‫תמורה ט‬

‫בס"ד‬

‫בעי רבי אבין‪ :‬לדברי האומר אין ממירין וחוזרין וממירין‬
‫‪4‬‬

‫וחללו על אחר ונאבד‬

‫‪1‬‬

‫הפריש אשם להתכפר בו‬

‫‪5‬‬

‫ונתכפר באשם אחר‬

‫‪3‬‬

‫אשם א'‬

‫והומם‬

‫אשם ב'‬

‫אשם א'‬

‫אשם ג'‬

‫‪6‬‬
‫‪2‬‬

‫מצאו אחרי‬
‫שנתכפר באחר‬
‫ניתק לעולה‬
‫מהו‬
‫עולה ב'‬
‫תמורה ב'‬
‫שימיר בו?‬

‫והמיר בו‬

‫ור' אבין‬
‫חדא מגו חדא קמיבעיא ליה‪:‬‬
‫ואת"ל ב' גופין וקדושה אחת לא‬
‫משום דבההיא קדושה‬
‫הא אימר בה חדא זימנא‬

‫תמורה א'‬

‫שני גופין ושתי קדושות מהו? תיקו‬

‫אמר אביי‪ :‬מאי קא מיבעיא ליה?‬
‫אי ב' קדושות וגוף אחד ‪ -‬תיבעי ליה בלא הומם‬

‫אי ב' גופים וקדושה אחת ‪ -‬תיבעי ליה בלא מתכפר‬
‫‪4‬‬

‫וחללו על אחר‬

‫‪1‬‬

‫הפריש אשם להתכפר בו‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫ונתכפר באשם אחר‬

‫‪4‬‬

‫הפריש אשם להתכפר בו ונאבד‬

‫ונתכפר באשם אחר‬

‫‪3‬‬

‫אשם א'‬

‫והומם‬

‫אשם א'‬

‫אשם ב'‬

‫אשם ג'‬

‫אשם א'‬

‫אשם ב'‬

‫אשם א'‬
‫‪5‬‬

‫מהו‬
‫שימיר בו?‬

‫‪2‬‬

‫והמיר בו‬
‫תמורה א'‬

‫‪1‬‬

‫ב' גופים‬
‫וקדושה אחת‬

‫‪2‬‬

‫והמיר בו‬

‫תמורה ב'‬

‫תמורה א'‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫עולה א'‬

‫ב' קדושות‬
‫וגוף אחד‬

‫מהו‬
‫שימיר בו?‬

‫תמורה ב'‬

‫תמורה ט‬

‫בס"ד‬

‫לישנא אחרינא‪ :‬בעי רבי אבין‪ :‬לדברי ר' יוחנן דאמר אין ממירין וחוזרין וממירין‬
‫והשתא להאי לישנא לא בעי מידי משני גופים ושתי קדושות‬
‫‪4‬‬

‫וחללו על אחר‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫הפריש אשם להתכפר בו ונאבד‬

‫ונתכפר באשם אחר‬

‫הפריש אשם להתכפר בו‬
‫אשם א'‬

‫‪3‬‬

‫אשם א'‬

‫אשם א'‬

‫והומם‬

‫אשם ב'‬
‫‪5‬‬

‫אשם ב'‬

‫ב' קדושות‬
‫וגוף אחד‬

‫‪2‬‬
‫‪2‬‬

‫והמיר בו‬

‫מהו שיחזור‬
‫וימיר?‬

‫והמיר בו‬
‫ב' גופים‬
‫וקדושה אחת‬

‫תמורה א'‬

‫הומם והומר וחללו על אחר מהו שיחזור וימיר?‬
‫מי אמרינן באשם ראשון הוא דאין חוזר וממיר‬
‫אבל בגוף א'‪ ,‬אע"ג דקדיש אותה קדושה חוזר וממיר‬
‫או דלמא‪ :‬כל באותה קדושה אין חוזר וממיר?‬
‫ואת"ל הדין גוף אחר‪ ,‬כיון דבאותה קדושה קאים ‪ -‬אין חוזר וממיר‬

‫תמורה א'‬

‫תמורה ב'‬

‫ורבי אבין ‪ -‬חדא מגו חדא קא מיבעיא ליה‪:‬‬

‫אלא נתכפר באשם אחר וניתק זה ראשון לעולה‬
‫מהו שיחזיר וימיר בו?‬
‫מי אמרינן‪ ,‬כי אין ממיר וחוזר וממיר‬
‫הני מילי אותו הגוף באותה קדושה‬
‫אבל אותו הגוף בקדושה אחרת חוזר וממיר‬

‫אמר אביי‪ :‬מאי קא מיבעיא ליה?‬
‫אי זו מהן הויא עיקר שאלתו?‬

‫אי קדושה אחרת באותו הגוף ‪ -‬לא ניבעי הומם וחללו באחר‬
‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫עולה א'‬

‫מהו‬
‫שיחזיר‬
‫וימיר?‬

‫אי גוף אחד באותה קדושה ‪ -‬לא ניבעי נתכפר באשם אחר‬

‫‪4‬‬

‫הפריש אשם להתכפר בו ונאבד‬

‫תמורה ב'‬

‫‪4‬‬

‫ונתכפר באשם אחר‬

‫וחללו על אחר‬

‫‪1‬‬

‫הפריש אשם להתכפר בו‬
‫אשם א'‬

‫אשם ב'‬

‫אשם א'‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫אשם א'‬

‫והומם‬

‫אשם א'‬

‫אשם ב'‬

‫‪2‬‬

‫והמיר בו‬

‫‪2‬‬

‫מהו שיחזור‬
‫וימיר?‬

‫והמיר בו‬
‫תמורה א'‬

‫עולה א'‬

‫מהו‬
‫שימיר בו?‬

‫תמורה ב'‬
‫תמורה א'‬

‫ב' קדושות‬
‫וגוף אחד‬
‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ב' גופים‬
‫וקדושה אחת‬

‫תמורה ב'‬

‫תמורה ט‬

‫בס"ד‬

‫בעי רבי אבין‪ :‬לדברי האומר הקדש ראשון מוסיף חומש ואין הקדש שני מוסיף חומש‬
‫‪3‬‬

‫וחללו על אחר והוסיף חומש ונאבד‬
‫ונתכפר באשם אחר‬
‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫הפריש אשם להתכפר בו‬

‫רש"י‬
‫הקדש שני‬

‫הקדש ראשון‬
‫‪2‬‬

‫אשם א'‬

‫אשם א'‬

‫והומם‬

‫אשם ב'‬

‫אשם ג'‬

‫‪5‬‬

‫מצאו אחרי‬
‫שנתכפר באחר‬
‫ניתק לעולה‬

‫ור' אבין‬
‫חדא מגו חדא קמיבעיא ליה‪:‬‬
‫ואת"ל ב' גופין וקדושה אחת לא‬
‫משום דבההיא קדושה איתוסף‬
‫בה חדא זימנא חומש‬

‫אם הומם וחילל‬
‫האם צריך‬
‫להוסיף חומש‬

‫עולה ב'‬

‫שני גופין ושתי קדושות מאי? תיקו‬

‫אמר אביי‪ :‬מאי קא מיבעיא ליה?‬
‫אי ב' קדושות וגוף אחד ‪ -‬תיבעי ליה בלא הומם‬

‫אי ב' גופים וקדושה אחת ‪ -‬תיבעי ליה בלא מתכפר‬
‫‪3‬‬

‫וחללו על אחר‬

‫‪1‬‬

‫ונתכפר באשם אחר‬

‫הפריש אשם להתכפר בו‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫הפריש אשם להתכפר בו ונאבד‬

‫ונתכפר באשם אחר‬

‫‪2‬‬

‫אשם א'‬

‫והומם‬

‫אשם א'‬

‫אשם ב'‬

‫אשם ג'‬

‫אשם א'‬

‫אשם א'‬

‫אשם ב'‬

‫‪4‬‬

‫ב' גופים‬
‫וקדושה אחת‬

‫‪3‬‬

‫אם הומם וחילל‬
‫האם צריך‬
‫להוסיף חומש‬

‫ב' קדושות‬
‫וגוף אחד‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫עולה א'‬

‫אם הומם וחילל‬
‫האם צריך‬
‫להוסיף חומש‬

‫תמורה ט‬

‫בס"ד‬

‫לישנא אחרינא‪ :‬בעי ר' אבין‪ :‬לדברי האומר הקדש א' מוסיף חומש ואין הקדש ב' מוסיף חומש‬
‫והשתא להאי לישנא לא בעי מידי משני גופים ושתי קדושות‬
‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫וחללו על אחר והוסיף חומש‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫הפריש אשם להתכפר בו ונאבד‬

‫ונתכפר באשם אחר‬

‫הפריש אשם להתכפר בו‬
‫אשם א'‬

‫אשם א'‬

‫‪2‬‬

‫אשם א'‬

‫והומם‬

‫אשם ב'‬
‫‪4‬‬

‫אשם ב'‬

‫אם הומם מהו‬
‫שיוסיף חומשא?‬

‫ב' קדושות‬
‫וגוף אחד‬

‫ב' גופים‬
‫וקדושה אחת‬
‫הומם והומר וחללו על אחר מהו שיחזור וימיר?‬
‫מי אמרינן באשם ראשון הוא דמוסיף‬
‫אבל בגוף א'‪ ,‬אע"ג דקאים באותה קדושה מוסיף חומש‬
‫או דלמא‪ :‬כל אותה קדושה אינו מוסיף חומש‬
‫ואת"ל הדין גוף אחר‪ ,‬כיון דבאותה קדושה קאים – אינו מוסיף חומש‬

‫עולה א'‬

‫ורבי אבין ‪ -‬חדא מגו חדא קא מיבעיא ליה‪:‬‬

‫אלא נתכפר באשם אחר וניתק זה ראשון לעולה‬
‫מהו שיוסיף חומש?‬
‫מי אמרינן‪ ,‬כי אינו מוסיף חומש‬
‫הני מילי באותו הגוף באותה קדושה‬
‫אבל אותו הגוף בקדושה אחרת מוסיף חומש‬

‫אמר אביי‪ :‬מאי קא מיבעיא ליה?‬
‫אי זו מהן הויא עיקר שאלתו?‬

‫אי קדושה אחרת באותו הגוף ‪ -‬לא ניבעי הומם וחללו באחר‬
‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫אם הומם מהו‬
‫שיוסיף חומשא?‬

‫אי גוף אחד באותה קדושה ‪ -‬לא ניבעי נתכפר באשם אחר‬
‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫הפריש אשם להתכפר בו ונאבד‬

‫ונתכפר באשם אחר‬

‫וחללו על אחר‬

‫‪1‬‬

‫הפריש אשם להתכפר בו‬
‫אשם א'‬

‫אשם א'‬

‫אשם ב'‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫ב' קדושות‬
‫וגוף אחד‬

‫‪4‬‬

‫אשם א'‬

‫עולה א'‬

‫והומם‬

‫אשם א'‬

‫אשם ב'‬

‫אם הומם מהו‬
‫שיוסיף חומשא?‬

‫אם הומם מהו‬
‫שיוסיף חומשא?‬

‫ב' גופים‬
‫וקדושה אחת‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful