You are on page 1of 3

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6052 : 1995

Giµn gi¸o thÐp
Steel scaffolding

1. Ph¹m vi ¸p dông
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho giµn gi¸o b»ng thÐp, th|êng dïng trong thi c«ng, söa
ch÷a vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.
2. KÕt cÊu, th«ng sè vµ kÝch th|íc c¬ b¶n
2.1. KÕt cÊu cña mét khoang giµn gi¸o thÐp ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trªn h×nh 1.

2.2. Th«ng sè vµ kÝch th|íc c¬ b¶n cña giµn gi¸o thÐp ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 1 vµ
h×nh 2.

Chó thÝch: C¸c h×nh vÏ trong tiªu chuÈn nµy kh«ng quy ®Þnh kÕt cÊu cô thÓ cña giµn gi¸o.

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6052 : 1995
B¶ng 1
T¶i träng lµm viÖc
cho phÐp 1m
2
sµn
c«ng t¸c N
ChiÒu réng
B
mm
ChiÒu cao
H
mm
ChiÒu dµi
L
mm
èng thÐp khung ®øng
§|êng kÝnh x chiÒu dµy
mm
2000
914
1219
1524
1700
1930
1219
1524
1829
42 × 2,5

Chó thÝch:
1. Theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng cho phÐp chÕ t¹o giµn gi¸o thÐp cã c¸c th«ng sè vµ kÝch
th|íc kh¸c víi quy ®Þnh trong b¶ng 1;
2. ViÖc lùa chän c¸c kÝch th|íc B, H, L ®|îc tiÕn hµnh theo yªu cÇu cô thÓ cña kh¸ch hµng.
3. Yªu cÇu kÜ thuËt
3.1. Bu l«ng, ®ai èc, kho¸ èng lµm b»ng thÐp CT 51 TCVN 1765: 1985.
èng ®|îc chÕ t¹o b»ng thÐp CT 38 TCVN 1765: 1985.
Chó thÝch: Cho phÐp chÕ t¹o b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c cã c¬ tÝnh t|¬ng ®|¬ng.
3.2. Dung sai ®|êng kÝnh èng thÐp lµm giµn gi¸o lµ H 0,5mm. §é cong cña èng thÐp
kh«ng v|ît qu¸ 1mm/1000mm chiÒu dµi èng.
3.3. Trªn bÒ mÆt ngoµi cña èng kh«ng cho phÐp c¸c vÕt lâm cã chiÒu s©u lín h¬n 1mm.
Tæng diÖn tÝch c¸c vÕt lâm trªn 1m chiÒu dµi èng kh«ng v|ît qu¸ 100mm
2
. Trong
ph¹m vi chiÒu dµi 120mm ë c¸c ®Çu èng ®øng kh«ng cho phÐp c¸c vÕt lâm cã chiÒu
s©u lín h¬n 0,5mm.
3.4. C¸c mèi hµn cña mÐp èng (nÕu dïng èng thÐp hµn) ph¶i ®Òu, ®Æc, ch¾c vµ kh«ng bÞ
ch¸y, rç, thñng. Khi söa nguéi mèi hµn cho phÐp phÇn mèi hµn cao h¬n mÆt ngoµi
èng ®Õn 1mm vµ thÊp h¬n mÆt ngoµi èng ®Õn 0,2mm.
3.5. §Çu èng gia c«ng xong ph¶i ph¼ng vµ lç ph¶i cã mÐp v¸t 0,5mm K 45
o
.
3.6. C¸c lÉy kho¸ liªn kÕt thanh gi»ng trªn khung ®øng ph¶i ®¶m b¶o ®é nh¹y, thuËn tiÖn
khi thao t¸c vµ an toµn cho mèi l¾p ghÐp.
3.7. C¸c kho¸ mãc tÊm sµn ph¶i dÔ thao t¸c, ®¶m b¶o tÊm sµn kh«ng bÞ bËt ra khái èng
ngang.
3.8. Giµn gi¸o ph¶i ®|îc chÕ t¹o ®ñ cøng v÷ng, chÞu ®|îc t¶i träng thö quy ®Þnh t¹i ®iÒu
4.5 cña tiªu chuÈn nµy.
3.9. C¸c chi tiÕt cña giµn gi¸o chÕ t¹o trong mét c¬ së s¶n xuÊt, cã cïng mét th«ng sè
kÝch th|íc ph¶i ®|îc l¾p lÉn víi nhau mét c¸ch dÔ dµng khi sö dông.
3.10. Giµn gi¸o thÐp ph¶i ®|îc s¬n mµu, líp s¬n ph¶i ®|îc b¸m ch¾c vµ phñ ®Òu trªn toµn
bé bÒ mÆt cña c¸c chi tiÕt.
4. Ph|¬ng ph¸p thö
4.1. ChÊt l|îng vËt liÖu chÕ t¹o giµn gi¸o ®|îc kiÓm tra b»ng c¸ch x¸c ®Þnh nguån gèc
vËt liÖu ®Çu vµo cña c¬ së s¶n xuÊt. Trong tr|êng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®|îc nguån
gèc vËt liÖu th× ph¶i tiÕn hµnh thö nghiÖm c¬ tÝnh vËt liÖu.
4.2. KiÓm tra chÊt l|îng bªn ngoµi cña c¸c chi tiÕt chÕ t¹o giµn gi¸o b»ng m¾t th|êng.

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6052 : 1995
4.3. KiÓm tra c¸c kÝch th|íc h×nh häc, dung sai vµ sai lÖch c¸c kÝch th|íc h×nh häc b»ng
c¸c dông cô ®o chuyªn dïng cã ®é chÝnh x¸c 0,1mm.
4.4. KiÓm tra sù ho¹t ®éng cña c¸c c¬ cÊu kho¸ mãc b»ng tay.
4.5. Thö ®é cøng v÷ng cña giµn gi¸o ®|îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: L¾p bÊt k× hai
khoang giµn gi¸o (gåm ba khung ®øng, bèn cÆp gi»ng chÐo vµ hai tÊm sµn), liªn kÕt
thµnh mét tÇng. XÕp t¶i träng tõ tõ ®Õn 3000 N ph©n bè ®Òu trªn mÆt tÊm sµn trong
thêi gian 4 giê. Sau thêi gian thö nãi trªn toµn bé c¸c chi tiÕt cña giµn gi¸o kh«ng
®|îc cã bÊt k× mét sai háng, biÕn d¹ng nµo so víi c¸c quy ®Þnh tõ ®iÒu 3.2 ®Õn ®iÒu
3.9 cña tiªu chuÈn nµy.
Sau khi thö t¶i nh| trªn nÕu kh«ng ®¹t ph¶i kiÓm tra lÆp l¹i lÇn thø 2 víi hai khoang
giµn gi¸o kh¸c. T¶i träng thö lµ 4000N, thêi gian thö lµ 4 giê. KÕt qu¶ thö lÇn thø 2
lµ kÕt qu¶ cuèi cïng.
4.6. KiÓm tra ®é l¾p lÉn cña c¸c chi tiÕt giµn gi¸o b»ng c¸ch lÊy c¸c chi tiÕt ®ñ ®Ó l¾p
bèn khoang giµn gi¸o thµnh hai tÇng (hai khoang trªn vµ hai khoang d|íi). TÊt c¶
c¸c chi tiÕt ph¶i ®¶m b¶o l¾p lÉn.
5. Bao gãi, ghi nh·n, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n
5.1. C¸c chi tiÕt cña giµn gi¸o ®|îc bao gãi b»ng c¸ch th¸o rêi, xÕp riªng tõng lo¹i vµ
®|îc bã ch¾c ch¾n b»ng d©y thÐp. C¸c lo¹i chi tiÕt nhá ®|îc ®ãng trong c¸c hßm gç.
Khèi l|îng cña mçi ®¬n vÞ bao gãi phï hîp víi yªu cÇu gi÷a bªn s¶n xuÊt vµ kh¸ch
hµng.
5.2. Trong mçi bé giµn gi¸o cã mét khung ®øng ®|îc g¾n biÓn ghi râ:
- Tªn ®¬n vÞ chÕ t¹o;
- KÝ hiÖu s¶n phÈm;
- Khèi l|îng toµn bé;
5.3. C¬ së s¶n xuÊt ph¶i b«i dÇu mì chèng rØ c¸c bÒ mÆt kh«ng s¬n, bÒ mÆt ren vµ b¶o
qu¶n giµn gi¸o t¹i c¸c n¬i kh« r¸o, cã m¸i che vµ c¸ch c¸c m«i tr|êng ¨n mßn.