You are on page 1of 1

SU TM: V Phn ( http://vuphan62hn.violet.

vn/) Page 1


TRNG HSP H NI THI TH I HC LN VI NM 2014
TRNG THPT CHUYN HSP Mn thi: TON
Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian giao


Cu 1. ( 2,0 im )
Cho hm s y = x
3
+ 3x + 2
1) Kho st s bin thin v v th (C) ca hm s.
2) ng thng i qua I(0;2) c h s gc k.Tm k ct (C) ti 3 im phn bit I, A, B.Gi d
1
,
d
2
l cc tip tuyn ca (C) ti A, B. Chng minh rng im I cch u hai ng thng d
1
, d
2
.
Cu 2. ( 1,0 im )
Gii phng trnh: 1 + sin2x + cos2x = 2cos(x

4
).

Cu 3. ( 1,0 im )
Gii h phng trnh:
2

+ = +
2

2
+ = 5

.
Cu 4. ( 1,0 im )
Tnh tch phn I =

3

4
0
.

Cu 5. (1,0 im)
Cho hnh chp S.ABC c SBC v ABC l cc tam gic u cnh a, cnh bn SA nghing vi mt
phng y (ABC) mt gc 60
0
. Tnh bn knh mt cu ngoi tip hnh chp S.ABC .

Cu 6. ( 1,0 im ). Tm gi tr nh nht ca hm s:
f(x) = 5
2
+20 +5
2
32 +64 +5
2
40 +100 + 5
2
8 +16.

Cu 7. ( 1,0 im ) Trong mt phng Oxy, cho tam gic ABC c nh A(1; 5), trng tm G(1;3) v trc
tm H(23; 17). Tm ta cc nh B, C bit x
B
> x
C
.

Cu 8. ( 1,0 im)
Trong khng gian vi h ta Oxyz, cho im A(1; 5) v hai ng thng
d
1
:
x1
3
=
y+2
1
=
z+1
2
; d
2
:
x+3
3
=
y5
1
=
z
2
.
Mt phng (Oxz) ct hai ng thng d
1
, d
2
ln lt ti B, C. Tnh din tch tam gic ABC.

Cu 9. ( 1,0 im) Cho s phc z tha
z i
z 1
= 1 2i.
Vit v dng lng gic ca s phc w =
3
4
2z + z
2
.
.

...Ht..D kin k thi th i hc ln th 7 s c t chc vo ngy 14 v 15/6/2014
v ln 8 l ngy 21 v 22/6/2014
ebooktoan.com