You are on page 1of 68

Nem kell vdekezned Nem kell vdekezned

Petra hallosan beleszeretett a tulajdon frjbe! Ez azonban


szmra ksz katasztrfa, hiszen az vk szntiszta rdekhzassg,
amelynek lja su!n az, hogy gyerek"k sz"lessen, s ezzel kedvre
tegyenek a frfi d#sgazdag nagya!jnak, aki mr rgta htozik
rksre$ %m &iam, a frj hiba i!arkodik, Petra egy v alatt sem
esik teherbe$ 'enki nem is sejti, hogy a fiatalasszony titokban mind(
addig szedni akarja a fogamzsgtl tablettt, amg meg nem
bizonyosodik &iam szerelmr)l$$$
1. FEJEZET
Petra htraszegett fejjel llt a zuhany alatt. Lehunyta a szemt, s hagyta, hogy a forr
vzsugr nagy ervel verje az arct. Mr-mr elkult, nem akart gon!oln" semm"re,
mgsem ment k" a fejl a szlsmon!s# *s) bnat ebgondolat$$$
- $em% - k"ltott fel ktsgeesetten, gyorsan elzrta a csa&ot, s megrzta a fejt,
m"ntha ezzel szaa!ulhatna a knz gon!olatoktl.
'lyan nagy volt a cs(n!, hogy hallotta a sajt, szaggatott llegzett, amely m"ntha egy
megknzott, agyonhajszolt llat z"hlsa lett volna. )gy szegny k"s llat, ak" csa&!a
esett, s most nem tall k"utat.
- $em... - hajtogatta egyre halkaan, s "smt megrzta a fejt. *surom v"zes, hossz+
arna hajl csak +gy z&orozott a &ermet a zuhanyozka"n mreg!rga csem&jre. -
,, nem%
)lv"selhetetlen volt a csen!. -nny"ra nyugtalantotta, hogy "smt megny"totta a csa&ot,
mert +gy rezte, menten megr.l.
- Petra/ - hangzott fel ekkor egy mly frf"hang a f.r!szoaajt m(g.l, a
hlszol.
- n rm.lten, tgra nylt szemmel nzett az ajt fel, melynek vastag .vegn
t!erengett frjnek flre"smerhetetlen sz"luettje. Mr-mr maga eltt ltta a termetes,
"zmos frf"t, hatrozott vons+ arct, erteljes &ofacsontjt, egyenes vonal+ orrt s z(l!
szemt, melyet s0r0 &"lla rnykolt. 1z"nte ltta ragyogn" a hullmos, s(ttarna hajt a
na&fnyen. 2ronzfny0 haj, szles vll, "zmos mellkas, keskeny cs&, hossz+, ers l -
L"am ktsgtelen.l nagyon vonz, k"s&ortolt frf" volt.
- Petra, te vagy az/
- M"rt, ugyan k" ms lenne a f.r!szo!an/
- n "gyekezett trfs hangot meg.tn", ez azonan nem"gen s"ker.lt, mert a tu!attl,
hogy frje az ajt m(g(tt ll, mr"s "zseregn" kez!ett a re. Mlyen zeng hangjt lgy
s"mogatsnak rezte, megl!ult a szvverse, s hevesen vert a &ulzusa.
- - f.r!szonkan% - javtotta t k" a frje.
- 3ogy mon!o!/ - kr!ezte Petra, mert a tus alatt nem hallotta t t"sztn.
- -zt mon!tam, hogy a mi f.r!szonkan. $emcsak az enym, hanem a t"! "s.
4e!veske! szemrehnys volt ez, semm" komoly, Petra mg"s eleorzongott. - mi
f.r!szonk, a mi zuhanyunk... L"amnek fogalma s"ncs, hogy rzk"en zeng hangjan
ott ujkl a "rtokls" vgy. 5gen, v"lgos# L"am a "rtoknak tek"nt" felesgt "s.
4v.lrl +gy t0nt, hogy k ketten az eszmny" hzas&r. )zen a !ecemer" estn
.nne&l"k els hzassg" vfor!uljukat, s "gazn ol!ogok. - valsgan azonan nem
volt m"n!en "lyen rzsaszn, s Petra mr nhny na&ja nyugtalanko!ott.
- Menjek e hozz!/ - kr!ezte a frf" jke!v0en.
- $em, nem% - t"ltakozott menten a n olyan mereven, m"ntha a frje hangjan lett
volna rm" erszakos vagy fenyeget. - 2e ne gyere%
L"am elsztlano!ott. Petra a tvoll "s megrezte, hogy megcsa&&ant a jke!ve. -
frf" nmasga t(et rult el rm" vlasznl# nem esett jl nek" a heves v"sszautasts.
- 6gy"s m"n!jrt ksz vagyok - f0zte hozz az asszony "zgatottan.
)lk&zelte, m" lenne, ha L"am mg"s ej(nne, s mr"s kala&ln" kez!ett a szve. -z
"!ege" &attans"g fesz.ltek. - forr vzen z teste "zseregn" kez!ett, s rzk" k&eket
ltott, amelyek L"am szerelm" m0vszett !"csrtk.
- -kkor gyere% - k"ltotta a frf".
-z ajt vastag .vegn kereszt.l Petra ltta a kezen a szthajtogatott fehr
t(r.lk(zt, amellyel vrta. $"ncs mese, ez+ttal enge!elmeske!n"e kell, gon!olta7 nem
hagyhatja t tov vrn".
- Petra%
- frf" hangjan "mmr fenyegets ujklt. 8agy nem/ Lehet, hogy csal!"k/ Lehet,
hogy t+l rzkeny/
- Petra%%
$em, nem tve!ett. L"am hangja valan "zzott a t.relmetlensgtl, s "gen sz"gor+an
csengett. Petra gyorsan elzrta a csa&ot, s htras"mtotta hossz+, v"zes hajt.
3ogy l&jen ele "lyen "!eglla&otan/ $"ncs ms htra, +gy kell tncoln"a, ahogy
f.ty.l, gon!olta. 4ez!ettl fogva m"n!en +gy volt, ahogy L"am akarta. -m"kor megkrte
a kezt, le&lezetlen.l a tu!tra a!ta, hogy szer"nte a hzassg olyan "ntzmny, amelyen
a frf" az +r. 6gy eszlt, m"ntha valam" .zletet k(t(ttek volna. 9 azonan az ut"
hna&okan rre!t, hogy "lyen felttelek mellett k&telen lesz tovra "s egy.tt ln"
vele, s ktsgeesetten kereste az alkalmat, hogy eszljenek errl.
*s) bnat ebgondolat$
- szlsmon!s tovra "s tom&n v"sszhangzott a fejen. :lretolta a
zuhanyozf.lke ajtajt, s mosolyt erltetett az arcra. L"am v"!mnak szerette ltn", s
nem mert csal!st okozn" nek".
*s) bnat ebgondolat$ L"amnek sem ment k" a fejl ez a mon!s, egsz na&
gy(t(rte. )zzel re!t, s csak r(v"! "!re tu!ta elfelejten".
2"ztos nem vletlen, hogy az els hzassg" vfor!uln m"n!enfle furcsa gon!olatok
jrnak a fejen... M"t k(vettem el/ - tanako!ott. -zeltt soha nem szokott effle
szemrehnysokat tenn" magnak, most azonan lelk"fur!alsa tma!t.
)gy vvel ezeltt, karcsony eltt ngy na&&al esk.!tek egymsnak (r(k h0sget.
L"am szerencssnek rezte magt, hogy megka&ta Petrt7 a hzassg szmos &rolmjra
megol!st jelentett. *sakhogy most mr elhamarko!ottnak rezte a !(ntst. Pe!"g nem
volt r jellemz a megfontolatlansg. 8ratlan fejlemnyek a!!tak azonan, amelyek
k""llentettk lelk" egyens+lyl, s nem tu!ta m"re vln" a !olgot.
- -z (r!(ge, Petra, k"j(ssz mr vgre/% 8agy azt akaro!... - )lhallgatott, mert k"nylt
a f.r!szoaajt, s a k.sz((n megjelent a felesge.
3t "gen% )zrt volt egy vvel ezeltt olyan heehurgya% 5tt a vlasz, gon!olta, am"kor
a gy(ny(r0 asszonyra nzett. Mg m"n!"g ugyan+gy "zgaloma j(tt tle, m"nt annak
"!ejn. )l(nt(tte a vgy, s +gy egerje!t, hogy az mr fjt. )rt kellett venn"e magn,
hogy ne shajtozzon.
- Mon!an" akarsz valam"t/ - kr!ezte a n.
8ajon tu!ja, menny"re cst/ - tanako!ott magan L"am. - vz vg"gcsorgott
"stenn" testn, fehr re k"&"roso!ott a forr zuhanytl. 8ajon tu!ja, mekkora hatssal
van rm/ - nzett vg"g a frf" a felesge g(m(ly!e! form"n. Petrnak cso!latos alakja
volt# telt kele, karcs+ !ereka, ers cs&je s hossz+-hossz+ comja.
- n termszetesen tu!ta, hogy a frje olon!ul a testrt, h"szen L"am estrl estre
tan+"zonysgot tett errl. )rs rzk" vonzalom k(t(tte ket (ssze, a hzassga "s ezrt
rohantak ele.
- 3allgatlak% - mon!ta a n homlokrncolva, (sszeh+zott szemmel, mert mr
"!egestette a frf" hallgatsa.
L"am egy cst mosoly ksreten tettl tal&"g vg"gmrte a felesgt. ;ek"ntete
vg"gs"klott a fejre ta&a!, ne!ves, arna hajn, cso!latos testn, le, egsz a lujja
hegy"g.
- *sak azt akartam mon!an", hogy ha ementem volna hozz! a f.r!szoa, akkor
most va!ul szeretkeznnk a zuhany alatt.
)zt Petra "s nagyon jl tu!ta, ezzel L"am nem mon!ott semm" +jat. 8alam" azonan
megvltozott a ka&csolatukan, am"vel a frf" nem volt hajlan! szmot vetn".
- Mg nem ks% - vlaszolta a n, s kacran felragyogott a kk szeme. Mosolya
maga volt a felhvs.
- 3a akaro!...
-m"kor gy, meztelen.l ltta t, L"am k&telen volt ellenlln" a ksrtsnek. 1zemt a
n csos ajkra szegezte. Petra megnyalta a szja szlt. )gyltaln nem zavartatta magt
a &ucrsga m"att. 2.szkn, felszegett fejjel llt a k.sz((n, &e!"g a frf" tettl tal&"g fel
volt (lt(zve, s elegns, ez.stsz.rke (lt(nyen, s(ttsz.rke selyem"ngen, nyakken!sen
llt vele szemen +gy, ahogy egy .zlet" trgyalsrl hazarkezett.
Petra tu!atan volt a sz&sgnek. Mlykk szeme volt, magas jromcsontja, telt,
cskra hvogat ajka, f"nom re, s sm"nk nlk.l mg sze volt, m"nt k"festve.
- -kkor ves! le ezt az elegns (lt(nyt% <on!olom, nem akaro! t(nkretenn"... 8agy
nem szmt/
)z mr t( volt a soknl. L"am nem tu!ott tov ellenlln" a cstsnak. )gy v
alatt ala&osan k""smertk egyms sze=ul"s szoksa"t. <on!olko!s nlk.l elka&ta a n
!erekt, m"k(zen a ms"k kezvel k"ol!otta a nyakken!jt. 4(zen a felesge szeme
nzett, s +gy mosolygott, m"nt egy >on ?uan. )gyszer"en azonan leloha!t ajkrl a
mosoly, s m"nt ak" jo eltsra trt, elenge!te a nt.
- $em szrtkoznl meg el/ - ny+jtotta felje a t(r.lk(zt.
Petra k(z(nyt s szemrehnyst rzett a hangjan, s els(tt.lt az arca, !e nem
mon!ott semm"t. L"am mr vrta, hogy lecsa&jon r, mert hzassguk egy ve alatt les
nyelv0 nnek "smerte meg a felesgt# am" a szvn, az a szjn. Legnagyo
megle&etsre azonan Petra ez+ttal az ajka hara&ott, s nem szlt semm"t.
- :zol - lla&totta meg L"am, s elnzte, am"nt egy vzcse&& leg(r!.l a hajrl, lassan
vg"gcsorog a vlln, a melln, s meglla&o!"k k"hegyese!ett mell"mjn.
-l"g tu!ott ellenlln" a ksrtsnek, hogy megcskolja. $yelt egyet, s a vgytl
reke!tess vlt hangon rszlt#
- Petra, ne csorogj "tt, t(r.lk(zz mr meg vgre%
- n m"ntha haozott volna egy &"llanatra, m mg"s tvette a t(r.lk(zt, s a vllra
vetette.
Mg m"n!"g ugyanolyan karcs+ volt, m"nt az esk.vj.k na&jn. )zt nem gy terveztk%
Megeszltk, hogy gyerek.k lesz, m Petra mg m"n!"g nem esett tehere.
- -zonnal - felelte az asszony, hogy megt(rje a kellemetlen csen!et, s elejt vegye a
tov" v"tnak. ;ermszetesen nem azrt !"!ergett, m"ntha a laksan h"!eg lett volna,
hanem azrt, mert fel volt zaklatva. - Megszrtom a hajam, s fel(lt(z(m - f0zte hozz.
- frf" nem &rlta t feltartztatn", s ettl mg joan elorult a ke!lye. L"am
nem szokott gy v"selke!n". M" aja lehet/ -m"kor eszlt a f.r!szoa, mg sokkal
jo hangulatan volt. Petra cskokra s (lelsre szmtott, +ja sze=ul"s
"zonysgttelre. -z erot"kus helyzeteket jl kezelte, a frf" h0v(s k(z(nyvel azonan
nem tu!ott m"t kez!en".
5tt valam" nem st"mmel% Petra mr na&ok ta rezte, hogy gz van, s sokat t(&rengett
a aj okn. -rra gon!olt, hogy L"am taln ktelke!"k a szerelmen.
- 8alam" aj van/ - kr!ezte a frf" vratlanul.
Petra megrezzent, s meztl kereszt.lment a hlszoa ronzszn0, vastag
sznyegn.
- M" lenne/ @gyan m"/
- hangja azonan meglehetsen "zonytalanul s "nger.lten csengett. -m"kor a
hajkefe utn ny+lt, enyhn reszket keze "s elrulta, hogy fel van !+lva.
- $em tu!om. <on!oltam, maj! csak k"(k(!.
- M"n!en ren!en.
- frf" gyanakvan felvonta a szem(l!(kt, Petra &e!"g +gy megszortotta a hajkeft,
hogy k"fehre!tek az ujj&erce".
- -kkor j.
- n ekkor a frje szeme nzett# rcsak ne tette volna%
- 3a nem h"szel nekem, akkor mon!! meg te, m" a aj. M"rt vagy "lyen "!eges/ -
kr!ezte.
- frf" t(kletes (nuralomrl tett tan+sgot. Lazn megrntotta a vllt, m"ntha
m"n!en a legnagyo ren!en lenne, a sz+rs tek"ntete azonan lele&lezte. Petra nehezen
v"selte ezt a nzst, s egyszer"en nagyon sr.lkenynek rezte magt. Meg"je!t, hogy a
frf" le!(nt" a v!falat, amelyet fel&tett maga k(r.
- -zt h"ttem, ma este ol!og leszel, s (r.lsz a &art"nak. )helyett "!eges vagy, s
v"sszautast.
Petra elh0lt# n vagyok "!eges s v"sszautast/ 3t hogy v"selke!"k hetek ta/%
8alan, akrhnyszor eszln" akart volna vele, L"am m"n!"g vonako!ott, s
megk(zelthetetlennek "zonyult. Petra legszveseen nek"tma!t volna, !e az utols
&"llanatan v"sszafogta magt.
- 2"ztos a &art" m"att... - mormolta.
L"am megcsvlta a fejt.
- >rgm, ne eszlj z(l!eket% Lefoga!om, hogy nem a &art" m"att "!egeske!sz.
- M"l gon!olo!/
- *sak.
- $a, mon!! meg%
- frf" kereszt.lszelte a szot, s megllt a n eltt.
- 1ohase szoktl "lyen "!egesen ksz.l!n", am"kor trsasga megy.nk. ;ge! nehz
k"hozn" a so!ro!l, egy &art" "ztosan nem zaklatna fel enny"re.
- $em "gaz% - rzta meg a fejt Petra, s ne!ves haja az arca hullott.
- M"t jelentsen ez/ - nzett r gyanako!va a frf". - $em "gaz, hogy tge! nehz
k"hozn" a so!ro!l/ 8agy az nem "gaz, hogy egy &art" nem zaklatna fel enny"re/
- -zt jelent", hogy nem "gaz, s ksz% - !acolt vele az asszony. - $em rtem, m"rt
gon!olo!, hogy a ma" este nem a! elg okot az "!egessgre.
- >e ht az (r!(ge "s, m"rt/ - csattant fel L"am. - 1emm" oko! a nyugtalanko!sra.
- 5gazn/
- 5gazn. 3"szen .nne&el.nk. 5smere! az emereket, ak"ket meghvtunk. *sal!tagok,
artok, ak"k vel.nk szeretnnek .nne&eln"...
- 3t ez az% - szaktotta t fle az asszony.
$em tu!ta tov t.rtztetn" magt. Mg hogy A.nne&el.nkB% Pontosan tu!ta, m"t
szeretne L"am egy v hzassg utn meg.nne&eln". -zt szeretn, ha most terhes volna.
4ez!eten m"n!ketten gyereket akartak.
- M"rl eszlsz/ Most aztn vgk&& nem rtek semm"t - rncolta (ssze a homlokt a
frf", "mmr "gencsak "nger.lten.
- ;aln az a aj, hogy ennek az egsznek semm" rtelme - jelentette k" Petra, s
elkez!te kefln" a hajt, !e oly ervel, hogy az m"n!ent elrult a lelk"lla&otrl.
- M"cso!a/% - ka&ta el a csukljt a frje.
Petra nem akart rnzn", "nk lehajtotta a fejt, s a frf" elegns c"&jre szegezte a
tek"ntett. M"n!"g nek" van "gaza, gon!olta mrgesen.
- Petra, !rgm, ht nem akaro! nekem elruln", m" jr a fejecsk!en/ M" nt/
Mg hogy A!rgmB% Petra ezt mr nem rta elv"seln". 5gaz, hogy csak egy
jelentktelen sz, m"n!en mso!"k frf" gy szltja a felesgt, !e &ontosan tu!ta, hogy
L"am sohasem gon!olt ele, voltak&&en m"t "s jelent.
;ny, hogy a hzassguknak semm" k(ze sem volt a szerelemhez. Legal"s
kez!eten. Meglla&o!tak, hogy sszer0en fogjk ln" az let.ket. Mlye rzelmek
egy"k.knl sem forogtak fenn. L"amnl ez gy "s mara!t. 9nla azonan nem% C&&en ezrt
elk&zelhetetlennek tartotta, hogy a meglla&o!s szer"nt folytassa a hzasletet.
-zt h"tte, k&es lesz maj! tartan" magt a jtkszalyokhoz, csakhogy ez egyre
"nk nehezre esett. -m"kor (sszehzaso!tak, megegyeztek aan, hogy mellz"k a
nagy rzseket. 9 azonan thgta a jtkszalyokat, m"vel remnytelen.l s (r(kre
eleszeretett a frje. )zt nem lett volna szaa!%
Petra tu!ta, hogy remnytelen.l szerelmes, s ettl ktsgeesett. M"n!ent megtett
azrt, hogy vletlen.l se essen tehere, har L"am gyereket akart, mg&e!"g felttlen.l.
2. FEJEZET
- $e szlts a !rg!nak% - r"vallt r fj!almas hangon a frjre. - $ekem ez
kellemetlen - f.llentett, mert nem merte megmon!an" az "gazat.
- Most hallom elsz(r. 3t j.
- frf" k(z(m(s vlasza mg joan elvette Petra ke!vt.
- )z zavart enny"re/ - kr!ezte L"am.
- $em, !ehogy.
- -kkor lgy szves, magyarz! meg, m" ajo!%
L"am hangja olyan h0v(s volt, s olyan t.relmetlen.l csengett, hogy Petra eles&a!t.
2eltta, hogy nem kertelhet, nem vonako!hat tov, k.l(nen fogja meg"nn" a levt.
- - &art" m"att "!egeske!em - l!totta.
- >e ht m"rt/
- $em vagyok "ztos enne, hogy helynval.
- 3elynval/% - h.le!ezett a frf". - $em rtem. $em fejezn! k" maga!
&ontosaan/
- $em vagyok enne "ztos, hogy helynval .nne&eln". 3allgass vg"g% - szlt r a
frjre, am"kor az a szava akart vgn". - )z az els hzassg" vfor!ulnk...
- )zt n "s tu!om, nem vagyok h.lye - szlt k(ze a frf" olyan mar g+nnyal, hogy
Petra htrahk(lt.
- >e a m" hzassgunk nem arrl szl, m"nt a t(" f"atal &r, ak"k ol!ogan
.nne&elhet"k az els hzassg" vfor!uljukat. - m" hzassgunk ms, s soha nem lesz
norml"s.
,, &e!"g menny"re svrgott erre% M"n!"g "s szerelemrl s ol!ogsgrl lmo!ozott.
- szerelem fontosa volt szmra, m"nt az, hogy gyereket sz.lj(n. )zzel szemen
L"amnek a gyerek a legh vgya, s csak"s ezrt vette t felesg.l.
- Mg"s meghvtunk egy csom emert, az egsz csal!omat, a nagya&!at, a
arta"nkat... - f0zte hozz a n szomor+an.
- -zrt j(nnek, hogy egy.tt .nne&eljenek vel.nk. $emsokra "tt a karcsony, ez "s egy
ok az (sszej(vetelre.
Petra "ztos volt enne, hogy a frje &ontosan tu!ja, m"re clzott, s most szn!kosan
melleszl. -zt akarja, hogy legyen az, ak" k"mon!ja a legfj!almasa !olgokat.
- Persze hogy (r(mmel j(nnek hozznk, h"szen nem tu!jk, m" a valsg, sejtelm.k
s"ncs rla, hogy a m" hzassgunk nem sokkal t( egy .zlet" szerz!snl, s nem
szereleml k(ttetett. >e nek.nk n"ncs jogunk elvrn" tl.k, hogy olyasm"t .nne&eljenek
vel.nk, am" vgs soron hazugsg.
- 3azugsg/% - h0lt el a frf".
L"amnek szemltomst nem tetszett, hogy a felesge k"mon!ta az "gazsgot. )lorult
az arca, k"ka&ta a kezl a hajkeft, s a &a!lra hajtotta. )ztn megraga!ta a n
csukljt, felrntotta t a szkrl, s hevesen maghoz szortotta.
Petra remelte a szemt. -kr a frf" vllra hajthatta volna a fejt, !e ezt nem akarta
megkockztatn". Mr gy "s egszen k(zel voltak egymshoz7 rezte L"am frf"as "llatt,
cst ajka &e!"g && a szeme magassgan volt. -l"g tu!ta meglln", hogy ne cskolja
meg. ;u!ta, hogy elg lenne egy csk, s a frf" jo ke!vre !er.lne. )!!"g legal"s
m"n!"g gy volt. Dm most, a veszeke!s utn zrkzottnak t0nt az arca. Petra flt, hogy
v"sszautastsra tall, am"t nem tu!ott volna elv"seln".
)gyknt "s mr hna&ok ta knozta a rossz lelk""smeret. $em vletlen.l eszlt az
"mnt hazugsgrl. 1ajt magra rtette. 20n(snek rezte magt, am"rt nem mon!ta meg
a frjnek az "gazsgot.
- 1zval hazugsg - "smtelte meg L"am "mmr h"gga!taan, !e nem kevs
kemnyen. - - m" hzassgunk nem hazugsg, !rgm. 'lyan, am"lyennek tervezt.k, s
olyan, am"lyenn formltuk. 1okkal sz"nt, m"nt sok ms ka&csolat.
- >e...
Petra legszveseen m"n!ent evallott volna, m a frje nem hagyta t szhoz jutn".
- 3"!! el nekem, hogy sokan, ak"k (r(k szerelmet esk.!tek egymsnak, az els
hzassg" vfor!ul"g sem h+zzk. - hzassgok j rsze mr a kez!et" nehzsgek
felukkansa utn (sszero&&an. - szerelem k"huny, s m"n!en o!a. )lkez!!"k a
gy0l(lk(!s, s a Aszerelmes&rB ltn" sem akarja egymst soha t(. 6gyhogy...
- frf" vratlanul elnmult. E!(ent, hogy h"t k(vetett el, am"kor maghoz
rntotta a nt. - cs&j.k (sszert, Petra telt kele a mellkashoz la&ult. Crezte rnek
melegt, a tusf.r! .!e "llata elortotta, s a torkn aka!tak a szavak. $yelt egyet.
- Fr.lj.nk annak, hogy egy.tt vagyunk. 8an okunk az .nne&lsre - fejezte e a
mon!atot.
- >e...
- 1emm" A!eB% $"ncs aj a hzassgunkkal. 3a kt emer hzassgot k(t, az a
legfontosa, hogy a k(z(s let.ken m"n!ketten megtalljk azt, am"t akartak. Cs hogy
ol!ogok legyenek egymssal... - - frf" lelk""smerete megmoz!ult, !e nem akart a fj
&ontra gon!oln", s remlte, hogy Petra nem vette szre az elgyeng.lst. $"ncs semm"
&rolma% M"n!ennek elj(n az "!eje. - Ma van az els hzassg" vfor!ulnk, s meg
fogjuk .nne&eln". Ms nem szmt. )z a nagy "gazsg - mon!ta, s elnzte a felesge
enyhn k"&"rult, f"nom rt. E(gt(n elfelejtette, m"t "s akart mg mon!an", s a gon!olata"
egszen ms "rnyt vettek.
- -z az "gazsg... - kez!te Petra, !e a frje mr nem f"gyelt r.
)lcstotta a csu&asz vlla, nem tu!ta tov t.rtztetn" magt, s gyeng!en
megs"mogatta a &uha rt.
- 1zer"nte! m" az "gazsg, !rgm/ - kr!ezte fojtott hangon. Mg m"n!"g nem tanulta
meg kor!an tartan" erot"kus szenve!lyt, amelyet a felesge resztett enne. )lg volt
megr"nten"e, mr"s egerje!t. - Mert szer"ntem ez "tt - mon!ta, s a n vllra
ta&asztotta az ajkt. - )z... meg ez... meg ez... - s"klott vg"g a szja lassan, cstn a
felesge karcs+ nyakn, s a verern megllt. 2elef+rta a fejt a haja, s am"kor
megrezte, hogy Petra felshajt az lvezettl, !"a!almasan elmosolyo!ott. - )z az "gazsg,
!rgm. -z egyetlen "gazsg, amelyre sz.ksg.nk van - folytatta, m"k(zen a n &ulzusa
egyre va!aul vert.
L"am s"mogatn" kez!te a szmra oly megh"tt testet, gy(ny(rk(!ve rzkelte telt
form"t. 2elet+rt a felesge mg ne!ves haja, a ms"k kezt &e!"g a test k(r tekert
t(r.lk(z csomjra helyezte, flrerthetetlen.l jelezvn a szn!kt.
- -z "gazsg... - "smtelte meg Petra egyetrtn, hangjan mlysges o!aa!ssal.
- frf" ajka mr a f.le m(g(tt jrt, maj! az arcn t a szjra s"klott. Petra rezte, hogy
L"am teljesen felol!!ott, s kszsgesen rsre ny"totta az ajkt. - frf" ezt tortsnak
vette, s a nyelvvel elehatolt.
- -z egyetlen "gazsg... - suttogta k"svrtatva, s vg"gh+zta kezt a t(r.lk(z
szeglyn - Ga kettnk "gazsga.
- n egy &"llanatra meg!erme!t, !e L"am nem t(r!(tt vele, a tenyere tov
vn!orolt, mg el nem rte a csomt. 4(zen hevesen cskolztak, s a frf" rezte, hogy a
felesge "gen fesz.lt# ny"lvn arra koncentrl, am" m"n!kettej.k vgya, s mr al"g vrja,
hogy megszaa!uljon a t(r.lk(ztl, gon!olta.
- csom mr meglehetsen k"lazult, h"szen Petra testnek nem volt nyugta. L"am a
t(r.lk(z al ny+lt, rzk"en c"rgatta a n &uha, meleg rt, s megr"ntette a
mell"mjt.
- L"am% - shajtozott az asszony.
- frf" rezte, hogy Petra vgtelen.l lvez" az r"ntst. 8laszthatott# vagy htrl egy
l&st, s nem ontja k" a testt a le&ell, vagy egyetlen moz!ulattal lerntja rla a
t(r.lk(zt. 3aozott.
- L"am% - reegte Petra "mmr t.relmetlen.l.
- frf" elge!etten mosolygott, lehelete a n arct rte.
- 5gen, !rgm/ - kr!ezte halkan. 1zn!kosan "ngereln" akarta ezzel a
megszltssal.
Petra nyoman felny"totta a szemt, s rnzett a frjre, ak" v"szonozta a &"llantst.
L"am ltta, hogy a felesge ksz a szeretkezsre.
- - kettnk "gazsga - mon!ta reke!t hangon.
- - kettnk - suttogta a n o!aa!an.
L"am "ztos volt a gyzelmen. )zt akarta, enny" elg "s lett volna nek", m nem tu!ta
mr v"sszafogn" magt. $em, mert a vgy lngra loant enne, s felgetett m"n!en
gon!olatot. Mg egyszer megcskolta a felesgt, m"k(zen a keze t.relmetlen.l matatott
a t(r.lk(z csomjn, s mr al"g vrta azt, am"re a n "s ugyan+gy htozott.
Megh+zta a csomt, s a fehr t(r.lk(z lehullott a sznyegre. @gyaneen a
&"llanatan kt marka fogta a n telt mellt.
5gen, ez az "gazsg, gon!olta Petra, s ta!ta magt a svr vgynak. $em tu!jk nem
cskoln", (leln" egymst. Cs ez kez!ettl fogva gy volt. - n tu!ta, hogy elg egy r"nts,
s elveszett. Mr a frje &uszta jelenlte "s meg"zsergette a rt, s ez a "zsergs
csakhamar loog t0zz vltozott. $em volt menekvs. L"am cskjnak hatsra teljesen
felol!!ott, s m"n!en &orc"kja gett a vgytl.
-m"kor megrezte melln a frf" tenyert s rn az ajkt, sz"nte hallan" vlte a sajt
vre zuogst. )gy csa&sra el&rologtak a ktsgek s a szorongsok, amelyek egsz
na& knoztk.
- 4vno!/ - s+gta a f.le a frf" reke!t hangon. :orr lehelete a f.lc"m&jt rte,
m"k(zen keze a mellt s"mogatta, h.velykujja &e!"g a mell"mja k(r.l c"kzott.
Petra ajkt kjes shaj hagyta el.
- 4vno!/ - kr!ezte a frf" "smt, m nem ka&ott vlaszt.
)rre h.velykujja s mutatujja k(z fogta a mell"mt, s gyeng!en &(!(rgette, mg
Petra fel nem ny(g(tt az lvezettl.
- Petra%
- ;essk - reegte a n7 k&telen volt elrejten" L"am ell az rzelme"t, ehhez t+lsgosan
heves volt enne a vgy.
- -zt h"szem... - s+gta a f.le a frf", s elcsukl hangja elrulta, hogy sem r mr
sok"g tal&on mara!n". - -zt h"szem, t+l sok m"n!en van rajtam. $em segtenl
levetkzn"/
-z asszony nem tu!ott maghoz trn" a kjmmorl, s rtetlen.l nzett a frjre, ak"
ltvn a zavart elmosolyo!ott, s "smt cskoln" kez!te. 4(zen k"ol!ozta a
nyakken!jt, s vlla f(l(tt a sznyegre !ota. )zutn megfogta a n kezt, s a
mellkashoz szortotta.
- 1egts levenn" az "nget% - krte halkan.
$em kellett mg egyszer krn"e. -m"kor Petra megrezte az "ng f"nom anyagn t
testnek melegt s ers "zma"t, al"g tu!ta k"vrn", hogy megs"mogassa a meztelen rt.
<yorsan k"gomolta az "nget, !e s"etsgen s t.relmetlensgen leszaktott egy
gomot, amely a fs.lk(!asztalra &attant, anlk.l hogy szrevettk volna. M"n!egy volt
nek"k. Most az volt a fontos, hogy L"am m"nl el megszaa!uljon a ruh"tl, msra
nem volt "!ej.k.
- frf" mr levetette a c"&jt, s leka&csolta a na!rgszjt. Petra leh+zta a c"&zrt, s
leso!orta rla az elegns na!rgot, vg"g a cs&jn, az "zmos ln. -ztn felfel s"klott
keze a comjn, s h.velykujjt a fekete alsna!rg al !ugta.
- frf" nagy levegt vett, s megfesz.ltek az "zma". Petra egyre merszeen jtszott a
testn, mr nyoma sem volt enne a "zonytalansgnak, amely nemrg emsztette. )gy
moz!ulat k(ze&n azonan meg!erme!t a keze, felnzett a frf"ra, s k"hvan
elmosolyo!ott.
- 8agy mgsem/ - kr!ezte kacran, s +gy tett, m"ntha v"ssza akarn vonn" a kezt.
- $e merszel! aahagyn"% - szlt r a frf" a gerje!elemtl reszels hangon. - ;e k"s
oszorkny% - f0zte hozz, am"kor Petra haozn" ltszott.
- nnek tetszett, hogy ekkora hatalma van az oly ers, oly f.ggetlen frf"n.
- 5gen/ 2oszorkny vagyok/ - nevetett a frje szeme. - 3t j, ha mr gy van, akkor
elvarzsollak.
- Mr rg elvarzsoltl, jl tu!o!%
- n &ulzusa va!ul vgtatott, s forgott a feje. *skoln" akarta a frjt, azt szerette
volna, ha rg(r!.lnek az gyra. Eettenetesen kvnta a szeretkezst s a vgyva-vgyott
eteljes.lst, ugyanakkor nem akarta mg aahagyn" az eljtkot, m"nl hosszara
szerette volna ny+jtan" az lvezetet. M"nl tov fenn akarta tartan" a legmagasa fok+
"zgalm" lla&otot, hogy m"n!en zen k"lvezze. -nnl mennye", annl cso!latosa
lesz a k"elg.ls%
Petra h+zta volna az "!t, m a frf" tvette a kez!emnyezst. )lka&ta a csukljt, a
ms"k karjval tfogta a !erekt, s le!(nt(tte t az gyra. <yorsan leh+zta magrl az
alsna!rgot, mell fek.!t, s maghoz szortotta.
