You are on page 1of 130

‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬

‫‪ ‬ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ‬

‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬


‫‪www.artenart.com ‬‬
‫‪mag@artenart.com ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪+ 98 912 584 2610 ‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻫﻔﺘﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬
‫ﻓﺮﻫﻫﻨﮕﻲ ‪ ،‬ﻫﻨﺮي ‪ ،‬ﻋﻠﻤﻲ ‪ ،‬اﺟﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﺳﺎل اول – ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ – ‪14‬‬
‫‪ 1‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬ ‫ل‬

‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز و ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮلل ‪ :‬ﺣﺴﻦ دﻟﻴﺮﻳﺎن‬


‫‪2 ‬‬

‫ﻜﺎران اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ‪:‬‬


‫ﻫﻤﻜ‬
‫آﺗﻨﻨﺎ رﺳﻮل ﻧﻴﺎ‬
‫ﺻﻔﻔﺤﻪ آرا‪:‬‬
‫ﺣﺴﺴﻦ دﻟﻴﺮﻳﺎن‬
‫ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﻠﺪ و ﻧﻈﺎرت ﻫﻨﺮي‪:‬‬
‫آرﺗﺗﻨﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﻚ‬
‫ﺑﺨﺶ آﮔﻬﻲ ﻫﺎ‪:‬‬
‫ﺶ‬
‫ﺣﺴﺴﻦ دﻟﻴﺮﻳﺎن‬
‫آدررس‪:‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬اﻳﺮﺮان – ﺗﻬﺮان‬
‫ﻤﺎره ﺗﻤﺎس‪:‬‬
‫ﺷﻤﺎ‬
‫‪0912584261‬‬‫‪10‬‬
‫وب ﺳﺎﻳﺖ‪:‬‬
‫ب‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫ﻤﻴﻞ‪:‬‬
‫اﻳﻤﻴ‬
‫‪mag@artenart.com ‬‬
‫ﻲ‬
‫ﺟﻨﺎﺣﻲ‬ ‫ﻧﺸﺮﺮﻳﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آرﺗﻨﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺮﻛﻛﺖ ‪ ،‬ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻳﺎ‬
‫واﺑﺴﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫ت ‪ ،‬ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﻣﻄﺎﻟﺐ اررﺳﺎﻟﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺒﻨﻨﻈﺮان‬
‫ﻫﻔﺘﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آرﺗﻨﺎرت از ﻣﻘﺎﻻت‬
‫‪ ‬و ﻋﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻔﺘﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آرﺗﻨﺎرت اﻳﻦ ﺣﻖ ررا ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ارﺳﺎﻟﻲ ا‬
‫را در‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫ﻧﺸﺮﺮﻳﻪ درج ﻧﻜﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬

‫‪3 ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﮔﻨﺠﻬﺎي ﻣﻌﻨﻮي‬
‫ي‬
‫ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﺎﺎه رﻣﻀﺎن در رواﻳﺎﺎت ‪ ‬‬

‫‪4 ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺑﺎ درك ﻣﺎﺳـﺖ ﺗـﺎ‬
‫ﺖ‪ ،‬ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﺮ‬
‫ﺖ ﻳﻜﻲ از ﻧﻌﻤﺎت ﺑﺰرگ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮي وﺟﻮد ﻣﺎﺎن از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻄﺎء ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺎه ك‬
‫ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ‬
‫ﻓـﻴﺾ ﻫﻤﺰﻣـﺎن‬
‫از ﻣﺎ ﺳﺮ زده اﺳﺖ اﺳﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪ ،‬و ﺑﺎ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك و ﭘـﺮ ﺾ‬
‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻮ ﻧﻤﻮدن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت‪ ،‬ﺧﻄﺎﻫﻫﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ز‬
‫از اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻈﺎت ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و از اﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻃﻼﻳﻲ ﻪ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺣﻜـﺎم دﻳﻨـﻲ‬
‫اﻳﻨﻚ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آﻧﻜﻪ ﮔـﺎﻣﻲ را در ﺟﻬـﺖ ﭘﺨــﺶ و ﮔﺴـﺘﺮش اﺣ‬
‫ﺑﺎ آﻧﻜﻪ از ﻓﻮاﻳﺪ ﻃﺒﻲ آن ﺑﺮﺧﺧﻮردار ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ‪ ،‬از ﻓﻮاﻳﺪ دﻧﻴﻮي و اﺧﺮوي آن ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺴﺘﻔﻴﺪ ﮔﺮدﻳﻢ‪ .‬ﻚ‬
‫ﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ دﻋﺎﻫﺎي ﺷﺒﺒﺎﻧﻪ روزي ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮداﻧﻨﺪ‪  .‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪ ،‬ﺣﻀﺮت رﺳﻮﻮل اﷲ )ص( را ﻤﻊ‬
‫ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮدهاﻳﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﻌﺪادي‬
‫ي از اﺣﺎدﻳﺚ ﮔﺮاﻧﻤ‬
‫اﻓﺴﻮس ﺑـﻪ ﺣـﺎل‬
‫س‬ ‫ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮده و از آن در ﺟﻬﺖ ﻣﻐﻔﺮت و ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﺴﺮت و‬
‫ﺑﺮادر ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻳﻦ ﻣﺎه ﭘﺮ ﻓﻴﺾ و ﭘﺮ ﺑﺮﻛﺖ را ﺖ‬
‫ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺣﺎل آن ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮ‬
‫ﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‪ ،‬ﺑﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺷﺎن اداﻣﻪ داده و از اﻳﻦ ﺷـﺎﻧﺲ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻓﺮا رﺳﻴﺪن اﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ز‬
‫از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻴﺪﺪار ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﺑﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ و ﺑﺪون اﺣ‬ ‫ﺮ‬ ‫آن‬
‫ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻧﻤﻲﮔﺮدﻧﻨﺪ‪  .‬‬
‫اوﺳﺖ ﻏﻴﺮ از روزه ﻛﻪ آن ﺑﺮاي ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭘﺎداش آﻧﺮا ﻣﻲ دﻫﻢ و روزه ﺳﭙﭙﺮي اﺳـﺖ ) در ﻣﻘﻘﺎﺑـﻞ دورخ‬
‫رﺳﻮل اﷲ )ص( ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﺧﺪااي ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ :‬ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﺮززﻧﺪ آدم ﺑﺮاي ﺖ‬
‫ﻛﺴﻲ او را دﺷﻨﺎم دادد و ﻳﺎ ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ ﻛﻛـﺮد ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﮕﻮﻳـﺪ‪ :‬ﻣـﻦ روزه‬
‫ﻧﻜﺸﻴﺪ و ﺑﺎ ﻛﺴﻲ در ﮔﻴﻴﺮ ﻧﺸﻮﻳﺪ م اﮔﺮ ﺴ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻳﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ( و ﭼﻮن روز روززه‪ ،‬ﻳﻜﻲ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﺳﺰا ﻧﮕﻮﻮﺋﻴﺪ‪ ،‬و ﻓﺮﻳﺎد‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻳﺪ اوﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻮي دﻫﻦ روزه دار در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ )ج( ااز ﺑﻮي ﻣﺸﻚ ﻧﻴﻜﻮﻮﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﺮاي رروزه دار دو ﺷﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪان ﺷﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪،‬‬
‫دارم و ﺳﻮﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺟﺎن ﻣﺼﻄﻔﻲ در ﺪ‬
‫ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﭼﭼﻮن اﻓﻄﺎر ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺷﺎد ﻣﻴﺸﻮد و دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﮔﺎرش را ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻛﻨﺪ ﺑﻪ روزهاش ﺷﺎد ﻣﻲﮔﺮدد‪  .‬‬
‫ﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺪان ﭘﭘﺎداش ﻣﻴـﺪﻫﻢ و ﺣﺴﺴـﻨﻪ ﺑـﻪ ده‬
‫ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ ،‬روزه از ﺑﺮاي ﻣﻦ‬
‫‪،‬‬ ‫ﺨﺎري اﺳﺖ و در ررواﻳﺘﻲ از او آﻣﺪه ﻛﻪ روزه دار ﻃﻌﺎم‪ ،‬آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﺷﻬﻮﻮت ﺧﻮد را از ﺖ‬
‫ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﺗﺮك‬ ‫اﻳﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﺨ‬
‫ﺑﺮاﺑﺮش‪  .‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪5 ‬‬

‫دورخ ﻳﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن( ‪ ‬‬


‫دﻫﻢ و روزه ﺳﭙﺮي اﺳﺳﺖ )در ﻣﻘﺎﺑﻞ خ‬
‫ﺧﺪاي ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ :‬ﻫﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﺑﺮاي اوﺳﺖ ﻏﻴﺮ از روزه ﻛﻪ آن ﺑﺮاي ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭘﭘﺎداش آﻧﺮا ﻣﻲ ﻢ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺪان ﭘـﺎداش‬
‫در رواﻳﺘﻲ از ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه ﻛﻪﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﺮزﻧﺪ آددم ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﺷﻮد ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ده ﺑﺮاﺑﺑﺮش ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺻﺪ ﺑﺮﺮاﺑﺮش ‪ -‬اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﻣﮕﺮ روزهه ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ از ﺑﺮاي ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣـﻦ ﺑـﺪ‬
‫ﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑـﺎ ﭘﺮورردﮔـﺎرش و ﺑـﻮي ددﻫـﻦ روزه‬
‫در وﻗﺖ اﻓﻄﺎر ش و ﻳﻚ ﺷﺎدي در وﻗﺖ‬
‫ﻣﻴﺪﻫﻢ ‪ -‬ﺷﺷﻬﻮت و ﻃﻌﺎم ﺧﻮدد را ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﻣﻣﻴﮕﺬارد و ﺑﺮاي رووزه دار دو ﺷﺎدي ااﺳﺖ ﻳﻚ ﺷﺎدي ر‬
‫اﺳﺖ‪  .‬‬
‫ﻧﺰد ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل از ﺑﻮﻮي ﻣﺸﻚ ﺑﻬﺘﺮ ﺖ‬
‫دار در د‬
‫‪ ‬‬
‫ﻗـﺮار داده‪ .‬ﻛﺴـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﺟـﺮاي‬
‫اش را ﻓﺮض و ﻗﻴﺎم ﺷﺷﺒﺶ را ﻧﻔـﻞ ر‬
‫ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روزه ش‬
‫ك‪ ،‬ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در آن ﺷﺒﻲ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺰار ﻣﺎه‪ .‬ﻣﺎﻫﻲ ﻪ‬
‫اي ﻣﺮدم ﺑﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎه ﺑﺰرﮔﻲ رﺳﻴﺪه‪ .‬ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺖ‪ ،‬ﻣﺎه دﻟﺠﻮﺋﻲ اﺳﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻪ‬
‫ﻛﻪ روزي ﻣﻮﻣﻦ در آآن ﻓـﺮاوان‬ ‫ﮕﺮي اداء ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎه ﺻﺒﺮ و ﺛﻮااب ﺻﺒﺮ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ‬
‫ﻧﻴﻜﻲ ﺗﻘﺮب ﺟﻮﻳﺪ ﻣﺎﻧﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺮﻳﻀﻪ را در ﻣﺎه دﻳﮕ‬
‫ﻛﺎري ﻜ‬
‫ﻜﻪ از ﺛﻮاب‬
‫ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬ﻛﻛﺴﻲ ﻛﻪ در آن روززه داري را اﻓﻄﺎري ﻣﻴﺪﻫﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي او ﺎﺑﺎ ﻋﺚ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﻫﺎن و آزادي از آﺗﺗﺶ دوزخ ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻪ اﻧﺪازهء اﺟﺮ رووزه دار ﺑﻪ وي داده ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜ‬
‫ﺧﺮﻣـﺎ و ﻳـﺎ‬
‫ﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﻜﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭼﺸﻴﺪﻧﻲ از ﺷﻴﺮ ﻳﺎ ﻳـﻚ ﺧ‬
‫روزه دار ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﮔﻔﺘﻴﻢﻢ اي رﺳﻮل ﺧﺪا ‪ ،‬ﻫﻫﻤﮕﻲ ﻣﺎ ﺗﻮان اﻓﻄﺎﺎر روزه دار را ﻧﺨﻮﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ‪ .‬ﻓﺮﻣﻮﻮد‪ :‬اﻳﻦ ﺛﻮاب را ﺴ‬
‫ﻣﻦ ﻣﻴﻨﻮﺷﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺸﻨﻨﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸ‬
‫ﻬﺸﺖ داﺧﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺷﻴﺪﺪﻧﻲ آب ﺑﻪ روزه ددار ﺑﺪﻫﺪ و ﻛﺴﻲ ﻛﻛﻪ روزه داري را ﺳﺳﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ا‬
‫ﺧﺪا او را از ﺣﻮض ﻦ‬
‫‪ ‬‬
‫آﺧﺮش آزادي از آﺗﺶ اﺳﺳﺖ‪ .‬ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ززﻳﺮ دﺳـﺘﺶ در آن روز آﺳـﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﻨــﺪ‪ ،‬ﺧـﺪاﻳﺶ ﻣﻴـﺎﻣﺮﺮزد و از آﺗـﺶ دووزخ آزادش‬
‫ش‬ ‫اش ﻣﻐﻔﺮت و‬
‫ﺶ رﺣﻤﺖ‪ ،‬ﻣﻴﺎﻧﻪ ش‬
‫رﻣﻀﺎن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﺶ‬
‫ﻣﻴﺴﺎزد‪  .‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ )ج( ﺑﺎﻻي ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺮض ﮔﺮداﻧﻴﺪه ﻛﻪ درﻳﻦ ﻣﺎه دروازه ﻫﻫﺎي رﺣﻤﺖ ﺑـﺎز ﺷــﺪه و دروازه‬
‫ﺪ‬ ‫ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﺎ ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ روززه ء آن را‬
‫ﺖ آن ﻣﺤـﺮوم‬
‫از ﻫﺰاران ﻣﺎه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺳـﺖ و ﻛﺴـﻲ ﻛـﻪ از ﺧﻴـﺮ و ﺑﺮﻛـﺖ‬
‫دوزخ ﺑﻨﺪ ﻣﻴﮕﺮدد و ﺷﻴﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺷﺒﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ز‬
‫ﻫﺎي خ‬
‫ﺤﺮوم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪  .‬‬ ‫ﮔﺮدد‪ ،‬ر‬
‫در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺤﺮ‬
‫در دﻫﻪء اﺧﻴﺮ رﻣﻀﺎﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻋﺘﻜﺎف ﻧﻤﻮده و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮﻮد ‪ :‬ﺷﺐ ﻗﺪر را ر‬
‫ف‬ ‫رﺳﻮل اﷲ )ص( در دﻫﻪء اﺧﺧﻴﺮ رﻣﻀﺎن‬
‫‪ ‬‬ ‫‪6 ‬‬

‫ﺑﮕﻮ » اﻟﻠﻬﻢ اﻧﻚ ﻋﻔﻮﻮ ﺗﺤﺐ اﻟﻌﻔﻮ‬


‫رﺳﻮل اﷲ )ص( اﮔﺮ داﻧﺴﺘﻢ ﺷﺐ ﻗﺪر ﻛﺪاام اﺳﺖ در آن ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﻮ‬
‫ل‬ ‫از ﻋﺎﻳﺸﻪ ررواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﻔﺖ‪ :‬ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻳﺎ‬
‫ﻓﺎﻋﻒ ﻋﻨﻲ « ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ ﺗﻮ ددر ﮔﺬرﻧﺪه اي و ﮔﺬﺬﺷﺖ را دوﺳﺖ دااري ﭘﺲ از ﻣﻦ در ﮔﺬر‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ‪  .‬‬
‫ن‬ ‫ﻛﺴﻴﻜﻪ درروﻏﮕﻮﻳﻲ و ﻋﻤﻞ ﺑﺑﻪ دروغ ﭘﺮدازي را ﺗﺮك ﻧﻨﻤﻮد‪ ،‬ا‬
‫ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﻧﺪاارد ﻛﻪ وي‬
‫ﻦ روزه دارم‪  .‬‬
‫ﻛﺴﻲ او را دﺷﻨﺎم داد ﻳﺎ ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ‪ :‬ﻣﻦ‬
‫ﻫﺮﮔﺎه رووز روزه ء ﻳﻜﻲ از ﺷﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺲ دﺷﻨﻨﺎم ﻧﺪاده و ﺻﺪا ﺑﻠﻨﻨﺪ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ ،‬و اﮔﺮ ﺴ‬
‫ﻧﻮﺷﻴﺪ‪  .‬‬
‫ﺗﺎزه ﻧﻤﻲ ﺑﻮد‪ ،‬ﭘﺲ ﭼﻨﻨﺪ ﺟﺮﻋﻪ آب ﻣﻲ ﻧﻮ‬
‫رﺳﻮل اﷲ )ص( ﺑﻪ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ رﻃﺐ ) ﺧﺮﻣﺎي ﺗﺎززه ( اﻓﻄﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﺧﺮﻣﺎي ه‬
‫ﺷﺘﺎب ﻣﻴﻜﻨﺪ‪  .‬‬
‫رﺳﻮل اﷲ )ص( ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﺧﺪااوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮﻮد‪ :‬ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻧﺰدم ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻓﻄﺎر ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ب‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻛﺘﺎب ﺳﺤﺮي ﻛﺮدن اﺳﺳﺖ‪  .‬‬
‫ﻓﺮق ﻣﻴﺎن روزه‪ ،‬ﻣﺎ و روزهء اﻫﻞ ب‬
‫رﺳﻮل اﻛﺮﺮم )ص( ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﻓﺮ‬
‫ﺳﺤﺮي ﻛﻨﻨﻴﺪ زﻳﺮا در ﺳﺤﺮي ﻫﺎ ﺑﺮﻛﺖ اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﻫﺎي دوزخ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﮔﺮدد و ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﺷﻮﻧﺪ‪  .‬‬
‫ﻀﺎن آﻳﺪ‪ ،‬در ﻫﺎي ﺑﻬﻬﺸﺖ ﺑﺎز ﺷﺪه و ر‬
‫ﭼﻮن رﻣﻀ‬
‫ﺟﺒﺮان ﻛﺮده ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ‪  .‬‬
‫ن‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ را روزه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﮕﻴﺮد آﻧﺮا‬
‫ﻳﻚ روز از رﻣﻀﺎن را ﻏﻴﺮ از رﺧﺼﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺨﻮرد اﮔﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺶ‬
‫ﻛﺴﻴﻜﻪ ﻚ‬
‫رﻣﻀﺎن ﺳﻌﻲ و ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ در ﻏﻴﺮﺮ آن ﻧﻤﻲ ﻧﻮد‪  .‬‬
‫ن‬ ‫رﺳﻮل اﷲ )ص( در رﻣﻀﺎن ﺗﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ آن ﻧﻤﻲ ﺑﻮد و در دﻫﻪ ء اﺧﻴﺮ‬
‫آﺧﺮش آزادي از آﺗﺶ اﺳﺳﺖ‪ .‬ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ززﻳﺮ دﺳـﺘﺶ در آن روز آﺳـﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﻨــﺪ‪ ،‬ﺧـﺪاﻳﺶ ﻣﻴـﺎﻣﺮﺮزد و از آﺗـﺶ دووزخ آزادش‬
‫ش‬ ‫اش ﻣﻐﻔﺮت و‬ ‫رﻣﻀﺎن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﺶ‬
‫ﺶ رﺣﻤﺖ‪ ،‬ﻣﻴﺎﻧﻪ ش‬
‫اش ﮔﺸﺎده ﻣﻲﮔﺮدد‪  .‬‬
‫ﺧﻮش ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﻴﻨﻪ ش‬ ‫ﻣﻴﺴﺎزد‪ .‬رروزه ﻧﻴﻤﻪي از ﺻﺒﺮﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ددﻟﻴﻞ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ ن‬
‫آﻣﺪن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ش‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﮕﻴﺮد‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺳﺎل از آﺗﺶ دورخ دور ﻣﻴﺴﺎزد‪  .‬‬
‫ﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ )ج( ﻳﻳﻚ روز روزه ﻣﻴﮕ‬
‫ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺑﺨ‬
‫ﮕـﺮدد‪ .‬ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﻴﺸـﻮد‪ :‬رروزه داران‬
‫د‬ ‫ﭽﻜﺲ ﻏﻴـﺮ از اﻳﺸـﺎن داﺧـﻞ ﻧﻤﻴ‬
‫ﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن رﻳﺎن ﮔﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد و روزه داران در روز ﻗﻴﺎﺎﻣﺖ از آن داﺧﻞ ﻣﻣﻴﮕﺮدﻧﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭽ‬
‫ﻫﺮ آﺋﻴﻨﻪ ددر ﺑﻬﺸﺖ دري اﺳﺖ‬
‫ﻜﺲ از آن وارد ﻧﻤﻲﺷﻮد‪  .‬‬
‫ﻛﺠﺎﻳﻨﺪ ‪ ،‬ﭘﺲ اﻳﺴﺘﺎده ﻣﻴﺸﻮﻧﻧﺪ و از آن ﻛﺴﻲ ﻏﻏﻴﺮ از اﻳﺸﺎن داﺧﻞ ﻧﻤﻲﮔﺮدد و ﭼﻮن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﺴﺘﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﻴﭽﻜ‬
‫‪ ‬‬
‫رﺳﻮل اﷲ )ص( ‪  :‬‬
‫ل‬ ‫ﻗﺎل‬ ‫‪7 ‬‬

‫ﻀﺎن وﻻﺗﻐﻠﻖ اﻟﻰ آآﺧﺮ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻨﻪ)‪  (1‬‬


‫إِنﱠ اﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻰ اوول ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫رﻣﻀﺎن ﮔﺸﻮده ﻣﻰ ﺪ‬
‫ن‬ ‫رﺳﻮل ﺧﺪﺪا )ص( ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬دررﻫﺎى آﺳﻤﺎن در اوﻟﻟﻴﻦ ﺷﺐ ﻣﺎه‬
‫‪ ‬‬
‫رﺳﻮل اﷲ )ص( ‪  :‬‬
‫ل‬ ‫ﻗﺎل‬
‫اذا اﺳﺘﻬﻞﱠ رﻣﻀﺎن ﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮااب‪ ‬اﻟﻨﺎر )‪  .(2‬‬
‫دوزخ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد‪  .‬‬
‫ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺮﺮدد‪ ,‬درﻫﺎى خ‬ ‫رﺳﻮل ﺧﺪﺪا )ص( ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﻫﻨﮕ‬
‫ﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﻼل ه‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻗﺎل اﺑﻮﺟﻌﻌﻔﺮ)ع( ‪  :‬‬
‫ﺷﻰء رﺑﻴﻊ و رﺑﻴﻊ اﻟﻘﺮآن ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن)‪  .(3‬‬
‫ﻟﻜﻞّ ء‬
‫اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ :‬ﺑﺮاى ﻫﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻬﺎرى اﺳﺳﺖ و ﺑﻬﺎر ﻗﺮآن ﻣﺎﺎه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻰ اﻟﺮﺿﺎ)ع(‪  :‬‬ ‫ﻋﻦ اﺑﻰ اﻟﺤ‬
‫ﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ‬
‫اﻟﻘﺮآن ﻓﻰ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮﻮر )‪  (4‬‬
‫ن‬ ‫ﻓﻰ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن آﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻛﺎن ﻛﻤﻦ‪ .‬ﺧﺘﻢ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺮأ ﻰ‬
‫اى از ﻛﺘﺎب ﺧﺪا)ﻗﺮﺮآن( را ﺑﺨﻮاﻧﺪ‪  .‬‬
‫اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ‪ :‬ﻛﺴﻰ ﻛﻪ درر ﻣﺎه رﻣﻀﺎن آﻳﻪ ى‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻳﮕﮕﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ن‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻰ‬

‫ﻼم در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ‪ ‬‬


‫اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﻨﻴﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم‬ ‫‪8 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻼم او را ﺑـﺎ ﻛﻨﻴـﻪ اﺑـﻮ اﻟﺤﺴـﻦ‬
‫اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺣﻴﺎت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﭘﭘﺪرش را ﺑﺎ ﻛﻨﻴـﻪ اﺑﺑﻮاﻟﺤﺴـﻴﻦ و اﻣـﺎم ﺣﺴـﻴﻦ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼ‬
‫ﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ و اﺑﻮ اﻟﺤﺴﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ‪ .‬م‬
‫ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ دو ﻛﻨﻴﻪ اﺑﻮ‬
‫ت‬ ‫آن‬
‫ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻛﻨﻴﻪ ﺻﺪا ﻣﻰﻛﺮدﻧـﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﻪ‬
‫ى را ﺑﺎ ﻫﺮ دوى ﻛﻨﻴﻴﻪﻫﺎ ﺧﻄﺎب ﻣﻰﻛﺮدده اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﭘﻴﺎﻣﻣﺒﺮ وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﻰ‬
‫ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻴﺰ وى‬
‫ه‬ ‫ﻣﻰ‬
‫دﻳﮕﺮ از ﻛﻨﻴﻪﻫﺎى ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم‪ ،‬اﺑﻮ ﺗﺮﺮاب اﺳﺖ ﻛﻪ آن ررا ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﺑﺮ وى اﻃﻼق ﻛﺮﺮده ﺑﻮد‪  .‬‬
‫ﻳﻜﻰ ﺮ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻓﺮاز ﻣﻨﺒﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ را دﺷﻨﻨﺎم ﮔـﻮﻳﻰ‪ .‬ﺳـﻬﻞ ﭘﺮﺳـﻴﺪ‪ :‬ﭼـﻪ‬
‫اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﺑﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﮔﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ :‬ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺪﺪﻳﻨﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮ ررا وادارد ﺗﺎ ﺑﺮ ز‬
‫ب‬ ‫در‬
‫ﺑﮕﻮﻳﻢ؟ ﮔﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻰ را ﺑﺑﺎ ﻛﻨﻴﻪ اﺑﻮﺗﺮاب ﺧﻄﻄﺎب ﻛﻨﻰ‪ .‬ﺳﻬﻞ ﭘﺎﺳﺦ داد‪ :‬ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﻮﮔﻨﺪ ﺟﺰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻛﺴﺴﻰ ﻋﻠﻰ را ﺑﺪﻳﻦ ﻛﻛﻨﻴﺖ‪ ،‬ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﻧﻜﻜﺮده اﺳـﺖ‪.‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﮔﺎه ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و در ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ دراز ﻛﺸﻴﺪ و ﺑﻪ ﺧـﻮاب‬
‫ب رﻓـﺖ‪ .‬ﭘـﺲ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪاى اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس؟ ﺟﻮاب داد‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻓﺖ و آن ه‬
‫ﭘﺮﺳﻴﺪ‪ :‬ﭼﮕ‬
‫از او‪،‬ﭘﻴﻐﻤﻤﺒﺮ )ص( ﭘﻴﺶ ﻓﺎﻃﻤﻤﻪ آﻣﺪ و از او ﭘﺮﺳﺳﻴﺪ‪ :‬ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻳﺖ ﻛﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﮔﻔﺖ‪ :‬اﻳﻨﻚ او در ﻣﻣﺴﺠﺪ آرﻣﻴﺪه ﺖ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻣﺴـﺠﺪ آﻣـﺪ‬
‫اﺑـﻮﺗﺮاب! ﺑـﻪ ﺧـﺪا‬
‫ب‬ ‫ﻰ ﻛﺮد و ﻓﺮﻣـﻮد‪ :‬ﺑﻨﻨﺸـﻴﻦ اى‬
‫ﺧﺎك از ﭘﺸﺖ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺧﺎك آﻟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭘﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﺮووع ﺑﻪ ﭘﺎك ﻛﺮدن ﺧ‬
‫و ﻋﻠﻰ را دﻳﺪ ﻛﻪ رداﻳﺶ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﺒﺎرﻛﺶ اﻓﺘﺎﺎده و ﭘﺸﺘﺶ ك‬
‫ﻫﻴﭻ اﺳﻤﻰ از اﻳﻦ ﻧﺎم دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻰﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪  «.‬‬
‫ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺟﺟﺰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻛﺴﻰ او ررا ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺎم‪ ،‬ﻧﺨﻮاﻧﺪﺪه اﺳﺖ‪ .‬و ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭻ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﻪ ﻋﻤﺎر ﮔﻔـﺖ‪ :‬ﺳـﭙﭙﺲ ﺧـﻮاب‬
‫در ﻏﺰوه ﻋﺸﻴﺮه از ﻗﺒﺒﻴﻠﻪ ﻳﻨﺒﻊ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺮ ﺑﻮدﻳﻢ‪ .‬ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻪ‬
‫ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﻦ و ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ر‬
‫ه‬ ‫ﻧﺴﺎﻳﻰ در ﺧﺼﺎﻳﺺ از ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﻧﻘﻞ‬
‫ﻛﺴﻰ ﻣﺎ را از ﺧﻮاب ﺑﻴﻴﺪار ﻧﻜـﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﺮ دوى ﻣﻣﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﻣﻦ‬
‫ﻦ و ﻋﻠﻰ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎﺎدﻳﻢ ﺗﺎ آن ﻛﻪ در ززﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﻧﺨﻞ ﻫﺎ و روى زﻣﻴﻦ ﺧﺎﻛﻰ و ﺑﻰ ﮔﻴﺎه آرﻣﻴﺪﻳﻳﻢ‪ .‬ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺟﺰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻰ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼم ﻓﺮﻣـﻮد‪ .‬ﺗـﻮ را ﭼـﻪ‬
‫ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺎ را ﺗﻜﺎن ﻣﻰدادد و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻛﻪ روى زﻣﻴﻨﻰ ﺧﺎﺎﻛﻰ دراز ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺑﻮدﻳﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎك آﻟﻮﻮده ﺷﺪﻳﻢ‪ .‬در آن روز ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺮ)ص( ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ـﻪ‬
‫او ﺑﺎ ﺶ‬
‫ﺧﺎك را ﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدده ﺑﻮد‪  «.‬‬
‫اى اﺑﻮﺗﺮاب؟ ﭼﺮا ﻛﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ آﺛﺎر ك‬
‫ﻣﻰﺷﻮد ى‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاش‬
‫ك ﺑﺮ ﭼﻬـﺮهاش ﻧﺸﺸﺴـﺘﻪ و ﻳـﺎ آن ﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ را در ﺳﺠﺪه دﻳﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺎك‬
‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ واﻗﻗﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در رواﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺳﺖ‪ :‬ﭼﻮن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋﻠ‬
‫اﻟﺒﺘﻪ ﻦ‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻦ«‪  .‬‬
‫ﺧﺎك آﻟﻮﻮد ﺑﻮده ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮدد‪» :‬اﺑﻮ ﺗﺮاب! ﻴﻦ‬ ‫‪9 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﻮﻳﻰ‪  .‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﻪاى‬
‫ى‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﺧﻄﺎب ﻛﺮد‪ .‬ﭼﭼﺮا ﻛﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬اى ﻋﻋﻠﻰ! ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺎك را از ﺳﺮﺮش ﻣﻰﺗﻜﺎﻧﺪ ﻰ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺣﻀـﺮت ﺑـﻪ‬
‫ت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ و ددﻳﮕـﺮان‪ ،‬ﺑـﺮ آن ﺣ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم‪ ،‬اﻳﻦ ﻛﻨﻴﻪ ررا از دﻳﮕﺮ ﻛﻨﻴﻪﻫﺎ ﺑﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮش ﻣﻰداﺷﺷﺖ‪ .‬زﻳﺮا ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ى‬
‫وى را ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻴﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﻰﻛﺮد‪ .‬دﺷﻤﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت‬
‫ﺑـﻮد‪ .‬دﺷـﻤﻨﺎن‬
‫اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻴﻪ د‬
‫م‬ ‫ﺨﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﺮ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ اﻓﺘﺨﺎ‬
‫ﺮ‬ ‫آن ﺣﻀﺮت را‬ ‫ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻛﻨﻴﻪ ﻧﺎم دﻳﮕﺮى اﻃﻼ‬
‫ﻼق ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬آﻧﺎﺎن ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﮔﻔﺘﻦ اﺑﻮ ﺗﺮاب‪ ،‬ن‬
‫ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺣﺴـﻦ‬
‫ﻀﺮت را ﻣﻮرد ﺳﺮﺮزﻧﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﻨﻴﻪ را ﺑﺮاى ااو ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺼﻰ ﻗﻠﻠﻤﺪاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ن‬
‫ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻨﺎﺑﺮ‪ ،‬آن ﺣﻀ‬
‫ذﻛﺮ ﻛﻨﻴﻪ اﺑﻮﺗﺮاب ﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن دﺳﺘﻮر دداده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺮ‬
‫ﭘﻴـﺮوان اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼم‬
‫ن‬ ‫ﺑﺮ ﺗﻦ آن ﺣﻀﺮت ﻣﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺟﺰ ﻧﺎم ﺗﺮاﺑﻰ و ﺗﺮاﺑﻴﻪ ﺑـﺮ‬
‫از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﻟﺒﺎﺳﻰ ﭘﺮ زﻳﺐ و آراﻳﻪ ﺮ‬
‫ﺑﺼﺮى ﮔﻔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻮﻳﺎ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ز‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ‪  .‬‬
‫ﻧﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻪ‬ ‫اﻃﻼق ﻰ‬
‫ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺪان ﮔﻮﻧﻪ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪  :‬‬
‫ﻛﻤﻴﺖ ﻰ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻘﺐ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻣﻣﻰﺷﻮم‪  .‬‬
‫ﻰ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻫﻤﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ادﻋﺎ ﻛﻨﻢ و ﻪ‬
‫ﮔﻔﺘﻨﺪ رﻏﺒﺒﺖ و دﻳﻦ او ﺗﺮاﺑﻰ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻃﻒ و ﺟﻠﻮه ﺑﻨﻰ ﻣﺮوان در ﻛﺮم و ﺑﺰرﮔﮔﻮارى روز ﻋﻘﺮ ﺑﻮد‪،‬ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻠﻚ ﺑﻪ او ﮔﻔـﺖ‪ :‬ﻧﻧﻔـﺮﻳﻦ ﺧـﺪا ﺑـﺮ ﻮ‬
‫ﺗـﻮ ﺑـﺎد! آﻳـﺎ‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻛﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻏﺮة ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺟﻠﻮه آل اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن در دﻳﻦ روز ﻒ‬
‫ﺗﺮاﺑﻰ و ﻋﻋﺼﺒﻴﺖ؟! در اﻳﻦ ﺑﺎﺎره ﻣﺆﻟﻒ در ﻗﺼﻴﺪﺪهاى ﺳﺮوده اﺳﺖ‪  :‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻰﺷـﻤﺮدﻧﺪ و ﺣـﺎل آآن ﻛـﻪ ﺑـﺮاى ﺗـﻮ اﻳـﻦ ﻛﻨﻴـﻪ‬
‫آن را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﻴﺐ ﻣﻰ‬
‫ﺗﺮاب ﺧﻮاﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن ن‬
‫ﺑﻪ ﻧﺎم دو ﻓﻓﺮزﻧﺪت‪ ،‬ﻣﻜﻨﻰ ﺷﺪﺪى و ﻧﺴﻞ رﺳﻮل ﺧﺧﺪا در اﻳﻦ دو ﻓﺮززﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﺎﻧﺪ ﭘﻴﺎﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮ را ﺑﻮ ب‬
‫ﺑﻮد ‪  .‬‬
‫اﻓﺘﺨﺎرى ﺑﻮ‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻟﻘﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ‪ ‬‬
‫‪10 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺳـﺮش رﻳﺨﺘـﻪ ﺪ‬
‫ﺑﺎﺷـﺪ‪ (.‬و ﺑﻄـﻴﻦ‬ ‫ﺣﻴﺪر‪ ،‬اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و اﻧﻧﺰع )و ﻳﺎ اﺻﻠﻊ( )ﻛﻛﺴﻰ ﻛـﻪ اﻧـﺪﻛﻰ از ﻣـﻮى ﺟﻠـﻮى ﺳـ‬
‫‪،‬‬ ‫ﻼم‪ ،‬ﻣﺮﺗﻀﻰ‪،‬‬
‫اﺑﻦ ﺻﺒﺎغ در ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻮل اﻟﻟﻤﻬﻤﻪ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ‪ :‬ﻟﻘﻘﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼ‬
‫ﺑﻨﻰ ﺿﺒﻪ از ﺳـﭙﺎه ﻋﺎﻳﺸﺸـﻪ ﺑﻴـﺮون‬
‫در روز ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﺟﻮاﻧﻰ از ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻰ‬
‫ﻟﻘﺐ اﺧﻴﺮ ﺧﻮد در ﻧﺰﺰد دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﻨﺎﻧﺶ ﺷﻬﺮه ﺑﻮد‪ .‬ر‬
‫ﻛﻪ ﺷﻜﻤﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺳﺖ‪ (.‬و وﺻﻰ ﺑﻮد‪ .‬آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺐ‬
‫)ﻛﺴﻰ ﻪ‬
‫آﻣﺪ و ﮔﻔﻔﺖ‪  :‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺺ ﺑﺮﺗـﺮى ﻋﻠـﻰ ﻧﺎﺑﻴﻨﻨـﺎ و ﻛـﻮر ﻧﻴﺴـﺘﻢ ااﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺑـﻪ‬
‫ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ وﺻﻰ ﺑﻮﻮد ﻋﻠﻰ ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺷﻬﺴﻮار ﺟﻨﻨﮕﻬﺎ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻧﻴـﺰ ﻧﺴﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ‬
‫ﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻌ‬
‫ﺑﻨﻰ ﺿﺒﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺎ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻰ‬
‫ﻃﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ‪  .‬‬
‫وﻟﻰ‪ ،‬ﺧﻮن وﻟﻰ را ﺐ‬
‫ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎرر آﻣﺪهام زﻳﺮا ‪،‬‬
‫ﻰ‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫و ﻣﺮدى از ﻗﺒﻴﻠﻪ ازد در روزز ﺟﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮود‪  :‬‬
‫‪ ‬‬
‫را ﻓﺮاﻣـﻮش‬
‫روز ﻧﺠﻮة ﺑﺎ او ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺮادرى ﺑﺴﺖ و ﻓﺮﺮﻣﻮد او ﭘﺲ از ﻣﻦ راﻫﺒﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ را اﻓﺮاد آﮔﺎهه در ﺧﺎﻃﺮ ﺳـﭙﺮدهاﻧـﺪ و اﺷـﻘﻴﺎ آن ا‬
‫ﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ز‬
‫اﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺖ و وﺻﻴﻰ اﺳﺖ‬
‫ﻛﺮدهاﻧﺪ ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫زﺣﺮ ﺑﻦ ﻗﻴﻴﺲ ﺟﻌﻔﻰ در روز ﺟﻤﻞ ﮔﻔﺖ‪  :‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﺳﺖ؟! ‪ ‬‬
‫؟‬ ‫ﻋﻠﻰ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﺮﻳﻳﺶ ﭘﺲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﺮﺗﺮﻳﻦ ﻛﺲ‬
‫آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﻛﺮد ﺗﺎﺎ اﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻠﻰ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ووى را زﻳﻨﺖ داده و او را وﻟﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ااﺳﺖ و دوﺳـﺖ‪ ،‬ﭘﺸﺸـﺘﻴﺒﺎن و ﻧﮕﻬـﺪار دوﺳـﺖ اﺳـﺖ‪ ،‬ﻫﻤﻤﭽﻨـﺎن ﻛـﻪ ﮔﻤـﺮاه ﭘﻴـﺮو ﻓﺮﻣـﺎن‬
‫ﮔﻤﺮاﻫﻰ ددﻳﮕﺮ اﺳﺖ ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫زﺣﺮ ﺑﻦ ﻗﻴﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﭼﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮوده اﺳﺖ‪  :‬‬
‫‪11 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﭘﺲ درود ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺮ اﺣﻤﺪ )ﻣﺤﻤﺪ )ص( ( ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﻤﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮﻮر ﻣﻦ ﻋﻠﻰ وﺻﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﺮﻛﺸﺎن ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑـﺎ او در ﺟﻨـﮓ‬
‫ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﺎده و ﻤﻚ‬
‫از او ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﺎ ﻰ‬
‫ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻨﺪﺪه ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﻴﺎمآورى و ﭘﺲ ز‬
‫و ﺳﺘﻴﺰﻧﺪ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺪا ﺑﺎ ﺣﺴـﻴﻦ‬
‫ﻀﺮت ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬
‫ﻦ در رﻛﺎب آن ﺣﻀ‬
‫ﺿﺒﺎﺑﻰ در ﺟﻨﮓ ﺻﻔﻴﻦ‬
‫ﺑﻦ ذى اﻟﺠﻮﺷﻦ ﻰ‬ ‫اﺑﻦ زﺣﺮ ددر ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ و ﺻ‬
‫ﺻﻔﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺷﺒﻌﺚ ﺑﻦ رﺑﻌﻰ و ﺷﻤﺮ ﻦ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻓﺮﺟﺟﺎم ﺷﻮﻣﻰ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎى ﮔﺬاﺷﺷﺘﻨﺪ‪  .‬‬
‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﻛﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪  :‬‬
‫ﻛﻤﻴﺖ ﻰ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﺜﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬وﺻﻰ و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮى ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ و آزاد ﻛﻨﻨﻨﺪه ﮔﺮدﻧﻬﺎ و ادا ﻛﻛﻨﻨﺪه دﻳﻦﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻨﻴﻦ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﭘﺎدﺷـﺎه دﻳـﻦ)ﻳﻌﻌﺴـﻮب اﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻳﻌﺴـﻮب‬
‫اﻟﺪﻳﻦ(ﻧﻴﺰ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﭘﺎدﺷﺎه ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﻳﻜﻰ اﺳﺖ‪  .‬‬
‫ه‬ ‫رواﻳﺖ ﻛﺮﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه دﻳﻨﻰ و ﻣﺎل‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻧﻮراﻧﻰ در ﺣﺠﻠﻪﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪﻪاﻧﺪ‪  .‬‬
‫ﻰ‬ ‫ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهﻫﺎﻳﻰ‬
‫ﺖ‪ :‬اﻳﻦ )ﻋﻠﻰ( ﭘﺎدﺷﺷﺎه ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﭘﻴﺸﻮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻪ‬
‫رواﻳﺖ دﻳﮕﺮى آﻣﺪه اﺳﺖ‬
‫در ﺖ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻳﻌﺴﻮب ذﻛﺮ ﺷﺪه و آﻣﺪهه اﺳﺖ )ﻣﻠﻜﻪ ﻛﻨﺪووى زﻧﺒﻮر ﻋﺴـﻞ(‪ .‬ﻋﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ‬
‫ب‬ ‫رواﻳﺖ را ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬در ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻌﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى‬
‫اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ در ﻣﺴﻨﺪ و ﻗﺎﺿﻰ اﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ در ﺣﻠﻴﺔ اﻻﻻوﻟﻴﺎ اﻳﻦ دو ﺖ‬
‫ﻣـﻰﺑـﺮد و آن‬
‫ﻜـﻪ ﺧـﻮد ﭘﻨـﺎه ﻰ‬
‫ﻛﺎﻓﺮان از ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﭘﭘﻨﺎه ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎن ﻛﻪ زﻧﺒﻮر ﺑـﻪ ﻣﻠﻜ‬
‫ن‬ ‫ﻨﺎه آورﻧﺪ و‬
‫ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻨﺎ‬
‫ﭘﺎدﺷﺎه ﻛﺎﻓﺮان اﺳﺖ‪ .‬ﻰ‬
‫ه‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻣﻮد‪ :‬ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺆﺆﻣﻨﺎﻧﻢ و ﻣﺎل‬
‫دارد‪  .‬‬
‫ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﻫﻫﻤﻪ زﻧﺒﻮران ﻣﻘﺎم ﺗﻘﻘﺪم و ﺳﻴﺎدت د‬ ‫‪12 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ‪ ‬‬
‫درﺑﺎن ﻰ‬
‫‪ ‬‬
‫آن ﺣﻀﺮت‪ ،‬ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻰ )رض( ﺑﻮدده اﺳﺖ‪  .‬‬
‫در ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻮل اﻟﻤﻬﻤﺔ ذﻛﺮﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ درﺑﺎن ن‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ‪ ‬‬
‫ﺷﺎﻋﺮ ﻰ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﺷـﻨﻰ و ﻛﺴـﺎن‬
‫ﺷـﺎﻋﺮ آن ﺣﻀـﺮت در ﺟﺟﻨـﮓ ﺻـﻔﻴﻦ‪ ،‬ﻧﺠﺎﺎﺷـﻰ و اﻋـﻮر ﻰ‬
‫ﺮ‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ‬
‫ﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ددر ﻓﺼﻮل اﻟﻤﻬﻤﻪ ﮔﻔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮ آن ﺣﻀﺮت‪ ،‬ن‬
‫ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده ﺖ‬
‫دﻳﮕﺮى ﻏﻴﻴﺮ از اﻳﻦ دو ﺗﻦ ﺑﻮﻮدهاﻧﺪ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻧﻘﺶ اﻧﮕﺸﺸﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼمم ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻋﺒـﺪه( ﺑـﻮده اﺳـﺖ‪ .‬ﻫﻤﻤﭽﻨـﻴﻦ وى‬
‫ه‬ ‫ﺳﺒﻂ ﺑﻦ ﺟﺟﻮزى در ﻛﺘﺎب ﺗﺬﺬﻛﺮة اﻟﺨﻮاص ﻧﻮﺷﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﻧﻘﺶ اﻧﮕﺸﺸﺘﺮى آن ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎرت »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻓﺮﻣـﺎﻧﺮوا‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺑﻨــﺪه اوﺳـﺖ« )اﷲ اﻟﻟﻤﻠـﻚ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺮده اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ‪  .‬‬
‫اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ راﺳﺖ د‬
‫ن‬ ‫ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ‪ :‬آن ﺣﻀﺮت اﻧﮕﺸﺸﺘﺮى را در‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻴﻬﻘﻰ‬
‫ﻰ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺪ ﺧﺧﺮاﺳﺎن در ﻛﺘﺎب ﺧﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻮﻮان اﻟﺤﻜﻤﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻜﻤﺎى اﺳﻼم ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ در ذﻳﻞ ﺷـﺮح زﻧـﺪﺪﮔﺎﻧﻰ ﻳﺤﻴـﻰ ﻧﺤـﻮﻮى دﻳﻠﻤـﻰ‬
‫ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺟﺮاى ﺧﻮد را ﺑﺑـﺮاى ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺎ ووى را از ﻓﺎرس ﺑﻴﺮوون ﺑﺮاﻧﺪ‪ .‬ﻳﺤﻴﻰ ﺰ‬ ‫ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺑﻄ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻖ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻮﻳﺪ‪ » :‬ﻳﺤﻴﻰ ﻓﻴﻠﺴﻮﻮف و ﺗﺮﺳﺎﻛﻴﺶ ﺑﺑﻮد و ﻋﺎﻣﻞ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆ‬
‫اﻟﺴﻼم اﻣﺎن ﻧﺎﻣﻪاى ﺑﺮاى ﻳﺤﻴﻰ ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻣﻦ آن اﻣﺎن ﻧﺎﻣﻪ را در دﺳﺖ ﺣﻜـﻴﻢ اﺑﺑـﻮ اﻟﻔﺘـﻮح‬
‫م‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺎن ﻛﺮد‪ .‬ﺪ‬
‫ﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﮕﺎﺷﺖ و از آن ﺣﻀﺮت‬
‫در ﭘـﺎى اﻳـﻦ‬
‫ﻀﺮت و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »اﷲ اﻟﻤﻠﻚ و ﻋﻠـﻰ ﻋﺒـﺪه« )ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮوا و ﻋﻠـﻰ ﺑﻨـﺪه اوﺳـﺖ‪ (.‬ر‬
‫ﺼﺮاﻧﻰ ﻃﻮﺳﻰ ﻣﺸﺎﺎﻫﺪه ﻛﺮدم‪ .‬ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺎﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد آن ﺣﻀ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ ﻧﺼ‬ ‫‪13 ‬‬

‫ﺖ ﺣﻀﺮت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺑﻌﻴـﺪ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ‬


‫ﻀﺮت داﻧﺴﺘﻪ وﻟﻰ ﻣﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻬﻘﻰ اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ‬
‫ﻧﻘﺶ اﻧﮕﺸﺘﺮى آن ﺣﻀ‬
‫ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺶ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد‪ .‬ﺳﺒﻂ ﺑﻦ‬
‫ﻦ ﺟﻮزى اﻳﻦ ت‬ ‫ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻮ‬
‫ﺑﻴﻬﻘﻰ ﻣﺘﻴﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﻰ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ آنن ﺣﻀﺮت ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻀﺎ ﻣﻰﻛﺮﺮده و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺎن ﻋﻋﺒﺎرت را ﺑﺮ ﻧﮕﻴﻦ ااﻧﮕﺸﺘﺮى ﻧﻘﺶ زده اﺳﺖ‪ .‬اﺑﻦ ﺻﺒﺎغ ددر ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻮل اﻟﻤﻤﻬﻤﻪ ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺋﻤﻤـﻪ ﮔﻮﻳـﺪ‪:‬‬
‫ﺣﺴﺒﻰ اﷲ«ذﻛﺮ ﻛﺮددهاﻧﺪ‪ .‬ﻛﻔﻌﻤﻰ ﻧﻴﺰ ددر ﻣﺼـﺒﺎح‬ ‫»اﺳﻨﺪت ﻇﻇﻬﺮى اﻟﻰ اﷲ« )ﭘﺸﺸﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻜﻰ اﺳﺖ( ﻧﻘﺶ ﻧﮕﻴﻦ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺪه ى‬
‫اى دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﮕﻴﻦ آن ﺣﻀﺮت را»ﺣﺴ‬
‫اﺳﺖ‪  .‬‬
‫ش ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده ﺖ‬
‫اﻟﻘﻬﺎر«ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آن ﺣﻀﺮت داراى ﭼﻨﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﺮى ﺑﺎ ﻧﻘﻮش‬
‫ر‬ ‫اﻟﻤﻠﻚ ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ‬
‫ﻧﻘﺶ ﻧﮕﻴﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮى آن ﺣﻀﺮت » ﻚ‬
‫ﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺶ‬
‫ﻣﻨﺒﻊ‪  :‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺳﻴﺮه ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺟﺟﻠﺪ ‪ 3‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ ، 11‬ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻣﻴﻦ‬

‫ﻼم‬
‫ﻀﺮت ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼ‬ ‫ﻋﻴﺎدت اﺻ‬
‫ﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ از ﺣﻀ‬
‫ﻬﺎدﺗﺶ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮ در داراﻻﻣـﺎرهه ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪﻧﺪ و‬
‫ﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺒﺎﺗﻪ ﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻣﻴﺮﻣﻮﻣﻨﺎن ﻋﻠﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺿﺮﺑﺘﻲ ﺑﺑﺮ ﻓﺮق ﻣﺒﺎرﻛﺶ ﻓﺮﺮود آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎ‬
‫ﻼم ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و ﻓﺮﺮﻣﻮد‪ :‬اي ﻣﺮدم‪ ،‬ﭘﺪﺪرم ﺑﻪ ﻣﻦ وﺻﻴﺖ ﻛﻛﺮده ﻛﻪ ﻛﺎر ﻗـﺎﺗﻠﺶ‬
‫ﺶ را ﺗـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻛﻛﺸﺘﻦ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ‪ -‬ﻟﻟﻌﻨﺔ اﷲ ‪ -‬ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﻣﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼ‬
‫زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ﺧﻮدش در ﺣﺣـﻖ او ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻣـﻲﮔﻴـﺮد؛ ﭘـﺲ ﺑﺎزﮔﮔﺮدﻳـﺪ ﺧـﺪاﻳﺘﺎن‬
‫روﺷﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ه‬
‫وﻓﺎت ﭘﺪررم رﻫﺎ ﺳﺎزم‪ ،‬اﮔﺮ ﭘﭘﺪرم از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ‪ ،‬ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺎﺗﻞ ﻦ‬
‫رﺣﻤﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪  .‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎززﻧﮕﺸﺘﻢ‪ .‬اﻣﺎم دوﺑﺎرره ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اي اﺻﺒﺒﻎ‪ ،‬آﻳﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ددرﺑﺎره ﭘﻴﺎم اﻣﻴﺮﻣﻮﻣﻣﻨﺎن ﻧﺸﻨﻴﺪي؟ ‪ ‬‬
‫ﻣﺮدم ﻪ‬
‫ﺖ ﻛﻨﺪ‪  .‬‬
‫ﺨﻮاه ﺧﺪاﻳﺖ رﺣﻤﺖ‬
‫ﻛﺮدم دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ او ﺑﻨﮕﺮم و ﺣﺪﻳﺜﻲ از او ﺑﺸﻨﻮم؛ ﭘﺲ ﺑﺮاي ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺨ‬
‫م‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﭼﺮﺮا‪ ،‬وﻟﻲ ﭼﻮن ﺣﺎل ااو را ﻣﺸﺎﻫﺪه‬
‫آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬دداﺧﻞ ﺷﻮ‪  .‬‬
‫داﺧﻞ ﺷﺪ و ﭼﻴﺰي ﻧﮕﺬﺷﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺮون ﺪ‬
‫اﻣﺎم ﻞ‬
‫ﺷﺪت درد و ﻛﺜﺮت ﺳﻢ ﭘﺎﻫﺎي ﺧﻮد را ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﺑﻠﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﻛﺮد‬ ‫ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﺪم دﻳﺪم اﻣﻴﺮﻣﻮﻣﻣﻨﺎن دﺳﺘﻤﺎل زردي ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ زرردي ﭼﻬﺮه اش ﺑﺮ ززردي دﺳﺘﻤﺎل ﻪ‬
‫ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺖ و از ت‬
‫‪14 ‬‬
‫اﺻﺒﻎ آﻳﺎ ﭘﻴﺎم ﻣﺮا از ﺣﺴﺴﻦ ﻧﺸﻨﻴﺪي؟ ‪ ‬‬
‫ﻦ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اي ﻎ‬
‫و زﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻬﺎد‪ .‬آنﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ‬
‫ﮕﺮم و ﺣﺪﻳﺜﻲ از ﺷﻤﻤﺎ ﺑﺸﻨﻮم‪  .‬‬
‫دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﮕ‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﭼﺮﺮا‪ ،‬اي اﻣﻴﺮﻣﻮﻣﻨﺎن‪ ،‬وﻟﻲ ﺷﻤﺎ را در ﻟ‬
‫ﺣﺎﻟﻲ دﻳﺪم ﻛﻪ ﺖ‬
‫ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺑﺸﻨﻮي‪.‬‬
‫ﺑﻨﺸﻴﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻜﺮﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ‪ ،‬ﻛﻪ از اﻳﻦ روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻦ‬
‫ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﺸ‬
‫ﺻﺒﻎ‪ ،‬ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻴﺎﺎدت رﺳﻮل ﺧﺪا رﻓﻓﺘﻢ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ اﻛﻨﻮن آﻣﺪه اي‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اي اﺑﺎاﻟﺤﺴﻦ‪ ،‬ﺑﺮو ﻣﺮﺮدم را ﺟﻤﻊ ﻛﻦ و ﺑﺑﺎﻻي ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮو و ﻳﻚ ﭘﻠﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ ز‬
‫از ﺟـﺎي ﻣـﻦ‬ ‫ﺑﺪان اي اﺻ‬
‫ﺑﻪ ﻫﻮش ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﻛﻛﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮدد ﺑﮕﺮﻳﺰد ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد‪ .‬ﺑﻪ ﻫـﻮﻮش ﺑﺎﺷـﻴﺪ‪،‬‬
‫ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد‪ .‬ﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺴﺖ و ﺑﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮ‪» :‬ﺑﻪ ﻫﻫﻮش ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﻪ‬
‫ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﻛﻨﺪ ﺖ‬
‫او ﺑﺎد‪  «.‬‬
‫ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﺰﺰد اﺟﻴﺮ ﺧﻮد را ﻧﺪﻫﻫﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ و‬
‫ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ررﺳﻮل ﺧـﺪا‬
‫ﺤﺴﻦ‪ ،‬ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﻔﺘﻲ‪ ،‬آن را ﺑﺮاي ﻣﺎﺎ ﺷﺮح ﺑﺪه‪ .‬ﻣﻦ ﺳﺦ‬
‫ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ‪ :‬اي اﺑﺎاﻟﺤ‬
‫ﺖ‬ ‫اي اﺻﺒﻎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺒﻴﺒﻢﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻛﺮدم‪ ،‬ﻣﺮدي از آﺧﺮ ﻣﺴﺠﺪ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺨﻦ آن ﻣﺮد را ﺑﺎزﮔﮔﻮ ﻛﺮدم‪  .‬‬
‫رﻓﺘﻢ و ﺳﺨ‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬در اﻳﻦ ﺟﺎ اﻣﻴﺮﻣﻣﻮﻣﻨﺎن دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اي اﺻﺒﻎ‪ ،‬دﺳﺖ ﺧﻮﻮد را ﺑﮕﺸﺎ‪ .‬دﺳﺘﻢ را ﮔﺸﻮدم‪ ،‬ﺣﻀﺮت ﻳﻜﻲ از اﻧﮕﺸﺘﺎن ددﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓـﺖ‪ ،‬ﺳـﭙﺲ اداﻣـﻪ داد ﻛﻛـﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ‬
‫اﺻﺒﻎ ﺖ‬
‫ﺑﺮ آن ﻛﺲ ﻛﻪ از ﻣﻣﺎ ﺑﮕﺮﻳﺰد‪ .‬ﻫﺎن ﻛﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ اﺟﻴﺮ اﻳﻦ اﻣﺘﻴﻢ‪ ،‬ﻫﺮ ﻛﻪ از اﺟﺟﺮت ﻣﺎ ﺑﻜﺎﻫﺪ و ﻣﻣﺰد ﻣﺎ را ﻧﺪﻫﺪ ﺖ‬
‫ﻟﻌﻨﺖ ﺧـﺪا ﺑـﺮ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﻫﺎﺎن‪ ،‬اي اﺑﺎاﻟﺤﺴﻦ‪ ،‬ﻣﻣﻦ و ﺗﻮ ﭘﺪران اﻳﻦ اﻣﺘﻴﻢ‪ ،‬ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺮ‬
‫آنﮔﺎه ﺧﻮد آﻣﻴﻦ ﮔﻔﻔﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ آﻣﻴﻦ ﮔﻔﺘﻢ‪  .‬‬
‫او ﺑﺎد‪ .‬ن‬
‫ﻫﻮش آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اي اﺻﺒﻎ‪ ،‬آﻳﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺸﺴﺘﻪاي؟ ‪ ‬‬
‫اﺻﺒﻎ ﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﺑﻪ ش‬
‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬آري ﻣﻮﻻي ﻣﻦ‪  .‬‬
‫ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬آﻳﺎ ﺣﺪﻳﺚ دﻳﮕﺮي ﺑﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻴﻔﺰاﻳﻢ؟ ‪ ‬‬
‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬آري ﺧﺪاﻳﺖ از ﻣﺰﻳﺪات ﺧﻴﺮ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ‪.‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺪوه در ﭼﻬﺮهام ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮد‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اي اﺑﺎ اﻟﺤﺴﻦ‪ ،‬ﺗﻮ را اﻧـﺪوﻫﻨﺎك‬
‫ﺒﻎ‪ ،‬رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻳﻜﻲ از ﻛﻮﭼﻪﻫﺎي ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﺮا اﻧﺪوﻫﻨﺎﺎك دﻳﺪ و آﺛﺎر اﻧﺪ‬
‫ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اي اﺻﺒﻎ‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺒـﺮي ﺑـﺮ ﭘـﺎ داارد ﺑﺮﺗـﺮ از‬
‫ﺪ‬ ‫ﻧﺸﻮي؟ ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬آري‪ ،‬ﻓﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﭼﻮن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻮد‬
‫ﺗﻮ را ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻧﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﻫﺮﺮﮔﺰ اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﻮ‬
‫ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ؟ آﻳﺎ ﻮ‬
‫اﻣﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﭘﭘﻠﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻦ ﺑﺑﺎﻻ روي‪ ،‬ﺳـﭙﺲ و‬
‫دو ﻓﺮﺷـﺘﻪ را‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان و ﺷﻬﻴﺪان‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﺧﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﻣﺮ ﺪ‬
‫ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺎﻻ رومم‪ ،‬آن ﮔﺎه ﺗﻮ را ﺮ‬
‫ﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬آن ﮔﺎه ﻓﺮﺮﺷﺘﻪ اي ﻛﻪ‬
‫ﮕﺎن و آﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺟﺰ آن ﻛﻪ ﺣﺎﺿ‬
‫اﻣﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﻠﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺗﺗﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ‪ ،‬و ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺟﺎي ﮔﻴﺮﻳﻢ اﺣﺪي از ﮔﺬﺷﺘﮕ‬
‫‪15 ‬‬
‫ﻳﻚ ﭘﻠﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺗﺮ از ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﺪا ﻛﻨﺪ‪ :‬اي ﮔﺮوه ﻣﺮﺮدم‪ ،‬ﺑﺪاﻧﻴﺪ‪ :‬ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﺮا ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻫﺮ ﻛﻪﻪ ﻣﺮا ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﺪ ﺧﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﻲﻛـﻨﻢ‪،‬‬
‫ﺑـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﺴـﭙﺎرم‪ ،‬و ﻣﺤﻤـﺪ ﻣـﺮا ﻓﺮﻣـﻮﻮده ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ را ﺑــﻪ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ‬
‫ﻀﻞ و ﺟﻼل ﺧﻮد ﻣﻣﺮا ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺑﻬﺸﺖ را ﻪ‬
‫ﻣﻦ »رﺿﻮﻮان« درﺑﺎن ﺑﻬﺸﺘﻢ‪ ،‬ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻛﺮم و ﻓﻀ‬
‫اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ﺑﺴﭙﺎرم‪ ،‬ﭘﺲ ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدم‪  .‬‬
‫ﺷﻨﺎﺳـﺪ و ﻫـﺮ ﻛـﻪ‬
‫ﺪ‬ ‫ﺤﺸﺮ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻧﺪا ﻛﻨﻨﺪ‪ :‬اي ﮔﺮوه ﻣﺮدم‪ ،‬ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﺮا ﻣﻲﺷﻨﻨﺎﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ‬
‫ﺑﺮﻣﻲﺧﻴﺰد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻣﺤ‬
‫ﺳﭙﺲ ﻓﺮﺷﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﭘﻠﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻓﺮﺷﺷﺘﻪ اوﻟﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣ‬
‫ﺟﻼل ﺧﻮد ﻣﺮا ﻓﺮﻣـﻮده ﻛـﻪ ﻛﻠﻴـﺪﻫﺎي ددوزخ را ﺑـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﺴـﭙﺎرم‪ ،‬و‬
‫ﻀﻞ و ﻛﺮم و ل‬
‫ﻣﻦ »ﻣﺎﻟﻚ« درﺑﺎن ددوزﺧﻢ‪ ،‬ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻓﻀ‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ ،‬ﻦ‬
‫ﻣﺮا ﻧﻤﻲﺷﻨ‬
‫ﭘﺲ ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ آآﻧﻬﺎ را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدم‪ .‬ﭘﺲ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را ﻣﻲﮔﻴﺮم‪ .‬آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮﻮد‪ :‬اي ﻋﻠﻲ‪،‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ آﻧﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ﺑﺴﭙﺎرم‪ ،‬ﺲ‬
‫ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲروﻳـﻢ؟ ﻓﺮﻣـﻮﻮد‪ :‬آري ﺑـﻪ‬
‫ﺗﻮ ﺑﻪ داﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻲآوﻳﺰي و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﺗﻮ و ﺷﻴﻌﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ دداﻣﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ ﻣﻲآوﻳﺰﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ )از ﺷﺷﺎدي( دﺳﺖ زدم و ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬اي رﺳﻮل ﺧﺪا‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺖ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﻌﺒﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ‪  .‬‬
‫ر‬
‫ﺑﺮ او ﺑﺎد‪(2) (1) .‬‬
‫ﺣﻀﺮﺗﺶ ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﭘﻮﻮﺷﻴﺪ‪ ،‬درود ﺧﺪا ﺮ‬
‫ﺶ‬ ‫اﺻﺒﻎ ﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻣﻦ ﺟﺰ اﻳﻦ دو ﺣﺪﻳﺚ از ﻣﻮﻻﻳﻢ ﻧﻧﺸﻨﻴﺪم ﻛﻪ‬
‫ﭘﻲﻧﻮﺷﺖﻫﺎ‪  :‬‬
‫‪ -1‬روﺿﻪ‪ 22 ،‬و ‪  .23‬‬
‫‪ -2‬اﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ااﺑﻲﻃﺎﻟﺐ )ع(‪ ،‬ص ‪  .959 -962‬‬
‫ﻣﻨﺒﻊ‪  :‬‬
‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم‪ ،‬ﻋﺒﺎس ﻋﺰﻳﺰي‬
‫ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﻲ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻼم ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻠﺶ ‪ ‬‬
‫ﺧﻮرد ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼ‬
‫ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮ‬

‫‪16 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﻦ ﻣﺪارا ‪ ‬‬
‫ﺑﻪ اﺳﻴﺮ ﻦ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑـﺎ ﻣـﻦ‪ .‬ﭘـﺲ‬
‫رﻓـﻖ و ﻣـﺪارا ﻛﻨﻴـﺪ ﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﻋﺘﻲ ﻛﻪ از ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ااﻟﺴﻼم ﻣﻲﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭼﺸﺸﻢ ﮔﺸﻮد ﻣﻲ ﺖ‬
‫ﮔﻔـﺖ‪ :‬اي ﻣﻼﺋﻜـﻪ ﭘﺮووردﮔـﺎر ﻣـﻦ! ﻖ‬
‫ﻗﺪرت داده اﺳﺖ و ﻧﺰد ﺗﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ او را‪ .‬ﭼﻮن ﺣﻀـﺮﺮت را ﻧﻈـﺮ‬
‫ﻣﻠﺠﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺗﻮ را ﺑﺮ او ت‬
‫ﻼم ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اﻳﻦ دﺷﻤﻤﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮل و دﺷﻤﻦ ﺗﻮ اﺑﻦ ﻢ‬
‫ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼ‬
‫ﻋﻈﻴﻤﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدي‪ ،‬آﻳﺎ ﺑﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﺑﻮدم ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮا ﺟﺰا دادي؟ آﻳﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﺒﻮدم ﺑﺮ ﺗـﻮ؟ آﻳـﺎ ﺗـﻮ را ﺑـﺮ‬
‫ﺑﺮ آن ﻣﻠﻌﻮﻮن اﻓﺘﺎد‪ .‬ﺑﻪ ﺻﺪاي ﺿﻌﻴﻔﻲ ﮔﻔﺖ‪ :‬اي ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﺮ اﻣﺮ ﻈ‬
‫ﺪم و در ﻋﻄﺎي ﺗﻮ اﻓﺰﺰودم ﺑﺎ آن‬
‫ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﺘﻞ رﺳﺎﻧﻢ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺗﻮ آﺳﻴﺒﻲ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴ م‬
‫دﻳﮕﺮان اﺧﺧﺘﻴﺎر ﻧﻜﺮدم؟ آﻳﺎ ﺑﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﻜﻲ ﻧﻜﺮدم و ﻋﻄﺎي ﺗﻮ را ﺑﻴﺸﺘﺘﺮ از دﻳﮕﺮان ﻧﺪادمم؟ آﻳﺎ ﻧﻤﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﺴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺧﻮﻮاﻫﻲ ﻛﺸﺖ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺣﺠﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺧﺪا اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا از ﺗﻮ ﺑﻜﺸﺸﺪ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﺎﻳﺪ از ﮔﻤﺮاﻫﻲ ﺧﻮﻮد ﺑﺮﮔﺮدي‪ ،‬ﭘﺲ ﮔﮔﻤﺮاﻫﻲ ﺑـﺮ‬
‫ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺷﺪ ﻣﺮا ﻛﺸﺘﻲ‪ ،‬اي ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﺘﺎن‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺣﺴـﻦ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼم ﺳـﻔﻔﺎرش ﻛـﺮد‬ ‫ﭘﺲ آن ﻣﻌﻌﻠﻮن ﮔﺮﻳﺴﺖ و ﮔﻔﻔﺖ‪ :‬ﻳﺎ اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ آﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ ﻛﺴﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ ر‬
‫در ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﻲ؟ ﭘﺲ اﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮاي آن ﻣﻠﻠﻌﻮن ﺑﻪ اﻣـﺎم ﻦ‬
‫او را ﺑﻪ آﺗـﺶ ﻣﺴـﻮزان و او را‬
‫ﻦ‪ ،‬و ﺑﺎ او رﻓﻖ و ﻣﺪﺪارا ﻛﻦ‪ .‬ﭼﻮن ﻣﻦ از دﻧﻴﺎ ﺑﺮوم او را ﺑﺑﻪ ﻳﻚ ﺿﺮﺑﺖ ﻗﺼﺎﺎص ﻛﻦ و ﺟﺴﺪ و‬
‫او را در زﻧﺠﻴﺮ ﻣﻜﻦ‬
‫او را ﻃﻌﺎم و آب ﺑﺪه و دﺳﺖ و ﭘﺎي و‬
‫ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬و‬
‫ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻜﻦ ﻛﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﮔﮔﻮش و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي او را ﻧﺒﺮي‪ ،‬ﻛﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮﺮم ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ‪ :‬زﻧﻬﺎﺎر ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻜﻨﻴﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﮓ درﻧﺪه ﺑﺎﺷﺷﺪ‪ ،‬و اﮔﺮ ﺷﻔﺎ ﻳﺎﺑﻢ ﻣﻦ ﺳﺰاوارﺗﺮم ﻪ‬
‫ﺑـﻪ آن ﻛـﻪ او‬
‫را ﻋﻔﻮ ﻛﻨﻨﻢ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﺎ اﻫﻞﺑﻴﺖ ﻛﺮم و ﻋﻔﻮ و رﺣﻤﺘﻴﻢ‪  (1) .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ‪ ‬‬
‫ﻗﺼﺎﺻﻲ ﻫﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ‬
‫‪ ‬‬
‫در ﻧﻘﻞ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه آن ﺳﻪ ﻧﻔﻔﺮ )اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ‪ ،‬ﺷﺒﻴﺐ و وردان( در ﻣﻘﻘﺎﺑﻞ آن دري ﻛﻪ ﻋﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از آآن ﺟﺎ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز ﻣﻲرﻓﺖ در ﻛﻤﻴﻦ ﻧﺸﺸﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻣﻣﺎم ﺑﻪ آن ﺟـﺎ آﻣـﺪ‬
‫ﺪ‪ ،‬اﻳـﻦ ﺳـﻪ‬
‫ﺧﺎﻧﻪ ﺧـﻮد رﻓـﺖ‪ ،‬ﭘﺴــﺮﻋﻤﻮي او‬
‫ﻓﺮق ﻫﻤﺎﻳﻮن آن ﺣﻀﺮﺮت اﺻﺎﺑﺖ ﻛﺮد‪ ،‬اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻓﺮار ﻛﺮﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺷﺒﻴﺐ ﺑﻪ ﻪ‬
‫ﻧﻔﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺷﺒﺒﻴﺐ ﺑﻪ ﻃﺎق ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮرد‪ ،‬وﻟﻲ ﺷﻤﺸﻴﺮ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺑﺮ ق‬
‫دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد در ﻣﻲآورد )‪ (2‬از او ﭘﺮﺳﻴﺪ‪ :‬اﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﮔﻮﻳﺎ ﺗﺗﻮ ﻋﻠﻲ را ﻛﺸﺘﻲ‪.‬‬
‫ﻪ‬ ‫دﻳﺪ او ﭘﺎررﭼﻪ ﺣﺮﻳﺮي را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪاش‬ ‫‪17 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫را ﻛﺸﺖ‪ .‬اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﮔﺮﻳﺨﺖ‪ ،‬ﺷﺨﺼـﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﺑـﻮذر‬
‫او ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮد و او ا‬
‫ﺷﺒﻴﺐ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ‪ :‬ﻧﻪﻪ‪ ،‬از روي ﺷﺘﺎب زددﮔﻲ ﮔﻔﺖ‪ :‬آري‪ ،‬ﻫﻤﺎن دم ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻪ و‬
‫ﻴـﺪ و ﺷﻤﺸـﻴﺮش را ﮔﺮﻓـﺖ‪ ،‬و او را ﻧــﺰد اﻣﻴﺮﻣﻮﻣﻨـﺎن آوورد‪ .‬وردان‬
‫دﺳـﺖ داﺷـﺖ ﺑـﻪ روي او اﻧـﺪاﺧﺖ و او را ﺑـﻪ زﻣـﻴﻦ ﻛﻮﺑ ـ‬
‫ﭼﺎدر ﺷﺒﻲ ﻛﻪ در ﺖ‬
‫ﻛﻪ از ﻗﺒﻴﻠﻠﻪ ﻫﻤﺪان ﺑﻮد او را دﻧﺒﺎل ﻛﺮد و ر‬
‫ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪  .‬‬
‫ﺴﺖ ﺳﻮم‪ ،‬ﮔﺮﻳﺨﺖ و ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﺪ‬
‫ﺗﺮورﻳ ﺖ‬
‫‪ ‬‬
‫ﮔﻔـﺖ‪ ،‬و ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ‬
‫‪،‬‬ ‫ﺑﻜﺸﻴﺪ‪ ،‬و اﮔﺮ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻟﻤﻲ ﺑﻪ در ﺑﺮوم‪ ،‬آنن ﮔـﺎه راي ﺧـﻮدم را ﺧـﻮاﻫﻢ‬
‫ﺠﻢ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اﮔﺮ ﻣﻦ از اﻳﻦ ﺿﺮﺑﺖ از ددﻧﻴﺎ رﻓﺘﻢ‪ ،‬او را ﺑﻪ ﻋﻋﻨﻮان ﻗﺼﺎص ﺸ‬
‫ﺮﻣﻮﻣﻨﺎن در ﻣﻮرد اﺑﻦ ﻣﻠﺠ‬
‫ن‬ ‫اﻣﻴ‬
‫ﺼﺎﺻﺸﺎن ﻛﺸﺘﻦ اﺳﺳﺖ( رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﺪ‪«.‬‬
‫ﻣﻮد‪» :‬اﮔﺮ از دﻧﻴﺎ ررﻓﺘﻢ ﺑﺎ او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺗﺗﻞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان )ﻛﻪ ﻗﺼ‬
‫دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﺧﺮﻳﺪه ام و ﺑﺎ ﻫﺰار درﻫـﻢ زﻫـﺮ‪ ،‬آن ررا ﻣﺴـﻤﻮم ﻧﻤـﻮده اام‪ ،‬اﮔـﺮ آن‬
‫اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﮔﮔﻔﺖ‪ :‬واﷲ ﻟﻘﺪ اﺑﺘﻌﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﻒ و ﺳﻤ‪‬ﻤﺘﻪ ﺑﺑﺎﻟﻒ ﻓﺎن ﺧﺎﻧﻨﻲ ﻓﺎﺑﺑﻌﺪه اﷲ؛ »ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻦ ﺷﻤﺸﻴﺮ را ﺑﻪ ﻫﺰار درﻫﻢ ﺧ‬
‫ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﺪ ﻧﻔﺮﺮﻳﻦ ﺑﺮ او ﺑﺎد‪  (3) «.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺳﻔﺎرشﻫﺎي ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼمم درﺑﺎره ﻗﺎﺗﻠﺶ ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺠﺪ آﻣـﺪ و ﻣـﺮدم را‬
‫ت ﭼﺸـﻴﺪ‪ ،‬از ﻪ‬ ‫در ﻗﺮب اﻻﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺮ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼ‬
‫ﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﻣاﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ در ﺷﺒﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻬﺎدت‬
‫ﻀـﺮت را ﺑـﻪ‬
‫زد ﻛﻪ ﺑﻪ زاﻧﻮ دراﻓﺘﺎﺎد‪ ،‬ﭘﺲ آن ﻣﻠﻌﻮن را ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣـﺮدم رﺳــﻴﺪﻧﺪ و آن ﻣﻠﻌـﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﺣﻀ‬ ‫ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪار ﻣﻲﻛﺮدد‪ ،‬ﻧﺎﮔﺎه اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺿ‬
‫ﺿﺮﺑﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺮش د‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ‬
‫ﺑﺪﻫﻴﺪ و او را ﻧﻴﻜﻮ رﻋﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﻦ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ در ﺻ‬
‫ﺧﺎﻧﻪ آورددﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ )ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم( ررا ﮔﻔﺖ ﻛﻪ‪ :‬اﺳﻴﺮ ررا ﺣﺒﺲ ﻛﻨﻴﺪ و او را ﻃﻌﺎم و آب ﻫ‬
‫از دﻧﻴﺎ ﺑﺮوم اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ‪ ،‬و اﮔﺮ ﻋﺰم ﻛﺸﺘﻦ او ﻧﻤﺎ ﻴﻳﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺿﺮﺮﺑﻪ ﺑﻪ او ﻧﺰﻧﻴﺪ‪ ،‬و ﮔﮔﻮﺷﻲ و ﺑﻴﻨﻲ و اﻋﻋﻀﺎي او را‬
‫ﺼﺎص ﻣﻲﻛﻨﻢ و اﮔﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻋﻔﻮ ﺧﻮﻮاﻫﻢ ﻛﺮد‪ ،‬و اﮔﺮ ز‬
‫ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻗﺼ‬
‫ﻣﺒﺮﻳﺪ‪  (4) .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪18 ‬‬
‫ﻗﺼﺎص ﻋﺎﺎدﻻﻧﻪ ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻣﻦ از دﻧﻴﺎ ررﺣﻠﺖ ﻛﺮدم او را ﺑﻜﺸﻴﺪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﺮﺮا ﻛﺸـﺘﻪ و اﮔـﺮ ززﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪم‬
‫ﻼم آوردﻧﺪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺑﻪ او ﻛﺮده ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻳ ﻨ‬
‫ﭼﻮن اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ را ﺣﻀﻮر اﻗﺪﺪس ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼ‬
‫ﺧﻮدم درﺑﺑﺎره او ﻓﻜﺮي ﺧﻮاﻫﻫﻢ ﻛﺮد‪  .‬‬
‫درﻫﻢ ﺧﺮﻳﺪه و ﺑﺎ ﻫﺰار درﻫﻢ زﻫﺮآﻟﻮد ﻛﺮﺮدهام‪ ،‬اﮔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺧﺪا او را دوور ﮔﺮداﻧﺪ و از ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻨﺪازد‪  .‬‬
‫ﭘﺴﺮ ﻣﺮادي ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻲ اﻳﻦ ﺷﻤﺸﻴﺮ را ﺑﻪ ﻫﺰار ﻢ‬
‫را ﻛﺸﺘﻲ‪  .‬‬
‫ﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺮادي ﮔﮔﻔﺖ‪ :‬اي دﺷﻤﻦ ﺧﺪﺪا‪ ،‬اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ا‬
‫ام ﻛﻠﺜﻮم ﻛﻪ از ﻗﺘﻞ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﮔﻮارش اﻃﻼع ﻳ ﺖ‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺪر ﺗﻮ را ﻛﺸﺸﺘﻢ‪  .‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اي دﺷﻤﻦ ﺧﺪا آرزووﻣﻨﺪم ﭘﺪرم آﺳﻴﺒﻲ ﻧﺒﻴﻨﺪ‪  .‬‬
‫ﻼك ﻣﻲﺳﺎزد‪  .‬‬ ‫ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﺘﻲ ﺑﺮ او زدهام ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻴﺎن اﻫﻞ زﻣﻴﻦ ﭘﺨﺶ‬
‫ﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ را ﻫﻼ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻛﻨﻲ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا‬
‫آن ﺑﻲﺣﻴﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد‪ :‬ﭘﺲ ﭼﻨﻨﺎن ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻣﻲ ﻨ‬
‫ﺧـﺎك ﻫﻼﻛـﺖ‬
‫اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ك‬
‫او را از ﺑﺮﺮاﺑﺮ اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﺑﻴﺮون ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻧﺪﮔﺎن‪ ،‬ﮔﻮﻮﺷﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن او ررا ﺑﺎ دﻧﺪان ﻫﺎي ﺧﻮﻮد ﻣﻲﻛﻨﺪﻧﺪ و ﻣﻲﮔﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬اي دﺷﻤﻦ ﺧﺧﺪا ﭼﻪ ﻛﺮدي‪ ،‬ﺖ‬
‫ﻧﺸﺎﻧﺪي و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮدم را ازز ﭘﺎي درآوردي و او ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎ را ﻣﻲدﻳﺪ و ﻣﻲﺷﻨﻴﺪ و ﺳﺨﻨﻲ ﻧﻤﻲﮔﻔﺖ ﺎﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل وي را ﺑﻪﻪ زﻧﺪان ﺑﺮدﻧﺪ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﻠﺖ اﺳﻼم را رو ﺳﻴﺎه ﺳﺎﺧﺖ‪  .‬‬
‫ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ‪ :‬ﻫﺮﭼﻪ اراده درﺑﺎره او داري ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻛﻦ ﻛﻪ او اﻣﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ را ﻫﻫﻼك ﻛﺮد و ﺖ‬
‫ﻣﺮدم ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮي وي ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻟﺴﻼم رﺳﻴﺪه ض‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺧﻮدم ﻣﻲداﻧﻢ ﺑﺎ او ﭼﮕﻮﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻢ و اﮔﮔـﺮ درﮔﺬﺷـﺘﻢ ﺑـﺎ ﻗﻗﺎﺗـﻞ ﻣـﻦ ﭼﻨـﺎن ﻛﻛﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻛﺸـﻨﺪﺪه ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮان‬
‫م‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اﮔﺮﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم‬
‫ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ او را ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺪن او را ﺑﺴﺴﻮزاﻧﻴﺪ‪  (5) .‬‬
‫ﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﺮوت ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ‪ ‬‬
‫‪19 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ آن ﻣﻠﻠﻌﻮن )اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﻨﺔ‬
‫ﻟﻌﻨﺔ اﷲ( ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ و ﺑﻪ ﺻﺪاي ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻓﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﻳﺎﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ااﻣﺮي ﺑﺰرگ آوردي و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻛﺎر ﻋﻋﻈﻴﻢ ﮔﺸـﺘﻲ‬ ‫ﻨ‬ ‫اﻣﻴ‬
‫ﺪم؟ آﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺣﺴﺎﺎن ﻧﻜﺮدم؟ و‬
‫ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻗﺮار ﻧﺪادم؟ و ااز دﻳﮕﺮان ﺑﺮﻧﮕﺰﻳﺪ‬
‫ﺖ‬ ‫آﻳﺎ ﻣﻦ از ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﺑﻮﻮدم؟ ﻛﻪ ﻣﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺰا دادي آﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﻮرد‬
‫داﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺸﺖ‪  .‬‬
‫ﻋﻄﺎي ﺗﻮ را اﻓﺰون ﻧﻜﺮدم؟ ﺑﺑﺎ آن ﻛﻪ ﻣﻲ ﻢ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﺷـﺪ‬
‫ﻟﻜﻦ ﺧﻮاﺳﺳﺘﻢ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻤﻤﺎم ﺷﻮد و ﺧﺪا اﻧﺘﻘﻘﺎم ﻣﺮا از ﺗﻮ ﺑﻜﺸﺪ و ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ات ﺑﺮﺮﮔﺮدي و ﺷﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻼﻟﺖ و ﮔﮔﻤﺮاﻫﻲ روي ﺑﺘﺎﺑﻲ ﭘﺲ ﺷﻘﺎوت ﺑﺮ ﻮ‬
‫ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﻜﺸﺸﺘﻲ اي ﺷﻘﻲﺗﺮﻳﻦ اﺷﻘﻴﺎء‪  .‬‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫اﺳﺖ و ﺧﺎص آﺗﺶ اﺳﺳﺖ را ﻧﺠﺎت دﻫﻲ‪  .‬‬
‫ﺗﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ ﻛﺴﻲ ررا ﻛﻪ در ﺟﻬﻨﻢ ﺖ‬
‫اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ در اﻳﻦ وﻗﺖ ﺑﮕﺮﻳﺴﺴﺖ و ﮔﻔﺖ‪ :‬آﻳﺎ ﻮ‬
‫‪ ‬‬
‫اﺳﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﺪارا ﻛﻦ و ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻔﻘﺖ و رﺣﻤﺖ ﭘﻴﺶدار آﻳﺎ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻲ ﭼﺸﻢﻫﺎي او را ﻛـﻪ از ﺗـﺮﺮس ﭼﮕﻮﻧـﻪ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﺮد و ﻓﺮﺮﻣﻮد‪ :‬اي ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺳ‬
‫ﻀﺮت ﺳﻔﺎرش او ررا ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻪ‬
‫آنﮔﺎه ﺣﻀ‬
‫ﮔﺮدش ﻣﻲﻛﻨﺪ و دﻟﺶ ﭼﮕﻮﻮﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮب ﻣﻲﺑﺎﺷﺷﺪ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫ض ﻛﺮد‪ :‬اﺑﻦ ﻣﻠﻌﻮن ﺗﺗﻮ را ﻛﺸﺘﻪ اﺳﺖ و دلﻫﺎ را ﺑﻪ درد آوورده اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺮ ﻣﻲﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﻣﺪاررا ﻛﻨﻴﻢ‪  .‬‬ ‫اﻣﺎم ﻦ‬
‫ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﺮض‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﮔـﺮ ﻣـﻦ از دﻧﻴـﺎ رﻓــﺘﻢ از او ﻗﺼـﺎص ﻛﻛـﻦ و او را‬
‫ﺑﻪ او ﺑﻴﺎﺷﺎم‪ ،‬ﭘﺲ اﮔـ‬
‫ﭽﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﺧﻮري ﺑﺨﻮران و از آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﻣﻲآﺷﺎﻣﻲ ﻪ‬
‫ﻣﻐﻔﺮﺗﻴﻢ ﭘﺲ ﺑﻪ او از آﻧﭽ‬
‫ﺗ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اي ﻓﺮزﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ رﺣﻤﺖ و‬
‫ﺳـﮓ ﮔﺰﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و اﮔـﺮ زﻧـﺪه‬
‫ﺪم ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻣﻜﻨﻴﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮓ‬
‫ﺗﻮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﻴ م‬
‫ﻣﻜﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﺟﺪ ﻮ‬
‫ﮔﻮش و ﺑﻴﻨﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻋﻀﺎ او را ﻗﻄﻊ ﻦ‬
‫او را ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻜﻦ ﻳﻌﻨﻲ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ش‬
‫ﺑﻜﺶ و و‬
‫ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر در ﺣﻖ ﻣﺎ‪ ،‬ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻋﻔﻮ و ﻛﺮم رﻓﺘﺎر دﻳﮕﺮ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﻢ‪  (6) .‬‬
‫ﭼﻪ ﻣﺎ اﻫﻞﺑﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻮدم داﻧﺎﺗﺮم ﻛﻪ ﺑﺎ او ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻢ و ﻣﻦ اوﻟﻲ ﻣﻲ ﻢ‬
‫ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﻛﺮدن ﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪم‪ ،‬ﻦ‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪20 ‬‬
‫ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺮ ﻗﻗﺎﺗﻞ ﺧﻮد ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻇﺮف ﺷﻴﺮي ﻧﺰدﻳﻚ آوورد و ﺑﻪ ﭘﺪر ﺷﻴﺮ دداد‪ ،‬آن ﺣﻀﺮت ﻛﻛﻤﻲ از آن را ﺧﻮردد‪ ،‬و ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﺑﻘﻴﻪ آآن را ﺑﺮاي اﺳﻴ ن‬
‫ﺮﺗﺎن )اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ( ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ ،‬و ﺑﻪ اﻣـﺎم‬ ‫ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ااﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ‬
‫ﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ف‬
‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﺑﻪ آن ﺣﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﺮدن ﺗﻮ دارم‪ ،‬در ﻟﺒﺎﺎس و ﻏﺬا‪ ،‬آن ﭼﻪ ﻣﻲﭘﻮﺷﻴﺪ و ﻣﻲﺧﻮﻮرﻳﺪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺨﻮراﻧﻴﺪ‪  (7) .‬‬
‫ﺣﺴﻦ ﻪ‬
‫ﭘﻲﻧﻮﺷﺖﻫﺎ‪  :‬‬
‫ﺼﻮم‪ ،‬ص ‪  .340 -346‬‬
‫‪ -1‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 14‬ﻣﻌﺼ‬
‫ﺣﺮﻳﺮ را ﻗﻄﺎم ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ او ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد‪  .‬‬
‫‪ -2‬اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﺮ‬
‫‪ -3‬اﻋﻼم اﻟﻮري‪ ،‬ص ‪ /201 -202‬ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار‪ ،‬ج ‪ ،42‬ص ‪  .239‬‬
‫ﺼﻮم‪ ،‬ص ‪  .325‬‬
‫‪ -4‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 14‬ﻣﻌﺼ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ -5‬اﻻرﺷﺎد‪ ،‬ص ‪  .23 – 26‬‬
‫اﻻﻣﺎل‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪  .187‬‬
‫‪،‬‬ ‫‪ -6‬ﻣﻨﺘﻬﻲ‬
‫‪ -7‬ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار‪ ،‬ج ‪ ،42‬ص ‪  .289‬‬
‫ﻣﻨﺒﻊ‪  :‬‬
‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم‪ ،‬ﻋﺒﺎس ﻋﺰﻳﺰي‬
‫ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﻲ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺧﺒﺮ و ﺣﺣﻮادث در ﻫﻔﺘﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬
‫روز اول ﻣﻣﺎه ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻰ)ص( دﭼﺎر آﺗﺶ ﺳﻮززى ﺷﺪ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻰ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻋﻠﻴـﻪ و آﻟـﻪ( و ﺣﺠــﺮات ﻣﻘﺪﺳـﻪ آن دﭼـﺎر آﺗـﺶ‬
‫ﺪ‬ ‫‪ 654‬ﻫﺠﺮى‪،‬‬
‫ﻣﻮرخ ﻋﺎﻣﻪ« در ﺳﺎل ‪4‬‬
‫روز اول ﻣﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻘﻞ »ﺳﻤﻬﻮدى خ‬
‫‪21 ‬‬
‫ﺼـﻢ ﻋﺒﺎﺳـﻰ‬
‫ﻣﺼـﺎدف ﺑـﺎ ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﻣﻌﺘﺼ‬
‫ف‬ ‫ﺳﻮزى ﺷﺪﺪ‪ ،‬و ﺑﻪ ﻗﺪرى ﺷﻌﻠﻪﻫﺎى آﺗﺶ داﻣﻨﻪ داار ﺷﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﺳﻘﻒ و دﻳﻮارﻫﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮو رﻳﺨﺖ اﻳﻦ زﻣﺎن‬
‫ﺑﻮد‪ ،‬وى ددﺳﺘﻮر داد‪ ،‬ﺑﻨﻴﺎن ﻣﻣﺴﺠﺪ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺎى داﺷﺘﻨﺪ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫ﺑﺮج ﻣﻴﻼد‬
‫دﻻﻳﻞ ﺷﻬﺮﺮدار ﺗﻬﺮان ﺑﺮاي ﺗﺎﺎﺧﻴﺮ اﺗﻤﺎم ﻛﺎر ج‬

‫ب ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮﺮاﻧﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮد‪  .‬‬


‫ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﺧﻄﺎب‬
‫زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎز اول ﭘﺮوژه ﺑﺮج ﻣﻴﻼد‪ ،‬ﺷﻬﺮدار ن‬
‫ﺳﺎزه در ﺧﺼﻮص ن‬
‫در ﭘﻲ ﮔﺰﺰارش ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎدﻣﺎن ه‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﺒﺎف در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد آوررده اﺳﺖ‪» :‬اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ﺷﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزي‪ ،‬ﻧﻈـﺎﺎرت ﭘـﺬﻳﺮ ﻛـﺮدن و ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ‬
‫ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﻴ ف‬
‫‪،‬‬ ‫ﮔﺰارش ﺷﺮﻳﻒ ﻧﻴﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮداري‬
‫ش‬ ‫ﺑﻪ‬
‫ﻛﺮدن ﺷﻬﺮﺮداري در ﺣﻮزه ﻫﺎﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻠﻪ ﻧﺼﺐ روزﺷﻤﺎر ﺑﺮ روي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻬﺮﺮداري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻪ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎز ﺧﻮﻮاﺳﺖ ﺑﺎﺷـﺪ‬
‫ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮي در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر و ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه ﻫﺎ‪ ،‬ﺷﺷﻬﺮدار در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺗﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ و اﻛﻨﻮﻮن در اﻧﺠﺎم‬
‫و در ﺻﻮررت وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻞ‪ ،‬ﻗﺼﻮر ﻳﺎ ﺼ‬
‫ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﻔﺎﻗﻲ رخ داده اﺳﺖ‪  ».‬‬
‫ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺮوژهﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪﺪن وﻋﺪه داده ه‬
‫ﺗﺤﻘـﻖ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ اﻳـﻦ ﭘــﺮوژه ﻃﺒـﻖ‬
‫ﻖ‬ ‫ﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺷﺮﻛﺖ »ﻳﺎدﻣﺎن ﺳﺎﺎزه« ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﺷﺷﻬﺮي ـ ﻣﻠﻲ »ﺑﺮج ﻣﻴﻼد« درﺑﺎره ﺗﺄﺧﺧﻴﺮي ﻛﻪ در‬
‫ﺷ‬ ‫وي در اداﻣﻪ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ‪» :‬اﻳﻨﻨﺠﺎﻧﺐ اﺧﻴﺮاً‬
‫ﺎﻓﺖ ﻛﺮدهام ﻛﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮددم ﺷﺮﻳﻒ و ﻧﺠﻴﺐ )ﺗﻬﺮان( ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ اراﻳﻪ ﻛﻨﻢ‪  «.‬‬
‫روزﺷﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ وﺟﺟﻮد آﻣﺪه درﻳ ﺖ‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻤﺮاﻧـﻲ در ﺗﻬـﺮان ﺑــﻮده ﻛـﻪ از‬
‫در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت آﻣﺪﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ از ﺑﺪﺪو ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪن ﻣﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان‪ ،‬اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫـﺎي ﻣﻌﻮﻗـﻪ ﻋﻤﺮ‬
‫اﺿﺎﻓﻲ و ﮔﺰاف‬
‫ﺤﻞ ﻫﺎي ﻫﺮز رﻓﺘﻦ )ﺣﻴﻒ و ﻣﻴﻞ( اﻣﻮﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓ‬
‫آﻏﺎز ﺑﺮﺧﻲ از آن ﻫﺎ ﻧﺰﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻫﻪ ﻣﻲﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤ‬
‫زﻣﺎن ز‬
‫اﺳﺘﺮاﺗﮋي )ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ(‬
‫ﮋ‬ ‫ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ‬
‫ﻫﺎﺳﺖ‪ .‬و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﺻﺮﻓﻪ ﺟ‬
‫ﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎدنن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺖ‬
‫ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬
‫ﺑﺎ ﻧﺼﺐ روزﺷﻤﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﭘﺮوژهاي ﻛﻪ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ‪ ،‬ﺗﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪  «.‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪22 ‬‬

‫اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺪﻳﺮي ﺑﺎﻳﺪ اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﺑـﻪ‬
‫ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺧﻮد ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﻧﻧﺼﺐ روزﺷﻤﺎر ﭘﺮووژه ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﺷﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ف‬
‫ﺶ اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻼوه رووزﺷـﻤﺎرﻫﺎ‪ ،‬ﺟﺎﻳﮕـﺎه زﻣـﺎن و اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه آن را ﺑـﺮاي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ‬
‫ﺻﻮرت وواﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ‬
‫ﺷﻬﺮي ﻧﺸﺎﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬اﻓﺰونن ﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻋﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ زﺣﺣﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآوورد ﻟﺬا ﻣﺮدم ﺣـﻖ دارﻧـﺪ زﻣـﺎن اﺗﻤـﺎم ﻫـﺮ ﭘـﺮوژه اي ررا ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﺗـﺎ‬
‫ﻛﻨﻨﺪ‪  «.‬‬
‫ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎﺎس آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺪ‬
‫ﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺮﻳﻦ‬
‫ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬اداري و اﺟﺮﺮاﻳـﻲ ﺷـﻬﺮداري‪ ،‬ﺑﻬﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي از ﭘﻴﺸـ‬
‫د‬ ‫وي ﻣﻲاﻓﺰﺰاﻳﺪ‪» :‬ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ روززﺷﻤﺎر ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎﺎم اﺻﻼﺣﺎت‬
‫اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺮﻃﺒـﻖ‬
‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي روز دﻧﻴﺎ‪ ،‬اﻣﻜﻜﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﭘﺮوژژه و‪ ...‬ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ززﺣﻤﺎت‪ ،‬ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﭘﺸﺘﻜﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺳﺎﻋﻲ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺧﺪوم ﺷﻬﺮداري ﺻﻮﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺖ‬
‫ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻬﻬﺮ اﻣﺴﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﺪه ﺑﻮد ‪ ‬‬
‫زﺣﻤﺎت ﺷﻬﺮداران ﻗﺒﻠﻲ ﺻ‬
‫ت‬ ‫‪ 75‬آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺸ‬
‫ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺑﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻢ‪ ،‬زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﻓﺎز اوول ﭘﺮوژه »ﺑﺮج ﻣﻴﻼد« ﻛﻪ از ﺳﺎل ‪5‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻣـﺮدم ﺷـﺮﻳﻒ و‬
‫م‬ ‫ﻣﺘﻮاﺿـﻌﺎﻧﻪ از ﭘﻴﺸـﮕﺎه‬
‫ﻪ‬ ‫ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻻزم ﻣﻲداﻧﻢ ﺻﺎﺎدﻗﺎﻧﻪ و‬
‫دﻻﻳﻞ وﻗﻮع اﻳﻦ ﺧ‬
‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺠﺮي ﻃﺮح اﻓﺘﺘﺎح اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ اﻳﺎم دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲاﻓﻓﺘﺪ‪ .‬ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺎن ﻻ‬
‫س‬ ‫اﻣﺎ‬
‫در ﺧﺼـﻮص‬
‫ﻃـﺮف ﻣﺠـﺮي ﻃـﺮح ر‬
‫ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﻛـﻪ دﻻﻳـﻞ ﻣﻄﺮوﺣـﻪ از ف‬
‫ه‬ ‫ﻬﺮان( ﻃﻠﺐ ﭘﻮزش و ﻋﻔﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﺗﺗﺎﺑﻠﻮي روزﺷﻤﺎر وﻋﻋﺪه اي داده ﺷﺪه و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا‬
‫ﻧﺠﻴﺐ )ﺗﻬﺮ‬
‫ﻜﻼت را ﺑـﻪ‬
‫ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ دﻻﻳﻠﻲ ﻏﻴﺮﻣﻮﻮﺟﻪ و ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪﺪ؛ آﻓـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺸـﻜ‬
‫ﺗﺄﺧﻴﺮ اﺗﻤﺎﺎم ﭘﺮوژه‪ ،‬اﺧﺘﻼل ﻫﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻃﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺟ‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺳـﺒﻪ ﻧﻴﺴـﺖ‬
‫ﺪﻫﺎ‪ ،‬در ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه و ﻞ‬
‫ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ‬
‫وﺟﻮد آورد وﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻣﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺗﺗﻮان ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و اﺑﺪﺪاﻋﺎت و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺗﻜﻴﻪ ﻨ‬
‫ﻣﺴﺎﻳﻞ را ﺑﺮﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﻨﺪ‪  .‬‬
‫ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺎ‬
‫و ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻃﺮف ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ درك و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺰ‬
‫ﮓاﻧﺪازيﻫﺎ ﭼﻴﺰي اﺳﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﻫﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﻋﻤﺮان اﻳﻦ ﻛﺸﺸﻮر ﺑﻪ ﻛﺮات ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻳﻢ‪«.‬‬
‫ﺑﺮﻛﺎت ﻣﺘﺘﻌﺪد اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻧـﺪادهاﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﭘﭘـﻴﺶ آﻣـﺪه‬
‫ه‬ ‫ﻛﻮﺷﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ و ﺗﻼش ﺑﻲوﻗﻔﻪ اﺟﺎزه‬
‫ﺎ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان‬
‫ن‬ ‫ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺧﻮد آورده اﺳﺖ‪» :‬ﺑﻨﺪه از‬
‫ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ اﻣـﺎ ﻻزم اﺳـﺖ ﻣـﺪت زﻣـﺎن اﻳـﻦ‬
‫اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺻ‬
‫ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺗﺄﺛﻴﺮي در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﻛﻛﻮﺷﻨﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ م‬
‫ﻫﻤﻜﺎران ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎر ددارم ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮررﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﭘﻴﺶ آﻣﻣﺪ ﺑـﺮج ﻣـﻴﻼد‪ ،‬اﺟـ‬
‫ﺟـﺎزه ﻧﺪﻫﻨـﺪ‬ ‫ن‬ ‫ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺳﺒﻪ و ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻬﺮﺮوﻧﺪان ﻋﺰﻳﺰ رﺳﺎﻧﺪﺪه ﺷﻮد از‬
‫ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺻ‬
‫ﻼت ﻣﺎ در ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮي و‬
‫ﮔﺮه ﮔﺸﺎي ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼ‬
‫اﻳﻦ اﺗﻔﺎق درﺑﺎره ﻫﻴﭻ ﭘﺮوژهه دﻳﮕﺮي ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻮد‪ .‬ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد‪ ،‬ﻣﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻛﻪ ه‬
‫‪23 ‬‬
‫ﻛﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ‪  «.‬‬
‫ﻳﻲ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در اﻧﺠﺎم آن ﺮ‬
‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻲ‬
‫ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم‬
‫ﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﻬﺮان در اﻧﺘﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪» :‬ﺑﻪ اﻣﻴﺪ رووزي ﻛﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎﺎن ﺷﻴﺸﻪ اي در ﺑﺮاﺑﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎن ﺗﻴﺰﺑﻴﻦ ﻣﻣﺮدم‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑـﺎ دﻗـﺖ و ﺻـﺤﺖ و‬
‫رﺳﺎﻧﺪ‪«.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﻮﻗﻒ آزﻣﺎﻳﺶ واﻛﺴﻦ ﭘﻴﺸﮕﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪﺪز‬

‫ﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد‪   .‬‬


‫آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي اﻳﻦ واﻛﺴﻦ‬
‫ﺶ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ دااروﺳﺎزي ﻣﺮك‪ (Merckk) ‬در ﭘﻲ ﻧﺎﻛﻛﺎﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در آزﻣﺎﻳﺶ واﻛﺴﺴﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎﺎري اﻳﺪز ﺑﻪ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺪز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و آزﻣـﺎﻳﺶ آآن را روي داوﻃﻠﺒــﺎن ﻣﺘﻮﻗـﻒ‬
‫از اﺑﺘﻼي اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻳﺪ‬ ‫ﮔﺰارش ﺷﺒﻜﻪ ‪ ،  BBC ‬ﺷﺮﺮﻛﺖ داروﺳﺎزي ﻣﻣﺮك اﻋﻼم ﻛﺮد ﻪ‬
‫ﻛﻪ واﻛﺴﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪز ز‬ ‫ش‬ ‫ﺑﻪ‬
‫اﺳﺖ‪   .‬‬
‫ﻛﺮده ﺖ‬
‫ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي دارو ﺳﺎزي ددر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺪﺪود ده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ رروﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﺪز ررا آﻏﺎز ﻛﺮد‪   .‬‬
‫ﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺮك ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ‬
‫اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻓﻘﺪان اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻠﻚ اﻳﺪزز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد‪  .‬‬
‫ﺑ‬ ‫ﺑﺮوز اﻳﺪز وﻳﺮوس‪ HIV ‬و ﻳﺎ وﻳﺮوس اﻧﺴﺴﺎﻧﻲ ﺳﻨﺪرم‬
‫ﻋﺎﻣﻞ ز‬
‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ واﻛﺴﻦ ﻣﺒﺎررزه ﺑﺎ اﻳﺪز در ﺟﻬﺎن را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺟﺪﻳﺪي ﻛﻨﺪ‪   .‬‬
‫ﺑﺴﻴﺎري اﻣﻣﻴﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﺮﻛﺖ ﻣﺮك ﺪ‬
‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺮك از ﺳﺎل ‪ 22004‬ﻣﻴﻼدي ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﻳﺶ واﻛﺴﻦ اﻳﺪز ررا ﺑﺮ روي ﺣﺪود ‪ 3‬ﻫﺰار داوﻃﻠﺐ آﻏﺎﺎز ﻛﺮد‪   .‬‬
‫ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺮاي اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﺪز دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻮدﻧﺪ‪   .‬‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮﺮوه ﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺪز آﻟﻮدهه ﺷﺪﻧﺪ‪  .‬‬
‫س‬ ‫ﻣﺮك ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ‬
‫ﻧﻔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ وواﻛﺴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ك‬
‫در ﻳﻚ ﮔﮔﺮوه ‪ 741‬ﻧﻔﺮي ازز داوﻃﻠﺒﺎن‪ 24 ،‬ﺮ‬
‫داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺪ‪  .‬‬
‫ن‬ ‫در ﮔﺮوﻫﻲ ‪ 762‬ﻧﻔﺮي دﻳﮕﺮﺮي ﻫﻢ وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻣﻞ اﻳﺪز وارد ﺑﺪن ‪ 21‬ﻧﻔﺮ از‬
‫ﮕﻴﺮي از اﻳﺪز ز‬
‫اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫از ﻧﺎﻇﺮان از ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك در ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﭘﻴﺸﮕ‬
‫ﺑﺴﻴﺎري ز‬
‫در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﺪز در ﺣﺎل ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردن اﺳﺖ‪  .‬‬
‫ﺑﺮﺧﻲ از دداﻧﺸﻤﻨﺪان آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻳﻲ اﺧﻴﺮ ﻫﺸﺪار دادده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن ر‬
‫‪ ‬‬ ‫‪24 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ﻣﺮدي ﻛﻪ ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎووﻳﺮش اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺗﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﺮد‬
‫‪ ‬‬
‫ﺼﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺗﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮرر در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺖ‬
‫دﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ! ﻫﻔﺘﺘـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺧﻄﺮ ﺧﺎﻟﻜﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدش و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻤﻲ ﻋﻨﺼ‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻻ‬
‫ﻜﻮور ﻛﺎﻧﺎدا ﻂ‬
‫ﺗﻮﺳﻂ دو ﺳﺎرق ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﻮﺗﺮﻫـﺎ ﻛـﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪادي ﻛﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺳﺎﺋﻞ از دﻓﺘﺮ ﻛﺎر ﺷﺷﺮﻛﺘﻲ در ﺷﻬﺮ وﻧﻜ‬
‫ﺑﺮ روي اﻳﻦ‪ ‬‬ ‫‪ iM‬داراي وب ﻛﻢ ﺑﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺖ‬
‫دﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺮد ﻣﻴﺮﺳﺪ‪ ،‬ووي از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻲ ﺧﺧﺒﺮ در ﺧﺎﻧﻪ اش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ آن ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺮ‬ ‫ﻳﻚ‪Mac ‬‬
‫اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ از ﻃﺮﻳﻖ وب ﻛﻢ ‪ iMaac ‬ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻜﺲ‬
‫ﺲ‬ ‫‪ ، Flickrbooth‬ﻦ‬
‫‪iMac ‬ﻧﺮﺮم اﻓﺰاري ﻧﺼﺐ ﺑﻮﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان‪h‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ آﭘﻠﻠﻮد ﻣﻲ ﻧﻤﻮده! ‪ ‬‬
‫ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻋﻜﺴﻬﻬﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮ روي اﺷﺘﺮاك ﻓﻓﻠﻴﻜﺮ ﺻﺎﺣﺒﻴﻦ ﻲ‬
‫ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﻴﻪ ﺳﺎده اﺳﺳﺖ وي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﺧﺎﻧﻪ اش و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺮﻫﻨﻪ ﺑـﻲ ﺧﺒـﺮ از ﻫﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ ﻧﺸﺴـﺘﻪ اﺳﺳـﺖ و ﻧـﺮم اﻓـﺰار ‪ ‬‬
‫از اﻳﻨﺠﺎ ﻪ‬
‫‪Flickrbooth ‬ﻫﻢ از وي ﺷﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﺮداري و آﭘﻠﻮد ﺎ‬
‫آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻓﻠﻴﻜﺮ ﻛﺮﺮده اﺳﺖ ‪ ،‬اﻣﺎ از آآن ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ وﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﺼـﺎوﻳﺮﺮ‬
‫ﺑﻪ ﻓﺮدش ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻋﺠﻴﺒﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻓﻠﻴﻜﺮ و ااﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﺮد ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ‬
‫ﺑﺮﻫﻨﻪ ي ووي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻟﻜﻮﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻪ‬
‫از ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ وي از اﻳﺴﻠﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ و ﻃﺮف ﻛﻤﺘﺮ ز‬
‫ﺗﺼﺎوﻳﺮ ووي ‪ 90‬ﺑﺎر در ﻫﺮ ﺳﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻪ ﺖ‬
‫اﻳﻦ رﻗﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﻌـﺪاد ﺑﺎزدﻳـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن‬
‫ﺖ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﺼﺎووﻳﺮ وي ‪ 252037‬ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻦ‬
‫و ﻛﺎﻣﻨﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ‬
‫در وﺑﻼﮔﻬـﺎ و‬
‫ﮔـﺬاري ﺗﺼـﺎوﻳﺮ وي ر‬
‫ي‬ ‫اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ رﻗﻤﻲ ﻣﺸــﺎﺑﻪ اﻳـﻦ رﻗـﻢ از ﺑـﻪ‬
‫ـﻪ اﺷـﺘﺮاك‬ ‫ك‬ ‫ك ﻓﻴﻠﻜﺮي اﺳﺖ ﻛﻛﻪ ﻋﻜﺴﻬﺎي او ﺑﺮ رروي آن ﺑﻪ‬
‫ﻋﻜﺴﻬﺎي ووي از روي اﺷﺘﺮاك‬
‫ﻲ ﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ‪  .‬‬
‫اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻣﺠﺎزي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫اﻳـﻦ آﻗـﺎ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺗﺼــﺎوﻳﺮ او در‬
‫ﻓﺘﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮش ﺑﺮ رروي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻛﺴﺴﺐ ﺷﻬﺮت ﻣﻨﺤﺼﺮﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد وﻛﻴـﻞ ﻦ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ي وي از اﻳﻦ ﻛﺎﻣﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ‬
‫ه‬ ‫ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از ﻧﺰدﻳﻚ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ از‬
‫ﺑﻪ ﻫﺮ ل‬
‫او ﻫﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ‪ 4‬ﺑﻌـﺪ از ﻇﻬـﺮ ﺑـﻪ‬
‫اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و دزدي ﺑﻮدن ﻛﺎﻣﭙﻴﻴﻮﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دار ﺑﻮدﻧﺶ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ وﻧﻜﻮور ﻣﺮااﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﺟﺮا را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ‪ ،‬و‬
‫ﺧﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻫﻢ ﻛﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ را از ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﺧﺮﻳﺪه ﺑﻮدده! وي ﻫﺮ‬
‫ه‬ ‫ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ اداره ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺮﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻣﺎﺟﺟﺮا را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﻛﺎﻣﻣﭙﻴﻮﺗﺮ را از ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ‬
‫وﻗﺖ ﻲ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻣﺮوز او را از اﺗﻬﻬﺎم ﺳﺮﻗﺖ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻛﺮﺮده اﺳﺖ و ﺑﻲ ﮔﻨﺎﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ‬
‫ت‬ ‫ﻟﻲ ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻼف را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎدي ﮔﺎرد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﻠﻴﺲ ﻫﻫﻢ ﺑﻌﺪ از‬
‫ﺳﺎﺑﻘﻪ دار ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ‬
‫ﭼﻨﺪ ﻪ‬
‫‪25 ‬‬
‫ﻫﻢ ﺧﺎﻟﻜﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻔﻔﻨﺶ!‬
‫وﻟﻲ ﺧﻮب ﻇﺎﻫﺮا اﻳﺸﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺮت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪﺪ‪ ،‬ﻫﻢ ﺧﻮدش و ﻢ‬
‫داده‪ .‬ﻲ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻋﻜﺴﻬﺎي ﻗﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬

‫‪26 ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬

‫‪27 ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫روزه در ددﻳﻦ زرﺗﺸﺖ ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻲ ﺑﺪن و ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ‬
‫ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺴﺘﻲ‬
‫ﺮ‬ ‫ﻧﺨﻮردن آب و ﻏﺬا‬
‫ن‬ ‫روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ و‬ ‫روزه در آآﻳﻴﻦ زرﺗﺸﺖ در ﻣﻮﻮرد روزه در ﻦ‬
‫آﻳﻴﻦ زرﺗﺸﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ه‬
‫ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﺎﺎر روزاﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬
‫ﻧﻬﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و‪ .‬در وﻧﺪﻳﺪاد‪ ،‬ﻓﺮﮔﺮد ﺳﺳـﻮم ﻓﻘـﺮه ‪ 33‬ﻧﻮﺷﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه‪ … ›› :‬آآن‬
‫ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻮارد در آﻳﻴﻦ زرﺗﺸﺖ ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه ﺷﺪه وﺑﻲ ﻛﺎري و ﺗﻦ ﭘﺮوري ﺑﺸﺪت ﻲ‬ ‫‪28 ‬‬

‫ﻛﺲ ﻛﻪ ﺳﺳﻴﺮ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮرد‪ ،،‬ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻛﻪ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﻜﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺸﺸﺎورزي ﻛﻨﺪ و ﻓﺮﺮزﻧﺪان ﺑﻪ وﺟﻮد آوورد‪ .‬ﺟﺎﻧﺪار از ﺧﻮرردن زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و از ﻧﺨﻮردن ﻣﻲ ﻣﻣﻴﺮد‪  «.‬‬
‫روز ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ‬
‫ﺷﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨــﺪ اﻳـﻦ ﭼﻬـﺎر ز‬
‫ﻜﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه زرﺗﺸﺘﻴﺎن از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ‬ ‫‪ ‬اﻣﺎﺑﺮاي اﻓﺮاط ﻧﻜﺮدن در ﺧﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮﻮاﻧﺎت روزﻫﺎي م‬
‫دوم و دوازدﻫﻢ و ﭼﻬﺎﺎردﻫﻢ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜ‬
‫از ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻫﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬رﻳﻳﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﺑﺪان ﺗﻬﺮان)دﻛﺘﺮ ﺧﻮررﺷﻴﺪﻳﺎن(‪ ،‬از اﻳﻦ روو‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬در اوﺳﺘﺎ ﻣﻔﻬﻮم روزه ﺑـﻪ رروزه ﺑـﺎﻃﻨﻲ‬
‫ﭼﻬﺎر اﻣﺸﺎﺎﺳﭙﻨﺪ وﻫﻤﻦ ؛ﻣﺎه و ﮔﻮش و رام ﻛﻪ ز‬
‫ﻲ ﻋﻤﻠـﻲ ﺳـﺘﻮدﻧﻲ اﺳـﺖ‪ .‬وي اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ‪ :‬در‬
‫ﻗﺮار دادن ﺟﺴﻢ ﺑﺮاي ﺗﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﻤﺎل و ﻣﻨﺎﺳﻚ دﻳﻨﻲ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و روزه ﻇﺎﻫﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺴﺎك و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ر‬
‫ﺖ‪ .‬دﻛﺘـﺮ ﺧﻮرﺷـﻴﺪﺪﻳﺎن در ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﻣﻌﻌﻨـﺎي روزه‬
‫ﻧﻮع ﻛﺸﺘﺎر و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن از ﮔﮔﻮﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‬
‫ﻣﺨﺼﻮص در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻫﺮ ع‬
‫ص‬ ‫ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در آﻳﻴﻦ زرﺗﺸﺖ ددر ‪ 4‬روز‬
‫ﺑﺎﻃﻦ ﺖ‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ زرﺗﺸﺘﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪﺪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻨﻮﻮي ”ﺷﻨﻮاﻳﻲ“‪” ،‬اﻧﺪﺪﻳﺸﻪ“ و ”ﺣﺴﺎس“ ﻫﻫﻤﻴﺸﻪ روزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻳﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺳــﻪ ﺣـﺲ از ﻧﻴﻜـﻲ ددور ﻧﺸـﻮﻳﻢ و ﺑـﺦ ”اﻧﺪﻳﺸـﻪ و‬
‫ﮔﺘﺮي ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺳﺖ و آن ﺣﻔﻆ ﺖ‬
‫ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن‪ ،‬ﻣﺸـﺘﺘﻤﻞ ﺑـﺮ دو‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﺑﺪان ﺗﻬﺮان اﻓﺰﺰود‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اووﺳﺘﺎ ﺑﺮ روزه ﺑﺰرﮔﺘ‬
‫ﺣﺴﺎس و ﺷﻨﻮاﻳﻲ“ ﻣﺎن ﻫﻤﻴﺸﺸﻪ ﺳﺮﺷﺎز از ﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬رﻳﻴﺲ ﻦ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻋﻨﻮان روزه ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد‪  .‬‬
‫ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎك ﻧﮕﻪ داﺷﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ‬
‫ﻪ‬ ‫ﭼﺸﻢ‪ ،‬دو دﺳﺖ‪ ،‬دو ﭘﺎ و زﺑﺎنن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل زﻧﺪﺪﮔﻲ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ و ﻦ‬
‫اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﻌﻄﻴﻼت ﺳﺳﻪ روزه ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻼت ﺳﻪ روزه ﻛﺸﻮﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﻴﺪ ﺳـﻌﻴﺪ ﻓﻄـﺮ‬
‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻌﻄﻴﻼ‬
‫ش‬ ‫ت دو روز ﭘﺲ از ﻋﻴﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﻴﺪ ﻓﻄﻄﺮ ﺳﻪ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.  ‬وزﻳﺮ‬
‫ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد اﻳﻦ ﺗﻌﻄﻴﻼت‬
‫روزه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﻴﺪ ﺳﻌﻌﻴﺪ ﻓﻄـﺮ را‬
‫ﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﻛﺮده ﺑﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻄﻴﻼت ﺳﻪ ه‬
‫ﻋﻠﻨﻲ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﺠ‬ ‫را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻛﺮد ‪.  ‬ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﺼﺮ ن‬
‫اﻳﺮان ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﺷﻴﺪي ﻛﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻲ‬
‫ﻲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد اﻳــﻦ ﺗﻌﻄـﻴﻼت دو روز ﭘـﺲ از‬
‫ﺑﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ از ﻋﻴﻴﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد وﻟﻲ‬
‫ﻛﺮد‪ .‬وزﻳﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺰود‪ :‬ﻫﺮﺮﭼﻨﺪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﺳﻲ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺗﻌﻄﻴﻼت ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻪ‬
‫ﺗﺎﻳﻴﺪ د‬
‫ﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﻴﺪ ﺳﺳﻌﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﺳﻪ روز ﺗﺗﻌﻄﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪  .‬‬
‫ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﺧﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺧﻮد ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﺳﻪ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.  ‬ﭘﻴﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺷﺪ ‪ ‬‬
‫ﺴﺘﺎن ﺣﺮام اﻋﻼم ﺪ‬
‫از ﺑﻠﻮﺗﻮث در ﻋﺮﺑﺴﺘ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ز‬
‫‪ ‬‬
‫ﻓﻦآوري ﺑﻠﻮﺗﻮث ررا در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺣﺮﺮام اﻋﻼمﻛﺮد‪  . ‬‬
‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻦ‬
‫ﺷﻮراي ﻣﻔﻔﺘﻴﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮﻮدي ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﻜﻤﻤﻲ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻦ‬
‫ﺘﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور اﻳﻦ ﻓﺘﺘﻮا اﻋﻼم ﻛﺮد‪ :‬ﺗﺤﺮﺮﻳﻢ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺷـﻲ ﻫـﺎي‬
‫ﻲ اﻳﺮان)اﻳﻜﻨﺎ( ﺑﻪ ﻧﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺑﺑﺴﺘﺎﻧﻲ»اﻟﺒﻴﺌﻪ«‪ ،‬ﺷﻮﻮراي ﻣﻔﺘﻴﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎ‬
‫ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻗﺮآﻧﻲ‬
‫ش‬ ‫ﺑﻪ‬
‫ﺖ ﻛﻪ ﻓﻦآوري ﺑﻠﻮﻮﺗﻮث ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎلﺑﻮﻮدن‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﻲﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮔﻮﺷﻲﻫﺎﺎي ﻣﺠﻬـﺰ‬
‫ﺑﻠﻮﺗﻮثداار ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ‬ ‫‪29 ‬‬

‫ﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ ﮔﻮﺷﻲﻫﻫﺎي اﻃﺮاف را ﺑﻪ آآﺳﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﺪ‪  . ‬‬


‫ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻋﻢ از ﻋﻜﺲ و ﻳﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ و ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ‬
‫ي‬ ‫ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد‪ ،،‬ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي‬
‫ث‬ ‫ﺑﻪ‬
‫ﺗﺼﺮﻳﺢﻛﺮد‪ :‬اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﻦآوري ﺟﺪﻳﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺧﻼﻗﻲ و آﻣﻮزهﻫﺎي دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ﻫﻢﺧﻮااﻧﻲﻧـﺪارد و‬
‫ﻳﺢ‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث‬
‫از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺰ‬
‫ﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ز‬
‫ﺷﻮراي ﻣﻔﻔﺘﻴﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺿﻤﻦ‬
‫اﺳﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ را ﺟﺎﻳﺰﻧﻤﻲﺷﻤﺎرد‪  .‬‬
‫ﺷﺮع م‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫رﻣﻀﺎن اﻣﺴﺎل ‪ 30‬روزه اﺳﺖ‪   ‬‬
‫ن‬ ‫ﻣﺎه‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻼل ﻣﺎه ﺷﻮال درر ﻏﺮوب ﭘﻨﺞ ﺷـﻨﺒﻪ ‪ 29‬رﻣﻀـﺎن )‪ 19‬ﻣﻬـﺮ( ﻗﺎﺑـﻞ‬
‫ت‬ ‫‪ ‬رﻛﻮردار ﺟﻬﺎﻧﻲ رؤﻳﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ‬
‫رؤﻳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮﻮد‪  . ‬‬
‫ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ‪ :‬ددر ﻏﺮوب ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ‪ 29‬رﻣﻀﺎن )‪ 19‬ﻣﻣﻬﺮ( در ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄـﻪ دﻧﻴـﺎ ﻫـﻼل‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻴﺮﺮﺳﻌﻴﺪ در ﮔﻔﺖو ﻮ‬
‫ﻣﺎه ﺷﻮال ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ رؤؤﻳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪. ‬‬
‫ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‬
‫ﻏﺮوب اﻳﻦ روز‪ ،‬ﻫﻼل ﻣﺎه ﺷﻮال ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻣﻨﺘﻬﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺮب اﻗﻗﻴـﺎﻧﻮس آرام ﺑـﺎ ﭼﭼﺸـﻢ ﻣﺴـﻠﺢ و در ﻣﻨ‬
‫وي در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﺮﻳﺢ ﻛﺮد‪ :‬در ب‬
‫ﻼل ﻣـﺎه ﺷـﻮال در ﻏﻏـﺮوب ‪29‬‬
‫ت ﻋﺪم روﻳـﺖ ﻫـﻼ‬ ‫ﺟﻨﻮب آﻣﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ )ﺷﻴﻴﻠﻲ و آرژاﻧﺘﻴﻦ( ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﺠﻮﻣﻲ ﻗﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪ . ‬اﻳﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎس رؤﻳﺖ ﻫﻼل ه‬
‫ﻣﺎه اﻓﺰود‪ :‬در ﺻﻮرت‬
‫رﻣﻀﺎن‪ ،‬ﻋﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 21‬ﻣﻣﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪  .‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫رﻳﻴﺲ داﻧﺸﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ‪ :‬ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻫﺸﺪﺪار داده ﺑﻮدﻳﻢ ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺸـﺪار دداده ﺑـﻮدﻳﻢ‬
‫ت‬ ‫ﮕﺎه ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ‪" :‬ﭘﻴﺶ‬
‫ﺶ از اﻳﻦ ﺑﻪ‬ ‫اﺧﻴﺮ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﻳﺮان در اﻳﻦ داﻧﺸﮕ‬
‫ﭘﻴﺶ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺮ‬
‫رﻳﻴﺲ داﻧﺸﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ در دﻓﺎﺎع از اﻇﻬﺎرات ﺗﻮﻫﻫﻴﻦ آﻣﻴﺰ ﺧﻮد ﺶ‬
‫ﺟﻠﺴﻪ اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ"‪  .‬‬
‫ﻲ از ﻣﺤﺘﻮاي ﻪ‬
‫ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ززﻣﺎن ﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ در ﻣﻌﻌﺮض ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺴﻴﻴﺎر ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺮار ﺧﻮﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﻲ‬
‫د‬ ‫ﻛﻪ‬
‫ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ‬
‫ﻲ‬ ‫ﻨﺠﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪" :‬ﻗﻗﺮار و ﻣﺪارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﺪار رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻳﺮان از دااﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺮ‬
‫ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﮔﺰارش ﺷﻴﻨﻬﻮا‪ ،‬ﻟﻲ ﺑﻮﻟﻴﻨﺠ‬
‫ش‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫‪30 ‬‬

‫ﺑﺮاﺳﺎس آآن‪ ،‬اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ در اﺑﺘﺪاي ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد رودرررو ﺷﻮم‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد" ‪ ‬‬
‫رﻳﻴﺲ داﻧﺸﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ وي ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﺣﺎﺎدﺛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد‪" :‬ﭘﻴﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻢ‬
‫ﺑﻮدﻳﻢ اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮﺮاﻳﻦ اﻋـﻼم‬
‫اﻳﻨﻜﻪ از ﻗﻗﺒﻞ ﺑﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﻮري اﻳﺮان درﺑﺎره ﻣﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺪﺪار داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻛﻛﺎﻣﻼ ﻛﺬب اﺳﺖ""‪  .‬‬
‫ﺷﻮد اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن »ﻧﺎرﺿﺎﺎﻳﺘﻲ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﻌﻨﻮي« ﻧﺴﺒﺖ ﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫـﺎي اﺣﻤﻤـﺪي ﻧـﮋاد‬ ‫اﻓﺰود‪" :‬رﻋﺎﻳﺖ ادب و ﻧﺰاﻛﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮاات ﺗﻨﺪ دﺷﻮار د‬
‫د‬ ‫وي‬
‫اﻫﻤﻴﺖ داررد"‪  .‬‬
‫ﺶ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺣﻤﺪﺪي ﻧﮋاد در داﻧﺸﮕﺎﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ در اﻇﻬﺎرااﺗﻲ ﺗﻮﻫﻴﻦ آﻣﻴﺰ رﻳﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﻳﺮاان را ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دداد‪  .‬‬
‫ﺑﻮﻟﻴﻨﺠﺮ دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﭘﻴﺶ‬
‫ﺮ‬ ‫ﻟﻲ‬
‫ﮕﺎران آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﻮﻮاﺟﻪ ﺷﺪ‪  .‬‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ از ﺳﻮي ﻳﻚ ﻣﻘﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﻫﻲ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻲ در ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸﮕﺎه‪ ،‬داﺧﻞ اﻳﺮان و ﻲ‬
‫ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕ‬ ‫اﻳﺮاد ﻦ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫از زﺑﺎن ﻳﻚ ﻣﻘﺎم دااﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻧﺪ‪  .‬‬
‫ﺠﺮ‪ ،‬آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اي ﺳﻴﺎﺳﻲ ز‬
‫ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻮﻟﻴﻨﺠ‬
‫ﺖ‬ ‫اﺣﻤﺪي ﻧﮋﮋاد در اﺑﺘﺪاي ﺳﺨﻨﺮﺮاﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ‬
‫ﻛﺮدﻧﺪ‪  .‬‬
‫ﻧﺪ‬ ‫اﻳﻦ روﺳﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﻣﻪ اي ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ررﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﻤﺒﻴﺎ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺗﻮﻫﻴﻦ آﻣﻣﻴﺰ وي اﻋﻼم‬
‫ﭘﻴﺶ از ﻳﻦ‬

‫‪ ‬‬
‫اﺳﻤﻲ ‪ ‬‬
‫ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺮﻧﺪه ﻗﺮﻋﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ اﺳﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻤﻲ‬
‫دﺳﺘﺒﺮد ﻪ‬
‫‪ ‬‬
‫ﮔـﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣـﺎ‪ ،‬ﭼﻨﻨـﺪي ﭘـﻴﺶ‬
‫ش‬ ‫ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺒﺒﺲ و ﺷﻼق ﻣﺤﻜﻮﻮم ﺷـﺪ‪.‬ﺑـﻪ‬
‫ﺖ‬ ‫ﺣﺴﺎب وي ﭘﻮل‬
‫ﻣﺮدي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺗﺸﺎﺑﻪ اﺳﻤﻲ اش ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪه ﻗﺮﻋﻪ ﻛﻛﺸﻲ ﺑﺎﻧﻚ از ب‬
‫ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ او دﺳﺘﺒﺮد زده اﺳﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮد و ﮔﻔﻔﺖ؛ »ﻣﻦ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 255‬ﻣﻴﻠﻴـﻮن‬
‫ﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﺳﺳﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﺮان ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻪ‬
‫ﺟﻮان ‪ 26‬ﺳﺎﻟﻪ ﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻲ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ام ‪ 4‬ﻣﻴﻠﻴــﻮن ﺗﻮﻣـﺎن‬
‫ﺟﻌﻪ ﻛﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺷﺪم ﻓﺮدي از ب‬
‫ﮕﺎه آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪم اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮاﺟ‬
‫ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕ‬
‫ﭘﻮل ﺑﺮداﺷﺷﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ‪«.‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﺎﻧـﻚ را ﺑـﺮاي‬
‫ﻧﺴـﺘﻪ ﻛﺎرﻣﻨـﺪ ﻚ‬
‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣـﻦ در دﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴ‬
‫ﻪ‬ ‫دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ و‬
‫ﻪ‬ ‫ﺟﻮان ﺷﺎﻛﻛﻲ اداﻣﻪ داد؛ »ﺑﺎ ﭘﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﻧﺠﺎم دادم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺷﺪم ﻣﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ‬
‫ﺳﺖ‪  «.‬‬
‫ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﭘﻮل ﻣﺠﺎب ﻛﻨﺪ‪ .‬آآن ﻣﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻣﻨﺰل را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﺷﻌﺒﻪ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ‬ ‫‪31 ‬‬

‫ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺳﺎرق ﻧﺎﺷﻨﺎس آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﺴﻮوﻻن ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻮﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﺗﻠﻔﻦ وي ﺗﻤﺎس ﮔﺮﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺑﻬﺎ‬
‫ﻬﺎﻧـﻪ ﻛـﻪ او‬ ‫ﭘﺲ از ﻃﺮﺮح اﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻪ ددﺳﺘﻮر ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮووﻧﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ي‬
‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻣﺒﻠﻎ ‪ 25‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻮﻣﺎن ﻳﻚ ﺳﻜﻪ ﺑﻬﺎر آزادي ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬وي را ﺑﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻮﻮان ﺳﺎرق دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺷﺪ‪  .‬‬
‫ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎ‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي را روي ﺳﺳﺮدر ﺑﺎﻧﻚ دﻳﺪم‪ .‬ﻧﺎم اﻳﻦ ﻓﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ د‬
‫ت‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻲ ﻧﺎم داردد‪ ،‬در اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺧﻮﻮد ﮔﻔﺖ؛ »ﻳﻚ رووز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼً اﺗﻔﻔﺎﻗﻲ ﻧﺎم و‬
‫ﻛﻪ آن ﻓﺮﺮد در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻣﺒﻠﻎ ‪ 25‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﻣﺎن ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪ ﻳﻲ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﻛﺮد و ﺗﺼﻤﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ از ﺣﺣﺴﺎب ﻣﺮد ﺑﺮﻧﺪه ﭘﭘﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻨﻢ‪  «.‬‬
‫ﻛﻪ ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺳﺖ ﺑﻴﺎورم‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﻨـﺪ و ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﻳـﻚ ﺳـﻜﻪ ﺑﻬـﺎر‬
‫ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮدم و ﻫﺪﻓﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻪ‬
‫وي اﻓﺰودد؛ »ﻣﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ‪ 4‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ن‬
‫ﻀﺎﻳﻲ ﻗﺪس ارﺟﺎع و ﻋﻠﻲ ﭘـﺲ‬
‫اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮوﻧﺪهه وي ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀ‬
‫ت‬ ‫ﺷﺪم‪ «.‬ﭘﺲ از‬
‫ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ رﺳﺎﻧﺪمم‪ ،‬اﻣﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮ م‬
‫م‬ ‫ﺻﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﺪﺪم و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ‬
‫ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه ام ﻓﺮﺻ‬
‫آزادي ﻢ‬
‫ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻼق‪ 155 ،‬ﻣﺎه ﺣﺒﺲ و رد ﻣﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻪ‬ ‫از‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻧﻮزاد ‪ 7.7750‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ رووﺳﻲ ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻨﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﻴﻪ ﺷﻮد دوازدﻫﻤﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آورد آن ﻢ‬
‫ﻫﻢ ﺑﭽﻪ اي ﻛﻪ‬ ‫روﺳﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﻳﻚ ﺗﻨﻪ‬
‫زن ﻲ‬
‫ﺑﻴﺶ از ‪ 2‬ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﻮزاد ﻣﻌﻌﻤﻮﻟﻲ وزن دارد!‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳﻳﻦ در زاﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻠﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي‬
‫اﻟﺘـﺎي ﺳـﻴﺒﺮي ﺑـﻪ‬ ‫ﮔﺰارش روﻳﺘﺮز ‪ ،‬وزن ﻧﺎددﻳﺎي ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ! ‪ 7.7550‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺖ‬
‫ش‬ ‫ﺑﻪ‬
‫دﻧﻴﺎ آﻣﺪ‪ .‬او ‪ 8‬ﺧﻮاﻫﺮ و ‪ 3‬ﺑﺮﺮادر دارد‪  .‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻣﻲ زﻧﺪ! ‪ ‬‬
‫او زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻨﺪ آﻣﺪه و ﻓﻘﻂ ﭼﺸﻤﻚ ﻲ‬
‫ﺗﺎﺗﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎراﺑﺎﻧﻮا ﻣﺎدر ‪ 43‬ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎدﻳﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﻪ ﻣﻣﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮدﻳﻢ‪ .‬ﭘﺪﺪرش ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ و‬
‫ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻲ ﻣﻣـﻲ ﺧـﻮرم‪ .‬وزن ﻫﻫﻤـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎي ﻗﺒﻠــﻲ اﻳـﻦ زن‬
‫ي‬ ‫ﻲ ﺧﻮرم‪ .‬ﻣﺎ ﭘﻮل ﺑﺮﺮاي ﺧﺮﻳﺪ‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻲ‬
‫ﺗﺎﺗﻴﺎﻧﺎ ﺖ‬
‫ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻟﺪ ﺑﻴﺶ از ‪ 5‬ﻛﻴﻠﻮﮔﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ‪  .‬‬
‫در ﻛﺘﺎب ﺛﺒﺖ رﻛﻮردﻫﺎي ﺟﺟﻬﺎن ﮔﻴﻨﺲ آﻣﺪه ااﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ اي ددر ﺳﺎل ‪ 1955‬در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ ﻛﻛﻪ ‪ 10.2‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن داﺷﺖ و ﭘﺴﺮﺮ ﺑﭽﻪ اي ﺑـﻪ وزن ‪ 10.88‬ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ر‬
‫در ‪ 1879‬در‬
‫‪32 ‬‬
‫اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ اﻣﺎ ‪ 11‬ﺳﺎﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺮد‪  .‬‬
‫اﺳﺖ‪  .‬‬
‫ﺣﺪود ‪ 3.2‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺖ‬
‫د‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس آآﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ‬
‫ﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﻮزادان ﺳﺎﻟﻢ‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﺣﻀﻮر ﻫﺰﺰاران ﺑﻴﻨﻨﺪه اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ‪ ‬‬
‫در ﺑﺎﺑﻞ ﻪ‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ دار آوﻳﺨﺘﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪  .‬‬
‫داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮده اﻧﺪ‪ ،‬در ﺮ‬
‫ﻮ‬ ‫ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ‪ ،‬ﺳﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ‪ 12‬دﺧﺘﺮ و زن ﺟﻮﻮان و ﺳﺮﻗﺖ از آﻧﻬﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري روﻳﺘﺮﺮز‪ ،‬ﻫﺎدي ﺟﻌﻔﺮﺗﺒﺎرر‪ ،‬ﻣﻴﺮ ﻫﺎدي ﻣﻴﺮ ﺗﻘﻘﻲ و ﻣﻴﺮ ﺷﺠﺎع ﻣﻮﻮﺳـﻲ زاده‪ ،‬در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭼﺸـﻤﺎن ﻫـﺰارران ﺗـﻦ از ﺷـﻬﺮوﻧﺪﺪان ﺑﺎﺑـﻞ در‬
‫ش‬ ‫ﺑﻪ‬
‫ﺖ ﺗﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ داار آوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ وررزﺷﻲ ﺷﻬﺪاي ﻫﻔﺖ‬
‫ﻗـﻲ« ﻣـﻲ ﻧﺎﻣﻴـﺪ را از ﺳـﺎل ‪ 1383‬آﻏﻏـﺎز ﻛـﺮده‬
‫اﻳﻦ ﻣﺘﻬﻤﺎن آﻧﭽﻪ وي »اﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗـ‬
‫اﻧﻘﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻦ‬
‫ﻓﻀﻞ اﷲ ووﻛﻴﻠﻲ راد‪ ،‬دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ و ب‬
‫ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺗﺠﺎووز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﻮال آﻧﻬﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ‪. ‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﮔﺰارش اﻳﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻳﻚ‬
‫ﻚ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان اﻫﻞ اﻫﻮاز را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻛﻪ دﺧﺘـﺮ از‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ و ددﺧﺘﺮان ﺟﻮان را رﺑﻮ‬
‫ي ﭘﻮل از او ﻗﺒﻮل ﻛﻛﺮده و ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ددادﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﺲ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻦ دﺧﺘﺮ او را رﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ و دﺧﺘﺮ ﺟـﻮان ﺑـﺎ ﻣﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ‬
‫آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺧﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي‬
‫ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺷﺪ ‪. ‬ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻠﻠﻴﻠﮕﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز در اﻳﺮان ﻛﻛﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﺷـﻮد زﻳـﺮا در ﺟﺎﻣﻌﻌـﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪ‬
‫ن‬ ‫ﺳﺘﮕﻴﺮي اﻳﻦ‬
‫ﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘ‬
‫ﭘﻠﻴﺲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ‬
‫ﻛﺎر اﻳﺮان اﻳﻦ ﻣﻮرد‪ ،‬ﻟﻜﻪ ﻧﻨﮕﮕﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ‪ .‬ﺗﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد اﻋﺪام در اﻳﺮان از ﻣﺎه ژووﺋﻴﻪ‪ ،‬ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ ﺗﺗﺎ ﻛﻨـﻮن ﭘـﺲ از آﻏـﺎز ﻃـﺮح اﻣﻨﻴـﺖ اﺧﻼﻗـﻲ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺘﻈـﺎﻣﻲ در‬
‫ﻫﺎ در ﻣﻼء ﻋﺎم ﺻﻮررت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪  . ‬‬
‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.. ‬ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﻋﺪام ﺎ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺟـﺎري ‪210‬‬
‫ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام ﻫﺎ را در ﺟﻬﻬﺎن دارد«‪ ،‬اواﻳﻞ ااﻳﻦ ﻣﺎه اﻋﻼم ﻛﺮد در ﺳﺎل ﻣـﻴﻼدي ﺟ‬
‫ﭘﺮ ﺷﻤﺎر ﺗﺮﻳﻦ د‬
‫‪ 70‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر‪ ،‬ﺮ‬
‫ﻲ ﮔﻮﻳﺪ »اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ‪7‬‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻛﻪ ﻣﻲ‬
‫ﻣﻮرد اﻋﺪام در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪  . ‬‬
‫ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻗﺎﺗﻼن‪ ،‬ﺳﺎرﻗﺎن‪ ،‬ﻣﺘﺠﺎوزان و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﻣﻮادد ﻣﺨﺪر را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ‪  .‬‬
‫ﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮووع ﻃﺮح اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﭘﻠﻴﺲ د‬
‫ﻣﻘﺎم ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲ‬
‫ﻳﻚ روز از ﻣﺎه ﺷﻬﺮﺮﻳﻮر اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬
‫آوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ 21 .‬ﺗﻦ از اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻚ‬
‫ﻪ‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰاررش ﻫﺎي رﺳﻤﻲ دﺳﺳﺘﻜﻢ ‪ 60‬ﺗﻦ از اواﺳﻂ ﻣﺎه ژوﺋﻴﻪ ﺗﺎ ﻛﻛﻨﻮن ﺑﻪ دار‬
‫‪33 ‬‬
‫را از ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﺳﻢ اﻋﺪام در اﻳﺮان ﺑﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻼء ﻋﺎم اﻋﻼم ﻛﺮد‪  . ‬‬
‫اﺗﺤﺎدﻳﻪ ارروﭘﺎ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮﺮاﻧﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮد ا‬
‫ﺟـﺎري ‪210‬‬
‫ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام ﻫﺎ را در ﺟﻬﻬﺎن دارد«‪ ،‬اواﻳﻞ ااﻳﻦ ﻣﺎه اﻋﻼم ﻛﺮد در ﺳﺎل ﻣـﻴﻼدي ﺟ‬
‫ﭘﺮ ﺷﻤﺎر ﺗﺮﻳﻦ د‬ ‫ﻲ ﮔﻮﻳﺪ »اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ‪7‬‬
‫‪ 70‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر‪ ،‬ﺮ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻛﻪ ﻣﻲ‬
‫ﻣﻮرد اﻋﺪام در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪  . ‬‬
‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد‪  .‬‬
‫ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎل ‪ 2006‬ﻣﻴﻼدي‪ ،‬ﺳﺎل ﮔﺬﺬﺷﺘﻪ ‪ 177‬ﻣﻮرد اﻋﻋﺪام در اﻳﺮان م‬
‫ش‬ ‫ﺑﻪ‬
‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻌﻪ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ‪  «.‬‬
‫ﺶ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ »ﻣﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ‬
‫ﻴﻒ‬ ‫ﺠﺎزاﺗﻲ »ﺧﺸﻦ و ﺗﺗﺤﻘﻴﺮ آﻣﻴﺰ«‬
‫ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام از ﺳﻮي ﻣﺪاﻓﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﻣﺠ‬
‫اﻋﻀﺎي اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘـﺎ – ﺣـﺬف ﺷـﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽ‬
‫ﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﻛﺸـﻮرﻫﺎي‬ ‫ي‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻣﺠﺎزاﺗﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ – ﻣﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﺠﺎزات‬
‫ت اﻋﺪام ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ‬
‫ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات را از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد ﺣﺬف ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ﻧﻴﻴﺰ‪ ،‬اﺟﺮاي آن را ﻣﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫دوم اﺳﺖ‪  .‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎررﻫﺎي رﺳﻤﻲ در ﺣﺎلل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺗﻌﺪاد اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزاات اﻋﺪام در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺻﻮرت ﻲ‬
‫ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻳﺮان از ااﻳﻦ ﻧﻈﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در رﺗﺒﻪ م‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه آﻣﺮﻳﻜﻜﺎﻳﻲ ‪ ‬‬

‫ﺟﻠﺴﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در دداﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ و ﺗﻮﻮﻫﻴﻦ ﻫﺎي "ﻟﺌﻮ ﺑﻮﻮﻟﻴﻨﮕﺮ" رﻳﻴﺲ داﻧﺸﺸـﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴـﺎ ﺑـﻪ ررﻳـﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮر اﻳـﺮﺮان ﺑﺎزﺗـﺎب‬
‫‪  ‬ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻪ‬
‫زﻳﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ‪  . ‬‬
‫ﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﺮات آﻧﻬﺎ را در ﺮ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺤ‬
‫از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺲ‬
‫ﭘﻲ داﺷﺖ ﺑﺎ دو ﺗﻦ ز‬
‫ﮔﮔﺴﺘﺮده اﻳﻲ در ﻲ‬
‫اﻫﺎﻧﺖ رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻤﻬﻮر ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﮔﻔﻔـﺖ‪ :‬ﺧـﻮي‬
‫ﻼﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺖ‬
‫ررﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن آﻣﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼ‬
‫آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﺳﺘﻜﺒﺎري و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪  .‬‬
‫ﻲ‬ ‫ﻣﻣﺴﺌﻮﻻن‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫وﻗﺘﻲ ﻣﻨﻄﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺟﺟﺪل و ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪  .‬‬
‫‪ ‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﺳﭙﻮر در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﻧﮕﺎران اﻓﺰود‪ :‬ﻲ‬
‫ﺶ اﺳﺘﻜﺒﺎري دارﻧﺪ ﺷﻨﻴﺪه ﻧﺸﻮد‪  .‬‬
‫ﻣﻨﻄﻘﻲ از ﺳﻮي ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺶ‬
‫ﻲ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد‪ :‬ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺸﻮرﻣﺎﺎن و دﻓﺎع رﻳﻴﺲ ﺟﺟﻤﻬﻮر ﭘﺎﺳﺦ‬
‫وي ﺮ‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ و رﻓﺘﺎر ﻋﻘﻼﻧﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫـﺎي ﺧـﻮد را در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان‬
‫ﻋﺠﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ آﻣﺮﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻮ‬
‫وي در اداﻣﻪ اﻓﺰود‪ :‬ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎري از ﺳﻮي آﻣﺮﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺐ‬
‫ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ‪  .‬‬
‫ﻫﺎي ﺻﻠﺢ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﻣﻌﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن ﻧﻴﺮووي ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺳﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ را از ﺣﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻆ ﺻ‬
‫ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎ‬
‫‪34 ‬‬
‫ﻜﺎﻳﻲ را ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ‬
‫اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﻗﻗﻠﺐ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺘﻜﺒﺒﺎر از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﻳﺮان دﻓﺎع ﻛﺮد ﮔﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺧﺧﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﻳﻜ‬
‫ل‬ ‫وي ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ از رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻤﻬﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ‬
‫ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮﻮد ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻦ‬ ‫اﻳﻦ‬
‫ﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﺪه ﺷﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ررﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﻨـﺰل داده‬
‫ﺨﻨﺎن رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕ‬
‫ﻣﺨﺒﺮ ﻛﻤﻴﻴﺴﻴﻮن اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻧﻴﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﺧﻮرد رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳﺨ‬
‫ﺣﺮﻣﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﭼﻨﻴﻦ ادﺑﻴﺎﺗﻲ‪ ،‬اددﺑﻴـﺎت ﺑـﻲ‬
‫دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ و ﺣﻔﻆ ﺖ‬
‫ﻴﻚ‬ ‫ﻚ رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه آن ﻫﻢ در ﻳﻚ ﻛﺸﺸﻮري ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ اررزش ﻫﺎي‬
‫اﺳﺖ و ﻃﺒﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ‬
‫اﺳﺖ‪  .‬‬
‫ادﺑﺎﻧﻪ و ﺧﺧﺎرج از ﻋﺮف ﺑﺴﻴﺎرر ﺷﮕﻔﺖ آور ﺖ‬
‫اوﻟﻮﻳـﺖ دادن ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﮕــﻮ و ﺗﻌﺎﻣـﻞ‬
‫ﺖ‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻤﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﻫﻲ ﻋﻤﻼ دﻳﺪﮔﺎه اﻳﺮﺮاﻧﻴﺎن را در‬
‫ﻦ‬ ‫از ﻳﻚ اﻗﺪام‬
‫ﺟﻼﻟﻲ اﻓﺰﺰود‪ :‬رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرر اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ز‬
‫ﻧﺸﺎن داد‪  .‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ رﻳـﻴﺲ‬
‫وي ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﺳﺨﻨﺎن رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺷﺷﺎن ﺣﻀﻮر رﻳﻴﺲ ﺟﺟﻤﻬﻮر در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻤﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻜﺎﺳﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﻛﺴﻲ ادﺑﻴﺎت ﺑﻪ ر‬
‫ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺰم اﻳﻦ ﻓﺮد را ﺗﻬﻴﻴﺞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﺮدن ﭼﻨﻴﻦ ادﺑﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻤﻮده اﺳﺖ و ﻳﺎ از ﻫﻴﺌﺖ ﺣﺎﻛﻤﻪ و ﻳﺎ اﻓﺮاﻃﻴﻮن ﻧﺌـﻮ ﻣﺤﺎﺎﻓﻈـﻪ ﻛـﺎر آﻣﺮﻳﻜــﺎﻳﻲ ﺗﺤـﺖ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ررا ﺑﺸﻨﻮد اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ‬
‫ﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻻﺑﻲ ﺻ‬
‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪  .‬‬
‫ﻓﺸﺎر ه‬
‫ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎي آﻟﻮده ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﻧﻴﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‬
‫ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﺳﺎﻧﻧﻪ اي ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻖ ﺧ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﺎﺎﻫﺮود اداﻣﻪ داد‪ :‬ﺟﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﻳﺮان اﻣﺮوز در دﻧﻴﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺪ‬
‫ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪  .‬‬
‫ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎدده از ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﻤﺒﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ب‬
‫ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪوودﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آآﺳﻴﺐ را ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻫﻫﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻲ‬
‫ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬دﻧﻴﺎي اﻣﺮﺮوز دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﻲ و ﺗﻮﻮﻫﻴﻦ و ﺑـﻪ‬ ‫ﻦ‬ ‫اﻳﻦ‬
‫ﻛﺎر ﺑﺮدن ادﺑﻴﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﺘﻮان ﺑﻪ اﻗﻨﺎء اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺖ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻃﺮاح وﻳﺮوس راﻳﻳﺎﻧﻪ در ﭼﻴﻦ ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﺸﻮر دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﻛﺮﺮده اﺳﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل زﻧﺪاان ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪ‪  . ‬‬
‫ر‬ ‫ﻃﺮاح وﻳﺮﺮوس راﻳﺎﻧﻪ ﺷﻴﻮﻧﮕﻤﻤﺎﺋﻮ در ﭼﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ راﻳﺎﻧﻪ را در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﻦ‬
‫ﮔﺰارش آﺳﻴﺎوﻳﮋن ‪ ،‬ﻟﻲ ﺟﺟﻮن ‪ 25‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻤﺮاه ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ وﻳﺮوس ﺷﻴﻮﻧﮕﻤﺎﺋﻮ و ﺧﺴﺎﺎرت زدن ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﻬﺎ راﻳﺎﻧﻪ از ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ 2006‬ﺗﺎ ﻣﺎرس ‪ 2007‬ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻧﺪ‪  .‬‬
‫ش‬ ‫ﺑﻪ‬
‫وﻳﺮوس ‪ 27‬ﻫﺰار دﻻر درراﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪  .‬‬
‫س‬ ‫ﭼﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﭼﻬﻬﺎر ﻣﺘﻬﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻓﺮوش اﻳﻦ‬
‫ﭘﻠﻴﺲ ﻦ‬ ‫‪35 ‬‬

‫ﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ رﻣـﺰ ﻋﺒـﻮﻮر ﻛـﺎرﺑﺮاﻧﻲ را ﻛﻛـﻪ در ﺣـﺎل‬ ‫وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﺮار داادن ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻳﻚ ﺧﺧﺮس ﭘﺎﻧﺪا ﺑﺎ ﺳﻪ ﻋﻋﻮد در دﺳﺖ ﺑﺮ ﺻ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫س‬ ‫اﻳﻦ‬
‫ﺖ روم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آآﺳﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪  .‬‬
‫ﺑﺎزﻳﻬﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي و ﻳﺎ در ﭼﺖ‬
‫ﺲ از دﺳـﺘﮕﻴﺮي ﺑﺮﺮﻧﺎﻣـﻪ اي ﺑـﺮاي از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن‬
‫ﻧﻮع وﻳﺮوس راﻳﺎﻧﻪ ﻗﺮﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺮﺮاح اﻳﻦ وﻳﺮوس ﭘﺲ‬
‫وﻳﺮوس ﺷﺷﻴﻮﻧﮕﻤﺎﺋﻮ از ﺳﻮي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﭼﻴﻦ در ﻓﻬﻬﺮﺳﺖ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ع‬
‫وﻳﺮوس ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل آن را از راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﭘﺎك ﻛﻨﺪ‪  .‬‬
‫س‬ ‫اﻳﻦ‬
‫ده اﺳﺖ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ راﻳﺎﻧﻪ اي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ‬
‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﭼﻴﻦ ﺎﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﮔﺬﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ‪ 162‬ﻣﻴﻠﻴﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ه‬
‫ن‬
‫رﺳﺪ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫راﻳﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ‬

‫ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻲ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﺑﻴﻴﻞ ﮔﻴﺘﺲ!‬

‫ﺲ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاري دﻧﻴﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺘﻴﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮاان ﺟﺎﻧﺸـﻴﻦ‬
‫ز ﻣﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻲ ﺑﻴﻞ ﮔﻴﺘﺲ‬
‫‪36 ‬‬
‫ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻫﺎي ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺧﺧـﻮد در ﺑﻨﻴـﺎد ﺧﻴﺮﻳـﻪ ”ﺑﻴـﻞ و‬
‫ر‬ ‫‪ 2006‬ﺑﻴﻞ ﮔﻴﺘﺲ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ‬
‫‪2‬‬ ‫ش ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﻳﻜﺴﺎل ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ در ﺟﻮﻻي‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰارش‬
‫ب‬ ‫وي‬
‫ﺣﻘﻴﻘـﺖ در‬ ‫ﻜﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﻲ آﮔﮔﻮﺳﺖ ‪ 2008‬اﻋﻼ‬
‫ﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬درﺣ‬ ‫ﺣﺎﻓﻈﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻛﻨﻮن زﻣﺎن دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﺧﺪﺪاﺣﺎﻓﻈﻲ درﺳﺖ ﻳﻜ‬ ‫ﻣﻠﻴﻨﺪا ﮔﻴﺘﺘﺲ“ ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل ‪ 2008‬ﺑﺎ ﺎ‬
‫ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﺪاﺣﺎ‬
‫ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاري دﻧﻴﺎ ﺎﺑﺎ ‪ 76‬ﻫﺰار ﻛﺎرﻣﻨﺪﺪ در ‪ 102‬ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ و ﺑﺎ ﺣـﺪود ‪2‬‬
‫‪ 52‬ﻣﻴﻠﻴـﺎرد‬ ‫ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺳﺖ ‪ 2008‬دﻧﻴﺎي اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺪ‬
‫ﺷﺎﻫﺪ ﻳﻚ واﻗﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻴﻞ ﮔﻴﺘﺲ رﺋﻴﺲ ل‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺎﻳﻜﺮووﺳﺎﻓﺖ ﺳﭙﺮده و ﺧﺧﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ووداع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺧﺒـﺮ در روزﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﻞ ﮔﻴـﺘﺲ از‬
‫ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن اﺳﺘﻴﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ‪ ،‬ﺪ‬
‫ش‬ ‫دﻻر‬
‫ﺳﻮي ﺧﻮااﻧﻨﺪﮔﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ”ﻳﻮ اس اي ﺗﻮدي“ ﺑﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎززﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮد دﻧﻴﺎ در ‪ 25‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‪ ،‬ﻗﻮت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬
‫ﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﭼﺮا ﻋﻤـﻮ ﺑﻴﻴـﻞ ﺗﺼـﻤﻴﻢ وداع ﺑﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ‬
‫ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم در ﺑﻨﻴـﺎد ﺧﻴﺮﻳـﻪ ﺑﻴـﻞ و ﻣﻠﺪﻳﻨـﺪا‬
‫ﺧﻮد را ﮔﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻋﻠﺖ اﺗﺨﺎذ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮ ﺑﻴﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﭘﺮوژژه اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ”ﻧﺠﺎﺎت دﻧﻴﺎ“ را ﺑﺎ ف‬
‫ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ‪ 63‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺮﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﺳـﻌﻪ در ﻧﻈـﺮ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮔﺮﻓـﺖ‪.‬‬
‫ﺖ‬ ‫ﮔﻴﺘﺲ اﺟﺮﺮا ﻛﻨﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﭘﺮووژه‪ ،‬اﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎﻻرﻳﺎ‪ ،‬ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻳﻲ زﻣﺎم ﻗﺪرت ﻣﺎﻳﻜﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﺧﺘﻴﺎﺎر اﺳﺘﻴﻮ ﺑـﺎﻟﻤﺮ ﻗـﺮﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ‬ ‫‪ ،K‬ﻛﺎرﺑﺮان دﻧﻴﺎي اﻧﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ از ﻫﻢ ااﻛﻨﻮن در اﻧﺘﻈﺎر ﻳﻜ‬
‫ﻜﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ روزﻫﺎ ﻲ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﮔﺰارش ‪Key4biz‬‬
‫در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻼش ﻛﻛﻦ‬
‫ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻨﻜﻪ رﺋﻴﺲ ﻋﺼﺮ ﭘﺴﺎ ﺑﻴﻞ ﮔﻴﺘﺲ ﺗﺎ ﭼﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ر‬

‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪KidSafe‬ﻗﻔﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارري ‪: Usb‬‬

‫دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﻮﺗﺮ ﺧﻮد از دﻳﮕﺮﺮان ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻓﺮزﻧﻧﺪان اﻣﺘﺤـﺎن ﻛـﺮدده اﻳـﺪ‪ .‬زﻳـﺮا ﻓﺮززﻧـﺪان ﻧﺴـﻞ‬
‫ﺑﻪ ﺣﺎل راه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﻴﺎري را ﺑﺮاي ر‬
‫ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﻪ‬
‫‪ Windo‬و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﻴﺪ ‪ Usb‬را‬
‫اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از‪ Passsword‬ﺗﺤﺖ ‪ows‬‬
‫ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﭙﭙﻴﻮﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ‪ Usb‬ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷـﻤﺎ ﻣﺘﺼ‬
‫ﺼـﻞ اﺳـﺖ ﺷـﻤﺎ ﻣﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ‬ ‫‪37 ‬‬
‫اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻧﻤﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬
‫ﺖ‬ ‫ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ و از اﻳﻨﺘﺮﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ اﻣﺎ در ﺻـﻮرت ﻧﻧﺒـﻮد اﻳـﻦ ﻛﻠﻴـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از‬
‫آزاداﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻛﺎ‬
‫ﺗﻮاﻧﻴـﺪ اﻳـﻦ‬ ‫ﺣﺘﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ‪mode‬‬
‫‪ Safe-m‬ﻛﺎري ااز آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻤـﻲ آﻳـﺪ‪ .‬ﺷـﻤﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮ‬ ‫‪ KidSa‬را ‪nstall‬‬
‫‪ Unin‬ﻛﻨﻨﺪ و ﻲ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ‪afe‬‬
‫ن‬
‫ﻣﺤﺼﻮل ررا ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ‪ 59..99$‬ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ‪E1‬‬
‫‪ KD-E‬ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎرپ‬

