„Službeni glasnik BiH“, broj 33/14 od 28.4.2014.

godine NE SADRŽI službeni dio glasila

JP NIO Službeni list BiH
Godina XVIII/X
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. godine
Broj/Broj
33
Godina XVIII/X
Ponedjeqak, 28. 4. 2014. godine
A. OBAVJE[TENJE O NABAVCI
OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKU
OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU
OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU
OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU
OBAVJE[TENJE ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA
B. OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE
C. OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
D. DODATNO OBAVJE[TENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
E. OBAVJE[TENJE O NABAVCI - ME\UNARODNO OBJAVLJIVANJE
F. ISPRAVKA OBAVJE[TENJA
OSTALO
JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusagla{enost elektronske i papirne forme objavljenih tekstova
javnih nabavki u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH".
Molimo da za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirate Agenciju za javne nabavke BiH.
Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je:
Dostavljanje obavje{tenja on-line (putem sistema GO-PROCURE):
– Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM
– Jedan stubac visine 22 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM
– Jedan cm jednog stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM
Ostali oglasi
– Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM
– Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM
– Jedan cm jednog stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM
U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%).
Tarifa se primjenjuje od 1. 12. 2011. godine.
Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana.
Uplate se vr{e u KM.
Uplate se vr{e u korist ra~una:
VAKUFSKABANKADD SARAJEVO 160 200 00005746 51
UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11
RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO 161 000 00071700 57
HYPO ALPE ADRIABANK AD BANJALUKA, FILIJALABR^KO 552 000 00000017 12
ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III
Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III
Telefon: +387 (33) 722-049, 722-078; faks: +387 (33) 722-074
E-mail: javne.nabavke@sllist.ba
Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
www.glasila.ba - www.sllist.ba
– OGLASNIK JAVNE NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVE/NABAVKE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog
glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te 2014. godine iznosi 120,00 KM(u cijenu ura~unata cijena
za OGLASNIK sa PDV-om).
Tekstovi oglasa javnih nabavki, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe
ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putemfaksa, e-mail-omili po{tom, do ~etvrtka do 12,00 sati, na propisanimobrascima.
Tako zaprimljeni oglasi bi}e objavljeni u prvi naredni ponedjeljak.
Svi oglasi primljeni mimo propisanih rokova, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke".
Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture.
Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004.
godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih
nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).
Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan
Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasno odjeljenje: 722-049, faks: 722-074 -
Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a
uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: GIK"OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju
se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine
Identifikacioni broj: 4200226120002 - Poreski broj: 01071019 - PDV broj: 200226120002
A. OBAVJE[TENJE O NABAVCI
JAVNAUSTANOVASTOMATOLO[KI FAKULTET
SAKLINIKAMAUNIVERZITETAU SARAJEVU
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 9-1-1-1-30/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Stomatolo{ki fakultet sa klinikama
Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Ida Ramadanovi}
Adresa: Bolni~ka 4a, Sarajevo
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200542470007
Telefon: 033214249
Faks: 033442727
Elektronska po{ta: idar@sf.unsa.ba
Internet adresa: www.sf.unsa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 120.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sanitetskog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sanitetskog materijala
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
120.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Centralno skladi{te Ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Bolni~ka 4a, Sarajevo,
Dekanat-sala za sastanke na 4. spratu
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju u
skladu sa ~lanom 18.ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanja
dobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na
adresi kao pod I.1.
(A-6389-14)
JAVNAUSTANOVASTOMATOLO[KI FAKULTET
SAKLINIKAMAUNIVERZITETAU SARAJEVU
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 9-1-1-1-31/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Stomatolo{ki fakultet sa klinikama
Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Ida Ramadanovi}
Adresa: Bolni~ka 4a, Sarajevo
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200542470007
Telefon: 033214249
Faks: 033442727
Elektronska po{ta: idar@sf.unsa.ba
Internet adresa: www.sf.unsa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 3
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 500.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka stomatolo{kog potro{nog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka stomatolo{kog potro{nog materijala
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
500.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Centralno skladi{te Ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 10:15
Mjesto: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Bolni~ka 4a, Sarajevo,
Dekanat-sala za sastanke na 4. spratu
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju u
skladu sa ~lanom 18. ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanja
dobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na
adresi kao pod I.1.
(A-6390-14)
JAVNAUSTANOVASTOMATOLO[KI FAKULTET
SAKLINIKAMAUNIVERZITETAU SARAJEVU
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 9-1-1-1-32/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Stomatolo{ki fakultet sa klinikama
Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Ida Ramadanovi}
Adresa: Bolni~ka 4a, Sarajevo
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200542470007
Telefon: 033214249
Faks: 033442727
Elektronska po{ta: idar@sf.unsa.ba
Internet adresa: www.sf.unsa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 500.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka stomatolo{kog potro{nog materijala za stomatolo{ku
protetiku i dentalnu implantologiju
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka stomatolo{kog potro{nog materijala za stomatolo{ku
protetiku i dentalnu implantologiju
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
500.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Centralno skladi{te Ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 4 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 10:15
Mjesto: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Bolni~ka 4a, Sarajevo,
Dekanat - sala za sastanke na 4. spratu
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju u
skladu sa ~lanom 18. ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanja
dobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na
adresi kao pod I.1.
(A-6533-14)
JAVNAUSTANOVASTOMATOLO[KI FAKULTET
SAKLINIKAMAUNIVERZITETAU SARAJEVU
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 9-1-1-1-33/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Stomatolo{ki fakultet sa klinikama
Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Ida Ramadanovi}
Adresa: Bolni~ka 4a, Sarajevo
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200542470007
Telefon: 033214249
Faks: 033442727
Elektronska po{ta: idar@sf.unsa.ba
Internet adresa: www.sf.unsa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 120.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sanitetskog materijala za stomatolo{ku protetiku i
dentalnu implantologiju
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sanitetskog materijala za stomatolo{ku protetiku i
dentalnu implantologiju
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
120.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Centralno skladi{te Ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Bolni~ka 4a, Sarajevo,
Dekanat - sala za sastanke na 4. spratu
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju u
skladu sa ~lanom 18. ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanja
dobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na
adresi kao pod I.1.
(A-6532-14)
JAVNAUSTANOVASTOMATOLO[KI FAKULTET
SAKLINIKAMAUNIVERZITETAU SARAJEVU
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 9-1-1-1-34/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Stomatolo{ki fakultet sa klinikama
Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Ida Ramadanovi}
Adresa: Bolni~ka 4a, Sarajevo
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200542470007
Telefon: 033214249
Faks: 033442727
Elektronska po{ta: idar@sf.unsa.ba
Internet adresa: www.sf.unsa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 5
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 35.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka regenerativnog materijala za stomatolo{ku protetiku i
dentalnu implantologiju
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka regenerativnog materijala za stomatolo{ku protetiku i
dentalnu implantologiju
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
35.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Centralno skladi{te Ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 10:45
Mjesto: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Bolni~ka 4a, Sarajevo,
Dekanat - sala za sastanke na 4. spratu
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju u
skladu sa ~lanom 18. ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanja
dobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na
adresi kao pod I.1.
(A-6534-14)
JAVNAUSTANOVASTOMATOLO[KI FAKULTET
SAKLINIKAMAUNIVERZITETAU SARAJEVU
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 9-1-1-1-35/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Stomatolo{ki fakultet sa klinikama
Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Ida Ramadanovi}
Adresa: Bolni~ka 4a, Sarajevo
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200542470007
Telefon: 033214249
Faks: 033442727
Elektronska po{ta: idar@sf.unsa.ba
Internet adresa: www.sf.unsa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantolo{kih sistema za stomatolo{ku protetiku i
dentalnu implantologiju
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantolo{kih sistema za stomatolo{ku protetiku i
dentalnu implantologiju
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 6 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Bolni~ka 4a, Sarajevo,
Dekanat-sala za sastanke na 4. spratu
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju u
skladu sa ~lanom 18. ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanja
dobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na
adresi kao pod I.1.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantolo{kog sistema br.1
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantolo{kog sistema br.1
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
230.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
230.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Centralno skladi{te Ugovornog organa
V. Dodatne informacije
Ugovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju u
skladu sa ~lanom 18. ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanja
dobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na
adresi kao pod I.1.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantolo{kog sistema br.2
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantolo{kog sistema br.2
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
230.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
230.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Centralno skladi{te Ugovornog organa
V. Dodatne informacije
Ugovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju u
skladu sa ~lanom 18. ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanja
dobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na
adresi kao pod I.1.
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka implantolo{kog sistema br.3
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka impantolo{kog sistema br.3
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
230.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
230.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Centralno skladi{te Ugovornog organa
V. Dodatne informacije
Ugovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju u
skladu sa ~lanom 18. ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanja
dobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na
adresi kao pod I.1.
(A-6557-14)
GRAD TREBIWE
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 16-1-2-1-80/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Grad Trebiwe
Kontakt osoba: Marina Herbez
Adresa: Vuka Karaxi}a 2
Po{tanski broj: 89101
Op{tina/Grad: Trebiwe
IDB/JIB: 4401369910000
Telefon: 059273460
Faks: 059260742
Elektronska po{ta: kabinet@trebinje.rs.ba
Internet adresa: www.trebinje.rs.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: TREBIWE
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 7
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Uvo|ewe informacionog sistema za naplatu i kontrolu usluge
parkirawa na podru~ju grada Trebiwa
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Uvo|ewe informacionog sistema za naplatu i kontrolu usluge
parkirawa na podru~ju grada Trebiwa
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
dato u Tenderskom dokumentu
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8.547,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
grad Treniwe
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
dato u Tenderskom dokumentu
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
dato u Tenderskom dokumentu
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
dato u Tenderskom dokumentu
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dato u Tenderskom dokumentu
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
dato u Tenderskom dokumentu
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena uvo|ewa IS, u~e{}e:60,00 %
2. Tro{kovi funkcionalnog odr`avawa, u~e{}e:30,00 %
3. Rok za uvo|ewe IS, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
21.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: mala sala Gradske uprave,Vuka Karaxi}a 2, Trebiwe
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
U slu~aju slawa zahtjeva,putem faksa,za dostavu Tenderskog
dokumenta, obavezno je isti zahtjev dostaviti i putem poste
(A-6558-14)
"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 21-1-2-1-559/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Valentina Radi{i}
Adresa: Marije Bursa} 7A
Po{tanski broj: 78000
Op}ina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e
I.5.b. Razina: Dr`avna razina
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Obavljanje lije~ni~kih periodi~kih sistematskih pregleda za
djelatnike Sektora i TJ Mostar OP Mostar
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lje~ni~ki pregled za djelatnike
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
200 djeltnika
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
42.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
OP Mostar
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 8 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:28.5.2014 Vrijeme:11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, OP Mostar,
Blajbur{kih `rtava bb, 88 000 Mostar, Poslovna zgrada
Elektroprivrede HZ H-B na Rudniku, II kat soba 234
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti osobno, radnim
danom u vremenu od 9:00 do 13:00 sati, na protokolu u sjedi{tu
Naru~ioca, ul. Blajbur{kih `rtava bb, 88000 Mostar, uz dokaz o
uplati 23,40 KM, ili se ista mo`e dostaviti po{tom, nakon pisanog
zahtjeva i dostave dokaza o izvr{enoj uplati. Zahtjev se mo`e
dostaviti na fax +387 (0)36 316-531, a najkasnije do
21.05.2014.godine.
Pla}anje za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,
unutar BiH vr{i se preko Unicredit Bank a.d. Banja Luka na ra~un
broj: 551001-0003-4008-49, sa identifikacijom svrhe: Kupovina
tenderske dokumentacije broj: 01-2678/14.
Pla}anje za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,
izvan BiH vr{i se preko Unicredit Bank a.d. Banja Luka, swift
BLBABA22, korespodentna banka BKAUATWW (Bank Austria
CA Vienna), IBAN: BA395517904801164548, sa naznakom: Za
"Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka i
identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije broj:
01-2678/14.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: mr.sc. Valentina Radi{i}, dipl. oec.
Adresa: Blajbur{kih `rtava bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
Telefon: 036326024
Faks: 036316531
Elektronska po{ta: valentina.radisic@opmostar.ba
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: mr.sc. Valentina Radisic, dipl. oec.
Adresa: Blajbur{kih `rtava bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
Telefon: 036326024
Faks: 036316531
Elektronska po{ta: valentina.radisic@opmostar.ba
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
(A-6501-14)
"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 21-1-2-1-562/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Valentina Radi{i}
Adresa: Marije Bursa} 7A
Po{tanski broj: 78000
Op}ina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e
I.5.b. Razina: Dr`avna razina
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Servis regulacijskih sklopki energetskih transformatora
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Servis regulacijiskih sklopki
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
100.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Trafostanice u OP Mostar
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 9
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:90,00 %
2. Jamstvo na izvr{enu uslugu, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:29.5.2014 Vrijeme:11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, OP Mostar,
Blajbur{kih `rtava bb, 88 000 Mostar, Poslovna zgrada
Elektroprivrede HZ H-B na Rudniku, II kat soba 234
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti osobno, radnim
danom u vremenu od 9:00 do 13:00 sati, na protokolu u sjedi{tu
Naru~ioca, ul. Blajbur{kih `rtava bb, 88000 Mostar, uz dokaz o
uplati 23,40 KM, ili se ista mo`e dostaviti po{tom, nakon pisanog
zahtjeva i dostave dokaza o izvr{enoj uplati. Zahtjev se mo`e
dostaviti na fax +387 (0)36 316-531, a najkasnije do
22.05.2014.godine.
Pla}anje za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,
unutar BiH vr{i se preko Unicredit Bank a.d. Banja Luka na ra~un
broj: 551001-0003-4008-49, sa identifikacijom svrhe: Kupovina
tenderske dokumentacije broj: 01-2680/14.
Pla}anje za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,
izvan BiH vr{i se preko Unicredit Bank a.d. Banja Luka, swift
BLBABA22, korespodentna banka BKAUATWW (Bank Austria
CA Vienna), IBAN: BA395517904801164548, sa naznakom: Za
"Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka i
identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije broj:
01-2680/14.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: mr.sc. Valentina Radi{i}, dipl. oec.
Adresa: Blajbur{kih `rtava bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
Telefon: 036326024
Faks: 036316531
Elektronska po{ta: valentina.radisic@opmostar.ba
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
(A-6502-14)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKOA.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-899/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A- Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 13/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka novih dizel motora marke Cummins tip KTA38
Cummins tip KTTA19 za dampere marke Belaz tip 75135 i tip
7555
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Detaqna specifikacija sadr`ana je u Tenderskom dokumentu
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
600.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet ZPR i TEGacko A.D. Gacko
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do 120 dana od dana stupawa Ugovora na snagu.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva.
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2012, 2013).
Dokaz o solventnosti posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 10 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
19.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00KM/25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZPRiTEGackoAD.
Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD
Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na
telefon br. + 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni
preduze}ailiputemUnikreditbankeADBawaLukanara~un
br. - 5510560001580762 u korist ZPRudnik i TEGacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Milidrag Zelenovi}, @ewko Savi}, Dra{kovi}
Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059472906
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: antobanas@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
(A-6546-14)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKOA.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-901/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A- Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 68/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisirawa opreme za
vibrodijagnostiku
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Detaqno opisano u tehni~koj specifikaciji.
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet ZPR i TEGacko AD. Gacko
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.07.2014. godine.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva.
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2012. i 2013.).
Dokaz o solventnosti za period posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 11
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
22.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00KM/25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZPRiTEGackoAD.
Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD
Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na
telefon br. + 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni
preduze}ailiputemUnikreditbankeADBawaLukanara~un
br. - 5510560001580762 u korist ZPRudnik i TEGacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Sa{a Nikoli} Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059475247
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: sasa.nikolic@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
(A-6736-14)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKOA.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-902/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A- Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 71/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KOTLOVSKO
POSTROJEWEZAPOTREBEREMONTATEU2014. GODINI
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Detaqna specifikacija sadr`ana je u Tenderskom dokumentu.
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
117.935,37
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet ZPR i TEGacko AD. Gacko
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 dana od datuma obostranog potpisivawa Ugovora
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2012, 2013).
Dokaz o solventnosti posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 12 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
20.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00KM/25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZPRiTEGackoAD.
Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD
Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na
telefon br. + 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni
preduze}ailiputemUnikreditbankeADBawaLukanara~un
br. - 5510560001580762 u korist ZPRudnik i TEGacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: SINI[AMANDI]Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059475232
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: sinisa.mandic@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
(A-6735-14)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKOA.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-903/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A- Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajaweokvirnogsporazuma: OddatumastupawaUgovorana
snagu do 31.12.2014 godine
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 60.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tender br. 25/14
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova i repromaterijala neophodnih za
teku}e i korektivno odr`avawe vozila Mercedes
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detawno sadr`ano u tehni~koj specifikaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet ZPR i TEGacko, A.D. Gacko
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva.
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2012, 2013).
Dokaz o solventnosti posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 13
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
21.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,26 evro
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Gacko, Gra~anicabb., UpravnazgradaZPRiTEGackoa.d.
Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD
Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na
telefon br. + 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni
preduze}ailiputemUnikreditbankeADBawaLukanara~un
br. - 5510560001580762 u korist ZPRudnik i TEGacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Milorad Zelenovi},Marko [kiqevi},
Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059475260
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: anto.banas@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
(A-6742-14)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKOA.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-904/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A- Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajaweokvirnogsporazuma: OddatumastupawaUgovorana
snagu do 31.12.2014. godine
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 60.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tender br. 27/14
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova i repromaterijala neophodnih za
teku}e i korektivno odr`avawe ma{ina Stalowa Wola-Dressta
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detawno sadr`ano u tehnickoj specifikaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet ZPR i TEGacko, A.D.Gacko
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva.
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2012, 2013).
Dokaz o solventnosti posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 14 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
22.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,26 evro
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Gacko, Gra~anicabb., UpravnazgradaZPRiTEGackoa.d.
Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD
Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na
telefon br. + 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni
preduze}ailiputemUnikreditbankeADBawaLukanara~un
br. - 5510560001580762 u korist ZPRudnik i TEGacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Milorad Zelenovi},Anto Bana{, Dra{kovi}
Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059475260
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: anto.banas@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
(A-6741-14)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKOA.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-905/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A- Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajaweokvirnogsporazuma: OddatumastupawaUgovorana
snagu do 31.12.2014. godine
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 40.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tender br. 28/14
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova i repromaterijala neophodnih za
teku}e i korektivno odr`avawe motora Cummins
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detawno sadr`ano u tehni~koj specifikaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet ZPR i TEGacko, A.D.Gacko
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva.
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2012, 2013).
Dokaz o solventnosti posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 15
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
22.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,26 evro
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Gacko, Gra~anicabb., UpravnazgradaZPRiTEGackoa.d.
Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD
Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na
telefon br. + 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni
preduze}ailiputemUnikreditbankeADBawaLukanara~un
br. - 5510560001580762 u korist ZPRudnik i TEGacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Milorad Zelenovi},Milijana Staji},
Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059475260
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: anto.banas@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
(A-6740-14)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKOA.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-906/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A- Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajaweokvirnogsporazuma: OddatumastupawaUgovorana
snagu do 31.12.2014 godine
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 40.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tender br. 66/14
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka hidrauli~nih crijeva i prikqu~aka za izradu i
servisirawe hidrauli~nih crijeva
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detawna specifikacija sadr`ana je u Tenderskom dokumentu
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet ZPR i TEGacko, A.D.Gacko
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva.
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2012, 2013).
Dokaz o solventnostiposledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 16 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
20.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,56 evro
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Gacko, Gra~anicabb., UpravnazgradaZPRiTEGackoa.d.
Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Pla}awe izvan BiH se vr{i preko Unikredit banke, AD
Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na
telefon br. + 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni
preduze}ailiputemUnikreditbankeADBawaLukanara~un
br. - 5510560001580762 u korist ZPRudnik i TEGacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Milorad Zelenovi},Anto Bana{, Dra{kovi}
Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059475260
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: anto.banas@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
(A-6737-14)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKOA.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-910/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A- Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 41/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka terenskog vozila za prevoz radnika -Autobus-
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet ZPR i TEGacko A.D. Gacko
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do 90 dana od dana stupawa Ugovora na snagu
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2012, 2013).
Dokaz o solventnostiposledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 17
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:65,00 %
2. Tehni~ka sposobnost, u~e{}e:30,00 %
3. Rokovi isporuke, u~e{}e:5,00 %
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
19.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00KM/25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZPRiTEGackoAD.
Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Pla}awe izvan BiH se vr{i preko Unikredit banke, AD
Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na
telefon br. + 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni
preduze}ailiputemUnikreditbankeADBawaLukanara~un
br. - 5510560001580762 u korist ZPRudnik i TEGacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Sreten Stojanovi}, Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059475218
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: sreten.stojanovic@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
(A-6739-14)
ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA" GACKOA.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 52-1-1-1-911/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Peri{i}
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A- Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajaweokvirnogsporazuma: OddatumastupawaUgovorana
snagu do 31.12.2015. godine
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 212.400,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tender br. 60/14
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
NABAVKA HEMIKALIJA ZA POSTROJEWE OTPADNIH
VODA
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Lokalitet TEGacko
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Vlastita sredstva
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnog profesionalnog ilidrugog registra zemqe u kojoj je
ponu|a~ registrovan.
OvimRje{ewemmora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet
ovog Tendera.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2012, 2013).
Dokaz o solventnosti posledwih {est mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 18 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
21.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00KM/25,56 eura
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZPRiTEGackoAD.
Gacko
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pri tomZPRi TEGacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u
postupku javnog nadmetawa.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD
Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na
telefon br. + 387 59 472-413.
- Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni
preduze}ailiputemUnikreditbankeADBawaLukanara~un
br. - 5510560001580762 u korist ZPRudnik i TEGacko, otkup
Tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Danilo Milo{evi} Dra{kovi} Dragan
Adresa: GRA^ANICABB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
Telefon: 059475232
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: danilo.milosevic@ritegacko-rs.ba
Internet adresa: www.ritegacko-rs.ba
(A-6738-14)
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 63-1-2-1-139/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Dalida Deljkovi}-Stefanovi}
Adresa: Mehmeda Spahe 11
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200496180007
Telefon: 033568605
Faks: 033223001
Elektronska po{ta: dalida.stefanovic@lutrija-bih.ba
Internet adresa: www.lutrijabih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 2.900.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Najam novih aparata za igre na sre}u za potrebe Lutrije BiH
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Objekti Lutrije BiH na podru~ju FBiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su
registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim
registrima.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantira uspje{nu
realizaciju ugovora
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantira uspje{nu
realizaciju ugovora
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.6.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM ili 12,78 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Mehmeda Spahe 11, Sarajevo
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 19
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se preuzima uz zahtjev za dostavu
tenderske dokumentacije i dokaza o upla}enom iznosu za otkup
tenderske dokumentacije 085/14.Uplatu izvr{iti na ra~un
1610000004520017.
Za uplate iz inostranstva: SWIFT-RZBABA2S,
IBAN CODE-BA391611000001228466.
Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili li~no u
Odjeljenje nabave Lutrije BiH, Mehmeda Spahe 11/II, Sarajevo,
najkasnije do 10.06.2014. godine u 12.00 sati sa naznakom
"Ponuda po javnoj nabavci - otvoreni postupak br. 085/14-NE
OTVARAJ"
(A-6445-14)
GRAD BAWALUKA
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 67-1-1-1-449/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: @eqka Vukeli}
Adresa: Trg Srpskih vladara 1
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401012920007
Telefon: 051244476
Faks: 051244576
Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Bawa Luka
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uniformi za radnike Gradske uprave Grada Bawaluka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Kao pod naziv predmeta ugovora
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
40.000,00
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Grad Bawaluka
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
regulisan op{tim i posebnim uslovima ugovora
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
u skladu sa predvi|enim op{tim i posebnim uslovima ugovora
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe
predmetne djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Bez uslova
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da je dobavqa~ tehni~ki i profesionalno sposoban za obavqawe
predmetne djelatnosti
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
27.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 15,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:40
Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 15,00 KM na ra~un
javnih prihoda Grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta
prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999,
poziv na broj 1720000002, sa naznakom "Za nabavku 20-404-161/14"
(A-6503-14)
JAVNO PODUZE]E HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-3-1-1034/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Vlado Mi{kovi}
Adresa: Kneza Branimira bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 030717333
Faks: 030712121
Elektronska po{ta: vlado.miskovic@hteronet.ba
Internet adresa: www.hteronet.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 20 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Polaganje cijevi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji TKmre`e Kiseljak
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Gra|evinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji TKmre`e Kiseljak
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
280.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno podru~je
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do ispunjenja ugovornih obveza
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno ~lanku 6, dokumentacije za nadmetanje.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:90,00 %
2. Rok izvedbe, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:28.5.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:10
Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Kneza
Branimira b.b. Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama HT
d.d.Mostar,K.Branimira bb - Ured Protokol uz predo~enje dokaza o
uplati nepovratne naknade za dokumentaciju za nadmetanje:
Za ponuditelje iz BiH u iznosu 20,00 KM na ra~un
3381002202842183 kod UniCredit bank d.d. Mostar u korist JPHT
d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: "Radovi
na izgradnji i rekonstrukciji TK mre`e Kiseljak".
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje
mogu dostaviti svoje ponude.
(A-6402-14)
OP]INAKLADANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 99-1-1-1-30/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Op}ina Kladanj
Kontakt osoba: Senahid [ari}
Adresa: Kladanjske brigade br.2
Po{tanski broj: 75280
Op{tina/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209176440008
Telefon: 035621150
Faks: 035621150
Elektronska po{ta: opcinakl@kladanj.ba
Internet adresa: www.kladanj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: KLADANJ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dva nova specijalna vozila (autosme}ar) za skupljanje i
prevoz komunalnog otpada
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Ugovor obuhvata nabavku dva vozila (autosme}ar))
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
2 specijalna vozila (autosme}ar)
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
320.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco sjedi{te ugovornog organa -grad Kladanj
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 90 dana od dana stupanja na snagu ugovora
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 21
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:40,00 %
2. Rok garancije, u~e{}e:20,00 %
3. Odziv po pozivu za servisiranje vozila u garantnom roku
(Servisni rok), u~e{}e:20,00 %
4. Rok pla}anja, u~e{}e:10,00 %
5. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 14:30
Mjesto: Kladanj. ul Kladanjske brigade br.2. Zgrada Op}ine
Kladanj -multimedijalna sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00KM i
upla}uje se na ra~un 3383002250353944 kod UniCredit banke,
vtsta prihoda 722131, {ifra op}ine 047.
(A-6461-14)
JZU"DOMZDRAVQAUBAWOJ LUCI"
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 100-1-1-1-77/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU"DOMZDRAVQAUBAWOJ LUCI"
Kontakt osoba: mira. Marjanovi}
Adresa: SIMEMATAVUQAbb
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400802010004
Telefon: 051216515
Faks: 051216813
Elektronska po{ta: domzdravlja-bl@teol.net
Internet adresa: www.domzdravljabanjaluka.com
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinskih sredstava
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka medicinskih sredstava podjeqenih u {est lotova
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
19.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: JZU"Domzdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb, u
sali za sastanke u zgradi Uprave
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderskadokumentacijasemo`epreuzetinaadresikaoukoraku
1, a po~ev{i od dana objavqivawa obavje{tewa od
28.04.2014.godine svakimradnimdanomu vremenu od 11,00 do 13,00
~asova uz dokaz o ulati od 10,00KM za sve lotove, ili mo`e
dostaviti po{tom nakon pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 22 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
uplati, svrha uplate otkup tenderske dokumentacije pa navesti
broj tendera, broj obavje{tewa i broj lota na koji `elite
dostaviti svoju ponudu.Tra`ena dokumenta koja je prilo`io
ponu|a~ moraju biti, ovjerena i potpisana od strane ovla{tenog
lica ponu|a~a.Uplatu
izvr{iti na `iro ra~un kod Komercijalne banke a.d Bawa Luka
571-010-00000792-16
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Test trake i potro{ni materijal za sterilizaciju
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Test trake i potro{ni materijal za sterilizaciju
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7.550,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Jedna ogodina od zakqu~ewa ugovora
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awe(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120
dana),u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
JZU"Dom zdraqa" u Bawoj Luci, ul.Sime Matavuqa bb
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Test trake za testirawe u urinu i krvi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Test trake za testirawe u urinu i krvi
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
700,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Jedna godina od zakqu~ewa ugovora
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awe(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120
dana),u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
JZU"Dom zdravqa"u Bawoj Luci, ul.Sime Matavuqa bb
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Test trake za odre|ivawe {e}era u krvi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Test trake za odre|ivawe {e}era u krvi
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.800,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Jedna godina od zakqu~ewa ugovora
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awe(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120
dana),u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
JZU"Dom zdravqa" u Bawoj Luci, ul.Sime Matavuqa bb
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ostali medicinski potro{ni materijal
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ostali medicinski potro{ni materijal
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
18.150,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awe(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120
dana),u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
JZU"Dom zdravqa" u Bawoj Luci, ul.Sime Matavuqa bb
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ostali medicinski potro{ni materijal
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ostali medicinski potro{ni materijal
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1.500,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awe(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120
dana),u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
JZU"Dom zdravqa" u Bawoj Luci, ul.Sime Matavuqa bb
ANEKS B
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
PPD
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
PPD
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300,00 KM
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 23
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awe(odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120
dana),u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
JZU"Dom zdravqa" u Bawoj Luci, ul.Sime Matavuqa bb
(A-6629-14)
[PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 136-1-2-1-371/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic
Adresa: Radni~ka bb
Po{tanski broj: 77240
Op{tina/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263074140004
Telefon: 037473670
Faks: 037473671
Elektronska po{ta: javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa: ussume.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sje~e-izvoza-iznosa drvnih sortimenata
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10.00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija preuzima se li~no ili putem po{te (PTT
BIH) uz predo~en dokaz o uplati za istu. Uplata se vr{i na tran.ra~un
br: 3385302261144206.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sje~e-izvoza drvnih sortimenata u odjelu 30 GJ
"O{ljak-Golaja" Podru`nica "[umarija" Klju~
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tend.dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
43.129,41 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okon~anja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge iznosa drvnih sortimenata u odjelu 30 GJ "O{ljak-Golaja"
Podru`nica "[umarija" Klju~
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
17.316,36 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okon~anja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sje~e-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 121 GJ
"Risovac-Biha}" Podru`nica "[umarija" Biha}
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
386.761,16 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okon~anja usluga
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 24 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sje~e-izvoza-iznosa drvnih sortimenata o odjelu 58/2 zona I
i II GJ "Risovac-Krupa" Pogongospodarenja za op}inuBos.Krupa
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
125.092,29 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okon~anja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sje~e-izvoza drvnih sortimenata u odjelu 61 zona I i II GJ
"Risovac-Krupa" Pogon gospodarenja za op}inu Bos.Krupa
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
136.895,31 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okon~anja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge iznosa drvnih sortimenata u odjelu 61 zona I i II GJ
"Risovac-Krupa" Pogon gospodarenja za op}inu Bos.Krupa
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
36.940,37 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okon~anja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao u nazivu lot-a
(A-6714-14)
FEDERALNI ZAVOD ZAMIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD
ZAPENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 140-1-2-1-90/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALID-
SKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE
Kontakt osoba: Anja Njavro
Adresa: DUBROVA^KA BB
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227137790008
Telefon: 036445675
Faks: 036445693
Elektronska po{ta: info@fzmiopio.ba
Internet adresa: www.fzmiopio.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 (jedna) godina dana od dana
potpisivanja ugovora
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 9.200,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/
penzijsko i invalidsko osiguranje, broj: UOFZ-322/13 od
19.12.2013. godine o nabavci rezervnih dijelova i usluga
servisiranja i odr`avanja putni~kih automobila
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
LOT 2 - Javna nabavka rezervnih dijelova i usluga servisiranja i
odr`avanja putni~kih automobila marke VOLKSWAGEN za
potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko
osiguranje
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je Federacije Bosne i Hercegovine
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 25
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:95,00 %
2. Operativni tro{kovi, u~e{}e:5,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:15
Mjesto: zgrada Federalnog zavoda za MIO/PIO Mostar,
Dubrova~ka bb., III sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti spotpisom, pe~atom i
naznakom"NEOTVARAJ" Tender broj 322/13. Na prednjoj strani
koverte navesti "Ponuda za otvoreni postupak"-"Ne otvaraj", Ten-
der broj: 322/13. Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv,
kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (sa
prilozima) treba numerirati. Federalni zavod za MIO/PIO ne snosi
nikakve tro{kove ponu|a~a, te zadr`ava pravo da pribavi ili odbije
svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa
~lanom 12 ZJN BiH. Ra~un Federalnog zavoda za MIO/PIO broj:
1549212001477916 otvoren kod INTESASANPAULOBANKA,
s naznakom "Tro{kovi tendera FZ MIO/PIO" broj: 322/13
(A-6480-14)
REGULATORNAKOMISIJAZAENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 144-1-2-1-59/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske
Kontakt osoba: Smiqana ]uri}
Adresa: Srpska br. 2
Po{tanski broj: 89101
Op{tina/Grad: Trebiwe
IDB/JIB: 4401866200008
Telefon: 059272400
Faks: 059272430
Elektronska po{ta: regulator@reers.ba
Internet adresa: www.reers.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampawa na bazi tarife ili
ugovora
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 1 godina
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 8.500,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge objavqivawa raznih pismena
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Usluge objavqivawa raznih pismena (obavje{tewa i sli~no) u
dnevnim novinama dostupnim na cijeloj teritoriji R. Srpske
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
10.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Dnevne novine
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Dokaz da ponu|a~ ima pravo na obavqawe profesionalne
djelatnostiilidajeregistrovanurelevantnimprofesionalnim
ilitrgovinskimregistrima (detaqnije definisanou tenderskoj
dokumentaciji).
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dokaz da je ekonomsko i finansijsko stawe ponu|a~a garantuje
uspje{nu realizaciju ugovora (detaqnije definisano u
tenderskoj dokumentaciji).
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dokaz da je tehni~ka i profesionalna sposobnost ponu|a~a
garantuju uspje{nu realizaciju ugovora (detaqnije definisano u
tenderskoj dokumentaciji).
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Plasman, u~e{}e:30,00 %
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
26.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Srpska br.2 Trebiwe
(A-6524-14)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 26 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
JP "ELEKTROPRIVREDABiH" D.D. SARAJEVO
PODRU@NICATERMOELEKTRANA"TUZLA" U
TUZLI
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-880/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-
Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Murat Asoli
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska po{ta: edina.siljegovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Gumeni proizvodi za 2014. godinu
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
65.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TE "Tuzla", Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Zahtjevani na~inpla}anje je odgo|enopla}anje minimalno30dana
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom ili trgova~kom registru
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sadr`ana u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Kao u koraku I
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,23 EUR-a
sa PDV-om. Pla}anje - otkup tenderske dokumentacije izvan BiH
vr{i se u EUR-ima na ra~un kod Vakufske banke d.d. Sarajevo,
IBAN: BA 391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa
pozivom za otkup tenderske dokumentacije.
Pla}anje unutar BiHiznosi 20,00KMsa PDV-om, a vr{i se na ra~un
br. 1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP
BiH - otkup tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Murat Asoli
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
Telefon: 035305133
Faks: 035305009
Elektronska po{ta:murat.asoli@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6564-14)
SLU@BA ZAZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANAI
TIJELA FBiH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 155-1-1-1-65/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH
Kontakt osoba: Safet @galj
Adresa: Marka Maruli}a 2
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200231120002
Telefon: 033663424
Faks: 033220663
Elektronska po{ta: javne.nabavke@szzpoitfbih.com.ba
Internet adresa: www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 27
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 9
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda, mesa i
mesnih prera|evina, za bud`etsku 2015. i bud`etsku 2016. godinu,
po lot-ovima
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda, mesa i
mesnih prera|evina, za bud`etsku 2015. i bud`etsku 2016. godinu,
po lot-ovima
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljenje relevantne
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM po jednom LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Marka Maruli}a 2, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokukumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi
uz dokaz uplate tenderske dokumentacije u iznosu od 25,00 KMpo
jednom LOT-u.
Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju upla}uje se na ra~un
broj: 102-050-00001066-98 kod Union Banke d.d. Sarajevo
Svrha uplate: uplata tenderske dokumentacije
Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo
finansija/Federalno ministarstvo financija
Vrsta prihoda: 722621
Bud`etska organizacija: 1202001
Op}ina Cenra: 077
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pekarski proizvodi - hljeb i peciva
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
55.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tjestenine i bra{no
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
35.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Mlijeko i mlije~ni proizvodi
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
75.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Masno}e biljnog i `ivotinjskog porijekla
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 28 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
55.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Svje`e meso, prera|evine od svje`eg mesa i suhomesnati proizvodi
- tele}e, jagnje}e, june}e
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
300.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pile}e i pure}e meso i prera|evine od pile}eg i pure}eg mesa
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Morske i rije~ne ribe (smrznute i svje`e) i prera|evine od riba
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Koko{ija jaja
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Za~ini za kuharstvo i poslasti~arstvo
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije ((Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
70.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
(A-6635-14)
SLU@BA ZAZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANAI
TIJELA FBiH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 155-1-1-1-66/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH
Kontakt osoba: Safet @galj
Adresa: Marka Maruli}a 2
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200231120002
Telefon: 033663424
Faks: 033220663
Elektronska po{ta: javne.nabavke@szzpoitfbih.com.ba
Internet adresa: www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 29
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 10
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka svje`eg i konzerviranog vo}a i
povr}a, toplih napitaka, bezalkoholnih i alkoholnih pi}a, za
bud`etsku 2015. i bud`etsku 2016. godinu, po lot-ovima
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka svje`eg i konzerviranog vo}a i
povr}a, toplih napitaka, bezalkoholnih i alkoholnih pi}a, za
bud`etsku 2015. i bud`etsku 2016. godinu, po lot-ovima
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljenje relevantne
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM po jednom LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Marka Maruli}a 2, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi uz
dokaz uplate tenderske dokumentacije u iznosu od 25,00 KM po
jednom LOT-u.
Nov~ana nakanada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na
ra~unbroj: 102-050-00001066-98kodUnionBanke d.d. Sarajevo
Svrha uplate: uplata tenderske dokumentacije
Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo
finanasija/Federalno ministarstvo financija
Vrsta prihoda: 722621
Bud`etska organizacija: 1202001
Op}ina Centar: 077
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Svje`e vo}e i povr}e
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
90.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Konzervirano, zamrznuto i su{eno vo}e i povr}e - I klasa
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
55.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
^aj u filter vre}icama
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
12.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 30 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kafa espresso i mljevena
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
120.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugostiteljski {e}er sa logotipom - Slu`ba za zajedni~ke poslove
organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Prirodni sokovi - T.P. i S.T. 0,2 l
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
65.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gazirani sokovi
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
70.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Mineralne vode
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
35.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Prirodne vode
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
70.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 31
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Alkoholna pi}a
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
35.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
(A-6636-14)
SLU@BA ZAZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANAI
TIJELA FBiH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 155-1-1-1-67/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH
Kontakt osoba: Safet @galj
Adresa: Marka Maruli}a 2
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200231120002
Telefon: 033663424
Faks: 033220663
Elektronska po{ta: javne.nabavke@szzpoitfbih.com.ba
Internet adresa: www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka materijala i pribora, za bud`etsku
2015. i bud`etsku 2016. godinu, po lot-ovima
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka materijala i pribora, za bud`etsku
2015. i bud`etsku 2016. godinu, po lot-ovima
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljenje relevantne
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM po jednom LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Marka Maruli}a 2, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi uz
dokaz uplate tenderske dokumentacije u iznosu od 25,00 KM po
jednom LOT-u.
Nov~ana nakanada za tendersku dokumentaciji se upla}uje na
ra~unbroj: 102-050-00001066-98kodUnionBanke d.d. Sarajevo
Svrha uplate: uplata tenderske dokumentacije
Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo
finansija/Federalno ministarstvo financija
Vrsta prihoda: 722621
Bud`etska organizacija: 1202001
Op}ina Centar: 077
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kancelarijski materijal
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
70.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 32 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kancelarijski pribor
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
75.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
^istovni materijal i pribor
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
150.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ma{inski materijal
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
40.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
(A-6637-14)
SLU@BA ZAZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANAI
TIJELA FBiH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 155-1-1-1-68/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH
Kontakt osoba: Safet @galj
Adresa: Marka Maruli}a 2
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200231120002
Telefon: 033663424
Faks: 033220663
Elektronska po{ta: javne.nabavke@szzpoitfbih.com.ba
Internet adresa: www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 600.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka lo` ulja, za bud`etsku 2015. i
bud`etsku 2016. godinu
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka lo` ulja, za bud`etsku 2015. i
bud`etsku 2016. godinu
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco adresa ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 33
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokumenti o registarciji ponu|a~a za obavljenje relevantne
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodanu
vrijednost, u~e{}e:90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Marka Maruli}a 2, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi uz
dokaz uplate tenderske dokumentacije u iznosu od 25,00 KM.
Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 25,00
KM se upla}uje na ra~un broj: 102-050-00001066-98 kod Union
Banke d.d. Sarajevo
Svrha uplate: uplata tenderske dokumentacije
Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo
finansija/Federalno ministarstvo finanacija
Vrsta prihoda: 722621
Bud`etska organizacija: 1202001
Op}ina Centar: 077
(A-6638-14)
OP]INAORA[JE
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 172-1-3-1-28/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Op}ina Ora{je
Kontakt osoba: Manda Kosi}
Adresa: Tre}a ulica br. 45
Po{tanski broj: 76270
Op}ina/Grad: Ora{je
IDB/JIB: 4254051610004
Telefon: 031712322
Faks: 031712011
Elektronska po{ta: opcina@orasje.ba
Internet adresa: www.orasje.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: ORA[JE
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskihobjekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja ceste Ora{je-Ugljara-Kostr~-Mati}i
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja ceste Ora{je-Ugljara-Kostr~-Mati}i
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
171.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Op}ina Ora{je
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
U skladu sa tenderskom dokumetacijom.
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U skladu sa tenderskom dokumetacijom.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumetacijom.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumetacijom.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 28.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:28.5.2014 Vrijeme:10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Op}ina Ora{je, Tre}a ulica broj 45, Ora{je, Sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se preuzima u skladu sa ~lankom18. ZJN
BiH. Zainteresirani dobavlja~i trebaju dostaviti pismeni zahtjev za
preuzimanje TDi dokaz o uplati 20,00KM. Uplatu izvr{iti na ra~un
broj: 3380002200022831 kod UniCredit Bank d.d. BiH filijala
Ora{je, Svrha doznake: Otkup TD
Primatelj: Op}ina Ora{je, Vrsta prihoda: 722612, Op}ina: 068,
Bud`etska organizacija: 0000000, Poziv na broj: 0001141321.
Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku
dokumetaciju prije nego {to je otkupe.
(A-6727-14)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 34 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
OP]INANOVI GRAD SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 173-1-3-1-127/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Adresa: BULEVAR ME[E SELIMOVI]A BR. 97
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200422060000
Telefon: 033291247
Faks: 033291247
Elektronska po{ta: berina@novigradsarajevo.ba
Internet adresa: www.novigradsarajevo.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: SARAJEVO NOVI GRAD
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskihobjekata
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih i
nekategorisanih cesta na podru~ju op}ine Novi Grad Sarajevo po
LOT-ovima.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
dat u TD
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
dati u TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
data u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
data u TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
data u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 za svaki LOT
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 13:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a br 97
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na
transakcijski ra~un op}ine br 3380002210032552 kod
UNICREDIT BANKE u Sarajevu {iftra prihoda je 722631 {ifra
op}ine 108.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lot 1-Sanacija ulica: Bana Mateja Ninoslava od br 39-31, Dervi{a
Sude Vra`alice od br 390-398, Brije{}e brdo ~ikma, Olimpijska od
br 1-3 , Trg solidarnosti - poplo~ane povr{ine, Trg ZAVNOBIH-a,
Gora`danska od br 33-56, Safeta Zajke -krak
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
dat u TD
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
dat u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
213.675,21 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
prema ponu|enom roku
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. rok izvo|enja radova, u~e{}e: 10,00 %
3. na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
{ire podru~je op}ine
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT2 -Sanacija ulica : Grada~a~ka dio od br 31-37, 13-15,92-110,
Avde Hod`i}a od br 29, Alibega Firdusa od br 21-47, Senada
^oli}a - dio od spoja sa ul. Numan Pa{e ]uprili}a, aleja Bosne
Srebrene od br 97-101 (novi br 63F),Vrbovska od br 139-120,
Nadira Kafed`i}a od br 36-36 E, Dobro{evi}ka do br 105-dio
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
dat u TD
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
dat u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
213.675,21 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
prema ponu|enom roku
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. rok izvo|enja radova, u~e{}e: 10,00 %
3. na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
{ire podru~je op}ine
(A-6351-14)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 35
JP ELEKTROPRIVREDABiH DD SARAJEVO
ZAVISNO DRU[TVO ELDIS TEHNIKAD.O.O.
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 182-1-1-1-169/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Zavisno dru{tvo Eldis
Tehnika d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Sa{a Nevesinjac
Adresa: Bla`ujski drum bb
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Ilid`a
IDB/JIB: 4200036180009
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska po{ta: eldis@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Jedna ( 1 ) godina
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 285.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Energetski transformatori 10(20)/0,4 kV
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka energetskih transformatora 10(20)/0,4 kV, za proizvodne
potrebe Ugovornog organa
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
285.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Skladi{te Ugovornog organa; Bla`ujski drum bb, 71210
Ilid`a-Sarajevo
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Bla`ujski drum bb; 71210 Ilid`a-Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje tenderske dokumentacije, ponu|a~ je obavezan
dostaviti pismeni zahtjev na e-mail sasa.nevesinjac@elektroprivre-
da.ba ili na faks broj 033 779 622, sa dokazom o izvr{enoj uplati
nepovratne naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju.
Tenderska dokumentacija se dostavlja putem po{te na adresu
nazna~enu na zahtjevu za preuzimanje tenderske dokumentacije, ili
se preuzima li~no u prostorijama Ugovornog organa, svakim
radnimdanomod 09-14 h, uz predo~enje zahtjeva i dokaza za otkup
tenderske dokumentacije. Uplata otkupa tenderske dokumentacije
sa dostavljenim zahtjevom je uslov u~e{}a na tenderu. Nov~ana
naknada za tendersku dokumentaciju sa naznakom "Tender broj
430-04-OTP/14" iznosi 30,00 KM i upla}uje se na ra~un broj
1994970099866658, ili za inostrane ponu|a~e iznos od 15,34
EUR; SWIFT: RZBABA2S, IBAN CODE BA39 16110000 0117
1139 (sa klauzulom sve tro{kove snosi nalogodavac; OUR...). Za
tro{kove otkupa tenderske dokumentacije, Ugovorni organ }e
ponu|a~u ispostaviti fakturu. Sve dodatne informacije se mogu
dobiti na pismeni upit dostavljen do 20.05.2014. godine do 12:00
sati na faks broj 033 779 622.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sa{a Nevesinjac
Adresa: Bla`ujski drum bb
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Ilid`a
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska po{ta: sasa.nevesinjac@elektroprivreda.ba
(A-6542-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH DD SARAJEVO
ZAVISNO DRU[TVO ELDIS TEHNIKAD.O.O.
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 182-1-1-1-173/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo
Zavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Sa{a Nevesinjac
Adresa: Bla`ujski drum bb
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Ilid`a
IDB/JIB: 4200036180009
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska po{ta: eldis@bih.net.ba
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 36 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
SN postrojenje 35 kV
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka SNpostrojenja 35 kV, za proizvodne potrebe Ugovornog
organa
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
165.000,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
165.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Skladi{te Ugovornog organa - Bla`ujski drum bb; 71210
Ilid`a-Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 2.6.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.6.2014. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Bla`ujski drum bb; 71210 Ilid`a-Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje tenderske dokumentacije, ponu|a~ je obavezan
dostaviti pismeni zahtjev na e-mail sasa.nevesinjac@elektropriv-
reda.ba ili na faks broj 033 779 622, sa dokazom o izvr{enoj uplati
nepovratne naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju.
Tenderska dokumentacija se dostavlja putem po{te na adresu
nazna~enu na zahtjevu za preuzimanje tenderske dokumentacije, ili
se preuzima li~no u prostorijama Ugovornog organa, svakim
radnimdanomod 09-14 h, uz predo~enje zahtjeva i dokaza za otkup
tenderske dokumentacije. Uplata otkupa tenderske dokumentacije
sa dostavljenim zahtjevom je uslov u~e{}a na tenderu. Nov~ana
naknada za tendersku dokumentaciju sa naznakom "Tender broj
440-04-OTP/14" iznosi 30,00 KM i upla}uje se na ra~un broj
1994970099866658, ili za inostrane ponu|a~e iznos od 15,34
EUR; SWIFT: RZBABA2S, IBAN CODE BA39 16110000 0117
1139 (sa klauzulom sve tro{kove snosi nalogodavac; OUR...). Za
tro{kove otkupa tenderske dokumentacije, Ugovorni organ }e
ponu|a~u ispostaviti fakturu. Sve dodatne informacije se mogu
dobiti na pismeni upit dostavljen do 23.05.2014. godine do 12:00
sati na faks broj 033 779 622.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sa{a Nevesinjac
Adresa: Bla`ujski drum bb
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Ilid`a
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska po{ta: sasa.nevesinjac@elektroprivreda.ba
(A-6685-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH DD SARAJEVO
ZAVISNO DRU[TVO ELDIS TEHNIKAD.O.O.
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 182-1-1-1-174/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo
Zavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Sa{a Nevesinjac
Adresa: Bla`ujski drum bb
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Ilid`a
IDB/JIB: 4200036180009
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska po{ta: eldis@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 37
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
SN razvodno postrojenje zrakom izolovano
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka SN razvodnog 6 kV i 20 kV postrojenja zrakom
izolovano, za proizvodne potrebe Ugovornog organa
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
290.000,00 KM
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
290.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Skladi{te Ugovornog organa - Bla`ujski drum bb, 71210 Ilid`a
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Bla`ujski drum bb; 71210 Ilid`a-Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje tenderske dokumentacije, ponu|a~ je obavezan
dostaviti pismeni zahtjev na e-mail sasa.nevesinjac@elektropriv-
reda.ba ili na faks broj 033 779 622, sa dokazom o izvr{enoj uplati
nepovratne naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju.
Tenderska dokumentacija se dostavlja putem po{te na adresu
nazna~enu na zahtjevu za preuzimanje tenderske dokumentacije, ili
se preuzima li~no u prostorijama Ugovornog organa, svakim
radnimdanomod 09-14 h, uz predo~enje zahtjeva i dokaza za otkup
tenderske dokumentacije. Uplata otkupa tenderske dokumentacije
sa dostavljenim zahtjevom je uslov u~e{}a na tenderu. Nov~ana
naknada za tendersku dokumentaciju sa naznakom "Tender broj
441-04-OTP/14" iznosi 30,00 KM i upla}uje se na ra~un broj
1994970099866658, ili za inostrane ponu|a~e iznos od 15,34
EUR; SWIFT: RZBABA2S, IBAN CODE BA39 16110000 0117
1139 (sa klauzulom sve tro{kove snosi nalogodavac; OUR...). Za
tro{kove otkupa tenderske dokumentacije, Ugovorni organ }e
ponu|a~u ispostaviti fakturu. Sve dodatne informacije se mogu
dobiti na pismeni upit dostavljen do 23.05.2014. godine do 12:00
sati na faks broj 033 779 622.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sa{a Nevesinjac
Adresa: Bla`ujski drum bb
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Ilid`a
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska po{ta: sasa.nevesinjac@elektroprivreda.ba
(A-6684-14)
JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 196-1-1-1-277/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Semir Be{irevi}
Adresa: Kurta Schorka 36
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200068970001
Telefon: 033289159
Faks: 033289141
Elektronska po{ta: ncipovic@sarajevo-airport.ba
Internet adresa: www.sarajevo-airport.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Djelatnosti zra~ne luke
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pokretni arhivski ormari na ru~no mehani~ki pogon za potrebe
smje{taja arhivske gra|e i dokumentarnog materijala.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pokretni arhivski ormari na ru~no-mehani~ki pogon za potrebe
smje{taja arhivske gra|e i dokumentarnog materijala.
Isporuka i monta`a po sistemu "klju~ u ruke".
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
300.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Me|unarodni aerodrom Sarajevo
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 38 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Definisano tenderskom dokumentacijom
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Definisani tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisana tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisana tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Definisana tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Rok isporuke i ugradnje, u~e{}e:10,00 %
3. Garantni rok, u~e{}e:10,00 %
4. Uslovi pla}anja (procenat avansa), u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Kurta Schorka 36, 71210 Ilid`a, Sarajevo, u prostoriji
Upravne zgrade aerodroma (Terminal "A"), sala za sastanke 54c.
(A-6496-14)
JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 196-1-3-1-279/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Adresa: Kurta Schorka 36
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200068970001
Telefon: 033289159
Faks: 033289141
Elektronska po{ta: ncipovic@sarajevo-airport.ba
Internet adresa: www.sarajevo-airport.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Djelatnosti zra~ne luke
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Instalacija elektri~nih `ica i sklopova
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sistem detekcije neovla{tenog ulaza u perimetar aerodromskog
kompleksa (PIDS - Perimeter Intrusion Detection System)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Isporuka robe i izvo|enje radova ugradnje, instalacije, testiranja,
pu{tanja u rad i obuka za kori{tenje sistema detekcije neovla{tenog
ulaza u perimetar aerodromskog kompleksa (PIDS - Perimeter In-
trusion Detection System)
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Definisana tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.700.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Me|unarodni aerodrom Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Definisani tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisana tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisana tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Definisana tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.6.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Soba 054c
(A-6497-14)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 39
JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 196-1-1-1-280/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Dejan Kadri}
Adresa: Kurta Schorka 36
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200068970001
Telefon: 033289159
Faks: 033289141
Elektronska po{ta: ncipovic@sarajevo-airport.ba
Internet adresa: www.sarajevo-airport.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Djelatnosti zra~ne luke
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Higijenski materijal (sukcesivna isporuka)
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Definisana tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
J.P. ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" d.o.o.
Sarajevo, Kurta Schorka 36.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 (jedna) godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Kurta Schorka 36, 71210 Ilid`a, Sarajevo, u prostoriji Nove
administrativne zgrade aerodroma, sala za sastanke
(A-6530-14)
OP]INAILID@A
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 208-1-1-1-154/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILID@A
Kontakt osoba: ALMEDIN MURATOVI]
Adresa: BUTMIRSKA CESTA 12
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Ilid`a
IDB/JIB: 4200319720000
Telefon: 033775682
Faks: 033637862
Elektronska po{ta: javne.nabavke@opcinailidza.ba
Internet adresa: www.opcinailidza.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: ILID@A
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i monta`a plastenika
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
100 plastenika
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
dato u td
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 40 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Butmirska cesta 12 Ilid`a
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naknada za tendersku dokumentaciju upla}uje se na `iro ra~un
op}ine broj: 3380002210024598 Unicredit Bank,
Vrsta prihoda 722612
Op}ina 078
ili na Blagajni Op}ine Ilid`a
(A-6385-14)
OP]INACAZIN
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 233-1-3-1-7/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Op}ina Cazin
Kontakt osoba: Ismet \uzeli}
Adresa: Trg Prvog Predsjednika Predsjedni{tva RBiH
Alije Izetbegovi}a
Po{tanski broj: 77220
Op{tina/Grad: Cazin
IDB/JIB: 4263120860009
Telefon: 037515320
Faks: 037514314
Internet adresa: www.opcinacazin.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: CAZIN
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o izvo|enju radova "Rekonstrukcija i dogradnja stare
Gimnazije u Cazinu"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|enje gra|evinskih radova na projektu "Rekonstrukcija i
dogradnja stare Gimnazije u Cazinu"
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
1.000.000,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.000.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Op}ina Cazin - zgrada Stare Gimnazije, Trg Prvog Predsjednika
Predsjedni{tva RBiH Alije Izetbegovi}a
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
120 dana od dana uvo|enja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Zakon o prostornom ure|enju i gra|enju USK ("Slu`beni glasnik
USK", broj: 10/11)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:60,00 %
2. Rok izvo|enja radova, u~e{}e:20,00 %
3. Na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 15:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 15:10
Mjesto: Op}ina Cazin - Trg Prvog Predsjednika Predsjedni{tva
RBiH Alije Izetbegovi}a - Op}inska vije}nica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponu|a~i su du`ni zape~a}enu ponudu sa punom adresom
ponu|a~a sa naznakom "Ponuda za izvo|enje radova - Stara
Gimnazija" - NE OTVARAJ dostaviti na protokol op}ine Cazin -
{alter 1. Ponude koje nisu prispjele ili predate na protokol u
navedenom roku bez obzira kad su poslane ne}e biti uzete u
razmatranje i bi}e vra}ene. Tenderska dokumentacija se mo`e
preuzeti li~no ili putem po{te nakon podne{enog zahtjeva za
izuzimanje tenderske dokumentacije i dostavljenog dokaza o
pla}enoj naknadi (Zahtjev se mo`e poslati i putemfax-a). Naknada
se upla}uje na depozini ra~un op}ine Cazin otvoren kod BBI Bank
dd broj: 141-411-00005395-71. Vrsta prihoda 722791. [ifra op}ine
019.
(A-6490-14)
ZAVOD ZASTOMATOLOGIJU
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 236-1-1-1-18/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za stomatologiju
Kontakt osoba: Sla|an Mati}
Adresa: Zdrave Korde 4
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4403274950007
Telefon: 051232444
Faks: 051232441
Elektronska po{ta: jzuzzsrs@teol.net
Internet adresa: zzstombl.com
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 41
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 13
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sanitetskog, ugradnog stomatolo{kog materijala i
otisnih masa, materijala za zubnu tehniku, pomo}nih sredstava i
sredstava za obradu i bru{ewe i lijekova i anestetika
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka sanitetskog, ugradnog stomatolo{kog materijala i
otisnih masa, materijala za zubnu tehniku, pomo}nih sredstava i
sredstava za obradu i bru{ewe i lijekova i anestetika za 2014.
godinu
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
27.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: JZU"Zavodzastomatologiju"BawaLuka, ZdraveKorde4,
drugi sprat
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hirur{ki skalpel no`i}i, {price i igle
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Hirur{ki skalpel no`i}i, {price i igle za 2014. godinu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3.007,75 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 30,00 %
3. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
hirur{ke kape, maske i kaqa~e
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
hirur{ke kape, maske i kaqa~e za 2014. godinu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
435,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 30,00 %
3. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sanitetska vata, gaza i flasteri
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sanitetska vata, gaza i flasteri za 2014.godinu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
762,50 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 30,00 %
3. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 42 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Antiseptici i dezinficijensi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Antiseptici i dezinficijensi za 2014. godinu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1.901,27 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 30,00 %
3. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni stomatolo{ki materijal
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Potro{ni stomatolo{ki materijal za 2014. godinu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.125,90 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 30,00 %
3. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Trake za kontrolu sterilizacije
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Trake za kontrolu sterilizacije za 2014. godinu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
390,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 30,00 %
3. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ugradni stomatolo{ki materijal
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ugradni stomatolo{ki materijal za 2014. godinu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tendereskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3.541,50 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 30,00 %
3. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Otisne mase
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Otisne mase za 2014.godinu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
23.574,36 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 30,00 %
3. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
nevedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Materijal za zubnu tehniku
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Materijal za zubnu tehniku za 2014. godinu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.035,65 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 30,00 %
3. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 43
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zubi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Zubi za 2014. godinu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.500,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 30,00 %
3. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pomo}na sredstva, sredstva za obradu i bru{ewe
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Pomo}na sredstva, sredstva za obradu i bru{ewe za 2014.godinu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12.134,65 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 30,00 %
3. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Anestetici
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Anestetici za 2014. godinu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
6.270,77 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 30,00 %
3. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ampulirani lijekovi i fiziolo{ke otopine
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ampulirani lijekovi i fiziolo{ke otopine za 2014. godinu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
950,27 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke,u~e{}e: 30,00 %
3. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
(A-6609-14)
MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-441/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Sulejman Abazovic
Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa: www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
po{te
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 1.166.410,26
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 44 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pru`anje usluga sukcesivne nabavke avio
karata za potrebe MO BiH i OS BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pru`anje usluga sukcesivne nabavke avio
karata za potrebe MO BiH i OS BiH, a u skladu sa ta~kom 4. TD.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
1.166.410,26
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Bud`et institucija BiH
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(~l.24 ZJN)- dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(~l.25-ZJN)- uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
(~l.26-ZJN)- dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Jedinstveni popust na TSC (naknada za izdavanje avionskih
karata ) za sve svjetske destinacije, u~e{}e:90,00 %
2. Rok pla}anja izra`eno u punim danima, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, sala 226
(A-6358-14)
MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-1-1-446/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Damnjan Stanisic
Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa: www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 328.957,95
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka roba klase I i VI za potrebe interne i eksterne
reprezentacije
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka roba klase I i VI za potrebe interne i eksterne
reprezentacije
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Iskazano u Tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Jedinice i ustanove OS BiH
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Bud`et institucija Bosne i Hercegovine.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(~l.24 ZJN) - Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje
djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(~l.25 ZJN) - Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
(~l.26 ZJN) - Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:00
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 45
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo
(A-6520-14)
MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-447/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Sulejman Abazovic
Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa: www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 180.769,23
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pru`anje usluga prijevoza putnika u
javnom drumskom saobra}aju za potrebe MO BiH i OS BiH u
doma}em i me|unarodnom saobra}aju
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluga prijevoza putnika u javnom drumskom saobra}aju
za potrebe MO BiH OS BiH u doma}em i me|unarodnom
saobra}aju, }e se obavljati tokom cijele godine po pismenim
dispozicijama ugovornog organa, kako }e biti navedeno u zahtjevu,
u roku kako je ponu|a} navede u ponudi.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
u TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
U BiH i van BiH
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Bud`et institucija Bosne i Hercegovine
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
-(~l.24. ZJN)-dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
-(~l.25. ZJN)-uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
-(~l.26. ZJN)-dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Sarajevo, Hamdije Kre{evljakovi}a 98, sala 226
(A-6357-14)
MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-449/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Sulejman Abazovic
Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa: www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 110.256,39
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 46 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pru`anje usluga tehni~kog pregleda
motornih vozila i ba`darenja tahografa za potrebe Ministarstva
odbrane BiH i Oru`anih snaga BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pru`anje usluga tehni~kog pregleda
motornih vozila i ba`darenja tahografa za potrebe Ministarstva
odbrane BiH i Oru`anih snaga BiH za 2014.godinu, odnosno kako
je dato u Specifikaciji, koje su u prilogu ove Tenderske
dokumentacije.
Pod pru`anjem usluga tehni~kog pregleda motornih vozila i
ba`darenja tahografa podrazumijevaju se sljede}i poslovi:
1. Redovni, periodi~ni i vanredni tehni~ki pregled svih vrsta i
kategorija motornih vozila,
2. Ba`darenje/ispitivanje, ativacija tahografa i ispitivanje
ograni~iva~a brzine.
Navedene usluge potrebno je ugovoriti za slijede}e grupe motornih
vozila, regija Sarajevo, shodno specifikaciji, koja je u prilogu
tenderske dokumentacije i to:
a) Motocikli, tricikli ~etverocikli
b) Putni~ki automobili i autobusi
c) Teretna vozila
d) Priklju~na vozila
e) Ostala vozila
f) Radne ma{ine
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
541 komada m/v
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Bud`et institucija BiH
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(~l.24.ZJN)- dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(~l.25.ZJN)- uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
(~l.26.ZJN)- dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo, ured broj: 226
(A-6359-14)
MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-452/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Sulejman Abazovic
Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa: www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 110.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je ispitivanja kontrole kvalitete proizvoda:
pogonskog goriva, ulja i maziva a koje se nalaze u upotrebi
Ministarstva odbrane BiH i Oru`anih snaga BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pod pru`anjem usluga ispitivanja kvalitete proizvoda: pogonskog
goriva, ulja i maziva podrazumijevaju se sljede}i poslovi:
- Ispitivanje kvaliteta proizvoda: kvalitativna kontrola
(uzorkovanje i laboratorijska analiza),
- Izvje{taj o kontroli kvaliteta,
- Drugi poslovi koji suvezani za ispitivanje kvalitete proizvoda.
Navedene usluge potrebno je ugovoriti za slijede}e proizvode i
usluge:
- Ispitivanje/kemijska analiza te~nih naftnih goriva: dizel
(EURO V i IV), benzin (BMB 95 i BMB 98) i lako ulje-ekstra
lako,
- Ispitivanje/kemijska analiza mlaznogavionskoggoriva BM-1,
- Ispitivanje ulja (nova i rabljena),
- Ispitivanje maziva,
- Uzimanje uzoraka/uzorkovanje.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
po jedinici mjere
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi/laboratorije dobavlja~a.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 47
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Bud`et institucija BiH
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(~l.24.ZJN) - dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(~l.25.ZJN) - uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
(~l.26.ZJN)- dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo, sala 226
(A-6360-14)
MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-453/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Sulejman Abazovic
Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa: www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 130.769,22
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pru`anje usluga verifikacije mjernih
ure|aja i opreme za potrebe MOi OSBiHza 2014. godinu, a koje se
nalaze uupotrebi Ministarstva odbrane BiHi Oru`anihsnaga BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pod pru`anjem usluga verifikacije mjernih ure|aja i opreme
podrazumijevaju se:
- Etaloniranje /kalibracije mjernih ure|aja i opreme,
- @igosanje,
- Izvje{taj o bverifikaciji i drugi poslovi koji su vezani za
verifikaciju mjernih ure|aja i opreme.
Navedene usluge potrebno je nabaviti za slijede}e ure|aje i
opremu:
- Mjerila za masu-vage i utezi (neautomatske i automatske vage),
- Mjerila za pritisak (manometri za mjerenje krvnog pritiska i
industrijsku upotrebu),
- Mjerila za temperaturu (sa te~no{}u, digitalni i bietalni),
- Mjerila za vla`nost (mehani~ki, apsorpciski i elektri~ni),
- Mjerila za du`inu i moment sile.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
po jedinici mjere
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su laboratorije za kalibraciju/etaloniranje
dobavlja~a
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Bud`et institucija BiH
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(~l.24.ZJN)- dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(~l.25.ZJN)- uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
(~l.26.ZJN)- dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo, sala 226
(A-6361-14)
MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-454/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Sulejman Abazovic
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 48 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa: www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 8
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja
elektro opreme i opreme na benzinskimpumpama i terminalima za
potrebe MO i OS BiH za 2014. godinu po regionalnom principu u
koje spadaju: Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i ^apljina
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja elektro opreme i
opreme na benzinskimpumpama i terminalima podrazumijevaju se
sljede}i poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme koja se koriste na benzinskim pumpama i terminalima
za skladi{tenje pogonskog goriva,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: elektro opreme i opreme
koja se koristi na benzinskim pumpama i terminalima za
skladi{tenje pogonskog goriva,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
Usluge }e se obavljati shodno specifikaciji, koja je u prilogu
tenderske dokumentacije i to:
a - Programelektroure|aja, sredstava i radioni~ke opreme (elektro
motori, ventilatori, grijalice, pumpe, ispravlja~i, kompresori,
agregati, kosilice, motorne pile, mjerni ure|aji i oprema i druga
oprema).
b- Program benzinskih pumpi i terminala za skladi{tenje
pogonskog goriva
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Bud`et institucija BiH
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(~l.24.ZJN)- dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(~l.25.ZJN)- uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
(~l.26.ZJN)- dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo, sala 226
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Program elektro ure|aja, sredstava i radioni~ke opreme-Regija
Sarajevo
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Predmet ugovora je pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja
elektro ure|aja, sredstava i radioni~ke opreme (elektro motori,
ventilatori, grijalice, pumpe, ispravlja~i, kompresori, agregati,
kosilice, motorne pile, mjerni ure|aji i oprema i druga oprema)
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja elektro opreme
podrazumijevaju se sljede}i poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: elektro opreme i opreme
koja se koristi na benzinskim pumpama i terminalima za
skladi{tenje pogonskih goriva,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
637 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
117.948,72 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena usluge, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 49
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Program benzinskih pumpi i terminala za skladi{tenje pogonskog
goriva-Regija Sarajevo
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Predmet ugovora je pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja
benzinskih pumpi i terminala za skladi{tenje pogonskog goriva
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja opreme na
benzinskim pumpama i terminalima podrazumijevaju se sljede}i
poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: elektro opreme i opreme
koja se koristi na benzinskim pumpama i terminalima za
skladi{tenje pogonskih goriva,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
46 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
102.564,09 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena usluge, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Program elektro ure|aja, sredstava i radioni~ke opreme-Regija
Tuzla
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Predmet ugovora je pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja
elektro ure|aja, sredstava i radioni~ke opreme(elektro motori,
ventilatori, grijalice, pumpe, ispravlja~i, kompresori, agregati,
kosilice, motorne pile, mjerni ure|aji, i opreme i druga opreme)
Pod pru`anjem usluga servisiranje i odr`avanje elektro opreme
podrazumijevaju se sljede}i poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: elektro opreme i opreme
koja se koristi na benzinskim pumpama i terminalima za
skladi{tenje pogonskih goriva,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
447 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
82.051,26 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena usluge, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Program benzinskih pumpi i terminala za skladi{tenje pogonskih
goriva-Regija Tuzla
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja
opreme na benzinskim pumpama i terminalima.
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja opreme na
benzinskim pumpama i terminalima podrazumijevaju se sljede}i
poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: elektro opreme i opreme
koja se koristi na benzinskim pumpama i terminalima za
skladi{tenje pogonskih goriva,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
25 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
64.102,56 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena usluge, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Program elektro ure|aja, sredstava i radioni~ke opreme-Regija
Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja
elektro opreme.
Pod pru`anjem usluga servisiranje i odr`avanje elektro
opreme(elektro motori, ventilatori, grijalice, pumpe, ispravlja~i,
kompresori, agregati, kosilice, motorne pile, mjerni ure|aji, i
opreme i druga opreme) podrazumijevaju se sljede}i poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 50 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: elektro opreme i opreme
koja se koristi na benzinskim pumpama i terminalima za
skladi{tenje pogonskih goriva,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
473 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
87.179,49 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena usluge, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Program benzinskih pumpi i terminala za skladi{tenje pogonskih
goriva-Regija Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja
opreme na benzinskim pumpama i terminalima.
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja opreme na
benzinskim pumpama i terminalima podrazumijevaju se sljede}i
poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: elektro opreme i opreme
koja se koristi na benzinskim pumpama i terminalima za
skladi{tenje pogonskih goriva,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
26 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
76.923,09 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena usluge, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Program elektro ure|aja, sredstava i radioni~ke opreme-Regija
^apljina
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja
elektro opreme(elektro motori, ventilatori, grijalice, pumpe,
ispravlja~i, kompresori, agregati, kosilice, motorne pile, mjerni
ure|aji, i opreme i druga opreme).
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja elektro opreme
podrazumijevaju se sljede}i poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: elektro opreme i opreme
koja se koristi na benzinskim pumpama i terminalima za
skladi{tenje pogonskih goriva,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
402 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
71.794,86 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena usluge, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Program benzinskih pumpi i terminala za skladi{tenje pogonskih
goriva-Regija ^apljina
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja
opreme na benzinskim pumpama i terminalima.
Pod pru`anjem usluga servisiranje i odr`avanje opreme na
benzinskim pumpama i terminalima podrazumijevaju se sljede}i
poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: elektro opreme i opreme
koja se koristi na benzinskim pumpama i terminalima za
skladi{tenje pogonskih goriva,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
26 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
64.102,56 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena usluge, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
(A-6362-14)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 51
MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-468/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Sulejman Abazovic
Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa: www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 9
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja
birotehni~ke, informati~ke i telekomunikacijske opreme za potrebe
MO i OS BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja birotehni~ke,
informati~ke i telekomunikacijske opreme za potrebe MOi OSBiH
za 2014. godinu, podrazumijevaju se sljede}i poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: birotehni~ke opreme,
ra~unara i softvera, telekomunikacijskih ure|aja i softvera,
sigurnosnih ure|aja i dr...,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Bud`et institucija BiH
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(~l.24.ZJN)- dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(~l.25.ZJN)- uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
(~l.26.ZJN)- dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo, sala 226
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja birotehni~ke
opreme-Regija Sarajevo
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja birotehni~ke
opreme(kopir aparati, projektorii drugi ure|aji koji spadaju u
birotehni~ka sredstva i opremu), podrazumijevaju se sljede}i
poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: birotehni~ke opreme,
ra~unara i softvera, telekomunikacijskih ure|aja i softvera,
sigurnosnih ure|aja i dr...,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
118 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
79.487,25 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 52 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja informati~ke
opreme-Regija Sarajevo
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja informati~ke
opreme (ra~unari, printeri, faks aparati, skeneri, laptopi, monitori,
instalacija i nadogradnja softvera i druga informati~ka oprema)
podrazumijevaju se sljede}i poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: birotehni~ke opreme,
ra~unara i softvera, telekomunikacijskih ure|aja i softvera,
sigurnosnih ure|aja i dr...,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
1000 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
148.717,95 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja birotehni~ke
opreme-Regija Tuzla
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja birotehni~ke
opreme (kopir aparati, projektorii drugi ure|aji koji spadaju u
birotehni~ka sredstva i opremu), podrazumijevaju se sljede}i
poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: birotehni~ke opreme,
ra~unara i softvera, telekomunikacijskih ure|aja i softvera,
sigurnosnih ure|aja i dr...,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
55 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
38.461,53 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja informati~ke
opreme-Regija Tuzla
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja informati~ke
opreme (ra~unari, printeri, faks aparati, skeneri, laptopi, monitori,
instalacija i nadogradnja softvera i druga informati~ka oprema),
podrazumijevaju se sljede}i poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: birotehni~ke opreme,
ra~unara i softvera, telekomunikacijskih ure|aja i softvera,
sigurnosnih ure|aja i dr...,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
275 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
41.025,63 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja birotehni~ke
opreme-Regija Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja birotehni~ke
opreme(kopir aparati, projektorii drugi ure|aji koji spadaju u
birotehni~ka sredstva i opremu), podrazumijevaju se sljede}i
poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: birotehni~ke opreme,
ra~unara i softvera, telekomunikacijskih ure|aja i softvera,
sigurnosnih ure|aja i dr...,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 53
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
72 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
51.282,03 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja informati~ke
opreme-Regija Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja informati~ke
opreme(ra~unari, printeri, faks aparati, skeneri, laptopi, monitori,
instalacija i nadogradnja softvera i druga informati~ka oprema),
podrazumijevaju se sljede}i poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: birotehni~ke opreme,
ra~unara i softvera, telekomunikacijskih ure|aja i softvera,
sigurnosnih ure|aja i dr...,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
580 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
87.179,49 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja birotehni~ke
opreme-Regija ^apljina
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja birotehni~ke
opreme (kopir aparati, projektorii drugi ure|aji koji spadaju u
birotehni~ka sredstva i opremu), podrazumijevaju se sljede}i
poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: birotehni~ke opreme,
ra~unara i softvera, telekomunikacijskih ure|aja i softvera,
sigurnosnih ure|aja i dr...,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
53 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
35.897,43 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja informati~ke
opreme-Regija ^apljina
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pod pru`anjem usluga servisiranja i odr`avanja informati~ke
opreme (ra~unari, printeri, faks aparati, skeneri, laptopi, monitori,
instalacija i nadogradnja softvera i druga informati~ka oprema),
podrazumijevaju se sljede}i poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: birotehni~ke opreme,
ra~unara i softvera, telekomunikacijskih ure|aja i softvera,
sigurnosnih ure|aja i dr...,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
275 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
41.025,63 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja telekomunikacijske
opreme-Sve Regije
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pod pru`anjemusluga servisiranja i odr`avanja telekomunikacijske
opreme (radio ure|aji HF/VHF, radio relejni ure|aj SRA-4, SRAL
XD, add/drop multiplekser SURPAS HiT-7020, SURPAS
HiT-7030, ADR-155C, fleksibilni multiplekser FM-8x2,
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 54 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
induktorski/analogni telefonski aparati, ure|aji kriptoza{tite,
telefonski kablovi i dr. oprema), podrazumijevaju se sljede}i
poslovi:
1. Servisiranje, opravka i odr`avanje sredstava i pripadaju}e
opreme, sistema i ure|aja,
2. Ispitivanje ispravnosti, regla`a, pode{avanje, monta`a i
demonta`a, defekta`a, atestiranje, kontrola, ispitivanje i
utvr|ivanje karakteristika sredstava, njegovihsistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
3. Servisiranje, odr`avanje i ispitivanje: birotehni~ke opreme,
ra~unara i softvera, telekomunikacijskih ure|aja i softvera,
sigurnosnih ure|aja i dr...,
4. Drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
95 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
158.974,35 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Garantni period, u~e{}e: 10,00 %
3. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mjesto pru`anja usluga su servisi dobavlja~a i jedinice i ustanove
MO i OS BiH.
(A-6363-14)
MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-472/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Katica Tanasi}
Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa: www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 40.512,82
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
obavljanje poslovaspecijalisti~kih pregleda i drugih klini~kih
usluga za slu`bene (deminerske) pse
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
obavljanje poslova specijalisti~kih i drugih klini~kih usluga za
slu`bene (deminerske) pse
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
iskazano u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
usluge }e se izvr{iti u mjestu izvr{itelja usluge. Informativno psi se
nalaze na lokaciji ^apljina i Sarajevo. Tro{ko prijevoza snosi
naru~ilac usluge.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Bud`et institucija BiH
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. iskazana cijena, u~e{}e:85,00 %
2. rok pru`anja usluge, u~e{}e:15,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Sarajevo, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br.98
(A-6449-14)
MJE[OVITIHOLDING ERS-MPA.D.
ZPHIDROELEKTRANE NATREBI[WICIA.D.
TREBIWE
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 238-1-3-1-377/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITIHOLDING ERS-MPa.d.
ZPHIDROELEKTRANENATREBI[WICIa.d. Trebiwe
Kontakt osoba: Ranko ^voro, dipl.el.in`., telefon: 059/278-221
Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2
Po{tanski broj: 89101
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 55
Op{tina/Grad: Trebiwe
IDB/JIB: 4401355020001
Telefon: 059260213
Faks: 059260782
Elektronska po{ta: het@het.ba
Internet adresa: www.het.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Druge instalacije u zgradama
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradwa opreme za mjerewe protoka u tla~nim
cjevovodima agregata na HETrebiwe 1
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Mjerewe protoka kroz tla~ne cjevovode turbina je va`no sa
tehni~kog i ekonomskog aspekta. Naime precizno mjerewe
protoka mo`e poslu`iti kao osnova za ocjenu efikasnosti rada
turbine te se shodno tim podacima mo`e se pristupiti
poboq{awu djelovawa turbinske regulacije.
Utvr|ivawem koli~ine vode koja je kroz neko vrijeme protekla
kroz turbine utvr|uje se direktna veza izme|u utro{ene
koli~ine vode i proizvedene elektri~ne energije {to je bitno u
ocjeniefikasnostisistema iplanirawu eksploatacije. Tako|er
na osnovu podataka o iskori{tenoj vodi kroz turbine korisnik
istovremeno ima podatke o vodi koja je predana slede}em
korisniku.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Trebiwe/RS/BiH
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
150 (stotinu pedeset) dana
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Du`ina garantnog perioda za izvedene radove i ugra|ene
materijale, u~e{}e:10,00 %
3. Rok izvo|ewa radova, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
26.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Trebiwe, ObalaLukeVukalovi}abr. 2, maliamfiteatar
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti u roku od 3 (tri)
dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije
po~ev{i od 28.04.2014. godine.
Zapla}aweiz BiH- Nov~ananaknadazatenderskudokumentaciju
je 20,00 KM.
@iro ra~un ZP Hidroelektrane na Trebi{wici AD Trebiwe
broj 562-008-00000313-37 Razvojna Banka Jugoisto~ne Evrope,
Filijala Trebiwe.
Za pla}awe iz inostranstva (Instrukcije za usmjeravawe
deviznog priliva iz inostranstva):
FIELD32 (CURRENCYANDAMOUNT)
EUR10,23
FIELD56A(INTERMIDIARY)
SWIFT: DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANKAG
FRANKFURT AMMAIN
FIELD57A(ACCOUNT WITHINST.)
NOVABANKAA.D. BANJALUKA
SWIFT: NOBIBA22
FIELD59 (BENEFICIARY)
BA395551101000241362
JP HET HIDROEL.NATREB.AD
L.VUKALOVI]A2
FIELD70 (DETAILS OF PAYMENT)
Zainteresovani dobavqa~i imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego {to je otkupe.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Trifko Bulut
Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2
Po{tanski broj: 89101
Op{tina/Grad: Trebiwe
Telefon: 059278306
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 56 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Faks: 059260782
Elektronska po{ta: komercijala@het.ba
Internet adresa: www.het.ba
(A-6529-14)
MJE[OVITIHOLDING ERS-MPA.D.
ZPHIDROELEKTRANE NATREBI[WICIA.D.
TREBIWE
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 238-1-3-1-378/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITIHOLDING ERS-MPa.d.
ZPHIDROELEKTRANENATREBI[WICIa.d. Trebiwe
Kontakt osoba: Tomislav Pe{ut, dipl.el.in`., telefon:
059/278-193
Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2
Po{tanski broj: 89101
Op{tina/Grad: Trebiwe
IDB/JIB: 4401355020001
Telefon: 059260213
Faks: 059260782
Elektronska po{ta: het@het.ba
Internet adresa: www.het.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Polagawe cijevi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Razvod instalacije komprimiranog vazduha na HET 1
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
S obzirom da se ve}i dio radova na agregatima obavqa
pneumatskim alatima, koji se sada napajaju mobilnim
kompresorima, bilo bi neophodno izvr{iti razvod pneumatske
instalacije po svim eta`ama, a ujedno i po radionicama
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
350.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Trebiwe/RS/BiH
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
80 (osamdeset) dana
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Du`ina garantnog perioda za izvedene radove i ugra|ene
materijale, u~e{}e:10,00 %
3. Rok izvo|ewa radova, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
27.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Trebiwe, ObalaLukeVukalovi}abr. 2, maliamfiteatar
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti u roku od 3 (tri)
dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije
po~ev{i od 28.04.2014. godine.
Zapla}aweiz BiH- Nov~ananaknadazatenderskudokumentaciju
je 20,00 KM.
@iro ra~un ZP Hidroelektrane na Trebi{wici AD Trebiwe
broj 562-008-00000313-37 Razvojna Banka Jugoisto~ne Evrope,
Filijala Trebiwe.
Za pla}awe iz inostranstva (Instrukcije za usmjeravawe
deviznog priliva iz inostranstva):
FIELD32 (CURRENCYANDAMOUNT)
EUR10,23
FIELD56A(INTERMIDIARY)
SWIFT: DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANKAG
FRANKFURT AMMAIN
FIELD57A(ACCOUNT WITHINST.)
NOVABANKAA.D. BANJALUKA
SWIFT: NOBIBA22
FIELD59 (BENEFICIARY)
BA395551101000241362
JP HET HIDROEL.NATREB.AD
L.VUKALOVI]A2
FIELD70 (DETAILS OF PAYMENT)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 57
Zainteresovani dobavqa~i imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego {to je otkupe.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Trifko Bulut
Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2
Po{tanski broj: 89101
Op{tina/Grad: Trebiwe
Telefon: 059278306
Faks: 059260782
Elektronska po{ta: komercijala@het.ba
Internet adresa: www.het.ba
(A-6536-14)
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 240-1-1-1-257/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske
Kontakt osoba: Ivana Dardi}
Adresa: Zdrave Korde 8
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400965150008
Telefon: 051249100
Faks: 051216595
Elektronska po{ta: fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa: www.zdravstvo-srpske.org
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijeka Imiglucerase
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
52
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
146.044,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
KCBawa Luka
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:90,00 %
2. Rok pla}awa, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
28.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Kao u koraku 1, Sala za sastanke u prizemqu
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija izdava}e se na pisani zahtjev i dokaz o
uplati bespovratne nov~ane naknade na `iro- ra~un Ugovornog
organa na broj: 551-001-00000163-25
(A-6580-14)
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 240-1-1-1-260/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske
Kontakt osoba: Danijela Savi} Bala}
Adresa: Zdrave Korde 8
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400965150008
Telefon: 051249100
Faks: 051216595
Elektronska po{ta: fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa: www.zdravstvo-srpske.org
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 58 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka citotoksi~nih lijekova
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Citotoksi~ni lijekovi
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
29.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Sala za sastanke, Fond zdravstvenog osigurawa RS
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija izdava}e se na pisani zahtjev i dokaz o
uplati bespovratne nov~ane naknade na `iro- ra~un Ugovornog
organa na broj: 551-001-00000163-25.
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Carmustin amp.a 100 mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 90,00 %
2. Rok pla}awa izra`en u broju dana,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lomustin cps.a 100 mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 90,00 %
2. Rok pla}awa izra`en u broju dana,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pegasparagaza amp.a 3750 i.j./ 5 ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 90,00 %
2. Rok pla}awa izra`en u broju dana,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
(A-6643-14)
DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-2-1-987/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Adnan Lagumd`ija
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 59
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge mjerenja nivoa i analize uticaja elektromagnetnogzra~enja
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Usluge mjerenja nivoa i analize uticaja elektromagnetnog zra~enja
na okolinu, za bazne stanice (900/1800/2100 Mhz) na podru~ju
Federacije BiH, Distrikta Br~ko i Republike Srpske
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM ili 15,50?
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000
Sarajevo III Sprat, Banket sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je
obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033 / 224 -536 ili na
Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predo~iti
dokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za tendersku
dokumentaciju.
Nov~ana naknada sa naznakom: za tendersku dokumentaciju broj
4240/4 A.L. za nabavku "Usluge mjerenja nivoa i analize uticaja
elektromagnetnog zra~enja" iznosi 30,00 KMi upla}uje se na ra~un
broj:
1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga
za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a);
ili za inostrane ponu|a~e iznos od 15,50 EUR: SWIFT:
RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933.
Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokolu BH
Telecoma uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske
dokumentacije - u skladu sa stavom1 ove ta~ke ili }e ista na osnovu
pismenog zahtjeva biti poslana preporu~enom po{tom na adresu
ponu|a~a.
Ponu|a~ tendersku dokumentaciju mo`e obezbjediti i na na~in da
ista bude poslana brzompo{tomna tro{ak ponu|a~a, uz obavezu da
ponu|a~ navede i dostavlja~a kojem }e dati nalog za preuzimanje
tenderske dokumentacije na protokolu BH Telecom-a.
"Smatrat }e se da je ponu|a~ momentom pla}anja izvr{io i
preuzimanje tenderske dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu
bila na rapolaganju . Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije
BH Telecom d.d. Sarajevo }e ponu|a}u ispostaviti fakturu".
Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti
treba da budu slo`eni i ~vrsto uvezani, te ozna~eni rednim
brojevima.
Zainteresovani ponu|a~i mogu izvr{iti uvid u Tendersku
dokumentaciju prije samog otkupa iste. Uvid se mo`e izvr{iti
svakog radnog dana od 07:30 do 16:00 sati na protokolu BH
Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo.
Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a
dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo,
Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom:
"Ponuda broj 4240/14 - A.L. "Usluge mjerenja nivoa i analize
uticaja elektromagnetnog zra~enja - LOT________" - NE
OTVARAJ.
Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.4. i
ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bi}e
vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi
nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih
razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni
ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne
odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u
vezi sa ponudom. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na
pismeni upit, a najkasnije do 19.05.2014. godine do 16:00 sati- na
fax: 033 224 536. Kontakt osoba Adnan Lagumdzija 033/ 224 508 ;
e-mail : adnan.lagumdzija@bhtelecom.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge mjerenja nivoa i analize uticaja elektromagnetnogzra~enja
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Usluge mjerenja nivoa i analize uticaja elektromagnetnog zra~enja
na okolinu, za maksomalno 300 mobilnih baznih stanica
(900/1800/2100 Mhz) na podru~ju Federacije BiH i Distrikta
Br~ko, te sa~injavanje Elaborata sa ciljem pribavljanja Potvrde o
sigurnosti od strane RAK-a
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
60.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2015. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
V. Dodatne informacije
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge mjerenja nivoa i analize uticaja elektromagnetnogzra~enja
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Usluge mjerenja nivoa i analize uticaja elektromagnetnog zra~enja
na okolinu, za maksomalno 200 mobilnih baznih stanica
(900/1800/2100 Mhz) na podru~ju Republike Srpske, te
sa~injavanje Elaborata sa ciljem pribavljanja Potvrde o sigurnosti
od strane RAK-a
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
40.000,00 KM
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 60 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2015. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
V. Dodatne informacije
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
(A-6750-14)
UPRAVAZAINDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 254-1-1-1-335/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I] / ALDIN SEDI]
Adresa: BANA LAZAREVI]A BB
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401711930000
Telefon: 051335100
Faks: 051335101
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 144.273,53
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ponovljeni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za nabavku i
isporuku registratora i fascikla za potrebe UIO
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka registratora i fascikla
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kao u tenderskoj
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Sredi{nji uredUIOBiH, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
TD dobavlja~i mogu preuzeti u UIO, na navedenoj adresi, ili
po{tom na zahtjev ponu|a~a, uz prezentiranje uplate nepovratnog
nov~anog iznosa od 10 KM, svakim radnim danom od 8,00-14,00
h, a najkasnije do 21.05.2014.godine.
Uplatu naknade za otkup TD vr{iti u skladu sa Naredbom o o
uplatnimra~unima za administrativne takse "Slu`beni glasnik BiH"
broj 19/14, kako slijedi:
Vrsta uplate - za svaku uplatu treba biti "0"
Vrsta prihoda - 722578
Op{tina treba sadr`i {ifru op{tine prebivali{ta sjedi{ta uplatioca
Bud`etska organizacija - 1601001
Poziv na broj "0"
Nazivi i brojevi uplatnih ra~una za administrativne pristojbe su;
JRT Trezor BiH - Depozitni ra~un,
Broj ra~una:
3380002210018390 UniCredit Bank d.d. Mostar
5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka
5517902220404858 Unikredit banka a.d. Banja Luka
1610000010751006 Raiffaisen Banka.
(A-6631-14)
UPRAVAZAINDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 254-1-1-1-336/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I] / ALDIN SEDI]
Adresa: BANA LAZAREVI]A BB
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401711930000
Telefon: 051335100
Faks: 051335101
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 61
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka laboratorijske opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Podijeljeno u LOT-ove kako slijedi:
LOTI - Nabavka i isporuka gasnog hromatografa sa FTdetektorom
za masno}e,
LOT II - Nabavka i isporuka automatskog viskozimetra za
odre|ivanje kinematskog viskoziteta po ACTMD 445
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Sredi{nji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
TD dobavlja~i mogu preuzeti u UIO, na navedenoj adresi, ili
po{tom na zahtjev ponu|a~a, uz prezentiranje uplate nepovratnog
nov~anog iznosa od 10 KM, svakim radnim danom od 8,00-14,00
h, a najkasnije do 22.05.2014.godine.
Uplatu naknade za otkup TD vr{iti u skladu sa Naredbom o o
uplatnimra~unima za administrativne takse "Slu`beni glasnik BiH"
broj 19/14, kako slijedi:
Vrsta uplate - za svaku uplatu treba biti "0"
Vrsta prihoda - 722578
Op{tina treba sadr`i {ifru op{tine prebivali{ta sjedi{ta uplatioca
Bud`etska organizacija - 1601001
Poziv na broj "0"
Nazivi i brojevi uplatnih ra~una za administrativne pristojbe su;
JRT Trezor BiH - Depozitni ra~un,
Broj ra~una:
3380002210018390 UniCredit Bank d.d. Mostar
5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka
5517902220404858 Unikredit banka a.d. Banja Luka
1610000010751006 Raiffaisen Banka.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka gasnog hromatografa sa FT detektorom za
masno}e
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
51.282,06 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuka, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kao u tenderskoj
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka automatskog viskozimetra za odre|ivanje
kinematskog viskoziteta po ACTMD 445
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
34.188,04 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Rok isporuka, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kao u tenderskoj
(A-6632-14)
UPRAVAZAINDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 254-1-2-1-337/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I] / DUBRAVKO RODI]
051 / 335 304
Adresa: BANA LAZAREVI]A BB
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401711930000
Telefon: 051335100
Faks: 051335101
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 62 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje objekata i grani~nih prelaza Uprave za indirektno
oporezivanje
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Podjeljeno u LOT-ove kako slijedi:
LOT I - Odra`avanje objekata Sredi{njeg ureda i Regionalnog
centra Banja Luka,
LOT II - Odr`avanje objekata Regionalnog centra Sarajevo,
LOT III - Odr`avanje objekata Regionalnog centra Mostar,
LOT IV - Odr`avanje objekata Regionalnog centra Tuzla
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Sredi{nji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
TD dobavlja~i mogu preuzeti u UIO, na navedenoj adresi, ili
po{tom na zahtjev ponu|a~a, uz prezentiranje uplate nepovratnog
nov~anog iznosa od 10 KM, svakim radnim danom od 8,00-14,00
h, a najkasnije do 20.05.2014.godine.
Uplatu naknade za otkup TD vr{iti u skladu sa Naredbom o o
uplatnimra~unima za administrativne takse "Slu`beni glasnik BiH"
broj 19/14, kako slijedi:
Vrsta uplate - za svaku uplatu treba biti "0"
Vrsta prihoda - 722578
Op{tina treba sadr`i {ifru op{tine prebivali{ta sjedi{ta uplatioca
Bud`etska organizacija - 1601001
Poziv na broj "0"
Nazivi i brojevi uplatnih ra~una za administrativne pristojbe su;
JRT Trezor BiH - Depozitni ra~un,
Broj ra~una:
3380002210018390 UniCredit Bank d.d. Mostar
5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka
5517902220404858 Unikredit banka a.d. Banja Luka
1610000010751006 Raiffaisen Banka.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje objekata Sredi{njeg ureda i Regionalnog centra Banja
Luka
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
42.735,06 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kao u tenderskoj
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje objekata Regionalnog centra Sarajevo
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
25.641,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kao u tenderskoj
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje objekata Regionalnog centra Mostar
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
25.641,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kao u tenderskoj
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje objekata Regionalnog centra Tuzla
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
25.641,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kao u tenderskoj
(A-6633-14)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 63
BR^KO DISTRIKT BiH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-1250/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049212708
Faks: 049212708
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge konsaltinga u menad`mentu te sli~ne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge profesionalne ocjene rada Kancelarije za reviziju javne
uprave i institucija Br~ko distrikta BiH
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
25.641,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: sala 59,II sprat zgrade Vlade Br~ko ditrikt BiH, Bulevar
mira 1 Br~ko
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naknadu za tendersku dokumentaciju potrebno je uplatiti na
ra~un:154-921-20034345-03, vrsta prihoda: 721 124, {ifra op{tine:
099; bud`etska organizacija: 1504001; u svrhu doznake je potrebno
navesti broj tenderske dokumentacije 13-001424/14
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska po{ta: aida.serifovic@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
(A-6488-14)
BR^KODISTRIKT BiH
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 257-1-3-1-1251/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049212708
Faks: 049212708
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 64 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ure|ewe fasada u pje{a~koj zoniu stambenomnasequ "Centar1"
br~ko distrikta BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
162.393,16
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Br~ko distrikt BiH
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
2014
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:90,00 %
2. Rok izvo|ewa radova, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
22.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Sala 59, zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u kancelariji 68 ili
dostaviti po{tom ponu|a~u na `eqenu adresu. Tenderska se
preuzima na osnovu zahtjeva i dokaza o uplati naknade za otkup
tenderske dokumentacije od 10,00 KM. Naknada se upla}uje na @R:
154-921-20034345-03, vrstaprihoda721-124, op{tina099, buxetska
organizacija 1504001.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
Telefon: 049216006
Faks: 049216006
Elektronska po{ta: zoran.sibalija@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
(A-6525-14)
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1387/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Edin Rid`al
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka Business Management (BPM) softverske platforme za
dizajn i upravljanje poslovnimprocesima za potrebe JPEPBiHd.d.
Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka Business Management (BPM) softverske platforme za
dizajn i upravljanje poslovnimprocesima za potrebe JPEPBiHd.d.
Sarajevo
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema TD
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 65
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
200.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
PTZ JP EP BIH
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom
registru u zemlji u kojoj su osnovali
firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje
njihovo pravo da se profesionalno
bave odre|enom djelatno{}u
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
a) U slu~aju da ponu|a~ na tenderu nudi robu/softver koju nije
proizveo, potrebno je da bude ovla{ten od strane proizvo|a~a
da prodaje tu robu/softver, {to dokazuje dostavljanjem pisama
autorizacije proizvo|a~a.
b) Listu glavnih roba/usluga izvr{enih u posljednje tri godine, sa
ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz
osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvr{enim uslugama
koje su izdali primaoci ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne
mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavlja~a usluga, samo
uz izjavu dobavlja~a usluga o izvr{enim uslugama. Ukoliko se
navedene potvrde primaoca o izvr{enim isporukama ne mogu
dobiti iz razloga izvan kontrole dobavlja~a, dobavlja~ je du`an
uz referenc listu dostaviti i obrazlo`enje za nemogu}nost
dobivanja potvrde primaoca (npr. kopija dopisa sa datumom,
koji je upu}en primaocu, sa zahtjevom za dostavljanje potvrde
o uspje{no realizovanom ugovoru/ugovorima itd.). Naru~ilac
zadr`ava pravo provjere svih podataka dostavljenih s ciljem
zadovoljenja ovog zahtjeva.
c) Za svakog predlo`enog konsultanta dostaviti:
- Izjava ovla{tenog lica ponu|a~a da }e obezbijedti
anga`man minimalno 2 (dva) BPM certificirana
konsultanta sa certitifikatom za implementaciju BPM
platforme i minimalnim radnim iskustvom od 1 (jedne)
godine na poslovima implementacije BPM platforme, koji
}e neposredno vr{iti predmetne usluge;
- Biografiju za minimalno 2 (dva) certificirana konsultanta;
- Ovjerenu kopiju certifikata za implementaciju BPM
platforme izdatu od strane ovla{tenog certifikacijskog
centra za konkretnu BPM platformu;
- Dokument kojim se potvr|uje da konsultant ima tra`eno
radno iskustvo.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM ili 25,57 Eur
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 3.ta~ka 6.Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponuna~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuna~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon
predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.
Ponuna~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za
otkup tenderske dokumentacije preko Vakufska banka d.d
Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629(
IBAN CODE: BA391 6 010 200000136 52 u korist JP EP BiH
"otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj _____
Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu
"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...)
Ponuna~i unutar Bosne i Hercegovine putem Sparkasse bank d.d.
Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BiH -
otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj ____
(A-6395-14)
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1395/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 2000009387
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kablovskih zavr{nica, spojnica i adaptera za potrebe
elektrodistibutivnih Podru`nica JP EP BiH d.d.-Sarajevo
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema Aneksu V tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
560.000,00
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 66 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Skladi{ta elektrodistibutivnih Podru`nica JP Elektroprivreda BiH
d.d.-Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 (trideset) dana od potpisa ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema Anesku 8 tenderske dokumentacije
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je
registrovan
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora iz oblasti
koja je predmet nabavke u posljednje 3 (tri) godine u iznosu od
200.000,00 KM
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM ili 25,56 EUR-a
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d-Sarajevo, Vilsonovo
{etali{te br.15, sala 145/II
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za
dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu
preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na
zahtjevu) na fax broj: 00387 33 751 799. Tendersku dokumentaciju
ponu|a~i mogu preuzeti svaki radnim danom od 29.04.2014. do
16.05.2014. godine od 08.00 sati do 15,00 sati u JP EP BiH
d.d.-Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br.15 (kancelarija br.311/IV).
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni
predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime
naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog
organa broj: 1990490176075902 kod Sparkasse Bank d.d. za firme
izvan BiH na ra~un broj: 1601060000004629, IBAN CODE:
BA391601020000013652, BIC/SWIFT VAKUBA22, kod
Vakufske banke dd Sarajevo, sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije-Tender br: 2000009387. Kod davanja naloga za
pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi
nalogodavac" (our...)
U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon
predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033751797
Faks: 033751799
Elektronska po{ta: a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033751797
Faks: 033751799
Elektronska po{ta: a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033751797
Faks: 033751799
Elektronska po{ta:a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6540-14)
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-1409/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Druge instalacije u zgradama
II.2. Podjela na lotove
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 67
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Uvezivanje TS 10/0,4 kV na podru~ju Had`i}a u opti~ki kablovski
sistem JP EP BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Uvezivanje TS 10/0,4 kV na podru~ju Had`i}a u opti~ki kablovski
sistem JP EP BiH
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema Aneksu 5. - tehni~ki dio tenderske dokumetacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
40.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
ED Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 9:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145/II
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa
navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt
telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305.
U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon
predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629
u korist JPEPBIH- otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
10028568. IBAN CODE :
BA391601020000013652
Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu
"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....)
Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putemSparkasse bank
dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH-
otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 10028568.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033751779
Faks: 033751773
Elektronska po{ta: dz.boric@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033751779
Faks: 033751773
Elektronska po{ta: dz.boric@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033751779
Faks: 033751773
Elektronska po{ta:dz.boric@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6451-14)
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1413/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Irma Dajd`i}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za {tampa~e za {tampu ra~una za
elektri~nu energiju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Tender broj 2000009476-Nabavka potro{nog materijala za
{tampa~e za {tampu ra~una za elektri~nu energiju
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 68 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tehni~koj specifikaciji-Aneks 5 TD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
280.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Skladi{ta elektrodistributivnih dijelova
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema Tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema Aneksu 8-Nacrt ugovora
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u
kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave
odre|enom djelatno{}u (Rje{enje o upisu u sudski registar);
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Posjedovanje autorizacije proizvo|a~a za isporuku robe koja je
predmet nabavke
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, sala 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup tenderske dokumentacije }e se vr{iti u prostorijama JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000
Sarajevo, IV sprat, soba br. 325. (Potrebno je dostaviti dokaz o
uplati tenderske dokumentacije i zahtjev za izuzimanjemtenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom)
Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Irma Dajd`i},
broj telefona 033 751-775.
Ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti li~no preuzeti tendersku
dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonomili e- mail adresom, mogu poslati faksom
na broj 033 751-759, a ista }e im biti poslana putem brze po{te.
Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo {etali{te 15, 71000
Sarajevo, protokol, soba br 6. U skladu sa ^lanom 3. ta~ka 6.
Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu
informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629
ukorist JPEPBIH- otkuptenderske dokumentacije za tender broj:
2000009476 IBAN CODE:
BA391601020000013652
Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu
"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....)
Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putemSparkasse Bank
d.d. Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH
- otkup tenderske dokumentacije za tender broj 2000009476
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Irma Dajd`i}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033751775
Faks: 033751759
Elektronska po{ta: i.dajdzic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6649-14)
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1420/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Amela Kari}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
2000009385 Nabavka u`adi za nadzemne vodove za potrebe
elektrodistributivnih podru`nica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka u`adi za nadzemne vodove za potrebe
elektrodistributivnih podru`nica
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
200.000,00
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 69
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha}, Podru`nica
"Elektrodistribucija" Mostar, Podru`nica "Elektrodistribucija"
Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana nakon potpisa ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema Aneksu 8 - Nacrt ugovora
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana
za predmet nabavke uskladusa va`e}impropisima zemlje ukojoj je
registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Ukoliko ponu|a~ nudi robu, koja je predmet tendera, a koju nije
sam proizveo, obavezan je da obezbijedi odgovaraju}i dokument
kojim to potvr|uje.
Ponu|a~ mora imati uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora iz
oblasti koja je predmet nadmetanja u posljednje 3 (tri) godine (u
2011., 2012. i 2013.), ~ija ukupna vrijednost ugovora je minimalno
100.000,00 KM. Ponu|a~ mora navesti realizirane ugovore i
njihove nov~ane vrijednosti, kaoi ugovore ~ija je realizacija utoku.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: JPEPBiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, II sprat,
sala 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup tenderske dokumentacije }e se vr{iti u prostorijama JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000
Sarajevo, IV sprat, soba br. 305. ( Potrebno je dostaviti dokaz o
uplati tenderske dokumentacije i zahtjev za izuzimanjemtenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom)
Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Amela Kari},
broj telefona 033 751-782.
Ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti li~no preuzeti tendersku
dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonomili e- mail adresom, mogu poslati faksom
na broj 033 751-780, a ista }e im biti poslana putem brze po{te.
Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo {etali{te 15, 71000
Sarajevo, protokol.
U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH- otkup tenderske dokumentacije za tender broj:
2000009385 - Nabavka u`adi za nadzemne vodove za potrebe
elektrodistributivnih podru`nica,
IBAN CODE: BA391601020000013652
Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu
"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....)
Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putemSparkasse Bank
d.d. Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH
- otkup tenderske dokumentacije za tender broj 2000009385 -
Nabavka u`adi za nadzmene vodove za potrebe
elektrodistributivnih podru`nica.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Amela Kari}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033751782
Faks: 033751780
Elektronska po{ta: a.karic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6523-14)
PARLAMENTARNASKUP[TINA
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 265-1-2-1-82/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Eldina Smailagi}
Adresa: TrgBosne i Hercegovine 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200872000007
Telefon: 033286074
Faks: 033286094
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Hotelske i restoranske usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Jedan lot
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugostiteljske usluge
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Ugostiteljske usluge za delegacije i goste Parlamentarne skup{tine
BiH
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 70 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Parlamentarna skup{tina BiH, Trg BiH 1, Sarajevo,
kancelarija 474 na IV spratu
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugostiteljske usluge
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Ugostiteljski objekat na podru~ju Kantona Sarajevo, Op}ina Stari
Grad
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
12.500,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine od dana potpisa
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ugostiteljski objekat na podru~ju Kantona Sarajevo, Op}ina Stari
Grad
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugostiteljske usluge
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Ugostiteljski objekat na podru~juKantona Sarajevo, Op}ina Centar
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
12.500 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine od dana potpisa
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ugostiteljski objekat na podru~juKantona Sarajevo, Op}ina Centar
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugostiteljske usluge
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Ugostiteljski objekat na podru~ju Kantona Sarajevo, Op}ina Novo
Sarajevo
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
12.500,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine od dana potpisa
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ugostiteljski objekat na podru~ju Kantona Sarajevo, Op}ina Novo
Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugostiteljske usluge
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Ugostiteljski objekat na podru~ju Isto~nog Sarajevo, Jahorina
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
12.500,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 godine od dana potpisa
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ugostiteljski objekat na podru~ju Isto~nog Sarajevo, Jahorina
(A-6409-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA"\UR\EVIK"
D.O.O. \UR\EVIK
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 270-1-3-1-433/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik
Kontakt osoba: Enver Jagodi}
Adresa: \ur|evik bb
Po{tanski broj: 75272
Op{tina/Grad: @ivinice
IDB/JIB: 4209284170009
Telefon: 035774970
Faks: 035772667
Elektronska po{ta: larisa0509@gmail.com
Internet adresa: www.rudnikdjurdjevik.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Bu{enje i burgijanje
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Jamski radovi
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na izradi prostorija {ire pripreme
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
800.631,00
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 71
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja
"\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Ponu|a~ mora imati pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti
i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim
registrima.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
a) Ukupan promet u zadnje dvije godine (2012. i 2013. godina) ne
smije biti ispod 2.000.000,00 KM
b) Da je ponu|a~ solventan, odnosno ra~uni koje ponu|a~
posjeduje kod poslovnih banaka ne smiju biti blokirani u
zadnjih {est (6) mjeseci.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
a) Uspje{no iskustvo kao osnovnog ugovara~a u realizaciji
najmanje dva ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni
onima koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodne dvije
godine (2012. i 2013.)
b) Posebno odobrenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva
i industrije za izvo|enje radova iz predmetnog nadmetanja,
c) Posjedovanje radne snage odgovaraju}e stru~ne i
kvalifikacione strukture za rad u metanskom re`imu rada
d) Posjedovanje odgovaraju}e opreme za izvo|enje radova iz
predmetnog nadmetanja
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: JP"Elektroprivreda BiH" d.d. - SarajevoZDRudnikmrkog
uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata Tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na jedan od
sljede}ih ra~una:
1321100309725659 - NLB banka,
3383002251048852 - UniCredit banka,
1549212002730768 - Intesa SanPaolo banka.
(A-6405-14)
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-425/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Ru`a Zec
Adresa: Dvanaest beba bb
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342698
Elektronska po{ta: javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa: www.kc-bl.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-2741-1/14 od 11.03.2014. godine radi nabavke
EKG aparata i aparata za neinvazivnu ventilaciju za potrebe
Klini~kog centra Banja Luka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka EKG aparata i aparata za neinvazivnu ventilaciju za
potrebe Klini~kog centra Banja Luka
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sredstva teku}eg poslovanja
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa,
identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe
- Dokaz da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti iz
predmeta nabavke i/ili da su registrovani u relevantnom
profesionalnom ili trgova~kom registru
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Precizirano tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Precizirano tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM + PDV
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 72 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Ul. Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom
adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem,
brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA« ponuda za nabavku EKG aparata i aparata za
neinvazivnu ventilaciju za potrebe Klini~kog centra Banja Luka na
adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Ul. Dvanaest beba
bb.
Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom
preporu~eno, a primaju se do 27.05.2014.god. do 9 ~asova.
Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja
mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a.
Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u
vremenu od 8-14 ~asova u prostorijama Slu`be za javne nabavke i
istra`ivanje tr`i{ta (Centralni medicinski blok) uz ovjeren tre}i
primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 30,00 KM+
PDV.
Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj:
571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a. d. u svrhu otkupa
tenderske dokumentacije.
Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom
postupku.
Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve
ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa
~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH (»Slu`beni glasnik
BiH«, broj:49/04).
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-2741-1/14 od 11.03.2014. godine radi nabavke
EKG aparata i aparata za neinvazivnu ventilaciju za potrebe
Klini~kog centra Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka EKG aparata
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno i
instalirano.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-2741-1/14 od 11.03.2014. godine radi nabavke
EKG aparata i aparata za neinvazivnu ventilaciju za potrebe
Klini~kog centra Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka aparata za neinvazivnu ventilaciju (NIV)
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
40.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno i
instalirano.
(A-6615-14)
UPRAVAZACESTE HERCEGBOSANSKE
@UPANIJE
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 276-1-3-1-13/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Uprava za ceste Hercegbosanske `upanije
Kontakt osoba: Ivan Maduni}
Adresa: Matice hrvatske bb
Po{tanski broj: 80101
Op}ina/Grad: Livno
IDB/JIB: 4281208850001
Telefon: 034206197
Faks: 034206196
Elektronska po{ta: uc@vladahbz.com
Internet adresa: www.vladahbz.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: @upanija 10
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskihobjekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovno (bez zimskog) odr`avanje `upanijskih cesta u 2014.
godini
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|enje radova redovnog (bez zimskog) odr`avanja `upanijskih
cesta u skladu s Pravilnikom o odr`avanju javnih cesta i prema
uvjetima definiranim tenderskom dokumentacijom.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
310.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
@upanijske ceste na podru~ju HB@, a iznimno i druge ceste na
podru~ju HB@
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2014. godina
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 73
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 26.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:28.5.2014 Vrijeme:14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 14:30
Mjesto: Matice hrvatske bb, Livno
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjevi za preuzimanje/dostavu tenderske dokumentacije se
podnose u skladu s Naputkom o primjeni Zakona o javnim
nabavama BiH. Tenderska dokumentacija se preuzima na adresi
sjedi{ta ugovornog tijela radnim danom u vremenu od 08:00 h do
15:00 h ili se dostavlja putem po{te preporu~eno. Ugovorno tijelo
zadr`ava pravo da eventualnu nabavu dodatnih radova ili novih
radova provede u skladu s ~lankom 11. stavak 4. Zakona.
(A-6531-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-2-1-463/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo
Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Alma Hara~i}
Adresa: Alije Izetbegovi}a 17
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa: www.rmukakanj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga sistematskog pregleda zaposlenika i usluge banjskog
lije~enja i rehabilitacije zaposlenika
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge sistematskog pregleda zaposlenika
Usluge banjskog lije~enja i rehabilitacije zaposlenika
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM s PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Ul Rudarska bb, Kakanj (Komercijalna slu`ba ZD RMU
"Kakanj" d.o.o. Kakanj)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Na koverti obavezno navesti: OTVORENI POSTUPAK BROJ
07/14 - NABAVKA USLUGA SISTEMATSKOG PREGLEDA
ZAPOSLENIKA I USLUGA BANJSKOG LIJE^ENJA I
REHABILITACIJE ZAPOSLENIKA
NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA
Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije se mo`e
uplatiti na `iro ra~un broj:
- IK Banka d.d. Zenica 1340200000009427
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 74 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
- UniCredit bank d.d. Sarajevo 3389002208041953
sa naznakom "ZA IZUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTA-
CIJE - OP 07/14"
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Alma Hara~i}, dipl.ecc.
Adresa: Alije Izetbegovi}a 17
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Elektronska po{ta: alma.haracic@rmukakanj.ba
Internet adresa: www.rmukakanj.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Alma Hara~i}, dipl.ecc.
Adresa: Alije Izetbegovi}a 17
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Elektronska po{ta: alma.haracic@rmukakanj.ba
Internet adresa: www.rmukakanj.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Alma Hara~i}, dipl.ecc.
Adresa: Alije Izetbegovi}a 17
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Elektronska po{ta:alma.haracic@rmukakanj.ba
Internet adresa: www.rmukakanj.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge sistematskog pegleda zaposlenika
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga sistematskog pregleda zaposlenika
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
132.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do realizacije ugovora, ali ne du`e od 60 dana od dana potpisivanja
ugovora
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge banjskog lije~enja i rehabilitacije zaposlenika
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga banjskog lije~enja i rehabilitacije zaposlenika
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
80.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do realizacije ugovora, ali ne du`e od dvanaest mjeseci od
potpisivanja ugovora
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Usluge }e se izvr{avati u prostorijama izabranog ponu|a~a
(A-6513-14)
OP[TINAMODRI^A
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 288-1-3-1-44/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINAMODRI^A
Kontakt osoba: Du{an Cvijanovi}
Adresa: Vidovdanska bb
Po{tanski broj: 74480
Op{tina/Grad: Modri~a
IDB/JIB: 4400188080009
Telefon: 053810511
Faks: 053810433
Elektronska po{ta: info@modrica.ba
Internet adresa: www.modrica.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: MODRI^A
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 15
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
gra|evinski radovi
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|ewe gra|evinskih radova u mjesnim zajednicama op{tine
Modri~a - asfaltirawe, izgradwa i rekonstrukcija sportskih
poligona, adaptacija objekata.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 75
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
19.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM/lot
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: kao u koraku 1, sala za sjednice u potkrovqu
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ulica Berlinska u MZ Modri~a 3
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Asfaltirawe ulice Berlinska u MZ Modri~a 3
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85.425,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Ulica Berlinska u MZ Modri~a 3
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Put "Babi}a most RTS" u MZ Dobriwa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Asfaltirawe puta "Babi}a most RTS" u MZ Dobriwa
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
53.390,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Put "Babi}a most RTS" u MZ Dobriwa
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Put @ari}i u MZ Dugo Poqe
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Asfaltirawe puta @ari}i u MZ Dugo Poqe
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.465,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
MZ Dugo Poqe - put @ari}i
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Put Stojanovi}i u MZ Kr~evqani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Asfaltirawe puta Stojanovi}i u MZ Kr~evqani
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20.520,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
MZ Kr~evqani - put Stojanovi}i
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sokak Ostru{ko brdo u MZ Tolisa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Asfaltirawe sokaka Ostru{ko brdo u MZ Tolisa
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
15.475,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
MZ Tolisa - sokak Ostru{ko brdo
ANEKS B
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Put Risti}i u MZ Tolisa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Asfaltirawe puta Risti}i u MZ Tolisa
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 76 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.525,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
MZ Tolisa - put Risti}i
ANEKS B
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Put prema grobqu u MZ Tarevci
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Asfaltirawe puta prema grobqu u MZ Tarevci
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25.050,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
MZ Tarevci - put prema grobqu
ANEKS B
Broj lota: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sportski poligon u MZ Tarevci
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradwa poligona za male sportove kod {kole u MZ Tarevci
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
34.412,40 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
MZ Tarevci - sportski poligon kod {kole
ANEKS B
Broj lota: 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Put Pepi{te u MZ Dugo Poqe
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Asfaltirawe puta Pepi{te u MZ Dugo Poqe
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42.760,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
MZ Dugo Poqe - put Pepi{te
ANEKS B
Broj lota: 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Dom kulture u MZ Milo{evac
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Adaptacija Doma kulture u MZ Milo{evac
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
16.444,08 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema napovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
MZ Milo{evac - Dom kulture
ANEKS B
Broj lota: 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
[kola u MZ Rije~ani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija {kole u MZ Rije~ani
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
55.590,05 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
MZ Rije~ani-{kola
ANEKS B
Broj lota: 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zgrada MZ Modri~a 1
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Adaptacija zgrade MZ Modri~a 1
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
19.959,08 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
MZ Modri~a 1 - objekat mjesne zajednice
ANEKS B
Broj lota: 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sportski poligon u MZ Koprivna
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija spoertskog poligona kod O[u MZ Koprivna
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12.310,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 77
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
MZ Koprivna - sportski poligon kod O[
ANEKS B
Broj lota: 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ulica Desanke Maksimovi} u MZ Modri~a 2
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Asfaltirawe ulice Desanke Maksimovi} u MZ Modri~a 2
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
48.581,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
MZ Modri~a 2 - ulica Desanke Maksimovi}
ANEKS B
Broj lota: 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Put u MZ Kladari Gorwi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Asfaltirawe puta u MZ Kladari Gorwi
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
prema najpovoqnijoj ponudi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
MZ Kladari Gorwi
(A-6453-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICATERMOELEKTRANA"KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-1630/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mjerne opreme za blok 7 u Podru`nicu Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Termoelementi, termoelementi sa za{titnom cijevi, termometri
Pt100, mjerni ulo{ci za termoelemente, mjerni ulo{ci za otporni
termometar,kabl signalni, lokalni termometrikapilarni
termometri,transmiteri pritiska, manometri senzori induktivni,
grija~i kabal, setovi za grija~i kabal, brtve bakrene, brtve PTFE,
manometarske prigu{nice,manometarske za{tite, elementi
(redukcije) priklju~ne, holenderi, termometri alkoholni pravi, kutni
i sobni, analizator kisika, pumpe referentnog zraka, filteri
referentnog gasa za sondu O2, a sve prema tehni~koj specifikaciji
koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
90.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 (devedeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke
kompletne robe.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadi uzadnjih6({est) mjeseci prije prijave na javnonadmetanje,
da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz
kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih
ra~una.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da je ponu|a~ isporu~ivao mjernu opremu u zadnje 3 (tri) godine u
iznosu ve}em od 60.000,00 KM za jednu isporuku opreme.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 78 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa
PDV-om,a ino 10,23 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 10:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, soba br. 26
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`e dostaviti po{tomnakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiHna IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivomna broj obavje{tenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Nedim
Fejzi} 00387 32 77 13 31.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 15)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 8 - Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6582-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICATERMOELEKTRANA"KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-1631/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vratila ventilatora dimnih plinova bloka 6 u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Vratilo ventilatora dimnih plinova 1 komad, prema crte`u i
tehni~koj specifikaciji koji su sastavni dio tenderske
dokumentacije.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
95.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 ({ezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke
kompletne robe.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 79
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadi uzadnjih6({est) mjeseci prije prijave na javnonadmetanje,
da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz
kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih
ra~una.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa
PDV-om,a ino 10,23 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, soba br. 26
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`e dostaviti po{tomnakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiHna IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivomna broj obavje{tenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Mensud
\ino 00387 32 77 10 14.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 15)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 8 - Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6583-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICATERMOELEKTRANA"KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-2-1-1632/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont pumpi u crpnoj stanici, revizija pumpi i opreme HPV-e
bloka 7 u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvr{iti remont i pregled pumpi, ugradnju cjevovoda za grijanje
oksidacionih bazena, pregled dizni i armature na reaktorima u
hemijskoj pripremi vode na bloku 7, a sve prema tehni~koj
specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
65.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
80 (osamdeset) kalendarskih dana od dana obustave bloka, a
planirani termin obustave (remonta) je 01.09.2014., a rok za
isporuku materijala je najkasnije do 01.09.2014. godine
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 80 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje sukcesivno za izvr{ene usluge u roku od 30 (trideset) dana
od dana izvr{enja dijela usluga, a za isporu~ene robe pla}anje je
odjednomu roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke kompletne
robe.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadi uzadnjih6({est) mjeseci prije prijave na javnonadmetanje,
da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz
kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih
ra~una.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da je ponu|a~ vr{io usluge remonta pumpi snage ne manje od P=60
kW u zadnje 3 (tri) godine,
da ponu|a~ ima ili da mo`e anga`ovati minimalan broj izvr{ilaca za
vr{enje usluga sa slijede}im kvalifikacijama:
- rukovilac radili{ta minimalno VI stepen tehni~kog zanimanja -
1 izvr{ilac,
- VKV bravar - 2 izvr{ioca,
- VKV bravar specijalista za pumpe - 1 izvr{ilac,
- KV bravar - 6 izvr{ilaca,
- VKV zavariva~ - 1 izvr{ilac.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa
PDV-om,a ino 10,23 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Sala SEP-a Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br.
26.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`e dostaviti po{tomnakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiHna IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivomna broj obavje{tenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Enis
Kamenja{, tel. 00387 32 77 10 11.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 15)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 8 - Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6584-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICATERMOELEKTRANA"KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-2-1-1633/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 81
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont 6 kV elektromotora elektronapojnih pumpi i balansiranje i
ispitivanje rotora 6 kV elektromotora bloka 7 u Podru`nici
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Poslovi remonta tri 6 kV elektromotora napojnih pumpi bloka 7
nazivne snage 5500 kW, kao i ispitivanja i balansiranja devet
komada rotora 6 kVelektromotora i to: izrada elaborata demonta`e
i monta`e, snimanja stanja prije zaustavljanja, radovi na demonta`i
elektromotora u TE Kakanj,radovi na remontu elektromotora u
radionici Izvr{ioca, ispitivanja elektromotora u radionici Izvr{ioca,
radovi na monta`i elektromotora u TEKakanj, ispitivanja i pu{tanje
u pogon, izrad ispitnih protokola, a sve prema tehni~koj
specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
85.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 ({ezdeset) dana od dana uvo|enja u posao. (planirani termin
vr{enja usluga je u terminu remonta bloka 7 01.09.2014. do
30.11.2014. godine)
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje, sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od dana izvr{enja
dijela usluge, {to }e se zapisni~ki konstatovati.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadi uzadnjih6({est) mjeseci prije prijave na javnonadmetanje,
da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz
kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih
ra~una.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da je ponu|a~ stru~no osposobljen za remont i ispitivanja
elektri~nih ma{ina, odnosno da je uspje{no vr{io usluge remontnih
aktivnosti i ispitivanja na elektri~nim ma{inama snaga 5000 kW i
ve}ih, naponskog nivoa 6 kV i vi{ih u posljednje 3 (tri) godine,
da ponu|a~ ispunjava uslove iz ~lana 1. Pravilnika o utvr|ivanju i
ispunjavanju uslova za obavljanje periodi~nih pregleda, mjerenja i
ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim
ure|ajima, elektri~nim instalacijama i izdavanju prava.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa
PDV-om,a ino 10,23 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`e dostaviti po{tomnakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiHna IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivomna broj obavje{tenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Behaija
Husika, tel. 00387 32 77 10 21.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 15)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 8 - Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.eletkroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6585-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICATERMOELEKTRANA"KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-3-1-1634/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 82 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont potpalnog sistema bloka 7 - 230 MW u Podru`nici
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Remont potpalnog sistema bloka 7 - 230 MW. radovi na bunkerima
za ugalj, bunkerskim zatvara~ima, dodava~ima uglja, mlinovima,
kanalima za povla~enje vatre, roto sitima, kanalima toplog zraka sa
klapnama za gorionike i mlinove i hladnog zraka za mlinove,
kanalima za ugalj, kanalima za ugljeni prah, kracerima i isporuka
~eli~nih limova, a sve prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni
dio tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
200.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
75 (sedamdesetpet) dana od dana uvo|enja u posao, a planirani
termin uvo|enja u posao je po~etak remonta bloka 7 od 01.09.2014.
godine, a rok za isporuku ~eli~nih limova je 01.09.2014. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje sukcesivno za izvedene radove u roku od 30 (trideset) dana
od dana izvo|enja dijela radova prema stepenu gotovosti posla, a za
isporu~ene robe pla}anje je odjednom u roku od 30 (trideset) dana
od dana isporuke robe.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadi uzadnjih6({est) mjeseci prije prijave na javnonadmetanje,
da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz
kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih
ra~una.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da je ponu|a~ izvodio radove remonta elektroenergetskih
postrojenja u posljednje 3 (tri) godine,
da }e ponu|a~ na predmetnimradovima anga`ovati minimalni broj
radnika po odre|enim kvalifikacijama i to:
- 1 rukovodilac radili{ta,
- 1 in`injer zavarivanja koji posjeduje diplomu EWE,
- 15 radnika: KV bravari, skelari, pomo}ni radnici,
- 5 radnika: VKV bravari,
- 10 radnika: elektrozavariva~i, postupak zavarivanja 111
- 2 radnika: autogeni zavariva~i, postupak zavarivanja 311, (svi
zavariva~i trebaju da imaju validne ateste).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa
PDV-om,a ino 10,23 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`e dostaviti po{tomnakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiHna IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivomna broj obavje{tenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Ramiz
Dizdarevi}, tel. 00387 32 77 10 62.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 15)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 8 - Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771155
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 83
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6586-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICATERMOELEKTRANA"KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-3-1-1635/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Aktivnosti izolacionih radova
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena i popravak toplotne izolacije kotla bloka 7 u Podru`nici
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Na kotlovskom postrojenju neophodno je zamijeniti izolaciju u
me|ustropnom dijelu kotla, popravku i zamjenu izolacije kotla na
koti +38 mI promajnog puta, popravka i zamjena izolacije kotla na
zadnjoj strani II promajnog puta, popravka i zamjena izolacije i
izolacionih limova na prodorima parovoda kroz oplatu na zadnjoj
strani II promajnog puta, reviziona okrugla i pravougaona vrata, a
sve prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
50.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 ({ezdeset) dana od dana uvo|enja u posao, a rok za usluge
termovizijskog snimanja je 5 dana nakon ulaska bloka u pogon a
rok dostave izvje{taja termovizijskog snimanja je 10 dana nakon
termovizijskog snimanja.(planirani termin remonta bloka 7 je od
01.09.2014. do 30.11.2014.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje, sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od dana izvo|enja
dijela radova, prema stepenu gotovosti posla {to }e se zapisni~ki
konstatovati.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadi uzadnjih6({est) mjeseci prije prijave na javnonadmetanje,
da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz
kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih
ra~una.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da je ponu|a~ izvodio radove zamjene i popravke izolacije na
industrijskim postrojenjima u zadnje 3 (tri) godine u vrijednosti
ve}oj od 30.000,00 KM za jedan posao.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa
PDV-om,a ino 10,23 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 10:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Datum10.4.2014.Vrijeme12:30MjestoSala Sektora za
ekonomske poslove Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br.
26
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`e dostaviti po{tomnakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiHna IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivomna broj obavje{tenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 84 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Mirzet
Ibrahimspahi}, tel. 00387 32 77 14 38.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 15)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 8 - Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6587-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICATERMOELEKTRANA"KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-3-1-1636/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Podne i zidne obloge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Oblaganje poda kracera kerami~kim plo~icama na bloku 7 u
Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izraditi 46,08 m
2
kerami~kih plo~ica dimenzija 140x70x30 i 7,2 m
2
kerami~kih plo~ica dimenzija 70x70x30, koje moraju biti oksidne
posebno otporne na habanje i hemijske uticaje i izvr{iti ugradnju
lijepljenjem kerami~kih plo~ica na dva kracera, a sve prema
tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
80.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
10 (deset) dana od dana uvo|enja u posao (orijentacioni planirani
termin izvo|enja radova je 01.09.2014. do 30.11.2014.)
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana izvo|enja
kompletnih radova.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadi uzadnjih6({est) mjeseci prije prijave na javnonadmetanje,
da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz
kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih
ra~una.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da je ponu|a~ izvodio radove na oblaganju (lijepljenju) kerami~kih
plo~ica kakave su ove iz predmetnog nadmetanja na kotlovima sa
te~nim odvo|enjem {ljake u posljednje 3 (tri) godine,
da ponu|a~ ima na raspolaganju minimalan broj radnika po
odre|enim kvalifikacijama i to:
- 1 radnik - Rukovodilac radili{ta,
- 1 radnik - KV bravari, pomo}ni radnik,
- 2 radnika - VKV bravari koji imaju iskustvo u obavljanju
predmetnih radova.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa
PDV-om,a ino 10,23 EUR
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 85
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`e dostaviti po{tomnakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiHna IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivomna broj obavje{tenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Ramiz
Dizdarevi}, tel. 00387 32 77 10 62.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 15)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 8 - Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6588-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICATERMOELEKTRANA"KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-3-1-1637/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Demonta`no-monta`ni radovi na kracerima bloka 7 u Podru`nici
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Demonta`no-monta`ni radovi na 2 kracera prema tehni~koj
specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
60.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 (trideset) dana od dana uvo|enja u posao, (orjentacioni planirani
terminizvo|enja radova je od01.09.2014. godine do30.11.2014.)
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana izvo|enja
kompletnih radova.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadi uzadnjih6({est) mjeseci prije prijave na javnonadmetanje,
da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz
kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih
ra~una.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da je ponu|a~ izvodio radove remonta energetskih postrojenja u
posljednje 3 (tri) godine,
da ponu|a~ ima na raspolaganju minimalan broj radnika po
odre|enim kvalifikacijama i to:
- 1 radnik - Rukovodilac radili{ta,
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 86 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
- 4 radnika - KV bravari, skelari,
- 2 radnika - VKV bravari,
- 2 radnika (elektrozavariva~i, postupak zavarivanja 111) i
kopije validnih atesta za zavariva~e.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa
PDV-om,a ino 10,23 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj, soba br. 26.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`e dostaviti po{tomnakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiHna IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivomna broj obavje{tenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Ramiz
Dizdarevi}, tel. 00387 32 77 10 62.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 15)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 8 - Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6589-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICATERMOELEKTRANA"KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-2-1-1638/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanja imovinom
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge industrijskog usisiva~a za ~i{}enje kotlovnica blokova 5,6 i
7 u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge industrijskog usisiva~a za ~i{}enje kotlovnica blokova 5,6 i
7, prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
60.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
sukcesivno, 12 (dvanaest) mjeseci od dana uvo|enja u posao, a
najvi{e do ugovorenog iznosa
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje, sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od dana izvr{enja
dijela usluge, na osnovu stvarno o~i{}enih pvr{ina.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 87
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadi uzadnjih6({est) mjeseci prije prijave na javnonadmetanje,
da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz
kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih
ra~una.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da je ponu|a~ vr{io usluge ~i{}enja industrijskim usisiva~em u
zadnje 3 (tri) godine, s tim da ima dobro izv{en jedan posao u
minimalnoj vrijednosti od 50.000,00 KM.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa
PDV-om,a ino 10,23 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`e dostaviti po{tomnakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiHna IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivomna broj obavje{tenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Ekrem
[abanovi}, tel. 00387 32 77 10 48.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Naser Sikira (kancelarija br. 15)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (kancelarija br. 8 - Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6590-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICATERMOELEKTRANA"KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-3-1-1639/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pjeskarenje cjevovoda rashladne vode bloka 7 u Podru`nici
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
U periodu remonta bloka 7 potrebno je izvr{iti ~i{}enje unutra{nje
strane rashladnih cjevovoda od naslaga korozije. Cjevovodi su
namijenjeni za transport rashladne vode od kondenzatora do
rashladnih tornjeva. Cjevovodi su u eksploataciji od 1988 godine, a
karakteristika vode koja se transportira cjevovodima je ~ista
rashladna voda bez mehani~kih ne~isto}a, temperatutre
maksimalno do 40 stepeni C. Potrebno je izvr{iti pjeskarenje na
cjevovodima rashladne vode od kondenzatora do rashladnih
tornjeva, te komore rashladne vode kondenzatora u povr{ini od
1660 m
2
, sve prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio
tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 88 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
40.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 (~etrdesetpet) dana od dana uvo|enja u posao, planirani termin
realizacije radova je septembar - novembar 2014. godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana izvo|enja
kompletnih radova.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadi uzadnjih6({est) mjeseci prije prijave na javnonadmetanje,
da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz
kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih
ra~una.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da ponu|a~ raspola`e sa minimalno dva mobilna ure|aja za
pjeskarenje,
da je ponu|a~ izvodio radove kakvi su ovi iz predmetnog
nadmetanja u posljednje 3 (tri) godine i da ima ura|en minimalno
jedan posao pjeskarenja cjevovoda sa unutra{nje strane u obimu od
minimalno 700 m
2
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa
PDV-om,a ino 10,23 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 10:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`e dostaviti po{tomnakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiHna IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivomna broj obavje{tenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Elvedina
Sikira, tel. 00387 32 77 10 62.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 15)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelraija br. 8 - Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6591-14)
CENTRALNABANKABOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 296-3-2-1-347/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Almira Muja~i}
Adresa: Mar{ala Tita 25
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200693920055
Telefon: 033278234
Faks: 033278366
Elektronska po{ta: amujacic@cbbh.ba
Internet adresa: www.cbbh.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
po{te
II.2. Podjela na lotove
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 89
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka usluga obezbje|enja avio karata
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
kao u TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sarajevo
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Ubrzani ograni~eni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 12.5.2014. Vrijeme: 11:00
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Obziromda se radi o ubrzanomograni~enompostupku koji se vodi
u II faze, rok za dostavljanje zahtjeva za u~e{}e u I fazi postupka je
12.05.2014. godine do 11.00 sati, dok }e se rok za dostavljanje
ponuda kvalificiranih ponu|a~a u II fazi definisati tenderskom
dokumentacijom.
(A-6754-14)
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I
TERMOELEKTRANAUGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1555/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko dru{tvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774165
Elektronska po{ta: javnenabavke@riteugljevik.com
Internet adresa: www.riteugljevik.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
T 72/14 Nabavka inhibitora i biocida
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Upravna zgrada, sala br.003
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda
za otvoreni postupak Broj:T 72/14 Nabavka inhibitora i biocida".
Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na
sljede}e ra~une:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni ra~un
FIELD 32 EUR
FIELD 56a DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT
FRANKFURT/MAIN
FRANKFURT
FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B
Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka, BiH
FIELD 59 /BA395520421271804775/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 90 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Telefon: 055774328
Faks: 055774165
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Ljubinka Dumonji}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774119
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Milenko Radi{i}, dipl.ecc
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774292
Faks: 055774165
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka inhibitora korozije ~elika i kamenca
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Det. u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
126.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Skladi{te TE
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka inhibitora korozije bakra
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Det. u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
29.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Skladi{te TE
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka organskog biocida
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Det. u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
68.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseca
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Skladi{te TE
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka aktivatora neorganskog biocida
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Det. u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
20.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Skladi{te TE
(A-6676-14)
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I
TERMOELEKTRANAUGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1556/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko dru{tvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774165
Elektronska po{ta: javnenabavke@riteugljevik.com
Internet adresa: www.riteugljevik.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
T 70/14 Nabavka to~ka odlaga~a Æ500mm
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Det. u TD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
180.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Skladi{te TE
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 91
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Upravna zgrada, sala br.003
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda
za otvoreni postupak Broj: T 70/14 Nabavka to~ka odlaga~a
Æ500mm". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na
sljede}e ra~une:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni ra~un
FIELD 32 EUR
FIELD 56a DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT
FRANKFURT/MAIN
FRANKFURT
FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B
Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka, BiH
FIELD 59 /BA395520421271804775/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774328
Faks: 055774165
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Ljubinka Dumonji}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774119
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Milenko Radi{i}, dipl.ecc
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774292
Faks: 055774165
(A-6677-14)
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I
TERMOELEKTRANAUGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-1557/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko dru{tvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774165
Elektronska po{ta: javnenabavke@riteugljevik.com
Internet adresa: www.riteugljevik.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
T 71/14 Nabavka usluga teku}eg odr`avanja termoizolacije na
postrojenjima i objektima TE
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Det. u TD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
70.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Postrojenja Termoelektrane
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Det. u TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 92 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Upravna zgrada, sala br.003
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda
za otvoreni postupak Broj: T 71/14 Nabavka usluga teku}eg
odr`avanja termoizolacije na postrojenjima i objektima TE". Na
koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na
sljede}e ra~une:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni ra~un
FIELD 32 EUR
FIELD 56a DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT
FRANKFURT/MAIN
FRANKFURT
FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B
Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka, BiH
FIELD 59 /BA395520421271804775/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774328
Faks: 055774165
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Ljubinka Dumonji}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774119
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Milko Mirkovi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774366
Faks: 055774165
(A-6678-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-1100/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPElektroprivreda BiHd.d. - Sarajevo, ZDRudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Mirko Ni{and`i} (za tehni~ka pitanja)
035/810-090; Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja)
035/287-501
Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa: www.kreka.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za dizel hidrauli~nu lokomotivu Scharf oznake
DZ66-3
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za dizel hidrauli~nu lokomotivu Scharf oznake
DZ66-3
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
120.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Rudnik "Mramor" u Mramoru
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Eliminatorni uslov:
a) Rok pla}anja: odgo|eno - 60 dana od dana fakturisanja (koje ne
zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje)
b) Rok isporuke: maksimalno 60 dana od dana potpisivanja
Ugovora
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u
posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda.
- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora
- Da ponu|a~ dostavi Izjavu da se obavezuje da }e prilikom
isporuke dostaviti EUR 1 obrazac (samo za ino ponu|a~e)
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
- Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva
tehni~ke specifikacije
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 93
- Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio
isporuka roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije
godine
- Da ponu|a~ prilikomisporuke robe dostavi original ili ovjerenu
kopiju atesta proizvo|a~a o kvalitetu robe u skladu sa
odgovaraju}im standardima
- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o nazivu i
sjedi{tu proizvo|a~a robe koju nudi
- Vremenska garancija za ponu|ene robe od minimalno 12
(dvanaest) mjeseci od dana isporuke
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 11:45
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti putem po{te ili e-maila,
nakon predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Intesa Sanpaolo
Banka d.d. BiH, SWIFT: UPBKBA22 u korist JP EP BiH d.d. -
Sarajevo, ZDRudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup
tenderske dokumentacije za nabavku roba - Rezervni dijelovi za
dizel hidrauli~nu lokomotivu Scharf oznake DZ66-3". Kod davanja
naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove
snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE:
BA391543602002866606. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine
putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000
310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici
"Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske
dokumentacije za nabavku roba - Rezervni dijelovi za dizel
hidrauli~nu lokomotivu Scharf oznake DZ66-3". Dobavlja~ }e
dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u originalu i 1 ( jednu ) kopiju sa
kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati:
"ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene
kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj
neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e
pisati sljede}i tekst: "PONUDAZAJAVNUNABAVKUROBA" -
Rezervni dijelovi za dizel hidrauli~nu lokomotivu Scharf oznake
DZ66-3 - ne otvarati do 30.5.2014. godine u 12 sati. Tra`eni
dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3
mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi
koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od
slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino
ponu|a~e). Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu
DDP ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla (doma}i ponu|a~i),
odnosno na paritetu DAP ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla (ino
ponu|a~i). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju
dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u
pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~.
Stranice ponude ( s dodacima ) moraju biti numerisane, potpisane
(uklju~uju}i i dokumente koji ve} sadr`e potpis i pe~at ponu|a~a) i
~vrsto uvezane, a garancija za osiguranje ponude mo`e biti
neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu
dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e
zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od
prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu
ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale
ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u
ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih
dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili
nepotpunog sadr`aja.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa: www.kreka.ba
(A-6756-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-1160/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPElektroprivreda BiHd.d. - Sarajevo, ZDRudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Sakib Halil~evi} (za tehni~ka pitanja) 035/813-047,
Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) 035/287-501
Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa: www.kreka.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Kameni agregati (5.700 m
3
) i prevoz kamionima za potrebe
Rudnika "Dubrave"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Kameni agregati (5.700 m
3
) i prevoz kamionima za potrebe
Rudnika "Dubrave"
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
5.700 m
3
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
85.500,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Rudnik "Dubrave" u Dubravama
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 94 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Eliminatorni uslov:
a) Rok pla}anja: odgo|eno - minimalno 60 dana od dana
fakturisanja (koje ne zahtijeva garancijuza odgo|enopla}anje)
b) Rok isporuke: sukcesivno - 30 dana od dana izdavanja
Narud`be
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u
posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda.
- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
- Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva
tehni~ke specifikacije
- Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio
isporuka roba koje su predmet javne nabavke u posljednje dvije
godine
- Da ponu|a~ dostavi nazivi sjedi{te proizvo|a~a robe kojunudi
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:45
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti putem po{te ili e-maila,
nakon predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Intesa Sanpaolo
Banka d.d. BiH, SWIFT: UPBKBA22 u korist JP EP BiH d.d. -
Sarajevo, ZDRudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup
tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Kameni agregati
(5.700 m
3
) i prevoz kamionima za potrebe Rudnika "Dubrave".
Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve
tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE:
BA391543602002866606. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine
putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000
310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici
"Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske
dokumentacije za nabavku usluga - Kameni agregati (5.700 m
3
) i
prevoz kamionima za potrebe Rudnika "Dubrave". Dobavlja~ }e
dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa
kompletnomdokumentacijomna kojima }e ~itkonapisati: "ORIGI-
NAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije,
ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj
koverti i sa imenomi adresomdobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i
tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - Kameni
agregati (5.700 m
3
) i prevoz kamionima za potrebe Rudnika
"Dubrave" - ne otvarati do 27.5.2014. godine u 12 sati. Tra`eni
dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3
mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi
koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od
slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino
ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju
dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u
pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~.
Stranice ponude ( s dodacima ) moraju biti numerisane, potpisane
(uklju~uju}i i dokumente koji ve} sadr`e potpis i pe~at ponu|a~a) i
~vrsto uvezane, a garancija za osiguranje ponude mo`e biti
neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu
dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e
zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od
prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu
ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale
ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u
ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih
dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili
nepotpunog sadr`aja.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa: www.kreka.ba
(A-6484-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-1161/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPElektroprivreda BiHd.d. - Sarajevo, ZDRudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Midhat Fazli} (za tehni~ka pitanja) tel.
061/142-227 i Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel. 035/
287-501
Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa: www.kreka.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 95
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont hidromotora i hidropumpi za bager "Liebherr" R974B
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Remont hidromotora i hidropumpi za bager "Liebherr" R974B
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
120.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Rudnik "Dubrave" u Dubravama
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Eliminatorni uslov:
a) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje - minimalno 60 dana od dana
fakturisanja (koje ne zahtijeva garancijuza odgo|enopla}anje)
b) Rok izvr{enja usluga - max. 30 dana od dana preuzimanja
predmeta remonta. Davalac usluga je obavezan preuzeti
predmet remonta u roku od max. 5 dana od dana izdavanja
Narud`be.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u
posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavu ponuda;
- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja Ugovora;
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o prihvatanju
kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva u tehni~koj
specifikaciji tenderske dokumentacije
- Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio
vr{enje usluga koje su predmet nabavke, za posljednje dvije
godine
- Vremenska garancija kvaliteta od 6 ({est) mjeseci od dana
ugradnje
- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da }e
zamijenjene rezervne dijelove dostaviti Naru~iocu usluga
prilikom isporuke predmeta remonta
- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da }e
omogu}iti predstavnicima Naru~ioca usluga aktivnu kontrolu
tokom vr{enja usluga remonta
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:45
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti putem po{te ili e-maila,
nakon predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Intesa Sanpaolo
Banka d.d. BiH, SWIFT: UPBKBA22 u korist JP EP BiH d.d. -
Sarajevo, ZDRudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup
tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Remont hidromotora
i hidropumpi za bager "Liebherr - R974B". Kod davanja naloga za
pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi
nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391543602002866606.
Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem NLB Banke d.d.
Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JPEP
BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa
naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga -
Remont hidromotora i hidropumpi za bager "Liebherr - R974B".
Dobavlja~ }e dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u originalu i 1 (jednu)
kopijusa kompletnomdokumentacijomna kojima }e ~itkonapisati:
"ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene
kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj
neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e
pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
USLUGA- Remont hidromotora i hidropumpi za bager - Liebherr"
R974B - ne otvarati do 28.5.2014. godine u 12 sati. Tra`eni
dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3
mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi
koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od
slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino
ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju
dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u
pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~.
Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane
(uklju~uju}i i dokumente koji ve} sadr`e potpis i pe~at ponu|a~a) i
~vrsto uvezane, a garancija za osiguranje ponude mo`e biti
neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu
dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e
zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od
prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu
ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale
ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u
ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih
dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili
nepotpunog sadr`aja.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa: www.kreka.ba
(A-6485-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-1162/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPElektroprivreda BiHd.d. - Sarajevo, ZDRudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Suad Omerdi} (za tehni~ka pitanja) tel.
061/163-659 i Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel.
035/287-501
Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 96 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa: www.kreka.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Popravak i servisiranje elektri~nih ma{ina i ure|aja ( LOT1 - LOT3
)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Popravak i servisiranje elektri~nih ma{ina i ure|aja ( LOT1 - LOT3
)
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Eliminatorni uslov:
a) Rok pla}anja: odgo|eno - minimalno 60 ({ezdeset) dana od
dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgo|eno
pla}anje).
Napomena: Ugovori }e se zaklju~iti do ukupnog iznosa
procijenjene vrijednosti nabavke (za svaki LOT), a prema
jedini~nimcijenama iz tehni~kih specifikacija. Ponude }e se cijeniti
prema ukupnom zbiru jedini~nih cijena.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u
posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda.
- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
- Da ponu|a~ dostavi potpisane i ovjerene Izjave o prihvatanju
kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva iz
tehni~kog dijela tenderske dokumentacije;
- Da ponu|a~ ima pozitivno iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je
predmet bio izvr{enje usluga koje su predmet nabavke u
posljednje dvije godine, uz osiguranje dokumenata u formi
potvrda izdatih od strane primaoca o izvr{enoj usluzi i
zadovoljavaju}em kvalitetu ( obim realizacije Ugovora,
odnosno ukupan zbir svih potvrda za predmetnu nabavku,
najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabavke. Komisija
mo`e provjeriti istinitost datih potvrda );
- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o
kvalifikacionoj strukturi zaposlenih koji }e vr{iti predmetne
usluge;
- Da ponu|a~ dostavi spisak zaposlenih koji }e vr{iti predmetne
usluge, a za koje se upla}uju doprinosi za PIOi Zdravstvo (izdat
od strane nadle`ne institucije);
- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o ispunjenju
minimalnih tehni~kih uslova koje mora da zadovolji, a koji su
dati u tenderskoj dokumentaciji pod nazivom "MINIMALNI
TEHNI^KI USLOVI" (Komisija mo`e izvr{iti provjeru
istinitosti date Izjave ).
- Da ponu|a~ dostavi kopiju ovla{tenja, izdatog od strane
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, da Ex
radionica mo`e obavljati poslove pregleda, remonta i popravke
protiveksplozijski za{ti}enih ure|aja (LOT 3)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM po LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 11:45
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti putem po{te ili e-maila,
nakon predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Intesa Sanpaolo
Banka d.d. BiH, SWIFT: UPBKBA22 u korist JP EP BiH d.d. -
Sarajevo, ZDRudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup
tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Popravak i
servisiranje elektri~nih ma{ina i ure|aja LOT****". Kod davanja
naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove
snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE:
BA391543602002866606. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine
putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000
310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici
"Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske
dokumentacije za nabavku usluga - Popravak i servisiranje
elektri~nih ma{ina i ure|aja LOT***". Dobavlja~ }e dostaviti 1
(jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom
dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL
PONUDA" i "KOPIJAPONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene
i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa
imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst:
"PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - Popravak i
servisiranje elektri~nih ma{ina i ure|aja - ne otvarati do 29.5.2014.
godine u 12 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne
smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja
ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili
ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena
na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog
tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti
specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno
podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio
ponu|a~. Stranice ponude ( s dodacima ) moraju biti numerisane,
potpisane (uklju~uju}i i dokumente koji ve} sadr`e potpis i pe~at
ponu|a~a) i ~vrsto uvezane, a garancija za osiguranje ponude mo`e
biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu
dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e
zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od
prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu
ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale
ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u
ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 97
dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili
nepotpunog sadr`aja.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa: www.kreka.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Popravak i servisiranje visokonaponskih rotacionih ma{ina
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Popravak i servisiranje visokonaponskih rotacionih ma{ina
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Predmet i obim usluga definisan je u tehni~kom dijelu tenderske
dokumentacije i u specifikacijama ure|aja i ma{ina. U ponudi
obavezno treba upisati jedini~ne vrijednosti usluga za sve navedene
ure|aje i ma{ine u tehni~kim specifikacijama.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
167.550,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do
realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov
prije nastupi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Izvr{enje usluga u remontnoj radionici davaoca usluga, a
preuzimanje te isporuka opreme nakon izvr{ene usluge na
lokacijama Rudnika i Pogona u sastavu JPElektroprivreda BiHd.d.
- Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla.
V. Dodatne informacije
Ugovor }e se zaklju~iti do ukupnog iznosa procijenjene vrijednosti
nabavke, a prema jedini~nim cijenama iz tehni~ke specifikacije.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Popravak i servisiranje niskonaponskih rotacionih ma{ina snaga
ve}ih od 46 kW
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Popravak i servisiranje niskonaponskih rotacionih ma{ina snaga
ve}ih od 46 kW
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Predmet i obim usluga definisan je u tehni~kom dijelu tenderske
dokumentacije i u specifikacijama ure|aja i ma{ina. U ponudi
obavezno treba upisati jedini~ne vrijednosti usluga za sve navedene
ure|aje i ma{ine u tehni~kim specifikacijama.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
137.175,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do
realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov
prije nastupi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Izvr{enje usluga u remontnoj radionici davaoca usluga, a
preuzimanje te isporuka opreme nakon izvr{ene usluge na
lokacijama Rudnika i Pogona u sastavu JPElektroprivreda BiHd.d.
- Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla.
V. Dodatne informacije
Ugovor }e se zaklju~iti do ukupnog iznosa procijenjene vrijednosti
nabavke, a prema jedini~nim cijenama iz tehni~ke specifikacije.
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Popravak i servisiranje elektri~nih ma{ina i ure|aja u Ex izvedbi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Popravak i servisiranje elektri~nih ma{ina i ure|aja u Ex izvedbi
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Predmet i obim usluga definisan je u tehni~kom dijelu tenderske
dokumentacije i u specifikacijama ure|aja i ma{ina. U ponudi
obavezno treba upisati jedini~ne vrijednosti usluga za sve navedene
ure|aje i ma{ine u tehni~kim specifikacijama.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
187.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do
realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov
prije nastupi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Izvr{enje usluga u remontnoj radionici davaoca usluga, a
preuzimanje te isporuka opreme nakon izvr{ene usluge na
lokacijama Rudnika i Pogona u sastavu JPElektroprivreda BiHd.d.
- Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla.
V. Dodatne informacije
Ugovor }e se zaklju~iti do ukupnog iznosa procijenjene vrijednosti
nabavke, a prema jedini~nim cijenama iz tehni~ke specifikacije.
(A-6757-14)
OP[TINAVI[EGRAD
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 299-1-3-1-112/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINAVI[EGRAD
Kontakt osoba: Jadranka Gluhovi}
Adresa: Kraqa Petra Prvog br. 7
Po{tanski broj: 73240
Op{tina/Grad: Vi{egrad
IDB/JIB: 4400503020001
Telefon: 058620226
Faks: 058620602
Elektronska po{ta: nacvgd@teol.net
Internet adresa: www.opstinavisegrad.com
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: VI[EGRAD
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 98 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja infrastrukture u naselju Gar~a
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja infrastrukture u naselju Gar~a
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
130.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Op{tina Vi{egrad
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
90 kalendarskih dana od dana uvo|ewa izvo|a~a radova u posao od
strane nadzornog organa
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
19.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Op{tina Vi{egrad, ul. Kraqa Petra I br.7 soba broj 19.
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{e na
`iro-ra~un broj: 562-006-00001262-04,
vrsta prihoda: 729124, {ifra op{tine: 113, buxetska
organizacija 9999999
(A-6704-14)
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 313-1-1-1-459/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @EQEZNICEREPUBLIKESRPSKEA.D. DOBOJ
Kontakt osoba: TATJANANIKOLI]
Adresa: SVETOG SAVE71
Po{tanski broj: 74000
Op{tina/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400025960001
Telefon: 053242082
Faks: 053227704
Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa: www.zrs-rs.com
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: @eqezni~ke usluge
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o kupoprodaji vij~ane robe za lokomotivu, putni~ke i
teretne vagone.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka vij~ane robe za lokomotivu, putni~ke i teretne vagone,
prema specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
89.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
DDP skladi{ta Ugovornog organa u Doboju, Bawa Luci i
Prijedoru (Incoterms 2010).
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog
organa na paritetu DDP skladi{ta Ugovornog organa u Doboju,
Bawa Luci i Prijedoru (Incoterms 2010), na osnovu pojedina~nih
narud`bi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa
ugovora.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 99
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:60,00 %
2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 %
3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 %
4. Vremenski period garancije za robu, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
27.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM (17,95 €)
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj,
ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un
Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke
A.D.-Doboj) uplate iznos od 35,10 KM, prije preuzimawa tender
dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 17,95 €, na osnovu
slede}ih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; /
AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK A. D
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BIH
F59 BENEFICIARY CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
@ELJEZNICE RS AD
UL.SVETOG SAVE 71
DOBOJ
(A-6658-14)
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 313-1-1-1-460/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @EQEZNICEREPUBLIKESRPSKEA.D. DOBOJ
Kontakt osoba: TATJANANIKOLI]
Adresa: SVETOG SAVE71
Po{tanski broj: 74000
Op{tina/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400025960001
Telefon: 053242082
Faks: 053227704
Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa: www.zrs-rs.com
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: @eqezni~ke usluge
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za lokomotivu serije
642-/643-.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavkarezervnihdijelovazalokomotivuserije642-/643-, prema
specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
140.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
DDP skladi{te Ugovornog organa u Doboju (Incoterms 2010).
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog
organa na paritetu DDP skladi{te Ugovornog organa u Doboju
(Incoterms 2010), na osnovu pojedina~nih narud`bi u toku jedne
godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:60,00 %
2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 %
3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 %
4. Vremenski period garancije za robu, u~e{}e:10,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 100 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
27.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM (17,95 €)
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 8:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 9:00
Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj,
ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un
Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke
A.D.-Doboj) uplate iznos od 35,10 KM, prije preuzimawa tender
dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 17,95 €, na osnovu
slede}ih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; /
AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK A. D
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BIH
F59 BENEFICIARY CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
@ELJEZNICE RS AD
UL.SVETOG SAVE 71
DOBOJ
(A-6659-14)
URED ZAZAJEDNI^KE POSLOVE
KANTONALNIH ORGANA
TUZLANSKI KANTON
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 324-1-1-1-122/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ured za zajedni~ke poslove kantonalnih organa
Tuzlanski kanton
Kontakt osoba: Zdenka Marjanovi}
Adresa: Slatina broj 2
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209421180009
Telefon: 035369320
Faks: 035369320
Elektronska po{ta: uzpvtk@tk.kim.ba
Internet adresa: www.tk.kim.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih te~nosti
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka goriva, maziva i rashladnih te~nosti se vr{i u ime i za
ra~un: Ministarstav finansija, Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Ministarstva trgovine, turizma i saobra}aja,
Ministarstva za bora~ka pitanja, Ministarstva prostornog ure|enja i
za{tite okolice, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak,
Ministarstvo razvoja i poduzetni{tva, Ministarstva zdravstva,
Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministrstva
poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede, Ministarstva pravosu|a i
uprave, Komisije za koncesije, Kantonalne uprave za inspekcijske
poslove, Kantonalne uprave, civilne za{tite, Pedago{kog zavoda
Tuzla, Kantonalne direkcije robnih rezervi, Kantonalne agencije za
privatizaciju, Kantonalnog zavoda za pru`anje pravne pomo}i,
Ureda Vlade, Ureda premijera, Ureda za zakonodavstvo, Ureda za
internu reviziju, Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa,
Kantonalnog pravobranila{tva, Kantonalnog tu`ila{tva,
Kantonalnog suda Tuzla i op}inskog suda Tuzla
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Detaljno definisani u aNEX-U 3 TD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
327.704,28
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Fco sjedi{te dobavlja~a na podru~ju op}ine Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2014. godine ili do
zaklju~enja novog ugovora za 2015. godinu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Detaljno definisani u TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljno defibnisani u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljno definisani u TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaljno definisani u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:00
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 101
Mjesto: prostorije Pedago{kog zavoda TK-a, Bosne srebrene 119,
Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nabavka goriva, maziva i rashladnih te~nosti se vr{i samo za
podru~je op}ine Tuzla za LOT 1 u prethodno ponovljenom
postupku za podru~je Op}ine Tuzla.
Otkup TD se vr{i uplatom na ra~un bud`eta broj
1321000256000080, bud`etska organizacija 1201001, vrsta
prihoda 722613, {ifra op}ine 094, svrha doznake - Otkup TD
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Zdenka Marjanovi}
Adresa: Prostorije Pedago{kog zavoda TK-a, Bosne srebrene 119,
Tuzla
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
Telefon: 035369320
Faks: 035369320
Elektronska po{ta: uzpvtk@tk.kim.ba
Internet adresa: www.tk.kim.ba
(A-6606-14)
JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH
D.O.O.
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-517/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.
Kontakt osoba: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE
BIHd.o.o. Miralem^ebo , dipl.ing.gra|., tel. 033/563 480, Branka
Mujezinovi}, dipl. ecc., tel 033/563 511,
Adresa: TEREZIJA 54
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200339240004
Telefon: 033250370
Faks: 033563495
Internet adresa: www.jpcfbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskihobjekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija {karpi iznad nivelete, cesta M14, dionica: 002,
Srbljani-Bosanska Krupa, km0+000dokm21+505(vi{e lokacija)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
- Pripremni radovi: ra{~i{}avanje lokacije, signalizacija u toku
izvo|enja radova, obilje`avanje gradili{ta
- zemljani radovi :Iskop sa utovarom i odvozom na deponiju,
Obnova kolovoza:nabavka potrebnog materijala i izrada
betonskih rigola, ugradnja ivi~njaka
- Armira~ki i AB radvi:izrada AB zida,
- Ostali radovi: izrada za{titne ograde,
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
239.200,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
cesta M14, dionica: 002, Srbljani-Bosanska Krupa, km 0+000 do
km 21+505 (vi{e lokacija)
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana od po~etka istih
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- pristup ili posjedovanje likvidnih sredstva i/ili kreditne olak{ice
u vrijednosti od najmanje 100.000,00 KM,
- najmanji prosje~ni godi{nji prihod koji je ponu|a~ ostvario na
izvo|enju radova na sanaciji klizi{ta, sanaciji {karpi, sanaciji
slijeganja trupa ceste te izgradnji i odr`avanjucesta uposljednje
tri (3) godine u visini od 280.000,00 KM.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
- uspje{no iskustvo u ulozi glavnog izvo|a~a u izvo|enju
najmanje tri (3) ugovora na sanaciji klizi{ta, sanaciji {karpi,
sanaciji slijeganja trupa ceste te izgradnji i odr`avanju cesta od
kojih bar jedan vrijednosti ve}e od 280.000,00 KMu posljednje
tri godine;
- mogu}nost da ponude kvalificirana lica odgovorna za realiza-
ciju Ugovora i to: voditelj gra|enja - diplomirani in`enjeri
gra|evinarstva sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima
niskogradnje,
- posjedovanje ili osiguran pristup potrebnoj tehni~koj opremi za
realizaciju Ugovora prema zahtjevima navedenimu tenderskoj
dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
a) Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku
dodatnih radova provede u skladu sa ~lanom 11. Zakona o
javnim nabavkama BiH
b) Po~ev od 28.04.2014.godine uz potvrdu o uplati 30,00 KM i
prethodnu najavu svakim radnim danom.
Broj ra~una: 1540012000213884-Intesa Sanpaolo Banka dd
BIH
Svrha doznake: otkup TD Izvo|enje radova na sanaciji {karpi
iznad nivelete, cesta M14, dionica: 002, Srbljani-Bosanska
Krupa,
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 102 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Primalac: JP Ceste Federacije BIH Vrsta prihoda: 722565
Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000;
Poziv na broj: 0
Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego {to je otkupe.
(A-6759-14)
DD BH TELECOM SARAJEVO
REGIONALNADIREKCIJAZENICA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 346-1-1-1-146/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DD BH Telecom Sarajevo, Regionalna direkcija Zenica
Kontakt osoba: Edina Aganovi}
Adresa: Masarykova broj 46
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4200211100030
Telefon: 032242000
Faks: 032242902
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kancelarijskog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, odnosno papira i
papirne galanterije za potrebe BHTelecomd.d. Sarajevo, Direkcije
Zenica
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po lotu
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Zgrada Direkcije Zenica, ul.Masarykova br.46, 72000
Zenica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~anu naknadu za tendersku dokumentaciju potrebno je uplatiti
na transakcijski ra~un broj 1610550030740011 kod Raiffeisen
bank.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Edina Aganovi}
Adresa: Masarykova broj 46
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
Telefon: 032247347
Faks: 032242902
Elektronska po{ta: edina.aganovic@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Zijad ^elik
Adresa: Masarykova broj 46
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
Telefon: 032240940
Faks: 032242902
Elektronska po{ta: edina.aganovic@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Ferid Zili}
Adresa: Masarykova broj 46
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
Telefon: 032404000
Faks: 032242902
Elektronska po{ta:ferid.zilic@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Papir
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna nabavka i isporuka papira za potrebe BH Telecom d.d.
Sarajevo, Direkcije Zenica
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do utro{ka maksimalnog iznosa finansijskih sredstava, a najdu`e
do 31.12.2014.godine
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 103
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Fco skladi{te DDBHTelecom, Direkcija Zenica, ul. Bulevar Kralja
Tvrtka I br.2,Zenica
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Papirna galanterija, pisa}i i ostali pribor
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna nabavka i isporuka papirne galanterije, pisa}a i ostalog
pribora za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcije Zenica
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
40.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do utro{ka maksimalnog iznosa finansijskih sredstava, a najdu`e
do 31.12.2014.godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Fco skladi{te DDBHTelecom, Direkcija Zenica, ul. Bulevar Kralja
Tvrtka I br.2, Zenica
(A-6458-14)
JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICAELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA]
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 350-1-3-1-203/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podru`nica Elektrodistribucija Biha}
Kontakt osoba: Sead Seferovi}
Adresa: Bosanska 25
Po{tanski broj: 77000
Op{tina/Grad: Biha}
IDB/JIB: 4200225151125
Telefon: 037229103
Faks: 037229109
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje gra|evinsko-zanatskih radova na objektu transformator-
ske stanice TS 10(20)/0,4 kV "]uprija 1"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|enje gra|evinsko-zanatskih radova na objektu transformator-
ske stanice TS 10(20)/0,4 kV "]uprija 1" i izvo|enje gra|evinskih
radova za izgradnju dijela kablovske kanalizacije "]uprija"
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
35.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Op}ina Cazin
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
u roku od 30 dana prema kona~noj situaciji za EEO
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Rje{enje o upisu u sudski registar za obavljanje predmetne
djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00KM sa ura~unatim
PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 15:00
Mjesto: Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha}, ul. Krupska bb,
77000 Biha}, Sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~e{}e u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku du`an je dostaviti pismeni
zahtjev za u~e{}e i potvrdu o uplati nov~ane naknade na
fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se {alje
po{tom ili preuzima li~no u kancelariji slu`be za komercijalne
poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi mo`e
dobiti na uvid prije otkupa.Pla}anje unutar BiH se vr{i preko
Raiffeisen Bank dd-filijala Biha} na `iro-ra~un broj
1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Biha} sa
naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu
10401-EDB-007/2014.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sead Seferovi}
Adresa: Bosanska 25
Po{tanski broj: 77000
Op{tina/Grad: Biha}
Telefon: 037229103
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 104 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Faks: 037229109
Elektronska po{ta: s.seferovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Sead Seferovi}
Adresa: Bosanska 25
Po{tanski broj: 77000
Op{tina/Grad: Biha}
Telefon: 037229103
Faks: 037229109
Elektronska po{ta:s.seferovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6491-14)
BH TELECOM D.D.SARAJEVO
DIREKCIJASARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 358-1-1-1-280/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d.Sarajevo, Direkcija Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Kari}
Adresa: Zmaja od Bosne 88
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200211100021
Telefon: 033664813
Faks: 033656500
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od obostranog potpisivanja
okvirnog sporazuma do 31.12.2014
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 17.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka materijala za kopiranje i {tampanje
za fax aparate i {tampa~e (toner, ketrid`, ribon-traka) za aparate
proizvo|a~a BROTHER, CANON, EPSON, KONICA
MINOLTA, KYOCERA, SAMSUNG
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Sala na II/III sprat, Zmaja odBosne 88, Direkcija Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za
sa~injavanje ponude. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale
sve tra`ene elemente-dokumente bit }e odba~ene kao nepotpune i
ne}e biti razmatrane.
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je
obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033/664-116 ili na
Protokol BH Telecom-a, Direkcije Sarajevo, Zmaja od Bosne 88,
71000 Sarajevo i predo~iti dokaz o uplati nov~ane naknade za
tendersku dokumentaciju.
Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokol BH
Telecom-a, Direkcije Sarajevo isklju~ivo uz pismeni zahtjev za
preuzimanje tenderske dokumentacije - u skladu sa stavom 1 ove
ta~ke ili }e ista na osnovu pismenog zahtjeva biti poslana
preporu~enom po{tom na adresu ponu|a~a.
Ponu|a~ tendersku dokumentaciju mo`e obezbijediti i na na~in da
ista bude poslana brzompo{tomna tro{ak ponu|a~a, uz obavezu da
ponu|a~ navede i dostavlja~a kojem }e dati nalog za preuzimanje
tenderske dokumentacije na protokolu BH Telecom-a, Direkcije
Sarajevo.
Nov~ana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj
3375/14- Nabavka i sukcesivna isporuka materijala za kopiranje i
{tampanje za fax aparate, kopir aparate i {tampa~e (toner, ketrid`,
ribon-traka) za aparate proizvo|a~a BROTHER, CANON,
EPSON, KONICA MINOLTA, KYOCERA, SAMSUNG", iznos
30,00 KM i upla}uje se na ra~un ostalih prihoda broj:
1610000078020409 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na nalogu
za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a);
Smatrat }e se da je ponu|a~ momentom pla}anja izvr{io i
preuzimanje tenderske dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu
bila na raspolaganju. Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo }e ponu|a~u
ispostaviti fakturu.
Zape~a~enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a
dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo,
Direkcija Sarajevo - PROTOKOL, Zmaja od Bosne 88, 71000
Sarajevo sa naznakom:
"Nabavka i sukcesivna isporuka materijala za kopiranje i {tampanje
za fax aparate, kopir aparate i {tampa~e (toner, ketrid`, ribon-traka)
za aparate proizvo|a~a BROTHER, CANON, EPSON, KONICA
MINOLTA, KYOCERA, SAMSUNG - NE OTVARAJ"
Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.4. i
ponude koje nisu predate na Protokol ne}e se razmatrati i bit }e
vra}ene na adrese ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 105
nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih
nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku
razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru
najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja
ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit
dostavljen blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka
roka podno{enja ponuda na fax 033 664116.
ANEKS A
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Emina Kari}
Adresa: Zmaja od Bosne 88
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
Telefon: 033653097
Faks: 033664116
Elektronska po{ta:emina.karic@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
(A-6693-14)
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMAI
SAOBRA]AJATK
JAVNAUSTANOVA"DIREKCIJAREGIONALNIH
CESTATUZLANSKOG KANTONA"
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 364-1-3-1-60/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja TK, Javna
ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
Kontakt osoba: Zemira Be{irovi}
Adresa: Albina Herljevi}a 43
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4210123430009
Telefon: 035281500
Faks: 035282482
Elektronska po{ta: dir.cesta@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskihobjekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-459 "Tuzla -
Dokanj - [ibo{nica", odprofila P-242doprofila P- 220, L=350m
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-459 "Tuzla -
Dokanj - [ibo{nica", odprofila P-242doprofila P- 220, L=350m
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
214.000,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
214.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Regionalna cesta R-459 "Tuzla- Dokanj - [ibo{nica"
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
40 kalendarskih dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM na broj ra~una
1321000311387371
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 9:20
Mjesto: JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevi}a 43,
Tuzla
(A-6753-14)
JP["[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 370-1-3-1-1188/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP["[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Marko Tomovi}
Adresa: Romanijska 1
Po{tanski broj: 71350
Op{tina/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
Internet adresa: www.sumers.org
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 106 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu [G "Sjeme}" Rogatica
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
28.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 8:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 9:00
Mjesto: [G "Sjeme}" Rogatica
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Marko Tomovi}
Adresa: Radni~ka br.1.
Po{tanski broj: 73220
Op{tina/Grad: Rogatica
Telefon: 058415260
Faks: 058420261
Elektronska po{ta: sjemec@sumers.org
Internet adresa: www.sumers.org
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na primicawu, privla~ewu i iznosu [DSu odjelu 33/1 PJ
"Ratak Devetak"
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
24.986,71 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
31.12.2014
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Sjeme}" Rogatica
V. Dodatne informacije
Procjewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi
24.986,71 KM
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na primicawu i privla~ewu [DSu odjelu 35/1 PJ "Ratak
Devetak"
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25.031,86 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
31.12.2014
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Sjeme}" Rogatica
V. Dodatne informacije
Procjewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi
25.031,86 KM
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na primicawu, privla~ewu i iznosu [DS u odjelu 59 PJ
"Ratak Devetak"
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
41.536,77 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
31.12.2014
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Sjeme}" Rogatica
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 107
V. Dodatne informacije
Procjewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi
41.536,77 KM
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na primicawu, privla~ewu i iznosu [DS u odjelu 65 PJ
"Ratak Devetak"
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
54.303,08 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
31.12.2014.
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Sjeme}" Rogatica
V. Dodatne informacije
Procjewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi
54.303,08 KM
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na primicawu, privla~ewu i iznosu [DS u odjelu 80 PJ
"Sjeme}"
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
35.909,05 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
31.12.2014.
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Sjeme}" Rogatica
V. Dodatne informacije
Procjewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi
35.909,05 KM
ANEKS B
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na primicawu, privla~ewu i iznosu [DS u odjelu 86 PJ
"Sjeme}"
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
38.166,11 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
31.12.2014
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Sjeme}" Rogatica
V. Dodatne informacije
Procjewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi
38.166,11 KM
ANEKS B
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na primicawu, privla~ewu, izozu i iznosu [DS u odjelu
95 PJ "Sjeme}"
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
111.071,33 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
31.12.2014.
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Sjeme}" Rogatica
V. Dodatne informacije
Procjewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi
93.334,27 KM
(A-6439-14)
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJABIHA]
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 372-1-1-1-225/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Biha}
Kontakt osoba: Amir Bi{}evi}
Adresa: Bosanska 1
Po{tanski broj: 77000
Op{tina/Grad: Biha}
IDB/JIB: 4200211100072
Telefon: 037229933
Faks: 037229919
Elektronska po{ta: amir.biscevic@bhtelecom.ba
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 108 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka klima ure|aja i agregata
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka, ugradnja i pu{tanje u rad klima ure|aja i dizel elektri~nih
agregata za udaljene stupnjeve na lokacijama RD Biha}
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Upravna zgrada Po{te, Konferencijska sala III Sprat,
Bosanska br. 1, Biha}
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka, ugradnja i pu{tanje u rad klima ure|aja za udaljene
stupnjeve na lokacijama RD Biha}
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
80.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 kalendarskih dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Udaljeni stupnjevi na lokacijama RD Biha}
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka, ugradnja i pu{tanje u rad dizel elektri~nih agregata za
udaljene stupnjeve na lokacijama RD Biha}
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
128.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 kalendarskih dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Udaljeni stupnjevi na lokacijama RD Biha}
(A-6410-14)
MH"ELEKTROPRIVREDARS" A.D. TREBIWE
ZEDP"ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 387-1-1-1-94/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH"ELEKTROPRIVREDARS" A.D. TREBIWE
ZEDP"ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA
Kontakt osoba: Dragi{a \or|i}; Mirjana Maksimovi}
Adresa: MAJEVI^KA97
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400358420004
Telefon: 055226700
Faks: 055210304
Elektronska po{ta: elektrobn@teol.net
Internet adresa: www.elektrobijeljina.com
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka li~nih za{titnih sredstava
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka li~nih za{titnih sredstava za potrebe ZEDP
"Elektro-Bijeqina" a.d. Bijeqina
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 109
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Odlo`eno pla}awe
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Dokumenta o registraciji za obavqawe djelatnosti, kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi i dokumenta kojima se dokazuje ispuwewe uslova, prema
tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Uslovi i dokumenta kojima se dokazuje ispuwewe uslova, prema
tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
26.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM( sa PDV-om)
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: ZEDP"Elektro-Bijeqina" a.d. Bijeqina, Ul. Majevi~ka
97 Bijeqina, sala za sastanke
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u sjedi{tu
ugovornog organa u Bijeqini (Slu`ba komercijale) radnim
danom od 7 do 15 ~asova. Ista se mo`e dostaviti i putem po{te
nakon pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati naknade.
Uplatu naknade izvr{iti na `iro ra~un: 5550010000400094 kod
Nove Banke Bijeqina. Ponu|a~i sa sjedi{temizvan BiHmogu se
obratiti na navedenu adresu ugovornog organa radi slawa
instrukcije za pla}awe.
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka zimske vjetrovke i radne uniforme
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka zimske vjetrovke i radne uniforme za ~uvare i portire
za potrebe ZEDP"Elektro-Bijeqina" a.d.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
39.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije
ugovorenog iznosa
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Magacin ugovornog organa u Bijeqini
V. Dodatne informacije
Utenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radnog odijela, majica i kabanica
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka radnog odijela qetnog, majica kratkih rukava i ki{nih
kabanica za potrebe ZEDP"Elektro-Bijeqina" a.d.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
56.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije
ugovorenog iznosa
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Magacin ugovornog organa u Bijeqini
V. Dodatne informacije
Utenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka plitkih cipela i gumenih ~izama
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka plitkih radnih cipela i gumenih ~izama za potrebe
ZEDP"Elektro-Bijeqina" a.d.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
67.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije
ugovorenog iznosa
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Magacin ugovornog organa u Bijeqini
V. Dodatne informacije
Utenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dubokih cipela
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka dubokih radnih cipela za potrebe ZEDP
"Elektro-Bijeqina" a.d.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
43.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije
ugovorenog iznosa
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Magacin ugovornog organa u Bijeqini
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 110 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
V. Dodatne informacije
Utenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka za{titnih rukavica, kapa i {qemova
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka za{titnih radnih rukavica, zimskih rukavica, zimskih
kapa i za{titnih {qemova za potrebe ZEDP
"Elektro-Bijeqina" a.d.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
24.500,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Godunu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije
ugovorenog iznosa
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Magacin ugovornog organa u Bijeqini
V. Dodatne informacije
Utenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka za{titnih nao~ara i opreme
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka za{titnih nao~ara, za{titne opreme za farbara,
opreme za rad sa AKU baterijama i opreme za kafekuvarice za
potrebe ZEDP"Elektro-Bijeqina" a.d.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.500,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije
ugovorenog iznosa
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Magacin ugovornog organa u Bijeqini
V. Dodatne informacije
Utenderskoj dokumentaciji
(A-6472-14)
OP]INAPROZOR-RAMA
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 394-1-3-1-27/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
Kontakt osoba: Ivica Tomi}
Adresa: Kralja Tomislava b.b.
Po{tanski broj: 88440
Op}ina/Grad: Prozor/Rama
IDB/JIB: 4227048340007
Telefon: 036771910
Faks: 036771342
Elektronska po{ta: nacelnik@prozor-rama.org
Internet adresa: www.prozor-rama.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: PROZOR/RAMA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova- dovr{etakizgradnje sustava vodoopskrbe naselja
po obodu Ramskog jezera u op}ini Prozor-Rama
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|enje radova- dovr{etakizgradnje sustava vodoopskrbe naselja
po obodu Ramskog jezera u op}ini Prozor-Rama, koji izme|u
ostalog sadr`i slijede}e: pripremne radove, zemljane radove,
nabavu i ugradnju vodovodnih cijevi, betonske i ABradovi, radovi
na izradi ku}nih priklju~aka za vodovod, radovi na sanaciji, izradi
vodomjernihokana i ostali radovi prema tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.000.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
240 kalendarskih dana od uvo|enja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 150,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:28.5.2014 Vrijeme:12:00
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 111
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Op}ina Prozor-Rama, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440
Prozor (zgrada Op}ine, Ured na~elnika)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije upla}uje se
kod UniCredit banka d.d. BiH, poslovnica Rama na broj
transakcijskog ra~una: 3382102200070547, vrsta prihoda: 722131,
{ifra op}ine: 073. Dokaz o uplati naknade za otkup T.D. dostaviti uz
zahtjev za preuzimanje iste. Tenderska dokumentacija se mo`e
preuzeti u op}ini Prozor-Rama svakim radnim danom u vremenu
od 09,00-15,00 sati . Za sve dodatne informacije ponuditelji se
mogu obratiti na broj: 036/771-916 (Ivica Tomi}).
(A-6641-14)
GRAD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 413-3-3-1-90/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: GRAD MOSTAR
Kontakt osoba: Irena Dobroslavi}
Adresa: ADEMA BU]A 19
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227396110007
Telefon: 036500600
Faks: 036580032
Internet adresa: www.mostar.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Mostar
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 2
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Semaforizacija raskri`ja u ulicama : Kralja Tomislava (lot 1 ) i
Mar{ala Tita (lot 2 )
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava i ugradnja semafora, sve spremno za pu{tanje u rad
semaforiziranih raskri`ja (gra|evinski, monta`erski, radovi na
programiranju i dr.), za Lot 1: raskri`je ul. Kralja Tomislava
(Avenija) sa ul. Kneza Vi{eslava (Rudarska) i Lot 2: raskri`je ul.
Mar{ala Tita sa ul. Muje Pa{i}a (Zalik).
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Pla}anje u roku 15 dana od ispostavljanja okon~ane situacije,
kona~nog obra~una i izvr{ene primopredaje radova.
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Ponuditelji trebaju biti registrirani u relevantnim profesionalnim i
drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju
posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da
obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost a u svezi predmeta
nabave
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Ubrzani ograni~eni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 12.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:19.5.2014 Vrijeme:13:00
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije upla}uje se
kod:
Raiffeisen Bank d.d. Filijala Mostar
broj transakcijskog ra~una: 1610200009950649
svrha doznake: javno nadmetanje - Semaforizacija raskri`ja u
ulicama: Kralja Tomislava (Lot 1) i ulici Mar{ala Tita (Lot 2)
Dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju dostaviti uz
zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije;
Otvaranje ponuda u I fazi - pretkvalifikacije vr{i Povjerenstvo za
javnu nabavu, na zatvorenom sastanku. Svi ponu|a~i }e dobiti
pismene obavijesti o rezultatima pretkvalifikacije, a ponu|a~i koji
zadovolje uvjete, iz pretkvalifikacije, bit }e pozvani da dostave
svoje financijske ponude u II fazi.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Branko Ga{par
Adresa: Kralja Zvonimira br.14 (\a~ki dom)
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
Telefon: 036335413
Faks: 036335408
Elektronska po{ta: branko.gaspar@mostar.ba
Internet adresa: www.mostar.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Semaforizacija raskri`ja u ulici Kralja Tomislava
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi obuhva}aju nabavu i monta`u semafora sa svim potrebnim
radovima (gra|evinski, monta`erski, programiranje, pu{tanje u rad
i dr.), spremno za uporabu, semaforiziranoga raskri`ja ulice Kralja
Tomislava (Avenija) sa ulicom Kneza Vi{eslava (Rudarska), u
Mostaru.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 112 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mostar
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Semaforizacija raskri`ja u ulici Mar{ala Tita
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi obuhva}aju nabavu i monta`u semafora sa svim potrebnim
radovima (gra|evinski, monta`erski, programiranje, pu{tanje u rad
i dr.), spremno za uporabu, semaforiziranoga raskri`ja ulice
Mar{ala Tita sa ulicom Muje Pa{i}a (Zalik), u Mostaru.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mostar
(A-6516-14)
OP]INABUSOVA^A
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 414-1-2-1-8/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Op}ina Busova~a
Kontakt osoba: Zorka Milinovi}
Adresa: 16.august/kolovoz bb
Po{tanski broj: 72260
Op{tina/Grad: Busova~a
IDB/JIB: 4236210610004
Telefon: 030732152
Faks: 030733038
Elektronska po{ta: opcina.busovaca1@tel.net.ba
Internet adresa: www.opcina-busovaca.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: BUSOVA^A
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka bankovnih usluga za kreditno zadu`enje Op}ine
Busova~a-ponovljeni postupak
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Javna nabavka finansijskih sredstava putem kreditnog zadu`enja.
Potreban iznos kredita je 1.100.000,00 KM. Rok otplate kredita je
60 mjeseci, koji obuhvata grejs period od 12 mjeseci.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
1.100.000,00 KM
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
271.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Poslovne prostorije ugovornog organa, poslovne prostorije
dobavlja~a
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Ul. 16. august, 72260 Busova~a, zgrada Op}ine Busova~a,
I sprat-velika sala Op}inskog vije}a
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM
mo`e se izvr{iti na ra~un IKbanke d.d. Zenica, Ispostava Busova~a,
br.: 1340400000008350, vrsta prihoda: 722 631, sa naznakom za
otkup tenderske dokumentacije
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Belma Bajri}
Adresa: 16.august/kolovoz bb, Info centar Op}ine
Po{tanski broj: 72260
Op{tina/Grad: Busova~a
Telefon: 030732561
Faks: 030733038
Elektronska po{ta: naser.opcina@hotmail.com
Internet adresa: www.opcina-busovaca.com
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Belma Bajri}
Adresa: 16.august/kolovoz bb, Protokol Op}ine
Po{tanski broj: 72260
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 113
Op{tina/Grad: Busova~a
Telefon: 030732561
Faks: 030733038
Elektronska po{ta: naser.opcina@hotmail.com
Internet adresa: www.opcina-busovaca.com
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Zorka Milinovi}
Adresa: 16.august/kolovoz bb
Po{tanski broj: 72260
Op{tina/Grad: Busova~a
Telefon: 030732066
Faks: 030733038
Elektronska po{ta:opcina.busovaca1@tel.net.ba
Internet adresa: www.opcina-busovaca.com
(A-6554-14)
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
PODRU@NICAELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 422-1-2-1-275/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija,
TUZLA
Kontakt osoba: Senaid Imamovi}
Adresa: RUDARSKA 38
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150056
Telefon: 035304392
Faks: 035304355
Elektronska po{ta: j.mujic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prokresa i kr~enja {ume i drugog rastinja
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prokresa i kr~enja {ume i drugog rastinja
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema specifikaciji u prilogu tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
75.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je Podru`nice "Elektrodistribucija" Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
prema zahtjevu ugovornog organa iz tenderskog dokumenta
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Uslovi zadani tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U skladu sa ~lano 24 ZJN i uslova iz tenderske dokumentacije
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa ~lano 25 ZJN i uslova iz tenderske dokumentacije
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
U skladu sa ~lano 26 ZJN i uslova iz tenderske dokumentacije
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Podru`nica "Elektrodistribucija" Tuzla, Rudarska 38,
75000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ: JP Elektroprivreda BiH d.d, Podru`nica
"Elektrodistribucija" Tuzla
Adresa: Rudarska 38, Tuzla
Identifikacijski broj: 4200225150056
Za doma}e dobavlja~e broj transakcijskog ra~una je:
Broj bankovnog ra~una: 1549212004441751- Intesa Sanpaolo
banka d.d. BiH
Broj transakcijskog ra~una za inostrane dobavlja~e je:
IBAN: BA391601020000013652
BIC/SWIFT: VAKUBA22
pla}anja van BiH. Primalac JP Elektroprivreda BiH
Kontakt osoba za tehni~ka pitanja je:
Azra Be{lagi} tel. 035 304 460,
e-mail: a.beslagic@elektroprivreda.ba
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Senaid Imamovi}
Adresa: RUDARSKA 38
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
Telefon: 035304426
Faks: 035304355
Elektronska po{ta: sen.imamovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(A-6628-14)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 114 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
GRAD DOBOJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 431-1-3-1-199/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD DOBOJ
Kontakt osoba: Nada Katani}
Adresa: HILANDARSKA 1
Po{tanski broj: 74000
Op{tina/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Telefon: 053242002
Faks: 053236194
Elektronska po{ta: javne_nabavke@opstina-doboj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: DOBOJ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Polaganje cijevi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja vodovodnog i kanalizacionog priklju~ka za poslovni
objekat dru{tva "Elta-kabel" d.o.o. u ulici Dobojskih brigada bb u
Doboju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja vodovodnog i kanalizacionog priklju~ka za poslovni
objekat dru{tva "Elta kabel" d.o.o. u ulici Dobojskih brigada bb u
Doboju.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
14.500,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Grad Doboj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 dana od dana zaklju~enja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br:1 sala br: 29
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt telefon: 053/241-945
(A-6474-14)
SLU@BA ZAZAPO[LJAVANJE ZE-DO KANTONA
ZENICA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 455-1-2-1-25/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE ZE-DO KANTONA
ZENICA
Kontakt osoba: Anto Perkovi}
Adresa: ADOLFA GOLDBERGERA 6
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218290130000
Telefon: 032448200
Faks: 032405173
Elektronska po{ta: info@zdk-szz.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Socijalna skrb
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka bankarskih usluga
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tenderskoj dokumentacijii
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumnetaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
50.000,00
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 115
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Prema tenderskoj dokumnetaciji
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
36 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Visina bankarske provizije, u~e{}e:60,00 %
2. Kamatna stopa, u~e{}e:40,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Prema tenderskoj dokumentaciji
(A-6538-14)
[UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO
"SREDNJOBOSANSKE [UME" /
[UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME
SREDI[NJE BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO
DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE [UME" D.O.O.
DONJI VAKUF
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 457-1-2-1-106/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [umskoprivredno dru{tvo "Srednjobosanske {ume" /
[umskogospodarsko dru{tvo "[ume Sredi{nje Bosne" /
[umskoprivredno dru{tvo "Srednjobosanske {ume" d.o.o. Donji
Vakuf
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Adresa: Ul. 770. slavne brdske brigade b.b.
Po{tanski broj: 70220
Op{tina/Grad: Donji Vakuf
IDB/JIB: 4236311640001
Telefon: 030270735
Faks: 030260730
Elektronska po{ta: javne.nabavke@sumesb.com.ba
Internet adresa: http://www.sumesb.com.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz {umskih drvnih sortimenata
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- da imajupravona obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su
registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim
registrima (dato u tenderskoj dokumentaciji).
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- da ekonomsko i financijsko stanje garantira uspje{nu
realizaciju ugovora (dato u tenderskoj dokumentaciji).
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
- da tehni~ka i profesionalna sposobnost garantira uspje{nu
realizaciju ugovora (dato u tenderskoj dokumentaciji).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu 10 KMpo
lot-u vr{i se na `iro ra~un kod: Hypo Alpe Adria Bank
3060450000015807
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 116 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
- ponude se dostavljaju osobno ili putem po{te sa naznakom
"ponuda za javne nabavke za usluge na sje~i i izvozu drvnih
sortimenata", na adresu ugovornog organa.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz {umskih drvnih sortimenata
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Fojnica, G.J."Prokos Fojnica" odjel 46, odsjek "01,02"
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
1160 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
33.640,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz {umskih drvnih sortimenata
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Fojnica, G.J."Prokos Fojnica" odjel 47, odsjek "01,02"
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
525 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
10.526,25 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
(A-6462-14)
[UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO
"SREDNJOBOSANSKE [UME" /
[UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME
SREDI[NJE BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO
DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE [UME" D.O.O.
DONJI VAKUF
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 457-1-2-1-107/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [umskoprivredno dru{tvo "Srednjobosanske {ume" /
[umskogospodarsko dru{tvo "[ume Sredi{nje Bosne" /
[umskoprivredno dru{tvo "Srednjobosanske {ume" d.o.o. Donji
Vakuf
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Adresa: Ul. 770. slavne brdske brigade b.b.
Po{tanski broj: 70220
Op{tina/Grad: Donji Vakuf
IDB/JIB: 4236311640001
Telefon: 030270735
Faks: 030260730
Elektronska po{ta: javne.nabavke@sumesb.com.ba
Internet adresa: http://www.sumesb.com.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 12
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge na sje~i i izvozu drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Usluge na sje~i i izvozu drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka u
{umarijama Novi Travnik, Vitez, Bugojno, Fojnica i Kre{evo
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- da imajupravona obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su
registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim
registrima (dato u tenderskoj dokumentaciji).
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- da ekonomsko i financijsko stanje garantira uspje{nu
realizaciju ugovora (dato u tenderskoj dokumentaciji).
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
- da tehni~ka i profesionalna sposobnost garantira uspje{nu
realizaciju ugovora (dato u tenderskoj dokumentaciji).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu 10 KMpo
lot-u vr{i se na `iro ra~un kod: Hypo Alpe Adria Bank
3060450000015807
- ponude se dostavljaju osobno ili putem po{te sa naznakom
"ponuda za javne nabavke za usluge na sje~i i izvozu drvnih
sortimenata - sanitarnihu`itaka", na adresuugovornogorgana.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 117
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
[umarija Novi Travnik, G.J."Sebe{i}"
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
500 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
13.825,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Novi Travnik
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
[umarija Novi Travnik, G.J."Vilenica Risovac"
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
2500 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
69.125,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Novi Travnik
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
[umarija Vitez, G.J."Kru{}ica"
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
1000 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
27.650,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Vitez
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
[umarija Bugojno, G.J."Skrta Ni{an"
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
2500 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
69.125,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Bugojno
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
[umarija Bugojno, G.J."Kalin Radovan"
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
500 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
13.825,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Bugojno
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
[umarija Fojnica , G.J."Busova~a dio"
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
200 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
5.530,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
[umarija Fojnica, G.J."Pogorelica - Gare`"
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
200 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
5.530,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
[umarija Fojnica , G.J."Zahor Jasikovica"
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
100 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
2.765,00 KM
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 118 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
[umarija Fojnica , G.J."Neretvica dio"
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
100 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
2.765,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
[umarija Fojnica, G.J."Sebe{i}"
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
300 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
8.295,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
ANEKS B
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
[umarija Fojnica , G.J."Busova~a"
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
200 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
5.530,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
ANEKS B
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
[umarija Kre{evo, G.J."Pogorelica - Gare`"
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
500 m
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
13.825,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Kre{evo
(A-6463-14)
F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVAPOLICIJE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 459-1-1-1-109/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Kontakt osoba: Sabina Muhovi}
Adresa: Mehmeda Spahe 7
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200742210034
Telefon: 033280020
Faks: 033590220
Elektronska po{ta: investicije@fup.gov.ba
Internet adresa: www.fup.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
kancelarijski materijal za 2014.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
kancelarijsko-potro{ni materijal i sitni inventar za 2014. godinu
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
200.000,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
200.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mehmeda Spahe 7
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 119
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
kao u TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kao u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
kao u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. rok isporuke, u~e{}e:20,00 %
3. rok pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 15:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 16:00
Mjesto: Mehmeda Spahe 7, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti li~no na adresi
ugovornog organa radnim danom od 8 do 16 sati ili na zahtjev ista
}e se dostaviti putempo{te u roku od 3 dana. Naknada za otkup TD
iznosi 20,00 KM.
Uplatu izvr{iti:
- UNION BANKA Sarajevo
- Svrha doznake: uplata za tendersku dokumentaciju za
FMUP-Federalna uprava policije,
- Nabavka kancelarijskog materijala
- Primalac: Bud`et Federacije - Federalnoministarstvofinansija
- Ra~un: 1020500000106698
- Vrsta prihoda: 722791
- Bud`etska organizacija: 1403101
- Op}ina: Centar - 077
Prije preuzimanja - otkupa tenderske dokumentacije ponu|a~i
imaju mogu}nost uvida u istu.
(A-6416-14)
AGENCIJAZAVODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 467-1-3-1-93/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
Kontakt osoba: Mirza Sara~ i Ned`ad Vili}
Adresa: Hamdije ]emerli}a 39 a
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4201295900008
Telefon: 033726400
Faks: 033726423
Elektronska po{ta: info@voda.ba
Internet adresa: www.voda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na poplavnom
podru~ju Od`a~ka Posavina
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|enje radova rekonstrukcije za{itnog vodoprivrednog objekta -
odbrambenog nasipa uz rijeku Savu na podru~ju Od`a~ke
Posavine, dionica: naselje Prud, staciona`a nasipa od km0+000 do
km3+000. Radovi uklju~uju: pripremne radove, zemljane radove i
gra|evinske radove.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Rekonstrukcija zemjanog nasipa u du`ini od 3,00 km sa pet
prisupnih rampi na krunu nasipa, a na propisanu veli~inu i za{titu od
velikuh voda rijeke Save, a ugovor se dodjeljuje za realizaciju
cjelokupne, projektnom dokumentacijom obra|ene, dionice.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.790.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Op}ina Od`ak, naselje Prud
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Ugovor }e se dodijeliti dobavlja~u koji ponudi najni`u cijenu
tehni~ki zadovoljavaju}e ponude za realizaciju cijelog projekta, a
sredstva za realizaciju radova obezbje|uju se u skladu sa godi{njim
Planovima i finansijskim planovima ugovovornog organa. Za
2014. godinu obezbje|eno je 427.350KM bez PDV-a.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
Rje{enje od nadle`nog ministarstva kojim se daje ovla{tenje za
obavljenje stru~no-tehni~kih poslova iz nadle`nosti agencija za
vode iz ~lana 2. ta~ka 1. Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje
moraju zadovoljavati ovla{tena pravna lica za obavljanje
stru~no-tehni~kih poslova iz nadle`nosti agencija za vode i na~inu
izdavanja ovla{tenja (?Slu`bene novine Federacije BiH?, broj
75/09).
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 120 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Hamdije ^emerli}a 39a, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za preuzimanje tenderske dokumentacije virmanskim
putem, se mo`e izvr{iti na `iro ra~un broj: 182-000-000-013-3944
kod BOR Banka d.d. Sarajevo ili na blagajni Agencije.
Obavje{tenje o nabavci je objavljeno u Slu`benom glasniku BiH i
na web stranici Agencije za javne nabavke BiH(www.javnenabav-
ke.ba).
(A-6617-14)
JAVNOPREDUZE]E "AUTOPUTEVIREPUBLIKE
SRPSKE" BAWALUKA
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 477-1-2-1-37/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e "Autoputevi Republike Srpske" Bawa
Luka
Kontakt osoba: Du{ko Tomani}
Adresa: Veselina Masle{e 22
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4402955260002
Telefon: 051233680
Faks: 051233700
Internet adresa: www.autoputevirs.com
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kanalizacione i usluge odlagawa otpadaka; sanitarne i
sli~ne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: od 01.06.2014.do 01.11.2015.
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 30.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga postavljanja i odr`avanja eko-toaleta na autoputu
E-661, Gradi{ka-Banja Luka
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga postavljanja i odr`avanja eko-toaleta na autoputu
E-661, Gradi{ka-Banja Luka za period do 01.11.2015.godine
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
autoput E-661, Gradi{ka-Banja Luka
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
16.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Vase Pelagi}a 10, 78 000 Bawa Luka
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponu|a~i su du`ni dostaviti Zahtjev za preuzimanje tenderske
dokumentacije putempo{te ili faksa
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Du{ko Tomani}
Adresa: Vase Pelagi}a 10
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
Telefon: 051233680
Faks: 051233700
Elektronska po{ta: dtomanic@autoputevirs.com
Internet adresa: www.autoputevirs.com
(A-6508-14)
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 121
JAVNO PREDUZE]E "ELEKTROPRIVREDABIH"
D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA"ELEKTRODISTRIBUCIJA"
ZENICA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 480-1-2-1-294/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo
Podru`nica "Elektrodistribucija" Zenica
Kontakt osoba: Amar Kasap
Adresa: Safveta bega Ba{agi}a 6
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4200225150528
Telefon: 032449666
Faks: 032449636
Elektronska po{ta: a.kasap@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga periodi~nog ljekarskog pregleda zaposlenika ED Zenica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
54.990,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
objekat na raspolaganju Izvr{ioca usluga u Zenici
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2 (dva) mjeseca
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
dati u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje
porijekla
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva)
ugovora u prethodne 3 (tri) godine, koji se odnose na periodi~ni
ljekarski pregled zaposlenika, u zbirnoj vrijednosti od minimalno
50.000,00 KM;
da ponu|a~ ima na raspolaganju sljede}e osoblje:
- Specijalista medicine rada
- Specijalista ORL
- Specijalista urgentne medicine
- Specijalista internista
- Specijalista radiolog
- Specijalista PFO
- Specijalista o~ni ljekar
- Neuropsihijatar
- Psiholog
- Fizijatar
- Ginekolog;
da ponu|a~ ima na raspolaganju sljede}u opremu: vestibulometar,
timpanometar i audiometar
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim
PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Safveta bega Ba{agi}a 6, Zenica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku,du`an je dostaviti pismeni
zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju zajedno sa potvrdom o
uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju, i to li~no ili na
ovla{teni fax. br. 032/449-636.
Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 29.04.2014 god.
na adresi S.bega Ba{agi}a br. 6 Zenica u vremenu od 8 do 16 sati u
kancelariji Slu`be za komercijalne poslove EDZenica, ili se mo`e
zahtjevati dostava tenderske dokumentacije po{tom.
Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putemUniCredit Bank
na ra~un broj 3389002208096370
u korist JP EP BIH Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup
tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-16/14.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se putem Vakufske banke
d.d Sarajevo BIC/SWIFT
VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH
sa naznakom: otkup tenderske dokumentacije za tender br.
EDZE-OP-16/14- ED Zenica. Kod davanja naloga za pla}anje
obavezno nazna~iti klauzulu:sve tro{kove snosi Nalogodavac
(our...) IBAN CODE :BA391601020000013652.
(A-6575-14)
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH
OSOBAI IZBJEGLICA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 495-1-1-1-29/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 122 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Kontakt osoba: Suvad Had`iali}
Adresa: Alipa{ina br. 41
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200750400004
Telefon: 033214865
Faks: 033218266
Elektronska po{ta: fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa: www.fmroi.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o javnoj nabavci roba
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka te~nih goriva za motorna vozila
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
130.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Adrese ponu|a~a
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2014. i 2015. godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e:90,00 %
2. rok pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Terezije br. 56, Sarajevo
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: @ivana Kne`evi} Draganovi}
Adresa: Terezije br. 56
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
Telefon: 033265810
Faks: 033218266
Elektronska po{ta: fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa: www.fmroi.gov.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Suvad Had`iali}
Adresa: Alipa{ina br. 41
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
Telefon: 033214865
Faks: 033218266
Elektronska po{ta: fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa: www.fmroi.gov.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Suvad Had`iali}
Adresa: Terezije br. 56
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
Telefon: 033214865
Faks: 033218266
Elektronska po{ta:fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa: www.fmroi.gov.ba
(A-6526-14)
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETAU
SARAJEVU
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-1-1-760/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Mr.ph.spec. Indira Perla tel. 033 298 142,
Amina [uko tel. 033 298 444, fax. 033 266 841,
e-mail. indira.perla@kcus.ba
Adresa: Bolni~ka 25
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033298142
Faks: 033266841
Elektronska po{ta: indira.perla@kcus.ba
Internet adresa: www.kcus.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 123
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 249
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi I iz razli~itih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih
klinika KCUS-a
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 1,0KMpo LOT-u+17% PDV-a a
komp.TD 249KM+17% PDV-a
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Zgrada TEB-a soba br.2
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 18. ZJN BiH uplata se vr{i na transakcijski
ra~un KCUS-a na broj 3389002207951937 UniCredit bank d.o.o.,
u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku Lijekova I iz
razli~itih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika
KCUS-a "
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Glavni protokol KCUS-a
Adresa: Bolni~ka 25
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033298142
Faks: 033266841
Elektronska po{ta: indira.perla@kcus.ba
Internet adresa: www.kcus.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Heksidin otopina 1mg/ml 200ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Aluminij hidroksid + Magnezij hidroksid susp.
(2249,5mg+425,0mg/5ml) 60ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ranitidin tabl./film tabl. 300mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Esomeprazol inj.40mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Esomeprazol gastrorezistentna tabl/kaps.40mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 124 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Atropin sulfat inj. 0,5mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Butilskopolamin oblo`ene tabl. 10mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ondansetron inj. 4mg/2ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ondansetron inj. 8mg/4ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ursodeoksiholna kiselina kaps. 250mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Esencijalni fosfolipidi kaps. 300mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Laktuloza sirup 500ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Glicerol ~epi}i za djecu 1,375g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 125
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nifuroksazid oralna susp. 200mg/5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Aktivni medicinski ugljen tabl. 150mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 16
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Natrij klorid+Kalij klorid+Natrij citrat+Glukoza pulvis 28,9g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 17
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sulfasalazin tabl./gastrorezistentna tabl. 500mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 18
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Mesalazin ~epi}/supozitorija 500mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 19
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Mesalazin rektalna suspenzija 4g/60ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 20
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Laktobacilus acidophilus, Bibidobakterium infantis v.liberorum,
Streptokokus fecium kaps. 12 000 000
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 21
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Inzulin humani brzog djelovanja inj. 100 I.J./ml 3ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 126 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 22
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Inzulin lispro brzog djelovanja inj. 100 I.J. /ml 3ml bo~ica
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 23
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Inzulin humani srednje dugog djelovanja inj. 100 I.J./ml 3ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 24
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Inzulin humani srednje brzog djel.sa brzim postiz.efekta inj. 30/70
100 I.J/ml 3ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 25
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Inzulin lispro brzog djelovanja inj. 100 I.J. /ml 3ml 25/75
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 26
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Inzulin lispro brzog djelovanja inj. 100 I.J. /ml 3ml 50/50
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 27
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Inzulin aspart brzog djelovanja inj. ulo`ak 100I.J./ml 3ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 28
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Inzulin glargine 100I.J./ml patrona po 3ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 29
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Inzulin detemir inj. 100I.J./ml 3ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 127
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 30
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Glibenklamid tabl. 5mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 31
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Glimepirid tabl. 1mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 32
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Retinol+kolekalciferol kapi (6000I.J.+3000 I.J.)/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 33
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kalcitriol kaps. 0,25mcg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 34
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kalcitriol kaps. 0,5mcg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 35
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Holekalciferol kapi 4000 I.J./ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 36
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tiamin inj. 100mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 37
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Vitamin B kompleks film tabl./oblo`ena tabl.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 128 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 38
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Vitamin B kompleks inj.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 39
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Vitamin B kompleks granule a 70g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 40
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Multivitaminske otopine (u vodi topivi vitamini) za parenteralnu
aplikaciju pedijatrijskim pacijentima
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 41
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Askorbinska kiselina inj. 500mg/5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 42
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Askorbinska kiselina tabl. 50mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 43
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Piridoksin inj. 50mg/2ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 44
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Digoksin kapi 0,05mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 45
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Metildigoksin inj. 0,2mg/2ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 129
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 46
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Metildigoksin tabl. 0,1mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 47
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Etilefrin inj.10mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 48
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Milrinon inj. 10mg/10ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 49
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Levosimendan inj. 2,5/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 50
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gliceril trinitrat inj. 5mg/1,5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 51
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gliceril trinitrat sprej 0,4mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 52
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izosorbid mononitrat tabl. 40mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 53
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izosorbid mononitrat (kaps./tabl.) sa produ`enim osloba|anjem
60mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 130 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 54
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Adenozin inj. 6mg/2ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 55
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Klonidin inj. 0,15mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 56
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Doksazosin tabl. 2mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 57
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Doksazosin tabl. 4mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 58
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Urapidil inj. 50mg/10ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 59
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Urapidil inj. 25mg/5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 60
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nitroprusid inj.50mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 61
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hidrohlorotiazid tabl. 25mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 131
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 62
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Furosemid tabl. 500mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 63
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Furosemid inj. 250mg/10ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 64
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Spirinolakton tabl./oblo`ena tabl./kaps. 100mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 65
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hidrohlorotiazid+Amilorid tabl. (50mg+5mg)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 66
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dihidroergotoksin tabl. 1,5mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 67
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dihidroergotoksin kapi 1mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 68
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dihidroergotoksin tabl. 4,5mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 69
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Naftidrofuril tabl. 100mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 132 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 70
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lidokain+Hidrokortizon+ Aluminij subacetat+Cink oksid mast
(50mg+2,5mg+35mg+180mg)/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 71
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Polikrezulen+Cinhokain mast (50mg+10mg)/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 72
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Heparin + Dekspantenol gel 50000 I.J.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 73
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Heparin + Dekspantenol krema 30000 I.J.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 74
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Heparin+Escin+Esencijalni fosfolipidi gel
(100I.J.+10mg+10mg/)g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 75
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Polidokanol inj. 40mg/2ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 76
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Polidokanol inj. 20mg/2ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 77
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Propranolol tabl./film tabl. 40mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 133
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 78
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sotalol hidrohlorid tabl. 80mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 79
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Metoprolol tabl./film tabl. 100mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 80
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Metoprolol inj. 5mg/5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 81
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Atenolol tabl./film tabl. 50mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 82
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Atenolol tabl./film tabl. 100mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 83
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Bisoprolol tabl./film tabl. 10mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 84
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Karvedilol tabl./film tabl. 25mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 85
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nifedipintabl. sa produ`enim/modifikovanimosloba|anjem20mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 134 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 86
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Verapamil film tabl./oblo`ena tabl. 80mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 87
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Diltiazemtabl. sa produ`enim/modifikovanimosloba|anjem90mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 88
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kaptopril tabl. 25mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 89
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kaptopril tabl. 12,5mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 90
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lizinopril tabl. 20mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 91
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ramipril tabl. 2,5mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 92
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ramipril tabl. 10mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 93
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ramipril tabl. 1,25mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 135
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 94
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ramipril tabl. 5mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 95
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Trandolapril kaps. 0,5mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 96
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Trandolapril kaps. 2mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 97
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Verapamil + Trandolapril tabl. sa prilago|enim osloba|anjem (
180mg + 2mg )
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 98
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Simvastatin film tabl. 10mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 99
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Simvastatin film tabl. 20mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 100
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Atorvastatin film tabl. 20mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 101
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rosuvastatin film tabl. 20mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 136 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 102
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rosuvastatin film tabl. 10mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 103
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nistatin mast 100.000 I.J 20g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 104
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Klotrimazol krema 10mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 105
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Klotrimazol posip 10mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 106
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Klotrimazol otopina 10mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 107
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Deproteinizirani hemodijalizat tele}e krvi mast 2,07mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 108
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Deproteinizirani hemodijalizat tele}e krvi gel 4,15mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 109
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dekspantenol mast 50mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 137
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 110
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dekspantenol krema 50mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 111
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dekspantenol mast za o~i i nos
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 112
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kloropiramin mast 10mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 113
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lidokain gel 20mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 114
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Bacitracin+Neomicin mast (500 I.J.+3500 I.J.)/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 115
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Bacitracin+Neomicin pra{ak (250 I.J.+3500 I.J./g)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 116
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Bacitracin+Neomicin sprej (12500 I.J.+165000 I.J.)/150ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 117
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gentamicin mast 1mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 138 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 118
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Mupirocin mast 20mg/mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 119
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sulfadiazin srebro krema 10mg/g 40g/50g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 120
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sulfadiazin srebro krema 10mg/g 250g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Franko skladi{te kupca - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 121
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Aciklovir krema/mast za ko`u 50mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 122
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hidrokortizon mast 25mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 123
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Aklometazon krema 0,5mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 124
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Aklometazon mast 0,5mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 125
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Betametazon mast 0,5mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 139
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 126
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Betametazon krema 0,5mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 127
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Fluocinolon acetonid gel 0,25mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 128
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hidrokortizon+ Oksitetraciklin mast (30mg+10mg)/g 20g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 129
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Betametazon+gentamicin mast (0,5mg+1,0mg)/g 15g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 130
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Betametazon+gentamicin krema (0,5mg+1,0mg)/g 15g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 131
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Betametazon+Salicilna kiselina mast (0,5mg+30mg)/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 132
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Betametazon+Salicilna kiselina losion (0,5mg+20mg)/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 133
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Povidon jod otopina 7,5g ({to odgovara 0,75g aktivnog
joda)/100ml 5 L
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 140 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 134
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Oktenidin+fenoksietanol otopina (0,1g+2,0g)/100ml 1L
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 135
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Metilergometrin inj. 0,2mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 136
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Metronidazol vag. tabl. 500mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 137
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Klotrimazol vag. tabl. 200mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 138
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Klotrimazol vag. krema 20mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 139
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ergometrin film tabl. 0,2mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 140
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Karboprost inj. 0,25mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 141
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Heksoprenalin inj. 0,01mg/2ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 141
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 142
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Bromokriptin tabl. 2,5mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 143
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hidroksiprogesteron inj. 250mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 144
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Noretisteron tabl. 5mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 145
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tetrakozaktid depo inj. 1mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 146
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dezmopresin inj. 4mcg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 147
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dezmopresin tabl. 0,2mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 148
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Desmopresin nazalni sprej 0,01mg/0,1ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 149
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gonadorelin inj. 0,1mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 142 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 150
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Oktreotid inj. 0,1mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 151
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Betametasone sodium phosphate (3mg/ml)+betametasone acetate
(3mg/ml) inj. 6mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 152
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Betametazon inj. 7mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 153
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Metilprednizolon acetat inj. 40mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 154
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Metilprednizolon tabl. 16mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 155
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Metilprednizolon tabl. 4mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 156
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Prednizon tabl. 20mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 157
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Triamcinolon inj. 40mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 143
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 158
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hidrokortizon tabl. 10mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 159
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Propiltiouracil tabl. 50mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 160
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tiamazol tabl. 20mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 161
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Glukagon inj. 1mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 162
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nitrofurantoin susp. 25mg/5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 163
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Amfotericin B oralna susp. 100mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 164
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ciklofosfamid oblo`ena tabl. 50mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 165
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ciklofosfamid inj. 200mg/15ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 144 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 166
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ciklofosfamid inj. 500mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 167
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Metotreksat inj. 50mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 168
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rituksimab inj. 100mg/10ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 169
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rituksimab inj. 500mg/50ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 170
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tocilizimab inj. 80mg/4ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 171
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tocilizimab inj. 200mg/10ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 172
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tocilizimab inj. 400mg/20ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 173
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ciklosporin kapi 100mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 145
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 174
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ciklosporin inj. 50mg/ml a 5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 175
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Diklofenak supp. 12,5mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 176
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Diklofenak supp. 25mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 177
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Diklofenak tabl./film tabl. 50mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 178
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Diklofenak supp. 50mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 179
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Piroksikam kaps. 20 mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 180
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Meloksikam tabl. 7,5mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 181
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Meloksikam tabl. 15mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 146 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 182
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ketoprofen inj. 100mg/2ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 183
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ketoprofen kaps. 50mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 184
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ibuprofen+levomentol gel ( 50mg+30mg )/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 185
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Diklofenak gel 10mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 186
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Benzil nikotinat+Metil salicilat+Mentol+Kamfor krema (
10mg+10mg+10mg+20mg )/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 187
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Vekuronij inj. 4mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 188
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Baklofen tabl. 10 mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 189
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pamidronska kiselina inj. 15mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 147
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 190
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pamidronska kiselina inj. 30mg/2ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 191
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pamidronska kiselina inj. 60mg/4ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 192
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Fenobarbiton inj. 220mg/2ml I.M. i I.V.
