You are on page 1of 7

TIªu chuÈn viÖt nam TCVN 6156 : 1996

B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn vÒ l¾p ®Æt, sö
dông, söa ch÷a – Ph|¬ng ph¸p thö
Pressure vessels - Safety engineering requirements of erection, use, repair. Testing
method

1. Ph¹m vi ¸p dông vµ quy ®Þnh chung
1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c b×nh chÞu ¸p lùc (sau ®©y gäi t¾t lµ b×nh) thuéc
ph¹m vi hiÖu lùc cña TCVN 6153 : 1996.
1.2. TÊt c¶ c¸c b×nh ®Òu ph¶i ®|îc c¬ quan nhµ n|íc cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh kh¸m
nghiÖm kÜ thuËt tr|íc khi ®|a vµo sö dông, trong qu¸ tr×nh sö dông vµ ®iÒu tra khi
xÈy ra sù cè theo ®óng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy.
1.3. CÊm sö dông c¸c b×nh ®· qu¸ k× h¹n kh¸m nghiÖm ghi trong lÝ lÞch hoÆc biªn b¶n
kh¸m nghiÖm, giÊy phÐp sö dông.
2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn
TcvN 6153 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu,
chÕ t¹o.
TCVN 6154 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu,
chÕ t¹o- Ph|¬ng ph¸p thö.
TCVN 6155 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toµn l¾p ®Æt, sö dông söa
ch÷a.
3. Kh¸m nghiÖm b×nh chÞn ¸p lùc
3.1. Thñ tôc kh¸m nghiÖm c¸c b×nh chÞu ¸p lùc
3.1.1. §èi víi c¸c b×nh míi l¾p ®Æt hoÆc míi sö dông lÇn ®Çu: ng|êi chñ së h÷u ph¶i
kÌm theo v¨n b¶n xin kh¸m nghiÖm c¸c hå s¬ kÜ thuËt sau:
a. LÝ lÞch b×nh.
b. Hå s¬ xuÊt x|ëng cña b×nh nh| trong quy ®Þnh cña TCVN 6153 : 1996
c. Biªn b¶n l¾p ®Æt (nÕu lµ b×nh cè ®Þnh), gåm c¸c ®iÒu chØnh nh| sau:
- Tªn ng|êi l¾p ®Æt vµ ng|êi chñ së h÷u b×nh.
- §Æc tÝnh cña nh÷ng vËt liÖu bæ sung khi l¾p ®Æt.
- Tµi liÖu x¸c nhËn chÊt l|îng b×nh sau khi vËn chuyÓn, l¾p ®Æt.
3.1.2. §èi víi b×nh ®ang sö dông, ng|êi sö dông ph¶i cã v¨n b¶n nªu râ lÝ do kh¸m
nghiÖm. Khi söa ch÷a cã thay thö, hµn ... c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc cña b×nh ph¶i cã
hå s¬ söa ch÷a kÌm theo.
3.2. Cho phÐp kh«ng ph¶i thö thuû lùc khi sö dông lÇn ®Çu ®èi víi c¸c b×nh míi xuÊt
x|ëng kh«ng qu¸ 18 th¸ng ®· ®|îc thö thuû lùc t¹i n¬i chÕ t¹o, ®|îc b¶o qu¶n tèt,
khi vËn chuyÓn kh«ng bÞ h| háng vµ trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt kh«ng hµn vµo c¸c phÇn
chÝnh cña b×nh.
3.3. Ng|êi chñ së h÷u chÞu tr¸ch nhiÖm lµm s¹ch b×nh tr|íc khi kh¸m nghiÖm, ®ång thêi
cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®©y:

