w t

0 #
,ANCEI. Oficiul de'Cadastru şi Publicitate Imobiliară ILFOV
Biroul de Cadastru şl Publicitate Imobiliară Buftea
Dosarul nr. 61472/09-04-2014
ÎNCHEIERE Nr. 61472
r eg ist r a t o r Pop Lavlnla Georgeana
ASISTENT REGISTRATOR Toba Mlhaela
Asupra cererii Introduse de NP ANGHEL U LIANA CERASELA privind Notare, sl In baza documentelor
ataşate;
- act administrativ nr. ADEVERINŢA NR.4639/04-04-2014 emis de PRIMĂRIE;
Vazand referatul inspectorului de cadastru sl/sau referatul aslstentulul-reglstrator, fiind îndeplinite
condiţiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului sl a publicităţii Imobiliare nr. 7/1996, republicata,
cu modificările sl completările ulterioare, tariful ds 60 tel achitat prin documentul de plata;
- chitanţa nr. ANCPI_IF0037284/08-04-2014 In suma d|e60 RQN;
pentru serviciul cu codul; 242,
DISPUNE
Admiterea cererii cu privire la :
- imobilul cu nr. cadastral 3551, înscris In cartea funciara
hârtie cu numărul 6009) UAT Măgurele avand proprietarii;
- se noteaza schimbarea destinaţiei Imobilului din extravil^
55910 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu num
Prezenta se va comunica pârtilor:
D.A.D.R.,
MIHAI PAUL,
Anghel Liliana Cerasela.
59910 (provenita din cartea funciara de pe
Mihai Paul in cota de 1/1 de sub B.1;
n in Intravilan sub B.2 din cartea funciara
ajrul 6009) UAT Măgurele;
l
Cu drept de reexaminare In termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru şl
Publicitate Imobiliară Buftea, se înscrie In cartea funciara sji se soluţionează de către reglstratorul-sef.
‘ d 9 I * DV2 2 1 2 0 AQdT I I dOO 00* 21 H 0 2 udy frl
Bata aaluţlBnSru,
solutionata
la data de:
11-04*2014
Data allbarărll,
__/ t_____
*Se prectxesiB, atunci ci
ftegfatrator,
Georgeana
Aslatent*
Toba
registrator,
Mlhaela
^ (Art
\
îndeplinirii o bVgaUmfda plata
Referent,
(Mtifi, stmrriUm şi
şt*rr fli/ëBCM)
IpoiltuM pravaiut da an 771din Codul Placai.
document cure conţine date eu caracter personal. arataiar» tt» ¡ —><*■-
CARTE FUNCIARA n r . 55910 Comuna/Oras/Municipiu: Măsurata
/
* p
rs"'
A N irP T
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru INFORMARE
Oficiul de Cadastru şl Publicitate Imobiliară ILFOV
Biroul de Cadastru şl Publicitate Imobiliară Buftea
Nr.cerere 61472
21UB <19
Luna 04
Anul 2014
TEREN Intravilan
Adresai Măgurele
A. Partea I. (Foaie de avere)
Nr. CF vaehl: 6009
UU II
1 | HI HAI PAUL
61472/ 09.04.2 OH
B2
Act administrativ nr. ADEVERINŢA NU,4633, din 04.04.2014, emis dn PRIMĂRIE
sa roteaaa sihlmbarea destinaţiei imobilului din extravilan In Intravlu Al
înscrieri privitoare la aarclnl Observaţii / Fefarinte
NU SUNT
Pagina 1din 2
¿ocwment- care conţi ne Oats cu caracter personal , protejate de prevederi i * •Leg/ i Nr. b / s/ i u u i .
!•
CARTE FUNCIARA MR. 55910 Comyna/Oras/Muntclplu: Mígunl*
Anexa Nr. x la Pareen X
TEREN Intravilan
Nr.
cadaKral
Suprafaţa
maaurata
(mp) *
--- ------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii / Referinţe
CAD: 3551
Top: >
4050
* Suprafaţa este determinata in planul de proiecţie Stereo 70.
Date referitoare la taran
Nr,
ert
Categoria
4a folosinţa
Intra
vllan
Suprafaţa
(mp)
Nr.
tarla
Nr.
parcela
Nr.
roppgrftfli

Observaţii / Referinţa
1 ambii OA Din acte:-;
•1asura ta :40S I
* - sup■8făta din măsurătorile cadastrale este de 4050 mp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr,
Ort.
Nr. cerere Data cerere
Termen
eliberare
Obiect cerere
iT
1 62696 2014-04-11 2014-04-16 donsultare/Informars
Certific că prezentul extras corespunde Irrtrutotul cu poziţiile in vigoare din cartea funciara originală,
păstrată de acest birou,
Prezentul extras de carte fundară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public,
Iar Informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condiţiile legii,
S-a achitat tariful de 60 RON, Chltanta nr, ANCPI_IFOp37284/08-04-2014, pentru serviciul de
publicitate Imobiliară cu codul nr. 242,
Data *oiuţi «mirii,
11/04/ 2014
Data eliberării,
_ / ____r—
("•»■prilfu tij
Referent,
fptrwfw»/ *e<tîr*ihjn)
I
Tñcument care confine date cu carotter personal, protejate da preved*r/\e Legii Nr. 6/ / / ¿Ó3i . Pagina 2 din 2