Feng shui seminar

1. Uvod

1.1. Što je feng shui?

“Feng shui” predstavlja umjetnost i znanost uređenja životnog prostora.

Na kineskom te dvije riječi znače “vjetar voda” što je prirodan naziv za disciplinu
kojoj je prije 6000 godina kad se prvi put pojavila glavni cilj bio pronaći sigurnu
lokaciju za nastambu koja bi imala zaštitu od vjetra (feng) i stalan izvor vode
(shui).

I vjetar i voda su vrlo bitni za ljudsko zdravlje. Uistinu, svi smo mi sačinjeni od feng
shuija. Naša tijela sadrže 60% shuija (vode) i udišemo te izdišemo cijeli naš
kapacitet fenga (vjetra tj. zraka) mnogo puta tijekom samo jednog dana.

Drevni su Kinezi uočili da te dvije supstance zajedno nose životnu energiju ili chi –
vitalnu energiju koja cirkulira kroz sve stvari. Ne samo da su zrak i voda esencijalni
za život ljudi, već oni sačinjavaju i većinu ekosustava Zemlje - atmosferu, te
oceane i sve ostale vodene površine.

Ono što treba osigurati za uspješan život je nesmetan protok chija. Nema potrebe
odupirati se struji života i univerzuma kad slijedeći neke pravilnosti njezinog toka
možemo biti zaštićeni i postići stanje dobrog zdravlja, mira, pa čak i obilja, i sreće.
Feng shui nas podučava kako doći do takvog stanja razmatrajući odlike okoline i
karakteristike pojedinaca.


1.2. Povijesna pozadina feng shuija

Kinezi su poznati po dugoj tradiciji štovanja predaka. Puno ranije nego što se feng
shui razvio u danas poznati oblik drevni su Kinezi koristili raspored zvijezda na nebu
da bi pozicionirali grobove svojih preminulih. Na grobljima iz neolitskog razdoblja
pronađeni su grobovi čija je glava okrenuta prema jugu pošto se za jug oduvijek
vjerovalo da donosi “dah kozmičke energije”. A za Kineze bilo je vrlo bitno da
njihovi umrli imaju chi energiju jer bi nedostatak iste mogao negativno utjecati na
potomke.

Iz takvog je pozicioniranja grobova proizišlo i smještanje nastambi. Idealno ulaz
kuće trebao bi biti okrenut prema jugu, a zadnja strana biti na padini brijega da se
smanji utjecaj vjetra.

U drevnoj Kini feng shui nije bio ezoterička disciplina koju su prakticirali samo
rijetki članovi plemena, dapače, bio je dio sveukupne kulture. Tako je poznato
prema arheološkim nalazima da su već neolitski Kinezi gradili sela unutar lukova
rijeka što se smatra vrlo povoljnom pozicijom koja podržava umjereni tok sretnog
chija.

Još jedan koncept koji je usko povezan uz feng shui je koncept yina i yanga. Taj se
koncept može sažeti u: Sve što postoji sadrži dvije suprotne, međuzavisne energije,
dva pola. Koncept simboliziraju mjesec i sunce – dvije suprotne sile našeg svemira.
Unutar tamne polovice kruga postoji svijetla točka, a unutar svijetle polovice
tamna točka. Što bi značilo da iako su te dvije polovice suprotne, postoji nužna
povezanost između njih - yina i yanga. Yin predstavlja mjesec - tamnu stranu, a
yang sunce – svijetlu stranu. Promatrajući procese u prirodi, očito je da dan
prepušta mjesto noći, nešto što je toplo može se ohladiti, a sve što je živo
naposljetku umire što bi značilo da ne može postojati svjetlo bez tame, niti život
bez smrti. Prema kineskom razmišljanju taj konstatni tok je nešto dobro, to je ono
što kreira chi ili životnu silu svemira.

Kako se feng shui razvijao kroz povijest tako su i razni utjecaji ostavili traga u
njegovoj strukturi pa pogledajmo pobliže o čemu se radi.

1.2.1. I Ching

I Ching što u prijevodu znači Knjiga promjena nastala je prije oko 5000 godina
i smatra se najstarijom kineskom knjigom. To je djelo imalo izuzetan utjecaj
na kinesku kulturu. Tijekom povijesti carevi, vojskovođe i učenjaci tražili su
savjete u toj knjizi kad god su trebali donijeti odluku, a i danas je feng shui
majstori aktivno koriste.

Knjiga kao što kaže u naslovu, govori o promjenama, a autor odnosno autori
objašnjavajući promjene koriste princip suprotnosti koji je kasnije postao
poznat kao yin i yang. Međuovisnost tih suprotnosti kreira chi koji je odgovoran
za razvoj svemira, zemlje, ali i ljudi. I Ching govori o tri vrste promjena:
• konstantnoj – svijet se uvijek i stalno mijenja
• jednostavnoj – svijet se mijenja prema jednostavnim pravilima
• nikakvoj – postoji način na koji promjena nastupa, a taj se način nikad
ne mijenja

U I Chingu mogu se naći i trigrami – crteži koji se koriste pri feng shuiju.
Pogledajte pod pa kua.


1.2.2. Kineske religije

Tri glavne kineske religije odnosno filozofska učenja su taoizam, budizam i
konfucijanizam. Dok se budizam prvenstveno bavi životom poslije života, a
konfucijanizam čovjekom, taoizam se uglavnom koncentrira na prirodu i
prirodni poredak i stoga je imao najveći utjecaj na razvoj feng shuija.

Pogledajmo pobliže glavne karakteristike ovih triju velikih učenja.1.2.2.1. Taoizam

Taoizam se povezuje sa filozofom po imenu Lao Tzu koji je živio oko 580
godina prije Krista. Taj je filozof zabilježio svoje uvide u knjigu Tao Te
Ching, a zajedno sa svojim učenikom Zhuangzijem razvio je nauk koji
govori o poretku i harmoniji prirode.

Jedno o taoističkih vjerovanja koje se smatra najbližim feng shuiju glasi:
Priroda predstavlja najveću moć, a ljudi, kao dio prirode, mogu steći
dobrobit tako što slijede zakone prirode. Zato što je priroda u savršenoj
ravnoteži kuća ili bilo koja druga struktura može izazvati neravnotežu ako
je se ne smjesti na odgovarajuće mjesto. A život van ravnoteže s prirodom
naposljetku dovodi do neželjenih posljedica za ljudski rod.

1.2.2.2. Budizam

Iako je budizam odigrao važnu ulogu u povijesti Kine, tu je religiju osnovao
u sjevernoj Indiji u 6. stoljeću prije Krista Siddhartha Gautama koji je
postao poznat kao Buddha (Probuđeni).

Iako postoji više ogranaka budizma, Zen budizam je onaj sa najvećim
utjecajem u Kini.

Budističko vjerovanje zasniva se na Četiri plemenite istine:

• sva živa bića pate
• želja uzrokuje patnju
• postizanje nirvane (prosvjetljenja) prekida patnju
• nirvana se može dostići kroz meditaciju i pravilno djelovanje, misli i
stavove

Mnogi budistički hramovi sagrađeni su prema principima feng shuija npr.
okrenuti su prema jugu i sadrže višestruka vrata. S druge strane, budizam
je utjecao na razvoj feng shuija na području smrti. Zbog budističkog nauka
o reinkarnaciji promijenio se običaj sahranjivanja, grobovi nisu više samo
bili usmjereni prema jugu već su građene posebne pogrebne komore s više
slojeva zemlje i drugim raznim materijalima. Te su komore štitile duše
preminulih dok nisu bile u mogućnosti prijeći u idući život.

