You are on page 1of 3

Manual Penggunaan Modul eGL,HRMIS.

MANUAL PENGGUNAAN MODUL PENYEDIAAN SURAT PENGESAHAN DIRI DAN PERAKUAN


PEGAWAI (eGL),HRMIS.
Noa ! Unu" #a"lu#an #odul $n$ %an&a da'a d$a"(e( ole% 'engguna &ang )e*da+a* (e)aga$
'engguna (a% #odul $n$.
Layari sistem HRMIS melalui alamat berikut : http://hrmis.eghrmis.gov.my/ ATAU
https://hrmis.eghrmis.gov.my/ . Berikut aalah pa!ua! ri!gkas pe!ggu!aa! moul e"L# HRMIS.
$. %lik paa HRMIS# pe!ggu!a aka! imi!ta u!tuk memasukka! I& 'e!ggu!a a! kata lalua!.
a. Bagi kemasuka! kali pertama# I& 'e!ggu!a a! kata lalua! aalah sama a! ia aalah
(o %a 'e!ge!ala! Baru pe!ggu!a.
b. I!i iikuti e!ga!# pe!ggu!a aka! imi!ta u!tuk me!ukar kata lalua!#
). Selesai aktiviti i!i lama! berikut aka! ipaparka! :
*. %lik paa buta!g 'e!gurusa! Saraa! a! +aeah "a!,ara!- a! seterus!ya pe!ggu!a perlu memilih
me!u seperti berikut u!tuk tiba ke paa moul 'e!yeiaa! Surat 'e!gesaha! &iri a! 'erakua!
'ega.ai /e"L0 :
Pengu*u(an Pe*u)aan Peuga( "aune* Pen&ed$aan Su*a Penge(a%an D$*$ dan
Pe*a"uan Pega,a$ (eGL)
$
Manual Penggunaan Modul eGL,HRMIS.
1. Selepas pauta!2pauta! i!i ipilih# lama! berikut aka! ipaparka! :
3. Masukka! (o %a pe!ge!ala! baru ta!pa sebara!g simbol a! ,arak# seperti ya!g ipaparka! i
atas iikuti e!ga! me!eka! buta!g Teruska!. Lama! berikut aka! ipaparka!# a! ia me!ga!u!gi
maklumat asas kakita!ga! kera,aa! ya!g isemak.
4. 'e!ggu!a boleh klik paa 'reviu 5etak u!tuk melihat hasil 6etaka! ya!g aka! i6etak. Teti!gkap
berikut aka! ipaparka!. %lik 7es a! 8% bagi setiap!ya.
)
Manual Penggunaan Modul eGL,HRMIS.
9. Lama! berikut aka! ipaparka!# ia aalah papara! surat ya!g aka! i6etak.

:. U!tuk membuat 6aria! baru# klik buta!g %;LUAR lama! paa !o. * aka! ipaparka! semula.
<. Moho! pastika! setiap pe!ggu!a u!tuk %;LUAR ari HRMIS sepe!uh!ya setiap kali sebelum
me!utup aplikasi i!i. Buta!g %;LUAR paa Lama! Utama i!i perlu iklik. I!i aalah u!tuk
me!gelakka! I& pe!ggu!a ari berti!ih. =alau bagaima!apu! sekira!ya perkara i!i berlaku# sila
lakuka! makluma! berke!aa! hal i!i melalui Sistem Helpesk (ai IT# e!ga! memaklumka! I&
pe!ggu!a /(o %a 'e!ge!ala! Baru0.
Selamat me!ggu!aka! aplikasi i!i.
Sekia!# terima kasih.
*