˜ ‰Èη›Ô˘) -∞ÙÔÌÈΤ˜ (‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜.

... Á)Ù˘ ¶... ‚)ÙÔ˘ ¶.ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô .....∂ӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ∞ÎÚÈ‚¤˜ ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ √ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÀÔÁÚ·Ê‹-™ÊÚ·Á›‰· 31 ......../…........... ¢/ÓÛË: Δ·¯............. ΔȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜…………… 3......) ‹ (√ °∂¡π∫√™ ¢π∂À£À¡Δ∏™) ‹ (√ ¢∏ª∞ƒÃ√™) Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: 1... √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ‹ √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢/ÓÙ˘ ‹ (√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜) KOINO¶OIH™H 1.... . ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ…………………………… ∞¶√º∞™π∑√Àª∂ 1.. ∏ ·fiÊ·ÛË ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ º∂∫…………….../200…. ∏ ·fiÊ·ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ. ¶ÚˆÙ....ΔË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ ‹ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î.....À.Ï 2...... 3.... 2..……………………… 3. ◊ (¢∏ª√™……………) Δ·¯...1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 31 À¶√¢∂π°ª∞ ∞¶√º∞™∏™ ∫∂¡Δƒπ∫∏ ∂¡ø™∏ ¢∏ªø¡ ∫∞π ∫√π¡√Δ∏Δø¡ ∂§§∞¢√™ .... ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ: ·)ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ..¢. ∫Ò‰Èη˜: ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ΔËϤʈÓÔ: Fax: E-mail: (‚·ıÌfi˜ ·ÛÊ·Ï›·˜) ∞ı‹Ó· ….. (‚·ıÌfi˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜) ∞¶√º∞™∏ (√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢......™. ∞Ú..∂ıÓÈÎfi Δ˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô 2...™.....

1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 32 CMYK ñ ∏ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ∂͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ηو٤ڈ ÛÎÔÔ‡˜: -¶ÏËÚÔÊÔÚ› ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· .Ï. ñ Δ· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· -ÀËÚÂÛȷο -∂ÓËÌÂÚˆÙÈο. ÁÈ· Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î. -¶·Ú¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ .. Δ· ˘ËÚÂÛȷο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·: ¢È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÂٷ͇ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. Δ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·: ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ Î·È ñ ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë Ì·ÎÚÔÛÎÂÏÒÓ ÂÁÁڿʈÓ. 32 .¯.‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·. ñ ∂Îı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜. ñ ¢È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Î·È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜. ñ ∏ ‰È·Ù·Á‹ ∞¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÓfïÓ.

™‹ÌÂÚ· ·˘Ù¿ Ù· ̤۷ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÙËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›· Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô. ™ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ηٷ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÓÒ̘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ô˘ ÌÂÈÔ„‹ÊËÛ·Ó. Δ· Ú·ÎÙÈο Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜. Ô ÙfiÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËηÓ. ™˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. 33 . ñ ΔÔ ÙËÏÂÔÌÔÈfiÙ˘o (fax) ¶ÈÛÙ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ·fiÛÙ·ÛË. ñ Δ· Ú·ÎÙÈο ∂›Ó·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. Ô‰ËÁÈÒÓ. Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Ë È‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ. ∏ Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚÈÏËÙÈ΋. ™Ù· Ú·ÎÙÈο ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È. ñ ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ (e-mail) ™‡ÛÙËÌ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È Ï‹„˘ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. ÂÓÙÔÏÒÓ. Ë ÌÔÚÊ‹ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ (·Ó ‰ÈÂÍ‹¯ıË) Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¿ÚıËηÓ.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 33 ñ ∞ÈÙ‹ÛÂȘ –∞Ó·ÊÔÚ¤˜ ∂›Ó·È ¤ÁÁÚ·Ê· ÚÔÛˆÈο: -ÀÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ÈÙ‹Ì·Ù· -∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· ñ ΔÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· Î·È ÙÔ ÙËÏÂÙ‡ËÌ· (telex) ∂›Ó·È ÂȉÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· Â›ÁÔ˘Û· ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. Û ÂÚ›ÙˆÛË Ê·ÓÂÚ‹˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ. ∫·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È Û ÂȉÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Î·È ·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È.

........... ........) £¤Ì· ............... ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· (Àfi„Ë ………………….........................................................1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 34 CMYK À¶√¢∂π°ª∞ ™∏ª∂πøª∞Δ√™ (ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ‹ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡) ∫∂¡Δƒπ∫∏ ∂¡ø™∏ ¢∏ªø¡ ∫∞π ∫√π¡√Δ∏Δø¡ ∂§§∞¢∞™ ∞ı‹Ó· …............ ........./200……........./…..................... π‰ÈfiÙËÙ· Î·È √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ™˘ÓÙ¿ÎÙË 34 ...............

.................. 9.... ............................. ............... 6....................................... 5.................... ∞Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ¤‰Ú· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ 9. ....... ∞Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ∞Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÀËÚÂÛ›· Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ∞Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÚ›ÏË„Ë ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙfiÔ˜ Î·È ˘ËÚÂÛ›· ∞Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù˘¯fiÓ Û˘ÓËÌ̤ӷ ∞Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ë ·›ÙËÛË 8..... 3..... ∞Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ·›ÙËÌ· 35 ......... 2. 4........ 8 .............................................................................................. . .................. 7........................................... ¶ƒ√™.......................................... ªÂ ÙÈÌ‹ (ÀÔÁÚ·Ê‹) √ ∞ÈÙÒÓ 1..............¶∞ƒ∞∫∞§ø ¡∞ ...................... ...1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 35 À¶√¢∂π°ª∞ ∞πΔ∏™∏™ ∞πΔ∏™∏ 1 2 3 4 5 6 .. .................. 7 ........

....................../200..... ∞ÊÔ‡ ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰È·ÏÔÁÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË.. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ (ÔÌfiʈӷ Ì ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‹ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛÂ......... Û ٷÎÙÈ΋ (¤ÎÙ·ÎÙË) Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‹ (Ë ÂÈÙÚÔ‹) Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ̠‚¿ÛË ÙËÓ ……·fiÊ·ÛË............1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 36 CMYK À¶√¢∂π°ª∞ ¶ƒ∞∫Δπ∫ø¡ ™À¡∂¢ƒπ∞™∏™ ¶Ú·ÎÙÈÎfi Ì ·ÚÈıÌfi…. ™‹ÌÂÚ· ÙËÓ ….. ̤ÏÔ˜ 3 .ÛÙ………...... ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÚÔÛ‹ÏıÂ Î·È ·Ú¤ÛÙË Î·È Ô ÂÎÙÂÏÒÓ ¯Ú¤Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·............ √ Úfi‰ÚÔ˜ (ÀÔÁÚ·Ê‹) 36 √ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ (ÀÔÁÚ·Ê‹) ..... ™ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÓfiÌÈÌ·... 1 ............. Î·È ÒÚ· …………. ¢È·ÈÛÙÒıËΠ··ÚÙ›· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ............/…....... ȉÈfiÙËÙ· .. Ë̤ڷ ………..... « .......¯.. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙÔ ı¤Ì· ‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ οÏÂÛ ÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì·..... Úfi‰ÚÔ˜ 2 . « » 4 .) ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¤Ï˘Û ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË.........¯..............................(ÙfiÔ˜) Û˘Ó‹Ïı ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô (ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·)…………..

μ·ıÌfi ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ (. ‰‰. ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™Ã∂¢π√ 1 ∫∂¡Δƒπ∫∏ ∂¡ø™∏ ¢∏ªø¡ ∫∞π ∫√π¡√Δ∏Δø¡ ∂§§∞¢√™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏™∏™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫∏™ À¶√™Δ∏ƒπ•∏™ Δª∏ª∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À ‚‚. μ·ıÌfi ·ÛÊ·Ï›·˜ (. ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· 1. Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ™ÙÔȯ›· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∂ΉfiÙË ··. ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 37 ∫∂º∞§∞π√ ΔƒπΔ√ ¢√ª∏ ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ ∂°°ƒ∞ºø¡ Δ· ¤ÁÁÚ·Ê· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ¤ÍÈ Ì¤ÚË: 1. ΔfiÔ Î·È ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ¤Î‰ÔÛ˘ 37 .¯. ™ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «¶ÏËÚÔÊÔڛ˜» ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË Î·È ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ. Δ· ÛÙÔȯ›· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÎÂÊ·Ï·›·. ™˘ÓËÌ̤ӷ 6. ¶ÚÔÌÂÙˆ›‰· 2.¯. ∞ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÂÂ. ¶ÚÔÌÂÙˆ›‰·: ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ·. ¶Ï‹ÚË ÂˆÓ˘Ì›· ˘ËÚÂÛ›·˜ ·ÔÛÙÔϤ· ∞Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¤Î‰ÔÛ˘. ÀÔÁڷʤ˜ 4. ∫˘Ú›ˆ˜ ∫›ÌÂÓÔ 3. ¢È‡ı˘ÓÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ‚. ÃÚfiÓÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Â. ∂›ÁÔÓ) ‰.¯. ¶Ï‹ÚË Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË . ∞η‰ËÌ›·˜ 65 Î·È °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 8 106 78 ∞ı‹Ó· ÁÁ. ∂ÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi) Á. ∞ÚÈıÌfi Ù˘ ÙËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·˜(Fax) ˙˙. ™ÊÚ·Á›‰Â˜ 5. ∞Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË.

∂›ÁÔÓ) ‰.∫ 10552 ÁÁ. ŸÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ 38 ‚‚) «∞Ô‰¤ÎÙ˜ ÚÔ˜ ∫ÔÈÓÔÔ›ËÛË» ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· . Â¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ¤ÁÁÚ·Ê·. ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚˆÙ. Δ.¯. ∞ÚÈıÌfi Ù˘ ÙËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·˜ (Fax) ˙˙. ΔfiÔ Î·È ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ¤Î‰ÔÛ˘ (∞Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· Ë ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È Ë ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›·. ∞ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ (∞Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË. ¢È‡ı˘ÓÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ‚.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 38 CMYK ™Ã∂¢π√ 2 ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ ∞£∏¡∞πø¡ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ¢π∂À£À¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ Δª∏ª∞ ∂™√¢ø¡ ‚‚. Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ˘fiıÂÛË Î·È ‰›‰ÂÙ·È Ë ›‰È· ·¿ÓÙËÛË Ì ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ÃÚfiÓÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Â. ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜. ŸÏ˜ ÙȘ Δ∂¢∫ 2. ∂ÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi) Á. √È ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÚÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÂÍ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï¤ÍË «¶ÚÔ˜» .¯. ∞ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÂÂ. ∏ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ¤Î‰ÔÛ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÚÔ˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜) ÛÙ.¯. ∞Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË. ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ··ÓÙËÙÈÎfi. μ·ıÌfi ·ÛÊ·Ï›·˜ (. ™ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓ·) ˙. Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.¯ ∞ıËÓ¿˜ 63. ∞Ô‰¤ÎÙ˜ ··) «∞Ô‰¤ÎÙ˜ ÚÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·» ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ™ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «¶ÏËÚÔÊÔڛ˜» ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË Î·È ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ. ¶ƒ√™ 1. ‰‰. μ·ıÌfi ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ (. ¶Ï‹ÚË Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË .

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌË ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÁÂÓÈÎfiÙËÙ˜.¯. Ë) «¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜» ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘.°ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ 1 III. ‰‰) «¶›Ó·Î· ¢È·ÓÔÌ‹˜» ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›.∞¶√¢∂∫Δ∂™ ¶ƒ√™ ∫√π¡√¶√π∏™∏ 1. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì οÓÔÓÙ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂΉfiÙË.∂™øΔ∂ƒπ∫∏ ¢π∞¡√ª∏ 1.¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ 39 . °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ 2. °Ú·ÊÂ›Ô °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ÁÁ) «∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ¢È·ÓÔÌ‹» ∞ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘.ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ 1 2. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì·. ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂΉfiıËÎÂ. ∫√π¡√¶√π∏™∏ 1. ∞¶√¢∂∫Δ∂™ ¶ƒ√™ ∂¡∂ƒ°∂π∞ 1.¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ 2 II.°Ú·ÊÂ›Ô °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ 3. ı) «∞Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ» ø˜ «Û¯ÂÙÈÎfi» ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔÓ ˘fiıÂÛË. ∞Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÚÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Ï¤ÍË «∫ÔÈÓÔÔ›ËÛË» . Û ÂÈÛ·ÁˆÁÈο. À¶√¢∂π°ª∞ ¶π¡∞∫∞ ¢π∞¡√ª∏™ I.∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÓÙ›Ù˘Ô˘ 5 2.ΔÔÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ∂˘‚Ô›·˜ 3 3.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 39 ÚÔ‚Ô‡Ó Û οÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.°Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ 2.

∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È È‰Èfi¯ÂÈÚË. 4.·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÚÈÓ ÙÔÓ ›Ó·Î· ‰È·ÓÔÌ‹˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô˘Û›·˜ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜. ™ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ë ÛÊÚ·Á›‰· Ù›ıÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙËÓ È‰Èfi¯ÂÈÚË ˘ÔÁÚ·Ê‹. Δ· Û˘ÓËÌ̤ӷ: ŸÏ· Ù· Û˘Ó·ÔÛÙÂÏÏfiÌÂÓ· Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ «Û˘ÓËÌ̤ӷ».¯. ‰. 6. ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ ΛÌÂÓÔ: ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ ΛÌÂÓÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi: -ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ -ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì· -Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· -ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·. 3. ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·. Á. Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì·.·. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹: ∂ÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË ÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. 5.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 40 CMYK 2. √È ÛÊÚ·Á›‰Â˜: ™Â οı ÚˆÙfiÙ˘Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È Û οı «∞ÎÚÈ‚¤˜ ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ» Ù›ıÂÙ·È ¿ÓÙ· Ë ÀËÚÂÛȷ΋ ™ÊÚ·Á›‰·. ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù·: ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ›Ó·Î˜ Ô˘ Û˘Ó·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È. ™ÙÔ «∞ÎÚÈ‚¤˜ ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ» Ù›ıÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË. 40 . ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÛÙËÚȯı› Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ.·. ÀÔÁڷʤ˜: Δ· ¤ÁÁÚ·Ê· ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜. ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì·: ¶ÂÚȤ¯ÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·.) ‰ËÏ·‰‹ (Î·È ·ÓÙ›’ ·˘ÙÔ‡) . ˆ˜ ÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ı¤Ì·ÙÔ˜.·. ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË (Î. (ÀÔÁÚ·Ê‹) °. ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Ï¤ÍË «™˘ÓËÌ̤ӷ» Î·È ·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ó·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È.¶. ‚. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î.

√›ÎÔıÂÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·fi °ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ‰. ÃÚ¤ˆÛË ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÛÙ. Â. Â. Ë. ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏËÛË (ÛÙÔ ÎÔÈÓfi) ‹ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ. ÂÚ›ÏË„Ë ÂÚȯfiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. – ÀÔÁÚ·Ê‹ ÚÔ˚Ûٷ̤ӈÓ. ˙. ∞Ó·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Î·È Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηٷ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ·ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘. fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. 41 . ‚. ‚. ÃÚ¤ˆÛË – ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ·fi ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÈÛËÁËÙ‹. ¢π∞∫π¡∏™∏ ∂π™∂ƒÃ√ª∂¡ø¡ ∂°°ƒ∞ºø¡ ·. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ∏ Ó¤· ̤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. Á. ÕÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ·fi °Ú·ÌÌ·Ù›· Á. ™˘Û¯¤ÙÈÛË Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ‹ Ê¿ÎÂÏÔ. ı. ¢È·ÓÔÌ‹ ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ¯Ú¤ˆÛË(ηٷ¯ÒÚÈÛË) Û ‚È‚Ï›Ô. ·ÚÈıÌfi˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ Ù· Û˘Óԉ‡ÂÈ.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 41 ∫∂º∞§∞π√ Δ∂T∞ƒΔ√ ¢π∞∫π¡∏™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ ∂°°ƒ∞ºø¡ ∫·Ù¿ ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ fiÚÔÈ: ·. ‰. ∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ∫¿ı ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È Û ¿ÏÏË ˘ËÚÂÛ›·. ∞ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ∂›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘. ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ÂÚÈ‹Ïı ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ∂ÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ∫¿ı ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÂÚȤگÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Î·È fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. È. ¶·Ú·Ï·‚‹ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜. ¶·Ú·Ï·‚‹ Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È.

∫·Ù·¯ÒÚËÛË ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ÀÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÊÚ¿ÁÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ÙÔ «∞ÎÚÈ‚¤˜ ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ» ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜. ˙. ı. ∂ÓË̤ڈÛË Â˘ÚÂÙËÚ›Ô˘. ‚. 42 . ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Á. ‰. ∂ÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 42 CMYK ¢π∞∫π¡∏™∏ ∂•∂ƒÃ√ª∂¡ø¡ ∂°°ƒ∞ºø¡ ¢È·‰Èηۛ·: ·. ¶·Ú·Ï·‚‹ ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜. Ë. ™ÊÚ¿ÁÈÛË Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «¢ÈÂÎÂÚ·ÈÒıËλ. Â.

º√ƒ∂π™ FAX E-MAIL ¢∂¢√ª.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 43 μ∞™π∫√π º√ƒ∂π™ ¢π∞∫π¡∏™∏™ Δ∏™ ∞§§∏§√°ƒ∞ºπ∞™ ∂π™∂ƒÃ√ª∂¡∏ ∞§§∏§√°ƒ∞ºπ∞ °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™ª√™ Δª∏ª∞ ¶ƒøΔ√∫√§§√À ¢/¡™∏ ∞ã ¢/¡™∏ μã ¢/¡™∏ °ã ¢/¡™∏ ¢ã Δª∏ª∞ (·) Δª∏ª∞ (‚) Δª∏ª∞ (Á) Δª∏ª∞ (‰) °ƒ∞º∂π√ I °ƒ∞º∂π√ II °ƒ∞º∂π√ III °ƒ∞º∂π√ πV ¢/¡™∏ ∂ã Δª∏ª∞ (Â) °ƒ∞º∂π√ V ∂•∂ƒÃ√ª∂¡∏ ∞§§∏§√°ƒ∞ºπ∞ Ã∂πƒπ™Δ∂™ ¶PO´™TAMENOI TMHMATO™ ¶ƒ√´™Δ∞ª∂¡√π ¢π∂À£À¡™∏™ °∂¡. SCANNER 43 . ¢π∂À£À¡Δ∏™ ¶ƒøΔ√∫√§§√ ¢π∂À£À¡™∏™ / Δª∏ª∞Δ√™ ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒøΔ√∫√§§√ ∂•∂ƒÃ√ª∂¡∞ ∂°°ƒ∞º∞ ∂•øΔ.

∂Ófi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ fiÏ· Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ÂÚȤگÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ˘ËÚÂÛ›· ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘. Ô˘ ÙÔ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ··ÓÙ¿Ì ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ ··ÓÙËÙÈÎfi. Ó· ÂÎÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È. ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ŸÏ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‹ ÂͤگÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ηٷ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ·‡ÍÔÓÙ· ·ÚÈıÌfi ÂÈÛfi‰Ô˘ ‹ ÂÍfi‰Ô˘. ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È. Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤Ó· ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·ÔÙÂÏ› ·¿ÓÙËÛË Û ¤Ó· ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ ‰›ÓÔ˘Ì ˆ˜ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌË Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Î·È ·Ó ÂÚȤگÔÓÙ·È Û ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 44 . ∏ ˘ËÚÂÛ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¯ÔÚËÁ› ‚‚·›ˆÛË ÛÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 44 CMYK ∫∂º∞§∞π√ ¶∂ª¶Δ√ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫√ ¶ƒøΔ√∫√§§√ ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÁÁڿʈÓ. Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÁÁڿʈӻ.2690/1990 «∫‡ÚˆÛË ∫Ò‰Èη ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¢È·‰Èηۛ·˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ»(º∂∫ 45 Õ). ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢/ÓÛË. fiˆ˜ ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Â›Û˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Â¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. Δ¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ.

......1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 45 À¶√¢∂π°ª∞ ºÀ§§√À ∞¶√™Δ√§∏™ Δ∏§∂√ª√π√ΔÀ¶√À (fax) ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·…... ∂¿Ó ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÙ fiϘ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜.. ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏfiÎÏËÚ˜ ‹ ¢·Ó¿ÁÓˆÛÙ˜... ·Ú·Î·Ïԇ̠ηϤÛÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ ‹ ÛÙ›ÏÙÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi FAX. ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ·ÚfiÓ Ê‡ÏÏÔ ·ÔÛÙÔÏ‹˜....flÚ·………… §∏¶Δ∏™ Àfi„Ë: ÀËÚÂÛ›·/∂Ù·ÈÚ›·: ΔËϤʈÓÔ: Fax: ∂°°ƒ∞º√ ∂Ήԇ۷ ÀËÚÂÛ›·: ∞/∞ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘: £¤Ì·: ∞¶√™Δ√§∂∞™ ÀËÚÂÛ›·: ŸÓÔÌ· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹: π‰ÈfiÙËÙ·: ΔËϤʈÓÔ: Fax: ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÙ (5) ÛÂÏ›‰Â˜...…. ÀÔÁÚ·Ê‹ ÃÂÈÚÈÛÙ‹ 45 ..

......................... ∞fi: ............ (∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË) 46 .............1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 46 CMYK À¶√¢∂π°ª∞ ºÀ§§√À ∞¶√™Δ√§∏™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫√À Δ∞ÃÀ¢ƒ√ª∂π√À (e-mail) £¤Ì·: ......... ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·/flÚ·:.......... ¶ÚÔ˜: ........ ΔËϤʈÓÔ: .............................................................................. π‰ÈfiÙËÙ·: ..∂Δ∞πƒ∂π∞ ÃÂÈÚÈÛÙ‹˜: ...................................................................(ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰/ÓÛË) ∞¶√™Δ∂§§√À™∞ À¶∏ƒ∂™π∞ – º√ƒ∂∞™ ................

) -Δ·ÍÈÓfiÌËÛË. ™ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û ηÙËÁÔÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜. ñ μ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ·) °È· οı ˘fiıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ÔÈΛԢ˜ 47 . Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‹ ÙÔ ı¤Ì·. ñ ∂ÚÁ·Û›Â˜ ∞Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛ˘ Δ∞•π¡√ª∏™∏: ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛ˘. ™À™Δ∏ª∞Δ∞ Δ∞•π¡√ª∏™∏™: -∞ÏÊ·‚ËÙÈ΋ -°ÂˆÁÚ·ÊÈ΋(ηٿ ÓÔÌfi-‰‹ÌÔ-ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î. Á) ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· «Û¯¤‰È·» fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜.. ‰) ∏ ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ∞گ›ˆÓ. ‚) √È Ê¿ÎÂÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÂÓfi˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.Ï.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 47 ∫∂º∞§∞π√ ∂∫Δ√ ∞ƒÃ∂π√£∂Δ∏™∏ ∂°°ƒ∞ºø¡ ¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÛËÌÂȈı› Î·È Ë Ù·ÍÈÓfiÌËÛË/·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛË Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi/·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ. ¢π∞μ∞£ªπ™∏: ñ ¢È·‚¿ıÌÈÛË Î·Ù¿ ˘fiıÂÛË ñ ¢È·‚¿ıÌÈÛË Î·Ù¿ ı¤Ì· ñ ¢È·‚¿ıÌÈÛË Î·Ù¿ ηÙËÁÔÚ›· Δ∞•π£∂Δ∏™∏: Δ·ÍÈı¤ÙËÛË Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÛÙȘ ÔÈΛ˜ ·Ú¯ÂÈÔı‹Î˜. ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹. ‰ËÏ·‰‹ Ë Ù‹ÚËÛË ·Ú¯Â›Ô˘ Û οı √ÚÁ·ÓÈ΋ ªÔÓ¿‰· Û Â›Â‰Ô ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ‹ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜.

1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 48 CMYK ∞ƒÃ∂π√£∂Δ∏™∏: π‰·ÓÈÎfi ı· ‹Ù·Ó Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ Î¿ıÂÙ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Û ·Ú¯ÂÈÔı‹Î˜ Ô˘ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·Ï¿. 48 . ∂ÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ Ì ·Ï¿ ÛÙÂÚ¿ ÌÂÙ·ÏÏÈο Ú¿ÊÈ· Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ú¯ÂÈÔı‹Î˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú¯Â›· οı ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. √È Ê¿ÎÂÏÔÈ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ∞Ú¯Â›Ô (ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ).

ÛÙËÓ Â·ÚΤÛÙÂÚË Î· Ù·¯‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. Á) 87/1981 (º∂∫∞ã27) «ÂÚ› ÂÎηı·Ú›Ûˆ˜ ÙˆÓ ∞گ›ˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌfiÛÈˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ Î·È ‰) 480/1985 (º∂∫∞ã137) «ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ∞گ›ˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Î·È ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ·˘ÙÒÓ». ‚) 768/1980 (º∂∫∞ã186) «ÂÚ› ÂÎηı·Ú›Ûˆ˜ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ¢Èη›Ô˘». ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÎÏ ÂÁÁڿʈÓ. 49 . ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯Ú‹ÛÈ̈Ó.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 49 ∫∂º∞§∞π√ ∂μ¢√ª√ ∂∫∫∞£∞ƒπ™∏ ∞ƒÃ∂πø¡ °∂¡π∫∞ H ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ∞گ›ˆÓ ÚԂϤÂÙ·È Ì ٷ ¢/Δ∞ ·) 162/1979 (º∂∫∞ã42) « ÂÚ› ÂÎηı·Ú›Ûˆ˜ ÙˆÓ ∞گ›ˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌfiÛÈˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ». ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ªÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ – ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›Ó·È Ë ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ. ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÁÁڿʈÓ.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∫∂¢∫∂: ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∫∂¢∫∂ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÈÙÚÔ‹ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ∫∂¢∫∂ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¿¯ÚËÛÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ŒÙÛÈ ·Ó Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Â›Ó·È ¤ÓÙ (5) ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·˘Ùfi Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÙÔ 2005 ÙfiÙÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË Â›Ó·È: «¡· ‰È·ÙËÚËı› ̤¯ÚÈ 31-12-2010» ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ Û’ ·˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ· Û¯¤‰È·. ÌÔÚ› Ó· ÔÚ›˙ÂÈ «¿Ù˘·» ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·fi οı ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¿¯ÚËÛÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ∫¿ı ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‚·ÛÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Â›Ó·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·Ó·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÁÚ·Ê›Ԣ.¢ 162/1979 Î·È 87/1981. ø˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ù›ıÂÙ·È Ë 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ê‡Ï·Í‹˜ ÙÔ˘. ∏ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ¢ı‡ÓË Î·È ÂÔÙ›· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ¿¯ÚËÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÂȉÔÔÈÂ›Ù·È Ô √¢¢À ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘. 50 . ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ¶. fi¯È Î·È ÛÙ· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 50 CMYK ¢È·‰Èηۛ· ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ∂Âȉ‹ ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫¿ı ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‹ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÁÚ·Ê›Ԣ ÔÚ›˙ÂÈ ¿Ù˘· ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·fi οı ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¿¯ÚËÛÙÔ˘ ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. °È· ÙÔ˘ √Δ∞ ·ã Î·È ‚ã ‚·ıÌÔ‡ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi Ù· ¶. ∂›Û˘ Î·È Ù· Û˘ÓËÌ̤ӷ ¤ÁÁÚ·Ê· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘.¢ 768/1980 Î·È 480/1985. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘.

ΔËÓ ÂÈ·ڈÛË ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. . 3345/2005 (º∂∫ ∞138) ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Î·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ Î·È ·Ô‰ÔÙÈΤ˜. 3345/2005).∫·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÁÓËÛ›Ô˘ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÔÏ›ÙË. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÈ·ڈÛË ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ˘ ·Ó ÙÔ‡ÙÔ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ı ÔÏ›Ù˘ – ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È Ù· ∫∂¶ ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ‹ ·fi ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ô˘ ÙÔ Âͤ‰ˆÛÂ. fiˆ˜ Ù· ÚˆÙfiÙ˘·. √È Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: . ∞ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈ΢ÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ‹ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. fiÙ·Ó ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· ‹ ÛÙ· ∫∂¶. ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‹ ∫∂¶. Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ 51 .∂È·ڈÛË ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ·fi ·ÏÏÔ‰·¤˜ ·Ú¯¤˜. Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·fi ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎ˘ÚˆıÔ‡Ó. Δ· ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Â›Û˘. Ì ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ Ϥ͢ «‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜» ·ÁÈÒÓÂÙ·È ÓÔÌÔıÂÙÈο Ô Î·ÓfiÓ·˜ Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Ì ÙËÓ 233/2000 ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂™¢¢∞. ‹ ·fi ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 51 ∫∂º∞§∞π√ √°¢√√ μ∂μ∞πø™∏ Δ√À °¡∏™π√À Δ∏™ À¶√°ƒ∞º∏™ – ∂¶π∫Àƒø™∏ ∂°°ƒ∞ºø¡ °∂¡π∫∞ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡. (¿ÚıÚÔ 16 ·Ú. Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ ·fi ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ‰ÈÎËÁfiÚÔ ‹ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ. ñ ªÂ ÙÔ ¡. 5 ¡.2690/1999(º∂∫ ∞ 45) Ë ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÁÓËÛ›Ô˘ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¯‹. .μ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÁÓËÛ›Ô˘ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÔÏ›ÙË.

ÔÈ Ôԛ˜ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙË ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È ÌÔÚ› οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ó· ˙ËÙ¿ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ‹ ·fi ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·˘Ù‹˜ Ô˘. ñ Δ· «·ÏÏÔ‰·¿» ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È. «ø˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÈÛËÌ›ˆÛ˘ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 3 Î·È 6 Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ Ù˘ ÿÁ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ 52 .1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 52 CMYK ¿ÚıÚÔ˘ 11 ÙÔ˘ ¡.1497/1984) ‹ ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚ÏËı› ÛÙË ™‡Ì‚·ÛË ·˘Ù‹. 2503/1997 (º∂∫∞ 107) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ÿÁ˘.¶. ›¯Â ÂΉÒÛÂÈ Ë ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. 2690/1990. ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ‹ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ÀÔ¯Ú¤ˆÛË ÂÈ·ڈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È fiÙ·Ó Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û ͤÓË ÁÏÒÛÛ·.107) ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛËÌ›ˆÛË Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ Ù˘ ÿÁ˘ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Â›Ó·È Ô ¡Ô̿گ˘ ÁÈ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ¡. Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿.2690/1999) ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘ Î·È ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ‹ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.¯ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 줂·È· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¢È·‰Èηۛ·˜ (¡.∞. ΔÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÙÔ˘ ¡. ·ÊÔ‡ Ô ∫Ò‰Èη˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¢È·‰Èηۛ·˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈ·ڈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÁڿʈÓ. fiˆ˜ . ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Î·È fi¯È ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÓ ¢ËÌfiÛȘ ·ÏÏ¿ fi¯È ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜. ªÂ ÙÔ ¡.2503/1997(º∂∫. ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ §ËÍȷگ›ˆÓ. Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙË «™‡Ì‚·ÛË Ù˘ ÿÁ˘» (΢ÚÒıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ¡. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÓfiÌÈÌ· (ÚÔÍÂÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·) ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ¿ ·fi ÙȘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ∂ÈÛËÌ›ˆÛË Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ Ù˘ ÿÁ˘.¢. √È Â›ÛË̘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ Û ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ· ‹ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜.¢.

fiˆ˜: ñ ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ñ √ Ù‡Ô˜ ñ ∏ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ñ ∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ñ ∏ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ñ ∏ ÁÓÒÌË Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ñ ∏ ·Ó¿ÎÏËÛË ‚) ΔȘ ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ.2690/1999(º∂∫. ηıÒ˜ Î·È Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÏËÍȷگ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È :Ô ¡Ô̿گ˘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ¤ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ‹ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚȤگÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.2672/1998(º∂∫.45) «∫‡ÚˆÛË ∫Ò‰Èη ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¢È·‰Èηۛ·˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ» ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÚÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÁÓ‹ÛÈÔ˘ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜-ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÁڿʈÓ. ÙËÓ ·ÌÂÚÔÏË„›· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. fiˆ˜: ñ √ Ù‡Ô˜ ñ ∏ ηٿÚÙÈÛË Á) ΔȘ ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜.290) ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷ (ÙËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·-ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô). Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 53 Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ‹ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ‹ ·fi Ù· ÂÔÙ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘. ™ÙÔ ¡.∞. ÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÁÁڿʈÓ. ÙËÓ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰Èη›Ô˘(¡¶¢¢) ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ §ËÍȷگ›ˆÓ» ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¡.∞. ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. fiˆ˜: ñ ΔËÓ ÈÂÚ·Ú¯È΋ ÚÔÛÊ˘Á‹ ñ ΔËÓ ÂȉÈ΋ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÚÔÛÊ˘Á‹ ñ ΔËÓ ÂÓ‰ÈÎÔÊ·Ó‹ ÚÔÛÊ˘Á‹ ñ ΔËÓ ·›ÙËÛË ıÂÚ·›·˜ 53 . ∂›Û˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌÂ: ·) ΔȘ ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ.

5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3. 2690/1999. ‰ÈÎËÁfiÚÔ ‹ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ. ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¯‹.Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «3. 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3. √È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ. ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË. ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¯‹. ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ». ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 3». 2690/1999.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 54 CMYK ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÙÔ˘ ¡. ‚‚) ∏ ·Ú. Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «1. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÈ·ڈÛË ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ʈÙÔ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ·Ó ÙÔ‡ÙÔ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ. Δ· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·˘Ù¿. fiˆ˜ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô». ηٿ ÙËÓ ·Ú. Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «2. ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. fiˆ˜ Î·È ÂΛӷ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ. ∏ ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÁÓËÛ›Ô˘ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ Á›ÓÂÙ·È. ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË. ΔËÓ ÂÈ·ڈÛË ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11 ÙÔ˘ ¡. Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿.] 54 . ‚) ∞ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È: ··) ∏ ·Ú. ‹ ·fi ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11 ÙÔ˘ ¡. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11 ÙÔ˘ ¡. 2690/1999. 3345/2005(º∂∫ ∞ 138): [·) ΔÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·Ú. ηٿ ÙËÓ ·Ú.

1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 55 TÀ¶√™ À¶∂À£À¡∏™ ¢∏§ø™∏™ 55 .

1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 56 CMYK ∞πΔ∏™∏-À¶∂À£À¡∏ ¢∏§ø™∏ ∏ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ԂϤÔ˘Ó Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ(¿ÚıÚÔ 8 ¡. √¡√ª∞ ∂¶ø¡Àª√ √¡√ª∞Δ∂¶ø¡Àª√ ∞. ¢∂§Δ. Δ∏§∂ºø¡√ FAX E-MAIL .¢.∫ Δ∏§∂ºø¡√ FAX ¢/¡™∏ ∂-MAIL √ÚÈÛÌfi˜ / ™ÙÔȯ›· ∂ÎÚÔÛÒÔ˘ (ÁÈ· ηٿıÂÛË ·›ÙËÛ˘ ‹ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Ú¿Í˘): ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ·ÚfiÓ ¤ÓÙ˘Ô ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂÈ·ڈÛË ÙÔ˘ ÁÓ‹ÛÈÔ˘ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ·fi ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ‹ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÏËÚÂÍÔ˘Û›ˆÓ. ∞.ª Δ∞ÀΔ√Δ∏Δ∞™ ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ Δ√¶√™ °∂¡¡∏™∏™ °∂¡¡∏™∏™ Δ√¶√™ ∫∞Δ√π∫π∞™ √¢√™ ∞ƒπ£ª√™ Δ.∫.1599/1986) ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ƒ√™ ∞ƒπ£ª√™ ¶ƒøΔ√∫√§§√À ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ™Àª¶§∏ƒø¡∂Δ∞π ∞¶√ Δ∏¡ À¶∏ƒ∂™π∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∞πΔ√À¡Δ√™ ONOMA ∂¶ø¡Àª√ √¡√ª∞ ¶∞Δ∂ƒ∞ ∂¶ø¡Àª√ ¶∞Δ∂ƒ∞ √¡√ª∞ ª∏Δ∂ƒ∞™ ∂¶ø¡Àª√ ª∏Δ∂ƒ∞™ ∞ƒπ£.º.Δ ¶∞Δ∂ƒ∞ 56 √¢√™ ∞ƒπ£ª√™ Δ.

(ÀÔÁÚ·Ê‹) 57 .. ‰ËÏÒÓˆ fiÙÈ…… ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÒ ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Ó· ÚԂ› ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ (·Ó·˙‹ÙËÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Î.1599/1986. 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22 ÙÔ˘ ¡.. Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙȘ ·Ú.) ÁÈ· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ‹˜ ÌÔ˘.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 57 M ·ÙÔÌÈ΋ ÌÔ˘ ¢ı‡ÓË Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ.Ï. ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÒ ÙÔÓ/ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ/Ë Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ú¿ÍË (¢È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜) ……/…/200.

1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 58 CMYK ¶π¡∞∫∞™ ª∂ Δπ™ ™À¡∏£∂™Δ∂ƒ∂™ ¶ƒ√™ºø¡∏™∂π™ ∫∞π ºπ§√ºƒ√¡∏™∂π™ ™∂ ∂¶π™Δ√§∂™ ∞Í›ˆÌ· ‹ π‰ÈfiÙËÙ· ¢/ÓÛË ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ºÈÏÔÊÚÔÓËÙÈ΋ ηٷÎÏ›‰· ¶ƒ√™ ∞•πøª∞Δ√ÀÃ√À™ ¶√§πΔ∂π∞™ ∫∞π ∂¶π∫∂º∞§∂π™ ∞ƒÃø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡Ô̿گ˘ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢/ÓÙ˘ ÀËÚÂÛ›·˜ 58 ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ∞.∂ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (·ÚÈÔ fiÓÔÌ·ÂÒÓ˘ÌÔ) ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ (·ÚÈÔ fiÓÔÌ·ÂÒÓ˘ÌÔ) ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi °ÂˆÚÁ›·˜ (·ÚÈÔ fiÓÔÌ·-ÂÒÓ˘ÌÔ) ¶ÚÔ˜ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi °ÂˆÚÁ›·˜ (·ÚÈÔ fiÓÔÌ·-ÂÒÓ˘ÌÔ) ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ …(fiÓÔÌ·ÂÒÓ˘ÌÔ) ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ∂˘‚Ô›·˜ ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ… (fiÓÔÌ·-ÂÒÓ˘ÌÔ) ¢‹Ì·Ú¯Ô ÷ÏÎȉ¤ˆÓ ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ (·ÚÈÔ fiÓÔÌ·-ÂÒÓ˘ÌÔ) ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ √§¶ (·ÚÈÔ fiÓÔÌ·ÂÒÓ˘ÌÔ) ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢/ÓÙË (·ÚÈÔ fiÓÔÌ·ÂÒÓ˘ÌÔ) ∂ÍÔ¯fiٷ٠ªÂ ‚·ı‡Ù·ÙÔ Û‚·ÛÌfi ∫‡ÚÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤ ªÂ ‚·ı‡ Û‚·ÛÌfi ∫‡ÚÈ ÀÔ˘ÚÁ¤ ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ‹ ∫˘Ú›· ÀÔ˘ÚÁ¤ ÙÈÌ‹ ∫‡ÚÈ ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÀÊ˘Ô˘ÚÁ¤ ÙÈÌ‹ ‹ ΢ڛ· ÀÊ˘Ô˘ÚÁ¤ ∫‡ÚÈ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ∫‡ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â ªÂ ÙÈÌ‹ ∫‡ÚÈ ¶Úfi‰Ú ªÂ ÙÈÌ‹ ∫‡ÚÈ ¶Úfi‰Ú ªÂ ÙÈÌ‹ ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ªÂ ÙÈÌ‹ .

.. ¶ÚÔ˜ ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈfiÙ·ÙÔ /ÙË… (fiÓÔÌ·ÂÒÓ˘ÌÔ) ∏ÁÔ‡ÌÂÓÔ/ÓË ª·Î·ÚÈfiٷ٠ªÂ ‚·ı‡Ù·ÙÔ Û‚·ÛÌfi ™Â‚·ÛÌÈfiٷ٠ªÂ ‚·ı‡ Û‚·ÛÌfi ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈfiٷ٠ªÂ Û‚·ÛÌfi ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈfiٷ٠ªÂ Û‚·ÛÌfi ∞ȉÂÛÈÌfiٷ٠ªÂ Û‚·ÛÌfi πÂÚÔÏÔÁÈfiٷ٠ªÂ Û‚·ÛÌfi ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈfiٷ٠ªÂ Û‚·ÛÌfi ‹ ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈfiÙ·ÙË √ÛÈfiÙ·ÙÂ/Ë ªÂ Û‚·ÛÌfi 59 . ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ πÂÚÔÏÔÁÈfiÙ·ÙÔ πÂÚ¤· Î…. ¶ÚÔ˜ ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈfiÙ·ÙÔ ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÔ πÂÚ¤· ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ ‹ ªËÙÚÔfiψ˜ Î….1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 59 ¶ƒ√™ ∂¶π∫∂º∞§∂π™ ∂∫∫§∏™π∞™Δπ∫ø¡ ∞ƒÃø¡ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÁÂÏÔ˜ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ πÂÚ¤·˜ ¢È¿ÎÔÓÔ˜ ∏ÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‹ ∏ÁÔ˘Ì¤ÓË ªÔÓ·¯fi˜ ‹ ªÔÓ·¯‹ ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Î... ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈfiÙ·ÙÔ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË Î…. ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ȉÂÛÈÌfiÙ·ÙÔ πÂÚ¤· Î….

™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ¿ÏÏˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜.¶Úfi‰ÚÔ ‹ ∫‡ÚÈ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·) ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ.. ‚·ıÌfi˜)… ∞Ú¯ËÁfi ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ (fiÓÔÌ·-ÂÒÓ˘ÌÔ. ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÊÂÙÒÓ. ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ. ∞Ú¯ËÁÔ› ™ÙÚ·ÙÔ‡. ∞ÂÚÔÔÚ›·˜. ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ¶Ú˘Ù¿ÓÂȘ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ 60 ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ (ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ. . ¡·˘ÙÈÎÔ‡. ∫‡ÚÈ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ∫‡ÚÈ ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ¶Ú‡Ù·ÓË ÙÈÌ‹ . ·ÚÈ ¶Ù¤Ú·Ú¯Â ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ∫‡ÚÈ (ÛÙÔȯ›· ªÔÓ¿‰·˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ·ÚÈÔ fiÓÔÌ·ÂÒÓ˘ÌÔ) ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ∫‡ÚÈ (fiÓÔÌ·-ÂÒÓ˘ÌÔ ¶Úfi‰ÚÂ.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 60 CMYK ¶ƒ√™ ∞•πøª∞Δ√ÀÃ√À™ ™Δƒ∞ΔπøΔπ∫ø¡ ∞ƒÃø¡ ∫∞π ™øª∞Δø¡ ∞Ú¯ËÁÔ› ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ∂ÎÏÂÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ... ·ÚÈ ¡·‡·Ú¯Â.. ‚·ıÌfi˜)… ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ∫‡ÚÈ ∞Ú¯ËÁ¤ ™ÙÚ·ÙËÁ¤. (fiÓÔÌ·-ÂÒÓ˘ÌÔ ¶Úfi‰ÚÔ . ¡·˘ÙÈÎÔ‡. ∞ÂÚÔÔÚ›·˜.‹ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·) ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ… (fiÓÔÌ·-ÂÒÓ˘ÌÔ ¶Ú‡Ù·ÓË Ù›ÙÏÔ˜ Û¯ÔÏ‹˜) ªÂ ÙÈÌ‹ ªÂ ÙÈÌ‹ ªÂ ÙÈÌ‹ ªÂ ÙÈÌ‹ ∫‡ÚÈ ªÂ ÙÈÌ‹ ¶Úfi‰ÚÂ.

(fiÓÔÌ·-ÂÒÓ˘ÌÔ) ∫‡ÚÈ ‹ ∫˘Ú›· ªÂ ÙÈÌ‹ ªÂ ÙÈÌ‹ ªÂ ÙÈÌ‹ μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·: ñ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ñ ∞. Δ¿¯Ô˜..1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 61 ¶ƒ√™ Δƒ∞¶∂∑∂™. π¢πøΔ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™.(Ù›ÙÏÔ˜) ∫‡ÚÈÔÈ ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ/ÙËÓ Î. ∫Ò‰Èη˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¢È·‰Èηۛ·˜ 61 . ∂ª¶√ƒπ∫√À™ √π∫√À™ ∫∞π ∫∞£∂ §√°∏™ π¢π√Δ∏Δ∂™ ΔÚ¿Â˙˜ π‰ÈˆÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ π‰ÈÒÙ˜ ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ∫‡ÚÈÔÈ ΔÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¶ÚÔ˜ ….

1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM CMYK 62 ™ÂÏ›‰· 62 .

ypes.gr ÀÊ˘. ¶Ï·Ù›· πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏÏˆÓ ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜. ÕÌ˘Ó·˜ ¢/ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¶Ú/ÎÔ‡ °∂∂£∞ 155 61 – ÃÔÏ·ÚÁfi˜ 2106536974 2106553864 2106553865 2106532013 2106552171 minister@mod. Δ.Î.gov.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· (Site) www.∫ 155 61 – ÃÔÏ·ÚÁfi˜ 2106521200 2106520571 2106520571 Á) ° ∂ ∞ À. ∂ıÓ.asep.gr www. ∫fiÛÌÔ˜ 2109286020 2.gr www.∞ı‹Ó· 2107796115 2106973532 2106923239 webmaster@nis.∫.synigoro. ª¤ÍË 5.gr yap@yap.∫.gr dhes@gspa. Δ.gspa. ∂ıÓ.gr www.gr ‰) ∂ıÓÈÎfi Δ˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 34. ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ. Ù. 105 59 ∞ı‹Ó· 2103315291/6 2103315276 gsequality@otenet.gr Â) ∞ ™ ∂ ¶ ¶Ô˘Ï›Ô˘ 6. 2106454693 depminister@mod.gr 63 . ∂™øΔ∂ƒπ∫ø¡ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔËϤʈÓÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ΔËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·˜ (Fax) ™Ù·‰›Ô˘ 27 & ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ Δ.∫ 101 83 . Δ. 2106926210 Δ. Δ.∫ 115 28 ∞ı‹Ó· 2107289600 2107292129 synigoro@otenet.gr www.stratologia.∫ 105 63 2103359002 ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ı‹Ó· 2103359003 2103248122 info@civilprotction.gr gengramm@isotita.gr 2103393427 ypesdda@otenet.gr 2106455896 ÀÔ˘ÚÁ. Δ.∫ 116 36 – ¡.isotita.gr Á) ∂ À ¶ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 4.gr ˙) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 2. epyetha@mod. ™ÔÊ›·˜ 15 ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ & Δ.gr www.gr ı) ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ã.∞ı‹Ó· 2103744319 gramatia@ypes. ÕÌ˘Ó·˜-∂ÓÈ·›Ô˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ΔÔ̤·˜ °∂∞ ¢/ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Δ ° ∞ 1010 ÃÔÏ·ÚÁfi˜ 2106443073 2106448839 webmaster@haf. À¶√Àƒ°∂π∞ ∫∞π ¡¶¢¢ ºÔÚ¤·˜ 1. 104 32 2105247357 ∞ı‹Ó· 2105234312 webmaster@et.gr Ë) ™ÒÌ· ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 211 Î·È £Ú¿Î˘ 2.∫ 101 77 . ∂£¡π∫∏™ ∞ªÀ¡∞™ À.gr È) ÀËÚÂÛ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (À∞¶) ºÈÏÔͤÓÔ˘ 2-4 & ™ÈÓı›ÚÔ˘ 9.gr 2103744000 2103744931 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË (E-mail) °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔ˘ÚÁÔ‡ 2103744931 2103744319 ·) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· μ·Û.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 63 ¢HMO™IOI ºOPEI™ ∞.gr ∂ÈÙ. ÀÂı· stratologia@mod.gr ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁ›· www.gr ‚) ° ∂ ¡ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ¶·¿ÁÔ˘.gr 2131319100 2131319200 www.gr ·) ° ∂ ™ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ¶·¿ÁÔ˘.:11523 ∞ı‹Ó· 2131319187 asepinfo@otenet.gr 2106923239 ggram@nis.∫ 155 61 – ÃÔÏ·ÚÁfi˜ 2106555911 2106457517 www.et.civilprotection.∫ 177 78 – Δ·‡ÚÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ 2103496213 2103496308 2103428530 seeda@ekdd. Δ.∫ 106 74 – ∞ı‹Ó· ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ 2131313000 2103393020 ‚) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8.mod. 2109286013 Δ.

gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· (Site) www.gr ·ã) ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¢1 ∫·Ú.statistics. 101 84 ∞ı‹Ó· 2103375000 2103375103 2103375108 2103375014 2103375012 2103375013 ‚ã) ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∫·Ú. ∫.gr 4. ™ÂÚ‚›·˜ 10. ™˘ÁÁÚÔ‡ 188.gr www. 106 80 Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∂Ú¢ÓÒÓ ∞ı‹Ó· (∫∂¶∂) 2103662919 2103643791 2103630122 kepe@kepe.) 2106479000 2106479157 2106479130 2106465123 Âã) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ 2103338313 °Ú·Ì/Ù›· 2103229168 2103229173 2103229175 2103220756 ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 37. 101 84 ∞ı‹Ó· 2103375000 2103375151 2103375058 2103375043 ‰ã) ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó.gr gkotsiras@mnec.ase. 176 71 ∫·ÏÏÈı¤· 2109523348 2109523339 oee@oe-e. 105 63 – ∞ı‹Ó· ¢ÈÂıÓÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ 64 2103286012 2103332130 ypetho@mnec. 111 43 . 101 65 ∞ı‹Ó· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ .gr ˙) ¢ÈÂıÓ›˜ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂ÁÓ·Ù›·˜ 154.gr Â) ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 1 & ™Ù·‰›Ô˘.gr ÛÙ) √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ §. 546 36 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2310263033 2310225379 2310284792 gramp@helexpo. 115 21 ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ∞ı‹Ó· Δ¯ÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ( °.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 64 CMYK ∞.gr 2103611136 director@kepe.gr library@statistics.gr ‰) ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌπÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 22. 106 71 – ∞ı‹Ó· 2103608860 2103681717 mfa@mfa.∞ı‹Ó· 2102530566 ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ¢/ÓÛË ¢/ÎÔ‡ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË (E-mail) 2102529782 ggae@mfa. ™ÂÚ‚›·˜ 10. 2103286017 Á) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 46.gr www. À¶√Àƒ°∂π∞ ∫∞π ¡¶¢¢ ºÔÚ¤·˜ 3. 185 10 – ∞ı‹Ó· 2104852022 ∂ıÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 2104852339 info@statistics.gr 2103681619 ·) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞¯·ÚÓÒÓ 417. ™ÂÚ‚›·˜ 10.ase. 101 84 ∞ı‹Ó· 2103375000 2103375121 2103375049 2103375047 Áã) ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ΔÂψÓ›ˆÓ ¢3 ∫·Ú. 105 62 – ∞ı‹Ó· 2103377237 2103377265 chairmans_office@cmc. √π∫√¡√ªπ∞™ & √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ·) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜.gr ¶ÏËÚÔÊÔÚ. ΔÛfi¯· 16. 101 80 2103332000 ∞ı‹Ó· 2103332041 2103332056 2103332222 ‚) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˘1.ggae.gr °ÂÓÈÎfi˜ ¢/ÓÙ˘ www.kepe. ∂•øΔ∂ƒπ∫ø¡ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔËϤʈÓÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ΔËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·˜ (Fax) ∞η‰ËÌ›·˜ 1. Ã.

106 72 – ∞ı‹Ó· 21203694202 2103633047 5. 105 64 – ∞ı‹Ó· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜ ( √¢¢∏Ã) 2103701800 2103701855 È‚ã) ™¯ÔÏ‹ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ ÷Ӊڋ 1 & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ À·ÏÏ‹ÏˆÓ 183 46 . ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 20. ¢) ∞ÌÂÚÈ΋˜ 2.gr www.gov.gge. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶Ï. 115 27 ∞ı‹Ó· 2107752222 2106911122 2107711205 mkoum@gsrt.gr ‰) ∂√Δ (¡. ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80.gsrt. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜.gr www. 105 59 ∞ı‹Ó· 2103245348 2103231821 stekdk@otenet. ¢. 105 64 – ∞ı‹Ó· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÀÏÈÎÔ‡ (√¢¢À) 2103244394 2103242679 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË (E-mail) πÛÙÔÛÂÏ›‰· (Site) gsis@gsis. 101 81 ∞ı‹Ó· 2103816241/250 2103842642 gge@gge. 101 92 ∞ı‹Ó· 2107752904 2107704898 ggb@ypan.gr Â) ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∫Ù›ÚÈÔ À. 115 21 – ∞ı‹Ó· 2106440479 Èã) ™ÒÌ· √ÚÎÒÙˆÓ ∂ÎÙÈÌËÙÒÓ( ™. 106 78 ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ∞ı‹Ó· 2103819811 2103808183 ˙ã) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ã·Ó‰Ú‹ 1Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 183 46 – ªÔÛ¯¿ÙÔ 2104802000 2104802019 2104802009 Ëã) ™ÒÌ· ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ §. ∂) ŒÏÛÈÓ 31.¢) §. 115 26 ∞ı‹Ó· 2106981065 2106990014 ıã) ∫ÙËÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (∫. 105 64 – ∞ı‹Ó· 2103272300/2 2103224148 Kontogianni_b@gnto.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 65 ∞.gr parl@gge.gr ·) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÌÔÚ›Ô˘ ¶Ï.gr info@gnto.gr 65 .gr 2107713810 www.ypan.gnto.gr www. 101 81 ∞ı‹Ó· 2107797374 2107706424 grammatia@ypan.∂. 101 81 ∞ı‹Ó· 2103841055 2103804667 2103829654 ÛÙ) ™¯ÔÏ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 4.gr Á) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80.ªÔÛ¯¿ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (™∂ÀÀ√) 2104802911 2104802919 ÈÁã) √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ™Ù·‰›Ô˘ 60. 105 64 – ∞ı‹Ó· 2103271725 2103313691 ypantour@hellasnet. √.gr ‰) ΔÔ̤·˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ∞ÌÂÚÈ΋˜ 2.gr 4ȉã) Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ∞η‰ËÌ›·˜ 40. À¶√Àƒ°∂π∞ ∫∞π ¡¶¢¢ ºÔÚ¤·˜ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔËϤʈÓÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ΔËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·˜ (Fax) ÛÙã) ¡ÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞η‰ËÌ›·˜ 68.gr ‚) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ªÂÛÔÁ›ˆÓ 14 – 18. ¶.gr Taxisnet@taxisnet. 115 23 – ∞ı‹Ó· 2106466236 2106466364 2106466192 È·ã) √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ √Ì‹ÚÔ˘ 8. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 158∞ & ∫fiÓÈ·ÚË 2106459700 45. ∫ËÊÈÛ›·˜ 124.

gr ‚) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜ 2102531420 ∞¯·ÚÓÒÓ 417.gr ‰) ¢ËÌfiÛÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ƒfi‰Ô˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 1.& πÛÔÙÈÌ.ypepth. °Ú·Ì. 2102709093 ¢/ÓÛË ¢ÈÔÈÎ. °Ú·Ì.gr 2106016388 ÛÙ) πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (πΔ∂) §. ¢ÈηȈÌ. 546 26 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 66 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË (E-mail) www.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 66 CMYK ∞. Á) ¢È··ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi §ÂˆÊ. ŒÚÁˆÓ) 2106444342 2106467708 2103226312 ¢/ÓÛË ¢ÈÔÈÎ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 56. À¶√Àƒ°∂π∞ ∫∞π ¡¶¢¢ ºÔÚ¤·˜ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔËϤʈÓÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ΔËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·˜ (Fax) 6. °ÂÓ.minenv. 2102709002 °Ú·Ì. ¶ÚÔ‰. ΔÚÈÎÔ‡Ë 182.gr 2109216587 ˙) √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ §ÂˆÊ. 851 00 2241024448 2241070638 biblrodos@otenet. ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™ Ãøƒ√Δ∞•π∞™ ∫∞π ¢∏ª√™πø¡ ∂ƒ°ø¡ ∞Ì·ÏÈ¿‰Ô˜ 17. 142 34 – ¡.& πÛÔÙÈÌ. 111 43 – ∞ı‹Ó· 2102531437 πÛÙÔÛÂÏ›‰· (Site) minister@minenv. πˆÓ›· 2102709021 2109760136 °Ú·Ì. ¢ËÌ.gr ·) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞¯·ÚÓÒÓ 417. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 41.gr 7.gr Â) ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÂÛÔÁ›ˆÓ 396. 153 41 ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 2106016361 2106016370 secretariat@pi-schools. 101 78 ∞ı‹Ó· 2106469133 2106438669 ‚) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÷Ú. 101 85 ∞ı‹Ó· 2102584808 gsae@gsae.gr www. °ÂÓ. 2103248264 webmaster@ypepth.minenv. 111 43 – ∞ı‹Ó· 210 2530286 ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi 2102530274 °Ú. 115 25 ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó·ÁÓˆÚ›Ûˆ˜ ∞ı‹Ó· Δ›ÙÏˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ∞ÏÏÔ‰·‹˜ (¢π∫∞Δ™∞) 2106756362 2106756368 2106756464 2106756494 2106756709 dikatsa@otenet. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. ªÂÛÔÁ›ˆÓ 22. 2102709089 ¢/ÓÛË ¢ÈÔÈÎ. °Ú·Ì. 117 42 ∞ı‹Ó· 2109221100 2109216617 2109227716 inteek@mail. ¢ÈηȈÌ. ΔÚÈÎÔ‡Ë 182. 2310547516 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¶ÔÏ˘ÙÂ¯Ó›Ô˘ 21. ¶ÚÔ‰. 101 78 ™˘Á¯Ú/ÓˆÓ ∞ı‹Ó· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (∂͢ËÚÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¢/Îfi Ù˘ °ÂÓ.edu.gr . 115 23 – ∞ı‹Ó· 2106415700 2106447608 ·) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌfiÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ ÷Ú. 2102709126 ¢/ÓÛË ¢ÈÔÈÎ. 2102709145 ¢/ÓÛË ∂.gr service@dorg.hellasnet. 2102709135 ¢/ÓÛË ∂È. 2102530214 °Ú. ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞Δø¡ ªËÙÚÔfiψ˜ 15.

101 87 ∞ı‹Ó· 2105222393 (¢/ÓÛË ÀÁÈÂÈÓ‹˜) 2105225849 2105232821 2105221036 2105233356 webmaster@mohaw. 101 82 – ∞ı‹Ó· 2105295441 ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¶fiÚˆÓ 2105240712 10. ‚) ¢/ÓÛË ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¡.gr ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 40. 101 76 – ∞ı‹Ó· 2102124875 2102124231 2102124297 2102124247 2102124000 2105345482 2105249805 2105237904 2105230955 2105247708 ·) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞¯·ÚÓÒÓ 2.ÀÔÛÙËÚ.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 67 ∞. yyp2@compulink.gr ÛÙ) °Ú·ÊÂ›Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤· minjust4@otenet.¢. ¢/ÓÛË ÀÁÈÂÈÓ.¢.gr 2103229316 2103368025 dioikisi@ggka.laborministry. ¢π∫∞π√™À¡∏™ ªÂÛÔÁ›ˆÓ 96.¢ÈÔÈÎ.ministryofjustice.gr 2103368340 ¢/ÓÛË ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¢/ÓÛË ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ‚) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 40.gr ‰) ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ¢ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË minjust@otenet.gr justice@otenet.gr 67 .gr ypdik@otenet. À¶√Àƒ°∂π∞ ∫∞π ¡¶¢¢ ºÔÚ¤·˜ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔËϤʈÓÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ΔËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·˜ (Fax) ∞¯·ÚÓÒÓ 2.gr ¢/ÓÛË ÀÁÈÂÈÓ.gr ·) ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ΔÛfi¯· & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 4 2106494840 2106494764 ‚) ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ (™Ù∂) ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘47. 101 87 ∞ı‹Ó· 2105224859 2105248751 11.¢ÈÔÈÎ. 2105223246 °. 101 82 – ∞ı‹Ó· 2105295208 2105240712 yperg@otenet.gr 2103368000 2103368012 informat@ggka. 2108254426 °.ÀÔÛÙËÚ. 105 64 ∞ı‹Ó· 2103710301/3 2103231154 Á) ¢/ÓÛË √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ πÛÙÔÛÂÏ›‰· (Site) www.gr 2105295440 2105295328 ¢/ÓÛË ¶ÏËÚÔÊ. 101 10 – ∞ı‹Ó· www.gr www. ™Ù·‰›Ô˘ 29.¶. °∂øƒ°π∞™ 9.minagric.¢ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 17.gr 2105245260 ¢/ÓÛË ¢ÈÔÈÎ. À°∂π∞™ ∫∞𠶃√¡√π∞™ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 17. ∂ƒ°∞™π∞™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡ ·) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË (E-mail) www.¢.gr Â) °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔ˘ÚÁÔ‡ minjust1@otenet.ypyp. 101 76 – ∞ı‹Ó· ∞ÏÈ¢ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ŒÚ¢ӷ˜ 2105291260 2105235814 8. 115 27 ∞ı‹Ó· 2107758121 2107796055 minjust@otenet.gr minjust2@otenet.gr ˙) ¢/ÓÛË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ justice@otenet. ÀÁÈÂÈÓ.

™Ù·Ù. ª∂Δ∞º√ƒø¡ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡πø¡ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ 2 Î·È ΔÛÈÁ¿ÓÙ 101 91 – ¶·¿ÁÔ˘ 2106508366 2106508367 ymediesx@hol. 101 72 ∞ı‹Ó· ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË (E-mail) πÛÙÔÛÂÏ›‰· (Site) www. ∞π°∞π√À ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ 2.culture.) 14. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μã 17-19. 106 71 ∞ı‹Ó· (Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜) 2103294111 2103251533 w3admin@noc. §·ÌÚ¿ÎË 150.gr (√‰.gr 2103699111 Δ¯ÓÈÎ.mathra.aegean. ¢ÈÔÈÎËÙ.culture. 541 32 – £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2310269965 2310263332 2310232147 2310233210 ΔÌ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·. 101 77 – ∞ı‹Ó· ‚) ∞Ú¯ËÁÂ›Ô ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ 68 ªÔ˘ÚÔ‡˙Ë 4. ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 4.gr 17. √. ÀËÚ˜. 106 75 – ∞ı‹Ó· 2107257601/2 2107257600 Á) ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¶Ï·Ù›· πÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ 21.gr .gr webmaster@ypai. ª∞∫∂¢√¡π∞™ £ƒ∞∫∏™ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.culture. ‚) ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ∞ıËÓÒÓ (∫. §·‡Ú·˜ 17.gr www.ypai. 111 41 2102025012 2102025130 15. ∞ıÏËÙ. ¶√§πΔπ™ª√À ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 20. §·ÌÚ¿ÎË 150. ∂ª¶√ƒπ∫∏™ ¡∞ÀΔπ§π∞™ °ÚËÁ. °ÂÓ.¶ÂÈÚ·È¿˜ 2104170869 2104220781 2106977000 2106912661 kepik@mopo. 196 82 ∞ı‹Ó· 2108201100 2108201109 2108201127 2108201196 w3admin@culture.gr 2108201390 protocol@dpm.gr (¢/ÓÛË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜) ymedem@otenet. ÀËÚÂۛ˜). 161 21 – ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ ÕÌ˘Ó·˜-¶ÔÏÈÙÈ΋ ™¯Â‰›·ÛË ŒÎÙ·ÎÙ˘ ∞Ó¿Á΢ 2107243552 2107243639 ‰) ÀËÚÂÛ›· ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ∞Á.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 68 CMYK ∞.) phaenton@hol. 105 64 ∞ı‹Ó· (°Ú·Ê.gr (¢ÈÂıÓ›˜ ™¯¤ÛÂȘ) ypmeplh@hol.yen.-ªÂÙ·Ê.gr ·) ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ °ÚËÁ. & ¶ÂÚÈ‚.gr ·) °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25. 185 18 ./ªË¯·ÓÔÚ.ÀÊ˘. ¢∏ª√™π∞™ Δ∞•∏™ ·) ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¶. ∞η‰ËÌ›·˜ 6. ∞ÛÊ¿Ï. ∞.gr 16.sportsnet.gr (∂ÌÔÚ. À¶√Àƒ°∂π∞ ∫∞π ¡¶¢¢ ºÔÚ¤·˜ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔËϤʈÓÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ΔËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·˜ (Fax) 12.gr 2106920487 2106921675 2107295563 2107224866 2107257820 ppeaps@otenet.ydt.gr prosop@ypai.gr www. 185 18 – ¶ÂÈÚ·È¿˜ 2104191700 2104224417 yen@yen. 546 21 – £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2310221185 2310260620 13. 811 00 ª˘ÙÈÏ‹ÓË 2251025200 2251041688 2103311714 ∞ı‹Ó· 2103255050 ∞ı‹Ó· 2251041175 info@ypai. www. Î·È √ÈÎÔÓ.gr Á) ¢È‡ı˘ÓÛË ¶·ÏÏ·˚΋˜ Ã›Ô˘ 8..gr www.) μ·ÛÈÏ.gr 2108201106 protocol@protocol.

106 74 ∞ı‹Ó· 2107258910 2107258911 iom@hol.gr www.savingsbank. 115 21 – ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ 2106400560 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË (E-mail) πÛÙÔÛÂÏ›‰· (Site) www.gr ·) ∂ıÓÈÎfi ƒ·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·Û˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ & ∞ÌÂÚÈ΋˜ 5 2103354500 2103319881 ‚) πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ √ÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ª¤ÛˆÓ μ·ÛÈÏ.gr 2103609682 protocol@minpress.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 69 ∞.gr 2103250083-87 18.gr Á) °Ú·ÊÂ›Ô Media Desk μ·ÛÈÏ. 101 75 ∞ı‹Ó· 2103230621-25 2103242704 tt4@otenet. 116 35 . °ÂˆÚÁ›Ô˘ 1. ™ÔÊ›·˜ 6. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 44.gr 2106400581/2 prrl@ana. ΔÀ¶√À ∫∞π ª∂™ø¡ ª∞∑π∫∏™ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ ∑·ÏÔÎÒÛÙ· 10.org. 101 63 ∞ı‹Ó· 2103626303 2103696136 °Ú. À¶√Àƒ°∂π∞ ∫∞π ¡¶¢¢ ºÔÚ¤·˜ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔËϤʈÓÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ΔËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·˜ (Fax) ·) ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ μ.gr ‰) ∞ıËÓ·˚Îfi ΔÛfi¯· 36. 166 04 ∂ÏÏËÓÈÎfi 2109814002 2108947101 ‚) Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ¶ÂÛÌ·Ù˙fiÁÏÔ˘ 2-6. À/ÁÔ˘ www.minpress.gr 2103610482 webmaster@minpress.gr ape@ana.gr 69 .∞ı‹Ó· 2107254056/57 2107254058 mediadesk@otenet.esr.

°Ú·Ì. 2610421799 pdegg@otenet.gr ddioikisis@saregion.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 70 CMYK μ.gr 12) ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ 335.gr 2710232383 2710239831 thessalia@mou. 2231031389 2231045654 sterea@otenet.gr perpelop@otenet.gr 2531022483 N. 115 25 2106709602/3 2106709700 10) ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ∞) ¢/ÓÛË ¢/ÓÛ˘ Δ¤ÚÌ· ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡. ƒˆÛ›‰Ô˘ 2310422591 11.gr 13) ∫Ú‹Ù˘ ¶. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 17. 351 00 – §¿ÌÈ· 2231032422 2231039622 °ÂÓ.gr 2741024967 dtadnk@otenet. ¶·ÙÚÒÓ 28. 2531028997 remth@remth.gr 2) ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Δ. 264 41 – ¶¿ÙÚ· 2610461455 2610430046 2610453347 °ÂÓ.) 2531030488 2531036982 2531071479 dioikisith@otenet. ∏›ÚÔ˘ 20.gr 2310422590 2310423333 3) ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ¶Ó¢Ì. °Ú·Ì. 712 02 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 2810346333 2810346334 2810244520 2810286352 2810346222 2651027114 ggphp@otenet. 413 36 – §¿ÚÈÛ· 2410552749 2410553004 2410579122 2410551143 2410552651 2410550914 6) πfiÓÈˆÓ ¡ËÛÈÒÓ ∞Ï˘Î¤˜ ¶ÔÙ·ÌÔ‡ 491 00 ∫¤Ú΢ڷ 2661045245 2661086541 2661086505 2661044424 pin@ionianislands. °Ú·Ì.gr periferia@saregion. 691 00 ∫ÔÌÔÙËÓ‹ (¢/ÓÛË ¢ÈÔÈÎ. 9) ∞ÙÙÈ΋˜ ∫·Ù¯¿ÎË 56.gr 2461021712 2461050119 2461050144 2461038441 ¢ÈÔ›ÎËÛË 2461050166 4) ∏›ÚÔ˘ μ. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË. B) ¢/ÓÛË ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞Á. ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∂™ ∫∞π ∂¶∞ƒÃ∂π∞ ºÔÚ¤·˜ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔËϤʈÓÔ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË (E-mail) 1) ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ °. 540 08 – £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2310422592 2310409181 2310409404 70 ∞ÚÈıÌfi˜ ΔËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·˜ (Fax) 2310425153 root@rcm. ∫·ÎÔ˘Ï›‰Ô˘ 1. √‰fi˜ ∞ı. ∫¤ÓÙÚÔ ∫Ô˙¿Ó˘ 501 00 – ∫Ô˙¿ÓË 2461050110-12 2461041425 perifw4@otenet. 221 00 – ΔÚ›ÔÏË 2710237952 2710237994 2710233428 2710238862 ¢/ÓÛË ¢ÈÔÈÎ. 201 00 ∫fiÚÈÓıÔ˜ 11) μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ 8˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 57.gr 2661086553 7) ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¡¤· ∂ıÓ. 811 00 ª˘ÙÈÏ‹ÓË 2251028935 2251027894 2251027601 pda@otenet.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰· (Site) .gr grgenikou@saregion. 2531081850 °ÚÓ. 453 33 πˆ¿ÓÓÈÓ· 2651027114 5) £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 111. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë Î·È ∫·ı.gr 2610461455 pdetp@otenet.gr 2231031242 ¢ÈÔÈÎ.gr 2610452176 2610430683 8) ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ À„ËÏ¿ÓÙË 1. ∑ˆ˚‰Ë 41. 841 00 ∂ÚÌÔ‡ÔÏË ™‡ÚÔ˜ 2281096200 2281085090 sargg@otenet. °Ú·Ì. 691 00 £Ú¿Î˘ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ 2531081861 °ÂÓ.

∂·Ú¯Â›Ô ™Î‡ÚÔ˘ 340 07 – ™Î‡ÚÔ˜ 2222091840 2222091840 ep-ko@aigaio. ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 2. ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∂™ ∫∞π ∂¶∞ƒÃ∂π∞ ºÔÚ¤·˜ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔËϤʈÓÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ΔËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·˜ (Fax) ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË (E-mail) πÛÙÔÛÂÏ›‰· (Site) ∂¶∞ƒÃ∂π∞ 1. ∂·Ú¯Â›Ô Œ‚ÚÔ˘ À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 3. ∂·Ú¯Â›Ô πηڛ·˜ 833 00 . ∂·Ú¯Â›Ô ¶¿ÚÔ˘ 844 00 – ¶¿ÚÔ˜ 2284041660 2284042283 2284022500 2284024750 18. ∂·Ú¯Â›Ô ¡¿ÍÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ¡¿ÍÔ˘. ∫‹Ú˘ÎÔ˜ 2275023822 2275022822 7. 843 00 ¡¿ÍÔ˜ 2285025821/2 2285024199 2285022533 2285024099 17. 683 00 ¢È‰˘ÌfiÙÂÈ¯Ô 2553024444 2553025555 eparxeio@did.forthnet. ∂·Ú¯Â›Ô ∫¿Ùˆ ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘ 660 33 – ∫¿Ùˆ ¡Â˘ÚÔÎfiÈ 2523023333 2523022550 9.gr limnos1@lim. ∂·Ú¯Â›Ô ∫˘ı‹ÚˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ∫˘ı‹ÚˆÓ 801 00 – ∫‡ıËÚ· ∞ÙÙÈ΋ 2735031556 2735031577 2375031352 12. ∂·Ú¯Â›Ô ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 9. ∂·Ú¯Â›Ô §·Áη‰¿ 572 00 – §·Áη‰¿˜ 2394025878/9 2394025878/9 eplagada@nath. ∂·Ú¯Â›Ô §‹ÌÓÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ §‹ÌÓÔ˘.πı¿ÎË 2674032903 2674032903 6. ∂·Ú¯Â›Ô ∫·Ú¿ıÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ∫·Ú¿ıÔ˘ 857 00 – ∫¿Ú·ıÔ˜ 2245041272 2245022216 2245022226 2245022950 10. 402 00 ∂Ï·ÛÛfiÓ· 2493024200 2493024200 4.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 71 μ. 814 00 ª‡ÚÈÓ· §‹ÌÓÔ˘ 2254022996 2254023469 2254023471 15.gr 3.forthnet. 853 00 – ∫ˆ˜ 2242023300 2242027566 2242028710 2242028150 2242029957 13. ∂·Ú¯Â›Ô ª‹ÏÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ª‹ÏÔ˘. 845 00 ÕÓ‰ÚÔ˜ 2282024306 2. ∂·Ú¯Â›Ô Δ‹ÓÔ˘ 842 00 – Δ‹ÓÔ˜ 283025501/2 2283025501 19. ∂·Ú¯Â›Ô ∫¤·˜ πÔ˘Ï›‰· ∫¤·˜ 840 02 2288022249 2288022358 2288022249 11.∞Á. ∂·Ú¯Â›Ô πı¿Î˘ 283 00 . ∂·Ú¯Â›Ô ∫ˆ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ∫ˆ.gr 14. 848 00 ª‹ÏÔ˜ 287021100 287021111 2287021007 16. 847 00 £‹Ú· 2286022996 2286022100 2286022100 5. ∂·Ú¯Â›Ô ∫·Ï‡ÌÓÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ∫·Ï‡ÌÓÔ˘ 852 00 ∫¿Ï˘ÌÓÔ˜ 2243028195 2243029253 2243029762 8. ∂·Ú¯Â›Ô ÕÓ‰ÚÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÕÓ‰ÚÔ˘.gr 71 . ∂·Ú¯Â›Ô £‹Ú·˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ £‹Ú·˜.

1_kanonismosB 72 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 72 .

gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡Δπƒƒπ√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞¡∞πΔø§π∫√À ¡.stratou@kep. 2634029955 2634038256 d.aitoloakarnaniamesologgi@kep. 2635042222 2635055211 d.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¶√¢√Δπ∞™ ¡. 2635022019 2635055040 d. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30011 ª·Ù·Ú¿Áη ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Ã∞ƒπ§∞√À Δƒπ∫√À¶∏ 42 2635055030. ¡. ¡ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30022 ¢∏ª√À ¶§∞Δ∞¡√À ¢∏ª√À ¶§∞Δ∞¡√À 2634062177 2634062178 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶À§§∏¡∏™ ¡. 2631051582 2631055417 n.gr 73 .gov.pyllinis@kep. 2641039143 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°ƒπ¡π√À.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À π∂ƒ∞™ ¶√§∏™ ª∂™√§√°°π√À. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30015 °∞μ∞§√À ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ ΔÚȯˆÓ›Ô˘ 1 2635055210. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30001 ¡∂√Ãøƒπ √π¡∞¢ø¡.gov.apodotias@kep. ¡.antirriou@kep. 2641045204 2641039141. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶§∞Δ∞¡√À. ¡∂√Ãøƒπ √π¡∞¢ø¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞∫ƒÀ¡∂π∞™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √π¡π∞¢ø¡.gov. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ ™πª√À 2634062012 2643062474 d. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30100 ∞°ƒπ¡π√ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ ª∞¡¢∏§∞ƒ∞ 3 2641039140. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30100 §∂¶∂¡√À ¢∏ª√™ ™Δƒ∞Δ√À §∂¶∂¡√À ¢∏ª√™ ™Δƒ∞Δ√À 2641092606 2641092605 d.panaitolikou@kep.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 73 KENTPA E•Y¶HPETH™H™ ¶O§ITøN ¶EPIºEPEIA ¢YTIKH™ E§§A¢A™.gov.gov. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30002 μ√¡πΔ™∞ 30002 μ√¡πΔ™∞ μ√¡πΔ™∞ 2643029045 2643023927 d. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 2632055170 2632055171 d. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30026 ™πª√À ¶À§§∏¡∏ ¡.gov.gov.gov. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30200 ª∂™√§√°°π Ã∞ƒπ§∞√À Δƒπ∫√À¶∏ 39 2631055374.aitoloakarnaniaagrinio@kep. ¡. NOMO™ AITø§OAKAPNANIA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ (∞°ƒπ¡π√) (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) 30100 ∞°ƒπ¡π√ ∫∞∑∞¡Δ∑∏ & ∏§π∞ ∏§π√À 10 2641039670.makryneias@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∞À¶∞∫Δ√À ¡.gov.gov.mesologgiou@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡∞∫Δ√ƒπ√À ¡.arakinthou@kep. ¡.gov.platanou@kep.gov. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ ¡. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30300 ¡∞À¶∞∫Δ√™ ∫∞£√¢√À ¢øƒπEø¡ ¶∞ƒ∞§π∞ °ƒπª¶√μ√À 2634038255.anaktoriou@kep. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30023 ∞¡ø Ãøƒ∞ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ ∞¡ø Ãøƒ∞ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 2634041697 2634041690 d.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ (ª∂™√§√°°π) 30200 ª∂™√§√°°π ™¶Àƒ√À Δƒπ∫√À¶∏ 4 2631055416. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™Δƒ∞Δ√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ∞∫À¡£√À. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30100 ™∫√ÀΔ∂ƒ∞ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ ™∫√ÀΔ∂ƒ∞™ 2641042188 2641042188 d. 2641044477 2641039671 n. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30020 ∞¡Δπƒπ√ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ ∞¡Δπƒπ√ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 2634031200 2634032257 d.gov.nafpaktou@kep. 2641039142. 2631023742 2631055376 d.agriniou@kep.oiniadon@kep.

∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30012 ¶∞§∞πƒ√™ ¡.gov.gov. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30400 ∞πΔø§π∫√À ∞πΔø§/¡π∞™ ∫ø¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞¶√§∏™.amfilohias@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂¢∂ø¡√™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°°∂§√∫∞™Δƒ√À 30400 ∞°°∂§√∫∞™Δƒ√ ¡. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30016 ª∂¡π¢π ª∂¡π¢π 2681088791 2681088792 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À π¡∞Ã√À ¡. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30008 £∂ƒª√À π∞Δƒ√À °. ªø∫√À 2644038150 2644038152 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞§∫∂π∞™ ¡.gov.kekropias@kep.aitolikou@kep. 2642029334 d.gov. 2642029333.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂¡π¢π√À.gr .gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞§∞πƒ√À. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞§À∑π∞™ ¡.astakou@kep.neapolisaitoloakarnanias@kep.gov. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30017 ¢∏ª√™ π¡∞Ã√À ª∞§∂™π∞¢∞ 2647051006 2647051086 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞πΔø§π∫√À ¡.gov. ¡.gov.gov. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30006 ∞™Δ∞∫√™ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ ∞™Δ∞∫√™ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 2646038040 2646038040 d.gov.gov.menidiou@kep. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 74 TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À £∂™Δπ∂ø¡.paravolas@kep.medeonos@kep. 2641082182 ∞°°∂§√∫∞™Δƒ√ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 2641093645 2641093645 d.gr 2641082153.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞ƒ∞∫∞ª¶À§πø¡. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30021 ∞°π√™ μ§∞™π√™ ∂£¡π∫∏ √¢√™ A°PI¡π√À-∫∞ƒ¶∂¡∏™π√À 2641082152.aggelokastrou@kep.gov. 2641082182 d. §∞™∫∞ƒ∏ 133 2632055085 2632055085 d.inahou@kep. 2641024081 d. ¡.gov. 2642029332 2642029331. 2646038412 2646038411 d. ¡. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30010 ¶∞ƒ∞μ√§∞™ ΔƒπÃø¡π¢∞™ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞ ¶∞ƒ∞μ√§∞™ ΔƒπÃø¡π¢∞™ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞ 2641064900 2641064900 d. NOMO™ AITø§OAKAPNANIA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À £∂ƒª√À ¡. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30019 ∞§À∑π∞ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ ∫∞¡¢∏§∞ 2646038410. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 2643029103 2643041858 d. ¡. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30014 Ã∞§∫∂π∞ °∞§∞Δ∞™ 2631041491 2631041491 d.gov.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 74 CMYK ¶EPIºEPEIA ¢YTIKH™ E§§A¢A™. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30100 ¡∂∞¶√§∏ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡π∞™ ¡∂∞¶√§∏ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 2641039678 2641029001 d. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30004 ∫∞Δ√À¡∞ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ ∫∞Δ√À¡∞ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 2646039000 2646032047 d.thermou@kep.halkeias@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞™Δ∞∫√À ¡. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30100 ¡∂∞ ∞μ√ƒ∞¡∏ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ ¡∂∞ ∞μ√ƒ∞¡∏ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 2641039730 2641039730.parakampylion@kep.alyzias@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞ƒ∞μ√§∞™ ¡.thestieon@kep. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ ¶∞§∞πƒ√™ ¡. ¡. ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞™ 30500 ∞ªºπ§√Ãπ∞ °∂øƒ°π√À ™Δƒ∞Δ√À 5 2642029330.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ªºπ§√Ãπ∞™ ¡.

gov. ∞ƒ°√§π¢∞™ 21052 ∞™∫§∏¶π∂π√™ ¶§∞Δ∂π∞ ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏ 9 2753099869 2753099869 d. ∞ƒ°√§π¢∞™ 21200 ∫√ÀΔ™√¶√¢π ∫√πª∏™∂ø™ £∂√Δ√∫√À 2751091321 2751091938 d.gov.gov. ¡.neastirinthas@kep.asinis@kep.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞§∂∞™ ¡. ¡.kranidiou@kep. ∞ƒ°√§π¢∞™ 21200 ∞ƒ°√™ ∫∞¶√¢π™Δƒπ√À 36 ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞™ ΔπƒÀ¡£∞™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞™ ∫π√À ¡. ∞ƒ°√§π¢∞™ 21100 ¶∞ƒ∞§π∞∫∏ ¡∂∞™ ∫π√À ¡∞À¶§π√À ¶∞ƒ∞§π∞∫∏ ¡∂∞™ ∫π√À ¡∞À¶§π√À 2752096145 2752096146 d. ∞ƒ°√§π¢∞™ 21200 ªÀ∫∏¡∂™ ∞ƒ°√§π¢∞™ ªÀ∫∏¡∂™ ∞ƒ°√§π¢∞™ 2751076904 2751076907 d.neaskiou@kep.mideas@kep. ∞ƒ°√§π¢√™ 21054 ¢.gr 75 .ahladokampou @kep.koutsopodiou@kep.gov.lyrkeias@kep.asklipieiou@kep. NOMO™ AP°O§I¢A™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À ªÀ∫∏¡∞πø¡.gov. ∞ƒ°√§π¢√™ 21051 ∂ƒªπ√¡∏ ∞ƒ°√§π¢∞™ ∂ƒªπ√¡∏ ∞ƒ°√§π¢∞™ 2754029606 2754029607 d.gov. ∞ƒ°√§π¢∞™ 21100 ¡∞À¶§π√ ∞ƒ°√§π¢∞™ ¡∂∞ ΔπƒÀ¡£∞ ¡∞À¶§π∞™ 2752036518 2752036518 d. ¡ ∞ƒ°√§π¢∞™ 22100 ∞ç∞¢√∫∞ª¶√™ ∏§∂π∞™ ∞ç∞¢√∫∞ª¶√™ ∏§∂π∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞™∫§∏¶π∂π√À ¡. ∞ƒ°√§π¢∞™ 21056 Δ√§√ ™∂∫∂ƒ∏ 47 2752059559 2752059559 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ÀΔ™√¶√¢π√À ¡.¢. ∞ƒ°√§π¢√™ TËϤʈÓÔ Fax 2751081286. ∞ƒ°√§π¢∞™ 21053 ¡∂∞ ∫π√™ ∑∞º∂πƒ√¶√À§√À 5 2751051634 2751051784 d. 2753097097 2753097098 d.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §Àƒ∫∂π∞™ ¡.¢.gr d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫ƒ∞¡π¢π√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂¶π¢∞Àƒ√À ¡.argolidos@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∞À¶§π√À. 2751081200 2751069255 E-mail k.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ°√À™. ∞ƒ°√§π¢∞™ 21055 ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞°°∂§√¶√À§√À ∫∞π ¡π∫√§∞√À ¢ƒ∞™™∞ 1 2752043630 2752099693 d. ∞ƒ°√§π¢√™ 21300 ∫ƒ∞¡π¢π ¡. 2751071702 2751071701 d. ∞ƒ°√§π¢√™ ∫∞Δø ¶§∞Δ∂π∞ ∫ƒ∞¡π¢π√À 2754029344 2754029345 d.gov.gov.ermionis@kep.gov. ¡∂∞™ ∂¶π¢∞Àƒ√À ¢.aleas@kep. ¡.gr k.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂ƒªπ√¡∏™ ¡. ∞ƒ°√§π¢∞™ §Àƒ∫∂π∞ ¡.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∞ƒ°√§π¢√™ 21100 ¡∞À¶§π√ ¶∞ƒ∞§π∞∫∏ √¢√™ ¡∞À¶§π√À-¡∂∞™ ∫π√À 2752027777 2752024316 n.argous@kep.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞ç∞¢√∫∞ª¶√À. ∞ƒ°√§π¢∞™ 2751071700. ¡.nafpliou@kep. ∞ƒ°√§π¢∞™ 21200 §Àƒ∫∂π∞™ ¡.epidavrou@kep.mykinaion@kep.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 75 ¶EPIºEPEIA ¶E§O¶ONNH™OY. ¡. ¡∂∞™ ∂¶π¢∞Àƒ√À 2753097099.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞™π¡∏™.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ªπ¢∂∞™ ¡.gov.

¡.gov.dimitsanas@kep.levidiou@kep. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22100 ¢∞μπ∞ ¢∏ª√À º∞§∞¡£√À ¢∞μπ∞ ¢∏ª√À º∞§∞¡£√À 2710431111 2710431110 d. ¡. 2710221423 2710221423 n.gr 22028 ∏ƒ∞π∞ ∞ƒ∫∞¢π∞™.gov. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫§∂πΔ√ƒ√™.gr .gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º∞§∞¡£√À ¡.¢. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22010 ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¶§∞Δ∂π∞ μÀΔπ¡∞™ ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¶§∞Δ∂π∞ μÀΔπ¡∞™ 2795029010 2795029010 d.gov. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22200 ª∂°∞§√¶√§∏ ∞ƒ∫∞¢π∞™ ¶§∞Δ∂π∞ ∏ƒøø¡ ¶√§ÀΔ∂á∂π√À 2791021041.gov.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22100 Δƒπ¶√§∏ ∞ƒ∫∞¢π∞™ ∂§∂À£∂ƒπ√À μ∂¡π∑∂§√À 22 2710221422.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂°∞§√¶√§∏™.tirou@kep. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22100 ¡∂™Δ∞¡∏ ª∞¡Δπ¡∂π∞™ ¡∂™Δ∞¡∏ ª∞¡Δπ¡∂π∞™ 2710561000 2710561080 d.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °√ƒΔÀ¡√™.tegeas@kep.leonidiou@kep.gov.gov.gov.valtetsiou@kep.vorkynourias@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δƒπ∫√§ø¡ø¡ ¡. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22007 ¢∏ª∏Δ™∞¡∞.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δƒπ¶√§∏™.gov.gov.trikolonon@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μÀΔπ¡∞™ ¡. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 76 E-mail d. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22021 º∞§∞π™π∞ ¢.arkadias@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√¡Δ√μ∞∑∞π¡∏™ ¡. ¡. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22100 Δƒπ¶√§∏ °∂ƒª∞¡√À ¶∞Δƒø¡ 3 2710230246 2710230247 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∂ø¡π¢π√À 22300 §∂ø¡π¢π√ ∞ƒ∫∞¢π∞™ §∂ø¡π¢π√ ∞ƒ∫∞¢π∞™ ¡. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22016 μ§∞Ã√∫∂ƒ∞™π∞ ∞ƒ∫∞¢π∞™ μ§∞Ã√∫∂ƒ∞™π∞ ∞ƒ∫∞¢π∞™ 2710382057 2710382057 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δ∂°∂∞™ ¡. ¡.gov.gov.gov. ¡.kleitoros@kep. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 2757029083 2757029125 d.megalopolis@kep.gortynos@kep. ¡.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 76 CMYK ¶EPIºEPEIA ¶E§O¶ONNH™OY.korithiou@kep.falaisias@kep. §∂√¡Δ∞ƒπ√À º∞§∞π™π∞™ 2791061723 2791061722 d. 2791021044 d.gov. 2710581903 2710581905 d. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22012 Δ∂°∂∞™(™Δ∞¢π√) Δ∂°∂∞™(™Δ∞¢π√) 2710557241 2710557422 d. 2710572322 2710572903 d. 2795029404 2795043515 d. ¡. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 2755029090.gov. NOMO™ APKA¢IA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax ∫∂¶ ¢∏ª√À μ√ƒ∂π∞™ 22001 μ√ƒ∂π∞™ ∫À¡√Àƒπ∞™ ∞™Δƒ√™ ∫À¡√Àƒπ∞™ ∫À¡√Àƒπ∞™. 2755029081 2755029082 d. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22024 ™Δ∂ª¡πΔ™∞ ™Δ∂ª¡πΔ™∞ ∞ƒ∫∞¢π∞™ Δƒπ∫√§ø¡ø¡ ∞ƒ∫∞¢π∞™ Δƒπ∫√§ø¡ø¡ ∫∂¶ ¢∏ª√À μ∞§Δ∂Δ™π√À. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22022 ∫∞ƒÀΔ∞π¡∞ ∞ƒ∫∞¢π∞™ ∫∞ƒÀΔ∞π¡∞ ∞ƒ∫∞¢π∞™ 2791031440 2791031441 d. ¶∞§√Àª¶∞ 2795031274 2995031274 d.gov. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 2795031658 2795031658 d. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22008 ¢∏ª√™ Δƒ√¶∞πø¡ ¢∏ª√™ Δƒ√¶∞πø¡ 2797022100 2797029005 d.gov. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22029 ΔÀƒ√À ¡√ª√À ∞ƒ∫∞¢π∞™ ΔÀƒ√À ¡√ª√À ∞ƒ∫∞¢π∞™ 2757029334. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22014 μ∞§Δ∂™π¡π∫√ ∞ƒ∫∞¢π∞™ μ∞§Δ∂™π¡π∫√ ∞ƒ∫∞¢π∞™ 2795082357.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∫ÀƒπΔπ¢∞™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ƒÀ£π√À. 2791021045 2791021042. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22003 §∞°∫∞¢π∞ ∞ƒ∫∞¢π∞™ §∞°∫∞¢π∞ ∞ƒ∫∞¢π∞™ 2795029401.vytinas@kep.mantineias@kep. ¡.lagadion@kep. 2757029337 2757029335 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∂μπ¢π√À ¡. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22027 μ∞§Δ∂Δ™π√À ∞ƒ∫∞¢π∞™ ∫∞Δø ∞™∂∞ 2710581904. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22002 §∂μπ¢π §∂μπ¢π 2796029022 2796029012 d.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δƒ√¶∞πø¡ ¡.tropaion@kep.iraias@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º∞§∞π™π∞™.gov. ∞ƒ∫∞¢π∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∏ƒ∞π∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∞°∫∞¢πø¡ ¡. ¶∞§√Àª¶∞ ∏ƒ∞π∞ ∞ƒ∫∞¢π∞™. 2795082357 2795082425 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢∏ª∏Δ™∞¡∏™ ¡. ¡.gov. ¡.kontovazainis@kep.gov. 2791021043.gr 2795029502 2795029205 d.tripolis@kep. ∞ƒ∫∞¢π∞™ ¢∏ª∏Δ™∞¡∞.gov. ¡.skyritidas@kep.falanthou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¶√§§ø¡√™ (ΔÀƒ√À).gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞¡Δπ¡∂π∞™ ¡. ∞ƒ∫∞¢π∞™ 22100 ™Δ∂¡√ ∞ƒ∫∞¢π∞™ ™Δ∂¡√ ∞ƒ∫∞¢π∞™ 2710572902.

1_kanonismosB

10/18/07 9:54 AM

™ÂÏ›‰· 77

¶EPIºEPEIA ¶E§O¶ONNH™OY, NOMO™ APTA™
KE¶

TK-¶ÂÚÈÔ¯‹

¢È‡ı˘ÓÛË

TËϤʈÓÔ

Fax

E-mail

∫∂¶ ¢∏ª√À ∏ƒ∞∫§∂π∞™,
¡. ∞ƒΔ∞™

47044 ∞¡ø ∫∞§∂¡Δπ¡∏

∞¡ø ∫∞§∂¡Δπ¡∏

∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™
∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∞ƒΔ∞™

47100 ∞ƒΔ∞

μ∞™π§∂ø™
∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À 109

2681021516, 2681021518
2681021517

n.artis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞£∞ª∞¡π∞™,
¡. ∞ƒΔ∞™

47045 μ√Àƒ°∞ƒ∂§π
∞ƒΔ∞™

μ√Àƒ°∞ƒ∂§π ∞ƒΔ∞™

2685022322 2685022322

d.athamanias@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ∞ã√À,
¡. ∞ƒΔ∞™

47041 ¡∂√Ãøƒπ ∞ƒΔ∞™

¡∂√Ãøƒπ ∞ƒΔ∞™

2681087329 2681087329

d.arahthou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂Δ∞
¡. ∞ƒΔ∞™

47200 ¶∂Δ∞ ∞ƒΔ∞™

¶∂Δ∞ ∞ƒΔ∞™

2681082338 2681082337

d.peta@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ª¶√Δπ√À,
¡. ∞ƒΔ∞™

47040 ∫√ª¶√Δπ
∞ƒΔ∞™

¶§∞Δ∂π∞ ¡π∫√§∞√À
™∫√Àº∞

2681066279 2681066278

d.kompotiou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À Δ∂Δƒ∞ºÀ§π∞™,
¡. ∞ƒΔ∞™

47047 ∞™Δƒ√Ãøƒπ
∞ƒΔ∞™

∞™Δƒ√Ãøƒπ ∞ƒΔ∞™

2685061734, 2685061771

d.tetrafylias@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À °∂øƒ°π√À
∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏, ¡. ∞ƒΔ∞™

47048 ¶∞¡∞°π∞
¢π∞™∂§§√À ∞ƒΔ∞™

¶∞¡∞°π∞
¢π∞™∂§§√À ∞ƒΔ∞™

2681067659 2681067659

d.gkaraiskaki@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ºπ§√£∂∏™,
¡. ∞ƒΔ∞™

47042 ºπ§√£∂∏ ∞ƒΔ∞™

ºπ§√£∂∏ ∞ƒΔ∞™

2681052561, 2681052562
2681052563

d.filotheis-artis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒΔ∞πø¡,
¡. ∞ƒΔ∞™

47100 ∞ƒΔ∞

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏ √¢√™ 37

2681021495 2681072717

d.artaion@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°¡∞¡Δø¡,
¡. ∞ƒΔ∞™

47043 ∞°¡∞¡Δ∞ ∞ƒΔ∞™

∞°¡∞¡Δ∞ ∞ƒΔ∞™

2685031009 2685031014

d.agnanton@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À μ§∞Ã∂ƒ¡∞™
¡. ∞ƒΔ∞™

47100 μ§∞Ã∂ƒ¡∞™
∞ƒΔ∞™

°ƒ∞ªª∂¡πΔ™∞ ∞ƒΔ∞™

2681085931, 2681085932
2681085555

d.vlahernas@kep.gov.gr

∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™
£∂√¢øƒπ∞¡ø¡ ¡. ∞ƒΔ∞™

47045 £∂√¢øƒπ∞¡∞
∞ƒΔ∞™ μ√Àƒ°∞ƒ∂§π

£∂√¢øƒπ∞¡∞ ∞ƒΔ∞™
μ√Àƒ°∞ƒ∂§π

2685024616 2685024617

k.theodorianon@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À •∏ƒ√μ√À¡π√À,
¡. ∞ƒΔ∞™

•∏ƒ√μ√À¡π ∞ƒΔ∞™

•∏ƒ√μ√À¡π ∞ƒΔ∞™

2683081794 2683081795

d.xirovouniou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ªμƒ∞∫π∫√À,
¡. ∞ƒΔ∏™

47100 ∞¡∂∑∞ , ∞ƒΔ∞™

∞¡∂∑∞ , ∞ƒΔ∞™

2681041564 2681041564

d.amvrakikou@kep.gov.gr

∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™
∫√ªª∂¡√À ¡. ∞ƒΔ∞™

47100 ∫√ªª∂¡√ ∞ƒΔ∞™

∫√ªª∂¡√ ∞ƒΔ∞™

2681069469 2681069469

k.kommenou@kep.gov.gr

∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™
ª∂§π™™√Àƒ°ø¡ ¡. ∞ƒΔ∞™

47100 ∞ƒΔ∞

∫√Àª√À¡¢√Àƒ√À 1

2681067026, 2681067026 d.irakleias-artis@kep.gov.gr
2681067238

2659061817 2659061817 k.melissourgon@kep.gov.gr

77

1_kanonismosB

10/18/07 9:54 AM

™ÂÏ›‰· 78

CMYK

¶EPIºEPEIA ATTIKH™, NOMO™ ATTIKH™

78

KE¶

TK-¶ÂÚÈÔ¯‹

¢È‡ı˘ÓÛË

TËϤʈÓÔ

Fax

E-mail

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§§π£∂∞™,
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

17675 ∫∞§§π£∂∞,
∞ΔΔπ∫∏™

∂§∂À£∂ƒπ√À
μ∂¡π∑∂§√À 176

∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞™ ™ªÀƒ¡∏™
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

17121 ¡∂∞™ ™ªÀƒ¡∏™
∞ΔΔπ∫∏™

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À
¶∞§∞π√§√°√À 22

2109336000 2109339779

d.neassmirnis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À μƒπ§∏™™πø¡,
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

15235 μƒπ§∏™™π∞

™π™ª∞¡√°§∂π√À 9

2108033033 2108033640

d.vrilission@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ƒÀ¢∞§§√À,
¡. ¶∂πƒ∞πø™

18121 ∫√ƒÀ¢∞§√™

°ƒ∏°√ƒπ√À §AM¶PAKH
182 & À¢ƒ∞™

2105443243, 2105443603
2105443163,
2105443360

d.koridallou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞π°∞§∂ø,
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

12241 ∞π°∞§∂ø

ª∞∫ƒ∏™ 4 ∫∞𠶧ATEIA
∂§∂À£∂ƒπ∞™

2105988115, 2105986036,
2105988385 2105913723

d.aigaleo@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°π∞™
¶∞ƒ∞™∫∂À∏™, ¡ ∞ΔΔπ∫∏™

15343 ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏
∞ΔΔπ∫∏™

ª∂™√°∂πø¡ 419

2106019436 2106019438

d.agparaskevis-attikis
@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¡. ∂ƒÀ£ƒ∞π∞™
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

14671 ¡∂∞ ∂ƒÀ£ƒ∞π∞
∞ΔΔπ∫∏™

∏ƒøø¡
¶√§ÀΔ∂á∂π√À 26

∫∂¶ ¢∏ª√À °∞§∞Δ™π√À
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

11146 °∞§∞Δ™π

Δƒ∞§§∂ø¡ 114

2102910539, 2102910724
2102910261

d.galatsiou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞Ã∞ƒ¡ø¡,
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

∞Ã∞ƒ¡∂™

¢∂∫∂§∂π∞™ 34

2102409044, 2102409047
2102409045,
2102409046

d.aharnon@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞§∞¡¢ƒπ√À
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

15232 Ã∞§∞¡¢ƒπ

ª∂™√§√°°π√À 2

2106845099 2106842023

d.halandriou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¡ ºπ§∞¢∂§º∂π∞™, ¡. ∞ΔΔπ∫∏™

14341 ºπ§∞¢∂§∂º∂π∞

¶π¡¢√À 22

2102583085, 2102583084 d.neasfiladelfeias@kep.gov.gr
2102583086,
2102583081

∫∂¶ ¢∏ª√À ¡π∫∞π∞™,
¡. ¶∂πƒ∞πø™

18453 ¡π∫∞π∞ ¶∂πƒ∞π∞

ª∞π¡∂ª∂¡∏™ 57-59

2104257130, 2104257135 d.nikaias-peiraios@kep.gov.gr
2104257131,
2104257132,
2104257133,
2104257134

∫∂¶ ¢∏ª√À Ã√§∞ƒ°√À,
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

15562 Ã√§∞ƒ°√™
∞ΔΔπ∫∏™

17˘ ¡√∂ªμƒπ√À 58

2106560686, 2106560689
2106560687,
2106560688

d.holargou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞´¢∞ƒπ√À,
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

12461 Ã∞´¢∞ƒπ

§∂øº√ƒ√™ ∞£∏¡ø¡ 277 2105324624, 2105323766
2105324787

d.haidariou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∏§π√À¶√§∂ø™
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

16345 ∏§π√À¶√§∏
∞ΔΔπ∫∏™

ª¶√Àª¶√À§π¡∞™ 35

2109943638 2109943637

d.ilioupoleos@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°π√À
¢∏ª∏Δƒπ√À, ¡. ∞ΔΔπ∫∏™

17341 Õ°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™
∞ΔΔπ∫∏™

°.æÀÃ√°π√À 8

2109702574 2109702291

d.agdimitriou-attikis
@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞° πø∞¡¡∏
ƒ∂¡Δ∏ ¡. ∞ΔΔπ∫∏™

18233 Õ°π√™ πø∞¡¡∏™
ƒ∂¡Δ∏™ ∞ΔΔπ∫∏™

º§∂ªπ¡°∫ 5

2104833062 2104833146

d.agirenti@kep.gov.gr

∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™
∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ¢ÀΔπ∫∏™
∞ΔΔπ∫∏™

19200 ∂§∂À™π¡∞
∞ΔΔπ∫∏™

∂£¡π∫∏™
∞¡Δπ™Δ∞™∂ø™ 109 ∫∞π
¶∂ƒ™∂º√¡∏™

2105565293, 2105541697
2105565279

n.dytikisattikis@kep.gov.gr

2109537790 2109577702 d.kallitheas-attikis@kep.gov.gr

2106255980, 2106255983 d.neaserythraias@kep.gov.gr
2106255981

1_kanonismosB

10/18/07 9:54 AM

™ÂÏ›‰· 79

¶EPIºEPEIA ATTIKH™, NOMO™ ATTIKH™
KE¶

TK-¶ÂÚÈÔ¯‹

¢È‡ı˘ÓÛË

∫∂¶ ¢∏ª√À μÀƒø¡∞
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

16232 μÀƒø¡∞™

∫√§√∫√Δƒø¡∏ 66
& π£øª∏™

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞§∞π√À
º∞§∏ƒ√À, ¡. ∞ΔΔπ∫∏™

¶∞§∞π√ º∞§∏ƒ√
∞ΔΔπ∫∏™

∞°π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 75∞ 2109888040, 2109884804 d.palaioufalirou@kep.gov.gr
2109881500

∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞™ πø¡π∞™
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

14234 ¡∂∞ πø¡π∞

¶∞Δƒπ∞ƒÃ√À πø∞∫∂πª 4

2102718550 2102718101 d.neasionias-attikis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§Àμπø¡
N. ∞ΔΔπ∫∏™

19010 ∫∞§Àμπ∞
∞ΔΔπ∫∏™

∫. ºπ§π¶¶√À &
μ. °∂øƒ°∞∫∏ 88

2299047399, 2299047499 d.kalivionthorikou@kep.gov.gr
2299047499

∫∂¶ ¢∏ª√À ¢∞º¡∏™,
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

17235 ¢∞º¡∏™

∂§§∏™ 14

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°π∞™
μ∞ƒμ∞ƒ∞™, ¡. ∞ΔΔπ∫∏™

12351 ∞°π∞ μ∞ƒμ∞ƒ∞
∞ΔΔπ∫∏™

∂§∂À£∂ƒπ√À
μ∂¡π∑∂§√À 75

2105613030 2105613064 d.agvarvaras-attikis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À μ∞ƒ∏™
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

16672 μ∞ƒ∏ ∞ΔΔπ∫∏™

μ∞∫Ã√À 13 ∫∞π
¢∏ª∏Δƒ∞™

2108979140 2108971033

d.varis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ√À
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

12132 ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ
∞ΔΔπ∫∏™

∂£¡∞ƒÃ√À
ª∞∫∞ƒπ√À 44

2105786962 2105759676

d.peristeriou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ª√™Ã∞Δ√À,
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

18344 ª√™Ã∞Δ√
∞ΔΔπ∫∏™

§∞ª¶ƒ√À
∫∞Δ™ø¡∏ 69

2109483888, 2109401168
2109483889

d.moshatou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∂ƒ∞Δ™π¡π√À
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

18756 ∫∂ƒ∞Δ™π¡π

§∂øº√ƒ√™ ™A§AMINO™
97 & ™√§øª√À 2

2104010253, 2104010451
2104010295

d.keratsiniou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ°Àƒ√À¶√§∏™, 16452 ∞ƒ°Àƒ√À¶√§∏
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

∫À¶ƒ√À 162

TËϤʈÓÔ

Fax

2107608320, 2107608323
2107608321,
2107608322

2109709736, 2109709679
2109702641

E-mail
d.vyronos@kep.gov.gr

d.dafnis@kep.gov.gr

2109622592, 2109622619 d.argiroypoleos@kep.gov.gr
2109622750

∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞ƒ∞£ø¡∞,
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

19007 ª∞ƒ∞£ø¡∞™
AΔΔπ∫∏™

25˘ ª∞ƒΔπ√À 1-3

2294067000 2294066222

d.marathonos@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À æÀÃπ∫√À,
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

15452 æÀÃπ∫√ ∞ΔΔπ∫∏™

°ƒ∞ªª√À 2

2106753466 2106753468

d.psyhikou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞§§∏¡∏™,
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

15351 ¶∞§§∏¡∏
∞ΔΔπ∫∏™

¶∂¡Δ∂§∏™ 1 ∫∞π
μÀ∑∞¡Δπ√À

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ª∞ƒ√À™π√À
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

15124 ª∞ƒ√À™π
∞ΔΔπ∫∏™

μ∞™π§π™∏™ ™√ºπ∞™ 9

2108760090 2106146907

d.amarousiou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§§∏¡π∫√À
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

16777 ∂§§∏¡π∫√
∞ΔΔπ∫∏™

Δƒπ¶√§∂ø™ 36

2109634346, 2109634888
2109634056

d.ellinikou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞ª∞Δ∂ƒ√À,
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

13451 ∫∞ª∞Δ∂ƒ√
∞ΔΔπ∫∏™

£∂™™∞§√¡π∫∏™ 17
∫∞π ¶∏¡∂π√À 1

2102389723 2102389724

d.kamaterou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¢ƒ∞¶∂Δ™ø¡∞™
¡. ¶∂πƒ∞πø™

18648 ¢ƒ∞¶∂Δ™ø¡∞

™ø∫ƒ∞Δ√À™ &
25˘ ª∞ƒΔπ√À 90

2104631996, 2104635082
2104634122

d.drapetsonas@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∏ºπ™π∞™,
¡. ∞ΔΔπ∫∏™.

14562 ∫∏ºπ™π∞

§. ∫∏ºπ™π∞™ 267

2106234607, 2106234609
2106234608

d.kifisias@kep.gov.gr

2104146000 2104102479

d.peiraios@kep.gov.gr

2108145896, 2108145896
2108145897

d.agstefanou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂πƒ∞π∞
¡. ∞ΔΔπ∫∏™

18531 ¶∂πƒ∞π∞™ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞∫Δ∏ ¶√™∂π¢ø¡√™ 2

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞° ™Δ∂º∞¡√À, 14565 ∞°π√™ ™Δ∂º∞¡√™
¡. ∞ΔΔπ∫∏™
∞ΔΔπ∫∏™

°ƒ∏°√ƒπ√À
§∞ª¶ƒ∞∫∏ 6

2106664737, 2106664200 d.pallinis-attikis@kep.gov.gr
2106664747

79

2105065723 2105065722 d.gov. ¡. 2102693234 2102693237 d. ∞ΔΔπ∫∏™ TËϤʈÓÔ §∂øº√ƒ√™ ª∞ƒ∞£ø¡√™ 104 2105065720. ∞ΔΔπ∫∏™ 80 19005 ¡∂∞ ª∞∫ƒ∏ ∫∂¶ ¢∏ª√À ƒ∞º∏¡∞™ ¡. NOMO™ ATTIKH™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À ∑∂ºÀƒπ√À.kaisarianis@kep. ¡. ∞ΔΔπ∫∏™ ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¶§∞Δ∂π∞ §∞Àƒπ√À ∞°π∞™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ 1 2292024839 2292069409 2292024850 d. ∞ΔΔπ∫∏™ 17778 Δ∞Àƒ√™ ¶∂πƒ∞πø™ 225 2103462235. ¢√À∑π¡∞ 50 2298029102 2298029102 d. 2106897156 d.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ¡.neaspentelis@kep.spaton@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂À∫∏™. ∞ΔΔπ∫∏™ 13451 ∑∂ºÀƒπ ∞ΔΔπ∫∏™ ºπ§π∫∏™ ∂Δ∞πƒπ∞™ 71 2102319180 2102319170 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∑ø°ƒ∞º√À ¡.gr 2104411333 2104411733 d.porou@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ 13231 ¶∂Δƒ√À¶√§∏ 25Ë ª∞ƒΔπ√À 42 & ∫∞¡∞ƒ∏ ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂ƒ∞ª∞Δ√™ ¶∂πƒ∞π∞ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂√À æÀÃπ∫√À.gov.pefkis@kep. ª∞∫ƒ∏™ ¡.gr 2108105311.gov.gov.gov. ∞ΔΔπ∫∏™ 18863 ¶∂ƒ∞ª∞ ∞ΔΔπ∫∏™ §∂øº√ƒ√™ ∂πƒ∏¡∏™ 215 ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞§πª√À. ∞ΔΔπ∫∏™ 17455 ∞§πª√™ ∞ΔΔπ∫∏™ £√À∫À¢π¢√À 43 2109810685.gr d. ∞ΔΔπ∫∏™ ª¶π™∫π¡∏ 39 ∫∞π π™√∫ƒ∞Δ√À™ 2107712410 2107712353 2107712340 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶√ƒ√À Δƒ√π∑∏¡π∞™ ¡.elefsinos@kep.neoupsyhikou@kep.gov. ∞ΔΔπ∫∏™ 15121 ¶∂À∫∏™ §∂øº√ƒ√™ ∂πƒ∏¡∏™ 20 2106146500 2106146503 d.melission@kep.gov.gov.gr .gov. ∞ΔΔπ∫∏™ 15772 ∑ø°ƒ∞º√À ¡.iliou@kep.gov. ∞ΔΔπ∫∏™ 19006 ¡∂∞ ¶∂ƒ∞ª√™ Fax ∂£¡π∫∏™ ∞¡Δπ™Δ∞™∂ø™ 12 2107526200 2107526204 15236 ¡∂∞™ ¶∂¡Δ∂§∏™ ∞°π∞™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ 22 ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§∂À™π¡∞™ ¡.alimou@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ 13122 π§π√¡ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞π∞¡Δ√™ & ÃÀ™∏π¢√™ 2102693236. 2294093777 2294092222 d. ∞ΔΔπ∫∏™ 15237 ºπ§√£∂∏ ∞ΔΔπ∫∏™ μ∂∫π∞ƒ∂§∏ 11 2106897117.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 80 CMYK ¶EPIºEPEIA ATTIKH™.gov.gr 2106897118 ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫ƒø¶π∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂§π™™πø¡ ¡.zografou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™¶∞Δø¡ §√ÀΔ™∞™ ¡. ∞ΔΔπ∫∏™ 16121 ∫∞π™∞ƒπ∞¡∏ ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂Δƒ√À¶√§∏™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ºπ§√£∂∏™.gov.gr 2104411888 §∂øº.kropias@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ 15451 ¡∂√ æÀÃπ∫√ Δ∂ƒΔ™∂Δ∏ 41 2106727111 2106727111 d. 2294078670 ¢π∞™Δ∞Àƒø™∏ ƒ∞º∏¡∞™ 2 2294078878 ∂§∂À£∂ƒπ√À μ∂¡π∑∂§√À & ∫ƒÀ∞¢∞ E-mail d.gr 2294095270. ¡.gr 2296035262 2296034571 d. ¶∂¡Δ∂§∏™ ¡. ∞ΔΔπ∫∏™ 19009 ƒ∞º∏¡∞ ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞™ ¶∂ƒ∞ª√À ¡. 2108105313 2108105312 k. ∞ΔΔπ∫∏™ 19004 ™¶∞Δ∞ §√ÀΔ™∞™ ¶§∞Δ∂π∞ §√Ã∞°√À ªπÃ∞§∞∫∏ 2106630311 2106630314 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞π™∞ƒπ∞¡∏™ ¡. ∞ΔΔπ∫∏™ 15127 ª∂§π™™π∞ ∫∞§∞ªμ√∫∏ 2∞ 2108105820 2108105981 d. ∞ΔΔπ∫∏™ 19200 ∂§∂À™π¡∞ π∂ƒ∞ √¢√™ 22 & ∫√ÀΔ∞§π∂ƒ∏ 2105565480 2105560973 d.gov.peramatos-peiraios@kep.neasmakris@kep.rafinas@kep. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∞Àƒ∂øΔπ∫∏™ ¡.gov. ∞ΔΔπ∫∏™ 19400 ∫√ƒø¶π ∞ΔΔπ∫∏™ ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏ 2 2106021102 d.gov.lavreotikis@kep. 2109859889 2109859971 d.neasperamou@kep.zefiriou@kep.gov.gov. ¡. ¡. º§∂ªπ¡°∫ 294078870.tavrou@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ 18020 ¶√ƒ√™ ¢.petroupoleos@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δ∞Àƒ√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À π§π√À. 2103462238 2103462236 d.gov.gov.gov.gov.filotheis-attikis@kep.

∞ΔΔπ∫∏™ 13341 ∞£∏¡∞ ∞¡¢ƒ√ÀΔ™√À 2 2102411356 2102411619 ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂Δ∞ª√ƒºø™∂ø™ ¡. n. 2299069226 2299067387 d. ∞ΔΔπ∫∏™ 19015 øƒø¶√™ °∂øƒ°π√À ¢ƒ√™π¡∏ 15 ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∂ƒ∞Δ∂∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δƒ√π∑∏¡√™ ¡. ∞ΔΔπ∫∏™ 16562 °§Àº∞¢∞™ ¡. 2104257545 n.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ¢ƒ√™π∞™ ¡.gov.gov.gov.gov. ∞ΔΔπ∫∏™ 15236 ¶∂¡Δ∂§∏ ∞ΔΔπ∫∏™ ∏°.gov.gov.glyfadas@kep.oropion@kep.gr 2295071110 2295071111 k.¢∂∫∂§∂π∞™ 13 2102582794 2102582549 d. 2106664900.gov. ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §À∫√μƒÀ™∏™ ¡.∞£∏¡ø¡ . ∞ΔΔπ∫∏™ 19008 ∂ƒÀ£ƒ∂™ ∂£¡π∫∏™ ∞¡Δπ™Δ∞™∂ø™ 53 ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ ™À∫∞ªπ¡√À. ∞ΔΔπ∫∏™ 19100 ª∂°∞ƒ∞ ∞ΔΔπ∫∏™ 28∏™ √∫Δøμƒπ√À 156 2296083270 2296083123 d.gov. °∂¡¡∏ª∞Δ∞ 62 ∫∞𠶧∞¶√ÀΔ∞ 59 2109652152.metamorfoseos@kep. 2104257544.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °§Àº∞¢∞™ ¡.gov.gov.gr 19015 ™À∫∞ªπ¡√ øƒø¶√À §∂√ºøƒ√™ øƒø¶√À 2106033574.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Àª∏ΔΔ√À. ∞ΔΔπ∫∏™ 18902 ∞ª¶∂§∞∫π∞ ∂§.gov.gov. ∞ΔΔπ∫∏™ 14343 Ã∞§∫∏¢√¡∞ §.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞™ Ã∞§∫∏¢√¡√™ ¡.peireos@kep.troizinos@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ TËϤʈÓÔ Fax 2109673320 2109673166 E-mail d.gr 2295079081 2295079082 d.anatolikisattikis@kep.gr 2106033576 2106664901 2104257543.kapandritiou@kep.erythron@kep.gov. ∞ΔΔπ∫∏™ 16671 μ√À§π∞°ª∂¡∏ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞ºƒ√¢πΔ∏™ 2 ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°πø¡ ∞¡∞ƒ°Àƒø¡ ¡. Δ∏™ ∂¡π∞π∞™ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∞£∏¡ø¡ . ¶∂πƒ∞πø™ 18020 °∞§∞Δ∞™ ∞ΔΔπ∫∏™ 25˘ ª∞ƒΔπ√À 2298042100 2298042032 d.gr §.gov.megareon@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ 14123 §À∫√μƒÀ™∏ ∞°π∞™ μ∞ƒμ∞ƒ∞™ 25 2102830956 2102830648 d. ™ªÀƒ¡∏™ 8 ∫∞π ¶∂ƒ°∞ª√À 1 2107613059 2107613058 d.™√À¡π√À 80 2299069099. ¶§∞™Δ∏ƒ∞ 52 2108321773 2108320321 d. ∞ΔΔπ∫∏™ °.kerateas@kep.ampelakion@kep. ª∞ƒ∞£ø¡√™ 3 2108131514 2108131511 k.gr 2263063070 2263063066 d. 2109652152 2109652058 d.gr 81 .gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ 5351 ¶∞§§∏¡∏ 17Ô ¯ÈÏ §∂øº√ƒ√À 1 ª∞ƒ∞£ø¡√™ ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ√™ ¶∂πƒ∞πø™. ∞ΔΔπ∫∏™ 19014 ∫∞¶∞¡¢ƒπΔ𠶧∞Δ∂π∞ ∫Àƒπ∞∑∏ 2295052518 2295052518 k. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π ¡. ∞ΔΔπ∫∏™ 14572 ¢ƒ√¢π∞ ∞ΔΔπ∫∏™ §.lykovriseos@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ºÀ§∏™. ∞ΔΔπ∫∏™ 19001 ∫∂ƒ∞Δ∂∞ ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∫∞¶∞¡¢ƒπΔπ√À ¡.gr 2102852304 2102836653 d. ∞ΔΔπ∫∏™ 17237 Àª∏ΔΔ√™ Ã.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂°∞ƒ∂ø¡ ¡.ymittou@kep.μ∂¡π∑∂§√À & Δ∑∞μ∂§∞ 2104670245 2104670245 d. ƒ∞§§∏ 7 ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ¶∂¡Δ∂§∏™ ¡.gr d.drosias@kep.neashalkidonos@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ª¶∂§∞∫πø¡ ¡.vouliagmenis@kep. ¡. NOMO™ ATTIKH™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À μ√À§π∞°ª∂¡∏™.¶∂πƒ∞πø™ 18757 ∫∂ƒ∞Δ™π¡π ∞ƒπ∞¢¡∏™ 2 ∫∞π ¶∏¡∂π√À 4 ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂ƒÀ£ƒø¡ ¡.aganargyron-attikis@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ 14452 ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ π. ∞ΔΔπ∫∏™ 13561 ∞°.gov.gov. ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏ 2 2108105202 2108105203 k. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À øƒø¶πø¡ ¡.fylis@kep. ¡.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 81 ¶EPIºEPEIA ATTIKH™.pentelis@kep.gov.sykaminou@kep.

∞ΔΔπ∫∏™ 19011 ∞À§ø¡∞ ¶§∞Δ∂π∞ ∑À°√ª∞§∞ ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞¡¢ƒ∞™ ¡.gr 2291038448 2291078085 k.gov. ∞ΔΔπ∫∏™ (¶ƒøΔ√ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ° ¢∏ª√Δπ∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¡∂√À º∞§∏ƒ√À) 18547 ¡∂√ º∞§∏ƒ√ ™Δ∞£ª√™ ∏™∞¶.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞§∞¡¢ƒπ√À ¡.gov.mandras@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) 16345 ∏§π√À¶√§∏ ¡.gr ∫∂¶ ∂¡π∞π∞™ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∞£∏¡∞™ ¶∂πƒ∞π∞ 10557 ∞£∏¡∞ ∞ª∞§π∞™ 2 & √£ø¡√™ 10 2103214462.athinon@kep. 2106993628 n.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂πƒ∞π∞ 18542 ¶∞§∞π∞ ∫√∫∫π¡π∞ ¡. Δ∏™ ∂¡π∞π∞™ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∞£∏¡ø¡ ¶∂πƒ∞πø™ 11524 ∞ª¶∂§√∫∏¶√π ∫∏ºπ™π∞™ 125 .peristeriou-a@kep.afidnon@kep.gr ∫ø¶∞π¢√™ 30 2104210500 2104201071 d. 2103214448 2103214640 p.gov. ™√À¡π√À ∫∞π °∞§∏¡∏™ ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ√™ ¶∂πƒ∞πø™.gr 2103682041-46 2103682348 apodimos-ypex@kep.127 2106993630 2106993627. ∞ΔΔπ∫∏™ 19014 ∞ºπ¢¡∂™ ¡.ilioupoleos-a@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À À¢ƒ∞™ ¡.ydras@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ 19013 ¶∞§∞π∞ ºø∫∞π∞ §. ∞ΔΔπ∫∏™ (¢∂ÀΔ∂ƒ√ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ™Δ√ ∫∞Δø Ã∞§∞¡¢ƒπ) 15231 ∫∞Δø Ã∞§∞¡¢ƒπ π£øª∏™ 34 2106755854 2106716132 kep183pb@kep.gov. ∞ΔΔπ∫∏™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞°π∞™ ª∞ƒπ¡∏™ 77 2105714526 2105714621 d.gov. Δ∏™ ∂¡π∞π∞™ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∞£∏¡ø¡ ¶∂πƒ∞πø™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) 18531 ¶∂πƒ∞π∞™ ∞∫Δ∏ ¶√™∂π¢ø¡√™ 14-16 2104132645 2104132148 2104132026 n. ∞ΔΔπ∫∏™ 25∏™ ª∞ƒΔπ√À 6 2295023778 2295023718 k.alimou-a@kep. ¶∂πƒ∞πø™ 18030 ª∂£∞¡∞ ∞∫Δ∏ ™∞ƒø¡π∫√À 44 2298093131 2298093132 d.gov. ¡.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞§πª√À ¡.gr ∫∂¶ ∞¶√¢∏ªø¡ ∂§§∏¡ø¡ Δ√À À¶√Àƒ°∂π√À ∂•øΔ∂ƒπ∫ø¡ ∞£∏¡∞ À¶√Àƒ°∂π√ ∂•øΔ∂ƒπ∫ø¡ ∞∫∞¢∏ªπ∞™ 3 ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂πƒ∞π∞ ¡.gov.gov.gov.peiraios-b@kep.gov. ∞ΔΔπ∫∏™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ™Δ√ ∞¡ø ∫∞§∞ª∞∫π) 17456 ∞¡ø ∫∞§∞ª∞∫π ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 63 2109946001 2109920046 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∏§π√À¶√§∂ø™ ¡.peiraios-a@kep.gr .gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ√À ¡. ∞ΔΔπ∫∏™ 19600 ª∞¡¢ƒ∞ μ∞™π§∂π√À §∞™∫√À 10 ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ¶∞§∞π∞™ ºø∫∞π∞™ ¡. ∞ΔΔπ∫∏™ 18040 À¢ƒ∞ 2298053782 2298052955 d. 2105551266 2105559520 d.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ√™ ∞£∏¡∞™.gov.peireos-b@kep. ∂¶π¶∂¢√ 1 2104839370 2104839371 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂£∞¡ø¡.gr 2105559626.methanon@kep.palaiasfokaias@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞À§ø¡√™ ¡. ∞ΔΔπ∫∏™ ∞°π∞™ ª∞ƒπ¡∞™ 8 2109706466.gov. 2109715350 2109706467 d.gov.gov.attikis@kep.avlonos-attikis@kep. NOMO™ ATTIKH™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞ºπ¢¡ø¡ ¡. ∞ΔΔπ∫∏™ (¢∂ÀΔ∂ƒ√ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ¢ ¢∏ª√Δπ∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫∞ªπ¡πø¡) 82 TËϤʈÓÔ Fax E-mail 2295029394 2295041150 d.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 82 CMYK ¶EPIºEPEIA ATTIKH™.

gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∞§∞ªπ¡∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μπ§§πø¡ ¡.gov.gov.gr ª∞ƒ∫√¶√À§√™.halandriou-a@kep.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ª∞ƒ∫√.voulas@kep. 2105571856 2105573487.aiginas@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ 14122 ∏ƒ∞∫§∂π√ øƒ∞π√¶√À§√À 91 ∫∂¶ ¢∏ª√À μÀƒø¡∞ ¡.gov.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞¡∞μÀ™™√À ¡. ∞ΔΔπ∫∏™ øƒø¶√À ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ª∞§∞∫∞™∞™ ¡. ∞ΔΔπ∫∏™ 19300 ∞™¶ƒ√¶Àƒ°√™ ∂πƒ∏¡∏™ ∫∞π £∂ªπ™Δ√∫§∂√À™ 2105577237.gov. 2102714617 d. ∞ΔΔπ∫∏™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ™Δ∏¡ ∫∞§√°ƒ∂∑∞) ∫∞§√°ƒ∂∑∞ μ√™¶√ƒ√À 121 2102779360 2102776056 kep760p@kep.gov.salaminas@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡ø §π√™πø¡ ¡. 2294084128 2294084218 d.19015 ª∞ƒ∫√¶√À§√™.magoulas@kep.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ª∞°√À§∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞π°∞§∂ø.paianias@kep.agkistriou@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ 19011 ª∞§∞∫∞™∞ ∫∏¶ø¡ 1 2295029668 2295027669 k.markopoulou-oropou @kep. ∞ΔΔπ∫∏™ 19003 ª∞ƒ∫√¶√À§√ ª∂™√°∞π∞™ §∂øº√ƒ√™ ™√À¡π√À ∫∞π ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 1 2102714172.vilion@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ 16673 μ√À§∞ μ.vyronos-a@kep.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 83 ¶EPIºEPEIA ATTIKH™.anoliosion@kep.anavissou@kep.gov.malakasis@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞π∞¡π∞™ ¡.gov. ∞ΔΔπ∫∏™ 19016 ∞ƒΔ∂ªπ¢∞ ∞ΔΔπ∫∏™ £∂ªπ™Δ√∫§∂√À™ ∫∞π Δƒπ∞π¡∏™ 1 2294084121. 2297026222 2297026223 d.spetson@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∞°√À§∞ ∞ΔΔπ∫∏™ ∏ƒøø¡ ¶√§ÀΔ∂á∂π√À 2 2105552013 2105552014 k. ∞ΔΔπ∫∏™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) Ã∞§∞¡¢ƒπ√À ™Δ∞£ª√™ ª∂Δƒ√ Ã∞§∞¡¢ƒπ√À E-mail d.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™¶∂Δ™ø¡ ¡.gr 83 .gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞°∫π™Δƒπ√À ¡.irakleiou-attikis@kep.aigaleo-a@kep. 2104644556 2104644521 d. 2295032085 2295032308 k. ∞ΔΔπ∫∏™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) 12242 ∞π°∞§∂ø ¶∞§∞π∞™ ∫∞μ∞§∞™ 36 2105311974 2105311623 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞ƒ∫√¶√À§√À ª∂™√°∞π∞™ ¡. ¶√À§√À øƒø¶√À ¡.gov.2106003518 2106003517 ¡.gov.gov. NOMO™ ATTIKH™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax ∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞§∞¡¢ƒπ√À 15234 ™Δ∞£ª√™ ª∂Δƒ√ ¢√À∫π™™∏™ ¶§∞∫∂¡Δπ∞™ .gov. ∞ΔΔπ∫∏™ 18050 ™¶∂Δ™∂™ ™¶∂Δ™∂™ 2298029585 d.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ√À§∞™ ¡. øƒø¶√À 2295032424.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞™¶ƒ√¶Àƒ°√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °∞§∞Δ™π√À ¡.galatsiou-a@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞™ πø¡π∞™ ¡.aspropyrgou@kep.gov. ∞ΔΔπ∫∏™ 19013 ∞¡∞μÀ™™√™ Hº∞π™Δ√À 8 2291078170 2291040154 k. ∞ΔΔπ∫∏™ 13341 ∞¡ø §π√™π∞ ∞Ã∞ƒ¡ø¡ 31 2102482788 2102483616 d. ¶∞À§√À 107-109 2108959743 2108959700 d. ∞ΔΔπ∫∏™ 19002 ¶∞π∞¡π∞ μ∞™.gr 2299063360 2299063320 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞π°π¡∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∏ƒ∞∫§∂π√À ¡. ºƒ∂π¢∂ƒπ∫∏™ 18∞ 2106644484.gov.gov.markopoulou-mesogaias@kep. ∞ΔΔπ∫∏™ 18900 ™∞§∞ªπ¡∞ §∂øº√ƒ√™ π¶¶√∫ƒ∞Δ√À™ 169 2104644520. ¡. 2106645725 2106644570 d. 2107608342 2107608341 d. 2294084214. ∞ΔΔπ∫∏™ 18010 ∞π°π¡∞ ∞º∞π∞™ 2297026222. ∞ΔΔπ∫∏™ 19012 μπ§§π∞ ∞ΔΔπ∫∏™ ™∞∫∂§∞ƒπ√À 15 2263023771 2263023771 d. ∞ΔΔπ∫∏™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) 16233 μÀƒø¡∞™ §∂øº√ƒ√™ ∫∞ƒ∂∞ 98 2107608340.gov.gov.artemidos@kep.gov. ∞ΔΔπ∫∏™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) 11147 °∞§∞Δ™π ∂§∂À£∂ƒπ√À μ∂¡π∑∂§√À 20 2102132490 d. ∞ΔΔπ∫∏™ 18010 ∞°∫π™Δƒπ ª∂°∞§√Ãøƒπ ∞°∫π™Δƒπ√À 2297091641 2297091640 k.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒΔ∂ªπ¢√™ ¡. 2105578223 d.

gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§∞μƒÀΔø¡. ∞Ã∞´∞™ 25002 μƒ∞á∞π´∫∞ ∞Ã∞´∞™ μƒ∞á∞´π∫∞ 2610670973 d.gov.gr ¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§ø¡ 31 2691068393 2691068394 d. ¡.tritaias@kep. ∞Ã∞´∞™ ™Δ∞Àƒ√¢ƒ√ªπ ¡√ª√À ∞Ã∞´∞™ 2694051311 2694051305 d. ∞Ã∞´∞™ 25100 ™Àª¶√§πΔ∂π∞. ∞Ã∞´∞™ 25100 ∞π°π√ ∞Ã∞´∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞∫ƒ∞Δ∞™ ¡. ∞Ã∞˝∞™ 25001 ∫∞§∞μƒÀΔ∞ ∞°π√À ∞§∂•π√À 2692022666 2692022656 d. ¡.gov. ∞Ã∞´∞™ 27052 §∞¶¶∞ ∞Ã∞´∞™ §∞¶¶∞ ∞Ã∞´∞™ 2693031877 2693031878 d. ∞Ã∞´∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞Δƒ∞™. ∞Ã∞´∞™ 84 26333 ¶∞ƒ∞§π∞ ¶∞Δƒø¡ ¶∞Δƒø¡ ¶Àƒ°√À 60 TËϤʈÓÔ Fax E-mail 2610528316 2610528971 d. ∞Ã∞´∞™ 25015 ∫∞§∂¡Δ∑π ∞Ã∞´∞™ ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 2694031495 2694031485 k.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 84 CMYK ¶EPIºEPEIA ¢YTIKH™ E§§A¢A™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ΔƒπΔ∞π∞™ ¡.larissou@kep.akratas@kep. ∞Ã∞I∞™ 26110 ¶∞Δƒ∞ ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∞Ã∞´∞™ 26221 ¶∞Δƒ∞ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞π°π√À ¡.gov.aigiou@kep.gov. 2692051300 2692051301 d.gr ª∞π∑ø¡√™ & μ√Δ™∏ 147 2610243200.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞π°∂πƒ∞™.dymis@kep. 2610243202 2610243201 d.movris@kep.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞ƒ∞§π∞™ ¡.ahaias@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂™™∞Δπ¢√™ ¡.gov. ∞Ã∞´∞™ 25200 ¢Àª∏ ∞Ã∞´∞™ º§∂ªπ¡°∫ ∫∞π ™. ∞Ã∞´∞™ 25006 ∞∫ƒ∞Δ∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¶§∞Δ∂π∞ ∞∫ƒ∞Δ∞™ 2696029040 2696029042 d. ∞π°π√À ™∂§π∞¡πΔπ∫∞ ∫∂¶ ¢∏ª√À §∂À∫∞™π√À ¡.aigeiras@kep.messatidos@kep.riou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º∞ƒƒø¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ√∞¡π∞™ ¡.gov.gr μ√Δ™∏ 37 2610243400.lefkasiou@kep. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ƒπ√À ¡.gov. ∞Ã∞´∞™ 26500 ¢∏ª√À ª∂™™∞Δπ¢√™ √μƒÀ∞ ¶∞Δƒø¡ 2610526818 2610526818 d. ∞Ã∞´∞™ 26222 ¶∞Δƒ∞ 2691072110 2691073026 d.gov. ∞Ã∞˝∞™ 25004 ∞Ã∞´∞ ¢∞º¡∏ 2692071894 2692071707 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™Àª¶√§πΔ∂π∞™ ¡. ¡ . ∞Ã∞´∞™ 25015 ΔƒπΔ∞π∞™ ¡.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∫∞§∂¡Δ∑π√À.gov. ∞Ã∞´∞™ 26500 ƒπ√ ¶∞Δƒø¡ ∞£∏¡ø¡ 188 2610995085 2610995086 d.gr ¢∏ª∏Δƒπ√À Àæ∏§∞¡Δ∏ 1 . ∞Ã∞´∞™ ∫§∂πΔ√ƒπ∞ ¡. ¡.dytikisellados@kep.kalavriton@kep. 2610243403 2610243401 n.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢π∞∫√¶Δ√À ¡. ∞Ã∞´∞™ 25008 ¢∏ª√™ º∞ƒƒø¡ Ã∞§∞¡¢ƒπΔ™∞ 2694022940 2694022001 d.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢Àª∏™.paion@kep. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μƒ∞á∂π∫ø¡ ¡. ¡. NOMO™ AXA´A™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À ª√μƒ∏™ ¡. ∞Ã∞´∞™ 25010 ∞π°∂πƒ∞ ∞Ã∞´∞™ À¶∏ƒ∂™π∏™ 5 2696039060 2696039061 d.gov.farron@kep.paralias-ahaias@kep.gov.gov. ∞Ã∞´∞™ 25005 ™∞°∂´∫∞ ∞Ã∞´∞™ ™∞°∂´∫∞ ∞Ã∞´∞™ 2693041559 2693041588 d.vrahnaiikon@kep.gov.diakoptou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∞ƒπ™™√À ¡. ∞Ã∞´∞™ 25007 ∫§∂πΔ√ƒπ∞ ¡.kalentziou@kep.gr 2692032755 2692032765 d.gr ∫∂¶ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢ÀΔπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™ ¡. ∞Ã∞´∞™ 25003 ¢π∞∫√¶Δ√ ∞Ã∞´∞™ ¢π∞∫√¶Δ√ 2691043705 2691043706 d.gr ∞∫Δ∏ ¢Àª∞πø¡ ∫∞π 2610362329 2610362332 p. Δ∞Àƒ√ª∂¡∂√™ 2693022630 2693022629 d.aroanias@kep. ∞Ã∞´∞™ 20516 Δƒπ¶√Δ∞ª∞ (æøºπ¢∞) Δƒπ¶√Δ∞ª∞ (æøºπ¢∞) 2692082288.sympoliteias@kep.gov.gov.patreon@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞πø¡.gov.

μ√πøΔπ∞™ 32002 μ∞°π∞ μ√πøΔπ∞™ μ∞°π∞ μ√πøΔπ∞™ 2262062907 2262062259 d. μ√πøΔπ∞™ 32200 £∏μ∞ ¶∂§√¶π¢√À 41 2262089632.kyriakiou@kep.haironias@kep. μ√πøΔπ∞™ 32001 ∞§π∞ƒΔ√™ μ√πøΔπ∞™ ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¶§∞Δ∂π∞ ∞§π∞ƒΔ√À 2268029300 2268029300 d. μ√πøΔπ∞™ 32100 §πμ∞¢∂π∞ μ√πøΔπ∞™ ∂§∂À£∂ƒπ√À μ∂¡π∑∂§√À 32 2261089723 2261089716 d.gov. μ√πøΔπ∞™ 32200 Δ∞¡∞°ƒ∞ ¢∏ª√Δπ∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∞™ø¶π∞™ 2262095375 2262095901 d. ¡.gr 2261032315.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ∞°πø¡.gov. 2262089714 d. ¡.gov.distomou@kep. μ√πøΔπ∞™ 32008 ¢∞À§∂π∞ μ√πøΔπ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√À ∫∞§§π∞°∫∞∫∏ 2261059003 2261059004 d. 2262089715 2262089629.gr 85 .gov.vagion@kep. μ√πøΔπ∞™ 32010 ¢√ªμƒ∞π¡∞ μ√πøΔπ∞™ ¢√ªμƒ∞π¡∞ μ√πøΔπ∞™ 2264022345 2264022326 d. ¡.voiotias@kep. μ√πøΔπ∞™ 32012 ∞¡Δπ∫Àƒ∞ μ√πøΔπ∞™ 25˘ ª∞ƒΔπ√À 2267041024 2267029315 k.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 85 ¶EPIºEPEIA ™TEPEA™ E§§A¢A™.gov.gov. ™∫√¡¢ƒ∞ 9 2267051800 2267051802 k.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢π™Δ√ª√À.plataion@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢∞À§∂π∞™.tanagras@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞πƒø¡∂π∞™ ¡.thisvis@kep. ¡. 2261032115 2261039008 E-mail d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞§π∞ƒΔ√À.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∂μ∞¢∂ø¡. NOMO™ BOIøTIA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax ∫∂¶ ¢∏ª√À √ƒÃ√ª∂¡√À. ¡. ¡. ¡.shimatariou@kep.orhomenou@kep. μ√πøΔπ∞™ 32300 √ƒÃ√ª∂¡√™ μ√πøΔπ∞™ ¶∂™√¡Δø¡ ª∞Ã∏Δø¡ 8 ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢∂ƒμ∂¡√Ãøƒπø¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À £π™μ∏™ ¡.gov. ¡.koroneias-voiotias@kep.oinofyton@kep.gr 2263031000 2263031775 d. ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶§∞Δ∞πø¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À £∂™¶π∂ø¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √π¡√ºÀΔø¡ ¡.gov.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δ∞¡∞°ƒ∞™. μ√πøΔπ∞™ 19012 μ√πøΔπ∞ ¶À§∏™ (IÛfiÁÂÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘) ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞¡Δπ∫Àƒ∞™ ¡. μ√πøΔπ∞™ 32007 ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¢∏ª√À ∫√ƒø¡∂π∞™ §∂πμ∞¢π∞ ∂£¡π∫∏™ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏™ 11 2261049001 2261049002 d.gov.thespieon@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™Ã∏ª∞Δ∞ƒπ√À.gov.gov.gov.gov. μ√πøΔπ∞™ 32002 £∂™¶π∂™ μ√πøΔπ∞™ ª∞Àƒ√ªª∞Δπ 2262067321 2262068900 d.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ∞Ãøμ∏™. μ√πøΔπ∞™ 32006 ∫Àƒπ∞∫π μ√πøΔπ∞™ °.gov. 2267029002 d.arahovis@kep. ¡.thiveon@kep.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∫Àƒπ∞∫π√À ¡.dervenohorion@kep. μ√πøΔπ∞™ 32200 ∫∞¶∞ƒ∂§§π £∏μ∞ ∫∞¶∞ƒ∂§§π £∏μ∞ 2262098857 2262098858 d. ¡. μ√πøΔπ∞™ 32004 ∞ƒ∞Ãøμ∞ μ√πøΔπ∞™ ¶§∞Δ∂π∞ •∂¡π∞ 2267029125 2267029126 d. μ√πøΔπ∞™ 32005 ¢π™Δ√ª√ 10˘ π√À¡π√À 47 2267029000.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ƒø¡∂π∞™.aliartou@kep.antikyras@kep.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ μ√πøΔπ∞™ 32100 §∂πμ∞¢π∞ ™√º√∫§∂√À™ 19 2261088444 2261028323 n. μ√πøΔπ∞™ 32100 Ã∞πƒø¡∂π∞ μ√πøΔπ∞™ 2261095317 2261095517 d. 2267029001 2267029001. ¡. μ√πøΔπ∞™μ√πøΔπ∞™ 32009 ™Ã∏ª∞Δ∞ƒπ π√∫∞™Δ∏™ 17 2262059800 2262056723 d. ¡.levadeon@kep. μ√πøΔπ∞™ 32011 √π¡√ºÀΔ∞ ∫À¶ƒ√À 2 2262056422 2262056421 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À £∏μ∞πø¡ ¡.dayleias@kep.

gr ∫∂¶ ¢∏ª√À £∂√¢øƒ√À ∑π∞∫∞ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°π√À ∫√™ª∞ ¡. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 51100 ™∞ª∞ƒπ¡∞ ¡. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 40100 ΔÀƒ¡∞μ√™. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 51100 ¢√Δ™π∫√ °ƒ∂μ∂¡ø¡ ¢√Δ™π∫√ 2462083072 2462025671 k.gr ™ªπ•∏ °ƒ∂μ∂¡ø¡ 2462024568 2462024568 k.ventziou@kep.gov.gov.grevenon@kep. 2462087912 2462087913 d. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 51100 °ƒ∂μ∂¡∞ ¶§∞Δ∂π∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ 1 2462087753 2462028196 n. ¡. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 51100 °ƒ∂μ∂¡∞ º∞ƒ¢À∫∞ª¶√À 2 2462087843.gov.theodziaka@kep.gov. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 51100 ∫√π¡√Δ∏Δ∞ ºπ§π¶¶∞πø¡ °.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∏ƒ∞∫§∂øΔø¡. ¢HMO™ °PEBENøN KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À °ƒ∂μ∂¡ø¡. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 51100 ∫∞ƒ¶∂ƒ√ °ƒ∂μ∂¡ø¡ ∫∞ƒ¶∂ƒ√ °ƒ∂μ∂¡ø¡ ∫∂¶ ¢∏ª√À °√ƒ°π∞¡∏™. ¡. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 51100 £∂√¢øƒ√À ∑π∞∫∞ °ƒ∂μ∂¡∞ £∂√¢øƒ√À ∑π∞∫∞ °ƒ∂μ∂¡∞ 2462087768 2462087767 d.filippaion@kep. °ƒ∂μ∂¡ø¡ Δø¡ ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ Fax E-mail 2462034101 2462034308 d. 2462033001 2462036085 d.gorgianis@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ∂¡∑π√À ¡. 2462080030 2462087844 d.gov.smixis@kep.gov.hasion-grevenon@kep.avdelas@kep. °ƒ∂μ∂¡ø¡ ™∞ª∞ƒπ¡∞ ¡.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞μ¢∂§§∞™ ¡. ª¶√À™π√À 6 2462087295 2462022084 k.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞™πø¡.gov.gov.gr .agioukosma@kep.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ¡.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ™ªπ•∏™ 51032 ™ªπ•∏ °ƒ∂μ∂¡ø¡ ¡. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 51200 ¢∂™∫∞Δ∏ °ƒ∂μ∂¡ø¡ ¢∂™∫∞Δ∏ °ƒ∂μ∂¡ø¡ 2462036083.gov. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 86 TËϤʈÓÔ ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ™∞ª∞PINH™ ¡.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 86 CMYK ¶EPIºEPEIA ¢YTIKH™ MAKE¢ONIA™.gov. 51030 ¢∏ª√™ HPAK§Eø¡. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 51100 °√ƒ°π∞¡∏ °ƒ∂μ∂¡ø¡ ∫∏¶√Àƒ°π√ °ƒ∂μ∂¡ø¡ 2462075333 2462087740 d.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ºπ§π¶¶∞πø¡ ¡.samarinis@kep.gr ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ °ƒ∂μ∂¡∞ 2462041768 2462041750 d. ¡.dotsikou@kep. 5100 ∞μ¢∂§§∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏ ∂¢ƒ∞: ΔÀƒ¡∞μ√™ §∞ƒπ™∞™ ∫∞§√∫∞πƒπ¡∏ ∂¢ƒ∞: ∞μ¢∂§§∞ °ƒ∂μ∂¡ø¡ ΔÀƒ¡∞μ√™: ¶√§ÀΔ∂á∂π√À 56 2492029025(Δ) 2492029024(Δ) 2462025653(∞) 2462025653(∞) k.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ¢√Δ™π∫√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢∂™∫∞Δ∏™ ¡. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 51100 ª∂°∞ƒ√ °ƒ∂μ∂¡ø¡ ª∂°∞ƒ√ °ƒ∂μ∂¡ø¡ 2462073590 2462073588 d.gov. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 51100 μ∂¡∑π√ °ƒ∂μ∂¡ø¡ ∫¡π¢∏ °ƒ∂μ∂¡¡ø¡ 2462087910.irakleoton@kep.deskatis@kep.grevenon@kep. °ƒ∂μ∂¡ø¡ 2462095638 2462095639 k.gov.

gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢√•∞Δ√À ¡. MAKE¢ONIA™ & £PAKH™.gov.gov.petaloudon@kep.kallitheas-dodekanisou @kep.rodou-agapostolon @kep.gov. ¢ƒ∞ª∞™ 66032 ¢√•∞Δ√ ¢ƒ∞ª∞™ ∫Àƒ°π∞ ¢ƒ∞ª∞™ 2521072501.gov.symis@kep.gov.kalampakiou@kep. 2241046536 2241046535 n. 2243059096 2243059644 e.kameirou@kep.gov. 2241085821 d. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85400 §∂ƒ√™ ¶§∞Δ∞¡√™ §∂ƒ√À 2247023400 2247023241 d.sitagron@kep.dodekanisou@kep. ¢ƒ∞ª∞™ 66034 ™πΔ∞°ƒ∂™ ¢ƒ∞ª∞™ ºøΔ√§πμ√™ ¢ƒ∞ª∞™ 2521093003 2521093802 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡π∫∏º√ƒ√À ¡.gov.gov.¢. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85600 ™Àª∏™ °π∞§√™ 2246072569.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂Δ∞§√À¢ø¡ ¡. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85104 ∫ƒ∂ª∞™Δ∏ ƒ√¢√À §∂øº√ƒ√™ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ 51 2241096644 2241096643 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™πΔ∞°ƒø¡ ¡.rodou-rodinis@kep.gov. ¢HMO™ ¢PAMA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¡√ª ∞ÀΔ ¢ƒ∞ª∞™∫∞μ∞§∞™-•∞¡£∏™ ¡√ª ¢π∞ª∂ƒ ¢ƒ∞ª∞™ 66100 ¢π√π∫∏Δ∏ƒπ√ ¢ƒ∞ª∞™ ¢π√π∫∏Δ∏ƒπ√ ¢ƒ∞ª∞™ 2521062371. 2521072501 2521072121 d.dramas@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∂ƒ√À ¡.gov. ¢ƒ∞ª∞™ 66100 ¡π∫∏º√ƒ√™ ¢ƒ∞ª∞™ ¡π∫∏º√ƒ√™ ¢ƒ∞ª∞™ 2521090437.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§∞ª¶∞∫π√À ¡. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85103 ƒ√¢√™ 25˘ ª∞ƒΔπ√À 24 2241053307 2241053303 d. ¢ƒ∞ª∞™ 66033 ∫∞Δø ¡∂Àƒ√∫√¶π ¢ƒ∞ª∞™ ∞°π√À ¢∏ª∏Δƒπ√À 9 2523021057 2523021057 d. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85105 ∫∞§§π£∂∞ ∫∞§§π£∂∞ 2241085892. §∞ƒ¢√À 2244044251 2244044470 d.kalymnou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§§π£∂∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞ª∂πƒ√À ¡.lerou@kep.gov. 2246072568 2246070110 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞º∞¡Δ√À ¡.nikiforou@kep.gr 87 .gr ¶EPIºEPEIA NOTIOY AI°AIOY.prosotsanis@kep.afantou@kep. 2521062370. 2241085225 2241085842. ¡. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85106 ¶∞ƒ∞¢∂π™π ƒ√¢√™ 24Ë π√À§∏ 2241042344 2241042343 d. ¢HMO™ ¢ø¢EKANH™OY KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ∂¶∞ƒÃ∂π√À ∫∞§Àª¡√À ¡.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ƒ√¢√À ª∂ Δƒπ∞ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞Δ∞ ¡. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85200 ¶∞§∞π√ ¢π√π∫∏Δ∏ƒπ√ ¶∞§∞π√ ¢π√π∫∏Δ∏ƒπ√ 2243059643.knevrokopiou@kep.gov. 2521090439 2521090438 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞Δø ¡∂Àƒ√∫√¶π√À.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ƒ√¢√À ª∂ Δƒπ∞ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞Δ∞ ¡.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85100 ƒ√¢√™ ¶§∞Δ∂π∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ 1 2241046534.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™Àª∏™ ¡. ¢ƒ∞ª∞™ 66031 ¢ƒ∞ª∞ ∫.doxatou@kep.lindion@kep. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85109 §∞ƒ¢√™ ƒ√¢√™ ¢. ∫∞ƒ∞ª∞¡§∏ 11 2521053508 2521053508 d. ¢ƒ∞ª∞™ 66200 ¶ƒ√™√Δ∞™¡∏ ¢ƒ∞ª∞™ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 8 2522021010. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ∞) 85100 ∞°π√π ∞¶√™Δ√§√π ƒ√¢√À ¶§∞Δ∂π∞ ∞°πø¡ ∞¶√™Δ√§ø¡ 2241065657 2241060766 d. 2521062372 2521062367 n.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶ƒ√™√Δ™∞¡∏™ ¡. 2522021006 2522021011 d.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 87 ¶EPIºEPEIA AN.gov. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ °) 85100 ƒ√¢π¡∏ ™Δ√∫Ã√§ª∏ 13 2241060995 2241060949 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §π¡¢πø¡ ¡.

¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85101 π∞§À™√À ¡. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85110 Ã∞§∫∏ ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À Ã∞§∫∏ ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 2246070900 2246070900 d.gov.gov.gov.gov. ¢HMO™ ¢ø¢EKANH™OY 88 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ∂¶∞ƒÃ∂π√À ∫∞ƒ¶∞£√À ¡.megistis@kep.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 88 CMYK ¶EPIºEPEIA NOTIOY AI°AIOY. 2242049260 e.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂°π™Δ∏™ ¡.gov.irakleidon@kep.gov.attavirou@kep.gr .gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ƒ√¢√À ª∂ Δƒπ∞ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞Δ∞ ¡. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85001 §∂πæ√π ¢ø¢∂∫∞¡∏™∞ §∂πæ√π 2247028970 2247028999 d.rodou@kep.rodou-mitropoli@kep.gov. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85300 ¶À§π ∫ø™ 2242041821 2242041814 d.dikaiou@kep.tilou@kep.arhaggelou@kep. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85303 ¡π™Àƒ√™ ¢ø¢∂∫∞¡∏™∞ ª∞¡¢ƒ∞∫π ¡π™Àƒ√™ 2242048746 2242031198 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢π∫∞π√À ¡. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85109 ƒ√¢√™ °∂¡∞¢π√À 2244029110 2244043143 d. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85002 Δ∏§√™ ª.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞°∞£√¡∏™π√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞ƒ¶∞£√À ¡. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85100 ª∂™∞πø¡π∫∏ ¶√§∏ ™Àªªπ√À 12 2241043707 2241043973 d. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85800 ∫∞™√™ ¢ø¢∂∫∞¡∏™∞ ºƒÀ 2245041865 2245041864 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞§∫∏™ ¡. ¢ø¢E∫∞¡∏™√À (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ μ) 85100 ª∏Δƒ√¶√§∏ ∂ƒ¡∂™Δ ª¶∂μπ¡ 2° 2241070655.gov.leipson@kep.ko@kep. 2244029182 2244029184 d.karpathou@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡√Δπ∞™ ƒ√¢√À ¡.patmou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞™√À ¡.gov. ∞ƒÃ∞°°∂§√™ 2244029180.gov. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85200 ∫∞§Àª¡√™ ¶∞¡∞°π∞ Ãøƒ∞™ 2243029767. 2242049260 2242049259.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡π™Àƒ√À ¡. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85700 ¶∏°∞¢π∞ ∫∞ƒ¶∞£√À ¶∏°∞¢π∞ ∫∞ƒ¶∞£√À 2245029002 2245022139 d.karpathou@kep.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ √§Àª¶√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫ø ¡.gov.gov.agathonisiou@kep.gov. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85300 ∫ø™ ∞∫Δ∏ ∫√À¡Δ√ÀƒπøΔ∏ 7 2242025670 2242027190 d.gov.gov.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∂πæø¡ ¡. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85900 ∞™ΔÀ¶∞§∞π∞ Ãøƒ∞ ∞™ΔÀ¶∞§∞π∞™ 2243059850 2243059850 d.olympou@kep.notiasrodou@kep. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85001 ∞°∞£√¡∏™π ∞°∞£√¡∏™π 2247029204 2247029204 k.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞™ΔÀ¶∞§∞π∞™ ¡.ialisou@kep.astypalaias@kep.ko@kep.kasou@kep. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85300 ¢π√π∫∏Δ∏ƒπ√ ∞∫Δ∏ ªπ∞√À§∏ ¢π√π∫∏Δ∏ƒπ√ 2 2242049258. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85700 ∫∞ƒ¶∞£√™ ¶∏°∞¢π∞ ∫∞ƒ¶∞£√À 2245029093 2245029094 e. 2243059024 2243029883 d. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85500 ¶∞Δª√™ ™∫∞§∞ ¶∞Δª√À 2247031158 2247033206 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δ∏§√À ¡.gov.gr ∫∂¶ ∂¶∞ƒÃ∂π√À ∫ø ¡.kalymnion@kep.gov. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85700 √§Àª¶√™ ∫∞ƒ¶∞£√À √§Àª¶√™ ∫∞ƒ¶∞£√À 2245051055 2245051055 k.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞Δª√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§Àª¡πø¡ ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒÃ∞°°∂§√À ¡.nisyrou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∏ƒ∞∫§∂π¢ø¡ ¡. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À ∂ª¶ø¡∞™ ƒ√¢√À ∂ª¶ø¡∞™ ƒ√¢√À 2246041590 2246041572 d. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85302 ∫ø™ ∞¡Δπª∞Ã∂π∞ ∫ø 2242049289 2242049264 d.gov. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À ¶§∞Δ∂π∞ ∞¶√™Δ√§π¢∏ TËϤʈÓÔ Fax 2241098305 2241098306 E-mail d. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85102 ∞ƒÃ∞°°∂§√™ ƒ√¢√À ¶§∞Δ∂π∞ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√À. Ãøƒπ√ Δ∏§√™ 2246070893 2246070893 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞Δ∞μÀƒ√À ¡.gr d. 2241070654 2241070656 d.halkis@kep. ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À 85111 ª∂°π™Δ∏ ∫∞™Δ∂§§√ƒπ∑√ ª∂°π™Δ∏ ∫∞™Δ∂§§√ƒπ∑√ 2246070670 2246070670 ∫∂¶ ¢∏ª√À π∞§À™√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ƒ√¢√À ª∂ TPIA Δƒπ∞ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞Δ∞ N.

68006 ∫À¶ƒπ¡√™ ¡. ∂μƒ√À ∂μƒ√À ∫∂¶ ¢∏ª√À Δƒπ°ø¡√À. 2551088247 n. ºπ§π¶¶√À & μ.gov.gov.gov. 68003 ΔÀÃ∂ƒ√ ∂μƒ√À ΔÀÃ∂ƒ√ ∂μƒ√À ¡. ∂μƒ√À ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫À¶ƒπ¡√À.orestiados@kep. ∂μƒ√À ∫∂¶ ¢∏ª√À º∂ƒƒø¡ 68500 º∂ƒ∂™ ∂μƒ√À ™. 68004 §∞μ∞ƒ∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À- 2553020503 2553020501 d.gr 68002 ™∞ª√£ƒ∞∫∏ Ãøƒ∞ ™∞ª√£ƒ∞∫∏™ 2551089243 2551089241 d. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏ ¢∏ª∏Δƒπ√À 40 68001 ¡∂∞ μ∂™™∞ ∂μƒ√™ 25˘ ª∞ƒΔπ√À 7 2551088248. ∂μƒ√À 2554020104. 68400 ™√Àº§π ∂μƒ√À ∂ƒª√À 2 2554020061 2554020062 d.gov.gov.feron-evrou@kep.gr ¡.alexandroupolis@kep. 2552081090 2552081093 d. ∂μƒ√À ∂μƒ√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À 9-11 ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢π¢Àª√Δ∂πÃ√À 68300 ¢π¢Àª√Δ∂πÃ√ ¶∞ƒ√¢√™ μ∂¡π∑∂§√À Fax E-mail 2551089924 2552081705 8 2552081709 d. Eμƒ√À ∞§∂•∞¡∞¡¢ƒ√À¶√§∏ ∫∞μÀƒ∏ 24-26 ∫∂¶ ¢∏ª√À √ƒ∂™Δπ∞¢√™ 68200 √ƒ∂™Δπ∞¢∞ μ∞™π§∂ø™ ¡. MAKE¢ONIA™ & £PAKH™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À- 68100 ¶.gr ¡.trigonou@kep.gr ¡.°∂øƒ°π√À μ 2555088080 2555088040 d. d.metaxadon@kep.orfea@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂Δ∞•∞¢ø¡.gov. 68010 ª∂Δ∞•∞¢∂™ ª∂Δ∞•∞¢∂™ ∂μƒ√À 2553051700 2553020083 d. ∂μƒ√À ¡.evrou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √ƒº∂∞.gov. 2551089941 d.gr ¡.gr ¡. ∂μƒ√À ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∞ª√£ƒ∞∫∏™.gr 2551088249 Δ∏™ ∂¡π∞π∞™ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ƒ√¢√¶∏™∂μƒ√À ∫∂¶ ¢∏ª√À μÀ™™∞™.gov.gov.gr 2554020106 89 .tyherou@kep. ∂μƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏™ 2551089903 2551089904 d. ∂μƒ√À ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À 68100 ∫∞ƒ∞√§∏ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ√™ ∂μƒ√À. ∂μƒ√À ∫∂¶ ¢∏ª√À Δƒ∞π∞¡√À- 68100 §√ÀΔƒ∞ §√ÀΔƒ∞ ¶√§∂ø™ ¡.gov.gr ∂§∂À£∂ƒπ√À μ∂¡π∑∂§√À 50 2556021024 2556021023 d.kyprinou@kep.samothrakis@kep.traianoupolis@kep.gr 2553020202 2553020201 d.vyssis@kep. ¡. 68007 ¢π∫∞π∞ ∂μƒ√À ¢π∫∞π∞ ∂μƒ√À 2556021396 2556021328 d.didymoteihou@kep.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 89 ¶EPIºEPEIA AN. ∂μƒ√À ∂μƒ√À ¶√§∂ø™ 75 ∫∂¶ ¢∏ª√À ΔÀÃ∂ƒ√À. ¡.gov.gr ¡.gov. NOMO™ EBPOY KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ 2551089923. ∂μƒ√À ∂μƒ√À ∫∂¶ ¢∏ª√À ™√Àº§π√À. πø∞∫∂πª ¶√§∂ø™.gov.soyfliou@kep.gov.

∂Àμ√π∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞À§ø¡√™.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞§∫π¢∂ø¡ ¡.gr ª∞ƒª∞ƒπ ∂Àμ√π∞™ 2224032176 2224032177 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡£∏¢ø¡√™.gov. πø∞¡¡√À £∂√§√°√À 3 2227023664.kireos@kep.avlonos-evoias@kep. 34013 ª∞ƒª∞ƒπ ∂Àμ√π∞™ ¡.gov.gr 2229067000 2229067080 d. ∂Àμ√π∞™ 34200 π™Δπ∞π∞ ∂Àμ√π∞™ ∫Δπƒπ√ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√À 2226069364 2226069365 d.marmariou@kep. ¶∞°∫∞∫∏ & ∞ªºπ¢∞ª∞¡Δ√™ ¶§.anthidonos@kep.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∏§∂ø™. ∫√¡π™Δƒ∂™ 2222029516 2222029516 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™ΔÀƒ∂ø¡.artemisiou@kep. ¡.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 90 CMYK ¶EPIºEPEIA ™TEPEA™ E§§A¢A™.avlidos@kep. ¡. ∂Àμ√π∞™ ∞À§π¢∞ ∂Àμ√π∞™ μ∞£À ∞À§π¢∞™ 2221030610 2221030610 d. ¡.lilantion@kep. ¡. ∂Àμ√π∞™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) 34100 Ã∞§∫π¢∂ø¡ ∂§.nileos@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂™™∞¶πø¡ ¡. ¡.styraion@kep.gr . ∂Àμ√π∞™ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§Àª¡πø¡.gov.dirfion@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∏ƒ∂ø™ ¡.gov. ∂Àμ√π∞™ 34005 §πª¡∏ ∂Àμ√π∞™ §πª¡∏ ∂Àμ√π∞™ 2227029112 2227029115 d. ∂Àμ√π∞™ 34100 ¢ƒ√™π∞ ∂Àμ√π∞™ ¢ƒ√™π∞ π∂ƒ∂ø™ ¢∏ª∏Δƒπ√À ∞ºƒ∞Δ∏ 2221062192 22210621161 d.messapion@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞π¢∏æ√À.istiaias@kep.evoias@kep.konistron@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒΔ∂ªπ™π√À ¡. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢πƒºÀø¡. ¶π™™ø¡∞ 2221042889 2221042889 d. ∂Àμ√π∞™ 34010 ∞°π∞ ∞¡¡∞ ∂Àμ√π∞™ ∞°π∞ ∞¡¡∞ ∂Àμ√π∞™ 2227061490 2227061490 d.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√¡π™Δƒø¡.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂ƒ∂Δƒπ∞™ ¡. ∂Àμ√π∞™ 90 TËϤʈÓÔ 34008 ∂ƒ∂Δƒπ∞ ∂Àμ√π∞™ ∞ƒÃ∞π√À £∂∞Δƒ√À 11 34009 ∞À§ø¡∞ƒπ ∂Àμ√π∞™ ∞À§ø¡∞ƒπ ∂Àμ√π∞™ 2223032341 2223032341 d. ∂Àμ√π∞™ 34007 °∫∞μπ§π∞ Ãøƒ∞ ™∫Àƒ√À °∫∞μπ§π∞ Ãøƒ∞ ™∫Àƒ√À 2222029015 2222029010 d. ¡.elymnion@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞ƒª∞ƒπ√À.gov.gov. ¡. ∂Àμ√π∞™ 34600 ¢πƒºÀ∂™ ¡. ¡. ∂Àμ√π∞™ ¢.aidipsou@kep.gov. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∫Àƒ√À ¡. ∂Àμ√π∞™ 34400 ª∂™™∞¶πø¡ ∂Àμ√π∞™ £∂ƒª√¶À§ø¡ 10 2228022713 2228022769 d.gov.¢. ∂Àμ√π∞™ 34100 ∂Àμ√π∞ Ã∞§∫π¢∞ ¶∞¶∞™Δƒ∞Δ∏ ¶∞ƒ∫√ μ√Àƒ∫√À 2221060053 2221062944 d.gov.gov. 2227023670 2227023555 d. ∫∞¡∏£√À 2221086040 2221088489 d. ∂Àμ√π∞™ 34200 ¶∂À∫π ∂Àμ√π∞™ ¶∂À∫π ∂Àμ√π∞™ 2226041170 2226041170 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞§∫π¢∂ø¡ ¡.halkideon@kep.eretrias@kep. ∂Àμ√π∞™ 34300 ∞π¢∏æ√™ ∂Àμ√π∞™ ∂ƒª√À 84 2226069178 2226069177 d. ∂Àμ√π∞™ 34015 ™ΔÀƒ∞ ∂Àμ√π∞™ ™ΔÀƒ∞ ∂Àμ√π∞™ 2224051557 2224051557 d. ∂Àμ√π∞™ 34016 ∫√¡π™Δƒ∂™ ∂Àμ√π∞™ ¶§∞Δ∂π∞ μ∞ç∞.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∏§∞¡Δπø¡.halkideon-a@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À π™Δπ∞π∞™ ¡. NOMO™ EYBOIA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∂Àμ√π∞™ 34100 Ã∞§∫π¢∞ ¶§∞Δ∞¡πøΔ∏ & ¢√À¡∞ 2221088822 2221084702 n.skyrou@kep. ∂Àμ√π∞™ 34002 μ∞™π§π∫√ ∂Àμ√π∞™ ∞°π√À °∂øƒ°π√À 44 2221061556 2221061557 d. ∂Àμ√π∞™ 34004 ª∞¡Δ√À¢π ∂Àμ√π∞™ ∞°.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞À§π¢√™.

agrafon@kep.potamias-evritanias@kep.evritanias@kep.gov. ¡.domnistas@kep.gov. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°ƒ∞ºø¡. ¡∂√À ¶Àƒ°√À.karistou@kep.vinianis@kep.gov.gr ∞§πμ∂ƒπ 2223029820.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢√ª¡π™Δ∞™ ¡.gr ¶EPIºEPEIA ™TEPEA™ E§§A¢A™. ¡.gov. ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 36070 ∞™¶ƒ√¶√Δ∞ª√™ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ ƒ∞¶Δ√¶√À§√ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞ƒ¶∂¡∏™π√À.gov. øƒ∂√π ∂Àμ√π∞™ 2226072850 2226072851 d.gr 2237097072 ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶√Δ∞ªπ∞™ ¡.aspropotamou@kep. 2223029821 2223023440 d. ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 36100 ∫∞ƒ¶∂¡∏™π ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ ª∞ƒ∫√À ª¶√Δ™∞ƒ∏ 5 2237024505 2237024568 d.gov. ¡. ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 36073 ∞°ƒ∞º∞ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ ∞°ƒ∞º∞ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 2237093335 2237093335 d.fragkistas@kep. 36071 ¢ÀΔπ∫∏ ºƒ∞°∫π™Δ∞ ¡. ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 36071 μπ¡π∞¡∏™ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞ ∫∂ƒ∞™√Ãøƒπ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 2237031891 2237031892 d.gov. ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 36080 º√Àƒ¡∞ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ º√Àƒ¡∞ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 2237051633 2237051632 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫Δ∏ª∂¡πø¡. NOMO™ EYBOIA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞™ ∞ƒΔ∞∫∏™ ¡.gr 2237096089.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 91 ¶EPIºEPEIA ™TEPEA™ E§§A¢A™. ∂Àμ√π∞™ ∞§πμ∂ƒπ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞ƒÀ™Δ√À ¡.taminaion@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ºƒ∞°∫π™Δ∞.fourna@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¶∂ƒ∞¡Δπø¡ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ª∞ƒÀ¡£πø¡ ¡.aperantion@kep.gov.gov.gov. ∂Àμ√π∞™ 34012 øƒ∂ø¡ ∂Àμ√π∞™ ¢.¢.gr ¢ÀΔπ∫∏ ºƒ∞°∫π™Δ∞ 2237095740 2237095795 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º√Àƒ¡∞™. ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 36100 ¶√Δ∞ªπ∞ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ ¶√Δ∞ªπ∞ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 2237041560 2237041561 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À øƒ∂ø¡ ¡.gov. NOMO™ EYPYTANIA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞™¶ƒ√¶√Δ∞ª√À.gov. ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 91 . ∂Àμ√π∞™ 34001 ∫∞ƒÀ™Δ√™ 2229037719 d.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 36100 ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞ ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏ 1 2237021037 2237024704 n.ktimenion@kep.amaryntion@kep.oreon@kep.gov. ¡. ∂Àμ√π∞™ 34006 ∞ª∞ƒÀ¡£√™ ∂Àμ√π∞™ 28∏™ √∫Δøμƒπ√À ∫∞π ∫∞∫∞ƒ∞ ∫∂¶ ¢∏ª√À Δ∞ªÀ¡∞πø¡ ¡.gov. ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 36076 ∫ƒπ∫∂§√ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ ∫ƒπ∫∂§√ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 2237071136 2237071136 d. ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ 36072 ∞¶∂ƒ∞¡Δ∞ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ °ƒ∞¡πΔ™∞ 2237061870 2237061870 d. ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ ∫Δ∏ª∂¡π√ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ ∫Δ∏ª∂¡π√ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™ TËϤʈÓÔ Fax E-mail 2237097072.gr ∞π√§√À 13 2224025006 2224025008 d.gov. 2237096100 2237096028 d.neasartakis@kep. 2237097070 d. ¡.karpenisiou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μπ¡π∞¡∏™. ∂Àμ√π∞™ 34600 ¡∂∞ ∞ƒΔ∞∫∏ ∂Àμ√π∞™ ∂£¡π∫∏™ ∞¡Δπ™Δ∞™∂ø™ 114 2221044499 2221044399 d.

∏§∂π∞™ 27054 ∑∞Ã∞ƒø ∏§∂π∞™ ∑∞Ã∞ƒø ∏§∂π∞™ 2625036130 2625036129 d. ¡.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∞°∞¡∞ ¡.gov. ∏§∂π∞™ ¶§. ¡.arkadion@kep.amaliados@kep. ¡. ¡. ¶∂Δƒ√¶√À§√À & ¶∞Δƒø¡ 2621020300.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∂Ã∞π¡ø¡.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ª∞§π∞¢∞™ ¡. ∏§∂π∞™ 27100 μ√À¡∞ƒ°√ ∏§∂π∞™ μ√À¡∞ƒ°√ ∏§∂π∞™ 2621052101 2621052102 d. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ√À¶ƒ∞™π∞™. 2695085077 2695085082 d.gov.pyrgou@kep. ¡. 2695032002 2695032001 d.gr 2623043808.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∫π§§√À¡Δ√™. ∏§∂π∞™ 27053 §∂Ã∞π¡∞ ¶√§ÀΔ∂á∂π√À 2 2623029092 2623029091 2623023712 d. ¡. 2695055088 d.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 92 CMYK ¶EPIºEPEIA IONIøN H™øN. ∑∞∫À¡£√À 29090 ∫∞Δ∞™Δ∞ƒπ ∑∞∫À¡£√™ ∫∞Δ∞™Δ∞ƒπ ∑∞∫À¡£√™ 2695085081. 2623043810 .gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∏§∂π∞™ 27100 ¶Àƒ°√™ ∏§π∂π∞™ ª∞¡√§ø¶√À§√À 31 2621033290 2621034763 26210 34763 26210-33290 26210-31800 n. ∑∞∫À¡£√À 29092 ª∞Ã∞πƒ∞¢√ ∑∞∫À¡£√™ ª∞Ã∞πƒ∞¢√ ∑∞∫À¡£√À 2695094004.lagana@kep.gov. NOMO™ ZAKYN£OY KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ∑∞∫À¡£πø¡ ¡. ∏§∂π∞™ 27052 μ∞ƒ¢∞ ∏§∂π∞™ 25˘ ª∞ƒΔπ√À 7 2623075824.gr 2632043809. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞§À∫ø¡.elation@kep. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§∞Δπø¡.gov. ∑∞∫À¡£√À 29091 ∂§∞Δπø¡ μ√§πª∂™ 2695032000.iardanou@kep. 2621020302 2621020301 d.zakinthou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡¢ƒ∞μπ¢∞™ ¡.gov. NOMO™ H§EIA™ 92 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶Àƒ°√À. ∑∞∫À¡£√À ∑∞∫À¡£√™ ¢∏ª√Δπ∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¶§∞¡√À 2695028623 2695029752 d.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∑∞∫À¡£√À 29100 ∑∞∫À¡£√™ ºø™∫√§√À 85 & °§∞¢™Δø¡√™ 19 2695029853 2695029854 n. ∑∞∫À¡£√À 29092 §∞°∞¡∞ ∑∞∫À¡£√À ¶∞¡Δ√∫ƒ∞Δ√ƒ∞™ 2695055086. ∫ø¡/¡√À μ∞ƒ¡∞§∏ 2622038410.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À π∞ƒ¢∞¡√À.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ∞ƒ£√§√ªπ√À.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °∞™Δ√À¡∏™.gov. 2623035829 2632035833 d. 2695094006 2695034006 d.gov.skillountos@kep.lehainon@kep. ¡.gov. ∏§∂π∞™ 27300 °∞™Δ√À¡∏ ∏§∂π∞™ ™Δƒ∞Δ∏°√À ™π™π¡∏ 115 2623035832.gov. ∏§∂π∞™ 27050 μ∞ƒ£√§√ªπ√ ¡π∫√§∞√À μ√ÀƒΔ™∏ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∑∞Ã∞ƒø™. °∫√ÀΔ∑√Àƒ∏ 56 2623055914.zaharos@kep.gov.zakinthion@kep. ∏§∂π∞™ 27055 ∫ƒ∂™Δ∂¡∞ ∞°π√À °∂øƒ°π√À 8 2625025717 2625025723 d. ∑∞∫À¡£√À 29100 ∑∞∫À¡£√™ ∫. 2695055089 2695055087. 2623075827 2623075825 d. ∏§∂π∞™ 27100 ¶Àƒ°√™ Δ. 2695022143 2695024558 d.vouprasias@kep.gov. ∏§∂π∞™ 27051 ∞¡¢ƒ∞μπ¢∞ ¡.vartholomiou@kep. ¡. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒΔ∂ªπ™π√À.gastounis@kep.gov. 2622026184 2622038411 d.andravidas@kep.gov.ileias@kep. ∏§∂π∞™ 27200 ∞ª∞§π∞¢∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ∫∞¢πø¡.alykon@kep. 2623055918 2623055915 d.gr ¶EPIºEPEIA ¢YTIKH™ E§§A¢A™.§√ªμ∞ƒ¢√À 40 2695024557.artemision@kep. 2623043811 d.

gov. 2331077179 2331077178 d. ∏§∂π∞™ 27056 ¡∂∞ ºπ°∞§∂π∞ ¡∂∞ ºπ°∞§∂π∞ 2625041920 2625041910 d.melikis@kep. ∏ª∞£π∞™ ∏ª∞£π∞™ 2332052980 d.alexandreias@kep.veroias@kep.gov. ∏§∂π∞™ d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∞ª¶∂π∞™ ¡. ∏§∂π∞™ §∞§∞ ¡. ∏ª∞£π∞™ 59031 μ∂ƒ°π¡∞ μ∂ƒ°π¡∞ 2331092570 2331092569 d.apostpavlou@kep.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∏ª∞£π∞™ 59100 ∏ª∞£π∞ ∂§∏∞™ 14 2331077970. 2333053911 2333053841 d. ∏§∂π∞™ 27064 ¢. ∏§∂π∞™ 27057 Δƒ∞°∞¡√À ∞ƒÃ∞π∞™ √§Àª¶π∞™ Δƒ∞°∞¡√À ∞ƒÃ∞π∞™ √§Àª¶π∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ø§∂¡∏™ ¡. 2332052187 2332052196 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶§∞Δ∂√™ ¡.folois@kep. 2332052979 ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞™ ¡. ∏ª∞£π∞™ 59035 ∫√¶∞¡√™ ∂ƒª√À 36 2332043441.labeias@kep.gov.gov. ∏§∂π∞™ 27069 ¶∏¡∂π∞ ¶∏¡∂π∞ 2622032810. ¡. 2331051098 2331051199 d. ∏ª∞£π∞™ 59100 ¢√μƒ∞ μ∂ƒ√π∞™ A°π√™ °∂øƒ°π√™ 2331051099.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡Δπ°√¡π¢ø¡.verginas@kep.gov. ∏§∂π∞™ 27066 §∞§∞ ¡. ∏ª∞£π∞™ 59300 ∞§∂•∞¡¢ƒ∂π∞ μ∂Δ™√¶√À§√À 6 2333022812 2333022587 d.gr d.olenis@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡£∂ªπø¡ ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ∂ƒ√π∞™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂πƒ∏¡√À¶√§∏™ 59034 ∂πƒ∏¡√À¶√§∏ ∂πƒ∏¡√À¶√§∏ ∏ª∞£π∞™ 2332052978. ¢∏ª∞ƒÃ∂π√À ª∂§π∫∏™ 2331082308. ∏§∂π∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À Δƒ∞°∞¡√À ¡.gov.gov. ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞∫∂¢√¡π¢√™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¶√™Δ√§√À ¶∞À§√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ∂ƒ°π¡∞™ ¡. ∏ª∞£π∞™ 59200 ¡∞√À™∞ ∏ª∞£π∞™ ª∂°∞§√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 1 2332052036.gov. ∏ª∞£π∞™ 59033 ∞¶√™Δ√§√À ¶∞À§√À ª∞∫ƒ√Ãøƒπ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§√À™ 228 2331042343. ∏ª∞£π∞™ 59100 ∫∞μ∞™π§∞ ∏ª∞£π∞™ ∫∞μ∞™π§∞ ∏ª∞£π∞™ 2331077177. 2331077990 n.gov.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 93 ¶EPIºEPEIA ¢YTIKH™ E§§A¢A™.gr ¶EPIºEPEIA KENTPIKH™ MAKE¢ONIA™.gov.figaleias@kep.eirinoupolis@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂§π∫∏™ ¡.¢.makedonidos@kep. 2332043133 2332043244 d. NOMO™ HMA£IA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∞√À™∞™.gov.gr 2621062560 2621062561 ∫∂¶ ¢∏ª√À §∞™™πø¡√™ ¡. 2331042199 2331042282 d. ¢∏ª∞ƒÃ∂π√À ª∂§π∫∏™ ¶§.¢.imathias@kep.lasionos@kep.gr d. ∏ª∞£π∞™ 59100 ƒπ∑øª∞Δ∞ ∏ª∞£π∞™ ƒπ∑øª∞Δ∞ ∏ª∞£π∞™ 2331096556.pineias@kep. ∏§∂π∞™ 27063 §∞ª¶∂π∞ §∞ª¶∂π∞ 2624081902 2624081903 d.gov. ∏ª∞£π∞™ 59031 ¶§. ∏ª∞£π∞™ 59100 μ∂ƒ√π∞ ∏ª∞£π∞™ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ 68 2331077500 2331077900 d. ∫∞ƒ∞Δ√À§∞ TËϤʈÓÔ Fax 2624042404 2624042405 2623062414 E-mail d. 2331096436 2331096534 d. 2331077977 2331077980. ∫∞ƒ∞Δ√À§∞ ¢. ¡.gr 93 .gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∏¡∂π∞™ ¡. 2331082318 2331082346 d.traganou@kep.plateos@kep.gov. NOMO™ H§EIA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À º√§√∏™ ¡.dovra@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢√μƒ∞ ¡.anthemion@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ºπ°∞§∂π∞™ ¡.antigonidon@kep. 2622032812 2622032811 d.gov.gov. ∏ª∞£π∞™ 59032 ¶§∞ΔÀ ¡√ª√À ∏ª∞£π∞™ ∂§∂À£∂ƒπ√À μ∂¡π∑∂§√À 23 2333053842.gov.naousis@kep.

