Prijedlog

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA
Predmet: Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2013. godinu - mišljenje
Vlade

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/14-09/22, urbroja: 65-14-03, od 22.
travnja 2014. godine


Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne
novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Godišnjem izvješću Hrvatske zaklade za
znanost za 2013. godinu, daje sljedeće


M I Š L J E N J E


Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Godišnje
izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2013. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga
sabora podnio Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost, aktom od 17. travnja 2014.
godine.

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila doc. dr. sc. Željka
Jovanovića, dr. med., mr. oec., ministra znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr. sc. Sašu
Zeleniku, zamjenika ministra znanosti, obrazovanja i sporta, te prof. dr. sc. Ružicu Beljo
Lučić, pomoćnicu ministra znanosti, obrazovanja i sporta.


PREDSJ EDNIK


Zoran Milanović