Linia draptă

scenariu de Octavian Brânzei
după povestirea cu acelaşi titlu de Tudor Octavian
Argument regizoral
Filmul pledează pentru înţelegere între oameni. Pentru toleranţă. Pentru omenie.
ăci nu e!istă om care să nu greşască.
"întem deose#iţi $ din %oarte multe puncte de vedere. &e la culoarea părului la
naţionalitate' de la amprente la pre%erinţe' de la modul cum mergem pe stradă la modul
cum gîndim. &ar cu toţi avem în piept o inimă caldă care #ate atît timp cît trăim şi ale
cărei ecouri' rever#erate în operele de artă (şi nu numai)' stră#at timpul' în%runtîndu$l.
*n %ilm pledoarie pentru omenie. +mpotriva %anatismului. ăci nu cred că se
poate merge spre un ideal luminos strivind su# tălpi %lorile întîlnite în drum. Fie şi din
neatenţie. Tocmai, AT-./0-1 23i4loacele tre#uie întotdeauna să coincidă cu scopul2 $
3a5atma 6and5i.
AT-./0-1
Filmul ampli%ică la ma!im c5eia parodică în care este scrisă povestirea $ aşadar
anacronismele vor e!ista la toate nivelele în cele mai neaşteptate locuri' %iind o
dominantă esenţială a poveştii. &acă acum aş %i notat %iecare dintre acestea' numărul
de pagini al prezentului scenariu aproape s$ar %i du#lat' îngreunînd lectura. Am
menţionat doar cîteva pentru ca cititorul să$şi poată %ace o idee despre cum va %i
totalitatea (vîr%ul de ice#erg1)' restul urmînd să e!iste' (în amănunt' %ireşte) în decupa4.
Secvenţa 1
7ară. Ora 89 dimineaţă. :idul unui oraş medieval $ un oraş$cetate. Oşteni de pază.
Oameni care împodo#esc zidul cu g5irlande. "e înalţă steaguri. Pregătiri de săr#ătoare.
"e înalţă "teagul cel 3are al etăţii. *nul dintre oamenii care l$au înălţat se
opreşte o clipă să$şi tragă su%letul şi priveşte în zare. Lîngă el' un ostaş de pază stă
impasi#il spri4init de 5ale#ardă şi mănîncă seminţe de dovleac privind orizontul (pe
lîngă 5ale#ardă poartă $ asemeni tuturor celorlalţi oşteni $ la #rîu #aston de poliţai' pe
cap cască de scutier cu vizor de ple!igals ridicat' pantaloni #u%anţi' treis%erturi' tip 8;<9'
ciorapi cu %unde' #ocanci de motociclist punc= etc.). Omul se încruntă şi se întoarce'
neliniştit' spre ostaş.
Omul, $ e să %ie oare>
&incolo de cîmpia întinsă se vede o margine de pădure. &in mi4locul ei se înalţă
o coloană de %um.
Ostaşul' impasi#il' mănîncă seminţe.
Ostaşul (scuipă co4ile), $ .imic. Pădure.
Omul priveşte o clipă nedumerit' se întoarce şi priveşte iar zarea apoi din nou
spre oştean.
Omul, $ Atunci arde pădurea.
Oşteanul nu$i răspunde. 3ănîncă seminţe.
Omul (privind spre pădure), $ Păcat.
Fumul se înalţă' în dimineaţa însorită' peste pădure.
Secvenţa 2
+n acelaşi timp' într$o poiană din pădure. 7aluri groase de %um al# şi negru.
*n #ăr#at de cincizeci de ani (Florin Piersic)' desculţ' îm#răcat ca un ţăran dar
cu o sa#ie lungă şi dreaptă' cu două tăişuri' la şold' stă şi priveşte în direcţia %ocului' de
unde vine %umul. "e aude acoperişul unei clădiri pră#uşindu$se. Fumul se împrăştie o
clipă.
O %emeie (7aleria "eciu)' de aceiaşi vîrstă cu #ăr#atul dar care arată cu zece ani
mai puţin' stă pe o #uturugă şi priveşte la rîndul ei spre %oc. - năpădită de un nim# de
scîntei care au sărit de la pră#uşirea acoperişului. +şi acoperă oc5ii cu mîinile.
Femeia (înă#uşit' cu o disperare o#osită), $ - ultimul> -şti sigur>
Băr#atul (rigid' privind spre %oc), $ red că da.
Femeia priveşte din nou spre %oc apoi' ca trezită din somn' se uită în 4ur.
Femeia, $ Arde şi pădurea.
2
Băr#atul se răsuceşte spre ea ca muşcat de şarpe.
Băr#atul, $ rezi că nu tre#uia s$o %ac>
Femeia îl priveşte a#sentă.
Femeia (al#), $ .$am spus asta.
Focul trozneşte $ pro#a#il s$a mai pră#uşit un zid. Femeia se uită spre %oc.
Femeia (cu glas o#osit' dincolo de orice iluzie ori speranţă), $ ?i nu ţipa. .e
putem despărţi civilizat.
Băr#atul (rănit), $ ine a pomenit de despărţire> .ici nu m$am gîndit la aşa ceva.
"e uită şi el spre %oc apoi' %ără să o privească' aparent dezinteresat...
Băr#atul, $ &e alt%el' dacă tu crezi că asta ar %i soluţia...
Femeia (agasată), $ @aide' 5aide' Făt$Frumos' nu mai sîntem tineri1
*luit' Făt$Frumos se întoarce spre ea.
FF, $ *n #ăr#at la cincizeci de ani> (+şi îndreaptă instinctiv spinarea. Băţos' %ără
umor), ?tii că ai 5az. (0ncapa#il a vedea evidenţaA cu su%icienţă,) 7rei să zici că sînt un
om trecut>
Femeia ridică %aţa spre el şi îl priveşte agresiv' ca pe un necunoscut' sec şi %ără
milă. Parcă acum îl vede prima oară.
7uietul unor ziduri care se pră#uşescA FF' instinctiv' întoarce capul spre %oc.
Femeia %ace semn cu o nuieluşă. 0nstantaneu' FF devine de B9 de ani (Florinel Piersic).
Femeia îl priveşte critic' ridurile %eţei i se destind' agresivitatea privirii dispare şi în locul
ei revine e!presia lucidităţii o#osite a lipsei de speranţă.
Femeia (murmură pentru sine), $ e rost mai are>
u un gest negli4ent cu nuieluşa îl aduce pe FF la vec5ea în%ăţişare. -l n$a #ăgat
de seamă nimic. Femeia se ridică de pe #uturugă.
Femeia, $ -u ştiam cum se va s%îrşi. (7ine lîngă FF. Privesc amîndoi în direcţia
%ocului) Pentru tine greul a#ia începe.
FF, $ -!agerezi. Tre#uie să e!iste o soluţie ec5ita#ilă. (+i prinde umerii în palme
şi o întoarce spre el. Femeia se lasă manevrată cu indi%erenţă. Fără să$şi ia mîinile de
pe umerii ei' cald,) .u ne despărţim.
Femeia îl priveşte %ără e!presie.
FF, $ Oricum' nu aşa. (.aiv,) Cămîn cu tine pînă te înseninezi.
O mîngîie cu duioşie pe păr. -a nu are nici o reacţie. -l îi zîm#eşte.
3
FF, $ Pot să aştept.
Femeia continuă să$l privească %i!' %ără e!presie. :îm#etul rămîne agăţat' străin'
pe %aţa lui. +şi ia mîinile de pe umerii ei.
FF (încercînd să se apere de privirea %i!ă a %emeii,) $ &acă ţii să mă
învinovăţeşti' adu$ţi aminte cum ai apărut în %aţa mea. .u te c5emasem' mă simţeam în
stare să %ac totul singur.
Femeia (neslă#indu$l de su# intensitatea privirii), $ - adevărat' nici nu ştiai că
e!ist. &ar rostul meu e tocmai acesta. e importanţă are că apar în %aţa ta sau a
altcuiva' dacă tot tre#uie s$o %ac.
FF (îndîr4it' apărîndu$se în continuare de privirea ei), $ -u nu vreau nimic pentru
mine.
"e privesc în oc5i în tăcere.
FF renunţă la orice esc5ivă sau 4usti%icare. .u se mai apără' dar lipsit de
luciditate e mereu incapa#il de a vedea realitatea.
FF, $ ?i de alt%el nici nu cred că ai apreciat vreodată îndeletnicirile mele.
-a cercetează atent urmele trecerii vremii peste c5ipul lui.
Femeia, $ Te$am apreciat ca #ăr#at şi am %ăcut tot ce %ace o %emeie ca să nu$şi
sting5erească #ăr#atul.
Pentru rest' te vor 4udeca ei.
+n multe privinţe ai %ost mai #un decît ceilalţi.
&ogoarea %ocului îi alungă. "e dau înapoi. FF se aşază o#osit pe #uturuga pe
care a stat %emeia. O%tează.
FF, $ e viaţă am dus şi noi.
Femeia îi şterge %aţa murdară de sudoare şi %uningine cu o #atistă pe care o
umezeşte cu apă dintr$un termos. -l se lasă ca un copil.