2891041837.arhanon@kep.gov. A§IKAP¡∞™™√À. ∏ƒ∞∫§∂π√À 70006 £ƒ∞æ∞¡√À £ƒ∞æ∞¡√À ∫∂¶ ¢∏ª√À °√Àμø¡. ¡. ¡.gov. ∏ƒ∞∫§∂π√À 70200 ΔÀª¶∞∫π ∏ƒ∞∫§∂π√ ∫ƒ∏Δ∏™ ΔÀª¶∞∫π ∏ƒ∞∫§∂π√À ∫ƒ∏Δ∏™ 2892053483 2892053485 d. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À £ƒ∞æ∞¡√À ¡. ∏ƒ∞∫§∂π√À 70013 ∞°π√™ ªÀƒø¡∞™ ∏ƒ∞∫§∂π√À ∞°π√™ ªÀƒø¡∞™ ∏ƒ∞∫§∂π√À 2810721433 2810721313 d.gr ∞¡ø ∞Ã∞ƒ¡∂™ 2810752960 2810752956 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡π∫√À 70100 ∏ƒ∞∫§∂π√ ∫ƒ∏Δ∏™ ∫∞∑∞¡Δ∑∞∫∏. ¡.hersonissou@kep. ∏ƒ∞∫§∂π√À 70001 ∫ƒ√À™ø¡∞™ ∏ƒ∞∫§∂π√ ∫ƒ∏Δ∏™ ¶§. ∏ƒ∞∫§∂π√À 70012 ∞°π√π ¢∂∫∞ ∏ƒ∞∫§∂π√ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞°π√π ¢∂∫∞ ∏ƒ∞∫§∂π√À ∫ƒ∏Δ∏™ 2892031490 2892031491 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °√ƒΔÀ¡∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫ƒ√À™ø¡∞ ¡. ∏ƒ∞∫§∂π√À 70014 Ã∂ƒ™√¡∏™√™ ∏ƒ∞∫§∂π√À ∫ƒ∏Δ∏™ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ 21 2897028700 2897028701 d.irakleiou@kep.moiron@kep.gov. ¡.gr 70003 °∂ƒ°∂ƒ∏ ∏ƒ∞∫§∂π√ °∂ƒ°∂ƒ∏ ∏ƒ∞∫§∂π√À ∫ƒ∏Δ∏™ ∫ƒ∏Δ∏™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞™Δ∂§§π√À.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °∞∑π√À.gr ∫√ºπ¡∞™ (∞™∏ªπ) 2893031444 2893031704 d.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∏ƒ∞∫§∂π√À 71201 ∏ƒ∞∫§∂π√ ¶∂¢π∞¢√™ 2 2810300782 2810300783 n.gouvon@kep. ∏ƒ∞∫§∂π√À 71414 °∞∑π ∏ƒ∞∫§∂π√ ∫ƒ∏Δ∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√À μ∂¡π∑∂§√À 216 2810823394 2810823493 2810823395 d. ∏ƒ∞∫§∂π√À ∫∂¶ ¢∏ª√À ƒ√Àμ∞. ∞°π√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ 2810711369 2810711956 d.arkalohoriou@kep.gortynas@kep.gr 2894041618 2894041654 d.kastelliou@kep.gov. ∏ƒ∞∫§∂π√À 70300 ∞ƒ∫∞§√Ãøƒπ ∂§.nikoukazantzaki@kep. 2891041839 d. ∏ƒ∞∫§∂π√À 2891041836.gorgolainis@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ΔÀª¶∞∫π√À ¡. ∏ƒ∞∫§∂π√À 71202 ∏ƒ∞∫§∂π√ ∞¡¢ƒ√°∂ø 2 2810276700 2810332707 d. ∏ƒ∞∫§∂π√À ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ºπ¡∞ ¡.rouva@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞§§πø¡ ¡. ∏ƒ∞∫§∂π√À 94 70016 ∫√ºπ¡∞™ (∞™∏ªπ) Fax E-mail ¶∂∑∞ ¶∂¢π∞¢√™ 2810743463 2810742530 d.gr 70011 ∏ƒ∞∫§∂π√ ∫ƒ∏Δ∏™ ¶∞§π∞¡∏™(μ∂¡∂ƒ∞Δ√) 2810791115 2810791148 d.gov. ∏ƒ∞∫§∂π√À 70400 ª√πƒø¡ ¶§∞Δ∂π∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ 2892029909 2892022915 d.gr 2810763200.gov.gov.krousona@kep. ∏ƒ∞∫§∂π√À 70007 ª∞§π∞ ∏ƒ∞∫§∂π√À ∂§. 2810762660 2810763229 d.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 94 CMYK ¶EPIºEPEIA KPHTH™.gov.irakleiou-kritis@kep.μ∂¡π∑∂§√À 2891023780 2891023910 d.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ∫∞§√Ãøƒπ√À. 2891041838. NOMO™ HPAK§EIOY KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∏ƒ∞∫§∂π√À ∫ƒ∏Δ∏™ ¡.neasalikarnassou @kep.tympakiou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∂ƒ™√¡∏™√À ¡.gaziou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª√πƒø¡ ¡.gov. ∏ƒ∞∫§∂π√À 71601 ¡∂∞ A§IKAP¡∞™™√™ ¡∂√ ∏ƒ∞∫§∂π√ ¢π√¡À™π√À 13∞ 2810333355 2810333299 d.mallion@kep.palianis@kep.gov. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À N.gov. ∏ƒ∞∫§∂π√À 70100 ∏ƒ∞∫§∂π√ ∫ƒ∏Δ∏™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞§π∞¡∏™ (Δ∂Δƒ∞Ãøƒπ√À) ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °√ƒ°√§∞π¡∏ ¡.gr . μ∂¡π∑∂§√À 2897029844 2897029845 d. ∏ƒ∞∫§∂π√À 70006 ∫∞™Δ∂§∏ ¶∂¢π∞¢∞™ ∏ƒ∞∫§∂π√À 28˘ √∫Δøμƒπ√À 2891032810 2891032773 d.gov.gov.gov.gov. ∏ƒ∞∫§∂π√À 70014 °√Àμ∂™ §πª¡∏ Ã∂ƒ™√¡∏™√À ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒÃ∞¡ø¡ ¡.gov. ¡.kofina@kep.thrapsanou@kep.gov.

1_kanonismosB

10/18/07 9:54 AM

™ÂÏ›‰· 95

¶EPIºEPEIA KPHTH™, NOMO™ HPAK§EIOY
KE¶

TK-¶ÂÚÈÔ¯‹

¢È‡ı˘ÓÛË

TËϤʈÓÔ

Fax

E-mail

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°π∞™
μ∞ƒμ∞ƒ∞™ ¡. ∏ƒ∞∫§∂π√À
μ∞ƒμ∞ƒ∞™

70003 ∞°π∞™
¡. ∏ƒ∞∫§∂π√À

∞°π∞™ μ∞ƒμ∞ƒ∞™
¡. ∏ƒ∞∫§∂π√À

2894022846 2894022552

d.agvarvaras-irakleiou
@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À μπ∞¡¡√À
¡. ∏ƒ∞∫§∂π√À

70004 ∞¡ø μπ∞¡¡√™

∞¡ø μπ∞¡¡√™

2895022137 2895022138

d.viannou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À Δ∂ª∂¡√À™,
¡. ∏ƒ∞∫§∂π√À

71500 Δ∂ª∂¡√™
∏ƒ∞∫§∂π√À

¶ƒ√º∏Δ∏™ ∏§π∞™,
∏ƒ∞∫§∂π√À

2810871721 2810871761

d.temenous@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞™Δ∂ƒ√À™πø¡,
¡. ∏ƒ∞∫§∂π√À

70010 ¶Àƒ°√™
ª√¡√º∞Δ™π√À
∏ƒ∞∫§∂π√

¶Àƒ°√™ ª√¡√º∞Δ™π√À
∏ƒ∞∫§∂π√À

2893022788, 2893022857
2893022433

d.asterousion@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∑∞ƒ√À,
¡. ∏ƒ∞∫§∂π√À

70002 ∑∞ƒ√À
∏ƒ∞∫§∂π√À ∫ƒ∏Δ∏™

∑∞ƒ√À ∏ƒ∞∫§∂π√À
∫ƒ∏Δ∏™

2894031201 2894031254

d.zarou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∂¶π™∫√¶∏™,
¡. ∏ƒ∞∫§∂π√À

70008 ∏ƒ∞∫§∂π√
∫ƒ∏Δ∏™

∂¶π™∫√¶∏

2810771537, 2810771258
2810771539

d.episkopis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∏ƒ∞∫§∂π√À
∫ƒ∏Δ∏™ ¡. ∏ƒ∞∫§∂π√À
(¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞)

71201

§∂øº√ƒ√™
¶§∞™Δ∏ƒ∞ 130 ∫∞π
¶∞¡∞™™∞¡√À 1

2810331181 2810331182 d.irakleiou-kritis-a@kep.gov.gr

¶EPIºEPEIA H¶EIPOY, NOMO™ £E™¶PøTIA™
KE¶

TK-¶ÂÚÈÔ¯‹

¢È‡ı˘ÓÛË

∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™
∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™
£∂™¶ƒøΔπ∞™

46100 ∏°√Àª∂¡πΔ™∞
£∂™¶ƒøΔπ∞™

¶∞¡∞°∏ Δ™∞§¢∞ƒ∏ 18

2665024168 2665028219

n.thesprotias@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∏°√Àª∂¡πΔ™∞™,
¡. £∂™¶ƒøΔπ∞™

46100 ∏°√Àª∂¡πΔ™∞
£∂™¶ƒøΔπ∞™

∂§∂À£∂ƒπ∞™ 7

2665029022, 2665029021
2665029021

d.igoumenitsas@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞ƒ∞ªÀ£π∞™
¡. £∂™¶ƒøΔπ∞™

¶∞ƒ∞ªÀ£π∞
£∂™¶ƒøΔπ∞™

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À
∫∞ƒ∞ª∞¡§∏ 173

2666029031, 2666029030
2666029032

d.paramythias@kep.gov.gr

∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ¶∂ƒ¢π∫∞™,
¡. £∂™¶ƒøΔπ∞™

46100 ¶∂ƒ¢π∫∞
£∂™¶ƒøΔπ∞™

∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞ƒ°∞ƒπΔπ√À,
¡. £∂™¶ƒøΔπ∞™

46030 ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏

∫Δπƒπ√ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√À

2665029225 2665094207

d.margaritou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ºπ§π∞Δø¡
¡. £∂™¶ƒøΔπ∞™

46300 ºπ§π∞Δ∂™
£∂™¶ƒøΔπ∞™

ª∏Δƒ√¶√§πΔ∏
ªπ∫ƒ√À§∏ 2

2664029001, 2664029002
2664022213

d.filiaton@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ™∞°π∞¢∞™,
¡. £∂™¶ƒøΔπ∞™

46300 ™∞°π∞¢∞

∞™¶ƒ√∫§∏™π

2664051922 2664051923

d.sagiadas@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞Ã∂ƒ√¡Δ∞,
¡. £∂™¶ƒøΔπ∞™

46031 ∞Ã∂ƒ√¡Δ∞

°∞ƒ¢π∫π

2666049004, 2666049007
2666049005

d.aheronta@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ™Àμ√Δø¡,
¡. £∂™¶ƒøΔπ∞™

46100 ™Àμ√Δ∞

¶∂ƒπ∫§∂√À™ ∫∞π
∂§∂À£∂ƒπ∞™

2665071474, 2665098009
2665071595

d.syvoton@kep.gov.gr

¢∏ª∞ƒÃ∂π√
¶∞ƒ∞¶√Δ∞ª√À

2665098603 2665092203

d.parapotamou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞ƒ∞¶√Δ∞ª√À, 46100 ¶∞ƒ∞¶√Δ∞ª√™
¡. £∂™¶ƒøΔπ∞™
£∂™¶ƒøΔπ∞™
∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ™√À§π√À,
¡. £∂™¶ƒøΔπ∞™

46031 ™∞ª√¡π¢∞
£∂™¶ƒøΔπ∞™

TËϤʈÓÔ

Fax

¶§∞Δ∂π∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ 18 2665097025 2665097024
2665097027

™∞ª√¡π¢∞ ™√À§π√À

2666022948

E-mail

k.perdikas@kep.gov.gr

k.soyliou@kep.gov.gr

95

1_kanonismosB

10/18/07 9:54 AM

™ÂÏ›‰· 96

CMYK

¶EPIºEPEIA KENTPIKH™ MAKE¢ONIA™, NOMO™ £E™™A§ONIKH™
KE¶

TK-¶ÂÚÈÔ¯‹

¢È‡ı˘ÓÛË

∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™
(¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞)

54624 £∂™™∞§√¡π∫∏

∞ƒπ™Δ√Δ∂§√À™ 19

2310375027, 2310253262
2310375028,
2310375030,
2310375026

n.thessalonikis-parartima
@kep.gov.gr

∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

54655 £∂™™∞§√¡π∫∏

¢∂§ºø¡ 195

2310403240 2310412135

n.thessalonikis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§∞ª∞ƒπ∞™,
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

55132 ∫∞§∞ª∞ƒπ∞

¶√¡Δ√À 85

2310478546, 2310453233
2310478549

d.kalamarias@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶√§πá∏™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

56533 ¶√§πá∏

£. ∫∞ƒÀ¶π¢∏ 9

2310609851 2310587287

d.polihnis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ™Δ∞Àƒ√À¶√§∏™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

56430 ™Δ∞Àƒ√À¶√§∏

π∞Δƒ√À °ø°√À™∏ 34

2310588230, 2310588234
2310588231,
2310588232

d.stavroupoleos@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞¶√§∏™,
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

56728 ¡∂∞¶√§∏
£∂™™∞§√¡π∫∏™

∂§∂À£∂ƒπ√À
μ∂¡π∑∂§√À 125

2310672511 2310672840

d.neapoleos@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ™À∫∂ø¡,
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

56626 ™À∫π∂™

ƒ. º∂ƒƒ∞π√À 171

2310672846, 2310672847
2310672848,
2310672849

d.sykeon@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ª¶∂§√∫∏¶ø¡,
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

56123 ∞ª¶∂§√∫∏¶√π

ºπ§π¶¶√À¶√§∂ø™ 22

2310729122, 2310739200
2310729123

d.ampelokipon@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∂À√™ª√À
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

56224 ∂À√™ª√™

∫∂¶ ¢∏ª√À £∂ƒª∞π∫√À
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57019 ¡∂√π ∂¶πμ∞Δ∂™,
£∂™™∞§√¡π∫∏™

§√°√£∂Δ√À 1

2392026099 2392028366

d.thermaikou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§∂À£∂ƒπ√À∫√ƒ¢∂§π√À,
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

56334 £∂™™∞§√¡π∫∏

∂£¡π∫∏™
∞¡Δπ™Δ∞™∂ø™ 42

2310703546 2310703549

d.elefkordeliou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À Δƒπ∞¡¢ƒπ∞™,
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

55337 Δƒπ∞¡¢ƒπ∞

™¶Àƒ√À ª√À™Δ∞∫§∏ 1

2310953824 2310953825

d.triandrias@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂¡∂ª∂¡∏™,
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

56100 £∂™™∞§√¡π∫∏

¡∂∞ ∫Àƒπ∞∫π¢∏ 24 ∫∞π
ª. ∞πªπ§π∞¡√À

2310729170 2310729171

d.menemenis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À £∂ƒª∏™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57001 £∂™™∞§√¡π∫∏

∞∂ƒ√¶√ƒπ∞™ 4

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞¡√ƒ∞ª∞Δ√™,
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

55236 ¶∞¡√ƒ∞ª∞
£∂™™∞§√¡π∫∏™

¶§∞Δ∂π∞ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√À

2310331242 2310340180

d.panoramatos@kep.gov.gr

25˘ ª∞ƒΔπ√À ∫∞π
§√Ã∞°√À ¡Δ∞¡π∞

2392021728 2392021727

d.mihanionas@kep.gov.gr

§∏Δ∏

2394020316 2394020170

d.mygdonias@kep.gov.gr

¶§∞Δ∂π∞ πø∞¡¡√À
ª∂Δ∞•∞

2310702912, 2310702752
2310702913

d.agathanasiou@kep.gov.gr

Δ∂ƒª∞ ∂£¡π∫∏™
∞¡Δπ™Δ∞™∏™

2391021250 2391021238

d.koyfalion@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ª∏Ã∞¡πø¡∞™ 57004 ¡∂∞ ª∏Ã∞¡πø¡∞
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™
£∂™™∞§√¡π∫∏™
∫∂¶ ¢∏ª√À ªÀ°¢√¡π∞™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57200 £∂™™∞§√¡π∫∏

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°. ∞£∞¡∞™π√À, 57003 ∞°π√™ ∞£∞¡∞™π√™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™
£∂™™∞§√¡π∫∏™
∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√Àº∞§πø¡,
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

96

57100 ∫√Àº∞§π∞
£∂™™∞§√¡π∫∏™

TËϤʈÓÔ

Fax

¶∞¶∞°√À ∫∞π ¢∂§ºø¡ 18 2310588242, 2310588283
2310588243

2310486370

E-mail

d.evosmou@kep.gov.gr

d.thermis@kep.gov.gr

1_kanonismosB

10/18/07 9:54 AM

™ÂÏ›‰· 97

¶EPIºEPEIA KENTPIKH™ MAKE¢ONIA™, NOMO™ £E™™A§ONIKH™
KE¶

TK-¶ÂÚÈÔ¯‹

¢È‡ı˘ÓÛË

TËϤʈÓÔ

Fax

E-mail

∫∂¶ ¢∏ª√À §∞Ã∞¡∞
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57017 £∂™™∞§√¡π∫∏

•À§√¶√§∏

2394020678, 2394020679
2394020680,
2394020681,
2394020682

d.lahana@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°π√À ¶∞À§√À,
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

55438 £∂™™∞§√¡π∫∏

§∂øº√ƒ√™ √Ãπ ∫∞π
∞°π√À ¶∞À§√À 3

2310968104 2310968103

d.agpavlou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∂¶∞¡√ª∏™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57500 ∂¶∞¡√ª∏

28˘ √∫Δøμƒπ√À 2

2392043144 2392044850

d.epanomis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∂Ã∂¢øƒ√À
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57400 ∂Ã∂¢øƒ√À
£∂™/¡π∫∏™

¶∞¶∞¡∞™Δ∞™π√À 6

2310795074 2310795073

d.ehedorou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶À§∞π∞™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

55535 ¶À§∞π∞ £∂™/¡π∫∏™

ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 47

2310300899 2310300625

d.pylaias@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À øƒ∞π√∫∞™Δƒ√À
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57013 øƒ∞π√∫∞™Δƒ√

Àæ∏§∞¡Δ√À &
ºπ§∂§§∏¡ø¡

2310695814 2310695814

d.oraiokastrou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À Ã√ƒΔπ∞Δ∏
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57010 ¢∏ª. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞
∞™μ∂™Δ√Ãøƒπ√À

¢∏ª. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞
∞™μ∂™Δ√Ãøƒπ√À

2310359195, 2310359176
2310358321

d.hortiati@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ªπ∫ƒ∞™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57500 ¶§∞°π∞ƒπ
£∂™/¡π∫∏™

¶§∞°π∞ƒπ £∂™/¡π∫∏™

2392064400 2392062899

d.mikras@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À μ∞™π§π∫ø¡
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57006 μ∞™π§π∫∞

2396024040 2396024041

d.vasilikon@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°π√À °∂øƒ°π√À
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57021 μƒ∞™¡∞
£∂™/¡π∫∏™

μƒ∞™¡∞

2397021710 2397025999

d.aggeorgiou-thessalonikis
@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞¢ÀΔ√À
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57014 ¡∂∞ ª∞¢ÀΔ√™,
¡. £∂™/¡π∫∏™

¡∂∞ ª∞¢ÀΔ√™,
¡. £∂™/¡π∫∏™

2397041681, 2397041680
2397041682

d.madytou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞§∞™Δƒ∞™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57300 Ã∞§∞™Δƒ∞
£∂™/¡π∫∏™

¶§∞Δ∂π∞ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√À

2310794517, 2310794518
2310794517

d.halastras@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ƒ∂¡Δπ¡∞™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57014 ™Δ∞Àƒ√™
¡.£∂™™∞§√¡π∫∏™

™Δ∞Àƒ√™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

2397021061, 2397021064
2397021062,
2397021063

d.rentinas@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¶√§§ø¡π∞™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57015 ¡∂∞ ∞¶√§§ø¡π∞

¡∂∞ ∞¶√§§ø¡π∞

2393041008 2393041865

d.apollonias@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ™√Ã√À
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57002 ™√Ã√™

μ. μ∞™π§π∫√À 3

2395023317 2395023300

d.sohou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ƒø¡∂π∞™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57012 ∫√ƒø¡∂π∞

μ∞™π§√À¢π

2393061123 2393061031

d.koroneias-thessalonikis
@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞•π√À
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57600 KYMINA

KYMINA

2391043214 2391043219

d.axiou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ∂£√À™∞™
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™

57002 ∞ƒ∂£√À™∞,
¢.¢. •Àƒ√¶√Δ∞ª√À

∞ƒ∂£√À™∞, ¢. ¢.
•Àƒ√¶√Δ∞ª√À

2395091262 2395091262

d.arethousas@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§∞ª∞ƒπ∞™,
¡. £∂™™∞§√¡π∫∏™
(¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞)

55132 ∫∞§∞ª∞ƒπ∞

∫∞ƒ∞ª∞√À¡∞ 1

2310443400 2310443429

d.kalamarias-a@kep.gov.gr

97

gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢∂§μπ¡∞∫π√À. πø∞¡¡π¡ø¡ 44006 ∞¡ø ¶ø°ø¡π√À ∫∂º∞§√μƒÀ™√ 2657041156 2657041161 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°π√À ¢∏ª∏Δƒπ√À.gov. ªπ™∫∞∫∏ 38 TËϤʈÓÔ Fax E-mail 2391023066 2391023714 d.thessalonikisaristoteleio@kep. 2655029344 2655029345 d. ¡. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∂¡Δƒπ∫√À ∑∞°√ƒπ√À.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶ƒ∞ª∞¡Δø¡.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 98 CMYK ¶EPIºEPEIA KENTPIKH™ MAKE¢ONIA™. πø∞¡¡π¡ø¡ 44013 ∫∞Δ™∞¡√Ãøƒπø¡ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞Δ™∞¡√Ãøƒπø¡ 2659022120 2659022120 d.anokalama@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡ø ∫∞§∞ª∞.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞Δ™∞¡√Ãøƒπø¡.kallindoion@kep.gov.anatolis@kep. £∂™™∞§√¡π∫∏™ 57012 ∑∞°∫§πμ∂ƒπ ∑∞°∫§πμ∂ƒπ 2393031610 2393031675 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∞°∫∞¢∞ ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ 45221 ∞¡∞Δ√§∏ πø∞¡¡π¡ø¡ °' ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 30 2651085800 2651085802 d. ¡.gov.gov. πø∞¡¡π¡ø¡ 45500 ∞°π∞ ∫Àƒπ∞∫∏ £∂ƒπ∞∫∏™π√À ∞°π∞ ∫Àƒπ∞∫∏ £∂ƒπ∞∫∏™π√À 2654022512 2654022512 d. ¡. NOMO™ IøANNINøN 98 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ πø∞¡¡π¡ø¡ 45110 ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¶§∞Δ∂π∞ πø∞¡¡π¡ø¡ ¶§∞Δ∂π∞ ¶Àƒƒ√À 1 2651087103.gr ¶EPIºEPEIA H¶EIPOY.gr . πø∞¡¡π¡ø¡ 45500 πø∞¡¡π¡∞ ∂£¡.kentrzagoriou@kep. ¡. 2651092466 2651092466 d.gov.gov.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ μ ™Δ√ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ¶£) 54124 ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ (∂¶£) ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§§π¡¢√πø¡ ¡.konitsas@kep.gov.pramanton@kep. £∂™™∞§√¡π∫∏™ 57007 Ã∞§∫∏¢√¡∞ º.gov. πø∞¡¡π¡ø¡ 44200 ª∂Δ™√μ√ ¡π∫√§∞√À Ã∞§∏ ∞μ∂ƒøº 2 2656042586 2656042586 d. ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ ∞™¶ƒ∞°°∂§√π ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢ø¢ø¡∏™.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞ªμøΔπ¢√™. πø∞¡¡π¡ø¡ 44001 ¶ƒ∞ª∞¡Δ∞ πø∞¡¡π¡ø¡ ¶ƒ∞ª∞¡Δ∞ πø∞¡¡π¡ø¡ 2659062300 2659062301 d. πø∞¡¡π¡ø¡ 44100 ∫√¡πΔ™∞™ ∫√¡πΔ™∞ 2655029344. £∂™™∞§√¡π∫∏™ 57200 §∞°∫∞¢∞™ ºøΔ.gov. ∞¡Δπ™Δ∞™∂ø™ ∫∞Δ™π∫∞™ 93 2651092279.delvinakiou@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡ø ¶ø°ø¡π√À. ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ 45500 ª∞¡¢ƒ∂™ πø∞¡¡π¡ø¡ ª∞¡¢ƒ∂™ 2651082084 2651082493 d. πø∞¡¡π¡ø¡ 44004 ¶∞ƒ∞∫∞§∞ª√™ πø∞¡¡π¡∞ ¶∞ƒ∞∫∞§∞ª√™ 2653032000 2653032001 d.gov. ¡.kallitheas-thessalonikis @kep.halkidonos@kep. μ∞ƒμ∞§π√À 6 2394020250 2394024055 d.lagada@kep.gr 2653022834 2653022835 d.katsanohorion@kep.gov.gov.metsovou@kep.dodonis@kep. ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ 44007 ∫∂¡Δƒπ∫√À ∑∞°√ƒπ√À.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂Δ™√μ√À.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√¡πΔ™∞™.pamvotidos@kep. πø∞¡¡π¡ø¡ 44002 ¢∂§μπ¡∞∫π πø∞¡¡π¡∞ ¢∂§μπ¡∞∫π 2657022051 2657022031 d.anopogoniou@kep.gr 2310254490 2310287070 n. £∂™™∞§√¡π∫∏™ 54500 ¡∂∞ ºπ§∞¢∂§º∂π∞ ¡∂∞ ºπ§∞¢∂§º∂π∞ 2310786051 2310786526 d. NOMO™ £E™™A§ONIKH™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞§∫∏¢√¡∞™ ¡.gov. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡∞Δ√§∏™.agdimitriou-ioanninon@ kep.ioanninon@kep.gov.gov. ¡. ¡. 2651070173 2651087104 n.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§§π£∂∞™ ¡. ¡.gov.

πø∞¡¡π¡ø¡ 44003 ∑πΔ™∞ πø∞¡¡π¡ø¡ ∑πΔ™∞ πø∞¡¡π¡ø¡ 2658023554 2658022770 d. πø∞¡¡π¡ø¡ 45500 μ√À¡√¶§∞°π∞™ πø∞¡¡π¡ø¡ ¢.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ¶∞¶π°°√À ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ (Ù.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª√§√™™ø¡. πø∞¡¡π¡ø¡ 44003 μ√ÀΔ™∞ƒ∞™ πø∞¡¡π¡ø¡ μ√ÀΔ™∞ƒ∞™ πø∞¡¡π¡ø¡ 2658031130 2658031131 d. ¡.molosson@kep.44015 ∞∂Δ√ªπ∏§πΔ™∞™ §πΔ™∏™ ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ TËϤʈÓÔ Fax E-mail 2656031520 2656031520 d.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª¶π∑∞¡π√À ¡. ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ 44200 ª∏§∂∞ ª∂Δ™√μ√À ª∏§∂∞ ª∂Δ™√μ√À 2656061373 2656061374 k.gov. ¡.peramatos-ioanninon @kep.anatolzagoriou@kep. ¡. ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ (Ù.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ μ∞£À¶∂¢√À.kalpakiou@kep.pogonianis@kep. 2655031063 2410622061 k.gov. ¡.¢.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 99 ¶EPIºEPEIA H¶EIPOY.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞™Δ√ƒ√Ãøƒπø¡. πø∞¡¡π¡ø¡ 45500 ª∏§πøΔ∞¢∂™ ª∏§πøΔ∞¢∂™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂ƒ∞ª∞Δ√™ ¡. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∞∫∫∞™ ™√À§π√À. πø∞¡¡π¡ø¡ 44004 ¶∞¶π°∫√ ¶∞¶π°∫√ 2653041931 2653042218 k. πø∞¡¡π¡ø¡ 26530 πø∞¡¡π¡∞ ¢√§π∞¡∞ 2653042088 2653042088 d. NOMO™ IøANNINøN KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞™™∞ƒø¡√™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∑πΔ™∞™ ¡. μ√À¡√¶§∞°π∞™ 2651063887 2651060723 d.mastorohorion@kep.gov.vathipedou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡∞Δ√§π∫√À ∑∞°√ƒπ√À.syrrakou@kep.gov.gov.pasaronos@kep. ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ 44002 ¶ø°ø¡π∞¡¡∏ πø∞¡¡π¡∞ ¶ø°ø¡π∞¡¡∏ πø∞¡¡π¡∞ 2657031410 2657031410 k. πø∞¡¡π¡ø¡ 44009 §∞∫∫∞™ ™√À§π√À.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ¶ø°ø¡π∞¡¡∏™ ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ 45500 ¶∂¢π¡∏ πø∞¡¡π¡ø¡ ¶∂¢π¡∏ πø∞¡¡π¡ø¡ 2651094415 2651094025 d.ekalis@kep.gov. πø∞¡¡π¡ø¡ 45500 μ∞£À¶∂¢√ Δ£ 1027 2651025801 2651025601 k. ¡.tzoymerkon@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂°¡∞Δπ∞™.dervizianon@kep. πø∞¡¡π¡ø¡ 44015 ¶Àƒ™√°π∞¡¡∏ πø∞¡¡π¡ø¡ ¶Àƒ™√°π∞¡¡∏ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂ÀƒÀª∂¡ø¡.egnatias-ioanninon @kep.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ¢π™Δƒ∞Δ√À. πø∞¡¡π¡ø¡ 44200 ªπ∫ƒ√ ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ. πø∞¡¡π¡ø¡ 44003 ∫§∏ª∞Δπ∞ πø∞¡¡π¡ø¡ ∫§∏ª∞Δπ∞ 2658061088 2658061088 d.aetomilitsis@kep.distratou@kep.papigkou@kep.gov. πø∞¡¡π¡∞ ªπ∫ƒ√ ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ. 2656022002 d.gov. ¡. ¡. ¡.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ™Àƒƒ∞∫√À.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ª∏§∂∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂∫∞§∏™.gr 2655031208 2655031208 d. πø∞¡¡π¡ø¡ 45221 πø∞¡¡π¡∞ ¡π∫√¶√§∂ø™ 83 2651038490 2651038374 k. πø∞¡¡π¡∞ 2656022870.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δ∑√Àª∂ƒ∫ø¡.gov. ¡.gov.gov. ¡. 2656022891 2256022890.gov.zitsas@kep. πø∞¡¡π¡ø¡ 45500 ¶∂ƒ∞ª∞ ™¶∏§∞π√À 24 2651086076 2651086077 d.gr 99 .gov. ¢∂ƒμπ∑π∞¡ø¡) §∞∫∫∞™ ™√À§π√À. ¢∂ƒμπ∑π∞¡ø¡) 2654031100 2654031113 d.gov. πø∞¡¡π¡ø¡ 45500 Ã√À§π∞ƒ∞¢∂™ πø∞¡¡π¡∞ Ã√À§π∞ƒ∞¢∂™ 2651053670 2651053676 d. πø∞¡¡π¡ø¡ 45900 ª∂Δ∞ª√ƒº√™∏ πø∞¡¡π¡∞ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ¢∏ª√À ∂∫∞§∏™ πø∞¡¡π¡ø¡ 2653022880 2653022880 d. πø∞¡¡π¡ø¡ 44019 ¢π™Δƒ∞Δ√ ¶∞§∞π√™∂§π 2655029350.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞∂Δ√ª∏. 2655029350 2655024811 d.gov.mileas@kep.evrimenon-ioanninon @kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§¶∞∫π√À.bizaniou@kep. ¡.gov.gov.gr ∞∂Δ√ªπ∏§πΔ™∞™ 2655031170.

¡. 2594029084 2594029057 d. NOMO™ IøANNINøN KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∂§§ø¡ ¡. 2510291621 n. ∫∞μ∞§∞™ 64008 ¢∏ª√™ √ƒº∞¡√À ∫∞μ∞§∞™ ¢∏ª√™ √ƒº∞¡√À ∫∞μ∞§∞™ 2592021600 2592021601 d.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ μ√μ√À™∏™ ¡. ∫∞μ∞§∞™ 64003 ∫ƒ∏¡π¢∂™ ∫∞μ∞§∞™ ∫ƒ∏¡π¢∂™ ∫∞μ∞§∞™ 2510622797 2510622787 d. πø∞¡¡π¡ø¡ 44100 º√Àƒ∫∞ πø∞¡¡π¡ø¡ º√Àƒ∫∞ πø∞¡¡π¡ø¡ TËϤʈÓÔ Fax ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ª∞Δ™√À∫π√À ¡.fourkas@kep.gov.gov. 2510291619.gov. ∫∞μ∞§∞™ 64004 ∫∞μ∞§∞ £∞™√™ 2593023667. ∫∞μ∞§∞™ 64001 ¡π∫∏™π∞¡∏ ∫∞μ∞§∞™ ¡π∫∏™π∞¡∏ 2592021800. 2656022003 2656022621 k. ∫∞μ∞§∞™ 64007 ¡∂∞ ¶∂ƒ∞ª√™ ∫∞μ∞§∞™ ºπ§π¶¶√À 5 2594029058.oreinou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞°°∞π√À ¡.orfanou@kep.piereon@kep.thasou@kep.kalariton@kep.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ §∞μ¢∞¡∏™ ¡.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∫∞§∞ƒπΔø¡ ¡. 2593023664 2593023664.gr 2655024946 2655024946 k. ∫∞μ∞§∞™ 64009 §∂∫∞¡∏ ∫∞μ∞§∞™ §∂∫∞¡∏ ∫∞μ∞§∞™ 2591057190 2591057191 d.gov.sellon@kep. πø∞¡¡π¡ø¡ 44002 ∫√π¡√Δ∏Δ∞ §∞μ¢∞¡∏™ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ §∞μ¢∞¡∏™ 2657051683 2657051683 k.gov.gov.eleftheron@kep.gov. ∫∞μ∞§∞™ 64100 ∂§∂À£∂ƒ√À¶√§∏ ºƒπ•√À ¶∞¶∞Ã∏™Δπ¢∏ 137∞ 2592021250 2592021252 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ºπ§π¶¶ø¡ ¡. MAKE¢ONIA™ & £PAKH™. πø∞¡¡π¡ø¡ E-mail k.kavalas@kep. 2510291624 2510291625.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À £∞™√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √ƒº∞¡√À.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞μ∞§∞™ 65203 ∞°π√™ ¡π∫√§∞√™ ™¶∂Δ™ø¡ 29 2510221952 2510620955 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§∂À£∂ƒ√À¶√§∏™ ¡.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 100 CMYK ¶EPIºEPEIA H¶EIPOY. 2593058341 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶π∂ƒ∂ø¡.lavdanis@kep.eleftheroupolis@kep. πø∞¡¡π¡ø¡ 2659061520 k.matsoukiou@kep.gov. πø∞¡¡π¡ø¡ 45500 ¶Àƒ°π∞ ΔÀƒπ∞ ª¶∞√À™πø¡ 2651084303 2651084313 d.g ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§∂À£∂ƒø¡ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √ƒ∂π¡√À ¡.filippon@kep. ¡.gr . ∫∞μ∞§∞™ 64200 ÃÀ™√À¶√§∏ μ∂¡π∑∂§√À 24 2591047157 2591047158 d.gov.gov.paggaiou@kep. πø∞¡¡π¡ø¡ ∫∞§∞ƒπΔø¡ ¡. ∫∞μ∞§∞™ 64008 ∫∞μ∞§∞ ¢øª∞Δπ∞ 2592021710 2592021711 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ÃÀ™√À¶√§∏™ ¡.hrysoupolis@kep. πø∞¡¡π¡ø¡ ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ º√Àƒ∫∞™ ¡.gov.gr 44014 μ√μ√À™∞ μ√μ√À™∞ ∞¡∞Δ√§π∫√À ∞¡∞Δ√§π∫√À ∑∞°√ƒπ√À ∑∞°√ƒπ√À 2656022003.kavalas@kep.gov.gr ¶EPIºEPEIA AN.gov. NOMO™ KABA§A™ 100 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∫∞μ∞§∞™ 65403 ∫∞μ∞§∞ ∂£¡π∫∏™ ∞¡Δπ™Δ∞™∏™ 20 2510291623.gov. 2592021802 2592021801 d.vovousis@kep.gov.

∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43300 ™√º∞¢ø¡ ¶∞¶∞°√À ¢π∫√À 2443029030 2443029032 d. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43060 ∞¡∞Δ√§π∫∏ ∞ƒ°π£∂∞ ¡. ¡. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43100 ª∏Δƒ√¶√§∏ ∫∞ƒ¢πΔ™∞ ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏ 1 2441056008 2441056009 d. ¡. ¡. ¡. 2685061204 2445031512 d. ¡. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43065 ∞¡£∏ƒ√ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ ∞¡£∏ƒ√ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 2445031041 2445031120 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶§∞™Δ∏ƒ∞.gov. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ TËϤʈÓÔ ª∞Δ∞ƒ∞°∫∞ 2443031002 2443031006 E-mail d.gov. ¡. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43070 ∫∞ƒ¢πΔ™∞ ¶ƒ√∞™Δπ√ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 2441052142 2441052143 d. ¡. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 2445031342. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43100 ∫∞ª¶√™ ™Δ∞Àƒ√À ∫∞ƒ¢πΔ™∞ 2441061334 2441061335 d. 2445049123 2445049122 d.gov. ¡. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 2445049121.palama@kep. ¡. KAP¢IT™A™ ∏ƒøø¡ ¶√§ÀΔ∂á∂π√À 10 2444029086 2444029087 d. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ ª√À∑∞∫π√À.plastira@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∏Δƒ√¶√§∏™. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43067 ª√ƒº√μ√À¡π ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ ¶§∞™Δ∏ƒ∞ 2441095312 2441095360 d.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43100 ∫∞ƒ¢πΔ™∞ ∫√Àª√À¡¢√Àƒ√À 29 2441079999 2441079442 n. ¡.kampou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ºÀ§§√À. ¡. ¡. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43066 ∫∞ƒ¢πΔ™∞ ¢∏ª√™ ∞Ã∂§ø√À.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™√º∞¢ø¡. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ°π£∂∞™.mitropolis@kep.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 101 ¶EPIºEPEIA £E™™A§IA™.mouzakiou@kep.gov. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43100 ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ ∫∞§§πºø¡π√À ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ ∫∞§§πºø¡π√À 2441088022 2441088535 d.gov. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ ¡∂μƒ√¶√§∏™ ∞°ƒ∞ºø¡ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ¡∏™ ¡.argitheas@kep. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43061 ∞ƒ°∞¡Δ∂ƒ√ ∫∂¶ ¢∏ª√À Δ∞ª∞™π√À. ¡.nevropolis@kep.itomis-karditsas@kep.gov.sellanon@kep.fyllou@kep.gov.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞§∞ª∞.arnis@kep.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∞ƒ°π£∂∞™.gov. 2441080622 2441080621 d. ¡ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43100 ∫∞ƒ¢πΔ™∞ ∫∞§§π£∏ƒ√ 2441079969 2441079966 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞ª¶√À. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43200 ¶∞§∞ª∞ N.itamou@kep.gov. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43300 ∫∂¢ƒ√™ ª∂¡∂§∞´¢∞™ ∫∂¢ƒ√™ ª∂¡∂§∞´¢∞™ 2443051540 2443051560 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞Ã∂§ø√À.gr d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞ªπ™√À.gr 2443041764 2443041893 d.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∂§§∞¡ø¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª√À∑∞∫π√À. ¡.sofadon@kep.gr 2441039030 2441039130 d. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43060 ª√À∑∞∫π√À.kallifonou@kep.gov.menelaidas@kep. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 2445031621 2445031221 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂¡∂§∞´¢∞™ ¡. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43064 ∫∞ƒ¢πΔ™∞ º∞¡∞ƒπ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§§πºø¡√À ¡. ¡.tamasiou@kep.karditsas@kep. ¡. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43062 ºÀ§§√À ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ ºÀ§§√À ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 2444029091 2444029092 d.anatargitheas@kep.gov. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ ∞¡∞Δ√§π∫∏ ∞ƒ°π£∂∞ ¡. ¡.gov.gov. NOMO™ KAP¢IT™A™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞ƒ¢πΔ™∞™.pamisou@kep. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43100 ∫∞ƒ¢πΔ™∞ ∫√§√∫√Δƒø¡∏ 8 2441080620. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À πΔ∞ª√À.gov. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ 43063 §∂√¡Δ∞ƒπ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ §∂√¡Δ∞ƒπ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À π£øª∏™.karditsas@kep.gr 2441099029 2441092931 d.aheloou@kep.gov.gr 43300 ª∞Δ∞ƒ∞°∫∞ Fax ∞°π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À 16 2441082111. 2441082277 2441082278 ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂μƒ√¶√§∏™ 43100 ¢∏ª√™ ∞°ƒ∞ºø¡.gov.gr 101 .

gov. ¡.gov. ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°πø¡ 52052 ∫√ƒ∏™√™ ∫√ƒ∏™√™ 2467085044 2467085998 d. ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞∫ƒπΔø¡ ¡. ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ª∞Àƒ√Ãøƒπ ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À πø¡√™ 52057 ∞ª¶∂§√∫∏¶√π ∞ª¶∂§√∫∏¶√π ¢ƒ∞°√Àª∏.akriton@kep. ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫§∂π™√Àƒ∞™ 52054 ∫§∂π™√Àƒ∞ ¡.agtriados@kep.gov. ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∞ƒƒ∂¡ø¡ . ∫∞™Δ√ƒπ∞™ μπΔ™π 2467072422 2467072428 d.gov. ∫∞™Δ√ƒπ∞™ 102 d. ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂™Δ√ƒπ√À.orestidos@kep. 52051 ¡∂™Δ√ƒπ√À.gov.gr 2467051744 2467051742 ∞¡∞ƒ°Àƒø¡ ¡.aliakmona@kep. 467082865 d.kastrakiou@kep.vitsiou@kep. ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂™√¶√Δ∞- 52050 ª∂™√¶√Δ∞ªπ∞ ªπ∞™. ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∞™Δƒ∞∫π√À ∫∞™Δƒ∞∫π√À ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ 50007 KOINOTHTA ∂¶Δ∞Ãøƒπ ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∞ƒƒ∂¡ø¡ ¡. Δƒπ∞¢∞™.gr 2467087121 2467087122 k. ¡.gov.nestoriou@kep.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ 52050 ∫√π¡√Δ∏Δ∞ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ ∫∞™Δƒ∞∫π√À ¡.kastorias@kep. ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°.aganargyron-kastorias @kep.gr 2467084029 2467084774 k.gov.gr ∫Δπƒπ√ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√À 2467031241 2467031242 d.gov.gr 2467074666 2467074777 d.gr 2467081301 ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞∫∂¢¡ø¡ 52056 ª∞Àƒ√Ãøƒπ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μπΔ™π√À 52059 μπΔ™π ¡. ∫∞™Δ√ƒπ∞™ 2467082862.gov.gr ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À √ƒ∂™Δπ¢√™ 52200 ∞ƒ°√™ √ƒ∂™Δπ∫√ ª∂°∞§√À ¡√ª√À ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ¡√ª√™ ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 32 ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞™Δ√ƒπ∞™.gov.gov.gr 52050 ∫∞™Δ√ƒπ∞ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ ¢π¶√Δ∞ªπ∞™ 2467091304 2467091332 d. ¡.gov.gov.gr ¢∏ª√™ ∫§∂π™√Àƒ∞™ 2467094431 2467094441 d.gr 2467044531 2467041237 d.gr ª∂™√¶√Δ∞ªπ∞ 2467021879 2467021879 d. ∫∞™Δ√ƒπ∞™ ¡.arrenon@kep.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 102 CMYK ¶EPIºEPEIA ¢YTIKH™ MAKE¢ONIA™. 52100 ∫∞™Δ√ƒπ∞ μ∞§∞§∞ 11 2467024310 2467024311 d. NOMO™ KA™TOPIA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ 52100 ∫∞™Δ√ƒπ∞ ¢π√π∫∏Δ∏ƒπ√ 2467021200 2467021201 n.gr 52100 ∂°¡∞Δπ∞ ¶∞À§√À ª∂§∞ 2 ¡.gov.makednon@kep. ¡.kastorias@kep.ionosdragoumi@kep.kleisouras@kep.

gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º∞π∞∫ø¡. ¡. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 49081 ∞Ã∞ƒ∞μ∏ ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ ∞Ã∞ƒ∞μ∏ ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 2663064868 2663064866 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞™™ø¶∞πø¡.gr ™√§øª√À 11 2661045083 2661045032 d.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 103 ¶EPIºEPEIA IONIøN NH™øN.gov. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 49083 ∫∂ƒ∫Àƒ∞ ∂£¡π∫∏ ¶∞§∞π√∫∞™ΔƒπΔ™∞™ £∂™∏ ™Δ∞Àƒ√™ 2663042120 2663042160 d. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 49082 ¶∞•√π ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ °∞´√™ ¶∞•√π 2662032166 2662032466 d. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 49081 ¢.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞Ãπ§§∂πø¡.palaiokastriton@kep.gov. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 49080 ∫√ƒπ™™πø¡ ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ Aƒ°Àƒ∞¢∂™ ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 2662052001.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂§πΔ∂π∂ø¡ ¡.kerkiras@kep. ∂™¶∂ƒπø¡ ¢. ¡.gov. ∫∂ƒ∫Àƒ∞ ∞¡ø ª∂™√°°∏ KEPKYPA 2661080298 2661080289 d.thinaliou@kep.gov.esperion@kep. ¡.kerkiraion@kep. 2663099463 d. ¡. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 49083 ∫∂ƒ∫Àƒ∞ °πª∞ƒπ ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 2663091771.gov.gr 103 . 2663099466 2663099462.gov. ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°π√À °∂øƒ°π√À.kassopaion@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ƒπ™™πø¡. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 49083 ∫∂ƒ∫Àƒ∞ ∞°ƒ√™ 2663072697 2663072698 d. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 49084 ∞¡ø ª∂™√°°∏.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À £π¡∞§π√À. 2663091782 d. ¡.paxon@kep. ¡. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞•ø¡. 2661089100 n. 2663091781 2663091772. 2662052005 2662052101 d.aggeorgiou-kerkiras @kep.gov. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 2661080800 2661086510 p. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞ƒ∂§πø¡ ¡.ahilleion@kep. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 49083 Àæ√™ Àæ√™ 2661080183.gr ∫∂¶ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ π√¡πø¡ ¡∏™ø¡ ™Δ√ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∂ƒ∫Àƒ∞πø¡ ¡. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ ÃÀ™π¢∞ 2661049911 2661080015 d. ¡. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ √π∫π™ª√™ ∞§À∫ø¡ ¶√Δ∞ª√À ¡. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 49100 ¶∞ƒ∂§πø¡ ∫√∫∫π¡I ¶∞ƒ∂§πø¡ ∫√∫∫π¡I 2661095303 2661095305 d. NOMO™ KEPKYPA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 49100 ∫∂ƒ∫Àƒ∞ ∫∂¡Δƒ√ ™∞ª∞ƒ∞ 13 2661089211 2661089180.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂™¶∂ƒπø¡ ¡.gov.meliteieon@kep.parelion@kep.gov. ∂™¶∂ƒπø¡ 2663099461.gov. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 49100 √π∫π™ª√™ ∞§À∫ø¡ ¶√Δ∞ª√À ¡.ionionnison@kep.gov.gov. ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ 49082 ∞Ãπ§§∂πø¡.korission@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞§∞π√∫∞™ΔƒπΔø¡.faiakon@kep. 2661080185 2661080184 d.gov.

gallikou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª√Àƒπø¡ ¡. ¡.gr 61400 ∞•π√À¶√§∏ ºπ§π¶¶√À 31 2343020676.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °∞§§π∫√À ¡. 2341075102 2341077041.pylareon@kep.gov.gov. ∫π§∫π™ 104 TËϤʈÓÔ Fax E-mail .erisou@kep. 2341077046.mourion@kep. 2341077045.doiranis@kep.gov. ∫∂º∞§§∏¡π∞™ 28200 ¢∏ª√™ ¶∞§π∫∏™ ™ΔÀ§π∞¡√À ΔÀ¶∞§¢√À 16 2671093900 2671092636 d. ∫π§∫π™ ª∞¡¢ƒ∂™ ∫π§∫π™ 2341041685 2341075915 d. ¡. ∫π§∫π™ 61003 ª√Àƒπ∂™ ¡. °∞§§π∫√À ¡.gov.gov. 2343020661 2343020677 d. 2341077044.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶π∫ƒ√§πª¡∏™ ¡. 2341077148 2341077042. NOMO™ KEºA§§HNIA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ°√™Δ√§π√À ¡. ∫∂º∞§§∏¡π∞™ 28084 ∂ƒπ™√™ ∫∂º∞§§√¡π∞ ∂ƒπ™√™ ∫∂º∞§§√¡π∞ 2674051186 2674051188 d. 2341091754 2341091202 d.gov. NOMO™ KI§KI™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ AYTO¢IOIKH™H™ KI§KI™ 61100 ∫π§∫π™ 21˘ π√À¡π√À 99 2341077040. ∫π§∫π™ 61003 ¢ƒ√™∞Δ√ ¢ƒ√™∞Δ√ 2341097007 d. 2341077043.argostoliou@kep.samis@kep. ∫π§∫π™ 61100 ¢. ¡ ∫∂º∞§§∏¡π∞™ 28300 μ∞£À π£∞∫∏™ N.palikis@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À π£∞∫∏™. ∫π§∫π™ ª√Àƒπ∂™ ¡. 2671068331 2671068333 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∞ª∏™.eleioupronon@kep. 2341077047. ∫∂º∞§§∏¡π∞™ 28080 ™∞ª∏™.gov. ∫∂º∞§§∏¡π∞™ 28086 ¶∞™Δƒ∞ ¶∞™Δƒ∞ 2671081765 2671081766 d.leivathous@kep. 2341077048. ∫π§∫π™ 2341031804 2341031804 d. 2341077049.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂ƒπ™√À ¡. ¶π∫ƒ√§πª¡∏™ ª∞Àƒ√¡∂ƒπ 2341091680.gov. ∫∂º∞§§∏¡π∞™ 28100 ∫∂º∞§√¡π∞ ∫∂ƒ∞ª∂π∂™ 2671068332. ¡.gr ¶EPIºEPEIA KENTPIKH™ MAKE¢ONIA™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢√πƒ∞¡∏™ ¡. ∫∂º∞§§∏¡π∞™ π.ithakis@kep. 2341077149 n. KEºA§§HNIA™ °.gov. ¡. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞§π∫∏™. ∫π§∫π™ 61100 ¢.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞•π√À¶√§∏™ ¡.gov.axioupolis@kep.pikrolimnis@kep. ∫∂º∞§§∏¡π∞™ 28100 ∞ƒ°√™Δ√§π ¶§∞Δ∂π∞ μ∞§§π∞¡√À 2671025252 2671025454 d.gr 2674023721 E-mail d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶À§∞ƒ∂ø¡ ¡. 2341077148.kilkis@kep.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 104 CMYK ¶EPIºEPEIA IONIøN NH™øN. ∫∂º∞§§∏¡π∞™ ∫∞π π£∞∫∏™ 28081 ∫∂º∞§§√¡π∞ ∞°π∞ ∂Àº∏ªπ∞ 2674061624 2674061632 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∂πμ∞£√À™. ª∂Δ∞•∞ 27 ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§∂π√À ¶ƒ√¡ø¡. ¢ƒ∞∫√À§∏ μ∞£À π£∞∫∏™ 2674032110 2674032112 d.gov.

Àæ∏§∞¡Δ∏.dipsilanti@kep. 2465071329 2465071329 2463062283.gov.gov. ∫√∑∞¡∏™ 50400 μ∂§μ∂¡Δ√À.gov.gov.gov. ∫√∑∞¡∏™ ¢π√¡À™π√À ™√§øª√À 7 2464047014.gov. ∫√∑∞¡∏™ 50100 ∫√∑∞¡∏ μ∂¡π∑∂§√À 29 2461049838 2461049835 d. ∫√∑∞¡∏™ 50200 ∫√∑∞¡∏ ¶√¡Δ√∫øª∏ 2461096906 2461096908 d. ¡. ∫√∑∞¡∏™ 50001 ¡∂∞¶√§∏ ∫√∑∞¡∏ 9˘ √∫Δøμƒπ√À 1943 5 ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞™∫π√À ¡.servion @kep. ∫√∑∞¡∏™ 50010 ∫ƒ√∫√™∫√∑∞¡∏™ ∞°π√À ¡π∫√§∞√À 14 2461064408 2461064409 d.gr 2461094515 2461094516 d.kozanis@kep. 2464024094 2464047015 2464021524 d. ∫√∑∞¡∏™ TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ™π∞Δπ™Δ∞™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ∂§μ∂¡Δ√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ªø¡ ∫∞ªμ√À¡πø¡ ¡. ¡. ∫√∑∞¡∏™ ∑∏¡ø¡√™ ¶∞¶∞¡∞™Δ∞™π√À 6 2464049005 2464049007 d. 2463062250 2463062251. 50200 ¶Δ√§∂ª∞´¢∞™.gr 2465071062.gov. ∫√∑∞¡∏™ 50500 ™∂ƒμπ∞.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δ™√ΔÀ§π√À ¡. 2461067518 n. ¡.neapolis-kozanis@kep.gr 463062138 d. ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞π∞¡∏™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§πª∂π∞™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢.velventou@kep.kozanis-kozani@kep.gov.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∫√∑∞¡∏™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ¶Δ√§∂ª∞π¢∞™) 50200 ¶Δ√§∂ª∞´¢∞ μ∞™.gov.tsotyliou@kep. ¡. 2461067520.gov.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∫√∑∞¡∏™ 50100 ∫√∑∞¡∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞™ 27 2461067101. 2461067115 2461067519.mourikiou@kep.siatistas@kep. ∫√∑∞¡∏™ 50004 ∞π∞¡∏™ ∫√∑∞¡∏™ ∞π∞¡∏ ∫√∑∞¡∏™ 2461098644 2461098644 d. ∫√∑∞¡∏™ 50500 Δƒ∞¡√μ∞§Δ√ -∫√∑∞¡∏™ Δƒ∞¡√μ∞§Δ√ 2464051700 2464051701 d.gr 105 . d. ∫√∑∞¡∏™ 50300 ™π∞Δπ™Δ∞ ¶§∞Δ∂π∞ Δ™π™Δ√¶√À§√À 5 2465047016 2465047017 d.ellispontou@kep.kozanisptolemaida@kep. NOMO™ KOZANH™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√∑∞¡∏™ ¡. ∫√∑∞¡∏™ ¡. ¡. ™√ºπ∞™ 30 2463055454 2463055453 n.gr ¶√¡Δ√À 11 2463055571 2463055570 d.aianis@kep. ∫√∑∞¡∏™ 50002 Δ™√ΔÀ§π ∫√∑∞¡∏™ π™Δ√ƒπ∫√ √π∫√Δƒ√º∂π√ °Àª¡∞™π√ 2468049009 2468049010 d.gov.gov. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶Δ√§∂ª∞´¢∞™.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 105 ¶EPIºEPEIA ¢YTIKH™ MAKE¢ONIA™.gov.ptolemaidos@kep. ∫√∑∞¡∏™ 50300 ∫∞§√¡∂ƒπ ∫∞§√¡∂ƒπ ∫∂¶ ¢∏ª√À ª√Àƒπ∫π√À. ∫√∑∞¡∏™ 50100 ∫√∑∞¡∏ ƒÀ∞∫π√ 2468047007 2468047007 d.askiou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∂ƒμπø¡.elimeias@kep.gov. ∫√∑∞¡∏™ 50005 ∂ª¶√ƒπ√ ∫√∑∞¡∏™ ∂ª¶√ƒπ√ ª√Àƒπ∫π√À ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§§∏™¶√¡Δ√À.kamvounion@kep.gov. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞¶√§∂ø™ ¡.

2741039834 2741039084 d.feneou@kep.gov.gov.agtheodoron@kep. ∫∞¡∂§§√À ∫∞π ¡π∫∏Δ∞ƒ∞ 2741099530 2741099535 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞™™√À§∂Ã∞π√À.gov. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20300 §√ÀΔƒ∞∫π ¶∂ƒ∞Ãøƒ∞™ ¢π√¡À™π√À ™√§øª√À 4 2744069444.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 106 CMYK ¶EPIºEPEIA ¶E§O¶ONNH™OY. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20014 °∫√Àƒ∞ KOPIN£IA™ °∫√Àƒ∞ ∫√ƒπ¡£π∞™ 2747051062.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ√Ã∞™.xylokastrou@kep. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20011 ∫√ƒπ¡£√™ ¶∞§∞π∞ ∂£¡π∫∏ √¢√™ ∫√ƒπ¡£π√À .gov. 2747051064 2747051063 d.gov. ¡.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°.saronikou-almiris @kep. ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ 1 2742030128 2742032227 d.vohas@kep. ¡. 2742021840 2742020842.nemeas@kep. 2747022712 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∞ƒø¡π∫√À (∞§ªÀƒ∏™). ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™√§À°∂π∞™.¶∞Δƒø¡ 44 2741082090.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∫√ƒπ¡£π∞™ 20100 ∫√ƒπ¡£√™ ∫ø™Δ∏ ¶∞§∞ª∞ 53 2741083378 2741073658 n.teneas@kep.gov.gov.gov. NOMO™ KOPIN£IA™ 106 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ™π∫Àø¡πø¡.gov. £∂√¢øƒø¡. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20005 ∞£π∫π∞ ∞£π∫π∞ 2741039930 .gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ∂§√À ¡.gov.assou-lehaiou@kep. ∫√ƒπ¡£π∞™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) 20100 ∞§ªÀƒ∏∫√ƒπ¡£π∞™ ∞§ªÀƒ∏-∫√ƒπ¡£π∞™ 2741034900. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20003 ∫√ƒπ¡£√™ ∞°π√π £∂√¢øƒ√π 2741060160 2741062585 d. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δ∂¡∂∞™.evrostinis@kep. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20200 ∫π∞Δ√ °∂øƒ°π√À ª∞Àƒ√À§π∞ 13 2742020841.sikyonion@kep. Δ™∞§¢∞ƒ∏ 33 2743029299 2743029298 d. 2741034901 2741034900 d.gr . ¡.korinthion@kep.solygeias@kep. 2741086219 2741082091 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂ª∂∞™.gov.gov. ¡. ¡.stymfalias @kep.gov. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20016 ™ΔÀªº∞§π∞ KOPIN£IA™ ∫∞§π∞¡√π ∫√ƒπ¡£π∞™ 2747022710. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™ΔÀªº∞§π∞™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À •À§√∫∞™Δƒ√À. 2742020843 d. ¡. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §√ÀΔƒ∞∫π√À¶∂ƒ∞Ãøƒ∞™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º∂¡∂√À. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20100 ∫√ƒπ¡£√™ ∞¢∂πª∞¡Δ√À 53 2741073810 2741073813 d.velou@kep. ¡. 2741050257 2741052256 d. 2747022714 2747022711. 2744069446 2744069445 d. ¡.gov. ¡.loutrakiou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ƒπ¡£πø¡. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20008 Ãπ§π√ª√¢π ∫√ƒπ¡£π∞™ £.gr∫√ƒπ¡£π∞™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∞ƒø¡π∫√À (∞£π∫πø¡). ¡.saronikou@kep. ¡. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20001 μ√Ã∞™ ∫√ƒπ¡£π∞™ (∑∂À°√§∞Δπ√) ∑∂À°√§∞Δπ√ ∫√ƒπ¡£π∞™ 2741050255. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20004 ™√ºπ∫√ KOPIN£IA™ ™√ºπ∫√ ∫√ƒπ¡£π∞™ 2741093820 2741093675 d. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20002 ∫√ƒπ¡£√™ ∞°. 2746020526 2746020525 d.korinthias@kep. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20009 ¢∂ƒμ∂¡π ¢∂ƒμ∂¡π 2743030092 2743030090 d. ∫√ƒπ¡£π∞™ ¡∂ª∂∞ ∂§∂À£∂ƒπ√À μ∂¡π∑∂§√À 41∞ 2746020520. ∫√ƒπ¡£π∞™ 20400 •À§√∫∞™Δƒ√ ¶.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂Àƒø™Δπ¡∏™.

gov.thiras@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡ø ™Àƒ√À ¡.milou@kep. ∫À∫§∞¢ø¡ 84700 ™∞¡Δ√ƒπ¡∏ º∏ƒ∞ 2286027155 2286027156 d.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∏§√À ¡. ∫À∫§∞¢ø¡ 84100 ™Àƒ√™ ∫À∫§A¢ø¡ ∂ƒ°∞Δπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ª∂™™∞ƒπ∞ ¶∞°√™ 2281079487 2281079487 d.mykonou@kep. ∫À∫§∞¢ø¡ 84300 ¡∞•√™ ¡∂√ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ 2285037130 2285029328 d. ∫À∫§∞¢ø¡ 84100 ∂ƒª√À¶√§∏™Àƒ√™ ∞ºƒ√¢πΔ∏™ 4 2281079643.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞ƒ√À ¡.gov. ∫À∫§∞¢ø¡ 84200 Δ∏¡√™ ∏§π∞ °∞º√À 30 2283025502 2283025501 e.naxou@kep. NOMO™ KYK§A¢øN KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À £∏ƒ∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ªÀ∫√¡√À ¡.parou@kep. ∫À∫§∞¢ø¡ 84201 ∫√π¡øΔ∏Δ∞™ ¶∞¡√ƒª√À ¡. ∫À∫§∞¢ø¡ 84400 ¶∞ƒ√π∫π∞ ¶∞ƒ√™ ¶∞ƒ√π∫π∞ .gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ∫À∫§∞¢ø¡ 84100 ∂ƒª√À¶√§∏ ™Àƒ√™ ™Δ∞ª∞Δπ√À ¶ƒø´√À 128 2281079510 2281079518 n.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 107 ¶EPIºEPEIA NOTIOY AI°AIOY.sifnou@kep.androu@kep.gov.naxou@kep. 2284024751 2284028273 e.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∂∞™ (π√À§π¢√™) ¡.ermoupoleos@kep.milou@kep.gov.parou@kep. ∫À∫§∞¢ø¡ 84700 º∏ƒ∞ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏ º∏ƒ∞ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏ 2286028540 e.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ¶∞¡√ƒª√À ¡. ∫À∫§∞¢ø¡ 84001 π√™ ∫À∫§∞¢ø¡ π√™ ∫À∫§∞¢ø¡ 2286091505 2286091937 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δ∏¡√À ¡.gov.tinou@kep.iiton@kep.panormou@kep.gov.gr ∫∂¶ ∂¶∞ƒÃ∂π√À ¡∞•√À ¡.gov.keas@kep.thiras@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À π∏Δø¡ ¡. ∫À∫§∞¢ø¡ 84800 ª∏§√™ ∫À∫§∞¢ø¡ ¶§∞∫∞ 2287022894 2287023374 d.drymalias@kep. ∫À∫§∞¢ø¡ 84600 §πª¡∏.gov.gov.gov. 2281079644 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢ƒÀª∞§π∞™ ¡.kykladon@kep. 2281079648 2281079646. ∫À∫§∞¢ø¡ 84800 Δƒπ√μ∞™∞§√™ Δƒπ√μ∞™∞§√™ 2287028070. ∫À∫§∞¢ø¡ 84300 Ãøƒ∞ ¡∞•√À ∫∞∑∞¡∞∫π∞ 2285024303 2285026103 e.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™πº¡√À ¡.gov.gr ∫∂¶ ∂¶∞ƒÃ∂π√À ¶∞ƒ√À ¡.tinou@kep. ∫À∫§∞¢ø¡ 84500 ∞¡¢ƒ√™ ∫À∫§∞¢ø¡ Ãøƒ∞ 2282029003 2282029002 d. ∫À∫§∞¢ø¡ 84003 ∞ƒΔ∂ªø¡∞™ ∞ƒΔ∂ªø¡∞™ 2284033880 2284033881 d.anosyrou@kep.gr ∫∂¶ ∂¶∞ƒÃ∂π√À Δ∏¡√À ¡.gr 107 . ∫À∫§∞¢ø¡ 84400 ¶∞ƒ√π∫π∞ ¶∞ƒ√À ¢∏ª√™ ¶∞ƒ√À ¶∞ƒ√π∫π∞ 2284024912 2284024752 d.gr ∫∂¶ ∂¶∞ƒÃ∂π√À ª∏§√À ¡.gov. ∫À∫§∞¢ø¡ 84002 ∫∂∞ π√À§π¢∞ 2288021150 2288021150 d. ∫À∫§∞¢ø¡ ¶Àƒ°√À 2283031302 2283031325 k. ∫À∫§∞¢ø¡ 84200 Δ∏¡√™ ∫À∫§∞¢ø¡ ∂À∞°°∂§π™Δƒπ∞™ 38 2283029146 2283029156 d. 2287021100 2287021007 e.gr ∫∂¶ ∂¶∞ƒÃ∂π√À £∏ƒ∞™ ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡¢ƒ√À ¡.gov. Ãøƒ∞ ªÀ∫√¡√À 2289028621 2289028638 d. 2287028071.gov.gov.¶∞ƒ√™ 2284024750. ∫À∫§∞¢ø¡ 84302 ¡∞•√™ ∫À∫§∞¢ø¡ ºπ§øΔπ ¡∞•√™ 2285029315 2285029316 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂ƒª√À¶√§∂ø™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∞•√À ¡.gov. Ãøƒ∞ ªÀ∫√¡√À §πª¡∏.gov.

gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ™π∫π¡√À ¡. ∫À∫§∞¢ø¡ 84702 √π∞ £∏ƒ∞™ √π∞ £∏ƒ∞™ 2286071960.gov.keas@kep.gov. ∫À∫§∞¢ø¡ 84100 μ∞ƒ∏ μ∞ƒ∏ (¶ƒø∏¡ ∫√π¡√Δπ∫√ °ƒ∞º∂π√) 2281079484 2281079485 d. 2284028315 2284028315 k.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ƒ£π√À ¡. ∫À∫§∞¢ø¡ 84011 º√§∂°∞¡¢ƒ√™ ∫À∫§∞¢ø¡ º√§∂°∞¡¢ƒ√™ 2286027180.gov. 2284028644 2284051220 d. ∫À∫§∞¢ø¡ 84500 Ãøƒ∞ ∞¡¢ƒ√À Ãøƒ∞ ∞¡¢ƒ√À 2282029136.anafis@kep.oias@kep.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ ∞¡Δπ¶∞ƒ√À ¡. ∫À∫§∞¢ø¡ 84005 ¶∞¡ø Ãøƒ∞ ™∂ƒπº√À ¶∞¡ø Ãøƒ∞ ™∂ƒπº√À 2281052545 2281052546 d.gov. ∫À∫§∞¢∂™ ™π∫π¡√™ 2286051196 2286051074 k.koufonision@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶√™∂π¢ø¡π∞™ ™Àƒ√À ¡.shoinoussis@kep.oias-thirasias@kep.folegandrou@kep. √π∞™ ¡∏™√™ £∏ƒ∞™π∞ 2286029238 2286029239 k.irakleias@kep. ∫À∫§∞¢ø¡ 84002 ∫∂∞ ∫À∫§∞¢∂™ π√À§π¢∞ ∫∂∞™ 2288022248 2288022249 e.sikinou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞ƒ√À ¡.gov. ∫À∫§∞¢ø¡ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) 84702 £∏ƒ∞™π∞ ∫√π¡.antiparou@kep.amorgou@kep. 2286027170 2286027181 k. NOMO™ KYK§A¢øN 108 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À À¢ƒ√À™∞™ ¡.serifou@kep. ∫À∫§∞¢ø¡ À¢ƒ√À™∞™ ∫À∫§∞¢ø¡ ¶∞ƒ∞§π∞ ª¶∞Δ™π√À.poseidonias@kep.gov.androu@kep.gov. ∫À∫§∞¢ø¡ 84007 ∞¡Δπ¶∞ƒ√™ ∫À∫§∞¢ø¡ ∞¡Δπ¶∞ƒ√™ 2284028314. ∫À∫§∞¢ø¡ 84502 ∫√ƒ£π.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞¡∞º∏™ ¡.gov.parou-naousa@kep. ∫À∫§∞¢ø¡ 84006 ∫À£¡√™ ∫À∫§∞¢ø¡ ∫À£¡√™ 2281031640 2281031645 d. ∞¡¢ƒ√™ ∫√ƒ£π.donousis@kep.gov. ∫À∫§∞¢ø¡ 84200 •π¡∞ƒ∞ Δ∏¡√À •π¡∞ƒ∞ Δ∏¡√À 2283051801. ∞¡¢ƒ√™ 2282061219 2282061419 d. 2286027161 2286027137 k.gr ∫∂¶ ∂¶∞ƒÃ∂π√À ∫∂∞™ ¡.gov. ∫À∫§∞¢ø¡ 84010 ™π∫π¡√™.korthiou@kep. ∫À∫§∞¢ø¡ 84300 ¢√¡√À™∞ ∫À∫§∞¢ø¡ ¢ø¡√À™∞ 2285029107 2285051639 k. ∫À∫§∞¢ø¡ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ™Δ∏ ¡∞√À™∞ ¶∞ƒ√À) 84401 ¡∞√À™∞ ¶∞ƒ√À ¡∞√À™∞ ¶∞ƒ√À 2284051691.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ª√ƒ°√À ¡.kithnou@kep.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ º√§∂°∞¡¢ƒ√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫À£¡√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂•øªμ√Àƒ°√À ¡. ∞¡¢ƒ√™ 2282041848 2282029269 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∂ƒπº√À ¡.gov. ∫À∫§∞¢ø¡ 84009 ∞¡∞º∏ ∫À∫§∞¢ø¡ ∞¡∞º∏ ∫À∫§∞¢∂™ 2286061390 2286061396 k. 2283051802 2283051803.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 108 CMYK ¶EPIºEPEIA NOTIOY AI°AIOY. ∫À∫§∞¢ø¡ 84300 ™Ã√π¡√À™™∞™ ™Ã√π¡√À™™∞ 2285074250 2285074250 k. ∫À∫§∞¢ø¡ 84300 ∫√Àº√¡∏™π∞ ∫À∫§∞¢ø¡ ∫√Àº√¡∏™π∞ 2285029243.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ¢√¡√À™∞™ ¡.gr .gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ™Ã√π¡√À™™∞™ ¡. ∫À∫§∞¢ø¡ 84008 ∞ª√ƒ°√™ ∫À∫§∞¢ø¡ Ãøƒ∞ ∞ª√ƒ°√À 2285074100 2285029307 d.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ √π∞™ ª∂ ∂¡∞ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ¡.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ KOYº√¡∏™πø¡ ¡.gov. ∫À∫§∞¢ø¡ 84300 ∏ƒ∞∫§∂π∞™ ∫À∫§∞¢ø¡ ∏ƒ∞∫§∂π∞ 2285074183 2285071545 k.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ ∏ƒ∞∫§∂π∞™ ¡. 2282024306 2282029135 e.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ √π∞™ ª∂ ∂¡∞ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ¡. 2285074188 2285074188 k. 2`283051804 d.gov.ydrousas@kep.exomvourgou@kep.gr ∫∂¶ ∂¶∞ƒÃ∂π√À ∞¡¢ƒ√À ¡.gov.

gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º∞ƒπ¢√™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À £∂ƒ∞¶¡ø¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª√¡∂ªμ∞™π∞™.zaraka@kep.spartis@kep. ¡.pellanas@kep.skalas@kep.gov.gov.oitylou@kep.gov.anatolikimani@kep.geronthron@kep. ¡.gov. ¡. ¡. §∞∫ø¡π∞™ 23067 ∫∞ƒÀ∂™ §∞∫ø¡π∞™ ∫∞ƒÀ∂™ 2731095502. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞™ø¶√À. ™¶APTH §AKøNIA™ °EPAKI 2731071755 2731071756 d.monemvasias@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™ªÀ¡√À™ ¡. §∞∫ø¡π∞™ 23200 °À£∂π√.gythiou@kep.gov.gov.voion@kep.lakonias@kep.gov. §∞∫ø¡π∞™ 23062 ∞ƒ∂√¶√§∏ §∞∫ø¡π∞™ ∞ƒ∂√¶√§∏ §∞∫ø¡π∞™ √¶π™£∂¡ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√À 2733029576. §∞∫ø¡π∞™ 23200 ¶∂Δƒπ¡∞ §∞∫ø¡π∞™ ¶∂Δƒπ¡∞ 2733092458 2733092100 d. §∞∫ø¡π∞™ 23055 μ§∞ÃπøΔ∏ §∞∫ø¡π∞™ μ§∞ÃπøΔ∏ §∞∫ø¡π∞™ 2735029125 2735029126 d.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∫∞ƒÀø¡. ¡. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∑∞ƒ∞∫∞. §∞∫ø¡π∞™ 23051 ™∫∞§∞. §∞∫ø¡π∞™ 23056 §∞∫ø¡π∞ ∞™ø¶√™ 2732083600 2732083600 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °∂ƒ√¡£ƒø¡ ¡. §∞∫ø¡π∞™ 23064 ™∂§§∞™π∞ §∞∫ø¡π∞™ ™∂§§∞™π∞ §∞∫ø¡π∞™ 2731094194 2731094195 d.gov.gov. §∞∫ø¡π∞™ 2731057745 2731057780 d.gov.faridos@kep.gov. §∞∫ø¡π∞™ 23068 ƒ∂πÃπ∞ §∞∫ø¡π∞™ ƒ∂πÃπ∞ §∞∫ø¡π∞™ 2732051152 2732051151 d. ¡. ¡.gov.molaon@kep. ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∑∞ƒ∞∫√™ 2732032205 2732032205 d.mystra@kep.gov.krokeon@kep. NOMO™ §AKøNIA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ ∫∂¶ ¢∏ª√À ™¶∞ƒΔ∏™.gov.asopou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ªÀ™Δƒ∞.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °À£∂π√À. §∞∫ø¡π∞™ 23066 ¢∏ª√™ ∞¡∞Δ√§π∫∏™ ª∞¡∏™ 2733021920.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂§§∞¡∞™ ¡. §∞∫ø¡π∞™ 23059 ∫∞™Δ√ƒ∂π√ ¡. §∞∫ø¡π∞™ 23100 ™¶∞ƒΔ∏ §∂ø¡π¢√À 40 2731089424 2731020723 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡∞Δ√§π∫∏™ ª∞¡∏™. §∞∫ø¡π∞™ ™∫∞§∞ 2735029200 2735024151 d.karion@kep. §∞∫ø¡π∞™ 23060 ∞°.elous@kep. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∑∞ƒ∞∫∞ ∞°.gov.gov. §∞∫ø¡π∞™ 23070 ª√¡∂ªμ∞™π∞ §∞∫ø¡π∞™ ª√¡∂ªμ∞™π∞ 2732061111 2732062110 d.gov.niaton@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ√πø¡ ¡. §∞∫ø¡π∞™ 23054 •∏ƒ√∫∞ª¶π ¢∏ª√À º∞ƒπ¢√™ §∞∫ø¡π∞™ •∏ƒ√∫∞ª¶π 2731035388 2731035368 d. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡π∞Δø¡ ¡. §∞∫ø¡π∞™ 23052 ª√§∞√π §∞∫ø¡π∞™ ª√§∞√π §∞∫ø¡π∞™ 2732029000 2732024314 d. ¡. §∞∫ø¡π∞™ ¡∂∞¶√§∏ 2734024085 2734024087 d. 2733021391 Fax E-mail d. §∞∫ø¡π∞™ 23057 ∫ƒ√∫∂∂™ §∞∫ø¡π∞™ ∫ƒ√∫∂∂™ 2735071722 2735029038 d.gr 109 .gov.gov. §∞∫ø¡π∞™ °À£∂π√ 2733029037 2733029033 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √πΔÀ§√À ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§√À™.smynous@kep. 2733029579 2733029578 d. §∞∫ø¡π∞™ 23058 °EPAKI. 2731095162 2731095162 k. §∞∫ø¡π∞™ 23053 ¡∂∞¶√§∏.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫ƒ√∫∂ø¡.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ §∞∫ø¡π∞™ 23100 ™¶∞ƒΔ∏ ∞ƒÃπ¢∞ª√À 51 2731089300 2731028534 n.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 109 ¶EPIºEPEIA ¶E§O¶ONNH™OY. §∞∫ø¡π∞™ ∫∞™Δ√ƒ∂π√ ¡. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª√§∞ø¡. §∞∫ø¡π∞™ 23100 §∞∫ø¡π∞™ °∫√ƒπΔ™∞ 2731074560 2731074561 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √π¡√À¡Δ√™.oinountos@kep.therapnon@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∫∞§∞™.gov. ¡. §∞∫ø¡π∞™ 23100 ªÀ™Δƒ∞™ §∞∫ø¡π∞™ ªÀ™Δƒ∞™ 2731089370 2731089371 d.

farsalon@kep. ¡.gov.livadiou@kep.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 110 CMYK ¶EPIºEPEIA £E™™A§IA™. ¡.nikaias-larisas@kep. ¡. §∞ƒπ™∞™ 41500 ∫π§∂§∂ƒ.gov. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ª¶∂§ø¡∞ ¡. §∞ƒπ™∞™ 25˘ ª∞ƒΔπ√À 20 2494024524 2494024525 d. §∞ƒπ™∞™ 40007 ¶Àƒ°∂Δ√™ §∞ƒπ™∞™ ¶Àƒ°∂Δ√™ §∞ƒπ™∞™ 2495042905 2495042906 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞Δø √§Àª¶√À.gov.gov.larisas@kep.lakerias@kep.armeniou@kep. §∞ƒπ™∞™ 40003 ¶∞ƒ∞§π∞ μ∂§π∫∞™ ¶∞ƒ∞§π∞ μ∂§π∫∞™ 2494051604. ¡. 2410538464 d. 2410538462. §∞ƒπ™∞™ 40300 μ∞ªμ∞∫√À §∞ƒπ™∞™ μ∞ªμ∞∫√À 2491041777. ¡. 2410538463 2410538461. ¡.agias@kep. §∞ƒπ™∞™ 40001 ∫ƒ∞¡∂∞ ∂§∞™™√¡∞™ ∫ƒ∞¡∂∞ ∂§∞™™√¡∞™ 2493051615 2493052262 d.gov. 2410721770 2410721307.gov.nessonos@kep. ¡. 2494051606 2494051605 d.polydamanta@kep. NOMO™ §API™A™ 110 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞™. 2410721391 d.makryhoriou@kep.larisis@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫π§∂§∂ƒ ¡.gov.giannoulis@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ΔÀƒ¡∞μ√À.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡ΔπÃ∞™πø¡.ampelona@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞∫ƒÀÃøƒπ√À. 2410538682 2410538681.katoolympou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒª∂¡π√À.gov.gov. §∞ƒπ™∞™ 41222 §∞ƒπ™∞ πø¡√™ ¢ƒ∞°√Àª∏ ∫∞π ™∫∞ƒ§∞Δ√À ™√ÀΔ™√À 10 2410538460. §∞ƒπ™∞™ 40003 ∞°π∞. 2492026018 2492026031 d. ¡.gov. §∞ƒπ™∞™ 41500 ∞ƒª∂¡π√.gov. ¡.elassonas@kep. §∞ƒπ™∞™ ∞ƒª∂¡π√ 2410721371. §∞ƒπ™∞ 2410731647 2410731646 d. §∞ƒπ™∞™ 40100 ΔÀƒ¡∞μ√™ ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¶§∞Δ∂π∞ 5 2492029216.antihasion@kep.gov. 2491028089 2491041778 d.gov. §∞ƒπ™∞™ 40003 §∞∫∂ƒ∂π∞ §∞ƒπ™∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ §∞∫∂ƒ∂π∞™ 2494071333 2494071363 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §πμ∞¢π√À ¡. §∞ƒπ™∞™ 41500 ¡π∫∞π∞ §∞ƒπ™∞™ √¢√™ º∞ƒ™∞§ø¡ 2410922421 2410922420 d.tyrnavou@kep. ¡.gov. §∞ƒπ™∞™ 40200 ¢∏ª√™ ∂§∞™™√¡∞™ ª∞Àƒ√¢∏ª√À ∫∞π 6˘ √∫Δøμƒπ√À 1 2493025568 2493025567 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂§πμ√π∞™ ¡. 2410638685 n.kileler@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∞∫∂ƒ∂π∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂™™ø¡√™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶√§À¢∞ª∞¡Δ∞ ¡. §∞ƒπ™∞™ 40002 §πμ∞¢π ∂§∞™™ø¡∞™ §πμ∞¢π 2493041917 2493041918 d. §∞ƒπ™∞™ 40400 ∞ª¶∂§ø¡∞ °ƒ∏°√ƒπ√À §∞ª¶ƒ∞∫∏ 14 2492032972 2492032953 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§∞™™√¡∞™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º∞ƒ™∞§ø¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°π∞™. §∞ƒπ™∞™ 40006 ª∞∫ƒÀÃøƒπ ¶§∞Δ∂π∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ 2495023911 2495023910 d. §∞ƒπ™∞™ 41500 °π∞¡¡√À§∏™ √π∫π™ª√™ ª∂§π¡∞ ª∂ƒ∫√Àƒ∏ 2410593189 2410593717 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °π∞¡¡√À§∏™.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡π∫∞π∞™.gr . §∞ƒπ™∏™ 40006 ™À∫√Àƒπ√ ¶§∞Δ∂π∞ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À 2495052900 2495052901 d.melivoias@kep. §∞ƒπ™∞™ 40300 º∞ƒ™∞§∞ §∞ƒπ™∞™ ¶∞Δƒ√∫§√À 1 2491025570 2491028041 d. §∞ƒπ™∞ ∫π§∂§∂ƒ. ¡.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ §∞ƒπ™∏™ 41220 §∞ƒπ™∞ ¶∞¡∞°√À§∏ 26 2410538680.

¡. ¡π∫√§∞√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶√Δ∞ªπ∞™ ¡. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ª∂™√Ãøƒπ√À 2492091846.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞¶√§∏™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∏Δ∂π∞™.gov.gov. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π ∞°.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∞ƒ£∞∫π√À ¡.gov.platykampou@kep.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ §∞™π£π√À 72100 ∞°π√™ ¡π∫√§∞√™ ¶√§ÀΔ∂á∂π√À 1 2841098131. §∞ƒπ™∞™ 41500 ∞°. §∞ƒπ™∞™ 2492081064 2492081149 k.narthakiou@kep. §∞ƒπ™∞™ 40009 ¶§∞ΔÀ∫∞ª¶√™ ¶§∞ΔÀ∫∞ª¶√™ 2410972550 2410972551 d.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 111 ¶EPIºEPEIA £E™™A§IA™.gonnon@kep. 2843029823. NOMO™ §API™A™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂ÀƒÀª∂¡ø¡ ¡.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ μ∂ƒ¢π∫√À™∏™ ¡.lefkis@kep. 2844089090 2844089043 d. 2843029053 2843029821.gov.lasithiou@kep.siteias@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∂À∫∏™. 2841098108 2841022474 n. NOMO™ §A™I£IOY KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°. ¡. §∞™π£π√À 72055 ™Δ∞Àƒ√Ãøƒπ ª∞∫ƒÀ°π∞§√™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞∫ƒÀ °π∞§√À ¡.verdikousis@kep. 2410751380 2410751380 d. §∞™π£π√À 72200 π∂ƒ∞¶∂Δƒ∞ °π∞¡¡∞∫√À 20 2842089680. §∞™π£π√À 72059 §∞™π£π.gov. §∞ƒπ™™∏™ 40300 ¡∞ƒ£∞∫π√º∞ƒ™∞§ø¡-§∞ƒπ™∞™ ¡∞ƒ£∞∫π√ 2491093214 2491093212 d.gov. ¡. §∞™π£π√À 72300 ∑∞∫ƒ√™ §∞™π£π√À ∑∞∫ƒ√™ 2843029626 2843029627 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂¡π¶¶∂∞ ¡.ierapetras@kep. §∞™π£π√À 72300 ™∏Δ∂π∞ ª∂°∞§√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 1 2843029820.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √ƒ√¶∂¢π√À ¡. ∫ƒ∏Δ∏ ∑∏Δ√™ 2843029363 2843029365 d.itanou@kep. 2841089595 2841089594 d. §∞™π£π√À 72100 ∞°π√™ ¡π∫√§∞√™ ƒ. 2842089523 2842089196 d. §∞ƒπ™∞™ TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫ƒ∞¡¡ø¡√™ ¡. ¡.gov.makrigialou@kep. §∞ƒπ™∞™ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ μ∂ƒ¢π∫√À™∏™ ¡.gov.gr 111 .agnikolaou@kep. 2843029822.gov.enippea@kep.gov. §∞™π£π√À 72400 ¡∂∞¶√§∏.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À πΔ∞¡√À. 2843029825 d.gr ¶EPIºEPEIA KPHTH™.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶§∞ΔÀ∫∞ª¶√À. §∞™π£π√À ∞¡∞¶∏ƒø¡ ¶√§∂ª√À 1 2841090747 2841090746 d. §∞ƒπ™∞™ 40300 ™Δ∞Àƒ√™ ¢∏ª√À ∂¡π¶¶∂∞ ™Δ∞Àƒ√™ º∞ƒ™∞§ø¡ 2491031125 2491031132 d. 2841098131.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À π∂ƒ∞¶∂Δƒ∞™.oropediou@kep. §∞ƒπ™∞™ 40100 ¢∏ª.krannonos@kep. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ª∂™√Ãøƒπ√À ¢∏ª.gr Ã∞¡π Ã∞Δ∑∏°ø°√À 2493094332 2493094330 d.neapolis-lasithiou @kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∞ƒ∞¡Δ∞¶√ƒ√À 40200 ™∞ƒ∞¡Δ∞¶√ƒ√ ¡. §∞ƒπ™∞™ 40005 ∫√π¡√Δ∏Δ∞ μ∂ƒ¢π∫√À™∏™ ¡.evrimenon-larisas @kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °√¡¡ø¡ ¡. 2843029824.gov. ¡. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π 2410751036.gov. §∞™π£π√À 72052 Δ∑∂ƒªπ∞¢ø¡ §∞™π£π√À Δ∑∂ƒªπ∞¢ø¡ §∞™π£π√À 2844089041. §∞ƒπ™∞™ 40004 °√¡¡√π °√¡¡√π 2495031332 2495031332 d.sarantaporou@kep. §∞ƒπ™∞™ 40007 √ª√§π√ §∞ƒπ™∞™ √ª√§π√ §∞ƒπ™∞™ 2495094163 2495094164 d.gov.potamias-larisas @kep. ¡.gov. §∞™π£π√À ∫√ÀΔ™√Àƒ∞™ 2843051996 2843051349 d. 2492091847 2492091845 d. ∫∞¶∂Δ∞¡∞∫∏ ∫∞π ∫√¡Δ√°π∞¡¡∏ 2841089590.

§∂™μ√À 81401 ∫√¡Δ√¶√À§π §∏ª¡√À ∫√¡Δ√¶√À§π §∏ª¡√À 2254041078.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞°π√À ∂À™Δƒ∞Δπ√À ¡√ª√À §∂™μ√À 81500 ∞°π√™ ∂À™Δƒ∞Δπ√™.moudrou@kep.gov.gov.eresou@kep. §∂™μ√À ª∞¡Δ∞ª∞¢√™ 2253061200. 2254031780 2254031781 d. §∂™μ√À 81106 ¶∞¶∞¢√™.agparaskevis-lesvou @kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§§√¡∏™ ¡. §∂™μ√À ª∏£Àª¡∞ 2253072474 2253072475 d. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ §∂™μ√À 2253031039 2253031039 d.agiasou@kep. §∂™μ√À 81300 ¶√§πáπΔ√™ §∂™μ√™ ∫.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∏£Àª¡∏™ ¡.gov. ¢∂§∏°π∞¡¡∏ 22 2252041212. §∂™μ√™ ∞ƒμ∞¡πΔ∞∫∏ 20 22540 2254024987 26020.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §√ÀΔƒ√¶√§∂ø™ £∂ƒª∏™ ¡.kallonis@kep. §∂™μ√™ ∞¡Δπ™™∞ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂À∂ƒ°∂Δ√À§∞ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ªÀƒπ¡∞™ ¡. §∂™μ√À 81107 ∫∞§§√¡∏™ §∂™μ√À ∫∞§§√¡∏™ §∂™μ√À 2253029930 2253029929 d. 2253056255 d. §∂™μ√À 81108 ª∏£Àª¡∞. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ ¡. ∞°π∞™√™ ™À∫√À¡Δ∞. §∂™μ√À 81100 §OYTPO¶O§H £∂ƒª∏™ §√ÀΔƒ√¶√§∏ £∂ƒª∏™ 2251071200. §∂™μ√À 81104 ª∞¡Δ∞ª∞¢√™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞Δ™π∫∏™ ¡.ageystratiou@kep.mithimnas@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °∂ƒ∞™ ¡. §∂™μ√À 81101 ∞°π∞™√™ ∞°π∞™√™ 2252023200 2252023200 d. 2254029110 2254029111 e.gov. §∂™μ√À 81105 ∂ƒ∂™™√™ §∂™μ√À ∂ƒ∂™™√™ §∂™μ√À 2253053600 2253052066 d. 2252042800 2252042800 d.gov. §∂™μ√À 81400 §∏ª¡√™ ªÀƒπ¡∞ 2254029110.gov.mantamadou@kep.limnou@kep.mytilinis@kep. §∂™μ√À 81400 ∫√ÀΔπ∞™ §∏ª¡√À ∫√ÀΔπ∞™ §∏ª¡√À 2254051899 2254051899 d.neaskoutalis@kep.gr 2253056255.gov. §∂™μ√À 81401 §∏ª¡√™ ∞Δ™π∫∏ §∏ª¡√À 2254031780.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶§øª∞ƒπ√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂Δƒ∞™ ¡.gov. §∂™μ√À 81100 ªÀΔπ§∏¡∏ ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ §∂™μ√À 81100 ªÀΔπ§∏¡∏ ∞°π∞™ ∂πƒ∏¡∏™ 10 2251037181. §∂™μ√À 81101 ™À∫√À¡Δ∞.gov.gov. 2251037182. ∞°π∞™√™ 2251093045 2251093045 d.plomariou@kep.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 112 CMYK ¶EPIºEPEIA BOPEIOY AI°AIOY. 2251037717 2251037183. NOMO™ §E™BOY 112 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax ∫∂¶ ¢∏ª√À ªÀΔπ§∏¡∏™ ¡.geras@kep. §∂™μ√À 81400 ªÀƒπ¡∞.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°π∞™√À ¡.myrinas@kep. §∂™μ√À (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) 81103 ∞¡Δπ™™∞.lesvou@kep.gov. §∂™μ√À 81102 ∞°. §∂™μ√À 81109 ¶∂Δƒ∞ §∂™μ√À ¶∂Δƒ∞ §∂™μ√À 2253042210 2253041235 d.petras-lesvou@kep. 2251042467.gov.gr ∫∂¶ ∂¶∞ƒÃ∂π√À §∏ª¡√À ¡. ¡.gr 2253056113 . 2253061201 2253061201 d.polihnitou@kep.gr ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∂ø™ 3 2251037625 2251029026 E-mail d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞¡Δ∞ª∞¢√À ¡.gov.loutropoleos@kep. §∂™μ√À ∞°π√™ ∂À™Δƒ∞Δπ√™ 2254093462 2254093462 k. μ∂¡π∞¡πª §∂™μπ√À 2252033740 2252033741 d.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°. 2251037187 n.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂ƒ∂™√À ∞¡Δπ™™∏™ ª∂ ∂¡∞ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ¡. 2251071122 2251071122 d.gov. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ §∂™μ√À ∞°.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞™ ∫√ÀΔ∞§∏™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂ƒ∂™√À ∞¡Δπ™™∏™ ª∂ ∂¡∞ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ¡.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶√§πáπΔ√À ¡. 2254041078 2254041278 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª√À¢ƒ√À ¡.22583 d.gov.gov.atsikis@kep.evergetoula@kep.eresou-antissis@kep. §∂™μ√À ¶∞¶∞¢√™ °∂ƒ∞™ §∂™μ√À 2251084561 2251084626 d.gov. §∂™μ√À 81200 ¶§øª∞ƒπ ¶§.

¡. §∂À∫∞¢∞™ μ§ÀÃ√. ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞ƒ√¢√™ ¶∞¶∞¢π∞ª∞¡Δ∏ 2427029006 2427029006 d. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞ƒÀ∞™. ª∞°¡∏™π∞™ 38445 ¡∂∞ πø¡π∞ ºπ§∞¢∂§º∂π∞™ 98 2421091315 2421091314 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™º∞∫πøΔø¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞§ªÀƒ√À. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º∂ƒø¡. §∂À∫∞¢∞™ 31084 μ§ÀÃ√.almyrou@kep. ª∞°¡∏™π∞™ 38221 μ√§√À π∞™√¡√™ 112 . ¡. ª∞°¡∏™π∞™ 37007 ¶Δ∂§∂√™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¶§∞Δ∂π∞ ¶Δ∂§∂√À 2422041910 2422041911 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∫π∞£√À.apollonion@kep. ª∞°¡∏™π∞™ 37002 ™∫π∞£√™. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À 117 .gov.gov. 2424066364 2424066365 d.karias@kep.volou@kep. ºπ§π¶¶∞ 14 2645024138 2645024138 n. NOMO™ MA°NH™IA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À μ√§√À.gov.alonnisou@kep. 2421023528 2421023423 d. ª∞°¡∏™π∞™ 37500 μ∂§∂™Δπ¡√ ƒ.lefkados@kep.gov. §∂À∫∞¢∞™ 31100 ∫∂¡Δƒπ∫∏ ∞°√ƒ∞ §∂À∫∞¢∞™ πø∞¡¡∏ ª∂§∞ §∂À∫∞¢∞ 175 2645021287 2645021284 d.gov. ¡. ¡. §∂À∫∞¢∞™ 31080 ™º∞∫πøΔø¡.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ª∞°¡∏™π∞™ 38333 μ√§√™ ¡. ¡.gov. 2421031436 2421030413 n.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶Δ∂§∂√À.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ §∂À∫∞¢∞™ 31100 ¶∞ƒ∞§π∞ §∂À∫∞¢∞™ ¶.skiathou@kep.gov. ª∞°¡∏™π∞™ 37100 ª∞°¡∏™π∞ μ∞™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂°∞¡∏™π√À. §∂À∫∞¢∞™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ∞£∞¡π) 31082 ∞£∞¡π ∞£∞¡π 2645033625 2645033625 d.gov. 24210304123. ¡.π∞™ø¡√™ 2422029600 2422029601 d. º∂ƒ∞π√À 30 2425024290. §∂À∫∞¢∞ ∫∞ƒÀ∞.gov.gov.gr ¶EPIºEPEIA £E™™A§IA™. §∂À∫∞¢∞™ 31082 μ∞™π§π∫∏ §∂À∫∞¢∞™ μ∞™π§π∫∏ §∂À∫∞¢∞™ 2645029326 2645029325 d.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞§√¡∏™√À.114 2421023421.gr 113 . NOMO™ §EYKA¢A™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À §∂À∫∞¢∞™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À.meganisiou@kep. ª∞°¡∏™π∞™ 37003 ™∫√¶∂§√™ ™∫√¶∂§√™ 2424029064 2424024522 d.gov.gov.gov. ¡. §∂À∫∞¢∞™ §∞∑∞ƒ∞Δ∞ 26450 29478 2645029486 d. ¡. °∞Δ™√À 20 .neasaghialou@kep.gov.apollonion-b@kep.neasionias-magnisias @kep.feron-magnisias @kep.pteleou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∫√¶∂§√À ¡. ¡. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§§√ª∂¡√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¶√§§ø¡πø¡ ª∂ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ™Δ√ ∞£∞¡π.gov. §∂À∫∞¢∞™ 2645095535 2645095578 d. §∂À∫∞¢∞ 26450 41018 2645041018 d. ¡. 2425024291 2425023477 d. ª∞°¡∏™π∞™ 37400 ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ ∞°π√À °∂øƒ°π√À 3 2428076526 2428076526 d. ¡.sfakioton@kep.lefkados@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¶√§§ø¡πø¡ ª∂ ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ™Δ√ ∞£∞¡π. ª∞°¡∏™π∞™ 37005 ∞§√¡∏™√™ ∞§√¡∏™√™ 2424066363. ¡. ¡.ellomenou@kep.gov.2·˜ ¡√∂ªμƒπ√À 2421031435.skopelou@kep.gov.magnisias @kep. §∂À∫∞¢∞™ 31083 ª∂°∞¡∏™π §∂À∫∞¢√™ μ∞£À 26450 29527 2645029526 d.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 113 ¶EPIºEPEIA IONIøN NH™øN. §∂À∫∞¢∞™ 31080 ∫∞ƒÀ∞.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞™ πø¡π∞™.

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶√ƒΔ∞ƒπ∞™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∂À∫Δƒ√À ¡.gr 2426023743 2426023744 d. ¡.gov. ¡. ¡. ª∂™™∏¡π∞™ 24022 ª∂™™∏¡π∞ ∫∞ƒ¢∞ªÀ§∏ 2721064112 2721064113 d. ™∫√¶∂§√À 2424034480 2424034479 d.lefktrou@kep.gr¡. ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂™™∏¡∏™. ª∞°¡∏™π∞™ Fax E-mail 2423054886 2423054886 d.gov. N. ™∫√¶∂§√À °§ø™™∞. ¡.gov. ª∞°¡∏™π∞™ 37010 ª∏§∂ø¡ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞π™ø¡π∞™. 27210 44400.gov. ª∞°¡∏™π∞™ ∑∞°√ƒ∞ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ 35010 ∞¡∞μƒ∞.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂Δ∞§π¢π√À. ª∞°¡∏™π∞™ 38500 ¢πª∏¡π ª∞°¡∏™π∞™ ¢πª∏¡π ª∞°¡∏™π∞™ 2421091349 2421091309 d. ª∂™™∏¡π∞™ 24005 ¶∂Δ∞§π¢π.afeton@kep. ¡. ª∞°¡∏™π∞™ 37008 ™√Àƒ¶∏. 2722029116 2722029021 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞π™ø¡π∞™.gr ¶EPIºEPEIA ¶E§O¶ONNH™OY.karlas@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞º∂Δø¡. ª∂™™∏¡π∞™ ¶∂Δ∞§π¢π 2722029504.gr 2428093278.glossasskopelou @kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª√Àƒ∂™π√À.gr .gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∏§∂ø¡.gov.gov.soyrpis@kep.messinis@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞ƒ§∞™.anavras@kep. ª∞°¡∏™π∞™ 37011 ¶√Δƒ∞ƒπ∞ ¶∏§π√À ¶√Δƒ∞ƒπ∞ ¶∏§π√À 2428090152. ¡. ª∂™™∏¡π∞™ 24200 ª∂™™∏¡π∞™ ¶§∞Δ∂π∞ πø∞¡¡∏ ∞§∂Àƒ∞ 14 2722029020.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 114 CMYK ¶EPIºEPEIA £E™™A§IA™. ¡.gov.mouresiou@kep. 27210-44300 n. ª∞°¡∏™π∞™ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ ª∞°¡∏™π∞™ 2425041603 2425041606 d.aisonias@kep. ª∞°¡∏™π∞™ 37300 ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ μ√§√À ∫∂¶ ¢∏ª√À ∑∞°√ƒ∞™ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ 37006 ∞º∂Δø¡ ¢∏ª√Δ∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™À∫∏™ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒΔ∂ªπ¢∞™ ¡.messinias@kep.artemidas@kep. ª∞°¡∏™π∞™ 37012 Δ™∞°K∞ƒ∞¢∞ Δ™∞°K∞ƒ∞¢∞ 2426048900 2426048900 d. 2722029512 d.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞¡∞μƒ∞™ ¡. 2428090154 2428090153 d. ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ™√Àƒ¶∏ 2422031887 2422031888 d.gov. 2421072876 2421072913 d. 2721022286 2721044280. ¡.gov. ª∞°¡∏™π∞™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) 37004 °§ø™™∞. 2722029522 2722029509.gov.portarias@kep. ª∞°¡∏™π∞™ ª∏§∂ø¡ 2423023000 2423023000 d. 2428093279 2428093279 d.petalidiou@kep. ª∞°¡∏™π∞™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) 38500 ™∂™∫§√.mileon@kep.zagoras@kep.iolkou@kep. ª∞°¡∏™π∞™ ∞¡∞μƒ∞ 2232091210 2232091183 k.aisonias-sesklo@kep.gov. ª∞°¡∏™π∞™ ™∂™∫§√ 2421095019 2421095019 d. ¡. ª∞°¡∏™π∞™ 37001 ∑∞°√ƒ∞ ¡.gov. ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À πø§∫√À ¡.gov. ª∞°¡∏™π∞™ 37500 ∫∞ƒ§∞™. ª∞°¡∏™π∞™ 38500 ∞¡∞∫∞™π∞ μ√§√À ∞¡∞∫∞™π∞ 2421072876. NOMO™ MA°NH™IA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∫√¶∂§√À ¡. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™√Àƒ¶∏™. NOMO™ ME™™™HNIA™ 114 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ª∂™™∏¡π∞™ 24100 ∫∞§∞ª∞Δ∞ ª∂™™∏¡π∞™ ¢π√π∫∏Δ∏ƒπ√ 2721044215.

ª∂™™∏¡π∞™ 24400 °∞ƒ°∞§π∞¡√π ∞£∞¡∞™π√À ∫√∫∫ø¡∏ 13 2763029004 2763022004 d. ¡.filiatron@kep. ¡. 2724027076 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂£ø¡∏™. ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Ãπ§π√Ãøƒπø¡. 2723028745 2723028744 d. ª∂™™∏¡π∞™ 24002 √πÃ∞§π∞™. ª∂™™∏¡π∞™ ¢øƒπ√ ª∂™™∏¡π∞™ 2765031838. ¡.gov.aetou-messinias @kep.gov.gov. ª∂™™∏¡π∞™ 24016 ª∂™™∏¡π∞ ∫∞ª¶√ ∞μπ∞™ 2721065083 2721065082 d. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢øƒπ√À. ª∂™™∏¡π∞™ 24006 ª∂£ø¡∏™ °ƒ∏°√ƒπ√À ∂¶π™∫√¶√À 2723028743.gov. NOMO™ ME™™™HNIA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ºπ§π∞Δƒø¡. ª∂™™∏¡π∞™ 24001 ª∂™™∏¡π∞™ Ãπ§π√Ãøƒπø¡ 2723028904.gov. ª∂™™∏¡π∞™ ª∂ƒ√¶∏ 2724027627. ª∂™™∏¡π∞™ 24003 ∞∂Δ√™ ª∂™™∏¡π∞™ ∫√¶∞¡∞∫π ª∂™™∏¡π∞™ 2765029026.oihalias-messinias @kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡¢ƒ√À™∞™. ª∂™™∏¡π∞™ 24500 ∫∞§√ ¡∂ƒ√ ª∂™™∏¡π∞™ ∫∞§√ ¡∂ƒ√ ª∂™™∏¡π∞™ 2761062555 2761071275 d. ¡.koronis@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡¢∞¡π∞™.messinias-kiparissias @kep. 2724027080 2724027075.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À £√Àƒπ∞™. ª∂™™∏¡π∞™ ∫√ƒø¡∏ 2725029330 2725029331 d. ª∂™™∏¡π∞™ ∞ƒπ√™ 2721051801 2721051782 d. ¡. 2765029029 d.gov. ¡.gov. ¡. ¡.gov.andanias@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂™Δ√ƒ√™ ¡. 2724027625 2724027623 d. 2765031190 2765031839 d.gov. ¡.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ª∂™™∏¡π∞™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ∫À¶∞ƒπ™™π∞™) 24500 ∫À¶∞ƒπ™™π∞ 25∏™ ª∞ƒΔπ√À 83 2761025564 2761025562 n.voufradon@kep. ª∂™™∏¡π∞™ 24002 ª∂§π°∞§∞ ª∂§π°∞§∞ 2724027074.meligala@kep. ª∂™™∏¡π∞™ 24008 ∞¡¢∞¡π∞™.gov. ª∂™™∏¡π∞™ 24300 ºπ§π∞Δƒ∞ ª∂™™∏¡π∞™ ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¶§∞Δ∂π∞ 2761062844 2761062845 d. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫À¶∞ƒπ™™π∞™. ª∂™™∏¡π∞™ 24014 ª∂™™∏¡π∞ μ§∞Ã√¶√À§√ 2722084095 2722084703 d.gov. ¡. 2723051733 2723028905 d.gr 115 .gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞¶∞º§∂™™∞.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ƒø¡∏™ ¡.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 115 ¶EPIºEPEIA ¶E§O¶ONNH™OY.gov. ª∂™™∏¡π∞™ ∞¡¢ƒ√À™∞.gov. ª∂™™∏¡π∞™ 24004 ∫√ƒø¡∏™ ¡. ¡.avlonos-messinias @kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂§π°∞§∞.gov.avias@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ√Àºƒ∞¢ø¡.papaflessa@kep. ª∂™™∏¡π∞™ 24014 μ√Àºƒ∞¢ø¡ Ã∞Δ∑∏ ª∂™™∏¡π∞™ 2722081708 2722081741 d.thourias@kep.kyparissias@kep.androusis@kep. ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √πÃ∞§π∞™ ¡. ª∂™™∏¡π∞™ 24013 ∞¡¢ƒ√À™∞.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °∞ƒ°∞§π∞¡ø¡ ¡.hiliohoriou@kep. 2765023300 2765029020.gov.gargalianon@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒπ√À. ª∂™™∏¡π∞™ 24009 ∞ƒπ√™. ª∂™™∏¡π∞™ 24009 £√Àƒπ∞ ª∂™™∏¡π∞™ ∫Δπƒπ√ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√À 2721064226 2721064206 d. ª∂™™∏¡π∞™ 2722042310 2722029610 d. 2724027527 2724027528 d.methonis-messinias @kep. ¡.nestoros@kep.gov. ¡.arios@kep. ª∂™™∏¡π∞™ 24600 Ãøƒ∞ ΔƒπºÀ§§π∞™ Ãøƒ∞ ΔƒπºÀ§§π∞™ 2763029749 2763029739 d. ª∂™™∏¡π∞™ 24500 ∫À¶∞ƒπ™™π∞™ ¶√¡∏ƒ√¶√À§√À 2761025540 2761025541 d.gov.doriou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞∂Δ√À ¡. ª∂™™∏¡π∞™ ¢π∞μ√§πΔ™π 2724027525. ª∂™™∏¡π∞™ 24011 ¢øƒπ√.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞À§ø¡√™. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞μπ∞™ ¡.

1_kanonismosB

10/18/07 9:54 AM

™ÂÏ›‰· 116

CMYK

¶EPIºEPEIA ¶E§O¶ONNH™OY, NOMO™ ME™™™HNIA™
KE¶

TK-¶ÂÚÈÔ¯‹

¢È‡ı˘ÓÛË

TËϤʈÓÔ

Fax

E-mail

∫∂¶ ¢∏ª√À π£øª∏™,
¡. ª∂™™∏¡π∞™

24002 ª∂™™∏¡π∞

μ∞§Àƒ∞

2724027715 2724027716

d.itomis-messinias
@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞π¶∂π∞™,
¡. ª∂™™∏¡π∞™

24010 ª∂™™∏¡π∞

∞°. ∞¡¢ƒ∂∞™

2725029520 2725029521

d.aipeias@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒπ™Δ√ª∂¡√À™ ¡. ª∂™™∏¡π∞™

24015 ¢. ∞ƒπ™Δ√ª∂¡∏
¡. ª∂™™∏¡π∞™

∞ƒπ™Δ√ª∂¡∏

2722092400 2722092401

d.aristomenous@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒº∞ƒø¡,
¡. ª∂™™∏¡π∞™

24009 ∞ƒº∞ƒ∞

∞ƒº∞ƒ∞

2721064705, 2721052789
2721064706

d.arfaron@kep.gov.gr

∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ Δƒπ∫√ƒº√À, ¡ ª∂™™∏¡π∞™

24013 Δƒπ∫√ƒº√
¡. ª∂™™∏¡π∞™

Δƒπ∫√ƒº√

2722061244 2722061244

k.trikorfou@kep.gov.gr

∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ Δƒπ¶À§∞™,
¡. ª∂™™∏¡π∞™

24500 Δƒπ¶À§∞™
¡. ª∂™™∏¡π∞™

™∂§§∞

2761025461 2761025461

k.tripylas@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§∞ª∞Δ∞™,
¡. ª∂™™∏¡π∞™

24100 ∫∞§∞ª∞Δ∞

∞ƒπ™Δ√ª∂¡√À™ 6

2721092800 2721095700

d.kalamatas@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∂πƒ∞™,
¡. ª∂™™∏¡π∞™

27061 ∞¢ƒπ™Δ∂¡∞™
∂πƒ∞™ ¡. ª∂™™∏¡π∞™

¡∂¢∞ ª∂™™∏¡π∞™

2626022723 2626022723

d.eiras@kep.gov.gr

¶EPIºEPEIA AN. MAKE¢ONIA™ & £PAKH™, NOMO™ •AN£H™
KE¶

TK-¶ÂÚÈÔ¯‹

¢È‡ı˘ÓÛË

TËϤʈÓÔ

∫∂¶ ¢∏ª√À •∞¡£∏™,
¡. •∞¡£∏™

67100 •∞¡£∏

™ªÀƒ¡∏™ 7

2541083365 25410 83365

d.xanthis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ√™ •∞¡£∏™, Δ∏™
∂¡π∞π∞™ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™
∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ¢ƒ∞ª∞™∫∞μ∞§∞™-•∞¡£∏™

67100 •∞¡£∏

¢π√π∫∏Δ∏ƒπ√

2541083961, 2541083963
2541083962

n.xanthis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À μπ™Δø¡π¢∞™,
¡. •∞¡£∏™

67064 •∞¡£∏

°∂¡π™∂∞

2541081171 2541081172

d.vistonidos@kep.gov.gr

™∂§∂ƒ√

2541031700 2541031533

k.selerou@kep.gov.gr

∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ™∂§∂ƒ√À, 67100 ™∂§∂ƒ√ •∞¡£∏™
¡. •∞¡£∏™

116

Fax

E-mail

∫∂¶ ¢∏ª√À ªÀ∫∏™,
¡. •∞¡£∏™

67300 ªÀ∫∏™

∂Ãπ¡√™

2544029012 2544022110

d.mykis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À Δ√¶∂πƒ√À
¡. •∞¡£∏™

67200 ∂À§∞§√
•∞¡£∏™

∂À§∞§√

2541042011 2541042012

d.topeirou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞μ¢∏ƒø¡,
¡. •∞¡£∏™

67061 •∞¡£∏

∞μ¢∏ƒ∞

2541051118 2541051707

d.avdiron@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ™Δ∞Àƒ√À¶√§∏™, ¡. •∞¡£∏™

67062 •∞¡£∏

™Δ∞Àƒ√À¶√§∏

2542021010 2542022010

d.stavroupolis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ªÀ∫∏™
¡. •∞¡£∏™ (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞)

67100 ªÀ∫∏
¡. •∞¡£∏™

¢. ¢. øƒ∞π√À

2541070404 2541027858

d.mykis-oreou@kep.gov.gr

1_kanonismosB

10/18/07 9:54 AM

™ÂÏ›‰· 117

¶EPIºEPEIA AN. MAKE¢ONIA™ & £PAKH™, NOMO™ •AN£H™
KE¶

TK-¶ÂÚÈÔ¯‹

¢È‡ı˘ÓÛË

∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ™∞Δƒø¡
¡. •∞¡£∏™

67300 ™∞Δƒ∂™
•∞¡£∏™

™∞Δƒ∂™ •∞¡£∏™

TËϤʈÓÔ

Fax

2544024456 2544024456

E-mail
k.satron@kep.gov.gr

∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™
∫√ΔÀ§∏™ ¡. •∞¡£∏™

k.kotylis@kep.gov.gr

∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™
£∂ƒªø¡ ¡. •∞¡£∏™

k.thermon@kep.gov.gr

¶EPIºEPEIA KENTPIKH™ MAKE¢ONIA™, NOMO™ ¶E§§A™
KE¶

TK-¶ÂÚÈÔ¯‹

¢È‡ı˘ÓÛË

TËϤʈÓÔ

Fax

E-mail

∫∂¶ ¢∏ª√À °π∞¡¡πΔ™ø¡
¡ . ¶ ¶∂§§∏™

58100 °π∞¡¡πΔ™∞¶∂§§∞™

¶∞À§√À ª∂§√À 19

2382081474, 2382081476,
2382081475 2382081276

d.giannitson@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∂¢∂™™∞™,
¡ . ¶∂§§∏™

58200 ∂¢∂™™∞
¡√ª√À ¶∂§§∞™

ºπ§π¶¶√À 33

2381051204, 2381051207,
2381051205 2381051277

d.edessas@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂°∞§√À
∞§∂•∞¡¢ƒ√À ¡. ¶∂§§∏™

58300 °∞§∞Δ∞¢∂™

¶§∞Δ∂π∞
¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞™ 10

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫ƒÀ∞™
μƒÀ™∏™, ¡. ¶∂§§∏™

58300 ∫ƒÀ∞ μƒÀ™∏,
¡. ¶∂§§∏™

∫ƒÀ∞ μƒÀ™∏,
¡. ¶∂§§∏™

2382063841, 2382061191
2382063845

d.kriasvrisis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒπ¢∞π∞™
¡. ¶∂§§∞™

58400 ∞ƒπ¢∞π∞

∫À¶ƒ√À 55

2384028036 2384028037

d.aridaias@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∂•∞¶§∞Δ∞¡√À, ¡. ¶∂§§∏™

58004 ∂•∞¶§∞Δ∞¡√™
¡√ª√À ¶∂§§∞™

ºπ§π∫∏™ ∂Δ∞πƒπ∞™ 3,
∂•∞¶§∞Δ∞¡√™

2384042204, 2384042207
2384042205,
2384042206

d.exaplatanou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ¶∂§§∏™

58200 ∂¢∂™™∞

¶∂ƒ¢π∫∞ 15

2381051636, 2381051361
2381051661

n.pellis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂§§∞™,
¡. ¶∂§§∏™

58005 ¶∂§§∞™

ª∂°∞§√À
∞§∂•∞¡¢ƒ√À 28

2382033080 2382033080

d.pellas@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ™∫À¢ƒ∞™
¡. ¶∂§§∞™

58500 ™∫À¢ƒ∞

¶∞À§√À ª∂§∞ 46

2381088740 2381088930

d.skydras@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À μ∂°√ƒπΔπ¢∞™
¡. ¶∂§§∞™

58002 ∞ƒ¡π™™∞,
¶∂§§∞™

∞ƒ¡π™™∞, ¶∂§§∞™

23810 2005

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫Àƒƒ√À
¡. ¶∂§§∞™

58100 ¢∏ª√Δπ∫√
¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∞ƒ∞μ∏™™√À

¢∏ª√Δπ∫√ ¢IAMEƒπ™ª∞ ∞ƒ∞μ∏™™√À

2382099616 2382099615

d.kyrrou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂¡∏π¢√™
¡. ¶∂§§∞™

58500 ∫∞§∏ ™∫À¢ƒ∞

∫∞§∏ ™∫À¢ƒ∞

2381041474 2381041870

d.meniidos@kep.gov.gr

23820 43240 2382043242 d.megalexandrou@kep.gov.gr

2381052004

d.vegoritidas@kep.gov.gr

117

1_kanonismosB

10/18/07 9:54 AM

™ÂÏ›‰· 118

CMYK

¶EPIºEPEIA KENTPIKH™ MAKE¢ONIA™, NOMO™ ¶IEPIA™

118

KE¶

TK-¶ÂÚÈÔ¯‹

¢È‡ı˘ÓÛË

TËϤʈÓÔ

Fax

E-mail

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞Δ∂ƒπ¡∏™
¡. ¶π∂ƒπ∞™

60100 ∫∞Δ∂ƒπ¡∏

¶§∞Δ∂π∞ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√À

2351079160, 2351079167
2351079161,
2351079162,
2351079163,
2351079164,
2351079165,
2351079166

d.katerinis@kep.gov.gr

∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ¶π∂ƒπ∞™

60100 ∫∞Δ∂ƒπ¡∏

28˘ √∫Δøμƒπ√À 40

2351069100, 2351069102
2351069101,
2351069152

n.pierias@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞ƒ∞§π∞™
¡. ¶π∂ƒπ∞™

60100 ∫∞§§π£∂∞
¶π∂ƒπ∞™

∞°. ¡π∫√§∞√À 15 - 17

∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂£ø¡∏™
¡. ¶π∂ƒπ∞™

60066 ª∂£ø¡∏
¡. ¶π∂ƒπ∞™

ª∂£ø¡∏
(ª∞∫ƒÀ°π∞§√™)

2353041970 2353041455

d.methonis-pierias
@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶À¢¡∞™
¡. ¶π∂ƒπ∞™

60064 ∫πΔƒ√™
¶À¢¡∞™

∫πΔƒ√™ ¶À¢¡∞™

2351072240, 2351072241
2351072242

d.pydnas@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√§π¡¢ƒ√À
¡. ¶π∂ƒπ∞™

60061 ∫√§π¡¢ƒ√À

¶∞À™π§À¶√À 9

2353032400, 2353032402
2353032403

d.kolindrou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¢π√À
¡. ¶π∂ƒπ∞™

60100 ¢π√À

∫√¡Δ∞ƒπøΔπ™™∞

2351052280, 2351052283,
2351052285, 2351052282
2351052281

d.diou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶π∂ƒπø¡,
¡. ¶π∂ƒπ∞™

60100 ƒ∏Δπ¡∏ ¶π∂ƒπ∞™

ƒ∏Δπ¡∏ ¶π∂ƒπ∞™

2351086011 2351086015

d.pierion@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂Δƒ∞™,
¡. ¶π∂ƒπ∞™

60100 ¶∂Δƒ∞™
ª√™Ã√Ãøƒπ ¶π∂ƒπ∞™

¶∂Δƒ∞™ ª√™Ã√Ãøƒπ
¶π∂ƒπ∞™

2351098215 2351098715

d.petras-pierias@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡∞Δ√§π∫√À
√§Àª¶√À ¡. ¶π∂ƒπ∞™

60063 ¶π∂ƒπ∞™

¶∂Δƒ√À §∂μ∂¡Δ∏ 17

2352031553 2352032469

d.anatololympou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ƒπ¡√À
¡. ¶π∂ƒπ∞™

60062 ∫√ƒπ¡√™

μ∞™π§∂ø™
∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À 35

2351042602, 2351042606
2351042603, 2351042606
2351042604,
2351042605,

d.korinou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∞π°π¡π√À
¡. ¶π∂ƒπ∞™

60300 ∞π°π¡π√

¡π∫√§∞√À ¶§∞™Δ∏ƒ∞ 21 2353021052 2353021052

d.aiginiou@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§∞ºπ¡∞™
¡. ¶π∂ƒπ∞™

60100 ¶∞§∞π√
∫∂ƒ∞ªπ¢π

¶∞§∞π√ ∫∂ƒ∞ªπ¢π

2351092720, 2351092724
2351092721,
2351092723

d.elafinas@kep.gov.gr

∫∂¶ ¢∏ª√À §πΔ√Ãøƒ√À
¡. ¶π∂ƒπ∞™

60200 §πΔ√Ãøƒ√

§πΔ√Ãøƒ√

2352084003 2352084008

d.litohorou@kep.gov.gr

2351063251 2351061824 d.paralias-pierias@kep.gov.gr

ƒ∂£Àª¡∏™ 74100 ƒ∂£Àª¡√ ∫ƒ∏Δ∏™ §∂øº√ƒ√™ ∫√À¡Δ√ÀƒπøΔ√À 98 2831021270 2831021274 d.gov. ¡. ¡.anogeiou@kep.zaloggou@kep. ºøΔ∂π¡∏ 2833022070 2833022080 d. ¡ ƒ∂£Àª¡∏™ 74100 ¡π∫∏º√ƒ√À ºø∫∞ ¡.gov.lappaion@kep. ¶ƒ∂μ∂∑∞™ 48061 §√Àƒ√À ¶ƒ∂μ∂∑∞ °∞∑∂Δ∞™ 5 2682031561 2682031375 d.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∫ƒ∞¡∂∞™.geropotamou@kep.fanariou@kep. ƒ∂£Àª¡√À 74053 º√π¡π∫∞™ ƒ∂£Àª¡√À ∫√•∞ƒ∂ ¢∏ª. ¶ƒ∂μ∂∑∞™ 48200 ºπ§π¶¶π∞¢∞ ¶ƒ∂μ∂∑∞™ °√ƒ°√ªÀ§√™ 2683081790 2683081792 d.kouriton@kep. ¡.gov.gov.gov. 2682028626 2682089461 n.gov. ¡. 74052 ¶∂ƒ∞ª∞ °EPO¶O¡. ¡.gov.gov.filippiados@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∑∞§√°°√À.gov.prevezis@kep. ¶ƒ∂μ∂∑∞™ 48062 ∫∞¡∞§§∞∫π ™Δ∞¢π√À 7 2684024503 2684029154 d. ¡ . ¶ƒ∂μ∂∑∞™ 48300 £∂™¶ƒøΔπ∫√À ¡. ¢∏ª√À ∫√À§√À∫ø¡∞ 2834020305 2834020317 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ºπ§π¶¶π∞¢√™ ¡. ¶ƒ∂μ∂∑∞™ £∂™¶ƒøΔπ∫√À 2683032904 2683032905 d.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °∂ƒ√¶√Δ∞ª√À. ¡.arkadiou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §√Àƒ√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À £∂™¶ƒøΔπ∫√À.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 119 ¶EPIºEPEIA H¶EIPOY. ƒ∂£Àª¡∏™ TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√À§√À∫ø¡∞ ¡.thesprotikou@kep. ƒ∂£Àª¡∏™ 74061 º√Àƒº√Àƒ∞™ ƒ∂£Àª¡√À º√Àƒº√Àƒ∞™ ƒ∂£Àª¡√À 2833041312 2833041313 d. ƒ∂£Àª¡∏™ 74100 ƒ∂£Àª¡√ ¶∏°∏ 2831073960 2831073962 d. ¶ƒ∂μ∂∑∞™ 48060 ¶∞ƒ°∞ ¡.kraneas@kep.syvritou@kep. ƒÀ£Àª¡∏™ ∞Δ™π¶√¶√À§√À 2831032413 2831032415 d. ¶ƒ∂μ∂∑∞™ ∞°π√À ∞£∞¡∞™π√À 2684032860 2684032860 d.gr ¶∂ƒ∞ª∞ 2834023345 2834022739 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∞ª¶∏™. ¡. ƒ∂£Àª¡∏™ Δ∞ª√À ¡. ƒ∂£Àª¡∏™ 74054 °∞ƒ∞∑√.prevezis@kep.gov. º√π¡π∫∞ 2832051310 2832051240 d.lourou@kep. ¶ƒ∂μ∂∑∞™ ¶ƒ∂μ∂∑∞ ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ¶ƒ∂μ∂∑∏™ 48100 ¶ƒ∂μ∂∑∞ ™¶∏§π∞¢√À 8 2682089458. NOMO™ PE£YMNH™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À ƒ∂£Àª¡∏™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√Àƒ∏Δø¡.gov.nikiforoufoka@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∞¶¶∞πø¡. ¡ .gov. ƒ∂£Àª¡∏™ 74055 ƒ∂£Àª¡√À ∂¶π™∫√¶∏ ƒ∂£Àª¡√À 2831061086 2831061087 d. NOMO™ ¶PEBEZA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶ƒ∂μ∂∑∞™. ¶ƒ∂μ∂∑∞™ 48100 ∫∞¡∞§π ¶ƒ∂μ∂∑∞™ ∫∞¡∞§π 2682052691 2682052690 d.kouloukona@kep.gr 119 . ¶ƒ∂μ∂∑∞™ 48200 ºπ§π¶¶π∞¢∞ ¶§∞Δ∂π∞ °∂¡¡∏ª∞Δ∞ 2683029086 2683029085 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡ø°∂π√À.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡π∫∏º√ƒ√À ºø∫∞. 26820894622682089471 d. ¡ .gov. ¢∏ª√À ∫√À§√À∫ø¡∞ °∞ƒ∞∑√.gov.foinika@kep. ¶ƒ∂μ∂∑∞™ 48300 ∫ƒ∞¡∂∞ ¶ƒ∂μ∂∑∞™ ∫ƒ∞¡∂∞ 2683032909 2683031744 k.gov.rethimnis@kep.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ∫∞¢π√À. ƒ∂£Àª¡∏™ 74061 ∞ª∞ƒπ ∞°.gr £∂√º∞¡√À™ 12682089470 . ƒ∂£Àª¡√À 74053 ƒ∂£Àª¡√ ™¶H§I §∞ª¶∏™ 2832022311 2832022737 d.labis@kep.gr ¶EPIºEPEIA KPHTH™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º√π¡π∫∞ ¡.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ƒ∂£Àª¡√À 74100 ƒ∂£Àª¡√ ∞™∫√ÀΔ™∏ ∫∞π ∑Àªμƒ∞∫∞∫∏ °ø¡π∞ 2831057626 2831024123 n.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™ÀμƒπΔ√À ¡.pargas@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º∞¡∞ƒπ√À. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞ƒ°∞™.rethimnis@kep.gov.

gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∫∂Ã√À.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂√À ™I¢HPOÃøƒπ√À ¡. ƒ√¢√¶∏™ 69100 ¡∂√ ™I¢HPOÃøƒπ ¡. ƒ√¢√¶∏™ 69200 π∞™ª√™ ƒ√¢√¶∏™ °. MAKE¢ONIA™ & £PAKH™.karlovasion@kep.gov. ¡.gov. 2534031072 2534031071 k. ƒ√¢√¶∏™ 69300 ∞ƒƒπ∞¡∞ ƒ√¢√¶∏™ ∞ƒƒπ∞¡∞ ƒ√¢√¶∏™ 2532021905. NOMO™ PO¢O¶H™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À π∞™ª√À. 2531034183 2531083320 d. NOMO™ ™AMOY 120 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À μ∞£∂√™ ¡.gov.sapon@kep. ™∞ª√À 83200 ∫∞ƒ§√μ∞™π ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ª√Δ∏¡∏™. ™∞ª√À 83300 ∞°π√™ KHPY∫√™ π∫∞ƒπ∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞π°∂πƒ√À.gov.gov.neousidirohoriou @kep.organis@kep.aigeirou@kep. ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏ 7 2534022155 2534021036 d.gov.rodopis@kep.evdilou@kep. ƒ√¢√¶∏™ √ƒ°∞¡∏ 2531029953 2531029956 k.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ƒ√¢√¶∏™ 69100 ∫√ª√Δ∏¡∏™ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞™ 1 2531022858 2531083329 n.gov.iasmou@kep. ¡.vatheos@kep. ƒ√¢√¶∏™ 69300 ™∞¶∂™ ¶∞¶∞¢∏ª∞ 2 2532021006.gov.maroneias@kep.arrianon@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∞¶ø¡. 2531034220.agkirikou@kep. ™∞ª√À 83400 ¡∏™√™ º√Àƒ¡√π º√Àƒ¡√π ∫√ƒ™∂ø¡ 2275051553.marathokampou @kep. ™∞ª√À 83100 μ∞£À ¶§∞Δ∂π∞ ∞°π√À ™¶Àƒπ¢ø¡√™ 22730 81053 2273081056 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞ƒø¡∂π∞™.fillyras@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒƒπ∞¡ø¡ ¡. ™∞ª√À ¡∂√ ∫∞ƒ§√μ∞™π 2273038080 2273038081 d.gov.gr .gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ºπ§§Àƒ∞™ ¡.gov. 2531081825.gov. ∫∏ƒÀ∫√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞ƒ§√μ∞™πø¡ ¡. ¡.gov. ƒ√¢√¶∏™ 69200 π∞™ª√™ ∞ª∞•∞¢ø¡ ƒ√¢√¶∏™ ∞ª∞•∞¢ø¡ ƒ√¢√¶∏™ 2534031070. 2532021906 2532042066 d. ƒ√¢√¶∏™ 69100 ∫√ª√Δ∏¡∏ ¶§∞Δ∂π∞ ∂πƒ∏¡∏™ ∂ª¶ƒ√™£∂¡ Δƒ∞¶∂∑∞™ ∂§§∞¢√™ 2531081745. ƒ√¢√¶∏™ 69500 √ƒ°∞¡∏ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞ƒ∞£√∫∞ª¶√À ¡.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 120 CMYK ¶EPIºEPEIA AN.kehrou@kep. ƒ√¢√¶∏™ 69100 ∞π°∂πƒ√À ¡. ¡.fournon@kep.komotinis@kep.gov. ™∞ª√À ∞°π√™ ∫∏ƒÀ∫√™ π∫∞ƒπ∞™ 2275024022.gov. ƒ√¢√¶∏™ ∞π°∂πƒ√™ 2531083350 2531083350 d.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ √ƒ°∞¡∏™.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º√Àƒ¡ø¡ ∫√ƒ™∂ø¡ ¡.gov. 2275051366 2275051552 d. ƒ√¢√¶∏™ ¡∂√ ™π¢∏ƒ√Ãøƒπ 2531089010 2531051406 d. ¡.gov. ƒ√¢√¶∏™ 69400 •À§∞°∞¡∏ •À§∞°∞¡∏ 2533021022. 2273031562 2273031111 d. ™∞ª√À 83302 ∂À§∏§√™ π∫∞ƒπ∞™ ¡. ¡. 2275022202 2275022202 d. ™∞ª√À ª∞ƒ∞£√∫∞ª¶√™ 2273037500. 2532021006 2532021007 d. ƒ√¢√¶∏™ k. ™∞ª√À ∂À¢∏§√™ π∫∞ƒπ∞™ 2275032994 2275032995 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂À¢∏§√À ¡. ƒ√¢√¶∏™ 69300 ¡√ª√™ ƒ√¢√¶∏™ ºπ§Àƒ∞™ 2531089155 2531089156 d. ™∞ª√À 83102 ª∞ƒ∞£√∫∞ª¶√™ ¡. 2533021023 2533021030 d. ¡.gov.gr ¶EPIºEPEIA BOPEIOY AI°AIOY.amaxadon@kep.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞ª∞•∞¢ø¡ ¡.

™∂ƒƒø¡ 62100 ™∫√Δ√À™™∞ ™∂ƒƒø¡ ™∫√Δ√À™™∞ 2321099124.alistratis@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º√Àƒ¡ø¡ KOP™∂ø¡ ¡.skotoussis@kep. ™∂ƒƒø¡ 62121 §∂À∫ø¡∞™ ∫.rodolivous@kep. ™∂ƒƒø¡ ¶§∞Δ∂π∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ 1 2324020446. ¢. 2324020028 2324020026.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §∂À∫ø¡∞ ¡.lefkona@kep.gov. ¡.gov. ™∂ƒƒø¡ 62043 ¡∂√ ¶∂ΔƒπΔ™π ¡. ¡. ™∂ƒƒø¡ ¡∂√ ¶∂ΔƒπΔ™π 2323028405 2323028409 d.fournon-korseon @kep.petritsiou@kep. Ãøƒ∞™ ™∞ª√À TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ∂¶∞ƒÃ∂π√À π∫∞ƒπ∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∂ƒƒø¡.kerkinis@kep. ™∞ª√À (¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞) 83400 £Àª∞π¡∞ £Àª∞π¡∞ 2275032770 2275032770 d. 2273087464 2273087351 n.gov. ™∞ª√À 83301 ƒ∞Ã∂™ π∫∞ƒπ∞™ ¡. ™∞ª√À ∂¶∞ƒÃ∂π√ π∫∞ƒπ∞™ 2275024023 2275024023 e.serron@kep.gov.gov.gov. 2321099123 2321099131 d. ™∂ƒƒø¡ ¡∂∞ ∑πá∏ 2324020025.pythagoreiou@kep.gov.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ™∞ª√À 83100 ¢π√π∫∏Δ∏ƒπ√ ™∞ª√™ ¢∂ƒμ∂¡∞∫πø¡ 2273080004.ikarias@kep. ¡. 2324020449 2324020447. ¢. 2324020027 d. ™∂ƒƒø¡ TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞™ ∑πá∏™.samou@kep. ¡. ™∂ƒƒø¡ 62042 ¡∂∞ ∑πá∏. 2321083428. ™∂ƒƒø¡ 62041 ƒ√¢√§πμ√™ ¡.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 121 ¶EPIºEPEIA BOPEIOY AI°AIOY.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™π¢∏ƒ√∫∞™Δƒ√À ¡. ™∞ª√À 83300 ∂¶∞ƒÃ∂π√ π∫∞ƒπ∞™ ¡. ™∂ƒƒø¡ 62124 ™∂ƒƒø¡ ¢.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶À£∞°√ƒ∂π√À 83103 ¢∏ª√Δπ∫√ KTIPIO ¢∏ª√Δπ∫√ ∫Δπƒπ√ XøPA™ ¡.rahon@kep.gov. NOMO™ ™AMOY KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À ƒ∞Ãø¡ ¡. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∫√Δ√À™∏™.gr 121 .gov. ™∂ƒƒø¡ ∫∂ƒ∫π¡∏™ 2327028050 2327028059 d. 2321083429 n. ™∂ƒƒø¡ 62045 ∞§π™Δƒ∞Δ∏ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂ΔƒπΔ™π√À ¡. ¡. ∫∞ƒ∞ª∞¡§∏ 46 2321059399 2321059397 d.gr 2323028281.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∂ƒ∫π¡∏™ ¡.gov. ™∂ƒƒø¡ 62055 ∫∂ƒ∫π¡∏™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™ΔƒÀªø¡∞ ¡. ™∂ƒƒø¡ 62300 ™π¢∏ƒ√∫∞™Δƒ√ ¶§∞Δ∂π∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ 7 ¡. ™∞ª√À Ãøƒ∞™ ¢.neaszihnis@kep.gov. ™∂ƒƒø¡ 62044 ™∂ƒƒ∂™ ¡∂√™ ™∫√¶√™ 2321032510 2321032441 d. 2321097695 2321097695 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™ΔƒÀª√¡π∫√À ¡. ™∞ª√À Ãπ™Δ√™ ƒ∞Ãø¡ π∫∞ƒπ∞™ 2275041611 2275041464 d.gov. 2321083349 2321083348.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ƒ√¢√§πμ√À™. £ƒ∞∫∏™ 8 2321097690.serron@kep.gr ¶EPIºEPEIA KENTPIKH™ MAKE¢ONIA™. 2323028283 2323028282 d.gov.strymonikou@kep. ™∂ƒƒø¡ 62054 ™ΔƒÀª√¡π∫√ ¡.gov.sidirokastrou@kep. Ãøƒ∞™ ™∞ª√À ¢.gov. 2324020448 d.gr 2273091784 2273091783 d. ™∂ƒƒø¡ ª∂°∞§√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 35 2324020728 2324020739 d. NOMO™ ™EPPøN KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ™∂ƒƒø¡ 62110 ™∂ƒƒ∂™ ª∂ƒ∞ƒÃπ∞™ 36 2321083350.gov. ™∂ƒƒø¡ ™ΔƒÀª√¡π∫√ 2321099298 2321099328 d.gov.strymona@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞§π™Δƒ∞Δ∏™.

Δƒπ∫∞§ø¡ 42100 Δƒπ∫∞§∞ §À°∞ƒπ∞ 2431062012 2431062047 d.gov. ™∂ƒƒø¡ ™∫√ÀΔ∞ƒ∂ø™ ¡.ahladohoriou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °√ªºø¡. ™∂ƒƒø¡ TËϤʈÓÔ Fax E-mail 2325028262 2325028261 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ªºπ¶√§∏™ ¡.ahinou@kep. 2431079778 2431079791.nigritis@kep.oreinis@kep.gov. ™∂ƒƒø¡ §∂À∫√Δ√¶√™ 2322051391 2322020451 d. 2432077903. ¡. ™∂ƒƒø¡ 62200 μπ™∞§Δπ∞ ¡.gr ¶EPIºEPEIA £E™™A§IA™. ¡.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ √ƒ∂π¡∏™ ¡.gr 2321088533 2321088588 d.gov. ™∂ƒƒø¡ 2321065555 2321056541 k. ™∂ƒƒø¡ ¶ƒøΔ∏ ¡. 2431079792.gr . NOMO™ ™EPPøN KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¢∏ª√À ∏ƒ∞∫§∂π∞™ ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™∫√ÀΔ∞ƒ∂ø™ ¡.gov. NOMO™ TPIKA§øN 122 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À Δƒπ∫∫∞πø¡. ™∂ƒƒø¡ 62400 ∏ƒ∞∫§∂π∞ ¡.kormistas@kep. ¡.gov. Δƒπ∫∞§ø¡ 42100 Δƒπ∫∞§∞ ∞™∫§∏¶π√À 18 2431079790. 2433023276 2433022217 d. ™∂ƒƒø¡ 62047 ¶ƒøΔ∏ ¡. ™∂ƒƒø¡ ™∂ƒƒø¡ 5 2322020231 2322020232 d. ¡. ™∂ƒƒø¡ 25˘ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 25 ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶ƒøΔ∏™ ¡. ™∂ƒƒø¡ ¡. ª∏Δƒ√À™π√À 62100 ∫√π¡√Δ∏Δ∞ ¶ƒ√μ∞Δ∞™ ¡. ™∂ƒƒø¡ 62300 ∞ç∞¢√Ãøƒπ ∞ç∞¢√Ãøƒπ 2323061017 2323061018 k.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞ç∞¢√Ãøƒπ√À ¡.agkistrou@kep.skoutareos@kep. 2321099167 2321099176.amfipolis@kep. 2432077904 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§∞ª¶∞∫∞™.visaltias@kep.irakleias-serron@kep.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 122 CMYK ¶EPIºEPEIA KENTPIKH™ MAKE¢ONIA™. Δƒπ∫∞§ø¡ 42031 º∞ƒ∫∞¢√¡∞ ¡.gov. ™∂ƒƒø¡ 2321099160. ™∂ƒƒø¡ μπ™∞§Δπ∞ 2322020604 2322020605 d.gov. ™∂ƒƒø¡ 62200 ¡π°ƒπΔ∞ ¡. ¢∏ª∞ƒÃ∂π√À 2432077900.gov. Δƒπ∫∞§ø¡ ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏ 12 2433022105. ™∂ƒƒø¡ 62100 ™∫√ÀΔ∞ƒ∂ø™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡π°ƒπΔ∏™ ¡. ™∂ƒƒø¡ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ √ƒ∂π¡∏™ ¡. ™∂ƒƒø¡ 62200 ∞Ãπ¡√™ ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º∞ƒ∫∞¢√¡∞™.gomfon@kep. Δƒπ∫∞§ø¡ 42200 ∫∞§∞ª¶∞∫∞™ ¶§.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μπ™∞§Δπ∞™ ¡.gov. 2432077905 2432077901.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√ƒªπ™Δ∞™ ¡.kmitrousiou@kep.gov. 2321099174 d.gov.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞°∫π™Δƒ√À ¡. ™∂ƒƒø¡ 62043 ∞°∫π™Δƒ√ 2323028540 2323028542 k. 2431079793 d. ™∂ƒƒø¡ 2324020936 2324020938 d.protis@kep. 2432077902. ™∂ƒƒø¡ 62100 ∫√π¡√Δ∏Δ∞ √ƒ∂π¡∏™ ¡.kalampakas@kep. ™∂ƒƒø¡ 62041 ¶∞§∞π√∫øª∏ ™∂ƒƒø¡ ¶∞§∞π√∫øª∏ ™∂ƒƒø¡ 2324094800 2324094801 d.trikkaion@kep. ™∂ƒƒø¡ ª∏Δƒ√ÀΔ™π√À ¡.farkadonas@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫. ™∂ƒƒø¡ ¡∂∞ ª¶∞ºƒ∞ 2324020808 2324020809 d. ™∂ƒƒø¡ 62047 ¡∂∞ ª¶∞ºƒ∞ ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞Ãπ¡√À ¡.

Δƒπ∫∞§ø¡ 42100 ∂™Δπ∞πøΔπ¢∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √πÃ∞§π∞™. Δƒπ∫∞§ø¡ 42030 Δƒπ∫∞§∞ ª∂°∞§∞ ∫∞§Àμπ∞ 2431043207 2431043212 d.pialeion@kep. Δƒπ∫∞§ø¡ 42100 ¶ƒπ¡√™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂™Δπ∞πøΔπ¢∞™. ¡. ¡. Δƒπ∫∞§ø¡ ª∂°∞§√Ãøƒπ 2431056425.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞™¶ƒ√¶√Δ∞ª√À. ¡.gov. Δƒπ∫∞§ø¡ 42100 ¶π∞§∂πø¡ º∏∫∏ Δƒπ∫∞§fl¡ 2431051002 2431051131 d.kastanias@kep. Δƒπ∫∞§ø¡ 42100 Δ∞•π∞ƒÃ∂™ Δ∞•π∞ƒÃ∂™ 2431083535 2431083540 d. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ΔÀªº∞πø¡ ¡.gov.gov.gov.koziaka@kep. ¡. Δƒπ∫∞§ø¡ 42032 ™Δ√Àƒ¡∞ƒ∞π´∫∞ ¡.oihalias-trikalon@kep.gov.hasion-trikalon@kep. Δƒπ∫∞§ø¡ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞™ 5 ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§§π¢∂¡¢ƒ√À. Δƒπ∫∞§ø¡ 42300 √πÃ∞§π∞ ¡.gov. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫√∑π∞∫∞.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂°∞§ø¡ ∫∞§Àμπø¡.gov.pindaion@kep.gov. Δƒπ∫∞§ø¡ ¡∂ƒ∞π¢∞ 2434032019 2434032010 k. Δƒπ∫∞§ø¡ 42032 ¶À§∏ Δƒπ∫∞§ø¡ ∏ƒøø¡ 1940 2434029070 2434029071 d. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶À§∏™.gov.neraidas@kep.vasilikis@kep.aspropotamou@kep. Δƒπ∫∞§ø¡ 42037 ¡∂ƒ∞π¢∞ ¡.megkalyvion@kep.gov.gov.pylis@kep.Δƒπ∫∞§ø¡ ∫√¡π™∫√™ 2432092170 2432092233 d.malakasiou@kep. ªÀ∫∞¡∏ 2432082423 2432082419 d.gov.gov. Δƒπ∫∞§ø¡ 42100 Δƒπ∫∞§∞ ∫√§√∫√Δƒø¡∏ 30 2431077645 2131032363 k.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 123 ¶EPIºEPEIA £E™™A§IA™. Δƒπ∫∞§ø¡ ¶ƒπ¡√™ 2431093178 2431093133 d.estiaiotidas@kep. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫§∂π¡√μ√À.pelinnaion@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡. Δƒπ∫∞§ø¡ μ∞§Δπ¡√ 2431094540 2431094541 d. NOMO™ TPIKA§øN KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ Δƒπ∫∞§ø¡ Δƒπ∫∞§∞ μ∞™π§∏ Δ™πΔ™∞¡∏ 31 2431046125 2431029256 n.gov. Δƒπ∫∞§ø¡ 17Ô ¯ÏÌ. Δƒπ∫∞§ø¡ 42036 ∫∞™Δ∞¡π∞ KA. Δƒπ∫∞§ø¡ 42200 ∫§∂π¡√μ√À KA§A.trikalon@kep. ¡. ¡.gr 2432091194 2432091184 d. Δƒπ∫∞§ø¡ ¶∞¡∞°π∞ 2432071772 2432071774 d.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ¡∂ƒ∞π¢∞™ ¡. Δƒπ∫∞§ø¡ d. 2431056428 2431056427 d. ¡.°ƒ∂μ∂¡ø¡. Δƒπ∫∞§ø¡ ∫∂¶ ¢∏ª√À μ∞™π§π∫∏™ ¡.gr 123 .kallidendrou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂§π¡N∞πø¡ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶π∞§∂πø¡ ¡.gov.gov. Δƒπ∫∞§ø¡ 42200 ∫√¡π™∫√™ ¡. ¡. ∫∞§∞ª¶∞∫∞™ .gr 2432031213 2432031213 d. Δƒπ∫∞§ø¡ 42100 μ∞§Δπ¡√ ¡.kleinovou@kep.tymfaion@kep.gov. Δƒπ∫∞§ø¡ ¶∞§∞π√¶Àƒ°√™ 2431087827 2431087827 d.paralithaion@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞§∞∫∞™π√À.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞§∏√∫∞™Δƒ√À.∫∞™Δ∞¡π∞ ∫∞§∞ª¶∞∫∞™ 2432088126 2432088127 §∞ª¶∞∫∞™ ¡. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞ƒ∞§∏£∞πø¡. Δƒπ∫∞§ø¡ 42100 Δƒπ∫∞§∞ ƒπ∑øª∞ Δƒπ∫∞§ø¡ 2431096656 2431096658 d. Δƒπ∫∞§ø¡ 42200 ª∞§∞∫∞™π√À ¡. Δƒπ∫∞§ø¡ 42200 ªÀ∫∞¡∏.gov.gov. Δƒπ∫∞§ø¡ ™Δ√Àƒ¡∞ƒ∞π´∫∞ 2434093081 2434093089 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞™πø¡. Δƒπ∫∞§ø¡ 42100 ¶∞§∞π√¶Àƒ°√™ ¡. Δƒπ∫∞§§ø¡ 42200 Δƒπ∫∞§∞ μ∞™π§π∫∏ ∫∞§∞ª¶∞∫∞™ TËϤʈÓÔ Fax E-mail 2433033038 2433033027 d.paliokastrou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶π¡¢∞πø¡ ¡.∞ª¶∂§π∞ ∫§∂π¡√μ√À ª¶∞∫∞™ ¡.

º£πøΔπ¢∞™ 35300 ™ΔÀ§π¢∞ ¡. ¢.kamenonvourlon @kep. ¢∏ª√À °√ƒ°√¶√Δ∞ª√À 2231082018 2231082018 d. ¢∏ª√À °√ƒ°√¶√Δ∞ª√À ¢.º£πøΔπ¢∞™ 35016 À¶∞Δ∏ ¡. º£πøΔπ¢∞™ ¶§∞Δ∂π∞ ¶∞ƒ¡∞™√À 2234029043 2234029044 d.lamieon@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢∞º¡√À™πø¡ ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ¡.gov. ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°π√À °∂øƒ°π√À ΔÀªºƒ∏™Δ√À ¡.molou@kep.gov.atalantis@kep.amfikleias@kep. ¶∞¡Δ∂§∂∏ª√¡√™ 8 2235089083 2235089080 d. 2235031102 d. º£πøΔπ¢∞™ 35007 §πμ∞¡∞Δ∂™ ¡. ¡.elateias@kep. º£πøΔπ¢∞™ 35002 ∞ªºπ∫§∂π∞™ ¡. º£πøΔπ¢∞™ 35006 ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏ 11 2235031100. º£πøΔπ¢∞™ 35300 ™ΔÀ§π¢∞ ¡. º£πøΔπ¢∞™ 35010 ¢√ª√∫√™ ¡. º£πøΔπ¢∞™ 35004 ∂§∞Δ∂π∞ §√∫ƒπ¢√™ ∂§∞Δ∂π∞ §√∫ƒπ¢√™ 2234029291 d. º£πøΔπ¢∞™ 35003 ™¶∂ƒÃ∂π∞¢∞ ¶∞¶¶∞ 1 2236027200 2236027201 d.stylidos@kep.sperheiados@kep.gov.gorgopotamou@kep. º£πøΔπ¢∞™ 35010 ¡∂√ ª√¡∞™Δ∏ƒπ ¢√ª√∫√À ¡. 2233089406 2233089405 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂§∞Δ∂π∞™ ¡. √ªμƒπ∞∫∏ 2232031140 2232031177 d.gov.pelasgias@kep. º£πøΔπ¢√™ 35008 ∫∞ª∂¡∞ μ√Àƒ§∞ ∞°. º£πøΔπ¢√™ ∞°π√À °∂øƒ°π√À 2236027330 2236031093 d.gov.domokou@kep. 2231039270 2231057163 n. º£πøΔπ¢∞™ 35005 √¶√À¡Δπø¡ ¡.xyniados@kep.ypatis@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢√ª√∫√À. º£πøΔπ¢∞™ °. º£πøΔπ¢∞™ 35100 ¢. ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À £∂™™∞§πøΔπ¢∞™.aggeorgiou-fdiotidas @kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞ª∂¡ø¡ μ√Àƒ§ø¡ ¡. ¢.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞§∂™π¡∏™. º£πøΔπ¢∞™ 35017 ΔÀªºƒ∏™Δ√À ¡.gov.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ º£πøΔπ¢∞™ 35100 §∞ªπ∞ ¶§∞Δ∂π∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ 13 2231057162.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂§∞™°π∞™ ¡.gov.tymfristou@kep. ¡. º£πøΔπ¢∞™ 35100 §∞ªπ∞ §∂ø¡π¢√À 9 2231066160.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™ΔÀ§π¢√™. ¡.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °√ƒ°√¶√Δ∞ª√À ¡. 2231098092 2231098093 d. º£πøΔπ¢∞™ 35200 ∞Δ∞§∞¡Δ∏ ¡. º£πøΔπ¢∞™ ∑.gov. º£πøΔπ¢∞™ ¡∂√ ª√¡∞™Δ∏ƒπ 22320 71023 2232071023 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ªºπ∫§∂π∞™ ¡. 2231066330 2231066161 d. º£πøΔπ¢∞™ 35010 ¢√ª√∫√™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √¶√À¡Δπø¡ ¡. NOMO™ º£IøTI¢A™ 124 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À §∞ªπ∂ø¡.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂Ãπ¡∞πø¡. ¡.gr 2235031101 ∫∂¶ ¢∏ª√À ™¶∂ƒÃ∂π∞¢∞™ ¡. º£πøΔπ¢∞™ 35013 ¶∂§∞™°π∞ º£πøΔπ¢∞™ ¶∂§∞™°π∞ º£πøΔπ¢∞™ 2238052030 2238052035 d.agkonstantinou@kep.gr . º£πøΔπ¢∞™ ∞°π√À °∂øƒ°π√À 1. º£πøΔπ¢∞™ ªø§√™ 2235089610 2235089611 d. º£πøΔπ¢√™ ∞Ãπ¡√™ 2238041218 2238041279 d.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 124 CMYK ¶EPIºEPEIA ™TEPEA™ E§§A¢A™.thessaliotidos@kep.gov. ƒπΔ™√À ∫∞π £∂ªπ¢√™ 2232027004 2232027004 d. ºπ§π¶¶√À ∫∞π ª∂§∞°ƒ√À 2233023900 2233023920 d.fthiotidos@kep. º£πøΔπ¢∞™ 35009 ªø§√™ ¡. º£πøΔπ¢∞™ ∂£¡π∫∏™ ∞¡Δπ™Δ∞™∂ø™ 2 2233089404. ª√™Ã√Ãøƒπ√À. º£πøΔπ¢∞™ 35017 ΔÀªºƒ∏™Δ√À ºπøΔπ¢∞™ ΔÀªºƒ∏™Δ√À ºπøΔπ¢∞™ 2236027370 k.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À À¶∞Δ∏™. º£πøΔπ¢∞™ ∞°π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À 46 2233089646 2233089645 d. º£πøΔπ¢∞™ 35001 ª∂§∂™π¡∞ ¡. ¡.opoyntion@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ªø§√À.º£πøΔπ¢∞™ ¶§∞Δ∂π∞ ¶∞ªª∂°π™TøN Δ∞•π∞ƒÃø¡ ª∞ƒΔπ¡√ 2233089840 2233089841 d.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ΔÀªºƒ∏™Δ√À ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À •À¡π∞¢√™ ¡.ehinaion@kep. MO™XOÃøƒπ√À.dafnousion@kep.gov.gov. º£πøΔπ¢∞™ ∂§∂À£∂ƒπ√À BENIZE§OY ∫∞π £∂ƒª√¶À§ø¡ 2238024001 2238022042 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞Δ∞§∞¡Δ∏™ ¡. º£πøΔπ¢√™ À¶∞Δ∏ 2231098091.gov.gov. ¡.gov.gov.malesinis@kep.

¡. º§øƒπ¡∞™ 53100 º§øƒπ¡∞™ ¢.gov. 2634052964 d. 2265079265 2265028414 n.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °∞§∞•π¢π√À ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∂§πΔ∏™. 2265082566 2265082311 d. ºø∫π¢∞™ 2634052962.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À πΔ∂∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢∂§ºø¡.florinas@kep.iteas@kep. ¢. ºø∫π¢∞™ 33058 ∂ƒ∞Δ∂π¡∏ ∂ƒ∞Δ∂π¡∏ 2266032360 2266032362 d. ¡.gov. ºø∫π¢∞™ 33057 °ƒ∞μπ∞™ ¡.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ §∂Ã√μ√À ¡. ºø∫π¢∞™ 33056 ∂À¶∞§π√À. º§øƒπ¡∞™ 53077 ∫ƒÀ™Δ∞§§√¶∏°∏ ∫ƒÀ™Δ∞§§√¶∏°∏ 2385044948 2385044949 k.gr 125 .katokleinon@kep. ¡. ¡. ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞Δø ∫§∂π¡ø¡.gravias@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δ√§√ºø¡√™ ¡. ¡. ºø∫π¢∞™ 33100 ™Δ∞§§√À ∞ªºπ™™™∞™ ™Δ∞§§√À ∞ªºπ™™™∞™ 2265079251 2265079285 d. º§øƒπ¡∞™ ∞∂Δ√™ 2386041614 2486041615 d. ¶∞À§√À ∫∞π ºƒ∂π¢∂ƒπ∫∏™ 12 22650 82600. º§øƒπ¡∞™ 53100 º§øƒπ¡∞ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ ¶∂ƒ∞™ª∞Δ√™ 2385031203 2385031202 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞∂Δ√À ¡. ºø∫π¢∞™ 33052 °∞§∞•π¢π ¡.gov.gov. ºø∫π¢∞™ πΔ∂∞ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∂ø™ 20 2265034780 2265034781 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∂À¶∞§π√À.melitis@kep.gov.gov.florinas@kep.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 125 ¶EPIºEPEIA ¢YTIKH™ MAKE¢ONIA™. NOMO™ º§øPINA™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ º§øƒπ¡∏™ 53100 º§øƒπ¡∞ ¢π√π∫∏Δ∏ƒπ√ ¶Δ√§∂ª∞πø¡ 1 2385044636 2385044634 n. ¡.perasmatos@kep.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∫ƒÀ™Δ∞§§√¶∏°∏™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂ƒ∞™ª∞Δ√™. NOMO™ ºøKI¢A™ KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ¢∂™ºπ¡∞™.gov.gov. º§øƒπ¡∞™ 53070 ºπ§øΔ∞ ¡.krystallopigis@kep. ºø∫π¢∞™ 2265091129 2265091128 d. º§øƒπ¡∞™ ª∂°∞§√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 73 2463041221 2463041221 d.lidorikiou@kep.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ μ∞ƒπ∫√À ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ªÀ¡Δ∞π√À. º§øƒπ¡∞™ 53073 §∂Ã√μ√ §∂Ã√μ√ 2386071205.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶ƒ∂™¶ø¡ ¡.gov. ºø∫π¢∞™ ∂À¶∞§π√À.amfissis@kep. º§øƒπ¡∏™ 53071 ª∂§πΔ∏ ¡.gov. ºø∫π¢∞™ 33053 §π¢øƒπ∫π ¡. º§øƒπ¡∞™ 53077 º§øƒπ¡∞™ §∞πª√™ ¶ƒ∂™¶ø¡ 2385051845 2385051471 d.lehovou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À §π¢øƒπ∫π√À ¡. º§øƒπ¡∞™ ¶∞¶∞¶∂Δƒ√À 4 2386020085 2386024094 d.gov.efpaliou@kep.prespon@kep. º§øƒπ¡∏™ ª∂§πΔ∏ 2385039000 2385039001 d. ºø∫π¢∞™ °ƒ∞μπ∞™ ¡.desfinis@kep. ºø∫π¢∞™ §π¢øƒπ∫π ¡. ¡. ¡. ¡.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ ºø∫π¢∞™ 33100 ∞ªºπ™™∞ °π¢√°∞¡¡√À 31 2265079261.filota@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À º§øƒπ¡∞™. 2386071205 2386071355 k.aetou-florinis@kep.gov. ºø∫π¢∞™ ™Δƒ∞Δ∏°√À ∫∞ªª∂¡√À 10 2265042390 2265042392 d.gov. ¡. º§øƒπ¡∞™ 53075 ™∫§∏£ƒ√À ¡. º§øƒπ¡∞™ 50005 μ∞ƒπ∫√ μ∞ƒπ∫√ 2463094040 2463094039 k.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ªºπ™™∏™.gov.tolofonos@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ºπ§øΔ∞.gov. 2634052965 2634052963. ºø∫π¢∞™ 33054 ¢∏ª√™ ¢∂§ºø¡ μ∞™. ºø∫π¢∞™ ∞°π√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ 10 2265051228 2265051228 d. ºø∫π¢∞™ 33050 ¢∂™ºπ¡∞ ¡.varikou@kep. º§øƒπ¡∞™ 53200 ∞ªÀ¡Δ∞π√ ¡.gov. ºø∫π¢∞™ 2266022381 2266022382 d.gr ¶EPIºEPEIA ™TEPEA™ E§§A¢A™. ∞¡ø ∫∞§π¡π∫∏™ 2385092800 2385092080 d. ¡.fokidas@kep.amyntaiou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °ƒ∞μπ∞™ ¡.delfon@kep. 2385044513 2385044510 d.galaxidiou@kep. º§øƒπ¡∞™ 53100 º§øƒπ¡∞ §√Ã∞°√À ª√¢∏ 2 2385044512.

Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63100 ¶√§À°Àƒ√™ ¡. 2371039416.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δƒπ°§π∞™ ¡. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 2374020510.toronis@kep. 2371021703. 2373052362 2373052376 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶√§À°Àƒ√À.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞§§∏¡∏™.pallinis-halkidikis @kep. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63077 ∫∞™™∞¡¢ƒ∂π∞ ¡. ¡. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63073 ¢. ¢. Ã∞§∫π¢π∫∏™ π∂ƒπ™™√™ ¡. 2371021702. Ã∞§∫π¢π∫∏™ ¢. Ã∞§∫π¢π∫∏™ √ƒªÀ§π∞ 2371042092 2371042090 d. 2371039418.gov.triglias@kep. Ã∞§π∫π¢π∫∏™ ∞ƒ¡∞π∞ 2372022884 2372022944 d. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63073 ¶∞§∞π√Ãøƒ∞ ∑∂ƒμ√Ãøƒπø¡ ¡. Ã∞§∫π¢π∫∏™ ¶√§ÀΔ∂á∂π√À ∫∞π μ√À§°∞ƒ√∫Δ√¡√À 2371021700.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Δ√ƒø¡∏™ ¡. 2371021704. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63079 Δƒπ°§π∞ Ã∞§∫π¢π∫∏™ Δƒπ°§π∞ Ã∞§∫π¢π∫∏™ 2373052375.halkidikis@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞§§π∫ƒ∞Δ∂π∞™ ¡.gov. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63074 ∞ƒ¡∞π∞ ¡. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 2377021117. Ã∞§∫π¢π∫∏™ ∫∞™™∞¡¢ƒ∂π∞ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞™™∞¡¢ƒ∞™ ¡. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63072 ™À∫π∞ ™À∫π∞ 2375041100.polygyrou@kep. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63076 ª∂°∞§∏ ¶∞¡∞°π∞ ª∂°∞§∏ ¶∞¡∞°π∞ 2372032106. 2371031106 2371032021 d. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63071 √ƒªÀ§π∞ ¡. 2377041044 2377021118 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡£∂ª√À¡Δ∞ ¡.arnaias@kep.anthemounta@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™Δ∞°πƒø¡∞∫∞¡£√À ¡.gov.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 126 CMYK ¶EPIºEPEIA KENTPIKH™ MAKE¢ONIA™.gov. ¡.kallikrateias@kep. 2374053389 2374053776 d. °∞§∞Δπ™Δ∞™ 2371032001.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∞¡∞°π∞™ ¡. 2371021722 2371039411. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63080 ∫∞§§π∫ƒ∞Δ∂π∞™ §.panagias@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª√À¢∞¡πø¡ ¡.gov. ∞ª¶∞Δ∑√°§√À 34 2399020051 2399021555 d. 2373065797 2373065896 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒ¡∞π∞™ ¡. Ã∞§∫π¢π∫∏™ ¢π√π∫∏Δ∏ƒπ√ ¶√§À°Àƒ√À 2371039410. Ã∞§∫π¢π∫∏™ °∂øƒ°π√À ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À 12 2373065796. 2374022075 2374020511 d. Ã∞§∫π¢π∫∏™ ¶∞§∞π√Ãøƒ∞ 2371061711.gov.gov.gr .gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √ƒªÀ§π∞™ ¡. °∞§∞Δπ™Δ∞™ ¡.gov. NOMO™ XA§KI¢IKH™ 126 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63100 ¶√§À°Àƒ√™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∑∂ƒμ√Ãøƒπø¡ ¡. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63075 ™Δ∞°πƒø¡ ∞∫∞¡£√À ¡.zervohorion@kep.stageirou@kep. ¢.gov.moudanion@kep. 2372032025 2372031891 d. 2371021706 d. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63085 ¶∞§§∏¡∏™ ¡.kassandras@kep. Ã∞§∫π¢π∫∏™ 63200 ª√À¢∞¡π∞ ¡.gov. 2371039419 n.ormylias@kep. 2371021698 2371021701. 2371061740 2371061713 d. 2371021705. Ã∞§∫π¢π∫∏™ ¶∞§§∏¡∏ 2374053750.gov. 2375041182 2375041722 d.

gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ™√À¢∞™ ¡.gov.gov. Ã∞¡πø¡ 73008 μ∞ª√™ μ∞ª√™ 2825083235. 2825083237 d.akrotiriou@kep.hanion@kep. Ã∞¡πø¡ 73400 ∫π™™∞ª√™ ¡.kryoneridas@kep. Ã∞¡πø¡ 73400 º∞§∂§π∞¡∞ ∫π™™∞ª√À º∞§∂§π∞¡∞ ∫π™™∞ª√À 2822083115 2822083116 d. Ã∞¡πø¡ 73007 μƒÀ™∂™ ∞¶√∫√ƒø¡√À μƒÀ™∂™ ∞¶√∫√ƒø¡√À 2825083782.vamou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫ƒÀ√¡∂ƒπ¢∞™ ¡. Ã∞¡πø¡ 73007 °∂øƒ°π√À¶√§∏ Ã∞¡πø¡ ¶§∞Δ∂π∞ °∂øƒ°π√À¶√§∏™ 2825061347 2825083021 d. Ã∞¡πø¡ 73003 ∫∞§Àμ∂™ Ã∞¡πø¡ ∫∞§Àμ∂™ Ã∞¡πø¡ 2825083157 2825083156 d.anatolselinou@kep. Ã∞¡πø¡ 73012 ∂§√™ Ã∞¡πø¡ ∂§√™ ¡. 2825083781 2825083783 d.gov.therisou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¡∂∞™ ∫À¢ø¡π∞™ ¡.gov. Ã∞¡πø¡ 73100 ∫√À¡√À¶π¢π∞¡∞ ∞∫ƒøΔ∏ƒπ√À . n.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 127 ¶EPIºEPEIA KPHTH™.hanion@kep. Ã∞¡πø¡ 73200 ™√À¢∞™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞¡∞Δ√§π∫√À ™∂§π¡√À.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞¡¢∞¡√À (∫∞¡Δ∞¡√À) ¡. 2821023305 2821023303.gov.gov.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞™∏ °ø¡π∞™ ¡. Ã∞¡πø¡ 73004 ∫∞¡Δ∞¡√™ Ã∞¡πø¡ ∫∞¡Δ∞¡√™ Ã∞¡πø¡ 2823022366 2823083110 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ºƒ∂ ¡. 2821038297 2821038278.Ã∞¡π∞ 2821069946 2821069926 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∏£Àª¡∏™. Ã∞¡πø¡ 73135 Ã∞¡π∞ ∫À¢ø¡π∞™ 29 2821036204. Ã∞¡πø¡ 73009 ∫∞ª¶∞¡√™ ™∂§π¡√À ∫∞ª¶∞¡√™ ™∂§π¡√À 2823051217 2823051217 d.gov.gov.kissamou@kep.georgioupoleos@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫π™™∞ª√À ¡. Ã∞¡πø¡ 2821038277.gov. 2825071095 2825071094 d.kantanou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ƒª∂¡ø¡ ¡.innahoriou@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À £∂ƒπ™√À ¡.gov. Ã∞¡πø¡ 74055 ∂¶π™∫√¶∏ ƒ∂£À¡ª∏™ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ ∞™∏ °ø¡π∞™ 2831082220 2831082222 k.soydas@kep.gov.mythimnis@kep.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À Ã∞¡πø¡ ¡. ¡. Ã∞¡πø¡ 73014 ¢∏ª√™ NEA™ ∫À¢ø¡π∞™ ∞°π∞ ª∞ƒπ¡∞ ∞°π∞ ª∞ƒπ¡∞. Ã∞¡πø¡ ºƒ∂ 2 2825071093.pelekanou@kep.gr 127 .armenon@kep.gov. Ã∞¡πø¡ 73008 μ∞ª√™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À π¡¡∞Ãøƒπ√À ¡.gov.Ã∞¡π∞ ∫√À¡√À¶π¢π∞¡∞ ∞∫ƒøΔ∏ƒπ√À .neaskydonias@kep. Ã∞¡πø¡ 73100 °∂ƒ√§∞∫∫√™ ∫∂ƒ∞ª∂πø¡ °∂ƒ√§∞∫∫√™ ∫∂ƒ∞ª∂πø¡ 2821065040 2821065060 d. Ã∞¡πø¡ 2822083250 2822083255 d.gov.gov. ¡. Ã∞¡πø¡ 73001 Ã∞¡π∞ ¶∞§∞π√Ãøƒ∞ 2823041751 2823041951 d. Ã∞¡πø¡ 73100 £∂ƒπ™√™ Ã∞¡πø¡ μ∞ªμ∞∫√¶√À§√ 2821099219 2821099219 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∂ƒ∞ªπø¡ ¡.fre@kep.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶∂§∂∫∞¡√À ¡. Ã∞¡πø¡ ∂§§∏™ ∫∞π ∫∞¡∞ƒ∏ (π™√°∂π√) 2821023617 2821023618 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ∞ª√À ¡.kerameion@kep. 2821023304.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞∫ƒøΔ∏ƒπ√À ¡.gov. Ã∞¡πø¡ ∫π™™∞ª√™ 2822083328 2822083327 d. 2825022266 2825083236.asigonias@kep. NOMO™ XANIøN KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ Ã∞¡πø¡ 73132 Ã∞¡π∞ ¶§∞Δ∂π∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ 1 2821023302. 2821038298 d.gov. 2821036205 2821036206 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À °∂øƒ°π√À¶√§∂ø™ ¡.gov.

gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √π¡√À™™ø¡ ¡. §∂™μ√À ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ ∫∞ª¶√Ãøƒø¡ Ã∞§∫∂π√™ 2271078507. Ãπ√À 82300 ª∞ƒª∞ƒ√ ∫∞ƒ¢∞ªÀ§ø¡ ª∞ƒª∞ƒ√ ∫∞ƒ¢∞ªÀ§ø¡ 2272081060 2272081060 d. Ã∞¡πø¡ 73002 μ√À∫√§π∂™ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À πø¡π∞™ ¡.gov.platania@kep. 2271081102 22710 81103 d.gr 2271072887 22710728887 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À æ∞ƒø¡ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ª∞™ΔπÃ√Ãøƒπø¡ ¡. Ãπ√À 82100 ∞°π√À ª∏¡∞ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞ª∞¡∏™ ¡.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À μ√À∫√§πø¡ ¡.gov. Ãπ√À 82103 Ãπ√™ μ√§π™™√™ 2274022000 2274022000 d. Ãπ√À 2271055723 2271055723 d. Ãπ√À ¶Àƒ°π ∫∂¶ ¢∏ª√À ∞°.mousouron@kep.gov.omiroupolis@kep.gov. Ãπ√À 82100 Ãπ√À ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞™ 2 2271081101. Ãπ√À 82100 Ãπ√™ ∫∞§§πª∞™π∞ 2271052230 2271051425 d. Ãπ√À æ∞ƒ∞ 2274061342 2274061341 d. 2821083953. Ãπ√À £Àªπ∞¡∞ ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞ƒ¢∞ªÀ§ø¡ ¡.amanis@kep. 2821083950 2821083952.gr ∫∂¶ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏™ Ãπ√À 82100 Ãπ√™ ¶√§ÀΔ∂á∂π√À 1 2271022101 2271022101 n. Ãπ√À 82104 æ∞ƒ∞ ¡. Ãπ√À ¶∞¡∞°π∞ ∂ƒÀ£π∞¡∏ 2271093144 2271093190 d.gov. 2821078300 2821036980 d.gov. 22710 78481 2271078359 d.kardamilon@kep.gr 2271032778 d. Ãπ√À 82100 ª∞™ΔπÃ√Ãøƒπø¡ ¡.1_kanonismosB 10/18/07 9:54 AM ™ÂÏ›‰· 128 CMYK ¶EPIºEPEIA KPHTH™.gr ∫∂¶ ∫√π¡√Δ∏Δ∞™ °∞À¢√À ¡.gov.gov.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ∫∞ª¶√Ãøƒø¡ ¡.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À √ª∏ƒ√À¶√§∏™ ¡. Ãπ√À 82100 ∫∞ª¶√Ãøƒø¡ ¡. NOMO™ XIOY 128 KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À Ãπ√À ¡. 2821083954 d.gr ∫∂¶ ¢∏ª√À ¶§∞Δ∞¡π∞ ¡. Ã∞¡πø¡ 73005 ∞§π∫π∞¡√™ ª√À™√Àƒø¡ Ã∞¡π∞ ∞§π∫π∞¡√™ 2821036981.gov.gavdou@kep. 2823041376 2823041270 k. Ãπ√À √π¡√À™™∂™ ¡. NOMO™ XANIøN KE¶ TK-¶ÂÚÈÔ¯‹ ¢È‡ı˘ÓÛË TËϤʈÓÔ Fax E-mail ∫∂¶ ¢∏ª√À ª√À™√Àƒø¡ ¡. ª∏¡∞ ¡.kampohoron@kep.hiou@kep.agmina@kep.gov.ionias@kep.mastihohorion@kep.gov. Ã∞¡πø¡ 70314 ¶§∞Δ∞¡π∞™ ¶§∞Δ∞¡π∞™ °∂ƒ∞¡π 2821083951.oinousson@kep.gov. Ãπ√À 82200 μƒ√¡Δ∞¢√™ √ª∏ƒ√À¶√§∏™ ¡.gr ¶EPIºEPEIA BOPEIOY AI°AIOY.voukolion@kep.gr .hiou@kep.psaron@kep. Ã∞¡πø¡ μ√À∫√§π∂™ 2824083125 2824083124 d.gov.gov. Ãπ√À 82101 √π¡√À™™∂™ ¡. Ã∞¡πø¡ 73001 ¶∞§∞π√Ãøƒ∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ °∞À¢√À 2823083024.