You are on page 1of 3

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

S: 425 /KH-PGDT

c lp - T do - Hnh phc
Sn Tr, ngy 30 thng 5 nm 2014

K HOCH
Trin khai thc hin Ch th s 03/CT-UBND ngy 26 thng 3 nm 2014 ca
UBND thnh ph Nng trong ngnh Gio dc v o to qun Sn Tr
Thc hin K hoch s 24/KH-UBND ngy 08 thng 5 nm 2014 ca
UBND qun Sn Tr v trin khai thc hin Ch th 03/CT-UBND ngy 26
thng 3 nm 2014 ca UBND thnh ph v vic y mnh hc tp, lm theo tm
gng o c H Ch Minh, nng cao tinh thn trch nhim v o c cng
v ca CBCCVC ti cc c quan, n v thuc thnh ph Nng, Phng Gio
dc v o to xy dng k hoch trin khai thc hin nh sau:
I. MC CH, YU CU
1. Mc ch
y mnh vic hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh c
hiu qu thit thc, khc phc nhng hn ch, yu km, bt cp trong qun l,
iu hnh hot ng ca ngnh gio dc v o to.
2. Yu cu
Vic trin khai cc ni dung, gii php thc hin Ch th s 03/CT-UBND
phi c thc hin ng b t xy dng k hoch chi tit; ng k nhim v c
th, thit thc; trin khai thc hin c hiu qu; theo di, nh gi, tng kt ti
tng c quan, n v; to s chuyn bin v sc lan ta tch cc trong vic nng
cao nhn thc v chuyn bin l li lm vic, trch nhim thc thi cng v ca
i ng cn b, cng chc, vin chc (CBCCVC).
Thc hin Ch th s 03/CT-UBND kt hp cht ch, ph hp vi thc
hin Ch th s 29-CT/TU ngy 6 thng 11 nm 2013 ca Thnh y Nng v
tip tc y mnh ci cch hnh chnh, tng cng k lut, k cng, xy dng
i ng CBCCVC p ng yu cu xy dng v pht trin thnh ph trong tnh
hnh mi.
III. NI DUNG THC HIN
1. T chc qun trit su sc v mc ch, yu cu, ni dung, ngha, tm
quan trng ca Ch th s 1973/CT-TTg v Ch th s 29-CT/TU nhm to s
ng thun, thng nht trong nhn thc v hnh ng ca CBCCVC ton ngnh.
2. Pht ng cuc vn ng xy dng v thc hin nu gng ngi
CBCCVC tn ty phc v nhn dn theo t tng H Ch Minh trong
CBCCVC ton ngnh; trong , tp trung vo cc ni dung ch yu sau:

a) Xy dng chun mc o c nh gio, cn b qun l c s gio dc


ph hp vi chc nng, nhim v ca ngnh nhm hc tp v lm theo tm
gng o c H Ch Minh v thc hin ni dung v 5 xy, 3 chng theo
Ch th s 29-CT/TU.
b) Tch cc i mi phng php qun l v ging dy nhm nng cao
cht lng gio dc ton din; ch trng gio dc l tng, truyn thng v xy
dng chun mc o c cng dn cho hc sinh; tip tc thc hin gio dc tch
hp v o c H Ch Minh trong chng trnh do B GD&T ban hnh cc
bc hc, cp hc.
c) Xy dng cc gii php c th, tp trung ch o gii quyt dt im
nhng vn cn ang hn ch trong vic qun l dy thm, hc thm; thc
hin cc khon thu trong nh trng; m bo trt t, an ton giao thng trc
cng trng v qun l hot ng ca cc nhm tr, lp mu gio c lp t
thc.
d) ng k, cam kt (tp th v c nhn) c th ha thc hin tiu ch ni
dung 5 xy, 3 chng theo Ch th s 29-CT/TU gn vi vic hc tp v lm
theo tm gng o c H Ch Minh theo Ch th s 1973/CT-TTg.
3. Phn cng v quy nh r trch nhim ca CBCCVC trong vic thc
hin nhim v c giao, trong giao tip, ng x vi t chc, cng dn; pht
huy vai tr, trch nhim nu gng ca ngi ng u; thc hnh t tng H
Ch Minh v nu cao tinh thn trch nhim, chng ch ngha c nhn, ni i i
vi lm.
4. Tng cng cng tc kim tra, n c, theo di, nh k nh gi s
kt, tng kt cuc vn ng xy dng v thc hin nu gng nhng ngi
CBCCVC tn ty phc v nhn dn nhm kp thi pht hin, biu dng, khen
thng cc tp th, c nhn c thnh tch tiu biu, nhn rng in hnh, to sc
lan ta rng khp; ng thi ph bnh, un nn hoc x l nghim i vi nhng
tp th, c nhn c hnh vi, biu hin sai phm, lch lc.
III. T CHC THC HIN
1. Trng phng Gio dc v o to, Hiu trng cc trng hc t
chc qun trit su sc ni dung k hoch ny n ton th CBCCVC trong c
quan, n v; nht l cc ni dung 5 xy v 3 chng.
2. Phng GD&T v cc n v trng hc:
- Xy dng k hoch trin khai thc hin ph hp vi tnh hnh thc t
ca c quan, n v; da vo ph lc nh km k hoch ny c th ha cc
tiu ch st vi chc nng, nhim v tng CBCCVC trin khai thc hin;
ng thi lm cn c phn loi, bnh xt thi ua, khen thng.
- T chc c hiu qu hm th gp , s in thoi ng dy nng
cng dn, t chc pht hin, phn nh CBCCVC c hnh vi quan liu, tham
nhng, tiu cc, thiu trch nhim, sch nhiu, gy phin h cho nhn dn trong
thc thi cng v c bin php x l kp thi.
2

3. nh k t chc nh gi kt qu thc hin cc tiu ch ca CBCCVC


theo cc mc: Tt, Kh, Trung bnh, Yu v gi bo co v Phng GD&T (c
Chung Th Thanh Nhn nhn):
- Bo co 6 thng: Trc ngy 25 thng 5;
- Bo co hng nm: Trc ngy 25 thng 11.
Trn y l K hoch trin khai thc hin Ch th 03/CT-UBND ngy 26
thng 3 nm 2014 ca UBND thnh ph Nng ca ngnh Gio dc v o
to qun Sn Tr. Trong qu trnh thc hin, nu c vng mc phn nh kp
thi v Phng Gio dc v o to c hng dn./.
Ni nhn:
- UBND qun;
- Phng Ni v;
- CBCCVC phng;
- Cc trng MN, TH, THCS;
- Website ngnh;
- Lu: VT, THHC (Nh).

TRNG PHNG
( k v ng du)
Nguyn Th Tho