Za vrijeme dinastije Ming taoistički i budistički svećenici posvetili su puno
vremena i energije usavršavanju feng shui principa.


1.2.2.3. Konfucijanizam

Konfucijanizam je osnovao Chiu Kong ili K'ung-fu'-tse u 6. stoljeću prije
Krista. On je naglašavao važnost tri nauka:
• pravilno ponašanje
• suosjećanje
• štovanje predaka
i kao takav poznat je kao religija koja je visoko cijenila odgovornost
pojedinca prema caru, državi, i svojim bližnjima.

Konfucijanizam je tijekom mnogih dinastija smatran državnom religijom, a
od samih početaka usko se povezuje sa taoizmom.

Konfucijska kozmologija promatra svijet sačinjen od dvije stvari: li (oblika)
i chi (energije) koji daje život oblicima.

Osim dubokog štovanja predaka, još jedna poveznica s feng shuijem je
drevni obred prema kojem se car morao seliti iz jednog u drugi od osam
sektora svoje palače kako su se doba mijenjala. Upravo feng shui dijeli
prostor u osam dijelova plus centralni deveti i u skladu sa karakteristikama
pojedinog dijela savjetuje raspored prostorija odnosno stvari unutar
prostorija.


1.3. Teorija kao pozadina feng shuija

U drevnoj Kini promatranja vezana uz klimu, geografiju, zvijezde, i ljudsko zdravlje
dovela su do stvaranja teorija kao što su: chi, yin i yang, pet elemenata, pa kua i
još nekih koje su sve imale utjecaj na razvoj feng shuija u cjelini kao i njegovih
pravaca.

Pogledajmo pobliže dva pravca odnosno škole feng shuija koje su nastale kao
rezultat već spomenutih teorija i same teorije.

1.3.1. Škola forme

Škola forme (Hsing Fa) utemeljena je na jugu Kine u krajoliku bogatom
planinama oko 4. stoljeća.

Ta škola proučava odnos između formi. Na početku ova je disciplina
proučavala smještaj kuća, sela, javnih zgrada i grobova u odnosu na
geografske čimbenike poput planina, vode, i kvalitete zemlje. Dok su ovi
čimbenici i dalje važni za suvremeni feng shui, u razmatranjima smještaja
nastambi uzimaju se u obzir i ljudske tvorevine.

Proučavanje odnosa između oblika dovodi feng shui majstora do zaključka koji
je najpovoljniji položaj za smještaj kuće odnosno zgrade, ali i kakvog oblika,
boje, materijala, i okoline kuća treba biti.

Drevni Kinezi koristili su se životinjama da bi predstavili pojedine zemaljske
oblike. Prema Hsing Fa mjesto koje predstavlja „raj na Zemlji“ okruženo je
zmajem (dugačkim, niskim planinama) na istoku, tigrom (visokim vrhuncima)
na zapadu, kornjačom (visokom planinom) na sjeveru, i feniksom (ravnicom ili
vodom) na jugu.

Općenito, povoljnim se smatra sagraditi kuću na obronku planine ili brijega
radi zaštite, smjestiti je u luk zavojite rijeke i to sve u područje koje ima
rodnu zemlju dovoljno bogatu vegetacijom.

1.3.2. Škola kompasa

Škola kompasa (Li Fa) je nešto mlađa škola, a potiče iz ravnijih krajolika
istočne i sjeverne Kine.

Ta se škola zasniva na ideji da svaki od osam glavnih smjerova svijeta (sjever,
sjeveroistok, istok, jugoistok, jug, jugozapad, zapad, sjeverozapad) ima
drugačiju energiju i u skladu s njima treba uskladiti položaj struktura.

Naziv je dobila po tome što koristi kompas (lo p'an), a cijela se metoda više
zasniva na preciznim matematičkim proračunima, astronomiji, astrologiji i
numerologiji nego na intuiciji.

1.3.3. Pa kua

Pa kua je sustav trigrama. Trigrami su crteži koji koriste dvije moguće vrste
linija. Prva je puna linija koja predstavlja yang, a druga je prekinuta linija
koja predstavlja yin. Svaki trigram je kombinacija tri takve linije, a pa kua ih
koristi ukupno osam. Doslovan prijevod riječi pa kua i znači osam trigrama, i
moglo bi se reći da cijeli sustav razlikuje osam načina pogleda na život i svijet.

Svaki od trigrama općenito predstavlja tranzicijsko razdoblje prirode odnosno
ljudi. Koristeći pa kuu pojedinac može odrediti najpovoljnije smjerove i
lokacije. No, svaki od trigrama također predstavlja i boju, dio tijela, bolest,
broj, obiteljski odnos, element i više.

Ti su trigrami postavljeni u oktagon najčešće sa simbolom yina i yanga u
sredini kao što slika pokazuje, a prema kineskom običaju trigram koji označava
jug je na vrhu, a sjever na dnu.


1.3.4. Pet elemenata i elementarni ciklusi

Pet ključnih elemenata smatraju se vatra, zemlja, metal, voda i drvo, svaki sa
pripadajućom vrstom energije koja je ili u skladu ili u suprotnosti sa drugom.

Kako su drevni feng shui majstori pripisivali svaki od elemenata određenoj
regiji Kine došli su do zaključka da svakom elementu također pripada i
specifična boja, vremenski uvjet, godišnje doba, okus, svemirski pojam i vrsta
chija.

• Sjever: VODA, crna, hladno, zima, slano, mjesec, chi koji teče prema
dolje
• Istok: DRVO, zelena, vjetrovito, proljeće, kiselo, zvijezda, chi koji
povećava
• Jug: VATRA, crvena, vruće, ljeto, gorko, sunce, chi koji se uzdiže
• Zapad: METAL, bijelo, suho, jesen, ljuto, galaksija, chi koji steže
• Centar: ZEMLJA, žuto, vlažno, ljetni solsticij, slatko, Zemlja, chi koji se
rotira

Ovih je pet elemenata povezano u tri elementarna ciklusa: ciklus produkcije,
dominacije i redukcije.

Ciklus produkcije ili rođenja je pozitivan ciklus u kojem svaki element pomaže
u kreaciji sljedećeg. Od vatre nastaje zemlja, zemljin chi se rotira stvarajući
stegnuti chi metala, metal se steže u vodu, voda potpomaže nastanak drva, a
drvo predstavlja gorivo za vatru.

Ciklus dominacije je kaotičan ciklus neravnoteže koji oslabljuje chi. Unutar
tog ciklusa svaki element nadjačava element koji je dva mjesta dalje tj. vatra
topi metal, zemlja zaustavlja tok vode, metal oštećuje drvo, voda gasi vatru,
a drvo iscrpljuje zemlju.

Ciklus redukcije je ciklus ozdravljenja koji vraća stanje ravnoteže koju je
poremetio ciklus dominacije. Svaki element smanjuje snagu prethodnog
elementa. Tako vatra sagorijeva drvo, drvo apsorbira vodu, voda izaziva
koroziju metala, metal pomiče zemlju, a zemlja oslabljuje vatru.

Smisao ovih ciklusa može se primjeniti na životne situacije. Npr. osoba koja
smatra da ima višak elementa vode i njegovih karakteristika u životu može
ponovno uspostaviti ravnotežu dodavanjem vode u okolinu.

1.3.5. Devet palača

Koncept Devet palača koji je poznat i kao Leteće zvijezde ustvari predstavlja
sedam zvijezda sazviježđa Velikog Medvjeda plus dvije nevidljive zvijezde
pratilje. Te su zvijezde od davnih vremena bile promatrane kao izuzetno važne
za budućnost zemlje, a pripisivana su im i božanska svojstva.

