4.6.

2014


Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje
predsednik
g. Jakob Prese!nik
in !lani odbora


PREDLOG
AMANDMAJEV ZA AMANDMAJE ODBORA K PREDLOGU ZAKONU O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE (ZON-C), EPA 1883 – VI, za mati!no delovno
teloK 4. !lenu

V napovednem stavku 4. !lena se besedilo »28.! !len« nadomesti z besedilom »28.d
!len«.

Za 28.! !lenom se dodata novi podnaslov in novi 28.d !len, ki se glasita:


»2.1.2 Ureditev vo!nje s kolesi v naravnem okolju

28.d !len
(vo"nja s kolesi v naravnem okolju)

(1) V naravnem okolju je vo"nja s kolesi dovoljena po utrjenih poteh, !e temu ne
nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Za utrjeno pot se #teje pas zemlji#!a, ki se
uporablja za hojo ali vo"njo in je za ta namen tudi utrjen. Vo"nja s kolesi izven utrjenih
poti v naravnem okolju pa je dovoljena v primerih iz petega odstavka 28.b !lena tega
zakona.

(2) Ne glede na dolo!be prej#njega odstavka se za vo"njo s kolesi v naravnem okolju
po planinskih poteh uporabljajo dolo!be zakona, ki ureja planinske poti, za vo"njo v
gozdnem prostoru v naravnem okolju pa dolo!be zakona, ki ureja gozdove.

(3) Ne glede na dolo!bo prvega odstavka tega !lena in predpise, ki urejajo gozdove,
ter predpise, ki urejajo kmetijska zemlji#!a, je dovoljena vo"nja s kolesi v naravnem
okolju na podlagi dovoljenja za javno prireditev, ki se izda v skladu z dolo!bami
zakona, ki ureja javna zbiranja, na podlagi predhodnega soglasja organizacije,
pristojne za ohranjanje narave. Dovoljenje za javna zbiranja in predhodno soglasje
organizacije, pristojne za ohranjanje narave, se izda na podlagi drugega do #estega
odstavka 28.c !lena tega zakona. Organizator javne prireditve je po kon!ani prireditvi
2
dol"an stanje prireditvenega prostora v naravnem okolju v kar najve!ji mo"ni meri vrniti
v stanje, kakr#no je bilo pred javno prireditvijo.

(4) Vo"nja s kolesi je dovoljena tudi v obmo!jih, ki so s prostorskimi akti dolo!ena kot
povr#ine za #port in rekreacijo in namenjena tudi vo"nji s kolesi. Ta obmo!ja niso del
naravnega okolja.«.

Obrazlo"itev
Z naslovnim amandmajem se ureja vo"nja s kolesi v naravnem okolju. Naslovni
amandma je pripravljen tako, da dolo!a, kje je vo"nja s kolesi dovoljena in ne, kje je
prepovedana.

Izhajajo! iz obremenjevanja, ki ga vo"nja s kolesom povzro!a v naravi, in upo#tevajo!
strokovna priporo!ila in stali#!a zainteresirane strokovne in druge javnosti: kolesarskih
zdru"enj, zvez in posameznikov, lastnikov zemlji#!, kmetovalcev in njihovih asociacij,
planincev, lovcev, ribi!ev, tabornikov, naravovarstvenikov, turisti!nih zdru"enj in drugih
dele"nikov, se vo"nja s kolesom v naravnem okolju dovoljuje na utrjenih poteh, !e
temu ne nasprotujejo lastniki ali upravljavci teh poti. Za dovoljeno vo"njo s kolesi v
naravnem okolju veljajo tudi vse izjeme za opravljanje dejavnosti, slu"bene vo"nje in
opravljanje raznih nalog, ki veljajo za vo"njo z vozili na motorni pogon in so dolo!ene v
petem odstavku 28.b !lena naslovnega zakona.


Vo"nja s kolesom v naravnem okolju je dovoljena tudi v okviru javne prireditve na
podlagi dovoljenja za javno prireditev, ki se uvaja s 28.c !lenom tega zakona za vozila
na motorni pogon. V vseh drugih primerih vo"nja s kolesom v naravnem okolju ni
dovoljena. Dovoljena pa je zunaj naravnega okolja, kamor se na podlagi !etrtega
odstavka naslovnega !lena uvr#!ajo tudi obmo!ja, ki so s prostorskimi akti, dolo!ena
kot povr#ine za #port in rekreacijo in namenjene tudi vo"nji s kolesi. S tem se dopu#!a
ustanavljanje kolesarskih parkov in drugih obmo!ij, namenjenih vo"nji s kolesi v
obmo!jih za #port in rekreacijo. Obmo!ja za #port in rekreacijo dolo!ajo ob!ine s
svojim prostorskimi akti. Namenjena so razli!nim vrstam dejavnosti, lahko tudi ali pa
izklju!no vo"nji s kolesi.

Ker vo"njo s kolesi po planinskih poteh in v gozdnem prostoru urejata specialna
zakona, se za ta dva primera dolo!be naslovnega !lena ne uporabljajo in se specialna
ureditev za ta obmo!ja ohranja v veljavi.

Glede na zelo razli!na stali#!a, ki so bila izra"ena v javni razpravi, se ocenjuje, da je s
predlagano re#itvijo dose"en sprejemljiv dru"beni kompromis med dele"niki, ki so v
javni obravnavi sodelovali. Ta kompromis je tudi z vidika varovanja ustavno
opredeljenega javnega interesa varstva naravne dedi#!ine ocenjen kot sprejemljiv.


K 41. !lenu

41. !len se spremni tako, da se glasi:
» Za 161. !lenom se dodajo novi 161.a., 161.b in 161.c !len, ki se glasijo:

»161.a !len
(najla"ji prekr#ki)

(1) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekr#ek pravna oseba:
1. !e organizira vo"njo s kolesi v naravnem okolju brez dovoljenja za javno prireditev
ali !e izvede javno prireditev v nasprotju z izdanim dovoljenjem (tretji odstavek 28.d
!lena);
3
2. !e po kon!ani javni prireditvi ne pribli"a stanja prireditvenega prostora stanju, v
kakar#nem je bil pred prireditvijo (tretji odstavek 28.d !lena).

(2) Z globo 1.250 eurov se za prekr#ek iz prej#njega odstavka kaznuje samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 500 eurov se za prekr#ek iz prvega odstavka tega !lena kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali
odgovorna oseba v dr"avnem organu ali odgovorna oseba samoupravne lokalne
skupnosti.

(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekr#ek posameznik:
1. !e se vozi s kolesom v naravnem okolju zunaj utrjenih poti ali po poteh, ki niso
utrjene (prvi odstavek 28.d !lena);
2. !e se vozi s kolesom v naravnem okolju po utrjenih poteh in temu nasprotuje lastnik
ali upravljavec poti (prvi odstavek 28.d !lena);
3. !e se vozi s kolesom v naravnem okolju zunaj utrjenih poti in ne gre za dovoljene
primere vo"nje s kolesom v naravnem okolju iz petega odstavka 28.b !lena tega
zakona (prvi odstavek 28.d !lena);
4. !e organizira vo"njo s kolesi v naravnem okolju brez dovoljenja za javno prireditev
ali !e izvede javno prireditev v nasprotju z izdanim dovoljenjem (tretji odstavek 28.d
!lena);
5. !e po kon!ani javni prireditvi ne pribli"a stanja prireditvenega prostora stanju, v
kakar#nem je bil pred prireditvijo (tretji odstavek 28.d !lena).

161.b !len
(izrekanje globe)

Za prekr#ke iz 160. in 160.a !lena tega zakona se sme v hitrem postopku izre!i globa
tudi v znesku, ki je vi#ji od najni"je predpisane globe, dolo!ene s tem zakonom. Pri
odlo!anju o vi#ini globe se upo#teva te"a prekr#ka in njegove posledice za ohranitev
biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

161. c !len
(zaseg predmetov)

Naravovarstveni nadzornik, pristojni in#pektor, carinik ali policist v okviru pristojnosti za
nadzor po tem zakonu lahko zase"ejo predmete, ki so uporabljeni za prekr#ek ali
namenjeni za prekr#ek ali so nastali s prekr#kom, kadar uradno izvedo za prekr#ek. Z
zase"enimi predmeti se ravna skladno z zakonom o prekr#kih.«.

Obrazlo"itev
Naslovni amandma je potreben zaradi sankcioniranja neupo#tevanja predpisanih
ravnanj pri vo"nji s kolesom v naravnem okolju. Ker je stopnja dru"bene nevarnosti pri
kr#itvah predpisanih ravnanj ocenjena kot ni"ja, glede na sicer#nje la"je kr#itve, ki se
urejajo v 160 !lenu naslovnega predloga zakona, je treba zaradi zahtevane sistematike
ureditve zakonske materije dodati nov 161.a !len, ki bo uredil »najla"je prekr#ke«.

K 47. !lenu

47. !len se spremeni tako, da se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati dolo!be Uredbe o prepovedi
vo"nje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, #t. 16/95, 28/95, 56/99 – ZON in
35/01).«.
4

Obrazlo"itev
Naslovni amandma je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 4. !lenu, ki ureja
vo"njo s kolesi v naravnem okolju in ureja prenehanje uporabe zadevne uredbe v
celoti, torej tudi za vo"njo s kolesi v naravnem okolju, ker se celotna materija ureja z
zakonom in uredba ni ve! potrebna.Dragan Bosni$, poslanecAlenka Pavli! lr., poslanka
DODATNO


PREDLOG
SKLEPA K PREDLOGU ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE (ZON-C), EPA 1883 – VI, za mati!no delovno
telo

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje predlaga vladi oz. pristojnemu
resornemu ministrstvu, tj. ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da z nevladnimi
organizacijami, strokovno in zainteresirano javnostjo ustanovi delovno skupino in takoj
po uveljavitvi ZON-C aktivno pristopi k pripravi predpisa, ki bo celovito urejal vo"njo s
kolesom v naravi.