You are on page 1of 25

Chng Chng 99

Chin lc kinh doanh quc t


hkpmai@hcmut.edu.vn 1
Ni Ni dung dung
1. Chin lc kinh doanh quc t
2. Cu trc t chc trong kinh doanh quc
t
3. Phn tch v nh gi th trng quc t
4. Cc phng thc thm nhp th trng
hkpmai@hcmut.edu.vn 2
1. 1. CChin hin lc lc kinh kinh doanh doanh quc quc t t
Chin lc a phng ha
Chin lc quc t ha
Chin lc ton cu ha
Chin lc xuyn quc gia
hkpmai@hcmut.edu.vn 3
Chin Chin lc lc a a phng phng ha ha
p ng theo th hiu v s thch ca tng
a phng
Cc cng ty con hot ng c lp (t
khu sn xut, marketing)
Thch hp vi nhng ngnh m s thch ,
th hiu ca ngi tiu dng khc nhau
cc nc khc nhau
hkpmai@hcmut.edu.vn 4
Chin Chin lc lc quc quc t t ha ha
Xut khu sn phm ra th trng nc
ngoi
Tn dng nng lc ct li m i th cnh
tranh ti th trng s ti khng c hoc
yu
Khng chu sc p a phng ha v
gim gi thnh
hkpmai@hcmut.edu.vn 5
Chin Chin lc lc ton ton cu cu ha ha
Xem th trng ton cu nh 1 th trng
thng nht, b qua s khc bit gia cc
th trng
Sn phm tiu chun ha, ng nht
C s sn xut tp trung, mc tiu t chi
ph thp nht trong ngnh trn pham vi
ton cu
hkpmai@hcmut.edu.vn 6
Chin Chin lc lc xuyn xuyn quc quc gia gia
L s phi hp c im ca 3 chin lc
trc
Cho rng th h ngi tiu dng, cc
ngnh cng nghip v th trng c mi
lin h cht ch v tng tc qua li.
Va mang tnh thch nghi, ni a ha sn
phm theo th trng a phng va t
hiu qu cnh tranh, chi ph, khai thc
nng lc ct li DN thng qua qu trnh
lin kt ton cu,
hkpmai@hcmut.edu.vn 7
hkpmai@hcmut.edu.vn 8
Ton Ton
cu cu ha ha
Xuyn Xuyn
qu qucc
gia gia
Qu Qucc
tt ha ha
aa
ph ph ng ng
ha ha
Tiu chun ha
a phng ha
Tho Tho lun lun
hkpmai@hcmut.edu.vn 9
22. . Cu Cu trc trc t t chc chc trong trong kinh kinh doanh doanh
quc quc t t
Mc quc t ha cng cao -> s phc
tp trong cu trc t chc
Cu trc t chc phi m bo:
hkpmai@hcmut.edu.vn 10
Qun l hiu
qu cc hot
ng
1
Tip cn ti u
trong vic trin
khai chin lc
ton cu ha/a
phng ha
2
Kh nng kim
sot tt nht
3
Cc Cc loi loi hnh hnh cu cu trc trc t t chc chc
Hot ng quc t n l, cha quan trng
(1) Thm b phn xut khu
Hot ng quc t gia tng, pht trin thnh b 1
b phn ring l
(2) B phn quc t
Theo sn phm, vng, chc nng/qu trnh, khch
hng, hn hp, ma trn
(3) T chc ton cu
hkpmai@hcmut.edu.vn 11
Loi Loi 11
hkpmai@hcmut.edu.vn 12
Loi Loi 22
hkpmai@hcmut.edu.vn 13
Loi Loi 33
Theo sn phm: cc b phn sn phm
chu trch nhim cho tt c hot ng sn
xut v MKT
Theo vng: cc vng a l chu trch
nhim cho tt c hot ng sn xut v
MKT
Theo chc nng/qu trnh: Cc b phn
c thnh lp da trn c bn cc vng
chc nng nh sn xut, MKT, v ti
chnh; hoc da trn qu trnh sn xut.
hkpmai@hcmut.edu.vn 14
hkpmai@hcmut.edu.vn 15
Cu trc theo sn phm
Loi Loi 3... 3...
Theo khch hng: Cc b phn c
thnh lp da trn c bn cc nhm khch
hng
Hn hp: kt hp 2, 3 chiu t chc (VD:
sn xut + vng, hoc chc nng)
Ma trn: s dng ng thi cu trc chc
nng v vng; hoc cu trc chc nng
vi sn phm;...
hkpmai@hcmut.edu.vn 16
hkpmai@hcmut.edu.vn 17
Cu trc theo ma trn
La La chn chn cu cu trc trc t t chc chc ph ph hp hp
hkpmai@hcmut.edu.vn 18
3. 3. Phn Phn tch tch v v nh nh gi gi th th trng trng
quc quc t t
Chn th trng no?
(Xem xt da trn tim nng di hn ca
quc gia )
-> Ph thuc: iu kin kinh t, chnh
tr, nhn khu hc, sc mua, loi sn
phm
hkpmai@hcmut.edu.vn 19
Thi im gia nhp th trng
-> li th ngi i trc???
Phm vi gia nhp v tnh cam kt chin
lc (ngun lc, mc cam kt)
hkpmai@hcmut.edu.vn 20
4. 4. Cc Cc phng phng thc thc thm thm nhp nhp th th
trng trng
Xut khu trc tip/gin tip
Cha kha trao tay
Cp php bn quyn
Nhng quyn
Lin doanh
Cng ty 100% vn nc ngoi
hkpmai@hcmut.edu.vn 21
Phng
thc
u im Nhc im
Xut khu Tn dng tnh kinh t
nh quy m, ng
cong kinh nghim
Chi ph vn chuyn
cao, ro cn thng
mi, nhng vn
vi i l trung gian
Cha kha
trao tay
Kh nng t li
nhun t nhng k
nng chuyn giao cng
ngh ti nhng nc
FDI b hn ch
To ra nhng i th
cnh tranh hiu qu
Thiu s c mt di
hn trn th trng
hkpmai@hcKhng c kh nng mut.edu.vn 22
Phng
thc
u im Nhc im
Cp php
bn quyn
Chi ph v
ri ro pht
trin thp
Thiu s kim sot cng ngh
Khng c kh nng tn dng
tnh kinh t nh quy m, ng
cong kinh nghim
Khng c kh nng kt hp vi
chin lc ton cu
Nhng
quyn
Chi ph v
ri ro pht
trin thp
Thiu s kim sot cht lng
Khng c kh nng kt hp vi
chin lc ton cu
hkpmai@hcmut.edu.vn 23
hkpmai@hcmut.edu.vn 24
Phng
thc
u im Nhc im
Lin doanh Tip cn kin thc a
phng ca i tc
Chia s chi ph v ri ro
pht trin
C th chp nhn v mt
chnh tr
Thiu s kim sot
cng ngh
Khng c kh nng
kt hp vi chin
lc ton cu
Khng c kh nng
tn dng tnh kinh t
nh quy m, ng
cong kinh nghim
Cng ty
100% vn
nc ngoi
Bo v cng ngh
Kh nng kt hp vi
chin lc ton cu
Kh nng tn dng tnh
kinh t nh quy m,
ng cong kinh nghim
Chi ph v ri ro
pht trin cao
Tho Tho lun lun
Phng thc no ph bin ti Vit Nam?
V sao?
hkpmai@hcmut.edu.vn 25