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 193
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Okskarbazepin susp. 60mg/ml 250ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 194
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Diazepam rektalne klizme 5mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 195
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Diazepam rektalne klizme 10mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 196
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Mebendazol tabl.100mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 197
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Mebendazol oralna susp. 100mg/5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 148 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 198
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Permetrin 1% {ampon
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 199
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Efedrin kapi za nos 10mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 200
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Efedrin kapi za nos 5mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 201
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Oksimetazolin kapi za nos 0,25mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 202
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nafazolin kapi za nos 1mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 203
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ipratropij otopina za inhalaciju 0,25mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 204
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lizozim, piridoksin tabl. za upotrebu u ustima (20mg + 10mg)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 205
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lidokain sprej 100mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 149
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 206
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Orciprenalin inj. 0,5mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 207
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Salbutamol sirup 2mg/5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 208
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Terbutalin inj. 0,5mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 209
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Teofilin kaps.sa produ`enim osloba|anjem 300mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 210
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Bromheksidin hidrohlorid tabl. 8mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 211
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Bromheksidin hidrohlorid sirup 4 mg/5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 212
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Bromheksidin hidrohlorid oralne kapi 2mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 213
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Karbocistein sirup 125mg/5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 150 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 214
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ambroksol oralni rastvor 15mg/5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 215
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kodein tabl.30mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 216
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Folkodin oralni rastvor 15mg/15ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 217
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Folkodin oralni rastvor 4mg/5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 218
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dimenhidrinat tabl. 50mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 219
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Clemastin fumarat inj. 2mg/2ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 220
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kloropiramin inj. 20mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 221
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tietilperazin inj. 6,5mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 151
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 222
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tietilperazin oblo`ena tabl. 6,5mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 223
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Loratadin tabl.10mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 224
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Loratadin sirup 5mg/5ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 225
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Feksofenadin film tabl 120mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 226
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Feksofenadin film tabl 60mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 227
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Beraktant (Prirodni fosfolipidi) inj. 25mg/ml 4ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 228
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Beraktant (Prirodni fosfolipidi) inj. 25mg/ml 8ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 229
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Bacitracin+Neomicin kapi za o~i i u{i (250IJ+3500IJ)/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 152 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 230
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hidrokortizon mast za o~i 10mg/g
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 231
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Diklofenak kapi za o~i 1mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 232
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Deksametazon+Neomicin kapi za o~i (1,0mg+3,5mg)/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 233
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tobramicin+Deksametazon kapi za o~i (3mg+1mg)/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 234
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dorzolamid kapi za o~i 20mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 235
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Timolol kapi za o~i 2,5mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 236
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Timolol kapi za o~i 5mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 237
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ciklopentolat hidrohlorid kapi 5mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 153
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 238
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Fenilefrin hidrohlorid 2,5% kapi za o~i
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 239
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tetrakain kapi za o~i 5mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 240
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hipromeloza kapi za o~i 5mg/ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 241
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Prednizolon+Tirotricin+Tetrakainkapi za u{i (1mg+0,1mg+10mg)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 242
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Deferoxamin inj. 500mg
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 243
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lipiodol inj.(Esteri jodiranih masnih kiselina)4,8g/10ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 244
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Barij sulfat bez suspendiraju}ih agenasa susp. 100g/100ml 2L
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 245
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gadoteri~na kiselina inj. 0,5mmol/ml 20ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 154 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 246
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gadoteri~na kiselina inj. 0,5mmol/ml 15ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 247
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gadoteri~na kiselina inj. 0,5mmol/ml 10ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 248
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sumpor heksafluorid inj. 25mg (8?l/ml)
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
ANEKS B
Lot broj 249
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Imunoglobulin humani protiv tetanusa inj. 250 I.J./ml
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca" - Klini~ka apoteka
(A-6577-14)
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETAU
SARAJEVU
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 506-3-1-1-761/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Mr.ph.spec. Indira Perla tel. 033 298 142,
Amina [uko tel. 033 298 444, fax. 033 266 841,
e-mail: indira.perla@kcus.ba
Adresa: Bolni~ka 25
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033298142
Faks: 033266841
Elektronska po{ta: indira.perla@kcus.ba
Internet adresa: www.kcus.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Materijal za endoproteze kuka za potrebe O.J.Klinika za ortopediju
i traumatologiju KCUS-a
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Ubrzani ograni~eni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 4,00KM+17% PDV-a,ili po
LOT-u 2,00KM+17% PDV-a
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 155
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 13:00
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 18. ZJN BiH uplata se vr{i na transakcijski
ra~un KCUS-a na broj 3389002207951937 UniCredit bank d.o.o.,
u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku Materijala za
endoproteze kuka za potrebe O.J. Klinika za ortopediju i
traumatologiju KCUS-a "
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Glavni protokol
Adresa: Bolni~ka 25
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033298142
Faks: 033266841
Elektronska po{ta: indira.perla@kcus.ba
Internet adresa: www.kcus.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Totalna bescementna proteza kuka
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
6 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca - O.J. Klinika za ortopediju i
traumatologiju KCUS-a"
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Reviziona proteza kuka
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
6 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
"Franko skladi{te kupca - O.J. Klinika za ortopediju i
traumatologiju KCUS-a"
(A-6578-14)
RUDNICI MRKOG UGLJA"BANOVI]I" DD
BANOVI]I
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 510-1-2-1-509/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD
BANOVI]I
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Po{tanski broj: 75290
Op{tina/Grad: Banovi}i
IDB/JIB: 4209329530001
Telefon: 035870600
Faks: 035875166
Elektronska po{ta: direktor@rmub.ba
Internet adresa: www.rmub.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
DUGORO^NI KREDIT U IZNOSU OD 7.000.000,00 KM
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
370.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 mjeseca
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM ili 15,34 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Armije BiH br. 52, Banovi}i, Direkcija Rudnika, sala broj
34
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 156 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjev za izuzimanjemtenderske dokumentacije dostaviti zajedno
sa dokazom o uplati nov~ane naknade za TD na faks broj 035 870
404. TD se mo`e preuzeti li~no u kancelariji broj 61 Direkcije
Rudnika ili ista mo`e biti dostavljena elektronskim putem. Uplata
nov~ane naknade se mo`e izvr{iti na ra~un broj:
1321300309179345 kod NLB banke dd Tuzla;
1610250007190075 kod Raiffeisen banke dd Tuzla. Za ino
ponu|a~e: Raiffeisen bank dd Sarajevo, BiH, SWIFT code
RZBABA2S, Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja Banovi}i, Ac-
count No: 501012000-22678, IBAN:BA391611250000210002.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Po{tanski broj: 75290
Op{tina/Grad: Banovi}i
Telefon: 035870356
Faks: 035870404
Elektronska po{ta: javnenabavke.nabavkermub@gmail.com
Internet adresa: www.rmub.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Po{tanski broj: 75290
Op{tina/Grad: Banovi}i
Telefon: 035870356
Faks: 035870404
Elektronska po{ta:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com
Internet adresa: www.rmub.ba
(A-6720-14)
KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO
PREDUZE]E POKOP D.O.O.
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 519-1-2-1-60/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
POKOP D.O.O.
Kontakt osoba: Ha{imovi} Ne|ada i Vatre{ [efik
Adresa: MULA MUSTAFE BA[ESKIJE BR 38
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200119040004
Telefon: 033535170
Faks: 033535164
Elektronska po{ta: kjkp_pokop@bih.net.ba
Internet adresa: www.pokop-sarajevo.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izbor komercijalne banke za dugoro~no kreditiranje za
refinansiranje obaveza i kapitalne investicije
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
300.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Trajanje ugovora grace-period od 6 ({est) mjeseci plus 5 (pet)
godina i
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dostaviti dokaze tra`ene tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dostaviti dokaze tra`ene tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dostaviti dokaze tra`ene tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo, Mula Mustafe Ba{esije 38,
Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresovani dobavlja~i uz pismeni zahtjev, svakim radnim
danom od 09:00 do 14:00 sati, li~no mogu preuzeti tendersku
dokumentaciju u prostorijama KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo, ul.
Mula Mustafe Ba{eskije br. 38, Sarajevo.
Ugovorni organ zadr`ava pravo obustavljanja postupka dodjele
ugovora, iz razloga navedenih u ~lanu 12. ZJN, te ne snosi tro{kove
dobavlja~a u postupku javnog nadmetanja. Ugovorni organ }e, u
skladu sa ~l. 38. i 40. ZJN, dostaviti dobavlja~ima odluku o
rezultatima i objaviti obavje{tenje o dodjeli ugovora.
(A-6515-14)
ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 535-1-3-1-55/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU Dom zdravlja Cazin
Kontakt osoba: Emina Deli}
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 157
Adresa: Indire Pjani} 28
Po{tanski broj: 77220
Op{tina/Grad: Cazin
IDB/JIB: 4263129140009
Telefon: 037514324
Faks: 037539027
Elektronska po{ta: cazin.domzdravlja@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Druge instalacije u zgradama
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija centralnog grijanja u starom objektu ZU Dom
zdravlja Cazin
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija centralnog grijanja u starom objektu ZU Dom
zdravlja Cazin
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
600.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Stari objekat ZU Dom zdravlja Cazin
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do okon~anja predmetnih radova, u skladu sa ugovorenim
rokovima
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e:60,00 %
2. uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 %
3. rok izvo|enja radova, u~e{}e:10,00 %
4. garancija na izvedene radove, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: ZU Dom zdravlja Cazin
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu Tenderske dokumentacije izvr{iti na @.R.
broj:1610350025280085 kod Raiffeisen banka BiH, filijala Cazin
(A-6522-14)
OP[TINA[EKOVI]I
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 540-1-2-1-6/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Op{tina [ekovi}i
Kontakt osoba: Rodoqub ^eli}
Adresa: Josipa Kova~evi}a b.b.
Po{tanski broj: 75450
Op{tina/Grad: [ekovi}i
IDB/JIB: 4400293030009
Telefon: 056654600
Faks: 056654604
Elektronska po{ta: opst.sekovici@gmail.com
Internet adresa: www.opstina-sekovici.com
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: [EKOVI]I
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`awe usluge izrade elaborata sanitarnih zona za{tite
izvori{ta vodovodnih sistema [ekovi}i i Ti{~a
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pru`awe usluge izrade "Programa sanitarne za{tite vode
izvori{ta: Su~ani, Bjela{nica i Tupanarske ~esme vodovodnog
sistema[ekovi}iiizvori{taVrelovodovodnog sistemaTi{~a
op{tina [ekovi}i"
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 158 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
52.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumementaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Opisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Nabrojano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Rok i na~in pla}awa, u~e{}e:15,00 %
3. Period izvr{ewa, u~e{}e:15,00 %
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
26.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Op{tina [ekovi}i, Josipa Kova~evi}a b.b., sala SO-e
[ekovi}i.
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Naknadu za tendersku dokumentaciju uplatiti na `iro ra~un
primaocabroj: 554-012-00200161-71otvorenkod"Pavlovi}Interna-
tional Bank" a.d. Slobomir - Bijeqina, vrsta prihoda:722 521,
op{tina 100, buxetska organizacija: 010140, svrha uplate: za
tendersku dokumentaciju - JNbroj 04/3-404-13/14
(A-6492-14)
JAVNAUSTANOVADOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 545-1-2-1-51/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Azra Henda
Adresa: Vrazova 11
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200174570004
Telefon: 033292607
Faks: 033292609
Elektronska po{ta: zlatko.viteskic@judzks.ba
Internet adresa: www.judzks.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Kolektivno kombinovano osiguranje upoelnika u slu~aju bolesti,
smrti od nezgode i trajnog invaliditeta
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
1
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
80.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kanton Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 159
IV.2.a. Podkriteriji
1. Mjese~na premija osiguranja po uposleniku, u~e{}e:70,00 %
2. Kapital i tehni~ke rezerve, u~e{}e:10,00 %
3. Ostavreni obim premije u 2013. godini, u~e{}e:10,00 %
4. Iznos ispla}enih {teta u 2013. godini, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.6.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 9.6.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.6.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Vrazova 11, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- Ponude se dostavljaju isklju~ivo li~no na adresu kao u Aneksu
A, sa naznakom"NEOTVARAJ", sa naznakomtendera na koji
se ponuda odnosi.
- Transakcijski ra~un za otkup tenderske dokumentacije
3389002207985984 (unicredit banka)
- Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan
predstavnik ponu|a~a po prezentaciji pismenog ovla{tenja.
- Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u
tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti
eliminisana zbof formalno - pravnihuslova.
- Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije
od 90 dana.
- Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja
validnosti dokumentacije, odnosno analizom ponuda,
primjenom ~lana 14, Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama, a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i
pore|enja ponuda nakndano pismeno zatra`iti dodatne
informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti
bitni aspekt ponude, odnosno ne mo`e prihvatiti ponudu koja
sadr`i gre{ke, propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne
mijenja bitni aspekt ponude.
- JU Dom zdravlja KS ne snosi niakve tro{kove ponu|a~a u
postupku, zadr`ava pravo da prekine - otka`epostupak dodjele
ugovora iz razloga koji su navedeni u Zakonu o javnim
nabavkama.
- JUDomzdravlaj KS}e vrednovati samo ponude ponu|a~a koji
ponude sve stavke u tenderskoj dokumentaciji.
- Dokumentaciju specifiranu u tenderskoj dokumentaciji
ponu|a~i su obavezni slo`iti po redosljedu.
- Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka ne}e biti
prihva}ene.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Vedad Jusufovi}
Adresa: Vrazova 11
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033292607
Faks: 033292609
Elektronska po{ta: zlatko.viteskic@judzks.ba
Internet adresa: www.judzks.ba
(A-6427-14)
JAVNAUSTANOVADOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 545-1-2-1-52/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Azra Henda
Adresa: Vrazova 11
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200174570004
Telefon: 033292607
Faks: 033292609
Elektronska po{ta: zlatko.viteskic@judzks.ba
Internet adresa: www.judzks.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pranje i peglanje svih vrsta ve{a i ostalih tkanina u upotrebi
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
1
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
50.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kanton Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 160 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.6.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 6.6.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 6.6.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Vrazova 11, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- Ponude se dostavljaju isklju~ivo li~no na adresu kao u Aneksu
A, sa naznakom"NEOTVARAJ", sa naznakomtendera na koji
se ponuda odnosi.
- Transakcijski ra~un za otkup tenderske dokumentacije
3389002207985984 (unicredit banka)
- Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan
predstavnik ponu|a~a po prezentaciji pismenog ovla{tenja.
- Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u
tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u
tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti
eliminisana zbof formalno - pravnihuslova.
- Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije
od 90 dana.
- Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja
validnosti dokumentacije, odnosno analizom ponuda,
primjenom ~lana 14, Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama, a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i
pore|enja ponuda nakndano pismeno zatra`iti dodatne
informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti
bitni aspekt ponude, odnosno ne mo`e prihvatiti ponudu koja
sadr`i gre{ke, propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne
mijenja bitni aspekt ponude.
- JU Dom zdravlja KS ne snosi niakve tro{kove ponu|a~a u
postupku, zadr`ava pravo da prekine - otka`epostupak dodjele
ugovora iz razloga koji su navedeni u Zakonu o javnim
nabavkama.
- JUDomzdravlaj KS}e vrednovati samo ponude ponu|a~a koji
ponude sve stavke u tenderskoj dokumentaciji.
- Dokumentaciju specifiranu u tenderskoj dokumentaciji
ponu|a~i su obavezni slo`iti po redosljedu.
- Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka ne}e biti
prihva}ene.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Vedad Jusufovi}
Adresa: Vrazova 11
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033292607
Faks: 033292609
Elektronska po{ta: zlatko.viteskic@judzks.ba
Internet adresa: www.judzks.ba
(A-6428-14)
FEDERALNAUPRAVAZAINSPEKCIJSKE
POSLOVE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 552-1-2-1-13/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNAUPRAVAZAINSPEKCIJSKEPOSLOVE
Kontakt osoba: ELVIR SABLJI]
Adresa: FEHIMA EF. ^UR^I]A 6
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4201159630005
Telefon: 033563360
Faks: 033563361
Elektronska po{ta: info@fuzip.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Osiguranje slu`benih vozila ( autoodgovornost sa uklju~enim
osiguranjem putnika i voza~a , autokasko bez fran{ize )
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga osiguranja slu`benih vozila (autoodgovornost sa
uklju~enimosiguranjemputnika i voza~a, autokasko bez fran{ize ) ,
jednu godinu dana od dana potpisivanja ugovora
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
53 slu`bena vozila, 1 priklju~no vozilo, 2 motorna ~amca
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
27.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1(jedna) godina dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ukupna cijena ponude, u~e{}e:70,00 %
2. Stopa efikasnosti ukupno likvidiranih {teta za predmetne vrste
osiguranja iskazana u % ( odnos vrijednosti rije{enih i
prijavljenih {teta u KM za 2013. godinu za predmetne vrste
osiguranja ), u~e{}e:20,00 %
3. Rok isplate {tete, u~e{}e:10,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 161
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:15
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: ul. Fehima ef. ^ur~i}a br. 6, Sarajevo
(A-6619-14)
JZUDOMZDRAVQA"DR. MLADENSTOJANOVI]"
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 602-1-1-1-22/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZUDom zdravqa "Dr. Mladen Stojanovi}"
Kontakt osoba: ZORANKNE@EVI]
Adresa: Nemawina 6
Po{tanski broj: 78250
Op{tina/Grad: Lakta{i
IDB/JIB: 4401153310008
Telefon: 051536121
Faks: 051532691
Elektronska po{ta: dzlaktas@teol.net
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: LAKTA[I
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka motornog goriva za slu`bena vozila doma zdravlja
(dizel,benzin) i lo` ulja
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`eseobezbijediti/dostavitizahtjevdo9.6.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 9.6.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 9.6.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Dom zdravqa Lakta{i ,Nemawina 6
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
@iro ra~un br: 55101300000319-36
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka dizel goriva (euro dizel IV) i benzin
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
euro dizel 21.000 lit i benzin 1.000 lit
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godina
III Podkriteriji
1. cijena,u~e{}e: 70,00 %
2. na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 %
3. broj pumpi na podru~ju op{tine Lakta{i,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Pumpe na podru~ju op{tine Lakta{i i Republike Srpske
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lo` ulja
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
35.000 litara
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
57.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godina
III Podkriteriji
1. cijena,u~e{}e: 70,00 %
2. na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 %
3. rok isporuke za Lot 2,u~e{}e: 10,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 162 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
cisterna Doma zdravlja Lakta{i
(A-6495-14)
VLADAREPUBLIKE SRPSKE
GENERALNISEKRETARIJAT
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 612-1-2-1-14/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Vlada Republike Srpske, Generalni sekretarijat
Kontakt osoba: Dijana Bubi}
Adresa: Trg Republike Srpske 1
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400969490008
Telefon: 051339277
Faks: 051339641
Elektronska po{ta: d.bubic@vladars.net
Internet adresa: www.vladars.net
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga za Microsoft Premier Support
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga za Microsoft Premier Support
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
256.200,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Bawa Luka
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
tri godine ( vrijednost ugovora je 85.400,00 KM na godi{wem
nivou)
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
16.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Kao u koraku 1
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon {to ponu|a~
dostavi pismeni Zahtjev za preuzimawe tenderske dokumentacije
kaoidokaz ouplatiza otkuptenderske dokumentacije u iznosu od
20,00 KM.
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti li~no na adresi
ugovornog organa ili putem po{te najkasnije do 16.05.2014.
godine.
(A-6553-14)
OP]INAGRUDE
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 627-1-3-1-7/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Op}ina Grude
Kontakt osoba: Josip Tomi}
Adresa: Fra Gabre Grubi{i}a 4
Po{tanski broj: 88340
Op}ina/Grad: Grude
IDB/JIB: 4272083040003
Telefon: 039660936
Faks: 039660930
Elektronska po{ta: josip.tomic@grude.info
Internet adresa: www.grude.info
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: GRUDE
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 163
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskihobjekata
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 3
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Javna nabava radova za odr`avanje i asfaltiranje nerazvrstanih
putova za 2014. godinu na podru~ju op}ine Grude
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje i asfaltiranje nerazvrstanih putova za 2014. godinu na
podru~ju op}ine Grude
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Definirano tenderskom dokumentacijom.
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definirano tenderskom dokumentacijom.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definirano tenderskom dokumetacijom.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Definirano tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:28.5.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Fra Gabre Grubi{i}a 4, 88340Grude, Dvorana za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Broj `iro ra~una: 3381402200192317 Unicredit bank d.d.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na podru~ju op}ine Grude
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na podru~ju op}ine Grude
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
124.500,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
124.500,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do 31.12.2014. godine ili ispunjenja cjelokupne vrjednosti
ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Grude
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanacija udarnih rupa nerazvrstanih cesta u op}ini Grude
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sanacija udarnih rupa nerazvrstanih cesta u op}ini Grude
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
41.500,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
41.500,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do 31.12.2014. godine ili ispunjenja cjelokupne vrjednosti
ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Grude
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje makadamskih cesta u op}ini Grude
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje makadamskih cesta u op}ini Grude
II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
41.500,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
41.500,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Do 31.12.2014. godine ili ispunjenja cjelokupne vrjednosti
ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Grude
(A-6343-14)
TOPLANAA.D. BAWALUKA
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 642-1-1-1-23/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TOPLANAa.d. Bawa Luka
Kontakt osoba: Bo{ko Proti}
Adresa: Bulevar @ivojina Mi{i}a br.32
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400947090006
Telefon: 051336169
Faks: 051258685
Elektronska po{ta: danijela.milosevic@bltoplana.com
Internet adresa: www.bltoplana.com
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 164 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
I.5.b. Nivo: BAWALUKA
I.5.c. Djelatnost: Prenos ili distribucija plina ili toplotne
energije
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: jedna godina od dana
potpisivawa ugovora
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 500.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka predizolovanih cijevi i prate}e opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka predizolovanih cijevi i prate}e opreme
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
500.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Toplanaa.d. BawaLuka, ulicaBulevarvojvode@ivojinaMi{i}a
32
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Da, kao u Tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da, kao u Tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Da, kao u Tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
27.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:05
Mjesto: Toplana a.d. Bawa Luka, bulevar vojvode @ivojina
Mi{i}a 32, kancelarija broj 9
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
otkup tenderske dokumentacije
Hypo Alpe Adria bank a. d. Banja Luka
broj `iro ra~una: 552000-00000633-07
(A-6698-14)
TOPLANAA.D. BAWALUKA
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 642-1-1-1-24/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TOPLANAa.d. Bawa Luka
Kontakt osoba: Bo{ko Proti}
Adresa: Bulevar @ivojina Mi{i}a br.32
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400947090006
Telefon: 051336169
Faks: 051258685
Elektronska po{ta: danijela.milosevic@bltoplana.com
Internet adresa: www.bltoplana.com
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: BAWALUKA
I.5.c. Djelatnost: Prenos ili distribucija plina ili toplotne
energije
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: jedna godina od dana
potpisivawa okvirnog sporazuma
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 200.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka sitnog potro{nog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
nabavka sitnog potro{nog materijala
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
200.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Toplanaa.d. BawaLuka, ulicaBulevarvojvode@ivojinaMi{i}a
32
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 165
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
27.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30.00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:05
Mjesto: Toplana a.d. Bawa Luka, bulevar vojvode @ivojina
Mi{i}a 32, kancelarija broj 9
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup tenderske dokumentacije
Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka
broj ra~una: 552000-00000633-07
(A-6699-14)
TOPLANAA.D. BAWALUKA
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 642-1-1-1-25/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TOPLANAa.d. Bawa Luka
Kontakt osoba: Bo{ko Proti}
Adresa: Bulevar @ivojina Mi{i}a br.32
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400947090006
Telefon: 051336169
Faks: 051258685
Elektronska po{ta: danijela.milosevic@bltoplana.com
Internet adresa: www.bltoplana.com
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: BAWALUKA
I.5.c. Djelatnost: Prenos ili distribucija plina ili toplotne
energije
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: jedna godina od dana
potpisivawa okvirnog sporazuma
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 280.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka kugl slavina i cirkulacionih pumpi
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
nabavka kugl slavina i cirkulacionih pumpi
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
280.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Toplanaa.d. bawaLuka, ulicaBulevarvojvode@ivojinaMi{i}a
32
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
27.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30.00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:05
Mjesto: Toplana a.d. Bawa Luka, bulevar vojvode @ivojina
Mi{i}a 32, kancelarija broj 9
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup tenderske dokumentacije
Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka
broj ra~una: 552000-00000633-07
(A-6700-14)
OP]INABOSANSKAKRUPA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 695-1-3-1-50/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Op}ina Bosanska Krupa
Kontakt osoba: Zlatan [ertovi}
Adresa: Ulica Terzi}a bb
Po{tanski broj: 77240
Op{tina/Grad: Bosanska Krupa
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 166 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
IDB/JIB: 4263098160006
Telefon: 037471088
Faks: 037471090
Elektronska po{ta: opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba
Internet adresa: www.opcinabosanskakrupa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: BOSANSKA KRUPA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pro{irenje gradske vodovodne mre`e za naselja Zalin, Podkr{ i
Gornji Petrovi}i
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pro{irenje gradske vodovodne mre`e za naselja Zalin, Podkr{ i
Gornji Petrovi}i
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
190.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
op}ina Bosanska Krupa
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 15:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 15:30
Mjesto: Op}ina Bosanska Krupa, Terzi}a bb, 77240 Bosanska
Krupa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponudu i kopije sa ovjerom i potpisom zape~atiti u jednoj
neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e
pisati: "Prosirenje gradske vodovodne mreze za naselja Zalin,
Podkr{ i Gornji Petrovi}i ", na adresu: Jedinstveni op}inski organ
uprave op}ine Bosanska Krupa, Centar za usluge gra|anima, ulica
Terzi}a bb sa naznakomNEOTVARAJ. Ponuda treba da sadr`i sve
dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci i tenderskoj
dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj
dokumentaciji. Sva dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i
slo`ena redoslijedomkoji je dat utenderskoj dokumentaciji sa jasno
definisanim sadr`ajem. Svi listovi ponude moraju biti ~vrsto
uvezani, sa ozna~enim stranicama i potpisani od lica koja su
ovla{tena da zastupaju dobavlja~a. Ugovorni organ zadr`ava pravo
da u svakomtrenutku poni{ti postupak nabavke u skladu sa ~lanom
12. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ugovorni organ }e odbaciti
ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata
nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog
sadr`aja.Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti u roku od 3
(tri) dana od prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske
dokumentacije po~ev{i od 28.04.2014.godine uz unaprijed
upla}enu nov~anu naknadu u iznosu od 20,00 KM na depozitni
ra~un Op}ine Bosanska Krupa broj:3380002200041552 UniCredit
Bank d.d., vrsta prihoda 722612, op}ina 008.
(A-6758-14)
OP]ABOLNICATE[ANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 705-1-1-1-28/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]A BOLNICA TE[ANJ
Kontakt osoba: MIRELA SALKI]-[KILJO
Adresa: BRA]E POBRI] 17
Po{tanski broj: 74260
Op{tina/Grad: Te{anj
IDB/JIB: 4218211790008
Telefon: 032656310
Faks: 032650605
Elektronska po{ta: bolnicatesanj@bih.net.ba
Internet adresa: www.bolnicatesanj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: TE[ANJ
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 167
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Industrijski prehrambeni proizvodi
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Indusrijski prehrambeni proizvodi
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
80.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok pla}anja, u~e{}e:15,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Op}a bolnica Te{anj, Bra}e Pobri} 24 sala za sastanke
3. sprat
(A-6413-14)
OP]ABOLNICATE[ANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 705-1-1-1-29/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]A BOLNICA TE[ANJ
Kontakt osoba: MIRELA SALKI]-[KILJO
Adresa: BRA]E POBRI] 17
Po{tanski broj: 74260
Op{tina/Grad: Te{anj
IDB/JIB: 4218211790008
Telefon: 032656310
Faks: 032650605
Elektronska po{ta: bolnicatesanj@bih.net.ba
Internet adresa: www.bolnicatesanj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: TE[ANJ
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijekova i otopina za potrebe Op}e bplnice Te{anj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka lijekova i otopina za potrebe Op}e bolnice Te{anj
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:00
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 168 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Mjesto: Op}a bolnica Te{anj,sala za sastanke 3.sprat
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijekova i otopina za potrebe Op}e bolnice Te{anj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ampulirani lijekovi
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
150.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Rok pla}anja, u~e{}e: 15,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijekova i otopina za potrebe Op}e bolnice Te{anj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Otopine
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Rok pla}anja, u~e{}e: 15,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijekova i otopina za potrebe Op}e bolnice Te{anj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Otopine
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
40.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Rok pla}anja, u~e{}e: 15,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijekova i otopina za potrebe Op}e bolnice Te{anj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Otopine
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
13.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Rok pla}anja, u~e{}e: 15,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Dato u tenderskoj dokumentaciji
(A-6414-14)
OP]INABOSANSKI PETROVAC
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 729-1-3-1-24/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Op}ina Bosanski Petrovac
Kontakt osoba: Ena [irbi}
Adresa: Bosanska 110
Po{tanski broj: 77250
Op{tina/Grad: Bosanski Petrovac
IDB/JIB: 4263145770004
Telefon: 037883570
Faks: 037881012
Elektronska po{ta: opcinabp@bih.net.ba
Internet adresa: bosanskipetrovac.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: BOSANSKI PETROVAC
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji vodovodne mre`e u ulicama 25.
novembar i Plo~a
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji vodovodne mre`e u ulicama 25.
novembar i Plo~a u Bosanskom Petrovcu
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 169
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
3160 m
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
178.960,27
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Op}ina Bosanski Petrovac
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Op}ina Bosanski Petrovac, Ulica Bosanska 110, Mala sala
Op}ine
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije upla}uje se
kod UniCredit bank dd BiH, filijala Biha} broj transakcijskog
ra~una:3385002200483525, svrha doznake:Uplata za tendersku
dokumentaciju"Izvo|enje radova na rekonstrukciji vodovodne
mre`e u u ulicama 25 novembar i Plo~a, vrsta prihoda
722131-dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije.
Predstavnik ponu|a~a koji prisustvuje otvaranju ponuda treba imati
pismeno ovla{tenje ponu|a~a za potpisivanje i preuzimanje
zapisnika sa javnog otvaranja.
(A-6653-14)
JAVNAUSTANOVAOSNOVNA[KOLA"MAGLAJ"
U MAGLAJU
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 759-1-2-1-14/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Osnovna {kola "Maglaj" u Maglaju
Kontakt osoba: Duda Obrali}
Adresa: Aleja ljiljana 2
Po{tanski broj: 74250
Op{tina/Grad: Maglaj
IDB/JIB: 4218056530002
Telefon: 032603465
Faks: 032603628
Elektronska po{ta: os.maglaj@hotmail.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 13
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
prijevoz u~enika
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika JU O[ "Maglaj" na podru~ju op}ine
Maglaj za prvo i drugo polugodi{te {kolske 2014/15.godine,
odnosno za period od 01.09.2014.godine do 15.06.2015.g.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 9:30
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 170 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Mjesto: JU O[ "Maglaj" u Maglaju, objekt "A" mati~ne {kole u
zbornici na spratu
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gornji Uli{njak-Maglaj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika od stajali{ta u Gornjem Uli{njaku do
autobuske stanice u Maglaju i nazad.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prijevoz 6 u~enika dnevno
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
35.200,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
[kolska 2014/15.godina za period od 01.09.2014.g. do
15.06.2015.g.
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Maglaj
V. Dodatne informacije
Prijevoz u~enika planiran je kao AD-auto dan u skladu sa
potrebama ugovornog organa bez obzira na broj u~enika i broj
vo`nji. Vrsta vozila za prijevoz: autobus, minibus ili kombi.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Strai{te-Uli{njak
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika od stajali{ta u Strai{tu do stajali{ta u
Uli{njaku i nazad.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prijevoz 15 u~enika dnevno.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.641,38 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
[kolska 2014/15.godina, za period od 01.09.2014.g. do
15.06.2015.g.
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Maglaj
V. Dodatne informacije
Mogu}a su manja odstupanja od prikazanog broja u~enika.
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Strai{te-Maglaj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika od stajali{ta u Strai{tu do autobuske
stanice u Maglaju i nazad.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prijevoz 17 u~enika dnevno.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
12.657,35 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
[kolska 2014/15.godina, za period od 01.09.2014.godine do
15.06.2015.godine
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Maglaj
V. Dodatne informacije
Mogu}a su manja odstupanja u broju u~enika prikazanih za
prijevoz.
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Uli{njak-Maglaj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika od stajali{ta u Uli{njaku do autobuske
stanice u Maglaju i nazad.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prijevoz 30 u~enika dnevno.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
3.971,61 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
[kolska 2014/15.godina, za period od 01.09.2014.g. do
15.06.2015.g.
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Maglaj
V. Dodatne informacije
Mogu}a su manja odstupanja u broju u~enika prikazanih za
prijevoz.
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gornja Bo~inja - Maglaj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika od stajali{ta u Gornjoj Bo~inji do
autobuske stanice u Maglaju i nazad. Usputna autobuska stajali{ta
za prijevoz u~enika do{kole suuBo~inji, Bakoti}ui KrsnomPolju.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prijevoz 13 u~enika dnevno
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
9.679,15 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
[kolska 2014/15.g., za period od 01.09.2014.g. do 15.06.2015.g.
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Maglaj
V. Dodatne informacije
Mogu}a su manja odstupanja od broja u~enika prikazanih za
prijevoz.
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gornja Bo~inja-Bo~inja
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika od stajali{ta u Gornjoj Bo~inji do
stajali{ta u Bo~inji i nazad.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 171
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
prijevoz 5 u~enika dnevno
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
35.200,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
[kolska 2014/15.g., za period od 01.09.2014.g. do 15.06.2015.g.
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Maglaj
V. Dodatne informacije
Prijevoz u~enika na ovoj relaciji planiran je kao AD- auto dan u
skladu sa potrebama ugovornog organa bez obzira na broj u~enika i
broj vo`nji. Vrsta vozila za prijevoz: autobus, minibus ili kombi.
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Dolac-Bo~inja
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika od stajali{ta u Docu do stajali{ta u Bo~inji
i nazad.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
prijevoz 4 u~enika dnevno
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
35.200,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
[kolska 2014/15.g., za period od 01.09.2014.g. do 15.06.2015.g.
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Maglaj
V. Dodatne informacije
prijevoz u~enika na ovoj relaciji planiran je kao AD- auto dan u
skladu sa potrebama ugovornog organa bez obzira na broj u~enika i
broj vo`nji. Vrsta vozila za prijevoz: autobus, minibus ili kombi.
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gornji Bradi}i- Maglaj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika od stajali{ta u Gornjim Bradi}ima do
autobuske stanice uMaglajui nazad. Usputnoautobuskostajali{te u
polasku/povratku je u Bradi}ima/Fojnici.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prijevoz 23 u~enika dnevno
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
17.124,66 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
[kolska 2014/15.g., za period od 01.09.2014.g.do 15.06.2015.g.
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Maglaj
V. Dodatne informacije
Mogu}a su manja odstupanja od broja u~enika prikazanih za
prijevoz.
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gornji Bradi}i-Fojnica
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika sa stajali{ta u Gornjim Bradi}ima do
stajali{ta u Fojnici i nazad.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prijevoz 26 u~enika dnevno
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
19.358,31 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
[kolska 2014/15.g., za period od 01.09.2014.g. do 15.06.2015.g.
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Maglaj
V. Dodatne informacije
Mogu}a su manja odstupanja od broja u~enika prikazanih za
prijevoz.
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gornja Tujnica-Maglaj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika sa stajali{ta u Gornjoj Tujnici do
autobuske stanice u Maglaju i nazad uz stajanje i prijevoz u~enika
sa autobuskog stajali{ta u Tujnici.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prijevoz 26 u~enika dnevno
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.603,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
[kolska 2014/15.g., za period od 01.09.2014.g. do 15.06.2015.g.
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Maglaj
V. Dodatne informacije
Mogu}a su manja odstupanja od broja u~enika prikazanih za
prijevoz.
ANEKS B
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gornja Lije{nica -Maglaj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika sa stajali{ta u Gornjoj Lije{nici do
autobuske stanice u Maglaju i nazad.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prijevoz 40 u~enika dnevno
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
5.957,95 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
[kolska 2014/15.g., za period od 01.09.2014.g. do 15.06.2015.g.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 172 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Maglaj
V. Dodatne informacije
Mogu}a su manja odstupanja od broja u~enika prikazanih za
prijevoz.
ANEKS B
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gornja Tujnica-Tujnica
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika sa stajali{ta u Gornjoj Tujnici do stajali{ta
u Tujnici i nazad.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prijevoz 15 u~enika dnevno
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
35.200,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
[kolska 2014/15.g., za period od 01.09.2014.g. do 15.06.2015.g.
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Maglaj
V. Dodatne informacije
Prijevoz u~enika na ovoj relaciji planiran je kao AD- auto dan u
skladu sa potrebama ugovornog organa bez obzira na broj u~enika i
broj vo`nji. Vrsta vozila za prijevoz: autobus, minibus ili kombi.
ANEKS B
Lot broj 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
O{ve-Maglaj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika od stajali{ta u O{vama do autobuske
stanice u Maglaju i nazad.
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prijevoz 36 u~enika dnevno
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
26.400,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
[kolska 2014/15.g., za period od 01.09.2014.g. do 15.06.2015.g.
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Maglaj
V. Dodatne informacije
Prijevoz u~enika na ovoj relaciji planiran je kao AD- auto dan bez
obzira na broj u~enika i broj vo`nji u skladu sa potrebama
ugovornog organa. Vrsta vozila za prijevoz: autobus, minibus ili
kombi.
(A-6614-14)
JU "OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 773-1-2-1-17/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "Op}inski fond za komunalne djelatnosti i
infrastrukturu"
Kontakt osoba: MEDI] HUSEIN i [EILA SEJARI]
Adresa: Branilaca BiH bb
Po{tanski broj: 79280
Op{tina/Grad: Klju~
IDB/JIB: 4263043770000
Telefon: 037661088
Faks: 037661088
Elektronska po{ta: okf-kljuc@hotmail.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: KLJU^
I.5.c. Djelatnost: Upravljanje i odr`avanje stambenih objekata i
ostale komunalne djelatnosti
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Kreditno zadu`enje
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Kreditno zadu`enje za realizaciju projekata komunalne
infrastrukture i izmirenje nastalih obaveza za realizirane projekte
komunalne infrastrukture
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
75.000,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
62.250,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Klju~
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dozvola za rad Agencije za bankarstvo F BiH ili Agencije za
bankarstvo RS-a
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 173
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Visina mjese~nog anuiteta, u~e{}e:97,00 %
2. Vrijednost obrade kredita, u~e{}e:3,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: JU"Op}inski fond za komunalne djeltanosti i
infrastrukturu" Klju~, Branilaca BiH bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
tel: 037- 661-088 (Medi} Husein) - ra~unovodstvo
037-661-324 (Sejari} [eila) - tehni~ka pitanja
(A-6642-14)
JAVNAUSTANOVADOM ZDRAVLJA BUSOVA^A
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 829-1-2-1-3/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javna ustanova Dom zdravlja Busova~a
Kontakt osoba: Gertica Bili} i Jasna Babi}
Adresa: 1.o`ujak/mart bb
Po{tanski broj: 72260
Op}ina/Grad: Busova~a
IDB/JIB: 4236375530005
Telefon: 030732124
Faks: 030732091
Elektronska po{ta: dz.busovaca@gmail.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Razina: BUSOVA^A
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Financijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava bankarskih usluga za kreditno zadu`enje Javne ustanove
Dom zdravlja Busova~a
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Javna nabava financijskih sredstava putem kreditnog zadu`enja.
Potreban iznos kredita je 400.000,00 KM, sa rokom otplate kredita
od 60 mjeseci, grejs periodom do 31.12.2014.godine i fiksnom
kamatnom stopom.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
400.000,00 KM
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
106.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Poslovne prostorije Ugovornog organa, poslovne prostorije
dobavlja~a
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 20.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:27.5.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Ul.1.o`ujak/mart b.b., 72 260 Busova~a, zgrada uprave
Javne ustanove Dom zdravlja Busova~a, I kat ured
Ravnatelja/Direktora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 30,00 KM
mo`e se izvr{iti na ra~un IKbanke d.d. Zenica, Ispostava Busova~a
broj: 134-040-00003377-62, sa naznakom za otkup tenderske
dokumentacije.
(A-6702-14)
KANTONALNAJAVNAUSTANOVA"DOM ZA
SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE
OSOBASAINVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 833-1-1-1-25/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kantonalna javna ustanova"Dom za socijalno zdravstveno
zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"
Kontakt osoba: Aj{a Mu{ovi}
Adresa: Nahorevska 195
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200389180002
Telefon: 033210926
Faks: 033665212
Elektronska po{ta: ajsa.musovic@kjudom.ba
Internet adresa: www.kjudom.ba
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 174 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 /jedna/ godina dana od dana
zaklju~enja
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 219.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci i sukcesivnoj isporuci lo` ulja i goriva
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka lo` ulja i goriva
II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je dato u TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
lo` ulje - adresa naru~ioca; pogonsko gorivo - benzinska pumpa
dobavlja~a
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kako je dato u TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kako je dato u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je dato u TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kako je dato u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 15:00
Mjesto: KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje" ul.
Nahorevska broj 195., op}ina Centar Sarajevo
(D-6669-14)
JAVNO PREDUZE]E "VODOKOM" DRU[TVO SA
OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 861-1-1-1-36/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno Preduze}e "VODOKOM" dru{tvo sa ograni~enom
odgovorno{}u Kakanj
Kontakt osoba: Mensur Dautovi}
Adresa: Alije Izetbegovi}a 51
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218523410008
Telefon: 032557950
Faks: 032557956
Elektronska po{ta: vodokom@bih.net.ba
Internet adresa: www.vodokom.com.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: KAKANJ
I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva i maziva
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva i maziva za potrebe preduze}a.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
197.000,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
197.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kakanj
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 175
IV.2.a. Podkriteriji
1. ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. rok isporuke, u~e{}e:10,00 %
3. rok i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: J.P. "VODOKOM" d.o.o. Kakanj, Alije Izetbegovi}a 5,
Sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponu|a~, koji je zainteresovan za u~estvovanje po
obavje{tenju o nabavci goriva i maziva du`an je dostaviti pismeni
zahtjev za u~e{}e.
Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax 032 / 557 - 956 ili li~no na
adresu kao pod I.1., gdje }e se izvr{iti preuzimanje tenderske
dokumentacije za izbor najpovoljnije ponude, u vremenu od 07.00
do 15.30, uz podno{enje primjerka uplate za tendersku
dokumentaciju.
Tro{kovi tenderske dokumentacije iznose 20,0 KM (u cijenu je
ura~unat PDV). Pla}anje se mo`e izvr{iti na `iro ra~un br.
1340200000086639 IKB Kakanj, naznakom "Za u~e{}e po
obavje{tenju o nabavci i isporuci goriva i maziva"
(A-6612-14)
MINISTARSTVO ZABORA^KAPITANJA
KANTONASARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 893-6-2-1-54/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Elzira Arifhod`i}, Velid Imamovi} i Osman
Smajlovi}
Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200662450000
Telefon: 033562012
Faks: 033562251
Elektronska po{ta: mbp@ks.gov.ba
Internet adresa: www.ks.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje usluge banjskog lije~enja (medicinske rehabilitacije) za
pripadnike bora~ke populacije. Nabavka broj 06-14-7710/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja propisani su
uslovi za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko lije~enje i
medicinsku rehabilitaciju ( u daljemtekstu lije~enje ) za pripadnike
bora~ke populacije sa podru~ja Kantona Sarajevo, a koje se
realizuje, u za to registrovanim i osposobljenim
banjsko-rehabilitacionim centrima i lije~ili{tima. Potreba za
lije~enjem se utvr|uje na osnovu mi{ljenja ljekarske komisije
formirane u Ministarstvu za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo i
uklju~uje boravak, ishranu i svu potrebnu medicinsku i fizikalnu
terapiju u nekom od banjsko-rehabilitacionih centara u trajanju od
14 dana po korisniku odnosno 21 dan za ratne vojne invalide
paraplegi~are. Programom i planom rada ovog Ministarstva pro-
gramlije~enja se odvija u toku cjele kalendarske godine, a do visine
odobrenih Bud`etskih sredstava za ove namjene. Zakonom o
dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", 45/12 - Pre~i{}eni tekst),
predvi|eno je pod propisanim uslovima ostvarivanje prava na
banjsko lije~enje i medicinsku rehabilitaciju pripadnicima bora~ke
populacije. Predmet pregovara~kog postupka je prikupljanje
ponude za pru`anje usluga banjskog lije~enja i medicinske
rehabilitacije za oboljenja i povrede koji su razvrstani u lotove.
Podjela na lotove je neophodna iz razloga {to su bolesti zbog kojih
upu}ujemo korisnike prava na ovu vrstu lije~enja razli~ite i {to je
neophodno da banjska lije~ili{ta budu posebno specijalizirana za
pojedina~ne bolesti kako bi bili u mogu}nosti obezbijediti
adekvatno lije~enje i njegu za sve korisnike.
Lje~ili{te svojim geografskim polo`ajem mora biti pristupa~no za
korisnike iz Kantona Sarajevo, koji nisu u mogu}nosti boraviti u
udaljenim banjskim lije~ili{tima, te moraju biti adekvatna za
korisnike sa ratnim i postratnim traumama.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Pla}anje obaveze utvr|ene ovim ugovorom vr{i }e se u roku od 15
dana od dana fakturisanja, a u skladu sa dinamikom priliva
bud`etskih sredstava.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 13:00
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Pored specijaliziranog kadra i medicinskog tretmana, potrebni su i
adekvatni smje{tajni kapaciteti kako bi svi korisnici koji u ovoj
godini ispunjavaju uslove za odlazak u banjska lije~ili{ta mogli
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 176 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
blagovremeno biti upu}eni u ista. U skladu sa Pravilnikom za
utvr|ivanje prava na banjsko i klimatsko lije~enje (medicinska
rehabilitacija), lje~ili{ta moraju biti u mogu}nosti pru`iti tretman
prvenstveno za sljede}a oboljenja: Arthritis Rheumatoides,
Hemiparesis, Paraparesis, Quadriparesis, Hemiplegia, Paraplegia,
Sclerosis Multiplex, Hernia disci I. V, Spondilosis V. LSderfomans
partim ankylosans, Coxarthrosis gravis, St. post amputationem
extremitas (femoris, cruris), St. post op. fracturam extremitas, St.
post implatationem endorothesis.
Predmet pregovara~kog postupka je prikupljanje ponude za
pru`anje usluga banjskog lije~enja i medicinske rehabilitacije za
oboljenja i povrede koji su razvrstani u lotove.
Obzirom na specifi~nosti oboljenja i na{ih korisnika (povrede,
oboljenja i traume koje su direkno ili inderektno vezane za ratna
de{avanja) neophodno je lije~enje u adekvatnim lije~ili{tima
specijaliziranim za pojedine vrste oboljenja.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Elzira Arifhod`i}, Velid Imamovi} i Osman
Smajlovi}
Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
Telefon: 033562012
Faks: 033562251
Elektronska po{ta: elzira.arifhodzic@mbp.ks.gov.ba
Internet adresa: www.mbp.ks.gov.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje usluge banjskog lije~enja (medicinske rehabilitacije) za
pripadnike bora~ke populacije. Nabavka broj 06-14-7710/14
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 - Banjsko i klimatsko lije~ili{te specijalizirano za slijede}e
vrste oboljenja:
- Radikulopatija i diskushernija - Hernia disci I.V
- Stanja nakon povreda lokomotornog aparata
- Prije i postoperativna rehabilitacija nakon zahvata na
lokomotornom aparatu (kosti, mi{i}i, ligamenti, zglobovi)
- Rehabilitacija amputiraca
- Rehabilitacija osoba sa metaboli~kimbolestima (diabetes, giht)
- Poreme}aji periferne cirkulacije
- Mogu}nost obezbje|enja neograni~enog broja tretmana
korisnicima koje na osnovu nalaza odredi ljekarska komisija
- Mogu}nost prijema grupa ve}ih od 60 korisnika u svakom
terminu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Ukupan broj korisnika na godi{njem zavisi}e od ponu|ene cijene
po pojedina~nim lotovima.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
270.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
od potpisa ugovora do kraja 2014. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Banjsko lije~enje i medicinska rehabilitacija obavljat }e se u
banjsko rehabilitacionim centrima koji budu izabrani za pru`anje
navednih usluga, a koji su specijalizirani za oboljenja navedena u
pojedina~nim lotovima.
V. Dodatne informacije
Zahtjev za u~e{}e u pretkvalifikaciji kao i dostavljanje po~etnih
ponuda }e se izvr{iti istovremeno, a doroka navedenogutenderskoj
dokumentaciji.Pretkvalifikacioni postupak }e se obaviti u skladu sa
odredbama ~lana 29. Zakona o javnimnabavkama, a nakon toga }e
se izvr{iti otvaranje po~etnih koje }e biti predmet pregovora.
Ponu|a~i }e u prvoj fazi pored dokumenata koji dokazuju uslove za
kvalifikaciju, u posebnoj neprovidnoj koverti dostaviti i svoje
po~etne ponude. Ponuda ponu|a~a koji ne bude zadovoljio uslove
za kvalifikaciju se ne}e dalje razmatrati i bi}e odba~ena kao
neprihvatljiva.Ukoliko kandidati zadovolje pretkvalifikacione
uslove pristupit }e se otvaranju po~etnih ponuda. Kandidati koji
ispune tra`ene uslove }e nakon pregovaranja biti pozvani da
dostave kona~ne ponude, a u roku koji je utvr|en tenderskom
dokumentacijom. Zahtjevi za dostavu tenderske dokumentacije
mogu da budu upu}eni u pismenoj formi, putem faksa ili
elektronske po{te ili putem telefona, uz obavezu ponu|a~a da u {to
kra}em roku dostavi zahtjev u pismenoj formi, po~ev od
30.04.2014.godine, a najkasnije doroka utvr|enoguobavje{tenjuo
javnoj nabavci. Ukoliko ponu|a~ ne dostavi zahtjev u pismenoj
formi do utvr|enog roka smatra se da je odustao od u~e{}a u javnoj
nabavci.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje usluge banjskog lije~enja (medicinske rehabilitacije) za
pripadnike bora~ke populacije. Nabavka broj 06-14-7710/14
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 2 - Banjsko i klimatsko lije~ili{te specijalizirano za slijede}e
vrste oboljenja:
- Paraplegija i kvadriplegija - posjedovanje specijalnih kada za
kori{tenje korisnicima sa ovom vrstom bolesti i mogu}nost
samostalnog pristupa za ove kategorije
- Rehabilitacija pacijenata koji su imali operativni zahvate na
srcu i krvnim sudovima
- Tjelesni deformiteti - St. post amputationem extremitas
(femoris, cruris ), St. post op. fracturam extremitas
- Povrede nervnog sistema i mo`dani udari
- Kardiovaskularna oboljenja
- Neurolo{ka oboljenja (stanja nakon ICV-a)
- Mogu}nost prijema grupa cca 50 korisnika u svakom terminu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Ukupan broj korisnika na godi{njem zavisi}e od ponu|ene cijene
po pojedina~nim lotovima.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
230.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
od potpisa ugovora do kraja 2014. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Banjsko lije~enje i medicinska rehabilitacija obavljat }e se u
banjsko rehabilitacionim centrima koji budu izabrani za pru`anje
navednih usluga, a koji su specijalizirani za oboljenja navedena u
pojedina~nim lotovima.
V. Dodatne informacije
Zahtjev za u~e{}e u pretkvalifikaciji kao i dostavljanje po~etnih
ponuda }e se izvr{iti istovremeno, a doroka navedenogutenderskoj
dokumentaciji. Pretkvalifikacioni postupak}e se obaviti uskladusa
odredbama ~lana 29. Zakona o javnimnabavkama, a nakon toga }e
se izvr{iti otvaranje po~etnih koje }e biti predmet pregovora.
Ponu|a~i }e u prvoj fazi pored dokumenata koji dokazuju uslove za
kvalifikaciju, u posebnoj neprovidnoj koverti dostaviti i svoje
po~etne ponude. Ponuda ponu|a~a koji ne bude zadovoljio uslove
za kvalifikaciju se ne}e dalje razmatrati i bi}e odba~ena kao
neprihvatljiva. Ukoliko kandidati zadovolje pretkvalifikacione
uslove pristupit }e se otvaranju po~etnih ponuda. Kandidati koji
ispune tra`ene uslove }e nakon pregovaranja biti pozvani da
dostave kona~ne ponude, a u roku koji je utvr|en tenderskom
dokumentacijom. Zahtjevi za dostavu tenderske dokumentacije
mogu da budu upu}eni u pismenoj formi, putem faksa ili
elektronske po{te ili putem telefona, uz obavezu ponu|a~a da u {to
kra}em roku dostavi zahtjev u pismenoj formi, po~ev od
30.04.2014. godine, a najkasnije do roka utvr|enog u obavje{tenju
o javnoj nabavci. Ukoliko ponu|a~ ne dostavi zahtjev u pismenoj
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 177
formi do utvr|enog roka smatra se da je odustao od u~e{}a u javnoj
nabavci.
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje usluge banjskog lije~enja (medicinske rehabilitacije) za
pripadnike bora~ke populacije. Nabavka broj 06-14-7710/14
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 3 - Banjsko i klimatsko lije~ili{te specijalizirano za slijede}e
vrste oboljenja:
- Artritis i reumatska oboljenja i bolesti ki~menog stuba
- Spondilosis V.LS derformans partim ankylosans
- O{te}enje nervnog sistema kao poljedica ranjavanja
- Fantomska bol
- Rehabilitacija osoba starije dobi
- Ko`na oboljenja
- Mogu}nost prijema grupa cca 30 korisnika u svakom terminu
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Ukupan broj korisnika na godi{njem zavisi}e od ponu|ene cijene
po pojedina~nim lotovima.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
120.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
od potpisa ugovora do kraja 2014. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Banjsko lije~enje i medicinska rehabilitacija obavljat }e se u
banjsko rehabilitacionim centrima koji budu izabrani za pru`anje
navednih usluga, a koji su specijalizirani za oboljenja navedena u
pojedina~nim lotovima.
V. Dodatne informacije
Zahtjev za u~e{}e u pretkvalifikaciji kao i dostavljanje po~etnih
ponuda }e se izvr{iti istovremeno, a doroka navedenogutenderskoj
dokumentaciji. Pretkvalifikacioni postupak}e se obaviti uskladusa
odredbama ~lana 29. Zakona o javnimnabavkama, a nakon toga }e
se izvr{iti otvaranje po~etnih koje }e biti predmet pregovora.
Ponu|a~i }e u prvoj fazi pored dokumenata koji dokazuju uslove za
kvalifikaciju, u posebnoj neprovidnoj koverti dostaviti i svoje
po~etne ponude. Ponuda ponu|a~a koji ne bude zadovoljio uslove
za kvalifikaciju se ne}e dalje razmatrati i bi}e odba~ena kao
neprihvatljiva. Ukoliko kandidati zadovolje pretkvalifikacione
uslove pristupit }e se otvaranju po~etnih ponuda. Kandidati koji
ispune tra`ene uslove }e nakon pregovaranja biti pozvani da
dostave kona~ne ponude, a u roku koji je utvr|en tenderskom
dokumentacijom. Zahtjevi za dostavu tenderske dokumentacije
mogu da budu upu}eni u pismenoj formi, putem faksa ili
elektronske po{te ili putem telefona, uz obavezu ponu|a~a da u {to
kra}em roku dostavi zahtjev u pismenoj formi, po~ev od
30.04.2014. godine, a najkasnije do roka utvr|enog u obavje{tenju
o javnoj nabavci. Ukoliko ponu|a~ ne dostavi zahtjev u pismenoj
formi do utvr|enog roka smatra se da je odustao od u~e{}a u javnoj
nabavci.
(A-6694-14)
JU ZAVOD ZAPROSTORNO URE\ENJE BIHA]
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 954-1-3-1-33/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Zavod za prostorno ure|enje Biha}
Kontakt osoba: Amir Deli} i Damir Feli}
Adresa: 502 Vite{ke bigade bb
Po{tanski broj: 77000
Op{tina/Grad: Biha}
IDB/JIB: 4263201430009
Telefon: 037226405
Faks: 037226407
Elektronska po{ta: juzzpu@zona.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: BIHA]
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskihobjekata
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekosnstrukcija lokalnih i nerazvrstanih cesta
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekosnstrukcija lokalnih i nerazvrstanih cesta
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM po lotu
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 9:30
Mjesto: 502 Vite{ke brigade bb Biha}
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 178 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otvaranje ponuda je zakazano dana 28.05.2014 godine u slijede}im
terminima: 09:30 sati - LOT1, 10:00 sati - LOT2, 10:30 sati - LOT
3, 11:00 sati - LOT 4, 11:30 sati - LOT 5
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Put ]ukovi - desno
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Put ]ukovi - desno
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema predra~unu/ predmjeru radova
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
51.282,06 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 gra|evinski dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Naselje ]ukovi, Op}ina Biha}
V. Dodatne informacije
1. Ugovorni organ zadr`ava prava da se izabranim ponu|a~em
provede pregovar~ki postupak bez dodatne objave obavje{tenja u
skladu sa ~lanom11. ta~ka 4.d.1.ZJN2. Uplata iznosa od 30 KMza
preuzimanje tenderske dokumentacije vr{i se na broj `iro ra~una
UniCredit Band d.d. Mostar broj: 3385002200243644
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ora{ac - [eli{te, faza II
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ora{ac - [eli{te, faza II
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema preda~unu/ predmjeru radova
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
51.282,06 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 gra|evinskih dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Naselje Ora{ac, Op}ina Biha}
V. Dodatne informacije
1. Ugovorni organ zadr`ava prava da se izabranim ponu|a~em
provede pregovar~ki postupak bez dodatne objave obavje{tenja u
skladu sa ~lanom11. ta~ka 4.d.1.ZJN2. Uplata iznosa od 30 KMza
preuzimanje tenderske dokumentacije vr{i se na broj `iro ra~una
UniCredit Band d.d. Mostar broj: 3385002200243644
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ora{ac grad, faza II
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ora{ac grad, faza II
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema preda~unu/ predmjeru radova
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
51.282,06 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 gra|evinskih dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Naselje Ora{ac, Op}ina Biha}
V. Dodatne informacije
1. Ugovorni organ zadr`ava prava da se izabranim ponu|a~em
provede pregovar~ki postupak bez dodatne objave obavje{tenja u
skladu sa ~lanom11. ta~ka 4.d.1.ZJN2. Uplata iznosa od 30 KMza
preuzimanje tenderske dokumentacije vr{i se na broj `iro ra~una
UniCredit Band d.d. Mostar broj: 3385002200243644
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ora{ac-Lu`ine, faza II
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ora{ac-Lu`ine, faza II
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema preda~unu/ predmjeru radova
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
51.282,06 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 gra|evinskih dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Naselje Ora{ac, Op}ina Biha}
V. Dodatne informacije
1. Ugovorni organ zadr`ava prava da se izabranim ponu|a~em
provede pregovar~ki postupak bez dodatne objave obavje{tenja u
skladu sa ~lanom11. ta~ka 4.d.1.ZJN2. Uplata iznosa od 30 KMza
preuzimanje tenderske dokumentacije vr{i se na broj `iro ra~una
UniCredit Band d.d. Mostar broj: 3385002200243644
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Duljci ljevi i desni prilaz, faza II
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Duljci ljevi i desni prilaz, faza II
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema preda~unu/ predmjeru radova
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
51.282,06 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 gra|evinskih dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Duljci, Op}ina Biha}
V. Dodatne informacije
1. Ugovorni organ zadr`ava prava da se izabranim ponu|a~em
provede pregovar~ki postupak bez dodatne objave obavje{tenja u
skladu sa ~lanom11. ta~ka 4.d.1.ZJN2. Uplata iznosa od 30 KMza
preuzimanje tenderske dokumentacije vr{i se na broj `iro ra~una
UniCredit Band d.d. Mostar broj: 3385002200243644
(A-6691-14)
JU ZAVOD ZAPROSTORNO URE\ENJE BIHA]
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 954-1-3-1-34/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Zavod za prostorno ure|enje Biha}
Kontakt osoba: Ervidas Red`i}
Adresa: 502 Vite{ke bigade bb
Po{tanski broj: 77000
Op{tina/Grad: Biha}
IDB/JIB: 4263201430009
Telefon: 037226405
Faks: 037226407
Elektronska po{ta: juzzpu@zona.ba
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 179
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: BIHA]
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskihobjekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekostrukcija gradske ulice " Put na Glavicu "
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekostrukcija gradske ulice " Put na Glavicu "
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Prema predra~unu/predmjeru radova
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
102.564,12
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ribi} Op}ina Biha}
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 gra|evinskih dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumnetaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumnetaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumnetaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumnetaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: 502 Vite{ke brigade bb Biha}
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1. Ugovorni organ zadr`ava prava da se izabranim ponu|a~em
provede pregovar~ki postupak bez dodatne objave obavje{tenja u
skladu sa ~lanom 11. ta~ka 4.d.1.ZJN
2. Uplata iznosa od 30 KM za preuzimanje tenderske
dokumentacije vr{i se na broj `iro ra~una UniCredit Band d.d.
Mostar broj: 3385002200243644
(A-6692-14)
AGENCIJAZABANKARSTVOREPUBLIKE
SRPSKE
OBAVJE[TEWE
ONABAVCIBROJ 959-1-2-1-7/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE
SRPSKE
Kontakt osoba: Jelena Raosavqevi}
Adresa: Vase Pelagi}a 11a
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400901850006
Telefon: 051224070
Faks: 051216665
Elektronska po{ta: office@abrs.ba
Internet adresa: www.abrs.ba
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Za{tita, fizi~ko i tehni~ko obezbje|ewe poslovnog prostora
Agencije za bankarstvo Republike Srpske
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge za{tite, fizi~kog i tehni~kog obezbje|ewa poslovnog
prostoraAgencijezabankarstvoRepublikeSrpske, BawaLuka, u
ulici Vase Pelagi}a broj 11a, Bawa Luka, povr{ine 997 m
2
i u
ulici Ive Andri}a broj 41, Bawa Luka, povr{ine 550 m
2
, odnosno
ukupne povr{ine 1.547 m
2
.
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
1.547 m2
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
94.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Ulica Vase Pelagi}a 11a i ulica Ive Andri}a 41, Bawa Luka
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
2 godine
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 180 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom i zakqu~enim ugovorom
sa ponu|a~em.
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
U skladu sa ~lanom 24. Zakona o javnim nabavkama i tenderskom
dokumentacijom.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa ~lanom 25. Zakona o javnim nabavkama i tenderskom
dokumentacijom.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
U skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama i tenderskom
dokumentacijom.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
21.5.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 9:15
Mjesto: Agencija za bankarstvo Republike Srpske, ulica Vase
Pelagi}a 11a, 78000 Bawa Luka
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osoba:
Jelena Raosavqevi}
telefon: 051/224-092
(A-6506-14)
JAVNAUSTANOVAZAODGOJ I OBRAZOVANJE
OSNOVNA[KOLA"AHMED MURADBEGOVI]"
DONJI KAKANJ - KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1036-1-2-1-7/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova za odgoj i obrazovanje Osnovna {kola
"Ahmed Muradbegovi}" Donji Kakanj - Kakanj
Kontakt osoba: Asim [kulj
Adresa: Donji Kakanj - Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218194090005
Telefon: 032774101
Faks: 032774101
Elektronska po{ta: osdonji.k@hotmail.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika JU O[ "Ahmed Muradbegovi}" Donji Kakanj u
{kolskoj 2014. - 2015. godini
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika JUO["Ahmed Muradbegovi}" u {kolskoj 2014. -
2015. godini
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Donji Kakanj bb. Kakanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Na koverti obavezno napisati: PONUDA ZA OTVORENI
POSTUPAK BROJ: 01/14 - NABAVKA USLUGA PRIJEVOZA
U^ENIKA JU O[ "AHMED MURADBEGOVI]" DONJI
KAKANJ U [KOLSKOJ 2014. - 2015. GODINI LOT:_____- NE
OTVARATI OTVARA KOMISIJA.
Podatke o uplati tro{kova na ime izdavanja tenderske
dokumentacije zatra`iti na broj telefona 032/774-101. Kontakt
osoba Asim [kulj.
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 181
Prilikom uplate na uplatnicu nazna~iti: Uplata nov~ane naknade za
izuzimanje tenderske dokumentacije - Otvoreni postupak broj:
01/14
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Desetnik - Dumanac - Centralna {kola
Donji Kakanj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Desetnik - Dumanac - Centralan {kola
Donji Kakanj
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2014. - 2015.
godine do zavr{etka {kolske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Mramor - Subotinje - Centralna {kola
Donji Kakanj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Mramor - Subotinje - Centralna {kola
Donji Kakanj
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2014. 2015.
godine do zavr{etka {kolske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Sopotnica - Podru~na {kola Bilje{evo
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Sopotnica - Podru~na {kola Bilje{evo
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2014. - 2015.
godine do zavr{etka {kolske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Modrinje - Podru~na {kola Bilje{evo
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Modrinje - Podru~na {kola Bilje{evo
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2014. - 2015.
godine do zavr{etka {kolske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kakanj
(A-6613-14)
JAVNAUSTANOVAZAODGOJ I OBRAZOVANJE
OSNOVNA[KOLA"OMER MU[I]"
BRE@ANI - KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1037-1-2-1-5/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova za odgoj i obrazovanje Osnovna {kola
"Omer Mu{i}" Bre`ani - Kakanj
Kontakt osoba: Envera Velispahi}
Adresa: Bre`ani bb
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218214030004
Telefon: 032777058
Faks: 032777058
Elektronska po{ta: os.omerm@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 8
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
SLU@BENI GLASNIK BiH
Broj 33 - Strana 182 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 28. 4. 2014.
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika JUO[ "Omer Mu{i}" Bre`ani - Kakanj u {kolskoj
2014. - 2015. godini
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika JUO[ "Omer Mu{i}" Bre`ani - Kakanj u {kolskoj
2014. - 2015. godini
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati utenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.5.2014.
godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Bre`ani bb. Kakanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Na koverti obavezno napisati: PONUDA ZA OTOVORENI
POSTUPAK BROJ: 01/14 - NABAVKA USLUGA PRIJEVOZA
U^ENIKA JU O[ "OMER MU[I]" BRE@ANI - KAKANJ U
[KOLSKOJ 2014. - 2015. GODINI LOT:_____ - NEOTVARATI
OTVARA KOMISIJA.
Podatke o uplati tro{kova na ime izdavanja tenderske
dokumentacije zatra`iti na broj telefona: 032/777-058. Kontakt
osoba Envera Velispahi}.
Prilikom uplate na uplatnicu nazna~iti: Uplata nov~ane naknade za
izuzimanje tenderske dokumentacije - Otvoreni postupak broj:
01/14.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji @ivalji - Ri~ica - Koli}i - Mahala -
Centralna {kola Bre`ani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji @ivalji - Ri~ica - Koli}i - Mahala -
Centralna {kola Bre`ani
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
14.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2014. - 2015.
godine do zavr{etka {kolske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Bare - Centralna {kola Bre`ani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Bare - Centralna {kola Bre`ani
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
11.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2014. - 2015.
godine do zavr{etka {kolske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Lipnica - Na`bilj - Kraljeva Sutjeska -
Centralna {kola Bre`ani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Lipnica - Na`bilj - Kraljeva Sutjeska -
Centralna {kola Bre`ani
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2014. - 2015.
godine do zavr{etka {kolske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Bi{trani - Centralna {kola Bre`ani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Bi{trani - Centralna {kola Bre`ani
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
11.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2014. - 2015.
godine do zavr{etka {kolske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
SLU@BENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 33 - Strana 183
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Lipnica - Podru~na {kola Na`bilj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Lipnica - Podru~na {kola Na`bilj
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
11.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2014. - 2015.
godine do zavr{etka {kolske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Dolovi - Veliki Trnovci - Bijelo Polje -
Seoce - Centralna {kola Bre`ani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Dolovi - Veliki Trnovci - Bijelo Polje -
Seoce - Centralna {kola Bre`ani
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2014. - 2015.
godine do zavr{etka {kolske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Ri~ica - Haljini}i - Podru~na {kola
"^elikovina" Rojin Potok
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Ri~ica - Haljini}i - Podru~na {kola
"^elikovina" Rojin Potok
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikacij iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2014. - 2015.
godine do zavr{etka {kolske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Lu~i}i - Papratno - Poljani - Kraljeva
Sutjeska - Centralan {kola Bre`ani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na relaciji Lu~i}i - Papratno - Poljani - Kraljeva
Sutjeska - Centralna {kola Bre`ani
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
14.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2014. - 2015.
godine do zavr{etka {kolske 2014. - 2015. godine