SULIT* WW:g&WW@w)w*.

T*t':'tfvilr'*ffi -V;Wt@WWi@ il'JtrFg

PERCUBAAN l:@; ffi-: )-,. I viwo&wwi@ pYaat srPM2009 b@j ffiaaa;*sgxutfi:W@sWW@*tawdwai{qwew#wwak0& WWI@;WW$&WWSO&
PENGAJIANPERI\-IAGAAN W;W:@; WI @ Effi WWt#bxwiwtalsddsi*stwsl;vlatwswtwEqyddtutWWf

wwtwK"ymr@wtwsow rslr(r As r
WWW

wwt@

{yt WMWWiWtWi wnrynn wt@iww;o& wtwffiGiam) w$&wws@

WtWt@;WWIMWW@ PEPERIKSAAN PERCT]BAAN SETARA STPM NEGERI SEMBILAN DARUL KIIUSUS TAHUN 2OO9

Arahan kepada calon: Ja,yabempat soalansahaja: semuasoalandalam Balngian A dan dua soalandalmn BahagianB. ditmj ukkan dengnti elas. hendaHah lrcrj Semua a p enghitungan Marlrah untuk tiap-tiap soalandiberilan dalam tanda furung I l.

Kertas soalanini terdiri daripada 4 halaman bercetak Negeri Sembilan2009 Pelajaran @Jabatan PercubaanSTPM 94611 *Kertas soalanini SULIT sehinggapeperiksaan tamat ini STJLIT* I Lihat sebelah STJLIT*

2
BahagianA Javtabsemuasoalan. 1. a) Berikanmaksud tanahdalamkonteksfaktorpengeluaran. jeris borongdenganrunctt. perkhidmatan

12J t3l t3l t3l t3l t3l 12l

b) Bezakanaktiviti

c ) Berikan definsi pengurusan. d) Galurkanprosespengorganisasian. e) Jelaskan konsepkaedatrkawalan awalan,s€masa selepas dan merujuk prosespengeluaran kepada f) MennrutPhilip Kotler sesuatuprodukharwmerangkumitigakomponen utama.Perihalkantiga komponentemebut. g) Huraikan jenrs pengeluaransecaroberlcelompok. h) Jelaskan dua kelebihanstmtberdalamanuntukmengisikekosongan jawatan dalam sesebuah sesuatu perniagaan. organisasi i) Huraikankemahiranpengurusan berikut; i. ii. kemahiranteknik kemahirankonsep

tzl

t2l t2l

j) Nyatakanempat elemenutamafalctorkejayaanseimbang.

2. a ) Huraikantiga sebab perniagaan mengapa sesebuah melakukan penyelidikanpemasaran b ) Nyatatcan pengurusan objektif utama logistik. Huraikandenganringkas lima elemenutamasuatusistemlogistik. c ) Jelaskan empat jenis kos yangberkaitandengan pengurusarr kualiti. 946tL *Kertas soalanini SULIT sehinggapeperiksaan kertasini tamat. ST]LIT*

t6 I l12J

r.7 l

SULIT*

3 BahagianB
Jawab dua soalan sahaja.

3. a) Berikandefinrsiperniagaan. pengaruh b ) Jelaskan ekonomidantelvtologtterhadap operasipemiagaan. jenispengeluaran c ) i. Huraikanlima aktiviti pemiagaan ii. Bezakanantaratahap perniagaan huluan denganhiliran. 4. a ) Berikan definisiperancangandan huraikantiga kepentingan perancangan pemiagaan. kepada b ) Jelaskan pengorganisastan konsep-konsep berikut: i. akauntabiliti ii. tanggungiawab iii. penugasan autoriti c ) Bincangkanlima amalanoleh seorang pengurus yangbenryayamencetus motivasi dalamkalanganpekerjamenurutTeori Dua FaWorHerzberg. 5. a ) Jelaskan empat ciri-ciri sntuobjeldif perniagaan. b ) Huraikantentangpenjabatanan struldur divisyen. c ) Perihalkanenam ciri-ciri suatusistemkawalanmenyeluruhyang disarankan (1 oleh Schermerhom 996).

t3l t6l t 161

teI

t6l
t t0 ]

t6l t7) l12l

946t1 *Kertassoalan SIILIT sehingga ini peperiksaan kertas tamat. ini

pihat sebelah ST]LIT*

SULIT*

4

6- a ) Berikan maksudpe mitihanperrerja sertaperiharkan prosesyang terlibat dalampemilihanpekerja. b ) Nyatakanempat fungsi utamakesatuan sekerja. c ) i. Huraikantiga perananinsurans. ii. salah satuPriwip Insuransialah'prinsip ganti Bgi', terangkan prinsip tersebut.

t 101 t4l

t 111

7' a ) Bincangkan Iima faktor yangbolehmempengaruhi pembuatankeputusan. t l0 l b ) En Rahim adalah pemilik danpengurus kilaog yang mengeluarkan pelbagai jenis kasutkulit dankanvas, Kilang Kasutnurrim u"ro*r*I a rapat Industi *iil* Tampin Sejakk"b:lt*e* ini_lilang kasutpn itanim *irg mengarami roulraur, produk akhir yangtidakmematuhipiawai. Akibat dari ini tirrru,rt t irtiti b";; produk akhir yangtidak dapatdipasarkan.anta"a piawai y*g Gtuit*, termasuksaizkasut yang tidak tepa! cetakan jenamakasuty*g t .*tll jeias aan tebukanlubang tuti t*ot yangtidak yang sesuai lempurna-. 14* tidak pasti-tentan[pendekatan untuk -Tini. Anda dikehendaki men}nelesaikan masalah satutaklimit tentanf penggunaan kaedahAnalisisTulanglkankepada En Rahim dan beberafup"i"r:u -"*i*ti kanan kilangnyaagarmereka kaedahini untuk cubamenyelesaikan masalah yang sedang !"p?tmengaplikasikan dihadapi. c ) Berikan definrsipembuatan keputusan.

t3l

8' a ) Senaraikan jelaskan empat tanda-tanda dan yang seringmenonjolpadaindividu yang sedang menghadapi ketegangan b ) Huraikantiga langkah-langkah yangboleh di laksanakan oleh organisasi dantiga langkah-langkatr yangbolel dilaksanakan otetrin-aividuke arah Wngurusanlcetegangan

19 ]

Efekde oleh Stephen R. Covey.

c ) Berikan takif tabii yang diperkenalkan oreh stephenR covey. Huraikandengan ringkasmana-mana empat dari Tujuh rauii srsrvrss yang sangat rnaividu rqrt
t l0 ]

946t1 PPD S'BAN /JPNS *Kertas soalanini strl,rr sehingga peperiksaan kertasini tamar. SULIT