You are on page 1of 6

PENGURUSAN PERUBAHAN

DALAM PENDIDIKAN

KURIKULUM
INTERNATIONAL
BACCALAUREATE
PENSYARAH:
PM DR IZHAM BIN HJ MOHD HAMZAH

DISEDIAKAN OLEH:
FARAH NADIAH BT MOHAMMED ASRIN
P 69200

PENGENALAN

Pelan tindakan: Pembentukan dan Aplikasi
Kurikulum dan Pentaksiran Abad ke 21

Gelombang 1: 2013 2015
Penambahbaikan Kurikulum Sedia ada dan
Persediaan untuk Perubahan Struktur

Merintis International Baccalaureate (IB) Middle Years
Programme (MYP) sebagi pendekatan alternative
kepada pembelajaran

Dilaksanakan dengan kerjasama KPM dan AIM


PELAKSANAAN MYP IB

Middle Years
Programmes
Design
PERBANDINGAN
Kurikulum Nasional Aspek MYP IB
Memperkembang potensi
individu secara menyeluruh
dan bersepadu daripada aspek
intelek, rohani, emosi dan
jasmani
Matlamat International mindedness
Huraian Sukatan Pelajaran
Topikal
Tema
Kurikulum Subject Guides

Rancangan pengajaran harian Rekod
PdP
Unit Planner
Lebih daripada 8
matapelajaran
Subjek 8 matapelajaran / subjek
Pentaksiran berasaskan
sekolah
Peperiksaan berpusat
PT3
SPM
Penilaian/
Peperiksa
an
Formative and Summative
Assessment
Community Project
Personal project
School based exam
KESIMPULAN
Cabaran:
a. mendapatkan keyakinan, sokongan dan kerjasama
b. mengekalkan momentum / motivasi guru
c. menyediakan segala dokumentasi dan Action Plan
d. memastikan pengesahan sebagai IB WORLD SCHOOL

Pendekatan MYP IB memerlukan anjakan daripada pembelajaran
berpusatkan guru (teacher-centered) kepada pembelajaran
berpusatkan pelajar (students-centered).

Kefahaman dan latihan yang mendalam dalam kalangan guru di
samping pendedahan yang menyeluruh dari semasa ke semasa
kepada para pelajar dan ibu bapa amat diperlukan untuk
menjayakan program ini.