You are on page 1of 57

1

AstrologijA prolih ivotA


Modeli karme - jue, danas, sutra
Daniel ijakovi
Kad bi ljudi znali ta ih eka u budunosti mnoge stvari bi istog trena izmenili.
Mnogi bi zaboravili na mrnju jer je ostalo toliko malo vremena.
Mnogi bi drugaije sredili svoj ivot. Prodavac bi bio ljubazan prema muterijama, majka
ne bi tukla svoje dete, dva brata ne bi sedela samotna u nemom preziru,
a mladi saksofonista, negde u kakvom lokalu u gluvoj noi,
drugaije bi gledao na svoj talenat; operski tenor bi svako jutro pozdravljao svoj glas i
klanjao se do zemlje, samo kad bi znao da e ga izdati na sledeoj predstavi.
ovek nikada ne zna ta je iza okuke. Samo retki vizionari i sanjari slute i sluaju muziku
sfera koja se poput deijeg plaa i apata u majinom stomaku prostire vasionom.
Daniel ijakovi
2
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Od malih nogu tragam za objanjenjem
ivota na zemlji. elim da znam zato sam
dobio svoje telo i ta uopte treba da radim
i kako da se ponaam. elim da znam o do-
bru i zlu, nagradi i kazni, pravdi i neprav-
di, kako bi mi ivot bio laki i podnoljiviji.
Posmatrao sam ljude kako idu od jedne do
druge take, od jednog do drugog cilja i ni-
ta od njih nisam nauio. Neki nikada nisu
stigli tamo gde su planirali, a neki su bili bo-
lje sree. Meutim, i ovi naoigled sreniji i
uporniji su se jednog trenutka umorili, pa su
ubrzo nakon kakvog postignua pali u dubok
i nemerljiv zaborav. Sve to ovek za ivota
radi i stvara pre ili kasnije postane proma-
ena investicija, s tim to je potrebno dosta
vremena da se doe do takve istine. Ljudi na
Istoku su bili dovoljno mudri da shvate kako
je ivot na zemlji neka vrsta patnje. oveku
sa Zapada je potrebno mnogo vie vreme-
na da doe do istog otkria. Takva ivotna
spoznaja se obino dogodi kada u prvi plan
izbije starost, kakva neprijatna i teka ivot-
na lekcija, bolest ili gubitak voljene osobe.
Jo od malih nogu sam razumeo ta ljudi sa
Istoka pokuavaju da porue nama, materi-
jalnim i okovanim biima, ali nikada nisam
u potpunosti razumeo zato neko ivi udob-
no, a neko manje udobno. Razumeo sam da
e patnju okusiti svako- i bogati i siromani,
lepi i manje lepi, poznati sportista i umorni
ratar- svi e na svojoj koi osetiti prolaznost,
ali nisam uspeo da odgonetnem zato neki
za ivota pate mnogo vie od drugih. Ako
nekome kaete da je to karma, verujem da
nee biti dovoljno dobro da bi patnja nestala
ili se barem na kratko ublaila. oveku koji
pati od retke bolesti ne moete rei da od
iste boluje tek svaki hiljaditi ovek, ako je
on upravo taj. Isto tako ne moete nekome
jednostavno rei da je to karma, ukoliko taj
neizmerno pati. Primetio sam da na Zemlji
neko ivi dobro i bez mnogo napora, a neko
se svojski trudi da ostane u igri; neki su do-
iveli stotu, a mnogi nisu bili te sree. I to
sam vie posmatrao neije ivote, sve manje
3
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
sam razumeo na osnovu kog zakona funk-
cionie model karme. Primetio sam da dva
mukarca koji podjednako vole svoje supru-
ge dobijaju zauzvrat sasvim razliitu kolii-
nu ljubavi. Jedan je mogao da se mirne due
stropota na rasklimatani kau, dok je drugi
nakon posla morao da opere sudove i po-
pravi ogradu. Neka deca su morala da budu
najbolji aci kako bi zadobili malo panje i
roditeljske ljubavi, dok su neki mali dikatori
uz pratnju agilnog vozaa ili u kolu.
Neki ljudi su samim roenjem dobili
toliko toga, dok su drugi svaki novi mora-
li poteno i teko da zarade. Za vreme svog
relativno kratkog boravka u svom telu video
sam razliita uda: govore i propovedi su dr-
ali slabi besednici i ljudi sa tekim govor-
nim manama, dok su zlatousti stajali nemo
po strani; video sam kako iz petnih ila pe-
vaju oni bez glasa i tvrave grade slabani
neimari. Bezbroj puta sam gledao kako onaj
to kleveta nairoko pria o dobru i potenju
i bezbroj puta sam sluao kako o mudrosti i
ljubavi govore usamljeni i neuki i nikada mi
nije bilo jasno zato je sve to tako. Kakva je
to nepravda i da li je to uopte nepravda?
Jednom prilikom sam sedeo sa staricom
koja je beskrajno oboavala kerku lenjivicu
i prezirala svog sina nadniara. Pitao sam je:
Da li vi jednako volite svoju decu?
Starica je posle nekog vremena odgo-
vorila: Vidi ove moje prste, sinko? i po-
kaza na izboranu aku sa vornatim prstima.
Da? bio sam znatieljan.
Pa, kad povredi jedan prst, to boli i
kada povredi ovaj do njega i taj prst po-
djednako boli. Majka uvek podjednako voli
svoju decu.
Nikada joj nisam poverovao u to to je
rekla, ali nisam ni mogao da se otrgnem ose-
aja koji mi je tada preplavilo grudi. Ono to
mi zovemo nepravdom, odakle to dolazi i ko
je odgovoran zbog toga? Ko je kriv zbog ne-
uzvraene ljubavi, samoe, siromatva, te-
kog napredovanja, izolacije? Ljudi e rei da
je to model karme i da svako anje ono to
je posejao, ali ako je sve to tako, zato nika-
da do sada nisam sreo oveka koji je rekao:
Da, odgovoran sam zbog svog siromatva i
usamljenosti ili: Da, on je neuporedivo
bolji i kvalitetniji ovek od mene i nikada
neu moi da trim brzo kao on. Nikada me
moje noge nee tako brzo nositi.
Zato nikada nisam uo naputenu enu
da govori: Da, to je moja sudbina i ja sam to
zasluila. Volela sam tog oveka. On je zai-
sta bio dobar prema meni. Mnogo bolji nego
to sam zasluila?
Zato ne vidim prihvatanje kod onih
koji govore da sudbinu treba prihvatiti? Za-
to nikada nemamo odgovore na pitanja koja
se svakodnevno pojavljuju? Ovo ne piem sa
gorinom, jer naposletku, svi smo mi traga-
i za istinom i svi pokuavamo da to bolje,
lepe i jednostavnije ivimo. Kad- tad emo
se zapitati zato nas je drago bie napustilo
i zato smo sami. Doi e vreme kada emo
poeleti da se naemo na nekom boljem me-
stu, sa nekim boljim ljudima, ali se to moda
nikada nee dogoditi.
Moje traganje je vezano za model kar-
me, ljudsku patnju i prividnu nepravdu, kao i
reakcije u ovozemaljskom ivotu i posledice
na njih. Takoe se bavim time koliko moe
biti star neki problem ili ivotna zasluga i
koliko daleko doseu u prolost. Bavim se
time koliko model karme deluje trenutano
i koliko smo zaista sposobni da ve u ovom
ivotu menjamo svet oko sebe, pa samim tim
4
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
i sudbinu. Ukoliko nam je sada dobro, ne tre-
bamo biti sebini i praviti se da se to nas ne
tie, jer emo jednog dana i mi izgubiti na
ovaj ili onaj nain; mlada, lepa i putena de-
vojka e jednog dana sa bolom u dui ostati
udovica, najvea frma e se ugasiti, jer e
je razbatiniti bogati i razmaeni naslednik.
Istina je da patnju ne moemo izbei, ali je
pitanje da li se ista patnja moe minimali-
zirati kroz dobra dela, molitvu, predan rad,
sluenje i odricanje. Moe li se umilostiviti
sudbina tako to volimo svoje blinje i ne-
prijatelje i na koji nain to da postignemo?
Dok itamo ovo ne smemo biti sebini samo
zato to nam je trenutno toplo, zato to ima-
mo neto novca na raunu i u prilici smo
negde da otputujemo na godinji odmor. Ne
smemo da budemo sebini, jer se nebrojeno
puta pokazalo da smo samo lano uljuljkani
u udobnost koja ve sledeeg momenta moe
postati neto mnogo opasnije. Ne treba da
murimo kada svakodnevno vidimo ratove i
nepravdu, jer isti ratovi ve sutra mogu po-
stati nai i odigravati se pred naim domom
ili u naim srcima. Svako od nas se pita ime
je zasluio neiju milost ili nemilost, dug i-
vot ili opaku bolest. Svako se povremeno za-
pita zato ga prati neuspeh, siromatvo, loa
ljubavna srea. I posle svega, nikada nisam
video da su se ljudi pomirili sa istinom da
ih partneri prosto ne vole i da su ih roditelji
jednostavno odbacili. Nikada nisam video
da je majka prealila i prihvatila smrt svog
sina jedinca ili neku drugu ovozemaljsku
patnju. Sigurno smo barem jednom u ivotu
bacili pogled u susedovo dvorite i videli da
se tamo neki ljudi vole i mnogo puta slinu
ljubav nismo mogli pronai u svom domu.
Postoje brojni tekstovi na temu karmi-
ke astrologije, ali se astrolozi nerado prihva-
taju takva istraivanja, jer su i dan- danas
mnogi odgovori nejasni, a i sve da su kristal-
no jasni, ovek jo nema takav jedinstven
model da razume tri ivota u jednom, niti je
sposoban da prihvata krivicu i snosi odgo-
vornost za uinjena dela. S obzirom da neki
nisu sposobni da razumeju ni sadanju inkar-
naciju, ta treba da rade, a ta ne, jo je ma-
nja verovatnoa da e neko povezati proli
ivot sa sadanjim zbivanjima. Uglavnom se
sve svodi na: Boe, tako si nepravedan pre-
ma meni! ili Bio sam dobar i estit, slavio
sam slavu, delio sa drugima slavski kola, a
ivot mi jednako nanosi boli.
Dakle, neprihvatanje je normalna reak-
cija koju viam i kod onih koji preesto upo-
trebljavaju izraz karma, ali i kod onih koji
nikada nisu sluali o karmikim modelima i
njenim zakonitostima.
5
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Samuel Goldfn je odavno prestao da
prelistava jutarnju tampu, jer tamo vie ni-
eg nije bilo za njega. Ranijih godina je sa
velikom panjom pratio ta se deava u sve-
tu, a jednog dana je iznenada shvatio da je
to krajnje nepotrebno. Umesto toga bi znao
da porani i nahrani golubove koji su se izne-
nada pojavili i svakog jutra razdragano pe-
vuili pod strehom. Samuel nije imao bolje
drugare, pa je sa velikom radou prihva-
tio novo drutvo i na taj nain leio svoju
usamljenost. Negde su ljudi imali obiaj da
kau kako golubovi predskazuju venanje i
ljubavne radosti, ali to nije bio njegov sluaj.
Samuel je dugo patio od Kronove bo-
lesti i nadao se izleenju, poto su doktori i
vidari imali samo najbolje prognoze za nje-
ga. Nedavno su lekari pronali u predelu nje-
govog stomaka izraslinu veliine oraha, koja
je trebala biti odstranjena hirurkim putem.
Tog jutra je Samuel ustao neto ranije, jer
je morao da se pojavi na redovnoj lekarskoj
kontroli, uzme lekove i popuni odreene for-
mulare koji bi mi omoguili da kasnije dobi-
je nove recepte. Bolest je bila teka i morao
odrei mnogih namirnica, ali je uprkos tome
bio vedar i optimistian. Znao je da ga leko-
vi i dalje dre u igri koja se zove ivot, a Sa-
muel je prosto voleo da ivi i nije postavljao
pitanje koliko e ga to kotati. Kada se poja-
vio u bolnikoj ambulanti primetio je mno-
go starih ljudi koji su jednako kao on voleli
ivot, a moda i vie od toga. Uglavnom su
to bili ilavi i otporni starci koji su dolazili
godina smrti samuela goldfna
Svi mi pokuavamo da to trezvenije odrobijamo ovaj ivot. To radimo tako to
ponekad odemo na godinji odmor, naruimo skupu hranu, imamo ljubavnike, doivimo
priznanje... Lani ili pravi uitelj okupi slabe oko sebe, pisac izda knjigu koja se neko vre-
me ita, scenarista nakraba tekst koji jednom postane flm, neto otpevamo, neke note
bacimo na papir, dobijemo decu..., a kad popusti radost, tada traimo novu razonodu,
novo postignue, piemo bolju knjigu, traimo bolju enu, boljeg druga... pa, ako nas i to
ne zadovolji, tada otkrivamo nove sportove, penjemo se na najvii vrh, skijamo na vodi,
skaemo iz aviona traei adrenalin u loem padobranu koji bi mogao da zakae... pa,
ako i to preivimo i ne budemo zadovoljni..., tada... tada izmiljamo neprijatelje, stvaramo
probleme, pijemo i gutamo lekove. Oni, jai, to bolje podnesu, oni slabiji brzo podlegnu ili
odustanu. Ukoliko preivimo, shvatamo da je dola starost i da nema pravog leka za nju.
Tada zaboravljamo, mokrimo u krevet, niko nas ne slua, niti eli. ak i da ste najbolji pi-
sac, niko ne eli drutvo starog oveka, ak i da ste najbolji reditelj, glumac ili psihijatar...
niko ne eli drutvo starog oveka. Tada vam nita drugo ne preostaje nego da saberete
raune pre nego to odete bogu na istinu. Tada se setite da li je moglo ili nije moglo bolje,
da li ste dobro postupali sa psom koji je jurcao batom, slukinjom, roditeljima... Tada se
setite partnera koji je moda ranije umro i nikada mu niste dovoljno puta rekli koliko ga
volite, koliko vam je ao to je otiao ranije, koliko vam samo nedostaje. Tada shvatate da
niste bili umetnik ivota nego fgura i sena koja se provlaila kroz razliite uloge, i na kra-
ju odlazimo povreeni, bolesni i bez pravog, iskrenog oprotaja.
Daniel ijakovi iz knjige Drvo ivota
6
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
zbog prehlade, umiljene bolesti i kijavice.
No, niko im nije mogao uskratiti strah koji
se svakim danom sve vie gomilao u njiho-
vim ivotima, da naposletku nije ostalo nita
drugo do goleme sumnje i brige.
Samuel je sedeo u ekaonici i odsutno
sluao neku staricu koja se alila na pritisak
i goruicu. Meutim, uvek se nanovo vra-
ala svom lekaru i Samuel se sea da ju je
ugledao i prvog dana kada su otkrili njegovu
bolest.
ula sam da su jabuke dobre za pri-
tisak govorila je starica, a kau da je jo
bolje ako se malo obare.
A?, trgao se Samuel koji je tog jutra
oseao slabost i muninu.
Kaem da se malo obare! povisila je
ton mislei da Samuel ne uje najbolje.
Starica je ivela sa bliskom konjunkci-
jom Sunca i Saturna to joj je dalo otpornost
i ilavost, ali naalost, nije donelo dobro nje-
nom slabanom suprugu koji je veito patio
od nekih bolesti. Kako se njen vladar ascen-
denta naao u Blizancima, volela je da pria
i uglavnom su to bile nebitne i prolazne stva-
ri, kojekakve sitnice i recepti za bolji i dui
ivot koje nije uzimala za ozbiljno. Samuel
nije imao nita protiv starih ljudi, ali je tog
jutra bio previe slab i iscrpljen.
ekao je da ga njegov lekar to pre
primi. Sluao je kako isti kritikuje sirotog
Franca Makinga koji je godinama pretio da
e podii ruku na sebe, te je uvek dobijao
lekove za smirenje kao da su pitanju areni
bonboni. Zbog toga je lekar imao dosta pro-
blema, ali to Franca nije mnogo zanimalo.
On je samo eleo svoje pilule koje bi ga us-
pavale i uinile manje nesrenim. Voleo je
da bude hospitalizovan, pa je jedva ekao da
ga smeste u neku duevnu bolnicu, a kad bi
ga otpustili preklinjao je da ga ponovo prime
i dobro postupaju sa njim. Dodue, niko nije
znao da se Franc nikada nee ubiti, samo je
prosto bio usamljen i bez igde ikoga na sve-
tu. Kada je Franc izaao iz ordinacije pogledi
su im se sreli. Samuel je u njegovim oima
naao neko prepoznavanje kao da mu je ovaj
govorio: Stari, pa ti si jedan od nas!
Samuel se stresao od jeze i nakon toga
se uunjao u sobu za pacijente. Njegov dugo-
godinji lekar je sedeo na stolici bez naslona
i zurio u neki zdravstveni karton. Ugledavi
Samuela napravio je bolnu grimasu i brzo
otiao do radnog stola. Bio je to dobar i ne-
priznat lekar sa stelijumom planeta u kor-
pionu i Devici. Kolege nikada nisu mogle da
ospore njegovu strunost, ali ga nisu vole-
le jer je bio skroman i savestan radnik, a uz
to nije voleo intrige i ogovoranja. To je bio
moda poslednji lekar kome je stvarno bilo
stalo do njegovih pacijenata. Dok su njegove
kolege na teniskom terenu besomuno trale
za lopticom, on je znao da bdije nad svojim
7
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
bolesnicima pokuavajui da ublai njihovu
patnju. Dodue, nikada se nije zapitao ime
je zasluio da celog ivota slua samo o bo-
lestima. Nije ni slutio da je on samo jedan od
dunika koji bolno i strpljivo otplauju svoje
dugove.
Nespretno je objasnio Samuelu da su
nalazi i rezultati ispitivanja jako loi i da je
bolest brzo napredovala i proirila se na dru-
ge organe. Takoe je pominjao da su na nje-
govoj jetri primetili znaajne promene koje
su veoma opasne. Lekar nije imao snage da
gleda Samuela u oi, nego se nervozno vrpo-
ljio u stolici. Samuel je tek tada razumeo ta
se zaista deava. Pokuao je ga proguta plju-
vaku, jer ga je grlo bolelo i poteno se trudio
da ispusti glas iz sebe. Stoiki je podneo sve
to mu je ovek u belom mantilu govorio.
Naposletku su se dogovorili da Samuel na-
stavi sa lekarskim kontrolama i uzimanjem
novih lekova kako bi njegovi poslednji dani
proli sa to manje bola i neto dostojanstva.
Samuel se odgegao do prve klupe na kojoj je
mogao da na miru o svemu razmisli. Mnogo
puta je sluao o smrti, a sad mu je ista dah-
tala za vratom kao podseanje na to da sve
to gradimo ima samo odreeni rok trajanja.
Samuel je mnogo puta sluao o smrti, ali nije
mogao pretpostaviti kako ona zaista izgleda.
Tog trena je sedela sa njim, ruku pod ruku i
strpljivo ekala da se i poslednji mehanizam
u nesrenom oveku umiri. Ovo plutonov-
sko iskustvo je bilo toliko strano da se Sa-
muel tresao kao u groznici. Jedan deo njega
je odbijao da se ugasi i arko je eleo da ivi.
Veliki deo Samuela je ipak razumeo da je
smrt strani poreznik i da za nju zaista nema
izuzetaka. Dugo je sedeo na klupi i razmi-
ljao ta bi mogao sledee da uradi.
Samuel je kao i svaki ovek eleo da
doe do neke take usijanja ili kljuanja u i-
votu. eleo je da dobaci to je dalje mogue
i dotakne sve ono to je izvan dohvata ruku
i oiju. Poput lirskog tenora koji pokuava
da prebaci drugu oktavu i dotakne visoko C,
tako je i on eleo da doivi neki maksimum,
vrhunac ili barem skromno priznanje u i-
votu. Meutim, stao je na pola puta svestan
da nee dotai najviu taku, niti se pribliiti
stvarima koje je potajno prieljkivao. Imao
je samo 38 godina i nekako je bio mlad da
odloi koplja. Tog dana je obeao sebi da e
ii do kraja ta god da to znai i da e se bo-
riti koliko god mu to njegovo slabano telo
dozvoljava. U to vreme su trancendentne
planete bacale teke aspekte na osetljive ta-
ke njegovog roenja, a progresivni Mesec se
zlokobno penjao osmom kuom horoskopa.
8
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Samuel je imao skroman ivot i u tre-
nucima svoje patnje i krize poeo je da raz-
milja o ljudima koje je upoznao u razliitim
prilikama. Da, shvatio je da postoje mnogo
bolje sudbine od njegove i primetio je da neki
ljudi dugo ive, naroito oni koji i nisu pre-
terano voleli ivot. Uoio je da postoji veliki
broj ljudi ije je postojanje na zemlji bilo i
vie nego simbolino. U jednom trenutku ga
je zabolela takva spoznaja i nepravda. Setio
se ljudi koji negde cepaju drva, loe vatru i
pristavljaju kafu na veliki, aavi poret, a
da nita nisu znali o nekim dubljim i nepro-
laznim vrednostima ivota. Isti ljudi bi esto
doiveli duboku starost i na onaj svet odla-
zili u potpunom bunilu i neznanju. Sa druge
strane razmiljao je o ljudima koji ive lako
i ugodno, ispijaju espreso, razmiljaju o sle-
deem obroku i planiraju putovanja. Samuel
je znao da boija milost ne pada svuda po-
djednako, pa se prisetio kako je negde pro-
itao da Tvorac podjednako voli svoju decu.
Poto je bio slab i ranjiv, prisetio se
gladne dece iji su ogromni stomaci zapravo
bili prazni i izmueni. Negde je znao da niko
ne daje ni dve pare za sve to i da se nita
nee promeniti ni narednih hiljadu godina.
Meutim, sama istina da postoje ogromne
razliitosti i da svet nije ba najpravilnije iz-
balansiran, uasno su muile jadnog oveka,
koji je pod teretom bolesti bio jo nesreniji.
Samuel je vie nego ikada poeo da razmi-
lja o sebi, svom ivotu i porodici iz koje je
potekao.
Kada bi ljudi videli kako neko ivi, samo malo dalje od njihovog skromnog doma,
gorko bi plakali. Mnogi ne znaju da postoje neverovatni ivoti, neverovatne sudbine, da
neki ljudi dorukuju u Parizu, a neto kasnije ruaju u Londonu, da ih dvori i slui dobro
obuen konobar, da im se neprekidno smeju recepcioneri u hotelu, da isti ljudi ne znaju
nita o krizama ili svetskim aritima. Isti ljudi mirno stare, alju svoju decu u privatne
kole, posle ruka zapale skupe, miriljave cigarete, leti razmiljaju o Alpima, a zimi o eg-
zotinim, toplim krajevima.
Daniel ijakovi
Mnogi ljudi nisu znali da su bili spaseni jer su imali svog dobrog anela u telu rodi-
telja, prijatelja ili kakvog duhovnog uitelja. Mnogo bolje su prolazili oni koji su bili bla-
gosiljani od drugih, dok su najgore prolazili omraeni i prokleti ljudi.
Daniel ijakovi
9
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Samuel se poeo pitati da li e neko pri-
metiti da je iveo i postojao na zemlji, a za-
tim je razmiljao o tome da li postoji neko ko
mu se iskreno raduje. Setio se svog oca koji
je umro kada je imao samo 15 godina. Samu-
elovo slabo i neno Sunce u 8. polju na 24.
stepenu Raka govorilo je da njegov otac nee
poiveti ba dugo, s obzirom da su ga nepri-
jateljski posmatrale dve malefne planete.
Sama pozicija na Poluksu govorila je da je
njegov otac jedini u porodici zavrio visoke
kole, a bio je poznat po napravi za suenje
vea koju je uspeo da patentira. Istina, to nije
bila tako velika stvar za oveanstvo, ali e
u porodici Goldfn ostati kao besmrtan, jer je
nekako najvie postigao. Svaki put kada bi
roaci sreli Samuela na kakvim porodinim
okupljanjima, govorili bi o njegovom ocu sa
divljenjem i potovanjem. Na kraju krajeva,
Samuel je shvatio da je lako govoriti dobro
o ljudima koji vie nisu ivi ili su daleko od
nas. Tako je, recimo, primetio da domai
pesnici retko hvale mladog i talentovanog
romantiara koji ivi samo dva bloka dalje,
ali su im zato usta puna oboavanja za ljude
koje nikada nee sresti ili koji ive kilome-
trima daleko. Tako se o njegovom pokojnom
ocu prialo samo dobro, a o Samuelu samo
loe, iako ga niko istinski nije poznavao. Ra-
nijih godina mu to nije mnogo smetalo, ali je
pod novim okolnostima morao da se zapita
zato je sve to tako. Bolest ga je naterala da
ozbiljnije razmilja o svom ivotu ili onome
to je od njega preostalo. Dolo je vreme da
sebi prizna kako sa majkom nikada nije bio
blizak, iako je godinama pokuavao da je
zavoli ili da zadobije njenu ljubav. Samuelu
se nekada inilo da je mnogo lake biciklom
obii svet, nego od majke dobiti zrno panje i
nenosti. Njegova bioloka majka ga nikada
nije volela i Samuel se godinama borio da to
sakrije i potisne u grudima. Uvek je nanovo
i nanovo pokuavao, iako je nailazio na hla-
dan zid koji se vremenom izgradio u takvom
odnosu. Dodue, njegova bioloka majka je
volela njegovog brata, koji je otiao da ivi
u Argentinu sa nekim hipi pokretom, koji je
oboavao delo i rad Karlosa Kastanede. Ta-
kvo hodoae je znailo puenje marihuane
na visokim Andima i besposliarenje, ali to
nikome nije previe smetalo. Njegov mlai
brat je bio predstavljen Saturnom u 12. po-
lju, pa je bilo lako zakljuiti da ni sa njim Sa-
muel nije doiveo posebnu sreu i da je nje-
gov brat, zapravo, negde daleko i u nekom
problemu. Bilo kako bilo, Samuel je poeleo
da se nekako oprosti od svoje majke i kae
ta mu lei na srcu. Bio je uveren da e ga
naizad razumeti i sada kao odraslog i teko
bolesnog oveka, konano priviti na svoje
grudi. Zato je jednog sasvim obinog dana
reio da je poseti. Pomislio je kako bi bilo
dobro da se u tekim danima neko pomoli za
njega i poeli mu dobru sreu i mirno puto-
vanje u carstvo senki. Samuel je sa velikom
nadom krenuo u posetu i svoje poslednje ho-
doae.

oveku mnogo bolje ide kada razgovara sa makom ili posadi ljiljane u svojoj
bati. ak i okoreli ubica izgleda pitomo kad se igra sa psom ili sedi pod kakvim
procvetalim drvetom.
Daniel ijakovi
10
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Njegova majka je ivela sama u su-
sednom gradu na samoj periferiji u lepoj
montanoj kui sa velikim dvoritem. Retko
kada su se viali, te bi joj Samuel za boine
praznike povremeno slao ukrasne, muzike
estitke na koje njegova majka nikada nije
odgovorila. Uvek je smatrala da je Samuel
trapav ovek i gubitnik i nikada nije poseb-
no cenila njegove kvalitete. S obzirom da je
Samuel iveo sa Mesecom u znaku Jarca,
majka mu je ovek davala do znanja ta tano
misli, to je bilo posebno bolno. Meutim,
ovog puta je bio uveren da e se neprijatelj-
stvo konano zavriti i da e postati dobri
prijatelji. Naao ju je kako u svojoj bati sadi
cvee. Njegova majka je ivela sa Venerom
u Devici, te ju je Tvorac osudio na rano udo-
vitvo, nesreu u ljubavi i prekomerni rad.
Njegova majka nije posebno volela njego-
vog oca pronalazaa i inovatora, ali je zato
volela englesku knjievnost, kuvanje i cve-
e. Nekada ju je mogao zatei kako se pove-
rava cveu i dugo razgovara sa biljkama kao
da su potpuno ive. Na taj nain je nesvesno
otkrivala da je jako usamljena ena. Samuel
je poeleo da joj potri u zagrljaj, ali je po
izrazu njenog lica shvatio da to i nije najpa-
metnija stvar koji bi mogao da uradi. Zato je
oprezno stao do nje posmatrajui ta e sle-
dee biti. Majka se nije udostojila da ustane
sa zemlje, poto se nagnula nad jednu ruu
ije su latice otpadale.
Majko, jako mi je drago to te ponovo
vidim zapoeo je Samuel elei da prekine
tiinu usamljenog batovana.
Majka ga je samo pogledala i jedva se
nasmeila.
Neto si smrao ree stara i negovana
ena kao da ga nije ula, Da nisi konano i
ti naao neku devojku?
Samuelova majka je ivela sa Marsom
u znaku Ovna koji je gradio jak kvadrat pre-
ma Suncu i Merkuru u Jarcu, pa prosto nije
mogla da odoli konfiktu ili kakvoj zlobnoj
opaski. Zbog takve prejake i grube energi-
je esto bi povreivala druge, a to je najbo-
lje mogao da oseti njen sin, ija energija sa
Marsom u znaku Riba nije bila tako prodor-
na i direktna.
Ne, nisam naao devojku ree Samu-
el koji oigledno nije eleo da se svaa, do-
ao sam da vidim kako si i da provedemo
neko vreme zajedno.
To je ba udno nastavila je u svom
maniru, jer se ve mesecima ne javlja, niti
pita za moje zdravlje.
Majko, nikada se ne javlja na telefon.
Zvao sam te stotinu puta branio se.
Dobro, neemo se raspravljati. Kai
mi, dragi, kako mogu da ti pomognem? Si-
gurno nisi sluajno navratio. ta ti treba, no-
vac? Ako je to i sam zna da mi je penzija
mala, a i tvoj otac, iluzionar Dejvid Koper-
fld mi nije ba mnogo ostavio bunila se i
iskoristila priliku da se po ko zna koji put
naruga njegovom Suncu na Poluksu.
Nisam doao zbog toga ree poma-
lo nestrpljivo Samuel, majko, ja sam teko
bolestan!
ena je neko vreme utala, pa je kona-
no rekla: Svi smo mi na neki nain bolesni.
Da, ali ja sam stvarno bolestan. Mo-
e li, molim te, prestati da gnjavi to cvee
i na trenutak saslua ta imam da ti kaem?
Majko, ja sam bolestan i verovatno mi nije
ostalo ba mnogo vremena. Plaim se da
umrem govorio je Samuel trudei se da ne
zaplae.
11
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Njegova majka se konano uspravila i
pogledala ga mirno svojim hladnim, zelenim
oima.
Zna, sine, svi emo mi umreti. Pro-
tiv toga se ne moe, nego ti verovatno misli
da sam potpuno luda to razgovaram sa cve-
em, a? Ne gledaj me tako, Samuele! Ove
rue su potpuno ive samo ne mogu da
govore, ali da mogu, ti bi se iznenadio koliko
ljubavi ima u njima, govorila je Venera u
Devici iz nje.
Ali kako moe poeo je Samuel
koji se alio na svoj ivot i podmuklu bolest,
ali je brzo shvatio da takav razgovor nee
odvesti u eljenom smeru, te se brzo predo-
mislio i ugrizao za jezik.
ta misli, da li je u redu da ove or-
hideje premestim iza kue? Tamo dobijaju
mnogo vie sunca pitala se ena koja je
oboavala cvee.
Ne znam stvarno ne znam ree
Samuel razoruano.
Doi, spremiu tvoj omiljeni kola
nadovezala se njegova majka koja nije znala
da njen sin godinama ne jede kolae i slat-
kie.
Samuel je ostao kod svoje majke jo
nekoliko sati i zatim se oprostio od nje obe-
avi da e jednom ponovo svratiti. To je, za-
pravo, bio poslednji put da su se videli. Niko
od njih nije znao da e ih sudbina negde po-
novo spojiti, samo to toga nee biti svesni.
Dobro ouvana i negovana ena je kroz pro-
zor gledala kako se njen sin udaljava od kue
tromim koracima, a zatim se okrenula svom
cvetu koji je dremao u keramikoj saksiji i
rekla: Orfelija, za danas je bilo previe ui-
vanja. Vraam te na prozor, pored tvoje mile
sestre koju toliko voli i nepravedno zapo-
stavlja.
esto prilike dobijaju ljudi koji nisu dovoljno jaki da ih u praksi ive. esto ete
primetiti da se slaba i kilava deca raaju u porodicama intelektualaca, bogatih ili kralje-
va. Naalost, retko ko od njih neto dobro uradi. U novinama moemo proitati da je sin
premijera igrao golf, kupio nove bele arape, ruao na terasi, ali gotovo nikada ne moe-
mo uti da je napisao dobru knjigu ili neto mudro uinio.
Daniel ijakovi
12
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Samuel se vozio starim i rasklimatanim,
putnikim vozom koji bi svakog asa stajao
kako bi propustio teretne, brze i meunarod-
ne vozove. Dugo je posmatrao brda koja su
se protezala kilometrima u daljinu. Nije bio
previe tuan i alostan jer je odavno shvatio
da je odnos koji je izgradio sa majkom bio
nemogue popraviti. ak i kada se Samuel
iz petnih ila trudio da razume i oprosti eni
koja ga je rodila, ona nije bila sposobna da
ga oseti negde u nedrima. Niko nije znao ko
je zbog toga kriv, ali je nekako za tu enu Sa-
muel bio mrtav jo od trena kako se rodio. S
obzirom da majka nije u asovima dokolice
molila i bajala za njega, niti bi prosula vodu
kada bi iao u kolu ili na neka takmienja,
Samuela je za ivota pratila samo loa srea
i gadni baksuzluci. Tome je i doprineo slab
odnos Marsa i Plutona, gde je nesreni Mars
u Ribama predstavljao njegovog vladara as-
cendenta.
Nekako se uvek nalazio na problema-
tinim mestima, te je imao prilike da vidi
oruanu pljaku, pucnjavu, kvar velikog ka-
miona, kidnapovanje tinejderke, a jednom
prilikom je zaglavio sa nekom staricom u
liftu i tamo ostao punih 40 sati. Da je kojim
sluajem Samuelova majka poelela dobro
svom sinu ili ga nekada zagrlila i pomilova-
la pred spavanje, sigurno bi neke od tih ne-
prijatnosti mogao izbei, ali ga je ona prosto
mrzela, a da nikada nije u potpunosti razu-
mela zato. Poto je sahranio i poslednje se-
anje na svoju majku, Samuel je razmiljao
ime da popuni svoje vreme, jer je za njega
svaki naredni sat bio dragocen i redak. Da je
kojim sluajem bio bogat ovek, poeleo bi
da kupi jo koju godinu svog ivota i na taj
nain delimino povrati proputeno i izgu-
bljeno vreme.
Kada je stigao kui primetio je da se
njegovi golubovi nervozno vrpolje na balko-
nu, pa je pourio da im baci aku neljute-
nog i nesoljenog suncokreta. Ptice su mirno
zobale, dok je Samuel shvatao da su u tom
trenutku golubii bili njegovi jedini, a ne
najbolji prijatelji kako je donedavno mislio.
13
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Posebno mu se dopao golub sa belom
fekom na glavi. Bio je lepi od ostalih i po-
vremeno se epurio titei i branei svoju te-
ritoriju. Samuel je osetio da se i ptice nekada
ponaaju kao ljudi, samo to su bile nevine
i bezazlene u odnosu na oveka. Dok ih je
posmatrao razmiljao je zato sudbina nije
bila tako dobra prema njemu, pa da se rodio
u nekoj boljoj ili bogatijoj porodici. Neka-
da je u trenucima samoe razmiljao kako
bi bilo lepo da je njegov otac jo iv i da
poznaje neke vane i retke ljude, koji bi mu
mogli pomoi u napredovanju. Znao je da se
u modernom svetu sve lei kakvom titulom
i velikim deviznim raunom. Samuel je rano
shvatio da se novcem otvaraju mnoga vra-
ta. U svoje slobodno vreme voleo je da sli-
ka i ak je nekoliko puta imao svoje vlastite
izlobe na kojima se pojavilo tek nekoliko
neznanaca, koji su doli da sa nogu pojedu
sendvie i malo se okrepe. Poznanici i roaci
su po obiaju bojkotovali njegovo delo, dok
su se drugi mladi slikari toboe gnuali nje-
govog rada i nisu nalazili nita hvale vredno.
Samuel je negde znao da to nije istina, ali
je uprkos tome morao da ispije gorku au
razoaranja. Da je kojim sluajem znao da
e isti ljudi biti kanjeni za mrnju koju nose
u glavi, kaputu, cipelama i svakom drugom
mestu, moda bi mu na as bilo lake. Ova-
ko, jetko je konstatovao da njegove slike
niko ne eli da pogleda, a kamoli da kupi.
Samuel je se potajno pitao gde bi mu bio
kraj, samo da je neko u porodici mogao ili
eleo da mu pomogne. Da je kojim sluajem
roenjem dobio neki veliki trigon ili vladara
ascendenta u znaku Lava, ljudi bi za istog
oveka govorili da je genije. Ovako, nebo se
postaralo da Samuel postane jo jedna velika
tragedija genija.
Da, Samuel je bio genijalan ovek, a da
toga nije bio svestan. Dodue, u tome su mu
pomogli i blinji koji su mudro utali svaki
put kada bi nastala neka nova uljana slika.
Samuelov stil slikanja je esto podseao na
Rubensa (Rubens Piter Paul, famanski sli-
kar; primedba autora), mada je on uivao u
delima Eena Delakroe i Rodena i nesvesno
ih neveto imitirao. Samuel se uvek plaio
da ne zavri kao nesreni Van Gog koji je
fanatino slikao, a da nije prodao nijednu
sliku. Sada kada je bio teko bolestan, nije
mnogo mario da li e njegova slika visiti na
zidu kakvog bogatog i ostraenog kolekci-
onara. U ivotu kad - tad doe vreme kada
sve deluje krajnje komino iz ugla rtve, a
Samuel je bio vie nego rtva. Vie mu nije
padalo na pamet da slika, radi i stvara, jer je
on, na kraju krajeva, bio samo jedan Mars u
Ribama i nije mnogo sliio Marsu u Devici,
koji bi bio osuen da radi do smrti, a da ni
sam ne zna zato je to tako.
Samuel je dobro podnosio svoju bolest
jer se nita posebno nije dogaalo. Zabora-
vio je na upozorenje lekara koji je strepeo
kako e Samuel podneti zadnji nalet bolesti i
svoje poslednje dane. Odluio je da pred kraj
ivota proba stvari koje su mu bile zabranje-
ne i nedostupne. Uglavnom nita nije smeo
da jede, te je izbor bio zaista mali. Ovog puta
Genije je najvii oblik ovoga bezvoljnoga saznanja. Nii oblici ivota sastoje se
samo iz volje bez saznanja; ovek uopte jeste najveim delom volja, manjim delom sazna-
nje; genije je najveim delom saznanje, a malim delom volja.
Will Durant: The Story of Philosophy
14
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
je odluio da se nee tako strogo pridravati
uputstava, nego e se konano malo opustiti.
Meutim, u praksi se pokazalo da je trpeo
jake bolove im bi pokuao da eksperimenti-
e sa ishranom i lekovima.
Dalje, razmiljao je ta da uradi sa svo-
jim pokustvom koje i nije bilo znaajno.
Svoj terenski bicikl je poklonio bubuljia-
vom tinejderu koji je iveo u blizini, cvee
je dao starici koja je ivela usamljena u pot-
krovlju, a knjige je reio da pokloni gradskoj
biblioteci. Samuel je bio uveren da za ivota
svako treba da proita Mobi Dik od Her-
mana Mervila, Gospou Bovari od Flo-
bera, Ljudsku komediju od Balzaka, kao
i dela Pukina i Tolstoja. Mislio je da e se
ljudi iz biblioteke iskreno radovati njegovim
darovima, jer je njegova kolekcija brojala
oko 700 paljivo biranih naslova. Naposlet-
ku je ostalo da proda ili pokloni svoje slike.
S obzirom da ih niko nije kupovao, ozbiljno
je razmiljao kome da ih utrapi. Ukoliko bi
to bili njegovi poznanici, nali bi neki nain
da ne prihvate poklon, jer su im njegove sli-
ke toboe bile tune i previe duboke. Setio
se kako je priao svojoj poznanici koja je sti-
cajem okolnosti bila roena u znaku Device,
a uz to je sluila u nekoj brokerskoj frmi i
pitao je: Draga, kako ti se dopada moja sli-
ka koju sam ti onomad poklonio? Jesi li je
konano okaila u hodnik kako si obeala?
Ah, mon ami, zna, nalazim se u te-
kom i stresnom ivotnom momentu i doiv-
ljavam korenite promene, pa me tvoja slika
jo vie rastuuje neveto je lagala.
Samuel se tog momenta prisetio da je
na istoj slici radio skoro godinu dana i teko
su mu pale rei njegove poznanice sa steliju-
mom u Devici i Merkurom u Lavu. Zapravo,
ona je negde smatrala da u njoj drema duh
velikog Hemingveja i da ju je ivot nepra-
vedno osudio da se javlja na telefon i vodi
beznaajne beleke i statistike. Iz tog razloga
nije elela da nae bilo ta lepo u slici koju
joj je Samuel poklonio. Nesreni Samuel je
poeleo da se sirota devojka to pre oporavi
od tekih promena i ivotnog stresa. Takoe
je shvatio da se neki ljudi ne raduju pretera-
no darovima, niti su sposobni da cene neiji
napor. Sreom, Samuel nije znao da je ista
slika zavrila u vlanom podrumu njegove
poznanice.
Ako bi slike ponudio roacima, oni bi
se slatko nasmejali i jedva ekali da mu kau:
Pa, jel smo ti lepo rekli, nesreni Samuele,
da se nee najesti hleba od slikarstva? Gde
ti je pamet bila i kakve su to voke na sli-
kama? (Samuel je voleo da ubaci poneku
jabuku i kruku pored debeljukastih i obna-
enih ena na platnu, a to drugi nisu najbo-
lje razumeli). Naposletku je ostao u velikoj
dilemi ta da uini sa vie od stotinu uljanih
radova. Poto nije bilo pravog reenja, poe-
leo je da konano neto uradi za sebe i da na
kratko zaboravi na svoje slike. Reio je da
se spakuje i negde otputuje. eleo je da vidi
Provansu pre nego to umre i strepeo je da
mu se san nee obistiniti.
15
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Samuel je stigao u Provansu najlepeg
prolea svog ivota. Valjda se oveku pred
smrt izotre ula i tada verovatno shvati ko-
liko je samo bilo lepo i luksuzno iveti na
zemlji. Samuel nikada nije razumeo takvu
privilegiju, ali je verovao da ni drugi nisu bili
bolji u njega. Provansa je bila neto najlepe
to je video u ivotu i tog trena je zaalio
to i ranije nije dolazio. Iznajmio je sobu kod
ene koja je imala holivudski osmeh za ta je
bio zasluan njen zubar, koji je istovremeno
bio i njen ljubavnik.
Samuel se bre- bolje dao na razgleda-
nje rimskih amfteatara, romanskih utvre-
nja i gotskih katedrala. U tim danima je tran-
zitni Mars prolazio njegovom 12. kuom, pa
je stekao utisak da je ve nekada davno pro-
lazio istim ulicama i gledao poznate grae-
vine. Meutim, Samuel nije mogao dokuiti
gde i kada se to moglo dogoditi i kako to da
se ne sea mnogih pojedinosti, ve mu samo
neke slike naviru u seanje. Usput je posetio
kneevinu Monako i gradove Marsej i Tulon.
Posle toga ga je agilni vodi, koji je iveo sa
konunkcijom Venere i Jupitera u Vagi (zbog
toga je voleo sebe vie nego to je potrebno
i esto se alio na neudobnost kaua, veliku
vlanost Azurne obale i hladnou Francuza),
odveo da vidi kuu u kojoj je iveo uveni
provansanski pesnik Frederik Mistral. Sa-
muel se dobro oseao s obzirom da mu je
lekar najavio krizno vreme, teku patnju i
bolove. Naprotiv, inilo se da je svakog dana
sveiji i spremniji za ivot.
Da bih bio boem ne moram obavezno da se naljemam i spavam pod kafanskim sto-
lom. Da bih bio boem ne moram kao siroti ak Prever da etam pudlicu i sedim sam u par-
ku. Boemstvo je oseaj koji ovek nosi u grudima i daje mu kvalitet dok pria sa ljudima,
posmatra zalazak Sunca ili prosto sedi na tremu.
Daniel ijakovi
16
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Da, Samuel je u poslednjim danima
svog putovanja na Zemlji uivao vie nego
to je bilo primereno za jednog ozbiljnog
bolesnika, pa se trudio da se njegovo svo-
jevrsno boemstvo to vie produi i potra-
je. Pokuavao je da se raduje i zbog obinih
stvari, te je posle kraeg treninga uvideo da
to i nije ba tako teko. Sada, kada je ivot
posmatrao iz perspektive oveka koji se po-
stepeno i sigurno gasi, Samuel je poeo da
svodi neke svoje raune i razmilja o stvari-
ma koje je mogao popraviti. Brzo je shvatio
da za njegovu majku nema pravog leka, te
je taj teret prebacio na svoju duu, iako nije
tano znao zato ga ista ena prezire. Zatim
je razmiljao o svom bratu koji je uz pode-
blji doint na nekim brdima komunicirao sa
Manituom (indijanski bog; prim. autora).
Samuel se nije mnogo ljutio na brata,
niti je bio gnevan na Karlosa Kastanedu.
Znao je da loa marihuana moe da spri
neke osetljive delove u ljudskoj glavi, te se
pomirio sa istinom da je njegov brat ostao na
nekom stepenu razvoja dok su se kao deca
igrali na livadi i da je njegovo telo ostari-
lo i promenilo se, ali se naalost, njegova
svest nikada nije promenila. Iz tog razloga
je odluio da ne optereuje brata svojom
boleu i tekim stvarima. Da je kojim slu-
ajem poznavao astrologiju, Samuel bi ga
jo vie voleo i cenio, s obzirom da je isti
iveo sa Merkurom u 8. polju u Jod konf-
guraciji. Takva pozicija je njegovom bratu
donela teke operacije glave i strahove koji
e ga pratiti samo do kraja ivota. Njegov
brat je zapravo bio Kastor, smrtni blizanac
za kojeg nije bilo pravog leka, niti izleenja.
Svakako da Samuel nita nije znao o tajnim
nebeskim porukama skrivenim u zvezdama.
Samuel je imao jo dosta vremena da
razmilja i o svom ljubavnom ivotu. Nai-
me, njegova Venera se nalazila u znaku Riba
i bila je blizu Marsa koji je predstavljao vla-
dara ascendenta to je bilo dobro za njega.
Zbog ove konjunkcije ljudi su mislili da je
Samuel ljubazan, privlaan i armantan mla-
di (ovde ne ciljamo na roake i njegove
neprijatelje). Meutim, ista konjunkcija nije
bila ugodna za njegovu Veneru koja je bila
vladar 12. i 7. kue. Zapravo, njegova prva
ljubav je bila devojka sa Bikom na ascen-
dentu i Venerom koja je formirala okosni-
cu konfguracije Veliki Krst. Iz tog razloga
se opijala vie nego to je potrebno i radi-
la stvari koje zasluuju detaljna frojdovska
istraivanja.
Druga ozbiljna veza se desila sa devoj-
kom koja je svirala violonelo i fautu. Zbog
jako aspektovanog Marsa imala je vee lju-
bavne potrebe i apetit, te ju je Samuel s vre-
mena na vreme nalazio kako se ljubaka po
haustorima sa nekim udnim individuama.
Njegova trea velika ljubav je bila devojka
koja je pobegla sa svojim joga instruktorom
koji je oboavao problematine ene u tri-
koima. Nakon takvog razoaranja, Samuel je
odluio da malo uspori sa ljubavnim avantu-
rama i dobro promisli, pre nego to ponovo
17
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
odapne novu Amorovu strelicu. Istina, imao
je neke ljubavne ponude, ali je zakljuio da
nee biti loe ako malo bude sam.
Drugo, primetio je da postoje zakoni-
tosti i neverovatne slinosti u njegovim lju-
bavnim puteestvijama, pa je zakljuio da to
ne moe biti puka sluajnost. Konano je Sa-
muel prestao da o sebi misli kao o romanti-
nom vitezu i duboko se zamislio zbog ega
ga je svaka partnerka izigrala i na kraju osta-
vila. Kada bi se pogledao u ogledalo mogao
je da vidi mladia pristojnog izgleda. Istina,
nije mnogo podseao na Rudolfa Valentina,
ali je od oca dobio neke zanimljive crte lica.
Meutim, nekako je znao da za ljubav nije
dovoljno biti simpatian i privlaan. Samuel
je odbio da teret krivice prebaci na nekog u
porodici jer mu to nije izgledalo poteno. In-
tuitivno je osetio da je sam zbog toga odgo-
voran, ali nije znao u emu je greio i kako
je to moglo da se ispravi.
Drugo, etajui divnim i mirisnim po-
ljima Provanse, Samuel nije mogao, a da se
ne zapita da li je bio dobar ovek i da li je
dobro sluio na zemlji. Oseaj smrtnosti je
u njemu probudio strah od boga, koji na kra-
ju sve stavlja na neki nebeski kantar i meri
njegove zasluge, kao i propuste. Nije bio
naisto siguran koji tas e prevagnuti- onaj
koji govori o krivici i loim delima, ili onaj
koji pria o uzvienosti i vrlinama. Takoe
se setio da nije previe vremena provodio u
postu i molitvi, a nekako je mislio da to nije
ni potrebno. Nije preterano bio zaljubljen u
hranu, niti bi nou ustajao da meseari do
punog friidera, niti bi u svakom potitenom
i depresivnom stanju pojeo kilogram okola-
de. Drugo, nije se posebno bavio tuim ivo-
tima, te je smatrao da nije ni neki preterani
krivac. Samuel je gledao svoja posla, iako bi
ga ljudi razapinjali za sve to je bilo na dnev-
nom redu. Meutim, iako se naoko inilo da
je poten i dobar ovek, oko njega se nije
dogaalo samo dobro. Naprotiv, uvek je bilo
nekih problema i potekoa. Takav razvoj
dogaaja jo vie je dovodio u zabunu o-
veka koji je traio naina da se iskupi i da se
njegovi gresi minimaliziraju. Biblijska pria
o vrelom ognju i Mefstu, gospodaru tame,
nikako nije prijala oveku koji se opratao
od ivota.
Samuel nije voleo da ga tamo negde
maleni vragovi sa trozupcima kuvaju, din-
staju i kanjavaju za promaeni ivot na ze-
mlji. Kada bi se osvrnuo unazad Samuel se
nije mogao setiti da je svoj novac ulagao u
izgradnju crkvi i manastira, niti da je pre-
vie odvajao za nezbrinutu decu. Seao se
da je jednom prilikom poklonio manju svo-
tu novca veslakom savezu, ali mu je ubrzo
18
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
nakon toga neko ukrao bicikl. Samuel je to
protumaio kao boiji znak da ne ulae sulu-
do u sport i rekreaciju. Uprkos tome to nije
ulagao u jadne i siromane ljude, Samuel se
nije oseao kao grenik. Bio je ubeen da je
svuda iao ista srca be elje i namere da
nekog povredi. Meutim, opet nije nalazio
odgovor zato ga prate pehovi, nepotrebni i
nejasni sukobi sa ljudima, a jo manje je ra-
zumeo ljudsku zlobu. Meutim, Samuel ni-
kada nije u potpunosti osvestio hladnou sa
kojom je iao kroz ivot. Zapravo, prava isti-
na je bila da ga niko iskreno nije ni zanimao.
Samuel nikada nije imao jasnu emociju za
stvari koje se deavaju oko njega. Nikada se
nije radovao neijem uspehu, ali mu isti us-
peh nije ni smetao. Nikada nije voleo da se
preterano gura u drutvu, ali zato ni drutvo
nije marilo za njega. Samuel nije razumeo
da je njegovo srce hladno i da nije sposobno
da daje previe ljubavi, a jo manje je bilo
spremno da primi ljubav i nenost. Nebo ga
je vie puta nagradilo to je bio uzdran, ali
ga isto tako kanjavalo za hladnou, ravno-
dunost i prazninu koju je stvorio i zarobio
u sebi. Naalost, oko njega nije bilo previe
mudraca koji bi mu takvu istinu mogli pre-
neti, a da ga to ne zaboli. Uglavnom je Sa-
muel iao kro ivot sa velikim upitnikom
iznad glave koji je svedoio o njegovom ne-
znanju i nezrelosti. Kada je dobro razmislio
o svemu, zakljuio je da je sve moglo i mno-
go bolje. Poslednje dane u Provansi je pro-
veo etajui poljima i itajui nerazumljiv i
dosadan roman Alfonsa Dodea.
Vrativi se kui Samuel se pitao da li
je u meuvremenu postao mudriji, sretniji i
pametniji.
Njegovo hodoae kroz Provansu je
doprinelo da na trenutak zaboravi na smrt i
prolaznost ivota. Meutim, im je uao u
svoj stan iste brige i teret su poeli da mu
pritiskaju duu. Nekada mu se inilo, dok
je leao u mraku i zurio u tavanicu, da vidi
ogromnog crnog leptira sa iaranim krilima
kako stoji u uglu. Samuel je mislio da su to
prvi znaci smrti i uasa koji e nastupiti kada
krene na hemoterapiju. to je vie razmiljao
o smrti, sve jae se u njemu budila elja za
ivotom. Samuel je duboko u sebi znao da to
nije zbog nenaslikanih kruaka i jabuka ili
ljubavi koje jo nije iveo. Negde je slutio
da moda prave nevolje tek nastupaju kada
ovek otputuje u carstvo senki i zato se gr-
evito naprezao da ostane to due budan u
ovom realnom i materijalnom svetu. Njego-
vo pravo putovanje je zapoelo jedne tipine
veeri kada je usnio veoma udan san pre-
pun simbola, slika i nepoznatih prilika.
Samuel je u svom udnom snu mogao
videti oveka est stopa visokog koji se oda-
ziva na ime Zigfrid Lenc. Isti ovek je iveo
u kui koja je vie nalikovala na krmu, jer je
stalno neko navraao i sa domainima sedeo.
Kua se nalazila na putu za Nirnberg,
neke godine Gospodnje kada su ljudi mnogo
vie verovali u alhemiju, magiju i neastive
sile, nego to su se uzdali u aritmetiku i pri-
rodne nauke.
19
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Zigfrid Lenc je bio usamljenik sa dis-
leksijom (njegov retrogradni Merkur u Jar-
cu se naao u 12. polju), pa je teko uio i
mnogo vie se trudio nego ostali, ali je neve-
rovatnom upornou uspeo da sakrije svoje
uroene mane i nedostatke. Kada je navrio
tridesetu godinu oenio se mnogo mlaom
enom Gertrudom (njegova retrogradna Ve-
nera se nala u bliskoj konjunkciji sa Satur-
nom) koja mu je podarila troje zdrave dece:
Jurgena, Valta i Knopa. Vremenom se Zig-
frid pretvorio u tiranina koji je zlostavljao
svoju porodicu. Ljudi su govorili da su zbog
toga velikim delom zaslune zabranjene
knjige koje je itao: Malleus malefcarum,
De sigillis duodecim signorum i uvenu
Agripinu knjigu De Occulta Philosophia.
ta god da je tamo naao, Zigfrid je postao
mraan, preplaen i straan ovek. Njegova
supruga Gertruda je umrla u svojoj 47. go-
dini, posle teke bolesti, a nakon njene smrti
njihovi sinovi su se razbeali po nemakim
zemljama. Ljudi pamte da je bila nevoljena
i esto zlostavljana od svog supruga. Zigfrid
Lenc je zaudo poiveo 96 godina. Neki o-
vek iz Kelna se kleo da je viao starog Zig-
frida Lenca kako svakog petka, na Venerin
dan, leti sa kojekakvim natprirodnim biima
na sabat. Kau da je i pred smrt bio mrk, zlo-
voljan i nesrean ovek.
Sledei prizor je vodio usnulog Samue-
la na sever Francuske, na put izmeu Pariza
i Avra. Samuel nije mogao jasno dokuiti u
kom vremenu se naao, jer su se graevine i
fasade kua bitno razlikovale od dananjice.
Video je demekastog oveka, srednjeg
rasta i razbaruene, sede kose. Isti ovek je
neto govorio svojim sinovima anu i aku.
Mlai, an ga je paljivo sluao i upijao sve
to mu je otac govorio, dok se ak kreve-
ljio, cerio i terao egu sa njim. Zapravo, ak
je mrzeo svog oca i nikada se nije libio da
to i pokae. U jednom trenutku se Samuelu
inilo da e prepredeni mladi udariti pesni-
com starog oveka. Samuel se uznemirio u
snu koji ga je postepeno i sigurno vodio da-
lje kroz priu. Shvatio je da se demekasti
ovek trudi da ubedi svoje sinove da ostanu
u svojoj kui i ne idu u suludi rat izmeu ka-
tolika i protestanata. Starac koji se odazivao
na ime Anri Kokto je posebno voleo mlaeg
sina ana koji je pravilnim i ljupkim crtama
lica liio na enu koja tek buja. Imao je pune,
ruiaste usne i nene plave oi uokvirene
dugim i crnim trepavicama. an je odlino
poznavao matematiku, a savreno je govorio
grki i latinski. Bio je sve to bi jedan otac
mogao da pronae u svom sinu i zbog toga
ga je voleo sa zebnjom i nerazumljivim stra-
hom. Istina, da je neko naslikao astroloki
20
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
portret Anri Koktoa mogao bi videti Veneru
u 6. polju koja hita u kvadrat sa Plutonom,
kojeg tada nisu ni poznavali na nebu. Kroz
taj kontakt se Anri posebno vezao za neto
to voli i nosi u srcu. Na nesreu, njegova
Venera je predstavljala njegovog mlaeg
sina koji je bio lepi i poeljniji od najgre-
nije ene. Nakon toga Samuel je mogao za-
paziti da se iznenada naao na nekoj istini
i da je pred sobom video deaka neto du-
eg nosa koji govorio o nekom prikrivenom
znanju ili lukavosti. Deak je podigao desnu
ruku i ispruio kaiprst zurei u njega. Na-
kon due pauze odlunim i metalnim glasom
je izgovorio: Sada!
Nakon toga je Samuel video kako se
spajaju nebo i zemlja u strahovitoj borbi,
kovitlacu i uasu kao da pokuavaju jedno
drugo da pobede i progutaju. Nakon takve
dramatine scene Samuel je ugledao pusto,
ogoljeno drvee i krave kako tuno etaju
poljima u samotnom bolu, jer nije imao ko
da ih pomuze.
Nakon toga Samuel nita nije video
osim nepregledne praznine koja nije imala
ni kraja, ni oblika. Taman kada je prestrav-
ljen pomislio kako bi bilo dobro da se pro-
budi, spazio je na drvenoj, trononoj stolici
Anri Koktoa kako zariva nokte u svoje viso-
ko elo i jeca iz sveg glasa. Pored njega je
stajala sitna ena krei ruke i njegov stariji
sin ak sa dijabolinim osmehom na usna-
ma. Na sredini sobe je stajao drveni i svee
lakirani, otvoreni sanduk iz kojeg se moglo
videti neno, bledo i lepo lice ana Koktoa
koji je bio oev miljenik i uzdanica. an nije
bio te sree da se iv vrati iz verskog rata
koji je jo vie udaljio ljude od Boga.
Samuel nije mogao tano odrediti koli-
ko dugo sa nalazio u udnom stanju koje je
podsealo na san, kada se iznenada obreo u
nepoznatoj i hladnoj zemlji u kojoj se govo-
rio njemu nerazumljiv, a opet poznat jezik.
Na trenutak je pomislio kako bi ga mogao
brzo savladati i nauiti. Samuel nije znao
da je u pitanju norveki jezik sa bukmal di-
jalektom. Meutim, tog trena mu je panju
privukao ovek divovskog rasta, slabe kose i
rie brade. On je stajao na snegu pred kuom
potpuno nag i trljao je svoje ruke i stomak
miriljavim mastima. Po licu se moglo videti
da nije preterano zadovoljan i da gleda ne-
kud u daljinu, kao da e neki brod sa mora
doneti dobru vest i konano olakanje. Po-
red kue udnog i okruglog oblika se suila
riba, a iz nje bi s vremena na vreme ena sa
dugom, plavom kosom promolila glavu do-
vikujui svog supruga:
Larsen, doi, smrznue se. itav sat
si napolju. Doi, eka te ruak.
eno, ui u kuu... ree mrzovoljno
gorostas koji se nije ni osvrnuo.
Larsen je oenio dobru i vrednu enu,
na dalekom severu, negde blizu Tromsa, koja
21
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
je itav svoj ivot podredila svome suprugu.
Na poinak je ila mislei na njega i budi-
la se ranom zorom sa njegovim imenom na
usnama. Kuu je drala urednom, kuvala je,
spremala, a u nekim trenucima ila u lov. Bila
je sposobna, odvana, portvovana i nevolje-
na ena. Nekada se potajno pitala ta treba
da uradi kako bi zadobila panju i poverenje
svoga mua. Jadna ena nije mogla znati da
e njena patnja trajati sve dok je iva.
Sa njima je ivela i Larsenova majka
Undstren, koja se bacala niice kad god bi se
njen sin pojavio ili izrazio bilo kakvu elju.
Volela ga je kao zenicu oka svoga i itavo
njeno bie bi se uznemirilo kad Larsen ne
bi bio dobre volje. Nebo se pobrinulo da tog
dosadnog oveka vole i oboavaju dve ene
i svaka od njih se utrkivala ko e bre i bolje
da mu udovolji. Meutim, za sve to je bio
zasluan Larsenov Mars koji je bio izuzet-
no snaan i stajao u bliskoj konjunkciji sa
Suncem, dok je vladar ascendenta bio jo
snanije postavljen. Iz tog razloga se Larsen
nikoga nije plaio, radio je ta je hteo i nije
previe strepeo od boijeg gneva. Meutim,
prava nevolja se krila u poziciji Venere u 12.
polju, pa isti ovek nije bio sposoban da daje
ljubav, nego ju je uzimao i nije pitao ta je
duan za to. Prosto je od svakog crpio pa-
nju i energiju i duboko u sebi je bio nesre-
an, jadan i sebian. Larsen se oduvek pitao
zato je njegovo srce prazno i na koji nain
da popuni rupe u svojoj dui, kroz koje su f-
jukali hladni, severni vetrovi. esto se pitao
koga je to ekao i zato bi nekada danima
gledao u nemirnu vodu, ne bi li mu dala neki
odgovor ili valjano objanjenje. Isti ovek je
u svom srcu nosio teret gubitka, ali se nikada
nije mogao setiti ta je izgubio i koga je to
izgubio.
Pozicija njegovog Meseca u 8. polju
ga je osudila na ivot sa majkom koju nije
voleo i nije oseao. Istina, njegova majka se
svojski trudila da mu odovolji, ali je kvadrat
prema Saturnu skamenio sve emocije prema
njoj. On je eznula za njegovom bliskou,
ali se Larsen plaio da joj prilazi, razgovara
sa njom ili joj se poverava. Svaki put kada
bi se tako neto dogodilo, oseao bi teinu
davljenika koji se bori za vazduh. Ne moe
se rei da Undstren nije bila svesna hladnoe
svoga sina, ali prosto nije bila sposobna da
ode od njega. elela je da mu bude prijatelj
i svoj ivot je darivala za mrvicu panje i
nenosti. Dodue, nikada sebi nije priznala
da se davno predala i odrekla ivota, pa sada
kroz sina pokuava da ivi ono to je od i-
vota ostalo. Undstren je bila mrtva ve dva-
deset godina od kako je izgubila mua, ali
nesrenica to nije mogla da zna. Nastavila je
sa neim to je samo liilo na ivot i njenoj
patnji nije bilo kraja. Tako je ovo troje ljudi
nastavilo da ivi na dalekom severu do svoje
duboke starosti. Godine nisu izbrisale tugu,
a hladni vetrovi koji su se vrzmali oko fjor-
dova, nisu mogli da odagnaju seanja koje
svaki ovek ponese kada ode na onaj svet.
Neki ljudi su priali da su viali Larsena
kako proklinje boga Odina, jer ga je okovao
i zarobio u svom masivnom telu. Kau da je
22
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
stajao pored vode i ekao da nordijski vile-
njaci donesu glas o izgubljenom i voljenom
biu.
Sledeeg ega se Samuel sea je prizor
mladih roditelja koji su se nadvili nad ko-
levkom u kojem je dremala tek novoroena
beba. Brani par je na licima imao izraz ljudi
koji i ne sanjaju da e se za samo nekoliko
godina otuiti. Oduevljenje ih nije poputa-
lo, pa su obletali oko bebe kao deca oko bo-
inog drvceta. Zaudo, beba je bila mirna i
slatko je spavala povremeno gutajui vazduh
i pomerajui sitne usne. Zbog takve mirnoe
je delimino bio odgovoran njen ascendent
koji je pao na 19. stepen korpiona.
Oice su se jedva nazirale na naoko ne-
vinom biu, pa je beba izgledala kao da je
neko slikarskom etkicom dodao sitnu, crnu
nijansu i takice koje bi trebale da predstav-
ljaju mesto za vid. I dok je detence slatko
dremalo, negde u blizini se zavravao ivot
starog vodoinstalatera koji je itav svoj radni
vek proveo otpuujui slivnike i menjajui
zarale cevi. Niko ne bi mogao ni naslutiti
da novoroene predstavlja kraj neijeg i-
vota i roenje neeg sasvim novog. Samuel
se priseao kako je dete imalo poznat lik, a
i roditelji oko njega. Nije mu bilo potrebno
puno vremena da shvati kako je beba u ko-
levci zapravo novoroeni Samuel Goldfn,
skoro etiri decenije unazad. Samuel se izne-
nada trgao iz sna potpuno obliven znojem,
dok mu je srce kao ludo tuklo u grudima.
Boe, kakav san pomisli mrzovoljno,
ne shvatajui da je sve vreme sanjao i video
sebe u razliitim oblicima i dimenzijama
svoga postojanja. Da je kojim sluajem znao
da se njegova dua vekovima seli iz tela u
telo, iz oblika u neki novi oblik, nikada vie
ne bi postavljao pitanja o svom neobinom
ivotu i tekoj sudbini. Da je sve to znao, Sa-
muel vie nikada ne bi kritikovao majku, jer
je ona nekada davno pokuavala da mu prie
i ne bi plakao za neostvarenim ljubavima, jer
je davno u prolosti bio voljen ovek.
Poslednje to je doiveo u neobinom
snu nije posebno dobro uticalo na njegov ra-
zvoj. Samuel je mislio da e naputajui ovaj
svet ui u tunel na ijem kraju stoji bljetava,
iskriava svetlost koja predstavlja Isusa to
eka da se jo jedan grenik spase sa ovog
sveta. Samuel se ljutio na sebe zbog takve vi-
zije ivota i smrti u emu su mu pomogli in-
fantilni Amerikanci, koji su se utrkivali da u
televizijskom ou Opre Vinfri ispriaju uvek
identinu priu Isusa, koji eka na kraju tu-
nela na oprotenje greha. Radilo se o ljudima
koji su tvrdili da su doiveli kliniku smrt.
23
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Takva se pria se odlino prodavala u
Diznijevoj zemlji, jer je imala svoje potroa-
e, ali naalost Samuelu nije mnogo pomo-
gla. Ljutio se na sebe to mu telo zbog bole-
sti trai neki izlaz iz problema, pa makar bio
i komercijalne prirode. Pitao se kakve su to
gluposti sa Vikinzima, anu i aku, kojeka-
kvim arobnjacima iz Vajnmara u Nemakoj
i odakle njemu sve to.
Zar ne mogu jednostavno da odem do-
stojanstveno i bez prevelike guve? razmi-
ljao je Samuel koji se jo nije u potpunosti
oporavio od komara. Dodue, njegov pri-
vidni bes je bio samo kompenzacija straha
i uasa koji su mu ledili krv u ilama. Istog
dana je trebao da se ponovo javi svom lekaru
koji je insistirao da se Samuel hitno pojavi
na pregledu.
Eto, poelo je moje odbrojavanje raz-
miljao je nesreni Samuel koji se tresao ka
prut.
Na kraju krajeva, radio je isto to i sva-
ki ovek- plaio se iz sve snage i to mu niko
nije mogao oduzeti.
Tog dana je dorukovao bolje nego
obino. Ispeglao je svoju najbolju koulju,
oistio crne, lakovane cipele i oetkao somot
pantalone koje je nosio kada je eleo da osta-
vi dobar utisak. Da ga je neko posmatrao sa
strane mogao bi pomisliti da je Samuel jadan
i siromaan ovek koji nosi istu, jeftinu, ka-
riranu koulju. Meutim, to nije bio vrhunac
njegovog jada. Samuel je bio sam kao to je
i drvo na nekoj istini samo i preputeno ve-
trovima, suncu i kii.
Njegova samoa nije imala kraja i zbog
toga se plaio vie nego obino. Shvatio je
da bi mu bilo mnogo lake samo kada bi
pored njega stajala jo neka dua, makar sa-
motna kao i on. Meutim, tog jutra nije bilo
ni golubia na tremu. Tek tada je shvatio da
je vie trebao da ulae u sebe i ljude, nego
to je ulagao u uljane slike. Bio je ubeen
da bi povukao neki drugi ivotni potez samo
kada bi imao priliku.
Ne vredi plakati za prosutim mlekom
hrabrio je sebe izlizanim narodnim izrekama
koje se upotrebljavaju uvek nakon neke ka-
tastrofe, promaaja ili gubitka.
Samuel je izaao iz kue i pogledao u
nebo koje se nije alostilo zajedno sa njime.
Tek tada je shvatio da e i posle njega nebo
biti jednako plavo i vedro i da bure i ura-
gani nee unititi zemlju kada ode u vena
lovita. Ta istina ga je dodatno onespokojila
i raalostila. Samuel nije prieljkivao smak
sveta i sklapanje Noeve barke, ali je neka-
ko mislio da e dobiti neki signal ili znak od
gore koji potvruje da se vaseljena alosti
to odlazi talentovani slikar, ali zaudo, dan
je bio lepi nego obino.
Kada je stigao u ambulantu Samuel je
video stara i poznata lica koja su se obrado-
vala njegovom dolasku. Primetio je da se i
24
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
starci ponekad obraduju, kada shvate da i
mladi mogu biti bolesni. Takva runa istina
pomagala je onima koji su iz nekog razloga
dobili dug, dosadan i prazan ivot. Spozna-
ja da Svevinji ne uzima ljude po starosti,
nego po nekom posebnom odabiru, jo vie
je osokolio one koji drugaije mere i cene
svoje poslednje dane na zemlji.
Kada je uao u lekarsku ordinaciju vi-
deo je svog doktora koji je odlagao stetoskop
na policu. Samuel je rano zapazio da postoje
dve vrste lekara: oni koji uvek nose steto-
skop dok etaju hodnikom kao da je u pitanju
relikvija ili znak prepoznavanja i ona druga
vrsta koja ga nikada ne nosi van ordinacije,
jer time ne ele da skreu panju na svoju ti-
tulu i poloaj. Samuel je jo vie voleo svog
lekara, jer je isti shvatao da njegova titula ne
znai ministarsku fotelju i ugled, nego po-
korno i predano sluenje ljudima koje teka
bolest ili briga mori.
ovek sa stelijumom u Devici i kor-
pionu se silno obradovao kada je ugledao
Samuela kao da ovaj reava neke vane i-
votne probleme i nedoumice. Takva radost
je pomalo iznenadila Samuela, koji je uao u
ordinaciju kao Kafkin slubenik kojeg izvo-
de na teko i muno sasluanje. Pitao se ta
se krije iza tog neusiljenog osmeha.
Samuele, tako mi je drago to vas vi-
dim! persirao je lekar nesrenom mladiu
koji je grekom obukao dve razliite arape.
Zaista? Samuel je progutao knedlu
kolaei oi.
Da, ne pamtim da sam se skoro tako
obradovao! nastavio je lekar jo vatrenije i
unije.
Uh... ta bi to moglo biti? mozgao je
Samuel potpuno ukoen u svom telu.
Dragi Samuele, molim vas da mi opro-
stite. Obeajte da se neete ljutiti. Molim
vas, obeajte!
ta je sad? ta sam uradio? Kakvi su
rezultati? ponavljao je Samuel kao navijen.
Znate... poeo je lekar neto sporije
kao da procenjuje da li je Samuel spreman
da skoi i nasrne na njega, dolo je do ve-
like, velike zabune i moram vam priznati da
sam dobrim delom zbog toga i sam odgovo-
ran pravdao se.
Odbijaju da mi daju poslednje lekove
na recept? Morau sve sam da platim? na-
glas je razmiljao Samuel.
Ma, nije to, dragi Samuele. Taman po-
sla! Zapravo, radi se o tome da sam pomeao
nalaze sa nekim starim i bolesnim pacijen-
tom i onda je nastala prilina zbrka i pomet-
nja priao je lekar koji se tog trena prisetio
koliko su se samo njegove kolege radovale i
slavile zbog njegove greke.
ta to znai za mene? pourivao ga
je Samuel, jer se isti zbog stelijuma u Devici
esto sluio digresijom, pa pacijentima nije
bilo uvek jasno ta je sr prie i problema.
To znai da ste vi zdravi, ukoliko izuz-
memo izraslinu veliine oraha koju moramo
hitno da odstranimo! Crni petak je doao ne-
kom drugom mueniku, a ne vama. Samue-
le, toliko mi je ao, ne mogu vam objasniti
grizao se ovek koji je spasio barem hiljadu
ivota.
Ne treba da vam bude ao! preduhi-
trio ga je Samuel, Pa, to je neto najlepe
to sam uo i doiveo poslednjih godina!
Nadam se da me neete tuiti, a i ako
se odluite za tako neto, razumeu vas. Mea
culpa (Moja je krivica; lat.) i spreman sam
25
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
da snosim posledice iskreno je govorio o-
vek kojem je Saturn tranzitirao 12. kuom,
pa ga ostavljao na milost i nemilost kolega
koje su likovale zbog njegove krupne oma-
ke. Isti ljudi su samo zaboravljali da e doi
vreme kada e i oni morati da polau raune
sili koja je jaa od bilo koje sile na svetu.
Ne, ne, taman posla! Sama istina da
sam zdrav i da u iveti ne ostavlja mi pro-
stora da razmatram osvetu. Mnogo sam pro-
patio poslednjih nedelja i sada sam toliko
srean to sam dobio novu ansu. Vama hva-
la za sve. Dugujem vam!
Kako to? podigao je glavu lekar koji
se postideo.
Ne mogu vam ovo trena objasniti
ree Samuel i zagrli oveka u belom mantilu,
A sada urim. Nemojte mi zameriti. Imam
toliko toga da uradim, popravim i zakrpim
govorio je jezikom najdera u potpunom de-
lirijumu.
Samuel je izaao iz ambulante dok su
ljubopitljivi starci samo nagaali ta se do-
godilo iza zatvorenih vrata. Jedna stara i
bezuba individua je poelela da neto upita
Samuela, ali je on nestao poput kakvog ve-
tra. Samuel Goldfn je bio siguran da njegov
ivot vie nee biti isti i da vie nita nee
biti isto, sve dok njegovo srce, besmrtnog
Poluksa, kuca u nedrima.
Ne moemo sa sigurnou rei da li je
Samuel iveo bolje i mudrije. Prava istina je
bila da je poiveo 89 godina i da nikada nije
popravio odnos sa majkom. Da je neko kopao
po njegovom ivotu, naao bi da se Samuel
dva puta enio i da su ga ene uvek ostavlja-
le zbog nekakvih grubih i udnih mukara-
ca. U drugom braku je dobio sina Nataniela
koji nije mnogo mario za umetnost. Dete je
volelo sport i flateliju. Za ivota Samuel je
uspeo da napravi nekoliko ozbiljnih izlobi
slika i da neto zaradi od toga. Deo novca je
uloio u estospratnicu koju je projektovao
eki arhitekta koji je nekako zavrio u za-
tvoru. Samuel nikada nije povratio novac od
istog ulaganja. Jedna njegova slika se na-
la u muzeju u Drezdenu. Samuel je umro u
Donjoj Austriji kao slikar srednjeg formata o
kojem se nije puno govorilo. Prava istina je
da je na onaj svet poneo prilino teka sea-
nja i da nije otiao previe spokojan i zado-
voljan. Naravno, hroniari to nisu mogli da
zabelee, jer nita nisu znali o ljudskoj dui.
Samuelov duh se negde rasprio po svemi-
ru na hiljadu komadia i samo je nebo znalo
istinu o njegovom ivotu i njegovim zaslu-
gama. Kako ovek ivi i kada napusti svoje
telo, tako su se i progresivne planete polako
pomicale u skladu sa nebeskim ritmovima,
te je mnogo godina posle Samuelove smrti
progresivna Venera stala na njegovo Sunce
na 24. stepenu Raka, koje odavno vie nije
bilo ivo u fzikom svetu. Ba tada se ne-
kako dogodilo da je otkriven atelje u kojem
je Samuel Goldfn naslikao svoja najbolja
platna i iz neke tatine ili senilnosti ih niko-
me nije pokazao. Lepo odeveni kritiari su
sa puno hvale i divljenja govorili o slikaru
koji se dosta neprimetno i neopaeno pro-
vukao kroz svoje uloge. Neki dokoni eseji-
sti su napisali biografje Samuela Goldfna
sa svim moguim pikanterijama iz njegovog
bogatog, ali nadasve skromnog ivota. Jedi-
no su prevideli da je Samuel bio usamljen,
tuan i nevoljen ovek sa tankim deviznim
raunom u banci. Jo su zaboravili da kau
kako ga sin nikada nije posetio u starosti, jer
je bio previe zauzet putovanjima i da Samu-
el pred kraj ivota nije imao dovoljno novca
za staraki dom. Nekako su najvanije istine
26
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
ostale da se proitaju izmeu redova ili da
se nikada ne proitaju. Bogati kolekcionari
su bre- bolje razgrabili njegove najvrednije
slike i uredno ih okaili u svojim salonima.
Svi su bili zadovoljni je je Samuel bio ponos
nacije. Poredili su ga Gogenom i Matisom,
tumaili njegove boje i nalazili da je iz Sa-
muela Goldfna tekao boanski nektar koji
se prelivao po slikama i svemu to je ovaj
dotakao.
U tako malom, skromnom i tihom o-
veku iveo je kolos i genije govorili su ljudi
koji ga nisu poznavali, a jo manje su sluali
o tragediji genija. Naalost, za ivota Samu-
elu niko nije odao priznanje. Nesreni slikar
je umro ubeen da je promaio zanimanje i
da je trebao neim drugim da se bavi. Neko
bi rekao da je ljudska zloba ponovo trijum-
fovala.
Samuel je zapravo bio Sunce na Po-
luksu, besmrti Blizanac koji je svakog trena
umirao u pravom ivotu. Naravno da naiv-
ni slikar nije mogao pretpostaviti da Sunce
ne predstavlja samo njegovog oca, veselog
pronalazaa, ve i njegovu slavu, hrabrost i
lovorike. Da je kojim sluajem bio u prilici,
Samuel bi plovei dalekim i nama nevidlji-
vim zemljama Reda i Haosa, poslao poruku
nesretnog libanskog pesnika:
Ne zaboravite da u vam se vratiti.
Jo malo i moja e golema enja sku-
pljati prah i penu za drugo telo.
Jo malo, as odmora na nemirnom
vetru i druga e me ena roditi.
Istovremeno se u Utrehtu u Holandi-
ji, u bogatoj advokatskoj porodici Van der
Vil, rodilo ivahno i veselo detence sa as-
cendentom u Strelcu i Jupiterom u Ribama,
ba tamo gde se nekada davno naao Samu-
elov Mars. U tom trenutku je Mesec na nebu
lepo gledao veselog Jupitera, ba kao to je
i majka, Brida Van der Vil, gledala bebu sa
nekom posebnom enjom, kao da je posle
toliko vremena lutanja i traganja nala davno
izgubljenu sreu.
U kratkoj prii Godina smrti Samue-
la Goldfna nali smo kako se glavni junak
mnogo trudio da prihvati neke ivotne istine
i lekcije koje su mu bile namenjene. itaoc
lako moe zakljuiti kako se Samuel nije
proslavio u predbranom i branom ivotu,
niti je uspostavio dobar i harmonian od-
nos sa porodicom. Mogli smo uoiti da kroz
svoj razvoj Samuel nije uspeo da privue
novac ili sreu, pa je ivot zavrio prilino
skromno i neupadljivo. Takoe nigde ne na-
lazimo razumevanje glavnog junaka za ono
to ga snalo, a to mi, obini ljudi, u ivotu
zovemo loa srea ili zla sudbina. Uvek se,
27
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
makar i preutno, postavljalo pitanje zato
ba meni? i ime sam to zasluio? Nisam
imao nameru da se neko povredi itajui pri-
u, jer se u tim redovima moe pronai sva-
ko, te nisam ciljano birao na koga e junak
liiti i kako e se itaoc oseati. Drugim re-
ima, svi mi imamo ta da popravimo i zakr-
pimo u ovom ivotu i niko nam ne brani da
zaponemo sa leenjem sebe jo ovog trena.
Sada emo pogledati primere ljudi koji
tvrde da imaju neka seanja na prolost i
neke zanimljive primere ljudi koji se nieg
ne seaju, a imali su bogat, zanimljiv i pro-
duktivan ivot. Razgovarajui sa njima po-
kuao sam da dokuim ta se ustvari dea-
valo u prolosti i ime su doprineli da okuse
sreu, dug ivot, zadovoljstvo ili mizeriju i
patnju.
Da bi temeljno analizirali i koliko- to-
liko odgonetnuli karmiki obrazac vezan za
prethodnu inkarnaciju trebali bi znato da
uzimamo u obzir sledee astroloke poka-
zatelje:
1. 12. kua
2. 5. kua
3. Poslednja meseeva konjunkcija
4. Saturn
5. Retrogradne planete
6. Aspekti ka osi vorova
7. Separacioni aspekt od 1 stepen orbisa
8. Horoskop duada (1/12)
Prvo emo se pozabaviti sadanjom in-
karnacijom. Ovaj mukarac je i dalje veoma
iv bez i jedne sede vlasi na glavi. U ovom
sluaju imamo ascendentalnog korpiona, sa
jakim Suncem (planeta je u seditu) i veoma
oteenim Mesecom. Vladar ascendenta se
nalazi u slabom znaku (Mars u Vagi) i u jo
primer br.1.
28
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
slabijoj kui (Mars na vrhu 12. polja). Mo-
emo pomisliti da je natus posebno vezan za
prethodnu inkaraciju (gde 12. kua predstav-
lja kraj prolog ivota). Poto je Mars slab i u
12. polju pretpostavljamo da je natus stvarao
dosta patnje sebi i drugima, to se i kasnije
potvrdilo kroz istraivanje. Prva i zanimljiva
stvar koja se dogodila negde oko natusove
7. godine je to da ga je njegova majka pro-
nala pijanog kako drema ispod nekog plota.
Istina je da ga je tada poteno izdevetala, ali
to oigledno nije pomoglo. Negde oko 10.
godine je poeo sa konzumiranjem cigareta,
a u svojoj 11. godini je nekako uspeo da kupi
pitolj Kolt 45 kojim je gaao petlove i osta-
lu ivinu.
Natus je dosta vremena proveo na selu
to se vidi iz vladara ascendenta u 12. po-
lju, njegovom dispozitoru (Venera) u Raku
i Device u horoskopu. Natus je oboavao
Western romane i divio se Vajat Erpu i Dok
Holideju. Ovde imamo Marsa u 12. polju
koji moe natusa seati na neku pucnjavu,
okraje, nasilje i slinu akciju u prethodnom
ivotu. Ta ljubav prema revolverima ga je
pratila tokom celog ivota, pa je natus uvek
voleo sebe da obraduje nekim pitoljem ko-
jeg bi uvek uredno rastavio, oistio, nauljao
i sastavio (ovde ne treba zameriti natusu-
ipak je Merkur u Devici, a on voli detalje).
Dakle, natus u ranom detinjstvu posee za
porocima, ali razvija auujuu mrnju
prema ivotinjama, te ispoljava neverovatnu
surovost. Tome svakako doprinosi jako slab
Mars u malefnoj kui i dispozitor koji ga
vodi u znak pada u 8. polje. Natusovo de-
tinjstvo je i pored toga dosta slabo- jednim
delom pozicijom vladara ascendenta, a dru-
gim u poziciji Meseca u 6. polju u gotovo
egzaktnoj opoziciji sa Marsom. Kako je Me-
sec detinjstvo, a 6. kua pored bolesti pred-
stavlja i posao, vidimo malog deaka kako
radi na ciglani (Mesec je u Ovnu, kao i vrh
6. polja). No, da ne bi itaoc pomislio kako
stresni aspekti uvek donose samo patnju i
bol, moramo pomenuti da je vremenom na-
tus pravio najbolja jela na emu bi mu poza-
videla i svaka domaica, a takoe je pekao
i najbolji hleb (Mars- Mesec kontakti nisu
samo prisutni kod hirurga i psihijatara, nego
i kod pekara, kuvara i mesara, ali to zavisi i
od ostatka horoskopa). Natusovi roditelji se
brzo razvode (vrh 4. polja u Vodoliji, Mesec
je afikovan, a Sunce u 9. polju to govori
da je otac dalje nego to bi trebao da bude),
a natus nastavlja sa problematinim ponaa-
njem (esto prodaje nametaj i pokustvo,
troi na poroke i zaduuje se). Za natusovu
majku kau da je bila gruba i namuena ena
(Mesec u Ovnu opozicija Mars), a za oca da
je bio naivni dobriina koji nije dugo poi-
veo (Sunce u Lavu u 9. polju ide ka Plutonu).
I pored problematinog ponaanja, natusova
majka se zauzima za njega (egzaktna opo-
zcija Marsa i Meseca govori o prisilnoj ve-
zanosti, gde prva planeta predstavlja samog
natusa) i odvodi ga u inostranstvo (izuzetno
naglaena 9. kua, a i snaan Jupiter se nala-
zi na vrhu 4. polja to dodatno pojaava efe-
kat inostranstva). Iz ostatka horoskopa lako
je pogoditi da natus u inostranstvu nije radio
kao nuklearni fziar ili hirurg, ve se obreo
na gradilitu (Merkur i Saturn u Devici u 10.
polju, vladar 6. u 12. kui, a Ovan na vrhu 6.
polja).
U svojoj 26. godini natus dobija sina
(vladar 5. polja koji signifcira prvo dete se
nalazi na 26. stepenu, a i Mesec signifkator
poroda i doma se nalazi na istom stepenu to
je veoma bitno za natusa). Nekoliko godina
29
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
nakon toga natus dobija drugog sina koji je
predstavljen Venerom u Raku, a razvodi se
od svoje supruge 11 godina nakon venanja
(po sistemu direkcija, Venera vladar 7. po-
lja je dola u egzaktan kvadrat sa Marsom
koji predstavlja natusa). Venera kao vladar
7. polja se nalazi u 8. polju to ne moe biti
povoljno i gradi konjunkciju sa Uranom (taj
kontakt govori o tome da je njegova supruga
patila od raznih nervnih poremeaja, a jed-
nom prilikom je na loto tiketu dobila veliku
svotu novca). Venera (vladar 7. polja) takoe
gradi gotovo egzaktan kvadrat sa Neptunom
(dodatno potvruje da je leala u duevnoj
bolnici, da je brak bio pun neverstava i lai,
kao i to da je njegova supruga bila nimfo-
manka kojoj nije mnogo mogao da pomogne
natusov Mars u 12. polju). Kako je vladar 7.
polja u 8. polju i dodatno afikovan imamo
priu dosta stresnog braka koji je bio proet
tekim svaama i fzikim obraunavanjem.
Time doprinose i Malefci u Vagi (posebno
Mars). Natus je razvio bolesnu ljubomoru
(Venera u Raku u 8, kontakti sa Uranom i
Neptunom, kao i Venara- Saturn kontakt).
Posle razvoda natus ostaje bez mlaeg sina
koji pripada majci (Venera vladar 7. je u
Raku), ali se nekako odluuje da stariji sin
pripadne njemu (na vrhu 5. polja koje signif-
cira prvo dete stoji severni vor koji dodatno
obavezuje da se gradi neki odnos u buduno-
sti). Kako je vladar 5. polja slab i u 12. polju,
a dispozitor ga vodi u pad, lako je zakljuiti
kakvu je sudbinu doiveo njegov stariji sin.
Natus je svog starijeg sina podvrgavao te-
kom muenju i fzikom zlostavljanju. Ovde
se karmiki astrolog mora zapitati zato je
natus dobio tako snano 9. polje (zatita i
protekcija) i zato su ak 3 planete u znaku
svoga sedita (Jupiter, Sunce i Merkur)? Vrh
10. polja (ono to postajemo i ono emu te-
imo) se nalazi tano na Regulusu. Natus se
u jednom momentu toliko izdigao da je slo-
vio za jednog od najbogatijih ljudi u mestu u
kojem je iveo. S obzirom da Regulus zahte-
va da ovek stvarno bude najbolji i na svaki
nain poseban, natus se nije dobro uklopio u
njegovu priu. Tome je pomogao i Saturn u
10. polju koji uvek paljivo posmatra kako
ovek radi, postupa i razmilja za ivota. Ako
nastavimo dalje istraivanje saznajemo da je
natus u nekoliko navrata bio direktni nasled-
nik porodinog imanja i bogatstva koje je
razbatinio. Nadalje, u jednom momentu do-
lazi do veeg bogatstva (naglaena 8. kua,
Venera sa Uranom u konjunkciji i dr. poka-
zatelji), koje je opet potroio sa svojim vrlim
i dobronamernim prijateljima (Juni vor na
vrhu 11. polja, vladar 11. polja se nalazi u
8. polju, Neptun u 11. polju itd.). Dakle, na-
tus puno polae u prijateljstvo sa pijancima,
problematinim i neiskrenim ljudima, dok je
porodica u potpunosti zapostavljena (natus
ne pomae svoju decu, nema stalan posao,
ne plaa alimentaciju...).
Posle viegodonje torture i muenja,
stariji sin uspeva da napusti oca i zapone
svoj ivot. Natus ne izraava nikakvu vr-
stu kajanja ili aljenja i posle mnogo godi-
na hladnokrvno izjavljuje da bi ponovo isto
postupio kada bi imao priliku. Dakle, on je
nekako ponosan to je muio i zlostavljao
svoju suprugu i decu i ne pokazuje znake ra-
zumevanja za ono to je uradio. Ovaj ovek
nikada nije optuen za porodino maltreti-
ranje, niti je ikada doiveo vei nesupeh u
onome to bi preduzeo. Kada je naposletku
prodao sve to je zajedno stekao sa svojom
suprugom (ovde uljuujemo i najmanje stva-
ri do poslednjeg rafa i pribora za ruavanje)
i kada je uspeo da potroi sva mogua na-
30
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
sledstva, natusu je obeana pomo od sestre
koja ivi u inostranstvu. Iz tog razloga na-
tus nije prinuen da radi, niti da brine o bilo
kome na ovome svetu. Da bi ironija bila jo
vea, negde u poodmaklim pedesetim godi-
nama zauvek je ostavio alkohol i cigarete.
Ljudi koji imaju prilike da sretnu ovog uda-
ka kau da danas izgleda bolje nego u svojim
tridesetim godinama. Da rezimiramo:
Natus je mrzeo ivotinje, u mladosti je
nekoliko puta ostavljao svog oca na cedilu,
razbatinio je porodino nasledstvo, zlostav-
ljao je svoju porodicu, a mlaem sinu je na-
neo tee telesne povrede, te ovaj i danas ne
uje na jedno uho. Rezultat svega je da se
natus u zrelijim godinama odrekao poroka
i da ga posle svega fnansira sestra. Natus
je zdrav i prav, ne kaje se i ne smatra da je
uradio neto pogreno. I danas, posle toliko
vremena isti ovek kae da ga mrnja prema
starijem sinu nikada nije napustila i da nika-
da nije prestao da voli svoju bivu suprugu
sa kojom je dobio dvoje dece.
Ako to stavljamo na neke ljudske tera-
zije, svakom iole zdravom oveku je jasno
da ovde neto nije u redu. Svako bi se mogao
zapitati da li je to poteno i kakva je to prav-
da. Meutim, ne bi bilo loe da pogledamo
od kada datira ta mrnja, zato se prenela na
ovaj ivot i iz kog razloga je natus bio najvi-
e i najdublje vezan za starijeg sina kojeg je
i najvie povredio. Postavlja se pitanje da li
je moglo bolje i da li je neko natusu naudio,
a da se on toga ne sea ili prosto odbija da
prepozna takvu slinost?
Poslednja Meseeva konjunkcija je
kontakt sa veoma jakim Jupiterom to je po-
sebno zauujue, jer je natus u ovoj inkar-
naciji bio strog, surov i brutalan. Meutim,
opet se treba podsetiti da je roen sa 3 pla-
nete u seditu, koje su mu mnogo pomogle
i verovatno ih nije tek tako dobio ili zaslu-
io. Time moemo i objasniti odakle dolazi
tako jaka 9. kua, te je natus izbegao svakoj
opasnosti, progonu ili optubi. Pored toga,
9. polje govori i o brojnim dalekim putova-
njima koje je natus iveo. Sa druge strane,
njegovi poznanici tvrde da je natus uvek bio
pravian i dobar prema drugima. On je iz ne-
kog razloga strano mrzeo svoju porodicu,
svoju majku i sve to je predstavljalo njego-
vog Raka (porodica u uem smislu, najblii
roaci, deca...). Postavlja se pitanje odakle
takva i toliko duboka mrnja prema kore-
nima i najbliim ljudima? Poto poslednja
konjunkcija Meseca simbolie stepen polo-
enog uspeha u prethodnom ivotu i isku-
stvo Due u proloj inkarnaciji, postavljamo
pitanje zato se to nije u celosti prenelo na
natusa? Da bi stvar bila kompleksnija, Jupi-
ter je odlino poloen i u ugaonoj kui, te
gradi trigone prema konjunkciji Urana i Ve-
nere u 8. polju, to je natusu donelo veliki
novac. Dakle, Mesec odlazi od Jupitera i ide
ka Uranu. Konjunkcija Meseca sa Uranom
moe predstavljati stres, lomove i nesreu,
slabu psihu, kao i este selidbe i razdor po-
rodice, to se i dogodilo. Ovde treba obratiti
panju na egzaktnu opoziciju Meseca i Mar-
sa, gde je Mars dispozitor Meseca i nesvesna
planeta (natus nema nikakav svesni upliv na
njeno razorno delovanje). S obzirom da je
u karmikoj astrologiji vaan i dispozitor
Meseca, moemo zakljuiti da se u prolo-
sti dogodilo neto jako bolno, s obzirom da
se Mars kao dispozitor Meseca nalazi u 12.
polju.
Sledea stvar koju trebamo razmotriti
je karma 12. polja koja upuuje na smrt u
prethodnom ivotu, poslednju elju, karmu
31
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
vezanosti i zbir svih iskustava iz prethodnog
ivota, bilo da su ta iskustva prijatna ili ne-
prijatna.
Dvanaesta kua omoguuje natusu da
se osea udobno ili neudobno u svom telu,
da ga prati dobra srea i aneli, ili da ga jedu
mrane sile i kojekakvi demoni. S obzirom
da je vladar ascendenta, kao i vladar 5. polja
u 12. polju, shvatamo da je natusu bilo pri-
lino teko da voli sebe i pristojno se ponaa,
kao i da mu je bilo teko da voli svoju decu
(naroito prvo dete). Ova inkarnacija ga po-
sebno vezuje za proli ivot (1 u 12), deter-
minie ga i podsea na proli ivot ili neku
potisnutu patnju. Mars se nalazi egzaktno na
vrhu 12. polja (posebno vaan pokazatelj),
te nagaamo da je natus i u prolom ivotu
bio mukarac to potvruje i vrh 12. polja
u mukom znaku (Vaga). Mars na vrhu 12.
polja ukazuje na dramatian kraj ivota u
prethodnoj inkarnaciji (8 od 5), kao i seanje
da je nekada bi snaan. Opozicija Marsa sa
Mesecom ukazuje na teku povredu koja je
mnogo jaa od obine posekotine (natus je
tragino zavrio ivot, neko ga je zlostavljao,
uestvovao je u nekom stradanju, muenju
ljudi ili je uestvovao u nekim operacijama,
abortusima...). Isti aspekt je u sadanjoj in-
karnaciji doprineo da natus ostane bez svoje
porodice, otui se od sinova i izgubi svoju
kuu u poaru koji je sve progutao. Dakle,
zakljuujemo da je postojao ozbiljan strah,
povreda i bol u trenutku susreta sa smru,
jer je ulazak u dvanaesticu, zapravo ulazak
u kuu smrti iz ugla prolog ivota (8 od 5),
a tamo je, svakako, strano i teskobno, bez
obzira to neki tvrde da se niega ne plae.
Vladar 12. polja se nalazi u 8. polju to je
teko iz ugla prolog ivota, ali podjednako
teko iz ugla sadanje inkarnacije (strahovi,
mrnja, crna magija, opsednutost, seanja
vezana za progone i muenja, kao i razlii-
ta iskustva smrti...). Ovde imamo Veneru u
Raku kao vladara 12. kue u konjunkciji sa
Uranom i separacionim kvadratom sa Nep-
tunom orbisa 1 (separacioni aspekti orbisa
1 upuuju na prethodnu inkarnaciju). Natus
je u ovom ivotu esto govorio da je mrzeo
svoju majku jer je ivela promiskuitetno (to
je bilo moda neuobiajeno za to vreme), a
treba pomenuti da je i njegova supruga poi-
nila brojna neverstva od kojih su mnoga bila
otkrivena (Venera je u kvadratu sa Neptu-
nom to pored tajni govori i o skandalu).
Ako dalje posmatramo horoskop, po-
trebno je da razmatramo prolu inkarnaciju
iz ugla poetka- ta je natus voleo i emu
se radovao, to predstavlja njegovu 5. kuu.
Primeujemo da 5. polje poinje nultim ste-
penom Ovna i da je na samom vrhu sever-
ni vor u egzaktnoj konjunkciji, to ukazuje
da je natus imao neku energiju, jaku elju
i potrebu da napravi neto i dokae se bez
obzira da li je to poslovni projekat ili stva-
ranje porodice. Dakle, nije bio bez energije
i pokretakog goriva. Meutim, Mars kao
vladar 5. polja se naao u slabom znaku
(Vaga), te upuuje na odnose, to znai da
natus nije mogao sam ii kroz svoju misiju,
ve se oslanjao na nekoga (partner). Mars se
naao u 12. polju to je 8. polje prethodnog
ivota i sam kraj prolog ivota i sva isku-
stva iz prethodne inkarnacije se saimaju u
jednu taku, u trenutak smrti (8 od 5). Takva
pozicija Marsa sigurno nije dobra jer govori
o riziku, problemu u koji je natus upao ili
opasnosti u koju je sebe doveo ili ga je neko
drugi doveo u opasnost. Poto se u karmi-
koj astrologiji posmatraju samo Ptolomeje-
vi, aspekti primetiemo da je jedini kontakt
32
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
sa Marsom (vladarem ascendenta i 5. polja)
zapravo opozicija sa Mesecom u Ovnu iz 6.
polja (natusovo drugo polje iz ugla poet-
ka. Dakle, ko je sad taj Mesec? Neka ena?
Majka? Sasvim je mogue, ali ako posma-
tramo Mesec iz ugla derivatnih kua, pri-
meujemo da Mesec vlada 9. poljem ili 5.
poljem iz ugla natusovog poetka (5 od 5)
to ovog puta upuuje na njegovu decu, prvo
dete ili neku natusovu ljubav. Kako je Mars
i dispozitor samog Meseca, shvatamo da je
u pitanju neka teka pria i povreda koja se
prenela i na ovaj ivot i sadanju inkarnaci-
ju. Ako uzmemo u obzir i dispozitora Marsa
(Venera u Raku) zakljuujemo da vladar 5.
polja (Mars) iz 8. polja (sadanja 12. kua)
ide pravo u 4. polje (sadanja 8 kua). Da-
kle, on pada u znaku Raka (porodica, bliski
ljudi...) u 4. polju (kua, porodica...). Ako
malo bolje pogledamo, primetiemo da je
Venera (dispozitorom Marsa) u konjunkciji
sa Uranom (ista planeta ne predstavlja samo
stres i uznemirenje, ve moe predstavljati i
realnu opasnost, grom, eksploziju, atentato-
ra i sline nemile dogaaje). Ovo je poseb-
no vano jer je natus izgubio u ovom ivotu
kuu u poaru i tom prilikom mu je sve iz-
gorelo (nametaj, vredne stvari...). Takoe,
vidimo da je Venera (dispozitor Marsa) u
separacionom, ali veoma jakom kvadratu sa
Neptunom iz Vage. Dakle, mi samo moe-
mo da nagaamo kako je neko iz porodice
ili natusova partnerka, ljubav ili bliska osoba
namamila natusa u kuu, gde su mu priredili
neku estoku neprijatnost ili je natus u kui
zatekao blisku i voljenu osobu u zagrljaju sa
nekim neznancen (Venera kvadrat Neptun).
Meutim, to je moda manje verovatno, jer
zato bi neko tako snano mrzeo majku i sta-
rijeg sina? Samo zato to je neko zateen u
preljubi? Postoji mogunost da su bliski lju-
di (sin, majka, partnerka) namamili natusa u
kuu i tamo mu nasilno oduzeli ivot ili je
moda podvrgnut tekom muenju. Treba se
podsetiti da u ovom ivotu natus nije imao
probleme, konfikte, niti sukobe sa drugim
ljudima. Govorili su da je pomagao komi-
jama, prijateljima, da je bio prilino ljuba-
zan, dareljiv i usluan (Sunce u 9. polju u
Lavu) i da bi uvek pritekao u pomo kada bi
se neko naao u nevolji. Naalost, njegova
porodica nije bila te sree da spozna i takvog
oveka. Njihovi iskazi, tvrdnje i svedoenja
govore da nikada nisu sreli tako surovog i
hladnokrvnog oveka punog mrnje. Njego-
va supruga se sea da ju je natus zlostavljao i
za male i beznaajne stvari i ivotne sitnice.
Nadalje, treba posmatrati retrogradne
planete koje govore o misiji koja se nastavlja
u ovom ivotu ili ponekad govori o prene-
senim ispitima iz prethodnog ivota. Treba
primetiti da natus ivi sa samo jednom retro-
gradnom planetom i u ovom sluaju imamo
retrogradnog Jupitera na 5. stepenu Riba u
veoma osetljivoj i senzitivnoj kui koja pred-
stavlja 12. polje prethodne inkarnacije. Vidi-
mo da u ovom ivotu natus ima naglaene
vodene kue (4,8, i 12) to je posebno va-
no u karmikoj astrologiji. Takoe moramo
uzeti u obzir da se Jupiter nalazi na fksnoj
zvezdi Deneb Adige, koja obeava uspehe
na razliitim poljima, a takoe govori o du-
hovnim vrednostima. Moda natusu u ovom
ivotu nedostaje samilosti, jer se iz uloge
rtve (prethodne inkarnacije) pretvorio u
delata i muitelja. Takoe primeujemo da
Jupiter gradi opoziciju sa Merkurom iz 10.
to ukazuje na pogrene odluke i nedovoljno
znanje i mudrost koju nije umeo da upotrebi.
Da je kojim sluajem natus prepoznao svoje
agresore iz prethodnog ivota, moda bi bio
33
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
blai prema njima ili bi naao snage da im
oprosti. Ovako, svetio se punom snagom, to
nije najbolja stvar, jer smo na poetku rekli
da Mesec od Jupitera ide ka Uranu, to upu-
uje na nove probleme. Dakle, velika je ve-
rovatnoa da e ponovo biti muen, ali ovog
puta e morati da oprosti agresoru kako se
isti flm ne bi ponavljao u nedogled iz ivota
u neki novi ivot. Takoe svojim postupcima
natus odluuje da li eli da se ponovo rodi u
srednjem veku ili da putuje mnogo dalje u
budunost, recimo u 23. vek.
Nadalje, posebno su vani aspekti ka
osi vorova. Interesantno je da vorovi ne-
maju kontakte sa drugim planetama, ve spa-
jaju osu 5-11 i Ovna i Vagu. Kako meseevi
vorovi predstavljaju Mesec (duu i sea-
nja), kao i evoluciju i razvoj svesti, moemo
posumnjati da je zbog odsustva kontakata
prema osi vorova natus ostao negde nedo-
reen ili emocionalno hendikepiran, naroito
ako uzmemo u obzir da je fziki zlostavljao
svoje najmilije. Kako su vorovi na nultom
stepenu, moda je u ovoj inkarnaciji natus
trebao da spoji suprotnosti i na neki nain
oseti saaljenje prema neprijateljima, koji su
se utelovili u obliku majke, supruge i sinova.
Meutim, ne moemo rei da je natus uspe-
no poloio taj ispit, s obzirom da tvrdi kako
se ne kaje ni posle svega to je uradio. Vero-
vatno je bol koja dosee u daleku prolost,
mnogo jaa nego to njegova svest, telo i ra-
zum mogu da izdre. Svaka pomen na poro-
dicu u natusu izaziva bol i udno ponaanje
koji ni danas, posle toliko godina ne moe
da kontrolie. Interesantno je da vorovi po-
vezuju osu Ovan- Vaga a njihovi dispozitori
su upravo Mars i Venera koji predstavljaju i
najdublji problem ovog horoskopa i inkar-
nacije. Setimo se da je ostatak arta izuzet-
no dobar- jako Sunce u 9. polju, Merkur u
10. polju u seditu, Jupiter na vrhu 4. polja u
znaku svog sedita, naglaeno 10. polje, po-
voljni meuplanetarni aspekti...
Saturnova karma
Saturn je visoko u 10. polju u znaku De-
vice to je generalno dobro- natus je napre-
dovao, za ivota je razvio praktine sposob-
nosti i bio je izuzetno vet u svim poslovima.
Primeujemo sekstile prema Raku i naroito
je zanimljiv aplikacioni sekstil Saturna i Ve-
nere orbisa 2 to upuuje na ljubavnu priu
ili vezu koja e se ostvariti u budunosti, tek
za 2 ivota (po modelu karmikih direkcija).
Njegov dispozitor je u aplikacionoj opoziciji
sa jakim Jupiterom, opet orbisa 2, to upu-
uje na lekcije obrazovanja (natus je naglo
prekinuo obrazovanje to ga uvlai u priu
ponavljanja), kao i odreenih odluka koje
bi morale da budu zrelije (natus je kroz ovaj
kontakt potroio mnogo novca, nije bio mu-
dar i astan). Saturnova karma nije poseb-
no loa, osim ako izuzmemo da se nalazi na
17. stepenu Device to nije posebno dobro
za psihu (setimo se Pe Adamsa koji je imao
vladara ascendenta na istom stepenu, te je i
sam bio u tekoj psihikoj krizi iz koje se
izdigao tako to je leio druge), a moramo
pomenuti i Dona Kenedija iji se Mesec
nalazio na 17. stepenu Device, te sumnjamo
da su ga izdali opasni ljudi koji su trarali
oko njega (sazvee Lovaki pas- Canum
Venaticorum koje ukazuje na plaenog ubi-
cu i poteru). Slobodno se moemo vratiti na
poetak analize gde nagaamo da su natusa
saekali u kui, muili ili mu nasilno oduze-
li ivot upravo ljudi kojima je verovao (Lo-
vaki pas). Ovde postoji i pria neverstva i
preljube.
34
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Za opis prethodne inkarnacije esto
moemo koristiti horoskop duada (1/12) koji
slikovito prikazuje vie nivoa nae realnosti
(ovaj nivo nije toliko vidljiv, ali postoji u
nama kao karmiki ili genetski zapis i jed-
nako egzistira bez obzira u kojoj se situaciji
trenutno nalazimo).
Ascendent u Dvadaami se naao veo-
ma blizu vrha 7. polja iz natala to upuuje
na odnos. Venera je u Jarcu u 8. polju to
ukazuje na neku tegobu, tekou (Jarac) i
opasnost (osma kua), kao i sklonost proble-
mima. Venera se nalazi u jakom T- kvadratu
sa svojim dispozitorom i Uranom to potvr-
uje priu da je u prethodnom ivotu natus
negde stradao ili bio u nekom ozbiljnom
problemu. Dispozitor Venere je u konjunkci-
ji sa Neptunom na 29. (udne i nerazjanjene
okolnosti) i u opoziciji sa Uranom- natus se
nije izvukao iz opasnosti i neslavno je za-
vrio. Ovde ne moemo, a da ne primetimo
Marsa na vrhu 4. polja to potvruje priu
lomova u porodici i opasnost u kui.
Sledea inkarnacija
Da bi procenili sledeu inkarnaciju po-
trebno je da procenimo drugu i devetu kuu,
drugu Meseevu konjunkciju, planetu Nep-
tun, direktne planete, konjunkcije sa sever-
nim vorom ili vladarem severnog vora,
aplikacione aspekte orbisa 1 i dvanaesti har-
monik.
Druga kua je posebno vana jer ovek
tei ka njoj (iz 1 u 2) i vremenom postaje
to to unosi u sebe ili investira u svoj ivot
kroz materijalna dobra i sigurnost. Vrh druge
kue poinje znakom Strelca, to ponekad
upuuje na inostranstvo (natus je i u ovom
ivotu snano bio povezan sa inostranstvom
kroz putovanja, ivot i rad u inostranstvu),
35
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
ali i na bolji i udobniji ivot, kao i na bolje
roenje (u ovoj inkarnaciji smo imali kor-
piona na ascendentu, to se nije pokazalo
kao posebno lagano iskustvo). Vladar druge
kue je Jupiter na Deneb Adige to ukazuje
na duhovnost, dobru sreu i razliite darove.
S obzirom da je Jupiter retrogradan (govo-
ri o prolosti ili prethodnim inkarnacijama)
i ivi u ukljetenom znaku, razmiljamo da
li natus nastavlja sa nekim duhovnim radom
ili praksom, koju je, oigledno, zaboravio u
ovom ivotu jer se mnogo vie bavio svo-
jim neprijateljima. Jupiter dobro gleda pla-
nete u 8. polju (7. kua sledee inkarnaci-
je), te pomiljamo da natus ponovo ulazi u
neki emotivni ili partnerski odnos koji se
stie kroz neko putovanje ili uenje (Jupiter
se nalazi u 4. polju to predstavlja 3. polje
sledeeg ivota). Njegov dispozitor (Nep-
tun) se nalazi u znaku Vage i gradi prilino
jak kvadrat sa Venerom u Raku, to govori o
novom izdajstvu ili ponavljanjem ljubavnog
neverstva (setimo se da je u ovom ivotu na-
tus bio vie puta prevaren). Bilo kako bilo,
Jupiter je mnogo bolje poloen nego to je
u ovom ivotu bio Mars (vladar ascenden-
ta), te pretpostavljamo da e natus uivati i
odreene pogodnosti. Pozicija Neptuna u 11.
kui govori o nekoj drugoj inkarnaciji, ali o
tome e biti govora kasnije. Takoe razma-
tramo 9. polje koje predstavlja ulogu koju u
sledeem ivotu imamo. Ista kua povezuje
sadanjost i prolost kroz neku misiju, po-
mo ili oseaj zadovoljstva na zemlji kroz
obine, ali i visoko spiritualne stvari. Natus
ima snanu 9. kuu jer se tamo nalazi Sun-
ce i Plutona u Lavu. Ukazuje i na odreene
poasti, odlikovanja i priznanja, ugled, kao i
stareinstvo. Meutim, vladar 9. kue je zlo-
kobni Mesec u 12. polju u egzaktnoj opozi-
ciji sa Marsom. Moda e natus biti prisiljen
da pomae ljudima u nekom problemu ili
one koji su teko povreeni u kakvom ratu ili
stradanju ili e u nekoj negativnoj konotaciji
ponovo biti u prilici da kanjava i povreuje
druge, to je manje verovatno. Treba pome-
nuti da modeli karme poivaju na tri vatre
(tri ivota koja se manifestuju kroz 1,5. i 9.
kuu) i tri vode (tri smrti koje se manifestuju
kroz 4,8. i 12. kuu). U karmikoj astrologiji
na smrt ne gledamo kao na alost, tragediju
i surovu neminovnost, nego kao na vaan i
kljuan inilac ivota, poto se jednog dana
sve uliva u jednu reku, jednu vodu u kojoj
se kupaju i grenici i sveci. Naposletku, sve
ima svoj kraj bez obzira koliko neto izgleda
lepo ili runo iz naeg ugla posmatranja. Da
bi ovek razumeo svoju misiju i svoju ulo-
gu, on paralelno sa ovom ivi jo dva nivoa
stvarnosti- jedan je vezan za prolost i ve
uinjena dela i jedan je vezan za budunost-
ono to postajemo kroz vreme i nau akci-
ju. Sama sposobnost oivljavanja 3 realnosti
daje veu ansu za iskupljenje, ispravljane
greaka i razumevanje samog ivota i njego-
vog modela.
Druga meseeva konjunkcija
U zavisnosti od prirode planete sa ko-
jom Mesec pravi drugu konjunkciju, proce-
njujemo lakou ili teinu utelovljenja. Po-
trebno je da spojimo 3 meseeve konjunkcije
(poslednja, prva i druga konjunkcija). Uko-
liko imamo posla sa malefcima, inkarnacija
e biti teka, a ivot muan i pun borbe.
U naem sluaju, natusova druga kon-
junkcija je Venera u Raku. Moe da ukae na
ljubav koja vodi do stvaranja doma i porodi-
ce. Ovome doprinosi i sekstil sa Saturnom.
Dakle, mnogo laganija pria, nego prva Me-
seeva konjunkcija sa Uranom u Raku (na-
tusovi roditelji su se razveli, a i njegova po-
36
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
rodica se raspala na prilino teak nain, uz
dosta patnje i mrnje). Meutim, dispozitor
Venere je Mesec koji natusa jednako i jed-
nako vraa na istu priu, bez obzira da li po-
smatramo ivot iz ugla prolosti, sadanjosti
ili budunosti. Natus e morati u jednom tre-
nutku da u svojim neprijateljima prepozna
svoje voljene, iskreno im oprosti i nastavi da-
lje, s obzirom da se radi o tekoj prii. Kako
je vladar 2. polja (sledei ivot) planeta Ju-
piter, natus nee izbei patnju, razoaranje i
izdaju, ali e je lake prepoznati i samim tim
jednostavnije oprostiti svom neprijatelju, za
razliku od ovog ivota gde natus nije imao
previe milosti (s obzirom da je i sam pred-
stavljen Marsom u 12. polju, a Mesec hita ka
Uranu u Raku). Dakle, nije poenta da nam
samo bude oproteno ili zaboravljeno, ve
da svako od nas u svom roenju nosi model
koji ga stavlja u poziciju da odluuje ili da
se odluuje o njegovoj sudbini. Ukoliko je
monik, kralj, bogata ili vojnik milosrdan i
plemenit, toliko je njegova lekcija bolje po-
loena, jer je mnogo tee biti milostiv kada
je toliko moi u neijim rukama. Fridrih
Nie je u svom delu Geneologija morala
lepo rekao da slatki, mali jaganjci nemaju
prava da se ljute i govore kako je vuk zao,
samo zato to oni nisu u prilici da napako-
ste vuku i od njega naprave orbu. Meutim,
vuk moe da radi ta god hoe sa slatkim,
malim i nevinim jaganjcima, jer je u odno-
su na njih njegova mo ogromna. Drugim
reima, lako je slabiu da bude milosrdan u
nekoj inkarnaciji, samo zato to nema pravu
snagu i pravo da odluuje. Meutim, ukoli-
ko neki ovek dobije priliku da odluuje o
ljudskim sudbinama, tada je iskreno u prilici
da popravi ili ublai svoju karmu tako to e
biti milosrdni Aneo ili e jo vie produbiti
karmiki problem, tako to e postati delat
i egzekutor.
Natus je u naem sluaju bio nemilo-
srdan prema roditeljima, branom partneru i
deci, samo zato to je bio fziki jai i samo
zato to su ga nekada davno u prolosti po-
vredili. Meutim, mnogo je blaa i bolja pri-
a da je bio plemenit i da je potedeo svog
starog neprijatelja. Tada moda ne bi ostao
sam u ovom ivotu i ne bi morao da se vraa
starim lekcijama koje nisu nimalo naivne i
lagane.
37
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Ako posmatramo horoskop budueg i-
vota moramo se posluiti i dvanaestim har-
monikom. Ascendent se nalazi veoma blizu
natalnog Neptuna (natus nosi u svom sea-
nju prevaru i obmanu od voljenih, a i sam je
iveo u njegovoj poronoj i problematinoj
simbolici. Neptun takoe govoriti o duhov-
nom ivotu i nekoj misiji koju natus pove-
zuje iz prolosti i prenosi u budui ivot.
Vladar ascendenta je jaka Venera u 12. polju
(problem ili misionarski ivot) u konjunkci-
ji sa Neptunom na 29. stepenu to potvruje
maloas reeno- iz jednog ugla vidimo tajnu
ljubav i prevaru, a iz drugog ova konjunk-
cija natusa podsea da je nekada pomagao
ili sluio drugima. Venera se nalazi veoma
blizu junog vora iz natalnog horoskopa, pa
upuuje na dug ili vezivanje. Takoe treba
primetiti veoma jak trigon Venere i Jupitera
to je veoma dobra postavka. U dvanaestom
harmoniku se ponavlja neprijatan aspekt
Meseca i Marsa iz natala i odigrava se u 5.
polju (ljubav, deca...) to ukazuje na neke
povrede, operacije ili gubitak budui da se
njihov dispozitor i ujedno vladar 5. polja na-
lazi u egzaktnoj konjunkciji sa Plutonom u
korpiji. Naravno da se isti horoskop dodat-
no moe ralanjivati iz svih uglova, ali je
za to potrebno mnogo vie prostora i detalja.
Pretprola inkarnacija
Da bi razumeli ili istraili pretprolu
inkarnaciju potrebno je da analiziramo jeda-
naestu kuu, pretprolu Meseevu konjunk-
ciju, retrogradnog Saturna, kao i retrogradne
planete u 12. kui, konjunkcije sa junim
vorom, separacione aspekte orbisa 2 i ho-
roskop 1/144.
U ovom sluaju nemamo priu retro-
gradnog Saturna, retrogradne planete u 12.
polju, juni vor u konjunkciji sa nekom pla-
netom, pa je pretproli ivot neto slabije na-
glaen ili ne boji najjaa seanja i utiske. To
moemo potvrditi i odsustvom separacionih
38
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
aspekta orbisa 2, te zakljuujemo da su naj-
monije impresije vezane za proli ivot (1 u
12, Venera u separacionom kvadratu sa Nep-
tunom orbisa 1) i ono to e natus stvoriti u
budunosti (naglaeni su aplikacioni aspekti
malog orbisa, te upuuje na budue ivote).
Time ne mislimo da natus nije iveo dva i-
vota unazad, ali postoji mogunost da su se-
anja na te dogaaje dosta bleda i nejasna, te
ne obavezuju natusa da ulazi u neki odnos ili
reavanje problema. Sve ovo moe neznatno
da ublai pozicija Neptuna u 11. kui i sam
juni vor na vrhu 11. polja, ali mi verujemo
da su potrebni i jai pokazatelji od toga.
Drugi ivot od sada
Za istraivanje je potrebno posmatrati
treu kuu (natus iz 2 ide u 3), trea Mesee-
va konjunkcija, planetu Pluton i aplikacione
orbise od 2 stepena.
Natusov drugi ivot od sada je neto ja-
snije predstavljen. Na vrhu 3 polja se nalazi
Jarac, pa odgovore traimo kroz Saturna koji
se nalazi u 10. polju (8. polje drugog ivo-
ta od sada) u Devici (sluenje, rad, medici-
na...) i gradi aplikacioni sekstil orbisa 2 sa
Venerom u Raku, te natus ponavlja jak i tra-
jan emotivan odnos koji moda predstavlja
razreenje njegovih problema iz prolosti i
iskupljenje. Jo vie u to verujemo kada zna-
mo da Merkur (dispozitor Saturna) takoe
gradi aplikacionu opoziciju orbisa 2 sa Ju-
piterom (ova opozicija ga uvlai u problem
jer u ovom sluaju Jupiter predstavlja novac
i natusove prijatelje u budunosti). Dakle,
natus e ponovo zaraditi novac i veliki deo
tog novca e biti krivo i uludo potroeno, a
natus e biti uvuen u greku. Trea Mese-
eva konjunkcija je sa Suncem u Lavu to
simbolie uspeh i mo, visoko priznanje i
ugled, a to potvruje i Pluton koji je tako-
e u konjunkciji sa Suncem u Lavu. Sun-
ce i Pluton grade sekstile prema Neptunu,
pa moemo nagaati da je u pitanju visoko
svetenstvo, duhovne loe ili prosto poznati
i priznati lekar (treba se podsetiti da je po-
slednja Meseeva konjunkcija bila kontakt
sa retrogradnim Jupiterom na stajaici De-
neb Adige, a ovde imamo vladara ascenden-
ta u znaku Device to simbolie sluenje i
medicinu). Dakle, budui ivoti izgledaju
neto bolji, boljih mogunosti, ali zahtevaju
i veliku odgovornost kao i opasnost od zlo-
upotrebe moi (Sunce konjunkcija Pluton u
Lavu i Merkur opozicija Jupiter).
Kratak rezime:
Natus je u proloj inkarnaciju (za koju
je jako vezan) doiveo veliku patnju, bol i
razoaranje. Karmiki astrolog smatra da je
stradao u porodinoj kui i bio rtva izda-
je svojih voljenih. U ovoj inkarnaciji natus
doivljava sreu kroz dobre ivotne prilike i
blagostanje, ali ne uspeva da se pomiri sa ro-
diteljima, prihvata ulogu agresora i zlostav-
lja svoju suprugu i sinove koji ga naposletku
zauvek naputaju. ivi porono, amoralno i
bez trunke saaljenja za slabije i nemone.
Sledei dva ivota su dosta bolje prikazana, s
tim da natus ne moe da izbegne ponavljanje
nekih lekcija (naroito onih koji su vezani za
emotivni odnos i pravilnu raspodelu moi).
Postoji verovatnoa da e u nekom od sle-
dea dva ivota raditi kao lekar, hodoasnik
ili svetenik, kako bi ljubavlju i sluenjem
nadoknadio i kompezovao mrnju i povredu
koju vue iz prolosti.
39
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Ovde imamo veoma zanimljiv primer.
Natus godinama sanja veoma udne i sloe-
ne snove koje govore o masovnim strada-
njima, koncentracionim logorima, progonu
Jevreja i gubitak voljene osobe kroz neke
ratove i pustoenja. Sadanja inkarnacija je
prilino zanimljiva. Natus je lekar. Imao je
neobian ivot i u ovom horoskopu primeu-
jemo egzaltiranog vladara ascendenta i ak
tri planete u znaku svog sedita to je dosta
redak sluaj (Mars, Sunce, Merkur).
Poslednja meseeva konjunkcija je sa
Neptunom to moe govoriti o strahovima,
tajnama, ali i o odreenim neptunovskim
profesijama (lekar, farmaceut, umetnik...).
To potvruju i 4 planete na stepenu Riba
(Venera, Pluton, Neptun, Mesec) i sam as-
cendent. Vladar ascendenta (Saturn) se na-
lazi na kritinom stepenu i na samom vrhu
8. polja, to natusa podsea na blizinu neke
smrti.
Neptun kao planeta sa kojom Mesec
pravi poslednju konjunkciju se nalazi u Strel-
cu (inostranstvo, misija, katolianstvo...)
i gradi egzaktan kvinkunks sa Venerom
(emotivni problem), kao i trigon sa Suncem
u Lavu i egzaktan sekstil sa Plutonom. Ta-
kva postavka moe govoriti o statusu i moi
koju je natus imao. Neptunov dispozitor je
planeta Jupiter koja se nala u 8. polju na 3.
stepenu korpiona (pad Meseca) u egzaktnoj
konjunkciji sa Marsom. Sama konjunkcija
primer br.2.
40
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
dve planete na 3 korpiona moe govoriti o
jakom iskustvu smrti i stradanja, kao i spa-
savanje iz istog, jer kontakt te dve planete
predstavlja pobedniki aspekt (natus sanja
da nekako uspeva da pobegne i uvek ostane
iv bez obzira o kakvoj se opasnosti radi).
Sledea Meseeva konjunkcija je sa
Venerom koja se nalazi na 24. stepenu Raka
(besmrtni Poluks- podseamo se da natus
u svojim snovima uvek ostaje iv) koja je
u egzaktnom kvadratu sa Plutonom. Ovaj
kvadrat upuuje na to da je u ovoj inkarna-
ciji natus sve svoje ljubavne veze zavravao
stresno i burno. Natusovi partneri su ostajali
ivi, ali sa njima vie nikada nije ostvaren
kontakt nakon veze. Dakle, ostala je mrnja
nakon emotivnog odnosa (Venera- Pluton).
Natus u ovom ivotu mora da nae reenje
za emotivne probleme koje vue iz prolosti
(podseamo da esto sanja kako voljeno bie
strada u ratu). Ovde je Venera vladar i 3. po-
lja- natusov brat (Poluks) je posebno vezan
za njega, pomae ga i zatitniki je raspolo-
en. Svako ko je imao priliku da povredi ili
napakosti natusu se loe proveo, jer je posto-
ji pria preterane zatite i vezanosti, a treba
pomenuti da je natusov brat veoma vet kada
je deljenje pravde u pitanju (Poluks se vezu-
je za boks i borilake vetine).
Vladar ascendenta u ovoj inkarnaciji je
Saturn na samom vrhu 8.polja u opoziciji sa
Mesecom. Ovaj kontakt ne predstavlja samo
depresivnu majku, ve i seanja na teke i-
votne lekcije, bolest i stradanja ljudi. Satur-
nov dispozitor je Venera u Raku na 24. ste-
penu (natus ima snaan oseaj da je nekada
iveo u Americi) u egzaktnom kvadratu sa
Plutonom. Ovaj kontakt je i najpresudniji to
emo videti i iz dvanaestog harmonika i dva-
daame. S obzirom da nemamo naglaene
retrogradne planete, konjunkcije sa vorovi-
ma i druge pokazatelje, ciljamo na to da je
natus posebno vezan za prolu inkarnaciju,
budui da su vladari ascendenta i 12. polja
predstavljeni istom planetom. S obzirom da
smo detaljno i iscrpno proli sve korake koji
govore o nainu tumaenja prolih i buduih
ivota (primer br.1) u narednim primerima
emo zbog ogranienog prostora posmatrati
samo bitne, zanimljive i vane pokazatelje.
41
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Dvadaama
Ako posmatramo natusa iz ugla prolog
ivota, nalazimo da je vladar ascendenta u
konjunkciji sa Uranom i kvadratu sa Mese-
com to nije nimalo prijatno (moe govoriti
i o stradanju ljudi). Interesantno je da se Me-
sec u oba sluaja (dvadaama i dvanaesti
harmonik) nalazi na istom stepenu (5. De-
vice). Sama pozicija Marsa u Strelcu (vla-
dara ascendenta) potvruje jaku vezanost za
inostranstvo, a snaan Jupiter (njegov dispo-
zitor) govori da je natus vie bio na strani
dobra, nego to je bio na strani zla (natus je
jednom prilikom sanjao udan san kako sa
zarobljenicima u nekom logoru pakuje na-
mirnice i pomae drugima). Meutim, ovde
se ponavlja kvadrat Venere i Plutona gde Ve-
nera vlada 7. poljem (partnerstvo). Takoe je
zanimljivo da Pluton dolazi tano na mesto
natalne Venere to sada nedvosmisleno po-
kazuje da je natus u ratu izgubio partnera.
Poto je konjunkcija najsnaniji pokazatelj,
zakljuujemo da je problem upravo u ovom
kontaktu. Ovde se radi o jakom ljubavnom
vezivanju i tragediji koju natus prenosi iz i-
vota u ivot jer je ostala velika tuga, strah i
patnja. Natus verovatno nikada nije prealio
ovaj gubitak. Samim vezivanjem za neto
obavezujemo se da istu stvar preivljavamo
vie puta. Natus je vie putao postavljao pi-
tanje da li je i sam uestvovao u muenju i
ubijanju ljudi, ali nekako verujem da je pre-
iveo holokaust i da je bio u prilici da pomo-
gne drugima (natus je u ovom ivotu lekar i
posebno je vezan za stare, iznemogle i od-
baene ljude to se manifestuje kroz kontakt
Meseca i Saturna).
42
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Dvanaesti harmonik
Ako posmatramo 12. harmonik koji go-
vori o buduem ivotu primeujemo ascen-
dent na 28. Jarca (stepen egzaltacije Marsa)
i Saturna izuzetno visoko poloen (ambicija,
uspeh...) i veoma je blizu natalne konjunkci-
je Marsa i Jupitera. Primeujemo 3 planete u
12. polju gde je posebno izraena konjunk-
cija Venere, Neptuna i Plutona u Jarcu, a u
natalu ve postoje slini aspekti i grade jake
kvadrate prema Veneri i Plutonu u natalu.
Ovde je Sunce slabo i neno (Vaga), te za-
hteva da natus poradi na samopuzdanju (u
ovom ivotu natus je nesiguran), a takoe
ponovo ukazuje na ljubavne i brane proble-
me budui da je Venera u egzaktnom kva-
dratu sa Suncem. Vrh 7. polja je na stepenu
pada Marsa, te jo jednom potvruje malo-
as navedeno, kao i njegov vladar (Mesec)
u 8. polju. Primeujemo prilino oteenu
12. kuu koja predstavlja seanje na pro-
li ivot i jaka vezivanja za prolost. Natus
e se moda priseati nekih posebno starih
stvari i davnih dana, ljubavnih razoaranja
i ekanja budui da je Venera sa Neptunom
i Plutonom u Jarcu. Ascendent na stepenu
egzaltacije Marsa ukazuje da natus ponovo
dolazi na mesta gde je Mars naglaen (rat,
borba...) i to potvruje posebno stresan T-
kvadrat koji govori i o stresnom ivotu koji
natusu nije nepoznat (prisetimo se da natus u
ovoj inkarnaciji ima udnu postavku 8. polja
(smrt ili blizina smrti).
43
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Ovo je horoskop posebno darovitog i
talentovanog astrologa. Ono to posebno pri-
vlai panju je naglaena Devica i specifan
stepen na ascendentu. Natus je u ovom ivo-
tu posebo vezan za katolianstvo, a i vaniji
partneri su bili katoloci, iako natus dolazi iz
tradicionalne porodice u kojoj je naglaena
pravoslavna vera. Partner u jednom momen-
tu ivota menja veru i posebno se vezuje za
neku drugu tradiciju. Zato je to tako?
Teko je ne primetiti stelijum planeta u
12. polju koji u ovom ivotu donose izvesnu
patnju i teke lekcije, kao i vezanost za pro-
li ivot. Poslednja Meseeva konjunkcija je
sa Neptunom u Strelcu to moe govoriti o
natusovim strahovima, ali nekom duhovnom
radu koji je ostao na pola puta, budui da je
Neptun prilino afikovan. Neptun predstav-
lja i veru koju natus razvija za ivota osla-
njajui se na imaginarno. Neptunov dispo-
zitor je Jupiter na 2. Device na samom vrhu
12. polja (proli ivot). Jupiter je dobro as-
pektovan to govori o poloenim lekcijama
i ispitima. Mesec grabi ka Suncu u 9. polju,
te natus u ovom ivotu odlazi sa suprugom
u inostranstvo ivei svoju misiju. Sa druge
strane, prva sledea Meseeva konjunkcija
obavezuje na uspeh, prihvatanje autoriteta
i reavanje odnosa sa ocem (Sunce u kva-
dratu sa Marsom i Saturnom). Ako posma-
tramo horoskop iz ugla poetka (5. polje),
vidimo da se njegov vladar (Saturn) naao u
primer br. 3.
44
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
12. polju na Deneboli to je moglo biti teko
za natusa iz ugla prolog ivota (patnja, de-
presije, strahovi, potreba sa samopovreiva-
njem). Kako 12. kua predstavlja sam kraj
prolog ivota, moemo zakljuiti da taj tre-
nutak nije bio posebno lagan, s obzirom da
se i Mars naao tamo. Pozicija Marsa na 10.
stepenu Device (Zosma) govori o jakom se-
anju na katolianstvo (natus je sa 12 godi-
na izrazio elju da se zamonai to se nikada
nije dogodilo zbog jakog vladara ascendenta
i ostatka horoskopa) i pored ostalog govori
o partnerima koji su druge vere. Devica po-
sebno vezuje za odreene oblasti i regije, te
natus supruga upoznaje upravo u Hrvatskoj
(zemlja naglaenog katolianstva). Kako je
Saturn (vladar 5. polja koji simbolizuje pro-
li ivot iz ugla poetka) u kvadratu sa Neptu-
nom sumnjamo na problem koji je vezan za
veru i duhovna uenja, koja su mogla doneti
probleme ili duhovne uitelje koji nisu mno-
go pomogli natusu. Sumnjamo da su u ovaj
ivot preneeni ozbiljni strahovi i sumnje po
pitanju vere i duhovnosti koje natus reava
kroz dobru poziciju Merkura (Saturnovog
dispozitora). Primeujemo da je Saturn u 12.
polju i snano afikovan, te slobodno mo-
emo rei da postoji jaka Saturnova karma
koja obavezuje i pritiska natusa da ivi neke
dunike i teke stvari. Najsnaniji aspekti u
ovom horoskopu su konjunkcija Merkura i
Venere (separacioni aspekt orbisa 1) i sekstil
Venere i Jupitera (separacioni aspekt orbisa
1) to jasno upuuje na proli ivot. Ovi kon-
takti govore o putovanjima, talentima i daru
za pisanje koje natus prepoznaje u ovom i-
votu. S obzirom da natus ivi sa dosta retro-
gradnih planeta (preneseni ispiti iz prethod-
nog ivota), sumnjamo da neke lekcije i nisu
najbolje odraene ili usvojene. Kako Saturn
nije retrogradan, 11. kua nije posebno na-
glaena, ne postoje retrogradne planete u 12.
polju i konjunkcije sa junim vorom, pred-
nost i razreenje traimo u prolom ivotu i
lekcijama koje natus prenosi u sledei ivot.
U ovom ivotu natus se snano uspinje kroz
profesiju i razvoj duhovnih principa (Mesec
ide ka Suncu u 9. polju). Sledei ivot mo-
emo posmatrati iz 2. i 9. kue, Neptuna i
direktnih planeta, kao i aplikacionih aspe-
kata orbisa 1. Vladar 2. kue je retrogradna
Venera (proloivotne ljubavi, razoaranja i
ponavljanja) u Raku, to natusa obavezuje
da stvori novu porodicu sa starim partnerima
i ponovo radi neto to ume i voli (konjunk-
cija Merkur, sekstil Jupiter). Kako je i vla-
dar 9. polja Venera, a u 9. polju ivi Sunce
zakljuujemo da je budui ivot neto laki
i udobniji.
45
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
U dvadaami vidimo ascendent na ste-
penu pada Neptuna, a Neptun je na samom
ascendentu to potvruje priu duhovnog
traganja, zabluda i odreene obmane koja se
mogla odraziti na bilo koji deo ivota. U sva-
kom sluaju vera i duhovnost predstavljaju
vaan inilac u ivotu natusa, ali ako se to
ne upotrebi pravilno moe naneti dosta tete
kroz psihiku patnju. Zloupotreba duhovnog
znanja i nepravilno rukovanje istim takoe
treba tretirati kao ozbiljan karmiki dug. To
ne znai da je natus zloupotrebio znanje, ali
se svakako igrao sa nekim uenjima (u ovom
ivotu natus pokazuje interesovanje za Ka-
balu, astrologiju i druga okultna znanja to
se svakako prenelo iz prolosti). Vladar as-
cendenta je padajue Sunce koje gradi sek-
stil sa Neptunom. Ovaj kontakt ukazuje na
pojaanu duhovnost, ali kako je vladar as-
cendenta slab upuuje i na greke koja natus
pravi samom pozicijom pada. To potvruje
i neniji odnos sa ocem koji se preneo i na
ovaj ivot. esto slaba pozicija Sunca govo-
ri i o naglaenom egu, to ne mora biti pravi-
lo. Dispozitor Sunca je retrogradna Venera
u Raku. Dvanaesta kua je ponovo snano
naglaena, a samim tim i lekcije koje natusa
optereuju i podseaju na neto to se odi-
gralo u prolosti.
46
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Ako posmatramo natusa iz ugla 12.
harmonika primeujemo ascendent na 21
Riba (prisustvo Neptuna je jo uvek jako).
Ovaj horoskop je dosta bolji i jednostavniji
to se vidi kroz oba vladara ascendenta (Ju-
piter i Neptun). Kako je Jupiter u Ovnu na-
tusa e manje muiti strahovi, a vie e biti
prodoran i produktivan. Sunce u Lavu u 12.
harmoniku dolazi blizu natalnog severnog
vora, to upuuje na mukarca koji e na-
tusu pomoi ili oca sa kojim je u potpunosti
izmiren odnos i ponovljen savez. Nemogu-
e je primetiti veliki vatreni trigon koji e
natusu pruiti sjajnu podrku, zatitu i ui-
niti ga kreativnim. Dispozitor Jupitera (vla-
dara ascendenta) je jak Mars u Lavu. Ovde
imamo situaciju da uenik dolazi u poziciju
da postane voa ili Uitelj (s obzirom da je
natus esto bio pod uplivom drugih). Pre ili
kasnije doe vreme da ovek bude nagraen
za svoj trud ili teke ivotne lekcije.
Kratak rezime:
Natus iz prolog ivota nosi brojne stra-
hove. U nekim situacijama je bio razoaran
ili obmanut, naroito ako posmatramo njego-
vo duhovno traganje. Postoji mogunost da je
natus sledbenik sumnjivih i pogrenih ideolo-
gija, kao i da se u istim nije pronalazio. Pita-
nje vere i morala je ovde sutinsko i zahteva
duhovna putovanja koja mogu biti proeta
sumnjama, razoaranjima i povredama. Na-
tus nosi i seanja na manstirski i monaki i-
vot, izolaciju i muan kraj ivota. Posebno se
pronalazi u jakom katolianstvu i ivotu koji
je podrazumevao rtvu i odricanje. Ovi stra-
hovi i seanja mogu snano blokirati natusa u
ovom ivotu onemoguujui napredovanje ili
ga mogu dovoditi u kontakte sa sumnjivim i
nestabilnim ljudima. Sledea inkarnacija go-
vori o tome da e natus materijalizovati svoje
znanje koje prenosi iz prethodnih ivota. Bie
u prilici da razlikuje pravo od lanog znanja,
kao i da ubira plodove svojih Putovanja.
47
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Ovo je zaista zanimljiv primer oveka
koji u svojoj 90. godini izgleda kao da je tek
zaao u pedesete. Za ivota je stvorio zdravu
porodicu, dobio je dva sina koji su uspeni i
ugledni poslovni ljudi, imao je dug i stabi-
lan brak, prilino je putovao i vodio privatni
biznis. Sada uiva u svojoj penziji, rekrea-
tivno eta pored vode, povremeno peca i do-
sta ita. Natus tvrdi da poseduje seanja na
prostore i krajeve koje nikada nije obiao, a
takoe tvrdi da je putem izvesne hipnoze sa-
znao da se njegova porodica u prolosti e-
sto selila, doivela brojne brodolome i krize,
kao i to da su iveli na nekom zabaenom i
dalekom ostrvu usred Tihog okeana. ime je
natus zasluio milost boanskih sila i kako
vidimo da je veliki deo njegove prie istinit,
a ne puka izmiljotina?
Poto smo u primeru 1. detaljno proe-
ljali i analizirali sve korake vezane za tu-
maenja prolih i buduih ivota, na ovom
primeru emo se baviti samo autentinim,
zanimljivim i jasnim pokazateljima.
Poslednja Meseeva konjunkcija je
bliski kontakt sa Uranom (svea seanja) u
znaku Riba (voda, more, daljine, zabaena
mesta okeani). Poslednja konjunkcija go-
vori o stresnom zavretku ivota i seanja
koja upuuju na opasnosti, lomove, tragediju
i nemiran ivot. Sama konjunkcija govori o
raspadu porodice, gubitku najdraih, selidbe
primer br. 4
48
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
i brojne brige. Mesec ide ka Plutonu u Raku-
natus je ostao udovac i gubitak supruge sa
kojom je iveo due od 40 godina nikada
u potpunosti nije preboleo. Tome doprinosi
kvadrat Venere i Plutona, kao i juni vor
na vrhu 7. polja. Dispozitor Meseca je Jupi-
ter u svom znaku to potvruje jaka seanja
na inostranstvo, kao i strano poreklo. Da bi
to potvrdili iz jo nekog ugla primeujemo
znak Raka na vrhu 12. polja (strahovi vezani
za porodicu i jaka povezanost sa genetikom
koja se prenosi i na ovaj ivot), a njegov
vladar je Mesec na 21. Riba (u to vreme u
blizini Markaba). Na osnovu ovoga zaklju-
ujemo da je natus u proloj inkarnaciji mo-
gao biti ena (u ovom ivotu se ak 7 planeta
nalazi u enskim znacima). Ako malo bolje
pogledamo primetiemo da je natus roen sa
Velikim vodenim trigonom u emu uestvu-
je ak 7 planeta! Tako neto se ne moe vi-
deti esto i zaista zasluuje panju.
Ako posmatramo natusa iz ugla poetka
i proloivotne misije (5. polje horoskopa)
vidimo da znak Strelca sa Jupiterom u svom
znaku u 1 polju prolog ivota- natus je bio
dosta jak i stabilan, imao je dobro roenje,
dobre uslove i dobre prilike. Natus je mogao
biti neto vie okrenut sebi. Sve ovo navede-
no smanjuje kvadrat prema Uranu i Mesecu-
natus je voleo da uiva, moda je troio ili
svoje znanje nije uvek pametno upotreblja-
vao. Ovaj blistavi Jupiter ima aplikacioni
trigon sa Neptunom orbisa 2 to obavezuje
natusa da u drugom ivotu od ovog pono-
vo plovi morima ili iri boiju re i milost.
Neptun je u ovom ivotu na ascendentu to
potvruje priu plovidbe, ostrva, mora, ali i
seanje da je na ta ostrva neko morao da do-
nese hrianstvo.
Da karmika astrologija zaista ima
vrednost i teinu pokazuje i horoskop pro-
log ivota koji je posebno neobian i zani-
mljiv. Posmatrajui ga zakljuujemo zato je
natus u ovom ivotu toliko dobio i zasluio,
a takoe potvruje i njegovu priu i seanja
na prole ivote. Dakle, natus nije senilan i
nije izmislio dogaaje.
49
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Ascendent u Dvadaami pada tano na
Mesec iz natala to je veoma neobian poka-
zatelj, a Mesec inae u natalu vlada 12. ku-
om (proli ivot). Jupiter (vladar ascenden-
ta Dvadaame) se naao u 5. polju na 11.
Lava. Na osnovu ovoga imamo jednu hra-
bru, vedru, neobuzdanu i plemenitu prirodu
koja voli ivot i sve to on nosi. To potvruje
i egzaktan trigon sa Plutonom, koji govori da
je natus bio moan, poten i pravian, te da
nije zloupotrebio mo. Meutim, dispozitor
vodi natusa na 20. stepen Ovna (Baten Ka-
itos) koji ima veoma nezgodnu prirodu. Za-
pravo, ova stajaica govori o brodolomima,
opasnosti od vode, smrti i tragediji (simboli-
ka kitovog stomaka- biva progutan i nepro-
naen). Ovo je sada veoma zanimljivo jer se
natus u ovom ivotu sea tragedija i opasno-
sti na moru, kao i to da je zajedno sa porodi-
com doiveo neprijatno iskustvo u morskim
dubinama. U prilog tome govori i ascendent
na natalnom Mesecu u Ribama (velike vode)
koji odlazi od Urana i ide ka Plutonu. Da bi
jasnije upotpunili sliku vidimo da je Neptun
(drugi vladar Riba) na 29. stepenu Ovna.
Poto je ovaj stepen anareta (ruilac ivota),
potvruje da je natus neslavno zavrio ili da
je proglaen nestalim i da je njegova sudbina
nerazjanjena. Da je u pitanju bolno i nepri-
jatno iskustvo potvruje i dispozitor Neptu-
na, Mars na Algolu. Treba pomenuti da se
Neptun naao na stajaici Alria koja takoe
govori o davljenju ili beenju. Natus se vero-
vatno rtvovao zbog nekoga ili bio progutan
u morskim dubinama.
Sledei ivot bi bio predstavljen 2. ku-
om, znakom Device i Merkurom na Unu-
kahai stajaici u egzaktnom trigonu sa Me-
secom- natus ponovo ima neku misiju koja
se ponavlja iz nekog drugog ivota, s obzi-
rom da u ovoj inkarnaciji nije bio previe
raspoloen za isceliteljstvo i leenje drugih.
50
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
To potvruje i druga Meseeva konjunkci-
ja koja ide ka Neptunu (tajne, more, duhov-
nost, poroci, problem...).
Meutim, fascinantan je pogled i na bu-
dui ivot iz ugla 12. harmonika.
Natus na ascendentu ima 0 Jarca- on e
uraditi neto novo i neto posebno. Saturn je
visoko na samom vrhu 10. polja- natus ima
snanu ambiciju. Meutim, ascendent se na-
ao na 29. stepenu Device- ponovo stepen
gubitka, ali i pokazatelj da je natus neto
posebno i neobino (i u ovoj inkarnacije je
natus pokazivao neobine osobine, otrou-
mnost, snaan i prodoran duh). Fascinantno
je da Saturn (vladar ascendenta) gradi eg-
zaktnu opoziciju sa Neptunom koji se naao
na 29. Riba! Natus u budui ivot nosi tajne
iz ugla kraja ivota i tajne dalekih i neistra-
enih znanja i prostranstava, kao i oseaj
da je izgubio neto dragoceno (29. stepen
Riba). Ono to jo vie zbunjuje, a potvruje
sve do sada navedeno je do minut egzaktan
trigon sa Marsom na 29. Jarca! Ovaj trigon
govori o natusu koji iz dva prethodna ivota
donosi izuzetan kvalitet, mudrost i znanje,
kao i sposobnost da se to znanje ivi. Sada
ne moemo tek tako rei da je neko dobio
dobar i dug ivot, a da to nije svojim delima
zasluio.
Astrolog je napravio jedan mali inter-
vju sa natusom elei da i sam dobije neke
odgovore ne bi li sklopio mozaik. Ipak ovde
imamo oveka od 90 godina, vitalnog, do-
brog zdravlja, britkog uma, koji je iveo bo-
gat ivot. ta je on uradio u ovoj inkarna-
ciji? pitao se astrolog elei da uje neto
to bi potvrdilo njegove sumnje. Meutim,
to se nije dogodilo. Evo kako tee razgovor
izmeu simpatinog starca i iznenaenog
astrologa:
51
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Astrolog: Da li postoji neto za ime
alite, neto to niste uradili?
Klijent: Radio sam ta sam hteo i kada
sam hteo. Niko mi nije mogao stati na put,
niti me je iskreno zanimalo (govorio ja as-
cendentalni Lav iz njega potpomognut sjaj-
nim velikim trigonom). Jedino alim to
moja supruga nije jo koju godinu poivela.
Malo sam usamljen bez nje (natus preplie
paleve i zuri u njih).
Astrolog: Jeste li bili strogi prema po-
rodici, ukuanima, rodbini?
Klijent: Da, bio sam strog, ali pra-
vian! Lepo negde pie da je batina iz raja
izala (ovde ne treba zaboraviti da je Sunce u
korpiji kao vladar ascendenta u konjunkciji
sa Saturnom).
Astrolog: Tukli ste svoju decu?
Klijent: Kad god je bilo potrebe za
time i nekada alim to nisam bio stroiji.
Ipak su izrasli u dobre i odgovorne ljude.
Smatram da sam delom i sam zasluan za to
(natus se simpatino smeje). Moja deviza je
bila- karakter i ozbiljnost (Sunce, Saturn)!
Uvek sam se trudio da moji sinovi nikada ne
zaborave na to.
Astrolog: A supruga?
Klijent: ta sa njom?
Astrolog: Pa, jeste li i prema njoj bili
strogi?
Klijent: enama razboj, a mukarci u
rat!
Astrolog: To je sve to imate da kae-
te?
Klijent: Bio sam jasan.
Astrolog: Jeste li nekada pomagali si-
rotinju, izdvajali neki novac za jadne i ubo-
ge?
Klijent: Ne! Uvek mi je bila najva-
nija porodica (kako je vladar ascendenta u
4. polju, natus je sigurno imao potrebe da ih
zatiti).
Astrolog: Jeste li bili ljubomorni u
mladosti?
Klijent: Pa, valjda vi znate da smo mi,
novembarske korpije ljubomorne. Nema
gorih (natus se kikoe).
Astrolog: Da li zaista verujete u to to
ste mi ispriali? Da li verujete da se seate
nekih ivota u prolosti?
Klijent: Seam se velikih i dubokih
voda, kopna koje je okruenom tamnom vo-
dom i nekih nejasnih plovidbi morem. Tako-
e sanjam rune snove koje vam ne mogu
opisati. Mogu se prisetiti morskih nemani i
jako tunih scena za koje ne znam odakle
dolaze.
Astrolog: Da li znate da bi vas zbog
toga mogli proglasiti ludim ili vas zatvoriti u
staraki dom?
Klijent: Moji sinovi to nikada ne bi
uradili. Uostalom, ja sam zdraviji od mnogih
koje sreem u prolazu (opet kikot).
Astrolog: Da li mislite da ste u ovom
ivotu bili dobar ovek?
Klijent: Bio sam strog i pravian. Do-
bar ovek? isto sumnjam. Ko zna kako da-
nas treba da izgleda dobar ovek? Da li vi
znate?
Astrolog: Zaista nemam jasnu sliku u
glavi.
Ovde je predstavljen deo razgovora sa
natusom iji je horoskop obraen i proua-
van iz ugla karmike astrologije. Intervju mi
je pomogao da izvedem neke zakljuke ve-
zane za modele karme, kao i pitanja uzroka
i posledice. Zbog ogranienog prostora neki
razgovori sa drugim klijentima nee biti
objavljeni u ovom radu.
52
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Poslednji primer je i dalje inspirisan
simbolikom Riba, Neptuna, moreplovaca i
nepristupanih predela, poto Ribe nose naj-
vie tajni, a nekako i najbolje govore o za-
vretku nekog ciklusa (12. polje, poslednji
znak).
Ovde imamo jednog mladog moreplov-
ca koji ve godinama putuje prekookean-
skim brodovima, pa ga nekada moete videti
na razglednici iz Sidneja ili Los Anelesa, a
nekada moete uti o njemu dok plovi oko
rta Dobre nade. Natus tvrdi da postoji jasno
seanje na more i poslove na brodu, kao i to
da nita u ivotu ne zna drugo da radi osim
da putuje i da se na kopnu i kod kue ne ose-
a ba najbolje. Ovde je vladar ascendenta
Mesec, pa moemo jo lake tumaiti pro-
le i budue ivote. Kada pogledamo natalni
horoskop primeujemo dosta stresne pozici-
je koje govore da natus jo mnogo toga ima
da uradi i popravi na sebi. Kako je vladar
ascendenta u 6. polju u konjunkciji sa Nep-
tunom, dobijamo oveka koji je esto zami-
ljen, uplaen, povremeno hipohondrian,
bez zdrave emotivne veze i bez pravih pri-
jatelja. Tome doprinosi i jaka 12. kua koja
nije poeljna za jednog smrtnika. Poslednja
Meseeva konjunkcija je sa Uranom, to nije
udno ako se uzme u obzir stresan natusov
natal, a Mesec ide ka Neptunu to predstav-
lja ovoivotnu misiju. Kontakt Meseca i
Neptuna u znaku Strelca je od natusa u ovom
primer br.5.
53
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
ivotu nainila Sindbada moreplovca to i
nije tako loe. Meutim, zanimljiva je tvrd-
nja natusa da se sea kako je i nekada ranije
obavljao isti posao i da veruje kako se sve to
dogaalo u nekoj davnoj prolosti. Dispozi-
tor Meseca je Jupiter u bliskoj konjunkciji sa
Saturnom u 4. polju- natus se jednako vraa
porodici, iako sa roditeljima i braom gaji
slab i hladan odnos. Tome doprinosi i polo-
aj znaka Raka u 12. polju, kao i Sunce u
12. polju vladar 4. polja u 12.Dakle, u ovom
ivotu Mesec ide ka Neptunu i moemo rei
da natus ivi u potpunosti sa njegovom sim-
bolikom.
Sada je potrebno proceniti 12. kuu, 5.
kuu, poslednja Meseevu konjunkciju, Sa-
turn, retrogradne planete, aspekte ka osi vo-
rova, separacione aspekte od 1 stepen orbisa
i horoskop duada (1/12), kako bismo proce-
nili proli ivot.
Dvanaesto polje je posebno izraeno-
natus ima jaka seanja na proli ivot i to ga
determinie u ovoj inkarnaciji. Vrha 12. po-
lja je u mukom znaku, a i najblia planeta je
Sunce- sumnjamo da je natus bio mukarac
u prolom ivotu.
Vladar 12. polja (Merkur) se nalazi u
istoj kui (posebno vaan faktor), nalazi
se u vodenom znaku i retrogradan je. Sada
sumnjamo da natusova iskustva nisu veza-
na samo za proli, ve i za pretproli ivot.
Merkur je u egzaktno kvadratu sa Saturnom,
a to ga jako vee i obavezuje, jer Saturn je
karma u svakom obliku. Kvadart Merkura sa
Jupiterom takoe pokazuje da natus na ovaj
svet nije doao ist i sve kao rua- vero-
vatno se neke lekcije moraju ponoviti i ra-
zreiti. Dispozitor Merkura je ve pomenuti
Mesec u Strelcu koji je u bliskoj konjunkciji
sa Neptunom- natus seanja iz prolih ivo-
ta prenosi u sadanji ivot, ubeen da mu je
neko apnuo kako mora da putuje i jednako
bude na brodu. Mesec (kao vladar ascenden-
ta i dispozitor vladara 12. polja) gradi egzak-
tan sekstil sa Plutonom, koji je suvladar 5.
polja (proli ivot iz ugla poetka) to sada
potvruje sve nae sumnje. Ovde postoji
preterano jaka dunost i obaveza da se putu-
je, jer e natus kroz svoju misiju verovatno
dobiti neke vane odgovore, upoznati zna-
ajne ljude (natus je na brodu doiveo i neke
ljubavne avanture, znaajna prijateljstva i
stekao brojna iskustva).
Petu kuu posmatramo iz ugla zna-
ka korpiona i ve smo smo objasnili ulogu
Plutona kroz egzaktan sekstil sa Mesecom.
Meutim, zanimljivo je da se Mars naao bli-
zu Aldebarana, a natus je najee plovio na
Istok i uglavnom radi sa ljudima koji ive na
Istoku. Isti Mars u Blizancima je signifkator
putovanja (Blizanci), ali pada u 7. kuu pro-
log ivota to govori o nekom partnestvu koje
nije najsrenije zbog same pozicije Marsa i
vladara polja braka (Merkur). To objanjava
slab ljubavni ivot u ovoj inkarnaciji. Slaba
Venera u Raku u 12. kui dodatno potvru-
je maloas pomenuto. Dispozitor Marsa je
retrogradni Merkur u 12. polju u Raku, koji
ujedno predstavlja i vladara 12. polja- sada
vie nema sumnje da je natus zaista radio isti
i slian posao i da je moda na nekim puto-
vanjima stvorio sebi i drugima nevolje, jer
ovaj Mars pada u znaku Raka i vezan je za
proli ivot. Ovde treba pomenuti da je natus
jednom prilikom doiveo neprijatnu situaciju
u kojoj ga je izvesni Filipinac zbog male ra-
sprave napao noem i tada je jedva izvukao
ivu glavu. Zapravo, ta neprijatnost se mogla
pretvoriti u smrtnu opasnost. Tom prilikom je
natus plovio prema Indoneziji (Istok).
54
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Iako je Saturn ovde jak i egzaltiran,
postoji izvesna karma vezanosti jer je u eg-
zaktnom kvadratu sa vladarem 12. polja, a
dispozitor ga vodi u znak izgona, u 12. po-
lje i trpi kvadrat od Plutona. Treba primetiti
da je Saturn u egzaktnom trigon- sekstilu sa
osom vorova to natusu dozvoljava da ivi
kako je zamislio i planirao. Zapravo, takva
postavka predstavlja snanu podrku. Kako
natus eli da bude to dalje od kue- to mu je
bilo i omogueno.
Natus ivi sa 4 retrogradne planete,
meu kojima je najupeatljiviji retrogradni
Merkur kao vladar 12. polja. Ovakva po-
stavka dovodi natusa u situaciju da ponavlja
lekcije koje moda ne govore samo o istrai-
vanju sveta i putovanjima, nego i ljubavnim
i meuljudskim lekcijama. Natus u ovom
ivotu ne osea posebnu bliskost prema po-
rodici, prijateljima i ljudima, a zbog nagla-
enog Raka drui se samo sa starijim ena-
ma i usamljenim udovicama. Merkur u 12.
polju je u ovom ivotu doprineo da natus
nema dobar stav i miljenje o drugima, poto
je uvek kritizerski raspoloen i sitniav. Naj-
vea nesrea je ta to se natus negde prisea
putovanja iz prolih ivota i misli da mu je to
ivotna misija. S obzirom da se poistovetio
sa Fernandom Magelanom, propustio je da
primeti kako je sve ostalo u ivotu promaio
i kako je paraktino nesposoban za neki nor-
malan i konvencionalan ivot.
Da bi procenili sledeu inkarnaciju po-
trebno je da procenimo drugu i devetu kuu,
drugu Meseevu konjunkciju, planetu Nep-
tun , direktne planete, konjunkcije sa sever-
nim vorom ili vladarem severnog vora,
aplikacione aspekte orbisa 1 i dvanaesti har-
monik.
Vladar 2. polja je Sunce koje je opet u
12. polju- budui ivot je jako vezan za pro-
li. Sunce je u opoziciji sa Neptunom i Mese-
com- natus opet ima problem sa porodicom
ili ne eli da osnuje svoju porodicu (jednom
prilikom je natus pomenuo da eli da ivi
sam). Da je proli ivot vezan za budui go-
vori i dispozitor Sunca (retrogradni Merkur
u Raku u 12. polju). Aspekte Merkura smo
ve opisali, pa negde slutimo da natus ne
napreduje mnogo u ovoj inkarnaciji, niti po-
sebno evoluira u sledeem ivotu. Zapravo,
natusu bi bilo bolje da uspostavi bilo kakav
odnos sa roditeljima, braom i sestrama koji
ive povueno i siromano, to on nesve-
sno odbija. Zapravo, natus bei svim silama
od svoje porodice i svaki povratak domu ili
predah od prekookeanskog broda doivljava
kao kaznu. Poto natus jednako bei od ono-
ga to predstavlja njegove duboke korene
i nesvesno, obavezuje se da se taj zamren
odnos popravi. Natus u ovom ivotu katego-
rino odbija da napravi bilo kakav kontakt
sa porodicom i prijateljima jer smatra da je
taj odnos zasnovan samo na koristi (toboe
ele da se domognu natusovog novca koji je
briljivo pakovan i uvan u nekoj brodskoj
kabini). Dakle, natus iz prolog ivota nosi
jednu nezgodnu i neprilagodljivu narav koja
se u ovom ivotu manifestuje kao tvrdiluk
i sitniavost, sa tendencijom da se to nastavi
i u nekoj drugoj inkarnaciji. Da su nae sum-
nje opravdane pokazuje i 12. harmonik .
55
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Ascendent 12. harmonika se nalazi eg-
zaktno na natalnom Mesecu. Ovo nikako ne
moe biti sluajnost. Strelac govori o putova-
njima i dobrim prilikama. Vladar ascendenta
se naao na 12. stepenu Ovna (fksna zvezda
Alderamin koja govori o moguem gubitku
porodice). Jupiter je u 4. polju to prisilja-
va natusa da opet ima posla sa roditeljima i
korenima. Njegovi trigoni prema Plutonu i
Mesecu u Strelcu obavezuju natusa da putuje
i istrauje svet. Meutim, kontakt Meseca i
Plutona u 12. polju govori o njegovoj majci
koja radi teke poslove, a natus nikada nije
imao vremena za nju. Mars u Raku (dispozi-
tor Jupitera) ga podsea da je nekada mrzeo
svog oca, a podsea ga da se ni u ljubavi nije
proslavio s obzirom da se Mars nalazi u polju
braka. To potvruje i jadna Venera u Devici
koju ni ovog puta nije potedeo Pluton. Kako
se dispozitor vladara ascendenta naao u 7.
polju, zakljuujemo da natus nee moi da
izbegne brak i vezivanje (u ovom ivotu je
veto izbegavao svaku ozbiljniju emotivnu
vezu kako bi mogao to vie novca da ute-
di). To potvruje i Merkur (vladar 7. polja) u
bliskoj konjunkciji sa Saturnom. Stari, dobri
Saturn kae da je vreme za uenje i sazreva-
nje kroz emotivni odnos koji nee biti nimalo
lagan (natus iz prolog ivota nije preneo po-
sebna znanja ili vetine).
***
56
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
Iz svega ovoga moemo zakljuiti ili
posumnjati u sledee karmike zakonitosti:
Karma se samo neznatno moe ublai-
ti naglaavanjem odreenih boja, postom u
odreene dane, molitvom ili dobrim delima.
To ne znai da su takve vrste lekova uzalud-
ne, ali oni ne mogu u potpunosti nadomestiti
tea zaduenja iz prolosti, krau, mrnju,
preljubu, strahove ili agresiju.
Postoje ljudi koji su ovoj inkarnaciji
bili korektni, blagi ili odgovorni, a opet su
bolovali od tekih i opakih bolesti koje pred-
stavljaju zaduenja iz nekih drugih inkarna-
cija.
Ukoliko ljudi zloupotrebljavaju svoj
poloaj, mo, vlast ili prekomerno upotre-
bljavaju silu, nisu prinueni da ekaju neki
sledei ivot kako bi ih Saturn opomenuo na
preanja dela. U nekim momentima Sudiji
ne treba mnogo vremena da deluje i kazni
agresora.
Ljudima sa izuzetno jakim i srenim
planetarnim konfguracijama (poput Veli-
kog trigona) je dozvoljeno da kroz ivot idu
prilino lagano i udobno, a to svakako pred-
stavlja nagradu za kojekakva dobra dela. Ta-
kva milost se retko kada moe uskratiti, ak
i kada natus radi stvari kojima se ne ponosi
ili predstavljaju kakvo karmiko zaduenje
(u svojoj bazi podataka uvam primer o-
veka koji je osuen za ubistvo, pa su ga iz
neobjanjivih razloga posle nekoliko mese-
ci pustili na slobodu. Isti ovek danas ivi
u Londonu. U njegovom horoskopu prime-
ujemo Veliki vodeni trigon i pregrt drugih
povoljnih aspekata).
Astrolog sumnja da svekolika Vase-
ljena na zloin ne posmatra oima oveka.
Nekada je mogue da ljudi osobu X smatra-
ju zloincem, a da Svemir vidi kvalitete u
istom, koje su razumu nepoznati i nelogini.
Tako se, recimo, neke banalne ljudske vrline
diu do neba, klepaju stihovi i podiu spo-
menici iz ugla smrtnog oveka, a Vaseljena
na istu stvar gleda potpuno drugaije. Dru-
gim reima- zloinac nije zloinac ukoliko
se Nebo slae sa time, pa esto moemo vi-
deti udne situacije u kojoj zatvorenik bei
iz zatvora, Gestapo ofcir ivi u Argentini
do svoje 106 godine, ena koja je napustila
svog sina ima divnu porodicu sa nekim dru-
gim ovekom, lopov izmie zakonu, a falsi-
fkator biva uhvaen tek u starosti ili nikada
ne biva uhvaen. Drugim reima postoje lju-
di koji sprovode nerazumljivi boanski plan
i stavljaju se u neprijatne uloge zarad nekog
balansa, ravnotee i harmonije u svemiru.
Postoje ljudi koji doprinose redu i ljudi
koji doprinose haosu. Tako e biti sve dok
postoji Svemir. Naravno da to ne daje zeleno
svetlo onima koji smatraju da je lake biti
problematian, nego dobar. Ovakvi zaklju-
ci ne ohrabruju agresiju, mrnju ili amoralna
dela.
U svemiru ne postoje sluajnosti, pa iz
toga zakljuujemo da ne postoji suajnost i
nepravda zato to je neko kepec, albino, bo-
lestan ili zdrav, bogat ili siromaan, lep ili
ruan- sve je to milost ili nemilost Neba i
ona opet ne moe biti sluajna.
Samim tim, nemamo dozvolu da krade-
mo samo zao to sused krade, a ne biva ka-
njen, niti smemo da varamo samo zato to
poznanik vara, a nije uhvaen u svojoj lai.
Sva zatita koju ovek dobija u ivotu nije
sluajna- kod nekih ljudi je nemerljiva i ne
moe se potroiti, a u nekim sluajevima je
ograniena. To bi znailo da u nekim slua-
jevima ovek moe samo dva ili tri puta da
57
Astrologija prolih ivota Daniel ijakovi
potroi svoj kedit koji dolazi od Univerzu-
ma, a neki ga koriste kada god poele jer su
na neki nain nauili da budu i ive u skladu
sa drugima i svojim natalnim horoskopom.
Iz tog razloga sumnjamo da je balans najpo-
trebniji. Svaka preterana vezanost ili fokusi-
ranost na jednu stvar obavezuje natusa da se
ponovo hvata u kotac sa istim. Nekada to
moe biti jako bolno, a nekada podnoljivo.
Balans i ravnotea u svemiru se odnose
na sve oblasti ivota, te ovek ne bi smeo
da se preterano vezuje za bilo koju stvar na
ovom svetu, jer hodajui kroz ivot iz kraj-
nosti u krajnost, sebi stvara dodatno patnju,
koja optereuje duh i prisliljava ga da se hi-
ljadu puta raa u razliitim oblicima i razli-
itim svetovima.
Literatura:
A.Imiragi etiri kapije karme
30.12.2013.Daniel ijakovi Beograd