SULIT* WMW@.WWWrxfle{il*.

riltr*nvilNttffi ilJwrt@

6Y+otL WWro&wtw@

ffi-:;;;;

V}WIMW;WI@

PERCUBAAN WAM

srPMzoag l:@;

WgegiI%w{yAWWs@WIWW*wdi{ffi{elwU,NlnirliflflilW}0M WtWt@;WWW;@&WW;AM: pERI\-TAGAAN Wtwt@j PENGAJTAN Wt Waseusiwiwtif, siatei*%u*M*pratw"twwwwr*WWt@;

wwtw'Y:*fliWWW\M
WMWTW

wwtwwry^'^rywro&wtw;@t
w,MwtwwGiam) WtWo&WWI@W@

^1(Ilr(lAU z W@WtW;@;

WtMWWt@

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SETARA STPM NEGERI SEMBILAN DARUL KIIUSUS TAHUN 2OO9

Arahan kepadacalon: Jawab empat soalansahaja: semuasoalan dalamBahagianA dan duz soalandalam BahagianB. jelas. lrerjapenghitunganhendaklahdituniukkandengan Semua Marlrahuntuktiap-tiapsoalandiberikandalamtandafurungl l.

Kertas soalanini terdiri daripada 5 halaman bercetak 2009 PelajaranNegeri Sembilan @Jabatan PercubaanSTPM 94612 *Kertras ini soalanini SULIT sehinggapeperiksaan tamat I Lihat sebelah ST]LIT*

ST]LIT Jawab semuasoalan.

2 A Bahagian

barang-barang Barang-barang1957, 6 1. a) MengrutSeksyen Akta Jualan boleh di klasifftasikan kepadabarangsediaada ataubarang masahadapan. dua Jelaskan klasifiksi tersebut.

t 3l

antarahak berkanun awalperianiian adalah penyelesaian b) Hak untukmembuat maksudnya. t21 penyewayangrcnnaktubdalamAkta SewaBeli 1967. Jelaskan yang betjaya. empat sifat peribadiusahawan c ) Senaraikan d) Berihrt antaratigajeniskoperasiyang wujud di Malaysia. Perihalkanaktiviti utamamasing-masing: i. ii. iii. KoperasiKredit danBank KoperasiPengguna KoperasiIndustri KamPung

12l

t3l t3l t3l t21

antarabangsa. dua jenis aktiviti perniagaan dan e) Senaraikan terangkan peringkatantarabangsa. lvedif dalamurusniaga penggunaan surart f; Jelaskan g) Huraikanmaksudhak kepadakeperluanasas,satudaripadahak pengguna. empatjeni si enayahlcolarputih. h) Senaraikan i) Berikan definisi lamunikasi. Berkesan. j) Terangkan tiga Prinsip Berundingdan Berinteraksisecara kepada dan 2. a ) Huraikanlima peranmusahawan perniagaannya dannegara. masyarakat mulalan sendiri b ) Huraikan empat kelebihandan empat kelemahan yangbaru perniagaan c ) i. Berikan defintsifrancais. lima jenis ftancaisyang utama. ii. Senaraikan

tzl t2J
t3l

t 10l l12l t3l
SULIT*

94612 *Kertassoalan SULIT sehingga ini peperiksaan kertas tamat. ini

3 B Bahagian
Jawab dua soalansahaja. penerimaanmengikttAktaKontak 1950. lima elemenasas 3. a ) Jelaskan berlakunya b ) Perihalkantiga kaedahyang bolehmenyebabkan p embubaranp erkongs ian. [ 10 ]

t71

teknologi maklumatdalamaktiviti perniagaan penggunaan c ) Jetaskan.empat masakini. t 8l berikut: oleh tiga teori dan modelkeusahawanan bidang-bidang 4. a ) Terangkan i. ii. iii. bidangekonomi bidangpsikologi bidangsosiologi

t13l t6l t6l

yangboleh diterokai oleh usahawan b ) Huraikanempatjenis kemudahan pihak swastadi negaraini. tempatandari Perniagaarz jelaskan dan svatuRancangan tiga c ) Senaraikan sasaran pihak-pihakberkenaan. pemiagaan kepada rancangan kegunaan

