SULIT* SULIT

*

1

PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS (Tiga jam) PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS

946/2

PENGAJIAN PERNIAGAAN
KERTAS 2

STPM 2009

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2009

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN PERLIS) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.

Jawab empat soalan sahaja: semua soalan dalam Bahagian A dan dua soalan dalam Bahagian B Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda [ ].

Kertas soalan ini terdiri daripada 4 halaman bercetak. Persidangan Kebangsaan Pengetua Sekoah Menengah Perlis (PKPSM) & JPNP 2009 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah

http://smkpbu.blogspot.com

SULIT*

2 BAHAGIAN A [50 markah]

Jawab semua soalan. 1 (a) Nyatakan empat jenis mahkamah yang terdapat di Malaysia. (b) Jelaskan tiga syarat kelayakan berkontrak mengikut Seksyen 11, Akta Kontrak 1950. (c) Nyatakan perbezaan di antara usahawan dengan peniaga. (d) Jelaskan tiga sumbangan koperasi kepada ekonomi Negara. (e) Terangkan tiga kelebihan pendekatan eksport untuk memasuki pasaran antarabangsa. (f) Jelaskan konsep dunia tanpa sempadan dalam perniagaan antarabangsa. [2] [3] [2] [3] [3] [2] [2] [3]

(g) Terangkan dua ciri kod etika professional (h) Percanggahan kepentingan boleh wujud dalam beberapa keadaan. Terangkan tiga keadaan di mana seseorang individu dianggap melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan kepentingan pekerjaannya. (i) Mengapakah memorandum masih efektif digunakan dalam urusan dalaman organisasi jika dibandingkan dengan penggunaan telefon bimbit yang lebih mudah. Terangkan kebaikan sesebuah organisasi mengadakan mesyuarat sebelum sesuatu keputusan dibuat.

[3]

(j)

[2]

2

Encik Asrul merupakan seorang graduan lepasan universiti tempatan yang masih mengganggur. Beliau bercadang untuk memulakan perniagaan sendiri secara kecil-kecilan . Beliau sangat berminat dalam bidang penternakan kambing Boer . Bapanya telah bersetuju mengeluarkan wang simpanannya sebanyak RM10 000 sebagai modal permulaan kepada Asrul. (a) Berikan tiga alasan menyokong tindakan Encik Asrul untuk memulakan perniagaan sendiri. (b) Selain daripada faktor minat, huraikan tiga faktor lain yang perlu ada pada encik Asrul untuk menjadi usahawan berjaya.

[3] [9]

(c) Sediakan Rancangan Perniagaan dari aspek pemasaran untuk membantu Encik [13] Asrul mendapatkan pasaran bagi hasil penternakannya.

http://smkpbu.blogspot.com

SULIT*

3

BAHAGIAN B [50 markah] Jawab dua soalan sahaja. 3 (a) Terangkan faedah yang diterima oleh pekerja yang menerima Skim Insurans Bencana Pekerja. (b) Jelaskan tentang instrumen boleh niaga berikut: i. bil pertukaran ii. cek iii. nota janji 4 (a) ‘Usahawan kadang kala mendapat idea perniagaan daripada pengalaman mereka”. Jelaskan kenyataan ini. [10]

[15] [6]

(b) Kaedah berfikir merupakan kaedah menjana idea yang dapat membantu usahawan menjana dan menguji idea dalam perniagaan yang diceburi. Jelaskan tiga kaedah [12] utama dalam kaedah berfiki tersebut. (c) Huraikan “pendekatan dalam-luar” dan pendekatan “luar-dalam” yang digunakan oleh usahawan sebagai dua pendekatan asas untuk mencari peluang perniagaan. 5 Asri, anak Pak Ya ialah siswazah dalam jurusan Sains Sosial dari Universiti Sains Malaysia.Pak Ya ialah seorang nelayan di Kuala Perlis. Di Kuala Perlis terdapat ramai nelayan seperti Pak Ya. Asri mendapati nelayan di situ tidak mempunyai koperasi nelayan. Dia sedar jika dia merancang menubuhkan sebuah koperasi, semua nelayan-nelayan di sana dapat menikmati banyak manfaat. (a) Huraikan langkah-langkah yang perlu di ambil oleh Asri dan nelayan di Kuala [15] Perlis bagi menubuhkan sebuah koperasi. (b) Jelaskan perbezaan antara organisasi bermotifkan untung dengan organisasi bukan bermotifkan keuntungan dari segi pengurusan pemasaran dan pengurusan kewangan. [10] 6 Syarikat multinasional lebih terdedah kepada risiko politik sesebuah Negara yang dimasuki berbanding dengan syarikat bukan multinasional. (a) Berikan maksud risiko politik dan risiko ekonomi. (b) Jelaskan bagaimana seorang pengurus boleh menilai keadaan risiko politik sesebuah negara. (c) Jelaskan empat risiko yang mungkin dihadapi oleh firma-firma asing di Malaysia. [4] [9] [12] [7]

http://smkpbu.blogspot.com

SULIT* 7

4 Konsep etika boleh dilihat dari pelbagai sudut. Antaranya hubungan manusia dengan manusia. Kini,manusia dilihat sering melakukan perkara yang tidak beretika seperti rasuah. Rasuah ialah satu aktiviti yang member dan menerima suapan dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan demi kepentingan diri sendiri atau sesuati pihak.

(a) Terangkan maksud etika deskriptif dan etika normatif. (b) Jelaskan lima sebab mengapa berlakunya jenayah rasuah. (c) Huraikan lima tindakan yang boleh diambil untuk menangani gejala rasuah. 8 (a) “Bahasa badan masyarakat” memberikan pelbagai makna kepada setiap lapisan

[5] [10] [10]

i. Terangkan lima jenis bahasa badan. ii. Sekumpulan pelajar sedang mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Jelaskan beberapa isyarat menggunakan tangan dan kaki yang mungkin dihasilkan oleh pelajar-pelajar tersebut. (b) Perundingan yang berkesan amat penting kepada seseorang pengurus dalam sesebuah organisasi. Bincangkan prinsip-prinsip berunding yang perlu dipatuhi supaya proses perundingan menjadi lebih efektif.

[10] [6]

[9]

KERTAS SOALAN TAMAT

http://smkpbu.blogspot.com

SULIT*

5

http://smkpbu.blogspot.com