- 4nozn" akartl, ugye/ - suttogta, s rg(r!.lt. - Meg akartl vrakoztatn"/ - t+rt ele
a felesge selymes, &uha haja. - - k(vetkez &"llanatan az ajkra ta&asztotta a szjt,
lejje h+z!ott, s vg"gcskolta a testt, maj! "smt felka&aszko!ott, s gyeng!en
hara&!ln" kez!te a f.lc"m&jt. - Maj! n megmutatom neke!, m"t jelent knozn" valak"t%
Cs m"t jelent hallosan kvnn" valak"t% -zt akarom, hogy e&e!j el utnam, vessen szt a
vgy, s m"n!egy legyen, els.llye!-e k(r.l(tte! a v"lg, vagy sem. -zt akarom, hogy
semm"t se lss, semm"t se hallj, csak engem kvnj% 5gen, !rgm, "zony gy lesz%
Petra megremegett. $em ktelke!ett, hogy a frje m"n!ezt valan elr". Cs m"n!ent
meg fog a!n" nek", am"t csak kvn.
$em elsz(r szeretkeztek, &ontosan "smertk egymst, tu!tk, hol vannak az erogn
&ontja"k, s hogyan k&esek a legnagyo (r(met szerezn" egymsnak. -z gyan
t(kletesen volt k(zt.k az (sszhang. M"n!ketten &ontosan tu!tk, a ms"k m"re, hogyan
reagl, m"t szeret, m" "zgatja fel. ;u!tk, hol kell megr"nten" a ms"kat, k" m"lyen
c"rgatst ke!vel a legjoan, m"vel fokozhatjk egyms gy(ny(rt.
)z+ttal azonan a szoksosnl "s "zgatak voltak a s"mogatsok. -zt h"nn az
emer, L"am mrl holna&ra mg .gyese, mg (tletese &artnerr vlt, futott t Petra
fejn a gon!olat. Mg csak nhny &erc telt el a frf" "mnt" monolgja ta, s mr"s
remegett a keze alatt. ;este meg-megrn!ult a le&lezetlen kjtl, s a szenve!ly +gy
hnyta-vetette, m"nt fagat a hullmok. 2eteljes.lsre vgyott, mr-mr k(ny(rg(tt, hogy
a frf" vgre tegye magv. L"am azonan megrzta a fejt, s tov "ngerelte, "zgatta,
gyeng!en knozta. *sak az elv"selhetetlensg k.sz(n hatolt el.
)nnl nagyo (r(m, nagyo lvezet nem ltez"k, gon!olta Petra, m tve!ett. Mg
nagyo kj k(vetkezett, aztn mg nagyo... - &ulzusa va!ul vert, mr-mr felforrt a
vre. 3ozz"gazo!ott a frf" r"tmushoz, s nem kevs szenve!lyesen s rzk"en
cskolta, s"mogatta. )gyre magasara so!ortk ket a gy(ny(r hullma", mgnem
egyazon &"llanatan eljutottak a cs+csra. )gyms nevt k"ltottk, s elfele!keztek az
egsz v"lgrl.
3. FEJEZET
*sak a sze=ual"ts k(t (ssze enn.nket, semm" ms, gon!olta Petra ks az este
folyamn, m"k(zen elnzte a frjt, ak" a k(z(s artnj.kkel tncolt.
- 3eHlan! 3all fny0z ltermt tucatny" &om&s cs"llr ortotta fnyra. -
hatalmas terem egy"k vgen &lafon"g r karcsonyfa magaso!ott. - falakat &"ros, srga
s z(l! g"rlan!ok !sztettk. Petra azonan mst sem ltott, csak a frjt. )sze jutott,
m"lyen mennye" rzs volt a karjan lenn", rezn" ers, meleg testt, s mereng mosoly
.lt k" az arcra. 'lyan szenve!lyesen, olyan t.zesen szeretkeztek, hogy Petrnak elg
volt fel"!zn"e lzas cskja"kat, mr"s "zseregn" kez!ett a re.
3ogy hatalmas szenve!ly f0z" ket (ssze, az taga!hatatlan, gon!olta. - sze=ual"ts
volt az, am" (sszehozta ket, s am" megtartotta a hzassgukat. -z ers rzk"sg, amely
fele!tette vel.k a mlye rzelmek h"nyt, s olyan szoros k(telket font k(zj.k, hogy
egy.tt mara!tak.
-m"kor azonan esze jutott, hogy L"am csak azrt vette el, mert gyereket akar,
leloha!t az arcrl a mosoly, els&a!t, s elkomorult a tek"ntete.
)gsz leten arrl lmo!ott, hogy egyszer anya lesz. Mene!zserassz"sztens volt,
szerette a munkjt, !e a legnagyo vgya mg"s a gyerek mara!t. 3uszonhat vesen, a
huszonhete!"k letve k.sz(n fj!almas volt szemenzn"e a tnnyel, hogy a
legnagyo lma nem teljes.lt# nem ment frjhez, nem sz.lt gyereket, s sehol egy kr,
sehol egy art, ak" szmtsa j(hetne. - hrom vvel f"atala (ccsnek ezzeg mr
volt egy ktves k"sf"a, s a felesge mr a mso!"k gyereket vrta... )z csak n(velte Petra
lelken az 0rt, meg a sajt csal! utn" svrgst.
$em akart gyermekt egye!.l nevel anya lenn". )gy gyereknek joga van arra, hogy
anyja "s legyen, meg a&ja "s, ak"k szeret"k egymst, s teljes szv.kkel gon!osko!nak rla.
)lhatrozta, hogy m"n!ent meg fog a!n" a gyermeknek. -m"kor L"am elmon!ta nek",
menny"re vgy"k ut!ra, azt h"tte, hogy megtallta az "gaz"t.
*sakhogy m"n!ent elrontott azzal, hogy remnytelen.l eleszeretett a frje.
8g"gs"mtotta hossz+, s(ttkk selyem estly" ruhjt, s azon t0n!(tt, hogy nem lett
volna szaa! eleszeretn"e L"ame. )zt nem tervezte% -m"kor meglla&o!tak aan, hogy
hzassgra l&nek, sz sem volt szerelemrl.
- M" lesz, ha k"!er.l, hogy a hzassghoz nem elg enny"/ - kr!ezte L"amtl, am"kor
a frf" els zen vetette fel a sze=ul"s vonzalmon, nem &e!"g a szerelmen ala&ul,
megfontolt, sszer0 hzassg gon!olatt. - M" lesz, ha valamely"k.nk meg"smerke!"k
valak"vel, s elszeret/
- -zt mon!ta!, hogy nem h"szel a szerelemen - vlaszolta a frf".
- $em ezt mon!tam. -zt mon!tam, hogy nem tu!om, m" a szerelem. Igy "gaz. Mg
sohasem voltam szerelmes. Mg sohasem reztem valak"vel ka&csolatan, hogy nem
tu!nk nlk.le ln". 5lyen lmnyem mg nem volt, s lehet, hogy soha nem "s lesz.
-hogy Petrnak esze jutott ez a rg" &resz!, v"lgoss vlt eltte, hogy mg"s
megt(rtnt, am"t lehetetlennek h"tt. 2eleszeretett a tulaj!on frje% 1vr tek"ntettel nzte
L"amet, ak" remek.l mutatott a s(tt (lt(nyen, hfehr "ngen. ;(kletesen llt rajta az
.nne&l ruha. 3t "gen, gon!olta a n, "mmr tu!ja, m" a szerelem, csak azt nem, hogy m"t
kez!jen ezzel az rzssel.
$em tu!ta levenn" szemt a frjrl. )gy ve lnek egy.tt, sok tek"nteten mgsem
"smer" t. $agyon jl ll nek" a klassz"kus szas+ fekete zak# k"emel" szles vllt,
"zmos mellkast, a f"nom sz(vetna!rgan &e!"g mg hosszanak t0n"k a la.
- lterem magas mennyezetrl f.gg cs"llrok fnyen ronzosan ragyogott
gesztenyearna haja. J(l! szeme, akr a j!ek. - szeme akkor t0nt fel elsz(r Petrnak,
am"kor az esk.vj.k eltt" estn felvetette, hogy m" lesz, ha valamely"k.k eleszeret
valak"e.
-kkor"an azt h"tte, jo eszln" errl, nehogy ks megol!hatatlan &rolmk
tma!janak k(zt.k. )lssoran L"amre gon!olt# m" lesz, ha eleszeret egy ms"k ne/
1zerelm" tren a frf" volt a ta&asztalta, har csu&n egyetlen r(v"! "!e"g tart s
szerencstlen vget r ka&csolata volt m(g(tte. - n, ak"t nagyon nagyra ecs.lt,
elhagyta. 3uszonhrom ves volt akkor, s e ku!arc utn nem esett t( szereleme.
Petra nem gon!olta volna, hogy valaha "s szerelmes lesz, k.l(n(sen nem, hogy a sajt
frje.
- 3a felmer.l "lyesm", akkor maj! megol!juk a &rolmt. 3a egyltaln felmer.l -
magyarzta annak "!ejn L"am. - Cn valszn0tlennek tartom. Cs te/ )gy"k.nk sem na"v
kamasz mr. )lg ta&asztaltak vagyunk, tu!juk, m"t cs"nlunk.
P"llanatny"lag azonan, gon!olta Petra, &ontosan olyan vagyok, m"nt egy na"v kamasz,
ak" most fe!ez" fel a sze=ual"tst, s lecsa& r az els szerelem.
)gsz na& L"am jrt a fejen. Cjszaknknt rla lmo!ott, s szv!oogva r"a!t fel
szerelm" lma"l. M"n!anny"szor ka&ko!va sze!te a levegt, tforrso!ott a re, s
meg"zza!t. Mr attl tartott, hogy a ksen alv L"am megrz" "zgatottsgt, felre!, s
kr!re vonja.
4ez!eten, am"kor mg &usztn a test" vgy f0zte ket (ssze, Petra k(nnye!n s
gyakran eszlt nek" az rzelme"rl. Dtfogta a nyakt, maghoz vonta a fejt, hosszan
cskolta, elet+rt a haja, s hozzs"mult.
- 4vnlak - suttogta a f.le. - )l sem tu!om mon!an", menny"re. 1zeretkezz.nk%
Crezn" akarlak, most%
8llalta a sajt szenve!lyt, s nyltan eszlt a vgya"rl. 'lyan egyszer0 volt
m"n!en% -m"ta azonan eleszeretett, m"n!en +gy (sszekuszl!ott...
- test" vgyakozsrl szaa!on eszlt, m azt lehetetlennek rezte, hogy a frje el
lljon, s szerelmet valljon nek". L"am ny"lvn megotrnkozna. 3allan" sem akar a
szerelemrl. 9 nem t&ll "lyen rzseket.
Petra flt, hogy a szerelme nem tall v"szonzsra, ezrt "nk hallgatott. - nmasg
azonan na&rl na&ra joan nyomasztotta. 'lyan sz"lr!an elt(klte, hogy t"tokan fogja
tartan" a szerelmt, hogy egyetlen sz sem j(tt volna k" a torkn, ha mg"s elsznta volna
magt a vallomsra. 1okkal k(nnye volt hallgatn"% )nnek azonan azt volt az ra, hogy
elsleg eltvolo!ott a frjtl. L"am szrevette ezt, s mr csak "! kr!se volt, hogy
m"kor kr!ez r.
- )lruln! nekem, m"re gon!olsz/
- frf" &uha hangja felr"asztotta t0n!sl. *sak ekkor re!t r, hogy mr nem szl
a zene, s vge a tncnak. - frje s a k(z(s artnj.k ott llt mellette.
L"am tfogta a felesge !erekt, s +gy maghoz szortotta, hogy Petrnak megl!ult a
szvverse.
- 3ogy m"re gon!olok/ - "smtelte meg a n kelletlen.l az "mnt" kr!st, hogy "!t
nyerjen. - frf" r"ntse s testmelege mr"s "zgaloma hozta. - 1emm"re. 1emm"
k.l(n(sre nem gon!oltam.
- $e f.llents% - nevetett r a artnje, 1te&han"e 1aun!ers. - Lttam, hogy multl
enn.nket, m"k(zen tncoltunk. 2"ztosan nem a ruhmat cso!lta!, h"szen a t"! sokkal
elegnsa s mersze.
- 4(sz - mosolygott r Petra a artnjre. ;u!ta, hogy nagyon jl ll nek" az ujjatlan
selyemruha, amely szaa!on hagyta a vllt, s k"!omortotta a mellt.
- 8all! e, hogy L"amre gon!oltl% )zt a gy(ny(r0 nyakket ka&ta! tle a hzassg"
vfor!ultokra/ - kr!ezte 1te&han"e.
Petra (szt(n(sen megr"ntette a r"l"ns kszert, amelyet L"am tett a nyaka, m"eltt
el"n!ultak volna a 3eHlan! 3alla, a nagya&ja k+r"ja.
Petra kontya t0zve v"selte a hajt, am"tl mg hosszanak ltszott a gy(ny(r0
hatty+nyaka. - nyakkhez "ll f.leval sz"krt hnyt a f.len. - kollekc"t reggel
ny+jtotta t nek" L"am.
- 5gen - l"ntott.
- - frje!nek k"t0n zlse van - jegyezte meg a artnje.
- ,, "gen - helyeselt Petra.
L"am mg joan maghoz vonta a felesgt.
- Petra volt letem legjo vlasztsa - mon!ta. - ;(kletesen k"egsztj.k egymst, a
szrmazsunk, a vagyonunk k"fogstalanul &asszol, mr csak az ut!lst kell el"ntzn" -
trflkozott a frf".
1te&han"e felkacagott, Petra azonan sz+rst rzett a szven. L"am "gazat mon!ott%
- frf" !esanyja volt a 3eHlan! csal! utols t(rvnyes sarja. Petra csal!jhoz, a
hres Lass"ter faml"hoz k&est a 3eHlan!ok +jgaz!agnak szmtottak. - Lass"ter faml"a
a normannok"g vezette v"ssza a csal!fjt, !e a ren!kv.l magas (r(k(s(!s" "lletkek
meg az elh"zott tzs!e" s&ekulc"k m"att elszegnye!ett. Petra sz.le" s L"am
nagya&ja, ak"k rg" artok voltak, arra a gon!olatra jutottak, hogy a kt faml"t
(sszek(t hzassg m"n!enk"nek "gen elny(s lenne.
- M"fle ut!lsrl eszltek/ - avatkozott a eszlgetse 1te&han"e frje, ;ony, ak"
een a &"llanatan csatlakozott a trsasghoz. - *sak nem t"tkoltok ell.nk valam"t/ -
nzett felvltva hol Petrra, hol L"amre. - 8agy a felesgem rulta volna el a m" k"s
t"tkunkat/
- $em, m" nem t"tkolunk semm"t - felelte gyorsan Petra, s nem mert a frje szeme
nzn". 4rtafehrr vlt, mert a lelk""smerete arra emlkeztette, hogy ecsa&ja a frjt.
Megvan r az oka, !e ez nem szmt. L"am +gysem fogja megrten", hogy m"n!en
megvltozott, am"ta tu!ja, hogy elszeretett.
- $lunk azonan van egy k"s +j!onsg - szlalt meg 1te&han"e, s t(et nem "s
kellett mon!an"a, mert szemnek cs"llogsa s ragyog mosolya m"n!ent elrult.
Petrnak (sszeszorult a gyomra. - artnje csak fl ve ment frjhez, s mr"s
ejelenthet", hogy gyereket vr.
- 1zvl gratullok, 1te&h - (lelte t a artnjt, s szke haja f+rta az arct, hogy
ne lssk rajta, menny"re meg"llet!(tt.
-zrt ment hozz L"amhez, mert gyereket akart. *sakhogy, m"utn megvltoztak a
frje "rnt" rzelme", a gyerekvllalsrl "s msknt gon!olko!ott. 1te&han"e s ;ony
szemltomst szerelmes egymsa. Petra +gy rezte, jl !(nt(tt, am"kor elhalasztotta a
!olgot, h"szen s L"am sohasem lesznek "lyen ol!ogok, teht olyan j sz.lk sem
lehetnek, am"lyet a gyereknek kvnt.
- )z aztn az (r(mhr% - lelken!ezett.
)z nem hangzott valam" sz"ntn, gon!olta L"am kesernysen, har annak, ak" nem
tu!ja, m" zajl"k k(zt.k, ny"lvn nem t0nt fel Petra knyszere!ettsge. - kv.lllk
ksz&nznek vettk Petra szava"t, s nem szleltk, m"lyen .resen, (r(mtelen.l kongtak.
9 azonan "smer" a felesgt, s &ontosan tu!ja, m" megy vge enne7 "zony, nem
szvl j(tt ez a gratulc"% L"am &ontosan rezte, hogy van valam", am" s(tt rnykot vet
a ol!ogsgukra.
Petra nem mert a szeme nzn". -m"ta L"am k"ejtette a szjn azt az ostoasgot az
ut!lsrl, ker.lte a tek"ntett.
- frf" legszveseen a nyelve hara&ott volna. M"rt mon!ott "lyen utasgot% -
kt csal! tnyleg erltette ezt a hzassgot, m k ketten ele"nte nem akartak elemenn".
3ogy aztn vg.l mg"s megesk.!tek, emlkezett v"ssza a frf", annak egszen ms oka
volt# a test" vonzalom. Petrnak most ny"lvn fj, hogy mg m"n!"g nem esett tehere.
) &"llanatan szerencsre asztalhoz hvtk a ven!geket. L"am (r.lt, hogy tmt
vlthatnak.
- M"t hozhatok neke!/ - kr!ezte a felesgt.
- 2rm"t. $em vagyok valam" hes - vlaszolta Petra zavartan, s mg m"n!"g nem
merszelt a frjre nzn".
- 3t j, akkor taln foglalj helyet% -zt h"szem, tu!om, m"t ennl szvesen.
-m"kor L"am elment a sv!asztalhoz, Petra megk(nnye.lt. Legszveseen
elvonult volna a terem t+ls sarka, hogy m"nl tvola legyen tle, !e az emerek mg
azt h"nnk, hogy (sszevesztek. )z &e!"g nem "llene a ol!og &r eszmny" k&hez, ezrt
jonak ltta, ha nem kelt felt0nst.
- *sak nem eteg a sz&sges felesge!, k"sf"am/ - harsant fel vratlanul L"am hta
m(g(tt a nagya&ja, ?oshua 3eHlan! hangja.
L"am meg!erme!t. $yolcvankt ves nagya&ja mellett a maga harm"nc vvel tnyleg
f"atal volt, mgsem tu!ott hozzszokn" ahhoz, hogy a nagya&ja folyton Ak"sf"amnakB
szltja.
- D, nem, nem, csak egy k"cs"t k"mer.lt, ez m"n!en - felelte.
- 4"mer.lt/ - lmlko!ott ?oshua. - -z koran% - mrte vg"g a tvoll
lek"cs"nylen Petrt. - 3ej, !e nyavalys a ma" f"atalsg% -z n koroman... - kez!te volna
a szoksos l"tn"t, m h"rtelen elhallgatott, fel!er.lt az arca, s rkacs"ntott az unokjra#
- *sak nem/ *sak n"ncs valam" +jsg/
L"am az ajka hara&ott# mgsem mon!hatja a nagya&jnak, hogy semm" k(ze hozz.
-z (reg attl tartott, hogy k"hal a csal!, s rettenetesen szeretett volna egy ut!ot, ak"re
rhagyhatja hatalmas hzt s a "rtoka"t. L"am termszetesen t"szteleten tartotta a
nagya&ja akaratt, s "zonyos mrtken a vlemnyt "s osztotta, &"llanatny"lag azonan
nem akart errl eszln", k"vltk&& msok eltt nem.
- 3a lesz, te leszel az els, ak" megtu!ja - vlaszolta mereven -, egyelre azonan ne
kr!ezz semm"t%
- nagya&a (sszeszortotta a szjt, s megveten rncolta a homlokt.
- 5&arko!j, k"sf"am, "&arko!j% Cn mr nem leszek f"atala, s nem vrhatok a
vgtelensg"g arra, hogy emutas! nekem a !!unokmat.
- *sak nem azt akarta! mon!an", hogy a t(rvnyes (r(k(s(!et/% - felelte ossz+san
L"am.
1oha nem klt meg azzal, hogy a nagya&ja t nem foga!ta el teljes mrtken. 6jra
meg +jra azzal hozako!ott el, hogy a !!unokjra akarja hagyn" 3eHlan! 3allt. )zzel
m"n!anny"szor emlkeztette L"amet arra, hogy semm"e vesz" a lnyt, L"am !esanyjt,
ak" annak "!ejn fellza!t a&ja avtt nzete" ellen, s hzassgon kv.l hozta v"lgra
gyermekt7 mg csak egy.tt sem lt a f"a a&jval.
- - te gyereke! legal nem lesz fatty+ - felelte ?oshua szrazon. - C&& elg aj, hogy
az any! olyasvalak"tl sz.lt gyereket, ak"en mg anny" kurzs" sem volt, hogy felesg.l
vegye.
- 8olt, ahogy volt. Meg kell elge!ne! velem.
- nagya&m olyan, m"nt a mostohaa&m, gon!olta L"am. - mostohaa&ja sohasem
le&lezte, menny"re osszantja, hogy nek" kell felneveln"e a felesge hzassgon kv.l
sz.letett gyerekt. 4(z(s gyerek.k ra!sul nem lett. - frf" kez!ettl fogva
megneheztette a mostohaf"a lett. M"n!"g elnyen rszestette az els hzassgl
szrmaz gyereke"t, s gon!osko!ott arrl, hogy L"am alacsonya ren!0nek rezze
magt.
- 3"!! el, nagya&a, hogy n ugyan+gy szeretnk gyereket, m"nt te !!unokt%
L"am magnyos f"+ volt, s m"n!"g "s sajt csal!rl lmo!ozott. Megfoga!ta, hogy
nagyon j a&a lesz, s "m!n" fogja a gyermekt.
- M"eltt meghalok, a karoman akarom tartan" a !!unokmat - mon!ta az
(regemer. - M" a aj, k"sf"am/ M"rt nem megy/
?aj, "stenem, gon!olta L"am natosan7 n "s ugyanezt kr!em magamtl hetek ta.
8alan sokat rg!ott ezen. Fsszeszortotta az ajkt, s nem mon!ott semm"t a
nagya&jnak. )helyett a oros&alackokat v"zsglta, hogy k"vlasszon egy j vjratot, s
megrakta a kt tnyrt.
- >olgozom rajta - (kte k" vg.l "nger.lten, &a&r"kav(r(s arccal. - 3"!! el, am"
engem "llet, m"n!ent megteszek, hogy legks j(v karcsonykor r"ngathas! a
!!unok!at.
4"s hjn elrulta magt. 4nytelen volt e"smern" magnak, hogy maj!nem
elvesztette az (nuralmt. - nagya&ja m"n!enesetre gyanako!n" kez!ett. M"k(zen a
megrakott tlcval a kezen utat t(rt az asztaluk fel, L"am sz"nte a htan rezte az
(regemer sz+rs tek"ntett.
Petra valan nagyon s&a!t volt, s fesz.ltnek t0nt. L"am t.zetesen szem.gyre vette,
s felf"gyelt a szeme alatt" s(tt kar"kkra, melyeket az ala&oz sem takart el teljesen.
4ala&ln" kez!ett a szve. ;ma!t egy gyan+ja. $em lehet, hogy.../
- M"t akart tle! a nagya&!/ - kr!ezte a n.
L"am szmolt ezzel a kr!ssel. 6gy rezte, hogy Petrnak van valam" mon!an"valja
a szmra. Lehet, hogy &"llanatokon el.l el&rolog az (sszes ktsge s szorongsa%
- ,, csak gratulln" akart nek.nk - l!totta teljesen nyugo!t hangon, jos mosollyal.
4(zen arra gon!olt, hogy mr sejt", m"t t"tkol elle a felesge. Petrnak mr csak egy k"s
tortsra van sz.ksge, s elll a nagy +jsggal%
- <ratullt/ $ek.nk/ - remegett meg Petra hangja.
C&& le akarta venn" a tlcrl a &ohr ort, !e a karja megllt a levegen. -zon
tanako!ott, m"t mon!hatott L"am, am"tl az (reg azt h"sz", hogy teljes.l a rg" vgya/
- - hzassg" vfor!ulnkhoz - mon!ta L"am egyszer0en, !e volt a hangjan valam",
am" zavara hozta Petrt.
- Pe!"g n +gy lttam, m"ntha osszanko!ott volna - vlte Petra, m m"vel L"am erre
nem mon!ott semm"t, nek"szegezte a kr!st# - M"rt mrgel!(tt/
- frf" megmakacsolta magt, s hallgatott, m"nt a csuka. )gsz tartsval s a
tek"ntetvel "s azt k(z(lte, hogy nem hajlan! vlaszoln" a kr!sre. Dm a n nem tgtott.
- M"t mon!ott/ - kr!ezte, s flt, hogy "smt vlasz nlk.l mara!. M"t t"tkol elle a
frje/
L"am vg.l megrntotta a vllt, s rnzett az asszonyra.
- $em mrgel!(tt - vlaszolta k(z(m(sen, s a &ohara utn ny+lt. - *sak k"fejezte a
csal!st, hogy 1te&hnek s ;onynak el lesz gyereke, m"nt nek.nk.
- ,% - Petra torka (sszeszorult, s tu!ta, hogy egyetlen falat, egyetlen korty sem fog
lemenn" a torkn. - 5lyen sokat jelent ez nek"/
- Mr mon!tam, hogy (r(k(st akar. -m"kor elfoga!ta! a hzassg" ajnlatomat,
tu!ta!, hogy ez a helyzet.
Petra annak "!ejn k(nnye!n vette a hzassgot, m"n!en olyan egyszer0nek t0nt nek".
Most azonan knytelen volt eltn", hogy nem vette elg ala&osan fontolra a !olgokat,
st egyltaln nem "s gon!olkozott.
4ez!ettl fogva v"lgosan lttk, hogy a kt csal! m"n!ent megtesz annak r!eken,
hogy (sszehozza ezt a hzassgot.
Petra egyetemre jrt, s csak a sz.n"!ken volt otthon. -ztn (t v"g 1eattle-en
!olgozott. L"ammal csak futlag "smertk egymst. -m"kor "smt (sszetallkoztak, r(gt(n
vonzalom re!t enn.k egyms "rnt. 3a a sz.le"k nem avatkoztak volna k(ze, s nem
&rltk volna ket (sszehzastan", akkor "s azon lettek volna, hogy k(zelerl "s
meg"smerjk egymst.
- ?l tu!o!, hogy m" okl oronltak enn.nket (ssze a sz.le"nk - verte fel Petrt a
t0n!sl L"am. -z arck"fejezse s a tek"ntete elrulta, hogy az "mnt m"n!ketten
ugyanarra gon!oltak.
- $em jrtak el valam" vatosan. 8agy te nem gy gon!olo!/ - kr!ezte a n.
:"atala ve"ken mg szaotln" akartk a felnttek terve"t, m am"kor rette
korukan "smt tallkoztak, olyan vonznak talltk egymst, hogy a hzassg mellett
!(nt(ttek.
- $ylt la&okkal jtszottak - jelentette k" L"am, s gunyorosan elmosolyo!ott. -ztn
fogott egy zsemlt, s szaggatn" kez!te.
Petra ltta a moz!ulata"n, m"lyen "!eges.
- )lgon!olkoztl mr azon, m" lett volna, ha nem jelen.nk meg az els tallkn/ -
kr!ezte.
- frf" felemelte a fejt, s letette az asztalra a megt&ett zsemlt. 'lyan mereven s
nmn .lt, hogy Petra meg"je!t tle. -m"kor elenzett a frje z(l! szeme, vg"gfutott a
htn a h"!eg.
- $em "s egyszer - vlaszolta L"am nagy sokra. - 3a akkor nem ran!ev+zunk, s n
nem cskollak meg, akkor most nem lennnk egy.tt.
*sak azrt egyeztek ele, hogy tallkozzanak, mert mr eleg.k volt a sz.le"k
unszolsl. 3etek"g noszogattk ket, ele"nte f"nom clzsokkal, ks egyre
konkrtaan s erszakosaan. 4"hasznltak m"n!en ke!vez s ke!veztlen alkalmat,
hogy rts.kre a!jk, m"lyen remek.l (ssze"llennek, s m"lyen szerencss lenne, ha a kt
csal!ot (sszek(tn ez a hzassg. 8g.l Petra mr hallan" sem akart a !ologrl.
5lyen k(r.lmnyek k(z(tt tma!t L"amnek egy (tlete.
- ;u!o! m"t/ ;egy.nk nek"k eleget, s ran!ev+zzunk% - javasolta. - 3zassgra
+gysem gon!ol egy"k.nk sem. >e ha eleegyez.nk, hogy egy.tt t(lt.nk egy estt, taln
vgre kn hagynak enn.nket.
- $em rossz (tlet% 3a elmegy.nk valahova egy este, k"s "!re "ztosan
megnyugszanak, !e nem h"szem, hogy aztn nem fognak a nyakunkra jrn". Maj!
elkez!"k kr!ezgetn", hogy m"kor lesz az eljegyzs, s k"t0zt.k-e mr az esk.v
"!&ontjt. $em gon!olo!/ - kr!ezte Petra.
- Cn "s szmtottam erre - felelte L"am -, s a megol!st "s tu!om. Fsszehozunk egy
ran!ev+t, aztn azt mon!juk, hogy semm" rtelme sem volt, k" nem llhatjuk egymst, s
soha t( nem akarunk tallkozn".
*sakhogy nem gy t(rtnt. -z els ran!ev+ utn L"am felhvta a lnyt a laksa egy
kvra.
- $os, m"n!en tl.nk telhett megtett.nk - mon!ta mosolyogva. - -z egyetlen ran!ev+
z(kkenmentesen lezajlott.
4r, gon!olta Petra, mert nagyon jl rezte magt a frf"val, s szvesen tallkozott
volna vele mskor "s.
M"utn meg"ttk a kvt, s Petra haza akart menn", L"am emlkeztette#
- -hogy megeszlt.k, azt fogjuk mon!an", hogy meg&rltuk, !e nem megy, mert
k" nem llhatjuk egymst. Cs t(et nem tallkozunk. 8agy/
$ehz kr!s, gon!olta a lny. 3a rajta llna, szvesen meg"smern k(zelerl "s
L"amet, annak ellenre, hogy a csal!ja ny"lvn elhamarko!ott k(vetkeztetsekre jutna.
L"am azonan nem vrta meg a vlaszt. 2+cs+zn" kez!ett, s meg akarta &usz"ln"
Petrt, ak" azonan egy k"cs"t felemelte a fejt, s a &usz"l cskolzs lett. Megllt az
"!, mr nem gon!olkoztak semm"rl, s elfele!keztek m"n!en gon!jukrl.
'lyan volt, m"ntha egy va!ul kavarg rzk" (rvny szve ker.ltek volna#
elvesztettk a luk all a talajt, k"szaka!tak a valsgl, s csak akkor szaa!ultak a
kavargsl, am"kor k"fogytak a szuszl, s fl"g alltan egymsra orultak. Petra mr
nem emlkezett, hnyszor szeretkeztek azon a t+lf0t(tt, kjtl mmoros jszakn. *sak
reggel trt szhez, t+l ksn ahhoz, hogy rk"t meggyzhessen k(z(m(ssgrl.
4. FEJEZET
Petra s L"am hajnal" hromkor rt haza a &art"rl.
- ?aj, !e k"mer.ltem% - shajtotta az asszony, s lehajtotta a kana&ra a kasmr stlt,
amelyet +tk(zen magra tertett.
Lerogyott az aranyszn0 &rnkra, ler+gta lrl a magas sark+ szan!ljt, s nagyot
ny+jtzott.
- 2"ztos vagy enne, hogy csak k"mer.ltsg/ - kr!ezte L"am k.l(n(sen les hangon.
Petra megle&!ve nzett r.
- Persze. M" ms lenne/
- frf" felett "nger.lten vllat vont, m a tek"ntete cs(&&et sem t0nt k(z(m(snek.
Petra olyannak ltta, m"nt egy raga!oz ma!arat, amely a zskmnya f(l(tt k(r(z, s csak
a megfelel &"llanatra vr, hogy lecsa&jon r.
- M"t tu!om n - vlaszolta a frf" h0v(sen. - Maj! elmon!o!%
- $"ncs m"t mon!anom.
- $"ncs/
)zzel L"am o!ament a tlalhoz, melyen egy konyakos.veg llt, mellette kt &ohr.
Petra hallotta, am"nt lecsavarja a ku&akot7 a szoa csen!jen termszetellenesen
felers(!(tt m"n!en nesz.
- 2"ztos vagy enne/ - kr!ezett r a frf" "smt, s t(lt(tt.
- L"am, m" a aj/ *sak nem valam" k"hallgats akar ez lenn"/
- $e a!! "tt nekem az rtetlent% 4rsz egy konyakot/ - for!ult a felesge fel, s
felvonta a szem(l!(kt.
Petra megrzta a fejt, s h"rtelen k"szra!t a torka. - M"t faggatsz/ M"t akarsz tu!n"/
- M"n!ent. 3allgatlak%
L"am "ztos volt enne, hogy a felesgnek van valam" mon!an"valja. )gsz este
vrta, hogy (kje mr k" vgre, s most "s ltta rajta, hogy valam" nyomja a szvt.
- &art"n Petra al"g szlt hozz, !e nem "s volt alkalma r. 8acsora k(zen a
arta"kkal meg a kollg"kkal kellett trsalogn"uk, ks &e!"g Petra sz.le"vel. L"am
meg volt gyz!ve, hogy ha kettesen mara!nak, az asszony nyoman elmon!ja nek" az
+j!onsgot. 3"szen az els forr, szerelmes jszakjuk utn azrt !(nt(ttek +gy, hogy
(sszehzaso!nak, mert Petra vgyva vgyott egy gyerekre, &e!"g vgre fel akarta
mutatn" az (r(k(st a nagya&jnak.
Meg tu!ta rten", hogy a felesge ngyszemk(zt akarja k(z(ln" vele az (r(mhrt, har
az "s sz& lett volna, ha a &art"n jelent" e. 8alan (r(mhr lenne, a lehet legjo hr,
amelyet csak el tu! k&zeln". - nagya&ja vgre kn hagyn, s az gy(tr ktsge" "s
el&rolognnak.
- )gsz este +gy reztem, hogy valam" van a nyelve! hegyn - .lt le a felesgvel
szemen a fotela, maj! lazn htra!lt, m"k(zen kt kzzel szorongatta a
konyakos&oharat.
Dthat tek"ntete "nger.ltt tette Petrt, ak" kelletlen.l fszkel!(tt a kana&n. Lehet,
hogy ostoasg vagy gyvasg, gon!olta, !e nem mon!ja meg az "gazat. )zen az jszakn
mg megrz" a t"tkot, mert ha elrulja, L"am fel fog roann".
- Mr mon!tam, hogy semm" s"ncs...
- 1emm" mon!an"val! s"ncs/ - h.le!ezett a frf". - -kkor meglehetsen unalmas
trsalgst fogunk folytatn".
1ejt valam"t, taln elrultam magam vletlen.l/ 8agy valam" msrl van sz/ ;aln
valam" h"t k(vettem el a &art"n/ *sak nem tettem fltkenny/ Petra megsze&&enve
tanako!ott magan, mert nem tu!ta m"re vln" a frje v"selke!st.