‫ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻴﻮﺗﺮ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻼش ﺷﺮﺮﻛﺖ ﻫـﺎي‬
‫ﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روي ﮔﮔﻮﺷﻲ ﻫﺎي‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻛﻪ ﺖ‬
‫ﻒ‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪن ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي‬
‫اﻫﻤﻴﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و اراﺋﺋﻪ ﻣـﺪﻟﻬﺎي‬
‫ﺖ‬ ‫ﺷﺎرپ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺗﺒﺒﻪ اي ﺣﺎﺋﺰ‬
‫اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺷﺎ‬
‫ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻳﻜﻲ از ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در ﻦ‬
‫ﻢ‬ ‫در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻧﻴﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ‬
‫ﺳﺎزﻧﺪه ر‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻮل ‪ KD-E1‬ﺟﺎﻳﮕﺎﺎه ﺟﺪﻳﺪي را در ﻓﺮوش اﻳﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑـﻪ‬
‫ﺟﺪﻳﺪي از ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دارد‪ .‬ﻦ‬
‫ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دو رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﺎرﻧﺠﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﻫﺎي آن ﻣﻴﺘﻮان‬
‫ﺼﺎص داده اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻ‬
‫ﺧﻮد اﺧﺘﺼ‬
‫‪ –headp‬ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ رﻧﮕﻲ – و ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﺟﻬﻲ از ﺑﺎزي و داﺳﺳﺘﺎن و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ‬ ‫‪ Spea‬ﻫﺎي داﺧﻠﻲ‬
‫ﻲ ‪phone jack-‬‬ ‫ﺑﻪ ‪aker‬‬
‫ﻜـﻢ ﻳـﻚ ﻣﻴﻨـﻲ‬
‫ﻧﻘﺶ ﻳـﻚ ﻣﺘـﺮﺟﻢ ﻣﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺣﻜ‬
‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﺮاي آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎم ﺑﺮد‪ .‬ﭘﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺶ‬
‫ﺤﺼﻮل ‪ 397‬دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺤ‬
‫ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻛﻮدﻛﺎن را ﻧﻴﺰ ﺳﺳﺮﮔﺮم ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺖ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻲ ‪ -‬داﻧﺴﺘﻨﻲ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ‪ -‬آﻳﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ‬
‫ه‬

‫ﺑﻮيﭘﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﻴﻢ؟؟ ‪ ‬‬


‫ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﺑﻮ‬
‫ﺧﺘﻢ ﺷﻮد‪  .‬‬
‫اﺳﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﺎرچﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي درون ﻛﻔﻔﺶ و ﺟﻮراب ﻢ‬
‫ﻛﻔﺶﻫﺎي ﻋﺮقآﻟﻮد ﺑﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺪم ﮔﺮدش ﻫﻮا ﻣﻤﻜﻦ ﺖ‬
‫ﭘﺎﻫﺎ و ﺶ‬
‫درآوردن ﺟﻮراب ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻣﻲرﺳﺪ‪  .‬‬
‫ن‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮووبﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﻮي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﻛﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم‬ ‫‪38 ‬‬

‫ﺻﻴﻪﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬


‫ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺻ‬
‫ﺳﺘﻦ از اﻳﻦ ﺑﻮي ﻧﺎﺧﻮ‬
‫ﺑﺮاي ﻛﺎﺳﺘ‬
‫ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﺮي ﺷﻮد‪   .‬‬
‫ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ‪ ،‬و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻚ‬
‫ن‬ ‫ﻫﺮ روز ﭘﺎﺎﻳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻣﻞ ﺑﺎ آب و‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺮﺗﺐ ﻛﻔﺶﻫﺎ و ﺟﻮﻮرابﻫﺎيﺗﺎن را ﺗﻐﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ ‪ -‬دﺳﺖ ﻛﻢ روزي ﻳﻚ ﺑﺎر‪   .‬‬
‫از ﭘﻮدرﻫﺎي ﺑﻮﮔﻴﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرر روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻛﻨﻴﺪ‪   .‬‬
‫اي را ﻓﻮرا درﻣﺎن ﻛﻨﻨﻴﺪ‪   .‬‬
‫ﭘﺎﻫﺎيﺗﺎن را از ﻟﺤﺎظ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﺟﻲ و ﺑﺎﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻨﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﻋﺎرﺿﻪ ي‬
‫ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ‪   .‬‬
‫ﺪ‬ ‫ﺟﻮرابﻫﺎﺎي ﭘﻨﺒﻪاي ﺟﺬبﻛﻨﻨﻨﺪه ﺿﺨﻴﻢ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻛﻔﺶﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﻨﻴﺪ‪   .‬‬
‫اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻮا اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﻧﻨﺪ ﭼﺮم ﻳﺎ ﻛﺮﺑﺎس ﻳﺎ ﺗﻮري و از ﺶ‬
‫ﻫﺎﻳﻲ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ ﻛﻪ از ﻣﻮﻮادي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺪ‬
‫ﻛﻔﺶ ﻲ‬
‫ﺟﻔﺖ ﻛﻔﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺮﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو رووز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻧﭙﻮﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻳﻚ ﺖ‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ي ﻏﺬاﺧﻮردن ‪ ‬‬
‫ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ رووﺷﻬﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي‬
‫‪ ‬‬
‫ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﻴﺰ ﺶ‬
‫ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺑﻬﺒـﻮﻮد ﮔـﻮارش‬ ‫ﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﺬ‬
‫ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺨﺼﻴﺖ اوﺳﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻣﻴﺨﻮرﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪ‬
‫ﻫﺮ ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨ‬
‫ﻤﺜﻠﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻮﻳﺪ ‪ :‬ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺮ‬
‫ﺿﺮب اﻟﻤﺜ‬
‫ﻧﺸﻮﻳﻢ‪  "! ‬‬
‫ﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺧﻮردن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺸﺎن داده و ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد "دﻳﺪه‬ ‫ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ .‬ﺑﻮدن در ﺗﺎرﻳﻜﻲ‬
‫ﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﺸﻮد ﻪ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻳﻔﺎ‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺬا ﺧـﻮردن‬
‫ﻣﻴﺰ ﻛﺎر‪ ،‬اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺎﭘﻪ و ﺣﺘﻲ ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺗﻨﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﮕﺸﺸﺖ ﺷﻤﺎر از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﺎم ﭘﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﻨﻬﺎ از روي ﻋﺎدت و ﺗﻨﺒﻠـﻲ‪ ،‬ﺑـﺮاي ﻏـﺬ‬
‫زﻳـﺮا ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎﻳﻲ‬
‫ا‬ ‫ﺤﺴـﻮب ﺷـﻮد‬
‫ﺼﻤﻴﻢ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻣﺤ‬
‫ﺧﻮري ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺼ‬
‫ي‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﻏﺬا‬
‫ﺎ‬ ‫ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎﺗﺮﺟﻴﺢ دادن ﻫﺮﺮﻳﻚ از اﻳﻦ‬
‫ﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻮد و ﻣـﺎ در اﻳﻨﺠـﺎ ﺑﺑـﻪ ﺑـﺪﺗﺮﻳﻦ‬
‫ﺑﻪ ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ و اﺿ‬ ‫ب ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻳﻜﺴﺎن آآﻓﺮﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرري از روﺷﻬﺎي ا‬
‫ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻏﻏﺬا ﺧﻮردن اﻧﺘﺨﺎب‬
‫اﺷﺎره ﻛﺮده اﻳﻢ‪   .‬‬
‫آﻧﻬﺎ ه‬
‫‪ ‬‬ ‫‪39 ‬‬

‫آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪   :‬‬
‫ﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻏﺬا ﺧﺧﻮردن ﻣﻜﺎﻧﻲ وﺣﺸﺸﺘﻨﺎك اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮرددن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ درر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻠـﻮي ﻳﺨﭽـﺎل ﻳـﺎ ﻛﻨـﺎر ااﺟـﺎق ﮔـﺎز‬
‫ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﺮﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮﺮه و ﺗﺪارك ﻏﺬاﺳﺖ‬
‫ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺮده‬
‫ﺪ‬ ‫ﭼﻴﺰي ﻣﻴﺨﻮرﻳﻢ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﺰي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻛﻛﺎﻟﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﻨﻨﻴﻢ‪ .‬ﺣﺘﻲ اﻳﺴـﺘﺎدن در ﻛﻨـﺎر ﺳـﻄﻞ آﺷﺷـﻐﺎل ﻫـﻢ‬
‫ب ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ي‬
‫اﻳﻢ و در ﺣﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب‬
‫اﻳﺴﺘﺎده ﻢ‬
‫ﻣﺤﺘﻮاي ﻇﺮوف در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺮﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ "ﺣﺣﻴﻒ اﺳﺖ" ﺑﺴـﻴﺎرري از ﻣـﻮاد‬
‫ي‬ ‫ﻣﺎدراﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم دور رﻳﺨﻦ‬
‫ﻲ‬ ‫ﺠﺮ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬
‫ﺧﻮري ﻣﻨﺠ‬
‫ﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻇﺮوف ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻣﻴﻴﺨﻮرﻧﺪ‪   .‬‬
‫ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻗﻴ‬
‫‪ ‬‬
‫در ﻣﺤﻞ ﻛﻛﺎر‪   :‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫از اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺧﻮراﻛﻴﻴﻬـﺎ ﻫﻤـﺮاه‬
‫ﻧﻮع ﭘﺮ ﻛﺎﻟﺮي و ﺷﻴﺮﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻳﺎ ﻣﻘﺪاري ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﻴﺖ و ﺷﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺎﺎي ﺳﺮو ﻣﻴﺸﻮد ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﻢ و ﺑـﻴﺶ ز‬ ‫ﺧﻮراﻛﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ‬
‫ﻞ ﻛﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ از ع‬
‫آن ﺑـﻪ ‪ 13‬ﺗـﺎ‬
‫ﻛﺎﻟﺮي و ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﭘﺮ ااز ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ‪ 117‬ﻛﺎﻟﺮي دارد ﻛﻪ ﺑﺑﺮاي ﺳـﻮزاﻧﺪن ن‬
‫ي‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻘﻼت ﻣﺠﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪﺪون ﻛﺎﻟﺮي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻳﻚ دوﻧﺎت ﻳﺎ ﭘﻴﺮﺮاﺷﻜﻲ ‪200‬‬
‫درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﺮد زﻳـﺮا ﺑـﺪون‬
‫ﺖ‬ ‫در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻟﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻢ‬
‫ﻣﺠﺎﻧﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه ر‬
‫‪ 15‬دﻗﻴﻘﻪ دوﻳﺪن ﺑﺮ روي ﺗﺮﺮدﻣﻴﻞ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ! ﻫﺮﺮﭼﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮراﻛﻴﻬﺎي ﻣﺠ‬
‫ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻳﻚ ﺷﻜﻼت ﺑﺮددارﻳﻢ و ﻧﻮش ﺟﺎن ﻛﻛﻨﻴﻢ‪   .‬‬
‫ﻢ‬ ‫اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻔﻜ‬
‫ﻜﺮ و زﺣﻤﺖ از ﺟﺎﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ‪،‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﺎ ﺷﺘﺎب و ﻓﻮري‪  :‬‬
‫ﻳـﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻏﺬﺬا ﺧﻮردن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻪ‬
‫ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدت در ﺑﻴﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺪادي اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ درﺑﺮ ﺧﻮﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬در ﻚ‬
‫ﺑﺸﻘﺎب ﭘﺮ ﭘﺎﺳﺘﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﺮﻋﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻣﺪت ‪ 9‬ددﻗﻴﻘﻪ ‪ 646‬ﻛﺎﻟﺮي وارد ﺑﺪن ﺧﻮد ﻛﺮﺮدﻧﺪ‪   .‬‬
‫ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ب‬
‫ﺖ‬ ‫از‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﻮردن‪ .‬ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ‬
‫ن‬ ‫‪ 67‬ﻛﺎﻟﺮي ﻛﻤﺘﺮ درر ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 20‬دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻃﻮﻻﻧﻲ ﻏﺬا‬
‫اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻳﻦ ﻣﻘﺪﺪار ﭘﺎﺳﺘﺎ را ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺻﺮف ﻛﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬در ﻣﺪ ‪ 29‬دﻗﻴﻘﻪ ‪ 579‬ﻛﺎﻟﺮي ﻣﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ‪7 -‬‬
‫ﻣﺘﻌﺪد ﮔﻮارﺷﻲ ﻧﻴﺰ درﭘﭘﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ‬
‫د‬ ‫ﻣﻐﺰ ﻣﻴﺮﺳﺪ و اﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺟﺐ ﭘﺮﺧﻮري ﻣﻴﺸﻮﻮد‪ .‬از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻛﻛﺎر ﻣﺸﻜﻼت‬
‫ﭘﺲ از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻣﻌﺪه از ﻏﺬا ﺑﻪ ﺰ‬
‫ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﻏﺬا ﻣﻴﺨﻮرﻳﻢ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻣﺎن ﺳﻴﺮي ﻣﺪﺗﻲ ﺲ‬
‫داﺷﺖ‪   .‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪40 ‬‬
‫ﻏﺬا ﺧﻮرددن در ﺗﺎرﻳﻜﻲ‪   :‬‬
‫ﻛﻤﺘـﺮ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ‬
‫ﺮ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻓﺮادي ﻛﻛﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻓﺮاط در ﺧﻮردن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺑﻴﺶ از ﻫﺮﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺧﻮردن در ﻓﻀﺎي ﻧﻧﻴﻤﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﻋﻼﻗـﻪ دارﻧـﺪ‪ .‬ﺑـﻮدن در ﺗـﺎرﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻴﺸـﻮد ﻛـﻪ‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻤﻴﻦ ﻛﻴـﻚ‬ ‫ﺧﻮردن ﻣﻘﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد "ددﻳﺪه ﻧﺸﻮﻳﻢ"! اﻣﻜﺎﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﺳﺮاغ ﻳﺨﭽﺎل رﻓﺘﻪ و ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﻛﻴﻚ ﺑﺨ‬
‫ﺨﻮرﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺮ‬
‫را در ﻧﻮر روز ﻣﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺠﺎد ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻔﺮط اﺳﺳﺖ‪   .‬‬
‫ﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد و ﻳﻜﻲ ااز ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠ‬
‫ﺧﻮردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﻳﺶ‪ ،‬ﺑﺪون ﻓﻜﺮ اﻧﺠ‬
‫ﻛﻢ ﺟﻮﻳﺪن ﻏﺬا‪  :‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺧﻮب ﺟﻮﻳﺪن ﻏﺬا ﺗﺎﻛﻴﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻨﻜﺎﺎر ﭼﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺰرگ‬
‫گ دارد‪ :‬ﺑﻪ ﻫﻀﻢ راﺣﺘﺘﺮ ﻏـﺬا ﻛﻤـﻚ ﻛـﺮده‪ ،‬از‬ ‫در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮ ب‬
‫از دوران ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﺳﻴﻊ ر‬
‫ﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﻢﻢ‪   .‬‬
‫ﮔﺎز ﻣﻌﺪه‪ ،‬ﻧﻔﺦ ﺷﻜﻢ و ﺳﻮزش ﻣﻌﺪه ﺟﻠﻮﻮﮔﻴﺮي ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ .‬ﺧﻮرردن آﻫﺴﺘﻪ و آﮔﺎﻫﻫﺎﻧﻪ ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﺸﺸﻮد ﻛﻪ از ﻃﻌﻢ ﻏﺬ‬
‫اﻳﺠﺎد ز‬
‫‪ ‬‬
‫ﻤﺎس ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ آﻧﺰﻳﻤﻬـﺎ و ﺷـﻴﺮﺮه ﻣﻌـﺪه را‬
‫ﺪن ﻛﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎ‬
‫ﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻴﺸﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻮﻳﺪ‬
‫ﻴﻢ‪ ،‬ﺧﺮد ﺷﺪن و ﺗﺠ‬
‫گ ﻏﺬا را ﻓﺮو ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ‬
‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻛﻪ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ‬
‫اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻧﺮم ﻳﺎ ﺳﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺣﺪود ‪ 25‬ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻳﺎ ﺑﺑﻪ ﺣﺪي ﺟﻮﻳﺪه ﺷﻮﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﻤﻤﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد‪   .‬‬
‫اﺳﺖ؟ ﻏﺬا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻪ‬
‫؟‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻴﺪﻫﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺟﻮﻳﺪن ﻛﻛﺎﻓﻲ ﭼﻘﺪر‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫در رﺳﺘﻮرران‪  :‬‬
‫ط‪ ،‬ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي‬
‫ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻔﺮط‬
‫ﺤﻘﻴﻖ ﮔﺴﺘﺮده‪ ،‬راﺑﻄﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎن ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﻜﺮر درر رﺳﺘﻮران ﺑﺎ ن‬
‫ﺧﻮردن در رﺳﺘﻮران‪ ،‬ﻛﻴﻒ ﭘﻮل ﺷﻤﺎ را ﻻﻏﺮ و دور ﻛﻤﺮﺗﺎن را ﭼﭼﺎق ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﺗﺤ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ 290‬ﻛﺎﻟﺮي اﺿﺎﺎﻓﻪ ﻣﺼﺮف‬
‫ﻂ‬ ‫در ﺑﺪن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺠﻢ ﺑﺪن را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺳﺖ‪ .‬زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﻦ ‪ 6‬ﺗﺎ ‪ 13‬ﻣﻣﺮﺗﺒﻪ در رﺳﺘﻮران ﻏﺬا ﻣﻴﺨﻮرﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻃﻮر‬
‫اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ر‬
‫ﺑﺎد دﻫﻴﺪ‪   .‬‬
‫ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻏﺬاي ﺧﺎﻧﻧﮕﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺎﻟﺮي ﻣﺼﺮف ﻛﺮده و ﭘﻮﻮل ﻛﻤﺘﺮي را ﺑﻪ د‬
‫‪ ‬‬ ‫‪41 ‬‬

‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ‪   :‬‬


‫اﻧﺠـﺎم ﻣﻴﺸـﻮد و‬
‫م‬ ‫ﻞ ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ‪ ،‬ﺑـﺪون ﻓﻜـﺮ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺧﻮردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫آن ﻛﺎر درﺳﺘﻲ ﺖ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺎﺷﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻛﺎﻣﭙﭙﻴﻮﺗﺮ‪ ،‬ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻳﺎ ﺧﻮراﻛﻴﻬﺎي ﺗﻔﺮﺮﻳﺤﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ن‬
‫ﻪ‬ ‫اﻳﻦ‬
‫ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ‪   .‬‬
‫ن‬ ‫ﺼﻮص در‬
‫ﻳﻜﻲ از ﻋﻮﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻔﺮط ﺑﻪ ﺧﺼ‬
‫‪ ‬‬
‫در ﺣـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻳــﺎ ﺳـﺮ ﻣﻴـﺰ‬
‫روش اﺻﻠﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻏﺬا ﺧﻮرردن‪ ،‬دور ﺑﻮدن از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺣﻮاس را از ﺧﻮردن ﭘﺮت ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ .‬ﺷﻤﻤﺎ ﭼﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻳﺪﺪ ﻳﺎ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ر‬
‫ﺣﺲ ﻧﻤﻴﻜﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻳﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ راهه‪ ،‬ﭼﻴﺪن ﻳﻚ ﺳﻔﺮه ﺳـﺎده ﺑـﺮ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻏﻏﻴﺮ از ﺧﻮردن ﻣﺘﻤﺮﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﻳﺪ و ﻃﻌﻌﻢ و ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺬا را ﺣ‬
‫ﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ :‬ﻤﺎ‬
‫ﻛﺎر‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ‬
‫اﺳﺖ‪  .‬‬
‫ﺳﺮ ﻣﻴﺰ ﻏﺬﺬاﺧﻮري‪ ،‬ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺖ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬

‫ﻲ ‪ -‬ﻫﻨﺮ ﺧﺎﻧﻪ داري‬


‫ﺧﺎﻧﻮاده ‪ -‬آﻳﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ‬
‫ه‬

‫ﻛﻨﻴﻢ‪   :‬‬
‫ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﺪاﻧﺪ ‪ .‬در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻛﻠﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻢ‬
‫ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪ ﺑﺎﻧﻮﻳﻲ ﺪ‬
‫از ﻧﻤﻚ در ﻏﺬا ‪ ،‬زﻣﻣﺎن ﻣﻌﻴﻨﻲ دارد ﻪ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ز‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺳﻮپ و آآﺑﮕﻮﺷﺖ‪   :‬‬
‫در اﺑﺘﺪاي ﭘﺨﺖ ﻧﻤﻚ ﺑﺰﻧﻴﺪ ‪.‬ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ ‪ :‬درﺳﺖ اﻧﺪﻛﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ از روي ﺣﺮاررت ﻧﻤﻚ ﺑﺰﻧﻴﺪ‪ .‬‬
‫ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت‪   :‬‬
‫ت‬
‫ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت را در آب ﻧﻤﻚ ددار ﺑﭙﺰﻳﺪ ‪.‬اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﻴﺘﺎﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﭽﺴﺐ ﻧﻴﺴﺴﺖ ‪ ،‬ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎدده ‪ ،‬ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﻛﺎﻏﺬ ‪ ،‬ﻣﻘﺪارري ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ﻛـﻒ آآن ﺑﻤﺎﻟﻴـﺪ ﺗـﺎ‬
‫ت‬
‫‪42 ‬‬
‫ﻧﭽﺴﺐ ﺷﻮﻮد‪   .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ‪ ‬‬
‫ﭘﺨﺖ ﺞ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﻧﺞ‪  :‬‬
‫ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ‬
‫ﻣﺎﺳﺖ‪ ،‬داﺧﻞ ﻇﺮف ﺑﺮﻧﺞ درﺣﺎل ﺟﻮﺷﻴﺪن ﺑﺑﺮﻳﺰﻳﺪ‪ -2.‬اﮔﺮ ﻧﺞ‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻮش ﺧـﻮﻮرده ﺑـﻮد‪ .‬ﻣـﻲ ﺗﻮااﻧﻴـﺪ ‪3-2‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﻴ‬
‫ﻔﻴﺪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ‬
‫ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮري آﺑﻠﻴﻤﻮ ﺑﻪ آآن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب ﻧﺸﺸﻮد‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﺘﮕﻲ ﺑﺮﻧﺞ‪  :‬‬
‫ﺑﺮاي از ﺑﻴﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﻮي ﺳﻮﺧﺘ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ -1‬ﻳﻚ ﺗﺗﻜﻪ ﻧﺎن روي ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺸﻴﺪن‪ ،‬ﻧﺎن را ﺑﺮددارﻳﺪ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  -2‬ﻳﻚ ﻋﺪد ﭘﻴﺎز را ﭘﻮﺳﺖ‬
‫ﺖ ﻛﻨﺪه و در داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺞ ﻓﺮو ﻛﻨﻴﺪ ﭘﻴﺎﺎز ﺑﻮي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ررا ﺑﺨﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺧﻮﺷﺷﻤﺰه ﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﻮﻳﺪﺪ ﭘﻠﻮ‪  :‬‬
‫ﻛﻪ ﺳﺒﺰرﻧﮓ اﺳﺖ و ) در ﻋﻄﺎري ﻫﺎ ﻣﻮﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( اﺳﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻌﺪ از آﺑﻜـﺶ ﻛـﺮدن ﺑـﺮﺮﻧﺞ ﻛﻤـﻲ‬
‫ادوﻳﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻠﻮ ﻪ‬
‫اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﭘﻠﻮي ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻪ‬
‫ﺑﺮاي ﻜﻪ‬ ‫‪43 ‬‬

‫ادوﻳﻪ ﻻﺑﻪ ﻻي ﺑﺮﻧﺞ ﺑﭙﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬


‫ﺑﺮاي ﺧﻮﺷﺷﻤﺰه ﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻧﺞ‪  :‬‬
‫ﺧﻴﺲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺷﻤﺰه ﺗﺮ ﺷﻮد‪  .‬‬
‫اﮔﺮﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺲ‬
‫اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ ﺑﻲ ﻧﻤﻚ ﺷﺪ‪:‬‬
‫ﺑﺮﻳﺰﻳـﺪ‪ .‬ﺑـﺎ اﻳـﻦ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﺪ و رروي ﺑـﺮﻧﺞ‬
‫ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ آب و روﻏﻦ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺸﻴﺪن ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻘﺪﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻚ‬
‫ﻧﻤﻚ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ر‬ ‫اﮔﺮﺑﺮاﺛﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺑﺮﻧﺠﺘﺎن ﺑﻲ ﻧﻤﻚ ﺷﺪ اﺻﻼً ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﻗﻊ‬
‫زﻳﺮا ﻧﻤﻚ در روﻏﻦ ﺣﺣﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪  .‬‬ ‫ﻛﺎر ﺑﻲ ﻧﻤﻤﻜﻲ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ رﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻚ‬
‫ﻧﻤﻚ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در رروﻏﻦ ﻧﺮﻳﺰﻳﺪ‪ ،‬ا‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ ﺷﻮر ﺷﺪ‪  :‬‬
‫ﻛـﺶ ﻛـﺮدن‬
‫ﺶ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ‪ .‬اﻣـﺎ اﮔــﺮ ﺑﻌـﺪ از آب ﺶ‬
‫روي ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻞ آﺑﻜﺶ‬
‫ﺷﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻊ آب ﻛﺶ ﻛﺮدن ﺑﺮﺮﻧﺞ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ي‬
‫اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از آب ﻛﺶ ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ ر‬
‫ﺧﻮرش را ﺑﻲ ﻧﻤﻚ درﺳﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪  .‬‬
‫ش‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺘﻮﺟﺟﻪ ﺷﻮري آن ﺷﺪﻳﺪﺪ دﻳﮕﺮﭼﺎره اي ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﺷﻮري آن ﻧﺪارﻳﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ‬
‫آب ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻫﺎ‪  :‬‬
‫ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻔﻴﻴﺪ اﺳﺖ‪  .‬‬
‫آب ﺑﺮﻧﺞ درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ي‬
‫وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ را آﺑﺑﻜﺶ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻚ ﻟﻴﻮﻮان از آب آن را ﺑﺮﺮدارﻳﺪ و ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ددو ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺨﻠﻠﻮط ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ب‬
‫از ﺑﻴﻦ ﺑﺮددن ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑﺮﺮﻧﺞ‪  :‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﺒﻮع ﺑﺮﻧﺞ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود‪ .‬زﻳﺮا اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺞ را ﺟﻠـﻮي ﻧﻮرآﻓﺘــﺎب ﻗـﺮار‬
‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً در ﻪ‬
‫ﻚ ﺷﻤﺎ ﺑﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﻧﺞ را روي ﻳﻚ ﺳﻄﻄﺢ ﭘﻬﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻪ‬
‫ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺸﻚ‬
‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﺮ‬
‫آب ﺟﻮش ﻣﻲ رﻳﺰﻳﺪ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‪  .‬‬
‫وﻗﺘﻲ آن را داﺧﻞ ب‬
‫دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻲ‬
‫ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮد ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺎﺎﻟﺖ ﺧﻮد را از ﺖ‬
‫دﻫﻴﺪ ﺚ‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﻛﻛﺎرﻣﻨﺪ‪  :‬‬
‫ﭘﺨﺖ ﺞ‬
‫ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺮون ازﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﻨﺪ و وﻗﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺨﺘﻦ ﺑﺮﻧﺞ ا‬
‫را ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻛﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ از ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺞ آﻣﻣﺎده ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓـﺮاد از‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻲ‬
‫‪44 ‬‬
‫دﻳﮓ ﺑﺮﻧﺞ را آﻣﺎده ﻛﻛﺮده و ﺑﺮﻧﺞ را داﺧﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤـﻪ ﺑﺮﻳﺰﻧـﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻤـﻪ‬
‫ﻛﻤﻲ آن را ﺧﺸﻚ ﺑﺮددارﻧﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﺗﻪ ﮓ‬
‫ﻜﺶ ﻛﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻲ‬
‫ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺞ را آﺑﻜ‬
‫اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ :‬ﺻﺒﺢ ﻳﺎ ﺐ‬
‫دﻫﻨﺪ و آن را دم ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻻد را آﻣﺎده ﻛﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻢ دم ﻛﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ‪  .‬‬
‫را داﺧﻞ ﻳﻳﺨﭽﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻇﻬﺮ ﺑﺮﻧﺞ را ﻛﻤﻲ آب و روﻏﻦ ﺪ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ‪ ‬‬
‫ت‬
‫ﺗﺮد ﺷﺪن ﻛﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ‪  :‬‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﺮد ﺷﺪن ﻛﻠﻢ ﻗﺮﺮﻣﺰاز اﻳﻦ دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪  :‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﺧﻮاﻫﻴﺪ ‪ ،‬ازﻛﻠﻢ ﻗﺮﻣﻣﺰ ﺑﺮاي ﺳﺎﻻد اﺳﺘﻔﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﻠﻢ ﺎ‬
‫ﻫﺎ ﺳﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ي‬
‫اول ‪ ‬‬
‫روش ل‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺧﺮد ﻛﻨﻴﺪ و داﺧﻞ آب ﺟﻮش و ﺳﺮﻛﻛﻪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ددو ﺟـﻮش‬
‫اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻠﻢ ﻫﺎ را ﺧ‬
‫دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮري ﺳﺮﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻓﻪ‬ ‫‪: ‬ﻣﻘﺪاري آب داﺧﻞ ﻇﺮف رﻳﺨﺘﻪ و روي ق‬
‫اﺟﺎق ﮔﺎز ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪ .‬و‬
‫را در ﻇـﺮف ﻓﻠـﺰي رﻳﺨﺘـﻪ و‬
‫روش دوم‪ :‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪﺪ ﻛﻠﻢ ﺧﺮد ﺷـﺪه ا‬
‫ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺗﺮد و ﺧﻮﺷﺷﻤﺰه ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ش‬
‫ﺧﻨﻚ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻪ‬
‫آﻧﻬﺎ را داﺧﺧﻞ آﺑﻜﺶ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ‪ ،،‬ﺗﺎ آﺑﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮﻮد و درﺿﻤﻦ ﻚ‬
‫ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ داﺧﻞ ﻓﺮﻳﺰر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﭘﺨﺘﻦ اﺳﻔﻨﻨﺎج‪  :‬‬ ‫‪45 ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﺳﻔﻨﺎج در ﻇﺮف ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎﻳﺪ‪ ،‬در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ اي ررا از ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ اي ﻛﻪ رروي ﮔـﺎز دارﻳـﺪ ﻛﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ‬
‫ب داﺧﻞ ﻇﺮف اﺳﻔﻨﻨﺎج ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺣﺮاررت را ﻛﻢ ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬اﻣﻣﺎ ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﺎج‬ ‫ﺑﺮاي ﻦ‬
‫ﭘﺨﺘﻦ اﺳﻔﻨﺎج ﻛﻤﻲ آب‬
‫ﻇﺮف ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﻔﻨﺎج از ﻇﺮ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ و روي اﺳﻔﻨﺎج ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ‪ .‬ﺑﺎ ﻦ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻫﻴﺪ ﺳﺒﺰي را ﺧﺮد ﻛﻨﻴﺪ‪  :‬‬
‫ﺳـﺒﺰي را رﻧـﺪه‬
‫ي‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺮا از ﻓﺮﺮﻳﺰر ﺧﺎرج ﻛـﺮده و ﻗﺒـﻞ از آب ﺷـﺪﺪن ﻳـﺦ آن‪،‬‬
‫ﻓﺮﻳﺰر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ‪ .‬ﻊ‬
‫ر‬ ‫داﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﻓﺮﻳﺰر ﮔﺬاﺷﺷﺘﻪ و داﺧﻞ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ ﺳﺒﺰي را ﺧﺮد ﻛﻨﻨﻴﺪ ﺳﺒﺰي را ﻞ‬
‫ﻻزم ﺖ‬
‫ﻧﻜﻨﺪ‪  .‬‬
‫دﺳﺘﻜﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺎي ززﻳﺎدي را ﺣﺲ ﺪ‬
‫ﺶ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻫﻢ رﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻢﻢ ﻃﻌﻢ ﺳﺒﺰي ﺗﺎزه ررا ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي رﻧﺪه ﻛﺮدن از‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت‪  :‬‬
‫ﺳﺒﺰ ن‬
‫ﮕﺬارﻳـﺪ و‬
‫ﺑﻤﺎﻧﺪ و رﻧﮓ ﻛﺪر ﺑﻪ ﺧﺧﻮد ﻧﮕﻴﺮد ‪ ،‬از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻴﺪ‪ :‬در ﻣﺪت ﭘﺨﺖ در ﻇﺮف را ﺑﺎز ﺑﮕ‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﻟﻮﻮﺑﻴﺎ ﺳﺒﺰ‪ ،‬ﺳﺒﺰ ﺪ‬ ‫اﮔﺮ ﺪ‬
‫ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﺳﺒﺰي آش ﻳﺎ ﺳﺒﺰﺰﻳﺠﺎت دﻳﮕﺮ ﺪ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪   .‬‬
‫ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺪ‬
‫ت‬ ‫ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﺷﻖ ﭼﭼﺎي ﺧﻮري ﺟﻮش ﺷﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ‬
‫ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻚ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫از ﺑﻴﻦ ﺑﺮددن ﭘﻼﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﻮﻮ و ﻛﺮﻓﺲ‪  :‬‬

‫‪46 ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﭽﺎل ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺗﺗﺎزﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ددﺳﺖ آورد‪  .‬‬ ‫ﻛﻤﻲ آﺑﻠﻴﻤﻤﻮ در آب ﺳﺮد رﻳﻳﺨﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﻮ و ﻛﺮﻓﺲ را در آن ﺧﺧﻴﺲ ﻛﺮده و ﺪ‬
‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ درون ﻳﺨﭽ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻼﺳﻴﺪه ﺷﺪن ﻫﻫﻮﻳﺞ‪  :‬‬
‫ي‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﭘﻼﺳﻴﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪  .‬‬
‫ه‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﮔﺬﺬاﺷﺘﻦ ﻫﻮﻳﺞ درون ﻳﺨﭽﺎل ﺳﺮ ﻫﻮﻳﺞ ررا ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ .‬زﻳﺮا ﺳﺮﻫﻫﻮﻳﺞ رﻃﻮﺑﺖ ﺞ‬
‫ﻫﻮﻳﺞ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺧﺸﻚ و‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪن ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ‪  :‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪47 ‬‬

‫ﺣﺘﻲ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد‪  .‬‬


‫ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣ‬
‫ﺑﻌﺪ آن را داﺧﻞ آب ﺳﺮد ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ‪ .‬ﺳﺖ‬
‫آﺑﺠﻮش ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪ .‬و ﺪ‬
‫ش‬ ‫اﺑﺘﺪا ﮔﻮﺟﺟﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 8‬ﺛﺎﻧﻴﻪ داﺧﻞ‬
‫‪ ‬‬
‫ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪن ﺳﻴﺮ‪   :‬‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﭘﻮﺳﺖ آن راﺣﺖ ﺟﺪا ﻣﻣﻲ ﺷﻮد‪  .‬‬
‫ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻮب ﺿﺮﺑﻪ اي ﺑﻪﻪ ﺳﻴﺮ ﺑﺰﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺖ‬
‫ﺖ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﻴﺮ را ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ داﺧﻞ آب ﮔﮔﺮم ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﭘﻮﺳﺳﺖ آن راﺣﺖ ﺟﺪﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬راه دﻳﮕ‬
‫ﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪن ﺑﺎﻗﺎﻻ‪  :‬‬

‫‪48 ‬‬

‫‪ ‬‬
‫راه اول‪  :‬‬
‫ﺨﺘﺼﺮي ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻗﻼ ﺑﻴﺮﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮﻳﺪ‪ .‬راه دوم‪ :‬ﺑﺮاي ﺟﺪﺪا ﻛﺮدن ﭘﻮﺳـﺖ دوم ﺑﺎﻗـﺎﻻ روي ﭘﻮﺳﺳـﺖ اول‬ ‫ﺑﺎﻗﺎﻻي دررﺳﺘﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺑﺎ ﻛﺎرد از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ روي ﺑﺎﻗﺎﻻ ﺑﻜ‬
‫ﺑﻜﺸﻴﺪ ‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺨ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪  .‬‬
‫ﭘﻮﺳﺖ آن را ﺟﺪا ﺪ‬ ‫آن ﻛﻤﻲ ﻧﻤﻚ ﺑﭙﺎﺷﻴﺪ و ﭘﺲ‬
‫ﺲ از ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺖ‬
‫‪ ‬‬
‫روش ﭘﺨﺘﺘﻦ ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻃﻌﻢ ﺑﻬﺘﺮي ﻣﻲ ﮔﮔﻴﺮد‪  .‬‬
‫ﻲ‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﮕﻲ را ﺑﭙﺰﻳﺪ ‪ ،‬آن ررا ﺑﺎ ﻏﻼف ﺑﭙﺰﻳﺪ ﺑﻌﻌﺪ از ﭘﺨﺘﻦ ‪ ،‬ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﻲ از ﻏﻼف ﺟﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد و ي‬
‫روي آب ﻣﻲ آﻳﺪ در ﺿﻤﻦ ﻧﺨﻮد‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺘﻦ ﺗﻠﺨﻲ ﻛﺎﻫﻮ‪  :‬‬

‫‪49 ‬‬

‫‪ ‬‬
‫اﮔﺮ ﻛﺎﻫﻮﻮﻳﻲ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻻد اﺳﺘﻔﺎدده ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻠﺦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آن ررا ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اي ) ﺣﺪوداً ‪ 15‬دﻗﻴﻘﻪ( داﺧﻞ آب ﻧﻤﻚ ﺳﺳﺮد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻨﻜﺎر ﺗﻠﺨﻲ ﻛـﺎﻫﻫﻮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬
‫ﺷﺪ‪  .‬‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺪ‬
‫ﺑﻴﺮون راﻧﺪﺪن ﺣﺸﺮات از ﺳﺒﺰﺰﻳﺠﺎت‪  :‬‬
‫آن را در آب ﺳﺮدي ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﭼﺎﻳﺨﻮري ﻧﻤﻚ ﻳﺎ ﺳـﺮﻛﻪ ﻣﺨﻠـﻮط ﻛــﺮده اﻳـﺪ‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺸﺮات داﺧﻞ ﺳﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻢﻢ‪ ،‬ﮔﻞ ﻛﻠﻢ و ﺮ‬
‫ﻧﻈﺎﻳﺮ آن را ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎوررﻳﺪ ‪ 15 ،‬دﻗﻴﻘﻪ ن‬ ‫ﺑﺮاي ﻜﻪ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫دﻫﻴﺪ‪  .‬‬
‫ﻗﺮار ﺪ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻲ ‪ -‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻲ‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ‪ -‬آﻳﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ‬
‫ه‬

‫اوﻟﻴﻦ ﺟﺮااﺣﻲ ﻣﻐﺰ ﺑﺪون ﺑﻴﻬﻮﻮش ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎر در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ‪ ‬‬


‫ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻐـﺰ ﻗـﺮارر‬
‫ﻳﻚ ﻣﺮد اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ در روﻳﺪﺪادي ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن آن را اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد آن در ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﻤﻤﻞ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﻮرد ﺟ‬
‫ﮔﺮﻓﺖ‪   .‬‬ ‫‪50 ‬‬

‫ﺟﺎن ﺟﻴﻤﺰ« ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮررد ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ اﻳﻳـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ واﻗﻌـﺎً ﻋﻋﺠﻴﺒـﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ‬
‫س ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰﺰاري ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ » ،‬ن‬
‫ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس‬
‫ش‬ ‫ﺑﻪ‬
‫ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪   .‬‬
‫ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪﺪاي ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﺳﺘﺎراﻧﻲ را ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻋﻤﻞ ﺑﺑﺮ روي ﺣﻔﺮه ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﻲ در ﺮ‬
‫اﻣﺎ وي ادااﻣﻪ داد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎمم ﻣﺪت ﺟﺮاﺣﻲ اﻋﺘﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ررا ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻣﺸﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ووي را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻛﺮده ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﺰﺷﺷﻜﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد‪   .‬‬
‫ﺧـﻮدم را ﻛﻨﺘـﺮل‬
‫م‬ ‫ﻦ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﻮدم و ﺳﺳـﻌﻲ ﻛـﺮدم‬
‫ﺳﺮم را ﺗﻜﺎن ﺑﺪﻫﻢ‪ .‬ﻣﻦ‬
‫ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻ را ﻣﻲ دﻳﺪم و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ م‬
‫ﺣﺮف ﻣﻲ زدﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻂ‬
‫ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﻣﻦ ف‬
‫ن‬ ‫س ﮔﻔﺖ‪":‬‬
‫راﻧﻨﺪه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ اﺗﻮﺑﻮس‬
‫ه‬ ‫اﻳﻦ‬
‫ﻛﻨﻢ‪  " .‬‬
‫ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ررا ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ او آﺳﻴﺒﻲ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ‪   .‬‬
‫ﻃﻮل ﺟﺮاﺣﻲ ﺣﺮف و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻪ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن ز‬
‫از »ﺟﻴﻤﺰ« ﺧﻮاﺳﺘﻪﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ل‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻋﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد ﻋﻤﻤﻞ ﻣﻐﺰ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎر در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻫﻮش ﺑﻮده در ﺟﻬﺎﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻴﻤﺰ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ‪ 78‬ﺳﺎﻟﻪﻪ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ ر‬
‫در ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ‬
‫ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد‪ .‬‬
‫اﻳﻦ ﭘﻴﺮﻣﺮﺮد ‪ 2‬روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻤﻞ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺨﻤﻚ در اﻳﺮﺮان راهاﻧﺪازي ﺷﺪ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﻧﺪازي ﺷﺪ‪.‬ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روااﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎد دداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﭘﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه‬
‫ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ راه ي‬
‫ﻲ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺨﻤﻚ در اﻳﺮﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﭘﮋوﻫﺸﺸﻜﺪه ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻧﻮﻳﻦ ﻋﻠﻮم‬
‫ﻋﻔـﻮﻧﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‪ ،‬اﺷـﻌﻌﻪ و ﺷـﻴﻤﻲ‬
‫ﻲ‬ ‫اﻣﺮوز ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﺒﻴﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ازدواج‪ ،‬ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﮔﻲ‪ ،‬ﻋﻮاﻣﻞ‬
‫ز‬ ‫داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻋﻼم اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ااﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪:‬‬
‫ﻲ‬ ‫ﻜﻲ ﺟﻬﺎد‬
‫ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ‬
‫ي‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻲ در ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺑﺎﺎروري و درﻣﺎن ﻧﺎﺑــﺎروري ﺑـﻪ‬
‫ﺪاﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻤﻚ اﻗﺪ‬
‫درﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻣﺴﺎﺋﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻳﺎﺋﺋﺴﮕﻲ زودرس ‪ ،‬ﻣﻨﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎروري زووﺟﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺷﺪﺪه و ﻟﺬا اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕ‬
‫ﮔﺎﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮووري اﺳﺖ‪   .‬‬
‫ق ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻲ‬
‫ﺷﻤﺎر ﻣﻲررود و از ﻧﻈﺮ اﺧﻼق‬
‫ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﺣـﺪاﻛﺜﺮ از‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﺪي آﺧﻮﻧﺪي در اداﻣﻪ اﻓﺰود‪ :‬ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﻴﻦ ي‬
‫ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ داﺧﻞ رﺣﻢ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ررا ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫـﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻪ‬
‫ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎ‬
‫ﻲ‬ ‫ﺬاري و ﺑﺎ ﺻـﺮف ﻫﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي‬
‫ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺗﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬ‬
‫ﺎ‬ ‫ﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از آﻧﺠ‬
‫ﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را اﻳﺠ‬
‫‪51 ‬‬
‫اي ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪   .‬‬
‫رﻳﺴﻚ دررﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻤﻚ ااﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ي‬
‫ﺪد‪ ،‬ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ‬ ‫وي ﺧﺎﻃﺮﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد‪ :‬ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﻮژي اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ت‬
‫ﻣﺪت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻣﻣﺎﻧﺪن ﺳﻠﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﭘﭘـﺲ از ذوب ﻣﺠـﺪ‬
‫اﺳﺖ وﻟﻲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﻋﻠﻢ‬
‫ﺖ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮده ﺖ‬
‫ﻜﻨﻴﻜﻲ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ‬
‫در اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت و ﻟﻘﺎﺎح و اﻳﺠﺎد ﺟﻨﻴﻦ ﺣﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻜ‬
‫ﺧﻮد را ر‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪   .‬‬
‫ﺣﻔﻆ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ‬
‫ﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و ﻆ‬
‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دﺳﺖ‬
‫ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻪ‬
‫ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ درﻣﺎن ﻧﻧﺎﺑﺎروري اﻳﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﺑﺎﻧـﻚ ﻧﮕﻬـ‬
‫ﻬـﺪاري ﺗﺨﻤـﻚ ﺷــﺪه اﺳـﺖ و‬ ‫ﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد‪ :‬در ﻦ‬
‫اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺮﻛﺰ ق‬ ‫رﺋﻴﺲ ﭘﮋووﻫﺸﻜﺪه اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺗﺼ‬
‫آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻛﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻤﻤﻚ در ﺣﺮارت ‪ -196‬درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺮاد ﺑﻪ روش‪ vitrification ‬را دارد‪   .‬‬
‫آﺧﻮﻧﺪي در اداﻣﻪ اﻓﺰود‪ :‬درر اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻻﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻐﻞ‪ ،‬ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ در ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ دﻳﺮﺗﺮ ﺑﺎردارر ﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﻓﺮادي ﻛﻛﻪ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ي‬
‫ﻫـﺎي ﻟﮕـﻦ ﻣﺜـﻞ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫آﻧﺪوﻣﺘﺮووﻳﻮز ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﺮﻃﺎن ﻗﺒﻞ از رادﻳﻮﺗﺗﺮاﭘﻲ و ﺷﻤﻴﻲ درﻣﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺧﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺜـﻞ ﻟﻮﻮﭘـﻮس ‪ ،‬ﻫﻤـﻪ از ﻣﻣـﻮاردي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛﻛـﻪ ﻣـﻲﺗـﻮان از رووش اﻧﺠﻤـﺎد‬
‫ﺨﺼﺼﻲ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري و ﺳﻘﻂ ﻣﻜﺮﺮر اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺑـﻪ آدررس ﺗﻬـﺮان‪،‬‬
‫ﺗﺨﻤﻚ و ﻧﮕﻬﺪاري آن در ﺑﺎﺎﻧﻚ ﺗﺨﻤﻚ اﺳﺘﻔﺎدده ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻛﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻮق ﺗﺨ‬
‫ﺑﻨﺰﻳﻦ ‪ ،‬ﭘﻼك ‪ 329‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﺷﻤﺎره ‪ 2283502‬ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﻨﺪ‪  .‬‬
‫ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ) ﻧﻴﺎوران(‪ ،‬ﺟﻨﺐ ﭘﻤﭗ ﻦ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻲ ‪ -‬ﻛﻮدﻛﺎن‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ‪ -‬آﻳﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ‬
‫ه‬

‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬
‫ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﺸﺪﺪن اﻧﺮژي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت آزار و اذﻳﺖ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻲ‬
‫ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺑﺎزﻳﻬﻬﺎي دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ‪ ،‬ﻧﻧﻤﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد‪ .‬ﺑﺎزي ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ‪ ،‬ﺟﻨﻨﺲ‪ ،‬ذوق وﺷﻮق و اﻣﻜﺎﻧـﺎت‬
‫ﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ روان ﺷﻨﺎﺳﺎن‪ ،‬ﺑﺎزي ددر رﺷﺪ رواﻧﻲ ﻛﻮددﻛﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ‬
‫وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺎزي از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻲ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤـﻲ‬ ‫ﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻮدك ﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺑﺎزي ﺧﺎﺻﻲ ﻋﻼﻗﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﺮﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﺮ ﻛﻮدك ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ ،‬ﻟﺬا ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﻤﻜ‬ ‫‪52 ‬‬

‫ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ و ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛــﻪ ﻛـﺎر ﻛـﺮدن ﺑﺎﻋــﺚ رﺷـﺪ و‬
‫ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺎزي ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ررا ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻮﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮد ‪ .‬ﺑﺎزي ﺑﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﻤﺎﻧﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﻛﺮدن ي‬
‫ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد و ﺣﺘﻲ ﺧﻮردن ﺣﻖ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد‪  . ‬‬
‫ﻦ‬ ‫ﮕﺮان‪ ،‬داد و ﺳﺘﺪ‪ ،‬ادﻋﺎ ﻛﺮدن‪،‬‬
‫ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،،‬ﺑﺎزي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﻮﻮدﻛﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻳﺎدﮔﮔﻴﺮي ﺳﺎزش ﺑﺎ دﻳﮕ‬
‫ﺣﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ي‬
‫ﺑﺎزي ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ‪ ،‬زﻳـﺮا‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزي آآﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣ‬
‫ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﻮﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي ﺑﻪ درروس ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮﻮد دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﻪ‬
‫ﻫﻤﺎن ﻧﻪ‬
‫ك ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﺎﺻﻲ دارد‪.‬‬
‫ﺑﺎزي ﻛﺮددن واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻮدك‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻛﻨﺎر آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮك ﻛﻮﻮدﻛﺎن از ﻗﺒﻴـﻞ ﻛــﻼس ﻫـﺎي‬
‫زﺑﺎن‪ ،‬ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و‪ ...‬ﻲ‬
‫اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮااده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﺰي ﺧﺎص دروس آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻈﻴﺮ ‪،‬‬
‫ﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺮژي ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻛﻮﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺴﺘﻪ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﺨﻠﻴﻴﻪ ﺷﻮد‪   .‬‬
‫ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ورزﺷﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫آراﻣﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮددارري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻮدك ﺑﻪ ﺑﺎزي ﻛﺮدنن ﻣﻲ ﭘﺮدازد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻲ‬
‫ﺳـﻨﻲ و ﺟﻨﺴـﻲ‬ ‫ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎزي ﻛﺮدنن در ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ دﻳﮕ‬
‫ﻳﮕﺮان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺶ‬
‫ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪   .‬‬
‫ت‬ ‫وي‬
‫‪ ‬‬
‫ﺤـﻴﻂ ﺑـﺎزي‬
‫ي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ‪ ،‬اﻧﺮﺮژي ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺧﻮد را در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺻﻮﻮرت آزار و اذﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻛﻮﻮﭼﻜﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻫﻨﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ اﮔـﺮ اﻧـﺮژژي ﻛـﻮدك در ﻣﺤ‬
‫اﮔﺮ ﻛﻮدﻛﻛﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزي‬
‫اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻲ ﭘﺮدازد‪.‬‬
‫ﺖ‬ ‫ﺷﻮد ﻛﻮدك ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺎ آآراﻣﺶ ﺑﻪ‬
‫ﺗﺨﻠﻴﻪ د‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻟﺠﺒﺎزي ﻛﻛﻮدﻛﺎن ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﻨـﺎر آﻣـﺪن ﺑـﺎ‬
‫ب ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬ﻛﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮاي ر‬
‫ﻛﻨﻨﺪ و رﻓﺘﺎري ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫اﮔﺮ اﻧﺘﻈﺎررات واﻟﺪﻳﻦ از ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ و وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎده و آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻌ‬
‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﺪ‬
‫ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ‪،‬‬
‫ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ آنﭼﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﮔﻮﺋﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ .‬ﻛﻮدﻛﻛﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﻲ دوﺳﺖ دارﻧﻧﺪ ﺧﻮدﺷـﺎن ﻤ‬
‫ن‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﺒﺎﻳﺪ از‬
‫ﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎده و رووﺷﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ‬
‫دﻳﮕﺮان ﻪ‬
‫ﻛﻨﻨﺪ و در ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردي ﻛﻮدك ﻟﺠﺒﺎز ﺑﻪﺷﻤﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از دﺳﺘﻮررات را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ‪  .‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨ‬ ‫‪53 ‬‬

