You are on page 1of 8

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVNN 6155 : 1996

Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông toµn phÇn

B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn vÒ l¾p ®Æt, sö
dông, söa ch÷a
Pressure vessels – Safety engineering requirements of erection, use, repair.

1. Ph¹m vi ¸p dông vµ quy ®Þnh chung
1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu kÜ thuËt an toµn vÒ l¾p ®Æt, sö dông, söa
ch÷a ®èi víi c¸c b×nh chÞu ¸p lùc (sau ®©y gäi t¾t lµ b×nh) thuéc ph¹m vi hiÖu lùc
cña TCVN 6153 : 1996.
1.2. Ng|êi l¾p ®Æt, söa ch÷a b×nh ph¶i cã t| c¸ch ph¸p nh©n vµ ®|îc phÐp cña c¬ quan
thÈm quyÒn theo quy ®Þnh.
1.3. ViÖc l¾p ®Æt, söa ch÷a vµ sö dông c¸c b×nh ph¶i tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt an
toµn hiÖn hµnh vµ tiªu chuÈn nµy. Khi l¾p ®Æt hoÆc söa ch÷a c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc
cña b×nh ph¶i tu©n thñ thiÕt kÕ c«ng nghÖ l¾p ®Æt hay söa ch÷a ®· ®|îc cÊp cã thÈm
quyÒn phª duyÖt.
2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn.
TCVN 6008 : 1995 ThiÕt bÞ ¸p lùc - Mèi hµn - Yªu cÇu kÜ thuËt vµ ph|¬ng ph¸p kiÓm
tra.
TCVN 6153 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu chÕ
t¹o.
3. VÞ trÝ l¾p ®Æt b×nh ¸p lùc, kho b¶o qu¶n chai chøa khÝ
3.1. Nhµ ®Æt b×nh ph¶i phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn x©y dùng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, c¸c tiªu
chuÈn kÜ thuËt hiÖn hµnh cã liªn quan vµ tiªu chuÈn nµy ®Ó viÖc vËn hµnh thuËn tiÖn
vµ an toµn.
3.2. Kh«ng cho phÐp ®Æt c¸c b×nh sau ®©y ë trong hoÆc gÇn kÕ nh÷ng nhµ cã ng|êi ë
nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng hoÆc c«ng tr×nh sinh ho¹t.
a. C¸c b×nh chøa c¸c m«i chÊt kh«ng ¨n mßn, ®éc hoÆc ch¸y næ cã tÝch sè p.V lín
h¬n l0.000 (p tÝnh b»ng kG/cm
2
, V tÝnh b»ng lÝt).
b. C¸c b×nh chøa m«i chÊt ¨n mßn, ®éc hoÆc ch¸y næ cã tÝch sè p.V lín h¬n 500.
C¸c b×nh nãi trªn ph¶i ®Æt ë ngoµi trêi, n¬i kh«ng tô tËp ®«ng ng|êi hoÆc ph¶i ®Æt ë
trong nh÷ng c«ng tr×nh riªng biÖt. B×nh ph¶i ®Æt v÷ng ch¾c trªn gi¸ ®ì hoÆc trªn bÖ
m¸y.
3.3. Cho phÐp ®Æt c¸c b×nh nãi trong 3.2 s¸t víi nhµ s¶n xuÊt nh|ng ph¶i cã t|êng ch¾c
ch¾n ng¨n c¸ch. NÕu qui tr×nh c«ng nghÖ yªu cÇu ph¶i ®Æt b×nh bªn trong nhµ s¶n
xuÊt th× ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p an toµn ®Æc biÖt vµ ph¶i ®|îc c¬ quan cã thÈm quyÒn
cho phÐp.
3.4. Cho phÐp ®Æt b×nh d|íi mÆt ®Êt nh|ng ph¶i b¶o vÖ kh«ng ®Ó ngËp n|íc hoÆc kh«ng
bÞ gØ mßn vµ ph¶i cã lèi ®i ®Õn c¸c bé phËn cña b×nh ®Ó kiÓm tra vµ thao t¸c vËn
hµnh.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVNN 6155 : 1996

