BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Memoriu tehnic
2. Certificat de urbanism
3. Extras C.F.
4. Studiu geotehnic


PIESE DESENATE

1. Ridicare topo, Plan cadastral
2. Plan de încadrare în zonă 0/U Sc 1:2000
3. Situaţia existentă- funcţiuni,
utilizarea terenurilor, utilităţi 1/U Sc 1:500
4. Circulatia terenurilor 2/U Sc 1:500
5. Analiza regimului de inaltime 3/U Sc 1:1000
6. Reglementari urbanistice 4/U Sc 1:500
7. Reglementări,
Reţele tehnico edilitare 5/U Sc 1:500
MEMORIU TEHNIC
1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

DENUMIREA LUCRARII Plan urbanistic zonal- Ansamblu de locuinte P+2-3
str.Timisoara nr.6 Satu Mare
BENEFICIAR SC EMIFLOVA SRL SATU MARE
DATA ELABORARII sept.-oct. 2007

1.2 OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL

In conformitate cu tema de proiectare , obiectul prezentei documentatii il constituie
intocmirea unui plan urbanistic zonal pentru Ansamblu de locuinte P+2-3 str.Timisoara
nr.6 Satu Mare.

1.3 SURSE DOCUMENTARE

- Planul de amenajare al teritoriului administrativ, Planul Urbanistic General si
regulamentul local de urbanism al Municipiului Satu Mare – Proiect nr.1-4610-082000
intocmit de SC Sigma Proiect SA avizat de Consiliul Judetean Satu Mare si aprobat de
Consiliul local Satu Mare.
- Legislatia in vigoare

2. STADIUL ACTUAL
2.1 REGIMUL JURIDIC
Parcelela cu nr.topo 4970/1 C.F.nr. 14640 în supr. de 417 mp este proprietatea
beneficiarului.

2.2 EVOLUTIA ZONEI – POTENTIAL DE DEZVOLTARE

In prezent parcela studiata se afla intr-o zona rezidentiala cu un caracter relativ
neomogen. Desi reteaua stradala are un caracter regulat rectangular, neomogenitatea
zonei rezida din alaturarea caselor de tip parter cuplat si a locuintelor P+1-2. Tendinta
de dezvoltare in zona este mai mult decat evidenta indeosebi pe str. Timisoara (cazul
nostru) prin aparitia imobilelor P+1-2(M) si culminind cu imobilele P+2 cu pod inalt
nr.11, 11A de pe strada Magheru cap de perspectiva pentru str.Timisoara.
Propunerea pe care o fac pentru amplasarea unui imobil de locuit P+2-3 pe parcele de
colt de pe str.Timisoara nr.6 se incadreaza in contextual prezentat mai sus si nu depaseste
proportiile si volumele imobilelor de locuit P+2 din str.Magheru nr.11 si 11 A.

2.3 INCADRAREA IN ZONA

Terenul studiat se afla in intravilanul municipiului Satu Mare invecinat la nord de
str.Sibiului, la sud de un imobil de locuit P- P+1, la est de str.Timisoara si la vest de un
imobil de locuit P.

2.4 ELEMENTE DE CADRU NATURAL

Terenul studiat este plat, invecinat de strazile Sibiului si Timisoara echipate complet
edilitar cu zone verzi si trotuare dalate mai putin pe str. Sibiului unde pe toata lungimea
parcelei nu exista amenajat nici un trotuar nici zona verde iar pe str.Timisoara lipseste
zona verde.


2.5 OCUPAREA TERENURILOR

Caracteristici ale functiunilor din zona

Pe terenul studiat exista o casa de locuit P functiunea din zona fiind aceea de locuire.
Riscuri naturale in zona
Nu exista riscuri naturale in zona doar poluarea circulatiei rutiere
Disfunctionalitati
- Cladire parter in zona cu potential de dezvoltare pentru immobile P+1-2

2.6 ECHIPARE EDILITARA
a) Alimentare cu apa, canalizare, gaze – situatia existenta

Parcela studiata este racordata la retelele stradale existente de apa canal si gaz.

b) Alimentare cu energie electrica

Parcela studiata este racordata la reteaua stradala existenta de energie electrica.

c) Telefonie - situatia existenta
Terenul studiat se află în zona de acoperire de retelelor de telefonie mobilă.

2.7 PROBLEME DE MEDIU
In zona studiata nu exista probleme de mediu deosebite. In zona studiata nu exista situri
naturale.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
Pentru prezentul Plan urbanistic zonal nu s-au întocmit studii de fundamentare dar s-a
avut în vedere tendinta de dezvoltare a zonei respective cresterea regimului de inaltime
de la P la P+2 fenomen ce se regaseste de altfel exprimat in regulamentul local de
urbanism existent in prezent.

3.2 PREVEDERI ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL
În PUG Satu Mare terenul are destinaţia de zona de locuit cu un regim de inaltime P+1-2
POT max. 25% CUT 0,75 si respectarea aliniamentelor existente.

3.3 ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Accesul auto se va face direct din strazile Sibiului si Timisoara in zonele special
amenajate pentru parcari, adiacente constructiei propuse. Accesul pietonal in zona private
a parcelei se va face atat din strada Timisoara cat si din str.Sibiului. Zonele adiacente
strazilor Timisoara si Sibiului si marginite de imobilul propus sunt arii accesibile
publicului.

3.4 ZONIFICARE FUNCTIONALA-REGLEMENTARI SI BILANT
TERITORIAL

Funcţiunea propusă este aceea de locuit. Suprafata luata in calcul este de 417 mp.

BILANŢ TERITORIAL

1 ZONA CONSTRUITA 145,43 MP 35%
2 ZONA VERDE 73,85 MP 15%
3 ALEI SI PARCAJE 197,72 MP 50%
SUPRAFATA TERENULUI 417 MP 100%

INDICI URBANISTICI

Se propun urmatorii indici urbanistici:
Procent de ocupare a terenului P.O.T.= 35%
Coeficient de utilizare a terenului C.U.T.=1,2
Regim de inaltime P+ 2-3

3.5 ECHIPARE EDILITARA

a) Alimentare cu apa , canalizare, gaze

Imobilul propus se va racorda la retelele de apa canal si gaze existente in zona.

b) Alimentare cu energie electrica si telefonie

Imobilul propus se va racorda la reteaua de energie electrica stradala existenta in zona.3.6 PROTECTIA MEDIULUI

Diminuarea surselor de poluare
Nu exista surse de poluare
Prevenirea producerii riscurilor naturale
Nu sunt riscuri naturale in zona
Depozitarea controlata a deseurilor
Se va realiza in cadrul sistemului de colectare si depozitare a municipiului Satu Mare.
Recuperarea terenurilor degradate
Nu este cazul
Recuperarea bunurilor de patrimoniu
Nu este cazul


3.7 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Circulatii rutiere – nu este cazul
Circulatii pietonale – nu este cazul
Zone verzi – nu este cazul

Circulatia terenurilor
Parcela ramane in proprietate privată.
Amenajarea unei arii care ramane in proprietate privata accesibila publicului si care va
deservi ca locuri de parcare pentru imobilul propus.
4. CONCLUZII

Realizarea imobilului este binevenită în perspectiva dezvoltării urbane a strazii Timisoara
si nu afecteaza caracterul zonei studiate.

5. REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

Dispozitii generale

La baza elaborarii RLU aferent prezentului PUZ stau prescriptiile generale cuprinse in
Planul Urbanistic General Satu Mare aprobat de Consiliul Local Satu Mare si avizat de
Consiliul Judetean Satu Mare.

Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor

Aliniament stradal – se vor mentine aliniamentele stradale existente de pe str. Timisoara
si Sibiului.
Accesul se va realiza din str. Timisoara si str. Sibiului
Se va asigura un loc de parcare pentru fiecare unitate locativa.
Regim de inaltime P+2-3
Echipare edilitara conform plansei cu echipamente edilitare.
Colectarea si depozitarea deseurilor de tip urban se va realiza prin sistemul existent si de
perspectiva a municipiului Satu Mare.

Zonificare functionala
Zonă de activităţi zona de locuit

Întocmit,

arh. Nicolae Babici
arh. Mircea Corodan
Ing. Meleg Eniko
Ing. Adriana Pop


BORDEROU
PIESE SCRISE

1. Memoriu tehnic
2. Certificat de urbanism
3. Extras C.F.
4. Studiu geotehnic


PIESE DESENATE

1. Ridicare topo, Plan cadastral
2. Plan de încadrare în zonă 0/U Sc 1:2000
3. Situaţia existentă- funcţiuni,
utilizarea terenurilor, utilităţi 1/U Sc 1:500
4. Circulatia terenurilor 2/U Sc 1:500
5. Analiza regimului de inaltime 3/U Sc 1:1000
6. Reglementari urbanistice 4/U Sc 1:500
7. Reglementări,
Reţele tehnico edilitare 5/U Sc 1:500P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+2
P+1
P+1
P+2
P+2
P+1
P+1
P+1
P+2
P+2
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+1
P+2
P+1
P+1
121
119
117
115
113
111
109A
109
107
100
102
104
106
106
110
110
112
114
116
37
35
33
31
29A
29B
29
27
25
23
23
13
25A
11A
11
9
7
8
10
13
1
6
8
4
2
3
25
9
11
23
23A
21
19
17
15
19
17
15
13
11
9
7
2
4
6
8
10
15
13
11
9
7
5
3
1
5
3A
3
1A
52
1
54
56
58
60
62
64
66
68
70A
70
72
72A
6
4
2
9
7
6
3
1
31
29
27
33
35
37
39
41
43
41
2A
2B
2
4
6
8
10
12
12A
14
16
16A
16
18
20
22
24
26
26A
28
30
32
32A
34
59
57
55
53
51
49
47
43A
43
41
39
37
35
33
31
30 27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
8
10
12
14
16
18
18
20
22
24
26
28
30A
30
32
24
24A
22 4
2
2B
2A
12
12A
25
5
18
20
22
14
18 20
22
24
24A
12
14
16
7
9
13
15
17
11
19
21
1
1A
1
1
1
20
18
16
14
12
10
8
6A
6B
6
4
2
50A
2A
48
46
44
42
40
38
36
34A
34
32
30
28
26
26
24
22
20A
17A
26A
28
21
S
T
R
.

D
R
E
P
T
A
T
I
I
S
T
R
.

M
I
R
O
N

C
O
S
T
I
N
S
T
R
.

S
I
G
H
I
S
O
A
R
A
S
T
R
.

T
I
M
I
S
O
A
R
A
S
T
R
.

T
I
M
I
S
O
A
R
A
S
T
R
.

M
A
G
H
E
R
U
S
T
R
.

S
I
B
I
U
L
U
I
S
T
R
.

S
I
R
E
U
L
U
I
S
T
R
.

S
I
G
H
I
S
O
A
R
A
S
T
R
.

O
R
A
D
E
A
S
T
R
.
S
I
G
H
E
T
U
L
U
I
SC NIRVANA STUDIO SRL
Satu Mare, B-dul I.C.Bratianu nr.5/A
Beneficiar
arh.Nicolae Babici SC EMIFLOVA SRL SATU MARE
Sef proiect
OCT.
2007 PLAN DE INCADRARE IN ZONA
Scara:
1:2000
arh.Mircea Corodan
arh.Mircea Corodan
proiectat
desenat
PLAN URBANISTIC ZONAL
Ansamblu de locuinte P+2-3
Satu Mare, str.Timisoara nr.6
0/U
6
10
7
8
8
S
t
r
.
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
.
T
i
m
i
s
o
a
r
a
4
11
9
10
9
6
12
14
S
t
r
.
S
i
b
i
u
l
u
i
S
t
r
.
S
i
b
i
u
l
u
i
P+1
P+1
P+1
P
P
P
Oct.
2007
1/U
Scara:
1:500
SC NIRVANA STUDIO SRL
Satu Mare, B-dul I.C.Bratianu nr.5/A
desenat
arh.Mircea Corodan
arh.Mircea Corodan
Limita zona studiata
arh.Nicolae Babici sef proiect
proiectat
Beneficiar:
Locuire
Limita amplasament
Limita parcele
Trotuare, alei pietonale
Aliniament
Locuire-parcela studiata
Carosabil
a
l
in
ia
m
e
n
t
la
f
r
o
n
t
u
l s
t
r
a
d
a
l
a
lin
ia
m
e
n
t la
fro
n
tu
l s
tra
d
a
l
2
Spatii verzi amenajate
Spatii verzi neamenajate
Trotuare dalate
Acostament neamenajat
C
A
A
Stalp electric existent
C
A Retea de apa existenta
Canalizare existenta
Retea de gaz existenta
Retea electrica existenta
C
A
A
C
A
C
A
A
C
A
C
A
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
SC EMIFLOVA SRL ,SATU MARE
SITUATIA EXISTENTA
Functiuni,utilizarea terenului,utilitati
PLAN URBANISTIC ZONAL
Ansamblu de locuinte P+2-3
Satu Mare, Str.Timisoara nr.6
Plan Urbanistic Zonal
Ansamblu de locuinte P+2 - 3
Satu Mare, str. Timisoara, nr. 6
Situatie existenta
Legenda
6
Domeniu public
10
7
8
8
S
t
r
.
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
.
T
i
m
i
s
o
a
r
a
2
4
11
9
10
9
6
12
14
S
t
r
.
S
i
b
i
u
l
u
i
S
t
r
.
S
i
b
i
u
l
u
i
P+1
P+1
P+1
P
P
P
Arie accesibila publicului in proprietate privata
Proprietate privata a persoanelor fizice si juridice
Limita zona studiata
Limita amplasament
Limita parcele
Aliniament
Oct.
2007
Scara:
1:500
SC NIRVANA STUDIO SRL
Satu Mare, B-dul I.C.Bratianu nr.5/A
desenat
arh.Mircea Corodan
arh.Mircea Corodan
arh.Nicolae Babici sef proiect
proiectat
Beneficiar:
2/U
CIRCULATIA TERENURILOR
SC EMIFLOVA SRL ,SATU MARE
PLAN URBANISTIC ZONAL
Ansamblu de locuinte P+2-3
Satu Mare, Str.Timisoara nr.6
Plan Urbanistic Zonal
Ansamblu de locuinte P+2 - 3
Satu Mare, str. Timisoara, nr. 6
Circulatia terenurilor
Legenda
13
25A
11A
11
10
13
1
6
4
2
3
3
1A
52
1
54
6
4
2
9
7
6
3
1
31
29
27
33
35
37
39
41
2A
2B
2
4
6
8
10
12
12A
14
16
16A
16
23
21
19
17
15
13
11
9
8
10
12
14
16
18
S
T
R
.

M
I
R
O
N

C
O
S
T
I
N
S
T
R
.

S
I
G
H
I
S
O
A
R
A
S
T
R
.

T
I
M
I
S
O
A
R
A
S
T
R
.

T
I
M
I
S
O
A
R
A
S
T
R
.

M
A
G
H
E
R
U
S
T
R
.

S
I
B
I
U
L
U
I
12
14
16
2
50A
2A
48
46 S
T
R
.

S
I
G
H
E
T
U
L
U
I
Scara:
1:1000
ANALIZA REGIMULUI DE INALTIME
Oct.
2007
desenat
arh.Mircea Corodan
arh.Mircea Corodan
arh.Nicolae Babici sef proiect
proiectat
Beneficiar: SC EMIFLOVA SRL ,SATU MARE
13
25A
11A
11
10
13
1
6
4
2
3
6
4
2
9
7
6
3
1
31
29
27
33
35 2A
2B
2
4
6
8
10
12
12A
19
17
15
13
11
9
8
10
12
14
16
18
S
T
R
.

M
I
R
O
N

C
O
S
T
I
N
S
T
R
.

S
I
G
H
I
S
O
A
R
A
S
T
R
.

T
I
M
I
S
O
A
R
A
S
T
R
.

T
I
M
I
S
O
A
R
A
S
T
R
.

M
A
G
H
E
R
U
12
14
16
50A
2A
48
46 S
T
R
.

S
I
G
H
E
T
U
L
U
I
P+1 (P+M)
P+2 (P+1+M)
P+3 (P+2+M)
P
SITUATIA EXISTENTA SITUATIE PROPUSA
SC NIRVANA STUDIO SRL
Satu Mare, B-dul I.C.Bratianu nr.5/A
3/U
Calcane
6
PLAN URBANISTIC ZONAL
Ansamblu de locuinte P+2-3
Satu Mare, Str.Timisoara nr.6
10
7
8
8
S
t
r
.
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
.
T
i
m
i
s
o
a
r
a
4
11
9
10
9
6
12
14
S
t
r
.
S
i
b
i
u
l
u
i
S
t
r
.
S
i
b
i
u
l
u
i
P+1
P+1
Oct.
2007
Scara:
1:500
SC NIRVANA STUDIO SRL
Satu Mare, B-dul I.C.Bratianu nr.5/A
desenat
arh.Mircea Corodan
arh.Mircea Corodan
arh.Nicolae Babici sef proiect
proiectat
Beneficiar:
REGLEMENTARI URBANISTICE
2
a
lin
ia
m
e
n
t la
fro
n
tu
l s
tra
d
a
l
a
lin
ia
m
e
n
t
la
f
r
o
n
t
u
l s
t
r
a
d
a
l
Suprafata teren = 417 m
2

(100%)
SC EMIFLOVA SRL ,SATU MARE
Suprafata construita = 145,43 m
2

(35%)
Suprafata alei si parcaje = 197,72 m
2
(50%)
Suprafata spatii verzi = 73,85 m
2
(15%)
P.O.T. = 35%
C.U.T. = 1,2
Unitati locative: 7
Locuri de parcare: 7
4/U
Limita zona studiata
Limita amplasament
Limita parcele
Alei pietonale si parcaje dalate
Spatii verzi neamenajate
Constructia propusa
Aliniament
Acces pietonal
Spatii verzi amenajate
Trotuare dalate
Acostament neamenajat
P+1
PLAN URBANISTIC ZONAL
Ansamblu de locuinte P+2-3
Satu Mare, Str.Timisoara nr.6
Plan Urbanistic Zonal
Ansamblu de locuinte P+2 - 3
Satu Mare, str. Timisoara, nr. 6
Reglementari urbanistice
Legenda
PG
P+3
P+2
P+2
10
7
8
8
S
t
r
.
T
i
m
i
s
o
a
r
a
S
t
r
.
T
i
m
i
s
o
a
r
a
4
11
9
10
9
6
12
14
S
t
r
.
S
i
b
i
u
l
u
i
S
t
r
.
S
i
b
i
u
l
u
i
P+1
P+1
Oct.
2007
Scara:
1:500
SC NIRVANA STUDIO SRL
Satu Mare, B-dul I.C.Bratianu nr.5/A
desenat
arh.Mircea Corodan
arh.Mircea Corodan
arh.Nicolae Babici sef proiect
proiectat
Beneficiar:
C
2
a
lin
ia
m
e
n
t la
fro
n
tu
l s
tra
d
a
l
a
lin
ia
m
e
n
t
la
f
r
o
n
t
u
l s
t
r
a
d
a
l
C
G
G
G
REGLEMENTARI RETELE
TEHNICO EDILITARE
G
A
G
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
G
G
G
G
G
G
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Stalp electric existent
C
A Retea de apa existenta
Canalizare existenta
Retea de gaz existenta
Retea electrica existenta
G
5/U
SC EMIFLOVA SRL ,SATU MARE
Limita zona studiata
Limita amplasament
Limita parcele
Alei pietonale si parcaje dalate
Spatii verzi neamenajate
Constructia propusa
Aliniament
Acces pietonal
Spatii verzi amenajate
Trotuare dalate
Acostament neamenajat
Plan Urbanistic Zonal
Ansamblu de locuinte P+2 - 3
Satu Mare, str. Timisoara, nr. 6
REGLEMENTARI
RETELE TEHNICO EDILITARE
Legenda
PLAN URBANISTIC ZONAL
Ansamblu de locuinte P+2-3
Satu Mare, Str.Timisoara nr.6
PG

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful