‫סכום חולין לג‪-‬לה‬

‫בס"ד‬

‫דרגות הטומאה‬

‫חולין‬

‫תרומה‬

‫חולין שנעשו‬
‫על טהרת‬
‫התרומה‬

‫קדש‬

‫אב‬

‫אב‬

‫אב‬

‫אב‬

‫אב‬

‫תנן‪:‬‬
‫כל הפוסל בתרומה‬
‫מטמא משקין‬
‫להיות תחלה‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫ידים שניות הן‬

‫שני‬

‫שני‬

‫שני‬

‫שני‬

‫שני‬

‫ואין שני עושה‬
‫שלישי בחולין‬

‫שלישי‬

‫תנן‪ :‬כל הטעון ביאת‬
‫מים מדברי סופרים‬
‫ומותר בחולין‬

‫‪1‬‬

‫שלישי‬
‫ופוסל את‬
‫התרומה‬

‫מטמא את הקדש‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫שלישי‬

‫רביעי‬

‫חולין שנעשו‬
‫על טהרת‬
‫הקדש‬

‫?שלישי?‬

‫?רביעי?‬

‫סכום חולין לג‪-‬לה‬

‫בס"ד‬

‫מחלוקת ר"א ור"י‬
‫בשר בפירי לא מיחלף‬

‫תרומה‬

‫רבי‬
‫אליעזר‬

‫חולין שנעשו‬
‫על טהרת‬
‫התרומה‬

‫אב‬
‫מצינו אוכל חמור מן האוכל‬
‫דאילו נבלת עוף טהור בחוץ לא מטמא‬
‫ואילו אוכלה מטמא בגדים אבית הבליעה‬
‫טומאה משיעורין לא גמרינן‬

‫אב‬

‫שלישי‬

‫שלישי‬

‫האוכל‬
‫שלישי‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫מצינו שהמאכל חמור מן האוכל‬
‫דאילו מאכל בכביצה‬
‫ואוכל עד דאכיל כחצי פרס‬
‫מנבלת עוף טהור לא גמרינן‪ ,‬דחידוש הוא‬

‫האוכל‬
‫שני‬

‫שני‬

‫מצינו שהשני עושה שני‬
‫ע"י משקין‬

‫שלישי‬

‫אב‬

‫אב‬

‫כל‬
‫האו שון‬
‫רא‬

‫שני‬

‫שני‬

‫האוכל‬
‫שני‬

‫שני‬

‫קדש‬

‫שני‬
‫קדש‬
‫ל‬

‫שני‬

‫רא נן‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫רבי‬
‫יהושע‬

‫שנעשו‬
‫על טהרת‬
‫הקדש‬

‫זי ח‬
‫ן‬
‫רבי "ר יו‪ :‬חולי דש‬
‫ר א אי ל ק‬
‫אמ אסי ר ינ ש ת ה דש‬
‫א"ר א" ישי הר לק‬
‫של ט שני‬
‫וכל על פו‬
‫הא שו גו‬
‫ע שה‬
‫שנ נע‬

‫האוכל‬
‫ראשון ראשון‬

‫בש‬

‫חלף‬
‫מי‬
‫שר‬
‫בב‬
‫חולין‬
‫ר‬

‫שני‬
‫אמר עולא‪:‬‬
‫לא מיבעיא‬

‫מה‪,‬‬
‫אוכל‬
‫חולין שנעשו‬
‫א בתרו קדש‬
‫ל‬
‫לה‬
‫ה לישי‬
‫על טהרת קדש‬
‫מרתי א אצ‬
‫ר‪ :‬על‬
‫ש‬
‫היא‬
‫שלישי‬
‫שלישי‬
‫אא‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ש‬
‫דחמירי דאית‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ס‬
‫ש‬
‫ומא‬
‫אף אני ה ט‬
‫ק שנע קד שי‬
‫בהו שלישי‬
‫הרת‬
‫ין ת ה לי‬
‫שט‬
‫ש‬
‫ל‬
‫אלא אפילו‬
‫חו הר הו‬
‫חולין שנעשו‬
‫ט ב‬
‫ית‬
‫על טהרת תרומה‬
‫ל‬
‫רביעי‬
‫רביעי‬

‫נמי אית בהו שלישי‬

‫בחולין שנעשו על טהרת תרומה‬

‫על טהרת תרומה אין‬
‫על טהרת הקדש לא‬

‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫האם יש שלישי בחולין‬
‫שנעשו על טהרת הקדש?‬

‫סכום חולין לג‪-‬לה‬

‫בס"ד‬

‫חולין‬
‫אב‬

‫מעלות הטומאה‬

‫בחולין‬
‫שלקחן‬
‫בכסף‬
‫מעשר‬
‫שני‬

‫תרומה‬

‫חולין שנעשו‬
‫על טהרת‬
‫התרומה‬

‫קדש‬

‫אב‬

‫אב‬

‫אב‬

‫אב‬

‫חולין שנעשו‬
‫על טהרת‬
‫הקדש‬
‫אב‬

‫דתניא‪:‬‬
‫הכניס ידיו‬
‫לבית המנוגע‬

‫שלישי‬

‫שלישי‬

‫שמעינן ליה‬
‫לר"ע דאמר‪:‬‬
‫שני עושה‬
‫שלישי בחולין‬

‫וחכמים אוסרים‬
‫באכילת מעשר‬
‫אבל בנגיעה‬
‫דמעשר ואכילה‬
‫דחולין לא פליגי‬

‫דתניא‪ :‬חולין‬
‫שנעשו על‬
‫טהרת קדש‬

‫ש מה‬
‫לקד רו‬
‫ת‬
‫שניהרת תהשני‬
‫שני‬
‫שני‬
‫שי ‪ -‬ט הר דש‬
‫לי על שט הק‬
‫ל ש עשו מה צל‬
‫שני הוא‬
‫אוכ שנ רו א‬
‫ת יא‬
‫ה‬
‫דלא הוי‬
‫לין ח ל ה‬
‫חו נ אה‬
‫הוי‬
‫הא שלישי‬
‫ב‬
‫ה ומ‬
‫ט‬
‫שלישי‬
‫שלישי‬
‫שלישי‬
‫אמר עולא‪:‬‬
‫א"ר יונתן אמר רבי‪:‬‬
‫האוכל שלישי של חולין‬
‫האוכל שלישי של‬
‫שנעשו על טהרת תרומה‬
‫תרומה עצמה‬
‫נפסל גופו מלאכול בתרומה‬
‫אסור לאכול‬
‫רביעי‬
‫ומותר ליגע‬
‫ומותר ליגע‬
‫ואיצטריך דעולא‬

‫לישי מה‬
‫ש רו‬
‫כל לת‬
‫האו שני‬
‫אין‬

‫ב‬
‫ו‬
‫חול מו‬
‫י‬
‫דב ן וב תר‬
‫ר‬
‫י ר מע‬
‫"מ שר‬

‫וחכ"א‪:‬‬
‫ידיו שניות‬

‫שני‬

‫שני‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫ואיצטריך דרבי יונתן‬

‫שני‬

‫חו‬
‫לין ה א ר‬
‫ש‬
‫ש נ וכ ב י‬
‫אין‬
‫ל ט ע ל צח‬
‫א ך ד הור שו ע שלי ק‪:‬‬
‫לא בר לא ל ט שי‬
‫קדש שעו כול הר של‬
‫מ ש בק ת‬
‫קוד ה ר דש הק‬
‫בי‬
‫דש‬
‫ש ב עי‬
‫לבד בק‬
‫דש‬

‫ידיו תחלות‬
‫דברי ר"ע‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫רש"י‪:‬‬
‫מעלה דרבנן‬

‫הרי הן‬
‫כחולין‬

‫ר"א ברבי‬
‫צדוק אומר‪:‬‬
‫שלישי הרי הן‬
‫כתרומה‬

‫רביעי‬
‫תוס'‪:‬‬
‫דאורייתא‬

‫תנן‪ :‬והשלישי פוסל‬
‫אוכלי קדש‬
‫בחולין שנעשו‬
‫על טהרת הקדש‬

‫האם יש רביעי בחולין‬
‫שנעשו על טהרת הקדש?‬
‫‪3‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫סכום חולין לג‪-‬לה‬

‫בס"ד‬

‫הא יצא מהן דם ‪ -‬אין נאכלים בידים מסואבות‪ ,‬אמאי?‬
‫השוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהן דם ‪ -‬כשרים‪ ,‬ונאכלין בידים מסואבות לפי שלא הוכשרו בדם‪...‬טעמא דלא יצא מהן דם‪ ,‬הא יצא מהן דם ‪-‬‬
‫אין נאכלים בידים מסואבות‪ ,‬אמאי? ידים שניות הן‪ ,‬ואין שני עושה שלישי בחולין‬
‫א"ר נחמן אמר רבה בר אבוה‪ :‬הכא בחולין שלקחן בכסף מעשר עסקינן‪ ,‬ודלא כר"מ‬

‫וממאי דבחולין עסקינן? דקתני חיה‪ ,‬דאילו‬
‫קדשים‪ ,‬חיה בקדשים מי איכא? ותו‪ ,‬אי‬
‫בקדשים‪ ,‬כי לא יצא מהן דם כשרה? הוא עצמו‬
‫אלא אמר רב פפא‪ :‬הכא בידים תחלות עסקינן‪ ,‬ורבי שמעון בן אלעזר היא‬
‫לדם הוא צריך! ותו‪ ,‬אי בקדשים‪ ,‬כי יצא מהן דם‬
‫מי מכשיר‪...‬ותו‪ ,‬אי בקדשים‪ ,‬כי לא יצא מהם‬
‫דם לא מתכשרי‪ ,‬ליתכשרי בחיבת הקדש‬
‫אמר ר"א א"ר הושעיא‪ :‬הכא בחולין שנעשו על טהרת הקדש עסקינן‪ ,‬ודלא כרבי יהושע‬

‫והשלישי נאכל בנזיד הדמע‬
‫נזיד הדמע‬
‫והשלישי נאכל‬
‫בנזיד הדמע‬
‫ואי אמרת‪...‬ספינן ליה‬
‫מידי דפסיל ליה‬
‫לגופיה?‬
‫הנח לנזיד הדמע‪,‬‬
‫דליכא כזית בכדי‬
‫אכילת פרס‬

‫רש"י ‪ 1‬ותוס'‬

‫רש"י ‪2‬‬

‫ר"ת‬

‫רמב"ם‬

‫אליהו רבה‬

‫בחולין שנעשו‬
‫על טהרת התרומה‬

‫בחולין שנעשו‬
‫על טהרת התרומה‬

‫חולין גרידי והאוכל שני‬
‫פוסל ואינו מטמא‬

‫בחולין שנעשו‬
‫על טהרת התרומה‬

‫חולין גרידי‬
‫שנגעו בשני לטומאה‬

‫אי נפסל גופו מלאכול איך‬
‫נותנין לו לאכול תרומה‬

‫אי שלישי פוסל גופו איך‬
‫נותנים לו דבר שפוסל גופו‬
‫ויאכל תרומה אח"כ‬

‫כיון שדעתו לערב תרומה‬
‫צריך לשומרו על טהרת‬
‫התרומה ושלישי פוסל גופו‬

‫לא חיישינן אי אכיל ליה‬
‫בפסול הגוף אע"ג דחצי‬
‫שעור דאורייתא דפסול‬
‫הגוף דרבנן‬

‫חולין גרידי הוא ואינו פוסל‬
‫גופו כי אין כזית תרומה‬
‫בכדי אכילת פרס‬

‫אין דעתו לערב אלא מעת‬
‫ולפיכך אין צריך לשומרו על‬
‫טהרת התרומה‬

‫הא אסור לאכול את‬
‫התרומה )נזיד הדמע( עם‬
‫שלישי לטומאה‬
‫מותר לאכול את נזיד‬
‫הדמע עם שלישי לטומאה‬
‫כי אין כזית תרומה בכדי‬
‫אכילת פרס‬

‫‪4‬‬

‫והלא בגדי אוכלי חולין‬
‫מדרס לתרומה‬
‫אין שלישי בחולין אפילו‬
‫לגבי תרומה באוכל )רק‬
‫במדרס( בזמן שאין כזית‬
‫תרומה בכדי אכילת פרס‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful