Normă tehnică din 27/01/1998

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998
Intrare in vigoare: 06/04/1998
privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane
CAPITOLL 1
Generalităţi
1!1! Prezentele norme tenice se aplică tuturor drumurilor publice din interiorul localităţilor urbane!
"iind elaborate în con"ormitate cu #rdonanţa Guvernului nr$ 4%/199& privind re'imul (uridic al
drumurilor$
1!2! Prin străzi! în înţelesul prezentelor norme tenice! se înţele'e drumurile publice din interiorul
localităţilor! indi"erent de denumire) stradă! cale! cei! splai! şosea! alee! "undătură! uliţă etc$
1!"! *trăzile din localităţile urbane se clasi"ică în raport de intensitatea tra"icului şi de "uncţiile pe
care le îndeplinesc! ast"el)
+ străzi de cate'oria , + ma'istrale-
+ străzi de cate'oria a ,,+a + de le'ătură-
+ străzi de cate'oria a ,,,+a + colectoare-
+ străzi de cate'oria a ,.+a + de "olosinţă locală$
1!#! /uncţiile! dimensiunile şi modul de realizare a "iecărei cate'orii de străzi sunt cele prevăzute în
prezentele norme tenice$
1!$! 0ncadrarea în cate'orii a străzilor din localităţile urbane se "ace de către consiliile (udeţene sau
locale! pe baza studiilor de dezvoltare şi or'anizare a tra"icului! potrivit prezentelor norme tenice$
1!%! 1rumurile naţionale! (udeţene şi comunale îşi păstrează cate'oria "uncţională din care "ac parte!
"iind considerate "ără întrerupere în traversarea localităţilor! servind şi ca străzi$ 2odi"icarea traseelor
acestora în traversarea localităţilor! precum şi lucrările de realizare! modernizare şi reparare a acestora
se "ac în con"ormitate cu le'islaţia în vi'oare$
1!7! *ectoarele de drumuri naţionale! (udeţene şi comunale! incluz3nd lucrări de artă şi amena(ările
a"erente! situate în intravilanul reşedinţelor de (udeţ sau al municipiilor! sunt în administrarea
consiliilor locale$
CAPITOLL 2
1omenii de aplicare
2!1! Pentru străzile e4istente! condiţiile tenice din prezentele norme trebuie respectate la repararea!
reabilitarea sau modernizarea lor$
CAPITOLL "
Prescripţii 'enerale
"!1! *trăzile din localităţile urbane au următoarele "uncţii şi caracteristici)
+ străzile de cate'oria , + ma'istrale + asi'ură preluarea "lu4urilor ma(ore ale oraşului pe direcţia
drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principală de le'ătură cu acest drum! av3nd
minimum 6 benzi de circulaţie! inclusiv liniile de tramvai-
+ străzile de cate'oria a ,,+a + de le'ătură + asi'ură circulaţia ma(oră între zonele "uncţionale şi de
locuit! av3nd 4 benzi de circulaţie! inclusiv liniile de tramvai-
+ străzile de cate'oria a ,,,+a + colectoare + preiau "lu4urile de tra"ic din zonele "uncţionale şi le
diri(ează spre străzile de le'ătură sau ma'istrale! av3nd 5 benzi de circulaţie-
+ străzile de cate'oria a ,.+a + de "olosinţă locală + asi'ură accesul la locuinţe şi servicii curente sau
ocazionale din zonele cu tra"ic "oarte redus$
"!2! 6ona străzilor din localităţile urbane include partea carosabilă! acostamentele! şanţurile! ri'olele!
trotuarele! spaţiile verzi! supra"eţele adiacente pentru parca(e! supra"eţele de teren necesare amplasării
ane4elor acestora$ Pe sectoarele de străzi "ără canalizare! scur'erea apelor trebuie asi'urată prin şanţuri
amena(ate! cu diri(area în a"ara zonelor de si'uranţă a străzilor$
"!"! 6onele de si'uranţă şi de protecţie a intravilanului localităţilor urbane se stabilesc prin studii de
tra"ic şi prin documentaţiile de urbanism şi de amena(are a teritoriului$
"!#! 7ondiţiile tenice de proiectare a străzilor din localităţile urbane! precum şi capacităţile ma4ime
de circulaţie sunt prevăzute în ane4ele nr$ 1 şi 5$
"!$! Proiectarea! sistematizarea şi realizarea străzilor din localităţile urbane se "ac în corelare cu
planul urbanistic 'eneral al localităţii! pe baza studiului de dezvoltare şi or'anizare a tra"icului!