3.5. C¸c sµn, cÇu thang, gi¸ treo... phôc vô cho viÖc qu¶n lÝ vËn hµnh kh«ng ®|îc lµm ¶nh
h|ëng ®Õn ®é bÒn vµ ®é v÷ng ch¾c cña b×nh. NÕu hµn c¸c kÕt cÊu nµy vµo b×nh th×
ph¶i ®|îc thiÕt kÕ phï hîp víi TCVN 6153 : 1996. NÕu cÇn thiÕt th× hµn c¸c ®Çu nèi
tõ n¬i chÕ t¹o.
3.6. C¸c kho b¶o qu¶n chai ®· n¹p ®Çy khÝ ph¶i lµm mét tÇng, m¸i nhÑ vµ kh«ng cã trÇn;
t|êng v¸ch ng¨n vµ m¸i ph¶i lµ vËt liÖu chèng ch¸y theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cöa sæ
vµ cöa ra vµo ph¶i më ra phÝa ngoµi, kÝnh cöa ph¶i lµ kÝnh më hoÆc quÐt mét líp s¬n
tr¾ng; chiÒu cao tõ nÒn ®Õn phÇn nh« ra thÊp nhÊt cña m¸i kh«ng ®|îc nhá h¬n 3,25
mÐt.
NÒn kho ph¶i b»ng ph¼ng nh|ng kh«ng tr¬n tr|ît, nÒn kho chøa khÝ ch¸y ph¶i l¸t
b»ng vËt liÖu kh«ng t¹o ra tia löa do va ch¹m hoÆc cä s¸t chai víi nÒn.
3.7. C¸c kho chøa chai ®· n¹p ®Çy khÝ ph¶i ®|îc th«ng giã tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o phï
hîp víi tiªu chuÈn vÖ sinh trong viÖc thiÕt kÕ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.
NhiÖt ®é trong kho kh«ng ®|îc cao h¬n 35
o
C, nÕu qu¸ trÞ sè nµy th× ph¶i cã biÖn
ph¸p lµm m¸t.
3.8. C¸c buång cña kho ®Ó b¶o qu¶n chai ph¶i chia thµnh nhiÒu ng¨n b»ng t|êng chèng
ch¸y. Mçi ng¨n ®|îc phÐp chøa kh«ng qu¸ 20m
3
thÓ tÝch chai khÝ ch¸y hoÆc khÝ ®éc,
vµ kh«ng qu¸ 40m
3
thÓ tÝch chai khÝ kh«ng ch¸y vµ kh«ng ®éc.
Khi chøa c¸c chai khÝ kh«ng ch¸y hoÆc kh«ng ®éc cã thÓ ng¨n b»ng v¸ch ng¨n chèng
ch¸y chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 2,5 mÐt víi c¸c cöa trèng ®Ó ng|êi qua l¹i, cßn
kho¶ng trèng phÝa trªn ®¶m b¶o cho viÖc c¬ giíi ho¸. Mçi ng¨n cã lèi ra vµo riªng.
3.9. ViÖc x©y dùng c¸c kho chøa chai khÝ ch¸y, khÝ næ hoÆc khÝ ®éc ph¶i phï hîp víi c¸c
tiªu chuÈn phßng chèng ch¸y, phßng næ hoÆc phßng ®éc, vµ ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu
cÇu sau ®©y:
a. Trang bÞ chiÕu s¸ng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu chiÕu s¸ng trong c¸c m«i tr|êng dÔ
g©y ra ch¸y næ vµ ph¶i cã ®Çy ®ñ dông cô ch÷a ch¸y.
b. Ph¶i ®|îc th«ng giã ®¶m b¶o tiªu chuÈn an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp.
c. ThiÕt bÞ hót khÝ næ, khÝ ®éc ra khái kho ph¶i ®¶m b¶o chèng næ, chèng ®éc vµ
kh«ng ®|îc ®|a qua c¸c khu vùc lµm viÖc, sinh ho¹t hoÆc n¬i cã nguån löa.
d. Tr|êng hîp th¶i khÝ ®éc ra ngoµi b»ng th«ng giã cã thÓ t¹o nång ®é nguy hiÓm cho
vïng xung quanh th× ph¶i ®|îc khö ®éc tr|íc khi th¶i ra ngoµi, hoÆc ph¶i cã c¸c
biÖn ph¸p dÔ b¶o ®¶m nång ®é khÝ ®éc kh«ng v|ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp theo tiªu
chuÈn m«i tr|êng cña ViÖt Nam.
e. Ph¶i trang bÞ dông cô phßng chèng ®éc cho nh÷ng ng|êi phôc vô ë kho.
f. Ph¶i cã thiÕt bÞ khö ®éc nhanh trong tr|êng hîp bÞ næ vì ®Ó gi¶m bít t¸c h¹i cho
vïng xung quanh.
3.10. C¸c kho chøa khÝ ®éc, hoÆc ch¸y næ ph¶i ®|îc b¶o vÖ nghiªm ngÆt vµ cã néi qui chÆt
chÏ. C¸c kho nµy ph¶i ®Æt trong vïng ®|îc b¶o vÖ chèng sÐt. CÊm b¶o qu¶n trong
cïng mét kho c¸c chai chøa oxi vµ c¸c khÝ ch¸y kh¸c.
3.11. Trong tÊt c¶ c¸c kho b¶o qu¶n chai chøa khÝ ph¶i cã b¶ng tãm t¾t qui tr×nh an toµn vµ
c¸c b¶n h|íng dÉn cÇn thiÕt.
3.12. Kho¶ng c¸ch tõ kho chai chøa khÝ ®Õn c¸c kho vµ nhµ x|ëng kh¸c kh«ng ®|îc nhá
h¬n:
- 20m ®èi víi kho chøa ( quy ®æi) ®Õn 500 chai lo¹i 40 lÝt.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVNN 6155 : 1996

- 30m ®èi víi kho chøa ( quy ®æi) trªn 500 ®Õn 1500 chai lo¹i 40 lÝt.
- 40m ®èi víi kho chøa ( quy ®æi) trªn 1500 chai lo¹i 40 lÝt.
Trong mäi tr|êng hîp nhµ kho ph¶i c¸ch xa nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng Ýt nhÊt
100m.
3.13. Trong ph¹m vi 10 mÐt xung quanh kho b¶o qu¶n chai chøa khÝ, nghiªm cÊm c¸c lo¹i
vËt liÖu dÔ ch¸y vµ cÊm ngÆt lµm c¸c viÖc cã löa nh|: RÌn, ®óc, hµn ®un bÕp.
4. Yªu cÇu vÒ sö dông b×nh
4.1. C¸c b×nh (bao gåm c¶ nåi h¬i ®un b»ng ®iÖn, xitÐc vµ thïng) tr|íc khi ®|a vµo sö
dông ph¶i ®|îc kh¸m nghiÖm, ®¨ng kÝ vµ cÊp giÊy phÐp sö dông theo ®óng quy ®Þnh
hiÖn hµnh.
4.2. Hå s¬ xin ®¨ng kÝ sö dông gåm
a. LÝ lÞch.
b. C¸c tµi liÖu xuÊt x|ëng hoÆc chuyÓn giao kÌm theo.
c. Hå s¬ l¾p ®Æt (®èi víi b×nh ®Æt cè ®Þnh).
d. B¶n vÏ kÕt cÊu b×nh víi c¸c kÝch th|íc chñ yÕu.
e. V¨n b¶n xin cÊp giÊy phÐp.
Vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy.
4.3. C¸c b×nh sau khi c¶i t¹o, phôc håi, l¾p ®Æt ë vÞ trÝ míi; hoÆc ®æi ng|êi chñ së h÷u,
tr|íc khi sö dông còng ph¶i ®|îc ®¨ng ký l¹i.
4.4. Trªn mçi b×nh sau khi ®¨ng ký xong cÇn ph¶i kÎ b»ng s¬n « chç dÔ thÊy nhÊt mét
khung kÝch th|íc 150 x 200mm trong ®ã ghi c¸c sè liÖu :
- Sè ®¨ng kÝ.
- ¸p suÊt lµm viÖc cho phÐp
- Ngµy kh¸m nghiÖm vµ lÇn kh¸m nghiÖm tiÕp theo.
4.5. Ng|êi chñ së h÷u b×nh ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau ®©y:
a. Giao tr¸ch nhiÖm b»ng v¨n b¶n cho ng|êi, sö dông b×nh.
b. Ban hµnh quy tr×nh vËn hµnh b×nh.
c. Tæ chøc huÊn luyÖn ®Þnh k× vÒ kÜ thuËt an toµn vµ cÊp thÎ an toµn cho c¸c ®èi
t|îng cã liªn quan.
d. Tæ chøc kiÓm tra ®Þnh k× vÒ kÜ thuËt an toµn cho ng|êi sö dông.
e. X©y dùng chÕ ®é kiÓm tra t×nh tr¹ng kim lo¹i cña c¸c chi tiÕt lµm viÖc ë nhiÖt ®é
tõ 450
o
C trë lªn.
f. §¶m b¶o thùc hiÖn kh¸m nghiÖm kÜ thuËt ®óng thêi h¹n quy ®Þnh.
4.6. Trong nhµ ®Æt b×nh ph¶i cã ®ång hå vµ ph|¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c víi ng|êi chñ
së h÷u b×nh.
4.7. Ng|êi kh«ng cã nhiÖm vô liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lÝ vËn hµnh b×nh kh«ng ®|îc phÐp
vµo n¬i ®Æt b×nh hoÆc kho chøa chai ®· n¹p ®Çy khÝ.
4.8. Ng|êi sö dông b×nh ph¶i b¶o ®¶m:
a. B¶o qu¶n vµ tæ chøc vËn hµnh b×nh phï hîp víi quy tr×nh.
b. TiÕn hµnh söa ch÷a b×nh theo ®óng k× h¹n vµ chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn
cho c¸c cuéc kh¸m nghiÖm kÜ thuËt.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVNN 6155 : 1996

c. Kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng h| háng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh.
4.9. ViÖc vËn hµnh c¸c b×nh chØ ®|îc giao cho nh÷ng ng|êi tõ 18 tuæi trë lªn, cã ®Ó søc
khoÎ, ®· ®|îc huÊn luyÖn vµ s¸t h¹ch vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n, vÒ qui ph¹m, quy
tr×nh kÜ thuËt an toµn cã kÕt qu¶.
4.10. Ng|êi sö dông trùc tiÕp b×nh cã nh÷ng nhiÖm vô chÝnh sau ®©y :
a. Th|êng xuyªn kiÓm tra t×nh tr¹ng cña b×nh, sù ho¹t ®éng cña c¸c dông cô kiÓm tra
- ®o l|êng, c¸c c¬ cÊu an toµn vµ c¸c phô tïng cña b×nh.
b. VËn hµnh b×nh mét c¸ch an toµn theo ®óng quy tr×nh cña ®¬n vÞ; kÞp thêi vµ b×nh
tÜnh xö lÝ theo ®óng quy tr×nh cña ®¬n vÞ khi cã sù cè x¶y ra, ®ång thêi b¸o ngay cho
ng|êi phô tr¸ch nh÷ng hiÖn t|îng kh«ng an toµn cña b×nh.
c. Trong khi b×nh ®ang ho¹t ®éng kh«ng ®|îc lµm viÖc riªng hoÆc bá vÞ trÝ c«ng t¸c.
4.11. Ng|êi chñ së h÷u vµ ng|êi sö dông b×nh kh«ng ®|îc vËn hµnh b×nh v|ît qu¸ c¸c
th«ng sè ®|îc quy ®Þnh. CÊm chÌn h·m, hoÆc dïng bÊt cø biÖn ph¸p g× ®Ó t¨ng thªm
t¶i träng cña van an toµn trong khi b×nh ®ang ho¹t ®éng.
4.12. Ng|êi chñ së h÷u vµ ng|êi sö dông b×nh ph¶i líp tøc ®×nh chØ sù ho¹t ®éng cña b×nh
trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y :
a. Khi ¸p suÊt lµm viÖc t¨ng qu¸ møc cho phÐp, mÆc dï c¸c yªu cÇu kh¸c quy ®Þnh
trong qui tr×nh vËn hµnh b×nh ®Òu ®¶m b¶o.
b. Khi c¸c c¬ cÊu an toµn kh«ng hoµn b¶o.
c. Khi ph¸t hiÖn thÊy trong c¸c bé phËn c¬ b¶n cña b×nh cã c¸c vÕt nøt, chç phång, x×
h¬i hoÆc ch¶y n|íc ë c¸c mèi hµn, c¸c miÕng ®Öm bÞ xÐ.
®. Khi x¶y ra ch¸y trùc tiÕp ®e do¹ b×nh ®ang cã ¸p suÊt.
e. Khi ¸p kÕ h| háng vµ kh«ng cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh ¸p suÊt trong b×nh b»ng mét
dông cô nµo kh¸c.
f. Khi èng thñy bÞ h| háng.
g. Nh÷ng tr|êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh trong quy tr×nh vËn hµnh cña ®¬n vÞ.
4.13. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn c¸c xitÐc vµ thïng.
a. Tr×nh tù b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn c¸c xitÐc hoÆc thïng chøa khÝ ho¸ láng còng nh|
tr×nh tù th¸o khÝ khái bÓ vµ thïng ph¶i ®|îc quy ®Þnh trong qui tr×nh cña c¸c ®¬n
vÞ cã liªn quan.
b. C¸c xitÐc ®· n¹p ®Çy khÝ ho¸ láng vËn chuyÓn trªn ®|êng s¾t còng nh| c¸c thïng
chøa khÝ ho¸ láng chë trªn sµn tÇu ph¶i ®|îc ¸p dông theo quy ®Þnh vÒ viÖc vËn
chuyÓn vËt cã träng khèi nÆng trªn ®|êng s¾t.
c. Khi vËn chuyÓn hoÆc bèc xÕp c¸c thïng chøa khÝ ho¸ láng ph¶i cã biÖn ph¸p
chèng r¬i ®æ, chèng t¸c ®éng trùc tiÕp cña ¸nh n¾ng mÆt trêi vµ tr¸nh bÞ ®èt nãng
côc bé.
4.14. B¶o qu¶n, sö dông vµ vËn chuyÓn c¸c chai chøa khÝ.
Khi cÇn chuyÓn khÝ, tõ chai cã ¸p suÊt lín vµo chai cã ¸p suÊt lµm viÖc nhá h¬n ph¶i
thùc hiÖn qua van gi¶m ¸p dïng riªng cho tõng lo¹i khÝ. Ng¨n ¸p suÊt thÊp cña van
gi¶m ¸p ph¶i cã ¸p kÕ vµ van an toµn ®· hiÖu chØnh phï hîp víi ¸p suÊt lµm viÖc cña
chai ®|îc chuyÓn khÝ vµo.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVNN 6155 : 1996

§èi víi c¸c chai chøa c¸c lo¹i khÝ ¨n mßn m¹nh nh| clo, sunfur¬, phèt ®em …nÕu
kh«ng cã kh¶ n¨ng dïng van gi¶m ¸p th× cã thÓ sö dông mét ph|¬ng tiÖn tin cËy
kh¸c sau khi ®|îc "sù tháa thuËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
4.15. Tr|êng hîp van cña chai chøa khÝ bÞ háng, kh«ng thÓ th¸o khÝ ra ®|îc; hoÆc nh÷ng
chai ®Ó l©u kh«ng sö dông mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®|îc suÊt khÝ ë bªn trong; nh÷ng chai
bÞ háng ®Õ; háng van; láng cæ ... ®Òu ph¶i ®|a vÒ nhµ m¸y n¹p khÝ ®Ó xö lÝ.
Tr|íc khi sö dông l¹i c¸c chai chøa khÝ ®· cò vµo c¸c môc ®Ých kh¸c, nÕu cã hiÖn
t|îng van bÞ kÑt còng ph¶i ®|îc nhµ m¸y n¹p khÝ th¸o van, x¶ khÝ ra vµ ¸p dông c¸c
biÖn ph¸p khö khÝ khi cÇn thiÕt.
4.16. C¸c chai chøa khÝ: ph¶i ®Æt c¸ch xa n¬i cã ngän löa Ýt nhÊt 5 mÐt, c¸ch xa lß s|ëi
®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ s|ëi Êm kh¸c kh«ng nhá h¬n l,5 mÐt.
4.17. Khi b¶o qu¶n c¸c chai ®· n¹p ®Çy khÝ ph¶i xÕp chai ë t| thÕ ®øng, ®Æt trªn khung gi¸
®Ó gi÷ cho khái bÞ ®æ. C¸c chai kh«ng cã ®Õ ph¶i xÕp ë t| thÕ n»m ngang.
Khi b¶o qu¶n t¹m thêi ë ngoµi trêi, cho phÐp xÕp chai n»m ngang thµnh chång nh|ng
ph¶i lãt b»ng d©y thõng, gç: thanh hoÆc cao su ë gi÷a c¸c líp. ChiÒu cao cña chång
chai kh«ng ®|îc cao qu¸ 1,5 mÐt, c¸c van chai ph¶i cïng quay vÒ mét phÝa.
4.18. ViÖc di chuyÓn c¸c chai trong nhµ, m¸y n¹p khÝ hoÆc ë n¬i tiªu thô ph¶i ®|îc tiÕn
hµnh b»ng c¸c xe nhá chuyÓn dïng hoÆc c¸c ph|¬ng ph¸p kh¸c b¶o ®¶m an toµn.
C«ng nh©n phôc vô chai ph¶i ®|îc huÊn luyÖn nghiÖp vô phï hîp víi tõng c«ng viÖc
4.19. Chuyªn chë c¸c chai ®· n¹p ®Çy khÝ ph¶i ®|îc tiÕn hµnh b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p vËn
chuyÓn cã lß xo. Chai ph¶i ®Æt n»m ngang, c¸c van ph¶i cïng quay vÒ mét phÝa. Gi÷a
c¸c líp chai ph¶i lãt ®Öm b»ng d©y thõng, b»ng c¸c thanh gç cã khoÐt lç, hoÆc lãt
b»ng c¸c vßng cao su víi chiÒu dÇy tõ 25 mm trë lªn. Mçi líp chai ph¶i lãt ®Öm tõ 2
chç trë lªn.
Cho phÐp chuyÓn chë chai ë t| thÕ th¼ng ®øng b»ng c¸c ph|¬ng tiÖn chyªn dïng
nh|ng gi÷a c¸c chai ph¶i cã ®Öm lãt, ph¶i cã thµnh chÊn ®Ó kh«ng lµm r¬i ®æ chai.
C¸c chai tiªu chuÈn cã dung tÝch lín h¬n 12 lÝt, khi vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n ph¶i cã
mò ®Ëy c¸c van.
4.20. Khi chuyªn chë c¸c chai ®· n¹p ®Çy khÝ b»ng ph|¬ng tiÖn vËn t¶i ®|êng bé, ng|êi
phô tr¸ch ph|¬ng tiÖn ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau ®©y:
a. CÊm ®Ó lÉn chai víi dÇu mì vµ nh÷ng vËt liÖu dÔ ch¸y kh¸c.
b. CÊm chë ng|êi cïng víi chai.
c. CÊm ®ç xe ë n¬i n¾ng g¾t, n¬i cã nhiÒu ng|êi tô häp hoÆc ë nh÷ng ®|êng phè
®«ng ®óc.
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn chë, bèc xÕp ph¶i cã biÖn ph¸p chèng r¬i ®æ.
4.21. ChuyÓn chë c¸c chai ®· n¹p ®Çy khÝ b»ng c¸c ph|¬ng tiÖn ®|êng s¾t, ®|êng thuû
hoÆc b»ng m¸y bay ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña c¸c c¬ quan chñ qu¶n ph|¬ng tiÖn
®ã
4.22. CÊm chuyÓn chë c¸c chai ®· n¹p khÝ b»ng ph|¬ng tiÖn do sóc vËt kÐo.
5. N¹p khÝ vµo xitÐc vµ thïng
5.1. Ng|êi n¹p ph¶i cã sæ n¹p khÝ, trong ®ã ghi c¸c môc sau ®©y:
a. Ngµy th¸ng n¹p.
b. Tªn ng|êi mua khÝ.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVNN 6155 : 1996

c. Tªn ng|êi chÕ t¹o xitÐc hoÆc thïng chøa khÝ.
d. Sè chÕ t¹o, sè ®¨ng kÝ vµ ngµy kh¸m nghiÖm k× tíi cña xitÐc hoÆc thïng chøa khÝ.
e. Dung tÝch xitÐc (m
3
), dung tÝch thïng (lÝt) .
f. Khèi l|îng khÝ ®· n¹p (víi xitÐc: tÊn, víi thïng: kg)
g. ¸p suÊt n¹p tèi ®a, kG/cm
2
.
h. T×nh tr¹ng cña thiÕt bÞ ®|îc n¹p khÝ (®é kÝn cña thïng hoÆc xitÐc, t×nh tr¹ng kü
thuËt cña khung vµ ®Õ di ®éng cña xitÐc ...).
i. Ch÷ kÝ cña ng|êi n¹p khÝ (ng|êi trùc tiÕp n¹p kÜ vµo b×nh).
k. M«i chÊt n¹p.
Khi n¹p nhiÒu lo¹i khÝ kh¸c nhau th× ph¶i më sæ n¹p riªng cho mçi lo¹i khÝ.
5.2. Tr|íc mçi lÇn n¹p, ng|êi n¹p khÝ ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng hoµn b¶o vµ ®é kÝn cña
xitÐc hoÆc thïng chøa khÝ ho¸ láng theo ®óng quy ®Þnh cña quy tr×nh c«ng nghÖ n¹p
khÝ. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ghi vµo sæ n¹p khÝ.
¸p suÊt khÝ cßn l¹i bªn trong c¸c xitÐc hoÆc thïng chøa khÝ ho¸ láng tr|íc khi ®|a
®Õn n¬i n¹p khÝ ph¶i kh«ng nhá h¬n 0,5 kG/cm
2

5.3. Nghiªm cÊm n¹p khÝ vµo xitÐc hoÆc thïng, nÕu:
a. XitÐc hoÆc thïng ®· qu¸ thêi h¹n kh¸m nghiÖm ®Þnh k×.
b. T×nh tr¹ng kÜ thuËt kh«ng ®¶m b¶o, thiÕu thiÕt bÞ an toµn.
c. C¸c sè liÖu hé chiÕu bÞ më hoÆc kh«ng cã.
d. KhÝ chøa trong xitÐc hoÆc thïng kh«ng ®óng chñng lo¹i víi khÝ c¸n n¹p.
5.4. Khèi l|îng khÝ ho¸ láng n¹p vµo c¸cxit¸c hoÆc thïng kh«ng ®|îc lín h¬n quy ®Þnh
cña b¶ng 2.
N¹p khÝ am«ni¾c láng ph¶i tÝnh ®Õn l|îng khi bèc h¬i khi n¹p vµ nhiÖt ®é m«i
tr|êng.
C¸c khÝ ho¸ láng kh«ng quy ®Þnh trong b¶ng 2 th× ph¶i ®|îc quy ®Þnh trong quy tr×nh
c«ng nghÖ n¹p khÝ cña ng|êi n¹p.
5.5. Ng|êi n¹p khÝ ph¶i cã biÖn ph¸p c©n ®o l|îng khÝ ®· n¹p ®Ó tr¸nh n¹p qu¸ ®Çy.
5.6. Sau khi n¹p xong ph¶i vÆn chÆt n¾p ®Ëy cöa van n¹p, ®ång thêi ph¶i b¾t vßng «m b¶o
hiÓm vµ ph¶i niªm phong.
B¶ng 11
Tªn khÝ
Khèi l|îng khÝ trong 1 lÝt
dung tÝch cña xitÐc hoÆc
thïng, tÝnh b»ng kg, kh«ng
lín h¬n
ThÓ tÝch cña xitÐc hoÆc thïng
t|¬ng øng víi 1 kg khÝ n¹p,
tÝnh b»ng lÝt, kh«ng nhá h¬n
Nit¬
Am«ni¾c
Butan
Butilen
prâpilen
phètden, clo
Oxi
0,770
0,570
0,488
0,526
0,445
1,250
1,080
1,300
1,760
2,050
1,900
2,250
0,800
0,926

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVNN 6155 : 1996


6. N¹p khÝ vµo c¸c chai
6.1. Ng|êi n¹p khÝ vµo chai ph¶i cã sæ n¹p khÝ, trong ®ã ghi c¸c môc sau ®©y:
a. Ngµy, th¸ng, n¨m n¹p.
b. M· hiÖu chai.
c. Sè chÕ t¹o chai
d. Kú h¹n lÇn kh¸m nghiÖm tiÕp theo.
e. Dung tÝch chai, lÝt.
f. ¸p suÊt n¹p tèi ®a, kG/cm
2

g. Khèi l|îng khÝ ®· n¹p (®èi víi khÝ hãa láng, kg).
h. Ch÷ kÝ cña ng|êi n¹p khÝ.
Khi n¹p nhiÒu lo¹i khÝ kh¸c nhau th× ph¶i më sæ n¹p riªng cho mçi lo¹i khÝ
6.2. CÊm n¹p khÝ vµo chai trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y:
a. Qu¸ h¹n kh¸m nghiÖm ®Þnh k×.
b. Kh«ng cã ®Ó c¸c dÊu hiÖu vµ nh·n hiÖu quy ®Þnh.
c. C¸c van bÞ h| háng.
d. Vá chai bÞ h| háng hoÆc kh«ng ®óng chñng lo¹i.
e. Líp s¬n vµ ch÷ ®Ó kh«ng ®óng quy ®Þnh hoÆc kh«ng râ rµng.
6.3. Khèi l|îng khÝ ho¸ láng n¹p vµo c¸c chai kh«ng ®|îc lín h¬n quy ®Þnh cña b¶ng 2.
B¶ng 2
Tªn khÝ
Khèi l|îng khÝ trong 1 lÝt
dung tÝch cña xitÐc hoÆc
thïng, tÝnh b»ng kg, kh«ng
lín h¬n
ThÓ tÝch cña xitÐc hoÆc
thïng t|¬ng øng víi 1 kg
khÝ n¹p, tÝnh b»ng lÝt, kh«ng
nhá h¬n
Am«ni¨c
Butan
Butylen, Iz«butylen
¤xitªtylen
Propan
Sulfua hydro, phètden, clo
Cachon oxit
Frªon 11
Frªon 12 :
Frªon 13
Frªon 22
Clorua metin clorua ªtin
£tylen
Protylen
0,570
0,488
0,526
0,716
0,425
1,250
0,750
1,200
1,100
0,600
1,000
0,800
0,286
0,445
1,760
2,050
1,900
1,400
2,350
0,300
1,340
0,830
0,900
1,670
1,000
1,250
3,500
2,250

6.4. §èi víi tr¹m n¹p cè ®Þnh, khi n¹p khÝ ph¶i b¾t chÆt chai vµo bÖ n¹p hoÆc gi¸ n¹p).

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVNN 6155 : 1996

BÖ n¹p ph¶i ®Æt trong nhµ m¹t tÇng riªng biÖt, c¸ch li víi n¬i ®Æt m¸y nÐn vµ c¸c
buång kh¸c b»ng t|êng ch¾c ch¾n lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y.
Trªn t|êng ng¨n c¸ch bÖ n¹p víi n¬i ®Æt m¸y nÐn cho phÐp træ c¸c lç quan s¸t khi
n¹p c¸c khÝ kh«ng ®éc, kh«ng nguy hiÓm næ.
7. Söa ch÷a b×nh
7.1. Ng|êi chñ së h÷u ph¶i ®Þnh k× b¶o d|ìng vµ söa ch÷a c¸c b×nh, ®¶m b¶o cho b×nh
ho¹t ®éng ®|îc an toµn. Mäi thay ®æi vÒ kÕt cÊu b×nh trong qu¸ tr×nh söa ch÷a ph¶i
®|îc sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña ng|êi chÕ t¹o. §èi víi vÊn ®Ò hµn vµ kiÓm tra
chÊt l|îng mèi hµn nÕu kh«ng thùc hiÖn ®|îc ®Çy ®Ó theo yªu cÇu cña TCVN 6008 :
1995 th× ph¶i ®|îc thanh tra nåi h¬i kh¸m nghiÖm b×nh ®ã tháa thuËn.
7.2. CÊm tiÕn hµnh söa ch÷a hoÆc s¬n c¸c b×nh khi ®ang cßn ¸p suÊt.
ViÖc söa ch÷a c¸c chai chøa khÝ ph¶i do nhµ m¸y n¹p khÝ tiÕn hµnh, hoÆc ë nh÷ng
x|ëng riªng nÕu ®|îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp.
7.3. Tr|íc khi söa ch÷a bªn trong c¸c b×nh, ng|êi sö dông b×nh ph¶i tiÕn hµnh c¸c c«ng
viÖc sau ®©y:
a. Ph¶i cho b×nh ngõng ho¹t ®éng, ng¨n c¸ch h¼n b×nh víi nguån ¸p lùc hoÆc víi c¸c
b×nh kh¸c ®ang ho¹t ®éng.
b. C¸c b×nh lµm viÖc víi m«i tr|êng chÊt ®éc ph¶i tiÕn hµnh khö ®éc theo ®Õn ®óng
quy tr×nh kÜ thuËt an toµn.
c. §iÖn ¸p cña nguån chiÕu s¸ng kh«ng qu¸ 12 v«n, nÕu b×nh chøa m«i chÊt næ ph¶i
dïng ®Ìn an toµn chèng næ.
CÊm dïng ®Ìn dÇu ho¶ vµ c¸c ®Ìn kh¸c cã chÊt dÔ bèc ch¸y.

Related Interests