Iako je sam koncept prilično kompliciran, a korištenje u feng shuiju zahtjeva
opsežne proračune, treba napomenuti da se osniva na podjeli na devet
kvadrata (lo shu) kojem svakom pripada po jedan broj i cijeli niz karakteristika
prema kojima se onda određuju povoljni položaji i predviđa budućnost.


2. Feng shui poslovnih prostora

2.1. Uvod

Većina ljudi provodi gotovo pola svog životnog vijeka na radnom mjestu što je već
samo po sebi dovoljan razlog da bi se trebalo pobrinuti i taj prostor napraviti što
ugodnijim.

No feng shui za urede iako slijedi neke osnovne linije razlikuje se od onog za osobne
kuće i stanove. U uredu je potrebno stvoriti koncentraciju chija bogatstva bez
ugrožavanja energije zdravlja zaposlenika, kao i prepoznati i uvažiti osobnosti
pojedinaca bez ugrožavanja potreba tvrtke.

Pogledajmo pobliže što feng shui preporuča za tvrtke i poslovne prostore.


2.2. Općeniti savjeti

Svim vlasnicima tvrtki preporuča se da posebno obrate pozornost na odabir trenutka
početka pokretanja posla. Povoljno vrijeme odnosi se kao na privatan život vlasnika
(treba izbjegavati pokretanje posla nakon smrti člana obitelji, kad su osobni odnosi
nestabilni i sl.) tako i na sam datum. Uobičajeno je posavjetovati se s kineskim
Žutim kalendarom koji označava razinu povoljnosti svakog od dana u godini.


2.3. Ime i logotip tvrtke

Vrlo je logično za zaključiti da će ime tvrtke imati direktan utjecaj na njezin
uspjeh. Feng shui preporuča izbjegavanje pojmova koji su povezani sa smrću,
nasiljem i bolesti jer takvi termini privlače negativan chi.

Pri odabiru imena trebalo bi se voditi s nekoliko jednostavnih principa:
• Ime mora biti povezano sa djelatnošću tvrtke. Koliko god zvučalo
prejednostavno, Kinezi vjeruju da ime koje ne podsjeća na djelatnost kojom
se tvrtka bavi zbunjuje ljude i tako oslabljuje chi.
• Ime mora biti lako pamtljivo. Posebno se treba potruditi diferencirati ime od
konkurencije.
• Ima mora imati ugodan ritam i zvučati ugodno kako bi ga ljudi što više
ponavljali i tako privukli pozitivnu energiju tvrtki.

Logotip tvrtke također treba biti lako prepoznatljiv i po mogućnosti biti sačinjen od
prevladavajućih yang boja pošto bi tvrtka trebala biti u yang odnosu prema
suradnicima. Idealno je kombinirati metalik boju koja predstavlja novac sa jakom
yang bojom da podigne energiju. Srebrna s ružičastom ili crvena sa zlatnom
smatraju se najboljim kombinacijama.


2.4. Shar ili oštri kut

Pojam shara ili tzv. otrovne strelice poznat je u feng shuiju kao nešto što se treba
izjegavati bez obzira o kakvom se prostoru radi.

Drevni Kinezi vjeruju da sva masa posjeduje energiju, točnije, da svi oštri kutevi
posjeduju negativnu energiju. Zato bilo koji kut koji je usmjeren prema ulaznim
vratima ili bilo kojim drugim vratima unutar stana odnosno poslovnog prostora imat
će negativan utjecaj na vrata i sobu koja se nalazi iza tih vratiju.

Oštar kut može sačinjavati ugao zgrade s druge strane ulice, točka dodira dva
unutarnja zida, neko umjetničko djelo, pravokutni stup, rub stola i bilo što drugo.

Kad je u pitanju shar treba imati na umu proporcije. Na velika, snažna vrata, mali
shar neće imati toliko negativan utjecaj, no majstori feng shuija preporučuju
uklanjanje sharova ili ublažavanje kad god je to moguće. Jedan od načina je
zagraditi kut tako da dobijemo dvije zatvorene površine uz stranice shara, a utjecaj
se može smanjiti i postavljanjem veće biljke ispred kuta.


2.5. Pozicija u prostoru

Iako se pozicinioranje u prostoru u originalnom feng shuiju odnosilo samo na
prirodne strukture poput planina i rijeka, u novije doba u ovoj se disciplini itekako
uzimaju u obzir moderne tvorevine poput nebodera i cesta. Dapače, nekadašnje
planine sada su visoki neboderi, a tok rijeka uspoređuje se sa širinom i prometnošću
cesta, kao i tunela.

Prema feng shuiju zgradu bi trebalo pozicionirati na mjestu sa dovoljno danjeg
svjetla, zaštićenom od jakog vjetra, i po mogućnosti ne okruženom previsokim
okolnim zgradama.

Kao što je već spomenuto, ulice se smatraju ekvivalentom rijeka, zato je
najpovoljnije mjesto za zgradu na unutarnjoj strani zavoja ceste s umjerenim
prometom.

U mnogim gradovima takvo je mjesto izuzetno teško naći pa ako ste se našli u
zgradi koja je na izuzetno prometnoj ulici dobra je ideja staviti dvostruke prozore
da se umanji buka.

Što se tiče pozicije tvrtke, najbitnije je da je na vidljivom mjestu. Ugao ulice je
izuzetno dobro mjesto za smještanje tvrtke pošto se smatra točkom gdje se
“skuplja voda” tj. chi koji donosi dobrobit.

Izuzetno nepovoljna pozicija zgrade je ona koja gleda na shar, npr. ako je zgrada
točno na kraju slijepe ulice ili T-raskrižja. U tom slučaju treba izbjegavati prozore
koji gledaju direktno na ulicu, i probati postaviti ogradu ili red visokih biljaka da se
umanji negativan utjecaj shara.

Pošto metro simbolizira zmaja zemlje koji živi ispod i donosi sreću, općenito dobra
pozicija zgrade je ona blizu ulaska u metro koji predstavlja usta koja izdišu sretan
chi. No ipak bi trebalo izbjegavati položaj iznad samog tunela podzemne željeznice
pošto vibracije donose nemir.

Slično, smještaj blizu parka i rijeka umjerenog toka smatra se povoljnim s time da
treba voditi računa o smjeru vjetra, bolje je ako vjetar puše prema nego od same
pozicije zgrade.

Kinezi vjeruju da pozicija pored mosta omogućuje chiju da brzo putuje s jednog
mjesta na drugo pa će tvrtka smještena pored mosta vrlo brzo umrijeti od
nedostatka chija.

Iako se u zapadnoj kulturi smatra pozitivnim živjeti pored crkve ili neke druge
religijske zgrade, prema feng shuiju takva mjesta treba izbjegavati jer su crkve, i
drugi hramovi izvori snažne spiritualne energije koja može nadjjačati aktivan chi
koji je potreban za uspješno vođenje posla.


2.6. Ulaz

Ulazna vrata su jedna od najbitnijih stvari koje treba imati na umu pri pokretanju
tvrtke. Ta vrata moraju zadržati vanjski negativni chi i u isto vrijeme propuštati
unutra pozitivan chi. Kao i kod drugih prostora, vrlo je bitna proporcija. Vrata se
smatraju ustima tvrtke. Prevelika vrata će uzrokovati da tvrtka “pojede” profit, a
premala će uzrokovati da firma “gladuje”.

Iako treba uzeti u obzir proporcije ulaza u odnosu na zgradu, feng shui preporučuje
da ulaz bude velik barem kao onaj ostalih tvrtki u susjedstvu. Time se misli ne
nužno na vrata, već na ulaz koji se može povećati montiranjem vanjske tende.

Sama vrata moraju biti dovoljno široka i dobro osvjetljena kako bi pružala
dobrodošlicu. Vrata se trebaju lagano otvarati, i ne smiju biti preteška, ili će
iscrpljivati osobnu energiju. Ako tvrtka prima isporuke, ili ako klijenti donose velike
mape ili kutije s uzorcima, trebao bi postojati način da se vrata zadrže otvorenima
kako bi se omogućio lagan pristup. U suprotnom će cijeli postupak ulaska
simbolizirati borbu. Ako postoje prozori odmah nasuprot vratima, ispred treba
postaviti biljke kako bi se spriječilo da chi prolazi ravno kroz njih, bez prethodnog
kruženja zgradom.

Generalno treba izbjegavati pojedinačna stabla, stup ulične rasvjete ili prometne
oznake točno ispred ili preko puta ulaza u tvrtku. Dapače, idealno bi bilo da postoji
slobodan prostor pred ulazom, npr. široki pločnik ili otvoreni park preko puta.

Prema sljedećoj tablici možete saznati kojem od pet elemenata odgovara posao
određene tvrtke i u skladu s njim pozicionirati ulazna vrata prema određenoj strani
svijeta.

Element Smjer Posao tvrtke
Voda sjever
plovila, pecanje, održavanje, rublje, oceanografija,
trgovina za surfere, turizam, promet
Zemlja
sjeveroistok,
jugozapad
računovodstvo, agronomija, financije, rudarstvo,
nekretnine, turizam
Drvo
istok,
jugoistok
arhitektura, stolarstvo, građevinarstvo, obrazovanje,
pravo, izdavaštvo, opskrba, tekstil
Vatra jug inženjerstvo, vatrogasna zaštita, prehrambena industrija
Metal
zapad,
sjeverozapad
auto industrija, bankarstvo, nakit, borilačke vještine

Ako ne postoji mogućnost biranja bilo kojeg od ovih smjerova, općenito se
preporučuje postaviti ulaz prema jugu ili jugoistoku jer ti smjerovi predstavljaju
sreću i bogatstvo.

Posebno je povoljno za tvrtku ako se na ulaz mogu postaviti rotirajuća vrata pošto
se smatra da konstantna rotacija uvijek donosi dotok svježeg chija no to je
prikladno samo za velike poslovne zgrade.


2.7. Recepcija

Za mnoge vrste poslova recepcija ili čekaonica su vrlo bitan dio ulaza. Zajedno sa
izgledom vanjskih vratiju recepcija doslovno predstavlja tvrtku svijetu.

Kao i kod ulaznih vratiju bitno je imati na umu proporcije, čekaonica ne bi trebala
biti ni prevelika ni premala. Npr. buffet restoran sigurno ne treba osigurati toliko
velik prostor za čekanje kao obiteljski restoran gdje se može dogoditi da velik broj
ljudi odjednom čeka na red.

Prevelik prostor propušta pozitivan chi, pa ga se može vizualno smanjiti
postavljanjem velikih biljaka uz zidove. Premali pak prostor uzrokuje
klaustrofobičan efekt. Njega se može “povećati” korištenjem ogledala na zidovima
koji su okomiti na ulaz.

Za sve tvrtke koji imaju veći broj ureda, ključno je imati funkcionalnu i ugodnu
recepciju. Prva stvar koju posjetilac susretne npr. na izlasku iz dizala jest
recepcija. Isto tako, to je prva stvar koju susreće chi. Da bi se osiguralo
zadržavanje chija u takvom prostoru treba ga držati besprijekorno čistim, bez
suvišnih ukrasnih detalja, prozračnim i dobro osvijetljenim. Stoga ventilatori, biljke
i predmeti s tekućom vodom mogu imati korisnu ulogu.

Bitno je da recepcionar ima stol s kojeg ima pregled na ulaz pošto mora pratiti sve
dolaske i odlaske posjetilaca. No, treba paziti da se stol ne postavi odmah pored
ulaska jer će konstantno kretanje iscrpljivati recepcionara.

Također, osoba s takvim zadatkom mora imati udoban stolac i zid ili paravan iza
leđa kako ga se ne može iznenaditi odostraga. Dobra je ideja i odvojiti recepciju od
ostalih ureda jer to stvara osjećaj privatnosti kod zaposlenika i odvaja ih od
ometanja koje uzrokuje otvaranje vratiju ili dizala.

Recepcionari bi trebali biti zaokupljeni poslom koji neće zatrpati njihov stol, te biti
obučeni da želje posjetitelja stavljaju ispred onih zaposlenika i telefonskih poziva.


2.8. Raspored prostorija

Kad se odlučuje o rasporedu prostorija idealno bi bilo uzeti u obzir razmještaj
prema već spomenutoj metodi devet palača.

2.8.1. Kut bogatstva

U skladu s tim konceptom jugoistočan kut ureda predstavlja kut bogatstva sa
dominantnim elementom Vode. Da bi aktivirali povoljnu energiju u tom
sektoru kineski poslovnjaci ukrašavaju to područje simbolima blagostanja,
uključujući kovani novac, slike novca, ukrasnu fontanu ili akvarij. Posebno su
prikladne zlatne ribice, a često se može vidjeti akvarij s devet riba, osam
zlatnih i jednom crnom da upija negativnu energiju. Umjesto akvarija, u kut
blagostanja može se postaviti i biljku pošto ona simbolizira rast u ovom slučaju
rast prihoda.

Rasvjeta bi trebala biti što vjernija prirodnoj, prezagušena svjetla dovode do
ustajalog chija, a presvijetla atmosfera uzrokuje agresivnu energiju.

U tradicionalnoj kineskoj tvrtki ovaj bi kut bio pozicioniran dijagonalno od
ulaza. To daje kutu bogatstva privatnost pa ga je lakše zaštititi. Iz tog razloga
su blagajne u kineskim trgovinama uglavnom postavljene na jugoistoku. Osim
blagajni ovaj je kut prigodan za osoblje koje radi s financijama, kao npr.
računovodstvo.

Prozore i ogledala u ovom dijelu bi trebalo izbjegavati pošto predstavljaju
sigurnosni rizik. Kut blagostanja također ne bi smio biti smješten ispod
potporne grede jer se u feng shuiju smatra da one mogu naškoditi financijskom
uspjehu.

2.8.2. Kut slave

Kut slave nalazi se na jugu i može ga se aktivirati crvenom bojom ili bilo kojim
drugim simbolima ili slikama elementa Vatre. Posebnu pozornost treba obratiti
na ovaj sektor slave ako se tvrtka bavi javnim radom i direktno ovisi o
priznanju izvana. Ogledan primjer bila bi marketinška tvrtka, ili ured za
odnose s javnošću.

2.8.3. Networking kut

Sjeverozapadni kut pripada networking ili mentorskom kutu, a aktivirati ga se
može elementom Metala. Prikladni predmeti uključuju i elektroničku opremu i
metalne arhivne ormare. Također mogu poslužiti i kristali elementa Zemlje
pošto taj element podupire razvoj Metala.

Networking kut je posebno važan za poslove koji se oslanjaju na suradnju s
drugim tvrtkama.

2.8.4. Kut znanja

Kut znanja smješten je u sjeveroistočnom dijelu prostora. Idealno bi ga se
trebalo iskoristiti za smještanje ureda menadžera ili glavnog direktora tvrtke.

Sva navedena pravila mogu se primijeniti i na nižoj razini tj. unutar pojedinačnog
ureda. Pogotovo se preporuča aktivirati element Vode u sjevernom kutu da bi
podržavao razvoj osobne karijere.

Opći naputak bio bi da je razmještaj ureda takav da se ljudi mogu nesmetano
kretati kroz prostor bez da se spotiču o namještaj, a trebalo bi izbjegavati tzv.
“džepove” ili “slijepe krajeve” koji zarobljavaju chi. Zato je ured bez dugih
hodnika ili poredanog namještaja bolji.

Menadžeri ili upravitelji trebali bi smjestiti svoj ured što je moguće dalje od
glavnog ulaza, ali sa pregledom na nekoliko ureda za zaposlenike sa najbitnijim
funkcijama.


2.9. Strukture

Radni uvjeti uvelike utječu na to kako se osjećamo na poslu i na naš radni učinak.
Svjesnost o problematičnim mjestima omogućava nam stvoriti poboljšanja koja nam
radni dio dana čine ugodnijima.

2.9.1. Grede

Grede nisu preporučljive u feng shuiju. Ako su postavljene iznad radnog stola
mogu gušiti chi onih koji se nalaze ispod. Da bi se smanjio njihov utjecaj ispod
greda trebaju se postaviti ormari i police, ili velike biljke koje će potaknuti
energiju.

2.9.2. Stupovi

Stupovi ravnih strana su problematični zbog već spomenutog utjecaja sharova.
Ljudi koji sjede u stolcima prema kojima upiru bridovi stupova ondje će se
osjećati nelagodno. Kao i kod svih ostalih sharova treba poduzeti mjere
zakrivanja ili omekšavanja tih bridova tako da ih se zakloni biljkama ili drugim
predmetima.

2.9.3. Zapreke

Tamo gdje je je više malih soba pretvoreno u jedan veći ured, zbog
konstrukcijskih razloga povremeno ostaju dijelovi zidova. Važno je ostaviti
duboko vidno polje ispred stola svakog zaposlenika i osigurati da su leđa
zaštićena.

2.9.4. Stubišta i dizala

Stubišta i dizala predstavljaju žile zgrade i povlače chi u vertikalnom smjeru
za razliku od hodnika. Općenito gledajući vertikalan tok energije je sporiji i
smireniji od horizontalnog.

Stubišta su općenito pozitivan element, no mogu imati negativan utjecaj ako
su smještena preko puta vratiju, pogotovo ako vode na niži kat. Ako je ikako
moguće utjecaj takvog stubišta trebalo bi umanjiti postavljanjem vratiju.
Pogotovo treba izbjeći aktivno korištenje prostora ispod stubišta jer stvara
osjećaj velike težine. Isti negativan utjecaj imaju i pokretne stepenice.

Spiralna stubišta djeluju u zgradi poput otvarača za boce i nisu ugodna pa bi ih
se trebalo izbjegavati. Ako ne postoji mogućnost uklanjanja takvog stubišta,
trebalo bi postaviti velike biljke u dnuu stubišta kako bi povećali stabilnost.

Zbog toga što su dizala bučna i njihov rad uključuje često kretanje i
zaustavljanje, što može ometati tok chija, feng shui majstori preporučuju da
se ured ne smjesti odmah pored ulaza u dizalo.

2.9.5. Hodnici

Dugi hodnici kanaliziraju chi vrlo brzo što se može izbjeći strateškim
razmještanjem zrcala ili biljaka, ili uz pomoć drugih sredstava za stvaranje
krivudavog puta, npr. promjenom podnih prekrivača ili njihovih uzoraka.
Viseća svjetla drugo su rješenje.

Tamo gdje postoji mnogo ureda uz dugihodnik, ljudi u njima se često osjećaju
izoliranima. Ako su vrata jedna nasuprot drugima, može se pojaviti rivalstvo i
loša atmosfera. Biljka pored svakih vratiju može pomoći, a ostavljanje vratiju
otvorenima omogućit će ljudima da se osjećaju dijelom zajednice. Ako vrata
nisu na istoj crti, to također može izazvati probleme te je preporučljivo
postaviti zrcala ili slike krajolika, kako bi se popunile praznine između njih.


2.10. Prozori

U urbanom okruženju važno je osigurati što manji utjecaj buke koja dolazi s
prometnih ulica jer prevelika buka može izazvati stanja kao što su glavobolja,
depresija i anksioznost.

Kako je vrlo često slučaj da ne možemo birati da li se ured naše tvrtke nalazi u
bučnom dijelu naselja ili ne, ono što možemo je reducirati količinu nepoželjnih
zvukova unutar prostora. Taj se efekt može postići postavljanjem dvostrukih
prozora ili što je još bolje nabavkom uređaja koji proizvodi bijeli šum i tako
poništava zvukove iz okoline. Druga dva moguća rješenja su ukrasni predmeti sa
tekućom vodom ili upotreba glazbe sa zvukovima mora.

Drugi aspekt vezan uz prozore je pogled koji se pruža kroz njih. Općenito smatra se
povoljnim ako prostorija “ima pogled” pošto u takva situacija potiče pozitivan chi,
a kroz prozore ulazi dovoljno sunčevog svjetla – najboljeg prirodnog izvora rasvjete.

Ono što bi se trebalo izbjegavati je “previše pogleda” tj. prozori razvučeni cijelim
zidom koji pružaju pogled daleko na horizont. Kao i sve ostalo, prozori moraju
imati odgovarajuću proporciju prema prostoriji, a preveliki prozori dopuštaju
istjecanje chija. Takva se karakteristika djelomično može ispraviti postavljanjem
ogledala na zid s prozorom; to bi ogledalo trebalo gledati na unutrašnjost prostorije
i tako reflektirati dio chija.

Ostale nepoželjne situacije su one u kojima prozori gledaju na religijsku ustanovu,
industrijski dimnjak ili masivne zgrade koje blokiraju dotok sunčevog svjetla i
svježeg zraka. U potonjem slučaju trebalo bi postaviti svijetle lagane zavjese i
obojati prostoriju svijetlim toplim bojama koje oponašaju izgled suncem
osvjetljene prostorije.


2.11. Rasvjeta

Odgovarajuća rasvjeta u radnom prostoru od velike je važnosti iz zdravstvenih i
sigurnosnih razloga kao i da bi osigurala maksimalnu učinkovitost. Uredi bi trebali
biti dobro osvjetljeni, a treba voditi i računa o različitim vrstama rasvjete ovisno o
tome koje se funkcije odvijaju u danom prostoru.

Daleko najbolji oblik rasvjete je danje svjetlo. Naša tijela ovise o svjetlu, ne samo
zbog vida, veći zbog vitamina D koji dolazi od sunčeva svjetla te se apsorbira u
kožu. U zemljama koje imaju relativno malo sunčeva svjetla u neko doba godine
ljudi mogu patiti od SEP-a, sezonskog emotivnog poremećaja uzrokovanog
prevelikom količinom melatonina, hormona koji proizvodi naš mozak za vrijeme
tame. No, ipak kad su računala u pitanju prevelika količina sunca može imati
negativan utjecaj jer izaziva blještanje i povećanu vrućinu. Idealno je postaviti
radne stolove na razuman razmak od prozora i dodati prozirne zavjese ili rolete
koje se mogu prilagođavati količini i upadu svjetla.

U svim ostalim slučajevima može se koristiti umjetna rasvjeta (razne svjetiljke,
lusteri, stropne i zidne lampe) da bi se nadoknadio nedostatak prirodnog svjetla, ili
da bi se promijenio efekt veličine prostora. Opće je poznato da pravilna rasvjeta
može “povećati” sobu ili “podignuti” nizak strop. Najbitnije je prilagoditi vrstu
svjetla poslu koji se obavlja u prostoriju. Npr. ako se radi o arhitektonskom birou
radni stolovi trebaju biti posebno dobro osvijetljeni zasebnim lampama.

Novi je koncept korištenje obojenog svjetla za pojačavanje ili prigušivanje energije
određenog prostora.


2.12. Ogledala

Stručnjaci feng shuija podijeljeni su što se tiče ogledala. Neki vjeruju da ogledala
reflektiraju snažnu energiju, dok drugi smatraju da ne reflektiraju ništa drugo doli
objekt pred njima. Među prvom skupinom mišljenje je da zrcala mogu i pomoći i
odmoći npr. mogu “otvoriti” sobu reflektirajući svjetlo i tako stvoriti dojam
prostranosti.

Dok samo zrcalo nema moć, ipak može reflektirati pozitivnu ili negativnu energiju
prisutnu unutar prostorije i time osnažiti energiju. Iz tog razloga preporuča se
izbjegavanje ogledala a mjestima gdje mogu reflektirati negativnu energiju npr.
točno preko puta ulaznih vratiju.

Kao i u svim ostalim slučajevima u feng shuiju veličina je bitan faktor utjecaja
predmeta. Dakle, malo ogledalo ima manju sposobnost refleksije energije od
velikog ogledala. Također, na refleksiju zrcala utječe i jasnoća zrcala. Ako zrcalo
ima neki uzorak ili je potamnjeno njegov je učinak umanjen.

Ono što treba svakako izbjeći je postavljanje zrcala na mjesto gdje se zaposlenik
može gledati dok radi, jer će se ovisno o osobnosti ili osjećati nelagodno ili puno
vremena trošiti na dotjerivanje.


2.13. Boje

Tradicionalno svaka je kultura pridijelila određeno značenje bojama. Vrlo često ta
su značenja zapanjujuće slična, no ponekad su vrlo različita, čak i suprotna.
Ogledan je primjer bijela boja koja u jednoj kultura označava čistoću, a u drugoj
smrt. Zbog toga je važno uzeti u obzir vlastiti osjećaj vezan uz određene boje kad
se razmatraju savjeti feng shuija ili bilo koje druge discipline.

U feng shuiju boje se dijele u dvije skupine: yin i yang, ovisno o tome kakva im se
moć pripisuje. Primarna plava (yin boja) potiče mir, dok primarna crvena (yang
boja) potiče uzbuđenje. No, ako se plavoj doda žuta dobije se yang jarka zelena
boja, a ako se doda plava crvenoj dobije se yin ljubičasta. Generalno, yin su boje
redom hladne, a yang tople boje.

Feng shui boje povezuje sa pet elemenata, a savjeti pri korištenju boja odnose se
na povećanje odnosno smanjenje utjecaja jednog od elemenata. Da bi se povećao
utjecaj jednog od elemenata jednostavno treba dodati više njegove boje, ili boje
elementa koji ga stvara na pripadajućoj strani svijeta. Dodavanje boja koja je
kombinacija ove dvije je isto opcija. Za razumijevanje elemenata pogledajte
cikluse. Slijedi tablica boja i elemenata:

Element Boja elementa Boja elementa koji ga stvara
Voda crna ili tamno plava metalik, srebrna ili zlatna
Zemlja žuta crvena
Drvo zelena crna ili tamno plava
Vatra crvena zelena
Metal metalik, srebrna ili zlatna žuta

Voda (sjever) se tradicionalno simbolizira crnom bojom i ponekad tamno plavom.
Dodatak zlatne koja predstavlja element Metala koji stvara Vodu je pun pogodak u
ovom slučaju. Voda označava novac, pa kominacija zlatne ili srebrne na crnom je
idealna za stimulaciju blagostanja. Ovdje nikako ne treba koristiti vatrenu crvenu
jer Vatra je neprijateljski element Vodi.

Zemlja se pripisuje centru, jugozapadu i sjeveroistoku i ovdje su prikladne boje od
žute, bež do smeđe. Treba biti oprezan da se ne doda previše bijele boje ako se
želi postići najbolje rezultate kao i kod elementa Vatre. Za zanimljiv energizirajući
efekt može se dodati malo crvene. Nikako koristiti crnu ili plavu u ovom području.

Drvo (istok i jugoistok) simbolizira vegetaciju pa su ovdje odgovarajuće boje od
zelene do azurne. Crna i tamno plava boja elementa Vode pružaju potporu i jačaju
pozitivan utjecaj.

Vatra se pripisuje jugu gdje je najbolje koristiti crvenu i narančastu. Ponekad se i
ljubičasta pripisuje Vatri no ova je boja prikladnija centru gdje žuta i njen
komplement ljubičasta podržavaju element Zemlje. Srebrna (Metal) i ljubičasta
(Zemlja koja stvara Metal) zajedno su kombinacija koja rezultira blagostanjem.

Logično je za zaključiti da je korištenjem samo primarnih boja teško stvoriti dizajn
interijera koji je ugodan oku. Zato je i više nego dobrodošlo korištenje nijansi boja
kao što su npr. bež umjesto žute, ili boja breskve umjesto crvene.

Ono što treba svakako izbjegavati je boja koja oslabljuje element značajan za
područje npr. plava u području elementa Vatre ili srebrna u području Drva.

Također se mogu upotrebljavati tzv. boje naboja. Kad se koriste u maloj količini
mogu pojačati efekt glavne odgovarajuće boje. Da bi saznali koje su pravilne
kominacije tih boja pogledajte sljedeću tablicu:

Glavna boja Boja naboja
crvena zelena
plava narančasta
žuta ljubičasta
crna bijela
bijela crna
ljubičasta žuta
narančasta plava
zelena crvena

Općenito, trebalo bi izbjegavati previše tmurnih yin boja poput crne, i smeđe i
velike količine plave jer stvara efekt hladnoće.


2.14. Materijali i biljke

Ljudska bića najbolje funkcioniraju kada su u istom području vibracija kao i Zemlja,
što je frekvencija od 8-12 Hz. Većina velikih zgrada imaju ili čelična postolja ili
temelje od armiranog betona. Ovaj metal, zajedno s cjevima i kanalima
klimatizacijskog sustava, može ometati Zemljine vibracije unutar zgrade te kao
posljedicu imati negativan učinak na nas.

Materijali koji se obično rabe u uredima načinjeni su od industrijskih tvari, a ne od
prirodnih materijala. Čak i ako su zastori od pamuka, obično su impregnirani
sredstvom koje ne podržav gorenje, ali u zrak isušta otrovne kemikalije. Također
postoji i pokazatelj rastućeg broja alergija na razne tvari.

Tamo gdje imamo nadzor nad radnim prostorom, poželjno je rabiti prirodne
materijale, ili, ako to nije moguće, u najmanju ruku osigurati da postoji dotok
svježeg zraka. Znanstvenici NASA-e koji su ispitivali kakvoću zraka unutar
svemirskih brodova otkrili su da su neke biljke korisne za odstranjivanje štetnih
tvari iz atmosfere. Slijedi popis biljaka koje pročišćavaju zrak:

• Lady palm (Rhapis excelsa)
• Zmajevac (Dracaena marginat)
• Fikus
• Patuljasta banana (Musa cavendishii)
• Spatifilus
• Filodendron
• Kroton (Codiacum variegatum pictum)
• Difenbahija (Diffenbachia Exotica compacta)
• Scindapsus (Epipremnum aureum)
• Paprat (Nephrolepis exaltata Bostoniensis
• Singonij (Syngonium podophyllum)


2.15. Mjere i oblici

Ovisno o prostoriji, namještaj bi trebao zauzimati između jedne desetine i polovine
površine poda. Manje od toga i soba će izgledati “golo” i neprivlačno, više od toga i
bit će prenatrpana.

Još jedna stvar koju treba imati na umu su proporcije, vrlo bitan koncept u feng
shuiju. Velika prostorija bi trebala imati veće dimenzije namještaja, a manja
manje dimenzije. Komad namještaja koji nije razmjeran sa veličinom sobe privlači
pozornost što stvara disbalans u toku chija.

Ako se namještaj posebno izrađuje dobro je koristiti preporučljive feng shui
dimenzije. U Kini se misli da neke dimenzije donose dobru kob dok druge nisu
povoljne. Rabeći pravilne dimenzije za oznake, prozore, vrata, radne stolove,
stolce, ormare i drugi namještaj, možemo osigurati da imamo dobre izglede za
uspješan razvitak posla.

Mjere su uzete prema posebnom ravnalu, dugom otprilike 43 cm (feng shui stopa) i
podijeljenom na osam dijelova od kojih su neki povoljni, a neki nepovoljni. Ova
duljina dolazi od stranice kvadrata kojem je dijagonala √2 stope, a kojem su drevni
Kinezi pripisivali mistična svojstva. Slijedi tablica povoljnosti mjera:

cm povoljno
napomena
0 – 5.4 da
sreća
5.5. – 10.7 ne
bolest
10.8. – 16.1 ne
razvod
16.2. – 21.4 da
pravda
21.5 – 26.8 da
napredak
26.9. – 32.1 ne
krađa
32.2 – 37.5 ne
nesreća
37.6 – 42.9 da
podrška

Za ostale veličine ciklus se nastavlja na isti način.

Tri glavne dimenzije radnog stola trebale bi biti u skladu s povoljnim feng shui
dimenzijama, kao što bi trebala biti visina i stražnja širina stolaca, iako se
ergonomija namještaja očito mora uskladiti s današnjim standardima. Ostali
namještaj, kao što su police za knjige i staklene vitrine, također se mogu
dizajnirati u skladu s tim principima.

Namještaj dolazi u mnogo oblika, uključujući pravokutni, okrugli, ovalni, i
trokutasti. Potonji oblik bi trebalo izbjegavati prema feng shuiju jer se smatra
preagresivnim i izvorom mnogobrojnim sharova. Bolje je općenito kombinirati
oblike radije nego odabrati samo jedan za sve dijelove namještaja pošto svaki od
oblika donosi i drugačiji oblik energije u prostoriju.

2.16. Osobni uredi i radni stolovi

Tko god je ikad radio u tvrtki zna kakvo je natjecanje prisutno za “dobre” urede.
Uobičajeno, što je viši status zaposlenika to je veći i njegov ured. Iako bi bilo
idealno da svi imaju na raspolaganju dovoljno velike, prozračne, i dobro osvjetljene
urede, na svakoj je osobi da učini što ugodnijim prostor koji joj je na raspolaganju.

2.16.1. Nepovoljne situacije i moguća rješenja

STOL SE NALAZI NA METI OŠTRIH KUTEVA (SHAROVA)
Već smo spomenuli negativan utjecaj tzv. otrovnih strelica ili sharova. Dakle,
stol ne bi smio biti na kraju dugog hodnika ili na udaru oštrih kuteva zidova ili
stupova, čak i drugih stolova u manjoj mjeri. Ako se stol ne može pomaknuti,
treba probati omekšati shar postavljanjem paravana ili biljaka ispred njih.

STOL SE NALAZI ISPOD GREDE
U feng shuiju izložena greda predstavlja opresivnu energiju koja može
deprimirati osobu i kočiti dotok novca. Taj se efekt može ublažiti tako da se
na gredu ovjesi tzv. windchime jer će taj ukras pomoći u disipaciji negativne
energije.

JEDINI IZVOR SVJETLA JE TOČNO IZNAD GLAVE
Predmeti poput svjetala koji vise točno iznad glave uzrokuju pritisak na glavu i
ramena osobe koja sjedi ispod. Alternativa je smjestiti lampu barem pola
metra ispred na stranu nedominantne ruke. U protivnom stvara se sjena za
vrijeme pisanja koja prema feng shui stručnjacima dovodi do smanjenja
entuzijazma i motivacije.

STOL SE NALAZI U ZAJEDNIČKOM PROSTORU
Ako se stol nalazi u konferencijskoj sali ili sobi za neformalne sastanke zbog
prisutne buke zaposleniku će biti teško koncentrirati se na posao. Ako je
nemoguće premjestiti se u drugi prostor, mogu se koristiti čepići za uši ili
tražiti postavljanje paravana oko stola za veći osjećaj privatnosti.

IZLOŽENA LEĐA
Pod izloženim leđima smatraju se pozicije radnog stola pri kojima osoba koja
sjedi ima iza leđa prozor, vrata, hodnik ili bilo koji drugi otvoren prostor.
Takvu poziciju treba popraviti najradije postavljanjem stola uza zid ili
dodavanjem paravana iza leđa zaposlenika.

2.16.2. Povoljne situacije

IZA STOLA SE NALAZI ZID
Kako je već spomenuto, idealno je kad se osoba može smjestiti tako da su joj
leđa prema zidu jer je tada stol izložen utjecaju pozitivnog chija. Takav zid
štiti osobu tako što joj figurativno „pazi leđa“.STOL GLEDA NA PROZOR
Iako ne bi trebalo staviti stol točno uz rub prozora, dobro je smjestiti ga tako
da se može vidjeti kroz njega.

BILJKA ILI VODENI UKRAS NA JUGOISTOKU UREDA
Kao što je objašnjeno jugoistočan kut predstavlja kut bogatstva, a biljke
simboliziraju rast dok voda označava novac. Zato je preporučljivo postaviti
biljku, akvarij ili drugu vodenu strukturu u tom dijelu ureda.

2.16.3. Općeniti savjeti

Stol bi trebalo stalno držati čistim i urednim kako bi se potaknuo tok povoljnog
chija i povećala koncentracija. Preporučuje se baciti nebitne hrpe papira ili ih
barem maknuti u ormare kako ne bi podsvjesno crpili energiju, a aktualne
dokumente efektivno organizirati na policama.

Veličina stola trebala bi biti u srazmjeru s pozicijom u tvrtki. Uobičajeno je
da predsjedavajući ima veliki radni stol jer inače ne bi imao puno
vjerodostojnosti.

Kvadratni i pravokutni radni stolovi smatraju se prikladnima, ali je najbolje da
su kutevi zaobljeni tako da ni u koga ne upiru ili o njih zapinju oni koji tuda
prolaze.


2.17. Otvoreni uredi

U uredima otvorenog tlocrta, radni stolovi i radne stanice često su u malim
odjeljcima, a leđa onih koji u njima sjede okrenuta su prema prostoriji. Na takvoj
poziciji postoji element iznenađenja kada netko prilazi straga, te to nije ugodna
pozicija za rad. Lijek je postavljanje ogledala na zid.


2.18. Zajednički prostori

Zajednički prostori ureda važni su ne samo za posjetitelje već i za moral osoblja.
Loše je za poslovanje ako se zajednički prostori zanemaruju, budući da radnik koji
se osjeća zadovoljnim i cijenjenim bolje predstavlja tvrtku i sretniji je na poslu.
Kao posljedica, bit će manje odsustva s posla. Stanje ureda i radnog stola je važno,
ali jednako su tako važni i prostori za okrepu, odmor i toaleti.

2.18.1. Sobe za odmor

Sobe za odmor su prostorije gdje se sastaju djelatnici, raspravljaju o poslu i
tuže se na njega, a feng shui ovih soba je važan ako želimo da njihov stav
bude pozitivan, iako se tamo ne bi trebali osjećati previše ugodno jer će se
stanke oduljiti.


2.18.2. Sobe za sastanke

Sobe za sastanke postoje u rasponu od malog prostora, gdje se može sastati
dvoje ili više ljudi da bi raspravili određeni problem, do velikih dvorana za
sastanke. Tamo gdje se prakticira „hot desking“, sastanci se odvijaju stojeći
za čvrstim, sjajnim stolovima postavljenim na visinu naslanjanja, tako da
djelatnicima ne bude previše udobno i da se ubrza donošenje odluka.

Stolovi u velikim dvoranama za sastanke najbolji su ovalni.
Okrugli stolovi korisni su za intenzivno bavljenje nalaženjem rješenja, dok su
pravokutni dobri za sastanke gdje je predsjedavajući na čelu. Dvorane za
sastanke trebaju biti dobro namještene, a sjedalo predsjedavajućeg treba biti
više od ostalih, s pogledom na cijelu prostoriju i zidom u pozadini. Na lijevo od
njega treba smjestiti potpredsjednika i druge bitne osobe.

2.18.3. Kuhinja

Kuhinja bi trebala biti čista i zadovoljvati sanitarne i sigurnosne standarde te
bi se trebao napraviti raspored čišćenja u doba gužve. Dobro dizajniran
kuhinjski prostor pojačat će duh zajedništva i dati im osjećaj vrijednosti.

Soba za objedovanje osoblja s ugodnim pogledom pomoći će da se ono
ponovno napuni energijom za poslijepodnevni nastavak posla.

2.18.4. Oglasne ploče

Oglasne ploče su važne i funkcioniraju kao medij komunikacije između osoblja
i poslodavaca. Obavijesti se trebaju ažurirati i treba postojati ravnoteža
između poslovnih i društvenih informacija.2.19. Ured kod kuće

Uredi kod kuće predstavljaju izazov u feng shuiju: Kako kreirati produktivan radni
prostor bez negativnog utjecaja na chi stana ili kuće?

Ako imate dovoljno prostora idealno bi bilo da je ured u zasebnoj prostoriji, u
odvojenom, mirnom dijelu kuće tako da rad može biti neometan. Namještaj se
može odabrati prema ukusu, no preporučuje se kombinacija kvadratnih i zaobljenih
oblika da se stvori ravnoteža u sobi. Što se tiče materijala, poželjni su drvo i
mekane tkanine koji stvaraju osjećaj udobnosti i sigurnosti što podupire kreativan
rad.

Čist, uredan prostor sa dovoljno sunca i svježeg zraka prema kineskom vjerovanju
podržava misaoni proces. Dodati se mogu i slike planina, rijeka i jezera koje potiču
kreativnost i motivaciju.

Ako nije moguće namijeniti prostoriju za rad kod kuće u svakom slučaju treba
izbjeći postavljanje radnog stola u spavaćoj sobi. Energije ta dva prostora ne treba
miješati, uredu treba visoko energetski chi dok spavaćoj sobi odgovaraća umirujući
chi. Jedno od rješenja je odvajanje kuta dnevnog boravka za tu namjenu. Odlično
bi bilo ako se može podignuti zid, a kao alternativa paravan, klizna vrata ili zavjesa
da se stvori osjećaj privatnosti. U svakom slučaju treba postaviti jasnu granicu
između ureda i ostatka prostora da se energije ne miješaju i tako rezultiraju
nepovoljnim chijem.


3. Prisutnost feng shuija danas

S padom posljednjeg Kineskog Cara 1911. godine Kina se puno više počela baviti sa
materijalnim aspektima svijeta i sa sustizanjem industrijaliziranog Zapada. Kinezi su
otada sve više pod utjecajem Zapada i rastuće globalizacije. No, razmjena znanja
događa se i u suprotnom smjeru. Zapadnjaci preokupirani materijalnim posežu za
drevnim znanjima Istoka da bi postigli toliko potreban unutarnji mir, što je i dovelo do
popularizacije disciplina kao što je feng shui.

Danas se feng shui prakticira diljem svijeta, a i poznate korporacije i pojedinci uvidjeli
su njegovu dobrobit.

Neki od poznatih prostora uređenih prema feng shuiju su:
• Sjedište British Airways u zapadnom Londonu
• Orange Telecom u Velikoj Britaniji
• Body Shop u Velikoj Britaniji
• Hyatt Hotel u Singapuru
• Cathay Pacific Airlines u Hong Kongu
• Sydney Harbour Casino and Hotel
• Originalna Budweiser pivovara u Budvaru u Češkoj

A poznate ličnosti uključuju vlasnika Virgin-a Richarda Bronsona, Madonnu, Stevena
Spielberga i Deepaka Chopru.

NEW YORK
Ogledan primjer uspjeha feng shui principa sa ravnotežom elemenata je New York,
točnije Manhattan. Sviđao se on nama ili ne, činjenica je da je jedan od najbogatijih
gradova svijeta gdje je sjedište najvećih tvrtki svijeta, gdje je uostalom jedna od
najvažnijih svjetskih burzi (Wall Street) I gdje je sjedište Ujedinjenih naroda, grad koji
dnevno posjeti ogroman broj turista koji u njemu ostave veliku količinu novca u
shoppingu (Fifth Avenue) ili u zabavi (Broadway), dakle, možemo se složiti da privlači
svojom energijom ljude sa svih kontinenata. Zašto?

Nalazi se izmedu dvije rijeke, East River i Hudson (dakle, prisutna je jaka energije vode koja
pritječe, koja nije stajaćica), na relativno malom dijelu kopna, cca 15x4 km (energija zemlje),
gdje su smješteni vrlo visoki neboderi (snažna energija drveta, poput šume, recimo topola),
sagrađeni od betonskih konstrukcija (snažna energija zemlje) i/ili metalnih konstrukcija (snažna
energija metala) u kombinaciji sa staklenim površinama (opet snažna energija vode). Ne
nedostaje niti energija vatre: tu je Kip slobode s bakljom u ruci koja simbolizira plamen!

Za pretpostaviti je da će popularnost ove drevne discipline samo povećati se tijekom vremena.

4. Literatura

4.1. Knjige

Zaihong Shen – Feng shui, Harmonizing Your Inner and Outer Space
Stephen Skinner – Guide to Feng Shui
Gill Hale – Potpuni vodič kroz feng shui

4.2. Internet

www.worldoffengshui.com – Svijet feng shuija
www.feng-shui-essentials.com – Knjige i savjeti
www.toolsforwellness.com/whitenoise.html - Uređaj za bijeli šum
www.niveto.hr/feng%20shui.htm – New York
www.geomancy.net/resources/theories/fs-ruler.htm - Kinesko ravnalo


5. O autoru

Ivana Štulić, studentica Fakulteta elektrotehnike i računarstva.
Kontakt: ivana.stulic@fer.hr