You are on page 1of 4

SULIT*

WW:g&WW@w)w*.T*t':'tfvilr'*ffi il'JtrFg
-V;Wt@WWi@ PERCUBAANl:@;
ffi-: )-,.
pYaat I viwo&wwi@ srPM2009 b@j
ffiaaa;*sgxutfi:W@sWW@*tawdwai{qwew#wwak0&
WWI@;WW$&WWSO&
WI PENGAJIANPERI\-IAGAAN W;W:@;
@
Effi WWt#bxwiwtalsddsi*stwsl;vlatwswtwEqyddtutWWf
wwtwK"ymr@wtwsow
rslr(r As r
WWW WMWWiWtWi
wwt@ {yt
wnrynn wt@iww;o&
wtwffiGiam) w$&wws@
WtWt@;WWIMWW@
PEPERIKSAAN PERCT]BAAN SETARA STPM
NEGERI SEMBILAN DARUL KIIUSUS
TAHUN 2OO9

Arahan kepada calon:


Ja,yabempat soalansahaja: semuasoalandalam Balngian A dan dua soalandalmn
BahagianB.
Semualrcrja p enghitunganhendaHahditmj ukkan dengnti elas.
Marlrah untuk tiap-tiap soalandiberilan dalam tanda furung I l.

Kertas soalanini terdiri daripada 4 halaman bercetak


@JabatanPelajaranNegeri Sembilan2009

PercubaanSTPM 94611 I Lihat sebelah


*Kertas soalanini SULIT sehinggapeperiksaan
ini tamat STJLIT*
STJLIT*
2
BahagianA
Javtabsemuasoalan.

1. a) Berikanmaksudtanahdalamkonteksfaktorpengeluaran. 12J
b) Bezakanaktiviti perkhidmatanjeris borongdenganrunctt. t3l
c ) Berikan definsi pengurusan. t3l
d) Galurkanprosespengorganisasian. t3l
e) Jelaskankonsepkaedatrkawalanawalan,s€masadan selepasmerujuk
kepadaprosespengeluaran t3l
f) MennrutPhilip Kotler sesuatuprodukharwmerangkumitigakomponen
utama.Perihalkantiga komponentemebut. t3l
g) Huraikan jenrspengeluaransecaroberlcelompok. 12l
h) Jelaskandua kelebihanstmtberdalamanuntukmengisikekosongan
sesuatujawatan dalam sesebuah
organisasiperniagaan. tzl
i) Huraikankemahiranpengurusanberikut;

i. kemahiranteknik
ii. kemahirankonsep t2l
j) Nyatakanempat elemenutamafalctorkejayaanseimbang. t2l

2. a ) Huraikantiga sebabmengapasesebuahperniagaanmelakukan
penyelidikanpemasaran t6 I
b ) Nyatatcanobjektif utamapengurusanlogistik. Huraikandenganringkas
lima elemenutamasuatusistemlogistik. l12J
c ) Jelaskanempat jenis kos yangberkaitandenganpengurusarr
kualiti. r.7l

946tL
*Kertas soalanini SULIT sehinggapeperiksaan
kertasini tamat. SULIT*
ST]LIT*
3

BahagianB

Jawab dua soalan sahaja.

3. a) Berikandefinrsiperniagaan. t3l
b ) Jelaskanpengaruhekonomidantelvtologtterhadapoperasipemiagaan. t6l
c ) i. Huraikanlima aktiviti pemiagaanjenispengeluaran
ii. Bezakanantaratahapperniagaanhuluan denganhiliran. t 161

4. a ) Berikan definisiperancangandan huraikantiga kepentingan


perancangankepadapemiagaan. teI
b ) Jelaskankonsep-konsep
pengorganisastanberikut:

i. akauntabiliti
ii. tanggungiawab
iii. penugasanautoriti t6l
c ) Bincangkanlima amalanoleh seorangpengurusyangbenryayamencetus
motivasi dalamkalanganpekerjamenurutTeori Dua FaWorHerzberg. t t0 ]

5. a ) Jelaskanempat ciri-ciri sntuobjeldif perniagaan. t6l


b ) Huraikantentangpenjabatananstruldur divisyen. t7)
c ) Perihalkanenam ciri-ciri suatusistemkawalanmenyeluruhyang
disarankanoleh Schermerhom(1996). l12l

946t1 pihat sebelah


*Kertassoalanini SIILIT sehingga
peperiksaan
kertasini tamat. ST]LIT*
SULIT* 4

6- a ) Berikan maksudpemitihanperrerja sertaperiharkanprosesyang


terlibat dalampemilihanpekerja.
t 101
b ) Nyatakanempat fungsi utamakesatuansekerja.
t4l
c ) i. Huraikantiga perananinsurans.
ii. salah satuPriwip Insuransialah'prinsipganti Bgi', terangkan
prinsip tersebut.
t 111

7' a ) BincangkanIima faktor yangbolehmempengaruhipembuatan


keputusan. t l0 l
b ) En Rahim adalahpemilik danpenguruskilaog yang mengeluarkan
pelbagaijenis
kasutkulit dankanvas, Kilang Kasutnurrim u"ro*r*I a rapat
Industi *iil*
Tampin Sejakk"b:lt*e* ini_lilang kasutpn itanim *irg mengaramiroulraur,
produk akhir yangtidakmematuhipiawai. Akibat dari ini tirrru,rt
t irtiti b";; produk
akhir yangtidak dapatdipasarkan.anta"a piawai y*g Gtuit*,
termasuksaizkasut
yang tidak tepa! cetakanjenamakasuty*g t .*tll jeias aan
tebukanlubangtuti t*ot
yangtidak tidak pasti-tentan[ pendekatan
lempurna-.-T 14* yang sesuaiuntuk
men}nelesaikan masalahini. Anda dikehendaki satutaklimit tentanf
penggunaankaedahAnalisisTulanglkankepada -"*i*ti
En Rahim dan beberafup"i"r:u kanan
kilangnyaagarmereka
!"p?tmengaplikasikan kaedahini untuk cubamenyelesaikan
masalahyang sedangdihadapi.

c ) Berikan definrsipembuatankeputusan.
t3l

8' a ) Senaraikandanjelaskan empat tanda-tandayang sering


menonjolpadaindividu
yang sedangmenghadapiketegangan

b ) Huraikantiga langkah-langkahyangboleh di laksanakan


oleh organisasi
dantiga langkah-langkatryangbolel dilaksanakanotetrin-aividu
ke arah
Wngurusanlcetegangan
19 ]
c ) Berikan takif tabii yang diperkenalkanoreh stephen
R covey.
Huraikandenganringkasmana-manaempat dari Tujuh rauii
rnaividu
srsrvrss yang
rqrt sangat
Efekde oleh Stephen R. Covey.
t l0 ]

946t1
*Kertas soalanini strl,rr PPD S'BAN /JPNS
sehinggapeperiksaankertasini tamar. SULIT