SULIT* ffiililrylw WW W: M wW W w' rxw.gn*m*N'rttv, ffii).,, V;WMWW;@ PERCUBAAN ftW" 7+vtl WW0PW,WW@ m STPM2009 tr:@. WtEa;{qw{M#Wiw.WWMwd4s;!

ilwhttwtilMi@ WWW-WMW:M;WW@; W.WI PENGAJIANPERNIAGAAN WWW, Wffitswwrwitd*frd#&ww:xi&lrla#a$swtaeiqddtrwW:@

WW:@5ffT""*T'{M:WWWWW fslr( rA.s I wo& Ww:@: Www WW:@WWMWWW wWwtw,,wWWi@,wWW;o& WWW6WWMW;aeWWW@

PEPERTKSAAI{PERCUBAAN SETARA STPM NEGERTSEMBILAN DARIIL KHUSUS TAHTIN 2OO9

pffiffiffiffiffiffiAffi $ffiffiffiffi ffipffiffiffiHA

SoalanNo. 1 a) Tanah:"Meliputi semuasumbersemulajadidi ataspermukaantanah,di dalam tanah, di air dan yang diperolehi menerusitanah,termasukhasil pertanian,pentemakan, pemiagaan" max 2 m perlombongan, perikanandanjugabamgunan/premis perhutanan, yang terlibat dalam aktiviti perkfiidmatan b) Borone: Pemiagaan produk dalam kuantiti besar/pukal. menjual/memasarkan Pelanggannyaialah lainlain pemiagaan.

I m Yzm

yang terlibat dalamaktiviti perkhidmatan Runcit: Pemiagaan produk dalam kuantiti kecil/pecahpukal. I m menjual/memasarkan Pelanggannya ialah penggunaalJrir Yzm rnax 3 m "Prosesmerancang, mengorganisasi, c ) Pengurusan: memimpin dan mengawal usahasemuaahli organisasidan menggunakan sumberorganisasiuntuk mencapai objektif yang telah ditetapkandenganeekry dan berkesan" ma x 3 m

d) ProsesFengorgan'sasian. Menetapkap matlamat organisasi Mengenalp,astiaktiviti
Y
I

%
72

Y

I

Mengelompokan aktiviti
Y
I

Mengagih\an tugas
Y

% % %

Menyelaraskan tugas/autoriti Anak panah..

max 3 rn

e) Kawalan Awalan: Aktiviti kawalan yg dibuat terhadap input utk memastikan input yg akan digunakan semasaprosestransforrnasi/projek mematuhi piawai 1m Kawalan Semasa:Aktiviti kawalan terhadapproses/aktiviti yg sedangberjalan agar output/hasil akhtr mematuhi piawaVspesifikesi5'g ditetapkan I m Kawalan Selepas:Aktiviti kawalan terhadap outpuVproduk yang dihasilkan 1m rnax 3 m

T/ 1 2

I

f) Produk Teras Meliputi semuafaedahyg ingin didapati dpd pernbelian sesuatuproduk Produk Ketara Merangkumi semuaciri-ciri/sistemyg terdapatpadaproduk Produk Sampingan Faedahtambahanyg diinginkan oleh penggunaberkaitan produk/pembelianproduk

Yzm t/zm Yzm 1/z m r/zm Yzm ma x 3 m

g) Pengeluaransecara berkelompok. "proses pengeluaranyang melibatkan perkongsian sumber/mesinsetelah satu akanbertumpukepadakelompok kelompok/batchproduk dihasilkan,pengeluaran I Yzm produkyanglain. max 2 m Yzm Kad jemputar disusuiibuku resit Cth: Percetakan.... ......... dalaman sumber h) Dua kelebihan kerana i. Pekerja sedia adaterdorongutk bekerjabesungguh-srmgguh peluangnaik pangkat ii. Kos pengamiiantenagakerjayang relative rendahkm perbelanjaan berkaitanpengiklanandan temudugadpt di minimakan jawapan lain yang bersesuaian atau mdna-mana

1m 1m max 2 m

berikut; i) Huraikan kemahiranpengurusan i. kemahiranteknik kaedahrlrosedur Pengetahumdan kebolehanmengapiikasikan I m dan proses dan teknik berkaitanoperasi kemahirankonsep Keboiehan melihat gambarbesarlorganisasf sebagaigabungan gambar-gambm kecll /uni t-uni t kzrja d an p ada rnasayg samameli hat gambar gambar-gamb keclllunit-unit ke$a sebagaisebahagian ar 1m besarlorganisasi. rnax 2 m j) Empat elenaen faktor kejayaanseirnbang: intelek emosi rohari jasmani

ii.

4 @t/, m, max 2 m

2 /12

2.a) i. ii. iii.

1A Tekananpersaingan IY, Huraian. Yz pasaran Meluaskan IY2 Huraian. yg Kos pemasaran titggt lYz Huraian... ala M endapatmaklumb s dari p engguna r% Huraian... 3 mana-mana @2 m, max 6m

logistik pengurusan b ) Objektif utama yangtelah perklridmatan jumlahkoslogisticpadasatutahap "Meminimumkan utk produkygbetul, ke tempat pengagihan dibuat memastikan ditentukandengan 2m yang betul dan pd masayangtePat"
Huraian lima elemenutama suatusistemlogistik. i. ii. iii. iv. v. Pergudangal ..... Huraian Kawalanfn""nt"ti"""" Huraian Bahan Pengendalian Huraian Pesanan Pemprosesan Huraian Pengangkutan Huraian
'/2

r%
IL

1% Y, TYz

Y, T%
rL

t% 5 @2 nt"

ma>r m l0

max 12 m

c ) Empatjenis kos yang berkaitmrdenganpengqnlsar kualiti. i. ii. iii. iv. Kos pencegahan Huraian Kos penilaian Huraian dalaman Kos kegagalan Huraian Kos kegagalanluaran Huraian.
rL L t/, T 1/, 7z

IY,
72

r%
4@2m ,max6 EONUS 1,max 7 m

3 /1 2

3. a ) PemiagaarL: "Entiti yang terlibat dalam aktiviti pengeluaranatau pemasaransesuatu produk untuk memenuhikeperluandan kehendakpelanggandengan bermotif keunfungan" b) Ekonomi: Faktor-faktoryang mempengaruhikuasab eli dan corak i perbelanjaanpenggura. I maju/berkembang Keadaanekon yg baik ... ... . perniagaan . Pemiagaanlembab ... rnerosot 1 Keadaanekon yg rneleset

ma x 3 m

max 3

Teknologi: Meliputi mesin,peralatan,kaedahyg terkini yg blh pengaruhi 1 kos, jualan dan pasaran Penggunaantelaiologi terkini memerlukanpelaburan tar,nbahmyg besar. I penggunajugameningkatkesantek terkini, pemasar Pengetahuan dan berpengetahuan. max 3 perlu peka terhadappenggunayanglebih kesedaran ma x 6 m c) jenis pengeluaran: i. Lima aktiviti pemiagaan
I

1.

2. 3.

5.

Ekstraktif Huraian BaranganKonsumer Huraian BaranganIndusfri Huraian Pembuatan Huraian Pemasangan Huraian

Yzm I%m Yzm L%m Yzm l% m Yzm 1 lz m
1/z m

I Yzm max 1o

11.

Huluan: Aktiviti yang berasaskan sumbersemulajadi Aktiviti pemiagaanyang berkaitan dengan sumber input untuk aktiviti pemiagaansemasa Cth: KFC/p entemakanayam, Hiliran: Aktiviti pemiagaanyang berkaitanmewujudkannilai tambah. Produk pemiagaansemasa prosesuntuk menghasilkanproduk baru di I Cth: PetronasCari Gali / Kilang Mnyak Pelincir mar 6 max 16 m
I I

4l12

4. a) Perancangan: "proses menentukanmatlamat dan memutuskan apakahtindakan yg paling sesuaiyg perlu diambil untuk mencapaimatlamattersebut" Ti ga kepentinsan'Perancangan' i. membolehkanmatlamatdi capaidengancekapdan berkesan. huraian ii. bertindaksebagai hala tuju kepadapengurus huraian iii. membolehkansemuasumberdiselaraskan dan diorganisasikan huraian membantu pengurus semasa perlu membuatkeputusan huraian membolehkanpengawalan ahivtti dan penilaian perrcapaian huraian mana-mana @,y2+ r 3

Y, TY,
t/-

T%
72

1y, % t%
7z

IY, Yz,m ax6 max9 m

b) i. akauntabiliti Kesedaranseseorang blh dipersalahkanatau diberi pengfuargaan. itu I Kesedaranindividu bahawabeliau adalahbertanggrxrgiawab lakuan, atas tindakan atau keputusannya. I ii. tanggungjawab Kesedaranbahawa sesuatutugas&erja itu wajib dilaksanakan/sempumakan oleh seseorang individu keranatugas/kerjaiturnerupakm sebahagian daripada keperluanjawatann5ra. Z penugasan iii. autoriti Prosesdi mana pengwus memberikanhak dan autoriti yang setimpal kepada penolongnya untuk rnernbolehkan penolcngnya melaksanakantugas itu dengansempumadan berkesan. z ma x 6 m

slL 2

) Iima amalanoleh pengurusyalgberupayamencetus motivasi dalam kalangan pekerja. Memberi tanggungjawab yang lebih % Huraian ....1Yzm

ii. Memberi penghargaan prestasikerjayang diturjukkan atas
Huraian

t/z

....I Vzm
'/2

iii. Memberilebihkebebasan untukmembuat keputusan Huraian iv. Memberi galakanuntuk kemajuankerja
Huraian v. Memberi kerjayang lebih mencabar Huraian

...1%m
ra --..I
'/z

t/zm

....I Yzm mana-mma 5 * huraian, max 10 m

5. a) 4 ciri-ciri suatuobjektifpemiagaan: i. Jelasdan mudahdifahami, Huraian 11. Bersifat kuantitatif Huraian 111. Realistik Huraian tv. Meliputi satuyempoh masatertenfu

Vzm lm Yzm 1m Yzm lm
L/zm

Huraian

lm 4 fakta+ huraian @ I yzm, max 6m

b ) Penjabatananstruktur diviqyen. Bentuk penj abatanandimana tugas/aktiviti dikelornpokar berdasarkan persamaan dalamproduk, perkhidmatanatau pasaran

t

i. Diviqyen Produk % Pengelompokanaktiviti/tugas beridas.arkan setiap produk atau keluargaproduk yg dihasilkanoleh organisasi. Divisyen tertentu bertanggungiawabmengeluarkan dan memasarkan jenis produk. sesuatu Satu - I m,2 isi i yzm,max2m isi ii. Divisyen Pelanggan Jabatandibentuk utk memenuhikeperluanpelanggan. Divisyen tertentu bertanggurgjawab mengeruarkar & memasarkanproduk rnengikut keperluan pelanggar tertentu. Satuisi - I m, 2 isi 1 Vz m,max} m 6 /12

iii. Divisyen Geografi Jabatandibentuk mengikut kedudukanpasaranyang memerlukan j produk disesuaikan /semula adi. keranakeadaan tempatan Pengeluaran pemasaran produk diseduaikan dan mengikut keperluantempatan. Satu - I m,2 isi I Yzm,max}m isi ma x T m c ) 6 ciri-ciri suatu sistemkawalan menyeluruh yang disarankan (1 oleh Schermerhorn 995). i. Strategikdanberorientasikanhasil. i Huraian. I ii. Mudah di fahami I Huraian... I 1 iii. Pantas& berorientasikan pengecualian Huraian... I iv. Anjal I Huraian... I v. Menyokong kawalakendiri I 1 Huraian... vi. Bersifat positif I Huraian... I Adil dan objelaif I Huraian l mana-rxlana + huraian, @2 *, r,nax12 m 6
I
I I

iv.

6. a) PemilihanPekerja: "memilih calon yang paling layak dari kumpulan calon-calonyang memenuhi syarat dan lainlain keperluan untuk mengisi kekosongan". Prosesvg terlibat dlm pemilihar pekeria i. Borang Permohonan % Huraian... r% ii. Semakan Rujukan % Huraian... IY2 ra iii. Temuduga Huraian... t%

Ujian Huraian

% t% 4 @2, r ,nax 8 max 10 m

7 /12

b ) 4 fungsi utxtakesanan sekerja. i. Mengaturperhubunganantaramajikandgn majikan, antara pekerja dgn pekerj4 atau antarapekerja denganmajikan.

I

ii. iii. iv.

Mewakili pekerjaataumajikan datamperrikaianperindustrian 1 Mengendalikapertikaianperindustrianatau perkarayang berkaitan dengannya I Menganjurkan,mengendalikan atau membiayaipemogokan(bagi pekerja) atau penutupanpintu (bagi majikan) bag mana-manapemiagaan atau perusahaanatau membuatpembayaranrau faedahkewangan bagi anggota semasa mogok. I ma x 4 m . 3 perananinsurans. Menawarkanperlindungankepadasidiinsurans Huraian.. Meningkatkan kegiatan ekonomi Negara Huraian. Menawarkanpeluangpeke{aaan Huraian... BanusYzsekiranyacalon dryat 4 yzm,
'/2

c ) i. I. 2. 3.

I % I I max 5

ii. PrinsipGantirugi: "Prinsipgantirugi menegaskan bahawatujuan gantirugi dibayar ialahuntuk memulihkan kedudukan sidiinsurans kepada keadaan *"p"rti sebelurn uiA ' berlaku kerugian yangdialarnisidiinsurans" I y,
Caruman y2 Apabila sesuahrassetdiinsurankan secarabergandadpd sesuaturisiko tertentu, apabila risiko tersebut berlaku, penginsuransyg ter{ibat akan membayar bhg masing-masing (proportionate). t 2. Subrogasi % setelah sidiinsuransmenerimaganti rugi, penginsurans akan mengambil tempahya dan mewarisi semuahakyg ada padanyautk menuntut kerugian dpdpihak lain. i 3. InsuransLimpah % Apabila sesuatu harta diinsurankar dgn nitrai/lindungarygjauh melebihi n aIai sebenar harta/p d semz$q sekiianya berl aku nLgi a" akib at risiko yang diinsurankan,bayarangantirugr adaiahtidak melebihi nilai sebenamya hartat ma x 1 1 m 8 /12

7 - a ) 5 faktor yang boleh mempengaruhi pembuatankeputusan. I. 2. 3. 4. 5. Sifat masalahtersebut Y, Huraian. r% ra Masayg diperuntukkar Huraian. r% Sikap organisasi 7z Huraian. T% Darjah penerimaan komitmen parapekerja dlm organisasi & % Huraian.. 1% Keupayaan dan sikap pembuat keputusan % Huraian... 1% 5 @2 m, ma x 1 0 m

b) langkah 1: Pilih satumasalah(akibat)yang hendakdikqii Tulis akibat ini padabahagiankanandalam ganba rajah (kepalaikan)

I %

Ra ja h . . . . . . . I Langkah 2: Tulis sebab-sebab ut*u yang mungkin telah menyumbang kepada akibat lmasalah,- + tulang ,rtu*u untrkproses pengeluaranlazimnya ia berkaitan manusia,mesin, ' bahandankaedah manusa mesin

yz .

Saiz kasut tidak tepat

Rajah

9/t2

Langkah 3: Gunakan teknik sumbangsaran unhrk menjana sub-sebabbagi setiap sebabutama - tulang-tulang kecil Penksl rajah yang telah dibina untuk memastikansebanyakmungkin sub sebabtelah dikenaloasti. manusa mesin

Ra ja h . . . . .

Langkah4: Bincangkankesahihan sub-sebab yang telah dikenalpasti Kenalpasti dan bulatkan-sut-sebab yang memerlukanperhatianlanjut Pertimbangkansebab-sebab yang diken-al pasti itu setati tagi Jika perlu kutip datatambihan

1
I

% %

Langkah5: Rancangdan laksarakantindakan yang bersesuaian agarsebab-sebab (punca) tersebutdapatdiatasi.

I

max 12 m

c ) Pembuatan ke,putusan. "prosespenyelesaian mgqalah de,ngan jalan ata* tindakan rnernilihsatu ar*ar beberap altemati ' a a f

3 max3 m

TO/12

8. a ) Empat tanda-tandayang sering menonjol padaindividu yang sedang menghadapi ketegangan. i. sakit kepala huraian. ii. cepatmarah huraian..... ... . iii. letihlkurang tenaga hu r a ian... ... ... iv. banyak makan huraian... . .. ... produkfiviti m.enurun d.arahtinggi gan4s atau mana-mana tanda lain yg blh diterima. b) iklim di tempatkerja huraian... . ... .. ii. program kaunseling hu r a ia n......... iii. systemmentor huraian... . .. ... amalan solangan keluarga p rogfam penguru san lce gangan U i. Yz I % I % I mana-mana @l Vz,max4 yz 3 Yz I % I
rL

I % I

4 @I Y z , ma x 6 m

l. pengurusan masa huraian. ii. teknik fisiologi h u r a ia n ... ... ... iii. amalar senaman h u r a ia n -.. ... ... solcongansocial

%

t
72

I I mana-mana @ I t/z,max4Yz 3
max9 m

IT/12

c, tqbii menurutstephenR.Covey. *Tabii ditakriftar sebagaiinteraksi antara3 domain, iaitu pengetahuan, kemahiran dan kemahuan" z Empat dari Tujuh Tsii Individuyang SargatEfekti{ oleh StephenR. covey.

i. ii. iii , iv.

Bersikap Proaktif yz Huraian. I ye Mulakan sesuatudenganmengingati rnatlamat y, H uraian...... ... L% Lakukan perkarayang utamadahulu % H uraian... ...... I% B erfi kiran Men ang-Menang Yz H uraian......... T% Berusaha untukmemahamidahulu, Icemudian untuk dfahami. Bersinergi Tajamkan gergaji mana-mana @%+ I y2, mar g m 4 max 10 m

t2 tt2

END