You are on page 1of 4

MT S H HNG CA T LNH

1.1 Nhng du hiu hot ng !"# t" $nh


- T chy m ch nghe ting nh ca hp rle sau khi cm in t 0,5 1s
- ung ng nn phi nng dn v mc nng gim dn cho ti phin loc ch cng
hi m.
- M ca t nghe r ting gas phun vo dn lnh
- rle nhit vi tr tri s nh sau mt thi gian t phi dng, khi nhit t
tng t hot ng tr li.
- Khi mi dng t v hot ng li ngay th rle bo v ngt nu my nn khng
hot ng uoc.
- Khi t hot ng dn nng nng u, dn lnh bm tuyt u v trn ung ht c
ong sung.
.% Nhng h& h'ng th&(ng g)* ngu+,n nh-n ./ !0!h 1h2! *h3!.
%.1 Nhng h& h'ng 1hi 40+ n5n .6n hot ng
1. 7 $nh 154
Nguyn nhn: + Thiu gas
+ Do tc m
+ Do tc bn mt phn ti phin loc
+ Do thermostat hot ng khng chnh xc
+ Do np gas qu nhiu
+ Do dn lnh bm tuyt nhiu
+ Do hng bn trong block
+ Do hng thermic
+ Do v t khng kn
8 T" $nh thi9u g#:
1. Biu hin
- Thi gian lm lnh ko di (my nn lm vic lin tuc khng ngh)
- Dn nng ch hi nng
- Dn lnh bm tuyt khng u hoc khng c tuyt bm.
- ung ng ht v my nn khng c ong sung hoc khng mt.
- Nu o dng lm vic ca t th thy nh hn dng inh mc
- C th dng que dim nhn bit thiu gas bng cch t que dim.
t que dim v h vo cui dn nng (lc h thng ang hot ng) nu on ng
uoc h nng khng th s tay vo uoc th kt lun t thiu gas (khng dng bt
la). Nu t gas khi h nng mi cht s bay hi v lm mt on bi t nng v
vy c th s vo uoc on h nng.
2. Nguyn nhn:
Do h thng bi r r gas trn dn nng hoc dn lnh, trn ung ng.
3. Khc phuc
Khi t lnh thiu gas chc chn t bi r r ti mt vi tr no trn h thng lnh. V
vy mun khc phuc cn tm v khc phuc ch r r.
Cch 1: Dng bot x phng
Cho block hot ng sau bi x phng ln ung ng, dn nng v dn lnh
u c bot x phng ni ln bi thng. (thung dn lnh)
Cch 2: Tm vt du loang
Lau sch h thng cho block hot ng v quan st trn ung ng v cc dn trao
i nhit. u c vt du c l thng.
Vi nhng l thng trn ung ng v dn nng th khc phuc bng phung php
hn.
Vi nhng l thng trn dn lnh, on ng nhm th khc phuc bng phung php
hn nhm hoc dng keo puxi dn kn l thng.
8T" $nh ;< t2! =4
1. Biu hin
- T lnh km lnh
- Ban u c gi lnh thi ra sau vi pht gi lnh c nhit tng dn.
- Dn nng nng d di
- My nn lm vic sau mt thi gian thermic tc ng ngt my nn. My nn
ngng hot ng lp trong ng mao li tan ra v thermic li ng in tr li cho
block.
2. Nguyn nhn
- Do trong h thng lnh cn cha hi nuc, do qu trnh ht chn khng khng tt
nn trong h thng cn khng kh. Khi h thng hot ng luong hi nuc ny i qua
ng mao (ti y c nhit thp) nn hi nuc s ngung li v ng bng lm tc
ng mao.
- C hin tuong ong sung bn ngoi ti ng mao ni bi tc.
3. Khc phuc
Khi h thng lnh c cha hi nuc bn trong cn x ht gas trong h thng ra
ngoi, thay phin loc mi v thuc hin np li gas (qu trnh np gas muc ).
8 T2! ;=n 4t *h>n ti *hin $?!.
1. Biu hin
Ti phin loc c ong sung
T km lnh, my nn chy lin tuc khng ngt.
2. Nguyn nhn
Do trong h thng lnh c cha cc bi bn hoc do qu trnh gia cng ng khng
lm sch ng hoc cua ng.
3. Khc phuc
Khi h thng lnh bi tc bn cn x ht gas, thay th phin loc mi.
8 Th@A4o:t#t hot ng 1hBng !hCnh D0!.
1. Biu hin
- T lm vic khng theo quy lut
- Khi t nhit t ch thp nht nhung sau mt khong thi gian ngn my
nn vn bi thermostat ngt in.
2. Nguyn nhn
Do tip im tip xc khng tt hoc do hp xp bi dn , l xo yu.
3. Khc phuc
Kim tra thermostat bng cch: Cho t lnh hot ng, vn thermostat v ch
nhit thp nht. Nu sau mt khong 15 pht) my nn ngng lm vic trong khi
t lnhvn chuathi gian ngn (10 lnh th khng inh thermostat bi hng. i
vi trung hop ny tt nht l thay th mt thermostat mi (khng nn chnh sa
thermostat bi v khi n khng hot ng chnh xc na).
8 Eo n* g#: Fu0 nhiGu.
8 Eo d/n $nh ;04 tu+9t nhiGu
Khi dn lnh bi bm tuyt nhiu s cn tr su trao i nhit gia dn lnh v khng
kh qua dn lnh lm cho t bi km lnh.
1. Biu hin
- Gi lnh do qut thi ra khng lnh lm
- My nn lm vic lin tuc khng ngt
- o dng lm vic th thy nh hn dng inh mc
- C th trn ung ng v my nn bi bm tuyt
- Nu lu c th bm ra pha ngoi v nhua ca ngn .
2. Nguyn nhn
- Hng rle m hoc dung
- Hng Timer, t dy in tr.
- u cm bin ca thermostat lch ra khi vi tr hoc thermostat hng khng ngt
uoc my nn.
3. Khc phuc
- Ngt t ra khi ngun in
- Kim tra cc thit bi in rle m, rle dung, timer, in tr nu thy hng thit
bi no th thay th thit bi .
- Nu cc thit bi in ny khng hng, cn kim tra thermostat.
8 Eo h'ng ;,n tAong ;$o!1
1. Biu hin
- Block lm vic nng hn bnh thung
- C ting g nh bn trong block
- Dng lm vic nh hn dng inh mc
2. Nguyn nhn
- Ch bi trn km hoc block lm vic qu km
- Block bi tut hi do gy hoc knh l van ht v nn, do h xc mng .
3. Khc phuc
Ty theo tnh trng block c th phi thay th block mi hoc phi cua block sa
cha.
8 Eo h'ng th@A4i!
1. Biu hin
Block chy v dng khng theo quy lut
2. Nguyn nhn
Do thanh lumg kim bi hng hoc tip xc khng tt nn vi dng inh mc cng c
th t nng thanh lung kim lm thanh lung kim cong ln v m tip im.
3. Khc phuc
Nn thay th mt thermic mi ph hop cng sut block.
8 Eo .' t" 1hBng 1Cn ho)! !H# t" ;< 1,nh
1. Biu hin
- Dn lnh bm tuyt nhiu
- S v t thy lnh, trn v t c hin tuong ong sung
- Ti vi tr ca vnh c ong nuc.
2. Nguyn nhn
- Zong ca bi lo ho
- Bn l ca bi lch
- Bi h cc l lun dy in, ung ng
3. Khc phuc
Thay zong ca, iu chnh li bn l
%.% Nhng h& h'ng 1hi 40+ n5n 1hBng hot ng
%.%.1 Ihi !J nguKn in 9n h* A($@
Khi thuc hin o in p ngun vo hp rle vn thy c in p 220V
Nguyn nhn
Hng thermic
Hng rle khi ng
Hng block
Hng thermic
- Bi gy thanh lung kim
- t dy in tr
- Mt tip xc tip im
* Khc phuc: thay mi
Hng rle khi ng
Mt tip xc
t cun dy in t (o 2 u dy ca rle)
Kt li st
* Khc phuc :
Ty theo nguyn nhn, nu kh khc phuc nn thay mi.
Hng block
Chy ng c, chy cun khi ng trong trung hop sau khi khi ng xong rle
khi ng khng nh tip im th cun khi ng v lm vic u c in nn dng
in chung tng cao dn n chy cun khi ng truc (v cun khi ng c ung
kn dy nh hn nn d chy hn)
Chy cun lm vic CR : Trong trung hop rle khi ng khng ng tip im hoc
ng c khng khi ng uoc, khi dng in chy qua cun CR ln, rle bo v
ng ngt lin tuc dn n chy cun CR.
Kt my nn.
Trong trung hop my nn bi kt th phi thay mi
Do hng cc chn rle vi block
Hng tu Cs (ty theo tng block)
%.%.% Ihi 1hBng !J in 9n h* A($@
Nguyn nhn
t dy ngun
Hng thermostat
t dy ngun, hng cm ngun
Cm in cho t, m ca t khng thy n sng chng t chua c ngun in vo
t. Cn o in p kim tra ngun vo t ty theo nguyn nhn m khc phuc.
Hng thermostat
Cm in cp ngun cho t, m ca t thy n sng, qut dn lnh vn quay
nhung o in p vo block th khng c. Nn thay th thermostat khc.
Hng rle x (Timer)
L Mt :M h& h'ng 1h0!
3.1 D in ra v t
- Mt cch in ca dy dn
- Do ni t t bi m.