1144-06 1.tétel

1.

Önnek egy rendszer részeként olyan programot kell készíteni, amely egy a
felhasználó által megadott mappa teljes tartalmát alkönyvtárakkal együtt
átmásolja egy másik szintén a felhasználó által megadott helyre. Hogyan
tervezné meg a felhasználó felületet, és ezt milyen módon választaná szét a
programlogikától?

Információtartalom vázlata

– A rendszerelemek tartalmi tervezése
– Feladat elemekre bontása
– Eszközkörnyezet meghatározása
– A környezet adta lehetőségek feltárása
– Állománykezelés
– Állományok másolása
– Eseménykezelés
– A másolás folyamatának szemléltetése
– Felhasználói felületek
– Folyamatjelző használata
A rendszerelemek tartalmi
tervezése
Feladat elemekre bontása 15
Eszközkörnyezet
meghatározása
A környezet adta lehetőségek
feltárása, folyamatjelző használata
5
Állománykezelés Állományok másolása 20
Eseménykezelés
A másolás folyamatának
szemléltetése
15
Felhasználói felületek
Folyamatjelző használata

15
Szakmai készségek a
szakmai és
vizsgakövetelmény
szerint
Maximum
Információforrások
kezelése
4
Folyamatábrák készítése 10
Diagram, nomogram
kitöltése, készítése
10
Összesen 94
Egyéb kompetenciák a
szakmai és
vizsgakövetelmény
szerint
Maximum
Terhelhetőség 2
Logikus gondolkodás 2
Rendszerben való
gondolkodás
2


Tanár péntek:
Legalább 4. generációs vizuális grafikus készítő programmal kell elkészíteni ahol a
kezelőfelület külön válik a program logikájától. (Pl. Delphiben van beépített
komponensként folyamatjelző.)
Állomány másolása: először helyet csinálunk neki, majd másolunk ami bejegyzést jelent
az NTFS v. FAT táblába, grafikusan mutassa a program, hogy másol (pl. repkedjenek
lapok egyik mappából a másikba), ha kész írja ki. Amennyiben azonos meghajtón belül
másolunk nem készül új bejegyzést, csak a régit módosítja.
Jegyzetből:
Folyamatábra
Az algoritmus részlépéseit különböző geometriai szimbólumokkal szemlélteti. Az egyes
szerkezeti elemek között nyilakkal jelöljük a végrehajtási sorrendet. Az értékadó
utasítás illetve az eljárások téglalapba, az elágazások rombuszba vagy lapos hatszögbe,
az adatáramlás paralelogrammába, a vezérlő utasítások körbe kerülnek.
Felülről lefelé (top-down) programozás
Legfontosabb megvalósítási elve a lépésenkénti finomítás elve: a feladat megoldását
először csak átfogóan végezzük el. Ezután az egészet rész-feladatokra bontjuk, és a
továbbiakban ezeket a részfeladatokat oldjuk meg. Így az egyes részeket egymástól
függetlenül (de illesztve egymáshoz) írhatjuk, tesztelhetjük, javíthatjuk. Az egyes
részeket tovább kell finomítani, amíg elemi részfeladatokig nem jutunk.
Lépések:
- bemenő adatok meghatározása
- szükséges műveletek elvégzése
- eredmények megjelenítése, kiírása, rögzítése
Negyedik generáció (4GL): A 4GL betűszó, a 4th Generation Language (negyedik
generációs programnyelv) szavak rövidítését jelenti. Az elnevezésben ugyan a
programozási nyelv kifejezés szerepel, ez azonban megtévesztő. A 4GL eszközök ugyanis
valójában nem programozási nyelvek. A negyedik generáció kifejezés pusztán arra utal,
hogy az ilyen eszközökkel készített alkalmazások fejlesztése területén jelentős
(generációs) változás következett be.
- vizuális kezelőfelületű nyelvek megjelenése
- eseményvezéreltség kialakulása
- az objektumorientáltság alapvető követelmény
Objektumorientált nyelv, amelyben az adatokat és a rajtuk végrehajtható utasításokat
egy egységként kezeljük. A programozó korlátozva van abban, hogy milyen utasításokat
hajthat végre az adatokon.
Eseményvezérelt nyelv, amely már nem lineáris szerkezetű, az utasítás végrehajtása az
objektumhoz tartozó eseményhez kötődik (az utasítás végrehajtás során a programozó
korlátozva van abban, hogy hogyan hajtathatja végre azt).

Információ: értelmezett adat, értesülés, új adat, mely összefüggéseivel együtt kerül be
ismereteinkbe. Az információ mértékegysége a bit, ami vagy 1 vagy 0 (igaz vagy hamis,
magasabb vagy alacsonyabb elektromos feszültségi szint) értéket vehet fel.

Az objektumorientáltság három fő ismérve
- Egységbezárás (encapsulation)
- Azt takarja, hogy az adatstruktúrákat és az adott struktúrájú adatokat kezelő
függvényeket (metódusokat) egy egységként kezelve, az alapelemeket elzárjuk a világ
elől. Az így kapott egységek az objektumok.
- Öröklődés (inheritance)
- Azt jelenti, hogy az adott meglévő osztályokból levezetett újabb osztályok öröklik a
definiálásukhoz használt alaposztályok már létező adatstruktúráit és metódusait.
- Többrétűség (polimorfizmus)
- Azt értjük ezalatt, hogy egy örökölt metódus az adott objektumpéldányban
felüldefiniálódik.

Az adatrejtés elve az objektumorientált programozásban :
Az objektum adatmezői és metódusai alaphelyzetben korlátozás nélkül elérhetőek. Az
objektum adatmezőit csak metódusok felhasználásával érjük el. Kulcsszavak (pl. public
és private) segítségével kijelölhetjük az objektum belső és kívülről is elérhető részeit. A
védetten deklarált része az objektumnak belső elérésű a külvilág számára. A publikált
részben elhelyezkedő adatmezőkhöz és jellemzőkhöz futási idejű típus-információkat
kapcsol a rendszer. Ezzel a megoldással ismeretlen típusú osztály adatmezői és jellemzői
is elérhetők.
Adatfolyam diagram szerkesztés
Definíciók és szimbólumok
A DFD szimbólumoknak két különbözo szabványos készlete van, de
mindkét készlet négy olyan szimbólumból áll, amelyek a két készletben
csak alakban térnek el és nem jelentésben. A szimbólumok:
· adatfolyamok (data flows)
· adattárolók (data stores)
· folyamatok (processes)
· források/nyelok (sources/sinks) (külso entitások)
Adatfolyam
Az adatfolyam nem más, mint mozgásban levo adatok. Egyik helyrol a
másikra mozognak a rendszerben. Egy adatfolyam ábrázolhatja, pl. egy
ügyfél megrendelési listáján levo, vagy pl. egy fizetési csekken levo
adatokat. Képviselheti egy adatbázisból való lekérdezés eredményét, egy
nyomtatott jelentés tartalmát, stb. Az együtt mozgó adatok adatfolyamot
alkotnak. Íg y, egy adatfolyam több egyedi adattagból állhat, amelyek
ugyanabban az idoben keletkeztek, és együtt áramolnak közös
rendeltetési helyre.
Adattároló
Adattároló a nyugalmi állapotban lévo adatok, amelyek számos különbözo
fizikai megjelenési formában lehetnek. Például, egy állomány jegyzék, egy
vagy több számítógép alapú állomány, notebook, stb. A rendszerben levo
adatmozgás és lekezelésének megértéséhez a fizikai konfiguráció nem
igazán szükséges. Az adattároló tartalmazhat adatokat ügyfelekrol,
tanulókról, megrendelésekrol, beszállító árujegyzékérol.