individu yang berrninat penubuhan koperasibermuladengansekumpulan 5. a ) Proses Pembangunan Jabatan Koperasimelalui Pejabat kepadaPengarah membuatpermohonan kelulusandaripada mendapat J.P.K., sebuah J.P.K. Wilayah atauDaerah. Setelah yangterdiri dari selcnang-kurangnya orangdibentukuntuk 10 Jawatankuasa Penaja awalan. Ini disusuli pula dengan me,ngendalikan melaksanakan tugas-tugas beberapa danbera}fiir denganpenyerahan dokumenpendaftaran MesyuaratAgung Penubuhan hari selepas MesyuaratAgung kepadaKetuaPendaftar Koperasitidak lewat da.'j-T aktivitinya setelah Penubuhan.Koperasihanyaboleh memulakan menerimaSijil yang dikeluarkanoleh KetuaPendaftar. Perakuan

946D *Kertas soalanini SULIT sehinggapeperiksaan kertasini tarnat.

SULIT*

SIILIT 4 terperincitindakanlkerjayang terlibat dalamperingkat-peringkat dengan Jelaskan berikut: i. ii iii. PenajaKoperasi. awalanJawatankuasa Tugas-tugas Koperasi. Agrng Penubuhan Mesyrarat Mengadakan kepada Pendaftaran Permohonan Dolanmen Penyerahan Koperasi. Pendaftar Ketua

t13I

b ) Bezakankoperasidengansyarikatdari segiberikut; i. ii. iii. kawalanundang-undang kawalanpengurusan pengurusan Pemasaran

t6l

Bukan Bermotif Untung antaraempat kategoriOrganisasi c ) Senaraikan Pertubuhan.Terangkanaktiviti teras klasifikasi Pendaftar mengilcut ini. organisasi-organisasi peringkat 6. a ) Berikut antararisiko-risiko berkaitanaktiviti pemiagaan menangani danjelaskankaedah Perihalkanrisiko-risiko tersebut antarabangsa. risiko-risiko tersebut. i. ii. iii. risiko kredit risiko pemilikanNegara risiko kadartukaranasing

t6l

tel

b ) Huraikanempat kaedahbulwntartfyangdikuatkuasakanoleh kerajaandalam berkaitanindusti mudadanindustri kecil dan tempatan petrabur usahamembantu dalampasaram dan untuk terusberoperasi juga mengembang berpeluang sederhana dari luar negara. t 6l dantidak terjejasoleh saingan dan c ) Senaraikan terangkanantaralinaaaktiviti/program yang dilaksanakan Luar Malaysia(MATRADE) Perdagangan Pembangunan oleh Perbadanan ekspotprodukpengeluar dan dalamusalramemperkenalkan meningkatkan antarabangsa. ke tempatarr pasaran

t 10 ]

946n

*Kertas soalanini SULIT sehinggapeperiksaan kertasini tamat.

SULIT*

SI]LIT
f,

7. a ) Nyatakandanhuraikanlima amalantanggungjawab sosial karporat yangumummenurutBoatight (1993). pihak-pihak terhadap b ) Jelaskan tanggungjawab sosialperniagaan berkepentingan berikut: i. ii. iii. iv. pembekalbarangdanperkhidmatan pelanggan pekerja masyarakat

t 10 l

t 6l

c ) Senaraikan jelaskanempat faktor yang dikenalpastisebagai penyurnbang dan jenayahkolar putih mengikutTeori PuncaBerlakuJenayah kepada Kolar Putih. t 9 l 8. a ) Huraikantiga bentukkomunikasiberikut: i. ii. iii. menegak mendatar melintang

t 6l

b ) Jelaskan kaedahkomunikasiberikut berpandukan contohdalamsuatu perniagaan; organisasi i. ii. iii. iv. ucapan pembentangan memorandum lapuran bertulis

[ 10 ]

c ) i. Jelaskan empat tindakanyang disarankan dalamGarisPanduan untuk Mendapatkan yang Berkesan. Pendengaran ii Nyatakantiga contohbahasa badandanmesejberkaitannya. t 9l

94612 *Kertas soalanini sul,rr

sehinggapeperiksaan kertasini tamat.

PPD/JPNS sul,rr