You are on page 1of 10

UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Visoka poslovna kola libertas


Akademska godina 2013./2014.
Kolegij: Logistika, transport i otpremnitvo
Nositelj predmeta: Helena logar, stru. spec. Oec.
Student: Matej Breanovi

Sadraj
Uvod
Modeli upravljanja zalihama
MRP
Upravljanje zalihama na razini log.
mree
Trokovi skladitenja
Zakljuak

3.6.2014. 2
Uvod
Upravljanje zalihama je esto zanemariva
poslovna aktivnost. Uglavnom je za
organizacije upravljanje zalihama bio suvie
kompleksan problem za temeljnu, detaljnu
analizu, te se povrnom analizom dolazilo do
zakljuka de je najbolje imati onoliko zaliha
koliko financijska snaga organizacije to
dozvoljava. One organizacije koje su se
potrudile da barem malo analiziraju to znai
posjedovati visok nivo zaliha, shvatile su da
je previe skupo drati prevelike zalihe, te su
se bazirale na problem kada naruivati i koje
koliine naruivati.
3.6.2014. 3
Upravbljanje zalihama
Jedan od najvanijih log. zadataka
Prema vrsti robe
Prema stvarnoj i planiranoj koliini

3.6.2014. 4
Modeli upravljanja zaliha
Model ekonomine koliine narudbe
Planiranje proizvodnje i zaliha s
obzirom na nepredvidivost potranje
Efekt postojeih zaliha
Potreba za stalnim zalihama
3.6.2014. 5
MRP
Material requirements planning
Razvili su ga Joe Orlicky i Jim
Burlingame
Planiranje potreba materijala
Oliver Wight MRP II
3.6.2014. 6
Upravljanje zalihama na razini
logistike mree
Najvaniji cilj je smanjenje trokova
cijelog sustava:
Jedinstvena politika zaliha
Donositelj odluka ima uvid u sve

3.6.2014. 7
Trokovi skladitenja
Ukljuuju 3 komponente:
Troak rukovanja
Fiksni trokovi
Trokovi uvanja zaliha


3.6.2014. 8
Zakljuak
Kod upravljanja zalihama moemo
zakljuiti da je prognoza potranje uvijek
pogrena. Upravo taj zakljuak nam i
zadaje muke kod upravljanja zalihama.
Jako je teko predvidjeti to e se sutra
desiti na tritu. Trite je previe
nepredvidivo i onaj tko ga moe
predvidjeti, zasigurno e se obogatiti.
Imamo razne modele koji nam pomau i
daju odreene smjernice, ali nikad
neemo moi savreno upravljati
zalihama.
3.6.2014. 9
Literatura
Beker I.: Upravljanje zalihama,
Fakultet tehnikih nauka, Novi sad,
2011.
Vea I: Upravljanje zalihama i
skladino poslovanje, RRiF-Plus,
Zagreb, 2002.

3.6.2014. 10