TIªu chuÈn viÖt nam TCVN 6156 : 1996

a. Ph¶i th¸o gì tõng phÇn hoÆc toµn bé líp bäc c¸ch nhiÖt nÕu cã dÊu hiÖu nghi ngê
kim lo¹i thµnh b×nh h| háng.
b. C¸c b×nh ®Æt d|íi mÆt ®Êt nÕu khã xem xÐt th× ph¶i ®|a h¼n b×nh lªn.
c. B×nh cã nh÷ng bé phËn ®Êt nãng b»ng ®iÖn hoÆc cã c¸c bé phËn chuyÓn ®éng th×
ph¶i t¸ch riªng ra.
d. §èi víi c¸c b×nh cã chiÒu cao tõ 2m trë lªn, ph¶i lµm c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o cho
viÖc xem xÐt tÊt c¶ c¸c bé phËn cña b×nh.
3.4. Ng|êi chñ së h÷u ph¶i ngõng vËn hµnh ®Ó tæ chøc kh¸m nghiÖm ®óng thêi h¹n quy
®Þnh vµ ph¶i b¸o tr|íc 5 ngµy cho c¬ quan nhµ n|íc cã thÈm quyÒn.
3.5. Tr|êng hîp c¬ quan nhµ n|íc cã thÈm quyÒn kh«ng thÓ ®Õn ®|îc ®óng thêi h¹n
ng|êi sö dông b×nh ®|îc quyÒn thµnh lËp Héi ®ång kÜ thuËt ®Ó kh¸m nghiÖm.
KÕt qu¶ kh¸m nghiÖm ph¶i lËp thµnh biªn b¶n cã ®Çy ®ñ ch÷ kÝ cña c¸c thµnh viªn
trong Héi ®ång. Biªn b¶n ph¶i sao göi cho c¬ quan nhµ n|íc cã thÈm quyÒn chËm
nhÊt lµ n¨m ngµy sau khi kh¸m nghiÖm xong. K× h¹n kh¸m nghiÖm tiÕp theo ph¶i do
c¬ quan nhµ n|íc cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh.
3.6. Kh¸m nghiÖm kÜ thuËt bao gåm kh¸m xÐt bªn ngoµi, bªn trong vµ thö thuû lùc.
3.7. Kh¸m nghiÖm bªn ngoµi vµ bªn trong nh»m môc ®Ých:
a. (§èi víi b×nh míi sö dông lÇn ®Çu hoÆc míi l¾p ®Æt; ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kÜ thuËt
cña b×nh sau qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ x¸c ®Þnh chÊt l|îng l¾p ®Æt ®¶m b¶o c¸c
yªu cÇu cña thiÕt kÕ còng nh| sù phï hîp víi TCVN 6155 : 1996.
b. Khi kh¸m nghiÖm ®Þnh k× hoÆc bÊt th|êng: nh»m x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña
b×nh sau mét thêi gian vËn hµnh vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiÕp tôc lµm viÖc cïng thiÕt
bÞ.
3.8. Khi kh¸m xÐt bªn ngoµi vµ bªn trong b×nh, cÇn chó ý ph¸t hiÖn c¸c thiÕu sãt cã thÓ
cã nh| sau:
a. C¸c chç nøt, r¹n, mãp, phång, c¸c chç bÞ gØ mßn .... trªn thµnh b×nh.
b. C¸c phô kiÖn, dông cô ®o kiÓm vµ an toµn kh«ng hoµn h¶o.
c. C¸c chi tiÕt b¾t xiÕt bÞ mßn, c¸c mèi nèi vµ vÞ trÝ c¸ch nhiÖt bÞ háng cã thÓ lµm cho
c¸c chi tiÕt b»ng kim lo¹i bÞ qu¸ nhiÖt (®èi víi c¸c b×nh ®un) …
Khi kh¸m xÐt nÕu thÊy cã hiÖn t|îng h| háng líp b¶o vÖ phÝa trong hoÆc phÝa ngoµi
thµnh b×nh th× ph¶i gì tõng phÇn hoÆc toµn bé líp b¶o vÖ ®ã ®Ó ph¸t hiÖn cho hÕt
nh÷ng chç h| háng.
Tr|êng hîp b×nh cã kÕt cÊu èng chïm, nÕu thÊy nghi ngê vÒ t×nh tr¹ng kÜ thuËt trong
khu vùc èng chïm th× ph¶i yªu cÇu th¸o tõng phÇn hoÆc toµn bé èng ch×m ra.
3.9. Thö thuû lùc nh»m môc ®Ých kiÓm tra ®é bÒn vµ ®é kÝn cña b×nh còng nh| sù hoµn
b¶o cña mét sè thiÕt bÞ kiÓm tra ®o l|êng vµ c¬ cÊu an toµn.
C¸c phô kiÖn ph¶i ®|îc thö thuû lùc cïng víi b×nh.
ViÖc thö thuû lùc chØ ®|îc tiÕn hµnh sau khi kh¸m xÐt bªn trong vµ bªn ngoµi ®¹t
yªu cÇu.
3.10. Thêi h¹n kh¸m nghiÖm ®Þnh k× c¸c b×nh :
a. Kh¸m xÐt bªn ngoµi vµ bªn trong: ba n¨m mét lÇn;
b. Kh¸m xÐt bªn ngoµi, bªn trong, thö thuû lùc : s¸u n¨m mét lÇn;
c. KiÓm tra vËn hµnh b×nh : mét n¨m mét lÇn;

TIªu chuÈn viÖt nam TCVN 6156 : 1996

d. §èi víi c¸c b×nh chøa m«i chÊt ¨n mßn, thêi h¹n kh¸m nghiÖm ë 3.l0.a vµ 3.l0.b
gi¶m ®i l/3.
Tr|êng hîp ng|êi chÕ t¹o quy ®Þnh thêi gian kh¸m nghiÖm ng¾n h¬n th× theo quy
®Þnh cña ng|êi chÕ t¹o.
Khi kh«ng cã kh¶ n¨ng tiÕn hµnh kh¸m xÐt bªn trong do ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña b×nh,
cho phÐp thay thö viÖc kh¸m xÐt bªn trong b»ng thö thuû lùc víi ¸p suÊt thö quy ®Þnh
vµ kh¸m xÐt nh÷ng bé phËn cã thÓ kh¸m xÐt ®|îc.
3.11. ¸p suÊt thö thuû lùc c¸c b×nh sau khi l¾p ®Æt hoÆc khi kh¸m nghiÖm ®Þnh k× vµ bÊt
th|êng.
a) §èi víi c¸c b×nh cã nhiÖt ®é lµm viÖc cña thµnh ®Õn 200oC, ¸p suÊt thö theo b¶ng
l.
B¶ng 1
Lo¹i b×nh
¸p suÊt lµm viÖc cho phÐp p,
kG/cm
2
¸p suÊt thö thñy lùc, kG/cm
2
- C¸c b×nh, xitÐc hoÆc thïng
(trõ b×nh ®óc)
- C¸c b×nh, xitÐc hoÆc thïng
(trõ b×nh ®óc)
- C¸c b×nh ®óc vµ c¸c chai
nhá h¬n 5

tõ 5 trë lªn

Kh«ng phô thuéc ¸p suÊt
1,5 p nh|ng kh«ng nhá h¬n 2

l,25 p nh|ng kh«ng nhá h¬n 3

l,5 p nh|ng kh«ng nhá h¬n 3
b. §èi víi c¸c b×nh tr¸ng men, ¸p suÊt thö thuû lùc theo quy ®Þnh cña ng|êi chÕ t¹o
nh|ng kh«ng ®|îc thÊp h¬n ¸p suÊt lµm viÖc cho phÐp.
c. §èi víi c¸c b×nh cã nhiÖt ®é lµm viÖc cña thµnh trªn 200oC ®Õn 400oC, ¸p suÊt thö
kh«ng nhá h¬n l,5 p.
d. §èi víi c¸c b×nh cã nhiÖt ®é lµm viÖc cao h¬n 400oC, ¸p suÊt thö kh«ng nhá h¬n
2p.
B×nh ph¶i chÞu ¸p suÊt thö trong thêi gian 5 phót, sau ®ã gi¶m dÇn ®Õn ¸p suÊt lµm
viÖc vµ duy tr× ¸p suÊt nµy trong suèt thêi gian kh¸m xÐt.
B×nh chØ ®|îc x¸c nhËn lµ tèt trong khi thö nÕu tho¶ m·n c¸c yªu cÇu trong 3.4.5 cña
TCVN 6154 : 1996.
3.12. Nh÷ng tr|êng hîp ph¶i ®|îc kh¸m nghiÖm bÊt th|êng:
a. Khi sö dông l¹i c¸c b×nh ®¨ nghØ ho¹t ®éng tõ 12 th¸ng trë lªn;
b. Khi b×nh ®|îc c¶i t¹o, ®æi chñ së h÷u, hoÆc chuyÓn ®Õn l¾p ®Æt ë vÞ trÝ míi.
c Khi n¾n l¹i c¸c chç phång, mãp, hoÆc söa ch÷a cã sö dông ph|¬ng ph¸p hµn c¸c bé
phËn chñ yÕu cña b×nh.
d. Tr|íc khi lãt líp b¶o vÖ bªn trong b×nh.
e. Khi ng|êi chñ së h÷u b×nh hay c¬ quan nhµ n|íc cã thÈm quyÒn cã nghi ngê t×nh
tr¹ng kÜ thuËt cña b×nh.
Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc kh¸m nghiÖm bÊt th|êng ®Òu ph¶i ghi râ vµo lÝ lÞch
cña b×nh.
3.13. Kh¸m nghiÖm ®Þnh k× c¸c b×nh ch«n d|íi ®Êt chøa c¸c m«i chÊt kh«ng ¨n mßn hoÆc
b×nh chøa khÝ dÇu mì láng víi thµnh phÇn sunfua hy®r« kh«ng qu¸ 5 gam trong 100

TIªu chuÈn viÖt nam TCVN 6156 : 1996

m
3
cã thÓ kh«ng ph¶i ®|a lªn mÆt ®Êt vµ kh«ng cÇn th¸o gì c¸c líp b¶o vÖ bäc ngoµi
nÕu x¸c ®Þnh ®|îc chÝnh x¸c chiÒu dÇy vµ t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña thµnh b×nh.
3.14. C¸c nåi nÊu sunfit vµ c¸c thiÕt bÞ thuû ng©n cã líp lãt chÞu axit bªn trong hoÆc c¸c
b×nh chøa khÝ ®Ó t¸c ®éng trùc tiÕp cho m¸y c¾t ®iÖn ®|îc miÔn thö thuû lùc vµ ®iÒu
kiÖn ph¶i cã kÕt qu¶ tèt vÒ kiÓm tra vá kim lo¹i vµ c¸c mèi hµn b»ng c¸ch xem xÐt vµ
®o ®¹c bªn ngoµi, ®ång thêi ph¶i ®|îc kiÓm tra b»ng siªu ©m víi thêi h¹n bèn n¨m
mét lÇn.
3.15. Tr|êng hîp kh«ng cã ®iÒu kiÖn thö thuû lùc do øng suÊt trªn bÖ mãng, trªn sµn g¸c
hoÆc ngay trong b¶n th©n b×nh qu¸ lín v× khèi l|îng cña n|íc; do khã x¶ n|íc ra; do
cã c¸c líp lãt bªn trong ng¨n c¶n viÖc cho n|íc vµo, cho phÐp thay thö b»ng thö ¸p
lùc khÝ (kh«ng khÝ hay khÝ tr¬) víi ¸p suÊt nh| khi thö thuû lùc.
ViÖc thö khÝ chØ cho phÐp khi cã kÕt qu¶ tèt vÒ kh¸m xÐt bªn ngoµi vµ bªn trong b×nh
b»ng m¾t th|êng hoÆc b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p kh«ng ph¸ huû kim lo¹i.
3.16. Khi thö khÝ ph¶i ¸p dông biÖn ph¸p an toµn sau ®©y :
a. Van vµ ¸p kÓ trªn ®|êng èng n¹p khÝ ph¶i ®|a ra xa cho ®Æt b×nh hoÆc ®Ó ngoµi
buång ®Æt b×nh.
b. Trong thêi gian b×nh chÞu ¸p lùc thö khÝ, ng|êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm ph¶i tr¸nh ra
mét chç an toµn.
B×nh ph¶i chÞu ®|îc ¸p suÊt thö trong thêi gian 5 phót, sau ®ã gi¶m dÇn ®Õn ¸p suÊt
lµm viÖc vµ tiÕn hµnh kiÓm tra ®é kÝn c¸c mèi nèi b»ng dung dÞch xµ phßng hoÆc
b»ng c¸c biÖn ph¸p kh¸c.
Nghiªm cÊm gâ bóa lªn thµnh b×nh trong khi thö b»ng ¸p lùc khÝ.
3.17. Ng|êi chñ së h÷u b×nh ph¶i tiÕn hµnh kh¸m nghiÖm bæ sung theo ®Þnh k× nh| sau:
a. §èi víi c¸c b×nh th«ng dông : hai n¨m mét lÇn, hoÆc sau mçi lÇn söa ch÷a, b¶o
d|ìng. Sau khi kh¸m xÐt bªn trong vµ bªn ngoµi th× thö thuû lùc ®Õn ¸p suÊt lµm
viÖc cña b×nh.
b. §èi víi c¸c b×nh lµm viÖc víi m«i chÊt ¨n mßn : mét n¨m mét lÇn hoÆc sau mçi
lÇn söa ch÷a b¶o d|ìng. Sau khi kh¸m nghiÖm bªn trong vµ bªn ngoµi th× thö ®é
kÝn b»ng ¸p lùc khÝ (kh«ng khÝ hoÆc khÝ tr¬) ®Õn ¸p suÊt lµm viÖc cña b×nh.
4. Kh¸m nghiÖm xitÐc, thïng vµ chai chøa khÝ
4.1. C¸c xitÐc vµ thïng ph¶i ®|îc kh¸m nghiÖm ®Þnh k× t¹i c¬ së n¹p khÝ. Cho phÐp kh¸m
nghiÖm c¸c xitÐc hoÆc thïng chøa propan - butan t¹i c¸c tr¹m söa ch÷a cña ®¬n vÞ sö
dông.
Thêi h¹n kh¸m nghiÖm ®Þnh k× c¸c xitÐc vµ thïng chøa khÝ ho¸ láng:
a. C¸c xitÐc vµ thïng chøa m«i chÊt ¨n mßn kim lo¹i (clo, sulfua hy®ro .. ) kh«ng Ýt
h¬n hai n¨m mét lÇn.
b. C¸c xitÐc vµ thïng chøa propan - butan vµ chøa c¸c m«i chÊt th«ng dông: kh«ng Ýt
h¬n bèn n¨m mét lÇn.
c. C¸c xitÐc ®|îc c¸ch li ch©n kh«ng (víi chÊt láng g©y l¹nh): kh«ng Ýt h¬n s¸u n¨m
mét lÇn.
4.2. C¸c chai míi tr|íc khi n¹p khÝ lÇn ®Çu ph¶i ®|îc c¬ quan nhµ n|íc cã thÈm quyÒn
kh¸m nghiÖm theo tØ lÖ 5% . NÕu trong sè c¸c chai kh¸m nghiÖm ph¸t hiÖn thÊy cã
mét chai nµo ®ã kh«ng ®¶m b¶o kÜ thuËt th× ph¶i tiÕn hµnh kh¸m nghiÖm tõng chai

TIªu chuÈn viÖt nam TCVN 6156 : 1996

mét trong c¶ lo¹t chai. KÕt qu¶ kh¸m nghiÖm ®¹t yªu cÇu ®|îc c¬ quan nhµ n|íc cã
thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp l|u hµnh.
4.3. ViÖc kh¸m nghiÖm ®Þnh k× c¸c chai ph¶i do c¸c c¬ së n¹p khÝ hoÆc tr¹m thö chai tiÕn
hµnh.
4.4. C¬ quan nhµ n|íc cã thÈm quyÒn chØ cÊp giÊy phÐp kh¸m nghiÖm chai do c¸c c¬ së
n¹p khÝ hoÆc tr¹m thó chai nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:
a. Cã ®Þa ®iÓm thö chai thuËn tiÖn vµ an toµn.
b. Trang bÞ ®Çy dñ dông cô vµ thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc kh¸m nghiÖm
c. Cã quy tr×nh kh¸m nghiÖm chai.
d. C«ng nh©n kh¸m nghiÖm chai ph¶i thµnh th¹o nghiÖp vô vµ ®|îc giao tr¸ch nhiÖm
b»ng v¨n b¶n.
Khi cÊp giÊy phÐp kh¸m nghiÖm chai, c¬ quan nhµ n|íc cã thÈm quyÒn ph¶i ®¨ng kÝ
con dÊu vµ ch÷ sè b»ng thÐp cña c¬ së n¹p khÝ hoÆc tr¹m thö chai dïng ®e ®ãng vµo
thµnh chai.
4.5. ViÖc kh¸m nghiÖm c¸c chai ph¶i tiÕn hµnh trong buång riªng cã trang bÞ an toµn ®Æc
biÖt, nhiÖt ®é m«i tr|êng kh«ng ®|îc thÊp h¬n 12
0
C. ®|îc phÐp dïng nguån ®iÖn
kh«ng qu¸ 12V ®Ó soi s¸ng khi kh¸m xÐt bªn trong chai.
Khi kh¸m xÐt c¸c chai chøa khÝ næ, c¸c bé phËn cña ®Ìn cÇm tay vµ thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i
lµ lo¹i an toµn chèng næ.
4.6. C¸c chai ®ang sö dông ph¶i ®|îc kh¸m nghiÖm ®Þnh k× kh«ng Ýt h¬n 5 n¨m mét lÇn.
C¸c chai chøa khÝ ¨n mßn, (clo, clorua mªtin, phèt ®en, sulfua hydro, anhydric
sunfur¬, clorua hyaro .. .); c¸c chai chøa khÝ nÐn hoÆc khÝ ho¸ láng lµm nhiªn liÖu
cho c¸c ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i kh¸m nghiÖm ®Þnh k× kh«ng Ýt h¬n 2 n¨m mét
lÇn.
NÕu ng|êi chÕ t¹o quy ®Þnh thêi h¹n kh¸m nghiÖm ®Þnh k× ng¾n h¬n th× theo quy
®Þnh cña ng|êi chÕ t¹o.
4.7. Tr×nh tù kh¸m nghiÖm kÜ thuËt c¸c chai:
- Kh¸m xÐt bªn ngoµi vµ bªn trong.
- X¸c ®Þnh khèi l|îng vµ dung tÝch.
- Thö thuû lùc.
ViÖc kiÓm tra khèi l|îng vµ dung tÝch chØ ph¶i tiÕn hµnh ®èi víi nh÷ng chai ®|îc
dËp liÒn.
Tr|íc khi kh¸m nghiÖm, c¸c chai ph¶i ®|îc tÈy s¹ch c¸u bÈn. Khi cÇn thiÕt ph¶i ¸p
dông biÖn ph¸p khö khÝ. C¸c chai bÞ long vßng cæ hoÆc tuét ®Ó ... ph¶i xö lÝ tr|íc khi
kh¸m nghiÖm.
4.8. Khi kh¸m xÐt bªn trong vµ bªn ngoµi chai, nÕu ph¸t hiÖn thÊy c¸c khuyÕt tËt sau ®©y
th× ph¶i lo¹i bá:
- Cã vÕt nøt.
- Thµnh chai bÞ sïi vÈy.
- Phång hoÆc mãp.
- GØ mßn hoÆc cã vÕt s|íc s©u qu¸ l0% chiÒu dÇy ®Þnh møc.
- R¨ng cè chai bÞ mßn, bÞ søt mÎ.

TIªu chuÈn viÖt nam TCVN 6156 : 1996

- Kh«ng ®ãng dÊu ch×m c¸c sè liÖu hé chiÕu, hoÆc c¸c sè liÖu hé chiÕu kh«ng râ
rµng.
4.9. Dung tÝch cña chai ®|îc x¸c ®Þnh b»ng hiÖu sè gi÷a khèi l|îng chai ®Çy n|íc vµ
khèi l|îng chai kh«ng. Còng cã thÓ x¸c ®Þnh dung tÝch chai b»ng biÖn ph¸p tin cËy
kh¸c.
4.10. C¸c chai ®|îc chÕ t¹o theo ph|¬ng ph¸p dËp liÒn (dung tÝch tõ 12 ®Õn 55 lÝt), nÕu bÞ
gi¶m khèi l|îng hoÆc t¨ng dung tÝch qu¸ møc th× ph¶i gi¶m ¸p suÊt lµm viÖc ®Þnh
møc theo b¶ng 2.
B¶ng 2
Gi¶m khèi l|îng
chai,%
T¨ng dung tÝch
chai,%
KÕt luËn
Tõ 7,5 ®Õn 10

Trªn 10 ®Õn 15

Trªn 15 ®Õn 20

Trªn 20
tõ l,5 ®Õn 2

Trªn 2 ®Õn 2,5

Trªn 2,5 ®Õn 3

Trªn 3
- ChØ cho phÐp lµm viÖc ®Õn 85% ¸p suÊt cho
phÐp ban ®Çu
- ChØ cho phÐp lµm viÖc ®Õn 50% ¸p suÊt cho
phÐp ban ®Çu
- ChØ ®|îc lµm viÖc ë ¸p suÊt tõ 6kG/cm
2
trë
xuèng.
- Lo¹i bá

4.11. Trªn thµnh c¸c chai bÞ gi¶m ¸p suÊt lµm viÖc ph¶i ®ãng dÊu ch×m c¸c sè liÖu vÒ khèi
l|îng dung tÝch vµ ¸p suÊt lµm viÖc. C¸c sè liÖu cò ph¶i ®|îc xo¸ ®i c¸ch ®ãng hai
dÇu g¹ch chÐo.
4.12. Sau khi kh¸m nghiÖm cã kÕt qu¶ ph¶i ®ãng dÊu ch×m trªn thµnh chai c¸c sè liÖu sau
®©y :
- DÊu cña ng|êi (®¬n vÞ) kh¸m nghiÖm chai;
- Ngµy th¸ng n¨m kh¸m nghiÖm vµ lÇn kh¸m nghiÖm tiÕp theo (trªn cïng mét hµng
víi dÊu cña ng|êi (®¬n vÞ) kh¸m nghiÖm) .
§ång thêi ph¶i ghi vµo sæ kh¸m nghiÖm chai c¸c sè liÖu sau ®©y :
a. Sè thø tù c¸c chai ®|îc kh¸m nghiÖm.
b. M· hiÖu chai; tªn n|íc s¶n xuÊt.
c. Sè chÕ t¹o; ngµy th¸ng n¨m chÕ t¹o.
d. Ngµy th¸ng n¨m kh¸m nghiÖm vµ lÇn kh¸m nghiÖm tiÕp theo.
e. Khèi l|îng chai do ng|êi chÕ t¹o ®ãng, kg.
f. Khèi l|îng chai ®|îc x¸c ®Þnh khi kh¸m nghiÖm, kg.
g. Dung tÝch cña chai do ng|êi chÕ t¹o ®ãng.
h. Dung tÝch x¸c ®Þnh khi kh¸m nghiÖm.
i. ¸p suÊt ®|îc phÐp lµm viÖc cña chai, kG/cm
2
.
k. ¸p suÊt thö chai, kG/cm
2
.
l. §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña chai.
m. Ch÷ kÝ cña ng|êi kh¸m nghiÖm chai.
n. X¸c nhËn chung cña ng|êi phô tr¸ch kÜ thuËt vµ thñ tr|ëng ®¬n vÞ.

TIªu chuÈn viÖt nam TCVN 6156 : 1996

4.13. C¸c chai ®· lo¹i bá ph¶i ®|îc ®ôc háng ren trªn cæ chai hoÆc khoan tróng vá chai ®Ó
tr¸nh tr|êng hîp nhÇm lÉn cã thÓ n¹p khÝ vµo chai.
4.14. C¸c chai ®· n¹p ®Çy khÝ b¶o qu¶n trong kho, khi ®Õn h¹n kh¸m nghiÖm ®Þnh k×,
ng|êi b¶o qu¶n ph¶i tæ chøc kh¸m nghiÖm theo tØ lÖ 5% . NÕu c¸c chai kh¸m nghiÖm
®¹t yªu cÇu th× ®|îc phÐp b¶o qu¶n tiÕp c¶ lo¹t chai cßn l¹i kh«ng qu¸ mét n¨m n÷a.
NÕu c¸c chai ®|a ra kh¸m nghiÖm kh«ng ®¹t yªu cÇu th× ph¶i cã biÖn ph¸p sö dông
hoÆc x¶ hÕt khÝ ra ®Ó kh¸m nghiÖm kÜ thuËt tõng chai mét.
Thêi h¹n sö dông hoÆc x¶ khÝ ra kh«ng chËm qu¸ mét th¸ng kÓ tõ ngµy kh¸m
nghiÖm kh«ng ®¹t yªu cÇu.
5. §iÒu tra sù cè b×nh
5.1. C¸c sù cè dÉn t|íi b×nh ph¶i kh¸m nghiÖm kÜ thuËt bÊt th|êng ph¶i ®|îc tiÕn hµnh
®iÒu tra ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lÝ.
ViÖc ®iÒu tra do mét héi ®ång ®|îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm
quyÒn, trong ®ã c¬ quan nhµ n|íc cã thÈm quyÒn vÒ an toµn lao ®éng ph¶i lµ mét
thµnh viªn cña héi ®ång.
NÕu sù cè g©y tai n¹n cho ng|êi th× viÖc khai b¸o ®iÒu tra theo ®óng chÕ ®é khai b¸o
vµ ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng hiÖn hµnh.
5.2. Ng|êi chñ së h÷u b×nh cã tr¸ch nhiÖm b¸o cho c¬ quan nhµ n|íc cã thÈm quyÒn
b»ng ph|¬ng tiÖn th«ng tin nhanh nhÊt vÒ nh÷ng sù cè, quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5. l cña
tiªu chuÈn nµy, vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kinh phÝ trong suèt qu¸ tr×nh ®iÒu tra.