3a valan fltkeny, gon!olta szv!oogva, akkor t(et rez "rntam, m"nt h"ttem.
2eleka&aszko!ott ee a gon!olata, s felllt.
- -zt h"szem, n "s "szom valam"t - mon!ta, s a tlalhoz ment. 4onyak helyett
azonan svnyv"zet t(lt(tt magnak. )gszen k"szra!t a torka, ezenkv.l "!eges "s volt.
$em kvnta az alkoholt. - tlal eltt llva fl"g k""tta a v"zet, s csak aztn for!ult a
frje fel. - ;ettem valam" rosszat/ - kr!ezte.
L"am "vott egy korty "talt.
- $em - felelte k(z(m(sen.
Petra (sszerncolta a homlokt.
- $em/ -kkor...
- $em arrl van sz, am"t tettl, hanem arrl, am"t &&ensggel nem tettl meg - vgott
a szava a frf" h0v(sen, s f.rksz &"llantst vetett r.
Petra elk&e!t. -m"t nem tettem meg/ 8alam"t nem vettem szre, vagy valam"t
elfelejtettem/ 8alam"t, am" (sszef.ggsen ll a hzassg" vfor!ulval/ ;u!ta, hogy
L"am azt a enyomst akarja kelten", hogy k"fogstalan a hzassguk. 1enk"nek semm"
k(ze hozz, hogy nem a szokvnyos okokl k(t(ttek hzassgot. )z k"zrlag kettej.kre
tartoz"k. 3"ggye csak azt m"n!enk", hogy szereleml esk.!tek meg, s ol!ogan lnek,
mg meg nem halnak%
Petra "ztosan tu!ta, hogy vg"g tartotta magt a meglla&o!sukhoz, s h"tlanul
jtszotta a ol!og felesget. L"am karjn ott volt az elegns arany karra, amelyet a
hzassg" vfor!ulra vett nek". $hny ven!g meg "s cso!lta, s L"am ragyog
mosollyal !"cseke!ett el vele az anysnak.
Petra az ajka hara&ott, s v"sszatartotta feltolul k(nnye"t.
- $em akaro! megmon!an"/ - kr!ezte emelt, les hangon. - M" az, am"t vlemnye!
szer"nt nem tettem meg/ 8agy egsz jszaka "tt akarsz .ln", s homlyos
szemrehnysokat tenn" nekem/
- $em teszek neke! szemrehnysokat - t"ltakozott a frf". - *sak agg!om rte!.
)zzel Petra a legkevs sem szmolt.
- -gg!sz/ - hu&&ant le "smt a kana&ra, s mr nem tu!ta, m"t gon!oljon. ? jel,
hogy L"am agg!"k rte, vagy mgsem/ - >e ht m"rt/ - kr!ezte "!egesen.
- )gsz este olyan nyugtalan voltl, m"ntha nem "s te lettl volna. -l"g ettl valam"t.
- $em voltam hes.
- -l"g "ttl nhny kortyot - nzett a felesge kezen lv svnyvzre.
- M"t akarsz ezzel mon!an"/ - kr!ezte a n rtetlen.l, s arra gon!olt, hogy ny"lvn
gyenge a felfogsa. )gyszerre azonan megv"lgoso!ott eltte, m" a helyzet. - ,, nem,
nem, nem% *sak ezt ne% - k"ltott fel. - $em vagyok terhes, ha erre gon!oltl.
L"am megr(k(ny(!ve vette tu!omsul, hogy tve!ett. - csal!s az arcra volt rva.
Fsszeszortotta a szemt, s +gy megmarkolta a &oharat, hogy Petra attl tartott,
(sszero&&antja.
- 2"ztos vagy enne/ - kr!ezte a frf", m"k(zen arra gon!olt, hogy ez nem lehet "gaz.
-nny"ra zott enne%
- ;ermszetesen.
- Menny"re/ - faggatta t tov a frf" szv!oogva, elaka! llegzettel7 +gy rezte
magt, m"nt ak"t arcul csa&tak.
- ;eljesen "ztos vagyok enne. $em vagyok terhes, L"am.
- -nny"ra azrt nem lehetsz "ztos... - vetette ellen a frf".
- >ehogynem. Cn... - nmult el a n. Mr maj!nem elrulta, hogy fogamzsgtl
talettt sze!.
;u!ta, hogy a frje gyereket akar, !e hogy enny"re% Most mr t"sztn ltta, m" a
helyzet. >e m"l gon!olta L"am, hogy terhes/ Petra rejtlyesnek tallta ezt, m"knt azt "s,
hogy a frf"t enny"re szven s+jtotta az ellenkezje. )l sem merte k&zeln", m" lenne, ha
megmon!an nek", hogy v!ekez"k.
- 3onnan tu!o! "lyen &ontosan/
- 5smerem a testemet, L"am% 3a terhes volnk, reznk "zonyos vltozsokat, az
egsz k(zrzetem megvltozna...
;+l sokat eszlek, gon!olta, s ez +gy hangz"k, m"ntha v!ekeznk. ;u!ta, ha nem
v"gyz, a frf" szre fogja venn", hogy t"tkol elle valam"t, elkez! a !olgok vgre jrn", s
hamarosan rj(n, m" a nagy helyzet. L"am ren!kv.l "ntell"gens s les esz0 emer, nem
lehet t sok"g az orrnl fogva vezetn". Mr az "s megle&, hogy m"n!e!!"g nem j(tt r.
Petra m"ntha "zz &arzson .lt volna, egyre "!egese lett. $em sok"g rta gy.
:el&attant, tszelte a szot, s az alakhoz ment, k"nzett a s(tt jszaka.
- M"t rzel/ - kr!ezte a frf". - Msknt rze! maga!/
- $em%
- szoa v"sszat.kr(z!(tt az alak.vegen, s Petra lthatta, am"nt a frf" felll, s
komoly arccal, (sszeszortott szjjal, s&a!tan k(zeleg fel a &ohrral a kezen.
L"am sohasem cs"nlt t"tkot al, hogy m"t vr el ettl a hzassgtl. <yereket akart,
s &ersze j sze=et. )z ut"t m"n!ketten akartk, mr-mr ktsgeesetten. Petrnak az
volt a fontos, hogy m"n!en jszaka egy.tt alhassanak, anlk.l hogy t0rn"e kellene a sz.le"
szemrehny tek"ntett vagy L"am rg"m!" nagya&jnak cs&s megjegyzse"t.
Persze azt remlte, hogy a k(lcs(n(s erot"kus vonzaloml szerelem lesz. -rrl
lmo!ott, hogy L"am el vagy ut ugyan+gy fog rezn", m"nt . -rra vgyott, hogy a
ka&csolatuk egy na&on m"n!kettej.knek sokkal t(et jelentsen a &uszta rzk"
szenve!lynl. 1zvl remlte, hogy az r!ekhzassg szerelm" hzassgg vltoz"k.
-kkor ol!ogan sz.lne gyereket.
- $em - "smtelte meg, s mg m"n!"g a frf" t.k(rk&t f"gyelte az alak.vegen. -
$em rzem magam msk&&, s semm" sem vltozott a szervezetemen.
Pe!"g ez nem volt "gaz. $hny hna&ja, am"ta szerelem re!t enne a frje "rnt,
msknt rezte magt. M"n!en megvltozott. -zeltt nyugo!t lelk""smerettel +gy vlte,
hogy semm"re sem vgy"k olyan nagyon, m"nt egy gyerekre. Dm am"ta rre!t,
menny"re szerelmes L"ama, nemcsak a nzete" vltoztak meg, hanem az egsz lete.
- ? lenne azt mon!an" neke!, am"t hallan" akarsz. >e nem lenne "gaz.
L"am +gy o!avgta a &ohart a kan!all &rknyra, hogy Petra megreszketett.
4ereszte fonta a karjt, m"ntha !"!eregne. Lelk""smeret-fur!alsa volt, am"rt hazu!ott a
frjnek, s flrevezette. Pe!"g mg ren!e hozhatna m"n!ent% *sak akarn" kell% )lfele!n"
a szorongsa"t meg a ktsge"t, s elhajtan" a talettt. 4t-hrom hna& alatt m"n!en
"zonnyal tehere esne. Cs ha nem/
;"zenkt hna&ja vannak egy.tt. )z "! alatt megszmllhatatlanul sokszor
szeretkeztek. -z els hrom hna&an, Petra nem k"s megle&etsre, L"am azt krte, hogy
v!ekezzen. 6gy vlte, hogy el hozz kell szokn"uk egymshoz. - hrom hna&
letelte utn, am"kor aahagyta a v!ekezst, Petra remnyke!ett, hogy tehere es"k, m
+jra meg +jra csal!ott, mert nem gy t(rtnt.
-m"kor rre!t, hogy eleszeretett a frje, arra gon!olt, taln lelk" okok m"att nem
es"k tehere. M"vel tu!ja, hogy a szerelme v"szonzatlan, a legensjen taln ellenll
valam". ?o "s% )kkor +gy !(nt(tt, hogy "nk sze!" a talettt, mg nem s"ker.l
m"n!ent t"sztzn"a magan.
- 1ajnlom, L"am - mon!ta.
- $em kell szaa!kozno! - vgta r a frf" nyersen.
Petra attl tartott, hogy t+lfesztett "!ege" felmon!jk a szolglatot. Mg szorosaan
maga k(r fonta a karjt, s meg!erme!t.
- $em szmt - f0zte hozz L"am.
Petra megh(kkenve for!ult fel.
- 3ogy rte!/
- $yugo!j meg% - ol!otta meg a frf" a nyakken!jt, s olyan k(z(m(sen vonta meg
a vllt, m"ntha teljesen jelentktelen !ologrl volna sz. - $em szaa! t.relmetlenke!n".
L"am azt h"tte, hogy Petra ktsge van esve, am"rt nem es"k tehere. - h"aval
vrakozs s remnyke!s elgg k"ksztette, gon!olta. $y"lvn hna&rl hna&ra
csal!st l meg. $em cso!a, hogy az este olyan furcsn reaglt, am"kor 1te&h s ;ony
ejelentettk a hrt. )lfehre!ett, m"nt a fal, s aztn egsz este maga s.&&e!t. L"am mr
nta, hogy && ezen az jszakn, az els hzassg" vfor!uljukon vgott ele a knyes
tma. -zrt hzaso!tak (ssze, mert gyereket akartak. Mr egy ve hzasok, s mg
m"n!"g semm"... )z ny"lvn orzasztan nyugtalantja szegnykt...
- ;nyleg nem szmt - erstette meg.
- >e am"kor (sszehzaso!tunk...
- -kkor azt mon!tam, hogy gyereket szeretnk, ak" meg(r(k(lhetn 3eHlan! 3allt.
Mg m"n!"g gy van, !e nem knyszerthetj.k k". ;u!ok vrn".
2rcsak valan "lyen t.relmes lennk% - gon!olta L"am, !e most fontosanak rezte,
hogy megnyugtassa Petrt. $ehogy mg "s gyanako!n" kez!jen, m"nt a nagya&ja. $em,
velem nem lehet semm" &rolma, "zonygatta magan a frf", h"szen egszsges
vagyok.
Meggrte Petrnak, hogy lesz gyerek.k, ez hozztartoz"k a meglla&o!sukhoz, s
meg "s fog tenn" m"n!ent annak r!eken, hogy gy legyen. $em szaa! fel.lkereke!n"e
a flelemnek. Mr hogy lenne me!!% )z lehetetlen% <on!osko!n" fog arrl, hogy
gyerek.k sz.lessen, ezt megfoga!ta magnak.
3a Petra mg nem esett tehere, ht cseleke!n" kell, s vltoztatn" a helyzeten.
)stefel, a &art" eltt mr nek"fogtak. $em lehetetlen, hogy mr meg "s t(rtnt a fogamzs,
h"szen oly v"harosan s gtlstalanul (lelkeztek, hogy mr a gon!olattl +jra "zgaloma
j(tt a teste. 3a lesz egy k"s szerencsj.k, a k(vetkez hzassg" vfor!uljukat mr
ol!og sz.lkknt fogjk .nne&eln".
- frf" elmosolyo!ott, s Petra arcrl leolvasta, hogy s"ker.lt legal rszen
megnyugtatn"a.
- $em m"n!en n es"k olyan k(nnyen tehere, m"nt 1te&han"e - lla&totta meg
m"ntegy mellkesen, mert szeretett volna ol!ott hangulatot teremten". - $a !e m"t szmt,
van "!nk.
- 4omolyan mon!o!/
- Persze% )z mg nem a v"lgvge. )!!"g nem volt szerencsnk, !e +jra meg +jra
meg&rljuk% - l&ett lassan a felesghez.
Petra mg m"n!"g nagyon nyugtalannak t0nt. 3a L"am nem lett volna olyan vatos,
taln mg &n"ka "s es"k. - frf" azonan nagyon v"gyzott, nehogy egy rossz moz!ulatot
tegyen, vagy egy rossz szt szljon, mert attl tartott, a n nyoman sarkon for!ul, s
kereke! ol!.
- $yugo!tan gyakorolhatjuk mg - f0zte hozz, s olyan gretes mosoly .lt k" az
ajkra, hogy Petrnak k"s hjn elllt a llegzete. - Cs m"nt tu!o!, a gyakorls felett
lvezetes lesz%
5. FEJEZET
L"am egszen k(zel l&ett az asszonyhoz. - szeme nzett, fogva tartotta a
&"llantst, maj! megs"mogatta az arct. Petra felszegte az llt, fl"g lehunyta a szemt,
s felshajtott#
- ;nyleg muszj mg gyakoroln"/ - ny(sz(r(gte olyan vkony hangon, hogy L"am
elmosolyo!ott.
- ;e m"t gon!olsz/
- nnek kala&ln" kez!ett a szve, s megl!ult az ere"en a vr. L"am "smt
megs"mogatta az arct, maj! a nyakt, s a melle fel ta&ogatzott. Petrnak egyl
k"szra!t a torka, s megnyalta a szja szlt. L"amnak ettl az rzk" gesztustl
elhomlyoso!ott a szeme.
- -zt h"szem, mr"s egszen jl megy nek.nk - felelte a n k"hvan, s kacr
&"llantst vetett a frjre.
- frf"t m"ntha v"llanyram rzta volna meg.
- >e m"n!en alkalommal javtunk egy k"cs"t - felelte nevetve.
5smt a jl "smert tere&en jrtak, ahol nem volt fln"valjuk. Petra &ontosan tu!ta,
hova vezet a kacr jtk# az gya.
$em, az va!, szenve!lyes (lelkezse"knek a szerelemhez semm" k(ze, ny"lallt Petra
szve a k(ny(rtelen gon!olat. 1okat szeretkeznek, !e L"amnek ez csak sze=ul"s
k"elg.ls, h"szen mlye rzelme" n"ncsenek.
:oga!ja el ezt a keveset, am"t a frf" knl/ Megelge!het-e a test" szerelemmel, m"nt
L"am/ >e h"szen oly ktsgeesetten vgyakoz"k az "gaz" szerelemre...
3"a, tov kell cs"nln" ugyan+gy, m"nt e!!"g, mert a vgn mg semm"t sem
ka&ok, fontolgatta. Mr hna&ok ta megjtszotta magt, s +gy tett, m"ntha elg volna
nek", am"t a frje ny+jt. 5!vel maj! k(nnye lesz a tettets, gon!olta. )gyknt "s
"zgatott volt mr, s ha az gyra gon!olt, mr"s az arca sz(k(tt a vr. M"n!"g "s gy
reaglt a frf" k(zele!sre. 4"hunyt a tu!ata, s k&telen volt ellenszeg.ln" a vgynak.
- M"n akarsz javtan"/ - kr!ezte.
- 3t, a &art" eltt nem j(tt (ssze a k(z(s zuhanyozs.
- Juhanyozn" akarsz/ Cjnek "!ejn/ L"am...
- t"ltakozs azonan cs(&&et sem hangzott meggyzen. )zt ny"lvnvalan L"am "s
szrevette, m"nt errl a v"!m tek"ntete "s rulko!ott.
Petra maga sem tu!ta mr, m"nek aka!kosko!"k. 3"szen le akar fek.!n" a frjvel.
>ehogy fog nemet mon!an"% )sze gan s"ncs. :olytatn" fogja az rzelmeken szegny
ka&csolatot. *sak akkor onyol!"k a !olog, ha elegon!ol, hogy "lyen csal!an kell
maj! felneveln"e a gyerekt.
- )lh"sze!, hogy m"n!enk", ak" gratullt nek.nk, s ak"k "ntegettek, am"kor elment.nk,
tu!ta, hogy ma jjel mg zuhanyozn" fogunk/
- -zt akaro! mon!an", hogy m"n!nyjan &ontosan tu!tk, m"re ksz.l.nk/ Cs nem
gon!olo!, hogy &&en ezt vrtk el tl.nk/ @gyanezt vrtk el tavaly "s, am"kor az esk.v
utn nsz+tra ment.nk. ;"sztan voltak vele, hogy kettesen akarunk lenn", s
szeretkezn" fogunk. ;aln mg "r"gyeltek "s enn.nket.
L"am az (t ujjval gyeng!en vg"gszntott a felesge homlokn.
- M"t cs"nlsz/
- 1"mra fs.l(m az (sszerncolt homloko!at. Mr koran meg szerettem volna
tenn".
Petra homloka azonan "smt rnca szala!t.
- 3agy! mr el% - vonta fel a szem(l!(kt a frf" k"ss szemrehny hangon. - 6gy
teszel, m"ntha mr rg" hzasok volnnk. Pe!"g nem gy van, !rgm. *sak egy ve l.nk
egy.tt. Cs mg m"n!"g olyanok vagyunk, m"nt egy "fj+ &r.
*sakhogy nem szeretj.k egymst, gon!olta Petra, s leeresztette a szemhjt, mert
nem akarta, hogy a frje szrevegye komor hangulatt.
- )gsz este engem nztl - tette hozz L"am.
Petra a frje elge!ett, !"a!almasan mosolyg arcra &"llantott.
- Cn... - kez!te megsze&&enve.
- )m"att ne "zgas! maga!, !rgm% - csvlta meg a fejt mosolyogva L"am. - $ekem
csak hzelgett. Lefoga!om, hogy m"n!enk" azt h"sz", szereleml hzaso!tunk (ssze.
9sz"ntn szlva nekem "s ez volt a enyomsom. )lraga! voltl az estly" ruh!an,
egyszerre k"rlyn" s erot"kus jelensg. Le sem tu!tam rla! venn" a szemem. 3"!! el,
egsz este vgyakoztam r!, +gy, !e +gy kvntalak... - mly.lt el L"am hangja.
- Fr.l(k, hogy olyan n vagyok, am"lyenre vgytl.
- -m"lyenre vgytam... - utnozta "ron"kusan a felesge hangjt a frf", +gyhogy Petra
megrezzent# tnyleg "lyen kemny, fesz.lt hangon eszl/ - >rgm, te egyenesen
t(kletes felesg vagy% $em volt olyan frf", ak" ma este nem "r"gyelt enn.nket.
L"am (sszerncolta a homlokt, s elhallgatott. Petra mr meg akarta kr!ezn", hogy
m" aj, m"re a frje cstan s elraga!an rmosolygott.
- )gsz este meg akartam tenn" valam"t - mon!ta.
Petra haja kontya volt t0zve7 egy s(tt f.rt elszaa!ult, s a homloka hullott. L"am
elnzte a selymes t"ncset, maj! az ujjra tekerte.
- 4" akartam ontan" a haja!, hogy szaa!on a vlla!ra hulljon - mon!ta, maj!
vatosan k"h+zta a n hajl a csatokat. -m"kor a !+s hajkorona Petra meztelen vllra
hullt, elge!etten elmosolyo!ott. - 2ele akartam t+rn" - folytatta -, s a kezemen rezn" a
&uhasgt, m"k(zen cskollak.
)zzel lgyan megemelte a n llt, s gyeng!en, cstan cskoln" kez!te t.
Petrnak az volt az rzse, hogy k"szaka! a lelke, s leegn" kez!. Mr nem tu!ott volna
megfogalmazn" egyetlen rtelmes mon!atot sem, s k&telen volt megzaolzn" az
rzelme"t.
Mso!&erceken el.l lngokan llt teste-lelke. Parzsl szenve!ly lett +rr rajta.
$em akart mr gon!oln" semm"re, csak L"amet akarta. )lhatalmaso!ott rajta a svrgs,
s olyan heves vgyak loogtak enne, hogy k&telen volt uralko!n" magn. Eeszketve a
frf" mellkasra orult, s ol!og volt, hogy L"am oly ersen szortotta.
- 5gen - mon!ta a frf" nyers hangon. 1zemltomst sejtette, m" megy vge a
felesgen, s a tu!tra akarta a!n", hogy sem rez msknt. 5smt az ajkra ta&asztotta
a szjt, s jtszan" kez!ett a nyelvvel. Clvezte a n teljes o!aa!st s
k"szolgltatottsgt. 'lyan volt, m"nt valam" h!t k"rly.
8g.l "smt elet+rt az asszony haja, k"sze!te, s hanyagul a &a!lra !ota a
mara!k csatokat.
@gyangy tett a nszjszaknkon, futott t Petra ka agyn a gon!olat. @gyan"lyen
hanyagul sze!te k" a hajl a v"rgokat azon a rg" jszakn. )z+ttal azonan mg
t.relmetleneek voltak a moz!ulata", s az r"ntse mr-mr goromnak tetszett. $em
okozott fj!almat, !e nem volt olyan gyeng! s vatos, m"nt a nszjszakn. Petra el
tu!ta, hogy L"am nem hazu!ott# valan egsz este vgyakozott, svrgott re.
- 5gen, "gen, n sz& felesgem, tu!om, hogy te "s akaro!% Cn "s akarom. Crezn"
szeretnm a meztelen teste!et, e szeretnm szvn" az "llatt. Cs rezn" akarom a selymes
haja! a r(m(n, a szmon, m"k(zen cskollak.
- L"am% - k"ltotta a n, s m"ntha m"n!en vgya eles0r0s(!(tt volna ee a s"kolya.
8rakozsteljesen hozzs"mult, efszkelte magt a karja, s m"n!en moz!ulatnl
rezte frf"assgnak erteljes, mr-mr erszakos fesz.lst.
Ezsaszn fellegeken jrt, s csak anny"t hallott, hogy k"nylt ruhjnak hossz+
c"&zrja. - ruha egy mso!&erc m+lva mr a &a!ln volt, a la k(r hullva.
- ,, "gen% - suttogta a frf", s mly llegzetet vett.
- szeme els(tt.lt a vgytl. *so!lattal nzett vg"g a felesge testn, amelyen mr
csak egy &arny" ugy" volt, a mell"mja &e!"g mr"s k"hegyese!ett.
- 5gen, !rga felesgem... - s"mtotta vg"g Petra meztelen rt. - :zol/ - kr!ezte,
am"kor a n megreszketett.
Petra megrzta a fejt.
- $em, !ehogy%
$em azrt reszketett meg, mert fzott. - h0v(s jszaka" szell meglegy"ntette ugyan
meztelen rt, el.lrl azonan gett a vgytl. - &ulzusa va!ul vert, s mr nem volt
ura magnak. 9 "s megs"mogatta L"amet.
Ms sem kellett a frf"nak. -z arck"fejezse elvltozott7 &ontosan tu!ta, a felesge m"t
akar, (le ka&ta, s a magasa emelte. Petra kt kzzel elcs"m&aszko!ott, s k"svrtatva
a kan!all eltt" vastag, &uha sznyegen tallta magt.
- $e agg!j, nem hagyom, hogy !"!eregj% - grte a frf" nyers hangon, egy &"llanat
alatt levetkz(tt, s mr"s a n mell ku&oro!ott. - $em, !rgm% -zt mon!o!, m" n!"g "s
j volt a sze=ul"s let.nk, !e az m"n! semm" ahhoz k&est, am" most k(vetkez"k.
L"am +gy gon!olta, hogy nem fogja els"etn", m am"kor vg"gnzett felesge &om&s
testn, am"kor vg"gs"klott a tek"ntete hossz+ comjn, sztter.l, selymes hajn, k"s hjn
elvesztette az (nuralmt. $em tu!ott vrn" t(et, el akart hatoln", mghozz r(gt(n.
2"rtoka akarta venn", azt kvnta, hogy hala!ktalanul az (v legyen.
Cs ha a sors "s +gy akarja, akkor ezen az jszakn m"n!en eteljes.l, s Petra
megfogamz"k%
- L"am... - suttogta a n forrn, fel.lt, s hozzs"mult a frjhez. - L"am% - "smtelte
meg. - Flelj t, cskolj...
- frf" a mellkasn rezte Petra csu&asz mellt, s haozs nlk.l enge!elmeske!ett.
Flelte, cskolta, s"mogatta, s am"kor a nnek aka!ozn" kez!ett a llegzete, elvesztette az
eszt.
L"am mg soha nem volt "lyen va!, "lyen v"haros. Dltalan "!t a!ott magnak, s
nem s"ette el az aktust. M"n!"g f"gyelt Petrra, s gon!osko!ott rla, hogy ne mara!jon le.
)z+ttal azonan elso!orta a szenve!ly. $em volt mr a maga ura.
Petrt ez nem zavarta. -m"kor (sszes"multak, enne sem loogott k"se lnggal a
vgy. )lg volt nek", hogy rezze a frje csu&asz rt, hogy rta&assza a szjt forr
testre, mr"s sz"nte lngan gett. - frf" m"n!en moz!ulata, m"n!en c"rgatsa, m"n!en
cskja tov "zztotta a szenve!lyt, mgnem tehetetlen.l eleka&aszko!ott, s
jajongan" kez!ett a svrgstl.
L"am t.relmetlen.l marcangolta a mellt, hara&!lta meztelen rt, s olyan szorosan
maghoz szortotta, hogy a n mr al"g jutott levegh(z.
)!!"g csak egyszer for!ult el, hogy "lyen hevesen estek egymsnak, mg&e!"g az
els csk alkalmval, melynek tulaj!onk&&en +cs+csknak kellett volna lenn"e. -zon az
estn L"am olyan fktelen vgyat szaa!tott fel enne, hogy Petra teljesen elfele!kezett
magrl. Mr csak a teste szmtott, s +gy rezte, (rvnye zuhan.
- L"am... L"am... L"am... - hajtogatta a frje nevt. 3ozz!(rg(lz(tt, hogy mg joan
fel"zgassa, eszvta testnek megh"tt "llatt, s hallotta, hogy a frf"nak "s elaka! a
llegzete.
-zt "s hallotta, hogy fojtottan sz"tkoz!"k, mert ez+ttal nem s"ker.lt olyan .gyesen
leso!orn"a rla a ugy"t, m"nt egyknt. ;.relmetlensgen sztszaktotta a cs(&&
kelmt, s messz"re hajtotta. -ztn megmarkolta az asszony cs&jt, k(nnye!n
megemelte egy k"cs"t, s egy heves moz!ulattal elehatolt.
Petra megnylt nek". - szve s a lelke L"am volt, elvehette. $em nta, hogy a frf"
gy ka&ko!ott, h"szen ez a szenve!lyt "zonytotta. 3ogy a frje nem rez "rnta
szerelmet, azt +gy"s tu!ta. 8alam"t azonan mg"scsak rez% 8agy mgsem/ ) &"llanatan
m"n!enesetre nem volt sz.ksg.k szavakra, anlk.l "s megrtettk egymst. )lem"
ragaszko!s ka&csolta ket (ssze, semm"re sem gon!oltak. )gy.tt jutottak el a cs+csra,
amely m"n!kettej.ket az 0re raga!ta. )gyms nevt k"ltottk, s hangjuk mg
mso!&ercek"g v"sszhangzott a nma csen!en.
)gy hossz+, rzk" jszaka kez!ete volt ez. - szeretkezs utn, amely m"n!en
rzkszervt raul ejtette, Petra csakhamar maghoz trt, s elfoga!ta a frje k"ny+jtott
kezt.
L"am mr meg"nt tettre ksz volt. 5mmr nem volt olyan t.relmetlen, m"nt az el,
m ugyanolyan szenve!lyesen s gtlstalanul szerette. Petrnak a gy(ny(rtl elere!tek a
k(nnye".
4s, am"kor k"alu!t a kan!allan a t0z, s a n !"!eregn" kez!ett a h0v(s
szoan, L"am (le ka&ta, s felv"tte az elegns cs"gal&csn a hlszoa, ahol
vatosan az gyra fektette.
Petra megorzongott a h"!eg &rnk r"ntstl, mert mg "zza!t volt. L"am azonan
meggrte, hogy nem enge!" fzn", s e "s tartotta a szavt. - tulaj!on forr testvel
takarta e, s a s"mogatsa "smt lngra gy+jtotta enne a mr elcs"tult vgyat. )z+ttal
lassaan szeretkeztek, h"szen mr k"mer.ltek voltak, !e ez az aktus "s ugyanolyan
ol!ogt volt, st Petra enssgesenek s mg "ntenzvenek rezte. *so!latos
rzs kertette hatalma, m"ntha teljesen felolva!t volna a cs"llagos m"n!ensgen, t+l
tren s "!n. - kj orma"n az volt az rzse, hogy (r(kre elveszt" (nmagt.
)zutn elalu!t. 'lyan k"mer.lt volt, hogy semm" s senk" nem tu!ta volna
felreszten", mg L"am sem, ak" egyknt ugyanolyan mlyen alu!t mellette.
*sak hajnalhasa!skor moz!ult meg. -z +j na& ugyanolyan h"!egnek grkezett, m"nt
ez elz. Lassan megv"rra!t, s a fny et(rt a hlszoa. Petra felny"totta a szemt, s
furcsa, rossz rzs lett rajta +rr. Maga sem tu!ta, m" aja. *sak aan volt "ztos, hogy
valam" nem st"mmel. Fsszerncolta a homlokt, meg!erme!t, s (sszeszorult a gyomra.
8alam"t tenn"e kell, gon!olta. >e m"t/
5smt leraga!t a szemhja. - cso!latos jszaka utn tulaj!onk&&en elge!ettsg
honolt a szven. Mg m"n!"g k"mer.lt volt, s lvezte, hogy ke!vre lustlko!hat frje
mellett a meleg gyan. -z jszaka folyamn k" tu!ja, hnyszor szeretkeztek, s ennek
k.l(n(s uthatsa volt. - v"haros szenve!ly sz"nte !araokra t&te a testt. $em rtette
azonan, m"tl lett egyszer"en "lyen nyugtalan s "nger.lt/ 3"szen semm" oka n"ncs r.
8agy mg"s/
$em tu!ta, m" aja. $agyot ny+jtzott, s k"ny"totta a szemt. - szemhja nehz volt,
m"nt az lom, legal"s gy rezte. Cs vajon m"tl szorult (ssze a torka/ M"ntha a torkn
aka!t volna egy taletta, amelyet nem tu! lenyeln".
- , nem, a taletta% - ny(gte halkan, s az ol!alra for!ult. 3"rtelen teljesen felre!t.
:esz.lten s szorongva &"llantott L"amre. *sak nem resztette fel/
- frf" szerencsre nem moccant. Petra megk(nnye.lse azonan nem tartott
sok"g, mert esze jutott, hogy a fele!kenysgnek m"fle k(vetkezmnye lehet, s ettl
k"orult.
)lfelejtette evenn" a fogamzsgtl talettt% - szenve!ly t.zen megfele!kezett
m"n!enrl, most &e!"g mr ny"lvn ks.
,vatosan k"ny+jtotta a kezt, s maga fel for!totta a !"g"tl"s rt. 4"s hjn
hangosan felshajtott. ;"zenkt rval ezeltt kellett volna evenn"e%
3ogy fel ne ressze a frjt, lassan, vatosan, cent"mterrl cent"mterre araszolva
lekszl!ott az gyrl. - f.lt hegyezve, m"n!en neszre megrezzenve, m"n!en l&s utn
megtor&anva, cs"galass+sggal a szekrnyhez ment. -z alv frf" m"n!en k"s moccansra
holtra vlt, mert rettenetesen flt, hogy felreszt". L"amnek nem szaa! megtu!n"a, hogy
m"t keres% 8gre s"ker.lt# felvette a v"lgoskk selyem k(nt(st, s vatosan eosont a
f.r!szoa.
- &"rka!at fnyen !ereng f.r!szoan megkereste a neszesszert, mely az egy"k
f.r!szoaszekrnyen llt. Eeszket kzzel k"ny"totta. 8alam" t"ltakozott a lelken.
8ajon helyesen cseleksz"k/ Mr azeltt "s voltak ktsge", m az elm+lt jszaka utn mg
"zonytalana lett.
- L"am, m" a aj vel.nk/ - suttogta maga el.
-nnak "!ejn m"n!en olyan s"mnak, egyszer0nek t0nt. M"n!ketten gyereket akartak.
-m"ta egy.tt voltak, egy"k.knek sem volt mssal v"szonya. 4(lcs(n(s vonzalmuk oly
ersnek "zonyult, hogy esz.ke sem jutott senk" ms. 9 +gy rezte, hogy e nlk.l a frf"
nlk.l nem tu!na ln". M"n!"g maga mellett akarta t tu!n", egy gyan akart alu!n" vele.
Cs L"am "s ugyangy rzett.
Petra elet+rt a t.rk"zkk, r neszesszere, s "smt meg!erme!t. )gszen &ontosan
emlkezett a &"llanatra, am"kor tu!atoso!ott enne, hogy remnytelen.l eleszeretett a
frje. ) &"llanat utn teljesen megvltozott m"n!en.
)gy ess augusztus" na&on t(rtnt. - hossz+, forr nyr utn heves v"har vetett vget a
szrazsgnak. 3atalmas felhszaka!s kereke!ett, s el(nt(tte az utakat a vz. -z autk
szlv! .vegn &atakzott az es, s veszlyes volt vezetn".
L"am egsz na& .zlet" +ton volt. Petra tu!ta, hogy hossz+ +t ll eltte, s az aut+ton
fog menn". -zt "s k"szmtotta, hogy m"kor kell hazarn"e, m a frf" mg msfl rval
ks sem volt otthon. - r!" s a tv szmos s+lyos alesetrl a!ott hrt, s vele
elsz(r for!ult el, hogy rettenetesen fltette a frjt.
6ja ra fesz.lt vrakozs utn &n"ka esett. 1z"nte ltta L"amet s+lyosan
megsees.lve, st holtan "s. -nny"ra elelovallta magt a fleleme, hogy mr msra sem
tu!ott gon!oln", csak a alesetre.
-m"kor L"am vg.l hazaverg!(tt, Petrnak nagy k esett le a szvrl. - frf"
elmon!ta, hogy !efektet ka&ott, a mo"lja nem m0k(!(tt, ott llt az esen az +t szln...
Petra vgtelen.l ol!og volt, hogy &en s egszsgesen ltja t v"szont. -kkor mg
nem kr!ezte meg magtl, hogy m"rt enny"re ol!og, csak ks, jszaka az gyan
re!t r az "gazsgra, am" valsggal tarkcsa&sknt rte.
- taletta a neszesszer legaljn hevert. Petra le.lt a k! szlre, s lassan k"halszta a
levelet. *sak fogta a kezen, !e nem v"tte r a llek, hogy evegye a talettt.
L"am az elm+lt jjel egszen msm"lyen volt, m"nt egyknt. 1zokatlanul v"selke!ett,
teljesen elvesztette az (nuralmt, s nem v"gyzott. Mskor nem gy v"selke!ett%
Dltalan t(kletesen ura volt magnak, s csak r"tkn mutatta k" az rzelme"t. -z elm+lt
jjel azonan nem rejtegette ket. Lehetsges, hogy L"am rzelme" "s elmly.ltek/
Petra k"nyomta a talettt, melyrl az este elfele!kezett, s a tenyere szortotta.
$yelje le, vagy ne nyelje le/ Lehunyta a szemt, hogy koncentrljon, s ren!ezze a
gon!olata"t. <yereket grt L"amnek. ;(rvnyes magzatot, h"szen ez volt a frf" szve
vgya. 9 maga "s akart gyereket. )z m"n! "gaz% *sakhogy egy ms"k L"amnek tett
gretet, ak"e akkor mg nem volt szerelmes.
- Petra/ - hangzott fel az ajt fell.
- n nem hallotta a l&teket. L"am ott llt a f.r!szoa k.sz(n, s felka&csolt a a
v"llanyt.
Petra rm.lten nzett r. -nny"ra meg"je!t, hogy k"esett a kezl a fogamzsgtl. -
neszre L"am a &a!lra nzett, egy l&ssel ott termett, felemelte a levelet, s elolvasta rajta
a fel"ratot.
- L"am... - heegte az asszony. - Cn...
- frf" azonan r sem he!ertett, ehelyett s(tt arccal forgatta kezen a talettt, s
(sszeh+zta a szem(l!(kt.
6. FEJEZET
- Petra% - k"ltott fel a frf" szokatlanul mly, vszjslan h"gga!t hangon. - M" ez/
$"ncs rtelme hazu!n", gon!olta Petra, h"szen a csomagolson ott a taletta neve, s
L"am &ontosan tu!ja, m"re szolgl.
- 3"szen lto! - ny(gte k" az asszony al"g hallhatan.
- Ltn" ltom, !e nem tu!om elh"nn"% - emelte fel a hangjt a frf".
Cs valan nem h"tt a szemnek. $em foghatta fel, hogy a felesge egsz "! alatt
sze!te a fogamzsgtlt, m"k(zen mr ktelke!n" kez!ett (nmagan. 6gy !.he
gurult, mr-mr eszt vesztette.
- Petra% - or!totta. - M" az (r!(g akar ez lenn"/
- n nem tu!ta, m"t mon!jon. :el&attant a k! szlrl, s "je!ten &"slogott. L"am
!.h(!ten v"llog szeme s s(tt rzata mg joan zavara hozta.
- Lthato!, ott van a keze!en%
- Mon!! k"% - k(vetelte a frf".
- ;aletta. -nt"" taletta, hogy egszen &ontos legyek.
- )z a te ant"" talett!/%
- 3t &ersze. 4" lenne/
- Cs m"nek sze!e!/%
- )zt csak nem kell elmagyarznom.
- - te sz!l akarom hallan", m"rt sze!e! ezeket a &"rulkat, s m"rt nem tartotta!
maga! a meglla&o!sunkhoz%
- Cn... - Petrnak h"rtelen elszllt a torsga. Mere!ten mult a frje jgh"!eg,
thatolhatatlan arca, s +gy rezte, hogy az "!ege" menten felmon!jk a szolglatot. -
torka k"szra!t. $yelt egyet, !e ez nem sokat hasznlt, tovra "s "szony+an rezte
magt. - Cn... - kez!te volna +jra, m most sem jutott tov.
L"am valam"kor felvette a fekete selyem &"zsamana!rgjt, az "zmos, ozontos
mellkasa azonan fe!etlen mara!t. - n v"sszaemlkezett, m"lyen mennye" rzs volt
rhajoln" erre a oltozatos mellkasra, m"lyen j volt rezn" L"am testnek melegt, ers
karjnak (lelst, s ettl mg joan ktsgeesett. )gy hang nem sok, anny" sem j(tt k"
a torkn. - frf" olyan k(zel volt hozz, hogy lthatta szeme k(r.l a szarkalakat s
arcn a !.h &rjt.
- Mon!an" akartl valam"t/ - r"vallt r L"am.
- 6gy gon!oltam... mg n"ncs "tt az "!eje. Mg nem vagyok felksz.lve arra, hogy
gyereket sz.ljek.
- Mg nem vagy felksz.lve/% - "smtelte meg a frf" aljsan h"gga!t hangon. - ?avts
k" nyugo!tan, ha tve!ek, !e nem azt mon!ta!, hogy a "olg"a" r! lassan lejr/ $em te
voltl az, ak" felttlen.l gyereket akart/
3t "gen, annak "!ejn valan +gy gon!olta. >e m"t magyarzko!jon/ -z az "gazsg,
hogy mg m"n!"g nagyon szeretne gyereket. Mghozz L"amtl. - gon!olat, hogy a
gyerek mg joan (sszek(tn ket, teljesen magval raga!ta, k.l(n(sen most, am"kor
tu!ta, hogy szerelmes el. >e nem lehet "lyen (nz. -z els!leges szem&ont a gyerek
jlte. )m"att vltoztak meg a nzete".
- Meggon!oltam magam - mon!ta.
- 1zval meggon!olta! maga!% - !lt nek" a falnak a frf", s mg m"n!"g a kezen
tartotta a talettalevelet. - Cs m"kor gon!olta! meg maga!, ha szaa! kr!eznem/
- 6gy ngy hna&&al ezeltt.
Petra megk(nnye.lt a vallomstl. Most mr n"ncs t"tka a frje eltt. L"am mrges,
st nagyon !.h(s, ehhez nem fr ktsg. ;u!n" akarja, m" a helyzet, &e!"g vllaln" fogja
a felelssget azrt, am"t tett. M"n!ent el fog mon!an", csak el L"am nyugo!jon meg
egy k"cs"t.
- $gy hna&&al ezeltt/
- 5gen. $em sz.ksges "smtelgetne! a szava"mat.
L"am f"gyelmen kv.l hagyta a megjegyzst, s megk(v.lt arccal folytatta a
k"hallgatst.
- Pontosan m"ta sze!e! a fogamzsgtlt/
Petra nem rta tov elv"seln" a frje szemrehny tek"ntett, s elfor!ult.
- 1ze&temer ta - felelte halkan.
- 3ogy mon!o!/%
;nyleg nem rt", vagy m"n!ent ktszer akar hallan"/ Mg nagyo 0ntu!atot akar
reszten" enne/ Petra nem rtette, m" foly"k "tt.
- M"ta/% - h(r!.lt fel a frf".
Petra felszegte a fejt, s htraleentette a hajt. 1zvesen evallotta volna, m"lyen
vltozs t(rtnt a lelken, !e egy els hang va "ntette ettl. L"am most nem venne j
nven egy elhamarko!ott szerelm" vallomst. )lutast arck"fejezse maga volt az l
f"gyelmeztets# csak semm" romant"ka%
- 1ze&temer ta - "smtelte meg az asszony.
L"am +gy (k(le szortotta a kezt, hogy (sszegy0rte a talettalevelet, s a szeme
v"llmokat szrt. Petra rezte, hogy legszveseen k"tekern a nyakt.
- Cs nem kellett volna ezt megeszln" velem/
$em "s akarta megeszln", gon!olta magan a frf". 'lyan mrges volt, hogy ez+ttal
nem hatott r a felesge sz&sges arca s k"fejez, kk szeme. P"llanatny"lag +gy tartotta,
hogy ez a sz&sg csalr!, s ez a szem hazug. $em "s akarta elmon!an"%
2"zonytalansgan akarta t tartan"% 3ogy csak vrjon, vrjon, s na&rl na&ra
nyugtalana legyen. )zt akarta%
L"am +gy fel!.h(!(tt, hogy k&telen volt gon!olkozn". )gyszer"en t+l sz0knek s t+l
k"cs"nek rezte a f.r!szot. $em rt tov egy lgtren tartzko!n" a nvel. 5nk
k"ment, nehogy valam" ostoasgot tegyen, am"t ks megn.
- L"am...
- frf"nak z+gott a feje, s al"g hallotta a felesge hangjt. E sem rt nzn", s "mmr
nem volt semm" mon!an"valja szmra. -l"g tu!ott ert venn" magt, hogy tomoln" ne
kez!jen. :orrt enne a mreg, +gy rezte, m"n!jrt felroan. Dtment a hlszoa.
- L"am, m"re ksz.lsz/ - szala!t utna a n.
Most m"rt j(n utnam/ L"am ltta a felesge szemn, hogy +gy nz r, m"nt egy
r.ltre. Lehet, hogy "gaza van, gon!olta. -z eset valan rjt, s m"n!en
(sszezavaro!ott. Fsszeszortotta a szjt, mert nem akarta rz+!tan" Petrra a
szemrehnysa"t. Pe!"g legszveseen ala&osan megmon!ta volna nek" a magt% Mg"s
flt, hogy !.hen nagyon megsrt" s megsez".
Meg&rlt valam" msra gon!oln". Megkereste a ruh"t, s ka&ko!va fel(lt(z(tt. E
sem akart nzn" a felesge lszent, csalr! arcra.
- M"t cs"nlsz/ - hangzott fel Petra remeg hangja.
L"am szja olyan vkony volt, m"nt a &enge.
- :el(lt(z(m - mon!ta sz"szegve, htha ezzel elejt vesz" a tov" kr!seknek.
- M"rt/
- Mert k&telen vagyok tovra "s egy lgtren tartzko!n" vele!% 4.l(nen mg
olyasm"t teszek, am"t aztn megnnk.
- >e...
- $em% - vgott a n szava L"am, s felh+zta a na!rgjn a c"&zrt. Meg&rlt
tu!omst sem venn" a felesge jelenltrl, !e a szeme sarkan ltta t k(zele!n".
$yoman felka&ta a fejt, s aljs &"llantst vetett r# - Mara!j veszteg% - szlt r
kemnyen. - P"llanatny"lag semm"t sem tu!ok garantln"%
Petra egy &"llanat"g haozott, maj! meg!erme!t, s elh0lve nzte a frjt.
-m"kor L"am szrevette a felesge .veges szemt, arra gon!olt, hogy s"ker.lt t jl
megsrten". )gy na&&al ezeltt, nhny rval ezeltt mg vakon h"tt nek", most azonan
mr el sem tu!ta k&zeln", hogy valaha "s elh"sz" akr egyetlen szavt.
- L"am, krlek, ne ka&ko!j% Meg fogom magyarzn"% Mr rg el akartam neke!
mon!an"...
- Persze.
- Cn... n meg&rltam... - !a!ogta a n.
- frf" ksrtse esett, hogy mg"s h"ggyen nek". Petra olyan t(rkenynek, olyan
rtatlannak ltszott. L"am k"s hjn fela!ta az ellenllst, m ugyaneen a &"llanatan
v"llmknt hastott el a fel"smers, hogy Petra m"n!"g "s csak a!ta az rtatlant, meg
anny"ra olon!ult rte, hogy elvesztette a fejt, s +gy reaglt, m"nt a leg&r"m"tve
frf"ak.
)lnzte a szt!+lt gyat, s (sszeszorult a gyomra. ;+lsgosan "s jl emlkezett a forr
jszakjukra, s a legellentmon!sosa rzelmek tolultak fel enne. 8ajon m"ta 0z" vele
Petra ezt a rosszz0 jtkot/ *sak sze&temer ta, vagy sokkal rgetl fogva/ ;aln
soha nem "s akarta tartan" magt a meglla&o!sukhoz... ;aln egsz ms okl j(tt hozz
felesg.l... @gyan m" okl/
- L"am, krlek...
- $em% - r"vallt r a frf".
Petra elh0lve mere!t r. 5lyen heves elutastst nem vrt. L"am olyan !.h(sen vette fel
a c"&jt, hogy az asszonynak g(rcse rn!ult a gyomra. $em, L"am szemltomst nem a!
nek" eslyt, hogy m"n!ent megmagyarzzon. ?eges tek"ntettel kereszt.lnz rajta, m"ntha "tt
sem lenne.
)gyszer"en +gy rezte, hogy nem "s "smer" ezt az emert, s ez hallra rm"sztette.
L"am mr nem az a ke!ves, gon!talan s ren!kv.l vonz frf", ak"nek "smerte, ak"vel egy
v"g egy.tt lt. $hny &erc alatt teljesen megvltozott. Ms emer lett elle. 4emny,
veszlyes frf", ak"hez nem lehet k(zel ker.ln", legal"s a kor" eszk(z(kkel nem.
$em csak a franc"agy ll k(z(tt.k% M"ntha v"lgok vlasztank el ket egymstl. - frf"
ellensges tek"ntete s rez!.letlen, fagyos arca h"hetetlen tvolsgrl tan+sko!ott.
- ;( semm" k(z(m hozz! - jelentette k" L"am.
- >e eszln.nk kell% - &rlkozott Petra.
- 2eszln"/ ;e j g, te mg eszln" akarsz velem/% - tma!t r a frf". - 4s,
galamocskm% $em gon!olo!/ $em koran kellett volna eszlne! velem/ -kkor,
am"kor el!(nt(tte!, hogy megszege! a meglla&o!sunkat s az grete!/
- $em gy volt%
- $em/% - kr!ezte a frf", s g+nyosan felh+zta a szem(l!(kt. - 3t hogy/
- Cn... - kez!te volna a n, !e torkn aka!tak a szavak.
@gyan m"t mon!hatna/ 8allja meg, hogy eleszeretetett, s elvesztette a fejt/ 3ogy
rettenetesen megszerette, s nem tu!ott tov +gy ln", m"nt azeltt/ M"eltt gyereket
sz.lne nek", tu!n" akarta, hogy , a frje, m"t rez "rnta. 5!re volt sz.ksge ahhoz, hogy
felfogja, m" t(rtnt vele, s meg&rlja megnyern" a szvt. Drulja el nek" m"n!ezt/
L"amnek ez "ztosan nem tetszene. Mr a kez!et kez!etn k"jelentette, hogy nem
tu!ja, m" a szerelem, s nem "s h"sz enne. - szeme mon!ta, hogy meggyz!se
szer"nt a jzan sszel megk(t(tt hzassg joan m0k(!"k, m"nt a szerelm" hzassg. $la
ez ny"lvn gy "s van, s nem kvncs" az szerelm" vallomsra, forr, enssges
rzelme"re, melyek a rajv tettk.
- *sak el akartam halasztan" egy k"cs"t - mon!ta vg.l.
- 8"lgos, !rgm - felelte a frf" g+nyosan. - *sak halogatta!, amg... - Lenyelte, am"
a nyelve hegyn volt. - Drul! el nekem, meg akarta! egyltaln mon!an"/
- Persze.
- M"kor/
Petra ele"nte aan remnyke!ett, hogy egyszer maj! L"am "s rre!, hogy am"
k(zt.k van, az szerelem. -rrl lmo!ott, hogy az r!ekhzassgl szerelem" hzassg
lesz, s maj! ol!ogan lnek, mg meg nem halnak, akr a mesen.
6gy k&zelte, ha gy lenne, r(gt(n tehere esne. Most azonan, ahogy elnzte a frje
elutast arct s haragos tek"ntett, rre!t a tve!sre, s szomor+an megcsvlta a
fejt. ,, csak egy sz& lom volt az egsz%
L"am azonan flrertette a fejcsvlst.
- $a ugye, soha/ - kr!ezte kemnyen, k(ny(rtelen.l.
- ;ermszetesen meg akartam mon!an", hogy...
- 3ogyhogy AtermszetesenB/ - vgott a szava a frf" "nger.lten s g+nyosan. -
*s(&&et sem AtermszetesB ez, !rgm%
Petra megremegett. 1zn!kosan nevez A!rgmnakB, gon!olta, mert tu!ja, hogy ezt
nem szeretem.
- 8lemnyem szer"nt kez!ettl fogva hazu!tl nekem, s teljesen ms okl j(ttl
hozzm, m"nt gon!oltam - folytatta L"am. 4"ka&ott egy "nget a szekrnyl, s felvette.
- $em, ez nem "gaz. 1oha nem hazu!tam neke! - t"ltakozott Petra.
L"am azonan k(t(tte az eet a karhoz.
- 1zval tovra "s az orromnl fogva akarsz vezetn"/ -mg... - .gyetlenke!ett az
"nggomja"val, am" nem volt jellemz r. 8g.l fela!ta, s nagyot kromko!ott.
Petra elhatrozta, hogy nem hagyja enny"en.
- M"t akartl mon!an"/
- -mg meg nem ka&o! azt, am"re &lyzol - jelentette k" a frf" k(z(m(sen.
Petrnak m"ntha trt !(ftek volna a szve.
- Cs szer"nte! m"re &lyzom n/
- $em tu!om. )lrulhatn! vgre. >e tma!t egy (tletem%
- 5gen/ - lmlko!ott a n. - Cs&e!"g/
Mon!jam k"/ - tanako!ott magan a frf", s haragosan v"llant a szeme.
- - &nzemre% - t(rt k" elle.
- - &nze!re/ - Petra nem akart h"nn" a f.lnek. - >e h"szen ez aszur!um%
- -szur!um/ M"rt/
- Mert... mert nem h"szem el, hogy "lyet gon!olsz rlam. $em h"szem el, hogy valan
azt gon!olo!, a &nze! m"att mentem hozz!, a &nze! m"att lek... s fekszem le vele!.
?aj, nem, ez nem volt j vlasz, futott t a n fejn, am"kor ltta, hogy L"am homloka
rnca fut. 8agy"s j vlasz, csak rosszul fogalmazta meg. 4" akarta javtan" magt, m
L"am nem hagyta t( szhoz jutn".
- M" a aj, !rgm/ $em tu!o! elv"seln" az "gazsgot/ $em akaro! evallan", hogy
m"n!enre ksz voltl, csak felesg.l mehess a 3eHlan!-"rtok (r(k(shez/ 3"szen
k(ztu!oms+, hogy a csal!o!, noha a legjo k(r(kh(z tartoz"k, kol!usszegny. 3"a
vezet"tek v"ssza a csal!ftokat a normannok"g, ha egy f"llretek s"ncs% $os, errl van sz%
- ha!onszott L"am a n orra eltt. - Cs ez neke! elg volt ahhoz, hogy lealacsonyts!
maga!, s hozzmenj a k(rnyk leggaz!aga emernek t(rvnytelen unokjhoz%
- ;e j g, m"ket mon!asz% - sz(rny.lk(!(tt Petra, s ktsgeesetten rzta a fejt. -
$em, nem gy volt%
- $em/ -kkor m"rt nem mon!o! el, hogy volt/ 1emm" sem jut esze!e, !rgm/
Megkukultl/ - kr!ezte gonoszul, gy0l(lk(!ve, maj! k(z(ny(sen elfor!ult, s felgy0rte
az "ngje ujjt.
;egna& "s ez az "ng volt rajta, gon!olta Petra, s esze jutott, m"lyen jl festett enne,
meg az elegns (lt(nyen. 3a mr nem lett volna jcskn szerelmes ee a jvgs+,
fekete haj+, ragyog z(l! szem0 frf"a, ht legks ezen az estn vgzetesen
eleszeret. 4" tu!na ellenlln" nek"/ Petra az este sorn jl ltta, m"lyen szemeket
meregetnek r a lnyok. L"am csak mosolygott, s fl(rt(lgetett vel.k. M"n!en nvel
tncolt, s m"n!egy"ket k(nnye!n eljolta. -krmely"ket megka&hatta volna...
Petrnak egyszer"en esze jutott egy megjegyzs, amelyet L"am tett egy"k r"tka
sz"nte &"llanatan a sajt a&jra, ak" elcstotta az anyjt, aztn elt0nt, magra hagyva a
terhes asszonyt. -vagy ?oshua 3eHlan! szavval# szgyenen hagyva.
A-&m llhatatlan, "ngatag jellem volt - mon!ta kesernys g+nnyal. - :olyton
cserlgette a n"t, s m"n!"g csak magra gon!olt. 4sz cso!a, hogy anym mellett egy
egsz v"g k"rta.B
-z alma nem es"k messze a fjtl, gon!olta Petra, s megremegett. Lehetsges, hogy
L"am ugyanolyan, m"nt az a&ja/ )lsz(rnye!t ettl a gon!olattl, s maga sem tu!ta m"rt,
eszln" kez!ett#
- 3ogy m"rt nem akarom megmon!an" az "gazat/ Cs te m"rt nem mon!o! el, hogy
m" okl vettl felesg.l/ -zt h"szem, "tt az "!eje, hogy t"szta v"zet (nts a &ohra.
- -z "gazat akaro! hallan"/ 8alan az "gazat/
-m"kor Petra meg&"llantotta a frf" v"llml szemt, menten megnta, hogy
nek"tma!t. *sakhogy ks volt. *s) bnat ebgondolat$ Most mr v"seln"e kell a
k(vetkezmnyeket. Lesz, am" lesz, n"ncs v"ssza+t.
7. FEJEZET
- 2"ztos vagy enne, hogy tu!n" akaro! az "gazat/ - nzett a felesge szeme k(z a
frf".
;ulaj!onk&&en csak "!t akart nyern", mert nem tu!ta, m"t "s mon!jon. 3ogy m"rt
vette felesg.l Petrt/ -zrt, mert els &"llanattl kez!ve rajongott rte. $em ment k" a
fejl. ;u!ta, hogy a nagya&ja szeretn, ha felesg.l venn, s azt "s tu!ta, hogy Petra
a&ja "s ezt kvnja. E sem akart he!erten" a nagya&ja terve"re, m am"kor meg&"llantotta
Petra Lass"tert, leny0g(zte a sz&sge, s meggon!olta magt.
- 5gen, "ztos vagyok enne - vlaszolta Petra hatrozottan, s tor, k"hv &"llantst
vetett a frjre.
L"am azon t(rte a fejt, hogy m"knt menek.lj(n k" a csa&!l. $hny rval ezeltt
mg megmon!ta volna az "gazsgot. -z elm+lt, szerelmes jszakn maj!nem meg "s tette.
*sak gyvasgl hara&ta el a vallomst, amely mr a nyelve hegyn volt, mert fogalma
sem volt rla, hogy Petra m"t rez.
Most (r.lt, hogy nem eszlt nek" az rzelme"rl. Petra ny"lvn meg sem hallgatta
volna. A-zt h"szem, joan szeretlek, m"nt gon!oltamB - ez volt a nyelve hegyn. 3la
"stennek, az utols &ercen v"sszafogta magt. 3"szen Petra +gysem rtette volna%
M"cso!a egy lnok nszemly% )gsz "! alatt hazu!ott, az orrnl fogva vezette%
Pe!"g m"n!ent megka&ott, am"t csak akart# sz& lakst, ajn!kokat. - &art"n "s m"lyen
ol!ogan v"selte a r"l"ns nyakket meg f.levalt%
- $em akaro! elruln"/ 8an egyltaln valam" mon!an"val!/ - rezzentette fel a
gon!olata"l L"amet a felesge les hangja.
,, !e fagyos a tek"ntete% ,, !e fenn hor!ja az orrt% M"ta nz rm "lyen megvetssel/
8agy m"n!"g "s leecs.lt/ Lehet, hogy csak most "smerem meg az "gaz" Petra :arrellt/
L"am mr-mr rosszul lett ezektl a gon!olatoktl. $em, nem :arrell, hanem "gaz"
Lass"ter. 4"k(&(tt Lass"ter, f0zte tov a gon!olata"t. 4k vr cs(rge!ez"k az ere"en, s
ugyanolyan gg(s, m"nt az egsz faml"ja. 8ajon tu!ja-e, hogy az a&ja meg&rlt &nzt
k"cs"karn" az nagya&jtl, hogy ren!e hozza a "rtokv"szonya"t/ L"amnek vg"gfutott a
h"!eg a htn a gon!olatra, hogy m"n!ezt taln Petra "s tu!ta, m" t(, egyet rtett vele.
Mg az "s meglehet, hogy az (tlet "s tle szrmazott% - gon!talan k(ltekezst
m"n!enesetre nagyon lvezte.
3t "gen, t(&rengett a frf", k(nnyen meglehet, hogy Petra k"zrlag r!ekl ment
ele ee a hzassga. - k(lcs(n(s test" vonzalmuk csak ha a tortn.
- 8an egyltaln valam" mon!an"val!/ - utnozta L"am a felesgt, s le&lezetlen
"szonnyal mere!t r. - ,, "gen, nagyon sok mon!an"valm van, ha egyltaln
meghallgatsz.
- 3allgatlak - jelentette k" Petra.
5gyekezett kemny mara!n", am" nem volt k(nny0. 3a most k"mutatn a gyengesgt,
L"am nem "smerne "rgalmat. 4nytelen k(z(ny(snek mutatkozn", mert msknt nem lesz
k&es elv"seln", am" k(vetkez"k. ?o tartzko!n", m"nt lele&lez!n", gon!olta.
- -z a kr!s, hogy m"rt vettelek felesg.l - mon!ta a frf", s +gy tett, m"ntha nem
tu!n a vlaszt.
Petra azonan &ontosan rezte, hogy a frf" mr el!(nt(tte, m" lesz a k(vetkez l&se,
s most csak takt"kz"k, hogy r"jesszen.
Cs ez s"ker.lt "s nek". - n "!ege" &attans"g fesz.ltek. -m"kor L"am megmoz!ult,
(sszerezzent. - frf" azonan csak kereszt.lment a szon, s lehu&&ant az alak eltt"
karosszke. 4"ny+jtotta s kereszte fonta a lt, htrahajtotta a fejt, s
(sszecs"&&entett szemmel f.rkszte a felesgt.
- ;u!o! te azt jl - mon!ta.
- -zrt, mert gyereket akartl/
L"am k(z(m(sen vllat vont, m"ntha ez nem "s lenne r!ekes.
- )l sohasem cs"nltam t"tkot. )gyknt annak "!ejn te sem.
5gaz, helyeselt magan az asszony, !e nem szlt semm"t.
- Meg ht a szrmazso! m"att - f0zte hozz L"am.
Petra ezzel a vlasszal nem szmolt. Megle&etsen tgra mere!t a szeme, s vn
multa a frjt. *sakhamar azonan sze ka&ott, s nyugo!tan le.lt az gy szlre.
3angs+lyos moz!ulattal a tr!re h+zta v"lgoskk selyem k(nt(st, s ezzel elrulta a
zavart.
- $em "s tu!tam, hogy a szrmazsom fontos volt neke! - mon!ta h0v(s, semleges
hangon, m"ntha m"t sem jelentene nek" a !olog.
- - nagya&mnak volt fontos - "gaztotta k" a L"am.
- $a !e m"rt/
- 6gy gon!olta, hogy ez jt fog tenn" a csal!unk tek"ntlynek, amelyen anym a
feleltlen s k(nnyelm0 cseleke!ete"vel csort ejtett. - nagya&m szemen r"s"
szgyen volt, hogy anym (sszellt K"ll"am :arrell-lel, s t(rvnytelen gyereket sz.lt
tle. Cn lettem a csal! fekete rnya, m"vel "lyen szgyentelen v"szonyl sz.lettem. -
nagya&m +gy gon!olta, ha elveszlek, azzal helyrell a csal! ecs.lete. Cs ha gyereket "s
sz.lsz nekem, azzal vgk&& elt0n"k a szgyenfolt, amely sz.letsem ta mocskolja a
csal!ot.
- 1zval csak arra kellettem neke!, hogy megtermkenyts... - lla&totta meg Petra
keser0en.
8r"g srt!(tt. ;u!ta, hogy L"am nem szerelmes el, !e am"t most hallott, az
fel.lm+lta a legrmese elk&zelse"t "s.
- *sakhogy te szemltomst nem akarsz gyereket tlem - felelte a frf".
- 1enk"tl sem akarok gyereket% - k"ltott fel az asszony, noha a legh vgya volt,
hogy gyereket sz.lj(n L"amnek. )zt azonan nem merte evallan". - $em tu!ok
felelssget vllaln" azrt, hogy gyereket sz.ljek a te r"!eg v"lgo!a%
- -z n r"!eg v"lgoma/ - v"llant fel szen a frf" szeme, s mg joan elorult az
arca. - M"t rtesz ezen/%
- )gyetlen gyereknek sem kvnnm, hogy "lyen hzassgan nj(n fel, m"nt a m"nk.
- 4ez!eten nem gy eszltl%
- -nnak "!ejn nem tu!tam v"lgosan gon!olko!n". Dm azta szhez trtem, s tu!om,
hogy egy "lyen r"!eg hzassgan nem szaa! gyereket neveln". - m" hzassgunk nem "s
"gaz"...
- >e n szeretnm a gyerek.nket - vgott a szava a frf" -, s m"n!ent mega!nk
nek". ? a&ja lennk, nem h"sze!/
- 5gen, "ztosan. *sakhogy...
Petra nem ktelke!ett enne, hogy L"am szeretn a gyerekt. *sakhogy vele m" lenne/
Megka&n "s azt a szeretet, amelyre oly ktsgeesetten vgyakoz"k/ -z "gaz"
szerelmet, amely ol!ogg tenn, s et(lten a szven ttong 0rt/
- $os/ - kr!ezett r L"am les hangon. - M" kell mg/
- Cn "s "tt vagyok.
- frf" oly lmlko!va s rtetlen.l nzett a felesgre, m"ntha csak most venn szre,
hogy "s a v"lgon van. Petra legszveseen el+jt volna valahova.
- M"n!ene! megvan, am"t csak kvnsz.
- M"n!enem/
- szve! "s az enym/ - f0zte hozz gon!olatan, !e nem merte k"mon!an", ehelyett
lehajtotta a fejt. 1(tt haja f.gg(nyknt orult az arca el.
- ;ermszetesen. *sak egy szava!a tel"k. 4rj, s megka&o!%
- $em krhetem - suttogta Petra, s rv"llantotta szemt a frjre.
- -kkor honnan tu!jam, m"t akarsz/ - kr!ezte a frf" kemny, fesz.lt hangon. - $em
vagyok gon!olatolvas, !rgm, nem tu!om, m"lyen ajn!kot szeretnl &&en.
- $em ajn!krl van sz.
- 3t akkor m"rl/ M"t akarsz/ 3ogyan a!jam meg, ha nem tu!om, m" h"nyz"k
neke!/ $ma gyereknek anyja sem rt" szavt%
Petra felshajtott# rcsak k" tu!n mon!an"% Mr k(zel llt hozz, hogy megtegye, !e
az utols &"llanatan meggon!olta magt.
- 8alam" h"nyz"k - (kte k".
- M"/ - hzassgunk elejn nagyon "s meg voltl elge!ve% - emlkeztette t a frje.
- 5gen. >e most mr nem.
L"am felshajtott, s kt kzzel elet+rt a haja.
- 3t j. Menny"e ker.l/
- ;essk/
Petra elefra!t a v"ta. Legszveseen k"ny+jtotta volna a karjt, hogy les"mtsa a
frf" (sszekcolt hajt. 6gy elhatalmaso!ott rajta ez a vgy, hogy knytelen volt (k(le
szortan", s a la k(z fogn" a kezt. ;a&asztalatl tu!ta, ha megr"nt" a hajt, nem lesz
v"ssza+t.
- -zt kr!eztem, menny"e ker.l - makacsko!ott a frf". - 3a megtehetem, megveszem
neke!. *sak szlno! kell.
- ;e tnyleg semm"t nem sajnlnl azrt, hogy gyereke! sz.lessen/ 5lyen sokat jelent
neke! az ut!/
- 5gen - felelte L"am hatrozottan, s h"!eg, kemny tek"ntetet vetett a felesgre. )gy
cs(&&et sem j(tt zavara.
- *sak nem h"sze! azt, hogy megvsrolhato!/ - kr!ezte Petra.
L"am arck"fejezse h"rtelen elvltozott, s talnyosan v"llant a szeme. )gy mso!&erc
m+lva azonan "smt a legnagyo hatrozottsggal nzett a felesgre, ak" nem tu!ta
m"re vln" a r(&ke el"zonytalano!st.
- ?aj, !ehogy. Cn tge! akarlak megvenn", !rgm. 1t mr meg "s vsroltalak.
)z mr t( volt a soknl. Petra +gy rezte, trt !(ftek a szve, s vgzetes seet
ejtettek rajta. $em "s fj!almat rzett, "nk sz(rny0 ktsgeesst, am"rt a frje "lyen
kegyetlen.l srteget". ;u!ta azonan, hogy a fj!alom sem fog sokat ksleke!n"7 am"nt
magra mara!, meghasa! a szve.
- 8e!! tu!omsul, hogy ez a legnagyo tve!se! - vlaszolta tran. $em akarta,
hogy L"am szrevegye, m" megy vge a lelken. Dm nem mtotta magt, tu!ta, hogy
k(zel az "!eg(sszeomls. Mg csak az h"nyz"k, hogy a frf" tan+ja legyen% 5!ejen meg
kell tle szaa!uln"a. )gye!.l akart mara!n", hogy ta!ja magt a fj!alomnak s a
ktsgeessnek. - 2rm"t knlsz fel nekem, semm" sem lesz elg% 1emm"t sem akarok
tle!, egyltaln semm"t - mon!ta.
- 3azu!sz - mon!ta a frf" halkan. - ;u!om, hogy nem gon!olo! komolyan.
- ;ve!sz% $agyon "s komolyan gon!olom% - t"ltakozott a n. - ?oan tesze!, ha
elh"sze! nekem.
L"am "smt c"n"kus s egy+ttal gyanakv &"llantst vetett r, amellyel t akarta t(rn" a
n v!falt. Petra mr jl "smerte ezt az rt tek"ntetet, s +gy rezte, tenn"e kell valam"t,
ha meg akarja elzn" a katasztrft.
- 3a nem h"szel nekem - kez!te, s mr m"n!egy volt nek", m"lyen a hangja -, akkor
ms m!on kell rtse!re a!nom, m" a helyzet.
)zzel k"ny+jtotta a al kezt, sztter&esztette az ujja"t, s meg&rlta leh+zn" az
ujjrl az eljegyzs" r"l"nsgy0r0t meg a keskeny arany kar"kagy0r0t, amelyet L"am egy
vvel ezeltt h+zott az ujjra.
*sakhogy nem ment. M"ntha m"n!en (sszeesk.!(tt volna ellene. - gy0r0k m"ntha az
ujjra raga!tak volna. Mso!&ercek"g k.szk(!(tt vel.k, s mr meg"je!t, hogy &can
mara!. )gszen ktsgeesett, m ekkor lej(tt az ujjrl a r"l"nsgy0r0, s csakhamar a
kar"kagy0r0 "s.
- Ls!, nem hazu!ok% - k"ltotta, s L"am fel !ota a gy0r0ket. -z egy"k a frf" vllt
rte, a ms"k a mellkasn k(t(tt k", maj! m"n!kett lehullott a sznyegre. - ;( nem
akarom v"seln" a gy0r0"!et% ;( nem akarok a felesge! lenn", s nem akarok gyereket
tle!%
Cs ekkor ek(vetkezett a lehet legrossza verz"# L"am rez!.letlen mara!t. )gsz
"! alatt moccanatlanul .lt a karosszken, szem&"llja sem rez!.lt. $em hatott r a
jelenet. 30v(s, rszvtlen tek"ntettel nzte vg"g a !rmt. 1emm"fle rzelmet nem
mutatott.
Petrnak (sszeszorult a torka. 6gy rezte magt, m"nt egy rovar a oncasztalon.
Mon!j mr valam"t% - nzett krlel tek"ntettel a frjre. - cs(n! +gy marta az "!ege"t,
m"nt a mreg. )kkor L"am vett egy mly llegzetet.
- 1zval nem akarsz gyereket/ - kr!ezte jegesen.
- $em akarok - erstette meg Petra, s maga le&!(tt meg a legjoan a sajt h0v(s
hangjn. $em h"a tett meg m"n!en tle telhett, hogy kemny s krlelhetetlen
mara!jon.
- -zrt vettelek el, hogy gyereket sz.lj - mon!ta a frf" semleges hangon.
- $em leszek a tenyszkanc!% 1em a t"!, sem a nagya&!%
- frf" vgre megmoccant, !e nem lehetett tu!n", m"re ksz.l. Fsszeh+zott szemmel,
(sszeszortott szjjal nzett a felesgre, aztn, m"nt ak" meggon!olta magt, megrntotta
a vllt.
- - te !(ntse! - vetette o!a, maj! h"rtelen fel&attant. :eltornyosult a hatal mas teste,
k"fesz.lt a szles vlla. - )lfelejtette!, m"en lla&o!tunk meg/ - szlalt meg fagyosan. -
3a n"ncs gyerek, n"ncs hzassg sem. 8agy m"n!kett, vagy egy"k sem. 8"lgos/
- Cs ha mr egy"ket sem akarom/
Petra megrm.lt a tulaj!on szava"tl. 5mmr elvesztette az (nuralmt. Megfontols
nlk.l, haozs nlk.l mon!ta k" a sz(rny0 mon!atot, &e!"g egyltaln nem tartott "tt.
*sak meg akart szaa!uln" a frf"tl, hogy egy k"cs"t egye!.l lehessen, s ta!hassa magt
a fj!almnak. $em akart "lyen messz"re elmenn".
- 3a n"ncs gyerek, n"ncs hzassg sem - "smtelte meg L"am. - Cs ha n"ncs hzassg,
n"ncs &nz sem. )z "lyen egyszer0.
Petra megh(kkent# ht L"am tnyleg azt h"sz", hogy a &nz m"att meg fogja vltoztatn"
a !(ntst/ 3ogy "lyen .res nszemly/ >e h"szen ez nem kr!s, gon!olta szomor+an. -
frje valan gy vleke!"k rla. 4.l(nen m"rt mon!ta volna, am"t mon!ott/ Petrnak
mr v!ekezn" sem volt ereje.
- $a m" van, nem tu!sz !(nten", !rgm/ -z el mg azt mon!ta!, hogy nem vagy
megvsrolhat.
Petra legnagyo megle&etsre L"am elnevette magt. *sakhogy ez nem szvlyes,
hanem gy0l(lk(!, mr-mr (r!(g" nevets volt.
- -m"kor hozzm j(ttl, !rgm, valam"vel nem voltl t"sztan - magyarzta
gunyorosan. - - hzassgot, felttelezem, eszk(znek tek"ntette! ahhoz, hogy rte!! a
keze! 3eHlan! 3al"ra meg a csal!" "rtokokra. - nagya&m azonan nem na"v. 3a nem
tu!ok t(rvnyes (r(k(st felmutatn", amg l, akkor az egsz vagyon egy llatmenhelyre
szll, a kegyelemkenyren l k"szolglt versenylovak lesz. Igy ren!elkezett a
testamentuman.
Petra nem akart h"nn" a f.lnek. ;u!ta, hogy ?oshua 3eHlan! makacs, kemny
(regemer, !e ezt azrt nem k&zelte rla. M"lyen emer az, ak"nek +gy tele van a szve
gy0l(lettel s haraggal, hogy k&es k"taga!n" az (r(ksgl az egyetlen unokjt/
- )z nem lehet "gaz% 5lyen n"ncs%
- >e "zony "gaz% M"nt mon!tam, ha n"ncs gyerek, n"ncs &nz sem. 5lyen egyszer0. -
vls szmtsa sem j(het, mert a vagyon ez eseten "s az llatmenhelyre szll. Lgy
ezzel t"sztan% )z a nagy helyzet. $"ncs k"+t.
)zzel L"am sarkon for!ult, s el"n!ult az ajt fel. - gy0r0k mg a sznyegen
hevertek. L"am megveten flrer+gta ket az +tl, s a kt gy0r0 az gy al gurult. )z a
moz!ulat flrerthetetlen.l elrulta, m"t tart a hzassgrl meg a felesgrl. Petrnak
maj! megszaka!t a szve.
- 3ova msz/ - kr!ezte ttovn, maga sem tu!ta, m"rt. )gyre joan (sszeszorult a
gyomra a flelemtl. -ttl tartott, hogy L"am m"n!(r(kre tvoz"k az letl.
- Kimegyek - szlt v"ssza a frf" a vlla f(l(tt, anlk.l hogy megllt volna. - 4" kell
mennem a hzl, fr"ss levegre van sz.ksgem. 5tt "rtokls" vgytl, ham"ssgtl s
csalstl 0zl"k a leveg. M"n!jrt megfulla!ok. - - k.sz((n meg egyszer v"sszafor!ult,
s megveten tettl tal&"g vg"gmrte a felesgt - - te helye!en k"hasznlnm az
alkalmat, s m"n!ent ala&osan tgon!olnk. >(nts! el, m"t akarsz, s m"re vagy hajlan!
annak r!eken, hogy megka&!, am"t akarsz%
- Mr megmon!tam... - kez!te a n
L"am egy legy"ntssel a torkra forrasztotta a szt.
- ;u!om, m"nt mon!tl. >e aztn n "s megmon!tam, hogy semm"t sem nyersz azzal,
ha elmsz, v"szont ha mara!sz, akkor m"n!en a t"!. 3a mg t( &nzt akarsz, !rgm,
akkor nem vlhatsz el tlem. 2"ztos vagyok enne, hogy megj(n az esze!
- -rra vrhatsz%
Petra maga sem tu!ta, komolyan gon!olta-e, am"t mon!ott. Mr azt sem tu!ta, szeret"-
e mg ezt az emert, vagy gy0l(l". )gyvalam"en "ztos volt# L"amnek !es m"n!egy, m"t
rez "rnta.
- Maj! megltjuk - vlaszolta a frf" h0v(sen, semleges hangon. - >(nts a vls
mellett, ha felttlen.l akaro!, !e ne felejts! el, ez eseten semm"t sem ka&sz% - jelentette
k", s tvozott.
Petra hallotta ecsuk!n" az ajtkat, hallotta a frf" l&te"t a l&csrl, maj! az
elszol, s ek(zen lassan felfogta, m"t jelent a magny. L"am nlk.l oly .resnek s
h"!egnek rezte a szot% 'ly magnyos volt, oly elveszett.
- L"am% - k"ltotta, har a frf" mr rg k"ment. - L"am, krlek, ne menj el% Mara!j "tt,
s eszlj.nk% ;aln mg m"n!ent helyre tu!unk hozn". 4rlek, gyere v"ssza% - csuklott el
a hangja.
1zava"ra csak nma cs(n! volt a vlasz. - frf" l&te" mr rg elhaltak.
8. FEJEZET
M"t tettem% M"t tettem% L"am zaklatott szvvel s"etett le a l&csn. Maga sem tu!ta, m"
.t(tt el, m"rt hazu!ozott Petrnak. $a j, nem m"n!en volt hazugsg, gon!olta. -
nagya&ja tnyleg makacs, (nfej0 (regemer, !e hogy a vagyont egy llatmenhelyre
hagyn, az csak &uszta fenyegets volt az (reg rszrl. Cs mg ha gy t(rtnne "s, akkor
"s gaz!ag emer mara!na.
-z a&jtl (r(k(lt kevs j k(z(tt ugyan"s ott volt az, hogy k"t0nen tu!ott nn" a
szmokkal. 4"vlan s&ekullt a tzs!n, s nagy vagyonra tett szert. -kkorra, hogy
fny0z letet tu! "ztostan" a csal!jnak anlk.l, hogy rm"kor munka kellene
lln"a.
;ny, am" tny, az a&a" g" leszrmazsa m"att nem (rven! valam" nagy tek"ntlynek,
s az se" k(z(tt s"ncs anny" nemes, m"nt Petra csal!fjan. - kutyarnek azonan
szemltomst nemcsak a nagya&ja, hanem a felesge "s nagy jelentsget tulaj!ont.
Petra +gy v"selke!ett vele, m"ntha vagyon nlk.l mara!na, ha nem (r(k(ln meg a
nagya&ja "rtoka"t. L"am legal"s gy rtette, s ezen t(&rengett, m"k(zen "nger.lten
felvette a meleg tl" !zsek"jt, s s(tt k&&el szemllte a hallan ll, fel!sztett
karcsonyft.
- karcsonyl, +gy ltsz"k, nem lesz semm". -m"kor egy vvel ezeltt
(sszehzaso!tak, (r.lt, hogy vgre nek" "s lesz csal!ja, s Petra hamarosan tehere es"k.
;nyleg azt h"tte, hogy a felesge ugyan+gy vgy"k egy gyerekre, m"nt . )l sem tu!ta
volna k&zeln", hogy Petra "rtokls" vgytl hajtva vagy hasonlk m"att hazu!"k nek".
-zt h"tte, k ketten msm"lyenek, m"nt a sz.le"k meg a nagysz.le"k. - &nzsvrsgval
azonan Petra a sz.le"re .t(tt. 9, L"am, olyan lett, m"nt egy mar"onett, ak"t tetszs szer"nt
lehet rngatn".
4r ezen morfon!rozn", gon!olta, m"k(zen egomolta a !zsek"jt. M"rt nem
hagyja elmenn" ezt a &nzhes, hazug asszonyt/ M"rt akarja megaka!lyozn" aan,
hogy valra vltsa a fenyegetst, s elvljon tle/
-zrt, mert azt akarja, hogy mara!jon mellette. -z (r!(ge, sz"tkoz!ott magan, az
(r!(ge... ?aj, !e ostoa vagyok%
1ohasem gon!olta volna, hogy "lyen rosszra for!ulhat m"n!en. -nnak "!ejn
gon!olko!s nlk.l krte meg Petra kezt, mert m"n!"g maga mellett akarta tu!n" t.
-!!"g soha leten nem gyulla!t +gy lngra egy nrt. 5gaz, hogy a ka&csolatuk nem
volt olyan romant"kus, m"nt az "smers(k h"ttk, !e "ztos volt enne, hogy felesg.l
akarja venn" Petrt, s hogy a hzassguk s"keres lesz. 1ok k(z(s vons volt enn.k,
t"szteltk-ecs.ltk, kvntk s megrtettk egymst. Cs m"n!ketten gyereket akartak.
$em, ez nem gy volt. Petra "gazl nem "s akart gyereket.
>e n akartam t, "smerte e magnak L"am, s ez vakk tett. $em gon!olko!tam,
k"zrlag az (szt(ne"mre hagyatkoztam.
Cs azt "s e"smerte magnak, hogy mg m"n!"g kvnja a felesgt, mghozz nagyon.
M" t(, esztelen.l. 5lyet egy jzan frf" nem enge!hetne meg magnak. 'stoasg volt,
hogy nem enge!te el, ha!! menjen. 4"zrlag azrt tallta k" ezt a uta t(rtnetet az
llatmenhelyrl, hogy eltntortsa t a vlstl.
-m"kor elhala!t a s+lyos t(lgyfaajt mellett, furcsa hangokat hallott, s htrafor!ult.
>e nhny mso!&erc m+lva m"n!en elcsen!ese!ett, s azt h"tte, hogy csak a k&zelete
jtszott vele.
Levegre van sz.ksgem, gon!olta, futnom kell egyet, hogy k"t"sztuljon a fejem. Mr
maga sem tu!ta, m"t akar. -z egy"k &"llanatan megvetette a felesgt s megvetett
m"n!ent, am" vele ka&csolatos, a k(vetkez &"llanatan azonan elv"selhetetlennek tallta
a gon!olatot, hogy a j(ven nlk.le ljen. Mgsem kellett volna feltartztatn"%
3ogy lehetett "lyen ostoa, "lyen gy(nge% L"am meg&er!.lt a sarkn, s el"n!ult
v"sszafel.
E fog &arancsoln" Petrra, hogy t0nj(n el az letl, s soha t( ne trjen v"ssza%
$em akarja ltn" t( azt a sz& arcocskjt. 1z&nek sz&, az ktsgtelen, csakhogy
hazug "s. Dm am"kor rtette a lt az els l&csfokra, mr tu!ta, hogy +gysem tesz"
meg. 3a most v"sszamegy a hlszoa, s meg&"llantja Petra su!r, karcs+ alakjt a
testhez ta&a! selyem k(nt(sen, hossz+, s(tt hajt, amely oly lgyan keretez"
sz&sges arct, kk szemt...
$em, nem lenne r k&es. 8alszn0leg a karja raga!n s hevesen, szenve!lyesen
cskoln, az gyra fektetn, s... Mr a gon!olatra "s egerje!t. )lg volt elk&zeln"e,
am"nt a n alatta feksz"k, f"noman, cstn "llatoz"k a re, rsre ny"tja az ajkt, s a teste
ja fesz.l... 3a Petra most el"n!ulna fel, ugyan m"t tenne...
1zeme kell nznem a valsggal, gon!olta. 2olon!ulok ezrt a nrt, s sohasem
akarnk megszaa!uln" tle, hacsak...
L"am lassan v"sszament az elszoa, nek"!lt a falnak, s kereszte fonta a karjt.
)sze jutott valam". ;aln mg"scsak van k"+t% ;aln k"elgthet" a &nzsvr felesgt,
s nek" "s meglesz m"n!ene, am"re vgy"k%
M"nl tov t(&rengett, annl joan meggyz!(tt, hogy a !olog menn" fog.
$emsokra a markan tartja maj! a nt% M"n!ent el fog rn", am"t akart, s Petra "s
megka&ja azt, am"rl lmo!ozott.
)gyelre azonan csak fj(n a sajt leven% 9 most okvetlen.l elmegy stln", s m"re
v"sszar, taln mr lehet eszln" Petrval. )l fog lln" az ajnlatval. Petra knytelen
lesz elgon!olko!n" a j(vjn, v"ssza fog r"a!n" attl, hogy vagyontalan mara!jon, s
ny"lvn ol!ogan elfoga!ja a kom&rom"sszumot, amelyet felknl nek".
3aozs nlk.l ele fog egyezn", gon!olta L"am, s !z mosoly .lt k" az ajkra.
-m"kor k"l&ett a hzl, szrevette, hogy hull a h. - hz eltt" gye&et meg a
ka&uejrt vkony hle&el fe!te. - s+lyos, sz.rke felhk meg az lomsz.rke g mg
t( havat grt.
:+jt a szl, s ez jl "llett L"am lelk"lla&othoz. :elt0rte a gallrjt, s a !zsek"je
legfels gomjt "s egomolta, hogy ne fzzon. )kkor "smt furcsa hangokat hallott.
M"ntha valak" halkan shajtozna, ny(sz(r(gne... 5lyesm"t mg sohasem hallott a
k(rnyez er!ken. Dllat nem lehet, mert az er! va!ja"nak s ma!ara"nak hangjt jl
"smerte.
-m"kor tov ment, felfe!ezett egy karton!oozt. Megle&etsen f(l!e
gy(kerezett a la, s tgra nylt szemmel mere!t a !oozan meg+v atyura. $em
akart h"nn" a szemnek.
- 3t te hogy ker.ltl "!e/
Petra nagy nehezen elet(r!(tt, hogy L"am egyelre nem j(n v"ssza, mg"s ott mara!t
a hlszoan az gyon .lve, f.lelt s vrt, mg ha rtelmetlen.l "s.
;u!ta, hogy a frje nagyon mrges r. 9 &e!"g olyan hatrozottan v"sszautastott
m"n!ent, hogy L"am "ztosan nem fog kejoot ny+jtan". Petra !"!eregn" kez!ett a
vkony k(nt(sen. - fl"g eh+zott f.gg(ny szrnya" k(z(tt ltta a s+lyos hfelhket
meg az lomsz.rke eget, s tu!ta, hogy h"!eg, artsgtalan !ecemer" na& ll eltte,
valszn0leg havazn" "s fog.
:ehr karcsony, gon!olta a zuhany alatt. <yerekkoran szerette a havat. 1zvesen,
gyakran jtszott az u!varon, hemert, h kunyht &tett, s az a&jtl (r(k(lt rg"
sznkn leereszke!ett a !omrl.
-z "!n k"mara!nak a tl" (r(m(k, gon!olta, m"k(zen vg"gcsorgott a testn a j
meleg vz. $"ncs senk"je, ak"vel hgolyzhatna vagy sznkzhatna. - rettenetes jelenet
utn, amely k(zte meg L"am k(zt lezajlott, (r.lhet, ha a frje egyltaln "tthon mara!
karcsonykor. Petra nyomor+sgosan rezte magt, elzrta a csa&ot, s a t(r.lk(z utn
ny+lt. 3ar tmelege!ett a forr vztl, !"!ergett. 5nk els h"!egsg volt az, am"
elt(lt(tte, mert nagyon nehz volt a szve. Cs ez mg sok"g gy mara!, gon!olta. ;aln
(r(kre...
M"utn megt(r.lk(z(tt, valam"vel joan rezte magt. :elvette a farmerna!rgjt
meg egy meleg kasmr&ulvert, fnyesre keflte a hajt, s lfaroka k(t(tte. - sm"nkrl
lemon!ott, h"szen egye!.l volt a hzan. *sak ekrmezte az arct, s am"kor elenzett a
t.k(re, elf"ntoro!ott.
1z(rnyen nzek k", gon!olta fj!almasan. Et(rt a n" h"+sg, s mg"s k"festette a
szem&"lljt, !e a szeme alatt" s(tt kar"kk ettl nem t0ntek el, s orra meg a szja k(r.l
"s elmly.ltek a rncok. 4.l(nleges korrektorral kellene eltakarn" ket, !e ehhez nem volt
ke!ve.
6gys"ncs ma senk" "tthon, m"nek fra!ozzak/ 5gaz, L"am ny"lvn haza fog j(nn",
gon!olta, !e +gysem nz maj! rm, h"szen haragsz"k.
- Petra% - harsant fel h"rtelen a frf" hangja az elszol.
- n cso!lkozva letette a sm"nket. ;nyleg L"am lenne az/ $em h"tte volna, hogy ma
mg hallan" fogja a hangjt. ;aln csak nem k&zel!"k/ 3"szen L"am mr "ztosan
messze jr.
)gyszer"en esze jutott, hogy nem hallotta az autjt.
- Petra% 3ol vagy/
$em, nem k&zel!(tt. )z valan L"am. Meggon!olta volna magt/ Msknt ltja
mr a !olgokat/ 5lyesfle gon!olatok c"kztak a fejen, m"k(zen az ajthoz s"etett. 3a
L"am ksz megocstan" s m"n!ent elfele!n", ha megcskolja, nem fog aka!lyt
g(r!ten" a k.ls el. ?aj, !e ol!ogan k"k.lne%
- Petra%
- Megyek%
L"am hangja elg "nger.lten hangzott, !e ht ez rthet "s. )gyknt sem t.relmes
alkat, gon!olta a n. $y"lvn azrt "lyen "zgatott, mert nem tu! tov vrn", eszln" akar
vele, !e r(gt(n, s &ontot tenn" a v"ta vgre.
Petra thajolt az emelet" korlton, s lenzett a halla, !e sehol sem ltta a frjt.
- M" aj/ M"t akarsz/ - k"ltotta.
- -zonnal gyere le% 1egts% - k"ltotta v"ssza a frf".
)lg les volt a hangja, s Petra ettl megsze&&ent egy k"cs"t, annak v"szont (r.lt,
hogy a segtsgre lehet.
- E(gt(n%
3ar nem tetszett nek", hogy a frf" mr meg"nt &arancsolgat, enge!elmeske!ett. E
sem he!ertett arra, hogy m"t sug!os a lelken egy els hang, s lerohant a l&csn.
1"etten az utols hrom l&csfokot tugorta, s tr!re esett. $hny mso!&erc"g
eltartott, mg v"sszanyerte az egyens+lyt, felllt, s szemen tallta magt a frjvel. -
szve va!ul vert, s ragyog szemmel, k"&"rult arccal nzett L"amre.
- 5tt vagyok. M" aj/ M"t... - )lnmult, mert L"am arca vltozatlanul komor volt.
Fsszeh+zott szem(l!(kkel, s(tt rzattal s .veges szemmel llt eltte. 8alam" t(rtnt,
gon!olta Petra, s ekkor szrevette, hogy L"am valam"t tart a hna alatt. Fr(m ny"lallt a
szve, s elllt a llegzete. - L"am% - k"ltotta. - M" ez/
- frf" egy karton!oozt szorongatott, amely karcsony" ajn!k&a&ra volt
csomagolva.
-jn!k/ $em, az nem lehet, gon!olta, h"szen am"kor L"am elhagyta a hlszot,
tvolrl sem volt olyan hangulatan, hogy ajn!kvsrlsra gon!oljon, hacsak nem a
vlkeresetet csomagolta karcsony" &a&ra. - tncol hemerek azonan nem az
zlsre vallanak. )z egy olcs, h"tvny csomagol&a&r, L"am &e!"g m"n!"g .gyelt a
m"nsgre meg a stlusra.
-ztn meg a !ooz fel volt ny"tva. Petra valam" fehret, vattsat ltott enne, !e nem
tu!ta k"venn", m" az. M"k(zen f(l!e gy(kerezett lal lmlko!ott, halk nesz
hallatszott a !oozl, s a vatts fehr atyu megmoz!ult.
- L"am%
- :og!% - ny+jtotta t nek" a !oozt a frf".
Petra automat"kusan ny+jtotta a karjt.
- M" ez/
-m"kor megltta, hogy m" van a !oozan, elllt a llegzete. )gy angyalarc+, alv
k"saa volt az, &uha fehr &lya g(ngy(lve.
- L"am, ez egy k"saa% - k"ltott fel.
- -z - felelte a frf" rv.lten. - ;egyl nekem egy szvessget, s v"gyzz r egy k"cs"t%
- 8"gyzzak r/ 3onnan van ez a gyerek/ M" a szn!ko!/
- frf" r sem he!ertett a z&oroz kr!sekre, sz nlk.l sarkon for!ult, s az
ajthoz ment.
- L"am% - raga!ta meg a kezet a n, m"k(zen a ms"k karjval g(rcs(sen maghoz
szortotta a !oozt. - M"t jelentsen ez/ 3ol...
- Meg kell tallnom az anyjt - mon!ta a frf", m"ntha gon!olatan mr nem "s lenne
ott. - ;aln mg "tt van valahol a k(rnyken.
- L"am, krlek% $em rtem% 3ogy ker.lt "!e ez a gyerek/ 4" az anyja/
- -z (r!(ge, ht honnan tu!jam% - r"vallt r L"am az asszonyra. - !urva hang
felresztette a k"sat. - 5tt talltam az u!varon - f0zte hozz mr halkaan.
Petra ltta, hogy a frje mg m"n!"g nem gy0rte le a !.ht. )rrl tan+sko!ott a h0v(s
tek"ntete s a szemen .l "!egensg. 1t mg rossza lett a ke!ve, m"nt volt.
- $em tu!om, k" hozta "!e, !e mg nem rhetett el messz"re.
- 5!e/ - mul!ozott Petra, s k"nzett az alakon. Pelyheken hullott a h, s
eortotta a f(l!et. - 5lyen "!en/
- Cn "s ltom, hogy havaz"k - r"vallt r a frf". - C&& ezrt kell megtallnom a gyerek
anyjt. 3ajlan! vagy a!!"g gon!osko!n" a arl, vagy nem/
- 8an ms vlasztsom/ - emelte fel a hangjt Petra, !e r(gt(n megnta, hogy "lyen
&(khen!"en vlaszolt. - ?aj, ocs. ;ermszetesen meg kell keresne! az anyt. Cn a!!"g
elleszek a k"cs"vel.
L"am szeme felcs"llant, s hls tek"ntetet vetett a felesgre.
- 4(sz - (kte k" nagy nehezen. - 1"etek v"ssza. )en a zacskan tallsz kt .veg
tejet meg egy holm"kat - mutatott egy !ug"g telt nejlonzacskra, amely a &a!ln llt a
fal mellett.
- M"n!en ren!en lesz - felelte Petra, remlve, hogy L"am nem vesz" szre rajta,
menny"re szorong.
5tt valam" nem st"mmel, gon!olta. M" t(rtnt/ 6gy rezte, valam" s(tt vsz k(zeleg,
s hatalmas krokat fog okozn".
- )gyknt - llt meg a k.sz((n L"am, s a ny"tott ajtn mr"s ef+jta a havat a szl. -
)gyknt -l"ce-nek hvjk. 1"etek v"ssza.
Petra mr nem tu!ta nek" feltenn" a kr!st, amely a nyelve hegyn volt, mert L"am
egy &"llanat alatt elt0nt a hessen.
- 3onnan tu!ja a neve!et/ - kr!ezte az alv k"sat. - 3onnan tu!ja, k" vagy/
Persze nem ka&ott vlaszt. Mosolyogva ecsukta lval az ajtt.
- 5tt h"!eg van. $em egy "lyen cs(&& lnynek val. 5nk emegy.nk a melege.
- na&&al"an s(tt volt. Petra vatosan letette a !oozt a kana&ra, maj! szth+zta a
nehz f.gg(ny(ket. )kkor "smt esze jutott az elm+lt jszaka. - szenve!lyes vgy,
amely elraga!ta ket... $em !ertette jo ke!vre az emlk, ellenkezleg, csak "nger.lt
lett tle.
$em "s tu!ta, m"rt rz" magt "lyen rosszul. Percek"g nzte magt a nagy
llt.k(ren. 3"szen mr rgta tu!ja, hogy L"am nem szerelmes el. *sak azrt vette el,
mert gyereket akart. M"rt ntja most enny"re a frf" h"!egsge/ $em +j!onsg ez...
- fj!alom azonan nem sz0nt. Petra mlysgesen srtve rezte magt, s a se,
amelyet ka&ott, gygythatatlannak t0nt. Mgsem volt k(nny0 eltn", hogy a
ol!ogsgrl sz(v(getett lma" (r(kre eteljes.letlenek mara!nak. - kemny szavak,
melyeket L"am a hlszoan z+!tott r, sztt(rtk a remnye"t. $em, L"am sohasem
fogja t szeretn", sohasem lesz nek" t( m"nt egy n, ak" gyereket sz.lhet.
- ?aj, k"cs"m, ny"lvn te leszel az egyetlen aa, ak"t r"ngathatok - !.nny(gte
szomor+an az alv gyermeknek, maj! f(l hajolt, s megs"mogatta az arcocskjt. -
3acsak nem sz.l(k L"amnek egyet, s ele nem t(r!(m aa, hogy nem szeret.
)z a gon!olat t+lsgosan fj!almas volt. Petra szemt k(nnyek le&tk el, s ntt(n-
ntt enne a ktsgeess. 3ogy vllaljon egy "lyen j(vt/ 3a valan gyereket sz.lne
L"amnek, folyton szemes.ln"e kellene azzal, hogy a gyerek a&ja nem szeret" t, s az
elv"selhetetlen lenne. Cs ha maj! feln a gyerek, s kr!seket szegez nek", m"t
vlaszoljon/ 3ogy nzzen a k"slnya vagy a k"sf"a szeme, ha maj! megkr!ez", hogyan
sz.letnek a gyerekek/ A3a kt emer szeret" egymst, akkor (ssze+jnakB - mon!ta volt
az !esanyja annak "!ejn. 9 azonan "lyet nem meslhet maj! a gyereknek.
-m"kor esze jutott az !esanyja meg ez a glyamese, nem tu!ta tov v"sszatartan"
a k(nnye"t. A8annak emerek, ak"k csak a sze=et "smer"k, k"slnyom. >e ha kt emer
mlysgesen megrt" egymst, akkor az mr szerelem.B
Most, am"kor sok v m+ltn Petrnak esze jutott ez a mon!at, ala&osan
meggy(t(rte, s sz"klaknt neheze!ett a szvre. 9 szereleml fek.!t le L"ammel, ak"t
v"szont csak a sze= r!ekelt.
- ?aj, -l"ce, m"tv legyek/ - shajtott fel, s hagyta, ha!! folyjanak a k(nnye".
- aa taln meghallotta, hogy szltjk, vagy Petra zokogsa zavarta fel lml,
m"n!enesetre megmoccant, s felny"totta kk szemt. P"slogott egyet, s hangosan srn"
kez!ett, maj! m"ntha rezn, hogy teljesen "!egen k(rnyezete ker.lt, elkez!ett (m(ln".
8alam"t kez!en" kellett vele.
9. FEJEZET
Mr estele!ett, m"re L"am hazart. $a&k(zen elllt a hess, !e most +jra havazn"
kez!ett. - kocs"ejrt meg a gye&et lassan vastago! htakar ortotta.
- frf" shajtva vetette le a !zsek"jt, s felakasztotta a fogasra, maj! to&ogn" kez!ett a
lt(rln, hogy leverje a c"&jrl a havat. Dtfzott, hes volt, m"nt a farkas, s "rt rossz
volt a ke!ve. $em s"ker.lt megtalln"a a gyermek anyjt. - ku!arc mlysgesen
nyomasztotta.
3ol lehet Lucy/ M"n!en.tt kereste. 8agy mgsem m"n!en.tt/ 3ova +jhatott/ L"am
or+s arccal ny"tott e na&&al"a, az el trul ltvny azonan elk&rztatta.
Petra t(r(k.lsen .lt az aranyszn0 kana&n, s egy k"s atyut tartott a karjan, a k"s
-l"ce-t. - aa feje sz"lr!an nyugo!ott a k(ny(ke hajlatan, a ms"k kezen egy
cum"s.veget tartott, a k"cs" &e!"g elge!etten, lassan kortyogva szo&ta a tejet. - szoan
nem gett a v"llany, !e Petra t.zet gy+jtott a kan!allan. :"gyelmesen, ke!vesen
nzegette a gyereket, a lngok rzsasznje v"sszaver!(tt az arcn.
- ltvnytl L"amnek elllt a llegzete, s hangosan felshajtott. Clete legnagyo
vgyt ltta megvalsulva. -nny"ra fogva tartotta a k&, hogy moz!uln" sem rt, s
f(l!e gy(kerezett lal, nmn nzte Petrt meg a csecsemt.
-z asszony h"rtelen felemelte a fejt.
- 8gre "tt vagy% Mr azt h"ttem, haza sem j(ssz t(.
8olt a n hangjan valam", am" szven sz+rta a frf"t, s am+gy "s rossz hangulata
mg joan megromlott.
- - gyerek anyjt kerestem, nem akartam nlk.le hazaj(nn" - mon!ta.
- Cs/ Megtallta!/ 3ol van/ - kr!ezte Petra.
- :ogalmam s"ncs. -zt h"sze!, hazaj(ttem volna, ha tu!om, hol kereshetnm mg/
- M"cso!a/ $em tallta! meg/ - kr!ezte Petra ktsgeesve.
L"am mg nla "s ktsgeesette volt.
- 6gy nzek k", m"nt ak" s"kerrel jrt/ - r"vallt r a frf", s felka&csolta a v"llanyt.
5smt rnzett Petrra, !e a ltvny mr elvesztette a 0jt. 5ll+z"nak "zonyult,
melynek vajm" kevs k(ze van a valsghoz. 2ek&zelt magnak valam"t, am" megfelelt a
vgylma"nak, s azt ltta, am"t ltn" akart, nem a valsgot.
- $em lto!, hogy egye!.l vagyok/ - kr!ezte "nger.lten.
- Cn csak azt gon!oltam... -an ztam...
L"am tu!ta, hogy m"en "zako!ott a felesge. -z elge!etlen hangja elrulta. -zt
remlte, hogy meg fogjk talln" az anyt, s megszaa!ulhat a csecsemtl. Most
mrges, hogy rajta mara!t a felelssg.
- 1ajnlom, hogy csal!st okoztam neke!, !e nem talltam meg. 1enk" sem ltta.
1enk" sem tu!ott segten".
L"am mr"s elvesztette az "ll+z""t. Petra nem anys termszet. -m"kor el&ett, csak a
k&zelete jtszott vele. $em vletlen.l.
4.sz((n a karcsony, am"hez hozztartoz"k a gyermekt r"ngat ma!onna k&e.
M"n!en mso!"k k&esla& ezt a jelenetet rzolja. $a&k(zen, amg Lucyt kereste,
t(sz(r "s elment a falus" tem&lom eltt, s megnzte a etlehemet. -z egymteres, fl
faragott f"gurk nagyon leth0ek voltak. Mr"a arca oly ke!ves volt... -m"kor eny"tott a
szoa, ostoa m!on azt h"tte, hogy Petra arcn "s ugyanazt a ke!vessget ltja.
)lg nevetsges !olog Petrt (sszehasonltan" 1z0z Mr"val. -zeltt "s voltak "ll+z""
a felesgrl, ez azonan tnyleg t( a soknl.
*sak most re!t r, m"rt "n!ult fel anny"ra, am"kor el&ett a szoa. Petra hangja
k"fejezetten artsgtalanul csengett. AMr azt h"ttem, haza sem j(ssz t(B - mon!ta
"nger.lten.
P"llanatny"lag L"amnek cs(&&et sem volt olyan rzse, m"ntha hazarkezett volna.
- 4u!arcot vallottam - mon!ta.
- 4r. Most m" lesz/ - kr!ezte Petra.
- aa az utols cse&&"g k"szvta az .vegl a tejet, s (ffentett. Petra mosolyogva
nzett r.
- 4"t0n tvgya van a cs(&&sgnek. >l ta mr mso!szor evett. ?l van, -l"ce, csak
n(vesz! a has"k! - g.gy(gte, maj! a vllra fektette a at, s vatosan megveregette a
htacskjt. - gyermek fra!tan rhajtotta a fejt Petra vllra, s lecsuk!ott a szeme.
8g.l mg egyet (f(g(tt, s elszunnya!t.
- ? k"slny vagy - !"csrte meg Petra a k"cs"t, s v"!man elmosolyo!ott. 4"svrtatva
azonan "smt ert vett rajta valam" furcsa "nger.ltsg. L ;"szta teszem. 2"ztosan
v"sszaalsz"k maj! gyorsan. $em a!n! "!e azt a tskt/ -an vannak a &elenkk.
Petra "nk eszlt, csak ne kelljen arra gon!oln"a, hogy m" jr a frje fejen.
:ogalma sem volt, m"n t0n!"k anny"ra. -z "mnt, am"kor L"am felka&csolta a v"llanyt, s
meg&"llantotta a s(tt arct, elment a ke!ve m"n!entl.
- frf" mr akkor sem volt eszmthat, am"kor elhagyta a hzat, !e m"re v"sszart,
mg or+sa lett. Petra rezte, hogy valam" nagyon n"ncs ren!en vele, s ez
nyugtalantotta.
L"am tny+jtotta a tskt, s sz+rsan a felesge szeme nzett.
- *s"nljam "nk n/
- ;u!sz &elenkzn"/
L"am arca +gy elfanyalo!ott, hogy Petra elnevette magt, csakhamar azonan az arcra
fagyott a mosoly, mert a frf" szeme "smt haragosan v"llant.
- 3agy! csak, maj! n t"szta teszem - mon!ta az asszony. - )gsz na& tal&on voltl.
Merre jrtl/
- -z egsz falut t0v tettem, st mg 3oltona "s elmentem.
- 3t akkor elg sokat tal&altl. Mghozz "lyen "!en.
- )le"nte nem havazott enny"re. $emrg t(rt k" a hv"har.
-m"kor Petra joan szem.gyre vette a frf"t, felt0nt nek", menny"re k"mer.lt. 3olt
fra!tan !(rzs(lte a szemt, s "!egesen elet+rt a haja. Petra sz"ntn megsajnlta,
h"szen szemltomst al"g llt a ln, s lgatta az orrt a ku!arca fulla!t keress m"att.
- $agyon el vagy cs"gzva. )ttl ma valam"t egyltaln/
- frf" nem vlaszolt, !e az arca m"n!ent elrult.
- M"n!jrt keresek neke! valam" hara&n"valt, csak el t"szta teszem s
lefektetem a at.
- 3ol fog alu!n"/ - kr!ezte L"am tancstalanul, s egy &"llantst vetett a kan!all eltt
ll !oozra, amelyen megtallta a csecsemt. )lg rozoga !ooz volt, valak"
ragasztszalaggal foltozta (ssze.
- -an semm"k&& - jelentette k" Petra, s az asztalra mutatott, melyen egy f"k llt,
am"t nemrg h+zott k" a kom!l.
- ;allkony vagy - jegyezte meg a frf" h"gga!t, semleges hangon.
- D, !ehogy, csak eszeme jutott, hogy valahol olvastam, m"lyen j szolglatot tehet
egy f"k, ha nem ll ren!elkezsre gyerekgy. <yorsan k"h+ztam egy f"kot a kom!l,
takarval k"leltem, hogy j &uha gy"kja legyen a k"cs"nek.
Petra nem szmtott !"csretre, egy j szval megelge!ett volna, L"am arca azonan
meg sem rez!.lt, s a tek"ntete h0v(s mara!t. 'lyan k(z(m(s volt, m"ntha Petra azt
+jsgolta volna el, hogy menny"e ker.lnek az ruhzan a halak.
$a !e ht m"t vrtam tle/ M"t vrtam ettl az emertl, ak" v"lgosan a tu!tomra a!ta,
hogy csak a szrmazsom m"att vett felesg.l, s csak arra kellettem nek", hogy
megtermkenytsen/ - forogtak Petra fejen a keser0 gon!olatok. )nnek az emernek
teljesen m"n!egy, hogy van-e rzkem a gyerekekhez, van-e ennem szeretet. $ek" csak
az lett volna fontos, hogy a gyereke (r(k(lje a gnje"t, s az vre cs(rge!ezzen az
ere"en...
Petrt anny"ra nyomasztottk ezek a gon!olatok, hogy k"s hjn elsrta magt. -zt
h"tte, eleget srt mr egsz na&, m "smt k(nnyek gy0ltek a szeme. ?onak ltta, ha
k"megy a szol.
- 2ev"szem -l"ce-t a f.r!szoa, maj! ott t"szta teszem - jelentette k" les hangon,
nehogy L"am szrevegye, menny"re elrzkeny.lt. - 'tt gyorsaan s k(nnyeen fog
menn". ;e csak .lj le, s melege!j fel% -m"nt elalu!t a aa, a!ok neke! valam"
hara&n"valt.
- D, egy szen!v"cset n "s tu!ok kenn" magamnak. 3agy! csak, s menj a !olgo!ra%
?o, ha elker.l(! a konyht.
- fzs nem volt erssge Petrnak, ezt e kellett "smern"e. Mg"s rosszul esett nek"
L"am srt megjegyzse, s a nata h"rtelen tcsa&ott haraga, am"tl felszv!tak a
k(nnye".
- )gy szen!v"cset meg egy levest azrt el tu!ok kszten"% - csattant fel. - $em foglak
megmrgezn"%
L"amnek megrn!ult a szja szle, m"ntha elmosolyo!ott volna. Most mulat rajtam/ -
mrgel!(tt Petra, m megfkezte a haragjt, s v"sszanyerte a llekjelenltt.
- $e felejts! el, hogy mr volt szerencsm meg"smerke!n" a szakcstu!omnyo!!al -
mon!ta a frf" gunyorosan.
5gaza van, gon!olta Petra, ak"nek valan nem ment valam" jl a fzs, &e!"g az
!esanyja remek szakcsn volt. Dm!e nem (r(k(lte meg tle ezt a tehetsget. -
hzassguk elejn fz(tt nhny telt, !e vagy o!akozmlta, vagy sznn gette ket. -z
ellentte "s elfor!ult# nhnyszor fl"g nyers telt tett az asztalra. 4s megtanult
(ssze.tn" ezt-azt, !e t(ny"re tenge!te a hzvezetnnek a s.tst-fzst.
- Mrs. >"llon fz(tt levest. 4t szelet kenyeret &e!"g azrt meg tu!ok vajazn" - szlt
o!a a frjnek.
- $a j, megkockztatom.
L"am ltalan nem enge!ett az elve"l, most azonan megjuhszo!ott. Petra el "s
ltta, hogy nagyon nyomor+sgosan rezhet" magt. M"rt/ )nny"re fra!t lenne/ 8agy
valam" ms m"att/ 'lyan k(z(ny(s &oft vg, hogy semm"t sem lehet leolvasn" az arcrl.
- M"n!jrt j(v(k.
L"am csu&n l"ntott, s a Petra karjan alv ara nzett. 4"ny+jtotta a kezt, s
gyeng!en megr"ntette a cs(&&sg arcocskjt, aztn &"hek(nnyen megs"mogatta a
uks"jt.
- ke!ves moz!ulat meghatotta Petrt. 4(nnye la!t a szeme, s sza&orn &"slogott,
nehogy k"csor!uljanak a k(nnye".
- ;"szta kell tennem - mon!ta furcsa hangon. - <yorsan megleszek -f0zte hozz
reke!ten.
$em volt k(nny0 uralko!n"a magn. -l"g vrta, hogy k"szaa!uljon a szoa fesz.lt
lgk(rl. Dtszelte a na&&al"t meg a hallt, maj! fels"etett a l&csn. $em ka&ko!ta el a
&elenkzst. -ztn o!al&ett a mos!hoz, s h"!eg vzen jl megmosta az arct, leh0t(tte
g szemt. *sak akkor ment v"ssza a f(l!sz"ntre, am"kor mr elg h"gga!tnak rezte
magt. Legszveseen le sem ment volna, !e flt, hogy L"am utna j(n, s megkr!ez",
hol mara! "lyen sok"g.
L"am ugyanaan a karosszken .lt, ahol hagyta. - tr!re k(ny(k(lt, s a tenyere
hajtotta az llt. Moz!ulatlanul mere!t a t0ze, m"ntha t"tkos .zenetet akarna k"olvasn" a
lngok jtkl. Mgyet sem vetett Petrra, ak" sz&en lefektette a k"sat a r(gt(nz(tt
gy"ka. *sak akkor moz!ult, am"kor a n nhny &erc m+lva egy tnyr levessel meg
egy tl szen!v"ccsel trt v"ssza a konyhl, s lerakta az telt a !ohnyzasztalra.
- 4(sz(n(m - mon!ta szrakozottan. 1zemltomst egszen mshol jrtak a
gon!olata".
- L"am, "tt ez a k"slny - kez!te volna Petra, s le.lt a szemk(zt" karosszke. -
3allasz/
)ltartott nhny mso!&erc"g, mg a frf" felocs+!ott, s enyhn megrzta a fejt,
m"ntha meg akarna szaa!uln" a gon!olata"tl.
- M" van vele/ - nzett Petrra.
- Cn "s ezt kr!ezem. M"t fogunk cs"nln" vele/ $em kellene rtesten" valamely"k
h"vatalos szervet, &l!ul a gymhatsgot/
L"am h"rtelen megelevene!ett, s szemrehny &"llantst vetett a nre.
- 1z sem lehet rla% - emelte fel a hangjt.
- >e muszj...
- -zt mon!tam, nem% - vgott a szava a frf" olyan hangosan, hogy Petra
elsz(rnye!t. - )lnzst - szaa!kozott r(gt(n. - $em tjkoztathatunk semm"fle h"vatalos
szervet. 3a egyszer eka&csoljuk ket...
- >e ht muszj% - szlt k(ze Petra. - -z "lyesm" a gymhatsgra tartoz"k. -z a
fela!ata, hogy gon!osko!jon az elhagyott gyerekekrl.
- $em - vgta r L"am ez+ttal halkan s h"gga!tan, m annl krlelhetetlene hangon.
Petra rezte, hogy h"a "s v"tatkozna vele, gy ht elhallgatott, har a legszveseen
t"ltakozott volna.
- 3a!! magyarzzam el% - mon!ta L"am nm" haozs utn.
Petra "!ege" &attans"g fesz.ltek, s vrta a magyarzatot.
- - !olog onyolulta, m"nt h"nn!.
- 3ogyhogy/
- Cn tu!om, k" a gyerek anyja.
Petra anny"ra megle&!(tt, hogy fel&attant a karosszkl.
- 3ogy/% ;e "smere! a gyerek anyjt/
- 5tt lak"k a faluan. ?l "smerem. M"n!"g "s egy k"cs"t va! s... eszmthatatlan volt.
- 3onnan tu!o!, hogy ez a... ez a nszemly...
- Lucynak hvjk - mon!ta L"am.
- 3onnan tu!o!, hogy ez a Lucy a gyerek anyja/ Cs honnan tu!o!, hogy a k"cs"t -l"ce-
nek hvjk/
- - !oozan talltam egy c!ult, amelyen rajta volt a neve, s mg nhny !olog.
- -z "s, hogy az anyjt Lucynak hvjk/
L"am t0n!ve l"ntott.
- Lthatnm azt a c!ult/ - kr!ezte az asszony, har tu!ta, hogy +gysem fogja
megka&n". L"am szemltomst nem akarta megmutatn".
- $"ncs nlam. $y"lvn elhagytam valahol. >e "ztosan tu!om, hogy ez a "zonyos
Lucy a gyerek anyja. Cs azt "s tu!om, hogy s+lyos &rolm" tma!hatnak, ha a
gymhatsg r!ekl!n" kez!ene "rnta.
- M"rt, most n"ncsenek s+lyos &rolm"/ M"fle anya az "lyen/
- 5gaza! van. C&& errl van sz. Lucy mr azeltt "s &rolms volt. Eossz trsasga
kevere!ett, s (sszet0zse ker.lt a t(rvnnyel. $em nagy .gy, !e a ren!rsg szmon
tartja t. Pe!"g && a keze akarta venn" a sorst. C&&en ezrt nem lenne j, ha "smt
felt0nst keltene. 3a a gym.gyh(z for!ulunk, az egsz .gy h"vataloss vl"k. Cs
elfor!ulhat, hogy elvesz"k tle a gyereket.
- $em rtem, L"am... 1zer"ntem rtesten.nk kellene a ren!rsget.
- $em, az f(l(sleges onyo!almakhoz vezetne. $hny na&"g, legfelje egy ht"g
nem tesz.nk semm"t. -!!"g megtallom Lucyt, s eleszlgetek vele - mon!ta a frf", s
megraga!ta Petra kezt. - Petra, krlek% - nzett a szeme. - 4rlek, segts%
Petra meg sem szlalt. >erme!ten mult a frf"ra. $em akart h"nn" a f.lnek# L"am
tnyleg krt, st k(ny(rg(tt nek"% 5lyet mg soha nem tett. Mg akkor sem, am"kor
megkrte a kezt.
;ermszetesen tu!ott krn" a oltokan, az ttermeken s hasonl helyzeteken. >e
"gaz" krs mg sohasem hagyta el a szjt.
- )nny"re fontos neke!/
Petra nem vrt vlaszt. - frf" k(ny(rgse elmon!ott m"n!ent. L"am nmn l"ntott.
- -!j nekem nhny na&ot, hogy megkeressem Lucyt. -!!"g "tt mara!sz/
- ;essk/
Petra rtetlen.l mult a frjre. -ztn egyszer"en ka&csolt# teljesen elfelejtette, hogy
volt az, ak" vlssal fenyegetz(tt, s el akart menn". L"am azonan szemltomst nem
felejtette el. - kr!se arculcsa&sknt rte Petrt7 vr"g srt!(tt.
- -zt akaro!, hogy a aa m"att mara!jak/
- 3a ms okl nem...
- Cs te m"t szeretnl/
- 3"szen tu!o!. Cn mg m"n!"g ugyanazt akarom. -zt, hogy tartsuk magunkat a
meglla&o!sunkhoz. Mara!junk egy.tt, !e +gy, ahogy annak "!ejn megeszlt.k.
- 3zassg s gyerek - suttogta Petra.
- ;(rvnyes gyerek - jelentette k" L"am kemnyen s krlelhetetlen.l. 5smt ezrult,
s Petra felfogta, hogy nem ker.lhet hozz k(zele.
- 3a n"ncs gyerek, n"ncs hzassg sem - "!zte a frje szava"t keser0en.
L"am erre nem szlt semm"t, csak rmere!t a felesgre.
- M"t jelentsen m"n!ez, L"am/ -zrt akaro! megtartan" -l"ce-t, hogy felresz!
ennem az anya" rzseket/
- -nya" rzseket/ - "smtelte meg a frf", s megveten tettl tal&"g vg"gmrte a
nt. - ;eenne!/
Petra anny"ra megsrt!(tt, hogy meggon!olatlanul k"faka!t#
- 3ogyne re!hetnnek ennem "s anya" rzsek% >e csak akkor, ha "gaz" frf" az a&a%
-m"nt k"mon!ta, mr"s tu!ta, hogy szarvash"t ejtett. Mso!&ercek"g mly, vszjsl
cs(n! uralko!ott. 'lyan fesz.lt volt a lgk(r, hogy Petra al"g ka&ott levegt.
- 1zval "gaz" frf"% - "smtelte meg L"am fenyegeten k"mrt hangon. - Cn &ersze nem
vagyok az.
Petra egy &"llanatra lehunyta a szemt7 legszveseen v"sszaszvta volna az "mnt"
megjegyzst. Mr megnta, hogy k"szala!t a szjn. 5gaz" frf"n mst rtett.
'lyasvalak"t, ak" tu! szeretetet "s a!n", s egy letre szl ka&csolatra vgy"k. Eosszul
fejezte k" magt, s L"am flrertette. -m+gy "s meg volt gyz!ve, hogy , Petra nem
akar tle gyereket, h"a knl fel nek" akr m"ll"r!okat. -m"t az "mnt mon!ott, csak
megerstette el" h"ten. Cs ennek sz(rny0 k(vetkezmnye" lehetnek. Petra most
aztn valan megrettent.
- Cn... - kez!te, har nem tu!ta, hogy magyarzza meg a tve!st. *sak anny"t
tu!ott, hogy meg kell &rln"a lecs"lla&tan" L"am !.ht. - Cn nem...
*sak ekkor re!t r, hogy a frje mr n"ncs a szoan. $y"lvn akkor hagyta el a
hely"sget, am"kor egy &"llanatra lehunyta a szemt. L"am t"zenkt ra leforgsa alatt
mso!szor jutott arra az elhatrozsra, hogy jo, ha elmegy, ahelyett hogy tov" v"ta
ocstkozzon.
L"am nem kvnt v"tatkozn" Petrval. )l (ssze akarta sze!n" magt. 'lyan !.h(s
volt, hogy m"n!en k"tellett volna tle, s flt, hogy jvtehetetlen krokat okoz. ;u!ta,
hogy ha k"ny"tja a szjt, el fogja veszten" az (nuralmt. C&& elg aja volt mr gy "s.
-rra gon!olt, hogy a forr-h"!eg zuhany taln segt. )zt j (tletnek tartotta, s el "s
"n!ult a f.r!szoa. *sakhogy ez sem segtett. -m"kor megt(r(lk(z(tt, mg m"n!"g
loogott enne a !.h, nem tu!ott m"t tenn" ellene.
:ogta a farmerna!rgjt, amely egsz na& rajta volt, s elevgta a szennyes kosra.
8alam" furcsa nesz .t(tte meg a f.lt, m"re k"vette a na!rgot a szennyesl. Dtkutatta a
zsee"t, s Petra ant"" talettja ker.lt a keze. )sze jutott, m"nt mon!ott a felesge#
A$em tu!ok felelssget vllaln" azrt, hogy gyereket sz.ljek a te r"!eg v"lgo!aB. )zt
vgta a fejhez% L"am &ontosan emlkezett m"n!en szra. Cs az "s esze jutott, hogy
Petra hozzf0zte# nem lenne k&es gyereket neveln" egy olyan csal!an, ahol n"ncs
szeretet. -z el &e!"g k"jelentette, hogy csak egy "gaz" frf" mellett re!nnek enne
anya" rzsek.
L"am maj! sztroant a !.htl. M"n!ent mega!ott a felesgnek, am"t csak akart, s
teljestette m"n!en grett. Cs az asszony/ -z asszony a la el hajtotta a kar"kagy0r0t.
Maj! n megmutatom nek"% - gon!olta szen. 1zem.gyre vette a talettalevelet# csak
kt szem h"nyzott. $y"lvn tartalkol mg fogamzsgtlt, gon!olta. 2"ztosan el!ugta
valahova.
<on!osan tkutatta a fs.lk(!asztal f"kja"t, s valan rtallt mg nhny
ontatlan csomagra. <onosz, kr(rven! mosollyal az arcn lestlt a l&csn, kszen a
harcra.
Petra mg m"n!"g ugyanott .lt, ahol hagyta. Fle tett kzzel mult a mr al"g
&"slkol t0ze. Mg "zzott a &arzs. - leves meg a szen!v"csek mg ugyanott lltak az
asztalon, ahova letette.
-m"kor a frf" ele l&ett, Petra remelte a szemt, !e r(gt(n lehajtotta a fejt, s a
sznyeg egy &ontjra szegezte a tek"ntett.
- 4"h0lt a levese! - mon!ta.
Ms nem jutott esze. 6gy rezte, hogy egy (r(kkvalsg"g vrt L"amre, s fogytn
volt a t.relme. -z "!ege" &attans"g fesz.ltek.
M"utn a frf" magra hagyta, nem volt m"tl menek.ln"e. Pe!"g legszveseen
felvette volna a katjt, hogy elhagyja a hzat, s soha t( ne trjen v"ssza. Mgsem
tette meg. )lsz(r "s "tt volt a aa. <on!osko!n"a kell rla. $em hagyhatja el, m"nt ez a
Lucy. Mso!szor# nem volt szoksa kereket ol!an" a &rolmk ell. 2rm"lyen
nehzsge tma!t, m"n!"g szemenzett vele.
- $em vagyok hes - mon!ta L"am mereven. - Legal"s telt nem kvnok.
:(l(sleges volt megkr!ezn", hogy akkor m"t kvn. L"am olyan cst s vgyakoz
tek"ntetet vetett r, hogy Petrnak ele!oogott a szve. Mskor azonnal reaglt a
k(zele!sre. Most "s vgyakozott az (lelsre, a cskjra, s ol!ogan o!aa!ta volna
magt nek". >e ha megtenn, "smt ugyanott lennnek, ahol a veszeke!s eltt voltak.
M"n!ent elvesztene, am"t a ma" na&on nyert. 8agy nem "s nyert semm"t, "nk csak
vesztett/
2eltta, hogy jelen lla&otan nem tu!ja felmrn", m"t nyert, s m"t vesztett. 8ajon
az a legrossza, hogy L"am mellett mara!, noha a frf" nem szeret"/ 8agy mg ennl "s
rossza lenne efejezn" ezt a hzassgot, ezt a ltszathzassgot, s (r(k +cs+t mon!an"
a frf"nak, ak"e szerelmes/
- Mst nem tu!ok a!n".
- $em/ - kr!ezte L"am ehzelg hangon. - @gyan me!!"g fogo! k"rn"/ 8agy taln
ossz+t esk.!tl ellenem/
Petra haragos &"llantst vetett r, s aan remnyke!ett, hogy a frje nem vesz" szre
rajta (nknz ktsge"t. M"t forgathat a fejen L"am/
- frf" k(nny0, rugalmas l&tekkel tszelte a hely"sget, s megllt Petra mellett.
- $z! csak% - ny+jtotta fel a al kezt, s k"ny"totta a tenyert.
Petra meg&"llantotta a kezen a kt gy0r0t. $yelt egyet.
- 1zer"nte! m"t cs"nljak vel.k/ - kr!ezte nyugo!tan, m a hangjl k"rz!(tt a
le&lezett ktsgeess.
- 8"sel!% $eke! vettem ket - felelte L"am.
)z elg sszer0en hangzott, !e Petra t+l jl "smerte a frjt. ;u!ta, hogy valam"t forral.
- Cn &e!"g v"sszaa!tam. $em kellenek - mon!ta.
$em volt k(nny0 k"ny(gn" ezt a hazugsgot. 3"szen ol!ogan hor!ta volna tovra "s
a gy0r0ket% 2.szke volt arra, hogy L"am felesge lehet. Legal"s mg r nem re!t,
hogy t(re van sz.ksge, m"nt amenny"t a frje ny+jtan" tu!. $em akart t( +gy ln"
vele, m"nt e!!"g. $em akarta egy olyan emer mellett leln" az lett, ak" k&telen a
szeretetre.
Menny"t remnyke!ett, hogy elj(n a na&, am"kor L"am szerelemre gyulla! "rnta%
-ztn rre!t, hogy ez a na& sohasem j(n el, s meg&rlta k"(ln" magl a szerelmet.
Dm ez lehetetlennek "zonyult.
- $em kellenek - erstette meg.
- $ekem sem - mon!ta L"am, s le!ota a gy0r0ket a !ohnyzasztalra. - kt gy0r0
nhny cent"mtert gurult, aztn el&"hent. )gy soha nem volt szerelem .res sz"mluma",
gon!olta Petra.
- Cs ezek sem kellenek - folytatta a frf", s valam"t elehajtott a t0ze, am" nyoman
elgett. -ztn egy &a&r!oozt "s a t0ze !oott, amely nagy lngra gy+lva mso!&ercek
alatt hamuv &orla!t. )z a nhny mso!&erc azonan elg volt ahhoz, hogy Petra
fel"smerje a !oozt.
- - talettm% - k"ltotta, s fel&attant.
Meg&rlta k"ka&n" a frf" kezl a ms"k kt !oozt, amelyet L"am ugyancsak
t0zre akart vetn". $em s"ker.lt, a frf" gyorsa volt. - ms"k kt csomag "s a kan!allan
k(t(tt k". Petra k" akarta ket halszn", m"eltt elgnnek, !e a frje elka&ta a csukljt, s
elvonszolta t a t0ztl.
- $e lgy mr "lyen ostoa% - r"vallt r. - Maj!nem meggette! maga!%
- M"n!egy% - vgott v"ssza Petra. - $ekem kellenek ezek a talettk%
- $em, nem kellenek - mon!ta L"am vszterhes h"gga!tsggal. - ;( nem lesz
sz.ksge! ant"" talettra.
- 3ogy mon!o!/
L"am rez!.letlen arccal megcsvlta a fejt.
- )ttl kez!ve f(l(sleges v!ekezne!. 8agy nlam mara!sz, s az enym leszel,
akrhnyszor csak akarom, vagy elmsz, s akkor sem lesz sz.ksge! rjuk. )en az
eseten &ersze eny+jtom a vl&ert. Megesk.sz(m, hogy ha csak r mersz nzn" rmely
ms frf"ra, gon!osko!n" fogok rla, hogy egyetlenegy centet se ka&j sem tlem, sem a
nagya&mtl. -kkor mr "nk szlljon az egsz vagyon az llatmenhelyre, s legyen a
k"vnhe!t versenylovak% - jelentette k" L"am hatrozottan, s maga fel for!totta a nt.
Eknyszertette, hogy a szeme nzzen.
Petra megk(v.lt arccal mere!t r. L"am mr cs(&&et sem hasonltott arra a frf"ra, ak"t
oly ktsgeesetten szeretett.
- $os, m"t szlsz hozz, !esem/ - kr!ezte a frf" gunyorosan. - >(ntene! kell% M"t
akarsz/
10. FEJEZET
Petra nem akart h"nn" a f.lnek. ;nyleg k&es "lyeneket mon!an" az szeretett frje/
- >e h"szen ez nevetsges, L"am% - r"vallt r felhoro!va. - 3t egyetlen szt sem
rtettl m"n!al, am"t mon!tam/ $em akarom folytatn" ezt a hzassgot - jelentette k" a
lehet leghatrozottaan, magan azonan hozzf0zte# legal"s nem gy, m"nt e!!"g.
- 8"lgosan rtse!re a!tam, hogy...
- 5gen, !e akkor mg nem tu!ta!, m" ll a nagya&m vgren!eleten - szaktotta fle
a frf". - <on!olom, most, hogy t"sztn lto! a helyzetet, msknt tek"ntesz a !olgokra,
sokkal rel"saan.
- ;nyleg gy gon!olo!/ 1ajnos csal!st kell okoznom neke!. - !(ntsem sz"lr!,
semm"t sem vltozott. Dmr ma reggel ta ms fnyen ltlak tge!. 5mmr tu!om, hogy
te egy zsarnok", ms emerek szvvel jtsz, k(z(nsges f"ck vagy% *sak maga!ra
gon!olsz% $eke! teljesen m"n!egy, hogy m"t m0velsz msokkal% Mgyet sem vetsz ms
emerek rzelme"re. $eke! csak az a fontos, hogy megka&!, am"t akarsz.
- Mg te eszlsz/% ;e, ak" t"tokan fogamzsgtlt sze!tl/ 3t te nem jtszottl
velem/ 1t mg hazu!tl "s%
Petra t"ltakozn" akart, m eltta, hogy nem egszen t"szta a lelk""smerete, ezrt "nk
hallgatott.
- )lmon!tam volna - (kte k" vg.l.
- 8alan/ - kr!ezte gyanakvan a frf". - Cs ugyan m"kor/ -kkor, am"kor mr
elteltl m"n!azzal a jval, am"t a hzassgunknak k(sz(nhetsz/ 8agy csak akkor, am"kor
meghal a nagya&m, s meglla&to!, hogy nem ka&sz anny"t, amenny"re szmtottl/
- )gek, !e h"szen ez mer k&telensg%
- -kkor rul! mr el, m" t(rtnt valjan% 8agy azt akaro!, hogy tallgassak/
Petrt L"am srtegetse" anny"ra megseeztk, hogy egy hang sem j(tt k" a torkn.
- 5nk ne, ugye/ - folytatta a frf" c"n"kusan. - Cs ezzel ugyanott vagyunk, ahonnan
el"n!ultunk. ;e vagy a soron, !rgm% Ft &erce! van. >(nts# vagy msz, vagy mara!sz.
>(nts! el, hogy m"t vrsz a hzassgunktl s a j(vnktl.
- 8an nek.nk egyltaln k(z(s j(vnk/ - reegte Petra halkan.
L"am +gy tett, m"ntha ezen gon!olko!n"a kellene, maj! k(z(ny(sen vllat vont.
1zemltomst egyltaln nem r!ekeltk a felesge rzelme".
- ;le! f.gg. Cn v"lgosan k"fejtettem az lls&ontomat# gyereket akarok, s ksz. Cs
nem enge!hetem meg magamnak, hogy vesztegessem az "!t, mert a nagya&mnak lassan
elfogy a t.relme. 3a a k(zelj(ven nem tu!om el+jsgoln" nek", hogy +tan van a aa,
k" fogja h+zn" a nevem a vgren!eletl. Cs akkor egy"k.nk sem ka& semm"t.
P"llanatny"lag te vagy az egyetlen jel(lt, ak" meg&lyzhatja a gyermekem anyjnak a
szere&t.
- M"n!azok utn, am"t velem tettl, nem vrhato! el, hogy valaha "s az gya!a +jjak
- emelte fel a hangjt Petra, s a kan!allra mutatott, ahol a talett" &orr gtek. - -z
olyan lenne, m"ntha orosz rulettet jtszank a j(vmmel.
- -h, szval tu!o!, m"lyen rzs az. 3ogy n "s k&es esz!!el fejezzem k" magam,
am"kor elhatrozta!, hogy fogamzsgtlt fogsz sze!n" s hazu!sz nekem, akkor a
mellemnek szegezte! a &"sztolyt.
- $em hazu!tam% - k"ltotta ktsgeesetten Petra.
- $em, !ehogy. )lnzst - mon!ta mar g+nnyal a frf". - $em a szememe hazu!tl,
csak elhallgatta! ellem az "gazsgot. Cs ez vgs soron ugyanaz. 3"hetetlen (nzse!en
megfosztottl a lehetsgtl, hogy magam !(ntsek a j(vm fell. Dm most n !(nt(k%
8lassz# vagy msz, vagy mara!sz. >e ha k"msz az ajtn, !esem, h"!! el, "!e t(et e
nem tesze! a la!% Fr(kre vge%
- $em tu!ok mara!n".
- -kkor el kell menne! - szelte t L"am a hely"sget, s k"trta az ajtt. - >(nts, Petra%
Cn "ztosan nem foglak v"sszatartan".
M"k(zen a legnagyo hatrozottsggal cseleke!ett, L"am azon tanako!ott magan,
vajon teljesen elment-e az esze. 3"szen m"n!en erejvel azon volt, hogy megtartsa a
felesgt. 1emm" ms nem szmtott. Cs most k"trta eltte az ajtt% ;nyleg k&es lesz "tt
lln", s vg"gnzn", am"nt Petra k"stl, s eltvoz"k az letl/ $em, ezt a n nem fogja
megtenn". Mr csak azrt sem, mert t+l sokat vesztene. 3a a &nz m"att j(tt hozz
felesg.l, a nagya&a" (r(ksge m"att, akkor mara!n" fog.
- $a m" van/ )l akarsz menn"/ M"re vrsz/
1z"nte kvnta, hogy a n valljon sznt, s tvozzon a s(tt jszaka. )z azt jelenten,
hogy nem olyan &nzsvr, m"nt gon!olta.
3a elmegy, harcoln" fog rte. 3agyja, hogy elmenjen. <y0l(lk(!j(n csak egy
!ara"g, a!!"g elren!ez egyet s mst. Meg kell talln"a Lucyt, s rrn", hogy vegye
v"ssza maghoz a gyereket. Petra k(zen taln megnyugsz"k, s hajlan! lesz v"sszatrn"
hozz. Cs akkor maj! +jra megeszlnek m"n!ent.
)l fogja nek" mon!an", m"lyen lmokat sztt a k(z(s j(vj.krl. Lesz egy gyerek.k,
s k(z(s ervel felnevel"k... 1z& j(vt akart "ztostan" a gyereknek, s j hzassgan
akart ln". -m"ta egy.tt lnek, arra vgyott, hogy (r(kre egy.tt mara!janak. -zeltt
"lyesm"t el sem tu!ott volna k&zeln". Cs azzal "s t"sztan volt, hogy Petra az egyetlen n
kerek e v"lgon, ak"tl gyereket szeretne.
Mr rg elmon!ta volna nek" m"n!ezt, csakhogy rettenten szorongott# lehet, hogy
m"atta nem lehet gyerek.k. )zrt (r.lt, hogy nem rulta el az rzelme"t. Most Petra fogja
elruln" nek", hogy m"t "s rez "rnta.
- Ft mso!&erc m+lva lejr az "!!, !rgm.
Petrt mr csak nhny l&s vlasztotta el az ajttl. Eknyszertette magt, hogy
elmenjen. $em, nem k&es a frje mellett mara!n", ez teljessggel lehetetlen% L"am mr
anny" fj!almat okozott nek"... ;(et nem tu!na elv"seln". )l kell mennem, hajtogatta
magan. )gy !ara"g egye!.l akarok lenn", szaa!on akarok llegezn", s egygytan" a
seeket, melyeket a frjemtl ka&tam.
Dm e &"llanatan felny(g(tt a k"saa a r(gt(nz(tt k"sgyan, s Petra megtntoro!ott.
;u!ta, hogy legjoan tenn, ha eltvozna, +gysem lesz elle sohasem olyan asszony,
am"lyet L"am elk&zelt magnak. 3"szen L"am azt vrja tle, hogy m"n!en lelk" "gny
nlk.l lje le mellette az lett, s ne legyenek rzelme". )rre &e!"g teljessggel
k&telen. M"nek mara!jon ott, ahova nem tartoz"k/
*sakhogy "tt van a aa# nem fele!kezhet meg rla. 3ogy hagyhatn egye!.l ezt a k"s
lnyt/ ?, -l"ce nem mara!na teljesen egye!.l, L"am "s megtenne m"n!ent az r!eken.
Petra mg"s felelssget rzett a csecsemrt. - anak sz.ksge van egy nnem0
szemlyre. gy "s "ztosan h"nyz"k nek" a melegsg s a v!ettsg, amelyet csak"s az
!esanyja tu! ny+jtan". Petra sz"lr!an elt(klte, hogy ame!!"g kell, vllalja a &tanya
szere&t.
3a nem mara! "tt, hogy fog L"am az anya keressre "n!uln"/ $emrg mon!ta, hogy
kora reggel folytatn" akarja a nyomozst.
- Eajta, rajta, !rgm% - hangzott fel L"am gunyoros hangja, s k"z(kkentette t a
gon!olata"l. - M"re vrsz/
- Cn... n nem megyek el - suttogta Petra.
- 3ogyan/ M"t mon!tl, !rgm/
Petra "ztos volt enne, hogy L"am hallotta, am"t mon!ott, csak k" akarja lvezn" a
gyzelmt, s mg joan meg akarja t alzn".
- -zt mon!tam, hogy nem megyek el% - s"koltotta Petra, s g(rcs(sen "gyekezett tal&on
mara!n". - $em mehetek el, muszj "tt mara!nom.
- ;u!tam, hogy szhez fogsz trn", s elto!, hogy sokkal elny(se szmo!ra, ha
mara!sz.
- ?aj, "stenem% )gsz msrl van sz% - t"ltakozott Petra, s am"kor meg&"llantotta frje
szemen a gyanakvst, hozzf0zte# - $em m"atta! mara!ok, hanem a aa m"att.
- -h, rtem - vlaszolta L"am le&lezetlen g+nnyal.
- ;nyleg a aa m"att% - !oantott a lval Petra a nagyo nyomatk ke!vrt. -
$em azrt mara!ok, mert vele! akarok lenn", vagy mert egyszer maj! egy nagy vagyont
fogsz (r(k(ln", hanem k"zrlag azrt, mert -l"ce-nek sz.ksge van rm. )z az egyetlen
okom. 3a azt h"sze!, hogy rm"kor az gya!a tu!sz v"nn", akkor azt tancsolom, hogy
ezt s.rgsen ver! k" a feje!l. - hzassgunknak vge, k.l(n(sen, am" az egy.tt alvst
"llet". -kkor sem fek.!nk le vele! t(et, ha ez.st tnyron ny+jtan! t a nagya&!
egsz vagyont%
- $em/%
- $em%
- $a, maj! megltjuk% - t+rt ele a haja L"am. - Megmon!om neke! sz"ntn, nem
tu!om meggrn", hogy tartan" fogom magam az ltala! fellltott szalyokhoz. Lehet,
hogy te azt h"sze!, a hzassgunknak vge, m n ms vlemnyen vagyok - vgta e az
ajtt.
Petra valahogy aljslat+nak, vszterhesnek rezte az ajtcsa&!st. 'lyan
vglegesnek hangzott, m"ntha (r(kre lezrult volna egy szakasz az let.ken, s egy +j
venn kez!ett, amelyl szmra n"ncs szaa!uls, h"a "s fra!oz"k.
- -zrt vettelek felesg.l, mert joan kvntalak, m"nt rmely nt kerek e v"lgon.
Cs ez m"g nem vltozott. - t(rtntek ellenre joan kvnlak, m"nt valaha, ha ez
egyltaln lehetsges. )lg r! nznem, mr"s valsgos test" fj!almat rzek a ro&&ant
svrgstl.
- 4nytelen leszel elv"seln" ezeket a fj!almakat - szegte fel az llt Petra, m am"kor
a frf" nmn, hatrozottan el"n!ult fel, elhagyta a torsga. 'lyan, m"nt egy raga!oz,
gon!olta. Cn meg a zskmnya vagyok. ;eljesen k"szra!t a torka, s reszketn" kez!ett,
m"nt a nyrfalevl.
- frf" elmosolyo!ott. ,, menny"re gy0l(lte Petra ezt a mosolyt% -z arca
artsgtalan s komor mara!t, a tek"ntete jgh"!eg, csak a szjt h+zta el. 'ly les,
rezzenstelen tek"ntettel mere!t r, oly k"hegyezett f"gyelemmel nzte, m"ntha
h"&not"zln" szeretn. - n egyszer"en hallra "je!t nyusz"nak rezte magt, ak" nultan
ll a k(zele! aut reflektorfnyen.
- $em, nem, !rgm, nem fog +gy menn", ahogy elk&zelte!. $em foga!om el az
ltala! f(llltott szalyokat. :ellem t"ltakozhatsz, akkor "s le fogok fek.!n" vele!%
- Mr&e!"g nem% Cn... - nzett a frf" szeme elszntan Petra, m aztn v"sszarettent.
- *sak nem akarsz.../ -zt nem tehete! meg velem...
- $em, azt valan nem tu!nm megtenn" vele! - csvlta a fejt L"am. - >e akkor "s
le fogok fek.!n" vele!. 3"!! el, ke!veskm. )gyltaln nem lesz sz.ksg erszakra.
- $em lesz sz.ksge!... erszakra.../ - heegte Petra magnkv.l.
- :rj s felesg vagyunk - mutatott L"am magra, maj! r, s k(zen az ujja hegyvel
megr"ntette az ajkt. Petra htrahk(lt. - :rj s felesg - "smtelte meg mg
vontatottaan, mg lgya hangon, s f.rksz szemt a felesgre vetette. $em ker.lte
el a f"gyelmt, hogy am"kor gyeng!en vg"gvonta az ujja hegyt ajknak k(rvonaln,
Petra "zony eleorzongott az r"ntse, s k"&"roso!ott az arca.
- ?, frj s felesg, na s/ - vetette o!a foghegyrl Petra. - *sak nem azt akaro!
mon!an", hogy... hogy jogot...
- 3ogy jogot formlhatok r!/ )zt akarta! mon!an"/ - kr!ezte a frf" selymes
hangon. - ?aj, Petra, tu!hatn!, hogy nem erre gon!oltam...
- ;essk/ -kkor m"t akarsz ezzel/
Petran mr-mr +j remnyek re!tek, m a frf" egy mso!&erc alatt &orr z+zta
ket.
- $em lesz sz.ksgem arra, hogy knyszertselek. :elesleges. Fnknt fogsz mega!n"
m"n!ent, am"t akarok. ;e maga! fogsz elem jruln".
- 1oha%
- >ehogynem, !rgm%
M"rt eczget" t "lyen ke!vesen, m"ntha tnyleg szeretn/ D, csak g+nyol!"k
folyton, gon!olta Petra.
- ;e maga! fogsz elem jruln", mert nem tehetsz msknt. M"nket egymsnak
ren!elt az 6r. Cn vagyok szmo!ra az "gaz", szmomra &e!"g te vagy az.
- $em% - rzta a fejt ktsgeesetten az asszony, hossz+ haja leent, s cst
"llatfelht rasztott.
,, ha tu!n, m"t rzek "rnta% 3a tu!n, hogy az n lelk" trsam, lma"m hse, az
letem rtelme. Dm ha tu!n, gon!olta Petra, gtlstalanul k"hasznlna. )llenem for!tan
a tulaj!on szerelmemet, s m"n!en elnyt k"lvezn. -ztn megunna, s haozs nlk.l
elhajtana, m"nt egy sztt(rt jtkszert. ;nyleg gy lenne/ Petra azrt nem volt een
olyan "ztos.
- >ehogynem% - nevetett fel harsnyan a frf". - nevetse azonan nem szvl j(tt, s
nem "s volt sz"nte. $em Petrval nevetett, hanem rajta. - - lam el fogsz oruln",
!rgm% - folytatta gonoszul. - )rre mrget veszek. 3ogy honnan tu!om/ 'nnan, hogy
"mmr egy ve a felesgem vagy. )lh"hete!, hogy jl k"hasznltam ezt az egy vet.
-la&osan meg"smertelek, !es felesgem% Pontosan tu!om, m"lyen vagy az gyan.
;u!om, hogyan szokta! leereszten" a szemhja!at, am"kor cskollak... - hajolt a n f(l,
s lassan, cstn, ny"tott szemmel szjon cskolta.
Petra meg&rlt v!ekezn". )rnek erejvel ny"tva tartotta a szemt, m am"kor a
frf" a nyelve hegyvel vg"gnyalta az ajkt, (nkntelen.l lecsuk!ott a szemhja, s kjes
shaj szaka!t fel a torkl.
- ;u!om, hogyan reagl a teste! a testemre - suttogta L"am a szja, m"k(zen a kt
tenyervel lgyan s"mogatta a htt, s maghoz szortotta t.
Petra reszketett, megl!ult a &ulzusa, s kala&ln" kez!ett a szve. ;u!ta, hogy L"am
f"gyelmt nem ker.l"k el a test" reakc"". -m"kor a frf" a &uha kasmr&ulvere al ny+lt,
s megmarkolta az egy"k mellt, sz"nte a llegzete "s elllt.
- 4e!vesem, n &ontosan tu!om, m"tl "zgulsz fel - suttogta a frf" forrn. - Cs
kamatoztatn" fogom e tu!somat. M" szerelmes&r vagyunk, Petra.
- *sak voltunk - felelte a n &arzs hangon, m tu!ta, hogy nem volt valam"
meggyz. - )z mr a m+lt, L"am.
- ;nyleg/ ?aj, ke!vesem, !e ht ezt te maga! sem h"sze!% - cskja"! egszen msrl
rulko!nak. Cs azt "s rzem, m"lyen hevesen !oog a szve!. - melle! &ont a tenyereme
"ll"k, m"ntha egymsnak lennnk teremtve, s a mell"m! k"hegyese!"k az r"ntsemtl.
- $em% - s"koltott fel a n, s olyan v"harosan ontakozott k" a frf" (lelsl, hogy
L"am htratntoro!ott. - $em% $em enge!em% $em fog megt(rtnn"% $em t(rtnhet meg%
Legnagyo !(enetre L"am egyltaln nem reaglt a !rma" jelenetre. $yugo!tan,
leeresztett karral llt. - tek"ntetl ltszott, hogy egyltaln nem rzta meg a felesge
s"kongatsa. Ltta, hogy &n"ka esett, s ez szmra azt "zonytotta, hogy mg"scsak
ro&&ant hatssal volt r az (lelse.
- Mr&e!"g meglesz, !rgm% )fell halvny ktsgem s"ncs. Pusztn "! kr!se. >e
nekem nem s"ets. -z elm+lt, felett lvezetes jszaka utn nem mon!hatom, hogy
k"hezett volnk - vetett egy sokatmon! &"llantst a kan!all eltt" sznyegre, maj! a
felesgre nzett, s a szeml ltta, hogy "s a &art" utn" szenve!lyes jszakra
gon!ol.
- 8an "!m, megvrom, amg maga!tl j(ssz hozzm, s k(ny(r(gsz, hogy tegyelek
magamv. 4"f"zet!"k maj! a vrakozs.
- 3t azt leshete!%
L"am megjtszott szomor+sggal megcsvlta a fejt, m"ntha azon lmlko!na, hogy
Petra enny"re nem "smer" magt.
- 3a akaro!, foga!junk. 3olna&utn szenteste. Lefoga!om, hogy karcsony els
na&j"g elem jrulsz, s krve krsz, hogy fek.!jek le vele!. ;ermszetesen szvesen
teljestem maj! a kvnsgo!at - mosolygott a frf" olyan (r!(g"en, hogy Petra ere"en
megfagyott a vr. - )z lesz a karcsony" ajn!kom, j/
- Lefekszem - k(z(lte Petra.
$em tu!ott tov fenn mara!n". 4s volt, maj! leraga!t a szeme az lmossgtl.
Mr-mr elalu!t a kan!all mellett" karosszken. :ra!tan felt&szko!ott, s rnzett a
frjre.
5gyekezett elker.ln" t, hogy mg vletlen.l se r"nthesse meg. 3a nem hagyja magt
megcskoln", gon!olta, n"ncs m"tl fln"e. Mr elltta a at, megetette, t"szta tette, s
ez elterelte a f"gyelmt a sajt &rolm"rl. 1ok "!t szentelt a gyereknek, s nagy
f"gyelemmel gon!ozta. )k(zen nem sokat volt kettesen L"ammel, olyankor mg"s +gy
rezte, veszlyes tere&en mozog. 1ohasem tu!ta, m" lesz a frf" k(vetkez l&se.
- :ek.!j csak le - felelte a frf" nyugo!tan, anlk.l hogy felemelte volna a fejt a
k(nyvl. - )lg k"mer.ltnek ltszol. 8"gyem fel -l"ce-t/
Meglla&o!tak, hogy a r(gt(nz(tt gy"kt a hlszoan helyez"k el, s ha L"am
tovra sem tallja meg Lucyt, vesznek egy gyerekgyat.
- Megk(sz(nnm - mon!ta Petra, s felrohant a l&csn. )l akarta 0zn" az emlket,
m"lyen gy(ny(r0 "s volt, am"kor L"am a karjan v"tte fel t a l&csn a hlszoa.
3nyszor, !e hnyszor az elm+lt egy v leforgsa alatt...
$em akart emlkezn" a szenve!lyes cskja"ra, sem a kjes shajokra, a forr
llegzetvtelekre. M"n!ez mr a m+lt, mon!ogatta magan, s nem akart a szvre
hallgatn". - lelke mlyn azonan tu!ta, hogy nem fogja t+lln", ha tnyleg m"n!en
elm+l"k. ,, m"lyen .res lenne az lete L"am (lelse" nlk.l%
Cs ha mg"s enge!ne/ M" veszten"valja van/ - gy(t(rte t egy els hang. $agyon
sok veszten"valm van, gon!olta. -z (necs.lsem, a .szkesgem forog kockn.
3na&ok ta tu!ta, hogy a frje nem szerelmes el. C&& elg aj volt ez "s. 5mmr
azonan a "zalmt "s elvesztette. L"am meg van gyz!ve, hogy csak a &nzre
cs"ngz"k. -zt mg +gy-ahogy tu!omsul vette, hogy a frje nem rez "rnta szerelmet,
!e m"knt lhetne egy.tt egy emerrel, ak" megvet" t, ak" "rtz"k tle/ Cs ak" csak f"z"ka"
vonzalmat rez "rnta, csu&n tenyszllatnak tek"nt"/
- ;e!! le, krlek, o!a, az gy mell - mon!ta a frf"nak egszen norml"s hangon,
am"n maga "s elcso!lkozott, h"szen elgg fel volt !+lva. L 3ogy meghalljam, ha felsr.
M"k(zen L"am elhelyezte a r(gt(nz(tt gy"kt, Petra emenek.lt a f.r!szoa.
Meg akarta vrn", hogy a frf" elmenjen. )gy "! m+lva elvako!ott a +vhelyrl.
L"am azonan mg m"n!"g a hlszoan volt. Mr levetette a &ulvert meg az
"ngt, s a c"&jt "s leh+zta. Petra megr(k(ny(!ve, h"tetlenke!ve nzett r, m a frf" r
sem he!ertett. Le.lt az gy szlre, s levette a zokn"jt "s.
- M"t cs"nlsz/ - szlt r az asszony.
L"am felje for!ult, s elnevette magt.
- Levetkz(m, mert le akarok fek.!n".
- $em "tt%
Petra (nkntelen.l szorosara fogta a k(nt(se (vt.
- 3ol alu!jak/ )z az n hlszom.
- 5gen, !e...
- Petra, ugyanolyan fra!t vagyok, m"nt te. 3ossz+ volt ez a na&, s most mr alu!n"
akarok - magyarzta a frf".
- 5tt nem% 5tt n alszom%
Petra nem zott enne, !e magan sem. ;+l veszlyes lenne egyms mellett fek.!n"%
- Cn "s "tt alszom - llt fel a frf", s lecsatolta a na!rgszjt.
- L"am%
- frf" szeme felv"llant, s gunyorosan elmosolyo!ott.
- Petra% - utnozta az asszony hanghor!ozst. - M"rt v"selke!sz +gy, m"nt egy
szemrmes sz0z, ak" mg sohasem alu!t frf" mellett/ 3"szen m"n!ketten tu!juk, hogy ez
nem "gaz.
*sakhogy Petra valan +gy rezte magt, m"nt egy szemrmes sz0zlny. -
nszjszakjuk ta mg sohasem volt "lyen "!eges. Mg azon az jszakn sem, am"kor
elsz(r fek.!tek le egymssal. -kkor anny"ra vgyakozott a frf"ra, hogy nem gon!olt
semm" msra.
- 8"lgosan megmon!tam, hogy "tt nem alhatsz - jelentette k" h0v(sen s mereven. -
sajt f.lnek "s "!egen.l csengett a hangja. - $em vagyok hajlan! vele! alu!n". -
hzassgunkat &e!"g efejezettnek tek"ntem.
- Cn "s v"lgosan megmon!tam, hogy "tt alszom. - hzassgunknak akkor lesz vge,
ha n ezt hatrozottan k"jelentem. -m+gy meg ott alszom, ahol akarok.
- $em, velem egy szoan te nem fogsz alu!n"% 3a okvetlen.l "tt akarsz lefek.!n",
akkor n tmegyek egy ms"k szoa - jelentette k" Petra, maj! felemelte a f"kot,
melyen ksen alu!t a k"saa, s k" akart menn" a szol. )l akart menek.ln" a frf"
k(zell, m m"k(zen az ajtny"tssal ajl!ott, htulrl tfogta a !erekt kt "zmos,
meleg kar.
- Mg m"n!"g frj s felesg vagyunk - suttogta a f.le L"am, s forr lehelete
megcs"klan!ozta a n arct. - - frj meg a felesg &e!"g egy.tt szokott alu!n".
- $em...
- >e% $em kell v!ekezne!, !rgm% 6gysem gyzhetsz% Cs gon!olom, -l"ce-t sem
akaro! felreszten".
L"am tlcn knlta nek" a k"fogst. 3"szen Petra mg magnak sem merte evallan",
m"lyen hevesen vlaszol a teste a frf" r"ntsre. Meg&rlta v"sszafojtan" fel"zz
vgyat, m ekkor megrezte a htn a frf" "zmos mellkast. 2rnek f"nom "llata az orrt
cs"klan!ozta, s &arzslan" kez!ett enne a gerje!elem.
- $em... - heegte. - $em szeretnm felreszten" a at...
L"am vatosan maga fel for!totta a nt, s k"vette a kezl a f"kot a ksen alv
gyerekkel. Enzett Petrra, s am"t ltott, attl valan meg"je!t.
- n holts&a!t volt, szeme alatt s(tt kar"kk ktelenke!tek. L"amnek lelk"fur!alsa
tma!t. Petra tnyleg rettenetesen elfra!t, mr al"g ll a ln. $em "s cso!a, h"szen a
k"saa elg nagy meg&rltatst jelentett nek". -l"ce egsz na& nyugtalan, elge!etlen
volt, ny0g(sk(!(tt, ny"lvn h"nyolta az !esanyjt. )le"nte mg a tejet sem akarta
elfoga!n" Petrtl, ak" a!!"g ausgatta, a!!"g v"gasztalta, mg vg.l a szja nem vette
a cum"t. Dm evs utn "smt ny0g(s lett, Petrnak sz.net nlk.l r"ngatn"a kellett. *sak k-
s estre nyugo!ott meg, am"kor a fra!tsgtl lecsuk!ott a szemecskje.
-z asszony +gy festett, m"nt ak" lltan elalsz"k.
- $agyon k"mer.lt vagy - lla&totta meg L"am.
Petra nmn l"ntott. - haja az arca hullt, s am"kor felemelte a kezt, hogy
flres"mtsa a ksza f.rt(ket, egyszer"en nagyon f"atalnak, rtatlannak s felett
n"esnek ltszott. L"am m"n!en rzke reaglt az ele trul ltvnyra, s legszveseen
v karral maghoz (lelte volna a felesgt. ,, m"n!enre k&es lett volna rte%
Mr j "!eje valam" furcsa rzs gy(t(rte. )lsz(r akkor t(rt r, am"kor hazart, s
meg&"llantotta a felesgt, karjan a gyerekkel. :elelevene!ett enne a csal! utn" rg"
vgya. -m"kor felesg.l vette Petrt, aan zott, hogy e rg" lma teljes.ln" fog.
- furcsa rzs sehogy sem m+lt el. )ljtsza!ozott -l"ce-szel, ha mr nem volt sajt
gyereke. 4arcsony volt, a felesge nem hagyta el, s egy k"saa ker.lt a hza. 3t
"gen, nem a sajtja... Cs a karcsony sem volt olyan, am"lyennek a hzassguk elejn
terveztk. Mgsem tu!ta megfosztan" magt az "ll+z"tl, hogy teljes csal!ot alkotnak.
- $agyon sz&en &olta! a k"cs"t - mon!ta nyugo!t hangon. - 6gy ltsz"k, sz.letett
tehetsge! van hozz.
L"am ke!ves szava" hatsra Petrnak k(nnye la!t a szeme. $em "smerte ezt a lgy
hangjt, ez +j volt, s meg"n!t. -z ajka hara&ott, hogy v"sszatartsa a k(nnye"t.
- <yere, fek.!j el% 4s van mr, s m"n!kettnknek &"hensre van sz.ksge.
- P"hensre/ - "smtelte meg Petra megle&etten, h"tetlenke!ve.
- ;ermszetesen. M"rt, m"re gon!oltl/ - nzett r rtatlan szemmel a frf", s Petra
maj!nem fel.lt nek", m csakhamar szrevette szemen a huncut v"llanst. 8lasz helyett
csak egy helytelent &"llantst l(vellt fel, remlve, hogy L"am nem vesz" szre,
menny"re svrog utna.
Cs ekkor mg joan megle&!(tt. $agyot for!ult vele a v"lg, s +gy rezte, hogy
elveszt" la all a talajt.
- <yere sz&en% - krlelte ke!vesen a frf". - <yere, fek.!j az gya, s alu!j el
mellettem% 1emm"t sem vrok tle!, meggrem. Mra elg volt az lmnyekl. 3olna&
taln +j na&ra v"rra!unk. Maj! megltjuk, m"t hoz magval. Ma jszaka egyszer0en csak
feksz.nk egyms mellett az gyan, s alszunk.
)zzel L"am k"ny+jtotta a karjt, Petra &e!"g elfoga!ta a kezt. '!amentek az gyhoz.
L"am letette a f"kot a k"saval, felhajtotta a takart, s k"s"mtotta a le&e!t. ,vatosan
lefejtette Petrrl a k(&enyt, s a szk tmljra fektette.
- :ek.!j le% - mon!ta, maj! gyeng!en, !e hatrozottan megfogta a vllt, s lenyomta
az gyra. Petra mr"s a &rnra hanyatlott. - -lu!j jl% - sut togta L"am, s flres"mtotta az
arcl a hajt.
Petra legnagyo megle&etsre megelge!ett egy homlokcskkal, maj! k"ment a
f.r!szoa. - n lehunyt szemmel hallgatta a vz zuogst, s &erceken el.l
elszunnya!t. -m"kor L"am v"sszaj(tt a f.r!szol, s lefek.!t mell, egy &"llanatra
felocs+!ott.
- ? jt, ke!vesem% - mon!ta a frf" lgy hangon.
- eczs ez+ttal egyltaln nem hangzott olyan "ron"kusan, m"nt egyknt. M"ntha
szvl j(tt volna. >e lehet, hogy csak ek&zelem magamnak, gon!olta Petra
flloman. 2"ztosan tve!ek...
L"am tkarolta a vllt, s maghoz vonta t. Petrnak jlesett az oltalmaz (lels, s
ol!ogan elszen!ere!ett.
-l"ce valam"kor az jszaka folyamn hesen felsrt. Petra felr"a!t lml, s az volt
az rzse, m"ntha messz"rl &ottyant volna v"ssza a valsga. Meg!(rzs(lte a szemt,
felkelt, s automat"kusan a k(&enye utn ny+lt.
- $"ncs semm" aj, k"cs"km, "tt vagyok - suttogta a anak, kara vet te, s r"ngatn"
kez!te. *sak ekkor vette szre, hogy a franc"agy ms"k fele .res. C&&en "n!uln" akart a
konyha, hogy meglangyostsa a tejet, am"kor megjelent az ajtan L"am, a felmelegtett
cum"s.veggel a kezen.
- 6gy (t &erccel ezeltt arra re!tem, hogy -l"ce nyugtalanko!"k - magyarzta. - -z
.veg meg volt t(ltve, csak felmelegtettem. Cn vagyok a soron az etetssel. -!! "!e,
krlek.
M"lyen ke!ves volt L"am egsz na&% - gon!olta Petra, s vatosan a karjra fektette a
k"sat. )lnzte, am"nt a frf" gon!osan megetette a gyereket. $em elsz(r tette#
na&k(zen "s t-tvette tle ezt a fela!atot. )gyetlenegyszer sem vonako!ott, s a
leghalvnya utalst sem tette arra, hogy az "lyesm" nem a frf" !olga.
Petra elrzkeny.lve nzte a frjt, karjan a csecsemvel. $em tu!ta a szemt
levenn" rla. L"am az gyon .lt, &rnkkal a hta m(g(tt. *sak a &"zsamana!rg volt rajta,
"zmos, ozontos mellkasa csu&aszon mara!t. - csecsem f(l hajolt, s .gyelt arra, hogy
szo&n" tu!jon a k"cs".
Petrnak h"rtelen esze jutott az elalvs eltt" &"llanat, am"kor httal a frf"hoz s"mult.
Crezte, hogy "zgatott lla&otan van. L"am mg"s kn hagyta, nem &rlt meg
k(z(s.ln". Mg csak meg sem cskolta. M"t jelentsen ez/
- -zt h"szem, t"szta kell tennem a k"sasszonyt - jelentette k" a n mosolyogva.
:urcsn csengett a hangja, m"ntha csak el akarn tereln" a gon!olata"t valam"rl. $em volt
k(nny0 elnyomn" az erot"kus gon!olata"t. -m"kor a frf" cst &"llantst k.l!(tt fel az
gyrl, mg rzk" lett k(zt.k a hangulat.
- ?. Megeszlt.k, hogy megosztjuk a aa k(r.l" fela!atokat, s felvltva
gon!osko!unk rla. )ste n &elenkztam, most te vagy soron.
8ajon a sajt gyerekt "s gy fogja gon!ozn"/ ) gon!olatra Petra ny"lallst rzett a
szven.
M"t mon!ana L"am, ha tu!n, merre kszlnak a gon!olata"/ )lk&zelte, m"lyen lenne,
ha egy.tt mara!nnak, s megtartank -l"ce-t. )gszen k"sznezte az rn!k&eket, s
nem tu!ta aahagyn" az lmo!ozst, am" nem volt veszlytelen.
Lehajolt, s az ujjegye"vel megc"rgatta a k"saa kacsjt. -m"kor a k"slny
megraga!ta az ujjt, v"!man felkacagott.
- 3olna& venn.nk kell mg &elenkkat, tejet meg m"n!ent, am"re sz.ksge lehet mg a
anak - mon!ta. - M"t gon!olsz, t+lzs lenne, ha gyerekgyat "s vennnk/
- $em, semm"k&& - felelte L"am. - $em alhat tovra "s een a f"kan. )z csak
knyszermegol!s volt. 3a megtalljuk az anyjt, maj! nek" ajn!kozzuk a gyerekgyat.
Petra (r.lt, hogy vgre egyetrtettek. 6jrare!t enne az (sszetartozs rzse, s ez
ol!ogg tette.
- 4arcsony" ajn!kknt/
- $em% - t"ltakozott L"am oly hevesen, hogy Petra elh0lt. - )z egy &rakt"kus holm",
nem val karcsony" ajn!knak. 8esz.nk -l"ce-nek nhny "gaz" ajn!kot. ?tkokat
meg "lyesm"t.
- >e L"am% - kacagott fel a n. - 3"szen mg oly k"cs"% 9 mg nem tu!ja, m" az, hogy
karcsony, s nem tu! jtszan" sem%
- Lehet. >e... P"llanatny"lag az egyetlen gyerek a k(zelemen, ak"t meg tu!ok
(rven!eztetn". 4" akarom hasznln" az alkalmat. -l"ce karcsonykor nem elge!het meg
holm" kacattal.
- 4acattal/ - mult el Petra.
$em h"tt a f.lnek. L"am hangja oly keser0 volt, +gy k"faka!t, m"ntha a sajt
gyerekkora jutott volna esze.
- 5lyen gy(tr karcsony" emlke"! vannak/ - kr!ezte.
- M"utn a&m elt0nt, anym hozzment egy frf"hoz. - mostohaa&mnak volt ugyan
&nze, !e csak a sajtja" szmra. - felesge t(rvnytelen gyerekvel nem t(r!(tt -
mon!ta fanyarul, s egy szalvtval vatosan megt(r(lte a csecsem llt.
Petra megren!.lten nzett r. 1zegnynek nehz gyerekkora lehetett, gon!olta
rszvttel.
- 8olt m"t felvennem, enn" "s a!tak. >e semm" mst. M"n!en vgyamrl le kellett
mon!anom. Creztettk velem, hogy (r.ljek, ha nem !onak k" az utcra, s a csal!an
mara!hatok. 4(nnyen +gy jrhatok, m"nt az a&m, ak"l hajlktalan lett. Cn sem v"szem
t(re.
- 1ohasem ka&tl ajn!kot/
L"am oly hevesen rzta meg a fejt, hogy a k"saa "je!ten felny"totta a szemt.
- 2ocs, k"cs"km - helyezte L"am vatosan a aa fejre a tenyert, hogy
megnyugtassa, maj! Petrhoz for!ult# - $em "s krtem. ;u!tam, hogy +gysem ka&ok
semm"t. 2elenyugo!tam, s ez megk(nnytette az letemet.
;aln ezrt nem tu! m"g sem krn", gon!olta Petra7 ezrt nem tu!ja k"fejezn" a
kvnsga"t. 3"rtelen lelk"fur!alsa tma!t.
- )l szeretnk neke! magyarzn" valam"t - vgott ele megfontolatlanul. - -z ant""
&"rulkkal ka&csolatan.
L"am nagy szemeket meresztett r. $em szlt egy szt sem, !e fesz.ltnek ltszott.
Petra ltta rajta, hogy maj! szt&attan a kvncs"sgtl.
- $em hazu!tam neke!, legal"s kez!eten nem - kez!te magyarzn" a n k"ss
"zonytalanul7 mr megnta, hogy felhozta ezt a tmt, m nem volt v"ssza+t, knytelen
volt folytatn". - 4ez!eten azt h"ttem, hogy am" (sszek(t enn.nket, az elg lesz.
<yereket akartunk, s egy"k.nknek sem volt ms ka&csolata. 1z"lr!an h"ttem, hogy
menn" fog, s m"n!ent megtettem azrt, hogy m0k(!j(n a hzassgunk - mon!ta Petra, s
h"rtelen elhallgatott.
- Cs aztn/ - t(rte meg a cs(n!et L"am. - M" vltozott/
-z asszony sok"g kereste a szavakat.
- Cn vltoztam meg, az rzelme"m vltoztak meg. ;ovra "s +gy gon!oltam, hogy a
meglla&o!sunk m"n!kettnk szmra megfelel. Dm arra jutottam, hogy a legfontosa
szemly, a gyerek szmra nem "ztos, hogy j lesz gy.
8ajon rt", am"t mon!an" akarok/ :"gyel rm, !e vajon rt"-e, am"t mon!ok/ -
tanako!ott magan Petra.
- 2eszlj tov% - "ztatta L"am.
-l"ce megmoz!ult a frf" karjan, s ha!onszn" kez!ett a kezecsk"vel. Petra mr
tu!ta, hogyan fejezze k" magt.
- 8egy.k &l!nak -l"ce-t% Mg nagyon k"cs", s "ztosan azrt volt egsz na& olyan
nyugtalan, mert h"nyz"k nek" az anyja. ;e azt mon!ta!, m"n!ent meg fogsz tenn", hogy
hazaker.lj(n az (v"hez.
L"am sztlanul hallgatta a felesgt, ak" a gyermekre f.ggesztette a tek"ntett, mert
nem mert a frjre nzn".
- )gy gyereknek olyan sz.lkre van sz.ksge, ak"k szeret"k t, s egymst "s szeret"k.
- Cn "m!n" fogom a gyerekemet% - szlt k(ze a frf".
Petra megrezte a hangjl, hogy megrtette, am"t mon!an" akart.
- )fell n"ncsenek ktsge"m - folytatta halkan. 6gy rezte, menten ketthasa! a szve
a fj!alomtl, ennek ellenre tov akart eszln". - ;u!om, hogy szeretn" fogo! a
gyereke!et, s n "s szeretn" fogom. >e kettnk k(zt n"ncs meg a enssges egyetrts.
-zt h"szem, rte!, m"t akarok mon!an", h"szen gyerekkoro!an te "s hasonl
ta&asztalatokat szereztl. $em lettl volna ol!oga, ha a sz.le"! sz"ntn szeret"k
egymst/
- >ehogynem - "ccentett L"am, maj! elvette a gyerek kezl az .res cum"s.veget, s
gyeng!en megveregette a htacskjt.
- 1zval rte!, m"re gon!olok, ugye/ 8agy nem v"lgos/ M" ketten sokat tu!nnk a!n"
a gyerek.nknek, !e a legfontosatl megfosztannk. - sz.lktl, ak"k szeret"k egymst.
- 3t "gen, "gaza! van. ;(et nem "s kell mon!ano!, rtem, hova akarsz k"lyuka!n" -
felelte a frf". - 3a m" ketten nem szeretj.k egymst, akkor a gyerek.nket sem tu!juk +gy
szeretn", ahogy kellene - mon!ta, maj! a csecsemvel a karjn felllt, s az ajthoz ment.
- 3ova msz/ - kr!ezte Petra h"gga!tsgot erltetve magra. Pe!"g cs(&&et sem volt
nyugo!t. Percek"g remnyke!ett, s arra vrt, hogy L"am k" fogja "gaztan", s evallja,
hogy voltak&&en mlye rzelmeket t&ll "rnta, m"nt h"tte. >e csal!n"a kellett.
- Megyek, t"szta teszem -l"ce-t, megvrom, amg megnyugsz"k, aztn lefektetem.
- Most n vagyok soron% - csattant fel Petra.
- Cn mr anny"ra felre!tem, hogy +gysem tu!nk "smt elalu!n". Maj! t"szta
teszem, te csak fek.!j le% - makacsolta meg magt a frf".
)z +gy hangzott, m"nt egy ellentmon!st nem t0r &arancs, Petra mg"s t"ltakozn"
szeretett volna. *sakhogy elksett, mert L"am mr el "s oltotta a v"llanyt, s k"ment a
hlszol. )zzel vgleg efejezte a eszlgetst. 2ecsukta maga m(g(tt az ajtt, s a
galr"rl nem sz0r!(tt e t( fny a szoa.
Petra m"n!ent egy la&ra tett fel, am"kor elmagyarzta L"amnek, m"rt sze!ett
fogamzsgtlt. ;(et nem tu!ott tenn". Mg az rzelme"rl "s meg&rlt eszln".
@tnany+lt m"n!en szalmaszlnak, anny"ra elveszett s ktsgeesett volt. Cs m"t rt el/
L"am v"lgosan k"fejezsre juttatta, hogy nem szeret" t, sohasem fogja szeretn", s s"etve
kereket ol!ott. $y"lvnval, hogy el akart menek.ln" elle meg az rzelmes k"t(rse"tl.
M"n!ent meg&rltam, gon!olta Petra. 4ockra tettem m"n!ent. Cs vesztettem.
4ettnk szmra n"ncs k(z(s j(v. M"n!egy, menny"re szeretem, szmolnom kell azzal,
hogy ez a hzassg elukott.
M"utn L"am ecsukta maga m(g(tt a hlszoa ajtajt, s k"l&ett a galr"ra, +jra
fel"!zte Petra szava"t. ;ermszetesen rtette, m"re akart k"lyuka!n" a felesge. )gy.tt ln"
ezzel a nvel, gon!olta, olyan, m"nt a hullmlovagls. -z egy"k &"llanatan fent van az
emer, a ms"k &"llanatan lent.
M"rt kellett && most megt(rtnn"e ennek/ M"rt vlasztotta Petra a lehet
legalkalmatlana &"llanatot a eszlgetshez/ Most hozta sza ezt az egszet, am"kor
kez!ett rre!n", m" "s zajl"k k(zt.k. $em, nem gy van. Mr rgta sejt", csak nem tallt
r szavakat.
Mr nhny hna&ja, hogy furcsa !olgokat szlel magan. :ogalma sem volt, m"
t(rtn"k vele, h"szen nem volt hasonl ta&asztalata. )!!"g mg nem "smerte a szerelmet.
*sakhogy nemrg olyan rzsek tolultak fel enne, amelyeket "zony szerelemnek kell
nevezn". 4ez!eten szre sem vette, .gyet sem vetett rjuk. Puszta k&zelgsnek gon!olta
az egszet. $em h"tt a szerelemen. 5!eal"sta k(ltk romant"kus rn!ozsnak h"tte,
meg a reklm"&ar tallmnynak, amellyel man"&ulln" lehet az emereket, s j sok &nzt
lehet k"h+zn" ell.k.
*sak akkor j(tt t"szta azzal, hogy voltak&&en m"t rez, am"kor Petra k"mon!ta,
hogy egy gyereknek olyan sz.lkre van sz.ksge, ak"k szeret"k egymst. - felesge
szemen megltta az "gazsgot, s "mmr v"lgosan rezte s tu!atostotta magan, hogy
szeret" t. *sakhogy mr ks.
*s) bnat ebgondolat$
C&& most, am"kor felfe!ezte, hogy m"t rez a felesge "rnt, && most kellett
megtu!n"a, hogy a szerelme v"szonzatlan. Petra v"lgosan a tu!tra a!ta, hogy nem
szeret". M"cso!a "rn"ja a sorsnak%
11. FEJEZET
-m"kor L"am oly c"n"kusan g+nyol!ott vele, s felajnlotta azt a "zonyos foga!st,
Petra mg nagyon tvol"nak rezte a szentestt. -kkor mg kt teljes na& llt eltte.
)z a kt na& azonan egy szem&"llants alatt elm+lt. )lj(tt a szenteste, s Petrnak
fogalma sem volt, m"t forral magan a frje. Meg&rlt nem gon!oln" arra a
k"jelentsre, m"szer"nt , Petra, mg karcsony els na&ja eltt ele fog jruln", s
krleln" fogja, hogy fek.!j(n le vele. 5nk nem f"rtatta ezt, mert nem akarta
meg"llenten" a fr"ssen k"alakult, knyes egyens+lyt. -z elm+lt negyvennyolc ra alatt
egyfajta fegyversz.net j(tt ltre k(zt.k. Igy mr lehetett ln", mg ha nem "s valam"
ol!ogan. - kessg azonan jt tett megt(rt lelknek, s s"ker.lt megzaolzn"a az
"n!ulata"t "s.
-l"ce ottlte "s sok m"n!ent megk(nnytett. )gy egsz na&ot elt(lt(ttek a vrosan, s
jl evsroltak a k"cs"nek. Petra ele"nte h+z!ozott a evsrlstl, h"szen nem lehetett
tu!n", me!!"g mara! mg nluk a aa. L"am azonan nem tgtott, s (sszevsrolta a
legjo, leg!rg holm"kat. >ug"g telet(m(tt autval trtek haza.
- )zekkel a jtkokkal legkoran csak fl v m+lva tu! maj! jtszan" - mon!ta Petra
nevetve, am"kor elnzte a rengeteg csomagot s zacskt, melyekkel tele volt az egsz,
fr"ssen eren!ezett gyerekszoa.
- >e akkor maj! (r.ln" fog nek"k - vlaszolta a frf". - *sak k" kell ny+jtan"a a kezt,
s m"n!en jtka meglesz.
Petra a kan!all eltt .l!(glt, s esze jutott, m"lyen gyerekes lelkese!ssel
vlogatta (ssze L"am a jtkokat. - kan!allan loogott a t0z, s v"sszaemlkezett a
frf" t(rtnete"re. L"am elmeslte, hogy gyerekkoran karcsonykor m"n!"g k.l(n(s
s+llyal neheze!ett a szvre a fel"smers, hogy nem kvnt gyerek, ak" csak teher a
csal!nak.
L"am nagyon tu!ott (r.ln" -l"ce-nek, s Petra elt0n!(tt azon, m"lyen sokat fog nek"
jelenten", ha sajt gyereke lesz, ak" (r(kre vele mara!, s nem csak a vletlen folytn
ven!geske!"k nla egy !ara"g.
5gen, gon!olta, helyesen !(nt(tt kt na&&al ezeltt. -z szve (sszet(rt, a remnye" s
a vgya" o!alettek, L"amnek azonan jo lesz gy. Meg kell szaa!uln"a tle, Petrtl,
ak"t nem szeret, soha nem "s fogja megszeretn", s +j letet kell kez!en"e. Maj! meg"smer
egy ms"k nt, "smt meghzaso!"k, s gyereke sz.let"k. )gy ms"k nvel taln maj!
ol!og lesz. )gy ms"k nvel, ak"t tnyleg szeret, taln a nagya&ja kvnsgnak "s eleget
tu! maj! tenn".
*sakhogy ezek a gon!olatok mg"s elv"selhetetlenek voltak szmra. 3alkan
felny(g(tt, s kereszte fonta a karjt a melln, hogy (ssze ne ro&&anjon. 3"a &rlt
megartkozn" az elk&zelssel, hogy a frf" egy ms"k n mellett maj! megtallja a
ol!ogsgt, elsz(rnye!t a gon!olattl.
- M"rt .l!(glsz "tt a s(tten/ - hangzott fel h"rtelen L"am hangja. - frf" az ajtan
llt, s mr a v"llanyka&csoln tartotta a kezt.
- $e, krlek, ne gy+jts v"llanyt% - k"ltott fel Petra, mert nem akarta, hogy L"am
meglssa k(nnyztatta arct. $em szaa! megtu!n"a, hogy srt. - 'lyan kellemes
.l!(gln" "tt a s(tten a kan!all eltt.
- -hogy akaro! - mon!ta a frf", lehu&&ant mell a kana&ra, elge!etten htra!lt, s
k"ny+jtotta hossz+ lt. - -l"ce mlyen alsz"k. 'lyan sok tejet "vott, hogy remlem,
nhny ra hosszat kn hagy enn.nket.
- - vltozatossg ke!vrt egyszer mr talu!hatn az jszakt. 3nyszor fel kellett
keln.nk hozz% >e lehet, hogy mr hozzszokott az +j k(rnyezethez. 8an valam" +jsg az
anyjval ka&csolatan/
- $em, semm" - rzta meg a fejt a frf". - M"n!en.tt kerestem, !e m"ntha elnyelte
volna a f(l!. -z a aj, hogy ha elhagyta a falut, al"gha tu!om megtalln". Lehet, hogy
elment Lon!ona. )gy nagyvrosan lehetetlen a nyomra ukkann".
- -kkor mg"scsak jelenten.nk kell a !olgot.
- Lehet, !e csak karcsony utn. 4t na&"g mg nlunk mara!hat -l"ce.
)z szmomra "s kt na& hala!kot jelent, gon!olta Petra svran. Dm am"nt ta!jk a
gyereket az anyjnak vagy a gymhatsgnak, menn"e kell. M"nek mara!na/ Menn"e kell,
hogy L"am +jrakez!hesse az lett.
Dm errl most nem akart gon!olko!n", mert attl tartott, hogy (sszeomls lesz a vge.
Merengve multa a loog t.zet, s meg&rlt a lngokra (ssz&ontostan". *sakhogy
L"am jelenlte megaka!lyozta een. - frf" fekete &ulveren s fekete
farmerna!rgan volt, fr"ssen orotvlt arca f"nom"n "llatozott. Petra m"n!en rzkszerve
felre!t.
-z ut" kt na& teljesen msknt telt el, m"nt k&zelte. L"am nagyon szokatlanul
v"selke!ett. Meg sem &rlta t elcstan", felett tartzko!, nyugo!t s hallgatag
volt. *sak nagyr"tkn rt hozz, ha elker.lhetetlen volt, &l!ul am"kor ta!ta nek" a
at, vagy && tvette tle. -z gyan sem frkz(tt hozz k(zel, egyszval ker.lt
m"n!en test" kontaktust.
- tvolsgtartsval &ontosan azt rte el, am"t akart. Petrnak h"nyzott a
gyeng!sge, h"nyzott a k(zelsge az gyan, h"nyzott nek" a meleg teste s rnek
f"nom "llata. M"n!en rzke svrgott utna, !e anny"ra, hogy az elm+lt jszaka al"g alu!t,
csak forgol!ott ol!ogtalanul, nyugtalanul. 1ohasem h"tte volna, hogy enny"re
magnyosnak rezhet" magt az emer, m"k(zen a ms"k, ak"re vgy"k, mellette feksz"k.
- M"re gon!olsz/ - kr!ezte L"am ks hangon.
Petra (sszerezzent, s remelte a tek"ntett. L"am t nzte, s a lngok
v"sszat.kr(z!tek a sz"vrvnyhrtyjn.
- )gszen a gon!olata"!a s.&&e!tl. -zon tanako!tam, vajon m" jrhat a feje!en -
mon!ta a frf".
- 1emm" k.l(n(s - ker.lte meg a vlaszt Petra. $em akarta nek" elmon!an" az "gazat. -
>e ha okvetlen.l tu!n" akaro!, a nagya&!rl gon!olko!tam - l!totta.
- - nagya&mrl/ - lmlko!ott a frf". - @gyan m"rt/
- -ljassgnak tallom, hogy csak "zonyos felttelek mellett (r(k(lhete! meg
3eHlan! 3allt meg a t(" "rtokot.
- - nagya&m (reg emer, s a csal! ecs.lete a m"n!ene. 1ohasem tu!ta
megocstan" az anymnak, hogy megsz(k(tt az a&mmal, s tehere esett tle.
4tsgeesetten akart egy t(rvnyes (r(k(st, !e csak n mara!tam nek".
- 2rm"lyen ktsgeesetten vgyott egy !!unokra, mgsem lett volna szaa!
nyomst gyakoroln"a rnk. 1okkal jo lett volna, ha szaa!on "smerke!.nk meg, nem
&e!"g "lyen knyszere!etten. M"n!kettnket nyomasztott a tu!at, hogy eleget kell tenn.nk
a nagya&! meg a sz.le"m elvrsa"nak.
L"am nem szlt semm"t. Petra nem ltta az arct a s(tten, nem tu!ta leolvasn" rla,
hogy m"re gon!ol. - frf" egyszer"en megmoz!ult, vllat vont, s elet+rt a haja.
- Mg nem ks - felelte vg.l teljes nyugalommal.
- ;essk/ - ka&ta fel a fejt a n. - M"t mon!tl/
3"rtelen eljutott a tu!ata L"am szava"nak az rtelme, s mlysges (r(m t(lt(tte el.
3t lehetsges, hogy mg"s egyetrtenek/ ;aln mg"s +jrakez!hetnek m"n!ent, m"ntha
csak most "smerke!tek volna meg/ Mg"s el lehetne felejten" ezeket a sz(rny0 na&okat/
)zeket a gy(tr gon!okat/ 8an +jrakez!s/
- L"am vagyok - ny+jtotta a kezt a frf".
Petra mso!&ercek"g elk&e!ve multa, aztn egyszer"en megrtette, m"t "s akar ez
jelenten".
- Petra... Petra Lass"ter - ment ele a jtka.
L"amnak felt0nt, hogy felesge a lnykor" nevt hasznlta. @gyan m"rt/ 6gy ltsz"k,
megtetszett nek" az (tlet, hogy kez!jenek m"n!ent el(lrl, s ortsanak ftylat az
e!!"g"ekre. 8ajon s"ker.ln" fog/ )lg sznyeg al s(&(rn" az elm+lt v csal!sa"t/
Lehet-e ftylat ortan" az "gazsgra/
)le"nte egszen jl ment. 6gy tettek, m"ntha az "mnt "smerke!tek volna meg.
:elny"tottak egy .veg ort, s felszaa!ultan tereferltek m"n!enflrl, k(nyvekrl,
f"lmekrl, utazsokrl. -ztn arrl trsalogtak, hogy m"knt szoktk meg.ln" a szentestt,
eleszlgettek a nagy (r(met szerz s a kevs tall ajn!kokrl. Mg az "s sza
ker.lt, hogy -mer"kan az emerek msk&& .nne&l"k a karcsonyt, m"nt "!ehaza.
- 3a teljes.lhetne egy karcsony" kvnsgo!, m"t kvnnl/ - kr!ezte L"am. 5smt
megt(lt(tte a &oharakat, maj! htra!lt a kana&n.
- 2rm"t kvnhatok/ - nzett r a &ohara f(l(tt Petra.
;allkozott a tek"ntet.k, s a frf"nak menten "zseregn" kez!ett a re. 8alam" "!eges
nyugtalansg vett ert rajta. $em lett volna szaa! "!e .ln(m a kana&ra, gon!olta.
Petra arca csak +gy ragyogott a lngok rzss fnyen. $agy, kk szeme cs"llogott,
m"nt a kr"stly. 8acsorra felvett egy r(v"!, orv(r(s, hossz+ ujj+ s mlyen !ekoltlt
rsonyruht, amelyen nagyon n"es volt. - r(v"! ruhan mg hosszanak t0nt a
karcs+ comja s a hatty+nyaka. - szoa megtelt elegns &arf.mjnek f"nom "llatval,
amely sz"nte knozta L"am am+gy "s felett eleven, k"hegyezett rzke"t.
)nnek ellenre sz"lr!an el!(nt(tte, hogy v"sszafogott mara!. $em akarta megr"nten"
a nt, amg az nem kr". - sze= nagy hatalom, ezt m"n!ketten ta&asztalatl tu!tk. -zrt
rohantak ele ee a hzassga, mert loogott enn.k az erot"kus szenve!ly. $em volt
helyes csak ezrt (sszehzaso!n". $y"lvn Petra "s megnta, am"kor megv"lgoso!ott
eltte, hogy nem szeret" t.
- ;nyleg rm"t/ - "smtelte meg a kr!st a n.
- 5gen, rm"t - erstette meg L"am, s elhatrozta, hogy teljesten" fogja a kvnsgt,
ha tu!ja. Mg akkor "s, ha Petra m"n!(r(kre elt0n"k az letl.
Meg merjem tenn"/ 4"mon!hatom, am" a szvemen feksz"k/ 2eszlhetek az
rzelme"mrl ennek az emernek, ak" oly sokat jelent nekem/ -k"nek nem ltok ele a
lelke/ Petra sok"g tanako!ott7 nem merte megkockztatn", hogy feltrja a szvt.
>e ht szenteste van% Cs ez a cso!k jszakja. -zt szoktk mon!an", hogy ezen az
estn eteljes.lnek a vgyak, megvalsulnak az lmok, s m"n!enk"nek megvan az eslye,
hogy valra vljk a szve vgya. Petra mlyen a frje szeme nzett, s esze jutott a
k(zmon!s# +ki mer, az nyer$
- 3t legyen% - mon!ta vontatottan. - >e csak egy felttellel.
- Cs&e!"g/
- $eke! "s el kell rulno!, hogy m" a legh kvnsgo!. )l elmon!om n az
enymet, aztn te a t"!et. Megeszlt.k/
- Megeszlt.k - egyezett ele L"am. - Meggrem.
- ? - l"ntott Petra, s nem tu!ta, hol "s kez!je. -ztn elevgott# - -zt kvnom,
rcsak ne ?oshua 3eHlan! lenne a nagya&!. -zt kvnom, rcsak ne lennl 3eHlan!
3all meg a t(" "rtok (r(k(se. $ekem az volna a legjo, ha &usztn csak az lennl, ak"
vagy, s m"n!(ssze egy tlagos, norml"s j(ve!elme! lenne. Cs akkor lennk ol!og, ha a
nagya&! ke!vrt nem t(reke!nl m"n!enron arra, hogy felttlen.l s m"nl el
gyereke! sz.lessen.
L"am "!egt& hallgatsa urkolzott. $em s nem szlalt meg7 Petra mr maj!nem
fels"koltott, s srs ka&argatta a torkt.
- Mon!j mr valam"t, L"am% 4rlek%
- frf" vgre mly llegzetet vett.
- M"rt/ - kr!ezte halkan.
- Mert n m"n!jrt...
- 6gy rtettem, m"rt kvnta! m"n!ezt/ M"rt olyan fontos ez/
?aj nekem% - szomoro!ott el Petra. L"am mg t(et akar tu!n"% 2"zony (ssze kellett
sze!n"e az erejt, hogy k"mon!ja a legnyomaszt gon!olatt.
- -zrt, mert... Mert +gy taln elh"nn!, hogy nem azrt mentem hozz!, m"nt am"t
felttelezel rlam. -kkor taln felfogn!, hogy nekem !es m"n!egy, menny" &nze! van.
- sz.le"m szmra fontos a &nz, nekem v"szont nem az.
- frf" meg"nt vgtelen.l hossz+ "!e"g hallgatott. Petra el nem tu!ta k&zeln", m" zajl"k
enne.
- 1zeretn!, ha ezt elh"nnm neke!/
Petra l"ntott. 1emm"re sem vgyott joan, m"nt L"am "zalmra. - frf" "smt
hallgatott, hallgatott, m"nt ak" (r(kre elnmult. -ztn egyszer csak felshajtott.
- )zt f(l(sleges volt elmon!ano!.
- 1zerettem volna, ha...
- 6gy rtem, nem volt sz.ksges, mert mr tu!tam.
- 8alan/ - lmlko!ott Petra, s nem akart h"nn" a f.lnek.
- >rgm - f.ggesztette r a szemt L"am -, lehet, hogy k"cs"t nehz fel fogs+ vagyok,
!e az elm+lt kt na& alatt meggyz!tem arrl, hogy valan -l"ce m"att mara!tl "tt.
<on!osko!n" akartl rla. 6jragon!oltam a hzassgunkat, s meglla&tottam, hogy az
egy v alatt sohasem krtl semm"t, sohasem akartl t(et, m"nt amenny"t a!tam. - >e
azt mon!ta!...
- ;u!om, m"t mon!tam. Magamon kv.l voltam, a !.h elvette az eszemet, s oston
v"selke!tem. ;e sz"ntn. 3"szen a fejemhez vgta!, hogy elmsz.
Petra (r.lt, hogy nem gett a v"llany, k.l(nen L"am szrevette volna, menny"re
el&"rult.
- )z azt jelent", hogy h"szel nekem/
- -zt jelent", hogy f(l(sleges volt elmon!ano!. 3a nem lettem volna olyan ostoa s
elvakult, mr rg fel"smertem volna az "gazsgot. Dm n... - nmult el h"rtelen.
- M"t akartl mon!an"/ - kr!ezte Petra.
- 1emm"t - legy"ntett a frf". - $em fontos.
6gy gon!olta, t+l kora" lenne elruln", m"tl flt, am"kor Petra oly sok"g nem esett
tehere. - n k(z(lte vele, hogy ms okl j(tt hozz, m"nt azt , L"am gon!olta. >e
hogy m" okl, azt nem mon!ta el. )rre nem "s volt sz.ksg. 3ogy nem szeret", azt mr a
tu!tra a!ta. >e taln mg kvnja... ;aln enny" "s elg lesz. )z nem sok, nem k(nny0
j(vt &ten" r, !e t(, m"nt a semm".
- Most n j(v(k. Meggrtem neke!, hogy n "s elmon!om a legh kvnsgomat.
Petra v"sszatartotta a llegzett, olyan fesz.lten vrta, m"t fog mon!an" a frje.
- 3a mr enny"re sz"ntk vagyunk egymshoz, szeretnm, ha tu!nl rlam valam"t,
am" nekem nagyon fontos - vette a tenyere L"am a n kezt. - -zt kvnom, hogy h"!!
el nekem a k(vetkezket# sohasem voltl nekem holm" tenyszllat. -m"kor megkrtem a
keze!, az vezetett, hogy gyereket sz.ljl nekem, ez "gaz. -z "s "gaz, hogy a nagya&m
m"att kellett megns.ln(m. >e szmomra nem ez volt az egyetlen ok.
- 3anem/ - kr!ezte Petra magas hangon, fesz.lten, llegzetv"sszafojtva.
- ?aj, Petra, valan nem tu!o!/ -nny"ra vgytam r!, m"nt mg soha senk"re. $em
tu!tam nlk.le! ln". Most sem tu!ok. $em hagyhatom, hogy elmenj, te hozzm tartozol.
L"am olyan ke!vesen, olyan lgyan cskolta szjon, hogy Petra szve va!ul zakatoln"
kez!ett. Mr nem gon!olt semm"re, csak v"szonozta a cskokat, s nem "s akart semm"
mst.
M"ta vgy!ott mr a frje utn% <y0l(lte a magnyt, az .ressget s a mar!os
svrgst. L"am cskja olyan volt, m"nt egy gret. ;aln csak egy gy(ny(r0 jszakt
grt, taln sokkal t(et, ezt Petra nem tu!ta, s &"llanatny"lag m"n!egy "s volt nek".
*sak egyvalam"t tu!ott# ka&ott mg egy eslyt arra, hogy ol!og legyen. M"ntha
megvalsultak volna az lma"% 8onako!s nlk.l L"am karja"a s"mult, s +gy rezte,
hazarkezett. Mellette s vele ol!og tu!na lenn". Cs ha ez a ol!ogsg csak egy jszakt
fog tartan", akkor maj! holna& szemes.l a valsggal.
'ly lassan, oly enssges szenve!llyel szeretkeztek, am"lyen egy.ttltrl Petra
lmo!n" sem mert volna.
- eszlgets utn L"am felv"tte t a l&csn a hlszoa, s lefektette a szles
gyra. -ztn levetkztette, s gyeng! cskokkal ortotta az egsz testt. Petrt el(nt(tte
a forr vgy.
;eljesen +j lmny volt szmra, hogy a ro&&ant gerje!elem mellett "lyen tu!atosnak
lehet mara!n". M"n!en rszlet kr"stlyt"sztn leegett a szeme eltt. M"n!e!!"g nem tu!ta,
hogy a c"rgat kz, a gyeng!en cskol szj enny" m"n!enre k&es, s azt sem, hogy a
szv "ly hevesen tu! vern". 5lyet mg nem ta&asztalt% )zen az jszakn egszen +j tvlat
nylt meg eltte. L"am vgtelen, hatrtalan lvezeten rszestette.
-m"kor vg.l el hatolt, (r(mk(nnyek sz(ktek a szeme, s lecsorogtak az arcn.
3ozzs"mult a frf"hoz, s tkarolta a vllt. L"am felshajtott, a nevt k"ltotta, s
hallotta a sajt s"kolyt. -ztn m"n!enrl elfele!kezett, s az volt az rzse, hogy
els.llye! az arany s ez.st cs"llagok tengeren.
)lge!etten s k"mer.lten fek.!tek egyms mellett. Petra k"s "! m+lva megmoccant,
s hozzs"mult a frf" meleg, ellazult testhez. )lalvs k(zen m"ntha messz" tvoll
hallotta volna, hogy lent a hallan t"zenkettt .t a fal"ra.
- Cjfl van - suttogta L"am. - 2ol!og karcsonyt, !rgm%
12. FEJEZET
-m"kor karcsony els na&jn Petra felre!t, az volt az els, hogy k"ny+jtotta a karjt
L"am fel. -z gy ms"k fele azonan h"!eg volt, s .res. - frf" mr j "!eje felkelhetett.
Petra megle&etten fel.lt, s homlyosan v"sszaemlkezett, hogy kora hajnalan
megszlalt a telefon, s L"am felvette a kagylt. Lucyval eszlt# A?aj !e ol!og vagyok,
hogy jelentkeztl% 3ol voltl/ Cs hol vagy most/B Petra meg&rlt ren mara!n", mert
hallan" akarta a eszlgets folytatst, m nem rta ny"tva tartan" a szemt.
3ol lehet L"am/ )z a Lucy a gyermek anyja. M"rt (r.lt anny"ra L"am, hogy
jelentkezett/
)kkor a szomsz! szol felharsant -l"ce srsa. Petra szeml nyoman k"ment
az lom. Meg kell etetn", s t"szta kell tenn" a k"sat% <yorsan k"ugrott az gyl, s
elltta a k"cs"t. *sak aztn jutott "!eje arra, hogy tgon!olja, m" t(rtnt.
L"am m"n!en &ercen v"sszarhet. <yorsan lezuhanyozott, megmosta a hajt, s
hagyta szaa!on megszra!n". :elvett egy orv(r(s &ulvert meg egy fekete szoknyt.
'!alent a na&&al"an leoltotta a karcsonyfagket, elnzte a cs"nosan ecsomagolt
ajn!kokat, s t.relmetlen.l vrt.
3ol mara! L"am/ M"n!jrt !l lesz, s mg m"n!"g nem rkezett meg. - cso!latos
jszaka utn Petra "ztos volt enne, hogy karcsony na&jn egy.tt lesznek.
3"rtelen esze v"llant valam". :elszala!t a l&csn, s ement a gar!ra. )lsze!ett
a ruhskosrl egy har"snyt, amelye a L"amnek sznt ajn!kokat rejtette. Dm valam"
megz(rrent a kosran. )gy c!ula% M"t keres egy c!ula-a ruhskosran/ <yorsan
k"ka&ta, s szthajtogatta.
>e h"szen ez egy levl% - kzrs nem volt k(nnyen olvashat, !e az alrst t"sztn k"
lehetett venn"# ALucyB.
Petrnak menten esze jutott, m"lyen ol!ogan foga!ta a frje ennek a Lucynak a
kora hajnal" hvst. )kkor meg&"llantotta a kulcsmon!atot# A-l"ce-nek hvjkB. )z lenne
m"n!en/ Meg&rlta k"s"la"zln" a kzrst.
,rga &iam! $$$senkim, akihez fordulhatnk$ ,e tudom, hogy te gondoskodni fogsz
rla$$$ -oldog vagyok, hogy a te oltalmad al helyezhetem$ . dolga lesz nlad$ +lie(nek
hvjk$ +lie /ara 0arrell$
-l"ce ;ara :arrell% M"ntha trt !(ftek volna Petra szve. Mg soha leten nem
rzett "lyen fj!almat.
Mg emlkezett arra az rra, am"kor t( m"nt egy vvel ezeltt L"ammel k"t(lt(ttk
az esk.vt ejelent h"vatalos &a&rokat, s elkacagta magt, am"nt megtu!ta L"am
mso!"k nevt.
- - teljes neve! L"am ;ara :arrell/ >e h"szen a ;ara n" nv%
L"am erre ossz+san (sszerncolta a homlokt, s szemrehny &"llantst vetett r.
)gyltaln nem tallta mulatsgosnak a nevet. )lmagyarzta, hogy a ;ara nem n" nv,
hanem rg" r nemes" elnv, melyet az faml"jukan m"n!en csal!tag (r(k(l.
1zemltomst -l"ce "s, gon!olta Petra, s k&ek ugrltak a lelk" szeme" eltt. L"am
-l"ce-szel a karjan, L"am -l"ce-t &elenkzza, etet", "tatja... $em akarta ta!n" a gyereket
a gymhatsgnak, s a ren!rsgnek sem volt hajlan! jelenten" a !olgot. )llenkezleg,
elt(klte, hogy m"n!en tle telhett mega! a k"cs"nek. 8agy"s "zonyra a lnya.
) &"llanatan meghallotta, hogy megllt egy kocs" a hz eltt. 'ly hevesen ka&ta fel a
fejt, hogy nhny k(nnycse&& a levlre &ottyant. 8"sszaj(tt L"am% Petra nem akarta t
ltn".
4"rohant a galr"ra, s hallotta, hogy L"am el& az ajtn, lever" a c"&jrl a havat. )
&"llanatan t"zenkettt .t(tt az ra.
- <azemer% - k"ltotta Petra, s leszala!t a l&csn. -z utols l&csfokokat tugrotta,
nek"rohant a frf"nak, s vak !.hen (k(llel nek"tma!t. - ;e (nz, szvtelen gazf"ck%
<y0l(llek% <y0l(llek%
- M" van vele!/ - r(k(ny(!(tt meg L"am, s nhny l&st htrlt, aztn elka&ta a n
csukljt. - Petra, m" ajo!/ M" t(rtnt/
- n agya zakatolt# 3t ennek n"ncs lelk""smerete/ 3ogy lehet "lyen nyugo!t, "lyen
fegyelmezett/ 3"szen szmoln"a kellett azzal, hogy el vagy ut na&v"lgra ker.l a
!olog. 8agy valan azt h"tte, hogy sze=ul"san k"hasznlhat, rvehet, hogy gon!osko!jak
a gyerekrl, s n vakon enge!elmeske!em, anlk.l hogy gyan+t fognk/
- ;u!o! te azt jl, hogy m" a aj, te... - nmult el Petra, mert l&teket hallott a hta
m(g(tt.
- L"am/ - hangzott fel e &"llanatan egy "zonytalan n" hang. - 8alam" aj van/ 4"
ez/ M"rt "lyen !.h(s/
- )z Petra, az n ke!ves felesgem - felelte L"am, mg&e!"g Petra legnagyo
megle&etsre egszen v"!m hangon. - $y"lvn azrt !.h(!(tt gy fel, mert rj(tt az
"gazsgra.
- Cn... - kez!te volna Petra, m nem j(tt k" t( sz a torkn. - ktsgeesstl s
megr(k(ny(!stl z+gott a feje. $em akart h"nn" a szemnek.
)gy t(rkeny, n!szlkarcs+, egszen k"slnyos k"nzet0 n llt L"am m(g(tt. $em
lehetett t( h+sznl. 3ossz+, v(r(s haja volt, amely kcosan hullt s&a!t arca, s a
szeme ragyog z(l!en v"lgolt.
- >rgm... - for!ult L"am a felesge fel.
-m"kor meghallotta ezt a szt, Petra maj! felroant a !.htl.
- $e merszelj a !rg!nak nevezn", te hazug, lnok... - ms nem jutott esze, mert a
harag eszt vette. - <on!olom, ez a nszemly a ke!ves Lucy, "gaz/ - gyermeketek,
-l"ce ;ara :arrell !rga anyukja%
L"am s Lucy elk&e!ve s h"tetlenke!ve mult Petrra. Percek"g hallos cs(n!
honolt. Petra !.he lassan elszllt. *sak nem h"zott meg"nt/ *sak nem tve!ett/
- L"am lnya/ - szlalt meg vg.l Lucy. - -l"ce/ 3ogy lehetne -l"ce az lnya/
- frf" elnzte Petra arct, s ltta rajta, hogy h"rtelen el"zonytalano!ott.
- Lgy szves, Lucy, mon!! el Petrnak, k" vagy%
- f"atal n zavartan &"slogott r, maj! Petra fel for!ult, s a szeme nzett.
- L"am a tym. - fltestvrem, hogy &ontos legyek. )gy a&nk van. L"am nem a
gyermekem a&ja, hanem a nagytyja. 3ol van -l"ce/
- :enn, alra az els szoa. 3amarosan felre!, "tt az "!eje - mon!ta a frf".
Lucy mr"s felrohant a l&csn.
- )nny"re k"ortott ez a flrerts/ - kr!ezte L"am "zonytalanul. - )nny"re szeretsz,
Petra/
- ?aj, anny"ra sajnlom% - heegte a n, am"kor vgre megol!!ott a nyelve. - $em
tu!tam, hogy...
- Crtem - vgott a szava a frf". - $em akartam elmon!an". )z Lucy t"tka volt. $em
akartam eszln" errl, mg meg nem tallom. 8"szonya volt egy frf"val, ak" a gyerek
sz.letse utn hallan" sem akart rla. Lucy tehetetlen volt. Pnze n"ncs, llsa s"ncs...
2.szkesgl nem akart hozzm for!uln". ;eljesen tancstalan volt, s am"kor nem ltott
ms k"utat, "tt hagyta a k"slnyt.
- -zt h"ttem...
- ;u!om, !e nem gy van. )sk.sz(m neke!, hogy az "gazat mon!om. 3a mr lett
volna gyerekem, nem fltem volna, hogy nem vagyok...
- ;essk/ M"tl fltl/
- $em estl tehere, n &e!"g meg"je!tem, hogy ennem van a h"a.
- ?aj, nem% 5lyen szorongst okoztam neke!% $agyon sajnlom, ke!vesem. 3a tu!tam
volna, sosem folyamo!ok a fogamzsgtl taletthoz. 2rm"t vgtam "s a feje!hez, nem
gon!oltam komolyan. *sak...
- Petra, krlek, hagyjuk% 5nk gyere k(zele, ha!! (leljelek meg% - trta szt a
karjt a frf". - 4rlek, !rgm% 3a!! cskoljalak meg% 3a!! mon!jam k", hogy szeretlek%
Petrt semm" sem tu!ta volna v"sszatartan". L"am karja"a vetette magt. -m"kor k(r
fon!ott a frf" meleg, ers karja, az volt az rzse, hogy lmo!"k. 3osszan, enssgesen
cskolztak.
- Petra, egyetlenem - s+gta a f.le a frf". - ;u!om, hogy sokat vtettem ellene!, !e
jv szeretnk tenn" m"n!ent. $em csak azrt vettelek felesg.l, mert gyereket akartam
tle!. ;ge! akartalak, csak tge!, senk" mst. Lgy az enym% $lk.le! .res lenne az
letem.
- -z enym "s nlk.le! - reegte az asszony, s egy szvl j(v cskot ka&ott rte.
- :ogalmam sem volt, m" a szerelem, m"vel... m"vel sem a sz.le"m, sem a nagya&m
nem a!tak &l!t r. 1oha el sem tu!tam k&zeln", hogy m"lyen hatalmas, m"n!ent els(&r
rzs szeretn" valak"t. - szerelem k"ortott, s egy !ara"g nem voltam eszemnl -
vallotta e.
- 3t "gen, "lyen a szerelem - vlaszolta Petra halkan, s (r(mk(nnyek cs"llogtak a
szemen. - Cn "s ugyanezt ltem meg.
- @gye +jra tu!juk kez!en"/ - kr!ezte L"am, s a n legnagyo megle&etsre tr!re
esett. - ;u!om, hogy egy vet kstem. Mr annak "!ejn meg kellett volna tennem. >e
remlem, elh"sze! nekem, hogy teljes szveml krlellek. 4ez!j.k +jra% Clj.nk tovra
"s hzassgan, s szeress.k egymst m"n!hall"g%
Petra felh+zta a frf"t.
- )z a legh vgyam - cskolta szjon. - 3a mellettem vagy, s szeretsz, semm"
msra n"ncs sz.ksgem. )z letem leggy(ny(r0 karcsonya.
Petra olyan ol!og volt, hogy ma!arat lehetett volna fogatn" vele. )gy v m+lva
azonan mg t(kletese ol!ogsg k(sz(nt(tt r. -m"kor karcsony els na&jnak
reggeln a frje a karja fektette +jsz.l(tt f"t, tu!ta, hogy m"n!ene megvan, am"t csak
egy n kvnhat.