‫● ﭼﺮا ﻛﻮﻮدﻛﺎن ﻟﺠﺒﺎز ﻣﻲﺷﻮﻮﻧﺪ؟ ‪ ‬‬


‫ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻴﻠﺸﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻟﺠﺒﺎز ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﮔـﺎﺎﻫﻲ ﺗﻮﺟـﻪ زﻳـﺎد وواﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻪ رﻓﺘﺎرﻫــﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺳـﺒﺐ‬
‫ف‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻛﻮددﻛﺎن درﺧﻮاﺳﺘﻲ ددارﻧﺪ و ﻳﺎ واﻟﺪﻳﻦ آآنﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻲ‬
‫ﺠﺎدﻟﻪ ﻛﺮدن و درﺧﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬ﮔـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ‬
‫ﺖ آﻧﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮﻮد‪،‬ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻮﻮدﻛﺎن ﺑﻪ‪ :‬دﻟﻴﻞ آووردن‪ ،‬ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﻛﻛﺮدن‪ ،‬ﻧﻖ زدن‪ ،‬ﻣﺠ‬
‫ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ‬
‫روز ﻫﻴﭻ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺠﺒﺎزي ﻧﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ و روز دﻳﮕﺮ از آﻧﺎن ﻣـﻲﺧﻮاﻫﻨـﺪ‬
‫ﻟﺠﺒﺎزي ﻛﻮدﻛﺎن آن اﺳﺳﺖ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺠﺒﺎزيﻫﺎي آآﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻧﺪﺪارﻧﺪ ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ز‬
‫ﻋﻠﺖ ز‬
‫ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن رﻓﺘﺎر ﺛﺎﺑﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻟﺠﺒﺎزي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻧﺤﻮه دﺳﺳﺘﻮر دادن واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮ ٔ◌ﺛﺮ اﺳﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ واﻟﺪﻳﻦ زﻳﺎد دﺳـﺘﻮر‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﺧﻮاﺳﺘﻪ واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻤ‬
‫ﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ‬
‫ﮕﻮﻧـﻪ آن ﻛـﺎر را اﻧﺠ‬
‫ﭼﻮن ﻛﺴﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻳﺎد ﻧﺪاده اﺳﺖ ﭼﮕ‬
‫ﮔﺎه‪ ،‬ﻛﻮدﻛﺎن دﺳﺘﻮر ررا اﺟﺮا ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﭼ‬
‫اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات ﺧﻮددااري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪، .‬‬
‫ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻮﻮدﻛﺎن زﻳﺎد دﺳﺘﻮر ﻣﻲدﻫﻨﺪ و از م‬
‫دارﻧﺪ آداب ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺬﺬا ﺧﻮردن را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ‪  .‬‬
‫ﻛﻮدك ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده ازز ﻗﺎﺷﻖ و ﭼﻨﮕﺎل را ﻧﻴﺎﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺪ‬
‫ك‬ ‫ﻣﺜﻼً‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫● در ﻣﻮررد دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻪ ﻛﻮدك ﻣﻲدﻫﻴﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ‬‬
‫او ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬در ﻛﻛﻨﺎرش ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺶ ﻧﮕﺎه ﻛﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻧـﺎﻣﺶ‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و واﺿﺢ ﺑﻴﺎﺎن ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن در زﻣﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻛﻮدك ﻤ‬
‫ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﻪ و‬
‫را ﺑﻪ زﺑﺎن آورﻳﺪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﺸﻮﻳﻘﺶ ﻛﻨﻴﺪ‪  .‬‬
‫او ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ‪  .‬‬ ‫● ﻛﺎرﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ از ﻛﻮدك‬
‫ك اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﺪ ﺑﻪ و‬
‫روﺷﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻼً ”ﻟﻴﻼ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب اﺳﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮو ﻟﺒﺎس ﺧﻮﻮاﺑﺖ را ﺑﭙﻮش“‪ .‬اﮔﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻮددﻛﺘﺎن از اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺧﺎﺻﻲ ﺧﻮدداري ﻧﻜﻨـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻃﻮر واﺿﺢ و ﻦ‬
‫ﺖ‬
‫روي ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﻨﺸﻴﻦ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﮕﺎه ﻛﻛﻦ“‪  .‬‬ ‫ﻗﺒﻼً ﻳﻚ ﺑﺑﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ او ﮔﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﺜﻼً ” ﻠ‬
‫ﻋﻠﻲ روي ﻣﺒﻞ ﻧﭙﺮ و‬
‫● ﺑﻪ ﻛﻮددك ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﻜﺎري ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺪﻫﻴﺪ‪  .‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ‬
‫دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺲ‬
‫ﺎد دﻫﻴﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻮﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺞ ﻗ‬
‫اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺎر ﺟﺟﺪﻳﺪي ﻣﺜﻞ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺘﺎن ﻳ د‬
‫ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮر از ااو ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺮ‬
‫ت‬ ‫در‬
‫از ﺗﻜﺮار ﻣﺮﺗﺐ آن اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪  .‬‬
‫ﺠﺎم ﻛﺎر ﺧﺎﺻﻲ ﺧﻮﻮدداري ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ز‬
‫ﺧﻮد را ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺮارر ﻛﻨﻴﺪ اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮااﻫﻴﺪ ﻛﻮدك از اﻧﺠ‬
‫● دﻻﻳﻞ ﻣﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﺎورﻳﺪ‪  .‬‬
‫را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد از دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻮددك ﺑﺎز ﻫﻢ دﺳﺘﻮرر ﺷـﻤﺎ را اﻧﺠـﺎم ﻧـﺪﺪاد و در ﻫﻤـﺎن ﻣﻮﻗﻗـﻊ ﻣﺸـﻐﻮل‬
‫ﻛﻮدك ﻇﺮف ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪﻪ ﻛﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ا‬
‫ك‬ ‫اﮔﺮ‬
‫‪54 ‬‬
‫ﻣﻮرد دﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎﺎر ﺗﻮﺿـﻴﺢ‬
‫ﺑﺎزي را ﺑﺮدارﻳﺪ( و ﺑﻪﻪ ﻛﻮدك در د‬
‫ﺑﺎزي ﺑﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ او ررا ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ )ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ اﺳﺒﺎب ز‬
‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﺎﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ﻳﺎ ز‬
‫ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )ﻧﺪﻳـﺪن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮﻮن( ﭘـﻨﺞ ﺗـﺎ ده ﻗ‬
‫دﻗﻴﻘـﻪ ﻛـﺎﻓﻲ‬ ‫ش‬ ‫دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻛﺎري را ﻛﻛﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻧﺠ‬
‫ﺠﺎم ﻧﺪادي ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺎﺗﺎ ده دﻗﻴﻘﻪ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬از ﺷﺷﻜﺎﻳﺖ و اﻋﺘﺮاض و ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻛﻮدك ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻛﻮدك را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻴﺪ‪  .‬‬
‫ك‬ ‫●‬
‫ﺷﺮوع دوﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن‬
‫ع‬ ‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﻈﺮ ﺑﺮاي اﺻﻼح رﻓﻓﺘﺎر ﻛﻮدك ﺑﻪ اﺗﻤﺎﺎم رﺳﻴﺪ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوﺑﺎره را داده و ﻳﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ررا ﺑﻪ ﻛﻮدك ﺑﺪﻫﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از‬
‫ﺳﺎﻛﺖ ﻛﺮدن و ﻳـﺎ ﻣﺤـﺮﺮوم ﻛـﺮدن‬
‫ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮي ﺑﺪﻫﻴﺪﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻼً ﺑﻘﻴﻪ روز را و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰﺰوم از روش ﺖ‬
‫اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي‪ ،‬ﻟﺠﺒﺎزي اداﻣﻪ داﺷﺖ دﻻﻳﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺧﻮد را ﺗﻜﺮار ﻨ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻛﻨﻴﺪ‪  .‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻗﺎت ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻮﻮدك ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪي را ﺷﺮوع ﻛﻨﺪ درﺣﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺘ‬
‫راﺣﺘﻲ آن را ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﺮد ﻣﺜﻼً ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻮدك در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺨﻮاﺑﺪ در ﺣﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻓﺮﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده‬ ‫ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬او را روي ﺻﻨﺪﻟﻲ دور از دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻨﺸﺎﻧﻴﺪ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻮﺋﻴﺪ ﺑﺮاي دو دﻗﻴ ﻪ‬
‫ﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻛﺖ ﺑﻴﺸﻴﻨﻲ و دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﺑﻴﺪار ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت اداﻣﻣﻪ ﻣﺸﻜﻞ رﻓﺘﺎري ﻛﻛﻮدك ﺑﻪ او ﻪ‬
‫ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﻣﺤﺮوم ﻛﻛﺮدن ﻳﻌﻨﻲ‬
‫م‬ ‫دو دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻛﺖ ﻧﻨﺸﺴﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻮ را از‪...‬‬
‫ك ﺳﺎﻛﺖ ﻧﻨﺸﺴﺖ از ﻣﺤﺮوم ﻛﺮدن ااﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﭼﻮن و‬ ‫ﺑﻪ او ﺟﻪ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻛﻮدك‬
‫ﻮن‪ .‬او را ﺑﻪ اﺗﺎق دﻳﮕﮕﺮ )ﻏﻴﺮ از اﺗﺎق ﺧﻮﻮدش( ﺑﻔﺮﺳـﺘﻴﺪ و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ‬
‫دﻫﺪ ﻣﺜﻼً ﺑﺎزي ﻛﺮدن ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳ ن‬
‫ﺣﺬف ﻛﺮﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﻛﻮﻮدك اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺪ‬
‫ﻛﻮدك ﻧﺎراﺣﺖ ﻳﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﺷﺪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻬﻬﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از اﺗﺎق ﺧﺎﺎرج ﺷـﺪ او‬
‫ك‬ ‫ﺳﻦ ﻛﻮدك ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ااﻟﻲ ﻫﺸﺖ دﻗﻴﻘﻪ اﺟﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻴﺪ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﺪت‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻦ‬
‫از ”روش ﺳـﺎﻛﺖ ﻛﻛـﺮدن و ﻳـﺎ‬
‫ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻛﻨﻴـﺪ و در ﺻــﻮرت ﺳـﺮﭘﻴﭽﻲ ز‬
‫ﺠـﺎم داد او را ﻮ‬
‫ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻣﻮررد ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﻛﻮدك دﺳﺳﺘﻮرات ﺷﻤﺎ را اﻧﺠ‬
‫را ﺑﻪ ﺟﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ‪ .‬ددر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺪ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪  .‬‬
‫ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮده اﺳﺳﺖ روشﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ را ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺗﻜﺮار ﻨ‬
‫ﻣﺤﺮوم ﻛﺮﺮدن“ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻛﻮدك ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺪ‬
‫ﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ او ﺣﻖ اﻧﻧﺘﺨﺎب دﻫﻴﺪ‪  .‬‬
‫آنﻛﻪ ﻛﻮدك ﻣﺴﺘﻘﻞ‬
‫‪ -‬ﺑﺮاي ن‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻛﻮدك ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ك‬ ‫ﺤﺚ ﻛﺮدن‬
‫‪ -‬ﻻزم ﻧﻴﺴﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮرات را ﺑﺮاي ﻛﻮدك ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ زﻳﺮا ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺑﺤ‬
‫ﻛﻮدك ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و آآﺷﻜﺎر از او درﺧﻮﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪  .‬‬
‫ك‬ ‫‪ -‬ﺑﺎ‬
‫ﻛﻮدك را ﺑﻪدﻟﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﺧﺧﻮب ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ‪  .‬‬
‫ك‬ ‫‪-‬‬
‫ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ‪  .‬‬
‫‪ -‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻛﻪ ﻛﻮدك ﻟﺠﺒﺎزي ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺲ‬
‫‪55 ‬‬
‫ﺳﺎﻛﺖ ﻛﺮدن و ﻣﺤﺮوم ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ“ ‪ ‬‬
‫ﻣﻨﻄﻘﻲ و روش ” ﺖ‬
‫ﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﻨﺪ اراﺋﻪ دﻻﻳﻞ ﻘ‬
‫‪ -‬از راﻫﻜ‬

‫ﺧﺎﻧﻮاده ‪ -‬آﺷﭙﺰي‬
‫ه‬

‫ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ زوﻟﺒﻴــﺎ و ﺑﺎﻣﻴﻪ‪   ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ‪ :‬دووﻳﺴﺖ ﮔﺮم‪   ‬‬
‫ﻣﺎﺳﺖ‪ :‬دووﻳﺴﺖ ﮔﺮم‪   ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺑﻴﺴﺖ ﮔﺮم‪   ‬‬
‫آرد‪ :‬ﺖ‬
‫ﺨﻮري ‪ ‬‬
‫روﻏﻦ ﺟﺎﻣﻣﺪ‪ :‬ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨ‬
‫ﺟﻮش ﺷﻴﺮﺮﻳﻦ‪ :‬ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﭼﺎﻳﺨﻮري آب ﻳﺎ ددر ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ‪ ‬‬
‫ي‪ ‬‬
‫ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮري‬
‫ﮔﻼب‪ :‬ﻚ‬
‫‪      ‬‬ ‫‪56 ‬‬
‫‪      ‬‬
‫ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ‪   :‬‬
‫ﺻـﺎف ﺷـﻮد‪.‬‬
‫ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﻣﺎﺳﺖ ﺣﻞ ﺷﺪ‪ ،‬آرد را ﺑﻪ آن اﻓﺰوده و ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﺧﻮﻮب ﻫﻢ ﻣﻲزﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻣﺎﻳﻊ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺻ‬
‫ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺪ‬
‫ط‬ ‫اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﻣﺎﺳﺖ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‬
‫ﺟـﻮش ﺷـﻴﺮﻳﻦ اﺿـﺎﻓﻪ ﻛﻛـﺮده و ﻫـﻢ‬
‫ﻼب را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه زﻋﻔـﺮان و ش‬
‫آن ﮔﺎه رووﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ را ﺑﻪ آنن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻤﻤﺰدن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺳﭙﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ درﺳﺖ ﺷﺪه‪ ،‬آب و ﻳﺎ ﮔـﻼ‬
‫دﻫـﻴﻢ و ﭘـﺲ از‬ ‫روﻏﻦ داغ‪ ،‬ﻓﺮم ﻣﻲدﻫﻴﻢﻢ‪ ،‬ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻛﻤﻲ ﺳﺮخ ﺷﺪ‪ ،‬آﻧﻬﻬﺎ را ﭘﺸﺖ و رو ﻣﻲ‬
‫ﻲﻛﻨﻴﻢ و داﺧﻞ ﺷﺮﺑﺑﺖ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﻢ‬ ‫ﻒ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻲررﻳﺰﻳﻢ و روي ﻦ‬
‫ﻣﻲزﻧﻴﻢ‪ .‬ﺳﺳﭙﺲ ﻣﺎﻳﻊ را در ﻗﻴﻒ‬
‫ﻛـﻪ ﻗﻨﺎدﻫـﺎ از‬
‫ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﺷﻜﺮ را در ‪ 300‬ﮔﺮم آب ﻣﻲﺟﻮﺷﺎﻧﻴﻢ و ﺑﻪ آن ﻣﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﺟﻮﻫﺮﻟﻟﻴﻤﻮ‪ ،‬ﻫﻞ و ‪ 10‬ﮔﺮﺮم ﺑﺎﺗﻘﺎ )ﻣﺎﻳﻪاي ـﻪ‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﻚ‬
‫ﻲﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺗﻮﺿﻴﺢ‪ :‬ي‬
‫ﻳﻚ رﺑﻊ از ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺎرج ﻣﻲ‬
‫آن اﺳﺘﻔﺎدده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ( اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪   .‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪      ‬‬
‫‪      ‬‬
‫ﺑـﺎﻣـﻴــﻪ ‪ ‬‬
‫‪      ‬‬
‫ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﺶ‪   ‬‬
‫ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻢﻣﺮﺮغ‪ :‬ﺳﻪ ﻋﺪد ‪ ‬‬
‫روﻏﻦ ﺟﺎﻣﻣﺪ‪ :‬ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺎﺧﻮري ‪ ‬‬
‫ﺷﻜﺮ‪ :‬ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮ ‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫آرد‪ :‬دوﻳﺴﺴﺖ ﮔﺮم ‪ ‬‬
‫آب‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻘﻘﺪار ﻻزم‪   ‬‬
‫ﺨﻮري‪   ‬‬ ‫ﻧﻤﻚ‪ :‬ﻚ‬
‫ﻳﻚ ﺳﻮم ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨ‬
‫ي‪ ‬‬
‫آبﻟﻴﻤﻮ‪ :‬دو ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮري‬
‫‪57 ‬‬
‫ﮔﻼب‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم‪   ‬‬
‫‪      ‬‬
‫ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ‪   :‬‬
‫ﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﻣﺮﺗﺐ ﻫـﻢ ﻣـﻲزﻧـﻴﻢ )ﺣـﺪود دو‬
‫ﺳﭙﺲ روﻏﻦ را ﺑﻪ آن اﺿ‬
‫ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ‪ .‬ﺲ‬
‫ﻛﻨﻴﻢ و ﻫﻢ ﻣﻲزﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﺧﻤﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﻔﺘﻲ ﻪ‬
‫اﺑﺘﺪا آب را ﺟﻮش ﻣﻲآورﻳﻢﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻼﻳﻢ آررد را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻢ‬
‫ﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻤﻴﺮ ﺧـﻮﻮب ورز ﺑﺨـﻮرد و ﻧـﺮم ﺷـﻮد‪.‬‬
‫ﻳﻜﻲ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ‬ ‫ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﻛﻛﻤﻲ ﺳﺮد ﺷﺪ‪ ،‬ﻢ‬
‫ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ را ﻳﻜﻲ ﻲ‬ ‫اﻟﻲ ﺳﻪ دﻗﻗﻴﻘﻪ( ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺳﻔﺖ در ﺑﻴﺎﻳﺪ‪ .‬ﺲ‬
‫ط ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺧﻤﻴﻴﺮ را در ﻗﻴﻒ ﻣﻲ ررﻳـﺰﻳﻢ و ﺑـﻪ‬
‫ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺎﻣﻴﻪ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮري ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻴﺮ ﺑﺎﻣﻴﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدده و ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط‬
‫اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻣﻴﻪ رﻧﮓ زﻳﺒﺎﺗﺮﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺖ‬
‫ﺑﺮاي ﻜﻪ‬
‫ف روﻏﻦ داغ ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻣﻴﻪ ﻫﺎ ررا ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮخ ﺷﺪنن‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﻫﻢ ﺑﺰﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﭽﺴﺒﻨﻨﺪ و ﻳﻚ دﺳﺖ ﺳﺮﺮخ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎﻣﻴﻪ ﻫﺎ ررا در ﻫﻤـﺎن‬
‫ﺻﻮرت داﻳﺮه داﻳﺮه در ﻇﺮف‬
‫ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ‪.‬در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻣﻴﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﺷﺷﺮﺑﺖ را ﺟﺬب ﻧﺨﻮﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ اﮔﺮ ﺑﺎﺎﻣﻴﻪ ﭘـﺲ از‬ ‫ﺣﺎل ﻛﻪ دداغ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮﺑﺖ‬
‫ﺖ ﮔﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺷﺮﺑﺖ را ﺧﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﻮد ب‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﺑﺖ ﺧﻮد را ازز دﺳﺖ داد‪ ،‬ﻋﻠﺖ آآن رﻗﻴﻖ ﺑﻮدن ﺷﺮﺑﺖ اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﺪارد‪  .‬‬
‫ﭼﻨﺪ ﺖ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﻪ ﭼﻴﻦ ﻗﺎرچ و ﺑﺎدﻣﺠﺎن ‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪   . ‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻴﺸﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن آآﻧﺮا ﻣﻴﻞ ﻧﻜﺮده ﺪ‬
‫اﻳﺪ ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﺧﺎﻃﺮﺮه اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ﺷﺪ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﻮاد ﻻزم‪  : ‬‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ‪ 3‬ﭘﻴﻴﻤﺎﻧﻪ‪   ‬‬
‫ﭘﻴﺎز ﺳﺮخ ﺷﺪه ﻧﺼﻒ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ‪   ‬‬ ‫‪58 ‬‬

‫ﺷﺪه( ‪ ‬‬
‫ﺧﺮد و ﺗﻔﺖ داده ه‬ ‫ﻗﺎرچ ‪1‬‬
‫‪ 150‬ﮔﺮم ) ﺣﺪود ‪ 12‬ﻋﺪد ﻛﻮﭼﻚ د‬
‫زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ‪ 3‬ﻋﺪد‪   ‬‬
‫آن در ﻳﻚ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﺮﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد( ‪ ‬‬
‫ﺑﺎدﻣﺠﺎن ‪ 3‬ﻋﺪد ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ﺣﺣﻠﻘﻪ و ﺳﺮخ ﺷﺪه و روﻏﻦ اﺿﺎﻓﻲ ن‬
‫ﻣﺎﺳﺖ ‪ 1‬ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ) ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ‪ ،‬از ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ اﺳﺘﺘﻔﺎده ﻛﺮد( ‪ ‬‬
‫ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺼﻒ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ‪   ‬‬
‫روﻏﻦ ﻊ‬
‫ﻧﻤﻚ و ﻓﻠﻠﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم ‪ ‬‬
‫روﻏﻦ اﺿﺎﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺳﺮخ ﻛﺮﺮدن ﻣﻮاد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ‪   ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ‪  : ‬‬
‫ﻛﻨـﻴﻢ ) اﺣﺘﻴـﺎج‬ ‫ﻼﺣﺎ" زﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﻲ ددارﻳﻢ‪ .‬زرده ﻫﺎي ﺗﺨ‬
‫ﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪارري ﻧﻤﻚ و ﻛﻤﻲ ززﻋﻔﺮان ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻫﻢ زده ‪ ،‬ﻣﺎﺳـﺖ ررا اﺿـﺎﻓﻪ ﻣـﻲ ﻢ‬ ‫ﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و اﺻﻄﻼ‬
‫ﺧﻴﺲ ﻛﺮده ‪ ،‬آﺑﻜﺶ‬
‫ﺑﺮﻧﺞ را ﺧﻴ‬
‫ﻣـﺎﻳﻊ ﺗـﻪ ﭼـﻴﻦ ﻣـﻲ رﻳــﺰﻳﻢ ؛ اﻳـﻦ‬ ‫ﻧﭽﺴﺒﺪ‪ .‬ﺣﺪودا" ﻳﻚ ﺳﺳﻮم از ﺑﺮﻧﺞ آﺑﻜـﺶ‬
‫ﺶ ﺷـﺪه را در ﻊ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ‬
‫آب آن رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ‪ 3‬ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮري روﻏﻦ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ ب‬
‫ﻗﺎﺷـﻖ ﻛـﺎﻣﻼ"‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ) ‪ 2‬ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮري ( از ﻣﺎﻳﻳﻊ ﺗﻪ ﭼﻴﻦ آﻣﺎده ﺷﺷﺪه ﻛﻒ آن ﻣﻲ رﻳﻳﺰﻳﻢ ‪ ،‬ﻣﻮاد رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺗـﻪ ـﻖ‬
‫ﺖ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺗﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺗﻔﻠﻮن را ﭼﺮب ﻲ‬
‫ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺒﺎﺎﻳﺪ زﻳﺎد ﺷﻞ ﻳﺎ ﺳﻔﺖ‬
‫زﻋﻔﺮاﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ‪ ،‬ﺑﻌﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﻣﻘﺪاري ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﻴﺪ روي ﻗﻗﺎرچ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻛﻤﻲ آب ﻟﻴﻤﻮ ) ﺑﺮﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻤﻤﺎﻧـﺪ( ﻣـﻲ‬
‫ﻲ‬ ‫ﺻﺎف ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺳﺮخ ﺷﺪه را رووي ﻗﺴﻤﺖ‬
‫ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﻴﺪ را ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ و ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺷﻖ ﻛﺎﻣﻼ" ﺻﺎف ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﻓﺸﺎر ﻣﻲ ددﻫﻴﻢ‪   .‬‬
‫رﻳﺰﻳﻢ ‪ ،‬روي آن ﻗﺎرچ ﭘﻴﺎز ﺳﺳﺮخ ﻛﺮده رﻳﺨﺘﻪ و در آﺧﺮ ﺑﻘﻴﻪ ﺞ‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را روي ﮔﺎز ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ززﻳﺎد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺻﺪاي روﻏﻦ ﺑﻪ ش‬
‫ﮔﻮش رﺳﻴﺪ ﺷﻌﻠﻪ را ﻛﻢ ﻛﺮده ‪ ،‬ﻳﻚ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺨﺶ ﻛﻦ ﻣﻲ ﮔﺬاارﻳﻢ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ‪ 400‬دﻗﻴﻘـﻪ دم ﺑﻜﺸــﺪ ‪ .‬ﭘـﺲ از‬
‫ﻛﺎﻣﻼ" ﭘﺨﺖ ‪ ،‬روي آآن را ﺑﺎ ﭘﻴﺎز ﺳﺮخ ﻛﻛﺮده ‪ ،‬زﻋﻔﺮان و ززرﺷﻚ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬‬
‫اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي‪  : ‬‬
‫ت‬
‫در اﻳﻦ ﻏﺬﺬا ﻣﻮادي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﻓﺘﻪ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺣﺘﻤﺎ در ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﻧﻴﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ‪.‬ااﻳﻦ ﻏﺬا داراي ﺳﺒﺰﺰﻳﺠﺎت زﻳﺎد اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻛـﻢ روﻏـﻦ ﺗﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﻮد ﺑـﺮاي ﻫﻫﻤـﻪ ﺳـﻨﻴﻦ‬ ‫‪59 ‬‬

‫ﻫﺎي ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ و ﻛﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ‪ . ‬‬


‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺿﻤﻨﺎ ااز ﻧﻮع آﺷﭙﺰي ي‬
‫ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ %2/5‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ و ﭘﭘﺲ از ﺳـﺮخ ﻛـﺮددن ﺑﺎدﻣﺠـﺎن‬
‫ﺒﺮﻳﻢ ‪ ،‬از ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﭼ‬
‫ﭘﻴﺎز ‪ 2‬ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮرري روﻏﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮ‬
‫ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺞ را ‪ 1120‬ﮔﺮم ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺳﺮخ ﻛﺮدن ز‬
‫ﻪ‬ ‫اﮔﺮ‬
‫ﺣﺪود ‪ 500‬ﻛﺎﻟﺮي از ﻏﺬا درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ؛ دﻗﺖ ﻛﻛﻨﻴﺪ ﭼـﻮن‬
‫اﮔﺮ ‪ 5‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي از آن ﻣﻴﻞ ﻛﻨﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﺣ‬
‫ﻏﺬا ﻣﺤﺘﻮي ‪ 2300‬ﻛﻛﺎﻟﺮي اﺳﺖ و ﺮ‬
‫روﻏﻦ آن را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ‪ ،‬ﻛﻞ ﻏﺬ‬
‫ﺪﻫﻴﺪ‪  .‬‬ ‫ﻣﻮاد آن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮخ ﺷﻮﻮد ‪ ،‬از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان روﻏﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮاي ﺳﺮخ ﻛﻛﺮدن ‪ ،‬روﻏﻦ ﻊ‬
‫ﻣﺎﻳﻊ را زﻳﺎد ﺣﺮارت ﻧﺪ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ د‬

‫ﺧﺎﻧﻮاده ‪ -‬آﻣﻮزش‬
‫ه‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺷﻤﻊ ﻛﻮﺑﻴﻴﺴﻢ ‪ ‬‬
‫وﺳﺎﻳﻞ ﻻززم‪  :‬‬
‫ﺼﻮص ﺷﻤﻊ ‪ ‬‬
‫‪ -‬ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﮔـُﻞ‪ -‬رﻧﮓ ﻣﺨﺼﻮ‬
‫‪ -‬ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺎ ﺗﻴﻎ ﻣﻮﻛﺖ ﺑﺮي‬
‫‪ -‬ﻓﺘﻴﻠﻪ ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪60 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺠﺎم ﻛﺎر ‪ ‬‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠ‬
‫ﭼﺎﻗﻮ ﻻﻳﻪ ﻫـﺎ را‬
‫ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻮ‬
‫ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻧﺎﺎزك در ﻇﺮف ﺑﺮﻳﺰﺰﻳﺪ و ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﻛﻤﻲ ﺳﺮد ﺷﻮد‪ .‬ﺳﭙ‬
‫ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﻛﺮده‪ ،‬ﭘﺎرراﻓﻴﻦ ﻣﺬاب را ﺑﻪ ﺻ‬
‫ن‬ ‫‪ -1‬ﻛﻒ ددو ﻇﺮف ﻣﺴﻄﺢ را ﺑﻪ اﺳﭙﺮي‬
‫از ﻇﺮف ﺟﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ و روي ﻫﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪  .‬‬
‫وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺸﻮار آن را ﻛﻤﻤﻲ ﮔﺮم ﻛﻨﻴﺪ‪  .‬‬
‫ﻪ‬ ‫ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺸﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ‬
‫ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻪ‬
‫ﻦ‬ ‫‪ -2‬ﻻﻳﻪ ﻫﻫﺎ را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺿﺨﺎﻣﺖ ‪ 2‬ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺘﺮ ﺑﺮش دﻫﻴﺪ ‪ .‬در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ‪ ،‬ﻲ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮش ﻫﺎ ررا ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ‪ ،‬ﻣـﻮرب و ﻳـﺎ ﻋﻤـﻮﻮدي ﺗﻐﻴﻴـﺮ‬ ‫‪ -3‬ﺑﻪ وﺳﻴ‬
‫ﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﭼﺎﻗﻮي ﺗﻴﺰﺰ‪ ،‬ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺪﺪه را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺿ‬
‫دﻫﻴﺪ‪  .‬‬
‫ﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺬاب ﭘﺮﻛﻛﺮده و ﺑﮕﺬارﻳـﺪ ﺗــﺎ ﺧﻨـﻚ ﺷـﻮد‪ .‬ﺑﻌــﺪ از ﺳـﺮد‬
‫وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺲ‬
‫د‬ ‫ﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﻔﺬي‬
‫ﻒ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﻮري ﺑﭽﺴ‬ ‫‪ -4‬ت‬
‫ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه را ﻛﻒ‬
‫ﺷﺪن از ﻗﺎﺎﻟﺐ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪  .‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬

‫‪61 ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻧﻜﺘﻪ‪  :‬‬
‫‪ -1‬در ﺻﻮﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮﻮاﻧﻴﺪ از ﺳﻪ ﻳﺎ ر‬
‫ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﺎ ﻓﻘﻂ از ﻳﻚ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪  .‬‬
‫ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ‪  .‬‬
‫ﺪ‬ ‫‪ -2‬ﻗﻄﺮ ﻗﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺣﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه را درون ﻗﺎﻟﺐ‬
‫‪ ‬‬

‫ﺧﺎﻧﻮاده – آﻣﻮزش ﮔﻮﻮﻧﺎﮔﻮن‬


‫ه‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪   .‬‬
‫ﻛﺎرﺑﺮان ﮔﺮاﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﺒﺎر ﺳﺎﺎﻳﺖ اﻟﻜﺴﺎ را روي ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﺐ‬
‫ن‬ ‫ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ‬
‫ك‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ‪ malwaree ‬‬
‫ﺮ‬ ‫ﺑﻪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﻫﺰاراان ﺳﺮور در‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻪ‬
‫ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺎﻳﻞ زﻳﺮ ررا داﻧﻠﻮد و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﺎﻳﻴﺪ‪   :‬‬
‫ﻧﺼﺐ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﻟﺒﺎر ﻣﻴ‬
‫ﺟﻬﺖ ﺐ‬
‫‪  http://client.aleexa.com/install/AlexaInstaller.exe ‬‬
‫ﻜﺴﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪   .‬‬ ‫ﻳﺎ ﺗﻮﻟﺒﺎر ررا ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﺤﻪ داﻧﻠﻮد ﺳﺎﻳﺖ اﻟﻜ‬
‫‪  http:///www.alexa.com/site/dow‬‬ ‫‪wnload ‬‬
‫ﻛﺎرﺑﺮان ﻓﻓﺎﻳﺮﻓﺎﻛﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﺒﺎر وﻳﮋه ﻣﺮﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را در ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺎﻻ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﻨﺪ‪   .‬‬
‫ﺗﻮﻟﺒﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﺮي از ورود اﻧﻮاع ﺗﺗﺮوﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي اﻣﻜﺎﻧﺎت ددﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺧﻮاﻫﺪ داد‪  .‬‬
‫ر‬ ‫اﻳﻦ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺳﺮﻋﺖ راﻳﺎﻧﻪ ‪ ‬‬
‫ﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻧﺼـﺐ ﻣﺠـﺪد‬
‫ﺼﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺧﺎﻃﺮ ﻧـﻮ ﺑـﻮدن راﻳﺎﻳﺎﻧـﻪ و ﻳـﺎ ﭘـﺲ از ﻧﺼ‬
‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻛﻪ ﺷﻤﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪﺪي ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ ﻛﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ وﻳﻨﺪووز آن را ﻣﺠﺪدا ﻧﺼ‬
‫ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺮﺮﻋﺖ و ﻛﺎراﻳﻲ راﻳﻳﺎﻧﻪﺗﺎن را ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺸﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪   .‬‬
‫وﻳﻨﺪوز‪ ،‬ﻛﻛﺎراﻳﻲ راﻳﺎﻧﻪﺗﺎن ﺑﺴﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﺪ‬
‫ﺲ ﺑـﺮق آن را‬
‫ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه از ﺧﺮﻳﺪ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ( اﺑﺘﺪا راﻳﺎﻧﻪ ررا ﺧﺎﻣﻮش و ﺳـﭙﺲ‬
‫ﺨﺼﻮص راﻳﺎﻧﻪ ﻲ‬
‫اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرر‪،‬ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢﻢ راﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪) .‬ﻣﺨﺼ‬ ‫‪62 ‬‬

‫ﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﭻ‬


‫ﻫﻴﭻ ﺟﺴﻢ ﻓﻠﺰي را داﺧـﻞ ﻛـﻴﺲ‬ ‫ب ﻛﻴﺲ راﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮﻮد را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺧﻴﻠﻠﻲ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺮﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻦ‬
‫اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺗﺠ‬ ‫ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻗﺎب‬
‫ﻜﻲ( راﻳﺎﻧـﻪﺗـﺎن ﭘﺮﻫﻫﻴـﺰ ﻛﻨﻴـﺪ‪،‬‬
‫ﻜﻲ روي ﺑﺮدﻫﺎي)ﻣﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ‬
‫ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ‬
‫ن‬ ‫و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺮدﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ ﻧﺒﺮﻳﺪ ﭼﻮن اﻣﻜﺎن داررد ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮووﻧﻴﻜﻲ آن ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﺰﻧﺪ‪ .‬از ﻟﻤﺲ‬
‫آن ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﮔﺮد و ﻏﺒﺒﺎر ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪه در ﻛـﻒ ﻛـﻴﺲ را ﺗﻤﻤﻴـﺰ ﻛﻨﻴـﺪ‪.‬‬
‫ﺻﻄﻜﺎك ﻟﺒﺎس ﺷﻤﻤﺎ و‪ ...‬ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ زدن و ﺳﻮﺧﺘﻦ ن‬ ‫زﻳﺮا اﺣﺘﻤﺎ‬
‫ﻤﺎل دارد اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﺣﺎﺻﻞ از اﺻ‬
‫ﻣﻲﭼﺮﺧﻨﺪ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎري ﻫﻢ روي آﻧﻬﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ‪   .‬‬
‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻦﻫﺎي ﺳﻴﺴﺴﺘﻢﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻲ ﻲ‬
‫‪      ‬‬
‫‪      ‬‬
‫‪        ‬‬
‫‪    ‬ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻗﺎب‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺿﺮوري روي ﺳﻴﺴﺴﺘﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑـﺮاي‬
‫ب ﻛﻴﺲ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺑﺑﺮق را وﺻﻞ و راﻳﺎﻳﺎﻧﻪﺗﺎن را روﺷﻦ ﻛﻨﻨﻴﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺬﺬف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿ‬
‫ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻮي‪ Start ‬ررﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ‪   ‬‬
‫ر‬ ‫اﻳﻦ‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺠـﺮه آن ﺑـﺎز ﺷـﻮد‪ .‬ﺳـﭙﺲ ‪ Add or Remove Prrograms ‬را اﻧﺘﺨـﺎب ﻛـﺮده و روي آن ﻛﻠﻴـﻚ ﻛﻨﻴـﺪ‪.‬‬ ‫‪    Control panel ‬را اﻧﺘﺨ‬
‫ﺨﺎب ﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ ﭘﻨﺠ‬
‫ﻛﺮدﻳﺪ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪﺪارﻳﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻛـﺮﺮده و ﺣـﺬف ﺪ‬
‫ﻛﻨﻴـﺪ‪ .‬ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ‬ ‫ﺪ‬ ‫راﻳﺎﻧﻪﺗﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻫﺪ‪ .‬ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﻳﻲ ررا ﻛﻪ ﻧﺼﺐ‬
‫ﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻪ‬
‫ﭘﻨﺠﺮهاي ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮد و ﻟﻴﺴﺖ‬
‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺣﺬف ﻛﻨﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻣﺸﻜﻞ روﺑﻪرو ﻣﻲﺷﺷﻮد‪   .‬‬
‫ﻢ‬ ‫ﻳﻚ راهاﻧﺪاز ﺳﺨﺖااﻓﺰار و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺮوري‬
‫ﭼﻮن در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻚ‬
‫ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻛﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ن‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي‬
‫‪      ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر درراﻳﻮ« ‪  C ‬ﻫﺮ دراﻳﻮﻮي ﻛﻪ وﻳﻨﺪوز در آآن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺖ‬
‫اﺳﺖ« را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﭙﺲ ﻛﻠﻴـﻚ‬ ‫‪    ‬ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻓﺮﺻ‬
‫ﺻﺖ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻛﻪ ﻫﺎرددﻳﺴﻚ د‬
‫راﺳﺖ ﻛﻨﻴﻴﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ آﺧﺮ ﻳﻌﻌﻨﻲ‪Properties ‬‬
‫‪ P‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﭘﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬روي‪   ‬‬
‫ﺨﺎب ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ روي‪ OK ‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻛﻨﻴﺪ‪   .‬‬ ‫ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﻪ‬
‫ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻴﺪ اﻧﺘﺨ‬ ‫ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي اﺷﺷﻐﺎل ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬در ﺻ‬ ‫‪    Disk Cleanup ‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﺟﺮا د‬
‫ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﻲ‬
‫‪    ‬‬
‫ﻛﺮدن ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ در ﻫﺎرد ددﻳﺴﻚ ﺗﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﺎﺑﺎ ﭼﻴﺪه ﺷﺪن ﻓﺎﻳﻞ ﻫﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺳﺳﺮﻋﺖ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﻫﺎرد دﻳﺴﻚ و ﻣﺴﻠﻤﻤﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﺗﺎن‬
‫ن‬ ‫‪    ‬ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺮﺗﺐ‬ ‫‪63 ‬‬

‫ﻛـﻪ ﻣـﺎ ﺑﺨـﺶ‪ ‬‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ‪ Defragg ‬ﻛﺮدن ﻣﻌﺮﺮوف اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ‪ Toolls ‬را از ﻫﻤﺎن ﭘﻨﭘﻨﺠﺮه‪ Properties ‬دراﻳﻮﺗـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﻨﻴـﺪ‪ .‬در اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺳـﻪ ﺶ‬
‫ﺑﺨـﺶ وﺟـﻮد دارد ﻪ‬
‫‪Defragmen‬را اﻧﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﭘﻨﺠﺮه آن ﺑﺎز ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺎﻻ دراﻳﻮ‪ C ‬را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ روي دﻛﻤﻪ‪ Defragment ‬ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﺎر‪ Deefrag ‬آﻏـﺎز ﺷـﻮد ﻣﻤﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ‬
‫‪ntation ‬‬
‫ﮕﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎرد دﻳﺴﻚ ﺗﺎن و اﻳﻦ ﻛﻛﻪ ﭼﻘﺪر از آن اﺷﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ د‬
‫دارد‪ .‬اﻳﻦ ﻛـﺎر را ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ دراﻳﻮﻫﺎﻳﺘﺘـﺎن‬ ‫اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر زﻣﺎن زﻳﺎدي ﺑﺒﺒﺮد‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕ‬
‫ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ددﻫﻴﺪ‪  .‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪    ‬ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﺣﺣﺎﻻ وﻗﺖ آن رﺳﻴﺪه ﺗﺎ از ﺷﺮ ﻳﻜﺴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮﺮوري ﻛﻪ در‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻓﻀـﺎﻳﻲ از‬
‫ﻲ‬ ‫وﻳﻨﺪوز اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺎ اﺷـﻐﺎل‬
‫ز‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ آﻣﺪن‬
‫م‬
‫‪ ، Cpu‬ﺳﺮﻋﺖ و ﻛﺎﺎراﻳﻲ راﻳﺎﻧﻪﺗﺎن را ﻛﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺧﺧﻼص ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ ﻣﻨـ‬
‫ﻨـﻮي‪ ، Start‬ﺑﺮوﻳــﺪ و‪ Run ‬را اﻧﺘﺨــﺎب‬ ‫ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﮔﮔﻬﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده از‪u‬‬
‫ﺳﭙﺲ‪ ok ‬را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﻴﺪ‪  .‬‬ ‫از ﻛﻠﻴﺪ وﻳﻨﺪوز ‪ +‬ﻛﻛﻠﻴﺪ‪ R ‬اﺳﺖ( ﺣﺎﻻ در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت‪msconfig ‬‬
‫‪ m‬را ﺗﺎﻳﭗ و ﺲ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و آن اﺳﺘﻔﺎده‪   ‬ز‬
‫ﻢ‬ ‫در ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ راه ﺳﺎﺎدهﺗﺮ را ﻳﺎد‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ ) .‬ر‬
‫‪        ‬ﭘﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﮔﺰﻳﻨﻪ آﺧﺧﺮ ﻳﻌﻨﻲ‪     SStart up ‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻨﻴﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻛﺎر وﻳﻨﺪوز‪ ،‬آﻧﻬﻬﺎ ﻧﻴـﺰ اﺟـﺮا‬
‫ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ‪p ،  Nero‬‬
‫‪،winamp‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﻴﻚ ﺟﻠﻮﻮي آﻧﻬـﺎ را ﺑﺮدارﻳــﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل دﻧﺒـﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻲ‬
‫ب‬ ‫ﺿﺮوري را‬
‫ﻣﻲﺷﻮﻧﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿ‬
‫‪iTunes Heelper ‬و‪ ...‬ﺑﺑﮕﺮدﻳﺪ و دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻴﻚ آآﻧﻬﺎ را ﺑﺮدارﻳﺪ و ‪ Disablee ‬ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺑﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﻴﺰﺰ اﻛﻴﺪا دﺳﺖ ﻧﺰﻧﻴﺪ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن دارد وﻳﻨـﺪوزﺗﺎن‬
‫ـﭙﺲ دوﺑـﺎره آن را راهاﻧـﺪازي‬
‫ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺪي ﺑﺒﻴﻨﺪ و اﺣﺘﻤﻤﺎل اﻳﻦﻛﻪ وﻳﻨﺪوزﺗﺗﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﻳﻚﺑﺎر راﻳﺎﻧﻪ ﺧـﻮدد را ﺧـﺎﻣﻮش و ﺳـﭙ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪      ‬‬
‫‪      ‬‬
‫‪      ‬‬
‫‪       ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪64 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺮﻓﻨﺪي در ﮔﻮﮔﻞ ‪ ‬‬
‫ﻋﺒﺎرﺗﻲ را ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻴـﺪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ‬
‫ﻲ‬ ‫اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﻓﻓﻮري ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺴﺎب داﺷﺘﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﮔﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺪ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬داﺧﻞ ﻛﺎدري ﻛﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎت را ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻴﺪﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ‬
‫ي ‪ ،/?، –،+‬ﺑﺮاي ﭼﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﻲ و ﭘﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺎت ﺳـﺎده اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴـﺪ‪ .‬ﺳـﭙﺲ دﻛﻤﻤـﻪ‪ Enter ‬را ﺑﺰﻧﻴــﺪ ﺗـﺎ ﺟـﻮاب را‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﺴﻴﺪ و از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي‬
‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻛﻨﻴﺪ ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫دادن ﻋﻜﺲ ﭘﺸﺖ ﻧﻮار اﺑﺰار‪ Explorer‬‬
‫ﻗﺮار ن‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ـﻮار اﺑــﺰار ﻣﺮورﮔــﺮ ﻗــﺮار داد‪  :‬‬ ‫ـﻦ ﻛــﺎر اﺑﺘــﺪا ﺑﺎﻳ ـﺪ وارد رﺟﻴﺴــﺘﺮي وﻳﻨــﺪوز ﺷــﺪ ‪  Starrt\Run\Regedit. ‬ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻳــﻦ آدرس ﻣـ ﻲ‬
‫ـﻲ ﺗــﻮان ﻋﻜﺴــﻲ ررا در ﻗﺴــﻤﺖ ﻧـ ر‬ ‫ﺑــﺮاي اﻳـ ﻦ‬
‫‪ BMP‬را ﺑـﻪ‬
‫‪HKEYCU‬ﻣﺘﻐﻴﺮي ﺑﺑﻪ ﻧﺎم‪ Bacckbitmap ‬از ﻧﻮع‪ String ‬ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﻢ و در آآن آدرس ﻓﺎﻳـﻞ‪P ‬‬
‫‪URRENTUSER\\Software\Miccrosoft\Internet Explorer\To‬‬
‫‪oolbar ‬‬
‫‪ BMP‬ﺑﺎﺷﺪ‪  .‬‬
‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع‪P ‬‬
‫آن ﻣﻲ دﻫﻫﻴﻢ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻳﻞ د‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫رواﻧﺸﻨﺎﺳﺳﻲ‬

‫ﮓ آورﻳﻢ ‪ ‬‬
‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﻮﺷﺒﺨﺘﻲ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ در درون ﻣﺎﺳﺖ ددر ﻣﻐﺰ و در ﻓﻜﺮ ﻣﻣﺎﺳﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ در اﺟﺴﺎم ﻣـﺎدي ﻳـﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻧﻴﺴـﺖ ﺑﻠﻜـﻪ در‬ ‫‪65 ‬‬
‫اﺳﺖ ‪ ‬‬
‫ﺑﺮدن از اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺳﺘﻤﺎن اﺳﺖ اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب اﺳﺖ زﻳﺮﺮا ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻣﺎن ددﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺖ‬
‫ﻟﺬت ن‬
‫اﺳـﺖ اﻓﻜـﺎر‬
‫اﮔﺮ ﺧﻮﺷﺒﺒﺨﺘﻲ ﻣﺎن را از دﺳﺳﺖ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ان را ددوﺑﺎره ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ ﻓﻘﻂ ﻛـﺎﻓﻲ ﺖ‬
‫ﺧﻮب و ﻣﻣﺜﺒﺖ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ااﻓﻜﺎر ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺪ ﻛﻛﻨﻴﻢ‪  .‬‬
‫ان را ﺑﻴـﺮون ﻛﻨـﻴﻢ و ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺗﺼـﻮﻳﺮ زﻳﺒـﺎ و‬
‫ﻫﺮ ﮔﺎه ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ در ذﻫﻨﻤﺎن وارد ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺑﺎﻳـﺪ ن‬
‫دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻧﻬـﺎ ﻓﻜــﺮ ﻛﻨﻨـﺪ و ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻟـﺬﺗﻬﺎي‬
‫ﺪ‬ ‫ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺟﺎي ان را ﭘﺮ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺧـﺎﻃﺮﺮات ﺧﻮﺷـﻲ‬
‫ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﮔﻲ ﻣﺎ را ﺷﺎد ﻣﻲ ﻛﻛﻨﻨﺪ‪  .‬‬
‫ﮕﺮان را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻳﺪ و ﺑﺎ اﻧﻬﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﻴﺪ‪  .‬‬ ‫ﺑﺮاي د‬
‫ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ وﺿﻊ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﻬﺎ ﻋﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ دﻳ ن‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎد از ﻳﻚ ﻓﻜﺮﺮ آرام ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪  .‬‬
‫ﻳﻚ ﮔ‬
‫‪ ‬‬

‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﺎﻧﺲ ﺑﻴﺎورﻳﻢ؟ ‪ ‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎي ﻣﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮﻮ‪ ،‬دﻳﭙﻠﻤﺎت ﻳﺎ ﺗﺎﺟﺮﺮ‪ ،‬ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﻲ ﺑــﻮده و ﺑـﺲ‪ .‬ﻫﻨﮕـﺎﺎﻣﻲ ﻛـﻪ از‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻞ‬
‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻛﻪ ﺑﻪ ‪ 45‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺷﺘﻪ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدم‪ ،‬ﻦ‬
‫ﺪﻫﺎن ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻢ‪ .‬‬
‫ك‪ ،‬او ﭘﺎﺳﺦ داد ﻫﻴﻴﭽﻜﺪام‪ ،‬ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ‬
‫ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﭘﺮﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ او ﺗﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻧﺪﻫﺎن ارﺗﺶ وي ﺷﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ زﻳﺮك‬
‫ﺲ ﺑﻴﺎورﻳﻢ؟‪   ‬‬
‫ﺠﺎﺳﺖ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﺲ‬
‫ﺳﻮال اﻳﻨﺠ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﻲ ﺑﻮده ااﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﻴﮕﺬارم‪   :‬‬
‫در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻔﺖ ﻋﺎدﺗﻲ را ﻪ‬
‫ﺷﺮط ﻧﺒﻨﺪﻳﺪ‪  .‬‬
‫‪. 1‬ﻣﺎﺟﺮﺮاﺟﻮ ﺑﺎﺷﻴﺪ اﻣﺎ ﺳﺮ دار و ﻧﺪارﺗﺎن ط‬
‫ﺳـﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ‬
‫ﺧﻮد را رﻫﺎ رده و ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺧﺎرج رﻓﺘﻢ‪ .‬ﺑـﺮ ﺮ‬
‫ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﺧ‬
‫ﻞ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻓﻓﻘﻴﺘﻬﺎي ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﻃﺮ روﺣﻴﻪ رﻳﺴﻚ ﭘﭘﺬﻳﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻣﻦ آﺳﺎﻳﺶ‬
‫رﺋﻴﺴﻢ اﻳﺴﺘﺎدم‪ .‬از ﻛﺎر ددر ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ دداده و ﻛﺎر ﺧﻮدم ررا ﺑﻪ وﺟﻮد آوردم‪ .‬ﺑﻪ ﻓﺮوﺷـﻨﺪه اي ددر ﻣﻘﺎﺑـﻞ وﺛﻴﻘـﻪ اﻧﻧـﺪك ﭘـﻮل‬
‫ﻢ‬ ‫ﻛﻪ واﻗﻌﻌﺎ ﺑﺮاﻳﻢ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺷﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫‪66 ‬‬
‫داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ‪ ،‬در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺴﺘﻢ از ﻋﻬﺪه ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﺎي ﺷﻜﺴﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﺑﻴﻴـﺎﻳﻢ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ‬
‫ﺪ‬ ‫ﭘﺎداش را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل‬
‫ي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ‪ .‬اﻳﻨﻬﻬﺎ‪ ،‬ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ش‬
‫ﻗﺮض دادم و ﻣﻮارد ﺑﻴﺸﻤﺎري‬
‫ﺸـﺘﺮ اوﻗـﺎت‬ ‫ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﺎر را ﺳﻨﺠﻴﺪ‪ .‬ﻫﺮﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﺸﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﻨﺸﻴﻨﻢ و ﻳﻚ‬
‫ﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﻳﺾ و ﻃﻮﻳﻞ ﺑﭽﻴﻨﻢ‪ ،‬ﺑﻴﺸـ‬ ‫ﺐ‬ ‫ﺟﺰﻳﺮه اﻟﺐ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﻮم‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ‬
‫ه‬ ‫ﻗﺮار ﻫﻢ ﻧﺒﺒﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت‬
‫ت ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻪ‬
‫ﻛﺎري را اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻢ ﻛﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ از ﭘﺲ ﺷﻜﺴﺖ آن ﺑﺮﺮآﻳﻢ‪   .‬‬
‫ﺣﺲ دروﻧﻲ ﺧﻮد ﭘﻴﺮﺮوي ﻣﻴﻜﻨﻢ‪ ،‬اﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ي‬
‫ﺗﻨﻬﺎ از ﺲ‬
‫‪. 2‬ﻛﺎر را ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﻳﮕﺮاان آﻏﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪  :‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻚ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺮﺳﻴﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﻳﮕﺮان ﻣﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ‪ .‬ااﻳﻦ دﻳﮕﺮان ﺷﺎﻣﻞ دوﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺧـﺎﻧﻮاده‪ ،،‬ﻫﻤﻜـﺎران‪ ،‬روﺋﺴــﺎ و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن‪ ،‬ﻓﺮووﺷـﻨﺪﮔﺎن و‬
‫ﺷـﺎﻧﺲ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ذذاﺗﺎ ﺷﻜﺎك ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻳﺎ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﺗﻤﻤﺎم ﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪ ،‬اﻣﻣﻜﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺖ ﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رو ﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎرر ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد‪ .‬زﻳـﺮا ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻧﺲ‬ ‫ن‬
‫ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد‪   .‬‬
‫دﻳﮕﺮان ﺮ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪. 3‬ﺑﺎ ه‬
‫ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﻗﻮي ﺧﻮد ﺑﺎزي ﻛﻨﻴﺪ‪  :‬‬
‫آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻳﺪ‪ ،‬اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻛﻨﻴﺪ‪ .‬از واﻧﻤﻮد ﻛﺮﺮدن ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎﻳﻲ ﻛﻛﻪ ﻓﺎﻗـﺪ آن‬
‫ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻬﺎ‬
‫ر‬ ‫ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و از اﻳﻨﻜﻪ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﻴﺮﻳﺪ‪ .‬ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ‬
‫ﻧﻘﺎط ت‬
‫داﻧﺶ و رواﺑﻂ ﺧﻮد ررا ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ‬
‫ﺗﻬﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ‪ ،‬ﺶ‬ ‫ﺿﻌﻔﻬﺎي ﺧﻮد ﭼﻴﺮه ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻗﺒﻞ ز‬
‫از ﻫﺮﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺎرﺗﻬ‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺧﻮﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻮان و ﻗﺪﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺧﻮد را ااﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﺮ ﺿ‬
‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ‪   .‬‬
‫ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ‪ ،‬از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮش ﺷﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮدن را ﻳﺶ‬
‫ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﻴ‬
‫ﺲ ﺑﺪﻫﻴﺪ‪  .‬‬ ‫‪. 4‬ﺑﻴﺶ ز‬
‫از آﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﺪ‪ ،‬ﭘﺲ‬
‫ﻫﻤﻮاره ﻧﺸﺎن داده اﻧﻧﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻴﺨﻮﻮاﻫﻴﺪ اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺷﺎﻧﺲ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺧﻮد وارد ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬آﻣﺎده ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﭼﺸﺸﻤﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي دﻳﮕ‬
‫ﻳﮕﺮان ﻗﺪﻣﻲ ﺑﺮدارﻳﻳﺪ‪ .‬ﺟﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ‪ ،‬ﻫﻤ‬
‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑـﺎز‬
‫ﺖ‬ ‫ﻣﻴﮕﻴﺮي" واﻗﻌﻴﺖ دارد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ آآﻧﭽﻪ را ﺑﺨﺸﻴﺪه اﻳﺪ‬
‫ﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﻣﺎﻟﻲ و ﭼﻪ ﻣﻣﻌﻨﻮي‪ ،‬در ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻈﺮه ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ي‬ ‫ﻤﺜﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ‪" :‬از ﻫﺮﺮ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻲ‪ ،‬از ﻫﻫﻤﺎن دﺳﺖ‬
‫ﺿﺮب اﻟﻤﺜ‬
‫ﻴﮕﺸﺎﻳﺪ‪   .‬‬
‫ﻣﻴﮕﺮدد و ﮔﺮه از ﻛﺎرﺗﺎن ﻣﻴﮕ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮﻳﺪ و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺣﻔﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ‪  :‬‬
‫‪ . 5‬ﺐ‬
‫ﻧﻈﻮر از ﺗﻨﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻨﻬﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﺑﻬﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﻦ ﺟﺟﺴﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻜﺮي و روواﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﻓﻌـﺎﺎل ﺑﺎﺷـﻴﺪ‪ .‬در ﻫـﺮ ﺳـﻦ و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و‬
‫ﻬﺎي دﺷﻮار ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮووز ﺧﻮاﻫﻴـﺪ‬
‫ﺖ‪ ،‬ﺣﺘﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎ‬
‫آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺑﭙﺮدازﻳﺪ‪ .‬ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﺪﻳﺶ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻫﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮﺮادﺗﺎن ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺎﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬
‫در اﺧﺘﻴﺎرﺗـﺎن‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺷﻜﺴـﺖ را ر‬
‫ﻪ‬ ‫ﺖ و ﻗـﺪرت‬
‫ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ و زﻣﺎﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪﺪه و ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺎﻧﺪﻳﺸﺸﻴﺪ‪ .‬ﺳﻼﻣﺖ و اﻧﺮژژي ﺷـﺎﻧﺲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺮاه ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ‬
‫ﺰ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪67 ‬‬
‫ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ‪   .‬‬
‫‪. 6‬در ﺑﺮﻗﻗﺮار ﻛﺮدن ارﺗﺒﺎط و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎﺎرت ﻳﺎﺑﻴﺪ‪  :‬‬
‫ﮔﻔـﺘﻦ و ﻧﻮﺷـﺘﻦ‬
‫ﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎدهه از ﻛﻠﻤﺎت‪ ،‬روش واﺿﺢ ﺳﺨﻦ‬
‫ر‬ ‫ﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻛﻼﻣﻲ ﺧﻮد ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺨﻮاﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮ روي ﻣﻬﺎ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﭼﻪ ﻣﻴﺨ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺷـﺎﻧﺲ ﺑﺴـﻴﺎري ﺑـﺑـﺮاي ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺮاه داﺷـﺖ و اﻣﻜﺎﻧــﺎت ﻛـﺎري‬
‫‪،‬‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ‪ .‬داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن‬
‫و ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻈﻈﻮر ﺑﺎ ﻛﻼﻣﻲ ﺳﺎده اﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ دارﻳﺪﺪ‪ ،‬زﺑﺎن دﻳﮕﺮي ﺰ‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪   .‬‬
‫ﺪ‬ ‫ﻓﺮاواﻧﻲ ددر اﺧﺘﻴﺎرم ﻗﺮار دادد‪ .‬ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻴﺪ ﻛﻪ در دﻫﻜﺪه ﺟﺟﻬﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻫﻤﻴﺖ ن‬
‫زﺑﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻛﻢ‬
‫‪. 7‬در ر‬
‫ﻛﺎر و ﺻﻨﻌﺖ واﻗﻌﻲ ﺧﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮدارﻳﺪ‪:‬‬
‫ﺠﺎم دﻫﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺷـﻐﻞ داده و‬
‫ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠ‬
‫ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻣﺪ و ﺳﻮد و زﻳﺎن و‪ ...‬ﻣﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎر ﺧ‬
‫ي‬ ‫ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺑﺑﺪار ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﺑﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻗﻗﺘﺼﺎدي‪،‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺻﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻘﺮاﻃﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧــﻮد وﻓـﺎدار‬
‫ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺎ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺧﺎﺻ‬
‫ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻚ ﺖ‬
‫ﺷﺮﻛﺖ و ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي ﺮ‬
‫ﺖ‬ ‫ﻛﻔﺎش ﺧﻮﻮﺑﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮ راه اﻧﺪازي‪ ،‬ﻫﺮ‬
‫وارد و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺎ ﭘﺮﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎدات‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻓﺮﺻــﺖ ﺑﺪﻫﻴـﺪ‬
‫ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻨﺼﻮرت دﻳﮕﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ددر ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد د‬
‫ﺑﺎﻗﻲ ﺪ‬
‫ﺳﺮاﻏﺘﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻪ زوددﺗﺮ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ‪  .‬‬
‫ن‬ ‫ﺑﻪ‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺨﺸﻲ ‪ ,‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و درﻣﺎﻧﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ ‪ ‬‬
‫راز ﺷﻔﺎﺑﺨ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻳﻜﻲ از آن ﻫﺎﺳـﺖ ‪ .‬ﻫﻫـﻴﭻ ﺗﺼـﻮر‬
‫ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻲ‬
‫ﻧﺪﻫﻨﺪ ‪ .‬رﻧﮓ ﻲ‬
‫ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﻧﺸﺎن ﻧﺪ‬
‫زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ از ﻓﺮﺮط ﻋﺎدي ﺑﻮدن ‪ ,‬ﻏﺎﺎﻟﺐ اﻓﺮاد ﺑﻪ آن ﺎ‬
‫ﻲ‬ ‫در‬
‫ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﺮد ﺑﻪ ﻧﻈﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ؟ دﻧﻴﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺮﻣﺰ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ؟آﻳـﺎ‬
‫ﭼﻘﺪر ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ و ﻪ‬
‫ر‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎن‬
‫ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻣﺪ؟ ﻂ‬
‫ﻛﺮده اﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ دﻧﻴﺎ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد ﭼﻪ ﺶ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻣﺒﻞ و اﺛﺎﺛﻴﻪ و دﻳﻮارﻫﻫﺎي اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺗﺎﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎن اﻫﻤﻴﺖ‬
‫ﭘﻴﺮاﻫﻦ ‪ ,‬ﺗﺨﺘﺨﻮاب ‪ ,‬ﻞ‬
‫ﻦ‬ ‫رﻧﮓ ﻛﺴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺴﺖ ؟ رﻧﮓ‬
‫ﺧﺸﻮﻧﺖ آآﻣﻴﺰ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﺷﺷﺪ ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ آﻳﺎ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﺗﻚ ﮓ‬
‫ﺶ ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻳﺪ؟ ﻳﺎ اﺗﺎق ﻛﺎر ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣﺤﻠـﻲ‬
‫ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺤﻠﻲ آراﻣﺶ‬
‫دﻫﻴﺪ و آن ﺟﺎ را ي‬
‫ﺧﻮاب ﺗﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺪ‬
‫دارﻧﺪ ؟ آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻜﺮ ﻛﺮدده اﻳﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ دﻳﻮﻮارﻫﺎي اﺗﺎق ب‬
‫ﺳﺮﺷﺎر از ﻫﻴﺠﺎن و ﺗﺤﺮك ﺗﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ؟‪   ‬‬
‫ﻛﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺎﻻﻻت روﺣـﻲ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺟﺰوو ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻪ‬
‫ب‬ ‫رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺪ روز را‬
‫ي‬ ‫اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ‬
‫ي‬ ‫رﻧﮓ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ ؟ آﻳﺎ ااز آن دﺳﺘﻪ‬
‫در ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮓ‬
‫‪68 ‬‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪   . ‬‬
‫ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ﺪ‬
‫ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ ي‬
‫از ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻦ‬
‫آن روز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻲ دﻫﻫﻴﺪ ؟ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺣﺎل ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري ز‬
‫ﺗﺎن در ن‬
‫ﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻣﻄـﺮح ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ‪.‬‬
‫اﺳﺖ ‪ ,‬ﻳﻌﻨﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ ‪ ,‬ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﮕ‬ ‫ﺨﺴﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ن‬
‫ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺖ‬ ‫ﺶ « درﺑﺎرة ﻳﻜﻲ از اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از روز ﻧﺨ‬
‫ﻛﺘﺎب » ررﻧﮓ ﻫﺎي ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ‬
‫ﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن‬
‫ﺻﺮع و ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻴﻤﺎرري ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺿ‬
‫ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻛﻛﺸﻨﺪه و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺪز ‪ ,‬رﻣﺎﺗﻴﺴﺴﻢ ‪ ,‬ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ‪ ,‬ﺻ‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎ را در درﻣﺎن ﻳﻳﺎ ﻛﻨﺎر آﻣﺪﻧﺒﺎ ﻲ‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮓ‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬
‫ﻜﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات رواﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در درﻣﺎﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﮓ‬
‫ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻓﻘﻂ دارروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬ﺑﻠﻜ‬
‫ي‬ ‫ﮔﺮ اﻳﻦ وااﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ راهه ﻫﺎي درﻣﺎن‬
‫ﻗﻮي در ذﻫﻦ ﺷﺨﺺ اﻳﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ . ‬‬
‫ﻛﻪ در ﻧﮕﺎﺎه اول ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﭼﻴﺰي ﺗﺄﺛﻴﺮي ي‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪو ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮدي ﻣﻮﻓﻖ در ﺟﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ‪  . ‬‬
‫ﻦ ﻛﺘﺎب ‪ ,‬و ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻲ‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺠﺰه آﻓﺮﻳﻦ اﻳﻦ‬
‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﺛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺘﻲ ﺷﺎﻳﻦ ﭼﻨﺪان در اﻳﺮان ﺷﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ ‪ ,‬اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﺟﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﮔﺎﻣﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣـﺮدم ﭘـﺮ ذوق و ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﻳﻳـﺮان ‪ ,‬و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ روش‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ رو ﺑﻪ روو ﺷﻮد‪   . ‬‬
‫درﻣﺎﻧﻲ ﺰ‬
‫ﻈﺮات ﻳﺎري رﺳﺎن ﺗﺎﺎن ﻫﺴﺘﻢ ‪ .‬ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ دادن ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ‪ ,‬ﺗﺮدﻳﺪ را ﻫﺮ ﭼﭼﻪ ﻛﻢ رﻧﮓ ﺗـﺮ ﻛﻨﻨـﻴﻢ ‪ ,‬ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪ ﻫـﺎ ررا ﺑـﺮ زﺑـﺎن‬
‫ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﻈﺮ‬
‫ﺖ‬ ‫در‬
‫واز زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن ﻫﺮﺮاﺳﻲ ﺑﻪ دل راه ﻧﺪﻫﻫﻴﻢ‪   . ‬‬
‫آورﻳﻢ ز‬
‫‪ ‬‬
‫ﻲ ﺧﻮدﺗﺎن‪   ‬‬
‫ﻛﺎرﺑﺮد رﻧﻧﮓ ﻫﺎ در ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺨﺴـﺖ را ﺑـﺎ‬
‫ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻈﺮات ﺟﺪﻳﺪﺪ دﺷﻮار اﺳﺖ و دﺷﺷﻮارﺗﺮ از آن ﻛﺎرﺑﺑﺮد آن ﻫﺎﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎر را ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن آﺳﺎن ﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ از ﺷﻤﺎ ﺧﺧﻮاﻫﺶ ﻛﻨﻢ ﻗﺪم ﻧﺨ‬
‫ﺳـﺒﺪ ﮔـﻞ ﻫـﺎي‬
‫ﭼﻴﺰي ﺑﻬﺘﺮ از ﻳﻚ ﺪ‬
‫ي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ي‬
‫داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻳﻳﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮاي‬
‫دارﻳﺪ ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺟﺴﺎﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺖ‬
‫ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻤﺎﺷﺎي ﭘﺎرك ﻧﺰددﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧـﻮاع ﺑـﻴﺶ‬
‫اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎ ﭼﻨﻴﺪن رﻧﮓ اﻣﻣﺘﺤﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ,‬ن‬
‫د‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﺮأت و‬
‫اﺳﺖ ‪ .‬زﻳﺮا وﻗﺘﻲ ﺎ‬
‫ﻣﺒﺘﺪﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺖ‬
‫ن‬ ‫رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺮاي‬
‫اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﻧﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻗﺪﺪرت ﻧﻔﻮذ اﻳﻦ ﮓ‬
‫زﻳﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪   . ‬‬
‫اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﺸﻲ ﺗﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ي‬
‫ﻲ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﮔﻞ ﻫﺎي‬
‫ﻟﻤﺲ ﻛﺮدن ‪ ,‬ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻤﺪة ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﻣﺎن ااﺳﺖ ‪ ,‬ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺢ‬
‫ﮔﻞ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺲ‬
‫ﺗﺮي از ﻞ‬
‫ﻳﻜﻲ از رﻧﻧﮓ ﻫﺎي زﻳﺮ را اﻧﺘﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪   : ‬‬
‫آﺑﻲ ‪ ,‬ﻃﻼﻳﻲ ‪ ,‬زرد‪ ,‬ﻧﺎرﻧﺠﻲ ‪ ,‬ﺻﻮرﺗﻲ ‪ ,‬ﻗﺮﻣﺰ ‪ ,‬ﺑﻨﻔﺶ ‪,‬ارﻏﻮاﻧﻲ ‪ ,‬ﺳﺒﺰ‪   ‬‬
‫‪69 ‬‬
‫ﺣﺘﻤﺎً رﻧﮓ آﺑﻲ را ﺑﺮ ﮔﺰﻳﻨﻴﺪ‪   . ‬‬
‫ﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﮔﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪ ,‬ﻤ‬
‫اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻛﺎر ﻓﻘﻂ ﻣﻲ‬
‫ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﻜﺸﻴﺪ ‪ .‬وﻗﺘﻲ اﺣﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻳﺪ آﻣﺎدده اﻳﺪ ‪ ,‬ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺪﻣﻴـﺪ ‪ .‬ن‬
‫آن ﮔـﺎه ﮔـﻞ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﺣﺎﻻ ﻫﻤﭽﻨﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻫﺎي آﺑﻲ رﻧﮓ ﻧﮕﺎه ﻲ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻔﺲ‬
‫اﺳﺖ‪   . ‬‬
‫اﻳﻦ رﻧﮓ ﺑﺨﺸﻲ از وﺟﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺷﺪه ﺖ‬
‫اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس ﺧﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻦ‬
‫آﺑﻲ را ﻣﻘﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻧﻧﮕﺎه دارﻳﺪ ‪ .‬در ﻦ‬
‫ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آن رﻧﮓ رادررﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و آآن را ﺟﺰﺋﻲ از وﺟﺟﻮدﺗﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﺪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ‪   ‬‬
‫ن‬ ‫اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ررا ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻨﻴﺪ ‪ .‬ﺳﭙﺲ‬
‫س ﻛﻨﻴﺪـ ﭼﻪ رﻣﺰ ﺗﺗﻮﻓﻴﻖ ﺗﺎن در ﺷﻔﺎﻳﺎﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ‪   .‬‬
‫ﺗﺠﺮﺑﻪ را ذره ذره اﺣﺴﺎس‬
‫ﻪ‬ ‫اﻳﻦ‬
‫اﺻﻠﻲ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﺣﺘﻲ ﭘﻴﻴﺶ از ﻫﺮ رﻧﮓ دﻳﻳﮕﺮي در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ‪ .‬ﺟﺎﻳﻲ آرام ﭘﻴـﺪا ﻛﻛﻨﻴـﺪ ‪ ,‬ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴـﺪ در‬
‫ﻫﻤﺎن ﮔﻞ آﺑﻲ را ﺑﺮدارﻳﺪ ‪.‬اﻳﻳﻦ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﻠﻲ‬
‫ﺳـﻌﻲ ﻛﻨﻴـﺪ در‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ ‪ .‬روي ﺻﻨﺪﻟﻲ راﺣﺣﺘـﻲ ﺑﻨﺸـﻴﻨﻴﺪ‪ ,‬ﻲ‬
‫ي‬ ‫ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺷﻨﺎ اﺣﺴﺎس راﺣﺣﺘﻲ و اﻣﻨﻴﺖ‬
‫ﻲ‬ ‫آراﻣﺶ ﻛﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ‪ .‬ﺣﺘﻤﺎً ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ددر ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن ﺑﺎﺷﻴﺪ ؛ ﻫﻫﺮ ﭼﻨﺪ در‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻗﺮاار ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﺎن اﻧﺮژي ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدﺗﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻴﺪا ﻛﻨﺪ ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ‪   . ‬‬
‫ﻳـﺮا اﻧـﺮژي‬
‫اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ‪ ,‬در ﺗﻤﺎم ووﺟﻮدﺗﺎن اﺣﺴﺎس ﺳﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ زﻳـ‬
‫ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻔﺮ را آﻏﺎز ﺧﻮﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ‪ .‬در ﻦ‬
‫ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻼش ‪ ,‬ﺳﺮﻳﻊ ﻦ‬
‫ﺰ‬ ‫را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ وﺑﻪ آآﺳﻤﺎن آﺑﻲ‬
‫ﻓﻜﺮﺗﺎن ا‬
‫ﺠﺴﻤﻲ ﮔﺬرا ﺑﻪ دﺳﺳﺖ آورﻳﺪ ‪ .‬اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ﻪ‬
‫ﻛـﻪ در ﻫﻤـﺎن‬ ‫رﻧﮓ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺠ‬
‫ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ‪ ,‬از ﮓ‬
‫ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دﻳﮕﺮ ﻞ‬
‫اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻲ ﻪ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺷﺪة وﺟﻮدﺗﺎن آزاد ﻣﻲ‬
‫ﻲ ﺷﻮد ‪ .‬ﻣﻤﻜﻦ ﺖ‬
‫دﻳﮕـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ ﺟﺎ و در ﻛﺮة زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ‪ ,‬در واﻗﻊ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎززﺗﺎﺑﻴـﺪة اﺑﻌـﺎد ـﺮ‬ ‫اﺑﺘﺪاي ﻛﺎر اﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ را ﺑﺒﺒﻴﻨﻴﺪ ‪ ,‬اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ آن ﻫﺎوﺟﺟﻮد دارﻧﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎم ﮓ‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ر‬
‫ﮔﺬارﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻜﻮه و ﻋﻈﻤﺖ واﻗﻌﻲ ﺧﻮد ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ‪   . ‬‬
‫ﻧﺪ‬ ‫ﮔﻮ اﻳﻦ ﻛﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻮﻮ زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ‬
‫ﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﺟﺴﻢ ﺗﺎن ﺑﻨﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛـﻪ در آن زﻣـﺎن‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺮ رﻧﻧﮓ ﮔﻞ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن در ﺗﺠﺴﻢ ﺪ‬
‫دارﻳﺪ ‪ ,‬ﻛﻠﻴﺪ ورود ﺑﻪ ﻋﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻲ اﺳﺖ ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮو وارد ﻣﻲ‬
‫دارﻳﺪ ‪ ,‬رﻧﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزش ررا ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪  . ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫رﻫـﺎﻳﻲ از ﺣـﺲ‬
‫ﺧـﻮد ﻛﻤـﻚ ﻛﻨﻴـﺪﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ راﻫـﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﻳﻲ‬
‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ دووﺳﺘﺎن و ﺧـﺎﻧﻮادة ﺧ‬
‫ﻣﺎﻧﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ددﻫﺪ‪ ,‬ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺪرﺗﻲ ﻪ‬
‫رﻧﮓ درﻣﺎ‬
‫ﻲ از ﻧﺰدﻳﻜﺎن و ﻋﺰﺰﻳﺰان ﺗﺎن رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮد ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻛﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪  .‬‬
‫ﺑﻴﻬﻮدﮔﻲ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ‬
‫ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻧﻮاع ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫رﻧﮓ آﺑﻲ‪   ‬‬
‫ﭘﺮﺗﻮ ﮓ‬ ‫‪70 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ‪   : ‬‬
‫ي‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ﺳﺮدﻣﺰاﺣﺣﻲ و ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﻓﺴﺮدﮔﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﻮاﺑﻲ‪   ‬‬
‫ﻲ‬ ‫ﺑﻲ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻮﺳﺘﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ‪   ‬‬
‫ﻋﺼﺐ ي‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻋﻤﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻓﻜﺮﺮي ‪ ,‬ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﺣﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮات‪   :‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫وﻗﺎر و ﻣﺘﺎﺎﻧﺖ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ‪   ‬‬
‫ﺑﺮﻗﺮاري ﺻ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺻﺪاﻗﺖ‪   ‬‬
‫‪71 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻮ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺑﺴﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﻣﻣﺤﻴﻂ را ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪   . ‬‬
‫اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺴﻢ را آرام ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ .‬ﻦ‬
‫ﻲ‬ ‫ﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺣﻠﻘﻪ ي‬
‫ﻫﺎي‬ ‫رﻧﮓ ﻲ‬
‫آﺑﻲ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺜﺒﺖ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺨﻴﻼت ﺗﺎن رﻣﺰ ﻣﻮﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪   . ‬‬
‫ﻣﺠﺴﻢ ﻛﻨﻴﻴﺪ ﻛﻪ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮔﮔﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻜﺎﻧﻲ آﺑﻲ رﻧﮓ ﻳﺎ در آﺳﻤﻤﺎن آﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻔﺎف ﮔﻢ ﺷﺪه اﻳﺪ؛ ﺎﻳﺎ در اﺳﺘﺨﺮ زﻻل و آﺑﻲ ﻓﺮو روﻳﺪ ‪ .‬ﺗﺨ‬
‫‪ ‬‬
‫ﭘﺮﺗﻮﻃﻼﻳﻲ رﻧﮓ‪   ‬‬
‫ﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮات‪   ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ذذﻫﻦ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ‪   ‬‬
‫ﺑﺮﻗﺮاري ﺻ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﺮد‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﺳﻌﺖ آﮔﮔﺎﻫﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫داﻧﺶ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﺑﺘﻜﺎر‪   : ‬‬
‫‪ ‬‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ‪   .‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺮاي ﺖ‬
‫دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻳﻲ ﻛﻛﺎﻣﻼً وﻳﮋه ‪ ,‬رﻧﮓ ﻃﻼﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﻘﺪار ﻛﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﮓ‬
‫‪72 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﻗﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد‪ . ‬‬
‫ﻼﻳﻲ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ‪ ,‬ﺑﻪ وواﻗﻊ ﻛﻪ ﺧﻮش ل‬
‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ ﭘﺮﺗﻮ ﻃﻼ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ‪ ,‬از ﭼﻨﻴﻴﻦ ﻫﺎﻟﻪ اي ﺑﺮﺧﻮرددارﻧﺪ‪   .‬‬
‫ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ‪ .‬ﺑﺴﻴﻴﺎري از روان ﻫﺎ ﻛﻛﻪ از ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺎ ر‬
‫ﻃﻼي در ﻫﺎﻟﺔ اﻓﺮادي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ روﺣﻲ ﻲ‬
‫رﻧﮓ ي‬
‫‪ ‬‬
‫اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ‪ ,‬اﻏﻠﺐ درﻣـﺎﻧﮕﺮان ﺷـﺎن را ددر ﺟﺎﻣـﺔ ﻃﻼﻳـﻲ ﻣﻣـﻲ ﺑﻴﻨﻨـﺪ ‪,‬‬
‫ت‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﻐﻐﻮل ﻫﺴﺘﻴﺪ رداﻳﻲ ﻃﻼﻳﻲ رﻧﮓ را دوور ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻣﺠﺴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬ﺑﻴﻤﺎراان داراي‬
‫ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪   . ‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﭼﻨﻴﻦ ﺗﺠﺴﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺪي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﺧﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﻮﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮ ﺮ‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﭘﺮﺗﻮ زرد رﻧﮓ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ‪   : ‬‬
‫ي‬
‫‪ ‬‬
‫ﺻﻞ‪   ‬‬
‫ورم ﻣﻔﺎﺻ‬
‫‪ ‬‬
‫ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﻮﻮاد ﺳﻤﻲ ﺑﺪن‪   ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻋﺼﺒﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻳﺪﺪز‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪73 ‬‬
‫ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮات‪   :: ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻧﺔ ﻋﺼﺒﻲ‪   ‬‬
‫اﺛﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﻴﺴﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻛﻲ و ﺗﺠﺴﺴﻢ ﺳﺎزي‪   ‬‬
‫ﺖ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻚ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ددر راﺳﺘﺎي‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫اﺳﺖ‪   . ‬‬
‫رﻧﮓ زرد ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺖ‬
‫ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﺮاﻗﻴﻪ اي داﺧﻞ ﺷﻮﻳﺪ‪ ,‬ﮓ‬
‫در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻔﺎﻳﺎﺑﻲ اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﺧﻮاﻫﻴﺪ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﺎﺷﻴﺪ‪   . ‬‬
‫رﻧﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻣﻣﺘﻌﺎدل داﺷﺘﻪ ﺪ‬
‫روح ﺷﻤﺎ رادرﻣﺎن ﺧﻮﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﮓ‬
‫ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ,‬ذذﻫﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ح‬
‫ﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺻﻠﺢ آﻓﺮﻳﻦ و آراﻣﻣﺶ ﺑﺨﺶ و روح اﻓﺰاﺳﺖ‪   . ‬‬
‫ﻋﻤﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ‪ ,‬ﺻ‬
‫ﻣﺠﺴﻢ ﻛﻨﻴﻴﺪ ﻛﻪ در ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻲ از ﻧﺮﮔﺲ زرد ﻏﻮﻃﻃﻪ ورﻳﺪ ‪ ,‬آن ﮔﺎه اﻳﻦ رﻧﮓ را اﺳﺘﻨﺸﺎﺎق ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﻞ‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺠﻲ رﻧﮓ‪   ‬‬
‫ﭘﺮﺗﻮ ﻧﺎرﻧﺠ‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ‪   : ‬‬
‫ي‬
‫‪ ‬‬
‫ﻧﻘﺲ‪   ‬‬
‫‪ ‬ﺗﻨﮕﻲ ﺲ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺮس‪   ‬‬
‫‪74 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﻓﺴﺮدﮔﻲ و رﺧﻮت‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻨﻬﺎﻳﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﻫﺎي ﻗﻔﺴﺔ ﺳﻴﻨﻪ‪   ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮات‪   :: ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻄﺒﻲ‪   ‬‬
‫ﺣﺮﻛﺖ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي ﻧﻬﻔﺘﻪﻪ ﺷﺪه در ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻨﻬﺎر و ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﺒ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﻫﻫﻦ ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺠﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎن ﺑﮕﻨﺠ‬
‫ﺔ‬ ‫ي ﻳﻚ ﺑﺎر در‬
‫آورد ‪ .‬رﻧﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻔﺘﻪ اي‬ ‫‪ ‬ﭘﺮﺗﻮ ﻧﺎرﻧﺠ‬
‫ﺠﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺮزﻧﺪﮔﮔﻲ و ازادي روح اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ددر ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس آزاادي ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ د‬
‫ي ﭼﺎﻛﺮاﻫﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر را ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪   . ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﻤﺮﻳﻦ ذﻫﻨﻲ ‪ ,‬ﮔﻠﺪاﻧﻲ از ﮔﻞ ﻫﺎي ﻫﻤﻴﺸـﻪﻪ ﺑﻬـﺎر را ﻣﺠﺴـﻢ ﻛﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ ﺟﺮﻳـﺎن اﻧــﺮژي را در‬
‫ﻦ‬ ‫ي زﻧﺪﮔﻲ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ وﺟﻮدﺗﺎﺎن ﺑﻪ ﻏﻠﻴﺎن در آوررد ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم‬ ‫ﻣﺴﻴﺮي ﻪ‬
‫ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﻴﺮوي‬
‫درون ﺟﺴﺴﻢ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﻨﻨﺪازﻳﺪ‪   . ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﭘﺮﺗﻮ ﺻﻮررﺗﻲ رﻧﮓ‪   ‬‬
‫‪75 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ‪   : ‬‬
‫ي‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻠﺒﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي‪   ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﺑﻲ ﺧﻮاي‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮات‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫آراﻣﺶ رووح‪   ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ ذﻫﻦ و ﻓﻓﻜﺮ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ارﺗﺒﺎﻃﻲ‪   ‬‬
‫ﻲ‬ ‫داراي ﺮ‬
‫اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﻬﺒﺒﻮد رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت‬
‫‪ ‬‬
‫ﻲ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺮﺮار دﻫﻴﺪ ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع‬
‫ﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ‪ .‬در ﺳﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ و در ﻫﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن داارد ﻻﻣﭗ ﻳﺎ ﭼﺮاﻏﻲ‬
‫ﺷﻔﺎف ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨ‬
‫ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻣﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎﺎي روﺷﻦ و ف‬
‫‪76 ‬‬
‫درﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺗﺎن ‪ ,‬ﻣﻲ ﺗﻮﻮاﻧﻴﺪ از رﻧﮓ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬از ﻧﻮر ﺻﻮررﺗﻲ در آﺑﺎژور ﻳﺎ ﭼﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻛﻨﺎر ﺗﺗﺨﺖ ﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻛﻨﻴﺪ‪   . ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﺶ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ‪ . ‬‬
‫ﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰي آراﻣﺶ‬
‫ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ ‪ ,‬ﺑﮕﮕﺬارﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺗﻠﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﻴﺰ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﮕ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ آن ﮔﮔﻞ ﻣﻌﻄﺮ را ـ ﻫﻤﭽﻮﻮن ﻋﻄﺮـ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪   . ‬‬
‫از ﮔﻠﻬﺎي ﻣﻴﺨﻚ ﺻﻮﻮرﺗﻲ رﻧﮓ را ﻣﺠﺴﺴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ,‬ﺣﺎﻻ ﺗﺼ‬
‫ﮔﻠﺪاﻧﻲ ز‬
‫‪ ‬‬
‫ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ‪   ‬‬
‫ﭘﺮﺗﻮ ﺰ‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ‪   : ‬‬
‫ي‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ﻣﺸﻜﻼت ﮔﺮدش ﺧﻮن‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﻮﻧﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬ﻛﻢ ﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮس‪   ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ﺣﺎﻟﺖ ي‬
‫ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮات‪   :: ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪77 ‬‬
‫ﮔﺮدش ﺧﻮن‪   ‬‬
‫ش‬ ‫‪ ‬اﻓﺰاﻳﺶ ددﻣﺎي ﺑﺪن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻧﺮژي ذﻫﻨﻲ‬
‫ﻲ و ﺟﺴﻤﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻴﺎز دارد ‪ ,‬ﻫﻮرﻣﻣﻮن آدرﻧﺎﻟﻴﻦ را درر رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬اﻳﻦ رﻧﮓ ﺑﺮاي‬
‫ﻲ‬ ‫ﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﺪﺪت ﺑﻪ اﻧﺮژي‬
‫ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي وررزﺷﮕﺎران ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﻴﺪ اﺳﺖ ‪ .‬زﻳﺮا ﻫﻨﮕ‬
‫رﻧﮓ ﺰ‬
‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دردﻫﻫﺎي ﻣﻔﺼﻠﻲ را از ﺑﻴﻴﻦ ﺑﺒﺮد‪   . ‬‬
‫ب‬ ‫روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ و دردﻫﺎي ﻋﺎدي ﻣﻣﺘﺪاول ‪ ,‬درﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮﻮق اﻟﻌﺎده‬
‫‪ ‬‬
‫ﺷﺎل ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﻜﻪ اي ﭘﭘﺎرﭼﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ . ‬‬
‫ﺑﺮاي آن ﻛﻛﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺗﺎﺎ ن ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ,‬ﻫﻤﻤﻴﺸﻪ روﺳﺮي ﻳﺎ ل‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﻗﻠﺐ و ذﻫﻦ را ﻫﻤﻴﺸﻪﻪ ﮔﺮم ﻧﮕﺎه ﻣﻲ داررد‪  .‬‬
‫دﺷﺘﻲ از ﮔﮔﻠﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ را ﻣﺠﺴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وزش ﻧﺴﻴﻢ در ﻧﻮﻮﺳﺎن اﺳﺖ‪ .‬رﻧﮓ ﻗﻗﺮﻣﺰ ‪ ,‬رﻧﮕﻲ روح ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺐ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ‪   ‬‬
‫ﭘﺮﺗﻮ ﺶ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ‪   : ‬‬
‫ي‬
‫‪ ‬‬
‫ﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻫﺎي رواﻧﻲ و ﻋﺼﺒﻲ‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻋﺼﺒﻲ‪   ‬‬
‫ﻲ‬ ‫درد‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ﺻﺮع‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﻮاﺑﻲ‪   ‬‬
‫ﻲ‬ ‫‪ ‬ﺑﻲ‬
‫‪78 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ‪   ‬‬
‫ﻢ‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺨﺶ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﺪز‪   ‬‬
‫‪ ‬آراﻣﺶ ﺑﺨ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮات‪   :: ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﻧﮕﻴﺰد‪   . ‬‬
‫د‬ ‫‪ ‬ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮووري اﺳﺖ زﻳﺮا ﺔ‬
‫ﺟﻨﺒﺔ ﺷﻬﻮدي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺗﺎن را ﺑﺮ ﻣﻲ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ﻛﻤﻲ ﺑﺴﻴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻲ وآﻣﻮﺧﺘﺘﻦ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻫﺎي ﻋﺮﺮﻓﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﺳﺖ ‪ .‬ﻏﺮاﻳﺰ ﺷﻬﻮدي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ـ ﻧﻘﺎﺷﺎن ‪ ,‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ داﻧﺎن ‪ ,‬ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎززان ‪ ,‬ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن وﻃﺮاﺣﺎن ـﺮادر ﺣﻴﻄﻄـﺔ ﻫﻨـﺮي ﺷـﺎن اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ‬
‫ﺑﻨﻘﺶ ‪ ,‬رﻧﮓ ﺧﻠﻖ ﻛﺮﺮدن و آﻓﺮﻳﺪن ﺖ‬
‫رﻧﮓ ﺶ‬
‫دﻫﺪ‪   .‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮدي ﻓﺮﺮد را آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻛﻨﺪو ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮي او ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪ .‬رﻧﮓ ﺑﻨﻘﺶ ﻏﺬاي روح اﺳﺖ ‪ ,‬ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑـﺮاي ﻛﺴﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ آراﻣــﺶ رواﻧـﻲ‬
‫ﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﺑﻨﻘﺶ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬
‫ﺑﻴﺶ ﺗﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻫﻨﺪ‪   .‬‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﺶ‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫اﺳﺖ‪   . ‬‬
‫ﺠﺴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ,‬ﻛﻪ ﻫﻤﻤﺎن اﻓﺰون ﻛﻨﻨﺪة ﻣﻣﻴﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺖ‬
‫ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻣﺮاﻗﺒﻪ ﮔﻠﺪاﻧﻲ از ﮔﮔﻞ ﻫﺎي ﺑﻨﻔﺶ را ﻣﺠ‬
‫‪ ‬‬
‫ﭘﺮﺗﻮ ارﻏﻮﻮاﻧﻲ رﻧﮓ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ‪   : ‬‬
‫ي‬
‫‪79 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺷﻨﻮاﻳﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻳﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺮس و ﻋﻘﻘﺪه ﻫﺎي رواﻧﻲ‪   ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﻟﺘﻬﺎب‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬دردﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮات‪   :‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎر ‪ ,‬ﺑﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ‪ . ‬‬
‫‪ ‬ذﻫﻦ ‪ ,‬ﺟﺴﺴﻢ و روح را ﺗﺤﺮﻳﻳﻚ و آن ﻫﺎر ﺗﺮﻣﻴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻧﻪ ﻂ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻲ دﻫﺪ‪   .‬‬ ‫‪ ‬اﻓﻜﺎر ﺧﻼ‬
‫ﻼق را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫اﻧﺪﻳﺸﻲ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺗﻮﻓﻴﻖ آﻣﻴﺰ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ‪ .‬وﻗﻗﺘﻲ ﭘﺮﺗﻮ ارﻏﻮاﻧﻲ ﻓﻀﺎي اﺗﺎق را در ﺑﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ‪ ,‬ﻧﻪ ﺗﻨﻬﻬـﺎ زﻳﺒـﺎﻳﻲ‬
‫ﻲ‬ ‫رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﻣﺎن ﺧﻮش ﺑﺑﻴﻨﻲ ‪ ,‬ﻣﺜﺒﺖ‬
‫وﺟﻮد ﮓ‬
‫‪80 ‬‬
‫ﺷـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺗـﺎن‬
‫رﻧـﮓ را ﺑـﺮ روي ﻪ‬
‫ﻣﺜﺒﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ ‪ ,‬رداﻳﻳـﻲ ارﻏـﻮاﻧﻲ ﮓ‬
‫ﭼﺸﻢ ﻧﻮازي ﻣﻲ آﻓﺮﻳﻨﺪ‪ ,‬ﺑﻠﻜﻜﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻣﺤﺪﺪوده ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺖ‬
‫ﻣﺠﺴﻢ ﻛﻨﻴﻴﺪ‪   .‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﭘﺮﺗﻮ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ‪   : ‬‬
‫ي‬
‫‪ ‬‬
‫ﺼﺒﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻋﺼ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ﻓﺸﺎر ﺧﻮن‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ﻗﻠﺐ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮﻧﻲ‪   ‬‬
‫ت‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ووﺧﺸﻢ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮس‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮات‪   :: ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻦ ‪ ,‬ﺟﺴﻢ و روح‪ ‬‬ ‫‪ ‬اﻳﺠﺎد ﻢ‬
‫ﻧﻈﻢ و آراﻣﺶ در ذﻫﻦ‬
‫‪81 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﻳﮋه در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﺮ و ﺷﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ‪   ‬‬ ‫‪ ‬ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺴﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺮاﻗﺒﻪﻪ ـ اﻋﺼﺎب را م‬
‫آرام ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ ,‬ﺑﻪ ه‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ ‪.‬ﻛـﺎﻓﻲ اﺳــﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ زﻣـﻴﻦ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻳﺮ و ﺑـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ در‬
‫آن را در ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮﻮن ﻣﺎن ﺟﺬب ﻲ‬
‫ﺨﺶ اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﺮ رروزه ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ن‬
‫ﺳﺒﺮ ‪ ,‬رﻧﮕﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه و آراﻣﺶ ﺑﺨ‬
‫رﻧﮓ ﺮ‬
‫ﺑﺪاﻧﻴﻢ‪   . ‬‬
‫زﻳﺒﺎ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﺷﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺪر ﻢ‬
‫ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻓﺮك ﻛﻨﻴﻴﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ رﻧﮓ ﺎ‬
‫ي‬
‫‪ ‬‬
‫ﻋﺼﺒﻲ راﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪   .‬‬
‫ﻲ‬ ‫ﺳﺒﺰ رﻧﮓ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻋﺼﺒﺒﻲ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ررﻧﮓ زرد و ذره اﻳﻳﻦ رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﻲ ‪ ,‬ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪   . ‬‬
‫ي‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻌﻨﻮي‬
‫ت‬ ‫از اﻳﻦ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﻗﺒﻪ ‪,‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ز‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪   .‬‬
‫ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﺳﺎزي ‪ ,‬ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﻏﻠﺘﺎن و دره ﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻴﺪ‬
‫ﺑﺮاي ﻚ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ‪   ‬‬
‫ﭘﺮﺗﻮ ﺪ‬
‫‪ ‬‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮر ﺳﻔﻔﻴﺪ و وﺳﻌﺖ آن را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و اﺣﺴﺎس ﻛﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﻧﮓ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻮن ‪ ,‬ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي روﺷﺷﻨﻔﻜﺮي زﻳﺎدي را ﻃﻃﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪ .‬ﺑﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘـﺮ ﺖ‬
‫اﺳـﺖ ﺗـﺎ وﻗﺘـﻲ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻲ‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮده اﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺮوﻳﺪ‪   . ‬‬
‫دﻳﮕﺮ ﮓ‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺑﻌـﺪي ﺷـﻔﺎ‬
‫اﺳﺘﻔﺪﻫﺎز رﻧﮓ ﻫﺎ ‪ ,‬ﻛﻤﻲ ﺗﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اي‪ ,‬ﻲ‬
‫ز‬ ‫در درك و‬
‫ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪي ر‬
‫ي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻲ‬
‫ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﺴﺴﺐ ﺷﺪه ‪ ,‬ﺗﺠﺮﺑﻪ اي‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻳﺪ ‪  .‬‬
‫ﺑﺨﺸﻲ ﮓ‬
‫ﻫﺎﻟﻪ‪   ‬‬
‫ﻛﺴﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺎﻟﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ‪ ,‬ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺘﺪاد اﻧﺮﺮژي ﻫﻤﺘﺎ ﻛﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ‪ ,‬از ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮي در ﺗﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻴﺶ از دررﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﺪﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮررت ‪ ,‬ﺑﺮاي‬
‫اﮔﺮ ﺐ‬
‫‪82 ‬‬
‫ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ازي ﺑﻴﻤﻤﺎرﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻨﺸﺸﻴﻨﺪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻤﻤﺎ را ﺑﻪ آن‬
‫ﻦ‬ ‫اﻳﻦ ﻫﺎﻟﻪ ﻻﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ‪ ,‬ﻏﻴﺐ ﮔﮔﻮ ﺑﺎﺷﻴﺪ زﻳﺮا راه ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﺮﺮاي درﻳﺎﻓﺖ رﻧﮓ ﻫﻫﺎ در ﻫﺎﻟﻪ وﺟﻮد ددارﻧﺪ ‪ .‬ﺑﺮاي‬
‫ﻫﺎ در آن ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺷﻜﺎﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ,‬ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻛﺎﻣﻼص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪   . ‬‬
‫ﻛﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ‪ ,‬ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ‪ .‬ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺴﻢ ‪ ,‬ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻧﮓ ﺎ‬
‫ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻪ‬
‫ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎ‪   ‬‬
‫ﻛﺸﻒ ﻟﻪ‬
‫اﺣﺴـﺎس ﻛﺮدﻳـﺪ ‪,‬‬
‫س‬ ‫ﻛـﻪ ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ‬
‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ ‪ .‬ﺑــﻪ ﻣﺤـﺾ اﻳـﻦ ﻪ‬
‫ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آراﻣﻲ دﺳﺖ ﻫﻫﺎ را در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮ و ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻦ‬
‫ﻚ اﻳﻨﭻ از ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ‪ .‬ﻻ‬
‫ﻫﺎي ﺗﺎن را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ‬
‫دﺳﺖ ي‬
‫ﺠـﺎد ﺧﻮاﻫـﺪ‬
‫ﺸﻒ ﻛﺮده اﻳﺪ ‪ .‬ﻧﺒﺎﻳﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻴﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ووﻃﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ‪ ,‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ااﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺣﺲ ﮔﮔﺮﻣﺎ در ﻳﻜﻲ از دﺳﺳﺖ ﻫـﺎي ﺗـﺎن اﻳﺠـ‬
‫ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ را ﻛﺸﻒ‬
‫ﺷﺪ‪   . ‬‬
‫ﻫﺪف ﮔﻴﺮﺮي ﻧﻮر آﺑﻲ در ﻫﺎﻟﻟﻪ ﻫﺎ‪   ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ و‬
‫ﺳﻮق دﻫﻴﺪ ‪ .‬واﻛﻨﺶ ﺑﻼ‬
‫رﻧﮓ اﺑﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﻴﺪ‪ .‬و ﭘﺮﺗﻮ آﺑﻲ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻗﺴﻤﺘﻲ ازز ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎرﺗﺎن ق‬
‫ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻳﺪ ‪ ,‬ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻜﺮﺮﺗﺎن را ﺑﺮ روي ﮓ‬
‫ﺺ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎي ﭘﺮﺗﺗﻮ ﻗﺮﻣﺰ را‬
‫ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸـﻲ ﻫـﺮ‬
‫ﻒ‬ ‫اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ‪ .‬ووﻗﺘﻲ ﺑﺮ دو رﻧﮓ ﻗﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ ﺗﺴﻠﻂ ﻳﻳﺎﻓﺘﻴﺪ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس رﻧﮓ ﻫـﺎي‬
‫س‬ ‫ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.‬و ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻳﻴﻳﻴﻦ آﻣﺪن دﻣﺎ و ﺧﻨﻨﻚ ﺷﺪن را‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ رﻧﮓ ﻫﺎ ررا ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻳﻲ ﺧﺎص ﺗﻠﻔﻴﻖ وﻫﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻴﺪ‪   . ‬‬
‫ﻳﻚ از ﭘﺮﺮﺗﻮﻫﺎ اﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻛﺮدﻳﺪ ‪ ,‬آن ﮔﺎه ﻲ‬
‫رﻧﮓ ﻃﻼﻳﻲ در ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎ‪   ‬‬
‫ﻛﺸﻒ ﮓ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻫﻴﭙﻨﻮﺗﻴﺴﻤﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ددرﻣﺎن ﻧﻔﻮذ‬
‫ﻲ‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻛﻛﺮن رﻧﮓ ﻃﻼﻳﻲ ددر ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎ ‪ ,‬ﺣﺴﻲ ﺑﺴﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ ‪ .‬و ﭼﻨﺎن آراﻣﺸﻲ ﺑﻪ ﻫﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ‪,‬ﻳﻌﻨﻲ دررﻣﺎﻧﮕﺮ و درﻣﺎﻧﺠﻮ ‪ ,‬ﺗﺄﺛﻴﺮ‬
‫ﺧﻮرداري از رﻧﮓ ﻃﻃﻼﻳﻲ در ﻫﺎﻟﻪ ﺖ‬
‫ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺰرﮔـﻲ اﺳـﺖ ‪ ,‬ﺑـﺎ ﻧﻴـﺮوي‬ ‫دﻳﮕﺮي را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﻧﻘﻘﻄﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ‪ .‬از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺧ‬
‫ي‬ ‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ ,‬در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺮاﻳﻦ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻪ‬
‫ﻛﻪ ﻫﻴﭻ رﻧﮓ‬
‫ﺧﻮد اﻳﻦ ااﺛﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮﻮ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻳﺪ و در آآراﻣﺶ ﻛﺎﻣﻞ آن ررا رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ‪   . ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫رﻧﮓ زرد در ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎ ‪ ‬‬
‫ﻛﺸﻒ ﮓ‬
‫‪ ‬‬
‫آﺑـﻲ را ﺑـﻪ آن‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﻨﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ‪ ,‬ﻛﻤﻲ رﻧﮓ ﺳـﺒﺰ و ﻲ‬
‫ﺺ‬ ‫ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زا را ﻧﻴﺰ‬
‫ﺖ‬ ‫رﻧﮓ زرد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻬﻢ و ﺷﻌﻮﻮر ﻓﺮد اﺳﺖ ‪ ,‬اﻣﺎ ددر ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي اﻓﺮاﻃﻲ و واﻛﻛﻨﺶ ﻫﺎي‬
‫ﺑـﻪ وﻳـﮋه اﮔـﺮ ﻓـﺮد در ﻣﺮﺣﻠـﺔ‬
‫ي زﻳـﺎدي دارد ‪ ,‬ﻪ‬
‫زرد در ﻫﺎﻟﻪ ‪ ,‬ﻣﺰاﻳـﺎي‬
‫ﺻﻮرت ‪ ,‬وﺟﻮد رﻧﮓ د‬
‫ت‬ ‫ﺑﺮد ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ‬
‫ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻋﺎﻃﻔﻲ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮ‬
‫ﻖ‬ ‫ﻧﻮﻋﻲ ﻧﺎراﺣﻴﺖ و‬
‫ﻧﻘﻄﻪ اﺿﺎﻓﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ,‬ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ ﺑﻴﻴﻤﺎر از ﻲ‬
‫‪83 ‬‬
‫از ﻫﻤﺔ رﻧﮓ ﻫﺎ ‪ ,‬آﮔﮔﺎﻫﻲ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ‪   .‬‬
‫ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ,‬زﻳﺮﺮا اﻳﻦ رﻧﮓ ﺑﻴﺶ ز‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ي‬
‫‪ ‬‬
‫رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ در ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎ‪   ‬‬
‫ﻛﺸﻒ ﮓ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺠﺎم رﻧﮓ درﻣﺎﻧﻲ ‪ ,‬زﻳﺮا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺮژژي ﻫﻤﺘﺎ را ﺗﺮك ﻣﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪.‬ﺑﻪ ﻫﺮﺻﻮررت ‪ ,‬اﮔـﺮ در ﺟـﺎﻳﻲ از ﺑـﺪن‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ‪ ,‬ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از اﻧﺠ‬
‫ﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ را در ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺪ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺪررت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ رﻧﮓ‬
‫ﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑــﻴﺶ از ﺣـﺪ‬
‫ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻤﻲ رﻧﮓ آﺑﻲ ‪ ,‬زرد ﻳﺎ ﺳﺒﺰ را اﺿ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻛﻤﻲ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﭘﻴﻮﻮﺳﺘﻪ اﻳﺪ ‪ .‬در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ‬
‫ﺑﻴﻤﺎرﺗﺎن اررﺗﻌﺎﺷﺎﺗﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ,‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻲ‬
‫ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺷﺪه را ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﺮﺳﺎﻧﻴﺪ‪   . ‬‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ در ﻫﺎﻟﻪﻪ ﻫﺎ‪   ‬‬
‫ﻛﺸﻒ ﮓ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻲ اش ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻳﺪ‪ ,‬ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﻗـﺎدر اﺳـﺖ‬
‫ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﻪ‬
‫ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ‪ ,‬ﺑﻠﻜﻪ در ﻲ‬
‫ﺪ‬ ‫اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ‬
‫س‬ ‫ﺻﻮرﺗﻲ را ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻛﻪ ارﺗﻌﺎش رﻧﮓ ﺻ‬
‫ﺖ دارد ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺎﻟﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻣـﻮﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ‬
‫ﺑﺨﺶ و اﻣﻨﻴﺖ آﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ‬
‫دردﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﻪ آﺳﺎﻳﻦ ﻛﻨﺎر آﻳﺪ ‪ .‬از آآن ﺟﺎ ﻛﻪ رﻧﮓ ﺻﻮﻮرﺗﻲ آراﻣﺶ ﺶ‬
‫ي‬ ‫ﺑﺎ‬
‫اﻧﺮژي ﻫﻤﺘﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﻴﺪ زﻳﺎد آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ‪   . ‬‬
‫ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﻲ در ﻛﻞ ي‬
‫ﻲ‬ ‫ﮔﻴﺮد ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻫﻨﻮﻮز ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ‬
‫ﻗﺮار د‬
‫‪ ‬‬
‫رﻧﮓ ﺑﻨﻘﺶ در ﻫﺎﻟﻪ ﻫﻫﺎ‪   ‬‬
‫ﻛﺸﻒ ﮓ‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪﺪ ‪ .‬ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮاﻗﺒـﻪ وارد ﻣـﻲ ﺷﺷـﻮﻳﺪ ‪ .‬ﺑـﻪ‬
‫واﻛﻨﺶ اﺣﺣﺴﺎﺳﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺴﻴﺎﺎر ﻓﻮري اﺳﺖ ‪ .‬دﺳﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﺎن ﻛﻤﻲ ﺑﻲ ﺣﺲ ﻣﻲ ﺪ‬
‫س اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺣﺘﻴﺎط اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺧﻄﻄﻲ ﺟﺰﺋﻲ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﻔﺶ را در ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻴﺎﺑﻴﺪ‪ ,‬ﺣﺘﻲ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻛﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻤﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﺴﺎس‬
‫ﻧﺪرت ﻲ‬
‫ﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪   . ‬‬
‫ﺑﻨﻘﺶ رﻧﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ رﻧﮓ ددﻳﮕﺮي را ﺑﻪ ان اﺿ‬
‫اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺣﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺷﻬﻮدي ﻫﻫﺴﺘﻨﺪ ‪.‬و رﻧﮓ ﺶ‬
‫‪ ‬‬
‫رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﻲ در ﻫﺎﻟﻪﻪ ﻫﺎ‪   ‬‬
‫ﻛﺸﻒ ﮓ‬ ‫‪84 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ ,‬ﻧـﻮﻋﻋﻲ اﻧـﺮژي‬
‫ر‬ ‫آن ‪ ,‬اﮔﺮ وﺟﻮدﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﻧﻴﺰ‬
‫ﻴﺎﺑﻴﺪ ‪ .‬اﻓﺰون ﺑﺮ ن‬
‫ارﻏﻮاﻧﻲ را در ﻫﺎﻟﻪ اش ﺑﻴﺎ‬
‫ﻲ‬ ‫ي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ,‬ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺗﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ‬
‫ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺷﻔﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎزي‬
‫اﮔﺮ ﻲ‬
‫ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ آن‬
‫آن ﻧﺸﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ ﺖ‬
‫ﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ‪ ,‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﺎﻗﻲ ررا ﻛﻪ اﻓـﺮاد در ن‬
‫را در ﻛﻒ دﺳﺖ ﺗﺎنن اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ‪ .‬ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺣﺣﻀﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺨ‬
‫دوراﻧﻲ ا‬
‫ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ‪   . ‬‬
‫ﺪ‬ ‫ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻣﺘﻴﺎزي‬
‫ﻲ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ‬
‫ﻪ‬ ‫ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻗﺮار دﻫﺪ ‪.‬در ﺟﻤﻌﻌﻲ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ‬
‫‪ ‬‬
‫رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎ ‪ ‬‬
‫ﻛﺸﻒ ﮓ‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺖ ﺗﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮﻮر رﻧﮓ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ‪ .‬اﮔﺮ ارﺗﻌﺎﺷﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ رﻧﮓ ﺑﻪ دﺳﺳﺖ ﻣﻲ آورﻳﺪ ﻣﻼﻳﻳـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ در ﺳﺳـﺎﻣﺎﻧﺔ ﻋﺼـﺒﻲ ﺑﻴﻤــﺎر ﻣﺸـﻜﻠﻲ‬
‫ﻟﺮزﺷﻲ ﺧﻔﻔﻴﻒ در ﺗﻤﺎم دﺳﺖ‬
‫ﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻛﻨﻴﺪ‪   . ‬‬
‫اﻧﺪازه ﻣﻼﻳﻢ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻤﻲ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ رﺧﻮت و ﺳﺴﺘﻲ‬
‫ه‬ ‫س ﻛﻨﻴﺪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻛﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از‬
‫وﺟﻮدﻧﺪاررد ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺣﺴﺎس‬
‫‪ ‬‬
‫ﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺗﺎن ﻫﻤﻴﺸﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﺲ ﺷﻬﻮدي ﺗﺎن اﻋﺘﻤﺎد‬
‫ﻳﺎﻓﺖ ‪ .‬در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤ‬
‫ﺑﻴﺶ ﺗﺮي ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺖ‬
‫ت ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮓ ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ ‪ ,‬ﺑﻪ ﻫﻨﻨﮕﺎم ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ررﻧﮓ ﻫﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺶ‬ ‫ﻫﺮ ﭼﻪ ﺶ‬
‫ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت‬
‫اﮔﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ رﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮﺮده اﻳﺪ ﻧﻴﺎزي ﻧﺪاﺷﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ,‬اﻧﺮژي ﻫﻫﻤﺘﺎﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﻮاﻫﻫﺪ داد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳـﺎدﮔﻲ ﻧﻤـﻲ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬از اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺮاس ﻧﺪاﺷﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪ .‬زﻳﺮا ﺮ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي اراﺋﻪ دﻫﻫﺪ‪   . ‬‬ ‫ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﭼﻴﺰي آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ‪ .‬اﻳﻳﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜ‬
‫ﻜﻞ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ ﺖ‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻖ ﻧﻮﺷﺘﺎري‪   ‬‬
‫ﺑﺨﺸﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ‬
‫ﺷﻔﺎ ﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺳﻮزاﻧﺪن اﻳﻦ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﺎن ﺑـﻪ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴـﺪ ‪ .‬در‬
‫ن‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ‪ ,‬ﻳﻌﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻫﻫﺎ و ﺳﭙﺲ‬
‫ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده ام ﻛﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رووش ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻓﻜﺎر ﻪ‬
‫ﻪ‬ ‫ﻣﻦ‬
‫آن ﻟﺤﻈـﻪ ﻳـﺎ‬
‫ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدده از ﻛﺎﻏﺬ رﻧﮕﻲ ﻛﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪه اﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﺧﻮد درﺳﺖ ﻛﺮده اﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺗﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎﺎب رﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ در ن‬
‫ﻧﺠـﺎم دﻫﻴـﺪ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬ﺑﺮاي آن ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎ ﻛﺎر » ررﻧﮓ ﻛﺮدن « را اﻧﺠ‬
‫ب‬ ‫ﮕﻲ در آﻏﺎز اﻳﻦ ﻛﺘﺘﺎب ‪ ,‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ رﻧﮓ ﺧﻮد را‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺗﻮ رﻧﮕ‬
‫ﻪ‬ ‫ﻴﻤﺎرﺗﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪ .‬ﺑﺎ‬
‫ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﻤ‬ ‫‪85 ‬‬

‫وﻗﺘﻲ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻳﺪ ررﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﺎن ﺑﻪﻪ آن ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده اﺳﺳﺖ ‪ ,‬ﻛﺎﻏﺬ را ي‬
‫روي ﺳﻴﻨﻲ ﻛﻢ‬ ‫ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ – رﻧﮓ را ﺑﻪ ﺟﺰء ﺟﺰء ﺬ‬
‫ﻛﺎﻏﺬ وارد ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬ﻲ‬ ‫ﺰ‬ ‫‪ ,‬ﻛﺎﻏﺬ ﺳﻔﻔﻴﺪي ﺑﺪارﻳﺪ و ﻛﺎﻣﻣﻼً روي آن‬
‫دور ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮاﻧـﻊ ﺳـﺎﻣﻣﺎﻧﻪ ﻋﺼـﺒﻲ‬
‫ﻋﻤﻘﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪو ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﻧﻧﮓ ﻛﺮدن را ﺳﻪ ﺑﺎﺎر در روز ﺗﻜﺮار ﻛﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎوﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آن آآﻣﺎده ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﻜﺮﻫﺎي ﻣﺰﺰاﺣﻢ از ﺷﺨﺺ ر‬
‫ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ‪ ,‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ ذﻫﻦ و ﺟﺴﻢ ‪ ,‬ﻫﺮ دو ﺣﻴﺎت دووﺑﺎره ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ‪ . ‬‬
‫ف‬ ‫ﻧﻴﺰ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ از‬
‫ﮓ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏـﺬ ﺑﻨﻮﻮﻳﺴـﻴﺪ ‪ .‬اﮔـﺮ ﻲ‬
‫ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺎن ﻣﻣﻲ آﻳﺪ ‪ ,‬ﺑﻲ درﻧﮓ‬
‫ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺎن ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ‪ ,‬ﻳﺎ ﻫﺮ ي‬
‫ﻲ‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ‬
‫ﺖ‬ ‫ت ‪ ,‬ﺗﺮس ‪,‬‬
‫وﻗﺘﻲ اﻓﻜﺎﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺮت‬
‫اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻫﺎ اﻓﻜﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻔﻔﺮﺳﺘﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﺑـﻮده اﻧـﺪ‪.‬‬
‫ﻛﺎﻏﺬي ﻛﻛﻪ رﻧﮓ ﻛﺮده اﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻫﻴﭻ وﺟﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﺪ‪ ,‬ﻧﺨﻮاﻧﻴﺪ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ ﺖ‬
‫ﺷـﻮﻧﺪ‪ ,‬ﺑـﺮ روي‬
‫ﺪ‬ ‫ﺷﻮﻳﻲ ﺑﮕﺬاري و ﺑﺴﻮزاﻧﻴﻧﻴﺪ ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎم اﻓﻜﺎرﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬وﻗﺘﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﺎﻏﺬ ﻣﺤﻮ ﻣﻲ‬
‫ﻛﺎﻏﺬ را ددر ﺟﻌﺒﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و در ﻇﺮف ﻲ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫دورﺗﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻳﺪ ‪ .‬آراﻣﻣﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ و ﺑـﺪاﻧﻲ ﻛـﻪ ﻓﺸـﺎرﻫﺎي وارد‬
‫ن‬ ‫ﺑﺒﻨﻴﺪ‪ ,‬ﺧﻮد ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺗﺎن را ﻣﺠﺴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺘﻮي آﺑﻲ رﻧﮓ ﺑﺰﺰرﮔﻲ را ﺑﻪ‬
‫ﺻﻨﺪﻟﻲ رااﺣﺘﻲ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ ‪ ,‬ﭼﺸﺸﻢ ﻫﺎي ﺗﺎن را ﺪ‬
‫ﺨﺸﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﭘﺮﺮدازﻳﺪ ‪ ,‬آﻧﺎن را ﺗﺸﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻴـﺪ‬
‫ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮﻮدي ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺑﺨ‬
‫ﺖ‬ ‫ذﻫﻦ و ﺟﺴﻢ ﺗﺎن‬
‫ﺑﺮذﻫﻦ و ﺟﺟﺴﻢ ﺗﺎن را آزاد ﻛﻛﺮده اﻳﺪ و اﻛﻨﻮن آن دو ‪ ,‬ﻳﻌﻨﻲ ﻦ‬
‫درﻣﺎن ﻗﻮي ﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ‬
‫ن‬ ‫ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﺘﺬﻛﻛﺮ ﺷﺪه ام ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺰ در ﻓﺮاﻳﻳﻨﺪ ﺷﻔﺎﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ ‪,‬‬
‫ﻪ‬ ‫درﻣﺎن ﻛﻨﻨﺪ ‪ .‬ﻣﻦ‬
‫ن‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ‪ ,‬ﺧﻮدﺷﺎن را‬
‫ﺑﻮد‪   . ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺘﺎر‪   ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روش را ﺑﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮم ﻫﻤﻴﻴﺸـﻪ رﻧﮕـﻲ‬
‫ت ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ از وﻗﺘﻢ را ﺻﺮف ﻣﺸﺎوره و اراﺋﻪ ﭘﻴﺎم ﻫﺎي آآرام ﺑﺨﺶ ‪ ,‬و ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻔﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ‬
‫ﻫﺮ روزه ددر ﺻﻮرت ﺿﺮورت‬
‫ﺷﺨﺺ ﻃﺮف ﮔﻔﺖ و ﮔﮔﻮﻳﻢ را ﻓﺮا ﻣﻲ ﮔﻴﻴـﺮد ‪ .‬اﻳـﻦ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ‪ ,‬اﻓـﺮاد درﮔﻴـﺮ ﻣﻣﺸـﻜﻼت را‬
‫را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ از ﺷﺒﻜﻜﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪي وﺟﻮﻮد ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ .‬اﻳﻦ رﻧﮓ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺟﺴﻢ ام ‪ ,‬ﺑﻠﻜﻪ ﺺ‬
‫اي ﺿﺮوري ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ ﺗﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪ ,‬درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﻲ ﺪ‬
‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد‬ ‫در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و زﻣﺎن ددرﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻫﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ي‬
‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻧﺮژي ﻫﻫﺎي ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ را ر‬
‫رﻧـﮓ اﺑـﻲ را ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ‪ ,‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻮﻮﻓﻘﺖ آﻣﻴﺰ را اﻃﻤﻴﻨﻨﺎن دﻫﺪ ‪.‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻛﺎﺎﻣﻼص آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ و از آن آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﺮ‬
‫ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮓ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ ي‬
‫‪86 ‬‬
‫ﺷﻴﻮة ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ‬
‫ي ﺳﻮدﻣﻨﺪ دارد ‪ .‬ددر ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ة‬
‫ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺪه اﻳﻳﻢ در ﻫﻤﺔ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮي‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺗﺠﺴﻢ ﻛﻨﻴﺪ و ن‬
‫رﻧﮓ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪﺪ ‪ .‬رﻧﮓ آﺑﻲ را ﻲ‬
‫ﻣﻨﺰﻟﺔ ﮓ‬
‫ﺤﻴﻂ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮي ﺗﺎن ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﻼﺷﺷﻲ از اﻳﻦ رﻧﮓ ﺳﺮﺮﺷﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد‪   .‬‬
‫‪ ,‬ﻃﺒﻴﻌﺖ ددوم ﺗﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﺑﺎ دوﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﺮدي ﻏﺮﻳﺒﻪ ‪ ,‬اﺣﺴﺎس ﺧﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺤ‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ي ﺣﻴﻮاﻧﺎت‪   ‬‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻔﺎﺑﺑﺨﺸﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺮاي‬
‫‪ ‬‬
‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ راﺑﺮاي ﺣﻴﻴﻮاﻧﺎت ﺷﺮوع ﻛﺮددم ‪ .‬ﺑﺎرﻫﺎو ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺘﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻛﻪ آن ﻫﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ دور و ﺑﺮﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﻨﺪ ‪ .‬ﮔﻮﻳﻲ از اﻧـﺮژي ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺟﺴﺴـﻢ ﺷـﺎن را‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫رﻓﺘﻨـﺪ ‪ .‬ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ررﺳـﺪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﺎﻣﻼً آﮔﺎه ﻣﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬در ﭼﺸﻤﻤﺎن ﺑﻌﻀﻲ از آن ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﺮدان وﺟﻮد داﺷﺖ ‪ .‬اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ آرام ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﻲ‬
‫اﺣﺎﻃﻪ ﻲ‬
‫اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻪ دﻗــﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ دﻫـﺪﺪو رﻧـﮓ ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳﺳـﺒﻲ را رد‬ ‫ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ب‬
‫ﺧﻮاب آﻟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﭼﻮﻮن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﺑﻴﺪن رخ دﻫﺪ درﻣﺎﻧﮕﺮي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻗﺎدر ﺖ‬
‫ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ‪ .‬ﻣﻦ اﻏﻠـﺐ‬
‫اي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ‪ .‬ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻔﺎ ﺑﺑﺨﺸﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﻴﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ ‪ ,‬ﻛﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻪ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ي‬
‫ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻛﻛﺎر ﺑﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي‬
‫ام ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻤﻚ ﺷﺎن ﻲ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬ ‫اﻳﻦ روش را در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺐ ‪,‬ﺧﺧﻮك ‪ ,‬ﮔﻮﺳﻔﻨﺪو ﮔﮔﺎوﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ام و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮓ‬
‫رﻧﮓ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده م‬
‫ﺗـﺮي ﺑـﺮاي ﺑﻘـﺎ‬
‫ﺑﺎغ ﻳﺎ ﭘﺮﭼﻴﻦ ﻫﺎ ﺳﺮﺮك ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ‪ ,‬ﻣﻣﻨﺸﻌﺐ از رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺷﺎﻧﺲ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺶ ي‬ ‫ﺷﻔﺎ ﻲ‬
‫ﺑﺨﺸﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ را در رووﺑﺎه ﻫﺎ و ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻲ ووﻗﺘﻲ ﻳﻮاﺷﻜﻲ در ﺎغ‬
‫ﻣﻲ دﻫﺪ‪   .. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن‪   ‬‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻔﺎﺑﺑﺨﺸﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺮاي‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎي ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ را ﺑﻬﻬﺘﺮ از ﻣﺎ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﻨﺪ‪ ,‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روزااﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻲ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺘﻴﺪ ‪ .‬در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻨﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ‬
‫ﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮓ‬
‫ﮕﺎرﻧﮓ اﻧﺪ ‪ ,‬در ﻧﺘﻴﺠ‬
‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدر رﻧﮕﺎ‬
‫ـﺰژي ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮي ﻣﻣـﻲ دﻫـﺪ و‬
‫ﺑﺪن ﺷﺎن را ﮔﺮم ﻣﻲ ﻛﻛﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻫـﺎ اﻧـﺰ‬
‫ﺑﺎش ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﺎﺑﺶ ن‬
‫رﻧﮓ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺷﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ش‬
‫ﻛﻤﻴﺎب و ﻫﻮا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮﻣﺰ ﮓ‬
‫ب‬ ‫ﻏﺬا‬
‫ﻛﻤﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺎز دارد ‪ .‬ﻓﺮاﻣﻮش‬ ‫ﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺣﺘﻲ ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺮخ ﻳﺎ ﭘﺮﻧﺪه دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ رﻧﮓ ﻗﺮﺮﻣﺰ را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻛﻨﺪ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي‬
‫ي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻲ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ززﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺎن ﻛﻤﻚ‬
‫از رﻧﮓ ﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎج دارد ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺮﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي‬
‫اي ﺧﺎص در ﺑﺎغ ﺧﺎﻧﻧﻪ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ز‬
‫ﻨﺪارﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪه ي‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻲ ﭘﻨﺪ‬
‫ﻲ ﺣﺲ درون ﻪ‬
‫ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﻮدﺗﺎن ‪ ,‬ﻳﻌﻨﻲ‬
‫‪87 ‬‬
‫ﺑﻮده اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻲ ﺷـﻚ ﺗﺗﻤـﺮﻳﻦ ﺑـﺮ‬
‫ﻧﺎدر ‪ ,‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آآﻣﺪه ﻟﺤﻈﻪ اي ه‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ؛ در ﻣﻮاردي ر‬
‫ﺪ‬ ‫ﺿﻌﻴﻔﻲ راادﻳﺪه ام ﻛﻪ ﭼﻮن ﺗﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ را ﺑﺮاي ﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﺮدم ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﻋﺖ اﻧﺮژي‬
‫دﺳﺘﺮس اﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر را در آن ﻫﺎ ﻣﺸﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﭼﻨﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﭘﺮﻧﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻧﺪ‬
‫دارﻧﺪ از آن ﻫﺎ‬ ‫س‬ ‫روي ﭘﺮﻧﺪﺪﮔﺎن اﻫﻠﻲ آﺳﺎن ﺗﺮﺮ اﺳﺖ ‪ ,‬زﻳﺮا آن ﻫﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ در‬
‫اﻧﻮاع ﻛﻤﻴـﺎب و‬
‫ﻲ دﻫﻨﺪ ‪ ,‬اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﮔﺎن ‪ ,‬ﺑﻪ وﻳﮋه ع‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﮔﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻧﺪ ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮﻮدي ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ‪ ,‬ﺗﻮﺟﺟﻬﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﺖ‬
‫ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺮاﻗﻗﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ‪ ,‬ﺑﺴﻴ‬
‫ﺑـﺮاي ﺷـﺎن راﺣﺘـﻲ و آآراﻣـﺶ ﺑـﻪ‬
‫ﺑﺪون ﺷﻚ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺮﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻗﻔﻔﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ي‬
‫ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎﺎي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﻪ اي ااﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ‪ .‬ن‬
‫ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪   . ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻓﻘـﻂ از رﻧـﮓ‬
‫ﺨﺼـﺺ ﻳﺎﺑﻴـﺪ ﻂ‬
‫ﺗﺎزﮔﻲ ﻛﺎر ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ را ﺷﺮوع ﻛﺮده اﻳﺪ ‪ ,‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻬﻬﺎرت ﺟﺪﻳـﺪﺗﺎن ﺗﺨ‬
‫ﻲ‬ ‫ﻖ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﺴﺴﻴﺎر ارزﻧﺪه دارد ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ‬
‫ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻃﺮﻳﻖ‬
‫آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬در ﺻﻮررﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺣﻴﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ‪ ,‬ﺑﻪ ﮔﻮﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺰﺰاﺣﻤﺖ ﻛﻨﺪ ‪ ,‬ﻣﻲ ﺗﺗﻮاﻧﻴﺪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ راا ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﻳﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻫﺮ ﺻـﻮرت ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﺸـﻲ رﻧـﮓ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺟﺪي رو ﺑﻪ روﺳﺖ ﺑﻲ درﻧﮓ او را ﻧﺰد دداﻣﭙﺰﺷﻚ ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬
‫ﺣﻴﻮان ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ي‬
‫ن‬ ‫ﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‬
‫ﻫﺎ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﺮاﻗﻗﺒﺖ ﻫﺎي درﺳﺖ و ﻻزم ﻛﺮد ‪ .‬اﮔﺮ ﻓﻜ‬
‫ﻼص اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ‪   .‬‬
‫ﻣﺰاﻳﺎي ﻫﺮ دو ﻛﺎﻣﻼ‬
‫ﻫﺮ دو رووش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﺸﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ ‪ ,‬از ﻣﺰ‬
‫ﻛﺎرﺑﺮد رﻧﻧﮓ ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ در ﺧﺎﻧﻧﻪ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫راﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ‪   . ‬‬
‫ﺮ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ راﺑﺎ ررﻧﮕﻲ ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎن‬
‫ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ در آن ﺟﺟﺎ ﻣﺄوا دارد ‪ .‬ﻳﺎ ﺑﺎﻳﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺖ‬
‫ﺧﺎﻧﻪ ﻲ‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎ ﻛﺎري ارزﺷﻤﻤﻨﺪ اﺳـﺖ ‪.‬‬
‫ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﺳﻲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﮓ‬
‫ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد ددارد ‪ .‬ﺗﻼش و ف‬
‫ﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ‪ ,‬راه ي‬
‫ﺑﺮاي آن ﻛﻛﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮﻮاده ﺗﺎن در ﻣﻨﺰل ‪ ,‬ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠ‬
‫ﻖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﻛﻛﻨﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﺗﺎزه ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻛﻨﻴﺪ‪   . ‬‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﻴﻖ‬
‫وﻗﺘﻲ ﮓ‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﺗﺎق ﭘﺬﻳﺮﺮاﻳﻲ‪   ‬‬
‫‪88 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺑﺰرگ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺖ‬
‫اﺳﺖ ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ درر ورودي ﺧﺎﻧﻪ را ﺑــﺎز ﻣـﻲ ﻛﻨﻴـﺪو ﻲ‬
‫ﻣـﻲ ﺧﻮاﻫﻴـﺪ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺄﺄﺛﻴﺮ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ‪ .‬اﺗﺎق ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ‪,‬‬
‫اﺳﺖ‪   . ‬‬
‫ﺑﻪ ﺟﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺖ‬ ‫ﺳﺎﻋﺘﻲ در را ﺑﻪ روي دﻧﻧﻴﺎي ﺑﻴﺮون ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ‪ ,‬ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺴﺎس آراﻣﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺴﻲ ر‬
‫در ﺷﻤﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ‪ ,‬ﺗﺗﻠﻔﻴﻖ رﻧﮓ ﻫﺎ ي اﺗﺗﺎق ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﺗﺎن ﻪ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﭼﻨﺪ‬
‫‪ ‬‬
‫درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﻤﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻣﻴﺰة ررﻧﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻛﺎر ﺑﺮده اﻳﺪ‪ ,‬ﺑﻪ ﻛﻤﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪   . ‬‬
‫ﺖ‬ ‫در ﻫﺮ ﺻﻮﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺲ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺮد و ﻣﺮﻃﻮﻮب‪   . ‬‬
‫ﻲ‬ ‫ﻳﮋه اﮔﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺷﺪ ‪ ,‬و ﻫﻮاي‬
‫وﺟﻮد ﻣﻲ آورد ‪ ,‬ﺑﻪ وﻳﮋ‬
‫د‬ ‫ﺣﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﻲ ﺑﻪ‬
‫ﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎ و ﺲ‬
‫ﻓﺮﺷﻲ ﺑﺎ ررﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺎﻟﻦ‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫اﺳﺖ ﮔﻠﺪاﻧﻲ از ﮔﻞ ﻫﺎﺎي آﺑﻲ رﻧﮓ در اﺗﺗﺎق ﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ در ﻓﻀﺎ ﺣﺲ ﺧﻨﻨﻚ ﺑـﻮدن اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻴـﺪ ‪ .‬ﺑـﻪ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ ,‬ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻲ ﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ ,‬اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻨﻜﻲ ﺶ‬
‫ﺑﻴﺶ ﺗﺮي اﺣﺴﺎس ﻴﺪ‬
‫رﻧﮓ آﺑﻲ و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از اﻧﺮﺮژي ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﻘﺪاار ﻛﻤﻲ ﺑـﻪ‬
‫ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ رﻧﮕﮕﻲ اﻧﺮژي ﺧﺎﺻﻲ دارد ‪ .‬در واﻗﻊ ﮓ‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﻛـﺮدن‬
‫ﮓ‬ ‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﺑـﺎ‬
‫رﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ ‪ ,‬ﻲ‬
‫دﺳﺖ آوررﻳﺪ ‪ .‬ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازز ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ دو رﻧﻧﮓ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ‪.‬اﮔﺮ ﻓﺮش ﻗﺮﻣﺰ ﮓ‬
‫ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮدن آن ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اﻫﻤﻤﻴﺖ دارد ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﻣﺜـﺎل ‪ ,‬اﮔـﺮ‬
‫ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ‪ .‬ﺑﺎز ﻢ‬
‫ﻲ‬ ‫ﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ ـ ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ﻗﺮﻣﺰ ‪ ,‬در اﺗﺎق‬
‫ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺖ‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎ ﻪ‬
‫ﻛﻨﺪ‪   . ‬‬ ‫ﻛﺴﻲ در ﺧﺧﺎﻧﺔ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺴﺎس اﺳﺖ ‪ ,‬ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻲ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺪ‬
‫‪ ‬‬
‫آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺗﺮ و رﻧﮓ ﺳﺒﺰ اﻋﺼﺎﺎب را آرام‬
‫ﻲ ﻓﻀﺎ را ﺧﻨﻚ ﺮ‬
‫ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻣﻘﺪاري رﻧﮓ اﺑﻲ و ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﺷﭙﺰي روﺣﻴﻪ ﺗﺎن را ﺗﻘﻮﻳﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ رﻧﮓ اﺑﻲ‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﺘﻢ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ‬
‫ﻛﺘﺎب آﺷﭙﺰي ﭼﻨﺪان ﻣﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ررﺳﻴﺪ !ﮔﻴﺎه ﭘﻴﭽﻚ ﺑﺑﺮاي اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ‪ .‬زﻳﺮا ﺑﺎ ﻫﺮ دﻣﺎﻳﻲ ﺳـﺎزﮔﺎرري دارد و ﺑﺨـﺎر آن را آزرده‬
‫ﻛﻨﺪ ؛ ﺑﻪ وﻳﮋه وﻗﺘﻲ ددر اﺳﺘﻔﺎده از ب‬
‫ﺗﺮ ﻣﻲ ﺪ‬
‫ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ‬ ‫آراﻣﺶ و ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺮاه ﻣﻲ آورد ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻫﻤﺔ ﻣﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از آن درس ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ‪ .‬ﺮ‬
‫اﮔﺮ در دﻳﻮار آﺷﭙﺰﺧ‬ ‫ﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮﻮد اﺣﺴﺎس ﺶ‬
‫ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺨ‬
‫ﺧﺎﻟﻲ وﺟﻮﻮد دارد ‪ ,‬ﺧﻮب اﺳﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺎ ﮓ‬
‫رﻧﮓ آﺑﻲ در آن ﺟﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪ ,‬ﭼﻮن ددر آن ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﻟﻨﺸﺸﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ررﺳـﺪ ‪ ,‬ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎ ﺧﺎﺎﺻـﻴﺖ ﺧﻨـﻚ ﻛﻨﻨﻨـﺪﮔﻲ اش‬
‫‪89 ‬‬
‫ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ را ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪   . ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﺳﺖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ‬
‫ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ از اﻳﻳﻦ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻛﺮده اﻳﺪ ‪ ,‬ﺑﻬﺘﺮ ﺖ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬زﻳﺮا ﻗﺪرت ﭘﺮﺗﺗﻮ آن ﻓﻘﻂ ﮔﺮﻣﺎي ﻓﻀﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻲ‬
‫ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ررﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺖ‬
‫رﻧﮓ ﺰ‬
‫ﻫـﺎي ﻧﻘـﺮه اي و رﮔـﻪ ﻫـﺎي آﺑـﻲ‬
‫ﺖ را ﺑﺎ رﻧﮓ ي‬
‫روش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﻫﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ درﺧﺖ‬
‫رﻧﮓ ﻧﻘﺮه اي ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪﺪ‪ ,‬ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻋﺘﺪال ﺑﺨﺸﻴﺪ و ان را آررام ﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬ش‬
‫ﻛﺮدن ﮓ‬
‫ﮔﺮم ﺑﻮد ‪ ,‬او ﺑﺎ ر‬
‫ﻗﺮار دادن ﭼﻨـﻴﻦ ﮔﻠـﺪاﻧﻲ ﻣﺤـﻴﻂ‬ ‫ﻀﺎي ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮ‬
‫دوﺳﺘﺎن ﻣﺒﻪ دﺳﺖ آوردم ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﻓﻀ‬
‫ن‬ ‫رﻧﮓ ﻛﻨﻴﺪ و در آﺷﭙﺰﺰﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را در ﻣﻨﺰﺰل ﻳﻜﻲ از‬
‫ﻣﻼﻳﻢ ﮓ‬
‫ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ ﻳﺎﻓـﺖ‬
‫آﺑﻲ رﻧﮓ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻴﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮي آرام ﻛﻨﻨﻨﺪه در ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ‪ .‬ﻇﺮوف ﺷﻴﻴﺸﻪ اي آﺑﻲ رﻧﮓ ﺑﺑﻪ راﺣﺘـﻲ در ﻪ‬
‫ﻴﺸﻪ اي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻲ‬
‫ﻗﺴﻤﺖ را آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﺗﺮ ﻛﺮد ‪ .‬ﻇﺮف ﺷﻴﺸ‬
‫آن ﺖ‬
‫ﺑـﻪ ﮔﻠـﺪان ﺗـﺎن اﺿــﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴـﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﺶ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ‪ ,‬ﻪ‬
‫ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ و رﻧﮕﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎن آراﻣﺶ‬
‫ﺑﺎﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮاﺟﻪ اﻳﻳﺪ ‪ ,‬ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺖ‬
‫ت‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ارزان اﻧﺪ ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬
‫دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪   .‬‬
‫ﺗﻮاﻧﻴﺪ آن راﺑﻪ اﺗﺎق ﮕﺮ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻛﻤﻲ ﺑﻌﺪ ‪ ,‬وﻗﺘﻲ ﺣﺎل ﺗﺎن ﺑﻬﻬﺘﺮ ﺷﺪ ‪ ,‬ﻣﻲ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪ ‬‬
‫ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮﺮاﺣﺖ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫در ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت اﺗﺎق ﺗﺎنن رﻧﮓ ﻫﺎي ﺗﻨـﺪ و ﺧﻴـﺮه ﻛﻨﻨـﺪه اﺳــﺘﻔﺎده ﺷـﺪه‬
‫اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ر‬
‫ﺖ‬ ‫ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در آن ﺟﺎ‬
‫ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ اﺗﺎق ااﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻲ‬
‫ﻫﻤﺎن ﻧﻪ‬
‫ﻀـﺎي اﺗـﺎق‬
‫دﻳﻮاري ﻳﺎ ﺗﺼـﺎوﻳﺮ ﺑـﻪ ﻓﻀ‬
‫ي‬ ‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ رﻧﮓ ﻫﺎي دﻟﺨﻮاه را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آوﻳﺰﻫﺎي‬
‫ﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻀﺎي آنن ﺟﺎ آزادﻫﻨﺪه اﺣﺴﺴﺎس ﺷﻮد ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ رﻧﻧﮓ دﻳﻮارﻫﺎ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻲ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ ,‬ﻣﻤﻜ‬
‫ﺳـﺎدﮔﻲ‪ ,‬ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ‬
‫ﻲ‬ ‫ﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت اﺗﺎق را ﺑـﻪ‬
‫رﻧﮓ دﻳﻮارﻫﺎ را ﻧﻴﺰ دااﺋﻤﺎً ﻋﻮض ﻛﺮد‪ ,‬ﻣﻲ‬
‫دارﻳﻢ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮓ‬
‫ﺨﺘﻠﻒ اﺣﺘﻴﺎج ﻢ‬
‫اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻴﺪ ‪ .‬از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﻣﺎن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨ‬
‫ﺑﺰرگ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺒﻞ ‪ ,‬ﻧﻤﺎي‬
‫ﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺒﻠﻤﺎن ‪ ,‬اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﻴﺸﻪ دﺷﻮﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ‪ .‬در ﻓﻀﺎي گ‬
‫ﺣﺮﻛﺖ دادن ﻳﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮدن ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ ‪ ,‬ﺗﺎ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠ‬
‫ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ درر ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد ﻣﺘﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺗﺠﺴﻢ آن ﻫﻫﺎ ﻣﻬﺎرت دارﻳﺪ ‪ ,‬ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﺗﺎن را ﺑﺒﺒﻨﺪﻳﺪ و ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ آن ﻫﺎ را در اﺗﺎق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗـﺎن ﻣﺠﺴﺴـﻢ ﻛﻨﻴـﺪ ‪.‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫اﮔﺮ در ذﻫﻫﻦ ﺗﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﺧﻮﺷﻴﺎﻧﻴﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻳﺪ ‪ ,‬آن را ﻧﺨﺮﻳﺪ ‪ .‬ﻳﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻓﻀﺎي آآن ﺟﺎ را ﻛﺎﻣﻼً اﺣﺴﺴـﺎس ﻛﻨﻴـﺪ‪ .‬و ﺣـﺎﺎﻻت ﺗـﺎن را ﺑـﻪ ﻫﻨﻨﮕـﺎم ﺟﺎﺑـﻪ‬
‫ﺷﻮﻳﺪ ﭼﻨﻴﺪن ﺑﺎر ﻋﻤﻞ ﺟﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ اﺣﺣﺴﺎس ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﻪ ددﺳﺖ آورﻳﺪ‪   . ‬‬
‫ﻲء ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻲ ﻛﻪ در اﺗﺗﺎق دارﻳﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‪ .‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺎه ﮔﮔﺎﻫﻲ ﻣﺠﺒﻮر ﺪ‬
‫ﺟﺎﻳﻲ ﺷﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺴﺴﺎس ﻛﻨﻴﺪ‬
‫ﮕﻲ در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺣﺴﺎﺎس ‪ ,‬ﺷﻴﻮه اي ﻓﺮﻳﺒﺒﻨﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺻﻨﺪﺪﻟﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ي‬
‫ي ﻣﺘﻔﺎوت ‪ ,‬اﺳﺘﻔﺎدده از ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي رﻧﮕ‬
‫ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از رﻧﮓ ﻫﺎي‬
‫ﺑﺮاي ه‬
‫ﺠﺒﻮر ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﺷـﻴﺌﻲ ﺑـﺰرگ در‬
‫ﻲ را در او اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ ,‬ﻣﻲ ﺗﻮﻮاﻧﻴﺪ ﻛﺎﺳﺔ رﻧﮕﻲ ﻛﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﻇﺮف ﺗﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻛﻛﻨﺎر ﺻﻨﺪﻟﻲ اش ﻗﺮﺮار دﻫﻴﺪ ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒ‬
‫ﻛﻪ رﻧﮕﻲ ﺧﺎص ﺣﺲ زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫‪90 ‬‬

‫رﻧﮓ ﻫﺎي ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ را ﺟﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ وﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ااﻧﺪازة آن ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﻧـﺪارد ‪ .‬وﻗﺘـﻲ ﻧـﻮﻮر ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺑـﻪ ﺷﻴﻴﺸـﺔ رﻧﮕـﻲ‬
‫ﻧﮓ اﺷﻴﺎء ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮓ‬
‫اﺗﺎق ﺑﮕﺬارﻳﺪ ‪ .‬زﻳﺮا ﺣﺘﻲ رﻧﮓ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ اﺣﺴﺴـﺎس ﻛﻨﻴـﺪ‬
‫ﻧﻮري ﺧﺎص ﻓﺮو رود‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﺪﻳﺪه رخ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ ,‬ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﺗﺎن را ﺑﺑﺒﻨﺪﻳﺪو در ﻓﻜﺮﺗﺎنن آن را ﺟﺬب ﺪ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ ,‬ﺗﻤﺎم اﺗﺎق‬
‫ق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ي‬
‫اي رﻧﮕﻲ را ﻛﻪ اﻣﺮﺮوزه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﻨﻴﺪ ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﻠﺪان ﻳﺎﺎ ﻇﺮف ﻛﻮﭼﻜﻲ ررا ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮔﻞ ﻫﺎي رﻧﮕـﻲ ﭘـﺮ‬
‫ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ آآراﻣﺶ رﺳﻴﺪﻫﺎﻳﺪ ‪ .‬ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ ي‬
‫دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ‪   . ‬‬
‫ﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﻴﻴﻨﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺖ‬
‫از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻧﮕﻴﻦ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ز‬
‫‪ ‬‬
‫را ﺧﺮﻳﺪاري‬
‫ﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ .‬اﻧﻮاع ﺷﻤﻊ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ا‬
‫ﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻓﺮاﻓﻜﻦ‬
‫ﺷﻤﻊ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺪ ‪ .‬آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺰژي ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ را ﺟﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ‪ ,‬ﺑﻠﻠﻜﻬﺮوﺷﻦ ﺑﻮدن ﺷﺎن آراﻣﺶ را در ﻣﺤ‬
‫ﻛﻨﺪ ‪ ,‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ‬
‫ﺷﻤﻊ ﻗﺮﻣﺰ آدرﻧﺎﻟﻴﻦ راﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﺪ‬
‫ﻧﺎرﻧﺠﻲ روﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬ﺷﻤ‬
‫ﻲ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬اﮔﺮ اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮﺮدﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪,‬ﺷﺷﻤﻌﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ‬
‫ﻛﻨﻴﺪو در ﺣﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ‪ ,‬رﻧﮓ ﻫﺎي ﺐ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻓﻮﺗﺒﻼ ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻄﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻧﻴﻴﺎز ﻧﺪارﻳﺪ! اﮔﺮ ﺷﻤﻤﺎ ﻳـﺎ ﻳﻜـﻲ‬
‫در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ رﻧﮓ ﺗﻮﺟﺟﻪ و دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺷﻴﺪ ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ,‬ااﮔﺮ ﺷﻤﺎ ار ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻼ‬
‫ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﺳـﻔﻴﺪ‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ رﻧﮓ آﺑﻲ رﻧﻧﮓ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﻮﻮل اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺿ‬
‫ﻲ ﺷﺪه اﻳﺪ ‪ ,‬ﺷﻤﻊ ﺳﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻫﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺘﻪ‬
‫اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ﻋﺼﺒﻲ‬
‫ي‬ ‫از‬
‫ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﻴﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤـﺔ رﻧــﮓ ﻫـﺎ را ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺣـﺎل و‬
‫ﻛﻤﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮداررﻫﺎي رﻧﮕﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ‪ ,‬ﺧ‬
‫ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻮد ﺟﺬاب ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻲ‬
‫ﺗﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻫﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬روش ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮ دﻳﮕﺮ ‪ ,‬ﺧﺮﻳﺪن روﺑﺎن ﻫﺎي رﻧﮕﻲ و ﻗﺮﺮار دادن آن ﻫﺎ در ﭘﺸﺖ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺗﺎن اﺳﺖ ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آن ﻫﺎ ﺟﻠﻮي دﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﺘﻨﺪ ‪ .‬رﻧـﮓ‬
‫ﺷﺮاﻳﻂ ن‬
‫ﺷﺎن را ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬‬
‫ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮااﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ واروﻧﺔ اﻧﺮژي ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ ن‬
‫‪ ‬‬
‫ﺣﻤﺎم‪   ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﺻﺮف ﻣـﻲ‬
‫ﺧﻮب در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ ! ﻫﻤﺔ ﻣﺎ زﻣﺎن زﻳﺎدي را ر‬
‫ﻨﺪان ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺪاﻧﻧﻴﺪ اﺣﺴﺎﺳﻲ ب‬
‫ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭼﻨﺪ‬
‫ﺷﻚ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﻣﻣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻪ‬
‫ﺑﺪون ﻚ‬
‫ﺣﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ‬
‫ﻛﻦ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ آن ﺟﺎ ﻫﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺷﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ روزﻫـﺎ ﺣ‬
‫ﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﻮﻟﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻤﺎل ﺧﺸﻚ ﻦ‬
‫ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻤﻜﻦ ﺟﺬاب ﺟﻠﻮه ددﻫﻴﻢ ‪ .‬ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜ‬
‫ﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺣﻮﻟﻪ ااي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن را از ﺣﺎﻟـﺖ ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ در آورﻳـﺪ ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺗﻮﻮاﻧﻴـﺪ ﮔﻴـﺎه‬
‫ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎﺎن در ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺷﮕﺎﺎه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﻧﺪ ‪ .‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺿ‬
‫رﻧﮓ ي‬
‫در ﺿﻤﻦ ﺷﻤﻊ ﻫﺎي ﻣﻣﻌﻄﺮ رﻧﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﻴﺎر ﺟﺬاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷـﻤﻊ ﻫﻫـﺎي روﺷـﻦ را دورر ﺗـﺎ دور ﺣﻜـﺎم ﻗــﺮار دﻫﻴـﺪ ‪ ,‬ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم‬
‫ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﺳﺘﻪ اي ﺑﻪ ددوﻳﺎر ﺑﻴﺎوﻳﺰﻳﺪ ‪ .‬ر‬
‫‪91 ‬‬
‫ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻒ ﭘﻮ‪.‬ش ﺣﻤﺎم ﻛـﺎﻣﻼً ﺳﺳـﻠﻴﻘﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺮج دﻫﻫﻴـﺪ ‪ .‬زﻳـﺮا‬
‫ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺑﻮد ‪ .‬در ﺿﻤﻦ ي‬
‫ﺧﻮﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ‪ .‬ﺿﻤﻤﻦ آن ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎ‬
‫اﺳﺘﺤﻤﺎم ‪ ,‬آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻓﻀﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﻲ‬
‫ﭘﺎﻫﺎي ﺗﺎن را ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻛﻪ ﺑﺮ روي رﻧﮓ ﻣﻮﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن اﻳﺴﺘﺘﺎده اﻳﺪ ‪ ,‬ﺣﺲ ﻛﻨﻴﻴﺪ‪   . ‬‬
‫رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺳﺐ ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ دداﺷﺖ ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﻮاﻧﻴﺪ واﻛﻨﺶ ي‬
‫‪ ‬‬
‫رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ,‬اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﻳـﻦ رﻧﻧـﮓ ﺑـﺎ ﺑﻘﻴـﻪ وﺳـﺎﻳﻞ آن ﺟـﺎ‬
‫رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮓ‬
‫ﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ زﻳﺮا ﺗﺄﺛﻴﻴﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺟﺮﻳﻳﺎن آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ‪ .‬ﮓ‬
‫ﺣﻤﺎم را رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﻧﺘﺨ‬
‫ﭘﺮده م‬
‫ﭼﻨﻴـﺪن رﻧـﮓ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷــﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و‬
‫ن‬ ‫ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام را ﻧﻴﺰ ددر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ‪ .‬ﻫﻤﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻇﻇﺮﻓﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﻴﺪ ﻛـﻪ از‬
‫ﺖ‬ ‫ي ﻣﻼﻳﻢ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎﺎده ﻛﻨﻴﺪ و‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ از رﻧﮓ ﻫﺎي‬
‫ﻲ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل ‪ ,‬ﻧﺘﺼـﺎوﻳﺮ‬
‫ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﺗﺎق ﻛﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت رﻧﮕﻲ‬
‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورﻳﺪ ‪ .‬روش ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻋﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻪ‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ ﻴﺐ‬
‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮهه را از اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ آورد‪   . ‬‬
‫ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺗﻤﺎﺷﺎﻳﻳﻲ آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻪ‬
‫ت‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ و دﻧﻴﺎي‬
‫ﻲ‬ ‫ﺣﻴﺎت وﺣﺣﺶ ﺑﺮ روي دﻳﻮارﻫﻫﺎي ﺣﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ اﺗﺎق ‪,‬‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻲ از آن‪   . ‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ روح‬
‫ح ﺣﻴﻮاﻧﺎت وروح ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮاي ﻫﻤﻤﻴﺸﻪ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻗﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ‪ ,‬ﭼﻪ آآن ﺗﺼﻴﺮ ﻧﻘﺎﺷﻲ واﻗﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻋﻜﺴﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﻮاب‪   ‬‬
‫اﺗﺎق ب‬
‫‪ ‬‬
‫ﻀـﺎ را ﭘﺮﺷـﻮرﺗﺮ ﻛﻛﻨﻴـﺪ ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ‬
‫ق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻀ‬
‫ﻃﺮف و آن ﻃﺮف اﺗﺎق‬
‫ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ رﻧﮓ ﻧﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ف‬
‫ن‬ ‫ﺧﻮاب ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎﻳﻲ آرام ‪ ,‬اﻣﺎ ﻛﻤﻲ‬
‫اﺗﺎق ب‬
‫ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪه اي ﺑـﻪ اﻳــﻦ رﻧـﮓ ‪,‬‬
‫ﻲ ﻳﺎ ﮔﻞ ﻫﺎي ﻚ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ اﺗﺎق را ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻧﻮرآآراﻳﻲ ﻛﻨﺪي ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﺳﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ ‪ ,‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﻨﺪ ﺷﻤﻊ ﻫﺎي ﻧﺎرﻧﺠﻲ‬
‫ﻻزم ﺖ‬
‫ﻗﺪﻳﻤﻲ را ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰ ﻛﻛﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﻳﺎ ﻣﻴﺰ آآراﻳﺶ ﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﻫﻴﺪو ﻓﻀﺎي‬
‫ﻲ‬ ‫ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮزه ﻳﺎ ﻛﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺪﺪون اﺳﺘﻔﺎدة‬
‫اﺗﺎق را ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻫﻴﺪ ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻇﺮﻓﻲ گ‬
‫ﻣﻨﻈﺮة ق‬
‫ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از رﻧﮓ ﻫﺎي ﮔﻮﻮﻧﺎﮔﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪﺪ و از ﺑﻴﻦ ﺷـﺎن اﻧﺘﺘﺨـﺎب ﻛﻨﻴـﺪ ‪ .‬ﻲ‬
‫ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ از‬ ‫ﻲ‬ ‫ﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻇﻇﺮوف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ‬
‫ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺬﺬاب را در اﺗﺎق اﻳﺠ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺨﺘﻠـﻒ رادر‬
‫اﻧﻮاع ﻣﻴﻮه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ وﺳـﺎﻳﻳﻞ رﻧـﮓ ﻫـﺎي ﻣﺨ‬
‫درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻪ اي ﺗﻮر ﻣﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻳﺎ از ع‬
‫ﻲ‬ ‫ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﺣﺘﻲ ﮔﺎه ﺻﺪف ﻫﺎي‬
‫ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮﻮدرو ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻚ‬
‫اﺗﺎق ﺗﺎن ﺧﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ‪ . ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻗﻠـﻢ ﺑـﺎ زﻣﻴﻨـﺔ ﻛـﺎﻣﻼً ﺳـﻔﻴﺪ ﻣـﻲ‬
‫ﺑﺮق ﻳﺎ ﺷﻠﻮغ ﻧﺒﺎﺷﺪ ‪ .‬ﻣﺜﻼص ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻮﻳﺮ ﺳﺎدة ﺳﻴﺎه ﻢ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ زﻳﺎد ﭘﺰ زرق و ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺮ دﻳﻮار ﻣﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺖ ﺗﺎن ﺗﺼ‬
‫ﺼﺎوﻳﺮ دﻟﻨﺸﻴﻦ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ‪ .‬ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺪ‬
‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎﺎر آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺷﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﻤﺎ را ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻛﺮد ﻛﻪ اﻓﻜﺎرﺗﺎن ررا ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ و ذﻫﻦ ﺗﺎن را از ﻣﺴﺎﺎﻳﻞ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺘـﻲ ﻛـﻪ ﻃـﻲ روز اﻧﺒﺎﺷـﺘﻪ ااﻳـﺪ‪ ,‬ﺧـﺎﻟﻲ‬ ‫‪92 ‬‬

‫ﺗـﺎن ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮﻳﻦ ﺗـﺄﺛﻴﻴﺮ را داﺷـﺘﻪ‬


‫ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ ررﻧﮓ ﻫﺎ را در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﺎﻣﻼص ﻣﻄﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬رﻧﮕﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺮ روي ﺑﻴﻤﺎري ن‬
‫اﮔﺮ از دردي ﺧﺎص ررﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ ‪ ,‬ﺶ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬ﺮ‬
‫رﻧﮕﻲ روش دﻳﮕـﺮي اﺳﺳـﺖ ﺑـﺮاي‬
‫روي ﺗﺨﺖ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ‪ .‬ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ‪ :‬اﺳﺘﻔﺎدﻫﺎزز ﻣﻠﺤﻔﻪ ﻫﺎي ﻲ‬
‫رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ي‬
‫ﺳﭙﺲ رو ﺗﺨﺘﻲ ﻳﺎ ﭘﺘﻮﻮﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ددر ﻃﺮح اش اﻳﻦ رﻧﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺲ‬
‫ﺑﻪ ﭘﺮده ﻫﺎي اﺗﺎق ﺧﺧﻮاب ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﺟـﻪ ززﻳـﺎدي ﺷـﻮد ‪ .‬ﺳـﻌﻌﻲ ﻛﻨﻴـﺪ از‬
‫رﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز داررﻳﺪ‪ ,‬ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﻪ‬
‫از ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ رﻧﮓ ﻫﻫﺎ ‪ ,‬رﻧﮓ ﻫﺎ ‪ ,‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﺴﺴﻢ ﺗﺎن را در ﻲ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ز‬
‫ﺑﺎز ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ‪ ‬‬
‫ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺮ ز‬ ‫ﻫﺎي روﺷﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻜﻨﻴﺪ‪ .‬ﭘﺮده ﻫﺎي ﺑﺴﻴﻴﺎر روﺷﻦ ﺑﻌﻀﻲ اووﻗﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ ﺪ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻌﻲ ﻛﻛﻨﻴﺪ رﻧﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻪ‬ ‫رﻧﮓ ي‬
‫‪  . ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑـﻮد‬
‫ﺪا ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬در ﻏﻴﺮ اﻳﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮ‬
‫ﺣﻔﺎظ ﻓﻀﺎي ﻛﺎرﺗﺎن را از ﻣﺤﻞ ﺧﻮاب ﺟﺪ‬
‫اﮔﺮ اﺗﺎق ﺧﺧﻮاب و اﺗﺎق ﻛﺎرﺗﺗﺎن ﻳﻜﻲ اﺳﺖ ‪ ,‬ﺑﻬﺘﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﻔﺎده از ﻧﻮﻋﻲ ظ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻛﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر‬
‫ن‬ ‫ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﻲ ن‬
‫ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم‬ ‫دﻫﻴﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ررﻧﮓ ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ‪ ,‬ﻧﻈ‬
‫ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻧﺪاده اﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ درر آﻳﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺪ‬
‫ﺧﻮدﺗـﺎن ﺑـﻪ‬
‫ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺷـﻤﺎ در ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺧ‬
‫زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬ﻧﻈﺎرت ﺷﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ ‪ ,‬ب‬
‫رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ن‬
‫ﻏﺮﻳﺰي و ﺑﺪون ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن در اﻳﻦ ﺑﺎره ‪ ,‬ﮓ‬
‫ارﻣﻴﺪن ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ‪   . ‬‬
‫ن‬ ‫ي ﺑﻪ اﻧﺪازة‬
‫وﺟﻮد آورده اﻳﺪ ‪ ,‬اﺣﺴﺎس آآراﻣﺶ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮﺮد ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺗﺎن اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺷﻴﺪ ‪ ,‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻼق ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي‬
‫‪ ‬‬
‫ﻫﺎي ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﻛﺎر‪   ‬‬
‫رﻧﮓ ي‬
‫‪ ‬‬
‫ﺨﺘﻠﻒ را ﺑـﻪ‬
‫ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺎر ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻫﻴﺪ ‪ ,‬وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻴﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻇﺮﻳﻒ در ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر دﻓﻓﺘﺮ ‪ ,‬رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨ‬
‫ﺪ‬ ‫اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ ‪ ,‬ﻧﻤﻲ‬
‫ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺖ‬
‫ﺨﺎﺻﻤﻲ را دﻳﺪه ام ﻛﻪ ﭘﺲ از‬
‫اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺮژي ﻣﺜﺒﺖ را ﺟﺬب ﻛﻨﺪﺪ‪ .‬ﻣﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺨ‬
‫ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً در زﻳﺮ ﺗﻠﻔﻔﻦ ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪه ﺖ‬
‫ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎررﺗﺎن وراد ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬ﺑﺮﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻜﻪ اي ﻛﻛﺎﻏﺬ آﺑﻲ رﻧﮓ ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎ در ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻲ ﺗﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮاي‬
‫ﺑﻴﺰار ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻮﻳﻲ آرام و درﺣﻘﻴﻘﻘﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮓ‬
‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺷﺪت از آﻧﺎن ر‬
‫ﺪ‬ ‫دادن ﺗﻜﻪ ﻛﺎﻏﺬ آﺑﻲ رﻧﻧﮓ در زﻳﺮ ﺗﻠﻔﻦ اﺗﺗﺎق ﺧﻮد ‪,‬‬
‫ﻗﺮار ن‬
‫ﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﺧﺎص دارﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﺎ ﻫﻫﻤﻴﺸﻪ وﻫﺮ روز از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎدهه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪   . ‬‬
‫ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﻴﺖ‬
‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻪ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﺎري ﻛﻪ اﻧﺠـﺎم‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻳﺎ از ي‬
‫ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در اﺗﺎﺗﺎق ﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻴﺪ ؛ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ ‪.‬اﮔﺮر اﺣﺴﺎس ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ و ﺳﺴﺘﻲ ﻲ‬
‫ﻲ‬ ‫ﻣﺜﺎل ‪ ,‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎﺎدﻓﻲ روزي‬
‫ﺑﺮاي ل‬
‫ﻣﻴﺰ ﻛﺎرﺗـﺎن ﻗـﺮار دﻫﻫﻴـﺪ ؟ اﻳـﻦ‬
‫ﻲ رﻧﮓ را روي ﺰ‬
‫ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮر و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎن ﺑﻴﺎورد ‪.‬ﻫﻴﭻ ﻓﻓﻜﺮ ﻛﺮده اﻳﺪ ﺗﻜﻪ اي ﺳﻨﮓ ازﻏﻮاﻧﻲ‬
‫ﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ رﻧﮓ ﺠﻲ‬
‫ﻣﻲ دﻫﻴﺪ اﺣﺴﺎس ﻛﺴﺎﻟﺖ ﻣﻲ‬ ‫‪93 ‬‬

‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي را‬


‫ﻢ‬ ‫ﻀﺎ ‪ ،‬ﻓﺮاﻳﻨﺪ‬
‫ﮓ ﺑﺎ آﺷﻘﺘﻪ ﻛﺮدن ﻓﻀ‬ ‫رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺳﺒﻲ ﺑﺮاي دﻓﺘﺮ ر‬
‫ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬اﻳﻦ رﻧﮓ‬ ‫ﻣﺆﺛﺮي ﻧﻴﺰ دارد ‪.‬اﻣﺎ ﮓ‬
‫ي‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ‬
‫ت‬ ‫رﻧﮓ ﻧﻪ ﺗﻨﻨﻬﺎ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ اﺳﺖ‬
‫ﺖ ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ‬
‫ﻫﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ‪   ‬‬
‫ﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬در ﻧﺘﻴﺠﻪﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰﺗﺎن را در ﺷﺮاﻳﻮ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻢ‬
‫رﻧﮓ ﻏﺎﻟﺐ و ﮔﻴﺞ ﻛﻨﻨﺪ‬
‫ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﺮاﺳﺖ رﻧﮓ زرد را ﺑﺮاي اﺗﺎق ﻛﺎرﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﻘﻘﺪار زﻳﺎد اﻳﻦ ﮓ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻣﺜﺒﺖ‪  : ‬‬
‫روﺷﻲ ارززان و ﺷﺎدي ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﻪ‬
‫‪ ‬‬
‫رﻧﮓ را ﺑﺒﺮﻳﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫـﻢ ﺑﭽﺴـﺒﺎﻧﻴﻴﺪ ‪.‬زﻳـﺮ ﻣﻴـﺰ ﻛﺎرﺗــﺎن ‪ ،‬ﻣﺤـﻞ‬
‫دﺳﺘﻪ اي ﻛﻛﺎﻏﺬ رﻧﮕﻲ در ﻛﺸﺸﻮي ﻣﻴﺰﺗﺎن ﻗﺮار ددﻫﻴﺪ ‪ .‬وﻗﺘﻲ آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮﻳﺸﺎن اﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻛﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻫﺮ ﮓ‬
‫ﺣﺎل ﺗﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺸﻨﺪ ‪.‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻣﺤﻞ ﻛـﺎر ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ‪.‬‬
‫ﺣﺎل و ﻫﻮاي ﻣﻨﻔﻲ را ﻋﻮض ﻛﻨﻨﺪ و ل‬
‫ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮار دادنن ﺗﻜﻪ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎي رﻧﮕﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﻏﻏﺬﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ل‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺑﺪون آن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ درر ﻫﻴﭻ زﻣﻴﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺜﺒﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ‪   . ‬‬
‫زﻳﺮا ن‬
‫‪ ‬‬
‫ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻴﻴﻬﺎﻧﻲ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﺰاﻳﺎي ﻗﺪرت ﭘﺮﺗﻮ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻮﻳﺪ ‪ .‬ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ از آﻣﺎده ﺷﺪن و ﻟﺒﺒـﺎس ﭘﻮﺷـﻴﺪن ‪ ،‬ﺳﺳـﻌﻲ ﻛﻨﻴـﺪ‬
‫ي‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازررﻧﮓ ﻫﺎي درﺳﺖ ووﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻟﺒﺎس ﻫﻫﺎي ﺗﺎن ‪ ،‬از‬
‫رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﭙﻮﺷﻴﺪ ‪ ،‬ﭼﺮﺮا ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎن و آآﺷﻔﺘﮕﻲ ﺗﺎن ﻣﻲ اﻓﻓﺰاﻳﺪ و ﺑـﻪ‬
‫ﺣﺲ و ﺣﺎﺎل ﺗﺎن را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﺪ و ﻃﺒﻖ آن ﻟﺒﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﻀﻄﺮﺮب ﻫﺴﺘﻴﺪ ‪ ،‬ﺳﻌﻲ ﻛﻛﻨﻴﺪ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﮓ‬
‫اﺣﺘﻤﺎل زﻳﻳﺎد در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻣﻮﺟﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ دﻳﮕﺮان درﮔﮔﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ‪. ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮد ‪.‬او ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﻲ آﻣﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﺎر ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﭘﺮﺮﺗـﻮ ﻗﺮﻣـﺰ‬
‫ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺮﺧﺧﺎﺷﮕﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن دﻳﺪه ام ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻮﺳﺘﻪ از رﻧﮓ ﺰ‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻛﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ‪ .‬ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﺘﻲ او را ﻣﺠـﺪد دﻳــﺪم داﻣﻨـﻲ‬
‫ي‬ ‫ﺖ ﭘﺲ از زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻮﻻﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ او ررا ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻻﻻزم اﺳﺖ در ﻛﻤﺪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎﻳﺶ‬
‫ﻟﺒﺎس اش ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻢ ‪ .‬ﻋﺎﻗﺒﺖ‬
‫ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﺳﺴﺘﻲ و ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ ﻣـﻲ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺗﺮي دارد ‪.‬ﺑﺎﻻﺧﺮﺮه او از ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎﺎس ﻫﺎي ﻳﻚ ﺖ‬
‫دﺳﺖ ﻗﺮﻣﺰ دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪﺪ و ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻲ ﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﻪ اي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮد ‪ .‬و ﺧﻮﻮدش اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﺮﺮد ﻛﻪ آراﻣﺶ ﺶ‬
‫ﻗﺪرت ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﺑﻪ آﻧﻧﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دررﻃﻮل روز ﻛﻤـﻚ ﺷـﺎن ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ‪ ،‬اﻣـﺎ ﻣﺮاﻗـﺐ‬
‫ﻛﺮد روﺳﺮﺮي ﻳﺎ ﺷﺎل ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد ‪.‬در ﺑﺑﺴﻴﺎري از اﺷﺨﺎص ﺑﺎ روﺣﻴﺔ آرام ﺗﺮ ‪ ،‬رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ت‬
‫‪94 ‬‬
‫ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪاري ﻛﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪  . ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﺪن را اﺣﺎﻃـﻪ‬
‫ﭘﻮﺷﻴﺪن زﻳﺮﭘﻮﺷﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻪ وﻳﻳﮋه اﮔﺮ ﻛﻤﺮ درد ددارﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎن ﺑﺴﻴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ‪ .‬زﻳﺮا اﻳﻦ رﻧﮓ ن‬
‫ن‬ ‫ﻳﻜﻲ از رااه ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺮﺗﻮ ﻗﺮﻣﺰ ‪،‬‬
‫ﻣﻲ دارد ‪.‬آﻗﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻮرااب و ﻛﺮاوات ﻗﺮﻣﻣﺰ اﺳـﺘﻔﺎده‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻲ در ﺗﻤﺎﺎم ﻃﻮل روز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪ .‬در ززﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ دﻟﻨﺸﻴﻦ و راﺣﺖ اﺳﺖ و ﺷﺷﻤﺎ را ﮔﺮم ﻧﮕﺎه ﻲ‬
‫ﻞ رز ﺳﺮﺧﻲ ﺑﺮ ﺟﻴﻴﺐ ﻛـﺖ اش ر‬
‫ﻗـﺮار دﻫـﺪ ‪ .‬او‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎي ﺗﻨﺶ زا ‪ ،‬ﮔﻞ‬
‫ت‬ ‫ﻋﺎدت داﺷﺖ در‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬ﻲ‬
‫ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ت‬ ‫ﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪة رﻧﮓ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﺗﺮي ﺪ‬
‫ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻜ‬
‫ﮔﻞ ﻓﺮوﺷﻲ ﮔﺬاﺷﺖ ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﻧﮕـﻲ ﺧﺮﻳـﺪ و ﺑـﺮ روي ﻛـﺖ‬
‫ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ از ﻳﻜﻲ ﻞ‬
‫ﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ر‬
‫ﻣﻲ ﻛﺮد روزي ﻛﻪ ﻗﻗﺮار ﺑﻮد در ﺟﻠﺴﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﺣﻀ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻲ‬
‫ﺟﻠﺴﻪ اي ﺣﺎﺿﺮ‬
‫رﻓﺖ ‪ .‬ازآن ﭘﺲ او ﻫﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺑﺪون ﮔﻞ ﻗﺮﻣﺰ در ﻫﻴﭻ ﻪ‬
‫ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﺖ‬
‫ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻫﻤﻪ ﺰ‬
‫ﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻣﻼً اﺣﺣﺴﺎس ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ ﻲ‬
‫ﻲ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀ‬
‫اش ﻗﺮار دداد ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﻲ‬
‫ﭼﻨـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ‬
‫ﺖ ﻫﺎي وﻳﮋه ﺑـﻪ ﻛﻛـﺎر ﻧﺒﺮﻳـﺪ ‪ .‬ﻫـﺮ ﭼ‬
‫ﻗﺪرت زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮرداارﻧﺪ ‪ .‬اﮔﺮ ﻳﺎﻗﻮت ﺳﺮخ دارﻳﺪ ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎً آن را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻴﻴﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ‬
‫ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺟﻮاﻫﺮ ﻗﺮﻣﺰﺰ رﻧﮓ ﻧﻴﺰ از ت‬
‫ﻧﺸﺪ ‪ .‬ﮓ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺠﻴـﺐ اﺳـﺖ‬
‫ﻗﺮﻣﺰﺷﺎن را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻴﺪ ‪.‬رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ‪ ،‬رﻧﻧﮕﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ و ﻋﺠ‬
‫ن‬ ‫اﺳﺖ در ﺟﺟﻮاﻫﺮات ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺳﺳﻨﮓ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺮود ‪ ،‬ﺗﺎ وﻗﺘﻲ آﻧﻬﻬﺎ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ‪ ،‬اﻧﺮﺮژي ﭘﺮﺗﻮ‬
‫ﻋﺼـﺒﻲ ﻫﺴـﺘﻴﺪ ‪ ،‬رﻧـﮓ ﺳـﺒﺰ را ﺑـﻪ‬
‫ﻲ‬ ‫ﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ ‪ ،‬اﻟﺒﺒﺘﻪ ﺣﺪ اﻋﺘﺪال را ددر ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪.‬اﮔﺮ ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﺷﺪﻳﺪ و اﺣﺴﺎس ﻛﺞ ﺧﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻳـﺎ‬
‫ﺑﻪ ﺷﺮط آآن ﻛﻪ آن را درﺳﺖ‬
‫ﮕﺮ رﻧﮓ ﻫـﺎ‬
‫ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﺎ دﻳﮕ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻧﻮاع ﺳﺎﺎﻳﻪ روﺷﻦ آن اﺳﺘﻔﺎﺎده ﻛﻨﻴﺪ و وﻗﺘﻲ ددر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﻧﮕﻲ ﻃﻃﺒﻴﻌﺖ ﻗﺮار‬ ‫ﻫﺎي ﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ‪.‬ﻣﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ رﻧﮓ ن‬
‫آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻲ‬ ‫ﻟﺒﺎس ي‬
‫ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﻫﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺬاب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ‪. ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﺎن را ﺑﻪﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻴﺎز ‪ ،‬دل ااﻧﮕﻴـﺰ ﺗـﺮ ﺟﻠـﻮه ددﻫـﺪ ‪.‬ﺷـﻤﺎر‬
‫ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺑﺮ ﺗﺬﺛﻴﺮ رﻧﮓ ﺳﺳﺒﺰ ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﺪ ‪ .‬روﺳﺮﺮي ﻳﺎ ﻛﺮاواﺗﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺪ‬
‫ﻲ‬ ‫ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﻳﺶ ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ ‪ ،‬ﺑﺎ ﻛﻤﻲ رﻧﮓ‬
‫از زﻣﺴـﺘﺎﻧﻲ‬
‫ﻛﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻧﮓ آﺑﻲ را دوﺳﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ آﺳﻤﻤﺎن آﺑﻲ ‪ ،‬در ﻳﻢ رووز روﺷﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ روش ﺷﺷـﻔﺎ ﺑﺨﺸـﻲ اﺳـﺖ ‪ ،‬ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﭘـﺲ ز‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟـﺐ‬
‫ﺿﻤﻦ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻛﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﻮي ﺖ‬
‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ‪ .‬در ﺿ‬
‫ﺶ‬ ‫ﺷﻔﺎ ﺑﻬﺸﻲ آن ا‬
‫ﻃﻮﻻﻧﻲ ‪ ،‬ﺗﺎرﻳﻚ و ﻧﻤﻨﺎك ‪.‬رﻧﮓ ﻫﺎي ﺑﻨﻔﺶ و ازﻏﻮاﻧﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ آآﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻤﺨﻮان اﻧﺪ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺎ‬
‫ﻳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻮه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ‪ .‬رﻧﮓ ﺳﺳﻔﻴﺪ ﺑﻠﻮري اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ ﺣـﺮﺮت اﻧﮕﻴـﺰ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻣﻼﻳﻢ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺳﻴﺪ ‪ .‬رﻧﮓ ﻳﺎﻗﻮﺗﻲ ) ارﻏﻮاﻧﻲ ( و ﺳﻔﻔﻴﺪ ﺑﻠﻮري ﺷﻔﺎف ‪ ،‬ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻲ‬
‫ﻜﻲ ‪ ،‬ﺳـﺮرﻣﻪ اي و ﻗﻬـﻮه اي‬
‫اﻟﻌﺎده ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﺑﺪن داﺷﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﺎﻳﻞ دارﻧﺪ در زﻣﺴﺘﺎﺎن ﻟﺒﺎس ﻫـﺎي ﻣﺸـﻜ‬
‫ه‬ ‫را ﺟﺬب ﻣﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ررﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﺪه ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﻮق‬
‫ﻛـﻪ در واﻗـﻊ‬
‫ﺨﺎب ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ ﻪ‬
‫ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺎ را اﻓﺴﺮده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﻠﺒﻌﻲ ررﻧﮓ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه اﻧﺘﺨ‬
‫ﺑﺮ روان ﻣﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲ‬
‫ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ‪ .‬ﻣﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ روزﻫﺎﺎي ﺗﻴﺮه و ﺗﺎرﻳﻚ و ﺷﺐ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺮ‬
‫‪95 ‬‬
‫واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﮔﺮ دﻗﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﭘـﺲ از ﭘﺎﻳـﺎن ﻳﻳـﺎﻓﺘﻦ دوره‬
‫ﺖ‬ ‫ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ را ﺟﺬب ﻣﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺘﺨﺎب ﻣﺎ ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ‪.‬‬
‫اﻧﺮژي ي‬
‫ﻣﺤﺾ اﺳﺖ‪  . ‬‬
‫ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ و ﻫﻢ آن را اﻓﺰاﻳﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ‪ .‬اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺾ‬ ‫ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻴﺰﺰﻫﺎي رﻧﮕﺎرﻧﮕﻲ ﻲ‬
‫ﻣﻲ ﺧﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺮﺮﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﻧﺪ‬ ‫اﻓﺴﺮدﮔﻲ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮدم از ﺧﺎﻧﻪ ج‬
‫‪ ‬‬
‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ‪،‬‬
‫ﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﮔﺮان ﺖ‬
‫ﺖ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻲ‬
‫ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻜﺎﻫﺪ ‪ .‬ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ‬
‫ﻋﻼﻗﻪ اي ﺧﺎص دارﻳﺪ ‪ ،‬ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻳﻲ ﺑﺨﺮﻳﺪ ﻛﻪ از ﺳﺳﻨﮕﻴﻨﻲ آن ﺑﺎر ﻲ‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه و ﺳﺎﻳﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻪ‬
‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﮓ‬
‫ﻛﺖ ﻳﺎ ژاﻛﺖ ﺗﻴﺮه ﺑﭙﻮﻮﺷﻴﺪ ‪ .‬رﻧﮓ زرد ‪ ،‬رﻧﮓ ﻋﻘﻞ وﺧﺮد اﺳﺖ ‪ .‬اﻳﻦ‬
‫ﻚ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي ﺑﺎﺷﺷﺪ ﻛﻪ ﻻزم دارﻳﺪ ‪.‬ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻠﻮزي زرد ﺑﻪ رﻧﮓ ﮔﻞ آآﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان زﻳﺮ ﺖ‬
‫ﺷﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺠﺎق ﺳﺮ ﻛﻮﭼﻚ‬
‫ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮاي اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﺔ ااﻣﺘﺤﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﻧﺪ ‪ ،‬ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻫﺪﻓﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﺴﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺑﻮد ‪.‬ﻫﻤﻴﺸﻪ‬
‫ش‬ ‫رﻧﮓ ﻣﻮﺟﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺮﺮژي ذﻫﻦ‬
‫ﺪار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗـﺄﺄﺛﻴﺮ ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﻪ وﺟﺟـﻮد ﻣـﻲ آورد ‪ .‬ﻫﻫﻤـﺔ ﻣـﺎ در‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ در ﻛﺴﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﻳﺪ‬
‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎي رووﺷﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روﺣﻴﻪ ﺗﺎن را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻲ‬
‫ﻜﻴﺮ از ﻣﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰررﮔﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺮاي ﻣـﺎ ﺿـﺮوري اﺳﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﺎﺎس ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ررﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﻫﻫﺮ ﻓﻀﻴﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ‪ .‬ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ و ﺑﻲ ﺗﻔﻜﻴ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻧﻴﺎزﻣﺎن را ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻫﻨﮓ ﻛﻨﻴﻢ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻳﻦ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻤﺪ ﻟﺒﺎس ﺗﺎن را ااز ﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻣﺘﺪاول ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺑﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸـﻴﺪ ‪ .‬ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ‬
‫ن‬ ‫ﮓ ﻫﺎي ﻣﻮرد‬
‫ﻣﺎن در آن روز رﻧﮓ‬
‫روﺣﻲ ن‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻴﺪ‪   ‬‬
‫ﮓ‬ ‫ﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از آﻧﭽﻪ ﻛﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﺗﺎن ﻫﻫﺴﺖ ‪ ،‬ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ دﺳﺖ ﭘﻴﺪﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﺿﻤﻦ آن ﻛﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺮﻳﻊﻊ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ آن ﻫﺎ را ﺎﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮر و‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﭼﻨـﺎن ﮔﺴـﺘﺮش‬
‫ﺨﺸﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي داررد ‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﺸﺸﺘﺮة ﺧﻴـﺎل و ﺗﺼـﻮﻮرات ﺗـﺎن را ن‬
‫ش ﻧﻜﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ رﻧﻧﮕﻲ ﺧﻮاص ﺷﻔﺎﺑﺨ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش‬
‫ﺖ‬ ‫اﻳﻦ‬
‫ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار از ارزش ززﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺳﺖ ‪ .‬ﻫﻤﺔ ﻣﺎ در ﭼﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴـﺮﻳﻢ‬
‫ﻂ‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ‬
‫م‬ ‫دﻳﺪي روﺷﻦ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺪ ‪ .‬اﻳﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ‬
‫دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ااﻓﻖ ﻫﺎي ذﻫﻦ ﺗﺎن ررا ﺑﮕﺸﺎﻳﻴﺪ و ي‬
‫‪ ،‬زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﻦ‪   ! ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﻮاﻫـﺪ اﻧـﺪاﺧﺖ ‪.‬‬
‫ﺪ‬ ‫ﻴﻦ ﻛﺸﻒ ﺷـﻤﺎ را ﺑــﻪ ﺣﻴـﺮت‬
‫ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد و ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺔ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ‬
‫ﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺧﻮد دروﻧﻧﻲ ﺗﺎن را آﺷﻜﺎر ﺧ‬
‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ آﻳﻨﺪﺪه اي ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﻤﺎ ﻧﻮﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ‪  .‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه درس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و در زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻪ‬
‫‪ ‬‬
‫درك ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺮوﻳﺪ ‪ .‬روي ﻫﻢ رﻓﺘﺘﻪ ﺷـﻤﺎ زﻧـﺪﮔﻲ ﺗـﺎﺎن را ﭘـﻴﺶ رو دارﻳـﺪ و اﮔـﺮ‬
‫ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻤﺔ اﻃﻼﻋﺎﺎت اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻮﭼﭼﻚ را ﻛﺎﻣﻼً ك‬
‫ﻣﺪﺗﻲ ل‬
‫‪96 ‬‬
‫ﻜﻮﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪  .‬‬
‫ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺷﺎدﺗﺮ و ﺷﻜ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ‪ ،‬زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎن ﻢ‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎ ررا ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺔ زﻧﺪﮔﮔﻲ ﺧﻮد وارد ﺪ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﺒﺮﻳﺪ‪  ! ‬‬
‫ﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻟﺬت ﺪ‬
‫ﺧﻮد ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬اﻓﺰون ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﻲ‬
‫دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن د‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ آﺧﺧﺮ آن ﻛﻪ ﻛﻲ ﺗﻮاﻧﻧﻴﺪ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﮓ‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺪ‬
‫‪ ‬‬
‫زﻣﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﻤﻲ اﻳﺴﺘﺪ‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻳﻢ ‪  ،‬‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﺸﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﺎﻧﺪ ؛ ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ‪  ،‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ؛ ‪ ‬‬
‫ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻠ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ‪  ،‬‬
‫ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺎم ﻧﻨﻬﺎده ﺑﺎﻗﻲ‬
‫ﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫ﻫﻨﺪ آﻣﻴﺨﺖ‪   ‬‬
‫ﻫﺎي ﻫﺮز درﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨ‬
‫ﺑﺎ ﻋﻠﻖ ي‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻣﺎﻧﺪ ؛ ‪ ‬‬
‫و ﺑﺮاي ﻫﻤﻤﻴﺸﻪ در ﭘﻬﻨﺔ زﻣﻴﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺪ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮد و ﺷﻜﻜﻨﻨﺪة ﻧﺎزك ﺗﺮدﻳﺪررا‪   ‬‬
‫ﻢ‬ ‫ﻣﻲ‬
‫‪ ‬‬
‫‪97 ‬‬
‫درزﻧﺪﮔﻲ زﻳﺮ ﭘﺎ ﻟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ؛‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﻪ ازﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﺮااس دارﻧﺪ ‪  ،‬‬
‫و آﻧﺎن ﻪ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺎ اﺑﺪ از ززﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﺳﻴﺪ‪  . ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﺘﻲ ﺷﺎﻳﻦ‪   . ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫‪  ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻋﻠﻤﻲ ‪ -‬ﻋﺠﺎﻳﺐ‬
‫ﻋﻮارض اﻫﺪاي ﺧﻮن ﺑﺎ ﻣﻌﺪهه ﺳﻨﮕﻴﻦ ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ " (W‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎززﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﮔﮔﻔﺖ ‪:‬روزه داران ﻣﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬
‫‪World‐news.o‬‬ ‫ﺨﺶ ﻓﺎرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮي" ورﻟﺪ ز‬
‫ﻧﻴﻮز ‪org/persian ) ‬‬ ‫ﮔﺰارش ﺑﺨ‬
‫‪98 ‬‬
‫ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻮد‪   .‬‬
‫ﺐ‬ ‫ﺑﻌﺪ ازﺻﺮف اﻓﻄﺎري ﺳﺒﻚ ﺑﺑﺮاي اﻫﺪاي ﺧﻮن ﺑﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﻳﺮا اﻫﺪاي ﺧﻮن ﺑﺎ ﻣﻣﻌﺪه ﺳﻨﮕﻴﻦ‬
‫دﻛﺘﺮاﺑﻮاﻟﻘﻘﺎﺳﻤﻲ اﻓﺰود‪ :‬اﻫﺪاي ﺧﻮن ﺣﺮﻛﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دررﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻫﻢ ﺑﺮﻛﻛﺎت و ﺛﻮاب وﻳﮋه اي دارد‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ‬
‫ﺶ ﻣـﻮارد‬
‫روزه داران ﺑـﺮاي اﻫـﺪااي ﺧـﻮن‬
‫ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ‪ .‬وي ﺑﺎ ددرﺧﻮاﺳﺖ از ه‬
‫د‬ ‫دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎران‬
‫اﻫﺪا ﻦ‬
‫ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘـﺮ ﺗـﺮدد‬
‫ﺰ‬ ‫اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎزﻫﺴﺴﺘﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﻮﻧﮕﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﺎه در ﺑﻌﻀﻲ از ﻦ‬
‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺮﺮﺧﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ددر اﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺖ‬
‫ازﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ‪O  ،B  ، A ‬و ‪AB ‬ﻣﻨﻔﻲ درراﻳـﻦ اﻳـﺎم ﺧﺒـﺮ داد و اﻓـﺰود ‪ :‬روزه داران ﺣﺘـﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم روزه داري‬
‫اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬دﻛﺘﺮﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ز‬
‫ي‬ ‫راه‬
‫اﻓﻄﺎري و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻜﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﻧﺘﻘﺎل ﺧـﻮن ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﻛﻨﻨـﺪ و‬
‫ي‬ ‫ﺻﺮف ﻣﺨﺘﺼﺮي‬
‫درروزﺧﻮﻮن اﻫﺪا ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﮔﺮﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ ددرﺑﺎره ﺗﺸﻨﮕﻲ ﭘﺲ از اﻫﺪا دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ف‬
‫ﺻﻮرت اﻫﺪاي ﺧﻮن ﻣﻤﻜﻜﻦ اﺳـﺖ اﻫـﺪا ﻛﻨﻨﻨـﺪه دﭼـﺎر ﺳـﺮﮔﻴﻴﺠﻪ و اﻓـﺖ‬
‫ت‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد و در‬
‫ﺻﺮف ﻏﺬاي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﻮﺟﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮن ددر اﻃﺮاف ﻣﻌﺪه ﻲ‬
‫آن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﻞ دارﻧﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ زﻳﺮا ف‬
‫ﭘﺲ از ن‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﺪاي ﺧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺧـﻮن اﻫـﺪا ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ ﮔـﺰاارش ازﺑـﻴﻦ‬ ‫ﺧﻮن ﺷﻮد ‪ .‬وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻴﻦ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﻮاﻧﻨﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ل‬
‫ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻫﺪ‬ ‫ﻓﺸﺎر ن‬
‫ﻲ ﺣﺮم و واﺣﺪ ﻧﺎرﻣـﻚ از ﺳـﺎﻋﺖ ‪ 19‬ﺗـﺎ ‪ 22‬و‬
‫ﺤﻞ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻏﺮﺑﻲ‬
‫واﺣﺪﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺳﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن درﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان‪ ،‬واﺣﺣﺪ ﻣﺮﻛﺰدرﺧﻴﺎﺑﺎن وﺻﺎل ﺷﻴﺮازي ‪ ،‬وواﺣﺪ ﺷﻬﺮ ري درﻣﺤ‬
‫اﺳﻼم درﺧﻴﺎﺑـﺎن‬
‫ﻫﻴﺌﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن م‬
‫ﻫﻢ درﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ‪ ،‬ﻣﺼﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺖ‬
‫واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻴﺎرﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻢ‬
‫ي‬ ‫ﻣﺎه رﻣﻀﺎن‬
‫دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺬﻳﺮاي اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اول ه‬
‫ﺳﻲ ﻪ‬
‫ﺤـﻞ ﺑﺮﮔـﺰاري ﺟﺸــﻦ رﻣﻀـﺎن‬
‫ﺠﺪ اﺑﻮذر‪ ،‬ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻫﻤـﺪاﻧﻲ ﻫـﺎ در ﺧﺧﻴﺎﺑـﺎن ري و در ﻣﺤ‬
‫آزادي ‪ ،‬ﻫﻫﻴﺌﺖ ﺑﻴﺖ اﻟﺮﻗﻴﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻴﺮوزي ‪ ،‬ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺗﻬﺮان ‪ ،‬ﺣﺮﺮم اﻣﺎﻣﺰاده ﺻﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻣﺴﺠﺪ ارگ ‪ ،‬ﻣﺴﺠ‬
‫س ‪ www.tbtc.ir ‬ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎي ‪ 89722998‬از‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﻪ آدرس‬
‫درﺗﺎﻻر ﺑﺰﺰرگ وزارت ﻛﺸﻮﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺖ‬
‫ﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪  .‬‬
‫ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎﺎر ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎلل ﺧﻮن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺤ‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺑﻲﺧﻮاﺑﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ ‪ ‬‬
‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در اﻓﺮادي ﻛﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ‪9‬ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲﺧﻮاﺑﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺳﺖ‪  .‬‬
‫ﻪ‬ ‫اﻳﻦ‬
‫ﺖ‪ ،‬اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﻮاﺑﻨﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرري ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ ﻋﺮوﻗـﻲ ﺟـﺎن ﺧـﻮد ررا از دﺳـﺖ‬
‫ﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ در اﻧﮕﻠﻴﻴﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫ﺑﺪﻫﻨﺪ‪   .‬‬
‫‪99 ‬‬
‫ﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺧﻮاب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧــﻮن ارﺗﺒـﺎط‬
‫اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨ‬
‫ﮔﺰارش اﻳﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﻳﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ روﻳﺘﺮﺮز‪ ،‬ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ دﻻﻳﻞ ﻦ‬
‫ش‬ ‫ﺑﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪   .‬‬
‫داﺷﺘﻪ ﺪ‬
‫ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺮﺮ دﻟﻴﻞ در اﻓﺮادي ﻛﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺧــﻮاب ﺧـﻮد‬
‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ دﻳﺪﺪه ﺷﺪ‪ ،‬ﺧﻄﺮ گ‬
‫در اﻳﻦ ﻣﻄﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ‪10‬ﻫﺰار ﻧﻔﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺘﺘﻲ ﺑﺮاي ‪17‬ﺳﺎل ﻣﻮﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻞ‬
‫ﻓﺮاد ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺑﺮ اﺳﺖ‪   .‬‬
‫ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ در اﻳﻦ اﻓﺮ‬
‫ﺷﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﺳﺳﺎﻋﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﻛﺎﻫﻫﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ‪1/7‬ﺑﺮﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ ااز ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻲ‬
‫را در ﺐ‬
‫ب اﻧﮕﻠـﻴﺲ" در ﻛﻤﻤﺒـﺮﻳﺞ ﮔﻔـﺖ‪ ،‬ﻦ‬
‫اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ‬ ‫ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق در داﻧﺸﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ "ﺑﻴﻤﻤﺎرﺳﺘﺎن واروﻳﻚ" در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻻﻧﻪ "اﻧﺠﻤـﻦ ﺧـﻮاب‬
‫ﻜﻮ ﻛﺎﭘﻮﭼﻴﻮ" ﭘﺮووﻓﺴﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺐ‬
‫"ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪   .‬‬
‫ﺮ‬ ‫ﺧﻄﺮي را ﻛﻪ در ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﮔﻲ ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﻪ اﻣﺮوز ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ‬
‫ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺐ ﻣﻲﺧﻮاﺑﺑﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﻮﺿﻮع ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻲاﻫﻤﻤﻴﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪   .‬‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺖ‬
‫ﻻ‬ ‫ﺑﻴﺶ از ‪40‬درﺻﺪ از آآﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲﻫﺎ‬
‫وي ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﻳﻚ ﺳﻮم از ﺟﻤﻌﻌﻴﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ و ﺶ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫اوﻟـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺪت‬ ‫ﺷﻴﻔﺘﻲ و ﺧﻮاب ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺗﺎﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎ‬
‫اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﭘﻮﭼﻴﻮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻦ‬ ‫در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﺷﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي ﻲ‬
‫ﻣﻲدﻫﺪ‪   .‬‬
‫گ و ﻣﻴﺮ ارﺗﺒﺎط ﻲ‬
‫زﻣﺎن ﺧﻮاب را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در اﻓﺮادي ﻛﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ‪9‬ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲﺧﻮاﺑﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺳﺖ‪   .‬‬
‫ﻪ‬ ‫اﻳﻦ‬
‫ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺸـﻜﻼت ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻣﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻓﺴـﺮدﮔﻲ ﻳﻳـﺎ ﺧﺴـﺘﮕﻲ‬
‫ﻋﺮوﻗﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﻛﺎﭘﻮﭼﻴﻮ ﮔﻔﺖ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﺧﻮاب ﻃﻮ‬
‫ﻲ‬ ‫ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮرد اررﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺳﺮﻃﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪   .‬‬
‫ﻛﺎﭘﻮﭼﻴﻮ ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي آﻧﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻛﻪ ﺧﻮاب ﻣﺪاوم ﺣﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺐ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘ‬
‫ﻣﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺨﻴﻞ در ﺳﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﮕﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ‪ ‬‬
‫ﻗﺪرت ﺗﺨ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺧﻮد ﺑﻴﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﮔﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺷﻨﻴﺪه اﻳـﺪ را ﺑـﻪ اﻳــﻦ ﺗﺼـﻮﻳﺮ‬
‫ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺘﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮد را ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻬﺮه ﺟﺪﻳﻳﺪ او را در ذﻫﻦ ﺧ‬
‫اﮔﺮ ﻲ‬
‫ﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﻗﺮار دارد و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺳﺖ‪   .‬‬
‫ﻜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ آﻧﭽ‬
‫ﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري ﻧﻴﺴﺴﺘﻨﺪ‪.‬در ﻋﻮض ﺗﻔﻜ‬
‫ذﻫﻨﻲ اﺿﺎﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻧﻮزادان و ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻛﻮﭼﻚ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠ‬
‫ﻛﻨﻨﺪ؟‪   ‬‬
‫؟‬ ‫در ذﻫﻦ ﺗﺼﻮر‬
‫را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﻢ ر‬
‫ﭘﺲ ﻛﻮدﻛﻛﺎن در ﭼﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﻴﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ا‬ ‫‪100‬‬
‫‪0 ‬‬

‫اﻳﻦ ﺳﻦ را ﺑﻴﻦ ‪ 19‬ﺎﺗﺎ ‪ 22‬ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ‪   .‬‬


‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ در اﻳﻨﺒﻨﺒﺎره اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‪ ،‬ﻦ‬
‫ﺣﻴـﻮان داده‬ ‫ﺷﻴﻮه ﻫﺎي آزﻣﻮن درر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﺮ روي دو ﮔﺮوه ﻣﻣﺠﺰا از ﻛﻮدﻛﺎن ‪ 199‬و ‪ 22‬ﻣﺎﻫﻪ م‬
‫اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﺮ ﻛﻮدك ﻳﻚ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺣ‬ ‫ﻳﻜﻲ از ﺷﻴ‬
‫ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻓﺰﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻓﺖ‪   .‬‬
‫ﺶ‬ ‫ﻣﻴﺸﺪ ﻛﻪ ﻛﻛﻮدك ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮاي آن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻴﻜﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﻴﺐ اﺣﺴﺎس‬
‫آب رﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ‪   .‬‬ ‫دﻳﮕﺮي ﻗﺮار داده ﻣﻴﺸﺪ و ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻮدك ﻣﻴﮕﻔﺖ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي او ﺧﻴﺲ ب‬
‫آب ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا ﻳﻜﻜﻨﻔﺮ روي آن ب‬ ‫ي‬ ‫ﭘﺲ از ﻣﺪﺪﺗﻲ‪ ،‬اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎززي در اﺗﺎق‬
‫ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر از‬
‫ﺪ‬ ‫ب ﺑﺎزي ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻣﻴﮕﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻛﻪ آﻳﺎ ﻛﻮدك اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻔﺎﻫﻲ ررا ﺑﻪ روﻧﺪ ذﻫﺘﻨﻲ ﺧ‬
‫ﺧﻮد و ﺗﺼﻴﺮ اﺳﺒﺎب‬
‫ﻚ و ﻳـﻚ ﺧـﻴﺲ‪ .‬ﺣـﺎﻻ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻴﺪﻳـﺪﻳﻳﻢ ﻛـﻪ ﻫـﺮ‬
‫ﻛﻮدك ﺧﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﺗﺎق ﻛﻨﺎري رﻓﺘﻪ و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﺧﻮد را ﺑﻴﺎورد‪ .‬در اﻳﻦ ااﺗﺎق دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺳﺳﺒﺎب ﺑﺎزي وﺟﻮد دداﺷﺖ‪ ،‬ﻳﻚ ﺧﺸـﻚ‬
‫ﻛﺪاﻣﻴﻚ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺳﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﺧﻴﺲ ﺧﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‪   .‬‬ ‫ﻛﻮدك ﭼﭼﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻛﺪام ﻳﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ب‬
‫اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﺧﺸﻚ و ﻛﺪ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻛـﺮده و اﺳـﺒﺎب‬
‫ه‬ ‫ﻛﻮدﻛﺎن ‪ 22‬ﻣﺎﻫﻪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺳﺮاغ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﺧﺧﻴﺲ رﻓﺘﻨﺪ‪ .‬اﻧﻬﺎ اﻃﻃﻼﻋﺎت ﺷﻔﺎﻫﻲ درﺑﺎﺎره ﻋﺮوﺳﻚ ﺧﻮد را در ذﻫـﻦ ﺗﺼـﻮﻮر ﻛـﺮده و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮﺮ ﻣﺒﻨـﺎي اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻋﻤـﻞ‬
‫ﺑﺎزي"ﺧﻮﻮدﺷﺎن" را ﺑﺮداﺷﺘﻪﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ‪ 19‬ﻣﺎﻫﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜ‬
‫ﻜﺮدﻧﺪ‪   .‬‬
‫ﺖ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪﻪ در ‪ 2‬ﺳﺎﻟﮕﻲ‪ ،‬ﻛﻮﻮدﻛﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺶ‬
‫داﻧﺶ ﺧـﻮد را‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ددر ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻢ روااﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ‪ (Pssychological Sccience) ‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫ﻖ‬ ‫اﻳﻦ‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس آآﻧﭽﻪ ﻣﻴﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﻪ رووز درآورﻧﺪ‪   .‬‬
‫دﻫﻨﺪ‪  .‬‬
‫ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻛﻮدﻛﺎن اﻣﻜﺎن ﻣﻴﺪﻫﻫﺪ داﻧﺶ ﺧﻮد از ﺟﺟﻬﺎن اﻃﺮاف را ﺗﻨﻬﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن و داد و ﺳﺘﺪ ﺷﻔﺎﻫﻲ اﻃﻼﻋﻋﺎت‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮش ﺪ‬
‫ﻲ‪ ،‬داراي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻲ‬
‫اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﻓﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان‬
‫‪  (98‬‬
‫ﺣﻜﻴﻢ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ) ‪80 -1037‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم و در‬
‫اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺣﺣﺎذق ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺰﺷﻚ از زﻣﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻋﻠﻠﻮم ﺟﺪﻳﺪ در اﺑﺘﺪاي ﻗﺮن ‪ 16‬ﻣﻴﻼدي ﺑﻮد ﺗـﺎﺛﻴﺮ او در ﺟ‬
‫‪101‬‬
‫‪1 ‬‬
‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪  .‬‬
‫اروﭘﺎي ﻏﺮﺮﺑﻲ در ﻗﺮون وﺳﻄﻄﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اوﺳﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ه‬
‫ﺑﺨﺎرا ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﺮان ﺑﻮﻮد ﭘﺪرش ﻛﺎرﻣﻨﺪ‬
‫ا‬ ‫ﻜﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ در زﻣﺎن‬
‫اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ددر اﻓﺸﻨﻪ از روﺳﺘﺎﻫﺎﺎي ﺑﺨﺎرا ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻛﺸﻮر ازﺑﻜ‬
‫او در زﻣﺎن ﻛـﻮدﻛﻲ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ اﺳـﻼﻣﻲ‬
‫ﻔﺘﮕﻮي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻋﻋﻠﻢ و ﻛﻤﺎل ﺑﻮد‪ .‬و‬
‫دوﻟﺖ و ﻣﻣﺎﻣﻮر ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺧﺎﻧﻪ اش ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﻨﺖ و ﮔﻔﺘ‬
‫ادﺑﻴﺎت و ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﻓﺖ‪  .‬‬
‫اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ددر ‪ 17‬ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻨﺼﻮﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺑﺨﺎرا را ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﭘﺰﺷﻜﺎن از درﻣﺎن او ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه ﺪ‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻛﺮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﺟـﺎي دﺳـﺘﻤﺰد‬
‫‪ 999‬ﻣـﻴﻼدي در آﻧﺠـﺎ‬
‫از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ را در ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد‪ .‬وي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺰﺷﻚ درﺑﺎر ﺗﺎ ﺳﻘﻮﻮط ﭘﺎدﺷـﺎﻫﻲ ﺳـﺎﻣﺎﺎﻧﻴﺎن در ﺳـﺎل ‪9‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ز‬
‫ﺤﺚ ﻫـﺎي ﻓﻠﺴـﻔﻲ و ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد‬
‫ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮﺮد‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺮﺗﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺖ‪ .‬روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﻮان ﭘﺰﺷﻚ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮد و ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺤ‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻐﻐﻮل ﻣﻲ ﺷﺪ‪ .‬اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻲ راه ﺗﺠﺎرت ﻗﺮار دداﺷﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪ‪ .‬او ﭘﺰﺷﻚ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺳﻠﻄﺎن و از ﺷﻬﺮت‬
‫و درآﻣﺪ ﻣﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻫﻫﻤﺪان ﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻧﻮﺷﺖ‪ .‬ﻛﺘﺎب ﺷﻔﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ او دداﻧﺸﻨﺎﻣﻪ اي در ﻓﻠﺴﻔﻔﻪ ‪ ,‬ﭘﺰﺷﻜﻲ ‪ ,‬ﻋﻠﻮﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻨﻄـﻖ اﺳـﺖ‪ .‬اﺑـﻦ‬
‫ﻛﻪ ﻃﻼ را از ﻓﻠﺰات دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮب ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ‪.‬‬
‫ﺎﮔﺮي ﻛﺮد‪ .‬ﻛﻴﻤﻴﺎ ﮔﺮي ﻋﻘﻴﺪه و ﺗﻼﺷﻲ ﺑﻮد در اﻳﻦ راه ﻪ‬
‫ﺳﻴﻨﺎ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ را وارد ﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻴﻤﻴ ﺮ‬
‫ﺑﻪ اﺻﻔﺨﺎن ﻛﻪ در ﻣﻣﺮﻛﺰ اﻳﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ رﻓـﺖ‪ .‬در اﻳــﻦ ﺷـﻬﺮ ﺑـﻮدك ه ﻛﺘـﺎب ﻗـﺎﻧﻮن را ددر ﭘﺰﺷـﻜﻲ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1022‬ﻣﻴﻼدي ﺳﻠﻄﺎنن ﻫﻤﺪان ﻛﻪ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ در ﺧﺪﻣﺘﺶ د‬
‫ﺑﻮد ﻓﻮت ﻛﺮد و او ﻪ‬
‫ﭘﺮداﺧـﺖ ‪ .‬او ﻓﻬﺮﺳـﺖ ‪ 760‬دارو و‬
‫ﺖ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ د‬
‫ﻛﺮد‪ .‬در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اوو ﺑﻪ ﺷﺮح دﺳﺘﺎوردﻫﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮد‪ .‬در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب او ﺑـﻪ ﺷـﺮﺮح دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻋﻤـﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ رومم و ﻳﻮﻧـﺎن‬
‫ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﺎ‬
‫ﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﺴﻲ ﺖ‬
‫ﻓﺮاورده ﭘﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد‪ .‬اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻞ و ﻧﻘﺶ آب را در ﭘﺮاﻛﻨﺪن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺷﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد‪ .‬او ﻧﺨ‬
‫ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮﺮاه ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﭘﺎددﺷﺎن ﺑﺮاي ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻫﻤﺪان ﻣـﻲ‬
‫ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ ررا ﺷﺮح داد‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ان وي ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭼﺸﻢ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮد‪ .‬اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ در اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺰﺷﺷﻚ ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺪ‬
‫ﺷﺪ‪  .‬‬
‫ﮕﺎه او در ﻫﻤﺪان ﻳﻜﻲ از دﻳﺪﻧﻴﻬﺎي ﺟﺟﺎﻟﺐ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﺪ‬
‫ﺖ‪ .‬ﺳﺮ اﻧﺠﺎم آراﻣﮕ‬
‫رﻓﺖ ﻣﺮﻳﺾ ﺷﺪ و در ﮔﺬﺷﺖ‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻣـﺪارس ﭘﺰﺷـﻜﻲ‬
‫س‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﺮﺮﺟﻊ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﭼﻬﺎر ﻗﺮن در‬
‫ش ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﻴﻦ ﺗﺮﺟﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﻳﻲ ﻗﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي او ﻪ‬
‫ﭘﺲ از ﻓﻮﻮت اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ آﺛﺎرش‬
‫ﺟﺪﻳـﺪ از ﺗـﺎﺛﻴﺮ دارووﻫﺎﺳـﺖ‪ .‬او‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ او ‪ 15‬ﺑﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ددرﻣﺎﻧﻲ او ﭘﺎﻳﻪ آزﻣﺎﺎﻳﺸـﻬﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺪ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ‪ .‬در ﻇﺮف ‪ 50‬ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺧﺘﺮﺮاع ﭼﺎپ‪ ,‬ﻛﺘﺎب ﻗﺎ‬
‫ﻳﻲ ﻛـﻪ روي ﺣﻴﻮاﻧـﺎﺎت ﺛـﻮرت‬
‫ﻧﺸﺎن داد دداروﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درد ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺑﺎﺷﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﻲ‬
‫ﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮا اﺛﺮ آآﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ‬
‫‪ ‬‬ ‫‪102‬‬
‫‪2 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻼدي( ‪ ‬‬
‫ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس) ‪ 200‬ﺗﺎ ‪ 130‬ﻣﻴﻼ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﻚ‬
‫ﭘﺰﺷﻚ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ در زﻣﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ اروﭘﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺴﻠﻂ اﻣﭙﺮاﻃﻮري رووم ﺑﻮد در آن زﻣﺎن ﻧﮕـﺎه روﻣـﻲ ﻫـﺎ ﺑﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ‬
‫ﻀﻮﻻت و ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ‬
‫ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻮد آﻧﻬﺎ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎﻳﻲ ﺑﺑﺮا ي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺳﺳﺎﻟﻢ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮااي ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻓﻀ‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺮ‬
‫آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ درﻣـﺎن‬
‫ﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﻧﮕـﺮش آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﺎ‬
‫ﺑﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاد ﺳﺎﺧﺘ‬
‫در روﻣـﻲ ﻫـﺎ‬
‫ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ ﻃـﺐ ر‬
‫س ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻦ ط‬
‫را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲ آوردﻧﺪ‪ .‬ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس‬
‫ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻓﺮدي ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ا‬

‫▐ھفته نامه آرتنارت ‪▐ ‬شماره ھفتم ▐مھر ‪   ▐ 1386‬‬


‫ﻛﻤﻚ ﻛﺮد‪ .‬‬
‫ﻨﺖ در ﻳﻮﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻜﻜﻨﺪرﻳﻪ در ﻣﺼﺮ رﻓــﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ و ﻣـﻮﻮزه ﺑـﺰرگ‬
‫ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﭘﺮﻏﺎﻣﺲ آﺳﻴﺎي ﺻﻐﻴﺮ و ﻛﻮرﻳ ﺖ‬
‫ﭘﺰﺷـﻚ ﻫـﻢ ﻧﻴـﺎز‬
‫ﻚ‬ ‫ﻛﺎر ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ‬ ‫آﻧﺤﺎ دراراي دو اﺳﻜﻠﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺴﺴﺎن ﺑﻮد ‪ .‬ﺟﺎﻟﻴ س‬
‫ﻨﻮس اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﺎر از روي ﻧﻘﺸﻪ ر‬
‫دارد ﻛﻪ ﺑﺪن ااﻧﺴﺎن را ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن رووﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺟﺴﺴﺪ اﻧﺴﺎن را ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮده ﺑﻮد‪ .‬ﺟﺎﻟﻴ س‬
‫ﻨﻮس ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺪن ﻳﻚ ﺧـﻮك‬
‫ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺻﺪق ﻧﻤﻲ ﻛـﺮد‪ .‬ﻣـﺜﻼ‬
‫ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺟﺎﻧﻮران ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮاي ن‬
‫ﺎت زﻳﺎدي ﻳﺎد ﺖ‬
‫ﺑﺰ و ﻣﻴﻤﻮن دﺳﺳﺖ زد او ﺟﺰﺋﻴ ت‬
‫ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ در اﻧﺴﺎن ووﺟﻮد ﻧﺪارد‪  .‬‬
‫ك‬ ‫ﺷﺒﻜﻪ رﮔﻬﺎي ﺧﺧﻮﻧﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻣﻣﻐﺰ ﺟﺎﻧﻮران‬
‫اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﺮاواﻧـﻲ‬
‫ت‬ ‫ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ‪ 1557‬ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﭘﺮﻏﺎﻣﻣﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﻼدﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺧﺪﺪﻣﺖ ﻛﻨﺪ‬
‫در ﻣﻮرد ﻛﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎنن ﻛﺴﺐ ﻛﺮد‪ .‬ﺟﺎﻟﻴﻨﻨﻮس ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن زﺧﻤﻲ را درﻣﺎن ﻣﻲ ﻛﺮد و از اﻳﻦ راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎن ﻛﻠﺒﺪﺷﻨﺎﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎن را ﻓﺮا ﮔﮔﺮﻓﺖ‪  .‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪www.artenart.com‬‬
‫‪ ‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آرﺗﻨﺎرت‬ ‫‪ ‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮ ‪1386‬‬
‫ﻪ‬

‫‪ ‬‬
‫ﻣﻐﺮض دﻳﺪ ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮاار داد‪ .‬ادﻣﻮس ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺷﺪه ﺑﻮد و از ﻓﻠﺞ ﻣﻣﺨﺘﺼﺮ در دﺳﺖ رراﺳﺖ ﺧﻮد‬
‫ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻓﻮاﻳﺪ داﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎي ﺧﻮد را در ض‬
‫ﺖ‬ ‫ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس در ﺳﺎل ‪ 162‬ﻣﻴﻼددي ﺑﻪ روم‬
‫ﭘﺰﺷﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ درﺧﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻛﺮد‪ .‬ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس از آدﻣﻣﻮس در ﻣﻮرد آﺳﻴﺐ دﻳـﺪﮔﻴﻬﺎي ﺗـﺎزه ﭘﺮﺳـﺶ‬
‫ﺷﺪﻧﺪ از ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﻚ‬
‫رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﺮد‪ .‬ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﭘﺰﺰﺷﻜﺎن ﻣﺤﻠﻲ از دررﻣﺎن او ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺪ‬
‫اﻧﮕﺸـﺘﺎن ﺑﺎﻳـﺪ روي‬
‫ن‬ ‫داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻋﺼﺎب اﻧﻜﺸﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ارﺗﺒـﺎط دارد و ﺑـﻪ ﺣـﺎي‬
‫ﺠﺮوح ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﻣﻲ ﺖ‬
‫ﻛﺮد و ﻣﺸﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ آدﻣﻮﻮس از اراﺑﻪ ﭘﺮت ﺷﺷﺪه و ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﺠﺮ‬
‫درﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ‪  .‬‬
‫اورﻟﻴﻮس اﻣﭙﺮاﻃﻮر رووم ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس را ﺑﻪ ﺳﺳﻤﺖ ﭘﺰﺷﻚ ر‬
‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺎرﻛﻮس ﻟ‬
‫ﺎﻓﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻘ‬
‫ﻤﺎر ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻬﺒﻮد ﻳ ﺖ‬
‫اﻋﺼﺎب ﮔﮔﺮدن او ﻛﺎر ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻴ ر‬
‫‪103‬‬
‫‪3 ‬‬
‫ـﺮات و ﻧ