FF, $ .umai alergătură.
Femeia, $ -u n$am o#servat.
FF (parcă n$a auzit$o), $ Am tăiat capete şi mi$am ros picioarele.
Femeia, $ 0ar#a e moale' iar dimineaţa e plăcut să mergi.
Femeia a terminat. "e ridică şi se dă la o parte.
Acum se vede limpede că FF deşi' de departe' e încă asemeni unui #rad' are
totuşi e!act cincizeci de ani.
4
FF, $ Poate am îm#ătrînit. (Priveşte spre stînga) &ar acolo e oraşul meu care mă
aşteaptă. 7ezi> "trălucirea turlelor a4unge pînă aici. (3elancolic,) Aud %îl%îitul "teagului
cel 3are al etăţii şi scîrţîitul porţii oraşului. ("e întoarce spre dreapta' spre %emeie,)
Ori crezi că...
O caută din priviri.
Femeia e departe. "e îndepărtează în continuare printre copaci apoi se topeşte
şi dispare.
FF' pe #uturugă' e învăluit de o pală de %um.
Secvenţa 3
u 8D ore mai devreme. "eară de vară.
Poarta masivă a unui palat. +n %aţa ei FF' ţanţoş' cu sa#ia scoasă. Bate de trei ori
cu mînerul sa#iei în poartă.
FF, $ &esc5ide păcătosule. "au ţi$e %rică>
Poarta cea mare se crapă încet' încet' scîrţîind lugu#ru şi undeva cam în dreptul
umărului lui FF' în desc5izătură' apare un cap ciu%ulit de #ătrînel speriat (7alentin
*ritescu).
Făt$Frumos ridică ameninţător sa#ia.
Oc5ii #ătrînelului' în%ricoşaţi' se ridică de$a lungul tăişului' spre vîr%ul sa#iei care'
luminată de o rază a soarelui în as%inţit' luceşte înspăimîntător.
Poarta se înc5ide scurt şi clanţ1 zăvorul.
FF (%oarte încîntat), $ A5a1 ţi$e %rică' pocitanie.
&e dincolo de poartă vine con%irmarea.
Bătrînelul (o%%), $ 3i$e %rică.
?i glasul se îneacă într$o tuse rea' #ătrînească.
FF, $ .u %i laş1 Ai îng5iţit prunci şi ai %urat %ecioare. Ai pîr4olit cetatea şi ai lăsat
mii de văduve nemîngîiate.
Tusea încetează #rusc.
Bătrînelul (o%%. *luit), $ -u1>1 (u convingere de nezdruncinat,) -şti ne#un1
FF se opreşte descumpănit şi priveşte între#ător peste umăr.
+n luminiş' pe #uturugă' %emeia stă cu mâinile aşezate cuminţi în poală şi priveşte
5
ţintă în gol.
FF şovăie' apoi se întoarce spre poartă.
FF (răcneşte), $ &esc5ide. Alt%el %ărâm poarta în mii de #ucăţi.
B. (o%%A împăciuitor), $ &esc5id' drăguţule' desc5id. "tai #inişor.
apul se iveşte iar.
B., $ Pe cine căutaţi' vă rog>
FF, $ Pe :meul$:meilor.
B. îl măsoară neliniştit cu privirea.
B., $ Păi... nu$i acasă.
FF #agă piciorul în desc5izătura porţii.
FF, $ "ă nu mă minţi' stârpitură...1
?i îl apucă de gât.
B. (mic şi prigă4it), $ e interes aş avea' drăguţule> (3âna de pe gât îl
stân4eneşte vizi#il) 0ntră dacă po%teşti' dar um#lă cu atenţie.
FF îi dă drumul. B. desc5ide larg poarta. FF intră cu sa#ia ridicată. Trage adânc
aer pe nas.
FF, $ "imt miros împuţit de zmeu1 - pe$aproape.
B. (cuminte), $ ?i doamna>
FF (%ără să se întoarcă), $ - cu mine.
Femeia s$a oprit în pragul porţii şi priveşte.
Palatul arată destul de dărăpănat şi paşnic. *n rond de %lori în %aţă.
B. (către %emeie), $ Po%tiţi.
Femeia, $ 3ulţumesc.
0ntră şi îl priveşte pe B. concentrată' măsurîndu$l atent. Acesta' sting5erit de
privirea ei' se gră#eşte să înc5idă poarta.
B. (vor#eşte precipitat), $ "tau mai mult singur. :meul e mereu plecat. Ba după
una' #a după alta' ştiţi dumneavoastră cum sînt zmeii.
Femeia îl ascultă atentă.
B. (agitat), $ :ău aşa. &ar de ce nu intraţi> (Arată spre palat)
FF (răsuceşte %ioros sa#ia deasupra capului), $ .u$i acasă spurcăciunea>
B. (surprins), $ are spurcăciune>
FF, $ :meul cel periculos.
6
B., $ Aaa... (.eliniştit' spre %emeie,) ?i dumneavoastră tot pe el îl căutaţi>
Femeia (privindu$l intens), $ .u.
B. (%erindu$şi privirile), $ 3ă rog' nu sînt curios. (ătre FF,) @ei' nu călca pe %lori1
FF' speriat' iese din mi4locul rondului de %lori călcând pe vîr%uri' ca o pisică şi
ţinând sa#ia deasupra capului. A4uns pe alee devine iar demn.
FF, $ *nde$i monstrul>
B. (enervat), $ .u ţi$am zis' omule> - plecat. .u mi$a spus cînd vine.
FF, $ O să$l aştept.
B., $ O să$l aşteţi cam mult. ?i soţia dumneavoastră e o#osită.
FF, $ .u e soţia mea. - :îna$:înelor. înd vine #estia>
B. (o priveşte discret pe :înă), $ ?tiu şi eu ce să spun> Poate mîine' poate peste
o săptămînă...
:îna' aplecată deasupra rondului de %lori' şterge de pra% o %loare. &e su# crusta
de pra% ies' pe rînd' petale %rumos colorate. B. o urmăreşte cu privirea.
B., $ .u plouă. "e usucuă totul.
:îna, $ +mi daţi o s%oricică>
B. scoate din #uzunar una' cam scămoşată.
B., $ Po%tiţi.
:îna leagă o %loare călcată de FF. Pe B. îl îneacă o tuse violentă.
B. (congestionat şi cu un surîs c5inuit), $ 7ă plac %lorile' domniţă. Am să vă dau
un #uc5et mare şi cîteva seminţe aduse de o vră4itoare %oarte nostimă. ("e uită la cer,)
Aşa e cînd nu plouă. 3uncesc mult şi %ără spor. ?i tre#uie să %ac şi mîncare... -vident'
pentru zmeu. -l e tînăr şi %lămînd.
FF (tresare), $ Tînăr. 3ai tînăr ca mine.
Bătrînelul' nedumerit' se uită pe rînd la cei doi.
B. (lui FF), $ Păi' #ăiatule' tu nu mai eşti tînăr.
FF se îngăl#eneşte. B. îşi pleacă oc5ii.
B., $ Tînăr' e un %el de$a spune. &e %apt' el poate să ai#ă mai mulţi ani decît tine.
Ai vreo E9> &ar ce zic eu' FD1 (Arată spre palat,) &ar de ce nu intraţi>
:îna nu$i răspunde. +l priveşte enigmatic.
B. trece printre ei şi intră în palat.
"$a lăsat noaptea.
7
Secvenţa 4
Beznă. 0nterior palat noapte.
"e aprinde un c5i#rit. B.' cu mîini tremurătoare' aprinde o lumînare pusă într$un
s%eşnic. *m#lă prin încăpere şi mai aprinde şi altele. -ste o încăpere cu o singură
%ereastră' mare şi adîncă. *n pat de o singură persoană' curat' o masă ' patru scaune
şi multe altele $ camera e şi dormitor şi su%ragerie şi #i#liotecă şi #irou şi #ucătărie şi
cămară. Pe masă o cină săracă pentru o singură persoană.
B. împinged ruşinat cu piciorul oala de noapte su# pat în timp ce FF îl urmăreşte
atent' cu lipsa de pudoare a copiilor. :îna zîm#eşte discret.
B. (scuzîndu$se), $ 6rea$i' &oamne' #ătrîneţea1
FF (inspectînd camera cu privirea), $ - cam dezordine aici. Presupun că zmeul
stă în nişte camere lu!oase.
B., $ Păi' da...
FF, $ ...şi le încuie cînd pleacă.
B., $ &a$da$da1
FF (mai mult pentru sine), $ um îl suporţi>
B., $ - mare 5ardug5ia $ ce vrei' monument istoric $ şi nu e #ună de nimic.
("c5im#ă vor#a,) 7ă plac ouăle pră4ite> 3ai am cîteva' de la păsările cerului' mici şi
mari' dulci şi par%umate...
FF (i$o retează), $ Proaspete>
B., $ La prînz le$am adunat. (+n timp ce pregăteşte masa,) 0es în %iecare zi cu
pălăria în curte' o c5em pe %iecare pe lim#a ei şi ele vin de se aşază pe marginea
pălărieiA ouă înnăuntru pînă o umplu. Am şi un vinişor... (6lasul începe să$i tremure,)
&ar mă mişc greu. "înt #ătrîn. "înt singur.
:îna îl ia de mînă şi îl aşază pe un scaun' la masa.
:îna, $ "tai pe scaun şi spune$mi unde să caut.
B. (cu glas tremurat,) $ "înt singur.
+.LG./*0C-
Secvenţa 5
8
ei trei stau la masă. Au terminat de mîncat. Fiecare are în mîini cîte un pa5ar
plin cu vin roşu.
B., $ 3i$e milă de mine ce singur sînt.
FF (către :înă), $ +n sănătatea ta' dragă. ("pre B.,) +n sănătatea dumitale'
moşule.
FF goleşte pa5arul dintr$o su%lare. B. gustă prudent' cu gri4ă pentru
5ipertensiunea arterială.
B., $ Păi' noroc #ăiatule.
FF (încălzit), $ "ă moară toţi zmeii. (ătre B.,) Bea$l pînă la capăt şi zi să moară
toţi.
B. lasă o#osit' cu mîini tremurătoare' pa5arul pe masă' %ără să$l #ea.
B., $ "înt #ătrîn' #ăiatule' într$o zi o să mor aici şi nimeni n$o să ştie.
FF mai goleşte un pa5ar. "e simte #ine.
FF, $ Aş %i vînat ceva' tăicuţă' dar ea nu mă lasă. "ă nu$mi sporesc păcatele.
B. priveşte în pa5arul de pe masă pe care îl ţine în căuşul palmelor.
B., $ Adevărat. Toţi avem.
FF, $ -u n$am . +mi %ac numai datoria.
B', $ A propos' cu ce vă ocupaţi>
Făt$Frumos şi :îna se privesc lung.
B. (scuzîndu$se), $ ...dacă nu sînt indiscret.
:îna se ridică şi începe să strîngă masa.
:n (%ără să privească pe nimeni), $ Trăim şi noi.
FF (5otărît şi mîndru), $ Omorîm zmei. Toţi zmeii tre#uie să moară. Aşa mi$a spus
Tătucul. (.ăpădit de nostalgie,) Aşa am 4urat cînd am plecat de$acasă... 3ama
plîngea... ("e stăpîneşte. Băr#at' sigur pe el,) :meul tău e ultimul.
B. (cu tristeţe), $ &e ce tre#uie să$i omori pe toţi>
:înei i se îc5id oc5ii. "capă din mînă un cuţit. B. a #ăgat de seamă.
:îna se aşază în pat.
B. (către FF), $ "erveşte' #ăiatule. ("oar#e din pa5ar cu aceiaşi gri4ă' asemeni
unui degustător) 7om dormi mîine.
FF nu se mai încurcă cu pa5arul $ goleşte o ulcică.
9
FF (#inevoitor), $ -u sînt Făt$Frumos. :meii vor %i omorîţi.
B. (înţelept), $ ?i după ce îi ucizi pe toţi>
FF (nedumerit), $ +i omor şi gata. 6reu mai pricepi' moşulică.
Bătrînelul o%tează.
B., $ "înt puternici' cred.
FF (%ericit' în elementul său), $ "înt groaznici. 3ari cît o casă cu zece eta4e şi
scot %lăcări pe nas. Au mai multe capete $ depinde de specie $ şi cîte o mie de #raţe.
B. (uimit şi îngri4orat), $ Toţi>
FF, $ A#solut1 (Bea iar)
B. (zîm#eşte su#ţire' trist), $ 0$auzi1 7a să zică aşa arată1
?i $ %ie ce$o %i1 $ dă peste cap pa5arul cu un gest 5otărît. O%tează şi îl umple iar.
+n pat' zgri#ulită' :îna se g5emuieşte' ca un copil' su# pătură. ?opteşte' privind
%lacăra lumînării.
:n, $ .u c5iar toţi. *nii sînt mai mici. (Cidică oc5ii spre B.,) Alţii mici de tot.
(Priveşte spre FF,) ît un căţel.
FF termină de golit o nouă ulcică' o%tează şi se şterge cu mîneca la gură.
FF, $ "cot %oc pe nări şi pucioasă şi %ură %etele de împărat pe care le mănîncă.
:n (încet' trist), $ *nii se 5rănesc cu iar#ă şi sînt s%ioşi.
B.' nostalgic' îl priveşte pe FF cu o milă tristă' ca pe un #olnav incura#il ce nu
mai are mult de trăit.
B., $ Bea' #ăiatule' #ea. - un vin %ăcut de mine' dar e #un. ("e întoarce spre
:înă,) Te pricepi la %armece.
:n (modestă), $ Oarecum.
B., $ +ţi dau mîine reţeta. -u îl %ac cu greutate %iindcă nu prea îmi mai merg
%armecele' dar dumneata o să %aci un vin' o dulceaţă. (&in nou' cu milă' către FF,) Bea'
#ăiatul meu.
+.LG./*0C-
Secven 6
3iezul nopţii. Lumînările au rămas pe s%ert.
:îna doarme. +n somn parcă n$ar mai %i ea' e!act aceeaşi' pare' uluitor' o %ată de
10
doar douăzeci de ani H6a#riela BaciuI' senină' visînd la Făt$Frumos călare pe un cal
al#. "e aude rîsul celor doi.
La masă' cei doi. "$au ameţit uşor. "e pupă. FF e într$o stare eu%orică' vede
viaţa în roz.
FF (2#ăiat #un2' mărinimos), $ 3ergi cu mine' moşulică. O iau şi pe ea. Pe toţi vă
iau. (@otărît' ma!ima generozitate,) *ite sa#ia mea.
B. se %ereşte dar FF i$o pune cu sila în mîini apoi trage teaca pe care o azvîrle cît
colo.
FF, $ înd vine zmeul' îl prind. ?i dumneata îi #agi sa#ia în #urtă şi$o răsuceşti
de cîteva ori. (Te5nic,) am de cinci ori. (3ăreţ' eu%oric,) Tot oraşul mă aşteaptă. Au
pus steaguri peste tot. Am şi o logodnică. (Arată spre %ereastră,) 7ezi lumina de pe cer>
"înt luminile cetăţii. Le$au aprins în cinstea mea. (u convingere de nestrămutat,) -i
simt că sosesc mîine.
B. (intuind), $ Ai plecat de mult>
FF, $ O5o1
B. (intuiţie con%irmată' #rusc tristA şoptit' mai mult pentru el), $ Atunci... nu te mai
aşteaptă nimeni.
FF, $ 7or#eşti prostii' moşule.
"e ridică şi merge la %ereastră. O desc5ide şi se reazemă de geam.
FF (privind a%ară), $ 7ino şi miroase.
B. se ridică de la masă şi se îndreaptă spre %ereastră tîrînd sa#ia ca pe o mătură.
Pe drum ridică teaca şi #agă sa#ia în ea. A4uns la %ereastră se opreşte lîngă cerceva $
cei doi sînt despărţiţi de %ereastră. B. pune sa#ia su# geam' spri4inită de perete. Apoi
priveşte la rîndul său a%ară. Trage adînc aer în piept.
FF, $ "imţi> - mirosul oraşului meu. ("e cutremură. "implu' adînc omeneşte,) 3i$
e dor.
+l podidesc lacrimile. B. îl ia şi îl duce la masă şi îl aşază pe un scaun (cu spatele
la uşă şi %aţa spre pat). "coate o #atistă şi îi şterge lui FF oc5ii de lacrimi' îi su%lă nasul
şi îl mîngîie părinteşte. FF se linişteşte. B. se duce şi se aşază în %aţa lui' de cealaltă
parte a mesei (cu spatele la patul în care doarme :îna şi cu %aţa spre FF şi spre uşă).
Torană vin în pa5are.
FF (zîm#eşte ogoit), $ O să petrecem' iu#itule şi o să trăim mult.
11
iocnesc. FF goleşte pa5arul.
FF (cu %ervoare), $ 0a sa#ia. (-roic' dar cu simplitate,) +l aştept cu mîinile goale.
B. termină la rîndul lui de #ăut pa5arul. "e şterge la gură cu dosul palmei şi îl
priveşte senin' în oc5i pe FF.
B. (naiv), $ Pe cine>
FF (#ine dispus' cu duioşie), $ Te$ai îm#ătat' moşulică. (+ncepe să$i e!plice' rar'
cu #unăvoinţă' ca unui copil,) 0ei sa#ia... o scoţi din teacă... şi...
B. a înţeles. "cutură 5otărît din cap.
B. (grav' dar %oarte %erm), $ .u se poate.
FF zîm#eşte uimit (lui i se pare un lucru aşa de simplu1).
:meul, $ "înt #ătrîn' #ăiete. ?i n$am %ăcut nici un rău nimănui. Oamenii zic că
sînt zmeu' dar ce %el de zmeu oi %i eu>1 "înt aici de cînd eram mic. Fraţii mei' da' au %ost
zmei. u %oc pe nări şi cum mai spuneai. Au %ost nişte măgari. 3i$e şi silă. (u adîncă
tristeţe,) &ar nici printre oameni nu pot să stau. Lacrimi îi alunecă pe o#ra4i' cad pe 4os'
tot mai multe' inundă podeaua' ies a%ară' pe scările palatului şi a4ung în curte pînă la
rondul de %lori luminat de luna plină. Florile' arse de sarea lacrimilor' se veşte4esc
#rusc.
FF se spri4ină cu palmele de tă#lia mesei şi scutură din cap cu violenţă şi
încăpăţănare.
FF (poruncitor), $ "ă ne culcăm.
:meul o%tează şi îşi şterge lacrimile.
:, $ &orm aici. Pun capul pe masă şi$mi a4unge. "înt #ătrîn şi mă mulţumesc cu
puţin.
FF îşi ridică palmele de pe masă şi îşi îndreaptă' şovăielnic' spinarea.
FF (sec), $ um vrei.
:, $ -u sînt zmeul' Făt$Frumos. (:îm#eşte sla#,) Ai avut noroc. *n zmeu cel puţin
o să mai rămînă. (u o ironie duioasă,) Alt%el' ce$ai %i tu %ără zmei>
FF (se ridică), $ Lasă asta. ulcă$te.
:meul se ridică şi el şi vine lîngă FF.
:, $ *ită$te la mine. .u mă crezi>
FF are oc5ii tul#uri.
:meul trage de #ar#ă care se dezlipeşte. +şi scoate şi peruca. "e descalţă şi îşi
12
dezveleşte picioarele.
:, $ -i' vezi' toate sînt ca la zmei. e vină am eu> &ar pune capul aici. (Arată
inima)
FF se întoarce şi se îndreaptă spre uşă. :meul aleargă după el şi îi taie calea
aşezîndu$se între el şi uşă. "e des%ace la piept.
:, $ "imţi cum #ate> a la oameni. Ba c5iar mai repede. (:îm#eşte mîndruA e
naiv şi uşor ridicol. &ă drumul mîinii lui FF,) "ă #em.
"e duce înapoi la masă şi dă peste cap un pa5ar plin. "e întoarce spre FF
zîm#ind %ericit şi ştergîndu$şi cu o mînă tremurătore #ăr#ia pătată de vin. FF a rămas
nemişcat în pragul uşii' cu spatele la cameră.
FF (%ără să se întoarcăA o#osit,) $ Bine' moşule. Acum dormi. (u %ranc5eţe,) 3$ai
tul#urat. (Pleacă) 7om mai discuta mîine.
Trece pragul şi se topeşte în dreptung5iul de #eznă al uşii.
Secvenţa 7
&imineaţă devreme. Oraşul' împodo#it pentru săr#ătoare' pustiu. "teagul cel 3are al
etăţii %îl%îie greu în vînt.
Secvenţa 8
+n pădure. eaţa lăptoasă a zorilor se prelinge printre copaci. &e undeva' nu departe'
răsună cîntecul răguşit al unui cocoş. &in ceaţa adunată la poalele unui copac se ridică
în capul oaselor' trezit de cîntecul cocoşului' FF. "are în picioare. - #uimac.
Secvenţa 9
+ palat. FF intră spri4inindu$se de perete.
+n încărere :meul doarme stînd pe scaun' cu capul pe masă. "e aude un susur
uşor' ca de ceainic, :meul s%orăie.
:îna' întinsă pe pat cu %aţa în sus' cu mîinile aşezate cuminţi pe piept' respiră
domol cu oc5ii înc5işi.
13
FF' încă nesigur pe picoare' se duce la %ereastră. "e opreşte în dreptul ei şi
priveşte a%ară. "e zgri#uleşte de răcoarea dimineţii. 0a sa#ia de su# geamul desc5is $
acolo' spri4inită de zid' o lăsase :meul în seara precedentă $ şi o pune la #rîu. "e duce
şi se aşază pe marginea patului' în spatele :meului' %ără să se uite nici la :meu' nici la
:înă. "tă cu %aţa spre uşă privind în gol peste umărul :meului.
"coate lent sa#ia din teacă şi o aşază încet pe genunc5i. +n %aţa lui' cu spatele la
el' stînd pe scaun şi cu capul pe masă' :meul doarme.
FF înc5ide oc5ii.
Cidică #rusc sa#ia şi o repede în :meu. "e aud oasele troznind su# lovitură.
Trupul mărunţel al :meului alunecă %ără zgomot pe podea rămînînd agăţat în
sa#ie. Apoi trupul se topeşte şi nu mai rămîne decît o grămă4oară de 5aine. Prin
%ereastra desc5isă intră prima răză de soare. Luminează roşu grămă4oara de cîrpe.
:îna este e!act în aceiaşi poziţie numai că are oc5ii mari desc5işi. Cespiră la %el
$ domol. &oar privirea ţintuieşte neclintită tavanul' goală ca o %oaie al#ă de 5îrtie.
FF (o%%), $ .u puteam să procedez alt%el.
:îna nu răspunde. Cespiră domol.
FF (o%%), $ Tre#uie să înţelegi.
:îna la %el.
FF (o%%A urlet), $ :i un cuvînt' doar nu am nervi de oţel1
:îna la %el. "e aude doar respiraţia precipitată a lui FF.
FF (o%%), $ "coală$te şi ieşi repede.
:îna nu reacţionează.
3îna lui FF o prinde de #raţ şi o trage 4os din pat. :îna se lasă trasă ca o
păpuşă. FF o tîrăşte a%ară şi$i %ace vînt în curte' apoi se întoarce în palat.
:îna s$a oprit în dreptul rondului de %lori din mi4locul curţii. Priveşte în 4ur. -ste o
dimineaţă senină' %rumoasă' de vară. Pe cer plutesc visătoare catedrale de nori al#i.
:îna se duce şi culege cîteva %lori uscate de lacrimile :meului' un #uc5et' şi cu paşi
mici şi repezi pleacă spre poartă.
FF iese din palatul dărăpănat şi aleargă spre poartă. :îna stă rezemată de
poartă' cu %aţa spre pădure. FF o apucă de #raţ' îi smulge %lorile şi le aruncă în curte şi
o duce a%ară' în poiană şi o aşază cu gri4ă pe o #uturugă. "e întoarce şi priveşte cum
palatul începe să ardă.
14
FF (%ără să se uite la :înă), $ u asta' #asta. "ă nu plîngi. .u suport.
&ar zîna are oc5ii uscaţi şi limpezi.
:gomotul %ocului care se înteţeşte.
Secvenţa 10
Amiază %ier#inte de vară. +n acelaşi loc.
Cuine %umegînde.
FF le priveşte în tăcere' încremenit. "$a stîrnit vîntul. "e aude distinct tremurul
"teagului cel 3are al etăţii. FF porneşte încet spre oraş.
Secvenţa 11
Amiază %ier#inte' secetoasă' de vară. +n Piaţa 3are a Oraşului.
3ulţime care aclamă.
FF se apropie. -ste mirat căci toţi stau cu spatele la el şi aclamă $ nu se ştie ce.
.imeni nu$l #agă în seamă.
O %emeie, $ e %rumos e1
*n #ăr#at (strîm#ă din nas), $ Parcă asta contează1 Pentru trea#a lui nu$i nevoie
să %ie neapărat %rumos1
Toţi, $ *raaa1
FF, $ e se petrece aici>
Băr#atul întoarce capul şi îl priveşte surprins' de parcă ar %i vor#it în altă lim#ă.
*n #ăr#at, $ -şti străin>
FF, $ .u. .u mă recunoaşteţi>
3ai mulţi se întorc şi$l privesc atenţi. O #ătrînică îl pipăie timid şi clatină nesigură
din cap.
Bătrînica, $ Parcă te$am mai văzut undeva. (u #unăvoinţă,) @ai' ia daţi$i drumul
să vadă şi el.
*n #ăiat voinic' de B9 de ani' apare deasupra mulţimii $ căci a încălecat pe un
cal al#.
Bătrînica, $ .u$i aşa că$i %rumos' omule>
15
3ulţimea, $ *ite $ pleacă1 Pleacă1
FF, $ ine$i>
Bătrînica (mîndră), $ Făt$Frumos1 e' nu se cunoaşte>
FF, $ Oarecum. ?i unde pleacă>
Bătrînica, $ "ă omoare #alaurii. .u te #ucuri>
FF se desprinde de mulţime şi pleacă.
Bătrînica priveşte după el contrariată. 0z#ucnesc urale. +l uită şi se întoarce spre
Tînărul Făt$Frumos. Acesta trece zîm#ind %ericit' pe calul său al#' prin mulţime.
"teagul cel 3are al etăţii %îl%îind. *rcă pînă la el' sla#' uralele.
Secvenţa 12
O autostradă modernă văzută de undeva de sus (macara). +n am#ele sensuri trec
maşini' camioane' tra%ic intens. .u se aude decît %îl%îitul "teagului cel 3are al etăţii şi
o inimă care #ate. FF merge pe linia al#ă' neîntreruptă' de pe mi4locul autostrăzii' spre
orizont. +ncepe să ningă. "e îndepărtează pînă dispare în zare. &upă ce el dispare
#ătăile inimii sînt acoperite de zgomotul puternic al tra%icului de pe autostradă. "%îrşit.
16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful