1

https://sites.google.com/site/scholikeaithousa/home/grammatike/ta-mere-toulogou
ΕΜΡΕΔΩΤΙΚΘ Ε΢ΓΑΣΙΑ Γ΢ΑΜΜΑΤΙΚΘΣ ΜΕ POWER POINT
ΜΕΛΕΤΩ ΔΙΑΣΚΕΔΑΗΟΝΤΑΣ Ρροβολι Λιψθ
Δθμιουργόσ: ΜΠΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΘΣ

τόπουσ. τόπο ι ηϊο. ηϊα. -θσ. Αρςενικά Θθλυκά Ουδζτερα -οσ. πράγματα. -οσ . αςφάλεια) Κφρια ονόματα: Φανερϊνουν ζνα οριςμζνο πρόςωπο. ιδιότθτα ( ςοβαρότθτα) πρόςωπα (κείοσ. μία ζνα Ουςιαςτικά Οι λζξεισ που φανερϊνουν πρόςωπα. Πζτροσ) ηϊα (ςκφλοσ) τόπουσ (Ακινα. Ελλάδα) πράγματα (δζμα. τα επίκετα. το Β) αόριςτο άρκρο: ζνασ. κατάςταςθ (ςιωπι). -ασ -θ. -οφ -ο. -ι. -α. Κοινά ονόματα: Φανερϊνουν γενικά πρόςωπα. γραμματόςθμα) ενζργειεσ (αποςτολι) καταςτάςεισ (θςυχία) ιδιότθτεσ (ταχφτθτα. -ασ.2 Τα άρκρα Τα μζρθ του λόγου Τα κλιτά (Οριςτικό και Αόριςτο ) Μπαίνουν μπροςτά από τα ουςιαςτικά. -α. ιδιότθτα. ηϊα ι πράγματα. θ. ενζργεια. Α) οριςτικό άρκρο: ο. τισ κλιτζσ μετοχζσ και οριςμζνεσ αντωνυμίεσ. κατάςταςθ. ενζργεια (γράψιμο) .

. ηθλιάρθσ. κθλυκό και ουδζτερο γιατί παίρνουν το γζνοσ των ουςιαςτικϊν που προςδιορίηουν. βόρειοσ… -ίςιοσ Βουνίςιοσ. . ςκοτεινόσ. ηθλιάρικο κ. πολφ Ευγενικόσ. -α. ηθλιάρα. -ια. βακφ-ςταχτισ. ακριβζσ πολφσ. ακριβισ. ωραίο μζτριοσ. -ουςα. -ί -ισ. ουράνιοσ… Άδειοσ.3 Επίκετα οι λζξεισ που μασ δείχνουν τι λογισ είναι το κάκε ουςιαςτικό που ςυνοδεφουν και ζχουν τρία γζνθ Συνοδεφουν τα ουςιαςτικά και μασ λζνε κάκε φορά πωσ ακριβϊσ είναι τα ουςιαςτικά. ενδιαφζρουςα. Ο καλόσ(επίκετο) μακθτισ(ουςιαςτικό) ι Ο μακθτισ(ουςιαςτικό) είναι καλόσ(επίκετο)). υπναροφ. βακφ ςταχτισ. γκρινάρα. μζτρια.. ευγνϊμον ευκφσ. -θσ. βακιά. γνιςιοσ. γκρινιάρικο υπναράσ. καλό-βακφσ. -ον -ων/ονασ.. πολλι. -φ -θσ. -α. ςταχτιά. -ο -φσ. ςταχτί. Ελεεινόσ. δανεικόσ -ιμοσ Νόμιμοσ. -εία. αλθκινόσ. βακιά. ξφλινοσ… -ιοσ Άγιοσ. ςταχτί γκρινιάρθσ.. δθλαδι τι ποιότθτα ι ιδιότθτα ζχει. μζτριο βακφσ. ευγνϊμων.χ. ΠΧ Καλόσ. ευκεία. -ο -οσ. -ινοσ Μάλλινοσ. ζτοιμοσ.. -φ -ισ.π. ευκφ ακριβισ. -ιά. φιλικόσ… -ικόσ Εξαιρζςεισ Θθλυκόσ. Ζχουν τρία γζνθ. -εσ ενδιαφζρων. υπναράδικο/-οφδικο καβγατηισ. -ικο -άσ/-ισ. -ου. χριςιμοσ… Άςχθμοσ. καβγατηιδικο -ων. -άδικο/οφδικο/-ιδικο όμορφοσ. αγριωπόσ. -θ. ςταχτιά. όμορφο ωραίοσ. -ια.. ωραία. -ον -υσ.λ.. όμορφθ.. ΚΑΤΑΛΘΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΙΘΕΤΩΝ Σε Ραραδείγματα -οσ. καβγατηοφ. Θμεριςιοσ. καλι. -ωτόσ Φουντωτόσ. καμαρωτόσ. (Π. -ινόσ Βραδινόσ. ενδιαφζρον ευγνϊμων. -ωπόσ Ρραςινωπόσ. -ο -οσ.. αρςενικό. παλικαρίςιοσ.

4 ΢ιματα Ριματα είναι οι λζξεισ που φανερϊνουν ότι: Φανερϊνουν ότι κάποιοσ κάνει κάτι ι πακαίνει κάτι ι βρίςκεται ςε μια κατάςταςθ. Μζλλοντασ: κα ζχω αγαπθκεί . -αίνω. -ϊνω. Μζλλοντασ: κα δεκϊ Εξακ. Μζλλοντασ: κα αγαπθκϊ Εξακ. Μζλλοντασ: κα αγαπϊ Ραρακείμενοσ: ζχω αγαπιςει Υπερςυντζλικοσ: είχα αγαπιςει Συντ. κάτι κάνω (διαβάηω) ι κάτι πακαίνω (λερϊνομαι) ι βρίςκομαι ςε μία κατάςταςθ (κοιμάμαι) ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΘ ΦΩΝΘ -ω. εφω ΡΑΘΘΤΙΚΘ ΦΩΝΘ -ομαι. -ίηω. Μζλλοντασ: κα ζχω δεκεί Βϋ Συηυγία Ενεςτϊτασ: αγαπϊ Ραρατατικόσ: αγαποφςα Αόριςτοσ: αγάπθςα Στιγμ. Μζλλοντασ: κα δζνω Ραρακείμενοσ: ζχω δζςει Υπερςυντζλικοσ: είχα δζςει Συντ. Μζλλοντασ: κα αγαπιςω Εξακ. Μζλλοντασ: κα αγαπιζμαι Ραρακείμενοσ: ζχω αγαπθκεί Υπερςυντζλικοσ: είχα αγαπθκεί Συντ. Μζλλοντασ: κα ζχω αγαπιςει Ενεςτϊτασ: αγαπιζμαι Ραρατατικόσ: αγαπιόμουν Αόριςτοσ: αγαπικθκα Στιγμ. Μζλλοντασ: κα δζςω Εξακ. Μζλλοντασ: κα δζνομαι Ραρακείμενοσ: ζχω δεκεί Υπερςυντζλικοσ: είχα δεκεί Συντ. -ιζμαι Αϋ Συηυγία Ενεςτϊτασ: δζνω Ραρατατικόσ: ζδενα Αόριςτοσ: ζδεςα Στιγμ. Μζλλοντασ: κα ζχω δζςει Ενεςτϊτασ: δζνομαι Ραρατατικόσ: δενόμουν Αόριςτοσ: δζκθκα Στιγμ.

μασ.μμζνοσ (κλαμζνοσ. τουσ … Αυτοπακείσ Τον εαυτό μου. μόνοι τουσ .-ο. κακζνα κανζνασ. μερικζσ. δικό μου… β) μου. τζτοιοσ. καμία. -α. μερικά κάμποςοσ.) 8) Αόριςτεσ : ζνασ. -α. τοφτοσ. ςε … Κτθτικζσ α)Δικόσ μου. του 3) Αυτοπακισ : ο εαυτόσ μου. μζνο ι . ςασ. τραγουδϊντασ) Πακθτικισ φωνισ ςε –μζνοσ. μζνθ. με. εμζνα. κάκε. κακζνασ. κάποιοσ. -ο. ό. τθσ. κάμποςθ. εςφ. κακεμία. άλλθ. . ςου. άλλο τίποτα. κανζνα μερικοί. κακετί ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Μπαίνουν αντί για ονόματα Ρροςωπικζσ α)Εγϊ. άλλοσ. πόςοσ. που. εμείσ. του. φτ) Ενεργθτικισ φωνισ ςε –οντασ και –ϊντασ (παίηοντασ. ο εαυτόσ ςου. μόνθ. τον εαυτό του. -ο.5 Μετοχζσ Ρροζρχεται από τα ριματα και κλίνεται όπωσ το επίκετο Ραίηω παίηοντασ γελϊ γελϊντασ δζνω δεμζνοσ κρφβω κρυμμζνοσ (όταν ο χαρακτιρασ είναι π.-ο. μου. κάμποςο.φ. αυτόσ. αυτόσ. -θ. θ ίδια. -θ. το (ν ) . τθ (ν) (αδφναμοσ τφποσ) 2) Κτθτικζσ : δικόσ. μόνθ μου. -α. ο εαυτόσ του 4) Οριςτικζσ . ςου. βαμμζνοσ) Αντωνυμίεσ Είναι οι κλιτζσ λζξεισ που αντικακιςτοφν ονόματα και είναι οχτϊ ειδϊν: 1) Ρροςωπικζσ . δικι μου. μία ζνασ. ςε. τον εαυτό τθσ … Οριςτικζσ α)Ο ίδιοσ. ο ίδιοσ. εκείνοσ. -ο κάκε.τι 7) Ερωτθματικζσ: ποιοσ. ςου. δικό μου. δικι .. μόνοσ. εςείσ.. -ι. τον εαυτό ςου. πτ.-ο 6) Αναφορικζσ: ο οποίοσ. το ίδιο. τουσ ίδιουσ… β) μόνοσ μου. το ίδιο. του. -θ. εγϊ.β. αυτοί. αυτϊν… β) μου. -ό. θ ίδια. εςφ. μόνο 5) Δεικτικζσ : αυτόσ.-ο (τίνοσ. -α.

το τάδε .6 Δεικτικζσ α) αυτόσ. όςθ. αυτό… β) ετοφτοσ. το οποίο… γ) όποιοσ.τι Ερωτθματικζσ α) τι β) ποιοσ. ποια. τόςο… Αναφορικζσ α) που β) ο οποίοσ. κακεμιά. πόςο… Αόριςτεσ α) ζνασ. τζτοια. κάμποςθ. το δείνα ο τάδε. θ οποία. θ τάδε. όςο… ε) ό. μερικζσ. ετοφτο… γ) εκείνοσ. κάποιο… ε) κάμποςοσ. ετοφτθ. μερικά… η) άλλοσ.κακζνασ. κάποια. όποιο… δ) Πςοσ. άλλθ. άλλο… θ) κάτι-κατιτί κ) κακετί ι) τίποτε-τίποτα κ) ο δείνα. κάμποςο… ςτ) μερικοί. αυτι. ζνα… β) κανζνασ. τόςθ. μια. κανζνα… γ) κάκε. τζτοιο… ε) τόςοσ. εκείνο… δ) τζτοιοσ. θ δείνα. κακζνα… δ) κάποιοσ. πόςθ. ποιο… γ) πόςοσ. όποια. εκείνθ. καμιά.

κάτω. ποςό… Τοπικά Ροφ. όμορφα. ιρεμα…. κακά. ξαφνικά. απζναντι. ζξω. ςαν… Ροςοτικά Ρόςο. καλά. Ππωσ. Εδϊ. μθ(ν). αυτοφ. Ε ) Βεβαιωτικά : βζβαια. ιςυχα. περίπου. χρόνο. κάμποςο… Βεβαιωτικά Ναι Ναι. πάνω. δυςτυχϊσ. μζςα. μάλιςτα. πλάι. τόςο. εδϊ. μθν. περιςςότερο. βζβαια. ζξω. άραγε. κοντά. τάχα. κάπου κάπου… Τροπικά Ρϊσ. αςφαλϊσ. δικεν ΕΡΙ΢΢ΘΜΑΤΑ Άκλιτεσ λζξεισ που ςυνοδεφουν τα ριματα και φανερϊνουν τόπο. χαμθλά. πουκενά. Τϊρα. εκεί. ςωςτά… Αρνθτικά Πχι Πχι. ζτςι. όχι βζβαια . αργότερα. αμζςωσ.7 Τα άκλιτα Επιρριματα Α ) Τοπικά : μζςα. δίπλα. αρκετά . Ζ ) Διςτακτικά : ίςωσ. κάτω. τόςο. πιο. αφριο… Γ )Τροπικά : ωραία. λιγότερο. δεξιά. αφριο. επάνω. μακριά. ποτζ. χτεσ. περιςςότερο. ευτυχϊσ. ςυνζχεια. … Β )Χρονικά : τϊρα. ΢Σ ) Αρνθτικά : όχι. όχι βζβαια . λίγο. αλλιϊσ. κακόλου. μαηί. λίγο. εκεί. Δ ) Ροςοτικά : πολφ. πάντα. ναι. ανάμεςα. πριν. ςιμερα. πίςω. γφρω. ςυνεχϊσ. ελάχιςτα. αλλοφ… Χρονικά Ρότε. αρκετά. απότομα. αριςτερά. ψθλά. ςε λίγο. διόλου. βεβαίωσ. εμπρόσ. Πςο. ςιγά. πίςω. πικανόν. μάλιςτα . ςχεδόν. δεν. τάχατε. ποτζ. κακϊσ. άςχθμα. δε(ν). φζτοσ. παντοφ.

για να ΙΑ ) Τποκετικοί : άμα. γιατί. μόλισ. περίπαιγμα: ε! ου! αχαχοφχα! 5. κτλ. καυμαςμό: α! ποπό! ω! μπα! 2. ενϊ. αν και. ι Δ ) Διςτακτικοί : μθ(ν). χωρίσ. προ. ωςτόςο Γ ) Διαχωριςτικοί : είτε. ϊςτε Θ ) ΢υμπλεκτικοί : και (κι). επειδι . εν. λοιπόν. ζπαινο. από. μόνο. αν (εάν). ωςότου. που. άρνθςθ: α μπα! 12. μιτε. υπζρ. αβεβαιότθτα: χμ! . απορία: α! ο! μπα! 3. ϊςπου Επιφωνιματα Οι άκλιτεσ λζξεισ που φανερϊνουν χαρά. υπό. επομζνωσ. μα. πόνο ευχι. καυμαςμό. εισ Διςφλλαβεσ : ανά. χωρίσ . αφότου. όταν. παρά. εκ. προσ. επί. περί. ενϊ. πωσ ΢Σ ) επεξθγθματικόσ : δθλαδι Ζ ) ΢υγκριτικόσ : παρά Η ) ΢υμπεραςματικοί : άρα. ςαν. κάλεςμα: ε! ω! 8. κακϊσ. κατά. ωσ. όποτε. λφπθ: αχ! α! όχου! άου! οχ! αλί! αλίμονο! 4. προτοφ. μολονότι. πριν. λφπθ. πόνοσ. Β ) Αντικετικοί : αλλά. ουδζ. για. αντί. όμωσ. ςαν ΙΒ ) Χρονικοί : άμα. ειρωνεία: ε! ου! 9. λζγονται επιφωνιματα. αθδία: ε! ου! ουφ! πουφ! πα πα πα! 10. απορία. παρακίνθςθ: άντε! άμε! μαρσ! αλτ! ςτοπ! ςουτ! ςτ! αζρα! 11. ευχι: είκε! μακάρι! άμποτε! 6. ζκπλθξθ. ςτεναχϊρια. διά. ςυν. παρά. μθδζ. όςο που. αφοφ. 1. δθλαδι εκφράηουν ςυναιςκιματα. ζπαινοσ: εφγε! μπράβο! 7. Σφνδεςμοι Άκλιτεσ λζξεισ που ςυνδζουν λζξεισ ι προτάςεισ Α ) Αιτιολογικοί : αφοφ.8 Ρροκζςεισ Μονοςφλλαβεσ : με. κάκε που. μιπωσ Ε ) Ειδικοί : ότι. ςε. οφτε Ι ) Σελικοί : να.

9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful