o: " : ;:x: :x::¬o: :¬ - " ¬:¬x " n: n:v::c

www.swdaI.com 1
jìxx ·x:ì¬o: i¬ nìiìwn - ·¬ì¬i ) µsìx ( onw jn·o oswn jwìn
) * nr·xa ] ( nr·x5 [ o·n5n i¬nx !x ) a " vo ix p " a ( nivp¬pn :v j·vawJ j·x - nivp¬pn :v j·v·awn iJ·nipnaw j·J··!
j·:u:unn :v j·v·awnw ow5 , ·np:·n x:w n:n jvui nxpna ip:nw o·!v w·w j·sniw o·nx w·w jia5 , wn inix j·v·a
) !·vnw :5i ( i!·a x·n npi:na :5nw . nr !xa nr vp¬p on: w·w o·Jw j5i , ·:wn n:ra i¬·an: onn !nx ¬nxi
q:w qin: noJ5ni , :ra x:w inix j·v·awn } ·n { . !v inix !·vnw :5i } !nx { ) w ( vp¬pa , nxpna xin n!inw ix ,
inix j·v·awn } , n nnxw vp¬p nJvua i¬an: jviuw ·n j5i ·:xx nn:n , inix j·v·awn {, x¬¬! ·n¬n·n! x5·n :5i
nviaw inix j·a··nn ·:u:un ·5 on xJinn! . ·5·n xJ·! iJ·a¬ iJ!n:· i·w5v , ·n! ·5·n j·n·Jnni .
vp¬p nwvn :5 :v j·v·awn j·x n¬inn jnw j·v!i· iin , iJ·Jw q5w ) s niviaw " n i " n ( jn·:v j·vawJ j·xw o·¬a! i:x ,
i¬uwni o·!avn niw!pnni nivp¬pni n , n·x¬n i·:v i¬·ann x·xinn jJ·¬nx x:x . jixa pi!x a¬ ¬n iJ·Ji!x ¬nx j5i
r " xna·nna : : o·Jiwx¬n ni¬i!a j·n·Jnn irw , n¬in ¬soa n¬in :w nviawa j·v·awn i·nw , w¬!n ·xn ·5 jJ·w¬!
) vo ao xnp xaa " ni:·apni a ( ::5 vws ¬a! :5 :v , nw :v ¬inn :v ¬iw :v u¬s , xin ·5 ¬nx· ¬wx n!·ax :5 :v
::5i ¬rn nr , u¬sn j·v5 x:x j! nnx ·x ::5i u¬si ::5 , i5i jinn isiai :u:unn ¬a! w¬isn u¬sn nn ' . xnwn :ax
j·xn¬n oiwn , jJ·¬nxp!5 ) v¬ n5 o·¬!J " x ( xa¬! x·Jp oiwn , xJ·! n·a! xn:·wiw! nwvn ·5i , j·:·¬ ·ni ìv:n:
n¬ìn ¬soi v·iwnYn , j:·¬nx¬> ) vo nY nìvìiw " i ( n¬ìn ¬soi nvìiw , j·Y·sni nY·nn>Y o·n>n ·¬·nYn .
·v·iwn ·>·nì ) : ( n·Y j , n¬ìn· i¬ ¬nx ) ow ( n¬ìni n¬ìnxn nvìiwi , ¬nx:w ) ¬i ' ¬> , x ( ni qv·iwxì ' ·µYx
ìxì y¬xn ·µYxì o·nwn ' . ¬ìvì , o·n>n ì¬nxw ·:sn ) v¬ oY ow " x ( ì:nn j·v¬s: n¬ìniw n쬷iv Y> j·v¬s: jx>ì
ìYì> oYìvn Y>nì ì:nn , oYìvi nì:v¬ìs j·n¬ìxì ¬µwi j·viw:w j·:·¬ ·ni ìx¬ì , n¬ìni nvìiw v·iwnYn ìv:n:
¬µ·v Y> nìµYoì - nsì¬v nYxv nYoi j·:nx¬n ìi¬wn ) s noìo " n o " o ( , n¬ìni v·iwnY ìYoi jx> qx .
ì:·µnn nnì } , ì:·µnn { ì·:si j·¬tìxì j·¬:nì viw:n ·:si j·vµìnì nì¬sìw j·x·inw , j·¬nìxì : ·:ìYs nnx , nYtx ox
j>ì j> } j>ì j> nni:x oxì { nt ¬i¬i o·wn nnx oxì , w·xn ìnìx ¬ì¬x , nìYYµ jnìx j>ì j> - ì·:si nì¬sìw j·vµìnì ,
Ytxw ìx i:xw ìx it>n oxw , ì ì¬iY ìi nYYµ nYvn ìYì> oYìvn nµY· Yx . nt oìµnn vì·o ìY ìxxnì ) ìY nìvìiw
v¬ " x ( } j·:nì { nvìiw x·nw nYxY , ¬nx:w ) n· ' t· , x· ( nYxi ìnìx xi·ì , nvìiw ·¬µ·x¬ jY:nì , i·n>¬ ) n¬ " ìY i , x· (
) ì ( o·µYxi ìv·iwn ¬wx ¬¬n ¬x:¬>ìi: qYni ox .
nìi·w· ·nwi ni ìxn:ì ì:nn ni·w· ·n>n nìYiµì , x ··ìY¬Y ·YoYon> ·vµ¬µn Yv xn¬t , xn··¬ìx¬ nvìiw xY¬ .
jìxx ·x:ì¬o: i¬ nìiìwn - ·¬ì¬i ) µsìx ( ìw jn·o ¬tvn jix
* pixr ·xJi¬uJ a¬ " : . o·w¬i·: nviaw na··nnJw nJn:x on:xwwi , !·a n¬in ¬sow jnra ·w·nni ·Jwa nnix j·v·awn
nw··a: ·!5 j·awi· ¬iaxi jrn , !nvnai j·! n·a ·Jsa ix n: ·ao o·Jpr n¬wv .
ì:·x¬ q> : iwì· ìYì> ¬ìi·xw> ·w·nniì ·:wi nnìx j·v·iwnw , w··innw ·¬> ¬a!a j·w¬i· o··sni , nxwì:ì ¬so x·n
jtnn xYì n¬ìn , ) xYx ( nì¬sìwi n·:si j·¬:nì - j> j·wìv q>·sY , jìnni j·w¬ì·n jn nnxv n¬snì w··innw ·¬> .
) nJn !v (
in¬ " µ¬s nìvìiw nì>Yn o x·
5 n5:n
i¬xanJ ¬a5w ji!psn nviaw oiwn a··n xn·w ¬pwa non nviaw ix j·J··!n nviaw vawJn :5w ·i:ai ¬i¬a ¬a!
vxi npi: iJ·xi n·uswn " xin n·n·w !v j¬pn v·a¬ xinw wnin nsoina i·:v vawJw nn o:w: a··nnJi !·rn xinw s
nwnn iwnini , n·a ow w· ox owx ja¬p x·ani ) j·! ( iJ¬xaw in5 . /+ ix¬n nxwn " ¬ / vxì " ì>ì ¬·tn xìnw s ' . x " ì:µ·nw ¬nx x
xoìnY nìYYµ j·:v xYx j:·xw owx xYì wnìn xY oni j·x ·ì:> xYì ow xY ì:nvìiwi j·xw o·:ìxxn +.