Folyamat
A folyamat az adatokon végzett munka vagy akció, azért hogy
transzformálva, letárolva vagy szétosztva legyen. Egy rendszer
adatfeldolgozásának modellezésekor nem számít, hogy egy folyamat
kézzel vagy számítógéppel valósul meg.
Forrás/nyelo
Ez a kiindulása / vagy rendeltetési helye az adatoknak. A forrás/nyelok
néha külso entitásokat jelentenek, mivel ezek a rendszeren kívül vannak.
A feldolgozott adatok vagy információk elhagyják a rendszert, és valamely
más helyre mennek. Mivel a források és nyelok az általunk vizsgált
rendszeren kívül helyezkednek el, ezeknek több jellemzoje nem érdekel
bennünket:
· kölcsönhatások, amelyek elofordulnak a rendszerben,
· mit csinál egy forrás vagy egy nyelo az információval, hogy muködik
(vagyis egy forrás vagy egy nyelo számunkra egy “fekete doboz”).
Folyamatleírás
A folyamatleírás tartalmazza mindazon információkat, melyek nem
szerepelnek az adatfolyam diagramon.
Adatfolyam diagram készítési szabályok
Adatfolyam diagram készítéskor az alábbi szabályokat kell betartani. Ezek a
szabályok lehetové teszik nekünk (vagy egy CASE eszköznek), hogy
kiértékeljünk egy DFD-t a helyesség (correctness) szempontjából.
Megengedett AFD kapcsolatok
Folyamat:
A. Nincs olyan folyamat, amely csak kimenetekkel rendelkezik. Ha egy
objektumnak csak kimenetei vannak, akkor forrásnak kell lennie.
B. Nincs olyan folyamat, amely csak bemenetekkel rendelkezik. (“fekete
lyuk”) Ha egy objektumnak csak bemenetei vannak, akkor nyelonek
kell lennie.
C. Egy folyamat neve egy igei kifejezés.
Adattároló:
D. Az adatok nem mozoghatnak közvetlenül egy adattárolóból egy
másikba. Az adatokat egy folyamatnak kell mozgatnia.
E. Az adatok nem mozoghatnak közvetlenül egy külso forrásból egy
adattárolóba. Az adatokat olyan folyamatnak kell mozgatni, amely a
forrásból veszi az adatokat és az adattárolóba teszi azokat.
F. Az adatok nem mozoghatnak közvetlenül egy külso nyelobe egy
adattárolóból. Az adatokat egy folyamatnak kell mozgatnia.
G. Egy adattároló neve egy fonévi kifejezés.
Forrás/nyelo
H. Az adatok nem mozoghatnak közvetlenül egy forrásból egy nyelobe.
Az adatokat egy folyamatnak kell mozgatnia, ha az adatok
kapcsolatban vannak a rendszerünkkel. Máskülönben, az adat folyam
nem mutatkozik a DFD-n.
I. Egy forrás/nyelo neve egy fonévi kifejezés.
Adatfolyam
J. Egy adatfolyamnak csak egy áramlási iránya van a szimbólumok
között. Egy adatfolyam áramolhat minkét irányba egy folyamat és egy
adattároló között, hogy mutassa az olvasást frissítés elott. Azonban,
ez utóbbit rendszerint két külön nyíl jelzi, mivel különbözo idoben
történnek.
K. Egy adatfolyam elágazása azt jelenti. hogy pontosan ugyanazok az
adatok mennek egy közös helyrol két vagy több különbözo
folyamatba, adattárolóba, forrás/nyelobe (ez rendszerint
ugyanazoknak az adatoknak a különbözo példányait jelzik, amelyek
különbözo helyekre mennek).
L. Egy egyesítés (join) egy adatfolyamban azt jelenti, hogy pontosan
ugyanolyan adatok jönnek két vagy több különbözo folyamatból,
adattárolóból, vagy forrás/nyelobol egy közös helyre.
M. Egy adatfolyam nem térhet vissza közvetlenül ugyanabba a
folyamatba, amit elhagyott. Kell lenni legalább még egy folyamatnak,
amely lekezeli az adatfolyamot, eloállít néhány más adatfolyamot, és
visszaadja az eredeti adatfolyamot a kiindulási folyamatnak.
N. Egy adatfolyam egy adattárolóba frissítést jelent (törlés vagy
változtatás).
O. Egy adatfolyam egy adattárolóból visszanyerést vagy használatot
jelent.
P. Egy adatfolyam neve egy fonévi kifejezés. Egynél több adatfolyam
fonévi kifejezése is szerepelhet egy egyszeru nyílon, feltéve, hogy egy
csomagként együtt mozognak.
A funkcionális dekompozíció diagram (FDD)
A funkciók felbontását, hierarchiáját mutatja be. Számos módszertan
alkalmazza különbözo elnevezéssel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful