You are on page 1of 7

eyh Sait syan konusunda

Trkiye Solu
Cenk zda
Teori Yaz Kurulu yesi
Giri
Bu yaz, eyh Sait miras zerinde sosyalist bir at partisi kurma giriimine arlan
solular uyandrmak !e uyarmak amayla hazrlanmtr"
Bu yazda #rkiye Solu$nun eyh Sait %syan konusundaki &''($lara kadar olan genel ta!rna
ilikin bu olarak yaptmz alntlarn dnda daha baka birok alnt yaplabilirdi" )akat bu
yazdakilerin #rkiye Solu*nun olaya bakn !ermeye yeterli olduunu dnmekteyiz"

[*]
&''( sonras, +zellikle de ,(((*lerden sonra neoliberalizmin etkisi altna giren !e d+nen sol
hari #rkiye Solu*nun eyh Said ayaklanmas gibi gerii kalkmalara kar ta!r net
olmutur" Bu net ta!r eitli alntlarla anmsatmaya alaaz"
Bu net ta!rn dayand zeminin iyi ka!ranmas gerekmektedir" #rkiye Solu*nun doru
ta!rnn !e doru tahlilinin ardndaki +ltler sn-sal bak as !e de!rim hede-idir" .e!rimi
hede-leyen sol de!rimin +nn tkayan srelere kar net ta!r alr"
Sn-sal bak as ise, eyh Sait %syannn zerine oturduu toplumsal dzen konusunda
dersler karlmas iin gerekli olduu kadar, isyann gerii olarak deerlendirilmesi srasnda
ku!!etler arasndaki elimeleri doru tahlil etmek iin de gereklidir" Bu iki +ltten kopan sol,
de!rim hede-inin yerine srekli muhali-lii/ sn-sal bak asnn yerine de etnik, dini !b
kimlik siyasetini oturtmutur" 0uhali-lik orta olarak kabul edilen mikromilliyetiliin peinde
emperyalizmin yedeindeki oluumlara katlan bu sol, bize yabandr
Cumhuriyet Devrimi ve gerii kartlar konusunda T!"
Sosyalist solun 1umhuriyet .e!rmi kart isyanlar konusundaki tutumu konusunda, isyanlarn
ortaya kt d+nemin +zellikleri g+z +nne alnmaldr" Bu tutum baz liberal solulara
[*] 2lntlarn +zgnln korumak amayla, bunlardaki yazm yanllarna dokunulmamtr"
3emalist y+netim ile So!yetler arasndaki ilikilerin doal bir sonuu olarak aklanmaktadr"
4ysa 3omintern, d+nemin #rkiye 3omnist 5artisi$nin 6#357 3emalist y+netime !erdii
eletirel olmayan destei hatal bulmu, bu nedenle Aydnlk !e Orak eki dergileri
3omintern temsililerine eletirilmitir"
1umhuriyet .e!rimi$ne gerii isyanlar konusunda !erilen destein kon8onktr gerei olduunu
sa!layan dier bir g+r ise #35 e!resinin 3emalist y+netim altnda +zgre alma alan
ama arzusunu +ne srmektedir" Bu iddia da olgular aklamamaktadr" eyh Sait
2yaklanmasn bastran 3emalist y+netim #akrir9i Sk:n 3anunu ile karsnda g+rd btn
ku!!etleri bertara- etmek istemitir" Bu ku!!etlerden biri de #35 idi" Buna karn destek,
#akrir9i Sk:n$dan +ne !erildii gibi sonra da srdrlm, -akat baka birok konuda
3emalist y+netim ar bir dille eletirilmitir" 3emalist y+netim %ngilizlerle anlamakla !e
-eodallerle uzlamakla sulanm, eletirilerin ard arkas kesilmemitir" #35 !e e!resindeki
aydnlar, 3emalist y+netim ne zaman emperyalizme !e -eodalizme kar bir ta!r gelitirse bu
ta!r destekleyen bir tutum iinde olmulardr" Bu d+nemde #35$den 3emalist y+netime
yaplan eletirilerin sekter olduu rahatlkla s+ylenebilir"
!imlik siyasetine ha#solmu gnm$ li%eral solularnn utan
#rkiye 3omnistlerinin geriilie !e emperyalizme kar 3emalistleri desteklemesini iine
sindiremeyen %lhan 2kdere !e ;eynep 3aradeniz, Trkiye Solu'nun Eletirel Tarihi-1 adl
kitaplarnda bu destee knayarak yer !eriyorlar"
&
[&]
<azarlarn ese-le andklar ,= ubat &',> tarihli Orak eki gazetesinin ikini bal
3ahrolsun %rtiadr" 0art aynda ise, Orak eki, **<obazlarn sarklar, yobaz zmresine
ke-en olmaldr baln atmtr" Bu saynn bayazsnn bal ise, %ngilizlerin 4ynatt
%rtia 3uklas idi"
<azarlar, yaznn ierisinde geen, Arkada, kara kuvvet, bizim de burjuvazinin de
dmandr. Biz er eyden !n"e bu dman yenmeliyiz# burjuvazi ile ayr"a kozumuzu
$aylarz% i-adelerini knayan bir dille anyorlar" 4ysa alntdan da anlalaa gibi, 0illi
.emokratik .e!rim sreinde 3emalist .e!rim gleri ile birlikte ortaa kurum !e ilikilerinin
almas iin yrnebildii kadar birlikte yrnme izgisi izlenmitir" ?nn en ileri
programnda 3emalistlerle buluan #rkiye sosyalistleri daha ileri bir program konusunda
kar karya geldiklerinde 1umhuriyet bur8u!azisinin gleri ile madele iinde olduklarn !e
olaaklarn da ekinmeden s+ylemilerdir"
@stelik bu duyuruyu yaptklar tarih #akrir9i Sk:n 3anununun kabul edildii tarihe denk
dmektedir" #35$liler kendileri iin zor gnlerin geldiini g+rdkleri halde gnn ileri
programn sa!unmaktan geri durmamlardr" .ahas e-ik Asn gibi aydnlar 3emalist
y+netimin bu gerii ayaklanmaya kar ta!rn yetersiz bularak eletirmitir" Sonraki yllarda da
bu eletirileri Aikmet 3!lml da yinelemitir" Bu eletirel tutum d+nemin sol partilerine
benimsenmekle kalmam, &'=(*larn sosyalistlerine yeniden anlandrlmtr"
eyh Sait ve di'er !rt isyanlar konusunda T!"
e-ik Asn$nn, ,= Bisan &',C tarihli Trkiye K!yls ve Kemalist &evrim% balkl
yazsnn )eodal 3alntlarn #as-iyesi alt balkl b+lmnde eyh Sait ayaklanmasnn
1[&] %lhan 2kdere, ;eynep 3aradeniz, Trkiye Solu'nun Eletirel Tarihi-1, D!rensel Basm <ayn, ," Bask,
Aaziran &''=, %stanbul"
karakteri -eodal glerin gerii bir kalkmas olarak belirtilmekte, 3emalist y+netimin
-eodalizmi ortadan kaldrmak iin eline geen -rsat iyi deerlendirmedii !urgulanmaktadrE
'()* yl banda Krtlerin byk din"i, +eri"i ayaklanmas, milliyet,i burjuvaziye Anadolu-nun
do.u vilayetlerindeki /eodal dzenin kalntlarn tas/iye etmek i,in iyi bir /rsat oldu... Bu
vatandalar 0isyan destekleyen b!l+e insan1, sade"e bil+isizlikleri ya da ba.nazlklar yznden,
Kemalist rejime kar ayaklanan /eodal !nderlerin ardna taklma a$tall.nda bulunmulard...
2te yandan Kemalistlere ba.l ve 3umuriyet kmetine sadk kalan en byk beyler, en
zen+in ve en +,lleri, mlklerinin banda kalma ve bunlar i, bir snrlama olmadan
iletmeye devam etme akkn korudular. B!yle"e do.u vilayetlerindeki re/orm /eodalizme
de.il, sade"e Kemal kmetine dman"a tavr alan baz /eodallere indirilen bir
darbedir.%
(
[(]
e-ik Asn*nn bu yazsndan & yl sonra 3omnist Dnternasyonal <rtme 3urulu,
4rtado.u5Trkiye% balkl raporunu 3omnist Dnternasyonal =" .nya 3ongresine
sunmutur" Faporda, eyh Sait 2yaklanmasnn +nl -eodalizm olarak g+rlm,
3emalizm$in mdahalesi yanl deil aksine eksik bulunmuturE 6er yerde oldu.u +ibi,
Trkiye-deki ka$italist +elime de emek,i y.nlarn srtndan +er,eklemektedir. Kemalist devrim
za/erini k!yl y.nlarnn deste.ine bor,lu oldu.u alde, k!yllerin durumu i, de.imedi.
&o.u illerinde siyasi ve iktisadi iktidar, eskiden oldu.u +ibi +ene /eodallerin, a.alarn,
eylerin elindedir. Kemalist iktidar, Krdistan-daki nl kar5devrimi 0'()*1 bile bu b!l+ede
/eodal to$rak a.al.n tas/iye i,in kullanamad. 7ade"e Kemalist kmete dman birka,
/eodali "ezalandrmakla yetindi.%
)
[)]
#35, ayaklanmalarn ardndaki toplumsal sorunlara !e ayaklanmalar kkrtan glere ilikin
deerlendirmelerini &'G($lu yllarda daha da derinletirmitir"
&'G(*lu yllarn ikini yarsnda 3emalist y+netim, 2tatrk*n srarlar !e bizzat ie girimesiyle
#oprak Fe-ormu hazrlklarna girimiti" 2ma .ou b+lgemizde ayaklanmalar sryordu"
1umhuriyet*in iktidarn pekitirmek iin, b+lgede yerel iktidar elinde tutan -eodal kalntlarn
kaldrlmas gerekiyordu" Bu ortamda toprak re-ormu hazrlklarnda olan 3emalistlerle, emeki
kesimlerin +rgtlenmesini hede-leyen sosyalist sol, benzer tahlilleri yapyorlard"
> Bu b+lmde alntlanan kaynaklar aktaran 0ete #unay*dr" 0ete #unay, #rkiye*de Sol
2kmlar H II, B.S yaynlar, &'', basks"
#35$nin yayn organ olan nkla! "olu dergisinin #emmuz92ustos &'G( saysnda
yaymlanan 8emleket 8eseleleri% balkl yazda, 3rt isyanlarnn ardndaki iki etkeni/
ayaklanmalarn maddi zemini 6yoksulluk !e k+yl sn-n durumu7 ile ayaklanmalara +nderlik
eden gler inelenmektedirE
)ilhakika 3rt isyannn tetkike muhta iki ephesi !ardrE &7 Aeyeanla ona itirak !e
urunda ann -eda eden k+yllk !e yoksul halk/ ,7 AarekJt tekilatlandran tabaka !e
hariten k+rkleyenler"""

2[(] e-ik Asn, #o$intern Or%anlarndaki "az &e #onu$alar-#o$ni't Enterna'yonal (el%elerinde
Trkiye )izi'i *, 2ydnlk <aynlar, &" Bask, &'CC, %stanbul"
3[)] Trkiye #o$ni't &e i +areketi-#o$ni't Enterna'yonal (el%elerinde Trkiye )izi'i ,, 2ydnlk
<aynlar, &" Bask, &'C', %stanbul"
Siyasi mahiyetine geline, 3rt isyan, bana geip ona istikamet !erenlerin iarlar, niyetleri !e
terihleri itibariyle, emperyalizme alet olan, halkn !e inklJbn mena-ine mugayirKmen-aatlerine
aykrL, koyu mrtei geri bir harekettir""" Dmperyalizmin, para ile satn alnm adi bendeleri
olan derebeylerinin !e eyhlerin btn mahareti, 9ou kendi yzlerinden olan9 tekmil
-enalklardan, halkn umumi se-alet !e iztirabndan yegJne mesulE mahk:m bir millete mensup
olmalar dolaysyla, kendilerini insa-sza soyan !e ezen merkezi hkmet olduuna millet
e-radn inandrabilmelerindedir""" ?+smz gere gere iddia !e her an tekrar etmeliyiz ki 3rt
isyan, %ngiltere tara-ndan byk bir sebat ile bu usul dairesinde idare olunan So!yetler Birlii
aleyhinde harp tahrikJtnn !e hazrlklarnn bir menkabesinden KkantndanL baka birey
deildir" 4nun siyasi !e maddi imkanlarn muayyen bir plan dahilinde bu emperyalizmin
a8anlar temin !e tertip etmitir"
*
[*]
<ine ayn yl #rkiye 3omnist 5artisi$nin ha-talk gazetesi olan #zl 'tan-ul'un &( #emmuz
&'G( tarihli saysnda arktaki 3+yl Aareketi balkl bir yaz yaymland" <azda yoksul
3rt halknn geriiler !e emperyalistler tara-ndan maa olarak kullanld belirtilmektedir"
)akat bu yoksulluun nedeni olan -eodal dzenin 3emalist y+netim tara-ndan
deitirilemeyeei s+ylenmektedir" #35*nin +zm +nerisi derebeylerin elindeki topraklarn
alnp topraksz k+ylye bedelsiz datlmasdr"
+
[+]
Orak eki gazetesinin ,( 2ralk &'G> tarihli saysnda da u deerlendirmeler yer alyorduE
Trk milli burjuvazisinin siyasal !z+rl.n elde etmesi ve iktisadi istiklali u.runda da savaa
+irmesiyle, em$eryalist sermayenin de ,kar bozuluyordu. Trkiye em$eryalizm i,in siyasal
bakmdan bir yar s!mr+e olmaktan ,kmt. 9konomi bakmndan da bu telikenin alametleri
+!rnyordu. 4nun i,in, em$eryalist sermaye Trkiye-de reaksiyonerleri tutuyor, onlara $ara
yardm ya$yor, onlar tekilatlandryor, ayaklandryordu.
Ayn zamanda Kemalizm:e kar em iktisadi em $olitik tazyk tedbirlerine bavuruyordu.
;te '()* ylndaki Krdistanda $atlayan irti"a kalkmas Trkiye i,inde bu +ibi reaksiyoner
ayaklanmalarn en !nemlilerindendir.%
,
[,]
2lntdan da g+rleei gibi #rkiye*nin emperyalist halkadan kopma giriimleri karsnda
ayaklanmalarn emperyalizme yarad s+ylenmektedir"

Sol-un eyh Sait syanna &.,/0lardan sonraki %ak
&'=(*larda henz sol ierisinde byk ayrmlarn belirmedii d+nemde ".n dergisinde .oan
2!olu, %lhan Seluk, Biyazi Berkes, Selahattin Aila!, 0uza--er Drdost, <aar 3emal, 2ziz
Besin, 0ehmet 2li 2ybar, <aln 3k, Mur 0umu gibi aydnlarn g+rlerine yer
!eriliyordu" ".n/ yaymland =($l yllarda #rkiye Solu iin bir tartma !e birlik plat-ormu
niteliindeydi"
.oan 2!olu$nun y+nettii ha-talk ".n dergisinde &'==$da 0uza--er Drdost*un emdinli
F+porta8 balkl bir yaz dizisi yaymland" ,' #emmuz &'== tarihli nshadaki alt balk
eyh Sait 3ar %htilalinden Behri %syanna idi" %syann siyasi temsilisinin ?izli 3rt #eali
4[*] 0ete #unay, Trkiye'de Sol Ak$lar 0 1121345-13*67, B.S <aynlar, Birini Bask, Dkim &'',, %stanbul"
5 [+] Ayn yerde8
6 [,] Ayn yerde8
1emiyeti Bakan Seyid 2bdulkadir olduunun belirtildii yazda, bu zatn #erakkiper!er
)rkas*na girdii, eyh Sait*i komiteye kaydettirdii, %ngiliz ?enerali Aarrington ile balantya
soktuu anlatlyor !e u bilgiler !eriliyor< 4lay bir isyan olarak de.il, kar itilal olarak
do.du. Kar itilalin askeri lideri =ey 7ait, 9mir5l 8idin 9l57eyyit 8uammed 7aidi
>akibendi imzasyla yaynlad. /etvaya !yle balyor< ?Kuruldu.u +nden beri din5i mbini
Amedinin temellerini ykmaya ,alan Trk 3umuriyeti @eisi 8usta/a Kemal ile arkadalar,
Kur-ann akamna aykr areket ederek, Alla ve Aey+amberi inkar ettikleri ve 6ali/eyi
;slam srdkleri i,in +ayr meru olan bu idarenin yklmasnn btn ;slamlar zerine /arz
oldu.unu, 3umuriyetin banda bulunanlarn ve 3umuriyete tabi olanlarn mal ve "anlarnn
eriat +urray Amediyeye +!re elal oldu.u...%
1
[1]
.e!amla u deerlendirme yaplyorE A,ktr ki, /etva Trkiye:yi $ar,alamak esasna de.il,
Trkiye 3umuriyetini, kuru"u ve y!neti"ilerini ykmak ve atta onlardan intikam almak esas ile
kurulmutur... Kendilerini ila/etin en byk koruyu"usu sanan >akibendi tarikat eyleri ve
ayn zamanda Ara$ soyundan +elen Krtlemi 7eyit-ler, bil+isiz alkn din duy+ularn
kullanarak onlar kana buladlar.%
2
[2]
.eniz ?ezmi !e arkadalar da, #A34 da!as iin yaptklar sa!unmalarnda eyh Sait
%syann gerii bir hareket olarak deerlendirmekte !e .ou*da hJkim olan -eodalizmi ele
alrken halk soyan -eodal liderler ile eyh Sait arasndaki ilikiyi !urgulamaktadrlar"
.
[.]
2yn deerlendirmeyi, isyann adn aka anmasa da, emperyalizme !e -eodalizme kar
3emalizm$in de!rimi niteliini aka !urgulayan 0ahir Nayan*da da g+ryoruzE '()B
&evrimi, !nder sn/n karakterini yanstan bir milli devrimdir. 9m$eryalist i+al krlm,
kom$rador5burjuvazi tas/iye edilmi, yaban" sermayeye tannan baz imtiyazlara ra.men
+enellikle em$eryalist istismar bertara/ edilmi, /eodalizmin ideolojik ve $olitik +" krlmtr.
Kemalizm, em$eryalizmin i+ali altndaki bir lkenin devrim"i5milliyet,ilerinin bir milli kurtulu
bayra.dr. Kemalizm:in !z, em$eryalizme kar tavr altr. 0C1 Kemalistler i,in
lkemizdeki, asker5sivil aydn zmrenin jakobenleri diyebiliriz.%
&/
[&/]
.oan 2!olu da, Drdost$un emdinli F+porta8 yaz dizisinin sonland ha-ta kaleme
ald 3rt 0eselesi balkl yazsnda eyh Sait %syannn gerii olduunu belirttikten sonra,
sosyalistlerin soruna o gne kadarki bak asn eletiriyorE 7osyalistler imdiye kadar meseleyi
yuvarlak s!zlerle +e,itirmilerdir. &enilmitir ki sosyalizm, &o.u meselesini de ,!ze"ektir.
4rta,a. kalnts a.alk ve eylik kurumlarnn tas/iyesi ve erkese eit imkDn sa.layan bir
kalknma yoluna +irilmesi sayesinde, mesele, kendili.inden ortadan kalka"aktr.
'()* ylnn nl -Takriri 7kEn Kanunu-ndan !n"e, tam bir /ikir !z+rl.nn bulundu.u
d!nemde, en keskin /ikirleri savunan ar sol yayn or+anlarnda dai, bir takm +enel
$landaki /ikirlerden !te +!rlere $ek rastlanmamaktadr. 4 +nlerin en ateli ar sol
7[1] 0uza--er Drdost, emdinli F+porta8, ".n dergisi, ,' #emmuz &'=="
8[2] A%y8
9[.] %brahim 3ayan3 T+#O )a&a' iinde Sa!unma/ 2kyz <aynlk, Birini Bask, &''&, %stanbul"
10 [&/] 0ahir Nayan/ 3esintisiz .e!rim I9II9III, htt!9::;;;8kurtulu'<e!he'i8<o$:eri':ke'in4*8ht$/ 6DriimE
(G"(O",(&&7"
+azetesi,

[*] =ey 7ait isyanna iddetle "e$e aldktan sonra, tedbir olarak derebeyli.in
tas/iyesi /ormlyle yetinmektedir.
&&
[&&]

0eselenin tahlilinde !e +zmnde salt ekonomik bak asn eletiren 2!olu, sorunun
etnik y+nnn de olduunu belirtiyor" Sonra da meselinin +zmnde sosyalistlerin birlii
esasa aldnn altn iziyor< Bir noktada en u/ak tereddde yer yoktur< Tek bir milletiz ve tek
kar to$ra.mz asla /eda etmeyiz. Trkiye to$raklar zerinde ayr" ve b!l" emeller
besleyen +a/iller varsa, bir an !n"e akllarn balarna devirsinler ve bir kar to$rak i,in en
bata sosyalistlerin d!ne"eklerini bilmelidir.%
&(
[&(]

2!olu +zm iin doru millet tanm ortaya koyuyorE Bu to$raklar zerinde tek bir millet
olarak yaaya"a.z. Yalnz bizim milliyet,ili.imiz, rk,lk zerine kurulu de.ildir. Anayasamz
rk, millet +!rn kesinlikle reddetmitir. Anayasamzn *F. maddesi, vatandal. s!yle
tanmlamaktadr< ?Trk devletine vatandalk ba.yla ba.l olan erkes Trk:tr.: &emek ki,
Trk vatandal.n belirten tek art, Trk devletine olan ba.llktr. Gatandal.n !l,s, din
ve meze$ de.ildir.%
&)
[&)]
Aikmet 3!lml ise, &'G,$de yazd htiyat #u&&et9 =illiyet 2>ark7 adl 3rt sorununu
ineledii kitabnda eyh Sait %syannn +yle deerlendirmektedirE %=ey 7ait ;syan< a1
8emleket i,inde, a.al.n sermayedarl.a taarruzu oldu.u i,in irti"ai idi. b1 &nya i,inde,
em$eryalizmden medet umdu.u i,in yine irti"ai idi. =u alde, =ey 7ait isyan +erek milli,
+erek milletleraras mikyasda irti"ai idi.%
&*
[&*]
%syann eitli yanlarn en etra-la dile getiren metin 2ydnlklarn sky+netim
mahkemesine yarglanmalar srasnda kaleme aldklar Trkiye htilal<i i #.yl ?arti'i
)a&a' Sa&un$a 2T#? Sa&un$a7 adl metindir" Bu metinde emperyalizmin destei,
3emalist y+netimin uygulad milli bask, -eodal dzen ierisinde ezilen halk !e 3emalist
re-ormlara direnen -eodal kalntlarn ortak etkisi dile getirilmektedirE ;n+iliz ibirlik,isi ve
$adia tara/tar Krt Teali mensu$lar, =ey 7ait +ibi dini liderler, airet reisleri ve to$rak
a.alaryla da birletiler. '()*-de =ey 7ait isyann ,kardlar. 0C1
=ey 7ait isyan, Krtlerin milli aklarn ve ba.msz bir Krt milli devleti kurulmasn
savunan unsurlar da i,inde bulundurmasna ra.men, +eri"i bir areketti. Trk ve Krt
alklarnn zararna olarak em$eryalizmin +,lenmesine izmet ediyordu. Ge Hrak
Krdistan-nda ;n+iliz em$eryalizminin s!mr+e"i Dkimiyetini +,lendirdi.%
&+
[&+]
Sonu olarak s+ylersek, &''($l yllara gelmeden +ne #rkiye sosyalist solu iindeki btn
kanatlar eyh Sait %syann gerii olarak g+ryordu" .ahas, &''($l yllarn ortalarna kadar
[*] #3)*nin Orak eki adl gazetesi kastedilmektedir"
11[&&].oan 2!olu, ".n dergisi, &= 2ralk &'=="
12 [&(] A%y8
13 [&)]A%y8
14[&*] Aikmet 3!lml, htiyat #u&&et9 =illiyet 2>ark7/ <ol <aynlar, Birini Bask, &'C', %stanbul, s"&'P"
15[&+] T#? )a&a' Sa&un$a, 2ydnlk <aynlar, ," Bask, 3asm &'CP, %stanbul, s"G=(,G=&"
%smail Beiki bile ayn deerlendirmeyi yapyorduE Bu meze$ ve tarikatlarn, bazen k!k
darda siyasal akmlara ve emellere izmet ettikleri de +!rlr. '()*-te =ey 7ait ilk kurunu
skt. zaman, kendisine birka, +n sonra ;n+iliz sila /abrikalarndan ,eitli katalo+lar
+eldi.ini atrlatalm. Bu bakmdan isyan areketlerinin ulusal y!nn ,ok iyi kavramak +erekir.
Aslnda tamamen em$eryalizmin oyunlar ile saneye konan ve kkrtlan bu areketlerin
ulusal bir temeli yoktur.%
&,
[&,]
Btn bunlarn +tesinde ,(((*li yllarn banda 2bdullah Qalan da eyh Sait %syan
hakknda ayn g+rleri sa!unuyordu" Teori dergisinin geen ayki 62ustos ,(&&7 saysnda
yaymlanan %i 5artisi ?enel Bakan .ou 5erinek*in #rkiye Solu !e 533 balkl
yazsndaki 2" Qalan alntlarn okuduk"
Do'ru tavrn anahtar4 Devrim hede5i ve sn5sal %ak
<anl tahlillerin hangi d+nemde ortaya ktna bakldnda doru +ltler daha da
belirginleeektir" 3imlik siyasetini sn-salln +nne geirmeye alan neoliberalizmin
etkisindeki sol iin, iktidarszl, otoriteyi daha net i-ade edersek de!rimi reddeden *si!il
toplumu* solu re-erans ald sree, 3emalizm gerii, eyh Saitler, 2li 3emaller ilerii olur"
Qltn de!rim hede-i olduu yllarda #rkiye Solu*nun az birlii ederesine gerii isyanlar
reddettiini g+ryoruz"
16[&,]%smail Beiki, #rt To!lu$u @zerine/ <urt <aynlar, %kini Bask, &''G, 2nkara"