întocmit pentru o perioadă de perspectivă de minimum 18 ani! cu respectarea normelor tenice în
vi'oare$
"!%! Prin sistematizarea reţelei stradale se va asi'ura ca drumurile naţionale să traverseze localitatea
prin una sau cel puţin două străzi principale de circulaţie! în con"ormitate cu le'islaţia în vi'oare$
"!7! 9a proiectarea! e4ecuţia şi intervenţiile asupra străzilor din localităţile urbane se va ţine seama de
cate'oriile "uncţionale ale acestora! de tra"icul rutier! de si'uranţa circulaţiei! de "actorii economici!
sociali şi de apărare! de conservarea şi protecţia mediului încon(urător! con"orm studiilor de impact! de
planurile de urbanism şi de amena(are a teritoriului! de ancetele de tra"ic ori'ine+destinaţie! precum şi
de normele tenice în vi'oare! pentru adaptarea acestora la cerinţele persoanelor cu andicap şi ale
celor de v3rsta a treia! precum şi pentru amena(area pistelor pentru biciclişti$
"!8! 1es"iinţarea! lăr'irea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri e4istente se pot "ace prin
otăr3re a Guvernului! la propunerea :e'iei ;utonome <;dministraţia =aţională a 1rumurilor din
:om3nia<! în cazul drumurilor naţionale! prin otăr3re a consiliilor locale! în cazul străzilor! şi la
propunerea consiliilor (udeţene! în cazul drumurilor (udeţene$
"!9! 1ocumentaţiile tenice privind proiectarea construcţiei! modernizarea şi reabilitarea străzilor din
localităţile urbane se avizează de către administratorul acestora$
"!10! 0mbunătăţirea elementelor 'eometrice ale străzii se poate e"ectua! potrivit dispoziţiilor le'ale!
prin corectări sau retra'eri de 'arduri! "ără demolări de clădiri! asi'ur3ndu+se lăţimea minimă de
trotuar$
"!11! ;mplasarea unor obiective economice sau de altă natură! care implică modi"icări ale traseului!
ale elementelor 'eometrice sau ale structurii de rezistenţă a unei străzi! se "ace cu respectarea le'islaţiei
în vi'oare privind autorizarea e4ecutării construcţiei! celtuielile a"erente "iind în sarcina celui care a
solicitat modi"icările$
"!12! 0n zonele prote(ate ale localităţilor se va urmări descura(area sau interzicerea circulaţiei de
tranzit! în condiţiile le'ii! prin asi'urarea unor trasee de deviere corespunzătoare! cu acordul
administratorului drumului şi al poliţiei rutiere$
"!1"! 0n cadrul proiectelor de sistematizare a localităţilor urbane se va avea în vedere posibilitatea
realizării unor monumente noi! precum şi punerea în valoare a monumentelor e4istente! lucrările
destinate acestor scopuri e"ectu3ndu+se cu avizul 2inisterului 7ulturii$ *e interzice realizarea de pieţe
noi sau spaţii verzi în (urul obiectivelor social+culturale! prin demolarea unor construcţii e4istente$
"!1#! Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localităţile urbane! accesul spre aceste drumuri se
realizează prin intersecţii amena(ate corespunzător intensităţii tra"icului$
"!1$! Pentru întocmirea studiilor de dezvoltare şi or'anizare a circulaţiei! consiliile locale împreună
cu poliţia rutieră asi'ură recensăm3ntul periodic al tra"icului! potrivit normelor tenice stabilite în acest
scop$
"!1%! .itezele de circulaţie luate în considerare la proiectare! intensitatea şi natura tra"icului! precum
şi or'anizarea circulaţiei! dispunerea şi amena(area intersecţiilor se stabilesc cu respectarea prevederilor
normelor în vi'oare$
"!17! 1imensionarea numărului de benzi carosabile se "ace în "uncţie de intensitatea şi caracteristicile
tra"icului! cu respectarea capacităţilor ma4ime de circulaţie pe străzi! prevăzute în ane4a nr$ 5$
"!18! ;doptarea elementelor 'eometrice ale străzilor din localităţile urbane se "ace cu respectarea
prevederilor normelor în vi'oare şi sunt redate în ane4a nr$ %$
"!19! ;linierea construcţiilor în lun'ul străzilor din cate'oriile ,+,,, se "ace cu respectarea distanţelor
ma4ime între "ronturile acestora! prevăzute în ane4a nr$ 4$
