You are on page 1of 8

~&

F O T O R A F SEBATI KARAKUR
Hrant Dink'in gz gre gre ldrlmesi mi daha
asap bozucu, yoksa olayn hemen akabinde resm
azlardan verilen demelerin kaypakl m!!! bi"
lemiyor insan!
#$radnz ki%iye %u an ula%lamyor# mesa&
kadar mekanik ve bilindik taziye, knama szleri
arabuk sar'edilip la' hep #tam da (rmeni soy"
krm yasa tasars iin $)D'de kritik bir dnemece
girilmi%ken!!!# mealinde tesbitlere getiriliyor! *anki
mesele hadisenin kendisi deil de, za"
manlamasym% gibi! )elli ki +amuk'un ,obel'i
almasna sevinemeyenler, ayn nedenlerle Dink'in
katledilmesine de zlemiyor!
$ynen -ady Diana'nm lm kar%snda .raliyet
ailesinin samimi bir elem i'ade edememesi gibi!
$ma yine de bizim devlet erkanna kyasla 'ersah
'ersah daha samimi bir tepki/sizlik0 idi .ralie
(lizabeth'inkisi1 zat" %ahaneleri, ancak halkn youn
basks zerine, gnler sonra zuh"retmi%ti kameralar
kar%snda, alabildiine gnlsz, zoraki! +utin, daha
yeni bir rnei! 2 (kim 3445'da evinin asansrnde
be% kur%unla can veren, 6eenistan'daki kirli sava%n
vicdan, 7us muhali' gazeteci $nna
+olitkovskaya'mn lmne dair, ancak gn sonra,
bir beyanatta bulunmu%tu 7us Devlet )a%kan " o da
yabanc basnn sraryla, g bela! 8e Hrant Dink'in
bu 7us muadilinin katli kar%sndaki mendebur
tutumuyla
dahi, 9rkiye'deki kendi muadilinden daha drst
bir tavr sergilemi%ti +utin!
)izim brokrat ve siyasetilerdeyse elem, ese',
lanet vs! la'lar grla ama aslnda ortadaki tek sa"
mimi hissiyat, hadisenin yurtd%nda bulaca
yanknn milli karlar zedeleme ihtimaline kar%
duyulan tedirginlik ya da memleketin huzuru ka"
acak endi%esi! #Hrant Dink'ler lmez, vatan b"
lnmez:# diye 'ormle edilebilecek bir ucube
hissiyat onlarnkisi, ,azm okuyan 9rke% misali!
;arm az taziyeler resm azlara mahsus deil,
tabii ki! <aten hep iktidarn dilini konu%agel"mi%
kalem erbab da ayn telden almakta! CNN-9rk'n
radyo yaynnda dinlediim =ktay (k%i, onun hemen
pe%isra basn aklamas yapan (rdoan'la
neredeyse har'iyen ayn %eyleri syledi,
#meslekta%nn# suikastinin (rmeni lobisinin
emellerine alet edilebileceine dikkat ekmeyi
zinhar ihmal etmedi! .%eyazsna, Dink'in lm
haberi kar%snda #=lmaz, olmamal:# diye isyan
ettiini aktararak ba%layan Hmcal >lu, birka
cmle sonra karveriyordu azndan baklay?
#9rkiye'yi kar%trmak isteyenlerden, (rmeni
tezlerine yeni bir dayanak yaratmay d%nenlere
kadar bu lmden men'aat umanlarn says o kadar
oktu ki#!
)ir tek, cinayetiyle 9@'yi zor duruma d%rd"
61
W
iin Dink'e sitem etmedikleri kald, lye hr"
meten: AbalBa deil maksadm! Aadmak ce"
henneminden kl pay sa kurtulan $ziz ,esin'e
yneltilen #k%krtma# ithamlarn hatrlayalm!
,esin ile Dink'in hayatlar bir ba%ka manidar
dzlemde daha kesi%iyordu! <ira ,esinin, en ok
deer verdii eserlerinden birisi kendi adn ta%yan,
kimsesiz ve yoksul ocuklar iin kurduu vak't!
Hayr, Dink'in ocukluunu geirdii yetimhane
oras deildi, zaten bu kronolo&ik olarak mmkn de
deildi ama $ziz ,esin 8ak' ocuklarnn
bytld sevgi dolu, bar%sever, dayan%mac
ortam d%nlrse, o yetimhaneden km% olmas
daha akla yatkn sanki! Celin grn ki hibir iyiliin
cezasz kalmad gzide memleketimizde, daha
geenlerde, i%lemedikleri bir tecavz suu iin
)ayrampa%a @ezaevi'nde 'alakaya yatrlm%t 8ak'
sakini genlerden bazlar!
D
Dink ise #yetim (rmeni
ocuklarn ia%esine tahsis edilmi% vak' mlklerini
akl almaz bir hukuksuzlukla gasbetmeyi milli hak
diye savunmakta srarl brokratlar# a kar%
mcadele vermekteydi!
3
;etimhanelerle, yetimlerle
ura%anlarn, ura%anlara gz yumanlarn
taziyelerine kulak asmamz bekleniyor %imdi!
)u yarm az taziyelerdeki samimiyetsizlik o
kadar kanna dokunuyor ki insann, hani neredeyse
#iyi oldu vatan hainine:# diye tepkisini alenen
dillendirenlere bir nebze daha 'azla sayg du"yas
geliyor! .a yerinden kur%unlad halde mucize
eseri kurtulan $kn )irdal'a mahkeme salonunda
#seni kur%un manya yaparm# diye tehditler
savuran #yavuz hrsz#n 'tursuzluu, ona bu creti
veren kendileri deilmi% gibi vakur pozlara
brnenlerin riyakBrlnn yannda "insann dili
varmyor ama" daha muteber kalyor! Hasbelkader
)irdal gibi ke'eni yrtp tetikisiyle yzle%mek iin
duru%maya gelebilecek olsayd, 9rkl
a%alamaktan kendisine 5 ay mahkumiyeti reva
grenlerin huzuruna kyor olmayacakt sanki Dink!
D @an Dndar, 'Els bile ura%tryor,'Ai::i1yet, D5 =cak 3442!
3 Emer -ainer, 'Ailliyetiliin Doas' http?FFGGG!birikimder"
gisi!comFbirikimFguncel!aspH!
I4D! maddeden ald bu ceza ok koymu%tu
Hrant Dink'e, son yazdklarndan, rporta&larndan
biliyoruz! *onsuz bir iyimserliin bile sonunu
getirmeyi becermi%ti cbbelilerimiz! @eza iin
gereke gsterilen yazsnda, daha dorusu ibare"
sinde #pis 9rk kan# demi%ti Dink, (rmenilerin
9rkleri ezeli d%man bellemi%liinin ketleyici
ne'retine at'en! )ar% ve uzla%ma adna bnyele"
rinden bu ne'reti atlamalar arsn yapyordu
(rmeniler'e, bir (rmeni olarak byle bir telkinde
bulunmak hi kolay olmasa da! $ma #pis# ve #9rk
kan# yanyana gelmi%ti ya bir kere, balamn
kymeti yoktu artk! Halbuki ben biraz evvel ne
kadar #iyi oldu vatan hainine:# dediysem, Dink de o
kadar #pis 9rk kan# demi%ti i%te! Dink'den yana
kan, pro'esrn imzalad bilirki%i raporu da
yetmedi! $nlatamyordu meramn bir trl Dink,
uyanamyordu ne yapsa bu .a'kaesk kabustan!
;a%arken ona dnyay byle zindan edenlerin,
lmne zldklerine inanacaz %imdi, yle miJ
8e 'akat btn 'aturay resm makamlara ve
onlarn medyadaki dalkavuklarna kesmek hak"
kaniyetli olmaz! <ira Dink'in akbetinin vebali,
hayattayken ona yeterince sahip kmayan, adliye
nlerinde .erinsiz ve etesine meydan bo% brakan
herbirimizin boynuna! .e%ke cenaze alayndaki
rgtllmz, yad etmedeki hnerlerimizi i%
i%ten gemeden se'erber edebilseydik! +amuk'un
kitaplarn okuyan her bin ki%iden yalnzca biri,
Dink'in cenazesinde sokaklara smayan kitlenin
ksurat o akla ziyan davalarda boy gstermi% olsa,
bugn belki de!!! Kimdi en %airane i'adeler, en
dokunakl szler!!! artk hepsi na'ile! <aten
#ruhumun gvercin tedirginlii# diyerek bize bir %ey
brakmam%t syleyecek, Hrant Dink! 8e evet,
#yarm az# deil zntmz, serzeni%lerimiz ama
Dink'in ardndan oumuz gnah karr gibiyiz!
#)u kur%unlar aslnda 9rkiye'ye sklm%tr#
hamaseti ,asreddin Hoca'nn kediFcier 'krasn
anmsatyor bana o yzden! Hrant Dink'le zde%"
le%tirilen 9rkiye nerede sahiJ ;ok, o 9rkiye bu
9rkiye ise Hrant Dink nerede pekiJ
62
Hepimiz (rmeniyiz,
nk ancak acy
(rmeniler gibi
hissedersek anlarz
m
A>7$9 AKSOY
V
FOTORAF SEBATI KARAKURT
Hrant Dink adi bir cinayet ile ldrld! .atili D2
ya%nda re%it bile olamam% biri kt! =nu az"
mettiren, azmettireni azmettiren ve onlarla ili%kisi
olan birka gen daha yakaland! $ma byk resim
hBlB tamamlanm% deil! )irok olaydaki gibi bu
olayda da ad geen emekli askerler, siyasiler vs!
hakknda hBlB yaplm% bir %ey yok!
8e ya%adndan daha 'azlasn ldnden sonra
gsterdi bize Hrant! )elki de 'arknda olmadan
anlattklarndan renmi%iz ve ona sahip k%mz
bu renilmi% duygunun i'adesi! Eldrld gnn
ak%amnda kendiliinden rgtlenen ve 9aksim'den
Harbiye'ye yryen yzlerce insann amac, bir
yandan #9rk# olarak ona borcunu demek, dier
tara'tan ona ve d%ncelerine sahip kmakt! 8e
siyah bir zemin zerine yazlm% #Hepimiz Hrantz#,
#Hepimiz (rmeniyiz# yazan bir pankartla i%te bu
duygularn i'adesi! Hem ona insan olarak
borcumuzu demek hem de ona sahip kmak!
$ma ne olduysa Hrant'm cenazesinden sonra baz
evreler bu sloganlardan art niyet aradlar! =ysa
daha ilk saatlerde olu%an bu duygusal bada bir art
niyet aramak, bu sloganlar zorlama yorumlara tabi
tutmak, ancak insani olmann d%nda bir niyetle
mmkn! )u sloganlar o siyah zemine yazanlar ve
yol boyunca bunlar haykranlar aslnda ok iyi
yaptklar bir i%i yenilemekten
ba%ka bir %ey yapmadlar ki!!! ,e cinayetten hemen
sonra ne de @enaze treninin nnde giderken! )u
insanlar ok geriye gitmeden D Aart tezkeresi ncesi
#Hepimiz Lraklyz# diye bardlar ve tezkerenin
9)AA'den gememesi iin .adky'de, $nkara
meydanlarnda yrdler! Cetiimiz yl, Lsrail'in
-bnan ve Milistin'i bombaladnda, ocuklar,
kadnlar, siviller, askerler lrken yine meydanlarda
#Hepimiz -bnanlyz#, #Hepimiz Milistinliyiz#
diyerek sloganlar attlar ve o haklara sahip ktlar!
$slnda btn bu sloganlarda amalanan, he"
de'lenen basit, basit olduu kadar insani, insani
olduu kadar da vicdani ve ahlaki idi! )u insanlar
bundan ncekiler gibi sadece, madur olana sahip
km%, kendilerini onlarla zde%le%tirmi%, duygu
ba kurmu% ve kamuoyunun dikkatini ekmi%lerdir!
+eki kt m yapm%lardrJ )una evet demek
mmkn mJ
8e cenazede bu kez onbinler ayn slogan attlar!
N kilometrelik yolda, belki yzlerce, belki binlerce
kez tekrarladlar1 #Hepimiz (rmeniyiz#, #Hepimiz
Hrantz# diye tm co%kularyla! Kimdi #Hepimiz
(rmeniyiz# slogan zerinden bir tart%ma ba%lat"
lyor! )u slogan ele%tiriliyor, bu slogan atanlar, bu"
nu organize edenler ele%tiriliyor! $slnda drst
olarak i'ade edemiyorlar! 6nk korkuyorlar! ,eden
miJ =nbinlerin, yzbinlerin Hrant'a sahip
63