You are on page 1of 481

1

KISGYERMEKEK
NAGY
MESEKNYVE
MRA
2
KISGYERMEKEK
NAGY MESEKNYVE
Ugye, milyen nagy rm mest hallgatni A! em"er el#tt $el%&n'lna( ()!eletne(
(*ala(+ai, ra%as! (is tr)(, nagy ere+- .ri/s&(, "/t&r %/n*&rlegnye(, s!)sges
(ir/lyl/ny&(, s megele%ene*ne( leg(e*%ese"" t/rsai, (a+la $0l-, h'n1't s!em-
"/rs&ny('ty/(, "es!l# %ar+a(, gyana(%. me*%e"&1s&(, n& s a legismer#se""e(, a
min*enna)&( a)r. h#sei, $lelmet legy#!# (is$i2(, %i*/m (isl/ny&(3 S milyen *ia*al,
ami(&r a gyere( is(&l/s les!, s lassa1s(/n maga &l%ashat+a a mest3444 5/t mg
ami(&r m/r annyira n/ll., h&gy maga %es!i le a (ny%es)&l1/r.l a rgi +. "ar/t&t, a
Kisgyermekek nagy meseknyvt meg a t""i (ny%et, s m/r maga la)&!!a $el
leg(e*%ese"" &l%asm/ny/t, maga hat/r&!!a el, h&gy 60n*r Il&na, a! iga!s/g&s
(ir/ly, a ).r'l +/rt t'*.s %agy %alamelyi( m/s (e*%es meseh#s t/rsas/g/"an a(ar+a7e
tlteni s!a"a* )er1eit4
A M.ra 8eren1 Kny%(ia*. harma*i( (ia*/s/"an +elenteti meg a n)s!er-
mese(ny%et, R.na Emy ti!en(t nagy, s!9nes ill's!tr/1i.+/%/4
A (ia*/srt $elel a M.ra 8eren14I$+2s/gi Kny%(ia*. iga!gat.+a4 8elel#s s!er(es!t#, S'ly&( Mag*a M-s!a(i
%e!et#, G&n*a :/l4 K)s!er(es!t#, Mar&si Gyngyi4 M-s!a(i s!er(es!t#, 6r( K/r&lyn ;< === )l*/ny,
;< >A?<@ 9% A 12 s!9nes t/"la, MSB <C=17<D4 I8 1<CC E $ E FGF<
Ks!0lt a 8.r'm Ha)7 s Kny%(ia*. V/llalat ny&m*/+/"an N&%i Sa*, 1DF2
G
;
PERRAULT
A 6INJKR
V&lt egys!er egy !%egyass!&ny s anna( (t l/nya4 A nagy&""i( ar1ra is, lle(re is
a! any+/ra 0ttt, &lyannyira, h&gy a(i l/tta, meg sem igen t'*ta (0ln"!tetni
egym/st.l #(et4 Egy$&rm/n r2ta(, egy$&rm/n (e%lye( %&lta(L sen(i sem "9rta (i a
(!el0("en4 A (ise""i( %is!&nt s!a(as!t&tt s!egny *esa)+a %&lt, ))&lyan (e*%es,
))&lyan +.lel(-, amilyenne( a!t ismert( let"en, s r/a*/s'l s!) is, ()!elni sem
lehetett %&lna s!e""et4
A! em"er t""nyire a!t (e*%eli, a(i has&nl9t h&!!/4 Mgy %&lt e!!el a!
!%egyass!&nnyal is, "&l&n*'lt a nagy&""i( l/ny/rt, s seh&gy sem /llhatta a
(ise""i(et4 Kint etette a (&nyh/n, s l/t/st.l %a('l/sig *&lg&!tatta4
S&( min*en egy" m'n(a mellett s!egny l/nyna( na)+/"an (ts!er %9!rt (ellett
mennie a $&rr/sh&!, +. $lmr$l*nyire a h/!t.lL ma+* "eles!a(a*t, m9g a neh! (&rs.t
ha!a1i)elte4
Egy s!) na)&n, ah&gy a $&rr/sh&! rt, t)r*tt any.(a l)ett h&!!/, s inni (rt
t#le4
N A*&(, a*&(, (e*%es +. any.(/m N m&n*ta a l/ny4
Megmer9tette a (&rs.t &tt, ah&l a legtis!t/"" %&lt a %9!, s a! regass!&nyna(
ny2+t&ttaL meg is t/mas!t&tta ne(i a (ar+/%al, h&gy (nnye""en igy( "el#le4
A nni(e h2!&tt egyet a (&rs.".l, a!t/n 9gy s!.lt,
N Olyan s!), &lyan +., &lyan *er( l/ny %agy, nem /llhat&m meg, h&gy meg ne
a+/n*(&!!ala( N merth&gy t0n*r %&lt, s 1sa( a!rt %/lt&!&tt reg )aras!tass!&nny/,
h&gy )r."/ra tegye a l/nyt4 N A!t a*&m ne(e* a+/n*('l, h&gy e!t/n, %alah/nys!&r
s!.las! egyet, %agy egy s!/l %ir/g, %agy egy *r/ga(# h'll+&n (i a s!/*".l4
A l/ny ha!ament a %9!!elL any+a meg m/r a (0s!"n %/rta, s s!i*ni (e!*te, h&gy
&lyan s&(/ig i*#!tt a $&rr/sn/l4
N P&1s/ss&n meg, any/m N m&n*ta a l/ny N, amirt 9gy elmara*tam4
Aligh&gy (im&n*ta, (t s!/l r.!sa, (t s!em gyngy s (t )&m)/s gym/nt
h'll&tt (i a s!/+/".l4
N 5/t e! meg mi N /m'l*&!&tt a! any+a4 N 5a +.l l/t&m, gyngy meg gym/nt
h'lli( a s!/+a*".l3 5&gy %an e!, l/ny&m
M&st ne%e!te let"en el#s!r l/ny/na( e!t a l/ny/t4 A! meg nagy /rtatlan'l ren*re
elmeslte ne(i, mi trtnt %ele a $&rr/sn/l, s (!"en 1sa( 2gy !/)&r&!&tt s!/+/".l a
gym/nt4
N N& N m&n*ta a! ass!&ny N, a((&r ny&m"an el(0l*m &*a a (e*%es l/ny&mat is4
N!* 1sa(, lel(em, mi h'lli( min*en s!.ra a h2g&* s!/+/".lL 'gye, s!eretn*, ha te is
t'*n/l gym/nt&t s!.lni Nem (ell egye"et tenne* rteL men+ hamar a $&rr/sh&!,
mer9ts "el#le, s ha egy s!egny reg any.(a %i!et (r t#le*, a*+ ne(i inni4
N N& his!en N nyel%elt a nagy&""i( l/ny N mg h&gy n men+e( a $&rr/sh&!3
N :e*ig mgy, mgh&!!/ t0stnt3 N ri)a(&*&tt r/ a! any+a4
A l/ny enge*elmes(e*ett, *e m&r&g%a, (elletlen0l4 8&gta a legs!e"" e!0st(&rs.t,
amit 1sa( a h/!"an tal/lt, a!!al in*'lt a $&rr/s(2th&!4 Aligh&gy &*art, )&m)/s
r'h/"a lt!tt, s!)sges hlgy l)ett (i a! er*#"#l, s inni (rt t#le4 Ugyana! a
<
t0n*r %&lt, a(i a h2g/na( is meg+elent, *e m&st (ir/lyn#i (nts"enL 9gy a(arta
(i)r."/lni, me**ig %eteme*i( a l/ny g&n&s!s/g/"an4
N K))en a!rt +ttem, h&gy $-ne(7$/na( %i!et a*+a(3 N m&n*ta a! (e%lyen4 N Meg
a!rt h&!tam magammal e!t a! e!0st(&rs.t, h&gy min*en$le )'11&s */m/(at itassa(
"el#le3 5&gyisne3 A(i s!&m+as, igy( maga3
N H/t&m, nem t'*s! tis!tessget N s!.lt a t0n*r harag nl(0l4 N 5/t ha ilyen
$ennh+/!. %agy, s egy s!i(ra +.s/g sin1s a s!9%e*"en, g&n&s!s/g&* +'talma(nt
e!t/n, %alah/nys!&r s!.las! egyet, (9gy.( s "(/( h'll+ana( a s!/*".l4
A l/ny ha!amentL any+a a (0s!"n %/rta, s m/r mess!ir#l $el+e (i/lt&tt,
N N&, l/ny&m, mi %an %ele*
N N&, any/m, mi %&lna N %/g&tt %iss!a "egyesen a l/ny, s a!&n ny&m"an (t (9gy.
meg (t "(a 'gr&tt (i a s!/+/n4
N S!ent g N si(&lt&tt a! any+a N, mit l/t&( Enne( is a! a hit%/ny h2g&* a! &(aL n&
*e meg$i!et rte3
Ka)ta a s&*r.$/t, s r&hant, h&gy el%er+e a (ise""i( l/nyt4 A!, s!egny, a (!eli
er*#"e mene(0lt4 Ott $el/llt r/ a (ir/ly$i, %a*/s!atr.l ha!atr#"enL megl/tta, el/m'lt
nagy s!)sgn, s $aggatni (e!*te, mirt s9r, s mit (eres s!/l egymag/"an a s-r-
er*#"en4
N Qa+, 'ram N s.ha+t&tt a l/ny N, any/m el#l $'t&(, a! (ergetett el a h/!t.l3
S t7hat gyngy meg gym/nt h'll&tt a s!/+/".l4 A (ir/ly$i t&%/"" $irtatta a *&lg&t,
s ah&gy a l/ny s&rra elm&n*ta, mi trtnt %ele, min* +&""an s +&""an megs!eretteL a!t
is $&nt&l.ra %ette, h&gy sen(i em"er l/nya nem h&!hat nagy&"" h&!&m/nyt a h/!h&!,
mint h&gy gyngyt7gym/nt&t t'* s!.lniL ha!a%itte h/t a)+a )al&t/+/"a, s $elesg0l
%ette4
5&gy a nagy&""i( l/nnyal mi trtnt A!t 2gy meg't/lt/(, h&gy mg a t'la+*&n
any+a sem t-rte meg a h/!n/l4 Vil/gg/ ment a s!eren1stlen, *e hi/"a (eresett helyet
mag/na(, nem $&ga*ta "e sen(i4
C
MESE A KISHRNYRSH, AKI PEHE:O66YAN6 A SRRPA
FRANCIA MESE
5&l %&lt, h&l nem %&lt, %&lt egys!er egy (is$i2 meg egy (isl/ny4 Egy s!) na)&n
elin*'lta( st/lni egy igen7igen rgi, igen7igen s/r&s, igen7igen 1s2s!.s 2t&n4
Mente(, men*eglte(, s egys!er 1sa( N !s')s!3 a (isl/ny meg1s2s!i(, s
"ele)&ttyan a s/r"a4
A (is$i2 el"e /ll, meg$&g+a a (t (e!t, s el(e!*i h2!ni, h2!ni444 *e &ly er#sen
h2!!a, h&gy egys!er 1sa( N h&))3 $lr/nt+a a (isl/nyt, # maga meg N !s')s!3
meg1s2s!i(, s m/ris &tt 1s01s0l a s/r"an4
Erre a (isl/ny el"e /ll, meg$&g+a a (t (e!t, s el(e!*i h2!ni, h2!ni444 *e &lyan
er#sen h2!!a, h&gy egys!er 1sa( N h&))3 $lr/nt+a, # maga meg N !s')s!3
meg1s2s!i(, s m/ris &tt 1s01s0l a s/r"an4
Erre a (is$i2 el"e /ll, meg$&g+a a (t (e!t, s el(e!*i h2!ni, h2!ni444 *e &lyan
er#sen h2!!a, h&gy egys!er 1sa( N h&))3 $lr/nt+a, # maga meg N !s')s!3
meg1s2s!i(, s m/ris &tt 1s01s0l a s/r"an4
Erre a (isl/ny el"e /ll444 N s 9gy t&%/"", ame**ig meg nem 'n+/t&(3
F
MRA FERENC
JISPKH KIRRHYKISASSBONY
Pim".s!/+2 Ps(e h2g&mmal nagy %/s/rt 1sa)tam a mina)4 Meg%ettem t#le a
s!)en s!.l. (rtem'!si(/+/t4 Mg)e*ig a!rt %ettem meg, h&gy ne s!.l+&n t""et4
El(e!*te $2+ni m/r a! /gy"an, s mg *l"en is $2+ta a! as!taln/l4 Mg a!t is a
(rtem'!si(/n $2+ta (i, h&gy ne(i m/r elg %&lt a m/(&s 1s9(".l, nem (r t""et
"el#le4
N N& N m&n*&m n meg nem (re( m/r a (rtem'!si(/".l4
N Nem is a*&m, ha (re* is N $2+ta P!si(e (e%lyen a s!)en s!.l. m'!si(/t4
N N&, )e*ig n t'*n( &lyat, amirt ne(em a*n/* N %#*tem %ele4
N Olyan nin1s3 N ri(&lt&tta a gynyr- m'!si(a4
N 5/t ha &lyan "a"/t a*n( rte, amilyen mg s&hase %&lt
M/r a((&r a (e!em"en %&lt a *r/gal/t&s m'!si(a4 J'gtam is a !se"em"e se"esen,
h&gy meg ne "/n+a a %/s/rt a gynyr-m4 N&, nem is # "/nta meg, hanem n4
Min*+/rt "elm 1sim)es!(e*ett, s tess(elt "e$el a "a"as!&"/"a4
N N&, gyere, "/1sim4 N!* meg, h&gy milyen "a"/m nin1s mg4
Annyi %&lt &tt a "a"a, mint r&st/n a ly'(, mg eggyel ann/l is t""4 V&lt a!&( (!t
s!&lg/l. "a"a is, (isass!&ny "a"a is, *e mg "/r.(isass!&ny "a"a is4
N 5e+, s!egny %il/g, %etett /gy, mi les! e""#l3 N s.ha+t&ttam el magam, mi(&r
P!si(e a! e!0st"e lt!tt "a"/+/t el#h2!ta4
N E! a gr.$(isass!&ny "a"a N m'tatta "0s!(n4
Megha+t&ttam magam, s a!t m&n*tam a gr.$(isass!&ny "a"/na(, h&gy mg &lyan
s!)et s&hase l/ttam, mint #4
N Je m/r ilyet ne m&n*+, "/1sim3 N *'!!&g&tt Ps(e h2g&m, s leemelte a $/ty&lt a
leg(ise"" "a"/+/r.l4 6et#t#l tal)ig arany %&lt a r'h/+a, mg a $&lt is arany %&lt ra+ta4
N E! a her1eg(isass!&ny "a"a3
I+e*tem"en s!.lni se t'*tam4 Ann/l +&""an t'*&tt "im".s!/+2 Ps(e h2g&m4
N Tsa( mg (ir/ly(isass!&ny "a"/m nem %&lt N e!t s!.lta4 N A!t a*+ ne(em,
"/1sim, a (rtem'!si(/rt4
N 5/t ma+* (r0ln!e( a %il/g"an N 9grtem meg Ps(ne(, s egs! *l't/n trtem
a $e+em, h&l %ehetn( n (ir/ly(isass!&ny "a"/t4 Mg t/n m&st is a $e+em trnm, ha
&!s&nn/ra *i.t nem trtem %&lna4 Je a!t trtem /m, mg)e*ig s!) nagy s!em- *i.t,
a(/r "a"/t lehetett %&lna ringatni a h+/"an4
UNini, h/tha lehetne is3V N tltt hirtelen es!em"e4 A!!al (i%/las!t&ttam a
legnagy&"" *i.t, h&ss!/"an $elnyit&ttam, a $ls# ha+/na( a $elt le$aragtam, a m/si(
$elt meg %iss!aragas!t&ttam a! als. ha+/ra4
UMgy ni, (s!en %an a "a"a(&1si, 1sa( 1rna (ell "ele h2!.na(V N "i!tattam
magamat4
A t""i a!t/n gy&rsan ment4 Egy gere!* *i.t "e (ell ).ly/!ni, egy s!em "&rs.t
r/er#s9teni, anna( &rr/t, s!emt, s!/+/t $esteni, s!) $#(t#1s(t illes!teni r/ s!9nes
)a)9r".l, s &lyan "a"a ne%et (i a (&1si".l, h&gy rm n!ni4 Megr*emli, h&gy
*iri"*ara" selyem"#l $0ggnyt is s!er(ess!en a! em"er a (&1si+/ra4
Nem telt "ele $l .ra, m/r &*ah2!tam a! as!tal&n a "a"a(&1sit Ps(e h2g&m el4
W
N Itt a (ir/ly(isass!&ny "a"a4
Ps(e (ere(re nyit&tta a 1sillags!emt4
N Mi1s&*a (ir/ly(isass!&ny e! N (r*e!te gyana(&*%a4
N 5/t *i."l (ir/ly(isass!&ny4
N Xgy m/r igen N ny'g&*&tt meg a "a"/( (ir/lyn+a4
E! 1sa('gyan &lyan "a"a, amilyen mg sen(ine( se %&lt, *e min*en(ine( lehet4
D
MAMIN-SZIBIRJAK
MESE A PR6OR NYXHRSH
A nagy er*#"en s!0letett egys!er egy (i1si ny2l, s min*egyre $lt4 5a s!/ra! gally
re11sent meg %alah&l, ma*/r s!/llt $el $s!(r#l, %agy )'ha h. h'll&tt le %alamelyi(
$a/gr.l N a (i1si ny2lna( min*+/rt in/"a s!/llt a "/t&rs/ga4
Mgy $lt egy na)ig, (ett#ig, egy htig, egy es!ten*eigL *e a!'t/n megn#tt, s
egys!er 1sa( el'nta a $lst4
N Nem $le( n sen(it#l3 N ri((ant&tta, h&gy a! egs! er*# %iss!hang!&tt "el4
N Egy 1se))et se $le(, s ennyi a! egs!3
ss!egy-lte( a! reg ny'la(, ss!es!ala*ta( a (is ny's!i(, &*as/nti(/lta( a
%nsgnl is %ne"" ny2lany.(/(, 2gy hallgatt/( min*, h&gyan hen1eg a nagyne%-
ny2l N 2gy h9%t/(, h&gy 5&ss!2 80l7Kan1si S!em7R%i* 8ar( N, hallgatt/(, s a sa+/t
$0l0(ne( sem a(arta( hinni4 Ilyen mg nem %&lt a %il/g&n, h&gy egy ny2l ne $lt
%&lna sen(it#l4
N 5all&*7e, Kan1si S!em, h/t a $ar(ast.l se $ls!
N Nem $le( n se a $ar(ast.l, se a r.(/t.l, se a me*%t#l N sen(it#l se $le(3
5/t e! iga!/n r&))ant'l m'lats/g&s %&lt3 K'n1&gta( a ny's!i1semet(, mells#
l/"'((al elta(ar%a )&$/1s(/+'(at, ne%ette( a +.s!9%- reg ny2lany.(/(, *e
s&m&ly&gta( mg a! reg, ta)as!talt ny2l"/1si( is, a(i( m/r r.(a (arm/".l is
s!a"a*'lta(, s t2l+/rta( a $ar(as es!n4 Mi1s&*a ne%etsges (is ny2l3 Je milyen
ne%etsges3 Egys!erre min*en(ine( +.(e*%e lett4 Valamennyien ne(i/llta( "'($en1et
%etni, 'gr/lni, %/gt/!ni, (erget#!ni, mintha egyt#l egyig meg"&l&n*'lta( %&lna4
N Nem is r*emes err#l annyit "es!lni N het%en(e*ett 5&ss!2 80l7Kan1si S!em7
R%i* 8ar(, a(i m&st m/r %g()) ne(i"/t&r&*&tt4 N 5a egy $ar(assal tal/l(&!&m,
egys!er-en $el$al&m444
N Qa+, *e m'lats/g&s3 Nah/t, milyen &st&"a3
Valamennyi ny2l tis!t/"an %&lt %ele, h&gy 5&ss!2 80l ne%etsges s &st&"a, a!rt
%alamennyien (ine%ett(4
N&, ha a! em"er N a(ar&m m&n*ani, a ny2l N a $ar(ast emlegeti, m/r nin1s is
mess!e maga a $ar(as4
A! er*#t +/rta, *&lga 't/n n!ett, e(!"en meghe!ett, s aligh&gy (ig&n*&lta, UPe
+. lenne egy (is $in&m ny2lh2s3V N m/r hall&tta is, h&gy %alah&l a (!el"en a ny'la(
a ne%t (ia"/l+/(, #t N a s!0r(e $ar(ast N emlegeti(4 6"" se (ellett ne(i, meg/llt,
s!imat&lt s &*al&).!(&*&tt4
M/r egs!en (!el rt a $ar(as a %iga*., +/ts!a*&!. ny'la(h&!L meghall&tta, h&gy
%alamennyien ra+ta ne%etne(, s a leg+&""an ne%et 5&ss!2 80l7Kan1si S!em7R%i*
8ar(4
UN&, meg/ll+, "ar/t&1s(/m, e!rt $l$alla(3V N g&n*&lta mag/"an a s!0r(e $ar(as,
s $igyelni (e!*te, melyi( ny2l a!, amelyi( annyira (r(e*i( "/t&rs/g/%al4 A ny'la(
)e*ig semmit se %ette( s!re, s 1sa( %iga*ta( t&%/""4 Vg0l a hen1eg# ny's!i
$el'gr&tt egy $at's(.ra, h/ts. l/"/ra 0lt, s "es!lni (e!*ett,
N 5allgassat&( i*e, ti gy/%/(3 5allgassat&( i*e, s $igyel+ete( r/m4 M'tat&( n
ne(te( %alamit, *e %alami &lyat, h&gy444 h&gy444
1=
A hen1eg# nyel%e itt a s!. s!&r&s rtelm"en ela(a*t, te(intete a $ar(as%al
tal/l(&!&tt3 A t""ie( nem l/tt/( a $ar(ast, *e # megl/tta, s m&11anni sem mert4
E!'t/n egs!en (0lns *&l&g trtnt4 A hen1eg# ny's!i a le%eg#"e 'gr&tt, a(/r a
g'mila"*a, s rm0let"en egyenesen a $ar(as s!les h&ml&(/ra )attant, &nnan, mint
a g&m"&lyag, %gigg'r'lt a $ar(as h/t/n, mg egys!er meg$&r*'lt a le%eg#"en, s
a!'t/n 2gy elinalt, mint a(i mg sa+/t mag/t.l is el a(ar $'tni4 S&(/, s&(/ $'t&tt a
s!eren1stlen ny's!i, am9g 1sa( ere+e egs!en el nem hagyta4 8&ly%/st 2gy rmlett
ne(i, h&gy a $ar(as 0l*!i, s m/r7m/r "el(a) rettenetes $&gai%al4 Vg0l egs!en
elallt s!egny(e, leh'nyta s!emt, s $lh&ltan ter0lt el egy "&(&r alatt4
A $ar(as e(!"en a! ellen(e!# ir/ny"a l&h&lt4 Ami(&r a ny2l a $e+re esett, a!t
hitte, h&gy %ala(i r/l#tt4 Mgy h/t els!ala*t4 El%gre is ny'lat eleget tal/lni a! er*#n, *e
a! alighanem r*g %an itt %agy g&n&s! lle(4
A t""i ny2l s&(/ig nem t'*&tt mag/h&! trni, %&lt amelyi( "&(&r"a "2+t,
nmelyi( $atn( mg, egyi(7m/si( a g*r"e4
Nagy s&(/ra el'nt/( a "2+.1s(/t, a "/tra""a( el#7el#(an*i(/lta( re+te(hely0("#l4
N Milyen 0gyesen megi+es!tette a $ar(ast a mi h#s t/rs'n(3 N m&n*&gatt/(4 N 5a #
nem lett %&lna %el0n(, aligha 2s!t'( %&lna meg l%e444 Je h&l %an # maga, h&l %an a
mi rettenthetetlen h#s0n(
Keresni (e!*t(4 Kerest(, ('tatt/( min*en$el N *e seh&l se tal/lt/( a "/t&r
ny's!it4 Tsa( nem $alta $el egy m/si( $ar(as Vgre7%alah/ra megtal/lt/(, amint a
$lelemt#l $lig7me**ig es!mletlen0l he%ert a "&(r&( alatt a! /r&("an4
N Kl+en Kan1si3 N (ia"/lt/( ss!e%iss!a4 N Nagys!er- gyere( %agy, Kan1si3
Igyesen elrias!t&tta* a %n $ar(ast4 Ks!n+0(, test%r3 :e*ig m/r a!t hitt0(, h&gy
1sa( hen1egs!4
A "/t&r ny's!i egys!erre er#re (a)&tt4 Kim/s!&tt a "&(&r al.l, megr/!ta mag/t,
ss!e%&nta s!eml*(t, s mltatlan(&*%a $elelt,
N 5&gy g&n*&lhattat&( r.lam ilyesmit E+, ti gy/%/(3
Ett#l a na)t.l (e!*%e a h#s ny2l maga is s!inte elhitte, h&gy # 1sa('gyan nem $l
sen(it#l4
11
A PYVS SA:KA
DN MESE
V&lt egys!er egy )/s!t&r$i24 Egy s!) na)&n $enn 0l*glt a *&m"tet#n, a $al'
(!el"en4 Mi(&r megs!.lalt a *li harangs!., egys!erre nagy l/rm/t, !ene"&n/t,
%es!e(e*st hall&tt a $l* al.l3
N 5&l a sa)(/m I*e a sa)(/mmal3 N (ia"/lt %ala(i4
N Itt is %an egy3 Itt is3 Meg itt is3 N (ia"/lta( a!t/n ss!e%iss!a4
A )/s!t&r$i2 g&n*&lt egyet, a!t/n # is el(i/lt&tta mag/t,
N A*+at&( egy sa)(/t ne(em is, ha m/r annyi %an "el#le3
A!&n ny&m"an a l/"a el )er*0lt egy 1sin&s, (ere( sa)(a4 A $i2 a $e+"e ny&mta,
n&, l/t&tt is 1s'*/t3 Sereg tr)e ny0!sgtt a *&m"&n, ma+* s!) ren*"en )/r"a /llta(,
elin*'lta( a $al' $el4 A $i2 meg 't/n'(4 A tr)( s!a%/".l megrtette, h&gy a $al'
legm.*&sa"" ga!*/+/na( a h/!a $el tartana(, ))en a!na) 0nne)elt( a ga!*a
egyetlen l/ny/na( a la(&*alm/t4 Ah&gy a $i2 a tr)( ny&m/"an "ert a $al'"a,
s!re%ette /m, h&gy a! em"ere( elmenne( mellette, ma+* $ll(i(, mintha nem is
l/tn/(L ha meg (s!nt %ala(ine(, a! 1s&*/l(&!%a (r0ln!ett, mint a(i nem rti,
h&nnan +n a hang4 P-%s sa)(a %&lt a )/s!t&r$i2 $e+n, l/thatatlann/ tette, a(/r a
tr)(et4 UN&, a((&r n is megye( a la(&*almas h/!h&! N g&n*&lta mag/"an N, sen(i
sem l/t+a meg, h&gy h9%atlan %en*g is tele)s!i( a! as!talh&!4V
Mgy is trtnt4 A )/s!t&r$i2 meg a seregnyi tr)e "e%&n'lt a la(&*almas h/!h&!,
(r0l%ett( a +.l megra(&tt as!talt, s *ere(as t%/ggyal $alt/( a +&""n/l +&""
$alat&(at4 A h/!iga!*a meg 1sa( n!ett, seh&gyan sem rtette, h&%a t-ni( a rengeteg
)e1senye, a s&( (al/1s, a h&r*.nyi "&r4 A %en*ge(ne( alig +'t&tt egy7(t $alat,
min*ent $lette( el#l0( a h9%atlan s l/thatatlan %en*ge(, a )/s!t&r$i2 s a tr)(4
El+tt a! este, a tr)(, ah&gy +tte(, t/%&!ta(, *e a )/s!t&r$i2 nem rte "e a
la(&m/%al, # a t/n1&t is meg a(arta n!ni4 A $alh&! la)'lt, neh&gy a %i*/man (ereng#
t/n1&s&( leta)&ss/( a l/"/t4 Igen /m, *e s&r (er0lt a menyass!&nyt/n1ra, s e((&r a!
egs! %en*gsereg a $alh&! s&ra(&!&tt, h&gy &nnan gynyr(*+( a $ehr $/tylas
menyass!&ny"an4 A )/s!t&r$i2 (i1sit el#""re l)ett, h&gy min*ent l/ss&n, s e! lett a
%es!te4 6/n1&lt a menyass!&ny, 1sa( 2gy r)0lt 't/na a $ehr $/tyla meg r'h/+/na(
h&ss!2 's!/lya4 R)0lt, s %agy a $/ty&l, %agy a! 's!/ly le%erte a $i2 $e+r#l a "-%s
sa)(/t4 Ah&gy a sa)(a a $l*re esett, %ge %&lt a %ar/!slatna(, min*en(i megl/tta a
h9%atlan %en*get4 Ott /llt, s!gyen"en )ir'l%a, a !se"e *eges!re tm%e )e1seny%el,
(al/11sal4 A ga!*a menten t'*ta, h&%a t-nt a s&( $in&m $alat, el(a)ta a )/s!t&r$i2
irh/+/t, s ala)&san (i)&r&lta4 Mg a!t is a! # r&%/s/ra 9rta, amit a tr)( $alta( $l4
A $i2 ren*re elm&n*ta, h&gyan +'t&tt a "-%s sa)(/h&!, a tr)((el egy0tt h&gyan
%&n'lt "e a h/!"a, h&gyan la(m/r&!&tt (e*%re4 N&s!a, ah/nyan %&lta(, min* a "-%s
sa)(/t (erest(, min*en(i mag/na( a(arta %&lna4 Je a!t 'gyan (ereshett(, elt-nt,
mintha a $l* nyelte %&lna el4 A )/s!t&r$i2 s!gyen(e!%e &l*alg&tt (i a h/!".l, a
"-%s sa)(/na( meg a!.ta sem hall&tt/( h9rt4
12
CSARUSIN
6OMKA RHMAI
Ami(&r 6&m(a als!i(, /lm/"an 'gat, %inny&g, nha a l/"a is r/ngat.!i(, mintha
$'tna %alah&%/4 Nyi(it(a meg(r*i,
N Mirt 'gat 6&m(a 5is!en als!i(4
N Rlm&*i( N m&n*&m4
N Mit /lm&*i(
N Pi!&ny&san a$$le ('tya/lm&(at, %a*/s!/lm&(at, min*en$le /llat&(r.l,
ma*ara(r.l4
N Qa+, *e r*e(es3 N m&n*+a Nyi(it(a4
O*amegy 6&m(/h&!, leg'gg&l s n!i4 6&m(a als!i(, s!'s!&g, s egys!er 1sa(
$el%inny&g /lm/"an, %(&ny(a hang&n4
N Q'+, )a)a, n!*, n!*, 6&m(a (i1si ny'lat l/t&tt4
N 5&nnt t'*&*
N Onnt, h&gy &lyan %(&ny(a hang&n ny0s!9t4
6&m(a als!i( t&%/"", a!t/n egys!er 1sa( r/ngat.!ni (e!* a l/"a4
N I*e n!!, )a)a N m&n*+a Nyi(it(a4 N 6&m(a /lm/"an $'t4
N Ki 't/n $'t
N Sen(i 't/n, hanem egy tehn el#l4 Rlm/"an tehenet l/t&tt, a tehn (lel#!ni
a(art4
Egys!er 1sa( 6&m(a nagy&t m&r*'l /lm/"an, s mrgesen 1sah&l4 Nyi(it(a
megi+e*, $el'gri(, a!t/n ne(i 6&m(/na(, s a $0lt 1i"/l+a4
N Kel+ $l3 N a!t (i/lt+a4 N K"re*+ $l hamar3 Min*+/rt meges!3
N Ki1s&*a N (r*em4
N 5/t a tigris3 6igrist l/t&tt /lm/"an, meg a(art %ele %ere(e*ni4 Je h/t a tigrisne(
e((&ra $&ga %an3 8el$al+a s!egny 6&m(/t3
1G
HAJNAL ANNA
MESE A PAQRSH MEG A SBERENTSKRZH
V&lt egys!er egy (ere( )al&ta
N 1s')a !l*7e!0st selyem"#l N,
!/r%a %&lt a+ta+a, a"la(a
N 1s')a !l*7e!0st selyem"#l N,
s %9!hatlan %&lt a tete+e
N 1s')a !l*7e!0st selyem"#l N,
egy &s!l&)&n 0lt a )al&ta
N 1s')a !l*7e!0st selyem"#l N,
egy (ert"en %&lt a! a )al&ta,
*e eleget s!.ltam err#l,
mert a(i a )al&t/"an la(&tt,
egy t0n*rl/ny !l* r'h/"an,
1sa( 0lt s s9rt s s.ha+t&!&tt,
elge*etlen mag/"an,
s %/rt, *e (i t'*+a, mire %/rt
a !l* selyem)al&t/"an4
Qa+, egys!er egy is!&ny2 na)&n
s!rnyeteg trt a (ertre,
.ri/s )at/((al ta)&sta agy&n
a (ertet, lete)erte4
Kt gig r# s!ar%/%al +tt,
s!a(/llasan, me(eg%e,
a !l* selyem)al&t/"a *$tt,
s ()!el*, lelegelte3
Je +., h&gy t0n*r %&lt a! a l/ny3
Je +., h&gy %&lt (t s!/rnya3
A s!rnyeteg s!re se %ette tal/n,
h&gy els!/llt a t0n*rl/ny(a,
egy .ri/s $a /g/ra 0lt,
&nnan n!te nagy s!e)eg%e,
%&lt7nin1s )al&ta3 Z $ent 1s01s0lt,
*e a h/! r(re %es!%e4
S t'*&*, +tt egy .ri/s !/)&res#,
nagy, *aga*t, !l*es 1se))e(,
meg"illent a! almale%l eserny#,
s a 1se))e( a nya(/"a este(444
Ilt &tt $enn egy alma, mellette a $/n
1;
N "e .ri/s %&lt a! es#"en3 N
h&gy h9!&tt3 mg ne%etett is tal/n,
h&gy a t0n*r(e meg/!&tt "#%en
N +a+, his!en aras!nyi %&lt 1s')/n3 N,
s a "ag&lyt.l $lt er#sen,
UQa+, (e*%es (ere( )al&ta,
1s')a !l*7e!0st selyem"#l,
+a+, +.l "e!/rt a+ta+a, a"la(a
1s')a !l*7e!0st selyem"#l,
s!erettele(, !l*7e!0st )al&ta,
+a+, "i!t&s !l* s!&"/1s(a,
s&ha %iss!a nem +'that&( m/r &*a,
r(re lettem /r%a4V
5/t ah&gy $enn mag/"an s9r*&g/l,
lel/t egy aranys!&"/"a,
a! as!tal&n s!9narany gyertyas!/l,
l&"&g s!9narany l/ng+a,
&tt 0l egy s!/!%es **nagyany.
meg s!#(e (is **'n&(/+a,
mag&l a (isl/ny, a +. tan'l.,
"e nem /ll a )ir&s s!/+a4
U:s!t, l/ny&1s(a, nyissa*3 A+t.t hamar,
ha** +++n a! /!&tt %en*g3
El/!tatta s!egnyt a nagy !i%atar,
eres!* "e a +.s!eren1st3
N Min*ent t'* **any., min*ent l/t4 N
Pa+ rte a! /!&tt (is lel(et,
ma a (e1s(e $el$alta a (/)&s!t/t,
ma a (e1s(e $el*2lta a (ertet,
ha** +++n a (/)&s!tat0n*r(e, s!egny,
h9%+a, h9%&gat+a a gyertya$ny4V
S "er))en a t0n*r, a! aras!nyi l/ny,
**any. t/rt tenyerre,
%ar/!st'*&m/ny"an itt nin1sen hi/ny,
r/lehelget a 1s)) s!9%re,
s megny'gs!i( a t0n*r(e, ha!atal/lt,
itt )ihenhet, alhat %gre4
Q/r a s!#(e l/ny&1s(a l/"'++a hegyn,
h&! egy 1si)(s, *'nn/s "a"a/gyat4
UI*e $e(tess0(, *es, a t0n*rt, s!egnyt,
'gye, +&"" la(/st nem tal/lhat
1<
Ks ha** +++n is(&l/"a %elem,
itt 0lhet ma+* a !se"em"en,
s # is tan'l+&n, h&gy &(&s legyen,
(0ln", mint a (/)&s!t/s(ert"en444V
M&s&ly&g, ".lintgat **nagyany.,
UG&n*&l&*, h&gy is(&l/"a %al.V
S m&st $igyel+, min*enna) reggel #(
is(&l/"a in*'lta( (etten,
+a+, *eh&gyis se+ti( a! arra men#(,
h&gy t0n*r(e 0l a !se""en3
S lehet, h&gy ma+* ))en mellette* 0l,
a s!&ms!*&* !se""en,
s ha r&ss!'l $elels! s 0gyetlen0l,
(ine%et +.(e*%"en,
mert meleg, *es tany/!/s esi(
egy (isl/ny(tny !se""en,
ilyen ringat., *es, meleg la(/s
nem a(a* 1sa( a mes"en4
1C
UEGYSBER VOH6, 5OH NEM VOH6444V
OLASZ MESE
Egys!er %&lt, h&l nem %&lt egy )aras!tem"er, anna( %&lt h/r&m $ia, *e $l*i +a%a
nem %&lt egy", 1sa( egy s!amara, a s!am/r&n nyereg s he%e*er4 Ami(&r a )aras!t
re!te, h&gy elr(e!ett letne( 't&ls. na)+a, maga (r gy-+ttte $iait, s 9gy s!.lt,
N Hegi*#se"" $iamra hagy&m a s!amarat, a (!)s#re a nyerget, leg(ise"" $iamra
)e*ig a he%e*ert4 N 9gy s!.l&tt s meghalt4
A legi*#se"" $i2 nem t'*ta, mihe! (e!*+en a s!am/rral, $&gta h/t, +.l /t(ar&lta a
nya(/t, mert a s!ers!/m a (t 11sre mara*t, s elin*'lt a nagy%il/g"a, h&gy ela*+a4
Ment, men*eglt, m9g 1sa( egy nagy %/r&s"a nem rt4 Tsa( $&rgatta a nya(/t, n!te a
nagy h/!a(at, *e $l s!emt le nem %ette a s!am/rr.l4 Mgy +'t&tt el egy ga!*ag
(eres(e*# h/!a el4 S!), na)&s reggel %&lt, a (eres(e*# ))en (i(ny(lt h/!a
a"la(/n4 Megl/tta a )aras!tlegnyt a s!am/rral, s &*a(i/lt&tt ne(i,
N 5all&*7e te, (&m/m, nin1s (e*%e* ela*ni a!t a s!amarat
A )aras!t 9gy %/las!&lt,
N Mirt ne %&lna, 'ram3
Erre a ga!*ag (eres(e*# e!t m&n*&tta,
N 5/t a((&r nyis* (i +.l a $0le*et, s hallgass i*e, milyen al('t a(ar&( %ele* (tni4
Min*en +.s!/g&mat, /r'mat, "irt&(&mat s egy" )&rt(/mat &*aa*&m a
s!amara*rt4
A )aras!tlegny nagy s!eme(et meres!tett, s (!ele"" h2!.*&tt a s!am/rh&!4
8lt, h&gy a ga!*ag (alm/r es!el#s4
Je a! (&m&lyan n!ett r/, s 9gy $&lytatta,
N 5a el t'*s! ne(em egy mest m&n*ani anl(0l, h&gy 9gy (e!*en*, UEgys!er
%&lt, h&l nem %&lt444V N a((&r ti* min*en )&rt(/m, s egy 1sa)/sra ga!*ag em"er
les!el4 5a a!&n"an 9gy (e!*e*, UEgys!er %&lt, h&l nem %&lt444V N a((&r el%es!9te* a
s!amara*at, s $el is 2t, le is 2t3
A )aras!tlegny nagy&t ne%etett, a!t hitte, m/r nyert 0gye %an, s gy&rsan
"ele1sa)&tt a ga!*ag (eres(e*# (iny2+t&tt tenyer"e4 E((&r a! meg(r*e!te, h/ny
na)&t (r, h&gy a mest (ig&n*&l+a4
A )aras!t 9gy %/las!&lt,
N 5/r&m na)&t4
A h/r&m na) hamar elm2lt, a )aras!t +.(&r reggel $el(ereste a ga!*ag (eres(e*#
h/!/t4 A! )ar&l/!&tt %ele, s "i!tatta,
N 5all+'( h/t a mest3
A )aras!t ne(i$&h/s!(&*&tt, s nagy "'!g.n el(e!*te,
N Egys!er %&lt, h&l nem %&lt444
N Rll+3 N %/g&tt a s!a%/"a a (eres(e*#4 N El%es!tette* a! al('t4 5is!en a""an
/lla)&*t'n( meg, h&gy mest m&n*as!, *e ))en e!e(ne( a s!a%a(na( nem s!a"a*
"enne lenni(, UEgys!er %&lt, h&l nem %&lt444V
A )aras!tna( leesett a! /lla4 Nem t'*&tt m/st m&n*ani,
N Qa+, istenem, egs!en el$ele+tettem3
O*aa*ta a ga!*ag 2rna( a s!amarat, s nagy "2san elin*'lt ha!a$el4 Otth&n
1F
(r*e!t( a! 11sei, milyen s!eren1s%el +/rt a nagy%il/g"an4 A legi*#se"" $i2
legyintett4
N Elmentem a %/r&s"a N m&n*ta N, h&gy ela*+am a s!amarat4 H/ttam egy ga!*ag
(eres(e*#t, amint ))en (i(ny(lt a! a"la(&n4 Meg(r*e!te, nem a*n/m7e el a
s!amarat4 8&ga*t'n(, n %es!tettem, s m&st a! % a! /llat4
A trtnet s!eget 0ttt a (!)s# $i2na( a $e+"e4 Ke*%e (ere(e*ett, h&gy # is
s!eren1st )r."/l+&n4 Nya(/"a a(as!t&tta a nyerget, s # is elin*'lt a %/r&s"a, # is
megl/tta 'gyana!t a ga!*ag (eres(e*#t, s meg(r*e!te, nem a(ar+a7e meg%enni a
s!am/rh&! a nyerget is4 A (eres(e*# r//ll&tt, megint $&ga*/st (ttte(, s a (!)s#
$i2 'gyan2gy el%es!9tette, mint a "/ty+a, # is (ital/lt egy +. mest, s ami(&r
ne(i$&h/s!(&*&tt, h&gy elm&n*+a, 1sa( 2gy (e!*te # is, UEgys!er %&lt, h&l nem
%&lt444V
5a!ament # is, $e+t "2na( eres!t%e, s elm&n*ta "/ty+/na( meg 11sne(, h&gyan
+/rt4 Erre $el(ere(e*ett a leg(ise""i( $i2 a! a)+/t.l r(lt he%e*errel, s # is
meg(ereste a %/r&s"an a ga!*ag (eres(e*#t4 A leg(ise""i( $i2na( nem (ellett nagy&n
r/"es!lnie a (alm/rt, h&gy (ssene( $&ga*/st4 A (eres(e*# m/r (ts!er nyert, m&st
harma*s!&r is $ela+/nl&tta min*en +.s!/g/t, "irt&(/t s )&rt(/+/t a s!am/r he%e*ere
ellen"en, ha a leg(ise""i( $i2 mest m&n* ne(i, *e nem (e!*i e!e((el a s!a%a((al,
UEgys!er %&lt, h&l nem %&lt444V Egy" se (ellett a leg(ise"" $i2na(, gy&rsan
(!$&g/ssal )e1stelt( meg a $&ga*/st4 A ga!*ag (eres(e*# t#le is meg(r*e!te,
N 5/ny na)i g&n*&l(&*/sra %an s!0(sge*
Erre r/%/gta a $i2,
N Nem (ell ne(em egy .ra sem4
N Q. N m&n*ta a (eres(e*# hall+'( a mest4
O*a/llt a leg(ise""i( $i2 a!&n ny&m"an, s m/r m&n*ta is,
N A! n *esany/m egy (is (en*ermag&s +r1t ne%elgetett a! '*%ar&n4 Nagy&n
s!erette, **elgette, leg(e*%ese"" +.s!/g/na( "e1!gette4 6&+t is a ty2(&1s(a (t
t&+/st, any/m meg (&s/r"a ra(ta #(et, s menten r/0ltette a ty2(&1s(/t4 A! (&tl&tt s
(&tl&tt, m9gnem a nagy&""i( t&+/s".l (i(elt egy (is (a(as4 Bl* %&lt a t&lla, arany a
s!/rnya, r'"in)ir&s a tara+a4 Tsa( n!te, n!te a! n *esany/m, n!t( a
s!&ms!*&(, milyen 1s&*a(a(as (elt (i a (is (en*ermag&s ty2( els# t&+/s/".l4 5/t
egys!erre 1sa( $el(a)as!(&*&tt a (i1si (a(as a s!emt*&m"ra, s el(e!*ett
('(&r(&lni4 A!t ('(&r(&lta, UKi(eri(i, (eres(e*#1s(e, ('('ri(2, a nagy%/r&s"an,
$&g* gy&rsan a %/n*&r"&t&t, (i(eri(i, mert elnyerte min*en +.s!/g&*at, "irt&(&*at,
)&rt(/*at, ('('ri(2, a! n ga!*ass!&ny&m leg(ise""i( $ia4V
Nagy&t n!ett a (eres(e*#, *e m/r nem %&lt mit tennie4 A $&ga*/st el%es!tette4 A
leg(ise""i( )aras!t$i2 &lyan mest m&n*&tt, h&gy egys!er sem e+tette (i a s!/+/n a
megs!&(&tt s!.t, UEgys!er %&lt, h&l nem %&lt444V
A (eres(e*# $&gta a %/n*&r"&t&t, s elin*'lt %il/gg/4 A leg(ise""i( $i2 )e*ig
elh9%atta (t "/ty+/t, %iss!aa*ta a legi*#se""ne( a s!amarat, *e a*&tt h&!!/ nyerget is,
he%e*ert is, %iss!aa*ta a (!)s#ne( a nyerget, *e a*&tt hozz s!amarat, he%e*ert is,
telt ne(i, his!en "e(lt!tt a ga!*ag em"er h/!/"a, "e0lt a "&lt+/"a4
Mg m&st is &tt l, ha meg nem halt4
1W
GRDONYI GZA
EGKRVAJRSBA6
A mina) a 1i1a nagy&t /s9t%a "re*t $el a t-!hely mellett4 N Q. lenne egy (is
egr)e1senye N s!.l&tt N, meghe!tem a! al%/s"an4 A!!al elin*'lt egr%a*/s!atra4
Nem %itt mag/%al se )'s(/t, se (ar*&t4 Meg$&g+a # a! egeret a (rm%el is4
8l$'t&tt a $al&n a (amara a"la(/"a, s &tt megla)'l%a leste, mi(&r +n a! egr4 A
(amara 1sn*es %&lt, a h'r(/( m&!*'latlan'l l.gta( a r2*&n4 A le(%/r&s$a!(h&!
m&st mhe( se +/rta(4 S!.%al 1sen* %&lt a (amar/"an4 Je a 1i1a a!rt 1sa( $0lelt4
Egys!er 1sa( hall+a /m a! a"la( mellett, h&gy s!&)&gat %ala(i %alamit4 Pel+e""
)islant, h/t l/t+a, h&gy egy $0rge (is s!0r(e egr s!&)&gat+a a h'r(/n a! '++/t4
A 1i1a s!eme ragy&g&tt4
S%at&san ss!eh2!ta a! i!mait4 A!t/n h&))3 N "e'gr&tt a h'r(/( (! a! egrre4
Je a! egr a""an a )illanat"an s!re%ette a %es!e*elmet4 Mint a %ill/m, s'rrant
t&%/"" a h'r(/(r.l a "gr( mell4
A 1i1a 't/na4
5'r(a le)&ty&g&tt, "gre leg'r'ltL *e a $0rge (is egr mg hamara"" lenn termett4
Egy 0res h&r*. /ll&tt a (amra (!e)n4 Arra 'gr&tt a! egr4
5&)), 't/na a 1i1a3
Kerget#!ne(, s!ala*g/lna( a h&r*. (r0l4
Mi(&r a 1i1a meg$&r*'l, h&gy s!em"e0t(!!(, a (is egr /t'gri( a 1i1/n 2gy,
h&gy a 1i1a 1sa( a le%eg#"e (a), *e nem $&g semmit4
N E+nye, (.)3
M&st egy2ttal t&%/"" is "2+na a! egr a! 0%ege( (!4
N Re+tsete( el, 0%ege(3 N 9gy 1in1&g a (is egr4 N Re+tsete( el engem3 Ny&m&m"an
%an a 1i1a3 Pe a(ar /m (a)ni4
A! 0%ege( s-r- 1s&)&rt"an /ll&tta(, *e nem t'*t/( elre+teni a! egeret, mert /tl/t&tt
a 1i1a a *ere('(&n4
O*a is 'gr&tt4 S!tr2gta a! 0%ege(et4
A! egr 'gyana""an a )illanat"an a! 0res (&s/r"a s'rrant4
N 6a(ar+ el, ta(ar+ el3 N 9gy s!.l a! egr a (&s/rh&!4 N Ny&m&m"an +/r a 1i1a, s "e
a(ar (a)ni4
A (&s/rna( nem %&lt elg i*e+e elta(arni a! egeret4 A 1i1a "e'gr&tt a ny9l/s&n, s
meghem)ere*ett a (&s/rral egy0tt4
Je a! egr e!alatt (i'gr&tt egy (is ly'(&n, s a t&+/s&s(&s/r mell re+t#!tt4
N Q. t&+/s&s(&s/r N 9gy s!.l&tt remeg%e N, sar(am"an a 1i1a4 6a(ar+ el, ta(ar+ el3
A t&+/s&s(&s/r el is ta(arta a! egeret4 5e+, *e a 1i1a megre!te a )e1senye s!ag/t3
N M&st meg$&gla(3 N s!.l&tt, 'gr/sh&! la)'l%a4 A!!al !s')s!3 N r/'gr&tt a
t&+/s&(ra4
:ers!e, a! egr megint (isi(l&tt a (rmei (!0l4
8el'gr&tt a %i!essa+t/r tete+re4
N Q. %i!essa+t/r N s!.l&tt a (is egr N, ha** 0l+e( egy (i1sit a $e+e*en3 Kerget a 1i1a4
O*alenn nem "i!t&s a! letem4
A %i!essa+t/r meg se m&11ant, 2gy tart&tta a! egeret, *e a! les s!em- 1i1a &tt is
1D
s!re%ette4
A 1i1a $el'gr&tt4 A! egr le'gr&tt4
A (amara $al/h&! t/mas!t%a /ll&tt a! 2+ se)r-4 Arra s!ala*t $el a! egr4 Ny&m/"an
a 1i1a4
N N&, m&st nem mene(0lhets!3 N s!.l&tt a 1i1a4
N Qa+, %gem %an3 N 1in1&g&tt a (is egr, s $elh2!.*&tt a se)r-ne( a
legeslegtete+re4
E! %&lt a s!eren1s+e4 Mert ah&gy a 1i1a 't/na (a)as!(&*&tt $el+e"" s $el+e"", a
se)r- el*-lt, s "ele%/gta a 1i1/t a %i!est/l"a4
Mi(&rra a 1i1a (i'gr&tt a t/l".l, m/r a((&r a! egr "enne %&lt a (a"/t"an, amely a
s!egen l.g&tt4
UN& N g&n*&lta a (is egr N, itt m/r nem tal/l meg a 1i1a4V
Je "i!&ny megtal/lta4 A s!(r#l egyenesen "ele'gr&tt a (a"/t '++/"a4
S!eren1s+e a! egrne(, h&gy s!-( %&lt a (a"/t '++a4
A 1i1a megs!&r'lt "enne4 Min* a h2s! (rm%el *&lg&!&tt, m9g (i t'*ta mag/t
s!a"a*9tani4
A 1i1/na( e!t a (9nl.*/s/t a! egr a 1si!mas!/r".l ne%ette4
N Ne%ess 1sa( N m&n*ta a 1i1a N, ma+* nem ne%ets! te min*+/rt4
Pe'gr&tt a! egr 't/n a 1si!mas!/r"a4
Je m/r a((&r a! egr nem $lt4 6'*ta, h&gy egy (is ly'( %an a 1si!ma tal)/n4 A!&n
a (is ly'(&n /t (is'rrant, s elt-nt a (amara (%ei (!tt le%# egrly'("an4
A 1i1a egy *ara"ig (&t&r/s!&tt a! els# l/"/%al a 1si!m/"an, *e a!t/n mi(&r
megl/tta a ly'(at a 1si!ma tal)/n, gy&rsan %iss!a%&n'lt4
N El(stem N s!.l&tt a $e+t 1s.%/l%a, mi(&r a! egrly'(at meg)illant&tta N, ma
nem es!0n( egr)e1senyt4
Ti1a, 1i1a, ha 1sa( a! %&lna a "a+3 Je mit s!.l ma+* a! *esany/m, ha megl/t+a a
trtt t&+/st, g'r'lt $a!e(at s egy" ren*etlensget3
Ti1a, 1i1a, +. les!, ha ma nem m't&gat&* maga*at a (&nyh/"an3
2=
PRISVIN
A PORB
6a%aly a $l* m/r $ehr %&lt e! i*# t/+t, m&st h&ss!2, tart.s a! #s!, s a $e(ete
$l*n mess!ir#l l/ts!ana( a $'t(/r&!. $ehr ny'la(4 Nagy&n r&ss! m&st ne(i(3 Je
nin1s mit#l tartania a s!0r(e "&r!na(4 Xgy l/ts!i(, h&gy a "&r!&( mg (i+/rna(4 Ks
milyen (%re(3 Meg)r."/l&( meglesni egy "&r!&t 0reg"en4 E""en a "&r&ng.s
i*#"en a $eny#er*#"en nem lels! r/ rgtn arra a 1sn*re, amely"en el$ele+te*
min*en ha!'lr.l maga**al h&!&tt el()!else*et a "&r&ng.s s a *er-s na)&(
hang'lat/r.l4 S!0ntelen0l m&!&g min*en, s e""en a s!0ntelen m&!g/s"an rtelmet s
rmt tal/l4 E! a )art, ah&l a "&r!&( lne(, annyira mere*e(, h&gy mi(!"en $el$el
m/s!tam, gya(ran (nytelen %&ltam &tthagyni t '++am ny&m/t a h&m&("an, a "&r!
l/"ny&mai mellett4 He0l( egy reg $eny# t%"en, s a! als. gallya( mg0l $igyelem
a! egyi( 0reg $#ny9l/s/t4 Egy m.('s, amelyi( ))en m&h/%al "lelte (i tlire &*%/t,
lee+tett egy gallyat, s e((&r (e!*#*tt a! a 1sn*, amelyet hallgat%a a %a*/s! nem
'nat(&!i(, .r/(ig el0l egy7egy "&r!0reg el#tt4
A! g"&lt&t s-r- $elh# "&r9t+a, a (il/t/st el!/r+a a tmr $eny%eser*#, a na)
+/r/s/na( leg(ise"" +ele sem l/that., *e a "&r! stt 0reg"en mgis )&nt&san t'*+a,
mi(&r ny'gs!i( le a na), s egy (is i*# eltelt%el meg)r."/l (imenni s!&(/s&s +s!a(ai
%a*/s!2t+/ra4 Gya(ran el#$&r*'l, h&gy (i*'g+a a! &rr/t, h&r(ant egyet, s %iss!a"2+i(,
ma+* ren*(9%0li gy&rsas/ggal (i'gri(4 S&((al +&"" na)(elte el#tt les"en /llni, ami(&r
a "&r! ha!atr4 A((&r ny'g&*tan "allag, s#t mess!e hang!., s'st&rg. !a+t 1sa)4 M&st
a!&n"an m/r (!ele*i( a! i*e+e, h&gy a "&r! el(e!*i tli /lm/t, ilyen(&r nem +/r (i
min*enna)4 K/r %&lna h/t egs! +s!a(a hi/"a lesni s m/sna) )e*ig /tal'*ni a na)&t4
Nagy&n (nyelmetlen hely!et"en 0l( itt, (t l/"am m/r egs!en el!si""a*t4 M&st
a "&r! %/ratlan'l (i*'gta a! &rr/t, s n egys!erre &lyan +.l r!em magam, mintha
selyem)/rn/(&n 0l*gln(4 A "&r! megm'tatta a! &rra hegyt, s 'gyana""an a
s!em)illant/s"an %iss!a"2+t4 Egy $l .r/%al (s#"" ismt (i*'gta a! &rr/t,
g&n*&l(&!&tt egy )illanatig, s megint %iss!a"2+t 0reg"e4
6""et a!'t/n m/r nem is +tt (i4 Kn meg alig rtem a! er*# s!lig, ami(&r $ehr
)elyhe( (e!*te( s!/lling.!ni4 A "&r! )e*ig 1sa( a! &rra hegyt *'gta (i "arlang+/".l,
mgis megre!te a h.esst4
21
KKK R8ONYA
NYENYEC MESE
Na)$nyne( meg Ny9l. I"&ly/na( s!0letett egy s!)sges (isl/nya, Esti
S'g/r(/na( ne%e!t(4
Ser*0lt, n#tt a (isl/ny, s 0gyessgne( hamar&san h9re ment, egyetlen na) alatt
meg t'*&tt %arrni egy hts!9n- $&nallal h9m!ett s!ar%as"#r 1si!m/t %agy egy
)as!&m/ny&s "#r"e(e1set %agy egy $ehr, s!les gallr2 (a"/t&t4 8elser*0lt Esti
S'g/r, ela*.s&r"a (er0lt4 S&(an (rt( a! a)+/t.l4
N 8r+he! a*&*7e a l/ny&*at, Na)$ny N (r*e!t(4 Na)$ny a!&n"an
min*egyi(ne( 9gy %/las!&lt,
N Nem a*&m sen(ine(3
Esti S'g/r h9re Hegy#!hetetlen 8agyh&! is el+'t&tt4 Pe$&g&tt s!/n+/"a ht
+egesme*%t, s el%/gtat&tt Na)$ny ('nyh.+/h&!4
O*art, les!/llt a s!/nr.l, r/t/mas!(&*&tt +g1sa) "&t+/ra, s meg(r*e!te,
N 5&!!/m a*&*7e a l/ny&*at, Na)$ny
N Nem a*&m sen(ine( N $elelte Na)$ny4
Hegy#!hetetlen 8agy a!&n"an nem t/g9t&tt4 5/r&m na) s h/r&m ++el ha+t&gatta,
N A** h&!!/m a l/ny&*at, Na)$ny3
Meleg *l"en gyng0l Hegy#!hetetlen 8agy, *e ++el, ami(&r hi*eg %an, $lelmetes
a s!a%a4
Na)$ny ++el 1sa( 2gy res!(et $lelm"en, "e!!eg na))al "/tran m&n*&gat+a,
N S&ha7s&ha nem a*&m egyetlen l/ny&mat Hegy#!hetetlen 8agyh&!3 Esti S'g/r
1sa( s9rt, s9rt (eser%esen4
S9rt a! any+a is, s a!t ha+t&gatta,
N Ere*+ innen, Hegy#!hetetlen 8agy3 Nem lehet a $elesge* a mi (isl/ny'n(3
5is!en meg$agy a te +g('nyh.*"an3
Hegy#!hetetlen 8agy a!&n"an (rlelhetetlen %&lt4 A negye*i( na)&n $enyeget#
hang&n (i/lt&tta,
N 5all&*7e, Na)$ny3 5a nem a*&* a l/ny&*at s!)s!er%el, a((&r er#s!a((al
raga*&m el3
E!t m&n*ta Hegy#!hetetlen 8agy, a!t/n +ghi*eg s!ele(et $2+t mag/".l4
Meg*erme*t min*en (rs7(r0l4 Megi+e*t Na)$ny, s9r%a $a(a*t,
N Mit tehete( 6e %agy a! er#se""3 5&!!/* (ell a*n&m a l/ny&mat3
Hegy#!hetetlen 8agy $el0ltette s!/n+/ra Esti S'garat, s a ht +egesme*%e s!a( $el
r)9tette #(et, s!em"en a h.$rgetege((el, +ghegye( (!tt4
Ji*ergett Esti S'g/r, &lyan (emnny $agy&tt, mint a +g1sa), 1sa( 2gy (&)&g&tt a
teste a s!/n 0lsn4 A!t/n leg'r'lt a s!/nr.l, s ((/$&nya7"&(&rr/ %/lt&!&tt4 5a!art
Hegy#!hetetlen 8agy4 Kereste a m/t(/+/t, *e h-lt ny&m/t tal/lta4 Meg*0h*tt
Hegy#!hetetlen 8agy4 Stt lett a! ar1a, mint a! +s!a(a4
N Meg$agyas!tla(, g#gs teremts3
82+t egy nagy&t N $ehr lett a $l*, meg*erme*t (rs7(r0l min*en4 Vastag h.
le)te "e a ((/$&nya7"&(r&t4
Je el+tt a ta%as!4 Na)$ny $el&l%as!t&tta a ha%at, s K( R$&nya letre (elt4 A!
22
em"ere(, ami(&r s!e*i( a! *es /$&ny/t, mg ma is emlegeti( a s!)sges le/nyt, a(i
((/$&nya7"&(&rr/ %/lt&!&tt4
2G
A 6EKNZSPKKA MEG AB SRIRS
INDIN MESE
A te(n#s"(a &*2+/"an 0lt, s a s9)+/n +/ts!a*&!&tt4 A! .ri/s meghall&tta, s 9gy
s!.lt,
N E! 1sa( a te(n#s"(a lehet4 Megye( s meg$&g&m4
O*ament a! &*2h&!4 A te(n#s"(a +a%/"an $2+ta4
N :ing7)ing7)ing7('l&7)&ng7)ing3
Mire a! .ri/s "e(i/lt&tt,
N 5all&*7e, te(n#s3
A te(n#s"(a 9gy $elelt,
N X3
N Gyere el#, te te(n#s N $&lytatta a! .ri/s N, s mr(#!!0n( meg3
N Q.l %an N $elelt a te(n#s"(a mr(#!!0n( meg, ha 2gy a(ar&*4
A! .ri/s "ement a! er*#"e, le%/g&tt egy is!alag&t, s (i%itte a $&ly.)artra, a!t/n 9gy
s!.lt,
N 8&g* meg a! egyi( %gt, n meg$&g&m a m/si(at4 6e men+ "e a %9!"e, s h2!!a*4
5a** l/ss'(, (i h2!!a el a m/si(at3
N Q.l %an, .ri/s N m&n*ta a te(n#s"(a, s m/ris 'gr&tt "e a! is!alaggal a $&ly."a4
Itt gy&rsan egy nagy hal $ar(/ra (ttte, (i2s!&tt, s el"2+t a "&!.t"an4
A! .ri/s ne(ih'!a(&*&tt a! is!alagna(4 Je h2!ta a hal is, s nya(ig h2!ta "e a!
.ri/st a %9!"e4 A te(n#s"(a l/tta e!t a "&!.t".l, s +.t (a1ag&tt4
Ami(&r a! .ri/s +.l el$/ra*t, 9gy s!.lt,
N Gy#!tl, te(n#s3
Erre a te(n#s"(a "e1s'ss!ant a $&ly."a, a! is!alag&t el&l*&!ta a hal $ar(/r.l, s
s!)en (ist/lt a )artra4
A! .ri/s 9gy s!.lt,
N 8/ra*t %agy7e, te(n#s
S a te(n#s"(a 9gy $elelt,
N Nem n4 Mit#l is %&ln( $/ra*t
Erre a! .ri/s a!t m&n*ta,
N M&st m/r "i!&ny&san t'*&m, h&gy "enne* em"eremre a(a*tam4 El(lt!m
err#l a %i*(r#l, l+ "(essg"en3
2;
MIKKS KS A MAKARSNI
OLASZ MESE
Egys!er %&lt, h&l nem %&lt, %&lt egy *esanya, anna( %&lt egy nagy&1s(a $ia, a!t
Mi((.na( h9%t/(4 Egy s!) na)&n a! ass!&ny ma(ar.nit $#!tt, s (!"en 9gy s!.lt a
$i/h&!,
N S!ala*+ (i, $iam, a rtre, %/g+ le gy&rsan egy (is $0%et a (e1s(ne(4 Ma+*
mege"*els!, ha %iss!a+ttl4
Mi((.na( semmi (e*%e nem %&lt (as!/lni, el#"" meg a(arta enni a ma(ar.ni+/t4
K*esany+a meg9grte ne(i, h&gy $lretes!i a rs!t, 1sa( men+en, s (as!/l+&n
gy&rsan4
A ma(ar.ni (!"en meg$#tt, *e Mi((. nem +tt4 A! *esany+a hes %&lt, e%ett
"el#le egy (i1sit4 Nem %&lt s&( a! egs!, mert Mi((. s a! *esany+a nagy&n
s!egnye( %&lta(4 Ami(&r a +. *esanya l/tta, h&gy 1s')/n egy s!/l ma(ar.ni mara*t
a t/l"an, )e*ig # maga is alig e%ett, gy&rsan el#(ereste (is mara*( !s9r+/t,
r/1s&rgatta, egy (is s!/ra! sa+t&t is megres!elt, s r/s!.rta, h&gy minl t""ne( l/ss(
a! tel, mire $ia ha!a+n, s minl +&"" 9!- legyen4 Mert a! *esanya nagy&n s!erette
egyetlen $i/t4
Mi((. ha!a+tt, gy&rsan lera(ta a s!n/t, s s!ala*t a (&nyh/"a4 A t/l &tt %&lt a
t-!hely s!ln, melegre tette a! *esany+a4 Mi((. "ele('((ant&tt, s elh2!ta a s!/+/t4
A!t (r*e!te,
N Tsa( ennyi %an
N Tsa( ennyi, *es $iam N m&n*ta a! any+a4
N E! nem (ell N m&r&gta Mi((. *'r1/san, s h/tat $&r*9t&tt *esany+/na( s a
ma(ar.nina(4
Erre a!t m&n*ta a! *esany+a a "&tna(,
N P&t, %er* meg Mi((.t, mert nem a(ar+a megenni a ma(ar.nit4
Je a "&t nem m&!*'lt4
Erre 9gy s!.lt a! *esanya a t-!h!,
N 6-!, ges* el a "&t&t, mert nem %eri meg Mi((.t, amirt nem a(ar+a megenni a
ma(ar.nit4
Je a t-! sem m&!*'lt4
A!t m&n*+a a! *esanya a %9!ne(,
N V9!, &lts* el a t0!et, mert nem a(ar+a elgetni a "&t&t, a "&t nem a(ar+a meg%erni
Mi((.t, amirt nem a(ar+a megenni a ma(ar.nit4
Je a %9! r/ se he*er9tett a! *esany/ra4 Erre a! 9gy (i/lt&tt a! (rne(,
N (r, i** (i a %i!et, mert a %9! nem a(ar+a el&ltani a t0!et, a t-! nem a(ar+a
elgetni a "&t&t, a "&t nem a(ar+a meg%erni Mi((.t, amirt nem a(ar+a megenni a
ma(ar.nit4
Je a! (r nem itta (i a %i!et4 Mgy s!.l erre a! *esanya a (tlhe!,
N Ktl, (s* meg a! (rt, mert a! (r nem iss!a (i a %i!et, a %9! nem &lt+a el a
t0!et, a t-! nem geti el a "&t&t, a "&t nem %eri meg Mi((.t, amirt nem a(ar+a
megenni a ma(ar.nit4
A (tl a!&n"an nem enge*elmes(e*ett ne(i4 A! *esanya m&st a! egeret s!.l9t+a,
2<
N Egr, r/g* el a (telet, mert a (tl nem (ti meg a! (rt, a! (r nem iss!a (i a
%i!et, a %9! nem &lt+a el a t0!et, a t-! nem geti el a "&t&t, a "&t nem %eri meg
Mi((.t, amirt nem a(ar+a megenni a ma(ar.nit4
A! egr nem r/gta el a (telet4 Erre 9gy (i/lt&tt a! *esanya,
N Ma1s(a, (e*%es (is 1i1/m, e** meg a! egeret, mert nem r/g+a s!t a (telet, a
(tl nem (ti meg a! (rt, a! (r nem iss!a (i a %i!et, a %9! nem &lt+a el a t0!et, a
t-! nem geti el a "&t&t, a "&t nem %eri meg Mi((.t, amirt nem a(ar+a megenni a
ma(ar.nit4
S!ala* a ma1s(a, meges!i a! egeret, a! egr elr/g+a a (telet, a (tl meg(ti a!
(rt, a! (r (iiss!a a %i!et, a %9! el&lt+a a t0!et, a t-! elgeti a "&t&t, a "&t meg%eri
Mi((.t, s Mi((. meges!i a ma(ar.nit4
2C
MARSAK
A MOHNRR, A 8IX KS A SBAMRR
S!amar/n
a m&ln/r
lassan
(&1&gL
$ia
meg 't/na
"a(tat
gyal&g4
UN!* 1sa(3
Krtt0(
a n) 9gy s's&g,
7 A). a
1sa1sin,
a $i2
gyal&g3
Ki l/t&tt
m/r ilyet
Ki hall&tt
m/r ilyet
A! a). a
1sa1sin,
a $ia
gyal&g4V
Tsa1sir.l
les!/ll
$l*re a!
reg,
$l0l
hely"e
gy&rsan
a gyere(4
UH/m 1sa(3
egy 'tas
ny&m'("an
*&h&g,
7 8i2 a
1sa1sin,
2F
a! a)a
gyal&g3
M&ln/r
s a $i2,
min*egyi(
$el0lL
h/t'l a! reg,
a! a)a,
a $i2 el0l3
UE+ha N
egy m/si(
'tas
1sa( ne%et,
7 8ent 0l
egy 1sa1sin
a)a s
gyere(4
Ki l/t&tt
m/r ilyet
Ki hall&tt
m/r ilyet
8ent 0l
egy 1sa1sin
a)a s
gyere(3V
M&ln/r s
$ia
('ll&gna(
gyal&gL
h/t/n
a s!am/rral
a).
(&1&g4
U5aha N
a $al'
(a1agni
(i/ll,
7 I$+2
1sa1sit
%is! egy reg
2W
s!am/r3
Ki l/t&tt
m/r ilyet
Ki hall&tt
m/r ilyet
I$+2
1sa1sit
%is! egy reg
s!am/r3V
2D
ZELK ZOLTN
AB RHHA6OK ISKOHRQA
Nagy na)ra %irra*t a tli er*#, meg(e!*#*tt a tan9t/s a! /llat&( is(&l/+/"an4 S&rra
+tte( a me*%e7, $ar(as7, ny2l$ia(, $a(reg"#l (s!0lt (ny%e(et s!&r&ngat%a a h.n'(
alatt, s s!)en s&r"a 0lte( a $at's(. )a*&(&n4
Min*ny/+an %i*/ma( %&lta(, r0lte(, h&gy %gre a! /llat&(na( is %an is(&l/+'(, *e
leg"&l*&ga"" a r.(a %&lt, his!en # tal/lta (i a! egs!et, # lett a tan9t., s 9gy % les! a
s&( tan*9+ is4 Tsa( a %ar+2 &(%etetlen(e*ett, $/r.l $/ra s!/ll&tt, s &*a(i/lt&tta min*en
is(&l/"a siet# /llatna(,
Kr, kr, kr
nagy baj vr!
Je h/t r/ se he*er9tette( a %s!+.sl. %ar+2ra, his!en a! min*ig 9gy (ia"/l4 5a $el+n
a na) a! gre, ha esi( a! es#, ha s!l $2+, min*ig a!t m&n*+a, UK/rV N nem +. ne(i
semmi4
Mgy h/t m/r (&ra reggel meg(e!*#*tt a tan9t/s4
N I*e $igyel+ete(3 N m&n*ta a r.(a4 N Mrni tan'l'n(3
S m/r (e!*te is m&n*ani hang&san,
N Xr, 9r444
N Je a ny2l, a! nem 2r3 N s!.lt (!"e egy (is $ar(as4 N Tsa( a $ar(as&( 9r+ana( 444
E!en a!t/n el%es!e(e*te( egy $l .ra h&ss!at, m9g %g0l is ren* lett %alah&gyan, s
2+".l megs!.lalhat&tt a r.(a,
N M&st K "et-t 9r'n(, UK'tya 'gat444V
N& his!en3 8l is 'gr&tta( erre a ny'la(, #!e(, s $'tni a(arta(, h&gy
el"2+hassana(, mert ha a ('tya 'gat, a((&r +n a %a*/s! is444 Alig lehetett megrtetni
%el0(, h&gy e! is(&la, ah&l nem (ell $lni se ('ty/t.l, se %a*/s!t.l, 9gy is t9! .ra %&lt
m/r, mire 2+".l magyar/!ni (e!*hetett a r.(a,
N M&st s!/m&lni tan'l'n(, h/r&m ny2l elmegy st/lni, a! er*# (!e)n
tal/l(&!na( h/r&m $ar(assal, h/ny /llat %an egy0tt a((&r
N t3 Kett#3 Kilen13 N (ia"/lt/( egys!erre, s mi(&r elhallgatta(, a r.(a s!)en
megmagyar/!ta, h&gy hat /llat %an egy0tt, mert h/r&m meg h/r&m, a! hat4
N 6'*+/t&( m&st m/r
N Igen, t'*+'(3 N (ia"/lt/( a (is /llatne"'l.(4
N 5/t a((&r m&n*+a el a ny2l N s!.lt a r.(a4
A ny's!i s!)en $el/llt, s elm&n*&tta, h&gy st/lni megy h/r&m ny's!i, tal/l(&!i(
h/r&m $ar(assal, a((&r hat /llat %an egy0tt4
A! #!i(e is $elelt, # is 9gy m&n*&tta el, a!'t/n (er0lt a s&r a $ar(asra,
N 5a h/r&m ny2l s h/r&m $ar(as tal/l(&!i(, a((&r h/r&m /llat %an egy0tt, mert a
h/r&m $ar(as meges!i a h/r&m ny'lat444
N P'ta %agy3 N (i/lt&tt r/ mrgesen a r.(a4 N 6e %agy a leg"'t/"" a! egs!
&s!t/ly"an3
Mi(&r a!t/n a t""i /llat hang&san ne%etni (e!*ett a $ar(as&n, a! $l'gr&tt a
G=
)a*".l, s egyenesen ha!as!ala*t a! a)+/h&!, a! reg Or*ash&!4 El)anas!&lta, h&gy a
r.(a a!t m&n*ta, # a leg"'t/"" a! egs! &s!t/ly"an444
N 5-, a s/rga $ale%elt meg a h.%al le)ett s!/ra! /g/t3 N (i/lt&tta a! reg $ar(as4 N
5&gy a! n $iam "'t/"", mint a ny2l(ly( meg a! #!i(( Ma+* a*&( n anna( a!
is(&l/s r.(/na(3
Je mine( is mesl+e( t&%/"" Mi(&r a r.(a meghall&tta, h&gy r&han a! reg $ar(as
a! is(&l/"a, 2gy els!ala*t, h&gy 1sa( a $ar(a l/ts!&tt a nagy sietst#l4 A (is /llat&( is
ha!amente(, s a!.ta sin1s is(&l/+'(4 Ts2$&l+a is #(et a %ar+2, egyre a!t (ia"/l+a
$el+0(,
Kr, kr, kr,
Mind szamr!
G1
A 5RROM SMRJOGRHS
JAPN MESE
Klt, l*eglt %alah&l egy s!egny regass!&ny, a(ine( mess!e i*egen"e s!a(a*t a!
egyetlen $ia4 A!t se t'*ta, h&l7merre +/r, h&gy megy s&ra, %an7e )/rna +s!a(a a $e+e
alatt, %an7e tet# $ltte4 Egys!er a!t/n le%elet (a)&tt a $i2t.l, *e mert a s!egny reg
nem t'*&tt &l%asni, elin*'lt h/t a! &rs!/g2t&n, %ala(ire 1sa( a(a*, a(i ma+* $el&l%assa
ne(i4 Amint 9gy ment, men*eglt, s!em"e+tt %ele egy (is!&lg/lt (at&na4 Meg is
/ll9t&tta, meg is (rte s!)en, &l%asn/ $el ne(i egy s!em $ia le%elt4 Ke!"e %ette a
(at&na a le%elet, n!te, n!egette, s egys!erre 1sa( s9r%a $a(a*t, s s9rt, s9rt
(eser%esen4 Els!&r'lt erre a! regass!&ny s!9%e, s res!(eteg hang&n $aggatni (e!*te
a (at&n/t,
N Uram, mi %an a le%l"en Tsa( nem esett %alami "a+a s!egny(mne( P/rmi
trtnt is, hagy* a""a a s9r/st, s m&n** meg ny&m"an4
Je a (at&na, mintha nem is hallan/ a! ass!&ny s!a%/t, maga el mere*t s s9rt4 A!t
hitte erre a s!egny regass!&ny, h&gy %alami rettenetes s!eren1stlensg rte a! #
s!erelmetes $i/t, s maga is s9r%a $a(a*t4 Amint 9gy s9r*&g/lta(, arra +tt ))en tele
)'tt&nnyal egy %/n*&r$a!e(as, s ah&gy s!em0gyre %ette #(et, letette )'tt&ny/t a
$l*re, mell+0( l)ett, s maga is (eser%esen s9rni (e!*ett4 Ks s9rta(, s9rta( m&st m/r
min* a h/rman4 H/tta e!t egy 'tasem"er, s mi%el t'*ni s!erette %&lna, h&gy mi trtnt
N hi/"a, (9%/n1si a! 'tas N, meg(r*e!te a $a!e(ast, h&gy mirt s9r4
N Egy %e m/r N $elelte a %/n*&r $a!e(as, mihelyt egy (iss ss!es!e*te mag/t N,
m/r egy %e es#"en7h."an +/r&m a! &rs!/g&t, h&gy t2la*+a( e!e(en a $a!e(a(&n, s
%alami (is )n!re tegye( s!ert4 Nemegys!er s9rni s!erettem %&lna, *e s&hasem %&lt r/
+. al(al&m, mert a %/n*&rl/s, a! /r's9t/s +/rt min*ig a! es!em"en4 Ma a!&n"an,
ami(&r i*e rtem, s meg)illant&ttam e!t a (t s9r*&g/l.t, $el(*ltt "ennem min*en
s!eren1stlensgem, s 9gy a!t/n 1satla(&!tam h&!!/+'(, h&gy %gre egys!er +.l
(is9r+am magam4
N Ih0m N m&n*ta a! 'tas, mert l/tta, h&gy a $a!e(ast.l nem t'* meg semmi
&(&sat, s m&st m/r a! regass!&nyh&! $&r*'lt, s #t $aggatta, h&gy mirt h'llat+a
(nnyeit4
N 5&gyne s9rn( N trlgette ar1/t a! regass!&ny N, his!en le%elet (a)tam
i*egen"e s!a(a*t egy s!em $iamt.l, s meg(rtem e!t a! 'rat, h&gy &l%asn/ $l, mit 9r
s!egny(m, mit 0!en ne(em, el/r%'lt any+/na(4 Je e! a! 2r egy s!. nem s&(, annyit
se s!.lt, 1sa( s9r%a $a(a*t a le%l l/tt/n4 Nagy "a+, nagy s!eren1stlensg rte h/t a
$iamat, s h&gyne s9rn(, ha m/r egy i*egen 'ras/g is 9gy meg(nnye!i4
A! 'tas erre m/r egyenesen a (at&n/h&! $&r*'lt, s meg(r*e!te, mi %an a
le%l"en, mi1s&*a "a+, s!&m&r2s/g, h&gy ilyen (eser%esen gytri a s!9%t4 Je a
(at&na megr/!ta a $e+t, s mihelyt er#t %ett mag/n, 9gy s!.lt,
N S, 'ram, s!gyen(e!em, h&gy tan'latlan %agy&(4 Gyerme((&r&m .ta nem %&lt
(ny% a (e!em"en, s m&st s9r&(, mert e!t a! egys!er- le%elet sem t'*&m el&l%asni4
S9r&( "i!&ny, mert semmit sem tettem meg elmm 1sis!&l/s/ra, ami(&r )e*ig mg
s&( min*ent megtehettem %&lna4
G2
ANDERSEN
KK6 GYER6YA
V&lt egys!er egy s!) s!/l %ias!gyertya, a(i nagy&n is +.l t'*ta mag/r.l, h&gy mit
r4
N Vias!".l teremtette(, $&rm/"a nttte(3 N (e%ly(e*ett4 N S!e"" a l/ng&m, mint
m/s (!nsges gyerty/na(, s t&%/"" is ge(, (rist/ly0%eg 1sill/r"an %&lna a helyem
%agy legal/"" e!0st gyertyatart."an4
N Gynyr- lete lehet3 N s.ha+t&tt $el mellette a $aggy2gyertya4 N Engem "i!&ny
1sa( $aggy2".l teremtette(, *e a!rt n is re( %alamit, min*enesetre t""et, mint
nmelyi( $aggy2gyertya, a(it 1sa( h/r&ms!&r m/rtana(4 Engem ny&l1s!&r m/rt&tta(,
h&gy elg %astag legye(4 Nem is )anas!l&m a s&rs&mat4 6'*&m, h&gy el#(el#""
*&l&g %ias!".l s!0letni, mint $aggy2".l, *e h/t nem ra+t'n( m2li(, h&gy mine(
s!0let0n(4 Kegye* ma+* a s!&"/"a (er0l, a (rist/ly1sill/r"a, n meg a (&nyh/"a, s a!
sem 't&ls. hely, his!en a! tart+a el a! egs! h/!at4
N S3 N h2!ta el a s!/+/t a %ias!gyertya4 N Van a %il/g&n $&nt&sa"" *&l&g is a!
e%snl3 S&((al t""et r a t/rsas/gi let4 5a a! em"er egy ragy&g. t/rsas/g"an maga
lehet a legragy&g.""3 Ma este "/l les! a h/!"an, min*+/rt +nne( rtem meg a
1sal/*&mrt4
Ah&gy (im&n*ta, m/r +tte( is rte, *e nem1sa( #t %itt( el, hanem a
$aggy2gyerty/t is4 Maga a h/! ass!&nya %ette a (e!"e, s a (&nyh/"a %itte, egy (is$i2
%/rt &tt (&s/rral a (e!"en4 Kr'm)li%al ra(t/( meg a (&sarat, alm/t is tette( mell+eL
a +.s!9%- h/!iass!&ny a+/n*(&!ta meg %ele a (is$i2t4
N E!t a $aggy2gyerty/t is %i** ha!a, (is$iam N m&n*ta %g0l4 N K*esany/* %il/g&s
%irra*atig *&lg&!i(, el(l a gyertya n/lat&(4
A (isl/nya &tt /llt mellette, s ami(&r a!t hall&tta, %il/g&s %irra*atig, $elragy&g&tt a!
ar1a4
N Kn is $ennmara*&( ma %il/g&s %irra*atig3 N (i/lt&tta "&l*&gan4 N Ma +s!a(a "/l
les! n/l'n(, s a legs!e"" r'h/mat %es!em $l, a )ir&s s!alag&sat3
Tsa( 2gy s'g/r!&tt rm"en4
UJe +.lesi( ilyet l/tni3 N m&n*ta mag/"an a $aggy2gyertya4 N S&hasem $ele+tem el,
milyen "&l*&g %&lt e! a (isl/ny3 Ilyet 2gyse l/t&( t""et4V
A (is$i2 "eletette a (&sar/"a, r/ha+t&tta a $*elet, s %itte ha!a4
UUgyan h&%/ (er0l( N trte a $e+t a $aggy2gyertya4 N Pi!t&san s!egny
em"ere(he!, a(i( tal/n mg r!tart.t se t'*na( a*ni al/m, a %ias!gyerty/t meg
(rist/ly1sill/r"a helye!i(, s $ny)&nt+a les! a t/rsas/gna(4 El#(el# 'ras/g&(ra s!.r+a
a $nyt N ., *e nagys!er- is a!3 Ne(em alighanem m/s()) ala('l a s&rs&m, his!en
1sa( $aggy2".l nttte(4V
Tsa('gyan s!egny em"ere(he! (er0lt, egy !%egyass!&nyh&! s h/r&m
gyerme(he!, a""a a r&!!ant (is h/!"a, amely ))en s!em(!t %&lt a! el#(el# 2ri
h/!!al4 Megr0lt a! !%egyass!&ny, ami(&r a gyerty/t megl/tta4
N Je s!) s!/l gyertya3 N (i/lt&tta4 N Egs! ++el %il/g9t ma+* ne(0n(4
Ks meggy2+t&tta4
N Q'+3 N 't/l(&!&tt a gyertya4 N K!nsges (nes gy'$/%al gy2+tana( meg3 Pe!!eg
GG
a %ias!gyerty/t +&""an meg"e1s0li( &*a/t3
Ott is a((&r gy2+t&tt/( meg a gyerty/(at, $elragy&gta( a terme(4 K&1si( r&"&gta( a
h/! el, el#(el# lt!et- "/li %en*ge( s!/llta( (i "el#l0(, !enes!. /ra*t (i a! 't1/ra4
UM&st (e!*#*i( a "/l3 N g&n*&lta s.%/r&g%a a $aggy2gyertya, s es!"e +'t&tt a
ga!*ag (isl/ny rmt#l s'g/r!. ar1a4 N Ilyet se l/t&( t""3V
Je a! !%egyass!&ny leg(ise"" le/ny(/+a egys!erre 1sa( &*as&m$&r*/lt
test%reihe!, meglelte #(et, s nagy7nagy tit(&t s2g&tt a $0l0("e,
N Mit g&n*&lt&(, mi les! ma %a1s&r/ra S0lt (r'm)li, 2gy /m3 N s 1sa( 2gy
s'g/r!&tt a "&l*&gs/gt.lL a gyertya %il/ga ))en a! ar1/"a h'll&tt, s a gyertya &lyan
iga!i rmet l/t&tt a! ar1/n, mint nemrg a! 2ri h/!"an a ga!*ag (isl/nyn, ami(&r
9gy *i1se(e*ett, UMa +s!a(a "/l les! n/l'n(, s a legs!e"" r'h/mat %es!em $l, a
)ir&s s!alag&sat3V
UH/m, a s0lt (r'm)li r annyit, mint a $nyes "/l3 N g&n*&lta a $aggy2gyertya4 N
5is!en egy$&rm/n r0l e! a (t (isl/ny, a ga!*ag meg a s!egny3V Mg r/ is
t0ss!entett a! iga!s/gra, helyese""en s!.l%a ser1ent egyet, mert egy $aggy2gyerty/t.l
1sa( ennyi teli(4
As!talt ter9tette(, s ne(il/tta( a s0lt (r'm)lina(4 S, *e )&m)/s 9!e %&lt3 Val.s/g&s
0nne)i la(&m/t 1sa)ta( "el#le4 Mg egy7egy alm/t is (a)&tt min*en(i %a1s&ra 't/n,
1semegne(4
A!t/n le$e(0*te( a gyere(e(, a! *esany+'( meg1s.(&lta #(et, s ny&m"an el is
al'*ta(4 Je a! any+'( $nn %irras!t&tt, egs! +s!a(a %arrt, h&gy meg(eresse a h/r&m
gyerme( (enyert4 A s!em(!ti h/!".l /tragy&gta( a $ehr %ias!gyerty/(,
/thallats!&tt a "/li !ene4 8nn a magas"an )e*ig t0n*(ltte( a 1sillag&(, egy$&rm/n
s!it/lt/( hal%/ny $ny0(et a ga!*ag h/!ra meg a r&!!ant h/!i(.ra4
UMgis1sa( s!) %&lt e! a! este3 N m&n*ta mag/"an a $aggy2gyertya4 N Va+&n
"&l*&ga"" %&lt7e a (rist/ly1sill/r"an a %ias!gyertya E!t meg (ellene t'*n&m, miel#tt
1s&n(ig ge(4V
Ks a (t (isl/nyra g&n*&ltL a! egyi(re a %ias!gyertya, a m/si(ra a $aggy2gyertya
%etett $nyt, mgis egy$&rm/n s'g/r!&tt a! ar1'(4
E**ig a trtnet, a! &(&sna( ennyi is elg4
G;
NOSZOV
A 8OH6
P&"(/na( %&lt egy 1s&*/lat&s na*r/g+a4 Bl*, *e mg in(/"" a!t m&n*hatn/m,
!l*es"arna4 P&"(a nagy&n "0s!(e %&lt a na*r/g+/ra, s mi(&r $el%ette, min*ig iga!i
(at&n/na( ()!elte mag/t4 Egys!er /tm/s!&tt a (er9tsen, "elea(a*t egy s!g"e, s
els!a(9t&tta4 E! a!t/n a mreg3 P&"(a ma+*h&gy s9r%a nem $a(a*t "/nat/"an4
5a!ament, s (rlelni (e!*te any'(/+/t, %arr+a meg a na*r/g+/t4
K*esany+a nagy&n megharag'*&tt,
N Ker9tse(en m/s!(/ls!, els!aggat&* a na*r/g&t N n meg $&lt&!hat&m3
N S&ha t""et nem tes!em, 1sa( m&st a! egys!er %arr* meg, *esany/m3
N Varr* meg maga*3
N Je n nem t'*&m4
N 5a el t'*ta* s!a(9tani, a((&r t'** meg%arrni is3
N 5/t +., a((&r ma+* 9gy $&g&( +/rni N m&rg&tt P&"(a, s (iment a! '*%arra4
A gyere(e( megl/tt/(, h&gy ly'(as a na*r/g+a, s (ine%ett(,
N Milyen (at&na a!, a(ine( ly'(as a na*r/g+a
P&"(a menteget#!tt,
N Meg(rtem *esany/mat, h&gy %arr+a meg, *e nem a(arta4
N A (at&n/na( tal/n "i!&ny a mam/+a $&lt&!!a meg a na*r/g+/t3 N m&n*t/( a
gyere(e(4 N A (at&n/na( min*enhe! (ell rtenie, a $&lt&!/sh&! is meg a g&m"
$el%arr/s/h&! is4
P&"(a els!gyellte mag/t4
5a!ament, t-t, 1rn/t (rt *esany+/t.l meg egy *ara" !l* anyag&t4 Ki%/g&tt a!
anyag".l egy '"&r(a nagys/g2 $&lt&t, meg)r."/lta h&!!/%arrni a na*r/gh&!4 Nagy&n
sietett, h/r&ms!&r is megs!2rta a! '++/t, 2gyh&gy mg a %r is (i"'ggyant, s egyre
1sa( a t-t s!i*ta,
N Mg s!2rs! is, te 'n*&(3
Vgre el(s!0lt a $&lt4 Xgy $ityegett a na*r/g&n, mint egy s!/r9t&tt g&m"a,
(r0ltte ss!er/n1&l.*&tt a! anyag4
N 5/t e! nem m'n(a N m&n*ta P&"(a mg r&ss!a"", mint %&lt4 Meg)r."/l&m mg
egys!er4
8&gta a! &ll.t, (i$e+tette a $&lt&t4 Ma+* elsim9t&tta a r/n1&(at, 2+ra r/tette a $&lt&t a
na*r/gra, (rs7(r0l meg+ellte tinta1er'!/%al, 2+ra ne(i(e!*ett a %arr/sna(4 Je
m&st nem sietett4 G&n*&san ltgetett, s %igy/!&tt, neh&gy $el)2)&s&*+(4 S&(/ig
(9nl.*&tt, s!'s!&g&tt, nygtt, *e %g0l, mi(&r (s! lett, rm %&lt r/n!ni a $&ltra4
S!)en, egyenletesen, sim/n $e(0*t a na*r/g&n s &lyan er#sen, h&gy mg a $&g/%al
sem t'*ta %&lna let)ni4
P&"(a $el%ette a na*r/g&t, s (iment a! '*%arra4 A gyere(e( (r0l$&gt/(4
N E! a!t/n *er( N m&n*t/(4 N N!!te( 1sa(, mg 1er'!/%al is (r0lra+!&lta a
$&lt&t4 H/ts!i(, h&gy maga %arrta4
P&"(a meg 1sa( $&rg&tt (r"e7(r"e, h&gy min*en(i +.l megn!hesse a $&lt&t4
N 5e+, ha mg a g&m"$el%arr/st is megtan'lhatn/m3 Je sa+n&s, egy se s!a(a*t le3
N& *e se"a+3 Ma+* 1sa( les!a(a* egys!er, s a((&r a!t/n iga!/n n %arr&m $l3
G<
BENEDEK ELEK
A GAHAMP, A RKTE MEG A HXJ
Egys!er a galam", a r1e meg a l2* nagy7er#s "ar/ts/g&t (ttt, s elin*'lt egy0tt
%il/g&t l/tni4 Amint mente(, men*eglte(, rengeteg er*#"e rte(, rengeteg er*#
(!e)"en tal/lta( egy nagy h&r*.t4 8els!/llt a galam" a h&r*.ra, h&!!/tr0lgeti a
1s#rt, s!ag&l+a, s nagy rmmel el(e!* t'r"(&lni,
N Van "&r3 Van "&r3 Van "&r3
Megr0l a r1e is, a! is el(e!* h/)&gni nagy hang&san,
N Tsa( 1sa)ra, 1sa( 1sa)ra3
Min*+/rt 1sa)ra is %ert( a h&r*.t, a l2* meg (iny2+t&tta h&ss!2 nya(/t, s nagy&(at
(i/lt&tt,
N Iiigy'n(, iiigy'n(, iiigy'n(3
Itt a %ge, $'ss el %le3
GC
SZSZ IMRE
A KISHRNY KS A KISKU6YA
A s-r- l&m"&( s!tny9lta( a nagy %9! )art+/n4 El#"" egy (is('tya $'t&tt (i4 8e(ete,
(%r(s )'li(ly( %&lt, s nagy&n ne%etsgesen $'t&tt, s!inte a nya(/"a (a)ta min*
a ngy l/"/t4 5&ss!2, g'"an1&s s!#r "&r9t&tta, a $ar(a %iss!a('n(&r&*&tt a h/t/ra, s
l.g&tt a nyel%e4
A (isl/ny mg %alah&l "enn +/rt a "&(r&( (!tt, 1sa( a ne%etse hallats!&tt, meg
nha a (ia"/l/sa,
N Mas!at3 Mas!at3
Mas!at a!&n"an nem a(arta meghallani, mert enge*etlen (is('tya %&lt, s m&st mg
s!&m+a!&tt is, s megre!te a %9! s!ag/t4 A legt"" /llat elny2li( $'t/s (!"en, *e
Mas!at in(/"" %alami $e(ete g&m".1h&! has&nl9t&tt, ah&gy /r(&n7"&(r&n nyargalt le
a %9!he!4
A )art&n, a s/rga (a%i1s&(&n egys!erre meg/llt4 A %9!en, mess!e, nagy ha+.
er#l(*tt $el$el, s h2!ta maga 't/n a $/%al megra(&tt 's!/ly&(atL (!ele"" a
)arth&! egy (t)/re%e!#s h&ss!2, (ar1s2 1s.na( si(l&tt, (t $i2 e%e!ett, s egy l/ny
(&rm/ny&!ta a 1s.na(&t4 Je Mas!at nem e!rt t&r)ant meg a s/rga (a%i1s&n4
5'll/m!&tt a %9!4
A h'll/m&( hal(an s'st&r&g%a ne(i$'t&tta( a (a%i1sna(, r/s!ala*ta(, a!'t/n
%iss!ah2!.*ta(, s a (a%i1s ne*%esen s stts/rg/n 1sill&g&tt 't/n'(4
Mas!at mg s&hasem l/tta a nagy %i!et, s nem t'*ta, milyen /llat a!, amelyi( 9gy
r/t/ma*, ne(ir&nt, s miel#tt h&!!/rne, %iss!as!ala*4
Va*'l 'gatni (e!*ett4 5a +tt a h'll/m, h/tra'gr&tt, ha %iss!ah2!.*&tt, 't/na
)attant, s %i1s&rg&tt, hrgtt, m&rg&tt, $enyegette, s!i*ta e!t a! ismeretlen, s!emtelen
s er#s!a(&s /llat&t4 Egs!en el$ele*(e!ett a s!&m+/r.l4
A((&r rt &*a a (isl/ny4 Egs!en m/s %&lt, mint a ('ty/+a, magas s %il/g&s ha+2,
s (( hal/s!na*r/g %&lt ra+ta meg $ehr 1s9(&s (( )'l.%er, 1sa( a""an has&nl9t&tt a
('ty/+/ra, h&gy ))&lyan 0gyetlen0l $'t&tt4
8entr#l, a magas )artr.l n!te a ('ty/t, a!t/n ne%et%e les!ala*t h&!!/,
N Qa+, Mas!at, *e "'ta %agy3 Xgy 'gr/ls! itt, mint egy (%r $e(ete s!1s(e4
Mas!at, te "'ta, his!en e! nem "(a, e! 1sa( h'll/m4 Mas!at, n mg ilyen "'ta s
gy/%a ('ty/t nem l/ttam4 Gyere, igy/l4
Je Mas!at nem mert inni, 1sa( 'gatta a h'll/m&(at4 6'*ta, h&gy a (i1si ga!*/+a
(ine%eti s (i1s2$&l+a, s nem rtette, mirt4 Nem t'*ta elm&n*ani ne(i, h&gy min*en
(i1si ('tya lela)'l, ha elre)0l $elette egy nagy&"" ma*/rL mert %alami(&r a!
#si*#("en a (is('ty/(na( $lni0( (ellett a nagy sas&(t.l s m/s raga*&!.
ma*ara(t.lL s min*en (is('tya meg'gat+a a m&!g. %i!et, ami(&r el#s!r l/t+a, mert
%alami(&r a! #si*#("en nagy $&g2, hes s!rnyetege( +tte( (i a m&!g. %9!"#l, s
meg a(art/( enni a (is('ty/(at4 Mas!at e!t nem t'*ta, # 1sa( a!t t'*ta, h&gy ne(i
meg (ell 'gatnia e!t a m&!g. %alamit, amine( 'gyan %9!s!aga %an, *e nagy&n
gyan2san 'gr/n*&!i(4
N P'ta %agy, Mas!at3 N m&n*ta a (isl/ny, s a (t mells# l/"/n/l $&g%a
&*a%&ns!&lta a %9!he!4 N Igy/l3 N s "eleny&mta a! &rr/t, egs!en a s/rga (a%i1s"a4
GF
Je ))en a((&r +tt egy h'll/m, s!em(!t 1sa)ta a ('ty/t4 Mas!at h/tra'gr&tt, s
megint 'gatni (e!*ett4
N 5a ilyen "'ta %agy s ilyen gy/%a, s!&m+an hals! N $igyelme!tette a (isl/ny, # &tt
/llt a %9! s!ln, 1i)#+t nha %gignyalta a %9!, *e nem tr#*tt %ele4 r0lt ne(i,
h&gy nin1s, a(i ss!es!i*+a rte4
N N&, gyere3 N m&n*ta mg egys!er4 N Ks s!gyellhete* maga*4
Mas!at s!gyellte is mag/t, *e nem ment (!ele""4
N Je s&( "a+&m %an %ele* N s.ha+t&tta a (isl/ny4 N 5a nem lenn( itt, m&st
s!&m+an haln/l4 P'ta, gy/%a Mas!at3
Mer9tett ne(i %i!et a (t (is )is!(&s tenyer"e, s Mas!at 9gy m/r i%&tt4 Nem s&(at
)ers!e, mert a (isl/ny '++ai (!tt (i1s'rg&tt a %9!4
N Mennyi m'n(/t a*s!3 N m&n*ta a (isl/ny, mi(&r t*s!r merte tele a tenyert4 N
Je m&st m/r elg4 Gyere, men+0n(4
Egy0tt (a)as!(&*ta( $el a )artra, s ami(&r $elrte(, nem mess!e t#l0( &tt /llt egy
tehn4 Nagy&n +/m"&r tehn %&lt, s!el9*en n!ett s legelgetett4
A (isl/ny megt&r)ant4 V/r&si %&lt, $lt ett#l a nagy /llatt.l, amelyi( ))en a! #
2t+'("an /llt4
Mas!at s!imat&lt4 Megre!te, h&gy a (is ga!*/+a $l, s a!t is t'*ta, h&gy a tehnt#l4
K0ln"en is )'li %&lt, s nem t-rhette, h&gy min*en$le tehene( ss!e%iss!a
(.*&r&g+ana(4
A tehn 1s&*/l(&!%a n!te a!t a! 'gat.s, %i1s&rg. $e(ete ('ty/t &tt a! &rra el#tt4
Tsa)(&*&tt a $ar(/%al, s nh/ny l)ssel h/tr"" %&n'lt4 Igyet sem %etett a
(isl/nyra, a(i remeg%e /llt a )art&n4
Mas!at a!&n"an t'*ta, h&gy e!t a tehenet el (ell innen (ergetni4 5&l innen, h&l
&nnan 'gr&tt ne(i, %i1s&rg&tt, 'gat&tt, les'nyta a $e+t, a!t/n hirtelen 'gr&tt4 A tehn
h/tr/lt, s (r"e7(r"e $&rg&tt, h&gy min*ig s!em"e(er0l+n a ('ty/%al4
Je nem s&(/ig /llta e!t a! es!e%es!ett, %i1s&rg. $e(ete +.s!/g&t, amelyi( $&lyt&n
a! &rra $el (a)(&*&tt4 Egys!er 1sa( meg$&r*'lt, s el1srtetett a "&(r&( (!4
Mas!at %a* 0%ltssel a sar(/"an4
A (isl/ny meg(nnye""0lt, *e a!rt %/rt egy *ara"ig, s 1sa( a((&r (e!*ett el
(ia"/lni,
N Mas!at3 Mas!at3
A! 'gat/s egyre mess!e""r#l hallats!&tt, a!'t/n hirtelen elhallgat&tt4 Egys!erre
(iny9lta( a "&(r&(4
N K*esa)a3 N (i/lt&tta a (isl/ny, s &*as!ala*t4 N I*e+tt egy nagy "i(a, s $el a(art
l(ni, *e Mas!at el(ergette4
N E+nye N m&n*ta a! *esa)+a, a(i l/tta a tehenet4 N A!t/n mirt a(art $ell(ni a! a
$r/nya "i(a
N Mert (( r'ha %an ra+tam4 A "i(/( harag's!na( a (( s!9nre4
N Nem a )ir&sra
N A )ir&sra is, meg a ((re is4 Mas!at el(ergette4 Mas!at &lyan "/t&r, ilyen "/t&r
('tya nin1s is t"" a %il/g&n4 5a egy &r&s!l/n +nne, a!t is el(ergetn4
A (is('tya (!"en el#(er0lt4 Megs!&m+a!&tt a nagy $'t/st.l, s s!eretett %&lna
inni, *e a h'll/m&( mg min*ig 1sa)(&*ta(4 O*as0n*rgtt a (isl/nyh&!, s (t
l/"&n 'gr/l%a (rte, h&gy +++n le %ele, s a*+&n ne(i %i!et4 Je a (isl/ny nem rtette,
GW
1sa( sim&gatta7sim&gatta, s a!t m&n*ta,
N 6'*&*, a)', Mas!at megmentette a! letemet4
GD
A KETSKEGIJRK MEG A 8ARKAS
OROSZ MESE
V&lt egys!er egy (e1s(e4 5/!i(.t 1sin/lt mag/na( a! er*#"en, s &tt ne%elgette
gyerme(eit4
Min*enna) elment a (e1s(e a! er*#re ele*elrt4 Valah/nys!&r elment,
meg)aran1s&lta gyerme(eine(, h&gy a! a+t.t !/r+/( "e er#sen, s (i ne nyiss/(
sen(ine(4 5a %iss!atrt a! er*#r#l, meg(&)&gtatta s!ar%/%al a! a+t.t, s e!t ne(elte,
Gidcskim, kiskecskim!
Nyisstok ki, csemetim,
anycsktok rkezett meg,
des tejet hozok nektek!
Jrtam bent a fenyvesekben,
seymes, finom f!vet ettem,
hideg forrsvizet ittam,
t"gyemb" a tej kib#ggyan,
onnan krmeimre cse$$en,
krmeimr" fdre cs#rran%
A gi*/( meghall+/( a! any+'( s!a%/t, s (inyit+/( a! a+t.t4 A (e1s(e megeteti #(et, s
2+ra (imegy a! er*#re, a gi*/( +. er#sen "e!/r(.!na(, s 2gy %/r+/( a! any+'(at4
Egys!er megleste a (e1s(t a $ar(as4 Mihelyt a (e1s(e (iment a! er*#re,
&*as&m)&lyg&tt a ('nyh.h&!, s *'r%a hang&n 0%lteni (e!*te,
Kiskecskim, gyermekeim!
Nyisstok ki, kedveseim,
anycsktok rkezett meg,
j& fejecskt hozok nektek'
t"gyemben a tejet hozom,
t(r& van a szarvamon,
v)z cs#rran a krmeimen!
Je a gi*/( 9gy $elelte(,
N 5all+'(, hall+'(, nem a! any/n( hang+a4 A mi any/n(na( $in&m a hang+a, ha
ne(el, s nem s!&(&tt 9gy ."gatni4
Nem nyit&tt/( (i a! a+t.t4 A $ar(as egy *ara"ig mg %/rt, mg egys!er
"e(&)&gtat&tt, s a!t/n elment4
Qn ha!a a (e1s(e, s (&)&gtat,
Gidcskim, kiskecskim!
Nyisstok ki, csemetim,
anycsktok rkezett meg,
des tejet hozok nektek!
Jrtam bent a fenyvesekben,
;=
seymes, finom f!vet ettem,
hideg forrsvizet ittam,
t"gyemb" a tej kib#ggyan,
onnan krmeimre cse$$en,
krmeimr" fdre cs#rran%
A gi*/( "eenge*t( a! any+'(at, s elmeslt( ne(i, h&gy +tt el h&!!/+'( a $ar(as4
A (e1s(e megetette #(et, s mg er#se""en meg)aran1s&lta ne(i(, h&gy s&ha sen(it
"e ne eress!ene(4
N Mert (0ln"en megint el+n a $ar(as, s $el$al "ennete(et4
;1
A SBEHEK EREJE6E
FRANCIA MESE
Egys!er egy (a)it/nyt 2tna( in*9t&tta( a ha+.+/%al, men+en, (eresse meg, h&l
la(na( a s!ele(, s h&!!a el a! .1e/nra #(et4 Mert a""an a! i*#"en r(s s!l1sen*
%&lt a tengeren, s&ha mg egy (nny- (is $'%al&m sem re""ent, a ha+.( 1sa(
e%e!#%el hala*hatta(, s s!egny matr.!&( ma+* "elege"e*te( a (emny h2!/s"a4
Mi(&r &*arte( S!l&rs!/gh&!, a (a)it/ny egymaga ment (i a )artra, nya(&n 1s9)ett
egy 1s&m. s!elet, !s/(&("a gyms!lte #(et, +.l "e(ttte a !s/(&( s!/+/t, a!t/n a!
egs! !s/(m/nyt "era(atta a ha+.$en(re4
A matr.!&(na( $&galm'( sem %&lt r.la, mi$le ra(&m/nyt %is!ne(L a (a)it/ny
s!ig&r2an meghagyta ne(i(, h&gy egy '++al sem s!a"a* a !s/(&(h&! ny2lni'(4
5a!a$el 'ta!t'("an egy na)&n el'nt/( mag'(at a matr.!&(, mert a! g%il/g&n
semmi m'n(a nem a(a*t a $e*l!eten4
A! egyi( a!t m&n*ta,
N Ki$2r+a a! &l*alamat a (9%/n1sis/g, ha nem t'*&m meg, mi$le /r't %is!0n(4
N Nem s!a"a* N m&n*ta egy m/si( N, a (a)it/ny megtilt&tta4
N Nem is $&g+a s!re%enni3 N er#s(*tt a! egyi( matr.!4 N K))en 1sa(
"ele('((ant&( a! egyi( !s/("a, a!t/n gy&rsan 2+ra "e(tm a s!/+/t4
A!!al lement a ha+. gy&mr/"a, s (i&l*&!ta a! egyi( !s/(&t, ))en a!t, amelyi("e
a (a)it/ny a *lny'gati s!elet !/rta4 Ah&gy a ma*!ag megla!'lt, a *lny'gati s!l
egys!eri"en (is'rrant a rsen, s egyetlen s!em)illant/s alatt el(e!*ett $2+ni, s 2gy
$l(&r"/1s&lta a tengert, h&gy a ha+. )er*0lt egyet a le%eg#"en, s 9!!7)&rr/ trtt4 A
t""i !s/( is (is!a(a*t, s a s!ele( si%9t%a els!ala*ta(4 S!ts!.r.*ta( a! .1e/n&n, s
a!.ta is &tt tany/!na(4
;2
MRA FERENC
A JIJERGZ KIRRHY
Ne(eres*&rs!/g"an Ne%enin1s (ir/lyna( nagy %&lt a "/nata, 1s')a siral&m %&lt
++ele7na))ala4
5i*eg lelte, r/!ta, $/!&tt (e!e7l/"a, s-r- (nnye grgtt $ehr s!a(/ll/"a4
N A(/rmit 1sin/l&(, res!(ete( s $/!&m3 A $ele &rs!/g&m, a(i seg9t ra+tam, att.l
nem sa+n/l&m3
S!/! (engyel$'t. s!/!egy$el s!ala*t a h9rrel Ne(eres*&rs!/g"an4 Ki t'*
&r%&ss/g&t a (ir/ly "a+/r.l, h&l a! a "l1s em"er, a(i +.t tan/1s&l
E!er "l1s e!eregy tan/11sal s!&lg/lt, *e "i!&ny egyt#l se melege*ett $l a *i*erg#
(ir/ly4 Ma+* meg%ette s!egnyt a! isten hi*ege, ss!egm"ere*ett (e!e7l/"a "ele4
N Pl1se((el a! i*#t ne l&)+'(, a!t m&n*&mL (r*e!!te( meg a! '*%ari
"&l&n*&m3
Je his!en "l1se"" is %&lt a! '*%ari "&l&n* s!/! "l1snl, nemhi/"a %gig ss!el
%&lt tele a 1srg#sa)(/+a4
N 5all&*7e, te "&l&n* N (r*e!te t#le a! '*%ari &r%&s N, mit 1sin/ls! te, ha $/!&l
N Kn "i!&ny res!(ete(, (&m/m N %&nt %/llat a "&l&n*4
N P&l&n*na(, res!(ets N +egye!te "e a! '*%ari &r%&s a min*ent'*. (ny%"e4 N
5/t a((&r mit (ell 1sin/lni, mi(&r a (ir/ly $/!i(
N A**ig (ell r/ $-teni, m9g melege nem les!4
N Kir/lyna(, $-ts N +egye!te t&%/"" a! '*%ari &r%&s, s rgtn (ia*ta a )aran1s&t a!
'*%ari $-t#ne(, N T*r's$/%al hamar a (an*all.t tele, 'r'n(7(ir/ly'n(na( att.l les!
melege3
A((&ra %&lt a (an*all., h&gy "eillett %&lna (as!/rny/na(, &lyan t-! l&"&g&tt
"enne, h&gy meg lehetett %&lna n/la s0tni egy (r1s&r*/t, nem rt a! semmit a
*i*erg# (ir/lyna(4
N 8-tsete(, mert meg%es! a! isten hi*ege, m/r a s!a(/llam is 1sa( 2gy res!(et
"ele3
N 8lsges (ir/ly&m, letem7hal/l&m (e!e*"e a+/nl&m N +elentette a! '*%ari $-t#
el$&gy&tt a 1*r's$a t0!el#n( a! 't&ls. $&rg/1sig4
N V/g+/t&( (i (ertem min*en (essgt, a s!.l. s!#l#ne( arany%enyig+t, a
m&s&lyg. alm/t, a 1seng# "ara1(&t, h/ny+at&( a t-!re min*en (is haras!t&t3
Ki))7(&)), 1satt&g&tt a $e+s!e, ri))7r&)), re1segte( a t0n*r(ert "&(rai, $/i, )itt7
)att, )att&gta(, *'rr&gta( a gallya( a (an*all."an, 1sitt71satt, +a+%es!(el%e 1sa)(&*ta
ss!e tenyert a *i*erg# (ir/ly4
N 8-tsete(, mert meg%es! a! isten hi*ege, +a+, m/r a $&gam is 1sa( 2gy %a1&g "ele3
N Kn s!egny $e+emne( irgal&m, (egyelem, )'s!ta lett a (ert0n(, a(/r a tenyerem N
tr0lgette %ere+t(es h&ml&(/t a $-t#4
N S!les e! &rs!/g"an am9g er*#t l/tt&(, (an*all.m (ih-lni a**ig ne hagy+/t&(3 N
h2!ta ss!"" mag/n a hermelin "'n*/t a (ir/ly4
N&s!a, megin*'lta( erre a! er*#( a *i*erg# (ir/ly )al&t/+a $el4 S&( la(.+'( $e+t
"'+*&s/sna( a*ta, $s!(it e!er ma*/r +a+gat%a siratta4 A rengeteg $/(".l egy s!/l se
mara*t &tt, arany&s (an*all.n min* el)ara!sl&tt4
;G
Ji*erg# (ir/lyna( *e min*en hi/"a, nyg%e g'".*!i( "e $ar(as"#r "'n*/"a,
N 8-tsete(, mert meg%es! a! isten hi*ege, +a+, m/r a! a+(am is 1sa( 2gy ((0l "ele3
A! '*%ari $-t# ma+*h&gy l/ng&t nem %et, *e a (ir/ly el#tt i+e*ten (hentget,
N M&st /ll'n( m/r e"0l, nin1s $-teni mi"0l4
N Min*en h/!na( %agy n/*, %agy $a a tete+e, a(/r n/*, a(/r $a, a!t m&n*&m, le
%ele3
Egy s!em)illant/s m2l%a e!er (! esett ne(i a (ir/ly %/r&s/"an a h/!tet#(ne(4
6)te h&r&ggal, %/gta "alt/%al, "&nt&tta 1s/(/nnyal, nyis!/lta $-rss!el4 A((&ra %&lt
a )&r, h&gy a! g is (&rm&s lett t#le4 A((&ra a +a+gat/s, h&gy a *i*erg# (ir/ly meg se
hall&tta, mi(&r (i1si l/"a( %gig1s&s!&gta( )al&t/+a m/r%/ny)a*l.+/n4 Tsa( arra
0ttte $l a $e+t, mi(&r a $0l"e 1silingelt %alami m'!si(/l. hang&1s(a,
N E+nye, *e r&ss! "/1si %agy te, (ir/ly "/1si3
:ttm(e (isl/ny %&lt, len%ir/gs!em-, ri!s(/sa $&g24 S!eme s9r/sra /llt, ne%etsre
s!/+a, (9%/n1sian $&r*'lt a (ir/ly h&!!/+a,
N R1si, (isl/ny, /1si3 Mrt %agy&( r&ss! "/1si
N A!rt, mert les!e*ette* a h/!'n( tete+t N )ityere*ett el a 1s))sg, *e a""an a
ny&m"an el is m&s&ly&*&tt N, e+nye, *e +. meleg %an n/lat&(3
5/t 'ram$ia, ah&gy a (isl/ny &*a(')&r&*i( a (an*all. mell, le(9%/n(&!i( /m a
(ir/lyr.l a $ar(as"'n*a4
A (isl/ny meg ss!e0ttte a (t (is tenyert, ah&gy a hermelin )al/st&t megl/tta a
(ir/ly %/ll/n4
N E+nye, (ir/ly "/1si, *e s!) (is s'"/* %an, 'gyan melyi( s!-1st#l %ette* a
%/s/r"an
Je m/r erre a hermelin )al/st&t is letette a *i*erg# (ir/ly4 Je nem is %&lt m/r a!
*i*erg# (ir/ly, hanem m&s&lyg. (ir/ly, mi(&r (inyit&tta a )al&t/+a a"la(/t, s le(i/lt&tt
a! em"ere(re,
N Olyan meleg %an itt, h&gy s&( egymagamna(, +'ttat&( "el#le, a(i $/!i(, anna(3
5/t egy s!em)illant/s alatt 2gy tele lett a (ir/ly )al&t/+a s!egny em"errel, h&gy a
$l* is ha+l&tt alatt'(4 Ki is s!&r'lt t#l0( a (ir/ly a (&nyh/ra, r/+'( is )aran1s&lt
min*+/rt a ('(t/(ra,
N As!talt ter9tsete(, (rt s0ssete(, h&r*.t s!a)&r/n 1sa)ra 0ssete(3 Ily (e*%es
%en*g mg s&hase +/rt n/lam, mint ami(&r n)em tlti meg a h/!am4
;;
GRIMM
A SUSB6ER MANSI
V&lt egys!er egy s's!ter, rtette a mestersgt, s!&rgalmasan *&lg&!&tt4 5&gy,
h&gy nem, a %gn mgis 2gy tn(rement, h&gy nem mara*t egye"e, mint egyetlen
)/r 1i)#re %al. "#re4 A"".l este (is!a"ta a 1i)#t, h&gy ma+* m/sna) el(s!9tiL tis!ta
%&lt a lel(iismerete, nem s&(at ems!tette mag/t a +%en*#n, g&n*&lta, ma+* les!
%alah&gy, tis!tessges em"er 1sa( nem )'s!t'l henL le$e(0*t s "(essggel elal'*t4
M/sna) +. (&r/n $l(elt, s ne(i a(art 0lni a m'n(/+/na(L h/t &tt /llt (s!en a!
as!tal/n a )/r 1i)#4 A s's!ter /m'lt7"/m'lt, nem t'*ta, mit s!.l+&n a *&l&gh&!4
Ke!"e %ette a 1i)#t, ala)&san %gign!te, min*en %arr/st, min*en s!gelst a)r.ra
megs!emllt L nem %&lt a!&n semmi hi"a, nin1s a! a mesterm'n(a, amelyi( (0ln"
lehetett %&lna4
5amar&san %e%# is +tt4 Nagy&n megtets!ett ne(i a 1i)#4 8l)r."/lta, ))en r/illett
a l/"/ra4
N Mintha 1sa( ne(em (s!9tett( %&lna3 N m&n*ta r%en*e!%e, s mert 2gy tal/lta,
a s's!ter (e%eset (r rte, %alami%el t""et a*&tt a! /r/n/l, )&nt&san annyit, h&gy
))en (t )/rra %al. "#r tellett (i "el#le4 A s's!ter este e!e(et is s!)en (is!a"ta4
UA t""i m'n(/t ma+* meg1sin/l&m h&lna) reggel N g&n*&lta r/re( a *&lg&mt.l4V
Je mire m/sna) $l(elt, (s!en /llt a (t )/r 1i)#, ne(i a (is'++/t sem (ellett
megm&!*9tania4 Ve%# is a(a*t min* a (ett#re, +.l meg$i!ette( rt0(, s a s's!ter a
)n!en m&st m/r ngy )/rra %al. "#rt %/s/r&lhat&tt4
5arma*na) reggel a!t a ngy )/r 1i)#t is (s!en tal/lta4 S 9gy ment e! t&%/""
na)r.l na)ra, htr#l htre4 Amit este (is!a"&tt, a! reggelre el(s!0lt4 A 1i)s!
hamar&san tis!tes +%e*elemre tett s!ert, s megint +.m.*2 em"er lett "el#le4
Kar/1s&ny t/+/n egy este s!&(/sa s!erint ismt (is!a"ta a m/sna)i 1i)#(h! a "#rt,
a!t/n, miel#tt le$e(0*te(, a!t m&n*ta a $elesgne(,
N 5all&*7e, lel(em, mi lenne, ha ma +s!a(a $nnmara*n/n(, s meglesnn(, (i a!,
a(i ilyen s!&rgalmasan seg9t ne(0n( a m-hely0n("en
A! ass!&ny r//llt a *&l&gra, his!en maga is s&(at t)rengett m/r ra+ta, 1sa( h/t
nem mert el#h&!a(&*ni %ele a! 'r/na(4 M1sest gy2+t&tt, s $ltette a s!e(rny
tete+re, a!t/n el"2+ta( a sar&("an4 Onnt $igyelt(, h&gy les!, mi les!4
Mi(&r a t&r&ny"an +$lt 0ttt a! .ra, egys!er 1sa( %alami (a)ar/s!/st, t&)&g/st,
i!gst7m&!g/st hall&tta(L a! a+t. egy aras!nyira (iny9lt, s (t (e*%es (is man.
s'rrant a s!&"/"a4 Se s!., se "es!*, &*a0lte( a s's!ter as!tal(/+/h&!, $&gt/( a
(is!a"&tt "#r(et, s m'n(/h&! l/tta(4 Olyan $0rgn, &lyan 0gyesen *&lg&!ta(,
)ar/nyi (is '++'((al &lyan s!a)&r/n %arrta(, t-!te(, s!ge1selte(, h&gy a s's!ter a!t
sem t'*ta, h&%/ legyen /m'lat/"an4
A man.( a**ig egy s!em)illant/sra sem hagyt/( a""a a m'n(/t, m9g a 1i)#( el
nem (s!0lte(, s $nyesre )'1&l%a &tt nem s&ra(&!ta( a! as!tal(a mellett4 A((&r
egyet $0ttyentette(, s illa "ere(3 N elt-nte(4
N Meg (ell h/l/ln'n( e!e(ne( a man.(na(, h&gy +.m.*"a +'ttatta( min(et4
:'1r&n s!ala*g/lna( a! istena*t/(, mg +., h&gy meg nem $agyna(3 6'*&* mit
Varr&( ne(i( inge1s(t, (a"/t(/t, mellnyt, na*r/g&t, (t( ne(i( harisny/t is, te meg
;<
1sin/l+ min*egyi(ne( egy )/r s!) (is 1i)#t4
Egs! na) e!en *&lg&!ta(L a! ass!&ny (e!"en s!a)&r/n +/rt a (t#t-, 1satt&g&tt a!
&ll., (s!0lte( a (is r'h/(, a! em"er meg a s!(n (')&rg&tt, s (ala)/lt, s!gelt,
$&rgatta a (a)ta$/t, m9g a (is 1i)#(et meg nem 1sin/lta4 Este a!t/n a (is!a"&tt "#r
helyett a! a+/n*(&(at ra(t/( &*a a! as!talra, s!)en elren*e!te( min*ent, el"2+ta( a
sar&("an, s (9%/n1sian lest(, mit s!.lna( ma+* a man.(4
A!&( a s!&(/s s!erint )&nt"an +$l(&r meg is +elente(, s t0stnt *&l&gh&! a(arta(
l/tni4 5anem ah&gy a! as!talra esett a )illant/s'(, le1sa)t/( a s!ers!/mai(at, s a!t
sem t'*t/(, mihe! (a)+ana(, mit sim&gassana(, mine( r%en*e!!ene(4 Egy(ett#re
"e"2+ta( a (is r'h/("a, $elh2!t/( a (is 1i)#t, $0ttyentgette(, ri((antgatta(, egys!erre
1sa( 1in1&g%a n.t/!ni (e!*te(,
*gye, miyen csinos fi(k vagy#nk+
,bbet bizony nem is s#szterkod#nk!
7 ne(elt(L (r0lt/n1&lt/( a! as!talt, s!(*1selte(, 'gr/n*&!ta(, %g0l a!t/n
(i)er*0lte( a s!&"/".l4 Nem is +tte( %iss!a s&ha t""et4
A s's!terna( )e*ig lete %gig +.l ment a s&ra, min*ig %&lt m'n(/+a, s min*en
si(er0lt ne(i, amihe! 1sa( h&!!/(e!*ett4
;C
;F
CSARUSIN
A 6ITSK
Egy $ah/! $al/"an lt egy t01s(4 Valami hasa*("an "2+t meg4 Mihelyt les!/llt a!
+, a t01s( r/(e!*te, US!r07s!0r7s!r07s!0riV4
Tir)elt, 1ir)elt, *al&lt, hege*0lt, 2gy hang&s(&*&tt, h&gy nem lehetett t#le
meglenni4 Mg ha na))al 1ir)elt %&lna, a!t 1sa( megs!&(+a a! em"er %alah&gyan, *e
+s!a(a al'*ni (ell3 A na)i m'n(/"an (i$/ra*'n(, )ihenni a(ar'n(, s nin1s (e*%0n(
hang%ersenyt l%e!ni3
A s!&"a la(.i )etr.le'm&t nttte( a hasa*("a, $e(ete"&rs&t trte(, s a trtt
"&rs&t li"at&ll&n /t "e$2+t/( a rs"e4
UN& N g&n*&lt/( N, m&st a!t/n (i0l*!t0( a m'!si('s'n(at4V
Je s!. sin1s r.la, a t01s( nem ment el4 Tir)elt, m'!si(/lt t&%/"", $0lsi(et9t#en4
Kt hten /t !engte *al/t, 2gyh&gy egy +s!a(a, sem lehetett t#le al'*ni4 A
ti!ent*i( na)&n a s!&"a la(.ina( %en*ge r(e!ett4 8+&*&r 8+&*&r&%i1sna( h9%t/(4
Ts&*/lat&s em"er %&lt3 A %il/g&n min*en /llatna( s min*en ma*/rna( a hang+/t
t'*ta 't/n&!ni4 Mg s!2ny&g m.*ra is t'*&tt *0nnygni4
A h/!ia( megte/!ta( (e*%es %en*g0((el, s a!'t/n (i0lte( a t&rn/1ra4
Var+2 s!/llt arra4 8+&*&r 8+&*&r&%i1s ny&m"an (/r&gni (e!*ett, %ar+2 m.*ra,
UK/r3V
A %ar+2 les!/llt, s a t&rn/1 (r0l (eringett, (/r&g&tt # is %/las!'l, UK/r3 K/7/rr3V
A! '*%arra m&st "est/lt egy ty2( a 1si"i%el4 8+&*&r 8+&*&r&%i1s hal(an
1si)&g&tt, mint a (is1sir(e, ha elt%e*t, UTsie), 1sie)V4 A ty2( i+e*ten (&t(&*/1s&lt, s
s!ala*t (eresni a! el%es!ett 1si"t4
A!'t/n 8+&*&r 8+&*&r&%i1s (!ele"" h2!.*&tt a h/!iga!*/h&!, s a $0l"e
!0mmgtt, mint a lgy, *e &lyan 0gyesen, h&gy a h/!iga!*a hessegetni (e!*te4
N S!emtelen lgy3 N mltatlan(&*&tt4 N Nem hagy+a "(n a! em"ert4
Mgy 0l*glte( (inn, am9g "estte*ettL s&(at ne%ette(4
A((&r a!'t/n nagy&t s.ha+t a h/!iga!*a, s a!t m&n*+a a %en*gne(,
N Nagy&n +., h&gy el+ttl h&!!/n(, 8egya, r0l0n( ne(e*, 1sa( a!t nem t'*+'(,
h&l helye!!0n( el +s!a(/ra4 A s!&"/n("an t'*niilli( egy t01s( la(i(, s
+s!a(/n(nt 2gy (&n1erte!i(, h&gy a(i nin1s h&!!/s!&(%a, a s!emt sem h'nyhat+a
le4
N Se"a+ N m&n*+a r/ 8+&*&r 8+&*&r&%i1s4 N Ma+* n is a*&( egy (is hang%ersenyt
anna( a t01s( 2r$ina(4
Xgy is lett4 Amint le$e(0*t0n(, a t01s( r/!en*9tett a n.t/+/ra a hasa*("an, a
(/lyha mellett, U6irli7tirli7tirli7i7iV4
U60rli7t0rl0(7t0rli7i7iV N 1ir)elt 8+&*&r 8+&*&r&%i1s is t01s( m.*&n, *e mg s&((al
hang&sa""an, erlyese""en4
U60rl0(7t0rl0(7t0rli7i7iV N 1ir)elt a! iga!i t01s( a $al"an4
U60r7l0(7t0r7l0(, t0r7li7i7i7t0rli7i7i, t0r7l0(7t0r7l0(7t0rli3V N trill/!&tt hars/nyan,
$0lre)es!t#n 8+&*&r 8+&*&r&%i1s4 A!'t/n elhallgat&tt4
A s!&"/"an 1sn* lett, mlysges 1sn*4
A!'t/n megs!.lalt a t01s( a hasa*("an, *e nagy&n7nagy&n hal(an, U60r7l0(V
;W
8+&*&r 8+&*&r&%i1s )e*ig megint &lyan hang&sat, hars/nyat 1ir)elt r/
t01s(nyel%en, h&gy a $ala( remegte(4
S&(/ig 1ir)elt, trill/!&tt, a h/!ia( m/r meg'nt/( hallgatni4
N 5agy* m/r a""a, 8egya N (rlelt(4 N Elg %&lt3
N Nem, nem N $elelte a %en*g4 N 6-r+te( mg egy (i1sit4
Vgre a!t/n a""ahagyta4
A!na) ++el a t01s( meg se )iss!ent4 M/sna) +s!a(a sem ne(elt, s a!.ta se
s!.lalt meg4 Pi!&ny&san el(lt!tt, annyira r/i+es!tett 8+&*&r 8+&*&r&%i1s4
;D
GRDONYI GZA
MI XQSRG, MAHAT XR8IAK
S!) ta%as!i na) %&lt4 A!t m&n*+a a! reg *is!n. a 1&1/(na(,
N N&, mala1 2r$ia(, r$7r$, ma (ist/l'n( a me!#re, r$7r$4
6ets!ett a me!# a mala1 2r$ia(na(4
N Je +. itt lenni, 'i7'i3 N m&n*&tt/(4 N Vir/g&s s!) as!tal a me!#, 'i7'i3 a %ir/g&(
)e*ig *ese(, mint a 1'(&r, 'i7'i3
Q/ts!&tta(, legels!te(4
Egys!er 1sa( s!l (ere(e*i(, *e &lyan er#s nagy s!l, h&gy a %n $-!$/(
megha+la*&!ta( alatta, mintha a $l*re a(arn/na( $e(0*ni4
:ers!e, mi(&r s!l $2, +. a $l*n lenni4
A mala1&(at sem rte a s!l er#senL 1sa( a! reg *is!n. sert+t "&r!&lta $el egy
(i1si(t4
5/t egys!er le"eg /m %alami $e(ete 1s&*a*&l&g a magass/g"an, s leeres!(e*i( a
me!#re4
N Mi lehet a!, 'i7'i3 N (r*i( a mala1&(4
N Nem t'*&m, r$7r$ N $elel a! reg *is!n.4
A $e(ete (ere( %alami meg/ll egy helyen4 O*a$'tna( h&!!/ a mala1&(, s egym/st
(r*e!geti(,
N Mi lehet e!, 'i7'i3 Egy a l/"a, (ere( a h/ta, $e(et( a "&r*/i, 'i7'i3 8e+e meg
nin1s, 'i7'i3 Tsa( &rra %an, h&ss!2, a! is r!"#l, 'i7'i3
N Ma*/r e!, 'i7'i3 N m&n*+a egy m/si( N mert re)0lni t'*, 'i7'i3
N 5a ma*/r %&lna, l)(e*ni is t'*ni r$7r$ N m&n*+a a! reg *is!n.4
N 5/tha h&lt ma*/r, 'i7'i3 N m&n*+a ismt egy mala14
:e*ig h/t nem %&lt a! se h&lt ma*/r, sem ele%en, hanem eserny# %&lt, %alami
nagys/g&s 2rna( a! eserny#+e4 5int.".l (a)ta el a s!l4
N Kn meg(.st&l&m e!t a ma*arat N s!.lt ismt egy mala1 N, meglehet h&gy +.
N 5&!!/ ne ny2l+, r$7r$ N s!.lt a! reg *is!n. N, h/tha hara), r$7r$4 Kn is meg
a(artam (.st&lni egys!er a "'n*/s ('ty/t, r$7r$, a!t/n hara)&tt, r$7r$4
Amint &tt tana(&*na(, egys!er 1sa( 2+ s!lr&ham +n, s megm&!*9t+a s g'r9t+a a!
eserny#t4 A! reg *is!n. le0lt i+e*t"en, a mala1&( )e*ig %is9t%a $'t&tta( el#tte4
N Qa+, %g0n( %an, 'i7'i3 Meges! "enn0n(et, 'i7'i3
N Itt a %il/g %ge3 S!ala*+'n(3 N (i/lt&tt/( a mala1&(4
:ers!e, a! eserny# nem ette meg a mala1&(at4 G'r'lt, g'r'lt a me!#n, a!'t/n ismt
$elemel(e*ett a s!lne( s!/rnyain, s re)0lt, re)0lt, (i t'*+a, h&%a, tal/n ))en &*a,
ah&l esett m/r a! es#, s egy s!egny reg (&l*'s eserny# nl(0l "allag&tt a!
&rs!/g2t&n4
<=
QKRTIKE KS KUKORI
FRANCIA MESE
V&lt egys!er egy (a(as, K'(&ri4 8elesge a %il/g legs!e"" +r1+e4 Xgy s!erett(
egym/st, &lyan gyeng*en s (e*%esen, h&gy min*en "ar&m$i'*%ar"an 1sa( #(et
emlegett(,
N E! /m a! ss!eill# )/r3 Ks milyen )l*/san lne(3
Je "9!hat'n(7e "/rmi"en is, h&gy r(( tart Egy gy/s!&s na)&n enne( a
1s&*/lat&s "&l*&gs/gna( is %ge s!a(a*t4 Qr1i(e meghalt4
S, h&gy s!en%e*ett s %erg#*tt m&st K'(&ri a r/s!a(a*t gy/s!"an3 Ami(&r m/r
"i!t&s %&lt, h&gy Qr1i(e meghalt, K'(&ri "0s!(e tar+a le(&ny'lt a rettenetes
$/+*al&mt.l N s9r%a s megren*0lten l)ett (i a (etre1"#l, s &lyan (eser%esen
('(&r(&lt, h&gy a s!i(l/( (#s!9%t is megin*9t&tta %&lna4
N Qa+3 N )anas!&lta4
Jaj, jaj! Meghat Jrcike!
-(san sz& K#kori neke%
8els!/llt a "ar&m$i'*%ar"an /ll. s!e(r r2*+/ra N s e! a s!e(r hall&tta el#s!r
K'(&ri siralmas )anas!/t4 A s!e(r r!(eny s rs!%e%# lle( %&lt, rgtn &s!t&!ni
(9%/nt "ar/t+a s!rny- $/+*alm/"an4
N Mirt s9rs! annyira, K'(&ri N (r*e!te4
N Qa+3 N s9rt $el a (a(as4
Jaj, jaj! Meghat Jrcike!
-(san sz& K#kori neke%
N Ks "2san h/tr/l a s!e(r is3 N %/g&tt s!a%/"a a s!e(r4 Ks %al."an megin*'lt,
nem el#re, *e h/tra$el4 Mgy $e+e!te (i megren*0lst s $/+*alm/t4
Amint h/tr/lt, egyre h/tr/lt, tal/n meg sem /ll, ha a tr/gya*&m" meg nem /ll9t+a4
5atalmas tr/gya*&m" %&lt4 5atalmas s +.s!9%-4 H/tta, milyen s!&m&r2 a s!e(r, s
meg(r*e!te t#le,
N E+, te s!) s!e(r3 Mirt %agy ennyire s!&m&r2
N Qa+3 N +a+gat&tt a s!e(r4
Jaj, jaj! Meghat Jrcike!
-(san sz& K#kori neke,
b(san htr a szekr%
N Ks a tr/gya*&m"r.l )/ra (l3444 N $&lytatta a tr/gya*&m"4
Mert a tr/gya*&m"&( 1sa( 9gy t'*+/( elm&n*ani megren*0ls0(et s "/nat'(at4
Meg7megremeg#, magas"a leng# $0st)/r/((al4
A "ar&m$i'*%art #r!# !l* s%ny $igyelmes lett a tr/gya*&m" )/r/+/ra, s agg.*%a
(r*e!te,
<1
N S!) tr/gya*&m", mi "/nt
N Qa+3 N +a+gat&tt a tr/gya*&m"4
Jaj, jaj! Meghat Jrcike!
-(san sz& K#kori neke,
b(san htr a szekr,
trgyadombr& $ra k%
N A s%ny is meghasa*3444 N re11sent nagy&t a s%ny4 S %al."an rgtn (ett%/lt,
s $elt-nt mgtte a $ar(as, a(i e**ig a s%ny /gai s le%elei (!tt h2!.*&tt meg4
N E+, te s!) s%ny3 N s!.l9t&tta meg a $ar(as4 N Mirt hasa*t/l meg Mirt %agy
0yen s!&m&r2
N Qa+3 N +a+gat&tt a s%ny4
Jaj, jaj! Meghat Jrcike!
-(san sz& K#kori neke,
b(san htr a szekr,
trgyadombr& $ra k,
a svny is meghasad!
N A $ar(as meg els!ala*3 N (i/lt&tta a $ar(as, s a!&n ny&m"an eliram&*&tt a
$&rr/sh&!4
N E+, s!) $ar(as, 'gyan mit#l i+e*tl meg ennyire Mi ha+t 9gy N (r*e!te t#le a
$&rr/s4
N Qa+3 N +a+gat&tt a $ar(as4
Jaj, jaj! Meghat Jrcike!
-(san sz& K#kori neke,
b(san htr a szekr,
trgyadombr& $ra k,
a svny is meghasad,
a farkas meg eszaad!
N Ks ela)a* a $&rr/s3 N s.ha+t&tt $/+*almasan, elhal.n a $&rr/s4
8ltte #r(*tt a nagy7nagy hegy4 Ami.ta %il/g a %il/g N a nagy7nagy hegy
min*ig enne( a $&rr/sna( t0(r"en n!egette mag/t, s m&st egys!erre nem l/t&tt
egye"et, 1sa( (a%i1s&(at meg sarat a $&rr/s helyn4 Meg(r*e!te h/t,
N E+, e+, s!) $&rr/s, mi trtnt Mirt a)a*t/l el Mi (eser9t el ennyire
N Qa+3 N +a+gat&tt a $&rr/s4
Jaj, jaj! Meghat Jrcike!
-(san sz& K#kori neke,
b(san htr a szekr,
trgyadombr& $ra k,
a svny is meghasad,
<2
a farkas meg eszaad!
.a$ad a forrs!
N Ks a hegy %gig &ml/s3 N *rgte a hegy4
Ks 1sa('gyan, megin*'lta( a rg(, megm&!*'lt a $l*, *0"rgte( a s!i(l/(4
Ts')a &ml/s, r&ml/s %&lt a! egs! hegy4
A nagy7nagy hegy tete+n hatalmas er*# sttlett4 Ami(&r e! a sttl# er*# 2gy
re!te, el%es!ti gy(erei al.l a $l*et, el#s!r arra g&n*&lt, h&gy tal/n %alamilyen
$l* alatti t-! &mlas!t+a a hegyet4 Siet%e (r*e!te,
N 5egy3 6e nagy7nagy hegy3 Ugyan mirt &mlas!
N Qa+3 N +a+gat&tt a hegy4
Jaj, jaj! Meghat Jrcike!
-(san sz& K#kori neke,
b(san htr a szekr,
trgyadombr& $ra k,
a svny is meghasad,
a farkas meg eszaad!
.a$ad a forrs,
a hegy vgig oms!
N Ks a! er*# $l*re r&gy3 N !2g&tt $el stten a! er*#4
Ks (i t'*+a, me**ig ter+e*t %&lna e! a s!tml# $/+*al&m Qr1i(e hal/la miatt, ha
egy +.s/g&s s!ellem meg nem s!/n+a a "2sla(&*., +a+gat. K'(&rit, s nem ria* meg
att.l, h&gy a! egs! $el*2lt %il/g el)'s!t'l %alamilyen $lelmes, %gs#
megr/!(.*tat/s"an4 In(/"" $elt/mas!t&tta h/t Qr1i(t N a! # (e*%es K'(&ri+/na(4
Ks s&(7s&( %ig lte( mg "&l*&gan s elge*etten Qr1i(e s K'(&ri4 Ks s&(7s&(
1sin&s, $e(ete meg $ehr 1si"+0( lett4
:elyhes, (i1si Qr1i((, hars/ny, (i1si K'(&ri(4
<G
MSZLY MIKLS
A 5EGY MEG AB RRNYKKA
5&l, merre, nem t'*&m, %&lt egys!er egy hegy, 2gy h9%t/(, h&gy Nagy K&)as!4 A
(ere( %il/g&n nem a(a*t $'r1s/"" hegy n/la4 Semmi sem (es(e*ett ra+ta, se $a, se
"&(&r, *e mg egy (.r. sem, 1s01s(t#l a l/"/ig (&)as! %&lt, 2gy $estett, mintha
min*enna) 2+ra "&r&t%/l(&!&tt %&lna4
Tsa(h&gy e! nem %&lt min*ig 9gy4 Valami(&r ha+*an/"an er*# "&r9t&tta, s annyi
ma*/r la(ta, h&gy a n)e( min* 1s'*/+/ra +/rta(4
N Mennyi gynyr-sges $a3 N m&n*t/(4 N Mennyi gynyr-sges ma*/r3
A hegy hallgatta, hallgatta a s&( lel(en*e!st, tets!ett is ne(i, nem is N *e nem
s!.lt4
Egys!er a! &l*al/".l (i1si $&rr/s "'ggyant el#L m/r nagy&n 'nta mag/t a stt"en,
h/t el#+tt, ha** s0sse a na)4 Egy(ett#re ta(ar&s )ata(&1s(a lett "el#le, s att.l (e!*%e
%alah/ny %/n*&r arra +/rt, min* a! # %i!"#l i%&tt, a! ass!&ny&( a (&rsa+'(at &tt
mer9tett( meg4
N Ts'*a %9! e!3 N m&n*t/(4 N Ts'*a %9!3
Ks %itt( a hete*i( hat/r"a4
A hegyne( e! m/r seh&gy se tets!ett4 5&gyan, h&gy min*en(i 1sa( a $/(at,
ma*ara(at meg a!t a $e1seg# )ata(&t *i1sri 5/t nem " tart+a, ne%eli #(et Nem "
grnye* alatt'(
S m/r )'((a*t a haragt.l, ha %ala(i &*ament, s a!&n /lml(&*&tt, h&gy e! milyen
s!), a! milyen s!) N s r.la meg 1sa( ennyit, N 5'+ *e magas3 5'+ *e mere*e(3
N N&, %/r+at&( 1sa(3 N m&rg&tt4 N Ma+* l/tt&( ti mg engem3
Ks s!.lt a S!lne(, h&gy min*en $/t, min*en "&(r&t "&r&t%/l+&n le r.la4
A S!l )ers!e r0lt, h&gy %gre a(a* egy (is ne(i %al. m'n(a, s /ll. htig egye"et
se 1sin/lt, 1sa( a hegyet 1s')/lta4 Ell, h/t'l, $nt, lent N ah&l rte4 A $/(at t%est0l, a
ma*ara(at $s!(est0l, min*ent els)rt4 A $&rr/st )e*ig "etemette, ami l&1s)&1s %9!
mara*t "enne, a!t a Na) s!/r9t&tta $l4
A hegy )e*ig elge*etten )$$es!(e*ett4 M&st a!t/n N g&n*&lta N sen(i m/s, 1sa(
#3 S %/rta i!gat&ttan, (i h&gyan ".(&l ne(i4
Je h/t %/rhattaL se em"er, se /llat nem (9%/n(&!&tt a (!el"e, &lyan has!&ntalan
$l*(')a1 lett "el#le4 Tsa( egy s!egny, %il/gtalan (&l*'sem"er )ihent meg a
t%"en, h/l/san a! s.ha+t&tt $l,
N Pe +. e! a (is /rny(3
Ks &tt 0l*glt estig a (ellemes h-%s"en4 Pe!!eg Nagy K&)as!na( se (ellett t""4
5&gyan M&st meg a! /rny(/t *i1sri( S rettent# *0hsen ismt a S!lhe! $&r*'lt,
E 5all&*7e, te S!l3 82+* el a! /rny(&m, 9! se mara*+&n "el#le3
A s!l $'r1s/llta (i1sit a *&lg&t N *e a!rt ne(igy0r(#!tt4 Vgre is a! a tis!te, h&gy
$2++&n4 S $2+t, $2+t, &lyan s!rny-sgesen, h&gy 1sa(hamar $ele mara*t a hegyne(L
a!t/n negye*eL a!t/n m/r annyi se4 A)r.1s(a *&m" lett a hegy"#l, a((&ra, mint egy
$-"en he%er# s!am/r4
K))en 1sa( (t $0le nem %&lt4
<;
A KIRRHYKISASSBONY KS A KER6QE
NMET MESE
V&lt egys!er egy s!egny ass!&ny4 V&lt h/r&m s!) $ia, s!&rgalmas, *er(
legnye(L *e hi/"a igye(e!te(, hi/"a *&lg&!ta( l/t/st.l %a('l/sig, s!egnye(
mara*ta(, mint a tem)l&m egere4 P/n(.*&tt, "2s'lt a s!egny ass!&ny, egyre 1sa(
a!&n s.ha+t&!&tt, "/r +&"" na)&(at l/tn/na( a $iai4 Egys!er a!t/n el"e /llt a
legi*#se"" $i2,
N K*esany/m, m&ssa (i a! ingem )aty&lat$ehrre, $&lt&!!a meg a na*r/g&mat,
s!les a %il/g, megye( s!eren1st )r."/lni4
A s!egny ass!&ny )aty&lat$ehrre m&sta a legny $ia ingt, $&lt&t %etett a
na*r/g+/ra, a taris!ny/+/"a meg "eletett h/r&m ham'"an s0lt )&g/1s/t, a!!al in*'lt is
a legny s!eren1st )r."/lni4
Ment, men*eglt, m9g egy s!)sges (erthe! nem rt4 S!eme7s!/+a el/llt a
1s&*/l(&!/st.l, ilyen s!) (ertet em"er$ia nem l/t&tt mg3 V&lt a""an a (ert"en
1seng# "ara1(, m&s&lyg. alma, arany*i., a!t/n se s!eri, se s!/ma, annyi$le s!)
%ir/g4 A r/1s&s a+ta+a meg nyit%a %&lt, mintha %en*get %/rn/na( &*a4 G&n*&lt egyet
a mi legny0n(, "el)ett a (ert"e4 Ah&gy +&""an (r0ln!ett, l/t+a /m, h&gy a! egyi(
r.!sa$a t%"en gynyr- s!) (ir/ly(isass!&ny 0l*gl4
N A*+&n isten, (ir/ly(isass!&ny3 N (s!nt a legny tis!tessgt'*.an4
N 8&ga*+isten, %/n*&rlegny3 5a m/r el+ttl a (ertem"e, m&n** meg ne(em, mi a
legs!e"" itt, mi"en teli( s!eme*ne( legnagy&"" gynyr-sge N (r*e!te a
(ir/ly(isass!&ny4
N S!) a! arany*i., a m&s&lyg. alma, a 1seng# "ara1(, *e legs!e""e( mgis a
%ir/g&( N m&n*ta a legny4
5e+, megharag'*&tt a (ir/ly(isass!&ny, s a!&n ny&m"an stt tml1"e %ettette a
%/n*&rlegnyt4 O*aha!a hi/"a %/rta a! *esany+a meg a (t test%r11se4
E((&r a!t/n a (!)s# $i2 elin*'lt s!eren1st )r."/lni4 A (!)s# $i2 is ment,
men*eglt, m9g a s!)sges (erthe! nem rt4 # is "el)ett a r/1s&s (a)'n, # is
megl/tta a r.!sa$a t%"en 0l*gl# (ir/ly(isass!&nyt, # is (s!nttte,
N A*+&n isten, (ir/ly(isass!&ny3
N 8&ga*+isten, %/n*&rlegny3 5a m/r el+ttl a (ertem"e, m&n** meg ne(em, mi a
legs!e"" itt, mi"en teli( a s!9%e*ne( legnagy&"" gynyr-sge
N S!)e( a! illat&s %ir/g&(, a m&s&lyg. alma, a 1seng# "ara1(, *e legs!e"" mgis
a! arany*i.3 N m&n*ta a (!)s# $i24
Megint 1sa( megharag'*&tt a (ir/ly(isass!&ny, s a!&n ny&m"an stt tml1"e
%ettette a %/n*&rlegnyt4 O*aha!a hi/"a %/rta a! *esany+a meg a (ise""i(
test%r11se4
E((&r a!t/n a leg(ise"" $i2 in*'lt el s!eren1st )r."/lni4 Ment, men*eglt, m9g a
s!)sges (erthe! nem rt4 Z is "el)ett a r/1s&s (a)'n, # is megl/tta a r.!sa$a
t%"en 0l*gl# (ir/ly(isass!&nyt, # is (s!nttte,
N A*+&n isten, (ir/ly(isass!&ny3
N 8&ga*+isten, %/n*&rlegny3 5a m/r el+ttl a (ertem"e, m&n** meg ne(em, mi a
legs!e"" itt, mi"en teli( s!9%e*ne( legnagy&"" gynyr-sge4
<<
N Kir/ly(isass!&ny, s!e"" %agy te min*en %ir/gn/l, arany*i.n/l, m&s&lyg.
alm/n/l, 1seng# "ara1(n/l3
A (ir/lyl/ny meg a!&n ny&m"an a legny nya(/"a "&r'lt4
N Rs., (a)a, nagyharang %/lass!&n el min(et3 M/t.l (e!*%e a! n *es 'ram %agy3
N m&n*ta a (ir/ly(isass!&ny4
5t &rs!/gra s!.l. la(&*almat 1sa)ta(, arany&s7gym/nt&s hint. ment a s!egny
ass!&nyrt, a tml1"#l a s!)sges (ert"e %e!ett( a leg(ise""i( $i2 (t
test%r"/ty+/t, ha** tel+( s!9%0( rme a %ir/g&("an, arany*i."an4
A!.ta is "&l*&gan lne(, ha meg nem halta(4
<C
A :SRUHQRR6 KKRZ
ANGOL GYERMEKVERS
A "(a h/!t-!n!ni ment
N he+h.3 N m&n*+a 6.ni N,
mam/+/t.l el se (s!nt
N n& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
Egy nagy 1s&(&r r.!s/t h&!&tt
N he+h.3 N m&n*+a 6.ni N,
s :at(/nnyal tal/l(&!&tt
N n& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
UNem +nne, :at(/ny 2r, %elem
N 5e+h.3 N m&n*+a 6.ni4 N
Tini (isass!&nyh&! %is!em4V
N N& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
Elrt( a! egrtany/t
N he+h.3 N m&n*+a 6.ni N,
s ('r+&ngat&tt a (t "ar/t,
N n& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
UTini (isass!&ny3 5&nn %an7e
N 5e+h.3 N m&n*+a 6.ni4 N
U5&nn h/t3 A (en*ert ny-%m, e3V
N N& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
UTini (isass!&ny3 Srt hamar
N he+h.3 N m&n*+a 6.ni N,
:at(/ny 2r m'latni a(ar3V
N N& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
US (en*, P(a 2r, *al&lna t/n
N 5e+h.3 N m&n*+a 6.ni N
R%i* legyen a *al s %i*/m3V
N N& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
<F
UZ, Tini(e N s!.lt P(a 2r
N he+h.3 N m&n*+a 6.ni N,
re(e*t %agy&( /m 1'*ar'l3V
N N& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
USe"a+, ha P(a 2r re(e*t
N he+h.3 N m&n*+a 6.ni N,
hall+'n( (en*t#l egy ne(et3V
N N& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
S h&gy :at(/ny 2r r/(e!*en
N he+h.3 N m&n*+a 6.ni N,
egy %n (an*2r t&))ant el
N n& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
:at(/ny 2r a!t se m&n*ta, )/3
N he+h.3 N m&n*+a 6.ni N,
s '!sgy3 egy %n s!e(rny al/3
N N& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
Je Tini (isass!&ny se rest
N he+h.3 N m&n*+a 6.ni N,
$'t&tt l'(+/"a egyenest4
N N& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
G&n*&lta P(a 2r, UN& l/m
N he+h.3 N m&n*+a 6.ni N,
enne( $ele se tr$a /m3V
N N& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
Vette (ala)+/t, s 2gy "i! a3
N he+h.3 N m&n*+a 6.ni N,
menyass!&ny nl(0l ment ha!a4
N N& *e t.ni7).ni, s&n(a s s)en.t,
he+h.3 N m&n*+a nagy$0l- 6.ni4
<W
5ONNAN SBEREB6KK A VARQX7INJIRNOK EREQIKE6
INDIN MESE
Egys!er rgen a Var+27in*i/n&( tr!s"#l %al. "/t&r har1&s elin*'lt sasra %a*/s!ni,
h&gy sast&llal (es9tse $e+*9s!t4
6r!se s!&(/sa s!erint %a*/s!&ttL egy *&m" tete+n, ah&l a sas&( $s!(e %&lt, /s&tt
egy mly g*rt, s /ga((al, !l* le%ele((el "&r9t&tta "e, h&gy semmi sem l/ts!&tt
"el#le4 A! egyi( /gra +.(&ra h2st er#s9tett, ma+* le*&"ta r'h/+/t, s "em/s!&tt a
g*r"e, a !l* "&(&r al/4 V/rta, h&gy ma+* &*are)0l egy sas h2srt, s # el(a)+a a
l/"/n/l $&g%a4 Egs! na) &tt (')&rg&tt a g*r"en, *e "i!&ny egy $ia sas sem
m'tat(&!&tt4
Ott tlttte %&lna a! +s!a(/t is, *e aligh&gy les!/llt a sttsg, tamtam7*&"&( hal(
!en+e hallats!&tt a t/%&l".l4
G&n*&lta, meglesi, h&nnt +n a hang4 Tsen*"en (im/s!&tt a g*r"#l, s
l&)a(&*%a elin*'lt arra, amerre a tamtam7*&"&( s!.lta(4
5amar&san egy t.h&! rt4 A t. sima %&lt, mint a 1sis!&lt e!0st, a $i2 mgis a!t
g&n*&lta, h&gy 1sa(is &nnan +hetett a hang4 Je hi/"a mara*t a t. )art+/n ha+nalig,
m/sna) estig, t""et nem hall&tta a *&"&l/st4
Tsa( a (%et(e!# +s!a(a hallats!&tt $el 2+ra a! ismer#s tamtam&!/s, s nem s&((al
e!'t/n megs!/ml/lhatatlan s&( /llat s ma*/r +elent meg 2s!%a a t. sima t0(rn4
A $i2 i!gat&ttan leste, $igyelte #(et, *e s&((al &(&sa"" nem lettL a! /llat&(
ss!e%iss!a 1serregte(, m&r&gta(, h&r(ant&tta(L # )e*ig egy s!.t sem rtett "el#le4
S e! 9gy ment /ll. ngy na)ig4 Reggel elt-nte(, este a h&l* $nye mellett ismt
$el"'((anta(, t/n1&lta(, %ar/!s*al&(at (/nt/lta(, ami"#l a $i2 nem rtett semmit4
Vg0l a negye*i( na) a $/ra*ts/gt.l s hsgt#l (imer0l%e elal'*t4
Mi(&r nagy s&(/ra $el"re*t, hatalmas s/t&r"an tal/lta mag/t4 A s/t&r ma*/r7 s
/llat"#r("e lt!tt em"ere((el %&lt tele4 Egy rs!0( a $al mellett 0lt 1sen*esen, a
t""ie( ha+la*&!%a, $&r&g%a t/n1&lta(, (eringte(4
A $i2 e((&r rtette meg, h&gy e!e( a!&( a! /llat&(, ma*ara(, a(i(et a t. %i!"en
l/t&tt, 1sa( m&st em"eri ala(+'(at %ett( $el4
Aligh&gy $el"re*t, &*al)ett h&!!/ a! egyi(, a legrege"", s 9gy s!.lt,
N H/t&* e!t a s&( em"er$&rma lnyt E!e( min* /llat&( is, em"ere( is4 Nagy
hatal&m "irt&(/"an %agy'n( %alamennyien4 Rta*+'( ne(e*, mert tets!el ne(0n(,
"/t&r %agy s &(&s4
A $i2 $igyelmesen hallgatta, s e((&r 9gy $&lytatta a! reg,
N Kn %agy&( a ('tya4 Megtan9tala( egy t/n1ra, s ma+* ha %iss!ams! a tr!se*he!,
e! a t/n1 min*ig s!eren1st h&! ne(e* har1"an, %a*/s!at"an4
A((&r a ('tya lassan, mlt.s/ggal elle+tette a t/n1/t, a!t/n %iss!a0lt a helyre, s
el#l)ett a "ag&ly4 Egy (teg "ag&lyt&llat ny2+t&tt /t a $i2na( e!e((el a s!a%a((al,
N Kn a stt"en is l/t&(, a(/rmilyen $e(ete a! +s!a(a, a(/rmilyen %es!e*elmes is
a! 2t4 5a ++eli %a*/s!atra ms! e!ent2l, te is l/tni $&gs! a! n s!ememmel4 Ve**
e!e(et a t&lla(at, s (s* a ha+a*"a, h&gy min*ig %ele* legyene(4
Min*annyian el1sn*ese*te(, ami(&r a "lny"i(a /llt $el, s egy taris!ny/t tett a
$i2 el4 A taris!nya "lny"#r"#l (s!0lt, s er#s is, s!) is %&lt4
<D
N Visel* e!t a taris!ny/t, %alah/nys!&r har1"a ms! N m&n*&tta4 N E""en a
taris!ny/"an a*tam /t ne(e* a! er#met s (itart/s&mat4
Egy s0n*is!n. t0s(i%el (es9tette a taris!ny/t, s 9gy s!.lt,
N Kn is seg9te( ne(e*4 A t0s(im elgyng9ti( a! ellensget, mert $lelemmel tlti(
el4 5a har1"a ms!, a! ellensgei* mene(0lni $&gna( el#le*, s min*ig te les!el a
gy#!tes4
A sas t&lla(at a*&tt a $i2na(4 A t&lla(at &tt min*+/rt a $e+*9s!re er#s9tett(4 Ami(&r
e! meg%&lt, 9gy s!.lt a sas,
N Rta*&m ne(e* a mers!sgemet a har1"an, h&gy 'gyan2gy gy#!!e* le
ellensgei*et, mint ah&gy n gy#!#m le #(et min*ig4
A sas 't/n a *ar' (%et(e!ett, s egy 1s&nt&t a+/n*(&!&tt a "/t&r har1&sna(4
N E! legyen e!ent2l a har1i s9)&* N m&n*&tta N e! ma+* elrias!t+a i*e+"en a!
ellensgei*et4
A! #! a gy&rsas/g/t a+/nl&tta $el, a me*%e a! ere+t, s mg egy 1s9(&t is a*&tt a
"'n*/+/".l, h&gy a!!al *9s!9tse a s!eren1seh&!. taris!ny/t4
Mi(&r a "/t&r legny %alamennyi /llatt.l meg(a)ta a! a+/n*(/t, hirtelen /l&m
s!/ll&tt re/, *e &lyan mly /l&m, h&gy (!"en el$ele*(e!ett arr.l, merre +/rt4
5&gy $el"re*t, ismt a t. )art+/n %&lt, s a t. %i!e sima, mint anna( el#tte4 A $i2
min*+/rt $el(ere(e*ett, ha!asietett a tr!she!, ss!eh9%ta a $r$ia(at, s megtan9t&tta
#(et a ('tya t/n1/ra, megm'tatta a taris!ny/t, s elm&n*&tt min*ent, amit l/t&tt,
ta)as!talt4
Megr0lte( a Var+27in*i/n&( a $i2 s!eren1s+ne(, %e!r0(( %/las!t&tt/(, s att.l
$&g%a a Var+27in*i/n&( tr!se %&lt a leg(0ln" a %a*/s!at"an s a har1"an4
C=
L. TOLSZTOJ
8IHI:OK
V&lt egys!er egy $i24 8ili)&( %&lt a ne%e4 Egy na)&n a gyerme(e( elin*'lta( a!
is(&l/"a4 8ili)&( is $&gta a sa)(/+/t, s %el0( a(art menni4 Je a! *esany+a a!t
(r*e!te t#le,
N 5&%a (s!0ls!, 8ili)&(
N Megye( is(&l/"a4
N Ki1si %agy mg, ne men+3 N s a! *esany+a &tth&n maras!t&tta4
A gyerme(e( elmente( a! is(&l/"a4 A! a)+a mg +.(&r reggel elment a! er*#re, a!
any+a na)s!/m&sm'n(/ra4 Tsa( 8ili)&( mara*t &tth&n a ('nyh."an meg a nagyany+a
a (emen1n4
8ili)&( 'nni (e!*te mag/t egye*0l4 Nagyany+a elal'*t4 Z )e*ig (eresni (e!*te h/t
a sa)(/+/t4 A mag/t nem tal/lta, $&gta a! a)+a rgi, nagy sa)(/+/t, s elin*'lt a!
is(&l/"a4
A! is(&la &tt %&lt a tem)l&m mellett, a $al' mgtt4 Am9g 8ili)&( a maga
$al'rs!"en hala*t, nem "/nt&tt/( a ('ty/( N +.l ismert(4 Je ami(&r i*egen
tel(e(he! rt, 1sa( (is!(tt Bs'1s(a, meg'gatta, Bs'1s(a 't/n V&l1s&(, a nagy
('tya4 8ili)&( el(e!*ett r&hanni, a ('ty/( 't/na4 8ili)&( (i/lt&!&tt, meg"&tl&tt s
elesett4 Qtt egy )aras!t, el(ergette a ('ty/(at, s meg(r*e!te,
N 5&%a $'ts! 9gy egye*0l, te (is 1sir(e$&g.
8ili)&( nem $elelt, 1sa( $&gta a (a"/ts!/rny/t, s $'t&tt inas!a(a*t/".l4 A! is(&l/ig
$'t&tt4 A $el+/r.n/l egy lel(et sem l/t, *e a! is(&l/".l gyerme(hang&( m&ra+a
hallats!i(4 8ili)&("a egys!erre "ele/ll a $lelem4 UMi les!, ha m&st el(erget a tan9t.
innenV N s g&n*&l(&!ni (e!*ett, h&gy mit is 1sin/l+&n4 Viss!amen+en N s!tt)i( a
('ty/(4 Pemen+en a! is(&l/"a N $l a tan9t.t.l4 :aras!tass!&ny hala*t el a! is(&la
mellett, %e*er a (e!"en4
N Min*en gyere( tan'l, te mit /lls! itt
8ili)&( "ement a! is(&l/"a4 A )it%ar"an le%etette a sa)(/+/t, s "enyit&tt4 O*a"enn
1sa( 2gy ny0!sgte( a gyerme(e(4 Min*egyi( (ia"/lt, a tan9t. )e*ig &tt /llt a terem
(!e)n, %rs s/l a nya(/n4
N Mit a(ars! itt N (i/lt&tt r/ 8ili)&(ra4
8ili)&( 1sa( a sa)(/+/t s!&r&ngatta, s egy s!.t sem $elelt4
N Je h/t (i %agy
8ili)&( hallgat&tt4
N Nma %agy t/n
8ili)&( 2gy meg %&lt s!e))en%e, h&gy el%es!ett a s!a%a4
N 5/t ha nem a(ars! "es!lni, ere*+ ha!a4
:e*ig 8ili)&( 2gy s!eretett %&lna m&n*ani %alamit, *e a t&r(a (is!/ra*t a
rm0lett#l4 Tsa( n!ett a tan9t.ra, s megere*t a (nnye4 A((&r a tan9t. megsa+n/lta4
Megsim&gatta a $e+e1s(+t, s meg(r*e!te a gyerme(e(t#l, h&gy (i e! a $i24
N 8ili)&(, K&s!ty's(a 11se4 Rg.ta (re*!(e*i( a! is(&l/"a, *e a! any+a nem
enge*i, m&st a!t/n l&)%a +tt i*e4
N N&, 0l+ "e a )a*"a, a "/ty/* mell, meg(rem any/*at, enge*+en is(&l/"a4
C1
A tan9t. m't&gatni (e!*te 8ili)&(na( a "et-(et, *e 8ili)&( m/r ismerte #(et, s egy
(i1sit &l%asni is t'*&tt4
N H/ss'(, "et-!* (i a ne%e*et4 8ili)&( el(e!*te,
N E$ N i N $i, el N i N li, ) N &( N )&(, 8i N li N )&(4
Min* elne%ett( mag'(at4
N Igyes (is$i2 %agy3 N m&n*ta a tan9t.4 N Ki tan9t&tt meg &l%asni 8ili)&(
$el"/t&r&*&tt, s 9gy $elelt,
N K&s!ty's(a3 Kn s!em$0les %agy&(, s egys!erre min*ent megrtettem4 Kn nagy&n,
*e nagy&n 0gyes %agy&(3
A tan9t. elne%ette mag/t, s 9gy s!.lt,
N V/r+ egy (i1sit a!!al a hen1egssel, el#"" tan'l+3
Att.l $&g%a 8ili)&( is egy0tt +/rt a gyere(e((el a! is(&l/"a4
C2
JKELY ZOLTN
A 5RROM :IHHANGS
V&lt egys!er h/r&m )illang., a! egyi( s/rga, a m/si( %eres, a harma*i( $ehr4
V9gan +/ts!a*&!ta( h/rman a %er#$nyes me!#n, h&l e!en, h&l a!&n a %ir/g&n
t/n1&lta(, s s!inte $/ra*hatatlan&( %&lta( nagy r%en*e!s0("en4 Je hirtelen nagy
!/)&r (ere(e*ett4
5a!a a(arta( re)0lni, *e a h/! a+ta+/t nem t'*t/( (inyitniL s a! es# min* +&""an s
+&""an s!a(a*t4 El%erg#*te( h/t a s/rga s %eres 1s9(2 t'li)/nh&!, s 9gy (nyrgte(,
N Kis 6'li3 Nyis* $el (elyhe*et, ha** h2!.*+'n( meg a! es# el#l3
Je a t'li)/n 9gy $elelt,
N A s/rg/na( meg a %eresne( s!9%esen $elnyit&m, *e a $ehrne( nem3
Erre a s/rga s a %eres )illang. a!t $elelte, h&gy ha $ehr test%r(+0(et nem
"&1s/t+a "e, 2gy "i!&ny in(/"" #( is (int mara*na(4
A! es# )e*ig min* %astaga""an s!a(a*t4 El%erg#*te( %alah&gy a lili&mh&!, s
meg(rt( s!)en,
N Kis Hili3 Nyis* $el (elyhe*et, ha** h2!.*+'n( meg a! es# el#l3
Je a lili&m 9gy $elelt,
N A $ehret rmest "e$&ga*&m, *e ti (ett#t(et nem3
Erre a $ehr )illang. 9gy %/las!&lt,
N 5a test%reimet nem $&ga*&* "e, "i!&ny n sem (9%/n(&!&m h&!!/*4 In(/""
/!!'n( egy0tt, mintsem egym/st elhagy+'( N s 9gy h/rman re)0lte( ismt t&%/""4
K!"en a na) meghall&tta a s-r- $elh#( mg0l a )illang.( "es!*t, s annyira
megillet#*tt, h&gy a! es#t el-!te, meleg $nyt /ras!t&tt a (ertre, s a )illang.(
s!/rny/t megs!/r9t&tta4
S a h/r&m )illang. 2+ra t/n1&lt, re)(e*ett %9gan, m9g 1sa( le nem /l*&!&tt a na) N
ami(&r a!t/n s!)en ha!amente( egy0tt, le)ihenni4
CG
CSARUSIN
5OGY 6ANUH6PA MEG KIMONJANI BSENYA AB R7E6
V&lt egys!er egy (is$i2, Bsenya4 Nem t'*ta (im&n*ani a! r7et4
N N&, Bsenya, m&n*+a*, m&gy&r.4 Je # 9gy e+ti a s!.t, Um&gy&l.V4
N M&n*+a*, ta(ar.4
Je Bsenya 9gy e+ti, Uta(al.V4
N M&n*+a*, r)a4
Je # a!t m&n*+a, Ul)aV4 Min*en gyerme( (ine%eti a! '*%ar&n4
Egys!er egy0tt +/ts!&tt a gyere(e((el, s %alamit helytelen0l e+tett4 El(e!*t(
"&ss!antani4
A((&r Bsenya megsrt#*tt, s $elm/s!&tt a tet#re4 Bsenya &tt $e(s!i( a $/s(amra
tete+n, s 1sen*esen s9r*&g/l4 5irtelen egy %ar+2 s!/ll a (er9tsre, s er#s hang&n e!t
(/r&g+a,
N K//rrr3
Bsenya is (/r&gni (e!*ett N 1sa(h&gy ne(i 9gy si(er0lt, U(//ll444V A %ar+2 meg
r/n!ett, $lreha+t&tta a $e+t, meg1satt&gtatta a 1s#rt, s el(e!*te m&n*&gatni
(0ln$le())en,
UK/rr, (r/, (rrr, rrr/, rrr/, rr/3V Bseny/na( e! 9gy si(er0lt, U(l/%l/, (lll, (l(l(lV4
8l .ra h&ss!at (i/lt&!&tt Bsenya %ar+2 m.*ra, (0ln"!#())en helye!gette
s!/+/"an a nyel%t, s tel+es ere+"#l l(te (i a hang&t4
Ki$/ra*t a nyel%e, a+(a is meg*'!!a*t4 Je egys!er 1sa( ilyen (it-n#en si(er0lt
is!.l/s,
N K///rrrrrrr3
Olyan (it-n#en si(er0lt e! a! Urrr[, h&gy 2gy hallats!&tt, mintha egy hal&m (#
g'r'lna s!t4
N&, megr%en* Bsenya, s (e!* lem/s!ni a tet#r#l4 M/s!i( nagy siet%e, s (!"en
/llan*.an (/r&g, h&gy el ne $ele+tse a! r7et (im&n*ani4
M/s!&tt, m/s!&tt, s le is $&r*'lt a tet#r#l, *e a (amra ala1s&ny %&lt, ri"i!li"&(&r"a
esett N s &tt nem 0ttte meg mag/t4
8el(el Bsenya, s &*a$'t a gyerme(e(he!, ne%et, r0l, s e!t (i/lt+a,
N Ki t'*&m m/r m&n*ani a! UerrV7et4
N A((&r h/t m&n*+ ne(0n( egy s!.t3
G&n*&l(&!i( Bsenya, s a %gn a!t m&n*+a,
N :a%errrrr3
:a%elt a(art m&n*ani, *e meg!a%arta a s!.4
Je a!rt 2gy r0lt3
C;
JZSEF ATTILA
INJIRPAN, 5OH KQQEH A VAJAK444
In*i/"an, h&l ++el a %a*a(V
!l* s!eme 1i((an /t a *!s'ngelen,
7 mi(&r **a)a is (i1si %&lt mg,
lt egy nagy $e+e*elem4
:aran1s&t a*&tt, "0s!(t, s!ig&r2t,
U8&g+&n min*en(i s!ers!/m&t3
O*a, h&l a l&m"!enre t/n1&t le+t a h&l*,
)0l+n hts!/! (es )al&ta3V
5ts!/! (es )al&ta (!
(in1st/rat %as".l ra(at&tt,
s a na)&t a(arta r/%eretni,
mint .ri/s, t0!es la(at&t4
5i/"a s!rnye*t el a n)
s (rlelt( %ne( s )a)&(,
UAmi gi, ne h&!* a $l*re3V
A (a)' )/nt+a (rte a na)&t4
8es!0lt a ltra $elh# s!lihe!4
Meg"illent a!L a ltra les!a(a*t4
8&gta( sas&(at (nny- s!e(r"e,
a h/m&t s!ts!e*t( *al&s ma*ara(4
S m9g s0rgtt irt.!%a, serny(e*ett
a *&lg&s n)e( meg*""ent !me,
(is0lt a %ets, (igy2lt a %/r&sL
(i1s&r*'lt a na) l/ng&s !ne4
Mint a !'hatag, h'llt al/ a t-!4
Rll%a s!/ra*t el a $e+e*elem4
S a hts!/! )al&ta helyt el$&glalta
a! #ser*# egy h-%s ++elen4
C<
RKOS SNDOR
A KK6 KIS VAJKR6E8A
Egys!er %&lt, h&l nem %&lt, %&lt egys!er a %il/g&n (t (is mag&1s(a4 K))en
egy$&rm/( %&lta(, egyi( se %&lt se (ise"", se nagy&"", se +&"", se r&ss!a"" a
m/si(n/l4 Egy$&rm/n sernyne( s +. s!/n*(2na( is l/ts!&tta( min* a (etten, alig
%/rt/(, h&gy a $l*"e+'ssana(, s (i1s9r/!%a, 2+ letre "re*+ene(4
80ty0l%e, *'*&r/s!%a +tt a! #s!i s!l, $l(a)ta a (t (is mag&1s(/t, s %itte, %itte
#(et4 A! egyi( mag&1s(/t +. (%r s!/nt.$l* me!sgy+n e+tette leL a m/si(at
t&%/""raga*ta, s %gtre is egy igen mere*e( s!i(la$alh&! %/gta4 A mag&1s(a
legr*0lt a s!i(la$al&n, s meg/lla)&*&tt egy (is mlye*s"en a (i'gr.
s!i(la)eremen4
6elt7m2lt a! i*#, leh'll&tt a! els# h., s +. melegen "eta(arta min* a (t
mag&1s(/t4
A!'t/n el&l%a*t a h., ta%as! lett, s (i"2+ta( a $l*"#l a! 2+ ha+t/s&(4
Kt (is %a*(rte$a7ha+t/s %/lt a (t (i1si mag&1s(/".l4 A! egyi( *2s $l*"en, s!l7
nem7+/rta helyen n#tt, s +. meleg na)&1s(a 1ir.gatta4 A m/si( meg a s!i(la h/t/n
t'sa(&*&tt, s alig mar(nyi $l* t/)l/lta, na)7nem7s0ttte helyen, s0%lt# s!ele(
&rs!/g2t+/n4
A (t (is mag&1s(a, mag&1s(/".l lett (i1si ha+t/s, "/rmilyen mess!ir#l is, $&lyt&n
1sa( egym/sra g&n*&lt4 S mihelyt tehett(, r)0l# ma*/rral, s!/ll. s!ell#%el 0!enetet
%/lt&tta(4
A! a mag, amelyi( a (%r $l*"e h'll&tt, a!t 0!ente testi7lel(i "ar/t+/na(, a
s!i(l/ra h'll&tt magna(,
N Kn +.l %agy&(, nin1s semmi "a+&m4 A $l*e1s(e t/)l/l, a na)&1s(a s0t, a s0%lt#
s!l el(er0l N iga!/n nem )anas!(&*hat&m3
A! a mag, amelyi( a s!i(l/ra h'll&tt, 9gy %/las!&lt 1im"&r/+/na(,
N Ne(em, )a+t/s, "i!&ny ('ty/'l megy a s&r&m4 A s!i(l/n nin1s $l*, ami"e
gy(eret %erhetn(, a na) sem r itt a %a* s!irte( /rny(/"an4 Ann/l +&""an
meggytrne( a s0%lt# s!ele(, se na))al, se ++el nin1s t#l0( ny'g&%/s&m3
6elt7m2lt a! i*#, a ta%as! ny/rr/ melege*ett, a ny/r #ss! h-%s*tt, a! #s! tll
hi*ege*ett, ma+* 2+ra el+tt a ta%as! gynyr- i*e+e4 R)0l# ma*/rral, s!/ll. s!ell#%el
megint 0!enetet %/lt&tt a (t +. "ar/t4
A s!eren1ss a!t 0!ente t/rs/na(,
N Ne(em m/r &lyan %astag a tr!sem, mint egy em"er m'tat.'++a4 Kn magam
&lyan magas %agy&(, h&gy )i)is(e*s nl(0l ell/t&( a harma*i( s!&ms!* $l*+re is4
5a 9gy megy t&%/"", %ersenyre (elhete( a legs'*lira"" ('(&ri1as!/rral3
A s!i(l/ra h'll&tt %a*(rte 9gy %/las!&lt testi7lel(i "ar/t+/na(,
N Pi!&ny, test%r, a! n tr!sem alig %astaga"" egy ma s!0letett 1se1sem#
(is'++/n/l4 S nem n#ttem mg a((&r/ra sem, h&gy (il/thatn( e""#l a )/r aras!&s
mlye*s"#l4 Khsg 1sig/!, s!&m+2s/g e)es!t, $/!/s remegtet4 Pelm
1sim)as!(&*na( a s0%lt# s!ele(, ha+l9tgatna(, tr*elne(, m/r7m/r el is s&*&rna( N
n%e(e*s, %ersengs helyett ne(em (a)as!(&*n&m, $&lyt&n 1sa( (a)as!(&*n&m
(ell3
CC
Megint elm2lt egy es!ten*#4 Ami(&r a ta%as! gynyr-en (iny9l&tt, r)0l# ma*/r
0!enetet h&!&tt a s!eren1ss %a*(rte$/t.l,
N Kn %agy&( a hat/r "0s!(esge3 6r!sem (ar%astags/g2, magass/g&m m/r a
na)ra$&rg.(n is t2ltes!4 Vir/gaimt.l el".*'lna( a mhe(, s a!t 9gri(, +%#re termst
h&!&(4 Ra+tam teremne( ma+* a %i*( leg9!ese"" %a*(rti3
Re)0l# s!ell# s!/rny/n 1sa(hamar megr(e!ett a %/las!,
N M&st&ha $l*"en $&gantam, s mgis megtart&m magam4 Semmi m/s egy""el
nem *i1se(e*hetem4 Magass/g&m el"2+hat a t""ie( mgtt N iga!, h&gy
h/r&ms!&r&s mlysg"e eres!tettem a gy(ereimet4 6r!sem is %(&ny N iga!, h&gy
s!9%.ss/ s ha+l(&nny/ e*!#*tt a s!ele((el %9%&tt r(s (0!*elem"en4 Vir/g&m
egy7(ett#, ha ny9l&tt, a mhe( is mess!ire el(er0li( e!t a h-%s, magaslati helyet4
6ermsem tal/n s&ha nem les! N iga!, h&gy )&rhany.%/ tettem, term#% %ar/!s&ltam
magam (r0l a (ietlen s!i(la$l*et3
8&r*'lt a! es!ten*# (ere(e, ny/r, #s!, tl 2+ra el#%illant, ma+* elt-nt ismt4 Megint
(i%ir'lt a ta%as!4 82+ta( a ta%as!i s!ele(, $2+*&g/lta(, *e 1sa( nem +tt h9r a
s!eren1ss %a*(rte$/r.l4
M/r s!inte a ny/r is "e(s!nttt, ami(&r egy $/ra*t, (e*%etlen s!ell# 0!enetet
h&!&tt t#le,
N Tim"&r/m, 1im"&r/m, (e*%es +. hegyi 1im"&r/m3 Qa+, h&gy ne(em milyen
$e(ete ta%as!&m %&lt3 Kn %ir/g&!tam (i legel#s!r, )&m)/s menyass!&nys!9n-
s!irm&( le)t( el gallyaimat, a rengeteg h9!el(e*# mh !0mmgse %al.s/g&s
!2g/ss/ er#s*tt (r0lttem N *e +tt egy 0%eges s!em-, g&r&m"a ha+nal, s!is!eg#
$agy&t terelt maga el#tt, a $agy h2s&m"a mart, s ne(em %gem lett3 El)eregte(
h.$ehr s!irm2 %ir/gaim, 1s')as!&n, megs!gyen0l%e /ll&( itt N &*a m/r a! n
termsem3
Ma*/r r)0lt a $agyrte me!sgy( $el, %itte is m/r a %/las!t a s!&m&r2 0!enetre,
N Pa+, igen nagy "a+, ami tge* rt, (e*%es +. me!ei 1im"&r/m3 Je g&n*&l* 1sa(
meg, %e( telne(, %e( m2lna( a! l#( $ltt, s h&l ragy&g. !l*, h&l meg
(&r&m$e(ete s!9ne %an a! es!ten*#ne(4 6e se "2s'l+ h/t, ne siras* el)ergetett
s!irmai*at3 In(/"" r0l+, h&gy gyngy$ehre( %&lta(, s 2gy ragy&gta(, mint a
$rissen h'll&tt h.)elyhe1s(( N l/m, a h. is, "/r el&l%a*t a! i*n, ))&ly $ehren,
))&ly )'h/n h'll*&g/l +%#re ismt3 V/r* meg a! 2+ ta%as!t, megint ragy&gna(
ma+* a te h.$ehr s!irmai*, megint 9!ese*ne( a te %/r%a %/rt gy0ml1sei* N amit n,
s!eret# hegyi 1im"&r/*, $&rr. s!9%%el (9%/n&( is ne(e*3
El+tt a! 2+ ta%as!4 S!ell#)&sta h&!ta gy&rs s!/rny&n a h9rt,
N Vir/g!&m, hegyi 1im"&r/m, hall&*7e, %ir/g!&m 2+ra3
6r0lt7$&r*'lt a )&sta, s m/r +tt is a %/las!,
N r%en* a s!9%em, me!ei 1im"&r/m, a te rm*n3 S 0!enem, %ir/g!&m n is3
Vgre (e*%emre (i%ir'ltam3
Gy&rs s!/rny&n 2+a"" )&sta r(e!ett,
N Gy0ml1ss*m, hegyi 1im"&r/m, hall&*7e, gy0ml1ss*m3
Ki1sit (sett a %/las!, m9g egy s!) na)&n mgis meg+tt,
N r%en* a s!9%em, me!ei 1im"&r/m, a te rm*nL "/r a s!i(la tal)/ig (ellett
le/sn&m a gy(ereimmel, s a s!ele( $l (ellett (ere(e*nem a tr!semmel, gy#!nm
(ellett $l* s le%eg# min*en g&n&s! s!ellemn el#"" N gy0ml1ss*m n is,
CF
gy0ml1ss*m itt a h-%s, %a* magas&n, s0%lt# s!ele( &rs!/g2t+/n, s!i(la1s21s
)eremn is3
CW
A JURTRS TITA
ALGRIAI MESE
rega). egys!er %ett nh/ny r/(&t, s &*aa*ta a $elesgne(, regany.na(, h&gy
$#!!e meg4 regany. min* megette, s ami(&r rega). %iss!a+tt, a 1i1/ra $&gta,
h&gy ell&)ta #(et4 A 1i1a meghall&tta, megharag'*&tt, ment a t&rn/1ra, s *'!!&g&tt4
A t&rn/1 meg(r*e!te t#le,
N Mirt *'!!&gs!
N rega). %ett nh/ny r/(&t N $elelte a 1i1a N &*aa*ta regany.na(, regany.
min* megette, *e a 1i1/ra $&gta4 E!rt *'!!&g a 1i1a4
N N&, erre n les!a(a*&( N m&n*ta a t&rn/14 Amint a t&rn/1 les!a(a*t, a
s!&ms!*&s $al meg(r*e!te,
N Mirt s!a(a*t/l le
N rega). %ett nh/ny r/(&t N $elelte a t&rn/1 N, &*aa*ta regany.na(, regany.
min* megette, *e a 1i1/ra $&gta, s a 1i1a *'!!&g&tt, n meg les!a(a*tam4
N N&, erre n meghasa*&( N m&n*ta a $al4 Amint a $al meghasa*t N r/s!/ll&tt egy
ma*/r(a, s meg(r*e!te,
N Mirt hasa*t/l meg
N rega). %ett nh/ny r/(&t N $elelt a $al N, &*aa*ta regany.na(, regany. min*
megette, *e a 1i1/ra $&gtaL a 1i1a *'!!&g&tt, a t&rn/1 les!a(a*t, n meg meghasa*tam4
N N&, erre n (it)*esem a t&llaimat N m&n*ta a ma*/r(a4 A t&lla%es!tett ma*/r(a
r/s!/llt egy $/ra4 A $a meg(r*e!te,
N Mirt %agy ilyen (&)as!
N rega). %ett nh/ny r/(&t N $elelte a ma*/r(a N, &*aa*ta regany.na(,
regany. min* megette, *e a 1i1/ra $&gtaL a 1i1a *'!!&g&tt, a t&rn/1 les!a(a*t, a $al
meghasa*t, n meg (it)tem a t&llaimat4
N N&, erre n elh'llat&m a le%eleimet N m&n*ta a $a4 Amint a $a le%elei leh'll&tta(
a $&rr/s"a, a $&rr/s meg(r*e!te a $/t,
N Mirt h'llatta* el a le%elei*et
N rega). %ett nh/ny r/(&t N $elelte a $a N, &*aa*ta regany.na(, regany. min*
megette, *e a 1i1/ra $&gtaL a 1i1a *'!!&g&tt, a t&rn/1 les!a(a*t, a $al meghasa*t, a
ma*/r(a (it)te a t&llait, n meg elh'llattam a le%eleimet4
N N&, erre n (is!/ra*&( N m&n*ta a $&rr/s4 Ami(&r a %9!h&r*. s!&lg/l.l/ny
&*ar(e!ett, s megl/tta a (is!/ra*t $&rr/st, meg(r*e!te,
N 5/t te mirt s!/ra*t/l (i
N rega). %ett nh/ny r/(&t N $elelte a $&rr/s &*aa*ta regany.na(, regany.
min* megette, *e a 1i1/ra $&gtaL a 1i1a *'!!&g&tt, a t&rn/1 les!a(a*t, a $al meghasa*t,
a ma*/r(a (it)te a t&ll/t, a $a elh'llatta a le%eleit, n meg (is!/ra*tam4
N N&, erre n ss!etrm a (&rs.imat N m&n*ta a s!&lg/l.l/ny4 Aligh&gy e!t
(im&n*ta, $l*h! %/gta a (&rs.it4 Ami(&r %iss!atrt a ga!*ass!&ny/h&!, e!t m&n*ta
ne(i,
N rega). %ett nh/ny r/(&t, &*aa*ta regany.na(, regany. min* megette, *e a
1i1/ra $&gtaL a 1i1a *'!!&g&tt, a t&rn/1 les!a(a*t, a $al meghasa*t, a ma*/r(a (it)te
t&llait, a $a elh'llatta a le%eleit, a $&rr/s (is!/ra*t, n meg ss!etrtem a (&rs.imat4
CD
N N&, erre n s!ts!aggat&m a r'h/mat N m&n*ta a ga!*ass!&ny4 Ami(&r a! 'ra
ha!a+tt, meg(r*e!te,
N Mirt s!aggatta* s!t a r'h/i*at
N rega). %ett nh/ny r/(&t N $elelte a ga!*ass!&ny &*aa*ta regany.na(,
regany. min* megette, *e a 1i1/ra $&gtaL a 1i1a *'!!&g&tt, a t&rn/1 les!a(a*t, a $al
meghasa*t, a ma*/r(a (it)te t&llait, a $a elh'llatta le%eleit, a $&rr/s (is!/ra*t, a
s!&lg/l.l/ny ss!etrte a (&rs.it, n meg s!ts!aggattam a r'h/mat4
N N&, erre n (itaga*la( N m&n*ta a! 'ra, s nagy mrgesen elment4 A )( megl/tta
s meg(r*e!te,
N Mirt %agy &lyan harag&s
N rega). %ett nh/ny r/(&t N $elelte a! em"er N, &*aa*ta regany.na(, regany.
min* megette, *e a 1i1/ra $&gtaL a 1i1a *'!!&g&tt, a t&rn/1 les!a(a*t, a $al meghasa*t,
a ma*/r(a (it)te a t&llait, a $a elh'llatta a le%eleit, a $&rr/s (is!/ra*t, a s!&lg/l.l/ny
ss!etrte a (&rs.it, a ga!*ass!&ny s!ts!aggatta a r'h/+/t, n meg (itaga*tam a
$elesgemet4
N N&, erre n megs0tm magamat N m&n*ta a )(, s "e%etette mag/t a
(emen1"e4
Mendegt!nk az (ton, s egy tarisznya gyngyre tat#nk%
/ nagyobbja nekem j#t, az a$raja neked%
F=
MRA FERENC
GERGZ QU5RSB KANAHA
M/ty/s (ir/lyna( egys!er h9r0l %itt( a h9r%i%#i, h&gy %alah&l a (e1s(emti
)'s!t/(&n l egy &lyan +'h/s!, a(in mg nem $&g&tt (i sen(i em"er$ia4 6"" es!e
%an, mint a "'*ai "9r.na(, )e*ig a! m/r 1sa( &(&s em"er, mert mg a ha+*2((al is
*e/('l "es!l4 Gerg# +'h/s!na( h9%t/( e!t a $'r$ang&s )'s!tai em"ert4
N&s!a, s!ala+t&tta a (ir/ly (engyel$'t.+/t a (e1s(emti "'1(/( (!, m&n*+a meg
Gerg# +'h/s!na(, h&gy te(intsen "e P'*a%/r/"a, s!eretne %ele megismer(e*ni a
magyar&( (ir/lya4
Gerg# +'h/s! semmit se s!.lt, a!t is lassan m&n*ta, 1sa( mag/ra (a)ta a! 0nne)l#
r'h/+/t, $0ttyentett egyet a G'r'++ ('ty/na(, a!t/n megin*'lt P'*a%/ra $el4
Negye*na) $l is r(e!ett, *e a )al&ta (a)'+/n nem a(arta "eeres!teni a! ala"/r*&s
%it! a G'r'++ ('ty/t, merth&gy a!t nem h9%ta a (ir/ly4 A!t m&n*ta, ma+* %igy/! # r/,
m9g a ga!*/+a %iss!a+n4 Gerg# +'h/s! "eleny'g&*&tt4
5anem a (ir/llyal ann/l tis!tessgt'*.""an "es!lgetett a +'h/s!4 Olyan )ar&l/t
a*&tt ne(i, h&gy 1sa( 2gy 1sattant, min* ss!es!ala*ta( r/ a! '*%ari 1sel*e(4
Je a (ir/ly is nagy&n s!9%es %&lt h&!!/, maga %e!etgette (r0l a (in1sesh/!/"an4
N N&, +'h/s!, mire "e1s0l* e!t a s&( *r/gas/g&t N (r*e!te t#le nagy
ny/+ass/ggal4
N Al/ssan meg(%etem, 'ram (ir/ly&m, s!) e! nagy&n, ma+* "ele%a('l a! em"er,
*e a!rt egy (is h/r&mna)&s 1sen*es ta%as!i es# mgis1sa( t""et r4
A (ir/ly elne%ette mag/t, h&gy 9gy meg t'*&tt $elelni a +'h/s!4 Mert 1sa('gyan, ha
nin1s es# a ta%as!i %etsre, nem terem "2!a, nem les! (enyr, s nin1s mit enni4 Mert
mgis1sa( a (enyr a leg*r/g/"" (in1s4
N&, a""an a! es!ten*#"en nyil%/n nem %&lta( s!-("en a! es#ne(, mert
*le"*nl a! as!tal 1sa( 2gy grnye*t a s&( *r/ga tel alatt4 Min*en(ine( a t/nyr+a
mell &*a %&lt (s!9t%e a (a(aste+es $ehr 1i).4 :ir&s a ha+a, mint a r.!sa, l/gy a "ele,
mint a selyem4
5&!t/( a s!a(/1s&( a! els# $&g/st, aranys!9n- ty2(h2sle%est4 Ah&gy "et/lalt/(, a!t
m&n*+a a (ir/ly,
N H/ss'n( h&!!/, 'ra(, h'n1't, a(i meg nem es!i a le%est3
Mert ma+* el is $ele*tem m&n*ani, h&gy a "/r.(, gr.$&(, her1ege( min* &tt 0lte( a
(ir/ly as!tal/n/l, *e a!rt a (ir/ly +&""+/n mgis1sa( a +'h/s! 0lt4 K9n/lgatta is
er#sen,
N Ne (res* maga*, Gerg# $iam, m&n*&m, h'n1't, a(i a le%est meg nem es!i4
N A! /m, 'ram (ir/ly, *e ne(em nem a*ta( (analat N $elelte a +'h/s!4
Nem /m, mert meg %&lt )aran1s&l%a a! inas&(na(, h&gy $ele+tsene( el Gerg#ne(
(analat a*ni4 K9%/n1si %&lt r/ a (ir/ly, h&gy %/g+a (i mag/t a +'h/s! a 1s/%/".l4
5anem a!rt mgis 2gy tett, mintha nagy&n harag'*n(4
N E+nye, +eges teringette3 N $&r*'lt a 1sel*n)he!4 N Min*+/rt h&!!at&( egy
e!0st(analat a! n %en*gemne(, %agy h/tra(ttetem a sar(at&(at3
Ki$&r*'lt a! reg $#inas, a(i el#re "e %&lt tan9t%a, *e 1sa( se"ten %iss!a+tt,
N 8lsges (ir/ly&m, a (ir/lyn ass!&ny el%itte a! as!tal$ia ('l1s/t, nem lehet
F1
(analat (i%enni4
N S&se "2s'l+, 'ram (ir/ly N legyintett Gerg# +'h/s! a (e!%el N, nem mara*&( n
a!rt hen4
A%%al s!) 1sen*esen le(anyar9t&tt egy )illt a (a(aste+es 1i).".l, (is!e*te s
megette a "elt, a! 0resen mara*t h+/%al )e*ig &lyan s!)en (i(anala!ta a le%est,
h&gy egy 1se)) sem mara*t a t/nyr"an4
A! 'ra( ss!en!te(, mi(&r egys!erre 1sa( megs!.lal /m a +'h/s! nagy
hi*eg%rrel,
N 5anem &s!t m&st m/r h'n1't /m, a(i a (anal/t meg nem es!i, mint n a!
enymet3
5/r&m $alat"an lenyelte a 1i).ha+at, amellyel a le%est "e(anala!ta4
Hett erre &lyan ne%etsg, h&gy (ihallats!&tt P'*a%/r/".l4
M/ty/sna( annyira megtets!ett a Gerg# +'h/s! maga $ltal/l/sa, h&gy egy
taris!nya arannyal eres!tette 2tna( e"* 't/n4
A!t ha!a%itte Gerg# Ke1s(emtre4 A!a!h&gy nem a! egs!et, mert egy aranyat
&*aha+9t&tt a! a+t.n/ll.na(, amirt a G'r'++ ('ty/na( g&n*+/t %iselte4 Xr lett Gerg#
+'h/s! a s&( )n!"#l4 E!'t/n )ir&s 1si!m/"an #ri!te a +'h&(at, s m!es(al/1s&n
tart&tta G'r'++ ('ty/t4
Meg is mara*t a! eml(e!ete4 Mi$eln( mg m&st is a!t m&n*+/( a! &lyan
em"erre, a(i se"esen el%g!i a! e"*et, %a1s&r/t,
N Pe(a)ta, mint Gerg# +'h/s! a (anal/t3
F2
GORKIJ
A KIS VERKP
A %ere"e(nl ))en 2gy %an, mint a! em"ere(nl, a $eln#tt %ere"e( r&))ant'l
'nalmasa(, s min*enr#l 2gy "es!lne(, ah&gyan a! a (ny%e("en meg %an 9r%a, a
$iatals/g )e*ig megy a maga $e+e 't/n4
Egys!er %&lt, h&l nem %&lt, %&lt egys!er egy s/rga 1s#r- %er"$i.(a, 2gy h9%t/(,
h&gy :'gyi(4 Egy $0r*#h/! a"la(a $ltt la(&tt a! eres! alatt, 1se)-%el meg egy"
)'ha anyaggal (i"lelt +. meleg $s!("en4 Re)0lni mg nem )r."/lt, *e m/r
%er*esett a s!/rny/%al, s min*egyre (i('('1s(/lt $s!("#l, minl el#"" meg a(arta
t'*ni, milyen is t'la+*&n())en a nagy%il/g, s al(almas hely7e a! # s!/m/ra4
N Tsitt 1sa(, 1sn*"en 1s01s0l+3 N intette #t %er"mam/+a4
:'gyi( megr/!ta a s!/rny/t, s a $l*re n!ett,
N Ts2nya 1s')as!, 1s2nya 1s')as!3 N 1si)&gta4
5a!ar(e!ett a %er")a)a, $in&m "&g/r(/t h&!&tt :'gyi(na(, s elhen1egett %ele,
N Ugye, 1s'*a 1semege Ts'*a
N Ts'*a, 1s'*a3 N helyeselt a %er"mama4
:'gyi( )e*ig "e(a)ta a "&garat, s a!t g&n*&lta mag/"an, UH/"as ('(a1&t h&!ta(
N "e $'r1sa 1s'*a3V
Ks min*egyre (iha+&lt a $s!e("#l, (i)isl&g&tt a $l*re4
N Tsitt, 1sn*"en 0l+ N ny'gtalan(&*&tt a! any+a4 N Mg (i"'($en1e!el innen3
N Mi1s&*a, mi1s&*a N (r*e!te :'gyi(4
N Semmi 1s&*a, hanem leesel a $l*re, +n a ma1s(a, s $l$al N magyar/!ta a!
a)+a, a(i ))en %a*/s!atra in*'lt4
Mgy lte(, l*eglte(, *e :'gyi( s!/rnya 1sa( nem a(art (in#ni4
Egys!er $2+t a s!l,
N Mi1s&*a Mi1s&*a N (r*i :'gyi(4
N 82+ a s!l, %igy/!!, mert mg (i$2 a $s!e("#l, s le*&" a $l*re, a ma1s(/na(
ele*el0l N magyar/!ta a! any+a4
:'gyi(na( e! seh&gy se tets!ett, a!rt meg(r*e!te,
N Mirt him"/l.*!na( a $/( Mara*+ana( ny'gt&n, a((&r ma+* min*+/rt el/ll a
s!l444
S hi/"a magyar/!ta a! any+a, h&gy a! nem 2gy %an, :'gyi( nem a(arta elhinni,
s!eretett min*ent a maga m.*+/n megmagyar/!ni4
Arra megy egy em"er, (ar+/t l."/l+a, :'gyi( erre min*+/rt (s! a magyar/!attal,
N A ma1s(a (it)te a s!/rnya t&ll/t, 1sa( a 1s&nt+a mara*t meg3
N Em"er a!, te, s a! em"er min* s!/rnyatlan3 N m&n*ta %er"mama4
N Mirt
N A! a s&rs'(, h&gy s!/rny nl(0l l+ene(, r(( 1sa( a l/"'(&n 'gr/lna(, rte*
N Mirt
N Mert ha s!/rny'( lenne, min* meg$&gn/na( "enn0n(et, mint ah&gy mi
meg$&g+'( a legyet4
N Tsitt3 N mltatlan(&*&tt :'gyi(4 N Tsitt, 1sa1sis/g4 Min*en(ine( (ell, h&gy
legyen s!/rnya4 5is!en a $l*n s&((al r&ss!a"", mint a le%eg#"en3 Ma+* ha nagy
FG
les!e(, meg1sin/l&m, h&gy min*en(i t'*+&n re)0lni4
:'gyi( nem hitt a mam/+/na(, mert mg nem t'*ta, milyen r&ss! %ge les! anna(,
ha nem his! ne(i4
He0lt a $s!e( legs!lre, s teli t&r&(".l r/(e!*ett a maga (lttte *alra,
.j, szrnyatan emberek,
gyaogosan jrtok!
Megesznek m a egyek,
akrmit csintok!
0nkbb iyen kicsi egyek,
s mgis n egyem a egyet!
A**ig7a**ig ne(elt, am9g s!)en (i)&ty&g&tt a $s!e("#l4 A %er"mama
't/na%etette mag/t, *e m/ris &tt termett a ma1s(a N hatalmas r#t, !l* s!em- $ene%a*4
Megi+e*t :'gyi(, (it/rta s!/rnya1s(/it, erre7arra "illegett %(&ny(a s!0r(e
l/"a1s(/in, s a!t 1si)&gta,
N Van s!eren1sm, %an s!eren1sm444
A %er"mama $lretas!9t&tta, t&lla gne( /llt, "er!en(e*ett, $lelmetes "/t&rs/ggal
(iny2+t&tta (rmeit, egyenesen a ma1s(a s!emne(444
N 5ess, hess3 Re)0l+, :'gyi(, re)0l+ $el a! a"la(ra, re)0l+444
A rm0let er#t a*&tt a %er"$i.(/na(, $elemel(e*ett a $l*r#l, egyet 'gr&tt,
megle""entette s!/rny/t, egy7(ett# N s $lr))ent a! a"la(ra3
Any's(/+a is hamar&san (%ette, iga!, h&gy $ar(atlan'l, *e ann/l nagy&""
"&l*&gs/ggal, le0lt mell+e, tar(.n legyintette, megs!i*ta,
N Mi %&lt e!
N Ugyan mi N $eleselt :'gyi(4 N Nem lehet min*ent egys!erre megtan'lni4
A ma1s(a &*alenn 0lt, man1s/r.l tis!t&gatta a %er"t&llat, s $el7$el)islant&tt r/+'(
1s2nya !l* s!em%el,
N Mi7ilyen $in&m a h2sa a %er"$i.(/na(, mintha egr(e lenne, miilyen (/r3 Mgy
h/t min*en +.l %g!#*tt, 1sa( s!egny %er"mama hagyta &tt a $ar(/t4
F;
A 5OHJ VAJRSBOK
IZLANDI MESE
Mess!e s!a(&n, I!lan*"an trtnt4 Egy s!) 1sn*es estn a! egyi( $al' a)ra+a7
nagy+a a "ar/ts/g&s $ny- h&l*at leste4 A h&l* a! egyi( hegy1s21sr.l %il/g9t&tt
$el+0(, s &lyan (!eline( t-nt, h&gy a!t hitt(, a(/r a (e!0("e %ehetn(, 1sa( $el
(ellene menni rte a hegy1s21sra4 Milyen +. is %&lna, ha leh&!hatn/( mag'(h&!, a
$al'"a3 A stt tli est(en milyen s!)en %il/g&lna3 Pi!&ny nem (ellene )isl&g.
l/m)a$nynl %a(&s(&*ni&(, ha a! ass!&ny&( s!#ni, $&nni a(arna(4 A**ig7a**ig
m&n*&gatt/(, h&gy milyen +. is %&lna, m9g %g0l elhat/r&!t/(, h&gy megs!er!i(
mag'(na( a s!el9* $ny- h&l*at4 A $al' leger#se"" legnyei %/gta( ne(i a hegyne(,
melyne( 1s21s/r.l &ly h9%&gat.n $nylett4 5amar&san $l is rte( a hegytet#re, *e +a+,
a h&l*at m/r nem lelt( &tt, $enn 2s!&tt a magas g"&lt&n4 Jlne( tart&tt, s nems&(/ra
egy m/si( hegy1s21sr.l $nylett $el+0(4 A legnye( meg 't/na4 Megm/s!t/( a!t a
m/si( hegyet is, *e a h&l*at m/r &tt sem tal/lt/(, m/r 1sa( %iss!$nye 1sillant a hi*eg
(%e(en4
S 9gy tart&tt e! egs! +s!a(a4 A h&l* "(sen s!/llt a stt(( g"&lt&n *lne(,
min*ig t/%&la""i s t/%&la""i hegy1s21s&(r.l $nylett $el+0(L a! gen hal&%/ny
$elh#( 2s!ta( a ny&m/"an, lent a $l*n meg egyre nehe!0l# l)te((el (%ett( 2t+/t
a h&l*%a*/s!&(4
N Alighanem $l t#l0n(, a!rt mene(0l3 N m&n*ta a! egyi( legny4 N Tsal&gass'(
mag'n(h&!, ne s!/ll+&n m/r t&%/"", mert s&hasem r+0( 't&l3
Meg/llta( h/t a h&l*%a*/s!&( egy hegy1s21s&n, s 1sal&gatni (e!*t( a h&l*at, 9gy,
1od, sz$ hodacska,
szj a tenyerembe!
2ajas kenyr vr terd,
itt van a zsebembe!
Je a h&l*na( nem (ellett a %a+as (enyr, nem s!/llt a %a*/s!&( tenyer"e, egyre
mess!e"" 2s!&tt *l $el, egyre t/%&la""i 1s21s&(&n 1sillant a $nye4 A legnye( 0res
!se""el, 0res (!!el, )ir(a*attal trte( %iss!a a $al'+'("a4 A h&l* meg $&lytatta 2t+/t
$enn a magas"an, h&gy s!el9* $ny"#l egy$&rm/n +'ss&n a! egs! %il/gna(4
F<
SZP ERN
EGY NAGY MYVKSB, AKI A PORSS6 5AQIGRHQA
8'r1sa i*egen r(e!ett P'*a%/r/"a4 5&ss!2, hegyes s0%eg 0lt a $0rt+ein, sar(/t
%erte a )ir&s ()nyeg, teli %&lt a ()nyeg %arr%a min*en$le /(&m"/(&mmal4
Meg"/m'lt/( a n)e(, a(/r a mas('r/t, amint %gighala*t a "'*a%/ri )ia1&n4 Ment
egyenest a (ir/lyi )al&t/"a4 Ott a! '*%ari tis!te(ne( elm&n*ta, h&gy # mess!i
i*egen"#l +tt a (ir/lyh&!, a!t hall&tta, h&gy a magyar&( (ir/lya (e*%eli a
m-%s!e(et4 Z )e*ig, a!t m&n*+a, &lyan nagy m-%s!, h&gy nin1s a (ere( $l*n
sen(i, a(i 't&lrhetn #t a! # m-%s!et"en4
Pe%e!ett( M/ty/s (ir/ly el, mi(&r e"*elt, mert 1sa( e"*i*# alatt rt r/ a (ir/ly
a m-%s!e("en gynyr(*ni4
N 5/t mit t'*s!, te nagy m-%s!, hall+'(4
N Kn, $elsges (ir/ly, egy s!a(a+t. "&rs.t 2gy /tha+ig/l&( egy ('l1sly'(&n, h&gy
a"".l egyetlenegy s!em se $&g leesni a ('l1sly'( el#tt, se nem $&g a ly'("a
"els!&r'lni4
N H/ss'( a 1s'*/t N a!t m&n*ta M/ty/s h&!!at&( $el egy s!a(a+t. "&rs.t4
Peh&!t/( a! inas&( a "&rs.t, a m-%s! el(e!*te a (ir/ly el#tt a "&rs.t ha+ig/lni,
1sa('gyan min* egyt#l egyig /tha+ig/lta a "&rs.s!emet a ('l1sly'(&n4
Mi(&r a! egs! s!a(a+t. "&rs.t elha+ig/lta, tr*et, $e+et ha+t&tt a (ir/ly el#tt, a!'t/n
*i1s# ())el n!ett s!++el, %/rta a mlt. +'talmat4
N Nagy m-%s! %agy %al."an N s!.lalt meg a (ir/ly (egyesen N, a! ilyen nagy
m-%s!ne( s&( "&rs.ra %an s!0(sge4
Ks &*a$&r*'lt a! a+t."an %/ra(&!. inas&(h&!,
N A*+at&(, $i2(, ti!en(t !s/( "&rs.t a m-%s!ne(, ne legyen h9+/%al a "&rs.na(, ha
ha+ig/lni a(ar+a4
Mgy $i!ette (i M/ty/s (ir/ly a "&rs.ha+ig/l. (&m*i/st, a(i &ly s!ertelen "0s!(e
%&lt a has!&ntalan t'*&m/ny/ra4
FC
PETFI SNDOR
8AHU VKGKN KUR6A KOTSMA444
8al' %gn ('rta (&1sma,
&*a r2g (i a S!am&sra,
meg is l/tn/ mag/t "enne,
ha a! + nem (!elegne4
A! +s!a(a (!ele*i(,
a %il/g le1sen*ese*i(,
)ihen a (&m), (i(ttt(,
"enne hallgat a sttsg4
Je a (&1sma "e!!eg hang&s3
M'n(/l.*i( a 1im"alm&s,
a legnye( ('r+&ngatna(,
s!inte reng "el a! a"la(4
UK&1sm/r&sn, arany%ir/g,
i*e a leg+&""i( "&r/t,
%n legyen, mint a nagya)/m,
s t0!es, mint i$+2 "a"/m3
52!* r/ 1ig/ny, h2!!a* +&""an,
t/n1&lni %al. (e*%em %an,
elt/n1&l&m a )n!emet,
(it/n1&l&m a lel(emet3V
Pe(&)&gna( a! a"la(&n,
UNe !2g+at&( &lyan nagy&n,
a!t 0!eni a! 'ras/g,
mert le$e(0*t, al'nni %/gy4V
Ur*g "2++( a! 'ra*"a,
te )e*ig men+ a )&(&l"a3444
52!* r/, 1ig/ny, 1sa( a!rt is,
5a min*+/rt a! ingemrt is3V
Megint +#ne(, (&)&gtatna(,
UTsen*ese""en %iga*+ana(,
isten /l*+a meg (en*te(et,
s!egny *esany/m "eteg4V
8eleletet egyi( sem a*,
FF
(ihr)enti( "&rai(at,
%gt %eti( a !enne(
s ha!amenne( a legnye(4
FW
6RIHHEVI:
NORVG MESE
A mess!i hegye( (!tt, egy (is $al'"an lt egy l/ny4 S!) %&lt s s!&rgalmas,
maga (ereste a (enyert, mi.ta a)+a is, any+a is meghalt4 Egys!er, mi(&r a
s!&ms!*&s $al'"an +/rt, h&gy ela*+a a lent, amit maga $&nt, a stt er*#n /t ment
ha!a$el, s h&gy gy&rsa""an m2l+&n a! i*#, mag/"an *2*&lgat&tt, 9gy,
N Egy444 (ett#444 h/r&m444 ngy444
K))en a h2s!n/l tart&tt, mi(&r a! egyi( $a mg0l el#l)ett a tany/sga!*a legny$ia4
N Mit s!/m&lgats!, s!) h2g&m N (r*e!te4
A l/ny meg !a%ar"a +tt, s !a%ar/"an a!t m&n*ta, h&gy estn(nt h2s! &rs. lent $&n
meg, a!rt s!/m&lgat&tt *2*&lgat%a ))en h2s!ig4
5a!ament a ga!*alegny, elm&n*ta a! *esany+/na(, h&gy a! er*#"en tal/l(&!&tt
egy l/nnyal, *e &lyan 0gyes, s!&rgalmas l/nnyal, a(i na)&nta h2s! &rs. lent $&n meg4
A ga!*aass!&ny a!&n ny&m"an mag/h&! h9%atta a! 0gyes l/nyt, s meg(r*e!te, nem
s!eg#*ne7e el h&!!/+'( $&n.l/nyna(4 A l/ny els!eg#*tt a ga!*aass!&nyh&!4 A! meg
menten el"e tett h2s! &rs.ra %al. lent, h&gy e!t reggelig min* $&n+a meg, his!en #
maga m&n*ta, h&gy min*enna) meg"ir(.!i( h2s! &rs.%al4 S!egny l/ny 1sa( n!te,
n!te a tmntelen len(.1&t, 'gyan h&gyan "9rna %ele reggelig Ah&gy s9rt, s9r*&g/lt,
egys!eri"en el"e /llt egy nagy s!a(/ll2, %i*/m ()- tr)e4
N Mirt s9rs!, te s!) le/ny N (r*e!te4
A l/ny ren*re elm&n*ta ne(i, mirt s9r7r9 a (.1 $elett4
N 5a 1sa( e! a "a+&*, e!en (nnyen seg9thet0n( N m&n*ta a tr)e4 N Meg$&n&( n
ne(e* reggelig h2s! &rs. lent, ha meg9gre*, h&gy s!/! na) letelt%el a $elesgem
les!el4
Meg9grte a l/ny, mit meg nem 9grt %&lna, *e ss!e$a1sar&*&tt a s!9%e, ha arra
g&n*&lt, h&gy s!/! na) m2l%a a nagy s!a(/ll2 tr)e $elesge les!4 Aligh&gy (im&n*ta
a! igent, a h2s! &rs. len m/ris &tt s&ra(&!&tt el#tte4
S 9gy ment e! min*en +s!a(a4 Qtt a tr)e N hi))7h&)) N, el(s!0lt a h2s! &rs.
$&nal4 A ga!*aass!&ny meg egyre +&""an megs!erette a! 0gyes $&n.le/nyt, a(i
nem1sa( s!&rgalmas, *e (e*%es is %&lt, s!) is, s elhat/r&!ta, h&gy $elesg0l a*+a a
$i/h&!4 5e+, s9rt7r9tt s!egny $&n.l/ny, *e nem /m rm"en3 A**ig7a**ig s9rt, m9g a!
egyi( s!&lg/l.na( elm&n*ta, a!rt (esereg #, mert nem lehet a ga!*alegny m/t(/+a,
el9gr(e!ett a tr)ne(, a(i +s!a(/n(nt meg$&n+a helyette a h2s! &rs. lent4
6elte( a na)&(, s a tr)e egyi( ++el a!t m&n*ta a l/nyna(, h&gy m/r 1sa( h/r&m
+s!a(a, s leteli( a s!/! na), %is!i #t a tr)( (! $elesgne(4 A l/ny meg s9r%a
(rlelte, &l*+a $el a s!a%a al.l, mert #t in(/"" a ga!*alegnyhe! h2!!a a s!9%e4 A tr)e
el#"" harag'*&tt, *e a! ilyen mese"eli (is em"erne( (i1si a harag+a, e! is hamar&san
megenges!tel#*tt, s a!t m&n*ta a l/nyna(, $el&l*+a a s!a%a al.l, ha h/r&m na) alatt
(ital/l+a, mi a ne%e4
M/sna) a s!&lg/l., a(i t'*&tt a $&n.l/ny tit(/r.l, r#!srt ment a! er*#"e4 Egys!er
1sa( egy tis!t/s (!el"e rt, ah&nnan %i*/m ('r+&ngat/s hallats!&tt4 A l/ny egy $a
mg "2+t, &nnan lesett a tis!t/s $el4 5/t l/t+a /m, h&gy a tr)( %iga*&!na( &tt,
(rt/n1&t r&)na(, a (r (!e)n egy h&ss!2 s!a(/ll2 tr)e 'gr/n*&!i( s n.t/!i(, 9gy,
FD
1a a nevem kitaja,
bodog esz a fon&nyka%
/z n nevem ,rievi$!
N&, $'t&tt a s!&lg/l. a $&n.l/nyh&!, lel(en*e!%e meslte ne(i, h&gy mit l/t&tt, mit
hall&tt a! er*#"en4
Este a!t/n, mi(&r a tr)e megr(e!ett, s meg$&nta a h2s! &rs. lent, el"e /ll&tt a
l/ny,
N Ks!nm a h&!!/m %al. +.s/g&*at, *e nem les!e( a $elesge*, (ital/ltam a
ne%e*et N 2gy h9%na(, h&gy 6rille%i)3
Nagy&t n!ett a tr)e, *e (i1sit sem harag'*&tt4 5a a l/ny t'*+a a ne%t, nin1s mit
tenni4 N& *e mi les!, ha # nem +n t""et, nem seg9t a l/nyna( $&nni Ki1sit
g&n*&l(&!&tt, a!t/n 9gy s!.lt a l/nyh&!,
N 6'*&* mit Men+ 1sa( $elesg0l a legnyhe!, ha h&!!/ h2! a s!9%e*4 A
la(&*alma* na)+/n h/r&m %nsges %n ass!&ny (&)&gtat ma+* "e h&!!/t&(4 Ne n!*
a 1s2$s/g'(at, $&ga** #(et "ar/ts/ggal, 0ltes* min* a h/rmat as!talh&!, megl/t&*,
+a%a*ra les!ne(4
A la(&*al&m na)+/n "e is (&)&gtat&tt a h/!h&! h/r&m %nsges %n, 1s2$ teremts4
A menyass!&ny as!talh&! 0ltette #(et, telt, italt tett el"0(4 A %#legny meg
is!&ny&*%a 1sa( n!te #(et, a!t/n meg(r*e!te a! egyi(et,
N M&n**, mit#l ilyen 1s2$, %rs, h'ny&rg. a s!eme*
N Att.l %an a!, ++el7na))al $&ntam, na)i h2s! &rs. len (er0lt (i a (e!em al.l4
A((&r meg(r*e!te a m/s&*i(at,
N M&n**, mit#l ilyen 1s2$ nagy a s!/*
N Att.l %an a!, h&gy ++el7na))al $&ntam, $&nalat ny/la!tam, na)i h2s! &rs. is
(i(er0lt a (e!em al.l4
A((&r meg(r*e!te a harma*i(at,
N M&n**, mit#l ilyen gr"e a h/ta*, mit#l %agy ilyen gynge, h&gy "&ttal "i1egs!
N Att.l %an a!, h&gy ++el7na))al $&ntam, grnye*e!%e r&((/t ta)&stam, na)i h2s!
&rs. is (i(er0lt a (e!em al.l4
N&, megi+e*t a %#legny, h&gy s!)sges m/t(/+a is 9gy +/r ma+*, ha r(sen $&n,
s 9gy s!.lt *esany+/h&!, a ga!*/nh&!,
N M/t.l (e!*%e egy s!/l $&nalat sem $&nhat a! n $elesgem3 Mg a %gn ilyen
1s2$ lenne, mint e! a h/r&m $&n.ass!&ny3
Mgy is trtnt, s "&l*&gan lt a l/ny meg a legnyL a(i meg ss!eseg9tette #(et,
6rille%i), a nagy s!a(/ll2 tr)e, nha7nha mana)s/g is itt n.t/!i( a! er*ei tis!t/s&n4
W=
AB ARANY6OQS MAJRR
KNAI MESE
Klt %alaha rgen egy ga!*ag em"er4 Ott 1salta a s!egnye(et, ah&l 1sa( t'*ta, *e a
+.m.*2a( el#tt mlyen megha+&lt4 Enne( a ga!*ag em"erne( %&lt egy l/nya, *e mi%el
mg att.l is sa+n/lta a h&!&m/nyt, egy s!egny hegyi la(. $a%/g.h&! a*ta $elesg0l4
Nagy&n7nagy&n s!egny %&lt a $r+, a! ass!&ny se h&!&tt semmit a h/!h&!, 9gy a!
es(0%# 't/n igen (eser%es na)&( (s!nttte( r/+'(4 S!egnysg"en telt7m2lt a! i*#,
s elr(e!ett a! 2+% 0nne)e, amit min*en h/!"an ga!*ag "#sg"en 0lte( meg, 1sa(
ne(i( nem %&lt semmi+0(, se ri!s0(, se t0!el#+0(, s a hegyet h. "&r9t&tta4 8/!ta(,
he!te(, s a s!egny ass!&ny 9gy s!.lt a $r+he!,
N Ere*+, s!ere!! egy (is $/t, h&gy "e$-tse(, s $#!!e( %alamit, (0ln"en
meg$agy'n(, s hen %es!0n(4
Elin*'lt a! em"er $/rt4 Alig tett nh/ny l)st, a h."an egy (is ma*arat )illant&tt
meg4 O*as!ala*t, .%at&san $elemelte, s "e%itte a h/!"a4 Oly gyng*en /)&lt/(, h&gy
a ma*/r lassan7lassan mag/h&! trt4 Je mi%el egy $alat enni%al.+'( sem %&lt,
min*h/rman hesen ha+t&tt/( /l&mra a $e+0(et4
Egys!er 1sa( megs!.lal a ma*/r,
N 6'*+/t&( meg, h&gy n aranyma*/r %agy&(4 H/ttam, h&gy irgalmasa( s iga!
s!9%-e( %agyt&(, a!rt +ttem, h&gy seg9tse( ra+tat&(4 5&lna), mihelyt meg%irra*,
s!ere!!ete( ne(em s&n(/t4 Ah/ny lat s&n(/t meges!em, annyi lat aranyt&+/st t&+&(4
Sem t""et, sem (e%ese""et4 Je +.l meg+egye!!te(, ht latn/l t""et s&hasem
a*hatt&( egys!erre4
M/sna) reggel, ami(&r $el"re*te(, nem t'*t/(, /lm&*t/(7e a ma*/r s!a%ait, %agy
1sa('gyan hall&tt/(4 Je a $r+ nem s&(/ ha"&!&tt, hanem $el(ere(e*ett, s elin*'lt a!
a).s/h&!, h&gy egy $alat s&n(/t (r+en (l1sn4 Tsa(h&gy $'(ar a).s/t.l nem s&n(/t
(a)&tt, hanem s!i*almat4 Je a!&(at m/r nem (l1sn, hanem r("e4 Ugyan1sa(
el(esere*ett a s!egny $a%/g., *e mi%el nem tehetett egye"et, ha!a$el in*'lt4 5anem
a! any.sa nem n!hette "/nat/t, s nagy tit&("an egy *ara"(a s&n(/t ny2+t&tt ne(i4
A! em"er ha!a%itte a s&n(/t, s min*ent elmeslt a $elesgne(, a(i (eser%es s9r/sra
$a(a*t4 A s&n(/".l egy $alat&t sem ette(, hanem a)r.ra %ag*alt/(, s a ma*/rna(
a*t/(4 A!'t/n s!&r&ng%a %/rt/(, mi $&g trtnni4 S a ma*/r m/sna) reggel 1sa('gyan
aranyt&+/st t&+t4
A! aranyat ny&m"an ela*t/(, a! /r/n s&n(/t %/s/r&lta(, s a ma*arat min*enna)
ht lat s&n(/%al megetett(4 A ma*/r )e*ig min*en reggel ht lat aranyt&+/st t&+t4
Mgy ment e! +. i*eig4 Vg0l is a! a).s $0l"e +'t&tt a! aranyt&+. ma*/r h9re4 6""
se (ellett a $s%ny s )n!hes em"erne(4 Egy reggel (&m&r /"r/!attal "et&))ant a
('nyh."a, s 9gy s!.lt,
N Tserl+0n(4 Min*en %agy&n&mat &*aa*&m a ma*/rrt4
Je a $a%/g. (ere(en nemet m&n*&tt4 A! a).s harag+/"an s s!gyen"en
el%rs*tt, s (nytelen %&lt 0res (!!el t/%&!ni4
5anem (s# este ismt megs!.lalt a ma*/r4 A!t m&n*ta,
N A! n i*#m le+/rt4 5amar&san elt-n(4 E!rt %egyete( magat&(h&! h&lna)
reggel, s 1serl+ete( el4
W1
M/sna), mihelyt meg%irra*t, a $a%/g. (a)ta a ma*arat, s $'t&tt %ele a $s%ny
a).s/h&!4 Menten nyl"e 0ttt( a 1sert, a ma*/rrt meg(a)ta a! a).s egs!
%agy&n/t4
A $a%/g. "&l*&gan trt ha!a4
Je a! a).s mg "&l*&ga"" %&lt4 A (e!t *r!slte rm"en, a!t g&n*&lta, UMinl
t"" s&n(/t a*&( a ma*/rna(, ann/l t"" aranyat a* ma+* ne(em4V Mgy a!'t/n (t $&nt
s&n(/t tett a ma*/r el4 A! megette a! egs! s&n(/t, *e m/sna) reggel m/r 1sa( h-lt
helyt tal/lt/(4 O*alett a! egs! %agy&n, &*alett a! aranyat t&+. ma*/r is4
Ks a ga!*ag a).s mit tehetett egye"et, &*a(lt!tt a $a%/g.h&!, s n/la lt a!&nt2l
(egyelem(enyren4
W2
F!ST MILN
EGY KU6YUS MEG A TITA
V&lt &tt egy (is ('tya, )in1si$le, s a!!al e! a Qani(a $i2 nagy&n +.l re!te mag/t4
Nagy&n +.l meg%&lta( egy0tt4 Qani(a $i2 "'($en1e(et %etett ne(i, s ha el#re%etette,
Sam'(a min*ig rm0lten h/trah#(lt4 S e!en +.(at lehetett ne%etni4 5a meg
h/tra%etette, a((&r Sam'(a el#re'gr&tt, s mg 'gat&tt is h&!!/4 E!t 'gatta,
N :a$$, )a$$, %it! %agy te, %it! %agy te, (l'(, (l'(4
N Ugye, h&gy %it! %agy&( N $elelte Qani(a N, n& l/m3
S 9gy lte( egy0tt4
Mi(&r is a! a 1s&*a trtnt, h&gy a)'(a egy *l't/n egy s!) (is ma1s(/t h&!&tt
ha!a %alah&nnan4 K)!el+te(4 Egy tar(a (is 1i1/t, a(ine( 1sillag&s, $e(ete $&lt %&lt a
s!eme $ltt4 K)!elhetite(, mi1s&*a ri"illi. lett e""#l3
N Nem (ell ne(em, nem (ell ne(em N 'gatta Sam'(a, mi(&r megl/tta a 1i1/t4
>P'gyi(a %&lt enne( a ne%e4@
N Ts2$ %agy, 1s2$ %agy N (a$$&gta ren*0letlen0l, mi(!"en n!egette, s egyet 'gr&tt
el#re, egyet h/tra, annyira *0hs %&lt4
P'gyi(a )e*ig )2)&sra gr"9tette h/t/t, stten n!ett maga el, s a s!#rt "&r!&l%a
mg $2+t is egy)/rat, s $&lyt&n 1sa( e!t nyi%/(&lta,
N Ut/lim, 't/lim, '/i, '/i4
UMg a!t se t'*&* (im&n*ani, h&gy, 't/l&m A((&ra 1sa1si %agy N g&n*&lta
mag/"an Sam'(a4 N 5a7ha7ha3V N s egy (i1sit el#re'gr&tt, *e ny&m"an 't/na
rm0lten mene(0lt el mell#le4 Xgy els!ala*t, mint a g&ly.4
UA min*enit ne(i N (/r&m(&*&tt mag/"an N, his!en enne( ma1s(as!aga %an3 N
g&n*&lta mag/"an, s el"2+t a sar&("a4 N 5/t e**ig 9gy %agy'n(4V
6rtnt e!'t/n, h&gy Qani(a (9%/n1si %&lt, mit $&gna( e!e( egym/ssal 1sin/lni,
letett teh/t egy t/nyr"an sa+th+at a s!#nyegre4 A!t/n meg$&gta #(et a "#r0(nl
$&g%a, Sam'(/t egyi( (e!%el, P'gyi(/t a m/si((al4 E!e( )e*ig a le%eg#"en s!.lta(
egym/sh&! e)sen,
N Ut/lim, 't/lim N nya$&gta megint P'gyi(a4 Ks mg $2+t is egyet4
N Ts2$ %agy, 1s2$ %agy N (a$$&gta megint Sam'(a4
N Na, egyete( h/t egy0tt N m&n*ta Qani gyere(, s &*atette #(et egym/ssal
s!em"en a t/nyrh&!4 P'gyi(a megint )2)&sra gr"9tette4h/t/t, s (il(te $ar(/t a! g
$el4 Sam' %is!&nt ))en 'g&rni a(art ellene, *e meg/ll&tt, mert a!t m&n*&tta
mag/na(,
UMilyen s!) (is )ir&s &rra %an enne( a nya%aly/sna(4 6ets!i( ne(em4 Ks 9me, m/r
nem is $l, s#t hem)erg#!i( a $l*n, mi(!"en (nyesen nya$&g, nem (0lnsV
E!rt h/t e!t 'gatta $el+e,
N E+nye, e+nye3 8'ra, $'ra, $'ra, %a', %a'3
Je P'gyi(a is $elt/)/s!(&*&tt, s # is megn!te %gre Sam'(/t4 5&ss!an n!te4
UMilyen 1sin&s (is $ar(in1/+a %an enne(V N g&n*&lta mag/"an4 E!rt e!t ny/%&gta
$el+e,
N Tsin's, 1sin's3
UNem t'*&* a!t m&n*ani, 1sin&s, te "'taV N g&n*&lta mag/"an Sam'(a, *e a!rt
WG
&*ament, s /t'gr&tta #t4 Amire P'gyi )&$&n %/gta Sam'(/t4 S 9gy a!t/n nagy&n +.l
ss!e"ar/t(&!ta(4
Nagy&n is +.l4 5a Qani(a sa+th+at %agy egye"et tett a t/nyr"a, a((&r Sam' 'gyan
&*as!ala*t, *e a!t/n hamar %iss!a'gr&tt4 UEgyl, te girhesV N g&n*&lta mag/"an4
P'gyi(a )e*ig nya$&g&tt 'gyan, *e a!rt megette a sa+th+at min*4
N Nem hagyt/l ne(em N 'gat&tt Sam'4
N Nem hagytam, nem hagytam N sir/n(&!&tt P'gyi(a4 Amire Sam' &*a'gr&tt, s
)&$&n %/gta #t, *e m&n*hat&m, nagy&n "ar/ts/g&san4 Mgy lte( e!e( egy0tt, s
m&n*hat&m, nagy&n +.l meg%&lta( egym/ssal4
Mi(&r is egy na) nagy&n is nagy "a+ trtnt4 P'gyi(a elt-nt4 Sen(i se t'*ta, h&%/
lett4 6-% tett( rte a h/!at4 Nem %&lt seh&l4 Vala(i ell&)hatta nyil%/n4 Qani(a gyere(
s9rt, a)a a ('l1sait 1srgette mrg"en, Sam' meg $&lyt&n 'gat&tt, s mi(&r Qani
gyere( )&$&n %erte, "e"2+t a (/lyha mg, s ny0s!9tett4
N 5&l %an P'gyi(a N e!t ny0s!9tette4
Je hi/"a %&lt min*en, P'gyi(a nem %&lt seh&l4 S!&m&r2an 0lte( h/t le a! e"*he!,
*e sen(ine( se %&lt (e*%e enni4 A mama mg a le%est is (ilttyentette a ter9t#re, a!t/n
harag&san n!ett Qanira, mintha # 1sin/lta %&lna4
N 5&l %an P'gyi(a, h&l %an P'gyi(a N sir/n(&!&tt Qani gyere( is4
Ks 9me, egys!er 1sa( a!t %es!i( s!re, h&gy Sam' nagy&n 'gat+a a! a+t.t4 A!t
'gat+a,
N Ma1s(as!aga %an, ma1s(as!aga %an4
Kienge*i( teh/t, (is!ala*4 Ut/na l/m, s!ala* el#re, mint a "&l&n*4
S!ala* s s!ala*, s Qani(a 't/na4 >5all&ttat&( m/r ilyet3 h&gy egy ('tya (e!*i
(eresni *es "ar/t+/t, a ma1s(/t 5/t nem 1s&*/lat&s e!@ A)a, anya )e*ig &tt /llta(,
s n!t( a *&lg&t4
Egys!er 1sa( &tt %an egy em"er Qani(a el#tt, s a !se""#l siralmasan, nagy&n
siralmasan (i(an*i(/l P'gyi(a $e+e4 S a!t ny/%&g+a,
N A7'7a, a7'7a, ei, ei N ami annyit +elent, N Sam'(a, Sam'(a, seg9ts, seg9ts4
Sam'(a nagy&n 1sah&l, a! em"er meg arra $&r*9t+a nya(/t, s hang&san ne%et4
:ers!e # l&)ta el s!egny (is P'gyi(/t, *e a!t nem g&n*&lta %&lna, h&gy a
('tyama1s(a "ar/ts/g e((&ra, h&gy mg ne(i, a h9res ma1s(at&l%a+na( is a ny&m/ra
a(a*4
Att.l $&g%/+.i meg%&lta(, "("en4
W;
JEMELJANOV
VASBKA
V&lt ne(em egy s!etter %a*/s!('ty/m, a Vas!(a4 Olyan %&lt a s!#re, mint a selyem,
l/gy, h'll/m&s, aranys!9n-4
A s!&ms!*&( a!t m&n*t/(, h&gy "i!t&s (rt/%al tis!t9t+'(, s $&*r/s!h&! +/r'n( a
('ty/%al4 Je )ers!e, e! 1sa( a$$le s!."es!* %&lt4
Vas!(a nagy&n &(&s %&lt s s!.$&ga*.4 Je 1sa( ne(em $&ga*&tt s!.t, s e""#l a!t/n
s&( "a+, srt#*s, %es!e(e*s $a(a*t4
Ami(&r &tth&n %&ltam, Vas!(a 1sen*"en s "(sen $e(0*t (is s!#nyegn a
s!&"/m"an a! as!tal alatt4 Tsa( a((&r (elt $el, ha meg)aran1s&ltam, h&gy h&!!&n
ne(em 1igarett/t %agy gy'$/t4 Mg 1sa( %a((antani sem %a((ant&tt, ha a s!&ms!*(
ma1s(/+a %letlen0l "et%e*t a s!&"/"a4
Je reggel, aligh&gy elmentem m'n(/"a, Vas!(a mintha megs!a"a*'lt %&lna
l/n1/t.l4
8ar(/n/l a(arta el1s9)ni a ma1s(/t, a 1i1a ny/%&g&tt, (arm&lt, s re)0lt %gig a
$&ly&s.n, a (&nyh/n, mint egy +/t( ra(ta4 Ks %g0l "i!t&s, h&gy ss!etrte a!
e*nyt, amit (int hagyta( a (&nyhaas!tal&n4
A s!#nyegt egyi( sar&(".l a m/si("a 1i)elte, t)te, s!aggatta, h&gy 1sa( 2gy
r)0lte( s!ertes!t a s!#nyeg$&s!l/ny&(4
Kis !&m/n1&s t/la1s(/+/t (ig'r9t&tta a $&ly&s.ra, nagy 'gat/ssal s 1srm)lssel
ha+s!&l%a egyi( a+t.t.l a m/si(ig4
Ell&)ta a s!&ms!*&( h&lmi+/t, s "eh&r*ta a mi *9%/ny'n( al/, t/s(/(at,
(en*#(et, s)r-(et, (e$(et4
Egys!er a s!&ms!*&( tele$&n/lta( rtem a m'n(ahelyemre4 Nagy&n (ellemetlen
*&l&g trtnt4 A s!&ms!*ass!&ny $0r*ni a(art, teleenge*te a $0r*#(/*at meleg
%9!!el, s egy )illanatra (iment a (&nyh/"a4 Vas!(a e! alatt a! i*# alatt (i1i)elte a
*9%/nyr.l a )/rn/t a $0r*#s!&"/"a, &*a%itte )&r&s ('tyas!#nyegt is, s nagy
elge*etten "em/s!&tt a tis!ta, meleg $0r*#%9!"e4
Mi(&r a s!&ms!*ass!&ny "e+tt a (&nyh/".l, &tt tal/lta a $0r*# ('ty/t a (/*"an4 A
$0r*#%i!et $/%al meleg9tett0(, s nem %&lt t"" a)r9t&tt $a &tth&n4 A s!&ms!*ass!&ny
(i+elentette, h&gy 1sin/l+ana( %ele, amit a(arna(, *e # a ('tya 't/n s&ha t"" nem
$&g meg$0r*ni e""en a (/*"an4
N A!&nnal +++n ha!a3 N (i/lt&tta a tele$&n"a4
Nem t'*tam ha!amenni, mert nagy&n $&nt&s s s0rg#s m'n(/m %&lt, *e
megrtettem, h&gy itt nagy&n hat/r&!&tt int!(e*sre %an s!0(sg4
Krtem, h9%+/( a tele$&nh&! Vas!(/t, tarts/( &*a a $0lhe! a (agyl.t4 Mgy is tette(,
s n tele$&n&n (eres!t0l s!ig&r2an (ia*tam a )aran1s&t,
N 8e(0*+3
Ala)&san meg%/l&gattam a s!a%a(at, harag&san s rthet#en m&n*tam,
N A!t g&n*&ltam, h&gy te "ar/t+a %agy a! em"erne(3 Je l/t&m, h&gy mihas!na
1sir(e$&g. %agy3 Nem %&lt iga!'( a "ar/taimna(, ami(&r a!t m&n*t/(, h&gy +.
%a*/s!('tya %agy4
Min*ent megm&n*tam Vas!(/na(, amit g&n*&ltam r.la4
W<
N Ere*+ a helye*re3 N m&n*tam %g0l is4 N 5&l a ('tya helye3
Ks#"" elm&n*t/(, mi trtnt Vas!(/%al4
Mi(&r meghall&tta a hang&mat, ss!ere!!ent, s a!&nnal le$e(0*t a $l*re4 Nem
%&ltam &tth&n, e!t t'*ta, l/tta, hall&tta, re!te (i$in&m'lt %a*/s!s!imat/%al4 Ks
egys!erre mgis1sa( &tth&n termett mellette a s!ig&r2 s )aran1s&l. ga!*a4
Vas!(a e!t seh&gy sem t'*ta megrteni, s rettent#en megi+e*t4
Egs! i*# alatt, am9g 1sa( "es!ltem, &tt $e(0*t a $l*n, egs! test"en remeg%e
$igyelt4 Ami(&r a!t m&n*tam, UEre*+ a helye*re3V N $el'gr&tt, "er&hant a s!&"/"a, s
"e%ette mag/t a! as!tal al/4
Este, ami(&r ha!amentem, a s!&ms!*ass!&ny nyit&tt a+t.t4
N Ki se "2+t a! as!tal al.l a!.ta N m&n*ta i!gat&ttan4 N Ott $e(s!i(, hallgat, nem is
es!i(4
Pementem a s!&"/"a4
N Vas!(a N m&n*tam N, gyere i*e3
A! as!tal al.l egy "-nt'*at&s, %rs )&$a "'((ant el#4 N Gyere i*e3 N ismteltem4
S Vas!(a a! egs! s!&"/n (eres!t0l &*a1s2s!&tt h&!!/m4 A has/n 1s2s!&tt, h&ss!2,
selymes $0le a )a*l.t s)rte4
A s!em"#l e!t &l%astam (i,
N P-ns %agy&(, *e s&ha t""et nem tes!e( ilyet4 Ne harag'*+ r/m4 S!i*+ meg
engem, ha i*eha!a %agy, ah&gy a(ars!, *e s&ha t""et ne "es!l+ %elem tele$&n&n
(eres!t0l4
A!.ta 1sen* %an a la(/s"an4 5a nem %agy&( &tth&n, s Vas!(a megint
r&ss!al(&*i(, s nem $&ga* s!.t, 1sa( megm'tat+/( ne(i a tele$&n(agyl.t, s Vas!(a
min*en $lsleges eml(e!tet# s!. nl(0l a!&nnal "es&m$&r*/l a helyre a! as!tal
al/4
WC
GYORS MUNKA
BOLGR MESE
Gyrgy na)+/n m/r (&ra reggel 2tra (elt a S0n*is!n.1s(a4 Ment, men*eglt le a
hegyr#l, elhala*t a ('nyh. mellett, ah&l R.(a ass!&ny la(&tt4
N S!) +. reggelt, R.(a ass!&ny3 5&gy s!&lg/l a! egs!sge*
N Pi!&ny r&ss!'l, nagy&n r&ss!'l3 Peteg %agy&(, 80rge S0n(e3
N Mi "a+&* %an, R.(a ass!&ny
N 5/r&m na)+a "eteg %agy&(, (i%ert a l/!, nem alhat&(4 Kis!/ra*t a! 9nyem,
t&r(&m, nin1s (i ne(em %i!et a*+&n4 80rge (is S0n, s!)en (rle(, h&!! ne(em egy
1s')&r %i!et3 8&g* a r.!s/s, tar(a 1s')r&t, ere*+ %le le a (2tra3 A!t/n siess %iss!a,
gy&rsan, ma+* el)'s!t'l&( s!&m+am"an3
N Megles!, megles!, R.(a ass!&ny3 M/ris megye(, h&!&( %i!et3 Tsa( te %/r+ r/m
t0relemmel, mert sietni nem s!erete(4
8&gta S0n(e a!t a 1s')r&t, "allag&tt a h-%s (2tra4 Ment, men*eglt, meg7
meg/ll&tt, le0lt (i1sit meg)ihenni4 Eln!te a (as!/s&(at, hallgatta a (as!a)engst4
Megs!/ra*t a (%r s!na, s!na"&gly/( illat&!ta(4
5/t ah&gy megy 80rge S0n(e, tal/l(&!i( a Me*%%el4
N 5&%/ siets!, 80rge S0n(e V/r+ egy (iss3 :ihen+ egyet3
N Iga!a* %an, Me*%e ass!&ny3 Mine( is 9gy nyargal/s!ni Nin1sen anna( semmi
has!na4 Je a R.(a ass!&ny "eteg4 Gyrgy7na) reggel %&ltam n/la, # (0l*tt el hi*eg
%9!rt, le a (2tra, arra tart&(4 Sietnem (ell, #miatta4 5/t te h&gy %agy, Me*%e
ass!&ny
N R&ss!'l "i!&ny, nagy&n r&ss!'l4 Kretlen %&lt mg a (rte, amit tegna) este ettem,
hit%/ny %a1(&r4 Meg$e(0*te a gy&mr&mat4
N Xgy (ell ne(e*, mrt siettl Mrt nem %/rt/l, m9g "eri( Sietsgne( semmi
has!na4 M&n*&( egyet, Me*%e ass!&ny3 6r+ "e m&st a R.(/nh&!, n is &*amegye(
a!t/n, %i!et h&!&(, hi*eg %i!et4 6e is ihats! egy7(t (&rty&t, elm2li( a gy&m&r$/+/s4
Xgy is tett Me*%e ass!&ny4 Pe(&)&g&tt R.(/nh&!4 80rge S0n(e g'r'lt t&%/""4
Ment, men*eglt, meg is /ll&tt, meg7meg/llt )ihenni s&(s!&r4
K!"en megrett a "2!a, learatt/( a! arat.(, lenn a s!r-n (i1s)elt(4
Megy, men*egl 80rge S0n(e, tal/l(&!i( a 8ar(assal4
N 5&%/ siets!, 80rge S0n(e Il+ le (iss meg)ihenni3
N Iga!a* %an, 8ar(as (&ma3 Sietsgne( semmi has!na, *e a R.(a ass!&ny "eteg4
Gyrgy7na) reggel %&ltam n/la, ne(i %is!e( hi*eg %i!et4 N/la %/r r/m Me*%e
ass!&ny, ne(i meg a gy&mra sa+&g, %a*(rtt#l $/+ a gy&mra4 5/t te h&gy %agy,
8ar(as (&ma
N R&ss!'l "i!&ny, nagy&n r&ss!'l4 P&r+2t %ittem a hegye("e, meg%iselt a neh!
m'n(a4 A!.ta is $/+ a h/tam, $&rr. l/!"an g a testem4 Qa+, ha h&!n/l &r%&ss/g&t3
Rgtn $elel 80rge S0n(e,
N H/t&*, l/t&*, 8ar(as (&ma, (/r %&lt ne(e* 2gy sietne*3 Sietsgne( semmi has!na4
M&n*&( egyet, 8ar(as (&ma, ere*+ te is arra, "alra, R.(a ass!&ny ('nyh.+/"a3 5&!&(
ne(e* hi*eg %i!et, att.l menten +&""an les!el4
6&%/""g'r'lt 80rge S0n(e4 Ment, men*eglt, meg is 'nta, meg7meg/llt )ihenni
WF
s&(s!&r4
M/r a! i*# #s!re $&r*'lt, h.)ih( is s!/lling.!ta(4
S!em"e +n a Ny'lam7P'lam4
N 5&%/ siets!, 80rge S0n(e Rll+ meg (iss meg)ihenni3
N Iga!a* %an, Ny'lam7P'lam3 Sietsgne( semmi has!na4 Je a R.(a ass!&ny
"eteg, ne(i %is!e( hi*eg %i!et4 Ott %an n/la Me*%e ass!&ny, %a1(&r (rtt e%ett
s!egny, meg$/+*'lt a gy&mra n(i4 V/r a %9!re, h/tha has!n/l4 Ott %an a!t/n 8ar(as
(&ma, "&r+/t 1i)elt, megh-lt, l/!as4 Vis!e( ne(i hi*eg %i!et4 5/t te h&gy %agy,
Ny'lam7P'lam
N Pi!&ny r&ss!'l, 80rge S0n(e3 M&st %&ltam a "9r.nn/l, )a)ri(/%al (9n/lt engem,
s.s7e1etes '"&r(/%al4 Nagy&n s.s %&lt, +a+, "e r&ss! %&lt3 M&st is $/+ a nyel%em t#le4
Je +. %&lna inni egyet3
Nagy&t ne%et 80rge S0n(e,
N N&, ha 2gy %an, min*+/rt h&!&( ten(e* is hi*eg %i!et4 H/t&*, l/t&*, mrt siettl
Pe(a)ta* a !l*)a)ri(/t, "e(a)ta* a s.s '"&r(/t, m&st a!'t/n $/+ a nyel%e*3
Sietsgne( semmi has!na4 Men+ 1sa( "a(a, "allag+ arra, R.(a ass!&ny ('nyh.+/"a3
V/r+ meg &ttan, min*+/rt +%(, min*+/rt n is &ttan les!e(, 1sa( el"" a (2tra
megye(, 1sa( a 1s')r&t megmer9tem4
6&%/""megyen 80rge S0n(e4 Megy, men*egl, meg is 'n+a4 Meg7meg/ll )ihenni
gya(ran4
Vgre el+'t a (2tig, &ttan le0lt meg)ihenni4 V9!!el tlti 1s')r&1s(/+/t, s elin*'l
%iss!a$el4
Ment, men*eglt, meg is 'nta4 Meg7meg/ll&tt, elt-n#*tt4 Pes!lgetett e!!el, a!!al,
n!el#*tt, ma+* elin*'lt4 Qa+, (i t'*n/, merre +/r(/lt
Elm2lt "i!&ny h/r&m % is, mire %gre, nagy s&(/ra, el+'t&tt a R.(a ass!&ny (i1si
(ere( ('nyh.+/"a4
V/rta( &tt r/ min* a ngyen, R.(a ass!&ny, Me*%e ass!&ny, 8ar(as (&ma,
Ny'lam7P'lam4
80rge S0n(e, h&gy e!t l/t+a, ne(is!ala*, 'gri( egyet4 Meg"&tli( egy $agy(r"en,
&rra "'(i( 80rge S0n(e4 Eltrtt a r.!s/s 1s')&r, (imltt a $riss7$&rr/s%9!4
R/(i/lt&tt R.(a ass!&ny,
N Mirt siettl, 80rge S0n(e Sietsgne( semmi has!na3
N Iga!a* %an, R.(a ass!&ny3 Siettem, s ).r'l +/rtam4 K/r %&lt n(em 2gy sietnem,
l/m, a %i!et (intttem3
WW
WD
BENEDEK ELEK
5RROM KMVRNSRG
Egys!er %&lt, h&l nem %&lt, hete*ht &rs!/g&n is t2l, mg a! S)eren1i/s7tengeren is
t2l, %&lt egys!er egy s!egny em"er s anna( $elesge4 8iatal&( %&lta( min* a (etten,
s!erett( is egym/st, *e a nagy s!egnysg miatt s&(s!&r ss!e)erle(e*te(4
Egys!er egy este a! ass!&ny t0!et ra(4 G&n*&l+a mag/"an, mire a! 'ra ha!a+n, $#!
%alami %a1s&r/t, *e "i!&ny nem %&lt mi"#l4 Mg a %9! $el sem $&rr&tt, +n ha!a a
ga!*a, s m&n*+a a $elesgne( nagy rmmel,
N 5e+, $elesg, ha t'*n/*, mi trtnt3 Vge a nagy s!egnysgne(, les! e!'t/n
min*en, amit s!em0n(7s!/+'n( (9%/n4
N Ugyan ne tr$/l+&n (en* N m&n*+a a! ass!&ny N, tal/n "i!&ny (in1set tal/lt
N Meghis!em a!t3 5allgass 1sa( i*e4 Amint +%( a! er*#"#l, mit l/t&( a! 2t
(!e)n Pere(e*t a nagy s/r"a egy (i1si arany&s (&1si, a (&1si el#tt (t m.('s, s a
(&1si"an &lyan s!) ass!&ny 0lt, amilyent mg %il/gletem"en nem l/ttam4
Pi!&ny&san t0n*r lehetett4 M&n*+a ne(em a! a t0n*r,
U6e +. em"er, seg9ts (i a s/r".l, s "i!&ny nem "/n&* meg4V
U5/t n h&gyne seg9tenm3V N m&n*tam n4
A!!al meg$&gtam a! arany&s (&1sit, ass!&ny&st'l, m.('s&st'l (i(a)&m a s/r".l4
A((&r a!t/n t%ir#l hegyire (i(r*e!ett engem, %an7e $elesgem M&n*tam n,
%an "i!&ny4 Ga!*ag %agy&(7e M&n*tam n, "i! s!egny %agy&(, mint a tem)l&m
egere4
UN& "i!&ny, ha s!egny %agy, m&n** meg &tth&n a $elesge*ne(, h&gy (9%/n+&n
h/r&m *&lg&t, a(/rmit, s min* a h/r&m (9%/ns/ga a!&nnal tel+es0l4V
N 5all/7e N m&n*ta a! ass!&ny N, ne tr$/l+&n, mert nin1s (e*%em a tr$/ra4
N Q.l %an, +.l, h/t )r."/l+'( meg, (9%/n+ %alamit4
N 5/t +.l %an, (9%/n&(4 S, 'ram istenem, "/r1sa( egy r#$s (&l"/s! (er0lne i*e3
A""an a s!em)illant/s"an a (mny"#l leeres!(e*ett egy nagy l/"&s, s a l/"&s"an
egy r#$s (&l"/s! %&lt, s!)en ss!ete(ere*%e4
N H/t&*, h&gy iga!am %&lt N m&n*/ a s!egny em"er4 N 5anem m&st m/r %alami
&(&sa""at (9%/n+'n(, mert l/t&*, h&gy tel+ese*i(4
A s!egny em"er el%ette a )i)/+/t, mg %&lt egy (i1si *&h/nya, teletmte4
G&n*&lta, ha )i)/ra gy2+t, ma+* %alami &(&sa"" +'t es!"e4 Peny2l a t-!"e, h&gy
s!enet %egyen (i a )i)/+/ra, *e &lyan 0gyetlen0l tal/lt "eleny2lni, h&gy a l/"&s
$el$&r*'lt a ham'"a4 8el)attant a! ass!&ny, el(e!*ett l/rm/!ni,
N Qa+, *e 0gyetlen (en*, "/r1sa( a! &rr/ra n#ne e! a (&l"/s!3
S ah&gy e!t (im&n*ta, m/r &tt is l.g&tt a! 'r/na( a! &rr/n a r#$s (&l"/s!, 2gy
&*a$&rr&tt, h&gy a!t s!)s!er%el le%enni nem lehetett4
5e+, 'ram teremt#m, megs!&m&r&*ta( min* a (etten, m/r m&st mit 1sin/l+ana(,
mit (9%/n+ana( harma*i(na(
M&n*+a a! em"er,
N El#"" e!t a (&l"/s!t %egy0( le4
:r."/l+a a! ass!&ny, nem t'*+a le%enni4
N 5/t "i!&ny e!t le (ell %/gni N m&n*+a a! ass!&ny4 N Egy (i1sit a! &rr/".l is
D=
le1si))ent0n(, nem &lyan nagy "a+ a!3
N Je m/r a!t nem enge*em3
N Pi!&ny, ha nem, a((&r +/r+&n (en* a (&l"/ss!al3
N Je m/r e!t nem tes!em, h&gy a! egs! %il/g 1s2$+a legye(4
N Istenem, istenem, mit t'*'n( 1sin/lni
N 6'*&* mit, ass!&ny N m&n*+a a! em"er N, (9%/n* a!t, h&gy a (&l"/s! ess( le a!
&rr&mr.l4
N Mit g&n*&l (en*, his!en a! a harma*i( (9%/ns/g lenne3 :e*ig n mi min*en +.t
a(artam (9%/nni, s&( (rt, l&%at, s&( $l*et, s!) h/!at s min*ent3
N M/r hi/"a, $elesg, n ilyen "a+'ss!al nem +/r&(4 5amar (9%/n*, h&gy a (&l"/s!
ess( le a! &rr&mr.l4
Mit %&lt mit nem tenni, a s!egny ass!&ny mgis1sa( a!t (9%/nta, h&gy a! 'ra
&rr/r.l ess( le a (&l"/s!4 Mi(&r a!t/n leesett, a ham't s!)en lem&sta r.la, 2gy
megett( egy 0lt0("en, h&gy egy $alat sem mara*t "el#le4 E%s (!"en s!)en
meg"(0lte(, s t""et a s!egnysg miatt nem %es!e(e*te(, hanem *&lg&!ta( s&(at4
Hett a!t/n (r is, l. is, lett $l* is, lett s!) h/! is4
Mg ma is lne(, ha meg nem halta(4
D1
A 5AHHERNY
JUKAGIR MESE
A hatalmas Hna $&ly. )art+/n lt egys!er egy hal/s!4 Ittt7(&)&tt %is(.+/"an
tengette a! lett, s lassa1s(/n el(&)&tt a hal/s!s!ers!/ma is, mg h/l.+a, h&rga sem
%&lt, h&gy halat $&g+&n, 2gy elhagyta a s!eren1se4
Ami(&r m/r nagy&n "2na( eres!tette a $e+t, mgis1sa( elhat/r&!ta, h&gy elmegy a
$al'+a"li (eres(e*#h!, h&gy a*na n(i h/l.t, h&rg&t, s ma+* megh/l/l+a, amint
lehet4 Je a (eres(e*# (emnys!9%- %&lt, nem a*&tt4 Ment a m/si(h&!, &tt sem +/rt
m/s())4 Vg0l a harma*i( megs!/nta, s a*&tt ne(i egy trtt hegy- h&rg&t4 A"".l
(s!9tett mag/na( a hal/s! s!ers!/m&tL (i0lt a )artra a megs!&(&tt helyre, s %/rta,
h&gy hal a(a*+&n a h&rg/ra4
Je hi/"a, a s!eren1se megint 1sa( el(er0lte4 5a $&g&tt is nha %alamit, a)r. hal
%&lt, nem lehetett "el#le +.lla(ni4
Egy na)&n, ami(&r megint (i0lt a megs!&(&tt helyre, s %9!"e %etette a! .1s(a
h&rg/t, re!te, h&gy (0lns halat $&g&tt4 52!ta, h2!ta (i$el a! elnehe!0lt
s!ers!/m&t, ma+* hanyatt esett er#l(*s"en, s 1sa( a((&r 1s&*/l(&!&tt iga!/n,
ami(&r meg%&lt a !s/(m/ny, egy s!)sges halle/ny t0n*(lt gym/nt&s $ny"en a
h&r&g %gn4 A hal/s! el#s!r megrm0lt, a!t/n g&n*&lt egyet,
,,Xgyis &lyan /r%a %agy&(, nin1s egy teremtett lle(, a(ihe! s!.l+a(, ha!a%is!em,
legal/"" les!, a(i%el meg&ss!am a "/nat&mat4V
A!!al (ar+/"a %ette a l/nyt, %itte ha!a a ('nyh.+/"a4
M/sna) +.(&r reggel (i0lt a tenger )art+/ra hal/s!ni4 Je hi/"a %/rt t0relmesen
*lig, estlig, nem a(a*t a h&rg/ra semmi4 P2san "allag&tt ha!a$el, el is $ele*(e!ett
a halle/nyr.l4 Ami(&r "el)ett a ('nyh."a, nem a(art hinni a s!emne(4 Mintha
(!"en &tt +/rt %&lna %ala(i, a s!&"/t s!)en (is)rt(, a! as!talt g&n**al
megter9tett(, s a! as!tal&n &tt )/r&lg&tt a! 9!es, $&rr. le%es4 A sar&("an )e*ig &tt
he%ert a halle/ny, ah&gy reggel &tt hagyta, mg a s!emt se nyit&tta (i4
A hal/s! +.9!-en el$&gyas!t&tta a %a1s&r/+/t, s le$e(0*t al'*ni4 M/sna) megint
min*en 'gyan2gy trtnt, ah&gy el#tte4 V/rt a tenger)art&n, t0relmesen %/rt, *e
hi/"a, nem a(a*t semmi a h&r&gra4 Otth&n megint tis!ta la(/s, 9!letes %a1s&ra %/rta4
9gy trtnt e! harma*na) is, negye*na) is4 A halle/ny meg min*ig 1sa( &tt he%ert
leh'nyt s!emmel a sar&("an4
Ami(&r m/r nagy&n $'r*alta a (9%/n1sis/g, &tth&n mara*t, *e a((&r nem trtnt
semmi4 Min*en m&!*'latlan %&lt a h/!"an, nem +tt el# sen(i, # meg nyelhette a!
h(&))&t4
Elhat/r&!ta h/t, h&gy 1selhe! $&lyam&*i(4 A (%et(e!# na)&n reggel 2gy tett, mint
a(i elin*'l, %ette a s!ers!/m&t, mg "a+l.*&tt is %ele egy (i1si(t, $l(a)ta a!
is!/(+/t, s (iment a h/!".l4 Je nem ment mess!ire, hanem 1sa( a ('nyh. mg,
a!t/n .%at&san %iss!al&)a(&*&tt a! a"la( al/, s leste, h&gy mi les!4
Egys!erre 1sa( l/t+a, h&gy a halle/ny (inyit+a a s!emt, ny2+t.!i( egyet, ny2+t.!i(
(ett#t, a!t/n megr/!!a mag/t, s a )i((elye meg a! 's!&nya 2gy h'lli( le r.la, mint a
le%etett r'ha4 # maga )e*ig gynyr-sges em"erl/nny/ %/lt&!i(4
Je nem /m a(/rmilyenn3 Olyan s!&rgalmasan +/rt a (e!"en a se)r-, &lyan
D2
$0rgn h&!ta a %i!et s m&sta a )a*l.t, mintha let"en m/st se 1sin/lt %&lna4 Ami(&r
(s!en %&lt, t0!et ra(&tt, %i!et meleg9tett, s 1sa( sim9t&tt egyet a l/"&s&n, m/r &tt
g#!lgtt, %rsaranyan 1sill&g&tt a! illat&s halle%es4
A s!egny em"er se %&lt rest, *&"ta le a! is!/(+/t, # maga meg $'t&tt "e a h/!"a,
l"e (a)ta a s!)sges le/nyt, s "&l*&gan lelgette, 1s.(&lgatta4 A!t/n hirtelen
$el(a)ta a sar&("a ha+9t&tt hal"#rt, s "e%etette a t-!"e4
A l/ny megrm0lt, (a)&tt %&lna 't/na, *e a hal/s! nem hagyta4
N M&st m/r r(re a! enym les!el N a!!al (r"et/n1&lta a l/nnyal a s!&"/t
rm"en4
N Je h&nnan les! m&st elem.!si/n( N (r*e!te i+e*ten a l/ny4 N 5is! a hal"#rrel a
%ar/!ser#met is a t-!"e %etette*3
N S&se "2s'l+ N "i!tatta a hal/s! N, e!ent2l ma+* %a*/s!ni $&g&(, 2gy tal/n nagy&""
les! a s!eren1sm, mint 9gy %&lt4
Xgy is lett4 A s!egny hal/s!".l h9res, %agy&n&s %a*/s! lett, s att.l $&g%a "&l*&gan
lt s!)sges s s!&rgalmas $elesg%el4
DG
BIANKI
A RAVASB RSKA MEG AB OKOS VAJKATSA
Zs! %an4 A ra%as! r.(a a!t g&n*&l+a mag/"an,
UA %a*(a1s/( 2tra (s!0l#*ne(4 Hemegye( a $&ly.)artra, $&g&( egy (a1s/t4V
A "&(r&( (!tt &*al&)a(&*&tt, l/t+a, 1sa('gyan egs! sereg (a1sa gy0le(e!ett
ss!e a $&ly.)art&n4 Egy (is %a*(a1sa &tt /ll*&g/l ))en a "&(&r t%"en,
l/"a1s(/+/%al s!/rnya t&llait ren*e!geti4
5&)) N a r.(a el(a)+a a s!/rny/t3
A %a*(a1sa nagy&t r/nt&tt mag/n, s (it)te a s!/rny/t a r.(a s!/+/".l4 Tsa( a t&lla
mara*t a r.(a $&gai (!tt4
7 E+nye3 N "&ss!an(&*i( a r.(a4 N 5&gy (it)te mag/t4443
A 1sa)at megria*t, s!/rnyra (a)&tt s $elre)0lt4
A (is %a*(a1sa )e*ig &tt mara*t, eltr%e a s!/rnya, (it)%e a t&lla4
Elre+t#!tt a n/*as"an, +. mess!ire a )artt.l4
K&rg. gy&m&rral trt ha!a a r.(a4
6l %an4 A ra%as! r.(a a!t g&n*&l+a mag/"an,
UPe$agyta( a %i!e(4 M&st m/r nem mene(0lhet el#lem a! n %a*(a1s/m, a(/rh&%a
megy, ny&m&t hagy a ha%&n, n )e*ig (%etem a ny&m/t4V
Hement a $&ly.)artra N +.l se+tette, a! 2s!.h/rty/s l/"a1s(/( ny&m&t hagyta( a
)arti h."an4 A %a*(a1sa megint &tt 0l*glt a "&(&r t%"en4 M/r (in#tt a t&lla4
A (!el"en $&rr/s "'gy&g&tt a $l* al.l, (rs7(r0l meg&l%as!t&tta a +eget N l(
t/ma*t a $&ly.n, )/ra s!/llt "el#le4
A r.(a r/ a(arta %etni mag/t a %a*(a1s/ra, *e a! egy 1sa)/sra elt-nt a l("en, a +g
alatt4
N E+nye3 N mrgel#*i( a r.(a4 N E! meg$'lla*t4443
Khesen ('ll&g&tt ha!a4
6a%as! %an4 A!t g&n*&l+a a ra%as! r.(a,
UOl%a* a +g a $&ly.n4 Elmegye(, meg(eresem a %9!"e $2lt %a*(a1s/t4V
Her a $&ly.)artra N a %a*(a1sa &tt 2s!(/l a %9!re ha+l. "&(&r alattL l, semmi "a+a3
A tlen, ami(&r le"'(&tt a +g al/, a t2ls. )art mentn (i"'((ant N &tt is %&lt egy
l(4
Mgy h2!ta (i a telet4
N Meg/ll+ 1sa(3 N "&ss!an(&*i( a r.(a4 N V/r+ 1sa(, min*+/rt 't/na* 'gr&m a
%9!"e3444
N 5i/"a, hi/"a, hi/"a3 N h/)&gta a %a*(a1sa4
8elre""ent a $&ly.r.l, s elre)0lt4
A h&ss!2 tl"en meggy.gy'lt a s!/rnya, s ta%as!ra 2+ t&lla1s(/i n#tte(4
D;
AB EHE8RN6 KS A PKKA
ANGOLAI MESE
Gya(ran mesltem m/r Ele$/nt 2rr.l s P(a 2rr.l, a(i(ne( egy h/!"an la(&tt a
s!erelmes0(4
Egy na) P(a 2r megs!.l9t&tta Ele$/nt 2r (e*%est, s a!t m&n*ta ne(i,
N Ele$/nt 2r a! n l&%am3
Ami(&r +s!a(a Ele$/nt 2r el+tt h&!!/, a l/ny megm&n*ta ne(i,
N P(a 2rna( te %agy a l&%a3
Mire Ele$/nt 2r ny&m"an P(a 2rh&! sietett s meg(r*e!te,
N M&n*t/l te &lyasmit a (e*%esemne(, h&gy n a te l&%a* %agy&(
N Nem N %/las!&lta a! N, n nem m&n*tam4
Erre min*(etten ny&m"an ne(iin*'lta(, h&gy $el(eress( Ele$/nt 2r (e*%est4
Xt(!"en P(a 2r megs!.l9t&tta Ele$/nt 'rat, s a!t m&n*ta,
N Nagy)a)a, el$/ra*tam, +/rt/nyi er#m sin1s4 5a** 0l+e( $el a h/ta*ra3
N 5/t 0l+ $el, (is 'n&(/m N %/las!&lta Ele$/nt 2r4 Mgy a!t/n P(a 2r $el0lt4
Egy (is i*# m2l%a megint 1sa( megs!.l9t&tta Ele$/nt 'rat,
N Nagy)a)a N m&n*ta N le $&g&( esni4 5a** (sse( (telet a s!/+a*"a4 Ele$/nt 2r
"eleegye!ett4 P(a 2r )e*ig meg1sele(e*te, amit (rt4
Je egy (is i*# m2l%a ismt megs!.l9t&tta Ele$/nt 'rat,
N 5a** tr+e( egy s'h&g. %ess!#t, h&gy a!!al -!!em el r.la* a m&s!(it.(at4
N 6r+ N m&n*ta Ele$/nt 2r4 Ks P(a 2r s!er!ett egy s'h&g. %ess!#t, 9gy (!ele*te(
a l/nyh&!, a(i, mi(&r el"e rte(, $el(i/lt&tt,
N Ele$/nt 2r, te 1sa('gyan P(a 2r l&%a %agy3
D<
KOLOZSVRI GRANPIERRE EMIL
AB ARANYSBZRY PRRRNY
V&lt egys!er egy s!egny em"er s anna( egy $ia4 Mi(&r a $i2 $lne%el(e*ett, a!
a)+a el(0l*te s!&lg/lni4 Elin*'lt a $i2, h&gy helyet (eressen mag/na(4 Egys!er a!t/n
r/a(a*t egy em"erre, a(ine( +'hai %&lta(, *e +'h/s!a nem4
N 8l$&ga*la( N m&n*ta a! em"er N, *e 1sa( ha el#"" )r."/t tes!el4
M/sna) a ga!*a egy $'r'ly/t meg egy "&t&t a*&tt a (e!"e, s m&n*ta, h&gy ha+tsa
(i a +'h&(at4 A $i2 "'!g.n )/s!t&r(&*&tt, le sem he%ere*ett egs! /ll. na)4 6erelgette
a +'h&(at, s $'r'ly/!&tt ne(i(4
V&lt a ny/+"an egy aranys!#r- "/r/ny(a4 E! a "/r/ny(a &lyan (e*%esen t/n1&lt a
$'r'lyas!.ra, h&gy a $i2 megs!erette4 8l is tette mag/"an, h&gy e!t a "/r/nyt (ri a
ga!*/t.l "r $e+"en4
Este a ga!*a m/r %/rta a (a)'"an4 Megn!te a ny/+at, s ami(&r l/tta, h&gy min*en
"ir(a meg%an, s min*egyi( +.lla(&tt, "i!tatta a $i2t, h&gy s!eg#*+( el h&!!/4
N S!9%esen N %/las!&lta a! N, *e 1sa( a((&r, ha "r0l a! aranys!#r- "/r/ny(/t
(a)&m4
A ga!*a is s!erette a! aranys!#r- "/r/ny(/t4 Nehe!re esett %&lna meg%/lni t#le4
Je a!t is t'*ta, h&gy ilyen *er( +'h/s!t nem egy(nnyen tal/lhat4 O*a9grte h/t a
"/r/nyt4
Mgy lett a $i2".l +'h/s!4 Megr*emelte a +'h/s!i rang&t, mert +elesen "'!g.l(&*&tt4
Mi(&r a! es!ten*# eltelt, "21s2t %ett a ga!*/t.l, s elin*'lt ha!a$el a! aranys!#r-
"/r/ny(/%al4
Egy $al'"an r/estele*ett4 Egy ga!*/n/l s!/ll&tt meg4 Enne( a ga!*/na( %&lt egy
l/nya, a(i nagy&n megs!erette a! aranys!#r- "/r/ny(/t4 8ltette mag/"an, h&gy a
"/r/nyt ell&)+a4
K+$lt/+"an &*asetten(e*ett a "/r/ny(/h&!, *e mi(&r meg$&gta, a (t (e!e
h&!!/raga*t a gya)+/h&!4
Reggel $l(elt a legny, h/t l/t+a, h&gy a l/ny &*araga*t a "/r/ny(/h&!4 :r."/lta
le$e+teni r.la, *e hi/"a4 A "/r/nyt nem a(arta &tthagyni, nem tehetett m/st, elha+t&tta
a "/r/nyt, ama! meg %itte a gya)+/n a l/nyt4
Alig rt a harma*i( s!&ms!*ig, a +'h/s! $'r'ly/!ni (e!*ett4 A $'r'lyas!.ra a
"/r/ny t/n1na( ere*t4 6/n1&lt a "/r/ny, "/r/ny gya)+/n t/n1&lt a l/ny4
Megl/tta e!t egy ass!&ny, a(i ))en (enyeret %etett a (emen1"e4 8&gta a
s0t#la)/t&t, h&gy megriass!a a l/nyt,
N Ne i*tlen(e*+, te, hall&*7e, in(/"" men+ ha!a3
Je a l/ny 1sa( t/n1&lt4 Erre h&!!/0ttt a la)/ttal4 Min*+/rt meg"/nta a
1sele(e*ett4 Mert a la)/t a l/ny *ere(/ra raga*t, # maga meg a la)/t %gre4
Mgy mente( a tem)l&mig4 Ott a legny megint $'r'ly/!ni (e!*ett4 6/n1&lt a "/r/ny,
"/r/ny gya)+/n a le/ny, a le/ny *ere(/n a la)/t, a la)/t %gn a s0t#ass!&ny4
Megl/tta #(et a )a),
N Ne -!!te( a! es!ete(et N (i/lt&tt r/+'( men+ete( *&lg&t&(ra3
A s!. nem has!n/lt, megmrgese*ett a )a), s "&t+/%al &*as.!&tt a s0t#ass!&ny
*ere(a %gre4 A!t/n 2gy el1s&*/l(&!&tt, leesett a! /lla4 Mert h/t a "&t ny&m"an
DC
&*araga*t a s0t#ass!&nyh&!, # maga meg a "&th&!4
Mente(, ah/nyan %&lta(, a "/r/ny, a la)/t, a s0t#ass!&ny, a "&t meg a )a), m9g "e
nem rte( a (ir/lyi %/r&s"a4 A %/r&s %gn a +'h/s! "etrt egy regass!&nyh&!, h&gy
megs!/ll+&n4 Att.l a!t/n megt'*ta, h&gy "eteg a (ir/ly le/nya, s nem seg9t ra+ta
semmin# &r%&ss/g4 A *&(t&r&( a!t "es!li(, h&gy egy +.9!- (a1ag/s min*+/rt
meggy.gy9tan/4 Je mg e**ig sen(i sem "9rta megne%ettetni4
Ah&gy "es!lgette(, megs!.lalt a *&" a! 't1/n4 5/t a (ir/ly 0!ente a n)ne(,
h&gy a(i meg(a1agtat+a a l/ny/t, anna( $elesg0l a*+a, s mg (ir/lys/g/t is meg&s!t+a
%ele4
Elhat/r&!ta a +'h/s!, h&gy s!eren1st )r."/l4 Elment a (ir/lyh&!, s "e+elentette,
h&gy # meg(a1agtat+a a "2"/nat&s (ir/ly(isass!&nyt4 A (ir/ly +. n%en %ette a
s!/n*(/t, s min*+/rt le0ltette a l/ny/t maga mell, a t&rn/1ra4
A +'h/s! %ette a $'r'ly/+/t, s meg$'%int&tta4 5/t a""an a s!em)illant/s"an t/n1&lni
(e!*ett a "/r/ny, "/r/ny gya)+/n a l/ny, a l/ny *ere(/n a la)/t, a la)/t %gn a
s0t#ass!&ny, a s0t#ass!&ny *ere(/n a "&t, a "&t %gn a )a)4 6/n1&lta(, t/n1&lta(, a
(ir/lyl/ny )e*ig a((&ra (a1ag/sra $a(a*t, ma+* le$&r*'lt a t&rn/1r.l4
Enne( a (a1ag/sna( 2gy megr0lt a! aranys!#r- "/r/ny(a, h&gy ler/!&tt mag/r.l
min*ent, s mag/"an $&lytatta a t/n1&t4 6/n1&lt a le/ny is, a s0t#ass!&ny is, a )a) is,
(0ln7(0ln4 Je a la)/t meg a "&t sem /ll&tta meg t/n1 nl(0l4
Mi(&r +.l (it/n1&lt/( mag'(at, a (ir/ly ss!ees(ette a l/ny/t a +'h/ss!al, s ne(i
a*ta $ele (ir/lys/g/t4 Mgy lett a +'h/s!".l (ir/ly4 A )a)&t $el$&ga*t/( '*%ari )a)na(, a
s0t#ass!&nyt '*%ari s0t#ass!&nyna(, a le/nyt (&m&rn/na( a (ir/lyl/ny mell4 A!
aranys!#r- "/r/ny(/t '*%ari "/r/ny(/na(4 6/n mg ma is "/r/ny, ha a!.ta "ir(a nem
lett "el#le4
DF
NOSOV
AB EHEVEN KAHA:
Vas!(a, a 1i1a, a $i.(&s s!e(rny mellett 0l*glt, s legye(re %a*/s!&tt4 A
s!e(rny legs!ln egy (ala) $e(0*t4 Egys!erre Vas!(a l/t+a, h&gy egy lgy s!/ll $el,
s r/tele)s!i( a (ala)ra4 Vas!(a nagy&t 'gr&tt, s (armai%al "ele(a)&tt a (ala)"a4 A
(ala) le1s2s!&tt, Vas!(a 1i1a %iss!aesett, le!'hant a )a*l.ra, a (ala) meg N )0$$3 N
r/)&ttyant, 2gyh&gy egs!en elta(arta4
A s!&"/"an &tt 0lt V&l&gya s Vagyi( is4 Pelemer0lte( a (i$est#()e( s!9ne!s"e,
s!re se %ett(, h&gy Vas!(a a (ala) al/ (er0lt4 Tsa( arra lette( $igyelmese(, h&gy
%alami a h/t'( mg le)&ttyant4 V&l&gya h/tran!ett, s megl/tta a )a*l.n a $i.(&s
s!e(rny mellett a (ala)&t4
O*ament, h&gy $elemel+e, *e egys!erre 1sa( (ia"/lni (e!*ett,
N Qa+7+a+7+a+3 N s elr&hant a (ala) (!el"#l4
N Mi lelt N (r*e!i V/gyi(4
N M444 m444 m&!&g3
N Mi m&!&g
N A!444 a444 (a444 la)3
N Mit "es!ls! Mi.ta m&!&g a (ala)
N Ere*+, n!* meg maga*3
V/gyi( (!ele"" l)ett a (ala)h&!, s $igyelmesen n!ni (e!*te4 5/t a (ala)
hirtelen megin*'lt $el+e4 Nagy&t (i/lt,
N Qa+3 N s h&))3 $ent terem a *9%/ny&n4 V&l&gya 't/na4
A (ala) "e(2s!i( egs!en a s!&"a (!e)ig, a!t/n meg/ll4 A $i2( 1sa( n!i(, s
res!(etne( a $lelemt#l4 A (ala) meg hirtelen $&r*'l egyet, s megin*'l egyenest a
*9%/ny $el4
N Qa+3 +a+3 N (i/lt&!na( a $i2(4
He'gr&tta( a *9%/nyr.l N (i a s!&"/".l, *e r&han%/st4 Kis!ala*na( a (&nyh/"a,
mg a! a+t.t is "e1s'(+/( mag'( mgtt4
N Kn e444 e444 elmegye( N m&n*+a V&l&gya4
N 5&%/
N 5a!a4 N Mirt
N 8444 $le( a (ala)t.l4 S&se l/ttam mg (ala)&t a s!&"/"an st/lni444
N 6al/n ma*!ag&n r/ngat+a %ala(i
N Ere*+, n!* meg4
N Men+0n( egy0tt4 Vis!em a )is!(a%asat is, ha a (!el0n("e +n, r/1sa)&(4
N V/r+, n is %is!e( egy )is!(a%asat4
N Igen /m, *e 1sa( egy )is!(a%as'n( %an4
N A((&r %is!em a s9"&t&t4
8&gt/( a )is!(a%asat meg a s9"&t&t, (is rst nyit&tta( a! a+t.n, s "eleste( a
s!&"/"a4
N 5&l %an N (r*e!i V/gyi(4
N Ott, a! as!tal mellett4
N Min*+/rt 2gy r/1sa)&( a )is!(a%assal, h&gy na3 N m&n*+a V/gyi(4 N Tsa( +++n
DW
(!ele""3
A (ala) m&!*'latlan'l $e(0*t a! as!tal l/"/n/l4
N Ah/, megi+e*tl3 N r%en*e!te( a $i2(4 N 8ls! a (!el0n("e +nni3
N Min*+/rt megi+es!tem N m&n*ta Vagyi(4 A )is!(a%assal 0tgetni (e!*te a )a*l.t,
s 9gy (ia"/lt,
N 5, te (ala)3
Je a (ala) meg se m&11ant4
N Gyere, h&!!'n( "e (r'm)lit, s %egy0( 1l"a N m&n*ta V&l&gya4 Kimar(&lta( a
(&s/r".l egy 1s&m. (r'm)lit, s *&"/lni (e!*t( %ele a (ala)&t4
Egys!erre 1sa( Vagyi( eltal/lta4 Me((&r/t 'gr&tt a (ala)3
N Mia'3 N (i/lt&tta %alami4
Ks n!* 1sa( N a (ala) al.l (i"2+t egy s!0r(e $ar(in1a3 V/gyi( $el(a)ta Vas!(/t, s
lelgetni (e!*te4
N Vas!(a, te arany&s, h&gy (er0ltl a (ala) al/
Je Vas!(a nem $elelt, 1sa( )r0s!(lt, s h'ny&rg&tt a $ny"en4
DD
PERRAULT
A KU6YA, A KAKAS MEG A RSKA
Vil/g&t l/tni in*'lt a ('tya a (is (a(assal4 Mente(, men*eglte(, s estre egy
&*%as, nagy $/h&! rte(4 A (a(as egy /g&n 0ttt tany/t, a ('tya "e"2+t lent a! &*2"a,
9gy tlttt( a! +s!a(/t4
Aligh&gy %irra*ni (e!*ett a! g"&lt, a (a(as $l"re*t s ('(&r(&lt4 A r.(a
meghall&tta e!t, s l&h&lt a $/h&! egyenest4 US, "e s!) %&lt, *r/ga "ar/t&m N9gy
h9!el(e*ett N, meg"&1s/ss&n, nin1s t"" ilyen hang a %il/g&n3 5a (ar&m &*/ig
$lrne, meglelnm s!9%esen rte4 P&l*&g %&ln(, ha le+nne, ha** s!&r9tan/m a
s!9%emre3V
A (is (a(as /tl/t&tt a s!it/n4 Ur0l(, h&gy tets!ett a m'!si(/m N m&n*ta, s
mag/"an h&!!/tette, Rm Ka(ash2st mgsem es!el ma, (&m/m3 Ma+* hang&san
$&lytatta, N Mi se (nnye"", mint h&gy lemen+e(, ha e! rm nne(L 1sa( arra (rem,
s!.l+&n a (a)'sna(, nyiss&n a+t.t, h&gy mihamar (i+'ssa(4V
A r.(a "e!rget4 A ('tya ny&m"an $l"re*4 Kin!, a r.(/ra h&r(an, #(elme h/tr/l,
rm0lten s!ala*, *e a ('tya a! irh/+/"a (a), s &lyan +.l ell/t+a a "a+/t, h&gy meg se
nyi((an t""et a gal/*4
1==
BARTCZ ILONA
MESE A KMVRNTSI PKKRKRSH
A "r!snyi hegye( (!tt, a s-r- er*# s!ln, egy )ir&s tet#s h/!"an lt h/r&m
(isl/ny4 A )ir&s tet#s h/! (r0l reg h/rsa( illat&!ta(, s a legrege"" h/rs$a
(!el"en mly (ere(es (2t /llt4 A! &l*al/t !l* m&ha "&r9t&tta, )anas!&san
1si(&rg&tt a l/n1, mi(&r leenge*t( a %*rt4 E""en a! reg (2t"an la(&tt h/r&m !l*
(is"(a meg a mam/+'(4
A h/r&m (isl/ny meg a h/r&m (is"(a egy$&rm/n (9%/n1si terms!et- %&lt4 A
(isl/ny&(, ha1sa( s!ert e+thett(, &tt /gas(&*ta( a (2t m&h&s (/%/+a (r0l, 2gy
lest( a tit&(!at&s mlysget, a (is"(/( meg egyre $l$el (an*i(/lta( a !l*
l&m"&(, a! aranyl. na)s0ts $el4
A (9%/n1si (is"(/( egyre tana(&*ta(, h&gyan is +'thatn/na( (i a (2t".l, h&gyan is
n!hetn( meg (!ele""r#l a h9%&gat. !l* l&m"&(at, a! aranyl. na)s0tst4
Egy meleg ny/ri *l't/n&n 1si(&r&g%a eres!(e*ett le a (ere(es (2t %*re4 A h/r&m
(is"(a, K%i(, K%a( meg K%'( (9%/n1sian leste4 A %*r meg/llt a %9! t0(re $elett,
&tt s!) lassan him"/l.*!&tt, nem h2!t/( $l, mint m/s(&r4 K%i(, K%a( meg K%'( a
%*r )eremre 'gr&tt, l/t+/( /m, h&gy a %*r"en h/r&m 0%eg)&h/r, a )&hara("an
meg $ehren 1sill&g %alami4
N Mi e! Mi e! N "re(egett a h/r&m (9%/n1si4
N Al'*tte+ N m&n*ta "(amama4 N Heenge*t(, h&gy +. hi*eg legyen4
N Ks#"" ma+* $elh2!!/( N (r*e!te K%a(4
N Igen, "i!t&san al'*tte+et a(ar '!s&nn/!ni a! a h/r&m (isl/ny &*a$ent4
N Uta!!'n( $el a! al'*tte++el3 N (i/lt&tt K%i( s K%a(4
N Qa+, n nem hagy&m itt a mam/mat3 N s!e))ent meg a! a)r. K%'(, a harma*i(
(is"(a4
K%i( s K%a( a!&n"an m/ris 'gr&tt, s min*(etten (i(ttte( egy7egy )&h/r (ell#s
(!e)n4 Knny- l/"a1s(/+'( alig hagy&tt ny&m&t a! al'*tte+ s!9nn4 A mam/+'( egy
*ara"ig h9%&gatta #(et, *e (/r %&lt a s!.rt, K%i( s K%a( %il/g&t a(art l/tni4
A %*r megin*'lt $l$el, ma+* !((en%e meg/llt4 A h/r&m (isl/ny '++&ng&tt,
N Kis"(/(, gynyr- (is"(/(3 5&!!/n( +tte(3 S, *e s!)e(4
N Pe$#ttes0%eg"e ra(+'( min* a (ett#t, a)r. ltr/t is tes!0n( a! 0%eg"e, +.
s!&r&san le(t+0(, "i!&ny3 A (is"(/( ma+* $lm/s!na( a ltr/n, ha +. i*# +nL
meg"2+na( a! 0%eg al+/"an, ha %ihar les!3 N m&n*ta a legnagy&""i( (isl/ny4
K%i( s K%a( rm0lten n!ett ss!e4 Mi(et "es!l e! a (isl/ny Mg h&gy #(
min*r(re "e!/r%a l+ene( I*#+/r/st +.s&l+ana( Bl* l&m" helyett (is ltra,
aranyl. na)s0ts helyett ra"s/g %/r r/+'(
A)r. $e+0(et $lreha+t&tt/(, ria*tan n!te( a h/r&m (isl/nyra4 Es!0("e +'t&tt a (2t
h-%s mlye, a mam/+'( meg a (is K%'(4 Egym/sra )islant&tta(, "re(egte( egyet, s
1sitt71satt3 N a! al'*tte+es l/"a1s(/( m/ris a (2t(/%/n 1sattanta(, a!t/n egy "/t&r
$e+es'gr/s, s K%i( meg K%a( ha!atrt a! reg (2t h-s mlyre4
A h/r&m (isl/ny 1sal.*&ttan "/m'lt 't/n'(4
N Gy/%a "(/(3 N m&n*ta a legnagy&"" (isl/ny4
N 6al/n a mam/+'( h9%ta #(et ha!a N %le(e*ett a (!)s#4
1=1
N Vagy a test%r(+0( N 9gy g&n*&lta a harma*i(4
1=2
SZP ERN
A KAMARRSRSH, AKI ARANY6RHTRRA HK:E66
V&lt ne(0n(, gyere(eim, %alaha s&( nemes "/ny/in( (!t egy "/ny/n(, a!t 2gy
h9%t/(, O$$en"/nya4 Klt &tt egy nagy 2r, egy (ir/lyi (amar/s, a(i &lyan (telen m.*
elga!*ag&*&tt, h&gy m/r a!t se t'*ta +. *&lg/"an, h&gy mit 1sin/l+&n4 Mit 1sin/l+&n,
h&gy meg(0ln"!tesse mag/t a (!nsges halan*.t.l, a(i a (ar*+a %agy a (ar+a
't/n l, a(i (ala)/11sal, gyal'%al meg /s.%al7(a)/%al (eresi meg a min*enna)i
"ete%#+t4 S!ertelen $el$'%al(&*&tts/g/"an egy s!) na)&n a! +'t&tt es!"e, h&gy #
"i!&ny nem l)het a! # re1seg#s (arma!sin 1si!m/+a tal)/%al arra a )&r&s, s/r&s,
)ar+&s $l*re, amelyet min*en$le (.*is n)sg 1si!m/i meg "&1s(&r+ai ta)&*na(4
5/t a!t tal/lta (i a (amar/s, h&gy amerre st/lt, +&""r.l7"alr.l (t s!&lgalegny
l)(e*ett el#tte, a!&( egy7egy s!9narany t/l1/t ra(ta( a +&"" l/"a meg a "al l/"a el,
h&gy a!&(ra a! aranyt/l1/(ra tehesse le mlt.s/g&s tal)ait a (amar/s4 A %/r&si
la(&s&( meg/llta(, "/m'lt/(, 1s'*/lt/( a (amar/s arany&s st/+/t, ma+* el/+'lta( a
nagy tis!telett#l4
El+'t&tt enne( a! aranyt/l1/n st/l. (amar/sna( a h9re M/ty/s (ir/lyig4 M/ty/s
nem %&lt rest, $ellt!tt %/n*&rl. mesterlegnyne(, el%/n*&r&lt O$$en"/ny/ra, h&gy
a maga s!em%el l/ssa e!t a 1s'*/t4 Pe(%/rtly&!ta mag/t egy 1sa)s!("e, anna( a!
a"la(/".l n!egette (e*%re %as/rna) *lel#tt, amint a (amar/s &tt l)eget a! 't1a
(!e)n (nyesen, mint a )/%a, egyi( l/"/%al a m/si( 't/n, a t0n*(l# aranyt/l1/ra
h/g%/n s a t&(/+/t (egyesen re!egtet%n, mi(&r s&r"a ha+".(&lta( $el+e a )&lg/r&(,
)&lg/rass!&nys/g&(4 5/t a!'t/n $r0st(t ren*elt mag/na( M/ty/s, a! a $r0st(
)e*ig r/nt&tta %&lt4 Este a!'t/n, mi(&r t&%/""ment M/ty/s, r/9rta anna( a
1sa)s!(ne( a $al/ra nagy "et-((el,
0tt jrt Mtys kiry, megevett hat tojst,
tta aranytcn tem$omba menni a kamarst%
N& h/t, gyere(e(, ennyi ))en elg %&lt a! &$$en"/nyai la(&ss/gna(, m/sna) m/r a
s!eme (! (a1agta( a "&l&n* (amar/sna(4 A! )e*ig harma*na)ra els!(tt
s!gyen"en, t'*&m istenem, s&hase tette t""et aranyt/l1/ra a l/"/t4
1=G
A 8HJESXR KS A SBAKRTS
MOLDVAI MESE
Klt egys!er egy $l*es2r, sem +&"", sem r&ss!a"" a t""inl4
Egy al(al&mmal (&1si(/!ni (s!0lt 2+ hinta+/n, s miel#tt 2tna( in*'lt, el#h9%atta a
s!a(/1s&t, s meg)aran1s&lta ne(i, h&gy e"*re (s!9tsen li"/t4
N Je +.l %igy/!!, neh&gy egy *ara"&t is megegyl a li"/".l, mert +a+ les! ne(e*3
Megrtette*
N Megrtettem4
N N&s, e!t +.l +egye!* meg maga*na(, s a!t is, h&gy a li"a (s!en legyen, mire
ha!are(, ne legyen se (emny, se $&rr., se hi*eg, hanem &lyan, h&gy el&l%a*+&n a
s!/+"an, s N mg a! em"er lel(e is r0l+n4 Megrtette*
N Megrtettem4
A $l*es2r (i(&1si!&tt, a s!a(/1s h&!!/$&g&tt a li"/h&!4 Olyan s!) aranys!9n-
r&)&g.sra s0ttte, h&gy s!e"" nem is lehetett %&lna4 R/n!ett N s "i!&ny 1s&rg&tt
t#le a ny/la4
Nem "9rt mag/%al a s!a(/1s, le%/gta a li"a egyi( l/"/t, s megette4 5a!atrt a
$l*es2r a (&1si(/!/s".l, s meg)aran1s&lta, h&gy t/lal+/( $el a! e"*et4 M&h.n
ne(iesett a li"/na(, *e a!t/n s!re%ette, h&gy hi/ny!i( a li"a egyi( l/"a4
N S, te ga!$i1(.3 N (i/lt&tt a s!a(/1sra4 N N&, +.l %an, megtan9tala( n tge*, *e
2gy, h&gy 1sillag&(at $&gs! l/tni4 Nem megtilt&ttam, h&gy egyl a li"/".l
N Megtilt&tta*, 'ram4
N A((&r h&gy mertl egy egs! l/"at megenni, mi
N Nem ettem n meg, 'ram3
N 5a nem ette* meg, h/t h&l a li"a m/si( l/"a N (ia"/lt a $l*es2r4 N Ki %&lt a! a
semmire(ell#, a(i meg mers!elte enni
N Je 'ram, his!en a li"/na( 1sa( egy l/"a %an3
A $l*es2r ma+*nem (i'gr&tt a "#r"#l4
N 6e "&l&n**/ a(ars! tenni3 Ki m&n*ta, h&gy a li"/na( 1sa( egy l/"a %an
N Gyer0n( a t.h&!, maga* is megl/t&*
N Gyer0n( N m&n*ta a $l*es2r N, *e t'*&*, mi les!, ha ha!'*t/l A((&r n444 a((&r
n magam sem t'*&m, mit 1sin/l&( %ele*3
N&, elmente( a t.h&!, h&gy megn!!l a li"/(at4 A na) $&rr.n, )er!sel#en s0ttt4 A
li"/( "emente( a %9!"e, $l l/"&n /llta(, m/si( l/"'(at s!/rny'( al/ h2!t/(4
N N&s, 'ram, l/t&*, (ine( %an iga!a N (r*e!te a s!a(/1s4 N A li"/(na( 1sa( egy
l/"'( %an4
N S, te semmire(ell#3 N (i/lt&tt a $l*es2r, s (ar+/t meglen*9t%e, hessegetni (e!*i
a li"/(at, N Sss444 sss444 N a li"/( megi+e*te(, el#(a)t/( l/"'(at a s!/rny'( al.l, s
s!t$'t&tta( a )art&n, (i merre l/t&tt4
N N&s, (ine( %an iga!a N (r*e!te a $l*es2r N h/ny l/"a %an a li"/na(
Mgy $elelt a s!a(/1s,
N Uram, 9gy (ellett %&lna anna( a s0lt li"/na( is (i/ltani, sss3 A((&r a! is el#h2!ta
%&lna a m/si( l/"/t4
A $l*es2r t/gra ny9lt s!emmel "/m'lt4 Tsa( /llt, egy s!.t se t'*&tt s!.lni a
1=;
1s&*/l(&!/st.l4
Att.l (e!*%e )e*ig min*ig a! as!tal/h&! 0ltette a $'r$ang&s s!a(/1s&t4
1=<
CSARUSIN
QE:I8RN, A KANJXR
S!), s!a"a* a! let a s!les V&lga $&ly. )art+/n3
N!* 1sa(, milyen s!les a %9!3 Alig l/tni a t2ls. )art&t4 Tsill&g7%ill&g a! l#,
hm)lyg# %9!4 Kg s $l* n!egeti mag/t a t0(r"en, a $elh#(, a menny"&lt ((+e, a
s!al&n(/(, amelye( $0ttyent%e s!/llna( !/t&nyr.l !/t&nyra, a 1sa)at&st'l s!/ll.
%a*l'*a(, r1(, a re)0l#g), amelyen em"ere( sietne( *&lg'(ra, a $e(ete $0st1s.%/s
$ehr g#!ha+.(, a! 's!/ly&(, a )art&(, a s!i%/r%/ny4
Eln!e* e!t a hm)lyg# tengert, a %/n*&r $ellege(et, s 2gy tets!i(, a )art&( is
%/n*&r&lna(, a!&( is m&!&gna(, menne( %alah&%/, mint (rs7(r0l min*en444
S!) s +. a! let a V&lga )art+/n3
Ott a %9! mellett, a mere*e(, %9!m&sta )art al+/"an, (i1si 1s#s!('nyh.+/"an reg
$&lyam#r l*egl4 5a a $&ly.r.l n!e*, 1sa( a"la(/t, a+ta+/t l/t&*4 5a $entr#l n!e*, a
)art tete+r#l, 1sa( egy s!/l (mny ny2li( (i a $- (!0l4 A V&lg/n ++el7na))al +/rna(
a ha+.(, %&ntat.g#!s( s!'s!&gna(, )$gne(, hatalmas 's!/ly&(at 1i)elne(
(tlen, min*en$le teherrel megra(&*%a, %agy h&ss!2 t'ta+&(at %&ntatna(4
Hassan hala*na( $el$el a! /r ellen, 1sa)(&*+/( a %i!et (ere(0((el4 5a alm/%al
megra(&tt ha+. +n, a((&r *es almas!ag ter+eng a! egs! V&lga $elett4 Vagy egys!er
1sa( hals!ag /ras!t+a el a %i*(et, e! annyit +elent, h&gy %&"l/t, (&n1rt >%&lgai
hal$a+ta@ s!/ll9tana( As!trah/n".l4 Qnne( a!t/n )&sta7 s s!emlys!/ll9t. ha+.(, egy7
s (t$e*l!et-e(4 A leggy&rsa""an +/rna( a (t$e*l!et- g#!s(, ami(ne(
%il/g&s(( s/% %an a (mnyn4 E!e( 1sa( a legnagy&"" (i(t#("en /llna( meg, s a
ny&m'("an .ri/si h'll/m&( t/ma*na(, $'tna( (i a $%enyes )artra4
A! reg $&lyam#rne( a! a $ela*ata, h&gy %rs s $ehr +el!#".+/(at helye!!en el a
!/t&ny&(, se(ly helye( (t &l*al/n4 A ".+a, 2s!. $&n&tt (&s/r, a tete+n +el!#l/m)a4
M'tat+a a ha+.s&(na( a helyes 'tat4
Estn(nt a! reg (imegy a 1s.na((al, s meggy2+t+a a ".+/(&n a +el!#l/m)/(at,
reggel )e*ig el&lt+a4 S!a"a* i*e+"en meg hal/s!i(4
S!en%e*lyes h&rg/s! a! reg4
Egys!er na)estig h&rg/s!&tt4 8&g&tt mag/na( egy +. halle%eshe! %al.t, s0grt,
*'r*/t, (es!eget, s a!!al ha!ament4 Kinyit+a a ('nyh. a+ta+/t N nini, mi1s&*a
megle)ets3 Xgy l/ts!i(, %en*ge r(e!ett4
A! as!tal&n, a (&l&m)r&s $a!( mellett h.$ehr, h&ss!2 s!#r- 1i1a 0l*gl4
Mi(&r a %en*g megl/tta a h/!iga!*/t, meggr"9tette a h/t/t, s a $a!(h&!
*rgl#!tt4 Ts')a (&r&m lett a h.$ehr &l*ala3
N 5&nnan +ttl, h&%a %al.si %agy
A (an*2r 1sa( *&r&m"&lt, h'ny&rg&tt, s mg +&""an "e(&rm&!ta a! &l*al/t a nagy
*rgl#!s"en4 K0ln"!# s!9n- a (t s!eme, a! egyi( gs!9n((, a m/si(
ln(s/rga4
N Nes!e, (e*%es egs!sge*re N m&n*ta a $&lyam#r, s a*&tt ne(i egy s0grt4
A (an*2r a (rme (! (a)ta, egyet m&r*'lt s $el$alta4 A!t/n megnyalta a s!/+a
s!lt, +het a (%et(e!#4
Mege%ett mg ngy halat4 A!'t/n $el'gr&tt a! reg mell a s!alma!s/(ra, s
1=C
els!'n*9t&tt4 Elny2+t.!&tt, *&r&m"&lt, h&l a! egyi( man1s/t ny2+t&tta (i, h&l a
m/si(at, h&l a! egyi(en meres!tgette a (rmt, h&l a m/si(&n4
Xgy megtets!ett ne(i a! let a 1s#s!('nyh."an, h&gy egs!en &tt mara*t4
A! reg meg r0lt ne(i4 Kette1s(n mgis %i*/ma"" a! let3
Mgy h/t att.l $&g%a egy0tt l*eglte(4
A!el#tt nem %&lt (i%el "es!lgetnie a! regne(, m&st a (an*2rral "es!lgetett4
Elne%e!te Qe)i$/nna(4 A!el#tt nem %&lt (i%el h&rg/s!nia, m&st a (an*2r is (i+/rt %ele
a 1s.na(&n4
A 1s.na( $ar/"an 0lt, mintha (&rm/ny&!na4
Estn(nt a!t m&n*+a ne(i a! reg,
N Xgy l/t&m, Qe)i$/n's(a, itt a! i*e+e, h&gy meggy2+ts'( a +el!#l/m)/(at4 Min*+/rt
"estte*i(3 Ks ha nem gy2+t+'( meg a l/m)/(at, !/t&nyra $'tna( a ha+.(4
A (an*2r meg mintha rten, mi a!, h&gy U+el!#l/m)/(at meggy2+taniV4 Hemegy a
)artra, "es!/ll a 1s.na("a, s %/r+a a! reget, m9g meg+n a! e%e!#((el meg a
)etr.le'mmal, amit a l/m)/s&("a tltene(4
Kimenne(, meggy2+t+/( a +el!#l/m)/(at, s e%e!ne( %iss!a4
5&rg/s!ni is egy0tt +/rta(4 A! reg h&rg/s!&tt, Qe)i$/n meg 0lt mellette4 5a (i1si
halat $&g&tt, a (an*2r (a)taL ha nagy hal (er0lt a h&r&gra, a! regne( +'t&tt4
Mgy %&lt e! n/l'( s!&(/s"an, egy0tt *&lg&!ta(, egy0tt hal/s!ta(4
Egys!er a )art&n 0l*glt a! reg a ma1s(/+/%al, s h&rg/s!&tt4 Egys!er 1sa(
nagy&t r/nt a h&rg&n %alami hal4 Kih2!!a a! reg a %9!"#l, n!i, h/t egy m&h. (i1si
s0gr (a)ta "e a 1salt(et, a((&ra, mint a (is'++am, *e a((&r/t r/nt&tt, mint egy
+.(&ra 1s'(a4 A! reg le%ette a h&r&gr.l, s a ma1s(a $el ny2+t&tta,
N Nes!e, Qe)i$/n's(a, r/g1s/l+4
Je Qe)i$/n nin1s seh&l4
E+nye, e+nye, h&%/ lett
H/t+a a! reg, h&gy a (an*2r mess!ire els!ala*t a )art&n, am&tt $ehrli( a t'ta+&n4
UVa+&n mirt ment &*a N 1s&*/l(&!&tt a! reg4 N Ks mit 1sin/lhat Megye(,
megn!em4V
O*amegy, h/t Qe)i$/n (an*2r is h&rg/s!/sra a*ta a $e+t4 5asal a t'ta+&n, s a
man1s/t "elel.gat+a a %9!"e, nem m&11an, mg a s!em)ill/+a se re""en4 Ks ami(&r a
(is hala( 1sa)at&st'l el#2s!na( a t'ta+ al.l, h&))3 N 't/na(a), s meg(a)arint+a a!
egyi( hala1s(/t4
A! reg s!emt7s!/+/t elt/t&tta /m'lat/"an4
N N&, ilyen 0gyes ma1s(/t se l/ttam mg3 N a!t m&n*+a4 N Q.l %an, Qe)i$/n, *er(
hal/s! %agy3 N&, gyere, $&g+ ne(em egy +. (e1segt halle%esne(, *e minl
!s9r&sa""at3
A (an*2r r/ se he*er9tett, "e(a)ta a halat, a!t/n arr"" ment, megint lehasalt a
t'ta+ra, s hal/s!&tt t&%/""4
Att.l $&g%a 9gy hal/s!ta(, (0ln7(0ln, (i7(i a maga m.*+/ra, a! reg !sineggel,
h&r&ggal, a (an*2r meg man11sal7(ar&mmal4
Je a +el!#l/m)/(at t&%/""ra is egy0tt gy2+t&gatt/( meg4
1=F
GAZDAG ERZSI
RIGSK KS RTSOK 8AHUQA
5&l %&lt, h&l nem, nem is a %il/g (!e)n, *e nem is a s!ln, %&lt egys!er egy
(i1si $al'4 M&st is megtal/l&*, ha +.l (r0ln!el, %alah&l a J'n/nt2l&n, a
S&mly.hegy7he! (!el, a Palat&nt.l nem mess!e4
Megismere* )e*ig 1i$ra (a)'+/r.l, 1i$ra (a)'+/na( $arag&tt $/+/r.l4
Valamennyi h/!a, %alamennyi (ert+e, (ert+e (er9tse t'li)/nnal s!eg%e4 Je nem
1s')/n t'li)/n&( m&s&ly&gna( a *9s!esen $arag&tt (er9tse(r#l4 5arang%ir/g&( is
harang&!na( $el*, margart/( n!ne* r/* 1si)(s )ill/+2 s!emei((el4 Ah/ny (er9ts,
(a)', annyi$le %ir/g )&m)/!i( ra+ta4 Je a t'li)/nt min*egyi(en megtal/l&*4 S!9%rt
se men+ a m!es(al/1s&sh&!3 Itt min*en (a)'n tal/ls! s!9%et, (ise""et7nagy&""at4
V/las!thats! (!0l0( tets!se* s!erint4 8&rm/s s!9%a"la(&((al te(inget (i a! 't1/ra
min*en (erta+t.4 S ha megnyit&* egyne( is a (ilin1st, megm&!*'l a! a+t.%al egy0tt a
s!9% is4 S!)en "e$el ha+li(, mintha s!9%e t/r'lna (i a! '*%arna(, h&gy tge*
"e$&ga*+&n4
S hall&tt/l7e ilyen 1s'*/t, ami mg 1sa( nem is 1s'*a Ts')a !engs7"&ng/s e! a!
egs! $al'4 A! egyi( (er9ts t'li)/n+/na( (elyh"en /ll*&g/l egy rig., s &lyan
r%en*etesen s!) $0ty0ls"e (e!*, amire 1sa( a s!&ms!* (ert harang%ir/g+/".l
ne(l# )inty#(e t'* meg$elelni4 S!ereti( a ma*ara( e!t a $al't4 6ele is s!.l+/(
ne((el, *e &lyan telis7tele, h&gy s!inte (i1s&r*'l "el#le, s el1s&r*&g/l a ma*/r*al
egs!en a $al' hat/r/ig4 Ott meghall+a a %/n*&r, s a(ar%a7a(aratlan a $al' $el
$&r*9t+a l)teit4
M&n*+/(, h&gy rges7rgen, a $al' s!0letsne( i*e+n h/r&m /1s %/n*&r&lt erre4
Qtte(, +#*glte( a ny/ri $&rr.s/g"an, s mi(&r erre a helyre rte(, ah&l m&st a $al'
%an, meg/lla)&*ta(4 Hetett( s!e(er1+0(et, megtrlt( i!!a*t h&ml&('(at4
Kr0ln!te( a l&m"&s $/( alatt4 Mega(a*t s!em0( a ny9re( e!0sts tr!sn, a h/rsa(
s!/las *ere(/n, s a (ar1s2 $eny#( l/tt/n elm&s&ly&*ta(4
N N&, itt letele)e*0n( N m&n*t/( egys!erre min* a h/rman4 A!!al el#%ett(
taris!ny/+'(at, s $alat&!ni (e!*te(4
Aligh&gy e%she! (e!*ene(, s'rr&g/st, si))&g/st, $0ttygst hallana(, s amennyi
ma*/r a! er*#"en %an, min* (r+0( seregli(4 Ts9!e(, )intye(, s/rm/ny&(, 1srrg#
s!ar(/(, *e (i%/lt()) $e(eterig.( 1sa)at&st'l4 Je nem /m, h&gy $lnne( a!
em"ere(t#l3 Nem $lne( a!&( 1se))et sem, in(/"" mg mintha #( "i!tatn/(,
"/t&r9tan/( a! er#s $r$ia(at,
N Ne $l+ete( t#l0n(, "ar/t&( %agy'n(3
A!!al r/s!/llna( (e!0(re, %/ll'(ra4 A! /1s&( meg (9n/l+/( #(et t)rty-m&r!s/%al,
te)si"en s0lt ('(&ri1a)r.s!/%al4 E"* 't/n ne(elne( a ma*ara(4 El$0ty0lne( egy7(t
%erset, mintha 1sa( meg(s!nn( a s!9%es %en*gl/t/st4 A!t/n $el(ere(e*ne(,
els!/llna(, $a tete+re, er*# s-r-+"e, *&lg'(ra4 A! /1s&( is $&g+/( s!e(er1+0(et,
*ngeti( a s!/l $eny#(et4 Na)&( telne(, na)&( m2lna(, s (s!0lne( a (i1si h/!a(4 A
rig.( meg min*enna) el#+nne( a! er*#"#l, s n!i(, h&gyan hala* a m'n(a4 S (9sri(
ne(0((el a $e+s!( 1satt&g/s/t4 Rig.s!.ra, $e+s!e1satt&g/sra &*a+nne( a
(rny("eli em"ere(4 N!i(, mi m'n(a $&lyi( &ttan4 Meg1s&*/l+/( a ta(ar&s
1=W
h/!a1s(/(at, a t'li)/n&s, $arag&tt (er9tse(et4 S h/t "i!&ny el sem (9%/n(&!na( t""
&nnan4
Egyre t"" h/! )0l, $al'%/ (ere(e*i( a h/!a( 1s&)&rt+a4 Tsa( ))en ne%e nin1s a
$al'na(4 Ne%enin1s $al'"a )e*ig mg a )&st/s sem tal/l el, mert ilyen $al' nin1s is a
%il/g&n4
Ks!re%es!i( e!t a! em"ere(, h&gyne %enn( s!re, h&gy 1sa( teli(7m2li( a! i*#, *e
semmi$le le%l nem r(e!i( h&!!/+'(4 El is s!&m&r&*n/na(, ha i*e+0( lenne a
s!&m&r2s/gra4 Elhat/r&!!/(, elne%e!i( a $al't4 6ana(&*na(, t)ren(e*ne(4 Egyi( e!t
a ne%et a+/nl+a, m/si( ama!t4 M&n*+/(, legyen Kere($al', m&n*+/(, legyen
5&ss!2$al' a ne%e4 Je "i!&ny egyi( n% sem illi( a $al'h&!4 Vg0l is a! egyi( /1s a!t
tan/1s&l+a, h&gy R1s legyen a $al' ne%e, mi%elh&gy #( %/las!t&tt/( (i a $al' helyt,
s #( )9tett( a! els# h/!a(at4 M/r7m/r "ele is egye!ne( e""e, *e a (an/s!na(
es!"e +'t %alami, mert er#sen integet a "&t+/%al4
N 5all+/(7e, em"ere( N a!t m&n*+a N, ha iga!s/g, legyen iga!s/g3 A! els#""sg
mgis a rig.(at illeti, mert #( mg a! /1s&(n/l is el#"" %&lta( itt4 5/t a tis!tessg
ne(i( is mega*ass/(3 A!rt m&n*&m "i!&ny, ha R1s les! a $al'n( ne%e, +&g&san
harag's!na( meg r/n( a rig.(, s el(er0lne( "enn0n(et4 Rig.s!. nl(0l )e*ig e! a
$al' $elt sem rn4 Kn a!t m&n*&m, Rig. legyen a ne%e4
K!"es!.l a (is"9r., m&s&ly&g is mell+e, amint m&n*+a,
N Ne "/nts'( meg a! /1s&(at se, mert ha (e*%0(et %es!ti(, nem $aragna(
t'li)/n&(at a (a)'n(ra4 E!rt &lyan ne%et a*+'n( a $al'n(na(, amelyi("en a rig. is,
a! /1s is "enne %an4 Egym/s mellett rig. s /1s, $al'n( ne%e legyen Rig/1s3
Mgy $e+e!te "e "es!*t a (is"9r.4 N&s!a, meg is l+ene!te a $al' a)ra+a, nagy+a4
Mg a rig.( is 2+ s9)&t $aragta( mag'(na(4 A!.ta is e!!el a s9))al $0ty0lne( a rig.(
Rig/1s&n4
1=D
BENEDEK ELEK
A :RITSK KRAQTRRKRQA
Egys!er %&lt, h&l nem %&lt, %&lt a %il/g&n egy (is )r01s(4 E! a (is )r01s( mit
g&n*&lt, mit nem mag/"an, elg a!, h&gy (i'gr&tt a (emen1e h/ta mg0l, s elin*'lt
%il/g&t l/tni4
Ment, men*eglt a (is )r01s(, hegye(en, %lgye(en /ltal, me!#(n (eres!t0l, s
egys!er 1sa( meg/ll, n!, n!, 1s'*/l(&!i(, %alami $nye1s(t l/t&tt a $l*n4
UUgyan mi lehet e! a $nye1s(eV N (r*e!i mag/"an4
Q&""an megn!i, $el is %es!i, tl7t2l meg%i!sg/l+a, s nagy&t (i/lt a (is )r01s(,
N 5is!en e! (ra+1/r(a3
A! /m, 1sa('gyan (ra+1/r(a %&lt4
5e+, 'ram teremt#m, r0lt a (is )r01s(, r0lt4 6&%/""'gr/lt, s!(*1selt nagy
%9gan, s $&lyt&n a!t 1ir)egte,
N Tsa( %an, a(ine( %an, 1sa( %an, a(ine( %an3
Pe!!eg h&gy %an, a(ine( %an, s nin1s, a(ine( nin1s4 E! m/r a!t/n s!ent iga!s/g,
'gye, gyere(e(
N&, hanem a +.(e*%e hamar "2ra $&r*'lt4 K))en +tt a! 2t&n %ele s!em"e egy
&"sit&s (at&na4 E! megl/tta a (is )r01s(nl a $nyes (ra+1/r(/t, s g&n*&lta mag/"an,
'gyan mine( a )r01s(ne( )n!
N&, e""en s!ent iga!a %&lt a! &"sit&sna(4
5irtelen leha+&lt a $l*re, nya(&n 1s9)te a (i1si )r01s(t, s el%ette t#le a $nyes
(ra+1/r(/t4
5e+, *e els!&m&r&*&tt erre a (is )r01s(3 Nem is ment t&%/"", nagy "2+/"an,
"/nat/"an %iss!a$&r*'lt, s meg sem /ll&tt ha!/ig4 S amint ment, men*eglt ha!a$el,
$&lyt&n a!t 1ir)egte,
N Tsa( 9gy "/nna( a s!egnnyel, 1sa( 9gy "/nna( a s!egnnyel3
Mgy "i!&ny3
11=
HRS LSZL
A QS 6INJKR AQRNJKKA
Kati(a m/r a! .%&*/"an egs!en "i!t&san t'*ta, h&gy a +. t0n*r nem (ital/l/s,
hanem iga!/n".l lte!i(4 Je s!emlyesen 1sa( a((&r tal/l(&!&tt %ele, ami(&r
"e9ratt/( a! els# /ltal/n&s"a4 A +. t0n*r *&"&g.n /llt, $e(ete t/"la el#tt, s a(/r(i
tan9t. nnine( n!hette4 Je Kati(a a!&nnal t'*ta, h&gy sen(i m/s, mint a +. t0n*r4
E!rt rgtn elhat/r&!ta, h&gy min*en s!a%/t meg$&ga*+a, his!en t'*ni %al., h&gy
a(i /ll+a a )r."/t, a!t a +. t0n*r %ge!et0l mega+/n*(&!!a N tel+es9ti (9%/ns/g/t4
Kati(a )e*ig nagy&n s!erette %&lna megrteni a! /llat&( "es!*t4 Mgy trtnt a!'t/n,
h&gy Kati(a min*ig megtan'lta a le1(+t, min*ig el(s!9tette a $ela*at/t, h&gy
(ir*emel+e a t0n*r a+/n*(/t4 5anem telt7m2lt a! i*#, egyi( ht, egyi( h.na) a
m/si( 't/n, a! ts( s!a)&r&*ta( Kati(a ne%e mellett, *e m/s egy" nem trtnt4
Mgy r(e!ett el a "i!&ny9t%/ny (i&s!t/s na)+a4
Pi!&ny, gynyr- na) %&lt, t0n*(l# s %i*/m4 A na)$ny 2gy "eragy&gta a tan9t.
nnit, h&gy m&st m/r min*en(i l/thatta, a +. t0n*r #, sen(i m/s4 A tan9t. nni
Kati(/na( /tny2+t&tta a "i!&ny9t%/ny/t4 A! is ragy&g&tt, mintha t0n*rny&m*/"an
ny&mtatt/( %&lna4 A!t ragy&gta, h&gy Kati(/na( min*en"#l tse %an, *e meg is
r*emli4
Kati(a "&l*&g %&lt N s (ere(re nyit&tt s!emmel %/rta7leste a t0n*r a+/n*(/t4 S
hi/"a %/rt, 1sa( a "i!&ny9t%/nyt (a)ta, semmi m/st4 Kati(a 1sal.*/st r!ett4 Je
e!'t/n es!"e +'t&tt %alami, s alig %/rta, h&gy %get r+en a! 0nne)sg4 Hent a
(a)'"an ismt el#%ette a "i!&ny9t%/nyt4 Ugyanis a!t g&n*&lta, "i!&ny/ra a""an re+li(
a "-%er#, amelyne( seg9tsg%el a! /llat&( "es!*ne( t'*.+a lehet3 Pngs!ni
(e!*te a "i!&ny9t%/nyt, s!/mtan ts, 9r/s, ts444 a t""it m/r t'*+'(4 S amint 9gy
&l%asta, &l%asgatta a s!a%a(at, egys!er 1sa( es!"e +'t&tt, h&gy mi %&lt t9! h.na)+a,
s!e)tem"er"en, ami(&r el#s!r l)te /t a! is(&la (0s!"t3
6"" se (ellett Kati(/na(4 Pe1s'(ta a "i!&ny9t%/nyt, s $'t&tt ha!a, ah&gy a l/"a
"9rta4 Otth&n "0s!(n (i/lt&tta,
N Any', i*e n!!, a+/n*(&t (a)tam a +., a leg+&"" t0n*rt#l3
Any' megn!te a "i!&ny9t%/nyt4 M.* $elett "0s!(e %&lt a tis!ta tsre, *e nem
l/tta, h&l %an a t0n*r a+/n*(a4 5is!en a!t sem t'*ta, h&gy a tan9t. nni %al.+/"an N
+. t0n*r4 Je Kati(a el/r'lta ne(i e!t a nagy tit(&t4 Ks elmeslte a!t is, egyre %/rta,
h&gy ha (i/ll+a a )r."/(at, +'talm'l megrti ma+* a! /llat&( "es!*t4 Tsa(h&gy a
t0n*r m/s a+/n*(&t a*&tt4 A!t, h&gy m&st m/r megrti, mit m&n*ana( a "et-(, mit
"es!lne( a s!/m&(3 5is!en e! a! iga!i %ar/!slat&s t'*&m/ny4
N Ks mg nem is a legnagy&"" N m&n*ta any'4 N Je ha +%#re sem $ele+te* el,
h&gy a tan9t. nni a +. t0n*r, ha +%#re is ts((el les! tele a "i!&ny9t%/ny&*, mert
(i/llta* a )r."/(at, a((&r ma+* maga* is megt'*&*4
S e!rt %an, h&gy Kati(a, a(i mg 1sa( m&st +/rta (i a! els# /ltal/n&st, m/r alig
%/r+a, h&gy a m/s&*i("a (er0l+n4
Mert megtan'lta, h&gy semmilyen t0n*r sem lehet +&"", mint a tan9t. nni, s
semmilyen t0n*ra+/n*( nem r annyit, mint a t'*/s4
111
MRA FERENC
SOSEVOH6 KIRRHY PRNA6A
Seh&lsin1s&rs!/gna( S&se%&lt (ir/lya egys!er a!t /lm&*ta, h&gy (ilen1 "&r"ly
(ergeti /r(&n /t, "&(r&n /t nagy &ll.1satt&g/ssal, s egyre a!t (ia"/l+/( a $0l"e,
N Meg/ll+ 1sa(, ha** "&r&t%/l+'( le a!t a h/r&m s!/l "a+'s!&*at3
Je %itte is /m S&se%&lt (ir/ly a rit(a s!) "a+'s!t 2gy, h&gy s!inte ela(a*t "ele a
lleg!ete4 A %ere+t( meg 2gy s!a(a*t r.la, h&gy s!/! $ene(etlen %*rt meg lehetett
%&lna %ele tlteni4
Nem rt a! semmit, a! egyi( "&r"ly a!rt 1sa( meg(a)ta m/r a )al/st+a s!lt, a
m/s&*i( m/r %erte a ha"&t, a harma*i( m/r $ente a "&r&t%/t, mi(&r a S&se%&lt (ir/ly
&lyan nagy&t r2g&tt mag/n, h&gy a! arany&s /gyr.l egys!erre els!/llta( i+e*t0("en a
r/$estett angyal&(4
N E+nye, *e +., h&gy $l"re*tem N *r!slgette S&se%&lt (ir/ly a s!emt, s ah&gy
(r0ln!ett a s!&"/"an, l/t+a /m, h&gy ))en a((&r re)0lt $l a )ir&s
"/rs&ny)a)lanr.l egy i1i(e7)i1i(e legye1s(e4
N 5&)), te 0l*!l engem (ilen1 "&r"ly ()"en3 N h&r(ant $l mrgesen
S&se%&lt (ir/ly, s 2gy &*a%/gta a legye1s(he! a (&r&n/+/t, h&gy a (&r&na menten
(t$el re)e*t4 A legye1s(e meg $ls!/llt a! ele$/nt1s&nt geren*/ra, s &nnan )isl&g&tt
le$el a h/r&m s!/l "a+'s!ra4
N N&, e!rt megla(&ls!3 N illes!tgette ss!e a (ir/ly a (&r&n/+/t, *e h&gy ss!e nem
raga*t, (ia*ta meg*r.t&!tatni, a!t/n maga el )aran1s&lta a! '*%armestert, N 5all&*7
, ne(em a!t a legye1s(t l%e7hal%a meg(er9te*, mert m/s(0ln"en a l/"a*h&!
tetetem a $e+e*et3
S!ala*t a! '*%armester, h&!ta a nagy ltr/t, $l(a)as!(&*&tt a geren*/ra, *e
a((&r/ra a legye1s(e /tr)0lt a geren*/na( a m/si( &l*al/ra4
5e+, S&se%&lt (ir/ly mrg"en hat$el s&*&rta a h/r&m s!/l "a+'s!/t, *e a!rt a!
'*%armester egy na), egy +s!a(a has!talan (ergette a legye1s(t a nagy ltr/%al4 Mit
%&lt mit tennie, 't&l+/ra a!t m&n*ta a (ir/lyna(,
N 8elsges (ir/ly&m, letem7hal/l&m (e!e*"e a+/nl&m, ltr/%al nem lehet legyet
$&gni4
S&se%&lt (ir/ly ngy$el r2gta mrg"en a (t )a)'1s/t, s maga el )aran1s&lta a!
'*%ari $#%a*/s!t,
N 8l (&r&n/m ne(e* a*&m, ha a!t a has!&ntalan legyet lel%*3
A! '*%ari %a*/s! el#%ette a! 9+/t, s egy na), egy +s!a(a l%l*!tt a legye1s(re4
Olyan %&lt m/r a s!&"a a s&( ny9l%ess!#t#l, mint %alami .ri/si s0n*is!n., amelyi(ne(
"e$el n#tte( a t0s(i, *e a!rt a legye1s(ne( annyi "a+a se %&lt, mint egy leesett
m/(s!em4
Ut&l+/ra a! '*%ari %a*/s! is &*a/llt a (ir/ly el, s a!t %all&tta s!gyens!emre,
N 8elsges (ir/ly&m, letem7hal/l&m (e!e*"e a+/nl&m, ny9llal nem lehet legyet
$&gni3
S&se%&lt (ir/ly "2+/"an t%ig r/gta a h/r&m s!/l "a+'s!/t, s maga el ren*elte a!
'*%ari )arittyamestert,
N 8l (&r&n/m, $l &rs!/g&m a ti*, ha a!t a hit%/ny legyet agy&n)aritty/!&*3
112
A! '*%ari $#)aritty/s el#%ette a )aritty/+/t, s egy na), egy +s!a(a h/nyta %ele a
(a%i1s&t 2gy, h&gy annyi %&lt m/r a (a%i1s a s!&"/"an, mint a! &rs!/g2t&n4 Q't&tt
"el#le mg S&se%&lt (ir/ly &rr/ra is4 A((&r/ra *aga*t t#le, mint a magna( %al.
'"&r(a, *e a legye1s(ne( ('tya "a+a sem esett4 Olyan %9gan )*rte a "a+'s!/t a $e+e
"2"+/n, mintha la(&*al&m"a (s!0lne4 Ut&l+/ra a! '*%ari )arittyamester is htrt
grnye*t a (ir/ly el#tt,
N 8elsges (ir/ly&m, letem7hal/l&m (e!e*"e a+/nl&m, )aritty/%al nem lehet
legyet 0tni4
S&se%&lt (ir/lyna( megere*t a (nnye "/nat/"an, s &lyan )ata( lett "el#le, h&gy a!
/r%9! ma+* elnttte Seh&lsin1s&rs!/g&t4 Je tal/n el is nttte %&lna, ha a negye*i(
na) a! '*%ari "&l&n* "e nem /ll9t a (ir/ly el h9%/s nl(0l is4 Nem %&lt )e*ig anna( a
(e!"en se ltra, se ny9l se )arittya, 1sa( egy 1s&r"a 1ser)"gre4
N Hgy$&gni +ttem, h(/s3 N s!.lt a (ir/lyna(4 A! meg 2gy 'gr&tt $l a tr.n's/r.l,
mint a la"*a,
N Ne(e* a*&m a $l $e+em, ha meg$&g&* a legyet4
N Kell is ne(em &lyan$le, 'gyan mit 1sin/ln( %le N ne%etett a! '*%ari "&l&n*, s
a!!al "eleny2lt a "gr"e, 2gy "e(ente *es m!!el a (ir/ly $/+.s &rr/t, h&gy a!
egys!erre s!eretett %&lna s!/++/ %/lt&!ni4
N In(/"" a s!/m"a, *es $iam N a(arta is m&n*ani S&se%&lt (ir/ly, *e a""an a
)er1"en ler))ent a legye1s(e a geren*/r.l, (r0l*&ngta h/r&ms!&r a (ir/ly $e+t, s
&*a0lt a m!es &rr/na( a leghegy"e4 Je "ele is raga*t a m!"e 2gy, h&gy (t '*%ari
s!a(/1s mire le(a)argatta a t&rta%/g. (ssel, anna( nylig el(&)&tt a %asa4
N Mgy %an e!, 'ram (ir/ly N m&n*ta a! '*%ari "&l&n* N, +&""an meg lehet a legyet
$&gni egy 1s)) m!!el, mint egy h&r*. e1ettel3
S&se%&lt (ir/ly e!t a "l1s m&n*/st min*+/rt $el9ratta a (mny"e (&r&mmal, a!
'*%ari "&l&n*&t )e*ig megtette '*%ari "l1sne(, h&gy tan'l+&n t#le "l1sessget a!
egs! (ir/lyi '*%ar4 5a a! '*%ari "&l&n* ilyen nagyra nem %itte %&lna, a! n mesm
is t&%/"" tart&tt %&lna4
11G
5OGYAN 6AHRH6 MENYASSBONY6 AB EGKR
ETIPIAI MESE
Valami(&r rges7rgen s!0letett egy s!)sges s!) $ehr egr$i24 Ami(&r
1se)ere*ni (e!*ett, 1s&*/+/ra +/rta( a! aty+a$iai meg a! ismer#sei, &lyan (e*%es %&lt a
)&$/1s(/+a, &lyan (e1sese( a m&!*'latai, &lyan )aty&lat$ehr a "'n*/+a4
A leg+&""an )ers!e a s!0lei gynyr(*te( "enne4 Mg legnys&r"a se (er0lt a!
egr$i2, m/r a!&n tana(&*ta(,
N 5&l tal/l'n( h&!!/ mlt. menyass!&nyt
Ami(&r a!t/n el+tt a! i*e+e, h&gy megh/!as9ts/(, 2gy g&n*&lt/( a s!0lei, h&gy
egye*0l a (ir/ly la(/"an a(a*hat &lyan ha+a*&n, a(i )/r+a lehet a $i'(na(4
A((&r, h&gy a! s!&(/s %&lt, (i%/las!t&tt/( a 1sal/* h/r&m legrege""i( em"ert, s
a!&( in*'lta( le/ny(r#"e a (ir/lyh&!, h&gy a s!)sges egr$i2na( )/rt tal/l+ana(4
O*arte( a (ir/ly la(/h&!, meg/llta( s tana(&*ta(4
N Mit /1s&r&gt&( a (a)' el#tt Ker0l+ete( "el+e""3 N h9%ta #(et s!9%esen a (ir/ly4
Pel)te( h/t, megha+&lta( s!)en, s 9gy s!.lta(,
N A s!)sges s!) egr$i2 (0l*tt "enn0n(et, "i!&ny&san hall&tt/l m/r $el#le4
:aty&lat$ehr a "'n*/1s(/+a, nin1s n/la (0ln" a! egs! %il/g&n4 Olyan
menyass!&nyt (eres0n( ne(i, a(i mlt. h&!!/4 Tsa( a te h/!a* n)e (!tt a(a*hat
ilyen, (ir/ly'n(, mert gen7$l*n te %agy a leg$ensgese"" s leghatalmasa"" 2r4
G&n*&l(&!&tt a (ir/ly, a!t/n elm&s&ly&*&tt,
N Q.l &(&s(&*tat&(4 Ks iga!at&( %an, anna( a! egr$i2na( mlt. menyass!&nyt (ell
tal/lni4 Je nem +. helyen (eresite(4 Van a! enymnl hatalmasa"" 1sal/*4 A s!l
1sal/*+a4
N 5/t a! h&gy lehet N 1s&*/l(&!&tt a h/r&m reg egr4 N Nem %agy7e te
hatalmasa"" a s!lnl is
N Nem, a!t 1sa( ti g&n*&l+/t&(4 A s!l er#se"" n/lam4 5a $el(ere(e*i(, $l%eri a
)&rt4 A )&r a s!emem"e 1sa), s meg%a(9t egy i*#re4 H/that+/t&( h/t, h&gy er#se""
n/lam4
A! egr (r#( ss!etana(&*ta(, s arra +'t&tta(, h&gy a((&r a s!l 1sal/*+/"an (ell
(eresni0( a mlt. menyass!&nyt4
N 5&l la(i( a s!l N (r*e!t(4
A (ir/ly elm&s&ly&*&tt, megm'tatta ne(i( a! 'tat, s a h/r&m reg egr eliram&*&tt4
A s!l h/!a el#tt meg/llta(4 Ki(i/lt&tt ne(i( a s!l,
N 5/t ti mrt /1s&r&gt&( a h/!am el#tt
N M/t(/t (eres0n( a! egrnem!etsg leg*i1s#"" $i/na( N $elelt( a! egere(4 N
Elment0n( a (ir/lyh&!, *e a (ir/ly a!t m&n*ta, h&gy te hatalmasa"" %agy, mint #4
E!rt h/t 2gy hat/r&!t'n(, h&gy a te l/ny&*at (r+0( a s!)sges s!) egr$i2na(4
Meghallgatta #(et a s!l, elt)rengett, s %g0l 9gy s!.lt,
N Q.l &(&s(&*tat&(, (s!nm ne(te( a megtis!teltetst4 Tsa(h&gy nem n %agy&(
/m a leghatalmasa"" a %il/g&n3 Ami(&r tel+es er#m"#l %/gtat&(, $l(a%ar&m a )&rt,
gy(erest0l 1sa%ar&m (i a $/(at, hanem a heggyel nem "9r&(4 82+&(, s0%9te(,
ne(i$es!0l( a hegyne(, *e a! meg se m&11an4 Meg"&tlas!t+a a $'t/s&mat, s meg (ell
h/tr/ln&m el#tte4 H/that+/t&( e""#l, h&gy a hegy mg n/lam is er#se""4
11;
N 5&l la(i( a hegy N (r*e!t( a! egere(4
A s!l megm'tatta ne(i( a! 'tat, a! egere( meg(s!nt(, s 2tna( ere*te(4
O*arte( a hegy h/!a el, s &tt meg/llta( tana(&*ni4 Ki(i/lt&tt ne(i( a hegy,
N Mit /1s&r&gt&( &*a(inn Ker0l+ete( "el+e""3
Pel)te( a! egere(, s a hegy illen*# s!.%al (s!nttte #(et,
N 5&!&tt isten3 5&gy s mint l*eglte( K%re(7e a +.s!/gait&( Egs!sgese(7e
a gyerme(eite(
A! egere( '*%ariasan %/las!&lgatta(, a!t/n a *ali/s egr$i2ra terelt( a s!.t, a(i
s!/m/ra menyass!&nyt (eresne(4 A hegy $igyelmesen meghallgatta #(et, s ami(&r
elhallgatta(, 9gy s!.lt,
N Val. iga!, h&gy ilyen (i%/l. egr$i2h&! a! ela*. l/ny&( leg(0ln"i(e illi(4
5anem a!t ne a! n 1sal/*&m"an (eresste(4 Van egy nem!etsg, amely mg a!
enymnl is hatalmasa""4 S!a(a*atlan $2r+a7/ssa ala)+aimat4 Keres!t0l7(as'l
ly'ggat+a testemet, s %g0l )&rr/ &mlas!t engem4 E! a nem!etsg a leghatalmasa"" a
(ere( %il/g&n4
N 5a mg %ele* is el"/ni(, hatalmas hegy, a((&r 1sa('gyan a leghatalmasa"" lehet
N ".lint&tta( r/ a! egere(4 N Ks merre tal/l+'( meg a!t a nem!etsget
A hegy megm'tatta ne(i( a! 'tat4 Elin*'lta( a! egere(, s hamar&san egy ly'(h&!
rte(4 Egrly'( %&lt4
N 5/t ti mit /1s&r&gt&( &*a(inn N *'gta (i a $e+t a ly'(".l egy egrass!&nys/g,
s "el+e"" tess(elte #(et4
Elm&n*t/( a! egere( ne(i is, mi"en +/rna(4 Meghallgatta #(et a! egrass!&nys/g,
a!t/n 0nne)lyesen 9gy s!.lt,
N Nem (ell t&%/"" (eresnete(, +. helyen +/rt&(4 Nem lelhette( seh&l (0ln"
menyass!&nyt, mint a! n ha+a*&n l/ny&m4 Milyen s!eren1se, h&gy (t ilyen (i%/l.
1sal/* egyes0lhet3
Mgy tal/lta( mlt. menyass!&nyt a s!)sges s!) egr$i2na(4
11<
SRRKRNY A RSBSAPOKORPAN
SPANYOL MESE
V&lt egys!er egy (ir/ly, anna( h/r&m le/nya4 Egys!er a (ir/ly mess!i 2tra in*'lt
egy %/r&s"a4 Meg(r*e!te a l/nyait, mit h&!!&n ne(i(4 A legnagy&"" l/ny r'h/t
(9%/nt4 A (!)s# ()nyeget4 A leg(ise"" l/ny meg a!t m&n*ta,
N K*esa)/m, arra (rnm, h&!!&n ne(em egy s!) r.!s/t4
Xtra (elt a (ir/ly, s elrt a nagy %/r&s"a4 Mi(&r ha!ain*'lt, meg%ette a r'h/t meg
a ()enyt a (t nagy&""i( l/nyna(4 Je r.!s/t, a(/rh&gy is (eresett, egyet se tal/lt4
5/t r.!sa nl(0l in*'lt ha!a$el4
5a!amenet egy (ert mellett %itt a! 2t+a4 A (ert telis7tele %&lt %ir/g!. r.!sa"&(&rral4
A (ir/ly ar1a $el*er0lt4 UN&, %gre mgis megles! a (isl/ny&m r.!s/+a3V
Hes!/llt a l&%/r.l, h&gy les!a(9ts&n egy r.!sas!/lat4 A temr*e( r.!sa (!0l
(i%/las!t&tta a legs!e""i(et4 Je aligh&gy le%/gta, el#"2+t a "&(&r".l egy s/r(/ny, s
r/ri%allt,
N Ki enge*te meg, h&gy lemesse* e!t a r.!s/t3
N I*e $igyel+ N %/las!&lt a (ir/ly N, (ir/ly %agy&(, %an h/r&m l/ny&m4 Uta!/sr.l
tre( ha!a, min*eni( l/ny&mna( %inn( %alamit4 A (t i*#se"" r'h/t meg ()enyt
(9%/nt, meg%ettem a %/r&s"an4 Je a leg(ise""i( egy r.!s/t (rt t#lem4 A %/r&s"an
r.!s/t nem tal/ltam4 5/t "i!&ny, "el)tem e""e a (ert"e, h&gy les!a(ass!a( egyet4
N Q.l %an N $elelte a s/r(/ny4 N Vihete* a r.!s/t, *e h&lna) i*e +++ a leg(ise""
l/ny&**al4 Mert ha nem, a! lete**el +/ts!&l4
5a!ament a (ir/ly4 S!t&s!t&tta a! a+/n*(&(at a l/nyaina(, a!t/n nagy "2san
%iss!a%&n'lt a s!&"/+/"a4 Pement h&!!/ a leg(ise"" l/nya4
N K*esa)/m, mirt &lyan s!&m&r2
A (ir/ly 1sa( s.ha+t&tt,
N S, *es le/ny&m, ha t'*n/*, milyen nagy "a+"an %agy&(3
N Mi ny&m+a a s!9%t, *esa)/m
N N&, h/t i*e hallgass, *es l/ny&m, a %/r&s"an nem tal/ltam egy s!/l r.!s/t sem4
A te r.!s/*ra ha!a+%et egy (ert"en leltem4 5/t ami(&r a r.!s/t lenyiss!ant&m,
el#"2+i( egy s/r(/ny, s meg)aran1s&l+a, h&gy h&lna) %igyele( h&!!/4
A (ir/lyl/ny $elne%etett4
N S&se "2s'l+&n e!en, *esa)/m, elmegye( n a s/r(/nyh&!3
M/sna) reggel megnyergeltet a (ir/ly (t l&%at, s 2tra (elne(4
Meg is r(e!ne( a r.!sa(erthe!, *e nem tal/lna( &tt egy lel(et se4 A (ert"en
meg)illantana( egy (astlyt, "el)ne(4 A (astly 0res, (ihalt4 Nin1s "enne sen(i4 A
(!)s# terem"en egy ter9tett as!tal /ll, megra(%a $in&m tele((el4 He0lte(, ette(4
Mi(&r +.lla(ta(, %iss!amente( a (ert"e, st/lgatta(, *e m&st sem tal/l(&!ta( egy
lle((el se4
Este$el ismt "emente( a! e"*l#terem"e4 A! as!tal 2+ra 1sa( tele a leg+&"",
leg9!letese"" tele((el4
Hes!/llt a! +, "enyit&tta( nh/ny s!&"/"a4 A! egyi("en %etett /gyat tal/lta(4
Pemente(, le)ihente(4 K!"en seh&l egy teremtett lle(4 M/sna) reggel m/r %/rta
#(et a reggeli4 8alat&!/s 't/n a! a)a a l/ny/h&! $&r*'lt,
11C
N N&, *es l/ny&m, ne(em m&st el (ell mennem4 6ge* itt hagyla( N e!!el el is
ment4 A l/ny meg &tt mara*t, s $lelm"en (eser%esen s9r%a $a(a*tL nem t'*ta, mi
les! %ele4
Megint 1sa( (iment a (ert"e4 Amint 9gy "&ly&ng&tt, egys!erre 1sa( el#tte /ll a
s/r(/ny4
N Ne $l+ t#lem, (ir/lyl/ny N m&n*ta N, lgy a $elesgem4 A** s!a%a*at, h&gy
el+ss! h&!!/m $elesg0l3
A l/ny(a el#s!r %&na(&*&tt, *e %gre is "eleegye!ett4 Erre a s/r(/ny as!talh&!
%e!ette4 H/thatatlan (e!e( s!&lg/lta( $el ne(i(4 A(/r1sa( *l't/n a! '!s&nn/n/l s
este a %a1s&r/n/l4 Va1s&ra 't/n (iny9lt a (ir/lyl/ny h/l.s!&"/+/na( a+ta+a4 Pement, s
le$e(0*t al'*ni4
M/sna) reggel, ah&gy $el(elt, h/t (i %/r r/ a! e"*l#terem"en, mint egy gynyr-
her1eg4 A l/ny a! els# )illanat"an s!.lni se t'*&tt a megle)etst#l4 A!t/n
meg(r*e!te,
N Ki %agy, te ismeretlen
A her1eg meg$&gta a (e!t, s 9gy s!.lt,
N Kn %agy&( a te s/r(/ny&*4 S/r(/nny/ %ar/!s&lta(, s a**ig tart&tt a %ar/!slat,
am9g a(a*t %ala(i, a(i $elesg 0l+n h&!!/m4
Meglelt(, meg1s.(&lt/( egym/st4 M&st m/r nem %&lt m/s h/tra, mint h&gy
megtarts/( a la(&*almat4
P&l*&gan lte(, s&( $&g&ly)e1senyt ette(4 Je ne(em nem a*ta( "el#le4 Tsa( egy
(is "/"'t a*ta(, a! is %a+".l %&lt4
Mi%el ))en ny/r %&lt, a! is el&l%a*t hamar4
11F
PRISVIN
A TINKKK
:&rs!em h'll&tt a s!emem"e4 Mialatt (i%ettem, a m/si( s!emem"e is "eleh'll&tt
%alami4
A((&r s!re%ettem, h&gy a s!l $-rs!)&rt h&r* $elm, s m/r egs! s%ny(e
$e(s!i( "el#le a $l*n a s!l ir/ny/"an4 E! annyit +elent, h&gy %alah&l, &tt, ah&nnan
a s!l h&r*+a, %ala(i s!/ra! $/%al *&lg&!i(4
Elin*'ltam a s!l ir/ny/"an a $ehr $-rs!)&r s%ny(n, s hamar&san
megtal/ltam, amit (erestem, (t i1i)i1i 1in(e N a teste ((ess!0r(e, $ehr )ihs
$e+e1s(+n (t&l*alt $e(ete s/% N a 1s#r%el %/+ta egy (is!/ra*t $a tr!st, s $rget
s!e*egetett a (&rha*. $/".l4 Olyan $0rgn hala*ta(, h&gy a s!emem l/tt/ra hat&lta(
"e min* mlye""en, mlye""en a tr!s"e4 60relmesen n!tem #(et l/t1s%emen
(eres!t0l, am9g %g0l a! egyi( 1in(ne( m/r 1sa( a $ar(a1s(/+a l/ts!&tt4 A((&r
hal(an meg(er0ltem a $/t, a m/si( &l*alr.l &*al&).!tam, ah&l a ma*/r(a $ar(a
(il/ts!&tt, s a ly'(at "eta(artam a tenyeremmel4 A ma*/r(a nem m&!*'lt &*a"enn a!
&*2"an, mintha meg*erme*t %&lna4 8lemeltem a tenyerem, megrintettem a $ar(/t N
a ma*/r(a nem m&!*'lt, megsim&gattam a (is h/t/t N $e(0*t t&%/"", mint a(it
agy&n%erte(4 A m/si( 1in(e meg &tt 0lt egy $a/g&n, (t7h/r&m l)snyire, s
1si)&g&tt4 Nem %&lt neh! (ital/lni, h&gy t/rs/t inti, $e(0*+( 1sa( minl
1sen*ese""en4
N 8e(0*+ 1sa(, s hallgass N m&n*ta ne(i N, n )e*ig ma+* itt 1siri)ele( (r0ltte*L
h/tha 0l*!#"e %es!, a((&r n elre)0l(, te meg ne %es!teges* a! i*#t3
Nem (9n&!tam t&%/"" a ma*/r(/t, arr"" mentem, s n!tem, h&gy mi les! t&%/""4
Elg s&(/ig (ellett &tt /lln&m, mert a s!a"a* 1in(e l/t&tt, s $igyelme!tette a! &*2"an
meg"2%.t,
N Mara*+ "enn mg egy (i1si(t, mg itt %an, /ll s $igyel4 44
Rlltam, /lltam, +. s&(/ig, am9g a!t/n a s!a"a* 1in(e egs!en (0lns hang&n
s!.lalt meg4 Kital/ltam, mit m&n*hat&tt,
N P2++ (i, nin1s mit tenn0n(, mg min*ig itt /ll4
A $ar(&1s(a elt-nt a! &*2 ny9l/s/".l4 Tsa(hamar meg+elent a $e(ete s/%&s
$e+e1s(e, s e!t 1si)&gta,
N 5&l %an
N Ott /ll N 1si)&gta a m/si(4 N Nem l/t&*
N Ah/, m/r l/t&m N 1si)&gta a! &*2"an meg"2%.4
Ks (ir))ent4
Tsa( )/r l)snyire re)0lte(, ma+* nyil%/n &*as2gt/( egym/sna(,
N N!!0( meg, h/tha elment4
He0lte( egy magas /gra4 Kr0ln!te(4
N Ott /ll N m&n*ta a! egyi(4
N Ott /m N 9gy a m/si(4
Ks elre)0lte(4
11W
KOLOZSVRI GRANDPIERRE EMIL
RRGYMHUS KS 6INJKR IHONA
V&lt egys!er egy (ir/ly s a (ir/lyna( h/r&m $ia4 Anna( a (ir/lyna( a (ert+"en %&lt
egy aranyalma$a4 E! a $a ++el %ir/g!&tt, s ha+nalra megrlelte min*en gy0ml1st4 A
(ir/ly megs!e*ette a $/t reggelen(int, s i*#+/rt/%al # lett a %il/g legga!*aga""
(ir/lya4 Egy reggel 0resen tal/lta a $/t4 M/sna) megint4 5arma*na) meghir*ette,
h&gy $ele &rs!/g/%al +'talma!!a a!t, (i a! aranyalm/(at meg%*i a t&l%a+&(t.l4
5- em"erei s&rra #r"en /llta( a $a al/4 Je +$lt/+t min*et elny&mta a! /l&m4 Mire
$les!mlte(, a! alm/(na( l/"a (elt4
ss!etana(&*&tt a h/r&m (ir/ly$i, s elhat/r&!ta, h&gy %/llal+/( a! #r(*st4
El#s!r a legi*#se"", a!t/n a (!"0ls# )r."/l(&!&tt4 Nem +/rta( #( sem (0ln"0l,
mint a t""i #r4
A leg(ise"" (ir/ly$it Rrgy9l'sna( h9%t/(4 M&st m/r ra+ta %&lt a s&r4 8el(ttte a
(ar*+/t, s egy aranys!elen1t is %itt mag/%al4 A s!elen1"e )e*ig t'"/(&t tett4 A!!al
le*#lt a! aranyalma$a t%"e, s n!el#*tt a h&l*s'garas est"en4
Ah&gy n!el#*tt, egys!er 1sa( re!te, h&gy a! /l&m meglegyinti4 Kinyit&tta a!
aranys!elen1t, s!i))ant&tt a t'"/(".l, s a((&r/t t0ss!entett, h&gy els!/ll&tt a! /lma4
A((&r m/r r)0lt is a $a $el ti!enh/r&m $e(ete h&ll.4 A (ir/ly$i 0gyesen el(a)ta a!
els# h&ll. l/"/t4 6'*ta, h&gy a! a t&l%a+&( %e!re4
Je alig $&gta meg, a h&ll. gynyr- l/nny/ %/lt&!&tt4 Olyan s!) %&lt, h&gy a
(ir/ly$i menten "eles!eretett, s (rlelni (e!*te, h&gy mara*+&n &tt, s legyen a
$elesge4
N Nem s!a"a* N m&n*ta 60n*r Il&na, mert 9gy h9%t/( a h&ll.".l lett le/nyt4 N Je
el+%( h&!!/* min*en ++el, s a! alm/t is meghagy&m ne(e*4
Mgy is trtnt4 Rrgy9l's (ir/ly$i estr#l estre tal/l(&!&tt 60n*r Il&n/%al4
Klt a (ir/ly '*%ar/"an egy rettent# %n "anya4 E! a %n "anya (ileste Rrgy9l's
(ir/ly$it s 60n*r Il&n/t, s elm&n*ta a (ir/lyna(, amit ta)as!talt4 Je a (ir/ly nem
hitte4
Mit tehetett a %n "anya, meg%/rta, m9g a!&( (etten elal'*ta(, s a((&r le%/g&tt egy
$0rtt 60n*r Il&na arany ha+/".l4 A $0rtt el%itte a (ir/lyh&!, h&gy l/ssa, iga!at
m&n*&tt4
Mi(&r 60n*r Il&na $el"re*t, s9rni, +a+gatni (e!*ett4 Siratta a! arany$0rtt4 A!t/n
a*&tt egy gy-r-t Rrgy9l'sna(, h&gy arr.l megismer+e4 A!!al ss!e1sa)ta a (e!t,
h&ll.%/ %/lt&!&tt s elr)0lt4 Mi%elh&gy a t0n*re( nem mara*hatna( a! em"ere(
(!tt, ha 1sa( egyetlen s!/l is hi/ny!i( a ha+'(".l4
Rrgy9l's (ir/ly$i $ltaris!ny/it, s 2tna( ere*t, h&gy meg(eresse 60n*r Il&n/t4
Pe+/rta a! egs! %il/g&t, *e nem lelt a ny&m/ra4 8aggatta a na)&t, $aggatta a h&l*at,
mg a s!elet is meg(r*e!te, *e egyi( sem t'*&tt 60n*r Il&na $el#l4
Mi(&r m/r a! 0%eghegye(et is megh/gta, egy (ietlen )'s!tas/gra rt4 A!&n a
)'s!tas/g&n &lyan mly sttsg 0lt, h&gy a l/"/t sem l/tta, *e a!rt 1sa( l)egetett
%it!0l, mert nagy&n %/gya(&!&tt 60n*r Il&na 't/n4
Egys!er a!t/n %il/g&ss/g 0ttte meg a s!emt a nagy sttsg"en4 Egy s!) (astly
a"la(/".l s'g/r!&tt a %il/g&ss/g4 Rrgy9l's "e(&)&gtat&tt, s &*a"ent
11D
s!em"etal/l(&!&tt a! egys!em- .ri/ssal4 Nagy&"" %&lt a legnagy&"" .ri/sn/l,
egyetlen s!eme )e*ig a h&ml&(a (!e)n 0lt4
7 A*+&n isten, $elsges (ir/ly aty/m3 N (s!nttte a! .ri/st tis!tessggel4 N 60n*r
Il&n/t (eresnm4 Iga!9ts&n $elsge* 2t"a4
A! egys!em- .ri/s a! /llat(ir/ly %&lt4 Maga semmit sem t'*&tt 60n*r Il&na $el#l4
80ttyentett h/t egyet, mire "ir&*alma min*en /llata "e+tt a )al&t/"a4 Meg(r*e!te
#(et, *e 1sa( egy s/nta $ar(as hall&tt 60n*r Il&n/r.l4 Mire a! /llat(ir/ly r/)aran1s&lt
a $ar(asra, h&gy %e!esse el Rrgy9l's (ir/ly$it h&!!/4
8el0lt a (ir/ly$i a s/nta $ar(as h/t/ra4 Mente( s!/! es!ten*eig4 A s!/!a*i(
es!ten*#"en a s/nta $ar(as 9gy s!.lt,
N 6&%/"" egy ta)&*tat sem mehete(4 Je innen &*a tal/ls! maga* is, 1sa( hala*+
min*ig egyenesen4 5/r&ms!&r 1s.(&l* meg 60n*r Il&n/t, a((&r megtri( a %ar/!s,
el%ihete* "("en4
A!!al a $ar(as meg$&r*'lt, h&gy ha!as/nti(/l+&n4
Rrgy9l's (ir/ly$i t&%/"" $&lytatta 2t+/t4 Nems&(/ra egy s!-( %lgy"e rt4 A""an a
%lgy"en h/r&m r*g$i %es!e(e*ett4 Meghalt a! a)+'(, s egy ()nyeget, egy &st&rt
meg egy "&1s(&rt hagy&tt r/+'(4 E!e(ne( a! %&lt a t'la+*&ns/g'(, h&gy ha %ala(i
nya(/"a (er9tette a ()nyeget, a "&1s(&rt $lh2!ta, s 1sr*9tett egyet a! &st&rral, &tt
termett, ah&l a(art4
Je %ar/!shatalma a h/r&m r(sgne( 1sa( egy0ttesen %&lt4
A (ir/ly$i meg9grte a! r*g$ia(na(, h&gy iga!s/g&t tes! (!tt0(4
N 8'ssat&( %ersenyt N m&n*ta N, s amelyi(#t( el#"" r $l arra a nagy hegyre, a!
les! a! r(sg4
Eliram&*ta( a! r*g$ia(4 A (ir/ly$i 1sa( e!t %/rta4 8l%ette a ()nyeget, $l a
"&1s(&rt, meg1sattint&tta a! &st&rt, s e!t m&n*ta,
N 5i))7h&)), &tt legye( 60n*r Il&n/n/l3
A""an a s!em)illant/s"an egy gynyr- s!) )al&ta el#tt s!/ll&tt a $l*re4
Pe(&)&gtat&tt, *e nem 60n*r Il&na nyit&tt el#tte a+t.t, hanem egy %n "&s!&r(/ny4
N 6'*&m, mi +/rat"an %agy N m&n*ta a! /ln&(s/g&s "&s!&r(/ny N, s ha tan/1s&m
meg$&ga*&*, $el&l*hat&* 60n*r Il&n/t a %ar/!s al.l4 Min*en +$l(&r el+n i*e4 6e
1sa( arra %igy/!!, h&gy "ren mara*+, (0ln"en *&lg&* %ge!etlen trhets! ha!a4
Ennl mi sem (nnye"" N g&n*&lta Rrgy9l's (ir/ly$i4 A!!al lehe%ere*ett )ihenni,
mert a! +$l mg mess!i %&lt4 Tsa( h/t a! /ln&(s/g&s %n "&s!&r(/ny +$lt/+"an
meg$2+ta a %ar/!ss9)+/t4
60n*r Il&na el+tt4 Megr0lt (e*%ese l/tt/n, (ltgette, sim&gatta, *e min*hi/"a,
2gy al'*t s!egny, mintha meg sem s!0letett %&lna4
A!t/n "2san elre)0lt4 S e! 9gy trtnt h/r&ms!&r egym/s 't/n4 S!eren1sre a
negye*i( +s!a(a a %n "&s!&r(/nyt is elny&mta a! /l&m4 5&rty&g&tt a "este
teremts, h&gy a! egs! )al&ta !engett "el4 S a((&r a nyit&tt a"la(&n /t "er))ent a
s!&"/"a 60n*r Il&na4
A (ir/ly$i min*+/rt meglelte, meg1s.(&lta h/r&ms!&r4 Mire harma*+/ra
meg1s.(&lta, (in#tt 60n*r Il&na aranyha+a, s a %ar/!slat megtrt4
A((&r Rrgy9l's (ir/ly$i mag/h&! lelte 60n*r Il&n/t, a! &st&rral )attint&tt egyet4
7 5i))7h&)), a)/m %/r/"an legye(3
Ki sem m&n*ta, &tt teremte( a (ir/lyi '*%ar"an4 A! reg (ir/ly er#sen megr0lt,
12=
h&gy a $ia t0n*rt %es! $elesg0l4 Mert e! rit(a tis!tessg4 5ete*ht &rs!/gra s!.l.
la(&*almat 1sa)ta(4 60n*r Il&na s Rrgy9l's (ir/ly$i ma is lne(, ha meg nem
halta(4 Van (t gyere(0( is, a! egyi(et 2gy h9%+/(, h&gy 60n*r :/l, a m/si(at, h&gy
60n*r P&r1sa4
M&st tan'l+/( a (ir/ly(&*/st a! is(&l/"an4
121
ANDERSEN
A 5RROM VERSENYUGRS
A "&lha, a s!1s(e meg a +/t( "(a $&ga*/st (ttte(, melyi(0( t'* magasa""at
'grani4 Megh9%t/( a %ersenyre a! egs! %il/g&t s mg m/s&(at is, a(i( (9%/n1sia(
%&lta( a l/t%/ny&ss/gra, ha** /m'l+ana(, mert min* a h/rman h9res magas'gr.(
%&lta(4
N A gy#!teshe! $elesg0l a*&m a l/ny&mat N +elentette (i a! reg (ir/ly4 N
Ny&m&r2s/g&s *&l&g lenne, ha a! 'ra( ingyen $/ra*&!n/na(3
Els#ne( a "&lha /llt (i, nagy&n $in&man %isel(e*ett, +&""ra7"alra (s!ngetett a
)'"li('mna(, mert egy el#(el# (isass!&ny %re 1srge*e!ett a! erei"en, a!&n(9%0l
s&(at $&rg&tt em"ere( (!tt, ami igen s&(at s!/m9t4
Ut/na a s!1s(e (%et(e!ettL # m/r +.%al nehe!e"" %&lt, *e # is elg el#(el#
meg+elens-, $es!telen0l m&!g&tt !l* egyenr'h/+/"an, mintha %ele s!0letett %&lna4 A
s!1s(e is s&(at tart&tt s!/rma!/s/ra, a!t /ll9t&tta, h&gy 1sal/*+a #srgi egyi)t&mi
ere*et-, s &tt nagy tis!teletne( r%en* min* a mai na)ig4 Zt mag/t a me!#n e+tett(
$&gs/g"a, s egy h/r&memeletes %/r"a helye!t(L a %/r (/rtyala)&(".l %&lt
ss!eragas!t%a &lyan())en, h&gy a (/rty/( ()es $ele min* "e$el n!ett, s a! a+t.(
meg a! a"la(&( a )i(( */m/( test"e %&lta( %/g%a4
N Kn 2gy t'*&( hege*0lni N *i1se(e*ett N, h&gy ti!enhat %r"eli t01s(
"eles&%/ny&*&tt a! irigysg"e, ami(&r a +/t(&mat meghall&tta4 :e*ig a!&( m/r a
"l1s#"en is hege*0lte(, mgsem (lt!hette( (/rtya%/r"a4
A "&lha meg a s!1s(e hars/nyan hir*ette el#(el# s!/rma!/s/tL 2gy g&n*&lt/(,
h&gy 9gy in(/"" s!/m9thatna( a (ir/ly(isass!&ny (e!re4
A +/t( "(a nem s!.lt egy s!.t sem, *e min*en(i t'*ta r.la, h&gy ann/l t""et
g&n*&l(&*i(4 A h/!#r!# e", a(i egy (i1sit (r0ls!agl/s!ta, ny&m"an (e!es(e*ett rte,
h&gy a "(/na( sem %etheti a s!emre a s!/rma!/s/t sen(i4 A! reg tan/1s&s, a(i m/r
h/r&m r*emren*et (a)&tt s!-(s!a%2s/g/rt, a!t /ll9t&tta, h&gy a "(a ren*(9%0li
+.stehetsgL a h/t/r.l a(/r(i le&l%ashat+a, enyhe les!7e a tl %agy (emny, m/r)e*ig
e!t mg a (alen*/ri'm&( 9r.+/na( h/t/r.l sem lehet le&l%asni4
N N&, n nem s!.l&( t""et3 N m&n*ta a! reg (ir/ly4 N Ma+* 1sa( +%(7megye(,
s h&!!/g&n*&l&m a magamt4
Meg(e!*#*tt h/t a %erseny4 A "&lha &lyan magasat 'gr&tt, h&gy elt-nt a )'"li('m
s!eme el#l, e!rt nmelye( (i+elentett(, h&gy nem is 'gr&tt, s e! iga!/n
gyal/!at&ss/g %&lt4
A s!1s(e 1sa( $elea((&r/t t'*&tt 'grani, r/a*/s'l ))en a (ir/ly ar1/ra )attant, s a
(ir/ly a!t m&n*ta, h&gy e! 'n*&r9t. *&l&g4
A "(a +. i*eig 1sn*esen g&n*&l(&!&tt, miel#tt ne(i%esel(e*ett %&lna4 A n!#(
m/r a!t hitt(, h&gy nem is t'* 'grani4
N 6al/n r&ss!'l lett N %lte a h/!#r!# e", s megint (r0ls!imat&lta4 5&))3 A "(a
egys!er 1sa( 'gr&tt egyet, nem is ))en magasat, in(/"" &l*al%/st, egyenesen a!
arany!s/m&ly/n 0l*gl# (ir/ly(isass!&ny l"e4
A! reg (ir/ly ny&m"an (ihir*ette 9tlett,
N A! 'gr&tta a legmagasa""at, a(i $lrt a! n $elsges l/ny&mh&!4 8in&m
122
g&n*&lat, e! 1sa( &lyanna( +'that&tt es!"e, a(ine( %an is es!e4 A "(a
"e"i!&ny9t&tta, h&gy ne(i %an4
Mgy h/t a +/t( "(a nyerte el a (ir/ly(isass!&ny (e!t4
N 5i/"a, mgis1sa( n 'gr&ttam a legnagy&""at3 N %igas!talta mag/t a "&lha4 N
P/n&m is n a (ir/ly(isass!&nyt3 Hegyen 1sa( anna( a *es!(/".l meg s!'r&(".l
t/(&lt "(/na( a $elesge, l+ene( "&l*&g'l3 A!rt mgis n 'gr&ttam a
legmagasa""at, *e h/t, 2gy l/ts!i(, a mai %il/g"an 1sa( a! %is!i %alamire, a(ine(
)&1a(+a %an4 A!t s!re%es!i(4
El(esere*s"en "e/llt !s&l*&s (at&n/na(, s &tt esett el mess!e i*egen"en, a!t
"es!li(4
A s!1s(e "2san g'""as!t&tt a (ert"en, elt-n#*tt, milyen iga!s/gtalan is a %il/g, s
9gy s.ha+t&!&tt, U:&1a( (ell a "&l*&g'l/sh&!3 :&1a( (ell a "&l*&g'l/sh&!3V N a!'t/n
r/!en*9tett egy "2"/nat&s *alra, mi )e*ig %letlen0l meghall&tt'(, s 9gy t'*t'( meg
e!t a hist.ri/t4 Meglehet /m, h&gy nem egs!en 9gy trtnt, mg ha (ny%"e 9rt'( is3
12G
ILLYS GYULA
MR6YRS KIRRHY MEG AB IGABMONJS QU5RSB
Elment a "'r('s (ir/ly M/ty/s (ir/lyh&!4 Mint )a+t/s&( (s!nttt( egym/st4
M&n*+a a "'r('s (ir/ly,
N A!t hall&ttam, h&gy mag/na( aranys!#r- "/r/nya %an4
N Iga! N m&n*+a M/ty/s N, %an ne(em a +'haim (!t egy aranys!#r- "/r/ny&m,
meg %an egy +'h/s!&m, h&gy a! mg s&sem ha!'*&tt4
M&n*+a a "'r('s (ir/ly,
N Kn megm'tat&m, h&gy $&g ha!'*ni3
N Je N m&n*+a M/ty/s (ir/ly N nem ha!'*i( e!, &lyan nin1s3
N Je n megm'tat&m, h&gy ha!'*i(, mert n meg1sal&m, *e 2gy, h&gy m's!/+,
h&gy ha!'*+&n4
N 8&ga*&( a(/rmi"e, h&gy nem ha!'*i( N m&n*+a M/ty/s (ir/ly4 N 8ele
&rs!/g&mat &*aa*&m4
N Kn is &*aa*&m $ele &rs!/g&mat, ha nem ha!'*i( N m&n*+a a "'r('s (ir/ly4
Q., (e!et $&gna(4 A%%al +. +s!a(/t m&n* a "'r('s (ir/ly, s megy ha!a a
s!/ll/s/ra4 Ott $ellt!tt a "'r('s (ir/ly (!nsges )aras!tg2ny/"a, s in*'lt (i
rgtn a tany/ra a +'h/s!h&!4
Ks!nti a +'h/s!t, a! %iss!a(s!nti,
N Isten h&!ta, (ir/ly 'ram3
N 5&nnt ismers! te engemet, h&gy n (ir/ly %agy&(
N Megismerem n a s!a%/n, h&gy maga (ir/ly N m&n*+a a +'h/s!4
A!t m&n*+a a "'r('s (ir/ly,
N A*&( n ne(e* s&( )n!t, r/a*/s'l hat l&%at meg hint.t, 1sa( a** ne(em a!
aranys!#r- "/r/nyt4
N Qa+ N m&n*+a a +'h/s! N, a %il/grt se a*n/m, mert $ela(as!tatna M/ty/s (ir/ly4
Mg t"" )n!t is 9grt ne(i a "'r('s (ir/ly4 Je nem, a +'h/s! nem /llt (tlne(4
5a!amegy nagy "2san a "'r('s (ir/ly a s!/ll/s/ra, s 1sa( "2s'l s "2s'l4 Ott %&lt
a le/nya is4
N Ne "2s'l+&n N m&n*+a a! a le/ny N, mert elmegye( n ahh&! a +'h/s!h&! egy
1s&m. s!9narannyalL n ma+* meg1sal&m4
Vitt egy l/*/1s(a s!9naranyat a l/ny s egy 0%eg "&rt, +. m!esen, h&gy a +'h/s!t
meg1sal+a4 Je a!t m&n*+a ne(i a +'h/s!, h&gy ne(i nem s!-(s a )n!3 M/ty/s (ir/ly
meg $ela(as!t+a, ha megt'*+a, h&gy h&%a lett a! aranys!#r- "/r/ny4
A**ig7a**ig "es!lt a le/ny, a**ig in1sel(e*ett, h&gy %g0l megitt/( a "&rt is4 Je
a le/nyna( (ellett el"" innia "el#le4 H/tni a(arta a +'h/s!, nem tett7e %alami t#t
"el+e4 Nem4 A "&rt.l &lyan (e*%e (ere(e*ett a!t/n a +'h/s!na(, h&gy 't&l+/ra a!t
m&n*+a, &*aa*+a a "/r/nyt, ha a le/ny h&!!/ megy rgtn $elesg0l4 :n! n(i nem
(ell, mert )n!e %an elg4
S&(at s!a".*&tt a le/ny, *e %g0l mgis "eleegye!ett4 A!t m&n*+a a!t/n a le/ny a
+'h/s!na(,
N Ny2!* meg a "/r/nytL a h2st e** meg, n(em a h2sa nem (ell, 1sa( a "#re4
Megny2!!a a +'h/s!4 5a!a%itte a le/ny nagy rmmel a! a)+/na( a! aranys!#r-
12;
"/r/nyna( a "#rt4 N& *e r%en*e!ett a! a)+a, h&gy a le/nya meg t'*ta 1salni a
+'h/s!t4
El+tt a reggel, "2s'lt er#sen a +'h/s!, h&gy mit m&n*+&n # m&st M/ty/s (ir/lyna(,
h&gy ne t'*+a meg, h&gy a! aranys!#r- "/r/ny el%es!ett4 In*'lt a (astly"a, s
2t(!"en el)r."/lta, h&gyan is $&g ha!'*ni, ha a (ir/ly el (er0l4 Pes!2rta "&t+/t egy
egrly'("a, a (ala)+/t re/tette a "&tra4 Elh/tr/lt a!t/n t#le, meg $el+e ment,
(s!nttte (ir/ly 'ramna(4 M&n*ta a (ir/ly ne%"en sa+/t mag/na(,
N Mi 2+s/g a tany/n
M&n*ta erre #, a maga ne%"en,
N Ott "i! nin1s m/s, 1sa( a!, h&gy a! aranys!#r- "/r/ny el%es!ettL a $ar(as
megette3
Mi(&r (im&n*ta, megi+e*t4
N 5a!'*s!, mert a((&r a t""it is megette %&lna3
A%%al (i%ette a "&t+/t, s ment t&%/"" a (ir/ly (astlya $el4
Ismt tal/lt egy egrly'(at, ismt "eletette a )/l1/+/t, re/ a (ala)+/t, s (s!nttte
(ir/ly 'ramna( a "&t&t4
N Mi h9r %an a tany/n
N Nin1s egy", 1sa( a! aranys!#r- "/r/ny "e*gltt a (2t"a4
N 5a!'*s! N %lte hallani a (ir/ly hang+/t N, mert a t""i is "e*gltt %&lna3
Ismt (i%ette a )/l1/+/t, s ment t&%/"" a (astly $el4 5arma*s!&r is tal/lt egy
egrly'(at, "eltette a )/l1/+/t, re/ a (ala)+/t, s (s!nttte (ir/ly 'ramna( a "&t&t4
N Mi 2+s/g a tany/n
N Ell&)t/( a! aranys!#r- "/r/nyt4
N 5a!'*s! N m&n*ta a (ir/ly N, mert a t""it is ell&)t/( %&lna4
Ki%ette m&st a )/l1/+/t, s ment t&%/"" M/ty/s (ir/ly )al&t/+/"a4 A "'r('s (ir/ly
is &tt 0lt a le/ny/%al a! as!taln/l4 Pemegy a +'h/s!, s (s!nti a (t (ir/lyt s a
le/nyt is4 A "#rt m/r &*a is %itte %&lt a "'r('s (ir/ly, s m&st %/rt/( min*, h&gy
ha!'*i(7 a +'h/s!4 Mert ha ha!'*&tt %&lna, M/ty/s (ir/ly a $&ga*/ssal el%es!tette
%&lna a $ele (ir/lys/g/t4
N Mi 2+s/g a tany/n N (r*i M/ty/s (ir/ly4
N Nin1s semmi egy", mint h&gy a! aranys!#r- "/r/nyt egy s!) $e(ete "/r/nnyal
el1serltem4
Nagy %&lt M/ty/s (ir/ly rme4
N 5/t h&!* " a "/r/nyt3 N m&n*+a a +'h/s!na(4
Je a!t m&n*+a a +'h/s!,
N Ott 0l (!)helyt a (t (ir/ly (!t4
N Kl+en3 N m&n*+a M/ty/s (ir/ly a +'h/s!na(4 N Nem ha!'*t/l3 E!rt ne(e* a*&m a
"'r('s (ir/lyna( a $l &rs!/g/t, amit t#le elnyertem4
N N& N m&n*+a a "'r('s (ir/ly N, n is &*aa*&m a le/ny&m, 2gyis megs!erett(
egym/st4
Ks 9gy lett a +'h/s!".l "'r('s (ir/ly4
12<
A 8ETSKE KS A KMGYS
LETT MESE
Rges7rgen, a %9!!n i*e+n egy .ri/si "/r(/n lelt mene*(et em"er s /llat4
Egys!er a!&n"an l(et (a)&tt a "/r(a, megrettente( min*ah/nyan, h&gy &*a%es!ne(,
ha gy&rsan nem seg9tene( a "a+&n4 A (9gy. $ela+/nl&tta, h&gy t'la+*&n test%el tmi el
a rst, ha a %9!!n elm2lt/%al !s/(m/ny'l (a)+a a leg*ese"" %rt4
A "/r(a 'tasai r//llta( a! al('ra4 Mi(&r a!t/n elm2lt a %9!!n, a (9gy. (%etelte a
(ial('*&tt $i!etsget4 A! em"ere( a s!2ny&gra "9!t/(, in*'l+&n el, s t'*+a meg, melyi(
l#lny %re a leg*ese""4 R)(*tt a s!2ny&g reggelt#l estig, "ele(.st&lt e""e is,
a""a is, %g0l 2gy tal/lta, h&gy a! em"er %re a leg*ese""4 Mi(&r %iss!a$el r)0lt,
h&gy elm&n*+a a (9gy.na(, amit megt'*&tt, ss!etal/l(&!&tt a $e1s(%el, s a!
meg(r*e!te,
N N&, melyi( %r 9!lett leg+&""an Melyi( a leg*ese""
N A! em"er3 N %/las!&lt a s!2ny&g4 N Megye( is, s elm&n*&m a (9gy.na(4
A $e1s(e a!&n"an s!erette a! em"ere(et, meg a(arta #(et menteni a (9gy.t.l, e!rt
le1s9)te a s!2ny&g nyel%t, h&gy a! ne t'*+&n "es!lni4 Mi(&r a!t/n a s!2ny&g
%iss!atrt a (9gy.h&!, egy /r%a ('((&t sem t'*&tt s!.lni, egyre 1sa( !0mmgtt,
N M!!!444 !!!!444
A! em"er is, a (9gy. is 1sa( 1s&*/l(&!&tt, 'gyan mi$le "es!* e!4
S e((&r megs!.lalt a $e1s(e4
N Kn "i!&ny rtem, mit a(ar m&n*ani a s!2ny&g3 A!t m&n*&gat+a, h&gy a "(a
%re a leg*ese""3
Nagy&n megharag'*&tt a (9gy., mert 't/lta a "(ah2st, mi.ta a %il/g %il/g4
Mrg"en a $e1s(e $el s2+t&tt, *e elhi"/!ta, s 1sa( a $ar(t&llai".l s!a(9t&tt (i egyet7
(ett#t, *e a!t a (!e)r#l4 A!.ta %ill/s a $e1s(e $ar(a, s a!.ta %an 2gy, h&gy a! em"er
s!ereti a $e1s(t, s!9%esen l/t+a, ha $s!(et ra( h/!a eres!e alatt, s a!.ta %an r(
harag"an a (9gy.%al4
12C
JZSEF ATTILA
TSOSBOGI, AB REG SUSB6ER
Ts&s!&gi, a! reg s's!ter, &tt 0lt h/r&ml/"2 s!(e1s(+n a! a"la( mellett, h&gy
+&""an l/ss&n, ami(&r ltgeti a (emny hegy-, s!'r(&s $&nalat4 A! a"la( 'gyan
))en nem m&n*hat. tis!t/na(, a hi*eg is "eh2! m/r ra+ta N *e mit tes! a!
Ts&s!&gina(, a! reg s's!terne(, a(i ha a!t m&n*+a, h&gy a 1i)# megles! estre,
a((&r a!t 2gy lehet te(inteni, mintha maga a! 2+&nnan tal)alt t0(rs s!l- 1i)#
nyi(&r&gna a! em"er l/"/n4 Iga!, h&gy Ts&s!&gina(, a! reg s's!terne( $-teni%al.+a
sem igen %&lt, *e meg (i hall&tt &lyat, h&gy egy s!egny em"er, egy 19m!etes
1i)s!mester, a(i "i!&ny 1sa( $&lt&!.s's!ter, &(t."er"en "egy2+ts&n a h/r&ml/"2 (is
%as(/lyh/"a A (/lyha ilyen(&r mg a )a*l/s&n h-l, mg el#"" s!'s!&g%a le (ell
h&!ni s le(e$lni a %as)&r&s (e$%el4 Ts&s!&gi, a! reg s's!ter teh/t a! a"la( mellett
0lt, a! ala1s&ny as!tal(a el#tt, amelyen (eresglni s!&(&tt, mert his! nem lehet &lyan
(nnyen eliga!&*ni a rengeteg s!gletes s(at'lya meg (ere( )lh*&"&! (!tt4
Nagy&n s&( a la)&s s(at'lya, a s!&"a is a!4 Ala1s&ny mennye!et-, mintha grnye*t
%&lna, mint maga Ts&s!&gi, a! reg s's!ter4
5&gy lehet %al.*i em"erne( ilyen (ital/lt ne%e Xgy, h&gy nha, ami(&r
+.(e*%"en tal/lt/(, s meg(r*e!t( t#le, h&gy s mint %an, a!t $elelte tr$/san, U5/t
1sa( 1s&s!&g&(, 1s&s!&g&(4V :ers!e, ilyesmit nem (r*e!ne( a! em"ert#l, ha
"&ss!an(&*i(, n/la is 1sa( &lyan al(alma((&r r*e(l#*ne( e""en a! ir/ny"an, ami(&r
a s!eme h'ny&rg/s/n l/tni lehetett, h&gy n&, m&st mg meg is lehetne 1ir.gatni, mert
elrti a tr$/t4 5&gy reg, a! meg (0lnsen l/tni %al., ehhe! nem (ell nagy&n
s!em0gyre %enni a ()"#l (rs7(r0l (i/ll. s!0r(e srt(et4 S h&gy s's!ter, a!t #
maga +elentette (i, ami(&r %ala(i a tal)alni7sar(alni %al. 1i)#+t h&!ta a!!al, h&gy,
U6ess( +.l meg%arrni, Ts&s!&gi "/1si, le$eslett a (a)li3V A!t/n e! a %ala(i mg
h&!!/tette, nmi (nys!ere*ett m&s&llyal, U6al)al/ssal egyel#re nem len*9tem $l a
tis!tes 1i)s!i)art3V Erre Ts&s!&gi, a! reg s's!ter, amint %i!sg/lgat%/n, a! &rra el
tart&tta a! eml9tett l/""elit, mintegy srt#*tten, *e lassan s hat/r&!&ttan $lemelte a
$e+t, (iss &l*alr.l r/n!ett a !a%art m&s&ly"a "'r(&l.*!. )(legnyre, s "&ss!2san,
*e nr!etes, t/+(&!tat. hang&n &*am&n*&tta, US's!ter %agy&( n, nem 1i)s!3V
Amire a )(legny mg !a%arta""an, mg t/+(&!atlana""'l m&s&lyg&tt, # meg, nem
(a)%/n %/las!t, s!les $e(ete h0%ely('++/%al ny&m&gatni (e!*te a 1i)# (a)li+/t, s a
hi"/( tan'lm/ny&!/s/"a mlye*t4
Ts&s!&gih&!, a! reg s's!terhe! e!2ttal egy gyere( /ll9t&tt "e, egy gyer(#1,
)is!(&s7s!almas!9n- ha+/n h/tra1sa)&tt sa)(/"an, amelyne( h/t'l 2gy l.g&tt (i a
"lse, mint ami tm!si, $e(ete nyel%et lt a %il/gra4 A! ellen!# alatt $a(. ar1,
amely"#l !l*$#!el(s!9n- s!eme( 1sillanta( el#, mint )ata(&1s(/t.l *er-s &/!is a
si%atag"an %agy mint a s/rt.l s!i((a*t 1i)#re $re11sent (en#1s4 Kis(a"/t+/t nagy
em"erre s!a"t/(, nem (isgyere(re, *e nagy em"er nemigen h&r*hat+a e((&ra
$&lt&((al a (ny(n, )l/ne ha a %arr/s mellett m/r megint $esli( a s!%ete4 A (a"/t
alatt l.g&tt a na*r/g, g&n*&l(&*/sra (s!tet# 0le))el, s!/ra %ge )e*ig &tt
harang&!&tt tenyrnyire a "&(a $ltt4 Ks a 1i)#4 Igen, a 1i)#4 A!t m/r +a%9tani h&!ta a
gyere(4
12F
N Q. na)&t3 N m&n*ta, ami(&r "el)ett4 Olyan hang&n s!.lt, mintha mg nem
*nttt %&lna egs!en, h&gy nagy&n "/t&r legyen7e %agy nagy&n $ln(4 Ts&s!&gi, a!
reg s's!ter 1sa( a s!em%el n!ett &*a, meg se m&!*9t&tta a $e+t4
N Mit a(ars! N m&r&gta, mint a(i nem a(ar egs!en g&r&m"a lenni4
N A mama (0l*tt, h&gy tess( (i+a%9tani a 1i)#met N $elelte a gyere(4 N A mama
m&n*ta, h&gy egy $&lt&t (ell r/tenni, s a((&r tart mg4
N 5&l a 1i)#
N A l/"am&n N hang!&tt a %il/g legterms!etese"" hang+/n4
Ts&s!&gi, a! reg s's!ter hallgat&tt, s m-(*tt t&%/""4 A gyere( meg 1sa(
nm/n /llt4 Ts&s!&gi 'nta meg hamar/""4
N 6al/n a l/"a*h&! %arr+am a $&lt&t3
N Nem, nem, min*+/rt le%etem N lleg!ett $el a gyere(4 A!!al 2gy, /ll%a, min*en
$-!#*!(*s nl(0l, ler/nt&tta egym/s 't/n a 1i)#t4 Nagy tis!telettel a(arta
/tny2+tani, teh/t alig $&gta, s (ts!er le)&ttyant&tta4 Vg0l Ts&s!&gi (ir/nt&tta a
(e!"#l4 Je a*ta is %iss!a4
N E!en a 1i)#n nin1s mit +a%9tani4
N 6ess(
N E!en a 1i)#n nem lehet seg9teni3
N Je a mama m&n*ta, 1sa( egy $&lt&t (ell r/tenni4 A mama m&n*ta4
N Nem lehet4 Nem /ll+a a %arr/st4 Krge sin1s4
A gyere( %/*l., (nyrg#, remnytelen hang&n megs!.lalt,
N Je 9gy nem lehet "enne +/rni3
N Ne +/r+&n a s!/*3 N *0nnygte Ts&s!&gi4 N Nin1s &lyan r&ss! 1i)#, ami"en ne
lehetne +/rni4 Amelyi("en nem lehet +/rni, a! m/r &lyan r&ss!, h&gy a!t 1sin/ltatni se
lehet4
A gyere( hal(an, (tsg"eesetten m&n*ta,
N Je a mama (0l*tt, ami(&r elment a m&!i"a, h&gy h&!!am el a Ts&s!&gi
"/1sih&!, ma+* meg tets!i( 1sin/lni4 I*ea*ta a )n!t is min*+/rt4
Ts&s!&gi erre (emny s ha+thatatlan lett4
N Xgy, ami(&r a m&!i"a ment, m&n*ta a! any/*, h&gy h&!* a Ts&s!&gi "/1sih&!3
5/t m&n** meg a! any/*na(, a!t 0!eni a Ts&s!&gi "/1si, %igye a 1i)#*et a m&!i"a,
ma+* &tt meg1sin/l+/(4
A gyere( erre, ha lehet, mg +&""an megi+e*t, s!inte sir/n(&!ni (e!*ett4
N Nem a m&!i"a ment a mama, hanem a! X+)esti M&!i"a ta(ar9tani3
Ts&s!&gi hallgatag&n tett7%ett, *&lg&!&tt4 K!"en $l s!em%el &*a7&*a)islant&tt
a! el(esere*etten helyt/ll., meg sem m'((an. gyere(re4 A!t/n mgis1sa(
megs!.lalt, mintha 1sa( t/rsal&gni a(arna,
N 6e %agy anna( a Vani1se(nna( a $ia
N Kn4
Megint hallgatta(4 Ts&s!&gi ss!er/n1&lt s!emmel, l/ts!.lag nagy g&n*"an
"#rs!alag&t (e!*ett %(&nygatni4
N Ne(e* %an 1s* is
N Van4 Meg egy h2g&m is4
N A! 1s* is &lyan 1sir(e$&g., mint te, mi
A gyere( nem t'*&tt mit %/las!&lni4 Megint hallgatta(4 Vgre Ts&s!&gi re!!entette
12W
meg a gyere(et4
N 5&l %an a! a 1i)# N (r*e!te, mintha 1sa( m&st hallana r.la el#s!r, s lera(ta
a! l"#l a (a)ta$/ra s!ege!ett $els#rs!t4
N!te, $&rgatta, ny&m&gatta, mi(!"en N m/r 1sa( a gyere( (e*%rt is N
1s.%/lgatta a $e+t4 A!t/n se s!., se "es!*, h&!!/l/t&tt4 Sri/si *ara" $&lt&(at ra(&tt a!
&l*al/ra meg a tal)/ra, (0ln"!# elhas!n/lt "#r("#l4 A gyere( (!"en hallgatag&n
letele)e*ett a! egyi( (is s!(e1s(re4 Vgre, %agy m/s$l .ra m2l%a, ismt l/""eline(
lehetett has!n/lni a mesterm-%et4
N Nes!e, itt %an4
A $i2, r0l%e a 1i)#ne(, *e a ren*(9%0li $&lt&(t.l megle)etten re"egte,
N Ks!nm3 N s m/r h2!ta is $el4 A!t/n $ln(en $eltette a (r*st,
N Mit (ell $i!etni
Ts&s!&gi hallgat&tt4 A gyerme( m/s&*i( (r*sre &*a*rmgtt,
N 52s! $illr N s (r/(&g&tt h&!!/4 A!t/n mg, a maga s!/m/ra h&!!/m&r&gta, N
Elg &l1s.4
N 6ess(, Ts&s!&gi "/1si3
Egy t%en$illres la)'lt Ts&s!&gi (emny, s!i((a*t mar(/"an4 Ts&s!&gi megn!te,
el#%ette a! as!tal(a $i/".l raga*.s )n!t/r1/+/t, "elee+tette, ma+* *ara"&n(nt
&l%as%a, lassan g&n*&l(&!%a, g&n*&san (is!e*ett ny&l1%an $illrt, s a! '++ai (!t
&s!l&)"a gy-+t%e, "eleny&mta a gyerme( (iny2+t&tt tenyer"e4
N Itt %an %iss!a4
A gyerme( s!/m&lni (e!*ett4 El)ir'lt, l/ts!&tt, h&gy (0s!(*i( mag/%al4 Ny2+t&tta
a s!/m&l/st, # maga 2gy re!te, h&gy egy r((%al.s/g .ta s!/m&l4 Vg0l nagy&n
(e%ss terms!etes hang&n megs!.lalt,
N Ts&s!&gi "/1si, t""et tets!ett %iss!aa*ni4
N Nem a*tam n4
N Kn nem t'*&m, Ts&s!&gi "/1si4 Kn t%en$illrest a*tam, a Ts&s!&gi "/1si meg
)eng#s"#l a*&tt %iss!a4
Ts&s!&gi, a! reg s's!ter r/t/ma*t a s!egny gyerme(re4 Egyre $el+e"" %itte a
hang+/t, m9g %g0l egs!en *0h"e g'r'lt %&lna4
N t%en$illrest a*t/l, n meg )eng#s"#l a*tam %iss!a Annyira a 1sir(e$&g/s&n +/r
a! es!e*, h&gy a!t sem t'*&*, mit a*s! (i a (e!e*"#l 5/t a!t his!e*, h&gy 1sa( 2gy
l&)+a a! a s!eren1stlen any/* a )eng#s(et Megs!a(a*hat, te meg 9gy her*/l&* el a
(eresett3 Semmire%al. (ly(3 8&g&* min*+/rt a )n!t, te 1si"s!3 S!thas9tla(, ha
meghall&m, h&gy a! any/*at is "e a(ar&* 1sa)ni, ha ne(i is 1sa( t%en $illr"#l a*s!
%iss!a3 Min*en $alat (enyrrt (/r, amit "el* tmne(, te m/l3 Nem ms! min*+/rt3
A gyere( megria*t, (ih/tr/lt, s "e1sa)ta maga mgtt a! a+t.t4 Je Ts&s!&gi, a!
reg s's!ter mg s&(/ig m&rg&tt mag/"an, a $&nalat is els!a(9t&tta, mintha %al."an
nagy&n harag'*na4
12D
1G=
NDNYI ZOLTN
KA6I KER6QE
Kati (ert+e egy $alat,
&tt a s!il%a$a alatt4
N& *e mrt is %&lna t""
Z maga is mg ma 1s))4
Gr"1s(re mrte (i,
nem "a+, 9gy is +. ne(i4
8el(a)/lta g&n*&san,
mag&t is s!.rt, ren*"e %an4
Jeh&gy is %an ren*"e,
s#t maga h&r* r/ "# es#t4
H&1s&l.".l )ergeti,
herny.t, hangy/t (ergeti4
Mgrte, ha "a" terem,
a"".l les! t/l telem4
Q&""at n N nem ha!'*&( N
el()!elni sem t'*&(,
Kati7$le %etemny, a!t,
1sa( a!t s!eretem n3
Z is $#!i, # maga,
les! is 9!e s s!aga4
K++elem s na))al&m
a!.ta egy i!gal&m4
Kert+e mellett ('(s&l&(,
"2+na( &tt m/r !l* s&r&(4
U++&ng&( ma+*, mihelyest
(elni l/t&( h0%elyest4
Ver a s!9%em he%esen,
2t"an a "a"le%esem4
1G1
A 5OHHS MEG A PAGOHY
ESZKIM MESE
Rges7rgen egy0tt lt a h&ll. meg a "ag&ly4 P(n lte(, +. egyetrts"en4 Egy0tt
+/rta( lelem 't/n, test%riesen meg&s!t&tta( egym/ssal min*ent, nem l/tta(
s!0(sget semmi"en4
A h&ll. $ehr %&lt4 8ehr %&lt a "ag&ly t&lla is4 S&( %et megrte(, megrege*te(, s
ah&gy #s!0lte(, $ehre""e( lette( a h.n/l4
A!t m&n*+a egys!er a "ag&ly a h&ll.na(,
N Meg%n0lt0n( anl(0l, h&gy %alaha is s!)e( lett0n( %&lna4 Milyen s!) tar(a a
t""i ma*/r t&lla, )ir&s, $e(ete, s!0r(e4 Penn0n(et, (ett#n(et, 1sa( a r%i* nyara(&n
%es!ne( s!re, ami(&r min*en (i!l*0l4
N Pi!&ny N m&n*ta a h&ll. N, ami(&r a ha%&n 0l0n(, sen(i sem %es! s!re
"enn0n(et4
N 8ess0( "e egym/st N tan/1s&lta a "ag&ly4 N El#s!r te engem, a!t/n n tge*4
R//ll&tt a h&ll.4 Q. $e(ete, !s9r&s (&rm&t (a)art a m1ses (an.1/r.l, e1setne(
(ih2!&tt egy t&llat a $ar(/".l, s meg(rte a "agly&t, h&gy 0l+n ny'g&*tan4 A "ag&ly
egy (#re tele)e*ett, a h&ll. meg s!) .%at&san $esteni (e!*te a t&ll/t4 Kr"e+/rta a
(%et, s $e(ete $&lt&1s(/(at )ttygetett a "ag&ly min*en t&ll/ra4 8estette, (es9tette,
s a!t g&n*&lta mag/"an,
UOlyan gynyr-re $estem, amilyenre 1sa( t'*&m3 5a megl/t+a a m'n(/mat, # is
s!)re $esti a! n t&llamat4V
S&(/ig m'n(/l(&*&tt a h&ll.4
El'nta a "ag&ly a! 0l*glst, a!t g&n*&lta mag/"an, UAgy&n$/ras!t e! a h&ll.3
Ma+* ha r/(er0l a s&r, n megm'tat&m ne(i, h&gy egy )illanat alatt el t'*&(
(s!0lni3V
A h&ll. %gre a! 't&ls. )ttyt is r/)ttyentette a "ag&lyra, s a!t m&n*ta ne(i,
N N!*, milyen s!)re $estettele(3 M&st s!/r9t(&!! meg a s!l"en, a!t/n te $ess "e
engem3
Xgy tett a "ag&ly4 A s!l"en megs!/r9t(&!&tt, a!t/n meg(rte a h&ll.t, h&gy 0l+n
ny'g&*tan4
A h&ll. egy (#re tele)e*ett, *e a "ag&ly a!t m&n*ta ne(i,
N Ne &*a, a (# mell3 Kn m/s()) $estele( tge*3 5'ny* "e a s!eme*, 1sa( a((&r
nyis* (i, ha s!.l&(3
He0lt a h&ll. a (# t%"e, ss!eh'ny&r9t&tta a s!emt, %/rt4
A "ag&ly meg gy&rsan +. s&( !s9r&s (&rm&t gy-+ttt, r/tele)e*ett a (#re, s $e+t#l
a $ar(/ig %gignttte a h&ll.t4 A! egy s!em)illant/s alatt (&r&m$e(ete lett4
N N& N m&n*ta a "ag&ly m&st s!/r9t(&!! meg a s!l"en, a!t/n nyis* (i a s!eme* s
n!* meg maga*4 Egy )illanat alatt "e$estettele(, mgis s!re%es! e!ent2l min*en(i
tlen is, ny/r&n is4
Megs!/r9t(&!&tt a h&ll. a s!l"en, a!t/n (inyit&tta a s!emt, megn!te mag/t, s
r/ri%allt a "ag&lyra,
N Mit 1sin/lt/l %elem3 K&r&m$e(ete lettem N m&st ma+* mess!ir#l s!re%es!
min*en ny'la1s(a, min*en egr(e3 5&gy s!er!em meg magamna( a! elesget
1G2
Min*en(i megl/t3
N 5is!en maga* a(art/l s!) lenni N m&n*ta a "ag&ly4
M&st harag'*&tt meg 1sa( iga!/n a h&ll.3
N Mennyit %es!#*tem n %ele*3 6e m&st %al.s/g&s s!)sg %agy3 Engem meg
"e$e(et9tettl4 8e(et( les!ne( a $i.(/im is4 6a(ar&*+, "ag&ly, ta(ar&*+ el#lem3
Megi+e*t a "ag&ly4 Mess!ire elre)0lt4
A!.ta $e(ete a h&ll., a!.ta )ttys a "ag&ly4
A "ag&ly m&st sem mer a h&ll. s!eme el (er0lni N $l t#le4
1GG
LESTYN SNDOR
A SBKNKGE6Z KS AB ZBGIJA
Egy s!nget# ha!a$el "allag&tt a! er*#"#l a $al'"a4 Q.(e*%e %&lt N ny&l1 na)+a
nem l/tta a 1sal/*+/t, *e estre meglelheti a (t gyere(et, a nagy&""a1s(a Mis(/t s
a (is Q'list4
M.('st 9grt ne(i(, mi(&r el+tt ha!'lr.l4 A! er*# "&!&nt&s $ar(2 lgt&rn/s!a
a!&n"an 0gyes %&lt, nem hagyta mag/t meg$&gni4 Mis(a, Q'lis "i!t&san
els!&nty&l&*i(, ha nin1s m.('s, *e a)+'( meg%igas!tal+a #(et a s!)en s!.l. s9))al,
amit +/%&r$/".l $arag&tt4
Amint a s!nget# ment, men*eglt a! er*ei 2t&n, egys!erre 1sa( meg)illant&tt
%alamit egy galag&nya"&(&r t%"en4 Mess!ir#l s/rga (ala)&s g&m"/na( n!te, *e
(!ele""r#l (i*er0lt, h&gy egy s/rga )ttys #!gi*a4
N Va+&n mi trtnt %ele*, te (is /r%a N *rmgte (e*%esen a s!nget#, a ria*t
+.s!/g&t sim&gat%a4 N 5&l a! any/1s(/* Hel(etlen %a*/s!&( e+tett( !s/(m/ny'l,
%agy te (."&r&lt/l el mell#le H/t&*, l/t&*, m&st elhagyat%a sir/n(&!&l a rengeteg"en
444 Khes is %agy, nin1s, a(i $in&m te+e1s(%el t/)l/l+&n444
A! #!gi*a eleinte r2g(a)/lt, i!g/g/n $i1/n(&lt 1er'!a%(&ny l/"ai%al a s!nget#
l"en4 8nyes s!eme1s(+t i+e*ten meres!tgette +&""ra7"alra, *e lassa1s(/n
megny'g&*&tt4
N Ne $l+3 N hang!&tt a %igas!tal/s4 N Q. (!"e (er0ltl4 Anya nl(0l el)'s!t'ln/l a
%a*&n"an4 8el$alna a $al/n( r.(a, elra"&lna a raga*&!. sasma*/r4 Kn a!&n"an
ha!a%is!le(, $elne%el0n(, a!t/n, ha meger#s*tl, %iss!atrhets! a! er*#"e444 5/l/".l
)e*ig els!.ra(&!tat&* Mis(/t, Q'lis(/t4
A s!nget# le(anyar9t&tta %/ll/r.l 0res taris!ny/+/t, h&gy "eletegye a! #!gi*/t4
E""en a )illanat"an a s-r-sg"#l el#l)ett egy #!4 5ar1iasan /llt egy *ara"ig, nagy
s!am/r$0lt meres!tgette4 Ma+* re(e*t hang trt $el t&r(/".l, 2gy hallats!&tt, mint a
t/%&li ('tya'gat/s4
N N& l/m N m&n*ta maga el a s!nget# elm&s&ly&*%a N el#(er0lt a (is /r%a
mam/+a3 A! imnt "i!t&san meghall&tta l)teimet, gi*/+/t el"2+tatta a
galag&nya"&(&r"an, # meg a s-r- "&!.t&s"an (eresett mene*(et444 Na, 9gy mg
+&""3 r0l+ete( egym/sna(444 Men+ a! any/*h&!, te (is 0gye$&gy&tt444
Mgy s!.lt, s gyng*en letette a! #!gi*/t a selymes $-re, a mam/+a el4 A s/rga
)ttys egy %i*/m s!((enssel any+/h&! sim'lt, s %(&ny(a hang&n nys!rgni
(e!*ett4 Nem "/nat&san, rm"en nys!rgtt4
A s!nget# *er-s ar11al n!te, m9g #!mama s gi*/+a elt-nne( a s-r-sg"en,
a!t/n $0ty0rs!%e $&lytatta a! 2t+/t ha!a$el4
Nem %itt ha!a se m.('st, se (is #!et a gyere(e(ne(4 Je a s!)en s!.l., $arag&tt s9)
mell r/a*/sna( ha!a%itte e!t a trtnetet4
1G;
A 5OHJ KS A HERNY
JAKUT MESE
Klt egys!er egy +a('t $al'"an egy /r%a le/ny(a4 Nem %&lt n/la s!egnye"",
"&l*&gtalana"" sen(i mess!e %i*(en4 K&r/n /r%as/gra +'t&tt4 Nem mara*t r/ m/s a
s!0lei 't/n, mint egy (i*-lt7"e*-lt $al2 ('nyh. meg egy *ara" $l*e1s(e, amit
megm-%elhetett4
A tr!s $#n(e, a(i t/%&li r&(&na %&lt, elhat/r&!ta, h&gy mag/h&! %es!i, $elne%eli,
$r+he! a*+a, (lt!!( 1sa( &*a h&!!/+'(4 Nem %&lt r&ss! em"er a tr!s $#n(e, 2gy
g&n*&lta, h&gy +.l +/r # is meg a (isl/ny is4 Pirt&("a %ette a (is $l*e1s(i,
ingyen(enyren tart&tta a l/ny(/t, s nha mg egy r&(&ni +. s!.t is &*a%etett ne(i4
Ser*0lt, n#tt a (isl/ny, s hamar&san h9re ment a! 0gyessgne(L reggelt#l estig meg
nem /llt a m'n(/"an a h/! (r0l, a me!#n, a (erte1s(+"en4 S)rt, si(/lt, $/t
has&gat&tt na)h&ss!at4
Je ha a tr!s$#n( nem is %&lt r&ss! em"er, ann/l g&n&s!a"" %&lt a $elesge4
Ka)!si, s!/m9t., n& meg &lyan h/!s/rt&s, h&gy ht $al'"a el+'t&tt a r&ss! h9re4 Tsa(
*&lg&!tatta, ha+s!&lta a s!egny l/ny(/t, mrg"en nemegys!er meg%erte4
Kesergett is s&(at a s!egny /r%a, *e h/t hi/"a, nem t'*&tt m/r %/lt&!tatni a s&r/n4
Egys!er +s!a(a *ermes!t# hi*eg"en, ami(&r a lehelet is +gg $agy&tt, el(0l*te a
$&ly.ra %9!rt a g&n&s! ass!&ny a (is /r%/t4 Ment, ment a $agy&s 2t&n, +grg( (!t
a le/ny(a, *e legal/"" a 5&l* %il/g9t&tt $ltte4 Ah&gy &*art a $&ly.h&!, $eltrte a
+eget, megmer9tette a 1s&"&ly.+/t, s in*'lt %&lna %iss!a$el4
Je a $agyt.l 2gy meg*erme*t a (e!e, h&gy egys!erre 1sa( ele+tette a 1s&"&ly.t,
(i$&lyt "el#le a %9!, # meg &tt mara*t er#tlen, tehetetlen4 Keser%es s9r/sra $a(a*t, mert
sem ha!amenni nem mert, sem )e*ig %iss!a$&r*'lni4 Ny&m&r2s/g/"an a 5&l*h&!
$&r*'lt,
N 6e $ehr 5&l*, n!! le r/m3 5i*eg s!a(i s!l $2+, +ges# %eri a testemet, nin1s
h&%a mennem, nin1s (ihe! s!.ln&m, seg9ts ra+tam3
A 5&l* "ar/ts/g&san m&s&lyg&tt a l/nyra, s mintha h9%n/, $ehr s'garat "&1s/t&tt
a! 2t+/"a4 Je alig tett nh/ny l)st a l/ny(a, *erengeni (e!*ett, s nems&(/ra
el#"'(&tt a Na) %a*%rs $ny%el4
A 5&l* meg a Na) %es!e(e*ni (e!*te(, h&gy melyi( legyen a l/ny4 Min*(ett#
legnyem"er, min*(ett# mag/ny&s, min*egyi(0( $elesg0l a(arta a s!) s
s!&rgalmas l/ny(/t4
A Na) %&lt a! rege"" s er#se"", s hamar&san $lret&lta 2t+/".l a 5&l*at4
A 5&l* (tsg"eesetten %*te a! iga!/t,
N Mg el sem telt a! +s!a(a, s te m/r el#+ttl, a (isl/ny t#lem (rt seg9tsget,
mgis te t&la(&*t/l i*e N (ia"/lta N, s %g0l is te 1sa( elgete* $&rr. s'garai**al,
n/lam )e*ig ny'galmat tal/lna3
A**ig %it/!ta(, %es!e(e*te(, mg "ir&(ra is (elte(, am9g ismt el+tt a! +s!a(a4
E((&r a 5&l* les!/llt a $l*re, gyeng*en mag/h&! lelte a l/nyt, s $el%itte mag/%al
a! g"e4
A!.ta is $elh#tlen +s!a(/(&n &tt l/tni a l/nyt a 5&l*&n, (e!"en a 1s&"&ly.%al4
1G<
". PETROLAY MARGIT
6ARKAPARKA MESE
5&l %&lt, h&l nem %&lt, mg a S!ent Gellrt hegyn is t2l, %&lt egy nagy tar(a"ar(a
rt4
Enne( a tar(a"ar(a rtne( a (ell#s (!e)n %&lt egy (is tar(a"ar(a h/!i(.4
A tar(a"ar(a (is h/!i(."an la(&tt egy tar(a"ar(a ass!&ny(a4
A tar(a"ar(a ass!&ny(a s!&"/1s(/+/"an %&lt egy nagy tar(a"ar(a (emen1e, s
enne( a (emen1ne( a ('1(.+/"an al'*t egy (is tar(a"ar(a ma1s(a4
E! a tar(a"ar(a ma1s(a $&g*&sta a tar(a"ar(a h/!"an a )i1i, tar(a"ar(a egere(et4 S
e!rt (a)&tt min*en /l*&tt reggel tar(a"ar(a ass!&ny(/+/t.l egy (is tar(a"ar(a
t/l(/"an egy )&r1i. te+e1s(t4
Egy s!) na)&n 1sa( g&n*&lt egyet a (is tar(a"ar(a ma1s(a, el#"2+t a ('1(.+/".l,
ny2+t.!&tt egy nagy&t, h&gy 1sa( 2gy r&)&g&tt "ele a *ere(a, a!t/n +&"" )ra1li+/%al
meg%a(arta a "al $0le t%t, s &*a/ll9t&tt a tar(a"ar(a ass!&ny(a el4
N 5/t ne(e* mi (ne, te (is tar(a"ar(a ma1s(a N (r*e!te t#le a tar(a"ar(a
ass!&ny(a4
N Mia' N $elelte a (is tar(a"ar(a ma1s(a N, "i! n $el a(arn/m m&n*ani a
s!&lg/lat&mat4
N Ugyan mirt a(arn/* $elm&n*ani a s!&lg/lat&*at, te (is tar(a"ar(a ma1s(a
6al/n nem %agy megelge*%e a reggeli te+e1s(**el, %agy (i$&gyta( t/n a (amr/".l a
tar(a"ar(a egr((
N Mia' N r/!ta meg $e+t a (is tar(a"ar(a ma1s(a N, n "i! meg %agy&( elge*%e a
reggeli te+e1s(%el, tar(a"ar(a egr(e is a(a* min*en na)ra, ha nem a (amr/"an, h/t
a )a*l/s&n4 Je mit r a +. reggeli te+e1s(e, meg a(/rha (t egr is +'t min*enna) a
$&gamra, ha nin1s, a(i%el meg&ss!am a reggeli te+e1s(t, meg&ss!am a tar(a"ar(a
egr((et Kn "i! a!t g&n*&ltam, h&gy meg $&g&( h/!as&*ni4
N A!t "i! &(&san g&n*&lta*, te (is tar(a"ar(a ma1s(a N ".l&gat&tt a tar(a"ar(a
ass!&ny(a N, 1sa( a!t/n +.l megn!*, mi$le ma1s(/t h&!&l a h/!h&!4 Tsin&s is
legyen, *&lg&s is legyen, ellhet itt %ele*, ame**ig 1sa( a(ar4
N Mia' N $elelte a (is tar(a"ar(a ma1s(a N, "9!* 1sa( r/m, ass!&ny(/m, 1sin&s is
les!, *&lg&s is les!, a**ig ha!a se +%(, am9g ))en ilyet nem tal/l&(4
E!!el a nya(/"a a(as!t&tta tar(a"ar(a $ehr%/ri taris!ny/+/t, ami"en a! 2tra%al.+a
%&lt, s "21s2t %ett a tar(a"ar(a ass!&ny(/t.l4
Ment, ment, men*eglt a (is tar(a"ar(a ma1s(a, h/t egys!er 1sa( egy h/!h&!
r(e!ett4
Pe(&)&g&tt ille*elmesen4
N Mia', %an7e 1i1a ela*. Tsin&s is legyen, *&lg&s is legyen, ))en ne(em %al.
legyen3
Ki is +tt a ga!*ass!&ny, sar(/"an meg egy s!) $e(ete 1i1a4
N Van "i!&ny3 N m&n*ta a ga!*ass!&ny4 N 5a nem is nagy&n *&lg&s, *e 1sin&sna(
'gyan1sa( 1sin&s4 Ker0l+ "el+e"", n!* meg maga* is (!ele""r#l4
N 5i/"a 1sin&s, ha nem elg *&lg&s N 1s.%/lta $e+t a (is tar(a"ar(a ma1s(a N,
megye( t&%/"" egy h/!!al N s 2gy is tett4
1GC
Amint ment, men*eglt, megint 1sa( el#tal/lt egy h/!at4
N Mia', %an7e 1i1a ela*. Tsin&s is legyen, *&lg&s is legyen, ))en ne(em %al.
legyen3 N s!.lt "e a (a)'n, mire (i+tt a ga!*ass!&ny, 't/na meg egy s!) $ehr 1i1a
s&m)&lyg&tt (i, 1sa( 2gy ragy&g&tt a s!#re4 A "a+'s!a te+$ls %&lt, mert ))en a
$#!st#l +tt (i4
N Van "i!&ny3 N $elelte a ga!*ass!&ny, s s!em0gyre %ette a h/!t-!n!#t4 N Tsin&s
is, *&lg&s is, r)t"en meg$&g+a a! egeret4 K))ensggel ne(e* %al., (/r is
t&%/""menne*, mert (0ln"et ennl aligha tal/ln/l4
A tar(a"ar(a ma1s(a a!t g&n*&lta mag/"an, h&gy e! a 1i1a 'gyan 1sin&s is, *&lg&s
is, *e ha egy (i1sit t&%/"" n!el#*i(, tal/n mg 1sin&sa""at is, *&lg&sa""at is tal/l
n/la4
5/t 1sa( "21s2t %ett a ga!*ass!&nyt.l meg a $ehr 1i1/t.l s t&%/""7"an*'(&lt4
5/t amint men*eglt, megint 1sa( elrt egy h/!at4 Meg/llt, s "es!.lt a (er9tsen,
N Mia', %an7e 1i1a ela*. Tsin&s is legyen, *&lg&s is legyen, ))en ne(em %al.
legyen3
N Itt 'gyan nem +. helyen +/rs! N 1s.%/lta $e+t a ga!*ass!&ny4 N Van 'gyan 1i1/n(,
*e "i!&ny 1s))et se 1sin&s, 1sa( a$$le tar(a"ar(a4 J&lg&sna( meg ))ensggel nem
*&lg&s4 Itt lesi a $alat&t egs! na) a (&nyh/"an, ha meg e!t el'nta, (imegy a na)ra
s0t(re!ni4 Klet"en nem $&g&tt mg egy $ia egeret sem4
Ks 1sa('gyan3
Amint "en!ett a (is tar(a"ar(a ma1s(a a! a+t.n, &tt l/t&tt a (&nyha $l*+n
ny2+t.!(&*ni egy m/si( (is tar(a"ar(a ma1s(/t4
N Mia'3 N s!.lt rmmel4 N K))en ilyen %al. ne(em $elesgne(3 Tsin&sna( 'gyan
1s))et sem 1sin&s, *&lg&sna( is l/ttam m/r *&lg&sa""at, hanem ))en &lyan
tar(a"ar(a, mint n4
E!!el (!en $&gta a (is tar(a"ar(a ma1s(a a m/si( (is tar(a"ar(a ma1s(/t,
ne(i%/gta( a nagy tar(a"ar(a rtne(, s meg sem /llta(, am9g a (is tar(a"ar(a h/!"a
nem rte(4
1GF
CSARUSIN
AB ERJEI TITA
A tis!t/s&n )ata( 1srge*e!i( (eres!t0l4 Kr0ltte s-r- a $- s tar(a N tar(/lli( a
s&( me!ei %ir/gt.l4 Qa%/"an *&lg&!na( &tt a mhe(, *&ng.( *&ngana(L a h/r&m%es
er*ei $eny# (r0l )e*ig, amelyi( a tr*emig r, t/n1&slegye( meg s!2ny&g&(
s!/llingana(, min* egy 1s&m."an, egy hely"en 'gr/l%a4 Ki1si(e a tis!t/s, mint egy
s!&"a, t l)s a h&ss!a4
Krs7(r0l, s-r- $al(nt, ri"is!(e"&(r&(, (!te "er(enye, a "er(enye (!t meg
m/lna4 A mgtt )e*ig (e!*#*i( a! iga!i er*#, amelyi( (r0l%es!i a tis!t/st N
$eny%eser*#4
:'s(/%al +/r&m a $eny%est4 Mi(&r megl/ttam e!t a s-r- "&!.t&t N m/lna, ri"is!(e,
"er(enye3 N, "e"2+tam a "&(r&( (!4 A "&(r&( mgtt )e*ig r/"'((antam erre a (is
tis!t/sra4 5&gy el"2+t a %il/g el#l3
Va+&n nin1s7e erre$el %a* N g&n*&l&m magam"an4
5al(an (i('((ant&* a ri"is!(e"&(r&( (!0l, s l/t&m, )) &tt +/r(/l a U%a*V4
I1i(e7)i1i(e (isma1s(a ('ll&g a tis!t/s&n, nagy a $e+e, ('rta a $ar(a, nem is $ar&(,
hanem $ar(in1a4 J0lle* a s!eme, "'t's(/n "/ms!(&*i( a %il/g"a4 A termete alig
$lma1s(/nyi4
Q/ts!a*&!i(4 5&ss!2 s!almas!/lat (a) a s!/+/"a, hanyatt hem)ere*i(, s a h/ts.
l/"/%al $el*&"/l+a a s!almas!/lat4 A h/ts. l/"a h&ss!2, s&((al h&ss!a"" a mells#nl,
s a tal)a %astag, )/rn/s4 A!t/n meg'n+a a (is1i1a a s!almas!/lat4 Hegyet (erget,
%ir/g&t 1sa) le a man1s/%al4 Meg$&g+a a %ir/g&t, r/g1s/l+a, (i()i, megr/!!a a $e+t N
2gy l/ts!i(, (eser- %&lt a %a*%ir/g4 K)(*, )r0s!(l, egy7(t )illanatig ny'gt&n
mara*, a!t/n hirtelen megl/t+a a t/n1&slegye( $elh#+t4
O*a(2s!i(, $el'gri(, mells# l/"ait (it/r+a N %alamennyit egys!erre a(ar+a el(a)ni4
Je egyet se $&g&tt4
A((&r a *&ng. t-ni( s!em"e4 O*al&).!i( a *&ng.h&! is, h/ts. l/"/%al meg1sa)+a
a (amill/t, amin a *&ng. 0l*gl, s $l*h! teremti4
Igyesen *&lg&!i( a h/ts. man1s/%al, meg (ell a*ni4 Mintha mells# %&lna4
5/!ima1s(a erre nem lenne ()es4
M&n*&m, $l*h! %/gta a %a*1i1a a *&ng.t, *e a!t/n (eser%es ny/%&g/s"an,
mi/(&l/s"an trt (i4 Megs!2rta a *&ng.4 S!9%esen seg9tettem %&lna ra+ta N (iny&mni a
mrget, (ih2!ni a *&ng. $'ll/n(+/t a se""#l4 Je egys!er 1sa( r/*""entem, h&gy e!
lehetetlen4 Nem s!a"a*3 Qgg *erme*tem $lelmem"en4 A!t se t'*&m, h&gyan
'gr&ttam tal)ra, h&gy ere*tem $'t/sna(4 Je a!t t'*&m, h&gy elinaltam, amilyen
gy&rsan a l/"aim %itte(L 1sa( a s!ememet .%tam a! 'tam"a 1sa).*. /ga(t.l4
5a g*r (er0lt elm, /t'gr&ttam4 5a "&(&r /llta 'tamat, /t'gr&ttam a "&(r&t is4
Olyan $0rge lettem i+e*tem"en, h&gy t/n a! egs! (ere( er*#t /t'gr&ttam %&lna4
R&han&(, %/gtat&(4 Q. (t (il&mtert megtehettem 9gy4 Vgre (irtem a rtre, a
$-"e %etettem magam N ss!eestem, mint a! 0res !s/(4 Nem %itt t&%/"" a l/"am, a
s!9%em (alim)/lt4 Mg s!eren1se N g&n*&ltam magam"an N, h&gy a l/"am elh&!&tt
i*/ig, el%itt a (is1i1/t.l4
Mert a! nem %&lt /m (!nsges (is1i1a, hi2!(ly( %&lt3 A! )e*ig annyit +elent,
1GW
h&gy a! any+a is &tt %&lt %alah&l a (!el"en4 M9g a (is (ly( &tt +/ts!a*&!&tt
"(sen a tis!t/s&n, legyet $&g&tt, s!almas!/lat r/g1s/lt, a**ig a! any+a a *&lga 't/n
+/rt N %a*/s!&tt4 Ks mi(&r a (i1si /llat hang&t a*&tt, )anas!&san $elny/%&g&tt, a((&r
a! any+a terms!etesen h&!!/ sietett, h&gy megseg9tse4 Ks ha 2t+/"a (er0l(,
*ara"&(ra s!aggat3
A )'s(/m )e*ig trtnetesen a lega)r."" s!em- srttel %&lt tlt%e,
1s/s!/rma*/rra, a)r.%a*ra4 Mit r a! a n#stny hi2! ellen A hi2!anya a((&ra, mint
egy +.(&ra $ar(as4
1GD
6AR6ARI7PARPARI
FRANCIA MESE
N K&))3444 K&))3
N Ki (&)&g
N Kn /ll&( a! a+t.* el#tt, 'ram (ir/ly&m, n, a h9rm&n*.3 Nagy 'tat meg+/rtam,
m9g h&!!/* el+'t&ttam4
N Ker0l+ "el+e"", m&n** el, h&l +/rt/l, mit l/tt/l3
N :/ri!s&n is t2l, 6artari7Par"ari"an +/rtam4 Xt(!"en magas s!il$/t l/ttam, a
magas s!il$a tete+n egy s!lmalm&t, a! a s!lmal&m %9gan #rlte a "2!/t4
N E+, e!t m/r nem his!em3 Kat&n/(, $&g+/t&( $0ln a ha!'g&t, %esste( tml1"e3
N K&))3444 K&))3
N Ki (&)&g
N Kn /ll&( a! a+t.* el#tt, 'ram (ir/ly&m, n, a h9rm&n*.3 Nagy 'tat meg+/rtam,
m9g h&!!/* el+'t&ttam4
N Ker0l+ "el+e"", m&n** el, h&l +/rt/l, mit l/tt/l3
N :/ri!s&n is t2l, 6artari7Par"ari"an +/rtam4 Xt(!"en nagy $e(ete ('ty/t l/ttam,
magas s!il$a tete+r#l 'gr&tt le a! a ('tya, s a $ar(a 1s')a lis!t %&lt3
N 5e+, a r!anygyal/t, a((&r a! a ('tya a s!il$/n #rl# mal&m"an +/rt3 Kn meg
"&l&n* $e++el tml1"e %etettem a!t, a(i els#ne( "es!lt a s!il$/n #rl# mal&mr.l4
Kat&n/(, enge*+te( s!a"a*&n a h9rm&n*.t3 A*+at&( ne(i arannyal tmtt ers!nyt is3
N K&))3444 K&))3
N Ki (&)&g
N Kn /ll&( a! a+t.* el#tt, 'ram (ir/ly&m, n, a h9rm&n*.3 Nagy 'tat meg+/rtam,
m9g h&!!/* el+'t&ttam4
N Ker0l+ "el+e"", m&n** el, h&l +/rt/l, mit l/tt/l3
N :/ri!s&n is t2l, 6artari7Par"ari"an +/rtam4 :/ri!s"an hatalmas ma*arat l/ttam, *e
a((&r/t /m, h&gy ha a! a ma*/r (iter+es!tette a s!/rny/t, %il/g&s na))al is stt
+s!a(a t/ma*t4
N E+, e!t m/r nem his!em3 Kat&n/(, $&g+/t&( $0ln a ha!'g&t, %esste( tml1"e3
N K&))3444 K&))3
N Ki (&)&g
N Kn /ll&( a! a+t.* el#tt, 'ram (ir/ly&m, n, a h9rm&n*.3 Nagy 'tat meg+/rtam,
m9g h&!!/* el+'t&ttam4
N Ker0l+ "el+e"", m&n** el, h&l +/rt/l, mit l/tt/l3
N :/ri!s&n is t2l, 6artari7Par"ari"an +/rtam4 :/ri!s"an nagy 1s#*0letet l/ttam, e!er
meg e!er em"er %as*&r&nggal grgetett egy .ri/si t&+/st, *e a((&r/t /m, h&gy alig
"9rt t&%/""g'r'lni a legs!lese"" 't1/"an is3
N 5e+, a r!angyal/t, a!t a! .ri/si t&+/st 1sa( a! a! .ri/si ma*/r t&+hatta3 Kn meg
"&l&n* $e++el tml1"e %etettem a!t, a(i els#ne( "es!lt a ma*/rr.l3 Kat&n/(,
enge*+te( s!a"a*&n a h9rm&n*.t, arannyal tmtt ers!nyt is a*+at&( ne(i3
N K&))3444 K&))3
N Ki (&)&g
N Kn /ll&( a! a+t.* el#tt, 'ram (ir/ly&m, n, a h9rm&n*.3 Nagy 'tat meg+/rtam,
1;=
m9g h&!!/* el+'t&ttam3
N Ker0l+ "el+e"", m&n** el, h&l +/rt/l, mit l/tt/l3
N :/ri!s&n is t2l, 6artari7Par"ari"an +/rtam4 :/ri!s"an nagy $&ly.t, nagy ta%at
l/ttam, *e 2gy gett /m $&ly. is, t. is, a(/r a s!alma3
N E+, e!t m/r nem his!em3 Kat&n/(, $&g+/t&( $0ln a ha!'g&t, %esste( tml1"e3
N K&))3444 K&))3
N Ki (&)&g
N Kn /ll&( a! a+t.* el#tt, 'ram (ir/ly&m, n, a h9rm&n*.3 Nagy 'tat meg+/rtam,
m9g h&!!/* el+'t&ttam4
N Ker0l+ "el+e"", m&n** el, h&l +/rt/l, mit l/tt/l3
N :/ri!s&n is t2l, 6artari7Par"ari"an +/rtam4 :/ri!s"an 1s'*a %il/g&t l/ttam3
Me!#(n, rte(en har1s/(, 1s'(/( mene(0lte(, $'t&tta( ne(i a nagy%il/gna(, *e
%alamennyine( meg %&lt )er!sel%e a $ar(a4
N 5e+, a r!angyal/t, a!&( a )er!selt $ar(2 hala( "i!t&san a! g# $&ly.".l, g#
t.".l mene(0lte(3 Kn meg "&l&n* $e++el tml1"e %etettem a h9rm&n*.t, a(i els#ne(
"es!lt g# $&ly.r.l, g# t.r.l3 Kat&n/(, enge*+te( s!a"a*&n a h9rm&n*.t, arannyal
tmtt ers!nyt is a*+at&( ne(i3
N K&))3444 K&))3
N Ki (&)&g
N Kn /ll&( a! a+t.* el#tt, 'ram (ir/ly&m, n, a h9rm&n*.3 Nagy 'tat meg+/rtam,
m9g h&!!/* el+'t&ttam3
N Ker0l+ "el+e"", m&n** el, h&l +/rt/l, mit l/tt/l3
N :/ri!s&n is t2l, 6artari7Par"ari"an +/rtam4 :/ri!s"an 1s'*a %il/g&t l/ttam3 Rr(&(,
g*r(, (er(ny&m&( min* telis7teli %&lta( 1'(r&s (/s/%al3
N E+, e!t m/r nem his!em3 Kat&n/(, $&g+/t&( $0ln a ha!'g&t, %esste( tml1"e3
N K&))3444 K&))3
N Ki (&)&g
N Kn /ll&( a! a+t.* el#tt, 'ram (ir/ly&m, n, a h9rm&n*.3 Nagy 'tat meg+/rtam,
m9g h&!!/* el+'t&ttam4
N Ker0l+ "el+e"", m&n** el, h&l +/rt/l, mit l/tt/l3
N :/ri!s&n is t2l, 6artari7Par"ari"an +/rtam4 :/ri!s"an 1s'*a %il/g&t l/ttam3 Ah&%/
1sa( n!tem, min*en0tt (anala( /llta( nagy hal&m"an4
N 5e+, a r!angyal/t, a!&( a (anala( a 1'(r&s (/s/h&! %&lta( &*a(s!9t%e3 Kn meg
"&l&n* $e++el tml1"e %etettem a!t, a(i els#ne( "es!lt a 1'(r&s (/s/%al teli
/r(&(r.l, g*r(r#l, (er(ny&m&(r.l3 Kat&n/(, enge*+te( s!a"a*&n a h9rm&n*.t,
arannyal tmtt ers!nyt is a*+at&( ne(i3 A!t/n gyer0n(, min*ah/nyan, in*'l+'n(
:/ri!s"a, :/ri!s&n is t2lra, 6artari7Par"ari"a 1'(r&s (/s/t enni3
1;1
MIKSZTH KLMN
GABSI KAHANJQA
5ihetetlen trtnetet m&n*&(, *e annyira /ll9t+/(, "i!&ny9t+/( a! ss!es me*%(
>mert s!eretne( /m a me*%( *i1se(e*ni@, h&gy l&%agiatlans/g "enne (tel(e*ni4
Ga!si (r0l $&r&g a (alan*4 Ga!si, e! a %/s&tt (is$i2, els!(tt &tth&nr.l
>"i!&ny&san r&ss! $/t tett a t-!re, eltrt tal/n egy "grt@, s a**ig ment, men*eglt,
m9g egys!er a! er*#"en tal/lta mag/t, anna( is a (ell#s (!e)n4 Meghe!%n,
(&rg&tt a hasa, s!eretett %&lna m/r %iss!amenni, *e nem t'*ta a! 'tat4
N&s!a, s9r/sra $a(a*t a mi Ga!sin(, *e "i! a!t sen(i sem hallgatta, 1sa( a gy9( s a
s!ar(a, *e a!&( 1sa( ne%ett(, mintha m&n*an/(, UMine( mentl el &tth&nr.l, te (is
1sa1si3 Min*en *&l&gna( el"" (ell a %gt /tg&n*&lni3V
Amint 9gy "2sla(&*( a s!egny Ga!si, egys!er 1sa( meg!rrent a gally, s &tt
terem a tis!t/s&n *irmeg%e7*rmg%e egy %n ma1(.4
M&st i+e*t meg iga!/n Ga!si, r&))ant !&(&g/sra $a(a*%a4
N Ne "#g+, $ia1s(/m N m&n*/ a me*%e s!el9*en N, nem es!le( meg, )e*ig +.
)e1senye %/ln( "el#le*4 Je a mina) meg$&gta a "&1s&mat egy em"er, a!t/n
megsa+n/lta, s!a"a*&n eres!tette, a((&r meg$&ga*tam, h&gy s&ha nem es!em t""
em"erh2st4
N Iga!/n nem a(ar megenni, ma1(. "/1si
N Nem n, $iamL in(/"" itt hal+a( hen3
N A((&r h/t %e!essen ha!a a! a)/mh&!4
N Je m/r &lyan "&l&n*&t nem tes!e( a (e*%e*rt, h&gy n a $al' (!el"e men+e(,
mert ne(te( a h2s&t&( +., ne(0n( meg a "#r0n( +.L hanem t'*&* mit, $l%es!le( a
h/tamra, ha!a%is!le( a "arlang&m"a +/ts!.t/rsna( a $iam mell4
A me*%e h/t/ra %ette Ga!sit, s meg sem /ll&tt %ele ha!/ig4
Otth&n m/r )/r&lg&tt a +. e"*, )e1senye, gy0ml1s s 1semegne( me*%e1'(&r4 A
(is "&1s nagy&n megr0lt a )a+t/sna(, s Ga!si is (e!*ett (i"(0lni a hely!et%el4
Tsa( 2gy %iss!hang!&tt a "arlang %i*/m han12r/+'(t.l4
Pir(.!ta(, "2%.s*it +/ts!&tta(, a *ene%re(et i+es!tgett(4
A (is me*%e"&1s &lyan '*%arias %&lt, h&gy $l*h! hagyta mag/t %/gni, s Ga!si
(a1ag&tt, 'gr/lt rm"en4
A! reg2r >m/r ti4 nem!etes Ma1(. 'ram@ el%ge!%n *l't/ni s!'ny.(/l/s/t, 9gy
s!.lt,
N Men+0n( m&st, gyere(e(, st/l+'n( egyet a )ar("an4 >A! egs! er*#sget a maga
)ar(+/na( tart&tta4@
Je a (ir/n*'l/s r&ss!'l 0ttt (i4 Egy $a mg0l %a*/s! lesel(e*ett a me*%re4
J'rrant a $egy%er, s a! reg ma1(. $e+n tal/l%a r&gy&tt ss!e4 A (is "&1s i+e*ten
$'t&tt a)+/h&! anna( $/+*almas "#gsre, Ga!si ellen"en se nem hall&tt, se nem l/t&tt
semmit rm0lt"en, hanyatt7h&ml&( r&hant egyenesen a %a*/s! $el4
N Vgem %an3 N hrg a! reg ma1(.4
N Ne h9%assa( &r%&st N sir/n(&!( a "&1s4
N Nem, nem3 Nem a(ar&( mg meghalni4 Meg)r."/l&( ha!a%/ns!&r&gni3 N s a %n
me*%e nagy (9n&san ha!ain*'ltL a %r 1sa( 2gy 1se)egett a $e+"#l4 Min*en0tt )ir&s
1;2
lett a $-, amerre mente(4 Je annyira +. s!9%e %&lt, h&gy Ga!sir.l se $ele*(e!ett meg,
N 5/t a )a+t/s&* h&l %an
S!tn!te( a! er*# $/i (!t, s 9me, a r&ss! Ga!si m/r a((&r a %a*/s! l"en 0lt4
N G&n&s!, h/l/*atlan teremts N s.ha+t&tt a me*%e N, a gyil(&s&mh&! s!eg#*i( N
ma+* h&!!/tette nagy lel(i t0relemmel s me*%t#l s!&(atlan +/m"&rs/ggal, N Je nem
lehet 1s&*/lni, his!en em"er3
Ks Ga!si h/l/*atlans/g/t 1sa('gyan nem lehetett 1s&*/lni, mert a %a*/s!"an a sa+/t
*esa)+/t ismerte $el4
N 6e %agy, *es r0gyem, (is Ga!si(/m3 N (i/lt&tt $el a %a*/s!, %i*/m rmre
gy2l%a4 N E+, 1sa(h&gy r/* a(a*tam3 Milyen s!eren1se, h&gy a %a*a( $el nem $alta(4
Je mine( is tes!el &lyan&(at, h&gy $el0gyelet nl(0l t/%&!&l ha!'lr.l
N S&ha nem tes!em t""et N (nyrgtt Ga!si N, 1sa( mg m&st a! egys!er
"&1s/ss&n meg, *esa)/m4 Itt %es!tem %&lna, ha nin1s a! a "e1s0letes me*%e, a(it
*esa)/m megl#ttL a! a h/t/ra %ett, ha!a%itt a "arlang+/"a, megetetett, megitat&tt,
g&n*&mat %iselte4
N Ks n ))en a!t a me*%t l#ttem meg3 N (i/lt&tt $el a %a*/s! megillet#*%e4 N 5/t
n a %a*/llatn/l is r&ss!a"" %agy&( Gyere, $iam, %e!ess a me*%he!3
Elin*'lta( a me*%e "arlang+/"a4 M/r &tth&n $e(0*t a! reg ma1(. "e(ttt $e++el, a
"&1s )e*ig gy.gy9t&tta min*en$le $0%e((el s &r%&ss/g&((al4
Ga!si &*ar&hant, s (e!et 1s.(&lt a ma1(.na(, ami l/that.lag (nny9t $/+*alm/t,
m9g ellen"en a %a*/s! 0nne)lyesen "&1s/nat&t (rt,
N Ne harag'*+(, "ar/t&m 'ram3 Ami trtnt, trtnt, %/lt&!tatni m/r nem lehet4 Je
s!9%em mly"#l sa+n/l&m4
A ma1(. (e!t ny2+t/ a %a*/s!na(, s e!!el s!ent lett a "(e4 Sa+/ts/g&s rit(a
+elenet, r*emes arra, h&gy a )i(t&r "/1si le$esse4
M&n*+am7e mg t&%/"" e!t a mest Me*%e1s&nt is "e$&rr, a ma1(. meggy.gy'lt,
nem 2gy, mint a %ar+2, *e a!t ma+* e!'t/n meslem el4
Ga!si s a %a*/s! &tt mara*ta( a "eteg mellett, egs!en a $elgy.gy'l/s na)+/ig,
ami(&r a!t/n anna( a! rmre egy %9g na)&t 1sa)ta( a "arlang"an4
Nagy lel(ese*ssel +/rt/( a me*%et/n1&t,
1eje, h#ja, haj!
Nincs mr semmi baj!
1;G
ZELK ZOLTN
A 5RROM NYXH
Egys!er rgen, nagy&n rgen, !2g. er*# (!e)"en h/r&m ny'la( ss!egy-lte(,
selyem$-re tele)0lte(, &ttan se 0lte( s&(/ig, tal/n 1sa( egy $l .r/ig, ami(&r
$el(ere(e*te(, h&gy m/r %gre ha!amenne(, egy s!ar(a $ltt0( s!/ll&tt s $el(i/lt&tt,
N Mit 1sin/lt&( Mit 1sin/lt&(, h/r&m ny'la( Xgy 0lt( &tt, mint a! 'ra(444
N Xgy, 2gy "i!&ny, mint a! 'ra(3 N $elelt( a h/r&m ny'la(4 N E!'t/n m/r 'ra(
les!0n(, e"*re r.(ah2st es!0n(3 Nem $&g+'( a! i*#t l&)ni, m&st in*'l'n(
r.(a$&gni444
Tsa1si s!ar(a nem elhitte Re)0lt is m/r, a h9rt %itte, s "'ta r.(a is elhitte4
Je h/t h&gyne hitte %&lna, a(/rmilyen ra%as! r.(a, mert a s!ar(a 9gy (i/lt&tt,
N Egy +egenye $ltt s!/ll&(, mi(&r len!e( a $l*re, h/r&m ny'la( 0lne( (r"e4
ss!e"2+%a tan/1s(&!na(444 Qa+, me((&ra ny'la( %&lta(3 Qa+, me((&ra $e+0(, s!/+'(, a
me*%e egr h&!!/+'(3 5/t mg mir#l "es!lgette( 5&gy e!t/n 1sa( r.(/t es!ne(3
Enne( a $ele se m.(a3 S!e*te is l/"/t a r.(a4 8't&tt (i a! er*#s!lre, 1sa( miel#""
&*arne3
5/t amint &tt $'t&tt, s!ala*t, s!em"en %ele $ar(as hala*t,
N S!ala*+ te is, (&m/m, $ar(as, +a+ mit l/ttam, i*e hallgass3 A! er*# (!e)n
+/rtam, m&st is "&rs.*!i( a h/tam, s&sem l/ttam ilyen s!rnyet, &ttan 0lte( h/r&m
s!rnye(3 5/r&m ny2l %&lt, s a((&ra, $l mter is %&lt egy $&ga3 5/t mg mir#l
"es!lgette( 5&gy e!t/n 1sa( $ar(ast es!ne(3
N& his!en egy" se (ellett, a $ar(as is $'tni (e!*ett, a r.(/%al %ersenyt $'t&tt,
ma+*nem /! &rr/ra "'(&tt3 A**ig $'t&tt, am9g s!em"e nem +tt %ele egy nagy me*%eL
a me*%e 9gy s!.l&ngatta,
N 5&%/ s!ala*s!, $ar(as (&ma
N Me*%e (&m/m, ne is (r*+e*, s!ala*+, ha (e*%es a! lte*3 Er*# (!e)"en
+/rtam, +a+, mit l/ttam, +a+, mit l/ttam3 5/r&m ny'la( &ttan 0lte(, ))en e"*re
(s!0lte(4 A((&ra %&lt $&g'(, s!/+'(, (is egr(e %agy h&!!/+'(3 5/t mg mir#l
"es!lgette( 5&gy e!t/n 1sa( me*%t es!ne(3
Egy"re se %&lt m/r (e*%e, s!ala*ni (e!*ett a me*%e4 Ell r.(a, h/t'l me*%e,
(!"0l a $ar(as liheg%e4 Mgy s!ala*ta( er*#s!lre, s!&ms!* er*# (!e)"e4 S!a)&r/n
s!e*t( a l/"'(, s!ell# se r+en 't/n'(4
Am9g $'t&tta( liheg%e, egy %a*/s! +tt %el0( s!em"e4 N!i is #(et ne%et%e, egy0tt
s!ala*t r.(a, me*%e444
N N& his!en, 1sa( ne ne%essl, %igy/!!, neh&gy "a+"a essl3 S!ala*+ in(/"" te is
erre3 N (i/lt&tt r/+a a me*%e4 N A! er*#"en h/r&m s!rnye(, )'s(a sem li meg #(et4
5/r&m ny'la(, *e a((&r/(, nem l/tt/l mg ilyen 1s&*/t3
S!e*te l/"/t a %a*/s! is, el*&"ta a )'s(/+/t is4 I+e*t"en meg$&ga*ta, m&st a!
egys!er r+en ha!a, 1sa( ne $al+/( $el a s!rnye(, s&hase %a*/s!i( t""et3
E!alatt a ny's!ih/!"an, $-s!/la(".l %etett /gy"an h/r&m ny's!i al'*t s!)en,
ss!e"2+%a, "(essg"en444
1;;
BTORI IRN
A 6ITSK 5EGEJYQE
A na)&t $elh# ta(arta el, a $-s!/la( s/rg'lni (e!*te(4 Nha reggelt#l estig esett a!
es#4 Nagy g&n*"an %&lt a t01s(, h&%/ re+tse a hege*-+t, h&gy meg ne /!!&n4 M/r
h/r&m na), h/r&m ++el e!en t)rengett, ami(&r egy s!ar(a s!.lt r/ a magas".l,
N Je "2na( eres!tette* a $e+e*, t01s( (&ma3
N 5&gyne "2s'ln(, mi(&r $ltem a hege*-met3 N $elelte a t01s(4 N Na)%il/g&n
agy&n/!i(, t01s(ly'("an meg meg$/!i(4
N A!&n ne "2s'l+3 El%is!em n a te hege*-*et a legl&m"&sa"" tlgy$a (ell#s
(!e)"e4 Olyan s-r- &tt a le%l, h&gy a hege*-* se nem /!i(, se nem $/!i(4
r0lt a t01s(, meg is (s!nte a s!ar(a (e*%essgt4 Je ami(&r a! $elre)0lt a
magas"a a hege*-%el, "i!&ny ma+* megs!a(a*t a s!9%e 't/na4
Amint a s!ar(a %iss!a+tt, 9gy s.ha+t&tt,
N 5&%/ tette* a hege*-met Kn is 't/na megye(4
UP&l&n* e! a t01s(V N g&n*&lta a s!ar(a, *e a!rt elmagyar/!ta, N H/t&* a!t a
h/r&m a(/1$/t A harma*i(n/l +&""ra $&r*'ls!, s a**ig mgy, m9g a me!# %gre
rs!4 Ott tal/ls! egy ny/r$as&rt, anna( a %gn egy nagy (ertet, a nagy (ert (!e)"en
egy .ri/si tlgy$/t N anna( a (ell#s (!e)"e re+tettem n a hege*-*et, h&gy a +%#
ny/rra is )sg"en mara*+&n4
Alig %/rta a t01s(, h&gy a s!ar(a a m&n*.(/+a %gre r+en4 S!ala*t /r(&n7
"&(r&n, h&gy minl el#"" megtal/l+a a hege*-+t4 Pi!&ny, nem rt &*a &lyan hamar,
mint a s!ar(a4 M/r a h&l* is $el+tt a! gre, a 1sillag&( is el#"2+ta(, mi(&r a (ert"e
rt4 A (ert (!e)n &tt /llt a tlgy$a4 S9r%a $a(a*t a t01s( rm"en, ami(&r
megl/tta4
Amint &tt s9rt, s9r*&g/lt, egys!er 1sa( a tlgy$a (ell#s (!e)"en megs!.lalt a
t01s( hege*-+e, *e &lyan gynyr- s!)en m'!si(/lt, amilyen s!)et se a $/(, se a
"&(r&(, *e mg a t01s( se hall&tt4
N Tsa( mg egys!er n/lam lehetne a hege*-m3 N s.ha+t&tta a t01s(4
A""an a s!em)illant/s"an egy %(&ny(a h&l*s'g/r s!/llt a tlgyre, /t$&nta a
t01s( hege*-+t, s a m/si( )illanat"an m/r &tt %&lt a t01s( el#tt4
P&l*&g %&lt a t01s(, s s!ala*t egyenest a me!#re4
Mi(&r a t01s(ly'( el#tt /ll. $-s!/l megl/tta a t01s(t a hege*-+%el, rm"en
$l*ig ha+&lt, 2gy tis!telgett a me!# m'!si('s/na(4
Je a nagy rm nem s&(/ig tart&tt, mert megere*t a! es#4 Qa+gat&tt s!egny
t01s(, mi les! m&st a hege*-+%el Na)%il/g&n agy&n/!i(, t01s(ly'("an meg
meg$/!i(4
Megint megs!.lalt a s!ar(a,
N M&st a!t/n "2s'ls! megint, 'gye Nemh&gy &tt hagyta* %&lna, ah&%/ n %ittem3
N In(/"" $l* mly"e /s&m, $- ne l/ssa, $a ne l/ssa N %/las!&lta a t01s(4
Xgy is tett4 Je a $l* nagy&n hi*eg %&lt4 Va1&g&tt a t01s(, %a1&g&tt a hege*-+e4 A
t01s(ly'( el#tt /ll. $-s!/l nem gy#!te hallgatni a %a1&g/st4 Meg is sa+n/lta nagy&n,
"e(&)&g&tt h&!!/,
N Gyere (i, *es t01s(m, gyere (i egy s!.ra3
1;<
Nem (ellett s&(/ig "i!tatni a t01s(t, el#"2+t gy&rsan, mert a!t hitte, tal/n (is0ttt
a na)s'g/r4 Je "i! a! nem s0ttt (i4
Mgse "2+t el# hi/"a a (is t01s(, mert arra +tt egy (i1si l/ny, anna( a s!&(ny/+/ra
'gr&tt4 A (isl/ny a s!&(ny/+a r/n1/"an ha!a%itte4 S!&(ny/+/t a meleg ('1(."a
a(as!t&tta, a t01s(t egs! tlre &tt maras!t&tta4 A (emen1e)a*(/n /gy/t meg%etette,
(i(eletig el se eres!tette4
1;C
A 5IKNA KS A 5OHJ
ZULU MESE
Egys!er egy hina 1s&nt&t tal/lt, $&ga (! $&gta, s mag/%al %itte4
A h&l* 1s&*/san $nylett, a %9! ny'g&*t %&ltL mi(&r a hina megl/tta a h&l*at a %9!
t0(rn, el*&"ta a 1s&nt&t, s meg a(arta (a)arintani mag/na( a h&l*at4 A!t hitte, h&gy
!s9r&s h2s*ara" a!4 R/'gr&tt, $0lig elmer0lt a %9!"en, *e nem lelte meg4 A %i!et
a!&n"an $el(a%arta4 Viss!am/s!&tt a )artra, s m&!*'latlan'l %/rt4 A %9! 2+ra
le1silla)&*&tt, s meg+elent t0(rn a h&l*4 A hina 2+ra 'gr&tt egyet, hirtelen a(arta
meg(a)arintani a h&l*at, amit h2sna( hitt4 M/r a!t hitte, meg%an, )e*ig mg %i!et
sem tart&tt a s!/+/"an, mert a! is (i1s&rg&tt "el#le4 A hina 2+".l %iss!ah2!.*&tt a
)artra, s %/ra(&!&tt4
Arra +tt egy m/si( hina, el1sente a 1s&nt&t, s &tthagyta a %/ra(&!. hin/t4 Je
%g0l is ha+nal&*ni (e!*ett, s a h&l* $nye lassan elt-nt a na))ali $ny"en4 A hina
).r'l +/rt4
Je m/sna) is %iss!atrt, %iss!atrt na)&nta, m9g egs!en le nem ta)&sta a
(rny(et4
S&(at ne%ette( a hin/n, a(i 2+ra meg 2+ra "ele%eti mag/t a %9!"e, hara)+a a %i!et,
*e a! 1sa( (i1s&r&g a )&$/+/".l, s nem mara* "enne semmi4 A!.ta, ha %ala(it
(ine%etne(, a!t m&n*+/( ne(i,
7 Olyan %agy, mint a hina, a(i el*&"ta a 1s&nt&t, s nem s!er!ett mag/na( semmit,
mert a h&l*at l/tta a %9!"en4
1;F
6KH A:S
CIGNY MESE
Egys!er %&lt, h&l nem %&lt, s-r- er*# s!ln %&lt egys!er egy h/!i(.4 A""an a
h/!i(."an lt egy regem"er meg egy regass!&ny4 S!egnye( %&lta( %il/glet0("en,
*e s!&rgalmasan *&lg&!ta(, a )n!e1s(+0((el ta(ar(&s(&*ta(, a).(a
harisnyas!/r"an re+tegette, h&gy legyen mi"#l lni(, ha m/r *&lg&!ni nem t'*na(4
N Q.l +n e! a (is )n!, ha ma+* "e(&)&g a tl N e!t m&n*&gatta min*ig a).(a, ha a
harisnyas!/rra n!ett4
Egys!er a!t/n elment a! er*#"e $/t %/gni, s any.(a egye*0l mara*t4 K&)&gtatta( a
h/!i(. a+ta+/n4 Any.(a (in!ett, s megl/tta, h&gy egy %nsges %n em"er /ll a!
a+t."an4
N Ki %agy, te %nsges %n em"er Ki %agy, s mit a(ars! N (r*e!te any.(a4
N Egy (is alami!sn/t (rn( t#le*, any.(a4 Kn %agy&( a %nsges %n , a).4
N 6e %agy a!, ,+ A((&r h/t (er0l+ "el+e"", rg.ta gy-+t+0( a )n!e1s(n(et, h&gy
legyen, mire el+ss!3
Any.(a a! reg , (e!"e ny&mta a harisnyas!/rat, "enne a )n!e1s(%el, amit
(eser%es m'n(/%al (')&rgat&tt ss!e a! 'ra4
Mi(&r a!t/n a).(a ha!art, any.(a %i*/man 2+s/g&lta,
N Itt +/rt a ,, s el%itte a )n!0n(et3
N Qa+444 +a+3 N sir/n(&!&tt a).(a4 N Tsa( nem a*ta* &*a %ala(ine( a megta(ar9t&tt
)n!e1s(n(et
N Je "i!&ny &*aa*tam n3 N m&n*ta any.(a4 N Vnsges %n em"er (&)&gtat&tt "e
h&!!/m, s a!t m&n*ta, , a ne%e, &*aa*tam h/t ne(i3 6e m&n*ta*, h&gy +.l +n a
)n!, ha ma+* "e(&)&gtat a ,%
N K&l*'s"&tra +'t&tt'n( N (esergett a).(a4 N Nin1s m/s h/tra, s!e*+0( a
s/t&r$/n(at, megy0n( a nagy%il/g"a s!eren1st )r."/lni4
Mgy is tette(4 Ne(iin*'lta( a nagy%il/gna(, &tthagyt/( a h/!i(.t, 1sa( a! a+t.t
a(as!t&tt/( (i, a!t %itt( mag'((al, h&gy ne (ell+en a )'s!ta $l*n h/lni&(, ha el+n
a! +s!a(a4
S-r- er*#n /t %e!etett a! 2t+'(, &tt rte #(et a! +s!a(a4 A).(a (i%/las!t&tt egy *2s
l&m"2 $/t, anna( a! /gai (! $el%itte a! a+t.t, s any.(/%al egy0tt s!)en le$e(0*te(
r/4 5amar&san el is al'*ta(, s a h&l* m/r magasan +/rt a! gen, mi(&r hang&s
(ia"/l/sra, !ene"&n/ra "re*te(4 Ra"l.( +/rt/( a s-r- er*#t, s ))en a! alatt a *2s
l&m"2 $a alatt )ihente( meg, melyne( /gai (!tt a).(a s any.(a (')&rg&tt a!
a+t.n4
A !si%/ny&( a $a t%"en (ira(t/( a tenger s&( ra"l&tt aranyat, *r/ga(%et, h&gy
meg&s!t&!(&*+ana( ra+ta4 Os!t&!(&*/s (!"en ss!e%es!te(, min*egyi( mag/na(
a(arta a tenger s&( (in1s +a%a rs!t, a (a)it/ny'( meg mrg"en el(i/lt&tta mag/t,
N Vigyen el a! r*g "ennete(et3
G&n*&lt egyet a).(a, a !si%/ny&( (! ha+9t&tta a! a+t.t, s a (a)it/nyn/l is
nagy&""at (i/lt&tt,
N Itt a! r*g3
N&, a ra"l.(na( sem (ellett t""3 Ah/nyan %&lta(, annyi$el s!ala*ta(, a tenger
1;W
s&( (in1s meg &ttmara*t a $a alatt4 A).(a s any.(a egy(ett#re lem/s!&tt a $/r.l,
any.(a a (tny"e, a).(a a! is!/(+/"a ra(&tt annyi aranyat, *r/ga(%et, amennyi
1sa( "ele$rt4 S!)en ha!a"allagta( a h/!i(."a, a! a+t.t "ea(as!t&tt/( a helyre, s
a!.ta is "&l*&gan lne(, ha meg nem halta(4
1;D
KI JOHGOBIK 6PPE6
ANGOL GYEREKVERS
Er*#"en l*eglt a).(a,
s 9gy +/rt n/la a s!.,
UEgy na) n t""et *&lg&!&m,
mint h/r&m na) any.3V
UXgy N s!.lt egy s!) na)&n any. N
1sin/l+'( h/t e()),
h&lna) itth&n mara*s! helyettem,
s n tart&m a! e(t4
Je meg$e+* /m a Ts/(.t,
s s!-r* meg a te+et,
s etes* meg a mala1&(at
a! ist/ll. megett,
s tarts* s!eme* a ty2(&(&n,
mert mg r&ss! helyre t&+na(,
s $&n+a* s!)en meg a s!s!t,
h&gy ma+* s!#hesse( h&lna)3V
S reggel any. &st&rt (a)&tt,
ment $&gni a! e(t,
a). )e*ig 1s"rt $&g&tt,
s ment $e+ni tehent4
Je Ts/(. 'gr&tt, Ts/(. r2g&tt,
h&gy a). &rra trt,
s $ar(/%al 2gy %/gta ()en,
h&gy 1s"re is (i*#lt4
U5. te, Ts/(.3 5. te, Ts/(.3
Ts/(., /ll+ ren*esen3
5a mg egys!er meg$e+le( n,
s!/ra*+&n le a (e!em3V
Etette a mala1&(at
a! ist/ll. megett,
a $e+t 2gy a $l$/"a %erte,
h&gy %re elere*t4
Mire a ty2(&(h&! +'t&tt,
1<=
rg a! 2t$lre t&+ta(,
s nem tal/lta a s!s!t,
mi"#l any. s!#tt %&lna h&lna)4
S es(0t m&n*&tt a). a na)ra,
h&l*ra s 1sillag&(ra,
UNem s!.l&( n s&ha "ele,
"/rmit 1sin/l any.(a3V
1<1
SELMA LAGERLF
AB ANYAMSKUS
K))en a!&("an a na)&("an s&(at "es!lte( egy (0lns esetr#l, mg a! 2+s/g&( is
meg9rt/(4 Je a! em"ere( legt""+e mesne( hitte, mert nem t'*ta megmagyar/!ni4
A! trtnt t'*niilli(, h&gy egy anyam.('st $&gta( a Kere( t. )art+/n, a
m&gy&r.s"an, s el%itt( a (!eli tany/ra4 Ott nagy&n megr0lte( a l&m)&s $ar(2,
&(&s s!em-, (e*%es /llat(/na(, s a!t hitt(, h&gy egs! ny/r&n s!.ra(&!hatna( ma+*
%ele, n!i(, ah&gy 'gr/n*&!i(, m&gy&r.t h/m&! s r&)&gtat4 V&lt %alami rgi
m.('s(etre10(, a!t (ita(ar9t&tt/(L 2gy g&n*&lt/(, h&gy a! a+t.s7a"la(&s h/!a1s(a
les! a! e"*l#7 s h/l.s!&"/+a N /gyat is 1sin/lta( $ale%ele("#l, s &*a(s!9tette( ne(i
egy 1ss!e te+et s )/r s!em m&gy&r.t4 A h/! el#tt a *r.t".l $&nt (er( meg +. les!
+/ts!.helyne(, a!&n $&g (r"e7(r"e (a)as!(&*ni, s!(*elni4
A tanya la(.i s!ent0l hitt(, h&gy )&m)/san g&n*&s(&*ta( a m.('s(/r.l, s
1s&*/l(&!ta(, ami(&r l/tt/(, h&gy s!&m&r2an s harag&san g'""as!t a s!&"a
sar(/"an, s &ly(&r egyet7egyet (i/lt, mintha )anas!(&*na4 A! telhe! nem ny2lt, a
(ere(et nem $&rgatta4
N 6al/n mg $l t#l0n( N g&n*&lt/(4 N 5&lna)ra megs!&(+a helyt, s a((&r
+.(e*%e les!4
Vletlen0l ))en a!na) %alami %en*gsgre (s!0lte( a!&n a tany/n, s nagy"an
s0ttte(7$#!te(4 Hehet, h&gy a ts!t/+'( nem (elt ren*esen, lehet, h&gy a (e!0( +/rt
lassan, *e a! ass!&ny&( mg (s# este is a (&nyh/"an s0rgl#*te(4
A s0t#7$#!# ass!&ny&(na( )ers!e m/s g&n*+'( %&lt, nem rte( r/ a m.('ssal
tr#*ni, *e nagyany. m/r (irege*ett a (&nyhai m'n(/".l, s le$e(0*ni nem %&lt
(e*%e, mi(&r a! egs! h/! mg tal)&n %an4 Ks# este is a! a"la(n/l 0lt, s (in!ett a!
'*%arra4
A sar(ig t/rt (&nyhaa+t.n (i/ra*t a! er#s l/m)a$ny, a! regass!&ny min*ent l/t&tt
a! '*%ar&n meg a! '*%ar (r0l4 A m.('st is tis!t/n l/tta, s!0ntelen0l $'t(&s&tt (i7"e,
s!&"/+/".l a (er(re, a (er(r#l a s!&"/+/"a4 Nagyany. $'r1s/ll&tta, h&gy ilyen
ny'gtalan, s a!t hitte, a! er#s $ny !a%ar+a, att.l nem t'* al'*ni s!egny4
A "&lt&!&tt s!/rnyas (a)' is meg %&lt %il/g9t%a4 Q. (s# lehetett m/r, tal/n +$l is
elm2lt, mi(&r nagyany. megl/t&tt %alami $'r1s/t, )ar/nyi em"er(e &s&nt "e a
nagy(a)'n N leg$el+e"" aras!nyi magas, *e $a1i)#t %iselt s "#rna*r/g&t, mint a $al'si
legnye(4 S&(s!&r hall&tta # is, h&gy min*en h/! (r0l tany/!i( egy tr)e, s
s!eren1st +elent, ha a! em"er tal/l(&!i( %ele4 A!t hitte h/t, h&gy a! # h/!i tr)+0(,
s nem i+e*t meg4
A 1s))sg el#"" .%at&san (r0ln!ett, a!t/n $'t/sna( ere*t, egyenest a
m.('s(etre1he! s!ala*t4 Je a (etre1 magasan l.g&tt, nem rte $el, h/t "e'gr&tt a
s!ers!/m&s(amr/"a, (ih&!&tt %alami "&t&1s(/t, s a!t a (etre1ne( t/mas!t&tta,
$el(2s!&tt ra+ta, mint a matr.!&( a ha+.(tlen4 Ki a(arta nyitni a h/!i(. a+ta+/t, s
r/!ta, *e nagyany. ny'g&*tan 0l%e mara*t N 'n&(/i "ela(at&lt/( a! a+t.1s(/t, h&gy a
s!&ms!* gyere(e( el ne %ihess( a m.('st4 8igyelte, mi trtni(, s l/tta, h&gy a
m.('s (i+n a *r.t(er(re, s s&(/ig "es!l %alamir#l a tr)%el4 A!t/n, mi(&r
min*ent megt/rgyalta(, amit (ellett, a 1s))sg les!/n(.!&tt a "&t&1s(/n, s
1<2
(is!ala*t a (a)'n4
Nagyany. nem hitte 'gyan, h&gy mg %iss!a+n, *e "i!t&ns/g &(/rt mgis
&ttmara*t a! a"la("an, s r*emes %&lt4
Nems&(/ra %iss!a+tt4 M&st 2gy sietett, h&gy $a1i)#+e alig rintette a $l*et, s!inte
re)0lt4 Nagyany. a mess!el/t. s!em%el rgtn s!re%ette, h&gy min* a (t (e!"en
%an %alami, 1sa( a!t nem t'*ta, mi lehet4 Ami a "al (e!"en %&lt, a!t .%at&san letette
a $l*re, a m/si(at meg $el%itte a h/!i(."a, s "eny2+t&tta a m.('sna( N $a1i)#+%el
si(er0lt "er2gnia a! a"la(&t4 A!t/n %ill/mgy&rsan les!/n(.!&tt, $el%ette a $l*r#l a
m/si( %alamit, a!t is $el%itte a (etre1"e, s m/r re)0lt %iss!a, (i a (a)'n4 Nagyany. a
s!em%el is alig t'*ta (%etni4
M&st a!t/n nem %&lt mara*/sa a s!&"/"an, (iment a! '*%arra, s a (2t /rny(/"a
h2!.*&tt, h&gy ma+* &tt %/r+a meg a tr)t, &nnan +&""an l/t min*ent4 Je nem
egye*0l %/rta, a ma1s(a is &*a&s&nt nagy .%at&san, s megh2!.*&tt a $al t%"en,
ah&l stt %&lt, sen(i se l/thatta4
S&(/ig %/rta(4 Nagyany. m/r a!&n g&n*&l(&!&tt, h&gy mgis %iss!amegy a
s!&"/"a, mert hi*eg %&lt a m/r1i'si +s!a(a4 Je ))en mi(&r in*'lni a(art, (&)&g/st
hall&tt megint, a 1s))sg $a1i)#+e (&)&g&tt a! '*%ar (%n4 M&st se +tt 0res (!!el,
s ami a (e!"en %&lt, 4a! $i1(/n*&!&tt s nyi%/(&lt4 Nagyany. egy s!em)illant/s
alatt megrtett min*ent, %il/g&ss/g gy'lla*t a $e+"en, a tr)e a m.('s $iait h&!ta el a
m&gy&r&s".l, h&gy hen ne hal+ana( s!egnye(3
Meg se m&!*'lt, nem a(arta !a%arni, s a tr)e nem is %ette s!re4 Je mi(&r a!
egyi( m.('s(ly(t le a(arta tenni a $l*re, h&gy a m/si(at $el%ihesse a! any/h&! N
megl/tta a ma1s(a !l*en %ill&g. s!emt a stt"en4 Egy )illanatig tan/1stalan'l /llt,
(t (e!"en a (t m.('s$i2%al4
Kr0ln!ett, $&rg&l.*&tt, s m&st %gre s!re%ette nagyany.t4 Nem s&(at
&(&s(&*&tt, &*ament h&!!/, s a! egyi( (is m.('st $elny2+t&tta ne(i4
Nagyany. (i a(arta r*emelni "i!alm/t, leha+&lt, s el%ette t#le, s!)en $&gta a
m.('s(/t, %igy/!&tt r/, am9g a tr)e %iss!a nem +tt rte4
M/sna), ami(&r a reggelinl egy0tt %&lt a 1sal/*, )ers!e nem /llhatta meg,
el"es!lte, mi trtnt a! ++el, *e 1sa( ne%ette( ra+ta, a!t m&n*t/(, /lm&*&tt4 Ilyen
(&ra ta%ass!al mg nem (ly(e!i( a m.('s3
M9g a!t/n nagyany. 'ns!&l/s/ra mgis "en!te( a (etre1"e, s l/tt/(, h&gy a
le%l/gy&n ngy 1s')as! s $lig %a( m.('s(ly( $e(s!i(4
N A(/rh&gy %&lt is, annyi s!ent, h&gy s!gyellhet+0( mag'n(at a! /llat&( s
em"ere( el#tt N 1s.%/lta $e+t a ga!*a4 A!t/n $&gta s nagyany. (t#+"e tette a!
anyam.('st meg a ngy (i1sit4 N Ere*+ N m&n*ta N, %i** %iss!a #(et a m&gy&r.s"a3
1<G
A MAKATS KISEHE8RN6
NYUGAT-AFRIKAI MESE
Klt a! a$ri(ai #ser*#"en egy (isele$/nt4 Olyan 1s(nys %&lt, h&gy sen(i sem
"&l*&g'lt %ele4
Egys!er a! ele$/nt1sal/* st/ra (s!0l#*tt4
N Men+0n( N m&n*ta ele$/nt)a)a4
N Nem megye( N $elelte a (isele$/nt4
N Men+0n( N ismtelte ele$/ntmama4
N Nem megye( N $elelte 2+ra a (isele$/nt4
N Men+0n( N m&n*t/( ne(i i*#se"" test%rei is4
N Nem megye( N ha+t&gatta a (isele$/nt4
N N&, a((&r nl(0le* megy0n( N m&n*t/( a! ele$/nt&(, s elin*'lta(4
A (isele$/nt egye*0l mara*t4 Egys!erre 2gy re!te, h&gy rettenetesen s!eretne
st/lni menni a t""ie((el, s nagy&n megsrt#*tt, ami(&r a! i*#se""e( elmente(
nl(0le4
U5a m/r 9gy trtnt N g&n*&lta mag/"an N, nem les!e( t"" ele$/ntV N s
elhat/r&!ta, h&gy &r&s!l/n(ly( les!4
He%etette mag/t a $l*re, (alim)/lni (e!*ett a le%eg#"en a ngy l/"/%al, egs!en
2gy, mint a (is&r&s!l/n&( s!&(ta(4
O*as!ala*t h&!!/ a $ln( ga!ella, meg/llt egy )illanatig, r/n!ett a (isele$/ntra,
megi+e*t s els!ala*t4 8't/s (!"en (nnye*n emelte (ar1s2 l/"ait, s meg7megr/!ta
a s!ar%a1s(/it4
N Kn is 9gy tes!e(3 N (i/lt&tt $el a (isele$/nt, s el(e!*ett 'gr/n*&!ni, mint a
ga!ella4 80lei megr/!(.*ta(, mint a "an/n$a le%elei a s!l"en, s esetlen0l "&t&r(/lt
(%r l/"ain4 5amar&san egs! teste meg$/+*'lt a! 'gr/n*&!/st.l4
UNem is &lyan +. ga!ell/na( lenniV N g&n*&lta mag/"an, a!'t/n megl/t&tt egy !l*
s!em- gy9(&t4 A gy9( egy %(&ny in*a le%eln 0lt, mely lel.g&tt a $/(r.l4
N Q. na)&t3 N (s!nt ne(i a (isele$/nt4 N 5&gy %agy
N R&ss!'l N $elelte a gy9(4 N Kienge*tem a gyere(eimet a $&ly.)artra, h&gy
'n&(atest%rei((el, a (is(r&(&*il&((al +/tss!ana(4 8le(, h&gy a (r&(&*il&( a +/t(
he%"en %letlen0l $el$al+/( #(et4
N Kn is s!eretn( +/ts!ani %ala(i%el N m&n*ta a (isele$/nt4 N Min*+/rt $elm/s!&m
h&!!/* a le%lre, s hint/!ni $&g'n(4
N A!t m/r nem3 N s!is!egte a gy9(4
N 5&gyan N srt#*tt meg a (isele$/nt4 N 6e nem a(ars! %elem +/ts!ani
N :ers!e h&gy nem a(ar&(4 El#s!r is ny'gtalan(&*&m a gyere(eim miatt,
m/s&*s!&r )e*ig te t2ls/g&san neh! %agy, s les!a(9t&* le%eleimet4 Isten %ele*3 N s
a gy9( egy s!em)illant/s alatt elt-nt a $a s-r- l&m"+ai (!tt, 1sa( a $ar(a %illant el#4
N G&n*&l&*, h&gy ne(em ))en egy gy9(ra %an s!0(sgem N )r0s!(lt a
(isele$/nt4 N 6al/l&( magamna( +&"" +/ts!.)a+t/st is3 N a!!al t&%/""ment4
Egy tis!t/s&n ma+m&(at )illant&tt meg4 A ma+m&( $&g.1s(/!ta(4
N E! ne(em %al. +/t( N m&n*ta4 N Q/ts!hat&( %elete( N (r*e!te a ma+m&(at4
N Gyere, +/tss!/l %el0n( N 0%lttt( a ma+m&(, &lyan hang&san, h&gy a (isele$/nt
1<;
ma+*nem megs0(et0lt4
Nem is t'*&tt mag/h&! trni, &lyan rettenetes +/t( %&lt, amit a ma+m&( %ele
+/ts!&tta(4 Meg$&gt/( a $ar(/n/l $&g%a, h'!ig/lt/( a! &rm/ny/t, r/n1ig/lt/( a $0lt4
P'($en1e!te( a h/t/n, s 1si(lan*&!t/( a has/t4 A (isele$/nt )e*ig, "/rh&gy
igye(e!ett is, egyetlen ma+m&t sem t'*&tt el$&gni4
5amar&san egs!en (i$&gy&tt a! ere+"#l4
N Nem +. ma+&mna( lenni N m&n*ta, s &tthagyta a ma+m&(at4 A!&( mg s&(/ig
ne%ette( a l&mha, neh!(es ele$/nt&n4
Ment, men*eglt a (isele$/nt, m9g megl/t&tt egy )a)ag/+t, amely /gr.l /gra s!/llt4
Olyan 1s&*/lat&s tar(a t&llai %&lta(, h&gy a (isele$/ntna( (/)r/!&tt a s!eme4
N 6'*&m m/r, mit 1sin/l&(3 N r%en*e!ett4 N Re)0lni $&g&(4
N Ke!** el, n ma+* n!em N $elelte a )a)ag/+4
A (isele$/nt 'gr&tt egy nagy&t, *e nem si(er0lt a le%eg#"e emel(e*nie, hanem
leesett a $l*re, s meg0ttte a l/"/t4
A! reg )a)ag/+ $lre$&r*9t&tta a $e+t, s m&s&ly&g%a n!te4
N Itt nem t'*&( ne(i$'tni N m&n*ta a (isele$/nt !a%ar/"an4
N Megm'tat&m ne(e*, h&l lehet ne(i$'tni N %igas!talta a )a)ag/+, s el%e!ette a
(isele$/nt&t a mere*e( $&ly.)artra4
N N!* N m&n*ta a ga!$i1(.4 O*ament egs!en a s!a(a*( s!lhe!, 'gr&tt egyet,
s $elre)0lt4
A (isele$/nt s!intn &*ament a s!a(a*(h&!, # is 'gr&tt egyet, s444 "eleesett a
%9!"e4 Kim/s!&tt a )artra, %i!esen, s/r&san, tele is!a))al s h9n/rral4
Ktsg"ees%e (r0ln!ett, s egys!erre megl/tta ele$/nt)a)/t, ele$/ntmam/t s
test%reit a )art&n, amint s!.tlan'l $igyelt( #t4
Els!gyellte mag/t a (isele$/nt4
N Vigyete( magat&((al st/lni N m&n*ta4 N E!ent2l min*ig ele$/nt a(ar&( lenni4
Ks a! egs! ele$/nt1sal/* elin*'lt st/lni4
1<<
GYULAI PL
A KIRRHY8I KS A 8EHESKGE
Egy (ir/ly$ina( s!/n*(a %&lt egy igen s!) l/nyt el%enni4 Ne(i nem (ellett ga!*ag
1sal/*".l, 1sa( h&gy s!) s &(&s legyen4
Elment teh/t megn!ni a! &rs!/g&(at, h&gy egy s!) l/nyra tal/l+&n4 Amint
hall&tt/(, h&gy a! i$+2 (ir/ly 'ta!i(, min*en0tt (i%&n'lta( tis!teletre4 Egy $al'"an
tal/lt is egy s!) le/nyra, a(i a legs!egnye"" %&lt a $al'"an4 K))en a g'ly/s l/nya
%&lt4 A!t m&n*ta a le/ny!.,
N 5&gy men+e( n $elsge*he!, mi(&r &lyan s!egny %agy&(
N Ne g&n*&l+ te a!!al N $eleli a (ir/ly N, 1sa( +++ el h&!!/m &ly $elttellel, h&gy
s&hasem s!.ls! ellenemre4
Min*en megtrtnt4 Nem is s!.lt s&hasem ellenre a (ir/lyna(, 1sa( ))en a((&r,
mi(&r egy)/r )aras!t 'ta!&tt arra4
E! 9gy esett,
Egyi( )aras!t (rrel 'ta!&tt, a m/si( l.%al4 A l.na( a! els# /ll&m/s&n egy ++el
1si(.+a lett, s a 1si(. elment reggel a! (r 't/n4 A! (rs em"er nem a(arta
%iss!aa*ni4
A!rt a m/si( em"er elment )anas!ra a (ir/lyh&!4
A (ir/ly a!t 9tlte, a! a 1si(., a(i 't/n ment4 Mgy h/t a l&%as em"erne( t0stnt
t/%&!nia (ellett4 Je a (ir/lyn, a(i a((&r a (ert"en hint/!&tt, a!&nnal 't/na ment, s
a!t m&n*ta ne(i,
N 6e s!egny em"er, a (ir/ly ma+* elmegy a! er*#"e %a*/s!ni, te meg %igyl
maga**al egy h/l.t, s te** egy t's(.h&! N s mg egye"et is m&n*&tt ne(i4
A! em"er megtette4 A (ir/ly, amint %a*/s!ni ment, megl/tta, s meg(r*e!te, h&gy
mit 1sin/l4
N 5al/s!&( N m&n*+a a s!egny em"er4
N 5&gy lehet a t's(.na( hala N (r*e!te a (ir/ly4
Erre a!t $eleli a! em"er,
N Xgy lehet a t's(.na( hala, mint a! (rne( (is1si(.+a4
Min*+/rt g&n*&lta a (ir/ly, h&gy a $elesge "i!tatta $el a! em"ert4 A!rt elmegy, s
a!t m&n*+a a $elesgne(, (i a((&r a t&rn/1&n 0lt, h&gy t/%&!!( a h/!/t.l s men+en
%iss!a a)+/h&!, a g'ly/sh&!4
A (ir/lyn a!t m&n*+a,
N 5/t mit a*s! ne(em, *es (ir/ly&m, eml(0l, h&gy e**ig %ele* ltem
N Amit a(ars!, ami ne(e* leg(e*%ese"", a!t a*&m ne(e* N $eleli a (ir/ly4
A (ir/lyn %alami s!ert a*&tt $r+ne( a! ital/"a, amit#l a! elal'*t4 A((&r
meg)aran1s&lta a (&1sisna(, h&gy $&g+&n "e4 A (ir/lyt is $eltett( a (&1sira, s el%itt(
a (ir/lyn a)+/h&!, a g'ly/sh&!4 Mi(&r a (ir/ly $el"re*t, (r*e!te, h&gy h&l %an4
5&gy mirt h&!t/( i*e4 A $elesge e!t %/las!&lta,
N Kn h&!tala( i*e, mert maga* m&n*ta*, h&gy a!t h&!!am magammal, mi ne(em a
leg(e*%ese""L a!rt tge* h&!tala( i*e4
A (ir/lyna( e! nagy&n megtets!ett, %iss!a%itte a $elesgt, s h&ltig lt %ele4
1<C
L. TOLSZTOJ
5RROM MEJVE
Egys!er egy (isle/ny elment ha!'lr.l a! er*#"e4 Je elt%e*t, s hi/"a (ereste a
ha!a%e!et# 'tat, nem tal/lta meg, hanem a! er*#"en egy (i1si h/!i(.h&! r(e!ett4
A! a+t. nyit%a %&lt, a (isl/ny "en!ett, l/tta, h&gy a h/!i(."an nin1s sen(i N s
"el)ett4
A""an a h/!i(."an h/r&m me*%e la(&tt4 A! els#t, a! a)ame*%t 2gy h9%t/(, h&gy
Mihail I%an&%i1sL hatalmas nagy %&lt s s!#rs4 A m/s&*i(, a! anyame*%e %alami%el
(ise"" %&lt, 2gy h9%t/(, Nas!tas!+a :etr&%na4 A harma*i( egy (i1si me*%e"&1s %&lt,
a(it Mis't(/na( s!.l9t&tta(4 A me*%( ))en nem %&lta( &tth&n, elmente( a! er*#"e
st/lni4
A h/!i(. (t s!&"/".l /ll&tt, e"*l#"#l s h/l.s!&"/".l4 A (isl/ny "ement a!
e"*l#"e, s a! as!tal&n h/r&m "gre le%est tal/lt4 A! els# igen nagy %&lt, a"".l
s!&(&tt inni Mihail I%an&%i1sL a m/s&*i( (ise"" %&lt, a! %&lt Nas!tas!+a :etr&%n/4 A
harma*i(, a leg(ise"" %&lt Mis't(a "gr+e4 Min*egyi( "gre mellett (an/l is $e(0*t,
egy nagy, egy (!e)es s egy (i1si(e4
A (isl/ny $&gta a legnagy&""i( (analat, s meg(.st&lta %ele a le%est a
legnagy&""i( "gr"#lL a!'t/n $&gta a (!)s# (analat, s meg(.st&lta %ele a le%est a
(!)s# "gr"#lL a!'t/n $&gta a leg(ise""i( (analat, s meg(.st&lta %ele a le%est a
leg(ise""i( "gr"#l, s Mis't(a le%ese 9!lett ne(i a legesleg+&""an %alamennyi
(!0l4
A!'t/n a (isl/ny le a(art 0lni, s h/r&m s!(et l/t&tt a! as!tal (r0l, egy nagy&t N
e! %&lt Mihail I%an&%i1s N, egy (ise""et N Nas!tas!+a :etr&%n/t N meg egy egs!en
)i1i(t, (( )/rn/1s(/%al N a! %&lt Mis't(/4 8elm/s!&tt a legnagy&""i( s!(re, s
a!&nm.* le)&ttyant r.laL a!'t/n a (!)s# s!(re 1s01s0lt le, *e (nyelmetlen 0ls
esett ra+taL %g0l a! i1i)i1i s!(re 0lt le, s elne%ette mag/t rm"en, &lyan (ellemes
0ls esett ra+ta4 6r*re tette a leg(ise""i( (( "grt, s enni (e!*ett4 S!)en
megette a! egs! le%est, s a!'t/n hint/!ni (e!*ett a s!(en4
A (i1si s!( eltrtt, s a (isl/ny a $l*re )&ttyant4 8l(elt, $lemelte a s!(e1s(t,
s a!'t/n /tment a m/si( s!&"/"a4 A""an a s!&"/"an h/r&m /gyat l/t&tt, a
legnagy&""i( Mihail I%an&%i1s /gya %&lt, a (!)s# Nas!tas!+a :etr&%n/, a
leg(ise""i( )e*ig Mis't(/4 A (i1si l/ny r/$e(0*t a legnagy&""i( /gyra, igen s!les
%&lt, a!t/n le$e(0*t a (!)s#re, *e igen magasna( tal/ltaL %g0l le$e(0*t a
leg(ise""i( /gy"a, s a! ))en +. %&lt ne(i, s!)en elal'*t4
A h/r&m me*%e nems&(/ra ha!atrt st/+/".l4 Nagy&n hese( %&lta(, s e"*elni
a(arta(4
A legnagy&""i( me*%e $&gta a "gr+t, "elen!ett, s $el&r*9t&tt rettenetes
hang&n,
N Ki e%ett a! n "gr1s(m"#l
Nas!tas!+a :etr&%na is "elen!ett a "gr+"e, s # is $el&r*9t&tt, ha nem is &lyan
harag&san,
N Ki i%&tt a! n "gr1s(m"#l
Mis't(a )e*ig megl/tta 0res "gr1s(+t, s %(&ny hang&n $els9rt,
1<F
N Ki e%ett a! n "gr1s(m"#l, (i ette meg a! n le%es(met3
Mihail I%an&%i1s r/n!ett a s!(re, s $el&r*9t&tt rettenetes hang&n,
N Ki 0lt a s!(emen, s (i m&!*9t&tta el a hely"#l
Nas!tas!+a :etr&%na is r/n!ett a s!(re, s # is $el&r*9t&tt, ha nem is &lyan
harag&san,
N Ki 0lt a! n s!(emen, s (i m&!*9t&tta el a hely"#l
Mis't(a )e*ig megl/tta a trtt (i1si s!(t, s $el%inny&g&tt,
N Ki 0lt a! n s!(emen, s (i trte el a! n s!(e1s(met
A!'t/n a me*%( "emente( a h/l.s!&"/"a4
N Ki $e(0*t r/ a! /gyamra, s (i gy-rte ss!e a ta(ar.mat N "m"lt $el Mihail
I%an&%i1s rettenetes hang&n4
N Ki $e(0*t r/ a! n /gyamra, (i gy-rte ss!e a )/rn/1s(/mat N *rmgte
Nas!tas!+a :etr&%na egy (i1si(%el hal(a"" hang&n4
Mis't(a )e*ig &*a1i)elte a !s/m&lyt, $elm/s!&tt /gya1s(/+/"a, s %(&ny
hang&1s(/+/n $el%inny&g&tt,
N Ki $e(s!i( a! n /gya1s(/m"an444
5irtelen megl/tta a (isl/nyt, s 2gy $el%&n9t&tt, mintha ny2!n/(,
N Itt %an3 Itt %an3 8&g+/t&( meg3 Z a!3 Qa++a++a+3 8&g+/t&( meg3
Ks meg a(arta hara)ni a (isl/nyt4 A (isl/ny $elnyit&tta s!emt, megl/tta a
me*%(et, s a! a"la(h&! s!ala*t4 A! a"la( nyit%a %&lt, (i'gr&tt ra+ta s els!ala*t4
A me*%( nem is rt( 't&l, hi/"a $'t&tta( 't/na4
1<W
SBEGKNYKE
ANGOL MESE
A tenger)art&n, egy %/r(astly"an lt egy ga!*ag reg gr.$4 Na)h&ss!at egye*0l
0l*glt a s!&"/+/"an, a! a"la(/n/l, s (&m&ran egyre a tengert n!te4 Nem %&lt
egyetlen "ar/t+a a! egs! %il/g&n, meghalta(, %agy mess!i &rs!/g&("a %/n*&r&lta( a
r&(&nai, 1sa( egy 'n&(/+a lt4 A! reg gr.$ nem s!erette a! 'n&(/+/t, meges(0*tt,
h&gy s&ha7s&ha egyetlen )illant/st sem %et r/, mert a gyerme( s!0letse(&r meghalt
a! any+a, a gr.$ egyetlen le/nya4 A "&l*&gtalan regem"er mg a %/r(astly n)ne(
is megtilt&tta, h&gy g&n*+/t %isel+( a! /r%/na(4 Nem is tr#*tt %ele sen(i, 1sa( reg
*a+(/+a, a(i %alami(&r a! *esany+/t is ringatta4 Mg ne%et is a! reg *a+(a a*&tt a
(isl/nyna(, S!egny(e N 9gy h9%ta min*ig, ra+ta is mara*t e! a n%, min*en(i 9gy
emlegette4
M2lta( a! %e(, *e a! reg gr.$ "/nata, harag+a nem enyh0lt a! i*#%elL nem
tr#*tt semmi%el, nem s!eretett sen(it4 A %/r(astly n)e s!a"a*&n gar/!*/l(&*&tt a
(astly termei"en, gy&m %erte $el a ha+*an 1s')a %ir/g (ertet, *e "/nta is a! reg
gr.$3 Z 1sa( n!te, n!te a tengert, h&ss!2 $ehr s!a(/lla m/r a tr*t %erte, s!em"#l
nem $&gy&tt (i a (nny, s!9%"#l nem s!/llt el a g&n&s! harag, amit S!egny(e ellen
r!ett4
K!"en $l1se)ere*ett a (isl/ny4 Me!9tl/"as r&ngy&s(/na( 1s2$&lta a %/r(astly
n)e, 1sa( egy%ala(i, a li"a)/s!t&r nem 1s2$&lta s&ha4 Z s!erette S!egny(t, s h&gy
+.(e*%re *er9tse, $'r'ly/!&tt ne(i4 S!.lt a $'r'lyas!., S!egny(e t/n1ra )er*0lt, a
li"/( meg 2gy s'h&gtatt/( a s!/rny'(at, mintha r0lnne( a t/n1na(, $'r'lyas!.na(4
Egy na)&n h9re +/rt, h&gy a! &rs!/g (ir/lya a s!&ms!*&s %/r(astly 'r/h&!
r(e!i( %en*gsg"e, %ele tartana( a! '*%arhlgye(, a l&%ag&(, her1ege( min*, *e
mg a (ir/ly$i is4 A (ir/ly$i $elesget (eres, 9gy "es!lt(, s e! iga! lehetett, mert a
(ir/ly $&ga*/s/ra a %it! l&%ag&(&n, gr.$&(&n (9%0l egy"eh9%t/( a! &rs!/g min*en
ela*. l/ny/t4 8nyes "/lra (s!0l#*te( a s!&ms!*&s %/r(astly"an4
8't/r r(e!ett a! reg gr.$h&! is, a (ir/ly megh9%/s/%al4 A! reg gr.$ le%/gatta
tr*ig r# h.$ehr s!a(/ll/t, (inyittatta a rg le!/rt %as%eretes l/*/(at, el#%tette
(es$nyes lt!(t, legs!e"" )ari)/+/t $ls!ers!/m&!tatta *r/ga(%e((el (ira(&tt,
arany&s (ant/rral, nyereggel, 2gy in*'lt a (ir/ly el"e4
S!egny(e is hall&tt a $nyes "/lr.l, a (&nyhaa+t.".l $igyelte a s!&lgaha*
(s!0l#*st, s (eser-en s9r*&g/lt, h&gy # nem mehet &*a, nem n!heti %gig, mi(&r
a! &rs!/g ela*. l/nyai t/n1&lna( a l&%ag&((al, her1ege((el, *e tal/n mg a
(ir/ly$i%al is4 reg *a+(/+a (nnye!%e (rte a nagya)+/t, 1sa( egys!er,
egyetlenegys!er s!.l+&n S!egny(he! egy7(t +. s!.t, enge*+e meg, h&gy s!)
r'h/"a lt!!n, s nagya)+/%al egy0tt elmehessen a "/l"a4 A! reg gr.$ (emny s!9%e
nem ha+l&tt a s!.ra, r/ri%allt a *a+(/ra, h&gy t"" eml9teni se mer+e el#tte
S!egny(t4 A s!&lgaha* meg (ine%ette, 1s2$&lta a! /r%/t4 Men+en 1sa( a
li"a)/s!t&rh&!, a! a! # "ar/t+a, mit (eresne a $nyes 'ras/g&( (!tt3 S!egny(e meg
is (ereste a )a+t/s/t, s ne(i s9rta el "/nat/t4 A li"a)/s!t&r$i2 $&gta a $'r'ly/+/t, s h&gy
meg%igas!tal+a, el+/ts!&tta ra+ta a legeslegs!e"", leg%i*/ma"" *al/t4 8ls!/ra*ta(
S!egny(e (nnyei, meg$&gta a )a+t/sa (e!t, s t/n1&s l)te((el ne(i%/gta( a
1<D
s!&ms!*&s %/r(astly $el %e!et# 2tna(4 A $'r'lya t&%/"" !engett, #( meg mente(,
mente(, mint a(i(et %/rna( %alah&l, mgtt0( $ltart&tt $e++el "allagta( a li"/(4
Ah&gy 9gy $'r'lyas!.ra men*eglte(, egys!er 1sa( ss!etal/l(&!ta( egy i$+2
l&%aggal4 A l&%ag meg(r*e!te t#l0(, merre %an a %/r(astly, ah&l a (ir/ly
%en*ges(e*i(4 A )/s!t&r$i2 a!t m&n*ta, h&gy #( is &*a tartana(, s ha a l&%ag nem
%eti meg a t/rsas/g'(at, tarts&n %el0(4
M&st m/r h/rmas"an "allagta( t&%/"", a $'r'lya meg mintha mg %i*/ma""an
!engett %&lna, *e tal/n mg a na) is melege""en s0ttt, mi.ta #( ss!etal/l(&!ta(4 A!
i*egen l&%ag 1sa( n!te, n!te S!egny(t, s annyira megtets!ett ne(i, h&gy a!&n
ny&m"an $elesg0l (rte4 Je S!egny(e 1sa( ne%etett4
N E+nye, (e*%es l&%ag, (i1s2$&lna a! egs! %il/g, ha a me!9tl/"as, r&ngy&s
S!egny(t %enn* $elesg0l3
Je a l&%ag t&%/"" (rlelte4 Mit "/n+a #, ha ne%etne( ra+ta, ne tr#*+( e%%el
S!egny(e se3 S!) s!.%al (rte, legyen a m/t(/+a, s +$l(&r, mi(&r a legs!e""en
s!.l a !ene a "/lterem"en, +++n &*a 2gy, ah&gy %an, me!9tl/", r&ngy&s r'h/+/"an, a
li"/((al meg a )a+t/s/%al egy0tt, mert # 1sa( %ele, S!egny(%el a(ar t/n1&lni a
(ir/ly el#tt4
S!egny(e hallgat&tt a l&%ag (r# s!a%/ra, s mi(&r +$lt 0ttt a! .ra, "enyit&tt a
t/n1terem"e, mgtte s!/rnys'h&gtat%a a ti!en(t $ehr li"a, s a menet %gn a
$'r'ly/!. )/s!t&r l)*elt4 Rm'lt7"/m'lt a! '*%ari n), a (ir/ly is $elemel(e*ett
tr.n's/r.l, s a tr.n's l)1s#+r#l S!egny(e el sietett a! ismeretlen l&%ag, a(i nem
%&lt m/s, mint a (ir/ly egyetlen $ia4 K!en $&gta S!egny(tL a)+a el %e!ette, s 9gy
s!.lt h&!!/,
N K*esa)/m, itt %an a! n %/las!t&ttam, # a m/t(/m, # a leg+&"", legs!e"" l/ny a!
egs! &rs!/g&*"an3
E""en a )illanat"an megs!.lalt a )/s!t&r$i2 $'r'ly/+a, %ar/!slat&s, *es *al
!engett, s a $'r'lyas!.ra S!egny(e r&ngy&s r'h/+a arannyal, e!0sttel h9m!ett
selyemm %/lt&!&tt, arany&s7gym/nt&s (&r&na 1sill&g&tt a $e+n, a l/"/n
atlas!1i)#1s(eL a $ehr li"/( meg, l/ss 1s&*/t3 N min* h.$ehr selyem"e lt!tt
a)r.**/ %/lt&!ta(, s $els&ra(&!ta( S!egny(e mg4 A (ir/ly a s!) menyass!&ny el
l)ett, s *es l/ny&mna( s!.l9t&tta4 E((&r $lharsanta( a hars&n/(, s a! '*%ari
*/m/(, a l&%ag&(, a gr.$&( /m'l*&!%a s2gta( ss!e,
N A (ir/ly$i a leg+&"", a legs!e"" l/nyt %/las!t&tta3
A li"a)/s!t&r a!&n"an elt-nt4 S&ha t"" nem hall&tta( se $el#le, se %ar/!s7s!a%2
$'r'ly/+/r.l4 A! reg gr.$ meg mit tehetett %&lna egye"et, "eh'nyta a s!emt, neh&gy
l/tnia (ell+en a! 'n&(/+/t, his!en meges(0*tt, h&gy s&ha, egyetlen )illant/st sem %et
r/4 Viss!ament a %/r(astly"a, le0lt a! a"la( el, a %n (ar&ss!("e, s s!9%"en
haraggal, s!em"en (nnyel ismt a tenger $el $&r*'lt, s tal/n mg m/ig is a!t n!i4
1C=
SZP ERN
MR6YRS KOVRTS
Ment, men*eglt a! &rs!/g2t&n M/ty/s (ir/ly, ami(&r a s!egny n)ne( a "a+/t, a
)anas!/t (ereste4 Je 1sa( a +. isten maga t'*ta, h&gy a! a gyal&g&s 'ta!. M/ty/s
(ir/lyL sen(i em"er$ia a taris!ny/s, "&t&s %/n*&r"an a hatalmas (ir/lyt meg nem
ismerte %&lna4
Igye(e!ett M/ty/s (ir/ly egyi( $al'".l a m/si("a, *e mire elrte a!t a m/si( $al't,
r/estele*ett a (ir/lyra4 Ott %&lt a $al' %gn egy (&%/1sm-hely, a! el#tt a mester mg
)at(&lta a! 't&ls. l&%atL meg/ll&tt M/ty/s (ir/ly a m-hely el#tt, (s!nt
tis!tessggel, s!/ll/st (rt +s!a(/ra4
A (&%/1smester s!9%esen "e$&ga*ta a ha+l(talant4
Mi(&r &s!t/n a m-helyt "e!/rta, %a1s&r/h&! 0lt a (&%/1smester a mestern
ass!&nnyal4 A mestern ass!&ny meg"/t&r9t&tta a %/n*&rt, 0l+n le h&!!/+'(, ah&l
(etten es!ne(, a harma*i( se mara*hat hen4 Egys!er- len1se%a1s&ra %&lt a! as!tal&n,
a!t a! ass!&ny meg!s9r&!ta a%%al a (e%s !s9rral, ami mg a "*n $ene(n %&lt4
N 5a m/r %en*g %an a h/!n/l N a!t m&n*+a a (&%/1smester N illi(, h&gy egy
(an1s. "&r is legyen mell4 Ere*+, ass!&ny, a (&1sm/"a, a*+&n a (&1sm/r&s egy
(an1s. (a*art, ma+* mega*&m a! /r/t, mi(&r a t""i (an1s.t is mega*&m4
Elment a! ass!&ny, a!&n 0resen h&!ta %iss!a a (an1s.t4
N A!t i!eni a (&1sm/r&s, nin1s t"" (an1s. hitel"e, &lyan s&( %an m/r a r&%/s&n4
N E+nye, 1sin/l&m a 1sin/l.+/t, ilyen s!gyent h&! a "este lel(e a $e+emre3 N e%%el a
(&%/1smester mrgesen ler/nt&tta a! '++as/t, s &*aha+9t&tta a! ass!&nyna(, N Vi** el
a! '++as&m ne(i, egy (an1s. "&rt 1sa( megr3
N Nin1s t"" '++asa mag/na( N a!t m&n*+a a! ass!&ny, %iss!a a(arta rgtn h2!ni
a! '++ast a! 'r/ra4
N 5a nin1s, ma+* les!, a %en*gemne( "&rt 9grtem3
A! ass!&nyna( el (ellett %inni a! egyetlen '++astL megh&!ta a (an1s. (a*art4
I**&g/lta( h/rman, m9g a "&r"an tart&tt, i**&g/lta(, *an&lta(, a %gn 2gy
meg(e*%ese*te(, a mester is, a %en*g is, h&gy el+/rt/( a! ass!&nnyal a r&)&g.st4
Reggel el(s!n a %/n*&r, megm&n*+a a mesterne(, h&gy # maga is (&%/1s,
P'*/ra %al., m&st ))en a (ir/lyi )al&t/"an %an m'n(/+a4 Meg(rte a mestert, h&gy
ha egys!er $elmegy P'*/ra, s!.l+&n "e a )al&t/"a, 1sa( M/ty/s (&%/1s 't/n
t'*a(&!.*+&n, ismeri( #tet +.l a )al&ta#r(4
N Os!t/n me**ig *&lg&!&l mg, 1sm, a (ir/lyi )al&t/"an
N Kn N a!t m&n*+a a %/n*&r N tal/n letem %gig, isten sege*elm%el4
Elm2lt %agy h/r&m es!ten*#, a((&r 2gy $&r*'lt, h&gy a (&%/1smesterne( $el (ellett
menni %alamirt P'*a%/r/"a4 Nem $ele+tette el M/ty/s (&%/1s&t, &*a"allag&tt a
(ir/lyi )al&ta (a)'+/"a, meg(r*e!te a str/!s/(at,
N Itt %an7e mg M/ty/s (&%/1s, (rem
N Itt %an, h&gyne %&lna, nagy&n %/r+a (igyelme*et4
Min*+/rt %e!ett( is egyi( gr/*i1s&n $el, a m/si(&n le, egyi( arany&s s!&"/".l a
m/si("a4 Nem gy#!tt 1s'*/l(&!ni a +/m"&r (&%/1smester, h&gy ilyen $ny"en,
)&m)/"an tartana( &tt egy (&%/1s&t, a(i mg #n/la is s!egnye""4
1C1
Egys!er a!t/n (iny9li( egy s!/rnyas a+t., &tt 0l arany&sn/l arany&sa"" 'ra( (!t
M/ty/s (ir/ly, ))en e"*elne(4 A (&%/1smesterne( a!&n ny&m"an (iesett a (e!"#l
a (as&rnya, amelyi("en egy m/!&s s!il(t tart&tt, a s!il(e ss!etrt a
m/r%/ny)/*iment&m&n4
Kr*i a (ir/ly,
N Mi +.t h&!&tt, mester 'ram
Xgy res!(etett a (&%/1smester, alig t'*&tt megs!.lalni,
N A $elesgem (0l*tt a s!il("en %a+at M/ty/s (&%/1s $elesgne(, mert g&n*&lta,
h&gy megh/!as&*&tt a!.ta4
N N&, (s!n+0( s!)en3 N a!t m&n*+a M/ty/s (ir/ly, s "em'tatta a (&%/1smestert
a (ir/lynna( meg a! egs! 1sill&g.7%ill&g. $#'ra(na(4 Ks elmeslte, h&gy
%en*gelte meg #tet mint s!egny %/n*&rl.t a (&%/1smester a! # s!-( as!tal/n/l,
mg a! egyetlen '++as/t is !/l&g"a tette, h&gy a %en*get "&rral megtis!telhesse4
A!'t/n megin%it/lta a (&%/1smestert a! as!talh&!,
N 8&glal+&n helyet, mester 'ram, ah'n s!/!an es!ne(, a s!/!egye*i( se mara*hat
hen4
Megetett( a leg$in&ma"" )e1seny%el, megitatt/( a leg*r/g/"" "&rral a s!egny
$al'si (&%/1s&t, a!t hitte s!egny, 1sa( /lm&*i(, *e a!rt nyelt, nya(alt *ere(asan,
h&gy eleget l%e!!en, mire $el"re*4
E"* 't/n )e*ig $el/ll9t&tta M/ty/s (ir/ly a (&%/1smestert,
N Ktelt, italt mega*tam, mester 'ram, ha** a*&m meg a! '++ast is, amit a (&1sm/"a
(0l*tt4
E%%el le%etette a (ir/ly a maga gym/nt&s *&lm/ny/t, $ela*ta a (&%/1smesterre4
Ks r/1sa)&tt a %/ll/ra a (&%/1smesterne(,
N N!!te(, +. 'ra(, milyen er#s em"er e!3 El"9r e! mg egy7(t *&lm/nyt,
)r."/l+'( meg 1sa(3
8el(elte( a! 'ra( a (ir/ly intsre, egym/s 't/n %etett( le a *&lm/nyt, annyi %&lt a
*r/ga(# min* a *&lm/ny&n, mint te)ert# a t2r.s 1s's!/n4 Ks a**ig ra(t/( a gynyr-
*&lm/ny&(at a (&%/1smesterre, m9g 1sa( ss!e nem a(art r&gyni4
Mgy ment ha!a P'*a%/r/".l a s!egny (&%/1smesterL r( letre ga!*ag em"er
lett "el#le4
1C2
SEBK ZSIGMOND
RSKA KOMA KS A NYUHATSKRK
Kt $iatal ny2l la(m/r&!&tt a (%r le%ele(en4 K!"e7(!"e, mi(&r egy (i1sit
el$/ra*ta( a! e%s"en, "es!lgette(4 Mi(&r )e*ig meg'nt/( a "es!*et is, +.9!-en
hem)eregte( a $-"en4
5&gy mir#l "es!lgett( 5/t amir#l a +. ne%els- ny'la1s(/( s!&(ta( "es!lni4
Ny2la).r.l, ny2lany.r.l meg a ta)si$0les )a+ti(/r.l, a!'t/n a $riss (/)&s!tale%lr#l,
ami &lyan +.lesi( ma+* %a1s&r/ra, a )'s(/s %a*/s!r.l, a r.(a$e+- r*gr#l s s&( m/s
igen r*e(es *&l&gr.l4
A!t m&n*+a a! egyi( ny'la1s(a,
N Qa+, *e "&r!as!t.t /lm&*tam n a! ++el, +a+, +a+, )a+ti(/m3
A m/si( ny'la1s(a (9%/n1sian m&!gatta a $0leit, s a!t (r*e!te,
N Mir#l /lm&*t/l
N A r.(/r.l, h&gy meg a(art enni4
A!t a )a+ti(a is elismerte, h&gy e! igen "&r!as!t. /l&m %&lt, s s!erette %&lna t'*ni,
h&gy s!a"a*'lt meg r.(a (&ma (rmei"#l a! /lm&*. ta)si$0les4 Mert his!en h/la
istenne(, nem ette meg a r.(a4
Ama! nem (rette mag/t s&(/ig, hanem "ele(e!*ett a "es!*"e,
N Mi(&r este le$e(0*tem, any/m mg egys!er meg1s.(&lt, a)/m megiga!9t&tta a
$e+em al+/t, a!'t/n a s!ent+/n&s"&g/r(a el&lt&tta a l/m)/st, s n "eh'nytam a
s!ememet4 5/t egys!erre 1sa( el#ttem terem a r.(a, s r/m %i1s&r9t+a a $&g/t4 Qa+,
)a+ti(a, *e megi+e*tem3 A!t m&n*+a a r.(a, UN&, ny'la1s(a, m&st meges!le(, mert
m/r rgen $/+ a $&gam ny2l)e1senyre3V El a(artam $'tni, *e nem lehetett, mert a
r.(a $&gta a "'n*/mat4 Kia"/ltam a)/mna(, any/mna(, *e nem "re*te( $l4 A!'t/n
el(e!*tem s9rni, s (nyrgtem a r.(/na(, h&gy ne "/nts&n4 A r.(a 1sa( ne%etett, s
mg +&""an %i1s&rgatta a $&gait4 M/r a!t g&n*&ltam, %gem %an, h/t egys!erre !rg
a "&(&r, s (il) a mg0l a! &r&s!l/n4 A!t m&n*ta a r.(/na(, U6a(ar&*+ innen, nem
hagy&* "(n a!t a s!egny ny'lat3V S!ala*t is a r.(a3
A m/si( ny'la1s(/na( igen tets!ett, h&gy a! /llat&( (ir/lya el(ergette a r.(/t,
+.9!-t ne%etett, s a!t (r*e!te,
N 5/t a!t/n h&gy %an t&%/""
N Mi(&r a)/m s any/m megt'*t/(, mi trtnt, a! &r&s!l/n el "&r'lta(,
meg(s!nt( a seg9tsget, s meg1s.(&lt/( a l/"ait4 5anem h&gy t&%/"" mi trtnt,
nem t'*&m, mert $el"re*tem4
N E+nye, "e (/r, h&gy 1sa( /l&m %&lt3 N s!.lt a m/si( ny'la1s(a4
N S!eretn*, ha m&st egys!erre 1sa('gyan itt teremne a r.(a N (r*e!te a! els#4
Aligh&gy (im&n*ta, !rrent a "&(&r, s (i*'gta %rs $e+t a (egyetlen r.(a4
Qa+, h&gy %i1s&rgatta a $&gait3 A ny'la(na( t&r('(&n a(a*t a le%l, amit ))en a
s!/+'("a %ette(, *e a!'t/n illa "ere(, n/*a(, ere(3 N ne(iiram&*ta( a %il/gna(4
A r.(a (ergette #(et, *e a ny&m'("a sem rt4 Mg %erese"" lett a! ar1a a mregt#l,
h&gy els!ala+t&tta a ny2l)e1senyt4
A ny'la1s(/( )e*ig estre s!eren1ssen ha!arte(, elm&n*t/(, milyen
%es!e*elem"en $&r&gta(, s +. t%/ggyal megett( a $riss (/)&s!tale%elet, amit
1CG
ny2lany. %a1s&r/ra eltett s!/m'(ra4
Va1s&ra 't/n le$e(0*te(, min*egyi(et mg egys!er meg1s.(&lta a! any'(/+a,
min*egyi(ne( megiga!9t&tta a $e+e al+/t a! a)+a, h&gy +.l al'*+(, a!'t/n a
s!ent+/n&s"&g/r(/( el&lt&tt/( a l/m)/st, s #( "eh'nyt/( a s!em0(et4
A ny's!i(/( al's!na(4 5a /lm&*na( %alamit, +%#re a!t is meg9r&m4
1C;
FRANCE
KK6 SBRH VIRRG
59res7ne%e!etes m2!e'm :/ri!s"an a H&'%re4 S!) ()e(et, s!&"r&(at, rgi
(&r&(".l $ennmara*t t/rgya(at #ri!ne( "enne4 Q.l tes!i(, mert a s!)sg s a rgisg
egy$&rm/n tis!teletre mlt.4 A H&'%re7m2!e'm tmr*e( nagys!er- rgisge (!t
%an egy 0ttt7(&)&tt m/r%/nyt/"la4 6"" helyen tre*e!ett is, *e a!rt tis!t/n l/that.
ra+ta a! egy(&r2 $arag%/ny4 Kt $iatal l/ny /ll egym/ssal s!em(!t, (e!0("en egy7egy
s!/l %ir/g4 Gynyr- teremtse(, a! .(&ri Grg&rs!/g i$+2(&r/"an %&lta( #( is i$+a(4
A!t m&n*+/(, a! %&lt a t(letes s!)sg (&ra4 A s!&"r/s!, a(i ar1'(at s ala(+'(at
megr(9tette, &l*aln!et"en /"r/!&lta #(et, amint l.t's!%ir/g&t ny2+tana(
egym/sna(4 A l.t's!t ha+*an s!ent n%nyne( tis!telt(4 A!t tart&tt/(, h&gy a(i ((
%ir/g(elyhne( illat/t "eleheli, a! el$ele+ti a! let min*en "2+/t7"a+/t4
A $ran1ia t'*.s&(at er#sen $&glal(&!tatta e! a m/r%/nyt/"la4 :ergamen"e, "&r+27
s *is!n."#r"e (ttt s&(7s&( (ny%et tan'lm/ny&!ta( /t, h&gy megt'*+/(, mirt tart
(e!"en %ir/g&t a (t s!) $iatal le/ny4 Je hi/"a *&lg&!ta( s!a(a*atlan'l, 2gyh&gy
egs!en "elei!!a*ta(, "eles/)a*ta( a s&( t)rengs"e, ()telene( %&lta( r/+nni a
*&l&g nyit+/ra4
Ami a t'*.s&(na( nem si(er0lt, a!t a (is S'sanne egy(ett#re (ital/lta4
K*esa)+a egys!er el%itte #t a H&'%re7"a, ah&l ))en %alami *&lga %&lt4 S'sanne
/lml(&*%a n!te a (i/ll9t&tt .(&ri eml(e(et4 H/t&tt rgi istens!&"r&(at4 Egyi(ne(
(ar+a, m/si(na( l/"a nem %&lt, harma*i(na( a $e+e hi/ny!&tt4
UE+ha N g&n*&lta mag/"an N, e!e( itt a $eln#tt em"ere( "a"/i3 Amint l/t&m, a
$eln#tte( 'gyan2gy eltri( a "a"/i(at, mint a (isl/ny&(4V
Je mi(&r a (t $iatal l/ny el (er0lt, a(i( %ir/gs!/lat tart&tta( a (e!0("en, 1s.(&t
*&"&tt $el+0(, annyira megtets!ette( ne(i4
A )a)/+a a!t (r*e!te t#le,
N Mit g&n*&ls!, mirt a*na( e!e( egym/sna( %ir/g&t
S'sanne rgtn meg$elelt,
N S!eren1st (9%/nna( egym/s s!0letsna)+/ra4
A!t/n (i1sit elg&n*&l(&!&tt, s h&!!/tette,
N Ugyana!na) %an a s!0letsna)+'(, egs! egy$&rma nagy&( min* a (etten, s
%ir/ggal (e*%es(e*ne( egym/sna(4 Xgy lenne helyes, ha a +. "ar/tn#( s!0letsna)+a
min*ig egy"eesne4
S'sanne m&st t/%&l %an a H&'%re7t.l s a rgi m/r%/ny&(t.l4 A ma*ara( s %ir/g&(
ha!/+/"an tany/!i(4 V9gan "arang&l a me!#n, a $/( /rny(/"an, a tis!ta ta%as!i
na)s0ts"en4 A rt $0%"en +/ts!a*&!i(, aminl nin1s s!e"" +/t(4 Es!"e +'t, h&gy
ma %an Qa1\'eline "ar/tn#+ne( a s!0letsna)+a4 S!e* is min*+/rt egy 1s&(&r %ir/g&t,
el%is!i Qa1\'eline7na(, s s!) )'s!i (9sret"en &*aa*+a ne(i4
1C<
A SRRGA GSHYA
KNAI MESE
Mesli(, h&gy lt %alami(&r 8'r1s&'"an egy s!egny *i/(, "i!&ny&s Mi ne%e!et-4
Olyan s!egny %&lt, h&gy mg egy "gre te/ra sem telt ne(i4 Val.s!9n-leg hen is
halt %&lna, ha nem l/tta %&lna meg egy teah/! ga!*/+a4 A! megsa+n/lta s!egnyt,
megetette s megitatta min*en $i!etsg nl(0l4
Je Mi egys!er 1sa( &*a$&r*'lt a ga!*/h&!, s 9gy s!.lt,
N Kn m&st elmegye( innt4 :n!em nin1s, h&gy meg$i!esse( min*a!rt, amit itt
megettem s megittam4 Nem a(ar&( a!&n"an h/l/tlan lenni4 I*e n!!3
Ks el#%ett a !se""#l egy (is *ara" s/rga (rt/t, s a!!al a (rt/%al a teah/! $al/ra
$elra+!&lt egy g.ly/t4 A g.lya s!a(as!t&tt &lyan %&lt, mintha lne, 1sa( ))en s/rga
%&lt4
N E!!el a g.ly/%al N m&n*ta Mi N t9!s!er annyi )n!t (ereshets!, mint amennyi%el
n tart&!&m4 Min*en al(al&mmal, ami(&r a! em"ere( itt ss!egy-lne(, s h/r&ms!&r
ta)s&lna(, le+n a $alr.l, s t/n1&l4 Je egyr#l ne $ele*(e!! meg, s&hase t/n1&ltas* a
g.ly/t egy em"er el#tt4 S ha e! a s!eren1stlensg mgis megtrtnn(, t'** meg,
a((&r t/n1&lt 't&l+/ra4 Ks m&st isten %ele*3
E!e((el a s!a%a((al Mi *i/( meg$&r*'lt s elment4 A ga!*a nagy&n 1s&*/l(&!&tt,
*e elhat/r&!ta, h&gy )r."/t tes!4 M/sna), ami(&r a teah/!"an s&( em"er gy-lt ss!e,
a t'la+*&n&s meg(rte #(et, h&gy h/r&ms!&r ta)s&l+ana(4 A s/rga ma*/r t0stnt
les!/llt a $alr.l, s elt/n1&lt nh/ny t/n1&t4 Mgh&!!/ milyen %i*/man s
m'lats/g&san3 A!t/n %iss!ament a $alra4 A %en*ge( elraga*tat%a n!t(,
1s&*/l(&!ta(, alig hitte( a s!em0(ne(4 Ks 9gy ment e! min*en al(al&mmal4
A 1s&*a h9re min*en$el elter+e*t4 A n) !nltt a teah/!"a, s a ga!*a gy&rsan
megga!*ag&*&tt4 Mi *i/( 9grete %al.ra %/lt4
Egys!er a!&n"an el+tt a teah/!"a egy ga!*ag hi%ataln&(4 Amint megl/tta, h&gy
(rs7(r0l )aras!t&( s mesterem"ere( 0lne(, meg*0h*tt, s meg)aran1s&lta,
h&gy min*en(it (ergessene( (i4
A s!&lg/( "&t&((al r&nt&tta( "e, a n) s!++els!ala*t, s a hi%ataln&( egye*0l
mara*t4 Hetett a ga!*a el egy !a1s(. )n!t, s a!t (%etelte, h&gy m'tass/( meg
ne(i a g.ly/t4 A ga!*a a )n! l/tt/n min*enr#l meg$ele*(e!ett, s h/r&ms!&r ta)s&lt4
A g.lya (elletlen0l le+tt a $alr.l, s elt/n1&lt egy t/n1&t, "etegen s s!&m&r2an4
A!t/n %iss!ament a $alra, s t""et nem m&!*'lt4 A hi%ataln&( (ia"/lt, *0hngtt, *e
min*en hi/"a4
K++el a teah/! a+ta+/n er#s (&)&g/s hallats!&tt4 A ga!*a (iment a+t.t nyitni, s h/t
l/t+a, h&gy &tt /ll Mi *i/( s hallgat4 Ki%es! a !se""#l egy (is $'r'ly/t, el+/ts!i( ra+ta
%alamit, s elmegy, anl(0l, h&gy h/tran!ne4 A g.lya )e*ig ss!ere!!en, le'gri( a
$alr.l, s (%eti #t4 6"" sen(i sem l/tta Mi *i/(&t s a! # 1s&*/lat&s s/rga ma*ar/t4
1CC
ARANY LSZL
A KSRS KS A KIS MAJRR
Egys!er %&lt, h&l nem %&lt, %&lt a %il/g&n egy (is ma*/r4 E! a (is ma*/r egys!er
nagy&n meg'nta mag/t, r/s!/llt egy (.r.ra4
N Kis (.r., ringass engemet3
N Nem ringat&m "i! n sen(i (is ma*ar/t3
A (is ma*/r megharag'*&tt, elre)0lt4 Amint ment, menge*lt, tal/lt egy (e1s(t4
N Ke1s(e, r/g* el a (.r.t3
Ke1s(e nem ment (.r.r/gni, a (.r. mgse ringatta a (is ma*arat4 Megint ment,
men*eglt a (is ma*/r, tal/lt egy $ar(ast4
N 8ar(as, e** meg a (e1s(t3
8ar(as nem ment (e1s(eenni, (e1s(e nem ment (.r.r/gni, (.r. mgse ringatta a
(is ma*arat4
Megint ment, men*eglt a (is ma*/r, tal/lt egy $al't4
N 8al', (erges* el a $ar(ast3
8al' nem ment $ar(as(ergetni, $ar(as nem ment (e1s(eenni, (e1s(e nem ment
(.r.r/gni, (.r. mgse ringatta a (is ma*arat4
Megint ment, men*eglt a (is ma*/r, tal/lt egy t0!et4
N 6-!, ges* meg a $al't3
6-! nem ment $al'getni, $al' nem ment $ar(as(ergetni, $ar(as nem ment
(e1s(eenni, (e1s(e nem ment (.r.r/gni, (.r. mgse ringatta a (is ma*arat4
Megint ment, men*eglt a (is ma*/r, tal/lt egy %i!et4
N V9!, &lts* el a t0!et3
V9! nem ment t0!et &ltani, t-! nem ment $al'getni, $al' nem ment $ar(as(ergetni,
$ar(as nem ment (e1s(eenni, (e1s(e nem ment (.r.r/gni, (.r. mgse ringatta a (is
ma*arat4
Megint ment, men*eglt a (is ma*/r, tal/lt egy "i(/t4
N Pi(a, i** $el a %i!et3
Pi(a nem ment %i!et inni, %9! nem ment t0!et &ltani, t-! nem ment $al'getni, $al'
nem ment $ar(as(ergetni, $ar(as nem ment (e1s(eenni, (e1s(e nem ment (.r.r/gni,
(.r. mgse ringatta a (is ma*arat4
Megint ment, men*eglt a (is ma*/r, tal/lt egy $'r(.t4
N 8'r(., 0s* agy&n a "i(/t3
8'r(. nem ment "i(a0tni, "i(a nem ment %i!et inni, %9! nem ment t0!et &ltani, t-!
nem ment $al'getni, $al' nem ment $ar(as(ergetni, $ar(as nem ment (e1s(eenni,
(e1s(e nem ment (.r.r/gni, (.r. mgse ringatta a (is ma*arat4
Megint ment, men*eglt a (is ma*/r, tal/lt egy $rget4
N 8reg, $2r* (i a $'r(.t3
8reg nem ment $'r(.t $2rni, $'r(. nem ment "i(a0tni, "i(a nem ment %i!et inni,
%9! nem ment t0!et &ltani, t-! nem ment $al'getni, $al' nem ment $ar(as(ergetni,
$ar(as nem ment (e1s(eenni, (e1s(e nem ment (.r.r/gni, (.r. mgse ringatta a (is
ma*arat4
Megint ment, men*eglt a (is ma*/r, tal/lt egy (a(ast4
1CF
N Ka(as, (a)* $el a $rget3
S!ala* a (a(as, (a)+a a $rgetL s!ala* a $reg, $2r+a a $'r(.tL s!ala* a $'r(., 0ti a
"i(/tL s!ala* a "i(a, iss!a a %i!etL s!ala* a %9!, &lt+a a t0!etL s!ala* a t-!, geti a $al'tL
s!ala* a $al', (ergeti a $ar(ast, s!ala* a $ar(as, es!i a (e1s(tL s!ala* a (e1s(e, r/g+a a
(.r.tL a (.r. "e!!eg ringatta a (is ma*arat3
5a mg a((&r se ringatta %&lna, a! n mesm is t&%/"" tart&tt %&lna4
1CW
KORMOS ISTVN
A 8ETSKE MEG A SBAHMASBRH
5&l %&lt,
h&l nem,
mess!e, mess!e,
%&lt egy %ill/s7
$ar(2 $e1s(e,
anna( %&lt egy
$e1s(e$s!(e,
a $s!e("en
(ilen1 a)r.,
si))&gat.
(is$e1s(+e4
Ott a $s!e(
a! eres!"e,
a $s!e("en
&tt a $e1s(e,
(ilen1 $ia
(!tt $s!(el,
(ilen1 (i1si
(is$e1s(%el4
5anem egys!er
7 ha+aha+ N
"e0t /m a
1s'*a "a+,
ss!e*#l a
$e1s(e$s!e(,
%&lt7nin1s $s!(e
a $e1s(ne(,
nin1sen $s!(e
se mag/na(,
se a (ilen1
$i.(/na(,
ra(ni (ell egy
m/si( $s!(et
(ilen1 s9r.
(i1sinyne(4
S!/ll a $e1s(e,
mess!e s!/ll,
s!alm/t s!e*ni
1CD
s!/ll*&g/l4
6al/l is egy
s!almas!/lat,
h&ss!2 s!/lat,
))en +. les!
geren*/na(,
1s#re (!
(a)+a h/t,
s r))en /r(&n7
"&(r&n /tL
s!/ll ha!/ig
siet%e,
a!a! s!/llna,
s!/ll*&g/lna,
ha a s!alma
a 1s#r"en
&lyan neh!
nem lenne4
Je neh! a
s!almas!/l,
el$/ra* a
1s)) ma*/r,
s!egny $e1s(e
2gy el$/ra*,
ele+ti a
s!almas!/lat,
$l*re h'll a
s!almas!/l,
mell+e 0l
le a )&r"a
a (is $e1s(e,
s "2s&ng%a
h'll a (nnye,
h'll*&g/l4
S/rgarig.
arra s!/ll,
a $e1s(re
r/tal/l4
Kr*i t#le,
UMi a "a+V
Knnyt trli
s!egny $e1s(e,
s $elel s9r%a,
1F=
h0))get%e,
URig. )a+t/s,
nagy a "a+3
8s!(et ra(ni
erre +/rtam,
ele+tettem
s!almas!/lam,
h&gyan ra(+a(
imm/r $s!(et,
h&%/ tegyem
$s!e(telen
(ilen1 (i1si
(is$e1s(metV
US&se "2s2l+
7 s!.l a rig. N,
megm&n*&m n,
mi %&lna +.4
Ketten (nnyen
$lemel+0(,
emel+0( $l
)a+t/s egy0tt3V
S (t &l*alr.l
ne(i/llna(
anna( a nagy
s!almas!/lna(4
52!!/(, %&n+/(,
*e hi/"a,
meg se m&11an
&tt a )&r"an
a! a ('tya
s!almas!/la4
S9rhatna( h/t
m&st m/r (etten,
s9rna( is nagy
(eser%esen4
P2"&s"an(a
arra s!/ll,
a s9r.(ra
r/tal/l4
Kr*i t#l0(,
UMi a "a+V
1F1
Knnyt trli
s!egny $e1s(e,
s $elel s9r%a,
h0))get%e,
UP2"&s"an(/m,
nagy a "a+3
8s!(et ra(ni
erre +/rtam,
ele+tettem
s!almas!/lam,
h&gyan ra(+a(
imm/r $s!(et,
h&%/ tegyem
$s!e(telen,
(ilen1 (i1si
(is$e1s(metV
UNe "2s2l+/l,
ne !&(&g+/l3
5/rman (nnyen
$lemel+0(,
emel+0( $l
)a+t/s egy0tt3V
S h/r&m$el#l
ne(i/llna(
anna( a nagy
s!almas!/lna(4
52!!/(,
%&n+/(,
*e hi/"a,
meg se m&11an
&tt a )&r"an
a! a ('tya
s!almas!/la4
S9rhatna( h/t
m&st m/r h/rman,
s9rna( is nagy
"2s'l/s"an4
Vrs"egy is
arra s!/ll,
a s9r.(ra
r/tal/l4
1F2
Kr*i t#l0(,
UMi a "a+V
Knnyt trli
s!egny $e1s(e,
s $elel s9r%a,
h0))get%e,
U5e+ %rs"egy,
nagy a "a+3
8s!(et ra(ni
erre +/rtam,
ele+tettem
s!almas!/lam,
h&gyan ra(+a(
imm/r $s!(et,
h&%/ tegyem
$s!e(telen
(ilen1 (i1si
(is$e1s(met[
UNe "2s2l+/l,
ne !&(&g+/l3
Ngyen (nnyen
$lemel+0(,
emel+0( $l
)a+t/s egy0tt3V
S min* a ngyen
ne(i/llna(
anna( a nagy
s!almas!/lna(4
52!!/(,
%&n+/(,
*e hi/"a,
meg se m&11an
&tt a )&r"an
a! a ('tya
s!almas!/la4
S9rhatna( h/t
m&st m/r ngyen,
s9rna( is &tt
a! 2ts!len4
Pa+s!&s s/rm/ny
arra s!/ll,
1FG
a s9r.(ra
r/tal/l4
Kr*i t#l0(,
UMi a "a+V
Knnyt trli
s!egny $e1s(e,
s $elel s9r%a,
h0))get%e,
U5e+, te s/rm/ny,
nagy a "a+3
8s!(et ra(ni
erre +/rtam,
ele+tettem
s!almas!/lam,
h&gyan ra(+a(
imm/r $s!(et,
h&%/ tegyem
$s!e(telen
(ilen1 (i1si
(is$e1s(metV
UNe "2s2l+/l,
ne !&(&g+/l3
ten (nnyen
$lemel+0(,
emel+0( $l
)a+t/s egy0tt3V
S min* a! ten
ne(i/llna(
anna( a nagy
s!almas!/lna(4
52!!/(,
%&n+/(,
*e hi/"a,
meg se m&11an
&tt a )&r"an
a! a ('tya
s!almas!/la4
S9rhatna( h/t
m&st m/r ten,
s9rna( is a!
2t menti"en4
1F;
:a1sirta is
arra s!/ll,
a s9r.(ra
r/tal/l4
Kr*i t#l0(,
UMi a "a+V
Knnyt trli
s!egny $e1s(e,
s $elel s9r%a,
h0))get%e,
UKis )a1sirt/m,
nagy a "a+3
8s!(et ra(ni
erre +/rtam,
ele+tettem
s!almas!/lam,
h&gyan ra(+a(
imm/r $s!(et,
h&%/ tegyem
$s!e(telen
(ilen1 (i1si
(is$e1s(metV
UNe "2s2l+/l,
ne !&(&g+/l3
5atan (nnyen
$lemel+0(,
emel+0( $l
)a+t/s egy0tt3V
S min* a hatan
ne(i/llna(
anna( a nagy
s!almas!/lna(4
52!!/(,
%&n+/(,
*e hi/"a,
meg se m&11an
&tt a )&r"an
a! a ('tya
s!almas!/la4
S9rhatna( h/t
m&st m/r hatan,
!&(&gna( is
1F<
min*annyian4
A((&r arra
s!/ll egy 1in(e,
egy s!n$e+-,
1s)) )i1iny(e4
Kr*i t#l0(,
UMi a "a+V
Knnyt trli
s!egny $e1s(e,
s $elel s9r%a,
h0))get%e,
UTin(e )a+t/s,
nagy a "a+3
8s!(et ra(ni
erre +/rtam,
ele+tettem
s!almas!/lam,
h&gyan ra(+a(
imm/r $s!(et,
h&%/ tegyem
$s!e(telen
(ilen1 (i1si
(is$e1s(metV
UNe "2s2l+/l,
ne !&(&g+/l3
5eten (nnyen
$lemel+0(,
emel+0( $l
)a+t/s egy0tt3V
S min* a heten
ne(i/llna(
anna( a nagy
s!almas!/lna(4
52!!/(,
%&n+/(,
h2!!/(,
%&n+/(,
%g0l heten
megm&!*9t+/(,
$lemeli(
a!t a s!alm/t,
h&))s!3 a sar(/t
1FC
a mag&s"a
$lraga*+/(
meg se /llna(
ha!/ig,
a (is $e1s(e
h/!/ig4
8s!(et ra(&tt
h/t a $e1s(e,
&tt a $s!e(
a! eres!"e,
(ilen1 $ia
(!tt $s!(el,
(ilen1 a)r.,
si))&gat.
(ilen1 (i1si
(is$e1s(%el4
1FF
VGH GYRGY
MOGYORSN VE66 MSKUSPUNJA
:a1sa+i, a lel(iismeretlen r.(a, leg't."" $l1sa)&tt a! er*#"en .s!eresne(4 8/t.l
$/ig +/rt, s re(e*t hang&n min*en reggel h&ss!asan 0%lt!tt,
N Ss!eres3 Itt a! .s!eres3 Min*en$le has!n/lt h&lmit, t&llat, ny2l"#rt %es!e(3
:a1sa+i, ah&l t'*ta, &tt 1sa)ta "e a! er*# la(.it4 A "ag&ly s!em0%egrt egy
has!n/lt egr$ar(at a*&tt 1ser"e, a s!em0%eget )e*ig rgtn ela*ta egy )/)as!emes
(9gy.na(, a(i a leg't.""i er*#"/l&n el%es!9tette a sa+/t+/t4 A (9gy.t.l )e*ig N a(i
estn(nt egy 1ir('s!"an l)ett $el mint t/n1&s, egy in*iai (9gy."-%l#%el N a! egs!
esti +%e*elmt (%etelte4 5/t e!rt %&lt lel(iismeretlen :a1sa+i4 Zr.la s!.l a! a
(!m&n*/s is, h&gy ha tehetn, egy r.(/r.l (t "#rt h2!na le4
:a1sa+i ra%as!s/ga )/ratlan4 Nemrgi"en megs!.l9t&tta M.(it, a $iatal m.('st,
amint ))en m&gy&r.t h/m&!&tt e"*re, N S!er%'s!, te "(a3
M.(ina( nem %&lt &tth&n a mam/+a, s minth&gy mg nem +/rt is(&l/"a,
meglehet#sen "'ta %&lt4
N S!er%'s!3 Tsa(h&gy n nem %agy&( "(a3
N Je igenis a! %agy3 Kn is "(a %agy&(3 6eh/t 1sa( t'*&m4 Mgy %&lta())en
r&(&n&( is %agy'n(4
M.(it "i!&ny (nnyen "e lehetett 1sa)ni4
N A** 1sa( i*e a!t a m&gy&r.t N m&r*'lt r/ :a1sa+i N, egy "(a nem es!i(
m&gy&r.t3
A!!al els!e*te M.(it.l a! e"*+t, s "ele*'gta a !s/(+/"a4 Ks ()!el+te(, egy
$ityinget sem a*&tt rte3
N Pre(eg+ 1sa( (i1sit3 N s!.lt m&st r/ :a1sa+i M.(ira4 N Mgy, "re((3 "re((3
M.(i mit tehetett, "re(egett4 N&, nem si(er0lt %alami t2l!&ttan, *e 2gy l/ts!i(,
:a1sa+i meg %&lt elge*%e %ele, mert 9gy s!.lt,
N Pra%., P(a Pla3 Pra%.3
N Ki a! a P(a Pla N (r*e!te M.(i4
N 5&gy (i a! N %/las!&lt tettetett $elh/"&r&*/ssal :a1sa+i4 N 5/t m/r a ne%e*et is
el$ele+tette* 5is!en te %agy P(a Pla3
S!egny M.(i annyira meg!a%ar&*&tt m/r, h&gy %al."an elhitte, h&gy # nem
m.('s, hanem "(a4
N Egy "(/na( semmi s!0(sge sin1s m.('s"'n*/ra3 Ve** le a!&nnal3
N Q., +.444 N a*ta "e a *ere(/t M.(i N *e mit (a)&( rte
N Mit N r/n1&lta ss!e s!eml*(t :a1sa+i, mintha mlyen g&n*&l(&!na4 N
M&n** 1sa(, s!erete* te a m&gy&r.t
N :ers!e h&gy s!eretem3 N lel(en*e!ett M.(i4
N N&, a((&r (a)s! rte egy (is m&gy&r.t N e!!el el#%ette a m.('st.l els!e*ett
m&gy&r.t, s &*aa*ta M.(i "'n*/+/rt, ami"#l s!egny (i"2+t e!alatt4
5/t 9gy s!e*te r/ M.(it :a1sa+i4 Je nem is mert t"" a""an a! er*#"en
.s!eres(e*ni, mert M.(i )a)/+a s mam/+a egy7egy nagy s&*r.$/%al lesett r/]
M/s er*#"e tette /t s!(helyt e!ent2l :a1sa+i, a ra%as! r.(a4
1FW
8IBE6KS AB K6EH SBAGRKR6
NASZREDDIN HODZSA TRFIBL
Egy s!egny em"er a %/s/rtren "an*'(&lt, h/tha a(a* %alami m'n(/+a4 Khes %&lt
nagy&n, s amint elmegy a )e1senyes0t# s/tra el#tt, meg nem /llhat+a, h&gy &*a ne
men+en a t-! (!el"e, h&gy a )e1senyne( legal/"" a! illat/t s!9%+a mag/"a, mert
)n! "i!&ny nem %&lt, h&gy egy a*ag&t meg%egyen4
S!/ra! (enyert h2!ta el# taris!ny/+/".l, s a!t r/gta a )e1senyes!agh&!4
Ks!re%ette e!t a s!a(/1s, s (%etelte a )e1senyeillat /r/t4 Tsa( nem g&n*&l+a a!
em"er, h&gy ingyen la(hat +.l a! # )e1seny+ne( g#!%el3 A s!egny em"er )ers!e
nem t'*&tt $i!etni, h/t "9r. el mente(4 A "9r. a!t m&n*ta,
N Ma+* n $i!ete( a s!egny em"er helyett N e!!el el#%ette ers!nyt, meg1srgette
a )n!*ara"&(at, amelye( "enne %&lta(, s 9gy s!.lt,
N 6e a h2s s!ag/t a*ta*, m&st a %en*ge* a )n! hang+/%al $i!etett4 Elmehets!4
1FD
FALLADA
PITEPSTA, 5OVR HE66KH
V&lt egys!er egy (is$i2, 6am/s4 Els# (ar/1s&ny/ra egy (is ('ty/t (a)&tt a+/n*("a,
egy (is "/rs&ny('ty/t, nagy, lel.g., la)&s $0llel s (e*%es, h'n1't 0%egs!emmelL
legin(/"" *a(s!lira has&nl9t&tt, 1sa(h&gy (ere(e(en +/rt4 A $e(ete "/rs&ny+.s!/g&t
a!&n"an r&ss!'l s!erelhett( r/ a tengelyre, mert "i1egett, *0lnglt el#re7h/tra,
+&""ra "alra, mintha %alami l/thatatlan "&!.t"an r(( ny's!i( 't/n 1srtetne4 A)a
elne%e!te Pi1e".1/na(4 6am/sna( iga!/n tets!ett e! a n%4 A (is$i2 nagy&n s!erette a
('ty/t, min*ig %ele %&lt, mg +s!a(a is4 Este le$e(%s(&r a)a s anya Pi1e".1/na(
))en &lyan (e*%esen (9%/nt +. +s!a(/t, a(/r1sa( 6am/sna(4 Ks e! 9gy is %&lt
ren*+n4
6rtnt egys!er, h&gy 6am/s s!0lei m/s %/r&s"a (lt!te(, mess!e, nagy&n mess!e
a rgit#l4 A (lt!(*s alatt 6am/s a +.s!9%- Kata nninl la(&tt, s mag/t.l
rtet#*#, h&gy Pi1e".1a is %ele mara*t4 5&gyan is alhat&tt %&lna ny'g&*tan egy
(is$i2 a (is('ty/+a nl(0l, i*egen"en444
Egy na)&n %gre Kata nni %&natra 0lt 6am/ssal s Pi1e".1/%al4 A! /ll&m/s&n a)a
%/rta #(et, s 6am/s 2gy r0lt a %is!&ntl/t/sna(, h&gy $e+t a)a tr*he! s!&r9t%a
"/m'lt a t/%&l&*. %&nat 't/n4
A!'t/n elin*'lta( h/rmas"an, (! a (!"en, egy s!) er*ei 2t&n a! 2+ h/!a1s(a
$el, mamih&!4 Je Kata nni egys!erre 1sa( megt&r)ant, s nagy&t (i/lt&tt,
N Qa+ ne(em3 Pi1e".1a a %&nat"an mara*t3
A)a er#sen integetett a $e+%el, h&gy, 1sn*444 1sn*4444 nem (ell r.la "es!lni,
his!en a $iatal2rna( annyi 2+ lmnye les!, "i!t&san meg$ele*(e!i( ma+* Pi1e".1/r.l4
6am/s egy s!.t sem s!.lt, (ih2!ta mag/t a (t $eln#tt (!tt, mint iga!i nagy$i2h&!
illi(, n!egette a! g"e ny2l. $/(at, a h&ss!2 t-le%ele(et4 Ks#"" megl/t&tt egy
('tya.lat s egy ('ty/t, s egys!er 1sa( &tt /llt el#tte anya egy h/! als. l)1s#+n, s
(it/rta a (ar+/t4 Nagy7nagy a+t.n (eres!t0l mente( egy0tt egy t/gas %eran*/ra,
ah&nnan 6am/s %alami .ri/si %i!et l/t&tt meg, a %9!en egy s!) g#!st s egy
1s.na(&t meg mg egy 1s.na(&t s s&(7s&( 1s.na(&t4
A!t/n "eestele*ett, s 6am/sna( /gy"a (ellett "2+nia4 Olyan $/ra*t %&lt a! egs!
na)t.l, h&gy ma+* leraga*t a s!eme, *e ami(&r any' "eta(arta, mgis1sa( megs!.lalt,
N Pi1e".1/t444
A)a (&m&lyan s!.lt,
N Al'*+ s!)en, 6am/s(a3 Pi1e".1a m&st egy )$g#, *&h&g. %&nat&n 'ta!i(, *e
tal/n m/r h&lna)ra itt les!4
6am/s 1s&*/l(&!%a n!ett a)/ra, any/ra, nem s!.lt semmit, 1sa( ami(&r a %illanyt
le&lt&tt/(, ismtelte hang&sa""an,
N Pi1e".1/t3
N A +. (is$i2 m&st al'*ni $&g N m&n*ta any' (i1sit s!ig&r2an, s "eh2!ta maga 't/n
a! a+t.t4 Kint a!&n"an l/"'++hegyre /llt, s a! a+t.h&! ta)as!t&tta a $0lt4 Semmi nes!,
semmi s9r/s, semmi4
N Ma+* megny'gs!i( N s.ha+t&tt any' N, *e mgis1sa( +. les!, a)a, ha h&lna)
(in!el a! /ll&m/sra, s "e+elente* a *&lg&t4
1W=
N Megtehetem N $elelte a)a N, *e nem his!em, h&gy s&( rtelme %anL a %&nat
a!&nnal t&%/""ment, /t a hat/r&n, 'gyan (i is tr#*ne &tt egy "i1eg#
"/rs&ny('ty/%al
Reggel a!rt mgis "e+elentette a! /ll&m/s&n Pi1e".1a elt-nst4 A!t/n el+tt a!
e"* 't/ni al%/s i*e+e4
N Pi1e".1/t (rem3
N Pi1e".1a nems&(/ra itt les!3
N Ne m&n**, h&gy nems&(/ra3 M&st3
N A +. (is$i2 m&st elals!i(3
S!i)&g/s, s9r/s, 1sn*es (esergs4 6am/s alig t'* elal'*ni4 Mit r a! 2+ h/!, a nagy
$&ly., a (ert, a ('tya, a ('tya.l, a g#!s &tt a $&ly.n, mit r min*e!, ha Pi1e".1a
nin1s mellette3 Pi1e".1a, *es, (e*%es Pi1e".1a, h&%/ lettl
Pi1e".1a, a! esetlen (is "/rs&ny('tya, nagy, lel.g. $0llel, "i1e".1a (ere(e((el,
m/r harma*i( na)+a "e/rny(&l+a a! eget, elta(ar+a a! 2+ lmnye(et4
N 5&lna) elmegye( Perlin"e, s %es!e( egy 2+ Pi1e".1/t N +elentette (i %g0l a)a4
N Je h/tha nem (a)s! 'gyanilyet N agg&*almas(&*&tt any'4
N Meg)r."/l&m N s.ha+t&tt a)a, s nagy&n sa+n/lta a (is$i/t4
Mgy trtnt, h&gy a)a %al."an el'ta!&tt Perlin"e, s a**ig +/r(/lt a %/r&s"an, m9g
tal/lt egy $e(ete "/rs&ny('ty/t, nagy, lel.g. $0llel, (e*%es, h'n1't 0%egs!emmel4 E!
is &ly esetlen0l "i1egett a (ere(ein, mintha l/thatatlan "&!.t"an 1srtetne ny's!i(
't/n4 S!a(as!t&tt Pi1e".1a4 Jr/ga %&lt a! 2ti(ltsgL s&( %&lt a s!ala*g/l/s, *e a)a
mgis r0lt, Pi1e".1a ma ++el 6am/s mellett als!i(, s 6am/s &lyan, *e &lyan "&l*&g
les!3
Ett#l a)a is &lyan +.(e*%- lett, h&gy legs!9%ese""en a! egs! %il/g&t a s!9%re
lelte %&lna4 Je legal/""is nagy (e*%e t/ma*t %alami +.t, a(/r 1sa( %alami egs!en
a)r.1s(a +.s/g&t 1sele(e*ni4
A $0l("en egy (is$i2 is 'ta!&tt, nem &lyan s!#(e, nem &lyan %i*/m, mint a! #
6am/sa, ellen(e!#leg, stt ha+2, s/)a*t, ny'gtalan (is$i24 Mg (t, a)a $&rm/+2 2r
'ta!&tt a $0l("en, *e a)/t e! nem !a%arta a""an, h&gy ('('1s&t ne (e!*+en +/ts!ani a
s!&m&r2 (is$i2%al4 A "/nat&s ar1&1s(a a!&n"an erre sem *er0lt $el, )e*ig a)a mg a
tr*n is hint/!tatta a gyere(et, 1sa( h&gy seg9tsen a s!&m&r2 any'(/n meg a
s!&m&r2 gyere(en4
A((&r hirtelen +. tlete t/ma*t a)/na(4 6/s(/+/".l el#%ett egy "arna )a)ir&s"a
1s&mag&lt (is h&lmit, g&n*&san (i"&g&!ta a s)/rg/t, le$e+tette a )a)ir&st4 A (is$i2
$igyelte #t4
Va+&n mi %an a""an a 1s&mag"an
A)a el#s!r 1sa( egy 1s))et m'tat&tt meg a"".l, ami a "arna )a)9r"an %&lt, a!t/n
egyre t""et4
N Pi1e".1a N m&n*ta (&m&lyan4
N Va'444 %a'444 N $elelte a (is$i2 $el1sillan. s!emmel4
Vg0l is (it-n#en si(er0lt a! 'ta!/s4 A sar&("an 0l# (%r, m&r1&s "/1sir.l
(i*er0lt, h&gy iga!i nagy)a)a, a(i tel+es s!a(rtelemmel h2!ta mag/h&! Pi1e".1/t4
Pi1e".1a s!a"/ly&san &*a"i1egett, a)a )e*ig a $ar(/n/l $&g%a g'r9t&tta %iss!a4 A
(is$i2 $el(a1ag&tt4
K!"en egy )i1i g&n*$elh# %&n'lt /t a)a %i*/m te(intetn4
1W1
N n( me**ig 'ta!na( N (r*e!te a (is$i2 mam/+/t.l4
N Egs!en a hat/rig4 Ks n
N S, n el#"" (is!/ll&(, *e a**ig 1sa( +/tss!&n a (is$i2 ny'g&*tan a ('ty'ssal4
N Nem les! egys!er- N s.ha+t&tt a mama4 N Amit egys!er a! n $iam megs!eretett,
a!t nem egy(nnyen a*+a (i a (e!"#l3
N N&, his!en %an mg i*#n( N h/r9t&tta el a)a a g&n*&t, s 'gatni (e!*ett a ('ty's
helyett4
Ks#"" g&n*&lt egyet, el#%ette a "arna 1s&mag&l.)a)9rt, s "eletette a ('ty/t4
N Pi1e".1a m&st /lm&s4 Pi1e".1a m&st al'*ni $&g N m&n*ta4
N Va'444 %a'444 Pi1e".1a444 Pi1e".1a N ha+t&gatta (tsg"eesetten a (is$i24
A)a megint m/st g&n*&lt4 UA! sem "a+, ha a (e!em"en %is!em ha!a s nem
)a)ir&s"a 1s&mag&l%a, 9gy mg egys!er-"" isV N a!!al (i1s&mag&lta a ('ty'st, s a
(is$i2 (e!"e a*ta4
A s/)a*t ar1&1s(a (i)ir'lt, a gyere( mag/h&! s!&r9t&tta a ('ty'st4
N Pi1e".1a444 Pi1e".1a444 N m&n*&gatta ismt "&l*&gan4
A %&nat lass9t&tt4 A (ala'! a meg/ll. ne%t (ia"/lta4 5irtelen !((ens, a %&nat
meg/llt4
N A** %iss!a a ('ty'st a "/1sina(3 N "i!tatta a gyere(et a! *esany+a4 A (is$i2
a!&n"an els!/ntan s!&r9t&tta mag/h&! a "/rs&ny('ty/t4
N A** %iss!a Pi1e".1/t N (rlelte a)a4 N 5all&*, h&gy 'gat, %a'444 %a'444 %/r+a #t a
(is ga!*/+a3
N Pes!/ll/s3 N hallats!&tt lentr#l4
UMi les! m&st N A)a h&ml&(/n %er9t( 0ttt (i4 N Er#s!a((al nem %ehetem el4 E!
a (is$i2 is s9r, 6am/s is %/r+a Pi1e".1/t, mi les! m&stV
A (ala'! s9)&lt, a mama (it)te a gyere( (e!"#l a ('ty/t, a gyere( !&(&g&tt,
a)/na( es!"e +'t&tt, UAmit e! a gyere( egys!er megs!eretett444V4 5irtelen a (is$i2
(e!"e ny&mta a ('ty/t, s le'gr&tt a %&natr.l4
Hass2 l)te((el "a(tat&tt a hatalmas $eny#$/( (!tt4 Nem %&lt siet#s a! 2t+a4 Mire
ha!ar, 6am/s m/r /gy"an les!, Pi1e".1/t %/r+a, s Pi1e".1a 1sa( nem +n4 Je a!rt
%alah&gy mgsem %&lt iga!/n s!&m&r2 a)a4 Mgsem "/nta, h&gy &*aa*ta a s/)a*t
em"er(ne( a (is ('ty/t4 U5a a! egyi(ne( a*&m, a m/si( s9r N g&n*&lta4 Megint
es!"e +'t&tt, N Amit e! a gyere( egys!er megs!eretett444V
5al(an ment $el a l)1s#n, hal(an nyit&tta (i a! a+t.t, "e('('1s(/lt 6am/sh&!4 A
(is$i2 a! /gy"an $e(0*t, s a (ar+/n, a (ar+/n &tt %&lt Pi1e".1a3 Pi1e".1a, a!
*es(e*%es rgi Pi1e".1a, nya(/"an egy nagy gy-rtt 1*'la, esetlen "et-((el4
N N!* 1sa(, a)a3 N s!.lalt meg any'4 N N!* 1sa(3 Pi1e".1a %iss!a+tt3 N s
m'tatta a )a)9rt, amin /(&m"/(&m "et-((el a )/lya'*%ar ne%e /ll&tt s alatta e! a
s!%eg, UKis fekete brson k#ja, najon harra$os%3
N Nagy&n hara).s3 N ismtelte a)a, s ne%etett4 Ks any' is ne%etett, s 6am/s is
ne%etett, *e leg+&""an Pi1e".1a ne%etett4
Oly s!), &ly %i*/m a! let3
1W2
TLAP HARAGJA
6KHA:S 5ARAGQA
Rgen trtnt "i! e!, rgen4 A""an a! i*#"en, mi(&r mg t-!n as!alt/( a +eget,
+gre tett( a meleget4
A! %&lt 1sa( a +. %il/g, %9g %il/g4 Mg a((&r a s. is s.sa"" %&lt4 Vir/g&sa"" a
ta%as!, h&ss!a"" a ny/r, /l*&tta"" a! #s!4 5&gy nagy&t ne m&n*+a(, nagy&"" %&lt
a((&ri"an a "2!as!em, mint m&st a m/($e+4 A m&gy&r. &l%as%a is elmehetett *i.na(4
A *i.t )e*ig meg (ellett trni a (0s!"n, mert ha+/"an nem $rt %&lna "e a! a+t.n4
N&, hanem 6la). a((&r is 1sa( &lyan g&r&m"a legny %&lt, mint m&stan/"an4
A((&r is 1sa( &lyan reg %&lt m/r, mint a! &rs!/g2t, s ha sa%any2 (e*%"en megr/!ta
$ehr s!a(/ll/t, egys!erre "e"&r'lt a %9g %il/g, s!) %il/g4 Nem l/ts!&tt (i egy" a
nagy h.".l, 1sa( a %ar+2n)sg, a! se t'*&tt egye"et (i/ltani, 1sa( a!t, h&gy
a(/rmilyen (/r, &*a %an a ny/r4
N Pi!&ny (/r N s.ha+t&!t/( a! em"ere( N, mert t""et r egy ny/r s!/! tlnl4
N Oh&h., &h&h.3 N si(&lt&tt mrgesen 6la)., h&gy 1sa( 2gy 1si(&r&gta( "ele a
s!/ra! $a/ga(4
N Ugyan mine( is teremtette a +. isten e!t a g&n&s! telet Vir/gtr*el#ne(,
ma*/r)'s!t9t.na(, em"ere( sanyargat.+/na(
N 5ihihi, h'h'h', hahaha3 N (a1ag&tt "e 6la). a (mnye(en, h&gy 1sa( 2gy
"&rs.!&tt "ele a! em"ere( h/ta4
N 5e+, *e nagy rm lenne, ha egys!er megenn a $ar(as a telet3
N&, hanem erre m/r 1sa('gyan megharag'*&tt 6la).4 Ka)ta mag/t, %ette a
s/t&r$/+/t, s 2gy els!elelt, h&gy meg se /llt, m9g a!&( (! a magas, !&r*&n hegye(
(! nem rt, ah&l a ma*/r se +/r4 Ott 0ttt tany/t a! gne( mere*# &rm&(&n, s &nnan
s0%lt!tt le nagy "#s!en a %il/gra,
N Meg/ll+at&(, ma+* h9%+/t&( mg %iss!a 6la).t3
N Tsa( a!t les*3 N ne%ette( a! em"ere(4
S&ha ga!*aga"" termst nem a*&tt a $l*, *2sa"" gy0ml1st nem h&!ta( a $/(,
mint a""an a! es!ten*#"en4 Alig gy#!t( a! em"ere( "eta(ar9tani a! isten/l*/st4
N Siess0n(, em"ere( N "i!tatt/( egym/st N, m9g 6la). megint a nya('n(ra nem
0l4
Pi!&ny nem +tt 6la)., (/r %&lt t#le i+e*e!ni4 A na)&1s(a s!0ret 't/n is 1sa(2gy
s!.rta a s!i(r/(at, mint arat/s(&r, nem %&lt, a(i $elleg$/tylat ter9tgessen el"e4 6ele
%&lt %ir/ggal a me!#, nem %&lt, a(i letar&l+a4 6ele *allal a! er*#, hi*eg s!ele( nem
(ergett( el a ma*ara(at4
N Nini N r%en*e!te( a! em"ere( N, nyil%/n 1sa('gyan megette a $ar(as a telet4
Nem nagy "e1s0lete les! a! i*n a (emen1ne(4
Nem is (ellett t-!re%al. 't/n +/rni sen(ine(4 S0ttt a na)&1s(a 2gy, h&gy a $/( m/r
meg is s&(all&tt/(4 He)er!sel#*tt, legett r.l'( a le%l4 Nem ".lingat&tt l/gyan,
s!el9*en, mint m/s(&r, 1srgtt, 1si(&rg&tt, h&gy s!&m&r2s/g %&lt hallani4
Hes0lt a rt, (igte( a me!#(, meghasa*&!&tt a $l*, s a 1sillag$nyes, ti((a*t
+s!a(/(&n $l7$ls.ha+t&tt a! gre,
N Knyr0l+ ra+tam, 6la)., ta(argas* "e se"eimet )'ha, $ehr ta(ar.%al4
1WG
Pe!!eg a! em"ere( se /l*&tt/( m/r a %gtelen nyarat4 Ki1s&r"'lt a! e(e a (igett
$l*"en, nem lehetett s!/ntani, %etni4 Nagy (9nnal ha "9rta( is itt7&tt "ar/!*/t has9tani,
hi/"a s!.rt/( "ele a "2!/t4 Nem %ette g&n*+/"a 6la)., nem ta(argatta "e meleg
ta(ar.%al, )'ha $ehr h.%al4 8reg (iette, egr elh&r*ta, s!/ra!s/g meglte a *r/ga
%et#mag&t4
N Nin1sen %ets, nem les! (enyr3 N s.ha+t&!ta( a! em"ere(, s remny(e*%e
te(intette( a magas hegye( $el, h/tha mgis les!/ll (!i"0( a! a +. 6la).4
Je nem s!/llt /m le, a(/rh&gy (nyrgte( ne(i4 A""an a! es!ten*#"en nem l/tt/(
a telet, *e nem is ette( a m/si("an (enyeret3 Hett &lyan hsg, h&gy h'll&tta( a!
em"ere(, mint #ss!el a lgy4 A(i( megmara*ta(, a!&( nem gy#!te( h/l/l(&*ni
6la).na(, mi(&r megint les!/llt a $l*re $ehr "'n*/+/"an,
N S, 6la)., mit rne n/la* nl(0l a ny/r3
6la). +.(e*%-en ne%etett, s meg9grte, h&gy nem harags!i( meg t""et a!
em"ere(re, ha a! em"ere( se /rt+/( mag'(at a! # *&lg/"a4 5anem h&gy eml(e!etes
legyen ne(i( a le1(e, s&se n#tt t""et a *i. &lyan nagyra, mint a!el#tt %&lt4 :e*ig
'gye, (/r
1W;
CSARUSIN
A NYUSBIKRSH
A nyaral."an egys!er &*as!ala* h&!!/m Nyi(it(a, s a!t (ia"/l+a,
N :a)a, a** %iss!a a h2s%ti ny's!i(at3 :a)a, a** %iss!a a h2s%ti ny's!i(at3
Seh&gy se rtettem, h&gy mi$le h2s%ti ny's!i(at a*+a( ne(i %iss!a4 Es!em
/g/"an sem %&lt semmit %iss!aa*ni, ny'lam meg egy/ltal/"an nem %&lt4
N Mit "es!ls!, Nyi(it's(a N m&n*&m ne(i4 N Mi "a+&*
Nyi(it(a meg m&st m/r !&(&g%a (%eteli, a*+am ne(i %iss!a a h2s%ti ny's!i(at4
A((&r &*a+tt a mama, s min*ent megmagyar/!&tt4 Kis0lt, h&gy a $al'si gyere(e(
h&!ta( &*a (t (isny'lat, a (as!/l.n $&gt/(4 Nyi(it(a meg min*ent ss!e!a%art4 A!t
a(arta m&n*ani, UVe** meg t#l0( a ny'la(atV N s ehelyett a!t m&n*ta, UA** %iss!a a
h2s%ti ny's!i(at3V
N&, meg%ett0( a (isny'la(at, megtart&tt'(4
Ts'*a helyes (is +.s!/g&( %&lta(4 A$$le "&lyh&s (is s!#r1s&m.(4 A $0l0( s!t/llt,
a s!em0( .ri/si nagy, meleg"arna4 A l/"a1s(/+'( meg &lyan )'ha, mintha
s!#r)a)'1s"an +/rn/na(4
Etetni )r."/lt'( #(et4 K9n/lt'( $-%el N nem es!i(4 6e+et tlttt0n( ne(i( egy (is
t/nyr(/"a N a te+et sem iss!/(4 6al/n nem hese(
Je ha lera(t'( #(et a )a*l.ra, egy l)st sem lehetett t#l0( tenni4 Egyenest a
l/"'n(ra 'gr&tta(4 Orr&1s(/+'((al "(*st( a 1i)#n(et, nyal&gatt/(444 Xgy l/ts!i(,
a! any+'(at (erest(4
Kital/lt'( e""#l, h&gy hese(, *e mg nem t'*na( enni4 S!&).sa(4
A((&r "e+tt a s!&"/"a 6&m(a, a ('ty/n(, # is s!em0gyre a(arta %enni a ny's!i(at4
A!&( meg, s!egny((, r/%etett( mag'(at 6&m(/ra, $lm/s!ta( r/444 6&m(a nagy&t
m&r*'lt, a $&g/t %i1s&r9t&tta, (is!ala*t4
5&gyan t/)l/l+'( a (isny'la(at Khen halna( s!egny((4
A**ig7a**ig trt0( a $e+0n(et, am9g (i$'n*/lt'n( %alamit4 Elin*'lt'n(, h&gy 1i1a
*a+(/t (eress0n( ne(i(4
A s!&ms!* h/! el#tt a l.1/n $e(0*t egy 1i1a, a (ly(eit s!&)tatta4 6ar(a 1irm&s
%&lt, mg a! &rra is h/r&m s!9n"en )&m)/!&tt4
O*a1i)elt0( a ny's!i(h&!, h- *e nagy&t $2+t r/+'(, nagy&t m&r*'lt, ma+*nem
0%lttt3 Ts9)+e meg a (/nya3
Ment0n( t&%/"", m/si( *a+(/t (eresni4
Egy m/si( h/! el#tt a $l*)a*(/n $e(s!i( egy 1i1a, s!'r&($e(ete, 1sa( a man1sa
$ehr4 S!)en *&r&m"&l, melenget#!i( a na)&1s(/n444 Je mi(&r $&gt'( a ny's!i(/(at,
s mell+e $e(tett0(, egys!erre (ieres!tette min* a h2s! (rmt, s a s!#re
$el"&r!&l.*&tt4 5i/"a, e! sem al(almas *a+(/na(3 Viss!a%itt0(4
5arma*i( ma1s(/t (erest0n(4
6al/lt'n( is, a $al' leg%gn4 S!emre "(s, (e*%es /llat %&lt4 Tsa(h&gy e! a
(e*%es /llat (is h9+/n $el$alta a s!egny (is ny's!i(/in(at4 Mihelyt megl/tta #(et,
(it)te mag/t a (e!0n( (!0l, s 2gy %etette mag/t r/+'(, mint a! egere(re4
Nagy nehe!en el%&ns!&lt'( &nnt, s (i*&"t'( a! a+t.n4
A ny's!i(/in( tal/n hen is halta( %&lna, ha nem a(a* s!eren1sn(re mg egy
1W<
ma1s(a N a negye*i(4 E! a ma1s(a maga +tt el h&!!/n(4 A!rt +tt, mert a (i1sinyeit
(ereste4 A (i1sinyei el)'s!t'lta(, (ereste #(et $al's!erte444 Vrhenyes, girhes ma1s(a
%&lt, megetett0(, megitatt'(, a! a"la()/r(/nyra $e(tett0(, s &*a%itt0( h&!!/ a
ny's!i(at4 El#"" a! egyi(et, a!t/n a m/si(at4
O*a"2+ta( h&!!/ a (isny'la(, s a!&n ny&m"an s!&)ni (e!*te(, mg 1'))&gta( is
N megtal/lt/( a te+e1s(t3
A ma1s(a eleinte i!gett7m&!g&tt, ny'gtalan(&*&tt, *e a!'t/n nyal&gatni (e!*te a
ny's!i(at, mg *&r&m"&lt is h&!!/4
E! )e*ig annyit +elent, h&gy min*en ren*"en %an4
S&(7s&( na)ig s!&)tatta a 1i1a a (isny'la(at4
A! a"la()/r(/ny&n $e(0*t %el0(, a! em"ere( )e*ig meg7meg/llta( a! a"la( el#tt,
/m'l*&!ta(,
Ki l/t&tt ilyen 1s&*/t, ny'lat s!&)tat a ma1s(a3
A!'t/n $l1se)ere*te( a (isny'la(, megtan'lta( $0%et enni, s els!ala*ta( a!
er*#"e4 Ott s!a"a*a"" a! let4
A ma1s(a )e*ig 2+ (is1i1/(at h&!&tt a %il/gra, a!&(at t/)l/lta4
1WC
NAGY LAJOS
8OGRSBA6 AB ZSERJZPEN
Rgi(/t, a s!&ms!*&m (isl/ny/t (!en $&gta a! *esany+a, s elin*'lt %ele a
$&g&r%&sh&!4 Rgi(a nem nagy rmmel ment4 Es!ti(e, a (is )a+t/sa, a(i mellettem 0lt
a (erti )a*&n, hirtelen e!t (r*e!te t#lem,
N Ha+&s "/1si, a! /llat&(na( is s!&(&tt a $&g'( $/+ni N s &lyan (9%/n1sian %/rta a
%/las!t, h&gy min*+/rt l/ttam, nem1sa( ismereteit a(ar+a (iegs!9teni, hanem mest
s!eretne hallani a! /llat&(r.l4 M/r el is (e!*tem a meslst,
Egys!er a! #ser*#"en s!'%as&*ni (e!*ett a! /llat&( $&ga4 El#s!r a ny2l, a!'t/n a
$ar(as4 Nems&(/ra a! #!4 Je mg a! &r&s!l/n is4 Mi(&r meghall&tta a s!&m&r2
h9rt a! ele$/ntmama, egy (i1sit megi+e*t, s 9gy tr&m"it/lt $r+ne(, a! ele$/nt)a)/na(
a $0l"e,
N Qa+, )i1i(m N m&n*an&m sem (ell, h&gy ele$/nt)a)a min*enne( %&lt "e1!het#,
1sa( ))en )i1i(mne( nem, l%n #(elme +.l megtermett ele$/nt, leg(e%ese""
negy%en m/!sa N, mi les! %el0n(, ha a mi agyar'n( is s!'%as&*ni (e!* A((&r mi
nem1sa( nys!rgni $&g'n( a $/+*al&mt.l, mint a $ar(as, ny2l s #!, hanem
%al.s/ggal &r*9t'n(4 Egys!er- s!/mtan e!, a mi $/+*alm'n( e!ers!erese les! mg a!
&r&s!l/nna( is4 Mert e!ers!er nagy&"" a mi agyar'n(, mint a! &r&s!l/n 1si)71s')
$&gai, melye(et )/)as!em nl(0l meg sem l/t&(4
N Tsa( nem (ell megi+e*ni3 N 1sit9t&tta )/r+/t a! ele$/nt)a)a4 N A "/t&rs/g $l
egs!sg4 5anem reme( tletem t/ma*t4 Kn m/r h&lna) $el1sa)&( $&g&r%&sna(4 A!
&rm/ny&m %gn le%# (is (am).%al 2gy (ir/nt&m a $/+.s $&g/t "/rmelyi( /llatna(,
h&gy a!t sem m&n*+a, "i((mag4
Ele$/nt)a)a e!'t/n ss!etr&m"it/lta a! #ser*# %a*+ait, s (ihir*ette, h&gy
$&g/s!at&t nyit&tt, a(i /llatna( a $&ga $/+, s (i a(ar+a h2!atni, # anna( (ih2!!a ingyen
s "rment%e4 A! ele$/nt, amint m/r tan'lt/t&(, n%nye%# /llat, 9gy h/t +/m"&r s
s!el9*, sen(ine( a h2s/ra nem %/si( a $&ga, a(ar&m m&n*ani, a! agyara, tal/n e!rt
legels#ne( a gy/%a ny2l +elent(e!ett $&g/t (ih2!atni4 Ks milyen h#s %&lt3
8/+*al&m1silla)9t.t sem (rt4
N Ki %ele3 N (i/lt&tta "/tran4 M/rmint h&gy a r&ss! $&ggal4
Nem (ellett "i!tatnia, ele$/nt)a)a egy )illanat alatt (ir/nt&tta a ny'la1s(a s!'%as
$&g/t4
N 52!!a( (i mg nh/nyat N (r*e!te tr$/san a ny'la1s(/t.l a! 2+*&ns0lt $&g/s!4
Je $eleletet nem (a)&tt, mert a ny'la1s(a %iss!anyerte gy/%as/g/t, 2gy elt-nt, mintha
a $l* nyelte %&lna el4
N Krem a (%et(e!# "eteget3 N tr&m"it/lta a! #ser*# /llat$&g&r%&sa4
Qtt a s!ar%as, a! #!, a $ar(as, a r.(a egym/s 't/n4 Mg me*%e (&ma is
el#1amm&g&tt, mells# l/"/%al egy nagy la)'le%elet s!&r9t&tt a! /"r/!at/ra, mint a!
em"ere( s!&(t/( ar1'(ra s!&r9tani a !se"(en*#+0(et, ami(&r $/+ a $&g'(4
A! ele$/nt ren*re (ih2!ta %alamennyine( a $&g/t4 A!'t/n s!tn!ett, s m/r ))en
"e a(arta $e+e!ni $&g&r%&si tny(e*st, ami(&r mly hang2 nys!rgs7hrgs 0ttte
meg nem ))en (is $0lt4 A hang ir/ny/"a n!ett, s a!t (r*e!te,
N Ott meg (i nys!rg
1WF
Nem $elelt sen(i4 A nys!rgs +a+gat/ss/ $&(&!.*&tt4
N Ki $ia7"arma "#g &tt N (r*e!te mg egys!er a! ele$/nt4
N A! &r&s!l/n +a+gat N "2gta a %a*galam"4
N A s!em$&ga $/+, *e nem meri (ih2!atni4
N A! /llat&( (ir/lya, a rettenthetetlen &r&s!l/n $l egy 1si)71s') $&gh2!/st.l N
/lml(&*&tt a! ele$/nt4
N Qa+3 N sir/n(&!&tt a! &r&s!l/n4
A! #! s a ny2l "/t&r9t&tt/( a! &r&s!l/nt4
N Ne $l+en nagy'ras/g&*3 Gyere(+/t( a! egs!3 N 9gy a ny2l4
N A((&r(a sin1s a $/+*al&m N magyar/!ta a! #! N, mintha a s!2ny&g meg1s9)n
(egyelmessge*et4
N Gyere i*e s!)en, 1sa( meg a(ar&m n!ni a $&ga1s(/i*at, h&!!/ sem ny2l&( a!
&rm/ny&mmal N 9gy "i!tatta a rm0lt &r&s!l/nt ele$/nt)a)a4
A! &r&s!l/n %gre is el#s&m)&lyg&tt4 Kit/t&tta a s!/+/t, s !s')s!3 N a! ele$/nt m/r
(i is r/nt&tta a r&ss! $&g/t4
A! &r&s!l/n a!t sem m&n*ta, h&gy (s!nm s!)en, hanem rgtn "m"lni
(e!*ett, h&gy,
N Qa+, *e hes %agy&(3 5/r&m na)+a egy $alat&t sem ettem, 2gy $/+t e! a g&n&s!
$&gam4 5&l %an a! a s'ta #! s a! a s!emtelen ny2l, a(i( i*e(9srte( Min*+/rt
s!tt)em #(et3
Ne $l+ete( gyere(e(, a! #! s a ny2l 2gy el$'t&tta(, h&gy a g&n*&lat sem rhette
#(et 't&l, mert ismert( &r&s!l/n #$elsgt, t'*t/( r.la, h&gy h/l/tlan, s a!t is
$el$al+a, a(i seg9t ra+ta4 Je m&st a! egys!er meg+/rta #(ir/lys/ga, mert a! ele$/nt)a)a
mells# l/"/%al &lyat tas!9t&tt ra+ta, h&gy a t0s(s %a*r.!sa"&(r&( (! !'hant4
1WW
AB IGYES 8IX
SPANYOL MESE
Egy (ir/lyna( %&lt h/r&m $ia4 Nem t'*ta, melyi(ne( hagy+a ma+* a (ir/lys/g/t4 A!t
g&n*&lta mag/"an, ma+* (i)r."/l+a #(et, a(i a leg&(&sa""an %isel(e*i(, a! legyen a!
't.*a4
Egy na)&n h/t a!t m&n*ta a legi*#se"" $i/na(, m/sna) (&r/n reggel (i a(ar
l&%ag&lni, #t is mag/%al %is!i4 Tsa('gyan, m/sna) "e is (&)&g&tt a $i2 a! a)+/h&!, *e
nem &lyan (&r/n, mint a (ir/ly s!erette %&lna4
N 5&!as* el a r'h/mat, h&gy $ellt!(*+em N s!.lt a (ir/ly a $i/h&!4 A $i2 (is!.lt
a (&m&rnyi(na(, h&gy h&!!a "e a (ir/ly r'h/+/t4
N Melyi( r'h/t N (r*e!te a (&m&rnyi(4
Erre a $iatal (ir/ly$i %iss!a$'t&tt a)+/h&!, s meg(r*e!te, melyi( r'h/+/t a(ar+a
$el%enni4
N A r%i* '++2 (ntst4
A her1eg %iss!as!ala*t a (&m&rnyi(h&!, s a r%i* '++2 (ntst (rte4
N Melyi( r%i* '++2 (ntst N (r*e!te a (&m&rnyi(4
Megint %iss!as!ala*t a (ir/ly$i, h&gy meg(r*e!!e a)+/t, melyi( (ntst a(ar+a
$el%enni4 Mgy 1sin/lta e!t min*en r'ha*ara""al, m9g %gre a (ir/ly $ellt!hetett4
M&st a l&%/t h&!atta el# a (ir/ly4 A $iatal (ir/ly$i itt is 0gyetlen(e*ett, a! ist/ll.".l
+tt %iss!a meg(r*e!ni, melyi( l&%at nyergel+(, s min*en *ara"&t, a ta(ar.t,
nyerget, s!ers!/m&t, sar(anty2t (0ln (r*e!ett meg, 2gy s!ala*g/lt i*e7&*a, m9g
ss!es!e*te, ami a (ir/lyna( a (il&%agl/s/h&! (ellett4
M/sna) a (!)s# $i/t tette )r."/ra, *e a! is ilyen s!elesen s 0gyetlen0l %ge!te a
r/"9!&tt $ela*at&t4
E!'t/n a leg(ise"" $i/na( a*ta 'gyana!t a meg"9!/st4 A leg$iatala"" (ir/ly$i
nagy&n (&r/n, mg miel#tt a! a)+a $el(elt %&lna, +elent(e!ett n/la4 Megint a r'h/+/t
(rte a (ir/ly, mire a $ia )&nt&san meg(r*e!te, melyi( r'ha*ara"&t (9%/n+a4 Krt0(
ment, s maga %itte "e a)+/na(4 Seg9tett ne(i lt!(*ni, nem is hagyta, h&gy a
(&m&rnyi( %ge!!en s!&lg/lat&t a (ir/ly (r0l4 A!t/n meg(r*e!te, melyi( l&%at
nyergeltesse, melyi( ta(ar.t, nyerget s s!ers!/m&t tegy( a l.ra, melyi(
sar(anty2+/t, melyi( (ar*+/t (9%/n+a a (ir/ly $ellteni, *e 1sa( mi(&r m/r min*ent
t'*&tt, a((&r ment le a! ist/ll."a, s %e!ette a (ir/ly el a l&%at, megnyergel%e, ah&gy
a (ir/ly (9%/nta4
M&st a!t/n l/tta a (ir/ly, melyi( $ia a leg0gyese""4
1WD
SZSZ IMRE
A TSAVARGS TSIHHAG
A (is 1sillag el#s!r (r0ln!ett, h&gy nem l/t+a7e sen(i4 Egs! (i1si 1sillag %&lt,
mg nem is (a)&tt helyet a! gen, iga!/n nem tart&tta s!emmel m/s, 1sa( a 1sillag&(
leg$#"" "9r/+a, a na)4
Je m&st a na) sem tart&tta s!emmel, hi/"a, # sem t'* min*enre $igyelni4 N& meg
%il/g&s na))al %&lt, s &lyan(&r a 1sillag&( alig7alig l/ts!ana(4
Nemrg mg esett, s a (is 1sillag m&st s.%/ran n!te a s!i%/r%/nyt4 A!t/n meg
egys!er (r0ln!ett, h&gy nem l/t+a7e sen(i, s le1s2s!&tt a s!i%/r%/ny&n4
Mg 1sa( nem is a (!e)n, a s/rga s/%&n 1s2s!&tt, hanem a tete+n, a )ir&s&n4
Egyre gy&rsa""an 1s2s!&tt, egyre gy&rsa""an, s sietnie is (ellett, mert a s!i%/r%/ny
m/r %(&ny&*ni (e!*ett, s $l#s %&lt, h&gy egys!erre el&s!li(4
Mgy r(e!ett le a $l*re4 A s!i%/r%/ny l/"a ))en egy m&1s/r"a rt, &*a 1s2s!&tt
"ele a (is 1sillag4 Xs!ni 'gyan nem t'*&tt N a 1sillag&( /ltal/"an nem t'*na( 2s!ni N,
*e s!eren1sre a %9! nem %&lt mly4
Ki(a)as!(&*&tt a )artra, s s!e*egette le mag/r.l a h9n/rt meg a! is!a)&t4
Egys!erre s!re%ette, h&gy a $-"#l n!i egy "(a4
N Meg$/!&m N m&n*ta4 N Kn les!e( a "eteg 1sillag4
N 8'r1sa N $elelte a "(a4 N Kn s&se $/!&m meg a %9!"en4 Je men+, (r*e!* meg a
(9gy.t4 R.la a!t tart+/(, h&gy rt a gy.gy9t/sh&!, *e n nem his!em4
N Nem t'*&m, h&l a (9gy.4 Krle(, %e!ess &*a h&!!/4
N Ma+* "&l&n* les!e(3 N m&n*ta a "(a "&ss!2san4 N Ne 1s2$&l.*+ %elem N s
"ele'gr&tt a %9!"e4
A (is 1sillag 1s&*/l(&!%a n!ett 't/na4
UMi "a+a lehet N t-n#*tt4 N El#s!r egs! (e*%es /llatna( l/ts!&tt4V
Hassan elin*'lt a $-"en4 A $- ne*%es %&lt, a (is 1sillag s!a)&r/n (a)(&*ta /gait, s
2gy re!te, min*+/rt $/+ni $&g a $e+e4 Je nem $/+t4
A $-!"&(&r".l egys!er 1sa( el#"'((ant egy ta)si$0les /llat4
N 6e %agy a (9gy. N (r*e!te a 1sillag4
N 5/t nem l/t&*, h&gy nem n %agy&( a (9gy. N m&n*ta a! mltatlan(&*%a4
N Nem l/t&m4
N Kn a ny2l %agy&(4
N M&n** meg, h&l tal/l&m a (9gy.t4
A ny2l *0hs lett,
N Kr*e!* meg a g.ly/t.l4 A (9gy.((al # $&glal(&!i(4
N Ks milyen a g.lya
N 5&ss!2 l/"2, s nagy&n &(&s4
A!!al a ny2l el is t-nt, s a (is 1sillag t&%/""in*'lt4
A nagy ma*arat a s/s mellett m/r mess!ir#l megl/tta4 U5' N g&n*&lta N, h&ss!2
l/"a %an, *e nem l/ts!i( nagy&n &(&sna(3V A!rt megs!.l9t&tta,
N Ke*%es g.lya, h&l tal/l&m a (9gy.t
A g.lya $l s!emmel a $-"e san*9t&tt4
N A!t n is s!eretnm t'*ni4 6e is (9gy.t es!el
1D=
N Nem N tilta(&!&tt a (is 1sillag rm0lten4 N Kn $nyt es!em4 Je "eleestem a
m&1s/r"a, s att.l $le(, meg"etegs!em4 A (9gy. /ll9t.lag t'* gy.gy9tani4
A g.lya +.l megn!te,
N Egs!sges 1sillagna( l/ts!&l, s a (9gy. nem t'* gy.gy9tani4 Je men+ a
r&(&nai*h&!, a tengeri 1sillag&(h&!4 A!&( ma+* %igy/!na( r/*4 Mit (eres egy ilyen
(is 1sillag egye*0l a $l*n
Ts#r%el m'tatta, h&gy merre (ell mennie4
A (is 1sillag elin*'lt4 K++el7na))al ment, er*#(n, hegye(en, me!#(n /t, s
s&(s!&r s9r*&g/lt, mert $lt egye*0l4 Je na))al min*ig el"2+t a "&(r&( (!, h&gy a
na) meg ne l/ssa, s meg ne "0ntesse4
Egy "&(&r"an tal/lt r/ a (at&natis!t, a(i l&%&n arra +tt4 Hes!/llt a l.r.l, s a!t
m&n*ta,
N Mi1s&*a 1sillag3 Kit-!m4 Ilyen (it0ntetse nin1s a t/"&rn&(na( se4 Kn les!e(
m&st m/r a t/"&rn&(4
A 1sillag gette a! '++/t, *e a!rt (it-!te4 Ks egys!erre 2gy re!te, mintha (ar*&t
*$te( %&lna a s!9%"e, mert iga!i 1sillag&t 1sa( a +.( s "/tra( %iselhetne(, e! a tis!t
)e*ig se +., se "/t&r nem %&lt4 8/+t, gette a 1sillag, *e nem a(arta le%enni4 Vg0l
a!t/n mgsem /llta t&%/"", let)te a mellr#l, s a )&r"a ha+9t&tta4
Ott tal/lta meg a s!9ns!n#, mi(&r arra +tt (&1si+/n4
N Tsillag3 Arany1sillag3 Kit-!m a ha+am"a, s n les!e( a legs!e"" s legnagy&""
s!9ns!n#3
Ne(i is )er!selte a! '++/t, *e a!rt t0(rrel a (e!"en $elt-!te4 A""an a
s!em)illant/s"an legett a! ss!es ha+a, mert a s!9ns!n# "/t&r %&lt 'gyan, *e nem
%&lt +.4 A (is 1sillag leesett a $l*re4
U8'r1sa *&lg&( N g&n*&lta4 N Hehet, h&gy mgsem %agy&( "eteg4 Egys!er-en 1sa(
1sillag %agy&(4V
V/n*&r&lt t&%/""4 K))en egy nagy %/r&s s!lhe! rt, mi(&r tal/l(&!&tt a t&l%a++al4
A t&l%a+ "/t&r %&lt, s +. is lett %&lna, ha nem l&)&tt %&lna4
N Je s!) 1sillag3 N m&n*ta4 N Q. %&lna ne(em4 Je nem t'*&m, a! enym lehet7e,
his!en nem l&)tam, hanem tal/ltam4 Rm"/r N s %/llat %&nt N ha a! em"er tal/l
%alamit, s nem a*+a %iss!a a t'la+*&n&s/na(, a! annyi, mintha l&)n/4
A!!al $el%ette a 1sillag&t4 Je a 1sillag t0!es %&lt, meggette a (e!t, s a t&l%a+ '++ai
2gy elmere%e*te(, h&gy t"" nem t'*&tt l&)ni4 Knytelen %&lt ren*es m'n(/t
%/llalni, s "e/llt egy $atele)re ++eli#rne(4
A (is 1sillag )e*ig 1sa( ment t&%/""4 M&st m/r egyre +&""an $lt, s egyre in(/""
s!eretett %&lna ha!amenni a! g"&ltra4 8/ra*t is %&lt, s imitt7am&tt "e is )is!(&l.*&tt4
K))en egy stt er*#n /t %/n*&r&lt ++el, mi(&r %ala(i r/s!.lt a magas".l,
N 5/t te mit (eresel itt, (is 1sillag N A "ag&ly %&lt, a! +s!a(a %/n*&ra4
N 6e ismers! engem N (r*e!te a (is 1sillag r%en*e!%e4
N :ers!e h&gy ismerle(4 Eleget l/ttala( &*a$nn4 Tsa( a!t nem t'*&m, mit (eresel
itt4 Min*en(ine( meg%an a maga helye4 Ne(em )l*/'l es!em"e sem +'t, h&gy
$elmen+e( a! gre 1sillagna(4
A "ag&ly s!eretett "l1sel(e*ni, *e a (is 1sillag&t e! nem r*e(elte4
N R&(&naimat, a tengeri 1sillag&(at (eresem N m&n*ta4 N Nem t'*&*, h&l tal/l&m
meg #(et
1D1
N A tengerhe! hamar &*ars!, *e a tengeri 1sillagr.l nem t'*&( semmit4
A (is 1sillag m/sna) ++el 1sa('gyan &*art a tengerhe!4 A nagy %9! teli*es7teli %&lt
a $enti 1sillag&( t0(r()%el4
N S N m&n*ta "&l*&gan a (is 1sillag N, ti %agyt&( a! n r&(&naim3
N Nem N $elelt( a t0(r()e( N, mi 1sa( a test%rei* ()e %agy'n( a %9!en4 Mi
%agy'n( a 1sillag&( /rny(a4
N Ks a tengeri 1sillag&( N (r*e!te a (is 1sillag els!&nty&l&*%a4
N A tengeri 1sillag&( N s!.lt (!"e egy (&tnyeles re)0l#hal N lenn lne( a %9!"en4
Ma+* s!.l&( ne(i(4
Al/ is mer0lt, s (is%/rtat%a el#"'((ant a legrege"" tengeri 1sillag, )'ha test-,
1sillag$&rma, s!2r.s /llat4
N A g.lya a!t m&n*ta, te %agy a r&(&n&m N $&r*'lt $el+e a (is 1sillag4 N 6'*&*, a
g.lya, a! a t'*.s /llat4
N A g.lya N legyintett egyi( /g/%al a tengeri 1sillag4 N Nem t'*.s a!, 1sa(
nagy()-4 Annyit "es!l s magyar/!, h&gy min*en(i t'*.sna( tart+a4 Min(et s&se
l/t&tt, 1sa( hall&tt r.l'n(, s a!t hitte, h&gy a t0(r()e( a tengeri 1sillag&(4 I*e
$igyel+, (is 1sillag, nem min*en(i r&(&n&*, a(i has&nl9t h&!!/*4 Nem %agy'n(
r&(&nai* sem mi, sem a h.)elyhe(, se a 1sillag%ir/g4 A te r&(&nai* &*a$nn %anna(4
N Ks h&gy +'t&( &*a N (r*e!te a (is 1sillag )ityereg%e4
N Nagy&n egys!er- N m&n*ta a tengeri 1sillag4 N Ah&gy le+ttl4
N A s!i%/r%/ny&n 5&l a s!i%/r%/ny
N Ott N m'tat&tt egy s!i(l/n t2l a tengeri 1sillag4 N A tengeren min*ig %an %alah&l
s!i%/r%/ny4
A s!i%/r%/ny 1sa('gyan &tt emel(e*ett a magas"a4
N Ks!nm N m&n*ta a (is 1sillag, s elin*'lt $el a s!i%/r%/ny&n4 Je m&st m/r
al'l, a !l* 1s9(&n ment, h&gy %iss!a ne 1s2ss!&n %letlen0l4
1D2
A HEGKISEPP A HEGOKOSAPP
AFRIKAI MESE
Klt egys!er egy (is$i2, 0gyese"", &(&sa"" %&lt a leg0gyese"", leg&(&sa""
)a+t/s/n/l4 Egy"(nt is m/s %&lt, mint a t""ie(, mert aligh&gy megs!0letett,
min*+/rt t'*&tt +/rni, "es!lni, $&ga n#tt, ha+a n#tt, egys!.%al er#re is, s!re is &lyan
%&lt, a(/r egy er#s, es!es $r$i4
E((&ri"an trtnt, h&gy Niamyna(, a! istenne(, (0lns tlete t/ma*t4
Elhat/r&!ta, h&gy megt'*+a, (i a leg&(&sa"" a $l*n4 8&g&tt egy 1s')r&t, nagy
ly'(at 0ttt a $ene(n, s a ly'(as 1s')&rral a (e!"en $l*re s!/llt, UMa+* megl/t&m N
m&n*ta mag/"an N, (i %/las!&l a leg&(&sa""an, ha arra (rem, h&gy h&!!&n ne(em
%i!et a ly'(as 1s')&r"an4V
Ment, men*eglt Niamye, s a! 2t+/"a a(a*. els# em"ert megs!.l9t&tta, 9gy,
N Kn %agy&( Niamye, a! isten4 Krle(, siess a $&ly.h&!, mer9ts* meg a 1s')r&mat,
s %9!!el tele h&!* %iss!a ne(em4
A! em"er a $&ly.h&! sietett, megmer9tette a 1s')r&t, *e a ly'(&n /t a!&n ny&m"an
(i$&lyt a %9!4 Niamye harag+/t.l retteg%e, 2+ra meg 2+ra megmer9tette a 1s')r&t, *e
min*hi/"a, a ly'(as e*ny"en nem mara*t egy 1se)) %9! sem4 K/r%all&tt ())el ment
%iss!a Niamyh&!, s "'!g.n (rte, "&1s/tan/ meg ne(i, h&gy nem tel+es9tette
)aran1s/t, nem t'*&tt %i!et h&!ni a $&ly.r.l4
Niamye t&%/"" %/n*&r&lt, megs!.l9t&tt egy m/si( em"ert, a!t is (rte, siessen a
$&ly.h&!, h&!!&n ne(i %i!et4 E! a! em"er menten l/tta, h&gy ly'(as a 1s')&r, *e nem
s!.lt %&lna, nem mert ellen(e!ni Niamy%al, a! istennel4 A $&ly.)artra sietett, (is
i*eig 1sa( 2gy )an1s&lgat&tt a %9!"en, mintha a!t remln, h&gy mgis1sa( megteli(
a ly'(as 1s')&r, a!t/n, mi(&r l/tta, h&gy 1s&*a nem trtni(, %iss!ament Niamye
istenhe!, # is "'!g.n (rlelte, "&1s/ss&n meg ne(i, h&gy ly'(as 1s')&r"an nem t'*
%i!et h&!ni4 Niamye isten %/n*&r&lt t&%/"", egyre t&%/"", (ereste a!t a! em"ert, a(i
&(&san %/las!&l a lehetetlen (rsre, h&gy h&!!&n %i!et ly'(as 1s')&r"an4 Elm2lt s&(
na), s&( +s!a(a, *e ilyen em"er nem a(a*t a! 2t+/"a4
Vgre a""a a $al'"a +'t&tt, ah&l a (is$i2 lt, a(i er#re is, s!re is &lyan %&lt, mint
egy er#s, &(&s $r$i4 A (is$i2 ))en a ('nyh.+'( el#tt +/ts!a*&!&tt, a! '++/%al ly'(at
$2rt a $l*"e4 Niamye isten a +/ts!a*&!. gyerme( mell l)ett,
N Men+, $iam, h&!! ne(em a (2tr.l $riss %i!et a 1s')r&m"an3
A gyere( $&gta a 1s')r&*, r/n!ett, l/tta, h&gy ly'(as a $ene(e, *e 2gy tett, mintha
s!re sem %ette %&lna4 A (2t $el in*'lt, mi(&r hirtelen !/)&r (ere(e*ett4 A! &(&s
legny(e meg/llt, s %iss!as!.lt Niamyna(, a! istenne(,
N Kn meg arra (rle(, %i** "e a +/t(&mat a ('nyh.n("a, neh&gy meg/!!&n3
Niamye isten +.t ne%etett, $'r$ang&s %/las!t (a)&tt a lehetetlen (r*sre3 A $l*"e
$2rt ly'(at ))en 2gy nem %iheti "e a ('nyh."a, mint ah&gy a (is$i2 sem h&!hat %i!et
a ly'(as $ene(- 1s')&r"an3
N O(&s %agy, gyerme(em, te %agy a leg&(&sa""3 N m&n*ta Niamye isten, s elt-nt a
ly'(as 1s')r/%al egy0tt4
1DG
A. TOLSZTOJ
A RSKA MEG A NYXH
V&lt egys!er, h&l nem %&lt, egy r.(a meg egy ny2l4 A r.(a +g"#l )9tett h/!i(.t, a
ny2l meg h/rsgy(r"#l4
Elr(e!ett a ta%as! N a r.(a h/!i(.+a el&l%a*t, *e a ny2l mara*t, amilyen %&lt4 A
r.(a h/t "e(re*!(e*ett a ny2l h/!/"a, a!t/n (i(ergette a ga!*/t a h/!i(.".l4
Pa(tat&tt a ny2l a! 2t&n, s9r*&g/lt4 S!em"e+tt %ele a ('tya4
N Ka$$, (a$$, (a$$3 Mrt s9r*&g/ls!, ny'la1s(a
N 5&gyne s9r*&g/ln(3 5/rsgy(r"#l $&ntam h/!at, a r.(a meg +g"#l )9tett
mag/na(4 5/!i(.m"a (re*!(e*ett, h/!i(.m".l (i(ergetett4
N Ne s9r+, ny'la1s(a, seg9te( a "a+&*&n3 Mente( a h/!i(."a4
Pe(a$$&g&tt a ('tya4
N Ka$$, (a$$, (a$$3 R.(a, ta(ar&*+3 A r.(a a (emen1n 0l*glt4 He(i/lt&tt a
('ty/na(,
N 5a (i'gr&m, megt)/!la(, s!ts!aggat&m a! irh/*at3
Megi+e*t a ('tya, s elinalt4
El"a(tat&tt nagy "2san a ny'la1s(a, t&%/"" s9r*&g/lt4 6al/l(&!&tt a me*%%el4 A!
meg(r*e!te t#le,
N Mit (eseregs!, ny'la1s(a
N 5&gyne (eseregn(3 5/rsgy(r"#l $&ntam h/!at, a r.(a meg +g"#l )9tett
mag/na(4 5/!i(.m"a (re*!(e*ett, h/!i(.m".l (i(ergetett4
N Ne s9r+, ny'la1s(a, seg9te( a "a+&*&n3
N Nem seg9thets! te a!&n3 :r."/lta a ('tya is N (i nem (ergethette, te sem (ergete*
(i3
N Ki(ergetem "i! n3 Mente( a h/!i(.h&!4 Nagy&t "m"lt a me*%e,
N R.(a, ta(ar&*+3 He(i/lt&tt a r.(a a (emen1r#l,
N 5a (i'gr.m, megt)/!la(, s!ts!aggat&m a "'n*/*at3
Megrm0lt a me*%e, hanyatt7h&ml&( mene(0lt4
Ment, ment a ny'la1s(a4 S!em"e+tt %ele a "i(a4
N Mrt s9r*&g/ls!, ny'la1s(a
N 5&gyne s9r*&g/ln(3 V&lt h/!i(.m, h/rsgy(r"#l, %&lt a r.(/na( is, +g"#l4
M&st a r.(a h/!i(.m"a (re*!(e*ett, h/!i(.m".l (i(ergetett4
N Gyer0n(, ma+* n seg9te( a "a+&*&n3
N Nem seg9thets! te a!&n3 :r."/lta a ('tya is N (i nem (ergethette, )r."/lta a
me*%e is N (i nem $0stlhette, te sem (ergete* (i4
N Pi! n (i(ergetem3 Viss!amente( a h/!i(.h&!4 Nagy&t "#*0lt a "i(a,
N R.(a, ta(ar&*+3
A r.(a 1sa( a mag/t $2+ta,
N 5a (i'gr&m, megt)/!la(, s!ts!aggat&m a! irh/*at3
Megi+e*t a "i(a, %itte a! irh/+/t4
Megint elin*'lt a ny'la1s(a, mg (eser%ese""en s9r*&g/lt4 S!em"e+tt %ele a
(a(as, nagy (as!a a %/ll/n,
N K'7('7ri(23 Mirt s9rs!, ny'la1s(a
1D;
N Ugyan h&gyne s9rn(3 5/rsgy(r"#l $&ntam h/!at, a r.(a meg +g"#l )9tett
mag/na(4 5/!i(.m"a (re*!(e*ett, h/!i(.m".l (i(ergetett4
N Ne "2s'l+, ma+* seg9te( a "a+&*&n4
N Nem seg9thets! te a!&n3 :r."/lta a ('tya is N (i nem (ergethette, )r."/lta a
me*%e is N (i nem $0stlhette, )r."/lta a "i(a is N a! is hi/"a, te sem (ergete* (i3
N Pi! n (i(ergetem3
Mente( a h/!i(.h&!4 Ott a (a(as t&))ant&tt, %er*esett a s!/rny/%al, "/tran
"e(i/lt&tt,
K#4k#4rik(! 0tt vagyok!
5es kaszt markook!
-(jj ki, te r&ka, mert megbnod,
hordd e t!stnt az irhdat!
6&ka, takarodj!
Meghall&tta e!t a r.(a, in/"a s!/llt "/t&rs/ga4 Ki(i/lt&tt,
N Tsi!m/t h2!&(444
Je a (a(as t&%/"" $2+ta,
K#4k#4rik(! 0tt vagyok!
5es kaszt markook!
-(jj ki, te r&ka, mert megbnod,
hordd e t!stnt az irhdat!
6&ka, takarodj!
52!.*&!&tt mg a r.(a,
N 8el%es!em a s!) r'h/mat444 Je a (a(as harma*s!&r is,
K#4k#4rik(! 0tt vagyok!
5es kaszt markook!
-(jj ki, te r&ka, mert megbnod,
hordd e t!stnt az irhdat!
6&ka, takarodj!
Megrm0lt a r.(a, (i$'t&tt a h/!".l, a (a(as (a)ta a (as!/+/t, le1sa)ta a r.(a $e+t4
A h/rsgy(r h/!i(."an att.l $&g%a egy0tt la(ta(, %9gan lte(, m9g meg nem halta(4
1D<
GARRBJA 6RRSASRG
NMET MESE
Egy s!) na)&n 9gy s!.lt a (is (a(as a ty2(&1s(/h&!,
N Itt a m&gy&r.rs i*e+eL +. %&lna, ha (imennn( egy0tt a hegyre, s egys!er
ala)&san +.lla(n/n(, miel#tt min*ent elh&r* a m.('s4
N Q.l %an N $elelte a ty2(&1s(a gyer0n(, 1sin/l'n( egy gr"e na)&t mag'n(na(4
Kimente( egy0tt a hegyre, s mert reme( i*# %&lt, egs!en estig &tt mara*ta(4
A((&r a!t/n, magam sem t'*&m, mirt, tal/n mert nagy&n teleett( mag'(at, %agy
mert nagy&n el$/ra*ta(, semmi())en sem a(arta( gyal&gs!errel ha!amenni4 A (is
(a(as m&gy&r.7 meg *i.h+".l ta(ar&s (is (&1sit s!er(es!tett4 Ami(&r el(s!0lt %ele,
a ty2(&1s(a "eletele)e*ett a hint."a, s a!t m&n*ta,
N M&st a!t/n $&g* el"e maga*at, s h2!!3
N 5&gyisne3 N $elelt a (is (a(as4 N In(/"" gyal&g megye(, mintsem h&gy "e$&g+am
magamat3 Nem, "ar/t&1s(/m, nem 9gy al('*t'n(3 K&1sis s!9%esen les!e(, a "a(ra
rmest $l0l(, *e h&gy h2!!ala(, a!t m/r nem3
Ah&gy 9gy %itat(&!ta(, h/)&g%a &*at&ty&g&tt egy (a1sa4
N 6&l%a+ n)sg3 Ki enge*te meg, h&gy a! n m&gy&r.s hegyemen "itang&l+at&(
Meg/ll+at&(, e!t meg(eser0lite(3
Kit/t&tta 1s#rt, ne(iment a (is (a(asna(4 Je a (a(as sem %&lt rest, s!em"es!/llt a
(a1s/%al, s hegyes 1s#r%el hamar&san &lyan ala)&san hely"enhagyta, h&gy a (a1sa
mega*ta mag/t, s (egyelmet (rt4 P0ntets0l a hint. el"e $&gt/(, a (is (a(as
$l)attant a "a(ra, # lett a (&1sis, a ty2(&1s(a is "etele)e*ett, a!!al,
N N&, (a1sa, s!e** a l/"a*at, ah&gyan 1sa( "9r&*3 N (i/lt&tta a (is (a(as, s 2tna(
in*'lta(4
Egy i*# m2l%a (t gyal&g&ssal tal/l(&!ta(4 A! egyi( egy g&m"&st- %&lt, a m/si(
egy %arr.t-4
N 5&h., meg/ll+at&(3 N ri((ant&tt/(, s elm&n*t/(, h&gy egy ta)&*tat sem "9rna(
t&%/""menni, stt is %an, h&gy a! &rr'(ig sem l/tna(, meg a! 't1a is nagy&n
)is!(&sL (r*e!t(, nem 0lhetnne(7e $l, &*a(int +/rta( a (a)'n/l a s!a".tany/n, s
nagy&n eli*#!te( egy (is sr1s(e mellett4 A (is (a(as a!t g&n*&lta, e! a (t 1ing/r
legny 2gysem $&glal el s&( helyet, megenge*te h/t, h&gy $l(a)as!(&*+ana(, el#""
a!&n"an a lel(0(re (ttte, 0gyel+ene(, neh&gy r/h/g+ana( a(/r a ty2(&1s(a l/"/ra,
a(/r a! %re4
Q. (s#re +/rt m/r, ami(&r egy %en*g$&ga*.h&! rte(4 Nem a(arta( +s!a(a
t&%/""'ta!ni, s!egny (a1sa alig is /llt m/r a l/"/n, 1sa( *0lnglt +&""ra7"alra a
$/ra*ts/gt.l, a(/r a rs!eg4 Petrte( h/t a $&ga*."a4 5anem a ga!*a %/ltig
s!a"a*(&!&tt, h&gy a h/! tele %an, nin1s egy s!emernyi helye sem, sa+n&s, nem t'*
ne(i( s!/ll/st a*ni4 Mag/"an )e*ig a!t g&n*&lta, UMa+* ))en ilyen 1sa%arg.,
hen(.r/s! n)sget $&ga*&( a tet#m al/3V A (sei %en*ge( a!&n"an nem t/g9t&tta(4
Nagy s!9%es(e*%e $ela+/nl&tt/( $i!etsg $e+"en a t&+/st, amit a ty2(&1s(a t&+t
2t(!"en, s r/a*/s'l a (a1s/t, a! is t&+i( egyet na)&nta N m&n*t/(L 9gy a!t/n a
$&ga*.s %g0l is "element a *&l&g"a, nem "/n+a, h/l+ana( meg a h/!"an4 Erre a!&(
ne(i/llta(, +.t la(m/r&!ta(, nagy *9n&m*/n&m&t 1sa)ta(, a!t/n le$e(0*te(4
1DC
M/sna), aligh&gy )itymall&tt, s a! egs! $&ga*. mlyen al'*t, a (is (a(as
$el(eltette a ty2(&1s(/t, meg(erest( a tegna)i t&+/st, a (is (a(as $els!2rta a 1s#r%el,
ami "enne %&lt, a!t a (is ly'(a1s(/n min* egy 1s))ig (ihr)lt(, a! 0res h+at meg
g&n*&san a t-!hely tete+re ra(t/(4 Ut/na $&gt/( a %arr.t-t N mg a! is a! iga!a(
/lm/t al'*ta N, s "eles!2rt/( a $&ga*.s (ar&ss!(ne( a! 0l#(+"e, a g&m"&st-t
meg "elet-!t( a tr0l(!#+"e, a!t/n, mint a(i( +.l %ge!t( *&lg'(at, se s!., se
"es!*, (ere(et &l*&tta(4
A (a1sa s!eretett s!a"a* g alatt al'*niL m&st sem ment "e a h/!"a, &*a(int
"."is(&lt a! '*%ar&n4 8lnes!elt a !a+ra, amint a (t 1im"&ra s!/rny/t s'rr&gtat%a
t&%as'rrant, s g&n*&lta, +&"" les!, ha # is (ere(et &l*4 8ls!e*el#!(*tt, a (erte(
al+/n tis!ta %i!- (is )ata(ra "'((ant, r/tele)e*ett a %9! h/t/ra, a!&n 2s!(/lt s!)
(nyelmesen ha!a$elL s e! m/r s&((al in(/"" 9nyre %&lt, mint a tegna)i (&1sih2!/s4
Nh/ny .ra m2l%a "re*e!ni (e!*ett a $&ga*.s is4 Nagy&t ny2+t.!&tt, (i(/s!&l.*&tt
)ehely)/rn/s, )ehely)a)lan&s /gy/".l, megm&sa(&*&tt, $&gta a tr0l(!#+t, h&gy
megs!/r9t(&!!(, a""an a )illanat"an a g&m"&st- +.l %gig(arm&lta a! ar1/t4
A ga!*a "&ss!2san l(te $lre a tr0l(!#t, s (i"allag&tt a (&nyh/"aL g&n*&lta, ha
m/r 9gy ).r'l +/rt, legal/"" egy +.t reggeli!i(4 Meg)illant&tta a t-!helyen a t&+/st, s
el#re ss!e$'t&tt s!/+/"an a ny/l, amint a r/nt&tta 9!re g&n*&lt4 5anem ah&gy
megraga*ta, r&))3 N a t&+/s a!&n ny&m"an ss!er&))ant a (e!"en, s a s&( *iri"*ara"
h+ ala)&san ss!es!'r(/lta4
7 Xgy l/ts!i(, ma reggel min*en ss!ees(0*tt ellenem3 N *0nnygte a ga!*a
"&ss!2san, s (ar&ss!("e %etette mag/t4 5anem t0stnt $l is )attant, s nagy&t
(i/lt&tt, N A+a+a+3 N mert a %arr.t- ala)&san "el *$tt, mg)e*ig nem a $e+"e /m3
M&st lett 1sa( iga!/n mrges3 Es!"e +'t&tta( a (sei %en*ge(L s!ala*t, h&gy
ell/ssa a "a+'(at4 Je 1sa( h-lt hely0(et lelte4
Erre a!t/n er#sen meg$&ga*ta, h&gy s&ha, am9g l, nem $&ga* "e t"" ilyen
+s!a(a +/r. gar/!*a t/rsas/g&t, amelyi( s&(at es!i(, semmit nem $i!et, s r/a*/s'l
mg meg is t/n1&ltat+a a! em"ert4
1DF
F!ST MILN
A 6RK8ATSINRHS PO5ST
Pam"'t nem a!rt ne%e!t( 9gy, mert "am"a %&lt4 Err#l s!. sin1s4 Pam"' nagy&n
&(&s (is nger $i21s(a %&lt4
5&gy milyen &(&s %&lt, m'tat+a min*ene(el#tt a!, h&gy "ar/ts/g&t (ttt a
!sir/$$al4
A !sir/$ nagy&n s!el9*, +. /llat, his! a!rt is ne%e!i( e n%en, %agyis angyalina(4
Mert !sir/$ annyit tes!, mint s!er/$, e! )e*ig angyalit +elent4 N&s, m&n*&m, Pam"'
nagy&n +. "ar/ts/g"a (e%ere*ett %ele4
5a "es!lgetni a(art "ar/t+/%al, $elm/s!&tt a )/lma$a tete+re, le%etette
na*r/g&1s(/+/t, s a!!al integetett a! angyalina(4 S a! angyali, m/rmint a !sir/$, a(it
Pam"', nagya)+a 't/n, Pim"ine( ne%e!ett el, rgtn $elemelte $e+t, s a(/rmilyen
mess!e %&lt, &*a%/gtat&tt h&!!/4
O*a*'gta $e+t a )/lma l&m"+ai (!, s Pam"' min*ene(el#tt el(ergette s!emr#l
a! a)r. legye(et, a!t/n %a(argatni (e!*te a "#rs s!ar%gy(1s((et h&ml&(/n, a!t/n
+. (is *inny%el megetette, ma+* s2g&tt %alamit a $0l"e4
N Q.l %an, Pam"' N m&n*ta ne(i Pim"i4 N Ts2ss!/l le a nya(am&n a h/tamra,
el%is!le(4
S 9gy is lett4 Q. mess!ire "e%/gtatta( a )'s!t/"a, *e mint a s!l >Pam"' nagy&(at
('r+&ngat&tt Pim"i h/t/n@, s &tt Pim"i 9gy s!.lt a !e"r/h&!,
N 5all&*7e, Be"ra (&ma, Pam"' a "ar/t&m, ha** l&%ag&l+&n (i1sit a h/ta*&n,
(&ma4
N Mit3 N (i/lt&tt $el a !e"ra, s nagy&t nyihers!ett4 N 5&gy e"a*ta em"er$ia a! n
h/tam&n l&%ag&l+&n Nem a**ig a3 A(i( s!9+at has9tana( a h/tam".l, s $in&m
g'ly/st $#!ne( a h2s&m".l
Ks megint nyihers!ett s el%/gtat&tt4
N&, +.l %an, *e Pam"' legal/"" megismerte a !e"r/t4
A! ele$/nt&( %is!&nt +.s!9%-e(4 A! ele$/nt "/1si m/r s&((al "ar/ts/g&sa"" %&lt4
Orm/ny/%al meg%a(arta a $0le t%t, s 9gy s!.lt,
N M&st nem re( r/4 Ma %an a! 'n&(/m s!/!a*i( %es s!0letsna)+a, %is!e( ne(i
egy s!) (is 1'1lit, meg egy 1srg#t a! er*#"#l meg egy l# l&%a1s(/t a !e"r/( (!0l,
ha** r0l+n ne(i4 Ma+* gyerte( el m/s(&r4
N&, +., *e Pam"' legal/"" megismerte a! ele$/nt&t4 Ks 9gy a t""i /llat&(at is4 A!
.ri/s(9gy. )l*/'l 9gy s!.lt,
N Ne(e* min*ent megtes!e(, te !sir/$, mert r&(&n&m %agy, mert his! (9gy.".l %an
a te nya(a*, *e Pam"' ne l&%ag&l+&n m&st ra+tam, mert ma %e*lettem le a
tli(a"/t&mat, s $/+ a! &l*alam, ma+* m/s(&r4
N&, +., *e Pam"' legal/"" megismerte a! .ri/s(9gy.t4
Vis!&nt a! &r&s!l/nt is nagy&n s!erette %&lna megismerni, *e hi/"a4 A(/rmennyit
(rte Pim"it, h&gy %igye el a! &r&s!l/nh&! is, a! min*ig a $e+t r/!ta, s 9gy
%/las!&lt,
N 6&r&($/+/s&m %an, nem lehet4
N :e*ig me((&ra t&r(&* %an ne(e* N $elelte Pam"' s!&m&r2an4
1DW
N Je t'*&* mit Ma+* megl/t+'( N a!t m&n*+a Pim"i4 N 5&gy el ne $ele+tsem a
*&lg&t, 1s&m.ra (tm a nya(amat4 Mert t'*&*, h9resen s!.ra(&!&tt %agy&( n4
Ks tnyleg, 1s&m.ra (ttte a h&ss!2 nya(/t4
Je mit is m&n*+a( Pam"' a**ig7a**ig s9rt s rim/n(&*&tt n(i, m9g egy *l't/n
Pim"i %/ratlan'l meg+elent4 M/r nem %&lt 1s&m. a nya(/n4 Pam"' ))en lent 0lt egy
(%n >a!&n "2sla(&*%a, h&gy nem l/that+a a! &r&s!l/nt@4 Pim"i teh/t s!tt/rta el0ls#
(t l/"/t, leha+&lt h&!!/, s 9gy s!.lt,
N El%is!le( a! &r&s!l/nh&!4 Je +.l (ar&l* /t a nya(amat, mert ha megl/t&*,
i+e*te*"en le)&ty&ghats!4 5a meg /t(ar&l&* a nya(amat, a((&r, ha le is esel,
%iss!ah'))antala( a h/tamra4
Mgy is lett4 Mi(&r a! &r&s!l/n megl/tta #(et, el(e!*ett &r*9tani4
N Miah, "'a, "'h, "'h, "'h3 N e!t &r*9t&tta4 S Pam"' tnyleg le)&ttyant %&lna
rm0let"en, ha Pim"i %iss!a nem h'))ant&tta %&lna4
N P'/, "'/, )'h, )'h3 N &r*9t&tt egyre a! &r&s!l/n4 S Pim"i 1sa( nem a(art t#le
megi+e*ni4 S e! m/r maga is $'r1sa %&lt4 5/t mg a!, ami e!'t/n trtnt4 A! &r&s!l/n
&*a+tt egs!en (!el, s Pim"i mg min*ig nem i+e*t meg t#le4 A! &r&s!l/n mg le is
tr*elt Pim"i el#tt, s Pim"i mg meg is 1ir.gatta )at/+/%al a )&$/+/t4
S!., ami s!., mg le is 1s2s!tatta Pam"'t a nya(/n a! &r&s!l/n h/t/ra, s
Pam"'na( mg a s!9%e is ma+* (iesett rm0let"en, h/t mg ami(&r a! &r&s!l/n
el(e!*ett 'gr/lni %ele3
Je a!t/n mgse lett, gyere(e(, semmi "a+4 Mert ah&gy 9gy l&%ag&l a! &r&s!l/n&n
>mg a lel(t is ma+* (ir/!ta ne(i@, h/tra$&r*'lt nys!rg%e,
N Pim"i N a(arta %&lna m&n*ani, s 9me, mit l/t
5/t nem (t em"eri l/" l/ts!i( (i h/t'l a! &r&s!l/n"#r"#l 6eh/t e! nem is %&lt
iga!i &r&s!l/n, 1sa( &r&s!l/n"#r"e "2+tat&tt em"er4
N 6e meg1salt/l N m&n*ta Pam"' a !sir/$na( s!&m&r2an4
N N&, te mit g&n*&ls! N $elelte Pim"i4 N A! iga!i &r&s!l/nt.l n is $le( /m4
S )ers!e, m&st arra %agyt&( (9%/n1sia(, h&gy (i %&lt a! &r&s!l/n"#r"en4 Kn t'*&m,
h&gy (i %&lt4 Egy reg 1sir(e$&g., n% s!erint E$r/+im G&l*nagel, a san*a "&h.14 Q.l
ismerem n e!t a selm/t, egy %/n*&r1ir('ss!al (er0lt a si%atag"a4
1DD
ARANY LSZL
A KIS KAKAS GYKMRN6 8KHKRAQTRRQA
V&lt a %il/g&n egy s!egny ass!&ny, anna( %&lt egy (is (a(asa4 Tsa( &tt (eresgl,
1sa( &tt (a)arg/l a (is (a(as a s!emten, egys!er tal/l egy gym/nt $l(ra+1/rt4 Arra
megy a tr( 1s/s!/r4 Megl/t+a a (is (a(asn/l a gym/nt(ra+1/rt, a!t m&n*+a ne(i,
N Kis (a(as, a** ne(em a gym/nt $l(ra+1/r&*at4
N Nem a*&m "i! n, (ell a ga!*ass!&ny&mna(3
Je a tr( 1s/s!/r er#%el is el%ette t#le, ha!a%itte, "etette a (in1ses(amr/+/"a4 A
(is (a(as megharag'*&tt, $els!/ll&tt a (er9tse tete+re, el(e!*ett (ia"/lni,
N K'('ri(2, tr( 1s/s!/r, a** %iss!a a gym/nt $l(ra+1/r&m3
A tr( 1s/s!/r, 1sa( h&gy ne hall+a, "ement a h/!"a, *e a((&r meg a (is (a(as a!
a"la(/"a re)0lt4 Onnan (ia"/lta,
N K'('ri(2, tr( 1s/s!/r, a** %iss!a a gym/nt $l(ra+1/r&m3 Megharag'*&tt erre
a tr( 1s/s!/r4
N Ere*+, te s!&lg/l., $&g* meg a!t a (is (a(ast, h&gy ne (ia"/l+&n, %es* "ele a
(2t"a3
A s!&lg/l. meg$&gta, (2t"a %etette4
Je a (is (a(as 1sa( el(e!*i a (2t"an,
N S!9** $el, "egyem, a s&( %i!et, s!9** $el, "egyem, a s&( %i!et3
Arra a "egye min* $els!9tta a %i!et a (2t".l4
A (is (a(as megint $els!/ll&tt a tr( 1s/s!/r a"la(/"a,
N K'('ri(2, tr( 1s/s!/r, a** %iss!a a gym/nt $l (ra+1/r&m3
Megint a!t m&n*+a erre a tr( 1s/s!/r a s!&lg/l.na(,
N Ere*+, te s!&lg/l., $&g* meg a!t a (is (a(ast, %es* "ele a! g# (emen1"e4
A s!&lg/l. megint meg$&gta a (is (a(ast, s a! g# (emen1"e %etette4 Je a (is
(a(as megint 1sa( el(e!*i,
N Eres!* (i, "egyem, a %i!et, ha** &ltsa el a t0!et3 Eres!* (i, "egyem, a %i!et, ha**
&ltsa el a t0!et3
Erre a "egye min* (ieres!tette a %i!et, el&lt&tta a t0!et4 A((&r megint 1sa(
$els!/ll&tt a! a"la("a,
N K'('ri(2, tr( 1s/s!/r, a** %iss!a a gym/nt $l(ra+1/r&m3
Mg nagy&"" mreg"e+tt erre a tr( 1s/s!/r4
N Ere*+, te s!&lg/l., $&g* meg a!t a (is (a(ast, %es* "ele a mhes(as"a, ha**
1s9)+( agy&n a *ara!sa(3
A s!&lg/l. "ele%etette a (is (a(ast a mhes(as"a4 Ott megint el(e!*i a (is (a(as,
N S!9** $el, "egyem, a *ar/!st, s!9** $el, "egyem, a *ar/!st3
Arra a "egye min* $els!9tta a *ar/!st4 A((&r megint $els!/ll&tt a 1s/s!/r a"la(/"a,
N K'('ri(2, tr( 1s/s!/r, a** %iss!a a gym/nt $l(ra+1/r&m3
M/r a tr( 1s/s!/r nem t'*ta, mit 1sin/l+&n %ele4
N Ere*+, te s!&lg/l., h&!* i*e a!t a (is (a(ast, ha** tegyem i*e a "# "'gy&g&m
$ene("e3
Meg$&g+a a s!&lg/l. a (is (a(astL a tr( 1s/s!/r "etes!i a "# "'gy&g.+a $ene("e4
A((&r a (is (a(as megint 1sa( el(e!*i,
2==
N Eres!* (i, "egyem, a *ar/!st, ha** 1s9)+e meg a $ar/t, eres!* (i, "egyem, a
*ar/!st, ha** 1s9)+e meg a $ar/t, eres!* (i, "egyem, a *ar/!st, ha** 1s9)+e meg a $ar/t,
eres!* (i, "egyem, a *ar/!st, ha** 1s9)+e meg a $ar/t3
A "egye min* (ieres!tette a *ar/!st, a!&( +.l meg1si)(e*t( a tr( 1s/s!/r $ar/t4
8el'gri( erre a tr( 1s/s!/r,
N Qa+, +a+, a $r/nya egye meg e!t a (is (a(astL %igyte( hamar a (in1ses(amr/"a,
ha** (eresse meg a maga gym/nt $l(ra+1/r+/t3
Pe%itt( a (is (a(ast a (in1ses(amr/"a, &tt megint el(e!*i a maga n.t/+/t,
N S!9** $el, "egyem, a s&( )n!t, s!9** $el, "egyem, a s&( )n!t3
Erre a "egye min* $els!9tta a tr( 1s/s!/r h/r&m (/* )n!t4 A (is (a(as
ha!a%itte, &*aa*ta a ga!*ass!&ny/na(L ga!*ag ass!&ny lett "el#le, mg m/ig is l, ha
meg nem halt4
2=1
BIANKI
GYRVRTSKA7MARISKA
8e*&ra (isl/ny/t min*en(i 1sa( Gy/%/1s(a7Maris(/na( h9%ta4 E! a (isl/ny &lyan
gy/%a %&lt, h&gy egy l)st sem tett *esany+a nl(0l, s a h/!im'n(/"an sem
seg9tett4
Egy na)&n a!t m&n*+a ne(i a! *esany+a,
N 5all&*7e, Maris(a, itt a %*r, men+ (i a t.h&!, s h&!!/l %i!et a te(n#"e, mert
m&sni $&g'n(4
Maris(a t0stnt le"iggyes!ti a! a+(/t4
N I7igen, *e a t."an "(/( %anna(3
N 5/t a!t/n
N A!&( &lyan 'gr/l.sa(, $le( t#l0(4
8e*&ra (nytelen7(elletlen maga h&! %i!et a m&s/sh&!4
N Men+, Maris(a N m&n*+a (s#"" a! any+a N, tereges* (i a r'h/t s!/ra*ni a
)a*l/sra4
N I7igen, *e a )a*l/s&n ).( %an3
N 5/t a!t/n
N Je a! i*e7&*a m/s!i(3
8e*&ra erre 1sa( legyint egyet, s maga megy $el a )a*l/sra4
N E+nye, Maris(a, men+ 1sa( (i a! ls(amr/"a, s h&!!/l egy (1sg hi*eg te+et4
N I7igen, *e a! ls(amr/"an egere( %anna(3
N Ks ha %anna(3 6al/n meges!ne(
N 5&ss!2 a $ar('(, $le( t#l0(4
N 5/t mit (e!*+e( %ele*, te (is gy/%a
Egys!er ny/r&n a (&lh&!)aras!t&( s!n/t ta(ar9t&tta( "e a t/%&li nagyer*ei rten4
Maris(a nem t/g9t&tt *esany+a mell#l, s 8e*&ra nem t'*&tt t#le *&lg&!ni4 Erre
g&n*&lt egyet 8e*&ra,
N Q. lenne, ha elmennl a! er*#"e m/ln/t s!e*ni, &tt s&( m/lna %an, $&g* a
(&s/r(/*at, s men+4
Maris(a t&r(&s (isl/ny, 2gy %&n!!a a m/lna, mint a %ir/g a mhet4
N 5&l Any'(a, h&l %an m/lna
N Itt a! er*# s!ln4 Gyere, megm'tat&m4
Aligh&gy Maris(a meg)illant&tta a )ir&s m/ln/t, ny&m"an &*as!ala*t4
N Ne men+ "e mlyen a! er*#"e3 5all&*7e3 Ks ha %alamit#l megi+e*nl, (i/lts, itt
%agy&( a (!el"en, nem megye( el innen4
N Igen, igen, any's(a N $eleli Maris(a, *e nem is hall+a, h&gy mit m&n* a!
*esany+a, 1sa( a!t n!i, h&l a legt"" m/lna4
6elt7m2lt a! i*#, s *l lett4 8e*&ra ))en (s!0l#*tt, h&gy elmegy a (isl/ny/rt,
ami(&r Maris(a meg+elent4 Ar1&1s(/+a egs! mas!at&s %&lt a m/lnalt#l, s a (&sara
tele %&lt m/ln/%al4
N O(&s (i1si l/ny&m N r%en*e!ett 8e*&ra h&l s!e*tl ss!e ennyi m/ln/t
N A )ata(&n t2l, a nagy m/ln/s"an4
N E+nye, *e "/t&r lettl3 Ilyen mess!ire elmers!(e*tl :e*ig megm&n*tam, h&gy
2=2
ne men+ "e mess!e a! er*#"e3 Mg +., h&gy a %a*/llat&( meg nem ette(3
N Milyen %a*/llat&( %anna( &tt N ne%etett Maris(a4 N Ts')/n egy me*%e"&1s&t
l/ttam4
M&st a!t/n 8e*&ra i+e*t meg 1sa( iga!/n4
N 5&gyan Me*%e"&1s Milyen me*%e"&1s
N Olyan (e*%es(e, (is "&!&nt&s, &rr&1s(/+a $e(ete, s!eme1s(i !l*e(, egs!
!l*e(4
N Ege(3 Ks nem i+e*tl meg
N Mirt i+e*tem %&lna meg A!t m&n*tam ne(i, US!er%'s!, Ma1(.3V N Erre #
meg$&r*'lt, s gy&rsan $elm/s!&tt egy $/ra, a (is gy/%a3 UGyere le, (i1si ma1(. N
m&n*tam nem "/ntla(, 1sa( meg a(arla( sim&gatni4V Erre # mg magasa""ra
m/s!&tt, s nem is +tt le4 Gyere, any', mg m&st is &tt 0l a $/n4
8e*&r/na( el/llt a s!9%%erse4
N Ks a "&(r&( (!tt semmit sem l/tt/l, (isl/ny&m
N A "&(r&( (!tt re1segst hall&ttam, %ala(i +/rt &tt, s %astag hang&n *rmgtt4
# is "i!t&s m/ln/t s!e*ett4 Egyre h9%tam, UP/1si(a, gyere, seg9ts meg$&gni a
me*%e"&1s&t3V N *e nem +tt4
8e*&ra ss!e1sa)ta a (e!t4
N A! nem lehetett m/s, mint maga a me*%eanya, a(i a (is "&1s/ra %igy/!&tt4 Mg
+., h&gy s!t nem t)ett3
Erre a! em"ere(, ah/nyan 1sa( %&lta(, min* $e+s!t, %ill/t, (as!/t $&gta(, s '11'3
N s!ala*ta( a! er*#"e4 A m/ln/s"an, a )ata(&n t2l, hamar&san a me*%eanya ny&m/ra
"'((anta(, *e e! nem hagyta mag/t el$&gni, s elmene(0lt egy (is "&11sal egy0tt4 A
m/si( me*%e"&1s mg min*ig &tt 0lt a!&n a $/n, ah&%a Maris(a el#l $elm/s!&tt4 A!
em"ere( leh&!t/( a $/r.l, ha!a%itt(, s Maris(/na( a+/n*(&!t/(4 Min*e! mg a
m2lt %"en trtnt4 A!.ta a me*%e"&1s nagy me*%e lett, s Maris(/t.l egy l)st sem
t/g9t4 Maris(a a!&n"an mg (i1si(e, 1sa( a! els# &s!t/ly"a +/r, s alig l/ts!i( (i a
)a*".l4 A ma1(.t.l a!&n"an egy 1se))et sem $l, "/rmily $lelmetes is N &lyannyira,
h&gy mg a l&%a( is meg"&(r&s&*na( l/tt/ra4 Pe!!eg m&st m/r 8e*&ra (isl/ny/t
sen(i sem h9%+a Gy/%/1s(a7Maris(/na(, hanem min*en(i 2gy *i1sri, Ma1(.s
Maris(a4
E!e( 't/n, 'gye, ti sem rtite(, gyere(e(, mirt $lt Maris(a a! egrt#l
2=G
VARGA KATALIN
UGRRNJOBS KITSI TSNGZ
Egys!er %&lt egy i1i)i1i (is 1sng#4 Ott 'gr/n*&!&tt, &tt %ill&g&tt egy i1i)i1i $ehr
"/r/ny nya(/n,
7sing4ing, csing4ing, brnyka!
1o$$, ho$$, szkj a tisztsra!
Jrd a ko$og&s, ro$og&s, friss tncot!
tncod kr! a cs#dasz$, cs#dasz$ vigot!
Megirigyelte a (is"/r/ny +/t(/t a (is('tya,
N Kis"/r/ny3 A! 'gr/n*&!. (i1si 1sng#* a** ne(em3
N Qa+, (is )a+t/s, nem a*hat&m4 Ugr/n*&!. 1sng#m nl(0l n m/r nem is alhat&m4
N 5a nem a*&*, el%es!em4 Ugr/n*&!. (i1si 1sng#* (ell ne(em3 N (a)&tt a 1sng#
s!alag+a 't/n a ('tya, s h&)), les!a(9t&tta a (is"/r/ny nya(/r.l4
S!ala*t, s!ala*t a (is('tya4 Ott 'gr/n*&!&tt nya(/n a %i*/m (is 1sng#,
7sing4ing, csing4ing, kisk#tya!
1o$$, ho$$, szkj a $zsitra!
Jrd a ko$og&s, ro$og&s, friss tncot,
tncod kr! a cs#dasz$, cs#dasz$ vigot!
Ugr/n*&!&tt a (is('tya rtr#l rtre, )/!sitr.l )/!sitra4 6al/l(&!&tt a (is$ar(assal4
N Kis('tya, a! 'gr/n*&!. (i1si 1sng#* a** ne(em3
N Qa+, ne %e** el, (e*%es $ar(as3 Tsng#m mellett el nem alhats!3 K++el7na))al
'gr/n*&!tat, er#s l/"a* "eler&s(a*4
7 Ugr/n*&!. (i1si 1sng#* el%es!em3 Tsilingel#, %i*/m hang+/t (e*%elem3 Ns!.lt
a $ar(as, s a (is 1sng#t a ('ty/t.l elra"&lta4
S!ala*t, s!ala*t a (is$ar(as4 Ott 'gr/n*&!&tt, 1sill&g&tt nya(/n a (is 1sng#,
7sing4ing, csing4ing, kisfarkas!
5nmeettem nem ahatsz!
Jrd a ko$og&s, ro$og&s friss tncot,
tncod kr! a cs#dasz$, cs#dasz$ vigot!
Ugr/lt, s!(*1selt a (is$ar(as er*#r#l er*#re, tis!t/sr.l tis!t/sra4 Pi!&ny el$/ra*t
m/r, mi(&r tal/l(&!&tt a me*%e"&11sal4 Mgy trtnt, h&gy a me*%e"&1s (rsre a
(is$ar(as maga ny2+t&tta /t a (is 1sng#t4
5e+, *e r0lt a me*%e"&1s a gynyr- +/t(na(3 Ugr/lt, s!(*1selt (r"e7(r"e a
(is tis!t/s&n4 Ugr/lt, 1silingelt nya(/n a (is 1sng#,
7sing4ing, csing4ing, medvebocs!
1o$$, ho$$, szkj a ndashoz!
2=;
Jrd a ko$og&s, ro$og&s, friss tncot,
tncod kr! a cs#dasz$, cs#dasz$ vigot!
Olyan s!el9*en "i!tatta a $'r$ang&s (is 1sng# a me*%e"&1s&t, h&gy a! "i!&ny s!.t
$&ga*&tt4 :e*ig a (is 1sng# nem %letlen0l (rte4 A n/*as s!ln &tt l/tta a g.ly/t4 S
a (is 1sng# a g.ly/%al s!eretett %&lna tal/l(&!ni4
N 5as!&ntalan me*%e(ly(3 El!a%arta* %a1s&r/mat3 A s!em$0les, $riss "(/(at3 N
(i/lt&tt a g.lya a megs!e))ent me*%e"&1sra4
N Nem a(artam, (e*%es g.lya3 Ugr/n*&!. (i1si 1sng#m tehet r.la N m&ty&gta a
me*%e"&1s4
N Ugr/n*&!. (i1si 1sng#* el%es!em4 Si%al(&*., les hang+/t egy 1s))et sem
(e*%elem3 N s!.lt a g.lya, s a (is 1sng#t el%ette a me*%e"&1st.l4
N&, a (is 1sng# 1sa( erre %/rt3 5i/"a tette le #t a g.lya a legs-r-"" "&!.t"a, &tt
sem hagyta a""a a 1silingelst,
7sing4ing, csing4ing, vn g&ya!
Kisbrnyhoz vigy haza!
8tt s)r egyed!, a szegny, az &ban!
Kisbrnyhoz vigy haza!
N 5a!a%is!le(3 N m&r*'lt r/ a g.lya4 N Mert amilyen has!&ntalan $e1seg# %agy,
()es %agy a (rny( ss!es "(/it eli+es!teni a (!elem"#l3
Ts#r"e %ette, s elre)0lt %ele a (is"/r/nyh&!4
S, *e r0lt a (is"/r/ny3 :ir&s s!alaggal (ttte nya(/ra (e*%es +/t(/t, s 2gy
'gr/n*&!&tt %ele (r"e a! '*%ar&n4
El$/ra*t a (is 1sng# a nagy (ir/n*'l/s&n4 Rlm&san *0nnygte a (is"/r/nyna(,
7snd4csnd, ny#ghass, brnykm!
/#dj#nk mr, $ajtskm!
1#nyd e, $icikm, $icikt kt szemed,
tncohatsz mg hona$ is, mskor is eeget!
2=<
ODESZEJEVA
A QS GABJASSBONYKA
Klt egys!er egy (isl/ny4 V&lt egy (a(as(/+a4 8el"re* ha+nal"an a (a(as(a,
r/!en*9t,
N K'7('7ri(23 Q. reggelt, ga!*ass!&ny(/m3
O*a$'t a (isl/nyh&!, m&r!s/t 1si)eget a tenyer"#l, mell+e tele)s!i( a h/! t%"e4
6ar(a t&llait mintha &la++al $nyes9tett( %&lna, "."it/+a 2gy $nyli( a reggeli na)"an,
mint a! arany4 S!emre%al. (a(as(a %&lt3
Megl/tta egys!er a (isl/ny a s!&ms!*( ty2(&1s(/+/t4 Megtets!ett ne(i4 Meg(rte
a s!&ms!*ass!&nyt,
N A** ne(em a ty2(&1s(/*at N &*aa*&m rte a (a(as(/mat3
Meghall&tta e!t a (a(as(a, "/nat/"an $lre1sa)ta a "."it/+/t, l.gatta a $e+t, *e mit
tehetett N maga a ga!*ass!&ny(a (0l*i el a h/!t.l3
R//ll&tt a 1serre a s!&ms!*ass!&ny N &*aa*ta a ty2(&1s(/t, ha!a%itte a (a(as(/t4
Meg"ar/t(&!&tt a (isl/ny a ty2(&1s(/%al4 S!) selymes, meleg t&lla %&lt, s
min*enna) $riss t&+/st a+/n*(&!&tt a (isl/nyna(4
N K&t7(&*/1s, ga!*ass!&ny(/m3 E** meg a t&+/s(/t, egs!sge*re %/l+(3
Meges!i a (isl/ny a t&+/st, l"e %es!i a ty2(&1s(/t, sim&gat+a a t&ll/t, $riss %9!!el
itat+a, "2!as!emmel eteti4
Je egy na)&n egy (is(a1s/t l/t&tt meg a s!&ms!*ass!&nyn/l a (isl/ny4
Megtets!ett ne(i a (a1sa4 Krlelni (e!*te a s!&ms!*ass!&nyt,
N A** ne(em a (is(a1s/t N &*aa*&m rte a ty2(&1s(/t3
Meghall&tta e!t a ty2(&1s(a, le1s0gges!tette a t&llait, el"2s'lt, *e mit tehetett N
maga a ga!*ass!&ny (0l*i el a h/!t.l3
A (isl/ny m&st a (a1s/%al (ttt "ar/ts/g&t4 Egy0tt +/rta( a $&ly.ra $0r*ni4
Xs!(/lt a (isl/ny, a (a1sa meg mellette4
N 5/)7h/)7h/), ga!*ass!&ny(/m3 Ne 2ss!/l mess!ire N mly e! a $&ly.3
Kil)ett a (isl/ny a )artra, a (a1sa meg 't/na t&ty&g&tt4
Egy na)&n /tl/t&gat&tt h&!!/+'( a s!&ms!*4 Kis('ty/t %e!etett ).r/!&n4 Megl/tta
a (isl/ny,
N S, milyen s!) (is('tya3 A** ne(em N &*aa*&m rte a (a1s/mat3
Meghall&tta e!t a (a1sa, %er*esett a s!/rny/%al, (eser%esen h/)&g&tt, *e nem
seg9thetett a "a+/n4 A s!&ms!* a h.na al/ 1sa)ta, s mag/%al %itte4
Megsim&gatta a (isl/ny a ('ty/t, s elm&n*ta ne(i,
N V&lt egy (a(as(/m N &*aa*tam egy ty2(&1s(/rt, a ty2(&1s(/t egy (is(a1s/rt,
a!t meg &*aa*tam rte*3
Meghall&tta e!t a (is('tya, "eh2!ta a $ar(/t, "e"2+t a l.1a al/, +s!a(a )e*ig
(inyit&tta man1s/%al a! a+t.t, s,els!(tt,
N Nem (ell ne(em ilyen ga!*ass!&ny(a3 Nem t'*+a meg"e1s0lni a "ar/tait3
8el"re*t a (isl/ny N nem mara*t sen(i+e4
2=C
A 5RHR6HAN HEO:RRJ
VIETNAMI MESE
V&lt egys!er egy t'*.s em"er, Ma1 60 mesterne( h9%t/(4 Ma1 60 mester egys!er
ny'g&*tan "allag&tt ha!a$el a nagy er*#n /t, s %itte a h/t/n a (ny%esl/*/+/t4
Xt(!"en ss!etal/l(&!&tt egy le&)/r**al, e!, s!egny $e+e, %a*/s!&( el#l mene(0lt, s
egyre sir/n(&!&tt4
N Seg9ts3 Krle(, seg9ts, mert (0ln"en el%es!tem444
Ma1 60 mester +.s!9%- em"er %&lt, nem (rette mag/t s&(/ig, a le&)/r*&t
el"2+tatta a (ny%esl/*/+/"an4 Aligh&gy le1s'(ta a l/*a $e*elt, nagy se""el7l&""al
+tte( /m a %a*/s!&(, s meg(r*e!t( Ma1 60 mestert, h&gy %a+&n nem l/t&tt7e a
(!el"en egy le&)/r*&t4 Mi(&r a t'*.s Ma1 60 a!t m&n*ta, h&gy "i!&ny m/r rgen
%&lt a!, mi(&r # 't&l+/ra le&)/r*&t l/t&tt, a %a*/s!&( t&%/""mente(, "e a! er*#
s-r-+"e4
A le&)/r* min*ent hall&tt, s mi(&r a %a*/s!&( el%&n'lta(, (rlelni (e!*te Ma1 60
mestert, h&gy enge*n m/r (i a l/*/".l, mert meg$'lla*4 Ma1 60 (i is enge*te a
sir/n(&!. /llat&t4
Je h&gy megrm0lt, mi(&r a le&)/r* ne(it/ma*t, h&gy $el$al+a3 A "&t+a 't/n
(a)&tt, 2gy %*e(e!ett,
N S, te h/l/tlan3 S, te /ln&(3
Je Ma1 60 &(&s %&lt, t'*ta, h&gy a! em"er s&(s!&r t""re megy ss!el, mint
er#%el4 Al('*&!ni (e!*ett h/t a le&)/r**al,
N 6'*&* mit Ne %es!e(e*+0n(, nin1s anna( semmi rtelme4 Men+0n( t&%/"",
men+0n( a**ig, am9g tal/l'n( %ala(it, a(i a!t m&n*+a, h&gy ne(e* %an iga!a*, s a((&r
$el$alhats! engem4
A le&)/r* r//llt a! a+/nlatra, s 1sen*"en "allagta( egy0tt4 Egys!er a!t/n
ss!etal/l(&!ta( egy reg "i%allyal4 N&, a le&)/r* menten meg(r*e!te,
N Mit g&n*&ls!, $el$alhat&m n e!t a! em"ert
N 8elesleges (r*e!ne* N %/las!&lta a! reg "i%aly4 N Mi(&r mg $iatal %&ltam, a
ga!*/m min*enna) (iha+t&tt a me!#re *&lg&!ni4 Mi(&r )e*ig megrege*tem, gyenge
lettem, s m/r nem %&lt has!na "el#lem, menten a %/g.h9*ra a(art ha+tani4 A! em"er
h/l/tlan, $al* 1sa( $el ny'g&*tan4 A h/l/tlan&(na( nem +/r (9mlet3
Ma1 60ne( 1se))et sem tets!ett a "i%aly 9tlete4
N Tsa( a((&r nyertl N m&n*ta a le&)/r*na( N, ha egym/s 't/n h/r&ms!&r hang!i(
el ilyen 9tlet4
Mente( t&%/""4 Egys!er 1sa( egy "ara1($/h&! rte(4
A "ara1($/t is meg(r*e!te a le&)/r*,
N M&n**, $el$alhat&m n e!t a! em"ert
N Mi(&r mg $iatal %&ltam N hang!&tt a "ara1($a %/las!a N, %ir/g&t nyit&ttam,
gy0ml1st rleltem, a ga!*/m megga!*ag&*&tt a termsem"#l4 M&st, h&gy m/r reg
%agy&(, s nem ha+t&( %ir/g&t, nem terme( gy0ml1st, (i a(ar %/gni, t-!re a(ar
%etni4 A! em"er h/l/tlan s iga!s/gtalan4 Mirt (9mln* 8al* $el ny'g&*tan3
5arma*s!&rra #s! aggasty/nnal tal/l(&!ta(4 Ma1 60 s!) s&r+/"an elm&n*&tt ne(i
min*ent, elm&n*&tta a!t is, h&gyan 9tl(e!ett a "i%aly, h&gyan %le(e*ett a "ara1($a4
2=F
A! aggasty/n t0relmesen %gighallgatta Ma1 60t, a!t/n a le&)/r*h&! $&r*'lt, s 9gy
s!.lt h&!!/,
N Mgis1sa( l/tn&m (ellene, %al."an 2gy esett7e, ah&gy Ma1 60 elmeslte4 Tsa(
ha sa+/t s!ememmel l/t&m, a((&r his!em, h&gy %al."an el$rs! a (ny%esl/*/+/"an4
A le&)/r* egyenesen "e"2+t a l/*/"a, Ma1 60 mester meg +. s!&r&san le!/rta a
l/*a $e*elt4 A! aggasty/n l/thatta, h&gy a le&)/r* %al."an el$rt "enne4 Mi(&r a!t/n
2+ra (inyit&tt/( a l/*/t, a le&)/r* megint 1sa( ne(i a(art t/ma*ni Ma1 60ne(, a
megment#+ne(4 N&, s!rnyen megharag'*&tt a! aggasty/n, (ir/nt&tta a (ar*+/t, s
"ele*$te a le&)/r*"a4
N 5/l/tlan3 R&ss!al $i!etnl a +.rt
A h/l/tlan le&)/r* el)'s!t'lt, Ma1 60 mester )e*ig "(essg"en ha!a"allag&tt a
(ny%esl/*/+/%al4 A! (r meg a "ara1($a )anas!a nem "/nt&tta lel(iismerett,
his!en # "l1s %&lt s t'*ta, a terms!et arra %al., h&gy s!&lg/l+a a! em"ert4
2=W
MSZLY MIKLS
KKKNY KISASSBONY
Na)s0ttte hegy&l*al&n lt K(ny (isass!&ny, a la(/sa 1s')a a"la( %&lt, gi1s7
g1s a $ala, le%l!s2) a tete+e4 P/rmilyen s!ell#1s(e +tt, a! min* tis!telgett n/laL
megsim&gatt/(, meg1si(lan*&!t/( N tal/n att.l lett &lyan gynyr- ((4
Ha(/sa leg$els# a"la(/"an (ny(lt egs! na), s min* 1sa( arra g&n*&lt, %a+&n
milyen les!, ha egys!er meg1s9)i a Jr Mg ((e"" Mg gm"ly-"" Vagy t/n
egy mg 1s&*/lat&sa"" a"la("an $&g (ny(lni a!'t/n is Ki t'*+a
6a%as!t.l #s!ig s&( min*en trtnt4
A meggy, a 1seres!nye, a! alma N min* siette( nagy&n, h&gy mg a meleg ny/r
megrlel+e #(etL $lte( a 1s9)#s #s!t#l4 Xgy tan'lt/(, h&gy #ss!el m/r a (amr/"an
%agy a $l* alatt illi( al'*ni4 S mg %letlen0l se m&n*ta( semmi +.t K(ny
(isass!&nyr.lL *e r&ss!at ann/l t""et4 5&gy ilyen meg &lyan, (nnyelm- s
megg&n*&latlan, egys!er ma+* "i!t&s meg+/r+a N s tit&("an %alamennyien irigyelt(4
Ks# #s! lett, mire el1sn*ese*ett a hegy&l*al, m/r sen(i se )lety(/lt t""et4 Tsa(
a na) s0ttt, s a le%eg# )engett4 K(ny (isass!&ny )e*ig s!e"" %&lt, mint %alahaL
ma+* (i1sattant a "&l*&gs/gt.l4
A! egyi( na) Sas 2r$i %alamelyi( (!eli s!i(l/ra s!/llt le, s megl/tta K(ny
(isass!&nyt4 A(arta, nem a(arta N min*+/rt megre""ente( a s!/rnyai4
N Milyen ((3 N /m'l*&!&tt, s &*are)0lt a gi1sg1s a"la( al/4
N Kisass!&ny444 N m&n*ta !a%artan N mg s&ha nem l/ttam a $l*n &lyan ((et,
mint (egye*4 Q++n %elem444 (egye* les! a (( gen a leg((e""3
E! &lyan gynyr-en hang!&tt, h&gy K(ny (isass!&ny 1sa( s.ha+tani t'*&tt, s
"ent, a ham%as "#re alatt, ah&l egy (i1si mag "2+t meg, ss!es!&r'lt a s!9%e4
Je a((&r m/r "i!&ny&san t'*ta, h&gy e! a s!) s!/rnyas %ala(i nem lehet m/s,
1sa( a Jr4 S ah&gy a! rege(t#l tan'lta, leha+t&tta (ar1s2 s!/rnya(/t N s %/rt4
Sas 2r$i is erre %/rt4 He1si))entette 1s#r%el K(ny (isass!&nyt, mag/h&! emelte
a! a"la(".l, s &*a$e(tette a "egye al/ a )'ha )ihet&lla( (!4
Mgy s!/llt $el a magas"a, h&gy "em'tassa a "ir&*alm/t4 Ts'*/lat&s "ir&*al&m %&lt
e!4 Nem %&lt tete+e, nem %&lt $ala, 1sa( $ny %&lt "enne s ragy&g/s4 K(ny
(isass!&nyna( (/)r/!&tt a s!eme4 M/r "i!&ny nem "/nta %&lna, ha meg)ihenne(
%alah&l, lehe%ere*ne( %alah&%/444 # ne(elne, Sas 2r$i meghallgatn/ N milyen s!) is
%&lna3
Je a! egs! nagy "ir&*al&m"an nem a(a*t egyetlen *ara"(a $l* sem4 M/s
(in1se((el %&lt e! megra(%aL )al&t/((al, g&m&lyg. rte((el, 1sillag&((al N s e!e(et
min* K(ny (isass!&nyna( 9grte Sas 2r$i4 A! )e*ig egyre s!&m&r2"" lett a
"&l*&gs/gt.l4 5is!en mg %gig sem +/rt/( a )al&t/(at, m/ris s!t$&s!l&tta(L a rte(
is &tt %&lta(, s mgsem %&lta( seh&l4
U6al/n a 1sillag&(3V N g&n*&lta K(ny (isass!&ny remny(e*%e, s Sas 2r$i m/ris
megs'h&gtatta a s!/rny/t4 Xgy re)0lt $l$el, mintha egys!erre g&n*&lta( %&lna
'gyanarra4
Nagy, teli +s!a(a %&lt, $e(ete s s!i(r/!., amilyen 1sa( egys!er %an egy %"enL e!t
is a! rege(t#l hall&tta K(ny (isass!&ny N s m&st r0lt, h&gy megrte e!t a!
2=D
+s!a(/t4 Meg"2+t a )ihet&lla( (!tt, s hallgatta Sas 2r$i ne(t4
7siagom, kknyem,
csiagom, kknyem%%%
Mg s&( %erse %&lt a! ne(ne(, *e Sas 2r$i e!t ismtelgette a legt""s!r4 Tsa(
*al&lt, *al&lt, s m/r a s!/rnyait is egyre lassa""an s'h&gtattaL el#"" a! egyi(et h2!ta
"e, a!t/n a m/si(at, a 1s#rt meg &*a$e(tette a "egye al/ N m/r 1sa( ehhe! %&lt ere+e4
N Megr(e!t0n( N (r*e!te (i1si hang+/n K(ny (isass!&ny4
K))en megr(e!te(4
Xgy !'hanta( %iss!a a hegy&l*alra, mintha 1sa( m&st re)0lte( %&lna iga!/n4
K(ny (isass!&ny egy a)r. ly'("a g'r'lt, s min*+/rt elal'*t4 Ott rte a! es#, a s!l,
a na)$ny, a $l* "etemette, s att.l mg s!e""e(et /lm&*&tt4 Sas 2r$i )e*ig (itart.an
#r(*tt mellette, +hetett "/r(i, "/rmi N mg 1sa( meg se m&!*'lt4
S&( i*# elm2lt e!'t/n, hete(, h.na)&(4 A h. leesett, a h. el&l%a*t N *e a((&r m/r
nem %&lt seh&l se Sas 2r$iL tal/n 1sa( a! reg 5egy)/s!t&r t'*n/ megm&n*ani, h&gy
h&%a t-nt4
K(ny (isass!&ny )e*ig N a(i"#l a!.ta gynyr- "&(r&1s(a lett N 'n&(/ina(
min*en #ss!el elmesli, h&gy milyen is a!, ha egys!er el+n a Jr4 Elmesli, s
&lyan(&r min*ig m&s&ly&g4
Tsa( a meggy, a 1seres!nye, a! alma, a!&( nem t'*na( meg"(0lni %ele4 Mg
%letlen0l se m&n*ana( semmi +.t K(ny (isass!&nyr.lL *e r&ss!at ann/l t""et4
21=
ILLYS GYULA
AB ARANYKHES
Egys!er %&lt, h&l nem %&lt, hete*ht &rs!/g&n is t2l %&lt, %&lt egys!er egy (ir/ly,
anna( meg h/r&m $ia4
Enne( a (ir/lyna( &lyan +.l termett a $l*+e, mint sen(i m/sna( a! &rs!/g"an4 Mert
arany(lest %etett "ele4 Tsa(h&gy nem s&( has!na %&lt "el#le, mert min*enna)
lelegelte h&l a r!mnes, h&l a! e!0stmnes, h&l a! aranymnes4 S a! %&lt itt a nagy
hi"a, h&gy nem t'*&tt r.la tenni, a(/rh&gy is %igy/!&tt %agy %igy/!tat&ttL a %ets &*a
lett, a mnese( min* ss!eg/!&lt/(4
A!t m&n*+a egys!er a legrege"" $i/na(,
N 8iam, m&st m/r "enne* %an min*en remnysgem3 R/* "9!&m a (lest4 5a meg
t'*&* #ri!ni, a $ele terms a tie* les!4
A (ir/ly$i %/llal(&!&tt4
N 5a 1sa( a! (ell, a)/m3 Ma+* meg#r!m n3
Ki is ment m/r +.(&r reggel4 He0lt a (les %g"e, s el(e!*ett (enyere!ni4 Ah&gy
&tt es!i(, el#+n a $l*"#l egy )at(/ny4
N S!) (ir/ly$i3 A*+ ne(em is egy $alat&t, ma+* meghal&( hen3 N m&n*ta a
(ir/ly$ina(4
Je a! r/ se n!ett, 1sa( e%ett t&%/""4 Mi(&r +.lla(&tt, alig trlte meg a s!/+/t, +tt
a r!1s#*rL m/r egy mr$l*r#l /l&ms!ell#t $2+tL a (ir/ly$i 2gy elal'*t, mint a(i
meghalt4 A r!1s#*r meg ne(i a %etsne(, amit le nem legelt, a!t leg/!&lta4 Q.
*l't/n %&lt, ami(&r $el"re*t a (ir/ly$i4 H/tta, h&gy # 'gyan &tt lehetett #ri!ni a
(lest, s!)en meg is t'*ta #ri!ni3
5/t ha m/r meg%&lt, ne t)reng+0n( ra+ta, "ement a! a)+/h&!, s elm&n*ta, h&gy "i!
a (les 9gy meg 9gy %an3
A (ir/ly m/sna) (i(0l*te a (!)s# $i/t4 Je a! egy h2r&n )en*0lt a "/ty+/%al
am2gy is, # se +/rt +&""an, mint a "/ty+a4
A (ir/lyna( nem %&lt m/r (ihe! $&r*'lnia, (i(0l*te a leg(ise"" $i/t4 A! is el(e!*ett
(enyere!ni a (les leg%g"en4 O*amegy a )at(/ny,
N S!) (ir/ly$i3 A*+ ne(em is egy $alat&t4 Ma+* meghal&( hen3
A (is (ir/ly$i 1sa( le%/g&tt egy *ara" (enyeret meg s!al&nn/t, &*aa*ta ne(i4 A
)at(/ny +.9!-en megette4 A!'t/n a!t m&n*+a,
N N&, s!) (ir/ly$i3 Q. tette*rt +.t %/r+3 6'*&*7e, h&gy nem t'*n/* meg#ri!ni e!t a
(lest, ha ht lel(e* %&lna sem, mert ha +n a r!1s#*r, m/r egy mr$l*r#l
/l&ms!ell#t $2+, att.l meg 2gy elal'*t/l %&lna, h&gy a(/r tge* is el lehetett %&lna
l&)ni4 Je t'*&*, m&n*&( n ne(e* %alamit4 Kis!e*em a (les (!0l a t%ise(et,
(a!al"a h/ny&m, ne(e* arra (ell $e(0*n*4 5a a r!1s#*r +n, m/r egy mr$l*r#l
$2++a a! /l&ms!ell#t, te arra nem als!&l el, %agy ha elals!&l is, ma+* $el(ltele( n,
mert a m/si( )illant/s"an m/r a %etse*et legeln4 5anem ha $el"re*s!, %/g+ a
(a)'$l$/"a egy "alt/t, a (ant/r meg legyen a (e!e*"en4 A l. min*+/rt &tthagy+a a
(lest, h&!!/* megy, s a!t (r*e!i, UMit )aran1s&ls!, *es ga!*/mV 6e 1sa( a!t
m&n*+a*, h&gy, UA*+/l ne(em ht&rs!/gi r'h/t meg ht&rs!/gi (&r&n/t3V 5a nem
a(ar+a a*ni, %/g* a (a)'$l$/"a a "alt/*at mg +&""an, ne $l+3 Ma+* mega*+a a((&r3
211
S a!t/n, ha a l.ra s!0(sge* les!, 1sa( r/!* meg a (ant/rt, min*+/rt el#tte* $&g /llni4
5a meg a! e!0st1s#*r +n, a! (t mr$l*r#l $2++a a! /l&ms!ell#t, a! arany1s#*r
meg h/r&mr.l, 2gy %igy/!! maga*ra, h&gy el ne al'*+3 A "alta meg a (ant/r (s!en
/ll+&n n/la*, h&gy meg$&ghas*3
Xgy is %&lt4 A )at(/ny egy ra(/s"a h/nyta a t%ise(et, amit a $l*"#l (ih2!g/lt,
a!'t/n elment4 A (is (ir/ly$i meg a t%ise(ne( a legtete+"e $e(0*t4 Alig $e(0*t le,
m/r mess!ir#l hallats!&tt a r!1s#*r *&"&g/sa4 Ami(&r m/r 1sa( egy mr$l*re %&lt,
$2+ta /m a! /l&ms!ell#t3 A (is (ir/ly$i el is al'*t t#le4 M/r a 1s#*r ma+* a (lesnl
+/rt, a $i2 mgsem "re*t $el4 Egys!er 1sa( &*a'gri( h&!!/ a )at(/ny, $elr/ngat+a,
N Kel+ m/r $el, itt a 1s#*r3
S!egny (ir/ly$i a!t se t'*ta, $i27e %agy l/ny, &lyan /lm&s %&lt4 Je ah&gy megl/tta
a 1s#*rt, min*en es!"e +'t&tt4 Ka)ta a "alt/t meg a (ant/rt, s!ala*t a (a)'$l$/h&!4
A! els# "e%/g/sra min*+/rt mellette %&lt a l.,
N Mit )aran1s&ls!, *es ga!*/m
N A*+ ne(em ht&rs!/gi r'h/t meg ht&rs!/gi (&r&n/t4
N A!t nem a*hat&(4
A (ir/ly$i mg +&""an "ele%/gta a "alt/t a! &s!l&)"a4 A l. min*+/rt meg9grte, s
meg is h&!ta ne(i4
Gynyr- s!) r!r'ha meg r!(&r&na %&lt4
M/s&*7 meg harma*na)ra a!&n())en $&gta meg a! e!0st7 meg a! arany1s#*rt4
A!&( meg elh&!t/( ne(i a ht&rs!/gi e!0st7 meg aranyr'h/t meg a ht&rs!/gi
(&r&n/t4
r0lt a! reg (ir/ly nagy&n4 A negye*i( na)&n learatt/( a s!) arany(lestL (i is
ny&mtatt/(, a $ele termst a leg(ise"" $ia (a)ta4
A s!&ms!* (ir/lyna( %&lt egy le/nya4 A! a!t m&n*ta, h&gy 1sa( ahh&! megy el,
a(i el t'*+a (a)ni a (e!"#l a!t a (&s!&r2t, amelyet # a %/r a"la(/n (itart4
Meghall&tta e!t a leg(ise"" (ir/ly$i4 Kimegy a! .l"a, megr/!!a a! egyi( (ant/rt4
Min*+/rt &tt termett a! arany1s#*r4 Z meg $el%ette a ht&rs!/gi aranyr'h/t, $e+re
tette a ht&rs!/gi arany(&r&n/t, r/)attant a l.ra, s '!sgyi3 N ment a! %ele egyenest $el
a $e(etele%eg#+/r/s"a4 Nems&(/ra a tetthelyen %&lta(4 A (ir/ly$i nemh&gy a (&s!&r2t
%ette el a (ir/ly(isass!&ny (e!"#l, mg meg is 1s.(&lta4 H/tta e!t a! reg (ir/ly, a!t
m&n*+a r/,
N N&, e! m/r *er( legny, megr*emli a l/ny&mat3
Mag/h&! h9%atta, s min*+/rt min*en te(et.ria nl(0l meg is $iam&!ta4 A l/ny/t meg
a $ele "ir&*alm/t ne(i a+/n*(&!ta4 A!&( meg &lyan "&l*&gan lte(, h&gy hete*ht
&rs!/g"an )/r+'(at (ellett %&lna (eresni3 6al/n mg m&st is lne(, ha meg nem
halta(4
212
ZELK ZOLTN
KETSKKRE PMB6A A KR:OSB6R6
Egys!er %&lt, h&l nem %&lt, 1s&*/lat&s &rs!/g %&lt, a! er*#"en s&( $a %&lt,
r.(aly'("an r.(a %&lt4 Hi"a)/s!t&r li"/t ha+t&tt, /gr.l 1sillag&t s!a(a+t&tt, mire
ha!atrt estre, telis7teli a (tnye4 5/t e""en a s!) &rs!/g"an, anna( is egy
$al'+/"an, a $al'na( is a s!ln, *e egs!en a legs!ln, &ttan is egy *&m" tete+n,
l*eglt egy s!egny legny4 Vi!et $&rralt teli 0sttel, $ennhang&n "es!lt a $0sttel,
U80st1s(e, s!/ll+ $el a! g"e, (r*e!* meg, mi les! e"*re4 Vagy (r*e!* meg egy
$-s!/lt.l, $-s!/l (r*e!!e "&g/rt.l, "&g/r (r*e!!e ma*/rt.l, ma*/r (r*e!!e
$-!$/t.l444 nin1s ne(em m/r, 1sa( (&l"/s!&m, nin1s is ne(em mara*/s&m4V
Mgy s!.l&tt a s!egny legny, a!t/n h/rmat $0ttyentett, mire rgtn mellette termett
$ehr s!#r-, )ir&s nyel%- (is ('ty/+a4 Meg is (r*e!te a s!egny legnyt#l,
N K*es ga!*/m, mirt $0ttyentettl h/rmat
N A!rt, (e*%es ('ty/m, mert ))en h/rmat g&n*&ltam4 El#s!r a!t, h&gy a(i hes,
anna( enni (ell4 M/s&*s!&r a!t, h&gy elmegye( egy $a!( (/)&s!t/rt a s!&ms!*
$al'"a4 5arma*s!&r a!t, h&gy r/* "9!&m e!t a $l r#$ (&l"/s!t, %igy/!!/l r/, m9g
meg+%( a (/)&s!t/%al4 A((&r a!t/n &lyan (&l"/s!&s (/)&s!t/t $#!(, h&gy (ilen1
na)ig sem he!0n( meg 't/na3
E!!el a!t/n 2tna( in*'lt a s!egny legny4 Pal $0le mellett egy $ehr le)(e s!/ll&tt,
+&"" $0le mellett egy tar(a le)(e s!/ll&tt, a $e+e $ltt egy rig.ma*/r ne(eltL 9gy
hala*t a! 2t&n a s!egny legny4 8ehr s!#r-, )ir&s nyel%- (is ('ty/+a meg &tt /ll&tt a
$l r#$ (&l"/s! mellett, n!te, n!te, a!t/n 9gy s!.l&tt ga!*/+a m/si( +.s!/g/h&!, a!
'*%ar %g"en legels!# (e1s(he!,
N Mit g&n*&ls!, $ehr s!a(/ll2, meg(.st&lhatn/m n e!t a $in&m (&l"/s!t
N Me7e7eg3 Me7e7eg3 N $elelte a (e1s(e, mire a (is ('tya lehara)&tt egy +.(&ra
*ara"&t a (&l"/s!".l4 Nyalta is 't/na a s!/+/t, mert ilyen +.t mg nem e%ett s&hasem,
s mg egys!er megs!.lalt,
N Mit g&n*&ls!, s!) s!a(/ll2 )a+t/s, megehetnm n e!t a $in&m (&l"/s!t
N Me7e7eg3 Me7e7eg3 N $elelte ismt a (e1s(e, mire a $ehr s!#r- (is ('tya megette
a! egs! $l r#$ (&l"/s!t4
Aligh&gy a (&l"/s! %gre rt, megr(e!ett a s!egny legny a (/)&s!t/%al4
N 5-, ilyen meg &lyan ('ty/+a3 5/t mit tettl %elem M&st a!t/n mit $#!( e"*re
6a(ar&*+ a h/!a*"a, ne is gyere el# &nnan h/r&m htig3
Kia"/lt, %es!e(e*ett a s!egny legny, *e egys!er 1sa( g&n*&lt egyet, s &*ah9%ta
mag/h&! a (e1s(t,
N I*e $igyel+, *es (e1s(m3 Kn elmegye( a s!&ms!* $al'"a egy (1sg te+$elrt,
ha** $#!!e( egy (is te+$eles (/)&s!t/t e"*re4 Erre a has!&ntalan ('ty/ra nem
"9!hat&m, ter/* "9!&m, %igy/!! a (/)&s!t/ra, m9g %iss!a+%(4
E!!el a!t/n 2tna( in*'lt a s!egny legny4 Pal $0le mellett egy e!0stlgy, +&"" $0le
mellett egy aranylgy s!/ll&tt, $e+e $ltt egy )a1sirta ne(eltL 9gy hala*t a! 2t&n a
s!egny legny4 A $ehr s!a(/ll2 (e1s(e meg &tt /ll&tt a $a!( (/)&s!ta mellett, *e #
"i!&ny nem (r*e!ett semmit, hanem rgtn ne(il/t&tt a (/)&s!t/na(4 Mi(&r a
s!egny legny %iss!atrt a (1sg te+$ellel, m/r 1sa( a! 0res $a!e(at tal/lta a $l*n4
21G
N 5-, te 1s2$, g&n&s! (e1s(+e, h/t mit tettl %elem 6a(ar&*+ a! .la*"a, (i se
m/ss!/l &nnan h/r&m htig3
Mgy (ia"/lt a s!egny legny, *e a!t/n megint g&n*&lt egyet, s &*ah9%ta mag/h&!
$ehr s!#r- (is 1i1/+/t4
N I*e hallgass, *es 1i1/m3 Sem a ('ty/ra, sem a (e1s(re nem "9!hat&( semmit,
ter/* "9!&m, %igy/!! erre a (1sg te+$elre, m9g elmegye( a s!&ms!* $al'"a egy
r&!s1i).rt3
E!!el a!t/n 2tna( in*'lt a s!egny legny4 Pal $0le mellett egy e!0st*ar/!s s!/ll&tt,
+&"" $0le mellett egy arany*ar/!s s!/ll&tt, a $e+e $ltt $0lem0le ne(eltL 9gy hala*t a!
2t&n a s!egny legny4 A $ehr s!#r- 1i1a meg &tt /ll&tt a (1sg mellett, s
meg(r*e!te,
N Mi7a' Mi7a'
N 6e+$el3 6e+$el3 N $elelte a ('tya s a (e1s(e, mire a 1i1a 9gy s!.lt,
N 5a te+$el, a((&r meges!em3
Meg is ette3 M/r a (1sg al+/t nyalta, mi(&r a s!egny legny megr(e!ett a
r&!s1i).%al4 Je a s!egny legny m/r nem (ia"/lt, nem is %es!e(e*ett, 1sa( "2san
le0lt a! 0st mell, s 9gy s!.lt a $0sth!,
N 80st1s(e, s!/ll+ $el a! g"e, (r*e!* meg, mi les! e"*re4 Vagy (r*e!* meg
egy $-s!/lt.l, $-s!/l (r*e!!e "&g/rt.l, "&g/r (r*e!!e ma*/rt.l, ma*/r (r*e!!e
$-!$/t.l4
8-!$a 9gy s!.lt a ma*/rh&!, ma*/r 9gy s!.lt a "&g/rh&!, "&g/r 9gy s!.lt a
$-s!/lh&!, N R&!s1i). les! ma e"*re444 n&s!a, itt a mese %ge3
21;
AB OS6OPA MEJVE
KOREAI MESE
Egy )aras!tem"er $&g&tt a! er*#"en egy (is me*%e"&1s&t, ha!a%itte s $elne%elte4
Olyan s!el9* s (e!es %&lt a $iatal me*%e, s 2gy s!erette a ga!*/+/t, h&gy $&lyt&n a
sar(/"an +/rt, (%ette min*en0%4 A )aras!t egy na) (iment gy&ml/lni a ri!s$l*+re,
a! er*# s!lre N a me*%e )ers!e megint &tt 1amm&g&tt a ny&m/"an4
Jelel#n /llt a na), a ga!*a megette a *li $#tt ri!st, a!t/n a melegt#l elti((a*tan s
a m'n(/t.l $/ra*tan lehe%ere*ett egy s-r- l&m"2 $a /rny(/"a, s elal'*t4
A me*%e &tt 0lt mellette, s a! /lm/t %igy/!ta4 Egys!er 1sa( l/tta, h&gy egy sereg
lgy tele)s!i( a ga!*/+a ar1/ra4 El#s!r man1s/%al hessegette #(et, *e a!&( 2+ra meg
2+ra %iss!as!/llta(4 A!t g&n*&lta a((&r a! &st&"a me*%e,
UM/r %agy t9!s!er el(ergettem a s!emtelen+eit, *e min*ig %iss!are)0lne(4 Mit
1sin/l+a(, h&gy ne s!/ll+ana( %iss!a t""et 5a egy 1sa)/sra agy&n0tm %alamennyit,
a((&r nem h/"&rgat+/( t"" a ga!*/m /lm/t3V
Mgy &(&s(&*&tt, a!t/n $elemelte a man1s/t, s hatalmasat 1sa)&tt a! al%. em"er
ar1/"a4 A s!egny )aras!tna( a!&n ny&m"an elere*t a! &rra %re4
A me*%e s!/nta7"/nta &st&"as/g/t, *e +. i*#"e telt, am9g s!el9*, "/nat&s
"r'mm&g/ssal meg"(9tette a ga!*/+/t4
21<
A. TOLSZTOJ
A:SK
Rges7rgen, reg i*#("en, s!) ta%ass!al, s'garas ny/r&n esett &lyan s!gyen,
&lyan ny&m&r2s/g N s!2ny&g&( (i(elte(, "gly( s!0lette(, em"ert 1s9)ni, meleg
%rt s!9%ni4 S!0letett egy hasas ).( N igen %it! h9re %&lt4 5/t e! a ).( ne(il/t&tt,
s&*&rt7$&nt egy s!les h/l.t, (i$es!9tette $'tt/"an, legye(, s!2ny&g&( 2t+/"a4
Arra r))ent egy legye1s(e N a mi ).('n( 1sa( e!t leste, h/l.+/"a (er9tette,
ne(i/llt, 0ttte7%erte, ny&m&rgatta, $&+t&gatta4 Knyrgtt a legye1s(e,
7 Ne 0ss engem, ).( "/ty/m, ne %es!9ts el, ).( "/ty/m3 S9rna( s!egny /r%/im N
'*%ar&("an r)*sne(, l&m)&s ('%as!t 1s9)*esne(3
Eleres!tette a ).(4 Is!(&lt a legye1s(e, elre)0lt a s!2ny&g&(h&!, elre)0lt a
"gly(h!, %itte a h9rt ne(i(,
N Qa+ ne(te(, s!2ny&g&(, +a+ ne(te(, "gly(3 8'ssat&(, s!/ll+at&(, ny/r$a(reg
al/ "2++at&(3 S!0letett egy hasas ).(, ne(il/t&tt, s&*&rt7$&nt egy s!les h/l.t,
(i$es!9tette $'tt/"an, "gly(, s!2ny&g&( 2t+/"a4
8el(ere(e*te(, mess!e r)0lte(, ny/r$a (rge alatt megla)'lta(, &tt $e(0*te(, mint
a h&lta(444 Elin*'lt a hasas ).( N tal/l(&!&tt a t01s((el, tal/l(&!&tt a 1s.t/nnyal s a
me!ei )&l&s(/%al4
N Il+ $el, t01s(, egy "'1(/ra, gy2+ts )i)/raL te meg, 1s.t/ny, h2!* el a n.t/m, te
)&l&s(a, m/ss! $l a *&m"ra, ny/r$a(reg al/ siess, %i** el &*a gy/s!h9remet, %ge,
%ge lett a ).(na(, %ge a h9res %it!ne( N %itt( Ka!any %/r&s/"a4 Ka!any %/r&s
$#terre, anna( $e+%es!t# helyre, $e+t %ett(, $elngyelt(, (er("e is trt(3
8el0lt a t01s( egy "'1(/ra, r/gy2+t&tt egy )i)a *&h/nyra, hallgatta a 1s.t/nyt,
ah&gy h2!!a a n.t/tL a )&l&s(a $elm/s!&tt a *&m"ra, ny9r$a(reg al/ "2+t, meg%itte a
nagy h9rt,
N Mirt la)'lt&(, mrt (')&r&gt&( El%itte a! r*g a ).(&t3 Vge m/r a nagy
legnyne(, %ge a h9res %it!ne(3 N %itt( Ka!any %/r&s/"a, Ka!any %/r&s $#terre,
anna( $e+%es!t# helyre, $e+t %ett(, $elngyelt(, (er("e is trt(3
Zr0lte( a s!2ny&g&(, t/n1&lta( a "gly(, $el(ere(e*te(, elr)0lte(, ).(h/l."a
(e%ere*te(4
A ).( 9gy (i/lt&tt, N Gyerte(, s!2ny&g&(, legye(, %en*geim legyete(3
21C
ARANYJNOS
SBIPINYRNI QANK
Rit(a %en*g R/1&rs!/g"an
Bsigm&n* a (ir/ly, a 1s/s!/rL
+.l $&ga*+a Ist%/n %a+*a,
Ist%/n, (ine( a)+a H/!/r,
ht egs! na) l/t+a *2san,
"e1s0lettel, em"ersggelL
nem $ele+ti, (i a ga!*a
s nem $ele+ti, (it %en*gel4
Ma+* %igass/g, !ene, t/n1, "&r
tart+a "ren a $lh/!at,
ma+* #j#dvar, (lels /ll, N
hang&s er*#n nagy %a*/s!at,
s!/! t0l( s!.l, ha+t a! e" s ).r,
ny&m+a ss!e a %a* "er(et,
s!&r'l a rs, a l&%ag ls,
9+a )en*0l, mn+e (erget4
Rll a ha+s!a, %ge7h&ss!a
nin1s %etlg# hety(e *i1sne(,
UMagyar a magyarV Bsigm&n*na(,
U9zerb a s!er"V Ha!/re%i1sne(L
URm"/r N m&n* e! N '*%ar&mn/l
%an egy a)r.*, 1sa( )ar/nyiL
a! magyar les!444 Er*ly s!0lte,
ne%e Qan(. S!i"iny/ni4
U5all&*7e Q/n(V444 Mm a!&n"an
!rml a ga!, reng a s-r-,
nagy 1si(as! %a* 'gri( $l, *e
%iss!a)er*0l, mint a gy-r- N
U5all&*7e Q/n(, 9m kiryod
s!eme l/t+a, N s e! +'talma
h&gy te n(em a!t a $ar(ast
meg(er9te* l%e, hal%a4V
R%i* a s!., N gy&rsan hang!.
(9sr#+e "0s!(e +elne(,
*e s&(all+a, meg se hall+a,
m/r ny&m'l a h#si gyerme(4
5&l (ir/lya, mg a t/+ra
21F
s!eme egys!er %iss!al&""an,
s a %a* /llat meg sem /llhat,
min* s!&r9t+a, -!i +&""an4
S ma+* a r.na s&r&m).+a
ny9li(, a mint ha+t+a mn+n,
ma+* elt-nne( a s-r-ne(
l&m"&s, /gas s!%e%nyn4
Itt gyal&g s!/ll, N )ari)/+a
$el s al/ nyer9t ga!*/tlanL
s!.la Bsigm&n*, (/r %&lt, mgis3
S!.l a %a+*a, semmi3 P/tran3
Qan( a!&n"an min* ny&m&n %an,
le, a %lgyne(, $el, a hegyre,
%a*1sa)/s&n, %9!&ml/s&n
%eri, %/g+a, -!i egyre4
A %a* &ly(&r h/tra h&r(&l,
$&ga 1satt&g, s!/+a rsnyi,
ma+*, mint %ert e", (it he%erte""
&st&r 0l*!, s!-(l s ny94
M/r a! /llat )iheg, $/ra*L
nem a! i$+2, n&ha gyerme(,
martal(/t a**ig -!i
m9g le*&""an s %/r (egyelmet4
A (ir/lyh&! s 'r/h&!
ra"'l %&n+a, s!gyens!emreL
s!.l a %a+*a, e! nem els#3
S!.la Bsigm&n*, UIstenemre344
,artom a +'st e $i2h&!3
Enyim a $a, a! gy0ml1se,
%iss!a(rem4 6e (egyelme*
e""en m&st m/r (e*%em tltse4V
Nem &ly hang&n %&lt e! m&n*%a,
h&gy s&(/ig, %agy hi/"a444
9gy (er0lt Qan( S!i"iny/ni
Bsigm&n* (ir/ly '*%ar/"a4
Ott i*#%el (arral s $#%el
Isten 't/n %itte s&(raL
m/ss!&r is mg, t""s!r is mg
+/rt %a*/s!ni farkasokra'
Mint %*#+e a (eres!tne(,
21W
megr&nt.+a "0s!(e tarna(,
idegen n) h#se is lett
*er( h#se a magyarna(4
M&st is %all+/(, egyre *all+/(
S!er"h&n i$+ai, le/nyi,
g'!li1/+&( hang+a mellett,
(i %&lt Qan(. S!i"iny/ni4
Je a magyar a+a(&n is
ne%e, h9re /ltal/n&s,
mert his!] l mg444 l r((
a *i1s# 1#nyadi Jnos%
21D
A 6INJKR8EHESKG
FRANCIA MESE
Egys!er %&lt, h&l nem %&lt, %&lt egys!er egy i(er)/r4 Jer(, "/t&r legnye( %&lta(,
s!)e(, mint a na), nem a(a*t )/r+'( a $l* (ere(n4 Egy este, mi(&r ))en a
%/s/rr.l igye(e!te( ha!a$el, s-r- er*#n (ellett /tmenni(4 Q2li's"an trtnt, este
(ilen1 .ra $el, a telih&l* mg a! gen %il/g&lt4
Egys!erre 1sa( gyngy!# ne%etst hallana( %alamelyi( "&(&r mg0l4 A (t $i2
megr/nt&tta a (ant/rs!/rat4
N 5all&tta*, 1sm N (r*e!te a nagy&""i(4
N Pi!&ny hall&ttam4 Mintha l/ny&( (a1agn/na(4
E""en a )illanat"an (t 1s&*as!) l/ny l)ett (i a "&(&r mg0l, a r'h/+'( 1s')a
selyem, 1s')a arany4
N S!) +. estt, legnye(3 N (s!nttte( r/+'(4
N S!) +. estt, (isass!&ny&(3 N %is!&n&!t/( a test%re(4
N Nem %agy'n( mi (isass!&ny&(3 6i i(er$i2( %agyt&(, mi meg i(ert0n*re(,
t0n*rl/ny&(4 5a $elesg0l %es!te( min(et, tengernyi (in1s 'r/%/ tes!0n( "ennete(et,
s s!) er#s gyerme(e(et s!0l0n( ne(te(, "/tra(at, a(/r1sa( ti magat&(4
N 5/!as&*+'n( meg3 N m&n*ta a! i*#se"" $i24 N Kn $elesg0l %es!em a nagy&""i(
t0n*rl/nyt3
N Q.l %an3 N m&n*ta a $iatala"" $i24 N Kn meg a (ise""i( t0n*rl/nyt %es!em el4
N 5&lna) reggel min*+/rt tarts'( meg a la(&*almat N m&n*t/( a t0n*rl/ny&(4 N
Men+ete( m&st h/!a, s )ir(a*at(&r %/r+at&( r/n( a tem)l&m (a)'+/"an, a nagy er*#
s!ln4 Je +.l %igy/!!at&(, a**ig semmit ne egyete(, semmit ne igyat&(, mert
(0ln"en +a+ ne(0n(4
N 60n*rl/ny&(, 2gy les!, ah&gy (9%/n+/t&(4
A! i(er$i2( el(s!nte( a t0n*re(t#l, s ha!atrte(4 Egy /r%a s!. nem s&(, annyit
sem s!.lta( arr.l, h&gy mi trtnt4 He$e(0*te( al'*ni, egy $alat tel, egy (&rty ital
nl(0l4
K+s!a(a (t .ra(&r s!) 1sn*esen $el(elte(, s elin*'lta( ha!'lr.l4
N Siess0n(3 S!a)&r/n3 K))en 1sa( annyi i*#n( %an, h&gy mg na)$el(elte el#tt a
tem)l&mh&! rhet0n(, a nagy er*# s!lre N s0rgett( egym/st4
Xt(!"en /t%/gta( egy s/rg'l. "2!a$l*n is4 A (ise""i( $i2 megg&n*&latlan'l
let)ett egy (al/s!t, s!tm&r!s&lta, s maga$ele*ten r/g1s/lt egy "2!as!emet, h&gy
l/ssa, "erett7e m/r4
Mg nem is )ir(a*t, s a! i(er$i2( m/r &tt %&lta( a nagy er*# s!ln, a tem)l&m
el#tt4
A tem)l&m (a)'+a t/r%a %&lt, a $el*9s!9tett &lt/r&n gte( a gyerty/(, s &tt
%/ra(&!&tt m/r a (t t0n*rmenyass!&ny, $ehr r'h/"an, (e!0("en %ir/g1s&(&r,
$e+0(n menyass!&nyi $/ty&l s (&s!&r24
N 6e meg$ele*(e!tl arr.l, h&gy sem enne*, sem inn&* nem s!a"a* N s!.lt a
(ise""i( t0n*rl/ny +egyeshe!4 N H/t&*, milyen s!eren1stlensg &(&!.+a lettl3 5a
$elesge* lettem %&lna, ))en &lyan ass!&nny/ lettem %&lna, mint a t""ie(4 Je 9gy
min*r(re t0n*r mara*&(4
22=
E!!el a (ise""i( t0n*rl/ny m/r el is t-nt, s %#legnye s&ha t"" nem l/tta
%is!&nt4
A )a) ss!ees(ette a m/si( +egyes)/rt4
A! es(0%# 't/n a (ise""i( $i2 9gy s!.lt a! 2+ )/rh&!,
N Isten %elete(3 Mess!ire, nagy&n mess!ire megye(L "ar/t les!e( egy (&l&st&r"an4
M&n*+/t&( meg a)/mna(, any/mna(, nem l/tna( s&ha t""4
A $iatala""i( test%r m/ris 2tna( in*'lt, a! i*#se""i( meg ha!a%itte s!0leihe! a
$elesgt4
Este, miel#tt ny'g&%.ra trte( %&lna, a! 2+ ass!&ny 9gy s!.lt a $r+he!,
N 6'** meg, ha (e*%es %agy&( ne(e*, h/t %igy/!!, nagy&n %igy/!!, neh&gy %alaha
is t0n*rne( %agy "&l&n*na( ne%e!! engem3 Qa+ ne(0n(, ha err#l meg$ele*(e!el 4
N 8elesg, ny'g&*t lehets!4 S&ha, s&ha nem m&n*la( sem "&l&n*na(, sem
t0n*rne(4
8r+ s $elesg ht %en /t nagy&n "&l*&gan lte(4 6engernyi (in1s0( %&lt, s
(astly'("an ht s!) gyerme( n%e(e*ett4
Egys!er a! em"er %/s/r"a ment, s a!&n a na)&n a! ass!&ny %&lt a ga!*a4 K))en
+2li's (!e)n trtnt4 Nagy&n s!) i*# %&lt, s a "2!a m/r 1sa(nem "erett4 A
(astly ass!&nya a! g"&lt&t %i!sg/lgatta4
N M'n(/ra, s!&lg/im, m'n(/ra, s!&lg/l.im3 N siettette a! em"ere(et4 N Gy&rsan
arass/t&( le a "2!/t, %/g+/t&( a ren*et s!a)&r/n4 Min*+/rt nya('n(&n a +g, a
$elh#s!a(a*/s3
N 5&gyan is g&n*&lhat ilyent, ass!&ny'n( 5is!en nem is (9%/nhatn/n( ennl
s!e"" i*#t, a "2!a mg nem rett "e444
N 6egyte( 1sa(, amit )aran1s&l&(, ra+ta, $rissen, s!a)&r/n3
A s!&lg/( s a s!&lg/l.( enge*elmes(e*te(4 Mg +a%/"an aratta(, mi(&r a ga!*a
ha!ar(e!ett a %/s/r".l4
N N!* 1sa(, $elesg3 N (i/lt&tta4 N Mit 1sin/lna( itt a! em"ere(
N Ke*%es 'ram, a!t 1sin/l+/(, amit )aran1s&ltam ne(i(4 Arat+/( a "2!/t4
N P&l&n* %agy, $elesg, his!en mg "e sem rett444
A! ass!&ny a!&n ny&m"an elt-nt4 Mg 'gyana!na) este %ihar )'s!t9t&tta el a!
egs! hat/rt, s +ges# %erte el a termst4
A t0n*r a!&n"an min*en ha+nal&n %iss!a7%iss!a+tt a (astly"a4 Pement ht
gyerme(he!, s s9r%a $s0lte #(et s!) arany$s-%el4
N K*es gyerme(eim, s&ha, s&ha meg ne m&n*+/t&( a)/t&(na(, h&gy
ha+nalhasa*/s(&r min*enna) itt %agy&( n/lat&(, s s!) arany$s-%el $s0lle(
"ennete(et4 5a el/r'l+/t&(, +a+ ne(0n(3
Ks a ht gyere( min* egys!erre m&n*ta,
N Nem, any/n(, e!t s&ha, s&ha meg nem m&n*+'( a)/n(na(3
Je a! a)+'( 1s&*/l(&!&tt, h&gy a ht gyere( ha+a &lyan s!)en meg %an $s0l%e4
Kr*e!te is t#l0( reggelen(nt,
N Gyerme(eim, m&n*+/t&( meg ne(em, (i $s0lt meg "ennete(et ilyen s!)en
Ks a! a)r.s/g&( min* egys!erre m&n*t/(,
N A)/n(, *esa)/n(, 1sa( a s!&lg/l.n( %&lt a!4
Je a! a)a gyan2t $&g&tt4 Egy este 2gy tett, mintha ny'g&%.ra trne, )e*ig nem
ment al'*ni, hanem el"2+t a ht gyere( s!&"/+/"an4 :ir(a*at(&r meg+elent a!
221
*esany+'(, h&gy (nnyh'lla+t%a meg$s0l+e #(et s!) arany$s-%el4
A! em"er nem "9rta meg/llni, s $el(i/lt&tt,
N K*es $elesgem3 Krle(, +++ %iss!a h&!!/n(, +++ %iss!a444
A! ass!&ny egy s!em%illant/s alatt elt-nt4 Sem $r+e, sem ht gyerme(e nem l/tta
t"" s&ha, s&ha4
222
LESTYN SNDOR
ARANYMRHINKSKK 5RHRQA
Aranym/lin(.( $s!(et ra(ta( a s!#l#s(ert"en, egy alma$a %9!s!intesen (iny2l.
/g/n4 A! &l%as!t&tt arany $ny"en 1sill&g. ma*ara( a s!/rnyas%il/g )9t#m-%s!ei4
8in&m r&st&(".l, s!almas!/l".l, a s!#l#(t!she! has!n/lat&s ra$i/".l, a h/!a(
(r0l $els!e*egetett )a)9rh'lla*(".l (s!9ti( $s!(0(et, amely"en $i.(/i(at
$elne%eli(4 8ran1ia&rs!/g"an egy s!egny )/s!t&r &lyan aranym/lin(.7$s!e(re
"'((ant, amelyi("e egy el%es!9tett e!er$ran(&s "an(+egy %&lt "e$&n%a4 A
)/s!t&rlegny a )n!en h/!at %/s/r&lt, s 1sal/*&t ala)9t&tt4
Ami.ta e! trtnt N elm2lt m/r %agy t%en es!ten*# N, a legt"" em"er, ha
aranym/lin(.7$s!e(re a(a*, g&n*&san meg%i!sg/l+a, %a+&n tal/l7e r&st+ai (!tt
el%es!9tett "an(.t4 Je 2gy t'*&m, a $ran1ia )/s!t&r %&lt a! egyetlen, a(it ilyen
s!eren1se rt4
A! aranym/lin(. a!&n"an a((&r is (e*%es ma*ara a magyar n)ne(, ha $s!(e
nem re+t mag/"an )a)9r)n!t4 N)0n( s/rgarig.na( is ne%e!i (es t&lla!at2 s!/rnyas
"ar/t+/t, )e*ig nin1s r&(&ns/g"an a rig.((al4 V&n'l. ma*/r, /)rilis *ere(/n r(e!i(,
s s!e)tem"er"en m/r siet is %iss!a, $elne%elt $i.(/i%al, a meleg gha+lat2 *lne(4 A
gynyr- ma*/r 1seres!nyerst#l s!#l#rsig min*en gy0ml1sre r/+/r, *e (!"en
annyi (/rte%# "&garat s herny.t )'s!t9t, h&gy mgsem harags!'n( r/4 V*ett
ma*arain( (! tart&!i(4
Amilyen gynyr-sges a! aranym/lin(. h9m+ne( $'%&l/!. hang+a, &lyan
$0lsrt#, ha re(e*t ri(/1s&l/s"a (e!*4 A ri(/1s&l/s a! # %s!(i/lt/sa4 A((&r 1s/r&g, ha
"a+"an %an, %agy %alami nem tets!i( ne(i4
A! n aranym/lin(.im egy +2ni's %gi ha+nal&n (telen0l 1s/r&gta(, ri(/1s&lta( a
s!#l#s(ert"en4 A! alma$/r.l a s!il%a$/ra r))ente(, &nnan a *i.$a l&m"+ai (!
h'ssanta(, *e &tt se 0lte( meg, hamar&san /tre)0lte( a (rte$/ra4 Ts/rr71s/rr71s/rr7
1srrr N hang!&tt $&lyt&n&san a (eringl# s/rgarig.( (i/lt&!/sa4 Tin((, 1sis!(/(,
(ishar(/ly&( "ele7"elehars&gta( a mag'( s!.l/s/%al, amint (9%/n1sis(&*%a $igyelt(
a! (telen !ene"&n/t4 Kn is $igyelni (e!*tem4 Va+&n mi trtnhetett
aranym/lin(.(n/l 5+a, tr)es.ly&m $enyegeti a $s!e("en a! a)r.s/g&(at, %agy a
s!&ms!*( ma1s(/+a lesel(e*i( r/+'(
Egyi( sem4 5amar&san (i*er0lt, h&gy a! egyi( 1s')as! s/rgarig.7$i.(a a**ig7
a**ig e%i1(lt a $s!e("en, m9g (i)&ttyant "el#le4 Meg is tal/ltam egy s!#l#t#(e
al+/n, amint tehetetlen0l rm0l*!%e )isl&g&tt4
Htr/t (er9tettem, ne(it/mas!t&ttam a! alma$/na(, h&gy a s!#l#t#(e al.l $els!e*ett
(isma*arat %iss!ategyem test%r(i mell a )'ha $s!e("e4
Erre mi trtnt
Aranym/lin(.7mama a""ahagyta a ri(/1s&l/st, a! i!gat&tt r)*sst, s hegyes
1s#r%el ne(em t/ma*t4 S!'r(/lta, "(*ste a (ar&mat, a (e!emet4
N P&l&n* %agy3 N s!.ltam r/ (a1ag%a4 N A!t his!e*, g&n&s! $s!e(ra"l.%al %an
*&lg&* Nem l/t&*, h&gy +. "ar/t %agy&(, a(i %iss!ah&!&m (i1sinye*et
Mintha megrtett %&lna, a t/ma*/s hirtelen a""amara*t4 Aranym/lin(.7mama
nm/n 0lt a! alma$a/g&n, s meg%/rta, m9g $i.(/+/t %iss!ara(&m a $s!e("e4 A!t/n
22G
s!/rnyat "&nt&tt, s egy )er1 m2l%a m/r !s9r&s herny.t h&!&tt a s!eren1ssen ha!atrt
1s))sgne(4
A!.ta, mi(&r ha+nal&n(nt $el!eng a s!#l#s(ert"en a! aranym/lin(.(
hang%ersenye, t'*&m, h&gy a! (es t&lla!at2 ma*ara( h/l/+/t t&lm/1s&l+a4
Gynyr-sges $'%&l/!/ssal (s!ni( meg a seg9tsget4 Em"eri hangra /t0ltet%e
$&lyt&n&san e!t (r*e!i(, U8i2, $i2, (ell7e *i.444V Meg e!t m&n*&gat+/(, U8i2, $i2, +.
a *i.444V
A *i.t 'gyanis nem s!ereti(4 Ts&nth+/t nem t'*+/( 1s#r1s(+0((el $eltrni4
Pe!!eg N "/rmennyire h/l/sa( N nem a 1seres!nyt, s!il%/t, s!#l#t (9n/lgat+/(4 A!t
legs!9%ese""en mag'( la(m/r&!n/( $el4
22;
MNDY STEFNIA
A SBMNEK VE6KHKEJKSE
Vis9t&tt, (ia"/lt, )rlt a s!l4 Nyg%e ha+la*&!ta( a *i.$/(4 A (i1siny
s/rgarig.$i.(/( hangtalan'l $s!(0("e la)'lta(4 A! g !2g&tt7!engett, mint %alami
.ri/s!ene(ar4 Stt $elh#$0ggnyeit a 1i(1a((&s %ill/m&( r&ngy&((/ has&gatt/(4
:ir(. a! a"la( 0%egre ny&mta &rr/t4 S!erette a s!&"/".l n!ni a %ihart4 Ilyen(&r
min*ig 2gy re!te, h&gy s!9nh/!"an 0l4 Min*en %ill/ml/sn/l 2+ meg 2+ ()e(
gy'lla*ta( (i a $elh#( (!tt4
A!'t/n hirtelen 1sen* lett &*a(int4 El#"2+t a na) (ere(, m&s&lyg.s /"r/!ata, s
s'garai meg1sillant&tt/( a! a"la(&(at4 :ir(. (9%/n1sian leste a! al/1s'rg. es#1se))e(
"'!g. %ersengst4
Ks aligh&gy (i1sit $els!i((a*t a $l*, (is!ala*t a (ert"e4 Nin1s $in&ma"", $risse""
s!ag a ne*%es, 1sill&g. $0%e( %ihar 't/ni illat/n/l4 :ir(. mlyet lleg!ett, s $eln!ett
a! gre4
N Nini, s!i%/r%/ny3 N '++&ng&tt ta)s&l%a4
A nagy, *2s l&m"2 *i.$/( $ltt &tt le"egett a nm/n ragy&g., hts!9n- /l&mh9*4
:ir(. 1sa( /llt, /llt m&!*'latlan'l4 P/m'lta e!t a !i%atar 't/ni megle)etst4 S ah&gy
&tt /ll*&g/lt, n!egetett $el$el, meg$ele*(e!%e a $rissen s0lt alm/s)itr#l, :an(a
"a"/r.l meg a s!/mtanle1(r#l N egys!erre 1sa(, )s!t444 %alami %(&ny, ne(l#
hang&1s(a 0ti meg a $0lt,
6o$og&s fnk,
t:zbi mag,
"szi bogy&,
man&sisak,
ngok $ i r o s
sz)ve vagyok,
akony, hajna
t"em ragyog!
N Mi e! N :ir(.na( mg a lleg!ete is el/ll&tt4
/frikban,
di tjon
gmbydik
$om$s $rom%
1o vir)tok,
gy sz ebben
a d(s n a r a n c s 4
igetekben!
N Xgy l/ts!i(, m&st, h&gy a %iharna( %ge, %alami 2+ *al%erseny (e!*#*i(
&*a$enn^
22<
9z)nek anyja,
fny s#gr
a, na$ aranyja,
., a s r g a %
;d gy!mcsk
re"je,
dessg csord#
be"e!
N Igen, igen, semmi (tsg4 A s!i%/r%/ny s!9nei ne(elne(3
<j tavasz j"
fagyra, h.ra,
z d a fdek
takar&ja%
9arjadoz&
f!vek, ombok
e:zik a
zrg" gondot!
S min* mlye"", !eng#"" hang&n s!.lta( a *al&(4
=er:s g,
sze)dek ke,
n a k k
vagyok, bke
2r nyaram,
a t&, a tenger,
nevet rm a
na$ s az ember!
> .z %&lt a legs!e""3 N s.ha+t&tta el"-%lten a m&st m/r semmin sem 1s&*/l(&!.
:ir(.4
Kkb" ettem
s ib&,
tintb& s szarkabb&%
.ste minden
arcra, szrnyra
i n d i g & h#,
jek rnya!
N In*ig., in*ig., *e $'r1sa ne%e* %an3 N t-n#*tt :ir(., s h&gy, h&gy nem, a
s!&ms!*&( (is s!#(e Il*i(.+a +'t&tt a! es!"e4
22C
2irg vagyok,
des iat,
kisny szeme,
messzi csiag,
tavasz brsony
i b o y j a >
,:zz a Jank&
kaa$jra!
S a l/gyan !eng# t/%&li hang&( m&st el1sen*ese*te(4 Krs7(r0l m/r 1sa( a
s/rgarig.( h'n1't $0ttye hallats!&tt4 A hts!9n- s!i%/r%/ny )e*ig lassan
elhal%/ny&*&tt, s "ele%es!ett a tis!t'l. g"&lt ((+"e4
UMi is %&lt e! m&st, hang%erseny %agy s!9n%ersenyV N t)rengett mg egy *ara"ig
mag/"an :ir(.4
A!t/n, mint a(i mly /l&m".l "re*t, hirtelen megr/!ta mag/t, s ne(iiram&*%a,
(i)ir'lt ar11al r&hant "e a h/!"a4
N A ((, a (( nyert3 N (i/lt&tt elraga*tat&tt hang&n, /m'l. any+a nya(/"a 'g&r%a4
22F
BENEDEK ELEK
A KIS GMPT
5&l %&lt, h&l nem %&lt, hete*ht &rs!/g&n t2l, ah&l a (is ('rta $ar(2 mala1 t2r, %&lt
egys!er egy s!egny em"er, anna( $elesge s h/r&m le/nya4 Egye"0( sem %&lt a
%il/g&n, mint egy (is mala1'(, n&, hanem a!t *a+(/lt/( is /m3 Q. (%rre
meghi!lalt/(, h&gy ma+* (ire)e*t4 N&, h&gy (/r"a ne men+en a mala1'(, lelt(,
meg)er!selt(, s!al&nn/+/t, h2s/t, (&l"/s!/t a $0stre tett(, s a tlen /t s!)
lassa1s(/n meg is ett(4 6a%ass!al a mala1".l nem %&lt egy", 1sa( a (is gm"14
M&n*ta egys!er a s!egny ass!&ny a! i*#se"" le/ny/na(,
N Ere*+, le/ny&m, men+ $el a )a*l/sra, s h&!* le a (is gm"1t4
8elmegy a le/ny, le a(ar+a %enni a (is gm"1t, *e ah&gy h&!!/ny2l, 1sa(
megs!.lal a gm"1,
N Mit a(ars!, h, meg a(ars! enni Ma+* meges!le( n3 N S a!!al hamm3 N
"e(a)ta4 A s!egny ass!&ny nem t'*ta elg&n*&lni, h&gy h&l mara* &lyan s&(/ig a
le/nya, (0l*i a (!)s#t, men+en a nn+e 't/n, h&!!/( m/r a!t a gm"1t4 8elmegy a
le/ny, *e e! is ))en 2gy +/rt, mint a nn+e, a (is gm"1 hamm3 "e(a)ta4 5e+,
mrgel#*tt a s!egny ass!&ny3 5&gy # mg ilyet nem l/t&tt, h&gy ilyen s&(/ig
&*amara*+ana( a miatt a has!&ntalan (is gm"1 miatt4
N Ere*+, le/ny&m N m&n*+a a leg(ise"" le/nyna( N, s!.l+ a nni*ne(, h&gy h&!!/(
m/r a gm"1t, mert a sar('(at h/tra$&r*9t&m3
8elmegy a (isl/ny nagy se"esen, n& *e ha $elment, nem is +tt %iss!a, a (is gm"1
#t is hamm3 N "e(a)ta4 V/r+a, %/r+a a s!egny ass!&ny a le/nyait, *e hi/"a %/r+a4
N N& ]is!en, meg/ll+at&(, ma+* leh&!la( n tite(et gm"1st0l, min*enest0l3
8els!ala*t a ltr/n nagy haraggal, n& *e ha $els!ala*t, &tt is mara*&tt, a (is gm"1
#t is hamm3 N "e(a)ta, h&gy a! &rra hegye sem l/ts!&tt (i4
Qn ha!a a s!egny em"er, h/t nin1s se ass!&ny, se %a1s&ra4 Keresi, (ia"/l+a, U5,
ass!&ny, h, h&l %agy, merre lettlV Kia"/lta a le/nyait, h9r0(7)&r'( sem %&lt4
Pen!ett a! /gy al/, a (/lyha mg, $el(a+tat&tt min*en !eget7!'g&t, nem %&lta(
seh&l4 A!t/n $elment a )a*l/sra, h/tha &tt %anna(4 Ott megl/t+a a (is gm"1t4
G&n*&l+a mag/"an, ma+* seg9t mag/n, le%/g+a a (is gm"1t, s les! %a1s&ra, ha
nin1s is itth&n a! ass!&ny4 Je ah&gy &*ament, a (is gm"1 mrgesen r/(i/lt&tt,
N Mit, te is meg a(ars! enni A"".l nem les! semmi3 N s hamm3 N "e(a)ta a
s!egny em"ert is4
N&, h/t a! isten 1s&*/+a %&lt e**ig is, h&gy a (is gm"1 le nem s!a(a*&ttL ngyet
mg 1sa( el"9rt %alah&gy, *e mi(&r a s!egny em"ert is "e(a)ta, )'$$3 N les!a(a*t s
leesett4 A!t/n el(e!*ett g'r'lni, leg'r'lt a ltr/n, (i a! '*%arra, a! '*%ar".l (i a!
't1/ra, &ttan 't&lrt egy sereg (a)/s em"ert s ass!&nyt, s a!&(at is "e(a)taL
t&%/""g'r'lt, (i a! &rs!/g2tra, &tt s!em"e+tt %ele egy regiment (at&na, a!t is
"e(a)ta4 Mg e! sem %&lt elg a telhetetlen gm"1ne(4 G'r'lt t&%/"", s a! 2t s!ln
"e(a)&tt egy (&n*/s$i2t, a(i ))en +a%/"an ette a )a)ri(/s s!al&nn/t4 N&, hanem a
(&n*/s$i2%al meg+/rta4 Egy +. hegyes, $anyel- "i1s(a %&lt a (&n*/s$i2n/l, s ami(&r
))en "e(a)ta, a (s mega(a*t a s!/+/"an, %gighas9t&tta4 Egym/s 't/n mltte( (i a
(at&n/(, a (a)/s em"ere(, a s!egny em"er s a $elesge meg a h/r&m le/nya4 A!t/n
22W
$'t&tt min*en(i, amerre l/t&tt4 Otthagyt/( a! /r&( s!ln a (ire)e*t (is gm"1t4
5a a (is gm"1 (i nem re)e*t %&lna, a! n mesm is t&%/"" tart&tt %&lna4
22D
MRICZ ZSIGMOND
A TSRSBRR KJESANYQA
V&lt egys!er a magyar&(na( egy *er( (ir/ly'(, 2gy h9%t/(, h&gy Q.!se$ 1s/s!/r4
UKala)&s (ir/lyV7na( is 1s2$&lt/(, mert s&se (&r&n/!tatta meg mag/t4
A!t a(arta, h&gy a magyar&( nmete(( legyene(4 5i/"a, nmet %&lt s!egny4 A!
is iga!, h&gy ha magyar em"er (er0lne a tr.nra, e! meg a!t s!eretn, ha a nmet is
magyar %&lna4
A (ala)&s (ir/ly "e'ta!ta a! &rs!/g&t, 2gy, mint ha+*an M/ty/s, a! iga!s/g&s4
Mi(&r h9re ment "r1es Er*ly egy (i1siny $al'+/"a, h&gy +n a 1s/s!/r, lett nagy
ria*al&m4
Mert a $al'1s(a la(.i s&se l/tta( 1s/s!/rt4 Klt a!&n"an a $al' %gn egy (is!&lg/lt
h's!/r, "e!!eg e! l/t&tt4 5&!!/ 1s#*0lt h/t a $al' a)ra+a7nagy+a, s %/ltig %allatta,
m&n*+a el, milyen a 1s/s!/r4
N 5m, a 1s/s!/r N (e!*i a! reg4 N H/n1&sa*ta, a! /m a nagy 2r3 Olyan
gym/nt&( 1s0ggne( a nya(/".l, mint a $l (lmL "ele%a('l, a(i em"er$ia r/n!3 A
hint.+a arany".l, a (ere(e e!0st"#l, a 1i$r/+a r'"int(#, a! &st&rnyl r&!marings!/l4
N 5e+, ha a! Imre $iamat ha!aeres!ten a (at&nas/g".l3 N s.ha+t&tta Ke1s(s :/ln
nnmass!&ny4
N 5a!a A!t lesse (en*4 Ma+* ha $agy3 Nem a!rt %is!i( el a magyar $i2t a 1sat/"a4
5armin1 es!ten*# m2l%a, ha *eres les! a s!a(/lla, ha!a(er0l, ha 1sa( el nem l%i(
(e!t7l/"/t4
N Qa+, istenem3 N s&)/n(&*&tt a nni4
N Meg &s!t/n (# %an /m a 1s/s!/rna( a s!9%e helyn4 Olyan hi*eg a s!eme
)illant/sa, h&gy menten s."/l%/nny/ %/li(, a(ire r/n!4
N M/n n a!t se "/n&m, legal/"" nem $&g&( (eseregni a! n *r/ga $iamrt4 Pi!&ny,
n meg(rem a 1s/s!/rt, eress!e ha!a4 Nem t'*&m n elhinni, h&gy a mi (ir/ly'n(
s!9%telen4
N 5is!en ha (ir/ly %&lna3 Je 1s/s!/r3 6'*+a7e, nnmass!&ny, h&gy mi a 1s/s!/r
Kt$e+- sas %an a l&"&g.+/n, P1s %/r&s/"an la(i(, &nnan (&mman*r&!!a a!
&rs!/g&t4
Rig., a! reg &"sit&s hi/"a i+es!tgette a $al't, Ke1s(sn nem hagyta el a
m&n*.(/+/t4
N Je+s!en meg(rem a 1s/s!/rt3
Vgre elr(e!ett a *i1s# na), s a 1s/s!/r "e%&n'lt a $al'"a4
Je 1s'*/( 1s'*/+a, nem 0lt s!9narany hint."an, nem 1s0ngtt (lnyi gym/nt a
mellr#l4 6a(ar&san l&%ag&lt egy s/rga s!#r- )ari)/n4
A! ar1a, a! hi*eg %&lt s g&n*terhes4 S!&m&r2an n!te a s!egny n)etL a!&n
g&n*&l(&!&tt, h&gyan lehetne ra+ta seg9teni4
Ke1s(sn ass!&nynnm els!/nta mag/t, s a! 'ral(&*. el l)%e 9gy s!.lt,
N Q. na)&t, a*+&n isten, $elsges (ir/ly 'ram3
A 1s/s!/r elm&s&ly&*&tt4 Olyan ny/+as %&lt a! ar1a, h&gy a! reg nnine( es!"e
+'t&tt a $ia4 A! is ))en ilyen i*e+- lehet, *e (0ln", mert "a+'s!&s4
N 8elsges (ir/ly 'ram444
2G=
N Mi (ell, nni
N M&n*+a, lel(em, a! isten /l*+a meg, mit 1sin/l a! *esany+a Egs!sges
A $iatal 1s/s!/r megh((ent4
N A! *esany/m N m&n*/4 Ks l/gy, meleg lett a s!9%e4 Tsa(nem s9r%a $a(a*t4 N A!
*esany/m Ks!nm, a! *esany/m egs!sges3
N E+, h/l/tlan gyere(e(3 N s!.lt a nni4 N Nem is g&n*&l+/t&(, mennyit agg.*'n(
rtete(4 Pi!&ny, (ir/ly 'ram, ne g&n*&l+a, h&gy a! *esany+a nem "2s'l mag/rt444 Kn
is "2s'l&(, he+, a! n (at&na $iamrt444
A nni s9r%a $a(a*t4
A (ir/ly megsar(anty2!ta l&%/t, h&gy ne l/ss/(, h&gy a! # s!em"#l is (i"'ggyant
a (nny4
A nni "2san (i/lt&tt 't/na,
N 6is!telem a! reg 1s/s!/rn ass!&nyt3
A 1s/s!/r elment, *e (t ht m2l%a s9r%a "&r'lt a nni $ia *esany+a (e"elre4 A
1s/s!/r )aran1s/ra el"&1s/t&tt/( a (at&nas/gt.l4
Nems&(/ra ha!atrt Q.!se$ is P1s"e, a! any+/h&!, M/ria 6er!i/h&!4
Mi(&r megl/tta a 1s/s!/rnt, es!"e +'t&tt %alami, s egy (nny1se)) gr*0lt a!
ar1/ra4
N Mi lelt, *es $iam N (r*i a (ir/lyn4
N Any/m, *esany/m3 6is!teltet egy er*lyi regass!&ny4
Mgy "es!li a n) a tli $&n.(/("an4
2G1
FRANCE
A PR6ORSRG
H'+!i s 8ri1i a $al' $#'t1/+/n /t a! is(&l/"a igye(s!i(4 A na) ne%et, s a (t gyere(
*al&l4 Jal&lna(, mint a $0lem0le, mert ))&ly %i*/m a s!9%0(4 Egy rgi n.t/t
*al&lna(, nagyany/i( *2*&lgatt/( rgen, mi(&r mg #( is (isl/ny&( %&lta(, s
gyerme(ei( gyerme(ei s!intn *al&l+/( ma+* egys!er, mert e!e( a (nny- *al&(
(i1si( s halhatatlan&(, s s!/+r.l s!/+ra s!/ll*&g/lna( s!/!a*&(&n s e!re*e(en /t4 A!
em"eri s!/+ elhal%/ny'l, a!t/n %gleg elhallgat, egyi( ))2gy, mint a m/si(, *e a
*al, a! s!/ll t&%/""4 Vanna( *al&( a"".l a! i*#"#l, ami(&r mg a $r$ia(
min*annyian )/s!t&r&( %&lta(, a n#( meg min* )/s!t&rl/ny&(4 A!rt is s!.lna( e!e(
a *al&( 1s')a "/r/nyr.l meg $ar(asr.l4
H'+!i s 8ri1i ne(elL a s!/+'( (ere(, mint a %ir/g, a *al'( %(&nyan s tis!t/n
len*0l a reggeli le%eg#"en4 Je mi trtnt
8ri1i t&r(/"an mintha mega(a*na a hang4
Mi1s&*a re+tlyes hatal&m $&+t&tta 2gy "ele a *alt a (is$i2 t&r(/"a
Semmi m/s, mint a $lelem4 Min*enna), ha a(ar+a, ha nem, tal/l(&!i( a! 't1a
%gn a hentes( ('ty/+/%al, s min*enna), ha megl/t+a, r!i, mint s!&r'l el a s!9%e s
mint r&ggyanna( meg a! inai4 :e*ig a hentes( ('ty/+a nem "/nt+a, nem is $enyegeti4
Ott 0l "(n a (0s!"n, ga!*/+/na( "&lt+a el#tt4 Je h/t $e(ete, s &lyan mere%en n!
a!!al a %res s!em%el, s a! a s&( les $&ga min* (i$ehrli( a s!/+/".l4 Egys!.%al
i+es!t#4 Meg a!t/n (rtte 1s')a nyers h2s, min*en$le %ag*al(4 Ks e! mg
rm9t#"" tes!i4 Iga!, t'*+/(, nem a ('tya &(&!ta e!t a %reng!st, *e m&st mgis &tt
0l, s # a! 2r4 8lelmes /llat e! nagy&n, a hentes( ('ty/+a4 K))en a!rt 8ri1i, ha
mess!ir#l s!re%es!i a! /llat&t, $&g egy +.(&ra (%et, ah&gy e!t a nagy&(t.l l/tta,
ami(&r a hara).s ('ty/( ellen $egy%er(e!ne( N s s!&r&san a $al mellett megy el,
)ers!e nem a hentes( &l*al/n4
M&st is 2gy tett, ah&gy m/s(&r4 H'+!i (i is 1s2$&lta rte4
Nem s!i*ta h&lmi 1s2nya s!.%al, amire, 'gye, legt""s!r mg 1s2ny/"" s!it&( a
%/las!4 Nem, nem m&n*&tt ne(i semmit, s#t s!)en ne(elt t&%/""4 Tsa(h&gy
el%/lt&!&tt hang&n s &lyan g2ny&san *al&lt, h&gy 8ri1ine( att.l mg a $0le is %rs
lett4 A((&r a $i2 (is $e+"en %alami nagy m&!g/s (e!*#*tt4 Megrtette, h&gy a
s!gyent mg in(/"" (ell (er0lni, mint a %es!lyt4 Egys!.%al $lni (e!*ett a
$lelemt#l4
K)) a!rt, mi(&r (i+tte( a! is(&l/".l, s megint tal/l(&!ni (ellett a hentes(
('ty/+/%al, nagy "0s!(n l)egetett el a "/m'l. ('tya el#tt4
A!t m&n*+/(, $l s!emmel H'+!it n!te, l/t+a7e, h&gy mit 1sin/l4 Ami iga!, a! iga!,
ha nem %&ln/na( hlgye( meg (isass!&ny&( a %il/g&n, a $r$ia(, att.l $le(, "i!&ny
nem lennne( &lyan "/tra(3
2G2
GAJDAR
A HEHKIISMERE6
Nyina Karna'h&%a nem (s!9tette el a! alge"ra$ela*at/t, s elhat/r&!ta, h&gy nem
megy is(&l/"a4
Je h&gy ismer#sei %letlen0l meg ne l/ss/(, amint tan9t/si na)&n (ny%e((el
1satang&l a %/r&s"an, (il&).!&tt a liget"e4
69!.rais 1s&mag+/t s ss!es!9+a!&tt (ny%eit egy "&(&r al/ *'gta, s egy s!)
)illang. 't/n $'t&tt4 E(!"en egy 1s)) (is $i2ra "'((ant, a(i /rtatlan'l, "i!al&mmal
n!ett r/4
S minth&gy a (is$i2 /"1s(ny%et s $0!etet s!&r&ngat&tt (e!"en, Nyina
ny&m"an megrtette, mir#l %an s!., s elhat/r&!ta, h&gy megtr$/l+a4
N 6e s!eren1stlen is(&la(er0l#3 N m&n*ta s!ig&r2an4 N M/r ilyen i$+2 (&r&*"an
"e1sa)&* s!0lei*t s a! is(&l/t
N Jeh&gyis3 N $elelte megle)et%e a (is$i24 N Kn egs! egys!er-en a! is(&l/"a
mentem, *e itt a! er*#"en egy nagy ('tya +/r(/l4 Ugatni (e!*ett, n meg elt%e*tem4
Nyina el(e*%etlene*ett4 Je e! a (isgyere( &lyan m'lats/g&s s (e*%es %&lt, h&gy
nem tehetett m/st, (!en $&gta, s /t(9srte a ligeten4
Mgy a!t/n Nyina t9!.rai+a s (ny%ei &ttmara*ta( a "&(&r alatt, mert a (is$i2 el#tt
s!gyellte $el%enni4
A l&m"&( mg0l el#s'rrant a ('tya, a (ny%h! h&!!/ sem ny2lt, *e a t9!.rait
megette4
Nyina %iss!a+tt, le0lt a $l*re, s els9rta mag/t4 Nem3 Nem a! ell&)&tt t9!.rait
sa+n/lta4 Je &lyan s!)en ne(elte( a $e+e $ltt a ma*ara(, s 2gy $/+t a s!9%e a
(nyrtelen lel(iismeret7$'r*al/st.l3
2GG
GYRFS ENDRE
MESE A KIS RE:IHZGK:RZH
V&lt egys!er, h&l nem %&lt egy (is re)0l#g)4 H(ha+t/s&s4 E! a (is re)0l#g)
nagy&n s!eretett 1sa%ar&gni4 M&n*ta is any'(/+a, a re)0l#g)7anyaha+., h&gy
meg1i"/l+a a s!/rny/t, ha mg egys!er el(.s!/l %alamerre4 Egyi( ++el, mi(&r m/r a
re)0l#g)anyaha+. is a legs!e"" /lm/t al'*ta, a mi (is g)0n( $&gta mag/t, s
els!(tt a hang/r".l4 Mg a! ++eli#r sem %ette s!re, mert ))en *i.t trt, s egy
elg'r'lt *i.rt a! as!tal al/ "2+t4 A (is s!(e%ny )e*ig egyenesen a Palat&nra re)0lt4
Mg ha+nal sem %&lt, ami(&r &*art, 9gy h/t nem s&(at l/t&tt a gynyr- t/+".l, $/ra*t
is %&lt, n& meg a! 0!emanyaga is el$&gy&tt, amit a! '!s&nnat/s(/"an h&!&tt4 He)ihent
a )art&n, s elal'*t4 Egys!er 1sa( arra "re*, h&gy %ala(i sim&gat+a a m&t&r+/t4
N 6e (i %agy N (r*e!te a (is re)0l#4
N Kn (is %it&rl/s 1s.na( %agy&(, megs!(tem a (i(t#"#l4 Tsa%ar&gni s!eretn(4
Nem +ss! %elem
A mi re)0l#n(et nem (ellett (ts!er h9%ni, "ele0lt a %it&rl/s"a, s m/ris %ersenyt
s!/g'l*&tta( a s!llel4 Rm a! egyi( $&r*'l.n/l a %it&rl/s meg"illent, s a (is
re)0l#g) !s')s!3 N "ele)&ttyant a %9!"e4 Elmer0lt4 K))en arra 2s!&tt egy nagy7nagy
har1sa, megl/tta a re)0l#t, s e!t g&n*&lta, UN&, e!t "e(a)&m4V Pe is (a)ta4 Igen /m,
*e nem s&((al (s#"" a h&rg&t is "e(a)ta, s m/r &tt $i1/n(&lt Pal/!s "/1si, a! reg
h&rg/s! (e!"en4 Este Pal/!s "/1si $el%/gta a har1s/t, gy&mr/"an r/a(a*t a mi
s!(e%ny0n(re4
N Mit (eresel itt, te (is re)0l#g), ah&l mg a g)ma*/r sem +/r
N Qa+, +a+, ha!a s!eretn( m/r +'tni, nagy&n meg"/ntam, h&gy els!(tem ha!'lr.l3
N Q.l %an, ma+* reggel ha!a%is!le( N m&n*ta Pal/!s "/1si, s letette a )a*(/ra,
a!t/n ne(il/t&tt, h&gy hal/s!lt $#!!n4 E!alatt a ma1s(/+a $el'gr&tt a )a*(/ra,
s!/+/"a (a)ta a (is re)0l#t, s '!sgyi, els!ala*t4 A (is1i1/it a(arta megle)ni ezze a
$'r1sa a+/n*((al4 Ah&gy s!ala*, s!ala*, egys!erre 1sa( elstt0l $elette a %il/g,
!s/(&t *&"ta( r/4 A !s/( egy matr.! %&lt, a matr.! )e*ig a re)0l#g)7anyaha+.n
s!&lg/lt4 A!rt $&gta a ma1s(/t, mert a $e*l!eten nagy&n els!a)&r&*ta( m/r a!
egere(4
M&n*+am7e, ne m&n*+am, h&gy r0lte( &tth&n, ami(&r a !s/("ama1s(a s!/+/"an
megl/tt/( a (is re)0l#g)et Z )e*ig meg9grte, h&gy nem $&g t""et elre)0lni
ha!'lr.l, 1sa( ha ma+* nagy les!, (tm&t&r&s, iga!i )il.t/( 0lne( "enne, s iga!
trtnete(et 9rna( r.la a! 2+s/g&(, nem &lyan (ital/lt mest, mint e! %&lt, ni3
2G;
PRIVISIN
8OGOHY 8A
Egy ny9r$a leg$els# /gai%al annyi ha%at gy-+ttt ss!e, h&gy &lyan %&lt %g0l, mint
egy h.g&ly.4 A $a tete+e a h. s2lya alatt megha+l&tt4 Nh/ny enyhe na) (%et(e!ett,
ami(&r ismt h. esett, s n#tt a h.g&ly.4 A h.tmeg s2lya a $els# /ga(at s %ele
egy0tt a $a tr!st e((&r $l(r9%"en a $l*ig ha+l9t&tta, s a $a 9gy is mara*t,
le"(ly.!%a, a ta%as!i &l%a*/sig4 A $a tr!sne( 9%e alatt egs! tlen /t+/rta( a! er*#
/llatai, nagy rit(/n egy7egy siet# em"er is4 Krs7(r0l a "0s!(e $eny#( n!te( le a
megha+l&tt ny9r$/ra, mint 'ral(&*.( a! alatt%al.i(ra4
6a%ass!al a ny9r$a tr!se ismt $elegyenese*ett, a $eny#$/(%al egy s&r"an /llt4 5a
e!en a ren*(9%0li ha%as tlen meg nem ha+&lt %&lna, a((&r e!ent2l tlen7ny/r&n,
min*ig a $eny#((el egy s&r"an mara*hat&tt %&lna4 Je mi%el egys!er megha+&lt, att.l
(e!*%e a leg(ise"" h. is meggrnyes!tette, s %g0l m/r min*en %"en, min*en tlen
9% ala("an grnye*t a! s%ny $l4
5a%as tli*#"en $iatal er*#"e s!rnyen neh!, s!inte lehetetlen "ehat&lni4 Ott, ah&l
ny/r&n a $/( (!tt s!les 1sa)/s %e!et, m&st (eres!t"en $l*ig ha+l&tt $/(
t&rlas!&l+/( el a! 'tat4 Oly mlyre ha+&lna(, h&gy tal/n 1sa( egy ny2l t'*na alatt'(
/t"2+ni4 Kn a!&n"an ismere( egy egys!er- %ar/!ss!ert, amelyne( seg9tsg%el %gig
lehet menni egy ilyen 2t&n anl(0l, h&gy (2s!%a (ellene /t"2+ni a megha+l&tt $/(
alatt4
6r( magamna( egy +. %astag /gat, e!!el +.(&r/t 0t( a meggrnye*t $/(ra4 A
s2ly&s h.tmeg s!anas!t re)0l, a $a $el(a)+a $e+t, tr!se (iegyenese*i(, s 'tat nyit
el#ttem, 9gy hala*&(, lassan l)(e*%e a! er*#"en, %ar/!s0tseimmel egyi( $/t a m/si(
't/n s!a"a*9t&m $el4
2G<
HAROLD MORNO
A TITA 6EQE6 KA:
5a t(&r "e%is!i( a te/t
s el$0ggny!#*i( a s!&"a,
m/r "ent *&r&m"&l a !l*s!em-,
t-!s!em- $e(ete 1i1a4
El#s!r 2gy tes!, mint a(it
nem r*e(el, 1sa( a t-! (!ele,
*e (shet a tea, megalhat a te+,
# nem (si( s&se4
Hassan(int te+s!9n-, nagy, )'ha (*
0li meg ar1/t s!emeit
s s!a"a*&n $l7$l$igyel#
te(intete meg(emnye*i(4
A!t/n $0le, (arma remegni (e!*,
$ar(a m&!&g s a 1s&*/s
(ar1s2 test m/r egyetlenegy
l# *&r&m"&l/s4
A gyere(e( es!ne(, a (t
reg hlgy selyem"en s'h&g,
*e a 1i1a a nagy %/gy"an egs!
(i1sire !s'g&r&*&tt4
A t/nyr h&l*+a a! as!tali
$elh#("#l %gre al/le"egL
s # 1s')a s.ha+, i!gal&m,
/l&m s s!eretet4
O*aha+li( a $nyl# (r $l,
a (rm7tenger $l s is!i(,
$ar(/t eleres!ti, altat.
gynyr &l*&!!a tr*eit4
Nagy, lan(a*t m/m&r $&g+a elL
%il/ga %gtelen s $ehrL
mg egy s!ent 1s)), N $lnyal+a, s
r!i, h&gy s!/ll le r/ a! +,
a (ar&ss!("en /lm&san
2GC
$el)2)&s&*i( s (iny2l
s mag/"a temet%e )ihen
+$lig nt'*atlan'l4
2GF
GRDONYI GZA
TSORJRS ANJRIS
Ah&gy a (a)'"an /1s&r&gtam, egy gyere( +tt %elem s!em"en4 Me!9tl/" %&lt,
tr*ig r# gaty/1s(/"anL a melln )ity(s )&s!t.mellny(e, a $e+n legy-rt s!l-
(ala)4 Je $'r1sa gyere(3 Mirt nem +/r ren*es 1i)#"en
5&gy h&!!/m rt, # is meg/ll&tt, n!ett engem4
A((&ra %&lt, mint n4 A! ar1a )ir&s s s!e)l#s4 A s!emei ((e(4 A! &rra gm"ly-
s )i1iny, mint a m&gy&r.4 Meg/llt s n!ett4 A! egyi( (e!"en le%eles $-!$a%ess!#4
A m/si( (e!t "etette a la+"i!se""e4
5a meg0t, g&n*&ltam, "eleragas!(&*&m a ha+/"a4 5&ss!2 ha+a %&lt a gyere(ne(, a
nya(/ig rt4
Je a gyere( nem 0ttt meg4 P/ms!(&*%a n!ett r/m, a r'h/mra is4
A((&r tets!eni (e!*ett ne(em4 H/ttam, h&gy nem a(ar "/ntani4
Z is (!ele"" l)ett h&!!/m, s megs!.lalt,
N 6'*&( egy $s!(et4
N Mi1s&*a $s!(et
N Ma*/r$s!(et4
N Ma*/r %an "enne
N A!4
N Meg lehet $&gni
N Meg lehetne4
N 5&gyan lehetne meg$&gni
N 5a "enne %an, meg$&g+'(4
N 5/t h&l a $s!e(
N Q++n, megm'tat&m4
A s!9%em re)esett a! rmt#l4 Mi1s&*a r*e(es gyere( e!3 Ismeri a ma*ara( tit(ait4
5a a(ar+a, meg$&g+a a (isma*arat3
A (#$al mellett ment0n(4 Z ell, n 't/na4
A $al&n /t ges!tenye$/( s alma$/( ha+&lta( (i a (ert"#l4 A $al t%"en 1sal/n
!l*ellett s itt7&tt egy s!0r(e )/s!t&rt/s(a, s/rga )ity)ang%ir/g4
N Itt %an N s2gta a gyere(, ah&l a $al "es!gellett N, lassan men+0n(4
H/"'++hegyen ment el#ttem4 A (ala)+/t a (e!"en $&gta4 A $al "eha+l/s/n/l
meg/ll&tt, s mer#n $l$el n!ett4
Rt$&gtam a tr*nl, s $lemeltem4
5all&ttam, h&gy a (ala)+/t r/1sa)+a a $alra4 Egy)er1nyi 1sen*4 Nem l/ttam, mit
1sin/l4 A! # testi s2lya $&glal(&!tat&tt er#sen, s (!"en re!tem, h&gy a r'h/+/na(
tehns!aga %an4
N Emel+en $el+e""3 N m&n*+a i!gat&ttan4
Me!telen l/"'++ai%al t/mas!(&*ni igye(e!ett4 A %a(&lat h'll&tt el#tt0n(, *e a!
er#m is (imer0lt4
N Emel+en3
N Nem "9r&m3
N N&, 1sa( egy (i1sit3
2GW
Her&gytam, s # meg %gigh'))ant a $al mellett4
N A ma*/r nin1s "enne N s!.l&tt $elt/)/s!(&*%a4 A h&ml&(a %r!ett4 Att.l
tart&ttam, h&gy el"#*0l4
Je nem s9rt4 80%et t)ett a $al t%r#l, s letrlgette %ele a h&ml&(/t4
K0lns $i1(. e! N g&n*&ltam r/ "/m'l%a N, nem s9r, mi(&r %r!i(3
2GD
NAGYANYS, UNOKRQA MEG A 6YXKOTSKA
OROSZ MESE
Klt egys!er, l*eglt egy regany., Jasa nni, 'n&(/+/%al, a (is Mas/%al4 V&lt egy
tar(a ty2(+'(, 2gy h9%t/(, h&gy :ttys(e4 Egy0tt lte(, egy0tt h/lta(, mg %9!rt is
egy0tt +/rta(4
Megy any.(a a $&ly.ra, s a %*re 9gy 1srm)l,
N Tsrr71srr3
A (is Masa megy a %9!re, %*r(+e 9gy 1srm)l,
N Tsirr71srr3 Tsirr71srr3
A ty2(&1s(a megy a %9!re, %*r1s(+e 9gy 1srm)l,
N Tsirr71sirr71sirr, 1srr71srr71srr3
Qn any.(a a $&ly.r.l, &lyan(&r 9gy s!.l a %*re,
N H&tty7l&tty3
Maseny(a +n a $&ly.r.l, a!t m&n*+a a %*r(+e,
N Hitty7l&tty3 Hitty7l&tty3
Qn :ttys(e a $&ly.r.l, %*r1s(+e 9gy "es!lget,
N Hitty7litty7litty, l&tty7l&tty7l&tty3
Egys!er megint %9!rt mente(4 Ell "a(tat Jasa nni, (!)en l)(e* a (is Masa,
mgtt0( ti)eg :ttys(e4
5im"/l.!na( a %*r1s(( a %9!h&r*. r2*&n, nyi(&r&gna( a r'*a(, ne(elne( a
%*r(, meg r/".l&ngatna(4 A nagyany. a!t m&n*+a,
N Nye((3 Tsrr3
Maseny(/ a!t m&n*+a,
N Nyi((7nye((3 Tsirr71srr3
A ty2(&1s(/ meg,
N Nyi((7nyi((7nye((, 1sirr71sirr71srr3
Egy $a/g&n ))en a((&r ringat.!&tt egy nagy alma4 Kr0ln!ett, hallgat.!&tt,
r/nt&tt egyet a (is /g&n, s le)&ttyant a! alma$/r.l4 A !l* $- (!t %gig$'t&tt, (ig'r'lt
a *-l#2tra, &nnan meg a *&m"ha+latra4 O*ag'r'lt :ttys(e l/"a al/, a ty2(&1s(a
hanyatt esett, nagy&t "'($en1e!ett4 6&%/""g'r'lt Maseny(a l/"a al/ N Maseny(a
elesett, nagy&t "'($en1e!ett4 Megint g'r'lt egy (i1sit, Jasa nni l/"a al/ N a
nagyany. elter0lt a $l*n, "'($en1e!ett, )r0s!(lt s +a+gat&tt4 A %9!h&r*. r'*a(
nyi(&r&gni (e!*te(,
N Nyi((7nye((, nyi((7nye((3
A %*r1s(( is r/(e!*t(,
N Tsirr71srr, 1sirr71srr3
Nyi(&rg&tt7nye(ergett, 1srgtt7!rgtt min*en3
A nyi(&rg/sra, nye(ergsre, 1srgsre, !rgsre &*a$'t&tt a nagya).4
N 5/t %elete( mi trtnt
A ty2(&1s(a e!t (/r/l+a,
N Qa+, egy ly% 1sa)&tt r/m3
A (is Masa e!t )ityergi,
N 8ar(as t/ma*t ne(em3
2;=
Nagyany. meg 9gy s9r*&g/l,
N R/m meg me*%e 'gr&tt3
:e*ig 1sa( egy alma %&lt, semmi m/s3
2;1
KEMENES INEZ
MESE A SBEKRKNYRZH
Valah&l a Pa(&ny %i*(n lt egys!er egy reg tlgy$a4 P&l*&g %&lt s elge*ett,
mert min*en ta%ass!al 2+ r0gye(et "&nt&tt, s ilyen(&r rmmel l/tta, h&gy megint
n#tt egy 1entit min*en /ga4 Par/!*/s tr!se (r0l hallgatag g&m"/( s selymes
s!irm2 %ir/g&( la(ta(4
Egy na)&n (ir/n*'l.( +tte( a! er*#"e4 8i2( s l/ny&(, a(i( (r0l'gr/lt/( a $/t,
la"*/!ta(, $&g.1s(/!ta(, tal/n s!/mh/"&r2!ta( is, *e ehhe! nem rtett a tlgy$a, #
t'la+*&n())en 1sa( a((&r (e!*ett el +/ts!ani, ami(&r a! egyi( (isl/ny (imelege*%e a
$'t(/r&!/s"an, egyi( als. /g/ra *&"ta )ir&s (ttt (a"/t+/t4 A (nny-, )'ha h&lmi
lengett egy (i1sit, a!t/n enge*elmesen &*asim'lt a r01s(s $a(reghe!4 Mgy mara*ta(
egy0tt estig4 Mi(&r a gyere(e( ha!ain*'lta(, s a (isl/ny lea(as!t&tta (a"/t+/t a! /gr.l,
a! megre11sent4
N Mi(&r +ss! %iss!a N (r*e!te a (is(a"/t&t4
N Nem t'*&m, tal/n +%# %as/rna) N m&n*ta a (is(a"/t, s r/g&m"&l.*&tt a
(isl/nyra, h&gy meg%*+e #t a h-%s esti s!lt#l4
5anem a (%et(e!# %as/rna) a Me1se("e mente( (ir/n*'lni a gyere(e(, a!t/n a
Palat&nh&!, ma+* 2+ra m/sh&%/, %g0l a (isl/ny (i is n#tte )ir&s (a"/t(/+/t, el is
(&)tatta a (ny(t4
A! reg tlgy$a )e*ig %/rt, %/rt4 El#s!r a +%# %as/rna)&t, ma+* a (%et(e!#t,
a!t/n a! #s!t, mert a((&r h-%se"" les!, a!t/n a ta%as!t444 *e a gyere(e(et nem l/tta
t""4 Nagy&(at s.ha+t&tt, *2s l&m"+ai%al s!&m&r2an ".l&ng&tt a s!l"en4
N Mirt s.ha+t&!&l, te !l* l&m"&s tlgy$a N (r*e!te a s!ell#4
N S!eretnm, ha )ir&s (a"/t(/( )ihennne( ra+tam N %all&tta "e a $a4
N Ismere( $/(at, a(i( s&(7s&( (a"/t&t .%na( N s's&gta a s!l N, s!e(rnye(ne(
h9%+/( #(et4
N A((&r s!e(rny a(ar&( lenni3 N re1segte a tlgy$a, s (iter+es!tette /gait, mintha
ny2+t.!(&*n(4
N Ne "'t/s(&*+3 N !i!egte i+e*ten a s!l4 N S!rny- $/+*al&mmal lehet 1sa(
s!e(rny a $/".l3
N Nem "/n&m N m&n*ta a tlgy$a N, s!9nes r'h/1s(/(ra, meleg (a"/t(/(ra a(ar&(
%igy/!ni4
Egy h-%s ta%as!i na)&n a!t/n N r0gye!ni (s!0lt ))en N "alt/s, $-rs!es em"ere(
+tte( a! er*#"e4 Ke*%tel%e n!egett( a tlgy$a %astag tr!st4
N E!t %/g+'( (i N m&n*ta a! egyi( s a((&r egy *ara"".l (iteli( a s!e(rny
&l*alla)+a4
US!e(rny lehete(3V N '++&ng&tt a tlgy, *e a (%et(e!# )illanat"an ne(ieres!tett(
t%ne( a $-rs!t, s # $/+*almas nys!rgssel *#lt a $l*re4 He%/gt/( a! /gait, s
el%itt(4 Ts)gtt a %n $a s!9ntelen %re, *e 1sa( re1segett, nys!rgtt 1sn*esen4
N H/t&*, te "'ta N s.ha+t&!&tt a s!l N, h/t megri e! a s&( s!en%e*s
Je a tlgy$a 1s&n(a tr!sn 1sa( $/+*almasan m&s&lyg&tt a (reg4
A gy/r"an a!t/n a (rgt is leny2!t/(, egy g) la)&(ra s!eletelte, s min*en la)+/t
sim/ra gyal'lt/(4
2;2
UM&st m/r "i!t&san s!e(rny %agy&( N g&n*&lta a $a N, a!t his!em,
(eres!t0lmentem min*en s!en%e*sen4V
Je a((&r a la)&(".l (is!a"t/( a s!e(rny h/t/t, &l*alait, tete+t, $ene(t, (t
a+ta+/t, s hegyes s!ge((el, $&rr. eny%%el ss!eer#s9tett(4
UM&st m/r "i!t&san s!e(rny %agy&( N g&n*&lta a tlgy N, his!en m/r a+t.im is,
l/"aim is %anna(4V
Je a((&r mg !/rat s!erelte( r/, )/11al "arn/ra $estett(, s 1s9)#s )&lit2rral tett(
ragy&g.%/4
E!'t/n s&( t/rs/%al egy0tt tehera't.ra tett(, s el%itt( a "2t&r0!let"e, ah&nnan
l&%as (&1si %itte t&%/"" egy emeletes h/! el4
Je +. %&lt itt m/r min*en3 Kt er#s "/1si %itte $el a l)1s#n, .%at&san, h&gy meg se
(ar1&l.*+(, a s!&"/"an )e*ig egy (isl/ny s a! any'(/+a %/rt/(4
60relmetlen0l, rmmel nyit&tt/( (i a s!) 2+ s!e(rnyt, selyem)a)9rral (i"lelt(
a )&l1ait, s ra(&sgatni (e!*te( "enne4
El#s!r egy "arna ma1(.r'h/t h&!&tt a (isl/ny, a!t/n egy s/rga )'l.%ert, s&(7s&(
r'ha (!t %g0l egy )ir&s (a"/t(/t is4 Hengett (e!"en a (nny- h&lmi, a!t/n
(nyelmesen &*asim'lt a s!) 2+ s!e(rny sima &l*al/h&!4 A tlgy$a )e*ig (it/rta
a+t.s!/rnyait, s e!!el a 1sen*es 1si(&rg/ssal $elelte a nyit&tt a"la(&n "es'han.
s!lne(,
N Megrte4
2;G
MRA FERENC
JISPKH KIRRHY8I
E!e("en a! 9nsges i*#("en iga!s/g s!erint r0lnm (ellett %&lna ne(i, h&gy &lyan
1s')a1s)) %agy&(4 5is!en (is em"er (is (ar+ (enyrrel "eri4 Je n nem erre
g&n*&ltam, hanem arra, h&gy a (is e1et$/".l is nagy e1et$a lett m/r, amelyi( %elem
egys!erre s!0letett a h/!'n( el#tt, n meg mg min*ig nem rem $l a (ilin1set4 5a
emiatt nagy&n "2na( eres!tettem a $e+emet, *esany/m min*ig a! l"e %ett, s
meg1ir.gatta a $e+emet,
N Nem tes! a! semmit, lel(em gyere(em4 H/t&*, Ne%enin1s (ir/lyna( is Ji."l
(ir/ly$i %&lt a leg(ise"" $ia, mgis a! lett a (ir/lys/g4
Olyan s&(s!&r elm&n*ta ne(em s!0lm e!t a mest, h&gy mg m&st is s!.r.l s!.ra
t'*&m4
8l is +egy!em, h/tha les! &lyan "a"s!em+an(. (isgyere(, a(i meg%igas!tal.*i(
ra+ta4
UNagy %&lt a "/nata Ne(eres*&rs!/g"an Ne%enin1s (ir/lyna(4 S!9%e $a1sar&*&tt,
(nnye !/)&r&!&tt, reg"resne( ah&gy )anas!(&*&tt,
N Se ++em, se na)&m, tenger a "/nat&mL ami s!9%em ny&m+a, (i nem tal/lhat&m4
O(&s em"er %&lt a! reg"res, min*ig a (e!e 0gy"en tart&tta a! es!t4
N El+/rt ra+tam a! i*# N $&lytatta Ne%enin1s (ir/ly N, *e mg meg is g/!&lt4 Eltri(
a (is s.tart., reg %agy&(, s9r"a ha+l.4
N Nem "a+ a! N %igas!talta (&r&n/s ga!*/+/t a "l1s reg"res N, 1sa( a le)ny
megmara*+&n, s!/+ ma+* 1sa( a(a* h&!!/4 5/r&m $ia %an $elsge*ne(, teli( ga!*a a
(&r&n/ra4
N Mr.s %a+, itt a "a+ N )&ty&g&tt a (nnye a! reg (ir/lyna(4 N 5/r&m 1sillag (!0l
melyi( a leg$nyese"" 5/r&m $eny#s!/l (!t melyi( leg*ere(a"" 5/r&m sasma*/r
(!t melyi( legse"ese""
N E!rt 'gyan egy 1se))et se r&ntsa mag/t, 'ram (ir/ly&m N "iggyes!tette el a
s!/+/t a! reg"res N, mert e! s&((al (nnye"" m'n(a, mint a l.)at(&l/s4
rm"en &lyat %igy&rg&tt a Ne%enin1s (ir/ly, h&gy min* / harmin1(t $&ga
(il/ts!&tt %&lna, ha min* el nem h'lla+t&tta %&lna4
N Pes!l+, s!&lg/m, e!0st"e %/gatla(, arany"a ntetle(, ha &(&sat m&n*as!4
N I*/ig $lsge* tart&tt el (al/11sal, a!t s!&lg/l&m m&st meg a! &(&s tan/11sal4 Je
nem e!0st+rt, *e nem arany/rt, a*&m a tan/1s&t egy %rs (ra+1/rrt4
N Qa+, nagy $/t m&!gats!, lel(em gyere(em N m&ty&g&tt a Ne%enin1s (ir/ly N, nin1s
ne(em egy %rs (ra+1/r&m se4
N N&, h/t a((&r a!t is n a*&m N m&n*ta (e%lyen a! reg"res, s (i%ett a
s!-r'++/".l egy %rs (ra+1/rt4
N 59% s!&lg/lat&mmal, s&( $/ra*s/g&mmal e!t min* n ta(ar9t&ttam meg4 Kine( a
()t l/t&* e!en, $elsges (ir/ly
N A magamt l/t&m, mintha 1sa( a t0(r"e n!n( N gynyr(*tt Ne%enin1s
(ir/ly a sa+/t ()m/s/"an4 N Kari(a a s!emem, s!l$&g. a $0lem, a )is!e &rr&m is
enymne( ismerem4
N N&, ha t0(r, te** a $alra4 5/r&m (ir/ly$i $ia* %an, s!.l9ts* #(et el#4 Arany&s
2;;
nyila((al %egy( 1l"a (ir/lyi ()m/s&*at a %rs (ra+1/r&n4 6ege! a %/ll'(&n,
s!/ms!er9+ (e!0("en, (r*s a s!em0("en, mire (ell 1l&!ni
N Tl a! n /"r/!at&m, (&r&n/m a +'tal&m N hir*ette (i a Ne%enin1s (ir/ly4 N Egyet
ta)s&l&( a legnagy&"" $iamna(, (ett#t ta)s&l&( a (!)s# $iamna(, h/rmat ta)si(&l&(
leg(ise"" $iamna(4
Egyet ta)s&lt a Ne%enin1s (ir/ly4 El#/llt erre Nya(igl/" (ir/ly$i, sas %&lt a s!eme,
a1l a (e!e4
N 5a a "al $0le*"e "eletal/l&( n, a! enym les! a((&r (&r&na s le)ny4
Je "i!&ny 2gy $2r.*&tt "ele a (ra+1/r&n a ()m/s "al $0l"e a ny9l, h&gy
Ne%enin1s (ir/ly a! iga!i "al $0lhe! (a)&tt &*a4
N 5e+, m/(&s "les, e! a s!em a! les3
Kett#t ta)s&lt (ir/ly #$elsge, el# is /ll&tt r/ 6ele!s/( (ir/ly$i4 P&r&t%a a s!eme,
%ill/m %&lt a (e!e4
N Nyilam a +&"" $0le*"e, (&r&n/* a $e+em"e4
Je &lyant 1sen*0lt a! a ny9l a ()m/s +&"" $0l"en, h&gy a! iga!i $0le 1sengett
"ele a (ir/lyna(4
N Mala1(rms "a"le%es, e! a (! /m a se"es4
5/rmat ta)s&lt a Ne%enin1s (ir/ly, el#/ll&tt erre Ji."l (ir/ly$i4 Ji*ergett
s!egny(e, res!(etett a (e!e, teles!ala*t (nnyel len%ir/gs!9n s!eme4
N A)/m s (ir/ly&m, letem7hal/l&m (e!e*"e a+/nl&m, *e n in(/"" min*+/rt
"es!eg#*m (is"resne(, mint h&gy a nyilammal a te ()m/s&*at ss!el%l*!!em4
Ne%enin1s (ir/ly a s!emt trlgette, Ji."l (ir/ly$it s!9%re lelte4
N 6i* a +'tal&m, mert te $egy%er nl(0l is a s!9%em"e tal/lt/l4 5a+*2( s %it!e(3
5amar s!ala*+at&(, leg(ise"" $iamna( (&r&n/t h&!!at&(4 V/ll/ra )al/st&t,
selyemt'li)/nt&st, a mar(/"a )e*ig li"a!s9r&s l/ng&st3V
E!en a!t/n s!0lm is ne%etett meg n is, /m"/r "i! n a! egs! (ir/lys/g&mat
&*aa*tam %&lna a l/ng&srt4
2;<
BENEDEK ELEK
AB OKOS HERNY
5&l %&lt, h&l nem %&lt, hete*ht &rs!/g&n is t2l, %&lt egys!er egy &(&s le/ny4 Je e!
&lyan &(&s %&lt, h&gy a! &(&ss/g/na( a h9re mg a (ir/lyh&! is el+'t&tt4 A (ir/lyna(
annyit "es!lte( a $0l"e a le/nyr.l, h&gy "e$&gat&tt a hint."a, a le/nyrt (0l*tt, s
elh&!atta a! '*%ar/"a4
8el%is!i( a le/nyt a )al&t/"a, &tt a (ir/ly $&ga*+a, s m&n*+a ne(i,
N Na, te le/ny, hall&ttam a h9rt a nagy es!e*ne(, h/t ha &lyan nagy a! es!e*, %an
ne(em a )a*l/s&n s!/!es!ten*#s $&nalam, $&n+ ne(em a"".l arany$&nalat4
8elelte a le/ny, N 8elsges (ir/ly&m, letem7hal/l&m (e!"e a+/nl&m, %an a!
*esa)/mna( s!/!es!ten*#s s%ny(er9tse, 1sin/ltass&n ne(em a"".l &rs.t, s a((&r
n is meg$&n&m a! arany$&nalat4
6ets!ett a (ir/lyna( e! a $elelet, min*+/rt m/s (r*st g&n*&lt (i4
N 5/t +.l %an, le/ny&m, a! els# (r*semre +.l meg$eleltl, m&n*&( m/st4 Van
ne(em a )a*l/s&n s!/! ly'(as (&rs.m, $&lt&!* meg a!&(at4
N Kn +. s!9%%el N m&n*ta a le/ny N, 1sa( el"" $elsge* $&r*9ttassa (i a (&rs.(at,
mert a!t t'*+a "i!&ny&san, h&gy semmit sem s!&(ta( a s!9nr#l $&lt&!ni, hanem a
%iss!/+/r.l4
M&n*+a a (ir/ly, N O(&s %&lt a m/s&*i( $elelet is4 Mg a*&( ne(e* egy (r*st, s
ha arra is meg$elels!, itt a (e!em, $elesg0l %es!le(4
N Tsa( m&n*+a, $elsges (ir/ly&m4
N 5/t n a!t m&n*&m, h&!! is, meg ne is, legyen is, meg ne is4
G&n*&l(&!i( egy (i1sit a le/ny, a!!al (i$&r*'l a! a+t.n, megy a (&nyh/"a, &tt a
s!a(/1snt.l (r (t s!it/t4 A!t/n megy a! '*%arra, &tt ))en r)(*tt egy sereg
galam", meg$&g&tt egyet, a (t s!ita (! tette, 2gy ment $el a (ir/ly s!9ne el4
N Itt %an, $elsges (ir/ly&m4
8&g+a a (ir/ly a (t s!it/t, h&gy megn!!e, mi %an "enne4 A""an a )illanat"an a
galam" (ire)0lt4
N Na, l/ssa, $elsges (ir/ly&m, h&!tam is, nem is, %&lt is, nin1s is4
Je m/r erre &lyan er#sen megtets!ett a (ir/lyna( a le/ny, h&gy egys!eri"e h9%atta
a! '*%ari )a)+/t, ss!ees(0*tt a le/nnyal4 El# a 1ig/ny&((al, lett nagy la(&*al&m,
eltart&tt egy htig, tal/n (ett#ig is4
Kn is &tt %&ltam, egyet +.t t/n1&ltam4
A(i nem his!i, +/r+&n 't/na4
2;C
KK68KHE AQRNJKK
NMET MESE
A (ir/ly %a*/s!ni ment a! er*#"e, mag/ny&san "&ly&ng&tt 2ttalan 'ta(&n, *e
%a*na( ny&m/ra sem "'((ant4 M/r "eestele*ett, mi(&r s!re%ette, h&gy elt%e*t a
rengeteg"en4 A r'h/+/t t0s(e t)te, meghe!ett, megs!&m+a!&tt, *e a! 'tat 1sa( nem
lelte4 Egys!er a!t/n a s!nget# ('nyh.+/h&! rt, s anna( a! a+ta+/n "e(&)&g&tt4 A
s!nget# %alah&l mess!e +/rt, *e a $elesge &tth&n %&lt, +. s!9%%el $&ga*ta a!
ismeretlen, $/ra*t %/n*&rt4 Kr'm)lit $#!tt ne(i %a1s&r/ra, )'ha s!n/n altatta, s
egyre menteget#!tt, h&gy s!egnysg0("#l t""re, +&""ra nem teli(, *e amit a*, a!t
+. s!9%%el a*+a4 Nem t'*ta a s!egny ass!&ny, h&gy a $/ra*t %/n*&r maga a (ir/ly, *e
'gyan hi/"a t'*ta %&lna, a s!nget# ('nyh.+/"an 1sa( h9r"#l ismert( a )e1senyt, a
)'ha )ihs ny&s!&ly/t4 A (ir/ly +. t%/ggyal megette a (r'm)lit, min* a t9! '++/t
megnyalta 't/na, s &lyan +.9!-en al'*t a! illat&s s!n/"an, h&gy a (ir/lyi
ny&s!&ly/"an sem (0ln"0l4 Reggel a!t/n meg(s!nte a s!egny ass!&ny +.s/g/t, s
$i!etsg0l egy aranytallrt a*&tt ne(i4 A! ass!&ny a!t hitte, h&gy a tallr h&lmi &l1s.
1se1se7"e1se, s 1sa( a!t sa+n/lta, mirt is nin1s ra+ta ly'(, h&gy legal/"" nya(/"a
a(as!thatn/4 Je ah&gy +&""an megn!te, r/+tt, h&gy a! ismeretlen %/n*&r ar1m/sa
1sill&g a tallr&n4
Mi(&r a!t/n ha!atrt a! 'ra, s a $elesge megm'tatta ne(i a! aranytallrt, s
elmeslte, h&gy %&lt, mint %&lt, a s!nget# 2gy %le(e*ett, h&gy 1sa(is a (ir/ly
+/rhat&tt a h/!'("an4
N Ami iga!, a! iga!3 N m&n*ta4 N Ilyen +.9!- (r'm)li seh&l sem terem, 1sa( itt
n/l'n(, a h&m&(&s $l*"en3 Nem 1s&*a, ha (ir/ly 'ram megnyalta 't/na t9! '++/t4
Meg a!t/n ilyen illat&s s!n/"an sem alhat&tt mg s&ha, nem 1s&*a, ha +.lesett ne(i
a! al%/s3 Je a!rt egy aranytallr mgis1sa( s&( egy t/nyr (r'm)lirt3 N&, %is!e( is
ne(i mg egy (&s/rral, ha** egye, ha annyira 9!lett ne(i3
El is ment a s!nget# a (ir/lyi )al&t/"a, %itte a (&s/r (r'm)lit4
N Kir/ly 'ram, h&!tam ne(e* egy +. (&s/r (r'm)lit, e** meg +. t%/ggyal, s
%/l+( egs!sge*re3
Q.lesett a (ir/lyna( a! a+/n*( meg a s!9%es s!., s h&gy %is!&n&!!a a s!nget#
em"ersgt, a!&n ny&m"an ga!*agg/ tette, a*&tt ne(i egy s!) tany/t, *e mg
(r(et is, l&%a(at is h&!!/4
V&lt a s!nget#ne( egy test%r"/ty+a, ga!*ag, (a)!si em"er, a(i s&hasem s!/nta
meg a s!nget# s!egnysgt4 N&, m&st, mi(&r meghall&tta, milyen s!eren1se rte a!
11st, 2gy g&n*&lta, h&gy %ele is megesheti( ilyesmi4 Ks h&gy el#seg9tse a s!eren1se
2t+/t, (i%e!ette a! ist/ll.+/".l a legs!e"" alm/s*eres l&%at, s ment %ele a (ir/lyi
)al&t/"a4
N Kir/ly 'ram, a+/n*(&t h&!tam ne(e* N m&n*ta a (a)!si ga!*ag4 N Elh&!tam a
legs!e"" alm/s*eres l&%amat, hat%an aranyat a*n/na( rte a %/s/r"an, *e n in(/""
ne(e* a+/n*(&!&m, $&ga** +. s!9%%el4
A (ir/ly menten t'*ta, h&nnan $2+ a s!l, s elhat/r&!ta, h&gy ala)&san
megle1(!teti a (a)!si ga!*ag&t4
N N&, ha hat%an aranyat r a! alm/s*eres, n s&((al t""et a*&( rte3 A l.rt
2;F
1ser"e meg(a)&* e!t a (&s/r (r'm)lit, amirt egy egs! tany/%al, (r((el,
l&%a((al $i!ettem3
E!!el a (a)!si em"er (e!"e ny&mta a (&sarat, s (itess(elte a )al&t/".l4
A! alm/s*erest "e(ttt( a (ir/lyi ist/ll."a, s a!.ta is %i*/man r&)&gtat+a a !a"&t,
*e a ga!*ag em"erne( mg m&st is (eser- les! a s!/+a 9!e, ha 1sa( r/n! a (r'm)lira4
2;W
ILLS GYULA
A KOTSISOK MEG A GRS8OK
Klt egys!er (t (&mis! gr.$4 Min* a (ett#re (0ln7(0ln nagy&n harag'*&tt a
"rese, mert nagy&n r&ss!'l "/nta( %el0(4 N& *e nem mert( a ga!*/+'(at %iss!a0tni,
mert "e!/rt/( %&lna #(et4
A (t (&1sis "res egys!er ss!etal/l(&!&tt4 :anas!(&*ta( egym/sna(, (r*e!t(
egym/st.l,
N Milyen a te ga!*/*
A! egyi( a!t m&n*ta, h&gy nagy&n r&ss!'l "/ni( %ele4 R/$elel a m/si(,
N A! enym is &lyan3 5anem t'*&* mit Ver+0( meg egym/s ga!*/+/t3 5a
min*(ett#n( a mag/t %eri meg, "e!/rna( "enn0n(et3 Ma+* ha egys!er (&1si%al
megy0n( egym/sna( s!em(!t, te se tr+ (i, n se tre( (i3 Ma+* ss!ea(as!(&*'n(,
a((&r ma+* %er+ a! n ga!*/m nya(a (!3 Kn )e*ig a te ga!*/* nya(a (! %ere(3
Mgy nem 1s'(na( "e "enn0n(et3
Xgy is trtnt4 Mi(&r egys!er mente( egym/sna( s!em(!t, &lyan "0s!(n ha+t&tt
egyi( is, m/si( is, h&gy semelyi( sem trt (i4 A (t gr.$ am2gy is harag'*&tt
egym/sra4 Ah&gy ss!ea(as!(&*ta(, min*+/rt a! egyi( (&1sis a m/si( gr.$+/na( a
nya(a (! %/g&tt, ama! )e*ig a! # ga!*/+/t !'h&lta a! &st&rral4
A!t m&n*ta,
N 5a te 0t* a! n ga!*/mat, n is 0tm a te ga!*/*at3
Mgy a!t/n +.l el%ert( egym/s ga!*/+/t4 Mi(&r l/tt/(, h&gy m&st m/r elg les! e!t a
%erst (ihe%erni, (itrte( egym/s el#l4
Elha+t a! egyi( egy *ara"&n4 A!t m&n*+a a gr.$ a (&1sisna(,
N Ugye, te +&""an meg%erte*
N Q&""an n, mert nagy&""a(at s.!tam a nya(a (!3
N N&, e!rt "&rra%al.t a*&(4
A m/si( gr.$ is (r*i,
N Ugye, te +&""an meg%erte*
N Q&""an n, mert nagy&""a(at 0tttem r/4
N N&, e!rt +. "&rra%al.t a*&(4 A! is )n!t a*&tt a (&1sis/na(4
Mi(&r a (t (&1sis tal/l(&!&tt, a!t m&n*t/( egym/sna(,
N N&, e!e(et +.l megtan9t&tt'(4 R/a*/s'l mg a tan*9+at is meg$i!ett(4
2;D
GRIMM
A RSKA MEG A MATSKA
Egys!er egy ma1s(a tal/l(&!&tt a r.(/%al4 UR.(a 2r$i &(&s, ta)as!talt +.s!/g, s
nagy s!a%a %an a! er*#"enV N g&n*&lta, s nagy tis!tessggel (s!nttte,
N Q. na)&t, tis!telt r.(a 2r$i4 5&gy s!&lg/l a (e*%es egs!sge
A r.(a nagy (e%lyen tet#t#l tal)ig %gigmrte a ma1s(/t, nem t'*ta, egy/ltal/n
mltassa7e egy7(t s!.ra4 Vg0l a!t m&n*ta,
N S, te ny&m&r'lt "a+'s!)e*r#, te tar(a )&+/1a, te hen(.r/s! egrles#, mi +'t
es!e*"e A!t mere* (r*e!ni t#lem, h&gy %agy&( Milyen is(&l/t +/rt/l te Mi$le
mestersghe! rtes!
N Tsa( egyetlenegyhe! N $elelte s!ernyen a ma1s(a4
N Ugyan mihe! N (r*e!te a r.(a4
N 5a a ('ty/( a sar(am"an %anna(, $el t'*&( (a)as!(&*ni a $/ra, s megmentem
t#l0( a! irh/mat4
N E! is %alami N hen1egett a r.(a4 N Kn legal/"" s!/!$le mestersget t'*&(, s
r/a*/s'l mg egy !s/(ra %al. $&rtly&m is %an4 Megesi( a s!9%em ra+ta*, gyere
%elem, ma+* n megmagyar/!&m ne(e*, h&gyan (ell r/s!e*ni a ('ty/(at4
A""an a s!em)illant/s"an $elt-ni( egy %a*/s! ngy +.$le (&).%al4
N&s!a, $el'gri( a ma1s(a a $/ra, (2s!i( $l$el a tr!sn, meg0l $nt a tete+n, ah&l
/g is re+ti, l&m" is ta(ar+a, a $0le se l/ts!i(4
N M&st el# a $&rtllyal, r.(a (&ma, nyis* (i a!t a !s/(&t3 N (ia"/l+a a r.(/na(4
5anem a r.(/t a((&rra m/r nya(&n 1s9)t(, s m&11anni sem enge*t( a (&).(4
N E+nye, e+nye, r.(a 2r$i N s!.lt a ma1s(a &*a$nt N, "enne raga*t/l a )/1"an a
s!/!$le mestersge**el3 5a i*e $l t'*t/l %&lna (a)as!(&*ni %elem, "e!!eg nem
hagyta* %&lna &tt a $&ga*at3
2<=
LA FONTAINE
A 6ITSK KS A 5ANGYA
Mit 1sin/lt a 601s( ny/r&n
Tsa( m'!si(/lt ht hat/r&n4
A!t/n +tt a tl a ny/rra,
s $l(&)&tt a (&ma /lla4
S!&ms!*+/"an lt a 5angya4
Khen ahh&! ment )anas!ra,
s arra (rte, egy (e%s(e
"2!/t a*+&n ne(i tlre4
UP2!/t N s!.lt a 5angya s.g&r4 N
M/r e! a!t/n s&( a +.".l3
6l ele+n sin1s "2!/* m/r
5/t a ny/r&n mit 1sin/lt/lV
UMit 1sin/ltam Krem s!)en,
m'!si(/ltam N s!.lt s!ernyen
601s( mester4 N A(i (rte,
n.t/t h2!tam a $0l"e3V
UN.t/t h2!t/l, e"'gatta
N&, h/t a((&r N s!.lt a 5angya N
+/r* el h&!!/ m&st a t/n1&t3
Q. m'lats/g&t (9%/n&(4V
2<1
CSARUSIN
A 8IRQ
Klt n/l'n( egy i*eig egy s!el9* $0r+4 Kalit(/"an tart&tt'(4 A $0r+ am&lyan (i1si
%a*ty2(&1s(a$a+ta4 A t&lla %rhenyes "arna, %il/g&sa"" s/%&((al4 A "egyn t&lla(".l
(is )las!tr&n$le, &lyan, mint a gyere(e( el#(+e4
I*e7&*a +/r(/l a (alit(/+/"an, s hal(an $0tyrs!i(, ilyes$&rm/n, U60rr7t0rr3 60rr7
t0rr3V
Nha le$e(s!i(, s $0r*i( a h&m&("an, mint a! iga!i ty2(4 6is!t&gat+a a t&ll/t,
s!/rny/%al %er*es4 5a ('(a1&t m'tat'n( ne(i, &*a+n, s a (e!0n("#l es!i4
Mg a tenyer0n(re is tett0(, mint a +/t(s!ert4 Ott meg0l, s nem re)0l el4 S!el9*,
mint a galam"4
Je a legr*e(ese"", t'*+/t&(, mi %&lt Mihelyt este $elgy2+t&tt'( a %illanyt, a
$0r+e1s(e a!&nnal )ity)alatty&lni (e!*ett, 9gy, U:ity)alatty3 :ity)alatty3V
N Mit m&n* N (r*e!te Nyi(it(a4
N Al'*ni (0l* tge*4 5all&*, a!t m&n*+a, U:ity)alatty, h9% a! /gy3 59% a! /gy,
)ity)alatty3V
Nyi(it(a $0lel, 1sa('gyan %alami a$$lne( hang!i(,
N :ity)alatty3 59% a! /gy3
N :ity)alatty3 59% a! /gy3
Nyi(it(/na( )e*ig 1sa('gyan m/r al'*nia (ne4 Je neh! #t /gy"a (ergetni4
N Mg (&r/n %an3 N m&n*+a (nyrg%e4
Ks a $0r+ megint r/(e!*i,
N :ity)alatty3 59% a! /gy3
N Nin1s (e*%em3
N 59% a! /gy3
N 5a** +/tss!am mg egy (i1si(t3
M&st a!t/n r/!en*9t a $0r+, h&gy a! em"er ma+* megsi(et0l "el,
N :ity)alatty3 59% a! /gy3 :ity)alatty3
N Igen, igen, megye( m&sa(&*ni3
N 59% a! /gy3 59% a! /gy3
N Igen, 1sa( le%etem a na*r/g&mat3
N 59% a! /gy3 59% a! /gy3
N Mit (ia"/ls!, &st&"a 5is! m/r le$e(0*tem3
El&lt+/( a %illanyt a h/!"anL elhallgat a $0r+, Nyi(it(a is elals!i(, 9gy %&lt e! n/l'n(
min*en /l*&tt este4 5&!!/s!&(tatta a $0r+e1s(e Nyi(it(/t a le$e(%she!4
Mihelyt r/(e!*te a U)ity)alattyV7/t, Nyi(it(a /s9t&!ni (e!*ett4 A**ig7a**ig
/s9t&!&tt, am9g s!)en megm&s*&tt, le%et(#!tt, s le$e(0*t al'*ni4
Iga!, a $0r+e1s(e nem1sa( estn(nt (i/lt&!ta, h&gy Uh9% a! /gyV, hanem m/s
na)s!a("an is, *e &lyan(&r r/*&"tam %alamit a (alit(/+/ra, (en*#t %agy tr0l(!#t, s
a $0r+ ny&m"an elhallgat&tt4 A $0r+ nem s!.l a stt"en4 Ny/r&n (i(lt!t0n( a
nyaral."a4
A (ert"en +.(&ra (etre1et re(es!tett0n( el a $0r+e1s(ne(4 O*a "etett0(, s a!'t/n
(iment0n( a me!#re %ir/g&t s!e*ni, h&gy $el*9s!9ts0( %ele a! 2+ la(/s'n(at4 Je a
2<2
(etre1en %alah&l rs mara*t N megs!(tt a $0r+e1s(e4 Mire ha!art0n(, nem %&lt
seh&l4 Qa+, *e siratt'(3
Kerest0( min*en$el4 Kerest0( egs! *l't/n, egs! este4
K&t&r/s!t'n( a $-"en, %gig1srtett0( a "&(r&(at4 Je a mi $0r+e1s(n(ne( se h9re,
se ham%a4
Kimer0lt0n(, el$&gy&tt a! er#n(4 Nyi(it(/na( m/r rg a! /gy"an lenne a helye4
N 5&gy $&g&( le$e(0*ni N (r*i Nyi(it(a s9r%a4 N Nin1s, a(i al'*ni (0l*+n3
Ks a((&r $el(elt a h&l*4 8nyesen meg%il/g9t&tt min*ent (rs7(r0l, a gye)et, a!
'tat4 Ks egys!er 1sa( mit hall'n( a! egyi( 2tmenti "&(&r".l,
N :ity)alatty3 :ity)alatty3
N Z a!3 N lel(en*e!ett Nyi(it(a4 Ks a $0r+e1s(e mg hang&sa""an,
N :ity)alatty3 59% a! /gy3
Pe"2+t'n( a "&(&r"a, s egys!eri"en meg$&gt'( a $0r+e1s(n(et4 5i*eg %&lt a teste
s 1s'r&m%9!, meg/!tatta a harmat4 5a!a%itt0(, meg+a%9t&tt'( a rst a (etre1en, s
s!)en %iss!atett0( "el a $0r+e1s(t4 Nyi(it(a )e*ig elment al'*ni4
2<G
LIPTK GBOR
A MAJARAK 5RHRQA
Klt egys!er rges7rgen a Palat&n )art+/n egy nagy&n7nagy&n reg em"er4 Sen(i
sem t'*ta, h&gy h/ny es!ten*#s, tal/n min*ig is lt4 Annyi "i!&ny&s, h&gy a! i*#s
em"ere( is 2gy eml(e!te( r/, h&gy m/r a! # gyerme((&r'("an is %n %&lt4
Sen(i sem ismerte, sen(i sem s!erette 2gy a Palat&nt, mint e! a $'r1sa, mag/ny&s
(is regem"er4 Ismerte a n/*as&( re+telmes %il/g/t, a t. halait, s h&ss!2 lete alatt
mg a ma*ara( nyel%t is megtan'lta4 Estn(nt, ha (int 0l*glt .1s(a la*i(+/"an a
n/*as"an, s $'r'ly/+/%al a ma*ara( "es!*t 't/n&!ta, min*ig a(a*t sir/ly, %1s(,
1an(., amelyi( $elelgetett ne(i4 S&(s!&r mg a hala( is &*agy-lte( 1s.na(+a (r, s
%&lt &lyan is, amelyi( (i*'gta e!0sts $e+t a %9!"#l, s 2gy $igyelte, mit is 1sin/l a (is
regem"er4
S!erette is nagy&n a %i!e( min*en la(.+/t, s&hasem $ele+tett el $in&m
(enyr*ara"(/(at s!.rni a! hes sir/ly&(na(, s (!"en 2gy "es!lgetett %el0(, mint a
gyere(e((el4 5a %alamelyi( %9!i "ar/t+a 1sa)*/"a esett, %agy "a+"a+'t&tt, sietett
seg9teni, ha %a*/s!&(at l/t&tt, $igyelme!tette a ma*ara(at, s ha a! &r%hal/s!&( +tte(,
les s!ig&nyai((al, mess!e ha+t&tta a 1s'(/(at a n/*ast.l4
Am9g t'*&tt, *&lg&!&tt a! regem"er, ami(&r a!&n"an m/r nagy&n meg%nhe*ett,
nem t'*&tt m/st, mint h/l.t $&lt&!ni %agy (&sarat %inni a )ia1&s ass!&ny&(na(4 A!&(
a!t/n %etette( ne(i egy (is (enyeret, gy0ml1st4 A halat nem ette %&lna meg a %il/g
min*en (in1srt sem, a hal/s!&(t.l is 1sa( (enyeret s t&+/st $&ga*&tt el m'n(/+/rt4
Mgy tengette lett a (is regem"er, *e este$el, ha (int 0l*glt a n/*as %i!n
ringat.!. .1s(a la*i(+/"an, mgis nagy&n "&l*&g %&lt4 Kis $'r'ly/+/n %i*/man
m'!si(/lt a hegye(ne(, %i!e(ne( s magamag/na(, $e+e $elett re)*este( (e*%es
ma*arai s i*#n(nt $el*&"ta mag/t mellette a %9!"#l egy7egy e!0sts test- hala1s(a4
6rtnt egys!er, h&gy mi(!"en a! reg el"."is(&lt 1s.na(+/"an, nagy $e(ete $elh#
eres!(e*ett a %9! $l4 Valah&nnan a Pa*a1s&ny $el#l ha+t&tta erre a s!l, amely
"m"l%e s!/g'l*&tt /t hegye(en7%lgye(en, $l*ig ha+t&tta maga el#tt a $/(at, s
$el"&ly*9t&tta a %i!et se)r# n/*as&( egs! %il/g/t4 E!ernyi ma*/r re)*esett ria*tan a
%9! $elettL %i++&gta( a sir/ly&(, lesen (i/lt&!%a %igy/!t/( n/*i $s!(ei(et a gme(4
Iga!i 9tleti*# %&lt4 Egy nagy h'll/m a! regem"er la*i(+/t is els&*&rta a )artt.l, s
ha+t&tta, ha+t&tta "e$el a hatalmas %9!re4
5i/"a igye(e!ett a )art $el e%e!ni a (is regem"er, .1s(a e%e!#+e eltrt, s a s!l
(e*%re *&"/lta a (is lle(%es!t#t4 Mit tehetett %&lna m/st a! reg, le$e(0*t a 1s.na(
$ene(re, s %/rta, h&gy %agy ne(i les! %ge, %agy a %iharna(4 UElg reg %agy&( N
g&n*&lta mag/"an N, s egys!er 2gyis meg (ell haln&m4V Tsa( a ma*ara(at, hala(at,
s!el9* %9!i "ar/tait sa+n/lta itt hagyni, nagy&n4 Je min*egy %&lt m/r min*en, a *ere(a
megr&))ant a nagy er#$es!9ts"en, tal/n $el sem t'*&tt %&lna (elni4 Egy *ara"ig
"/m'lta a $e+e $elett (ereng# nagy $e(ete $elh#t, a!'t/n elal'*t %agy elallt N (i t'*n/
megm&n*ani
Ami(&r $el"re*t, &lyan 1sen*es %&lt a hatalmas %9!, mintha s&hasem "ar/!*/lta
%&lna a (egyetlen %ihar4 A! .1s(a la*i( "(sen ringat.!&tt a t0(rsima t. (!e)n4
A! reg (r0ln!ett4 Mgsem %itte el h/t a! a nagy $e(ete $elh# r(re Meg)r."/lt
2<;
$el(elni, *e "i!&ny m&!*'lni is alig t'*&tt, s ha t'*&tt %&lna, sem r %ele s&(at, his!en
e%e!#+e eltrtt4 Ah&gy a!&n"an a $el(elst, $&r*'l/st er#ltette, l/t+a /m, h&gy a la*i(
$ene(n &tt %an %ele (e*%es n/*$'r'ly/+a4 UN& N g&n*&lta N, e!!el sem $'r'ly/!&m
m/r s&(at3V Je a!rt lassan &*any2lt rte, s a!t/n, m/r 1sa( megs!&(/s".l is,
"ele$2+t4
5/t ami(&r megs!.lalt a $'r'lya, egys!erre, nagy s'h&g/ssal, egy sir/ly1sa)at
re)0lt a la*i( $l4 El#"" magasan (eringte( a ma*ara(, a!t/n egs! a 1s.na(ig
leeres!(e*te(, s n!egett(, mi trtnhetett a (is regem"errel4 Kr"e7(r"e
re)(e*t( a 1s.na(&t, s tana(&*ta(, mit is tegyene(4 A! reg meg 1sa( $2+ta (e*%es
$'r'ly/+/t4 A!t $2+ta ra+ta, h&gy, UKhes %agy&(444 hes %agy&(444V
Erre hirtelen elre)0lte( a sir/ly&(, s a! reg egye*0l mara*t a nagy %9!en4 Elm2lt
egy $l .ra, tal/n egy .ra is, s egys!er 1sa( mit l/t a! regem"er Nagy sir/ly1sa)at
(!ele*i( a 1s.na(h&!, s min*egyi( ma*/r 1s#r"en egy (is *ara"(a (enyr4 Amit a
+. em"ere( ne(i( s!.rta( a %9!"e, a!t m&st elh&!t/( "a+"a +'t&tt reg "ar/t+'(na(4
Egym/s 't/n le*&"t/( a $in&m (enyr$alat&(at a la*i("a4 A! reg le1silla)9t&tta
hsgt, ma+* megint el#%ette $'r'ly/+/t4 A ma*ara( m&st m/r egs! (!el re)0lte( a
1s.na(h&!, h&gy meghallgass/(, mit m&n*4 U8/!&m444 $/!&m444V N $'r'ly/!ta a! reg,
s egys!er 1sa( l/t+a, h&gy a sir/ly1sa)at megint ne(i%/g a le%eg#gne(, s nagy
%i++&g/ssal a )arti n/*as&( $el tart4
Ott a!t/n "i!&ny/ra elm&n*t/( a t""i ma*/rna( is, h&gy nagy "a+"an %an a
$'r'ly/s regem"er, mert hamar&san hang&s (ere)els, %i++&g/s, ri(/1s&l/s %erte $el a
n/*i "ir&*almat4 Egys!eri"en min*en ma*/r seg9teni a(art4 Re)0lte( re+tett
$s!(ei(he!4 5&!ta( is &nnan annyi +. )'ha $s!e(t&llat, h&gy egs! *'nyh/ra %al.
(itellett %&lna "el#le4 5&!&tt a %1s(, a 1an(., a n/*irig., a gm, s mg a nagy $ehr
g.lya is &*ah'lla+t&tt egy7(t $ehr t&llat4 5amar&san &lyan +. meleg ny&s!&ly/t
(s!9tette( a! regne(, h&gy &*aha!a s&hasem al'*t mg &lyan )'ha /gy"an, s nem
als!i( &lyan"an t/n mg a (ir/lyl/ny sem4
Je a! reg 1sa( $2+ta t&%/"" a $'r'ly/+/t, U5a!a a(ar&( menni444 5a!a a(ar&(
menni4 A sir/ly&( megint elre)0lte( tan/1s(&!ni4 5&gy a!t/n h&gyan rtett( meg a
+.s/g&s regem"er (9%/ns/g/t a hala((al, a!t m/r sen(i sem t'*n/ megm&n*ani4
Je alighanem mgis megrtett(, mert egys!er 1sa( r!i /m a! reg, h&gy m&!*'l
a 1s.na(4 5/r&m .ri/si $&gas, h/r&m hatalmas )&nty, h/r&m $lm/!s/s har1sa %ette
(r0l a la*i(&t, s h2!ta7t&lta a )art $el4 5atalmas 's!&nyai( 2gy %ert( a %i!et,
mintha 1sa( m&t&r1s.na( s!/nt&tt %&lna %gig a s!9nn4
Mgy %itt( ha!a a t. la(.i "a+"a +'t&tt reg "ar/t+'(at, a(i a!t/n hamar&san megint
tal)ra /llt, s mg s&(7s&( %en /t $'r'ly/!&tt a )arti n/*as&("an, em"ere(ne(,
hala(na(, ma*ara(na(4
2<<
2<C
AB OKOS MEJVE
OSZT MESE
ss!egy-lte( egys!er a! /llat&( egy magas hegy l/"/n/l, s a!&n %itat(&!ta(,
melyi(0( &(&sa""4
N Kn %agy&( a leg&(&sa"" N m&n*ta a %a**is!n., s t2rni (e!*te agyar/%al a
$l*et4
N Nem, n &(&sa"" %agy&(3 N (i/lt&tt a $ar(as, $&g/t 1satt&gtat%a4
N Ks! *&lg/"an sen(i sem %eheti $el %elem a %ersenyt N ri((ant&tt a r.(a, s
"&!&nt&s $ar(/%al a $l*et 1sa)(&*ta4
A!'t/n a ny2l is, a s!ar%as is, a !erge is "eles!.lt a %it/"a4 Ves!e(e*te(, (ia"/lta(,
*e egyi( sem t'*ta meggy#!ni a m/si(at4
Egye*0l 1sa( a me*%e hallgat&tt4 8lreh2!.*%a 0l*glt, s tette mag/t, mintha
semmi$le %es!e(e*st mg 1sa( nem is hallanaL mag/"an a!&n"an +.t ne%etett a
%es!e(e*#(n4
Vg0l a! /llat&( h&!!/ $&r*'lta(,
N 5/t te, me*%e3 6e mirt hallgats! 6e tal/n &st&"/"" %agy min*en(inl
A me*%e 9gy s!.lt,
N Mit %itat(&!!'n( %g nl(0l 6egy0n( )r."/t, a(i h&lna) reggel els#ne( l/t+a
meg a na) s'garait, a! a leg&(&sa""4
N Ren*"en %an N egye!te( "ele a! /llat&(4 N Hegyen 2gy4
M/sna) reggel, mg %irra*at el#tt, ismt ss!egy-lte( a hegy t%"en4 S&r+/"an
le0lte( a $-re, (eletne( $&r*'l%a, amerr#l a na)na( $el (ellett t-nnie4
Tsa( 0lte( m&!*'latlan'l, mg a s!em0(et is (imeres!tett(, +a+, neh&gy
elm'lass!/( a na)(eltt, a na) els# s'garait4
A me*%e a!&n"an m&st is m/st 1sin/lt, mint a t""ie(4 5/ttal $&r*'lt (eletne(, s a
hegy h.t.l $ehrl# 1s21s/ra $igyelt4
N S, te &st&"a3 N ne%ette( a! /llat&(4 N 5&%/ "/m'ls! Elment t/n a! es!e*, a!t
sem t'*&*, merre %an (elet
A me*%e nem %/las!&lt semmit a g2ny&l.*/sra, hanem t&%/"" $igyelte a
hegy1s21s&t4
Nems&(/ra )ir&s&*&tt a! g al+a, a ha+nal (e!*te el&s!latni a! +s!a(/t4 A! /llat&(
mg a lleg!et0(et is %iss!a$&+t&tt/( N a s-r- er*# mg0l m&st "&1s/t+a (i arany&s
s'garait a na)4
S egys!erre hirtelen, mint egy ha%asi (0rt, el"#*0lt a me*%e,
N Ott a na)3 Ott %an, l/t&m a s'garait3 N s a hegy1s21sra m'tat&tt4
A! /llat&( &*a$&r*'lta(, s l/tt/( /m, h&gy "/r a na) mg nem "2+t (i a! er*#(
mg0l, aranyl. s'garai m/r &tt s!i(r/!na( a hegy1s21s 1sill&g. ha%/n4
A me*%e rm"en t/n1ra )er*0lt,
N N&s, (i a! &st&"a 6i %agy n Ki l/tta meg el#s!r a na)&t
Mit %&lt mit tenni, "e (ellett l/tni&(, a %a**is!n.na( is, a! &r*asna( is, a !ergne(
is, a! .%at&s ny2lna(, a gy&rs l/"2 s!ar%asna(, *e mg a ra%as!*i r.(/na( is, h&gy a
me*%e l/tta meg el#s!r a na)&t, s # a leg&(&sa"" %alamennyi0( (!tt4
2<F
A :SRUH QRR6 6UJSS
PORTUGL MESE
6'*ni %al. *&l&g, h&gy a (ir/ly %/r&s/"an s&($le s!er!et la(i( N mg (ir/ly is4 E!
m/r 9gy %an, mi.ta %il/g a %il/g4 Je a! m/r 1sa('gyan rit(a *&l&g, h&gy egy
&rs!/g"an, ah&l r(( s0t a na), %ala(i "'n*/((al, )rme((el )r."/l+&n (eres(e*ni,
melye(re elg r/n!ni, s m/ris (i%eri a! em"ert a $&rr.s/g4
:e*ig la(&tt a (ir/ly %/r&s/"an egy ilyen s!er!et is, egy "'n*a(eres(e*#4
601s(ne( h9%t/(, nem t'*ni, mirt4 Na)h&ss!at /1sing.!&tt a )ia1tr sar(/"an,
mellette a )&rt(/+a, s %/rta, h&gy %ala(i mgis %/s/r&l egys!er t#le4 Je "i!&ny
sen(i4 Mintha &tt se lett %&lna, s!re se %ett(4 El lehet g&n*&lni, h&gy nem %&lt
elge*ett em"er e! a mi 601s( "ar/t'n(4 J0hs %&lt a na)s0tsre, a %/r&s la(.ira,
min*enre4 Ts')/n a! nem +'t&tt es!"e, h&gy %alami m/s $&glal(&!/s 't/n n!!en4
Egy na) a!t/n nagy 1sa)at *i/( st/lt (eres!t0l a )ia1tren, %alamennyien h&ss!2,
"# ()eny"en, s min* s0temnyt, 1'(&r(/t meg man*'l/t es!egette(4
601s( irigy(e*%e n!te #(et, s mg a ny/l is ss!e$'t&tt a s!/+/"an4
Xgy l/ts!i(, *i/(na( (ell lenni, h&gy ilyen $in&m *&lg&(at ehessen a! em"er3 N
g&n*&lta4
S elhat/r&!ta, h&gy 2+ letet (e!*4 Nya(/"a %ette a %/r&st, s a**ig tal)alt, m9g
%alah&gy el nem (.tya%etylte a has!&ntalan )&rt(/+/t4 A s&( "'n*/t el1serlte egy
&lyan ()enyrt, amilyet a *i/(&(&n l/t&tt, s r/a*/s'l mg egy g&m"&s tete+- s0%eget
meg egy nagy "#rt/"l/s, egs!sgtan(ny%et is si(er0lt (i(nyrgnie4
Mi(&r min*e! meg%&lt, (i0lt # is a h9*ra, ah&l a *i/(&( s!&(ta( este$el
ss!egy0le(e!ni4 A *i/(&( 1s&*/l(&!%a n!t( a! 2+ 1im"&r/t, s meg(r*e!t( t#le,
N 5/t te mi$le t'*&m/nyt tan'ls! t'la+*&n())en
601s( N a(ire a sa+/t any+a se ismert %&lna r/ a! 2+, t'*.s lt!et"en N
g&n*&l(&!&tt (i1sit, a!t/n nagy g#gsen a!t $elelte,
N 5/t nem l/t+/t&( a s0%egemet A +.sl/s t'*&m/ny/t tan'l&m4
S ennyi elg is %&lt, h&gy megin*'l+&n a s2g/s7"2g/s a %/r&s"an4
Nh/ny na) m2l%a a!t/n %alami (in1set l&)ta( el a )al&t/".l, s a (ir/ly nagy
+'talmat t-!tt (i anna(, a(i a tettest $el('tat+a4 A *i/(&( ny&m"an h9r0l %itt( a
)al&t/"a, h&gy %an a %/r&s"an egy *i/(, a(i +.sl/ssal $&glal(&!i( N s a (ir/ly min*+/rt
mag/h&! is ren*elte a ne%e!etes em"ert4
N 5/t te %&ln/l a! N (r*e!te4
N Kn %&ln(, $elsges 'ram N $elelte 601s(, s (i1sit (e!*ett meg1settenni a
"/t&rs/ga4
N Na, h/t l/ss'( a((&r, mennyire hala*t/l a +.sl/s t'*&m/ny/"an3 N m&n*ta a
(ir/ly, s ss!e1s'(&tt (e!t el#reny2+t&tta4 N M&n** meg, mi %an a (e!em"en4
601s( el#s!r 1sa( nygtt, a!t/n m/s&*s!&rra is nygtt4
N 601s(, 601s(, 'gyan +. (!"e (er0ltl N s.ha+t&tta (9n+/"an4
Mire a (ir/ly N a(i nem t'*ta, h&gy 601s(ne( h9%+/( N elge*etten nyit&tta (i a
(e!t4
N Q.l %an3 Eltal/lta*3 Tsa('gyan t01s( %&lt a mar(&m"an4
Je e! 1sa( a! els# )r."a %&lt4 A (ir/ly t'*ni a(arta, h&gy a *i/( m/st is (i t'*7e
2<W
tal/lni4 Heletett h/t egy *is!n.t, a *is!n. %r%el megtlttt egy (is 0%eget, s
meg(r*e!te,
N Kine( a %re e!
601s( )ers!e e!t se t'*ta, s $el(i/lt&tt (eser%esen,
N Jis!n. s!eren1se (ell h&!!/, h&gy %ala(i e!t (ital/l+a3
N E! igen3 Megint eltal/lta*3 N r%en*e!ett a (ir/ly4 N Jis!n.%r %an a! 0%eg"en4
A!t/n ga!*ag&n meg%en*gelte a! egy(&ri "'n*a(eres(e*#t, s meg)aran1s&lta
ne(i, h&gy h/r&m na) alatt ny&m&!!a (i, (er9tse (!re a t&l%a+&(at, a(i( a )al&ta
(in1st/r/t meg*!sm/lt/(4
601s(, a(ine( egys!erre $e+"e s!/llt a *i1s#sg, a!t %/las!&lta, h&gy nem (ell
ne(i h/r&m na), m/sna) estre megm&n*+a, h&gy (i a t&l%a+, s h&l7merre "'+(/l4
5anem ami(&r %ge %&lt a )&m)/s la(&m/na(, s m/r nem arr.l %&lt s!., h&gy
egyen7igy&n )'((a*/sig, "i!&ny maga is megi+e*t, h&gy mire %/llal(&!&tt4 S m/r
"/nta nagy&n a! 9grett4 Je nem %&lt mit tenni4 Hes!, ah&gy les!3 N g&n*&lta4 N 5a
e**ig seg9tett ra+ta a s!eren1se, tal/n m&st is seg9t ma+*4 Ks h.na al/ $&gta a nagy,
"#rt/"l/s, egrr/gta (ny%et, (i%&n'lt a )al&t/".l, s +/rta, +/rta a %/r&s 't1/it &lyan
min*ent'*. ())el, mintha 1sa('gyan a %es("e l/tna4 Amerre 1sa( $elt-nt,
min*en0tt "&r!&ng%a "/m'lta( 't/na, s min*en(ine( es!"e +'t&tt min*en "-ne4
A (in1st/r (t t&l%a+/na( is )ers!e N a(i( nem %&lta( m/s&(, mint (t s!&lga a
)al&t/".l4 Ami(&r les!/llt a! +s!a(a, &*a1satla(&!ta( a s!ig&r2 ())el st/lgat.
601s(h!, s $lreh9%t/( egy (is mell('t1/"a4
N Knyr0l+ ra+t'n( N m&n*t/( N, min*en '++a*ra a*'n( egy gym/ntgy-r-t, ha
nem /r'l&* el a (ir/lyna(, h&gy mi (etten t&l%a+(&*t'n( a (in1st/r"an4
601s(ne( nagy&t *&""ant a s!9%e, l/m 1sa(, mgse hagyta el a +. s!eren1s+e3 S
ny&m"an 2gy *nttt, h&gy (t "#rt h2! le a r.(/r.l4 Ah&gy e! illi( is egy
"'n*a(eres(e*#h!, a(it a!el#tt semmi"e %ette(4 Ks a!t m&n*ta a (t s!&lg/na(,
h&gy +., ren*"en %an, ma+* a!t +.s&l+a a (ir/lyna(, h&gy a t&l%a+&( tengerre s!/llta(,
s a ha+. %el0( egy0tt els0llye*t N *e ne(i m&st rgtn a*+/( &*a a!t a t9!
gym/ntgy-r-t4
Xgy is lett4 Meg(a)ta a gy-r-(et, s a (t s!&lga h/l/l(&*%a s'rrant el a stt"en, #
meg egyenesen a )al&t/"a ment, a (ir/ly el %e!ettette mag/t, s &tt nagy
h.('s!).('ss!al leh'nyta a s!emt, a! egrr/gta (ny%re tette a (e!t, mintha ))en
a((&r, a""an a min't/"an %il/g&s&*&tt %&lna meg $e+"en a! iga!s/g4
N 6'*+a meg $elsge* N m&n*ta N, h&gy (t s!&lg/+a a t&l%a+3
S &lyan )&nt&san le9rta min* a (ett#t, h&gy a (ir/ly a!&nnal r/+'( ismert4 Ks mg
a((&r +s!a(a el is $&gatta #(et4
Tsa(h&gy a!&( se %&lta( /m reste( min*ent elm&n*ani a (ir/lyna(3 6re*elmesen
"e%all&tt/( a "-n0(et, *e a!t se hallgatt/( el, h&gy a! a s0%eges *i/( h&gyan 1sa)ta
"e #(et4 S ha el nem re+tette a!.ta, &tt (ell lennie n/la a t9! l&)&tt gy-r-ne(4 Ott is
%&lta( a!&( 601s( "ar/t'n( !se""en4 S hi/"a h2!.*!(&*&tt, 1sa( el# (ellett a*ni
#(et4 Ks 1sa( /llt s h/)&g&tt4 Ks egy(ett#re &*alett a nagy *i1s#sg meg ga!*ags/g,
amit "e1s0letes m'n(a nl(0l a(art megs!ere!ni mag/na(4
5&gy a %ge mi lett a hist.ri/na( 601s( is tml1"e (er0lt, nem1sa( a (t
s!&lga4 Ott a!t/n g&n*&l(&!hat&tt ra+ta, h&gy nem lett %&lna7e +&"" legal/"" egyet
megtartani a! el(.tya%etylt "'n*/( (!0l, a!t m&st mag/ra ter9thette %&lna444 Mert
2<D
hi/"a s0ttt r(( a na) a (ir/ly &rs!/g/"an, a tml1 a!rt &tt is hi*eg %&lt4
2C=
MAJAKOVSZKIJ
HRNG8AHS7TSOJAHS
A $i2
1sa( m&n*ta, m&n*ta,
h/r&ms!/!a*s!&r tal/n,
U5's!/r les!e( nagy(&r&m"a, %gy l&%a1s(/t h/t, a)/m3V
Je mrt t)ren(e*0n( e!en
A "&lt"an
%an +/t(
elg4
S h&gy egy ngyl/"2t
meg%egyen,
a)a s $i2 a "&lt"a l)4
USa+n/l&m,
*e "i! %al.
7 s!.lt a "&lt&s N, nin1s ma l.4V
Je a mester "/rmi$a+t/t
t'* 1sin/lni,
semmi "a+ h/t4
Qn a mester s *&h&g,
Vanna(7
h/t
(art&n&(
Mert a (art&n l.71sin/lni
+&"" e!ers!er, mint a(/rmi4V
S $&nt&s(&*%a men*eglne(,
s egy (art&ngy/r"a rne(4
Egy m'n(/s /llt el+0( &tt,
UVastag+a,
%(nya tets!i( N
s el#(a)&tt
h/r&m la)&t,
7 A leg+&"" $a+ta les! itt3
S h&!!/
itt a! eny%, ni3 Ennyi
)) elg les!
+.l "e(enni4V
Q/rm- N
"/rmi +. legyen,
(er( nl(0l nem megyen4
2C1
As!tal&s hamar (er0lt,
s )ers!e m.*$elett r0lt4
82rt7$arag&tt,
ss!emrte,
+. %&lt min* a ngy (er(4
Van (ere(e N
nin1s srnye,
s nin1s
a l.na( $ar(a mg4
5&l lehetne (a)ni h/t
Ott,
ah&l (e$t, s!it/t4
Nem %&lt a mester ellene,
legyen )&m)/s l&%a1s(a3
UN& )ers!e,
l.s!#r
(ellene3V
S rmmel h&!ta, a*ta4
Ks!"e (a)ta(,
nin1s s!eg0(3
S!eg )e*ig (ell min*en0tt4
El%e!ett( a! a)/t a (&%/1sm-hely"e h/t4
Qn a (&%/1s,
U6ess(, tess(3V
S&se l/tta(
+&"" s!eget mg3
N!i(,
mi(&r (e!*en(,
les!7e min*en
S les! elg
Ks a n!et /ltal/n&s,
h&gy a (s!let mg hi/ny&s4
Mit sem r ma+* 9gy a l.,
%!na les!, sil/ny, $a(.4
8est# (ell s nmi $est(,
s!#rt )ing/lni,
meg s!eme1s(t4
S egy ('rta
)illanat alatt h's!/r'n(
$est#rt s!ala*t4
Mers!en
/ll9t&tt ne(i,
2C2
U6'* el%t/rs l.s!#rt $esteniV
U6'*&(4V
S in*'lt a mester,
$est((el, e1sete((el4
Meg1sin/lt/( m/r a testet,
ment a m'n(a, s!inte )e!sgett4
Nem %es!tegett( a! i*#t,
mi h/tra %&lt a na)".l,
s *er( l&%at gy/rt&tta( #(
a leg+&"" nyersanyag".l4
Egy0tt %g!i( min* a nagy+/t,
$ehr (art&n".l (is!a"+/(,
eme! ss!eeny%e!i,
a! )at/t 1sin/l ne(i,
(e$e(t# (ti $ar(/t,
(&%/1ss!ege( ss!etart+/(,
a! as!tal&s (e!e gy&rs,
(s! a (er(, ta(ar&s,
s a!t/n a $est# helyre
s!eme1s(t
$est a $e+re4
Mi1s&*a l.
e! a l.3
6-!&(/*., l/ng$al.3
6'* %/gt/t N
0getst,
h/tra s
el#re3
A s!eme tis!ta ((,
alm/s)e+ a s!#re4
Q.l /ll h/t/n
a nyereg,
!a"la, (engyel, min* reme(3
:attan+ $el r/3
Ra+ta 1sa(3
Men+, seg9ts P'gy&nni+na(3
2CG
A PHTS SBVKR
!ZBG MESE
V&lt egys!er egy s!%r4 Mint min*en s!%r, e! is a!t g&n*&lta, h&gy # a
leg&(&sa"" teremts a %il/g&n4
A! s!%r egys!er "et%e*t egy (ert"e4 H/t+a, h&gy a! er#s, magas alma$/(&n a)r.,
)ir&s alm/( teremne(, a $a alatt )e*ig, %(&ny in*/(&n, .ri/si *inny( rne(4
8eln! a! s!%r mg egys!er a $/ra, a!t/n len! a *innyre, s "&ss!2san 1sa)+a
h/tra a $0lt4
N Milyen &st&"/n ren*e!t( el e!t a %il/g&t3 N g&n*&lta4 N P9!t/( %&lna 1sa( r/m, a
"l1s s!%rre, n min*ent m/s()) 1sin/ltam %&lna3
Meghall&tta e!t a! alma$/n 0l*gl# %er"4 Meg(r*e!te,
N 5a meg nem srtele(, mi a!, ami nem nyerte meg tets!se*et
N 5/t nem l/t&* N s!.lt a! s!%r4 N N!! (r0l3 E!en a nagy7nagy $/n a((&ra
alm/( teremne(, mint egy (isgyerme( (le, a!&(at a! s!%r$e+ nagys/g2 *inny(et
meg alig "9r+/( a %(&ny in*/(4 A! %&lna a helyes *&l&g, ha a nagy alma$/n a((&ra
alma teremne, mint a *innye, a gynge in*/(&n meg &lyan (is *inny( n#nne(, mint
a! alma3
Mgy s!.lt a! s!%r, a!t/n %a(arni (e!*te a! &l*al/t a! alma$a tr!sn4 A""an a
)illanat"an leesett egy alma, s nagy&t (&))ant a! s!%r $e+n4
N I/7i/7i/3 S!egny $e+em, +a7a7a+3 N &r*9t&tt a! s!%r4
Nagy&t ne%etett a %er"4
N H/t&*, tis!telt "l1s N m&n*ta N, mgis +., h&gy a! alma nem a((&ra, mint a
*innye, mert (0ln"en (ereshetn* m&st a $e+e*et3
N Iga7a! N a! s!%r 1sa( ennyit m&n*&tt, s gy&rsan elh&r*ta a! irh/+/t a! alma$a
al.l4
2C;
BENEDEK ELEK
8KHSB
V&lt egys!er egy (ir/ly s anna( a (ir/lyna( egy &lyan (e*%es ('ty/+a, h&gy a!t a
%il/g min*en (in1srt m/sna( nem a*ta %&lna4 A (ir/lyna( egyetlen le/nya %&lt, a!t
is el+egye!te a s!&ms!* (ir/ly$i4 Enne( a (ir/ly$ina( er#sen megtets!ett a ('tya,
hanem a (ir/lyt.l nem merte (rni4 Nem is (rte a (ir/lyt.l, hanem (rte +egy"li
m/t(/+/t.l, a**ig (rte, a**ig isten(e*ett ne(i, h&gy egys!er, mi(&r sem a (ir/ly, sem
a (ir/lyn nem %&lt &tth&n, &*aa*ta a ('ty/t a (ir/ly$ina(4 5a!a+# a (ir/ly, s h/t nin1s
('tya3 5e+, lett nagy $el$&r*'l/s a )al&t/"an, (erest( a ('ty/t min*en$el, t-% tett(
a )al&ta min*en !egt7!'g/t, (i*&"&ltatt/( a %/r&s"an s a! egs! &rs!/g"an, h&gy a(i
a ('ty/t el(er9ti, nagy +'talm/t (a)+a, s a(i el%itte, (ar."a (er0l a $e+e4
5is!en *&"&lhatt/(, a ('tya nem (er0lt el4 5anem a (ir/ly$ina( sem telt nagy
(e*%e a ('ty/"an, mert a ne%t el$ele+tette meg(r*e!ni, s hi/"a s!.l&tt h&!!/, mg a
$0lt sem m&!*9t&tta4 El(0l*i a! inas/t a (ir/ly(isass!&nyh&!, h&gy (r*e!!e meg
tit&("an a ('tya ne%t4 A! inas el is megy, a!t/n $lmegy a )al&t/"a, *e a
(ir/ly(isass!&nyt nem tal/lta egye*0lL "ent %&lt a s!&"/"an a! a)+a is, a! any+a is4
Megi+e*t a! inas, nem mert s!.lni a ('ty/r.l a (ir/ly +elenlt"en, tri a $e+t, h&gy
mit m&n*+&n4 Z "i!&ny egyet g&n*&lt, s a!t m&n*+a,
N A!rt (0l*tt engem az, m&n** meg ne(em a!t, mine( h9%+/( azt%
A (ir/ly(isass!&ny min*+/rt /tl/t&tt a s!it/n, t'*ta, h&gy a ('ty/r.l (r*e!#s(*i(
a! inas4 A!t $elelte ne(i,
> /mint te /lls! &tt, (gy 0l( n itt4 M&n*+a* ne(i azt, anna( h9%+/( azt%
5a!amegy a! inas, s +elenti a ga!*/+/na(, h&gy mit 0!ent a (ir/ly(isass!&ny4
S&(/ig trte a $e+t a (ir/ly$i, h&gy %a+&n mi lehet a (ir/ly(isass!&ny "es!*+ne(
a! rtelme4 A**ig g&n*&l(&*&tt, h&gy mgis (ital/lta4 Pi!&ny&san N g&n*&lta
mag/"an N a! inas is $lt, ami(&r megl/tta a (ir/lyt, meg a (ir/ly(isass!&ny is $lt4 A
('ty/na( h/t "i!&ny&san U8ls!V a ne%e4
Min*+/rt s!.l9t&tta is a ('ty/t,
N 5&)) i*e, 8ls!3
5/t 1sa('gyan a ('tya $els!(tt, &*as!ala*t a (ir/ly$ih&!, nyalta a (e!t, l/"/t,
h9!el(e*ett ne(i4
5is!en e! 9gy +.l %an, ah&gy %an, hanem ami(&r a! inas elment, a (ir/ly min*+/rt
%allat.ra $&gta a le/ny/t, h&gy mit "es!lte( egym/ssal4 Je hi/"a $aggatta s!)
s!.%al, hi/"a 1s2$ s!.%al, a (ir/ly(isass!&ny nem %all&tta meg a! iga!at4 Xgy
$elh/"&r&*&tt e!en a (ir/ly, h&gy s!rny- harag+/"an (i(ergette a le/nyt a h/!/".l, (i
a! &rs!/g".l4
N 8el is 2t, le is 2t, amerre a s!eme* l/t3
El"'+*&s&tt a s!egny (ir/ly(isass!&ny, ment hegye(en, %lgye(en, er*#(n,
me!#(n (eres!t0l, s a**ig ment, men*eglt, m9g a (ir/ly$i %/r&s/"a nem rt4 Na, &tt
))en +. helyre rt, a (ir/ly$i min*+/rt )a)&t hitt, ss!ees(0*te(, la(&*almat 1sa)ta(,
ht na) s ht ++el min*ig s!.lt a m'!si(a, $&lyt a "&r, mint a )ata(4
6elt7m2lt a! i*#, lte( nagy "(essg"en, s!erett( egym/st, mint (t gili1e7ma*/r,
s isten meg/l*&tta #(et s!) gyerme(e((el4 59re ment enne( a! reg (ir/lyh&!,
2C<
lassan le1silla)&*&tt a harag+a, "e$&gat&tt "/rs&ny&s hinta+/"a, s ment a $elesg%el,
ha** l/ss/( a l/ny'(at4
5is!en lett nagy rm, *es istenem, mi(&r a l/ny'(at megtal/lt/(3 5anem a! reg
(ir/ly nem t'*ta mg m&st sem el$ele+teni, h&gy a((&r meg a((&r a le/nya nem
m&n*ta meg a! iga!at4
N N&, m&st, *es le/ny&m, megm&n*hat&*, ami elm2lt, elm2lt4
N Meg is m&n*&m n m&st, *esa)/m, *e "i! a((&r nem m&n*hattam %&lna meg,
mert ha megm&n*&m, (ar."a (er0l a! 'ramna( a $e+e4
Mgy t'*ta meg a (ir/ly, h&gy h&%a (er0lt a (e*%es ('ty/+a4 Je 1sa(h&gy megtal/lta
a le/ny/t, a ('ty/+/t t""et nem sa+n/lta, nagy rm"en a (ir/lys/g/t, a! &rs!/g/t is
a %e+ne( a*ta, ha** legyen ne(i (t &rs!/ga4
Mgy %&lt, %ge %&lt, mese %&lt4
2CC
A 6IGRIS KS A JA6OHYA
KOREAI MESE
A tigris egy +s!a(a "emers!(e*ett a $al'"a4 Arra lett $igyelmes a! egyi( a"la(
alatt, h&gy egy (isgyere( s9r (eser%esen4 A! anya )e*ig "&ss!an(&*%a $enyegette
(is$i/t,
N A!&nnal hagy* a""a a s9r/st, mert ha nem, el%is! a tigris4
A gyere( 1sa( t&%/"" s9rt, "m"lt, mintha nem is hall&tta %&lna a $enyegetst4 UE!
a gyere( 1s))et sem $l t#lem, "i!&ny/ra nagy&n "/t&r3V N g&n*&lta mag/"an a
tigris4
A! anya l/tta, h&gy 9gy nem megy semmire, h/t ny/+as hang&n $&lytatta,
N Nes!e *at&lya, 1sa( ne s9r+ m/r3
Erre a (i1si a""ahagyta a s9r/st4
A tigris 9gy g&n*&l(&!&tt, UMi1s&*a i+es!t#, s!rny-sges teremtmny lehet e! a
*at&lya, amit 1sa( 2gy &*a%etne( a gyere(ne(, s a! t0stnt elhallgat4V In/"a s!/llt a
"/t&rs/ga, $lt a *at&ly/t.l, s letett arr.l a s!/n*(/r.l, h&gy elra"&l+a a gyere(et4
Kiment a! ist/ll."a, g&n*&lta, ha nin1s gyere(, +. les! helyette egy (r is4 A!
ist/ll."an a!&n"an egy t&l%a+ "2+t meg, a(i a stt"en (rne( %lte a tigrist, s a
h/t/ra )attant4 A tigris rm0lten %/gtatni (e!*ett, amilyen gy&rsan 1sa( t'*&tt4
UPi!&ny/ra a s!rny-sges *at&lya t/ma*t r/m3V N g&n*&lta4 A t&l%a+ )e*ig t&%/""
l&%ag&lt a tigris h/t/n, &st&rral "i!tatta gy&rsa"" %/gt/ra, h&gy elmene(0lhessen,
miel#tt (i%il/g&s&*n(, s ra+ta1s9)n( a! (rra"l/s&n4 Mi(&r meg%irra*t, a t&l%a+
i+e*ten l/tta, h&gy nem (r7, hanem tigrish/t&n l&%ag&l4 Rm0lten le'gr&tt r.la4 A
tigris )e*ig $lelm"en t&%/""r&hant, mene(0lt a hegye( (!, s tal/n mg m&st is
$'t, ha meg nem /llt4
2CF
NEMES NAGY GNES
SBE6YE:O6YA :K6ER
H'sta $i2, *e nagy&n,
S!etye)&tya :ter4
Mire s!/+a (iny9li(,
+ghi*eg a! tel4
Reggelen(nt nem lehet
/gy".l (i%a(arni,
a"la( alatt ne%eti
Ili, :ali, Kar1si4
Is(&l/"an /s9t&!,
nagy(a)' a s!/+a4
UP/r1sa( megtrtnne egys!er,
h&gy ne +nne el a reggel,
h&gy ne (elne $l a na)3V N
g&n*&l+a mag/"a4
G&n*&l egyet a na) is,
U5all&*7e, te l&mha3
Hegyen, ah&gy a(ar&*,
h&lna) /gy"an mara*&(3V N
s 2gy lett, ah&gy m&n*ta4
A!t /lm&*+a :eti, m/sna)
0l a %etett /gy"an4
Qa+, mi trtnt S!rny- $agy
nem %* m/r a %atta)a)lan,
$&g%a1&g%a tal)ra )attan,
Qa+, le$agy a l/"am3V
8't a t-!h!, UKg+, te l/ng3V7
9gy (nyrg n(i4
Je a t-! is elal'*t,
ma+* "&l&n* les! gni4
UElment a)a, anya rg,
(i$lim se tal/l&m3
Elal'*t a )(legny a
s0t#la)/t&n4
Als!ana( a tehene(,
2CW
nin1s ma $riss te+e1s(e4
S!a(/ll/"a m&s&ly&g,
/lm&*i( a (e1s(e4
A )lat/n$a le$e(0*t,
h/t e! m/r gyal/!at3
S!emre h2!%a $e*el0(
h&rty&gna( a h/!a(4V
S!ala* :eti egy s!/l ing"en
meg(eresni Kar1sit,
als!i( %illany, als!i( +/r*a,
als!i( $elh#, (isma*/r(a,
als!i( a't. meg a "'s!,
als!i( )&st/s, (ala'!,
als!i( /g, s als!i( g,
als!i(, als!i(, al44 4s!i(444
8e(etnl $e(et""
$e(ete a! ++el4
U5/t te als!&l a )a*&n,
S!etye)&tya :terV
Nin1s m&st m/sna), :eti(e,
s a na) se $e(ete,
$0le* $&g+a tan9t.,
%/lla* $&g+a Kar1si4
UR/ngathat+'( i*e7&*a,
als!i( e! a S!etye)&tya,
S!etye)&ty/t nem lehet
)a*".l (i%a(arni3V
N& *e %g0l nehe!en
tal)ra r/!!/(, 9gy ni3
8&ga*(&!i( S!etye)&tya,
UNem als!&m el s&ha7s&ha,
+a+, *e +., h&gy s0t a na),
+a+, *e +. a (i$li3V
2CD
KOLOZSVRI GRANDPIERRE EMIL
A PXPOS :ATSIR6A MEG A REBGZ8Y
Egy (is "2"&s )a1sirta megl/t&tt egy t# re!g#$0%et4
N A!t a $0%et n gy(erest#l (ih2!&m N m&n*&tta het%en(e*%e a t""i ma*/rna(4
A $- nagy %&lt, a "2"&s )a1sirta (i1si(e4 A ma*ara( nem hitt(, h&gy "&l*&g'l4
N Gynge %agy te ahh&! N 1s2$&lt/(4
Erre a (i1si )a1sirta megmrgese*ett, s ler))ent a $/r.l a $- mell4 Ts#r"e %ette a
re!g#$- s!/r/t, s nagy&t r/nt&tt ra+ta4 A $- meg sem re!*0lt4
N Mine( er#l(*s!, his!en 2gysem "9rs! %ele N m&n*t/( a ma*ara(4
Je a "2"&s )a1sirta 1sa( nem t/g9t&tt4 :r."/lta +&""r.l, )r."/lta "alr.l4 Mi(&r
t*s!rre r'gas!(&*&tt ne(i, a $- s!/ra els!a(a*t, a (is )a1sirta )e*ig hanyatt esett4
A ma*ara( 2gy (a1agta(, ma+* le$&r*'lta( a $/r.l4
Els!gyellte mag/t er#sen a "2"&s )a1sirta4 Je nem a(arta meg%allani, h&gy
$els0lt4 5en1eg%e a!t 1si1seregte h/t,
N Kn is 9gy a(artam3 Kn is 9gy a(artam4
2F=
BRDY SNDOR
A PAPA
N K*es mam/m, any's(/m, a*+a ne(em, aaaa*+a ne(em a ).ly/s "a"/t3 N $e1segett,
1sa1s&g&tt, s9rt a (is :iri a! *esany+a $0l"e4
N Ugyan, te g&lyh., nem +/ts!ani %al. "/"' a!, hanem %al.s/g&s (is"a"a, a te
test%re*, arany&s (is$i2, a ne%e, An*r/s3
N Kn *a+(/l&m, n h&r*&!&m, m&s*at&m, $0r*etem, lt!tetem, # n%elem als!i( 444
aaaals!i(3
Nem lehetett elhessegetni a (isl/nyt, 1sa( m&n*ta t&%/"" a mag/t, s9rt, ne%etett,
t&)&r!(&lt4
Pi!&ny nem taga*&m, egys!er (i is (a)&tt4
Maga a(arta el%enni mag/na( a (is"a"/t, ami(&r any+'( $s0l(*tt a m/si(
s!&"/"an, a *a*/na( egy $l*i+e r(e!ett $al'r.l, "es!lgetni (ellett %ele a (&nyh/"an4
:ir&s(a, m/s n%en :ir(a, "es&m)&lyg&tt a gyere(s!&"/"a, ah&l a (is test%r(e al'*t
$ehr $/ty&llal leta(art gs!9n(( "l1s#"en4 Egy !s/m&ly %&lt a "l1s# mellett, a
*a*a s!&(&tt ra+ta 0lni, m&st a ma1s(a, a! reg Tiri *&r&m"&lt a !s/m&ly&n4
:iri megs!.l9t&tta a 1i1/t,
N Tiri, a*+ egy (is helyet, ha** n!!em meg a! arany&s, gym/nt&s, ele%en "/"'m3
Megn!te, s&hasem l/tta mg (!elr#l, ., mily s!) %&lt3
Ks e""en a )illanat"an nyit&tta (i a s!emt, m&s&lyg&tt is r/, m&ty&g&tt %alamit4
A!t m&n*ta, N P007"003 N ami alighanem a!t +elenti, h&gy, +. reggelt, *es (is
test%rem3
A (isl/ny s&(/ig s!emllte a ).ly/s "a"/t4 rm"en s!erette %&lna el(a1agni
mag/t, *e %iss!a$&lyt&tta lleg!ett is, h&gy s!re ne %egy(4 Tsa( a! reg ma1s(/ra
n!ett, mintha att.l (r*e!te %&lna,
N reg )a+t/s, mit s!.ls! h&!!/, ha n m&st a! n (is "a"/mat N mert a! enym N
innen s!)en $l(ar&l&m, l"e %es!em, 2gy h'r1&l&m, $#!( r/+a, s0t( r/+a, n
les!e( a mam's(/+a3
N 6e**, te**, 2gy tegye*3 N m&n*ta a ma1s(a *&r&m"&l%a, )isl&gat%a,
ra%as!(&*%a4
Meg$&gta a ).ly/s "a"/t, (is An*ris(/t4 A! s9rt, (i/lt&tt4 He/ny megi+e*t, "a"a $l
(e!t eleres!tette4 Pa"a $e++el le$el $0ggtt a "l1s# s!ln4 H/rma, !a+, si(&lt/s4
Mama "es!ala*t, *a*a "er&hant,
N Kn teremt#m, +a+, +a+3
K))en 1sa( h&gy meg$&ghatt/( a "a"a ).ly/+/t, (0ln"en leesett %&lna444 A)a is
))en e )illanat"an rt ha!a, l/t&tt min*ent4 S!egny :ir&s(a a((&r (a)&tt legel#s!r
%erst a! a)+/t.lL remlem, el#s!rre7't&l+/ra3 A((&r is megsa+n/lt/(, %ette( ne(i egy
nagy "a"/t, &lyat, amelyi( ha+as is, s9r is, (i1si is, nagy is, (isass!&ny, s mgis, s9r,
ha letes!e*, s9r, ha $el%es!e*4 Ts'*a"a"a %&lt s!.%al N *e min*hi/"a3
:iri( 1sa( a ).ly/sr.l, a! ele%enr#l, a! %r#l /lm&*&!&tt, *e m&n*ani nem merte4
:e*ig ha 1sa( egys!er a! l"en ringathatta, 1s')/n egys!er is *a+(/lhatta,
"a"'sgathatta %&lna3444
El+tt anna( is a! i*e+e, mam/+a "eh9%ta,
2F1
N :ir&s(a, gyere 1sa(4 6/r* (i a (ar&1s(/*at, itt a (is 1s*, s!el9*en $&g*, meg ne
s!&r9ts*4 Ts.(&l*, lel*, s!eres*, e! a te (is 1s*4 N!!0(, el"9r&*7e4
Emelgette, )r."/lgatta, *e "i!&ny mg el nem "9rta3
E!en a!t/n 2gy el$a(a*t s9r%a, h&gy tal/n mg m&st is s9r, ha a!.ta N (isass!&ny
nem lett3
2F2
SBURKOS 5R6X SBAHMAPOTI
UKRN MESE
Mag/ny&san, elhagy&ttan lt rega). s regany.4 rega). $eny#s!'r(&t $#!tt a!
er*#"en, regany. &tth&n (0s!(*tt4 Ires %&lt a! '*%ar'(, nem %&lt se (r0(, se
tehen0(, *e mg ty2(&1s(/+'( sem4 Nagy&n s!egnye( %&lta(4
regany. nem hagyta ny'g&*ni rega).t4
N Tsin/l+ legal/"" egy s!alma"&1it3
N Mi +'t es!e*"e Mire +. a! a s!alma"&1i
N Magammal %is!em a me!#re, s legeltetem4
Mit tehetett rega)., el#%ette a s!'r(&s%*rt, s s!alm/".l ss!eragas!t&tt egy
(is "&1it4 A h/t/t s &l*al/t +.l "e(ente s!'r&((al4
Reggel a! regass!&ny $&gta a g'!sa+t meg a! &rs.t, s (i%itte a s!alma"&1it a
legel#re4 He0lt a *&m"&l*al&n, )ergetni (e!*te a! &rs.t, s 9gy *2*&lt mag/"an,
?egej, egej, kis boci, egej, sz#rkos ht(,
egej, egej, kis boci, egej, sz#rkos ht(%
:ergett a! &rs., 1sa%ar&*&tt a $&n/l, (!"en regany. elal'*t4
A stt er*#"#l, a nagy $eny#$/( (!0l, egys!er 1sa( &tt termett a me*%e4
R/m&r*'lt a s!alma"&1ira,
N 5/t te (i %agy
N Kn %agy&( a s!'r(&sh/t2 s!alma"&1i3
N A*+ egy (is s!'r(&t, "e(enem a! &l*alam/t, $el(arm&lt/( a ('ty/(3
A s!'r(&sh/t2 s!alma"&1i hallgat&tt4
Megharag'*&tt a me*%e, $lemelte man1s/t, "elemar(&lt a "&1i s!'r(&s &l*al/"a,
s N &*araga*t a man1sa4
regany. $el"re*t, s (telen0l (ia"/lni (e!*ett,
N A)., a)., gyere gy&rsan3 A (is "&1i me*%t $&g&tt3 rega). el1s9)te a me*%t,
s "el(te a )in1"e4
M/sna) reggel a! any. megint (i%itte a s!alma"&1it a legel#re4 He0lt a
*&m"&l*al&n, )ergetni (e!*te a! &rs.t, s 9gy *al&lt mag/"an,
?egej, egej, kis boci, egej, sz#rkos ht(,
egej, egej, te boci, egej, sz#rkos ht(%
:ergett a! &rs., 1sa%ar&*&tt a $&n/l, (!"en regany. elal'*t4 A stt er*#"#l, a
nagy $eny#$/( (!0l &tt termett a $ar(as4 R/m&r*'lt a s!alma"&1ira,
N 5/t te (i %agy
N Kn %agy&( a s!'r(&s h/t2 s!alma"&1i3
N A*+ egy (is s!'r(&t, "e(enem a! &l*alamat, $el(arm&lt/( a ('ty/(3
N Vegyl maga*na(, ha a(ars!3
A $ar(as man1sa is &*araga*t a s!alma"&1i &l*al/h&!, regany. $el"re*t, s
nagy&t (i/lt&tt,
2FG
N A)., a)., a (is "&1i $ar(ast $&g&tt3 rega). el1s9)te a $ar(ast, s "el(te a
)in1"e4
Hegelteti a (is "&1it a! regany. a harma*i( na)&n is4 A**ig )ergette &rs.+/t s
$&nt, m9g el nem al'*t4
O*as!ala*t a r.(a4 Kr*e!i a (is "&1it,
N 5/t te (i %agy
N Kn %agy&( a s!'r(&s h/t2 s!alma"&1i3
N A*+ egy (is s!'r(&t, galam"&1s(/m, a ('ty/( $el(arm&lt/( a! &l*alamat4
N Vegyl maga*na(, ha a(ars!3 O*araga*t a r.(a is4
regany. $el"re*t, el(i/lt+a mag/t,
N A)., a).3
rega). a r.(/t is "e*&"ta a )in1"e4
N&, e!e( s!)en ss!egy-lte(4
R/0lt rega). a )in1ea+t.ra, s 9gy s!.lt,
N Heh2!&m a me*%e "#rt, )&m)/s "'n*a les! "el#le3 5all&tta e!t a me*%e, s
megi+e*t4
N Enge*+ in(/"" s!a"a*&n, h&!&( ne(e* m!et4
N Nem 1sa)s! "e
N Nem, nem3
N Na, men+3 N s (ienge*te a me*%t4 A!t/n el(e!*te a (st les9teni4
A $ar(as megs!.lalt a )in1"en,
N Mirt les9te* a (st, nagya).
N Heh2!&m a "'n*/*at, s meleg sa)(/t %arr&( "el#le tlire3
N Enge*+ el engem is4 Pir(/(at ha+t&( a! '*%ar&*"a3
N N&, nem "/n&m4 Je "e ne 1sa)+/l3 N s elenge*te a $ar(ast4 X+ra les9ti a (st4
N M&n** meg ne(em, a).(a, mirt les9te* a (se* N (r*e!i a r.(a4
N Mert s!) a "'n*/*3 N %/las!&l+a nagya).4 N Meleg gallr les! "el#le any.na(4
N Qa+, ne ny2!* le a "'n*/m4 6y2(&t, (a1s/t, li"/t ha+t&( a! '*%ar&*"a4
N N&, nem "/n&m, *e "e ne 1sa)+3 Ks (ienge*te a r.(/t is4
5a+nal $el, mg meg se %irra*t, (i)7(&), (&)&g/s hallats!i( a! a+t.n4
N A)., a)., !rgetne( a! a+t.n, n!* meg, (i %an (int4
A). (imegy, s &tt l/t+a a me*%t4 Egy nagy, &*%as $atr!set h&!&tt, tele m!!el4
El%ette a). a m!et, s elra(ta4
Ki)7(&), 2+ra (&)&gna( a! a+t.n4 A $ar(as i*eha+t&tta a "ir(/(at4 Nems&(/ra a r.(a
is meg+tt, s egy sereg ty2(&t, (a1s/t, li"/t ha+t&tt "e a! '*%arra4
r0lt rega)., r0lt regany.4 P&l*&gan lte(, m/r nem %&lta( s!egnye(4
2F;
KISSPISTA ISTVN
A VARQX NYARA6 KIRH6
Egys!er egy (egyetlen tlen nagy&n meghe!te( a! er*ei ma*ara(4 5i/"a
s!/ll&tta( le, hi/"a r)(*te( i*e7&*a, "i!&ny a nagy h. miatt elesget seh&l nem
tal/lhatta(4
Amint 9gy (tsg"eesetten r)(*te( a l&m"+a%es!tett er*# $elett, a! egyi(
tis!t/s&n em"ere(et )illant&tta( meg4 8a%/g.( %&lta(, ))en '!s&nn/!ta(4 Kr0l0lte(
egy nagy tn(t, s (i7(i a maga taris!ny/+/".l es!egette a (&l"/s!t, s!al&nn/t,
t)rty-t, (enyeret4
N N&, hagy+'n( a! er*ei ma*ara(na( is %alamit3 N m&n*ta ))en a! egyi( em"er,
amint +.lla(&tt4 A!!al taris!ny/+/".l a m&r!s/t (inttte a h.ra4 A t""ie( is (%ett(
)l*/+/t4 6ele lett a h. m&r!s/%al, (enyrh++al, s!al&nna"#rrel, (&l"/s!%ggel,
t)rty-%el, s ami(&r a $a%/g.( t&%/""mente(, a ma*ara( serege nagy
rm(i/lt/s&((al leeres!(e*ett, s h&!!/l/t&tt a la(&m/h&!4 Q.l is la(ta( hamar&san4
A((&r a legt'*.sa"" (!0l0(, a nagy $0l- 'h'ma*/r 9gy s!.lt,
N H/t+/t&(, "ar/taim, milyen +.( a! em"ere(3 Hegy0n( h&!!/+'( +.s/ggal mi is3
N Hegy0n(, legy0n(3 N $elelt( a +.lla(&tt ma*ara(4
N E!rt teh/t a!t m&n*&m N $&lytatta a! 'h'ma*/r h&gy (!0l0n( h/r&m ma*/r
men+en a $al' s!lre, s (i/lts&n %alami +.t4 5/r&m +. s!., amit a! em"ere(
meghallana( N "etel+ese*i(4 E!!el h/l/l+'( meg e!t a la(&m/t3
A ma*ara( %alamennyien helyesne( tal/lt/( a!t, amit a t'*.s 'h' m&n*&tt4
Ki%/las!t&tt/( h/t mag'( (!0l a!t a h/r&m ma*arat, a(i s!.t (i/lt a $al'"a4 Egyi( a
rig. lett, m/si( a %a*galam", harma*i( )e*ig a %ar+24
Re)0lt h/t a $al' $el el#s!r a rig.4 M/r 2t(!"en is er#sen g&n*&l(&!&tt, mit is
(i/lts&n, ami "etel+ese*i(4 Mi%el )e*ig hi2 ma*/r %&lt, "0s!(e a sa+/t hang+/ra, 9gy
(i/lt&tt,
N 59res a rig., h9res a rig.3
Nem tr#*tt a!!al, h&gy e! has!n/ra les!7e a! em"erne( %agy sem4
5anem a rig. (i/lt/s/t el#s!r egy (e*%es (is$i2 hall&tta meg, amint ))en a
(ert"en +/ts!&tt t/rsai%al4
N 5all+/t&( N s!.l&tt )a+t/saina(4 N A!t (i/lt+a e! a rig., h&gy, UM!es a *i., 9!es a
*i.3V >Mert # 9gy rtette a rig. s!a%/t3@
N Xgy legyen3 N $elelt a! er*#"en a nagy $0l- 'h'4 Mert # a mess!esg"en is
meghall&tta, mit rtett a $i21s(a a rig. s!a%/".l4
S a!.ta a *i. %al."an 9!es3 A leg*ese"", leg9!ese"" 1semege min*en gyere(
s!/m/ra4
M/s&*s!&rra a galam" re)0lt a $al' s!lre4 A galam" +.s!9%- %&lt, s s!eretett
nagy 'ta(at "ere)0lni4 A!t g&n*&lta h/t, h&gy a! em"er is s!ereti a %/n*&rl/st, e!rt
h/t 9gy s!.lt a $al' $elett,
N V/n*&rl'n(, %/n*&rl'n(3
E!t )e*ig els#ne( egy +.(e*%- legny hall&tta meg, s %i*/m t/rsaina( rgtn
m&n*ta is,
N 5all+/t&(, mit m&n* a galam" A!t, h&gy, UVan "&r'n(, %an "&r'n(3V
2F<
N Xgy legyen3 N $elelte erre is a! er*# mlyn a! 'h'ma*/r4 S a!.ta a %i*/m,
+.(e*%- em"ere(ne( %an is "&r'(, ha nha (e%s is, *e min*ig elegen*#4
5arma*i(na( a %ar+2 re)0lt4 R)t"en is g&n*&l(&!&tt, melyi( is legyen a! a s!.,
amelyi( N ha "e%/li( N +a%/ra les! a! em"ere(ne( is meg ne(i mag/na( is4 N!te a
magas".l a ha%as t/+at, s arra g&n*&lt, UH/m, mennyi%el +&"" a ny/r, mint a tl444V
E!rt h/t a $al' $elett re)0l%e, 9gy (i/lt&tt,
N Ny/r, ny/r3
S!) %&lt e! a (9%/ns/g, nagy&n s!)4 5anem "i!&ny e!t a s!.t els#ne( egy r&ss!
a(arat2, (a)!si em"er hall&tta meg, a(i min*en(it "e1sa)&tt, meg(/r&s9t&tt, s ))en
e!rt # maga is min*ig att.l $lt, h&gy #t is "e1sa)+/(, ne(i is (/r/t a(ar+/(4
N Mit m&n*as!, te 'n*&( %ar+23 N (i/lt&tt m&st $el a! gre, a %ar+2 $el4 N A!t
m&n*&*, h&gy (/r, (/r, (/r r+en engem
N Xgy legyen3 N $elelt erre is a! er*# mlyn a! 'h'ma*/r4
S a!.ta, a(i a +. s!.".l is r&ss!at rt, a ny/r helyett is (/rt hall, a! (/rt is %all4
:e*ig a %ar+2 ma is min*ig nyarat (i/lt4
2FC
SZAB LRINC
A RRJIS
H.1i "eteg %&lt, s9rt egs! na),
(is test"#l s0ttt a l/!,
ny-gs(*tt, t-!7%9! gytrte
s (inin s "&r&gat/s,
"etegsgt#l s gy.gy'l/st.l
egy$&rm/n irt.!&tt s!egny,
min*ent (9%/nt s nem m&s&lyg&tt
se ()es(ny%n, se mesn,
)e*ig egy )er1, egy )er1nyi %9gas!,
ha 1sa( megny'gs!i( egy (i1sit,
m/r /l&m"a ringatta %&lna
teste s lel(e (9n+ait4
Vg0l a r/*i.t a(arta4
UNyis* 1sa( (i3V N s!.lt, s!&r&ng%a,
mert
$lt, h&gy r&ss! les! a g), amelyet
2gy s!t1sa%arg/lt s ss!e%ert4
U:r."/l* megV N (rte s!&m&r2an444
S $el!en*0lt %alami !ene,
s &ly gynge %&lt, h&gy rgtn t'*tam,
H.1i megint "a"r/lt %ele,
megint "a"r/lt a r/*i.%alL
*e m&st nem "/ntam s 1sa( a!
+/rt es!em"en, h&gy %gre itt %an
a! /l&mh&!. +. %igas!4
H.1it )ers!e a r/*i. is
(9n+/"an r*e(elte 1sa(,
s9rt t&%/"" s h/nyta7%etette
mag/t a ta(ar. alatt,
n a!&n"an s!erettem %&lna
a g)et meg+a%9tani
s a**ig 0tttem, $es!egettem,
m9g %g()) %ge lett ne(i4
2FF
Tsal.*%a mentem a "eteghe!,
h&gy elmara* a! rmeL
a gyere( s9rt, nem is $igyelt r/m,
s a! any+a s!.lt, U6e, H.1i, te,
$igyel+ 1sa(3 a! a)' egs!en
elr&nt&tta a r/*i.t3V N
H.1i $el0lt s meg"-%l%e
ismtelte a s!rny- s!.t,
h&gy, erontotta! s egszen!
s r/mn!ett, h&gy iga!7e
P.lint&ttam, s # m/r m&s&lyg&tt
s a! any+a s!.lt, UMeg (ellene,
meg (ellene a! a)'t %erni rte3444
Meg%er+0( a)'tV N s!.lt megint4
S H.1i ta)s&lt, UJe r*e(es les!3V N
s $ele+tett l/!at s (inint,
s s!eme ragy&g&tt, h&gy 9me
(i(a)&(, ha nagy %agy&( is,
2+ er#t (a)&tt a! rmt#l,
h&gy hi"/!na( a nagy&( is,
s elg&n*&l(&!%a, megny'g&*%a
h/l/san ne%etett $elm
s egy (i1sit mg "es!lgett0n(
s lassan elal'*t s!egny4
2FW
CSARUSIN
QS PARR6OK
Egys!er a! er*#(er0l# a %/g/st tis!t&gatta a! er*#"en, s megl/t&tt egy r.(aly'(at4
Ki/sta a ly'(at, s tal/lt "enne egy (is r.(a$i2t4 A! any+/na( "i!&ny&san %&lt i*e+e a
t""it egy m/si( ly'("a /th'r1&lni4
Enne( a! er*#(er0l#ne( %&lt &tth&n egy ('tya(ly(e4 K&).$a+ta4 A! is egs!
(i1si(e %&lt4 Egyh.na)&s4
5/t a r.(a$i2 s a ('tya(ly( egy0tt (e!*ett n%e(e*ni4 Egym/s mellett is
al'*ta(, egy0tt +/ts!a*&!ta(4
Je milyen m'lats/g&san +/ts!a*&!ta(3 A (isr.(a 2gy m/s!(/lt s 'gr/lt, mint egy
%al.s/g&s ma1s(a4 8els!(i( a )a*ra, a )a*r.l meg a! as!talra, $elemeli $ar(/t, mint
egy 1s%et, s len! a )a*l.ra4
A ('ty's is $elm/s!i( a )a*ra, !s')s! N leesi( r.la4 Ugat, s $'t a! as!tal (r0l tel+es
.ra h&ss!at4 A!'t/n a r.(a$i2 is les!(i(, s le$e(0s!ne( al'*ni min* a (etten4
Al's!na(, al's!na(, (i)iheni( +.l mag'(at, ma+* el(e!*i( megint ha+('r/s!ni
egym/st4
A (is('ty/t 60!e1s(ne( h9%t/(, mert &lyan %rs %&lt, mint a t-!4 A r.(a$i2na(
)e*ig Vas!(a ne%et a*&tt a! er*#(er0l#, mint egy (an*2r(/na(, mert %(&ny hang&n
'gat&tt, mintha ny/%&g&tt %&lna4
A! egs! nyarat egy0tt tlttte a ('tya(ly( meg a r.(a$i2L mire #s! lett,
megn#tte( min* a (etten4 S!) $a+(&). lett a (is('ty/".l, a r.(a$i2 meg s-r- "'n*/t
%ett $el4 A! er*#(er0l# m/r megl/n1&lta a r.(/t, el ne s!(+( a! er*#re4 UH/n1&n
tart&m N g&n*&l+a mag/"an N a tl (!e)ig, s a((&r a %/r&s"an meg%es!i( ma+* a
"#rrt4V Maga sa+n/lta %&lna megl#ni a r.(/t, mert s&( (e*%essg %&lt "enne4
60!e1s(%el, a (&).%al )e*ig (i7(iment %a*/s!ni, s megl#tt egy7egy ny'lat4
5/t egy reggel (imegy a! er*#(er0l#, h&gy megetesse a r.(/t4 Nagy&t n! N a
r.(a.l"an 1sa( a l/n1&t l/t+a s a! elt)ett r%et4 Megs!(tt a r.(a4
UN& N g&n*&l+a a! er*#(er0l# N, m&st m/r nem sa+n/lla( lel#ni, ha l/tla(4 M&st
m/r l/ts!i(, h&gy nem %agy te s!el9* /llat4 Va* %agy, %a*/llat %agy4 5a a! er*#n r/*
tal/l&(, lel#le(, mint %a*at4V
S!.l9t&tta 60!e1s(+t, s le%ette a )&l1r.l a )'s(/+/t4
N Keres*, 60!e1s(e N "i!tatta4 N Keres* meg a "ar/t&*at N s r/m'tat&tt a
r.(any&m&(ra a h."an4
60!e1s(e 1sah&lni (e!*ett, s $'t%a (%ette a ny&m&t4 5a+t&tt s 1sah&lt, ny&m&n
hala*t4 S mess!ire7mess!ire "ement a! er*#"e, alig lehetett m/r hallani a hang+/t4
Egys!erre tel+esen elhallgat&tt4
Je l/m, m&st megint erre$el +n N egyre (!ele""r#l s!.l a! 'gat/sa4
A! er*#(er0l# meg"2%i( a! er*#s!len egy $eny#$a mgtt, s $elh2!!a a ra%as!t4
5/t l/t+a, egys!erre (etten s!ala*na( (i a! er*#"#l4 A! egyi( a r.(a, a m/si( a
('tya4 A ('tya 1sah&l s s!-(l4 Egym/s mellett s!ala*na( a $ehr ha%&n4 V/ll %/ll
mellett N mint iga!i +. "ar/t&(4 Egy0tt s!(ne( /t a !s&m"(&n, (!"en egym/sra is
n!ne(, s mintha m&s&ly&gn/na(4 5/t h&gy lehessen 9gy l#ni 5is!en megl#n a
('ty/t4
2FD
Megl/tta a (t /llat a ga!*/t, s &*as!ala*t h&!!/4 Vas!(a a %/ll/ra 'gri(, a ('tya
meg (t l/"ra /ll, ne(i%eti els# l/"/t ga!*/+a mellne(, egyet7egyet %a((ant, s el7
el(a)+a tr$/l(&!%a r.(a (&ma $ar(/t4
N E+nye, ti r*g$i.(/(3 N (i/lt&tt $el a! er*#(er0l#4 Heeres!tette a ra%as!t, s
megin*'lt ha!a$el4
Ks a r.(a &tt lt n/la egs! tlen a ('nyh."an N nem l/n1&n, hanem s!a"a*&n4
Je ta%ass!al (i7(i+/rt a! er*# $el N egere(et $&gni4
Egers!ett, egers!ett, m9g %g())en &tt mara*t a! er*#n4
60!e1s(e, a (&)., )e*ig a!.ta s&sem ha+tana r.(/t4
Xgy l/ts!i(, min*en r.(/%al ss!e"ar/t(&!&tt4
2W=
NAGY LAJOS
X66RZJOHOG
A Par&ss 't1/"an %an egy temeletes "rh/!4 Egy ilyen nagy "rh/!"an s&( 1sal/*
la(i(4 E""en a Par&ss 't1ai"an )&nt&san harmin14 A gyere(e( s!/ma ti!enht4 A
gyere(e( 1sa(nem min* 2ttr#(, a Pan*i is, a h/!"an la(. &r%&s $ia4
A! 2ttr#( +. "ar/ts/g"an lne( e""en a h/!"an4 Na)&n(nt gy0le(e!ne( a
m&s.(&nyh/"an, ah&gyan #( m&n*+/(, egy (is Uta)as!talat1serreV4 E!t a s!.t Pan*i
a! 2+s/g"an &l%asta, s nagy&n megtets!ett ne(i4
ss!egy-lt a (is 2ttr#1sa)at, helyese""en 1sa( ti!enten (!0l0(, mert a K&!ma
l/ny&( megh-lte(, s any'(/+'( nem enge*te (i #(et a la(/s".l4
N Pa+ %an, )a+t/s&( N m&n*ta Pan*i, s le0lt a! "lget#*!s/ra4
N Mirt 6al/n nem t'*&* meg&l*ani a s!/mtan$ela*at&t N (r*e!te ne%et%e :isti4
N Pah3 N legyintett Pan*i, a(i e!t a s!.t tegna) hall&tta egy $eln#tt#l, s m/r a!t is
't/n&!ta4 El/r'l&m (0ln"en ne(te(, h&gy Pan*i nagy ma+&m, s!ereti a $eln#tte(et
't/n&!ni, *e +. $i2, a s!9%e s!9narany4
N Meg%ert a)'(/* N (9%/n1sis(&*&tt Er!si(e4
Pan*i $lnyesen %/las!&lt,
N A! n a)'(/m nem %ere(e*#s4
N 5elyes3 Nem is s!a"a* egy gyere(et )0$lni N m&n*t/( nh/nyan4
Pan*i a!&n"an leintette #(et,
N 5a egy s!0l# le(en egy7(t )&$&nt, a! mg nem "a+4 Egy 2ttr#ne( a! meg se
(&ttyan, m/r ha a s!0l#ne( iga!a %an4
E!!el a n!et%el is egy harag&s $eln#ttet 't/n!&tt, a(it %itat(&!ni hall&tt a
gyere(e( ne%elsr#l4
N 6al/n int#t (a)t/l, s nem %iselhete* a )ir&s nya((en*#t
Pan*i megint legyintett,
N Xgysem tal/l+/t&( (i4 Megm&n*&m h/t, h&gy 6a(/1s nni meg $&g halni4
5all&ttam, ami(&r a)'(/m a!t m&n*ta ne(i, h&gy ha nem %igy/! mag/ra, a((&r nem
gy.gy'l meg4 A!t/n meg a!t m&n*ta, UMag/na(, 6a(/1sn, (t h.na)ig nem s!a"a*
*&lg&!nia, sem a! 0!em"en, sem a h/!tart/s"an, mert44
Ann's (!"es!.lt,
N A 6a(/1s nni "etegs!a"a*s/g&n %an, a gy/r"an nem (ell *&lg&!nia4
N Je a! t*i( emeleten la(i(, &nnan (ell lemennie "e%/s/r&lni, a!t/n %iss!a,
t0!el#t (ell $el1i)elnie a )in1"#l, ha1sa(444
Pan*i s!ig&r2an (r0ln!ett a m&s.(&nyh/"an4 >E!t a s!&(/st is a $eln#tte(t#l leste
el4@
N 5a1sa( N (r*e!te Katin(a4
Pan*i $elm/s!&tt a! 0st tete+re,
N 5a1sa(, (e*%es 2ttr#)a+t/saim, mi nem seg9t0n( ra+ta4
N Kn $el%is!em ne(i a te+et reggelen(nt N a+/nl(&!&tt Katin(a4
N Kn seg9te( ne(i ta(ar9tani, 2gyis *l't/n +/r&( is(&l/"a N "'!g.l(&*&tt Er!si(e4
N Kn $el%is!em ne(i a t0!el#t min*enna) N m&n*ta Pan*i4
N Kn $ela)r9t&m a $/+/t N 9grte :isti4
2W1
N Mi meg ren*"e h&!!'( a )in1+t s a )a*l/s/t N (i/lt&!t/( t""en a )a+t/s&(
(!0l4
N Kn elm&s&m a! e*nyeit N nagylel(-s(*tt R.!sa4 A!rt m&n*&m, h&gy
nagylel(-s(*tt, mert nem s!eretett m&s&gatni4
Pan*i le'gr&tt a m&s.0st tete+r#l,
N 6a(/1s nnine( se+tenie sem s!a"a*, h&gy mirt seg9t0n( ne(i4 5a "/rmit (r*e!
t#l0n(, a!t m&n*+'(, h&gy e! &lyan 2ttr#*&l&g4 M&st n s Er!si(e $elmegy0n(
h&!!/, s %alah&gyan444 N itt ela(a*t Pan*i, mert nem t'*ta hamar+/"an, mit m&n*+&n,
mit is 1sin/lna( ma+* #( $ent, 6a(/1s nninl4 A!t/n megint 1sa( a $eln#tte(t#l tan'lt
$'r1sa s!a%a((al $e+e!te (i mag/t, N "ea*+'( ne(i a ts!t/t4
N El#re3 N %is!&n&!ta 6a(/1s nni a (s!ntst, ami(&r a! 2ttr#( "e/ll9t&tta(
h&!!/, a!t/n "eh9%ta a gyere(e(et a s!&"/"a4
N 6a(/1s nni, (rem a te+es0%eget s a )n!t, h&lna) reggelt#l Katin(a h&!!a a
te+et a (!rt"#l N m&n*ta Er!si(e4
N Ks!nm, (isl/ny&m, *e444 nem is t'*&m, mirt $/ra*na Katin(a helyettem4
N E! &lyan 2ttr#*&l&g, e!t 6a(/1s nni nem rti N %/gta (i Pan*i, s s!ig&r2an
n!ett Er!si(re, a(i ir'lt7)ir'lt4
Er!si(e 't/na*a*&gta,
N Igen, e! 2ttr#*&l&g4
N Je gyerme(eim3 N 1s&*/l(&!&tt 6a(/1s nni4
N :a+t/s&(3 N %/g&tt 6a(/1s nni s!a%/"a Pan*i4 A!t/n els&r&lta, (i mit seg9t ma+*
a "eteg 6a(/1s nnine(4
N Nem rtele( "ennete(et, (is )a+t/s&(4 Mi%el r*emeltem n e!t meg
Pan*i s!&(/sa s!erint (!"e(&ty&g&tt,
N M&n*t'( m/r, h&gy e! &lyan 2ttr#*&l&g4 Ne is tess( err#l g&n*&l(&!ni4 E!
&lyan t%es 2ttr#ter%, amelyi( (t h.na)ig tart, tets!i( m/r rteni
Ks mi%el egy &l%asm/ny".l es!"e +'t&tt, mg e!t is m&n*ta,
N E!t Ir&(!, a! in*i/n$#n( 9gy ren*elte el4
6a(/1s nni megrtett min*ent, megsim&gatta a (is 2ttr#( ha+/t,
N Nagy +.t tes!te( %elem, (is )a+t/s&(4
Pan*i nem t/g9t&tt,
N E! nem +.ttemny, e! &lyan 2ttr#*&l&g4
6al/n m&n*an&m sem (ell, h&gy 6a(/1s nni meggy.gy'lt, s a((&ra 1s&(&l/*s
t&rt/t s0ttt a )a+t/s&(na(, h&gy alig t'*t/( megenni4
2W2
ARANY LSZL
ITINKE7:ITINKE
V&lt a %il/g&n egy i1in(e7)i1in(e (is ass!&ny, anna( a! i1in(e7)i1in(e (is
ass!&nyna( %&lt egy i1in(e7)i1in(e (is tehene, a!t a! i1in(e7)i1in(e (is tehenet
meg$e+te egy i1in(e7)i1in(e (is !sa+t/r"aL a"".l a! i1in(e7)i1in(e (is !sa+t/r".l a!t a!
i1in(e7)i1in(e (is te+et "eles!-rte egy i1in(e7)i1in(e (is s!-r#n egy i1in(e7)i1in(e
(is $a!("a, a!t a! i1in(e7)i1in(e (is $a!e(at r/tette egy i1in(e7)i1in(e (is )a*ra,
"e$e*te egy i1in(e7)i1in(e (is $e*#%el4 V&lt anna( a! i1in(e7)i1in(e (is ass!&nyna(
egy i1in(e7)i1in(e (is ma1s(/+a, a! a! i1in(e7)i1in(e (is ma1s(a &*ament a! i1in(e7
)i1in(e (is $a!(h&!, $el"&r9t&tta a! i1in(e7)i1in(e (is te+etL e!rt nagy&n
megharag'*&tt a! i1in(e7)i1in(e (is ass!&ny, $el(a)&tt egy i1in(e7)i1in(e (is
ny2+t.$/t, 2gy meg0ttte %ele a!t a! i1in(e7)i1in(e (is ma1s(/t, h&gy min*+/rt
meg*gltt "ele4 5a a! i1in(e7)i1in(e (is ma1s(a meg nem *gltt %&lna, tal/n a! n
i1in(e7)i1in(e (is mesm is t&%/"" tart&tt %&lna4
2WG
A NA:, A 5OHJ KS A KAKAS
JAPN MESE
Rges7rgen trtnt, a((&ri"an, ami(&r mg a! g"&lt gm"ly-, a 5&l* )e*ig
s!gletes %&lt, h&gy egy0tt l*eglt a Na), a 5&l* meg a Ka(as, egy s!) (is
$elh#h/!i(."an4
6est%re( %&lta(, s igen7nagy&n s!erett( egym/st, *e a (t $iatala""i( a Na)&t
s!erette a leg+&""an, mert a! %&lt (!tt0( a leg"l1se""4
Egys!er a Na) 2tna( in*'lt, h&gy %gig%/n*&r&l+&n a! g"&lt&n, a 5&l* s a Ka(as
meg &tth&n mara*t4 S&(/ig 0l*glte(, "es!lgette(, m9gnem egys!erre 1sa( a 5&l*
meg)illant&tta a! g"&lt m/si( sar(/n a Pi(a 1sillag()t4 5irtelen"en a! a! tlete
t/ma*t, h&gy +. lenne megs!ere!ni a Pi(/t4 A test%re( (!tt s!&(atlan, erlyes
hang&n r/)aran1s&lt a Ka(asra,
N 60stnt in*'l+, s h&!* el ne(em a Pi(/t3
A Ka(as megle)#*tt a $'r1sa (9%/ns/g&n, "/nt&tta test%rne( *'r%a hang+a, *e
a!rt hal(an %/las!&lt,
N 5&gyan is tehetnm e!t meg, his!en (i1si s gyenge %agy&( ahh&!, h&gy
elh&!!am ne(e* a Pi(/t4
Je a 5&l* m&st m/r (ttte a! e"et a (ar.h&!4 Ves!e(e*ni (e!*te(, s a**ig
tas!ig/l.*ta(, l(*s#*te(, am9g a Ka(as leesett a! g"&ltr.l, egyenesen a 8l*re4
Mi(&r a Na) %iss!atrt a $elh#h/!i(."a, min*+/rt (ereste a (i1sit, a Ka(ast4 Mit %&lt
mit tenni, a 5&l* (nytelen7(elletlen elmeslte a trtnte(et4 A Na) els!&m&r&*&tt4
N H/m 1sa(, nem t'*s! te "(essg"en, egyetrts"en lni a test%rei**el N m&n*ta
s!ig&r2an, a!t/n 9gy $&lytatta, N A!!al "0ntetle( meg, h&gy s&ha t"" nem +hets!
%elem egy0tt a! g"&ltra4 M/t.l (e!*%e 1sa( a((&r mehets! el ha!'lr.l, ami(&r n
m/r le$e(0*tem4
A 5&l* m/r s!/nta7"/nta, amit 1sele(e*ett, *e h/t seg9teni nem lehetett a *&lg&n4 A
Ka(as r(re a 8l*n mara*t4
A Na) meg+.s&lta, h&gy leg(e*%ese"" test%re, a Ka(as s&hasem $&g+a #t
el$ele+teni, s lesni $&g+a, h&gy l/thass/( egym/st4
Ks %al."an 9gy trtnt4 A!.ta a Ka(as ha+nal"an, amint a Na) meg+eleni( a!
g"&lt&n, (i/ll a legmagasa"" s!emt*&m"ra, s nagy&t ('(&r9t, h&gy ment#l
hang&sa""an s ment#l (!ele""r#l (s!ntse test%rt4
N K'('ri(2, ('('ri(23 N (i/lt+a t&r(as!a(a*t/".l, ami a!t +elenti, UN!!te(, &tt
%an a! n +. test%rem, 0*%!lle( "/ty/m, $el(el# Na)3V
Je este, mi(&r a! g"&lt&n meg+eleni( a 5&l*, h&gy $el%/ltsa a Na)&t, a Ka(as
"es!ala* a h/!i(.+/"a, mert l/tni sem a(ar+a a g#gs 5&l*at4
2W;
USINSZKIJ
NKGY KMVRNSRG
Mitya a ha%as *&m"&l*al&n s!/n(.!&tt, a "e$agy&tt $&ly.n (&r1s&ly/!&tt4 A!t/n
(i)ir'ltan, +.(e*%-en ha!as!ala*t, s a!t m&n*ta *esa)+/na(,
N Gynyr- a! let tlen3 S!eretnm, ha min*ig tl lenne3
N Mr* i*e a +egy!et$0!etem"e, h&gy e! a (9%/ns/g&* N m&n*ta a! a)+a4 Mitya
"ele9rta4
El+tt a ta%as!4 Mitya g&n*talan'l s!ala*g/lt a !l* me!#n, le)(t $&g&tt, tar(a
%ir/g&t s!e*ett4 A!t/n "e$'t&tt a h/!"a, s a!t m&n*ta *esa)+/na(,
N Milyen gynyr- a ta%as!3 P/r1sa( min*ig ta%as! lenne3
A! a)a ismt el#%ette $0!ett, s m&n*ta Mity/na(, h&gy 9r+a "ele a (9%/ns/g/t4
Pe(s!nttt a ny/r4 Mitya el(9srte a! *esa)+/t s!na(as!/l/sra4 A (is$i2 egs!
na) +/ts!&tt, h&rg/s!&tt, "&gy.t s!e*ett, "'($en1e!ett a! illat&s s!n/"an4 Este )e*ig
9gy s!.lt *esa)+/h&!,
N Qa+, *e s!) na)&m %&lt ma3 P/r s&se lenne %ge a ny/rna(3
Mity/na( e! a (9%/ns/ga is "e(er0lt a +egy!et$0!et"e4
Zs!re $&r*'lt a! i*#4 A (erti $/(r.l les!e*t( a gy0ml1st, )ir&s alm/t, rett, s/rga
(rtt4 Mitya i!gat&ttan m&n*ta, *esa)+/na(,
N A! #s! a legs!e"" %s!a(3
A! a)a e((&r el#%ette a (is $0!etet, s megm'tatta Mity/na(, h&gy 'gyane!t
m&n*ta a tlr#l, ta%as!r.l s a ny/rr.l is4
2W<
TASNDI VA
PORIKA 8RQA
P&ri(/( 't1/+/"a egy reggelen "e$&r*'lt (t "/1si4 Egyi(0( /s.t, (erti
s!ers!/m&(at 1i)elt4 A m/si( tali1s(/t t&lt, a!&n egy hal&m %(&ny $/1s(a he%ert
ss!e(t!%e4 A "/1si( meg/llta(, $elgy-rt( a! ing0( '++/t, s /sni (e!*te(4 8el/sta(
egy (is ngys!gnyi $l*et a! 't1a s!ln, s a $riss, )&rhany.s $l*"e "e0ltette( egy
(ar1s2 $/1s(/t4 K))en a P&ri(/( a"la(a el#tt4 Kar.t is (t!te( a (is $a mell4 A!t/n
&*/"" mente(, s 2+".l /sni (e!*te(4
P&ri(a a! a"la("an "/ms!(&*&tt4
N N!* 1sa(, *esanya, n!* 1sa(3 Mit 1sin/l a "/1si
N 8/t 0ltet, P&ri(/m4 Milyen +. les!3 S!e"" les! a! 't1/n(4
N Je h/t e! nem $a3 E! 1sa( &lyan, mint egy "&t4
N Mg $iatal N m&n*ta *esanya4 N Ma+* ha megn#, meger#s*i(4 S!) l&m"&s $a
les! "el#le4
N Ks mrt ra(&tt &*a a "/1si mg egy $/t
N A! (ar.4 V*i a (is $/t4 Mg &lyan gyenge, h&gy a s!l is megha+l9t+a, eltrheti4 A
(ar. %igy/! r/4
P&ri(a 1sa( hallgatta, s el sem +tt a! a"la(".l a**ig, am9g a "/1si( a! 't&ls. (is
$/t is el nem 0ltett(4 M/sna) reggel s!ala*t a! a"la(h&!4
N Mg nem n#tt meg a (is $a3 Ugyan&lyan, mint %&lt3 N (i/lt&tta 1sal.*&ttan4
K*esanya ne%etett,
N V/r+ 1sa(, %/r+3 Nem megy a! &lyan gy&rsan4 Es# megl&1s&l+a, a na)&1s(a
melengeti, a $/1s(a min*enna) n# egy )i1it4 Je &lyan (i1sit, h&gy a!t s!re sem
%es!e*4 Mire te megn#s!, s!), nagy $a les! "el#le is4
P&ri(a a!'t/n is s&(s!&r eln!egette, mit 1sin/l a (is $a4 5&gyan )attanna( (i ra+ta
a r0gye(, h&gy "&nt+a (i els# $ln( le%l(it, s milyen "&l*&gan ny2+t.!i( a ragy&g.
na)&1s(a $el4 E!t megrti P&ri(a, a na)&t # is nagy&n s!ereti, s "i!tatgat+a a (is $/t,
N Xgy, 2gy, na)&!! 1sa(, te (is $/1s(a4 A te le%elei* !l*e( les!ne( a na)t.l, n
meg ilyen s!) "arna les!e(, l/t&*
5a a $i2( a h/! el#tt la"*/!na(, (erget#!ne(, s s!ala*t'("an meg(a)as!(&*na( a
$iatal $/( gyenge tr!s"en, h&gy 1sa( 2gy r/!(.*i(, P&ri(a r/+'( s!.l,
N Ne "/nts/t&( a (is $/t, nem s!a"a* r/ngatni3
S &*as!ala* a $/h&!, megsim&gat+a,
N Ugye, m/r nem $/+ Ne $l+, (is $a, nem enge*em, h&gy 1i"/l+ana(4 6e %agy a! n
"ar/t&m4 Ami(&r $el(ele(, integete( ne(e* a! a"la(".l, +. reggelt, (is $a,
$el"re*tem3 6e is integess ne(em %iss!a a! /gai**al, +.
Mgy is trtnt4 A (is $a s P&ri(a egy0tt n%e(e*te(4 Je P&ri(a gy&rsa""an n#tt4
Egy s!) na)&n m/r elment egye*0l a "&lt"a4 S%at&san $&gta a te+es(ann/t, s 1sa( a
$e+%el ".lint&tt a (is $/na(, ami(&r elment mellette,
N M&st nem t'*&( integetni, (is $/1s(/m, mert (iltyg a te+e1s(e4
K*esanya "0s!(n $&ga*ta,
N Mit s!.lt a te+es nni
N A!t m&n*ta, h&gy, U6ess(, (isass!&ny, egy liter te+3V N ne%etett P&ri(a4 N :n!t
2WC
is (a)tam /m %iss!a, itt %an a !se"em"en4
A!&nt2l P&ri(a min*enna) elmehetett a (ann/%al a "&lt"a, s egye*0l %/s/r&lta
meg a te+e1s(t4 K*esanya nagy&n meg %&lt elge*%e4 Je egy na)&n meg1s.%/lta a
$e+t4 E+nye3 Itt %alami nin1s ren*"en4 A te+ na)r.l na)ra (e%ese"" les!4
N Kisl/ny&m N m&n*ta P&ri(/na( N, gyere, %iss!amegy0n( egy0tt a te+es nnihe!4
5is!en e! mg $l liter sin1s3 Alig %an $lig a (anna3
P&ri(a nagy&n )ir&s lett, s leha+t&tta a $e+t4
N 6al/n megitta*, P&ri(/m N (r*e!te *esanya4
N Nem444 s nem444 N s!e)egett P&ri(a4 N K*esanya444 ne harag'*+444 N s el(e!*ett
(eser%esen s9rni4
N Mirt ne harag'*+a( Ne s9r+, hanem m&n** el s!)en, h&gy mi trtnt4
N K*esanya444 a (is $a444 a! n (is $/m3 A! es# &lyan rit(/n esi(444 s s!egny(e
$&lyt&n 1sa( %i!et igy(444 Pi!t&san hes is444 R/ntttem a te+e1s("#l444 h&gy
hamara"" nagyra n#+n3
K*esanya elne%ette mag/t4
N S, te (is 1sa1si3 8/( nem is!na( te+et3 5/t nem t'*&*, h&gy a $a, mint a t""i
n%ny, a $l*"#l s!9% mag/na( t/)l/l(&t a gy(erei%el A! a! # ele*ele3 Je a""an
iga!a* %an, h&gy s&(7s&( %i!et is!i( r/4 Gyere, trl* meg a s!eme*, elmegy0n(
%alah&%/4
Elmente(, s %ette( egy s!) (is l&1s&l.(ann/t4 Olyan !l* s!9ne %&lt, mint a $riss
$ale%ele(ne(4
N E! a tie*, P&ri(/m N m&n*ta *esanya4 N E!ent2l te $&g&* megl&1s&lni a (is $/t4
Je a te+et "(n hagy* /m3 A!t mi iss!'( meg3
Xgy is lett4 K*esanya estn(nt (ira(ta a (( "grt, s telenttte te++el,
N E! a P&ri(/3 N m&n*ta4
Ut/na el#%ette a !l* (ann/t, s megtlttte %9!!el,
N E! meg a (is $/3 ss!e ne t%ess!te(4
E!en P&ri(a nagy&t ne%etett, s a (is $a le%elei (!0l is s's&g. ('n1&g/s
hallats!&tt4 A!'t/n min*en(i megitta a mag/t, s min*(etten al'*ni trte(4
2WF
GAL MZES
5SVIRRG
V&lt egys!er egy hatalmas s s!ig&r2 (ir/ly, anna( %&lt egy s!) le/nya, *e a!
nagy&n7nagy&n el %&lt (nye!tet%e, mert nem %&lt &lyan (9%/ns/ga, amit ne
tel+es9tette( %&lna4 Egys!er ))en nagy tl %&lt, h. "&r9t&tta a gynyr- (ir/lyi (ertet,
ah&l a $/( s a "&(r&( min*7min* tli /lm'(at al'*t/(4 A (ir/lyl/ny (in!ett a!
a"la(&n, a!'t/n ss!er/n1&lta a h&ml&(/t, s 9gy (i/lt&tt,
N Mirt nem ny9li( m&st egy s!/l %ir/g se a (ert"en
A!t $elelt( ne(i,
N 6l %an, $elsges (ir/ly(isass!&ny3 Meg$agyn/na( m&st a gynge %ir/g&(3
A((&r a (ir/lyl/ny t&))ant&tt a l/"/%al, s 9gy (i/lt&tt,
N A! n a)/m a leghatalmasa"" (ir/ly3 Kn a!t a(ar&m, h&gy ne(em tlen is %ir/g
ny9l+&n a (ertem"en3
Mi(&r a (ir/ly e!t meghall&tta, maga el h9%atta a (erts!t, s 9gy s!.lt,
N 5&lna) reggelre, mire a (ir/lyl/ny $el(el, ny9l. %ir/ggal legyen tele a (ert3
A (erts! els/)a*t, s 9gy $elelt,
N 8elsges (ir/ly&m, mi1s&*a mag%at %esse( el, amelyi( a h."an is terem %ir/g&t
A (ir/ly ar1a elstte*ett a haragt.l, s 9gy (i/lt&tt a (erts!re,
N Kn %agy&( a leghatalmasa"" (ir/ly a %il/g&n, s a! n s!&lg/im mg annyit sem
t'*na(, h&gy tlen %ir/g ny9l+&n a (ertem"en3 Vess, amit a(ars!, *e ha 1sillag$nyt
(ell %etne*, a((&r is %ir/g ny9l+&n h&lna) a (ertem"en, (0ln"en %ge a! lete*ne(3
A!!al a (erts! elment, nem s!.lt egy s!.t se, *e nagy&n s!&m&r2 %&lt, mert t'*ta,
h&gy %ge a! letne(4 Vgig(r*e!gette a %/r&s legh9rese"" (erts!eit, *e egy se
t'*&tt tan/1s&t a*ni4 Mi(&r a!t/n les!/llt a! +s!a(a, (iment a (ert"e4 S!) tis!ta tli
+s!a(a %&lt, a 1sillag&( t0n*(lte(4 A (erts! $iatal legny %&lt, s s!eretett %&lna
mg lni4 He%ette a (ala)+/t, s $eln!ett a! gre4 Nagy&t s.ha+t&tt, s a!t m&n*ta,
N 6i s!) 1sillag&( &tt $enn, seg9tsete( ra+tam3 M'tass/t&( meg, h&l tal/l&( &lyan
1s&*amag&t, amely a h."an is (i%ir9t3
Ks amint &tt /llt, egys!erre %alami 1s&*a $in&m, ragy&g. )&r (e!*ett s!/lling.!ni a
(ala)+/ra, *e a! &lyan (nny- %&lt, mintha nem is lett %&lna egy", 1sa( 1s')a
1sillag$ny4 Xgy )ergett, s!it/lt a magass/g".l, mint a gym/ntes#, am9g meg nem
telt %ele a (ala)+a4
A (erts!legny meg(s!nte a 1sillag&( a+/n*(/t, s mg a!&n ++el elhintette a
h."a, "e%etette %ele a! egs! (ir/lyi (ertet4 5/t ha+nalra, ami(&r a na) $el(elt, s a
(ir/lyl/ny a! a"la(h&! l)ett, milli.nyi $ehr %ir/g1sillag ny9lt a h."an4 5al%/ny!l*
s!/ra1s(/+'( /ttrte a %astag h.le)let, s %ir/gme!# "&r9t&tta a (ir/lyi (ertet4
A (ir/lyl/ny ta)s&lni (e!*ett rm"en, (a1ag%a s!ala*t (i a (ert"e4 A
s!&lg/l.l/ny&( i+e*ten $'t&tta( 't/naL %itt( a %astag )rmes "'n*/t, h&gy meg ne
$/!!(, *e a (ir/lyl/ny le*&"ta mag/r.l a "'n*/t, s 2gy t/n1&lt a %ir/g&( (!t,
mintha ragy&g. ta%as! lett %&lna4 A (ir/ly el(0l*tt a (erts!rt, h&gy
meg+'talma!!a, *e a legny nem %&lt seh&l4 Elt-nt a! &rs!/g".l, *e a(i( 't&l+/ra
l/tt/(, a!t m&n*t/(, h&gy s!&m&r2 %&lt4 A %ir/g&( ny9lta( s ragy&gta(, a (ir/lyl/ny
)e*ig s!ala*g/lt (!t0(, s (a1ag&tt4 A((&r egys!erre a nagy ha%as hegye( mg0l
2WW
el#+tt egy $elh#4 A! a $elh# +ghi*eg s!elet $2+t a (ir/lyl/nyra4 Meg"&r!&ng&tt, a
s!9%he! (a)&tt, s "es!ala*t a )al&t/"a4 Mennye!etes /gy/h&! s!/! &r%&s sietett, *e
egy se t'*&tt ra+ta seg9teni4 A s!l meglte a (ir/lyl/nyt, *e 'gyana((&r elt-nte( a (is
$ehr %ir/g&( is, s a tl 2+ra "e(er9tette a (ir/lyi (ertet $ehr $/ty&l/%al4 A!&nt2l a
1s&*/lat&s %ir/g&( min*en %"en 2+ra (iny9lna( a ha%as (erte("en s min*en0tt a
rte(en, *e sen(i se his! ne(i(, mert a!&(at nem a ta%as! (0l*i, #( a 1sillag&(
gyerme(ei444
2WD
PANTYELEJEV
A PETSIHE6SBS
S!9%"#l sa+n/l&m, *e nem t'*&m megm&n*ani, h&gy h9%+/( e!t a (is em"er(t, h&l
la(i(, (i a! *esa)+a, *esany+a4 A $lh&m/ly"an mg a! ar1%&n/sait se t'*tam +.l
(i%enni4 Tsa( arra eml(s!em, h&gy a! &rra tele %&lt s!e)l#%el, s r%i* (is na*r/g+/t
nem s!9+ tart&tta, hanem am&lyan %/ll&n /t%etett (ant/r, amit %alah&l a *er( t/+/n
(ell ss!e(a)1s&lni4
Ny/r&n egys!er "etrtem egy )ar("a, nem t'*&m, h&gy h9%+/(, &tt %an a
Vas!il+e%s!(i+7s!igeten, a (is $ehr tem)l&m mellett4 Nagy&n r*e(es (ny% %&lt
%elem4 Xgy "ele$ele*(e!tem a! &l%as/s"a, h&gy s!re se %ettem, s r/m estele*ett4
A s!emem is (/)r/!ni (e!*ett, a "et-(et is alig l/ttam m/r, ss!e1sa)tam h/t a
(ny%et, $el/lltam, s elin*'ltam a (i+/rat $el4
A tr m/r eln)telene*ett, a! 't1/n (igy2lta( a $nye(4 Valah&l a $/( (!t a! #r
1sengetty-+e 1silingelt4
8ltem, h&gy r/m !/r+/( a (ertet, s s!a)&r/n s!e*tem a l/"am4 5irtelen
meg/lltam4 Xgy rmlett, mintha egy (i1sit &*"", a "&(r&( (!t %ala(i s9rna4
Hetrtem a! egyi( mell(2tra4 A! 2t&n (is (#h/!i(. $ehrlett, #rh/! %agy ".*
lehetett, amilyen min*en %/r&si )ar("an %an4 A h/!i(. mellett egy ht7ny&l1 %es
$&rma (is$i2 /llt, s $e+t leh&rgas!t%a (eser%esen, %igas!talhatatlant !&(&g&tt4
O*amentem s megs!.l9t&ttam,
N Mi "a+&* %an, (is$i2
A gyere(, mintha 1sa( )aran1ss!.ra tenn, a!&nnal $elhagy&tt a s9r/ssal, $elemelte
a $e+t, r/m n!ett, s a!t $elelte,
N Semmi4
N 5&gyh&gy semmi Ki "/nt&tt
N Sen(i4
N A((&r meg mirt s9rs!
Mg nehe!re esett a "es!*, mg nem nyelte le min*en (nnyt, mg s!i)&g&tt,
1s'(l&tt, s!9%ta a! &rr/t4
N N& gyere, men+0n( N m&n*tam N, nagy&n (s# %an, "e!/r+/( a )ar(&t4
K!en a(artam $&gni, *e a gyere( (is!a(9t&tta a (e!t, s a!t m&n*ta,
N Nem lehet4
N Mit nem lehet
N Elmenni4
N Mirt Mi %an %ele*
N Semmi N m&n*ta a gyere(4
N Valami "a+&* %an
N Nem N $elelte N, nin1s semmi "a+&m4
N 5/t a((&r mrt nem t'*s! %elem +nni
N Zrsgen /ll&( N $elelte4
N 5&gyh&gy #rsgen Mi$le #rsgen
N 5&gy lehet e!t nem rteni Q/ts!'n(4
N Ki%el +/ts!&l
2D=
A (is$i2 hallgat&tt egy *ara"ig, a!t/n s.ha+t%a m&n*ta,
N Nem t'*&m4
Zs!intn s!.l%a, erre iga!/n nem g&n*&lhattam m/st, mint h&gy a gyere(
mgis1sa( "eteg, s %alami nin1sen egs!en ren*"en a $e+"en4
N I*e $igyel+, mi(et "es!ls! ss!e%iss!a N m&n*tam4 N 5&gy lehet e! Q/ts!&l, s
nem t'*&*, h&gy (i%el
N Mgy %an4 Nem t'*&m, (i%el4 Iltem a )a*&n, s egys!er 1sa( nagy&"" gyere(e(
&*a+tte( h&!!/m, s a!t (r*e!t(, UA(ars! (at&n/s*it +/ts!aniV M&n*tam,
UA(ar&(4V El(e!*t0n( +/ts!ani, s #( a!t m&n*t/( ne(em, U6e #rmester les!el4V Egy
nagy $i2444 6yim&sen(& lett444 a marsall444 Zh&!&tt i*e, s megm&n*ta, UE""en a
h/!i(."an %an a l#)&rra(t/r'n(4 6e les!el a! #r4 Rll+ itt, am9g 1sa( le nem %/lt'n(4V
UQ.l %anV N $eleltem4 A((&r a!t m&n*ta, UA** "e1s0lets!a%a*at, h&gy nem m&!*'ls!
el innen4V
N N& s
N 5/t erre a!t $eleltem, UPe1s0lets!a%amra nem megye( el4V
N N& s a!t/n
N A!t/n444 1sa( /ll&(, /ll&(, *e #( nem +nne(4
N 5m N m&s&ly&*tam el4 N M/r rgen /ll9t&tta( i*e
N Mg %il/g&s %&lt4
N 5/t a((&r h&l mara*na(
A (is$i2 megint 1sa( nagy&t s.ha+t%a $elelte,
N A!t his!em, ha!amente(4
N 5&gyh&gy ha!amente(
N El$ele*(e!te( r.lam4
N 5/t a((&r te mit /lls! itt
N Pe1s0lets!a%amat a*tam444
M/r ma+*nem elne%ettem magam, ami(&r hirtelen s!"e (a)tam, s a!t g&n*&ltam,
nin1s is e!en semmi ne%etni %al., a (is$i2na( iga!a %an4 5a "e1s0lets!a%/t a*ta,
a((&r itt (ell /llnia, "/rmi is trtn+(4 A! )e*ig, h&gy e! +/t( %agy sem, tel+esen
min*egy4
N S!.%al 9gy /ll a *&l&g N m&n*tam4 N N& s m&st mit $&gs! 1sin/lni
N Nem t'*&m N $elelte a (is$i2, s megint s9r%a $a(a*t4
Nagy&n s!erettem %&lna %alah&gy seg9teni ra+ta4 Je h/t mit tehettem Men+e(,
(eressem meg a!&(at a "'ta gyere(e(et, a(i( i*e /ll9t&tt/( #rsg"e, "e1s0lets!a%/t
%ett(, s a!t/n ha!as!ala*ta( 5&l is tal/ln/m meg e!e(et a gyere(e(et
A!.ta m/r "i!t&san meg%a1s&r/!ta(, le$e(0*te(, s a! iga!a( /lm/t al'ss!/(4
E! a (is em"er meg #rsget /ll4 Stt"en4 Pi!&ny/ra hes is444
N Khes %agy, 'gye N (r*e!tem4
N Igen N $elelte4
N 6'*&* mit N m&n*tam n (is g&n*&l(&!/s 't/n4 N Men+, s!ala*+ ha!a, %a1s&r/!!
meg, n a**ig #rsget /ll&( helyette*4
N Q. N $elelte N, *e e!t lehet
N Mirt ne lehetne
N Mert a "/1si nem (at&na4
Meg%a(artam a $0lem t%t, s a!t $eleltem,
2D1
N Iga!a* %an4 E""#l semmi sem les!4 Mg 1sa( le sem t'*la( %/ltani a! #rsgr#l4
Ehhe! 1sa( (at&n/na( %an +&ga, mgh&!!/ )aran1sn&(na(444
Ks e((&r egys!erre nagys!er- tletem t/ma*t4 Es!em"e +'t&tt, h&gy ha a (is$i2t
1sa( egy (at&na &l*hat+a $el a "e1s0lets!a%a al.l, s %/lthat+a le a! #rsgr#l, a((&r h&l
a )r&"lma4 Keresni (ell egy (at&n/t3
A $i2na( nem s!.ltam err#l egy s!.t sem, 1sa( a!t m&n*tam,
N V/r+ egy (i1sit N s egy )er1et sem %es!teget%e t&%/"", $'t&ttam a (i+/rath&!4
A (a)' mg nyit%a %&lt, a! #r mg %alah&l a (ert legt/%&la""i rs!n +/rhat&tt,
arr.l 1silingelt a 1sengetty-+e4
Meg/lltam a (a)'"an, s %/rtam, nem +n7e arra %alami (at&na$le, m&n*+'( egy
ha*nagy %agy a(/r egy egys!er- %rs(at&na4 Je mintha 1sa( s!/n*(&san trtnne,
(i%telesen egyetlenegy (at&na sem +tt e!en a! 't1/n4
A t2ls. &l*al&n $e(ete ()enye(et l/ttam $elt-nni, megr0ltem, g&n*&ltam
ha*itengers!e(, *e mi(&r /ts!ala*tam a! 't1/n, (i*er0lt, h&gy nem tengers!e(,
hanem i)aris(&l/s $i2(4 Egy magas %as'tas is elment mellettem, gynyr- m/lnas!9n
%/ll7la)&s ()nyeg"en4 Je erre a )&m)/s ()eny- %as'tasra nem %&lt semmi
s!0(sgem4
M/r ma+*nem *&lg&m%ge!etlen0l mentem %iss!a a (ert"e, ami(&r a sar(&n t2l, a
%illam&smeg/ll.n/l, megl/ttam egy %il/g&s(( s!eglyes l&%ass/gi )aran1sn&(i
sa)(/t4 A!t his!em, letem"en mg nem r0ltem 2gy, mint e""en a )er1"en4 5anyatt7
h&ml&( $'t&ttam a meg/ll.h&!4 Miel#tt mg &*artem %&lna, l/t&m, h&gy "er(e!i( a
%illam&s, s a )aran1sn&(, $iatal l&%ass/gi #rnagy, a t""i %/ra(&!.%al egy0tt )) $l
a(ar (a)as!(&*ni a (&1sira4
Hiheg%e &*ar&hantam h&!!/, megraga*tam a (ar+/t, s r/(i/lt&ttam,
N Zrnagy el%t/rs3 Egy )illanatra3 V/r+&n3 Zrnagy el%t/rs3
5/tran!ett, 1s&*/l(&!%a %gigmrt, s a!t (r*e!te,
N Mit .ha+t
N N!!e, (rem, arr.l %an s!., h&gy itt a )ar("an a $ehr (is h/!i(.n/l #rsgen /ll
egy (is$i2444 Nem mehet el &nnan444 a "e1s0lets!a%/t a*ta444 Egs!en (is $i2444 S9r4
A )aran1sn&( s-r-n )isl&g&tt, s i+e*t te(intettel n!ett r/m4 M&st "i!&ny/ra #
g&n*&lta a!t, h&gy "eteg %agy&(, s %alami nin1s egs!en ren*"en a $e+em"en4
N Mi (!m ne(em ehhe! N (r*e!te4
A %illam&s elment, s a! #rnagy nagy&n s!ig&r2an n!ett r/m4
Je ami(&r (i1sit rs!letese""en megmagyar/!tam ne(i, mir#l is %an s!., egy
)er1ig sem ha"&!&tt, in(/"" # siettetett,
N Men+0n( 1sa(, men+0n(4 6erms!etesen4 Mirt nem m&n*ta a!&nnal, mir#l %an
s!.4
Mi(&r &*art0n( a (erthe!, a! #r ))en tette r/ a la(at&t a (a)'ra4 Meg(rtem,
%/r+&n mg egy (i1sit, m&n*tam, h&gy a (ert"en "ennmara*t egy (is$i2, s a!
#rnaggyal egy0tt $'t%a in*'lt'n( a (ert "else+"e4
A stt"en 1sa( nehe!en tal/lt'( meg a $ehr #rh/!at4 A (is$i2 'gyan&tt /llt, ah&l
hagytam, mg min*ig s9r*&g/lt, *e m&st m/r egs!en hal(an4 O*as!.ltam ne(i, a
gyere( megr0lt, $el is (i/lt&tt rm"en4
N N&, l/t&*, h&!tam ne(e* egy )aran1sn&(&t N m&n*tam4
Mi(&r a (is$i2 megl/tta a (at&n/t, hirtelen egs!en (iegyenese*ett, (ih2!ta mag/t,
2D2
nh/ny 1entimterrel magasa"" lett4
N Milyen rang"an %an n, el%t/rs N (r*e!te s!ig&r2an a )aran1sn&(4
N Zrmester %agy&( N $elelte a (is$i24
N Zrmester el%t/rs3 Meg)aran1s&l&m, hagy+a el #rhelyt3
A (is$i2 egy *ara"ig hallgat&tt, s!i)&g&tt nh/nyat, a!t/n meg(r*e!te,
N Ks n milyen rang"an tan Nem l/t&m a 1sillagait444
N Zrnagy %agy&( N $elelte a )aran1sn&(4
Ks e((&r a (is$i2, s!0r(e (is sa)(/+a s!les (arim/+/h&! emel%e a (e!t, a!t
m&n*ta,
N Krtettem, #rnagy el%t/rs3 :aran1s/ra a! #rsgr#l lel)e(3
Olyan 1seng#n, &lyan tal)raesetten m&n*ta, h&gy nem t'*t'( meg/llni ne%ets
nl(0l, hang&san $el(a1agt'n(4
A gyere( is %i*/man s meg(nnye""0lten ne%etett %el0n(4
Aligh&gy h/rmas"an (il)t0n( a (ert"#l, a (a)' "e1sa).*&tt mgtt0n(, s a! #r
meg$&r*9t&tta a ('l1s&t a !/r"an4 A! #rnagy (e!et ny2+t&tt a gyere(ne(4
N Jer( $i2 %agy, #rmester el%t/rs N m&n*&tta4 N Iga!i (at&na les! "el#le*4 A
%is!&ntl/t/sra3
A (is$i2 %alamit *0nnygtt maga el, a!t/n a!t m&n*ta,
N Vis!&ntl/t/sra3
A! #rnagy min*(ett#n( $el tis!telgett, s mi%el l/tta, h&gy +n a %illam&s, $'t%a
megin*'lt a meg/ll. $el4
Kn is el"21s2!tam a (is$i2t.l, (e!et s!&r9t&ttam %ele4
N A(ar&*, h&gy el(9sr+ele( N (r*e!tem t#le4
N Nem, (s!nm, itt la(&m a (!el"en4 Meg nem is $le( N $elelte4
R/n!tem s!e)l#s (is &rr/ra, s a!t g&n*&ltam magam"an, h&gy %al."an nin1s mit#l
$lnie4 Egy &lyan (is$i2, a(ine( ilyen a(aratere+e %an s ilyen (emny "e1s0lets!a%a,
nem i+e* meg a sttt#l, nem i+e* meg a 1sir(e$&g.(t.l, *e nem i+e* meg ennl mg
s&((al i+es!t#"" *&lg&(t.l sem4
Ks ha ma+* $eln#44 4 a!t mg nem t'*ni, mi les! "el#le, *e a(/rmi is les! "el#le,
a""an "i!t&s %agy&(, h&gy iga! em"er les!4
E!t g&n*&ltam magam"an, s egys!erre #s!inte rm tlttt el a!rt, h&gy
megismer(e*hettem e!!el a (is$i2%al4
Mg egys!er (emnyen s #s!inte rmmel megs!&r9t&ttam a (e!t4
2DG
I, A NYIHRSB
KNAI MESE
S&(7s&( %%el e!el#tt lt K9n/"an egy h9res %a*/s!, a(it I nyil/s!na( h9%ta(4 Kis
ma*ara(ra, ny'la(ra s r.(/(ra %a*/s!&tt, *e meg"ir(.!&tt &lyan hatalmas %a*a((al
is, mint a me*%e, %a*(an s a (&s4 I %a*/s! &lyan )&nt&san l#tt, h&gy s&hasem n!te
meg, 1l"a tal/lt7e %agy sem4 Kil#tte a nyil/t, r/1sa)&tt a l&%/ra, s s!/g'l*&tt a nyila
ny&m/"an, amely "i!t&san 't&lrte !s/(m/ny/t4 Egs! K9n/"an nem %&lt h&!!/
has&nl. nyil/s!4 Tsa( a tan9t%/ny/t, 8in7Mint lehetett egy na)&n emlegetni %ele4 S
ami(&r #( t/%&lr.l nyila!ta( egym/sra, nyilai( $m%gei 1seng%e s s!i(r/!%a
0t(!te( ss!e a le%eg#"en4
Egys!er a!&n"an K9n/ra s!rny- "a+ s!a(a*t4 A! gen hirtelen t9! na) +elent meg,
amelye( irgalmatlan'l t0!elte(, na))al s ++el egyar/nt4 A! egs! n%ny!et a!
't&ls. $-s!/lig le)er!sel#*tt, s a! em"ere( meg a! /llat&( $'l*&(&lta( a h#sgt#l4 I
%a*/s! l/tta a s!eren1stlensget, amelyet e!e( a! giteste( a n)re h&!ta(, s
g&n*&l(&!ni (e!*ett, h&gyan is lehetne megs!a"a*'lni t#l0(4
8&gta a leger#se"" $e(ete $/".l (s!0lt 9+/t, t9! nyilat helye!ett r/, s %alamennyit
(ire)9tette, egyi(et a m/si( 't/n, *e &lyan se"esen, h&gy 2gy tets!ett, mintha 1sa( egy
nyilat l#tt %&lna (i4 A le%eg#"en s!a(a*atlan les $0tty hallats!&tt4 S %al."an, a nyila(
/ts!elt( a le%eg#t, s min*egyi(0( "ele$2r.*&tt egy7egy na)"a4
I lel#tt (ilen1 gitestet4
Je a ti!e*i( na) i+e*t"en lehanyatl&tt a "am"'s!"&!.t mg4 A $l*n hirtelen
stt s hi*eg lett4 I nyil/s! megi+e*t, sa+n/lta, h&gy egyetlenegy na)&1s(/t sem
hagy&tt a! gen, s h&gy m&st m/r sen(i sem $&g+a meleg9teni a $l*et4
Elg&n*&l(&!&tt a! 2+ "a+&n4
A! 't&ls. na) e(!"en a!t g&n*&lta, h&gy a nyil/s! m/r elment, s .%at&san
$elemel(e*ett (iss, s (i('('1s(/lt a $l* $elett4 Je amint meg)illant&tta a l%s!t,
i+e*t"en ismt lehanyatl&tt4 I nyil/s! megr0lt, h&gy egy na) a!rt mg mara*t a!
gen4 ss!egy-+ttte nyilait, $&gta a! 9+/t N amelyet e!'t/n a n) Una)"atal/l.V7na(
ne%e!ett el N, s elment4
Ett#l $&g%a a!&n"an a s!egny na)&1s(a egyre $l a l%s!t#l4 8el(el (eleten, s0t
egy (i1sit, ma+* 2+ra elre+t#!i( ny'gat&n4 A!.ta &s!li( a na) na))alra s +s!a(/ra4
2D;
A KIRRHYKISASSBONY 6AHRHSS KKRJKSEI
GRG MESE
Egys!er %&lt, tal/n iga! se %&lt, %&lt egys!er egy (ir/ly(isass!&ny4 S!)sgne(
mess!e $l*n h9re +/rt, s mi(&r ela*.s&r"a rt, a (ir/lyi )al&ta (ilin1st egym/sna(
a*&gatta a s&( %it! *alia, min* a s!)sges le/ny!.t s!erette %&lna $elesg0l4 A
(ir/ly(isass!&ny meg h9r0l a*ta, h&gy 1sa( ahh&! megy $elesg0l, a(i meg t'* $elelni
h/r&m tal/l.s (r*sreL a(i meg le/ny(r#"e +n, s nem t'* %/las!&lni, anna( $e+t
%teti4 M/r a(/r t&rny&t )9thetett %&lna a her1ege(, gr.$&( $e+"#l, annyi %&lt a (r#,
s egy sem t'*&tt %/las!&lni a tal/l.s (r*se(re4
Egys!er a!t/n egy (ir/ly$i (&)&g&tt "e a )al&t/"a4 A (ir/ly(isass!&ny rega)+a
nyit&tt ne(i (a)'t, megsa+n/lta a mess!e $l*r#l +tt s!) (ir/ly$it, s egyre (rte a!
'n&(/+/t, hagy+a a tal/l.s (r*se(et, men+en $elesg0l a s!) (ir/ly$ih&!, mert a
%gn mg )/rt/"an mara*4 Je a (ir/ly(isass!&ny nem enge*ett4
N 5a egys!er le/ny(r#"e +tt, %agy $elel a tal/l.s (r*se(re, %agy $e+t %tetem3
A (ir/ly$i meg 1sa( ne%etett4
N S!) (ir/lyl/ny, ha** hall&m a! els# (r*st3
A (ir/lyl/ny megm&n*ta,
N Egy%ala(i /tleli a! egs! $l* (ere(t, s nin1s )/r+a a s!les %il/g&n4 Mi a!
N Knny- a %/las! N m&n*ta a (ir/ly$i4 N A! egs! $l*(ere(t /tleli a $nyes na),
s nin1s )/r+a a s!les %il/g&n3
A! '*%ari "l1se( r%en*e!%e (i/lt&tt/(,
N Kital/lta3 Kital/lta3
N Ks m&st hall* a m/s&*i( (r*st3 N m&n*ta a (ir/ly(isass!&ny4 N Melyi( a! a!
anya, amelyi( t/)l/l+a a (i1sinyeit, *e mihelyt megn#ne(, elnyeli #(et
N A tenger N m&n*ta a (ir/ly$i4 N A tenger )/r/+a t/)l/l+a, n%eli a )ata(&(at, a
nagy $&lyam&( meg a tenger"e mlene(, s a! elnyeli #(et4
N Kital/lta3 Kital/lta3 N r%en*e!te( a! '*%ari "l1se(4
N K%et(e!i( a harma*i( (r*s N m&n*ta a (ir/lyl/ny4 N Q.l $igyel+3 Van egy $a,
mely $l%/lt%a ha+t %il/g&s le%ele(et s stt le%ele(et4 Mi a!, (ital/l&*7e
N S!) (ir/lyl/ny, a! % a! a $a, %il/g&s le%elei a na))al&(, stt le%elei a!
+s!a(/(4
N Kital/lta3 Kital/lta3 N (i/lt&!ta( "&l*&gan a "l1se(4
A (ir/ly$i $elesg0l %ette a (ir/ly(isass!&nyt, s "&l*&gan lte(, m9g meg nem
halta(4 9gy %&lt, mese %&lt4
2D<
LA FONTAINE
A 8ARKAS KS A PRRRNY
Megs!&m+a!&tt a Pari,
(iment a )ata(ra4
5/t egy &r*as 8ar(as is
a((&r t%e*t arra4
He++e"" i%&tt a P/r/ny,
a 8ar(as meg $l+e""4
Mgis s!rny- Or*asa
a P/r/nyra $rme*,
U5&gy mere* a %i!emet
!a%arni, te hit%/nyV
UMeg"&1s/ss&n, 8ar(as 2r,
*e h&gyan is "9rn/m N
s!.lt a P/r/ny 1sen*esen N,
his! (elme* /ll $el+e""4V
US!emtelen3 5/t illi( 9gy
%elem $eleselne*
M&st m/r l/t&m, ta%aly is
te gyal/!t/l4V N UKrem,
8ar(as 'ram, *e ta%aly
n mg nem is ltem4V
UNem ltl mg A((&r a
"/ty/* %&lt3V N UA "/ty/m
Nin1s is "/ty/m4V N UR&(&n&*
%&lt a((&r, te P/r/ny3
K0ln"en is (/r a s!.3
P/nt&tt, a(i "/nt&tt,
('tya, )/s!t&r egyre megyL
s m&st "&ss!2t /ll&(4V
A!!al mag/t a s!egny
P/r/nyra %etette,
s!tt)te s megette4
2DC
A 8IX MEG AB KSBAKI SBKH
NORVG MESE
V&lt egys!er egy s!egny ass!&ny, anna( a s!egny ass!&nyna( %&lt egy legny $ia4
E! a legny /ll. na)&n /t *&lg&!&tt a ga!*ag m&ln/r malm/"an, s $i!etsg0l 1sa( egy
1s')&r lis!tet (a)&tt4 Amint ha!a$el "allag&tt, r/r&nt&tt a! s!a(i s!l, s a! 't&ls.
1s))ig elh&r*ta a (eser%es m'n(/%al s!er!ett lis!tet4 Megharag'*&tt a legny, s
elhat/r&!ta, nem is megy ha!a a! *esany+/h&!, m9g %iss!a nem s!er!i a s!lt#l a
lis!tet4 5&ss!2 %/n*&rl/s 't/n meg is tal/lta a! s!a(i s!l tany/+/t4
N Mi +/rat"an %agy itt, ah&l a ma*/r sem +/r3 N 9gy si%9t&tt a legnyre a s!l4
N A** %iss!a a lis!tet, amit el$2+t/l a 1s')r&m".l3 N m&n*ta nagy "/tran a legny4 N
Meg*&lg&!tam rte, nem is megye( ha!a 0res (!!el a! *esany/mh&!4
N 5e+, h/t mit%# lehetn( N $&h/s!(&*&tt a! s!a(i s!l4 N Nin1s ne(em egy
mar&(nyi lis!tem sem, 2t(!"en mg a!t is els!.rtam, amit t#le* %ettem el4 Je h&gy
mgse men+ ha!a 0res (!!el a! *esany/*h&!, a*&( n(e* egy mese"eli as!tal(/t4
5a 1sa( annyit m&n*as! ne(i, h&gy, U6er0l+, ter0l+, as!tal(/m3V N menten tele les!
min*en$le +.%al4
A legny r//llt a! al('ra, h.na al/ $&gta a! as!tal(/t, s in*'lt ha!a$el, a!
*esany+/h&!4 Je h&ss!2 %&lt a! 2t, (!"en "e is stte*ett, a legny "etrt egy
$&ga*."a4
Se enni, se inni nem (rt a $&ga*.st.l, 1sa( le/ll9t&tta a! as!tal(/+/t a! egyi(
sar&("an, s elm&n*ta a %ar/!sigt,
N 6er0l+, ter0l+, as!tal(/m3
A! as!tal a!&n ny&m"an r&s(a*/sig telt min*en$le +.%al, a legny e%ett, i%&tt,
a!t/n elal'*t4 A $&ga*.sna( meg t"" sem (ellett, a 1s&*/lat&s as!tal(/t (i1serlte
egy m/si(, s!emre s!a(as!t&tt &lyan as!tal(/%al4
Reggel a legny $&gta a! as!tal(/t, s ment t&%/"" ha!a$el4 Estre meg is r(e!ett
a! *esany+a h/!/h&!4
N Hel(em, *esany/m, m&st l/t /m 1s&*/t3 A! s!a(i s!l el%itte a 1s')r&m".l a
lis!tet, *e i*e n!!en, mit a*&tt 1ser"e3
A!!al le/ll9t&tta a! as!tal(/t, s elm&n*ta a %ar/!sigt, U6er0l+, ter0l+, as!tal(/m3V N
*e "i!&ny nem ter0lt a!, h&gy is ter0lt %&lna, mi(&r a $&ga*.sn/l mara*t a mese"eli
as!tal(a3
Ne(i"2s'lt a legny, $&gta mag/t, s in*'lt %iss!a a! s!a(i s!lhe!4
N Nem r semmit a! as!tal(/*, amit a lis!temrt a*t/l 1ser"e3 A** %iss!a a
lis!temet, %agy a*+ m/s egye"et 1ser"e, nem megye( ha!a 0res (!!el a!
*esany/mh&!4
N 5e+, h/t mit%# lehetn( N $&h/s!(&*&tt a! s!a(i s!l4 N Nin1s ne(em egy
mar&(nyi lis!tem sem, *e h&gy mgse men+ ha!a 0res (!!el a! *esany/*h&!, a*&(
ne(e* egy mese"eli (e1s(t4 5a 1sa( annyit m&n*as! ne(i, h&gy, UA*+ aranyat, (is
(e1s(m3V N a!&n ny&m"an el)&ttyant h/r&m aranytallrt4
A legny r//llt a! al('ra, ma*!ag&t (ttt a (e1s(e s!ar%/ra, s in*'lt ha!a$el, a!
*esany+/h&!4 Mi(&r "estte*ett, megint "etrt a! 2tmenti $&ga*."a, %a1s&r/t meg
+s!a(ai s!/ll/st (rt, s mi(&r $i!etsre (er0lt a s&r, megsim&gatta a (e1s(t, s
2DF
elm&n*ta a %ar/!sigt,
N A*+ aranyat, (is (e1s(m3
A (e1s(e meg a!&n ny&m"an el)&ttyant&tt h/r&m aranytallrt4 A legny e%ett,
i%&tt, a!t/n elal'*t, *e mg /lm/"an is a (e1s(e s!ar%/ra (ttt ma*!ag %gt $&gta4 A
ra%as! $&ga*.s a!&n"an s!)en el&l*&tta a mese"eli /llat&t, s egy s!emre s!a(as!t&tt
&lyan m/si( (e1s(t (ttt a helyre4
Reggel a!t/n a legny ismt 2tna( in*'lt, ment ha!a$el4 Estre meg is r(e!ett a!
*esany+a h/!/h&!4
N Hel(em, *esany/m, m&st l/t /m 1s&*/t3 I*e n!!en, mit a*&tt a! s!a(i s!l%s!
1ser"e a lis!temrt3
A!!al megsim&gatta a (e1s(t, s elm&n*ta a %ar/!sigt, UA*+ aranyat, (is
(e1s(m3V N *e "i!&ny nem a*&tt a! aranyat, h&gy is a*&tt %&lna, his!en a $&ga*.sn/l
mara*t a mese"eli +.s!/g3
Ne(i"2s'lt a legny, $&gta a ma*!ag %gt, s in*'lt %iss!a a! s!a(i s!lhe!4
N Nem r s&(at a (e1s(*, 1sa( egys!er a*&tt aranyat3 A** %iss!a a lis!temet, %agy
a*+ m/s egye"et 1ser"e, nem megye( ha!a 0res (!!el a! *esany/mh&!4
N 5e+, h/t mit%# lehetn( N $&h/s!(&*&tt a! s!a(i s!l4 N Nin1s ne(em egy
mar&(nyi lis!tem sem, *e h&gy mgse men+ ha!a 0res (!!el a! *esany/*h&!, a*&(
n(e* egy mese"eli $0ty(st4 5a 1sa( annyit m&n*as! anna( a $0ty(sne(, h&gy,
UIs*, %/g*, ne sa+n/l*3V N a**ig ha*a(&!i( helyette*, m9g 1sa( r/ nem s!.ls!, h&gy,
UElg les! m/r, "&t&1s(/m3V
A legny $&gta a $0ty(st, s in*'lt ha!a$el, a! *esany+/h&!4 Mi(&r "estte*ett,
megint "etrt a! 2tmenti $&ga*."a4 A $&ga*.s menten megse+tette, h&gy a ter0l+,
ter0l+, as!tal(/m, a! aranyat )&ttyant. (e1s(e 't/n e! a $0ty(s is %alami mese"eli
+.s!/g4 Je a legny is gyan2t $&g&tt, le$e(0*t a l.1/ra, nagy h&r(&l/s"a (e!*ett, *e
nem al'*t, %/rta, mi les! m&st4 A $&ga*.s a l.1a mell l&)a(&*&tt, m/r ny2lt %&lna a
$0ty(srt, mi(&r a legny el(i/lt&tta mag/t,
N Is*, %/g*, ne sa+n/l*3
N&, a mese"eli $0ty(s 0ttte7%erte a! /ln&( $&ga*.st, a! meg &r*9t&tt, +a+gat&tt, s a
%gn (nyrg#re $&gta,
N Qa+, +a+ ne(em3 Rll9ts* meg a mese"eli "&t&t, mert mg agy&n%er3 Rll9ts* meg
m/r, in(/"" %iss!aa*&m mese"eli as!tal(/*at, mese"eli (e1s(*et3
E((&r a!t/n a legny &*as!.lt a $0ty(sne(,
N Elg les! m/r, "&t&1s(/m N s a $0ty(s a!&n ny&m"an a""ahagyta a! 0tlegelst4
A legny meg %/ll/ra %ette a mese"eli as!tal(/t, egyi( (e!"e a $0ty(st $&gta,
m/si("a a (e1s(e ma*!ag+/t, s in*'lt ha!a a! *esany+/h&!4
5a a!.ta meg nem halta(, m/ig is egy0tt r%en*e!ne( a mese"eli as!tal(/na(,
(e1s(ne(, $0ty(sne(4
Mgy %&lt, mese %&lt4
2DW
GLI JZSEF
MESE A GZGS TSIHHAGOKRSH
A 1sillag&( nem ragy&gta( /m min*ig ilyen "(essg"en, mint m&stan/"an4
Vetl(e*s t/ma*t (!t0( egys!er, h&gy melyi(0( $nyese""L nagy %etl(e*s4
V&lt &lyan 1sillag is, amelyi( g#g+"en nem h'ny&r9t&tt el#re a 8iasty2(na(4 E! nem
%&lt s!) t#le, mert a 1sillag&( (s!nse a h'ny&r9t/s, s a 8iasty2(, a! Kgi
6y2(any. s&( (is 1sillag&t $elne%elt m/r let"en4 S!., ami s!., nem s&( +.ra
%e!etett e! a %etl(e*s4
A g#gs 1sillag&( elhat/r&!t/(, h&gy 1sa( a((&r %il/g&lna(, ami(&r ))en (e*%0(
tart+a4
A s!erny, "e1s0letes 1sillag&( els!&m&r&*ta(4 8ny0( s/)a*tan, hal%/nyan
r(e!ett a $l*re4
A! em"ere( nem t'*t/( el()!elni, mi trtnhetett $enn a! gen, a 1sillag&(
(!tt4
El#s!r a! reg Gn1l "/tya t0relme $&gy&tt el4 Nagy mrgesen elha+t&tt
nagy&""i( s!e(ern a Me*%e 1sillag!ath&!4 Min*en(i t'*+a, h&gy a Me*%e 1sillag!at
a leg"l1se"" 1sillag4 5&gy mir#l "es!lgette( A!t nem t'*+a sen(i, mert maga a
Va*/s! 1sillag /llt #rt nyil/%al, s nem enge*ett (!el0("e egy teremtett lel(et sem4
M/sna) 0st(s r&hant (eres!t0l a! gen4 Ts.%/+/ra l/ng"et-((el 9r%a e! /ll&tt,
UK+$l(&r nagygy-ls a 6e+2t melletti rten3]V
Min*en 1sillag meg+elent4 Mg a g#gs, $ny0("en el"i!a(&*&tt 1sillag&( is4
Ki1sit t/%&la"" a t""ie(t#l, egy (ar+"an tele)e*te( le4
E!en a! +s!a(/n Gn1l "/tya tan/1s/ra hat/r&!at&t h&!ta( a 1sillag&(4 A s!el9*
s!a%2, (e*%es 5a+nal1sillag hir*ette (i %irra*at(&r4 9gy s!.lt,
N Mi.ta %il/g a %il/g, a!rt ragy&gna( a 1sillag&( a! gen, h&gy rmet
s!ere!!ene( a! em"eri s!9%e(ne(, /lm&t s!#+ene( a s!erelmese(ne(, m'n(/t a*+ana(
a nagy s!a(/ll2 1sillag/s!&(na(, 'tat m'tassana( a tengeren elt%e*t ha+.s&(na(4
Amelyi( 1sillag 1sa( a!rt ragy&g, h&gy $ny%el hen1eg+en, nem (!i"n( %al.4
6#le !/t&nyra $'thatna( a ha+.(, ne(i (!m"s a s!erelmese( 1s.(+a, s &st&"a
ir(a$ir(a a 1sillag/s!&( t'*&m/nya4
A! ilyen 1sillag nem r*emli $nyt4 A! ilyen 1sillag %es!9tse el $nyt, l+en
stt"en, ne l/ssa sen(i, ne 1s&*/l+a sen(i3
Tsa( ha g#g+e m2li(, s 1sillags!em"e 2+ra "e$r a %il/g, a((&r t0n*(l+n4
A**ig $nytelen l+en itt (!tt0n( a! gen3
A 1sillag&( r/".lint&tta( a! iga! s!.ra, s a g#gs( $nye menten (ial'*t4
Stt s!&"a a"la(/".l n!tl m/r (i a! +s!a(/"a A((&r t'*&*, h&gy 2gy +&""an
l/tni (i$el, mint ami(&r a l/m)a g4
E! trtnt a g#gs 1sillag&((al4 Nagy mag/ny'(, t/n %milli.(ig tart. mag/ny'(
i*e+n megtan'lta( l/tni4
Je e! nem ment m/r.l h&lna)ra4 Hehet, m&n*&m, h&gy %milli.( telte( el (!"en,
mert a g#g nehe!e""en &l%a*, mint a +g4
S!ent Q/n&s +s!a(/+/n, meleg ta%as!i +s!a(a %&lt444 S!i)&r(a, a! egy(&ri g#gs
1sillag&( $#(&l&m)&sa, %a1&g%a 0l*glt egy $elleg)a*&n4
2DD
S9rni s!eretett %&lna, *e nem t'*&tt4 Knnye( helyett +g1sa)&( )&ty&gta(
s!em"#l, 2gy (ih-lt, mi.ta $nyt %es!tette s!egny4
Ah&gy &tt 0l*glt nagy mag/ny/"an, s!re%ette, h&gy a $l*n elt%e*t egy
(is$i24 R#!st s!e*ni %&lt a! er*#"en, s nem tal/lta a ha!a$el %e!et# 'tat4 S!i)&r(a
l/tta, h&gy a (is$i2 nagy&n res!(et $lelm"en, s l/tta a! 'tat is, amelyr#l a )ttm
em"er(e let%e*t4
Ah&gy $igyelte a !&(&g. (is$i2t, %alami ismeretlen, +.na( is, r&ss!na( is ne%e!het#
r!st r!ett 1sillags!9%"en4
Seg9teni (ell ra+ta N s ah&gy e!t g&n*&lta, m/r s!/g'l*&tt is le$el a 6e+2t&n4
Mire lert, $nyes, ragy&g. lett, mint %alaha rgen4
A (is$i2 nagy&t "/m'lt, ami(&r megl/tta a! el"e )&ttyant $nyes mi1s&*/t4
S!i)&r(a "ar/ts/g&san h'ny&r9t&tt, s intett ne(i, gyere 't/nam4 A (is$i2 (%etni
(e!*te4 S!i)&r(a egs!en ha!/ig %e!ette, s mg s&(/ig &tt /ll*&g/lt a! '*%ar&n4 Xgy
hallgatta a h/!".l (ihang!. (a1ag/st4
A t""i 1sillag is %iss!anyerte $nyt4 A! egyi( !/t&nyra $'t&tt ha+.na( seg9tett4 A
m/si( egs! ++el %il/g9t&tt egy s!egny (lt#ne(, a(i legs!e"" %erst 9rta, ami(&r
))en el$&gy&tt l/m)/+/".l a! &la+4 A harma*i( N s&r&lhatn/m ha+nalig, his! nem %&lt
annyi g#gs, nin1sen annyi $nyes 1sillag a! gen, amennyi seg9teni %al. %&lt s %an
a $l*n4
A $ny0(et %iss!anyert 1sillag&( )e*ig nem trte( %iss!a a! gre4 Itt mara*ta(
(!tt0n(4 Mgy hat/r&!t/( el a! &rs!/g2t melletti nagyrten, ah&l S!ent Q/n&s
+s!a(/+/n ss!etal/l(&!t'n(4
N Itt mara*'n( N m&n*ta S!i)&r(a N, h&gy a $l*n is legyene( 1sillag&(4
Mgy s!0lette(, a! em"ere( rmre, a s!ent+/n&s"&gara(4
Ny/ri +s!a(/(&n, me!#(n, rte(en, &rs!/g2t mentn, s%nye( s!ln &tt
%il/g&lna( s!ernyen, "(essgesen4 Onnan integetne( gi test%rei(ne(4
6e is l/that&* #(et, (e*%es4
G==
A VKG6EHEN MESE
KNAI MESE
V&lt egys!er egy (ir/ly, a(i nagy&n s!erette, ha meslte( ne(i4 Egy na) (!h9rr
ttette, h&gy a(i &lyan trtnetet t'* m&n*ani, amely egy%gt"en h/r&m es!ten*eig
tart, a!t magas hi%atali )&l1ra emeli, *e a(i ('*ar1&t %all, anna( $e+t %teti4 Ami(&r a
mesem&n*.( meghall&tt/( a (ir/lyi hir*etmnyt, %alamennyien 2gy %lt(, helyt
t'*na( /llni4 Seregest0l +elent(e!te( a (ir/lyi %/r"an, s el(e!*t( a mesem&n*/st4 Je
sa+n&s, a mes+0( nem tart&tt t&%/"", 1sa( egy7(t na)ig, a leg(itart."" is 1sa( (t s
$l %ig "9rta4 Mgy a!'t/n r&ss! %get rte(4 S mi't/n &lyan s&(an let0(et %es!tett(,
nem a(a*t t"" sen(i, a(i meslni mert %&lna a (ir/lyna(4
Klt a!&n"an a""an a tart&m/ny"an egy $i2, n% s!erint H' Hiang, a! 9gy s!.lt a!
a)+/h&!,
N Elmegye( a (ir/lyh&!, s mesle( ne(i4
A! a)+a intette,
N 8iam, te 1sa( a s!eren1sre s a magas mlt.s/gra g&n*&ls!4 Je g&n*&l+ a!&(ra a
s!eren1stlene(re, a(i( a $e+0((el $i!ette( a s!eren1se)r."/rt4 Nem enge*le(4
Mgy h/t H' Hiang &tth&n mara*t4
Je egy na) a! a)+a elment ha!'lr.l4 H' Hiang 1sa( erre %/rt4 Mint a (il#tt ny9l, &ly
se"esen s!/g'l*&tt a (ir/lyi )al&t/"a4 Ott a!&nnal tr*re h'll&tt, s 9gy s!.lt,
N Uram (ir/ly&m, &lyan trtnetet t'*&(, amit letem %gig meslhetn(, s mg
a((&r sem rne %get4
A (ir/ly el#s!r el/m'lt, a!'t/n gyana(&*%a mrte %gig a $i2t4
N Ilyen h&ss!2 trtnetr#l s&hasem hall&ttam4 E! hihetetlen4
Je H' Hiang 1sa( a mag/t ha+t&gatta,
N Uram (ir/ly&m, ne hi**, h&gy es!el#s %agy&(4 5allgas* meg a mesmet4
A (ir/ly %g0l is "eleegye!#en ".lint&tt, h&gy +., +., mesl+en h/t, ha min*en/r&n
meslni a(ar, *e mag/"an mgis1sa( a!t g&n*&lta, h&gy a $i2 megh#"r*tt4
H' Hiang a!&n"an nem %/rt t"" "i!tat/sra, s m/ris "ele$&g&tt a mes"e, em9gy,
N Klt egys!er egy ga!*ag em"er, anna( a((&ra nagy h&m"/r+a %&lt, h&gy s!/!
he(t/r $l*n )0lt, &lyan magas %&lt, h&gy a tete+e a $elh#(et (ar1&lta, a((&ra ('l1s
illett a !/r+/"a, h&gy (&s/r"an 1i)elte (t em"er4 N&, h/t enne( a h&m"/rna( a $al/"a
egy (is hangya ly'(at /s&tt, *e &lyan (i1si(t, h&gy a""a 1sa( egyetlenegy (is
hangya $rt "e4 Je a hangya &(&s %&lt s (itart., s el(e!*te egyen(nt elh&r*ani a
mag&(at a h&m"/r".l4 Ki, "e, (i, "e, (i, "e444
H' Hiang egyre 1sa( a!t *0nnygte, (i, "e, (i, "e, (i, "e, s a (ir/ly gyana(&*%a
)illant&tt r/4 Ma+* meg(r*e!te,
N Mit "es!ls!, te $i2 Amit m&n*as!, se $0le, se $ar(a4
N Jeh&gyis nin1s N $elelte H' Hiang N, his!en ))ensggel a trtnetet meslem,
semmi egye"et4
N Xgy N s!.l&tt a (ir/ly4 N 5/t 9gy mesls! te
N Mgy "i!&ny N $elelte 2+$ent H' Hiang4 N M/s&( ss!e%iss!a "es!lne(, *e n
s!)en, s&r"a m&n*&m a trtnetet4 Mgy h/t m&st el#"" meg (ell %/rn'n(, m9g a
hangya %alamennyi mag&t (ih&r*+a a h&m"/r".l, a!rt m/s!(/l egyre (i meg "e, (i
G=1
meg "e4 Ks 1sa( a!'t/n (%et(e!i( a t""i4 5/t e!rt m&n*&m, h&gy (i, "e, (i, "e444
N Gyerme(em N s!a(9t&tta $l"e m&s&ly&g%a a (ir/ly N, a(/r ne is m&n** t&%/""4
5a a!&n a (is ly'(&n (eres!t0l egyetlen hangya egyen(nt h&r*+a (i a mag&(at,
a((&r a! n letem (e%s ahh&!, h&gy a h&m"/r (i0r0l+n N e!'t/n meg%eregette H'
Hiang %/ll/t, s 9gy $&lytatta, N Tsa('gyan es!es gyere( %agy, $iam4 A h.s!a(/ll2
rege( el"2+hatna( s!gyenlet0("en444 S!a%amna( (ellett /lln&m, $e+0(et (ellett
%tetnem, *e tge* magas )&l1ra emelle(4
Ah&gy m&n*ta, 2gy is trtnt, s H' Hiang magas rang2 hi%ataln&( lett a (ir/ly
'*%ar/"an4
G=2
PRISIVIN
A 8E5KR NYAKRV
E!t a trtnetet S!i"ri/"an hall&ttam, a Pa+(/l7t. %i*(n, s "e%all&m, nem
a(artam elhinni4 Je a )&lg/rt/rs, a(i meslte, er#sen "i!&nygatta, s a!t /ll9t&tta, h&gy
a rgi i*#("en %alamelyi( s!i"riai 2+s/g is meg9rta e!!el a 19mmel, UEm"er s
me*%e s!%etsge a $ar(as&( ellen4V
A Pa+(/l )art+/n lt, l*eglt egy er*s!, hal/s!&tt, m.('sra %a*/s!&tt4 Egys!er
tlen (in! a! a"la(&n, s h/t l/t+a N .ri/si me*%e s!ala* egyenesen a h/!a $el,
ny&m/"an $ar(as&( 1s&r*/+a4 M/r7m/r 't&lri( a me*%t, %ge444 *e a t/nyrtal)2na(
is helyn a! es!e, "e'gri( a )it%ar"a, a! a+t. mag/t.l "e1sa).*i( mgtte, s # mg a
man1s/%al is t/mas!t+a, egs!en ne(i*#l4 A! reg er*s! hamar&san /tl/tta a
hely!etet, le(a)ta )'s(/+/t a $alr.l, s r/s!.lt a ma1(.ra,
N 6/mas!*, Mis(a, t/mas!*3
A $ar(as&( ne(ir&ntana( a! a+t.na(, a! reg 1l"a %es!i a legnagy&""at s
megismtli,
N 6/mas!*, Mis(a, t/mas!*3
Mgy lel#tte a! egyi( $ar(ast, a!t/n a m/si(at, a harma*i(at4
N 6/mas!* 1sa(, Mis(a, t/mas!*3 N $&ly%/st ha+t&gatta4
Ami(&r a harma*i( $ar(ast is leter9tette, a 1s&r*a s!ts!ala*t, a ma1(. )e*ig &tt
mara*t, /ttelelt a! er*s! h/!/"an a! reggel egy0tt4 6a%ass!al, ami(&r a me*%(
el#"2+na( "arlang+'(".l, a! reg N 2gy meslt( N $ehr nya(r%et $-!tt a
t/nyrtal)2ra, s meghagyta a (rny("eli %a*/s!&(na(, h&gy a!t a $ehr nya(r%es
me*%t a %il/grt meg ne l+(, mert a! a me*%e a! # "ar/t+a4
G=G
SEBK ZSIGMOND
A VJR KS A KX6
Egy ma*/r(a megs!&m+a!&tt4 K!el %&lt a (2t, h/t &*are)0lt4 G&n*&lta, (r a
%*rt#l egy (is %i!et4 A %*r ))en %9!!el telten )ihent a (2t s!ln4 Mlt.s/g&san
n!te a na)s'gara(at, melye( a %9!en t/n1&lta(, s )a+(&san lemer0lte( a $ene(re4
N Krle(, %*r, enge** meg, h&gy egy (is %i!et ihassam "el#le* N (rlelte a
ma*/r(a4
N Megenge*em N $elelt a %*r leeres!(e*#en4
A ma*/r(a a %*r s!lre re)0lt, s "ele7"elem/rt&tta 1s#rt a %9!"e4
Pelem/rt&tta, (i(a)ta, s "&l*&gan (&rtyingat&tt4 A s!emt is "eh'nyta
gynyr-sg"en, %alah/nys!&r egy (&rty les!ala*t a t&r(/n4
Mi(&r a ma*/r(a eleget i%&tt, h/l/s te(intettel 9gy s!.lt,
N Ks!nm, %*r, a %i!et3
N S!9%esen a*tam N $elelte (egyesen a %*r4
N Ks (rle( N $&lytatta a ma*/r N, a** /t (s!netemet a (2tna( is4
N Mirt a (2tna( N (r*e!te (iss "&ss!an(&*%a a %*r4
N Mert his!en a (2t a*+a a %i!et4
A %*r el!l*0lt mrg"en4 A $0r*# na)s'gara( i+e*ten elmene(0lte( "el#le, s
%alamennyi maga 't/n %&nta (es(eny, e!0sts, s2lytalan le)e*#+t4
N 5/t te a!t his!e*, h&gy a (2t %i!t itta* N (r*e!te harag&san a %*r4
N P&1s/ss meg, min*ig a!t hall&ttam, h&gy a (2t a %9! N s!a".*&tt a ma*/r(a, a(i
megs!e))ent (iss a %*r harag+/t.l4
N R&ss!'l hall&tta* N s!is!egte a %*r4 N A %i!et a! em"ere( s a! /llat&( ne(em
(s!nheti(, nem a (2tna(4 A (2t nem egy" mly g*rnl4 A! &(t&n*i em"ere( s
/llat&( mgis a!t his!i(, h&gy a (2t a*+a a %i!et, s nem n4 :e*ig a(i nem %a(,
l/that+a, h&gy t#lem (a)+a, nem a (2tt.l4 Kn %agy&( a %9! $&rr/sa, nem a (2t4
Elhis!e*7e m&st m/r, te &(talan ma*/r N ri%allt a (is s!/rnyasra4
A ma*/r i+e*ten elre)0lt, s t/%&!."an (i/lt&tt %iss!a,
N Elhis!em, %*r, ha m&n*&*3
A %*r )e*ig mg g#gse""en s mlt.s/g&sa""an ter)es!(e*ett a (2t s!ln,
len!%e (e%lyen a ('tat, mint ah&gy a(/rh/ny nyegle i$+2 len!i tan9t.mestert,
a(ine( t'*&m/nya (2t+/".l mer9tette %*rnyi t'*/s/t4
A (2t +. i*e+e t0relmesen hallgatta a %*r *i1se(e*st4 Mert nem1sa( a
ma*/r(/na( *i1se(e*ett, hanem a g'ly/na(, mnesne(, ny/+na( is4
M&n*&m, a (2t, mint min*en "l1s, t0relmes %&lt, *e egys!er mgis els!a(a*t
t0relmne( $&nala4 U5/t ma+* megl/t&m, mire mgy nl(0lem3V N g&n*&lta4
E!!el (a)ta mag/t a (2t, s ela)a*t4
Nems&(/ra ismt 2t"a e+tette a ma*/r(a a ('tat4
UItt %an a! a %*r, amelyne( t"" a %i!e, mint a (2tna(, (r+0n( 1sa( megint t#leV
N g&n*&lta4 E!!el a (2th&! re)0lt4
N V*r, (rle(, a*+ egy (is %i!et3
A %*r ismt a (2t s!ln )ihent, *e nem $0r*tt "enne a na)s'g/r, mert 0res %&lt4
Maga a %*r "etegne( s s!&m&r2na( tets!ett, a! a"r&n1sa sem $nylett, mint
G=;
m/s(&r a %9!1s))e(t#l, hanem %rs %&lt a r&!s*/t.l4 A %*r a ma*/r s!a%aira a!
a"r&n1sn/l is +&""an el%rs*tt4 Ba%artan h0mmgtt,
N 5m, hm, m&st itta meg a %i!emet a tehn1s&r*a, *e ma+* min*+/rt h&!&(3
E!!el lesietett a (2t $ene(re, s &tt s'tt&g%a (nyrgtt,
N Krle(, reg, tlts tele mg egys!er %9!!el, mert ha 0resen "&1s/tas! $el, nagy
1s2$&t %all&( egy ma*/r(a el#tt3
A (2t $eleletre sem mltatta a %*rt, s0(et mara*t min*en es*e(lsre4 A %*r
annyira rstel(e*ett, h&gy $el se a(art t"" s!/llni a (2t".l, *e a!t/n es!"e +'t&tt
%alami, s $lemel(e*ett4
N M&st nem a*hat&(, ma*/r(/m, inni%al.t, mert nem tal/l&m a %i!esh&r*. 1sa)+/t,
nem eres!thete( %i!et4
E!t m&n*&tta a %*r, *e m/r nem &lyan g#gs hang&n, mint ah&gy anna( el#tte
"es!lt4 A ma*/r(a nem hitte el 'gyan a 1sa) mes+t, *e mint al/!at&s /llat(a, 2gy
tett, mintha elhinn, s t&%are)0lt4
Nem 2gy a l.4
A! sem hitte el, h&gy el%es!ett a 1sa), hanem 1s2$&n*/r&s nyer9tssel e!t $elelte,
N Min*ig a!t hir*ette*, %*r "ar/t&m, h&gy te a*&* a %i!et, nem a (2t4 5/t mirt
%es!tette* el ))en a((&r a 1sa)&t, mi(&r a (2t (ia)a*t
A! (r e!t m&n*ta,
N M&st "'gy&g+, %*r, mi(&r nin1s %9! a (2t"an3
A +'h is meg%et#en "getett,
N Ji1se(s!i( a %*r, mi(&r tele a (2t3
S!eren1sre, mint min*en mlylel(- "l1s, a (2t sem %&lt haragtart., s nems&(/ra
ismt a*&tt %i!et4
G=<
ANDERSEN
A 6ERSKANNA
V&lt egys!er %alah&l egy r/tarti te/s(anna4 Ma+* $el%etette a "0s!(esg, mert $in&m
)&r1el/n".l gett(, mert h&ss!2 1s#re s s!les $0le %&lt, mgh&!!/ ell a 1s#re, s
h/t'l a $0le4 E! egs! rit(a *&l&g, emlegette is a te/s(anna, ha 1sa( tehette4 5anem a
$*elr#l nem "es!lt s&ha4 6'*ta, mrt nem, a $*ele trtt %&lt, s ha
megragas!t&tt/( is, 1s&r"a mara*t4 Mine( "es!l+en h/t a! em"er a hi"/ir.l, mi(&r a!t
2gyis megtes!i( helyette m/s&( A 1ss!(, a te+s!9nes (an1s. meg a 1'(&rtart. N a
te/s(s!let t""i tag+a N 2gyis t""et g&n*&lna( 1s&r"a $*elre, t""et is "es!lne(
r.la, mint s!)en 9%el# $0lr#l s )&m)/s 1s#rr#l4 E!t a te/s(anna nagy&n +.l t'*ta4
UIsmerem #(et3 N s.ha+t&tta4 N ismerem a hi"/imat is, "e is l/t&m, s ))en e!rt
%agy&( s!erny s al/!at&s4 Je h/t nem1sa( hi"/i N ernyei is %anna( a! em"erne(4 A
1ss!(ne( $0l0( %an, a 1'(&rtart.na( $*ele, *e ne(em e! is, a! is, s r/a*/s'l mg
%alami, ami ne(i( nin1s, 1s#rm4 E!rt %agy&( n a te/sas!tal (ir/lyn#+e4 A
1'(&rtart. s a te+s!9nes (an1s. in(/"" 1sa( a +. 9!lst s!&lg/l+a, *e a! a*a(&!., a!
'ral(&*. n %agy&(4 Rl*/s lehete( a s!&m+a!. em"erisgre3 A! 9!etlen $&rr. %9!
"ennem *&lg&!!a $el !amat&s itall/ a (9nai le%ele(et4V
G&n*talan, %i*/m i$+2s/g/"an 9gy elml(e*ett mag/"an a te/s(anna4 Ott *9s!elgett
a ter9tett as!tal&n, s a legs!e"" (! emelgetteL *e a legs!e"" (! 0gyetlen %&lt, s
ele+tette a r/tarti (ann/t4
Ott he%ert a te/s(anna /+'ltan a $l*n, a $&rr. %9! s!t$&lyt "el#le, letrtt a 1s#re,
letrtt a $0le N a $*elr#l ne is "es!l+0n(, arr.l m/r elg s!. esett4 Rettenetes
1sa)/s %&lt e! ne(i, s ami a legs!rny-"", min*en(i ra+ta ne%etett, ra+ta, s nem a!
0gyetlen (!en4
N S&hasem $ele+tem el a!t a )illanat&t3 N s.ha+t&tta a te/s(anna, ami(&r (s#""
el"es!lte lete trtnett4 N A!t m&n*t/( r.lam, h&gy r&((ant %agy&(, $lre/ll9t&tta(
egy sar&("a, m/sna) a!t/n &*aa+/n*(&!ta( egy s!egny ass!&nyna(, a(i !s9rt
('nyer/lt a (&nyh/n4 K&l*'s"&tra +'t&ttam, nem %&lt tartalma a! letemne(, nagy&n
el(esere*tem4 Ks mgis N a((&r (e!*#*tt a! n iga!i letem4 Mert a %il/g&n
min*en(i m/sh&%/ r el, mint ah&%/ elin*'lt4 Pelm $l*et tmte(, s e! egy
te/s(ann/na( annyi, mintha eltemetn(4 Je a $l*"e a!t/n %ir/ghagym/t *'gta(,
h&gy (i1s&*a, nem t'*&m, a+/n*("a (a)tam, a (9nai le%ele(rt meg a $&rr. %9!rt
(/r).tl/s'l, meg h&gy el$ele+tsem letrt 1s#rmet, letrt $0lemet4 A $l*em "e$&ga*ta
a hagym/t, s a! enym lett, a s!9%emm %/lt, ele%en s!9%emm N a**ig, t'*+/t&(, nem
%&lt s!9%em4 Je a((&r let t/ma*t "ennem, let s er#4 Ne*%e( (eringte( a
"ens#m"en, a hagyma 1s9r/"a s!((ent, a!t/n %ir/g&t "&nt&tt, s n h&r*&!tam, n
%&ltam a "l1s#+e4 N!tem, nem t'*tam "etelni a s!)sg%el N "&l*&g %&ltam, mert
"&l*&g, a(i m/sna( t'*+a /l*&!ni a! lett3 A %ir/g nem m&n*&tt (s!netet ne(em,
nem is g&n*&lt %elem4 Min*en(i meg1s&*/lta, min*en(i meg*i1srte4 Kn meg
r0ltem N "i!&ny, megr*emli a *i1sretet a s!)sges %ir/g3
Egy na) a!t/n a!t m&n*ta %ala(i, UQ&"" 1sere)et r*emelne3V
A((&r (etttrte(, ami nagy&n $/+t, *e a %ir/g s&((al s!e"" 1ser)"e (er0lt, s e!
meg%igas!talt4 M&st itt he%ere( a s!emt*&m"&n, trtt 1ser) %agy&(4 Je a!
G=C
eml(eimet nem %eheti el t#lem sen(i4
G=F
A 8RANTIA KIRRHYHRNY
OLASZ MESE
Egys!er %&lt, h&l nem %&lt, %&lt egys!er egy $ran1ia (ir/ly4 Anna( a (ir/lyna( %&lt
h/r&m tr.n'sa, a! egyi( arany".l, a m/si( e!0st"#l, / harma*i( meg $e(ete
"/rs&ny".l4 A! aranytr.n'sra 0lt, mi(&r %i*/m %&lt, a! e!0stre, ha se +., se r&ss!
(e*%"en %&lt, ha meg ))en "2"/nat s!a(a*t r/, a $e(ete "/rs&nytr.n's&n
"2sla(&*&tt4 5/r&m l/nya %&lt enne( a (ir/lyna(, *e egyetlen $ia sem4
8e(ete tr.n's/n 0lt egy na)&n a $ran1ia (ir/ly, na)s!/llt/ig nem is m&!*'lt &nnan4
El"e /llt a legi*#se"" l/nya, s meg(r*e!te,
N Mirt "2sla(&*s!, $elsges *esa)/m
N Nagy a! n "/nat&m, *es l/ny&m, ha*at 0!ent a s)any&l (ir/ly, +nne( m/r a
seregei, s nin1s $iam, a(i (at&n/imat a! ellensg ellen %e!etn4 Kn m/r reg %agy&(
ahh&!, h&gy h/"&r2!!a(4
N Egyet se "2s'l+, $elsges *esa)/m N m&n*ta a legi*#se"" (ir/lyl/ny4 N Ma+* n
%&n'l&( ha*"a a s)any&l (ir/ly ellen, ma+* n %e!etem a (at&n/i*at3
Ny&m"an le%/gatta $e(ete ha+/t, letette arany&s7gym/nt&s $0l"e%al.it,
(at&nar'h/"a "2+t, a serege( lre /llt, s in*'lt %el0( h/"&r2"a4
Egys!er 1sa( s!les /r&( s!egte a $ran1ia ha*a( 2t+/t4 S!2r.s s/s s'h&g&tt,
ha+la*&!&tt a! /r&("an4 Meg/llt a (ir/lyl/ny a! /r&()art&n, s 9gy s!.lt a s/sh&!,
9#hogj csak, ss, s#hogj fennen,
hanem meg ne sz(rj engem!
.rissz tovbb, messzi mennem,
s$anyo rmdia een!
Je %iss!a$elelt a s/s a! /r&(".l,
1a s roms vrna rd,
ne menj tovbb, ne menj tovbb!
N&, megrm0lt a (ir/lyl/ny, s (at&n/i%al egy0tt %iss!a is $&r*'lt a!&n ny&m"an4 A
$ran1ia (ir/ly t&%/"" "2sla(&*&tt $e(ete "/rs&nytr.n's/n4 El"e /llt a (!)s# l/nya,
N Egyet se "2s'l+, $elsges *esa)/m, ma+* n %&n'l&( ha*"a a s)any&l (ir/ly
ellen, ma+* n %e!etem a (at&n/i*at3
Ny&m"an le%/gatta "arna ha+/t, letette arany&s7gym/nt&s $0l"e%al.it,
(at&nar'h/"a "2+t, s a serege( lre /llt, in*'lt %el0( h/"&r2"a4 Mi(&r a s!les
/r&(h&! rt, (e*%esen (rlelte a s'h&g. s/ser*#t,
9#hogj csak, ss, s#hogj fennen,
hanem meg ne sz(rj engem!
.rissz tovbb, messzi mennem,
s$anyo rmdia een!
G=W
A s/ser*# a!&n ny&m"an lela)'lt el#tte, s a (!)s# (ir/lyl/ny meg a seregei
t&%/""mas9r&!ta(4 Egys!er 1sa( s!0r(e %ashegy /llta a! 2t+'(at4 A (ir/lyl/ny
rm0lten (rte a hegyet,
Ne j em, vashegy, fennen,
erissz tovbb, messzi mennem!
Messzire ke menetenem,
s$anyo rmdia een%
Je %iss!a$elelt a %ashegy,
1a s roms vrna rd,
ne menj tovbb, ne menj tovbb!
N&, megrettent a (!)s# (ir/lyl/ny, s (at&n/i%al egy0tt %iss!a$&r*'lt a!&n
ny&m"an4
A $ran1ia (ir/ly t&%/"" "2sla(&*&tt $e(ete "/rs&nytr.n's/n4 El"e /llt a
leg(ise""i( l/nya,
N Egyet se "2s'l+, $elsges *esa)/m, ma+* n %&n'l&( ha*"a a s)any&l&( ellen,
ma+* n %e!etem a (at&n/i*at har1"a, h/"&r2"a3
Ny&m"an le%/gatta s!#(e ha+/t, letette arany&s7gym/nt&s $0l"e%al.it,
(at&nar'h/"a "2+t, a serege( lre /llt, s in*'lt %el0( h/"&r2"a4
5amar&san a s!les /r&(h&! rt, mely"en $enyeget#n s'h&g&tt a s!2r.s s/ser*#4
S!) s!.%al (rlelte,
9#hogj csak, ss, s#hogj fennen,
hanem meg ne sz(rj engem!
.rissz tovbb, messzi mennem,
s$anyo rmdia een!
A s/s a!&n ny&m"an lela)'lt el#tte, s a leg(ise""i( (ir/lyl/ny meg a (at&n/i
t&%/""mas9r&!ta(4 5amar&san a s!0r(e %ashegy el rte(4 A (ir/lyl/ny s!) s!.%al
(rte a hegyet,
Ne j em, vashegy, fennen,
erissz tovbb, messzi mennem!
Messzire ke menetenem,
s$anyo rmdia een!
A %ashegy a!&n ny&m"an $lre/llt a! 2t+/".l, s a leg(ise""i( (ir/lyl/ny meg a
(at&n/i hamar&san ss!etal/l(&!ta( a s)any&l ha*a((al meg a s)any&l&( (ir/ly/%al4
El1s&*/l(&!&tt a s)any&l (ir/ly, he+, *e s!)sges %e!r mas9r&!i( a $ran1ia
serege( ln3 Pe is ment a! *esany+/h&!, a! reg (ir/lynh&!, s meg(r*e!te,
N 8elsges *esany/m, 'gyan (i lehet a! a l/nyar12, s!) (at&na, a(it a $ran1ia
(ir/ly ellenem (0l*tt a seregei ln
G=D
N E+nye, *es $iam, (at&na a!, ha egys!er (at&nar'h/t %isel3 N m&n*ta a! reg
(ir/lyn4
N H/ny a!, $elsges *esany/m, n )e*ig l/ny ellen nem h/"&r2!&(3 N m&n*ta a
s)any&l (ir/ly4
N A((&r meg, *es $iam, egyet m&n*&(, (ett# les! "el#le3 Kssete(
$egy%ers!0netet, a!t/n h9%* meg e"*re a l/nyar12 (at&n/t4 8in&m )e1senyt s mg
$in&ma"" *essge(et ra('n( a! as!talra, s ha a l/nyar12 (at&na a! *essg 't/n
ny2l, a!&n ny&m"an t'*+'( ma+*, h&gy hi/"a %isel (at&nar'h/t, mgis1sa( l/ny a
lel(em3
Mgy is trtnt4 Tsa(h&gy a leg(ise"" (ir/lyl/ny r/ sem n!ett a! *essge(re, *e
mg a! as!talra ra(&tt s!) %ir/g&(ra sem, (enyeret s!elt, h&!!/ +. *ara" )e1senyt, s
a!t ette +. t%/ggyal4
N H/t&*, *es $iam N m&n*ta a! reg (ir/lyn a $i/na( N legny e! a (at&na, nem
l/ny3
Je a s)any&l (ir/ly 1sa( 1s.%/lta a $e+t, egyre a!t m&n*&gatta, a(/rh&gy is
legyen, nem his!i #, h&gy legny a! a s!) (at&na, le/ny a!, # )e*ig $ehrn))el nem
ha*a(&!i(4
P(t (ttte( h/t mg a!&n a na)&n, s a leg(ise"" (ir/lyle/ny %9gan in*'lt ha!a
a! *esa)+/h&!4
6elte(7m2lta( a na)&(, s a s)any&l (ir/ly r(sen a!&n trte a $e+t, 'gyan (i
lehetett a l/nyar12 (at&na4 8&gta mag/t, l.ra )attant, elmegy # 8ran1ia&rs!/g"a,
(r0ln! a (ir/ly h/!a t/+/n, h/tha megt'*+a, (i +/rt n/la l/ny ltre tal)ig %as"an4
A! reg (ir/ly aranytr.n's/n %/rta a %en*get, a leg(ise""i( (ir/lyle/ny meg
megint 1sa( t%ig le%/gatta s!#(e ha+/t, *e el$ele+tette letenni arany&s7gym/nt&s
$0l"e%al.it, 2gy l&%ag&lt a s)any&l (ir/ly el"e4 A! meg, ah&gy megl/tta a
(ir/lyl/nyt, 1sa( ne%etett a (at&nar'h/n, s 9gy s!.lt h&!!/,
N H/ny %agy te, s!enteli, t'*&m n a!t, ha m/sr.l nem, a $0l"e%al.*r.l3
A!t/n megm&n*ta a leg(ise""i( (ir/lyl/nyna(, h&gy rte l&%ag&lt egs!en i*/ig,
nem is $&r*'l %iss!a, nem is tr ha!a, m9g $elesg0l nem (a)+a4 A (ir/lyl/nyna( is
megtets!ett a i$+2 (ir/ly, s meg sem %/rta, m9g 2+ra megn# a s!#(e ha+a, $elesg0l
ment h&!!/4
5ete*ht &rs!/gra s!.l. la(&*almat 1sa)ta(, ette(7itta(, a**ig m'lat&!ta(, m9g 2+ra
h&ss!2ra n#tt a (ir/lyl/ny s!#(e ha+a4 A!t/n "&l*&gan lte(, m9g meg nem halta(4
Mgy %&lt, mese %&lt4
G1=
PUSKIN
MESE A 5AHRSBRSH KS A KIS 5AHRSH
regem"er, regass!&ny/%al,
(( tengerne( )art+/n l*eglt4
Kl*eglte( reg s/r('nyh."an
harmin1h/r&m es!ten*e+e m/r4
regem"er hal/s!gatni +/rt,
regass!&ny $&nta $&nal/t4
5/l.+/t el#s!r (i%eti,
nin1s m/s "enne N 1sa( tengeri gi!7ga!4
5/l.+/t m/s&*s!&r (i%eti,
tele %an a! h9n/rral, m&s!attal4
5/l.+/t harma*s!&r (i%eti,
nin1s m/s "enne, mint egy (i1si hal,
1sa(h&gy a! a (i1si hal aranyhal3
S a! aranyhal s!/+a s!.ra ny9li(,
s em"erhang&n e(()) es*e(el,
UEnge*+, reg, %iss!a, %/r a tenger,
%/lts/g*9+at (a)s! rtem, ha (ell,
tel+es9tem, "/rmit is (9%/nn/l4V
Megi+e*t a hal/s! a 1s&*/t.l,
itt hal/s!i( harmin1h/r&m %e,
s&sem hall&tt mg halat "es!lni4
A! reg a halat el"&1s/t+a,
s s!.l 't/na (e*%esen "e1!%e,
UIsten %ele*, s!) aranyhala1s(a3
Nem (ell ne(em %/lts/g*9+ tet#le*4
Men+, siess a (( tenger %i!"e,
"&ly&ngani s!a"a* mess!esg"e3V
Pallag ha!a regass!&ny/h&!,
s!.l ne(i a $lelmes 1s&*/r.l,
UNem $&gtam ma, 1sa( egy (is hala1s(/t,
aranyhal %&lt, nem a(/rmilyen hal,
s!.lt a (is hal, 2gy, ah&gy mi s!.l'n(,
(re*!(e*ett (( tenger"e %iss!a,
%/lts/g*9+at rte $ela+/nl&tt,
%/lts/g*9+at, amit n (9%/n&(4
V/lts/g*9+at %enni $ltem n,
(( tenger"e %iss!aeres!tettem4V
regass!&ny a! reget s!i*+a,
US, te mamlas!, ., "&l&n* $a+an(.3
5&gy nem %ettl %/lts/g&t a halt.l3
G11
Hegal/"" egy te(n#t (r+ ne(em,
a mien( m/r s!tre)e*t egs!en4V
Megy a! reg (( tenger )art+/ra,
l/t+a, h&gy a tenger $&*r&!.*i(4
:art&n /ll, a! aranyhalat h9%+a4
O*a2s!i(, s (r*i a! aranyhal,
Urega)., h/t ne(e* mi (ell3V
S!.l a! reg, mlyen megha+&l%a,
US!/n+ meg engem, ., aranyhal 2rn#,
n a! regass!&nyt.l (i(a)tam,
nem hagy ny'gt&n engem, regem"ert,
el!a%art, 2+ te(n# (ell ne(i,
a mien( m/r s!tre)e*t egs!en4V
A!t $eleli erre a! aranyhal,
UNe "2s'l+ h/t, men+ isten h9r%el4
Megles! ma+* a! 2+ te(n# N ne $l+4V
Pallag ha!a regass!&ny/h&!,
2+ te(n#t l/t a! regass!&nyn/l4
regass!&ny s!it&((al $&ga*+a,
,,S, te mamlas!, ., "&l&n* $a+an(.3
6e(n#t (rtl, ., te m/l, te(n#t3
A!t his!e* t/n, nagy *&l&g egy te(n#
8&r*'l+ %iss!a, s!.l+ a! aranyhalna(,
(r+ t#le egy s!) $al'si h/!at3V
Megy a! reg (( tenger )art+/ra,
l/t+a, h&gy m/r el"&r'l a tenger4
:art&n /ll, a! aranyhalat h9%+a4
O*a2s!i(, s (r*i a! aranyhal,
Urega)., h/t ne(e* mi (ellV
S!.l a! reg, mlyen megha+&l%a,
US!/n+ meg engem, ., aranyhal 2rn#3
S!i*al&mmal %/rt a! regass!&ny,
nem hagy ny'gt&n engem, regem"ert,
h/!at a(ar a rig&ly/s ass!&ny4V
A!t $eleli erre a! aranyhal,
UNe "2s'l+ h/t, men+ isten h9r%el4
Nem (ell $lne*, megles! ma+* a h/!4V
Megy a! reg ('nyh.+a $el,
('nyh.+/na( ny&ma sem mara*t4
Rll a! 2+ h/!, s!) tis!tas!&"/st'l,
(mnyest0l, 1sere)es tet#st0l,
(a)'s!/rnya er#s tlgy$a *es!(a4
G12
A"la(/"an 0l a! regass!&ny,
min*hi/"a N 1sa( 'r/t s!a)'l+a,
US, te mamlas!, iga!i $a+an(.3
5/!at (rtl, ma$la, )aras!th/!at3
8&r*'l+ %iss!a, s!.l+ a! aranyhalna(,
nem les!e( n *'r%a )aras!tass!&ny,
les!e( in(/"" #snemes nagyass!&ny4V
Megy a! reg (( tenger )art+/ra,
l/t+a, h&gy m/r h/"&r&g a tenger4
:art&n /ll, a! aranyhalat h9%+a4
O*a2s!i(, s (r*i a! aranyhal,
Urega)., h/t ne(e* mi (ellV
S!.l a! reg, megha+&l%a mlyen,
US!/n+ meg engem, ., aranyhal 2rn#3
Mg "&l&n*a"" lett a! regass!&ny,
nem hagy ny'gt&n engem, regem"ert,
nem les! t"" *'r%a )aras!tass!&ny,
a(ar lenni #snemes nagyass!&ny4V
A!t $eleli erre a! aranyhal,
UNe "2s'l+ h/t, men+ isten h9r%el4V
Pallag ha!a regass!&ny/h&!4
N& *e mit l/t Kastlyt, t&rny&sat4
A t&rn/1&n /ll a! regass!&ny,
(is s'"/+a *r/ga 1&"&ly)rm"#l,
arany"r&(/t $*i $e+e "2"+/t,
nya(a (r0l neh! iga!gyngy(,
aranygy-r-( 1sill&gna( (e!n,
l/"/n )ir&s 1si!ma (&r*&%/n".l4
Kr0ltte 1sel*e( s0rgne(,
%eri #(et, ha+'(at 1i"/l+a4
S!.l a! reg, regass!&ny/h&!,
UA*+&n isten, nemesass!&ny 2rn#m3
Ugye, m&st m/r megny'gs!i( a lel(e*V
R/ri)a(&*i( a! regass!&ny N
s!&lg/lni a! ist/ll."a (0l*i4
M2li( egy ht, elm2li( a m/si(,
mg "&l&n*a"" les! a! regass!&ny,
a! reget 2+ra (rni (0l*i,
U8&r*'l+ %iss!a, s!.l+ a! aranyhalna(,
nem les!e( m/r #snemes nagyass!&ny,
les!e( in(/"" nagy hatalm2 1/rn#4V
Megi+e* a! reg, (i$a(a*,
G1G
UMi lelt, ass!&ny, "&l&n*g&m"/t ettl
A!t sem t'*&*, h&gy (ell l)ni, s!.lni,
ra+ta* ne%et ma+* a! egs! &rs!/g4V
Erre mrges lett a! regass!&ny,
s!egny 'r/t +.l )&$&n 0ti4
UMit mers!els!, m'!si( 8eleselni,
#snemes nagyass!&nnyal, %elem
M9g s!)en %agy, mgy a tenger)artra,
%agy ha nem mgy, %itetle( er#%el4V
Megy a! reg, megy a tenger)artra,
l/t+a, h&gy m/r stt a! a tenger4
:art&n /ll, a! aranyhalat h9%+a4
O*a2s!i(, s (r*i a! aranyhal,
Urega)., h/t ne(e* mi (ellV
S!.l a! reg, megha+&l%a mlyen,
US!/n+ meg engem, ., aranyhal 2rn#3
A %nass!&ny 2+ra meg"&l&n*'lt,
nem les! t"" #snemes nagyass!&ny,
a(ar lenni nagy hatalm2 1/rn#4V
A!t $eleli erre a! aranyhal,
UNe "2s'l+ h/t, men+ isten h9r%el4
Ne $l+, 1/rn# les! a! regass!&ny4V
Pallag ha!a regass!&ny/h&!4
Mi e! T/ri )al&ta el#tte4
Kit l/t "enne regass!&ny/t4
Ott 0l as!tal/n/l, #, a 1/rn#,
(is!&lg/l+/( nemese(, "&+/r&(,
tltgetne( *li "&rt ne(i N
es!i( h&!!/ $-s!eres (al/1s&t,
(r0ltte rettenetes #rsg,
%/ll'(&n a rettenetes $e+s!e4
6"" se (ell a retteg# regne( N
%nass!&nya l/"/h&! letr*el4
UA*+&n isten, rettenetes 1/rn#3
N& *e m&st m/r megny'gs!i( a lel(e*V
Je a! regass!&ny r/ se n!,
)aran1s&t a*, (i %ele, ne l/ssa3
O*a$'tna( nemese(, "&+/r&(,
a! reget 0ti(, tas!ig/l+/(,
s!ala*na( a! a+t.n/ll. #r(,
$e+s!i((el ma+*h&gy $ela)r9t+/(4
H/t+a a n), nagy&t ne%et ra+ta,
G1;
UXgy (ell ne(e*, %n, &st&"a "ir(a3
6an'lhatt/l, )i)&gya $a+an(.3
P&l&n*, a(i m/s s!e(ert t&l+a3V
M2li( egy ht, elm2li( a m/si(,
mg "&l&n*a"" les! a! regass!&ny4
U*%ar&n1&(at s!ala+t 'r/rt,
meg(eresi(, h'r1&l+/( el"e4
S!.l a! regass!&ny a! reghe!,
U8&r*'l+ %iss!a, s!.l+ a! aranyhalna(,
nem les!e( n nagy hatalm2 1/rn#,
les!e( in(/"" tenger (ir/lyn#+e,
la(&m in(/"" .1e/n7tenger"en,
&tt s!&lg/l+&n engem a! aranyhal,
# legyen ma+* $'t&s. 1sel*em4V
M&st a! reg nem mer $eleselni,
nem mer mg egy /r%a s!.t se s!.lni4
Megy imm/r a (( tenger )art+/ra,
a tengeren l/t $e(ete &r(/nt,
*aga*&!na( harag%. h'll/m&(,
s!/g'l*ana(, %&n9tana(, "#gne(4
:art&n /ll, a! aranyhalat h9%+a4
O*a2s!i(, s (r*i a! aranyhal,
Urega)., h/t ne(e* mi (ellV
S!.l a! reg, megha+&l%a mlyen,
US!/n+ meg engem, ., aranyhal 2rn#3
Mit tegye( a! /t(&!&tt "any/%al
A(ar lenni tenger (ir/lyn#+e,
a(ar lni .1e/n7tenger"en,
a!t a(ar+a, s!&lg/l* te maga*,
te maga* lgy $'t&s. 1sel*+e4V
Nem s!.l erre semmit a! aranyhal,
l&11san egyet $ar(a a ha"&("an,
"ele2s!i( tenger mlysg"e4
V/r %/las!ra, %/r a tenger)art&n,
el'n+a a! reg, ha!a"allag N
l/t+a 2+ra, el#tte a ('nyh.,
a (0s!"n 0l a! regass!&ny,
l/"a el#tt &tt a trtt te(n#4
G1<
GAJDAR
A 5AJQRRA6
K+s!a(a "eh9%.t h&!&tt egy %rs(at&na4 5a+nal"an, ami(&r mg Al(a al'*t,
*esa)+a meg1s.(&lta, s elment a h/"&r2"a4
Al(a reggel nagy&n harag'*&tt, mert nem (eltett( $el, s a!&n ny&m"an
(i+elentette, h&gy # is el a(ar menni a h/"&r2"a4 6al/n mg (ia"/lt s s9rt is %&lna, *e
*esany+a egs!en %/ratlan'l "eleegye!ett, h&gy # is ha*ra (el+en4
A nagy 2tra a!&n"an er#t (ell gy-+teni4 Al(a teh/t min*en nya$&g/s nl(0l
mege%ett egy t/nyr (/s/t, s te+et is i%&tt h&!!/4 A!'t/n *esany+/%al egy0tt
h&!!/l/t&tt a har1i $els!erels el(s!9tshe!4 K*esany+a na*r/g&t %arrt ne(i, Al(a
)e*ig le0lt a )a*l.ra, s $/".l (ar*&t $arag&tt mag/na(4 M'n(a (!"en (at&nai
menetin*'l.(at tan'lta(, mert &lyan n.t/%al, mint a U8eny# n#tt a! er*#"enV, "i!&ny
nem +'t mess!ire a! em"er4 5is!en a *allam sem a!, amine( lennie (ellene, meg a!t/n
a s!%ege sem &lyan N egs!"en %%e nem har1i *al4
A! is el#$&r*'lt, h&gy Al(a *esany+a 0gyeletes %&lt a m'n(ahelyn4 Ilyen(&r a
(s!0l#*st m/sna)ra (ellett halas!tani4
Mgy a!'t/n na) na) 't/n telt el, m9g el#(s!9tett( Al(/t a h&ss!2 2tra4 Na*r/g&(at,
inge(et, l&"&g.(at %arrta(, meleg harisny/(at, (es!ty-(et (ttte(, s 1sa( $a(ar*".l,
)'s(/".l meg *&"".l m/r ht *ara" l.g&tt a $al&n4 Ks a! ilyen tartal( egy/ltal/n nem
$lsleges, mert a 1sata he%"en a (ar* lete r%i*e"", mint a l&%as4
Al(a m/r rgen 2tna( in*'lhat&tt %&lna, *e (!"en "e(s!nttt a (emny tl4
Ilyen $agy"an )ers!e (nny- *&l&g meg$/!ni, n/th/t (a)ni, s Al(a t0relmetlen0l
%/rta a meleg na)&1s(/t4
Vgre meg+tt a ta%as!, a! &l%a*. h. al.l (i$e(etllett a $l*4 Elin*'lhat&tt %&lna
Al(a a 1sat/"a, *e aligh&gy s!e*el#!(*ni (e!*ett, megs!.lalt a 1seng# N s
(is%/rtat%a "et&))ant a ha*+/rat".l megtrt *esa)a4 Ar1a "arna %&lt, s!lt#l 1ser!ett,
a+(a 1sere)es, *e (( s!eme igen %i*/man 1sill&g&tt4
K*esa)a meglelte *esany/t, s meg1s.(&lta a $i/t4 A! anya "&l*&gan (s!nttte
gy#!tesen ha!atr# $r+t4 A! a)a a!'t/n s!emlt tart&tt Al(a har1i $els!erelsn4
M&s&ly&g%a meg)aran1s&lta Al(/na(, h&gy tartsa a legnagy&"" ren*"en $egy%ereit
meg a har1i $els!erelst, mert s&( neh! (0!*elem /ll mg el#tt0n( e!en a $l*n4
G1C
FRANCE
A NA:ERNYZ AHA66
A (isl/ny&( s!eretne( %ir/g&t s!e*ni4 S!9%esen s!e*nne( 1sillag&(at is, 1sa(h&gy
a 1sillag&(at nem lehet les!e*ni a! gr#l, s e""#l a (isl/ny&( megtan'l+/(, h&gy
%anna( a! let"en %/gya(, amelye( nem tel+es0lhetne(4
A (is Marie st/lni ment a )ar("a4 H/t&tt egy nagy %ir/g/gyra %al. h&rten!i/t4
El1s&*/l(&!&tt, h&gy milyen s!) %ir/g a h&rten!ia4 Nem t'*ta meg/llani, h&gy le ne
s!a(9ts&n egy s!/lat4 Nem ment (nnyen a *&l&g4 Kt (!!el (a)as!(&*&tt a
n%ny"e, s (is h9+a, h&gy hanyatt nem %/g.*&tt, ami(&r eltrt a s!/ra4 r0lt ne(i, s
"0s!(e %&lt r/, h&gy mgis si(er0lt4 Igen /m, *e megl/tta a *a*'s, h&gy mit 1sin/lt4
Mrgesen &*as!ala*t, meg$&gta Marie7t a (ar+/n/l, s "0ntets"#l le0ltette, nem a
stt (amr/"a, hanem a tere"lyes ges!tenye$a t%"e, egy nagy +a)/n na)erny# al/4
Ott 0lt a (is Marie, nagy&n megs!e))en%e s elg&n*&l(&!%a, a! erny# alatt,
(e!"en a %ir/ggal4 Olyan %&lt, mint egy (is /!siai s!&"&r4
Ja*'s megm&n*ta ne(i,
N Marie, megtilt&m, h&gy e!t a %ir/g&t a s!/*"a %e**4 5a nem $&ga*s! s!.t, 6&t., a
(is('ty/* meghara)+a a $0le*et4
Ennyit m&n*&tt s elment4
A (is "-ns m&!*'latlan'l 1s01s0l a )ir&s na)erny# alatt4 S!tn!, s l/t+a a! eget
s a $l*et4 Nagy *ara" eget s $l*et l/t, e! egy i*eig els!.ra(&!tat+a a (isl/nyt4 Je a
h&rten!ia min*ennl +&""an r*e(li Marie7t4 ,,Q. s!aga lehet egy ilyen %ir/gna(3V N
g&n*&l+a4 Ks &rr/h&! tart+a a (((el /rnyalt r.!sas!9n- s!) la"*/t4 S!ag&lgat+a, *e
semmit sem re!4 Nem nagy&n 0gyes a! illat&( "elehels"enL mg nemrg is r/$2+ta
a le%eg#t a r.!s/(ra, ahelyett, h&gy s!9%ta %&lna4 Je ne ne%ess0( (i #t e!rt, nem
lehet egys!erre min*ent megtan'lni4 Egy"(nt, ha &lyan $in&m s!agl.r!(e lenne,
mint a mam/+/na(, a((&r sem re!ne semmit4 Mert a h&rten!i/na( nin1s illata4 K))
e!rt 'nalmas is, a(/rmilyen s!) (0ln"en4 A (is Marie7na( a!&n"an egys!erre
es!"e +'t, UE! a %ir/g tal/n 1'(&r".l %an4V Kit/t+a a s!/+/t, meg a(ar+a (.st&lni a
h&rten!i/t4 Je a((&r %a((ant/st hall,
N Va'3
A (is 6&t. ('tya /t'gr&tt egy m's(/tlis!eglyen, s $0lt hegye!%e le0l Marie el4
Tsill&g. (ere( s!emt egyenesen r/s!ege!i a (isl/nyra4
G1F
MRA FERENC
:IHHE6RNT
A m2lt(&ri"an, ah&gy a! 9r.as!taln/l 0l(, egys!er 1sa( hall&m /m, h&gy a
)a)9r(&s/r el(e!* st/lgatni a sar&("an, s !rgeti mag/"an a s&( )a)ir&st4
N Nini N m&n*&m N, e! "i!&ny&san a :an(a '*%ari )&st/sa les!3
A! %&lt 1sa('gyan, a M's!i ny's!i4
Mert min/l'n( a! a tr%ny, h&gy mi(&r n le0l( 9rni, a((&r nh&!!/m 1sa( a
M's!i ny's!ina( s!a"a* "e+nni4 Anna( is 1sa( a((&r, ha le%l %an "eleh2!%a a ((
)/ntli(/+/"a4 A! is 1sa( ha, &lyan le%l, amit :an(a s!/nt&tt tele s!ar(al/""al4
N&, e! &lyan %&lt, mess!ir#l megismertem a s&( s!) $e(ete mala1(/r.l, ami(
s!ertes!t legels!gette( "enne4 Je annyian /m, h&gy alig tal/ltam (!t0( a! 9r/st4 A!
)e*ig ne%e!etes 9r/s %&lt4 A!t +elentette "e, h&gy ma este les! a h9res "a"a"/l4 A!
)e*ig arr.l h9res, h&gy :an(a +/r+a "enne a )illet/n1&t4
N Ott les!0n(, megn!!0( N 9rtam meg a %/las!t4 N Min*ig hall&ttam, h&gy a )ill(
a tl *ere(/n "/l&!na(4
5/t alig 1s&s!&g (i a M's!i ny's!i, m/r megint !rgeti a )a)9r(&sarat4 Je &lyan
i+e*ten )isl&g&tt a r'"ints!em%el, h&gy magam is $l%e %ettem el t#le a! 2+ le%elet4
N Qa+, M's!i ny's!i, mi lehet e""en, h&gy ilyen s!)en ss!e %an ha+t&gat%a3 Nagy
$/t m&!gat&tt "i! a""an :an(a4 A!t 9rta, magamt.l is $lrhetnm ss!el, h&gy a )ille
nem t/n1&lhat s!/rny nl(0l4 Q. lenne, ha s!.ln( a t0n*re(ne(, h&gy h&!!ana(
s!/rnyat :an(/na(4 Kgs!9n selyem"#l legyen, arany1sillaggal "ehint%e, e!0str&+ttal
"es!eg%e4
N Ma+* s!.t rte( a t0n*r(ir/lyn#%el N 9rtam %iss!a4 N Ami iga!, iga!, nin1s )ille
s!/rny nl(0l4
A! /m, 1sa(h&gy mire n a (ir/lyn#ne( (is!.ltam a! a"la(&n, a((&rra megint &tt
m&t&!&tt a M's!i ny's!i4 Je m&st m/r min* a (t $0lt r/s'nyta a s!emre
s!gyenlet"en4
N Egy $0st alatt a!t is m&n** meg a t0n*r(ir/lyn#ne(, a)', h&gy a!t a 1si)(er'h/t
is h&!!a el, amit a m2lt(&r 9grtl a "a"a"/lra4
N Nem 9grtem, taga*&m, hanem a!rt mega*&m N (0l*tem (i a! 0!enetet a
nagy$0l- )&st/st.l4 N Tsa( att.l $le(, h&gy m/r els'h&g&tt a t0n*r(ir/lyn#4
N Nem "a+, lehet anna( tele$&n/lni is N s&m$&r*/lt "e a M's!i ny's!i a +.
tan/11sal4 N Hegal/"" nya("a %al. )ir&s (al/rist is lehet %ele h&!atni4
Je m/r erre semmit se 0!entem, 1sa( a lgy1sa).%al $i!ettem (i a )&st/st4 5&r*ta
is (i$el a $ehr "'n*/t es!e nl(0l4
5/t ah&gy %iss!ates!em a lgy1sa).t a helyre, m/r megint &tt s!s!mtl a
(an/l$0l-4
Nem is (rst h&!&tt m/r m&st, hanem )aran1s&t4
N Ti)ell#t )aran1s&l+ a t0n*re(nl, a)', )aty&lat$ehret, "&+t&sat, g&m"&sat, mert
m/s $&rm/"an nem eres!tene( "e a "a"a"/l"a4
A! /m, magam is min*ig 2gy l/ttam, h&gy a )illang.( g&m"&s 1i)#"en +/r+/( a
1s/r*/st a galag&nya"&(r&n4 Min*egy n&, (r*e!!0( meg a t0n*rt, terem7e "&+t&s,
g&m"&s $ehr 1i)# 60n*r&rs!/g"an4
G1W
Nyil%/n terem &tt min*en, mert 't&l+/ra a!t a! 0!enetet h&!ta a M's!i ny's!i,
N Gyere (i, a)', ha s!)et a(ars! l/tni3
Je a(artam /m, *e l/ttam is /m3 Ott %&lt m/r a! as!tal&n a (t )illes!/rny, gs!9n-
selyem"#l, arany1sillaggal "ehint%e, e!0str&+ttal "es!eg%e4 S!inte re)0lhetn(+e
t/ma*t a! em"erne( a r/n!st#l is4 5/t mg a! a s!) 1si)(er'ha3 Knny-, mint a
ha", lenge, mint a $elh#4 Ott )ir&sl&tt ra+ta a nya("a %al. (al/ris is, mint ha%&n a
r.!sa4
:an(/na( )e*ig s!e""en ragy&g&tt a s!eme, mint a t0n*r(ir/lyn# (&r&n/+/"an a
legs!e"" gym/nt4
N Je e!t a 1i)ell#1s(t n!!e*, a)', milyen *es4 N!*, h&gy illi( mg a nagy
"a"/m l/"/ra is3
A nagy "a"a 1sa('gyan &tt meres!tgette a s!emt a sar&("an a s&( *r/gas/gra N
hanem me!9tl/" %&lt s!egny(e4
N 5&%a tette* a 1i)#met N r/!ta meg :an(a rm0lten4
A "a"/1s(a nem s!.lt egy s!.t se, 1sa( a $l*re "'(&tt i+e*t"en, s "etrte a!
&rr&1s(/+/t4 :an(a )e*ig +a+gat%a 1sa)ta ss!e a (e!t,
N 5/tha %iss!a%itte a t0n*r(ir/lyn#3
N 5m N m&n*&m N, n nem l/ttam, h&gy itt +/rt %&lna4 Any' se l/tta4 5/t a M's!i
ny's!i l/tta7e
Nem, in(/"" a M's!i ny's!it se lehetett l/tni seh&l4 Tsa( a 1srtgse hallats!&tt
a! /gy al'l4
N Gyere 1sa(, M's!i ny's!i N h2!tam el# a ta)si$0lnl $&g%a N, nem t'*&*, merre
la(i( a! 2+ 1i)ell#n(
A! &lyan (&m&ly )&st/s, mint a M's!i ny's!i, min*ent t'*4 Elge*etten sim&gatta
%gig a "a+'s!/t, s 2+ra "e&s&nt a! /gy al/4 Olyan "0s!(n "illegette a $0lt, mintha
1sa( a!t a(arta %&lna m&n*ani,
N Ne $l+ete(, t'*&m n, mi a "e1s0let3
5/t t'*ta is4 Mert a 1i)#1s((et tis!t/ra megette 'gyan, *e a g&m"&(at min*
meghagyta "el#l0(4
:e*ig m/r a((&r nagy&n 1in1&g&tt a "a"a"/l&n a 1ir&(hege*-4 Ts2$&l.*. s!ell#
"e7"eh&r*ta h&!!/n( a hang+/t, s!9%0n( $/+*9tani, (nny0n( h'lla+tani4 Mit r a
"a"a"/l, ha :an(a nem +/rhat+a a )illet/n1&t
M/r)e*ig a**ig nem +/rhat+a, m9g a g&m"&(h&! 2+ 1i)ell#t nem %arrna( a
t0n*re(4
G1D
5A6KRAQTRROS JAH
ANGOL NPKLTS
5at (ra+1/rt r e! a n.ta,
mar( m&gy&r.t4
A (al/1s"a "es0ttte(
h's!&nngy rig.t4
5&gy $ls!elt(, $0tyrs!ett
h's!&nngy rig.,
a (ir/ly s!) )&1a(+/"a
ily $&g/s %al.4
A (ir/ly a (in1sesh/!"an
(in1set ren*e!ett,
a (ir/lyn ma+s!&lgat&tt
m!es (enyeret4
A s!&lg/l. (inn a (ert"en
inget aggat&tt,
&rr/".l a! egyi( rig.
nagy&t hara)&tt4
G2=
ZELK ZOLTN
SBIHE6KSNA:I AQRNJKK
A (rte$a reg %&lt, a legrege"" a (ert $/i (!tt, mgis # "re*t leghamara"", ha
nem is a! els#, *e a m/s&*i( (a(ass!.ra4 8l"re*t, a!t/n ny2+t.!(&*ni (e!*ett,
ah&gy a! rege( s!&(ta(, s a $l*re *&"&tt nh/ny )'h/ra rett (rtt4 S!9%esen
ringatta %&lna 'gyan mg #(et, *e 6is!a, a s/rg/s$ehr ('%as! mgis a!t hitte, h&gy
a! # "&ss!ant/s/ra *&"ta le a megrett gy0ml1st4 M/s is 9gy hihette %&lna, ha
legmlye"" s legs!e"" /lma (!"en a! &rr/ra (&))an egy +.(&ra (rte4 Mert
6is!/%al e! trtnt4 Mi't/n el%ge!te +s!a(ai m'n(/+/t, elne(elte a h&l*na( a
leg"/nat&sa"" ('tyan.ta nh/ny str.$/+/t, meg(ergetett (t ma1s(/t, megs!i*&tt
h/r&m rs!eg em"ert, s min*en .ra$&r*'l.n %il/gg/ (i/lt&tta, UR.(a, $ar(as retteg+en,
(ert0n("en ne setteng+en3V N m&n*&m, mi't/n "e1s0lettel el%ge!te a ('%as!&(
+s!a(ai m'n(/+/t, le$e(0*t a (rte$a t%"e, s elal'*t4 Mgy trtnt a!t/n, h&gy
leg+a%a /lma (!e)n &rr/ra K&))ant egy +.(&ra (rte4
A!t m&n*+/t&(, egy ('%as!na( lehetne annyi es!e, h&gy gy0ml1srs i*e+n ne
$e(0*+n (rte$a al/4 Kn mgis a!t m&n*&m, h&gy e! a 6is!a nagy&n &(&s ('%as!
%&lt, &lyan &(&s, h&gy &l%asni t'*&tt a! em"ere( te(intet"#l, (ital/lta a ga!*/+a
g&n*&lat/t4 5&gyne t'*ta %&lna h/t a!t is, h&gy a megrett (rte le)&ty&g a $/r.l4
Mgis /ll. h.na)+a, min*en ha+nal"an a (rte$a alatt al'*t, s)e*ig a!rt, mert
(in1set #r!tt &ttan4 A (in1set # maga /sta el egy h.na))al e!el#tt4 Mert nem1sa(
&(&s %&lt, hanem &lyan nagy&n &(&s, h&gy a!t is t'*ta, mi(&r %an a s!0letsna)+a4
E!rt /sta el a (in1set, egy +.(&ra 1s&nt&t, arra (s!0l%e, h&gy a! les! a s!0letsna)i
la(&m/+a4 Xgy $ltette, %igy/!ta e!t a 1s&nt&t, ha1sa( tehette, min*ig &tt .l/l(&*&tt a
(rte$a t%"en, al'*ni )e*ig a %il/grt sem al'*t %&lna m/sh&l, neh&gy %alamelyi(
arra 1sa%arg. ('tya (i/ssa4 Mgis (i/st/(, mgis el%itt(4 Mgh&!!/ 6is!a leg+&""
1im"&r/+a, a s!&ms!* '*%ar"an l# Sa+.4 Sa+. is ('%as! %&lt, # is s/rg/s$ehr s!9n-,
s # is &(&s, tal/n mg &(&sa"" 6is!/n/l4 Olyan nagy&n &(&s, h&gy nem1sa( a maga,
hanem leg(e*%ese"" "ar/t+a, 6is!a s!0letsna)+/t is s!/m&n tart&tta4 6rte is a $e+t,
mi%el a+/n*(&!hatn/ meg, s ))en e!en t-n#*tt a((&r is, ami(&r /tment l/t&gat."a
a 6is!a la(ta (ert"e4 E((&r trtnt, h&gy a (rte$a alatt 1s&*/lat&s s!ag 0ttte meg a!
&rr/t, )ers!e h&gy nem ny'g&*&tt a**ig, m9g meg nem tal/lta, s (i nem /sta a 1s&nt&t4
UN& his!en, meg%an a s!0letsna)i a+/n*(3V N g&n*&lta rmmel4 A!!al a!t/n
s!/+/"a (a)ta a 1s&nt&t, ha!as!ala*t, s el/sta # is, *e a mag'( (ert+ne( (rte$/+a
alatt4
A t""it m/r egy %er" is (ital/lhatn/, *e mg egy a(/rmilyen "&g/r is4 El+tt a
s!0letsna), s 6is!a m/r ha+nal"an ne(i/llt, (i/sni a 1s&nt&t4 K)!elhetite(, mit
r!ett, ami(&r h-lt helyt tal/lta4 Mg a )ir&sl. ha+nali eget is $e(etne( l/tta
"/nat/"an, *e mg a $el(el# na)&t is, s arra g&n*&lt, leg+&"" lenne %il/gg/ menni,
egy )er1ig se mara*ni a""an a $al'"an, ah&l ilyen 1s2$s/g rheti min*en h/!#r!#(
leg(0ln"+t, a ('%as!t4
Je e""en a )illanat"an /t'gr&tt a (er9tsen s el#tte termett Sa+.4 5&!ta $&gai (!t
a *r/ga (in1set, a 6is!a el/sta, Sa+. (i(a)arta 1s&nt&t, h&!ta mint s!0letsna)i
a+/n*(&t, h&!ta &lyan "ar/ti s!9%%el, &lyan $nyl#, tis!ta +.s/ggal, h&gy e! a s!eretet
G21
s +.s/g &tt 1sill&g&tt a s!em"en, a! &rra hegyn, *e min*en s!/l s!#rn is4 E! a
1sill&g/s %&lt a!, ami rgtn el&lt&tta a ne(i(esere*ett 6is!a harag+/t4 Xgy tett, mintha
m&st l/tn/ el#s!r a (9%/nat&s 1s&nt&t, s h/r&m ne%et#set %a((ant%a, 9gy s!.lt,
N Ks!nm, h&gy +. s!9%%el %agy h&!!/m, h&gy nem $ele*(e!tl meg
s!0letsna)&mr.l, h&gy ilyen s!) a+/n*(&t h&!t/l4 Je a! m/r 1s2nya *&l&g lenne,
ha egye*0l la(&m/!n(4 H/ss ne(i te is, $ele a! enym, $ele a ti*444
Mgy a!t/n (etten ett( meg a +.9!- 1s&nt&t, s 't/na, mi(&r m/r s!/+'(at nyal&gatt/(,
a (rte$a is leha+9t&tt el+0( (t s!) )ir&s gy0ml1st4 5&gy megett(7e, a!t nem
t'*&m, mert nem t'*&m, h&gy es!ne(7e a ('ty/( 1s&nt 't/n (rtt4 5a nem es!ne(,
elg "&l&n*&(, mert (e%s gy0ml1sne( %an &lyan +. 9!e, mint a (9%0l )ir&s, "el0l
%a+s!9n- (rtne(4
G22
A NA: 5EGYE
KNAI MESE
Rges7rgen lt (t $i2test%r, egy i*#se"" s egy $iatala""4 A! i*#se"" $'(ar s
)n!s.%/r %&lt, alig %/rta, h&gy meg(a)arinthassa a! egs! a)ai r(sget4 Ami(&r
a)+'( meghalt, elhat/r&!ta, h&gy 1selhe! $&lyam&*i(4 Egys!er egyi( este 9gy s!.lt a
test%rhe!,
N 1sm, itt a! i*e+e, h&gy el&ss!'( a! a)ai r(sget4 5&lna) (&r/n reggel
(el+0n( $el, s men+0n( (i s!/ntani4 Amelyi(0n( t""et s!/nt $el, a! les! a! egs!
r(sg4 Tsa( egy (i(tsem %an, reggel egyi(0n( sem ehet semmit4
A $iatala"" test%r min*ig enge*elmes(e*ett "/ty+/na(, m&st is r//llt a! al('ra4
Reggel a! i*#se"" test%r i*e+e(&r/n $el(elt, reggelit (s!9ttetett a $elesg%el, +.l
teletmte a "en*#+t, a!t/n $el(lttte a! 11st4
N H/t&*, n m/r $el is (eltem4 Gyer0n( s!/ntani3
Kimente( a me!#re, s s!/ntani (e!*te(4 A! i*#se"" test%r gy&rsan hala*t, s
hesen *&lg&!. 11se nem t'*ta 't&lrni #t4
Mgy a!t/n a! egs! %agy&n a! i*#se""ne( +'t&tt, s a! 11sne( nem mara*t semmi4
A $iatala"" test%r (nytelen %&lt a hegye( (! menni4 Hetele)e*ett egy
"arlang"an, $/t %/g&tt, s ela*ta, h&gy nagy nehe!en meg(eresse mag/na( a
min*enna)i (enyrre%al.t4
Egys!er, amint a! er*#"e ment t0!el#$/rt, meg)illant&tt a! egyi( $a tete+n egy
s!ar(a$s!(et4 K))en "&t&t raga*&tt, h&gy le%er+e a $s!(et, ami(&r a $s!e("#l egy
s!ar(a re)0lt (i, s 9gy rim/n(&*&tt ne(i,
N Ne r&m"&l* s!t a $s!(emet3 Megh/l/l&m a +.tette*, el%e!etle( a Na) hegyre
(in1se(rt4
A $iatala"" test%r nem hitt ne(i4
N Milyen (in1se(rt
N Gyere 1sa( i*e minl (&r/""an N m&n*ta a s!ar(a N, mg na)(elte el#tt4 5&!!
maga**al egy (is !a1s(.t, s a((&r ma+* megl/t&*, milyen (in1se(et lelhets! &tt4
M/sna) ha+nal"an a $iatala"" test%r elin*'lt egy (is !a1s(.%al a s!ar(a ny&m/"an
a Na) hegyre4 Mi(&r $elrte( a legmagasa"" hegy1s21sra, a $iatala"" test%r nem
a(art a s!emne( hinni, arany, iga!gyngy s (0ln$le *r/ga(%e( he%erte( el#tte
garma*/%al4 Megtlttte !a1s(.+/t a (in1se((el, (s!netet m&n*&tt a s!ar(/na(, s
ha!atrt4
5amar&san elhagyta "arlang+/t, egy s!) h/!at )9tett mag/na(, s g&n*talan'l lte
%il/g/t4
A! i*#se"" test%r t'*&m/st s!er!ett 11se ga!*ags/g/r.l, s elnttte a s/rga
irigysg4 8&g&tt egy "&t&t, $els!ala*t a hegyre, h&gy le%er+e a s!ar(a$s!(et4 A s!ar(a
ismt (ire)0lt a $s!e("#l, s meg9grte a! i*#se"" test%rne( is, h&gy el%e!eti a Na)
hegyre4
N Tsa( arra $igyel+ N &(tatta #t a s!ar(a N, h&gy egy (is !a1s(.t h&!!/l maga**al,
*e ne nagy&""at, mint ame((&r/"a egymrsnyi ri!s el$r4
Je a! i*#se"" test%r a!t g&n*&lta mag/"an, h&gy ilyen !a1s(. t2l (i1si les! ne(i4
5a!ament s meg)aran1s&lta a $elesgne(, h&gy %arr+&n ne(i a legnagy&""
G2G
le)e*#"#l egy !s/(&t4
M/sna) )ir(a*at(&r a! i*#se"" test%r elin*'lt a s!ar(a ny&m/"an a Na) hegyre4
Ami(&r meg)illant&tta a hatalmas arany7, iga!gyngy s *r/ga(# hegye(et, a!
g%il/g&n min*enr#l el$ele*(e!ett, s m&h.n ne(i$&g&tt, h&gy megtm+e a !s/(+/t4
Je a !s/( t2l nagy %&lt, s a m&h. "/ty &lyan s&(/ig tltgette, h&gy a! g"&lt&!at&n
m/r $elt-nte( a Na) els# s'garai4
N Mene(0l+0n( N (i/lt&tta a s!ar(a N, miel#tt a Na) $el(el, mert s!nn )er!sel
tge*3
A! i*#se"" test%r a nagy m&h.s/g"an nem hallgat&tt r/ N minl t"" (in1set a(art
ss!e(&t&rni4 5i/"a siettette a s!ar(a, egyre 1sa( tmte a *r/ga(%e(et a !s/(+/"a4
Mi(&r a Na) megl/tta, h&gy a hegyen egy (a)!si em"er gar/!*/l(&*i(, hal/lra
)er!selte a telhetetlent4
G2;
CSARUSIN
8KHEHME6ES 5IS6SRIA
Kt (is$i2, S'ra s :etya mag/ra mara*t &tth&n4 Vi*(en nyaralta(, ))en a! er*#
mellett, egy (i1si h/!"an4 A!&n a! estn a )a)/+'( s a mam/+'( elment a
s!&ms!*&(h&! l/t&gat."a4
Ami(&r m/r stte*ni (e!*ett, S'ra s :etya egye*0l is megm&sa(&*&tt,
le%et(#!tt, s le$e(0*t al'*ni a! /gya1s(/+/"a4 Tsa( $e(0s!ne( s hallgatna(4 Nin1sen
%el0( sem a )a)a, sem a mama4
A s!&"/"an m/r stt %an4
S a stt"en, a $al mellett %ala(i m/s!(/l s nes!e!L lehet, h&gy s%/""&g/r, *e
lehet, h&gy egy"4
S'ra megs!.lal (is /gya1s(/+/"an,
N Egy/ltal/"an nem $le(4
N Kn sem $le( itt egy 1se))et sem N $eleli :etya a m/si( /gy".l4
N Nem $l0n( a t&l%a+&(t.l N m&n*+a S'ra4
N Em"ere%#(t#l sem $l0n( N $eleli r/ :etya4
N A tigrise(t#l sem $l0n( N m&n*+a S'ra4
N A!&( nem is +nne( i*e N $eleli r/ :etya4
S'ra ))en a!t a(arta m&n*ani, h&gy a (r&(&*il's&(t.l sem $l, ami(&r hirtelen a!t
hall+/(444 h&gy a! a+t.n (9%0l a )it%ar"an %ala(ine( hal(an t&)&g a l/"a, t&)444 t&)444
sl&)444 sl&)444 t&)444 t&)444
Erre :etya &*ar&han S'ra /gy/h&!3
Peta(ar+/( a $e+0(et a )a)lannal, s ss!e"2+na(4 Ott $e(0s!ne( 1sen*"en, h&gy
sen(i se %egye s!re #(et4
N Ne s!'s!&g+3 N m&n*+a :ety/na( S'ra4
N Nem s!'s!&g&(4
6&)444 6&)444 sl&)444 sl&)444 t&)444 sl&)444 sl&)444
Ks a )a)lan&n is /thallats!i(, h&gy %ala(i +/r a! a+t. mgtt, s nha7nha $2+ is444
Je e""en a )er1"en megr(e!i( )a)a s mama N el#"" is, mint m&n*t/(4 Kinyit+/(
a! a+t.t, "el)ne( a h/!"a, s %il/g&t gy2+tana(4 S'ra s :etya min*ent elm&n* ne(i(4
A((&r mama s )a)a mg egy l/m)/t gy2+t&tt, s s!tn!te( min*en s!&"/"an,
s!eglet"en4 Seh&l semmi4 Penyit&tta( a )it%ar"a4 5/t a )it%ar $ala mellett hirtelen
"e$'t %alami a sar&("a444 O*a$'t&tt, s ss!egm"ly*tt, mint egy la"*a4
N!i( N h/t s0n*is!n.3 Pi!&ny&san a! er*#"#l (er0lt "e a h/!"a4
Ke!0("e a(art/( %enni, *e 1sa( h/ny(&l.*&tt, s s!2rt a t0s(i%el4 A((&r
"elehem)ergett( egy sa)(/"a, s (i%itt( a (amr/"a4
Ki1si t/l"an te+et a*ta( ne(i s egy *ara"(a h2st is4
A!t/n min* a ngyen elal'*ta(4
Ks a (is s0n*is!n. &tt la(&tt a (t gyere((el egs! ny/r&n /t a nyaral."an4
A!'t/n is t&)&g&tt a l/"ai%al, s $2+t7$2+t min*en ++el, *e m/r sen(i sem $lt t#le4
G2<
GRDONYI GZA
PREKEKE KS BSRKRRGS XR8IAK U6ABRSA
A "(a ss!e"ar/t(&!&tt a! egrrel4
Es!0("e +'t&tt egys!er, h&gy "e (ellene +/rni a %il/g&t4 6a)as!talni, l/tni, tan'lni
a(arta(, h&gy a!'t/n (s#"" has!n/t %egy(4
A "(a 2s!.na*r/g&t s ('la1s&t %itt a! 2tra, a! egr )e*ig es#()enyeget s egy
taris!nya (enyrm&r!s/t4
Megin*9t. %&lt a "21s2!/s4 A! reg "(/( s a! reg egere( egym/s (e"lre s9rt/(
a (nnyei(et4 A (is(&r2 "(atest%re( (eser%esen %arty&gta(, a! egrtest%re( )e*ig
s!9%re hat.an 1in1&gta(4
A $al' hat/r/n mg egys!er %iss!an!te(4 Onnan integette( 't&ls. "21s2t a
$al'+'(na(4
A na) melegen s0ttt4 Kt )a)sa+tle%elet s!a(9t&tta( le na)erny#ne(4 5anem a
"(/na( e! nem %&lt elg4 80r*ni s!eretett %&lna4
N :a+t/s N s!.lt a! egrne( N, $0r*+0n(4
N Nem %agy&( h&!!/s!&(%a N $elelte a! egr4
N Nem t'*s! 2s!ni
N Pi!&ny, hall&*, n s&hase +/rtam 2s!.is(&l/"a4
N Nem tes! semmit N "i!tatta a "(a a! egeret N, a! n a)/m 2s!.mester %&lt a
len1ss t."an, magam is 2gy 2s!&m, mint a hal4
A! egr %gre is hallgat&tt a s!) s!.ra4 A )ata(h&! "allagta(, ah&l a "(a letette a
('la1s/t, a! egr )e*ig a! es#()nyegt4
N N&, i*e %igy/!! N s!.lt a "(a4 N Ah&gy n 1sin/l&m, te is 2gy 1sin/l*, min*+/rt
a! els# l/t/sra megtan'lhat&*4
Nagy&t 'gr&tt a )artr.l a le%eg#"e, s a h/t'ls. (t l/"/t h&ss!an (iny2+t%a, $e++el a
%9!"e 'gr&tt4 A %9! $l1sa)&tt4 A "(a elt-nt a ha"&( (!tt, *e m/r a (%et(e!#
)illanat"an &tt $i1(/n*&!&tt a %9! s!9nn4 S!eme 1sill&g&tt a gynyr-sgt#l4 S!.rta,
$2+ta maga el#tt a %9!gyngy(et4
N H/tta* N (r*e!te a! egrt#l4
N H/ttam E $elelte a! egr4
N N&, h/t 1sin/l* 't/nam3 Ne $l+ semmit3
N Nem hi*eg a %9! N (r*e!te a! egr s!e)eg%e4
N Jeh&gy hi*eg N $elelte a "(a4 N Olyan meleg, mintha (atlan"an meleg9tett(
%&lna4
Ks %9gan l'"i1(&l%a 1sal&gatta a! egeret4
A! egr "eleny2+t&tta a! els# l/"/t a %9!"e, a %9! 1sa('gyan meleg %&lt4
Ne(i$'t&tt h/t # is a )artr.l, s egy nagy 'gr/ssal a %9!"e %etette mag/t4
Hemer0lt4 A %9! $el%etette4 8'l*&(&l%a (a)(&*&tt +&""ra7"alra4 Pi!&ny "ele is
$'lla*t %&lna, ha a "(a el nem (a)+a hirtelen a nya(/n/l4
N H/t&* N s!.lt a! egr N, ma+* "ele$'lla*tam4 Nem %al. ne(em a! e$$le m'lats/g,
mert n s!/ra!$l*i letre s!0lettem4
Nem is 'gr&tt t"" a %9!"e, 1sa( a )art&n 0l%e n!te, mi1s&*a $ig'r/(at 1sin/l a
"(a a %9!"en4
G2C
M/sna) egy ly'(h&! rte(4 A ly'(".l egy reg s!0r(e egr )isl&g&tt (i$el4
N A*+&n isten +. na)&t3 N (s!nttte a %/n*&r egr a! reget4
N 8&ga*+isten, mi +/rat"an %agyt&( N $elelt ama! %iss!a4
N V/n*&r2t&n %agy'n(, ta)as!tal/s&(at s!er!0n(4
N Mi a ne%ete(
N A! enym Bs/(r/g., a "ar/t&m meg Pre(e(e4
N Kn Hy'(s!gi %agy&( N s!.lt a! reg egr4 N A! a)/* +. 1im"&r/m %&ltL egy
taris!ny/"an ismer(e*tem meg %ele4 5/t s!9%esen l/tla( min*(ett#t(et4 8&r*'l+at&(
"e4
N Qa+, )a+t/s N s2gta a "(a N, nem s!&(tam n e$$le egr2t&n +/rni4 5a+.s %agy&(,
t'*&*, %es!e*elem ne(em a s!/ra!$l*4
N Tsa( gyere 't/nam N s2gta a! egr N, ne $l+ semmit#l4
S&(/ig m/s!ta( a h&ss!2 s s!-( ly'("an4 Ell a! reg Hy'(s!gi ment, s egy
s!ent+/n&s"&g/rral %il/g9t&tt a %en*ge(ne(4 Egys!er a!t/n (irte( a ly'(".l4 Egy
stt (is (amr/"a l)te(, amely tele %&lt min*en$le enni%al.%al4
N Hegyete( %en*geim3 N s!.lt Hy'(s!gi4 N Van itt (alar/", hagyma, t)rt#,
sa+t, le(%/r, (enyr s mg s&( min*en$le4 Egyete(4 Nem sa+n/l&m t#lete(4
V&lt &tt egy *r.t".l (s!9tett gm"ly- (is h/! is4 A (!e)n s!al&nna illat&!&tt4
N 6e Bs/(r/g. N s!.lt a "(a a "ar/t+/na( N, *e s!eretn( n egy ilyen (is h/!"an
la(ni3 K))en +. lenne a len1ss t. )art+/ra, (0lnsen, mi(&r a gyere(e( (%e((el
ha+ig/lna(4
N Vigy/!!at&(, "ele ne men+ete(3 N s!.lt a! reg Hy'(s!gi4 N R&ss! a+ta+a %an
anna( a h/!na(4 5a egys!er "e1sa).*i(, nem lehet (inyitni4 S!egny meg"&l*&g'lt
$elesgem is a""an a h/!"an %es!ett el4
Bs/(r/g. hallgat&tt is a! reg s!a%/ra, *e a s!eles "(a nem ny'ghat&ttL "e'gr&tt a
h/!"a, "e'gr&tt ))en a h/! (!e)re4
A""an a )illanat"an "e1sa).*&tt a! a+t.4 A "(a $&g%a %&lt4 A (t egr megrm0lt4
A "(a (tsg"eesetten 'gr/lt +&""r.l "alra, 2gyh&gy a $e+t %resre %erte a *r.t&(&n4
5i/"a, nem ny9lt (i t"" a! a+t.4
G2F
GRIMM
A SBAHMASBRH, A :ARRBS MEG A PAPSBEM
Klt egys!er egy $al'"an egy regass!&ny4 S!er!ett egy t/l "a"&t, meg a(arta $#!ni4
60!et ra(&tt h/t a (is (emen1+"e, s h&gy hamara"" $ll&""an+&n a l/ng, $&g&tt egy
mar&( s!alm/t, a!!al gy2+t&tt "e4 Ah&gy a "a"&t "eletlttte a $a!("a, %letlen0l
(i)&ttyant&tt egy s!emet, nem is %ette s!re4 O*aesett a "a"s!em a $l*re egy
s!almas!/l mell4 A!t/n (i)attant egy *ara"(a )ar/!s a t-!hely"#l, a! is mell+0(
h'll&tt4 9gy h/t h/rman %&lta(, a s!almas!/l, a )ar/!s meg a "a"s!em4
N Q. na)&t, (e*%es "ar/taim, h&nnt (er0lt( i*e N (r*e!te a! '*%arias
s!almas!/l4
N Kn s!eren1smre (i'gr&ttam a t-!"#l7$elelte a )ar/!s4 N 5a e!t er#ne( ere+%el
meg nem tes!em, hal/l $ia %agy&(, ham'%/ ham%a*&(4
N Kn is ) "#rrel mene(0ltem meg N m&n*ta a "a"s!em N, *e ha a! regass!&ny
"e*'g a $a!("a, irgalmatlan'l (/s/%/ $%( n is, mint a )a+t/saim4
N Ne(em tal/n +&"" s&rs +'t&tt %&lna N s!.lt a s!almas!/l4 N Valah/ny test%rem
%&lt, e! a %nass!&ny min* a t-!"e %etette, hat%an'n(at mar(&lt ss!e egy s!'s!ra,
hat%an'n(at a(art $0stt ems!teni4 Je n s!eren1sre (isi(l&ttam a! '++ai (!t4
N M&st a!t/n mit%#( legy0n( N (r*e!te a )ar/!s4
N Kn a!t m&n*&m N s!.lt a "a" N, h&gy ha m/r ilyen s!eren1ssen
megmene(0lt0n( a hal/l t&r(/".l, mara*+'n( is egy0tt, legy0n( +. )a+t/s&(4 Ks
neh&gy mg egys!er ilyen hal/l&s %es!e*elem"e (er0l+0n( itt, n&s!a, &l*+'n( (ere(et,
%/g+'n( ne(i h/rmas"an a nagy%il/gna(4
A m/si( (ett#ne( tets!ett a! a+/nlat4 60stnt 2tna( in*'lta(, s mente(,
men*eglte(, m9g egy (is )ata(h&! nem rte(4 5anem a )ata(&n nem %&lt se h9*, se
)all.L nem t'*t/(, h&gyan (elhetnne( /t a t2ls. )artra4 Egy i*eig tana(&*ta(, a!t/n a
s!almas!/lna( +. tlete t/ma*t4
N 6'*+/t&( mit N m&n*ta4 N Kn ma+* (eres!t"e $e(s!em a %9!en, ti meg /tst/lt&(
ra+tam, a(/r egy h9*&n4
A!!al s!&lg/lat(s!en (iny2+t.!&tt a (t )art (!t4
A )ar/!s %il/glet"en t0!es terms!et- %&lt4 M&st se s&(at te(et.ri/!&tt, hanem
nagy (e%lyen $lti)egett a! 2+*&ns0lt h9*ra4 K))en a (!e)re rt, ami(&r
meghall&tta &*alent a %9! !'"&g/s/t4 A(/rmilyen nagy legny %&lt, erre a!rt mgis
in/"a s!/llt a "/t&rs/ga N mert a %9! el#l t'*%ale%#leg a leg%it!e"" )ar/!s is
megh/tr/l N, megt&r)ant egy ta)&*tat sem mert t&%/""menni4
A s!almas!/l re!te 'gyan, h&gy s0ti a t-! a h/t/t, *e &lyan +.l ne%elt %&lt,
nemh&gy (ia"/lni restellt %&lna, *e mg 1sa( meg se !i!!ent4 Egys!erre l/ng l&""ant
"el#leL *ere(a "er&))ant, (ett%/lt s elham%a*t4
N S!s!s!3 N m&n*ta a )ar/!s, *e t""et egy m'((&t se t'*&tt s!.lniL "ele)&ttyant a
%9!"e, s sistereg%e (ia*ta a lel(t4
A! .%at&s "a"s!em mg min*ig &tt %/ra(&!&tt a )art&n4 Mi(&r l/tta, mi trtnt,
el(e!*ett (a1agni4 A((&r/t (a1ag&tt, h&gy menten meg)'((a*t4
K)) egy %/n*&rs!a". ment arra a! 2t&n4 Ks!re%ette a "a"s!emet, megesett a s!9%e
ra+ta, t-t71rn/t (er9tett, s egy(ett#re ss!e%arrta4
G2W
A "a"s!em s!)en meg(s!nte a s!a". s!9%es +.s/g/t, a!!al el%/lta(, a! egyi(
ment +&""ra, a m/si( meg "alra4
Je mert a s!a".na( nem %&lt 1sa( $e(ete 1rn/+a, m/ig is &tt l/tni min*en
"a"s!emen a $e(ete $r1et4
G2D
5OGYAN KERESE66 6RRSA6 A KU6YA
BURJT MESE
A!t mesli(, h&gy a ('tya %alami(&r rges7rgen mag/ny&san lt a! er*#"en4 Egy
na)&n meg'nta a! egye*0lltet N elin*'lt, h&gy t/rsat (eressen mag/na(, a(i%el
egy0tt la(hatna4 Je &lyan t/rsat a(art, a(i min*en(inl er#se"" a %il/g&n, s nem $l
sen(it#l4
A!t hitte a ('tya, h&gy a $ar(as a leger#se""4 8el(ereste h/t, s a!t m&n*ta ne(i,
N 5all&*7e, $ar(as3 Kl+0n( e!t/n egy0tt3
N Q.l %an, n nem "/n&m N $elelte a $ar(as4 Att.l $&g%a egy0tt lte(4
A ('tya egys!er 1srtetst hall&tt a! er*#"en, s 'gatni (e!*ett4
N Ne 'gass, ('tya N 1sn*es9tette a $ar(as N, mert i*e+n a me*%e, s
min*(ett#n(et s!tt)4
UAh/ N g&n*&lta a ('tya N, 2gy l/ts!i(, a me*%e a leger#se"" a %il/g&n, mert mg
a $ar(as is $l t#le3V
Otthagyta h/t a $ar(ast, s ment t&%/"" a! er*#"en, h&gy meg(eresse a me*%t4
Meg is tal/lta, s a!t m&n*ta ne(i,
N 5all&*7e, me*%e3 Kl+0n( e!t/n egy0tt3
N Q.l %an, l+0n( N /ll&tt r/ a me*%e4
Att.l (e!*%e egy0tt lt a ('tya meg a me*%e4
A ('tya egy +s!a(a megint nes!t hall&tt a! er*#"en4 5ang&s 'gat/s"a (e!*ett4
Megi+e*t a me*%e, s r/m&r*'lt,
N 5allgass, te ('tya, mert meghall+a a! &r&s!l/n, i*e+n, s $el$al tge* is, engem
is3
U5/t nem a me*%e a leger#se"", ha $l a! &r&s!l/nt.l3 N g&n*&lta a ('tya4 N Xgy
l/ts!i(, a! &r&s!l/n a leger#se"" a %il/g&n3V
8't&tt a! &r&s!l/nh&!4 Mgy s!.lt h&!!/,
N Kl+0n( egy0tt, &r&s!l/n3
N Nem "/n&m, legyen 2gy3 N $elelte a! &r&s!l/n4
Att.l $&g%a egy0tt lte(4
Nem s&( i*# telt el N a ('tya egy +s!a(a megint 'gatni (e!*ett4 A! &r&s!l/n
1sn*es9teni (e!*te,
N Ne 'gass, ('tya, i*e+n a! em"er, r/n( $&g+a a rettenetes %asat, s megl
min*(ett#n(et3
UXgy l/ts!i(, nem is a! &r&s!l/n a leger#se"" N g&n*&lta a ('tya4 N 5anem a!
em"er3V
A!!al el$'t&tt, h&gy meg(eresse a! em"ert4 Ami(&r r/tal/lt, a!t m&n*ta ne(i,
N 5all&*7e, em"er3 Kl+0n( e!t/n egy0tt3
R//ll&tt a! em"er, s ('nyh.+/"a %e!ette a ('ty/t4
A ('tya egy ++el !a+t hall&tt, s 'gatni (e!*ett4 A! em"er $el"re*t4 Nemh&gy
1sn*es9tette %&lna a ('ty/t, *e r/(i/lt&tt,
N 5ang&sa""an 'gass, ('ty/m3 5ang&sa""an3
A ('tya a((&r l/tta, h&gy a! em"er nem $l semmit#l, s # a leger#se"" a %il/g&n4
A!.ta a! em"errel l, s h-sgesen s!&lg/l+a4
GG=
PRISVIN
AB ERJZ EMEHE6EI
A! er*ei ma*ara(na(, /llat(/(na( is meg%anna( a mag'( emeletei4 A 1i1(/ny&( a
$a gy(erei (!t la(na( N a! alags&r"anL %anna( a!t/n ma*ara( N )l*/'l a 1sal&g/ny
N, amelye( a $l*re ra(+/( $s!(0(etL m/s&(, mint a rig., %alami%el magasa""an, a
"&(r&( (!tt $s!(elne(L a! &*2la(.( N har(/ly, ((1in(e, "ag&ly N mg
magasa""an la(na(, a $a tr!sne( (0ln"!# magass/g2 &*2i"anL a $/( legtete+n
)e*ig a raga*&!.( lne( N h+/(, sas&(4
Al(almam %&lt egys!er meg$igyelni a! er*#n, h&gy a (is eml#s(, ma*ara(
%il/g/"an nem 2gy /ll a *&l&g a! emelete((el, mint min/l'n(, m&n*+'(, a
$elh#(ar1&l.("an4 Mi, em"ere(, ha a(ar'n(, min*ig 1serlhet0n( emeletet %ala(i%el,
*e a! /llat%il/g"an min*egyi( $a+ta megmara* a maga emeletn4
Va*/s!at (!"en egys!er tis!t/sra rt0n(, melyen (is!/ra*t ny9r$/( /llta(4 Gya(&ri
eset, h&gy a ny9r$a elr egy "i!&ny&s (&rt, s a!'t/n (is!/ra*4 M/s $a, ha el)'s!t'lt,
leh/ny+a (rgt, 9gy a!t/n a $*etlen0l mara*t tr!se hamar&san el(&rha*, s a $a (i*#l4
A ny9r$a a!&n"an nem h/ny+a le a (rgt, s e! a "el0l gyant/s, (9%0l $ehr (reg
/that&lhatatlan %*#rteget al(&t, s a hal&tt $a, mg s&(/ig 2gy /ll, mint a! l#4 Mg
ha a $a el(&rha*t is "el0l, s r&st+ai a ne*%essgt#l s!inte elr&tha*ta( N l/ts!atra mg
a((&r is 2gy /ll a $ehr tr!s- ny9r$a, mint a! l#4 A! ilyen $/t elg megl(ni N
egys!eri"en el*#l, s *ara"&(ra h'lli( s!t4 Ki*nteni a! e$$a+ta $/t nagy&n
m'lats/g&s, *e elgg %es!e*elmes s!.ra(&!/s, ha a! em"er nem %igy/!, egy7egy
neh!, (&rha*t $a*ara" "i!&ny ala)&san "e%erheti a $e+t4 Je mi, %a*/s!&(, a!rt nem
nagy&n i+e*0n( meg t#le, s ha ilyen ny9r$/ra "'((an'n(, egym/ssal %etl(e*%e
*ntgetni (e!*+0(4
M&st is, ami(&r (irt0n( arra a ny9r$/s tis!t/sra, le*nttt0n( egy +. magas $/t4
M/r ess (!"en, a le%eg#"en *ara"&(ra trt s a! egyi( *ara"+/"an &*2t $e*e!t0n(
$el4 A! &*2"an 1inege$s!e( %&lt4 A ma*/r$i.(/(, mi(!"en a $a *#lt, $s!(est0l
(ieste( a! &*2".l, *e nem sr0lte( meg4 A! alig )elyhes, 1s')as! (isma*ara(
(it/t&tt/( nagy, )ir&s 1s#r0(et, 1si)&gta(, s enni (rte(, s!0lei(ne( n!te(
"enn0n(et4 8elt2rt'( a $l*et, tal/lt'n( gilis!t/t s a 1s#r0("e *'gt'(4 5amar&san
lenyelt(, s t&%/"" 1si)&gta( telhetetlen0l4 Nems&(/ra meg+tte( a 1in(es!0l#( is,
)i1i )elyhes )&$/1s(/+'( *'!!a*t, s!/+'("an $rget, gilis!t/t h&!ta( $i.(/i(na(4
He0lte( a s!&ms!*&s $/(ra4
N Isten h&!&tt, (e*%eseim N (s!nttt0( #(et4 N Paleset trtntL nem 9gy
g&n*&lt'(4
A 1ineg( )ers!e nem t'*ta( ne(0n( $elelni, *e ami mg ann/l is nagy&"" "a+,
seh&gyan sem t'*t/( megrteni, mi trtnt, h&%/ lett a $a, h&%/ lette( a $i.(/i(4
Tse))et sem $lte( t#l0n(, /gr.l /gra s!/ll&ngta( a legnagy&"" ria*al&m"an4
N Je his! itt %anna(3 N m'tatt'( ne(i( a $l*n $e(%# $s!(et4 N Itt %anna(3 Nem
hall+/t&(, h&gy 1si)&gna(, h&gy h9%na( "ennete(et
Je a 1in(( semmit sem hall&tta(, i!g'lta(, ny'gtalan(&*ta(, s seh&gyan sem
a(arta( les!/llni h&!!/n( a! # emelet0(r#l4
N 6al/n mgis $lne( t#l0n( N tana(&*t'n(4 N P2++'n( el4
GG1
Ks el"2+t'n(4
Je nem3 Tsi)&gta( a $i.(/(, 1si)&gta( a s!0l#(, s!/ll&ngta( min*en$el N *e a
$l*re nem eres!(e*te( le4
A((&r a!t/n (ital/lt'(, h&gy a ma*/r(/(n/l e! nem 2gy %an "eren*e!%e, mint a mi
$elh#(ar1&l.in(&n, #( nem %/lthatna( emeletet, s m&st 2gy l/t+/(, mintha a! #
emelet0( $s!(est0l, $i.(/st'l, min*enest0l elt-nt %&lna a %il/g".l4
N E+, e+ N sa+n/l(&!&tt %a*/s!t/rsam N, a (is "&l&n*&(3 S!/nalmas is meg
ne%etsges is l/tni, mi1s&*a )&m)/s (is /llat(/(, mg s!/rny'( is %an, s e!t a!
egys!er- *&lg&t ()telene( megrteni4
Mit %&lt mit tenni 8&gt'( a (i*nttt ny9r$a tr!sne( a!t a nagy *ara"+/t, ami"en
a! &*2 %&lt, letrt0( a s!&ms!* ny9r$a (&r&n/+/t, s r//ll9t&tt'( a mi &*%as
$a*ara"'n(at, ))en &lyan magass/g"an N arra a! emeletre N, ah&l a!el#tt %&lt4
Nem s&(/ig (ellett %/rn'n( leshely0n(n, )/r )er1 m2l%a a "&l*&g s!0l#(
r/a(a*ta( $i.(/i(ra4
GG2
HORA STO"ELL
PINKIE KS KN
Pin(ie s n, ha "eal(&ny'l,
a l)1s#n $lmegy0n(,
)'s(/mmal n, m&r&g%a Pin(s,
s me*%t les0n(4
A legstte"" !'g"an egy
s!rny- i! m&r&gL
(!elr#l l/t+'(, h&gy s!eme
%a*'l $&r&g4
Je n h#s %agy&( s Pin(s mers!,
a s!rny h/t els!elelL
agy&nl%m, s Pin( morog!
Nem r*e(el3
Vl0n( +tt egys!er J&r&thy is,
s remegett, $lt s!egny4
5a )'s(/m %lem, mirt remeg
Nem rtem n3
S, a na)".l legs!e"" nne(em,
ha a l)1s#n (etten $lmegy0n(,
)'s(/mmal n, m&r&g%a Pin(s,
me*%t les0n(4
GGG
SZP ERN
A 6ER5ES SBEKKR 6AHRHKOBO66 A 5A6HOVAS 5IN6SVAH
V/n*&r&lt M/ty/s (ir/ly, mi(&r m/r nagy (ir/ly %&lt, %/n*&r&lt %/r&sr.l $al'ra,
maga s!em%el l/tni, maga $0l%el hallani4
Egys!er a %/n*&rl/s"an el$/ra*t a! &rs!/g2t&n, $el(re!(e*ett egy s!egny )aras!t
s!e(erre4 A!&n a s!e(ren a "2!/+/t %itte #rletni a s!egny )aras!t em"er4 8el%ette +.
s!9%%el a %/n*&rt a s!egny )aras!t4
Megy a s!e(r 1sen*esen, egys!er 1sa( s!em"e(&1&g egy hatl&%as $nyes hint.
a""an 0l egy "0s!(e "/r.4
A (&1sisa r/(ia"/l a s!egny )aras!tra,
N 6r+ (i, )aras!t3
Je a! a r&ngy&s %/n*&r, a(i a !s/(&n ('1&rg&tt, a!t m&n*ta a )aras!tna(,
N Ne tr+en (i, aty/m$ia3
El is %ette a gye)l#t a s!egny )aras!tt.l, meg/ll9t&tta a s!e(eret, h&gy a )aras!t (i
ne trhessen4
N Mi les!, h, nem hall&tta*, h&gy tr+ (i N m/r a (&1sis emeli a! &st&rt, h&gy
ma+* a nya(a (! s'hint a )aras!tna(4
5anem a %/n*&r le'gri( a s!e(rr#l, a "/r. el /ll, (ig&m"&l(&!i(, h/t a "/r. ma+*
leesett a! 0lsr#l, &tt %an el#tte arany&s r'h/"an M/ty/s (ir/ly4
N El#s!r is meg)aran1s&l&m, $&g+at&( (i (t l&%at, $&g+/t&( a s!egny em"er (t
r&ss! ge"+e el"e, el"9r+a ngy l. is e!t a hint.t4
A "/r.na( is le (ellett s!/llani, seg9teni a )aras!t s!e(ere el $&gni a (t gynyr-
)ari)/t4
N M&st )e*ig 1&, $el, %iss!a a hint.ra3 Ks a!t )aran1s&l&m, h&gy a hint. tr+en (i,
mert a! 0res s!e(rne( (ell a terhes s!e(r el#l (itrni3
A((&r lett tr%ny, h&gy a! 0res s!e(r tr (i a terhes s!e(r el#tt4 E!t is a!
iga!s/g&s M/ty/sna( (s!nhet+0(4
GG;
NYUHAM7PUHAM HAKOMRQA
BASKR MESE
Egy (is$i2t el(0l*te( a s!0lei a $al'"a, h&gy h9%+a meg %en*gsg"e e!t meg e!t a!
ass!&nyt, a!t meg a!t a! em"ert4 Olyan s&( ne%et m&n*ta( ne(i, h&gy a (is$i2 "i!&ny
el$ele+tette, ah&gy a (a)'n (il)ett4 S!gyellt %iss!amenni s 2+ra meg(r*e!ni,
hanem e!t tal/lta (i,
N Megye(, s megh9%&m a! egs! $al't4 A((&r "i!t&san (!t0( les!ne( a!&( is,
a(i(ne( a ne%t el$ele+tettem4
Xgy is tett4 Elment min*en h/!"a, s megh9%&tt min*en l# lel(et a $al'".l4 A!&(
s!)en meg(s!nt(, s meg9grt(, h&gy elmenne(4 A (is$i2 ha!ament, mint a(i +.l
%ge!te *&lg/t4
M/sna) *lel#tt gy0le(e!ni (e!*te( a %en*ge(4 El+tt a! egs! $al'4 As!talh&!
0lte(, s %/rt/( a! e"*et4
A s!0l#( megi+e*te(4
N Mit 1sin/lt/l, te has!&ntalan N s!i*t/( a (is$i2t4 N 5&gy %en*gel+0n( meg ennyi
em"ert
A $i21s(a e((&r "e%all&tta, h&gy # "i!&ny el$ele+tette, (i(et a(arta( megh9%ni, e!rt
megh9%ta a! egs! $al't4
A %en*ge( )e*ig %/rt/( a la(&m/t4 A (is$i2 any+a m/r a! as!talra ra(&tt min*ent,
amit a (amr/"an tal/lt, *e a! "i!&ny a $l $&g/ra sem %&lt elg a rengeteg em"erne(3
N Maga* 1sin/lta* a "a+t, m&st maga* seg9ts ra+ta3 N m&n*t/( a s!0l#( a (is$i2na(4
A! s9r%a $a(a*t, h&gy ilyen "a+t &(&!&tt, *e nem t'*&tt seg9teni ra+ta, h/t (iment a!
er*#"e, le0lt egy $atn(re, s 1sen*esen s9r*&g/lt4
Ah&gy &tt (esereg, s!&m&r(&*i(, l/t+a /m, h&gy a "&(&r".l a! a (is ny2l 'gr/l
el+e, amelyi(et a tlen # g&n*&!&tt4 A ny'la1s(/t a sas (armai".l mentette (i, egs!
tlen t/)l/lta, ne%elte, a!t/n ta%ass!al, ami(&r meger#s*tt, s!a"a*&n "&1s/t&tta4
N Mi a "a+, (is ga!*/m N (r*e!te rs!%ttel a ny'la1s(a4
A (is$i2 el)anas!&lta ne(i, h&gy s mint +/rt4
N S&se "2s'l+, (is ga!*/m3 N %igas!talta a ny'la1s(a4 N Men+ m&st s!)en ha!a, s
ne tr* a $e+e*et3 Ne $l+, +.ra $&r*'l min*en3
E!!el elt-nt a! er*# mlyn, a (is$i2 )e*ig ha!a"a(tat&tt4 Otth&n a %en*ge( m/r
!2g&l.*ni (e!*te(4
N K/r %&lt ss!e1s#*9teni ennyi em"ert N m&n*&gatt/( N ha nem t'*na( "enn0n(et
meg(9n/lni semmi%el3
K!"en %ala(i (in!ett a! a"la(&n, s s!eme7s!/+a el/llt a 1s&*/l(&!/st.l3
Min*en(i $el'gr&tt, s a! a"la(h&! s!ala*t4
5/t "i!&ny, %&lt is &tt mit n!ni3
A! egs! 't1a megtelt a! er*# %a*+ai%al4 S&r"an +tte( a (is$i2( h/!a $el, s
min*egyi( h&!&tt %alami a+/n*(&t4 A me*%e egy "*n m!et h&!&tt a man1sai
(!tt4 A $ar(as $riss "/r/nyh2st 1i)elt4 A s!ar%as&(, .%at&san a! agan1s'(ra
a(as!t%a, te++el teli %*r(et h&!ta(4 A! 0rg( s hr1sg( telt !s/(&(at g'r9t&tta(
mag'( el#tt4 A m.('s(/( m&gy&r.t s *i.t 1srgette( a taris!ny/+'("an4 A r.(/(
)e*ig s!) h9!&tt l'*a(at meg ty2(&(at h&!ta( a $&gai( (!tt4
GG<
A ny'la1s(a 'gyanis elm&n*ta er*ei "ar/taina(, h&gy a (is$i2 milyen, +.s!9%- %&lt
h&!!/, mire a!&( rgtn elhat/r&!t/(, h&gy seg9tene( a "a+"a +'t&tt $i21s(/n4
A s!0l#( a!t se t'*t/(, h&%a legyene( 1s&*/l(&!/s'("an4 5/t mg a %en*ge(3
5/r&m na)ig ette(7itta(, s mg mara*t enni%al. egy egs! tlre4 P&l*&g %&lt a (is$i2,
h&gy (iseg9tette s!0leit a "a+".l3
Mgy h/l/lta meg a ny'la1s(a a (is$i2 +.s!9%-sgt4
GGC
DONSZI MAGDA
KARRTSONYVRRRS
Alig ment el 6la).(a, mg a ny&ma itt a h."a], (e!*#*i( a s0rgs7$&rg/s4 H.t/s7
$'t/s, 1s&magh&r*/s4 Min*en "&lt"an, /r'h/!"an hang&s %/s/rl/si l/! %an4 O*a se a
h.na(, s!lne(, meg a hi*egt#l se $lne(4 Virra*att.l estelig tr s 't1a megteli(
(i1sinye((el s nagy&((al, s&(as&*. 1s&mag&((al4
M9g (0nn a h.)ihe re""en, &*a"enn a (is (e!e("en mala1)ersely &nt+a (in1st4
Egyi(7m/si( tele sin1s mg4 N& *e min*egy4 5'll a $nyes t9!$illres, h2s!$illres4
8i2(, l/ny&(, +. "ar/t&( elmesli(, (i mit l/t&tt4 Ki mit %enne, mit s!eretne, h&gyha
s&(7s&( )n!e lenne4 Nha nem is )n! (ell ehhe!4 Elg a nagy s!eretethe! egy7egy
tlet, s!&rgal&m4 A! as!tal&n nagy hal&m s!9nes )a)9r, tar(a"ar(a4 6&mi a*+a +&""ra7
"alra4 Misi ny9r+a, Bs'!si ha+t+a, :/l te(eri, 8eri(e meleg eny%%el (eni "e, s a %gn
a (is 6eri, mint egy mese"eli tr)e, leragas!t+a s!)en (r"e4 Kl/ra $-!i selyems!/lra,
s el is (s!0l nems&(/ra any'na( a megle)ets4 Nem is *r/ga, nem is neh!3 H/m,
reggelt#l *l't/nig a )a)ir&s gynggy %/li(4 Iga!gyngy les! any' nya(/n, s +&""an
r0l tal/n7tal/n, mintha )n!rt %ett( %&lna a 1sill&g. (s!er"&lt"a4
5/t nagyany. mit 1sin/l A (t (e!e meg nem /ll4 t (t#t- (r"e7(r"e,
h&rg&l.t- $l7le, $l7le 'gr/n*&!i(, %ersenyt s!ala*4 Sietteti a $&nalat4 A g&m"&lyag
nes!telen0l $'t(/r&! a l/"a (r0l4 Kanyar&*i(, 1sa%ar&*i(, am9g "e nem al(&ny&*i(4
Jeh&gy )ihen3 S&ha ilyen l.ti7$'ti (e*%e nem %&lt, m9g egy hely"en "2san ('(s&lt4
Unat(&!&tt )) eleget, r&!maring&s r'h/( megett nagyany.(a s!e(rny"e]4 Je m&st
(imegy %gre7%gre a! 't1/ra, +/ts!.trre4 5."a, $agy"a, ha (is sa)(a les! S/ri(a $e+e
"2"+/n, el(9sri min*en 2t+/n4 Meleg9ti, %igy/! r/+a, s %ele megy a! is(&l/"a4
Aligh&gy el(s!0lt, m/ris n#ttn7n# a gya)+2s/l is4 S a %arr.t- A! se rest4 A
1rn/%al $'tni (e!*4 P2+.1s(/!i( "e7(i, "e7(i, ha nagyany. ltgeti4 Nin1s a t/n1na(
h&ss!a7%ge, m9g a $&*r&s (is (tny(e, r'ha, 1i)#, 2+ (a"/t(a r/ nem (er0l a
"a"/(ra4 S nem t'*+a m/s, 1sa( a (/lyha, h&gy ame**ig melege*i(, nem s!'ny.(/l,
)e*ig7)e*ig na) na) 't/n e! a l/ts!at, m9g mellette *'*&r/s!gat4
A)' s any' *l't/n st/lgatni megy 1s')/n4 Milyen $'r1sa, ha!atr%e a s&( 1s&mag
alig $r "e4 Q't )in1"e, $/s(amr/"a, nem is t'*+/( hamar+/"a, h&%a *'g+/( 5&%/
tegy( 5e+3 Mert a hely s&sem elg4 Re+tegeti(, 1serlgeti(, m9g 1sa( "e nem
estele*i(4 5a m/r als!i( a h/! n)e, nin1s a s!.na( h&ss!a7%ge4 Any' egyre s'g*&s7
*'g*&s4 A)'(a )a)'1s"an $'t(&s4 8e+t $&g+a, ('l1s&(at h&!4 Hassan illes!ti a !/rh&!4
Mi taga*/s, (i1sit /lm&s4
Ami mg sin1s !/r alatt, arra m/sna) r/a(a* )&l1 $elett s )&l1 alatt m/s, (i &tt
(eres helyet4 S tana(&*i(, N Mi lehet N 6-n#*i( egy *ara"ig, N Ki lehet Mi %an
itt 5&gy lehetne "elel/tni, )a)9r&n /t ('('1s(/lni N 8&ga*(&!i(, N Hegyen "/rmi, a
(ar/1s&nyt meg (ell %/rni3 H/ri7$/ri3 5/ny na) %an mg M/r nem is s&(4 Kilen1,
ny&l1, ht, ma+* megl/t+a, ha s!a"a*, a 1sill&g. $a alatt4
5anem ++el /lma neh!, a $&ga*alma semmi"e %s!4 5is!en (i1sisg a! egs!4
Mrt tlten hete(en /t /lmatlan'l a! +s!a(/t Ny'g&*ta"" les! +e, /lma, ha
megl/t+a, mit tett &*a nn+e, "/ty+a4
Jeh&gyis %/r (ar/1s&nyig4 Hassan &*al&)a(&*i(4 H/"'++hegyen, s!re%tlen4 Q.,
GGF
h&gy sen(i m/s nin1s "ren4 Je l/m3 Ts&*/( 1s&*/+/ra, m/r 1sa( h-lt helyt tal/l+a3
Viss!as&m)&ly&g a! /gy"a4
Z is min*ent re+te(helyre tes!, h&gy sen(i meg ne lel+e4 Vg0l (i7(i alig t'*+a,
$ltett tit(/t h&%/ *'gta4 Ut&ls. na) g&n*&t a*, h&l is a! a s&( 1s&mag
Mert a na)&( $&ly%/st $&gyna(4 Min* (e%ese"" les! a s&( na)4 Egyi( $'t a m/si(
't/n, s h&lna)'t/n egyet (ell al'*ni 1s')/n4 N M/r egyet sem3 Tseng#s s!/n&n N
hi))7h&))3 N itt %an a (ar/1s&ny4
GGW
MARSAK
A :OGGYRSB
A hlgy el#tt %&natra %/r
egy ()
meg egy s!(,
egy (&s/r,
egy t/s(a,
egy l/*a,
s(at'lya
s egy (lmnyi (i1si ('tya4
A! /ll&m/s&n meg9r+/( t0stnt
a hlgyne( a ngy !l* elismer%nyt,
s )&ggy/s!(nt $el%telre %/r
a ()
meg a s!(,
a (&s/r,
a t/s(a,
a l/*a,
s(at'lya
s a! (lmnyi (i1si ('tya4
6ele 1s&maggal a )er&n,
*e t/r%a7nyit%a a %ag&n,
amely"en min* helyet tal/l
a ()
meg a s!(,
a (&s/r,
a t/s(a,
a l/*a,
s(at'lya
s a! (lmnyi (i1si ('tya4
Rm h&gy a $0ttyre $lnes!el,
a ('tya ny&m"an els!elel4
Tsa( Jn."an l/t+/( N 1s2$ eset N,
a! egyi( )&ggy/s! el%es!ett3
I+e*t (e!e( (!t s&r"a +/r
a ()
meg a s!(,
a (&s/r,
a t/s(a,
GGD
a l/*a,
s(at'lya444
Je (art/rsa(, h&l %an a ('tya
5&))3 l/t+/(, /ll a (ere(e(
el#tt egy nagy "&!&nt&s e"L
s (a)+/(, %&n+/( &*a m/r,
h&l /ll a! 'ta!.(&s/r,
a t/s(a,
a l/*a,
s(at'lya,
h&l el"" 0lt a (i1si ('tya4
S h&gy megr(e!ne( Bsit&mir"a,
a hlgy a! ts h&r*/rt h9%+aL
s m9g (9%0l %/r+a a $&gat,
a h&r*/r min*ent %/llra (a),
()et
meg s!(et,
(&sarat,
a t/s(/t,
a l/*/t,
s(at'ly/t
s leg%g0l h&!!a a U(is ('ty/tV4
Vi1s&r&g a!, s l/tt/n a hlgy
*0h*ten $elsi%9t, 0%lt,
US!rnyeteg ra"l.(, t&l%a+ "an*a3
Kis ('ty/m nem e! a $a+ta3V
Ell(i, *&"+a a ()et,
l/"/%al r2g+a a s!(et,
a t/s(/t,
a l/*/t,
s(at'ly/t4
UA*+/t&( %iss!a a (is ('ty/t3V
UP&1s/nat, )&lg/rt/rsn#, ha n!em,
))en a! /ll a )&ggy/s!%e%nyen,
h&gy nne( ennyi *'(/l,
egy ()
meg egy s!(,
egy (&s/r,
egy t/s(a,
egy l/*a,
s(at'lya
G;=
s egy (lmnyi (i1si ('tya4
Na +.,
ha ennyit 'ta!i(
a ('ty's,
n#het is (i1sit3V
G;1
A VAQAS:RNKS
OROSZ MESE
Klt egys!er egy regem"er meg egy regass!&ny4 Kri a! em"er a! ass!&nyt,
N S0ss ne(em, any+'(, %a+as)/n(.t4
N Ugyan mi"#l s0tn( Egy 1se)) lis!t0n( sin1sen4
N E+, te any+'(3 Ka)ar* le a (&s/r &l*al/t, se)er* $el a magt/rt, h/tha (er0l 9gy egy
(is lis!t4
Xgy is tett a! regass!&ny, le(a)arta a (&s/r &l*al/t, $else)erte a magt/rt, s (er0lt
is lis!t (t mar((al4 A ts!t/"a te+$elt (e%ert, )/n(.t %/g&tt "el#le, (is0ttte %a+"an, s
(itette a )/n(.t a! a"la(ra h-lni4
El'nta mag/t a %a+as)/n(., leg'r'lt a l.1/ra, a l.1/r.l a )a*l.ra, s a )a*l.n
elg'r'lt a! a+t. $el4 Rt'gr&tt a (0s!"n a t&rn/1ra, a t&rn/1r.l a l)1s#re, a
l)1s#r#l a! '*%ar"a, a! '*%ar".l t2l a (a)'n N min*ig mess!e"", min*ig mess!e""4
G'r'lt, g'r'lt a! 2t&n, s!em"e+tt %ele egy ny2l4
N Meges!le(, te %a+as)/n(.3
N Meg ne egyl, san*a s!em-3 In(/"" hallgas* meg, milyen s!)et ne(ele(
ne(e*4
A ny2l hegye!ni (e!*te a $0lt, a %a+as)/n(. r/(e!*te a! ne(et,
2ajas$nk& a nevem,
emondom eredetem'
magtrban se$ertek,
kosrr& ka$artak,
tejfee kevertek,
kemencn s!tttek,
abakon h:tttek%
Megszktem az otthonomt&,
gazd#ramt&, asszonyomt&%
Mrt fjek, ny(, t"ed+
Megszkm e"ed!
S t&%/""g'r'lt4 Xgy elt-nt a ny2l s!eme el#l, mintha &tt sem lett %&lna4 Peg'r'lt a
%a+as)/n(. a! s%nyen a! er*#"e, s tal/l(&!&tt a! &r*as $ar(assal4
N Meges!le(, te %a+as)/n(.3
N Meg ne egyl, &r*as $ar(as3 S!)et ne(ele( ne(e* N s $2+ni (e!*te,
2ajas$nk& a nevem,
emondom eredetem'
magtrban se$ertek,
kosrr& ka$artak,
tejfee kevertek,
kemencn s!tttek,
abakon h:tttek%
G;2
Megszktem az otthonomt&,
gazd#ramt&, asszonyomt&,
megszktem a ny(t&%
Mrt fjek, farkas, t"ed+
Megszkm e"ed!
S t&%/""g'r'lt a %a+as)/n(.4 Xgy elt-nt a $ar(as s!eme el#l, mintha &tt sem lett
%&lna4
G'r'lt, g'r'lt a! er*#"en, s s!em"e+tt %ele a me*%e4 Tsrtet, tri a l&m"&t, r&nt+a
a "&(r&t4
N Meges!le(, te %a+as)/n(.3
N Ugyan mirt ennl meg, te t/nyrtal)2
S a %a+as)/n(. m/r r/ is (e!*ett a m&n*.(/ra4 Mis(a "/] )e*ig a $0lt hegye!te4
2ajas$nk& a nevem,
emondom eredetem'
magtrban se$ertek,
kosrr& ka$artak,
tejfee kevertek,
kemencn s!tttek,
abakon h:tttek%
Megszktem az otthonomt&,
gazd#ramt&, asszonyomt&,
megszktem a ny(t&
s ordas farkas (rt&%
Mirt fnk, medve, t"ed+
Megszkm mindjrt e"ed!
S t&%/""g'r'lt a %a+as)/n(.4 Xgy elt-nt a me*%e s!eme el#l, mintha &tt sem lett
%&lna4
G'r'lt, g'r'lt a %a+as)/n(., s s!em"e+tt %ele a r.(a4
N Q. na)&t, %a+as)/n(.3 E+, milyen +.()-, milyen )ir&s)&!sg/s %agy3 Je a
%a+as)/n(. m/r r/ is (e!*te,
2ajas$nk& a nevem,
emondom eredetem'
magtrban se$ertek,
kosrr& ka$artak,
tejfee kevertek,
kemencn s!tttek,
abakon h:tttek%
Megszktem az otthonomt&,
gazd#ramt&, asszonyomt&,
megszktem a ny(t&,
ordas farkas (rt&,
G;G
Mack& Miska (rt&%
Mirt fjek ht tet"ed+
Megszkm knnyen e"ed!
N 8elsges ne(3 N s!.lt a r.(a4 N Tsa( a! a "a+, h&gy megrege*tem, (e*%esem N
r&ss!'l hall&(4 Il+ 1sa( i*e a! &rr&1s(/mra, s $2+* el mg egys!er4
Nagy&n +.lesett a %a+as)/n(.na(, h&gy 9gy meg*i1srt( a! ne(t4 8el'gr&tt a
r.(a &rr/ra, s 2+ra(e!*te,
2ajas$nk& a nevem%%%
A""an a )illanat"an a r.(a hamm3 N "e(a)ta4
G;;
G;<
MRICZ ZSIGMOND
A KSBN6Z
5/r&m gyere( a!&n tana(&*&tt, h&gy mi%el le)+e meg *esany+/t a ne%e na)+/n4
N Vir/g&t (ellene h&!ni N m&n*ta a! egyi(4
N Je h&nnan N (r*ette a m/si(4 Q.!si(a min*+/rt (s!en %&lt a $elelettel,
N 8el0l( a l&%amra, el%/gtat&( a t0n*re( (ert+"e, s s!e*e( &tt any/mna( s!)
"&(rt/t4
N Tsa(h&gy a t0n*re( (ert+"e nem +'thats! "e N /ll9t&tta S/ri(a nn+e4
N Mirt nem
N Mert (a)'+/"an 0l a ht$e+- s/r(/ny4
Q.!si(a nagy&n 1s&*/l(&!&tt, h&gy S/ri e!t a(a*/lyna( tart+a4
N Se"a+3 N (i/lt&tta4 N 5/t le%/g&m a (ar*&mmal min* a ht $e+t, s a!!al meg%an3
N 5+a, ha te &lyan nagy %it! %agy, h/t 1sa( 0l+ a l&%a*ra, s %/gtass a t0n*re(
(ert+"e4 5/t te, Aran(a, mit m-%els!
A (isl/ny a!t $elelte,
N A (&1si"a 0l(, s elha+tat&( a (ir/ly (ert+"e4
N Mine(
N Ott s!e*e( "&(rt/t any/mna(4
N Qa+, *e egy hegyes "a+s!2, harag&s "/1si /ll a (ir/ly (ert+e (a)'+/"an3 A(i "e a(ar
menni, a!t (eres!t0l*$i a "a+'s!/%al4
N Ma+* s!)en meg(rem a (at&na "/1sit, h&gy "&1s/ss&n "e4 Je &lyan s!)en
(rem, mint a)/t, ami(&r 1'(&rra $/+ a $&gam4
S/ri(a ne%etett4
N 5a te 2gy le t'*&* %enni a l/"/r.l a (at&na "/1sit is, mint a)/t, h/t 1sa( ha+tass a
(ir/ly (ert+"e4
N 5/t, te h&nnan $&gs! %ir/g&t h&!ni N (r*e!te Q.!si(a s Aran(a S/rit.l4
N Knne(em nin1s )ari)/m, h&gy el%igyen a t0n*re( (ert+"e, nin1s (&1sim, h&gy
elha+tassa( a (ir/ly (ert+"e, h/t 1sa( a magam l/"/n el"allag&( a (erts!he!, s &nnan
h&!&( %ir/g&t4
N Onnan is lehet h&!ni N m&n*ta Q.!si(a N ha nem is &lyan s!)et, mint a t0n*re(
(ert+"#l4
N Vagy a (ir/ly (ert+"#l N tette h&!!/ Aran(a4
8el)attant h/t Q.!si(a a l&%/ra, megsar(anty2!ta, s e!t (i/lt&!ta,
N Nyargal+'n(, l&%a1s(/m, egyenesen a t0n*re( (ert+"e3
Nyargalt a )ari)a4 8l/gas(&*&tt a (t els# l/"/%al, (ir2g&tt a (t h/ts. l/"/%al, *e
ami a hala*/st illeti, h/t negye*.ra m2l%a is 1sa( a!&n a helyen %&lt, amelyen a((&r
/llt, mi(&r Q.!si a h/t/ra 0lt4
Aran(a is "e0lt a (&1si"a, mely el egy nagy $0l- 1sa1si %&lt $&g%a4
N V/gtass'n(, 1sa1si, a (ir/ly (ert+"e3
Je "i!&ny 1sa( nem m&!*'lt el hely"#l, )e*ig Aran(a a! &st&rral is
meg1s9)*este4
N Mgy s&hase +'t'n( a t0n*re( (ert+"e N agg.*&tt Q.!si4
A (ir/ly (ert+ne( mg a t/+(/t se l/t+'( N g&n*&lta le%erten Aran(a4
G;C
Pe!!eg el+'t&tt S/ri(a a (erts!he!, )e*ig 1sa( gyal&gs!errel ment4 Vett is s!)
1sere)es %ir/g&t, s#t (ttetett egy7egy "&(rt/t test%reine( is4
Mi(&r ha!atrt, Q.!sit s Aran(/t nagy&n el(esere*etten tal/lta4
N H'sta a l&%am, nem a(ar a t0n*re( (ert+"e nyargalni N )anas!(&*&tt Q.!si4
N Ts(nys a 1sa1si, nem a(ar a hely"#l (im&!*'lni N 2+s/g&lta "2san Aran(a4
N N&, ma+* min*+/rt megin*9t&m n #t N m&n*&tta S/ri4
E!!el el(i/lt&tta mag/t,
N 5i)), h&))3 Nyargal+, Q.!si(a l&%a3 V/gtass, Aran(a 1sa1si+a3 5i)), h&))3 M/r
meg is r(e!te(4 Itt a "&(rta a t0n*re( (ert+"#l, itt a m/si( a (ir/ly (ert+"#l3
E!!el /ta*ta megle)ett test%reine( a "&(rt/(at4
Pe!!eg %9gan sar(anty2!ta m&st m/r a hintal&%at Q.!si(a, Aran(a )e*ig 1'(&rral
(9n/lta a 1sa1sit4
Je h/t m/r "e (ell menni any/h&!4 A gyerme(e( "&l*&gan, s!9%*&"&g%a
(!ele*te( ahh&! a s!&"/h&!, mely"en anya tart.!(&*&tt4
Ki m&n*+a el el#s!r a (s!nt#t
Qa%/"an tana(&*ta( e!en, mi(&r Q.!si(a egys!erre "er&hant a s!&"/"a, $el'gr&tt a
!s/m&lyra, s $&rr.n meg1s.(&lta any/t4
E! %&lt a legs!e"" (s!nt#, mg a t0n*re( "&(rt/+/n/l is s!e"" %&lt4
Je a!rt %erset is m&n*&tt min* a h/r&m, mi(&r /ta*ta a %ir/g&t4
G;F
A KISEGKR NAGY KAHANJQA
ESZKIM MESE
Mi trtnt egys!er a (isegrrel Nagymam/+a r/)aran1s&lt, h&gy $&g+a a (an1s.t,
in*'l+&n a (2tra, h&!!&n %i!et4 In*'lt is egr(e a!&n ny&m"an a (2tra, h&gy is ne
in*'lt %&lna, meg is tlttte a (an1s.t %9!!el, 1sa(h&gy ha!a$el 'gr/n*&!&tt,
s!ala*g/lt, meg"&tl&tt, s eltrte a (an1s.t, (imltt min* a %9!4 Nagymam/+a
ss!es!i*ta, a!t m&n*ta, h&gy has!&ntalan meg 0gyetlen +.s!/g4 N&, ha m/r 9gy %an N
g&n*&lta egr(e N, a((&r "i!&ny # %il/gg/ megy4 Nagymam/+a tart.!tatta, *e hi/"a,
egr(e nem t/g9t&tt, s!les a %il/g, # "i!&ny ne(i%/g3 Xtra%al.na( egy egs! )&g/1s/t
%itt a taris!ny/+/"an4
Egr(e ment, men*eglt, m9g egy nagy7nagy )arttalan tengerhe! nem rt4 Kis i*eig
/ll*&g/lt a )arttalan tenger )art+/n, a!t/n nagy&t g&n*&lt, a h'll/m&( (! %etette
mag/t4 Mi(&r m/r a )arttalan tenger t2ls. )art+/n r/!&gatta l/"/r.l a %i!et, nagy
"0s!(n g&n*&lta, U5e+, mi1s&*a "/t&r egr(e %agy&( n3V Tsa(h&gy amint
%iss!an!ett, l/tta /m, h&gy a nagy7nagy tenger nem %&lt m/s, mint a nagymam/+a
l/"ny&ma, ami"en ss!egy0lemlett a! es#%9!4
Ment t&%/"" a "/t&r egr(e, ment, men*eglt, m9g egy s!les7s!les, se"es %i!-
$&ly.h&! nem rt4 Meg/llt a )art+/n, *e nem g&n*&l(&!&tt s&(/ig, a h'll/m&( (!
%etette mag/t, /t2s!ta a s!les7s!les $&ly.t, s mg 1sa( (i sem $/ra*t4 Maga is
1s&*/l(&!&tt, h&gy milyen er#s is #3 Mi(&r a!t/n nagy "0s!(n %iss!an!ett, l/tta /m,
h&gy a s!les7s!les $&ly. nem egy", mint (er(ny&m, e""e mltt a %9!, mi(&r
mina) eltrte a (&rs.t4
Ment t&%/"" a "/t&r, er#s egr(e, ment, men*eglt, m9g egy gig r# hegyhe! nem
rt4 Meg(er0l+e Ne (er0l+e Nem g&n*&l(&!&tt s&(/ig a! egr(e, $&gta mag/t, s
/t'gr&tta a! gig r# hegyet4 Maga is 1s&*/l(&!&tt, h&gy milyen 0gyes #3 Mi(&r a!t/n
nagy "0s!(n %iss!an!ett, l/tta /m, h&gy a! gig r# hegy nem m/s, mint egy (')a1
s!na4
Ment t&%/"" a "/t&r, er#s, 0gyes egr(e, ment, men*eglt, s egys!er 1sa( l/t+a /m,
h&gy a! 2t&n, anna( is a (ell#s (!e)n %ere(s!i( egy .ri/si +egesme*%e meg egy
.ri/si "arname*%e4 El$'ss&n Ne $'ss&n El"2++&n a harag&s me*%( el#l Nem
g&n*&l(&!&tt s&(/ig a! egr(e, s!) ny'g&*tan elst/lt a harag&s me*%( mellett4
Maga sem hitte %&lna, h&gy # ilyen nagy h#s3 5/t amint nagy "0s!(n %iss!an!,
l/t+a /m, h&gy a +egesme*%e nem m/s, mint egy $ehr hangya, a "arname*%e meg
nem m/s, mint egy %rs hangya4
Ment t&%/"" a h#s egr(e, ment, men*eglt, m9g a h/!'( (a)'+/"a nem rt4 Nem
g&n*&l(&!&tt s&(/ig, "es'rrant a (a)'n, a nagymam/+a el /llt, s elmeslte ne(i,
milyen "/t&r, milyen er#s, 0gyes s h#s egr(e #4 A nagymam/+a meg 1sa( intett,
h&gy )s!t3 A!t/n a!t m&n*ta,
N Ne mesl+0( el sen(ine(, *e sen(ine( a %il/g&n, h&gy milyen "/t&r, milyen er#s,
0gyes s h#s egr(e %agy3 Mg a(a*hatna, a(i el sem his!i3
G;W
PANTYELEJEV
A GYRVA
A Kr9m"en trtnt a *&l&g4 Egy (is$i2 a tengerre in*'lt h&rg/s!ni4 A )art a!&n"an
nagy&n magas, mere*e( s 1s2s!.s %&lt, s a (is$i2 lassan eres!(e*ett le$el4 Je
len!ett, s megl/tta maga alatt a hatalmas, les s!i(l/(at, nagy&n megi+e*t4 Meg/llt,
s m&11anni se t'*&tt, se le, se $el4 Meg(a)as!(&*&tt %alami t0s(s "&(&r"an, &tt
('1&rg&tt, lleg!eni se mert4
K))en a((&r lent a tengeren egy hal/s! hal/s!&tt4 A 1s.na("an &tt %&lt %ele a
(isl/nya is4
A (isl/ny min*ent l/t&tt, s rgtn t'*ta, h&gy a (is$i2 $l4 Elne%ette mag/t, s
'++al m't&gat&tt a gyere(re4
A (is$i2 nagy&n s!gyellte mag/t, *e nem %&lt mit tennie, 2gy tett, mintha ))en
1sa( 0lne, meg nagy&n melege lenne4 Mg a sa)(/+/t is le%ette, s "'!g.n legye!te
mag/t4
5irtelen s!l t/ma*t, (it)te a $i2 (e!"#l a h&rg/s!"&t&t, s les&*&rta4
A $i2 nagy&n sa+n/lta a "&t+/t, megint meg)r."/lt le++e"" eres!(e*ni, *e 1sa( nem
si(er0lt4
A (isl/ny )e*ig min*e!t l/tta4 S!.lt a)+/na(, a! $el)illant&tt, elne%ette mag/t, s
m&n*&tt %alamit a (isl/nyna(4
Erre a (isl/ny (i'gr&tt a 1s.na(".l, s (iment a )artra4 8&gta a "&t&t, s %iss!atrt
a 1s.na(h&!4
A (is$i2 &lyan mreg"e g'r'lt, h&gy min*enr#l meg$ele*(e!%e hanyatt7h&ml&(
g'r'lt le$el4
N A** %iss!a, te3 E! a! n "&t&m3 N (i/lt&tta, s megraga*ta a (isl/ny (e!t4
N 6ess(3 Itt %an3 N $elelte a (isl/ny4 N Nem (ell ne(em a te "&t&*4 A!rt %ettem el,
h&gy legyere rte4
A (is$i2 el1s&*/l(&!&tt s meg(r*e!te,
N 5&nnan t'*ta*, h&gy le+%(
N A)'(/mt.l4 A!t m&n*ta, ha gy/%a, a((&r "i!t&san irigy is4
G;D
:IPOAN KS SBIGVAN
SZAK-AMERIKAI INDIN MESEE
Egy regem"er 0lt egye*0l a ('nyh.+/"an egy "e$agy&tt $&ly. )art+/n4 A tl %ge
$el +/rt, s a ('nyh. t0!e alig )isl/(&lt4 A! em"er nagy&n %n %&lt s nagy&n
elhagy&tt4 80rt+eit $ehrre $estette a (&r, min*en )&r1i(/+a res!(etett4 9gy m2lt egyi(
na) a m/si( 't/n, nagy mag/ny&ss/g"an, s # nem hall&tt m/st, 1sa( a %ihart, amint
maga el#tt s)rte, $2+ta a $rissen esett ha%at4
A t-! m/r ))en (ial%."an %&lt, mi(&r egyi( na) s'*/r termet- $iatalem"er
(!ele*ett, s "el)ett a ('nyh."a4 Ar1/t )ir&sra $estette a $iatals/g t0!e, s!em"#l
s!i(r/!&tt a! leter#, a+(/n m&s&ly +/ts!&tt4 Knny-, gy&rs l)te((el +/rt4 5&ml&(/t a
har1&s&( h&ml&(s!alag+a helyett *es$-"#l $&nt (&s!&r2 %e!te, (e!"en %ir/g1s&(r&t
tart&tt4
N S, $iam N m&n*ta a! regem"er N, "&l*&g %agy&(, h&gy l/thatla(4 Gyere "e, s
mesl* el (alan*+ai*at, mesl* el, milyen i*egen &rs!/g&(at l/t&gatt/l meg4 6lts0(
egy0tt a! +s!a(/t4 Kn elm&n*&m ne(e* h#stetteimet s *ia*alaimat, s elm&n*&m,
mi min*ent t'*&(4 6e is elm&n*as! maga*r.l min*ent, s +.l el"es!lget0n(4
A!t/n el#%ett !s/(+/".l egy $'r1s/n (im'n(/lt #srgi )i)/t, megtlttte *&h/nnyal,
(0ln$le le%ele(et (e%ert h&!!/, h&gy $in&ma""/ tegye, s /tny2+t&tta %en*gne(4
Mi(&r enne( a s!ertart/sna( %ge %&lt, "es!lgetni (e!*te(4
N Kn egyet $2+&( N m&n*ta a! regem"er N, s a $&ly. m&!*'latlan'l meg/ll4 A %9!
mere% s (emny les!, mint a (rist/ly4
N Kn egyet lehele( N m&n*ta a $iatalem"er N, s a me!#n %ir/g&( $a(a*na(4
N Megr/!&m a $0rt+eimet N $elelte a! reg s h. $*i a $l*et4 A le%ele(
)aran1s&mra leh'llana( a $/(r.l, s a lehelet el$2++a #(et4 A ma*ara( $el(elne( a
%i!e(r#l, s t/%&li &rs!/g&("a re)0lne(4 A! /llat&( elre+t#!ne( leheletem el#l, s maga
a $l* is &lyan (emny les!, mint a (&%a(#4
N Kn megr/!&m a srnyemet N %/g&tt (!"e a $iatal N, s l/gy, meleg !/)&r h'lli(
a $l*re4 A n%nye( (iemeli( a $e+0(et a $l*"#l, s 1sill&gna( a! rmt#l, mint a
gyere(e( s!eme4 5ang&m %iss!ah9%+a a ma*ara(at4 Hleg!etem melege $els!a"a*9t+a
a $&ly.(at4 Ts')a !ene a liget, s amerre +/r&(, a! egs! terms!et r%en*e!i(4
A! gen %gre meg+elent a na)4 H/gy meleg /ra*t a ('nyh."a4 A! regem"er
nyel%e meg/llt4 Vrs"egy s rig. ne(elt a ('nyh. tete+n4 A $&ly. m&rm&lt a! a+t.
el#tt, s a ta%as!i s!l l/gyan h&!ta a n%e(%# $0%e( s %ir/g&( illat/t4
A na)%il/g egs!en megm'tatta a $iatalem"erne(, (i %&lt %en*gl/t. ga!*/+a4
Mi(&r r/n!ett, s!eme :i"&an >in*i/n nyel%en _ tl@ +eges ar1/t l/tta4 A! regem"er
s!em"#l %9! )ata(!&tt al/4 Ah&gy a na) $l+e""7$l+e"" h/g&tt, 2gy !s'g&r&*&tt
egyre (ise""re :i"&an ala(+a, m9g %g0l tel+esen el&l%a*t4 K'nyh.t0!ne( helyn
semmi sem mara*t m/s, 1sa( egy 1s&(&r nis!(&*i*, e! a r.!sas!9n s!egly- (i1siny
$ehr %ir/g, amely a! s!a(i n%nye( (!tt legels#ne( "2+i( el# ta%ass!al4
G<=
MNDY STEFNIA
VIHRGQRRS HURKS
Any+a al%gen,
a)+a $el%gen N
e!t %/rta H'r(.
rettent# rgen3
UMin*ig 1sa( itth&n
+/tss!a(, 1s01s0l+e(,
!sir/$&n, str'11&n
m/r s&se 0l+e(V N
*0nnygte H'r(.,
s egyet g&n*&lt,
elin*'lt l/"/n,
mert l&%a nem %&lt,
elin*'lt %9gan
l/tni %il/g&t,
h&gy ma+* mesl+e,
merre mit l/t&tt4
El#s!r Til(t,
Nagy( 1i1/+/t N
nem $l /m H'r(.,
ha s!el9* 1i1/t l/t4
A!'t/n P'n*/st,
Kis( ('ty/+/t N
$'tni (e!* H'r(.,
ha (.1&s ('ty/t l/t4
8't&tt h/t H'r(.
a $al'n %gig,
l/t &tt egy +egenyt,
h&gy n# a! gig4
Gy0r(#!i( H'r(.,
(2s!i( a $/ra,
ha+l. +egenye
$nyl# 1s21s/ra4
Pi!&ny e! nem r $el
a ((l# gig,
hanem a ma*ara(
"/m'l%a (r*i(,
U6e h&%/, H'r(.
8l+e"" m/r nem +'ts!3
G<1
Q&"" les!, ha lem/s!&l,
s gyal&g el$'ts!3V
Tsa(h&gy a $i2na(
s. %&lt a mar(/"a,
hintett is hamar&st
a h&ll. $ar(/ra4
5intett r/, meg$&g+a,
(arm/"a (er9ti N
nagy h&ll. (is H'r(.t
magas"a re)9ti3
UN&s, (e*%es (is ga!*/m,
m&st merre s!/ll+'n(V
U8e(ete7tengerig
m/r meg se /ll+'n(3V
S!/ll&tta( na)h&ss!at,
elrt( estig N
H'r(.t a h'll/m&(
sttre $esti(4
U8e(etn h&gy men+e(,
+a+, ha!a a!t/nV
UNe "2s'l+, le(&)i(
a**ig mg, ga!*/m3V
UN&, +.l %an, h&ll.1s(/m,
$e(ete mnem4
Nger$l* merre h/t
e stt +"enV
Re)0lte( +h&ss!at,
elrt( m/sna)4
US!/ll+'n( le %gre,
h&gy %alamit l/ssa(3V
5t nger "'($en1e!
A$ri(a )art+/n4
UQ/tss! %el0(, s!) s!9ne*
nem s&(/ tart /m3V
Mgy tlt el $e(etn
ht na)&t s +etL
"&l*&g, (i (.('s!&n,
"an/n&n lhet3
P&l*&g, (it nem ny&mna(
s!0l#i )aran1s&(,
na) mint na) ma+s!&lhat
G<2
*at&ly/t, naran1s&t444
Rm H'r(. (&)ni (e!*,
el#"" a tal)/n,
U5&ll.1s(/m, s!) s!9nem
nem s&(/ tart /m3V
UMegy0n( is leg(s#""
)nte(en este,
K1sgn h/l,
(ine( $ehr a teste3V
Qa+, H'r(. "#gni (e!*,
"i!&ny m/r t&m"&l4
UMit %igye( eml(0l 8e(eteh&n".l3V
Egy nger (is1i1a s!ala*t a )art&n4
U5a** %igyem e!t ha!a,
m!te+en tart&m3V
5&ll.+/n r)0l a
8ehr( 1sa1s(/+a,
l"en &tt 1s01s0l
(is nger ma1s(/+a4
5/t ah&gy les!/llna(
K1sge t/+/n,
l/t+a, h&gy any+a is,
a)+a is %/r /m3
Nem "&ttal N 1s.(&((al
$&ga*t/(, m&n*&m,
itt m/r a )&$&n nem
seg9t a *&lg&n4
U5&l +/rt/l, g!eng2!V N
$aggat+/( r9%a4
U5&ll.mn r)9tett,
mint meg %an 9r%a4V
U5&%/ %itt a h&ll.,
egyetlen *r/g/mV
U8e(ete7tengerre
$e(ete h/t/n3V
U8e(ete7tengeren
((7e a! gV
UOly ((et nem l/t&tt
itt sen(i mg3V
UP#r*n e! a )tty
G<G
mrt $e(eteV
UE! mara*t eml("e3V
UQa+, le+n7e3V
UNem +n le s&hasem,
nem is m&s&m3V
S a nger (is1i1a
el"0( &s&n4
UE! a (is $ene%a*
nem hara)7eV
UQ. e! a (is1i1a,
s s!) $e(ete4
M! se (ell, te+ se (ell
t""et ne(em N
reggel is, este is
#t etetem3V
UKa)s! m!et, (a)s! te+et,
(a)s! eleget,
+'t ne(e*,
+'t ne(i,
ha s!erete*3V
S h&gy +#ne( a s!ele(,
1s9)#s $agy&(,
H'r(. a h&ll.na(
is s!.r mag&t,
:ttye rg le(&)&tt,
min*egy ne(i N
h-sges )a+t/s/t
nem $ele*i3
G<;
ZSITKOV
AB ITIKE7:ITIKE 5AHATSKA
Egys!er %&lt, h&l nem %&lt, %&lt egys!er egy (is$i24 8&gta a h/l.+/t, s (iment
hal/s!ni4
Els#ne( gs!9n(( halat $&g&tt4 Tsill&g.7ragy&g. gs!9n(( halat, )ir&s a!
's!&nya, (ere( a s!eme4 Olyan a s!eme, mint a 1i)#g&m"4 8ar(a meg a(/r a selyem,
%il/g&s((, $in&m aranys/%&s4
8&gta a gyere( $in&m 0%eg"#l %al. (is (an1s.+/t, megmer9tette a t."an, s ami(&r
megtelt %9!!el, "elenge*te a! gs!9n(( hala1s(/t, ha** 2s!(/l+&n a**ig4
Hetette a (an1s.t egy $eny#$a al/, maga meg t&%/""ment4 8&g&tt mg egy halat4
Nagy hal %&lt e!, legal/"" a((&ra, mint a! '++am4 :ir&s s!9n- %&lt, 's!&nya meg
$ehr, s!/+/n (t&l*alt )i1i "a+'s! (es(e*ett, &l*al/n stt 1s9(, h/t's!&ny/n )e*ig
&lyan$&rma $&lt, mint egy $e(ete s!em4
A hala1s(a harag'*&tt, $i1/n(&lt, ma+* (i'gr&tt a gyere( (e!"#l, sietett h/t
mihamara"" "el*&"ni a (an1s."a N )'$$3
O*"" ment, $&g&tt mg egy halat, egs!en i1i(e7)i1i(t4 A((&ra %&lt, mint egy
s!2ny&g, alig7alig l/ts!&tt a! i1i(e7)i1i(e hala1s(a4
A gyere( .%at&san meg$&gta a $ar(/n/l $&g%a, s "e*&"ta #t is a (an1s."a4 Nem is
l/ts!&tt, h&gy "enne %an4 Maga meg arr"" s!ala*t4
UM&st ma+* nagy halat $&g&( N g&n*&lta N, iga!i (/r/s!t4V
6/%&la"" a n/* (!tt (a1samama la(&tt a $iai%al4
A (i1si (a1s/( m/r megn#tte(, i*e+e, h&gy megtan'l+ana( re)0lni4 Maga (r
gy-+ti (a1samama $ia1s(/it, s 9gy s!.l h&!!/+'(,
N Men+ete( el, $iaim, hal/s!ni, s a(i a! els# halat $&g+a, a! les! a! n leg*ere(a""
$iam4 Tsa( a!t/n neh&gy hirtelen lenyel+te( a halat, %an /m a!&( (!tt nagy&n
s!2r.s, )l*/'l a *'r"in1s4 El#"" h&!!/t&( i*e, m'tass/t&( meg ne(em, amit
$&gtat&(4 Ma+* n megm&n*&m ne(te(, melyi( halat s!a"a* megenni, melyi(et (ell
(i()ni4
Elre)0lte(, el2s!ta( a (i1si (a1s/( min*en$el4 K0lnsen a! egyi( 2s!&tt el
nagy&n mess!ire4 Kim/s!&tt a )artra, ler/!ta mag/r.l a %i!et, s "illeg%e *1gtt
$el$el a )art&n4
5/t 'ram$ia, mit l/t 5ala( 2s!(/lna( a s!/ra!&n4 8eny#$a alatt (an1s., $ala 0%eg,
a (an1s."an %9!L n!!0( 1sa( meg (!ele""r#l4
A hala1s(/( a %9!"en i*e7&*a 1i(/!na(, 2s!(/lna(, s'hanna(, (eringene(, *e hi/"a,
(i'grani nem t'*na(, igen magas a! 0%eg$al4 O*amegy a (is(a1sa, l/t+a, milyen s!)
(is hala( 2s!(/lna( &tt3 5amar $&gta mag/t, a legnagy&"" halat 1s#r"e (a)ta, s
'11'3 N re)0lt %iss!a a mam/+/h&!4
UEgs!en "i!&ny&s, h&gy n %agy&( a! els#4 Kn $&gtam a! els# halat, n %agy&( a
mam/m leg*ere(a""i( $ia3V
A hala1s(a s!) )ir&s, 's!&nya $ehr, s!/+a (t &l*al/n )i1i "a+'s!(a (es(e*i(,
&l*al/n stt 1s9(, 's!&ny/n &lyan$&rma $&lt, mint egy $e(ete s!em4
Megle""entette a s!/rny/t a (is(a1sa, s!/llt, s!/llt a )art mentn, egyenesen a
mam/+a $el4
G<<
Megl/t+a a gyere( a (a1s/t N ala1s&nyan re)0lt, )) a $e+e $ltt N, megl/t+a a
s!/+/"an a )ir&s hala1s(/t, amelyi( &lyan h&ss!2, mint a! '++am, s t&r(as!a(a*t/".l
(i/lt&!ni (e!*ett,
N A! a hal a! enym3 6&l%a+ (a1sa, a** %iss!a a hala1s(/mat3
Kar+/%al ha*&n/s!&tt, (%et *&"/lt a (is(a1sa $el, s &lyan nagy&n (ia"/lt, h&gy a
hala( min* s!tre""ente( a t."an4
Megi+e*t a (i1si (a1sa, s i+e*t"en $el%is9t&tt,
N 5/)7h/)3
Ah&gy el(i/lt&tta mag/t, (ie+tette 1s#r"#l a )ir&s hala1s(/t4
Ks el2s!&tt a hala1s(a a t. (!e)"e, a mly %9!"e, %i*/man legye!gette mag/t
's!&ny/%alL egyenesen ha!a2s!&tt4
UTsa( nem trhete( %iss!a 0res 1s#rrel a mam/mh&!V N g&n*&lta a (is(a1sa, a!!al
%iss!a$&r*'lt, s re)0lt egyenesen a $eny#$a al/4 A $eny#$a alatt &tt /ll a (i1si (an1s.,
"enne %i!e1s(e, a %i!e1s("en )e*ig hala1s(a4
O*as!ala*t a (is(a1sa, nagy se"esen (i$&g&tt egy m/si( halat, arany&s $ar(in1/+2t4
Tsill&g.7ragy&g. gs!9n(( hala1s(a, )ir&s a! 's!&nya, (ere( a s!eme, a(/r a
1i)#g&m"4 A $ar(a a(/r a selyem, %il/g&s((, $in&m arany&s s/%&((al4
Magas"a r))ent a (is(a1sa, sietett %iss!a mam/+/h&!4
UN&, m&st a!t/n nem $&g&( (ia"/lni, "e$&g&m a 1s#rmet4 Egys!er m/r
meg+/rtam3V
M/r egs!en (!el %&lt a mam/h&!, m/r l/t+a #tL s a mama &*a(i/lt ne(i,
N 5/), mit h&!&l
N 5/), hala1s(/t, gs!9n((et, arany&sat3 5/), 0%eg(an1s."an tal/ltam a $eny#$a
alatt4
Mgy (ia"/lt nagy "&l*&gan a (i1si (a1sa, megint 1sa( elt/t&tta a 1s#rt, s a
hala1s(a ltty3 N "el)&ttyant a t."a4 A! gs!9n(( hala1s(a meg1s.%/lta arany&s
$ar(in1/+/t, egyet $&r*'lt, s 2s!&tt, 2s!&tt "e a mly %9!"e4
Viss!a$&r*'lt a s!egny (i1si (a1sa, re)0lt egyenesen a $eny#$a al/, "elen!ett a
(an1s."a, h/t a (an1s."an egy i1i(e7)i1i(e hala1s(a 2s!(/l, alig nagy&"" a
s!2ny&gn/l, alig7alig l/ts!i(, &lyan in*'ri7)in*'ri4 Ts#r"e (a)ta a (is(a1sa a! i1i(e7
)i1i(e halat, s amilyen gy&rsan 1sa( t'*&tt, ha!are)0lt4
N 5&l a hala1s(/* N (r*i t#le a (a1samama4 N 5is!en semmi se l/ts!i(3
Je a (is(a1sa hallgat, a %il/grt se t/tan/ (i a 1s#rt4 US, "e ra%as! %agy&(3 N
g&n*&l+a "0s!(n4 N N/lam ra%as!a"" (a1sa nin1s is a! egs! %il/g&n4 5allgatni
$&g&(, mert ha (inyit&m a 1s#rmet, elenge*em a halat4 Kts!er s!alas!t&ttam m/r el
a !s/(m/ny&mat4V
A hala1s(a meg e!alatt 2gy $i1/n(&l a (a1sa 1s#r"en, mint %alami %(&ny*&ng/+2
s!2ny&g4 Verg#*i(, %erg#*i(, le1s2s!i( a t&r(/n4 Nagy&n megi+e*t a (is(a1sa, UQa+,
min*+/rt lenyelem3 Qa+, +a+, m/r le is nyeltem3V
Megr(e!te( a test%rei is4 Min*egyi(ne( a 1s#r"en hala1s(a4 S&rra +/r'lna( a
mam/+'( el, s megm'tat+/(, mi %an a 1s#r0("en4 Vg0l a (a1samama &*a(i/lt a
leg(ise""i(ne(,
N N&, m'tas* te is, mit h&!t/l3
Kit/t&tta a 1s#rt a (i1si (a1sa, *e hal nem %&lt "enne, a! i1i(e7)i1i(e hala1s(a
rges7rgen le1s2s!&tt a t&r(/n3
G<C
GYULAI PL
A MEJVE KS A 8ARKAS
Medve' Q. reggelt, $ar(as (&ma3
@arkas' Ne(em 'gyan nem +., *e a!rt $&ga*+isten3
Medve' Je s!&m&r2 %agyL t/n "i!&ny meghe!tl, h&gy &lyan 1si(as! a
h&r)as!&* Je nini, te %res %agy, mi "a+&* esett
@arkas' Qa+, (&m/m, n ).r'l +/rtam4 Nagy&n meghe!tem, s (a)tam magam,
"ementem a $al'"a egy (is ele*elt s!ere!ni4 Amint egy "/r/nyt el a(artam 1s9)ni, a
('tya el(e!*ett 'gatni, 1sah&lni4 Ki'gri( erre a! em"er, s $nyes $ar(/%al, amit #
"alt/na( ne%e!, 2gy el)/h&lt, h&gy alig t'*tam a! irh/mat t&%/""1i)elni4
Medve' S&(at hall&m n a!t a! em"ert emlegetni4 Tsa( tal/l(&!hatn/m egys!er
%ele, 2gy ss!et)nm, mint e!t a galag&nya"&(r&t4
@arkas' 6elheti( (e*%e* "enne4 Gyere el h&lna) reggel h&!!/m, m'tat&( n ne(e*
em"ert4
El is ment m/sna) (&r/n reggel a me*%e a $ar(ash&!4 A!'t/n a! &rs!/g2t mellett
egy "&(&r mgtt les"e /ll&tta(4
Tsa( %/rna(, 1sa( %/rna(, egys!er 1sa( arra +n egy gyerme(4
Medve' 5/t e! a! em"er
@arkas' Nem, e! 1sa( les!4
Tsa( %/rna(, 1sa( %/rna(, egys!er 1sa( arra +n egy %n (&l*'s4
Medve' 5/t e! a! em"er
@arkas' Nem, e! 1sa( %&lt4
Tsa( %/rna(, 1sa( %/rna(, egys!er 1sa( arra +n egy h's!/r4
Medve' 5/t e! a! em"er
@arkas' E! m/r tal)ig em"er4
M&st a me*%e (i0lt a! &rs!/g2t (ell#s (!e)re, s el/llta a h's!/r 2t+/t4 A $ar(as
)e*ig a "&(&r"an mara*t, &nnan n!te a! egs! *&lg&t4
Amint a h's!/r megl/t+a a me*%t a! 2t (!e)n, el#%es!i a )is!t&ly/t, s (ts!er is
r/l#4 Min* a (t l%s tal/lt, mert a ma1(. 'gyan1sa( megr/!(.*&tt "el4 Je a!rt $el
se %ette, 1sa( &tt mara*t 0l# hely"en4 A h's!/r se %es!i tr$/ra a *&lg&t, (ir/nt+a
$nyes (ar*+/t, s innen is, t2l is 2gy megs!a"*al+a a me*%e 'ramat, h&gy egs!en
%r"e ()0l%e $'t&tt a (!eli er*#"e4 A h's!/r nem -!hette t&%/"", mert siet#s %&lt a!
2t+a, nagy )e1st- le%elet %itt4
Egy ht m2l%a, mi(&r m/r $lig7me**ig (ihe%erte a me*%e a "a+t, tal/l(&!i( %ele a
$ar(as4
@arkas' N&, (&m/m, m&st m/r 1sa( elhis!e*, h&gy a! em"er a leger#se"" /llat
Medve' Vagy a(ar&m, %agy nem, el (ell hinnem4 5anem s&ha %il/gletem"en n
&lyan $'r1sa /llat&t nem l/ttam, mint e! a! em"er4 Hegel#"" is, mi(&r %agy
harmin1l)snyire %&lt t#lem, mint a %a*ma1s(a, 2gy a s!emem (! $2+t, h&gy mg
a "#rm is "&rs.*!&tt t#le4 A!t/n, mi(&r (!el +tt h&!!/m, a!!al a $nyes nyel%%el
2gy meg)&$&!gat&tt, h&gy s!inte meghaltam "el4
G<F
MRA FERENC
A MRSIK MATSKA
Ny&l1es!ten*#s legny(e %&ltam, mi(&r el#s!r 'ta!tam egye*0l4 Rgen %&lt, *e
2gy eml(s!em r/, mintha tegna) lett %&lna4 S!inte l/t&m magamat, ah&gy meleg (is
"'n*/m"an, %i*ra"#r sa)(/"an siete( (i a %as2tra4 Ah&gy 1si!m/m nyi(&r&g a
ha%&n, 1s')a m'!si(as!.4 Kis "aty' %an a! egyi( (e!em"en, m/(&s rtes %an a""an
meg s!) )ir&s alma4 A m/si( (e!em"en a :a) Hali le%elt s!&r&ngat&m4 A""an h9%
meg %ar+2%a*/s!atra a ma+&r'("a4 A!t is "ele9rta, h&gy s!e*+em /m a l/"am, le ne
(sse( a %&natr.l4
5/t his!en mentem is n se"esen, nem is %&ltam m/r mess!e a! /ll&m/st.l, mi(&r
egys!er 1sa( hang&t hall&( a $e+em $ltt,
N Mia', mia'3
8lte(inte( N h/t egy istena*ta (is 1i1a g'""as!(&*i( a $e+em $ltt, a h/!tet#
s!ln, a! es#$&g. 1sat&rn/"an4 S!eretett %&lna le+nni, *e nem t'*ta, merre %an a
gyere le4 He'grani nem mert, $l$el menni meg nem t'*&tt a s0))e*#s h."an4 5/t
9gy 1sa( *i*ergett a +/m"&r, s %/rta a +. s!eren1st4 Nyil%/n engem g&n*&lt anna(,
a!rt mi/(&lt r/m4 Ma1s(anyel%en "i!&ny&san annyit tes! a!,
N Gyere m/r, (is$i2, a! isten is meg/l*, ha leseg9tes!3
N&, $l is %illant a! n s!emem, ah&gy a 1irm&st megl/ttam4 Je ahelyett, h&gy
$l(a)as!(&*tam %&lna rte, leha+&ltam a h."a, gy2rtam "el#le g&ly.t, s 2gy $0lt%n
"&m"/!tam %ele a s!egny 1i1'st, h&gy egyet se mi/(&lt t""et4 He(a)ta a $e+t a
1sat&rna mg, s t/n $l se emelte a**ig, m9g a! es# (i nem m&sta &nnan4
N N&, e! s!) %&lt, (/r, h&gy sen(i se l/tta N n!tem (r0l "0s!(n4 Je nemigen
%&lt /1s&r&gni %al. i*#m, mert a %as)ari)a m/r nagy&n nyer9tgetett a! /ll&m/s
'*%ar/n4 Pi!&ny&san 1sa( engem %/rt, mert min*+/rt megin*'lt, ah&gy "e'gr&ttam4
Egymagam %&ltam a %as2ti (&1si"an, nagy (nyelmesen %gighe%ere*tem a
"#r*9%/ny&n4 S!erettem %&lna (in!egetni a ha%as %il/g"a, *e 6l ta(/1s
"e$0ggny!te a! a"la(&t s-r- %ir/g&s $0ggny%el4
N!em a m/si( a"la(&t, h/t "e %an $agy%a a! is4 Je ah&gy +&""an &*an!e(,
el(i/lt&m magamat,
N Nini, megint egy ma1s(a3
A! %&lt a! 1sa('gyan, egy +gma1s(a4 Valami 'nat(&!. 'tas (a)irg/lhatta "ele a
(rme hegy%el a! a"la( +eg"e4 Mg "a+'s!a is %&lt ne(i, t s!/l egyi($el#l, h/r&m
s!/l m/si($el#l4 A $ar(a ('n(&r&*&tt, mint egy s.s(i$li4 A! egyi( s!eme m/r
"e$agy&tt, *e a m/si(&n mg (i lehetett l/tni a $ehr me!#(re, a nyargal.
s0rgny(ar.(ra, a %il/g&s a"la(2 #rh/!a(ra4
Q. *ara"ig elm'lattam magamat a n!el#*ssel, hanem a!t/n h/tra*#ltem a
sar&("an4 Untam m/r a m'lats/g&t nagy&n4
Je nem s&(/ig 'nat(&!tam /m, mert egys!erre 1sa( hang&t hall&ttam a nagy
1sen*essg"en,
N Mia', mia'3
ss!ere!!entem, s (r0ln!tem a (&1si"an4 Nem %&lt &tt ma1s(a seh&l se4
Min*ss!e a +gma1s(a h'ny&rg&tt a $l s!em%el a! a"la(&n4 A! )e*ig nem
G<W
"es!lget N ny'gtattam meg magamat4
N Pes!le( "i! n N s!.lalt meg a +gma1s(a, eltal/l%a a g&n*&lat&mat4
N Nem lehet a! N 1s.%/ltam meg a $e+emet N, nem %agy te l#4
N N&, ma+* megl/t&*, mennyire l# %agy&(3 N ne%etett a $'r1sa 2tit/rs4 S a""an a
)er1"en 2gy $el/gas(&*&tt, h&gy m/r nem is +gma1s(a %&lt, hanem +g&r&s!l/n4
Tsill&g&tt7%ill&g&tt min*en s!#res!/la, s 1satt&g&tt7)att&g&tt a $ar(a, mint a (ari(/s
&st&r4
N&, e!t +. les! meg"(9teni, g&n*&ltam magam"an, s )r."/t is tettem %ele
min*+/rt4
N E+nye, 1i1's(/m N m&n*tam ne(i N ha t'*tam %&lna, h&gy tal/l(&!'n(, h&!tam
%&lna ne(e* egy (is *li mara*(&t a !se"em"en4 Ki sem m&n*hat&m ne(e*, h&gy
s!eretem a ma1s(/(at4
N H/ttam a! el"", mi(&r megha+ig/lt/l N )r0ss!entette el mag/t a +gma1s(a, s
&lyant %illant a 1ss!nyi s!eme, h&gy egys!erre a! a+t.na( mentem i+e*tem"en4 Je
seh&gy se tal/ltam a (ilin1set, )e*ig a +gma1s(a m/r a (rmeit meres!tette4
5irtelen le"'(tam a )a* al/, s &nnan ny2+t&gattam (i$el a m/(&s rtest,
N Hegyen a tie* N ny0s!rgtem N, s&se "/nt&m t""et a ma1s(/(at4
N A!t +.l tes!e*, (isgyere( N ne%etett %ala(i a h/tam mgtt *e a!rt 1sa( "re*+
$el, mert min*+/rt &tt les!0n( a! irt/si ma+&rn/l4
8lnyit&ttam a s!ememet, h/t a (ala'! (ltget4 A! a"la(ra n!e(, 1s')a harmatt/
&l%a*t m/r a +gma1s(a4
Min*egy %&lt a!, n egy %ar+2ra sem mertem r/$&gni a )'s(/t a %ar+2%a*/s!at&n4
Je mg 1sa( egy ).(&t se ta)&stam el a!.ta4
G<D
FRANCE
A KIS PE6EG
Germaine meg"etege*ett4 Nem t'*ni, h&gy t/ma*ta meg a (isl/nyt a "etegsg4
H/thatatlan (! s!.r+a el a l/! 1s9r/it, ah&gy l/thatatlan a! regem"er is, a(i estn(nt
"el&).!i( a h/!"a, h&gy /lm&t hintsen a gyerme(e( s!emre4 Je Germaine nem %&lt
s&(/ig "eteg, nem is s!en%e*ett %alami nagy&n, m&st )e*ig l/"a*&!i(4 A l/"a*&!/s
mg (ellemese"" /lla)&t, mint 't/na a tel+es $el)0ls4
Aminth&gy a remny s a %/gy.*/s is gya(ran +&"", mint min*a!, amit reml0n(,
amire %/gya(&!'n(4 Germaine s!) (( s!&"/1s(/+/"an $e(s!i(, s /lmai
gs!9n((e(, a(/r a s!&"a $alai4
Mg "/gya*t s!emmel n!egeti a "a"/+/t, a(i &tt $e(s!i( a! /gya mellett4
Mlysges r&(&ns!en% %an a (isl/ny&( s "a"/i( (!tt4 Germaine "a"/+a egy i*#"en
"etege*ett meg a (is mam/+/%al, s m&st %ele egy0tt l/"a*&!i(4 Germaine7nel egy0tt
$&g el#s!r (i(&1si(/!ni4
Zn/la is +/rt a! &r%&s4 Al$re* l/t&gatta meg a "a"/t, # ta)int&tta (i a! r%erst4
Al$re* a$$le Nesa+n/l* *&(t&r4 8&lyt&n arr.l "es!l, h&gy le (ell %/gni a "eteg
(e!tl/"/t4 Je Germaine a**ig (rlelte, am9g %g0l is "eleegye!ett, h&gy
meggy.gy9t+a a "a"/t anl(0l, h&gy *ara"&(ra %ag*aln/4 Tsa( "&r!as!t. (eser-
&r%&ss/g&(at 9rt ne(i4
A "etegsgne( %an egy nagy el#nye, ha "etege( %agy'n(, megismer+0(, (i( a!
iga!i "ar/tain(4 Germaine m&st m/r t'*+a, h&gy a +. Al$re*ra min*en(&r s!/m9that4
6'*+a a!t is, h&gy H'1i a! # leg(e*%ese"" n#%r(+e4 A (ilen1 na) alatt, am9g a
"etegsge tart&tt, min*enna) "e0lt h&!!/ tan'lni s %arr&gatni4 Z a*ta "e a (is
"etegne( a (analas &r%&ss/g&t4 Ks e! nem %&lt &lyan (eser-, mint amilyent Al$re*
ren*elt a "a"/na(, hanem +. *es ital, s &lyan a! illata, mint a me!ei %ir/g&(4
Germaine megs!ag&l+a a! &r%&ss/g&t, s a %ir/g&s hegyi s%nye(re g&n*&l,
gyere(e( s mhe( (e*%en1 stahelyre, ah&l &ly s&(at +/ts!&tt a m2lt ny/r&n4 Al$re*
is %iss!aeml(s!i( e!e(re a gynyr- 'ta(ra, a! er*ei $/(ra s $&rr/s&(ra, meg h&gy
milyen +. %&lt 1seng#s s!%r h/t/n 0getni a mere*e( le+t#(n4
GC=
CSARUSIN
A KIS TSRSBRRMAJRR
Rg.ta (i)1!tem a! er*#n egy (is tis!t/st, ah&l ri!i(eg&m"a termett4 Els!.rtan
g'""as!t&tta( a $-"en, mint (i1si s/rga g&m"&(4 Olyan a)r.( %&lta(, h&gy a! 0%eg
nya(/"a is "ele$rte( %&lna4 Pes.!%a nin1s ann/l $in&ma""3
8&gt'n( egy7egy (&sarat, n a nagy&t, Nyi(it(a meg a (i1sit, s (iment0n( a!
er*#"e4
6&m(a is %el0n( +tt4
Mg nem rt0n( el a ri!i(s tis!t/sig, ami(&r 6&m(a megt&r)ant, s&(/ig egy
hely"en (eringett, $&rg&l.*&tt egy $eny#$a t%"en, s egyre s!agl/s!&tt4 Ks egys!er
1sa( a (!%etlen (!el0n("en %alami hang&san %er*esett a s!/rny/%al4
Pe('((ant'n( a "&(&r mg, h/t mit l/t'n( 8'ra (is ty2($&rma ma*/r ti)eg i*e7
&*a, s n! r/n(4 6&lla!ata tar(a, l/"a gaty/s, a $e+n $e(ete "."ita N h&l gne( mere*,
h&l lela)'l4
N 5/t e! mi1s&*a ma*/r N (r*i Nyi(it(a4
N Tsitt N m&n*&m ne(i N, ne rias!* $el3 Ts/s!/rma*/r ty2(+a4
A ty2(&1s(a egy *ara"ig (2s!&tt a $l*n, a(/r a! egr, a!'t/n $legyenese*ett,
nya(/t ny2+t&gatta, s mg hang&sa""an %er*esett s!/rny/%al4 Ver*esett, %er*esett,
$el"&r!&lta a t&ll/t, mintha "eteg %&lna, a!t/n el'gr/lt %alamerre &l*alt4
N Nini, h&gy m.(/!i(3 Ugyan mrt 1sin/l+a N (r*e!te Nyi(it(a4
N Ra%as!(&*i( N magyar/!&m4 N 6&m(/t a(ar+a el1sal&gatni a 1si"it#l4
6&m(a meg, mihelyt megl/tta a! anyama*arat, a!&nnal 't/na%etette mag/t4
A 1s/s!/rma*/r "i1eg, $el7$elr))en, t&%as/nti(/l, tes!i mag/t, mintha nagy"eteg
%&lna4
6&m(a "&l*&g, s!-(l, 'gat, m/r7m/r 't&lri a 1s/s!/rma*arat, m/r7m/r el(a)+a a
$ar(/t3 Ost&"a 6&m(a4
A 1s/s!/rma*/r el1salta #t mess!e7mess!e, s a!'t/n 2gy l/ts!i( N $els!/llt egy
$/ra4 Mess!ir#l hall&tt'( 6&m(a 'gat/s/t4
A((&r a!t m&n*tam,
N Gyere, Nyi(it's(a, (eress0( meg a 1si"(et4 A! anyama*/r s!/nts!/n*((al
1salta el innt 6&m(/t, e! annyit +elent, h&gy a 1si"i itt re+t#!ne( %alah&l a (!el"en4
8lemelt0n( a $l*r#l egy (&rha*. $eny#/gat, s l/t+'(, mrgesg&m"a /gas(&*i(
%(&ny l/"a1s(/+/n4 A g&m"a alatt meg &tt la)'l a (i1si 1s/s!/rma*/r4 Meg"2+i(, s a
s!emt is leh'ny+a4
He1sa)tam r/ N h&)), meg%an3 Ott 0l a mar(&m"an a (i1si(e4
N!!0( meg (!ele""r#l, h&gy milyen3 K))en &lyan, mint a! iga!i (is1si"e4
Tsa(h&gy mg (ise"", s a t&lla s/%&s, )ettyes, e! a!rt %an, h&gy (nnye""en
el"2+hass&n4
Mg )elyhes, *e a s!/rnya %ge m/r t&llas&*i(, s!.%al m/r t'* re)0lni4 O*aa*tam
Nyi(it(/na(, ha** $&g+a4
N Mit 1sin/l+'n( %ele 5a!a%igy0(, %agy %iss!aa*+'( a! any+/na( N (r*em4 N
Otth&n n/l'n( tal/n el)'s!t'l s!egny(e a! any+a nl(0l4
N A*+'( %iss!a a! any+/na( N m&n*+a Nyi(it(a4
GC1
5/t %iss!aa*t'(4 Kinyit&ttam a mar(&mat, &tt 0lt a ma*/r(a, *e nem m&!*'lt4 8lt
s!egny(e4
Egy (i1si(t $l*&"tam, s elre)0lt4
Re)0lt %agy t l)st, a!t/n les!/llt, s a!&nm.* elt-nt a s!em0n( el#l4 Nem
t'*&m, g*r"e "2+t7e %agy le%ele( al/, %agy 1sa( a $l*h! la)'lt N elg a! h&!!/,
2gy elt-nt, mintha a $l* nyelte %&lna el4 Igyesen el"2+na( e!e( a 1s/s!/rma*ara(3
6eles!e*t0( a (&sar'n(at ri!i(%el, s a!'t/n ha!ament0n(4
6&m(a (inn mara*t a! er*#n4 Mg s&(/ig, 1salta71sal&gatta a "'ta ('ty's(/t a
1s/s!/rma*/r, egyi( $/t.l a m/si(ig %e!etgette4
GC2
A 5RROM QS 6ANRTS
UKRN MESE
Egy (is$i2 ment a! er*#n /t, s $&g&tt egy 1sal&g/nyt4
N N& N g&n*&lta megs0tm e!t a 1sal&g/nyt, s meges!em4 A 1sal&g/ny a!&n"an
(rlelni (e!*te,
N Ne egyl meg, "ar/t&1s(/m4 Velem 2gysem la(n/l +.l4 P&1s/ss s!a"a*&n, s
1ser"e a*&( ne(e* h/r&m +. tan/1s&t4
N Q.l %an N %/las!&lta a (is$i24 N 5a %al."an +. tan/1s&(at a*s!, elenge*le(4
N 8igyel+ h/t r/m4 A! els# tan/1s&m, ne a(ar+ &lyat, ami nin1s4 A m/s&*i(, ne
sa+n/l* a!t, ami nem tr %iss!aL s a harma*i(, ne higgy a ha!'g s!.na(4
N E!t +.l m&n*ta* N r%en*e!ett a (is$i24 N S!a"a*&n enge*le(3 R)0l+3
A 1sal&g/ny $els!/ll&tt egy $a 1s21s/ra, s g&n*&l(&!ni (e!*ett, UVa+&n
meg$&ga*+a7e a $i2 a tan/1saimatV
He++e"" s!/llt egy /ga1s(/ra, s 9gy s!.lt,
N Milyen &st&"a is %agy te, hall&*4 6'*n/* 1sa(, milyen (a%i1s %an a nyel%em
alatt, nem enge*tl %&lna el semmi$le +. tan/1srt3 Nem a(/rmilyen (a%i1s a!4
Jr/ga(#3 A((&ra, mint egy *i., s 2gy ragy&g, mint a! aranyl. na)&1s(a4 5a a ti*
lehetne, te %&ln/l a legga!*aga"" em"er a $al't&("an, *e mg a! egs! %il/g&n is4
Ah&gy meghall&tta e!t a (is$i2, a "&ss!2s/gt.l ma+*h&gy s9r%a $a(a*t4
UMilyen s!am/r %agy&( N g&n*&lta4 N Mirt is enge*tem el e!t a ra%as! ma*aratV
Krlelni (e!*te h/t,
N Gyere %iss!a, (rle(4 Vagy ha nem a(ars! %iss!a+nni, legal/"" a** ne(em a!t a
*r/ga(%et, +'talm'l, h&gy s!a"a*&n "&1s/t&ttala(4
A 1sal&g/ny a!&n"an 9gy %/las!&lt,
N M&st m/r l/t&m, h&gy 1sa('gyan &st&"a %agy4 El$ele+tette*, amire tan9t&ttala(3
Sa+n/l&* a!t, ami nem tr %iss!a, &lyat a(ars!, ami nin1s, s his!el a ha!'g s!.na(4
G&n*&l* meg, el$rne a! n nyel%em alatt egy (a%i1s, mgh&!!/ a((&ra, mint egy
*i. Nemhi/"a tart+a a (!m&n*/s, "&l&n*na( a tan/1s N s/r"a %etett (al/1s4
E!t m&n*ta a 1sal&g/ny, s elr)0lt4
GCG
ANDERSEN
PORSSSBEM 5ERTEGKISASSBONY
V&lt egys!er egy (ir/ly$i, a(i her1eg(isass!&nyt a(art $elesg0l %enni, *e nem /m
h&lmi +ttment her1egle/nyt, hanem &lyat, a(i iga!/n tr.nra termett4 Pe+/rta a! egs!
%il/g&t, h&gy meglel+e a h&!!/ ill#t, *e min*en %/las!t&tt+/"an tal/lt %alami
(i%etni%al.t4 5er1eg(isass!&ny a(a*t 'gyan elg, *e a (ir/ly$i (tel(e*ett "enne,
h&gy %r"eli her1eg(isass!&ny&(, mert min*egyi( tett %alami &lyat, ami nem illett
h&!!/4 5a!atrt h/t a (ir/ly$i a "ir&*alm/"a, s igen el"2s'lt, h&gy nem lel mag/h&!
%al. $elesget4
Egy este s!rny- %ihar (ere(e*ett, *rgtt7%ill/ml&tt, a! es# meg 2gy !'h&g&tt,
mintha *!s/".l nttt( %&lna4 A nagy g!engs"en egys!er 1sa( meg%erte %ala(i a
)al&ta (a)'+/t4 A! reg (ir/lyn maga ment (a)'t nyitni4
Egy her1eg(isass!&ny /llt a (0s!"n4 Je 'ram teremt#m, h&gy megt)/!ta a
!'h&g. es# meg a %a* s!l3 A ha+/r.l, r'h/+/r.l )ata(&("an s!a(a*t a %9!, a 1i)#+e
&rr/n "e$&lyt a! es#, a sar(/n meg (i$&lyt4 S mgis a!t merte m&n*ani, h&gy # %r"eli
her1eg(isass!&ny3
UN&, ma+* el%/li(, h&gy iga!at m&n*&tt7eV N g&n*&lta mag/"an a! reg (ir/lyn,
*e nem s!.lt sen(ine(L "ement a h/l.(amr/"a, (iemelt a! /gy".l min*en *'nn/t,
)/rn/t, *er(al+at, s egy s!em "&rs.t tett a! /gy*es!(/ra4 A!t/n r/ra(&tt a
"&rs.s!emre h2s! *er(al+at, a!&(ra meg h2s! %astag )ehely*'nn/t, s &*a %e!ette
++eli h/l/sra a her1eg(isass!&nyt3
Reggel a!t/n meg(r*e!te t#le, h&gy esett a! al%/s4
N Egy s!emh'ny/st sem al'*tam N )anas!&lta a her1eg(isass!&ny4 N Isten t'*+a, mi
%&lt a""an a! /gy"an3 Egs! ++el ny&m&tt %alami, a(/rmelyi( &l*alamra $&r*'ltam4
Ts')a ((7!l* $&lt a testem4 Restellem megm&n*ani, *e s&sem %&lt mg ilyen
(nyelmetlen /gyam3
M&st m/r a!t/n l/thatt/(, h&gy %r"eli her1eg(isass!&ny a %en*g0(, mert h2s!
*er(al+&n s h2s! )ehely*'nn/n (eres!t0l is megre!te a!t a (i1si "&rs.s!emet4 Tsa(
egy +a%/".l %al., iga!i her1eg(isass!&ny lehet ilyen (nyes4
A (ir/ly$i ny&m"an $elesg0l %ette, 2gy megr0lt, h&gy iga!i her1eg(isass!&nyra
a(a*t4 A "&rs.s!em meg a (ir/lyi (in1ses(amr/"a (er0lt, &tt m't&gat+/( min* a mai
na)ig, ha 'gyan a!.ta el nem l&)ta %ala(i4
A(i nem his!i, +/r+&n 't/na4
GC;
GRDONYI GZA
A KOMKJIRS JISBNS
V&lt egys!er egy (&m*i/s4 P2!/s Q/n&sna( h9%t/(4
Enne( a (&m*i/sem"erne( %&lt egy &lyan *is!n.+a, amelyi( (0ln$le
t'*&m/ny&(h&! rtett4 6'*&tt (tlen t/n1&lni, gr*0l# h&r*.n menni s a!t grgetni
maga alattL meg t'*&tt /llani nem1sa( a ngy l/"/n, hanem a! &rr/n isL t'*&tt
ne(elni, t/n1&lni, s!/m&lni4 Hehet, h&gy rtett a 1sillag/s!aih&! is4
Ah&l P2!/s Q/n&s $el/ll9t&tta a (&m*i/ss/t&r/t, egym/st trt( a! em"ere(, h&gy
e!t a t'*.s *is!n.t megl/thass/(4
Annyi )n!t s!er!ett 9gy a *is!n. P2!/s Q/n&sna(, h&gy min*enna) egy (ala)
e!0st$&rint&t ra(&tt el a l/*/+/"a4
5/t egys!er mi trtnt, el%es!ett a *is!n.4
5&gyan %es!ett el, a!t ma m/r se P2!/s Q/n&s nem t'*+a, sem a *is!n.4
A %al.s/g a!, h&gy a +eles *is!n. le$e(0*t h-selni a (&m*i/ss!e(r mellL P2!/s
Q/n&s 'ram meg "e)/lin(/!&tt, s &tt$ele+tette4
A *is!n. al'*t4
Arra "allag Gali"a M/rt&n ga!*a, s megl/t%a a! al%. +.s!/g&t, 9gy s!.l,
N Nini, egy *is!n.3
Megn!i (!ele""r#l, h/t l/t+a, h&gy nem &lyan *is!n. a!, mint amilyene( a! #
$al'+/"an %anna(, hanem %alami m/s$a+ta4
N Q. les! e! ne(em N m&n*+a4 N Pi!&ny&san a! isten (0l*te e!t a *is!n.t, h&gy
legyen a tlre (&l"/s!&m4
A!!al ha!aha+t+a a *is!n.t4
A t'*.s *is!n. (e*%etlen0l enge*ett a "&tna(, s "/nat&san r$gtt P2!/s Q/n&s
't/n4 Je P2!/s Q/n&sna( se h9re, se ham%a4
N Ne r9++, 1&1a3 N m&n*&tta %igas!tal.n Gali"a M/rt&n4 N Olyan $/in m&sl(&t a*&(
ne(e*, h&gy a (ir/ly *is!n.+a is megnyaln/ 't/na a s!/+/t4
A t'*.s *is!n.na( tets!ett is a m&sl(4
A $ene(t is (inyal&gatta a *!s/na(4
A sa+/t *is!n.es!%el a!t g&n*&lta a((&r mag/"an,
UE+nye, *e +. em"er e! a! n 2+ ga!*/mL megm'tat&m ne(i, h&gy r*emes %agy&(
a +.s/g/ra4V
A!!al $el'gr&tt a m&sl(&s *!sa s!lre, s (at&n/san s!al't/lt4
N Uram "&1s/]3 N (i/lt&tt i+e*ten Gali"a M/rt&n4 N Ki hitte %&lna, h&gy m/r *is!n.
is lehessen &"sit&s3 Va+&n melyi( nmet regimentnl s!&lg/lt
A t'*.s *is!n. l/t%a, milyen hat/st (eltett m'tat%/nya, hirtelen a! &rr/ra /ll&tt4
Gali"a M/rt&n mg in(/"" megi+e*t4
N Meg"&l&n*'lt3 N (i/lt&tt $el rm0lten4 N Meg"&l&n*'lt a *is!n.m3 H/"a helyett
a! &rr/%al a(ar +/rni3
Je mg 1sa( m&st +tt a +a%a4
A t'*.s *is!n. $el*nttte a! 0res *!s/t4 R/'gr&tt, s 2gy grgette maga alatt,
h&gy s!*0ls %&lt a!t n!ni4
Ma+* ismt t.t/gast /llt4 Ks a *!s/t a (t h/t'ls. l/"/n r&))ant se"essggel
GC<
t/n1&ltatta4
Mi(&r )e*ig a *!sa $enn %&lt a le%eg#"en, hirtelen $el'gr&tt, s a *!sa $ene(t
/t0ttte, /tre)0lt ra+ta, mint a ma*/r4
Gali"a M/rt&n rm0let"en hanyatt esett4
UG&n&s! s!er!et e! N g&n*&lta N, *is!n."#r"en3V
A *is!n. a!t hitte, h&gy Gali"a M/rt&nna( nagy rmre s!&lg/l a! # t'*&m/nya4
G&n*&lta, "em'tat+a ne(i a legnehe!e"" *is!n.t'*&m/nyt, h&gyan lehet (t l/"&n
a $a(er9ts tete+n %gigst/lni4
Gali"/t a hi*eg lelte i+e*t"en4
E!alatt %iss!a+tt a hegyen a P2!/s (&1si+a4
P2!/s Q/n&s (ereste a *r/ga t'*.s *is!n.t4 Pi!&ny s9r%a (ereste4
5anem amint megl/tta a l1(er9ts tete+n, nagy&t 'gr&tt rm"en, s $'t%a $'t&tt
h&!!/4
A! l"e raga*ta4 Pi!&ny meg is 1s.(&lta4
Gali"a M/rt&n r/meres!tette a s!emt P2!/sra, s a!t (r*e!te t#le,
N R&(&na a! 2rna(
P2!/s rm(nnye( (!tt $elelte,
N E! a %il/g leg(e*%ese"" s leg&(&sa"" *is!n.+a4 E! a! egyetlen *is!n., amelyi(
let"en has!n/l4
Je Gali"a ma is a!t g&n*&l+a, h&gy r*ggel %&lt 0gye, s %a1&g a $&ga, ha %ele
/lm&*i(4
GCC
PRIVISIN
A PESBKHZ VARQX
A! eset, amit m&st elm&n*&(, %elem trtnt meg egy 9nsges es!ten*#"en4 8iatal,
s/rga 1s#r- %etsi %ar+2 s!/llt min*en reggel a! a"la(&m )/r(/ny/ra4 Alighanem /r%a
lehetett4 A""an a! i*#"en %&lt ne(em egy egs! !s/( ha+*in/m N ha+*ina(/s/n ltem,
a! %&lt a! egyetlen t/)l/l(&m4
5a meg+tt a (is %ar+2, s!.rtam ne(i "el#le, s meg(r*e!tem,
N K/s/t (rs!, (is "&l&n*
Megette, elre)0lt4 Ks 9gy min*enna), egy tel+es h.na)ig4 A!t a(artam elrni, h&gy
a (r*semre, UK/s/t (rs!, (is "&l&n*V N a!t $elel+e,
UKre(4V
Je a (is %ar+2 1sa( t/t&g&tt s/rga 1s#r%el, s )ir&s nyel%e1s(+t ny2+t&gatta4
Meg'ntam, h&gy tan9tgassam N a""ahagytam a! &(tat/st4
Zss!el nagy "a+ rt4 Egyi( na) "eny2l&( a l/*/"a ha+*ina(/s/rt, h/t 'ram$ia3 N a
l/*a 0res %&lt4 Vala(i ell&)ta a! egs!et3 V&lt egy $l '"&r(a a t/nyr&m&n, mg a!t is
el%itte a t&l%a+4
K&rg. hassal (ellett le$e(0*nm4 Egs! ++el 1sa( $&rg&l.*tam, nem +tt /l&m a
s!ememre4 Reggel megn!tem magam a t0(r"en, s/)a*t %&ltam4
Ki)7(&)3 Vala(i (&)&g a! a"la(&m&n4
Ott 0l a %ar+2 a )/r(/ny&n, s a 1s#r%el *&"&l a! a"la(0%egen4
UItt a )e1senye3V N %illant /t a! agyam&n4
Kinyit&ttam a! a"la(&t, s meg a(artam $&gni a %ar+2t4 El'gr&tt el#lem, s $el0lt egy
$/ra4 Kn 't/na, (i a! a"la(&n, s $el a $/ra4 Z meg $el+e"" s!/llt4 Kn 't/na4 Megint
$el+e"" s!/llt N $el a $a legtete+"e4 O*a m/r nem mehete( 't/na, er#sen him"/l4 A
selma meg len! r/m "i!t&s magass/g".l, s a!t m&n*+a,
N K/7s/t (rs!, (is "&7l&n*3
GCF
JKAI MR
A KOHJUS VERKP
Egys!er a "'*ai hegye( (! men%e, %alami )/(&s! sihe*er elm /ll egy ma*/rral,
mg)e*ig %er""el, h&gy %egyem meg4 Olyan nagy&n (rte, h&gy %egyem meg,
his!en 1sa( egy (ra+1/r (ell rte4 5&gy lehetne egy %er"rt t""et (rni egy
(ra+1/rn/l
Ne(em 'gyan a %il/g&n a(/rmire m/sra %&lt s!0(sgem, 1sa( %er"re nem, hanem
a!t g&n*&ltam, h&gy enne( a $i2na( nagy&n (ell e! a (ra+1/r, enne( a %er"ne( )e*ig
nagy&n (ellene a s!a"a*s/g, h/t 1sa( meg%ettem a +/m"&rt4
Je a! 1sa( nem re)0lt seh&%a, a +/m"&r, hanem 0lt a tenyeremen nagy g'""as!t%a,
$el"&r!&lt t&lla((al, s 1sa( a $e+t emelgette $elm4
K!ele""r#l n!%e s!re%ettem a!t/n, h&gy a (is ma*/rna( a! egyi( l/"a eltrtt,
hihet#leg a t#r"en %erg#*se (!"en, s 1sa( a "#r$&s!l/nyn/l $&g%a $0gg4
M/r e!en ma+* seg9t0n(, m&n*/m a +/m"&r s!en%e*#ne(, s el#%%e &lt.(semet,
s!)en lemets!m %ele a! ss!e!2!&tt 1s&nt&t4
Kn "i!&ny s!9%esen "e&+t&ttam %&lna s!egnyne( min*+/rt a m/si( l/"/t is, *e
/m"/r &+t&tt l/"2 em"ere(r#l m/r hall&ttam, &+t&tt l/"2 ma*ara(at nem ismere(L s
ehelyett !se"em"en h&r*&tt %iass!al s gy&l1ss!atyinggal mint a$$le (erts!em"er
le(t!m a! am)'t/lt l/"at4 Nem t'*&m, helyesen 1sele(e*tem7e, mert se"s! nem
%agy&(4
N H/t&*, %ere"e1s(e N m&n*/m N, e! r/* n!%e ))en nem hi"a, h&gy m&st m/r
1sa( egy l/"a* %an, (t l/""al is 1sa( egyet s!&(t/l l)ni, e! teh/t n/la* nem tes!
(0ln"sget4 M&st m/r re)0l+ isten h9r%el3
S!.t is $&ga*&tt, s l/ttam, h&gy $els!/llt egy $/ra, s meg t'*&tt "i! a! /llni egy
l/"&n4
5ete( is elm2lta( a!'t/n, ami*#n egy *l"en 1sal/*&mmal a s!a"a*"an reggeli!%e,
egys!er 1sa( egy $a(. %er" &*are))en eln(, s a leg&tth&n&sa"" "ar/ts/ggal (e!*i
mag/t "em'tatni4 El#"" 1sa( &tt $ity$iri(el a )ar("an, (s!r0li a! &rr/t a $l*h!,
ami sa+/ts/g&s tis!telgsi $&rma lehet a %er"nem!etnl, a!'t/n min* (!ele"" +n, a
$e+t, $ar(/t "illeget%e, m.ri(/l, mint %alami +. ismer#s4
N N!* N m&n*+a a $elesgem N, enne( a ma*/rna( 1sa( egy l/"a %an4
Val."an, a! n s/nta ma*aram %&lt a!4 5&nnan t'*ta meg, h&gy n h&l la(&m
5&gy t'*&tt 't/nam +nni Mi1s&*a s!tn %agy s!+/r/s s2gta meg ne(i, h&gy e!
a! em"er, a(i engem nem e%ett meg, mi(&r $&glya %&ltam, "i!&ny&san ennem is a*
e!ent2l Elg a! h&!!/, h&gy att.l $&g%a min*en reggel, *l"en s '!s&nna(&r
meg+elent a! n (&l*'s %ere"em a! as!taln/l4 O*ali))egett s!) al/!at&san 1siri)el%e,
mintha m&n*an/, UA*+ana( enne( a s!egny (&l*'sna(, a! isten ne%"en, %alami (is
m&r!s/tL egy (e!em, egy l/"am el%es!tettem a l)%ess!#n, &*aha!a is (t ne%eletlen
/r%/m he!i(, a! a)+'(at le%/gta a! ly%, a g&n&s! ellensg, ne sa+n/l+ana( egy $alat
(enyeret a s!egny (&l*'st.l4V
Ny/r %ge $el s!a%aina( "i!&nys/g/'l el is h&!ta mag/%al (t $eln#tt $ia1s(/+/t4 A
(t nagy $e+-, s/rga s!/+2 (amas!t &*a/ll9t&tta egy r&!sn%ny mell4 Maga )e*ig
&*a+tt #(et "em'tatni s (rni s!/m'(ra +%en*#"eli )/rt&l/s'n(at4 A!'t/n
GCW
$els!e*egette a ne(i h/nyt (enyr*ara"(/(at, s %iss!ament h&!!/+'(, $el&s!t&tta a!
alami!sn/t (!tt0( anyailag, s 1siri)elt h&!!/+'( er#sen, UH/t+/t&(, ti (amas!&(,
i*est&%a magat&( s!/rny/ra $&gt&( (elni4 5/t a!'t/n 1sa( i*e +++ete( ti is4 Itt ti is
(a)t&( m&r!sal(&t, itt nin1sen se ma1s(a, se l)%ess!#, sem %er"$&g. %as4 Je
a!'t/n s!)en %isel+te( magat&(at, gyal/!at&t ne h&!!at&( a $e+emre4 A $/r.l nem
s!a"a* leenni a gy0ml1st, hanem (!t#l (ell %/rni4 Ks!n+ete( s!)en3V
Nem is "/nt&tta( a %ere"e( a! n (ertem"en semmi gy0ml1st4 Enne( egyi( &(a
(0ln"en a! is lehet, h&gy mg e**ig egy s!em gy0ml1s sem termett4
GCD
CSUKOSZKIJ
6S6RGAS
Ma1s(a1sal/* $elnyi%/(&lt,
s hang+'( mess!i hallats!&tt,
UMi/(&ln'n( m/ig (/r %&lt,
r$g+0n(, mint mala1&(3V
Ka1s/( m&n*t/(,
US!) a n.ta, *e h/)&gni nem elg,
('r'tty&l+'n( "(a m.*ra
"re(e(t3V
Ma1s(a rgtn r$gni (e!*,
UR$, r$, r$3V
Jis!n. ny/%&g, meghall%a e!t,
UMia723V
K'r'tty&lna( (a1s/(, li"/(,
UPre(e(e3V
Hi"ahang&n 1sir(e (i/lt,
UGig/7g/3V
6ehnhang a %er" (e*%e,
UM'7m'7m23V
K'(&r(&l a (is me*%e,
UK' (ri7(23V
Tsa( a ny's!i mara*t +.!an,
nem tets!elgett semmi ).!"an,
nem ny/%&g&tt, (ele)elt,
(/)&s!ta (!t lehe%ert
7 t&+/s&(at %itt a (ert"e,
mert h2s%t les! m/r mah&lna) N
s 9gy "es!lt a 1i$ra, (erge
/llat&(na(,
UTsiri)el+en, a(i %er",
s ne "es!l+en tehnnyel%en,
tehnne( meg legyen elg
sa+/t hang+a, e! a! el%em3
GF=
Ne legyen a tehn s!am/r,
tehn legyen, ha m/r tehn,
s ne legyen a "(a ma*/r,
mara*+&n a sa+/t helyn3V
Rm a )a+(&s s0l*#(, "&1s&(
t/rsas/ga ny0!sg, l&1s&g,
meg se hall+/( a ny'lat,
"&l&n*9t+/( mag'(at4
Me!#n st/lna( a hala(,
"(/( s!/llna( $elh#( alatt4
Ma1s(/t $&gna( (isegere(,
$&g.+'(".l (i se mehet3
8igyel+te( e!t a m.(/t,
gy'$/t gy2+tana( a r.(/(,
s a tenger"e *&"+/( ny&m"an,
a (( tenger l/ngra l&""an,
t-! le)i a! egs!et,
(i"'((an a s!egny 1et,
U5e+, t-!&lt.(3 seg9tsg3
H/ng&l a %9!3 El is g3V
Kg a tenger, h'll/m $&rr,
(r&(&*il r/ g&m"/t s!.r,
)ala1sint/t, ha"&s $/n(&t,
s (ih2nyna( a mag&s l/ng&(4
Je a! al+a mgis g3
El nem als!i(3 S!rny-sg3
R/nttt (t ty2( egy h&r*.t,
(t (is )&nty is %i!et h&r*&tt,
*!s/".l (t "(a is
r/l&1s&lt N *e g a! is3
Kg a tenger, t0!es ha"+/t
min*hi/"a &lt&gat+/(4
Rm egy le)(e $elre)0l,
(nny- s!/rnnyal erre *-l,
GF1
r/legyint a l/ngra, s 9me,
nin1s a t-!ne( ham%a7h9re3
U++&ng a s&( /llat erre,
ne(elne( h/latel%e,
$0lei((el ta)s&lna(,
m!es na)$nyt ha"!s&lna(4
H'*a( #si m.*+a s!erint
g/g&gna( a li"/( megint,
UGig/7g/3V
Ma1s(a ren*"en ny/%&g emitt,
UMia723V
Ver" 1si)&g, ah&gy %al.,
UTsi)71siri)3V
S!a"/ly&san nyer9t a l.,
UNyiha7ha3V
B0mmg a lgy, legyes m.*ra,
UB'm7!irr7!'mm3V
K'r'tty&l a "(an.ta,
UK'ty7('r'ty3V
Ka1sa 1s#re Uh/)V7ra ny9li(,
U5/)7h/)7h/)3V
Mala1 r$g, amint illi(,
UR$7r$7r$3V
Kis Mari(a hallgat+a,
min* e *al #t altat+a,
U6ente, "a"a, tente3
6ente, "a"a, tente3V
GF2
SZP ERN
MR6YRS 5RROM HUS6RQA
5&ll.s M/ty/s (ir/ly'n( &rs!/ga nem a na)l&).(, nem a g&n*talan reste( &rs!/ga
%&lt, *e nem /m, a! a! i*# se (at&n/t, se )&lg/rt, se 'rat, se )aras!t&t, se (isem"ert, se
nagyem"ert nem enge*ett ell'st'lni4 r(sen t&m"&lta( a %r&nt. ha*a( a
hat/r&(&n, a hat/r&(&n "el0l i!!&tt a m'n(a, l/ng&lt a! igye(e!et, amine( a! &rs!/g
hatalm/t, *i1s#sgt $enn (ellett tartani4 E""en a! i*#"en "i!&ny megemlegett(, ha
%alamerre egy has!&ntalan t'nya em"er tal/ltat&tt4 Olyan nagy &rs!/g"an, amilyen
Magyar&rs!/g %&lt, (er0lt a!rt a((&r is egy ra(/s meg/tal(&*&tt l'sta$i, (i( min*en
istena*ta na) S!ent 5e%er*elt s!erette( 0nne)elni4
M/ty/s (ir/lyna( egys!er &lyan g&n*&lata t/ma*t, meg$&ga*ta Magyar&rs!/g
legh9rhe*te"" h/r&m l'st/+/t, a(i( mg a!t se /ll&tt/( meg nygs nl(0l, ha a
(is'++'(at (ell m&!*9tani4 E!t a 1s'*a h/r&m l'st/t $elh'r1&lt/( a (ir/lyna( P'*a
%/r/"a, &tt M/ty/s ren*el(e!sre (0ln ta(ar&s (is h/!at (a)ta(, a! %&lt a *&lg'(,
h&gy semmi *&lg'( a %il/g&n ne legyen4 S!&lg/(at, s!&lg/l.(at a*ta( mell+0(, a(i(
a h/r&m l'st/ra ta(ar9t&tta(, $-ttte(, $#!te(, lt!tett(, %et(e!tett(, m&s*att/(
#(et, tal/n mg a $alat&t is megr/gt/(, miel#tt a l'st/( s!/+/"a (er0lne4 Mgy (ellett a
"'*a%/ri h/r&m l'st/na( a h/!"an lni 1s2$s/gra, ne%etsgre, egs! &rs!/g 1sa( leste,
me**ig "9r+/( a!t a rettent# semmitte%st4
P9rta a M/ty/s h/r&m l'st/+a, egyi( +&""an "9rta, mint a m/si(4 Egs! na)
he%erte(, s!'s!&gta(, mert 2gy megh9!ta(, mint a mala1 (ar/1s&nyra4 5a meg'nt/( a
h/t&n $e(%st, a has'(ra $&r*'lta(, ha a"".l is elg %&lt, %iss!a a h/t'(ra4 Olyan
l'st/( %&lta( m/r, a legyet is l'st/( %&lta( el(ergetni a! &rr'( hegyr#l4
Egys!er a!'t/n, h&gy esett, h&gy nem, (igy'lla*t a M/ty/s h/r&m l'st/+a $elett a
tet#4 A +/r.7(el# n) nagy"an (ia"/lta a t0!et &*a(int, a l/ng is meg1sa)ta m/r a!
a"la(&t4 A((&r a! egyi( he%er# $i1(. &*as!.l a m/si(h&!, /lm&san,
N Xgy l/t&m, (&ma, g a h/!4
A m/si( /s9t&tt egy nagy&t, a!'t/n a!t m&n*ta,
N 5a** g+en, ma+* (i%itet a (ir/ly, ha "a+ les!4
A harma*i( nys!rg%e nyit&tta (i s!/+/t,
N 5&gy nem restellte( m/r ennyit "es!lni4
Mgy lett %ge a M/ty/s h/r&m l'st/+/na(, mg a hal/l'(&n is ne%ette( a! em"ere(4
GFG
MSZLY MIKLS
A 6ORONY MESKQE
Valami(&r rgen, rges7rgen lt egys!er egy tr)e, a $-s!/ln/l nagy&"", a $/(n/l
meg (ise""4 Min*ene megh&lt, h&gy +.(e*%%el "re*+en, "(%el $e(0*+n, mgse
%&lt s&ha "&l*&g4 Olyan s!ig&r2 ())el +/rt a %il/g"an, mintha a $-s!/la( a ra"s!&lg/i
%&ln/na(, a $/( )e*ig min* 1sa( #t "&ss!antan/(, h&gy, l/m, milyen mag&sa(
%agy'n(3
E""e seh&gy se t'*&tt "eleny'g&*ni4 M/r a! is (eser-sg %&lt ne(i, ha (iment
st/lni a hat/r"a4 P/rh&gy meregette a s!emt, min*ig 1sa( egy (i1si *ara"(/t l/t&tt a
%il/g".l, s&se t""et4 UPe!!eg a $/(3 N s.ha+t&!&tt s&(s!&r4 N A!&( "i!t&s s&((al
t""et l/tna(3V S mrg"en, h&gy ilyen tehetetlen, t&%/"" ta)&sta a $0%et, a $/(at meg
irigyelte4
Egys!er a rten "allag&tt ha!a$el, s nagy&n r&ss!(e*%- %&lt4 Alig %/rta, h&gy
ha!ar+en, "e!/r(.!!&n a h/!/"a, s al'*+&n4 Mert ha al'*t, a((&r /lm&*&tt is, s
/lm/"an &lyan )i1i% !s'g&r&*&tt min*en, mint egy %a(&n*t2r/s4
:e*ig mg nem is l/t&tt iga!i %a(&n*&t4
M&st a!&n"an itt %&lt a! al(al&m, a rt tele %&lt t2r/ssal, %/l&gathat&tt (!t0(4
Min*+/rt le is 0lt a! egyi( (')a1 mell, s leste, h&gy megm&!*'l7e4 Tsa(hamar
megm&!*'lt, s a grngy( (!0l (i*'gta a! &rr/t a %a(&n*4
N Mit 1sin/ls! N (r*e!te a tr)e (9%/n1sian4
N 5/!at N m&rm&gta a %a(&n*, s t&%/"" t2rta a $l*et4
N Q.$le h/! les! a!, hall&*3 Se a"la(a, semmi+e N mit l/ts! ma+* "el#le
N Kn min*ent l/t&(, amit a(ar&( N hang!&tt a %/las!4 N Je mit a(ars! l/tni te+
A tr)e a! er*#s!l tlgyei $el m'tat&tt4
N Min*ent4 Je legal/"" annyit, mint a $/(4
N A((&r +&"" les!, ha a! n h/!am"a "2+s! N )isl&g&tt a %a(&n* N, n min*enna)
tal/l(&!&m %el0(4 Egs! er*# %an "el#l0( &*alent, 1s')a g1s, "&g min*egyi(, *e
t""et #( se l/tna(, mint n4
S "l1s /"r/!attal %iss!a"2+t a $l*"e4 A tr)e meg lehasalt, s "e('('1s(/lt 't/na
a ly'("a4 :ers!e, semmit se l/t&tt, 1sa( a %astag sttsget4
N Ost&"a3 5is!en ennl mg egy ny&m&r'lt $-s!/l is t""et l/t3 N m&r&gta
"&ss!2san, s ha!ament, le$e(0*t4 Je m&st a! egys!er nem %a(&n*t2r/sr.l /lm&*&tt,
hanem egy s&ha7nem7%&lt hatalmas t&r&nyr.l, mg a $/(n/l is magasa""r.l N *e
legeslegin(/"" a t&r&ny a"la(/r.l444
S, mi1s&*a gynyr-sg %&lt e!3 Min*ig 1sa( $l+e"", $l+e"" menni, egyre
magasa""ra a l)1s#(n N $l a! a"la(ig3
S a((&r egys!erre $l"re*t, a! a"la(&n m/r nem t'*&tt (in!ni4
5anem a! # a+ta+/n/l ann/l +&""an (&)&g&tt %ala(i4 Egy me*%e4
N Mit a(ars! N m&r*'lt r/ *0hsen4
A me*%e s!el9*en *rmgtt,
N 6e (i1si %agy, h/t "i!t&s &(&sa"" n/lam4 Krle(, a*+ tan/1s&t4 A mhe(
el$ele+tette( m!et gy-+teni, nagy&n (&)lal'n( min*ny/+an4 6'*s!7e seg9teni ra+t'n(
A tr)e el#s!r megle)#*tt, a!t/n elm&s&ly&*&tt ra%as!'l, # a!t/n t'*ta, h&gy
GF;
h&%a t-nt a m!3 Nem m/sh&%/, mint a! # (amr/+/"a4 Ks min*+/rt egy mers!
g&n*&lata t/ma*t4
N Hes! m!, amennyit 1sa( (9%/nt&( N m&n*ta ha megs!&lg/l+/t&( a! /r/t4
N Ks mi les! a! /ra
N Estig i*eh&r*t&( annyi (%et, h&gy el"&r9tsa a rtet, a!t/n reggelig t&rny&t
ra(t&(, a $/(n/l magasa""ra4
A me*%e h0mmgtt, %a(ar.*!&tt, mi%elh&gy nem t'*ta, mi a! a Ut&r&nyV N s
s!gyellte meg(r*e!ni4 Je ha m/r ilyen "&l&n*$a+ta a tr)e N g&n*&lta N, h/t legyen3
Egye meg a t&rny&t, #( ma+* meges!i( a m!et4 Ks r//llt a *&l&gra4
Siet%e elment, s ss!e1s#*9tette a (rny( %alamennyi me*%+t, $iatalt, reget4 Ks
min* h&r*t/(, 1i)elt( a (%et, h&r*t/( s 1i)elt(, meg se )ihente( estig4 S a((&rra
ra(%a lett a rt4 A rt (#%el, a! g meg 1sillag&((al4
Olyan aranyl. s/rg/n %il/g9t&tt a s&( gi l/m)/s, mint a m!4 Ts&rg&tt is a ny/l'(
a me*%(ne( mg a g&n*&latra is N *e hi/"a, a m'n(a +a%a mg h/tra %&lt4 Ks a tr)e
nem hagyta /lm&*&!ni #(et4 5&l i*e, h&l &*a $'t(&s&tt, s magyar/!ta ne(i(, h&gy mit
h&gyan 1sin/l+ana(4
A me*%( )ers!e m&st sem rtett(, h&gy min*e! mire +., *e a!rt h&!!/$&gta( a
t&r&ny)9tshe!4 Ra(t/(, ra(t/( a (%et egym/sra, el#"" a nagy+/t, a!t/n a! a)ra+/t N
s h&gy, h&gy nem, a $ala( meg/llta(4 A tr)e )e*ig egyre $l+e"" h/g&tt4 Ah&l n#tt
egy (i1sit a $al, min*+/rt &tt termett, s &nnan n.gatta a me*%(et4 N Mg3 Mg3 N
(i/lt&tta4 A!&( meg egyre 1sa( a!t hall&tt/(, h&gy, UM!3 M!3V
Mgy a!t/n ment a m'n(a, mint a )aran1s&lat4
M/r +.1s(/n elm2lt +$l, mi(&r &*/ig +'t&tta(, h&gy (# semmi nem mara*t a rten,
a t&r&ny %is!&nt "0s!(n &tt /llt4
K))en 1sa( a"la(a nem %&lt4
N V/r+at&(3 N m&n*ta a tr)e tit&(!at&san4 N Ne(em mg *&lg&m %an i*e$ent Ns a
me*%(et s&r"an (iha+t&tta a rtre4
Mi(&r a! 't&ls. is (int %&lt m/r, s 1sa( # mara*t egye*0l a rengeteg )0let"en,
ne(il/t&tt, h&gy a"la(&t %/g+&n a t&r&ny 1s21s/ra4 Mert h/t e! %&lt a! iga!i m'n(a N
e! %&lt a t'*&m/ny3
S %/gta, %ste a (%et nagy "'!gal&mmal, %/gta, %ste N ))en ha+nal lett, mire
el(s!0lt4 S a((&r i!gat&ttan &*aha+&lt a ny9l/sh&!, h&gy (in!!en, s l/ssa, amit mg
s&ha sen(i nem l/t&tt4
Je "i!&ny hi/"a meregette a s!emt, a! 2t".l, a $&ly.".l, a $/(".l, a hegye("#l
m&st is 1sa( egy *ara"(/t l/t&tt, semmi%el se t""et, &lyan a)r. a"la(&t %/g&tt a
hatalmas t&r&nyra4
:&nt&san a((&r/t, mint # maga4
GF<
MRA FERENC
A KIRRHY KENYERE
5&l %&lt, h&l nem %&lt, Ne(eres*en t2l %&lt, Ne%esin1sen innen %&lt, a! egys!eri
(ir/lyna( 1sa( egyetlen $&ga %&lt, a! is "eletrtt a "eletlen (enyere (eletlen ha+/"a4
N 5e+, m/(&s teringette, m!es "&r&ngatta N 0ttt a! as!talra a! egys!eri (ir/ly N,
mi1s&*a (ir/ly %agy&( n, h&gy mg "le sin1s a (enyeremne(3 5&!!at&(7hamar a
)(t#l egy (al/1s1i).t3 Ple $&s!l.s legyen, ha+a, mint a selyem3
Gym/nt&s $#'*%armester &l*al"a (ny(lte a r'"int&s $#(amar/st, r'"int&s
$#(amar/s a! arany&s $#a+t.n/ll.t, arany&s $#a+t.n/ll. a! e!0sts $#s!a(/1s&t, a!
e!0sts $#s!a(/1s a %/s!&n(t#s (is ('(t/t, %/s!&n(t#s (is ('(ta a tenyer"e s!e*te
a l/"/t4 Gy9(na( ment el, 1siga"ig/na( +tt %iss!a4
N Van m/r (is s!(, 1sa( l/"a ((, 'ram (ir/ly, tis!tel a )(4 V(/%al mri
"e1s0lete*, m&gy&r.h++al a hitele*4 Annyi m/r n/la a! a*.ss/g'n(, h&gy a harma*i(
s!&ms!* a+ta+/t is min* tele(rt/!ta %ele4
N 5e+, (1s(ei (e1s(e, 1s.(/i 1s.(a3 N $&h/s!(&*ta el mag/t a! egys!eri (ir/ly4 N
Mi1s&*a (ir/ly %agy&( n, h&gy mg a )( se /* hitel"e3 5amar %igyete( ne(i egy
ers!ny aranyat a l/*a$i/".l3 S!/! arany)eng#t, ragy&g.t, 1seng#t3
8#'*%armester &l*al"a (ny(lte a $#(amar/st, $#(amar/s a $#a+t.n/ll.t,
$#a+t.n/ll. a $#(in1st/r&st, $#(in1st/r&s elment, mint a s.ly&mma*/r, %iss!a+tt, mint
a! .l&mma*/r4
N A $e+emne( gr/1ia, 0res a l/*a$ia4 Nagy )n!ne( (is helye, 1sa( a!!al %an tele4
N 5e+, t2r.tlan rtes, alm/tlan "les3 N (esere*ett el a! egys!eri (ir/ly4 N S!/!
)al&t/m"an e!er terem, s nin1s egy "ete%# $alat (enyerem4 E!er s!&lg/m&n arany a
r'ha, 1s')/n nra+tam r&ngy&s a s'"a3 6enger +&""/gy&m, !n a! a*., s nem mara*
"el#le se 9r., se sa%.3 Kis "alta nagy $&(a, mi enne( a! &(a
Egys!eri (ir/lyna( (nnye !/)&r!&tt, %/s!&n(t#s ('(ta hamar r&st/t h&!&tt,
(nnyeit a (ir/ly a""a e+tegette, 2gyh&gy a! '*%ar/t /r%9! $enyegette4
N P/n+a a (/nya3 N legyintett a (ir/ly4 N Knnyeimet a**ig el nem /ll9t+/t&(,
ame**ig a nin1sne( &(/t nem a*+/t&(4
Gym/nt&s s!&lg/(, gyngys 1sel*e( es!0( ss!etett(, s amit (is0ttte(,
aranyt/l1/n a (ir/ly el tett(,
N Uram (ir/ly, a! a*. 2gy el&l%a*t, mint a h.3
N 5is!i a )is!i3 N legyintett a (ir/ly4 S mint se"es es#, (nnye !/)&r&!&tt,
%/s!&n(t#s ('(ta ly'(as %*rt h&!&tt, (nnyeit a (ir/ly a""a eregette, m/r a! egs!
%/r&st /r%9! $enyegette4
Gym/nt&s s!&lg/(, gyngys 1sel*e( a**ig s2gta(7"2gta(, m9g %alah/ra megint
s!he! ny2lta(,
N Vere+t("#l )ergett a! a*. ra(/sraL h&gy a na) r/s0ttt, els!/llt, mint a )/ra4
N Va( %ar+2 l/tta, s0(et ty2( hall&tta3 N legyintett a (ir/ly4 A (nnye mg s!/!s!&r
+&""an !/)&r&!&tt, hamar a (is ('(ta ly'(as h&r*.t h&!&tt, (nnyeit a (ir/ly a""a
e+tegette, m/r egs! &rs!/g/t /r%9! $enyegette4
Xgy megi+e*te( a! '*%ari mlt.s/g&(, h&gy "2+ta( %&lna m/r a l/*a$i/"a is, ha
"ele$rte( %&lna4 Ka)(&*ta( $-h!, (a)(&*ta( $/h&!, 1sa( a ('(ta (a)&tt a
GFC
lis!tesh&m"/rh&!4 Irgette, $&rgatta, !rgette, (&ngatta, 't&l+/ra (imar(&lt "el#le egy
mar( lis!tet4
N Van itt s!, hamar (s!, 'ram (ir/ly, i*e n!!3 H/t&*7e e!t a mar( lis!tet
N :ala1sinta, "'(ta, l/t&m /m, ('(ta3
N N&, 'ram (ir/ly, mire e! a mar( lis!t a te mar(&*"a (er0l, megt'*&*, h&%a lett
a! a*.3
A (is ('(ta a((&r s!tnyit&tta a mar(/t, s "eleh'lla+t&tta a lis!tet a $#(in1st/r&s"a,
N 6e**, ami a tis!te*, a** t&%/"" a lis!tet3
8#(in1st/r&s a*ta a lis!tet a $#s!a(/1sna(, $#s!a(/1s a $#'*%armesterne(4 I*e is
raga*t, &*a is ta)a*t "el#le, %gre semmi se mara*t4
N 5all&*7e, ('(ta, e""#l se les! "'(ta3 N 1s.%/lta meg a $e+t a (ir/ly, mi(&r a
$#'*%armester "eler/!&gatta a tenyert a! %"e4 N Min*ny/+'(na( lis!tes lett a
mar(a, ne(em 1sa( a! '++am hegyre +'t&tt egy (i1si4
A (is ('(ta a!t a (is lis!tet is letr0lgette a %/s!&n(t#+%el a (ir/ly '++/r.l, s a
(!"en a!t s2gta a $0l"e,
N Uram (ir/ly&m, l/that&* maga*, h&%a les! a te tenger aranya*4 S!/! (!en
/t$&lyi(, egy s!emig el(&)i(4
5e+, tal)ra is 'gr&tt a! egys!eri (ir/ly, s 2gy s!t0ttt a s&( '*%ari lh-t# (!t,
h&gy egy se /llt meg Ne(eres*t#l Ne%esin1sig4 A l/*a('l1s&t )e*ig /tny2+t&tta a (is
('(t/na(,
N 8iamna( m&n*&m, te %isel* g&n*&m3
N&, a (is ('(ta g&n*+/t is %iselte 2gy, mint a t'la+*&n a)+/na(, #$elsge t""et s&se
)anas!(&*&tt, tele7itala meg nem $&gyat(&!&tt, na)+/"an h/r&m (enyeret e%ett meg,
hanem a ha+/t meghagyta ne(te(4
GFF
PKKAKIRRNJUHRS
JAPN MESE
Valami(&r rges7rgen lt Ki&t."an egy "(a4 Na)+ai "(sen $&lyta(, a
$#%/r&s"an nagy te(intlyne( r%en*ett, 1sa( a! "/nt&tta, h&gy mg s&hasem l/tta
Osa(/t, Qa)/n m/s&*i( legh9rese"" %/r&s/t4 Egys!er a!t/n elhat/r&!ta, h&gy 2tra (el,
megn!i a %/r&st, melyr#l m/r annyit hall&tt4
Osa(a s Ki&t& (!tt $l2t&n hatalmas hegy emel(e*i(4 N&, a (i&t.i "(a megy,
megy egyre $el+e"" a hegyen4 Mi(&r h&lt$/ra*tan a tet#re r(e!i(, l/t+a /m, h&gy a
t2ls. &l*alr.l egy m/si( "(a (a)as!(&*i( nagy liheg%e a hegytet#re4 A
(imer0ltsgt#l +. i*eig nem +'t&tt s!.h&! sem a! egyi(, sem a m/si(4 Mi(&r %gre
(i$2+t/( mag'(at, a (i&t.i "(a 9gy s!.lt,
N Ah&gy l/t&m, (egyelme* nagy (ir/n*'l/sra in*'lt4 Ugyan merre %e!et a! 2t+a
N Osa(/"an la(&m, (rem N %/las!&lt a m/si( "(a N, s minth&gy mg s&hasem
l/ttam Ki&t.t, m&st %gre s!eretnm megn!ni4 S n %a+&n h&%a, merre
N Kn meg ))en Osa(/"a a(ar&( ell/t&gatni4 K0ln"en (i&t.i %agy&(4
Erre s!)en elm&n*t/( egym/sna(, (i merre, h&gyan +tt, s 1s0gge*ten /lla)9t&tt/(
meg, h&gy mg 1sa( a $ele7$ele 'tat +/rt/( meg4
Egy i*eig nm/n (eseregte(, a!t/n 9gy s!.lt a! &sa(ai "(a,
N Xgy %lem, h&gy h&ltra $/ras!t+'( mag'n(at min*(etten, s mgsem r0n( &*a,
ah&%a in*'lt'n(4 K))en m&st %agy'n( 't'n( legmagasa"" )&nt+/n4 Mine( $/ra*n/n(
t&%/"" Innen is megn!het+0( Osa(/t is, Ki&t.t is4
N :&m)/s tlet3 N helyeselte a (i&t.i "(a4
N&, erre min*(etten h/ts. l/"'(ra /llta(, a mells#%el meg egym/st t/m&gatt/(, s
/m'l*&!%a n!t( a! alatt'( elter0l# %/r&st4
5&ss!as n!el#*s 't/n $el(i/lt&tt /m a! &sa(ai "(a,
N E+nye, his!en Ki&t. ))en &lyan, mint Osa(a3
8el(i/lt erre a m/si(,
N Osa(a semmi"en sem (0ln"!i( Ki&t.t.l3
Es!0("e sem +'t&tt, h&gy "es!lgets (!"en meg$&r*'lta(, s mi(&r $el/gas(&*ta(,
egyi(0( is, m/si('( is a!t a %/r&st n!te, ah&nnan elin*'lt3
Elge*etten, megny'g&*%a trte( ha!a min*(etten4
GFW
A VI6YIHHS
OROSZ MESE
Rllt a me!#n egy (is %ityill.4 O*as!/ll a $nyes(e7legye1s(e, s "e(&)&gtat, N Kis
('nyh., %ityill.3 Ki la(i( a %ityill."an Sen(i sem $elel4 Pere)0l $nyes(e7legye1s(e,
s "etele)s!i(4 O*as!(i( 'gri7"'gri "&lha,
N Kis ('nyh., %ityill.3 Ki la(i( a %ityill."an
N Kn, $nyes(e7legye1s(e4 5/t te (i %agy
N Kn a! 'gri7"'gri "&lha4
N Gyere, la(+/l %elem4
Pes!(i( a! 'gri7"'gri "&lha, s m&st m/r (etten la(na(4 O*are)0l a *'nny&g7
s!2ny&g,
N Kis ('nyh., %ityill.3 Ki la(i( a %ityill."an
N Kn, $nyes(e7legye1s(e meg a! 'gri7"'gri "&lha4 5/t te (i %agy
N Kn a *'nny&g7s!2ny&g4
N Gyere, la(+/l %el0n(4
M&st m/r h/rman la(na(4 O*as'rran serny(e7egr(e,
N Kis ('nyh., %ityill.3 Ki la(i( a %ityill."an
N 8nyes(e7legye1s(e meg a! 'gri7"&lha meg a *'nny&g7s!2ny&g4 5/t te (i %agy
N Serny(e7egr(e4
N Gyere, la(+/l %el0n(4 M&st m/r ngyen la(na(4 O*a'gri( a "re(e7"(a,
N Kis ('nyh., %ityill.3 Ki la(i( a %ityill."an
N 8nyes(e7legye1s(e meg a! 'gri7"&lha meg a *'nny&g7s!2ny&g, serny(e7
egr(e4 5/t te (i %agy
N Kn a "re(e7"(a4
N Gyere, la(+/l %el0n(4
M&st m/r ten la(na(4 O*a+n a! alam's!i7ny's!i4
N Kis ('nyh., %ityill.3 Ki la(i( a %ityill."an
N 8nyes(e7legye1s(e meg a! 'gri7"&lha meg a *'nny&g7s!2ny&g, serny(e7
egr(e meg a "re(e7"(a4 5/t te (i %agy
N Alam's!i7ny's!i4
N Gyere, la(+/l %el0n(4
M&st m/r hatan la(na(4 O*as!ala* a 1sal.(a7r.(a,
N Kis ('nyh., %ityill.3 Ki la(i( a %ityill."an
N 8nyes(e7legye1s(e meg a! 'gri7"&lha meg a *'nny&g7s!2ny&g, serny(e7
egr(e meg a "re(e7"(a s alam's!i7ny's!i4 5/t te (i %agy
N Kn A 1sal.(a7r.(a4
N Gyere, la(+/l %el0n(4 M&st m/r heten la(na(4
O*as&m)&ly&g a %ityill.h&! a! &r*as7$ar(as a "&(r&s s-r-sg"#l,
N Kis ('nyh., %ityill.3 Ki la(i( a %ityill."an
N 8nyes(e7legye1s(e meg a! 'gri7"&lha meg a *'nny&g7s!2ny&g, serny(e7
egr(e meg a "re(e7"(a, alam's!i7ny's!i meg a 1sal.(a7r.(a4 5/t te (i %agy
N Kn a! &r*as7$ar(as, "&(r&s s-r-sg"#l4
N Gyere, la(+/l %el0n(4 Ott lte(, +.l lte(4
GFD
O*a1amm&g a %ityill.h&! a me*%e, s "e(&)&gtat,
N Kis ('nyh., %ityill.3 Ki la(i( a %ityill."an
N 8nyes(e7legye1s(e meg a! 'gri7"&lha meg a *'nny&g7s!2ny&g, serny(e7
egr(e meg a "re(e7"(a, alam's!i7ny's!i s a 1sal.(a7r.(a meg a! &r*as7$ar(as
"&(r&s s-r-sg"#l4 5/t te 'gyan (i %agy
N Kn a me*%e N min* meglle(3 R/$e(s!em a %ityill.ra, s ss!etrle(3
Megrm0lte(, s (ir&hanta( a %ityill.".l4 A me*%e )e*ig r/1sa)&tt tal)/%al a
('nyh.ra, s )&!*&r+/%/ !2!ta4
GW=
ARANY LSZL
A KIS MAHAT KS A 8ARKASOK
V&lt a %il/g&n egy (is mala1, anna( %&lt egy (is h/!a egy nagy rengeteg er*#
(!e)n4 Egys!er, amint e""en a (is h/!"an $#!getett mag/na(, &*amegy egy nagy
&r*as $ar(as, "es!.l a! a+t.n,
N Eress! "e, (e*%es mala1(/m, nagy&n hi*eg %an i*e(int, $/!&m4
N Nem eres!tele( "i! n, mert meges!el4
N Eres!* "e h/t legal/"" a! egyi( h/t'ls. l/"am4
A (is mala1 "eeres!tette a! egyi( h/t'ls. l/"/t4 5anem alatt&m"an &*atett egy
nagy $a!( %i!et a t-!re4
Ki1si i*# m2l%a megint megs!.lalt a $ar(as,
N Ugyan, (e*%es (is mala1(/m, eres!* "e a m/si( h/t'ls. l/"am is4
A (is mala1 "eeres!tette a!t is4 Je a $ar(as a!!al se rte "e, hanem egy (is i*#
m2l%a megint "es!.l&tt,
N Ke*%es (is mala1(/m, eres!* "e a (t els# l/"am is4
A (is mala1 "eeres!tette a (t els# l/"/t isL *e a $ar(asna( a! se %&lt elg, megint
megs!.lalt,
N K*es7(e*%es (is mala1(/m, eress! "e m/r egs!en, ma+* megl/s*, egy '++al se
ny2l&( h&!!/*4
Erre a (is mala1 egy !s/(&t s!)en &*atett a ny9l/sh&!, h&gy amint a $ar(as +n
h/ttal "e$el, egyenesen a""a men+en "e4 A!!al "eeres!tette4 A $ar(as 1sa('gyan a
!s/("a $ar&lt "e4
A (is mala1 se %&lt rest, hirtelen "e(ttte a !s/( s!/+/t, le(a)ta a t-!r#l a nagy
$a!( $&rr. %i!et, le$&rr/!ta %ele a $ar(ast, a!'t/n hirtelen $elm/s!&tt egy nagy $/ra4 A
$ar(as egy *ara"ig &r*9t&tt, mert a $&rr. %9! 2gy le%itte a s!#rt, h&gy egy s!/l se
mara*t ra+ta4 A!'t/n a**ig h/nyta7%etette mag/t, m9g 't&l+/ra (i.*&!&tt a !s/( s!/+a4
Ki"2+t "el#le, s!ala*t egyenesen seg9tsget h&!ni4 Viss!a is +tt nems&(/ra %agy
ti!e*mag/%al4 El(e!*t( (eresni a (is mala1&t4 A**ig7a**ig (erest(, m9g %alamelyi(
1sa('gyan megl/tta a $a tete+n4 O*amente( a $a al/, el(e!*te( tana(&*ni, h&gy
mit%#( legyene(, mi m.*&n $&g+/( meg a (is mala1&t4 Mert egyi( se t'*&tt a $/ra
$elm/s!ni4
Nagy s&(/ra a!'t/n elhat/r&!t/(, h&gy egym/s h/t/ra /llana( min*ny/+an, mint a
l*e1i "ir(/(, 2gy a!t/n a leg$els# ma+* 1sa( elri4 El is (e!*te( egym/s h/t/ra
$elm/s!ni4 A (&)as! mara*t legal'l, mert $lt $el+e"" menni4 Mgy h/t a t""i min* a! #
h/t/n %&lt4
M/r &lyan magasan %&lta(, h&gy 1sa( egyetlenegy hi"/!&tt4 A! a! egy is el(e!*ett
m/r m/s!ni4 A((&r a (is mala1 hirtelen el(i/lt&tta mag/t,
N 8&rr. %i!et a (&)as!na(3
A (&)as! megi+e*t, (i'gr&tt a t""i al.lL a s&( $ar(as min* le)&ty&g&ttL (ine( l/"a,
(ine( nya(a trt (i, a (&)as! meg 2gy els!ala*t, h&gy s&se l/tt/( t""et4
A (is mala1 s!)en les!/ll&tt a $/r.l, ha!ament, t""et $el se merte( menni a h/!a
t/+(/na( a $ar(as&(4
GW1
GRIMM
A PKKAKIRRHY
Klt egys!er egy (ir/lyL anna( a leg(ise""i( l/nya &lyan s!) %&lt, mg a na) is
el1s&*/l(&!&tt, ha r/s0ttt, )e*ig a! m/r l/t&tt egyet7m/st, mi.ta $ent +/r a! gen4
A (ir/lyi )al&t/t.l nem mess!e egy rengeteg nagy er*# sttlettL s-r- l&m"&s,
(ere( h/rs$/( /llta( a s!ln, a leg%ne"", legtere"lyese"" h/rs$a alatt )e*ig %&lt
egy (2t4 5a nagy&n meleg %&lt, a (ir/lyl/ny (ist/lt a! er*#s!lre, le0lt a (2t
(/%/+/ra, 2gy )ihent a mly"#l /ra*. h-%ssg"en4 V&lt 2gy, h&gy el'nta mag/tL
ilyen(&r $&gta a! aranyg&ly.1s(/+/t, $l*&"ta meg el(a)ta, e! %&lt a leg(e*%ese""
+/t(a4
6rtnt egys!er egy s!) ny/ri na)&n, h&gy amint 9gy +/ts!a*&!&tt, t2l magasra
tal/lta *&"ni a g&ly.tL nem t'*ta el(a)ni, a $nyes aranygm" leesett a $l*re,
leg'r'lt a (is le+t#n, "e egy ly'("a, a!&n /t a (2t"a4 A (ir/lyl/ny m/r 1sa( a
l&11san/s/t hall&tta, ah&gy elmer0lt a %9!"en4 I+e*ten ha+&lt /t a (/%/n, *e hi/"a, a (2t
&lyan mly %&lt, le se lehetett l/tni a $ene(re4 Egy i*eig 1sa( n!ett, n!ett a $e(ete
semmi"e, a!t/n nagy "2san le0lt egy (#)a*ra, s!em"#l (i"'ggyant a (nny, egyre
hang&sa""an s9rt7r9tt, seh&gyan sem t'*&tt meg%igas!tal.*ni4
5/t ah&gy &tt s9r*&g/l, egys!er 1sa( a!t m&n*+a %ala(i,
N Mit "2sla(&*&l, s!) (ir/ly(isass!&ny Olyan (eser%esen !&(&gs!, a (#s!i(la is
megl/gy'lna t#le3
A (ir/lyl/ny (r0ln!ett, (ereste, h&nnt +# a hang, *e sen(it nem l/t&tt4 5anem
amint 9gy (mlel#*i(, s!re%es!i, h&gy egy 1s2nya, (%r "(a m/s!i( (i a (2t
re)e*e!ett (%ei (!0l4
N Tsa( nem te s!.l9t&tt/l meg, reg s/r*agas!t. N (r*e!te 1s&*/l(&!%a4
N Je "i!&ny n N $elelte a "(a4 N A!t t'*a(&ltam, milyen "/nat ny&m+a a s!9%e*et4
N Xgyse t'*s! te a!&n seg9teni3 N s.ha+t&tta a (ir/lyl/ny4 N Peleesett a!
aranyg&ly.1s(/m a (2t"a, a!t sirat&m4
N N&, 1sa( 1sen*ese*+lL in(/"" a!t m&n** meg, mit a*n/l ne(em, ha
%iss!ah&!n/m a +/t(&*at4
N Amit 1sa( a(ars!, (ir/lyi r'h/mat, gyngymet7gym/nt&mat, mg a!
arany(&r&n/t is a $e+emr#l3
N Nem (ell ne(em sem a r'h/*, sem gyngy*7gym/nt&*, sem a! arany(&r&na a
$e+e*r#l4 Tsa( egyet (9%/n&(, ha** legye( a +/ts!.)a+t/s&*L 0ltess as!tal&*h&!, etess
t/nyr&*".l, itass )&hara*".l, altass a! /gya*"anL ha e!t meg9gre*, les!/ll&( a
(2t"a, $lh&!&m a! aranyg&ly.1s(/*at4
N Min* megtes!em, amit (9%/ns!, 1sa( h&!* %iss!a g&ly.mat3 N m&n*ta
r%en*e!%e a (ir/lyl/ny, mag/"an a!&n"an e!t g&n*&lta, UUgyan, mit $e1seg e! a
"'ta "(a3 Tsa( nem ()!eli (&m&lyan a *&lg&t 5&gy lehetne )a+t/s&m, ha egys!er
&*alent ('r'tty&l a %9!"enV
A "(a )e*ig, amint a! 9gretet meg(a)ta, le"'(&tt a (2t"a, s aligh&gy a (ir/lyl/ny
a g&n*&lata %gre rt, m/ris el#"'((ant, s!/+/"an a! aranyg&ly.%alL &*at&ty&g&tt
%ele a gye)re, s a l/ny el g'r9t&tta4 Anna( nagy&t *&""ant a s!9%e a! rmt#l, amint
(e*%es +/t(/t %is!&ntl/ttaL $l(a)ta, s els!ala*t %ele, 0gyet se %etett t""et a "(/ra4
GW2
A! nagy "re(egssel (i/lt&tt 't/na,
N V/r+ 1sa(3 V/r+ 1sa(3 Vegyl a! le*"eL n nem t'*&( &lyan gy&rsan $'tni, mint
te3
Je hi/"a ha+t&gatta, ah&gy a t&r(/n (i$rt, h&gy (%a((3 (%a((3 meg, %/r+ 1sa(3 %/r+
1sa(3 N a (ir/lyl/ny *eh&gyis %/rta meg, r0lt, h&gy megs!a"a*'lt t#le4 Att.l $&g%a,
h&gy ha!art, es!"e sem +'t&tt t"" a 1s2nya +.s!/g4 5anem m/sna), mi(&r ))en
e"*nl 0lte(, s a (ir/ly(isass!&ny +.9!-en $alat&!gat&tt a! aranyt/nyr+/".l,
egys!erre 1sa( %alami $'r1sa )la11s&g/s hallats!&tt &*a(int a m/r%/nyl)1s#n, )li11s7
)la11s, )li11s7)la11s, a!t/n N egy)er1nyi 1sen* 't/n N (&)&gtatta( a! e"*l#terem
a+ta+/n, s %ala(i a!t (i/lt&tta,
N Kis (ir/lyl/ny, nyiss a+t.t3
N Ne(e* s!.lna( N m&n*ta a (ir/ly N, ere*+, l/ny&m, n!* meg, (i a!4
A (ir/lyl/ny nem s!9%esen m&!*'lt a helyr#l, *e h/t a! *esa)+/na( nem
m&n*hat&tt ellent4 Kinyit&tta egy aras!nyira a! a+t.t, *e ny&m"an "e is 1sa)ta, s
hal&tthal%/nyan s!ala*t %iss!a a! as!tal mell4
N Mi a!, *es l/ny&m N (r*e!te a (ir/ly N, mit#l i+e*tl meg annyira 6al/n egy
.ri/s %an &*a(0nn, s el a(ar ra"&lni
N Qa+, *eh&gy, *esa)/m N $elelte a (ir/lyl/ny N, nem .ri/s a!, 1sa( egy r'snya
"(a4
N Ks mit a(ar t#le* a! a "(a
Mit tehetett m/st a (ir/ly(isass!&ny Elm&n*&tt min*ent t%ir#l hegyireL h&gy
h&gyan %es!tette el a! aranyg&ly.+/t, meg h&gy mit 9grt 1ser"e a "(/na(4
Mire %gre rt a trtnetne(, a s!eme tele lett (nnyel, s 2gy re"egte,
N Qa+, ha n e!t t'*tam %&lna3 Je s&sem g&n*&ltam, h&gy (i"2%i( a (2t".l, s
't/nam +n3
A((&r a "(a megint (&)&gtat&tt, s m/s&*s!&r is "e(i/lt&tt,
Kis kiryny,
nyiss ajt&t!
.feedted,
mit )grt
tegna$ k!nn
a k(t vizn+
Kis kiryny,
nyiss ajt&t!
5n vagyok itt,
nem haod+
5&gyne hall&tta %&lna s!egny3 5is!en ))en a! %&lt a "a+a, h&gy hall&tta4 5/t
mg mi(&r a! *esa)+a r/)aran1s&lt,
N Amit meg9grtl, meg is (ell tartan&*3 Men+ s enge** "e3
A (ir/lyl/ny a+t.t nyit&tt, a "(a meg ny&m"an "e'gr&tt, s a l/ny ny&m/"an
egs!en a s!(ig )la11s&g&tt4 Ott le0lt s r/(i/lt&tt,
N Vgy $l maga* mell4
A (ir/ly(isass!&ny tt&%/!&tt, *e a (ir/ly megint r/s!.lt,
GWG
N Mgret s!) s!., ha megtart+/(, 2gy +.3
Erre a!t/n, "/rh&gy 't/l(&!&tt, mit tehetett 8l%ette4 5anem a "(a nem rte "e
ennyi%el, a s!(r#l $l(9%/n(&!&tt a! as!talra, mi(&r )e*ig a! as!tal&n 0lt, 9gy s!.lt,
N 6&l* (!ele"" a t/nyr&*at, h&gy egy t/l".l ehess0n(, ah&gy meg9grte*4
A!!al +.9!-en ne(il/t&tt a $alat&!/sna(, nem s&(at tr#*tt %ele, mit s!.l h&!!/ a
(ir/lyl/ny4 E%ett a t/nyr+/".l, i%&tt a )&har/".l, s mi(&r m/r +.lla(&tt, a!t m&n*ta,
N Ettem7ittam eleget, m&st a!t/n )ihenn( egyet4 Vigyl a s!&"/*"a, %es* meg
ne(em a selyem/gya*, ha** al'*+am4
A (ir/lyl/ny s9r%a $a(a*tL 2gy irt.!&tt ett#l a hi*eg "(/t.l, h&!!/ sem mert ny2lni,
s m&st "ele$e(tesse a s!) ha"&s /gy"a A (ir/ly a!&n"an harag&san r/n1&lta a
h&ml&(/t,
N 5a a "a+"an +. %&lt, ne %es* meg a "a+ m2lt/n sem3
S!egny (is (ir/lyl/ny meg$&gta (t '++/%al a "(/t, $l%itte a s!&"/+/"a, s letette
a sar&("a4 Igen /m, *e a "(a megs!.lalt,
N Kn is &lyan (nyelmesen a(ar&( al'*ni, ah&gyan ti al's!t&(, +. )'ha /gy"an,
nem itt a sar&("an4
Erre a (ir/lyl/ny (nytelen7(elletlen $elemelte a "(/t, s a(/rh&gy is irt.!&tt t#le,
/gy/"a $e(tette4
N Nes!e, r'snya +.s!/g3 Je m&st a!t/n ny'gt&n mara*+3
A "(a "e$e(0*t a s!) $ehr selyem/gy"a4 S a""an a s!em)illant/s"an h9re7
ny&ma se %&lt t"" "(/na(L a (ir/ly(isass!&ny egy ta(ar&s, s!) s!em-, m&s&lyg.
(ir/ly$it l/t&tt maga el#tt4
N Egy g&n&s! "&s!&r(/ny "(/%/ %ar/!s&ltL te %agy a! egyetlen a %il/g&n, a(i
megs!a"a*9that&tt a %ar/!slatt.l N m&n*ta4 N M&st a!t/n $elel+, /ll&*7e, amit 9grtl,
el$&ga*s!7e )a+t/s&*na(L nem is )a+t/s&*na(, *e hitest/rsa*na(
A (ir/lyl/ny igent m&n*&tt4 Mg a!na) este megtart&tt/( a la(&*almat, s 2gy
hat/r&!ta(, h&gy m/sna) ha!atrne( a (ir/ly$i &rs!/g/"a4
Ah&gy a na) $l(elt, $nyes ny&l1l&%as hint. gr*0lt a )al&ta el, min* a ny&l1 l.
ha"$ehr, arany a s!ers!/m+'(, str'11t&llas 1s.t/r a $e+0(nL h/t'l a h/g1s.n )e*ig &tt
/llt a (ir/ly$i s!&lg/+a, a h-sges 5enri(4
E! a *er( s!&lga 2gy el"2s'lt, mi(&r a "&s!&r(/ny "(/%/ %ar/!s&lta a ga!*/+/t,
h&gy h/rmas %as)/nt&t (ellett a s!9%e (r (&%/1s&ltatnia, neh&gy s!tre)e*+en
"/nat/"an4
A hint. el#/llt, a h-sges 5enri( "eseg9tette a! i$+2 )/rt, a!t/n %iss!a(a)as!(&*&tt
a h/g1s.ra, &nnt te(ingetett s!++el a %i*(en, s (!"en hal(an $0ty0rs!ett, mert h/t
a!t sem t'*ta, h&%/ legyen rm"en, amirt a ga!*/+a megs!a"a*'lt a %ar/!slat".l4
Amint 9gy menne(, egys!erre 1sa( re11sens halli(, mintha (ettr&))ant %&lna
%alami4 A (ir/ly$i h/tra(i/lt&tt,
,engey trik, r(d szakad tn+
A h-sges 5enri( meg a!t $elelte,
.gyiknek sincs baja, gazdm,
csak a sz)vem $ntja $attan'
GW;
bnatomban rvonattam,
mikor a k(t v)zben
bka vot a myben%
Mg (ts!er hall&tt/( 2t(!"en a re11senst, A (ir/ly$i min* a (ts!er a!t hitte, a
(&1si%al trtnt %alami "a+4
:e*ig 1sa( a %as)/nt&( )attanta( le a h-sges 5enri( s!9%r#l4
GW<
JEMELJANOV
TSIBMA7KU6YRK
V&lt ne(0n( egy s!0r(e 1i1/n(, 2gy h9%t/(, h&gy Tirm&s4 Nagy&n helyes, "/t&r (is
1i1a %&lt4 Ott 0lt a (/lyh/n/l a *9%/ny&n, (in!egetett a! 't1/ra4 Sen(it se "/nt&tt4
Egys!er 1sa( (iny9l&tt a! a+t., s "el)ett a s!&"/"a (t "&!&nt&s, nagy %a*/llat4 Se
man1s'(, se $ar('(, *e Tirm&s mgis rgtn t'*ta, h&gy e!e( ('ty/(3
K'tyas!#r-, ('tyas!ag2 %a*/llat&(4
Tirm&s h/ta 9%"e gr"0lt4 S!#re gne( mere*t4 Mg $ar(in1/+/n is $el"&r!&lta a
s!#rt4 8el)2)&s9t&tta a h/t/t, $2+t, h/r&ms!&r&sra n%es!tette mag/t4 M&st a!t/n # is
$lelmetes3
A "&!&nt&s %a*/llat&( nem i+e*te( meg, hanem s!) lassan, ti)7t&), (i)7(&), a
*9%/ny $el l)egette(, egyenesen Tirm&sna( tart&tta(4
N& his!en, mi les! e""#l3
Tirm&s ne(i%etette h/t/t a $alna(, (t l/"ra /llt, s (is man1sai%al %a*'l
ha*&n/s!ni (e!*ett a! &rra el#tt,
N Ere*+ete( innen, s!rny- %a*/llat&(3
Je a %a*/llat&( "i!&ny seh&%a se mente(4
Kt h.na)+a lt m/r e!en a %il/g&n Tirm&s, *e ilyen s!rny-sget mg nem l/t&tt4
8el'gr&tt a *9%/nyr.l a! as!talra, a! as!talr.l a $0ggnyre4 A 1ss!e meg a (an/l
leesett a $l*re4 ss!etrt a 1ss!e, meg1srrent a (an/l4 Tirm&s (arm&1s(/+a
%letlen0l "elea(a*t a ter9t#"e, s mi(&r $el a(art 'grani a $0ggnyre, a ter9t#
%iss!ah2!ta4 Tirm&s %iss!ah'))ant a! as!talra4 ss!etrte a %a+tart.t, (inttte a te+et4
Tsirr, 1srr3 Alig t'*ta (is!a"a*9tani a (arm&1s(/+/t, a!t/n $elm/s!&tt a $0ggnyn,
egyenest a s!e(rny tete+re4
8elm/s!&tt, s 1sa( 0lt4 Itt tal/n 1sa( nem ri( el a s!rny- %a*/llat&(4
N E+, Tirm&s3 N m&n*tam ne(i4 N 5/t mirt i+e*tl 9gy meg 5is!en e!e( nem
('ty/(, 1sa( a! n 2+ 1si!m/m4 K'tya)rm"#l 1sin/l+/(4 A re)0l#in( ilyen 1si!m/"an
re)0lte( a! Ks!a(i7sar(ra4
N Mia'3 Ere*+ innen3 N (i/lt&tta )anas!&san a s!e(rnyr#l Tirm&s4
N Pi!&ny nem megye( n innen seh&%a N $eleltem4 N 5a!a+ttem, itth&n is
mara*&(, a 1si!m/m se megy seh&%/4 Meg (ell "ar/t(&!n&* %ele, Tirm&s, his!en
egy0tt $&gt&( lni4
N Mia'3 Megs!(m3 N (i/lt&tta Tirm&s4
N Jeh&gyis s!(s! meg, seh&%/ se s!(s! te innen N m&n*tam, s le%ettem a
1si!m/mat4 O*atettem a! 9r.as!tal mell a sar&("a, a!t/n $el%ettem a h/!i1i)#met, s
le0ltem *&lg&!ni4
Vagy (t .ra m2l%a Tirm&s lem/s!&tt a s!e(rnyr#l, .%at&san el(er0lte a
$lelmetes helyet, s "em/s!&tt a *9%/ny al/4 S&(/ig 0lt &tt egye*0l a stt"en,
nagy&(at )r0s!(l%e a )&rt.l4
K+s!a(a Tirm&s $el7al/ +/rt a s!&"/"an, s s!/n*(&san (&1&rg&tt (armai%al a
)a*l.n4 Je a 1si!ma7('ty/( t&%/"" is 1sa( /llta( a sar&("an, s hallgatta(4
Reggel, mi(&r $el"re*tem, a!&nnal (r0ln!tem4 5&l %an Tirm&s
Seh&l se l/ttam4 A!, egyi( 2+ 1si!m/m $l&l*alra *#l%e he%ert a $l*n, s &lyan
GWC
(%r %&lt, mintha "ent $ele+tettem %&lna a l/"am4
N Tirm&s N s!.l9t&ttam a 1i1/t4
N Mrrrr3 N hallats!&tt a %/las!4 N 5rrrr3
A r#t s!9n- ('tya)rm"#l (i(an*i(/lt Tirm&s elge*ett (is )&$/1s(/+a4 Ki*er0lt,
h&gy a! ++el ss!e"ar/t(&!&tt a +&"" 1si!ma7('ty/%al4 M/sna)ra )e*ig
ss!e"ar/t(&!&tt a "allal is4
A!.ta Tirm&s min*en ++el a 1si!m/m"an als!i(4
GWF
AB SRIRS MEG A KETSKE:RSB6OR
SVD MESE
8nt, mess!e s!a(&n, egy hatalmas *&m"&n la(&tt St&m)e :ilt, a! .ri/s4 K%e(
m2lta( el, s sen(i sem !a%arta a ny'galm/t, a ma*/r se +/rt arra N m9g egy s!)
na)&n egy (e1s(e)/s!t&r +elent meg ny/+/%al a *&m" l/"/n/l4 A! .ri/s a!&nnal nes!t
%ette4
N Ki a! N "#*0lt el rettenetes hang&n, s el#r&nt&tt a "arlang+/".l4 Egy is!&ny2
nagy s!i(l/t tart&tt a +&"" mar(/"an4
N Kn %agy&(, ha ))en t'*ni a(ar&*3 N (i/lt&tt %iss!a a )/s!t&r, s ny'g&*tan
terelgetni (e!*te (e1s(it $l$el a *&m"ra4
N 5a i*e mers!(e*s! N &r*9t&tt a! .ri/s N, 2gy s!tm&r!s&lla(, mint e!t a (%et itt,
ni3
S a s!i(l/t, ami a (e!"en %&lt, egy s!em)illant/s alatt )&rr/ m&r!s&lta4
N Kn meg 2gy s!tla)9tla( N %/las!&lta a )/s!t&r N, h&gy annyi lle( se mara*
"enne*, mint amennyi %9! %an e""en a (#*ara""an itt, ni3
A!!al el#h2!&tt a taris!ny/+/".l egy $riss sa+t&t, s 2gy ss!eny&mta, h&gy ami
ne*%essg %&lt "enne, "'gy&g%a $r1sgtt (i a! '++ai (!tt4
N Xgy3 5/t a((&r nem $ls! N (r*e!te a! .ri/s4
N 6#le* a!t/n nem3 N m&n*ta $itym/l%a a legny4
N 5/t a((&r gyere, %ere(e*+0n( meg3 N m&n*ta a! .ri/s, s (!ele"" l)ett4
N 5/t ha nagy&n a(ar&* N %&nta meg a %/ll/t a )/s!t&r4 N Je el"" s!i*+'( egym/st
egy (i1sit, h&gy +.l "elemelege*+0n(4 Mert 2gy %an /m, h&gy s!it(&!.*/s (!"en +n
meg iga!/n a harag4 Ks ha m/r +.l mreg"e +tt0n(, a %ere(e*she! is nagy&"" les! a
(e*%0n(4
N Ren*"en %an, *e a s!it(&!.*/st n (e!*eni N m&n*ta a! .ri/s4
N 5elyes, n meg ma+* $&lytat&m N $elelte a )/s!t&r4
A! .ri/s rettent# s&(/ig g&n*&l(&!&tt, a!t/n %gre (i"(te,
N Egy gr"e &rr2 "&s!&r(/nyt, a!t r*emelnl, nem m/st3
N 6e meg egy re)0l# r*gt3 N %/gta %iss!a a )/s!t&r, s a""an a )illanat"an a!
9+/%al egy +. hegyes nyilat l#tt "ele a! .ri/s test"e4
A! .ri/s megh((ent4
N 5/t e! meg mi %&lt N (r*e!te, s meg)r."/lta (ih2!ni a 1&m"+/".l a nyilat4
N E! 1sa( egy +. hegyes /t(&!.*/s %&lt N m&n*ta a )/s!t&r4
N Je a((&r mrt %an t&ll ra+ta N 1s&*/l(&!&tt a! .ri/s4
N 5&gy +&""an t'*+&n re)0lni N $elelte a legny4
N Ks mrt raga* &lyan er#sen h&!!/m N $aggatta t&%/"" a! .ri/s4
N A!rt, mert gy(eret eres!tett "el*3 N hang!&tt a %/las!4
N Ks %an mg t"" is ne(e* e""#l a!444 tkoz&dsb&+ > r*e(l#*tt St&m)e :ilt4
N 5&gy %an7e3 N (i/lt&tt a )/s!t&r4 N Min*+/rt (a)s! "el#le mg egyet3
Ks egy 2+a"" nyilat eres!tett a! .ri/s"a4
A! meg $el&r*9t&tt i+e*ten,
N A'444 +a+3 5all&*7e3 Nem %agy mg elg *0hs, h&gy ne(il/ss'n( a
%ere(e*sne(
GWW
N Mg nem3 N m&n*ta a )/s!t&r4 N Mg nem s!i*tala( eleget3 Ks 2+".l (i$es!9tette
a! 9+/t4
Je a! .ri/s m/r nem %/rta meg4
N Tsin/l+, amit a(ars!, %e!es* &*a a (e1s(i*et, ah&%/ a(ar&*3 N (i/lt&tta4 N Ne(em
elg %&lt a! /t(&!.*/sai*".l444
S a!!al el$'t&tt, s&ha t"" nem l/tt/( a (rny(en4
Mgy lett gy#!tes a )/s!t&r, mert "/t&r %&lt, s nem i+e*t meg a! egy0gy- .ri/st.l4
GWD
A HEGERZSEPP
NANJ MESE
A nan/+ gyere(e( egy tlen (&r1s&ly/!ni mente(4 Eleinte s!)en el+/ts!&tta(,
(&r1s&ly/!ta(4 A!t/n ss!e%ere(e*te(4 A! egyi( $i2, Name(a, meg%erte a t/rs/t,
K'r"'t4 Meg%erte, a!t/n (r(e*ni (e!*ett,
N Kn %agy&( a leger#se""3
A((&r meg1s2s!&tt, hanyatt esett, s +.l meg0ttte a tar(.+/t4
N H/t&* N m&n*ta ne(i K'r"' N, nem te %agy a leger#se"", his!en a Qg meg0ttt4
N!*, %r!i( a $e+e*4 Ismer* el, h&gy a Qg a! er#se""4
Name(a meg(r*e!te a Qgt#l,
N 5all&*7e, Qg, %an7e n/la* er#se""
N Van "i!&ny3 N $elelte a Qg4 N A Na) er#se"", mint n4 Amint (is0t, n &l%a*ni
(e!*e(4 Ere*+, h.*&l+ a Na)na(3
Ment a (t $i2 a Na)h&!4
S&(/ig mente(4 Vgre megr(e!te(4 Megs!.l9t&tta Name(a a Na)&t,
N 5, Na) a).3 Kn meg%ertem K'r"'t, a Qg engem 0ttt meg, te )e*ig
$el&l%as!t&* a Qeget N er#se"" %agy h/t, mint mi3 A!rt +ttem, h&gy h.*&l+a( ne(e*4
G&n*&l(&*&tt a Na), trte a $e+t4
N A 8elh# er#se"", mint n N m&n*ta %g0l4 N 5a "eta(ar engem, nem t'*na(
/that&lni ra+ta a s'garaim, s hi*eg les! a $l*n4
Elin*'lt h/t a (t $i2, h&gy meg(eresse a 8elh#t4
8el(a)as!(&*ta( egy magas hegy&r&mra4 Kr0ltt0( (*, hi*eg4 Mire elrt( a
8elh#t, /tne*%ese*ett s (emnyre $agy&tt a r'h/+'(4
8el(i/lt&tt Name(a a 8elh#ne(,
N 8elh# any.3 Kn er#se"" %agy&( K'r"'n/l, a Qg er#se"" n/lam, a Na) er#se"" a
Qgnl, te er#se"" %agy a Na)n/l4 6e %agy h/t a leger#se""4 A!rt +ttem, h&gy
h.*&l+a( ne(e*3
A 8elh#ne( mg %/las!&lni sem %&lt i*e+e N hirtelen s!l (ere(e*ett, s!/g'l*&!ni
(e!*ett, $0ty0lt, !2g&tt, s s!t$2+ta a 8elh#t4
A! imnt mg hi*eg, nyir(&s %&lt a le%eg#, a gyere(e( alig l/tta( t&%/"" a!
&rr'(n/l, s m&st egys!erre (itis!t'lt a le%eg#, min*en meleg lett, s!i%/r%/ny
t0n*(lt, ragy&g&tt a Na), %gig lehetett l/tni a! Am'r&n, ere*ett#l egs!en a
t&r(&lat/ig4 Name(a e((&r $el(i/lt&tt a S!lne(,
N 5all&*7e, te S!l3 Kn meg%ertem K'r"'t, a Qg meg0ttt engem, a Na)
$el&l%as!t&tta a Qeget, a 8elh# elta(arta a Na)&t, te s!t$2+ta* a 8elh#t3 6e
min*annyi'n(n/l er#se"" %agy4 8&ga** h/t h.*&lat&mat3
Name(a megha+&lt a S!l el#tt4
K'r"' )e*ig a!t (r*e!te t#le,
N El t'*&*7e m&!*9tani a 5egyet
82+ni (e!*ett a S!l4 Je a(/rh&gy *'!!as!t&tta a ()t, a 5egy meg se m&!*'lt4
Tsa( a h&m&( (a%ar&*&tt $el a tete+n4
N E7e+3 N (i/lt&tta Name(a4 N S&( i*#"e teli(, m9g a 5egyet el t'*&* h&r*ani egyi(
helyr#l a m/si(ra3 Xgy l/ts!i(, mgsem te %agy a leger#se"", hanem a 5egy3
GD=
Megha+&lt a (t $i2 a 5egy el#tt4
N 5egy, 5egy, hall&*7e3 N (i/lt&tt $el ne(i Name(a4 N 6e %agy7e a leger#se"" a
%il/g&n
Kr/(&g&tt a 5egy, g&n*&l(&*&tt4
N Nem N m&n*ta a!t/n4 N A 8a er#se"" n/lam4 N#, n# a h/tam&n, s gy(erei%el
m&r!s&l engem4
Name(a megha+&lt a 8a el#tt4
N 5all&*7e, 8a3 Kn meg%ertem K'r"'t, a Qg meg0ttt engem, a Na) legy#!te a
Qeget, a 8elh# legy#!te a Na)&t, a 5egy a 8elh#t, te meg a 5egyet4 6e %agy h/t a
leger#se"", iga!7e
A 8a s's&gtatni (e!*te le%eleit4
N Igen, n %agy&( a leger#se"" N $elelte4
N A! m/r 'gyan nem iga!3 N m&n*ta Name(a4 A!!al $&gta a $e+s!+t, s (i%/gta a
8/t4
Min*en megha+&lt a((&r Name(a el#tt, a 5egy, a S!l, a 8elh#, a Na), a Qg4
A!.ta is a!t tart+/(, h&gy a! Em"er a leger#se"" a %il/g&n4
GD1
BLINT GNES
AB ESZTSE:: HR6OGA6SPA MEGY
:eti(e a! a"la()/r(/ny&n 0l*glt, s n!te, h&gyan $'tna( le$el a! es#1se))e( a!
a"la(0%egen4 Mi(&r a! es# el/llt, (inyit&tta a! a"la(&t, h&gy %il/g&sa"" legyen, s
+/ts!ani (e!*ett a! )9t#(&1(/((al4 Egys!erre 1sa( 2gy t-nt ne(i, mintha %ala(i
+/r(/lna a! a"la( alatt4 H)tei nagy&(at 1'))anta(, s nem +tt (!ele"", s nem ment
t/%&la"", min*ig 1sa( egy hely"en l)egetett a! a"la( alatt4
UKi lehet e! N t)rengett :eti(e4 N N&s, a(/r(i, 1i)#i m/r "i!&ny/ra /tne*%ese*te(
a! a"la( alatti t.1s/"an4 6al/n a s!&"/"a a(ar "e+nni, *e nem mer s!.lni4 N&, ma+*
(i/lt&( ne(i3V
Ks +. hang&san (i/lt&tta,
N Mrt /1s&r&gs! &*a(int a %i!es 't1/n Gyere "e in(/"" a s!&"/"a3
O*a(int megs!.lalt egy $ln( hang&1s(a,
N S!9%esen "emenn(, *e a((&r ny2+ts* (i, (rle(, (e!e*et a! a"la(&n, h&gy
"ele'g&rhassa(4
U8'r1sa %en*g3 N g&n*&lta :eti(e meg0t(!%e4 N A h/!tet#r#l a(ar a tenyerem"e
'grani Iga!/n (9%/n1si %agy&( r/4 Tsa( ne lenne t2l nagy s t2l neh!4V Kiny2+t&tta
(e!t a! a"la(&n, s i!gat&ttan %/rta, (i 'gri( "ele4
N M&st3 N m&n*ta %ala(i $ent, a! es#1sat&rna )eremn4
Ks egy gynyr- s!), 1sill&g. es#1se)) 'gr&tt :eti tenyer"e4
N E+, *e s!) N %agy3 N (i/lt&tt a (is$i2 r%en*e!%e4 N Mint egy nagy, gm"ly-
gym/nt3
Het)ett egy s!irm&t a %/!/"an illat&!. %rs r.!s/r.l, s .%at&san r/1s2s!tatta a!
es#1se))et4 A!'t/n %illanyt gy2+t&tt4 M&st s!i(r/!&tt /m 1sa( a! es#1se)) iga!/n3
N Ks!nm, h&gy "eh9%t/l N m&n*ta a! es#1se))4 N Mg s&hasem +/rtam
s!&"/"an4 Nagy&n s!) itt min*en, s&((al s!e"", mint a! es#1sat&rna )eremn4 Ks
mennyi +/t(3 N&, les! mit meslnem, ha megint egy0tt les!e( test%reimmel4
N Mesl+ %alamit ne(em is N (rlelte a $i21s(a4
A! es#1se)) elg&n*&l(&!&tt, ma+* (is%/rtat%a megs!.lalt,
N Kn 1sa( arr.l t'*&( meslni, ami %alaha %iss!at0(r!#*tt "ennem4 6'*n(
)l*/'l "es!lni m&h&s $al/r.l anna( a (2tna(, amely"en s&(/ig ltem milli. s
milli. test%r(mmel egy0tt4 Mi %&lt'n( a (2t %i!e4 Egy na) (t (isl/ny mer9tett
"el#l0n( (t %*rre %al.t4 Egyi( %*r %9!!el megnt!t( a %ir/g&(at, a m/si(
%*r %9!!el N a""an %&ltam n is N $elm&st/( a (&nyha (%t4 Meg (ell m&n*an&m,
e! %gtelen0l "&ss!ant&tt4 Q&"" lett %&lna a m/si( %*r"e (er0lni3 N g&n*&ltam
magam"an4 N M&st egy r.!sa illat&s (elyh"en 0l*glhetn( a s!i%/r%/ny min*en
s!9n"en ragy&g%a4 Ehelyett )&rral s )is!&((al (e%ere*tem ss!e4
Ur0l ma+* *esanya, ha ha!a+n a m'n(/".l3V N m&n*ta a nagy&""i( le/ny(a, s
(inttte a )is!(&s %i!et a s!emtre4 Kn egy ss!e('n(&r&*&tt (r'm)lih+ra
1se))entem4 R&ss!(e*%-en 0l*gltem &tt, $e(etn, mint egy s!'r&(1se))4 Mg a +.
meleg na)s'g/rna( sem t'*tam r0lni4 :e*ig a na)s'g/r he%t#l egs!en (nny- (is
)/ra lettem, s ami )is!&( el#"" mg h&!!/m ta)a*t, &tt mara*t a (r'm)lih+&n, n
meg "&l*&gan $elre)0ltem a ((l# magas&("a4 Nem re)0ltem /m egye*0l3 Milli. s
GD2
milli. test%r(m le"egett )/ra ala(+/"an a $l* $elett4 Ott tal/l(&!tam a!&((al is,
a(i( a m/si( %*r %9!"en %&lta(4
UMilyen s!) $ehrre m&st/t&( a (&nyha (%t3 N (i/lt&!t/(4 N Mi 1sa( &tt 0lt0n(
s irigy(e*t0n(3V
Egy *ara"ig i*e7&*a re)0lt0n( a %/r&s $elett4 Egys!er 1sa( hi*eg s!l (ere(e*ett4 A
hi*egt#l min* %alamennyien 2+ra %9!1se)) %/lt&!t'n(, s h'll&tt'n( le$el, &lyan
se"esen, h&gy a! em"ere( min* $e*l al/ mene(0lte( el#l0n(4 Kn i*e)&ttyantam a
h/!tet#re4 6/rsaim m/r min* le1se))ente( a t.1s/"a a! a"la( al/4
N Kn meg a!t hittem, +/r(/l %ala(i a! a"la( alatt3 N ('n1&g&tt :eti(e4
N 5&lna), ha (is0t a na), megint $elre)0l0n( a magas"a3 N /"r/n*&!&tt a!
es#1se))4 N M&st m/r ta)as!talta"" %agy&(, s ha ma+* 2+".l es#1se)) %/lt&!&m,
tal/n si(er0l egy (ertre %agy s!/nt.$l*re h'llan&m4 Pes!ltem &lyan&((al, a(i( m/r
/!tatta( s!/ra! $l*et, ti((a*t n%nye(et4 A!t m&n*+/(, es#1se)) s!/m/ra nin1s
nagy&"" "&l*&gs/g, mint re!ni a! 2++/le*# n%nye( illat/t4
M/sna) a! es#1se)) el)/r&lg&tt4 Xgy l/ts!i(, tal/l(&!&tt test%rei%el, mert *l$el
a! gen meg+elent egy "&*r&s (is "/r/ny$elh#4 :eti m'tatta is )a+t/saina(,
N N!!te(, &tt re)0l "ar/t&m, a! es#1se))3
Ks a (is$i2( %i*/man integette( a (ere( $elh#ne(4
GDG
CSARUSIN
A MEJVEPOTS
A %a*/s!&( ele+tette( h/r&m anyame*%t, s min* a h/r&mna( a "&1sait ela*t/( a!
/llat(ertne(4 A! /llat(ert"en %alamennyi "&1s&t egy (etre1"e tett(L %&lt (!t0(
"arna, %rhenyes, $e(ete, (0ln"!#$le $a+ta s (0ln"!# (&r2, (ise"" s nagy&""4
A leg(ise"" %&lt a legs!&m&r2""4 A sar&("an g'nnyas!t&tt, has/t %a(arta, s!&)ta a
man1s/t, s egs! i*# alatt m&rg&tt4
A t""ie( ann/l %9ga""an %&lta(L "ir(.!ta(, %ere(e*te(, i*e7&*a m/s!(/lta( a
(etre1"en, s!'s!&gta(, (ia"/lta( a "&!&nt&s, )&1a(&s, nagy $e+-, s'ta (is "&1s&(4
A! egyi( a n%e(e*s"en megel#!te t/rsait, enni mgsem t'*&tt anna( ren*+e s
m.*+a s!erint4
A! etet#n# 0%eg"#l t/)l/l+a4 6e+et tlt a! 0%eg"e, r&ngy*ara""al "e*'gas!&l+a, s
&*aa*+a ne(i4 A (is "&1s a man1s/%al /tnyal/"&l+a a! 0%eget, 2gy s!&)i( "el#le4
Sen(it sem t-r meg a (!el"en &lyan(&r, *0hsen m&r&g4 Val.s/ggal $lelmetes3
Egy m/si(, $e(ete, $ehr mellnyes, /llan*.an m/s!(/lt, (a)as!(&*&tt4 A (etre1
%asr/1s/n $elm/s!&tt a mennye!etig4 Elin*'lt N *e a %asr'*a( sim/(, s9(&sa(,
(taras!nyit m/s!i(, egyet %iss!a1s2s!i(4 M/s!&tt, m/s!&tt, $ele magass/gig el is
+'t&tt, *e t&%/"" seh&gy sem si(er0lt4 Ki$/ra*t4 K0s!(*tt, *&lg&!&tt min* a ngy
man1s/%al, %inny&g&tt *0h"en, annyira (9%/n(&!&tt $el a mennye!etre, *e hi/"a,
min*ig %iss!a1s2s!&tt4
Vgre (i$'n*/lta, h&gy (ell4 A $&g/%al (a)as!(&*&tt meg a %asr/1s"an, 2gy l.g&tt
le$el, )ihentette a man1s/t4
Egy i*eig l.g&tt, )ihent, a!t/n 2+ra ne(il/t&tt, s s!em)illant/s alatt a r/1s tete+n
termett4 A!t/n a (etre1 tete+n is %gigm/s!&tt, *e le)&ttyant, meg0ttte mag/t, s
(tsg"eesetten "m"lt4
A g&n*&!.n# &*as!ala*t h&!!/, $l%ette, ringatta, sim&gatta4
A me*%e"&1s nagy s&(/ra megny'g&*&tt, g&n*&!.n#+e !se""en 1'(&r(/t tal/lt,
(i%ette, s )a)ir&st'l s!&)&gatni (e!*te, +.9!-en 1'))&g&tt h&!!/4
A g&n*&!.n# te+"e(/s/t h&!&tt a "&1s&(na(4 Valamennyien r/%etett( mag'(at a
(i1si %/ly2ra, l(*st(, t&l&ngta(, +.$&rm/n "elem/s!ta( a (/s/"a, hara)*/lt/(
egym/st, 1s/m1s&gta(, 1'))&gta(, s!'s!&gta(4
Egys!er 1sa( (tsg"eesett (ia"/l/s hallats!i(4
Vala(i t&r(as!a(a*t/".l "#g, (tsg"eesetten4
Ki a!
5/t (i m/s, mint a! a (is s!&).s me*%e"&1s, amelyi( mg nem t'* ren*esen enni4
Ami(&r a (/s/t h&!t/(, (i&l*alg&tt a (etre1"#l, s $elm/s!&tt a se)r-re, ami a (etre1
mell %&lt t/mas!t%a4 8elm/s!&tt a se)r-nylre, s %ele egy0tt $el"&r'lt4 Meg0ttte
mag/t, s a se)r-nyl r/a*/s'l meg +.l $e+"e is %/gta4
Ott $e(s!i( a $l*n, a s!eme leh'ny%a, s +a+%es!(el4 Je a se)r-nyelet mg m&st
sem eres!ti (i a man1sa (!0l4
Megint &*aa*t/( ne(i a te+es$las(/t4
A "&1s&( e(!"en megett( a! egs! (/s/t4 Xgy ss!e(ent( mag'(at, h&gy a
s!#r0( s!9nt se l/tni N 1s')a (/sa %alamennyi4 Ts9(&sa(, $&lt&sa(4 6eleett(
GD;
mag'(at, mehette( 2+ra+/ts!ani4
S!erettem %&lna meg%enni a! egyi( me*%e"&1s&t, *e hi/"a, a! /llat(erti "&1s&(
nem ela*.(4
GD<
A NA: KS A 5OHJ
INDIN MESE
Valami(&r rges7rgen a Na) tenger s&( gyere(%el egy0tt +/rta a! g"&lt&t, tenger
s&( gyere(%el egy0tt %il/g9t&tt, s &lyan )er!sel# meleget /ras!t&tt, h&gy a $l*n
els!/ra*ta( a $0%e( s a $/(4 A 5&l*na( is tenger s&( %&lt a $ia, l/nyaL e! 9gy %an mg
mana)s/g is, a 5&l* gyere(ei a 1sillag&(4 A 5&l* s!erette a! em"ere(et, sa+n/lta is
#(et, h&gy a Na) tenger s&( gyere(e (igeti (ert+0(et, $l*+0(et4 Egys!er a!t/n
elhat/r&!ta, h&gy megs!a"a*9t+a a $l*et a Na) tenger s&( gyere(t#l4
N 6'*&* mit N m&n*ta a Na)na(4 N Ra(+'( !s/("a a gyere(ein(et, *&"+'( #(et a
se"es %i!- $&ly."a, a((&r legal/"" 1sa( mi (etten st/lgat'n( a! g"&lt&n4
A Na) hallgat&tt a m!es s!a%2 5&l*ra, !s/("a ra(ta tenger s&( gyere(tL a 5&l*
a!&n"an $elh#( mg "2+tatta 1sillagait, s helyett0( e!0sts (a%i1s&(at ra(&tt a maga
!s/(+/"a4 A Na) is, a 5&l* is a se"es %i!- $&ly."