"!20! 1imensionarea structurii rutiere se "ace în "uncţie de intensitatea şi de compoziţia tra"icului de
perspectivă! de caracteristicile "izico+mecanice şi de de"ormabilitate ale materialelor! con"orm
re'lementărilor în vi'oare$
;le'erea tipului de structură rutieră se va "ace pe baza unor calcule tenico+economice şi de
rentabilitate! ţin3nd seama şi de lucrările de întreţinere necesare "iecărui tip de îmbrăcăminte rutieră în
e4ploatare$
Perioada de perspectivă pentru dimensionarea structurii rutiere va "i de minimum 18 ani$
"!21! Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate de'radări datorate "enomenului de în'eţ+dez'eţ se
vor lua măsuri pentru sporirea rezistenţei structurii rutiere la acest "enomen$
"!22! ,ntersecţiile se realizează denivelat sau la acelaşi nivel! în "uncţie de cate'oria străzii şi de
tra"icul rutier! cu respectarea le'islaţiei în vi'oare$ 7eltuielile privind aceste lucrări sunt în sarcina
celor care au în administrare sau în proprietate strada pe care se des"ăşoară tra"icul ce impune
amena(area sau modi"icarea intersecţiei$
"!2"! 9a proiectarea intersecţiilor în mediul urban se va ţine seama de "lu4urile circulaţiei! de relaţiile
dintre curenţii de tra"ic! de modul de diri(are a tra"icului! de condiţiile de vizibilitate şi de si'uranţă a
circulaţiei! cu respectarea normelor în vi'oare$
"!2#! Pentru circulaţia pietonilor în localităţile urbane se vor amena(a trotuare! cu o lăţime cuprinsă
între 1!00 m şi 4!00 m! în "uncţie de intensitatea circulaţiei pietonale şi de locul unde sunt amplasate!
con"orm ane4ei nr$ 8$ 1acă este cazul! se pot amena(a piste pentru biciclişti! în con"ormitate cu
prevederile normelor în vi'oare! av3ndu+se în vedere studiile e"ectuate de administraţiile locale şi
planurile de urbanism local$
"!2$! 9a traversarea străzilor din cate'oriile , şi ,, pot "i prevăzute re"u'ii sau pasa(e pietonale
denivelate$
"!2%! :ealizarea şi amplasarea în zona străzilor a oricărei construcţii sau instalaţii! în orice scop! se
"ac cu respectarea le'islaţiei în vi'oare$
"!27! 1eţinătorii construcţiilor sau instalaţiilor acceptate sunt obli'aţi să e4ecute! pe celtuiala lor!
demolarea! mutarea sau modi"icarea acestora! av3ndu+se în vedere corelarea cu cota părţii carosabile a
străzii! dacă aceste operaţiuni sunt impuse de modernizarea! modi"icarea! întreţinerea sau e4ploatarea
străzii$
"!28! 7onsiliile locale sunt obli'ate să+i înştiinţeze pe deţinători în le'ătură cu lucrările prevăzute!
după cum urmează)
+ cu cel puţin 15 luni înainte de începerea lucrărilor a căror e4ecuţie impune mutarea sau modi"icarea!
pentru construcţiile autorizate cu caracter de"initiv-
+ cu cel puţin % luni înainte de începerea lucrărilor! în cazul construcţiilor acceptate cu caracter
provizoriu$
"!29! 1eţinătorii de construcţii amplasate în zona străzilor sunt obli'aţi să e4ecute revizia periodică şi
repararea acestora pentru a se asi'ura estetica! prote(area străzii şi si'uranţa circulaţiei$
"!"0! 9iniile noi de tramvai se amplasează pe baza unor studii tenice$ 0n cazul amplasării acestora pe
partea carosabilă a străzii! la nivelul ei se vor amena(a obli'atoriu staţii de tramvai cu re"u'ii pentru
pietoni! pro"ilul caracteristic al străzii modi"ic3ndu+se în con"ormitate cu normele în vi'oare$
"!"1! ;utorităţile administraţiei publice locale împreună cu poliţia rutieră au obli'aţia de a
re'lementa parcarea şi staţionarea pe străzi a veiculelor$
"!"2! Parcarea autoveiculelor se admite! de re'ulă! în zone special amena(ate! în a"ara benzilor de
circulaţie şi a trotuarelor! amplasate de comun acord cu poliţia rutieră$
CAPITOLL #
1ispoziţii "inale
#!1! ;ne4ele nr$ 1+8 "ac parte inte'rantă din prezentele norme tenice$
#!2! 7ondiţiile din prezentele norme tenice conţin prevederi minime obli'atorii$
#!"! :e"erinţe) #rdonanţa Guvernului nr$ 4%/199& privind re'imul (uridic al drumurilor$
AN&'A Nr! 1 (a norme

Condiţii tehnice de proiectare a străzilor din localităţile urbane
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Distanţa minimă
Partea normală dintre
Intensitatea carosabilă (m) intersecţii la
traficului în acelaşi nivel (m) Organizarea
Nr !ategoria "iteza de autoturisme ───────────────────────────────────────────── circulaţiei şi a
crt străzii #roiectare (ve$icul%etalon) Nr &ăţimea &ăţimea 'elaţii 'elaţii intersecţiilor
((m)oră) (oră şi bandă) de benzii carosabilă st*nga% numai
benzi (m) (m) drea#ta drea#ta
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+ ,tradă de -. /oarte intensă - 012. 3+ 4.. 3.. a) liniile de tramvai se
categoria I % #este -.. şi am#lasează în limita
% magistrală intensă % #ărţii carosabile a
0-.%-.. străzii1 încadrate în
numărul benzilor
b) intersecţiile foarte
solicitate se
amena5ează denivelat
c) intersecţiile la nivel
cu circulaţia diri5ată
cu semafoare
d) staţionările #e benzile
de circulaţie curentă
sunt interzise
3 ,tradă de 2.%-. Intensă % 6 012. +6 2.. +..% a) liniile de tramvai se
categoria 0-.%-.. +2. am#lasează în limita
a II%a % #ărţii carosabile a
de străzii1 încadrate în
legătură numărul benzilor
b) intersecţiile la nivel
au circulaţia diri5ată
de semafoare
c) staţionările #e benzile
de circulaţie curentă
sunt interzise
d) în condiţii deosebite
de desfăşurare a
traseului străzii
(teren accidentat1
zone locuite) se #oate
reduce viteza de
#roiectare #e sector
#*nă la 02 (m)oră
0 ,tradă de 6.%2. 7edie % 3 0%012. -%8 3.. 2. în condiţii deosebite
categoria +-.%0-. de desfăşurare a
a III%a % traseului străzii
colectoare (teren accidentat1
zone locuite) se #oate
reduce viteza de
#roiectare #e sector
#*nă la 32 (m)oră
6 ,tradă de 32 'edusă % + 0%012. 0%012. ,ub a) străzile #ot fi
categoria 0.%+-. şi +.. #revăzute cu #latforme
a I"%a % foarte redusă de încrucişare şi
de % sub 0. bucle de întoarcere şi
folosinţă au1 de regulă1 trotuar
locală de +1.. m
b) se va interzice
traficul mi5loacelor
de trans#ort în
comun #e această
categorie de străzi
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

AN&'A Nr! 2 (a norme
CAPACITĂŢILE MAXIME DE CIRCULAŢIE ALE STRĂZILOR
SITUATE ÎN PALIER ŞI ALINIAMENT

(autoturisme%ve$icule%etalon)oră)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr benzilor Distanţa dintre "iteza de #roiectare ((m)oră)
de circulaţie intersecţii (m) ─────────────────────────────
-. 2.%-. 6.%2. 32
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9 !irculaţia în regim normal şi flu: continuu
(undă verde1 intersecţii denivelate)
- benzi % 2... % % %
6 benzi % 02.. 04.. % %
; !irculaţia în regim normal şi flu: discontinuu
(cu treceri alternative în intersecţii)
- benzi 4.. 34.. % % %
6 benzi 4.. 3... 33.. % %
2.. +2.. +4.. % %
3 benzi 2.. % +... +3.. %
0.. % 8.. <.. %
3.. % -.. 4.. %
+ bandă +.. % % % 02.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

AN&'A Nr! "a) (a norme
P*O+IL*I CA*ACT&*I,TIC& -& ,T*./I
A! *trăzi de cate'oria , + ma'istrale + cu minimum 6 benzi de circulaţie
AN&'A Nr! "0) (a norme
1! *trăzi de cate'oria a ,,+a + de le'ătură + cu 4 benzi de circulaţie
AN&'A Nr! "c) (a norme
C! *trăzi de cate'oria a ,,,+a + colectoare + cu 5 benzi de circulaţie
-! *trăzi de cate'oria a ,.+a + de deservire locală + cu o sin'ură bandă de circulaţie
AN&'A Nr! #) (a norme
DISTANŢELE DINTRE FRONTURILE CONSTRUCŢIILOR SITUATE
PE PĂRŢILE LATERALE ALE STRĂZII

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr benzilor de !ondiţiile de amena5are Distanţele dintre
circulaţie curentă a străzilor fronturile construcţiilor (m)
(ambele sensuri) (vezi nota)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
% şase benzi !u sau fără linie de 02
tramvai1 cu #omi şi st*l#i
la marginea trotuarului
% #atru benzi !u sau fără linie de 32
tramvai1 cu #omi şi st*l#i
la marginea trotuarului
% două benzi !u #omi şi st*l#i şi cu +6%+-1 în funcţie de lăţimea
reţele subterane numeroase trotuarelor
% două benzi /ără #omi <%+01 în funcţie de lăţimea
carosabilă a trotuarelor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Notă= Distanţele dintre fronturile construcţiilor se reduc1 în
cazul în care sunt #revăzute trotuare cu lăţimi mai mici
dec*t cele stabilite în mod curent1 şi se ma5orează atunci
c*nd se #revăd zone verzi mediane1 refugii #entru #ietoni1
amena5ări #entru intersecţii şi #entru asigurarea
vizibilităţii1 #recum şi în cazul terenului accidentat1 în
vederea reducerii volumelor de terasamente1 al zidurilor de
s#ri5in şi al soclurilor clădirilor
Distanţa dintre fronturile clădirilor de locuit1 altele
dec*t cele am#lasate #e străzile de categoria I şi a II%a1
va fi de 34 m1 #entru clădirile cu ++ niveluri (P> +.)1şi
de +0 m1 #entru cele cu 2 niveluri (P > 6)1 res#ectiv +- m1
#entru străzile cu două benzi de circulaţie şi trotuare de
0 m
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

AN&'A Nr! $ (a norme
PROFILURI CARACTERISTICE DE STRĂZI

───────────────────────────────────────────────────────────────
!a#acităţi de circulaţie (#ietoni)oră)
───────────────────────────────────────────────────────────────
&ăţimea trotuarului ?rotuar l*ngă ?rotuar l*ngă 9lee în zona
(m) locuinţe magazine de #arc
───────────────────────────────────────────────────────────────
+1.. 4.. 8.. -..
+12. +-.. +6.. +3..
3132 36.. 3+.. +4..
01.. 03.. 34.. 36..
61.. 6... 02.. 0...
───────────────────────────────────────────────────────────────

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful